Raadsinformatie

Commissievergadering 13 april 2015

Naam
Download het audiobestand (105,42 MB)
Download de gesproken tekst (1,61 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,99 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Winkeltijdenwet
 • 6 Inkoop AWBZ
 • 7 Akkoord van Westerlee
 • 8 Rondvraag
 • 9 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (eerste deel opname ontbreekt) want ze heeft piketdienst. Ik neem aan dat de rest hem allemaal uit heeft staan. Mooi zo.
 • 2 Mededelingen
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan kom ik bij agendapunt 2, mededelingen, en dan wil ik graag het woord geven aan meneer Plieger.
  • 3:00 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Voorzitter, raad en college Ik wil graag de volgende verklaring afleggen. Het college en de raad zijn bijna een jaar op weg. Er is hard gewerkt. In de samenwerking tussen uw raad en het college is veel tot stand gebracht. Er is nog veel in ontwikkeling en er staat nog veel op de rol. Als lid van het college van Burgemeester en Wethouders heb ik geprobeerd daaraan met enthousiasme mijn steentje bij te dragen. Nu, na bijna een jaar, deze prachtige functie te hebben mogen vervuld, moet ik concluderen dat de jas van wethouder mij niet past. Ik heb geprobeerd de inzet die het wethouderschap vergt in overeenstemming te brengen met de persoonlijke grenzen die ik in acht moet nemen. De hectiek van de functie en het optreden dat daarbij wordt gevraagd komen onvoldoende overeen met mijn persoonlijke drijfveren. Helaas heb ik moeten vaststellen dat de eisen van het wethouderschap met zich mee brengt moeilijk verenigbaar te zijn met het belang dat ik stel aan mijn fysieke en mentale gezondheid. En op grond van dit alles heb ik daarom het besluit genomen om terug te treden als wethouder. Dit besluit was één van de moeilijkste die ik heb genomen. Maar ik ben er van overtuigd dat dit het beste besluit is dat ik onder de huidige omstandigheden kan nemen. Afgelopen zaterdag heb ik fractievoorzitter van het CDA, Goziena Brongers, en burgemeester Baukje Galama op de hoogte gebracht van mijn besluit. Vanmorgen heb ik mijn collega’s in het college ingelicht. En voorafgaand aan deze raadsvergadering heb ik kort gesproken met mijn fractie van het CDA. Alle aanwezigen, wat me rest is een dankwoord, dank aan mijn collega’s in het college. Ik waardeer ontzettend de persoonlijke betrokkenheid die ik heb ervaren, en de ruimte die er is geweest om al in een eerder stadium mijn zorgen met jullie te kunnen delen. En dank ook aan de ambtelijke organisatie voor de ondersteuning, hun werk is het fundament waarop een wethouder kan en moet bouwen. En tenslotte, maar niet in de laatste plaats, dank ik u als raad voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Voor nu wil ik het hier graag bij laten en op een ander moment hoop ik dat ik van u afscheid kan nemen. Dit was het voorzitter.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Plieger.
  • 0:6 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Tot ziens.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk dat het verstandig is dat we even een 10 minuten, kwartiertje schorsen. Tot 19.45 uur ongeveer.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (198,79 KB)
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Hierbij heropen ik de vergadering. En dan zijn we gekomen tot agendapunt 3, vaststelling van de agenda. Ik neem aan dat iedereen met opgestelde agenda mee eens kan zijn.
 • 4 Insprekers
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan hebben zich 3 insprekers gemeld. De heer Havinga en de heer Westen over agendapunt 5. En mevrouw Van Geenen over agendapunt 7. Dan mag meneer Havinga binnenkomen. U krijgt 5 minuten om uw bijdrage te leveren.
  • 4:14 Dhr. K.J.Havinga
   Goed ik zal het proberen. Goedenavond voorzitter, leden van het college, leden van de raad. Ik sta hier als voorzitter van de centrumwinkeliers algemene handelsvereniging Stadskanaal. En ik wilde graag inspreken op de winkelopenstelling. Een paar algemene dingen want ik heb mijn speech even wat aangepast i.v.m. de volgorde van de agenda, ik had begrepen dat MKB eerst even een toelichting zou geven, maar dat is niet gebeurd, dus dat maakt niet uit. Dus een paar algemene dingen. Iedereen weet dat het economisch tij niet erg gunstig is voor het ondernemerschap. We zitten natuurlijk in een krimp gebied en ja webwinkels zijn ook niet meer weg te denken uit deze omgeving in deze maatschappij. Als ik ???? kijk naar een schouw die we de afgelopen week gehad hebben in de 4 regionale centra, Hoogezand, Veendam, Winschoten en Stadskanaal. Dan moet ik opmerken dat Stadskanaal daar niet heel gunstig uitkomt. Daar komt nog een verslag van, maar dat zal u later waarschijnlijk wel via de portefeuillehouder bekend worden gemaakt. Het consumenten gedrag waar ik naar wilde verwijzen van de heer Oosterhof, maar dat komt later dan op deze avond. De buren gaan wel open in algemene zin, dat is dan Winschoten, dat is Veendam en Hoogezand. Nou en als ik kijk naar het bestuursakkoord, en dan wil ik toch punt 6 van het bestuursakkoord even voorlezen; “wij bouwen met ondernemers verder aan de lokale en regionale economie, wie bieden een goede infrastructuur en faciliteren het bedrijfsleven optimaal. De gemeente Stadskanaal heeft een centrum functie voor de regio”. Nou zo zien wij dat ook als centrumwinkeliers handelsvereniging Stadskanaal en ja mijn conclusie is dan ook dat er stevig moet worden ingegrepen in het centrum van Stadskanaal en ja wat mij betreft moet je de ondernemers veel meer ruimte geven om te ondernemen. En om dat te doen, en daar is de zondag openstelling één onderdeel van, maar daar wil ik het dan toch graag over hebben, want daar gaat denk ik ook de principiële discussie over. Wat gaan we op de zondagen doen. Nou wij kiezen duidelijk voor scenario 2, zoals het in het voorstel staat, en ik spreek hier ook namens de handelsvereniging Musselkanaal, ik heb gesproken met de voorzitter, de heer Kloen, van de handelsvereniging Musselkanaal. Wij kiezen ervoor om de grootwinkelbedrijven, foodwinkels, alle ruimte te geven. Dus elke zondag de mogelijkheid te bieden. Dat centrumwinkeliers, en dat geldt ook voor de gewone winkeliers in Musselkanaal, hebben voldoende aan 12 koopzondagen. Alleen we willen graag zelf bepalen welke zondagen we dan open gaan, dus niet elke maand 1 keer, maar misschien gecombineerd met zomeractiviteiten, met andere activiteiten, dus vrijheid bij de ondernemersvereniging om met de ondernemers samen te bepalen welke zondagen gaan we dan wel of niet open. Maar maximaal 12 is absoluut voldoende, ik denk dat we nooit meer gebruik gemaakt hebben van 5 of 6 koopzondagen. Dus het gaat niet om het aantal, het gaat meer om de keuzevrijheid die we daar graag bij willen. Het tweede onderdeel is een algemeen onderdeel, en dat gaat over de algemene winkelopening. Voor mij is het onduidelijk uit de nieuwe wettekst wat dat inhoudt. Er staat wel in tot 22.00 uur zou het kunnen en daarna ontheffing, maar ik zou nu al willen pleiten voor een algehele openingstelling van mogelijkheid van 8 tot 7 uur ’s avonds, omdat je toch sterk in het consumentengedrag ziet een verschuiving van meer van de morgen zeg maar naar de nou ja late middag, begin van de avond. En uiteraard de ontheffing van nog later, dat kan gewoon via ontheffing wat ons betreft. Ik kan ook zeggen dat we veel jonge ondernemers in Stadskanaal hebben, dus ondanks dat we toch problemen in het centrum hebben, de leegstand is groter als gemiddeld in deze regio, we hebben veel jonge ondernemers, veel jonge starters en die vind ik moet je de ruimte geven om hun ondernemerschap op hun manier goed in te vullen en dat houdt in dat er zoveel mogelijk ruimte moet zijn om te ondernemen. Nou dat was eigenlijk mijn betoog ik ben bereid uiteraard met alle raadfracties in gesprek te gaan, dus ik zie graag de uitnodiging wat dat betreft tegemoet.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er misschien nu iemand van de raad die al een vraag heeft voor meneer Havinga. Verhelderende vraag?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   oh, sorry. er zijn meer.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:01 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Meneer Havinga bedankt voor uw betoog. Ik zit even met één vraag, u zegt dat er in Stadskanaal stevig moet worden ingegrepen. Maar u legt dat verder niet uit, dus ik wil graag van u weten wat u daar mee bedoelt. Dank u.
  • 0:29 Dhr. K.J.Havinga
   Nou u ziet in algemene zin in de regio’s dat er teveel winkelvloer oppervlakte is en dat geldt ook voor Stadskanaal. Als je een korte termijn vooruitkijkt, zeg maar 5-6 jaar, dan mag je gezien deze omgeving, een krimpsituatie, maar ook landelijk, dat men schat dat er 20-25% minder vloeroppervlak nodig is. Dat houdt in als je dat in Stadskanaal bekijkt met zeg maar onze 8 en nog de uitlopers dat er redelijk ingrijpend moet worden ingegrepen om die vermindering tot stand te brengen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 1:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik borduur even voort op meneer Bieze. Over die stevige ingreep wat u zegt, want dat zijn toch wel stevige opmerkingen laten we het zo zeggen. Ik begrijp uw, de context nu, we hebben eigenlijk 20% overbewinkeling of eigenlijk 20% teveel vierkante meter vloeroppervlak. U zegt ook van u heeft een schouw gedaan met andere gemeenten. En een schouw dan denk ik dat u bent op excursie geweest heeft al die gemeenten onder de loep genomen en dan denk ik met uw collega voorzitters winkeliersverenigingen. En u zegt van ja Stadskanaal steekt daar niet gunstig bij af. Dat is natuurlijk een jammerlijke constatering. Ik ben het met u eens waarschijnlijk past het ook niet in deze avond, maar daar komt wel een goeie rapportage van, want ik bedoel dat is toch wel iets waar je van schrikt als raadslid en behept met het winkelcentrum Stadskanaal, dan denk ik van ja dat gaat u, welk geen gaat u dat uitleggen.
  • 1:0 Dhr. K.J.Havinga
   Nou er is een overleg gaande tussen de 4 regio’s in samenwerking met MKB, maar ook in samenwerking met de provincies en daarin is afgesproken om te kijken hoe zie de regionale centra eruit, hoe thematisch zou je iets kunnen doen, welke overleggen zouden kunnen plaatsvinden, wat voor problemen spelen er, kun je van elkaar leren, kun je dingen niet met elkaar vergelijken, dat is erg belangrijk geweest, dus vandaar dat de afspraak geweest is om een schouw te houden en te kijken wat is nou de feitelijke stand van zaken. Nou en daaruit komt de eerste conclusie in ieder geval die ik getrokken heb dat wij daar niet heel gunstig uitkomen en dat heeft vooral met leegstand ook te maken, de gemiddelde leegstand, en dan heb ik het niet over Winschoten, maar daar wordt ook heel ingrijpend met miljoenen ondersteuning ingegrepen, maar als ik kijk naar Veendam, wat vergelijkbaar is met Stadskanaal, maar ook naar Hoogezand, dan merk ik dat onze leegstand toch meer is als dat wij verwachten. En als ik kijk naar de leegstand bij ons in de Europalaan, wat het hart van ons centrum is, maar toch een aantal winkels al langdurig leeg staan, dan maak ik mij daar erg veel zorgen over.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar daar komen we nog een keer over te spreken als raad, of ik weet
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   u heeft een uitnodiging gekregen
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter mag ik daar op antwoorden, want dit heeft alles te maken met het onderdeel over de detailhandel structuur waarin de 4 regio’s met elkaar optrekken en volgens mij heeft u op de lijst van toezeggingen daar iets over staan voor na de zomer. Dus het komt via de uitwerking komt het bij u als raad terug.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. Mijn volgende vraag is; u bent voorzitter van de winkeliersvereniging. Namens hoeveel mensen spreekt u, want in dat stuk wat het college ons gestuurd heeft en waarin de aantallen mensen hebben gereageerd op de enquête was niet bijster hoog, maar ik denk een goede voorzitter vertegenwoordigt iedereen, dus vandaar dat ik graag het getal nog even wil horen, omdat u een advies heeft gegeven dat scenario 2 voor u de meest beste scenario is.
  • 0:17 Dhr. K.J.Havinga
   Ja, wij hebben in onze algemene ledenvergadering dit onderwerp aan de orde gehad ja en dan, ja kun je zeggen zijn dat alle ondernemers? Nee, het is altijd een vertegenwoordiging, niet alle ondernemers zijn daar, maar wel een grote opkomst, zeker ook de laatste keer en als je daar dan dat thema neerlegt dan is de meerderheid voor zeg maar de keuze die wij nu voorstellen, scenario 2.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar hoeveel ondernemers vertegenwoordigd u? hoeveel? hoeveel winkeliers vertegenwoordigd u.
  • 0:08 Dhr. K.J.Havinga
   Ja kijk, wij vertegenwoordigen, ik baseer mij op de ledenvergadering en als leden die uitspraak doen dan ga ik zeg maar als vertegenwoordiger van die leden
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik, sorry ik zeg het verkeerd, hoeveel zijn er aangesloten, dat is eigenlijk een betere vraag, hoeveel zijn er aangesloten.
  • 0:1 Dhr. K.J.Havinga
   Dat weet ik niet, nee.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht altijd 140, maar dat zal
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, daar kan meneer Havinga u geen antwoord op geven geloof ik.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok, maar best een heel aantal denk ik, dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik had dezelfde vraag als de heer Bieze en in aansluiting daarop gaf u ook aan dat u namens de winkeliers meer ruimte wil om te ondernemen. En wat houdt dat dan in naast het verruimen van die winkeltijden, welke ruimte zou u meer willen hebben om commercieel te kunnen handelen.
  • 0:36 Dhr. K.J.Havinga
   Nou ja dat heb ik aangegeven, de algemene opening zou ook iets langer kunnen, dus van 8 tot 7 bij wijze van spreken. Ik ken inmiddels ook ondernemers die zich in Stadskanaal gevestigd hebben die het liefst tot 8 uur open willen zijn, dus de variatie per zeg maar wat je verkoopt kan er verschil in zijn wanneer je open wil zijn en daar moet wat meer flexibiliteit in komen. Dus ja je zou kunnen zeggen we opteren voor een algemene openstelling, daarvoor doen we niet, omdat wij ook wel reëel zijn en kijken naar dit gebied, ook kijkend naar de achtergrond van mensen, dan zeggen wij dan hebben wij wat wij nu voorstellen, scenario 2, hebben wij voldoende aan in eerste aanzet.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, u had ook een vraag? SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik wil graag ingaan op wat de heer zei over de regio Veendam/ Winschoten, ik geloof ook dat meneer Havinga dat zelf benoemde. Daar gaat het meer over van, worden er ook afspraken gemaakt met de omliggende gemeentes over de zondag opening?
  • 0:20 Dhr. K.J.Havinga
   Nou die zijn niet gemaakt want een aantal gemeenten heeft dus zelf al die keuze gemaakt. Veendam en Winschoten hebben die keuze al gemaakt, maar we hebben wel als ondernemersverenigingen overleg met elkaar. En ja daarom zeggen wij ook het zou raar zijn als wij nu niet opengaan op zondag als de omgeving dat wel doet, dan ben je eigenlijk concurrent van jezelf.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Helder. Maar ik heb nog een vraag, heeft u ook genoemd, verruiming van winkeltijden openingen op de doordeweekse dagen. Dat is van, ik hoorde van 8 tot 7, klopt dat?
  • 0:1 Dhr. K.J.Havinga
   Ja.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En mogelijk nog langer, dat betekend dat de winkels niet later open gaan, maar dat ze alleen maar langer open blijven of zit daar een
  • 0:17 Dhr. K.J.Havinga
   Nee, dat je dus ruimte geeft alleen maar om te bepalen vanuit zeg maar handel die die verkoopt is het voor mij handig om 8 uur open te gaan en om 4 uur dicht te gaan en voor een ander zou dat kunnen zijn nou ik hoef pas om 10 uur open, maar ik wil wel graag tot 7 uur open zijn. Dus geef daar wat ruimte in die openingssituatie.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:11 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. ik heb even een vraag; waarom heeft u niet gekozen voor scenario 1? Dan bent u toch helemaal vrij om dat dan gezamenlijk met uw leden in te vullen wanneer u open bent.
  • 0:10 Dhr. K.J.Havinga
   Nou ja daar heb ik net al antwoord op gegeven , ik weet ook een beetje de achtergrond van de bevolking en de samenstelling van de bevolking en dan ben ik redelijk realistisch door te zeggen van als we voor scenario 2 kiezen krijgen we waarschijnlijk alle partijen mee.
  • 0:18 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat is een duidelijk antwoord. Een andere vraag daarin is; u praat over verruiming van de openingstijd, 8 uur en 7 uur ’s avonds, dat geldt voor door de week. Heeft u daar dan een idee over hoe u dat dan op de zondagen doet?
  • 0:4 Dhr. K.J.Havinga
   Nou ja dat geldt bij mij betreft voor alle dagen, ik heb niet de week erbij genoemd, het gaat wat mij betreft
  • 0:8 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Maar bent u dan niet bang dat dat een laten we zeggen niet zo heel erg georganiseerd overkomt. Dat mensen niet precies weten wanneer een winkel nu wel open is of niet open is.
  • 0:06 Dhr. K.J.Havinga
   Nou ja kijk wij gaan natuurlijk als ondernemersvereniging wel kijken of wij een soort bloktijd gezamenlijk open kunnen zijn en dan zou er iemand voor of na ook nog open kunnen zijn. ik denk dat die ruimte er moet zijn.
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, dank u wel.
  • 0:3 Dhr. K.J.Havinga
   Prima bedankt.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik vragen of meneer Westen binnen wil komen voor zijn bijdrage.
  • 2:57 Dhr. G. Westen
   Goedenavond, voorzitter, voorzitsters, ik weet het niet, mevrouw de burgemeester, raadsleden, goedenavond. Ik heb een heel kort betoog. Wij willen graag een maatpak voor Modecentrum Westen want u weet dat wij iets verder kijken dan op plaatselijk gebeuren en wij zijn bijzonder geschrokken dat Groningen dus echt naar 52 zijn gegaan, 52 koopzondagen, en wij vinden dat heel erg. Erg ook klanten natuurlijk van ons die gaan hier shoppen, ik heb dus laatst iemand gesproken, Groningen is dus nu ruim 4 maand, bijna 4 maand open en ze waren al 2 keer op de zondag in Groningen geweest, ze waren daar in geen jaren geweest op de koopzondag, maar nu paste het hun, ik zeg en hoe is dat gegaan? Ja, wij moesten voor de kinderen wat hebben, ik heb nog schoenen gekocht, ik heb dit nog gedaan en mijn vrouw heeft dat nog, ik denk, anders hadden we dat niet gedaan, nee, zegt ze want nu hebben wij veel meer shopgebeuren, ik dacht daar gaat het geld, het geld van ons gebied, van ons krimpgebied noem maar, maar toch ook van gegoede andere burgers, dat gaat gewoon naar andere plaatsen toe, dat gaat dus naar misschien wel naar Emmen, maar ook vooral naar Groningen en ik hoorde in het verleden al heel veel mensen gingen naar Zwolle, want Zwolle had ook 52 koopzondagen. Ik kijk dus iets verder dan de grenzen, want het is natuurlijk met een zucht ben je in de auto in Zwolle, dat is een uur rijden dan ben je er. En zo wordt er gedacht, de jonge generatie, de nieuwe verdieners of ook de mensen met gewoon met kinderen of met de auto, die gaan daar snel heen, die zijn ons voor. En internet is er al, dus we kunnen 24 uur per dag shoppen, ook op zondag. En dan moeten wij dus als detaillist, als winkelier, Musselkanaal moet ik dat met lede ogen aanzien dat wij niks mogen, niks meer kunnen, dus ik wil verder niet uitwijden, u begrijpt mijn intentie, ik wil een maatpak en als dat keuze 2 is, dus dan met 24 dagen, wij denken voor dit jaar hebben we 18 dagen ingevuld, dat mocht nog niet, maar dan doen we dat met spoed, we hebben dat ook wel in aangetekende brief ook al aangegeven aan het B&W, ik heb geen reactie gekregen dat die officieel binnen was, één keer gestuurd in januari en één keer aangetekend op 26 februari omdat ik binnen 4 weken dacht 5 weken een bevestiging te kunnen krijgen van de brief, maar ik wil dus even aangeven; wij gaan voor 24 dagen. En wat Musselkanaal aangaat, ik hoop dat Musselkanaal, meneer Havinga had het er al over, ik hoop dat Musselkanaal als er nog een uitbreiding is op Musselkanaal dat daar een paar panden opgekocht worden en dat er een soort kleinschalig wonen in komt aan de straat en dat het, maar goed voor de rest ik zou zeggen dank u voor uw gehoor en bedankt.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is er nog iemand die een vraag heeft? Ja, meneer Van der Heide, CU.
