Raadsinformatie

Commissievergadering 14 oktober 2013

Naam
Download de gesproken tekst (840,31 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (35,98 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Stand van zaken fusie Refaja
 • 6 Notitie Participatiewet Oost-Groningen
 • 7 Rondvraag
 • 8 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:49 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dames en heren. Er worden nog wat technische hulpmiddelen vervangen geloof ik. Als ik uw aandacht mag stel ik voor dat we deze vergadering beginnen. Van harte welkom ook naar de mensen op de publieke tribune alsook de pers. Zijn ook vertegenwoordigd zoals wij zojuist constateerden. Daarmee is dan de opening voor deze bijeenkomst, de algemene raadscommissie, geopend.
 • 2 Mededelingen
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kunnen we overgaan naar agendapunt twee, mededelingen. En dan kunnen we u mededelen dat met afwezig zijn met kennisgeving, de heer Van der Vlag, de heer Christians van de PvdA en de heer Van Beek van de CU en tevens kan ik u melden dat de burgemeester zich later ook hier zal, zich zal vervoegen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 3. Vaststellen agenda (35,98 KB)
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Punt drie van de agenda is; vaststellen van de agenda. Ik kijk even in de rondte of er nog mensen onder u zijn die zeggen wij willen daar een aanvulling op doen. Misschien niet. Dan bij dezen de agenda vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:48 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan kunnen we gezamenlijk over gaan naar punt 4, de insprekers. Nou zo als u kunt zien staan er een tweetal punten, onder punt 5 en punt 6 op de agenda, als punt 5 en in dit geval als eerste punt Refaja daar zal de heer Bruins straks een toelichting op geven. En als punt 6 de notitie Participatiewet Oost-Groningen waarop een toelichting wordt gegeven door de heer Lubberdink en de heer Ravenshorst. De heer Ravenshorst zal hier bijtijds, heb ik mij in laten fluisteren door de heer Lubberdink aanwezig zijn zo niet kunnen we tussen 5 en 6 altijd nog een kleine pauze inlassen vanzelfsprekend dus dat lossen we wel op. Dat is geen probleem.
 • 5 Stand van zaken fusie Refaja
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Alvorens over te gaan naar punt 5, de stand van zaken van de fusie Refaja u heeft daar ook op uw agenda met behulp van brieven, ook vrij recente brieven, denk ik actuele informatie tot u zich, of tot u kunnen nemen. Zoals gezegd de heer Bruins zal daar een toelichting op geven, maar ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder alvorens wij het woord geven aan de heer Bruins, in dit geval de heer Jan Willem van der Kolk, nog een kleine toelichting richting u wenst te geven, indien dat gewenst is dan bij dezen het woord.
  • 2:47 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ja, fijn dat ik even namens het college ook nog even iets kan toelichten. Het doet me deugd inderdaad dat Guus Bruins hier als lid van het raad van bestuur van de zorggroep Leveste -Middenveld vanavond onder ons is. Dit is niet de eerste bijeenkomst dat Guus Bruins hier aanwezig is, vorig jaar hebben we ook gesproken met zijn allen. Toen zat naast hem Ria Steeghuis namens Menzis verhaal te doen van hoe Menzis als zorgverzekeraar tegen de ontwikkelingen aankeek, nu doet Guus het alleen en dat is goed er is weer een heel verhaal te vertellen Guus want er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Ook de komende tijd staat u weer een en ander te wachten, maar we hebben als college gezegd dat wij, dat de ontwikkelingen rond de fusie van het Refaja met de Drentse ziekenhuizen ons goed doet. We hebben daar ook overleg over met het college van Hoogeveen en met het college van Emmen en die zijn dezelfde mening toegedaan. We zijn er blij mee dat door deze opstelling en door het fusiebesluit zoals dat ook afgelopen vrijdag tot ons is gekomen recht wordt gedaan aan de bestaansrecht van het Refaja ziekenhuis. Want ook Leveste-Middenveld gaat uit van drie bestaande ziekenhuizen, in het verleden leek dat wel eens anders te zijn in andere gespreksgroepen die we met elkaar hadden, maar Guus Bruins jij kan zo dadelijk een en ander vertellen van hoe dat dan eruit gaat zien in de toekomst. Naast dat wij nu overleg hebben met het college van Emmen en Hoogeveen is ook nog een andere situatie doet zich nu voor, namelijk dat ten aanzien van de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg niet Menzis ons eerste aanspreekpunt is, daar waar het gaat om de zorgverzekeraar, maar Achmea. En we hebben twee weken geleden meen ik hebben de burgemeester en ik ook een eerste kennismakingsgesprek gehad met Achmea. In dat gesprek hebben we ook het punt besproken dat Menzis ook nog fors aanwezig is in deze regio, ook de huisartsenzorg in de eerste lijn dat is ook volop in ontwikkeling en Achmea heeft ons op het hart gedrukt dat ten aanzien van die tak van dienst Menzis gewoon eerste aanspreekpunt voor ons blijft. Dus wij hebben nu ook te doen met twee zorgverzekeraars ten aanzien van de ontwikkelingen rond het ziekenhuiszorg is dat Achmea en ten aanzien van de andere zorg die door een zorgverzekeraar ook gefinancierd wordt is dat Menzis en beide zorgverzekeraars hebben ook gezegd dat ze elkaar, dat ze niet voornemens zijn om elkaar te beconcurreren maar elkaar in dit gebied als de onze elkaar zullen aanvullen en daar, daar waar nodig ook samenwerkingsafspraken willen maken. Dus dat is even zoals wij als college op dit moment onze gesprekken voeren en ik denk dat dat dan ook een aardige toelichting is op het verhaal wat Guus Bruins ons gaat vertellen.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Ik weet niet of de heer Bruins ook nog ingaat op de samenwerking tussen Achmea en eventueel Menzis maar dat horen we dan wel. Want dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo eenvoudig om dat te gaan doen want we hebben altijd nog een NMa in dit land dus ik denk dat je daar toch wel een klein beetje mee op moet passen, maar dat even nebenbei om het zo maar te formuleren. Dan geef ik graag aan u, de heer Bruins, het woord voor de toelichting van wat hier op de agenda staat. Aan u het woord.
  • 10:04 De heer G. Bruins
   Ja, inmiddels zit er wat prik op. Dank voor de uitnodiging. Ik loop altijd het liefst een beetje rond als ik wat vertel dus ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt dat ik niet achter dat apparaat ga staan of daar maar een beetje wat door de zaal loop. Nogmaals dank dus, ik zal er niet uit lopen, nee ik liep er al wat laat in dus ik zal er niet uitlopen. Dank voor de uitnodiging de laatste keer spraken wij mekaar in maart. Toen heb ik de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dat moment en nu sluit de presentatie eigenlijk aan bij de ontwikkelingen waar me mekaar in maart zeg maar hebben verlaten. We hebben uiteraard wel het college heel regelmatig op de hoogte gehouden maar met de gemeenteraad van Stadskanaal dat was dus de laatste keer in maart. Waar staan we nu als Refaja ziekenhuis met enige trots vorig jaar de derde plaats op het meest patiënt vriendelijke ziekenhuis van Nederland. Dat is iets wat we zelf niet kunnen beïnvloeden want dat wordt door patiënten wordt dat beoordeeld. Hoge medewerkers tevredenheid, we waren ook niet echt ongelukkig met onze plek in het Algemeen Dagblad van twee weekenden geleden. Zestien, we hebben zoals jullie weten twee keer onderaan gestaan, vorig jaar op 53 en nu op 16. En dat heeft een heleboel te maken met beter registreren. Ik heb dat ook voor Radio-Noord gezegd, is de zorg er beter op geworden, vast ook wel een beetje, misschien een beetje, maar lang niet in verhouding het is met name registratie effect waar onze medewerkers en onze specialisten gewoon heel veel in hebben gestopt en waar wij als ziekenhuis ook veel in hebben geïnvesteerd. Dit soort ranglijstjes moet je toch met enig korrel zout nemen of daar een echte relatie is met de kwaliteit van zorg. Op dit moment staat het ziekenhuis in Leeuwarden onderaan, een topklinisch ziekenhuis, de een na grootste denk ik van noord Nederland, ik kan mij echt niet voorstellen dat dat een terechte plek is voor dat ziekenhuis, maar dat ter zijde. Wij hebben weinig moeizame of onvervulbare vacatures, wij zijn financieel gezond, we hebben ieder jaar een bescheiden positief resultaat ik denk wel al 15 jaar achter elkaar. Marktconforme reserve en toch staan wij met de rug tegen de muur voor wat betreft een keuze voor zelfstandig voortbestaan, ik heb dat de vorige keer ook toegelicht, waar wij tegen aan lopen zijn volumenormen, wij zijn een ziekenhuis voor ongeveer 80.000 inwoners. Nemen we bijvoorbeeld de borstkanker als voorbeeld, bij een dergelijk aantal inwoners weet je dat je gelukkig, laten we er blij mee zijn, niet meer dan rond de 50 borstkankers per jaar mag verwachten die ook operatief kunnen worden behandeld. De norm in Nederland ligt inmiddels op 50 en het ene jaar zitten we er dus net boven of zoals vorig jaar zaten we er net onder. En dat zie je meer en meer waardoor de toekomst van het ziekenhuis in de huidige vorm onder druk komt te staan en ook met name gericht op de kapitaalsinvesteringen waar we het regelmatig hebben gehad over ons OK complex. Banken zeggen dan; ja maar u raakt misschien wel operaties kwijt dus hoe kunt u mij nu garanderen dat u over 30 jaar nog steeds dat OK complex nodig bent en dat is in de schaalgrootte waarin het Refaja tot nu toe opereert gewoon niet een haalbare kaart omdat uit te leggen met het stijgen van de volume normen. De basis van de fusie waarvan dus de bestuurlijke fusie vorige week is geeffectueerd, de basis is het advies van de denktank, een groep van 18 medisch specialisten, 6 per locatie, 6 uit Hoogeveen, 6 uit Emmen en 6 uit Stadskanaal, die hebben gezegd; wij willen dat jullie als organisatie uitgaan van de 3 locaties zoals die er zijn en als er achter de voordeur dingen moeten worden verschoven wat met de volumenormen dus nodig gaat zijn dan vinden we dat prima maar zorg wel dat je levensvatbare locaties houdt in alle drie de plaatsen waar nu een ziekenhuis staat. Plat gezegd betekend dat als er hier 400 operaties weggaan vanwege volumenorm x dan is het de bedoeling dat er misschien van een ander specialisme 400 operaties weer deze kant op komen zodat wij toch voldoende benuttingsgraad houden van ons operatiekamer complex, dat is eigenlijk de simpele vertaling er zit nog een wereld achter maar de simpele vertaling is dat we dat op die manier hopen te doen dat noemen we dan gebalanceerd lataraliseren. Dus je gaat wel achter de voordeur dingen verschuiven waar je niet anders kunt maar het is wel de bedoeling dat er ook balans in blijft dat er dan ook weer wat terug gaat. Poliklinisch overal en meer, overal bedoelen we overal moet alles worden aangeboden wat we nu ook hebben en als het kan meer. Nou daar kunnen we voor Stadskanaal al een praktisch voorbeeld in noemen, wij zijn deze maand begonnen met het aanbieden van de geriatrie, echte gespecialiseerde ouderen geneeskunde, die hadden we tot nu toe niet. Dat koste ons het keurmerk, senior vriendelijk ziekenhuis want dat hadden ze in juli gekeken of we een dergelijk specialisme al hadden, die hadden we nog niet maar die hebben we nu wel. Een ander voorbeeld wat je hier bij zou kunnen bedenken is bijvoorbeeld de plastische chirurgie, die is op dit moment in Emmen klinisch actief, poliklinisch ook in Emmen, poliklinisch in Hoogeveen maar poliklinisch nog niet in Stadskanaal. En het zou kunnen dat je dus ook de plastische chirurgie hier qua polikliniek aanbied en mocht er dan geopereerd moeten worden dan moet je naar Emmen maar kan vervolgens de nazorg wel weer in Stadskanaal. Ons uitgangspunt is het behoud van de verloskunde, de spoedeisende hulp en de intensive care op alle locaties, deze dingen hangen ook onderling samen. Het hebben van een ic hoe klein dan ook is een voorwaarde voor het doen van verloskunde. Dat is dus het uitgangspunt van de organisatie. Als u mij vraagt; garandeert u mij dat dit alles er over tien jaar nog is, dan zeg ik nee. Want als wetenschappelijke verenigingen dingen gaan bedenken waar wij gewoon niet aan kunnen voldoen dan staan ook wij met de rug tegen de muur. Maar op dit moment is dit het uitgangspunt van de organisatie, wordt dat anders dan is dat niet omdat wij het willen maar omdat het niet anders kan. Wij doen 500 bevallingen per jaar, wordt de norm 1000 dan halen we dat niet en dan zal de zorgverzekeraar die zorg dus ook niet bij ons inkopen. Wat ik daar persoonlijk van vindt laat ik even uit de discussie, maar er worden in Den Haag en Utrecht soms normen bedacht die niet toegesneden zijn op het soort dun bevolkte gebieden waar wij hier in Oost-Groningen mee te maken hebben. En ook nog vergrijzende gebieden. Vragen? Ik hoor wat opmerkingen of nee? Gaan we door. Overigens mochten er vragen zijn, ik heb er geen enkele moeite mee als die tijdens de presentatie worden gesteld, we fietsen ze er zo tussendoor. Goed, het fusietraject op zich, dus het traject wat in maart begonnen is toen wij mekaar voor het laatst zagen. Het voorgenomen fusiebesluit is op 2 april genomen en op 26 juni hadden wij van de diverse gremia de adviezen binnen. Mevrouw de burgemeester, welkom. In die tussentijd is veel overleg geweest, er is aanvullende informatie gestuurd voor interne adviesorganen, maar ook hebben wij regelmatig overleg gehad met de betrokken gemeenten, met huisartsen, met verzekeraars en ook met de beide actieve actie comités. Het actiecomité rondom Betesda maar ook het sluimerende comité in Stadskanaal, In de persoon van Martin van der Leest als voorzitter van dat comité. Ik vind dat terecht dat wij daar lang over gedaan hebben dat er ook veel vragen zijn gesteld, want de fusie is bepalend voor de toekomst van de ziekenhuizen in onze regio en daarmee voor een deel van de patiëntenzorg, de tweedelijns patiëntenzorg, in onze regio. Wat is de conclusie van al die adviezen die wij hebben aangevraagd. Van de 8 adviesorganen hebben er 7 positief geadviseerd. 80% van de medisch specialisten waren positief. U denkt onmiddellijk, er heeft dus ook één adviesorgaan niet positief geadviseerd en dat klopt. De medische staf in Hoogeveen had zichzelf een twee derde meerderheid opgelegd en 55% van de stafleden daar was voor. Diegenen die ook een beetje zeg maar buiten de regio de krant lezen weten dat er in Hoogeveen nogal het een en ander speelt aan emoties en daar is deze stemverhouding een weerslag van. Zowel in Stadskanaal als in Emmen was de medische staf unaniem positief, er waren een aantal onthoudingen, ik dacht niet meer dan twee per locatie, en dat waren allemaal kleine vakgroepen die zeiden; ja, wij hebben het niet nodig, maar wij snappen dat voor het bredere belang moet maar wij stemmen niet voor maar wij zijn ook niet tegen dus wij onthouden ons van stemming. In Hoogeveen was dat dus anders daar was 55% voor en per definitie dus 45% tegen.
