Raadsinformatie

Commissievergadering 01 oktober 2012

Naam
Download het audiobestand (29,01 MB)
Download de gesproken tekst (464,76 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (11,83 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Presentatie Ecologische Hoofdstructuur
 • 6 Rondvraag
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik wou bij deze de vergadering openen.
  • 0:09 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   De fractievoorzitters zijn er nog niet.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan wacht ik nog even.
 • 2 Mededelingen
  • 0:29 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik heb nog wel een paar afwezigen gemeld, dat is meneer Van der Vlag van de PvdA, meneer Plieger en Gelling van het CDA en Goedhart Borgesius van de VVD.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (11,83 KB)
  • 0:03 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Vaststelling van de agenda. We hebben vanavond één agendapunt, dat betreft de Ecologische hoofdstructuur, de presentatie daarvan. De mensen die dat gaan presenteren zijn vanavond in ons midden ook van harte welkom vanavond op deze raadsvergadering.
 • 4 Insprekers
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   We hebben geen insprekers.
 • 5 Presentatie Ecologische Hoofdstructuur
  • 0:25 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   En dan wou ik bij deze wou ik graag het woord geven aan de presentatoren van de Ecologische hoofdstructuur.
  • 0:23 Dhr. H. Ribberink
   Goedenavond dames en heren. Ik wil in ieder geval even namens ons drieën bedanken dat wij hier eens een keer iets mogen vertellen over de Ecologische hoofdstructuur in Westerwolde.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik even een vraag stellen vooraf? Krijgen wij ook even zo’n uittreksel of een handout.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Die heb je.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar dat kan ik niet lezen. Dat zijn zulke kleine letters. Hebt u dat ook in normaal geschrift? Jawel hè.
  • 0:5 Dhr. H. Ribberink
   Die hebben wij, Jan Bezema die kan u dat na afloop leveren.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Maarsingh we hebben de presentatie op onze i-pad gekregen dus u kunt hem daar ook op nalezen.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Legenda, zeg maar bij die kaarten kan ik daar niet zo groot op krijgen, dat ligt zeker aan die i-pad, dat ik dat kan lezen.
  • 10:9 Dhr. H. Ribberink
   Nou misschien even goed om te vertellen dat in ieder geval, dat hebben we ook afgesproken met Jan Bezema van de gemeente Stadskanaal die ook in de werkgroep zitting heeft gehad, dat we ook voor, dat er sowieso natuurlijk ook een handout kunnen uitprinten na afloop, dus dan kunt u dat nog even rustig bekijken. Nou wij, ik zei al even wij zijn blij dat we hier toch een keer het verhaal mogen komen vertellen over de Ecologische hoofdstructuur, en wij zijn ?????, dat is onze piloot zeggen we altijd, want we gaan even over het gebied als het ware vliegen. Dat is toch wel een mooier beeld, want dan krijg je toch een wat betere indruk over wat we aan het doen zijn. En mijn collega van Dienst Landelijk gebied zit daarachter, dat is Karin de Ruyter. Ik ben Hans Ribberink, ik ben projectleider van de EHS in Westerwolde. EHS, dat is de Ecologische hoofdstructuur, ja wij korten altijd direct dingen af, dat is altijd het probleem met ambtenaren. Maar goed daar gaan we straks even verder op in wat het nou betekend. Ik wil toch even kort iets zeggen over het Dienst Landelijk Gebied. Wij zijn al jarenlang, u kent de dienst waarschijnlijk uit de oude ruilverkavelingen, na de oorlog zijn er allerlei ruilverkavelingsprojecten zijn er opgestart en van daaruit later werden die projecten integraler opgezet, dat wil zeggen niet alleen voor de landbouw structuur versterking, maar ook voor recreatie, bosaanleg, dat soort zaken, waterbeheersing voor het Waterschap, al dat soort zaken werkte voor natuur, al dat soort zaken werd integraal meegenomen. Dus wij werken, wij werkten dus, oorspronkelijk zijn wij dus een uitvoeringsdienst van het ministerie, vroeger van LNV, tegenwoordig bij ELNI, en wij zijn omdat het beleid van natuur is nu overgeheveld van rijk naar provincies, dus wij werken nu als rijksambtenaren, is wel bijzonder, werken we ook met name voor de provincies. Want die hebben nu de regie over het beleid van de ecologische hoofdstructuur, dus van de natuur, ook van landschappen en dat soort zaken. Maar goed dat even vooraf. Nou ik noemde net het begrip Ecologische hoofdstructuur, misschien is het goed dat we nu gewoon gaan vliegen en dan vertel ik onderwel wel even, nou dat is vaak een beetje een technisch begrip, hoofdstructuur, maar het zegt eigenlijk wel iets, het is eigenlijk ecologie heeft alles met natuur te maken. In 1990 is via het Natuurbeleidsplan heeft het kabinet destijds, het is aangenomen en dat had met name het primaire doel om de bio diversiteit, de afname daarvan, om dat tegen te gaan. Dat was dus een strategisch concept en dat was ook een langjarig concept, dat is niet zomaar in een keer geregeld. Het is, ja er gaat niet alleen veel hectares is daar mee gemoeid per provincie, maar er is ook veel geld mee gemoeid, dus je kunt het niet zomaar in een keer of in een paar jaar uitvoeren want je moet er bijvoorbeeld ook gronden voor aankopen of kavelruil opzetten. En ook dat geld wat er nog voor beschikbaar was, daar kom ik zometeen wel even op, dat ligt nu wat ingewikkelder, maar goed dus, dat was een strategisch concept om dat in nou ongeveer 20 jaar om dat dus gereviseerd te krijgen, 20-30 jaar. Inmiddels heeft men gezegd jongens nou, provincies u krijgt de tijd tot ongeveer 2021 om toch nog zoveel mogelijk de Ecologische hoofdstructuur af te ronden. Want zoals u weet is er op natuur flink bezuinigd en nu is het aan ons als uitvoeringsdienst en met onze partners in het gebied om te kijken jongens van nou wat kunnen we nog overeind houden aan onze ambities, onze integrale ambities, dus niet alleen voor natuur, maar ook voor landschap, recreatie, waterberging en dat soort zaken. Omdat met name in Westerwolde, nou u ziet hier een kaart van de provincie Groningen, wat ik net al zei het is dus een landelijk concept, maar het is dus per provincie is het uitgewerkt in begrensde gebieden, dat zijn die groene vlekken. Nou waar wij het over gaan hebben ziet u een beetje de verhouding in zo’n hele provincie waar dus dat wat men als natuur, voor natuur herstel heeft begrensd. Nou wij zoomen uiteraard in op dit deel, Westerwolde, en daar gaan we straks overheen vliegen. We beginnen in het zuiden, vanaf Ter Apel. Nou, ja, misschien ook nog even, dit is even een vertaling als kaart van dat wij dus zo’n heel project, dan heb je het over 2500 hectare, dat kun je natuurlijk niet in een keer uitvoeren, dus we hebben al die projecten opgesplitst in deelprojecten. Ook aan de hand van de stand van zaken van grondverwerving, waterbeheersingseenheden. Dus die bruine gebieden die zijn al uitgevoerd, we zitten nu ongeveer op de helft qua uitvoering en die andere gebieden, ja die zijn in voorbereiding in verschillende fasen, dus we nemen daar ook de tijd voor, ook om draagvlak te krijgen in de hele streek, dus we zijn eerst met een schetsontwerp bezig, dan een ontwerp, dan krijgen we meer het technische bestek, vergunning aanvraag en dan gaan we ook het werk echt uitvoeren. Dat zijn een beetje de vijf fasen in