Raadsinformatie

Commissievergadering 16 september 2013

Naam
Download het audiobestand (12,07 MB)
Download de gesproken tekst (201,43 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (114,37 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 5 Bespreking Actualisatie Sportnota
 • 6 Rondvraag
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:11 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Heel hartelijk welkom op deze raadscommissie vergadering. De eerste weer na onze zomerreces. Ook mensen op de tribune van hartelijk welkom.
 • 2 Mededelingen
  • 0:41 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   En we hebben een aantal meldingen van afwezigheid gekregen. Dat zijn de heren Gelling en Boels van het CDA. De heer Borgesius van de VVD, de heer Hekking van de SP, mevrouw Hernamt van Gemeente Belangen en meneer Christans van de PvdA en de laatste is vandaag geopereerd aan zijn knie. Dus die ligt op dit moment, ik weet niet of hij nog in het ziekenhuis ligt, maar. Ja, ok. Dus bij deze van harte beterschap.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Agenda raadscommissie 16 september (114,37 KB)
  • 1:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   We hebben voor vanavond één agendapunt, dat betreft de sportnota. En ik weet niet of er nog, of iedereen akkoord kan gaan met de agenda. Nou dan, het is de bedoeling dat vanavond een stuk voorlichting krijgen namens het college door Jakko Zwartsenberg. Die zal de sportnota, of de sportnotitie of de stadnotitie voor de actualisatie van de sportnota toelichten. Er kunnen, ik weet niet of er na die tijd of terwijl je die, de, de dingen, dat we vragen kunnen stellen in ieder geval. Het proces zal dan ook wat toegelicht worden van hoe we daar verder mee omgaan met de actualisatie van de sportnotitie. Ik weet niet of de wethouder nog iets wil zeggen.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, graag voorzitter.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan wil ik eerst even het woord geven aan de wethouder.
  • 2:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel. Ja, een bijzonder moment vanavond want we trappen vanavond af om maar de sportterm te gebruiken met een traject die moet gaan leiden tot een nieuwe sportnota en daarbij heeft u aangegeven op de bok te willen zitten, terecht. En daarom willen wij vanavond een startnotitie aan u presenteren en dat is ook echt een start, een start van een proces dat u nu als raad zult gaan lopen en waar wij als college zullen gaan luisteren wat u vind dat het beleid moet worden en uiteindelijk waar u als raad een besluit over zult gaan nemen en vanavond is niet meer en niet minder dan dat wij u informatie geven en u de vraag stellen welke informatie denkt u nog nodig te kunnen hebben, nodig te hebben om in november, als er weer een vergadering gepland staat, uw inbreng te kunnen hebben wat u belangrijk vindt voor sportbeleid. Dus wij zullen vanavond een startnotitie presenteren en aan het eind ongetwijfeld, ook tussendoor kunt u vragen, verhelderende vragen stellen en na vandaag zullen we u ook de mogelijkheid geven om vragen te blijven stellen. In ieder geval de komende week zijn we daar voor beschikbaar mocht u nu naar vanavond dingen bedenken van die informatie heb ik nodig om tot een goede beleidsafweging te komen. En na vanavond zullen we ook meerdere avonden voor u georganiseerd worden door de griffie is de bedoeling, met de binnensport verenigingen met de buitensportverenigingen en we wordt overwogen om er ook nog een export-meeting aan toe te voegen en dan zou u kunnen denken aan partners als Huis van de Sport, de vertegenwoordiger gehandicaptensport binnen het NOC/NSF. Misschien uitvoerende partners als Welstad en een belanghebbende voor het commerciële sportbeleid als het Pagecentrum zouden u dan graag dingen willen vertellen, maar dat is helemaal aan u, zoals de rest van dit proces allemaal is, of u daar wel of niet op in gaat. En dat zal de griffie dan voor u organiseren. Voor vanavond inderdaad het woord aan onze manager ROB die de startnotitie zal toelichten en ik ben heel benieuwd wat u verder van dit proces gaat maken. Succes.
