Raadsinformatie

Commissievergadering 15 april 2013

Naam
Download het audiobestand (30,35 MB)
Download de gesproken tekst (447,64 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (35,21 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Meningsvorming bestuurlijke organisati..
 • 6 Rondvraag
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:11 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Van harte welkom op deze raadcommissievergadering van de gemeente van Stadskanaal. Iedereen hartelijk welkom.
 • 2 Mededelingen
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   We gaan naar punt twee van de agenda, dat zijn mededelingen. Er zijn geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (35,21 KB)
  • 0:14 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Heeft iemand op- of aanmerkingen over de agenda. Zo niet dan volgen we de agenda zoals die voorligt.
 • 4 Insprekers
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Er zijn geen insprekers aangemeld.
 • 5 Meningsvorming bestuurlijke organisatie Groningen
  • 1:36 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   En dan gaan we naar punt 5 waar eigenlijk deze agenda over gaat, dat is het punt van Meningsvormende bestuurlijke organisatie provincie Groningen. Wat aan de orde is, is het rapport van de visitatie commissie onder leiding van de heer Jansen. Grenzeloos Grunnen noemen we dat. Dus dat is in ieder geval één stuk die we tot onze beschikking hebben, een ander stuk wat we tot onze beschikking hebben is het stuk van het college aan de raad. En ik stel ook voor dat we vanavond, in het stuk van het college daar staan een aantal vragen staan daar in gesteld. Ik stel voor dat we het op de volgende manier doen; dat iedere fractie de gelegenheid krijgt om zijn standpunt naar voren te brengen en dat daar ook gewoon even ingegaan wordt op vragen die in dat stuk van het college genoemd zijn. Dus ik wou gewoon per fractie dan ook het woord geven en dan dat verder behandelen. Wie wil hierover het woord. Dat is de heer Kanter, mevrouw Sterenborg, de heer Borgesius, de heer Gelling van Gemeente Belangen, de heer Pals, meneer Plieger. Nou iedere fractie. Ik wou graag beginnen met meneer Kanter.
  • 0:13 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Vanuit een vrij warm hoekje, als ik te snel ga praten door de temperatuur dan weet u dat het aan de kachel is die hier staat te loeien.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, het is hier ook niet koud meneer Kanter hoor.
  • 1:48 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik was niet van plan meer uit te gooien dan ik al gedaan had dus. Maar goed, ik ga beginnen, grenzeloos Grunnen. Een mooi boekwerkje wat onlangs aan ons gepresenteerd is. Nou uw voorstel over die vragen wat na te lopen, ik zal globaal daar doorheen lopen, er zal best een vraag blijven liggen, houdt niet in dat ik die op dat moment niet belangrijk vind, maar, nou ja die zal dan op een later tijdstip ook beantwoord kunnen worden. En eigenlijk begint het college met het stuk te vragen onderschrijven we de urgentie van de geschetste problematiek. En alle stukken lezende dan denk ik dat we allemaal kunnen vaststellen dat er een problematiek is en dat ook een urgentie schijnt te zijn. Maar in hoeverre de problematiek reeel is dat weten we eigenlijk op dit moment niet, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Gaan we gewoon op de feiten af die we nu kennen, dan denk ik dat het best veronderstelt kan worden dat wij een problematiek hebben en zeker de decentralisaties, hoe gaan wij dat als gemeente doen en zijn wij daar als gemeente toe in staat. Nou mijn fractie is van mening dat dat wil je de problematiek en de decentralisaties en de toekomst opgaves op een goede manier invullen dan zijn wij als Stadskanaal waarschijnlijk gewoon te klein en zullen wij dus moeten gaan samenwerken, fusseren of herindelen, hoe we dat ook allemaal zo mooi gaan noemen. Samenwerken dat hebben we in het verleden veel gedaan, wordt ook door de commissie van gezegd, is niet de meest ideale vorm want er komt eigenlijk niets van terecht om het vrij vertaald neer te zetten. En wij onderschrijven dat in grote lijnen.
  • 6:22 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Kijken we naar de decentralisaties die op ons afkomen en wat zeg maar de financiele effecten van herindelingen tot op heden zijn geweest, dan moet je niet gaan herindelen om te denken van hier hebben we financieel gewin maar dan zie je met name dat je een aardige kwaliteitslag kan maken en dus ook taken aankunt met hetzelfde budget die je anders alleen, of als verschillende losse gemeentes alleen, niet aan kan. Nou wordt het bij ons wat spannender, want wij houden niet hetzelfde budget wij moeten ook nog inleveren en ik denk dat dat nog wel wat mank gaat, in zeg maar de hele herindelings problematiek, want dan denk je van we kunnen die budgetten samenvoegen en dan kunnen we de kwaliteit gaan bieden die eigenlijk noodzakelijk is voor de uitvoering maar we krijgen daar meteen ook nog een korting overheen en dan denk ik dat het ook best nog wel weer spannend wordt om de kwaliteit die nodig is ook in een groter verband te gaan leveren. Ik denk dat dat voor de komende tijd mischien nog wel een grotere opgave wordt dan de gesprekken over de herindeling zelf. Dan ook over een tijdsfasering, de urgentie daarin, en eigenlijk als je kijkt naar een tijdsfasering 2018, dan denken wij dat dat eigenlijk te lang is. Zeker gelet de snelheid waarmee de decentralisaties op ons afkomen, zou je er eigenlijk ervoor moeten kiezen de herindeling daarvoor aan nog te doen alvorens die taken overgedragen te krijgen, dus dat zou ook wat vanaf de rijksoverheid zou dat moeten betekenen of voorafgaand eigenlijk al met samenwerkingsverbanden gaan werken waar wij eigenlijk van geconcludeerd hebben dat dat niet zo goed werkt. Ook daar zien wij wel een spanningsveld en een uitdaging. Maar goed ik denk niet dat het reeel is om de herindeling jaren naar voren te trekken en ik denk ook niet dat het reeel is om de decentralisaties zo lang bij het rijk te houden dus ik denk ook dat daar roeien wordt met de riemen die we hebben. En dan moet je een vertrek punt gaan opzoeken van wat is nou dan eigenlijk het gebied waaraan we moeten gaan denken, nou de commissie geeft dan eigenlijk Oost-Groningen, nou ik denk dat er al vaak gezegd is, ook hier, die naam moeten we snel vanaf dus laten we het vanaf nu maar gebruiken als werktitel met nog een opdracht voor een nieuwe naam. Is Oost-Groningen dan, zoals dat voorgeschreven is, de juiste regio waarin we moeten zoeken. De PvdA fractie wil zich daar op dit moment nog niet op vast leggen. Het lijkt ons goed evenals onze collega's van de PvdA in Vlagtwedde hebben aangegeven om de BSV variant als vertrekpunt te nemen, maar laten we ook onze ogen niet sluiten voor; Veendam, Pekela of een nog groter verband Oldambt. Ik denk dat dat belangrijk is om in de verkenningen die in de komende maanden van start zouden gaan of moeten gaan om daar meer helderheid over te krijgen, en dat moet gewoon op basis van zakelijke gronden van wat past nou het beste bij ons. En dan hebben we ook nog de Drentse gemeentes, voor in ieder geval tot aan de Mondenweg, kijk ik naar Borger-Odoorn en Aa en Hunze, dat lijkt mij ook in dit verband een gebied wat hier niet vergeten moet worden en de commissie heeft dan wel aangegeven ja voor ons was de grens de provinciegrens daaroverheen hebben wij niet mogen kijken doet u dat vooral wel. Ja je hoort ook al wel fracties zeggen van nou ja laten we ons dan eerst op het Groningse deel focussen en dat Drentse gedeelte daar later in mee nemen. Ja ik vraag mij af of dat de meest verstandige volgorde is of dat je gewoon gaat focussen op; Groningen maar Drente ook maar meteen meeneemt in...Ik heb ook het gevoel dat ook provincie Drente steeds meer dit op de agenda krijgt en daar ook wel voor open staat. Dus om nu dan ook de vraag die hier tussen staat van wat is nou zeg maar het gebied waar we dan aan denken en ik zeg maar het Oost-Groninger variant van de commissie het uitgangspunt wat ons betreft is dat een vraag die we nu nog niet met ja of nee moeten beantwoorden maar eerst verder kijken in de regio wat is, ja wat zijn eigenlijk meer je natuurlijke partners en wat voelt goed en wat is realiseerbaar en mischien is zelfs deze vier gemeentes wel te klein en moet nog naar meer gemeentes gaan kijken ik denk dat dat voor de komende tijd van belang is. Dus eigenlijk kort gezegd zijn wij gelukkig met de discussie zoals die er nu ligt en zorgt het ook dat alle gemeentes nu weten dat er wat te doen is en dat daar op inhoud met elkaar gesproken moet gaan worden. Ik denk dat dat voor het vertrekpunt zoals wij die voorstellen, BSV, nog best lastig is want daar liggen denk ik ook nog wel wat relaties waar, nou ja, toch wel wat aan de hand is geweest. Mischien moet daar toch dan op dat moment ook daar nog es wat aandacht zijn zodat we op een goede manier weer mee verder kunnen. Het is heel gemakkelijk gezegd om op inhoud verder te gaan praten als er op gevoelsvlak ook nog wat in de weg zit. Nou ja goed de samenstelling van die gesprekken moet zijn daar willen wij mischien ook es in een later verband nog wel es over verder spreken en wie dan eigenlijk de steakholders van die gesprekken zouden moeten zijn. Al met al de PvdA fractie is positief, BSV zien wij als vertrekpunt. Oldambt, Pekela, Veendam zeker niet vergeten om ook te polsen en zeker ook de Drentse gemeentes niet. En ik denk dat ik zo op een aardige manier door al die vragen wel heen ben gegaan. Ik wou het voor zover eerst laten.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Kanter. Dan meneer Plieger van het CDA.