zo’n project. Nou zoals gezegd beginnen we hier in het zuiden bij Ter Apel, daar liggen natuurlijk ook al bosgebieden van Staatsbosbeheer maar goed er zijn nog enkele gebieden die dan dus nog inrichting behoeften. Nou dit lijkt me ????, gaan we nu over het gebied heenvliegen. Trouwens, als u vragen heeft tussentijds, doet u dat gerust, dan krijgen we ook iets meer interacties in plaats van dat ik eerst mijn hele verhaal houd en dat u dan vraagt. Dus als er iets niet duidelijk is of andere vragen stelt u die gerust. Nou dit is natuurlijk niet in de gemeente Stadskanaal, maar toch om even een totaal overzicht te geven zijn we, beginnen we toch maar even in het zuiden want daar begint de EHS in Westerwolde. Hier zijn we dus bezig een van de belangrijkste maatregelen die wij nemen, een van de belangrijkste dingen die wij doen is dat we zeg maar zo’n beeksysteem, de Ruiten Aa, dat is een verlengstuk van de Runde, die beek kent u waarschijnlijk ook wel, die komt vanuit Drenthe, van het Bargerveen. En u weet vroeger heette dat hele gebied het Boertanger Moor. En dat water werd geleidelijk als een soort spons in dat veen werd her afgevoerd naar de Dollard. Nou door alle ontginningen, verkavelingen dat soort zaken is het veen afgegraven en er is wel een beek overgebleven, maar die beek is met name zo ingericht, zeker na de Tweede Wereldoorlog, is zo’n beek wat ze nou zeggen genormaliseerd of gekanaliseerd, en had een functie en dat was zeg maar dat het water voor de landbouw uit het gebied zo snel mogelijk naar de Dollard moest worden afgevoerd zodat de boeren zo snel mogelijk in het voorjaar dus op hun landen konden werken. De Tweede Wereldoorlog was er geweest, voedselschaarste, de landbouw moest een goede impuls krijgen en zo is dat gegaan. Dus in die tijd was er ook nog geen, nog niet zoveel aandacht voor ja wat gebeurt er dan met het landschap als we het gebied ruilverkavelen en beken gaan normaliseren en kanaliseren. Nou en wat is er nou gebeurd, dat betekend dat je zo’n beek vastlegt met je stuur, je moet peilen hanteren, die weer gekoppeld zijn aan het landbouw gebied eromheen. En dat betekend ook, dat heeft wel als gevolg dat zo’n beek dan niet meer stroomt, er zit geen stroom in de beek meer en je hebt ook nog eens een keer een omgekeerd effect qua peilen. Normaal, dat weet u ook wel, als je in het buitenland bent op vakantie dan heb je als het flink regent dan staat het waterpeil in de beek hoog, dan treed die beek soms zelfs buiten zijn oevers en dan neemt zo’n heel beekdal wordt in het bezit genomen door het water. In zo’n genormaliseerde beek is het daar precies andersom, dan zet het peil juist in de zomer omhoog om weer water in te kunnen laten voor de aanliggende landbouwgebieden en juist in de wintersituatie, wanneer het juist wel veel regent, wordt het peil kunstmatig laag gehouden want, dus die beek is flink uitgegraven, het is over gedimensioneerd noemen we dat, er is een heel groot kanaal gegraven. En dat water wordt dus alleen maar via dat kanaal, wordt dat zo snel mogelijk afgevoerd naar de Dollard. Nou wat wij nu doen, en dat zien we dan maar als een soort herstel, dat is zeg jongens we willen er weer een natuurlijke beek van maken, dus juist weer in de winter hogere peilen, het water mag weer het hele beekdal, mag hij weer de ruimte krijgen. En dat heeft voor bijkomend effect voor het waterschap, die heeft zijn waterbergingsdoelstelling, dat het water dus vertraagd wordt afgevoerd naar de Dollard en dat geeft het waterschap weer speelruimte en tijd bij het lozen, dus bij de sluizen bij Nieuwe Schans, om zeg maar het overtollige water, ze hebben meer tijd krijgen ze daarmee om voldoende water te kunnen afvoeren naar de Dollard. Nou dat is dus mede een doelstelling. Nou we zijn hier toch even blijven hangen, hier heb je namelijk, ik vertelde net al iets over De Runde, wij gaan dus op de Runde verbinden, want het was vroeger natuurlijk een systeem, Runde, Ruiten Aa. Nou er zijn natuurlijk stukken die zijn er al tussenuit weggevallen en we gaan weer….sorry, ja ik ga automatisch daar weer staan. ja, dus u ziet hier dit gebied, hier heeft de Runde gestroomd. Er zijn nu plannen ontwikkeld om weer een verbinding te maken van dit Runde- water wat helemaal uit zuidoost-Drenthe komt om hier via deze weg weer aan te takken op de bosbeek, misschien kennen enkelen van u dit wel, die is al een keer eerder aangelegd en zo wordt hier weer een verbinding tot stand gebracht tussen de Runde en de Ruiten Aa. Krijgen we ook weer extra water in bepaalde, als het wat natter is om dat water ook weer te gebruiken voor het beeksysteem. Want als je een stromende beek wilt hebben dan heb je ook wat meer water nodig, kunt u zich misschien wel voorstellen want dat moet toch blijven stromen ook in drogere periodes, dus we proberen zoveel mogelijk met gebiedseigen-water, zoals we dat noemen, dus ook het landbouwwater gaan we niet via gemalen op een kanaal afvoeren, nee dat proberen we ook weer zoveel mogelijk op de beek af te voeren zoals dat vroeger eigenlijk ook was. Want ook het landbouwwater wordt steeds schoner, dus die keuzes zijn destijds ook gemaakt. Nou Jan dan gaan we maar vliegen, dit is het beginpunt van het Ruiten Aa systeem om het maar even zo te zeggen. Een vraag, ja, sorry
  • 0:4 Dhr. H. Ribberink
   Iemand vraagt iets wat niet is te verstaan aangezien er geen microfoon aanstaat.
  • 0:02 Dhr. H. Ribberink
   nou, wat ik net zei dat die beek is genormaliseerd dat is in de beginjaren, dat is ongeveer in de jaren vijftig gebeurd.
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   1955
  • 2:10 Dhr. H. Ribberink
   Ja, maar kijk meneer Maarsingh die woont hier al heel lang dus die weet dat nog precies. Maar goed dat was dus ingegeven, dat bedoelde ik al net. Na de Tweede Wereldoorlog was met name voedsel belangrijk, de voedselproductie dus toen zijn al die ingrepen gepleegd. We komen hier bij het gebied van Ter Apel, dit is een vrij klein gebied en wat we dan ook doen, we gaan niet alleen maar zeg maar die beek van waterberging en dus zeg maar dat hij weer een ander peil krijgt en gaat stromen, maar we brengen het ook qua landschap en als je het dan over vroeger hebt, ja dan hebben we gezegd dat is ook een keuze en dat soort keuzes zijn altijd arbitrair, maar dat is ook wel een beetje het gevoel want wij communiceren ook heel veel met de bevolking en vaak is er heel veel draagvlak hoe het landschap er ongeveer omstreeks 1850-1900 uitzag. En waarom is dat zo? Omdat zeg maar de oude bewoning in Westerwolde, er zijn natuurlijk ook allemaal oude kaarten van, die wij ook gebruiken als we het ontwerp maken en dat laat vaak zien dat rondom die beek daar had je zeg maar de oude bewoningsgeschiedenis, daar woonden de mensen. Terwijl juist in die ruigere gebieden; de Ollanden of dat veengebied, dat was vaak open. Nou dat is zeg maar een uitgangspunt die wij gehanteerd hebben bij het ontwerp. Dat we zeggen nou ok, juist in die, waar vroeger de mensen ook woonden, waar het land werd gebruikt door de boeren, dat was vaak een kleinschalig landschap. Maar goed, ook met ruilverkaveling en andere ingrepen is dat landschap, is die schaalvergroting opgetreden. En dat brengen we dan zeg maar in die natuurgebieden brengen we dat toch ook weer terug, dus we doen ook veel aan landschapsherstel. Stelranden weer herstellen, ook weer aanplanten, houtwallen weer wat terugbrengen, dat soort zaken. Dus dat nemen we mee, dus we kiezen ook voor een integrale aanpak.
