Raadsinformatie

Commissievergadering 18 november 2013

Naam
Download het audiobestand (37,93 MB)
Download de gesproken tekst (616,28 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,04 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Actualisatie Sportnota
 • 6 Rondvraag
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik wilde graag de vergadering openen, u van harte welkom heten, u niet alleen ook de aanwezigen op de tribune, alsook de pers zie ik. Kunnen we dus overgaan naar onze agenda.
 • 2 Mededelingen
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Komen we aan bij agendapunt nummer twee voor wat betreft de mededelingen. Wij kunnen u melden dat met kennisgeving afwezig zijn, of afwezig is moet ik zeggen, de heer Deuring van het CDA en de heer Plieger verwachten wij later. We zullen wel zien.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hebben zich dus geen insprekers gemeld.
 • 5 Actualisatie Sportnota
  • 05. Actualisatie Sportnota (30,5 KB)05.1. Memo commissievergadering 16 september (57,58 KB)05.2. Startnotitie Actualisatie Sportnota (3,03 MB)05.2.1. Bijlage 1 aantallen georganiseerde sporters (66,53 KB)05.2.2. Bijlage 2 aantallen jeugdsporters (51,29 KB)05.2.3. Bijlage 3 deelname sportstimulering (36,88 KB)05.2.4. Bijlage 4 onderverdeling budget sport (31,5 KB)05.2.5. Bijlage 5 raadsvoorstel herziening tarieven en subsidiebeleid 2009 (53,35 KB)05.3. Brief wethouder (98,49 KB)05.4. Accommodatieplan hoofdstukken 8 en 9 (1,25 MB)05.5. Presentatie raadscommissie 16 september (313,32 KB)
  • 4:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan komen we denk ik eigenlijk aan bij het hoofdthema van deze avond, te weten; Actualisatie Sportnota. U heeft daar verschillende bijlagen bij mogen ontvangen. Even voor de goede orde is het misschien nog wel even goed om vast te stellen hoe dat is gegaan. Wij hebben dacht ik in september, 16 september, is er een startnotitie vanuit het college richting de raad gegaan. Daarop zijn een tweetal avonden georganiseerd, enerzijds één avond met binnensportverenigingen hier beneden in de hal als ook een avond met de buitensportverenigingen. Daar hebben we dus u als raad mee kunnen discussiëren en als laatste hebben we ook nog een expertmeeting gehad waarbij aanwezig onder andere GGD, Welstad, Pagedal en Het Huis voor de Sport Groningen. Uit die avonden en uit de notitie zoals aan u uitgesproken die u dan begin september, of laten we zeggen midden september, heeft aangeboden gekregen is het dan de bedoeling dat hier vanavond door uw raad een meningsvormend debat gevoerd wordt. Naar aanleiding van ook datgene vanzelfsprekend wat u wel of niet op die avonden heeft gehoord en wat u als partij belangrijk vind wat dan volgens u in die nota weer terug dient te komen. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze avond. Met name de portefeuillehouder zal denk ik zeer kritisch naar u luisteren ten aanzien van de punten die volgens u beslist in de te schrijven nota dienen te komen te staan. En wanneer dat proces allemaal achter de rug is, is de bedoeling dat dacht ik in februari de nota van het college dan aan de raad wordt aangeboden en in de raadsvergadering wordt besproken en er vanuit gaande ook wordt vastgesteld. Dat is denk ik in het kort de bedoeling van deze avond. Ik heb de portefeuillehouder van te voren al even gevraagd; wenst u nog het woord vooraf, waarop hij denk ik ook terecht zei; nou ja dat is eigenlijk niet de inzet van deze avond. De inzet van deze avond is toch dat naar aanleiding van de drie genoemde avonden plus die daarbij behorende startnotitie dat de raad duidelijk aangeeft en prioriteiten gaat stellen vanuit de visie van zijn partij. En dat hij daar zeer kritisch naar luistert en dat hij dat dan meeneemt voor het schrijven van die notitie. Dus hij hoefde vooraf voor dit onderwerp niet het woord te hebben. Dus wat dat betreft kunnen wij overgaan tot de behandeling van agendapunt 5. En al de bijbehorende bijlagen waar u dan gebruik van heeft kunnen maken en ook bijgevoegd zijn. Dus ik zal willen vragen; wie wenst hierover het woord? Ik zie de heer Boels, de heer Pals, mevrouw Van der Heide, de heer Van der Vlag, dat waren ze tot nu toe? Ok. Stel ik voor dat we beginnen met, laten we eens een keer beginnen met de kleinste partij, in dit geval de heer Pals. Aan u het woord.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U ontneemt mij het luisteren naar, maar goed net als de wethouder, net als de wethouder, maar goed dat.. Nou onze bijdrage is, ik vind het zelf een beetje lastig denk ik hoe vlieg je dit nu aan deze avond het is een beetje nieuw, we hebben heel veel bijlagen gehad, we hebben heel veel avonden bijgewoond, we hebben heel veel missies en visies hebben we gezien. En mijn eerste vraag eigenlijk voor deze nota die zo ligt is toch wel de bijdrage die zoals Pagecentrum heeft gegeven die avond, en dat was juist voor onze partij echt de bijdrage van de visie en de toekomstige visie zoals wij graag sport in Stadskanaal zouden willen zien, het verbinden van sport en ja commercie eigenlijk en dat je die twee zaken verbind en dat je kijkt van hoe kun je op een andere manier sport gaan, niet het sport maar het besturen van de sport en het standhouden van clubs en dat soort dingen om dat in stand te houden. En het is helaas juist die bijdrage die ik ook mis, dat is even mijn eerste bijdrage.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, u bedoelt de bijdrage
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Van Pagecentrum
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, bij de bijlagen zeg maar, die heeft u daar in
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, inderdaad dat zie ik ook, die zit er niet bij. Dat klopt. Maar de bijdrage op zich, die avond was ik zelf ook bij aanwezig, die was inderdaad behoorlijk, ja, ja, nee dat klopt, die was behoorlijk duidelijk, daarover geen misverstand. Dus tot zover uw eerste bijdrage. Dank u wel. Mevrouw Van der Heide CU.
  • 7:53 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een beetje een langer verhaal als mijn voorganger. In aanloop naar de vernieuwing van de sportnota is aangegeven door de raad op een actieve wijze vorm en inhoud te willen geven aan de kader stellende rol. De sportnota liep van 2006-2015 en daarom is het zaak deze te actualiseren. De Cu vindt het zinvol om alle raadsleden er bij te betrekken zodat we erachter komen welke aspecten er allemaal komen kijken bij het maken van die nota. De thema’s waarin de sportnota moet vallen zijn sportstimulering, tarieven en subsidiebeleid en kwaliteitsgehalte van de sportvoorzieningen. De sport is in beweging, er is veel veranderd, sport is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid, cultuur en samenstelling van de bevolking. Helaas zien wij dat de deelname aan de georganiseerde sport is afgenomen. Dit heeft onder andere te maken met de krimp, minder inwoners en meer mensen gaan individueel sporten. Zoals nordic walken, hardlopen, wielrennen, skeeleren etc. De ongeorganiseerde sport is moeilijk meetbaar. Vanaf 2011 zijn we verplicht te gaan bezuinigen en dat raakt ook gedeeltelijk de sport. De CU pleit voor een goede infrastructuur, veel wandel- en fietspaden en wegen waar het veilig is om de diverse sporten te beoefenen. Het is een hele goede ontwikkeling als mensen zelf initiatief gaan nemen om te sporten en dat moet ook meer gestimuleerd worden. Het initiatief zoals genomen is in Onstwedde, het inrichten van een veld voor beachvolleybal, is een goede zaak. Denk er als gemeente eens over na hoe deze initiatieven kan stimuleren in de verschillende wijken, speelvelden, tafeltennistafels etc. kan een stimulans zijn om in de wijken meer samenhang te krijgen. In onze regio komen veel mensen voor met overgewicht en een ongezonde levensstijl, jong en oud. Overal komt het voor, maar in onze gemeente een hoger percentage als gemiddeld in Nederland, aldus de GGD. Het is belangrijk om daar aandacht aan te schenken, door voorlichting op scholen en via de media, roken, alcohol, vet eten en te weinig bewegen, geven vroeg of laat problemen waardoor mensen in contact komen met de medische zorg, en dat moeten we zien te voorkomen. De combinatie-functionaris is aangesteld om goede voorlichting te geven en sport te stimuleren, door de mensen mee te nemen naar de sport. De taak van de combinatie-functionaris is ook om kinderen te stimuleren hun zwemdiploma te halen. Mede dank zij de stichting Leergeld krijgen alle kinderen een kans om te leren zwemmen. De CU staat volledig achter het werk van de combinatie-functionaris, dat kan en pleit daarvoor indien nodig ook uitbreiding van de Fte’s van de combinatie-functionaris. Dat kan binnen de sport, buurtsportcoach impuls waarmee ook andere doelgroepen dan de jeugd wordt bediend. De gemeente heeft de taak om effectieve maatregelen te nemen om een gezonde levensstijl te bevorderen en daar hoort ook de sportstimulering bij. Vooral in de gemeente Stadskanaal is een toename van sportevenementen voor minder validen, zoals de Nelly Cooman games en het WK voor gehandicapten. Zelfs internationaal weet men onze gemeente te vinden, de CU vindt dit een goede zaak. Bij meerdere verenigingen zijn ook gehandicapte teams de zogenaamde G-teams. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling en de verenigingen zijn heel enthousiast. Voor de gehandicapten zelf is het heel belangrijk om in beweging te blijven en er bij te horen. In de bespreking met de buitensportmensen was de opmerking; dat er te weinig financiële middelen zijn om extra begeleiding in te zetten. Zoals specialistische begeleiding en aangepast vervoer. De sporters in het G-team krijgen geen vergoeding terwijl de jeugdteams dat wel krijgen, aldus de buitensporters. De CU pleit voor het openhouden van de zwembaden, indien mogelijk zouden in de buitenbaden weer zwemlessen moeten worden gegeven zodat er wat meer levendigheid komt in de buitenbaden. We hebben nu nog t/m 2016 een contract met optie-sport. Optie-sport is vrij prijzig en er zijn hier in Stadskanaal, gemeente Stadskanaal, twee particuliere overdekte zwembaden. De heer Postma heeft gesproken namens het Pagedal en zei of het eventueel een optie is om de mensen van Pagedal en van de andere openluchtbad in te zetten bij de, van de andere overdekte zwembad in te zetten bij de openlucht baden. Dat misschien de prijs gedrukt kan worden. Vandaag stond er een stuk in de krant dat de kosten van waterbelasting sterk omhoog gaan en ook de strenge regelgeving, de regelgeving strenger wordt. Het wordt heel moeilijk het hoofd boven water te houden met zwembaden in ons land. Toch pleiten we voor het open houden van de baden, we wachten het antwoord van Het Huis van de Sport af, die heeft zwemwater onderzocht in de provincie. De buitensportverenigingen stellen hun velden beschikbaar om eventueel samen met andere sportclubs gebruik te maken van elkaars accommodatie. Dit zal een goede kans zijn om te bezuinigen, bijvoorbeeld seniorensport op de dagen als er geen training of spel van de club is. De kantines gebruiken voor knutsel middagen omdat de Trekschuit gesloten is, bijvoorbeeld. Zo zijn er meerdere activiteiten te combineren met goed overleg. Is Stadskanaal zijn diverse gymlokalen en sportaccommodaties die geen volledige bezettingsgraad hebben, ook zijn er verschillende accommodaties niet meer up to date. Uit het rapport van de ICS blijkt dat er wel enkele accommodaties afgestoten kunnen worden. Op dit moment liggen de velden en de meeste accommodaties er goed bij en vraagt de eerste tijd geen groot onderhoud. Met de bezuinigingen in ons achterhoofd geeft dit een goed gevoel. Waar het mogelijk is moet worden bezuinigd, daarbij lettend op accommodaties en combineren van de zalen zodat de zalen een maximale bezettingsgraad hebben. Het streven moet zijn om zo min mogelijk subsidie te geven en wij pleiten ervoor om meer vrijwilligers te werven. Ouders van sportende kinderen dienen bewust te zijn van het belang om mee te helpen om zo de sport betaalbaar te houden. Er kunnen cursussen gegeven worden om de verenigingen te ondersteunen in het werven van vrijwilligers, EHBO, reanimatie en het werven van sponsoren, zodat de vereniging zich zelf kan bedruipen. Het organiseren van een sport- en speldag en zoals de koningsspelen en ook werknemers sporten aan te bieden kan leiden tot meer bewegen. Ten slotte; sport is samenbindend, gezond en gezellig. Sport mag wat kosten. Samenwerken op het gebied van scholen, buurthuizen, buurgemeenten en regionaal is van belang. Dank u wel.
