Raadsinformatie

Commissievergadering 12 oktober 2015

Naam
Download het audiobestand (43,35 MB)
Download de gesproken tekst (706,32 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,10 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Beleid ligplaatsen recreatievaart
 • 6 Rondvraag
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (het begin van de opname ontbreekt) Een later tijdstip dan u gewend bent, maar het zij zo.
 • 2 Mededelingen
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dus ik hoop dat er het niet laat hoeven maken, want hierna hebben we ook nog een bijeenkomst.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (198,89 KB)
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft allen de agenda voor zich liggen, die wou ik zo vaststellen als die voorligt. Kan iedereen daarmee instemmen? Dat blijkt het geval te zijn.
 • 4 Insprekers
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We hebben vanavond 4 insprekers. Ik neem aan dat ze allemaal de procedure kennen. Ik wil iedere inspreker 5 minuten het woord kunnen geven. Dan wil ik naar voren vragen meneer Schomaker namens de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal.
  • 5:11 dhr. B. Schomaker
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter, leden van de algemene raadscommissie. Graag maak ik, namens de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, gebruik van het spreekrecht om in te spreken over agendapunt 5 dat voorligt met als onderwerp “beleid ligplaatsen recreatievaart”. In plaats van te komen met een voorstel voor het heffen van liggeld in Stadskanaal komt het college nu bij uw commissie met een stuk waarin zij argumenten aangeeft om in het centrum van Stadskanaal geen liggeld in te voeren. Het college schrijft dat de in situatie in de passantenhaven van Musselkanaal wezenlijk anders is dan die in het centrum van Stadskanaal. Ik lees dat er in de passantenhaven meer voorzieningen zijn die bovendien zijn inbegrepen bij het liggeldtarief en dit is onjuist. Slechts het gebruik van de douche en het stroomgebruik zijn bij het liggeldtarief inbegrepen. Voor de overige diensten, zoals ondermeer het water, moet evenals in Stadskanaal ook in de passantenhaven in Musselkanaal voor worden betaald. Daarnaast benoemt het college de consequenties van het innen van liggeld in het centrum van Stadskanaal. Er wordt gesteld dat er ongewenst uitwijkgedrag door ontstaat en dat vermindering van het aantal overnachtingen die dat tot gevolg heeft , ten koste gaat van de economische spin-off voor horeca en detailhandel in het centrum. De economische spin-off wordt hierbij boven het heffen van liggeld gesteld. Dat zal zeker door de ondernemers worden toegejuicht, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit alleen is voorbehouden aan ondernemers in Stadskanaal. Uiteraard moeten ook de ondernemers in Musselkanaal hiervan kunnen profiteren. Wanneer u dit beleid inderdaad zou vaststellen, wat ik mij overigens niet kan voorstellen, zou het niet anders kunnen dan dat er ook voor de passantenhaven in Musselkanaal géén liggeld meer geheven zal worden. Als we de zienswijze van het college doortrekken zal deze maatregel het aantal overnachtingen in Musselkanaal een positieve impuls geven. Het bestedingspatroon van de vaarders dat genoemd wordt moet overigens wel in het juiste perspectief gezien worden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een eigenaar van een boot, zoals staat aangegeven, €17,- per persoon per dag besteed, terwijl zijn buurman die een boot huurt er daarentegen €75,- per persoon per dag doorheen jaagt. In de genoemde bedragen zijn naar mijn mening ook uitgaven van de vaarders meegenomen wat ze dus besteden aan brandstof en andere zaken en huurprijzen, maar dat even terzijde. Ook wordt als argument aangevoerd dat door de perceptiekosten van het heffen van liggeld in Stadskanaal er nauwelijks financieel voordeel te behalen is en daarom maar achterwege moet blijven. Dit is echter bij inning en invordering van rechten en belastingen niet toegestaan. Bij het vaststellen van het tarief moeten de perceptiekosten random worden meegenomen, want anders kan dit leiden tot rechtsongelijkheid. Als voorbeeld noem ik een gezin dat alleen in een landelijke omgeving woont en die daarbij dezelfde rechten van afvalstoffenheffing betaald als gezinnen in een rijtjeswoning. Met andere woorden de vuilniswagen rijdt vele kilometers om ook één kliko van één gezin te legen maar de gemeente mag daar geen extra kosten voor rekenen. De kosten van het verzamelen van restafval worden dus random meegenomen in het tarief. Het college geeft aan over dit onderwerp gesproken te hebben met een vertegenwoordiging van het Koninklijk Nederlands Watersportvereniging en die zijn van mening dat de vaarders best mee willen betalen aan uitbreiding van de voorzieningen. Dat zal zo zijn, maar ze betalen wel twee keer. Eén keer in het tarief en één keer bij het gebruik ervan. En onlangs is bekend geworden dat de gemeente Stadskanaal voor het jaar 2016 een begrotingstekort heeft van €800.000,-. Wethouder Hamster kondigde op voorhand al nieuwe bezuinigingen aan en gaf daarbij aan dat er in bestaande voorzieningen opnieuw gesneden zal gaan worden. een enorme klus waar dit college voor staat. Maar duidelijk is dat alle inkomsten broodnodig zijn. het kan niet zo zijn dat er straks bijvoorbeeld in een buitendorp een zwembad gesloten wordt terwijl de vaarders in Stadskanaal geen liggeld betalen en deze kosten worden gedekt uit de algemene middelen. Zoiets valt niet uit te leggen. In het licht hiervan begrijp ik ook niet dat het college, ondanks de motie met een duidelijke opdracht, thans dit voorstel neerlegt. Laten we maar gewoon eerlijk zijn, het is een raar stuk dat voorligt. Er staan dingen in die niet juist zijn en dingen die strijdig zijn de regels rond heffing en invordering. Met het oog op de komende bezuinigingsronde vinden wij het standspunt dat het college over dit onderwerp inneemt niet realistisch en zelfs ongepast. Voorzitter, geachte leden van de raadscommissie, het kan eenvoudiger. Schaf de betaalautomaten van de douche en de stroomvoorziening langs de steigers in Stadskanaal af en voer gewoon een ligplaatstarief in. in de berekeningen bent u dan van het gegoochel met euro’s en halve euro’s af, is het niet van belang of iemand zich iedere dag doucht of wellicht een douchebeurt overslaat, wat ook weer 50 eurocent scheelt. Kortom de tarieven worden transparanter en wat voor u mooi is; u bent tevens van het onderhoud en de kosten van de automaten af. Ik besluit, ik neem aan dat het overbodig is maar toch wil ik u vragen vast te houden aan de motie en het college onverkort met een voorstel te laten komen over het heffen van liggeld in Stadskanaal. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een goede vergadering.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Schomaker. Het was precies in 5 minuten.
  • 0:04 dhr. B. Schomaker
   Zie je wel, ik had vanmorgen geoefend, dus
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dat blijkt
  • 0:07 dhr. B. Schomaker
   ik heb nog drie regels ????? dat klopt precies.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   goed
  • 0:7 dhr. B. Schomaker
   Ik heb voor iedereen nog een exemplaar en vanaf de tribune, morgen staat het bij ons op de site, dus kan ik dit hier achter laten?
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Van der Molen. Namens de Centrum Winkeliers Stadskanaal.
  • 3:29 dhr. R. van der Molen
   Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raadscommissie. Er werd al gezegd ik ben Roel van der Molen en ik spreek namens de centrumwinkeliers. En om te beginnen in tegenstelling tot de vorige spreker wil ik aangeven dat wij als centrumwinkeliers heel erg gelukkig zijn met het voorstel van het college. Dat heeft een aantal redenen, van als we kijken naar de laatste jaren dan hebben ondernemers in het centrum het heel zwaar gehad van en als je kijkt naar vergelijking tussen de verschillende centra in Oost-Groningen dan hebben we een uniek centrum, maar het unieke van dat centrum gebruiken we te weinig en dat is juist “het Kanaal”. Als we kijken naar de economische crisis en het veranderende koopgedrag van de klanten dan zien we dat we er steeds meer mensen krijgen die gaan winkelen die daar ook een beleving bij willen hebben. En juist dat kanaal kan zorgen voor sfeer en beleving. We hebben het laatste jaar gezien dat het aantal overnachtingen dat die dus flink stijgt en ook in het stuk van het college wordt dat aangegeven van dat er dus ongeveer 1500 overnachtingen zijn geweest, gemiddelde bezetting van een boot, ga ik even uit van 2 personen, zullen er vaak meer zijn, maar ga je uit van 2 personen, maal dus €17,- bestedingen per dag en dat betekend dat u dan op ruim €50.000,- aan bestedingen tegenkomt in het centrum. Het college geeft aan van als je een bepaald moment per nacht een €5,- wilt vragen dan levert dat €7.500,- op. Het innen en alle kosten daaromheen kost €5.600,-, dat betekend dat u netto bij het innen van liggeld maximaal €1.900,- int. Zet die €1.900,- nou eens af tegen de ruim €50.000,- aan inkomsten van de ondernemers in het centrum dan denk ik van waar praten we over, laat alsjeblieft dat liggeld achterwege, laat de sfeer in het centrum door de boten die er gaan liggen laat die de sfeer, laat die vooral dus ontstaan en laat die dus steeds beter worden van zodat wij dus als centrum, en we gaan nog een moeilijke tijd tegemoet met het centrum, maar als centrum zo goed mogelijk kunnen functioneren. Ik hoop dat u als commissie in ieder geval akkoord kunt gaan met het voorstel van het college, ik wens u heel veel sterkte bij de afwegingen en bij de besluitvorming daarover en ik dank u voor uw aandacht. Dat was het voorzitter.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dank u wel meneer Van der Molen. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Dun.
