Raadsinformatie

Commissievergadering 02 november 2015

Naam
Download het audiobestand (60,27 MB)
Download de gesproken tekst (932,76 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (7,37 MB)
 • 01 Opening
 • 02 Mededelingen
 • 03 Vaststellen agenda
 • 05 Jaarverslag Commissie Rechtsbeschermin..
 • 06 Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskan..
 • 05 Jaarverslag Commissie Rechtsbeschermin..
 • 06 Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskan..
 • 07 Rondvraag
 • 08 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 01 Opening
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zie dat iedereen een plekje heeft gevonden. Iedereen van harte welkom, met name de mensen van de commissie rechtsbescherming, welkom. Vanavond is afwezig meneer Kremer van de SP en meneer Nijenbanning van de VVD, hij wordt vervangen door meneer Borgesius. En ook mevrouw Van der Heide is aanwezig. Volgens mij heb ik dat, ja. Goed dan stel ik voor om verder te gaan met de agenda.
 • 02 Mededelingen
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog mededelingen? Nee.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik heb mijn telefoon aan, mijn vrouw is hoogzwanger, dus het kan zijn dat ik een telefoontje krijg.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is een goede reden. Ik zie dat mevrouw Galama ook de telefoon aan heeft, om andere redenen.
 • 03 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (198,66 KB)
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan kom ik bij het vaststellen van de agenda. Kan die zo vastgesteld worden zoals die voorligt? Dat blijkt het geval te zijn.
 • 05 Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming
  • 05. Jaarverslag commissie rechtsbescherming 2013 en 2014 (636,63 KB)
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 5; Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming. En dan wil ik het woord aan u geven.
  • 5:30 dhr. S. Spoormans
   Eens kijken of hij werkt, ja. Voorzitter bedankt voor de uitnodiging om hier iets te komen vertellen over ons werk als adviescommissie voor de bezwaarschriften. Aanwezig zijn op dit moment de drie vaste leden van de commissie die eigenlijk het grootste gedeelte van de zaken behandelt. Het jaarverslag 2013-2014 is nu onderwerp van gesprek. Het betekend dat we het daar ook over kunnen hebben, hoewel ik me goed voor kan stellen dat er bij velen veel belangstelling bestaat over hoe het er op dit moment aan toe gaat maar ik kan van tevoren aankondigen dat wij daar niets over zullen gaan zeggen omdat dat geen onderwerp is op dit moment. De meeste cijfers staan in het jaarverslag, ik denk dat het niet boeiend dat ik die hier ga herhalen of kort samenvatten. Wat niet in het jaarverslag staat is hoe wij feitelijk te werk gaan en misschien dat dat nog even kort toegelicht kan worden. Wij gaan over bezwaarschriften, dat betekend over besluiten van de gemeente. dat betekend dat wij niet gaan over klachten, daarmee zeg ik niet dat er nooit klachten bij ons in de hoorzitting naar voren worden gebracht, maar dat is niet waar wij in feite over gaan en wat wij dan de klager ook op dat moment proberen duidelijk te maken. Tegelijkertijd proberen we dan wel om te kijken of datgene wat de achtergrond van de klacht is of wij die gelijktijdig gewoon kunnen meenemen zodat de mensen tevreden ook weer met een antwoord kunnen vertrekken. En dan heb ik eigenlijk het belangrijkste gezegd van ons werk en dat is luisteren, goed luisteren naar wat mensen zeggen. Niet iedereen is in staat om datgene wat hij vindt en denkt ook op papier te zetten en aan anderen toe te vertrouwen. Wij merken vaak dat het bezwaarschrift redelijk summier is en als de zitting dan begint krijgen de bezwaarmakers altijd als eerste de gelegenheid om het bezwaarschrift toe te lichten en dan komt er veel op tafel. Er is altijd een vertegenwoordiger van het college of van ja meestal het college, van de burgemeester aanwezig om balans ter brengen in datgene wat wij te weten krijgen want wij baseren ons advies op het dossier dat we krijgen aangereikt, dat de burger ook heeft, en op datgene wat er tijdens die hoorzitting aan ons wordt verteld. En nou is het heel makkelijk om dingen te vertellen die niet helemaal waar zijn en vandaar dat het ook goed is en belangrijk is dat de vertegenwoordigers van de gemeente ook goed daar op reageren en over het algemeen gebeurd dat ook heel goed, maar het is nadrukkelijk wel een beperking in ons werk, wil ik daarmee aangeven. Mensen die met een bezwaarschrift komen weten vaak, hebben vaak al een lange geschiedenis met de gemeente en nemen dus hun hele historie achter op hun rug mee die zittingzaal in. dat betekend dat wij toch regelmatig moeten zorgen dat we focussen op datgene waar we het die avond over moeten hebben, namelijk het besluit waar ze bezwaar tegen gemaakt hebben. Maar dat betekend ook dat in de relatie tussen die burger en de gemeente al het een en ander kan zijn voorgevallen en daar moeten we, en proberen we ook, zo goed mogelijk rekening mee te houden om recht te doen aan de belangen van die burger die ten opzichte van dat besluit in ieder geval nu voor ons zit om dan daar tegenop te komen. Ja, dit is eigenlijk, de zittingen duren gemiddeld een half uur, dus dat is ongeveer de tijdspanne die we uittrekken en die blijkt meestal wel voldoende te zijn. Burgers praten meestal een minuut of 10, 15 om hun bezwaar toe te lichten en de reactie van de vertegenwoordiger van het college dat kan veel korter omdat dat in het dossier meestal is opgenomen wat het college daarvan vindt en dan hebben we nog een minuut of 10 om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen op die dingen die wij nog niet snappen of waar we iets meer van moeten weten om een goed advies te kunnen uitbrengen. Afsluitend sluit ik dan de hoorzitting als iedereen van mening is dat hij zijn verhaal goed heeft kunnen doen en daarna komt de raadkamer en dan praten wij als commissie intern wat we er van vinden samen met het secretariaat en komen dan tot een conclusie. Er zijn wel eens discussie, ik las het jaarverslag nog eens even dunnetjes over en ik dacht van niet dat ze nu gaan denken dat we altijd in meerderheid zitten te stemmen en moeite moeten doen om een eensluidend advies te kunnen uitbrengen, dat is niet aan de orde. We hebben wel discussies, we zijn het wel eens niet met elkaar helemaal eens, maar we komen er altijd toch in redelijke tijd wel samen op uit wat volgens ons dan de juiste uitkomst van dat bezwaarschrift zou moeten zijn. Ik denk dat ik verder het woord teruggeef en dat wij bereid zijn om op vragen in te gaan.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel meneer Spoormans. Zijn er nog vragen voor de commissie rechtsbescherming? Meneer Idema, SP.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb een aantal vragen. Heeft u het liefst dat ik de vragen in één keer stel? En dat u daarna antwoord?
  • 0:09 dhr. S. Spoormans
   Mag u. Wat u het liefst doet.
  • 1:44 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb gezien dat er een aantal bezwaren worden ingediend en dat naderhand de bezwaar wordt ingetrokken en dat staat er ook in dat stuk te lezen dat dat komt doordat de gemeente, zo heb ik dat begrepen tenminste, dat de gemeente naderhand stukken aanlevert dat het duidelijk is geworden. Wat met niet duidelijk is geworden daarin of de mensen dan in hun gelijk worden gesteld van hun bezwaar. Dat is me niet duidelijk geworden. Verder staat er dat, hoe moet ik dat zeggen, dat er een aantal bezwaren, u schrijft in uw jaarverslag dat het onverminderd hoog is, de bijstandsbezwaarden, kunt u uitleggen wat u daar precies mee bedoelt. En verder heb ik, nou bladzijde 12, schrijft u in uw verslag dat u de gemeente heeft geadviseerd om wat minder stringent te zijn, wat minder streng en wat soepelder te zijn. U schrijft er niet in of u daar ook antwoord op heeft gekregen. Kunt u daar ook iets over vertellen? En ik heb niet begrepen wat doorzending is. Dat begreep ik niet. En de laatste vraag die ik heb dat gaat over het in 2013 staan in de kantlijn zeg maar, daar staan een aantal zaken die nog lopen, en ik zie dat in 2014 niet terugkomen. Dat waren de vragen eerst.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zou u daar op willen antwoorden?
  • 1:09 dhr. S. Spoormans
   Ja, zeker. Het bezwaar dat wordt ingetrokken, dat kan in twee situaties. Er is ook onderscheidt gemaakt in het jaar verslag in de twee verschillende situaties. De ene situatie is dat het college, de gemeente op basis van het bezwaarschrift en het besluit nog eens bekijkend en de achtergronden lezend tot de conclusie komt; dit had anders gemoeten, dit had anders gekund. En dan zelf al de conclusie trekt van nou die procedure hoeven we niet door te zetten, wij herzien ons besluit of we leggen nog eens uit waar het hem in zit. Dus dat is de ene kant van het verhaal, da andere kant is dat tijdens de hoorzitting er een doellichting wordt gegeven door het college, en wellicht ook door wrake van ons, dat mensen begrijpen dat ze eigenlijk kansloos zijn in de uitkomst. En dat kan ook daar ter plekke een reden zijn om dan te vragen als ze aangeven van ok nou snap ik het en nou heb ik geen probleem meer om dan te vragen betekend dat dan dat u uw bezwaarschrift intrekt en dan gebeurd dat dus tijdens de hoorzitting, dus die twee situaties die zijn te onderscheiden.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik er nog een vraag over stellen? Ik zag ook dat u daar ook onderscheid in maakte in uw grafiek, dat u enerzijds hebt wel gehoord door de commissie, anderzijds niet gehoord door de commissie. De laatste wat u net verteld was een minderheid hè
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   klopt, ja.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:54 dhr. S. Spoormans
   Het aantal bezwaarschriften in de sociale zekerheid dat dat hoog ligt, relatief hoog ligt. Daar staat een reden voor aangegeven in het jaarverslag en daar staat ook bij dat dat niet zo bijzonder is. We zitten hier in een regio waar ook veel mensen afhankelijk zijn van een uitkering. En dat betekend dus ook dat er uit die achtergrond meer besluiten worden genomen en dus ook besluiten waar mensen het niet mee eens zijn. Dus het is op zichzelf niet bijzonder wat hier in Stadskanaal gebeurd in de aantallen, maar het is wel zo dat er veel meer sociale zekerheid bezwaarschriften zijn dan bouwvergunningen of nou drank en horeca.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb, want de andere zaken van onroerend goed, noem maar andere zaken, die nemen af. Dat las ik. Bij sociale wetgeving minder.
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   klopt
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   klopt ook
  • 0:2 dhr. S. Spoormans
   ja
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Kunt u daar ook een reden voor geven wat u denkt.
  • 1:37 dhr. S. Spoormans
   Nou voor een deel heeft dat ook te maken met het feit dat in het omgevingsrecht er steeds meer gewerkt wordt door rijksregelgeving met een vergunning vrije bouwwerken. En procedures die simpeler zijn of juist ingewikkelder en daarmee uit de bezwaarronden gehaald zijn en waar men direct naar de rechtbank toe moet. Minder streng, wat wij wel tegenkomen is dat in de regelgeving staat dat mensen met, ik noem gewoon een voorbeeld, met een inkomen beneden 120% van de norm in aanmerking komen voor een bepaald toelage of iets extra’s. Wat we bij bezwaren wel tegenkomen is dat mensen met een inkomen, laat ik het heel scherp zetten, €10,- zitten boven dat percentage en die doordat ze erboven zitten niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming die een veelvoud van die €10,- is. De regelgeving is zo gemaakt, daar valt niks op af te dingen, maar ik weet dat er ook een gemeente is die op een gegeven moment gekozen heeft om dan te zeggen; ok, dan gaan we berekenen wat je had kunnen krijgen en dat trekken we vanaf wat je door je te hoge inkomen teveel hebt gekregen, dus dat het als het ware wordt aangevuld waardoor die schok tussen 119,5% en 120,5% niet dat volle bedrag is. Maar dat is een keuze
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ken ongeveer 10 regelgevingen die in dit land, en misschien wel 50, die op dezelfde manier werken. Dan is en dat kan, maar ik denk dat dan het beleid aangepast moet worden nationaal, maar het is natuurlijk toch wel bijzonder dat wij dat zelf allemaal zouden doen. Vindt u dat ook? Want u kijkt me zo vriendelijk aan.
  • 0:20 dhr. S. Spoormans
   Ja, ik trek me even terug op mijn rol als bezwaarcommissie, hier heb ik geen mening over. Wat wij in het jaarverslag gedaan hebben is punten benoemen waar wij denken van nou daar zou je wat mee kunnen, maar of daar wat mee gedaan wordt dat is aan u.