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   voorzitter
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel mevrouw Van der Heide. Heer Van der Vlag.
  • 0:30 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik heb een vraag aan mevrouw Van der Heide. Ik wilde eigenlijk al eerder iets zeggen maar ik denk het verhaal maar even opmaken. Misschien heb ik het verkeerd verstaan, maar u zei in uw betoog, in eerste instantie zei u van; het doel is om zo weinig mogelijk subsidie te verstrekken, zei u dat, bedoeld u dat in het algemeen of bij het bepaalt onderwerp wat u zei want even later zei u van; sport mag wat kosten. Hoe moet ik dat zien, of bedoeld u dat zo weinig mogelijk subsidie geven of het doel is zo weinig mogelijk op een bepaald onderwerp.
  • 0:8 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Het doel is wel om sport in hand te houden maar toch ja zo min mogelijk met gemeenschapsgeld. ja.
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Maar het mag ook geld kosten. Dat mag ook.
  • 0:1 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   ja
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Daar waar nodig is begrijp ik dan.
  • 0:9 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ja, maar goed dat moet ook gewoon misschien door sponsoren en gewoon in het algemeen mag het de mensen wat kosten.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was uw, ok. Dan geef ik het woord aan de heer Boels van de CU en verwelkom ik de heer Bessembinders
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   CDA
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ah sorry, CDA, neem me niet kwalijk. En alsook de heer Plieger van het CDA.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   en de heer Bessembinders van het CDA
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, maar die had ik al verwelkomt.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Actualisatie van de Sportnota. Ik hoor mezelf en dat is heel vervelend maar u moet het ook horen.
  • 6:36 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   We hebben eens een vitaal fundament en wij als CDA fractie willen graag de kaders die wij hebben gezien en die wij hebben geformuleerd aan u meegeven. De voorzitter schetste al een proces, ik zal dat niet weer opnoemen. We lezen in de actualisatie van de Sportnota een daling van het aantal mensen dat sport deel neemt, welhaast 2000 mensen, een kwart minder in 6 jaar tijd en dat is fors. Wij hebben een aantal overzichten mogen ontvangen en ja dan vragen we ons af is die daling al echt zo groot. Sommige van die tabellen zijn, ergens zijn cellen niet gevuld, is het beeld wel helemaal helder vragen wij ons af, staan er misschien ook mensen buiten spel, gaan die juist allemaal individuele sporten doen, gaan ze allemaal naar sportscholen, is dat beeld wel helemaal helder. Want ja het moet natuurlijk niet zo zijn dat er mensen buiten spel komen en mocht dat dan zo zijn dat er 2000 mensen naar sportscholen zijn gegaan, ja wij zijn wel de MKB vriendelijkste gemeente van minimaal het noorden, dan moeten wij snel het vestigingsklimaat voor sportscholen voor het voetlicht brengen want dan hebben wij ons bedrijventerrein natuurlijk zo vol, maar u snapt het, het zal niet zo zijn dat er 2000 mensen naar sportscholen zijn gegaan, maar toch doen wij een beroep op u, zorg dat dat beeld helder is. Raken er mensen buiten spel dat moeten we voorkomen. De verhouding, iets anders, de verhouding van het aantal ouderen neemt toe in onze gemeente. Zijn de traditionele sportscholen en sportverenigingen hier wel op voorbereid zijn ze hier op ingericht wij doen daar een beroep op, laten we er voor zorgen dat de sportverenigingen erop ingericht kunnen zijn dat ook die grote ouderen er aan kan deelnemen. Iets anders wat we waarnemen, afname van het aantal vrijwilligers. Wij vragen hier blijvend aandacht voor, is het wel mogelijk om in tijden van bezuinigingen en terugloop van die vrijwilligers meer verantwoordelijkheden bij de sprotverenigingen te leggen, wij pleiten voor een evenwicht tussen de ondersteuning die wij als gemeenten bieden en het steeds zelfstandiger worden van de verenigingen die dan steeds meer een beroep lijken te doen op steeds minder vrijwilligers. Wij pleiten voor vitale verenigingen met een vitale vrijwilligers groep. Iets anders, er werd al aan gerefereerd, Stadskanaal is goed op de kaart gezet met mooie en grote sportevenementen op de internationale kaart. Dat is erg positief dat heeft in allerlei facetten spin-off het zorgt voor mensen die daar gaan kijken, mensen worden enthousiast voor sport maar het heeft ook voor de lokale ondernemers effecten. Toch vragen we ook aandacht voor iets anders, zijn de kosten nu nog steeds in verhouding tot het aantal deelnemers en bezoekers en de actuele spin-off. In het voorstel lezen we ook over de uitbreiding en verbreding van de inzet van de combinatie-functies met extra buurtsportcoaches, nou wij juichen dat van harte toe. U geeft erin aan op zoek te gaan naar mogelijkheden om die €57.000, - te kunnen dekken, maar wij vertrouwen erop als u aangeeft op zoek te gaan naar iets, ja u gaat niet voor niets op zoek, u denkt dan waarschijnlijk wel iets te kunnen vinden, wij willen u nog graag meegeven dat wij ook iets anders constateren, wij signaleren ook dat er helaas niet heel veel gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde sportfonds, het activiteitenfonds, is het wellicht mogelijk om dit fonds mede in te zetten om deze functionarissen te kunnen financieren. Graag houden wij de verenigingsondersteuning zo veel als mogelijk, als wenselijk, in stand. Wij zien hier absoluut de toegevoegde waarde van in. En uit de bijeenkomsten die hier in het gemeentehuis zijn gehouden bleek ook dat soms ondersteuning nog wenselijk is, niet alles is duidelijk, niet alles is bekend, maar ondersteunen kan natuurlijk wel op vele manieren, je gaat geen blessure behandeling doen als er geen blessure is maar het is juist wel goed om preventief blessures te voorkomen. We lezen in de notitie dat er geen middelen meer zijn gereserveerd omdat ook de combinatiefunctionaris niet zijn gehele takenpakket kan uitvoeren omdat het takenpakket straks vol is. Wij willen toch meegeven dat vooral vanuit die stimulerende informerende rol deze het spinnende web is en daarmee ook kan voorkomen dat die situatie van overgewicht onder jongeren beperkt moet blijven. De combinatie-functionaris is ondergebracht bij Welstad en wij zien dat als erg positief vooral in het kader van het wijkgericht werken juichen wij dit heel erg toe. Anderzijds willen we daarbij opmerken dat natuurlijk ook bijvoorbeeld het Huis voor de Sport bijzonder veel kennis heeft op het gebied van sport en bewegen, wij pleiten dan wel voor ook al die bestaande contacten en die verbanden in stand te houden en kennis te delen, kennis op een vitaal niveau te houden en dat is heel veel kennis. Tarievenbeleid, iets anders. Als CDA willen wij zo weinig mogelijk bezuinigen op zaken die dicht bij de mensen staan, die kunnen bijdragen aan sociale cohesie in wijk en in een dorp. In de sport is ook op andere zaken te bezuinigen, er werd al gerefereerd aan het ICS rapport. Ja, het is een beetje een lastig onderwerp, volgens ons mag die nog niet besproken worden of in ieder geval is die nog niet helemaal openbaar, laten wij als CDA fractie aangeven dat wij de lijn die daarin beschreven is ook kunnen ondersteunen en dat wij ook wel zien dat als we accommodaties optimaal gaan inzetten er ook wel besparingsmogelijkheden zijn. En graag zouden wij wel zien, op zeer korte termijn, waarschijnlijk nog wel dit jaar, er een raadsvoorstel richting ons kan komen dat wij daar ook op een, laat ik bijna zeggen, een normale manier over kunnen communiceren dat juichen wij toe. De G-sport, ook daar werd al aan gerefereerd ook wij ondersteunen dat appel wat wordt gedaan indien mogelijk de verenigingen te kunnen ondersteunen in het faciliteren van de G-sport, dat juichen wij van harte toe. Resumerend afronden; de sportnota draagt bij een vitaal houden van onze gemeenschap, onze gemeente Stadskanaal. Voorzitter wij gaan voor een vitaal lokaal, sport- en bewegingsbeleid. De CDA fractie wil daarom vanaf deze plaats haar compliment ook uitspreken voor het proces naar deze avond toe, in september geïnformeerd, een informatie avond met binnen- en buitensportverenigingen, een zogenaamde expertmeeting met heel veel kennis en kunnen die daar werd gegeven, sport leeft. Ik kan het vanaf hier niet zien maar ik hoor dat ook de tribune momenteel weer vol zit, de betrokkenheid is groot. Complimenten voor het proces tot zover, succes gewenst met het creëren van een nieuw vitaal beleid, opdat in onze gemeente Stadskanaal sport blijft bewegen. Tot zover.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Dan aan u het woord heer Van der Vlag van de PvdA.