  • 6:47 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Zoals u al aangaf het college heeft ons voor deze vergadering een aantal vragen voorgelegd en ik moet zeggen dat is best handig en op zijn Stadskanaalst gezegd denk ik ook best praktisch. Laat ik maar inderdaad mijn verhaal houden aan de hand van de vragen. Afgelopen jaar is er een conceptvisie op de bestuurlijke organisatie vanuit het perspectief van onze gemeente Stadskanaal opgesteld. In dit stuk is aangegeven wat leidend is in denken en richting geven voor opgaven en ambities voor onze gemeente en wat we daarbij beschouwen voor de volgende vijf tot tien jaar en dat waren de vier dingen leefbaarheid, vitaliteit, centrumfunctie in de regio, vergroten van zelfwerkzaamheid, sorry zelfredzaamheid en de samenwerking vergroten. En om dit te realiseren is in dat rapport, of zijn er vijf gebieden aangegeven waar de nodige inzet op gepleegd moet gaan worden om er aan te werken. Dat was economie, onderwijs, welzijn, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Nou we kunnen zeggen in de afgelopen jaren hebben we daar de nodige inzet reeds op gepleegd op die gebieden, echter als het gaat om de resultaten en vooruitzichten op die resultaten dan moeten we toch stellen dat er zoals ook ergens te lezen valt dat er niet sprake is van een goede balans tussen inspanning en resultaat. Oorzaken worden door de commissie Jansen dan ook beschreven in het rapport: Grenzeloos Grunnen, zou ik haast willen zeggen. Maar de titel is; Grenzeloos gunnen. De problematiek die in onze provicie speelt en waar ook wij ons als CDA in herkennnen is de urgentie als het gaat om de strategische opgave, dat die op dit moment niet breed gedragen wordt, dat een kluwen aan samenwerkingsverbanden niet altijd positief werkt, dat de slagkracht in van allerlei zaken mist, dat de bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit ter discussie staat en daar aan gewerkt kan worden en als laatste punt waar we ons ook zeker in kunnen herinneren, of kunnen herkennen is de cultuur van samenwerken die niet voldoende bijdraagt aan een optimale aanpak van de zaken. Het CDA vindt dan ook dat samenwerken alleen absoluut niet voldoende is om onder andere de beschreven problematiek aan te pakken en dus ook onvoldoende om de huidige zichtbare opgaven voor onze gemeente aan te kunnen en dat maakt, dat ook in de ogen van het CDA, het wenselijk is, laten we stellen noodzakelijk is, om in onze regio te komen tot een herindeling van gemeenten. Een herindeling waarbij grote stappen gemaakt moeten worden om, ja zoals het woord robuust aangeeft oftewel krachtige, sterke stevige gemeenten te komen. In her rapport van Bereschot staat nog een soort overgangs situatie beschreven wij kunnen ons vinden in de visie van de commissie Jansen om deze over te slaan. En dan even iets over de kwaliteit. Ja in het onderwijs waarin ik werk, dat weet u ook allen, dan geef ik wel eens het voorbeeld van twee havo-leerlingen die werken aan een project op vwo niveau, dat maakt niet dat het resultaat automatisch op het vwo niveau een voldoende wordt daar is vaak meer voor nodig. Vertaald naar het herindelen, er zou ook inzet gepleegd moeten worden op de kwaliteitsslag op bestuurlijk en ambtelijk gebied. Dit is noodzakelijk om ook meer kans te hebben om de grote uitdagingen die in het verschiet staan aan te kunnen. Grotere gemeenten zullen op grotere schaal en allerlei terreinen, denk onder andere jeugdzorg, RUD, AWBZ, participatie, WMO en er zullen nog wel meer zaken zijn, met elkaar moeten blijven samenwerken. Maar tegelijker tijd, grotere gemeenten zullen invulling moeten gaan geven aan hoe houden we de burger betrokken bij haar leefomgeving. Met onze wijkaanpak, dorps- en wijkaanpak te noemen, zijn we op een goede weg. Maar doorontwikkelen van het concept om inhoud te geven aan de vitaliteit en dus ook de identiteit van wijken en dorpskernen in onze nieuwe gemeente daar moeten we aan blijven werken en daar ligt een uitdaging. Om tot een bepaalde herindeling te komen, dus een bepaalde keuze te maken, vindt het CDA fractie dat je onze identiteit als gemeente en onze kwaliteiten goed in oog moet hebben. De identiteit van onze gemeente die kennen we allen met zijn eigen kwaliteiten veel voorzieningen, regionale functies, stedelijke kern, prachtige omgeving, ondernemend, verassend, pionieren, ja doet ons realiseren waar we eigenlijk, ja waar we eigenlijk onderdeel van zijn. En zoals in het rapport van Bereschot ook staat, en dat onderschrijven wij als CDA fractie van harte, Stadskanaal maakt onderdeel uit van de Veenkolonien en Westerwolde. Van dit uitgaande voorzitter spreekt het CDA haar voorkeur uit voor een andere herindeling dan het voorstel van de commissie Jansen, die voorstelt de herindeling te willen organiseren tussen Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde en Bellingwedde. Als CDA fractie hebben wij de voorkeur voor een Veenkloniaal Westerwolds variant. Een herindeling tussen de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Pekela en Veendam. Een variant waarbij het ons, waarbij het wat ons aangaat bespreekbaar moet zijn om logische, ja laten we zeggen natuurlijke gebiedsgrenzen te creeren die desnoods door bepaalde gemeenten heenlopen wat we ter zijner tijd dan kunnen zien. Het CDA kiest ook voor de Veenkoloniale - Westerwoldse variant om een verdergaande samenwerking met onze zuiderburen, in provincie Drente, meer open te kunnen houden. Wij delen de mening van het college dat de vorm van samenwerking op termijn mede afhankelijk is hoe de discussie, die nog in de kinderschoenen staat in Drente, gevoerd gaat worden over de herindeling. Als we daar op zouden wachten ben ik denk ik, of dan denken wij toch wel meneer Kanter dat het ook zo zal zijn dat het tijds stramien wat u eigenlijk in wil korten eerder langer gaat worden, dus wat ons aangaat, wij onderschrijven als CDA dan ook dat wij in onze provincie eerst orde op zaken moeten stellen. Wat betreft het tempo en het tijdpad vindt het CDA het reeel dat het gehele proces van herindelen binnen de volgende raadsperiode afgerond wordt. De beschreven rollen van provinciebestuur in het rapport van de commissie Jansen en de VVG zijn duidelijk en daar kunnen we ons in vinden.