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ????????????????? de vraag van de heer Idema, dat u hebt dat dacht ik wel opgeschreven, want hij vroeg dat natuurlijk toch niet zonder reden. Nou ik bemoei met niet met meneer Idema hoor.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar het is goed
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry voorzitter. Goed dat u dat aanvult. Ik vroeg, of zij hebben een advies aan de gemeente gedaan, want zij hebben een adviserende rol, een advies aan de gemeente gedaan, wees daar wat milder in, in dat soort zaken. En ik vroeg daarbij van heeft u daar antwoord op gehad van de gemeente.
  • 0:46 dhr. G. Heiminge
   Toch even als u het verslag juist leest dan staat er niet dat wij dat hebben geadviseerd om dat te doen, maar als wij iets aantreffen in de zin van hoe het beleid wordt toegepast dan willen we nog wel eens zeggen dat het stringent is of iets dergelijks en dat ons dat opvalt. We zullen nooit een advies uitbrengen om dat aan te passen, maar wel in overweging te geven, maar de keuze is natuurlijk niet aan de commissie die is altijd aan de politiek. Dus wij zullen ons nooit bedienen van directe adviezen in de zin van u moet uw beleid soepeler maken.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ik heb per ongeluk advies gebruikt; aanbevelingen. Dat staat in de aanbevelingen. En ik denk dat dat ook min of meer een advies is toch?
  • 0:4 dhr. S. Spoormans
   Om daar eens naar te kijken, ja.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter mag ik als portefeuillehouder in deze dan even een nuancering aanbrengen. De letterlijke tekst is dat het een constatering is. Een constatering dat in veel gevallen slechts in minimale overschrijding van draagkracht bepaling aanleiding geeft om een voorziening in zijn geheel te weigeren. Dat is conform het vastgestelde beleid, punt. Et cetera. Een commissie mag dat constateren, maar die beveelt niet aan om het beleid bij te stellen en dit is een voorbeeld van een andere gemeente die u noemt, zo hebben we er nog 392 in den lande die misschien hun eigen beleid bepalen en de nuanceringen die ze daarin wensen aan te brengen. Maar het is geen aanbeveling waarvan u mag verwachten dat het college daar een keiharde uitspraak over doet, die heeft er kennis van genomen.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb toch nog behoefte om er even op te reageren.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het staat toch onder de paragraaf; aanbevelingen.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u daar op reageren mevrouw Galama.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De aanbeveling gaat over het boetebeleid. Dat is namelijk op een gegeven moment om het boetebeleid op een gegeven moment toe te passen op grond waarvan u vindt dat dat terecht is, dat is niet hetzelfde volgens mij als de marge tussen 119,5% of 120,5%, dat is even een klein verschil, maar over het boetebeleid heeft de commissie een uitspraak gedaan en daarvan hebben wij al een aantal keren geconstateerd dat wij dat ook volgen. Dus dat we niet de complete boete in rekening brengen maar zoals de aanbeveling ook is. Die wordt toegepast maar dat is niet hetzelfde waar u eerder op doelde in het kader van de minimale overschrijding van de vastgestelde norm.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Volgens mij waren dat de vragen van meneer Idema. Of niet? Of had u nog een.
  • 0:22 dhr. S. Spoormans
   Ik had er nog eentje dat was de doorzending. Soms komt het voor dat er een bezwaarschrift wordt ingediend dat niet door de gemeente behandelt had moeten worden, maar bijvoorbeeld naar de provincie had moeten gestuurd worden of naar een waterschap, dus dat het verkeerd hier terecht gekomen is. Wel in behandeling is genomen, wel bij ons voorgekomen, waar wij dan constateren van ja daar gaat de gemeente niet over.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Spoormans bent u ook betrokken bij andere gemeentes?
  • 0:3 dhr. S. Spoormans
   Ik ben betrokken ook bij andere gemeenten,ja.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En dat zijn dan gemeentes in de provincie?
  • 0:2 dhr. S. Spoormans
   En Drenthe, ja.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ok, dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog meer vragen voor de commissie rechtsbescherming? meneer Pals, D''66.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mijn eerste vraag is; waarom worden wij tweejaarlijks geïnformeerd en niet ieder jaar. Heeft dat een oorzaak? Want 2013-2014 dat is wel een en we zijn bijna in 2016, dan zit er wel een enorme ????? in. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, en dat heeft toch weer ook, ja ik heb wat problemen met mijn i-pad, hij schiet er steeds vanaf, maar dat is inderdaad uw aanbeveling over het boetebeleid, dat is een aanbeveling vanuit 2014. En ik denk misschien dat de portefeuille, maar ik weet niet of u degene bent daar op antwoord, maar of de portefeuillehouder daar op kan antwoorden, als je in 2014 een aanbeveling schrijft of tenminste je komt tot die conclusie dan neem ik aan dat het begin 2015 hier op tafel lag en dat het boetebeleid in die zin is aangepast, waardoor u waarschijnlijk minder werk heeft. Is dat ongeveer een terechte conclusie?
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien dat mevrouw Galama op die eerste vraag kan antwoorden?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou die eerste vraag was; 2013-2014.
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heeft alles te maken met de ondersteuning aan de commissie door de secretaris en de plaatsvervangend secretaris en dat heeft te maken gehad op een gegeven moment dat als gevolg van de planning dat een beetje in het geding is gekomen toen is er voor gekozen om 2013 en 2014 in één keer als een tweejarig verslag aan u te presenteren. En om gelijk antwoord te geven op de volgende; nee, dat lag niet op 2 januari 2015 op ons bureau. Dat is later gepresenteerd, het is ook door het college gezien en toen zijn ook de aanbevelingen meegenomen en weten we ook dat in een aantal gevallen de aanbeveling over het boetebeleid op een gegeven moment ook invulling heeft gekregen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even terugkomend op het eerste dat als je in 2013-2014 begrijpt het antwoord van de portefeuillehouder over de ondersteuning dan vraag ik me wel af want de commissie rechtsbescherming is een onafhankelijk orgaan voor de gemeente, u kunt gevraagd, ongevraagd kunt u ons adviseren, de raad, college en dat soort dingen, dat u dan niet meer op uw strepen staat en zegt we willen gewoon dat verslag klaar hebben. dat begrijp ik dan niet, want ik bedoel ik begrijp dat je personele tekorten misschien hebt maar ik begrijp u als commissie dat u denk ik misschien voldoende mans moet zijn en zeg maar wij willen wel 2013 en 2014 in 2014 verantwoord hebben, nou ja et cetera.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, mevrouw Galama toe maar.
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter volgens mij zijn dit inderdaad geen vragen die je aan de commissie zelf stelt, de commissie is door u benoemd en de secretariële ondersteuning wordt geboden vanuit onze organisatie, daar kennen wij in de planning uren voor, maar dat komt op een gegeven moment door de aantallen best wel eens een keer een beetje in het nauw. U heeft in het verslag ook kunnen zien dat we bijvoorbeeld een toename hadden als gevolg van de bezwaarschriften toen we de maatregelen namen op de WMO in een eerder stadium dus dat vraagt gewoon meer verwerking en ondersteuning en dus ook bij een jaarverslag op een gegeven moment prioriteiten stellen en deze is gewoon op een gegeven moment zo laat in de planning gekomen dat het zinvoller was om er gelijk dan van twee jaren dan verslag van te maken, heeft u ook prachtig vergelijk van hoe zit het ten opzichte van het jaar daarvoor want die vraag had u anders toch gesteld meneer Pals, dus dan denk ik dat geeft mooi inzicht als u dat anders zou willen dan zou u dus op een gegeven moment extra uw portemonnee moeten trekken als raad om een extra budget ter beschikking te stellen waar door een commissie eventueel extra menskracht in kan huren om dat verslag eerder op te hoesten. Daarbij nog opmerkend het is natuurlijk een adviesorgaan over de bezwaarschriften aan het college.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Compliment aan de portefeuillehouder dat ie zo in die context dat gaat uitleggen dat we dan inderdaad vergelijkingsmateriaal, maar ik denk wel dat we het een beetje serieuzer moeten aanvliegen de commissie rechtsbescherming want ik denk als je inderdaad twee jaar achter loopt en de commissie rechtsbescherming gaat ook over WMO en dat soort gevallen waarin en ik denk dat het voor ons als raad denk ik heel belangrijk is wat leeft er en hoeveel bezwaren zijn er want ik bedoel we praten hier nog steeds over een honderd en meer bezwaren waar het commissie mee werk heeft en dat zal ons wel interesseren en niet zo lang achteraf. Maar goed u heeft het uitgelegd.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voorzitter
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals daagt mij natuurlijk wel even uit door te zeggen van alsof wij wat later presenteren en over een termijn van twee jaar alsof daarmee de situatie niet serieus genomen zou worden, integendeel
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb niet gezegd dat ik het niet serieus, maar het is een serieus onderwerp voorzitter.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom gaan we er ook serieus mee om en ik vind dat u met zo’n opmerking mogelijkerwijze het gehalte van het geheel ontkracht. Als u de vergelijking trekt tussen de ????????????? het verslag wat een verslag is van een onafhankelijke commissie dat schrijven de collegeleden niet die hebben daar in die zin ook geen invloed op kunnen er hooguit op reageren, maar heel duidelijk aangeeft op een gegeven moment dat de verhoudingen over die twee jaar relatief hetzelfde zijn, dat over het algemeen de kwaliteit van het verweer en de mondelinge vertaling vanuit de ambtelijke organisatie die er toch zit om een toelichting te geven op wat er aan de kant van de organisatie vanuit de kant van het college dan als tegengas wordt geboden aan de degene die een bezwaarschrift heeft ingediend ik zou het jammer vinden dat we dat zouden ontkrachten, want ik denk op een gegeven moment dat totale dienstverlening in zijn totaliteit en hoe er om gegaan wordt met de bezwaarschriften en de aandacht die daar aan wordt geschonken op een gegeven moment eigenlijk alleen maar een compliment verdient.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik, we spreken steeds over onafhankelijke commissie en ik vind het heel mooi dat de portefeuillehouder antwoord, maar is dat ook het antwoord wat de voorzitter aan ons kwijt wil.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u daar op antwoorden meneer Spoormans?
  • 0:49 dhr. S. Spoormans
   Jazeker. Ik wil u niet tekort doen maar het jaarverslag maken is niet onze belangrijkste taak. En dat betekend dat als wij merken dat in de ondersteuning er wat haperingen zitten waardoor het wat later wordt dat wij niet dat als belangrijkste punt zien, maar ons werk gewoon om door te blijven adviseren en onze zaken af te handelen. Wij weten dat de stukken worden bijgehouden er gaat geen informatie verloren, er gaat geen kennis verloren, het is alleen een kwestie van het komt even wat later en ja een jaarverslag is mooier als het ieder jaar komt maar ik geloof niet dat wij daar echt moeite mee hebben als dat eens een keer in twee jaar gebeurd.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Allereerst ja niet echt een vraag maar wel een opmerking en onze complimenten voor het jaarverslag het geeft wel een mooi inzicht in uw belangrijkste taken om het dan maar zo te noemen, ook dank u voor de presentatie het heeft ons veel inzicht gegeven. Eén ding is hier vanavond nog niet benoemd, er is wel gesproken over de aanbeveling inzake het boetebeleid, zit nog een andere aanbeveling in wij zouden wel graag weten maar niet van u dan de portefeuillehouder ja wat is met die aanbevelingen inzake de rechtmatigheid gedaan. Kunt u daar een toelichting op geven?
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama, portefeuillehouder.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moet even zoeken meneer Boels, misschien kunt u hem iets verduidelijken, de vraag.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Op pagina 12 halverwege daar staat die aanbeveling inzake de rechtmatigheid en uiteindelijk zegt de commissie; we adviseren om voor ieder onderdeel een soort separate aanvraag, een format ontwikkelen, in die context.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is die overgenomen in die zin om het niet te complexiseren et cetera dus maar ik moet even omhoog kijken, vertel ik de waarheid of is er iemand die….nee? ok. Ik denk dat we hem overgenomen hebben.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Had u nog meer vragen meneer Boels? Meneer Mellies.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Even in het algemeen, was ik even benieuwd naar, als verweerders bij u, voor u verschijnen merkt u ook een toename in het aantal verweerders die zich laten bijstaan door derden. Bezwaarmakers die zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van bepaalde organisaties, zit daar een trend in?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunt u daar op antwoorden?
  • 0:15 dhr. S. Spoormans
   Niet opvallend nee, nee het is niet iets wat, ik kijk ook nadrukkelijk even naar mijn mede commissieleden, niet iets wat echt opvalt. Er zijn wel gemachtigden en vertegenwoordigers, maar het is niet zo dat het enorm is toegenomen. Dat idee heb ik niet.