  • 10:11 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Ten eerste wil de fractie van de PvdA het college complimenteren met de wijze waarop deze startnotitie tot stand is gekomen en hoe het wil komen tot een nieuwe sportnota. Diverse belanghebbenden hebben een input kunnen geven en ook voor ons als raad is een actieve rol weggelegd en laten we eerlijk zijn de input van alle verenigingen instellingen maar ook zeker van ons als raadsfracties moeten de basis zijn voor een nieuw te schrijven sportnota. Vanavond vraagt u ons als raadsfracties om de kaders te stellen en om een aantal vragen te beantwoorden, u hebt de vragen verdeeld in een drietal onderdelen, namelijk; sportstimulering, tarieven en subsidiebeleid en sportvoorzieningen. Een logische verdeling lijkt ons echter moet je deze drie onderdelen wel in hum verband zien, deze hebben namelijk alles met elkaar te maken. Eerst een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot de startnotitie. Het college noemt aan drietal pijlers met betrekking tot de uitwerking van het sportbeleid, in deze pijlers of althans in de keuze hiervan kunnen wij ons prima vinden. Het ingezette beleid heeft wisselend succes gekend, zo is deelname aan georganiseerde sport dus in verenigingsverband afgenomen en deelname aan ongeorganiseerde sport zoals al eerder gezegd toegenomen. Hoewel dit laatste uiteraard niet goed meetbaar is en optische waarneming hieraan ten grondslag liggen, daarom ondersteunen wij ook het pleidooi wat mevrouw Van der Heide ook al aangaf, om te zorgen voor een, of om in te zetten ook voor een goede infrastructuur in deze. Ook is het goed om te horen dat de activiteiten van het sport- en beweegteam druk worden bezocht, conclusie is in ieder geval wel dat er een verplaatsing plaats vind tussen deelname aan de georganiseerde sport naar de ongeorganiseerde sport. Voor de verenigingen is dit uiteraard iets minder goed nieuws, maar het positieve is in ieder geval dat de totale sportdeelname in onze gemeente stabiel is gebleven. Het college geeft aan dat onze gemeente te maken krijgt met een krimp van 10% in 2030, nu klinkt dat inderdaad nog ver weg, maar toch. Wij vinden echter dat hier door het huidige accommodatie beleid nog niet direct gewijzigd hoeft te worden, wie weet zijn de ontwikkelingen over een paar jaar wel weer iets anders. De PvdA erkend ook, net als het college, dat de druk op verenigingen steeds groter wordt door het feit dat er steeds minder vrijwilligers actief zijn binnen deze verenigingen. Echter vinden wij het te gemakkelijk om in het kader van mogelijke bezuinigingen maar klakkeloos meer verantwoordelijkheden bij verenigingen te leggen. Wij moeten hiervoor wel maatwerk plegen en kijken naar de verenigingen individueel. Als opvolger van het bosimpuls deed onze gemeente mee aan het zogenaamde actieplan; Sport & Bewegen. Aan het eind van het jaar krijgen wij als raad hierover een evaluatie. Wij zijn echter wel benieuwd wat de wethouder hierover nu al iets kan zeggen. Onze fractie staat positief tegenover het feit dat de minister de gemeenten de mogelijkheid bied om het aantal Fte op het gebied van combinatiefunctionarissen in de vorm van buurtsportcoaches uit te breiden. Wij zijn in ieder geval blij dat u dit ook als een optie ziet en wij zien uw voorstel dan ook graag tegemoet aan het eind van dit jaar. Ik zeg dit ook in het kader van wat er zich nu in De Kamer afspeelt dat is een motie aangenomen die is, of motie aangenomen, die wordt in ieder geval breed ondersteund om extra geld te genereren voor het jeugdsportfonds, dus daar kan de gemeente misschien ook gebruik van maken. Met betrekking tot de verenigingsondersteuning willen wij het college vragen hoe de ervaringen van alle verenigingen zijn nu dit is ondergebracht bij Het Huis van de Sport. De PvdA vindt verenigingsondersteuning heel belangrijk en wij roepen het college dan ook op om een uiterste inspanning te leveren om hiervoor ook in 2014 budget beschikbaar te stellen, dit zal dan ook in de nieuwe sportnota moeten worden meegenomen. Met betrekking tot de samenwerking met andere organisaties zegt u onder anderen dat er geen subsidie meer gaat naar de sportfederatie, wij vinden dan ook dat deze federatie ook formeel kan worden opgeheven. U bent als college onlangs toegetreden tot het partnerplatform Blijf Bewegen. Een initiatief van het Huis van de Sport. Wij willen u vragen wat uw eerste indrukken en ervaringen zijn met dit platform. Ten aanzien van de sportvoorzieningen zegt u onder anderen dat de buitensport accommodaties er goed bijliggen, wij delen uiteraard deze mening, we mogen trots zijn op onze voorzieningen. Onze gemeente, of sorry, u zegt dat er krimp een eventuele overcapaciteit kan ontstaan op dit punt en u zodoende kan besluiten om het beheer en onderhoud over te laten aan een vereniging. Op zich snappen wij die gedachte wel, maar ook hiervoor geld, wat ik ook al eerder zei, om dit niet klakkeloos uit te voeren en mocht dit wel het geval zijn dan moet er zeker worden gekeken om dan ook die faciliteiten aan verenigingen beschikbaar te stellen die hiervoor nodig zijn. Voorzitter nog een aantal opmerkingen, vragen naar aanleiding van de drietal bijeenkomsten. Wij hebben geconstateerd dat een klein kwart van alle verenigingen is op komen dagen en dat er toch veelal zorgen werden geuit, blij waren ze wel dat ze hun verhaal konden doen. Tevens gaven zij aan dat een gezamenlijk overleg tussen de sportverenigingen niet meer bestaat. Ik verdeel het even; de binnensporten, vanuit deze groep werd met name de roep om het behoud van de accommodaties geuit. Wij roepen het college dan ook met klem op om voorgenomen of geadviseerde sluitingen zeer goed te overwegen en goed te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor een wijk of een dorp enerzijds en betrokken verenigingen anderzijds. Vele binnensportverenigingen spreken hun enorme zorg uit over de hoogte van de prijzen en de beschikbaarheid van de accommodaties. Wij delen deze zorg en roepen het college ook met klem op hiernaar goed te kijken. De buitensporten; de aanwezige verenigingen gaven aan om wel te willen samenwerken, echter moet de gemeente, de heer Boels zei dat ook al, ze hebben daar wat steun voor nodig, ze vragen ook met name de gemeente om hier een trekkersrol in te spelen. Dus willen wij ook dit vragen aan het college of het hiertoe bereid is en of zij misschien een andere mening heeft ten aanzien van dit punt. Ook kwam naar voren dat de gehandicaptensport extra aandacht verdiend. Uiteraard geld dit voor het hele betrekken, voor het betrekken van de jeugd maar ook de zorg voor gehandicapten want die is namelijk veel inspannender. Wij vinden namelijk, vele fracties hebben daar al naar gememoreerd, veel gehandicapte evenementen in Stadskanaal plaats en niet alleen gehandicapten evenementen, topevenementen, dit kan uiteraard nog verder ontwikkeld worden met de organisatie en met andere betrokkenen en Stadskanaal had al een mooie naam qua, met betrekking tot de MKB, nou laat Stadskanaal dan ook de gehandicaptensportstad van Nederland worden. De expertmeeting, dit was een zeer nuttige en leerzame avond met van alle partijen een geweldige inbreng. Met name het bevlogen verhaal van de combinatiefunctionaris van Welstad heeft ons geraakt, geraakt in positieve zin moet ik zeggen. Zijn enthousiasme was geweldig, wij vinden dan ook dat deze rol zeker niet mag verminderen laat staan uitgekleed worden. Ik heb hierover al iets gezegd met betrekking tot de inzet van de buurtsportcoaches. Ook het verhaal, de heer Pals memoreerde daar ook al aan, van het Pagedal sprak ons enorm aan. Zij geven aan te willen samenwerken met allerlei verenigingen en de gemeente omtrent het gebruik van hun mogelijkheden en ook met hun personeel. Hun kennis en hun mogelijkheden moeten optimaal worden benut, wij roepen het college dan ook op om met hun in contact te blijven en te treden en afspraken te maken op dit gebied. Ook een medewerking in het exploiteren van de zwembaden moet meegenomen worden. En de zwembaden daar wil ik het toch even apart uitnemen. Er stond vandaag ook een stukje van in het Dagblad van het Noorden. We moeten als gemeente, en dat weet u van de PvdA hoe we daar in staan, enorm oppassen om hier maar klakkeloos op te bezuinigen. Omdat deze, deze zwembaden, het hoofd nu al heel moeilijk boven water kunnen houden. Dat is een toevallige woordspeling overigens. Er moet nog steeds worden gekeken naar het model Bad Noord, en er moeten dus geen maatregelen worden genomen die zo’n doorstart in de weg zullen staan. Ook hebben wij gemerkt dat er steeds minder kinderen kunnen zwemmen, dat baart ons grote zorgen. Heeft het college hier concrete cijfers en inzicht van? Ook hebben wij gemerkt dat de waterlasten omhoog gaan, welke gevolgen heeft dit onder andere voor de zwembaden. Dan werd er nog iets gezegd over het ICS rapport en de heer Boels zei dat ook al, dit moet, de hoofdstukken 8 en 9 van het rapport zijn nagezonden en er moet vertrouwelijk mee om worden gegaan, wij willen in ieder geval het college, in ieder geval oproepen om alle adviezen die leiden tot een verandering in een wijk of dorp, laat ik het dan zo maar zeggen, om die eerst goed te, met ons als raad te bespreken en niet zomaar die adviezen op zullen volgen. Op zich kan dit rapport uiteraard een goede basis zijn voor de sportnota. Dan de vragen voorzitter. Ik heb expliciet eigenlijk niet van de andere raadsfracties gehoord, echt concrete antwoorden op de vragen, maar dat zat natuurlijk wel in het verhaal, maar wilt u concrete antwoorden op de door u gestelde vragen? Of, kan dat nu of wilt u dat in een later stadium op deze avond? Ja, dan ok, want dan ben ik verder ook klaar dus. Ja.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was ook de bedoeling.