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel. ik had een vraag over het niks meer mogen. Ervaart u nog meer hinder van het niks meer mogen of zijn het die 12 extra dagen die u dan zou kunnen krijgen.
  • 1:44 Dhr. G. Westen
   ja, nou nee, wij mogen, nee moet je eens horen, wij willen liever helemaal geen koopzondag. Maar ik zal u even zeggen, wij willen dat liever helemaal niet, maar wij zijn ertoe gedwongen toen er koopzondagen kwamen, dat was toentertijd, ik geloof D’66 in de, het was in de ’90 jaren, nee, maar in ieder geval dat is allemaal gekomen, maar zo, nee maar even terugkijken en op een gegeven moment Groningen 12 koopzondagen, wij hadden in 1996, ‘96/’97, hadden wij voor 3,5 miljoen gulden geïnvesteerd in een nieuw pand, heel nieuw concept. En ik heb nog gezegd begin ’96 tegen mijn medewerkers, jongens ik hoop niet dat we koopzondag hoeven te doen. En zo lang we dat niet nodig hebben doen we dat niet, maar toen kwam algemeen, Emmen en Groningen, en werd de koopzondag ingevoerd, toen ben ik, zag ik die lede ontwikkeling en toen zag ik nou binnen 3 maand, het personeel bij elkaar geroepen, dit moet gebeuren en als jullie dat niet willen dan moet ik ander personeel of ik moet in ieder geval een andere maatstaf voor de winkel hebben. We hebben zoveel geïnvesteerd, dat zal op de een of andere manier moeten renderen. Nou gelukkig zijn ze meegegaan, wij hebben ook de gemeente meegekregen, dat was dus op grond van nou bovenregionale redenen hebben wij toen die toekenning gekregen en we hebben daar mooi gebruik van gemaakt en we zijn er echt blij mee, maar wij zien nu een verruiming voor ons voor dit jaar voor 18 jaar, 24 nou dat zou ik niet weten ik weet niet of ik dat echt nodig heb, maar wij weten de ontwikkelingen niet, dus wij willen al dus de basis optie 2 en dan voor ons maatwerk tot maximaal 24.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel. Ik heb wel een aanvullende vraag. Hoe zijn de werknemers daarin?
  • 0:1 Dhr. G. Westen
   Nou de werknemers
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Als ik nog even mag.
  • 0:1 Dhr. G. Westen
   Natuurlijk
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Want MKB Servicedesk die zegt ook bijvoorbeeld zaken als van ja verschuiven van winkelgedrag, men kan het geld maar één keer uitgeven, dit soort woorden hoor ik dan ook. Hoe denkt u daarover.
  • 1:4 Dhr. G. Westen
   Ja, klopt. Dat ben ik helemaal met u eens. Ik zal u eerlijk vertellen, de koek is zo groot en zo dik. En daar gaat bijna niks meer op, hij wordt niet groter, je kunt hem wel groter maken, maar dan wordt die dunner. Maar ja, participeer je of participeer je niet in dat deel. Wil je nou mee doen of niet? Dus ik moet zeggen bij ons heeft dat een groei gebracht, en waar dat verder heengaat weet ik niet, mijn medewerkers die zijn ervoor, ze krijgen dubbel betaald, ze krijgen, iedereen die gewerkt heeft, krijgt na 5 uur, ze hoeven ook niet langer, de één werkt 4 uur de ander 3 uur, als ze weggaan krijgen ze nog een fles wijn mee als extra dank, ze worden dus er wel voor betaald, hun uren worden ook, nee maar dus wij doen het goed en het is vrij, en we hebben ook twee medewerkers, één uit Onstwedde en één nog en die zegt ja meneer Westen ik kan dat niet van mijn geloof, ik zeg nou daar heb ik begrip voor, wij dwingen niemand.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel.
  • 0:1 Dhr. G. Westen
   Ok.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ook bedankt.
  • 0:2 Dhr. G. Westen
   Fijn, dank u.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat waren de twee insprekers over agendapunt 5. Dan wil ik vragen of mevrouw Van Geenen binnenkomt, zij wou graag inspreken op agendapunt 7, over het akkoord van Westerlee.
  • 0:42 Mevr. T. van Geenen
   Ja, dank u wel voorzitter. Even nog iets kort in het algemeen. GroenLinks is aangenaam verast dat deze raadsvergadering of raadscommissie inderdaad doorgang heeft, vindt het helaas dan jammer dat het weer een beetje een dooie mus wordt als de raadsvergadering van 20 april zou komen te vervallen. De extra vergadering van 30 maart jongstleden is daarmee snel ingelost en het is wel jammer als er vanwege die situatie dan weer een extra of een vergadering minder aanwezig is. Er zijn altijd, denken wij dan, vergaderingen en onderwerpen die toch wel weer op de agenda kunnen. Terug naar het onderwerp, akkoord van Westlerlee.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, mevrouw Van Geenen, ik hoor u weer aan, ik vind het fijn dat u er weer bent hoor, begrijp mij goed, maar krijg ik nu dezelfde preek om de oren als een tijdje terug of hoe moet ik dit zien.
  • 0:2 Mevr. T. van Geenen
   Nee, zeker niet, daar zal ik u niet mee vermoeien.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wou zeggen want daar ben ik onderhand een beetje moe van aan het worden.
  • 0:31 Mevr. T. van Geenen
   ja, ja, maar ja, als inspreker word ik er misschien ook een beetje moe van dat dat gebeurd en het is jammer dat als wij hier in de raad de mogelijkheid hebben om onze zaken gewoon te kunnen bespreken dan is het gewoon prettig dat raadsvergaderingen doorgaan. Ik begrijp dat u het druk heeft en dat er gewoon punten aan de orde moeten komen en misschien op andere wijze worden vorm gegeven, maar het is ook prettig als zaken doorgang kunnen vinden.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik heb u geloof ik de vorige keer al gezegd dat u inderdaad het recht heeft om in te spreken, maar dat u niet gaat over de agenda invulling van deze raad.
  • 0:2 Mevr. T. van Geenen
   Nee, zeker niet, zeker niet. Dat zult u mij ook niet horen zeggen.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ok, nou dan hebt u het nou van mij ook voor de tweede keer gehoord.
  • 0:01 Mevr. T. van Geenen
   Ja, precies. En dan heeft u voor mij voor de tweede keer gehoord wat ik daarvan vind, dat is mijn recht voor inspreken.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Gaat u rustig verder wat mij betreft.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel meneer Van Beek.
  • 0:49 Mevr. T. van Geenen
   Dank u wel. Wat betreft het akkoord van Westerlee. Bijzonder dat er nu gesproken wordt over het geld dat vanuit het rijk naar de Oost-Groninger gemeenten wordt gehaald, terwijl GroenLinks voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft aangegeven het geld voor de drie transities, hier betreffende de SW bedrijven, moet de gemeente bij het rijk halen. GroenLinks is daarmee als een niet realistische partij weggezet tijdens de debatten en ziehier het resultaat is er. Wederom blijkt GroenLinks dan toch een realistische partij te kunnen zijn. onze ideeën zijn opgepikt door het huidige college terwijl zij aangaven dat wij dat niet konden realiseren, het is opgepikt. De standpunten zijn dus uiteindelijk toch uitvoerbaar. Het college geeft nu inhoudelijk
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voordat ik u kwijtraak, welk college bedoelt u? Gedeputeerde Staten of
  • 0:22 Mevr. T. van Geenen
   Nou ja dat hier dus de Oost-Groninger gemeente dus kennelijk toch om de tafel zijn gegaan met mevrouw Kleinsma om zaken hier naar binnen te halen en dat wij dat eerder aangaven als een punt wat we zouden doen en dat er toen is aangegeven dat dat niet zo helder was of niet mogelijk. En nou zien we toch dat het wel mogelijk is.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok. Dus u heeft een, ooit een voorspelling gedaan die wij niet hebben opgepikt, dat is dan eigenlijk de conclusie.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar, u komt een beetje uw gram halen hoor ik, of
  • 0:4 Mevr. T. van Geenen
   Nee, zeker niet, maar het is wel gewoon goed om dat aan te geven
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mag ik eens vragen, het is inspreken. Is dat niet zo eerst inspreken en dan vragen, want het is toch geen discussie? Kunt u ingrijpen.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel meneer Maarsingh, ik stel voor dat u verder gaat met uw betoog.
  • 1:42 Mevr. T. van Geenen
   Ja, dat is goed. Goed inhoudelijk wat dat betreft. Het college geeft aan dat zij kritisch is mede gezien het feit dat we nu substantieel minder geld van het rijk mogen ontvangen waar wij in de onderhandelingen met het rijk op gehoopt hadden. En GroenLinks vindt eigenlijk uit de stukken, wat ons betreft, maar misschien zien wij het ook niet goed, dat er wat meer helderheid over had mogen zijn, dat we graag een overzicht hadden van welke financiële zaken nu eigenlijk gaan zullen worden afgehandeld. Meestal geeft u dat wel aan een overzicht in de stukken, wij missen dat een beetje, het staat eigenlijk verwoord tussen de teksten en misschien heeft u dat ook gezien en we hadden graag een wat duidelijker beeld gehad van hetgeen u precies aan de WSW ??????? aan degenen die nog blijven werken voor het bedrijf en welke mensen dan afvloeien en dat is hopelijk wat u als raadsleden straks kunnen meenemen naar het college om daar over te kijken en over te praten. Zoals aangegeven wordt is er 5,6 miljoen van het rijk wat het rijk wil afdragen in ieder geval voor Synergon bestemd om schulden af te betalen en wat blijft er dan daadwerkelijk over voor deze WSW regelingen. Graag, en dat is eigenlijk wat ik kort wilde brengen, zouden we hier dus helderheid over willen hebben en hopen we dat u dat kunt meenemen. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Meneer Van Beek.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, hoor ik u nou zeggen dat dat geld gebruikt wordt om schulden af te betalen of heb ik dat nu verkeerd begrepen.
  • 0:25 Mevr. T. van Geenen
   Nou ik heb, het is natuurlijk zo Synergon heeft natuurlijk nog 5,6 staan en ik heb gelezen in de stukken dat dat natuurlijk ook bekostigd moet worden. Dus wij vroegen ons af en zo staat het wat mij betreft ook in die stukken dat dat inderdaad ook bekostigd moet of gaat u nu vertellen dat dat en dat is dan een vraag van op welke wijze wordt het anders dan betaald als dat niet zo zou zijn. Ik dacht dat uit de stukken te hebben opgemaakt, maar misschien heb ik het verkeerd gelezen.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik denk het wel ja, want ik lees hem anders. Maar goed misschien moet u hem nog een keer opnieuw lezen.
  • 0:9 Mevr. T. van Geenen
   Ja, dat kan. Het is ook een vraag die ik inbreng en u doet dat natuurlijk zelf ook merk ik steeds als u ook inspreekt. Dus.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, dank u wel. Dat was agendapunt 4.
 • 5 Winkeltijdenwet
  • 05. Winkeltijdenwet (433,47 KB)05.1. Raadsvoorstel 7 april 2014 (298,85 KB)
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 5. Voorafgaand wil ik graag voordat de presentaties gegeven worden het woord geven aan de portefeuillehouder, mevrouw Galama.
  • 1:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben in het kader van de winkelopenstelling vorig jaar een discussie gevoerd in april wat de richting zou kunnen zijn voor de gemeente Stadskanaal en hoe wij eventueel onze winkeltijdenwet verordening zouden willen aanpassen. Vandaag proberen we aan de hand van de bespreeknotitie die op tafel ligt, maar ook door een inleiding van de heer Marjolee van INretail en de heer Oosterhof van VNO-NSW van MKB Noord, de commissieleden mee te nemen in de ontwikkelingen en de trends die een rol spelen in het kader van zeg maar de economie en het kader van de centrumontwikkeling in het kader van het consumentengedrag en de impact daaruit ook voor het centrum van, de centra, van de gemeente Stadskanaal. En wij hopen vanavond vanuit de discussienotitie en uit de toelichting en de vragen die gesteld kunnen worden een richting te kunnen bepalen zodat we een definitief stuk in kunnen vullen voor de raadsvergadering van 18 mei.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, dat is helder. Als ik naar de beamer kijk dan, ze staan in de goede volgorde, dus dan krijgen we eerst meneer Oosterhof.
  • 8:6 Dhr. A. Oosterhof
   Dank u wel. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om inderdaad dit thema in een, even in een wat breder context te zetten. Ik heb daarvoor een paar sheets, het is qua lengte overzichtbaar, 4 sheets. Ik vond het meest opvallende zinnetje eigenlijk van de ondernemer uit Musselkanaal die zegt van ja liever hadden we ze helemaal niet. Die pak ik toch even beet. Dat is natuurlijk een punt wat je mee zou kunnen wegen, liever hadden ze hem niet, vanuit een aantal redenen, van moet je nog meer uren per week in je bedrijf zetten, maar het is wel een werkelijkheid, dat de winkeltijdendiscussie van nu niet meer de winkeltijdendiscussie van dertig jaar terug is, dat is gewoon iets wat gaande is en dat is eigenlijk een constatering die ik in dat ene zinnetje even heel scherp op de mat hoor te komen. Nou ik heb even de titel van meegegeven, openingstijden als marketing bedoelt. Dus ik heb het even ingevlogen vanuit de marketing van een binnenstad, want dat is denk ik een aspect wat je bij de hele besluitvorming en de discussie goed mee zou moeten nemen. Nu even kijken of de techniek het doet. Ik kijk even hulpzoekend naar, kijk want ik kan hier de volgende sheet op mijn eigen tabletje wel doen, maar dan krijgt u hem nog niet. Kijk het is geregeld, het is altijd heerlijk als je assistenten naast je hebt. Het is toch ook even goed en ook weer even terug naar een opmerking die de heer Havinga maakt over de opgave die een bredere context heeft, om even iets te zeggen over de vernieuwing van binnensteden die gaande is of die op gang moet komen of die in opgave is. En dat is een vernieuwing ja die eigenlijk 3 sporen heeft op het domein van vastgoed en ruimtelijke ordening en we kennen allemaal de traditie van de afgelopen dertig jaar zou ik bijna zeggen om nieuwe winkels, meters, nieuwe projecten te realiseren en toe te voegen. U heeft daarin in Stadskanaal ook gewoon stappen gezet in de afgelopen jaren, maar de laatste 5 tot 10 jaar zijn we met elkaar in dit land geconfronteerd eigenlijk met een verandering in de structuur van de detailhandel die onder anderen als gevolg heeft gehad dat als je kijkt naar winkelvastgoed er sprake is van structureel substantieel overschot. En gaat er op zijn details hier niet verder op in, maar dat stelt veel steden, veel binnensteden, voor de opgave om daarmee aan de slag te gaan. Omdat leegstand toch uiteindelijk qua uitstraling sfeer en beleving van een binnenstad een hele schadelijk kwestie is. Dat is één component, de tweede is eigenlijk in de marketing van de stad wordt een steeds grotere opgave, de consument is kritisch geworden, is niet meer zo loyaal en trouw aan het eigen stadscentrum of het eigen dorpscentrum, hoe je het noemen wilt, de stap naar Zwolle, Emmen of een andere plek is zo gemaakt. Oriëntatie via internet, iedereen met een i-Phone, de tablet, waar is wat te beleven. Hoe zet je jezelf als gezamenlijkheid, en dan gaat het over om meer functies en meer elementen dan alleen detailhandel, hoe zet je je als stad in dat verhaal neer. Wat is als stad je eigen verhaal, dat is een tweede component die ik toch even wil noemen als het gaat om de discussie over winkeltijden. En daar hoort overigens op welk moment ben je open in het licht van gastvrijheid dus wel bij. Kom ik later nog even op terug. En laatste die misschien minder zijn plek zou hebben in het gemeentehuis, maar wel relevant is, ook ondernemerschap vraagt misschien wel om een vernieuwing. Misschien werkt het niet meer dat je ’s ochtends alleen maar de deur open zet en kijkt wat er gebeurd, dan zul je actiever, ook in deze sector, ja ik noem het maar even plat gezegd; op jacht naar de klant moeten gaan. Want dat vraagt ook van de ondernemers in deze sectoren hele grote inspanning, maar ook de ruimte om dat te kunnen doen dan. Dus vandaar toch even deze schets van de context waar de discussie eigenlijk in zou moeten plaatsvinden en ik denk dat de plaatselijke winkeltijden daarin is; welke gastvrijheid wil je met elkaar eigenlijk bieden aan je klant en aan je potentiele klanten. Hij doet het. Dit wat mij betreft even heel kort. Het is natuurlijk een onderwerp met een hele lange traditie die een aantal jaren geleden op nationaal niveau lag, lang geleden had, werd het in Den Haag vastgesteld wat er wel kan en wat er niet kan. Kent ook heel veel aspecten, sociale aspecten, economische aspecten, aspecten van geloofsovertuiging, ik ga er niet verder inhoudelijk in detail op in, maar we realiseren het ons wel dat die vele kanten er aan zitten en het is sinds een aantal jaren, het is uw bevoegdheid om op dat punt beleid te maken en niet meer de bevoegdheid van de centrale overheid. Is toch even van belang en het is ook van belang om je te realiseren dat je dat in een context van een grotere regio doet waar andere steden, andere plaatsen en andere gemeentes ook hun afwegingen daarin maken. Het is wel goed in die zin ook om je heen te kijken wat daar gebeurd. Een paar elementen en ik u zult ook merken ik noem helemaal geen cijfers of getalletjes, ik denk dat straks, Marc, jij daar wat meer op ingaat, maar toch een paar punten ter overweging en afweging en ja om het voor u in uw besluitvorming mee te nemen. Koopmomenten verschuiven, en ik noem het even verschuiven want ik hoorde daarnet toen gevraagd werd naar die verlenging van de ????????????????????????? daar alleen maar meer open en dat is waarschijnlijk niet het geval. Het is zoekende, ook voor de ondernemers naar een aansluiting op die momenten die de klant van tegenwoordig relevant vindt. En misschien is het wel niet meer s’ochtends om 8 uur, maar misschien is het wel zaterdagavond tot 9 uur, dus eigenlijk is de klant centraal daarin, ik krijg ondertussen nog de service van de catering ook nog, ik laat hem toch even liggen nog. Dus een verschuiving van die koopmomenten die is vol op gang, ik denk dat daar ook Marc straks nog iets verder op zal ingaan. Zondagsopeningen van supermarkten is ronduit succesvol. Althans beoordeelt vanuit de optiek van die ondernemer, bezoekersaantallen en omzet. Uiteraard zou je andere criteria kunnen aanleggen, maar niet succesvol. Zondagsopeningen in binnensteden is niet altijd een onverdeeld succes. In die zin, en dat sluit denk ik wel aan bij scenario 2, als je er teveel doet en je hebt het niet gekoppeld aan laat ik zeggen evenementen programmering die er voor zorgt dat er op die zondag het ook echt wat te beleven is, ja dan zou een teleurgestelde klant is ook niet wat je wilt en daar zijn ook wel voorbeelden uit de praktijk te noemen waarbij dat niet altijd even goed is gegaan. Dus een belangrijke en dat is ook weer een stap terug naar het eerste sheetje, marketing, duidelijkheid, wat doe je met elkaar, dat is denk ik een heel belangrijk punt waar ook een verantwoordelijkheid uiteraard bij de ondernemers ligt, duidelijkheid kan je wel helpen te bevorderen door een beleidsmatige inkadering en ik denk dat ook het scenario wat nu, één van de scenarios, ?????????????????? aan die duidelijkheid een bijdragen kan leveren. Koppelt het uiteindelijk ook aan een evenementen programmering, is niet zozeer een boodschap voor u, maar op een gegeven moment toch ook een boodschap aan de ondernemers, maar misschien ook aan de culturele sector. En uiteindelijk ligt het mandaat om daar ????? over te geven leggen we bij de ondernemersorganisaties in uw eigen stad en regio neer. Nou dat even van mijn kant wat overwegingen voor uw discussie. Tot zover.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er iemand die hier een vraag over heeft? Ja, meneer Van der Heide, CU.