  • 0:34 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Want u zei in uw inleiding dat het nogal eens voorkomt dat mensen dus heel summier een bezwaar indienen en ik kan me dan zo voorstellen dat in zo’n hoorzitting het dan opeens naar boven komt drijven en dat dat ja soms misschien best wel complex is om daar op te reageren. Is het trouwens wenselijk van uw zijde om, dat mensen dus een derde, zich laten bijstaan door een derde die verstand van zaken heb en die zich goed weet te verwoorden. Of is dat niet aan de orde.
  • 1:8 dhr. S. Spoormans
   Ik heb niet de indruk dat mensen tekort komen als ze niet iemand bij zich hebben die hun bijstaat. Wij beheersen de materie, op het moment dat mensen iets aanvoeren maar niet goed verwoorden of we merken dat er nog iets achter zit dan stellen we daar vragen over en dan komt het wel naar boven. Dus echt zoals ook een bestuursrecht de rechter actief is en op zoek gaat naar het recht en de waarheid doen wij dat ook proberen wij ook als wij zien dat er iets moeilijk tot uitdrukking wordt gebracht dan ondersteunen wij door middel van onze vragen iemand om datgene toch naar voren te brengen wat eventueel wel in zijn of haar belang is. Overigens datzelfde geldt voor de vertegenwoordiger van het college. Als we daar merken van het antwoord komt er niet helemaal uit, het blijft even hangen, dat blijft hij steken wat we wel graag willen horen dan vragen wij er ook gericht naar. Dus het gaat er ons om dat wij duidelijkheid krijgen wat het besluit is hoe het had moeten zijn en hoe het was en om te zorgen dat van hoe het was het komt daar hoe het moet zijn.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Degenen die bezwaren indienen zien die u ook als onafhankelijke commissie of is de beeldvorming dat zij u zien als nou als de gemeente, onderdeel van de gemeente.
  • 0:36 dhr. S. Spoormans
   In het begin weten ze dat niet, ik meld dat altijd bij het begin dat dat het geval is. en ik heb de stellige indruk dat de mensen als ze naar buiten gaan wel weten dat ze hun zegje hebben kunnen doen en dat wij niet de gemeente zijn, ook op het moment dat ze het hebben over van jullie besluit of dan geef ik ook aan van wacht even het besluit van de gemeente wij moeten daar iets van vinden. Dus het wordt wel benadrukt dat wij niet de gemeente zijn, dat wij dus als wij iets toelichten ook dat dat iets is wat wij zien en wat, vanuit onze buitenstaander positie.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus eigenlijk zegt u van; wij stappen binnen, wij bellen aan bij wijze ???????????? en dan zeggen we wij zijn een onafhankelijke commissie.
  • 0:17 dhr. S. Spoormans
   Ja, als ze binnenkomen gaan ze zitten dan stel ik de leden voor en zeg dat wij onafhankelijk zijn, niet werken bij, dan meld ik altijd dat het secretariaat wel werkt bij de gemeente maar nu voor ons. Ik wijs aan wie de vertegenwoordiger van het college is en dan zijn de posities duidelijk.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Misschien een rare vraag, ja rare vragen bestaan niet, maar hoe wordt daar op gereageerd als u dat zo zegt.
  • 0:17 dhr. S. Spoormans
   In het begin wordt het voor kennisgeving aangenomen, maar mijn ervaring is dat als mensen naar buiten gaan ze heel blij zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen doen en vol hun zaak naar voren hebben kunnen brengen. Ze gaan tevreden naar buiten.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies? Nee. Zijn er nog andere vragen? Dat is niet het geval. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst en voor uw bijdrage en beantwoording van de vragen.
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   Graag gedaan.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan stel ik voor dat we de vergadering even 10 minuten schorsen zodat we de presentatie even klaar kunnen zetten enzovoort. Ja?
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik zou het op prijs stellen als iedereen weer plaats neemt.
 • 06 Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskanaal, Veendam
  • 06. Strategische Agenda 3 Pekela Stadskanaal Veendam (280,68 KB)06.1. Concept Strategische Agenda (886,64 KB)06.2. Bijlagen 1 tot en met 6 (821,85 KB)06.3. Presentatie SA3 (91,01 KB)06.4. College over Strategische Agenda 5 (15,95 KB)06.5. Eindverslag Strategische Agenda 5 (1,38 MB)06.6. College over opdrachtformulering SA3 (56,9 KB)06.7. Grenzeloos Gunnen I (2,41 MB)06.8. Grenzeloos Gunnen II (671,94 KB)
  • 0:2 schorsing
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan zijn we bij agendapunt 6 gekomen; Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskanaal en Veendam. Voordat we de presentatie wordt gehouden door mevrouw Möhring wil ik mevrouw Galama het woord geven als portefeuillehouder.
  • 3:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben vanavond de presentatie van de Strategische Agenda 3, zoals we hem noemen. Wij hebben in eerdere processen bij elkaar gezeten om te spreken over de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen en daar kennen we zo langzamerhand een jarenlange traditie voor, want ik denk dat dat al in 2010 was dat wij voor het eerst op een gegeven moment discussieerden over wat is nut en noodzaak van opschaling en hoe zouden we dat in willen vullen en waarom vinden we nut en noodzaak belangrijk, en dat is de afgelopen jaren versterkt ook doordat de 3 decentralisaties onder andere op ons afkwamen. Wij hebben nog naar aanleiding van de ????procedure van het vorige college van Gedeputeerde Staten zeg maar gepoogd om te kijken of we met 5 gemeenten een strategische agenda tot stand konden brengen en dan vanuit onze oorspronkelijke gedachte van Zuid-Groningen, een gemeente Zuid-Groningen, die heeft ook voorgelegen op uw tafel, dat was in maart van dit jaar, waarbij we toen geconstateerd hebben dat die eigenlijk inhoudelijk niet zwaar besproken is geweest omdat Vlagtwedde, Bellingwedde toen de Strategische Agenda al hadden besproken en hadden besloten om dat te zien als een basis voor het voortzetten van hun wens om gezamenlijk een nieuwe gemeente te vormen, we hadden toen ook net de provinciale staten verkiezingen achter de rug en gezien de nieuwe samenstelling van Staten en college eigenlijk een beetje de afwachting hoe gaat dat zich vormen wat zal van daaruit de lijn zijn om verder te gaan met het onderwerp van de bestuurlijke organisatie en eigenlijk hebben we op 30 maart van dit jaar toen gezegd van nou laten we constateren dat de Strategische Agenda in die zin van de 5 niet verder besproken hoeft te worden, dat we een voorkeur hebben van als het dan stagneert om door te gaan met zijn drieën en ook even in afwachting van wat is nu de lijn die de nieuwe college van Gedeputeerde Staten en onze provincie kiest. Nou dat heeft zich uit gekristalliseerd daar bent u ook van op de hoogte gebracht door de provincie door de brief van Gedeputeerde Staten wat de stand van zaken was over het open overleg en ook uiteindelijk met de brief op de hoogte gebracht dat ze die procedure hebben gestopt en van mening waren dat het van onderop tot stand moest komen. Dat heeft voor ons betekend eigenlijk zoals we ook eerder besproken hadden dat aan nut en noodzaak nog niks veranderd was en daardoor hebben de drie colleges van Pekela, Veendam en Stadskanaal zeg maar de handschoen weer opgepakt en opnieuw aan Anneke Möhring, die zit naast mij, want die had ook de SA 5 geschreven om opnieuw een verdiepingsslag te maken te komen tot een strategische agenda van deze 3 gemeenten in de hoop dat dat een afwegingskader voor u kan zijn om in ieder geval een intentieverklaring af te geven of een richting te bepalen om met dit onderwerp verder te gaan. dus ik stel mij voor dat we de presentatie laten geven door mevrouw Möhring en daarna op een gegeven moment inhoudelijk kunnen discussiëren over het vervolg en of dit inderdaad een voldoende afwegingskader voor u kan zijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Aan u het woord mevrouw Möhring.
  • 9:59 mevr. H. Möhring
   Ja, u kunt mij horen hoop ik, ik hoor mijzelf in elk geval. Ik zal het dingetje erbij pakken. Mijn naam is dus Anneke Möhring, ik ben geïntroduceerd door mevrouw Galama. Ik zal geen dingen vertellen die als u het stuk heeft gelezen die nieuw zijn, maar ik zal proberen in een minuut of 10 de hoofdpunten eruit te halen, in de hoop dat dat uw discussie straks ook vergemakkelijkt. Context, ik ben dus door de stuurgroep SA 3, en het SA 3 klinkt ????????? maar Strategische Agenda 3 klinkt al beter, maar door een stuurgroep bestaande uit de colleges van Pekela, Stadskanaal en Veendam gevraagd om een Strategische Agenda voor die 3 gemeentes op te stellen. De vraag daarbij was; ga uit van maatschappelijke opgaves en kijk welke kant ze een eventuele herindeling zou kunnen bieden. Doe dat ook door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaand materiaal, ga niet opnieuw allemaal dingen opnieuw uitvinden maar kijk wat er al ligt, praat met de colleges, gebruik ook het materiaal uit de SA 5 zover dat relevant is en betrek daarbij ook externe partijen. Dus wat we hebben gedaan, en ik zeg we omdat ik het niet alleen heb gedaan, maar uit de verschillende gemeentes hebben ook ambtenaren daarbij geholpen om het juiste materiaal op tafel te krijgen, wat we hebben gedaan is gesprekken voeren in elk van de gemeentes met de besturen, heleboel stukken bekeken natuurlijk en er zijn een heleboel stukken dat heeft u zelf ongetwijfeld ook al in het verleden gezien en we hebben op enig moment, eind augustus, hebben we een aantal externe partijen om tafel gehaald in het “rond de tafel gesprek”. Dat is ongeveer 12 personen, u heeft een lijst kunnen zien in de bijlage van de organisaties die daarbij waren uitgenodigd en dat gaat van onderwijsinstellingen tot zorginstellingen tot VNO-NCW bedrijven. Stad Groningen was er ook bij aanwezig en daar was ook een, wat wij noemen, de ervaringsdeskundige, burgemeester van Súdwest Fryslân, de heer Apotheker die ook kon reflecteren op het proces wat zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Op basis daarvan is het stuk tot stand gekomen, daar staat op de sheet ook het een en ander over voorgeschiedenis, maar volgens mij heeft mevrouw Galama daar voldoende over verteld, Jansen 1, Jansen 2. Bestuur van de provincie, wat natuurlijk wel gewisseld is in de tussentijd, de provincie houdt inhoudelijk onverkort vast aan het beleidskader, dus gaat nog steeds uit van de wens om tot bestuurskrachtige gemeentes en toekomstbestendige gemeentes te komen, maar doet dat wel op een iets andere manier. Minder dwang van bovenaf en meer van onderuit het proberen te laten ontstaan en te stimuleren. Even een beetje bladeren hoor. De bevindingen, er zijn 5 prioriteiten die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen die voor de 3 gemeentes gelden en ook voor het gebied als geheel. Dat zijn de 5 onderwerpen die u er onder ziet staan, die zal ik straks allemaal stuk voor stuk kort langslopen. Voorafgaand per ????? zijn er 3 eigenlijk hoofdconclusies en de eerste daarvan is dat de 3 gemeentes aanvullend zijn op een aantal gebieden. Dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar daar is onderzoek naar gedaan door het CAB o.a. en die hebben geconcludeerd dat de 3 gemeentes als het gaat bijvoorbeeld om de samenstelling van de economie, als het bijvoorbeeld gaat om het landschap, als het bijvoorbeeld gaat om de balans tussen kernen en dorpen en dichtbevolkte gebieden, dat het redelijk in evenwicht is, dat het elkaar in elk geval niet dwarszit en dat het elkaar op een aantal punten ook aan kan vullen, ook als het gaat om bijvoorbeeld het voorzieningen niveau. Een tweede conclusie is dat de 3 gemeenten meer gezamenlijk cultuurhistorische achtergrond en identiteit hebben dan wel eens wordt veronderstelt. En u heeft hopelijk het stuk ook van Hendrik Hagmar kunnen zien wat achterin in de bijlage is opgenomen we hebben hem gevraagd kijk nou eens vanuit je eigen vak, hij is directeur van het Veenkoloniaal museum, kijk nou eens naar dat gebied en geef nou eens aan of er lijnen liggen naar het verleden, nou dat heeft u kunnen lezen we hebben het integraal opgenomen. Belangrijke conclusie van hem is dat er een groot gedeeld gezamenlijk verleden is en hij trekt dat dan vervolgens ook door naar de toekomst en zegt je zou eigenlijk die geest van vroeger moeten benutten ook voor nu. Nou dat is een persoonlijke mening, maar het onderliggende, de constatering dat de historie voor een deel gemeenschappelijk is dat is anders dan wel eens wordt veronderstelt en dat vonden wij ook wel belangrijk