  • 2:37 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, nee, goed. Eerste vraag die wordt gesteld; wordt door de deelnemer aan projecten voldoende vorm gegeven aan sportstimulering. Nou op dit moment lijkt ons dat wel, de resultaten moeten echter wel kritisch worden bekeken en indien nodig moeten er bijstellingen plaats vinden. De tweede vraag is; ik zal de vragen ook even na uw goedkeuring voorzitter even opnoemen voor de mensen op de publieke tribune dat is makkelijker anders geef ik antwoorden op vragen die onbekend zijn, blijven we ons richten op de doelgroep ouderen of jongeren of richten we ons ook op andere doelgroepen. Nou de PvdA is het eens met de keuze van het college maar wij vragen ook aandacht, en dat zei ik ook al eerder in mijn betoog, voor de gehandicapten binnen onze gemeente want die vergen ook heel veel aandacht. Vind de raad verenigingsondersteuning een blijvende taak voor de gemeente, niet voor 100%, de gemeente heeft wel een taak door in samenwerking met betrokken instanties te kijken waar eventuele ondersteuning noodzaak is, hiervoor geld ook dat er maatwerk toegepast moet worden en dat er altijd moet worden gekeken hoe een vereniging in elkaar zit en wat het bereik en de grootte van zo’n vereniging is. nou zo ja wordt hiervoor beschikbaar gesteld? Ja. Stem de raad in met een voortzetting van het huidige tarieven beleid tot 2016? Ja, voorzitter ook een duidelijk ja, in 2016 moet dit onderwerp uiteraard weer opnieuw worden bekeken, wel moet er steeds oog zijn voor die verenigingen die het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, dus ook vanaf nu toch wel kijken naar een vereniging op zich. Draagt het huidige stelsel van tarieven en subsidie bij aan het verwezenlijken van het beleid, wij hebben de indruk van wel, dat wil zeggen er zijn ons geen concrete knelpunten bekend, dus vooralsnog denken wij dat er aan de huidige situatie niets veranderd hoeft te worden maar nog maals ook met de vorige vraag, wel constant kijken naar de verenigingen die het moeilijk hebben. Wenst de raad wijzigingen in het huidige tarieven en subsidie beleid? Nou, nee dus, vooralsnog niet. In deze startnotitie is al enige malen gesproken over de rapportage Toekomst Perspectief Gemeentelijk Vastgoed, wij zien deze rapportage als basisdocument voor het gemeentelijk accommodatie beleid, deelt de gemeenteraad deze opvatting? Nou of de gemeenteraad het deelt daar kan ik niet over oordelen de PvdA vind in ieder geval wel dat dit rapport best kan dienen als basis, maar er zal telkens op de actuele praktijk situatie moeten worden ingespeeld. Voorzitter dit was onze bijdrage tot nu toe, dank u wel.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Van der Vlag. Ik dacht van u, alhoewel dat misschien niet direct de bedoeling was geweest, maar u had dacht ik wel twee directe vragen richting de portefeuillehouder. U was dacht ik ook de enige die dat was. De eerste ging dacht ik over de BOS-impuls vroeg u een vraag richting de portefeuillehouder uit mijn hoofd en de tweede wat u stelde die is mij even ontgaan, maar u had nog een rechtstreekse vraag dacht ik richting de portefeuillehouder.
  • 0:5 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dat klopt moet ik ze even herhalen voorzitter of heeft de portefeuillehouder genoteerd?
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik denk dat de portefeuillehouder ze wel heeft.
  • 0:19 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Wij hebben gevraagd aan de portefeuillehouder; de opvolger van het BOS dat is het zogenaamde nationale actieplan Sport & Bewegen, evaluatie krijgen we aan het eind van het jaar kan de wethouder hierover nu al iets zeggen? dat was de eerste vraag, de tweede vraag, moet ik even weer opzoeken voorzitter
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, die kwam er vrij snel achteraan.
  • 0:18 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, die kwam er vrij vlot achteraan dat klopt. Maar volgens mij hadden wij wel meerdere, de gemeente heeft zitting genomen in het platform en de eerste indrukken van die nieuwe werkwijze die concrete vragen hadden wij.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Van der Vlag. Verder voor de rest denk ik dat de bijdragen van de verschillende partijen, en dan kijk ik even richting u portefeuillehouder, in die zin duidelijk waren, ik weet niet of er van uw kant behoefte is ook met name die vragen vanzelfsprekend, wilt u op
  • 0:01 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   u bent nog niet rond voorzitter, nog even
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Oh, excuus, ik dacht dat ik rond was.
  • 0:6 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Nou, ik heb even een opmerking. Ik heb die vraag ook wel beantwoord maar ik heb ze nou nog niet voorgelezen, ik weet niet of dat nog in het algemeen komt?
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zie de heer Boels, ik zie mevrouw Van der Heide, ik zie de heer Pals. En dan wilt u ingaan op de vragen? of?
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou, ik, de CDA fractie is altijd voor efficiëntie en wij hebben de vragen gewoon als kapstok gebruikt voor ons verhaal. Dat heeft de portefeuillehouder ook gehoord zie ik, dus ik heb daar verder niets meer aan toe te voegen en ik luister graag naar de andere fracties.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ok, heer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, onze vraag was waar ik mee begon; waar is de bijdragen van het Pagecentrum in het geheel, want dat is voor ons een hele essentiële bijdrage geweest hoe je sport opnieuw kunt aanvliegen en hele, hele, en de sport op een andere manier te benaderen dus dat is voor ons de essentie eigenlijk voor onze bijdrage in de sportnota. En waarom is die niet in de stukken verstuurd.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En ik zag u ook nog dacht ik mevrouw Van der Heide? of.
  • 0:9 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Nou, we hebben eigenlijk dezelfde mening als de heer Boels. Het is helemaal verwoord in het referaat eigenlijk wel.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ok, ja inderdaad klopt. Ok dan hebben we
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter, ik verbaas me, alle fracties die het woord wilden voeren hebben nu het woord gevoerd.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zie niemand meer, ja inderdaad
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan ben ik aan zet denk ik.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat, die conclusie is denk ik juist.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Heeft u behoeft aan een rookpauze?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarom vraag je dat?
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou, dat weet ik niet. Dat wil ik niet al te veel vermogelijken, maar dan wil ik wel verder gaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tijdens de sportnota, wethouder.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, en ??? over een rookpauze
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   rookpauze?
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, daar had hij het over. Ja, nee, dat past niet bij deze vergadering.
  • 1:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. En met name raad dank u wel. Ik heb u twee maanden geleden aan het eind van de presentatie van onze actualisatie succes gewenst en ik zie dat er door een aantal fracties heel wat gewerkt is om inderdaad te gaan bedenken en mee ta gaan geven aan ons als college wat zij graag in de sportnota terug willen lezen. Inderdaad waar, daar zullen wij inderdaad op punten naar luisteren. Het interessante voor mij is wel, er zijn zaken door fracties naar voren gebracht, eenvoudig in de zin van alleen door enkele fracties en zonder ondersteuning en om nu het gevaar te voorkomen dat ik straks als college vertegenwoordiger hier een stuk sta te verdedigen waar wij delen van uw referaat wat ?? genoemd werd wel en niet opgenomen zijn en vervolgens te horen krijg van beste wethouder, best college u heeft niet naar ons geluisterd, is het voor mij wel interessant om te horen of u uw, de inbreng van de anderen nog van commentaar ondersteuning of afwijzing wilt voorzien. En dan denk ik met name, is dat wel even interessant om even glashelder te krijgen, waar de meeste fracties volgens mij over eens zijn, is dat de gehandicapten sport, de G-sport, ondersteuning verdiend. Of u dat ook in geldelijke ondersteuning voor u ziet. Ik heb één fractie horen zeggen laat Stadskanaal maar de gehandicaptenstad van Nederland, van Europa zijn. En de andere kant daar tegenover hoor ik een fractie vragen van is het al het geld nog wel waard wat wij daar in steken. Daar kan ik nog geen eenduidige lijn in ontdekken die u als raad aan ons als college meegeeft hoe om te gaan met ons beleid op het gebied van de gehandicapten sport. U stelt, u ziet ik stel vragen nu in uw richting
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Boels.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Is het het geld nog wel waard of zoeken naar evenwicht. Die nuance zou ik nog wel graag willen aanbrengen want ik voel mij wel aangesproken door uw woorden.