  • 6:15 dhr. H.J. Dun
   Goedenavond commissie. Ja ik sta hier weer in Stadskanaal en nu als ondernemer, ook in tegenstelling met de vorige ondernemer, maar ik zal ook zeggen waarom ik dat ik dit voorstel niet kan volgen. Gezien het voorstel van het college zoals verwoord in het stuk van 2 oktober 2015 inzake liggelden zoals deze nu voorligt, moet geconstateerd worden dat dit voorstel in strijdt is met de wet Markt en Overheid. Hierna te noemen de wet, de WMO. Een beroep op “Algemeen Belang faalt”. Gezien ook het feit wat de vorige spreker heeft gezegd is het een rechtstreeks economisch belang en daarmee onmiddellijk treedt die wet in werking. Reeds langere tijd proberen wij samen de recreatievaart in dit deel van Groningen te ontwikkelen. Er is veel geïnvesteerd om juist, ook zoals u in voorliggend stuk kunt lezen, economische ontwikkelingen mogelijk te maken. is het in eerste instantie de overheid die voorwaarde scheppend bezig is geweest ook individuele ondernemers zijn nu hiermee bezig om het voorzieningen niveau omhoog te brengen en hebben daarin met eigen middelen geïnvesteerd. Ook om hiermee een boterham te verdienen. Juist uit voorliggend eigen stuk blijkt dat er hier sprake is van een economische activiteit en dat het erom gaat de economie te verbeteren en klanten te trekken en te binden. Daarmee heeft ook het college direct zelf vastgesteld dat het gaat om een puur economische activiteit en niet om iets ten algemene dienste. Hiermee gaat het dus ook niet meer om een algemeen belang zoals bijvoorbeeld voetbalvelden, schoolgebouwen of een bibliotheek. Het gaat om een specifieke doelgroep met puur de bedoeling economisch gewin binnen te halen. Dat mag, echter niet middels door de overheid gratis ter beschikking gestelde middelen en daarmee direct andere ondernemers in deze sector beconcurreren. Volgens de wet mag dan het algemeen belang niet zonder meer worden ingeroepen of gelden. Ik juich verbetering van voorzieningen van de vaarrecreatie, zoals ook Stadskanaal heeft ingezet, toe. Ze zijn noodzakelijk om de vaarrecreatie verder te stimuleren. Dat mag echter niet ten koste gaan van ondernemers die hiermee een boterham moeten verdienen. Daarvoor is de WMO in het leven geroepen omdat dit regelmatig spanningen oplevert. Wij zitten met ons bedrijf binnen een afzienbare reisafstand van Stadskanaal waardoor wij direct en indirect concurrentie hebben te verduren van gratis ligplaatsen. Ook al is het in het centrum van Stadskanaal geen jachthaven in letterlijke zin, echter het samenstel van factoren zoals steigers voorzien van stroom, aanlegmogelijkheden, douches en watertappunten maakt dat dit wel als zodanig gezien moet worden. Nu reeds zitten wij met het probleem dat in gemeenten om ons heen geen watertoeristenbelasting wordt geheven en ik binnen onze gemeente verplicht ben om dat wel te heffen. Daarmee kom ik zonder meer al in een oneerlijke concurrentiepositie. Eigenlijk zou de kostprijs van een ligplaats bij ons veel hoger moeten zijn maar dat is gezien deze ontstane situatie niet mogelijk. Dat het aanleggen ook nog gratis wordt aangeboden is niet marktconform en een kostendoorberekening zal moeten plaatsvinden. Het is een onmogelijke concurrentiepositie waarin je dan terechtkomt. Ik wil daarnaast ook verwijzen naar eerdere afspraken binnen de streekraadgemeenten om daar waar voorzieningen worden verstrekt een redelijke vergoeding te vragen. Het gaat hierbij niet alleen om passanten. Uw steigers worden voor een groot deel ook gebruikt door langdurige liggers die niet uit de gemeente Stadskanaal komen, maar bijvoorbeeld in Borger wonen. Doordat u dergelijke voorzieningen langdurig gratis ter beschikking stelt voor ook deze groep is dit rechtstreekse concurrentievervalsing te noemen. Dan de WMO die is juist het gratis ter beschikking stellen van aanlegvoorzieningen en ligplaatsen genoemd als onwenselijk en concurrentievervalsend. Juist omdat dit als zodanig is genoemd had meer oog moeten zijn voor andere ondernemers in de regio. Mijns inziens is daarmee geen rekening gehouden. Laat staan dat in het uiterst bevreemding en rechtsongelijk is dat in het ene deel van de gemeente wel dergelijke liggelden en toeristenbelasting wordt geïnd en in het andere deel niet. ook daarmee beconcurreert u als overheid rechtstreeks de ondernemers in bijvoorbeeld Musselkanaal. In uw stuk zijn bedragen genoemd van €5,- per overnachting. Dat is echt een slag in de lucht. Dat is niet reel en niet kostendekkend. Je moet al gauw denken aan €15,- per overnachting. Dus ook een berekening die er aan vastgehouden is is totaal onjuist. Dat had eenvoudig nagetrokken kunnen worden. Dus je zou in ieder geval moeten komen tot een berekening van een kostprijsberekening van wat gaat ons dat kosten, wat kost ons dat per jaar en wat levert het ons bij op en dan krijg je dus een heel ander sommetje als er nu is voorgeschoteld. Dan ga je al gauw richting €15.000,- als er 1500 overnachtingen zijn geweest. Ook dan kan ik daarmee leven als hier liggeld wordt geheven, maar niet met gratis aanleggen, ook niet langdurig. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ook de HISWA is als brancheonderneming hier absoluut op tegen en voert al diverse procedures hierin. Nou samenvattend wil ik eigenlijk zeggen in het vertrouwen dat u dergelijke voorzieningen zoals ligplaatsen, camping met ligplaatsen, die op een bepaalde wijze ondersteund met algemene middelen qua tariefstelling op korte termijn, in ieder geval voor 2016, marktconform aanpast met een doorberekening van alle kosten zoals dit in de gemeentewet is voorgeschreven. Dit overeenkomstig de Wet Markt en Overheid. Dat geldt voor camperplaatsen maar ook voor ligplaatsen van schepen. Graag wordt ik op de hoogte gehouden van de integrale kostenanalyse. Datzelfde geldt voor het illegaal langdurig aanleggen in gemeentelijke vaarten en kanalen waarvoor APV/handhaving noodzakelijk is. Ongewenst uitwijkgedrag is heel simpel op te lossen zoals bijvoorbeeld in Drenthe, aanlegverbod tenzij het is toegestaan, heel simpel. Ja en dat is een kwestie van handhaven hoef je helemaal geen bordenpark neer te hangen, je maakt gewoon alleen borden, aan het begin van de steiger komt een bord; hier mag u aanleggen. Aan het eind van de steiger een bord; hier is het verboden aan te leggen. Heel simpel op te lossen. Ja ik wil u ook aangeven om indien u kosten wilt besparen, mogelijk marktpartijen hiertoe een uitkomst kunnen bieden want dat hele financiële plaatje zal dan niet meer opgaan.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u komen tot een afronding.
  • 0:0 dhr. H.J. Dun
   Ik ben klaar.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mooi zo.
  • 0:11 dhr. H.J. Dun
   Ik heb hier nog een krantenartikel bijgedaan waarop ook door gemeenten heel vaak onterecht een beroep wordt gedaan op het algemeen belang, maar je moet daar gewoon beoordelen of er sprake is van oneerlijke concurrentie.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, sorry misschien dat ik het niet meegekregen heb hoor, ik weet dat u de heer Dun heet, maar in ik welke hoedanigheid was u hier?
  • 0:1 dhr. H.J. Dun
   Wij hebben een jachthaven in Ter Apel.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ah, de Runde.
  • 0:4 dhr. H.J. Dun
   En wij beheren ook voor de gemeente de steigers in het centrum van Ter Apel en we innen daar ook alle liggelden.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   De Runde is dat toch? of niet.
  • 0:0 dhr. H.J. Dun
   Ja.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel.
  • 0:04 dhr. H.J. Dun
   Ja en ik weet ook dat toeristen daar ook geen problemen mee hebben om voor goede voorzieningen te betalen. Ja?
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Elling. Die spreekt namens de ondernemersvereniging Musselkanaal.
  • 3:0 dhr. R. Elling
   Dank u wel voorzitter. Geachte commissie. We hebben drie sprekers gehad, twee uitbundig tegen en één uitbundig voor. Ik wil mijn pleidooi opdelen in drie hoofdstukken, wat wordt geacht normaal te zijn in de hoedanigheid van het toepassen van liggelden, het financiële deel en een stukje rechtsgevoel. Wat is normaal? Nou ik ben geen bootliefhebber, ik ben geen bootjesman zoals men dat pleegt te noemen, ik heb wel begrepen dat het heel normaal en heel gebruikelijk is dat of ik nou in Woudsend ben ik ben in Lemmer of ik ben in Giethoorn zodra er faciliteiten zijn is het heel normaal dat je daarvoor betaald. Er schijnt ook geen enkele vaarliefhebber of eigenaar van een recreatievoertuig te zijn die daar problemen mee heeft. Ook dat is datgene wat meneer Dun zojuist heeft gemeld. Dat is normaal; geen faciliteiten, geen liggeld. Wel faciliteiten, wel liggeld. Financieel, nou zoals eerder gememoreerd door diverse sprekers, er ligt een tekort in de begroting begreep ik binnen de gemeente Stadskanaal dan is het op zijn minst opmerkelijk dat hier hiervan van dit onderdeel wordt gezegd; we laten het maar achterwege. Als laatste, misschien wel het meest belangrijke, en daarmee raakt u ons in ons hart, wij zijn een ondernemersvereniging in Musselkanaal, wij begrijpen niet, en kunnen het ook niet begrijpen, en gaan we waarschijnlijk ook nooit begrijpen, waarom in Stadskanaal vrijstelling is van het hanteren van liggeld en in Musselkanaal gewoon liggeld wordt geheven. Onbegrijpelijk. Dat druist in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. Sterker nog, ik zal er één argument bij willen noemen wat het misschien het extra benadrukt. Het werkt in mijn ogen, in onze ogen, werkt het polariserend binnen de gemeentegrenzen. Wat we per slot van rekening niet moeten willen. Ik heb begrepen, en ik heb begrepen zo gaat het ook, economisch zullen we meer dan ooit moeten samenwerken, niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook buiten de gemeentegrenzen, dit soort voorstellen werkt alleen maar polariserend waardoor wij met elkaar het beoogde doel nooit en te nimmer zullen bereiken. Conclusie van onze zijde; wij zouden het erg waarderen, en ook niet meer als normaal vinden, dat het voorstel van de gemeenteraad wordt gevolgd waarin wordt gezegd dat gewoon ook liggeld wordt gehanteerd in het Stadskanaal, in Stadskanaal, in het centrum van Stadskanaal. Ja, sorry dat was het.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Elling.
  • 0:1 dhr. R. Elling
   Bedankt voor uw aandacht.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Goed dat waren onze insprekers voor vanavond.
 • 5 Beleid ligplaatsen recreatievaart
  • 05. Beleid ligplaatsen recreatievaart (306,27 KB)05.1. Bijlage Toelichting innen liggeld (258,23 KB)05.2. Bijlage voorzieningen (149,39 KB)05.3. Motie liggeld (212,46 KB)
  • 0:34 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we over tot agendapunt 5, waarin we “beleid ligplaatsen recreatievaart” opiniërend willen behandelen. Dit is naar aanleiding van de motie; “liggeld in centrum van Stadskanaal”. En voordat we daartoe overgaan willen we eerst een presentatie, krijgen we eerst een presentatie van Jakko Zwartsenburg. En daarna nog van meneer Nannenberg en meneer Smulder van de Koninklijke Nederlandse Watersportverbond. Dan geef ik nu het woord aan Jakko Zwartsenburg. Ik wil u vragen om eerst de presentatie af te wachten en eventueel daarna de vragen te stellen.
  • 0:27 dhr. J. Zwartsenburg
   Dank u wel. Ik zal u kort meenemen in het stuk wat u ook heeft. Wat dan ?????????????????????? het voorstel wat het college heeft gedaan aan deze motie. Een korte presentatie om u nog een keer even mee te nemen wat de overwegingen in feite zijn geweest om uiteindelijk tot de vraag te komen die bij u voorligt. ?????