  • 0:19 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, nog even over die zondagsopening met betrekking tot supermarkten, dat die succesvol zijn, dat is vanuit het oogpunt van de ondernemer zelf zegt u, maar hoe wordt dat dan gemeten. Wordt dat weggezet op die zondag van bezoekersaantallen/ inkomsten of wordt dat weggezet over wij zijn ook een dag extra open ten opzichte van de andere dagen in de week.
  • 0:4 Dhr. A. Oosterhof
   Het is een totaal extra omzetvolume wat gerealiseerd kan worden.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zag daar nog iemand. ja, meneer Idema, SP.
  • 0:30 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, u bent MKB van Noord-Nederland, u weet blijkbaar dat, en in Veendam, Winschoten noem maar al die andere regio’s die hier ook op staan, dat die een ander besluit hebben genomen dat die alle zondagen in feite open mogen zijn. hoe informeert u die, of hoe gaat u daarmee om, want u verteld hier dat het blijkbaar niet altijd een succes is, de zondagmiddag opening, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
  • 0:8 Dhr. A. Oosterhof
   ja, het antwoord is heel simpel. Het verhaal wat ik hier vertel zou ik op dezelfde wijze daar vertellen. Het is hetzelfde verhaal.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Moment. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen en de eerste is van; in uw betoog komt een aantal keren de marketing heel duidelijk naar voren en zegt u eigenlijk met zoveel woorden dat de koopzondagen een succes kunnen zijn als ze gebruikt worden als een instrument voor een soort dan City-marketing. Dat is, je moet het koppelen aan evenementen, je moet het koppelen aan bijzondere gebeurtenissen, dan kan het voor de plaatselijke middenstand tot een succes leiden, is dat wat u zegt. En de tweede vraag is eigenlijk; de laatste bullet die u daar op de sheet heeft staan van leg het maar daar bij de ondernemersorganisatie heeft u vanuit uw organisatie daar al ervaring mee? Van op het moment dat het mandaat ???????? leidt dat tot duidelijkheid of leidt dat tot wildgroei.
  • 1:5 Dhr. A. Oosterhof
   ja, het woord, het thema opening, nee even eerst uw eerste vraag, u had twee vragen. Namelijk u reageerde op mijn opmerking over beleving evenementen programmeren. U stelde een vraag en het meest korte antwoord wat ik kan geven is; ja. In die zin, als je zondagsopening koppelt aan evenementen programmering dan doe je het goed, dan doe je het goed voor de stad, doe je het goed voor de ondernemer, doe je het goed voor de regio, dus dat is mijn antwoord daarop. De tweede vraag; duidelijkheid, onduidelijkheid, chaos. Ik zeg het maar even zwart/wit. Het is geen misverstand, ik heb veel ledenvergaderingen en ondernemersvergaderingen meegemaakt over openingstijden. Ik ben heel eerlijk, ik durf het ook te zeggen, een heel lastig onderwerp. Die vergaderingen kunnen doorgaan tot 12 uur/ 1 uur in de nacht, het is héél moeilijk om daar als ondernemerscollectief goed uit te komen, zo eerlijk moet je zijn. Nou dan denk ik dat de richting die hier wordt aangeboden maximale condities biedt om duidelijkheid te creëren, laat ik het dan zo zeggen. Want het is een lastig thema.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:55 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, voorzitter. Ik wil vragen nog even over die sheet van, en inhaken op de vraag van Van der Heide. Kijk supermarkten daar is de zondagsopening succesvol, mijns inziens is het zo dat ondanks economische crisis eettenten om het oneerbiedig te zeggen, supermarkten, wat al heel weinig van merken omdat eten en drinken gewoon doorgaat, dat is iets heel anders dan een kledingzaak enzovoort, maar bedoelt u nou met uw sheet; als ze hier open zijn en elders niet dan is het een succes, want volgens mijn supermarkten zouden, beetje overtrokken gezegd, in drie dagen precies hetzelfde kunnen verkopen, dat eten en drinken gaat gewoon door en men koopt absoluut niks meer of minder als ze 24 uur per etmaal open zijn en 7 dagen in de week, wordt er net zoveel verkocht dan de helft van de tijd. Bij wijze van spreken. Of zie ik dat nu helemaal verkeerd.
  • 0:2 Dhr. A. Oosterhof
   Nou ik denk dat u dat helemaal verkeerd ziet.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, wilt u mij dat dan eens uitleggen.
  • 0:32 Dhr. A. Oosterhof
   Waar het om gaat is dat je in deze tak van sport van wel weet aan te sluiten bij de koopmomenten van de klant. En ook de supermarkt, supermarkten die hebben natuurlijk qua assortiment, zijn ook aan het kantelen, dat zijn ook bedrijven die naast food ook in de sfeer van non-food de nodige dingen hebben aan te bieden en aanbieden. Dus ja het is ook de combinatie, maar uiteindelijk geldt; weet aansluiting te vinden bij de koopmomenten en de koopbehoeften van de klant. Dat is waar het om gaat.
  • 0:22 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, u zegt dus; de consument wil gewoon op andere tijden zijn producten, om maar even precies ??? ik heb het niet over plantjes en zo, maar ik heb het nou, en ook niet over hamers in supermarkten, ik heb het gewoon over eten en drinken, food, dan denk ik dat dat een hele stabiele verkoop is of het nou 2, 3, 4, 5 of 6 dagen is. Dat denk ik en ik weet het zeker.
  • 0:3 Dhr. A. Oosterhof
   Nou, ok.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:32 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik had nog even een vraag. Misschien staat MKB Noord-Nederland daar heel anders in, maar ik lees het van MKB Servicedesk, ondernemersplatform landelijk volgens mij, daar staat, ik citeer even; ik verwacht dat het tot een verschuiving in het winkelgedrag van de klanten gaat leiden het levert niet zozeer meer klanten op alleen de klandizie verspreidt zich over 7 dagen i.p.v. 6. En daar lees ik ook bijvoorbeeld, is die zondag dan een rendabele dag, niet perse, sterker nog als de winkel op zondag open is is het zaterdag een stukje rustiger.
  • 0:35 Dhr. A. Oosterhof
   Nou ja natuurlijk zit is dat aspect er ook in dat sluit weer aan bij de opmerking van de ondernemer uit Musselkanaal, hadden we, wilden we het perse hadden we het gewild, maar nu het onderdeel is van ???????????? , maar nu het onderdeel is van ons economische systeem in dit land, ja dan is in zekere zin voor ondernemers ook het nodig dat je die ruimte krijgt. En ja, verschuiving dat zou, maar het kan ook best zijn dat op andere momenten in een week de tijden weer worden teruggeschroefd, dat zie je ook. Er zijn binnensteden waar je vroeger om 8 uur ’s ochtends terecht kon en nu sta je om 8 uur voor veel dichte deuren.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zie daar nog een vraag van meneer Bieze, GBS.
  • 0:24 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Dank voor uw betoog luid en duidelijk. Ik heb even een vraag over dat vastgoed want, en dan gaat het met name over die huurcontracten in combinatie met leegstand waarin wij signalen krijgen dat projectontwikkelaars of vastgoedboeren contracten blijven aanbieden van 5 jaar en dat daardoor winkels vertrekken.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is dit misschien ook een vraag voor straks in de discussie? Dat we er dan op terugkomen.
  • 0:5 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   ja, nou ja, dat mag wat mij betreft. Maar ik was wel benieuwd hoe het MKB hierover denkt.
  • 0:9 Dhr. A. Oosterhof
   ja, volgens mij inderdaad ik wil er op een later moment graag het nodige over zeggen, maar het lijkt me inderdaad handiger om het bij het onderwerp te houden, toch?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daar een reactie op geven?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag als portefeuillehouder.
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als portefeuillehouder ja, want volgens mij hebben we wel het onderwerp winkeltijden openstelling op de agenda staan en niet gelijk de hele detailhandel structuur. Wat wel heel erg belangrijk is, want dat ben ik met meneer Bieze eens, is op een gegeven moment en dat had ook met de insprekers te maken in de zin van hoe zou een centrum ontwikkeling ingevuld moeten worden en hoe biedt die nog voldoende toekomst voor de detaillisten en continuïteit voor de toekomst en dan hebben we het over de leegstand, dan hebben we het over de vastgoedpartijen, dan hebben we het over huurcontracten hoe daarmee om te gaan en dat is op dit moment niet het onderwerp van vanavond. Ik zal met alle plezier, want wij zijn ook voor die 4 regionale centra in het kader van de detailhandel structuur in overleg met een INretail, met de MKB, maar ook met ondernemers zelf, dus ik zou dat graag willen verbinden als één onderwerp en misschien willen deze heren dan met alle plezier terugkomen, kunnen we ze dan nog helemaal inhoudelijk bevragen op dat deel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is ook een optie.
  • 0:10 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dat is ook een optie voorzitter, maar …. Ik wil er best in mee gaan hoor, het probleem is bekend, ook tot op dit moment.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja, ik heb nog even een vraag. Heeft u in uw hele overweging, in het rapport heeft u ook de visie en de zicht op hoe het met de kerndorpen gaat, de koopgedrag van mensen uit, bewoners uit kerndorpen, zijn die daar ook in meegenomen?
  • 0:3 Dhr. A. Oosterhof
   U bedoelt met kerndorpen?
  • 0:19 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   De kleine steden rondom het gecentraliseerde Stadskanaal en alles wat eromheen is, want kijk in de kerndorpen, er is natuurlijk een hele verschuiving plaatsgevonden met dertig jaar geleden waren daar heel veel winkels, alles in weggegaan op een gegeven moment, zijn weer wat grote concerns binnengekomen, maar ik ben heel benieuwd of dat ook meegenomen is in het hele verhaal.
  • 0:2 Dhr. A. Oosterhof
   De volgende spreker zal daar wat verder op ingaan.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan lijkt het me goed om nu naar de presentatie van meneer Marjolee te gaan.
  • 6:34 Dhr. M. Marjolee
   Ja, goedenavond. INretail, voor zover u niet helemaal bekend, vroeger heette het CBW MITEX, en dat is een driekwart jaar geleden verandert in INretail, omdat de wereld veranderd en INretail ook dacht wij moeten ook midden in INretail gaan staan. Het is na eigen zeggen de grootste landelijke belangenorganisatie voor de non-food, dat is niet helemaal waar, het is vooral de mode, schoenen, sport en woninginrichting branche die daar lid van zijn. sinds een half jaar zijn tuincentrums ook aangesloten en de juweliers lijken ook aan te gaan sluiten, maar ze vertegenwoordigen wel heel veel leden. Zowel zelfstandigen als ketens. Ik zal dit even overslaan, dit ben ik, ik wordt ingehuurd door INretail al drie jaar lang om door het hele land te adviseren concreet voor projecten voor collectieven van ondernemers. Auke en ik zijn op dit moment ook betrokken bij de regiovisie voor Oost-Groningen, dus we zijn ook heel erg lokaal actief. Ja, het grappige is waar de hele discussie tot nu toe over ging, en ik was heel blij met de opmerking van Auke op de reactie van de vraag vanuit het CDA, kan dat niet op drie dagen. Mensen de klant wil het, de klant is aan het veranderen en de klant dat zijn consumenten, dat zijn mensen en we blijven maar redeneren vanuit het aanbod. En aanbodredenatie, zowel vastgoed partijen als ondernemers hebben allang door dat zij niet meer bepalen wat er verkocht wordt en waar het verkocht wordt en hoe, de klant bepaalt dat. Als we daar niet op inspelen dan bepaalt hij waar die komt en hoe die het doet. En daar moeten we nou eens een keer echt toe overgaan. Ik zou bijna zeggen denk u zelf maar eens hoe u zou willen winkelen op zondag en hoe u dat doet en welke keuzes u maakt. Die keuzes maakt u tegenwoordig thuis achter de i-pad en de informatie die u tot uw beschikking hebt, en die informatie betreft o.a. waar zijn koopzondagen, waar worden evenementen gehouden, waar worden leuke dingen gedaan. En dat bepaalt het klantengedrag. En dat klantengedrag is enorm aan het verschuiven en een van die dingen die daaruit voortkomt is dat dus de koopavond niet meer in trek is en dat komt omdat de koopzondag zo in trek is, maar daar kom ik zometeen wel met cijfers op terug. Dit is Maslow, Maslow gebruik ik overal om te verklaren waarom onze winkelgebieden er uitzien en wat we moeten doen om onze winkelgebieden goed te houden. En dat is omdat we in ieder geval moeten zorgen dat ze dus gewoon heel veilig zijn, dat ze compact zijn en compleet en als we alles op orde hebben dan gaan we beleving bieden. En die beleving is juist de reden waarom koopzondagen gekoppeld aan evenementen zo interessant zijn voor consumenten en dus voor ondernemers. Maar dan moet je die beleving wel bieden en dat is waar we met onze winkelgebieden aan moeten werken. Ik kreeg een opmerking over wat een leuke plaatjes heb ik, hier ga ik een beetje snel doorheen. Wat is nou beleving, wij hebben presentaties door het hele land al sinds 2010 om de ondernemer te verleiden zich weer meer zoals vroeger op de klant te gaan richten. De rest boven die ziet u ook op tv als u wel een oplet op de reclame dat is een barbier die weer een half uur lang iemand gewoon scheert in Rotterdam en de mensen staan uren in de rij om dat te doen. allemaal leuke concepten, in het midden onder een wasmachine centra waar vooral studenten gebruik van maken omdat het bijna een huiskamer is en ze kunnen ter plekke eten. Er worden weer hele mooie winkeltjes gemaakt waar whisky verkocht wordt, maar dan ook echt goeie whisky in allerlei soorten en maten, de schoenenfabriek kleedt winkels aan op een manier zoals we gewend zijn vroeger hoe schoenen gemaakt worden en niet meer in die rijen in de winkels in stellages. En ja ik kan wel doorgaan met dit soort leuke fotootjes, maar dit zijn goede ondernemers en die ondernemers die verleiden vanzelf klanten en als die ook nog op internet staan en dat is vrij simpel tegenwoordig met Googlemaps weet de klant ze ook nog te vinden. En of je nou in Groningen woont en je weet hem te vinden in Maastricht via een web shop heb je de wijn besteld en is die binnen twee dagen thuisbezorgd. Kortom het klantengedrag, hier kan ik avonden over praten, is gewoon enorm aan het veranderen en dat heeft impact op wanneer die klant koopt. Zowel door de week met de openingstijden, op de koopzondag, op zaterdagavond en op zondag. Ik heb zometeen wat cijfers, hier staan wat dingen op een rij, het zijn wat kleine letters dus ik zal een beetje helpen. Vier op de tien Nederlanders winkelt minstens maandelijks offline. Ik weet niet of u het zelf ook regelmatig doet, maar dingen doen wij vaak kopen doen wij graag offline, gaan we niet, maar wij vinden het nog steeds leuk om naar de winkel weer te gaan. Fulltimers, en dat is wel iets wat we ons allemaal moeten beseffen, mensen die de hele week werken, die meer dan 32 uur per week werken, dat is tegenwoordig bijna fulltime, vroeger was het 36 en 40 uur, die mensen kunnen gewoon overdag niet naar een winkel. Laat staan dat je nog in steden komt waar tussen de middag dicht is dan kunnen ze daar ook niet terecht, dus wanneer moeten die nou fysiek naar een winkel, dat is op zaterdag, maar dan willen ze met hun kinderen sporten, de koopavond is al niet zo leuk meer want er zijn ook veel winkels dicht, dus dan wordt het zondag, dan hebben ze tijd. Of wij het nou leuk vinden met zijn allen als ondernemer of niet, maar die ondernemer moet uit zijn eigen bedrijfsvoering stappen en gaan nadenken over wanneer die klant het wil en wanneer die tijd heeft. Uitgave patroon is de grootste verandering. Ja, ik hoor het net zeggen door de mode ondernemer. Wij zijn een grote deel van ons inkomen gaan besteden aan andere dingen dan winkelproducten. Of dat nou de hypotheek is of je pensioen of hogere woonlasten, dat is zo. Maar wij stikken in het geld. Echt allemaal, we hebbe zoveel op de bank staan, we zijn het rijkste land va Europa, wij geven het alleen niet uit. Waarom? Omdat we er niet toe verleid worden. Het is gewoon de ondernemers zijn een beetje vergeten om die consument te verleiden en het leuk te maken in de winkels. Want het geld is
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik iets vragen, ik vind wel dat u een beetje overdrijft, want ik hoor
  • 0:1 Dhr. M. Marjolee
   Zal ik mijn verhaal afmaken?
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Jawel, maar ik hoor van heel veel gezinnen die het heel moeilijk hebben, met hypotheek en ????kosten enzovoort, dus het gaat niet op dat u zegt “wij stikken in het geld”.
  • 0:5 Dhr. M. Marjolee
   De nederlanders in het algemeen zijn de rijkste land van Europa, dat wil niet zeggen
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik klaag niet, dat niet.
  • 2:4 Dhr. M. Marjolee
   Nou ja, bijna iedereen heeft genoeg geld, zullen we het daar op houden? Want ook die gezinnen die het moeilijk hebben die kopen ook op zondag. Ook gewoon graag bij de supermarkt. De zondagse openstelling en dat is in een no tijd gegaan, beseft u zich dat goed. Het is natuurlijk in een stad als Amsterdam, wat een toeristische functie heeft, daar waren alle winkels al heel vroeg op zondag open en die verandering van de wetgeving heeft er in een no-time voor gezorgd dat de zondag gewoon zijn ja bijna een vast patroon is geworden. De reistijd is vaak bepalend, maar eigenlijk is meer bepalend en ik hoorde net al goed zeggen ook door meneer Idema; wat doen je concurrenten in de omgeving. Nogmaals ik ga niet pleiten voor koopzondagen, ik geef alleen feiten aan waar je rekening mee moet houden, dat is de klant maar dat is ook de concurrentie en is ook de mate van stedelijkheid waar jezelf toe behoort. Wat wij iedereen aanraden is wel biedt offline, dus in je winkel, zoveel mogelijk hetzelfde als je online aanbiedt. Als je online ongeveer 3 x zoveel aanbiedt als je in je winkel hebt ja waarom zou die klant dan nog naar je winkel komen. de meerderheid wil zaterdags fashionwinkels langer open. Ik heb hier een cijfer dat 63% graag zou willen, wij hebben onderzoek laten doen, vooral in de mode en de schoenen en de sport. 63% van de consument die zou graag willen dat we zaterdag tot 6 uur open zijn i.p.v. tot 5 uur. Dus een uurtje langer. En zelfs een derde tot 7 uur als het kan. Wat wij ook heel veel bepleiten bij binnensteden bij gemeentes die nadenken over veranderende openingstijden, koppel het op die manier aan de horeca, koppel het aan bijvoorbeeld goedkoper parkeren op zaterdagavond, dan blijven mensen die gaan bijvoorbeeld wat later naar de stad, blijven wat langer hangen en die gaan bijvoorbeeld ook nog wat gebruiken. Maandag
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb nog even een vraag.
  • 0:1 Dhr. M. Marjolee
   ja
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Over uw fashion winkels, u beseft hier dat de ene fashion winkel na de andere hier over de kop gaat? In deze streek?
  • 0:1 Dhr. M. Marjolee
   Ja.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En hoe moet ik dat dan zien als u zegt van zo’n winkel moet dan maar een uur langer open zijn. ik bedoel de ene winkel die is failliet en de ander die volgt en er zijn nog wel meerderen die volgen.
  • 0:19 Dhr. M. Marjolee
   Nou wat we net ook hadden, er werd een vraag gesteld hoe laat moeten ze s’ochtends open moeten ze dan later open. En moeten ze dan langer open blijven, dat heeft er puur mee te maken dat die klant gewoon niet kan komen op het moment dat hij er tijd voor heeft. Dus die fashion winkel zou kunnen nadenken of die bijvoorbeeld wat later opgaat en dan wat langer open blijft.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar ik vraag mij af of u wel beseft dat het gewoon hier een hele lastige en moeilijke gebied is als het gaat om de fashion.
  • 0:16 Dhr. M. Marjolee
   Ik ken uw gebied al 25 jaar, ik adviseer hier al 25 jaar en er gebeuren hier inderdaad dingen waarvan ik denk dat zou anders kunnen, maar daar zitten we met zijn allen voor om dat dan beter te organiseren. En niet die ene fashion winkel.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Er zijn meerderen, maar goed.