  • 2:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp uw nuancering. Dat is nog steeds niet wat de heer Van der Vlag inbracht qua voeling, dus dat zijn interessante dingen voor mij, voor ons als college voordat wij gaan schrijven. Dat ter zijde, er zijn een aantal dingen genoemd die breed gedragen worden denk ik en die ik hier dan benoem en als ik dan niks van u hoor dan gaan we daar gewoon mee aan de slag en dat is verenigingsondersteuning, blijvend aandacht voor vrijwilligers. Hoe dat gedaan moet worden daar wordt in verschillende breedte over gedacht, ik hoor de CU zeggen organiseer cursussen, dat vind ik erg ver gaan denk ik. Op dit moment hebben we het ondergebracht bij de combinatiefunctionarissen en de rol van de combinatiefunctionaris heb ik ook hier breed toegejuicht gehoord. Sterker nog, volgens mij heeft hier een meerderheid zonet geroepen; probeer inderdaad uit te breiden richting buurt- sportcoaches. En inderdaad de verwachting dat wij niet zouden proberen wat uit te breiden als we geen idee hadden hoe, ja dat heeft u wel redelijk ingeschat. Eén hot item dat u ook benoemd is de partnerschappen denk ik, houd de partnerschap met Huis van de Sport, met de commerciële partijen, met de wijkraden, hou die warm ik denk dat dat dan ook een zaak is die wij in die zin al dan niet per partij even moeten benoemen in de verdere uitwerking van de sportnota. Er worden een aantal concrete vragen gesteld. De evaluatie van de NASB, ik moet u eerlijk zeggen daar heb ik nog geen stuk over gezien, wat ik wel weet, en dat weet u ook, is dat wij zo enthousiast zijn geweest over delen uit die nationale actieplan Sport & Bewegen dat we dat mee hebben genomen nu al binnen de combinatiefunctionaris regeling en dat we u aankondigen dat we ook leringen die wij hebben getrokken uit de afgelopen projecten, dat we die mee willen nemen in de buurt- sportcoach. Dus delen inderdaad zijn absoluut de moeite waard geweest, het totaal evaluatie ziet u binnenkort tegemoet zoals dat beloofd is. ja en ik kan er niet aan voorbij gaan denk ik om ook even ICS te benoemen hier dat is ook al een aantal keren naar voren komt, ja u moet mij geloven als ik u zeg dat ik hem eigenlijk al veel eerder aan u had willen laten presenteren, dat is er nog niet van gekomen en dat gaat gebeuren en we zullen het ook hebben over de wijze waar wij met de bevindingen van ICS naar buiten treden en hoe wij dan bij u als raad terugkomen op mogelijke veranderingen in onze samenleving die dat teweegbrengt.
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   vooorzitter.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Van der Vlag.
  • 0:52 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Daarom, de heer Boels deelt diezelfde mening, ik denk alle partijen wel, want over iets wat vertrouwelijk is ja dat is zo moeilijk om daar dan over te spreken, maar kijk u gebruikt vanavond, de input van vanavond die gebruikt u voor een nieuw te schrijven sportnota en ja het zal toch zonde zijn als u een nieuwe sportnota schrijft met het ICS rapport als een mogelijke basis of in ieder geval onderdelen daarvan als mogelijke basis en ja alle partijen die vinden daar iets van. Ja, dan heeft u die sportnota, die heeft u, dat is zonde van de tijd. En kijk en dat is dan eigenlijk wel jammer dus wij zouden u misschien wel dan oproepen om die gedeelten uit dat nu nog vertrouwelijk rapport die u wilt gebruiken voor de sportnota om dat misschien wel van tevoren met ons te delen. U begrijpt mijn vraag?
  • 2:25 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp waar u heen wilt. Het is ons streven om voordat u de sportnota vaststelt dat ICS ook bij u bekend is en ook bij de buitenwereld. Nou ik toch met concrete vragen bezig ben, het partnerplatform wat zijn de eerste ervaringen, volgens mij is tot op heden het enige wat ik concreet van het partnerplatform heb gemerkt een uitnodiging voor een basketbal wedstrijd, maar u weet daar zijn we ook nog maar net mee begonnen en het partnerplatform behelst dus inderdaad gewoon een netwerk rondom het Huis voor de Sport die elkaar moet weten te vinden en ik ga er vanuit dat dat nog iets verder gaat dan uitnodigingen voor basketbal wedstrijden maar daarover, ja daar hou ik u op de hoogte ik zal u niet met de PNC cyclus bijpraten over hoe het partnerplatform functioneert maar u zult ongetwijfeld meekrijgen wat het gevoelen is van het college op het moment dat daar aanleiding toe is. u heeft heel veel gezegd, terecht want ik heb ook heel veel aan u gevraagd. Is er nog een die ik graag afgewogen wil hebben, u had nog wat over de zwembaden gezegd, volgens mij wordt hier breed gedragen dat er zoveel mogelijk in het werk gesteld moet worden om de buitenbaden zolang mogelijk te behouden, dan zeg ik het heel breed, u weet ook dat wij vorige week of twee weken geleden met elkaar hebben gezegd feitelijk gaan we die discussie in 2015 voeren op basis van de dan bekende gegevens en misschien is dan de hoogte van de energiebelasting dan ook volledig aan ons duidelijk geworden en wat voor consequenties dat heeft. Wat wel een concreet punt is, wat ook ingebracht is hier vandaag bijvoorbeeld hoe ga je om met de mensen die bij Pagecentrum in dienst zijn, of die op andere baden ingezet kunnen worden, we zullen uiteraard de partijen zover ze daar nog niet van op de hoogte zijn daar van op de hoogte stellen. U moet u er wel van bewust zijn dat op die sporten eigen personeelsbeleid voert, dat Bad Noord dat ook redelijk in de vingers heeft inmiddels en dat Pagecentrum natuurlijk ook dat niet doet als ze er nadeel van lijden, laat ik het zo zeggen. Wij zullen daar de lijntjes leggen voor zover ze er nog niet liggen. Ja, volgens mij voorzitter is het over het algemeen wel duidelijk.
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik heb nog een vraag voorzitter.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Van der Vlag.
  • 0:48 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Wij hadden inderdaad, wij hadden een aantal vragen, maar we hadden een derde vraag ten aanzien van die zwembaden, dat er steeds minder kinderen op dit moment aan het zwemmen zijn, kunnen zwemmen, werd gevraagd of het college, dus de portefeuillehouder, daar concrete cijfers voor heeft, of hij daar inzicht in heeft en wij hebben ook opgemerkt dat de waterlasten omhoog gaan en welke gevolgen dat kan hebben voor het, voor de zwembaden. Daarnaast, voorzitter, vroeg de portefeuillehouder ons om ook te reageren op andermans fracties ik weet niet of ik dat nu kan doen of dat de wethouder eerst mijn vraag beantwoord of dat ik ook nog een vraag nu direct mag stellen aan de andere raadsfractie.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   voorzitter
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   portefeuillehouder
  • 0:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zal ik de waterlasten nu beantwoorden en dan is mijn voorstel dat u inderdaad dan met elkaar in debat gaat waarover u denkt dat dat nog niet helder genoeg is. de waterlasten, wij hebben een contract met Optie-sport tot en met 2016, dat is een exploitatie contract waarin een objectieve indexering zit die ook op basis van energielasten e.d. is, dus die zou kunnen stijgen, dat is gewoon contractueel vastgelegd wij hebben overeenkomst met Bad Noord met een lichte indexering die we daar parallel aan gesteld hebben, maar het eerste gevoel is dat die lasten met name bij de exploitant komen te liggen en minder bij ons omdat het een indexering breed is en niet alleen op basis van de energielasten en die extra belastingen.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wil ik toch even alvorens we op elkaar reageren even de heer Pals nog het woord geven want die gaf blijk dat hij graag nog even het woord wenst. Heer Pals.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou het kan het kan ook in een andere setting, maar wat wij toch wel graag van de wethouder willen, dat dat in het rapport een paar onderwerpen worden aangesneden en die ons ook als raad worden aangedragen de komende tijd, is toch na drie avonden te hebben bijgewoond, is toch hoe gaan sportverenigingen echt om met de krimp want dat vinden we toch een hele belangrijke vraag. Want zoals u ziet de cijfers liegen niet en nou het CDA betwijfeld de cijfers maar ik ga ervanuit dat het echt klopt. Hoe gaan ze daar mee om? Dat vinden we toch een hele belangrijke vraag in de
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   2000 had hij het over.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Boels.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik moet wel vaak mijn woorden nuanceren begrijp ik, maar goed, ik heb niet gezegd dat ik de cijfers betwijfel, ik heb willen aangeven dat in die overzichten die ons zijn aangeleverd dat waren nogal eens wat lege vakjes in dan resulteert dat in totaal tellingen dan denk je wel van ja als wij daar ons beleid op gaan uitvoeren is dat dan helemaal juist en als wij aannemen dat, kijk het staat vast dat er 2000 sporters minder zijn maar zijn die dan allemaal individuele sporten gaan beoefenen, zijn ze naar sportscholen gegaan of zijn ze juist gestopt en dat is niet helemaal duidelijk dat beeld is wat diffuus. Wij pleiten ervoor dat dat beeld echt helder wordt, en dat is moeilijk dat weten we ook maar dat moet eigenlijk wel helder zijn dat hebben we gezegd we hebben niet gezegd dat wij twijfelen aan wat voor cijfers dan ook.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Pals.
