Raadsinformatie

Commissievergadering 14 september 2015

Naam
Download het audiobestand (57,96 MB)
Download de gesproken tekst (878,66 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,98 MB)
 • 1. Opening
 • 2. Mededelingen
 • 3. Vaststellen agenda
 • 4. Insprekers
 • 5. Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee
 • 6. Rondvraag
 • 7. Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1. Opening
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Raadsbijeenkomst van de raadscommissie, oh maar iedereen is wel rustig hoor, ook de mensen op de tribune van harte welkom. Vanavond staat op de agenda de plan van aanpak “akkoord van Westerlee”. Dus straks krijgen we daar een presentatie over.
 • 2. Mededelingen
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heb ik een paar mededelingen. Meneer Nijenbanning en meneer Bieze zijn vanavond afwezig. Daar nog iemand? Ja, meneer Kremer. Is die ook afwezig? Blijft die afwezig. Nou dat wachten we dan af. We wachten af, misschien komt hij straks nog.
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Hij is net getrouwd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Oh, is hij niet getrouwd. Dan kan hij ook andere bezigheden hebben.
 • 3. Vaststellen agenda
 • 4. Insprekers
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We hebben vanavond één inspreker, de heer Liberon namens de OR van de Wedeka. En die wil ik dan ook graag het woord geven.
  • 6:39 dhr. N. Liberon
   Goedenavond allemaal. Geachte commissieleden, vanavond heeft u het over het akkoord van Westerlee. Een akkoord afgesloten tussen 8 gemeenten, provincies, rijk en de vertegenwoordigde vakorganisaties. Een akkoord waarin beschreven staat dat het roer om moet. De Sociale werkvoorziening, het pareltje van werkgelegenheid voor mensen met een beperking, moet kleiner. Medewerkers moeten dichter tegen of in de markt geplaatst worden. Medewerkers die op dit moment gelukkig zijn omdat ze werk en zekerheid van inkomen hebben. Medewerkers die een mooie werkomgeving hebben en fijne collega’s. Medewerkers die al een hele poos in onzekerheid zitten over wat er met hun gaat gebeuren. “Het roer moet om ” een titel die we voor het gemak maar even hebben bedacht. Er moet een nieuwe uitvoeringsorganisatie komen die er voor gaat zorgen dat er meer mensen aan het werk komen, dat er een heleboel SW’ers gedetacheerd worden en tegelijkertijd moet de geldverslindende SW afgebouwd worden. Ik mag het woord afbraak niet gebruiken dat neemt men mij kwalijk. Waarom moet dan het roer om? Zijn we te duur of zijn we niet meer van deze tijd of is het het mooie bedrag van 18 miljoen dat doorslaggevend is die ineens 8 gemeenten verbind en verplicht laat samenwerken. Laten we het maar houden op de intentie van een aantal partijen om in het kader van de participatiewet te zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Welvaart die we in het noorden zo goed kunnen gebruiken. Daarvoor ontmantelen we de SW en detacheren we de mensen die daar werken naar de arbeidsmarkt. Ja Den Haag juicht. En dit zelfs logisch omdat onze arme Jetta anders niet haar aantallen haalt en men alsnog de betwiste quota wet moet invoeren. Allemaal goed bedoelingen. Waarom sta ik hier dan zult u denken als het allemaal zo goed geregeld is? Ja beste commissieleden dat is omdat wij niet echt gelukkig zijn. Er wordt al vanaf februari gesproken over het akkoord van Westerlee. Er ligt inmiddels een plan van aanpak waarin staat hoe het traject er uit ziet. Maar, en nu komt het belangrijkste, onze medewerkers leven nog steeds in het ongewisse. Wie wordt gedetacheerd, wie wordt boventallig verklaard, onder welke omstandigheden gaan dingen gebeuren, wat zijn hun zekerheden etc etc. Vele vragen en nog steeds geen antwoorden. Kunnen ze niet beantwoordt worden, zijn we te vroeg of wil men ze niet beantwoorden. Gemeenten schijnen zich niet voldoende te beseffen dat met het afbreken van de infrastructuur er ook een verschraling optreedt van het werkaanbod. Verschraling van werk leidt naar minder betaald werk, waardoor de kosten toenemen. Wij verwachten dan ook dat de kosten van de begeleiding voor de nieuwe zwakkere instroom hoger uitvallen. Nu kunnen ze nog meedraaien binnen onze bedrijven met onze eigen deskundigen. Wij vragen ons daarnaast ook af hoe het gaat als je grote groepen SW’ers op een magere arbeidsmarkt zet en wat de gevolgen zijn voor de rest van de werkzoekenden. Zorgen wij dan niet voor werkverdringing. Langzame integratie heeft volgens ons meer voordelen dan de door u voorgestelde versnelde afbouw. Let wel wij zijn niet tegen vooruitgang of verandering, zie onze notitie het dak er af van oktober 2013, maar we hebben moeite met het tempo. Het gaat om de zwakkeren uit onze samenleving. Wees kritisch als het gaat om de plannen en laat niet alleen het geld leidend zijn. Afbraak van infrastructuur alleen is volgens ons geen antwoordt. Hergebruik wel. Inmiddels is die discussie over de afbraak pardon afbouw zo goed als het lijkt een gepasseerd station en moeten wij kijken op welke manier onze medewerkers zo goed mogelijk deze ommezwaai doorstaan. Voor velen zal het wennen zijn om het vertrouwde SW bedrijf te verlaten. Wij vragen van u een paar dingen. Ga zorgvuldig om met hun plaatsing. Zorg voor goede begeleiding, maar nog veel belangrijker bouw een vangnet in voor het geval het misgaat. Een terugkeergarantie detacheringen, waarin niet alleen de waarborg zit van loongarantie, maar ook een werkplek, zeg maar gerust een passende werkplek. Dan het onderdeel TDC’s samenwerken en vergroten. We hebben daar als ondernemingsraad niet al te veel over te vertellen, maar zien wel de dagelijkse praktijk binnen ons bedrijf en dat zien we een beetje met lede ogen aan. Een mooie gedachte leren om te werken, maar dan wel op de manier zoals hij bedoeld is in de participatiewet en niet als verlengstuk van de productie. Mensen zinloos laten werken zonder perspectief is geen oplossing. Maak van de TDC’s weer een ontwikkelruimte en laat de personen samen met zijn coach of begeleider zoeken naar oplossingen. Wij zagen hem net als u aankomen die participatiewet. Dreigende wolken aan de horizon. Gemeenten die overal in Nederland in de paniekstand schieten. Donkere scenario’s met dreigende faillissementen. Opeens komt Den Haag daar met hun deels oude beloftes naar het noorden. Gemeentes krijgen geld en Jetta krijgt haar beloning. Er hoeft geen quota wet te komen wij helpen Jetta aan aantallen. 2000 gedetacheerden die meetellen voor de wet. Ja je moet er wel wat voor over hebben om dat te bereiken. Het prijskaartje van Jetta is 18 miljoen. Wat doen we over 5 jaar als de bedrijven zijn afgebouwd en als grote groepen mensen terugkomen en er geen ruimte en geen werk meer is. Is dat een zorg voor de toekomst? Hier laat ik het bij. Wij hebben aan de griffie afgegeven een kopie van deze speech, samen met de notitie “Het dak er af van oktober 2013” en de notitie “De visie van de OR op het akkoord van Westerlee”. Het is moeilijk om in korte tijd alles te doen, maar wij doen u een aanbod. Mocht u na bestudering van de stukken belangstelling hebben voor onze mening en die van de ondernemingsraad bel gerust voor een afspraak. Dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn er nog mensen die vragen willen stellen? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb twee korte vragen aan meneer Liberon. Met Jetta bedoelt u waarschijnlijk de staatssecrertaris Klijnsma?
  • 0:1 dhr. N. Liberon
   Ja.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En bent u voor of tegen het akkoord van Westerlee.
  • 0:03 dhr. N. Liberon
   Nee, ik ben niet tegen het akkoord van Westerlee, ik ben voor zorgvuldigheid.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou maar ik begrijp, dat is eigenlijk nog niet zo’n goed antwoord vind ik. Je kunt voor zijn of tegen of je weet het niet.
  • 0:29 dhr. N. Liberon
   Nee, kijk het akkoord van Westerlee verbind een aantal gemeentes met elkaar tot iets en dat is sowieso al een heel goed streven in de Kanaalstreek, laat ik het maar even zo zeggen. alleen de manier waarop daar kun je over discussiëren en je kunt discussiëren over het tempo. En dat zijn een aantal dingen, die heb ik net ook aangegeven, die wij niet zo goed vinden en ook de zekerheden naar ons personeel en als laatste de communicatie naar onze mensen van wat hun overkomt.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen zijn. Bedankt.
  • 0:2 dhr. N. Liberon
   Ok.
 • 5. Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee
  • 05. Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee (1,17 MB)05.1. College 26082015 over presentatie Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee (23,98 KB)05.2. Addendum bij Plan van Aanpak (59,72 KB)05.3. College 04032015 over Akkoord van Westerlee (25,08 KB)05.4 College 13052015 over Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee (23,21 KB)05.5. College 14072015 over Plan van Aanpak Akkoord van Westerlee (100,43 KB)05.6. Presentatie Plan van Aanpak (534,61 KB)
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we nu bij agendapunt 5; “plan van aanpak akkoord van Westerlee”. We hebben daar een presentatie over. Meneer Boen, de wethouder, die wil graag beginnen met de presentatie en daarna wordt hij overgenomen door mevrouw Van der Zwan.
  • 7:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. U hebt als het goed is allemaal kennis kunnen nemen van het plan van aanpak dat is integraal naar de raad toegegaan. Vanavond hebben we een presentatie met een aantal niet onbelangrijke punten uit dat plan van aanpak. De presentatie die is in twee delen gesplitst. Mignon van der Zwan van Twynstra en Gudde die zal straks inhoudelijk wat dieper ingaan op het plan van aanpak en ik zal even een kort overzicht van het voorafgaande met u willen doornemen. Een paar punten die zijn al eerder voorbijgekomen. De aanleiding een aantal kernpunten bestuurlijke afspraken, financiering. Nou de aanleiding voor het akkoord van Westerlee is geweest een motie in de Staten, de vorige Staten nog, waarbij de inzet was om iets te doen aan de werkgelegenheid in Oost-Groningen, sociaal economische situatie en de bedoeling was dat die zou verbeteren en een niet onbelangrijk onderdeel van de situatie in Oost-Groningen dat is de situatie rond de SW bedrijven. Dat was eigenlijk het voor de gemeenten belangrijke kernpunt daarbij, dat was natuurlijk vooral de ontwikkeling van de financiën rond die SW bedrijven. Er dreigden structurele tekorten, structureel toenemende tekorten en het zou op het laatst eigenlijk leiden tot een, voor de gemeenten die daar bij betrokken zijn, onhoudbare situatie. In de commissie Van Zijl die vervolgens aan de slag is gegaan om te proberen om op dat terrein een oplossing te bedenken, in ieder geval laten we zeggen een aanzet tot een verbetering van de situatie, oplossing is misschien wat te optimistisch in dit kader. Is er een aantal keren stevig met elkaar gesproken en dat heeft opgeleverd het akkoord van Westerlee. Daar is ook in deze zaal aandacht aan besteed. De belangrijkste punten daaruit die zijn een aantal maanden geleden hier de revue gepasseerd waar het gaat om het onderdeel SW, en dat is eigenlijk vooral het deel waar het akkoord zich op heeft gericht, komt het er in feite op neer dat we met elkaar hebben afgesproken, en dat zijn dan de 8 betrokken gemeenten, 7 in Oost-Groningen en 1 in Drenthe, om de beide gemeenschappelijke regelingen, Synergon en Wedeka, om die af te bouwen en er zal een nieuwe uitvoeringsorganisatie moeten worden opgezet en die uitvoeringsorganisatie moet alle doelgroepen van de participatiewet, zoals die 1 januari jongstleden is ingevoerd, moet die bedienen. Daarnaast zou die nog een aantal andere zaken kunnen regelen. Bijvoorbeeld iets onbeschut werk en dergelijke, kom ik zometeen nog even op terug. in ieder geval is het belangrijke van het akkoord dat er een aantal bestuurlijke afspraken zijn gemaakt en dat er ook wat afspraken zijn gemaakt over de financiering. U ziet het hier nog even staan, ja mevrouw Van der Zwan die begint weer te lachen, maar dit is vanuit pedagogisch didactisch oogpunt natuurlijk wel het goede want iedereen heeft dit al bestudeerd neem ik aan, ja of in hoofdlijnen in ieder geval. Herstructurering SW, invoering participatiewet geeft mij de gelegenheid om het nog even te herhalen. Dienstverlening heeft alles te maken met de doelgroepen, opvangen van de grote subsidietekorten bij de SW. De participatiewet daar hebben wij met elkaar een nota over geschreven en die nota die is in alle gemeenten in Oost-Groningen aangenomen en dat is in principe het kader van waaruit wij het verhaal van de participatiewet de uitvoering daarvan moeten organiseren. Dat heeft ook geleid tot het met elkaar samenstellen van een aantal verordeningen, die zijn ook vorig jaar november de revue gepasseerd en met dat verhaal hebben we in feite de basis gelegd voor datgene wat we hier in de regio aan uitvoering van de participatiewet gaan doen. Niet onbelangrijk is dat er ook aangesloten moet worden bij de arbeidsmarkt regio. We kennen een arbeidsmarktregio in deze provincie die bestaat uit de provincie Groningen 23 gemeente en daar zijn nog 4 gemeenten uit de kop van Drenthe bij betrokken. Dat is onze arbeidsmarktregio. Binnen die regio moet je een aantal afspraken maken met elkaar die ook betrekking hebben op hoe we met elkaar de participatiewet in de regio gaan uitvoeren. Daar zijn partijen bij betrokken, de gemeenten, UWV is daarbij betrokken, ondernemers en daarbij betrokken VNO/NCW, de vakbonden zijn daarbij betrokken, kortom iedereen die laten we maar zeggen op het terrein wat te melden heeft die doet mee in de arbeidsmarktregio. Een niet onbelangrijk onderdeel van de afspraak die er gemaakt is, in het akkoord van Westerlee, dat is dat de twee bestaande SW bedrijven, Synergon en Wedeka, in ieder geval in zoverre onafhankelijk van elkaar worden afgebouwd dat er geen vermenging van de financiën van beide plaatsvindt. dat is een uitdrukkelijk onderdeel van het akkoord geweest. De bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn, Nico had het er net ook al over, 2018 zou het tijdstip moeten zijn waarop de SW bedrijven de gemeenschappelijke regelingen zijn afgebouwd, streven is 60% van de mensen gedetacheerd en de nieuwe uitvoeringsorganisatie die we met elkaar gaan opzetten die zal in 2017 in touw moeten zijn. daarnaast is het zo dat er natuurlijk een vorm van beschut werken ook in het nieuwe regime van de participatiewet mogelijk moet zijn en daar wordt ook binnen de nieuwe uitvoeringsorganisatie een plek voor gevonden en dat kan dan eventueel in combinatie met de dagbesteding. Maar dat zijn allemaal zaken die nog moeten worden uitgewerkt.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik tussendoor vragen stellen?