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Mag ik u vragen, uit wat voor mensen bestaan die adviesorganen, zijn dat specialisten van verschillende ziekenhuizen?
  • 0:40 De heer G. Bruins
   Wij hebben wettelijk gezien twee adviesorganen en als je wat langer een ziekenhuis wilt besturen komt daar vanzelf een derde bij. De twee wettelijke zijn de ondernemingsraad en de cliëntenraden, dat ligt vast in de wet, dat we die om advies moeten vragen. Maar vrij natuurlijk vraagt iedereen ook de medische staf om advies en dat is ook terecht want zonder staf kun je een ziekenhuis niet draaien. Dus er zijn per locatie drie adviesorganen alleen omdat Emmen al gefuseerd was, was de ondernemingsraad daar over de beide locaties al gefuseerd vandaar dat er dus acht adviezen waren in plaats van negen.
  • 0:16 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Maar als je, dat die medische specialisten voor zijn dat in hun ziekenhuizen meer operaties gebeuren dat geeft hun ook meer verdiensten natuurlijk dat speelt ook mee dacht ik.
  • 0:40 De heer G. Bruins
   Dat kan. Je hebt twee qua inbedding in de organisatie heb je twee soorten medisch specialisten, vrij gevestigden en loondienst. In loondienst maakt dat niet uit en met de huidige financiering is er voor de vrij gevestigden is er een honorariumplafond, kom je daar boven en wij komen daar eigenlijk makkelijk boven dan levert extra opereren ook niet meer op. Dus in de dbc-tijdperk wat we een twee jaar geleden achter ons hebben gelaten was dat zeker waar maar op dit moment speelt dat eigenlijk voor beide groepen medisch specialisten niet of nauwelijks meer.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Maarsingh.
  • 0:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat was nou de reden, u zegt, u hebt even gezegd Stadskanaal staat er goed voor financieel gezond enzovoort. Hoogeveen daar was een beetje, dat lazen wij ook in de krant zeg maar, dat was
  • 0:1 De heer G. Bruins
   reuring
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar, ja ik weet niet precies hoe je dat moet noemen dat weet u zelf beter. Maar hoe zat dat nou precies met, hoe zit het daar nou precies met de financiën. Zit dat, is dat overal solide en doet u nou de financiën op een bult zeg maar, veegt u dat bij mekaar.
  • 0:15 De heer G. Bruins
   Er is uiteraard boekonderzoek gedaan en beide organisaties zijn financieel solide, beide organisaties hebben een reserve die marktconform is, beide organisaties draai
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   marktconform?
  • 0:01 De heer G. Bruins
   Dat is rond de 20% van je jaaromzet, dat is grofweg waar wij beide ongeveer zitten.
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   hoeveel is dat? die jaaromzet?
  • 0:27 De heer G. Bruins
   De jaaromzet voor het Refaja die is rond de 68 miljoen en de jaaromzet voor Hoogeveen en Emmen samen als ziekenhuizen zit rond de 170 miljoen en dan heeft, dan hebben Emmen en Hoogeveen hebben ook nog een grote ouderen tak, waardoor de totaalomzet voor de gefuseerde organisatie op 360 miljoen komt. Dus daar kun je een keer lekker van uit eten.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, maar daar is het zeker niet voor bedoelt.
  • 0:2 De heer G. Bruins
   Daar is het niet voor bedoelt, nee.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, dat dacht ik ook al.
  • 3:9 De heer G. Bruins
   De conclusie van alles was dat je dat er voldoende draagvlak was om de fusie door te zetten. Desondanks heeft het nog even geduurd en dat had te maken met het feit dat in de statuten van de twee organisaties staat dat het waarborgfondszorg ook zijn goedkeuring moet verlenen en dat is een administratieve hobbel die pas zeer onlangs is genomen. Het waarborgfondszorg is een onderlinge waarborgvereniging die leningen borgt van de zorginstellingen en als je een geborgde lening hebt krijg je goedkoper geld op de kapitaalmarkt, maar dan willen ze niet dat je zomaar met iedereen fuseert en dat snap ik ook goed en dus moeten ze daar toestemming voor geven. Vorige week is dus de fusie, stap één van de fusie is geformaliseerd, de bestuurlijke fusie is vorige week dinsdagavond ingegaan en dat betekend dat de stichting Refaja op dit moment nog onderdeel uitmaakt, of onderdeel uitmaakt van de zorggroep Levest- Middenveld. En meneer Maarsingh vroeg net; hebben jullie het geld nu ook allemaal op een hoop gelegd? Nee, op dit moment nog niet, want daar is een tweede toestemming van het waarborgfonds voor nodig en die komt bij het moment van de juridische fusie. Tegelijkertijd gaan wij de ziekenhuizen integreren dat is een langdurig proces, dat is ook ingewikkeld, wij zijn nu bezig om de bedrijfskundig managers van de ziekenhuizen, die hebben nu een kwartiermakers periode tot 1 januari en de bedoeling is dat zij soortgelijke afdelingen over de drie locaties gaan aansturen. Dus de afdeling hart/longen van Refaja krijgt dezelfde manager als de afdeling hart/longen van Emmen en ook van Hoogeveen. Daar is bewust voor gekozen om te zorgen dat je ook daadwekelijk een integratie krijgt van die afdelingen, het heeft ook nadelen dat proberen we goed oog voor te hebben want wie houdt er straks met 9 managers voor ons relatief kleine ziekenhuis het totaal overzicht dat is een punt waar we goed oog voor moeten hebben. Tegelijkertijd zijn de medische staven bezig om te fuseren dat gaat met behoorlijke snelheid en de verwachting is dat de staven per 1 januari 14 gefuseerd zijn tot één medische staf, dat is dus een vereniging medische staf dat is wat anders dan een maatschap of een vakgroep, maar gewoon dat de dokters één club hebben over de drie locaties. En uit mijn hoofd praat je dan over zo’n 260 medisch specialisten.
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   En die patienten gaan ze dan verdelen? of hoe gaat dat dan?
  • 1:3 De heer G. Bruins
   Nee, in principe is dat niet de bedoeling. De patiënt kiest, in Nederland hebben wij een hoog goed en dat is vrije artsen keuze, dus de patiënt kiest zelf naar welk ziekenhuis hij of zij wil maar het kan wel zijn als dat bijvoorbeeld een operatie is waar een volumenorm voor geld dat je dan de patiënt moet uitleggen dat wil die voor die of die aandoening geopereerd worden dat die daar gedurende de opname duur in een zorgtraject is dat een dag of vierenhalf gemiddeld in het Refaja op dit moment 4,4 dagen geloof ik dat hij gedurende die tijd eventueel naar een ander ziekenhuis toe moet. Het alternatief zou zijn dat die zorg niet meer bij ons wordt ingekocht en dat de patiënt zowel voor het voortraject als voor de behandeling als voor de nacontrole niet meer in Stadskanaal terecht kan. Dus we moeten het niet vergelijken met de huidige situatie maar we moeten het vergelijken met de situatie waarbij die zorg dan überhaupt niet meer in Stadskanaal of in Hoogeveen of in Emmen zou worden ingekocht door de zorgverzekeraar.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar iets over vragen?
  • 0:04 De heer G. Bruins
   Ja, ik weet niet waar het wegkomt. oh ja, meneer Idema, ja.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar dat betekend dat er een enorme mobiliteit is bijvoorbeeld met ambulances met patiënten.
  • 0:28 De heer G. Bruins
   Nee, dat hopen we natuurlijk niet. Kijk op het moment dat iemand voor een operatie, stel de borstkankerzorg waar wij er dus vorig jaar 42 van hebben gedaan, minder dan 50 en dus onder de norm, stel dat die patiënt hier gediagnostiseerd word, stel dat je daar voor in Emmen of in Hoogeveen, maar kan ook zijn dat dat geconcentreerd wordt in Stadskanaal dan gaat die patiënt zelf naar het andere ziekenhuis.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik bedoel van als je hier in het Refaja komt bijvoorbeeld en je moet een operatie ondergaan dan krijgt ie hier de verpleging en voor de operatie, want dat zei u net, gaat ie bijvoorbeeld naar Bethesda.
  • 0:04 De heer G. Bruins
   Nee, nee, nee, dat is dan voor die hele opname. Daarom zei ik net die 4,4 dagen dat is een gemiddelde opname hier in het Refaja, dus dan gaat ie met eigen vervoer of met familie gaat ie daar heen en na 4,4 dagen komt ie terug en dan kan de nacontrole weer dicht bij huis.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik, even als, ik weet wat van hartpatiënten. Die worden hier gecateriseerd?
  • 0:0 De heer G. Bruins
   ja
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar die worden gedotterd in Emmen bijvoorbeeld.
  • 0:0 De heer G. Bruins
   Ja, maar
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En gaan toch met een ambulance vervoerd toch?
  • 1:8 De heer G. Bruins
   Ja, maar dan zoals u het zegt een acute dotter iemand, stel iemand in deze zaal, laten we het niet hopen, die krijgt een hartinfarct, die gaat echt niet eerst naar het Refaja want je moet zorgen dat die hartspier zo snel mogelijk weer zuurstof heeft, dus voor dat soort ingrepen, brandwonden, hartinfarcten die een dotter nodig heeft of een beroerte die ontstolt moet worden dat wordt door de, in de ambulance wordt die diagnose al gesteld en die mensen die rijden gelukkig ons ziekenhuis al lang voorbij maar zijn vaak wel dezelfde dag nog weer terug. Dus dan worden ze daar gedotterd en men heeft niet de klinische capaciteit om van een heel groot gebied mensen in bed op te nemen en vaak gaan ze dan dezelfde dag nog weer terug naar hun dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar je probeert in dat geval zo snel mogelijk het bedreigde orgaan of het nou hersenen of een hart is weer te voorzien van zuurstof en dan maak je niet eerst een tussenstop in het Refaja waar je een half uur of een uur mee verspeelt.
  • 0:7 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Is dat niet veel duurder? Kijk want je moet allemaal ambulances inzetten, familie rijd wel voor niks meestal.
  • 0:10 De heer G. Bruins
   Nou ja, ik snap de vraag wel maar het is met name veel beter. Kijk als iemand een hartinfarct heeft dan wil, dan moet dat hart zo snel mogelijk weer zuurstof hebben.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, dan ga je bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
  • 0:1 De heer G. Bruins
   Nee, want die kan niet dotteren.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   oh nee. nee, nee.
  • 0:23 De heer G. Bruins
   Want dotteren is echt een aparte tak van sport waarbij je ook een, de mogelijkheid moet hebben om snel een thoraxchirurg voor handen te hebben en dat is gewoon niet wat het Refaja moet willen, wij zijn een basisziekenhuis wij doen basiszorg en ingewikkelde kunstjes laten wij graag over aan grotere ziekenhuizen.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Kijk maar dan moet die ambulance weer extra
  • 0:3 De heer G. Bruins
   Dat gebeurd nu al, dat gebeurd al jaren alleen dat weet u misschien niet
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   nee dat weet ik niet
  • 0:3 De heer G. Bruins
   Dat doen we al ik denk wel al vijf jaar en misschien nog wel langer.
  • 0:50 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is nou precies waar het over gaat meneer Bruins u legt het ons nu uit en u zei al net even, de toekomst is niet vergelijkbaar met de huidige situatie, maar de toekomst moet vergeleken worden met de toekomstige manier van werken bij de ziekenhuizen, dat zei u. Dan moet u dat wel, u moet dat heel goed uitleggen denk ik, u legt het ons nu uit dat is fijn maar dat moet natuurlijk ook aan de samenleving heel goed uitgelegd worden want anders dan heeft men misschien wel het gevoel; wij vinden dat ons ziekenhuis moet blijven het is ons ziekenhuis, zeg ik dan als inwoner van Stadskanaal, daar moet men even met de vingers vanaf blijven want anders bij wijze van spreken. Maar dan, dat moet u goed uitleggen denk ik dat dat heel verstandig is
  • 0:0 De heer G. Bruins
   klopt
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   want anders ontstaat daar discussie over.
  • 0:57 De heer G. Bruins
   Het is ingewikkeld en met gezondheid komt altijd onmiddellijk emotie om de hoek en als het goed uitgelegd wordt dan is dat vaak goed te doen voor dit soort dingen, voor dit soort dingen. En dat geld voor eigenlijk alle grenzen van vakgebieden die wij hebben wij doen bevallingen maar heel erg vroeg geboren kinderen die willen wij niet hebben want die kunnen we echt niet opvangen in het Refaja. Dus bij een bepaalde zwangerschapsduur als iemand dan weeën heeft dan is het plankgas naar Groningen maar niet stoppen in het Refaja. Komt dat in de buurt van de normale zwangerschapsduur, ja prima, dan kunnen wij een kind opvangen ook in geval van foetale nood. Maar een kindje met een gewicht van onder een kilo dat is bij ons echt niet aan het goede adres en dat moeten wij dus ook niet willen dat is geen basiszorg.