  • 0:7 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   mevrouw Hernamt zegt iets, maar heeft geen microfoo aan.
  • 0:21 Dhr. H. Ribberink
   Ja, heeft u helemaal gelijk in. Als ik het heb over het Ruiten Aa systeem, en er zijn geen domme vragen hoor wat mij betreft, de Mussel Aa, het Ruiten Aa systeem dat is meer dan inderdaad alleen de Ruiten Aa. Ik noemde al even de Runde, de Runde is natuurlijk het systeem, maar je hebt natuurlijk de Pekel Aa, de Mussel Aa. Al die A’s kwamen uiteindelijk bij mekaar samen en dat komen we straks nog te zien bij Ter Wupping, daar komen we straks nog.
  • 0:13 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   microfoon staat niet aan
  • 2:00 Dhr. H. Ribberink
   Ja, die vraag is misschien ingegeven. U zegt; we hoeven geen dijken aan te leggen. Daar zit misschien een zorg onder van ja als dat water weer de ruimte krijgt in dat beekdal, wat gebeurd er dan, krijgen de mensen dan geen last van wateroverlast. In kelders of in omliggende landbouwgebieden, nou ik kan u daarmee geruststellen, als wij zo’n ontwerp maken, dan wordt het ook allemaal doorberekend samen met het waterschap, niet alleen wat het qua oppervlaktewaterpeilen doet, maar er wordt ook doorberekend via computerprogramma’s en grondwater modellen. Dus op het moment dat wij hier in zo’n beektraject, dit is even een verkeerd voorbeeld, maar in de meeste ES gebieden, waar dus die beek in ligt, op het moment dat wij daar de peilen gaan verhogen dat door ook, niet alleen het grondwater in het natuurgebied omhoog gaat, en dat is nou juist gewenst voor de natuur om die verdroging tegen te gaan, maar het heeft ook effect, kan het hebben, om het omliggende landbouwgebied. Nou een van de randvoorwaarden die wij meegekregen hebben, als Dienstlanden Gebied, om ontwerpen te maken, is dat we de toestand voor de agrariërs buiten de ES niet mogen verslechteren. En dat lukt ons, dat kan ook. Dus wij kunnen best op sommige plekken kunnen we dus constateren het grondwater komt daar omhoog, nou wij gaan altijd uit, ook vroeger bij ruilverkavelingen, dat de boer die moet een gemiddelde drooglegging hebben, beetje afhankelijk van de bodemsoort, van 1,10 meter minus maaiveld. Nou dat zijn een beetje normen die ook het waterschap hanteert. Als dat dus, dat grondwater, te veel omhoog komt en heeft nog maar 60 centimeter drooglegging, dan moeten wij daar, zijn we verplicht, compensatie maatregelen nemen. Dat gaan we al, voordat we dat ontwerp maken, gaan we al met agrariërs in gesprek. Jongens, we hebbe deze plannen, maar we willen bij u compensatie, maar dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. je kunt grond ophogen, waardoor wel die drooglegging weer ontstaat, je kunt drainage aanleggen, je kunt water omleiden, zodat het op een lager peilgebied komt. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om zeg maar dat we dus die agrariërs niet tekort doen in het landbouwgebied.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   meneer Pals spreekt zonder microfoon
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals wilt u even de microfoon gebruiken dan kunnen we het even wat beter verstaan.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   heeft u de vraag verstaan?
  • 3:9 Dhr. H. Ribberink
   Ja, ik heb de vraag verstaan. Het is de vraag van je hebt niet alleen maar agrariërs die last zouden kunnen krijgen van wateroverlast, maar je hebt ook particulieren die ook in of om de ES wonen en die hebben bijvoorbeeld een kelder, wat ik net al even aangaf. Nou, we komen straks wel even bij Holle Beetse Vennekampen. U ziet hier…Ik kom er zo even op terug als het goed is. We komen hier bij Ter Walslage, hier ziet u al een stuk wat ge-hermeanderd is, daar ziet u het beeld in vergelijking met dit. Dan kunt u ongeveer zien qua schaal wat dat dan betekend. Dit is al een leuk voorbeeld, ik denk dat het zo’n 5 of 6 jaar geleden is geweest, de politiek in de provincie heeft toen besloten en ook het rijk van nou er moeten ook meer particulieren moeten ook natuurbeheerders kunnen worden, dus niet alleen Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Er is toen een verdeling gemaakt in Westerwolde in die ES gebieden wat, als we dat ingericht hebben, we hebben het aangekocht, ingericht, wat dan wordt overgedragen of naar natuurbeschermers organisaties of aan een particulier. Nou dit gebied, Ter Walslage, zou aan Staatsbosbeheer worden overgedragen, daarvan is toen gezegd; nee, dat moet naar de particulier. En dit is in een hele mooie samenwerking met een particulier, met een agrariër, is dit tot stand gekomen. Hebben ze samen, hebben gezamenlijk het ontwerp gemaakt en dat is gewoon nu een mooi gebied geworden. Dan gaan we verder, dan schaalt het even op. Ik kom zo bij Holle Beetse Vennekampen dan vertel ik nog even over die kelders. En dan komen we hier al in de buurt. En dat is eigenlijk Holle Beetse Vennekampen, ik weet niet, kent u dat gebied? Holle Beetse Vennekampen, net ten zuiden van Sellingen. Sellingen ligt hier, net hier boven, hier is Ter Borg. U ziet hier toch wat particulieren wonen hierzo, we hebben hier zeg maar ook vanaf hier hebben we dit systeem ook want dat is ook nog een van de belangrijkste doelstellingen omdat grondwater omhoog te krijgen, dat is voor de natuur is dat daar gewoon veel beter. Maar goed, maar ook allerlei berekeningen gemaakt en we hebben ook inventarisaties gedaan bij al die particulieren, waarvan wij op hoogte kaarten kunnen zien nou dat zou een probleem kunnen worden. Daar zijn we bij langs geweest bij die mensen, we hebben de kelders geïnspecteerd, vastgelegd. En waar wij sowieso al wisten dat gaat problemen opleveren, dan nemen we dat werk, dus dat compensatiewerk, het afdichten van de kelders, nemen wij mee in het totale project, in het bestek. En waar twijfel gevallen ontstaan, want ja u hebt computerberekeningen, maar in de praktijk hebben de mensen alsnog de gelegenheid om bij ons aan te kloppen jongens van nou ik heb toch problemen, dan gaan we daar ook weer kijken. En we hebben daar een geval gehad bij iemand hierzo. Nou daar zijn we heen geweest en hebben we alsnog ook die kelder daar weer aangepast of dichtgemaakt. Dus dat is even, dus toch om even die zorgen weg te nemen dat we dus daar zijn ook echte randvoorwaarden dat we dus, we moeten wel binnen dat soort kaders blijven, maar dat lukt dus.
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Hebt u daar een fonds voor ofzo? Want kijk als er aardgas wordt gewonnen daar is ook discussie over, maar het zou best kunnen zijn dat gedurende een hele lange periode er zeg maar wat schade ontstaat op overlast of weet ik wat. Zijn er ook, en die vraag wil ik er een beetje aan koppelen, maakt u nou ook mee dat zeg maar huizen dat die toch te nat worden. Maakt u dat nou mee?