 • 5 Bespreking Actualisatie Sportnota
  • 14:41 Meneer J. Zwartsenburg
   Dan maak ik er gebruik van. Goed even vooraf van wat de wethouder al aangaf, u heeft een hele tijd geleden aangegeven dat u op een aantal onderwerpen aan de voorkant echt kaders stellend uw rol wil oppakken en dat betekend ook dat u bij een aantal onderwerpen van het begin af aan zelf zeg maar, ja voor op de bok wil zitten. U heeft aangeven dat u dat in ieder geval wil voor de nieuwe sportnota of de herziene sportnota om daar bij de begin van de sportnota een kader stellende rol op te pakken. Betekend ook dat we inderdaad vandaag in dit proces starten, u heeft allemaal de sportnota, of ik moet eigenlijk zeggen de startnotitie gekregen, die gaan we vandaag toelichten, er staan een aantal zaken in ik zal vandaag met u de sportnota, de startnotitie doornemen en toelichten. Vervolgens start u uw eigen traject, dat betekent dat u in oktober in een aantal bijeenkomsten met verenigingen en eventueel ook nog met een expertmeeting, ja informatie probeert te krijgen, uw eigen ideeën te toetsen of in ieder geval met het veld in gesprek te gaan, vervolgens moet dat leiden tot een debat in november in uw raad waarbij zeg maar aan het college de, ja inhoud, de kaders worden weergegeven die vervolgens worden vertaald in de definitieve nota sportbeleid die u vervolgens in februari van volgend jaar hier zult vaststellen hopen we. Dat is zeg maar het proces, in die zin ziet u mij of ons vandaag hier nog vervolgens gaat u het traject in en aan het eind proberen wij in ieder geval bij u alle informatie op te halen en die op de juiste manier te vertalen in de herziene sportnota. In deze startnotitie wil ik u meenemen in de toelichting op een viertal onderwerpen. Eerst even terug naar het vertrekpunt, sport blijft bewegen, dat is een aantal jaren geleden het vertrekpunt geweest van de huidige sportnota. Vervolgens wil ik met u een aantal ontwikkelingen bij langslopen die de loop van de tijd zich hebben afgespeeld en die ook nu nog spelen. Ten slotte een aantal zaken aan u meegeven waarin u met uw afweging over het nieuwe sportnota rekening mee kunt, wilt houden en ten slotte sluiten we af met een vragen die u kunt stellen en u heeft gezien dat in de startnotitie ook vragen zijn opgenomen die zijn niet bedoelt om nu te beantwoorden maar om u zeg maar op weg te helpen om als het gaat om het nadenken over de nieuwe sportnota om zeg maar op die manier proberen om ook nou wat na te denken over wat de inhoud zou moeten zijn en welke vragen u in de loop van het proces beantwoord wilt zien worden. Het eerste punt, nou zou die het moeten doen. De sportnota blijft bewegen, in de eerste sportnota daar bent u uitgegaan van drie pijlers; stimulering door doelgroep benadering en verenigingsondersteuning, dat is één van de uitgangspunten geweest van de vorige sportnota. De tweede pijler was; een zakelijke benadering van de tarieven en subsidie beleid, u heeft daarbij aangegeven dat u naar een wat, ja wat meer evenwicht wil tussen de inkomsten en uitgaven als het gaat om sportbeleid. De derde is een kwalitief goede, voldoende en eigentijdse sportvoorzieningen en daarbij doelt u eigenlijk dat onze accommodaties op orde moeten zijn voor de doelgroepen die daar gebruik van maken. Met andere woorden onze infrastructuur, onze sportinfrastructuur moet op orde zijn. Dat is het vertrekpunt geweest van de vorige nota en het vertrekpunt van deze. Ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan op sportgebied. Ten eerste de sportdeelname, demografische ontwikkelingen, teruglopende rol vrijwilligers, toename sportevenementen voor minder validen en uiteindelijk ook belangrijk ontwikkeling van budget. Deze vijf wil ik even met u doornemen. De sportdeelname, wat hebben we daar de afgelopen jaren gezien. We hebben als het om het georganiseerd sporten gaat, zien we een afname van het aantal deelnemers daarvan. Verenigingen krijgen minder leden, we zien afname van georganiseerde sporten. Aan de andere kant zien we een toename van niet georganiseerde sporten. Daarbij kunt u denken aan de mensen die zelf een eigen loopclubje hebben, het fietsen, het wandelen of andere vormen van niet georganiseerde sporten. En de derde is dat we ook een toename zien van mensen die gebruik maken van de sportscholen. Dat geeft een wat wisselend beeld, aan de ene kant een afname aan de andere kant een toename, eigenlijk denken we zonder dat we daar exacte cijfers voor hebben, want de cijfers voor sportdeelname van niet georganiseerde sport is wat lastig in beeld te brengen, maar we verwachten eigenlijk dat we een redelijk, het sporten redelijk stabiel is maar dat we wel te maken hebben met wat accent verschuivingen. Dus van georganiseerd naar niet georganiseerde sport. Demografische ontwikkelingen, nou dit is natuurlijk niet nieuw voor u, dit hebben we hier al veel vaker aan de orde gehad, dat we zien dat het aantal inwoners in Stadskanaal terug zal lopen, de verwachting is dat het ten opzichte van nu tot 2030 ongeveer met 10% terugloopt, dit betekend niet, ik zie het nu net, 10% terugloopt tot 230 inwoners maar met 10% afneemt, van die 33.000. We zien daarin met name een sterke afname van de jongeren en van de volwassenen, aan de andere kant het aantal 65 plussers dat stijgt enorm in deze periode, met 45%, nou dat is een beeld wat u al eerder is geschetst en waar u al eerder met elkaar naar heeft gekeken. Wat je kan, wat je wel kan zien is dat dit ook een verschuiving teweeg zou kunnen brengen in het gebruik van de sportaccommodaties. Je zou je kunnen voorstellen dat gebruik van sporten waar veel jonge kinderen of veel volwassenen aan meedoen, voetbalverenigingen, dat dat zal afnemen, maar dat juist het gebruik van sportaccommodaties, zoals bijvoorbeeld tennis dat wordt nog vaak tot op hoge leeftijd gedaan, dat dat blijft aantrekken maar dat er ook steeds meer gebruik zal worden van onze wandelpaden onze fietspaden en andere accommodaties die toegankelijk zijn voor niet georganiseerde sporten. Terugloop van vrijwilligers. Wat we ook zien bij de sportverenigingen is dat ze steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te krijgen. Vacatures in besturen staan wat langer open, de hulp bij het klaarzetten van alle spullen op de velden wordt wat lastiger en ja dat kan consequenties hebben voor datgene wat de sportvereniging de komende jaren nog zelf kunnen organiseren met elkaar. Die ontwikkelingen die zien we niet alleen hier, het is ook een landelijk beeld wat we zien, maar die zie je ook bij andere organisaties die met veel vrijwilligers te maken krijgen. Op zich natuurlijk is dit wel een interessant gegeven want aan de ene kant zien we deze afname en aan de andere kant wordt er ook steeds meer verwacht van de directe omgeving van onze inwoners om mee te helpen om te faciliteren en te ondersteunen. In ieder geval voorlopig kunnen wij waarnemen dat het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen aan het afnemen is. Toename sportevenementen voor minder validen, nou op zich natuurlijk is dit een prachtige avond om daar iets over te vertellen. Want op dit moment zijn de World-games die lopen nu. Aan de andere kant hebben we de Nelli Cooman games hebben we hier een aantal jaren al gehad, de disability-games zijn hier vorig jaar geweest en wat we natuurlijk hebben gezien dat we ook als Stadskanaal een aantal hele uitstekende sportaccommodaties hebben. U zelf heeft nog een bijdrage geleverd aan de atletiekbaan die er zo mooi bijligt en die echt geschikt is voor mensen met