  • 2:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wel wil ik nog even ingaan op het volgende, in het proces tot herindelen zullen er bepaalde momenten, inwoners, verenigingen,ondernemers en instellingen betrokken moeten worden. Het college gaf in de vragenlijst al iets aan en wij kunnen ons vinden in de mening van het college dat voordat we daarmee aan de slag gaan er concretere plannen moeten zijn. Een voorstel wachten we dan ook af van het college en we verwachten dat het voorstel, als het op tafel komt, recht doet aan het tijdpad wat staat om tot herindeling te komen. En dan wat betreft de integrale gebieds- en toekomstvisie voor de nieuwe gemeentes. Ja, wil het vertrekpunt voor het opstellen ervan de sociaal maatschappelijke opgave zijn, dan vinden wij als CDA dat dit aanzienlijk meer kans krijgt als er na een herindeling logische natuurlijke grenzen zijn. En dat zien wij dan ook, vandaar ook onze voorkeur voor de variant de Veenkoloniaal, de Westerwoldse variant. Dan nog iets over grootschaligheid en kleinschaligheid als laatste. Binnen de grenzen van de nieuwe gemeente, vindt het CDA, dat er ingezet moet worden op verduidelijking van de positie van steden, dorpen, kernen en wijken in die integrale gebieds- en toekomstvisies. Het rapport Jansen geeft dit ook nadrukkelijk aan en dat ondersteunen wij van harte, dat naast grootschaligheid ingezet wordt op kleinschaligheid. Wij vinden dat inzet daarop ervoor moet zorgen dat herindelen niet hoeft te leiden tot het gevoel of de werkelijkheid, hoe de burger dat ook ziet, van een grotere afstand tussen die burger en het bestuur. Het is volgens ons maar een zaak hoe je het organiseerd. Inzetten op die vitale dorpen en wijken, waar wij als Stadskanaalster gemeente denk ik toch al behoorlijk mee aan de slag zijn, is dan zeker nodig om tot in de haarvaten van het besturen en ervoor te zorgen dat er een cultuur gaat groeien van vertrouwen en gunnen in onze mooie provincie. Dat was het voorzitter.
  • 0:09 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Dan wou ik naar mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 2:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. 28 februari is het rapport Grenzeloos Gunnen gepresenteerd en we hebben hier allen kennis van kunnen nemen. De CU Stadskanaal erkent de problemen die worden geschetst en denken dat we die het hoofd kunnen bieden door een herindeling. We kunnen ons goed vinden in het stuk dat ons is aangeboden door het college. Zoals u wellicht hebt vernomen hebben we ook gebrainstormt met de CU fracties van Vlagtwedde en Oldambt. We zijn tot de conclussie gekomen dat er veel versnippering is van samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten. We zijn kwetsbaar als we alle beleidslijnen zelf willen beheren, we zien allerlei decentralisaties op ons afkomen die we het hoofd moeten bieden wat betreft opleidingsniveau, werkgelegenheid, het aantal SW'ers, Wahjong en mensen in de bijstand moeten we alle zeilen bijzetten om dit het hoofd te bieden. We moeten inzetten, zoals het college ook aangeeft, op economie, onderwijs, welzijn, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Ook voor ons staat de leefbaarheid en vitaliteit, met behoud van centrum functie, voorop. Op dit moment zien we dat we als verschillende gemeenten vaak elkaars concurenten zijn in plaats van dat we samenwerken, dat kan en dat moet anders. We moeten zorgvuldig te werk gaan als het gaat om de herindeling. Het tijdspad is wat ons betreft niet leidend, kijk goed naar welke partners je kiest. Hierbij denkt de CU fractie, naast Bellingwedde, Vlagtwedde en Oldambt ook met name aan Veendam en Pekela. We moeten invloed hebben in de provincie zodat we meer in evenwicht zijn met de stad Groningen. Zoals u wellicht weet zien wij ook kansen om samen te gaan met onze Drentse buren. Op dit moment is dit waarschijnlijk een stap te ver maar zodra de kans zich voordoet moeten we dit niet laten lopen. Ook hebben we nu samenwerkingsverbanden met deze gemeenten die wat ons betreft niet moeten worden beeindigt. Voorzitter ik vat het samen; wij erkennen de problemen zoals geschetst en vinden herindeling een goede stap, maar dan één die toekomst bestendig is en dus robuust. Naast de genoemde gemeenten samen met Veendam en Pekela. In dit proces moeten we zorgvuldig te werk gaan. We moeten oog houden voor de inwoners van de gemeente, kortom groot worden door klein te blijven.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Borgesius van de VVD.