  • 1:8 Dhr. H. Ribberink
   Nee, tot noch toe. En dat houden we ook scherp bij, het waterschap is daar natuurlijk ook scherp op. En wij werken heel goed samen in een projectgroep, ook in opdracht van de Gebiedscommissie, die heb ik nog niet eens genoemd, de provincie heeft het afronden van de ES ook in opdracht meegegeven aan de Gebiedscommissie, waar de drie gemeenten in zitten, het waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, al die organisaties nou daar wordt het heel goed mee afgestemd en juist om dit soort problemen te voorkomen en wij nemen die gelden ook daar voor op. Dus we altijd nog wel iets achter de hand en wij hebben tot noch toe nog maar een geval wat ik net vertelde meegemaakt, dus we hebben al de helft van dat gebied ingericht, dus op zich valt het wel mee. die berekeningen die wij gemaakt hebben, en u weet dat we hebben dit voorjaar hebben we een hele nat januari maand gehad dat het dan een ontzettende goede test voor het systeem. Dus we komen straks bij Smeerling nog wel even uit en nou dan blijkt dus dat die, en dan eiken wij ook even die modellen van hoe ziet het er nou in de praktijk uit en nou dat lijkt dan vrij goed. Ik moet verder want ik moet straks Karin natuurlijk ook nog de gelegenheid geven om Ter Wupping, want dat ligt in uw gemeentegrens
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Mag ik nog een vraag stellen?
  • 0:0 Dhr. H. Ribberink
   Ja, tuurlijk
  • 0:13 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Als u zegt het komt op een ander moment terug dan vind ik het ook best. Maar er liggen daar ook heel veel kanalen die gegraven zijn. Hoe verhoudt zich dan dat hele project ten opzichte van die kanalen waarin water afgevoerd wordt, maar ook opgepompt wordt.
  • 0:27 Dhr. H. Ribberink
   Ja, die kanalen, ik bedoel het is niet zo dat we, kijk als we aan het systeem herstel doen dan zijn we natuurlijk wel in die zin wel wat beperkt. Die kanalen houden hun waterbeheersingsfunctie, maar natuurlijk ook wel een vaarfunctie. Ja, en kijk dat ligt ook niet binnen de ecologische hoofdstructuur, binnen die begrenzing. Dus aan die kanalen doen wij ook niks, mogen wij ook niks doen. Is dat voldoende? Ja, ok. ja
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Afgelopen winter, want u zei afgelopen winter is het inderdaad extreem nat geweest. Toen was er denk ik ook veel discussie over een pomp die iets moest afvoeren. Was dat in dat gebied?
  • 5:01 Dhr. H. Ribberink
   Nee, dat was meer in het noorden waar ze toen problemen hadden. Maar dat had een hele andere oorzaak. Dat is juist het mooie zeg maar het waterschap heeft dus een waterbergingsdoelstelling, omdat ze ook verwachten dat het steeds natter wordt en er worden allerlei berekeningen al op losgelaten dat is ook dat wordt vertaald in doelstellingen en dat is dus het bergen van zoveel kuub water. In heel Westerwolde, omdat wij dit gebied als we het helemaal af hebben als we dat ingericht hebben dan bereiken we daar al de helft van de doelstelling mee die het waterschap heeft ten opzichte van waterberging. Zouden ze die doelstelling moeten realiseren buiten de ES dan zijn ze veel duurder uit want dan moeten ze en grond aankopen, ze moeten het inrichten als noodbergingsgebieden of als waterbergingsgebieden. Dit gaat, dat is ook juist zo mooi van dit project, dat waterberging en natuurherstel mooi samen op gaan in zo’n beeksysteem. Nou we gaan verder Jan, we zitten inmiddels bij Jipsinghuizen. Hier gaan we om het gebied heen. Ja, ik kan natuurlijk nog een hele boel vertellen, maar we moeten ook Jipsinghuizen droog houden, dat is ook weer, en daarom gaan we hier eromheen en dan maken we gebruik van, ja u zult het niet geloven, maar hier liggen ook oude Eemsmeanders. En dat is een systeem, de Eems in Duitsland kent u, maar u weet misschien niet dat de Eems vroeger, en dan hebben we het wel over 100 of 200.000 jaar geleden, toen stroomde de Eems ook in Westerwolde. En die laagjes die komen nu, die worden nu weer zichtbaar omdat dat Veen is afgegraven. Dus wij maken bij die omleiding gebruik van dat soort laagjes in het terrein om beekwater om te leiden, zodat we Jipsinghuizen droog houden en zodat we geleidelijk aan met vesttrap achtige constructies, dat noemen we bodemvallen, om het water weer op een lager peil weer bovenstrooms weer aan te takken. Goed, hier ziet u een stuk wat nog niet gehermeanderd is, dit is al een keer gehermeanderd in de negentiger jaren. Daar gaan we even iets sneller doorheen, ik kijk even naar de tijd. Nou, intussen doen we natuurlijk ook voor de recreatie, dat nemen we ook gewoon mee. Dan moet u denken aan wandelpaden, aan fietspaden, aan menroutes, dat soort zaken. Op het moment, dat wij zeg maar, in het begin stadium, nee nog eerder, tijdens het schetsontwerp wat wij noemen, dan houden wij een soort schetsbijeenkomst, dat heeft DLG destijds bedacht, en dan nodigen we ook zeg maar de lokale vertegenwoordigers uit en dan worden de eerste schetscontouren worden duidelijk. En dan wordt er niet alleen maar over natuur, water, maar wordt er ook over recreatie gepraat. Wat zijn nog de wensen in de ES of rondom de ES. En dat wordt in de ontwerpfase gaan we dan twee keer naar de streek toe. Dus dan hebben we eerst een concept ontwerp, dat bespreken we ook met de mensen, in Holle Beetse Vennekamp, het gebied wat ik u net liet zien, hebben die mensen ook zelf interactief, zeg maar alternatieve routes mogen bedenken want we maken het gebied natter en dan komt een bepaald wallenpad onder water te staan. Nou we hebben de mensen zelf gelegenheid gegeven om zelf routes te bedenken en als je dat samen op tijd doet met de streek dan kom je er altijd uit is onze ervaring. Nou hier ziet u dan het traject wat al gehermeanderd is, we zitten inmiddels bij Vlagtwedde, dat is een traject wat we al helemaal hebben uitgevoerd. Wischmei, de wijk Wischmei, ook verbindingen gemaakt met name vanuit deze wijk, qua wandelroutes om hier ook in het ??bos te kunnen komen. dus daar wordt nu ook dankbaar veel gebruik van gemaakt. We zitten inmiddels ook in het terrein van Natuurmonumenten. Die ???????????? landbouwgebied. En dat water, kijk de boeren die hier zitten die moeten dus van voldoende drooglegging houden, dus wat we doen dat water takte eerst hier aan op de beek, via dit systeem, maar als we het peil hier omhoog gaan gooien in die beek dan kunt u zich voorstellen dan wordt het hier te nat. Dus wat we doen, op dit punt leiden we het water om en wij takken weer op een lager punt op de Ruiten Aa, waar het peil dus ook lager is zodat de boeren hier voldoende drooglegging houden. dus zo kunnen we dat ook oplossen op die manier. Hier zitten we inmiddels in het Ellersinghuizerveld, ook in dit gebied, daar is fase 1 al van uitgevoerd en we gaan binnenkort, binnenkort gaat de schop weer in de grond, zijn we heel blij mee, dat we toch weer in uitvoering kunnen na twee jaar stilstand bijna. We gaan met fase 2 aan de gang. Nou dan komen we inmiddels bij u in de buurt, je zit hier in Smeerling, nou ik denk dat ik het meeste wel verteld heb. Dit is alweer het gebied van Staatsbosbeheer, die is ???? vrij smal. Hier hebt u zo’n kanaal, u noemde net het kanaal Mussel-Aa-Kanaal noord. Ja, hier mogen we natuurlijk niets aan doen. Dat zijn zulke belangrijke systemen voor de waterafvoer, ook voor de water aanvoer, dus we moeten hier wel met een duiker, er ligt ook een duiker, gaat het water natuurlijk onderdoor. Nou inmiddels komen we hier bij Ter Wupping-Wessinghuizen, nou daar zijn we nu, daar hebben we nu het ontwerp van klaar. Daar heeft mijn collega, Karin de Ruyter, daar is een aparte, zo wordt het ook gedaan, dus per deeltraject wordt er ook een werkgroep ingesteld, al die betrokken partijen zitten daarin, juist ook, doen we ook bewust, de lokale mensen, vertegenwoordigers, direct meedenken, zodat je direct iedereen meekrijgt in hetzelfde proces. En nou ik wou eigenlijk Karin graag het woord geven want die heeft die werkgroep voorgezeten en dat ontwerp is net klaar is ook net gepresenteerd in de Gebiedscommissie.