  • 1:02 Dhr. M. Marjolee
   Ja, meerdere winkels, maar dat zijn ook ondernemers als het goed is en die bedienen klanten. De koopavond is over, maar tot 9 uur open is wel een optie. We zien dat gewoon landelijk, ik heb hier een artikel van Amersfoort waar echt ondernemers zijn geïnterviewd die zeggen van ja wat ons betreft kan de koopavond wel dicht en dat komt allemaal door die koopzondag. Nou dit zijn uitkomsten over die koopzondag, er werd net een vraag gesteld hoe is dat in de kleine kernen. In de kleine kernen is dat ook gemeten en dat klopt, in de kleine kernen willen minder mensen een zondag openstelling, maar dat heeft er ook mee te maken dat die kleine kernen minder aanbod hebben waarvoor die zondag openstelling bedoelt zou zijn. gemiddeld in het land, in Nederland, dat 46% van de consument zou wel een zondag openstelling willen en hoe groter het stedelijk gebied hoe groter de mate van stedelijkheid, hoe groter dat percentage, u ziet het zeer sterk stedelijke gebieden wil 64%, dat is bijna 2/3 zou wel een zondag openstelling willen.
  • 0:03 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling, CDA.
  • 0:5 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ik vind het wel opmerkelijk op zich, dus de meerderheid van Nederland wil het dus eigenlijk niet, dat is wat ik zie. Klopt dat?
  • 0:20 Dhr. M. Marjolee
   Nou dat is een meting op dit moment, dat komt omdat, u weet de winkeltijdenwet is een jaar geleden in juli gewijzigd en wat we nu zien en dat kunt u ook zien in uw eigen stukken van de regio wie er wel en wie het niet heeft vrijgegeven. Ja, we zitten in een tussenfase. Het gaat gewoon
  • 0:3 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   U kunt ook zeggen dat 46% wel wil.
  • 0:14 Dhr. M. Marjolee
   Ja, tis maar net wat u ziet. Kijk u zit ook in een fusiefase, je ziet ook heel veel fusiegemeentes en dan veranderd het beeld opeens weer heel snel, we hebben nog heel veel kleine kernen en die bepalen nog ook heel veel.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, mevrouw Luijken, SP.
  • 0:49 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik denk dat het is niet alleen op zondag gewoon zomaar je boodschappen doen. als je hier woont in deze omgeving heb ik ook niet de behoefte om op zondag in Stadskanaal te lopen, maar het is wel leuk om een dagje naar Rotterdam te gaan of naar Amsterdam. Het is dus gewoon meteen een dagje, of Groningen, het is gewoon meteen een dagje uit en dat is het verschil en ik denk je kan die grote steden gewoon niet vergelijken met de mensen hier, niet met de mentaliteit van de mensen hier en de mensen daar, maar dat gaat gewoon niet lopen. Kijk dat op zondag die supermarkt open is, in principe is het natuurlijk gewoon onzin, de meeste mensen hebben hier gewoon tijd om op zaterdag of de supermarkten zijn allemaal tot 8 uur ’s avonds open. Niemand werkt 24 uur per dag, dus iedereen kan gewoon zijn boodschappen doen lijkt mij.
  • 1:10 Dhr. M. Marjolee
   Aanbod schept vraag hè. Je ziet dat steden waar ze die stap zetten en ze beginnen vaak met supermarkten, daarna volgen heel snel de bouwmarkten op de avonden. Mensen gaan er gewoon gebruik van maken. Het is niet per definitie dat ze het niet zouden kunnen op die zaterdag, maar het gemak is wat de consument op prijs stelt en als, laten we eerlijk zijn, en dan haal je het concurrentieverhaal weer om de hoek, als het in een regiogemeente of in een buurgemeente wel kan dan zie je heel snel dat uitwijkgedrag. En ik wil echt even terug naar het feit dat hier niet gewikkeld zou kunnen worden, dat het niet gezellig zou kunnen zijn op zondag, dat is natuurlijk niet waar, het is wel voor de bevolking die hier is ligt misschien voor de hand om voor een dagje gezelligheid naar Groningen eerder te rijden, maar ook je eigen ondernemers die kunnen hun best doen om het op een zondag aantrekkelijk te maken. Het is een grote plaats Stadskanaal, net zoals Veendam, net zoals Hoogezand, net zoals Hoogezand en net zoals Sappemeer. Dat zijn allemaal behoorlijk grote plaatsen waar heel veel mensen wonen die ook gewoon goed bediend willen worden, dus daarvoor moet je niet moeten uitwijken naar Groningen.
  • 0:03 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar het aanbod is hier natuurlijk wel een stuk beperkter dan het aanbod in een grote stad. Ik bedoel ik heb drie telefoonwinkels, vijf modezaken en dan zijn we klaar. Dus het aanbod is
  • 0:05 Dhr. M. Marjolee
   Nou ik vind dat u uw eigen stad tekort doet.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou op het ogenblik gaat het natuurlijk wel heel erg hard hier, er blijft gewoon weinig over zo. Het is allemaal hetzelfde.
  • 0:22 Dhr. M. Marjolee
   Ik denk dat het in heel het land best wel lastig is, maar we zien ook wel weer ontwikkelingen dat het weer de goede kant op gaat en ja inderdaad ondernemers moeten niet in hun eentje, maar met elkaar samen met de gemeente en vastgoed, moeten keihard werken op dit moment om het weer de positieve kant op te laten vallen. Dat klopt, maar daar werken wij ook hard aan in de regiovisie.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik kan u wel even een voorbeeld geven. Ik ben afgelopen zondag ben ik even naar Groenrijk of de firma Lokken daar die had een
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien kunnen we dat beter bewaren voor straks de discussie, of niet.
  • 0:25 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik wil deze nog even, ik wou ook even reageren dan op wat mevrouw Luijken zegt. En er was een ondernemers beurs en daar waren allemaal ondernemers die hun eigen bedrijf promoten, het was een hartstikke drukbezochte driedagen evenement en die zondag die was ook behoorlijk druk bezocht, dus ik, er valt genoeg te beleven hier. Ik vind ook je moet ook jezelf daarvoor inzetten en ook mensen een kans geven daarin.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dat klopt.
  • 4:26 Dhr. M. Marjolee
   Hier had u een heel leuk filmpje gezien met de uitkomsten van de enquête die werden snel getoond, helaas kunnen we die hier niet laten zien, maar ik heb u al wat cijfers genoemd. en dit is de laatste sheet waar ik nog even op in zal gaan. Maar het belangrijkste is wel om ook even te melden dat, het zijn vooral, we hebben best wel veel mensen die langer werken dan 32 uur per week en vooral die mensen, 55%, heeft aangegeven in de enquête, het zijn puur cijfers uit een onderzoek, 55% zou graag willen dat de zondag open gaat. Diezelfde mensen grotendeels vooral diezelfde mensen zouden ook de 2e Pinksterdag, Koningsdag en 2e Paasdag open willen. Dus wat wie hier aan het woord is is de consument. Dat wil ik alleen even meegeven. Nou dit is Algemeen Dagblad, daar staat er 2105, maar dat was 2015, zoals ik al zei 60% van de steden en dorpen die heeft al elke zondag een koopzondag. In 177 van de 347 gemeenten, dat is ongeveer de helft, is inmiddels de koopzondag gezien verruimt. En wat je in ieder geval ziet is waar het mee begonnen is, dat is die eigen regeling heeft u ook vanuit de oude winkeltijdenwet, waarin je in ieder geval op 15.000 inwoners 1 supermarkt een openstelling mocht geven. in steden waarin het verruimt is is men begonnen met de supermarkten. De supermarkten willen allemaal heel graag tegelijk open. En wat je daarin ook ziet is dat het en de bestedingen verruimt heeft bij de supermarkten, maar ook de supermarkten geven eerlijk toe dat er ook een verschuiving heeft plaats gevonden en bij de meeste supermarkten is de zondag inmiddels net zo aantrekkelijk als de zaterdag. De bouwmarkten die zijn er al heel snel in meegegaan behalve dat ze, u kent de slogans misschien wel, ik neem dat het hier ook is van 8 tot 8 of van 9 tot 9, maar ook op koopzondag, ik woon zelf in Leusden, maar Amersfoort “Karwei” is bij ons gewoon elke zondagmiddag open. En het hele seizoen door. Dus in deze periode heeft die ook plantjes e.d. waardoor het ook daar heel druk is. Wat je wel ziet is dat het vooral de binnensteden zijn, laten we daar gewoon eerlijk over zijn, het zijn vooral de binnensteden en vooral de grotere binnensteden die open zijn, de wijk – en de buurtcentra eigenlijk niet. En als er een supermarkt zit in een buurt- of wijkcentrum zie je niet vaak dat de zelfstandige of de speciaalzaken mee open gaan. Bijzonder is dat in Nederland, in het buitenland wel, ik weet niet of u het herkend van de vakantie, als je in Frankrijk op zondag naar een ????markt gaat en er zit daar een bakkertje bij dan is die gewoon open op zondag en dan kan je daar gewoon een croissantje halen. Maar wij doen daar niet aan mee want dat halen we dan liever bij de supermarkt blijkbaar. Of die bakker die springt er niet op in. Bij de keuze voor de koopzondag, en dat wil ik even goed stellen, u heeft een onderzoek gedaan onder de ondernemers die is wat minder goed beantwoord en er is altijd verdeeldheid onder ondernemers, dat gaf Auke ook al aan, het is heel moeilijk om alle ondernemers op één lijn te krijgen, maar wat ik wel bepleit, en wat wij bepleiten, is dat de keuzes die je maakt, die u maakt met uw gemeente, dat heel nadrukkelijk die ondernemers wel eenduidigheid gaan naleven. De consument komt naar een winkelgebied, als we vrijlaten aan de ondernemers wanneer ze opengaan, ja dan kunt u het zelf inschatten wat dat wordt, de ene week is de ene winkel open, de andere week de andere winkel, met verschillende tijden, dat wordt een rommeltje voor de consument. Even los van het feit dat het vaak niet goed gecommuniceerd wordt naar de consument wanneer de winkels open zijn. en dan kan je het beter niet doen. Dan werkt het averechts, je kunt beter voor die keuze gaan waarin je de grootste gemene deler hebt en waar de ondernemers zich achter kunnen scharen en je daar dan ook aan houden. En dat is iets wat de ondernemersvereniging met name zich ter harte zou moeten nemen, want een consument die ergens komt waarin hij echt niet weet van tevoren wat open is en de ene week teleurgesteld wordt en de volgende week ook weer, ja die kiest voor een andere stad, laat dat helder zijn. en dat is wat wij echt heel vaak terugzien en dat is wel iets wat je van tevoren ondernemers
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik nog iets over deze sheet vragen?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vraag, de inspreker, ik geloof dat meneer Havinga het was, die had het over bloktijden, tijden waarop de winkels in elk geval open zijn en dan mogen sommige winkels iets eerder en sommige winkels nog iets langer. Wat vindt u daarvan?
  • 0:41 Dhr. M. Marjolee
   De meeste winkels zijn van 12 tot 5 open op zondag. Het is gewoon heel logisch, de consument gaat voor die tijd niet naar het winkelgebied dan heeft hij andere dingen te doen, dat is ook heel veel gemeens, laten we eerlijk zijn, die daar ook gewoon het geloof mee dienen, want na twaalven, zelfs 13.00 uur wordt ook wel gekozen, en na vijven hebben de mensen ook wel weer wat anders te doen op zondag, dus dat zijn gewoon prima tijden. En je ziet eigenlijk, ik vind ook dat de supermarkten zich daar dan ook weer aan moeten confirmeren, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat hoeft niet perse, je hebt ook supermarkten in Amsterdam die zijn echt veel langer open op zondag, maar het zou natuurlijk goed zijn als ze open gaan op zondag dat ze allemaal tegelijk open gaan.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dus als ik het goed beluister; uniforme tijden. Niet ???? na ervoor of erna, gewoon hetzelfde.
  • 0:6 Dhr. M. Marjolee
   Vanuit de consument geredeneerd is dat altijd wenselijk. Dan weet hij waar hij aan toe is.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb nog een vraag over deze sheet. U hebt een beeld wat landelijk is. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, hier in Stadskanaal hebben we, en u zegt ook dat is een getal, 15.000 inwoners, dan mag je één supermarkt open hebben dacht ik
  • 0:1 Dhr. M. Marjolee
   Dat was vroeger hè, bij de oude
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar omdat wij nog steeds in die situatie zitten, ben ik wel nieuwsgierig naar, we hebben hier geloof ik 7 in Stadskanaal en in Musselkanaal 2, in Onstwedde 1 dacht ik even uit mijn hoofd, supermarkten zitten. Als die allemaal open gaan, en dat heeft u onderzocht neem ik aan, gaat er iemand van, dat er iemand last van krijgt, want nu is er maar 1 open. Dus ik kan me voorstellen
  • 0:2 Dhr. M. Marjolee
   Ik weet niet hoeveel inwoners Stadskanaal precies heeft.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   30.000, meer dan 30.000
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   32.500
  • 0:2 Dhr. M. Marjolee
   Dus er zijn nu twee supermarkten als het goed is open.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, in Musselkanaal is 1 open en hier in Stadskanaal is 1 open.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meer
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   watblieft?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   drie
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja maakt ook niet uit.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Stel uw vraag.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het gaat erom, wat mijn vraag is gewoon dat ik mij afvraag van als ze allemaal open zijn dan krijgen ze minder klandizie, dat lijkt me logisch. Dat is nu geconcentreerd op 1.
  • 0:20 Dhr. M. Marjolee
   Dat weet ik niet, want supermarkten hebben verschillende formules, ze bedienen verschillende klanten en het is maar net wat die klanten gaan doen. die kunnen nu niet terecht bij die supermarkt op zondag en die kan dat straks wel. dus of er vindt verschuiving van de omzet plaats of er komen mensen van buiten daar op af. Je hebt de Aldi, is echt een, bedient een ander segment dan de Jumbo om maar wat te zeggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik was even vergeten hoelang u actief was hier in Stadskanaal, misschien dat
  • 0:0 Dhr. M. Marjolee
   Hoelang wij hier nu bezig zijn?
  • 0:0 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja.
  • 0:7 Dhr. M. Marjolee
   Nou wij zijn in de regio bezig, maar ik kom al 25 jaar in het noorden van het land als dat uw vraag is?
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, ik meen mij te herinneren dat u zei dat u Stadskanaal heel goed kent, maar
  • 0:0 Dhr. M. Marjolee
   Nou, ja, redelijk
  • 0:29 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik had een vraag over, nou u noemt heel vaak vanuit de consument geredeneerd. Ik zou graag willen weten van vanuit de winkelier geredeneerd of vanuit de ondernemer geredeneerd en die kom ik niet vaak tegen. Dat is de eerste vraag. Verder zie ik een cijfer van 54% die geen zondag openstelling wil. En Stadskanaal heeft volgens mij nauwelijks tweeverdieners en ik zie heel veel fulltimers opgemerkt en heeft u ook onderzoek gedaan naar hoe die in Stadskanaal is.
  • 0:5 Dhr. M. Marjolee
   Nee, dat is mij niet gevraagd. Ik moet hier een algemeen beeld van landelijke, een landelijk beeld schetsen
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, maar mijn vraag heeft u daar cijfers van
  • 0:3 Dhr. M. Marjolee
   nee, maar dan zou ik zeggen doet u er onderzoek naar. Ik zou ook pleiten dat u een onderzoek doet
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou die zijn ons wel bekend
  • 0:6 Dhr. M. Marjolee
   Ja? Ik heb niet begrepen dat hier een consumenten onderzoek is gehouden. Er is alleen gevraagd om
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Vraagt u mij of ik cijfers van een enquête heb? Die heb ik niet nee.
  • 0:10 Dhr. M. Marjolee
   Nou, nee, daarom ik ken ze ook niet want anders zou ik ze hier wel gebruikt hebben. Wij kunnen ze doen voor u, als u dat wilt, dat....ja, INretail heeft daar
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, u verkondigd uw zaak heel goed, dat is ondertussen wel duidelijk.
  • 0:54 Dhr. M. Marjolee
   Nee, nee, nee, ho wacht even. INretail is een belangenbehartiger voor ondernemers en wij bieden ondernemers aan dat ze dat soort onderzoeken kunnen laten verrichten. Dat is niet dat wij nou zo graag onderzoek willen doen. dit is gewoon, dat gaf Auke ook aan, dit is een heel moeilijk verhaal. want u begon met uw vraag; wat is nou de wens van de ondernemers. Die is niet eenduidig. Het groot winkelbedrijf en het MKB hebben vaak een iets andere mening, maar dat komt, met alle respect, en daarom noem ik de consument zo nadrukkelijk, het MKB blijft een beetje hangen in het denken vanuit hun eigen bedrijfsvoering. En wil je de klant bedienen en wil je met elkaar aantrekkelijk zijn als winkelgebied dan zul je meer rekening moeten houden met de veranderende wensen van de consument. Dat is de kern van het betoog. En dat kan betekenen dat je op maandag bijvoorbeeld dan dichtgaat als je op zondag dan open wilt en je blijft maar vanuit je bedrijfsvoering denken ja
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat, men kan maar een keer het geld uitgeven, dat begrijp ik.
  • 0:01 Dhr. M. Marjolee
   Ja, ik ben bijna klaar. Zal ik zo even afronden of wilt u, heeft u
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers.
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Werkgelegenheid in deze regio is ook een belangrijke issue zeg maar hè. Heeft u ook gegevens hoe de veranderde winkeltijden en openingen welk effect dat heeft gehad op de werkgelegenheid in den lande.
  • 0:12 Dhr. M. Marjolee
   In den lande schept het werkgelegenheid, ja. Het schept werkgelegenheid, maar vooral dat zijn we wel, het zijn vooral scholieren en mensen die graag op zondag willen werken en wat bij willen verdienen.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   En buiten de zondagsopening?
  • 0:7 Dhr. M. Marjolee
   Het heeft niet, het heeft geen werkgelegenheid gekost op die manier. Het is gewoon extra service aan de klant.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, ok. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik had dezelfde vraag m.b.t. de werkgelegenheid.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima.
  • 0:25 Dhr. M. Marjolee
   Nou, waar we om mee begonnen en dat werd net ook gezegd, stem het wel af op de regio. Hou daar toch wel rekening mee. Uw regio heeft bijna allemaal koopzondagen regeling. Ja, dan kun je ook wel zeggen van ik doe het dan niet, ja dat kan, maar dan kiest de klant die op zondag wil winkelen in ieder geval niet voor u. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, misschien hoort het in dit gremium niet thuis en dat het na de vakantie komt, maar u weet de nieuwbouwplannen of de ontwikkelingen van de Outlet Center in Assen, dat is niet ver hier vandaan dat is 20 minuten, waar men toch echt plannen heeft ontwikkeld of gaat ontwikkelen meen ik van 400 winkels en ik reageer er even op omdat u zegt afstemming op de regio is belangrijk dus dat wordt nog wel een hele uitdaging denk ik.
  • 1:7 Dhr. M. Marjolee
   Auke en ik waren allebei betrokken bij Zuidbroek, we zijn ook betrokken bij Assen, INretail en MKB zijn er ook mee bezig samen met MKB Assen en Winschoten kennen we ook . Ja en de koopavond lijkt over, we zien overal dat de koopavond minder wordt, dat hebben we al eerder gemeld, maar tot 9 uur open blijven is wel een optie en ik zal u zeggen ik ben al een jaar lang adviseur voor het opstellen van een centrumvisie in Zevenaar. Zevenaar is ook een plaats wat ook een factory outlet wil aan de rand van haar gemeente. In Zevenaar hebben ze een weekmarkt op vrijdagmiddag, die begint om 13.00 uur en die gaat door tot in de koopavond tot 21.00 uur. En dat is echt een voorbeeld hoe het ook kan. Een type van een soort evenement, wat mensen gewoon op vrijdagmiddag naar de stad trekt, ze blijven hangen in de avond, winkeliers zijn er blij mee, horeca is er blij mee en de klant is er blij mee. Het is gewoon inspelen op de klanten behoefte. En dan zijn er echt allerlei dingen mogelijk. Dit was hem.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:02 Dhr. M. Marjolee
   Graag gedaan. Volgens mij hebben we alle vragen ????????????
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk wel dat alle vragen gesteld zijn ondertussen. Als blijk van waardering.
  • 0:22 Dhr. M. Marjolee
   Wat aardig, dank u wel. Ik wens u in ieder geval alle wijsheid toe in het maken van een keuze en mochten er nog dingen onduidelijk zijn, op de website van INretail kunt u het filmpje wat we niet hebben kunnen laten zien teruglezen met de uitkomsten van het onderzoek.