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????????????????? zeg maar dat is gewoon in het belang van de patiënten, de behandeling enzovoort en dat moet heel goed uitgelegd worden want wij moeten wel het gevoel houden dat wij ons eigen ziekenhuis hebben en houden.
  • 1:4 De heer G. Bruins
   Ja, en dat wil ik ook graag dat onze medewerkers dat gevoel hebben want het, toen ik hier kwam werd mij gevraagd; wij Refajanen, dat bleek een aparte stam te zijn, inmiddels voel ik mij ook wel een beetje Refajaan, maar het moet goed uitgelegd worden en bij de ziekenhuis medewerkers is dat inmiddels bekend, we hebben zo vaak personeelsbijeenkomsten gehad dat de hele beslissing en besluitvorming rondom fusie heeft niet of nauwelijks tot onrust geleid, uiteraard leidt het nu tot onrust van waar werk ik straks en werk ik nog op dezelfde plek. Want op het gebied van de ondersteunende diensten zal er echt veel gaan veranderen, financiën, één administratie, inkoop, personeel en dat soort dingen alleen daar heeft de patiënt normaal niks mee te maken en die hoeft daar ook eigenlijk helemaal geen schade van te ondervinden alleen het is heel begrijpelijk dat dat bij de medewerkers wel leidt tot onrust.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik wil toch even met uw instemming meneer Bruins een punt van orde maken
  • 0:1 De heer G. Bruins
   ik zal wat sneller zijn
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, in die zin dat heb ik nog niet gezegd, ga ik misschien wel zeggen maar dat is iets anders, maar u, tijdens uw betoog of voor dat u begon riep u de raadsleden op om tijdens uw betoog vragen te gaan stellen, ik wil toch de raad vragen om even die vragen te bewaren want anders ben ik toch bang inderdaad dat het betoog te lang gaat worden en dat u niet toekomt c.q. datgene wat u wilt zeggen niet af kan maken want na dit onderwerp hebben we ook nog de participatiewet.
  • 0:1 De heer G. Bruins
   Ik ga er heel snel doorheen.
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dat heb ik niet gezegd, maar u het vak zit in uw, heeft uw liefde vanzelfsprekend en daar wilt u graag over spreken en dat begrijp ik ook graag maar vandaar ook het verzoek aan de raad bewaar even uw vragen laat eerst even de heer Bruins zin betoog afmaken en dan de vragenronde.
  • 1:52 De heer G. Bruins
   Goed. Hier het bestuur van de nieuwe club, Eric Janson, mijn naam en Marcel Kuin. Marcel Kuin is iemand met meer financiële achtergrond die financiën gaat beheren en ook de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Voor uw begrip de nieuwe organisatie heeft straks 5500 medewerkers waarvan 3000 in de ziekenhuizen en 2500 in de verpleeg- en verzorgingstehuizen dus dat is een substantiële tak voor de zorggroep. De speerpunten voor de komende periode is het, o dat ging te snel, het vastgoed, dei integratie en dit is een hele belangrijke, het verkrijgen van één ICT-netwerk zoals wij die ook al hebben met de ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl dat verder uitrollen richting Emmen en Hoogeveen zodat dokters ook daadwerkelijk makkelijk bij mekaar, voor zover ze daarvoor autorisatie hebben, in de patiëntendossiers kunnen kijken. Kwartiermakers heb ik net al wat over verteld de negen medische resultaat verantwoordelijke eenheden over de drie locaties en dan de ondersteunende diensten die komen op concern niveau want het, dat noemen ze concernniveau klinkt heel ingewikkeld is het ook, maar daar hangt dus, je hebt daarboven heb je al ondersteunende diensten; inkoop, P&O en financiën en daar hangt die zorgpoot onder en daar hangt die ziekenhuispoot onder en het bovenste clubje werkt voor het geheel. ICT zit daar, nou noem het maar op. De gezamenlijke missie; goede veilige betaalbare zorg dichtbij nu en in de toekomst voor een ieder die in de regio woont en zorg behoeft. En toen waren we al bij de vragen.
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Mijn eh, mijn complimenten, mijn complimenten heer Bruins. U wist dat waarschijnlijk al, maar goed dat even ter zijde. Dan nu bij dezen aan de raad de gelegenheid tot het stellen van vragen. Mevrouw Van der Heide.
  • 0:4 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   specialisatie zoals brandwonden ???????????
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   het lampje brand niet.
  • 0:04 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   De specialisatie zoals brandwonden ??????????? in Groningen bij het Martini Ziekenhuis ????? het dotteren??????????
  • 0:29 De heer G. Bruins
   Brandwonden is heel erg gespecialiseerd en stelt ook enorme eisen aan de steriliteit van de omgeving, daar moet je er niet te veel van in Nederland willen hebben en dat is voor heel Noord-Nederland geconcentreerd in het Martini. Dotteren wordt ook al enige jaren ook in Emmen gedaan, daar hebben ze dacht ik al de 5000e dotter zeer onlangs gedaan en doen dat met goed succes dus een deel van onze cardiologie patiënten gaat richting Emmen voor de dotter.
  • 0:5 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ja. En zoals laboratoria dan die gaan naar Groningen nog of gaat dat straks ook gezamenlijk
  • 0:31 De heer G. Bruins
   Wij noorderlingen kloppen ons zelf niet zo vaak op de borst maar wij hebben op het gebied van de laboratoria al een hele concentratieslag achter de rug zonder dat de bevolking er al te veel van door heeft. De laboratoria in de ziekenhuizen in Groningen en Drenthe zijn voor een groot deel gefuseerd in de Noordelijke laboratorium groep. Met uitzondering van de pathologie maar klinische chemie, dus waar alle elektrolyten in het bloed worden bepaald en de bacteriën die worden allemaal al centraal getest.
  • 0:0 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   ok
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   meneer Maarsingh
  • 0:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U zei aan het begin wij hebben 500 bevallingen maar als dat er nu 1000 worden dan wordt dat anders, nu is het mooi om te horen dat er zoveel bevallingen zijn, jonge kinderen zijn altijd welkom, maar was dat nou zo een voorbeeld of is dat werkelijk een verdubbeling van de huidige situatie, is dat dan goedkoper ofzo? 500 lijkt mij ook al heel wat in een jaar, dat is ook twee op een dag, dat is ook niet gek.
  • 0:08 De heer G. Bruins
   Nee, de norm van duizend dat is iets, die dus bedacht wordt door de wetenschappelijke verenging van de gynaecologen en de verloskundigen dus de obstetrici noemen ze dat en wij hebben er rond de vijfhonderd en ik zie dat zonder werkbezoek van de paus of viagra in het drinkwater ook niet verdubbelen.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, ik bedoel eigenlijk te zeggen als je vijfhonderd bevallingen in een jaar hebt dan weet je toch wel hoe dat gaat, ik wou maar zeggen dan ben je toch wel deskundig, vakvrouw of vakman of weet ik wat.
  • 0:14 De heer G. Bruins
   Dat klopt, dat klopt, maar er zijn, ik zeg niet voor niets met enig cynisme, er zijn mensen in Utrecht en Den Haag die denken dat er overal een grote stad is en die bedenken dit soort normen die dus niet op onze dun bevolkte situatie zijn toegespitst.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik neem maar het woord voorzitter. U staat er toch tussen, dus hè
  • 0:1 De heer G. Bruins
   ja, daarom
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als ik het goed begrijp dat me de fusie van de drie ziekenhuizen hebben we te maken met denk ik een drie algemene ziekenhuizen. En dan vraag ik me altijd af, wat is, waarvoor zou nu iemand van buiten de rand, of buiten Groningen straks naar Stadskanaal moeten komen. Krijgen we een iets specialisme waarvan men denkt nou dat is in Nederland bijna niet voor handen dat hebben we wel. Of gaan we ons echt helemaal toeleggen op het algemene en niet meer toespitsen op het bijzondere zoals vroeger nou ja waaronder oogkliniek
  • 0:27 De heer G. Bruins
   Nee, nee dat, dat was natuurlijk een prachtige tijd met professor Worst als pionier op wereldniveau, ook uniek. Toe kwamen de mensen uit Saoedi Arabië naar Schiphol namen een taxi naar Stadskanaal. Dat komt niet meer terug. Wij leggen ons toe op de basiszorg en we hebben nog één partij nauwelijks genoemd, de zorgverzekeraars, die zullen ook niet toestaan dat er hobby’s worden bedreven.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ????????? meneer Worst geen hobby was want het is uiteindelijk een heel concern geworden, dus
  • 0:02 De heer G. Bruins
   Het was geen hobby, maar ik bedoel de man was zo gedreven dat, en zo geniaal dat hij voor oogheelkunde op wereld niveau dingen heeft betekend vanuit Stadskanaal.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat bedoel ik, het is een heel concern geworden.
  • 0:05 De heer G. Bruins
   ja
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   met bakermat Stadskanaal, maar goed dat zit niet meer in het vat.
  • 0:08 De heer G. Bruins
   nee
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn tweede vraag is, we hebben natuurlijk door de fusie staat u natuurlijk, samen staan je sterker sowieso. Maar kunnen we straks of kunt u straks de hele wat nu eigenlijk verwacht wordt want het is nu alweer het nieuwe kabinetsbeleid is er al weer neergelegd dat we weer moeten bezuinigen wordt weer 75 miljoen weggehaald bij de zorg en dat soort dingen bent u daar dan helemaal voor geëquipeerd kunt u nu met zijn drieën voor minder geld gaan werken of..u begrijpt mijn vraag, dat de voortdurende bezuinigingen????????
  • 0:36 De heer G. Bruins
   Ja, ik begrijp het heel goed. Ik denk dat dat, dat dat effect door de zorgverzekeraars buitengewoon graag wordt gezien maar dat kon nog wel eens behoorlijk tegenvallen want je krijgt ook meer coördinatie kosten ambulancekosten hebben we het al over gehad vervoer over en weer improductieve uren van medewerkers. Nou ja de winst, wij hopen dat die te halen valt misschien door specialisatie van locaties, misschien door samenvoeging van ondersteunende diensten maar die zal niet extreem zijn.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus je krijgt straks ook de situatie dat als u een algemeen ziekenhuis blijft dat we als ons iets gebeurd dat we dan toch nog aangewezen blijven op Groningen of op Leeuwarden omdat onze ziektekostenverzekeraar ons daar naar toestuurt.
  • 0:22 De heer G. Bruins
   Ja, maar niet alleen dat. Ook omdat als het iets bijzonders is dan is de ervaring met die aandoening gewoon hier onvoldoende en dan moet u dat ook niet willen. Maar gewoon voor een liesbreuk of een galblaas of een knie of een heup, prima in Stadskanaal, maar levertransplantaties niet handig.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Gelling.
  • 0:28 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   U heeft ooit in een eerdere bijeenkomst hier aangegeven dat de realisatie van een nieuwe OK wezenlijk is voor het voortbestaan als volwaardig ziekenhuis, heeft u de indruk dat door, u heeft daar eerder ook een hele strijd over gevoerd met de zorgverzekeraar, heeft u de indruk dat bij de nieuwe in de nieuwe gefuseerde situatie dat de realisatie van èn een nieuwe OK maar ook het zijn van een volwaardig ziekenhuis dat dat geborgd kan blijven?
  • 0:08 De heer G. Bruins
   Wij zijn op dit moment bezig met een vastgoedplan, om te kijken wat er op de diverse locaties nodig is aan investeringen en wat de investeringskracht is van de nieuwe organisatie. Ik zie in alle stukken het nieuwe OK complex van Stadskanaal bijna als topprioriteit genoemd dus ja ik ga er van uit dat het OK complex op een zo efficiënt mogelijke manier zal worden gerealiseerd bij ons ziekenhuis absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan. Dus dat, daar heb ik geen twijfels over dat ons dat op deze manier ook echt gaat lukken. U had nog een tweede vraag ik ben hem gaandeweg de beantwoording kwijtgeraakt.
  • 0:5 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   uit uw antwoord heb ik daar ????????
  • 0:0 De heer G. Bruins
   ok
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ik heb nog een vraag
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   mevrouw Hernamt.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ????????????
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wilt u de luidspreker even..
  • 0:20 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Oh ja, nou doet ie het weer. U had het straks over die managers. Zijn dat mensen die in het ziekenhuis werken? Of zijn dat medici of zijn dat, ja hoe noem je zoiets, managers. Kijk weet u
  • 0:2 De heer G. Bruins
   nou dat ligt er helemaal aan aan wie u dat vraagt
  • 0:03 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Zo gauw ik, zo gauw ik managers hoor daar ben ik een beetje allergisch voor ik denk dat gaat geld kosten. Ik weet niet of dat in uw situatie zo is. Zijn die medisch geschoold of waar haalt u die vandaan. Dat is toch niet zo’n gekke vraag?
  • 0:23 De heer G. Bruins
   Het zijn, het zijn geen van allen zijn het medici. Maar wel mensen die over het algemeen uit de medische wereld komen. Het aantal neemt er niet door toe. De negen waar ik over sprak is een optelsom van het aantal managers wat er was over de drie locaties. Wij hadden er twee, Emmen had er nou wat zal het zijn geweest vier en dan Hoogeveen drie.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ok, dank u.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Moment meneer Maarsingh. Eerst meneer Idema want die heb ik al een paar keer het woord zien vragen.
  • 0:31 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wat ik me afvraag. Welke garanties hebben wij om ons ziekenhuis zoals meneer Maarsingh zegt, ons Refaja, dat die niet leeggekocht wordt of leeggeroofd wordt hoe je het ook wilt noemen, door bijvoorbeeld Emmen. Want er zijn allerlei belangen er zijn verzekeringen die belangend zijn de huisartsen die spelen daar een rol in, maar is het zo in de raad van bestuur geregeld, of in de raad van toezicht, dat er garanties zijn, dat er ook gewaakt wordt dat dat niet gebeurd?