  • 6:52 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Kijk drie sprekers hebben denk ik al heel veel gezegd wat ondergetekende ook namens de VDD in zal willen brengen. Dus dat zal ik ook beslist niet herhalen en waar aanknopingspunten zijn zullen we dat wel even kort vermelden. Commissie Jansen, mevrouw Sterenborg zei het zojuist, 28 februari j.l. Toen we dat rapport kregen, ja er bekroop ons een gevoel van eigenlijk is het jammer dat de opdracht is verstrekt door de provincie Groningen eigenlijk had de opdrachtgever SNN moeten zijn, oftewel; Samenwerking Noord Nederland. Wij hadden dus heel graag gezien dat dat de opdrachtgever zou zijn geweest. Ik heb het ook al op een andere bijeenkomst gezegd van we kunnen denk ik niet ontkennen dat de drie noordelijke provincies vertegenwoordigen ongeveer 25% van het landsdeel Nederland en in de drie noordelijke provincies wonen ongeveer 10% van de nederlandse bevolking. En daar had de VVD graag op willen anticiperen, dat zou kijkend naar de toekomst ook kunnen betekenen dat de provincies, met name de drie genoemden, dan overbodig zijn en dat je spreekt over één landsdeel, en daar hadden we een noordelijk landsdeel. En daar hadden we dus ook voor wat betreft de gemeenten op die omvang graag op willen anticiperen. Het college vraagt of wij dus als VVD fractie de gewenste problematiek onderschrijven, ja die onderschrijven wij zeer beslist en de andere drie fracties hebben al punten aangegeven die op ons afkomen als lokale overheid, met name jeugdzorg, WMO, participatiewet, noem ze maar op, dus verder zal ik er niet meer bij stil staan. Ja, wat doel wij als VVD het liefst zouden willen nastreven, zonder dat we nu daar al echt grenzen aan geven, en dat is denk ik ook een van of dat denken wij, een van de kernen in dit rapport van de commissie Jansen, dat wij binnen, en ik zal ons nu even beperken tot de provincie Groningen, maar dat wij in onze provincie, als ik het zo mag zeggen, stikken van de samenwerkingsverbanden. Als je al die kruisjes ziet lopen en die lijntjes daar wordt je eigenlijk horendols van om het zo maar eens te formuleren. En dat betekend, en wij hebben dat zelf ook nog recentelijk als raad hier kunnen ervaren, en dan noem ik maar even ons SW bedrijf Wedeka, dan kun je als raad nog je gevoelens uitspreken en daar houdt het dan mee op, einde verhaal. Dus met andere woorden, als raad heb je dan op met name die onderwerpen, en dat zijn denk ik ook onderwijs, ik bedoel we hebben iets langer geleden kennis kunnen nemen van het feit dat Slochteren op de deur klopt van Opron, ja als je dat dan tot je opneemt dan denk je ja wat van invloed heb je daar nu als raad nog op, terwijl wij zoals we hier met zijn allen zijn, zitten, excuus, wel verantwoordelijk zijn voor het openbare onderwijs. En dan vraag ik mij oprecht af, ja wat hebben wij dan daar nog, wat voor invloed hebben we daar met zijn allen nog op. Zoals het nu gaat weinig tot, ik denk, niets. Dus dat is voor ons als VVD fractie eigenlijk het doel dat de herindeling tot een dusdanig resultaat zal leiden waarbij die samenwerkingsverbanden tot het minimale, het liefst eigenlijk helemaal niets, worden beperkt. Zodat je als raad ook invloed kunt uitoefenen welke kant we opgaan of welke kant we niet op gaan. We hebben dat recentelijk ook kunnen zien, het boekje heeft dan de naam Grenzeloos Gunnen en dat geeft denk ik naar ons idee al de bittere noodzaak aan dat we tot grotere gebieden overgaan. Vooral als ik even in uw herinnering mag oproepen het gestechel over de plaats van het ziekenhuis. Het gestechel, en of je die nu wel wilt of niet wilt, daar praten we nu niet over, maar over het Outletcenter. Ja dat zijn natuurlijk dingen waarvan wij zeggen, ja dan had dat boekje inderdaad anders moeten heten. Dus dat moet gewoon kijkend naar de toekomst anders. Wat bij die herindeling in onze optiek ook van belang is dat we toch ook zullen moeten gaan kijken hoe lopen de mensen waar gaan ze heen, waar doen ze hun boodschappen, waar gaan ze heen voor de recreatie, waar gaan ze heen voor het onderwijs en dan kunnen we al zouden we het ook willen, wij willen dat zeer zeker niet laat ik dat ook duidelijk zeggen, dan kunnen we natuurlijk niet ontkennen dat Borger-Odoorn en Aa en Hunze onze buren zijn. Heel simpel. Daar ligt dan wel een provinciegrens tussen maar het zijn wel onze buren. En we zouden dan ook u willen oproepen als college met onze buren ook toch es een keer te gaan spreken. Voor wat, en ik heb dat al gezegd dacht ik voorzitter, gebieden geven wij nog niet zo zeer aan maar ik denk wanneer, we hebben denk ik ook de nadruk gelegd op die samenwerkingsverbanden we kennen ons SW bedrijf hier we weten wie de deelnemers zijn, we weten Synergon nou Opron heb ik al gezegd. Opron, ik heb hier de naam van andere fracties ook al gehoord, Veendam. Na Opron zit Menterwolde ook nog in. Dus wat dat betreft geven we daarmee denk ik al een bepaalde voorkeur aan. Maar om nu al expliciet te zeggen daar leggen we de grens dat is denken wij in dit stadium niet nodig. Met name de grote prioriteit van de VVD fractie is toch zoveel mogelijk opheffen van samenwerkingsverbanden. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan meneer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 2:14 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot herindeling, Grenzeloos Gunnen, de urgentie van de problematiek zoals aangegeven onderschrijven wij in zekere zin. Waar we mee te maken krijgen is al eerder genoemd het decentraliseren van taken. In onze beleving is Stadskanaal een gemeente an sich zeker te klein om dit het hoofd te bieden, dus wat ons betreft is schaalvergroting in dat opzicht zeker wenselijk. Evengoed zijn er nu ook veel onzekerheden en wat ons betreft is daarmee al te overhaast acteren ook niet wenselijk. Daarmee kom ik dan ook meteen bij het tijdpad, voor ons is het lastig om daar iets over te zeggen. Wat we wel willen aangeven is om als uitgangspunt te nemen inzetten op directe herindeling, niet eerst oeverloos aan elkaar snuffelen en samenwerken want daarvoor kennen we genoeg verbanden, maar direct inzetten op een herindeling. Of de voorgestelde gemeente, Oost-Groningen, dan de juiste is daar hebben wij zeker een aantal kanttekeningen bij, überhaubt met betrekking tot die werktitel, die zou ik zo snel mogelijk willen schrappen. Het klinkt bijna als Nederlands-Syberie. Waar we mee te maken hebben met die gemeente is dat wij dan bijna een bijzonder sociaal zwakke gemeente aan het creeren zijn en of dat wenselijk is dat denken wij niet. Mischien is het wel veel logischer om demografische kenmerken mee te nemen en dan ook langs de provinciegrens te kijken richting de Kanaalstreek wat ook eerder geopteerd is Veendam, Pekela en de BSV gemeentes zou wat ons betreft minstens zo logisch zijn dus wij willen u meegeven zeker in die richting te gaan kijken. De rol van de provincie daarin, dat lijkt ons wenselijk om voor hen de regiseursfunctie op zich te nemen, nadrukkelijk is dat iets anders dan een voorschrijvende rol maar zeker kunnen zij daar zeker een goeie regiefunctie in hebben. Voor zover, dank u wel
  • 0:19 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Gelling. Nou was ik even...meneer Hekkink had u zich ook aangemeld? of..Nee, ok dan,voordat ik u overslaag. Dan meneer Pals van D'66.