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Gaat uw gang.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Die 60% gedetacheerd, is dat een must of is dat een wens.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is een streven.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Een streven, maar heeft dat met die 18 miljoen te maken?
  • 0:49 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het is een streven zoals het in het akkoord staat vermeld, als het gaat om hoe zit het precies met de 18 miljoen die wordt toegekend, daar zijn ook afspraken over gemaakt. Dat betekend in feite dat delen van dat bedrag beschikbaar komen op het moment dat er een goed plan ligt en vervolgdelen beschikbaar komen op het moment dat je de onderdelen van het plan hebt uitgevoerd op een manier die na behoren is geweest. Dus het is niet zo dat als we straks 60% niet gedetacheerd hebben dat er dan iets op dat terrein gebeurd. Er staat nadrukkelijk in het akkoord dat het gaat om een streven, betekend natuurlijk wel dat we ons moeten inspannen om dat streven te gaan realiseren.
  • 0:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is een zeer interessante uitspraak natuurlijk, dat woord streven zegt het al, maar misschien horen wij dat straks nog, is er dan ook een prognose zeg maar bij dat vanuit het Twijnstra en Gudde als het 40% zou zijn dan heeft dat die consequentie en als het 80% zou zijn heeft het die consequentie. Want je kunt ook nooit anders afspreken dan streven want dat is natuurlijk gewoon onmogelijk, maar hebt u daar, verteld u daar nog een beetje over. Maar ik vraag het even via de voorzitter aan u misschien
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, nee, het is heel goed meneer Maarsingh dat u deze nou laten we zeggen ruime weg kiest om die vraag te stellen
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ??????????????????
  • 0:30 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, maar het is een keus om die vraag te stellen, toch? ja. Maar het gaat er even om dat we op dit moment nog niet een verhaal hebben liggen, past ook nog niet helemaal binnen het verhaal van het plan van aanpak om op dat soort vragen al een antwoord te geven, dus ik zou even afwachten wat Mignon straks naar aanleiding van het plan van aanpak te melden heeft en wellicht dat er dan een andere aanleiding is om de vraag nog een keer tevoorschijn te toveren.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar ik heb die vraag gesteld, ik wil er ook wel eerlijk over zijn, ik heb die vraag eigenlijk gesteld omdat ik gelezen had dat in 2019 de gemeente toch maar zo niet even akkoord gaat met een groot tekort, dus die heeft het over €900.000,- dacht ik en maar goed daar hoeft nu niet over gesproken te worden, maar dat is even de achtergrond van mijn vraag en denk ik ja als je zo’n bureau bent en je onderzoekt dat dan heb je dat al even meegenomen in het scenario, maar goed ik hoor het wel.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Laten we daar op dit moment nog niet op vooruitlopen.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ok
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u de microfoon uitdoen meneer Maarsingh.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja
  • 0:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   18 miljoen, de heer Idema noemde het al, dat is het bedrag wat het ministerie maximaal beschikbaar stelt en dat bedrag dat kan worden aangewend voor de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik, we mochten vragen stellen, dus nou gaan we
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, iedereen mag vragen stellen.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Die 18, maximaal 18 miljoen, wat is minimaal? En ik bedoel, ik neem aan dat het onderzoekbureau dat ook meeneemt, want 18 miljoen is max, dat klinkt heel mooi, maar als het 10 miljoen wordt wat voor gevaren houdt dat dan, of heeft het zich dan in zich. Dat is hetzelfde ongeveer een beetje verlengde op de vraag wat meneer Maarsingh stelt over de 60%.
  • 2:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja. Nou daar wil ik eigenlijk nog niet op ingaan, maar laten we het zo zeggen dat bedrag van 18 miljoen dat is verdeelt in een aantal onderdelen, daar zal een deel via de integratie uitkering naar de betrokken gemeenten komen, dat is een bedrag van 9 miljoen, er is 1 miljoen beschikbaar vanuit de motie van Kersens, dat bedrag dat komt deze kant op en de rest van het bedrag dat zal moeten worden gehaald uit de zogenaamde sectorplannen. En voor die sectorplannen daar moet een gewone aanvraag voor worden ingediend en die wordt al of niet geheel of gedeeltelijk toegekend. Dus dat is de situatie, zo staat het ook in het akkoord te lezen. In het A4tje van het ministerie. Deels cofinanciering noodzakelijk, dat heeft met name betrekking op de sectorplannen die er in staan en de aanvragen zoals daar gemeld die moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Dat geldt voor elk sectorplan en ook voor andere zaken waar financiële tegemoetkomingen voor kunnen worden gevraagd dat gaat nooit zomaar. En dan is datgene wat er vanavond aan de orde is hier, het plan van aanpak, dat is laten we maar zeggen het eerste product van datgene waar ze van het akkoord is gebeurd. De firma Twynstra en Gudde die heeft ons daarbij in belangrijke mate geassisteerd en het duo zoals dat hier vermeld staat. Even voorstellen; Jan Hijzelendoorn, de begenadigt honkballer eigenlijk van huis uit en Mignon van der Zwan. Zij is hier, nee maar dat wou ik zeggen, geen honkballer maar wel hier aanwezig, Jan is helaas door ziekte afwezig, dus we zullen de kennismaking met hem tot een later tijdstip moeten uitstellen, maar dat gaat ongetwijfeld nog een keer gebeuren. Ik denk dat het goed is dat ik aan Mignon het woord geef voor de verdere uitleg rond het plan van aanpak.
  • 9:20 mevr. M. van der Zwan.
   Goedenavond, u had vast wel gedacht dat ik niet Jan Hijzelendoorn was, maar Mignon van der Zwan, dat kopt. Ik wil u graag vanavond proberen mee te nemen langs de highlights van het plan van aanpak te nemen, u heeft het allemaal kunnen lezen, dus eigenlijk vertel ik u als het goed is niets nieuws, maar het gaat er vooral om dat u vanavond alle ruimte voelt om vragen te stellen, desnoods met elkaar in gesprek te gaan over thema’s binnen dat plan van aanpak en ons vooral ook aandachtspunten of zaken mee te geven waar wij in de volgende fase rekening mee kunnen gaan houden. ik ga even kijken of dat werkt, ja. Ik wil met u even kijken naar de opgave, waar staan we nu eigenlijk voor, hoe gaan we dat aanpakken, waarbij ik even wil inspelen op fasering, we doen het fasegewijs, en wat moet daar uitkomen in eerste instantie in business case. Even kijken naar dat budget wat we daarvoor nodig denken te hebben. Ik wil met u langs een aantal belangrijke issues lopen. Even met u inzoomen op de aanpak van zeg maar spoor 1, de afbouw of de herstructurering zeg ik liever zelf, van de SW bedrijven. Spoor 2, de opbouw van een nieuwe werkorganisatie in welke vorm dan ook. En even stilstaan bij o.a. draagvlak en communicatie, wezenlijk belangrijk in dit traject. En nadrukkelijk ook even kijken naar de rol van u als raad in dat verhaal. En dan nog even een doorkijkje naar de vervolgplanning, hoe ziet dan die volgende fase eruit, wat hebben we de afgelopen periode gedaan en wat gaan we doen de komende periode. En ja u mag vragen tussendoor stellen, ja. Ja die opgave, wethouder Boen die gaf net al aan er ligt eigenlijk een enorme grote klus, een enorme opgave voor het Oost-Groningse, dat is niet niks. In zijn aard is het omvangrijk en lastig, het zijn parallelle trajecten die we met elkaar ingaan. Enerzijds gaan we een stukje afbouw doen of herstructurering anderzijds moeten we ook tegelijkertijd werken aan een stukje opbouw van een nieuwe werkorganisatie om dat wat overblijft uit die herstructurering ook een plek te geven voor de toekomst. En het is complex, er zijn 8 gemeenten bij betrokken, 6 gemeenten die ook in de opbouwfase met elkaar die samenwerking zoeken, en 8 gemeenten die als het gaat om herstructurering van de SW met elkaar samenwerken. Er zijn twee SW bedrijven bij betrokken, niet de minste in omvang, vele partners en belanghebbenden, net al gehoord, het ministerie en de provincie en onderwijsinstellingen en de vakbonden, ondernemers, werkgevers. We hebben dus veel partijen aan tafel, dat maakt het overleg, het gesprek, niet zo makkelijk. Het loopt al snel uit op een “poolse landdag” bij wijze van spreken als je iedereen laat roepen wat hij wenst. En beelden en verwachtingen lopen misschien ook nog niet allemaal even gelijk. We hebben ook een bestaande verbinding, de ene gemeente werkt al nauw samen met de andere als het gaat om ICT, de Compagnie is al een ambtelijke fusie, nou mogelijk gaan er ook nog gemeentelijke herindelingen ergens spelen op één moment, ja en wat betekend dat nou allemaal, dat maakt het ook complex. Grote financiële stromen gaan hierdoorheen, zowel door die SW als door überhaupt de opgave rondom de participatiewet, het gaat om veel geld, wel om afnemend veel geld, want de subsidies worden vanuit het rijk steeds beperkter. Desondanks, er gaat veel, er is veel geld mee gemoeid. En het is een klus omdat het gewoon een meerjarig proces is, je doet dit niet op een achternamiddag, dat is een traject wat heel zorgvuldig moet gebeuren, wat we echt ook in fases willen aanvliegen en iedere fase opnieuw kijken zitten we op de goede weg, doen we de goede dingen, hebben we de juiste keuzes te pakken met elkaar en kunnen we vervolgens door naar een volgende stap. Dat vraagt veel, dat vraagt veel van eigen medewerkers, de inspreker van zojuist heeft daar eigenlijk al een beetje een inkijkje op gegeven, dat vraagt veel van medewerkers van de SW in dit geval, maar ook niet in de minste plaats van de ambtenaren die in die afbouw, maar ook in die opbouw, hun input moeten gaan leveren. En het vraagt veel van bestuurders, het vraagt veel van secretarissen, het vraagt veel van OR’en en van GO’s overigens ook, Georganiseerde Overleg, is natuurlijk ook op enig moment partner. Ja en ook van u als raad. Want het is niet niks de opgave waar we voor staan en de keuzes die u daar in te maken heeft en dat doet u niet alleen dan doen met u nog een aantal raden, dat is lastig. Ja, dit zal misschien niet voor iedereen leesbaar zijn, zelfs voor mij is het moeizaam, maar ik ga u toch proberen even door dit plaatje heen te praten, ik ga even een beetje dichterbij staan. In deze plaat proberen we eigenlijk aan te geven die fasering waar ik het steeds over heb, wat doen we eerst en wat doen we vervolgens. Dat plan van aanpak is eigenlijk niet meer of minder dan een soort van proces aanpak. Er staan nog geen antwoorden in, er zijn nog geen keuzes gemaakt, wat we met dat plan van aanpak tot doel hebben is dat wij u proberen te schetsen hoe wij hier doorheen gaan met elkaar en wat daar voor nodig is en hoe we dat doen, dus welke stappen we daarin onderscheiden met elkaar. En dat doen we parallel, zowel die afbouw, dat is eigenlijk die donkerblauwe balk aan de bovenkant, een afbouwplan met elkaar maken om die SW bedrijven af te bouwen, dat moet onderdeel worden van de business case en die gekleurde blokken daaronder dat is eigenlijk een soort van uitwerkingkje van spoor 2, van de opbouwfase, die parallel gaat lopen. De linkerkant, daar zitten we nu september 2015, we gaan met elkaar een traject in waarin we proberen politieke en ambtelijke besluitvorming en gedragenheid te gaan krijgen, te gaan organiseren met elkaar. En datzelfde geldt voor de medezeggenschap en het georganiseerd overleg om daarmee in overleg te treden om te kijken of wij met elkaar de goede dingen kunnen gaan doen. En we gaan een project organisatie inrichten, ik ga er straks nog wat meer over vertellen over hoe we dat doen, om te zorgen dat er ook gewerkt gaat worden aan het toekomstig verhaal. en dat begint altijd met een soort van status analyse, ja waar staan we nou, hoe zit het met die SW bedrijven, hoe werkt dat nou met die TDC’s, wat doen we al samen, wat nog niet, wat nou wat spatienota ligt er al, u heeft al gezamenlijk verordeningen vastgesteld, dus er is al iets we beginnen niet zomaar ergens, maar hoe gaan we daar op aansluiten en wat moet daar als plusje bovenop om te zorgen dat we dat voor de toekomst goed gaan organiseren. Er hoort een stuk visieontwikkeling bij, strategiebepaling, hoe gaan we dat doen. En dat gaat ook over goverments, hoe gaan we die sturing organiseren en vanuit welke juridische identiteit doen we dat. Is dat een zelfstandige organisatie, is dat een samenwerkingsverband in de vorm van een project organisatie of een netwerk organisatie en alle varianten die u hier verder nog kunt verzinnen een overheids-NV, er zijn vele vormen waarin dat zou kunnen. En dat willen we onderzoeken, onderzoeken door te kijken wat is nou de meest wenselijke en haalbare vorm. We gaan het hebben over dienstverleningsconcepten, wat willen we dan voor onze burgers, voor onze klanten betekenen. En hoe willen we dat. Wat voor type gemeente willen we zijn, hoe gaan we dat organiseren met elkaar. Nou dan gaan we het ook nog over hele concrete dingen hebben als ja wat is eigenlijk onze informatiebehoefte, hoe zit dat in die primaire processen, hoe zit het überhaupt met de procesinrichting, je administratieve organisatie, hoe wil je dat je ketenproces georganiseerd wordt. Hoe ondersteun je dat, stukje bedrijfsvoering komt daarbij kijken. En dan hebben we het ook nog over hele technische dingen als van ja hoe doe je dat met infrastructuur want er is al wat. Ik hoorde meneer Liberon daarstraks zeggen van die hele infrastructuur gaat kapot. Nou sterker nog wij zijn er erg voorstander van om dat wat er al is aan infrastructuur juist te benutten en te verbreden om te zorgen dat die hele doelgroep vanuit dat wat ze binnen de SW bedrijven al heel goed kunnen voor de SW doelgroep om dat te gaan benutten. Om dat te gaan versterken, krachtiger te maken om te zorgen dat we echt die hele doelgroep op een goede manier kunnen begeleiden. Dus die infrastructuur willen we houden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Betekend dat voorzitter dat, dat er hier ook gezegd wordt; wij gaan uit van de bestaande kracht, wij willen die kracht versterken, zowel als het gaat om de producten, de markt alsook de mensen. Ik die laatste vraag daar wilde ik graag een antwoord op want soms denk ik wel eens die stukken voor de derde keer lezende, man, man, man, man, wie slepen wij er allemaal wel niet bij en dan hebben wij zulke goede mensen bij Wedeka. Maar goed misschien spreek ik even voor mijn beurt. Maar ik ken succesvolle fusies, en u weet ook dat maar 25% van de fusies echt wat oplevert en 50% niks en 25% is helemaal nou dat is pet om het zo maar eens te zeggen en het valt wel eens op, maar u hebt er voor geleerd en ik niet, dat als men goede mensen in een bedrijf heeft als men daarmee doorgaat en die kracht en kennis benut dat het heel efficiënt kan.