  • 2:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben het helemaal met u eens hoor, dus in die zin ik betwijfel het ook niet maar laten we dan maar aannemen dat die 2000 dan, daar moeten we dan rekening mee houden laten we het dan wat anders zeggen en anders stellen. Dus we hopen toch wel dat die bijdrage dat die krimp dat dat een hele goeie aanleiding is om ook de raad daarover te informeren. We hebben natuurlijk heel veel sportverenigingen gehoord en daarom ook de bijdrage van het Pagecentrum en de CU heeft er nog iets van gezegd over hoe om te gaan met zwembadinstructeurs zomers en winters, dat zijn allemaal van die ontwikkelingen die denk ik heel cruciaal zijn voor de komende jaren in de sportnota hoe ga je ermee om. Hoe ga je om bijvoorbeeld met, welke, en dat heeft bijvoorbeeld ook het Pagecentrum gezien, die heeft een voorbeeld genoemd over de polo en de zwemvereniging, hoe ga je om met een fusie en dat soort zaken en dan denk ik toch wel dan denk ik dat die hele sportnota zoals die ons ook, zoals ons dat ook allemaal aangereikt et cetera. Maar dan mis ik toch wel dat soort elementen die heel belangrijk wordt in de sportnota om daar goed voor de toekomst klaar te zijn, in die zin ondersteun ik ook de rest, dat is toch ook het ICS rapport waar we niets over mogen zeggen maar dat dwarsboomt wel een beetje van het beleid in wijken en in dat soort zaken, want stel daar moet een iets moet verdwijnen of wordt niet meer geüpgraded dan heeft dat direct invloed op die hele wijk. Wat ik ook mis en wat ik heel graag zou willen zien dat de wethouder daar zijn bijdrage toch echt heel goed in doet, is toch ook om goed te inventariseren over, van mensen die a; die niet in sportverband gaan sporten, maar die toch wel met sport bezig zijn, die iedere zondagmorgen bij elkaar komen in ongeorganiseerd verband maar die toch sporten. Dus sport is natuurlijk een hele andere, heeft een hele andere dimensie gekregen bij mensen thuis die niet weer in groepsverband willen sporten maar die zelf willen sporten. Wat ik ook nog mis en wat ik graag zou willen zien is, stimuleer ook een beetje het ondernemerschap in de verenigingen zelf. Kijk eens naar een systeem vanuit de overheid beloont met goeie dingen waardoor het, verenigingen gewoon ondernemender worden waardoor ze zichzelf steeds beter kunnen bedruipen dus dat zijn allemaal van die, van die vragen
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   voorzitter.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Van der Vlag.
  • 0:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Mag ik een vraag stellen?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja hoor.
  • 0:30 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Belonen, hoe ziet u dat bij een vereniging. Dus een vereniging die toont aan van wij zijn hartstikke goed bezig en dan worden ze beloont. Dus mijn eerste vraag is van nou wat voor soort beloningsysteem, krijgen ze extra trainingsballen of krijgen ze een extra doelnet of financiële ondersteuning, maar kunt u ,de ene vereniging is natuurlijk, heeft ook veel meer bereik dan andere, die kan ook makkelijk successen scoren en noem maar op dan bijvoorbeeld een hele kleine vereniging en ik denk dat je daar wel een beetje voor moet uitkijken om een beloningssysteem in te voeren.
  • 0:2 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Mag ik
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Mevrouw Van der Heide.
  • 0:8 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Nou, meneer Pals heeft het steeds over ik mis dit en ik mis dat maar de nota moet nog geschreven worden en
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Pals.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De wethouder wil graag antwoorden van fracties wat die wil zien in de sportnota dus dat is dan even onze bijdrage. Maar nog even, het antwoord op meneer Van der Vlag over belonen. Belonen is het beste om mensen te motiveren dus je kunt natuurlijk allerlei zaken bij voetbal, bijvoorbeeld u zit dan veel betrokken bij de voetbalwereld, u zou de voetbalwereld kunnen belonen doordat ze bijvoorbeeld maatschappelijk zich beter profileren, dat ze bijvoorbeeld we hebben laatst die hele proces gehad in Nederland over toen die scheidsrechter in elkaar werd, of werd gedood eigenlijk en dat is toen een landelijke beweging geweest in Nederland je zou kunnen zeggen als een voetbalvereniging daar een hele goeie respons aan geeft en die werkt daar heel hard zou je denk ik vanuit de overheid dat kunnen belonen met ja, in wat voor vorm dan ook. Ik bedoel er zijn vele dingen en mensen wordt liever beloond dan dat die gestraft wordt.
  • 0:18 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Nee, goed, maar het gaat mij erom dat je, ik snap uw betoog wel hoor, en op zich is dat ook heel, dat klinkt ook heel goed maar kijk je moet wel een onderscheid maken tussen, ik maar even weer een voetbalvereniging of een jeu-de-boules vereniging die natuurlijk, die een hele andere impact heeft, zo bedoel ik dan, dan sporten daar gewoon honderden leden en
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zou dit, zeg maar in ieder geval, kijk maar wie je hier kunt belonen.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Pals en heer Van der Vlag. Ik dank nog wel dat de wethouder één vraag met name ook richting, of richting u als raad heeft gesteld, voor wat betreft de G-sport. Daar heeft u expliciet dacht ik richting de raadsleden gevraagd om zich toch nog wat explicieter denk ik uit te spreken omtrent hun houding en in eerste termijn vroeg mevrouw Van der Heide daar al aandacht voor ook van de CU alsook de heer Boels van het CDA, over de G-sport
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Op twee niveaus hè voorzitter, het niveau van de G-teams en het niveau van de gehandicaptensportstad van Europa. Dus inderdaad het breedte sportdeel van G-sport en de topsportdeel van de G-sport.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ok, ik zal u dan ook allen willen vragen om tenminste daarop richting de portefeuillehouder te reageren zodat dat ook meegenomen kan worden in de op te stellen nota. Mevrouw Van der Heide.
  • 0:43 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Nou het kwam naar voren eigenlijk in de bespreking met de buitensporters en daar waren de G-teams en dat ze waren, echt de gehandicapten die naar andere plaatsen gingen en die dan ook gewoon extra ondersteuning nodig hebben om ja om te functioneren ook. Kijk als gewoon het zijn vaak de mensen ja met een verstandelijke handicap vooral die toch extra ondersteuning nodig hebben ook en die ook lichamelijk gehandicapt zijn die ja in een rolstoel zitten ofzo gewoon het vervoer ook ja moeilijk is omdat en dat extra te ondersteunen dat was eigenlijk een beetje het verhaal achter het G-team ook.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar als ik het goed beluister dan maakt u, met alle respect vanzelfsprekend, wel een onderscheid tussen en ik dacht dat meneer Van der Vlag dat zei, tussen gehandicapte sportstad van Nederland en u legt zoals ik dat beluister meer de nadruk op, tussen aanhalingstekens, de ammateursport.
  • 0:11 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ja, het is beide gewoon heel belangrijk. Ik denk juist die gehandicapten die voelen zich toch vaak aan de kant staan en dat wordt toch, dat moet eigenlijk wel wat meer gestimuleerd worden ook.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kijk even richting u, kunt u daarmee?
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat is één fractie.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja,ja, nee, dat is één fractie, dat begrijp ik, maar ik vroeg mij af of u met de reactie van mevrouw Van der Heide uit de voeten kunt, maar volgens mij kunt u dat. Heer Pals.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, bij de G-sport is natuurlijk erg belangrijk dat we dat gewoon vasthouden ik vind ook als je een beetje, want de G-sport hebben we denk ik een platform bereikt ook in dit land waar we zelfs een beetje internationaal, of een beetje, behoorlijk internationaal op de kaart zijn gezet, dus willen we ook denk ik in de internationalisering van Stadskanaal op een ingeslagen weg willen gaan zullen we de G-sport dus ook absoluut ook moeten stimuleren en blijven stimuleren en ik denk ik ook faciliteren, want ja sport is net als cultuur het is aan de beide uiteinden van de samenleving het kost geld en levert niks op vaak, maar ik denk juist met name voor de G-sport is denk ik de kracht die ervanuit gaat en als voorbeeld voor gehandicapten, ik denk dat dat alleen maar een extra stimulans is voor denk ik heel Noord-Nederland zo breed wil ik het nog wel trekken.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is duidelijk denk ik, de heer Boels.
  • 0:40 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ja, de portefeuillehouder vraagt ons dat. Kijk wij hebben gezegd, wij zien het, CDA fractie ziet het als dat wij, ja nu toch best trots mogen zijn dat wij in onze optiek eigenlijk wel de gehandicaptensport hoofdstad van Europa zijn. En die situatie moeten we koesteren, daar zijn we ook blijk mee, wij moeten investeren om zover te komen, laten we nu kijken hoe kostenbewust en efficiënt die situatie kunnen behouden en dat is iets anders dan nog verder investeren. Anderzijds, dat pleidooi hebben we ook absoluut gedaan, hoe kunnen wij hier lokaal de sportverenigingen op een goede manier ondersteunen, ondersteuning bieden, om die gehandicaptensport, die amateursport, laten we het zo noemen, die te faciliteren.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is denk ik duidelijk, ik denk meneer Van der Vlag, wilt u dat nog nader toelichten u bent er al heel duidelijk in geweest denk ik, maar
  • 0:49 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, nou ja volgens mij waren wij ook heel duidelijk. Als wij zeggen; wij moeten of wij willen de, en misschien zijn wij al de gehandicaptensportstad van Nederland, ik hou het maar eerst bij Nederland hoor, want ik weer dat er in andere plekken ter wereld ook grote evenementen zijn, maar het is bij ons ook tweeledig, ja dit nu continueren wat er nu aan evenementen plaats vind elk jaar en om de twee jaar, die andere stichting, en ja ook maximale ondersteuning bieden daar waar mogelijk aan de verenigingssport waar dus g-sporters aan meedoen. Dus bij SJS het G-voetbalteam en die gaan nu zelfs jeugd, met jeugd gaan ze beginnen, dus ook op lokaal of verenigingsniveau ook als gemeente maximale ondersteuning bieden waar nodig en indien mogelijk en van alle mitsen en maren.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Dan vraag ik de andere partijen ook maar even. Begin ik bij u meneer Idema, SP.
  • 0:43 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij vinden gehandicaptensport ook heel belangrijk. Ik zat ook bij de buitensportvereniging waar de, een grote voetbalclub, gewoon ook zei van, wij hebben een gehandicaptensport dat kost heel veel energie voor vrijwilligers en begeleiders die mee moeten omdat mensen vaak gehandicapt zijn en dan speciaal vervoer nodig hebben, kost extra verzekering en we willen ook graag competitie met diezelfde mensen spelen en daar wordt het extra lastig van, dus een groot deel van hun budget gaat ook naar de gehandicaptensport en dat, omdat bij andere verenigingen ook te introduceren dan moet er wel wat, dat kost geld natuurlijk en vooral ook de toiletten en de douchevoorzieningen en dergelijke moet ook aangepast worden, maar wij zijn een groot voorstander van gehandicaptensport.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u. Mevrouw Rodenberg.