  • 0:56 Mw. K. de Ruiter
   Zoals Hans net ook al aangaf op de 21e hebben we dit ook gepresenteerd aan de Gebiedscommissie en daar hebben we de plannen nu ??? en het is eigenlijk gereed om het verder uit te werken zodat het straks naar een bestek daarvan opgesteld zou kunnen worden. Hier is dan de vertegenwoordigers van die in de werkgroep zitten zoals Hans ook net al aangaf zitten er ook mensen uit het gebied zoals Bert Michels die goede contacten heeft in Onstwedde, Jan Loods die vanuit de Boermarke erg betrokken is bij het gebied en Nanno Sterenborg die graag ook aan particulier natuurbeheer daar zou willen doen en die hebben meegedraaid in de werkgroep waar verder mensen van het waterschap, Staatsbosbeheer, de gemeenten vanuit Libau omdat archeologie ook een belangrijk onderdeel is in het plan. En wij hebben ondersteuning gehad van Oranjewoud.
  • 0:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik een vraag stellen? Zitten, want bij de meesten staat de achternaam wie zij in zo’n werkgroep zitten. Maar ik zie bij drie namen zie ik niks staan. Vertegenwoordigen die nu zichzelf zonder last of ruggenspraak of de bevolking of landbouworganisaties of natuurorganisaties of LTO of weet ik wat. Zijn dat zo mensen die uit het veld zijn geplukt en erbij betrokken zijn?
  • 2:10 Mw. K. de Ruiter
   Het zijn mensen die aangegeven hadden dat ze het belangrijk vonden hoe de plannen gemaakt zouden worden en in dit geval een iemand uit het gebied, een landbouwer, die gezegd heeft van ik heb belangstelling om aan particulier natuurbeheer te doen en dan is het makkelijk als je meedraait in de plannen en samen met Staatsbosbeheer de plannen ontwikkeld. Jan Loods is iemand die vanuit de Boermarke die ook bij eerdere plannen betrokken was, ook al aangegeven had nou ik heb belangstelling om daar mee aan de slag te gaan en daarnaast Bert Michels weer vanuit de bewoners van Onstwedde daar een, ja zijn vertegenwoordiging had. Dus uiteindelijk uit de schetstijd hadden zij al meegedraaid en nagedacht over de hoofdlijnen van het plan en zij wilden verder ook betrokken zijn bij de verdere uitwerking. Een paar dingen zal ik toelichten. Net is al genoemd van het waterpeil en dat zijn gewoon hele belangrijke, is een belangrijk onderdeel van de plannen. Het gaat dan over de peilverhoging en het effect die het heeft op de omgeving en aan passing in het waterloopstelsel. En ook in dit gebied zijn alle mensen die in het gebied wonen zijn ook gebeld van heeft u een kelder, heeft u een kruipruimte, hoe ligt uw tuin en heeft u nu al last van water als het een natte periode is en dat was de eerste ronde. En daarna bij de verdere uitwerking van de plannen zijn er dus nieuwe ronden geweest om ook te kijken van wat is nou nodig als we het waterpeil omhoog zetten van hoe kunnen we dan de gevolgen compenseren. Dit is even een plaatje om te laten zien hoe de waterpeilen gaan veranderen. En dit zijn wat plaatjes die ook in de presentatie zitten die u ook al toegestuurd had gekregen om te kijken van wat zijn nou de effecten, wat wordt nou de drooglegging van het gebied. En dit plaatje geeft aan van wat waar in welke gebieden gaat de grondwaterstand omhoog.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kunt u ook iets over de oppervlakte zeggen? Waar gaat het over, hoe groot is die oppervlakte. ja, misschien had ik het kunnen lezen.
  • 0:01 Mw. K. de Ruiter
   Het hele gebied is zo'n 350-400 hectare groot.
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   wat onder de ecologische hoofdstructuur valt
  • 0:04 Mw. K. de Ruiter
   ja
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ok
  • 4:13 Mw. K. de Ruiter
   Bijna het hele gebied wat hier op staat is allemaal, valt helemaal onder de ecologische hoofdstructuur. En de meeste gronden die zijn van Staatsbosbeheer in dit gebied. En hier ziet u de kaart zoals die vertaald is naar de maatregelen toe. dit zijn ook weer gebieden die liggen er net buiten en dit zijn de gebieden waar we maatregelen moeten treffen om die grondwaterstand die omhoog komt om dat op te vangen. Verder een belangrijke maatregel wat ook net al op de foto’s te zien was is hier weer het laten meanderen van de Mussel Aa. En aan deze kant van het Oosterhulstdiepje en dan komt het hier zo weer gaat het weer zo naar het noorden en komt hier in de Westerwoldse Aa uit. Op deze kaart staat aangegeven wat in de natuur doe en wij daar zouden kunnen bereiken en dat is dan gebaseerd op de verhoging van het waterpeil in het gebied. En ook hier hebben we overleg gehad met de provincie over de, want die hebben ook een ambitiekaart en dan moeten kijken of we daar in passen en daarvan zijn ook de essen, die stonden eerst anders aangegeven en die heeft de provincie gewoon overgenomen op basis van de uitkomsten van de werkgroep. Er is net al gezegd van welke periode gaan jullie nou kijken en dit zijn dus de oude kaarten en die hebben we steeds ook gebruikt om de maatregelen, om op te kijken van wat is er nog van en waar zou je het eventueel terug kunnen laten komen en waar zou je willen dat dingen terugkomen. In archeologie staan hier een aantal belangrijke terreinen op en dat is ook steeds meegenomen in het verhaal en toen wij in het gebied geweest zijn heeft ook de mensen van Libau die het archeologisch onderzoek hier hebben gedaan, hebben daar ook een toelichting op gehouden. Dit is de kaart waar de aantal ingrepen aangegeven staan. net had ik al genoemd van het hermeanderen van de Mussel Aa en het Oosterhulstdiepje. Het ophogen van essen, aanbrengen van nieuwe beplantingen, deze omgeving, maar ook in deze omgeving. Dan hebben hier bijvoorbeeld de Westeres, zijn ook een aantal beplantingselementen langs gezet. En op sommige plekken heb je ook wel eens dat je wat weghaalt, dus o.a. hier. Dit zijn schetsen geweest die we op eerste bewonigsbijeenkomst hebben laten zien en ik laat ze ook aan jullie nu zien omdat hier eigenlijk het totaal hier kunt zien en anders heb je straks alleen maar de nieuwe wandelpaden. De doorgetrokken strepen zijn hier de bestaande wandelpaden en de gestippelde dat zijn de nieuwe. En in een aantal gevallen, bijvoorbeeld hier bij de Mussel Aa, moeten we de, ja dat pad loopt nu langs de Mussel Aa, maar dat waterpeil gaat omhoog dus daar kom je nu bijna niet langs, dus dan zoeken wij daar een alternatief voor. En dat is ook bij die informatieavonden zijn er ook suggesties voor gedaan, we hebben verder nog een uitkijktoren hier gepland en hier hebben we nog even de molen aangegeven, maar die molen is op dit moment vooral iets, ze zeggen van het zou aardig zijn als we daar wat mee kunnen, maar die hebben verder nog wel als plaats gemarkeerd maar nog niet als herstel actie. Verder hebben we een aantal parkeerplaatsen voor ontsluiting van het gebied. Vanuit de streek kwam ook de wens om voor een mindervalide pad en dat hebben we in de omgeving van Ter Wupping geprojecteerd en daar moet dan natuurlijk ook een parkeerplaats bij zijn. verder hebben we hier nog twee, over de Ruiten Aa kan gekanood worden en we hebben hier twee uitstapplaatsen.