een handicap en natuurlijk is er ook een prachtige samenwerking met Pagedal als het gaat om de voorzieningen en het herbergen van de mensen die hier dan komen om aan die sporten en de games mee te doen. Ontwikkelingen in het budget. Wat we hier hebben geschetst is het budget 2006 en het sportbudget 2013, daar ziet u een kleine stijging in, veel interessanter is natuurlijk hoe die verdeeld is over de verschillende posten. Subsidie en beleidsontwikkeling van sport, 150.000 euro, hierin onder andere ook de activiteit en de waarderingssubsidies die hier zijn ondergebracht. De binnensportaccommodaties 934.000 euro, dat is gewoon de exploitatie, wat we uitgeven aan wat regulier onderhoud, het vervangen van sporttoestellen, personeelslasten die hier in zijn opgenomen. Datzelfde geld voor de buitensport accommodaties en voor de zwembaden. Dit is datgene wat we daadwerkelijk op dit moment beschikbaar hebben voor deze accommodaties. De andere kant wat wel goed is om nog even te noemen, wat niet zo expliciet in uw notities staat, is het grote onderhoud daar staat in dat we dat niet begroot hebben en dat klopt dat is niet begroot. Aan de andere kant is het wel denk ik even goed om aan te geven welke bedragen daar in omgaan. Voor de binnensportaccommodaties tot en met 2020, verwachten wij op basis van onderhoudsplanningen een bedrag van 890.000 euro uit te geven wil je ze op pijl houden voor nu en in de toekomst. Dat is het bedrag wat niet in de normale begroting zit maar wat echt bedoeld is voor groot onderhoud om er voor te zorgen dat de accommodaties nu en in de toekomst op pijl blijven. Voor buitensportaccommodaties is in de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt, bij het vaststellen van de vorige nota heeft u daar ook extra gelden voor gereserveerd en voor vrij gemaakt en dat betekend dat die inhaalslag nu ongeveer klaar is en dat u mag verwachten dat voor de buitensportaccommodaties we de komende jaren geen grote investeringen meer behoeven. Voor de zwembaden, tot en met 2016 heeft u in, vorig jaar begin vorig jaar heeft u daar over gesproken en heeft u gesproken over 300.000 euro bij instandhouding tot 2016, minimale investeringen om er voor te zorgen dat tot 2016 de periode waarin u heeft gezegd dat de baden in ieder geval open blijven, dat dit een minimale investering die je moet doen om de baden tot dan open te houden. Zou je de baden ook daarna open willen houden dan vraagt dat grotere investeringen en dat is het bedrag van 430.000 euro. Wil je een bad ook na die periode nog op een redelijke manier open houden betekend dat u meer moet gaan investeren. U kunt zich voorstellen als u het bad zou willen sluiten en een jaar voor de sluiting blijkt dat de wand van het bad niet helemaal goed meer is de coating dan zegt u niet meer we gaan hem vervangen maar dan zegt men laat dat maar even men zegt we willen dat open houden dan komt u weer voor extra kosten te staan. Dat is even het verschil dat u niet denkt van goh we hebben eerst een ander getal gehoord en nu zitten we deze daar zit dat verschil in die cijfers in. Om rekening mee te houden, dit is iets om u in ieder geval mee te geven bij de afweging van hoe gaat straks het sportbeleid binnen Stadskanaal er opnieuw uitzien, dat u in ieder geval in de afgelopen perioden al op twee terreinen zelf ook uitspraken heeft gedaan ten aanzien van sport. De eerste is een raadsbesluit over de tarieven en subsidies die heeft u in feite vastgesteld tot en met 2016. Dat betekend als u het wilt hebben over tarieven en wat daarin nog te doen is of niet te doen dat u even rekening moet houden met het besluit dat u hiervoor heeft genomen. De tweede is, hebben we het al eerder over gehad, als het gaat over de exploitatie van de openluchtbaden, daarvan heeft