  • 0:49 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan komen we nu bij de behandeling van het punt over de winkeltijdenwet. Er staat opiniërend op de agenda u heeft allemaal de stukken daarvoor gekregen, u heeft de presentaties gehad, het is de bedoeling zoals mevrouw Galama ook al aangaf, richting geven welke kant het college op kan om een raadsvoorstel te schrijven. Wie wil daarover het woord voeren? Dan begin ik bij mevrouw Brongers van het CDA.
  • 2:9 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Twee onderhoudende presentaties als ik het zo mag zeggen. wij hebben ook kennis genomen van de bespreeknotitie en ik wil graag beginnen om te zeggen dat het CDA uitgangspunt, in het kader van de zondagsrust, dat wij hoog in het vaandel hebben, toch als wij kijken naar deze hele discussie en wat het op moet leveren dat wij ook vooruit moeten gaan, wil ik zeggen dat we vanuit dat standpunt wel principieel zijn, maar echter niet star willen zijn als we kijken naar verdere ontwikkelingen en mogelijkheden. Uit de enquête is gebleken dat de ondernemers 12 zondagen in principe voldoende vinden, althans daar zijn de meeste van de ondernemers mee eens. En die indicatie van de ondernemers is voor ons een belangrijk goed. Wij zien in de bespreeknotitie 4 scenario’s en kijkende naar de verhalen die wij gehoord hebben uit de presentaties vinden wij echter ook belangrijk dat wij inspelen op het koopgedrag van de klant want immers dat is ook een groot goed voor de ondernemers. Meneer Westen heeft daar ook over gesproken, het liefst doen wij het helemaal niet, maar de tijden zijn, het is 2015 dus wij zullen ook wel iets moeten, dat is ook in het belang van onze eigen onderneming. Ook hebben wij gehoord dat het werkgelegenheid met zich meebrengt en ik noemde zonet ook al dat is een belangrijke issue ook voor het CDA. Als het gaat om, daar sluit ik dan mee af, de thema avonden bijvoorbeeld, “moonlightshopping”, zoals het hier in onze gemeente is georganiseerd en wat wij als een succes hebben mogen beleven zeg maar, dan vinden wij dat daar ook ontheffingsmogelijkheden voor moeten blijven. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed dat de winkeltijden, dat het besluit weer op de agenda staat en in de uitwerking naar aanleiding van de vergadering van vorig jaar zijn er denk ik goede slagen gemaakt. Duidelijk is dat in de omgeving van Stadskanaal de meeste collega’s hun keuzes gemaakt hebben. Het is dan ook goed om te zien dat de gemeentebesturen niet op de stoel van ondernemers zijn gaan zitten. De ondernemers zijn prima in staat om hun eigen keuzes te maken en het zal onze raad sieren als ze zich hierbij aan zouden sluiten. Schoenmaker houdt je immers bij de leest. In onze ogen kan deze raad dan ook geen andere keuze maken dan het vrijlaten aan de markt, willen wij het weglekken van omzet en werkgelegenheid een halt toeroepen. Duidelijk is onder meer ook in de presentaties van vanavond dat het leidt tot meer omzet en meer werkgelegenheid. Internet is niet te stoppen, maar we kunnen wel de concurrentie in de regio mogelijk maken. En dit mogen wij de “knoalster” ondernemers niet onthouden. En ik denk dat daarom een snel en zorgvuldig besluit geboden is en het mag ook duidelijk zijn dat het scenario 2, zoals vanavond ook door de ondernemersvereniging is aangegeven en door de heer Westen zelf, een goed begangbare pad is. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:50 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Nou gelukkig hoor ik geluiden die wij ook allemaal wisten te melden dus ik denk niet dat we in herhaling moeten vallen. Het is wel heel belangrijk dat we met de tijd meegaan. Ik vind het heel fijn dat er een duidelijk verhaal is gekomen van de handels- en de winkeliersvereniging om aan te geven wat hun wens is en we hebben alle vertrouwen erin dat zij dat met hun achterban, met hun leden goed weten te managen, maar de boodschap die hier ook eerder door de heer Marjolee is gegeven, ik kan mooi even spieken want de bordjes stonden er nog, dat is wel duidelijk dat we moeten denken aan vanuit de klant, maar ook duidelijkheid geven wanneer de winkels dan open zijn, het moet geen rommeltje worden in die zin. Dank u wel, en wij gaan voor optie 2 in die zin.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Van der Heide, CU.
  • 5:06 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel. Ja de zondag is voor ons een bijzondere dag, wij zijn dus ook voor de zondagsrust. Omdat dit ook niet algemeen bekend meer is in de maatschappij wou ik daar toch iets uitleggen over hoe de CU daarin staat. We vinden het belangrijker dat deze zondag die verwijst naar de opstandingsdag van Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, onderlinge ontmoeting, maar ook voor bezoek aan familie en vrienden. Het is een gemeenschappelijk rustpunt, het is waardevol om samen een dag vrij te zijn. Het besef ook dat wat we verliezen als we gaan voor volledige zondagsopenstelling of misschien nog wel voor zondagsopenstelling. Eén dag in de week om tot rust te komen voor een nieuwe werkweek weer begint is gewoon goed. De waarde van de zondag moet meer tot zijn recht komen, dit is ook voor de bescherming van kleine ondernemers. Meer dan ooit is het een dag van bezinning, collectieve rust is van groot belang. Werknemers die niet op zondag willen werken mogen dus ook geen nadelige gevolgen ondervinden van de keuze. Op zondag wordt niemand gedwongen om te werken. Toch komt er meer en meer druk te staan op ondernemers en werknemers om op zondag te werken, het argument dat winkelen ook ontspanning is wordt daarbij vaak genoemd. Maar voor de ontspanning van de een levert de ander gewoon een inspanning en kleine ondernemers komen steeds meer in de verdrukking als zij gedwongen worden om op zondag te werken omdat zij het personeel niet hebben om 7 dagen per week open te zijn. Een collectieve rustdag doet dus de samenleving goed. En we zijn ook geen voorstander van een 24uurs economie. Initiatieven zoals thema avonden ontwikkelen om publiek te trekken is prima. Zo zullen winkeliers ook steeds meer wegen moeten gaan vinden om klanten te behouden, zoals goede webwinkels op een internet site. Digitaal en face to face winkelen zullen elkaar steeds meer ontmoeten. Maar tegelijkertijd hebben we ook oog voor de maatschappelijke context van vandaag, we leven niet langer in een overwegend christelijke samenleving. Toch geloven we dat de samenleving op verschillende redenen gebaat is bij de rustdag. Te denken valt aan de kleine winkelier zoals ik al eerder genoemd heb, maar ook de positie van de werknemer. U noemt in de bespreeknotitie dat met name jongeren die op bijvoorbeeld zaterdag verplichtingen hebben vinden de mogelijkheid om op zondagmiddag te werken een uitkomst. Tevens is de extra toeslag voor werknemers op basis van het CAO een mooie bijkomstigheid, maar u weet net zo goed als wij dat een CAO zomaar kan veranderen en er is geen garantie. Vorig jaar sprak u in uw voorstel van ondernemers die zich positief hebbe geuit en van een groot deel van de bevolking die openstelling toejuicht. In het stuk vinden we echter niets terug wat daarnaar verwijst naar het groot deel van de bevolking. In de bespreeknotitie staat dat van de 200 ondernemers 57 gereageerd hebben en daarvan is 49 vindt 12 koopzondagen meer dan genoeg. We hebben net ook gehoord dat er nooit meer gebruikt worden dan 5. U bagatelliseert dit onderzoek een beetje, tenminste zo komt het op mij over. En u noemt het niet representatief en benadrukt dat we er geen vergaande conclusies uit kunnen trekken. Wij zien niet in waarom het geen goed beeld zou weergeven van het geheel van de 200 ondernemers. Daarmee onderschat u de ondernemers. Wij gaan ervan uit dat men genoeg verstand en inzicht heeft om te weten wat hier speelt met betrekking tot de winkeltijdenwet. Daarbij zijn de handels- en ondernemersverenigingen ook actief benaderd, er is goede promotie gevoerd hebben we gelezen. Via social media, advertenties en de website. Wij concluderen dus ook dat er geen behoefte is aan een verruiming onder de ondernemers. Dit wordt ook bevestigd door geluiden die we hebben gehoord vanuit de handelsvereniging. En ook de uitkomst van de stellingen bevestigen dit. We hebben nog wel een vraag; in het stuk wordt ook gesproken over een bijeenkomst op 28 januari, daar zou dan een kleine meerderheid voor de volledige vrijstelling zijn. En die is van vorig jaar, niet van dit jaar. Daarbij zaten echter ook, tussen de winkeliers, andere ondernemers en zelfs raadsleden, collegeleden en ga zo maar door en landbouwers, het geeft geen getrouw beeld van wat er gesproken wordt over winkeliers. Dan nog even over het figuur 1.1en daar werd net ook over gesproken van kijk dan naar de buurtgemeenten wat daar speelt, neem dat ook mee. Ja, klopt, maar als ik mag zeggen vroeger heb ik altijd geleerd van mijn moeder, en die uitspraak kent u waarschijnlijk ook wel; “als er aine in de sloot springt dan springst du er toch ook nait geliek achteraan” oftewel; je moet goed overwegen wat je eigen gemeente wil. En dat is volgens mij nu ook wel duidelijk geworden. Dan tot slot. In een economie waarin langer moet worden doorgewerkt is de verhouding tussen de arbeid en rust zeer belangrijk. De CU staat voor de zondagsrust. Een teruggang in het aantal koopzondagen zou hier goed bij aansluiten. We komen in de tweede termijn nog hier wel op terug als het aan de orde is.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:24 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Goed dat het, dat het opiniërend stuk hier voor ligt zoals één van de beide heren ook al zei; het levert altijd forse discussie op. Volgens mij is er ook geen 100% oplossing voor de winkeltijden en de zondagsopenstelling, maar wat we wel kunnen constateren is dat de wereld om ons heen aan het veranderen is. Als ik kijk naar mijn kleinzoon van 3 dan weet hij al precies hoe de i-pad werkt. Nou dat konden wij ons, althans ik mij, 40 jaar geleden niet voorstellen, nee ik heb er geen moeite mee hoor, dat valt gelukkig wel mee, maar zo is dus in de afgelopen jaren onze wereld veranderd. En dat betekend ook dat klanten anders gaan kopen, internet groeit als kool op jaarbasis en van ondernemers vereist dit die een winkel hebben dat zij hun strategieën moeten gaan aanpassen. Goed dat dit voorstel hier ligt. Als ik even kijk naar het raadsvoorstel van 4 april waarin de gemeente op 28 januari 2014 een bijeenkomst met 130 ondernemers heeft gehouden, dan concluderen 54% van de ondernemers die toen aanwezig waren dat zij de winkeltijden helemaal vrij wilden hebben. En een jaar later is die situatie toch iets anders voorzitter en ik vraag mij wel af waardoor deze verandering nu heeft plaatsgevonden. Misschien dat u dat weet. Het is goed om het samen met de ondernemers op te pakken waarbij zij dus wel rekening moeten houden met wat de klant wil, want de klant bepaalt toch wel een beetje wat de ondernemer moet doen. wij zijn nog niet uit het scenario, want wij voelen veel voor scenario 1 en ook wel voor scenario 2, wij willen daar binnen de fractie nog eens goed over praten en dat scenario 1 is vooral gebaseerd op wat er vorig jaar in die bijeenkomst is gezegd, dus daar komen wij dan tijdens de raadsvergadering wel op terug. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals.
  • 2:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Nog even een kleine historie eigenlijk want de het aanpassen in de verruiming van de winkeltijdenwet dat stamt al uit 1985 en meneer Westen was zo aardig om te zeggen dat het D’66 was, maar het is inderdaad ook op initiatief van kamerlid Louise Groen al toen die tijd is dat toen opgerakeld. En in ’96 leidde dit tot 12 koopzondagen per jaar en zo zorgde verruimde zondag openstelling voor hogere inkomsten voor ondernemers en genereert het economische groei in banen, met andere tijden we zijn dus al 20 jaar bezig om de winkeltijden te verruimen. En nu is het eigenlijk denk ik gezien het winkeltijdenwet en zoals het hier voor ons ligt is het bijna gelukt denk ik om nu toch eens eigenlijk sinds 1985 om toch eens tot een eensluidend oordeel te moeten komen en winkeliers hun gang te moeten laten gaan en gang dan in positieve zin denkend aan consument en om hun eigen behoeftes aan te passen aan de consument of andersom wat je maar wilt. Wat ik ook belangrijk vindt en wat wij belangrijk vinden in het stuk wat hier ook staat dat is ons imago, wij schijnen adellijk te zijn en dat heeft te maken met het imago omdat we het MKB vriendelijkste gemeente zijn van de provincie Groningen en regio Noord- Nederland en dat is natuurlijk een titel die we maar zo niet hebben binnengehaald en onze voorzitter waar ze ook komt kan daar erg trots op zijn dat die titel is binnengehaald en dat geeft inderdaad adel verplicht of als je het op zijn frans “noblesse oblige” dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dat zijn we denk ik ook als, dat denk ik ook dat wij als, dan vinden wij ook dat je als raad van Stadskanaal eigenlijk dat MKB vriendelijke imago eigenlijk totaal moet omarmen en blijven omarmen dat we in ieder geval de titel niet
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Even een vraag aan de heer Pals, maar we zijn de MKB vriendelijkste gemeente geworden terwijl er geen zondagsopenstelling is.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, maar daarom zeg ik ook meneer Van der Heide, en wat het college dan ook netjes in het stuk heeft gezet, adel verplicht. Dus wil je het ook blijven en wil je de titel ook blijven behouden, uiteraard ga je uit van een andere situatie van waar die MKB ????????, maar wil je het houden zou je dat ook moeten, iets aan moeten doen dat je de titel blijft houden. En niet dat
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Daar verschillen we dan waarschijnlijk van mening.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dat is wel duidelijk meneer Van der Heide dus daar hoeven we ook helemaal niet, dat gaan we ook echt niet uitdiscussiëren, maar het is een opiniërende avond en de raadsvergadering komt nog meneer Van der Heide, dus in die zin zullen we elkaar denk ik nog wel spreken. Maar even terugkomend op MKB vriendelijkste gemeente, ik vind dat we die titel moeten houden, moeten verdedigen en moeten waar mogelijk moet dat gewoon verdedigen en daar aan beantwoorden. Dus kortom wij kunnen daar als D’66 denk ik heel kort over zijn dat we natuurlijk als we moeten kiezen uit de scenario’s gaan we in ieder geval om het opiniërend neer te leggen gaan we in ieder geval voor scenario 2, geluisterd ook te hebben naar de voorzitter van de winkeliersvereniging, naar INretail en naar de winkeliers zelf denk ik dat scenario 2 het beste past in het model die wij willen toepassen. Dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Idema, SP.
  • 2:40 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik heb naar de beide presentaties geluisterd en dat roept wel heel veel vragen bij mij op en meneer Maarsingh die zei al iets van geld zat, maar daar twijfel ik ook wel een beetje aan hoor, want mensen geven hun geld maar één keer uit. Maar toch wij kunnen ook niet blijven stilstaan bij de wereld die om ons heen veranderd dus ik heb met heel veel ondernemers gesproken en wat mij het meeste zorgen baart dat is de kleine ondernemer want die gaat hier van lijden denken ze zelf, niet dat ik dat kan bepalen, maar dat denken ze zelf, omdat de supermarkten een optie hebben om alle zondagen open te zijn. ik weet niet of dat haalbaar is. Laat ik eerst wat anders vertellen; toen ik in de horeca werkte, dat is 30 jaar geleden, toen ging alle horeca ging om 12 uur dicht hier in Stadskanaal, 12 uur was gewoon einde, schluss, maar in Groningen waren ze tot 01.00/02.00 uur open. Iedereen wou graag van 01.00 tot 02.00 en 02.00/03.00/04.00 open, nu zijn ze allemaal tot 02.00/03.00 uur open en de horeca is bijna uitgestorven want om 01.00 uur begint het pas te lopen. Toen in de tijd dat ik nog in de horeca werkte was om 08.00 uur stonden rijen voor de deur om naar binnen te willen, dus ja ik denk van dat, maar wat ik ermee bedoel te willen zeggen dat, dat je wel alles kan verruimen, maar uiteindelijk is iedereen daar een keer van gedupeerd denk ik, maar los daarvan wij moeten meegaan omdat de andere gemeentes om ons toe ook meegaan en ik denk dat het heel goed is dat de ondernemers gewoon goede afspraken maken om onderling te komen tot een bepaalde thema en dan gezamenlijk open zijn. Het mag niet zo zijn dat een deel open is en een ander deel dicht is, dit lijkt me heel onverstandig. Als je dan als winkelend publiek naar Stadskanaal gaat en je bent van plan om naar een bepaalde winkel te gaan dat die dicht is. De supermarkten, ja dat is een apart verhaal, ik vind het wel heel lastig en daar komen wij in de raadsvergadering zeker op terug, dat ze allemaal open moeten zijn, alle zondagen. Dan nog even over meneer Westen, want ik vond wel dat meneer Westen heel iets wezenlijks zei; mijn personeel wordt dubbel betaald en die krijgen een fles wijn mee naar huis. Ik hoop dat alle ondernemers dat gewoon doen die op zondag open gaan want dan kunnen ze ook genoeg personeel vinden die op de zondag wil werken denk ik. Maar even over de zeg maar de bouwmarkten en Westen en Luijtjens en dat soort winkels, ja ik begrijp dat die gewoon een regio functie hebben en dat die een wens hebben om langer open te zijn. Dat was even mijn inbreng.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik de SP nog vragen naar hun scenario voorkeur.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   scenario 2.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama, portefeuillehoudster, wilt u hier op reageren? Uiteraard.
  • 3:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga toch hier staan voorzitter, want ik vind dat iets makkelijker om dan een overzicht te hebben voor nou alle kanten voor de regio, anders mis ik de fractie van het CDA. We hebben al heel wat discussiepunten naar voren horen brengen door de fractieleden met name ten opzichte van de twee presentaties van MKB, VNO-NCW en INretail. Ik denk dat het in die zin ook goed is om de hele discussies om ze in de context van de veranderende wereld neer te zetten. Ik realiseer me op het moment dat we over ontwikkelingen spreken eventueel over een grote stad dat dat niet vergelijkbaar is met Stadskanaal. Aan de andere kant hebben wij geconstateerd vorig jaar bij de discussie op een gegeven moment dat u als raad nog een aantal vragen had die met name zeiden van maak eens duidelijker hoe die ontwikkeling is en geef ook eens aan wat er van ondernemers gevraagd wordt hoe ze daar zelf in staan wat het voor het personeel betekend en hoe het überhaupt in onze regio op relatief korte afstanden bij de andere gemeenten ligt. Nou volgens mij heeft u dat in de bespreeknotitie die voorligt eigenlijk met zijn allen meegekregen en zitten daar nog een aantal onduidelijkheden in die waar u vragen over stelde en dat had dan ook vooral te maken met de eerste discussie die plaats gevonden heeft aan het begin vorig jaar, dat was in theater Geert Teis, dat was naar aanleiding van de discussie over de economische ontwikkelingen breed, waarin ook een stukje discussie plaats heeft gevonden over hoe kijken ondernemers en dat zijn dan de centrumwinkeliers die daar vertegenwoordigd zijn, maar ook andere ondernemers vanuit Stadskanaal, hoe denken die eigenlijk over de maatschappelijke ontwikkeling en wat zou dat moeten betekenen voor de winkeltijdenopenstellingen in de gemeente Stadskanaal, daar was toen van het aanwezige publiek, en uit mijn hoofd waren dat er rond de 130, was dat een grote meerderheid die zei van volgens mij moet je het gewoon vrijgeven, maar met vrijgeven en ik denk wel dat dat duidelijk moet zijn, wordt niet per definitie bedoelt dat je dus dan ook 52 zondagen open bent. Dat is ook niet wat de heer Havinga hier als voorzitter van de centrumwinkeliers en de handelsvereniging naar voren heeft gebracht. Waar het vooral om gaat is dat de vraag is ga niet als gemeente de 12 koopzondagen die wij waarschijnlijk maximaal zullen gebruiken, ga die niet bepalen door die vast te leggen op een datum, maar laat dat aan ons detaillisten over.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide u heeft een vraag?