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Jakko zou je in de microfoon willen praten in verband met de bandopname.
  • 2:11 dhr. J. Zwartsenburg
   Ok. Eerst even u meenemen in het begin. Er is een motie in uw raad geweest waarin u heeft gevraagd om met een voorstel te komen voor het heffen van liggeld bij de Eurobrug in Stadskanaal. Dat is de motie geweest waarmee ook het college aan de slag is gegaan en zeg maar als een trekpunt heeft genomen voor de analyse die voorligt en uiteindelijk ook geleidt heeft tot een aantal vragen bij u. Dat was best een lastige opgave omdat er meerdere dillema’s daarbij aan bod kwamen. Aan de ene kant heb je te maken met de kaders van het bestuursprogramma, ??????? over recreatie/toerisme als één van de dragers van economie. Je kunt het bekijken vanuit verschillende belangen en verschillende invalshoeken. Je kunt verschillende scenario’s bedenken die leiden tot wel of niet heffen van gelden of van bedragen en ten slotte wil je ook aansluiten bij de inrichting van de Hoofdstraat waarvan je nu een aantal jaren geleden zeg maar ook heeft aangegeven dat die verbeterd/vernieuwd zou moeten worden. Dat is inmiddels gebeurd, er ligt een mooie Hoofdstraat en om daar de uitersten aan te sluiten om ook te voor zorgen dat die Hoofdstraat en het hele beeld zo wordt gebruikt als bedoelt is, nou dat zijn de dillema’s waarmee het college aan de slag is geweest. Uiteindelijk willen we u straks eigenlijk twee vragen voorleggen. Die staan hier; bent u het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert, ook o.a. aan de economische spin-off, en zo ja bent u het dan eens om met ons vast te stellen dat het heffen van liggeld dat die onevenredig afbreuk doet aan datgene wat we beogen met het centrum van Stadskanaal. Voordat, als u daar met elkaar het debat over heeft gevoerd geeft het ook het college voldoende input om uiteindelijk, in november meen ik staat hij op de agenda, met een integraal voorstel over de tarieven te komen. Zowel voor het Spoordok als voor Stadskanaal. Want die vraag die lag er ook nog steeds.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema ik had gevraagd of u na de presentatie uw vragen zou willen stellen.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, niet gehoord, ik hou me stil.
  • 5:22 dhr. J. Zwartsenburg
   Voordat u met elkaar het debat voert en de vragen stelt leek het ons goed om u even mee te nemen in de feiten en overweging die het college heeft gehad om het voorstel neer te leggen wat er ligt en is het ook goed om de ervaringen van de vaarrecreanten daarbij te laten horen en laten meenemen. Dus dat zijn de twee lijnen die we vanavond met u zouden willen bespreken en voorleggen. Feit en overwegingen, u heeft het net ook al van de insprekers gehoord in verschillende varianten, waar in het centrum van Stadskanaal 2014 1500 overnachtingen, gemiddelde uitgaven per dag €17,- en het klopt er zitten verschillen in, tussen of je een eigen bootbezitter bent, dan geef je volgens de onderzoeker €17,- uit en ben je een bezitter van een huurboot dan geef je tussen de, ik meen de 64 en €75,- uit. Voor het gemak zijn we maar even uitgegaan van die 17. En omdat inderdaad bij de anderen nogal wat vragen liggen wat is er wel of niet in meegenomen. U heeft de voorzitter of u heeft de inspreker van het Centrum Stadskanaal ook gehoord, ongeveer €50.000,- wordt er dan omgezet, nou dat klopt, 51.000 om precies te zijn uitgaande hiervan. Wat staat er tegenover? Als iemand hier aanlegt wat zijn de kosten daarvoor, wat zijn de tarieven die je daarbij hanteert en dit zijn de tarieven die op dit moment gelden. Ook die zijn al genoemd door verschillende insprekers, €0,50 om te douchen, €1,- voor water en €1,- voor elektriciteit. Puur stukje feiten zoals het op dit moment geldt. Dan een aantal overwegingen die bij het college hebben meegespeeld. Eentje is dat het Stadskanaal heeft natuurlijk een grote betekenis voor recreatietoerisme in onze gemeente, het is daarom ook best logisch om laagdrempelige goede voorzieningen te hebben dat je daar ook maximaal gebruik van kunt maken. Wat je uiteindelijk beoogt is dat de aanlegplaatsen, de steigers, de mogelijkheden om zeg maar met je boot te parkeren een maximale spin-off levert voor de economie voor de winkeliers in het centrum. En misschien goed om hier ook nog bij te vermelden dat als de kern van Stadskanaal gaat, het Kanaal, wel als een van de kwaliteiten wordt neergezet. Dus dat je in die zin ook eigenlijk een kanaal wil hebben waar de bootjes in liggen en waar gebruik van wordt gemaakt. Uiteindelijk is die ook wel genoemd, ook bij meerdere sprekers in meerdere varianten, is dat het centrum van Stadskanaal is geen jachthaven, het is in feite is het een doorgaande route waar je aanlegt op het moment dat je Stadskanaal in wil gaan, je hebt een ander soort voorzieningen die beschikbaar zijn en die worden aangeboden. Als je kijkt naar de effecten die er optreden als je wel liggeld heft, nou deze heeft u ook al gehoord, er ontstaat uitwijkgedrag op het moment dat je geld heft op de plek waar je dat doet en nou ja dat zult u zien dat mensen of doorvaren of elders aanleggen waar je dat wel gratis mag doen, het is in die zin heb je een uitwijkgedrag, waarmee je ook kunt bedenken dat daarmee met het uitgaven patroon ook in het centrum anders gaat worden, dat de spin-off anders is. Dit rekenvoorbeeldje hebben we er toch maar even bijgedaan, want uiteindelijk op het moment dat je stel van die €5,- uitgaat en je moet dat gaan innen dan moet wel iemand langs die bootjes om dat te gaan innen. En daarbij is een offerte opgevraagd bij Wedeka, kost €5.600,-, nou het rekensommetje is hier net ook al gemaakt, €7.500,- bruto, moet u nog wat belasting over betalen, afdragen, dan houdt u dus een klein bedrag over wat je dan daarmee zou kunnen verdienen. Uiteraard geldt hier natuurlijk ook op het moment dat je meer uitwijkgedrag krijgt dat er ook minder inkomsten zullen zijn. Dat maakt dat het voorstel van het college als volgt is; in het centrum van Stadskanaal geen liggeld heffen, wel nog een keer kritisch kijken naar de tarieven die worden gevraagd voor het gebruik van de in dit geval douches en tarieven voor water en elektriciteit. Dat daar toilet en wasgelegenheid niet is meegenomen heeft te maken met de inrichting van het gebouwtje. Op het moment dat u zegt daar zou je ook wat voor willen heffen dan moet je zulke grote investeringen aan het gebouwtje doen dat dat tot nogal wat kosten leidt. Dan wel je het gebouwtje moet vervangen door een ander gebouw. Heel kort is dit mijn verhaal om u even mee te nemen in datgene wat er voorligt. Door de insprekers is bijna op elke sheet ook een, in feite ook een verhaal gegeven. Ten slotte dachten we dat het goed is om het veld van de schippers aan het woord te laten, daarbij zijn aangeschoven de heer Nannenberg en meneer Smulders van de vertegenwoordiging van Nederlandse Watersportverbond. Heren.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja ik stel voor dat we verdergaan met de presentatie van u meneer Nannenberg. Aan u het woord.
  • 5:34 dhr. P. Nannenberg
   Ja, dank u wel. Fijn dat wij hier aanwezig kunnen zijn als vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in Groningen en Drenthe, Servaas Smulders en mijn naam is Peter Nannenberg. Wij hebben met zeer veel belangstelling natuurlijk geluisterd naar de insprekers en ook naar het voorstel uitvoerig bekeken. En we kunnen constateren dat er zo’n onderwerp als liggelden leeft in deze omgeving uiteraard het is van belang voor u als gemeente, maar het is ook van belang voor de toervaarders om te weten waar men aan toe is op het moment dat je een bepaalde route dus afwikkelt. Er is in het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd op dat punt in dit gebied. De opening van het Willem Alexander, van het Koning Willem Alexander Kanaal heeft geleidt tot heel veel meer scheepvaartbewegingen. Op dit moment zijn het ongeveer 3000 op jaarbasis en Stadskanaal profiteert daarvan doordat er 1500 keer wordt overnacht aan de kade hier tegen het centrum aan. En uw gemeente heeft, denken wij, deze route ook zeer aantrekkelijk gemaakt door ook een aantal maatregelen te treffen die, laten we maar zeggen, het voor de toervaarders nog aantrekkelijker maakt om naar dit gebied te gaan en met name noem ik dan het afschaffen van de konvooivaart voor het grote gedeelte van het seizoen. Tussen 1 juni en1 augustus is het vrij bewegen op het Stadskanaal en daar zijn schippers laten we zeggen zeer tevreden over dat het op deze wijze gebeurd. Konvooivaarten hebben een grote nadeel en heeft u ook ongetwijfeld gemerkt dat er dan nauwelijks meer wordt aangemeerd aan de kade omdat het konvooi namelijk leidend is voor de route van het schip. Nu dat weg is leidt dat automatisch tot meer aanleggen aan deze kade en tot meer overnachtingen en daarvoor ook onze hartelijke dank dat u deze stap heeft gemaakt. Ook op dat punt kunnen nog meer stappen worden gemaakt vinden wij om ervoor te zorgen dat er veel meer scheepvaartbewegingen komen in dit gebied. Hoogezand-Sappemeer hanteert nog het konvooivaart en zal wellicht overwegen zijn om nog eens te gaan kijken in samenwerking met Hoogezand of die ook op een andere fase op dit punt kunnen werken. Over ligplaatsen tarieven wordt in heel Nederland uitvoerig gediscussieerd en becommentarieerd en er wordt heel divers over mee omgegaan. In Friesland is het zo dat heel veel ligplaatsen zijn waar geen liggeld wordt geheven, de ??????????????? regelt dat. In overleg trouwens met ook met ondernemers wordt op deze wijze het toervaren gestimuleerd in dat gebied. Het is dan ook niet meer zo dat als je veel ligplaatsen hebt zonder tarief dat dat betekend dat commerciële bedrijven daardoor minder hoeven zich hoeven te ontwikkelen, beslist niet, meer scheepvaartverkeer betekend ook meer mogelijkheden voor jachthavens om laten we zeggen het mee te doen aan de beleving en de sfeer van de toervaarder om ook bij hen binnen te komen. Wij hebben het idee dat toervaarders uiteraard graag willen betalen voor de ik noem het even producten die men krijgt aan de wal. Voor stroom en voor douches en voor afval enzovoort en voor water, het moet uiteraard betaald worden, geen enkel probleem. En dat de tarieven dan redelijk zijn dat vinden wij ook belangrijk. Voor ligplaatsen geldt dat volgens ons in veel mindere mate. Je zou ervoor moeten zorgen dat de ligplaatsen zoveel mogelijk het karakter hebben van het vrije bewegen, je kunt er liggen, weinig betalen, geen gedoe verder aan boord, laat de producten financieren, ligplaatsen niet. en gelukkig heeft nu de route tussen Meppen en Groningen het imago van een laagdrempelige route te zijn met weinig kosten. Laten we dat alsjeblieft zo houden, want in een krimpende markt van toervaarders is het van belang om ze te houden, dat is goed voor het hele gebied, dat is goed voor Stadskanaal. En u als u besluit om geen ligplaatstarieven te hanteren hier aan de kade Stadskanaal doet u mee aan dat imago en daar hechten wij zeer aan. Er is denk ik nog heel veel te doen om voor de toervaart in dit gebied te versterken. Samenwerking met Groningen en Drenthe is denk ik op zijn plaats. Drenthe geeft zo’n prachtig boek uit, ik denk dat Groningen daar nog veel meer aan mee kan werken om ook hun situatie daar neer te zetten. Dat geldt zeker ook, dat heb ik al gezegd, voor de ontwikkeling met Hoogezand-Sappemeer enzovoort om te kijken of nog stappen ondernomen om de konvooivaart daar te laten opheffen. Dit is even mijn bijdrage. Servaas jij wilt misschien nog iets zeggen over de specifieke situatie hier in Stadskanaal waar jij woont in deze omgeving, weer er veel meer van. Maar in zijn algemeenheid hechten wij aan het voorstel dat voel je wel van het college met betrekking tot een ligplaatstarief was aan deze kade ??????? maar wel een tarief voor de diensten en producten die worden afgenomen.