om aan te geven. een derde conclusie is dat er een groot en breed gevoelde behoefte aan duidelijkheid is. we merkten dat ook in het gesprek met die externe partij die eigenlijk stuk voor stuk unaniem aangaven er moet nu zo langzamerhand echt wel duidelijkheid komen. We praten er al zolang over kan linksom gaan kan rechtsom gaan maar het is wel belangrijk dat er nu een keuze op tafel komt. en de maatschappelijke problemen worden er niet minder om. Dan zal ik elk van die 5 onderwerpen langslopen. Om te beginnen met de economie en arbeidsmarkt, dat is het onderwerp wat altijd denk ik in dit gebied op nummer 1 komt want dat is de belangrijkste opgave op dit moment, zorg dat er meer mensen aan het werk worden en zorg dat de economie weer steviger gestimuleerd kan worden. Het lastige hierbij is dat je als overheid geen directe invloed hebt, je kunt niet zorgen dat het gaat gebeuren maar je kunt wel stimuleren en faciliteren. En wat het voordeel kan zijn om hierin samen op te gaan trekken met een groter gebied is dat je dat grotere gebied duidelijker een gezicht kan geven, dan is het wel nodig dat je een duidelijke focus hebt, ook in de soorten economieën die je in huis hebt, nou in wat er nu al gebeurd in de gemeentes liggen aanknopingspunten, industrie agro gerelateerd en innovatief zijn de kernwoorden die daarin vaak naar voren komen en doordat aan te grijpen en met zijn drieën vervolgens duidelijk naar omliggende gebieden en ook naar bedrijven duidelijk te maken dat je daarvan bent, kan je beter die verbinding gaan leggen naar andere gebieden waar het economisch wat meer bewegelijker is. ????????? vervolgens met een krachtig en op arbeidsparticipatie gericht sociaal beleid, ook voor het gehele gebied, en je kan daar eenduidiger en ook slagvaardiger in optreden. Wel van belang dat je dan daadwerkelijk ook wel die visie daarop ontwikkeld en dat profiel scherp maakt. Tweede onderwerp; een laagdrempelig en ook toegankelijk bestuur. En dit is een onderwerp waarvan we merkten dat in de gesprekken met bestuurders dat die hier ook een belangrijke zorg zit als het gaat over herindeling en de zorg is dan ja we staan nu dicht bij onze burgers we weten wat er speelt, wat gebeurd er nou als je straks gaat opschalen, is er dan niet een risico dat je verderaf komt te staan. En ja dat risico is er, zeker als je niks doet, als je alleen maar gaat opschalen. Dus als je dat risico wilt verminderen of zelfs wilt tegengaan is het van heel groot belang dat je tegelijk met die opschaling ook zorgt dat er een soort of een soort dat er een schaalverkleining tot stand komt. Dus zorg dat als je gaat opschalen dat je ook richting burgers gaat dat je wijkgericht werken steviger aan gaat zetten en dat je ??????????? weten wat er speelt. Dit is niet een onderwerp wat uniek is voor dit gebied, ook niet uniek voor herindelende gemeentes, je ziet ik kom bij veel gemeentes, kleinere, grotere gemeentes, je ziet dat dit onderwerp overal op dit moment op de agenda staat. Alle gemeentes zijn aan het zoeken naar manieren om dichter bij hun burgers te komen. ik ga even water drinken. Dus als u zou besluiten om verdere stappen te zetten is dit absoluut een onderwerp waar u heel veel energie in moet gaan stoppen en waar je ook zeker als raad dicht bij betrokken zou moeten willen zijn. Niet onbelangrijk ook, als je gaat herindelen en als je gaat nadenken over de relatie met de burger is natuurlijk de manier waarop je je dienstverlening inricht en de kwaliteit van die dienstverlening en op dat gebied wijzen heel veel onderzoeken uit dat herindeling het een en ander kan bieden omdat je kwetsbaarheid minder groot wordt en omdat je meer mogelijkheden hebt om kwaliteit en deskundigheid in huis te halen en te houden. Er wordt vaak gedacht dat en het wordt ook wel eens beweerd dat herindeling ook automatisch tot een efficiëntie winst leidt en dat is niet het geval. Onderzoeken die kijken naar hoe gaat het nou met efficiëntie als je opgeschaald bent die laten zien dat de meeste ge herindeelde gemeentes in de eerste jaren na de herindeling nog niet daar direct efficiëntie voordelen uithalen sommige later wel. Het punt hier is wel, wat ik eigenlijk wil zeggen is reken u niet rijk op dit gebied. Je kan je voordelen doen maar die zitten meer in kwaliteit, deskundigheid en het verminderen van kwetsbaarheid dan dat je onmiddellijk het met veel minder mensen kunt doen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Of moet ik de presentatie eerst afwachten en dan vragen stellen, of
  • 0:05 mevr. H. Möhring
   Dat vind ik op zich wel, hij is niet zo lang
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat had ik u even moeten vragen.
  • 0:7 mevr. H. Möhring
   Ik vind dat op zich wel prettiger want anders loop ik het risico dat ik telkens moet zeggen; dat komt nog. Dat lijkt me zo vervelend, hij is niet zo lang hoor.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Spaart u uw vragen even op meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat zegt u voorzitter?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Spaar de vragen maar even op.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat ga ik doen.
  • 6:23 mevr. H. Möhring
   Volgend punt; in leefbaar gebied. Daar weet u van alles van het heeft natuurlijk te maken met krimp, net als met het stimuleren van de economie kan je de krimp niet tegengaan, dat is iets wat zich voltrekt, maar je kan er wel voor zorgen dat je er op een goede manier mee omgaat. Daar is in dit gebied ook al veel over bedacht, waar hier de voordelen kunnen zitten als je gaat herindelen is dat je dat slagvaardiger kunt gaan uitvoeren. Omdat je het voor een gebied van zeg 72-73 duizend inwoners kunt doen en niet continue hoeft af te stemmen en te coördineren. Dus je kan voor een groter gebied dat beleid wat gaat over omgaan met krimp uitvoeren en je kan het op een slagvaardige manier doen. Ook hier, en dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die aan de orde komen, is het belangrijk dat je dan wel bedenkt van tevoren hoe dat eruit ziet, dus wat wil je met je verschillende kernen doen, wat wil je met je verschillende dorpen doen, hoe relateren die zich aan elkaar, welk functies heb je in welk dorp, daar moet je van tevoren goed over nadenken en ook keuzes in maken en ook daar lijkt mij bij uitstek iets voor de raden weggelegd. Vierde onderwerp gaat over gemeenten weer in regie. Wat je ziet op veel plekken in Nederland maar wat wij ook hoorden in de gesprekken die we hier voerden is dat het gevoel bestaat dat je als gemeente steeds meer op afstand komt te staan. Dat heeft te maken met samenwerkingsverbanden waar je aan meedoet, waar je ook aan mee moet doen omdat je een aantal taken niet zelfstandig meer kunt uitvoeren. En zeker met de recente decentralisaties en de uitbreiding van takenpakketen zijn er steeds meer taken die je niet zelfstandig kunt doen. u heeft in de bijlages gezien dat we ook een hele inventarisatie hebben gemaakt van welke samenwerkingsverbanden zijn dat nou, dat is een hele lijst. Sommige gaat het om samenwerking met 8 gemeentes andere met 5 weer andere met 23. Als je gaat herindelen, als je zou gaan opschalen, is het niet zo dat je niet meer hoeft samen te werken. voor een deel van die samenwerkingen zal namelijk altijd nodig zijn. Denk aan veiligheidsregio, denk aan gezondheidszorg, een aantal van die gebieden kan je niet alleen en zal je altijd samen met anderen doen. wat schaalvergroting wel kan doen op dit gebied is dat je zelf, je wordt groter dus je hebt meer gewicht in de schaal te leggen. Je soortelijk gewicht neemt toe omdat je een grotere partij wordt in die samenwerkingsverbanden en tegelijkertijd wordt het aantal deelnemers in die samenwerkingsverbanden vermoedelijk ook wat kleiner, dus het wordt overzichtelijker en daarmee wordt je invloed, kan die groter worden. Het is daarnaast heb je meer mogelijkheden om in de toekomst taken zelfstandig uit te voeren. We hebben in het stuk een paar voorbeelden opgenomen van taken die je, zeg per 1 januari 2018, die je nu nog in samenwerking doet en waarvan je zou kunnen gaan overwegen om ze zelfstandig uit te voeren omdat je als gemeente van 73.000 inwoners daar meer in kunt. Je hebt namelijk een bijbehorend ambtelijk apparaat ook. U heeft in het stuk waarschijnlijk ook wel gezien dat we daarvan zeggen; ook daar moet je preciezer naar gaan kijken en je zou naar dat overzicht met samenwerkingsverbanden moeten kijken om te zien welke van die samenwerkingen zich zouden lenen om in de toekomst zelfstandig op te gaan pakken als nieuwe grotere gemeente. Laatste onderwerp; beheersbare financiën. Dat is natuurlijk ook een wens en ook een zorg. Kunnen we de financiën beheersbaar houden zeker ook gezien de toegenomen takenpakketen en juist weer afnemende budgetten. Hoe moet dat in de toekomst? Wat we daar hebben gedaan is een globale scan maken van de gevolgen die herindeling zou kunnen hebben of zou hebben en naar verwachting op dit moment op de financiën. En we hebben gekeken naar de inkomstenkant, of de uitkeringen die gemeentes nu krijgen van het rijk. En daar heeft u gezien dat als het gaat om de algemene uitkeringen, dus het is een vast bedrag, die gaat omlaag omdat je straks niet voor 3 gemeentes één krijgt maar voor één en dat betekend twee keer 4 ton minder. In het totaal is dat 0,5% van de totale begroting. Daar tegenover staat een uitkering in het kader van de frictiekosten die hangt van een aantal indicatoren en parameters af en wij hebben die nu becijferd op basis van een aantal aannames op 11,5 miljoen. Als je het precies wilt weten moet je hem uit laten rekenen of uit rekenen met een zogenaamde herindelingscan, die kan je aanvragen, maar op basis van de cijfers die we nu hebben en wat we daarvan weten kwamen we op dat bedrag van 11,5 miljoen uit, dat wordt dan uitgesmeerd over 4 jaar. Dat is niet, daar maak je natuurlijk ook kosten voor dat is niet iets waar je zomaar allerlei dingen mee kunt doen, maar dat is bedoelt om de frictiekosten te dekken. Hier geldt ook weer wat ik straks al zei; als het gaat om een financiële effect is het niet zo dat herindeling perse leidt tot hoge uitgaven, maar het is ook niet zo dat herindeling perse leidt tot lagere uitgaven. Misschien moet je, je moet het eerder zoeken in kwaliteit en deskundigheid dan dat je denkt van nou we gaan hier eens even flink op bezuinigen. De voordelen zitten hem in andere zaken. Dat gezegd zijnde, dat hebben we ook in het stuk opgenomen, nog een laatste soort samenvattend overzicht, en daar ziet u aan de linkerkant ook elk van die prioriteiten die voor de 3 gemeentes gelden met vervolgens aan de rechterkant een aantal punten waar je mee aan de gang zou kunnen zou moeten gaan als je serieus voortgaat op dat pad van herindeling. Zitten een aantal uitwerkingsvragen bij, zitten aan aantal uitzoekvragen bij, het zijn de agendapunten voor de nieuwe gemeente. Tot zover.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Ik zie als ik zelf hier doorscrol nog een volgende pagina waar “vragen” op staat. Dus we zijn nu bij meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:21 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ik had nog even een vraag over die efficiëntie, die winst, u vertelde dat als voorbeeld een aantal gemeentes die zijn samengegaan en dat duurt een aantal jaren voordat je wat winst zag. Kunt u daar eens een voorbeeld geven van wat voor winst of wat is dan het resultaat wat zo’n gemeente, grote gemeente, dan heeft gehaald. Of behaald.
  • 0:7 mevr. H. Möhring
   Nou ja ik bedoel efficiëntie voordelen hoor niet zozeer winst in geld
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, maar het voordeel.
  • 0:7 mevr. H. Möhring
   Nee, maar voor een aantal zaken kan je je voorstellen dat als dat je het nu drie keer doet en dat je het straks maar één keer hoeft te doen.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar kunt u daar eens concreet een voorbeeld van geven?
  • 0:17 mevr. H. Möhring
   Beleidsvelden, functies van ambtenaren je kan gaan samenvoegen, bestuurskosten, ambtelijke kosten, ja je hebt minder bestuurders, je hebt minder raadsleden, je hebt misschien minder gebouwen nodig. Ja het is misschien een gevoelig punt maar
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, nee, maar goed dan, dat brengt natuurlijk ook gevolgen dus dan krijg je ook een bestand wat gehalveerd wordt in bijvoorbeeld maar wat u zegt één gebouw, één ambtenaar daarvoor, één ambtenaar, dus dan krijg je natuurlijk wel een ???? een mindere posities van een aantal mensen in zo’n gemeente dus dat dan gehalveerd wordt.