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik had een vraag over die betreffende avond. Spreken we dan over dezelfde avond, 28 januari 2014, die u ook noemt in het raadsvoorstel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja
  • 0:14 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dan heb ik een vraag inderdaad, want daar staat 54% en ik had er een vraag over gesteld, misschien dat u die nu mee kunt nemen, van weet u wie daar toen aanwezig waren. En 54% is volgens mij geen overgrote meerderheid.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou het is in ieder geval een meerderheid, zelfs 1 stem in onze raad kan een meerderheid vertegenwoordigen. Dat is ons democratische spel. Er waren 130, om en nabij, ik heb ze niet allemaal geteld, om en nabij 130 ondernemers in de zaal, waarvan een deel centrumwinkeliers was, maar er was ook een deel op een gegeven moment wat tot de andere ondernemers behoort in het kader van het MKB. Dus niet per definitie alleen ondernemers uit de centrumwinkeliers, maar wel
  • 0:0 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Maar ook bezoekers
  • 2:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, niet bezoekers, vertegenwoordigers die met mekaar het ondernemersveld, het bedrijfsleven vormen in onze gemeente. Die hebben over en weer natuurlijk een kijk op een gegeven moment over de ontwikkelingen in de markt, de ontwikkelingen in deze tijd en ook op een gegeven moment wat men daarvoor verlangt van een wel of niet faciliterende overheid. En daarom denk ik van de discussie gaat hier dus niet echt over, als je goed luistert naar de centrumwinkeliers, wat ze toen gezegd hebben en wat ze nu weer zeggen, het gaat er niet om wij willen 52 zondagen per week of per jaar open zijn, wij willen, en wij denken niet meer als ongeveer 12 zondagen nodig te zijn buiten de grootwinkelbedrijven met een bovenregionale functie en de supermarkten, maar wij willen flexibel in kunnen spelen op welke zondagen dat zijn. dus in wezen hebben we het in die zin niet eens over een vermeerdering van het aantal zondagen, maar over een flexibele inzet die gevraagd wordt niet te laten bepalen via een aanvraag en een data die de gemeente bepaald, maar meer waarin ze zeggen van wij spelen in op de actualiteiten die er spelen. Stel je voor, laten we een voorbeeld noemen, de energiewachttour die we het afgelopen weekend zaterdag in onze gemeente hadden die hadden we de bijvoorbeeld de slotrit gehad, de finale, en die was op zondag geweest, sport, stel dat de flexibiliteit van de ondernemers had kunnen betekenen dat ze zeiden van nou als dat plaatsvindt op zondag dan willen wij zondag 12 april onze winkels openstellen omdat er een evenement is. Die flexibiliteit zit niet in het gegeven wat we nu hebben en dat is de flexibiliteit die ze vragen. Laat ons dat zelf invullen, laat die verantwoordelijkheid aan ons ondernemers over en dat hebt u vanavond ook gehoord, in wezen bepaalt de consument wat hij wil en onze ondernemers willen daar op inspelen. Zonder daarmee de vraag te stellen om elke zondag open te zijn. Want ik ben het eens dat als je niet duidelijkheid creëert in je centrum dat het ook een gatenkaas kan worden en dat versterkt het imago niet. En daar zijn voorstanders van en er zijn tegenstanders bij, dat beseffen wij ons, maar in wezen zeggen wij de meervraag is eigenlijk helemaal niet zozeer aanwezig. De hoe vraag, laat ons het flexibel invullen en wij spreken als centrumwinkeliers met elkaar af wanneer we dat eventueel doen, die ligt veel sterker voor.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mag ik even een vraag stellen. De portefeuillehouder zegt dus nu; de middenstanders vragen, en dat heb ik ook begrepen van de heer Havinga, wij vragen maximaal 12 zondagen, behalve die uitzonderingen, scenario 2 is genoemd, en alleen wij willen zelf de keuze kunnen maken en niet een papier, een formulier invullen en de gemeente, even afgezien of de gemeente handhaaft, ik dacht dat de gemeente ook in de afgelopen periode niet gehandhaafd heeft, ik denk het, maar goed, u zou dat kunnen ontkennen of bevestigen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan ik.
  • 0:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou, dat hoor ik dan graag van u. Maar dat is dus de vraag, maar hoe, u zegt nou er wordt niet meer ruimte gevraagd, maar flexibiliteit, geef maatwerk en hoe wilt u dat dan controleren. Of wilt u niet controleren. Want als er een voorstel ligt moet dat natuurlijk toch wel een voorstel zijn waarin de inhoud ook klopt met de werkelijkheid, met de uitvoering. Kunt u daar nog eens iets over zeggen?
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou allereerst voorzitter als ik mag kan ik de vraag van meneer Maarsingh beantwoorden in de vraag van; heb ik gehandhaafd, heb ik niet gehandhaafd. Ik kan niet handhaven wat vastligt. Dus als er geen data vastliggen kan ik ze ook niet handhaven. Voor 2015 zijn er niet 12 koopzondagen vastgelegd in data, wat ondernemers tot op heden hebben gedaan, en daar doelt u op, gebruik gemaakt van
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????? heeft gebruik gemaakt van, ja ik weet het ook niet, de heer Westen zei het zelf al, maar goed
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   van de koopzondagen
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ok
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En je kunt niet vastgestelde dagen kun je dus aanvragen en van dat recht wat gold van 12 zondagen gebruik maken, wat die ondernemers vragen is dus de verruiming want daar heeft u het ook in gezien, wat de centrumwinkeliers met name, ook in Stadskanaal en Musselkanaal, vragen is meer die flexibiliteit. Die realiseren zich dat ze in deze regio gewoon geen markt hebben om 52 zondagen open te gaan. Dus willen ze graag beter georganiseerd daar gebruik van maken. Eventueel verbonden met die flexibiliteit met evenementen met een stukje beleving daar waarvan zij inderdaad weten wanneer de klant komt. Als wij dat niet doen, laten we ook gewoon heel eerlijk zijn, als wij dat niet doen, toen wij de zondagsuper nog niet open hadden toen stonden ze gewoon bij de buurgemeenten.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, nee, maar dat is mijn vraag eigenlijk niet voorzitter. Mijn vraag is eigenlijk gewoon; 12 zondagen, dat voorstel wat de heer Havinga hier ook heeft gepresenteerd, en vul dat flexibel in. Nou ik denk dat je heel flexibel naar ondernemers moet zijn, die moeten eigenlijk zelf die keuze kunnen maken als er ruimte wordt gegeven, maar controleert u dat dan ook. Ik weet dat in Zwitserland boeren die moeten de koeien zoveel dagen buiten hebben en iedere dag als ze buiten zijn hebben ze een streepje op de deur, ik bedoel hoe kunnen wij dat regelen, of zegt u dan nou ze moeten het zelf allemaal maar zien het is maximaal 12, maar ik heb er ook geen zicht meer op. Dat neem ik u niet kwalijk, maar gaat dat dan zo?
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, de vraag is van in hoe verre u de zaken wilt reguleren of een stukje dereguleren. Als u zegt van we geven het vertrouwen aan ondernemers en we spreken ze aan op hun verantwoordelijkheid omdat flexibel in te vullen met 12. Ik kan ze moeilijk aanspreken als het er 10 worden, ik zou ze aan kunnen spreken als het er 13 worden.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou, dat is nou precies de vraag; kunt u dat?
  • 0:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en dan zeg ik heel eerlijk; in het kader van op een gegeven moment efficiënte en effectieve inzet van handhavingsmiddelen en mensen en uren, als alles netjes verloopt en wij weten dat het er 12 zijn omdat de handelsvereniging, bovendien merken we dat in onze centra, als het de 13e keer zou gebeuren en het heeft geen trammelant veroorzaakt weet ik niet of ik daar het hele jaar mensen voor moet laten lopen om dat te controleren. Ik vind, en dat is ook een stukje vertrouwen geven meneer Maarsingh, ik vind dat als je afspreekt met handelsverenigingen en centrumwinkeliers dat je het via hun ondernemersorganisatie laat lopen om daar goed mee om te gaan, dat je ze ook het vertrouwen moet geven om daar 12 van te maken. En eigenlijk hebben we in de afgelopen periodes gezien dat het er niet eens 12 zijn. als ze dat vragen en ze vullen het in laten we dan eerst eens kijken hoe het netjes loopt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan hoeven we er ook niet meer over te spreken.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, ho ho, maar u moet daarbij niet gaan zeggen en als het er dan 13 worden nou ja dan ik, nee dan spreken wij af zegt u dan dat het er 12 zijn en de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie en de ondernemers. En maken zij er een zootje van dan wordt er ingegrepen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is iets heel anders als streepjes op de deur of er voldoende koeien zijn geteld, nee streepjes op de deur of er voldoende koeien zijn geteld dat is heel wat anders dan het vertrouwen geven en bij een constatering dat het vertrouwen beschaamt wordt gaan handelen en gaan optreden. Daar ben ik toe bereid.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, dank u wel voor het antwoord.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Galama.
  • 2:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, eigenlijk voorzitter hoor ik, maar nog niet iedereen heeft precies de richting aangegeven, maar hoor ik eigenlijk de meeste fracties aangeven van, op enkelen na die zeggen het mag ook één zijn, maar de realiteit gebiedt ons op een gegeven moment om er mee om te gaan in de richting van 2, dus creëer die ruimte, creëer die flexibiliteit, hou de ontwikkeling netjes in de gaten, kijk op een gegeven moment naar het werkgelegenheidsaspect in relatie tot onze omliggende gemeenten, geef die bedrijven met een bovenregionale functie überhaupt de flexibiliteit en de ruimte en volg het netjes of dat vertrouwen gerealiseerd wordt en geef ten aanzien van de thema avonden, geef de ruimte. En dat zijn de moonlightshopping en dat zou ook de noem een mooi thema voor de zomer, de lenteshopping of iets dergelijks kunnen zijn, wees daar een beetje flexibel in. Dan neem ik aan dat u daarin bedoelt die flexibiliteit dat dat op een gegeven moment 4 of 8 keer mag zijn per jaar op de normale niet zijnde de zondagen. Wat ik nog niet gehoord heb voorzitter en waar ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar ben, want de insprekers hadden het erover, maar ook in de presentaties kwam dat naar voren, hoe kijkt u aan tegen eventueel als een koopavond verloren gaat, maar de winkel openstelling wat flexibeler wordt in die tijden tussen 08.00 uur en eventueel 7 of 8 uur ’s avonds al naar gelang de sector waarin men werkzaam is, want het maakt wat uit of iemand food of horeca heeft et cetera of kleding, want dan denk ik kleine kleding bedrijven die inderdaad op een gegeven moment een consument wel weten te krijgen tussen 5 uur en 7 uur ’s avonds, maar daardoor ’s morgens niet eerder of misschien pas om 12 uur open gaat, je dat kan in het ondernemerschap heel veel betekenen en dat wordt ook van ondernemers verwacht om daar op in te spelen. Dat is ook hun core business en dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente om daarin te treden wat nu in het kader van ondernemerschap zeg maar passend is in de ontwikkeling.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers.
  • 0:21 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   De portefeuillehouder heeft gelijk als dat antwoord hebben wij nog even laten zitten zeg maar, maar als CDA kunnen wij ons daar prima in vinden en dat doet onderling alleen maar goed om gebruik te maken van die mogelijkheid om de tijden niet naar de zondagen, maar per dag aan te passen.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat betekend dat we in de uitwerking van het raadsvoorstel die verschuiving meenemen et cetera, voorzitter dan ben ik toch ook benieuwd wat het voor de fractie van het CDA betekend als variant 2 wordt ingevoerd als dat eigenlijk op hetzelfde aantal koopzondagen uitkomt dan als we nu hebben.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wat ik al gezegd heb in de eerste termijn; wij zijn principieel wat betreft de zondagsrust, maar we willen niet star zijn en hebben vanavond de geluiden gehoord van de ondernemer en ook de wens van de klant en het veranderend gedrag, dus dan neigen wij naar scenario 2.
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja voorzitter en de vragen en opmerkingen die de heer Van der Heide van de CU heeft gemaakt die kan ik heel goed plaatsen, plaatsen vanuit de partij, plaatsen vanuit de ideologische beelden die u daarbij heeft, principiële keuzes die u daarin maakt, ik weet bijvoorbeeld ook de reactie vanuit de handelsvereniging vanuit Onstwedde, die gezegd heeft wat ons betreft mag het volledig vrijgegeven worden, alleen wij zullen er als dorp geen gebruik van maken. Ik vind dat die vrijheid, die moeten ondernemers dus ook hebben, dezelfde vrijheid als hun personeel heeft om niet op zondag te werken als ze daar principieel tegen zijn. dan mag ook iemand ook op basis daar van ook niet ontslagen worden en ik heb ook begrepen bijvoorbeeld van de tweede inspreker dat die zijn eigen personeel daarna bevraagd heeft
  • 0:0 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:31 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja, hier wordt een expliciet geval genoemd waar ik nog wel een vraag over had. Want ik heb het toen ik het las, drie keer moeten lezen, maar er staat bijvoorbeeld ook bij dat uitgesprekken en reacties blijkt tevens dat niemand tegen algehele vrijstelling is. Deze opvatting wordt breed gedragen blijkt uit de reacties, hierbij is vooral aangegeven dat het vanuit de supermarkt en grootwinkelbranche een grote wens is. En er wordt nog steeds gesproken over Onstwedde neem ik aan want dat staat precies allemaal in een zin, bijna. Maar dat heb ik ook overlegt met de handelsvereniging aldaar en die kunnen zich daar niet in vinden.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, wat ik u zei over de handelsvereniging vanuit Onstwedde, die geeft aan; geef maar vrij, dat was de eerste reactie vorig jaar al, maar wij zullen er geen gebruik van maken. Nou dat is een hele duidelijke stelling vanuit Onstwedde
  • 0:00 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik begrijp u, maar het is net één woordje; al wordt het vrijgegeven, wij maken er geen gebruik van. Dat zou het eerder moeten zijn dan heb ik begrepen.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja ik bedoel het is aan hun de keus om daar geen gebruik van te maken en als dat duidelijkheid geeft binnen het dorp Onstwedde dan respecteer ik dat, wat ik daarvan constateer is dat ze daarover geen mening hebben over wat gewenst is in Musselkanaal of Stadskanaal. Nou dan denk ik van dat is prima, daar kan ik respect voor opbrengen, ik wil ze niet dwingen.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, gelukkig niet.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar goed voorzitter.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En ook meneer Van der Heide, niet iedereen in Onstwedde heeft natuurlijk een christelijke signatuur, er zijn ook genoeg mensen die niet christelijk zijn, dus die
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Het gaat niet over het dorp, er wordt hier gesproken over Onstwedde
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, maar goed, het gaat over Onstwedde en hier wordt natuurlijk wel
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, het gaat over de handelsvereniging
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, maar hier wordt natuurlijk wel gesuggereerd van ja Onstwedde is natuurlijk een christelijke gemeente van oorsprong en dat is natuurlijk nu ok zo, maar het zijn niet altijd de christelijken, er zijn ook niet christelijken die natuurlijk wel gebruik maken van een koopzondag, die gaan naar Stadskanaal.
  • 0:00 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, maar daar hebben we het hier ook niet over.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 1:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, ik denk dat er op zich richting genoeg is om, meegegeven is om een raadsvoorstel uit te werken. Ik voel meerderheden in de zin voor de flexibiliteit en voor de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf om er goed mee om te gaan, ik denk dat dat ongeveer de lijn is. Ik maak ook de opmerking, want dat vond ik nog wel een belangrijke, ik begrijp ook dat er gezegd wordt van de consument kan het geld maar één keer uitgeven. En meneer Marjolee komt in het hele land en heeft misschien wel gelijk als we kijken van wat de spaartegoeden zijn op de banken over heel Nederland gezien, maar wij weten zelf een beetje hoe zwaar dat in onze regio kan zijn. en in die zin leg ik hem anders uit, dan denk ik van dan is het belangrijk dat wat er besteed kan worden toch ook bij ons besteed kan worden op het moment dat het uitgegeven wordt want volgens mij draait daar een deel van onze economie op, dat schept werkgelegenheid en dat hebben we nodig. Ik denk dat we voldoende lijn hebben met alle respect voor principiële keuzes die er zijn die zullen we ook meenemen, maar ik denk wel dat we voldoende richting hebben voorzitter om te raadsvoorstel uit te werken voor 18 mei.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er nog iemand die hierop wil reageren. Ik zie meneer Van der Heide. Toe maar.
  • 0:22 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   We hadden nog een vraag gesteld over dat er in het bespreekstuk ook gesproken wordt over een groot deel van de bevolking die de openstelling toejuicht. Mijn vraag is; waar komt dat weg. En er stond nog een zinsnede in die ik nu kan plaatsen, maar misschien kunt u hem toelichten. De kracht van een koopzondag schuilt in de beleving. Dat vond ik nogal een hele bijzondere.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een groot deel van de bevolking is niet gestoeld op een enquête onder de bevolking als u hem zo bedoelt, dus ik kan u geen statistiek laten zien van hoeveel mensen voor hoeveel mensen tegen welke mensen het nog niet weten. Wij hebben wel gezien op een gegeven moment dat de antwoorden met de zondag openstelling van de supermarkten af en toe, en dan noem ik maar een modern woord “boomingbusiness” was, dat men in rijen stond hier, ik ben ervan overtuigd dat onze bevolking niet zit te wachten op
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter, ja sorry dat ik onderbreek. Maar u zegt er staan hele grote rijen en het is boomingbusiness, maar waarom wordt er dan gekozen, bijvoorbeeld in Musselkanaal, dat de supermarkt niet meer open is op zondag.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, op dit moment weet ik dat niet, dat kan te maken hebben met hoe gebruik je de koopzondag wel of niet. Wij hadden tot en met dit jaar een loting van supermarkten wie er op zondag open mochten zijn. en een aantal supermarkten zijn er op vooruit gelopen die hebben vast gebruik gemaakt van 12 koopzondagen die niet vastgelegd waren in data. Dat heb ik net aan meneer Maarsingh verteld.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Vandaar ook mijn vraag ook.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja ,nee, dat begreep ik ook helemaal meneer Maarsingh. Wat je nu, wat er nu gevraagd wordt is algemene openstelling van supermarkten, het is aan het ondernemerschap van de supermarkten hoe ze daar mee omgaan en hoe daar gebruik van gemaakt moet worden. Er is wel gezegd van geef een beetje eenduidigheid, want dat vraagt de consument, qua openstelling. Wij hebben geen enquête gehouden, maar we weten wel wat gelukkig ook vanuit de kant en de visie vanuit de ondernemers gezien wordt en wat het consumenten gedrag is en wat de consument vraagt. Daar kun je iets van afleiden of je het leuk vind of niet, dat is een tweede, maar er is een ontwikkeling in de maatschappij die dat laat zien.
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Maar dan zou je toch haast zeggen dat er geen behoefte is want men bleef zelfs steken op 5 koopzondagen.
  • 1:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, ik weet het niet. Als u het met een tikker wilt tellen hoeveel mensen op die zondagen zijn, ik wil niet in de voetsporen of op de stoel van de ondernemers gaan zitten of ze er 4, 8, 12 of 20 moeten organiseren, ik wil op een gegeven moment dat ze daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat ze organiseren, wanneer ze het organiseren en hoe ze dat combineren. En dan kom ik bij uw tweede vraag, namelijk beleving, dat is, en ik hoop dat u dat uit de presentaties ook hebt kunnen opmaken, de consument komt niet alleen meer een bezoek brengen aan een centrum voor een kledingwinkel alleen of voor een supermarkt alleen of heel gericht, die wil eigenlijk een stukje combinatie van; horeca, van cultuur, van evenementen, van openstelling van de winkels zodat ie desnoods met zijn hele gezin eropuit kan gaan waarbij ze verschillende dingen doen op dat moment waarin ze als het ware vermaakt worden, dat is de beleving waar om gevraagd wordt. En wat ons bedrijfsleven vraagt, speel daar op in gemeente, faciliteer dat en doe dat op een wijze waarin wij ons deel in de maatschappij namelijk op een gegeven moment tot de ondernemer kunnen invullen. En dat is wat er bedoelt wordt, wat er gevraagd wordt, en dat gaat inderdaad in een razend tempo want 30 jaar geleden, ik ben er maar niet op in gegaan meneer Idema, want ook 30 jaar geleden werkte ik wel eens in de horeca, maar de wereld is echt veranderd en ook daar zullen wij aan moeten wennen. Voorzitter volgens mij heb ik voldoende beantwoord.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, hoor bedankt. We wachten dat aangepaste raadsvoorstel dan wel af.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zie meneer Idema, die heeft volgens mij nog een vraag aan u.