  • 0:02 dhr. S. Smulders
   Ja, dank je wel voorzitter en ook voor deze gelegenheid.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nannenerg wilt u de microfoon uitdoen.
  • 3:27 dhr. S. Smulders
   Geregeld. Het aardige wat collega Nannenberg verteld, ik woon inderdaad op dit moment in Sellingen, maar 40 jaar geleden woonde ik in Stadskanaal. En toen we even voor deze vergadering even bij elkaar zaten toen kwam ik even terug, het is dus in eigenlijk rond 1979 begonnen dat we hier de gemeentebesturen zeiden van de vaarrecreatie biedt gewoon werkgelegenheid en ik mocht er toen als journalist bij de Winschoter allerlei verhalen over schrijven en kritische verhalen over de feestweek van de handelsvereniging in Stadskanaal leverde mij op de opdracht met wijlen Tim Kuik, oud-directeur van Geert Teis, van Servaas en Tim jullie regelen volgend jaar onze feestweek. En daar hadden we toen een hele prachtige titel voor bedacht; “Stadskanaal klein Venetië in Oost-Groningen”. En toen stond in die volgende feestweek het Stadskanaal centraal in deze gemeenschap en dat ging dus helemaal hartstikke goed. En dan heb ik eigenlijk niet zo gek veel meer toe te voegen aan wat mijn collega Nannenberg al vertelde. Waar het eigenlijk om te doen is en dat geef ik uw raad dan toch even mee en over de hoofden van uw raadsleden de vertegenwoordigers van de handelsvereniging die buiten op de tribune zitten. Ik zou hen willen aanbevelen om eens te gaan kijken naar de coöperatie “De Veenvaart”. Die is ontstaan 3 jaar geleden langs het nieuw gegraven kanaal van koning Willem Alexander, daar hebben de handelsverenigingen de handen in elkaar geslagen en daar hebben ze een zodanig geregeld in een geweldig samenwerkingsverband, alle concurrentie is daar weggehaald, er wordt gekeken naar wanneer hebben jullie je feest dan hebben wij het ja dat staat bij ons in het weekend ook geplant nou het is geregeld dat dat allemaal uit elkaar gehaald is en het loopt daar als een trein. Met als gevolg dat het inderdaad een aantal vaarrecreanten aantrekt en wat men dan tevens ook scoort is dat die vaarrecreant omdat hij het daar zo gezellig heeft gewoon langer blijft. En ik denk dat we dat eigenlijk allemaal zouden moeten beogen van we moeten proberen die vaarrecreant hier te houden. wat collega Peter Nannenberg al zei; de toervaart is aan het vergrijzen. Dat betekend die mensen die nemen af, we krijgen een nieuwe generatie toervaarders. Die heeft ook andere wensen voor langs de wal. Die gaat ook eerder waarschijnlijk gewoon ergens eten bij een restaurant, maar die heeft ook andere attracties nodig. dus daar kun je allemaal aan gaan denken en als je dan centraal stelt de werkgelegenheid die dat oplevert en dus de ???????????? het maakt de streek aantrekkelijker en ik denk dus dat dat heel erg belangrijk is of belangrijker dan de grote verdeeldheid die ik hier vanavond helaas gezien heb. Dus ik hoop dat jullie in jullie besluitvorming ook naar met name naar die aspecten, want dat staat in het bestuursakkoord wat wij met heel veel plezier gelezen hebben, werkgelegenheid, het Kanaal kan het nu opleveren. Dank je wel.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Smulders. Goed dan kunnen we denk ik verder gaan, overgaan tot het bespreken van dit stuk waarin het opiniërend op de agenda staat. Wie wil daar graag het woord over voeren.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik heb eerst nog wel twee vragen die ik nog even bewaard heb. Ten eerste even aan de schippers Smulders en Nannenberg.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er meer mensen die een verhelderende vraag willen stellen?
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik heb ook nog een paar vragen.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ( de heer Pals heeft geen microfoon aan)
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als u daar op wilt reageren dan wil ik u daar uiteraard de kans voor geven, maar dat wou u dan niet betrekken bij het opiniërend stuk wat voor ons ligt. Nee? Ok, prima. Meneer Idema.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja aan de heren Nannenberg en Smulders. Kent u het stuk van het Dagblad van het Noorden gepubliceerd op 21 december 2015? Over Drenthe dat de pleziervaart afgelopen moet zijn met de gratis faciliteiten.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat kan niet meneer Idema. De datum klopt waarschijnlijk niet, want die moet nog komen. Die u noemde.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   oh zei ik oktober?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, december.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   21 september 2015, is zeer recent en die schrijft op dat in Drenthe afgelopen moet zijn met de gratis faciliteiten voor bootvaarders. Kent u dat stuk?
  • 0:07 dhr. P. Nannenberg
   Dat stuk is bekend.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, nou daar staat in tegenstelling op wat u zegt.
  • 0:1 dhr. P. Nannenberg
   Dat mag.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat was de vraag.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D''66.
  • 2:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb nog even een vraag. U heeft als vereniging heeft u meegewerkt aan het waterrecreatie advies en BV in januari 2015, waar u met gezamenlijke verenigingen en mensen belanghebbende een heel indrukwekkend rapport heeft geschreven over de vaarrecreatie. En dat was ook al eerder mijn inbreng in de vorige discussie toen wij begonnen over de vaarrecreatie en u heeft daar wat aangetipt, maar goed het is wel zo dat wij een dat het zorgwekkend is dat het percentage schippers onder de 40 is gedaald van 28% naar 7%. Jonger dan 30 jaar zelfs van 10 naar 2%, dus de vaarrecreatie an sich zou je niet echt een grote toekomst kunnen toedichten. Want de jongelui hebben daar gewoon geen zin meer in om op die manier te recreëren. Men wil nog wel recreëren, maar dat is een dag een bootje huren en dan eropuit met gezin of met een sloep. De cijfers worden nog erger dat 44% van de watersporters is ouder dan 60 jaar en ze gaan toch tussen nu en een 10 jaar gaan ze gewoon stoppen met het varen. Dus ik zie niet zozeer in want u heeft een echt een hele mooie visie over werkgelegenheid en over onze toekomst over het waterrecreatie, maar het strookt niet helemaal vind ik met dat rapport wat u waar u gezamenlijk aan mee heeft gewerkt aan recreatie advies BV het afgelopen voorjaar. Dat is mijn eerste vraag. Ten tweede kent u natuurlijk ook het geheim van Loosdrecht en dat is een heel indrukwekkend rapport geweest in de omgeving Loosdrecht waarin nogal schrikbarende cijfers naar voren gekomen zijn hoe vaarrecreatie een gebied kan bedreigen ten aanzien van jachthavens, ten aanzien van aanlegsteigers en dat soort dingen. Misschien kent u het rapport; het geheim van Loosdrecht. En mijn vraag is; hoe strookt dat met uw opmerkingen van uw positieve insteek van werkgelegenheid, meer vaarrecreatie en dat soort dingen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. U mag daar direct op reageren.
  • 1:13 dhr. P. Nannenberg
   Ja, dank u wel. U heeft gelijk, de vaarrecreatie verouderd, laten we dat woord dan maar gebruiken, en die getallen die kloppen ook, het onderzoek wijst dat ook uit. Dat is natuurlijk, vinden wij als organisatie, ook best laten we zeggen zorgelijk. Ik denk dat het ook andere kansen geeft. We weten allemaal dat, dat denk ik ook, dat niet wij niet het laten we zeggen het bezit als het ware leidend voor een iemand die van watersport houd maar vaak de activiteit wel leidend is en dat geeft denken wij heel veel kansen voor boot verhuurbedrijven die proberen om de activiteit wel in stand te houden, wel mensen gelegenheid te geven om een boot te huren, maar dat het bezit daarvan dan niet meer noodzakelijk is. En die omslag die omslag denken wij gaat ook in de komende periode versneld optreden. En dat biedt denk ik ook weer kansen voor in deze regio om op dat terrein gewoon effectief te kunnen zijn.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:36 dhr. P. Nannenberg
   Het geheim van Loosdrecht? U bedoelt…… laten we zeggen hoe vaarrecreatie storend kan zijn in een natuurlijke omgeving, dat bedoelt u. ja nou dat kan, u ziet het in Loosdrecht ziet u het al tevoorschijn komen. De ene jachthaven na de andere is gekomen en je kunt nauwelijks meer fatsoenlijk bij de wallenkant komen om met van het water te genieten. Klopt, maar ik heb niet het idee dat dit gebied aan dat probleem lijdt of zal gaan lijden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Enkele vragen richting meneer Zwartsenburg en ook enkele vragen richting de heren Nannenberg en Smulders. Laat ik maar met de laatste twee beginnen want die zijn nog in de zaal aanwezig. U toverde daar zonet een mooie brochure tevoorschijn, ik geloof van de provincie Drenthe. Nou is die brochure ons ook bekend en inderdaad grenzeloos varen door Drenthe, en mijn vraag is dan; u bent vast bekend met de situatie hier, hoe beoordeelt u de populariteit of beter gezegd de promotie van het Spoordok in Musselkanaal. Want we hebben diezelfde brochure en daar staat hij niet in.