  • 0:20 mevr. H. Möhring
   Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Ik zeg dat je nu voor een aantal functies en een aantal taken dat doe je nu op 3 verschillende plekken en doe je straks op één plek. En voor een aantal functies kan dat betekenen dat je die mensen anders kunt gaan inzetten of dat je gaat zorgen dat de kwaliteit toeneemt of dat je kwetsbaarheden verminderd.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, maar ja goed we weten allemaal met fusies en met samengaan dat dat altijd ten koste gaat van.
  • 0:2 mevr. H. Möhring
   van?
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja van mensen, van personeel of van
  • 0:1 mevr. H. Möhring
   Dat laat ik aan u.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat zegt u?
  • 0:1 mevr. H. Möhring
   Die constatering laat ik aan u.
  • 0:25 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, nee, maar goed zo is het wel. Dan had ik nog even een vraag. Als de gemeentes samengaan, deze gemeentes, wat gaat het, gaat het, ik neem aan dat dat de eerste jaren altijd wat gaat kosten en is daar ook een, oh dat is die 11 komma nog wat miljoen, dat gaat het kosten.
  • 0:9 mevr. H. Möhring
   Nou nee dat hoop ik niet, die 11,5 miljoen die is bedoelt om de kosten die gepaard gaan met dat samengaan te dekken.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ok.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik, voorzitter mag ik daar iets nader nog iets over vragen?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag meneer Idema.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Want waar bestaan de frictiekosten eigenlijk uit. De personeelskosten?
  • 0:10 mevr. H. Möhring
   Nee, het zijn, ook misschien, maar het zijn de kosten die je anders niet gemaakt zou hebben. Die je maakt omdat je gaat herindelen. Dus….wat zegt u?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zei; een nieuwe logo en dat soort zaken.
  • 0:20 mevr. H. Möhring
   Nee, dat lijkt mij niet het belangrijkste. Nee, ik doel op bijvoorbeeld op de punten die je in de rechterkolom ziet staan, er staat op een aantal plekken ook van je moet een fusie gaan ontwikkelen, je moet gaan bedenken hoe dat eruit gaat zien, je moet een aantal dingen uitwerken dat kost tijd en daarmee ook geld. En daar zijn die frictiekosten voor bedoelt o.a.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 5:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik zit nog even naar mijn buurman te luisteren. Eigenlijk was er een beslispunt bij dit onderwerp biedt deze SA 3 voldoende basis voor het nemen van een besluit over de intentieverklaring en wij, CDA fractie, heeft daar toch wat op papier gezet en daar zitten ook een aantal vragen in vervat, die zou ik toch graag willen benoemen. Eigenlijk komt het er dus op neer; mist er nog iets in deze concept Strategische Agenda? Ja, maar daar kom ik straks op terug. Voor ons mevrouw Möhring, dank u wel daarvoor een goede presentatie, een goed leesbaar stuk, op de hoofdlijnen valt er nog niet direct iets op af te dingen, de hoofdlijnen. Dat heeft wellicht ook te maken met het hele proces waar we het over gehad hebben, het is een heel lang proces, en eigenlijk is er al heel veel informatie boven tafel, veel is al gezegd. Er zijn best wel wat dingen die ik nou zou kunnen noemen, ?????aan regels, vele samenwerkingsverbanden, wij willen verantwoordelijk bezig zijn, toekomstgericht, stabiel en er komt van alles vanuit Den Haag op ons af. We moeten voor onze inwoners zorgen dat we de risico’s voor deze gemeente zoveel mogelijk ??????, we moeten een robuuste gemeente zijn en blijven en dat willen we met voldoende bestuurskracht, ja het is hier allemaal wel eens genoemd. wij als CDA hebben immer de noodzaak tot herindeling benoemd in welke richting dan ook, herkend en onderschreven. Grenzeloos gunnen, maar dat in het belang van onze inwoners. Ja een aantal malen hebben we er hier ook over gesproken, ik herinner me bijvoorbeeld die unanimiteit die hier toen heerste, 25 november 2013, wij gingen voor, we namen een principebesluit, gemeentelijke herindeling, nou ja u weet het Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela. Wij weten wat er in de tussentijd is gebeurd. Het is een lang proces geweest en we hebben gezien dat wij in Stadskanaal altijd ???? unaniem geweest zijn daarin. Ja en dan moeten we toch wel een keer keuzes gaan maken, concrete keuzes, en dat allemaal in het belang van onze inwoners. Keuzes die ook moeten kunnen rekenen op draagvlak, hier en ook bij onze inwoners. En als we daar dan naar kijken dan hebben wij op basis van dit stuk toch nog een aantal vragen die voortkomen uit het stuk en wellicht ook uit geluiden bijvoorbeeld door recente mediaberichten. Voorzitter kunt u eigenlijk even aangeven wat nou concreet het proces is want eigenlijk als je dat stuk dan leest dan zouden we over een maand al een besluit moeten nemen over die intentieverklaring. We horen ook geluiden uit andere gemeenten, ja onze inwoners hebben behoefte aan die transparantie, wat gaat nu eigenlijk precies gebeuren in het voorjaar, de zomer, wanneer wordt er concreet besloten over een eventuele herindeling. We zien dat zo her en der in onze gemeente ook wordt gediscussieerd over andere vormen over samengaan met andere gemeenten, dat wordt dan vooral gedaan vanuit historisch perspectief, dat is goed, dat betekend ook de betrokkenheid van onze inwoners, ook goed. Heel goed om vanuit de historie te kijken naar de toekomst, leren van historie en het breder trekken naar de toekomst, wij willen allen, althans daar ga ik vanuit, graag het verhaal naar de burger goed vertellen en daarin moeten wij dus de juiste zaken voor het voetlicht kunnen brengen. We concretiseren graag als CDA fractie belangde toegevoegde waarde voor de inwoners. Wat is nou echt de toegevoegde waarde voor onze inwoners wat worden zij, worden onze inwoners, onze ondernemers, beter van het eventuele opschalen, concreet. Want we zagen het vanavond ook, niks ten nadele van u mevrouw Möhring maar dat zit in zo’n presentatie ziet u ook hier wel een beetje in dat het toch vaak het term “het kan”, “het zou kunnen”. Dat geeft wel wat ruimte in discussies we willen het graag zoveel mogelijk concreet maken. Want er moeten toch ook wel synergievoordelen zijn, synergievoordelen die we concreet kunnen noemen. Een aspect daarin, wat van grote toegevoegde waarde lijkt te zijn, is die herindelingsscan. Dat geeft dan, zoals het lijkt, concrete handvaten, het geeft een betrouwbaar beeld over de eventueel beheersbare financiën. Geeft ook inzicht voor ons en voor onze inwoners. Wanneer kan deze aangevraagd worden bij het ministerie via de provincie. Ik lees ook over kans en ambities, over leefbaarheid, daar hechten wij groot belang aan. Het is positief om dat te lezen want er wordt gesproken over het organiseren van de lijnen, maar het kleinen, zou dat nog wat meer verduidelijkt kunnen worden want over uitweiden wat zit daar nou precies achter, groter worden staat of valt immers met nog meer belang hechten aan goede dorps- en wijkraden. Wij hechten daar groot belang aan. En als u dan nog nadenkt over grenzeloos gunnen dus gunnen zonder grenzen dachten wij ja waar is het “Mondengebied”, maar laat ik daar niet teveel over uitbreiden. Alhier in de raad hebben we immer de noodzaak gezien van een herindeling en specifiek in dit geval nu op dit moment vragen we exact of in meer concrete toegevoegde waarde voor onze inwoners, onze ondernemers ook, de synergievoordelen, we willen en moeten dat zo concreet mogelijk maken om de discussie zuiver te kunnen voeren, met deze informatie het antwoord op onze vragen kunnen die gesprekken gaan over de inhoud, de toegevoegde waarde. Op basis daarvan creëren wij naar ons idee gedragenheid waar op basis waarvan ook in gemeenschappelijkheid keuzes kunnen maken goed in een gemeenschappelijkheid te doen, maar helaas mevrouw de burgemeester is het???????? bijvoorbeeld dat u in gesprek gaat met Okrea. U knikt nog niet, dat gaan we horen, u luistert, maar dat is een mooi voorbeeld, een voorbeeld van in gesprek gaan en blijven met onze inwoners, dit om te zorgen dat we in gemeenschappelijkheid een zo concreet mogelijk gedragen ?????? mogen blijven houden. Niets doen is ook een keuze, wij doen graag iets, wij maken stappen vooruit, maar wel goed onderbouwde stappen. Stappen in het belang van ons Stadskanaal van de regio van onze inwoners. Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, en excuses voor die ruis.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja daar kunt u niet zoveel aan doen, misschien dat u straks eventueel de microfoon van uw buurman kunt pakken. Maar dat is, goed, ik neem aan dat alle fracties hierover het woord willen voeren in eerste termijn dus ik wou daar nu toe overgaan en mocht u dan nog meer vragen hebben meneer Pals dan kan dat natuurlijk ook tijdens de eerste termijn.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik vind het wel een beetje verwarrend worden, we waren nog een beetje in de aftastende fase en nou
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, klopt. U bent nog niet klaar met aftasten begrijp ik.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En meneer Boels die loopt op
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik stel voor dat u toch gewoon de vragen dan stelt. ja? dat is u wel toevertrouwt. Meneer Idema, SP.
  • 2:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. ja, wij zijn er ook nog niet helemaal uit en wat wij altijd hebben verkondigd dat wij vinden dat de burgers hier een stem in moeten hebben dus wij vinden nog steeds dat er een raadgevend referendum moet zijn. Maar wij hebben ook een paar vragen. De vragen is van wat is nu echt het verschil dat Vlagtwedde en Bellingwedde niet meer mee doen, dat heb ik niet helemaal duidelijk kunnen herhalen, hervinden in de stukken, verder is voor ons ook niet helemaal duidelijk dat de arbeid ineens gaat toenemen in deze regio doordat je groter wordt. Heeft er voorbeelden van dat er in andere regio’s waar geherindeelt is dat het wel gebeurd is. De woningmarkt, dat moet ook helemaal, dat staat in de stukken in ieder geval, dat dat helemaal herzien moet worden en opnieuw weer op de kaart moet worden gezet of u daar ook iets meer over kunt vertellen. Het sociale domein, wat me daarbij opvalt, bij het sociale domein, dat is dat de 3 gemeentes allemaal verschillende sociale regelgeving hebben. bijvoorbeeld de Wedeka, hebben we hier de mensen met tijdelijke contracten een vast contract gegeven en in Veendam hebben ze dat bijvoorbeeld niet gedaan. nou dat vind ik ook heel erg verwarrend terwijl we er al vanaf 2010 hier heel erg nadrukkelijk mee bezig waren dan hadden we ook al eerder of nu op dit moment al beetje meer op elkaar zouden kunnen gaan lijken. Dan nog even wat ik niet heb gelezen dat de burgers niet bij dit nieuwe plan inmiddels zijn geïnformeerd, de wijkraden niet, ik heb niks van de wijkraden gezien dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat daarmee gedaan is. Wat ik wel gezien dat Stadskanaal op het sociale domein, met werkgelegenheid en dergelijke in feite wat beter scoort dan de andere beide gemeentes. Kunt u daar ook iets over vertellen. En dan nog even als laatste; de landbouw. Dat is misschien wel meer voor meneer Maarsingh maar, “landbouw transformerend” staat erbij. Dat begrijp ik ook niet helemaal. Betekend dat grote bio boerderijen en dergelijke. Dat was het eerst even.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Dan geef ik het woord aan meneer Van Beek, CU.