  • 1:23 mevr. M. van der Zwan.
   Dat bestrijdt ik ook niet, even voor de duidelijkheid dat bestrijdt ik zeker niet. Ja ik denk dat we hele goede mensen in huis hebben en ja ik denk dat we alle kracht die we in huis hebben ook moeten benutten om hier een verhaal van te maken met elkaar waarvan we zeggen hier hebben we vertrouwen in voor de toekomst dat dit echt gaat werken. En u moet van mijn aannemen aan een dood paard trekken, noem ik het altijd maar even wat oneerbiedig, dat is niet waar wij hier voor in huis zijn. Als we het gevoel hebben met elkaar dat we iets aan het doen zijn wat niets gaat opleveren dan moeten we ons afvragen of we dat willen doen. het is dus we gaan en daar gaat deze business case over het onderzoeken van welk effect heeft welke keuze en hoe groot is dat effect en niet alleen in financiële zin zou het wat op moeten leveren maar ook in maatschappelijke zin of in economische zin. Dus daar hangen meer zeg maar meetpunten aan dan alleen het financiële. Hoewel dat natuurlijk wel een drijfveer is want we zullen wel iets moeten. Maar het moet meer opleveren dan dat. En dat kunnen we niet zonder kracht die nu gewoon in de SW bedrijven in de gemeente al aanwezig is en nee ik durf u niet te zeggen dat dat betekend dat we iedereen kunnen behouden.
  • 0:53 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ( de heer Maarsingh zegt iets maar heeft de microfoon niet aan staan) ik heb de microfoon niet aan. Wij hebben, dus ik wil niet voor mijn beurt spreken maar het is een beetje vragenuurtje en zo vanavond, informatie maar wij hebben natuurlijk al vaak gesproken over Wedeka en wij hebben toch ja is mijn indruk altijd geweest hele goeie mensen die daar veel verantwoordelijkheid dragen en ik maak nu een persoonlijke opmerking, ik zou niet graag willen dat mensen met veel capaciteit en kwaliteit die dat hebben bewezen weglopen omdat er iets niet goed gaat. Nou zeg ik verder niks.
  • 0:3 mevr. M. van der Zwan.
   Ik heb u gehoord.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel. Als ik het goed begrijp dan worden de twee huidige directeuren ook de kwartiermakers.
  • 0:4 mevr. M. van der Zwan.
   Dat klopt, ik kom daar zo meteen wat verderop in de presentatie kom ik daar op terug. Maar het klopt.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik weet niet of meneer Maarsingh daar op doelde.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik wil nog even reageren op meneer Maarsingh. Ik begrijp al te goed uw opmerking dat wij hebben hele goede mensen en wij hebben altijd goed gewerkt en dat soort dingen, maar we leven natuurlijk wel in een sterk veranderende wereld en we leven natuurlijk ook wel in een sterk veranderde regel- en wetgeving vanuit Den Haag die ook op die mensen natuurlijk een hele andere invloed zal hebben die ze niet kennen en niet gekend hebben dus dat wou ik nog even toevoegen.
  • 0:6 mevr. M. van der Zwan.
   Ja we hebben het hier natuurlijk ook over een schaalsprong die we gaan maken in die samenwerking en dat vraagt ook iets van mensen.
  • 1:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik heb het niet los willen maken deze discussie en het gaat mij er ook niet om, maar ik wil, ik ben het niet eens met de heer Pals als hij zegt want ik zal geen namen noemen en het is beter om dat nou niet te doen vanavond, maar ik vind dat de huidige directie flexibiliteit heeft getoond op basis van en dat stel ik ook nog eens vast op basis van de uitkomsten laat ik zeggen de meevallers van de afgelopen periode die heeft uitdagingen opgepakt, die directie, en die heeft ze mijns inziens ook voor een groot deel waargemaakt en ik ken meer bedrijven die samen gewerkt hebben en gefuseerd zijn en die ineens verdubbeld waren en waar de directeur bleef en het geweldig goed deed. Maar u hebt er voor geleerd, u kunt dat beoordelen want ik zou niet graag willen dat een emotionele discussie ertoe leidt dat op dat punt brokken worden gemaakt. Daar moet je voorzichtig mee omgaan, maar goed nogmaals
  • 0:26 mevr. M. van der Zwan.
   Over die zorgvuldigheid ga ik zo meteen ook nog wat zeggen, als u dat goed vindt. Ik pak hem nog heel even terug. Waarom doen we dit? Om een business case te krijgen waarin we met elkaar objectief feitelijk proberen vast te stellen welke keuze is nou het meest optimaal. En dat kent een financiële doorrekening, maar dat kent ook andere wegingen die van belang zijn.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ben heel benieuwd waar u uw input weghaalt als het gaat om de informatie behoefte en kunt u uitleggen wat u verstaat onder objectiviteit als je toch al met partijen te maken hebt die natuurlijk een belang hebben en hoe objectief bent u, hoe objectief kunt u zijn, kunt u dat eens uitleggen.
  • 2:11 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, dat zal ik proberen. Wij snappen emotie, we begrijpen dat er belangen spelen. En wat wij altijd proberen is daar wel met kennisneming van maar zonder ons daardoor te laten leiden, te kijken wat is hier nou nodig, wat zou nou echt kunnen werken. en die input die halen we uit medewerkers, bestuurders, gemeentesecretarissen, OR’en, Go’s, alle partijen die hierin een rol hebben. En wat we vervolgens doen is kijken naar die uitkomsten want die zijn allemaal gekleurd, want dat is ook allemaal belanghebbend. En vervolgens gaan we kijken als we nou een proces waar we het hier over hebben, het proces om uitvoering te geven aan de participatiewet zeg ik maar eventjes, als we dat nou beetpakken en we zouden dat nou zo goed mogelijk inrichten hoe zou dat er dan uitzien, welke taken voeren we dan uit en welke niet. Hoe doen we dat precies. Dan komt daar een relatief objectief verhaal uit waarvan we zeggen ok en als dit het dan is wat is dan het effect van die keuze. Wat kost dat om zover te komen, wat gaat dat opleveren op termijn of niet en wat levert het onze klant, onze burger, onze SW-medewerker, wat dan ook, op. Dat kun je berekenen letterlijk, je kunt daar letterlijk wegingen aan hangen en zeggen van nou heel objectief gezien nou zou optie A misschien wel de beste keuze zijn. Dat wil niet zeggen overigens dat optie A ook politiek gezien de juiste keuze is, want daar kunnen nog verschillen in zitten. Maar wat wij proberen is aan de hand van 1, 2, misschien wel 3 scenario’s u voor te leggen hoe daarnaar gekeken is, welke opties we dan kunnen voorleggen, wat dat betekend en op basis daarvan kunnen wij u bestuurlijk een keus laten maken en daar gaat u over niet wij. Wij gaan u alleen helpen die keus te kunnen maken door zaken in beeld te brengen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:10 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel. Is het nou per ongeluk of expres dat u het woord werkgelegenheid nog niet heeft genoemd. Terwijl wethouder Boen dat wel doende in zijn voorwoord.
  • 0:7 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, ik kom er ook nog wel op terug in mijn presentatie. Ik heb een heleboel dingen nog niet genoemd, maar er zitten ook nog een heleboel sheets achter.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Volgens mij gaat het alleen maar om werkgelegenheid in Oost-Groningen in eerste instantie.
  • 0:1 mevr. M. van der Zwan.
   Dat is de grootste, dat is dè opgave.
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   ok
  • 3:33 mevr. M. van der Zwan.
   Dat is waarom we hier staan wat mij betreft, dat vind ik niet eens meer een discussie, dat is de opgave waarom we überhaupt hier mee bezig gaan. En dat is niet de 18 miljoen van mevrouw Klijnsma, dat is wel nou ja een duwtje in de rug misschien om met elkaar te kijken ok hoe kunnen we dat dan misschien versnellen, maar die opgave ligt er. En dit gaat eigenlijk alleen maar om hoe gaan we er nou toe komen dat we die opgave gaan bereiken. Het is echt een proces aanpak, nog niet op de inhoud. Nou dan komt er een moment dat die business case, of business cases, dat kan ook op onderdelen zijn, beschikbaar komt. En dan gaan we een besluitvormingstraject in met elkaar om te kijken welke keuzes gaan er gemaakt worden. Wat is dan de beste oplossing voor Oost-Groningen. En als die keuzes gemaakt zijn dan komt daar een implementatieplan, hoe ga je dat dan zover voorbereiden en inrichten dat je langzaamaan ook kunt toegroeien naar de start van een nieuw werkbedrijf waarin de SW of de achterblijvende onderdelen van de oude SW ook opnieuw onderdak kunnen krijgen. En dat is o.a. dat beschut werk waar wethouder Boen het net over had. Al dan niet in combinatie met dagbesteding. Ook daar zitten nog politieke keuzes te maken. dat hoeft nu nog niet, maar daar komt wel een moment dat u als raad ook een maat op moet gaan maken hoe willen we daarmee omgaan. Ja dat budget, die 18 miljoen, we hadden het er net al eventjes over, het is inderdaad maximaal 18 miljoen als we minder nodig hebben krijgen we ook minder, dat is logisch. Als we even naar, puur gebaseerd op ervaringscijfers is dit, als we nou even in zeer grote stappen door dat budget heenstappen dan zeggen we voor die business case fase, het onderzoek naar welke mogelijkheden zijn er dan en welke opties leggen we u voor, dat kost ongeveer 10%, 1,8 miljoen. En we denken een tweede 1,8 miljoen nodig te hebben voor die implementatiefase, het voorbereiden om daar ook te gaan komen. En uiteindelijk gaat het merendeel van het budget gewoon naar in- en uitvoering van dit hele verhaal. daar gaat het echte werk gebeuren en daar zul je zien daar gaan frictiekosten misschien ontstaan, daar zitten investeringen in, de kosten gaan voor de baten uit. En dat moet op enig moment ook met elkaar terugverdient kunnen worden om daar een sluitende business case uit te krijgen. Nou ja dat budget dat is nog wel een dingetje in die zin 11 miljoen komt relatief makkelijk beschikbaar onze kant op en voor 7 miljoen moeten we plannen maken, sectorplannen, en wat nou het lastige van dit budget is, is dat wij gefaseerd een aantal dingen gaan doen, dus op enig moment hebben we een x budget nodig om de volgende fase te kunnen ingaan. Ja en laat dat nou zo niet werken met sommige subsidies, laten die nou gewoon aan randvoorwaarden moeten voldoen qua aanvraag, qua tijdspad et cetera. Dus de kunst in dit verhaal is om te zorgen dat we een match maken tussen dat wat we nodig hebben op moment x en dat wat we ook binnen kunnen krijgen op moment x. En dat matcht nog niet helemaal, daar moeten we nog op puzzelen hoe we dat gaan doen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Denkt u ook dat er een mogelijkheid bestaat dat er wat bureaucratisch stuk aangekomen wat ook nog eens geld gaat kosten want als u een matching gaat doen, oftewel het wordt gematcht, dat betekend dus dat het aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat er een klikt komt tussen twee partijen, laat ik het zo maar zeggen. maar we weten allemaal matching dat kost tijd dat kost geld en de bureaucratie ligt hier op de loer, denkt u dat die bureaucratie hier ook op de loer ligt.
  • 0:43 mevr. M. van der Zwan.
   Als we het hebben over aanvragen van subsidies dan weten wij uit ervaring dat bureaucratie op de loer ligt. Het is niet makkelijk om onder randvoorwaarden uit te komen of onder voorwaarden om überhaupt te komen tot. En dan heb ik het nog niet over zaken als ja hoe je die verantwoording ook doet over het geld wat je aanvraagt, dus ja bureaucratie ligt op de loer en het is de kunst om binnen de randen van de bureaucratie te kijken hoe creatief we kunnen zijn en dat doen we graag ook in overleg met het ministerie, dat doen we graag in overleg met de commissie Van Zijl om te kijken of we daar dan misschien net even andere dingen kunnen doen die niet buiten die randvoorwaarde vallen, maar die wel net creatief genoeg zijn om te kijken dat we toch passend kunnen maken.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het zou toch zonde zijn als 1,8 miljoen naar 2 miljoen gaat.
  • 0:32 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, dat zou heel zonde zijn. Wat mij betreft liever naar 1,6. Ja. Het is, ik wil eigenlijk geen geld uitgeven aan bureaucratie als ik u woorden goed begrijp, ja. Toch ontkomen we er niet helemaal aan om toch af en toe even wat door de bureaucratie heen te moeten bijten met elkaar, maar we proberen dat zo soepel mogelijk te doen, we zijn overigens ook al in gesprek met het ministerie daarover, dus het is niet zo dat we het zeg maar laten liggen op dit moment. Nou die labeling dat is dus nog een opgave.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ik hoor u zeggen aanvragen van subsidie moet op bepaalde voorwaarden aan gedaan worden, maar ik lees toch ook in de stukken dat er resultaten gehaald moeten worden of zie ik dat nou verkeerd. Mijlpalen die gehaald moeten worden anders komt het gewoon niet tot uitkering.
  • 0:2 mevr. M. van der Zwan.
   Dat klopt, dat hoort bij die verantwoording
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Die hè
  • 0:0 mevr. M. van der Zwan.
   ja
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Die mogelijkheid die ziet u wel begrijp ik.
  • 0:21 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, wij zien wel mogelijkheden om aan te kunnen tonen dat wij dat geld op een goede manier besteden. Dat door een mijlpaal te halen maak je geld vrij voor een volgende ????, voor een volgende fase en daar zullen we heel hard aan werken met elkaar om te zorgen dat dat ook voor elkaar komt en dat we dat ook kunnen aantonen dat we iets bereikt hebben.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar dan heeft u het over de volledige 18 miljoen.
  • 0:20 mevr. M. van der Zwan.