  • 1:12 dhr. P. Nannenberg
   Misschien even vooruit, meneer Smulders die gaat even wat zeggen over dat Spoordok, maar even in zijn algemeenheid, ik denk dat het de moeite waard is, zeer de moeite waard is, om samenwerking te zoeken vanuit de provincie Groningen met de provincie Drenthe om wat hier ligt, en wellicht ook digitaal zullen we dat dan ook moeten vertalen, dat hoort er dan bij, om dat voor de toervaart in dit gebied beschikbaar te stellen waarbij ook alle mogelijkheden die Groningen biedt om die hierin te plaatsen. Heel veel dingen staan er al in, maar het verdiend een uitbreiding en wij weten gewoon dat boten krijgen dit bij de sluis gratis uitgereikt, de provincie Drenthe besteed er heel veel geld en energie aan, ik vind dat fantastisch dat ze dit doen en dan zou het mooi zijn wanneer de provincie Groningen aan dit project gewoon voor de volle honderd procent mee doet en u kunt waarschijnlijk vanuit Stadskanaal daar ook een bijdrage aan leveren als zou het alleen maar, dat hoeft niet in de financiële zin, maar wel in fysieke zin, om dat voor elkaar te krijgen.
  • 1:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dat is helder. Dus u zegt eigenlijk dat kan wel beter. Wij hebben natuurlijk dat boekje zelf inderdaad ook en overigens staat de provincie Groningen ook in het colofon dus die is erbij betrokken en om de een of andere reden staat dat er dan toch niet in, dat verbaasd ons, maar goed. Zoals gezegd dat kan beter. Vraag aan de heer Zwartsenburg; wij hebben natuurlijk hier in het centrum van Stadskanaal voorzieningen waarvoor betaald moet worden, kunt u ook aangeven hoeveel wij nu ongeveer innen aan die voorzieningen. Dus dan wil zeggen hoeveel euro wij verdienen aan stroom, water, douche dat soort dingen want dat is misschien wel handig om dat te vergelijken met Spoordok. Daarnaast we hebben het gehad over kosten van innen ongeveer €5600,- via de Wedeka, geschatte opbrengst €5,- per overnachting is dan 7500, zou dan €1.900,- op kunnen leveren. Ja toen ik dat las schrok ik wel een beetje, want inderdaad zoals u al zei de kans bestaat dat het aantal vaarbewegingen minder wordt, het aantal overnachtingen minder wordt, dus het zou ook kunnen dat er geld bij moet uiteindelijk. Dat het heffen van liggeld duurder is dan het bruto opbrengst ervan. Hoe schat u die kans in, heeft u misschien inzicht in andere gemeenten waar eerst het gratis was en waar later liggeld is ingevoerd. Dat zou misschien de heer Nannenberg of de heer Smulders ook kunnen beantwoorden. En moet hoeveel procent overnachtingen daar dan zijn afgenomen, want als wij 1/5 achteruitgaan dan zitten we volgens mij al op verlies en dat kunnen we volgens mij absoluut niet hebben.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ja, wie zal ik nou het woord geven. Mevrouw Brongers mag eerst.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, de vraag is niet aan mijn gesteld maar ik voel me wel een beetje uitgedaagd om deze te beantwoorden. Inderdaad ziet het er naar uit en daar zijn geen harde getallen van ook niet in vergelijking met andere gemeentes, maar als liggeld wordt gevraagd zeg maar en wij hebben het over wat wij daarin dan zelf moeten investeren dus we moeten zorgen dat dat binnen wordt gehaald en we nemen het uitwijkgedrag mee dat het ons uiteindelijk als gemeente nog meer kost en als zodanig dan ook niets oplevert.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wou eerst even het woord geven aan meneer Smulders.
  • 1:7 dhr. S. Smulders
   ja, wij hebben ook dat is ook in de presentatie van meneer Zwartsenburg naar voren gekomen als je liggeld gaat heffen dan loop je een hele grote kans op uitwijken. Dan zegt die recreant, recreatievaarder , ik vaar de steiger gewoon even voorbij en ik sla een eindje verder een paaltje in de grond touwtje eraan en daar kan ik gratis liggen. Dus je zeker in deze tijden waarbij die vaarrecreatie zich hier echt nog helemaal goed moet ontwikkelen geef die even de kans om te ontwikkelen door dus nu voorlopig te zeggen; geen liggeld terwijl er wel voor de voorzieningen, voor de producten wel wordt betaald. En natuurlijk ik begrijp wel dat er in Musselkanaal nu een beetje met scheve ogen wordt gekeken. En dat zit hier natuurlijk ook in een stukje sentiment, dat weten we hier in deze zaal ook allemaal. En ik denk dat je daar ook misschien nog wel eens een keer naar zou moeten kijken en ik heb overigens begrepen dat dat gaat gebeuren, en als je dat dus in een grotere samenwerkingsverband gaat doen dan heb je waarschijnlijk kans dat je deze tak van recreatie eindelijk eens een keer hier verder goed van de grond krijgt zoals je hem ook hebben wilt.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja, ik heb natuurlijk gehoord ook direct al bij de presentatie dat het, dat de kans groot is dat het afneemt, maar hebben jullie ook een schatting hoeveel het dan afneemt. Want dat is dan wel van belang bij of het dan of er dan geld bij moet of niet.
  • 0:02 dhr. J. Zwartsenburg
   Nee, daar hebben wij op dit moment geen inschatting van het is een soort koffiedik kijken van je weet niet precies van wat er dan doorvaart of wat er blijft liggen. Dus daar hebben we geen inschatting van op welk moment je dan wel of niet break-even hebt of minder opbrengsten hebt.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En ik had nog gevraagd naar de opbrengst van de faciliteiten op dit moment. Is dat ook paraat?
  • 0:2 dhr. J. Zwartsenburg
   Dat is op dit moment niet paraat.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, helder.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:24 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik heb even een korte vraag aan de heer Nannenberg. Volgens mij noemt u even een, heel kort, heel sneaky, een punt aan dat in Friesland plekken waren waar geen liggeld werd gevraagd, maar u zei er wel even kort bij van daar heb je een situatie waar ondernemers mee opdraaien voor de kosten. Klopt dat of heb ik dat verkeerd verstaan.
  • 1:9 dhr. P. Nannenberg
   Nee, zo heb ik dat niet bedoelt. Nee. In Friesland heb je de ???????? dat is een samenwerkingsverband tussen heel veel publieke organen in een stichting ondergebracht en die exporteren ontzettend veel aandachtplaatsen. Dat loopt van Lemmer tot en met Lauwerszee. En als je in Friesland vaart je legt aan op de meest mooie plekken, er is wel één voorwaarde aan verbonden, die opmerking is ook gemaakt wil ik ook graag doorgeven, de voorwaarde die daaraan verbonden is dat je er niet langer mag liggen dan drie dagen en dan moet je weer weg. Om te voorkomen dat laten we zeggen het gebruikt wordt als een vaste ligplaats, maar voor het overige is het gratis en ja ik heb daar nog niemand horen klagen dat het gratis is, integendeel er worden alleen maar steigers worden erbij gebouwd als het enigszins mogelijk is, op dezelfde wijze.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:39 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, jullie hebben het over dat Wedeka dan geld moet gaan heffen en dat het €5.600,- per jaar kost. Is er al over nagedacht om er gewoon heel doodsimpel een betaalautomaat neer te zetten waar je een bonnetje trekt, dat hang je achter je raampje en dan kan er in steekproefsgewijze gewoon een parkeerwacht langs om te controleren. Is die optie al bekeken. Want in Duitsland is dat heel gewoon, daar heb je Kampabstellplätzen op parkeerterreinen bij centra en plaatsen en zo, mag je overnachten, is een wc-gebouwtje bij met een douche, betaal je gewoon een bedrag voor een paar euro en dan mag je de nacht daar staan.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik denk dat al meer een vraag is waar we het straks over gaan hebben als we het opiniërend bespreken. Ik stel ook voor dat we dan daarop terugkomen. Ik wil graag iedere fractie de gelegenheid geven om het woord hierover te voeren. Mevrouw Schrör dacht ik van het CDA.
  • 1:48 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. Het CDA spreekt haar waardering uit over de uitwerking van de motie van 3 november 2014, die primair verzocht of het mogelijk is tarief te heffen voor de boten inzake het aanleggen aan de aanlegsteigers in het Stadskanaal. Wij bedanken de sprekers voor hun inbreng en we zullen dit meenemen in het raadsvoorstel. Op basis van de argumenten die gegeven worden kunnen wij ons vinden in de lijn van het voorstel. Wij vragen u wel duidelijk te communiceren dat langs het hele Stadskanaal gratis aangelegd mag worden, dus ook waar geen aanlegsteigers zijn. Voor het gebruik van de voorzieningen bij de aanlegsteigers zijn de tarieven voor douchen verhoogd en zullen tarieven voor water en stroom gehandhaaft blijven. Wij ondersteunen dit van harte. Dit in tegenstelling tot de ligplaatsen aan het Spoordok in Musselkanaal waar wel liggeld betaald moet worden. Hier is het gebruik van voorzieningen zoals water, stroom en overige faciliteiten inbegrepen. Mocht er ooit een jachthaven in Stadskanaal komen dan moeten die tarieven daar natuurlijk uniform zijn met de tarieven in Musselkanaal en uiteraard op basis van dezelfde faciliteiten. Wij zijn het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan de economische spin-off voor de horeca en detailhandel en goed is voor de reuring in het centrum van Stadskanaal maar ook natuurlijk in Musselkanaal. En wij zijn het eens dat op deze manier invoering van liggeld hier dusdanig veel kosten met zich meebrengt dat redelijkerwijze afgevraagd mag worden of het wel iets oplevert en hier onevenredig afbreuk aan doet. Tot zover. Dank u voorzitter.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, SP. Sorry, D''66. Foutje, mijn excuus.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou daar kunnen we nog een hele babbel over maken. Mag ik, voorzitter ik zou toch het CDA fractie mevrouw Schrör willen vragen, er is toen die motie is toen aangenomen dat we geen liggelden, dat we liggelden moeten heffen en dat men het college met een voorstel komt voor tarifering en u haalt dat nu een als ik het goed heb haalt u het nu bent u het eens met de tarifering voor de voorzieningen, voor het gebruik van water en voor gas, water, licht wou ik al zeggen, maar voor het water en dat soort dingen en dat er geen liggelden hoeven worden te geheven.
  • 0:2 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Ja, dat is duidelijk en ????????
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, wie wenst het woord te voeren namens de SP. Mevrouw Zeegers aan u het woord.
  • 0:4 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja. Nee, maar ik heb mijn vraag net gesteld.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat was uw enige vraag.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Meneer Van der Heide namens de CU.
  • 0:23 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, voor ons ligt het opiniërend stuk wat nog in de raad gaat komen, waar wij ook nog op terug gaan komen in de raad. Het is goed te zien dat ons standpunt, ja eerder, of eigenlijk eind vorig jaar is meegenomen voor wat betreft de verhoging van de tarieven, we zouden ook graag de beantwoording van het college willen horen naar aanleiding van de insprekers en we wachten die beantwoording even af.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. PvdA, meneer Hofstra.