  • 1:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter eigenlijk was dat mijn vraag ook. Staat er
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan is die beantwoord
  • 0:2 De heer G. Bruins
   volgende vraag
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   de volgende graag
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????????voorzitter, ik heb, ik mag mijn vraag toch nog wel even stellen? ik wil graag
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   maar u zei dat die was beantwoord dacht ik, maar goed ik geef u de kans om
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ik zou bijna niet durven.
  • 0:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, ja, maar dat staat niet in het rapport, in zo’n fusie overeenkomst vermeld want iedereen was natuurlijk gehecht aan zijn ziekenhuis, u zegt wij hebben nu toch wat meer zekerheid dat er een blijfkans is voor Refaja, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat u afgesproken hebt met zijn drieën nou die drie ziekenhuizen die blijven er de komende vijf jaar of tien jaar of één jaar of helemaal geen zekerheid want de vraag is dan wel een beetje aan de orde wie vecht dan nog uit het ik noem het maar even de managers of de directies of de raad van bestuur, wie vecht dan nog voor het Refaja.
  • 0:4 De heer G. Bruins
   Ik snap de vraag, ik snap ook de emotie erachter
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nou, ik ben niet emotioneel.
  • 1:33 De heer G. Bruins
   Nee, maar er zit emotie achter van wie komt er nog voor onze belangen op schat ik dan zo in. Ik denk, kijk wij hebben nu een achteland waarin 300.000 klanten, potentiele patiënten die draineren op de drie locaties, gaan wij terug naar één locatie dan verliezen we in mijn ogen minimaal een derde, stel alles wordt geconcentreerd in Emmen dan gaat vanaf Westerbork gaat alles of richting Meppel of naar Assen en vanaf Stadskanaal gaat het of naar Winschoten of naar Assen maar vast niet naar Emmen dus de organisatie en daarmee ook de dokters in de organisatie hebben een belang om de drie locaties in de lucht te houden want het zal ongetwijfeld leiden tot een enorme uitstroom aan wat wij noemen adherentie dus het aantal inwoners wat direct draineert op de drie locaties. De wetenschappelijke verenigingen hebben berekend dat je ongeveer 300.000 mensen nodig hebt aan achterland om vrijwel alle zorg te mogen doen, elke afkalving daarvan zal dus leiden tot problemen in je medische aanbod. Alleen we moeten wel van de zorgverzekeraars ook de ruimte blijven houden om de drie locaties in stand te houden en daar zit wel een zorg.
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Bruins. Ik kijk nog even in de rondte ik zie nog twee vingers ik stel ook voor dat die twee mensen die zich nu nog aanmelden dat die ook nog de kans krijgen om de vraag te stellen en u dan als afsluiting ???? ik wou beginnen met de heer Boen.
  • 0:31 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Als we straks een vereniging hebben van specialisten medici voor de drie ziekenhuizen is het dan niet zo dat daarmee de norm voor het behalen van een aantal operaties per jaar als het gaat om het in stand houden van de expertise dat die daar een stuk makkelijker mee gehaald zou kunnen worden er vanuit gaande dat elk ziekenhuis op de juiste wijze is toegerust qua apparatuur maar dat in ieder geval de expertise van de mensen dan op peil blijft.
  • 0:08 De heer G. Bruins
   Ja, dat, maar dan met name omdat je toch kunt schuiven met de behandelingen, het is namelijk zo dat het niet alleen gaat om het, de expertise van de dokter maar het gaat met name om de expertise van de keten die erachter zit. Het team wat vervolgens de patiënt over neemt en als je iets dus weinig doet dan kun je niet zeggen wij zijn nu een maatschap en dus doen we het zowel in Stadskanaal als in Emmen als in Hoogeveen want dan hou je weer te weinig ervaring over bij alle medewerkers die vervolgens die patiënt moeten opvangen inclusief een intensive care. Zo werkt het ook niet qua normering de normering werkt per locatie per team.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan zag ik u dacht ik heer Hofstra.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, u had het net al even over het adherentie gebied en als een van die drie locaties zou wegvallen want als een van die drie locaties zou wegvallen dan kan er toch ook niet meer worden voldaan aan de bijvoorbeeld 45 minuten norm.
  • 1:25 De heer G. Bruins
   Ik verbaas mij oprecht hoe onze minister de resultaten van de RIVM die berekend of er nog voldaan wordt aan de 45 minuten norm, hoe onze minister die kan verklaren. Ik werk hier ruim 8 jaar en ik heb nu voor de derde keer een nieuwe berekening gezien van het RIVM, de eerste berekening was zowel het Refaja als het Lucas als het Delfzicht onmisbaar, de tweede berekening terwijl er geen meter snelweg bijgekomen was, allemaal rotondes en ambulances, inmiddels nog maar 20 kilometer boven de maximum snelheid mogen rijden was het Refaja niet meer noodzakelijk en het OZG nog wel en drie of vier weken geleden kwam de derde berekening, we hebben nog steeds geen nieuwe snelweg er zijn nog meer rotondes en nu is ook de Ommelander ziekenhuisgroep voor zowel Winschoten als Stadskanaal niet meer noodzakelijk. Leg het mij maar uit, ik snap er niks van. Dus die 45 minuten norm dat lijkt een buitengewoon rekbare norm afhankelijk van welk computermodel je erop los laat en volgens mij ik heb sterk het gevoel dat onze regering er baat bij heeft om zo min mogelijk ziekenhuizen nog als absoluut noodzakelijk te bestempelen.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Van der Kolk, u als laatste.
  • 0:07 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   ??Er wordt geen gebruik gemaakt van de microfoon en daardoor niet te verstaan!!!
  • 0:46 De heer G. Bruins
   Ja, ze zijn vanuit hun voormalige overnames nog heel sterk per provincie georganiseerd, dat betekend dat Menzis heeft een preferente rol in Groningen en Achmea een preferente rol in Drenthe en aangezien twee van drie ziekenhuizen in Drenthe ligt zal Achmea onze grootste zorgverzekeraar zijn en Menzis daarmee de tweede. Vorig jaar in de contractering was Menzis verschrikkelijk lastig en dit jaar is Achmea verschrikkelijk lastig. Dus ja of je nu door de kat of door de hond wordt gebeten het maakt niet zo heel veel uit het wachten is op onze eigen zorgverzekeraar van de regionale ziekenhuizen.
  • 1:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was denk ik uwerzijds een mooie afsluiting heer Bruins. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor de heldere toelichting die u denk ik naar de aanleiding van de actuele stand tussen de drie complexen Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal zoals die dan de actuele stand van zaken is. Vanzelfsprekend werd aan u die vraag gesteld hoe kijkt u richting de toekomst. Ja, dat blijft natuurlijk voor een ieder dus ook voor u denk ik altijd moeilijk. Maar dat u denk ik bezig bent om het beste voor Refaja eruit te halen dat was denk ik te merken aan het enthousiasme waarmee u betoog heeft gehouden richting deze raad en ook de andere aanwezigen. Daarvoor onze dank en namens de aanwezige raadsleden mag ik u dan ook nog een kleinigheid overhandigen. Ik ken de inhoud niet maar ik zal me kunnen voorstellen dat het een hartversterkertje is. Alstublieft en dank u wel.
  • 0:4 De heer G. Bruins
   Bedankt en graag gedaan.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Dan stel ik voor dat we de vergadering nu even tien minuten schorsen en dat we dan overgaan tot de participatiewet Oost-Groningen. Bij dezen, dan schors ik de vergadering tot ruim twintig voor negen. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:12 schorsing
 • 6 Notitie Participatiewet Oost-Groningen
  • 0:56 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dames en heren ik stel voor, er zijn nog wat mensen druk in gesprek geloof ik, ik stel voor dat we met het tweede gedeelte van deze vergadering beginnen. Te weten punt 6 van onze agenda, de Notitie Participatiewet Oost-Groningen. Bij dit onderwerp zullen twee insprekers zullen dit begeleiden en ons daarop toelichten in voorlichten te weten; de heer Lubberdink en de heer Ravenshorst. Alvorens ik het woord geef aan de heer Lubberdink heb ik begrepen dat u staat als eerste dacht ik en vervolgens uw collega wil toch nog graag de portefeuillehouder even het woord, dus aan u het woord portefeuillehouder.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Meneer de voorzitter?
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   excuus
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Kan dat beeld ook wat scherper? Of ligt het aan mijn bril, dat kan ook natuurlijk.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Vanaf die afstand kan ik daar niet over oordelen
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Het is een beetje wazig.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Er wordt al aan gewerkt.
  • 0:00 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Zo is het al beter.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Is het zo beter?
  • 0:05 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, kon wat beter, maar..
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, zo is het beter hoor ik nu.
  • 0:09 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik zeg het maar.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, zo is het wel goed Koen denk ik. Ok, dank je wel Koen. Dan aan u het woord heer Van der Kolk.
  • 3:48 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u weet werken de Oost-Groninger gemeenten en de beide werkvoorzieningsschappen aan het plan voor Oost-Groningen. Een plan wat voortvloeit uit de contouren van de participatiewet zoals enkele maanden geleden gepresenteerd is door de staatsecretaris. Het is wel goed om nog even terug te gaan denk ik, vorig jaar voorjaar 2012 zaten we hier bij elkaar om te praten over de transitie SW toen waren wij gevraagd om door het toenmalig kabinet om een plan in te dienen waar de transitie SW gewoon het hoofdthema van was. Het leek erop dat de wet werken naar vermogen aangenomen zou worden door het kabinet of door de Tweede Kamer want dan zou die moeten worden behandeld en het weekend daarvoor strandde het kabinet en was de wet werken naar vermogen ook even van de baan. Achtereenvolgens hebben we te maken gekregen met het lente-akkoord. Het lente-akkoord gaf aan dat er geen spraken zou zijn van extra korting op de participatiebudget, maar daarna kregen we weer een nieuwe kabinet en die sprak over een participatiewet en die leek in grote lijnen toch ook heel erg op de wet werken naar vermogen. Beide wetten gaan uit van het zo regulier mogelijk meedoen van mensen met een arbeidsbeperking en zoveel mogelijk, ja participeren, in de samenleving naar beste kunnen van mensen. Na die kabinets onderhandelingen, na dat regeerakkoord kregen we ook, hadden we ook weer te maken met een sociaalakkoord dat was afgelopen voorjaar speelde dat met name en wat daarin nieuw was was het fenomeen werkbedrijven het sociaal akkoord leidt er toe dat ook vakcentrales en werkgeversorganisaties ook nauw betrokken zullen worden bij de participatiewet en de uitwerking van de participatiewet. Hoe dat precies gaat gebeuren dat weten wij ook nog niet, binnen de werkkamers waarin de VNG participeert en werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties daarover vind overleg binnen dat gremium en dat krijgt nog allemaal een vervolg. Waar het nu wel op lijkt ook na het herfstakkoord wat we nu hebben is dat die participatiewet wel besproken gaat worden in de Tweede Kamer en we schatten zelf zo in dat dat november/december zal zijn. Als er geen beren op de weg komen want over deze wet lopen de meningen ook over uiteen hier spelen ook veel belangenorganisaties een rol rond deze wet dus we zijn met zijn allen ook heel erg benieuwd hoe dat allemaal eruit gaan zien de komende tijd. Maat wetende wat de wet werken naar vermogen behelsde en wetende ook dat dit kabinet ook kortingen heeft aangekondigd op de WSW kennende de contouren van de participatiewet hebben we ook niet stil gezeten. U bent januari van dit jaar hebt u het TDC bezocht en bent u op de hoogte gesteld van datgene wat we in het TDC ontwikkelen. Dat TDC en die ontwikkeling dat doen we ook in gezamenlijk verband dus dat ook vanuit Oost-Groninger perspectief ontwikkelen we TDC’s in Menterwolde, in Oldamt, in Vlagtwedde, in Veendam en ook in Stadskanaal die een eenduidige aanpak hebben en vervolgens staan we nog niet stil want die participatiewet, we rekenen erop dat die eraan gaat komen, en dat betekend dat we zijn blijven nadenken over wat we nu moeten doen en hoe we dat met elkaar gaan inrichten. Albert Lubberink en Wim Ravenshorst gaan u daarover vertellen. Albert over de algemene lijnen binnen de participatiewet zoals we die nu kennen en Wim Ravenshorst die helpt de Oost-Groninger gemeente bij het verder ontwikkelen van de denklijnen die we hebben en voor oog hebben rond de ontwikkeling van bijvoorbeeld het SW bedrijf en van bijvoorbeeld het laten deelnemen van WWB’ers en Wahjong’ers aan de lokale samenleving. Nou dit even ter introductie.
  • 1:40 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik denk inderdaad portefeuillehouder dat dat duidelijk was inderdaad er wordt al heel gesproken over wet werken naar vermogen participatiewet en noem maar op. Nou u zei het zelf ook al afgelopen week donderdagavond hebben we dan na het gezicht laten aanzien toch een akkoord tussen verschillende partijen en hoe dat weer uitpakt dat moeten we dan ook nog maar even weer en dat zei u dacht ik ook nog maar even afwachten nadat er op geanticipeerd is en ook naar aanleiding van het bezoek waar u aan refereerde wat we gebracht hebben bij het TDC, inderdaad dat verdiend denk ik zondermeer nog wat nadere toelichting waar we nu exact staan en hoe we mogelijkerwijze kunnen anticiperen op deze wet met alle problematiek waarin we denk ik met name in deze regio dan ook tegenaan zullen lopen. Vandaar ook geef ik graag voor de hoofdlijnen zei u dacht ik het woord aan de heer Lubberdink. En ik stel voor van ik kan me voorstellen wanneer de heer Lubberdink aan het woord is er misschien detailvragen op zullen, die detailvragen op zullen roepen, zo moet ik het zeggen. Waarvan ik me voor kan stellen dat die misschien dan weer behandeld zullen gaan worden door de heer Ravenshorst maar nu kijk ik even naar beide insprekers of dat mogelijkerwijze het geval is de ja of de nee want anders zou ik voor willen stellen indien dat het geval is dat u uw vragen bewaard totdat de twee heren hebben gesproken, maar ik kijk even naar de beide mannen.