   Nou wij hebben vooralsnog een claim gelegd van 1,8 miljoen. Voor de eerste fase, dat is die 10% voor die business case fase. Wij hebben ons laten influisteren, we hebben hem nog niet even voor de goede orde, daar moet nog een besluit op komen, wij hebben al achtergrond geluid dat dat er wel gaat komen.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nou maar het gaat mij meer om, kijk die 1,8 miljoen ik geloof dat wel hoor dat dat in de aanloopfase dat u dat krijgt en dergelijke, maar de stap daarna, daar gaat het mij veel meer om. Daar moeten we 60% van die mensen aan het werk helpen. Kijk en dan zegt u wel van ja het is misschien of de wethouder zei dat is een streven van 60%, maar als we het niet halen dan krijgen we gewoon geen geld. Zo lees ik het of althans substantieel minder.
  • 0:36 mevr. M. van der Zwan.
   Nou dat is de vraag. Er staat volgens mij niet keihard in het akkoord van Westerlee dat het niet halen van de 60% betekend dat we de budgetten die we hebben geleverd gekregen terug moeten betalen, even voor de goeie orde. Maar we zullen wel ons best moeten doen om te kunnen aantonen dat we streven naar die 60 en mochten we dat nou onverhoopt niet halen want het is wel een heel ambitieus hoog aantal, mocht nou blijken op enig moment dat het absoluut niet haalbaar is dan zullen wij moeten aantonen wat hebben we nou allemaal wel gedaan om te zorgen dat we dat wel geprobeerd hebben met elkaar. En als helder wordt dat we het echt niet
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:04 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik heb toch een vraag die er ook een klein beetje naartoe leidt van er zijn in het verleden nou zal ik zeggen de laatste 20 jaar verschillende rapporten geschreven over de werkgelegenheid in deze buurt, in deze regio, doet u daar nog wat mee, wat er vooraf is gegaan of gaat u nou opnieuw weer het wiel uitvinden voor om te kijken van nou ik red het wel met die 60% omdat voor elkaar te krijgen of heeft u nog wat aan de rapporten die al eerder zijn geschreven en gemaakt en waar dus ook eigenlijk niks is uitgekomen. Het hoort een beetje negatief, zo bedoel ik het niet, ik hoop echt van harte dat u het wel lukt, maar heeft u daar misschien een antwoord op. Hoe ziet u dat.
  • 0:24 mevr. M. van der Zwan.
   ja, kijk natuurlijk gaan wij niet in de valkuil stappen van dingen proberen te doen met elkaar die we al eerder geprobeerd hebben en die niet gelukt zijn. En waar we vooral naar moeten kijken is waarom zijn dingen niet gelukt en wat leren we daar nou van, wat betekend dat nou eigenlijk, waarom redden we dat dus kennelijk niet in Oost-Groningen tot op heden. Want die opgave ligt er natuurlijk niet sinds gisteren, die ligt er al veel langer.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien dat de wethouder hier ook even op kan antwoorden.
  • 2:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. Kijk het is natuurlijk zo dat er in het verleden van alles en nog wat gebeurd is in de regio. Het een wat succesvoller dan het andere. Er is aan de werkzaamheden van de commissie natuurlijk een tamelijk intensieve literatuur studie vooraf gegaan waarin is gekeken van wat voor stukken liggen er, hebben er gelegen, wat is er in het verleden gebeurd en op basis van datgene wat er, laten we maar zeggen, als uitkomst van die literatuur studie van dat literatuuronderzoek is geweest heeft de commissie op een bepaald moment haar aanbevelingen gedaan en stappen gezet om te komen tot datgene wat in het akkoord feitelijk is vastgelegd. Dus dat is de situatie waar we nu voor staan, dat is het verhaal waarmee we nu de komende tijd verder moeten en ik denk ook dat het, gelet op, laten we maar zeggen, de plek van het plan van aanpak in dat proces en ik denk dat we dat wel even met elkaar helder moeten hebben, plan van aanpak gaat over de beschrijving van hoe we gaan proberen om met 8 gemeenten te komen tot invulling van datgene wat we in het akkoord met elkaar hebben afgesproken. Dat is wat er in het plan van aanpak aan de orde komt. dus ik denk dat het goed is dat wij met elkaar even helder hebben welke plek dat inneemt in het totaal van het traject en ik merk dat een aantal vragen die gesteld zijn dat die ook betrekking hebben op datgene wat er daarna nog gaat gebeuren. Nou dat blijkt ook uit het stuk zelf, daar komt u als raad nog nadrukkelijk bij aan de orde, laat ik het zo maar even zeggen, dus ik denk dat het goed is dat we even naar dit verhaal kijken en dat proberen te beoordelen op de plek die het heeft, namelijk aangeven langs welke weg we gaan proberen om tot invulling van en uitvoering van te komen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 3:53 mevr. M. van der Zwan.
   ???????? belangrijke issues spelen er in ieder geval. Als we het hebben over spoor 1, de herstructurering van de SW en spoor 2, de opbouw van de nieuwe werkorganisatie dan hebben we met elkaar afgesproken dat doen we gescheiden waar nodig. de wethouder heeft net al aangegeven we gaan niet elkaars opdraaien voor elkaars rekeningen. Dus die afbouw vindt in principe volledig gescheiden van elkaar plaats, maar daar waar mogelijk zoeken we wel naar verbinding. Verbinding in de zin van misschien als wij dingen samen doen vanuit Wedeka en Synergon in het naar buiten brengen van werk en medewerkers dan zou dat wel eens mooiere oplossingen kunnen bieden dan wanneer we dat ieder voor zich doen. Dus waar we naar zoeken met elkaar is synergie, positieve synergie, dus ja we doen het gescheiden en daar waar het kan doen we al een stukje samen al waren we al aan het werk aan die nieuwe toekomst. We moeten verder inzoomen op verschillende inzichten die er bestaan op het akkoord van Westerlee. En dat is niet dat we niet snappen wat we ondertekend hebben, maar als je een bestuurlijk akkoord tekent en je gaat daar ambtelijk verder proberen invulling aan te geven met elkaar dan loop je wel eens tegen interpretatie verschillen aan; ik heb het zo gelezen. En daar komen we nu achter, de gesprekken die we de afgelopen periode voerden met elkaar maken dat wij merken hé die zit er toch net even iets anders in dan de ander. Die heeft daar net een ander verwachtingsbeeld bij. en daar moeten we op inzoomen en daar moeten we verder met elkaar proeven van ja hoe maken we dat één, want zolang we heel veel verschillende inzichten houden op dat akkoord, wat dat moet opleveren, wordt het lastig om de volgende fase in te gaan. Want wat gaan we dan uitzoeken met elkaar. En daar moeten we een compromis in vinden op basis van die objectiviteit waar ik het net al had, feiten en de doelstellingen, waarom deden we dit ook al weer met elkaar. En als dat nodig is moeten we tussentijds belangrijke beslismomenten met elkaar markeren, als we een keuze maken, dat kan ook tussentijds zijn of wat later in het traject, dan zullen we dat met elkaar moeten vastzetten, dit is een keus die we gemaakt hebben en daar zijn we ons bewust van de consequenties die we daar aan verbinden. Ja, het verder ontwikkelen van die samenwerking, er zijn al wat samenwerkingsverbandjes, maar we gaan nu echt een grotere samenwerking aan met elkaar. En dat is soms best lastig samenwerken is niet makkelijk en dat heeft te maken met toch ook lokale ambities of lokale beleidskeuzes, dat heeft te maken met misschien ook wel een stukje loslaten van invloed omdat je in een keer met zijn achten of met zijn zessen ergens van bent in plaats van als gemeente alleen. Dus dat is lastig. En die samenwerking moeten we verder ontwikkelen willen we daar de goede stappen in kunnen nemen. En de belangrijkste misschien nog wel is dat wij daarin zorgvuldiger snelheid betrachten. Dat klinkt een beetje raar. Zorgvuldigheid dat impliceert dat je dat redelijk langzaam doet en toch moeten we ook snel. Nou snelheid is in belang van die medewerkers, meneer Liberon gaf al aan er zitten medewerkers heel erg te wachten op zekerheid, die willen heel graag duidelijkheid over wat gaat het allemaal voor mij betekenen, dat snappen we. Snelheid is ook nog in enige mate nodig om maar dat budget even weer bij de kop te pakken, willen we budget vrij maken zullen we ook gewoon een aantal stappen moeten nemen, maar altijd zorgvuldig, liever nog zorgvuldig dan snel is een beetje ons adagium. Omdat wij als geen ander weten dat als je dat niet zorgvuldig doet je in je staart gebeten wordt ergens in het proces. En er is niets zo vervelend als dat.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra wil graag een vraag stellen, PvdA.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat u zegt mevrouw Van der Zwan liever nog iets langzamer dan wat sneller als dat de zorgvuldigheid ten goede komt. Ik had nog twee vragen c.q. opmerkingen, eentje nog over de budget. Vorige week is uitgelekt voor Prinsjesdag de 100 miljoen extra voor 30.000 beschutte werkplekken, kunt u daar nog wat over vertellen hoe dat verdeelt wordt, hoe dat invloed heeft op het budget. Ten tweede, u zegt spoor 1 en 2 gescheiden waar nodig verbonden waar mogelijk. U zoomde daarbij in op Wedeka/Synergon verhaal, maar ik bedoel ik heb het meer gelezen als de verbinding tussen spoor 1 en 2 onderling
  • 0:2 mevr. M. van der Zwan.
   ook
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hoe gaat dat, want het lijkt mij dat we moeten voorkomen, dat lijkt me echt heel belangrijk, dat de afbouw van de bestaande structuur nou ver gevorderd is en dat de opbouw nog achterloopt, dus anders gezegd gooi je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt.
  • 1:15 mevr. M. van der Zwan.
   Vanzelfsprekend zou ik haast willen zeggen, in die zin, het is niet voor niks dat we een parallel traject lopen. Hoe lastig dat soms ook is, maar als je niet nu al met elkaar ook aan die opbouw gaat werken heb je straks iets afgebouwd wat je nog niet kwijt kunt, waar je nog geen nieuwe plek voor hebt. Dus dat is wezenlijk, dus die samenhang tussen spoor 1 en spoor 2, ja die is bijna voorwaardelijk zou ik haast willen zeggen. Dus ook daar gescheiden waar nodig verbonden waar mogelijk. En ook niet in de laatste plaats dat je kunt je ook nog voorstellen dat je in de afbouwfase misschien wel dingen doet, die misschien helemaal niet handig zijn voor de opbouwfase waarin je daar straks last van krijgt. Dus ook daar zul je balans in moeten zoeken hoe je dat doet. Ja, de 100.000 extra voor de 30.000, of voor de 30.000 banen, ja wij hebben hem ook gehoord. En nee ik heb nog geen beeld, dat moet echt scherper worden de komende periode, geen beeld wat dat gaat betekenen. In welke vorm dat richting die gemeente komt en hoe je daar aanspraak op kunt maken et cetera, nee daar hebben wij nog geen beeld bij, maar daar gaan we wel achteraan om te kijken hoe dat vrijgemaakt kan worden.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals van D''66 heeft ook nog een vraag.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb nog even een vraagje over dat inzoomen op verschillende inzichten op het akkoord van Westerlee, dat is iets wat u nog moet gaan inventariseren of is dat dan een proces waar u mee bezig bent. Want ik denk als je gaat inzoomen op verschillende inzichten op het akkoord van Westerlee dan denk ik daar zaten die middag alle burgemeesters en gemeente secretarissen bij elkaar en die hebben een forse handtekening gezet van onder dat akkoord van Westerlee, wij kunnen toch niet hebben dat daar straks spijtoptanten bijzitten omdat ze verschillende inzichten hebben. Wat is uw mening daarover.
  • 0:3 mevr. M. van der Zwan.
   Dat is een politieke vraag ja.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die hoeft u dus niet beantwoorden.
  • 1:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou dat lijkt me een uitstekende vraag meneer Pals. Dat, nee dat zeg ik niet, het punt is dat er natuurlijk een akkoord is ondertekend en laten we het zo zeggen dat akkoord dat heeft niet de omvang van een werkstuk waar alles tot op de vierkante millimeter is uitgevoerd, gepland en gedaan. Dus het betekend dat er en ik heb dat ook als opmerking gemaakt op het moment dat het akkoord werd ondertekend dat het echte werk pas begint op het moment dat we nu aan de slag moeten want dat betekend dat we met 8 gemeenten om de tafel moeten, dat we een aantal zaken met elkaar moeten uitzoeken, moeten bespreken en belangrijker dat we komen tot gezamenlijke besluitvorming daarover. Dus dat is zeker een onderdeel van het traject. En ik denk dat als je het akkoord geeft aan een willekeurige passant die er een beetje verstand van heeft en zegt van nou hoe zou jij dat uitwerken nou dan krijgen we niet in 9 van de 10 gevallen hetzelfde verhaal te horen. Dus daar moet gewoon nog het een en ander gebeuren en dat wordt ook beschreven in de manier waarop we het gaan aanpakken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ondertussen is meneer Kremer ook binnengekomen van de SP. Welkom.
  • 0:13 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had even andere verplichtingen, maar komt goed.
  • 1:31 mevr. M. van der Zwan.
   Ik ga nog heel even door want we hebben nog even een paar. Nou die business case, ik heb het eigenlijk al een keer gezegd, die business case die leidt tot voorstellen, voorstellen op het gebied van bijvoorbeeld de juridische identiteit, de aansturing, hoe doen we dat, taken, processen, inrichtingsvraagstukken. Ja en gaat over zowel spoor 1 als 2. Dus dat zijn geen twee losse elementen, dat zijn zaken die in één business case uiteindelijk tot een gewogen verhaal moeten komen. Nou die financiële verwevenheid van Synergon en Wedeka dat we dat absoluut niet beogen dat nou hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Elk bedrijf, elke gemeente betaald zijn eigen rekening we draaien niet voor elkaars rekeningen op en dat doen we ook aan de hand van de financieel gescheiden administratie. Dus zelfs als we gaandeweg dat afbouwproces zeggen hé hier is misschien wel door het samen te doen al een synergie voordeel te halen dan zullen we ook de kosten of de opbrengsten daarvan weer verrekenen met elkaar. En alle opties alles binnen het kader van het akkoord van Westerlee staan in principe open, die gaan we onderzoeken met elkaar in die business case en dan wordt dat ergens op enig moment bij u ter besluitvorming voorgelegd. We timmeren niks dicht aan de voorkant het mag niet zus of het mag niet zo zijn, dus we laten de opties open we gaan echt clean onderzoeken wat is nou de beste oplossing.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Moet ik me voorstellen, er zijn natuurlijk de verschillende fases, dat dan ook in de business case beschreven wordt als wij fase 1 hebben doorlopen wat moeten we dan bereikt hebben en hebben we dan groen licht voor fase 2, zeg maar de mijlpalen worden die daar in beschreven en wat voor voorwaarden we dan aan voldaan moeten hebben voordat we kunnen zeggen we gaan naar volgende fase, heeft ook te maken met wat ik net zei gooi je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt.