  • 5:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Als je het boekje Grenzeloos Gunnen leest dan zou je eigenlijk moeten wensen dat iedere inwoner van onze mooie gemeente dat boekje thuis heeft dat op zijn salontafel legt en het af en toe weer eens ter hand neemt om het te gaan lezen wat erin staat en wat er beschreven wordt in dat mooie rapport van de commissie Jansen. Als je bij de samenvatting kijkt en ziet wat hun is opgevallen wat eigenlijk bij ons een weet is dan rijzen je kleine haren te berge. Als je leest dat het draagvlak van de aantal inwoners in onze gemeente gewoon zienderogen afneemt, dat eigenlijk de gemiddelde leeftijd van de inwoners vergeleken dat landelijk hoog is, dat er te weinig mensen zijn om voorzieningen in stand te houden, dat is één van de conclussies, dan wordt het echt tijd dat we gewoon maatregelen gaan nemen en dat we gewoon instappen. Of de commissie vervolgens zegt; de financiele positie van de gemeente Groningen gemeente is ronduit zwak en zorgwekkend, dan wil ik niet onze gemeente daar direct onder scharen, maar het is wel een gegeven dat als je buren zwak zijn wordt je zelf ook vanzelf verzwakt dus het is een kwestie van dat heel vinger op de pols te houden en na te denken over samenwerken en over herindelen. Als je de urgentie agenda leest, pagina drie, ik zal het iedere inwoner van onze gemeente aanreiken, is het over het versnipperd besturend landschap en er zijn ook veel mensen voor mij die daar iets over gezegd hebben. Meneer Borgesius met name over alle samenwerkingsverbanden en waar we allemaal wel niet en waar we wel in zitten. Dan hebben ze haargenau, of dan hebben ze met de goeie vinger op de pols hebben ze goed uitgelegd hoe versnipperd we eigenlijk zijn in deze regio en in dit landschap. Als je dan vervolgens dan nog leest dat een dat er dat de commissie constateerd dat er in Groningen sprake is van een stagnerende werkgelegenheid en een haperende economische ontwikkelingen vertellen ze ons eigenlijk niets nieuws maar houden ons nog een spiegel voor van hoe wij er daadwerkelijk voor staan en welke richting het uit gaat anno 2013 en zoals u weet de wereld staat niet stil en zal denk ik nog in rapper tempo veranderen dan dat nu het geval is. Als je dan nog leest dat het gemiddeld besteedbaar inkomen in vrijwel alle groninger gemeenten een flink stuk onder het landelijke gemiddelde ligt dan heb ik toch het idee dat we daar echt mee aan de bak moeten om te zorgen dat wij hetzelfde niveau bereiken als in de Randstad of in andere provincies omdat onze bewoners daar eigenlijk gewoon recht op hebben. Dus kortom, dat boekje Grenzeloos Gunnen, ik wens toe, maar dat zal wel een dure operatie worden, dat iedereen dat op zijn salontafel thuis krijgt om dat goed na te lezen. Zodat iedere burger goed weet wat er staat wat er is beschreven en wat uiteindelijk de daadwerkelijke situatie is in onze gemeente. We kunnen ons dan ook prima vinden in de aanreiking van het college, daar staan hele goeie sugesties in de aanreiking in en die zegt is ook prima. En ik vind ook dat we moeten inzetten op het vraagstuk willen. BSV verband is niet geboren in een gelukkig gesternte, maat twee weken geleden heeft Vlagtwedde toch een positief besluit genomen om ook in te zetten oo samenwerking en herindeling dus dat geeft de burger weer extra moed en daarom denk ik dat vanuit deze raad ook gewoon moet inzetten op willen. We moeten inzetten op positiviteit, dat we benaderen op een positieve manier dat grootschaligheid ook voordeel kan bieden ten opzichte van kleinschaligheid en als kleinschaligheid ondersneeuwt ten opzichte van grootschaligheid moeten we voldoende creativiteit hebben om dat gevoel niet de boventoon te laten werken. We moeten luisteren naar elkaar, knopen doorhakken en we moeten, kortom we moeten ons elkaar grenzeloos moeten we elkaar iets gunnen omdat iedere gemeente uniek is in zijn eigen samenstelling en doordat met elkaar te delen hebben we gewoon een unieke kans om een betere vuist te maken naar de toekomst. Maar ook naar alle allerlei andere gebieden die hier rond in onze omgeving zijn, neem bijvoorbeeld samenwerking met Duitsland en dat soort dingen omdat je met een grotere vuist ook een grotere delegatie hebt. Wat ons betreft, wij zijn best tevreden met de waar we op aan willen sturen maar goed wij onderschrijven ook best de varianten Veendam-Pekela's, dat was ook iets wat bij ons is opgekomen. Maar goed, ik vind niet dat je dat mag gebruiken als hinderpaal of wat hindernissen omwerpen, dat is hetzelfde als de Drentse variant wat meneer Borgesius ook zei, het is volstrekt duidelijk dat Drente eigenlijk ons meer op het lijf geschreven is dan een het variant Oldambt, alleen al vanwege het feitf dat hier ontzettend veel kinderen hier naar school gaan, omdat we een spoorlijn te delen hebben, dat we een stuk land te delen hebben dus we hebben heel veel te delen. Maar goed ik denk niet dat, dat dat in een latere fase het zal best wel weer eens een keer aan de beurt kan komen, en als het nou meegenomen kan worden in de herindeling heel graag, maar laten we het niet opwerpen als een variant van, als we dat niet doen dan gaan wij niet herindelen of werken we daar niet bij. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Pals. Nou iedere fractie is aan het woord geweest, ik wou nog....Ja meneer Borgesius..
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik heb nog wel een vraag richting meneer Hekking als dat mag.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat mag.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. U heeft, meneer Hekking meer dan correct gevraagd wilt u het woord. Daarop zie de heer Hekking van neen, dacht ik of hij schudde nee. Maar agendapunt 5 van deze agenda, die luidt natuurlijk wel; meningsvorming bestuurlijke organisatie Groningen. Dus mijn vraag richting de heer Hekking cq de SP is; mogen wij de conclusie eraan verbinden, omdat u het woord niet vraagt, dat u het op hoofdlijnen eens bent met de commissie Jansen. Want dat wou ik toch wel graag van de SP fractie cq in persoon van de heer Hekking willen weten.
  • 1:17 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik begrijp u vraag voorzitter, dank u. Het is zo dat wij als SP er sowieso in staan, wat wij heel belangrijk vinden wat vindt de bewoner van Stadskanaal. Daar heb ik nog niks over gehoord, van niemand niet. Iedereen weet dat die herindeling die zal er ongetwijfeld aan komen, want wordt dat niet via de provincie geregeld dan komt dat wel via het rijk. Dus we zullen daar waarschijnlijk, gezien de meerderheid van de beslissingen van de raad, zullen we daar waarschijnlijk wel in mee moeten gaan, ook al zijn we het er wellicht niet mee eens want ik moet eerst nog onderzoeken of er werkelijk sprake is van meewerking van de mensen die in Stadskanaal wonen. Want ik vind dat dat een belangrijk gegeven is, ik heb geeneen partij gehoord over we hebben een onderzoekje gedaan van wat de mensen in Stadskanaal er van vinden. Daar baseer ik de mening van de SP op, want daar staan wij voor; wat vindt onze achterban er van. En daar heb ik nog geen uitslag van dus ik kan er nog niets over zeggen, voor hetzelfde geld komt eruit van nou we willen dolgraag samenwerken en voor hetzelfde komt eruit we willen helemaal niet samenwerken, maar gezien de beslissing die de meerderheid van de raad gaat nemen denk ik niet dat het zo denderend veel uit zal maken dus vandaar dat ik het woord niet gevraagd heb want ik heb niet zo denderend veel te melden wat dat betreft.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hekking, wij, in het stuk van het college worden de inwoners van Stadskanaal wel degelijk genoemd en wij hebben dat ook onderschreven, tenminste de CU fractie ook en ik heb ook andere fracties gehoord die het daar mee eens zijn om het op deze manier te doen.
  • 0:45 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Daarnaast meneer Hekking u zit hier als volksvertegenwoordiger en ik neem toch aan dat u met een bepaalde filosofie hier in deze raad zit en van daaruit toch een vertaling moet kunnen maken en op dit moment bent u nu als bestuurder aan het woord, als gemeenteraadslid en vind het wel erg gemakkelijk om u nou hier stil te houden en dan te zeggen ja ik weet nog niet wat de inwoners willen. Als volksvertegenwoordiger moet u in staat zijn, als u een aantal weken vantevoren weet dat dit op de agenda staat, om dat te gaan polsen. En ik vind het wel een gemiste kans en ja om nou te zeggen ja mischien zijn we voor mischien zijn we tegen, ik vind het erg gemakkelijk om het op deze manier aan te vliegen.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   En daarbij voorzitter.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Plieger.
  • 0:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja u kunt wel afwachten tot u de bewoners heeft geraadpleegd maar u vindt toch iets van het rapport wat er ligt, daar hebt u toch als partij ook een menig over. Daarnaast hebben wij ook een rapport Bereschot waar ook het nodige in gezegd is, en nu zeggen van.. of eigenlijk aangeven van de meerderheid van de raad denkt sus dus het heeft niet zoveel zin dat ik mijn mening zeg. Dat gaat er bij mij moeilijk in.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mischien ter info of ter aanduiding maar mischien is ons idee helemaal niet zo gek om dat boekje aan iedereen uit te reiken in Stadskanaal.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Hekking wilt u nog reageren?