  • 0:2 De heer W. Ravenshorst
   Hoeft voor mij niet.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De interactie? Ok, dan gaan we interactief. Dan aan u het woord.
  • 8:04 De heer A. Lubberink
   Volgens mij doet hij het. Goedenavond, zoals de voorzitter al aangaf zullen Wim Ravenshorst en ik een inleiding geven over de participatiewet en ook met name de participatiekant van Oost-Groningen want dat is uiteindelijk wel waar we hier natuurlijk ook voor zitten. Kijk de belangrijkste doelstelling is om u mee te nemen in hoe staat de participatiewet er op dit moment voor. Zoals de wethouder ook aangaf is het ook nog maar even gissen of het allemaal doorgaat zoals u weet is het ook, pensioenakkoord heeft het niet gehaald dus het is nog maar even gissen of dat doorgaat maar uiteindelijk is de lijn wel en het is niet slim om nu stil te blijven zitten maar om wel als gemeente door te gaan op de ingeslagen weg zoals die veel gemeentes hebben ingeslagen maar ook zoals de gemeente Stadskanaal die is ingeslagen. En met name Wim zal ingaan op de participatiekant voor Oost-Groningen omdat zoals u weet de staatssecretaris hier is geweest en die heeft ook heel duidelijk nadrukkelijk aangegeven breng gewoon goed in kaart en in beeld van wat hier de exacte problematiek is hier voor Oost-Groningen zodat ik die eventueel kan meenemen bij de behandeling van de participatiewet in november. Dus en het is ook juist de bedoeling om u dan mee te nemen in het proces waar we nu in zitten en dat proces is nog niet helemaal tot zijn einde maar zal hoogstwaarschijnlijk toch in november tot zijn einde komen zodat er een notitie komt die richting de staatssecretaris gaat die in ieder geval meegenomen kan worden bij de behandeling van de participatiewet. Moet ik even kijken hoe die vooruit gaat, ja. Nou als het goed is, heb ik van de griffier begrepen heeft u het ook allemaal op uw i-pad, sommige dingen zullen misschien iets aan de kleine kant zijn, maar u kunt het ook allemaal op de i-pad meelezen dus mocht het te klein zijn dan zou ik u daarvoor willen uitnodigen. Nou het belangrijkste is eigenlijk van de participatiewet dat er drie wetten worden samengevoegd, dat zal u denk ik bekend zijn, de wet werken en bijstand, de wet sociale werkvoorziening en de wet arbeidsondersteuning bij jong gehandicapten, de Wajong. Die drie worden samengevoegd en eigenlijk noemen we dat ook wel de onderkant van de arbeidsmarkt die samen worden gevoegd waar de gemeente de taak krijgt om die doelgroep juist ook aan het werk te krijgen. Belangrijkste argument van de wet is om zo regulier mogelijk aan het werk te gaan, dus uiteindelijk is het de bedoeling dat alle mensen met een beperking of met een arbeidshandicap eigenlijk bij reguliere ondernemer of werkgever aan het werk gaan dat is uiteindelijk de bedoeling dat zal niet altijd lukken maar dat is uiteindelijk wel de hoofddoelstelling. Even in een plaatje, de Wajong, de WSW en de WWB en eigenlijk is er nog een, bovenin staat nog de Wajong een kleine Wajong dat betekend dat er nog een beperkte hoeveelheid mensen in de echte Wajong komen. Maar het meren, dat zijn eigenlijk de mensen die 20% of minder arbeidsvermogen hebben maar de rest van de Wajongers valt gewoon onder de participatiewet en we komen daar straks nog even op terug maar de participatiewet heeft als instrument het loonkosten subsidie de gemeente die kan besluiten tot beschut werken een allrisk polis en we hebben ook nog de participatie re-integratie mogelijkheden. Ja, de belangrijkste uitgangspunten wat ook eigenlijk in het beging al stond, zo regulier mogelijk bij een gewone werkgever aan het werk en gewone tussen aanhalingstekens natuurlijk. Vanaf 2015 is er geen instroom meer in de WSW en er is een beperkte instroom in de Wajong wat ik net al aangaf dat zullen Wajongers zijn met een arbeidsvermogen tot 20%, die zullen rechtstreeks naar de Wajong gaan maar de rest komt allemaal onder de gemeente te vallen. De doelgroep is mensen met een beperking, een handicap of een verdiencapaciteit of mensen ook zonder baan of inkomen dat is niet alleen een handicap maar ook mensen zonder een inkomen of een baan die nergens terecht kunnen die zijn ook, zullen ook bij de gemeente kunnen aankloppen. De werknemers met een beperking die doen naar vermogen mee en de gemeente die heeft als instrument de loonkosten subsidie, daar zal ik zo straks iets meer over vertellen wat dat precies betekend en hoe dat eruit ziet en de begeleiding ook daar ligt een taak voor de gemeente om toch daar de mensen te begeleiden. En dan is de belangrijkste taak voor gemeentes is om eigenlijk gezamenlijk met werkzoekenden en werkgevers om tot een zodanig plek te vinden voor werkgevers of werknemers dat die zo regulier mogelijk aan het werk kunnen en dat betekend uiteindelijk dat de gemeente Stadskanaal in de, wij maken onderdeel uit van de arbeidsmarkt regio Groningen kop van Drenthe en die zijn weer onderverdeeld in vier sub-regio’s dus met name Stadskanaal die gaat dat met name doen in de sub-regio Oost-Groningen. Welke instrumenten heeft de gemeente tot zijn beschikking? Op dit moment zitten er ongeveer 90.000 mensen in de WSW en er is afgesproken, het kabinet heeft afgesproken dat dat teruggebracht wordt naar 30.000. Voor Stadskanaal hebben we heel globaal eens doorgerekend wat zou dat kunnen betekenen en dat is niet zo makkelijk en wij zijn uitgekomen tussen de honderd en, tussen minimaal honderd en maximaal driehonderd daar zal het ongeveer om spannen. Dat is ook maar net wat straks ja wat de gemeente Stadskanaal en wat wij ook vinden wie onder beschut werken gaat vallen, daar hebben we zelf nog invloed op. De loonkostensubsidie voor het beschut werken bestaat, dus dat zijn echt mensen die dus niet naar buiten gaan maar die binnen blijven zitten, krijgt de gemeente vanuit het rijk een bedrag van 14.200 voor de loonkostensubsidie en nog een bedrag van 8500 voor begeleiding en u moet zich voor stellen dat is nu volgens mij, kijk ik ook even naar Wim, dat is 27.000 euro, en dat gaat straks gaat dat terug naar ongeveer 23.000, ja iets minder, gaat ongeveer 3000 euro gaat daar af. Dus we krijgen op termijn in de periode van 2015, in vijf jaar tijd wordt dat afgebouwd naar 3000 euro terug. Dan blijven er al met al van die 90.000 banen, die 30.000 beschut en die 60.000 die er dan nog overblijft dat zijn er totaal 90, blijven er nog 60.000 banen over waarbij het kabinet en de werkgevers in het sociaal akkoord hebben afgesproken dat er totaal 125.000 mensen geholpen zouden moeten worden aan een reguliere baan. Daar is op dit moment dus 60.000 euro financiering voor, meer financiering is er nog niet voor, dus voor 125 min 60 is nog op dit moment geen financiering voor. De gemeente die krijgt daarvoor de loonkostensubsidie van 10.000 euro voor de loonkosten en de begeleidingskosten 4000 dus al met al is het veel interessanter om uiteindelijk mensen bij een reguliere werkgever onder te brengen als in beschut binnen, alleen sommige mensen lukt het helaas niet om naar buiten te gaan maar het is voor de gemeente, de gemeente interessant om zoveel mogelijk mensen naar buiten te brengen omdat dat toch minder kost. Hier even in een staatje, het was 26.000 kijk we gaan dus terug van 26.000 in 2014 naar 22.700, dus 3300 euro minder. En de loonkostensubsidie voor regulier werk is dus 10.000 en vier, 4000.
  • 0:06 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Mag ik iets vragen voorzitter?
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Plieger.
  • 0:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Het vorige plaatje ging over die quotumwet en dus dat ging over die, nog een terug, u zei 125.000 en er zijn nu, is financiering voor 60.000, de overige financiering zal gezocht worden maar klopt het dat die quotumwet met die zeg maar met het nieuwe akkoord wat de regering heeft gesloten in feite de eerste jaren nog sneller gaat? Is dat de bedoeling?
  • 0:2 De heer A. Lubberink
   U bedoeld het akkoord wat donderdag gesloten is?
  • 0:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, want dit lijkt al niet haalbaar, zoals u dat zegt.
  • 0:01 De heer A. Lubberink
   Nee, dit is ook best een hele lastige opgave. Ik weet, ik moet eerlijk zeggen ik weet het niet hoe het met het akkoord van afgelopen donderdag hoe dat daar precies in zit. Ik moet nu zeggen dat, moet ik u het woord schuldig blijven, dat weet ik zo niet.
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ok
  • 0:03 De heer A. Lubberink
   Dat zal ik dan even moeten bekijken maar dat weet ik zo niet.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter mag ik...
  • 0:48 De heer W. Ravenshorst
   Mag ik misschien. Ja, voor zover ik het begrepen heb is afgelopen donderdag afgesproken dat van de 125.000 banen die er zeg maar door werkgevers beschikbaar worden gesteld zal ik maar zeggen, en daarvan zouden in 2014 de eerste 2500 er komen en dat nu in het akkoord is aangegeven van het zouden in 2014 eigenlijk al vast 5000 moeten zijn. Dus een intensivering van dat aantal en daarbij is het moment waarop er gemeten wordt of werkgevers zich aan de afspraken houden is een jaar vervroegd, dus het was eind 2016 het zou dan gemeten worden van voldoen de werkgevers aan de verplichting zo ja gaan we door zo nee dan komt de quotenwet, dan wordt het een verplichting en nu wordt dat 2015 aan het eind.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter als ik, mag ik nog een vraag, want
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Pals.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook bij dit plaatje, ik begrijp niet zo goed de bedoeling van een no-risk polis want het is al eerder in de presentatie voorgekomen, wat bedoelt u daar nu precies mee.
  • 0:04 De heer A. Lubberink
   De no-risk polis dat is in feite een verzekering die de gemeente afsluit voor, want de mensen komen in feite op de loonlijst bij de gemeente, het klinkt raar maar krijgen dus een uitkering en zitten dus in feite op de loonlijst van de gemeente en op het moment als mensen worden ondergebracht bij werkgevers en ze worden ziek dan zal er een verzekering voor moeten worden afgesloten en dat is die no-risk polis en ik weet dat nu ,en ik kijk ook nog even weer naar Wim, ik weet dat nu op dit moment Achmea in onderhandeling is met de staatssecretaris om te kijken of daar afspraken kunnen worden gemaakt en nog niet andere verzekeraars. Dus, maar dat is dus de no-risk polis die daar geldt dus dat is eigenlijk de ziektekostenverzekering die de gemeente dan zal moeten, op zich zal moeten nemen voor zieke werknemers die bij reguliere werkgevers worden ondergebracht.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Gaat u verder.
  • 3:59 De heer A. Lubberink
   We gaan even naar de doelgroep. De doelgroep, nou de gemeente die krijgt dus in het kader van de nieuwe wet krijgt die dus gewoon meer die bepaald welke voorziening zij aanbiedt en in welke omvang met name ook de beschut binnen en dat is straks aan de gemeente van hoe groot en hoe die er straks uit gaat zien. De gemeente bepaald ook de toegang tot beschut binnen, wie komen daar straks voor in aanmerking, ???subsidie en de arbeidsmatige dagbesteding die daar heel nauw tegenaan schuurt in feite en de gemeenten bepalen binnen de kaders van het werkbedrijf de loonwaarde en of dat één keer per jaar is of één keer per drie jaar daar zijn op dit moment ook nog onderhandelingen gaande en of dat door het werkbedrijf zelf mag gebeuren of dat dat landelijk gaat gebeuren, duidelijk zal wel zijn dat daar wel bepaalde normen aan worden gegeven zodat het niet zo kan zijn dat in Stadskanaal de mensen tegen een andere meetlat worden aangelegd als bijvoorbeeld in Amsterdam of in Zuid-Limburg dan zal natuurlijk dezelfde norm moeten gelden want dat zou heel onterecht zijn. En al met al wordt dat vastgelegd in de verordening die uw raad volgend jaar, in de loop van volgend jaar ergens zal moeten vaststellen. De middelen die de gemeente beschikbaar heeft is op dit moment hebben we al middelen beschikbaar uit het participatiebudget, het integratiebudget, alleen dat wordt vanaf 2015, dat wordt voor 2014 al fors minder, maar vanaf 2015 zal daar 25% zal dat verminderen en wij krijgen nog wel een heel kleine toevoeging vanuit het integratiebudget van het UWV, voor de Wajongers, maar per saldo zal dat neer komen op ongeveer een €2000, - per jaar per WWB’er die we beschikbaar hebben voor re-integratie en dat zal neerkomen op ongeveer €800, - per Wajonger per jaar die we beschikbaar hebben voor de re-integratie activiteiten die we als gemeente kunnen uitvoeren. Dan zal er ook een korting, dat hebben we net laten zien, ook een korting plaats vinden binnen de WSW naar die 3000 van die 27 naar 24.000 euro en de loonkosten subsidie en het ??deel en de begeleidingskosten die zitten dan in het P-deel, want de loonkostensubsidie dat zijn eigenlijk de lonen voor de betreffende mensen maar de begeleidingskosten zitten in het participatiebudget en daar krijgen we ook gelden voor, voor de SW is dat dan die 8500 en voor regulier is dat 4000. Als je dan kijkt hoe, hoe dat zal gaan als mensen met een arbeidshandicap bij bedrijven zouden worden aangenomen of bij beschut werken worden ondergebracht dan is eigenlijk, geld eigenlijk het volgende plaatje; het blauw zijn de kosten die de gemeente moet maken of voor lief moet nemen en rood zijn de kosten die de werkgever dan voor zijn rekening neemt en als je dan kijkt bij beschut binnen dat zal logisch zijn maar dan is alles bij beschut binnen is het eigenlijk voor de gemeente en ook wat de norm is in feite het wettelijk minimum loon en als we boven het wettelijk minimum loon moet, wordt betaald dat zal ook dan door de gemeente zelf moeten worden gefinancieerd, dat krijg je dan niet vergoed, als je kijkt naar begeleidt werken, dus mensen onder brengen binnen het reguliere bedrijfsleven dan is het zo dat de loonwaarde in feite wordt bepaald van iemand en even in dit geval is de productiviteit 45%, dat zou dan betekenen dat er een bepaalde loonkostensubsidie op zit tot het wettelijk minimum loon en als dan de werkgever zou zeggen van; ik vind het toch belangrijk dat iemand meer verdiend dan het wettelijk minimum loon dan zal dat opgebracht moeten worden door de werkgever zelf dus niet door de gemeente. En de begeleidingskosten die gelden voor die werknemers en dan weer die €4000, - zo moet je dat zien.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik iets vragen voorzitter?