  • 0:20 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Mevrouw die wandelroutes zijn heel mooi, maar soms zijn ze moeilijk te bewandelen. Dan groeit het gras tot aan je oren en dan moet de grond door de boeren, of weet ik veel door wie, onderhouden worden. Staan daar ook sancties op of hoe gaat dat, zorgt Staatsbosbeheer daarvoor of het waterschap of de hemel mag weten wat wie.
  • 0:31 Mw. K. de Ruiter
   Nou bij het hele plan kijken we naar welke voorzieningen zitten erin en voor wie is het eigendom en voor wie is het beheer en die moet het echt onderhouden. En ook in de commissievergadering van twee weken geleden is het onderwerp ook naar voren gekomen want het gebruik van die paden wordt door onderhoud bepaald van de voorzieningen en als er achterstallig onderhoud is ja dan wordt het niet gebruikt en dan klagen mensen daarover en dat zijn dingen die ook in de commissie besproken worden. Het hangt er dus vanaf van wie is het eigendom en wat zijn de afspraken die je daar over maakt.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik u eens vragen, dat is een heel andere vraag hoor, maar las ik nou niet in een krant vorige week of voor veertiendagen terug dat dat natuurgras in de vergister kan?
  • 0:2 Mw. K. de Ruiter
   Dat klopt, ja.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok, en dat er ook al overeenstemming over is en dat er contracten zijn.
  • 0:3 Mw. K. de Ruiter
   Daar zijn in een aantal gevallen contracten over.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus, ik beantwoord ook een beetje de vraag, dus men gaat de opbrengst van die natuurgronden gaat men maaien. En dat gaat men een beetje verhakselen en dat gaat men ontsluiten en dan maakt men er duurzame energie van. Klopt dat?
  • 0:1 Mw. K. de Ruiter
   dat zou goed kunnen ja.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, kijk
  • 3:46 Mw. K. de Ruiter
   Daarnaast zijn bijvoorbeeld, er is ook al een plan gemaakt voor heel Westerwolde voor de mountainbikers en daar zijn dan ook afspraken met de mountainbikeverenigingen om te kijken hoe je de paden kunt onderhouden. Want zij hebben daar zelf ook baad bij en dan is het mooi als je de mensen er bij kunt betrekken. Hier staan de men- en ruiterpaden op. Vanuit het gebied is daar ook nadrukkelijk om gevraagd, mensen zeiden van wij zouden wel graag niet steeds op de verharde weg rijden met de paarden en aangespannen rijden, maar ook wel over een aantal zandpaden. En we hebben hier een aantal nieuwe routes aangegeven. En ook hier, dit is ook iets waarbij we zouden kijken naar de samenwerking met de manege die in het gebied zit. Verder hebben we nog, voor de fietspaden kunnen we voor een deel gebruik maken ook van de bestaande routes en voor een deel hebben we ook nog een aantal nieuwe aangegeven. Deze zijn verder uitgewerkt en wordt de gedetailleerdere kaart en daar komen we straks nog eventjes op terug. En dat geldt hier ook voor natuur en landschap. Ik gaf net ook aan we hebben, zometeen gaat er een groep aan de slag om er een bestek van te maken en dan is het goed als je ook een aantal schetsen aangeeft van wat je, eigenlijk wat je idee is. Dit is een stukje bij de Veeleres, en daar, dit is eigenlijk het oude rechte kanaal zoals het nu is en dan komt de nieuwe, de meander gaat eromheen en dan zit hier een stuw in en die verliest zijn functie maar het lijkt ons wel leuk om daar iets van te laten zien. Bij Smeerling is het ook in een aantal gevallen gebeurd zodat je nog iets ziet van de geschiedenis van die periode, dat het rechtgetrokken is. En dan zou je, dat is een gedachte van, hier zou je dan gewoon iets aparts van kunnen maken een soort kunstwerk. Dit is een schets van een kano-uitstapplaats, maar wat je ook net zo goed als een speelplaats voor kinderen zou kunnen gebruiken. En dit is dan een ander plaatje ervan. We hebben een begroting daarvoor opgesteld voor dit plan en hier staat de verdeling van de kosten aangegeven, totaal ongeveer 4,3 miljoen. Toen wij begonnen met dit plan toen hebben we ook gezegd we gaan door en zoals we ook de plannen voor Smeerling gemaakt hebben en we gaan door met de ideeën die daarachter zitten. Weer wel wetend dat er toch een verandering in het hele manier waarop er naar natuur gekeken wordt. En dat betekend dus ook dat wij ook moeten kijken naar andere financiers en van hoe kunnen we het nu voor elkaar krijgen. Dus de gedachte is van we maken het ideale plan en dan gaan wij zoeken of wij daar geld voor kunnen vinden. Voor het water hebben wij, is er al een aanvraag ingediend voor EU subsidie en de EU draagt er dan aan mee en bij en het waterschap. En vanuit de provincie, vanuit het ???. En verder gaat het erom dat we dingen slim combineren.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mevrouw, ja hier. Die vorige sheet die u net liet zien die hebben wij ook op die i-pad gekregen. U had daar geen cijfers bij staan en wij wel. Dan zie ik daar 2,2 miljoen staan en een sheet daarvoor dan staat er 2,8 miljoen, dan zit er dus al een gat tussen van 6 ton ofzo.
  • 0:07 Mw. K. de Ruiter
   Dat komt omdat er vanuit de EU geen btw betaald wordt. Wij kunnen de btw niet mee subsidiëren.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En die 6 ton die hebben we dan gewoon niet meer nodig.
  • 0:12 Mw. K. de Ruiter
   Die heb je nog steeds nodig, maar daar moet je wel een dekking voor zien te vinden. En dat is, het is nog niet helemaal rond, maar wij zijn bezig om samen met de provincie ook om te kijken hoe we dat wel kunnen doen. Het is natuurlijk wel de bedoeling om het hele plan uit te voeren.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ??????????? het hoge tarief of het lage tarief.
  • 0:3 Mw. K. de Ruiter
   Dat is voor een deel hoog, grotendeel hoog.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nee, maar is het 21%?
  • 0:1 Mw. K. de Ruiter
   ja
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ???? is 27%, er stond 25 op de televisie vanavond, maar het is 27. Maar goed dat is nog hoger. Maar mijn vraag is werk met werk maken, kunt u daar iets over vertellen?
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Was ik al uitgesproken?
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat weet ik niet. Excuus.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Jongens, even niet tegelijk.
  • 0:20 Mw. K. de Ruiter
   Wat we gaan doen is dat we kijken welke onderdelen kunnen we een financierder voor vinden. En hier hebben we voor een deel van het water, hebben we een financierder gevonden, namelijk de EU. En verder heeft het waterschap gezegd wij willen een bijdrage leveren en heeft vanuit de provincie de ??????????? dat ze het geld wat bij de provincie vandaan komt wat eigenlijk uit de afspraken met het rijk komt.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat begrijp ik, maar mijn vraag is eigenlijk van u zegt wij zoeken dan andere partners om het eventueel te financieren, we kloppen bij de provincie aan, klopt u ook bij de gemeente Stadskanaal aan?