  • 5:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja de vorige sprekers hebben natuurlijk al aardig wat genoemd en meneer Idema die gaat er een beetje diep op in denk ik. ik weet niet of dat nu al direct de bedoeling is hoor, maar ik wou het maar een beetje in de globale lijn houden. Kijk we hebben het er natuurlijk al jaren over, over herindelen Zuidoost-Groningen, 5 gemeentes, 3 gemeentes, intentieverklaringen, opiniërende vergaderingen alles hebben we langs zien komen. Kijk we hebben er altijd achter gestaan, ook als CU natuurlijk, om met de 5 gemeentes samen te herindelen. Nou ja we weten allemaal dat Vlagtwedde, Bellingwedde een ander traject zijn ingegaan, dus een andere situatie is ontstaan. dat neemt niet weg natuurlijk dat de opgaven die er liggen voor ons als gemeente en dat die hetzelfde blijven, ik bedoel er zijn grote dingen op ons afgekomen ondanks dat natuurlijk Stadskanaal er tot nu toe allemaal nog prima red ondanks of doordat het ambtenaren apparaat hier ontzettend goed werk verricht dus wat dat betreft ja die druk is er niet, maar we hebben ons er altijd achter gezet en dat willen we ook blijven doen, maar of we er nu nog zo vóór voor moeten gaan zoals wij elke keer gedaan hebben is voor ons nog even de vraag. Er zijn natuurlijk wat veranderingen geweest, ik zei net Bellingwedde en Vlagtwedde die zijn opgestapt en we hebben een ander college gekregen bij Gedeputeerde Staten natuurlijk, daar is ook een beetje een wisseling ontstaan. De druk van bovenaf is dus minder geworden, dat stellen wij wel vast. Kijk als ik kijk naar dit plan dan denk ik van daar moet je je in kunnen herkennen en ja wij herkennen ons wel in dit plan een aantal zaken die benoemd worden, die mevrouw Möhring ook genoemd heeft, ja helder. We moeten dicht naar de burger, we moeten kleinschalig zijn en nou zo kan ik wel even doorgaan. Wat ik wel mis in dit stuk is toerisme, dat lees ik helemaal nergens. Volgens mijn liggen daar toch ook nog wel kansen dat toerisme meegenomen gaat worden. Ik bedoel ik zie dingen van we vullen elkaar aan als gemeentes en dergelijke op gebied van economie, bedrijvigheid en daar zou volgens mij toerisme wel bij kunnen. Nu eventjes naar het punt dat wij natuurlijk als derde gemeente zijn die nu deze presentatie te horen krijgen, te zien krijgen, waarvoor dank alvast. Ja, ik heb natuurlijk het nodige gehoord de afgelopen week vanuit de andere gemeentes en nou wil ik niet zeggen dat alles wat geschreven staat of gezegd wordt ook daadwerkelijk zo is geweest als dat het is geweest, maar ik heb daar eens eventjes mij wat in verdiept en dan hoor ik toch wel dat Pekela wat schoorvoetend is en denkt van ja moeten wij hierin meegaan. Straks staan wij alleen. Veendam die pruttelt nog wat en die kijkt toch nog weer naar boven naar Hoogezand en Slochteren en Menterwolde. En vervolgens hoor ik ze zeggen van Menterwolde ja die zit wat in de financiële moeilijkheden, er is weer wat ruimte. En Veendam die kan daar toch misschien wel weer naar toe. En vervolgens lees ik een citaat van de burgemeester en ik weet niet of hij het zo gezegd heeft, maar ik neem het maar eventjes zo over zoals ik las in de krant van we hoeven nu geen beslissingen te nemen, we hoeven dat in december niet te doen. we kijken volgend jaar wel eens en als we denken van het moet anders dan kan dat ook. en dan denk ik van we hadden toch eigenlijk volgens mij afgesproken dat we met zijn drieën nu een beetje opiniërend bezig zouden zijn, eens kijken naar deze strategische agenda en dan in december naar een intentieverklaring over uit te spreken. En ik vraag mijn dus af of dat nu nog zo is. Want als twee gemeentes zeggen van nou dat doen wij niet dan denk ik van oh dan hebben we wederom een probleem zoals we misschien in het verleden hadden met WSV en dat lijkt mij ook niet de gewenste weg. dus ja ik vind het toch wel wat lastig voorzitter, kijk wij zijn natuurlijk niet een partij die alle kanten opwapperen, laat ik het maar zo zeggen, ik bedoel een eenmaal ingenomen standpunt dat is over het algemeen blijft die zo, dus dat wij achter die herindeling staan zoals wij dat ook omschreven hebben in ons, in het bestuursakkoord, dat is ook zo en daar staan wij nog steeds achter. Het is alleen lastig. En ik denk dat daar ook het grootste probleem ligt. Kijk als je, ik bedoel ik hoorde wel een spreken toen we in het BSV verhaal zaten van we hebben verkering en we zijn verloofd en we gaan trouwen en zulk soort kreten en verliefd ja en dan heb ik nu zoiets van ja ik ken Veendam en ik ken Pekela natuurlijk nog niet zo want wij hebben natuurlijk nog nooit gezamenlijk eens een vergadering gehad zoals we in dat traject hebben gehad, dus eigenlijk ben ik nog niet verliefd en ik moet nou gaan zeggen dat ik ga trouwen. En dat vind ik wat lastig. Ik denk dat er misschien een traject ingezet zou moeten gaan worden van dat we mekaar eens wat beter leren kennen en eens even bij elkaar in de keuken kijken
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar meneer Van Beek, dan is wel heel belangrijk; wanneer wordt u verliefd.
  • 0:59 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dat is, nou dat kan ik u gauw vertellen. op het moment dat ik verliefd wordt dan ken ik ook iemand en ik ken Pekela nog niet zo en ik ken Veendam nog niet zo, niet in ieder geval zoals dat ik met Bellingwedde en Vlagtwedde dat gevoel had want daar hadden we al gezamenlijke raadsvergaderingen gehad en dan had je meer gevoel van ja we gaan er met zijn allen voor kijk en dan komt verliefdheid op zich vanzelf meneer Boels dus ik denk dat dat ja je kunt er wat verschillend tegenaan kijken, maar ik denk wel dat het zo is dat we mekaar beter moeten leren kennen. En ik denk dat er dus ook meer draagvlak gecreëerd moet worden op dit gebied zodat wij als raden elkaar inderdaad beter leren kennen en dat is eigenlijk een beetje wat ik wil zeggen van ja moet het nu op deze manier met zo’n druk erop of doen wij even iets rustiger aan eventjes in overleg met de andere gemeentes. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik heb wel een vraag richting de heer Van Beek. Van de twijfel die ik nu in feite uit uw betoog beluister u wilt de gemeenten beter leren kennen en u duidde met name op Veendam en op Pekela, maar de genoemde twee die maakten ook onderdeel uit toen wij hier zaten te discussiëren toen we nog over 5 gemeentes spraken, dus dat bevreemd mij dat u daar nu ineens mee komt en toen heb ik u daar met geen woord over gehoord. En ik kan mij eerlijk gezegd niet aan de indruk onttrekken dat de huidige college van de Provinciale Staten u een klein beetje tot het betoog heeft gebracht wat u nu hier heeft gehouden en dat verbaasd mij toch wel.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou het eerste wat u zei
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Het eerste wat u zei dat wij dat toen niet gezegd hebben dat klopt natuurlijk niet helemaal want we zaten toen echt in het traject in eerste instantie met BSV, later is dat naar 5 gegaan en toen hebben wij ook gezegd; die gebieden kennen wij nog niet zo, maar we gaan samen dat traject in om één gemeente te vormen. Zo hebben we het ook afgesproken in het bestuursakkoord en ik heb net ook gezegd daar blijven wij achter staan achter dat bestuursakkoord alleen als ik van de 3 partijen 2 partijen hoor sputteren dan denk ik van nou dan moeten we misschien toch mekaar eerst nog maar eens diep in de ogen kijken.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij hoeven ons standpunt, gelet op dit rapport en gelet op grenzeloos gunnen 2 dat er is geweest, toch niet af te laten hangen van twee weifelende andere gemeentes? Vanavond wordt gevraagd; wat vindt de gemeente Stadskanaal er van. En wat dat betreft kunnen wij straks, maar dat zal ik ook straks zeggen, dat het zijn wat ons betreft ook groen stond en blijft staan.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:25 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, u maakt geen keuzes en ik denk dat we wel een keer keuzes moeten maken. Onze inwoners hebben daar belang bij, het is in het belang van onze inwoners dat wij een keer keuzes gaan maken en kijk wij zeggen vanavond ook niet maar wij zeggen wel waar we nog behoefte aan hebben. geef ons meer concrete informatie, concrete zaken, toegevoegde waarde want dan hebben we het ergens over. En in die zin is het jammer dat de CU aangeeft ja we maken geen keuze.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan denk ik dat u niet helemaal goed geluisterd heeft want ik heb in het begin al gezegd dat wij staan voor waar wij staan en dat wij gezegd hebben wat wij gezegd hebben. En ik weet niet of u me nu nog kunt volgen want ik zie u wat wazig kijken.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik hoor dat u wel een keuze maakt ?????????????
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik heb alleen een aantal dingen genoemd waarvan ik zeg van nou dat vind ik jammer, ik had veel liever gehad dat de twee gemeentes stonden te trappelen om ons te ontvangen. En dan met zijn drieën samen op te trekken en dat zie ik niet. En dat vind ik jammer. En daardoor heb ik gezegd; ik wil meer draagvlak hebben, zodat we met zijn drieën er vol voor kunnen gaan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou dan is de conclussie dat we samen gaan voor draagvlak. Dat is mooi.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, tot zover de bijdrage van de CU. Dan geef ik het woord aan meneer Hofstra van de PvdA.
  • 3:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Inderdaad al veel gezegd, ik heb soms ook een beet déjà vu gevoel dat wij hier hebben, we hebben er natuurlijk in maart ook al over gesproken. Grenzeloos gunnen 1 ligt er, grenzeloos gunnen 2 ligt, nu ligt de strategische agenda er. Het zijn wat ons betreft stukken die zeer veel op elkaar lijken, in die zin de opgave voor ons gebied die zijn ook niet veranderd, dus het is ook logisch dat ze op elkaar lijken. Als wij die opgaven die ons gebied kent, als we die in ogenschouw nemen dan vind ik dat wij de conclusies die wij eerder getrokken hebben, namelijk samenwerken met, en ons was het een lief ding waard geweest om het SA 5 te laten worden, maar dat is helaas niet gebeurd, dat de beste mogelijkheden voor het uitvoeren van die taken en voor die extra, voor die opgaven, dat dat ligt in het noorden bij Pekela en Veendam. In die zin, dat zei ik net ook al tegen meneer Van Beek, wij hoeven vandaag wordt om ons standpunt gevraagd hoeven wij niet ons standpunt af te laten hangen van een weifelende houding van de kant van de andere gemeentes. En in de wandelgangen wordt wel eens gezegd arrogante houding is dat misschien, nou ik zie dat helemaal niet als een arrogante houding en wordt gezegd geef duidelijkheid dat is ook goed voor de maatschappelijke organisaties in onze gemeenten. Als dat nog langer zich uitspeelt in een kennismakingstraject bijvoorbeeld weten we natuurlijk ook niet hoe lang dat zou gaan lopen, daar zie ik de toegevoegde waarde niet van. Dus wat ons betreft wij houden ons bij ons standpunt wat we ook al eerder hebben ingenomen. Liefst met Bellingwedde en Vlagtwedde samen hadden wij gezien. Dat is helaas door het veranderende standpunt van de provincie niet gelukt. Er ontstaat dan wel een plaatje in de provincie waarvan wij denken dat is wel een plaatje dat niet heel erg gebalanceerd is, als we naar grenzeloos gunnen 1 en 2 kijken daar werd de intentie uitgesproken dat we allemaal ongeveer even grootte gemeentes zouden gaan vormen in deze provincie. Ja de provincie heeft dat gewoon verzaakt, die heeft dat, dat vinden wij eigenlijk ook een bestuurlijke blunder dat dat gebeurd is, maar goed dat zij zo dat is nu het geval, desalniettemin met de opgave, en dat heb ik net ook al gezegd, die er voor ons liggen is Pekela, Veendam voor onze gemeente de beste keus om die kant op te kijken en te blijven kijken. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:41 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. Ook GBS blijft voorstander van een herindeling en schaalvergroting met alle voordelen met ook alle nadelen van dien. Nu de variant PSV samen met Vlagtwedde en Bellingwedde geen optie meer is is er wel een andere situatie ontstaan maar wij vinden ook dat getracht moet worden om een herindeling met Pekela en Veendam tot stand te brengen. Ook wij vinden het heel jammer dat we vanuit de raden van Pekela en Veendam de reacties niet allemaal overwegend positief zijn en dat er hier en daar toch wel wat weerstand is en wij zijn wel benieuwd in hoeverre deze negatieve reacties de verdere stappen in het proces zullen beinvloeden. Dank u wel.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. VVD, heeft u nog, meneer Borgesius.
  • 1:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat de heer Boels dat ook terecht naar voren bracht, dit discussiepunt wat vanavond zeg maar hier op de agenda staat en dat is dan opiniërend voor wat betreft de strategische agenda nummer 3. En velen hebben al gezegd we hadden eerst zeg maar de strategische agenda 5, nou ik denk in unanimiteit is dat toen ook aangenomen en dat er maar even tussendoor, in vond de reactie van meneer Idema dan ook heel vreemd om te zeggen van we zijn er nog niet helemaal uit, want ik kan mij herinneren, 24 maart afgelopen jaar, weliswaar in de oude zitting van de raad, maar de verkiezingen waren al geweest, dus ook de heer Idema wist dat hij op dat moment met 5 mensen terug zou komen, en die zei toen ook unaniem; ja.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wel met een stemverklaring.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar u hebt wel "ja" gezegd.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, maar kijk
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, sorry. Wij hebben toen ook geconstateerd dat met die 5 gemeentes dat we dan een hele robuuste gemeente zouden worden, maar wij zien, en eigenlijk verwoord meneer Van Beek heel goed waar wij een beetje angstig voor zijn, wat de andere gemeenten niet willen. En ik denk van ja dat moeten ze toch, nou daar willen we in ieder geval nog goed over nadenken.