  • 3:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst hartelijk dank aan de insprekers en aan de heren Nannenberg en Smulders en de heer Zwartsenburg voor hun aanwezigheid. Ja, het wordt op een gegeven moment een beetje een vreemde discussie, €1.900,- zou het netto opleveren met 1500 overnachtingen was de berekening en €5,- per nacht. De kans bestaat natuurlijk dat dit minder is en dat er zelfs geld bij moet lijkt mij ook niet uitgesloten richting toekomst ook gezien dat de vaarrecreatie vergrijst. En dat er geld bij zou moeten is wat ons betreft echt uit den boze en rijst bij ons de vraag; hoe kun je vaarrecreanten toch wat meer laten betalen want dat vinden wij op zich redelijk. We vinden eigenlijk dat er een landelijke vaarbelasting zou moeten worden ingevoerd, vaarwegen kosten ook onderhoud natuurlijk en andere types recreatie kosten ook geld, maar goed daar gaat de gemeente natuurlijk niet over. We hechten er wel aan dat de vaarrecreanten in Musselkanaal en Stadskanaal ongeveer gemiddeld evenveel betalen. En wat zou dan wel kunnen en wat ons betreft zou het wel kunnen om bijvoorbeeld de stroomkosten en/of de waterkosten te verhogen. Als wij 1500 overnachtingen hebben en 3 Kilowatt uur gebruik per nacht, dat getal werd ook in het voorstel genoemd, dan zou een prijsverhoging naar anderhalf euro in plaats van €1,- al €2.250,- opleveren, dat is dus al meer dan instellen van €5,- liggeld. Ons inziens is dat een goed alternatief en bovendien wordt zo het probleem van verplaatsing van de aanlegplekken ondervangen want mensen die bijvoorbeeld duurzaam bezig zijn door een zonnepaneel op hun schip te hebben met een accu die hoeven dan geen elektriciteit af te nemen. En vergelijken tussen Stadskanaal en Musselkanaal dat ons toch wat boven de markt hangt en naar ons idee is dat ook de grootste aanleiding voor de discussie over het liggeld, beide situaties zijn anders, maar ook weer vergelijkbaar op bepaalde manieren. In Musselkanaal wordt liggeld betaald, maar veel minder voor de voorzieningen. Er wordt alleen een halve euro voor het water betaald, de rest is gratis, ook sinds kort de Wi-Fi. In Stadskanaal worden bij de steigers geen liggeld betaald, maar wordt wel betaald voor de voorzieningen, douchen, elektriciteit en ook water. Gratis liggen in het centrum is dus alleen het geval als mensen zelf elektriciteit opwekken, een douche aan boord hebben en geen water innemen. Dus dat zal ons inziens maar voor heel weinig mensen gelden. Wat naar onze mening een belangrijk punt is, dat de promotie van de ligplaatsen in het Spoordok beter kan. We noemden het net ook al, in de watersportlectuur bijvoorbeeld; Grenzeloos varen door Drenthe. Dan wordt dat niet eens genoemd en dat is toch een mooie faciliteit en dat moet echt anders. Daarnaast vinden wij ook dat de situatie hier in het centrum in de winter, dat hebben we ook al eerder aangekaart, dat wij ons echt ergeren aan boten die daar een hele tijd liggen en dan vaak ook met lelijke overkappingen, dat willen wij ook dat daar wat aan gedaan kan worden. Tot zover voorzitter.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel meneer Hofstra. GBS, meneer, mevrouw Meertens.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik ging niet de fout in, ik dacht misschien meneer Bieze of mevrouw Meertens, dus het ging helemaal goed.
  • 1:36 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, ook namens onze partij dank aan de insprekers en dank voor alle toelichtingen. Wij zijn het eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan ons centrum en ook de stelling dat invoering van liggeld daar een onevenredige afbreuk aan zou kunnen gaan doen vinden wij aannemelijk. Wat ons betreft heeft de afgelopen zomer laten zien dat de hoeveelheid boten in het Kanaal en langs de aanlegsteigers hebben bijgedragen aan een gezellige drukte en aan een mooi zomers gevoel. Iets wat we ons inziens moeten koesteren en bevorderen. Wij moeten inderdaad voorkomen dat er geld bij moet als je wel liggeld gaat heffen. En wat wat ons betreft nog een punt van aandacht is is dat vermeld staat in de bijlage dat het aanleggen van boten waarin niet wordt overnacht en die er voor langere tijd liggen zoals door u omschreven waarschijnlijk boten van inwoners, wij zouden ons kunnen voorstellen dat deze boten inderdaad op verzoek van de brugwachten worden verplaatst naar plekken buiten de aanlegsteigers want daar is ons inziens voldoende ruimte en we kunnen ons niet voorstellen dat de eigenaren die hun boot daar slechts geparkeerd hebben ontvankelijk zijn voor argumenten dat zij daarmee de plek bezet houden van een passant. En we nemen aan dat het advies van de brugwachter verplaatsen dan zal gebeuren. Wellicht kan indien nodig een verwijzing van dien aard opgenomen worden in een verordening, mocht die al op deze situatie van toepassing zijn. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mag ik daar wat op zeggen?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Zeegers.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Volgens mij was dat al geregeld dat mensen uit Stadskanaal niet aan de steigers mochten liggen in de zomer. Volgens mij hebben we dat al ergens geregeld.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dat weet ik niet. Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, voor ons ligt dat voorstel waar het college wel heel lang over nagedacht heeft want volgens mij was de motie in oktober al aangenomen en het zou binnen vier maanden
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   november
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus dat geeft een beetje aan dat het toch een heel zwaar stuk is geworden uiteindelijk omdat we er nu pas over gaan hebben.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (mevrouw Sterenborg heeft de microfoon niet aan staan)
  • 1:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou en dan binnen vier maanden dus u kunt….hè. Wij willen toch graag dat de, of dat misschien dat de wethouder misschien een beetje mee kan schrijven want in dat stuk wordt gesproken dat vaarrecreatie heel veel reurig brengt in het centrum. En dat zijn we toch eens wat simpele cijfers hebben we naast elkaar gezet en hier komt ie; wij hebben gezegd dat het vaarseizoen duurt van 1 april tot en met eind oktober, dat is 7 maanden, wij hebben 1500 vaarbewegingen per jaar geconstateerd, op iedere boor zitten er twee mensen, ga daar maar van uit, dan heb je 3000 personen heb je gehad in het centrum van Stadskanaal en die geven dan volgens het onderzoek €17,- uit per persoon. Dat is €51.000,- per vaarseizoen, ik geloof dat meneer Zwartsenberg dat cijfer ook heeft genoemd. Als je dat deelt door 7 maanden dan zit je op een bedrag van 72,85 per maand en als je dat deelt door 30 winkels die in aanmerking komen voor een toerist en dat is denk ik dat kan een restaurant zijn, dat kan een bakker zijn en dat soort dingen, maar ik bedoel ik neem een heel klein getalletje want het liefst hebben we natuurlijk dat ze bij al onze ondernemers gaan winkelen, dan zit je op €243,- per winkel per maand over 7 maanden wat neerkomt op een bedrag
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat is er.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Bent u voorzitter?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:20 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel. Heer Pals ik heb, voorzitter ik heb nog een vraag aan de heer Pals, u heeft het over aantal overnachtingen, een hele mooie berekening, maar volgens mij wordt er gesproken in het stuk over bootovernachtingen, dat zijn 1500 stuk, er wordt nog niet gesproken over mensen die daar ook aanleggen, dus vaarbewegingen. Volgens mij maakt u dan een foutieve berekening.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In het stuk wordt, dat is meer zelfs, in het stuk wordt €17,- wat men uitgeeft per persoon voor de vaarrecreant, ja per overnachting, dus
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U begrijpt mijn vraag denk ik niet.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is niet veel, het is niet veel in ieder geval die €17,- dat bent u met me eens.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, ik heb het niet over de kosten, ik heb het over het aantal vaarbewegingen, u doet een berekening op het aantal van 1500 bootovernachtingen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Maar dat zijn natuurlijk nog veel meer mensen die aanleggen en bezoeken en aan bestedingen
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ja, ja, ja, nou laten we het hopen
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja
  • 3:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Laten we het hopen, maar ik ga uit van hetzelfde stuk wat de wethouder schrijft en die heeft het over 1500 bootovernachtingen in het centrum van Stadskanaal, dat zijn juist de mensen die misschien van boord gaan en die consumeren en die kopen. Maar goed, u interrumpeert mij even, want dat zou dan neerkomen, als je het even of in geld uitrekent, dat er voor €60,75 per week hier wordt uitgegeven door vaarrecreanten, als je het even uitsmeert over 7 maanden. Nou ja dat is natuurlijk in feite een beetje een illusie politiek want €60,75 dat vind ik niet veel in ieder geval voor zulke dure steigers die we hebben aangelegd. Als je die, als je even naar de bezoekers aantallen kijkt die 3000 personen als je dat deelt door die 28 weken dan heb je 107 bezoekers per week en als je dat deelt door 7, omdat we gelukkig 7 dagen in de week mogen varen, dan hebben we te maken met 15 bezoekers per dag. Ja,” excusez le mot”, maar als de wethouder dat vindt dat dat reurig in het centrum brengt dan denk ik dat wij een voorziening als het hotel wat we hier in het centrum van Stadskanaal hebben dat veel meer reurig veroorzaakt dan die paar boten die dan in, dan het getal die hier wordt genoemd. En ons ander punt is dat die €17,- die wordt genoemd daar zit alles in, dus dat kan nooit een grote uitgave zijn. Wij vragen ons dan ook af, dus wij vinden dat helemaal geen reurig, dus wij vinden dat daarom ook gewoon betaald moet worden voor de voorziening. Waar u aan voorbij gaat is, nog even wat de insprekers hebben gezegd, als ik meneer Dun zijn bijdrage hoor ja dan is dat denk ik wel een hele ernstige waarschuwing naar het college en naar de wethouder want die heeft het toch duidelijk over de WMO, de wet dat je niet, de mededingingswet, en ik roep de wethouder toch op om daar toch eens even ernstig naar te kijken of dat ook geldt voor deze situatie. Want als dat zo is dan hebben we denk ik een heel ander probleem. Meneer Elling spreekt van onrecht, en dat is dan de voorzitter van de winkeliersvereniging, en die spreekt zelfs van onrecht ten opzichte van Musselkanaal. Ik vind wel dat de wethouder moet proberen om dat gevoel en daarom een rechtvaardigheidsgevoel voor terug moet brengen, want ik vind dat nogal ernstige verwijten en je kunt het toch niet hebben en eigenlijk voel ik wel een beetje met de voorzitter mee dat je ergens wel moet betalen en ergens niet moet betalen ik bedoel je kunt dat ??????? noemen denk ik van het ene centrum en het andere centrum, maar meneer Elling sluit wel met een heel belangrijk argument af en die zegt van wij moeten hier in gezamenlijkheid optrekken en dan denk ik ook dat het geldt voor dit soort dossiers die hier gelden. En dat geldt zelfde wat meneer Schomaker heeft gezegd, die heeft het over dezelfde ongelijkheid. Voor meneer Roel van der Molen zou ik willen zeggen die komt op voor centrumwinkeliers, nou ik heb net het cijfer gegeven dat dat heel weinig is wat reuring betreft en ik zou dan willen oproepen dat wij nog meer gebruik maken van de vaarrecreatie, dat we ook eens wat organiseren. Ik bedoel als ik zomers hier op het terras zit langs het Kanaal, ik kan er geen koffie kopen, ik kan er geen ijsje kopen, helemaal niets. En in die zin denk ik dat zal voor de ondernemers uitdagender moeten worden. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:57 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Wel of geen liggeld heffen in het centrum van Stadskanaal is de hamvraag vanavond. Het college meent goede argumenten te hebben om geen liggeld te heffen in het centrum van Stadskanaal. Mijn fractie deelt die mening niet. We zijn het wel eens met de stelling dat de vaarrecreatie een belangrijke bijdrage levert aan de economische spin-off voor de horeca en detailhandel en ook goed is voor de reuring in het centrum van Stadskanaal. Maar we geloven dus niet dat de invoering van liggeld daar afbreuk aan doet. Wij vinden het dan ook billijk om ook in het centrum van Stadskanaal liggeld te heffen en we sluiten ons daarbij graag aan bij de ingediende motie van de SP van 3 november 2014. Wel willen we ervoor pleiten om zowel voor het Spoordok in Musselkanaal als in het centrum van Stadskanaal exact dezelfde tarieven te hanteren. Het college stelt dat zij het gerechtvaardigd vinden om in het Spoordok wel een liggeld te heffen omdat ze vinden dat dat een volwaardige jachthaven is. nou ik noem het Spoordok geen volwaardige jachthaven en dat zal het ook niet worden zolang de gemeente het bestiert. Dat is een beetje flauw misschien maar het is namelijk zo dat een jachthaven in mijn opinie is ook een plek waar je je boot stalt over de winter, waar je je bootje de kant op kunt trekken en gezellig met je maten dan kunt schuren en gaan verven en ook eens een keer een sateetje pakken in het clubgebouw, dat is het dus niet en dat zal het ook niet worden. Dus ja het blijft gewoon een passantenhaven in die zin is het gewoon gelijkwaardig met de aanlegsteigers hier in Stadskanaal. Voor wat betreft het uitwijkgedrag, daar zijn we niet bang voor, maar om eventueel uitwijkgedrag aan de Hoofdkade tegen te gaan zou een aanlegverbod aan de uitlopers van de steigers een mogelijkheid zijn. Voorzitter voor zover mijn bijdrage.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies, mevrouw Meertens GBS.