  • 3:34 mevr. M. van der Zwan.
   Die business case fase dat is eigenlijk ook nog een soort van onderzoeksfase, dan doe je eigenlijk ook nog niets, je hebt nog geen keuzes gemaakt namelijk. En op het moment dat je die keuzes maakt dan moet helder worden en welke mijlpalen hangen daar dan vervolgens achter, dat noemen we een inrichtingsplan of een implementatieplan en daarin wordt dit beschreven. Dus hoe zien dan die mijlpalen, die volgende stappen, eruit en wat zou je dan op enig moment behaald moeten hebben om daaraan te voldoen, maar dat zit in principe nog niet in de business case. Daar zitten vooral die te maken keuzes, die scenario’s en de consequenties van die keuzes. Als u voor scenario A kiest dan is dit de consequentie, realiseert u zich dat als u voor scenario B kiest is dat de consequentie. Dus die verschillende scenario’s hebben verschillende keuzes in zich. En als we dan even inzomen op spoor 1, hoe gaan we dat dan aanpakken. Nou hij is al een keer ter sprake gekomen, maar de directeuren van de SW bedrijven zijn verantwoordelijk voor de afbouw van hun eigen SW bedrijf. Zij zijn dus ook kwartiermaker voor die afbouw. Waar mogelijk doen we een stukje in onderlinge samenwerking, dat behalen van die positieve synergie effect waar ik het daarstraks over had. En dat doen we door als projectleiding een soort van coördinatiepunt te vormen, dus door samen met de directies van de twee SW bedrijven periodiek aan tafel te zitten om te kijken waar zitten die mogelijkheden, kunnen we die duiden met elkaar. Waar zouden we nou aan kunnen werken waar we gezamenlijk voordeel bij kunnen halen. En als ze er niet zijn, zijn ze er niet. En als ze er wel zijn dan moeten we ze vooral willen vinden, willen zoeken met elkaar en kijken of dat tot een oplossing gebracht kan worden. Ja en daar staat hij eigenlijk al, de balans en het verband tussen die afbouw van spoor 1 en de opbouw van spoor 2. U bent gewoon sneller dan mijn presentatie. Wordt meegenomen in die overall business case want dat is belangrijk om die business case ook solide te maken. En hoe doen we dat dan in spoor 2. Nou die opbouw die loopt dus parallel aan spoor 1 en die inrichting van die projectorganisatie, u heeft daar een als het goed is een soort van kerstboom aangetroffen in het plan van aanpak, ja dat is een soort van maxi maximale variant die zou kunnen worden ingezet. Dat is niet wat we nu bij aanvang in gaan zetten want we kijken naar de opgave. En afhankelijk van scenario’s die we gaan onderzoeken hebben we meer of minder nodig in die project organisatie. Dat ligt dus aan die scenario’s die we met elkaar gaan beetpakken. Dus het kan zijn dat we misschien maar met 3 kwartiermakers hoeven te werken of met kleine werkgroepjes. En het kan zijn ook dat we iets meer nodig hebben dan dat. Dus u heeft de maximale variant gezien, maar we gaan echt niet meer optuigen dan strikt noodzakelijk is om de volgende stap te kunnen maken met elkaar. Die kwartieren die willen we heel graag invullen met eigen mensen. Gebruik maken van de kracht die al in organisaties aanwezig is. Dat is belangrijk voor draagvlak, voor input, voor nou ja gewoon mensen met achtergrond en kwaliteit, die weten waar dit over gaat, die kunnen heel goed inhoudelijk input leveren hierin. Dus wij willen daar geen externen op zetten. We hopen echt dat we alle kwartieren die we nodig hebben in dit proces ook kunnen vullen met eigen mensen. En dat geldt ook voor de werkgroepen die daar onder aan de slag moeten. Dat doen we wel op basis
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik even vragen. U kijkt me zo streng aan, maar
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:1 mevr. M. van der Zwan.
   Kijk ik u streng, sorry dat was niet de bedoeling.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, nee, ik vind dat u aardig kijkt ja. Nee niet streng maar gewoon, maar wat ik
  • 0:00 mevr. M. van der Zwan.
   Heb ik een frons?
  • 0:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus wat ik even wilde vragen; ik begrijp nog niet precies wat u nou gezegd heeft over die 18 miljoen. Kijk beide bedrijven moeten dezelfde uitgangspositie verliezen vanuit het verleden nemen we niet mee naar de toekomst, om het zo maar eens te zeggen.
  • 0:1 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, dat klopt.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar stel nou eens voor dat Wedeka er 4 miljoen slechter bijstaat dan Synergon, ja het kan ook net andersom zijn ik weet het niet, maar goed, wordt er dan van die 18 miljoen nog van die 14 miljoen die er over blijft wordt daar dan 4 miljoen in dat bedrijf gestopt of werkt dat anders.
  • 0:1 mevr. M. van der Zwan.
   Dat werkt anders.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, kunt u dat dan even
  • 0:02 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou misschien is het goed voorzitter dat ik daar even wat over zeg. Het bedrag wat er figureert staat om de 18 miljoen, dat is een bedrag wat niet gebruikt mag worden voor het bestrijden van structurele tekorten in de SW.
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel, dan ben ik, dan heb ik duidelijk
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dus we moeten dat bedrag gebruiken voor de dingen die hier vanavond voorbij komen, zeg maar.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daar ben ik blij om.
  • 1:28 mevr. M. van der Zwan.
   Ik pak de draad weer heel even op. Die kwartiermakers dat is niet helemaal vrijblijvend, we vragen dan wel iemand op basis van competenties om de zekerheid te hebben dat we daar echt voldoende kracht hebben zitten om dat ook vorm en inhoud te kunnen gaan geven, dus competenties spelen een rol en dat is ook niet vrijblijvend, die kwartiermakers mogen niet na een week zeggen nou ik vind het toch niet zo leuk ik ga weer. Dus die verbinden zich, die committeren zich ook aan die projectorganisatie op het moment dat we ze gaan inzetten. Nou dat zou mogelijk kunnen betekenen dat we mensen gedeeltelijk moeten vrij maken daarvoor en het betekend ook dat we een stukje compensatie moeten bieden aan de organisatie die iets laat, die de kwartiermaker levert op dat moment. Om te zorgen dat daar ????? concern geen gaten vallen of problemen ontstaan. ja en die uitvoeringsorganisatie hoe gaan we daar nou komen, we gaan niet nu al bepalen wat het wel of wat het niet mag zeggen zijn. We gaan echt kijken naar de opgave, we gaan kijken naar de inhoud, we gaan kijken naar taken, we gaan kijken wat het betekend voor processen die we nodig zijn en langzaamaan komen we dan tot die scenario’s en de keuzes die daar aan vast hangen. En draagvlak en communicatie. We hebben nou al vaak gehoord vanavond, maar die betrokkenheid en input van die eigen medewerkers is absoluut van belang. Voor de kennis die aanwezig is, maar ook om draagvlakken te gaan organiseren voor dat wat we hier gaan doen met elkaar.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U schrijft draag, heeft u van tevoren al wat geïnformeerd over het draagvlak?
  • 0:40 mevr. M. van der Zwan.
   Wij hebben natuurlijk gesprekken gevoerd, we hebben een soort van intake ronde gedaan voordat we überhaupt begonnen met het plan van aanpak. En ook in deze weken zijn wij met elkaar in gesprek over waar staan we, hoe gaan we dit aanvliegen, wat betekend dat. En dan krijg je wel beeld bij draagvlak. En ik kan wel zeggen dat dat nog divers is. Het is vooral nog heel onzeker, het is niet zo dat ik constateer dat er geen draagvlak is, ik merk wel dat er veel onzekerheid is over wat betekend dit nou straks. En dat zit vooral voor medewerkers heel persoonlijk, wat betekend dat nou voor mij, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:39 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Het plan van aanpak, aan het einde ongeveer komt het hoofdstuk nummer 10, over communicatie. En de inspreker vanavond heeft het eigenlijk over draagvlak en communicatie en doet een appèl op die medewerker, nogal logisch, het gaat om werkgelegenheid. Het is een zeer ambitieus plan. En dan zegt u ja dat u gebruikt die woorden die u kiest nou ja het is wel divers, laat we het zo noemen. Zou u nu anders, want ik ging hier naartoe en dacht ja wat maakt dan dat als we die hoofdstuk 10 zien, communicatie, die paar woorden die daar gebruikt zijn, zou u eens kunnen meegeven in uw woorden van hoe gaan we met zijn allen en hoe zorgt u ervoor dat er draagvlakte gaat zijn. Hoe gaat u ons overtuigen.
  • 0:4 mevr. M. van der Zwan.
   Nou ik denk niet dat ik alleen verantwoordelijk ben voor het organiseren van draagvlak, dat doe je met elkaar.
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   precies
  • 1:13 mevr. M. van der Zwan.
   En dat doe je in alegremia. En dat doe je op vele manieren. En dat betekend dat we even los van, ja heel technisch, gaan werken met een communicatieplan waarin we met elkaar afspraken maken over wie we wanneer met welke middelen gaan informeren. Dat we vooral met elkaar in gesprek moeten. Dat betekend ook heel veel informatie delen, mensen letterlijk vanaf het begin bij de hand nemen en ze meenemen in dat pad en die keuzes die er voorkomen. En de ervaring leert dat bijvoorbeeld een OR heeft adviesrecht of een instemmingsrecht op bepaalde thema’s, de ervaring leert dat het niet altijd even handig is om te wachten met het informeren totdat je een advies neerlegt want dan weet je bijna zeker dat je te horen krijgt ahah.... Dat betekend dat je moet investeren letterlijk in het organiseren van je draagvlak. En dat doe je dus door in gesprek te zijn, continue in gesprek te zijn, informatie te delen, daar ook passende middelen voor te zoeken, informatie aan een raad gaat op een andere manier dan informatie aan medewerkers bijvoorbeeld of aan andere partijen, belanghebbenden, en dat vraagt gewoon ook een beetje fingerspitzen gevoel ontwikkelen met elkaar.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   En ik hoor, want we lezen ook in het stuk over een website, maar ik hoor u dus ook eigenlijk zeggen van ja die communicatie via letters dat is één ding, maar gewoon puur het gesprek aangaan en in de ogen kijken.
  • 0:47 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, dat is, ja communicatie via letters is een ondersteunend middel, maar is niet het belangrijkste middel denk ik. Maar het gaat wel over hoe ga je ook grote groepen mensen benaderen en bereiken. En dat gaat ook over halen en brengen, dat gaat ook over een stukje cultuur, dat gaat ook over gedrag. Ja dat is eigenlijk de enige manier om je communicatie en je draagvlak goed te organiseren. Het is niet voor niets dat we ook graag een kwartiermaker communicatie willen hebben, die ons daarbij gaat ondersteunen. En alert is op signalen van daar loopt het kennelijk in de communicatie niet helemaal lekker of daar past het middel niet helemaal goed wat we gekozen hebben, om te zorgen dat we, dat op een strategische manier zeg maar met elkaar aanvliegen. Maar dat doe ik niet alleen, even voor de goede orde. Ik ben niet meer dan een procesbegeleider.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Daar wou ik nog even verder op ingaan, op dat draagvlak. Ik heb ook gezien dat maart 2016, dat is volgend jaar, over een half jaar ongeveer, dan moet die draagvlak allemaal in orde zijn? ja,nee, dat is nog een opgave hoor.
  • 0:2 mevr. M. van der Zwan.
   Ja, dat zou heel mooi zijn als dat zo is.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:53 mevr. M. van der Zwan.
   Draagvlak ontstaat ook na de fase van de business case. Op het moment dat in die business case fase besluitvorming aan de orde is en er daadwerkelijk keuzes gemaakt worden, dan pas gaan mensen meer gevoel en besef krijgen bij wat betekend dit. Hoe groot of hoe klein wordt het, hoe gaan we dat dan samen doen. Als die keus gemaakt is begint eigenlijk pas je zeg maar je diepere laag van je draagvlak. Want dan komt het dichter bij mensen dan ga je een implementatie fase in met elkaar, inrichtingsvraagstukken beetpakken en dan gaat het echt over mensen. Dan ga je het ook hebben over een sociaal plan, wat doen we met mensen die daar niet meer inpassen bijvoorbeeld. Dus dat draagvlak dat doe je het hele traject door, maar zeker na de business case fase heel intensief. En dat moet groeien, ik ga hier niet beloven dat hebben we over een half jaar georganiseerd met elkaar.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik weet niet of het het goede moment is maar ik wil toch even een beroep doen op het hele diepliggende gedachte achter dit heel verhaal. Als ik meneer Liberon hoor dan is die, als je praat over draagvlak dan geeft hij eigenlijk al aan dat daar wel draagvlak zit. Maar geeft twee argumenten aan van heb het niet alleen maar over geld en denk ook aan de tijd. En dan denk ik; ik zou wel heel fijn vinden als dat heel serieus wordt meegenomen, dat soort woorden die er geuit worden. En een ander punt wat ik heel moeilijk onder woorden weet te brengen, mijn collega Schipper en ik die volgen een jaar lang mensen die werkzaam zijn bij Wedeka via NOVO, dat zijn mensen met licht verstandelijke beperking, u wilt niet weten wat er bij die mensen leeft als er gesproken wordt over dit onderwerp.
  • 0:01 mevr. M. van der Zwan.
   Ik kan mij daar wel een voorstelling bij maken.
  • 0:04 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat hooop ik.
  • 0:34 mevr. M. van der Zwan.
   Ja. Nou sterker nog Jan Hijzelendoorn en ik hebben hiervoor eigenlijk eenzelfde opgave samen gedaan. Voor drie gemeenten hebben wij een nieuw participatiebedrijf gebouwd en daar zijn wij ook de mensen van het praktijk onderwijs tegen gekomen, hebben wij kennis gemaakt met de Wahjongers die daarin werkzaam zijn, dus we kennen wel de doelgroep. Dat is een andere doelgroep dan de voormalige WWB om maar even wat te noemen. Dus wij realiseren ons heel goed dat die participatiewet iets bij elkaar brengt wat eigenlijk niet een is.
  • 0:33 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Maar u gaat dadelijk iemand, een kwartiermaker erbij halen die de communicatie mogelijkerwijze gaat regelen en dan wil ik graag even aangeven hoe moeilijk het is om voor dat publiek, als ik het zo mag zeggen, duidelijk te maken waar we mee bezig zijn. en ik weet niet of het een verstandige zet is om dat nu te noemen, maar laatst werd er wel gezegd; er kwam een buitenlandse burgemeester bij ons langs. En toen hadden wij allebei van waar hebben ze het over.