  • 0:2 Mw. K. de Ruiter
   Daar kom ik zometeen nog op.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ok, dan wacht ik daar nog even mee.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Maarsingh, heeft u nog?
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik sluit me aan bij die vraag.
  • 2:07 Mw. K. de Ruiter
   Voor een deel van de maatregelen van het landschap kunnen we ook kijken naar de compensatie die nodig is voor de of die voortvloeit eigenlijk uit de N366 waar de provincie bezig is met het verbeteren van de weg, waar ook de bomen voor een deel gekapt moeten worden en dat moet de provincie daar compenseren. Nu kun je natuurlijk zeggen ik neem een stukje, een perceeltje langs die weg en daar zet ik een bosje op en dan ben ik ook klaar. Het is natuurlijk wel handig als je gaat kijken welke plannen zijn er in de omgeving en kan ik daar op inspelen. En dit is een van die dingen waarvan ook voor het Ellersinghuizerveld is daar bijvoorbeeld ook naar gekeken van kan die compensatie dan niet plaats vinden hier in dit gebied van Westerwolde. Dus en dat zou voor een deel, het staat is opgenomen in het plan. Er is voor Ellersinghuizerveld is er wel een toezegging en voor Ter Wupping nog niet omdat we nog, omdat het plan dan iets verder moet zijn. En dan hebben we een ander deel van de recreatie. Dat is eigenlijk de lastigste op dit moment en we hebben aangegeven in de, dat we met de werkgroep alle maatregelen voor recreatie op de rij gaan zetten en daarbij een prioritering aangeven. En dan gaat het er ook om van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld ook de partijen uit het gebied erbij betrekken en zijn er misschien ook, en als je een prioritering aangeeft dan kun je ook voor die onderdelen je hard gaan maken zeg maar en dat is eigenlijk ook iets wat bij de bewonersavond vooral naar voren gekomen is, dat mensen gereageerd hebben op die recreatieve voorzieningen. Die hebben niet zozeer gereageerd dat het water gewoon een end omhoog kwam en dat dat misschien gevolgen zou hebben dat is eigenlijk helemaal in die bijeenkomst helemaal niet zo heel erg aan de orde geweest. Maar het ging eigenlijk vooral om van hoe wordt het nou met die ruiterpaden en hoe gaat het dan met die wandelpaden en dus ja mensen willen ook wel heel graag iets beleven van het gebied. Dus het is wel een heel belangrijk onderdeel en hier staat dan ook bij van wij moeten zoeken naar bijdragen van instanties en daar kijken we dus ook wel naar de gemeente Stadskanaal en we kijken of er misschien andere partijen zijn die ook wel bij willen dragen en dat geldt voor de provincie geldt dat natuurlijk ook want die heeft ook een aantal mogelijkheden. Maar dat gaan wij verder onderzoeken op dit moment. Dat was het.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, mag ik. Ja, ik sta meneer Maarsingh nog even weer bij. Ik heb nog niet echt het verhaal gehoord van werk werk maken, zo heet dat.
  • 0:38 Mw. K. de Ruiter
   Die was ik nog even vergeten. Een voorbeeld; bij het Ellersinghuizerveld bijvoorbeeld, dat gaat zometeen gaat dat starten met uitvoering, daar komt heel veel grond vrij. En we hebben in dit gebied vooral dat er, we gaan wel die hermeandering doen, dat betekend dat je voor een deel het Kanaal dichtmaakt en voor een deel maak je een nieuwe sloot, maar daar hebben we eigenlijk wat grond tekort. Ook vanwege bijvoorbeeld ophogen van Essen, u zit in het plan, maar daar hebben we gewoon niet genoeg grond voor. En dat is mooi als je zeg maar de grond die vrij komt bij het Ellersinghuizerveld in een keer op de goede plek zou kunnen leggen, dat zou een voorbeeld kunnen zijn.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   en heeft dat invloed op de kosten?
  • 0:00 Mw. K. de Ruiter
   ja, ja
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   dus deze begroting is gemaakt op, nou ja, werk zonder werk zeg maar
  • 0:6 Mw. K. de Ruiter
   ja, dat klopt. In dit geval dit onderdeel wel, ja.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik heb nog even, ik begrijp uw voorbeeld, maar ik begrijp binnen onze gemeente vindt dat straks plaats als u de financiering rond heeft. Maar dat werken en werk dat interesseert mij wel dermate, bestaat er ook kansen voor mensen in Stadskanaal om daar aan deel te nemen als mensen die geen werk hebben, geen baan hebben, hoe kun je dat aanvliegen of kan dat überhaupt niet.
  • 0:16 Mw. K. de Ruiter
   Nou dat is eigenlijk ook iets wat de heer Bessembinders afgelopen commissievergadering heeft ingebracht, van hoe kunnen we daar wat mee doen. En daar kijken wij gewoon naar. Social Return wordt dat dan genoemd.
  • 0:40 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja voorzitter kijk daar hebben we het veertien dagen geleden wel over gehad want met dit soort werk als er een bestek komt en als er wordt aanbesteed, maar dat geldt ook voor Ellersinghuizerveld fase 2, maar ook voor dit gebied. Dan moet je kijken of je inderdaad een Social Return in kunt zetten als toch een van de voorwaarden bij de uitvoering van het bestek. Alhoewel en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn er natuurlijk heel veel machinaal werk in zit in dit soort zaken. Het is heel veel grondverzet en grondverplaatsing en al die dingen meer maar we hebben wel gezegd van let er wel op dat we daar de mogelijkheden wel in mee nemen, in het bestek als voorwaarde.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   (de microfoon staat niet aan)
  • 1:0 Mw. K. de Ruiter
   Nou, het is ook wel in de commissie aangegeven dat we misschien voor het beheer van de gebieden er wat meer mogelijkheden zijn. Hier ziet u wat meer in detail de maatregelen, hier weer de meandering van de Mussel Aa en dan hier de nieuwe wandelpaden die hier dan langskomen omdat het hier langs de Mussel Aa zelf gewoon wat te nat gaat worden. en hier zien jullie dan het ophogen van de Es, wat we weer in de oude vorm herstellen, waarbij dan ook weer beplanting erlangs komt. Niet als bedoeling dat het helemaal afgeplant wordt, maar meer pleksgewijs. Er staan hier ook nieuwe landschapselementen en hier ziet u dan de parkeerplaats voor minder validen en dan hier het pad wat daarbij gebruik gemaakt zou kunnen worden.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik nog een vraag stellen voorzitter. Ik weet het niet, maar daarom stel ik de vraag natuurlijk ook. Zijn nu alle gronden aangekocht, of moet er nog een deel aangekocht worden. Of geruild worden.
  • 0:19 Mw. K. de Ruiter
   Er zijn, voor een deel, er is een iemand die wil graag meedoen met particulier natuurbeheer, dus die gronden hoef je niet aan te kopen. Daar is wel een regeling voor, verder zijn er nog een paar grondeigenaren waar we mee in overleg zijn en waar we gewoon, we hebben dus nog niet alles, even als antwoord op uw vraag.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar gaat het dan om de laatste hectares of....
  • 0:4 Mw. K. de Ruiter
   Het gaat niet om een aanzienlijk deel, zeg maar kleine oppervlaktes.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Precies, en hier wordt dus ook gebruik gemaakt, in dit plan van mensen die hun grond beschikbaar stellen en daar zeg maar voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de Ecologische Hoofdstructuur.
  • 0:1 Mw. K. de Ruiter
   Ja, dat klopt. Ja.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Zoals STAS Bleker ook had zeg maar.
  • 0:1 Mw. K. de Ruiter
   ja
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daar was helemaal niks mis mee, maar er werd wel over gediscussieerd.