  • 0:13 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter mag ik nog een vraag stellen ook aan de wethouder? want het is mij zelf niet helemaal duidelijk. Mogen schepen in, aan het kanaal, in Musselkanaal ook gewoon vrij aanleggen?
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het hele Stadskanaal, dus ook het deel van Musselkanaal, is vrij om aan te liggen.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide u vroeg zopas om een reactie van het college. Waar wilt u precies reactie op.
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik heb gezegd dat ik verwacht……. Ik weet niet of de heer Mellies aan het woord wil
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, ???????????????
  • 0:11 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ok, ik sprak de verwachting uit dat ik verwacht dat het college antwoord gaat geven op de gestelde vragen door de insprekers. Dat ik die vragen afwacht. Op de beantwoording in elk geval.
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Goed ik wou eerst reactie gegeven mevrouw Brongers of zegt u van laten we even helder hebben wat de reacties zijn van de diverse partijen op de gestelde vragen. De vragen onder punt 5, 1 en 2. Want volgens mij heeft niet iedere fractie die duidelijk beantwoord. Maar misschien wilt u eerst een reactie geven dat we daarna nog even terugkloppen bij de raadsleden.
  • 0:01 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik wil wel in de eerste termijn wel even reageren.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima ga uw gang.
  • 2:31 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Doe ik dat maar even vanaf deze plaats. Een heel aantal opmerkingen en reacties voorbijgekomen op het college voorstel zoals die voorligt ter opiniëring van uw raad. Een aantal noemden al, of in ieder geval het een en ander is lang onderweg geweest, wij hebben getracht met deze, met dit voorstel serieus te kijken naar het uitvoering geven aan de motie zoals die is ingediend vorig jaar en nogmaals dat heeft wel wat teweeg gebracht in ieder geval dat heeft ons ook wat voor dillema’s gezet om te zien van hoe kijken wij daar nou naar. Nou die hebben we in de presentatie weergegeven. De insprekers hebben wij gehoord, voors en tegens, zoals ook de leden van de watersportbond en ik zal proberen in te gaan op enige opmerkingen van de diverse fracties. In onwillekeurige volgorde. Er is gezegd van houdt rekening met de communicatie, ook een andere partij heeft gezegd besteedt nu aandacht aan een goede PR, dat is belangrijk voor het bevorderen van onze vaarrecreatie. Ik zou willen zeggen; eens. En dat heeft ook de aandacht nodig in samenwerking met andere partijen, buurtgemeentes, maar ook de provincie. Hebben wij gekeken naar het instellen eventueel van een betaalautomaat in plaats van eventueel het innen van liggelden door Wedeka. Voor zover mij bekend hebben wij daar niet naar gekeken, mede ook omdat wij het werkvoorzieningsschap van de Wedeka in die zin belangrijk vinden en waar kan, dat is nu niet aan de orde omdat het ons voorstel niet is, maar hebben wij verder geen onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Zou u dat alsnog willen doen?
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik zou zeggen dat is even afhankelijk van wat er vanavond hier uitkomt, maar als wij geen liggeld innen hoeven wij ook niet dat te regelen dat dat wordt geïnd dus dan is dat niet aan de orde.
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Wij beslissen toch vanavond niet?
  • 0:08 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee, maar ik bedoel de grote gemene deler van u als raad.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik vind dat toch een beetje een rare opmerking van de wethouder eerlijk gezegd. Dat u maar naar één partij kijkt, ik bedoel het is toch heel simpel om denk ik toch ook eens wat te kijken van wat moderne apparatuur kan brengen om die kosten naar beneden te krijgen, maar nu haalt in feite Wedeka en de prijs die ze daarvoor vragen, die halen in feite dit voorstel een beetje onderuit. En dan denk ik van dan had u zelf toch ook op uw bureau kunnen zien van nou dat wordt al aardig duur, kunnen we nog eens een alternatief gaan bekijken.
  • 0:29 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wat mij betreft is dat wat tekort door de bocht en ook een ietwat…..wij hebben de ervaring en dat heeft onderzoek ook uitgewezen en dat hebben we ook gekeken naar het vervangen van douches en de betaalmiddelen aan deuren, investeren in betaalautomaten daar hangt ook een prijskaartje aan, evenzogoed.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat ben ik helemaal met u eens dat daar een prijskaartje aanhangt, maar had dat prijskaartje dan even genoemd dan wisten we waar we over moesten beslissen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Brongers.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Maar misschien kunt u dan de betaalautomaat voor wat was het de douche weglaten en gewoon liggeld heffen. En dan is het inclusief
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, mag ik verder gaan met de beantwoording
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u bent aan het woord mevrouw Brongers.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Laat ik nog even de kaders schetsen van dit voorstel. Wij hebben uitvoering gegeven aan de motie, in ieder geval op twee onderdelen, door dit voorstel zo neer te leggen zoals die er ligt. Daar mag u als raad op reageren en ermee eens zijn dan wel niet ermee eens zijn.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Eén moment meneer Idema.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wat hier speelt in deze discussie is dat er wellicht nog meer alternatieven zijn, overige voorzieningen zouden wij kunnen bedenken, hier gaat het alleen op het principe besluit, opiniërend aan u als raad, wel of geen liggeld heffen in Stadskanaal. En dat wilde ik nog even
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   benadrukken
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   verduidelijken, benadrukken, ja.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb de motie voor me liggen en u zegt nu wat anders, om binnen vier maanden met een voorstel te komen om te heffen van liggeld bij de Eurobrug Stadskanaal, dat is de motie. En u zegt nu van uitvoering geven aan de motie en dat betekend nu heel wat anders wat u zegt.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Laat ik dan even teruggaan naar de presentatie, wij zijn begonnen met feiten en overwegingen. De eerste twee aandachtsstreepjes in de motie zijn te benoemen als feiten en de derde en het vierde aandachtsstreepje zijn te bezien als overwegingen en dat is ook precies het dilemma waar het college mee geworsteld heeft om die motie zo te lezen en in relatie voor datgene wat wij in ons bestuursakkoord hebben vastgesteld, daar een weg in zoeken om daar goede invulling aan te geven.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik ben het er niet mee eens.