  • 0:4 mevr. M. van der Zwan.
   Wie was dat? Een buitenlandse burgemeester.
  • 0:21 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Maar ik geef maar even aan, en dan komt ie met een verhaal en daar hebben die mensen werkelijk helemaal niets van gesnapt, het enige wat ze nog weten is dat die wel gekleurd was. En dat blijft dan hangen. En dat wou ik u toch graag meegeven, hoe speciaal toch, de communicatie naar onze doelgroepmensen moet.
  • 3:31 mevr. M. van der Zwan.
   Nou ik ben blij dat u het zegt. Mijn laatste bullit die gaat hierover. Communicatie naar de doelgroep is een hele andere vorm van communicatie dan naar ambtenaren. Dat weten we en dat betekend ook dat wij in die werkgroep communicatie waar we een kwartiermaker boven zetten die dat gaat begeleiden waar ook communicatiemedewerkers vanuit de SW bijvoorbeeld gaan aanhaken om te zorgen dat we doelgroepen op hun eigen manier en met hun bijpassende middelen gaan informeren. Die is wezenlijk, dat ben ik met u eens. ja. Nou ja die zorgvuldige en eenduidige communicatie zowel in als extern met alle betrokkenen, alle belanghebbenden relevant en daar gaan we ook echt aan werken in de vorm van een communicatieplan. Daar wordt al aan getrokken door een heer op de tribune die ik zag zitten. En dat betrekken van die medezeggenschap in dat vroege stadium is heel essentieel gebleken in diverse samenwerkingsverbanden hieraan voorafgaand. Hoe beter je dat doet hoe transparanter je dat doet hoe groter het effect. De rol van de raden, belangrijke sheet voor jullie. Jullie rol van vanavond, wij proberen vooral relevante issues aandachtspunten bij u op te halen waar wij iets mee kunnen in dit verdere vervolg. Maar u heeft ook een besluitvormende rol op een aantal onderwerpen en thema’s. Even los van de normale formeel politiek bestuurlijke keuzes en kaders die u schept en het vaststellen van regelingen en verordeningen en….. bent u, heeft u in ieder geval een besluitvormende rol bij aanpassingen van reeds vastgestelde uitgangspunten en kaders. Wat ik daarmee zeggen wil is; stel nou dat wij ergens in dit proces tegen een kader aanlopen wat u ooit met elkaar heeft vastgesteld waarvan wij zeggen ja voortschrijdend inzicht past dat nou nog wel helemaal. Dan komen we bij u terug, want dat zijn uw kaders. De vaststelling van de business case, op het moment dat wij die scenario’s hebben uitgewerkt en daar ligt een business case, dan bent u aan zet, u gaat uiteindelijk die keuzes maken op basis van de informatie die wij u daar over gaan leveren. Nou rondom de afbouw van de SW bedrijven heeft u een rol, een besluitvormende rol, nou ja budgetrechtbegroting, meerjarenperspectief, hoef ik u niet uit te leggen, ook daar heeft u een besluitvormende rol en dat zit hem ook in de keuze bij de juridische entiteit, gaan we een zelfstandig orgaan organiseren of doen we dat in een wat vrijere samenwerkingsvorm, daar bent u ook van. En waar u ook van bent is van informatie en van goede afspraken met elkaar over hoe doen we dat hoe informeren wij u als raad, over dit hele proces hoe doen we dat periodiek, hoe evalueren we dat, hoe monitoren we en daar moeten wij met u afspraken over maken, u bent de tweede raad waar wij voor presenteren, dus het is nog een beetje vers, maar de eerste raad, aan de eerste raad is al toegezegd; wij komen met een voorstel daartoe en als u ons daarin dingen mee kunt geven wees welkom hoe u geïnformeerd wordt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:43 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. U ????? inderdaad die laatste bullit periodieke informatie m.b.t. tot voortgang, ja laat ik voor mijn beurt spreken, maar ook de PvdA fractie vindt dat zeer belangrijk, maar wij allen vinden het zeer om daar concrete afspraken over te maken want daar dat doen we wel een ????? op want dit is een zeer belangrijk issue en dat vinden wij allemaal zeer belangrijk, maar dat moet wel goed worden vastgelegd, wat zijn de wensen en de verwachtingen en wij willen graag periodiek worden geïnformeerd, maar dat moet dan ook niet zo zijn dat we elke maand dat er hier intern een nota moet worden opgetuigd waarin alle voortgang staat dat zou wellicht bij de inlichtingen van het college kunnen of zoiets, daar moeten we wel iets concreets over afspreken, maar we moeten wel goed geïnformeerd worden op de voortgang.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   helder
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat was ook mijn opmerking, niet de inleiding, maar wel de opmerking.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   prima
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik nog eens
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Interpretatie dat is, dat kan dodelijk zijn, verschillende interpretaties. Nou ken ik toevallig de heer Van Zijl en ik heb heel veel respect voor hem en wat hij allemaal gedaan heeft in zijn loopbaan, dus niets dan lof, ik weet dat wij een wethouder hebben die er met hart en ziel voor gaat en het is toch in ons aller belang dat het resultaat heel goed wordt, dat het een succes wordt, zowel voor de mensen, voor de werkgelegenheid als ook voor, ja voor die bedrijven zelf, voor het economisch rendement en er is ons heel veel aan gelegen. En misschien hebt u daar wel een advies voor, dodelijk zou zijn voor het hele proces, daarom vroeg ik ook even aan de heer Liberon bent u nou voor of tegen, daar zat iets achter, ik had het ook bijna aan u gevraagd, maar dat mag natuurlijk niet, maar ik had zo gehoopt voor wij gaan ervoor en dat is voor de mensen wij willen uitwerking geven wat het kabinet heeft beslist maar wij kunnen niet meer dan mogelijk is dus als er meer geld bij moet dan moet er meer geld bij maar die mensen daar moet gewoon een oplossing voor zijn is ook goed mogelijk, maar als wij morgen mekaar allemaal tegenspreken zowel in de organisaties als in de politiek dan wordt niks dan is er maar een groep het slachtoffer en dat zijn die mensen en dat is het succes van het akkoord van Westerlee maar misschien hebt u daar hele goede adviezen over. wat ons betreft zou natuurlijk heel goed zijn dat wij zodanig worden geïnformeerd dat we weten van de hoed en de rand en niet met de schouders trekken, want de politiek speelt hier toch een hele belangrijke rol.
  • 0:11 mevr. M. van der Zwan.
   Dat kan ik alleen maar bevestigen. En ja we moeten dus hele goede afspraken maken over die informatie voorziening en de periodiciteit en de manier waarop en
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:23 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, ik wil toch even reageren op wat meneer Maarsingh zegt over die inspreker die we hebben gehad. Ik kan mij heel goed voorstellen dat ie zich een beetje zorgen maakt en hij heeft ook beslist niet gezegd dat hij niet mee akkoord ging, hij had zijn bedenkingen en hij maakt zich er een beetje zorgen over en dat snap ik. Dat wou ik alleen maar even toevoegen.
  • 2:13 mevr. M. van der Zwan.
   ja, hoe ziet dan dat vervolg eruit. Tussen nu en 30 september doen we een heleboel dingetjes tegelijk, informatie bijeenkomsten met de diverse raden over raadscommissies, u bent de tweede dus we zitten nog een beetje vooraan in het traject, het loopt nog even door, bijeenkomsten gepland met projectgroep waarin de gemeentesecretarissen een rol hebben en met de stuurgroep waarin de bestuurders zitting hebben. Wij gaan na de ronde langs de raden of de raadscommissies het contact ook zoeken met het georganiseerd overleg, de vakbonden willen heel graag ook dat contact organiseren, tot stand gaan brengen, nou we gaan ons voorbereiden op die inrichting van die projectorganisatie, dat gaan we klaar zetten om ook van start te kunnen. We zijn in overleg met het ministerie over bijvoorbeeld het plan van aanpak en de gelden die we daar op dit moment geclaimd hebben, daar hopen we op korte termijn ook uitslag over te krijgen. Ja en als we daar allemaal goed doorheenkomen met elkaar en we maken daar geen brokken in ja dan is het vervolg de volgende fase namelijk dat we met die business case aan de slag gaan. ja, dat is voer voor een andere informatie bijeenkomst zou ik haast willen zeggen. Ja en dan tot slot wil ik u deze nog even laten zien, ik hoef hem eigenlijk niet uit te leggen. We maken een plan daar doen we ons stinkende best voor om dat zo realistisch mogelijk te doen. ja en gaandeweg het traject komen we van alles tegen met elkaar, dat noemen we voortschrijdend inzicht en soms hobbels en bobbels. Die stip op de horizon, die vlag op die berg, die blijft staan want daar willen we naartoe, maar de weg daar naartoe kent soms hoge, hoe heet dat, diepe dalen en, dus we gaan nog wel wat tegenkomen met elkaar, daar zijn we van overtuigd, maar dat is de realiteit. Ik ben klaar met mijn presentatie. Als u nog vragen heeft dan heel graag.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Er zijn al heel wat vragen gesteld, maar ik zie dat er nog behoefte is aan nog meer vragen blijkbaar. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Begin dit jaar is hier ook gesproken over het plan of het akkoord van Westerlee toen hebben we even gesproken over die 850 afspraakbanen. Mijn vraag is even; mensen die nu gedetacheerd gaan worden, bij externe bedrijven, zijn dat dan de afspraakbanen al of gaat dat er nog eens een keer weer bovenop?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boen.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Er was toen nog geen uitsluitsel over.
  • 0:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, wat we nu afspraakbanen noemen en wat voor die tijd garantiebanen werd genoemd, dat zijn extra banen. En als we even kijken naar de situatie van de SW bedrijven, op het moment dat je een aantal mensen zou detacheren bij een andere werkgever op nieuwe banen dan zou dat als een garantiebaan kunnen tellen op het moment dat je hetzelfde aantal mensen ook weer opnieuw, en dan heb je het over nieuwe doelgroepen, in beschut werken plaats. Dus op dat moment heb je te maken met extra banen, maar laten we maar zeggen mensen die in een bestaande baan aan de slag zijn en die bestaande baan blijven uitvoeren maar gedetacheerd bij een andere formele werkgever, dat is niet per definitie een garantiebaan.
  • 0:55 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ok. Heb ik al gevraagd trouwens in het begin van het verhaal werd gezegd dat het streven is 60% gedetacheerd, als straks de beide sporen uitgewerkt zijn en we hebben een één uitvoeringsorganisatie hoe moet ik me dat voorstellen. Stel dat het streven gerealiseerd wordt en de 60% is geplaatst, die 40 die over blijven die zijn dan, of beide, die 60% en die 40%, die blijven gewoon op de loonlijst staan bij die nieuwe uitvoeringsorganisatie. Toch? dat heb ik begrepen. Maar wat als er dus voor die want hier wordt alles afgebouwd wat nou als voor die 40% of 30 of 20% dat die niet geplaatst kunnen worden, blijven die dan betaald thuis? Of hoe moet ik me dat voorstellen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boen.
  • 1:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   We gaan met elkaar straks uitwerken hoe we die 60% gaan proberen te realiseren, dat betekend dat er gekeken gaat worden, en zo staat het ook in het plan van aanpak en ook in het akkoord beschreven, met name in het akkoord, dat we gaan kijken hoeverre onderdelen van de SW bedrijven kunnen worden uitgeplaatst of worden overgedaan aan andere partijen. Maar het is natuurlijk niet zo dat degene die dan vervolgens niet gedetacheerd raken dat we daar tegen zeggen van ja jongens jullie zitten bij de 40% dat gaat hem even niet worden. Dat is natuurlijk niet het verhaal. Want er zijn garanties voor wat betreft de mensen die op dit moment, en laat ik het zo zeggen, die op 1 januari 2015 of 31 december 2014 in de SW aan het werk waren. En dat is ook wat ik in de rondgang langs de bedrijven na 27 februari heb proberen duidelijk te maken, dat is niet overal in gelijke mate gelukt maar dat is wel het verhaal en zo staat het ook in het akkoord beschreven. Dus je moet denk ik ook gewoon kijken van wat voor garanties worden er in het akkoord gegeven ten aanzien van de mensen die op dit moment in het SW bedrijf aan het werk zijn en dat is volstrekt helder over hoe daar mee moeten worden omgegaan en dan heb ik het over de mensen met een indicatie.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Duidelijk.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als ik zo rondkijk zijn er hierover geen vragen meer. Dus dan wil ik u bedanken voor de informatie, voor de presentatie.
  • 0:2 mevr. M. van der Zwan.
   Graag gedaan en bedankt.
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij hebben op de agenda staan dat we ook de brief van het college van 26 augustus daarin worden drie vragen gesteld, aan het eind. Ik zal ze nog even herhalen voor u. Missen wij als raad nog relevante zaken? en wat zou het college volgens u mee moeten nemen bij de uitwerking van deze business case? En hoe wilt u als raad betrokken worden. Zijn er nog fracties die hierop willen reageren.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry voorzitter, ik heb niet opgelet wat u zei.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   vDas nou jammer. De vragen staan ook gesteld in de brief die we ontvangen hebben van 26 augustus, die zitten bij de vergaderstukken, onderaan. Ik zal eerst het woord aan iemand anders geven dan kunt u alvast even kijken wat het was. Meneer Van Beek.