  • 0:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De portefeuillehouder zei nog iets over de verruiming van de openingstijden door de week. Ik denk dat hetzelfde opgaat als met de openingen van de zondagen, dan moet je er wel voor zorgen dat het ook geen gatenkaas gaat worden met verschillende winkels die wel open zijn en niet open zijn. ’s morgens later open gaan, de een gaat straks om 12 uur open en de ander gaat om 8 uur open. Dan krijg je ook een heel raar beeld.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dat is afhankelijk van wat de consument komt vragen. Als je tegenwoordig met het openbaar vervoer reist en je komt ergens heel vroeg aan dan wil je koffie en een broodje kunnen pakken en dan ga je niet op zoek naar een spijkerbroek die je koopt. Maar als je uit je werk komt om half 5 of 5 uur en je denkt van eigenlijk ben ik eraan toe en ik heb nog wel een uurtje voordat ik terugreis en die shop is open en je koopt die spijkerbroek dan voldoe je als ondernemer aan de wens van die consument en daar zit ook de flexibiliteit in van openingstijden die afhankelijk is van het segment wat je voert.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U begrijpt wat ik bedoel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, maar ik hoop niet dat u van mij vraagt dat we dan ook zeggen; het mag, maar van 8 tot 5 of het mag maar van 9 tot 6
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   maar dat bedoel ik ook niet hoor
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik bedoel van dat er wel gewoon eenduidigheid is dat het winkelend publiek weet wanneer een winkel open is.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wanneer een winkel open is, met de flexibiliteit en daar zit gewoontegedrag in en dat wennen ze, maar dat kan dus binnen het geheel van 12 uur kan de ene winkel, al zijn ze misschien allemaal 8 uur open, maar de ene vroeg en de ander laat. Akkoord?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja voorzitter?
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Ik stel voor dat we even 5 minuten schorsen, 6.
  • 0:5 schorsing
 • 6 Inkoop AWBZ
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster, portefeuillehouder, ik geef u als eerste het woord om even in te leiden.
  • 1:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter dank u wel. Ja, het jaar is voor ons gevoel misschien nog maar net begonnen, maar we zijn al wel al twee maanden weer bezig om vooruit te kijken naar 2016 en 2017 en de inkoop van de zorg die op het programma staat. Want zoals u weet hebben we dat voor 1 jaar ingekocht. Het college heeft op zich de verantwoordelijkheid voor die inkoop binnen de kaders die de raad vaststelt en het college heeft al een besluit genomen. Namelijk dat we dat niet alleen gaan doen, maar met 11 andere gemeenten, en dat we daar een bijzonder model bij kiezen die de voordelen geeft van een bepaalde schaal wat we inkopen, maar aan de andere kant u als raad nog de mogelijkheid geeft om samen met het college een couleur lokaal mee te geven. en graag willen wij u informeren over dat proces van inkoop en daarvoor zal Hans de Bruin, onze collega, bijpraten over het proces en Irene Lavrijssen van het bureau CBP, de ontwerper van het model van dat bureau, u bijpraten over de techniek van de inkoop en het inkoopproces en de momenten waarop u als raad straks nog daarover mee kunt gaan praten. En ik ben niet de persoon om iemand het woord te geven, maar ik ben nu klaar met spreken voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima dan ga ik dat doen. U bent het eerst aan de beurt meneer De Bruin, aan u het woord.
  • 4:40 Dhr. H. de Bruin
   Ja, dank u wel. ik wil u even heel kort meenemen in waar we het dan nu eigenlijk over hebben. De wethouder melde al van we zijn eigenlijk al 2 maanden bezig om voor de WMO taken in 2016 met een nieuw model de inkoop te regelen, maar het is wel even goed om terug te kijken. Sinds 1 januari heeft de gemeente een groot aantal taken gekregen als het gaat om de nieuwe WMO, die staan hier eigenlijk op een rijtje, het gaat er om begeleiding individueel en groep. De persoonlijke verzorging dan eigenlijk het niet medische deel, kortdurend verblijf volwassenen, de middelen voor de cliënt ondersteuning voor ??????, de mantelzorg compliment, de inkomensregelingen, doventolk 24-uurs bereikbaarheid en beschermde woonvoorzieningen. Dat is een hele grote lijst van nieuwe dingen die je als gemeente moet gaan doen. Over de inkoop, waar we nu mee bezig zijn, gaat het eigenlijk alleen maar over het bovenste, begeleiding individueel en groep. Omdat die andere stukken dat hebben we afgesproken met de andere 22 gemeenten of doen we dat op een andere manier, bijvoorbeeld de inkomens regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, die is afgeschaft, maar we hebben dat op dit moment anders geregeld, mantelzorg compliment behoort ook tot het domein van de gemeente en daar komt op dit jaar mogelijk nog wel een nieuwe beleidsvoorstel. En Irene zegt toch wel even terecht; kortdurend verblijf voor volwassenen zit wel weer in die begeleiding individueel en groep. Het is eigenlijk over die aspecten gaat het nieuwe model. We hebben voor 2015 gebruik gemaakt, of eigenlijk moesten we gebruik maken van de zorg continuïteit, iedereen die hulp had voor 1 januari zou die hulp ook moeten houden per 1 januari 2015, dat is best wel een klus, want u heeft waarschijnlijk wel al alle persberichten en dergelijke gehoord dat het heel moeilijk is om de juiste klant, de juiste cliënt op de juiste regeling te krijgen en het lijkt er soms ook nog wel een keertje op dat wat we nu geregeld hebben met WMO, Wet Langdurige Zorg en de zorgverzekering dat het allemaal helder moet zijn. geloof me we zijn elke dag nog bezig om uit zoeken van wie nu wel bij welke regeling hoort. Voor dit jaar hebben we alles gedaan met de 22 Groningse gemeenten en dat is voor 1 jaar op basis van het continuïteitsarrangement en het contractmanagement is alles wat gaat over de contracten voor die inkoop dat wordt gedaan door de gemeente Groningen. Wat gaan we dan doen vanaf 1 januari? Er zijn nieuwe contracten noodzakelijk want het stopt gewoon en we gaan dat doen via het Ommelander samenwerkingsmodel, daar zal Irene straks het nodige over vertellen, we doen dat met 12 gemeenten en dat is verdeeld in een tweetal clusters en Stadskanaal zit in het cluster met de andere Oost-Groningse gemeenten. We hebben de afgelopen maand al een aantal voorlichtingsavonden zijn er gehouden voor de gemeenteraden, de WMO-raden en de participatieraad zijn op 26 maart bijgesproken over het model en ook de aanbieders zo’n 200/300 in getal zijn geïnformeerd over hoe dit model nu in elkaar zit. En Irene gaat daar verder op in. Ik weet niet of er eerst nog vragen zijn over dit stukje?
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb, ja voorzitter.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik hoor 22 gemeentes, nou ben ik even die ene kwijt die niet mee doet.
  • 0:6 Dhr. H. de Bruin
   Bellingwedde, want Bellingwedde heeft in al haar wijsheid besloten om dat zelfstandig te organiseren.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Hoor ik goed Bellingwedde?
  • 0:1 Dhr. H. de Bruin
   U hoort goed Bellingwedde.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u.
  • 0:3 Dhr. H. de Bruin
   Het noordelijk deel van de gemeente Westerwolde in oprichting.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als ik het goed begrepen heb deden we het eerst met 22 gemeentes en we willen nu terug naar dat Ommelander samenwerkingsmodel, dus naar die 15 die u niet opnoemt waar Stadskanaal dan onder valt, wat is daar de reden van, dat we dat gaan doen.
  • 0:31 Dhr. H. de Bruin
   De reden is dat de andere gemeentes allemaal andere keuzes hebben gemaakt. Dus men heeft met de andere gemeenten die hebben besloten om of als Groningen alleen of als volgens mij Haren zit er ook nog alleen tussen Westerkwartier heeft zich geformeerd en wij zijn uiteindelijk met, ja met 12 gemeenten is er besloten om dit model te gaan doen.
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En dan gaat het eigenlijk op dezelfde wijze als die, zoals we het nu ook geregeld hebben met de 22, dus alleen met betrekking tot de inkoop of komt daar nog een uitbreiding op.
  • 0:04 Mevr. I. Lavrijssen
   Nou ja de samenwerking is eigenlijk een beetje dynamisch ontstaan op een bijeenkomst waar een aantal ambtenaren aanwezig waren en daar is gesproken inderdaad van goh hoe gaan we in 2016 verder nu met de transities en met name de transformatie. Daar is gesproken over een aantal mogelijke modellen, samenwerkingsmodellen, en men heeft elkaar gevonden eigenlijk in het, op dat moment nog hun Smallingerland samenwerkingsmodel, inmiddels omgevormd tot het Ommelander samenwerkingsmodel en zo is men eigenlijk bij deze 12 gemeenten gekomen.
  • 0:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zal ik daar vanuit het bestuurlijk perspectief nog iets aan toevoegen. Wij hebben een overleg van WMO bestuurders uit Oost-Groningen en parallel is er een in Noord-Groningen. In Oost-Groningen hadden we een moment gehad op de zijde van, zou Oost-Groningen een schaal zijn waarop we de WMO zouden kunnen inkopen, dat was een onderzoeksvraag. En parallel werd er in het noorden een zelfde vraag en toen was het zo plastisch dat ik op een gegeven moment een telefoontje kreeg van de wethouder van Delfzijl kunnen wij eens samen praten en toen werden de linkjes gelegd die ambtelijk ook gelegd werden en hebben wij gezegd van dit is een schaal inderdaad die we verder gaan onderzoeken en waarbij dit model logisch lijkt.
  • 0:3 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja, helemaal goed. Wij hebben een
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U presenteert vanavond een samenwerkingsmodel en we weten binnen dit huis allemaal wat samenwerken betreft, maar dat gaat meestal verder als je gaat inkopen. En inkopen wil zeggen dat je met elkaar een commitment aangaat om ergens scherp iets neer te leggen of scherp in te kopen en dat soort dingen. Gaat dat samenwerkingsmodel dan op een gegeven moment ook niet over, zoals alle gemeentes, in verbonden partijen.
  • 0:25 Mevr. I. Lavrijssen
   Nee, er wordt in samenwerking gecontracteerd, maar iedere gemeente gaat individuele contracten krijgen, dat betekend ook dat gemeentes afhankelijk van ontwikkelingen die we de komende jaren tegen gaan komen op de momenten dat er verlengd moet worden dat ze daar individueel uit kunnen stappen of kunnen kiezen om te verlengen met elkaar.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ze zijn als, als gemeenteraad zijn we volledig vrij in ons handelen wat u inkoopt, als we met zijn allen ergens niet mee eens zijn zeg maar, u koopt zorg in waarvan we zeggen nou de aanbieding is toch wel ergens in onze eigen gemeente is wat goedkoper, ik doel maar wat hoor, dan kunnen we als raad kunnen we u dan blokkeren? Of.
  • 0:8 Mevr. I. Lavrijssen
   Nee, dat gaat denk ik iets te ver. U kunt wel suggesties doen inderdaad om te kijken van goh hoe kan ik die kleur lokaal aanbrengen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter. Misschien is het wijs dat mevrouw Lavrijssen eerst het model toe gaat lichten, want dit is een hele technische vraag die meneer Pals stelt en de gemeentewet die schrijft nu eenmaal voor wat uw rol is. En ook wat de rol van het college is wat dit betreft. En ik denk dat het goed is dat mevrouw Lavrijssen nu haar presentatie gaat doen en dan wellicht dat uw vraag daarin beantwoord is. Ik vermoed het wel.
  • 11:13 Mevr. I. Lavrijssen
   Dank je wel. We hebben 2,5/ 3 weken geleden hebben we een aantal presentaties gehouden ook aan de raadsleden van de verschillende gemeenten op verzoek van u kom ik hier separaat nog even een toelichting geven. inmiddels is de presentatie ook wat aangepast, ondertussen zijn we druk aan het werk, we hebben nieuwe inzichten gekregen en zijn we nu natuurlijk verder aan het werken tot het optimaliseren van het hele model. Ik ga u vandaag meenemen in een stukje introductie en doel van deze bijeenkomst, nou dat hebben we eigenlijk al een beetje gehad, verder in op de samenwerking tussen de verschillende gemeenten, de rol van de gemeenteraden en het college hierin, uitleg natuurlijk van het Ommelander samenwerkingsmodel is natuurlijk ruimte voor vragen en ik ga ook even verder in op het vervolg. Even teruggrijpend op de presentatie zoals Hans hem net al heeft gegeven, we gaan samenwerken of contracteren met 12 gemeenten. Het projectteam die dat coördineert bestaat uit mensen uit die 12 gemeenten met ieder inderdaad een evenredige inbreng, dat kan financieel zijn, dat kan in menskracht zijn, we hebben een hele nauwe band en contact met de portefeuillehouders, 1 keer in de twee weken zit het projectteam met de portefeuillehouders om de tafel om te rapporteren over voortgang, te sparren over inhoud en te bekijken van goh welke mogelijkheden zijn er. Maar het uiteindelijke doel van het traject wat we met elkaar ingaan is contract afsluiten m.i.v. 1 januari 2016, kwalitatief goede ondersteuning realiseren voor onze burgers, het realiseren van daadwerkelijke transformatie, vorig jaar stond vooral in het teken van transitie en we willen eigenlijk de komende jaren vooral die transformatie, die verandering in denken en doen ook ten aanzien van de partijen die de ondersteuning gaan leveren realiseren. Daarbij, en dat gaf wethouder Hamster zojuist ook al aan, is het heel belangrijk om te verbinden tussen maatwerk en algemene voorzieningen en vooral ook om aan te sluiten bij de lokale situatie en de lokale initiatieven. En uiteindelijk, een hele belangrijke, en daarvoor zitten we hier ook, we moeten de financiële opgave die we met elkaar hebben kunnen realiseren. Ik las zojuist een bericht dat er mogelijk gekocht gaat worden weer op de WMO budgetten ook vanuit de rijksoverheid, vanuit de VNG is men zich aan het wapenen ook om daar op te reageren, maar die signalen en berichten zullen we vaker te horen krijgen misschien de komende tijd en vandaar dat het heel belangrijk is dat we die financiële opgave goed in het oog houden. we hebben gekozen in deze voor een gezamenlijke aanpak. Met name door bundeling van kennis, kunde en ervaring, hebben we met de kennis van de verschillende gemeenten, denken we met elkaar verder te kunnen komen, 12 gemeenten i.p.v. 22. Waarschijnlijk wat dynamischer en makkelijker en sneller dan de grote club rondom de gemeente Groningen en we hebben ook het idee dat we middels deze samenwerking ook echt een stukje eigen identiteit kunnen behouden en vooral ook om te kiezen tussen twee clusters, cluster Oost-Groningen en cluster DALBWDE. Daarnaast willen we een reductie in administratieve lasten realiseren. We hoeven niet alles alleen te doen, we kunnen inderdaad ook mensenkracht, mankracht van elkaar gebruiken. Doordat we met elkaar het traject ingaan hebben we een kritische blik vanuit meerdere invalshoeken, ervaringen uit het noorden, ervaringen uit het oosten, we gebruiken het allemaal. En natuurlijk schaalvoordelen op het gebied van innovatie, ideeën inderdaad die misschien bij een andere gemeente al geïmplementeerd zijn kunnen we direct meenemen, ook in dit traject. Daarnaast hebben we financiële voordelen door met elkaar in te kopen hebben we een synergetisch voordeel en we denken daardoor ook financieel zowel aan onze budgetkant van gemeente goed of beter uit kunnen komen, maar ook richting aanbieders door in een groot gebied een enigszins dezelfde systematiek toe te passen betekend ook dat aanbieders daar makkelijker op in kunnen spelen. Daarbij zien we ook voordelen op het gebied van uitvoering en contractmanagement en beheer. We hebben natuurlijk een aantal schaalvoorbeelden voor aanbieders, zijn natuurlijk de reductie en administratieve lasten overhead door eenduidigheid in de regio en een stukje toekomst perspectief wat we ontzettend belangrijk vinden ook naar partijen in de regio. Uw rol in dit hele verhaal. u heeft vorig jaar WMO 2015 vastgesteld, u heeft de nota AWBZ/WMO vastgesteld inclusief het toegangsmodel. De verordeningen zijn vastgesteld, u wordt betrokken bij budget en begroting ook in dit verhaal, u wordt betrokken in controle en evaluatie en u kunt vanzelfsprekend input geven op transformatie en kwaliteit. En met transformatie bedoelen we; hoe gaan we nu zorgen dat de begeleiding, de dienstverlening die geleverd wordt, ook echt omgevormd wordt naar een integraal model wat effectief, efficiënt ingezet kan worden voor onze burgers. En kwalitatief natuurlijk op een hoog niveau. Die input kan gegeven worden, en ik heb het ook later in de presentatie zitten, door middel van input aan de griffie, vragen aan de griffie, en wij zullen in overleg ook met de portefeuillehouders proberen om uw vragen ook zo snel mogelijk te beantwoorden. Wat is de rol van het college in dit samenwerkingsmodel, in deze contractering, het vaststellen van de wijze van inkoop. Bijvoorbeeld de keuze voor het samenwerkingsmodel, het vaststellen van nadere regels, beleidsregels en financieel besluit WMO en uitvoering geven aan de raadsbesluiten. Dan komen we nu bij het Ommelander model. We gaan nu een visualisering krijgen van het Ommelander model. Het is een model in ontwikkeling, ik weet niet of er raadsleden aanwezig zijn geweest bij de eerdere presentaties, maar toen zag het model er nog iets anders uit. Het wordt steeds breder, ik geleid u er even doorheen want dit is een heel technisch model. U ziet links een cluster DALBWDE, u ziet rechts het cluster Oost-Groningen, in het midden ziet u een overlegtafel pijlerpartners en links en rechts ziet u uitvoerders. Wat gaan we doen qua contractering, we gaan in een tweetrapsraket contracteren, dat doen we in eerste instantie door een semi openbaar traject om pijlerpartners te contracteren, en ik zal zo wat meer vertellen over die pijlerpartners, en dat doen we per pijler. Vooralsnog hebben we een aantal pijlers gedefinieerd, zoals Hans zojuist ook al aangaf, een pijlerbegeleiding individueel, een pijlerbegeleiding groep en een pijleraanjager Algemene Voorziening. Daarnaast kunnen er in de toekomst ook extra pijlers toegevoegd worden waardoor we de integraliteit in het gehele sociale domein kunnen borgen. Bijvoorbeeld een pijler hulpmiddelen, een pijler medische advisering, een pijler huishoudelijke hulp, wat u maar wilt. Als we die partijen gecontracteerd hebben gaan we werken aan de contractering van de uitvoerders en dat zijn de uitvoerders die ook de daadwerkelijke dienstverlening gaan uitvoeren. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Een cliënt komt bij de gemeente of in het sociaal wijkteam of bij het WMO loket, wordt gesignaleerd dat de cliënt ondersteuning nodig heeft. Die cliënt gaat samen met de gemeente kijken hoe die ondersteuning het beste ingevuld kan worden. Die cliënt kiest daarvoor een uitvoerder uit de gecontracteerde aanbieders van de gemeente en vervolgens wordt die opdracht doorgeleidt naar die uitvoerder. Die pijlerpartner zit puur in dit verhaal op de achtergrond, die kijkt mee, adviseert de gemeente, kijkt naar de opdracht hoe kan daar nog input op geleverd worden, kan die in de toekomst misschien anders gesteld worden, puur adviserend kan de pijlerpartner daarin advies uitbrengen naar de gemeente. Die uitvoerder gaat intussen aan de slag met de cliënt, zorgt dat de dienstverlening op een goede manier wordt uitgevoerd en ondertussen controleert de gemeente samen met de pijlerpartner of die uitvoerder, die dienstverlening, ook naar behoren toe uitgevoerd. Dat is even heel grofweg en heel snel het model, maar op de volgende sheets zullen we verder gaan naar de verschillende rollen binnen het geheel. Het blijft technisch dat snap ik, ik zit met mijn hoofd er helemaal in het model, dus mocht het onduidelijk zijn straks, stel alsjeblieft vragen. Wat is nu de rol van de gemeente in het model. De gemeente gaat contracten sluiten met één partner per pijler en de gemeente gaat rechtstreeks contracten sluiten met uitvoerders per pijler. Gemeente, gemeenten, in cluster verband voert regie, neemt deel aan samenwerkingsoverleggen en betaald uitvoerders voor de uitgevoerde dienstverlening bij cliënten. Gemeente draait te allen tijde zelf aan de knoppen, samen met de cliënt.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We mochten interrumperen dacht ik hè.