  • 3:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou goed dat mag, maar daarom kan het mij natuurlijk wel verbazen meneer Idema en dat heb ik eigenlijk ook een klein beetje richting de heer Van Beek van u sprak zojuist nog weer over de weifelende houding van Pekela, die weifelende houding laat ik het zo maar zeggen, die had Pekela al toen de heer Boen namens deze raad in unanimiteit de voorkeur van Stadskanaal op de Provinciale Staten in het provinciehuis heeft afgesproken van Pekela die kwam namelijk na ons. En ons bedoel ik dan Stadskanaal en dat zult u ook weten. Maar nu even terug ook naar dit onderwerp, ja Bellingwedde, Vlagtwedde zijn helaas naar het zich nu laat aanzien, de Tweede Kamer kan natuurlijk altijd nog ingrijpen, of dat gebeurd of niet gebeurd dat is denk ik op dit moment nog een vraagteken, maar dat zou natuurlijk kunnen. Wat wij in hoge mate betreuren dat genoemde twee uitgestapt zijn, dat ze denk ik toch een kans laten liggen want met name de problematiek en die hier ook recent in deze raad is besproken en ook regelmatig wordt besproken, ettelijke keren het sociale domein is hier de revue gepasseerd en niet alleen hier maar ook in de ons omringende gemeenten, en ook zeer beslist de problematiek die denk ik op deze regio afkomt en die een centrale, in onze visie tenminste, een centrale aanpak ongetwijfeld vereist is ook de twee SW bedrijven waar we hier over spreken en waar ook een plan van aanpak in de vorm van laat ik maar zeggen plan van aanpak Westerlee aan ten grondslag ligt. Dat is denken wij één van de grootste opgaven die wij, kijkend naar de toekomst, zullen moeten vervullen om die mensen te laten participeren en te voldoen aan de eisen die de regering al een paar jaar terug heeft opgelegd dat wij gewoon van 90.000 mensen terug moeten, landelijk gezien, naar 30.000 mensen en daar gaat met name in onze beleving Bellingwedde en ook Vlagtwedde aan het oplossen van die problematiek volledig aan voorbij. En wanneer een gemeente denkt, en of dat nu Stadskanaal, Pekela of Veendam is, dan mis je denk ik de plank volledig. Daarom hebben wij in de aanloop naar dit proces hebben we gezegd het is jammer dat we nog een scheiding hebben tussen Drenthe en Groningen. En die opmerking hebben wij namelijk gemaakt als oplossing van de problematiek van onze SW bedrijven omdat ook Borger-Odoorn onderdeel uitmaakt van het SW bedrijf Wedeka. Dat ten aanzien van de datgene wat op ons afkomt en de vraag is; zijn wij op deze manier robuust genoeg om deze problematiek op te kunnen lossen. Wij denken dat je alsnog, en het zal ons ook niet verassen, dat wanneer dat Bellingwedde en ook Vlagtwedde tot deze inzicht zullen komen. ik heb hier nog wat detailvragen staan, maar in het kader waarvoor we hier nu zitten en er wordt door het college een opiniërende mening gevraagd denk ik dat ik namens de VVD het standpunt duidelijk genoeg heb gemaakt hoe wij er in zitten. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Pals, D'66.
  • 1:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter opiniërende avond betekend dat we ja nou elkaars nieren moeten proeven en dat lukt ons weer aardig vanavond en de nieren proeven van de andere raden is denk ik helemaal een beetje lastig geworden gezien de vele dingen die in de pers hebben gestaan. Wat wij vinden als D’66 vinden we nou ja we zijn we hebben ons altijd al vanaf 2010 unaniem uitgesproken voor wat voor samenwerking dan ook omdat we eigenlijk wat mijn buurman ook wel heeft herhaald en ik herhaal niet en hebben en staan hier voor zoveel uitdagingen maar ook zoveel problemen dat we wel zullen moeten samenwerken en wij ook geen andere mogelijkheid zien om samen te gaan. Alleen ja dat samengaan wordt ons natuurlijk wel aardig beknot ik bedoel wij hebben in feite ook geen keuze meer want Veendam en Pekela blijven nog over dus ja verkering of geen verkering daar zijn gewoon nog drie opties of er is nog maar één optie als je een beetje groter wilt en verder is het niet. Dan denk ik dan is het de kunst denk ik en dat vind ik echt in het hele proces en dat heb ik dat is eigenlijk al dat proces is in 2010 begonnen waar wij naar toe moeten is eigenlijk als politiek onze geloofwaardigheid terugkrijgen. Want ik denk dat wij onze geloofwaardigheid wel een beetje aan het kwijtraken zijn met zijn allen. En dat geldt niet alleen voor de raad voor Stadskanaal, maar als je de normale burger in de straat als je die interviewt over gemeentelijke samenwerking ja die kan er al sowieso al geen touw meer aan vastknopen want die dacht Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal ???? daar waren ze aan gewent
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De heer Pals zegt net zelf dat wij vanaf 2010 in unanimiteit al hebben gezegd als raad dat wij graag wilden herindelen dus volgens mij zijn wij altijd heel duidelijk geweest als raad, ik snap dan niet waar dan zo’n uitspraak vandaan komt dat wij onduidelijk zouden zijn geweest.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zijn wel duidelijk geweest, maar kijk we zijn natuurlijk duidelijk geweest
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U zei; ons ook als raad.
  • 1:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nee, ik zal het u even uitleggen. Wij zijn duidelijk geweest in wat we willen. Wij wilden met Bellingwedde, Vlagtwedde samengaan. Maar goed u leest ook kranten en het is niet gelukt dus uiteindelijk zijn we niet samengegaan met Bellingwedde en Vlagtwedde en blijft ons over Veendam en Oude Pekela, dus als je dat nu uitlegt en de man in de straat of de vrouw in de straat vooral ook dan zou ik niet zeggen dan zou ik zeggen van laten wij als politiek in gezamenlijkheid met Veendam en Oude Pekela en ik denk dat dat ook de uit, of de Pekela’s, dat dat de uitdaging , dat dat de uitdaging gaat worden voor de komende periode die we met zijn drieën te gaan hebben. En ik roep ook iedereen op om dat vooral te omarmen. Het hele proces is wat ons betreft nog een beetje onduidelijk, maar goed misschien zou mevrouw Möhring daar nog iets van meer kunnen zeggen en anders komt er vast wel weer een sheet of een rapport daarover hoe wij de spullen in de steigers zetten is zijn de raden nu helemaal aan zet of wordt het project via de voorzitters van de raden en de secretarissen gevoerd dat is wel een heel belangrijk proces omdat wij hebben natuurlijk in 2010 wel iets geleerd met zijn allen vooral in dat hele proces hoe het mooi kan. We hadden toen samen met raden aan tafel en toen hebben we mekaar echt de nieren geproefd en we hebben elkaar leren kennen en nou ik weet niet of er hier en daar een verliefdheid is ontstaan, maar in ieder geval het waren wel bijeenkomsten die ons hebben toe aangezet dat we elkaar goed leerden kennen en dat was een heel mooi proces waarvan ik hoop dat dat ook weer wordt opgestart de komende periode. Iets anders wat we hebben, ja goed het
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Als je elkaar tegoed leert of leert kennen dat heeft ook geresulteerd dat het niet de leukste oplossingen of de juiste oplossing is geweest.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar goed, ik, maar ik laten we het zo zeggen wij nemen de uitdaging aan wij proberen het. Ik bedoel dat is met ieder verkering, ik bedoel dat gaat uit voordat je het weet en als het niet uitgaat dan wordt het een huwelijk dus in die zin denk ik dat we ook die kant op moeten. Maar goed in samenvattend zou ik toch willen zeggen en waar wij als D’66 fractie op blijven hameren is dat je toch moet gaan voor dat economische profiel zoals het ook geschetst is, het is heel belangrijk wij missen inderdaad heel veel zaken niet genoemd het akkoord van Westerlee wat mijn buurman zegt is een wezenlijk akkoord wat daarstraks in de tweede trance nog aan gaat komen en waar we dan met zijn allen denk ik voor enorme uitdaging staan. Ik mis ook nog woorden als internationalisering, ik mis nog het woord samenwerking met Duitsland et cetera, dat mis ik allemaal. Maar goed dat krijgt van een kans in de komende tijd. En ik vind, samenvattend zou ik toch wel willen zeggen terugkomen op wat ik heb gezegd ik denk dat we met zijn allen moeten zorgen dat we geloofwaardig worden in het hele proces en ik denk dat ook onze toekomstige partners dat zich ook echt moeten gaan aantrekken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Meertens.
  • 0:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter je hebt ook nog zoiets als een verstandshuwelijk waarbij de liefde misschien later komt.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een verstandshuwelijk dat is niet onze optie, laten we het zo zeggen, ik bedoel een verstandshuwelijk heeft ook heel veel nadelen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter en wij laten ons zeker niet uithuwelijken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies wou u hier het woord ook over voeren?
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan mag u dat nu doen.
  • 2:31 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel. Biedt de strategische agenda SA3 voldoende basis voor het nemen van een besluit dan wel uitspreken van een intentieverklaring door de raad over een herindeling van Pekela, Veendam en Stadskanaal. Dat is de vraag die ons vanavond gesteld wordt. Gezien de maatschappelijke en economische problemen die ons gebied al geruime tijd achtervolgen wordt het tijd om het adequaat aan te pakken en de problemen het hoofd te bieden, nu en voor in de toekomst. Als gevolg van recente decentralisaties zijn de verantwoordelijkheid en het takenpakket van gemeentes sterk toegenomen en onze inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gemeente hierop toegerust is. voor wat betreft een mogelijke herindeling zijn er natuurlijk vragen en onzekerheden, bij alle drie de gemeenten, maar niets onoverkomelijks ons inziens. Wat we wat ons betreft gelijk de kop in moeten drukken is de angst die er blijkbaar leeft onder sommige inwoners, dat we bij een herindeling elk onze identiteit zouden verliezen. Dat is natuurlijk pertinent onzin. Identiteit stopt niet bij de gemeente grenzen. In een mogelijk grotere gemeente blijven de inwoners van Oude- en Nieuwe Pekela, gewoon Pekelders, de inwoners van Veendam gewoon Veendammers, de mensen in Onstwedde gewoon Onstwedders, die van Wildervank gewoon Wildervanksters en die enkele bewoners van het gehucht nummer 13, bij wijze van spreken, gewoon nummers. Daar veranderd niets aan en ik begrijp ook eigenlijk niet zo goed waar die angst nou precies vandaan komt. Vorige week was ik aanwezig bij de raadsvergadering in Pekela waar deze agenda al besproken is en daar hoorde ik geloof ik het raadslid van de SP zeggen dat ze bang waren onder gesneeuwd te worden, of te raken, door de grotere gemeenten Veendam en Stadskanaal. Dat ze onder de voet gelopen zouden worden. En ik kon eigenlijk een glimlach niet onderdrukken, want een Pekelder die zich onder de voet laat lopen daar kon ik mij even niets bij voorstellen. En die angst is natuurlijk ook ongegrond, we blijven wie we zijn en daar doet een herindeling niets aan af. Zelfs al zouden we met zijn allen, 23 gemeenten in getal, besluiten samen te gaan, te herindelen tot een heerlijkheid Groningen, net als in de tijden van de Republiek der Zeven Provinciën, dan nog zouden Pekelders pekelders zijn, veendammers veendammers, onstwedders onstwedders enzovoort, enzovoort. Identiteit stopt niet bij gemeentegrenzen. Voorzitter, wij zijn voor een toekomstbestendige bestuur, maar vooral daadkrachtige gemeente en zien in deze strategische agenda voldoende basis om vervolgstappen te zetten gericht op herindeling van de drie gemeenten. Tot zover, dank u wel.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wie van u wil eerst het woord. Mevrouw Galama?