  • 0:25 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:0 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja natuurlijk reageer ik erop. Nee, is een goed idee om dat boekje es flink door te spitten. Dus u weet, u merkt precies waar het probleem ligt in deze. Maar daar wijd ik verder niet over uit en dat de gemeente inderdaad bezig is om te onderzoeken wat de bewoners van Stadskanaal willen, ja nee dat snap ik maar daar is nog geen uitslag van dus ik, ik vind het dan heel moeilijk om een beslissing te gaan nemen inderdaad als volksvertegenwoordiger.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Plieger.
  • 0:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja u, het plan is om eerst een koers aan te geven alvorens wij de bewoners en instellingen, dat is het voorstel van het college, alvorens die zeg maar te benaderen met wat voor plannen wij hebben.
  • 0:00 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   De koers is toch al aangegeven?
  • 0:00 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Hekking.
  • 0:38 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee, die koers is niet aangegeven, in hele grote lijnen wordt nu iets neergezet er zijn geen exacte grenzen enz. enz. Er wordt iets in gedachten neergezet door een ieder het wijkt allemaal mischien ook nog een beetje van elkaar af je zoekt elkaar op, maar we gaan naar de burger zo gauw als we met elkaar de koers een beetje weten. Dat is het voorstel vanuit het college, dat heeft ook het CDA ondersteund, ook de CU en volgens mij hier meerdere partijen ondersteund, wat ik gehoord heb. En daarom aan u nu de vraag, nogmaals, wat vindt u van dit rapport, herkent u daar zaken in.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Hekking.
  • 0:40 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Daar stelt u inderdaad een moeilijke vraag, met name wat SP fractie betreft. Wij zijn nog niet zo'n voorstander van de gemeentelijke herindeling zoals het er nu voorstaat. De voorstellen die daar uit komen en wat er uiteraard komt is inderdaad Veendam, Pekela en BSV, koppelend bijmekaar richting Drentse Monden is op zich een hardstikke goed idee, maar ons idee is altijd geweest dat die gemeentelijke herindeling met name de advisering van de commissie Jansen dat die gericht was op bezuinigingen en dergelijke. En dat hele verhaal dat hele pakket blijkt gewoon vele malen duurder te worden dan welke bezuiniging dan ook op zou kunnen leveren.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Kanter.
  • 0:19 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Hebt u de stukken dan wel goed gelezen?Want ik, ik begin mij wel een beetje zorgen te maken want..u kunt toch dit dan gewoon hier op deze manier in discussie inbrengen? En ???????? uit bezuinigingen, nou volgens mij was dat niet de grootste drijfveer.
  • 0:29 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Nee, daar zijn we ook inderdaad achtergekomen, dat waren we in eerste instantie allebei die mening, de oorzaak van het hele verhaal is de bezuinigingen die vanuit Den Haag opgelegd werden, dat blijkt achteraf inderdaad niet zo te zijn en we hebben inderdaad het rapport wel doorgenomen met hulp van de steunfractie, maar wij zijn er niet zo denderend diep op ingegaan, nee dat klopt, want we horen de meningen van diverse partijen nou dan is het voor ons al duidelijk dat er een bepaalde optie gekozen wordt en dat de meerderheid van de raad het college zal steunen.
  • 0:33 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar u bent er niet zo diep op ingegaan. Dan denk ik van u zit hier als raadslid u krijgt stukken ter voorbereiding en dit is voor de toekomst van Stadskanaal een elementair stuk en u gaat er niet te diep op in om straks bij de verkiezingen hier hardstikke mooi de sier te maken; wij zijn tegen. Wees er dan ook gewoon eerlijk in en zeg nu ook gewoon hoe u erover denkt dan weten wij waar wij hier aan toe zijn met u. Ik vind het wel een beetje bijzonder, oh ik wacht even af wat de rest van de fracties vinden, nou..als die het werk gedaan hebben eh, nou ja och. Zo komt dat nu op mij over.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dames en heren ik stel voor, ik denk dat er voldoende over gesproken is.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, ik wou hier wel graag een antwoord op voorzitter.
  • 0:17 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik dacht dat meneer Hekking, ik dacht dat meneer Hekking al een aantal keren een antwoord had gegeven. Dus ik wou eigenlijk met uw goedvinden deze discussie stoppen want ik denk dat we hier toch niet uitkomen, want als we hier, het is gewoon heen en weer gepraat, dus ik denk niet dat het zinvol is om nog, hier nog op verder te gaan.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Borgesius.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zal heel kort zijn. Met die ene vraag die de VVD fractie dan stelde werd volgens mij heel veel los gemaakt, maar dat is een ander verhaal. Was mischien ook wel de bedoeling maar dat laten we maar in het midden. Maar dan heb ik een hele concrete vraag aan de heer Hekking. Gaat u, want we weten met zijn allen zoals we hier zitten dat we met een jaar gemeenteraadsverkiezingen hebben, maakt u van dit onderwerp een item voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ja of nee.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Hekking.
  • 0:02 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Die kans is vrijwel 90% dat we er hier een item van gemaakt word, ja dat klopt. Dus ja.
  • 0:14 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dan ben ik blij dat er van deze vergadering notulen zijn.
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, we hebben, iedereen heeft een ronde gehad iedere partij, ik weet niet of er nog behoefte is aan een tweede ronde. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wou nog graag een verhelderende vraag van meneer Pals, hij noemde net van Veendam en Pekela dat dat als drempel werd opgeworpen door andere partijen om om. Maar dat is beslist onze insteek niet geweest.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar zo bedoel ik het niet maar als je daar als je je daar heel erg hard in het zand zet ten opzichte van het onderwerp dan bedankt voor het antwoord, want dan is het een hele goeie positieve insteek.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, dat was onze insteek absoluut niet. Maar meer van als je dan gaat herindelen doe het dan in een keer goed en benader ook andere partijen die eventueel aan kunnen sluiten.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nou dank je.
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Verder nog behoefte aan een tweede ronde? Zoniet...Meneer Borgesius.
  • 1:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou in die zin een behoefte. Even kort samengevat, ik was daar niet de enige, maar ik denk toch dat velen van ons als raadsleden en ook als college vanzelfsprekend, waren daar niet, ik dacht dat de heer Kanter daar ook nog even aan refereerde want die sprak over zijn fractiegenoot in persoon van de heer Potze van de PvdA van die vergadering die dan ook dit onderwerp 28 maart jl in de gemeente Vlagtwedde op de agenda stond. Namens de VVD was ik daar ook, er waren ook verschillende afgevaardigen van de PvdA, andere partijen heb i geloof ik niet gezien, maar dat is ook niet aan de orde. De algemene teneur, en dat wou ik hier toch wel kenbaar maken, die vergadering was, met uitzondering van Gemeentebelangen Vlagtwedde, dat toch alle andere partijen zich in een herindeling kunnen vinden. En wat er allemaal letterlijk is gezegd wel of niet daar ga ik nu niet op in, maar dat wou ik hier toch vertellen en dan kijk ik ook even richting de heer Kanter want die was daar ook, ik denk dat het toch wel, omdat we eigenlijk ook al geprobeerd hebben om die samenwerking, kijkend naar het verleden, hebben proberen op te zetten maar dat was toch de algemene teneur van alle partijen met uitzondering van Gemeentebelangen.
  • 0:7 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, mag ik daarbij opmerken dat het daarmee ook volstrekt logisch is dat wij niet met onze collegafractie in Vlagtwedde hebben overlegd.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar dat was mij uit uw betoog wel al duidelijk.
  • 0:03 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, heeft het college nog behoefte aan nog een reactie. Dan wil ik nog even graag het woord geven aan mevrouw Galama.