  • 0:03 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Gemeente betaald, want u maakt even, twee zinnen terug had u het over gemeenten en gemeente, maar het is wat daar staat; gemeente draait ten allen tijde aan de knoppen.
  • 0:1 Mevr. I. Lavrijssen
   Gemeente zelf draait aan de knoppen wat betreft de dienstverlening.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, gemeente Stadskanaal draait, even
  • 1:6 Mevr. I. Lavrijssen
   Als er een cliënt komt en die heeft dienstverlening nodig dan bepaalt de gemeente Stadskanaal in de toegang wat die cliënt nodig heeft. De cliënt heeft rechtstreeks contact met de gemeente individueel het WMO loket sociaal team, kiest zelf zijn uitvoerders uit de door de gemeente gecontracteerde lijst met uitvoerders, keuzevrijheid van de cliënt, heel belangrijk, maar heeft enkel contact met zijn uitvoerders en zijn gemeente voor de hele samenwerking met pijlerpartners ook in het cluster, daar gaat de cliënt direct niets van merken, indirect hopen we door het model en door de efficiëntie voordelen die we gaan behalen en de kennisdeling die we gaan realiseren, dat de cliënt uiteindelijk daar wel voordeel van gaat ondervinden. Dus de cliënt die heeft geen contact met pijlerpartner, maar de pijlerpartner als stille kracht in het samenwerkingsmodel draagt op de achtergrond mede zorg voor kwalitatief goede en efficiënte zorg en dienstverlening. Als we gaan kijken naar
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik probeer het te begrijpen. En mijn verstand is best wel helder en ook op dit moment, omdat ik wel eens vaker ’s avonds werk, maar dit, hier heb ik wat moeite mee en die hele technische verhaal met pijlerpartner, nou help me even mee, want ik probeer, ik denk dat de reacties dat die wel duidelijk zijn, het is een heel technisch verhaal en ik probeer dat wel op te nemen, maar die verbanden leggen wordt een lastige. Dus ik weet niet wie er nog iets, ik vind het een lastig verhaal laat ik het zo zeggen.
  • 1:08 Mevr. I. Lavrijssen
   Zal ik misschien anders eerst eventjes de uitleg over de rollen afmaken en misschien dat we dan even wat vragen kunnen stellen. Ik denk dat dat het meest makkelijke is. Ja, vooral die rol van die pijlerpartner is denk ik heel essentieel. De uitvoerder dat zijn stabiele gezonde ondernemingen natuurlijk die een contractrelatie met de gemeente gaan hebben, die voert naar vermogen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening uit voor de cliënt binnen door de gemeente vastgestelde financiële kaders, dat moet nog gebeuren, is productief in het signaleren en doorvoeren van optimalisatie in de eigen dienstverlening voor wat betreft dienstverlening aan de cliënt, de gemeente en het brede sociale domein en die draagt bij en neemt deel aan samenwerkingsoverleggen ten behoeve van transformatie, doorontwikkeling en innovatie. Uitvoerders kunnen in meerdere pijlers werkzaam zijn. En dan komen we bij de pijlerpartner, want ik denk dat dat de meest moeilijke partij is, in ieder geval de nieuwe partij die nog niet bekend is op dit moment in het traject.
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:33 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik gun u dat u dat allemaal uitlegt, maar is het misschien handig dat u even aan een voorbeeld, een heel klein simpel voorbeeld, aangeeft, nou wat zal ik, huishoudelijke hulp, maar dat is misschien niet zo’n goed voorbeeld, maar dat u aangeeft wat is nu de pijlerpartner, wie is nou de contractant, gemeente kan ik nou allemaal begrijpen, klant ook nog wel, maar het is voor u heel helder en voor ons erg abstract.
  • 0:41 Mevr. I. Lavrijssen
   Pijlerpartner is eigenlijk, en vandaar ook de naam partner, een partner van de gemeente die met zijn kennis en kunde van de materie, bijvoorbeeld in het geval van begeleiding individueel, hebben we een pijlerpartner begeleiding individueel, is een partij die zelf dienstverlening individuele begeleiding levert, die van daaruit zijn expertise heeft en die expertise inzet ter ondersteuning van de gemeente en van andere aanbieders binnen de pijler. Dat is even heel grofweg de rol, en zometeen gaan we hem wat verder ontleden, van een pijlerpartner. Ben ik daarmee iets duidelijker.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Is het een beetje vergelijkbaar met zo’n expertpool, waar het specialisme in zit.
  • 1:13 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja, ja, enigszins wel. Je kunt het vergelijken met een expertpool en vorige week werd een vergelijking gemaakt ook met een samenwerking van welzijnsorganisaties, vooral inderdaad als kwalitatief specialist inderdaad in de dienstverlening, en dat is een van de rollen, zometeen zult u zien dat er meerdere rollen zijn, maar dat is één van de rollen die de pijlerpartner heeft. Als we gaan kijken inderdaad naar de uitleg over die pijlerpartner, wie zijn dat dan, dat is een partij die ruime kennis en ervaring heeft met de uitvoering en ondersteuning behorende tot de pijler waarin die gecontracteerd is. Je kunt geen pijlerpartner begeleiding individueel worden als je daar zelf geen dienstverlening in levert, als je niet weet waar het om gaat. Ze willen daarin ook absoluut geen administratie kantoren of anderszins hebben. Is een stille kracht in samenwerkingsmodel, heeft geen directe contacten met de cliënt, puur alleen met uitvoerders en de gemeente. En een pijlerpartner kan ook uitvoerder zijn in de eigen pijler en in andere pijlers.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter, is die term “pijlerpartner” is dat een landelijke benaming of is dat hier plaatselijk bedacht.
  • 0:1 Mevr. I. Lavrijssen
   Het is een plaatselijke bedachte benaming.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ok
  • 0:08 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja, het is ook drie keer woordwaarde hebben we wel eens gezegd. De vraag is inderdaad van is het de juiste term, maar de gemeenten hebben vooralsnog gekozen voor de term “pijlerpartner”
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zoals ik hem even probeer te vatten zit zo’n pijlerpartner tussen degeen die daadwerkelijk de cliënt gaat begeleiden en de gemeente in.
  • 0:4 Mevr. I. Lavrijssen
   Er tussen in en ernaast.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Kost dat niet ontzettend veel geld?
  • 0:3 Mevr. I. Lavrijssen
   Nee, verwachten we niet, verwachten we niet, we verwachten juist
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik verwacht dat wel. Weer een tussen persoon ertussen, weer iemand die er ook van mee moet eten.
  • 0:49 Mevr. I. Lavrijssen
   Nou we hebben ervaring met het model, en die ervaring hebben we in de gemeente Smallingerland, en daar zie je juist dat die pijlerpartner, daar heet hij kernpartner, dat die bijdraagt inderdaad in het samen aanpakken van het hele sociale domein en dan met name ook door partijen in verbinding met elkaar te brengen, kennis te delen met elkaar en met de gemeente en daardoor integraliteit, snelheid, efficiëntie in de dienstverlening naar cliënten toe te vergroten. Dus hij zal geld kosten, want hij wil natuurlijk vergoed worden voor de diensten die hij levert, maar indirect zal hij dus bijdragen aan efficiëntie en snelheid aan kennis, ontwikkeling bij de gemeente en daardoor zal hij zijn geld terug kunnen verdienen.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dus op den duur zou dat eigenlijk niet meer nodig zijn als de consulente van de WMO goed ingewerkt zijn en dit meerdere malen hebben meegemaakt kunnen zij hun eigen weg vinden daarin.
  • 0:05 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja, het kan zijn dat de dienstverlening gaat veranderen in de loop van de tijd, zal af gaan nemen en misschien een ander accent gaat krijgen. Het kan ook zijn inderdaad dat ie op een gegeven moment echt overbodig gaat worden. Maar dat is inderdaad het moment waarin je kunt kijken van ga ik verlengen qua contract, heb ik hem nog nodig, voegt hij nog wat toe in het model. Dat is een hele goede analyse.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Van der Heide.
  • 0:4 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Is het een soort zorg coördinator?
  • 0:15 Mevr. I. Lavrijssen
   Coördinatie taken zitten ook, liggen op het vlak van de pijlerpartner o.a. ja. Hij heeft meerdere taken, ik heb er een aantal op een rijtje gezet, misschien dat het wat extra duidelijkheid geeft.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorstel is om mevrouw Lavrijssen eerst uit te laten praten oftewel haar presentatie te laten doen en dan de vragen stellen. Misschien is het dan duidelijker.
  • 4:1 Mevr. I. Lavrijssen
   Die pijlerpartner die fungeert als sparringpartner van de samenwerkende gemeenten binnen het cluster. Met betrekking tot de dienstverlening in hun eigen pijler en sociale domein breed. Die adviseert het cluster over kwaliteit, kwaliteitsbewaking, hoe kun je dat op een goede manier doen. op een manier die past ok bij de dienstverlening die gedaan wordt. Hoe kun je contact beheren op een goede manier inrichten vanuit het perspectief als uitvoerder, maar ook vanuit het perspectief als gemeente. Hoe moet die dienstverlening worden ingevuld, hoe kan het proces geoptimaliseerd worden, waar zien we mogelijkheden tot doorontwikkeling, tot innovatie, transformatie, facturatie en administratie. Dat gebied is hij sparringpartner en adviseur van de gemeente. De pijlerpartner adviseert de samenwerkende gemeente over invulling en uitvoering van de dienstverlening, ook weer op dat gebied stukje doorontwikkeling, innovatie en transformatie. Hij ondersteunt het cluster o.a. procesmatig administratief op het gebied van contactbeheer en de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Die pijlerpartner die draagt zorg voor structureel samenwerkingsoverleg met alle uitvoerende partijen binnen zijn cluster, gericht op kennisdeling, borging van de samenhang, innovatie vast agendapunt ook met de andere uitvoerders, intensivering van samenwerkingsmogelijkheden tussen uitvoerders onderling tussen uitvoerders onderling en gemeente en in samenwerking met de pijlerpartner, stukje verbetering kwaliteit, vermindering ??????????, kennisoverdracht en personeelsmobiliteit waar iedere uitvoerder mee te maken heeft. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor uitvoerders ten aanzien van vakinhoudelijke en procesinhoudelijke zaken. En we zien met name ook in de gemeente die al ervaring heeft met dit model dat daar heel veel vragen liggen ook vooral van kleinere uitvoerders ten aanzien van inrichting van de eigen dienstverlening, administratie, verantwoording, er komen heel veel vragen die gaan naar de pijlerpartner en die kan die pijlerpartner makkelijk beantwoorden wordt de gemeente ontlast in dergelijke zaken. En daarbij coördineert, administreert en bundelt de pijlerpartner de door de uitvoerder aan hem geleverde facturen en rapportages die voegt ze samen en zet ze door naar de gemeente en kijkt ook van zie ik afwijkingen op basis van mijn rol als expert in het verhaal. Biedt daarnaast, oh…volgens mij was dat hem. Waarom nu het Ommelander samenwerkingsmodel. Als je gaat kijken naar het model dan zien we daarin dat het flexibiliteit, integraliteit en beheersbaarheid, een stukje dynamiet biedt en toekomstbestendigheid. Die Flexibiliteit zit hem in het feit dat we beginnen met een pijler begeleiding individueel, begeleiding groep en een stimulator algemene voorzieningen, maar hij kan uitgebreid worden, hij kan ook gereduceerd worden, dus mocht in de toekomst blijken we hebben, we gaan die pijler begeleiding groep die trekt meer naar een algemene voorziening toe, dus de maatwerkvoorziening begeleidingsgroep wordt kleiner. Dan kan die ingedekt worden. Integraliteit die pijlerpartners zitten samen met de gemeente om tafel, iedere pijler vanuit zijn expertise gebied, maar ook daardoor horizontaal vindt overleg plaats tussen de verschillende aandachtsgebieden en wordt in elkaar gegrepen.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik merk toch dat ik wat onrustig wordt. Ja, ik moet het toch even kwijt want hier komt toch een hele vakjargon en dit roept zoveel vragen op en ook een technisch verhaal waarvan ik denk als ik dit niet begrijp, en dan ga ik niet denigrerend doen, maar wat moet dan de gemiddelde bewoner hier van Stadskanaal, Alteveer wou ik al zeggen, maar van Stadskanaal te begrijpen. Ik bedoel het is een hele technische verhaal waar ik de logica nog niet helemaal kan ontdekken in het geheel. Ja, dat wilde ik even kwijt.
  • 0:59 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter misschien is het dan even goed om de raad toe te lichten dat de cliënt hier heel weinig van gaat zien voor zichzelf in zijn hulpverlening. Die cliënt heeft, wat mevrouw Lavrijssen heeft uitgelegd, contact met ons als gemeente en met zijn zorgaanbieder. Die pijlerpartner is een partner voor de gemeente om het factureren beter te regelen om de contractering in lijn te brengen, om praktisch mee te denken, wij hebben als raad gaat u wellicht transformatie doelen vaststellen u zegt van zo moet die zorg er in 2025 uitzien die pijlerpartner gaat met de kennis vanuit het domein proberen dat binnen zijn eigen pijler, bijvoorbeeld begeleiding individueel, tot gemeengoed te maken. Die gaat meedenken van ja wij hebben als gemeente een idee, maar vanuit de praktijk kan zo’n pijlerpartner ons erin ondersteunen. Dus de cliënt, en dat is misschien wel geruststellend voor u, krijgt hier als het goed is helemaal niets mee te maken behalve dan dat ze ziet dat een hulpverlener op de nieuwe manier gaat werken.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou daar wil ik wel even op reageren hoor want u zegt van de cliënt krijgt hier niks mee te maken, de cliënt is wel de ervaringsdeskundige en in de hele nieuwe WMO wordt ook gezegd als de cliënt met hele goede initiatieven komt dat dat door de gemeente gefaciliteerd kan worden. Dus dat vind ik juist wel dat de cliënt als burger zijnde dus wel heel wel iets hier mee te maken hebben en ook wel inspraak heeft in het geheel. Niet in de financiën maar wel in de ideeën en suggesties die in de nieuwe WMO die staat wettelijk, is zelfs een amendement in de Tweede Kamer hier voor aangenomen, dat die initiatieven ook gefaciliteerd worden en dan vind ik hem wel heel belangrijk worden.
  • 1:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Maar voorzitter dat is geweldig en daar ben ik het ook helemaal mee eens en dat kan ook want die cliënt die heeft contact met de gemeente en die heeft contact met zijn hulpaanbieder en die beide partijen die hebben contact met die pijlerpartner en die tafel zoals dat zo mooi genoemd wordt daar zitten wij als gemeente, gemeenten, in die pijlerpartners samen van hoe maken we dit nu praktisch want het is voor ons is dit een nieuwe taak voor heel veel zorgaanbieders is het een nieuwe wereld dat ze met gemeenten van doen hebben, dit model moet er aan bijdragen dat dat een werkzaam geheel wordt, dat we niet met 300 partijen aan tafel zitten, dat is niet te doen, maar dat we vanuit al die partijen, vanuit al die pijlers, dan één partij contracteren die met ons meedenkt, die inderdaad zorgt dat die transformatie ook kans van slagen heeft en dat die daarnaast de praktische taak van het factureren en het aanleveren, een van de zorgpartijen noemt dat heel schertsend, en mevrouw Lavrijssen zal hier heel boos om worden denk ik, een soort zorgkantoor. De plek die de administratie regelde , waar ze inderdaad de eenduidigheid en de aanlevering aan gemeenten dat we niet als 12 gemeenten op 12 verschillende manieren onze gegevens naar de zorgaanbieders aanleveren en weer terug vragen. Daar moet ook een efficiëntie slag in gemaakt kunnen worden dus die pijlerpartner zitten echt in, niet zichtbaar, als het goed is, voor de cliënt, maar wel op de manier dat het soepel gaat lopen, de smeerolie, misschien is dat wel een mooie duiding.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus twee dingen in het belang van de cliënt en als laatste dan zou het de bureaucratie ook helemaal verminderen dus als ik het zo hoor.
  • 0:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is een van de transformatie doelen en we gaan proberen inderdaad dat we dat op die manier ook voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat ik nou een beetje van uw zorgen weg neem en het technische verhaal wat wel gewoon helemaal klopte, en ik raad u aan lees hem nog een keer door en wellicht met de duiding die ik u nu aangeef van in wat ik vermoed dat u als raad heel belangrijk vindt en de cliënt en wat betekend het voor ons als gemeenteraad, lees hem nog eens na en probeer eens in dat licht te lezen wat de rollen van de verschillende partijen zijn, van ons als gemeente, van de cliënt, waar krijgt die mee te maken en ook wat doet die pijlerpartner en dan de vierde partij de losse hulpverleners, die houden gewoon contracten met ons, maar proberen dat in lijn te brengen via die pijlerpartner. En ik hoop dat ik daarmee een samenvatting heb gegeven van uw verhaal mevrouw Lavrijssen.
  • 0:1 Mevr. I. Lavrijssen
   Ja.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik dank u voor uw uitleg wethouder.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Graag gedaan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:31 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, voorzitter ik zou toch wel even willen reageren op het verhaal van de portefeuillehouder. Eén van de argumenten voor de decentralisatie was dat gemeenten dichter bij de burgers zouden gaan staan en nu zie ik hier vanavond dat met het grootste gemak er een laag tussen geschoven wordt, tussen de hulpverleners en de gemeenten die het beleid moeten bepalen, daar wordt gewoon een soort van trechter gevormd waar alle informatie samen moet komen en die vervolgens een adviesrol richting het bestuur gaan vormen, dus voor mij wordt de afstand hier nu niet kleiner maar groter.
  • 1:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter volgens mij maken we het politieker dan het is want dit is niet aan de hand voorzitter en als meneer Nijenbanning goed had geluisterd, dat heb ik inmiddels al drie keer gezegd volgens mij, dat wij direct contact houden met de cliënt als gemeente. De cliënt houdt direct contact met zijn hulpverlener, maar wij hebben grote doelen als het efficiënter maken, als het meer terugbrengen, het zorgen dat er minder zware hulp verleend wordt als het niet nodig is. En dat soort doelen kunnen we niet bereiken door met 300 individuele zorgaanbieders te gaan praten, maar door met experts op dat gebied, namelijk uitvoerders zelf, en dat is die pijlerpartner, die daarin zijn hele pijlerteam te vertegenwoordigen, na te denken hoe gaan we dat nou realiseren met zijn allen en hoe communiceren we dat nu naar alle uitvoerders in dat veld toe en dat doen wij uiteraard met de informatie, die aan die keukentafel, met onze consulenten besproken wordt en dat doen we ook met informatie die komt vanuit de hulpverleners die contact heeft met die cliënt en die bundeling van al die krachten maakt juist dat we al die signalen die we krijgen veel sterker vertaald worden in goede zorg.
  • 0:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar volgens mij betekent dat u gaat sturen op basis van informatie uit tweede hand.
  • 0:8 Mevr. I. Lavrijssen
   Nee, informatie uit de eerste hand en u kunt het beter zien als een partij die er naast staat dan dat de partij ertussen zit.
  • 1:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   We hadden het zelf kunnen organiseren, ja de burgemeester vult goed aan, we hadden dit als een eigen afdeling in het gemeentehuis kunnen organiseren, maar de nieuwheid van deze taak vraagt dat wij juist die experts, die expertise, vanuit het veld nodig hebben. En als we dat met deze 12 gemeentes ook kunnen organiseren dat dat ook nog zo efficiënt mogelijk gebeurd dat er zo weinig mogelijk geld van de zorg verdwijnt in de partij die we ertussen plaatsen, want dat is dus absoluut niet de bedoeling, we denken hierbij in werkbare modellen. Wat mevrouw Lavrijssen al aangaf van we richten ons nu op contract van twee jaar af te gaan sluiten ’16/ ’17 wellicht is er dan een nieuwe werkelijkheid wat betreft de schaal van de gemeente, wellicht is dan ook een nieuwe werkelijkheid wat betreft de kennis en expertise die wij als gemeente op dat moment op hebben gedaan van hoe die zorg eruitziet en hoe wij kunnen sturen op die zorg. Dus eind 2017, of nou dat zal begin 2017 zijn, zullen wij weten waar we aan toe zijn is dit model dan op dat moment nog nodig zoals we het nu aanvliegen of kunnen we dan inderdaad zelf al binnen een grotere gemeente een afdeling zorgbehandeling, transformatie zorg op gaan richten. Wat we dan geen pijlerpartners meer noemen.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Is