  • 0:41 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat is helder, ja, ja, maar ik kan het ook, zo hebben we er echt serieus naar gekeken en vandaar ook de termijn die dat met zich meegebracht heeft. Wij hebben, zijn nu gekomen met onderbouwingen, met argumenten, daar kunt u het mee eens zijn of niet mee eens zijn, met cijfers en getallen, wat het betekend, wat het effect zou zijn van het heffen van innen van liggeld en wat de effecten zijn als wij geen liggeld hebben. En mooier kan ik het niet maken.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:5 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   En ik begrijp de gevoelens, maar die zijn ook al eerder aan de orde geweest.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:46 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja wat mij ook even van het hart moet, als je de voorzieningen laagdrempelig houdt en dus geen liggeld vraagt en gewoon goedkoop houdt, ja natuurlijk komen daar mensen op af, als ik een camping bestier en ik en alle staplaatsen zijn gratis ja ongetwijfeld zal ik een hele hoop mensen mee trekken. Maar willen we dat wel? ik bedoel dat publiek wat niet veel wil betalen aan, voor een overnachting, nee, maar goed ik bedoel maar te zeggen dat, het is toch heel normaal dat als je gebruik maakt van een voorziening, je legt aan of je staat met een caravan ergens dat daar iets tegenover staat.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   helder
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   In Ter Apel, ik bedoel die meneer die insprak die, die heeft ook een passantenhaven of een haven die vraagt daar ook geld voor, ook de steiger in Ter Apel wordt door diezelfde meneer, wordt liggeld gevraagd en ja wat is daar nou zo raar aan, ik bedoel ik vind het heel normaal als ik op vakantie ga en ik ga ergens liggen of staan met mijn caravan dat ik daar voor betaal.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   helder
  • 0:45 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In het centrum van Stadskanaal wordt betaald voor de voorzieningen in die zin voor de, waar gebruik van gemaakt wordt. Of je als iemand gaat douchen, we hebben dat, dat staat in het voorstel, het liggeld promoten wij omdat gratis te laten zijn. en dat geldt voor het hele Stadskanaal, voor het hele gebied in Musselkanaal. Vergelijkingen met de overige gemeentes hebben wij ook en in die zin wijken wij niet zover af met ons voorstel. Er zijn verschillen, uiteraard, en die zullen vanuit andere gemeenten ook met redenen omkleed gemaakt zijn, maar daar staan wij hier nu niet voor.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Toen wij de motie hebben ingediend en de meerderheid hebben gekregen was dit een zeer principiële zaak voor ons, zeer principieel, want hoe je het ook went of keert mensen met bootjes zijn geen armoedzaaiers. Want straks gaan ze niet douchen omdat het te duur kost, nou ja ik bedoel maar, van wij hebben dat ingediend omdat hier om toentertijd die steiger er moest komen en die steiger is er gekomen en toen hebben wij gezegd aan het einde van die vergadering; wij dienen een motie in om in ieder geval een beetje tegemoet te komen aan het gevoel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 1:19 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik probeer het gevoel te begrijpen, ik snap het ook. Aan de andere kant is het ook lastig om op basis van gevoelens bestuurlijke keuzes voor te leggen. Dat gaat niet samen. wij hebben vanavond ook gehoord het vergelijk Stadskanaal/Musselkanaal van de insprekers. Min of meer wordt gezegd van wat Stadskanaal heeft of kan dat zou in Musselkanaal van hetzelfde moeten zijn. Ik kan zeggen we zouden moeten streven naar “gelijke monniken gelijke kappen”. Dat kunnen we ook doen in relatie met andere gemeentes, wat de heer Mellies zegt, in Ter Apel gebeurd dat ook waarom kan dat hier niet. Het zijn niet altijd gelijke monniken en dus ook niet altijd gelijke kappen. Situaties zijn niet altijd hetzelfde en dus zijn liggelden, het vragen van vergoedingen ook niet overal hetzelfde. Dat kan ik niet bewerkstelligen. Wat wij wel willen, en dan maak je het even heel algemeen, onze burgers hebben dezelfde rechten en plichten in onze gemeente in die zin. Maar hier gaat het over een specifiek toeristisch voorbeeld die wij koppelen aan werkgelegenheid. ja
  • 1:05 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   De discussie zo een beetje volgende en horende, het ging hier natuurlijk om een motie om te komen tot, om onderzoek te doen naar heffing van liggeld in Stadskanaal. Dan moeten we ons volgens mij wel realiseren dat gewoon in heel Stadskanaal iedereen overal kan liggen, overal kan men gratis aanleggen. Laten we er nou alles aan doen omdat die €17,- in ieder geval hier in het centrum van Stadskanaal uitgegeven te hebben en dat ze niet bij de buurman aan de Oosterkade aanleggen en helemaal niks uitgeven, dat van die €17,- nul overblijft. Dat aan de ene kant en aan de andere kant hebben we natuurlijk gezegd; laat het wel, laten we niet, laten we kijken of het geld kan opleveren. En nu ontstaat er een situatie dat wellicht dat geld dat tarief heffen liggeld kost want dat moet in het begin al helemaal niet de bedoeling zijn. Dat aan de ene kant en aan de andere kant want ja als het wat kan opleveren zou dat wel heel fijn zijn. want we hebben het geld gewoon hard nodig en als je dat dan een beetje zo beluisterd ja die voorzieningen kunnen we daar dan wellicht iets, kan die een kwartje, twee kwartjes, want dat kan dan wel, want dat die mensen moeten betalen voor zaken ja dat staat toch buiten kijf. En als ze dan toch aanleggen dan kunnen ze misschien toch wel wat meer voor die voorzieningen, kan daar nog eens naar worden gekeken want daar zitten toch, daar zit wel wat rek in volgens mij.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik een vraag stellen aan meneer Boels? Het maakt toch niet uit waar zo’n bootrecreant zijn geld uitgeeft, of het nou op Musselkanaal is of bij de bakker die toevallig aan het kanaal woont, dat maakt toch niet uit?
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat zeg ik niet, maar kijk als hij aan de, Stadskanaal begint al heel ver weg. Als we hier een tarief gaan heffen en dat hij dan daar ergens anders aan het Kanaal gaat liggen waar helemaal niks uitgegeven kan worden ja dan zou het wel fijn zijn dat men hier gaat aanleggen.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Boels er zijn weinig plekken waar je aan kunt leggen waar je niks kunt kopen.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dan moet ik, dan voel ik me toch heel erg aan gesproken voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment meneer Maarsingh.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het moet niet gekker worden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment meneer Maarsingh. Eerst was meneer Hofstra nog.
  • 0:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja even kort voorzitter. Ik heb hier een paar keer ook het woord “samenwerken” gehoord. Volgens mij zitten daar ook, de mogelijkheid om de gehele situatie te verbeteren. Wij zijn hier één Stadskanaal van Bareveld tot aan Ter Apel dus zet daar op in. Daarnaast inderdaad de voorzieningen, maar dat hebben wij al gezegd van verhoog de elektriciteit met 50 cent en je hebt 2250 te pakken. Dus wat dat betreft ondersteuning voor wat de heer Boels zegt.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik wil eigenlijk zeggen dat je aan de Oosterkade daar staat wel een hele grote broodfabriek, maar daar kun je dus, aan de hele Oosterkade gelukkig ook Wedeka en wat een beetje onderbelicht is gebleven, als je natuurlijk iemand van Wedeka werk geeft al levert het ook weinig op, dan geeft je toch weer iemand werk, maar ik bemoei me daar even niet mee, maar nou ja aan de Oosterkade kun je niks kopen. Kijk maar ik denk dat wij in een hele moeilijke discussie belanden, kijk je kunt voorstander geweest zijn van het heffen van liggeld en als je dan de uitkomsten ziet van de mogelijkheden dan moet je je goed bezinnen waar je aan begint want als het inderdaad net zoveel kost, en misschien wel meer dan dat het oplevert of je hebt daar geen zekerheden over, toch vinden sommige partijen dat ze onrechtvaardig worden behandelt en dan denk ik dat wij verstandig moeten zijn en dat wij het moeten zoeken in die rechtvaardiging, dat gevoel en dat kan ook en misschien is dat voortschrijdend inzicht dan toch wel dat je de voorzieningen wat duurder maakt, wat hoger, wat duurder maakt zodat dat toch weer beter vergelijkbaar is en dat je na een jaar gewoon eens even kijkt hoe je dat nou doet. Want wij willen echt niet graag als inwoners van Stadskanaal dat die boten overal verspreid liggen, dat is niet goed en dat is in ieder geval niet goed voor de bootvaarders. Waarbij ik niet begrijp overigens dat die bootbewoners van €17,- per dag kunnen leven, die mogen toch minimaal 5,6,7 tientjes uitgeven. Van €17,- kan ik toch lang niet leven als AOW’er. Nee en ik bedoel dat is niks dus die boot, u moet zeggen, want dat moet mij even van het hart, u moet zeggen dat uw leden meer geld moeten uitgeven. En geen zakken met aardappels en 27 broden meenemen. Uitgeven die handel. Eén kop koffie met een gebakje bij die beste bakker Blom en je bent die €17,- kwijt. Daar moet u wat aan doen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh, uw punt is duidelijk. Meneer Nannenberg.
  • 0:03 dhr. P. Nannenberg
   Nou ik kan u garanderen als ik in Stadskanaal kom dat ik op die €75,- ga zitten.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Ik zie nu meerdere, ik zie nu meerdere mensen hun hand opsteken. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:20 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, als we het toch over geld uitgeven hebben. Misschien kunnen we dat toch meenemen in het raadsvoorstel om de kosten enigszins te verhogen op bepaalde gebieden en ik zou graag ook nog nader onderzocht willen hebben misschien de was- en toiletvoorzieningen. Ik heb gehoord dat dat lastig is, maar misschien kan de portefeuillehouder daar nog iets over uitleggen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, wat ons betreft zou zeg maar het voorstel van het verhogen van de tarieven voor water en toiletgebruik, douchegebruik ook bespreekbaar zijn.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En wij willen graag dat de, voorzitter wij willen graag dat de wethouder toch ernstig kijkt, wat ik al eerder heb gezegd, naar het innen van het geld dat dat op een andere manier kan, goedkoper, dat liggeld.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Volgens mij kom ik tot een afsluiting na zo’n samenvattende reacties van de diverse fracties. Ik denk, ik heb al even genoemd, het samenwerken, het investeren in Public Relation, beter duidelijk maken waar wij goed in zijn en wat wij hebben hier in Stadskanaal en Musselkanaal. Dat wij dat meenemen in onze integraal voorstel en ik begrijp het merendeel ook kijken naar het verhogen van de tarieven voor water, elektriciteit en wat daarbij hoort, dat dat uw voorkeur heeft.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik begrijp van de coalitie, niet van de
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wij houden een, in meerderheid van de
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema wat wou u zeggen.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, ik moet even op u wachten. Ik begreep dat de coalitie daar een voorstander van is, maar de oppositie dus niet.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het is niet besluitvormend vanavond, laat dat helder zijn. Nee, maar u geeft
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Spreekt u voor de hele oppositie?
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Zoals ik nu heb begrepen van meneer Mellies en van meneer Pals en van de SP.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat klopt hè, meneer Pals en meneer Mellies? Ok.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, nogmaals voorzitter het is een opiniërend voorstel en de opinies, de meningen zijn gegeven en voor mij in ieder geval helder en ik denk dat, ik heb uitgelegd dat wij als college mee zullen nemen en in ons integraal voorstel in november, dat is tijdens de presentatie al genoemd, opnieuw naar voren zullen brengen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik heb de wethouder nog niet gehoord over de bijdrage van meneer Dun. Ik heb daar nog een vraag over gesteld, over die WMO, die Wet Maatschappelijke Ongelijkheid, ik weet niet hoe die wet precies heet,
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wet Markt en Overheid.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wet Markt en Overheid, zo heet dat. Ik bedoel ik heb u daar nog niet over gehoord, ik neem, die hoeft u nou ook niet te beantwoorden, maar dat alsjeblieft mee in uw raadsvoorstel hoe de feiten zijn, welke risico’s we nemen en waar we naar moeten kijken en op letten.
  • 0:02 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Daar wil ik nog graag nog even op reageren voorzitter. Als raad heeft u de economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang vastgesteld en in het voorstel in 2014, als ik mij goed herinner, in het Stadskanaal, en dan bedoel ik letterlijk het Stadskanaal, valt daar niet onder. Dus op dit moment speelt dat niet. nieuwe voorstellen die geschreven worden die worden altijd juridisch getoetst en ook in het nieuwe voorstel zullen wij de Wet Markt en Overheid daar in integreren en in die zin ook meetoetsten. Dus uw advies wordt meegenomen.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan denk ik dat we tot afronding kunnen komen van dit agendapunt.
 • 6 Rondvraag
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En stel ik voor dat wij overgaan naar agendapunt 6; de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Dat is niet het geval.
 • 7 Sluiting
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik deze vergadering sluiten. Ik wil meneer Nannenberg en meneer Smulders in het bijzonder bedanken. En ook meneer Zwartsenburg. We hebben straks nog een presentatie over de begroting. Ik stel voor dat we even een minuut of 6, 7 schorsen, dus dat is tot 22.55 uur. Dank u wel allemaal.