u aangegeven dat die in ieder geval tot 2016 open blijven. Dus mocht u iets overwegen om met de zwembaden te doen dan is dit een van de uitgangspunten die u zelf heeft aangegeven. Eigenlijk in heel korte tijd is dit even de hoofdlijn van de startnotitie die voor u ligt en een aantal uitgangspunten of richtingen die daar in staan. Er zitten vragen in, die vragen nogmaals zijn bedoelt voor uzelf om uzelf ook te helpen om een beeld te vormen over het sportbeleid in Stadskanaal voor de komende jaren en kunt u wellicht ook gebruiken voor de gesprekken die u straks gaat voeren met de verenigingen en met anderen. De wethouder gaf al aan, mocht u nog technische of technisch inhoudelijke vragen hebben dan kunt u die in ieder geval nog altijd even aangeven dan zullen wij die proberen te beantwoorden en rest mij nu eigenlijk alleen om te vragen of u op dit moment nog vragen heeft over deze startnotitie.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ik wil toch graag iets vragen voorzitter als dat mag, niet over de ouderen ofzo maar meer over de buitensportaccommodaties. Tot 2016 was er voor die binnensportaccommodaties 890.000 euro nodig, voor buiten helemaal niks, dat is helemaal up to date ook tot 2016?
  • 0:15 Meneer J. Zwartsenburg
   Voor de buitensportaccommodaties geld dat de inhaalslag gedaan is. Dus die liggen er eigenlijk hartstikke mooi bij. En dat betekent dat je met je reguliere budget zeg maar het normale onderhoud kunt blijven uitvoeren.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kunt u aangeven wat dat budget is?
  • 0:28 Meneer J. Zwartsenburg
   Dat budget is, even uit mijn hoofd, volgens mij 924, 925 ? Buitensportaccommodatie 817.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zijn er verder nog vragen?
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In dat stuk wat u zei, we hebben een terugloop van 1800 sporters in 7 jaar. Er is een toename van het aantal sporters op sportscholen. U schetst een beeld dat dat ongeveer break even is, dat dat ongeveer fiftie fiftie zal zijn, dus die 1800 zijn naar onze sportscholen gegaan. Dan vraag ik mij af, de cijfers die u nu neergezet heeft en dat soort dingen is toch wel echt rekening gehouden met die -1600 sporters.
  • 0:3 Meneer J. Zwartsenburg
   Ja, de cijfers die u ziet staan.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En dat is eerder in die cijfers dat zal eerder…want zoals u heeft geschetst met afname van bevolking en dat soort dingen dan zal die terugloop van 1800 sporters kan ook nog wel eens 2400 en ik was erg benieuwd heeft u daar ook een scenario van gemaakt van, van bijvoorbeeld 2400 sporters terugloop.
  • 0:3 Meneer J. Zwartsenburg
   Nee, daar hebben wij nog geen scenario van gemaakt.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar maakt u die nog.
  • 0:42 Meneer J. Zwartsenburg
   Ik weet niet of het helemaal mogelijk is om dat te maken. We kunnen dat proberen om te doen. Kijk je kunt natuurlijk inderdaad gaan kijken wat het betekend de bevolkingsafname ten opzichte van het aantal mensen dat überhaupt zou gaan sporten. Het lastige is dat je een deel niet kunt inschatten en dat heeft vooral te maken met niet georganiseerde sporters. Je weet niet hoeveel mensen bewegen. Dus, ja maar ook bewegen volgens datgene wat de GGD voor ons eigenlijk belangrijk vindt. Dat is dus een lastige inschatting maar we zouden wel eens kunnen kijken of we in de loop van de komende tijd daar ook nog een soort, wellicht een soort trendanalyse voor zouden kunnen maken.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Er zijn toch genoeg rapporten bekend met een geschetst beeld over onze toekomst in 2020-2030 en die analyses zijn wel gemaakt.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mevrouw Rodenberg?