  • 1:54 Mw. K. de Ruiter
   Kijk hier zie je ook nog een aantal landschapselementen waar het gewoon weer hersteld wordt. En hier komt dan nog de verbinding voor de menroutes, de accentuering van deze Es. Dat is misschien nog even leuk om te vertellen want hier op dit stukje, hier loopt, de Es die ligt hier op een heel groot hoogte verschil. Dus eigenlijk is de beek hier heel diep ingesneden. En dan kun je zeggen van nou ja wij willen hier eigenlijk ook een natuurvriendelijk oever, maar ja die hebben we hier langs deze stukken hebben we ze al heel erg veel. En uiteindelijk hier gekeken van kunnen we hier niet pleksgewijs die hoogte wat steil afschrapen zodat je voor bijvoorbeeld oeverzwaluwen een plek geeft een eigenlijk net iets ander milieu geeft dan langs andere waterlopen. En dan geef je eigenlijk iets extra’s, dan doe je niet meer van hetzelfde, maar net even iets anders. En speel je eigenlijk in op de natuurlijke omstandigheden. Dan hebben we hier de kano uitstapplaats die we net ook gezien hebben. En als we dan hier zo naar het noorden toegaan dan is eigenlijk in dit gebied is eigenlijk bij een eerdere ronde zijn al heel veel landschapselementen aangebracht, maar hier moet de meandering, dat is iets wat hier nog zal moeten gebeuren. En dan gaat het zo door naar Wedde en dan stopt het plan voor ons.
  • 0:03 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Mag ik daar even op inhaken, juist op dat woord van hier stopt ons plan. We praten wel over de Ecologische Hoofdstructuur.
  • 0:38 Mw. K. de Ruiter
   Ja, maar dat stukje aan de noordkant, als we even iets verder naar Wedde toegaan, hier hebben we de burcht dat is een oriëntatiepunt, maar als u dan hier dit is, als we eigenlijk dan zometeen nog even zouden kijken naar de kaart waar al die deelgebieden op staan, zal je zien dat net op stuk is het al uitgevoerd.
  • 0:00 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   En aan de zuidkant? Want dit is naar het noorden toe, maar als je kijkt naar het totale plaat, want u zei en daar schrok ik een beetje van dat u, of eigenlijk uw collega, die zei net in het begin van we kijken dat per provincie, toen dacht ik; wauw, je moet toch ook over de grens van je provincie kijken dat stopt toch niet bij je provinciegrens. Je moet toch ook over de grens van je provincie kijken, dat stopt toch niet bij je provinciegrens.
  • 0:04 Mw. K. de Ruiter
   De Ecologische Hoofdstructuur is een plan die gaat over heel Nederland heen.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat begrijp ik, maar daarvoor wil ik graag weten hoe zich dat dan verhoudt tot gebieden naast dit gebied.
  • 2:8 Mw. K. de Ruiter
   Ja. Nou Hans Ribberink heeft net al aangegeven dat bij Ter Apel, dan komt zeg maar de Runde die komt bij de Ruiten Aa. En daar is al een koppeling met Drenthe. Dus daar hebben we sowieso is daar de samenwerking met de provincie Drenthe ook en bekijken we het ook als één geheel. En nou verder gaat het hier naar de Dollard dus dan hebben we niet een andere provincie zeg maar, maar juist net waar al die, dat geldt ook met Groningen en Friesland dan kijk je ook naar waar de raakvlakken zijn. Misschien zullen we nog even kunnen kijken naar die kaart met wagonnen. Dan zien wij hier Wedde en dan is dit gebied waar we bezig zijn geweest nu voor de plannen wat we nu net verteld hebben. En dan is dit bruine gebied is het gebied wat al ingericht is. Hier ook en hier aan de zuidkant, richting Smeerling, is het ook grotendeels ingericht en hier bij het Ellersinghuizerveld, wat ik net ook noemde, daar gaat straks wordt gestart met de uitvoering. En dat is denk ik ook het voordeel geweest bij de informatie bijeenkomsten die we gehad hebben, dat heel veel mensen dit al gezien hadden, dus die wisten al een beetje van wat voor beeld er zou komen of er zou kunnen komen. En dat helpt heel erg. En ook inhoudelijk voor het plan hebben we ook gekeken van wat hebben we geleerd van Smeerling en kunnen we dat hier gebruiken in Ter Wupping.
  • 0:24 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik heb nog een vraag mevrouw, misschien zegt u wel daar komt hij weer aan met de financiën. Ik zag alleen een onderbouwing van het water, niet over recreatie e.d. wat in de begroting ook op 1,2 miljoen stond, dat moet allemaal nog hier en daar weg geritseld worden? want dan zitten we dus op 2 miljoen wat u nog moet hebben.
  • 0:39 Mw. K. de Ruiter
   Nou, we hebben voor een deel van het landschap hebben we het geld. En voor recreatie moeten we, dat hebben we ook net aangegeven, we moeten een prioritering stellen. En sommige dingen zijn ook niet zo erg als het wat later zal gebeuren. Een uitkijktoren kun je ook best wel later neerzetten en zo kun je in de tijd ook kijken van hoe je dingen kunt uitsmeren. en je kunt kijken of je er iemand voor kunt interesseren om dat te gaan doen. en dat hoeft dan niet per se misschien de bekende instanties te zijn, maar het klopt we hebben de onderbouwing hebben we, we hebben nog niet de financiering voor recreatie rond. er is nog geen euro voor toegezegd.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik zou thuis zo nooit gaan verbouwen als ik begrijp...
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik begrijp voorzitter dat hier langzamerhand, dat de heer Van Beek zegt van nou daar moeten we toch wat aan doen
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   dat heb je mij niet horen zeggen
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik peil even of dat raadsbreed is of dat dat.....
  • 0:09 Mw. K. de Ruiter
   Nee, maar wij beginnen ook nog niet met werken. En ik denk iemand die een schets maakt voor een huis die moet soms ook wel drie of vier keer opnieuw zo'n plan maken omdat het niet past binnen de begroting en dan kan het ideale huis kan dan wel eens een beetje kleiner worden. Dus dat is hier ook het verhaal.
  • 0:14 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mevrouw De Ruyter, dit was wat u wou vertellen? Zijn er nog mensen die vragen hebben. Of aan mevrouw De Ruyter of aan meneer Ribberink.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat is nou het tijdstraject? Kan daar nog iets over gezegd worden? Want kijk zo'n uitkijktoren kan wel wat later, maar voor dat u een sluitende begroting heeft dat kan kort zijn, maar dat kan ook heel lang duren. Maar u hebt 2,3 miljoen of 2 miljoen gedekt, dus ik zou mij kunnen voorstellen zo'n plan voer je ook niet uit in een jaar daar doe je een aantal jaren over, maar stel nou voor dat het wel te financieren is, wanneer begint u en wanneer wordt het dan afgerond.
  • 0:31 Mw. K. de Ruiter
   Het is de bedoeling dat voor dat onderdeel voor het water dat we daar op korte termijn gaan beginnen met voorbereidingen van het bestek. Daar gaat bijna een jaar overheen, inclusief alle vergunningen die daarvoor nodig zijn. Want dat is toch een behoorlijk traject. En dan moeten we ook een jaar rekenen voor de uitvoering. En dan is het hier ook spannend zeg maar want hier is, u geeft een einddatum mee, dus je moet voor mei 2015 zou het onderdeel voor het water afgerond moeten zijn.
  • 0:03 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zijn er nog meer vragen? Zo niet dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inleiding. Ik geloof dat de griffier nog iets, als dank dat jullie hier vanavond aanwezig waren, voor jullie heeft.
 • 6 Rondvraag
  • 1:15 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Officieel hebben wij nu nog de rondvraag op de agenda staan. Zijn er nog punten voor de rondvraag? Ik kijk even heel snel rond. Zo niet dan sluit ik hierbij de commissievergadering.