  • 2:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja voorzitter, gezien het onderwerp vind ik het wel belangrijk om even achter dit gestoelte te gaan staan, hoewel ik denk dat ik niet een heel erg lang antwoord hoef te geven, maar het is mischien wel goed om heel even na te denken van hoe is dit rapport ontstaan, want gezien de vraag die ook de heer Hekking stelde dan denk ik van dit is wel iets wat voortvloeid uit een afspraak die de raad, ook de raad van Stadskanaal in 2008 gemaakt heeft. Na het rapport over de bestuurskracht van de gemeenten om in 2012 te evalueren. In 2012 hebben de Groninger gemeenten gezegd we hoeven niet opnieuw een bestuurskracht onderzoek maar eigenlijk willen we wel een stap verder gaan om te onderzoeken van hoe we met alle taken die op ons afkomen toekomstproof kunnen worden. Daardoor is de visitatiecommissie Jansen in het leven geroepen wat überhaupt een opdracht was van provincie en van de groninger gemeenten gezamenlijk. Dit advies komt eruit en daarvan hebben de gemeenten, en dus ook de gemeenteraden, zich eigenlijk gecommiteerd om daar iets van te vinden. Wij bespreken vanavond ook niet alleen het rapport Grenzeloos Gunnen maar we bespreken ook onze eigen evaluatie en visie van de gemeente Stadskanaal waarbij wij wel duidelijk gesproken hebben met steakholders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, vertegenwoordigers van wijkraden en plaatselijke belangenverenigingen die zich uitgelaten hebben over hoe zij als inwoners, als vertegenwoordigers van groepen van inwoners, aankijken tegen de samenwerking tot op heden en met de vraag van wat zij als kwaliteit van dienstverlening in de toekomst zouden willen zien. Dus ik denk we hebben onszelf wel wat opgelegd om iets te vinden en daar ook iets mee te doen. Dus het is niet zo dat het helemaal blanco, blanco is voor onze inwoners want het rapport dat is al sinds november hardstikke openbaar en dat kan dus door iedereen, desnoods op het nachtkastje gelegd worden naast het rapport van Grenzeloos Gunnen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Salontafel.
  • 9:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U haalt me de woorden uit de mond.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Salontafel ook goed. Als u het uit gaat geven meneer Pals dan ga ik er ook van uit dat dat vanuit het raadsbudget gebeurd, dus dan is dat probleem in ieder geval ook opgelost. Als ik naar de notitie kijk die u heeft beantwoord en wat in verschillende vormen maar bent u eigenlijk langs de hoofdvragen, over de urgentie, de herkenning en de erkenning van de problematiek en de taken die op ons afkomen, dat samenwerking daarin alleen niet meer voldoende is en dat ook Stadskanaal op termijn, zeg maar dat niet in zijn uppie kan blijven doen, bent u eigenlijk heel eensgezind. Onderschrijft u het rapport van de visitatiecommissie Jansen maar onderschrijft u ook onze eigen rapporten en onze eigen visie van de gemeente Stadskanaal die wat dat aangaat eigenlijk heel consistent is en zegt u op een gegeven moment van; maak nu maar serieus werk van het opschalen, zorg nu ook maar dat je momenten gebruikt en dat je tempo gaat maken en dat je dat doet op een manier waarin je zegt van nou het is niet alleen de schets die in het rapport staat is heilig verklaard maar kijk gewoon ook naar de alternatieven. Dus in wezen naar BSV plus eventueel met Oldambt zoals die andere bepaalde naam in het rapport Jansen wordt genoemd maar we mogen ook heel goed kijken, gezien de problematiek en de gebiedsopgaven die er liggen, aan samenwerking met Veendam en Pekela. Want die gebiedsopgaven zijn niet anders in ons gebied, in Groningen-Oost, noemde iemand anders het al, zijn uiteindelijk gewoon hetzelfde. En dan denk ik van, los van een werktitel etcetera, moet je dus in overleg met die gemeente. Wij hebben ondertussen overleg gevoerd met zeg maar BSV gemeenten, we hebben een overleg staan met Oldambt komende week met zijn vieren als gedachte. We hebben ondertussen overleg gevoerd met Veendam en Pekela, we hebben overleg gevoerd met vertegenwoordigingen daar ook van met Oldambt zijn we op de hoogte van elkaars voorkeuren en wij hebben ook, wetende dat u in het verleden eerder heeft aangegeven, ga niet voorbij aan de Drentse grens, hebben we ook alvast gepolst, als je dat woord mag gebruiken ik dacht dat de heer Kanter dat noemde, pols de alternatieven, we hebben alvast gepolst bij de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn van hoe staan jullie er nu in wat is het proces wat op dit moment nu speelt in Drenthe en loopt dat synchroon kan dat zeg maar tot een verbinding gaan leiden of zijn er toch echt twee sporen. Nou ik denk dat je echt de conclusie moet trekken op dit moment, dat zijn twee sporen. Groningen heeft een opdracht met een scherp tijdspad en waarin de commissie Jansen ook eigenlijk zegt nu moet je doorpakken en stel eerst maar eens een keer orde op zaken in eigen huis in eigen provincie maar overleg wel met je buren, dat hebben wij gedaan en daaruit blijkt wel dat de gemeenten, in de 12 gemeenten in Drenthe, vooralsnog andere afspraken hebben gemaakt. Men spreekt er wel over en mischien zal het op termijn ervan komen maar men doet toch duidelijk een tussenstop door te zeggen de samenwerking die ze daar kenden die zich toch iets anders verhoudt als in onze provincie die word eerst nog een grotere kans gegeven voor dat er gesproken gaat worden over herindeling. Zal dat op termijn plaatsvinden dan zou je kunnen spreken, als wij een nieuwe gemeente hebben gevormt in welke samenstelling dan ook, over mogelijke grenscorrecties. Maar dat is dan een uitwerking op termijn, als we die er nu aan verbinden dan gaan de paden en de sporen echt compleet langs elkaar heen en is het risico dat we niet tot een oplossing komen. Als college, en dat hebben we ook aangegeven in onze notitie, gaan we in eerste instantie uit van orde op zaken stellen in eigen provincie, polsen wat zijn de alternatieven en hoe pakt die uit, nou u weet dat in Hoogezand-Sappemeer hebben ze drie varianten nu neergelegd, dat betekend natuurlijk dat andere gemeenten daarop weer gaan reageren, dat betekend ook als panelen gaan schuiven, dat je tot een andere samenstelling moet komen, want we hebben vanmiddag nog eens een keer opnieuw aan de voorzitter van de commissie Jansen, de heer Geert Jansen, zelf gevraagd wat waren nu precies eigenlijk de duidingen om te kiezen zoals je nu gekozen hebt en eigenlijk zeggen ze van je kunt veranderen mits je maar zorgt dat je een hele robuuste gemeente overhoudt. Een robuuste gemeente die ook een bepaalde economische dragers heeft, nou in het voorstel nu zijn dat bijvoorbeeld Winschoten en Stadskanaal voor dat hele gebied, kan ook veranderen, want bij Hoogezand en Veendam zit dan de tegenhanger. Ga je daar in schuiven dat zou het ook kunnen betekenen dat Oldambt gaat schuiven en die richting wordt in principe ook aangegeven. Dus wat wij zullen moeten doen en wat u ook zegt is gewoon; pols welke varianten komen er nu uit en met die voorstellen komen voorbij de raad dan terug. Provincie heeft aangegeven dat ze eigenlijk voor de zomer een indicatie willen van hoe gemeenten erin staan en na de zomer met hun provinciale visie willen komen ook op basis van die gesprekken. Nou die gaan we als het goed is volgende week voeren, in eerste instantie met de provincie en de bedachte