  • 0:45 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou , wij als VVD vinden ook dat we de gehandicaptensport, zeg maar ook de individuele gestimuleerd moet worden en ja wat betreft de gehandicapte ja de, evenementen zoals die gedaan worden en de weg die we zijn ingeslagen daar dat, ja natuurlijk zijn wij daar ook trots op en wij vinden ook zeker dat we die weg moeten blijven inslaan. Ja of dat, of we dat qua financieel nog meer zouden moeten uitbreiden en daar meer geld in moeten steken dat ja ik weet niet of dat of we daar direct voor open staan, maar zeker de weg die we nu ingeslagen zijn, ja continueren.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Ik weet niet, wie wenst hierover het woord van Gemeente Belangen te voeren. Mevrouw Hernamt.
  • 1:28 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Wij zijn het ook eens met de ingeslagen weg. En de wethouder zei dat het nog wat vaag was wat wij allemaal voor plannen hadden, maar ik dacht dat er toch een heleboel naar voren is gekomen, alleen het punt is, wij zijn nog niet op de hoogte van het budget, dat komt natuurlijk nog, maar dan is het moeilijk om allerlei dingen op papier te zetten wat je graag zou willen en dan moet je daar een keus tussen maken. En zoals het nu gaat vinden wij dat ook perfect, het zal alleen nog wat moeilijker worden denk ik. Alleen al ten opzichte van de zwembaden, dat die waterlasten verhoogd worden, dat is dan het enige wat nu duidelijk is maar verder is het GBS het hier ook mee eens, de ingeslagen weg en ook in het geval van gehandicapten. Dat blijft altijd een kostbare, moeilijke zaak. Om de mensen ook te stimuleren om er aan mee te werken, ik zit zelf in een rolstoel en ik heb mijn hele leven heel veel aan sport gedaan, nu is het dan aan een andere, maar kan dat wel en kan dat wel, daar is een hoge stimulans voor nodig om deze mensen actief te maken. Ja, en ik hoop dat dat ook zal gebeuren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:48 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel mevrouw Hernamt. Ik denk, ik kijk even richting de portefeuillehouder, met de opmerking denk ik die u als verschillende partijen richting de portefeuillehouder heeft uitgesproken dat die daarmee uit de voeten kan. Stel ik voor dat we nu de verschillende partijen op elkaars inbreng kunnen reageren en dat daar mogelijkerwijze nog een discussie uit voortvloeit die waarmee, wat een behulp zou kunnen zijn voor het opstellen van de toekomstige sportnota, ik weet niet welke fracties de behoeft hebben om op de betogen van elkaar te reageren. Ik zie u meneer Van der Vlag, ik zie mevrouw Rodenberg. Heer Van der Vlag aan u het woord.
  • 1:40 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Nou de raadsfracties die een betoog hebben gevoerd die waren mijn ins ziens wel helder en duidelijk en een aantal punten kwam ook wel overeen maar ik wil eigenlijk een vraag stellen over de, nou niet over de inbreng, maar een vraag naar de SP. De SP die heeft tijdens de vorige begrotingsbehandeling hebben ze gepleit voor het weer invoeren van het schoolzwemmen, dus ik had van u had ik wel verwacht met deze startnotitie om in ieder geval daarover iets te zeggen, te meer omdat u toen ook hebt gezegd van wij komen daar nog wel op terug, dus ik had zeker op dat punt had ik wel een inbreng van u verwacht, ook in het kader natuurlijk dat er schoolzwemmen, u doelde meer op, in het licht van, mensen die om financiële redenen niet aan zwemlessen kunnen deelnemen, nou ik heb al gezegd in mijn betoog dat er vandaag een motie is aangenomen in de Tweede Kamer, breed, breed ondersteunt die je dus voor een extra donatie in het sportfonds die je dus mogelijk maakt om voor kinderen met, van ouders die eigenlijk te krap bij kas zitten om die de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten dus ook om te kunnen zwemmen dus ik ben wel eens benieuwd hoe u daar in staat en ik ben ook wel benieuwd, het mogelijk opnieuw invoeren van het schoolzwemmen hoe dat tot stand moet komen in de nieuwe sportnota. Dat is eigenlijk mijn vraag, de rest van de fracties vond ik wel helder voorzitter.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Van der Vlag. Heer Idema. .
  • 0:54 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, de vorige keer zijn we duidelijk geweest dat wij een voorstander zijn van zwemmen, schoolzwemmen, maar kijk ik kan het ook enigszins nuanceren, wij vinden het in ieder geval belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, dat is belangrijk, dat hoeft niet per se schoolzwemmen te zijn, ik denk dat de vorige keer die meneer van het Pagedal ook zoiets zei van; laat dan gymnastiek of zoiets. Kijk als we dat, meer die kant op gaan dan vind ik dat een prima idee. En ik dacht dat de CU ook al iets gezegd had over het zwemmen van in de buitenbaden dat dat gestimuleerd moet worden, dat je ook daar weer bedrijvigheid krijgt in het zwembad en daar zijn wij groot voorstander van. En ik dacht dat ik de vorige keer wel duidelijk was dat wij een voorstander zijn en dan wil ik schoolzwemmen even vergeten nu op dit moment, laten we gewoon houden bij dat mensen, dat kinderen in ieder geval kunnen zwemmen en of dat nou schoolzwemmen is of niet, maar dat is wel belangrijk. Ja?
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Idema. Heer Pals.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nog even naar de PvdA fractie. Het bedrag is ook bekend hoor, dat is €250.000, - per jaar. Waardoor 40.000 kinderen kunnen, extra kunnen sporten per jaar dus dat is al een enorme opsteker wat in de Tweede Kamer is gebeurd. Maar nog even terugkomen op de het schoolzwemmen, als u de actualiteiten volgt en dan hoop ik ook als het schoolzwemmen weer gestimuleerd wordt en dat weer in deze gemeente word geherintroduceerd eerlijk gezegd, dat de kwaliteit van dat schoolzwemmen ook toeneemt, want toevallig was het vandaag in de actualiteit, dat kinderen hebben A,B,C,D,E weet ik veel hoeveel diploma’s, maar ze gauw ze het diploma in de zak hebben kunnen ze niet meer zwemmen dus….
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Pals.
  • 0:7 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik zag u, ik zag uw beeld daarvan op facebook dus dat heb ik, ik denk misschien komt de heer Pals daar nog wel mee, dus dat, ja
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Mevrouw Rodenberg u vroeg ook het woord.
  • 1:02 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel. Ik wou inderdaad ook nog even reageren op de opmerking van meneer Van der Vlag over het, zijn zorgen uit van het zwemmen van kinderen. Ja volgens mij, ik ben wel benieuwd hoe u dat verder ziet, want u geeft aan van, kinderen zwemmen niet genoeg, u legt zelf dan even de link ook naar het schoolzwemmen, maar, nou ja goed we hebben dat als raad afgeschaft en ik denk dat we het goed opgepakt hebben, ten minste ik merk het bij mijn kinderen op school dat ook bij de GGD die op school langs komt wordt gewoon gevraagd van; heb je een zwemdiploma ja of nee, en dat wordt dan opgepakt als dat niet zo is. maar ik denk inderdaad dat als kinderen hun zwemdiploma hebben, en wat ze dan kunnen halen met schoolzwemmen, als er daarna nooit meer gezwommen wordt dan, ja dan kan men, dan heeft men niet zoveel aan diploma’s op zich dus ik ben wel benieuwd hoe ziet u dat dan? Hoe ziet u dan een, iets van stimulatie voor kinderen om te blijven zwemmen?
  • 0:05 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Kan dat nog een keer? dat laatste kon ik moeilijk verstaan.
  • 0:7 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ik zei; ziet u dan iets in stimulatie van kinderen om te blijven zwemmen of ja wat is uw idee daarover?
  • 1:24 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, voorzitter ik wil eerst een misverstand uit de weg ruimen, of misschien een mogelijk misverstand, ik heb hier geen pleidooi gehouden voor het schoolzwemmen, dat heb ik niet gezegd, ik heb een vraag gesteld aan de SP over schoolzwemmen, ik pleit hier niet voor het invoeren van schoolzwemmen want dat hebben wij afgeschaft, dus laat dat allemaal even helder zijn. Dat is…. Schoolstimulering, het is bekend dat er heel veel jongeren, dus heel veel kinderen, financieel, financieel bijvoorbeeld, door financiële redenen weinig tot niet kunnen zwemmen, ik heb de wethouder ook gevraagd, goh hoe zit dat hier in de gemeente Stadskanaal, zijn er misschien cijfers van, hoeveel aanvragen zijn er hier want er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden, je kent het participatiefonds, nu weer zo’n jeugdsportfonds waar de gemeente een beroep op kan doen en waar individuele mensen een beroep op kunnen doen. Wij zien dat meer in het stimuleren van en de mogelijkheid bieden van want het is natuurlijk te triest voor woorden dat kinderen uit zeg maar bijstandsgezinnen in ieder geval, maar uit gezinnen die financieel gewoon enorm moeilijk hebben, nou dat die kinderen eigenlijk niet kunnen zwemmen en nou wij pleiten voor maximale inspanning van de mogelijkheden van de faciliteiten door de gemeente, door fondsen, om die mensen, die kinderen wel die mogelijkheid te geven.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u.
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   En we pleiten dus niet voor invoering schoolzwemmen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is heel duidelijk.
  • 0:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar ik wil me niet bemoeien met de discussie, maar ik heb eens een keer een onderzoek gelezen dat iemand die één keer kan zwemmen dat nooit weer verleerd. Dus of je dat nu via een diploma hebt geleerd, maar dan zou A al voldoende zijn, maar het kan ook zonder diploma zoals wij het vroeger leerden zeg maar gewoon in de wijk, we werden er gewoon ingesmeten met een touw. Maar goed, nee maar, serieus gezegd; als iemand leert zwemmen dat is vreselijk belangrijk, dat een kind kan zwemmen, maar hij verleerd het nooit weer, en dat is toch onderzocht.