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat betekend als ik dat goed begrijp dat er hier in Stadskanaal en in omgeving van Stadskanaal, in Oost-Groningen, heel veel mensen met een minimum loon komen te zitten.
  • 0:16 De heer A. Lubberink
   De nieuwe instroom in de WSW ten minste in het beschut binnen zal, maar dat is ook aan de gemeente om als de gemeente daar bovenop zou willen betalen dan is dat aan de gemeente maar dat klopt dat is de minimumloon klopt. Ja dat klopt ja.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik nog eens vragen
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   meneer Pals
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Hoeveel invloed u heeft op het CAO, want ik begrijp loonwet, de linker kolom, alles wat boven het wettelijk minimum loon komt en het CAO zegt er komt 10% bij, wie heeft daar, dat zou dan voor de gemeente extra kosten betekenen.
  • 0:41 De heer A. Lubberink
   De CAO aan de linkerkant is in feite straks de CAO die de gemeente zelf bepaald. Dus dat, voor die doelgroep gaat gelden hoe dat exact er ook uit gaat zien daar zijn, kijk de huidige mensen die op dit moment in de WSW zitten houden gewoon hun rechten maar de nieuwe doelgroep daar geldt in feite het minimumloon voor. En als de gemeente zegt we willen toch iets meer betalen dan zou dat kunnen maar in feite is daar het minimumloon aan de andere kant geldt als je daar boven het minimum loon gaat betalen dan is het aan de, in het CAO van de, nou ik noem maar even klein metaal of bakker of slager, dat geldt dan maar aan de andere kant is het de gemeente kant, zo moet u dat zien.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik begrijp dan, dan liften ze mee op de CAO van de, van ambtenaren.
  • 0:01 De heer A. Lubberink
   Dat is maar net waar je voor kiest, dat denk ik niet, dat is maar net waar je voor kiest.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou, die wou je er even in gooien dacht je.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja.
  • 2:06 De heer A. Lubberink
   De gevolgen voor de doelgroep, heel kort; voor de WSW’ers betekent dat een, in de nieuwe situatie een arbeidsverplichting en een re-integratie verplichting geen instroom meer in de WSW en eventueel instroming in beschut werken of bij banen elders. De huidige WSW is wat ik net ook aangaf die houden op dit moment hun rechten die nu hun rechten hebben houden dat en de contracten die op dit moment tijdelijk of flexibel zijn die blijven tijdelijk en flexibel en het is op dit moment niet zinvol om die, en ook niet slim, om die te gaan verlengen en de Wajongers, de herbeoordeling van de huidige Wajongers die begint vanaf 2015, dus vanaf 2015 wordt, vindt de herkeuring plaats en worden ze fasegewijs overgebracht naar de gemeentes en wat ik al heb aangegeven de arbeidsvermogen is dus tot 20%. De gevolgen voor de gemeente is dat de gemeente een veel grotere doelgroep krijgt, daar zullen we straks laten zien in, specifiek voor Oost-Groningen, dat werkbedrijven en daarnaast gemeentes en werkpleinen, dus werkbedrijven zijn eigenlijk straks de bedrijven die gemeentes gaan ontwikkelen om de doelgroep te begeleiden naar werk en hoe die er uit zien nou daar zullen we straks ook iets over zeggen en de werkpleinen zullen met elkaar moeten overleggen. Gebruik van de eerste ??? van loonkostensubsidie waar Stadskanaal al een beetje mee heeft geoefend weet ik en wij zullen het nog met minder middelen doen, in feite komen er meer mensen in de doelgroep maar we zullen het met minder middelen moeten doen en ja ook een relatief dure SW dus wat dat betreft staat ons wel, nog wel wat te verwachten. Aan de andere kant staan er ook weer kansen en Wim die gaat verder over de gevolgen voor Oost-Groningen maar met name ook de kansen die er voor Oost-Groningen liggen want ook die liggen er absoluut en met wel enige creativiteit moet dat absoluut lukken.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik nog iets vragen?
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De gemeente draait straks op voor de loondispensaties? Als een werkgever zegt van nou ja ik wil wel iemand hebben met een handicap maar dat wil ik iets voor terug of zoiets.
  • 0:0 De heer A. Lubberink
   ja
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is voor de gemeentes, dat komt er ook nog overheen.
  • 0:9 De heer A. Lubberink
   De gemeentes die doen het, zeg maar de loonkostensubsidie want je praat over loonkostensubsidie
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik heb het over dispensatie.
  • 0:7 De heer A. Lubberink
   Nee, die is er niet. We hebben de looncompensatie, die geldt, loondispensatie is er niet meer straks in de nieuwe wet.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   oh, dat bestaat niet meer straks.
  • 0:11 De heer A. Lubberink
   Nee, die bestaat niet meer. De looncompensatie. Dus op het moment wordt de loonwaarde, bijvoorbeeld 50% loonwaarde wordt bepaald of bijvoorbeeld 50% dan betaald de gemeente de helft en de werkgever betaald de helft. Dat is het principe.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ok, helder.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank heer Lubberdink en dan aan u het woord heer Ravenshorst.
  • 1:13 De heer W. Ravenshorst
   Ik zal doorgaan waar Albert gebleven is en ik zal even de verwachting wat moeten temperen over kansen die er benut zijn want er is twee kanten aan het verhaal. De participatiewet, dus het algemene lijn meer mensen met een beperking bij een reguliere werkgever aan de slag, grotere doelgroep voor de gemeente, maar ook minder middelen om deze mensen te begeleiden en dat heeft gevolgen voor de regio. En dat komt omdat in de regio Oost-Groningen grote groepen zijn van mensen die nu gebruik maken van sociale voorzieningen dus als we kijken naar het aantal mensen in de Wet Werk en Bijstand dan zijn dat er 3800 in de regio, waarvan 950 in Stadskanaal, 3000 in de WSW, waarvan 700 in Stadskanaal, 3200 in de Wajong waarvan 300 in Stadskanaal, tenminste 3200 waarvan we verwachten dat die op termijn naar de gemeente toekomen, dus dan hebben we het in totaal over ongeveer 10.000 mensen in deze regio die of niet aan het werk zijn of aan het werk zijn met subsidie.
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik wat vragen? In die eerste sheet of in die tweede daar gaf u aan dat er ruimte was voor 100 tot 300, dat was werken met beperkingen. Maar er was ook een mogelijkheid voor mensen die geen baan of inkomen hadden. Hoe komt dan dat getal van 950 nu, hoe komt dat er dan uit te zien, is dat dan 300 of is dat 100 of 500
  • 0:38 De heer W. Ravenshorst
   Nee, wat er feitelijk gebeurd is dat er zeg maar, want op dit moment zijn er ook mensen zonder inkomen en een baan die maken gebruik van de Wet Werk en Bijstand. In 2015 komen daar nog groepen mensen bij, dus dan zijn de mensen met een beperking die nu nog in de Wajong zitten of die anders in de WSW waren gestroomd dus dan wordt het aantal mensen groter. Maar ook de mensen die nu zeg maar geen baan en geen inkomen hebben die kloppen al bij de gemeente aan en maken al gebruik van de bijstand. Dus het is een uitbreiding met de doelgroep van mensen die nu in de Wajong zit of de doelgroep die anders uit zou stromen naar de WSW en dat nu niet doet.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar goed, dan is dat meer dan 300?
  • 1:53 De heer W. Ravenshorst
   Er komen 300 mensen bij vanuit, er komen 300 mensen bij vanuit de Wajong naar de gemeente ja dus dat is een extra doelgroep. De aanleiding voor het plan wat we nu aan het maken zijn in de regio Oost-Groningen is dat de participatiewet zodanig financiële gevolgen heeft voor deze regio dat die zwaarder wegen dan elders dus er is in de Tweede Kamer ook al een keer een motie geweest waarin gezegd is; staatssecretaris als die wet wordt ingevoerd hou dan bij de verdeling van middelen rekening met de specifieke situatie van regio’s waarin het aantal WSW’ers heel erg hoof is en de werkgelegenheid relatief laag is eigenlijk is dat de aanleiding geweest om te kijken van wat kunnen we in deze regio nog doen. Nou dat het een specifieke regio is Oost-Groningen waarin ook zeg maar specifieke problemen zich voor doen dat is wel duidelijk de arbeidsparticipatie is hier laag, lager dan landelijk, dat is 61% tegen 67%, het aantal banen in de regio is relatief lager dan elders in het land. Van de banen die er zijn wordt een veel groter deel zeg maar benut of uitgevoerd door mensen die dat in het kader van de WSW doen, dat is 5% van de werkgelegenheid in deze regio bestaat uit mensen in WSW wat landelijk 1,25% is dus dat is 4 keer zo veel. We hebben te maken met een regio waar het opleidingsniveau gemiddeld laag is, 42% van de mensen heeft een lage opleiding, dat is geen startkwalificatie tegen landelijk 31% en we hebben veel mensen met een beperking. Veel WSW’ers en ook relatief gezien veel Wajongers.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik nog iets vragen? Deze analyse die is van deze zomer of van het voorjaar, want ik verwacht namelijk dat door de crises er nog meer mensen in de bijstand komen namelijk.
  • 0:7 De heer W. Ravenshorst
   Ja, dat kan. Hij is zeg maar, de cijfers zijn van even kijken ongeveer juli dit jaar.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   juli dit jaar.
  • 0:0 De heer W. Ravenshorst
   ja
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   en de verwachting is dat het hoger wordt? of niet.
  • 0:02 De heer W. Ravenshorst
   Ja, het is altijd lastig om te bepalen hoeveel dat er nog effecten van de crisis zijn die zijn duidelijk maar of dat in deze regio relatief veel groter zal zijn dan elders kunnen we natuurlijk niet precies voorspellen.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, dat bedoel ik niet hoor, dat het hoger dan elders is, ik bedoel gewoon gaat het hier hoger worden.
  • 0:10 De heer W. Ravenshorst
   Eh ja, het is, uiteindelijk zal er nog wel enige groei in de werkeloosheid komen, verwacht ik. Maar wij weten niet hoelang.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Want er zijn, kijk ik bedoel van mensen die nu een WW-uitkering hebben die gaan automatisch instromen in de bijstand denk ik, een aantal.
  • 0:1 De heer W. Ravenshorst
   een deel daarvan ja.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik denk even een toelichting van de portefeuillehouder.
  • 0:23 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, misschien is het wel even belangrijk voor de heer Idema om te weten dat wij een groot aantal jaren toch behoorlijk stabiel zijn gebleven. Dat we nu wel stijgende zijn, dat hebt u ook wel in de begroting kunnen lezen maar dat die stijging nog steeds niet zo groot is als elders in het land en zeker niet zo groot is als binnen de grote steden.