  • 3:50 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou we hebben natuurlijk een heleboel gehoord vanavond, we hebben allemaal het akkoord van Westerlee gehad, plan van aanpak, ik ga dat allemaal niet herhalen. Het lijkt allemaal mooi, zoals het op papier staat, laat ik daarmee beginnen. Alleen, ja wij maken ons toch wel wat zorgen als fractie en die zorgen willen wij meegeven. Die zorgen bestaan voornamelijk uit de zorg voor de medemens en dan hebben we het in dit geval over de medewerkers SW en de medewerkers ambtelijk van de organisatie. Kijk wij zijn natuurlijk al jaren vreselijk verwent met Wedeka, wat een geweldig bedrijf is geweest wat voor ons als gemeente de kastanjes financieel eigenlijk gewoon uit het vuur haalde zodat wij niets hoeven bij te dragen, eigenlijk willen we dat graag zo houden. Dus in die nieuwe uitvoeringsorganisatie willen we dat voortgezet hebben, laat ik daar maar mee beginnen. En dat er verliezen komen de komende jaren dat begrijpen wij ook, nou ja goed die zullen we moeten accepteren dat dat blijkt. Ik bedoel er zijn stappen gezet die zijn volgens ons onomkeerbaar hoe jammer of dat ook is. Een van de grootste dingen, u gaf het zelf al aan, is communicatie. Ik bedoel als ik mensen hoor van Wedeka die nu nog steeds praten over we gaan fuseren met Synergon en we draaien op voor de verliezen van Synergon, ja meneer de wethouder u zei het net ik heb het geprobeerd, dat geloof ik direct en u zei erachteraan het is niet helemaal gelukt, nou dat is dus inderdaad niet gelukt, dus ik denk dat daar een slag te maken is dus qua communicatie naar de medewerker toe om eens goed duidelijk te maken wat nou de plannen en de ideeën zijn en wat er met die mensen gaat gebeuren. Ik bedoel de heer Liberon die had een ja een prachtig verhaal moet ik eigenlijk wel zeggen waarin die zijn zorgen uitspreekt, nou daar sluiten wij ons eigenlijk wel bij aan. Ik hoor u zeggen dat u met de OR’en en de GOR’en in overleg gaat. Ik vraag mij af of daar draagvlak voor is, ik heb mensen van de OR gesproken die zeggen daar is helemaal geen draagvlak voor, u wilt als ik de plannen zo lees afgevaardigden hebben van die OR’en en GOR’en. Ik begrijp dat want anders zit u met 30 man om tafel, dat praat lastiger als met 10. Maar ik denk dat er in de communicatie heel wat te doen is. ik denk dat dat het eerste vereiste is en eigenlijk zou ik ook wel het communicatieplan willen zien. Misschien dat wij die als raadsleden wel kunnen krijgen denk ik. maar dat hoor ik dan zo wel. En vervolgens maken wij ons zorgen over financiën die wel of niet vanuit Den Haag onze kant opkomen, hoeveel moeten wij als Stadskanaal uiteindelijk gaan bijdragen, dat kan niet tot in het oneindige, dus dat zijn wat punten die wij zeggen van nou dat is ons wat vaag. Wat ik mij ook afvraag is als ik het hele plan lees, het wordt wel heel erg opgetuigd, u noemde het toestraks een kerstboom, nou ik vind hem een erg uit de kluiten gewassen kerstboom. Ik vraag mij af of dat zo moet. Ik denk dat als wij binnen ons Wedeka bedrijf kijken dat er mensen zitten met bepaalde capaciteiten en daar hoeven wij echt niet extra mensen voor in te huren, externen, die zoveel geld moeten kosten dat we ons afvragen van leveren ons die mensen wel de waar op wat we ervoor betalen terwijl we ze zelf in huis hebben alleen om te voorkomen dat anders gaten vallen in het eigen bedrijf. Misschien dat daar ook eens extra naar gekeken geworden. Laat ik het hier eerst even bij houden, misschien kom ik straks nog wel even een keer weer terug.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 3:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Inderdaad heel veel is vanavond al genoemd en meneer Van Beek die noemde ook nog heel veel dingen en waar meneer Van Beek mee begon daar wou ik eigenlijk ook mee beginnen. De zorg en het centraal stellen van de mensen waar het hier om gaat, de mensen die nu bij de SW werken die in de toekomst een indicatie krijgen, daar gaat het in de eerste plaats om. En door de ingrijpendheid en schaal van deze plannen mogen we dat niet uit het oog verliezen lijkt mij. Ja, we geven uitvoering aan de participatiewet daar kun je het mee eens zijn of niet dat kun je leuk vinden of niet maar dat is voor ons een gegeven waar we mee om moeten gaan. wat natuurlijk bij ons extra speelt is de specifieke situatie van ons gebied, veel mensen in de participatiewet, weinig opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt en de zwaarste opgave lijkt ons dan ook die beweging maken van binnen naar buiten, dus het is belangrijk dat het plan, het business case, die er komt dat dat robuust is, ik zou haast zeggen is er een plan B, dat het niet van heel veel mitsen en maren afhangt omdat het een robuust plan is dat ook tegen een stootje kan. Nou de sporen 1 en 2 heb ik het al uitgebreid over gehad, dat verhaal met de schoenen om maar even zo te zeggen. De business case die heeft ook goedkeuring nodig van het ministerie, ik zou op willen roepen om het ministerie er bij te blijven betrekken en dat zij als het ware ook het probleem eigenaar mede worden, dat zij dit gebied niet in de kou laten staan als het ware, ze hebben natuurlijk niet voor niets die 18 miljoen toegezegd, als zij erbij betrokken blijven dan voelen die ook meer de drive denk ik om ons ook in die zin ook financieel niet los te laten. Dan nog een opmerking over de tekst van het plan van aanpak, heeft ook denk ik met de communicatie te maken, voor ons is dat natuurlijk anders dan voor de medewerkers van Wedeka, maar we vonden het erg veel jargon in zitten, we hopen dat in die zin de business case straks wat beter leesbaar is. De rol van de raad, bij belangrijke mijlpalen willen wij graag betrokken worden, dus dat moest op zijn minst zijn de lijst die ook bij punt 7.2 genoemd staat. Ook willen we graag, maar ik geloof dat ook dat al toegezegd is, geïnformeerd worden bij aanpassingen van de plannen door voortschrijdend inzicht en ik denk ook nog wel een puntje en ik denk dat meneer Maarsingh dat ook min of meer bedoelde dat alle raden dat er geen interpretatie verschil ontstaat dat elke raden op ongeveer hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken. Dus dat er niet een soort voorhoede, koplopers groepje ontstaat en een achterblijversgroepje. Wat betreft communicatieplan, ik denk dat het goed is dat we dat inderdaad inzien wat de heer Van Beek ook al zei. En verder wens ik u ons allen heel veel succes toe met het uitvoeren hiervan en met de verdere besluitvorming en ik denk dat wat aan de overkant gezegd werd dat we er inderdaad voor moeten gaan, want dat zijn we verplicht. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Verder nog iemand?
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter mag ik ook nog iets zeggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Idema SP.
  • 1:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Van Beek en meneer Hofstra die hadden het al over de communicatie, dat vinden wij ook van wezenlijk belang en met name wat meneer Liberon zei, dat de zorg voor de goede begeleiding van de medewerkers, dat is een essentieel ding denk ik. Verder zijn wij, net als Hofstra ook al vroeg, over die 100 miljoen of dat nou boven die 18 miljoen opkomt of dat er nu verdisconteerd wordt in die 18 miljoen, dat vragen wij ons echt af. En meneer Mellies had het over die 40% die nu niet meegenomen is in het streefgetal, daar maken wij ons ook zorgen over, want uiteindelijk is het bedrijf leeg en die mensen houden tot hun pensioen houden ze een WSW indicatie, klopt hè. Tot hun pensioen, nee want ze houden tot hun pensioen houden ze een WSW indicatie. Plus een terugkeer garantie. Wilt u, ok, dan ga ik nog even, nou ja over de kerstboom is ook al iets gezegd van dat lijkt ons ook rijkelijk en verder sluit ik wel bij de woorden aan meneer Van Beek en Hofstra. Dank u wel.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat heb ik niet gezegd trouwens meneer Idema.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, de kerstboom heeft meneer Van Beek gezegd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, meneer Boels, CDA.
  • 0:46 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Veel zaken zijn of tijdens de presentatie of zijn al door voorgangers gezegd waar ik mij wil bij wij ons bij kunnen aansluiten, nogal iets is waar wel veel over gepraat wordt en we wel vernemen dat ja 18 miljoen onder voorwaarden. Dat is misschien iets om nog wel aandacht aan te besteden, ja wat zijn nou eigenlijk die concrete voorwaarden, dat we daar wel helderheid over hebben, dat daar geen onduidelijkheid over ontstaat, dit is een zeer ambitieus plan, zeer belangrijk, laten we daar niet interpretatie verschil over krijgen, ja communicatieplan ?????????????? toe en ook het ????? over ja er zit zoveel kennis intern, kies nou niet te snel voor extern. En als laatste, en dan kort, wij hebben er namelijk een soort som van gemaakt; medewerkers + communicatie = werkgelegenheid. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D''66.
  • 1:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. We hebben het plan van aanpak gehoord en bestudeerd en ik heb het idee dat we met zijn allen eigenlijk in een groot schip zitten met twee stuurlieden waarvan de kapitein eigenlijk ontbreekt, want die moet nog worden aangenomen, en die twee stuurlieden hebben idee dat we ergens naartoe varen waar de ideale wereld straks bestaat en waar we straks gaan landen. Maar in de tussentijd zitten we wel met zijn allen in dat schip en in dat schip zijn nog veel dingen heel onduidelijk. Dat onduidelijke is in dat schip is dat ondanks dat je een plan van aanpak hebt en dat heb ik vanavond hier gemist en dat zou absoluut niet gepresenteerd kunnen worden is toch hoe zie je nu een praktische verandering van de Wedeka bedrijven of van de Synergon bedrijven, hoe ga je iets praktisch, hoe ga je iets aanvliegen, dat had ik graag eens een voorbeeldje willen hebben van hoe doe je dat nu. Want wat we hebben gehad is natuurlijk een prachtig plan van aanpak waarvan ik denk ja dat is natuurlijk, het moet ook het kan niet anders, dat is natuurlijk echt jargon waarin u zich alle dagen beweegt en we zijn er met zijn allen ook wel overtuigd als u deze plan van aanpak presenteert aan de ondernemingsraad en aan de mensen die er werken dan bent u ze denk ik na 5 minuten al kwijt en dan wordt het helemaal niks. Dus in die zin denk ik van als u weer terugkomt bij de raad dan hoop ik toch dat u een visie heeft over hoe je nou iets transformeert waar wij als raad een beeld bij hebben, wat ons aankomst zal zijn bij het eiland waar wat van dat schip waar we nu met zijn allen in zitten.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wat mist u nou concreet in het plan van aanpak want ik ben u ook al kwijt.
  • 1:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, ik mist niks in het plan van aanpak, ik mis in het plan van aanpak een beeld van hoe je nu iets transformeert, hoe je bijvoorbeeld de houtbewerkafdeling ?????? een toekomst scenario van dat bedrijf, dat mis ik ten ene male want dit is natuurlijk heel erg theoretisch en dit is heel erg, maar het is weinig praktijk heb ik, althans voor mij, misschien voor u, maar niet voor mij. Wat natuurlijk heel belangrijk blijft is natuurlijk en dat mis ik toch een beetje in deze avond en het gaat er eigenlijk om dat de commissie Van Zijl heeft ons ook een tweede fase beloofd en ik weet niet wanneer dat plan nu gepresenteerd wordt er is toen het plan voor de SW bedrijven gepresenteerd en volgens mij, maar misschien dat meneer Boen mij daarbij kan helpen, oktober/november, zal er een tweede plan komen van hoe men de commissie Van Zijl hoe die nou de werkgelegenheid en de transformatie van allerlei dingen voor werk hoe ze dat zien want volgens mij zou er een tweede plan komen. Tenzij ik
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter mag ik nou eens vragen
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U mag nog niet meneer Maarsingh, hallo. U moet eerst eens wachten tot iemand anders aan de beurt is meneer Maarsingh
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ok
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En nu was ik dit keer eerst, dank u. Ik neem even uw taak over voorzitter, ik hoop niet dat u het erg vindt, maar
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou daar hebben we het dan nog wel even over meneer Van Beek.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wou even reageren op meneer Pals. Ik had te horen gekregen, maar goed ik weet niet of het zo is, ik hoor het graag van mevrouw Van der Zwan of van de wethouder, dat dat plan van de commissie Van Zijl wat uitstel had gekregen, dus ik weet niet of dat zo is en ik vraag me dan gelijk af of dat nog wel in het goeie spoor loopt, om dan maar een derde spoor er aan toe te voegen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U was nog bezig meneer Pals.
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja twee zielen één gedachte, dank u meneer Van Beek. Nou ja wat natuurlijk overeind blijft en wat ik een beetje mis is ook nog even, en dat is niet benoemd, ik had het kunnen vragen maar dat kan best in de volgende keer, wat is nog de rol van de GS Groningen in deze hele constructie, ik bedoel hebben die nog een bijdrage, hebben die nog een regierol, want uiteindelijk hebben zij het geïnitieerd en dat vervolgens zitten alle 8 raden zijn aan de slag gegaan, maar ik vraag me even af vooral in de nieuwe consulatie wat is hun rol voor de komende periode. En voor de rest zou ik willen afsluiten dat ja communicatieplan blijft toch echt een van de aller allerbelangrijkste dingen, want wat ik al zei als u dit plan aan een Ondernemingsraad gaat presenteren dan is na 2 minuten is het al voorbij.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Maarsingh.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter dat wilde ik, maar sorry hoor even ik had u niet gezien want ik keek naar de voorzitter, excuus
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   en die zei ook maar niks
  • 2:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar kijk ik vind dus de opmerking van D’66 dat vind ik nou jammer, heer Pals, dat u alles een beetje in het negatieve legt. Want ik kan u zeggen dat ik altijd redelijk heb opgelet als het over dit dossier ging en u hebt veel meer ervaring, jarenlange ervaring in dit dossier, heb ik niet. en ik heb vanavond ook nog weer een aantal dingen geleerd, namelijk ik dacht ook hoe gaat nou zo’n duur bureau daar nou allemaal mee om enzo, maar als ik nu de beantwoording van de vragen goed heb beluisterd dan is dat zeer vakkundig en serieus. En als ik dan de wethouder hoor en die zegt nog eens even weer; alle huidige werknemers met hun status bij Wedeka behouden dat recht totdat ze 65/66 of hoe lang moet je doorwerken tegenwoordig tot dat je zover bent nou dan denk ik; luister allemaal goed, doe daar positief over en het is het doel mijns inziens gewoon dat er een organisatie komt waar ook nog ruimte is voor mensen met beperkingen enzovoort enzovoort, dat is ons doel, en als we nou direct negatief worden en er allemaal niets in zien en zeggen na 2 minuten hebben wij het verhaal al gehoord dan denk ik dat de insteek van deze avond is geweest; pak het aan doe het positief en geef ons gereedschap mee als het niet deugd. Dan moeten wij natuurlijk goed geïnformeerd worden, dus dat vind ik een beetje jammer heer Pals dat u negatief reageert , dat helpt niet, en dat helpt vooral niet voor de mensen die er werken. vertel hun nu het verhaal en mevrouw Schipper ik was het met u eens hoor want ik snap het, maar daarom moeten wij en u, maar vooral ook wij als politieke partijen eensgezind dat verhaal vertellen denk ik. En dan bereik je met elkaar wat en anders wordt het niks. Maar goed.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik voel me een beetje uitgedaagd maar ik heb niet zoveel zin om daar heel lang reactie op te geven.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou dan doet u het niet.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op de woorden van meneer Maarsingh, maar andere kant denk ik van meneer Maarsingh ik wil wel een, wat ik bedoel met dat schip is echt niet negatief, wat ik bedoel, ik bedoel u kunt ook wel een mooi sprookje neerzetten maar de realiteit moet wel waarheidsgehalte hebben en daar kunnen we denk ik het hele plan op afrekenen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Fractie Mellies en GBS hebben geen reactie op dit moment? Prima.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik wil nog wel wat zeggen hoor.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag, dat mag, daarvoor bent u hier. Meneer Mellies.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Wat ik meneer Pals wel even na moet geven en ja bij de plan van aanpak en het hele akkoord van Westerlee heeft wat mij betreft wel een heel hoog abstractie niveau, het is wel heel ja abstract geformuleerd het moest allemaal nog ingevuld worden concreet. In die zin ben ik toch wel eens benieuwd, durft u, ik weet niet of ik even kijken moet naar de wethouder of naar mevrouw Van der Zwan, maar durft u nou eens in het kort, misschien in een aantal punten, aan te geven waar nou de winst ligt van die nieuwe uitvoeringsorganisatie.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Een reactie van de wethouder, meneer Boen.