  • 0:22 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Maar ik denk ook niet dat dat eigenlijk de discussie was, het ging er meer om van, hij, het is 32 graden buiten, iemand wil zwemmen, ja dat kan niet want daar hebben we geen geld voor. Wij kunnen de entree niet betalen we kunnen geen abonnement kopen, dus gewoon het kunnen zwemmen, niet kunnen in de zin van; kun je zwemmen? Maar; ik wil graag zwemmen.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ja, dat is wel goed, maar ik dacht misschien blijkt er een misverstand te wezen, toch?
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   dan is dat misverstand ook..
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan is dat denk ik bij dezen weggenomen. Ik kijk, heer Pals ik zie u nog om het woord vragen.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, nog even over dat zwemmen en dan moeten we er ook over ophouden. Ik denk dat het veel belangrijker wordt hoe in de nota staat of de kinderen nog wel kunnen zwemmen straks en waar ze kunnen zwemmen.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Ik kijk nu even rond of andere mensen nog wensen te reageren op de betogen van een andere partij. Ik zie geen beweging, ik weet niet of u nog wenst te reageren portefeuillehouder?
  • 0:54 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, eigenlijk een hele korte. Laat ik eerst zeggen dat, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dankbaar ben voor de dingen die u inbrengt en ook de verheldering die op bepaalde punten heeft meegegeven. Ja, we gaan richting Sinterklaas tijd en ik heb bij mijn kinderen de schoentjes ook weer gezet vanavond. Ik hoop ook dat er wat inkomt, dat is maar afwachten in deze crisistijd natuurlijk, maar ik heb van u de nodige dingen gehoord waar u op inderdaad wenst te investeren of te handhaven. Ik heb van de meeste fracties gehoord dat het huidige tarief- en subsidiebeleid op de huidige voortgezet dient te worden. Ik heb u twee week geleden unaniem horen instemmen met een bezuiniging van €20.000, - dus eigenlijk wil ik de gemene vraag al bij u neerleggen; waar moet het het eerste vandaan komen wat u betreft.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daar wilt u nu gelijk een reactie van de verschillende partijen op?
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb twee maanden de tijd om een sportnota te schrijven, dus dat zou fijn zijn.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Pals.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik denk in onze bijdrage wethouder, denk ik dat we daar wel duidelijk in waren. Ga kijken waar je kunt fuseren en hoe je het commerciëler kunt maken en hoe je ondernemerschap en sport kunt combineren, ik denk als u daar heel goed tegen het licht gaat houden dat u denk ik nog wel eens kunt besparen als u dat wilt en als wij dat willen.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Idema.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zou nog wat nuancering aan willen, ik denk samenwerken is heel goed, commercieel worden weet ik niet of dat altijd goed is voor de sport, want, zou best kunnen hoor, maar daar ben ik een beetje huiverig voor, maar ik zou graag willen dat we wat meer samenwerken gingen. En zijn drie zwemclubs bijvoorbeeld, ja die kunnen ook wat meer gezamenlijk dingen oppakken denk ik. En zo zijn er andere kleinere sportverenigingen, turnverenigingen weer ik veel wat, die kunnen veel meer van elkaars diensten gebruik maken of van hun faciliteiten.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Samenwerking in zijn algemeenheid ten aanzien van de verschillende sportverenigingen binnen deze gemeente. daar komt in feite denk ik uw betoog dan op neer. Ok. Heer Van der Vlag.
  • 0:44 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter, dank u wel. Wij hebben als de wethouder daar ook goed naar heeft geluisterd naar onze bijdrage tijdens de behandeling van het ombuigingsplan hebben wij ook gezegd; wij hebben ingestemd met de totale ombuiging van 3 miljoen maar wij hebben ook wel degelijk gevraagd en gezegd met klem of er elk afzonderlijk voorstel, daar komt u weer bij terug bij de raad en dan zien wij wel of wij dan akkoord gaan met zo’n voorstel of niet. Voor ons staat in ieder geval als een paal boven water dat de sportnota, beleidsnota wij zetten daar hoog op in, mag wat ons betreft de nodige ambities hebben, maar ik ga me nu niet uitspreken van ja waar wilt u dan die €20.000, - vandaan halen want dat zien wij dan wel als u met de sportnota komt.
  • 0:1 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dat is wel makkelijk.
  • 0:25 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, wij hebben dat duidelijk aangegeven, u vroeg ons om in te stemmen met een totaal ombuigingsplan, toen van 3 miljoen, de heer Boen heeft toen namens de fractie van de PvdA gezegd, dat wij verwachten, omdat er van elk onderdeel nog geen apart voorstel was, dat wij daar dan in een later stadium wel of niet mee gaan instemmen, dat hebben wij toen gezegd dus zeggen wij nu ook.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Een moment, mevrouw Galama.
  • 1:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, dank voor de gelegenheid. Maar dit is mij iets te makkelijk meneer Van der Vlag, u verwoord correct dat wij u zullen laten zien hoe die 3 miljoen ingevuld zou worden, maar u heeft natuurlijk met het ombuigingsplan en de onderdelen die daar in zijn benoemd, wel mede aangegeven dat u op elk van die programma’s voorstellen krijgt. Als we nu alleen maar over het totaalbedrag spreken dan is het risico dat wij straks die uitwerking per programma’s doen, want iedereen moet ten slotte wat inleveren op een programmaonderdeel, dat het wel heel makkelijk op een gegeven moment kan zeggen van nee doen we niet, halen we daar weg en gooien we even naar een ander programma. A, verspelen we daar volgens mij heel veel energie en inzet mee, dus er komt wel degelijk een voorstel ook op het programma van sport en dan kunt u terecht kijken of dat, of u daar een andere mening heeft over het ombuigingsvoorstel of niet, maar we gaan natuurlijk niet blind 3 miljoen alleen beoordelen en zoeken waar we het nu moeten zoeken, wij hebben wel duidelijk afspraken gemaakt waar die richting ongeveer ligt in het ombuigingsplan.
  • 0:27 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   En volgens mij heb ik, hebben wij in ons betoog gezegd vanavond dat wij oproepen tot bijvoorbeeld samenwerking, dat we oproepen tot het uitlenen van personeel op her en der gebied, daar zit wat ons betreft mogelijk een besparing in, maar ik ga me nu niet uitlaten op welke post binnen de sport wij zo even €20.000, - gaan wegstrepen. Dan kan ik u niet aangeven.
  • 0:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, nee, kijk, u zegt nu denk ik in mijn beleving ook duidelijk iets anders, u praat nu over onderdelen van de sportnota terwijl mevrouw Galama richting u uitsprak dat we natuurlijk wel, hier voorgelegd ? die 3 miljoen waarvan dan die €20.000, - op sport, in de breedste zin des woords, en u zegt nu; ja op onderdelen daarvan kunnen we nu nog niet aangeven maar het is natuurlijk wel duidelijk dat wij ons als raad daaraan die 20.000 hebben geconfirmeerd en ik denk dat daar ook terecht op werd gewezen. Heer Boels.
  • 0:35 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, meer samenwerken, ik zou bijna willen zeggen het CDA fractie pleit voor herindeling maar dat is een ander onderwerp en dus gaan wij ook niet alleen voor samenwerk, nee wij hebben het aangegeven we mogen er misschien niet over praten maar we noemen toch het ICS rapport, er zit een duidelijke lijn in, die lijn, niet op details, maar die hoofdlijn, ja dan halen we wat ons betreft misschien wel meer dan €20.000, - en daarmee kunnen we die sport nog…….ik hoor allerlei opmerkingen maar wij hebben die lijn
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   hier werd gezegd; daar staat al een ton voor
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   maar...precies, wij gaan daarmee akkoord en wij zien het voorstel over het ICS rapportage wel tegemoet en dat is onze
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, daar heeft de portefeuillehouder richting u ook iets gezegd dat waarschijnlijk voor het vaststellen van de sportnota dat ICS rapport waar u nu op duidt dan hier ook het daglicht zal zien.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   vol verwachting
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   voorzitter, voorzitter.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Moment meneer Van der Vlag, want mevrouw Van der Heide zag ik eerst.
  • 0:01 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ja, wij hebben eigenlijk in het hele verhaal wel gezegd van; ga kijken waar subsidies gegeven worden en probeer daar te bezuinigen. Ik heb gelezen dat er €5.000, - per jaar bezuinigd wordt, 20.000 dus, volgens mij 5000 als je gewoon bij de subsidies terecht gaat en ook gewoon het optimaliseren van het gebruik van al de accommodaties daar valt ook wel wat te bezuinigen. Ja en ik denk dat we daar gewoon verder moeten kijken ook.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u. Heer Van der Vlag.
  • 0:09 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, ik wilde nog reageren op de heer Boels net, vandaar dat ik vroeg
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, nee, ok
  • 0:30 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Maar goed, volgens mij hebben wij dat ook ondersteund dat het ICS rapport ook als basis kan dienen, behalve daar kunnen wij nu niet over praten dus ik kan niet zeggen van met dat punt zijn we het eens of dat, maar daar staan zeker punten in en dan kijk ik even naar de wethouder, daar staan zeker punten in wat een goede basis kan zijn voor de sportnota en dan denken wij ook inderdaad wel als je, toch even aan te geven om de vraag te beantwoorden, dat je dan ook wel op die bezuiniging komt. Duidelijker kan ik volgens mij niet zijn.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel heer Van der Vlag. Ik zie vooralsnog niemand meer bewegen, dan kunnen we denk ik overgaan tot het laatste punt van deze agenda.
 • 6 Rondvraag
  • 0:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dat is agendapunt nummer 6, te weten de rondvraag. Ik begin bij u meneer Gelling, mevrouw Brongers, heer Plieger, Maarsingh, ……..ook niet. Meneer Dijkstra, rondvraag? Ook niet. Mevrouw Kroom, ook niet. Heer Van der Vlag, rondvraag. Ook niet. Idema. Niets meer aan de orde zijnde.
 • 7 Sluiting
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wil ik alle aanwezigen op de tribune alsook pers en u ook vanzelfsprekend en het college danken voor de aanwezigheid en wens u wel thuis en tot de volgende keer.