  • 10:32 De heer W. Ravenshorst
   Goed de gevolgen van de participatiewet en als die wordt ingevoerd, even voor alle duidelijkheid hij is er nog steeds officieel niet dus wij maken gebruik van concept versies wij gaan er vanuit dat die binnenkort openbaar wordt is dat de omvang van de doelgroep met beperkingen, dus toeneemt, we gaan ervanuit dat in deze regio Oost-Groningen er 1250 bijstandsgerechtigden bij komen als gevolg van de, van de overgang van de mensen met een Wajong uitkering en de komende drie jaar gaat dat gebeuren. In Stadskanaal zou het dan om 300 mensen gaan en we hebben dus bijstandsgerechtigden die niet in kunnen stromen in de WSW. Nou financieel zijn de gevolgen van de participatiewet enorm voor deze regio omdat er een bezuiniging zit op de huidige WSW. Dus wat Albert ook al heeft aangegeven vanaf 2015 tot 2020 zal het bedrag per WSW’er wat we van het rijk krijgen met €3000 ,- afnemen die afname is al even aan de gang, we hebben vanaf 2010/2011 ook al een keer een bedrag van, tussen de 1000 en 1500 euro per WSW’er eraf gekregen en juist omdat we in deze regio zoveel WSW’er hebben drukt dat dus extra zwaar op ins budget. We hebben even in kaart gebracht wat dat nou heeft betekend, als je alle jaren tussen 2011 en 2019 bij elkaar optelt dan kom je op een korting op de budgeten van 50 miljoen voor de hele regio en voor de gemeente Stadskanaal zou dat neerkomen op ongeveer 12 miljoen. In de middelen die we krijgen om straks andere mensen nieuwe doelgroepen te begeleiden naar werk die zijn natuurlijk afhankelijk van hoe dat geld over de gemeenten worden verdeeld. We hebben hier veel mensen met een beperking je weet dat dat de nodige begeleidingskosten met zich meebrengt de vraag is hebben we daar dan straks voldoende middelen voor. Verdere gevolgen van de participatiewet voor werk en participatie dus op het moment dat de instroom in de WSW stopt dan zal dat wellicht ook leiden tot een afname van de werkgelegenheid we hebben immers veel mensen in de WSW. De bedoeling is dat er extra banen bijkomen of in elk geval banen door mensen met een beperking worden bezet in het sociaal akkoord dat er mogelijk beschut werk bijkomt dat het werk dat nu door WSW’ers wordt gedaan wellicht door de anderen met een beperking kan worden gedaan maar de kans dat daar 3000 banen voor terug komen dat is maar de vraag of dat het geval zal zijn. Dus ik vermoed niet zonder dat er enige inspanning aan ten grondslag ligt. Wat ik hier heb gedaan is nog even kort de regionale gevolgen van die korting dus het feit dat het rijk zegt van wij gaan bezuinigen op de huidige doelgroep WSW leidt ertoe dat er voor heel Oost-Groningen een forse korting op zit, dus in 2019 zit die tegen de 50 miljoen aan als wij in deze regio een gemiddeld aantal WSW’ers hadden gehad, dus net als in de rest van het land, dan was die korting beperkt gebleven tot een bedrag van iets boven de 10 miljoen, dus dat groene streepje in het midden geeft aan dat dat eigenlijk de extra kortingen zijn waar we als regio Oost-Groningen mee te maken hebben dus die ligt zo rond de 35 miljoen over de periode 2010 – 2019. Dit is als we hetzelfde zien maar dan het bedrag per jaar dus u ziet dat van 2000, zeg maar in 2012, ik denk dat die iets verschoven is, de extra korting loopt vanaf 2015 op met een bedrag per jaar zeg maar wat oploopt tot bijna 9 miljoen in 2019, dus in 2019 hebben 9 miljoen minder dan we in 2010 kregen en een groot deel daarvan komt dus door het feit dat we extra WSW’ers hebben dus de groene lijn in 2019 als wij een gemiddeld aantal WSW’ers hadden gehad dan zaten we op 2 miljoen korting en zoals het er nu uitziet zal die korting 6 miljoen in dat jaar zijn. Dus we hebben met flinke kortingen te maken op ons huidige WSW budget. Voor Stadskanaal hebben we het ook in kaart gebracht is dat cumulatief 12 miljoen in 2019 en als we naar de jaarschijven kijken dan loopt dat op van ongeveer een miljoen in 2015 tot 2 miljoen in 2019 en daarvan kun je zeggen at ongeveer 1,5 miljoen komt omdat we meer WSW’ers in Stadskanaal hebben dan gemiddeld in Nederland het geval is. Dus de kortingen op het participatie budgeten met name voor de huidige groep WSW raken deze regio heel zwaar. Nou dat leidt vanzelfsprekend tot tekorten op de uitvoering van de SW. Dus zoals het er nu uitziet kun je zien dat de groene lijn het exploitatie resultaat in de komende jaren gaat dalen van 2 miljoen in 2014 tot bijna 6 miljoen in 2017. En dat komt voor een belangrijk deel door de daling van het subsidie resultaat, dus het verschil tussen de loonkosten en de subsidie die we van het rijk krijgen daar zit de grootste oorzaak van het feit dat het SW bedrijf straks duurder gaat worden voor de gemeente. Dus het verhaal wat we willen hebben voor de staatssecretaris bestaat uit twee gedeeltes, aan de ene kant laten zien dat de effecten van de participatiewet voor deze regio extreem groot zijn, dat we als regio aan de ene kant van die participatiewet een succes willen maken want de uitgangspunten zijn natuurlijk prima zorgen dat mensen met een beperking zo regulier mogelijk aan de slag komen, we gaan daarin een aantal dingen zelf doen als regio dat willen we de staatssecretaris ook laten zien ?? beginnen hier niet bij nul, we gaan door met de doorontwikkeling van de training in het diagnosecentrum dus we blijven mensen in kaart brengen en zorgen dat als er banen zijn bij werkgevers dat we weten wie daar klaar voor is wat die kan. We blijven doorgaan met gezamenlijke werkgevers benadering, dat betekend dat we als regio gezamenlijk kijken waar de kansen zich voor doen moet je die ook gezamenlijk pakken als wij werkgevers niet kunnen voorzien van personeel dan kan een andere gemeente dat wel en daar moeten we goed in samen werken. Wat we ook willen gaan doen de komende periode is het met werkgevers aantrekken van extra laaggeschoold werk, dus als je van de participatiewet een succes wilt maken en als je wilt zorgen dat mensen met een beperking kansen krijgen dan zul je moeten kijken of je extra werk deze kant op kunt krijgen en één van de manieren is om te zien of dat lukt door het terughalen van werk wat nu elders wordt gedaan. Daarnaast zou je eigenlijk alles wat je nu al doet nog wel iets beter kunnen doen dus we doen al een hoop als het gaat om social return het gaat om grensoverschrijdende samenwerking kijken waar je kansen kan pakken, social return als je werk uitbesteed als gemeente zorg dan dat daar iets dat werkgevers daar iets voor terug doen. Nou dat zou je niet alleen moeten doen als gemeente maar dat zou je ook gezamenlijk moeten doen. Grensoverschrijdende samenwerking net zo, er liggen kansen aan de andere kant van de grens maar je moet ze wel pakken, dat is niet een, twee, drie gebeurd daar moet je gezamenlijk mee aan de slag. Zo snel mogelijk afspraken maken met sociale partners in het werkbedrijf als we straks samen moeten werken met de werkgevers en werknemers in regionale werkbedrijven laten we dat dan zo snel mogelijk doen en laten we werkgevers ook meekijken in de manier waarop wij werkzoekenden ontwikkelen zo dat zij zich ook mede verantwoordelijk voelen voor deze groep. En wat je verder moet blijven doen en nog verbeteren is het faciliteren van regionale bedrijven, zorg dat je ze helpt bij personeelsvraagstukken en zorg dat je ze helpt als ze mensen met een beperking kansen willen bieden. Wat we verder willen doen als gezamenlijke gemeente is een gezamenlijke participatiebeleid als wij mensen voorbereiden op werk laten we dat dan op dezelfde manier doen zodat werkgevers weten wat ze van gemeenten kunnen verwachten. En wat we als gemeente moeten doen is gezamenlijke keuzen maken over het benutten van de bestaande infrastructuur wat willen we met de SW bedrijven wat willen we met onze sociale diensten en hoe gaan we die optimaal inzetten voor de toekomstige uitvoering van participatiewet. Dus wat wij in het plan aan de staatssecretaris willen melden is in elk geval; staatssecretaris u gaat een nieuwe wet maken wij zorgen ervoor dat wij daar op een zo goed mogelijke manier uitvoering aan geven en dat doen we onder andere op deze wijze. Nou de manier waarop, we hebben net een aantal dingen aangegeven, de manier waarop we dat doen zal activerend moeten zijn want als we mensen in de regio kansen willen geven dan moeten we er ook voor zorgen dat iedereen die een kans heeft die kans ook benut, dus dat betekend een activerende werkwijze gericht op scholing van mensen, we hebben te maken met veel lage scholing, gericht op mobiliteit als de kansen zich ergens anders zich voor doen moeten ze ook ergens anders gepakt worden en waarin werkzoekenden en huidige WSW’ers worden gestimuleerd om zo veel mogelijk bij reguliere bedrijven aan de slag te gaan.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter? mag ik nog een plaatje weer terug?
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Oh nee net zo ver hoor. Wat ik hier mis in die aandachtspuntjes van wat doen we met elkaar aan verdringing van arbeidsplaatsen.
  • 0:28 De heer W. Ravenshorst
   Ja, goed wat hier onderdeel van uit maakt is natuurlijk het creëren, je wilt zo veel mogelijk werk creëren voor mensen die een beperking hebben dat doe je door afspraken te maken met werkgevers. En daarin zul je vormen van loonkosten subsidie benutten, wat je natuurlijk niet wil is regulier werk daarmee verdringen. Dus het gaat er voor een
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar daarom mis ik het aandachtspuntje van het voorkomen van verdringing van arbeidsplaatsen, dat nu mensen dat mensen die nu aan het werk zijn dat die verdrongen worden door de mensen met een beperking zeg maar.
  • 5:57 De heer W. Ravenshorst
   Ja, het enige wat ik daarover kan zeggen is, op dit moment hebben we natuurlijk mensen met een beperking in de WSW, je wilt dat die zo veel mogelijk naar buiten gaan en je zorgt ervoor dat mensen die daar aan de slag gaan dat die ook worden betaald naar het arbeidsvermogen wat ze hebben. Dus in wezen vraag je dus van werkgevers betaal nou voor wat je krijgt. In die zin is dat natuurlijk, nemen ze geen plekken in van mensen die een volledige arbeidsproductiviteit hebben. Wat doen we zelf? Dat trainings diagnose centrum, heb ik net al even aangegeven wat we daar allemaal in doen weet u, u heeft daar gekeken heb ik begrepen, daar zit werken met behoud van uitkering ook in en daarbij is het steeds de bedoeling om mensen te ontwikkelen en ze voor te bereiden op werk elders en niet om ze met uitkering zeg maar bij werkgevers te plaatsen zonder daar loon voor te krijgen. Ja, wat we zelf ook al doen, werkgevers benadering, eenduidig dus samen met andere gemeenten, accountmanagers die de klanten kennen de werkgevers en de werknemers en het leveren van maatwerk. Zorgen voor het ontzorgen van werkgevers zodat het voor werkgevers zo makkelijk mogelijk wordt om mensen in dienst te nemen. Een manier om de participatiewet uit te voeren, we kunnen van alles doen als regio om er voor te zorgen dat de kansen die er zijn dat we die ook benutten om de infrastructuur die er is dat we die ook benutten maar daarmee zijn we er nog niet. Als we kijken naar de kortingen die het rijk heeft opgelegd weten we zeker dat we met de middelen die wij hebben dit niet op een goede manier uit kunnen voeren. Dus wat wij aan de staatssecretaris willen laten zien is aan de ene kant deze specifieke regio, wij gaan van alles doen om er voor te zorgen dat onze werkzoekenden zoveel mogelijk kansen krijgen op het werk, maar daarmee redden we het niet. Dus wat wij aan de staatssecretaris willen vragen is compensatie voor de boven proportionele gevolgen van de efficiëntiekorting van de WSW, zonder extra middelen gaat ons dit niet lukken. Wat we ook vragen is, zorg er nou voor dat het verdeel model zodanig is dat het recht doet aan de doelgroep die we in onze regio hebben, dus zorg dat dat voldoende recht doet aan het aantal mensen met een beperking dat in de regio woont. Verder willen we graag, als er loonkosten subsidies worden verstrekt dat we dat regelvrij kunnen doen, dat we in deze regio nog van ruimte kunnen benutten om niet vast te zitten aan allerlei regels daarover. En verder wat natuurlijk belangrijk is is hulp bij het aantrekken van werkgelegenheid voor mensen met een lage school, die laag geschoold zijn. Dus staatssecretaris maak het ons mogelijk om dit te doen daar hebben we extra geld voor nodig en we hebben wat ondersteuning nodig bij het creëren van extra werk. Ten slotte moeten wij iets met ons huidige SW bedrijf. Zoals ik heb laten zien zullen als gevolg van die kortingen op de huidige WSW ook de tekorten van de SW bedrijven de komende periode gaan oplopen dat leidt tot de vraag wat ga ik daar mee doen ga ik die afbouwen, zeg ik van; ik heb geen SW’ers meer dus ook geen SW bedrijf meer nodig of ga ik ze ombouwen en zeggen gebruik ik de infrastructuur, het werk wat daar is, om mensen te ontwikkelen en voor te bereiden op werk elders en daar dus ook nieuwe doelgroepen tijdelijk in onder te brengen. Nou we hebben even een vergelijking gemaakt, globaal, er valt natuurlijk een hele hoop over te zeggen over wat je met die infrastructuur moet als je kijkt naar de financiële consequenties dan is een afbouw leidt dat tot vrij negatief exploitatie resultaat met name natuurlijk ook omdat je kosten hebt voor sociaal plan en liquidatie. Op het moment dat je dat ombouwt is dat minder het geval. Op het moment dat je een SW bedrijf afbouwt dan verdwijnt ook een deel van het aanvullend werk wat er binnen die bedrijven gebeurd, als je het ombouwt blijft dat werk voor een deel in elk geval bestaan. Als je mensen in beeld wilt brengen en wilt ontwikkelen en je hebt een afbouw scenario dan kan dat wel maar dan moet je dat bij reguliere bedrijven doen en de vraag is of in een periode waarin de werkgelegenheid al niet erg hoog is en je al veel werkelozen hebt of bedrijven daartoe bereidt zijn en voldoende plekken daarvoor kunnen bieden als je dat ombouwt kun je dat eventueel ook zelf doen, heb je een vangnet aan plekken waar die mogelijkheden er zijn. Op het moment dat je kijkt naar waar ga je het werk laten uitvoeren dan heeft een afbouw scenario meer mogelijkheden om werk ook naar de markt te brengen, want als gemeente besteed je op dit moment natuurlijk ook gewoon werk in aan Wedeka en dat kun je ook in de markt zetten dat is minder het geval als je een ombouw scenario kiest. Als je kijkt naar mogelijkheden om activiteiten te integreren met andere vormen van sociale dienstverlening dus wat we doen binnen de sociale dienst wat we doen binnen AWBZ organisaties als het gaat om arbeidsmatige dagbesteding. Dan kun je met een afbouwscenario daar natuurlijk geen integratie meer plaats laten vinden maar als je kiest voor ombouw kan dat feitelijk wel. Maar voor de huidige WSW geldt dat je bij een afbouw scenario natuurlijk wat minder werkzekerheid hebt omdat je een kleiner bedrijf hebt wat wellicht ook wat minder opdrachten heeft.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   meneer Boen.
  • 0:02 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter de heer Lubberdink die sprak als laatste woorden, ten minste vanavond, van er zijn ook kansen. Daarna ging hij snel zitten en de heer Ravenshorst nam het woord over en die zei meteen nou dat valt nog wel mee. Ik heb nog weinig kansen gezien eigenlijk, behalve dan dat we naar onze oosterburen moeten, heb ik wat gemist of is dat ook eigenlijk zo’n beetje het enige wat er aan kansen ligt op dit gebied.