gemeente Groningen-Oost en dat kan tot verschuivingen leiden maar daar komen we op terug en dat is voor ons wel de wens geweest om onze burgers op dit moment niet voor te leggen van wat zijn de argumenten om tot opschaling te komen anders dan wij in het voortraject al hebben gedaan dat hebben we eigenlijk via de vertegenwoordiging voldoende input gekregen en dat kunt u ook teruglezen in ons rapport en wij zeggen als je naar de burgers gaat moet je het volledig uit kunnen leggen maar moet je ze ook kunnen laten zien wat het wordt. Want anders krijg je een babylonische spraakverwarring straks over de verschillende varianten die onstaan en dan heb je nog geen duidelijkheid geboden. Nou in die zin denk ik dat heel veel burgers daarbij betrokken zullen zijn maar ik denk ook dat er heel veel burgers uit zullen spreken, althans dat hebben we geroefd bij ons eigen rapport, zorg maar dat de kwaliteit van dienstverlening goed is, zorg maar dat je je door ontwikkeld als gemeente op het gebied zoals we in de hedendaagse maatschappij van een gemeente van een overheid verwachten en als je daar aan voldoet dan maakt het minder uit waar je gevestigd bent of waar het gemeentehuis staat. Wat wel belangrijk is, en dat is denk ik ook het punt wat het CDA aangaf, zorg dat je naast je grootschaligheid een grotere gemeente met slagkracht, met daadkracht met kwaliteit van dienstverlening met een ambtelijk apparaat op een gegeven moment waar ook doorontwikkelingen en groei in kan zitten wat ook een goeie gesprekspartner kan zijn voor de partners uit de samenleving die ook opgeschaald zijn zorg dat je ook oog hebt voor de kleinschaligheid, dus het wijkgericht werken, het dorpsgericht werken van waaruit je ook gaat werken en vanuit welke schaal en vorm zorg dat je daar op een gegeven moment aan werkt. En dan denk ik van nou dat hebben wij al in gang gezet, zo werken wij dus voor een groot deel al, dat moet wel doorontwikkeld worden maar in die zin zit je eigenlijk al op de hedendaagse schaal en maakt het niet uit of dat vanuit een bundeling van gemeenten gebeurd, als je maar zorgt dat je het op die manier uitvoerd, dat is de belangrijkste daarin denk ik. Eigenlijk zegt u allemaal van we onderstrepen de notitie, de urgentie, de noodzaak. Tijdspad en tempo is van, in wezen, het mag sneller als het kan, als partijen daartoe bereidt zijn, zorg dat je gewoon goed je decentralisaties uitvoerd, nou dat wordt een opgave dat ben ik met de heer Kanter van de PvdA eens, dat wordt een opgave met de kortingen die daarop zitten en soms de onzekerheid van wat wordt het nu precies, waar werken we aan en hoe ontwikkeld zich het door, dat wordt een opgave maar die moet wel synchroon lopen aan eventuele samenwerkingspartners en het liefst dat je dat doet op een manier dat je weet dat je dat met andere gemeenten uitvoerd wat straks jou fusiepartners zijn. Ja en de wens van meneer Borgesius van de VVD van dat ie graag had willen redeneren vanuit SNN en noord Nederland, ja dat is een stap te ver denk ik. Er zitten gewoon wat koppige friezen en daar kan je niet zoveel mee en ik weet hoe dat voelt. En ze hebben niet altijd gelijk
  • 2:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat dacht ik al, dus ik denk laat ik dat zelf maar doen voordat u eraan begint. Maar in wezen zegt u van; ik laat me nog niet uit over welk, welke schaal en welke vorm en inhoud het precies moet hebben, want dat kan nog schwitchen als je maar zorgt dat je zo veel mogelijk van die samenwerkingsverbanden eigenlijk onderuit haalt en een dusdanige robuuste gemeente gaat vormen die een heel groot deel van de taken zelf aankan, dan blijft altijd overend staan, dat geven we ook aan in ons rapport en dat geeft ook de visitatiecommissie aan, dan blijven er vormen van samerwerken. Denk maar aan de veiligheidsregio, denk maar aan de nationale politie en de noordelijke eenheid, denk maar aan hoe wij op dit moment werken met de voorbereidingen voor de jeugdzorg dat heeft toch ook een provinciaal karakter er zijn zaken die je niet alleen vanuit, ook niet alleen vanuit die nieuwe gemeente kunt bestieren. Maar dat zullen er veel minder zijn en dat moet leiden tot veel duidelijker afspraken die minder tijd, energie kosten en minder geld, aan de kluwen van samenwerking aan de kluwen van overleggen dan daarvoor. Een nieuwe rol voor de provincie, geef ze maar de regie, zegt u meneer Gelling van Gemeentebelangen, dat gaan we ook vragen. We zijn heel erg benieuwd waar we dan precies uitkomen en volgens mij heeft u ons daarmee een hele duidelijke opdracht gegeven omdat wat we al in gang gezet hebben, qua contacten en qua overleggen, zo spoedig mogelijk door te zetten en zo gauw we met een variant echt kunnen komen die zeg maar ook uit te voeren is, om die aan u voor te leggen. Nou ik weet dat in onze buurgemeente Vlagtwedde uitgesproken is dat ze dat het liefst voor de zomer willen zien. Dus dat betekend dat we hier of daar gewoon korte klappen moeten maken en deze trein gewoon highspeed te laten gaan en ik hoop dat we inderdaad met dat overleg en met de keuze van varianten eruit komen. Voorzitter ik ben eigenlijk heel dankbaar met de consistentie en de helderheid vanuit deze raad, dat is denk ik een compliment waard en dat geeft ons als college in de uitwerking op een gegeven moment gewoon goeie rugdekking. Dank u wel.
  • 0:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel burgemeester. Is er nog iemand die wil reageren op de burgemeester. Meneer Borgesius.
  • 1:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou in die zin reageren voorzitter. De voorzitter die sprak ons als VVD fractie even aan ten aanzien van die samenwerkingsverbanden. Inderdaad voor wat betreft laten we maar zeggen veiligheid in zijn algemeenheid als we daar dan onder scharen; politie, ambulancevervoer, brandweer, dan zijn we denk ik volledig met u eens dat dat op een nog grotere schaal wordt aangestuurd. We denken in het kader van bestrijdingsplannen die zich helemaal niets aantrekken van provinciegrenzen en ook niet van gemeentegrenzen dat dat ook zeer logisch is, dat werkt gewoon grensoverschrijdend. Maar wat wij met die samenwerkingsverbanden specifiek hebben bedoelt wat ook op ons afkomt, en de heer Kanter benoemde dat dacht ik ook, voor wat betreft de participatiewet en ook het openbaar onderwijs. Dat hebben wij daar specifiek ook mee bedoelt en daar heb ik dus ook een paar voorbeelden genoemd, maar de eerste drie genoemden dat dat zo georganiseerd is dat, daar zijn we het van harte mee eens, laat ik het zo maar even formuleren.
  • 0:11 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan denk ik, ook met een stukje uitleg, de conclusie die de burgemeester getrokken heeft dat we dit agendapunt kunnen afronden.
 • 6 Rondvraag
  • 0:03 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat betekend dat we naar agendapunt 6 gaan, rondvraag. Dan begin ik met meneer Gelling, mevrouw Brongers, Plieger, meneer Boels, Maarsingh, Gelling, mevrouw Hernamt, de heer Pals, Rodenberg, Borgesius, van der Heide, Sterenborg, meneer van Beek, meneer Christiaans, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman, meneer Kanter, de heer Hofstra, meneer Boen en meneer Hekking.
 • 7 Sluiting
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan sluit ik bij deze de vergadering en dan gaan we over een kwartiertje gaan we verder met de andere vergadering.