  • 0:42 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel. Ik vroeg me af, hebben wij ook inzicht in de sportverenigingen wat, of zij bijvoorbeeld qua ledenaantal of zij naar beneden gaan en hoeveel dat dan is? Want ik kan me voorstellen dat is even voor mijn eigen beeldvorming als je het over sportverenigingen hebt en je ziet een duidelijk dalende tendens dat je, ja voor de toekomst ook, als dat zich gaat doorzetten dat je dan ook voor ons om een beslissing te nemen van wat je eventueel misschien sportverenigingen kunt samenvoegen, dat je, dat wij daar inzicht in hebben over wat het ledenaantal is bij een sportvereniging en wat de daling is geweest afgelopen jaren.
  • 0:8 Meneer J. Zwartsenburg
   Ja, er is inzicht in het aantal leden per vereniging. Dat geven ze ook elk jaar aan ons op, dus dat overzicht kunnen wij u doen toekomen.
  • 0:6 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik heb ook nog een eh...
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Van der Vlag.
  • 1:02 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Nou niet zo zeer een vraag want de presentatie, die startnotitie is op zich helder en dat is duidelijk dus complimenten ook voor de presentatie. Wij vinden het in ieder geval een goed punt dat verenigingen ook weer een zeer actieve bijdrage kunnen leveren door middel van die discussie avonden, er wordt gezegd dat er op dinsdag 8 oktober ruimte is voor een expertmeeting. Nou wij als fractie zullen graag zien dat die expertmeeting ook wordt gehouden. Input uit zo breed mogelijk verband maar ook natuurlijk van heel veel verenigingen, die input dat is toch ook een van de pijlers dat is een goede basis voor input voor de sportnota dus wat dat betreft is het verhaal in de startnotitie ons helder wij zullen die vragen ook uiteraard zorgvuldig gaan beantwoorden maar wij staan volledig achter het in te zetten proces en nogmaals die expertmeeting, die discussie avonden dat vinden wij een zeer goede zaak.
  • 0:18 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Van der Vlag mag ik daar gelijk even een vraag aan koppelen. U noemt de expertmeeting, is ook al genoemd door de wethouder, hebt u ook een suggestie van partijen die daar in mee zouden kunnen doen of heb je, hebben jullie een bepaald voorstel.
  • 0:07 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Nou ja kijk als ik alle partijen op moet noemen dat weet ik zo niet uit mijn hoofd maar ik kan me wel voorstellen kijk in de sportnotitie of in die startnotitie maar ook in de huidige sportnota daar worden verenigingen genoemd daar worden instanties genoemd die aan vereniging ondersteuning doen, Het Huis van de Sport, nou sportfederatie wordt al genoemd dat die slaapt dus die hoef je niet meer uit te nodigen, maar bijvoorbeeld Huis van de Sport, dat soort instanties. Ik zit dus niet alleen aan verenigingen te denken maar ook aan allerlei instanties die op het gebied van ondersteuning, begeleiding, dus, nou een expertmeeting, het woord zegt het al een beetje. Ik wil alle partijen wel gaan opnoemen maar ik denk dat u daar richting wethouder, maar ook richting ambtelijk apparaat volgens mij weten die wel wat ik bedoel.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik denk dat het goed is om dat in ieder geval even door te geven aan de griffie die kan dat dan organiseren zo’n expertmeeting. Ok, zijn er verder nog vragen?
 • 6 Rondvraag
  • 0:55 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zo niet dan ben ik gekomen bij de rondvraag. Trouwens meneer Zwartsenberg hartelijk dank voor uw uitleg. Mevrouw Brongers, heer Plieger, meneer Maarsingh, Pals, Van Beek, Dijkstra, Kroom, Woortman, meneer Van der Vlag, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen. Nou dan heb ik het wel gehad. Ik wou voorstellen we hebben hierna hebben we nog een bijzondere bijeenkomst van de raad. Ik stel voor dat we even tien minuten pauzeren en dat we dan verder gaan met de bijzondere bijeenkomst.