  • 1:03 De heer W. Ravenshorst
   Nou ja, voor zover, de kansen liggen er. Op zich heb je twee kansen die je kan grijpen, dat is nieuw werk creëren want er is te weinig werk dus waar kun je nieuw werk halen, wat zit hem in mogelijkheden rondom zeg maar het terughalen van werk richting deze regio, dus het verhaal rondom reshoring. Dat is het benutten van kansen die er wel zijn, dus daar waar werkgevers kansen hebben zorgen dat je ze goed faciliteert dat je ze goed ondersteunt dat je de mensen die je, die wij beschikbaar hebben goed in beeld hebt zodat je een goede match krijgt dus en de kansen die er zijn liggen voor een deel over de grens dus zorg dat je mensen ook stimuleert en motiveert om verder te kijken dan daar waar de regio eindigt dus daar zitten mogelijkheden. Dat zijn de belangrijkste, dat klopt ja.
  • 0:06 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Mag ik daar nog even op reageren?
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Dijkstra.
  • 0:36 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik heb eigenlijk wel een vraag over hetzelfde maar aansluitend, als het nu zo is dat Duitsland de regio over de grens dat daar ruimte is, wordt er dan ook gedacht aan zodanige opleidingsmogelijkheden of contact met onderwijs dat er dus wat Duits betreft en hoe je daar moet functioneren in Duitsland en regels en alles, is er een Oost-Groningen een organisatie wordt die opgericht die dat regelt of hoe zit dat.
  • 0:35 De heer W. Ravenshorst
   Nou daar zijn, in die zin zeg ik altijd dus we beginnen niet bij nul er is een organisatie die daar al mee bezig is. En wat je eigenlijk veel meer zou moeten doen is daar nog wat nadrukkelijker in samenwerken en daar wat meer zeg maar inspanningen op plegen, er is een EDR, zeg maar een overstijgende organisatie van samenwerkende gemeenten, allebei de kanten van de grens. Daar worden ook dat soort trainingen en cursussen gegeven, dus er gebeurd het een en ander, maar dat zou je eigenlijk nog wat intensiever moeten doen. Dat is eigenlijk het benutten van kansen.
  • 0:24 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   ??????met het onderwijs, is er contact met het voortgezet onderwijs dat er op de scholen ten aanzien van Duits ofzo wat meer aandacht voor komt, dat wordt gestimuleerd om ook bijvoorbeeld Duits in het vakkenpakket, ik weet niet in hoe verre dat speelt, wordt er aan gewerkt zijn ze daar mee bezig hier in Stadskanaal en de regio?
  • 0:2 De heer W. Ravenshorst
   Daar moet ik u het antwoord schuldig op blijven, dat weet ik niet, nee.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter?
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Pals.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil het nog even, ja het is verleden week heeft dat heel veel in de krant gestaan over werken in Duitsland. Een plaatselijke jongeman is vaak geïnterviewd door zowel landelijke als regionale pers. Maar wat ik miste in het Dagblad van het Noorden was juist de gemeente Stadskanaal die meedeed aan dat samenwerkingsproject voor Duitsland, werk in Duitsland. Of de journalist heeft het niet opgeschreven dat kan, maar ik miste wel de naam van onze gemeente in dat rijtje.
  • 0:3 De heer W. Ravenshorst
   Ik kijk even....
  • 0:4 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik kan er wel iets over zeggen.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Van der Kolk.
  • 0:03 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Kijk gemeente Vlagtwedde en gemeente Oldamt die zijn daar trekkers in als het gaat om het ontwikkelen van grensverkeer. Daar waar mogelijk haken wij daar gewoon op aan, dus we profileren ons, dat hebben we ook al eerder geconstateerd niet als heel gebied die daar mee bezig is maar gewoon de, ook in de krantenartikelen zie je dan de naam van enkele individuele gemeenten. Maar we wisselen die gegevens meer uit dus ook wat opvallend is is natuurlijk dat er meer dan één mensen, persoon uit Stadskanaal juist geïnterviewd werd. Dus die mogelijkheden zijn er wel om die verbindingen te leggen.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zag u meneer Maarsingh.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, ik zou graag aan de heer Ravenshorst willen vragen, want het is natuurlijk een geweldig dilemma waar we voor staan met elkaar en als regio. En dat hebben wij zomaar nog niet opgelost en, maar u sprak erover je zou hier ook werk naar toe kunnen halen en in plaats van dat je de mensen in Duitsland te werk zet zouden wij ons natuurlijk ook af kunnen vragen; waarom is het nou in Duitsland over de grens maar 1,5 % werkeloosheid, nu heb ik gelezen dat er inmiddels over de grens al 20% van de economie wordt ingenomen door de productie van duurzame energie, u hoeft daar niet op te reageren mijn vraag aan u is; aan wat voor werk denkt u dan precies want dat is natuurlijk het mooiste dat we hier het werk krijgen.
  • 5:57 De heer W. Ravenshorst
   Nou ja goed, we hadden het qua extra werkgelegenheid om gaat als je kijkt naar de doelgroep die wij die wij hier hebben zal het mooiste zijn als het om vormen van laaggeschoold werk gaat. Dus dan zou je kunnen kijken kun je wat meer productiematige werkzaamheden deze kant ophalen. Daarnaast zou je natuurlijk ook op zoek kunnen gaan naar vormen van werk waarvan je zegt nou het feit dat, ik weet dat er gedacht wordt binnen deze gemeente in elk geval over de combinatie met voorliggende voorzieningen voor de WMO, kun je niet ook andere vormen van activiteiten zeg maar die je nu uit laat voeren ook in samenhang met deze doelgroep uit laten voeren. Dus daar zitten, daar zitten volgens mij de mogelijkheden maar ik moet u ook gelijk geven als u zegt van goh wat zijn dan de kansen, want in wezen is het natuurlijk zo dat wat wij nu aan het doen zijn is het in beeld brengen van wat kunnen wij in deze regio zelf doen als het gaat om extra kansen voor mensen met een beperking, wij zijn daarin niet klaar we zijn ook niet compleet. Dus we zijn op zoek naar manieren omdat ook samen met werkgevers zo goed mogelijk te doen. Tegelijkertijd weten we dat het werk komt ons niet aanvliegen, we weten ook dat de middelen om mensen zeg maar met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden, dat die beperkt zijn en dat is eigenlijk de kern van het verhaal van wat kunnen wij nu in deze regio doen, het enige wat we kunnen doen is zeg maar ons flink inspannen om te kijken of we dat extra werk kunnen halen, ons flink in te spannen om de kansen die er zijn zo goed mogelijk te benutten. Dat kunnen we alleen doen als we dat als regio samen doen en daar hebben we de staatssecretaris ook voor nodig want op het moment dat we geen financiële compensatie krijgen dan betekend dat dat we met zodanige tekorten te maken hebben dan kunnen we helemaal geen mensen begeleiden. Dus dat is eigenlijk de kern van het verhaal waar de zeven Oost-Groninger gemeentes mee bezig zijn. En daarvan is de bedoeling om dat zeg maar richting de staatssecretaris ook te communiceren, van we gaan zelf ons best doen maar we hebben van u ook iets nodig. En eigenlijk zeggen we dan; wat je zou willen als regio is goeie contacten met werkgevers het zorgen dat iedereen die de kans heeft om aan het werk te gaan ook daadwerkelijk aan het werk gaat. En dat je ondersteunend daaraan meer geïntegreerd leerwerk ontwikkel bedrijf hebt waarin sociale diensten sociale werkvoorziening onderwijs en heeft u ook dagbesteding organiseren wat binnen de reguliere arbeidsmarkt nog niet kan. Dus een aanvullende infrastructuur waarin wij mensen helpen om de kansen die er zijn zo optimaal mogelijk te benutten. De dienstverlening zal dan bestaan uit aan de ene kant mensen trainen, mensen in beeld brengen zodat als ze klaar zijn we ook aan werkgevers kunnen laten zien wat mensen kunnen, mensen mobiliseren, zorgen dat ze de kansen, ook al zijn ze buiten de regio, dat ze die grijpen en opleiden, zorgen dat mensen op een goed kwalificatie niveau zitten. We moeten natuurlijk de uitkering blijven verstrekken en in een leerwerk omgeving eventueel tijdelijke werkervaring opdoen zodat mensen in elk geval goed de arbeidsmarkt opkomen. Wat staat ons de komende periode te gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet zal de participatiewet half november in de Tweede Kamer worden behandeld daarna in de Eerste Kamer dan is ie begin 2014, dan zou die vastgesteld kunnen zijn en de quotumwet komt daar achteraan. Dat betekend dat als de wet is vastgesteld dat de gemeente ook een aantal keuzes daarin zal moeten maken, dat gaat in de vorm van verordeningen, wat ga ik met beschut werk doen wat doe ik met allerlei integratie voorzieningen die ik wel of niet in wil zetten, hoe ga ik werkgevers ondersteunen. We hebben het al aangegeven dat participatiebeleid, daar zou je gezamenlijk moeten doen samen met die andere gemeenten. Die verordeningen die zouden dan in oktober in de gemeenteraad komen te liggen, in de komende periode beginnen werkgevers al met het beschikbaar stellen van banen voor mensen met een beperking. Dus aan ons is het ook om op al korte termijn te zorgen dat we mensen daar voor klaar hebben staan. Daarnaast geldt dat komend jaar ook een algemene arbeidsre-integratie verplichting geldt dus dat ook voor mensen op de WSW de wachtlijst bijvoorbeeld geldt dat ze werk zullen moeten accepteren dat algemeen geaccepteerd is. De inrichting van de werkbedrijven weten we nog niet precies wanneer dat zal gebeuren, nu worden in de werkkamer, zeg maar het overleg tussen VNG, werkgevers en werknemers en het kabinet vastgesteld hoe die regionale werkbedrijven eruit komen te zien. De verwachting is dat dat een soort platform zal zijn waarin werkgevers en gemeenten met elkaar afspreken hoe gaan we nou de banen die we beschikbaar hebben vullen met mensen die door jullie worden begeleid. Op 1 januari 2015 stopt de instroom van de WSW en geldt dus ook dat de instromende Wajong beperkt blijft tot mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. En dan is de periode 2015-2018 bedoeld om mensen die nu nog in de Wajong zitten over te dragen naar gemeenten, dus mensen die arbeidsvermogen hebben. Tot zover.
  • 0:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Ravenshorst. Ik kijk even in de rondte of er nog brandende vragen zijn van, ik zie weinig bewegen.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter, ik maak mij
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Maarsingh.
  • 1:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik maak mij hele grote zorgen over hoe dat allemaal afloopt, ik ben de overbuurman namelijk van een van de vestigingen van Wedeka dus ik heb er iets mee, met die mensen, omdat ik ze dagelijks zie en ik heb eigenlijk nog geen oplossing gehoord, kijk wel algemene statements en dat is allemaal goed en dat zijn goede dingen maar ondertussen lezen wij dat er een meubelfabriek gewoon stopt en dat gemeenten minder aan groenonderhoud doen en zo kunnen we nog een aantal dingen opnoemen. Mijn vraag is eigenlijk er zal in november/december wel duidelijkheid komen hoe het nou werkelijk uitpakt, misschien zou het dan toch een goed moment zijn om nog eens even van gedachten te wisselen wat er werkelijk gaat gebeuren want ik een negatief scenario dat is natuurlijk gewoon een rampscenario, mijn vraag is dus gewoon, zorg dat ook deze voldoende geïnformeerd blijft over de besluitvorming die er is. Dank u wel.
  • 1:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel meneer Maarsingh. Ja eigenlijk wil ik toch richting u, misschien als voorzitter misschien ook niet als voorzitter misschien als lid van de raad, ik zit hier wel als voorzitter dat realiseer ik mij. Maar wat je nu de laatste tijd meer en meer leest en dat wil ik u toch dan maar vragen, of u daar als regio ook op participeert met name voor de soort werk wat u voor deze doelgroep zoekt dat met aan mode gevoelige artikelen die nu nog in landen vaak hetzij geproduceerd hetzij verpakt en dan weer terugkomen deze kant, naar West-Europa in zijn algemeenheid, daar zie je dus nu een tendens vanwege de modegevoeligheid en ook de toename van de loonkosten in verre landen tussen aanhalingstekens en last but not least niet te vergeten de hoge transportkosten om de goederen van het verre Oosten naar West-Europa te krijgen omgekeerd is een ander verhaal, gaan we daar ook op anticiperen om die werkzaamheden vanuit het oosten weer naar ik zeg nu maar even West-Europa te krijgen en last but not least dat gaat steeds een belangrijke rol spelen ook in verband met de CO2 footprint.
  • 0:08 De heer W. Ravenshorst
   Ja, nee maar dat is exact zeg maar waar het gaat om het terughalen van laaggeschoold werk richting deze regio. Juist dat bedoelt ook om bedrijven die vanwege de hoge transportkosten en ook soms vanwege de kwaliteit besluiten om, of overwegen in elk geval om weer terug te gaan naar deze regio. En dat wil je graag stimuleren dat klopt ja.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed, niets meer aan de orde zijnde. Dan wil ik de aanwezige mensen op de publieke tribune alsook de pers als ook de raadsleden en het voltallige college danken voor uw toelichting beide zowel van de heer Lubberdink als van u heer Ravenshorst ook naar u toe, maar ik stel voor dat even na afloop te doen, hebben we nog een klein presentje die u thuis kunt nuttigen voor de bijdrage die u voor deze avond hebt geleverd. Daarvoor naar beide toe hartelijk dank en ik overhandig u dat straks gelijk na afloop van deze vergadering.
 • 7 Rondvraag
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar voordat wij deze vergadering kunnen sluiten hebben we nog punt 7 op onze agenda. Dat is de rondvraag. En ik beging maar even bij de heer Plieger, Gelling, Van der Heide, mevrouw Kroom, ik kijk ook richting het college maar ik zie daar ook geen beweging dat men het woord vraagt.
 • 8 Sluiting
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wil ik u allen nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier en dan sluit ik bij dezen deze vergadering en wel thuis. [voorzitter klopt met hamer]