  • 5:21 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, ik denk dat het goed is om even kort in te gaan op alle dingen die gezegd zijn. Om te beginnen met de zorg die is geuit door de CU, de zorg voor de medemens, medemenselijkheid is een belangrijke gegeven, zeker op dit moment en ook in het kader van dit verhaal is het denk ik heel nadrukkelijk zo dat wij doordrongen zijn van het feit dat de communicatie met de mensen van het SW bedrijf, zowel degenen die daar ambtelijk als, laat ik het zo even noemen, met indicatie aan het werk zijn, dat die van het grootste belang is. die communicatie die, en de intensiteit daarvan, die wordt natuurlijk wel bepaalt door datgene wat wij met elkaar besluiten, dus als wij besluiten tot een buitengewoon ingewikkeld verhaal met heel veel haken en ogen, dat betekend dat dat dat zwaardere eisen stelt aan de communicatie dan wanneer het verhaal er wat lichter uitziet. Dus ik denk dat die communicatie en de manier waarop die gevoerd wordt dat die ook afhankelijk is van de besluiten die genomen worden bijvoorbeeld over de business cases en dergelijke. En daar kan dat dan automatisch ook een onderdeel van uitmaken. Dat dat in de raad aan de orde komt dat lijkt mij een goede zaak dat wij gebruik kunnen maken van de expertise die er binnen dit huis, maar ook binnen de organisaties aanwezig is dat is een aantal malen aangegeven en dat staat ook zo in het akkoord vermeld, dus daaraan refererend kunnen we gewoon zeggen; we gebruiken de kennis, de vaardigheden, de capaciteit, die er binnen de nu bestaande infrastructuur aanwezig is en wij gebruiken die infrastructuur zelf natuurlijk ook. dus het is niet zo dat over drie jaar er geen enkele voorziening meer is om de mensen die op dat moment niet gedetacheerd zijn om die laten we maar zeggen nuttig werk te kunnen laten doen zoals ze dat op dit moment ook doen. Dus dat betekend iets over hoe straks die organisatie er uit moet zien en wat hij voor taken en verantwoordelijkheden heeft. De opmerkingen over het totale business plan, dat moet een robuust verhaal zijn zegt de PvdA. Ja dat is natuurlijk wel waar wij naar streven en waar we aan gaan werken en als ik zeg streven en we gaan eraan werken dan betekend dat niet dat ik het als een soort van utopisch eiland zie, om even in de beeldspraak van de heer Pals te blijven, maar dat dat iets is waar wij met elkaar gewoon stevig voor aan de slag moeten en waarschijnlijk ook af en toe tot onze knieën in de modder staan. Het plan van aanpak is geschreven voor met name natuurlijk de gemeenteraden die daar laten we maar zeggen in geïnformeerd worden over de stappen die gezet gaan worden, de roep om concrete voorbeelden van hoe we dingen nou gaan invullen ja dan hebben we het juist over de business cases die straks aan de orde gaan komen. Ik wil nog even benadrukken dat de plek van dit plan van aanpak in het totale traject dat is dat het een beeld geeft van hoe we het proces gaan organiseren om uitvoering te geven aan het akkoord. dat is wat er in het plan van aanpak wordt aangegeven en daar worden verder nog geen concrete keuzes in gemaakt, daar worden nog geen business cases in uitgelegd, maar het is puur dat verhaal. dat is de manier waarop we hebben afgesproken met elkaar om het ingewikkelde traject wat we moeten gaan om dat op een goede manier te gaan starten. En ik denk dat je dat niet moet vergeten, hoewel ik ook begrijp dat de nieuwsgierigheid naar nou dan wil ik wel eens weten hoe dat allemaal gaat nou die is er natuurlijk bij ons ook net zo goed, dus daar gaan we invulling aan geven en vorm aan geven. Met betrekking tot de opmerking over de voorwaarden van het ministerie, nou wat er in het akkoord staat dat is wat er op dat moment over de voorwaarden bekend is en daar zullen we het mee moeten doen en als daar ook nog dingen expliciet in moeten worden gemaakt dan zal dat zeker gebeuren. De wens van de PvdA om het ministerie bij het verhaal te blijven betrekken en ze deelgenoot te maken en misschien zelfs probleem eigenaar, die wens die begrijp ik, maar het zal niet zo gemakkelijk te realiseren zijn want het ministerie heeft natuurlijk toch een bepaalde positie en die zullen zich niet denk ik, is mijn inschatting, maar je weet nooit hoe het loopt, maar die zullen zich niet op die manier committeren.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Rommel ze er maar een beetje in wethouder.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Wat zegt u.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik zeg; rommel ze er maar een beetje in.
  • 2:52 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, rommel ze er maar een beetje in, dan is het even een kwestie van op welk plaatje, op welk niveau we dat gaan doen. Het verhaal van, en ik ben blij dat de fractie Mellies die vraag stelt want die geeft ook aan van waar was het nou eigenlijk allemaal om te doen. en waar het om te doen was dat was om ervoor te zorgen dat we een aantal financiële problemen die op ons af komen wat kleiner kunnen maken en wat ik in het begin heb aangegeven ten aanzien van het verhaal van de SW bedrijven is het zo dat detachering een bijdrage daar aan kan leveren. Het plan en ook de bijdrage van het ministerie nogmaals is niet bedoelt om structurele tekorten die er jaarlijks optreden om die te kunnen opvangen die structurele tekorten die zijn er, die heeft ieder SW bedrijf, hoeven we verder niet ingewikkeld over te doen, en dat heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat de vergoeding die vanuit het ministerie komt lager is dan de afspraken die er zijn gemaakt m.b.t. de salariëring van de medewerkers in het SW bedrijf. Daar zit een gat tussen en er is in principe gewoon gezegd dat gat dat zullen de betrokken gemeenten zelf moeten zien te dichten. Of daar in ieder geval voorzieningen voor treffen. En wat wij met elkaar graag zouden willen bereiken dat is dat we ten aanzien van de uitvoering van de participatiewet, want de participatiewet is meer dan alleen maar de sociale werkvoorziening, dat we proberen daar de zaken zo goed mogelijk te organiseren zo efficiënt mogelijk te organiseren en dat doen binnen onze sub-regio, de 8 gemeenten, 7 gemeentes + Borger Odoorn, en om daar met elkaar in die efficiëntie ook een financiële slag te maken. Dat is in feite wat de bedoeling is van het verhaal. Even zien, ik heb denk ik zo ongeveer alle opmerkingen die er gemaakt zijn even gehad dacht ik. Wat niet wegneemt natuurlijk, ik heb daar wel dingen over gezegd, maar het is ook een kwestie van wat halen we op uit deze bijeenkomst, wat nemen we daar van mee. En ik denk dat de punten die genoemd zijn en ook datgene wat het CDA heeft genoemd, bij monde van meneer Maarsingh in zijn iets te premature slotwoord, dat dat dingen zijn die van belang zijn en die in ieder geval de moeite waard zijn om in de beschouwingen te betrekken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder. Er is gevraagd naar het communicatieplan door diverse partijen.
  • 0:57 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik dacht dat ik daar iets over gezegd had in het begin. We zullen natuurlijk op goeie manier gaan communiceren daar is ook ruimte voor gemaakt in het plan. Datgene wat er gecommuniceerd gaat worden dat heeft natuurlijk te maken met hoe we inhoudelijk straks gaan bepalen hoe de business cases er uitzien, ik heb proberen uit te leggen dat wanneer je met een ingewikkelde situatie te maken hebt dat je dan ook meer communicatie moet plegen dan wanneer je te maken hebt met een situatie die wat eenvoudiger is. Dus het communicatieplan zal daar ook op worden afgestemd en ik denk wel dat het goed is om, net zoals dat geldt voor het plan van aanpak van nu, dat de dingen in het juiste kader worden geplaatst en dat we ook precies weten, maar dat is dan ook een kwestie van onze kant communiceren richting de raad, waar de verschillende onderdelen die op een bepaalt moment voorbij komen waar die hun plek hebben in het totale traject.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is er nog behoefte vanuit de raad voor een reactie? Ik zie meneer Pals, D’66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik mis nog even, althans ik heb het gemist, de rol van de Gedeputeerde Staten. Hoe, wat is hun rol nog in het hele akkoord van Westerlee. En ik heb nog niet echt een reactie wat ook meneer Van Beek vroeg, over dat tweede plan Van Zijl, heeft u daar nog een idee over.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog meer vragen? Meneer Van Beek.
  • 0:25 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik begrijp wat de heer Boen zegt door met zijn verhaal over het communicatieplan, maar misschien kan mevrouw Van der Zwan daar wel antwoord op geven. Zijn daar standaard plannen voor? of, ik wou wel eigenlijk gewoon iets in handen hebben en misschien kunt u dat ook wel zeggen meneer Boen, dat op het moment dat u overgaat tot communicatie dat wij gewoon precies weten wat der gecommuniceerd wordt.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Verder niets. Meneer Boen.
  • 2:47 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, om even terug te komen op de rol van de provincie. In het akkoord van Westerlee staat aangegeven wat de rol van de provincie is, die zij kunnen spelen, er staan de rollen van verschillende partijen in aangegeven waar het plan van aanpak nu betrekking op heeft dat is vooral op het deel wat door de gemeenten als opdracht word gezien in het akkoord van Westerlee. Dus dat is het deel van ons en laten we maar zeggen de rol die de provincie heeft en die ook andere partners die genoemd worden in het totaal hebben nou die rol die zal in ieder geval ook bij dat deel 2 van het werk van de commissie aan de orde komen, nadrukkelijker. Dat deel 2 van de werkzaamheden van de commissie, we hebben hier spoor 1 en spoor 2, maar die hebben betrekking op deel 1 van werkzaamheden van de commissie Van Zijl. Deel 2 van de commissie werkzaamheden dat zal zoals het er nu uitziet voor het einde van dit jaar zijn beslag krijgen, daar wordt op dit moment druk aan gewerkt en dat richt zich dan met name op laten we maar zeggen het aspect van de werkgelegenheid. De vraag van meneer Van Beek om toch iets concreets in handen te hebben, ik begrijp dat die wens er is, je wilt graag iets tastbaars van nou kan dat niet alvast in een modelvorm aangeleverd worden. Ik denk dat u ja toch op ons moet vertrouwen in de zin van het uitgangspunt is om alle partijen zo goed mogelijk te informeren over datgene wat er gebeurd en de manier waarop we dat doen en wat er dan verteld wordt dat heeft te maken met wat voor besluiten er genomen moeten worden en wat de inhoud is van de plannen die er liggen. Ik weet niet of er op dit moment concrete voorbeelden zijn van communicatieplannen die we zouden kunnen gebruiken. Ik denk dat u zich moet realiseren dat wij hier in een unieke situatie zitten en dat betreft ook de communicatie over datgene wat we hier doen. Dus er zijn wat algemene inzichten die daar over gaan. Maar om nog even terug te keren naar de communicatie richting de SW medewerkers bijvoorbeeld, ja daar is het natuurlijk wel van belang dat dat niet alleen iets is wat vanuit bestuurlijk of gemeentelijk kader gaat plaatsvinden, maar daar heeft natuurlijk de interne structuur van het bedrijf ook een bepaalde rol in en daar zullen we het met elkaar ook over moeten hebben.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Volgens mij heb ik gehoord dat mevrouw Van der Zwan drie bedrijven heeft begeleid en ik denk dat daar best wel communicatieplannen uit te halen zijn met uw afgelopen periode dat u deze bedrijven begeleidt heeft.
  • 1:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Misschien mag ik daar op reageren voorzitter. Kijk dat mevrouw Van der Zwan die competentie heeft daar ga ik vanuit dat staat buiten kijf. De vraag is alleen of wij iets hebben op dit moment aan een blauwdruk van een communicatieplan wat in een andere situatie gebruikt is. Ik zou willen zeggen we hebben in het plan van aanpak het voornemen heel nadrukkelijk uitgesproken dat is ook vanavond nog een aantal keren helder verwoord om de communicatie goed te organiseren en we gaan ervanuit dat we dat ook gaan realiseren dat goeie organiseren van die communicatie. En als plan B hebben we daarbij natuurlijk altijd dat wij vanuit de raad ongetwijfeld zullen worden geattendeerd op momenten dat het misschien niet helemaal gaat zoals de raad het zich had voorgesteld, nou dan lijkt me duidelijk dat we het daar over kunnen hebben.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. ik vind het mooi dat u dat zegt hoor en ik ben ook heel blij omdat u zegt van we nemen jullie als raad ook mee in dit geheel en de vraag van mij die was natuurlijk ook niet bedoeld dat wij tegenover u staan, wij zullen het samen moeten doen. Ik denk jullie als college en wij als raad en dan voornamelijk om het beste te doen voor onze SW bedrijf. Dank je wel.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer de wethouder heeft u voldoende aan de beantwoording van de raad op de vragen?
  • 0:45 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, ik denk dat er een hoop waardevolle opmerkingen gemaakt zijn, de bedoeling was dat ik aan het einde ook nog even kort iets zou zeggen daarover. Inhoudelijk heeft het, zoals ik net al zei, het CDA dat voor haar rekening genomen, daar kom ik nog wel een keer op terug, maar ik denk dat de bijeenkomst wat mij betreft geslaagd is, er zijn een hoop dingen genoemd, er zijn een hoop vragen gesteld en ik denk dat er wat ons betreft een goeie basis is om met dit plan verder te gaan en de raad ook op korte termijn te informeren over de voortgang van het een en ander. Dank u.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan hebben we dit agendapunt afgerond.
 • 6. Rondvraag
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij het punt; rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft. Niemand.
 • 7. Sluiting
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik graag de vergadering sluiten. Iedereen hartelijk bedankt voor de inbreng en wel thuis.