  • 7:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Allereerst denk ik van wat vanavond geconstateerd werd over dat in de presentatie van mevrouw Möhring die in sheets eigenlijk een hele korte samenvatting geeft wat in de strategische agenda 3 staat. Waarvan u ook een deel kunt herkennen in de strategische agenda 5, waarvan u een deel kunt herkennen in de rapporten “grenzeloos gunnen 1 en 2”. De onderzoeken van het KAP over alle varianten die we hebben besproken, de horizontale variant, de verticale variant. En nog een slag eerder het rapport op een gegeven moment over de evaluatie van de clusters als gevolg van wat er in 2008 ooit besluiten was van welke gemeenten zouden gaan samenwerken ???????? ja dat kan u ook niet echt verbazen. Want voor een deel is het gebied niet veranderd, is zeg maar de provincie Groningen nog steeds bestaat uit 23 gemeenten, is niet echt veranderd. Oost-Groningen is niet echt veranderd en ook onze visie is, was tot op heden nog niet veranderd. Eigenlijk hebben wij in, beginnend met 2010 en dat was inderdaad ook een proces waarin raden elkaars nieren konden proeven, die hebben ze geproefd en op dat moment waren ze lekker, maar de nasmaak was achteraf een iets andere en heeft dus het proces om dat samen met elkaar te gaan doen niet direct geleidt tot een vergelijkbare visie van alle gemeenten die daarin geparticipeerd hebben. ook de 5 gemeenten waarvan wij steeds gezegd hebben; eigenlijk willen we graag met Zuid-Groningen aan de slag, met die 5 gemeenten, omdat we denken dat het heel erg belangrijk is gezien de problematieken die hier liggen op het terrein van de arbeidsmarkt, op het terrein van economie, op het terrein van de sociale werkvoorzieningsschappen, ondertussen ook op het terrein van het sociale domein in het kader van de zorg en de decentralisaties die we erbij hebben gekregen en zo kunnen we nog even doorgaan want het stopt nog niet helemaal met de overdracht van taken, hetzij door het rijk, hetzij door de provincie. En dat was voor ons de aanleiding om steeds te zeggen op een gegeven moment van ondanks dat we de 4e gemeente, op dit moment, van de provincie Groningen zijn en daarmee één van de grotere als je dat in de context van de 23 beschouwd, vinden wij dat wil je echt zorgen dat je je inwoners en je ondernemers en je instellingen en organisaties een goeie kwalitatieve dienstverlening geeft, een goeie positie om op gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek te zijn en een goeie positie om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid dat je daarvoor op zou moeten schalen, juist ook om te komen naar een situatie en dat ben ik met meneer Pals eens op een gegeven moment om de geloofwaardigheid en de democratische legitimatie van bijvoorbeeld uw orgaan, de raad, in ere te herstellen. Want we staan nu, en dat is een constatering die u in de strategische agenda kunt lezen, en die hebben we al veel vaker geconstateerd hebben, we staan vaak op afstand. We zijn een van de velen in een samenwerkingsverband, wat soms betekend, en we hoeven de voorbeelden eigenlijk niet aan te halen maar ik ga er toch een paar noemen want ik heb begrepen dat een aantal partijen ook driftig de kranten hebben gelezen over de verslaggeving omtrent wat in Pekela en in Veendam heeft plaatsgevonden, maar we hebben de krant ook op een aantal andere terreinen kunnen lezen. en dat is waarschijnlijk in het verleden wel de positie geweest waarom in een voormalige samenstelling van de Provinciale Staten en een voormalige samenstelling van Gedeputeerde Staten op een gegeven moment wat meer druk uitgeoefend heeft van boven om als het ware gemeenten proberen te dwingen om wat meer te gaan samenwerken of tot opschaling te komen vanwege de constateringen dat we er af en toe niet zoveel van bakten. En dan zeg ik het maar even in mijn eigen woorden, maar velen van u hebben na grenzeloos gunnen van de commissie Jansen 1 en na grenzeloos gunnen van de commissie Jansen 2 geconstateerd dat er eigenlijk een gele kaart is uitgedeeld. Misschien wel zelfs twee bijna en dat die zou kunnen leiden tot een rode kaart. Op het moment dat je een rode kaart krijgt in het voetbalspel wordt er over het algemeen gezegd dat jij je team geen goede dienst bewijst, tenzij een ander kan scoren dan mag het ineens, maar in principe maak je daarmee je team kwetsbaarder dan als je gewoon met het volledige elftal op het veld staat. Nou dat is ook iets wat wij zien in de samenwerking en de conclusies die getrokken zijn over een aantal samenwerkingen waarin het resultaat eigenlijk niet of slechts heel mondjesmaat tot stand komt, ik noem nu alleen maar het voorbeeld over wat de rekenkamer commissie zei over de aanpak van de krimpgelden, de krimpsituatie, het boeken van resultaten in Oost-Groningen. Dat is niet iets waar we trots op zijn. waar ik wel trots op was tot in ieder geval vanavond was op het feit dat Stadskanaal die overtuiging die we geformuleerd hadden bij de eerste rapporten die we geconstateerd hebben tot op heden in één lijn heeft vastgehouden, unaniem. Ik zeg nog een keer; unaniem. Zowel in november 2013 als in maart 2014, als in maart 2015. En de eerlijkheid gebied me daarbij te zeggen dat de SP steeds heeft uitgesproken wij zijn niet tegen herindeling, we zijn niet tegen opschaling, maar op het moment dat we dat definitief over moeten beslissen willen we graag dat de burgers nog gehoord worden. Volgens mij doe ik daar de SP recht mee want dat was de stemverklaring. Dat had dus geen andere uitspraak over nut en noodzaak. En die nut en noodzaak werd ook door de CU sterk onderschreven. En ik begrijp dat meneer Van Beek zegt van ja als ik een beetje gepruttel hoor en wat gesputter omdat ze me misschien iets minder lief vinden en ik weet ze nog niet voldoende toen heb ik ook opgeschreven mevrouw Meertens nou dan sluiten we toch een verstandshuwelijk.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, daar zijn wij niet zo van hè.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar u bent wel voor een straight beleid, u bent wel de fractie die op een gegeven moment zegt; er moeten goede resultaten gescoord worden en u bent ook een die vaak vasthoudt aan dat beleid wat u vastgesteld heeft omdat zoveel mogelijk en zo goed mogelijk uit te oefenen. En ik hoor u nog zeggen meneer Van Beek
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel dat ik even er tussendoor mag. Volgens mij heb ik dat ook gewoon gezegd, dat wij ons vasthouden aan dat eensmaal uitgesproken standpunt. Dus ik denk dat u het nu een beetje in twijfel trekt en ik denk dat dat niet terecht is.
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou voorzitter dan ben ik heel blij om dat te horen want dan vind ik dat een kleine nuancering van wat meneer Van Beek in zijn bijdrage gaf. Want u zei; wij herkennen ons heel duidelijk, we staan voor wat we gezegd hebben, we willen er vol voor gaan, maar daarnaast zegt u van nou ik ben nog niet helemaal overtuigd omdat de anderen niet met open armen staan. Ik hoor u nog 30 maart zeggen meneer Van Beek dat als Bellingwedde en Vlagtwedde niet mee willen dan moeten we dat maar accepteren en dan moeten we gewoon met de andere twee recht toe recht aan doorgaan want iemand die niet wil kan je niet dwingen, dat is zo. Iemand die verliefd op je was maar de verliefdheid gaat over op een gegeven moment kan je niet dwingen om dat opnieuw te worden, maar je kunt op een gegeven moment wel kijken van wat moet ons binden om verder te gaan
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:49 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik denk ik wacht nou even tot u uitgesproken bent, maar wat ik toen gezegd heb, dat klopt helemaal wat u zei, en dat is ook een beetje waar ik nu eigenlijk over spreek, kijk ik heb gezegd, volgens mij heb ik het zelfs met de woorden gezegd; met onwillige honden is het slecht hazen vangen” of iets dergelijks. Volgens mij heb ik dat gezegd en kijk mijn bezwaar over het gepruttel ???????? andere gemeentes duidt daar een beetje op. En dat is hetgeen wat ik gezegd heb en wij hebben niet een ander standpunt ingenomen en wij zeggen alleen van; wij moeten daar wel goed naar luisteren. En wat daar de oorzaak van is en wat we daar aan kunnen doen en dat wij met zijn allen daarin optrekken en daarvoor draagvlak creëren, dat is wat ik gezegd heb.
  • 10:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoor toch een bepaalde nuancering, ben ik alleen maar blij om om die verder te horen meneer Van Beek, aan de andere kant ik hoef de colleges en de raden van Pekela en van Veendam niet te verdedigen in deze sessie want ik ben het met meneer Hofstra eens het gaat er vooral vandaag over waar wil Stadskanaal voor kiezen, welk besluit wil Stadskanaal nemen voor de toekomst. Maar ik begrijp u wel en ik denk dat het voor het begrip ook belangrijk is dat ik daar toch iets over zeg. Pekela, dat weet u ook, is nooit een voorstander geweest van herindeling. Simpel, eerste reactie al jarenlang. Wat dat aangaat kun je ze ook consistent noemen, net zoals wij zijn. aan de andere kant zien zij, of ze het leuk vinden of niet, zien zij de effecten van alles wat er op onze regio afkomt, wat daarvoor moet gebeuren, in hoeverre wij daardoor rijksbeleid soms op gekort worden en toch geacht worden op een gegeven moment op het hoogst mogelijke kwalitatieve manier voor onze inwoners en bedrijfsleven te doen en zij constateren op een gegeven moment, klip en klaar, dat ze dat in principe niet vol gaan houden, niet in de kwaliteit van dienstverlening, niet in de kwaliteit van een gesprekspartner zijn voor de wereld om je heen, want die is aan het veranderen, die schaalt op, die voert wel door op het gebied van deskundigheid, dat zien wij, daarom zien wij ook af en toe dat het zo slecht tot resultaat leidt in onze regio, en dus zijn ze realiteitszin we zullen wel moeten, we zullen wel een stap moeten. Nou dan denk ik dat is te waarderen, maar als je die stap weet te doen dat je daar niet even vrolijk bij bent altijd omdat je daar misschien een ander beeld bij had en dat beeld graag had vastgehouden dat begrijp ik. dat geldt omgekeerd voor Veendam, die heeft vanaf het eerste moment een uitspraak gedaan welke kant ze opkeken. En dat was namelijk naar het westen. In de lijn Assen-Groningen. daar hadden zij graag hun opschaling willen invullen. Dat is door, en dat is een fact of life, net zo goed dat wij met een fact of life moeten dealen, dat Bellingwedde en Vlagtwedde en andere visie hebben als wij, als Stadskanaal, moet Veendam dealen met het feit dat Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde en Slochteren hun intentie hebben uitgesproken om met zijn drieën over te gaan en een stap te maken richting herindeling. Daar werken ze aan en dat betekend zolang de provinciegrenzen gelden dat Veendam in die richting niet verder kan. Dus wij hebben gevraagd in de gesprekken, dat was zowel het geval met de SA 5 als nu met de SA3, aan Veendam om richting het zuiden te kijken, grenzeloos gunnen 2 zegt daar iets over. Dat doen zij, maar dat dat een andere opgave in eerste instantie is dan als die wij met mekaar bespreken omdat wij steeds dezelfde lijnen hebben uitgesproken, dat kan ik me voorstellen dat daar wat meer gemurmeld wordt, gesputterd wordt. Aan dan andere kant denk ik we kunnen onze visie laten afhangen van wat er nu in de kranten komt en hoe anderen reageren, maar waar we echt met elkaar over in discussie zouden moeten gaan is; hoe staan we er op dit moment voor. Wat betekend het met die opgaven die niemand van u ontkent over de arbeidsmarkt, over de economie, over het sociale domein, over de bestuurskracht, over de kwaliteit van dienstverlening als we niks doen. Dienen wij dan onze inwoners en onze instellingen en organisaties en het bedrijfsleven op een manier dat wij het meest maximale eruit halen of blijven we hier en daar een beetje in de modder steken. Nou en dat is denk ik de vraag die we zouden moeten beantwoorden en die hebben wij eerder beantwoord in de afgelopen jaren en waren unaniem van overtuigd dat nut en noodzaak belangrijk is om die stap te maken, omdat die stap geredeneerd vanuit een mogelijke kansrijke nieuwe gemeente ons daadwerkelijk kansen biedt. Niet alleen kansen in, is het dan een halvering van het ambtelijk personeel? Nee, het zal direct niet eens als een vermindering leiden, maar kan wel leiden tot specialisme, tot een sterkere deskundigheid, diepgaandere advisering, een gesprekspartner zijn van de organisaties en de instellingen waar je mee te maken hebt. En laten we ook heel eerlijk zijn, wat u nu vraagt van sommige mensen die twee of drie onderdelen van beleid in hun functie hebben om daarbij continue deskundig te blijven, je te ontwikkelen, je in te lezen en daarmee grote partners op een gelijkwaardige manier de discussie mee aan te kunnen gaan dat bestaat niet meer. En die kans willen wij niet alleen ambtenaren opnieuw bieden, want daar moet je wel iets voor doen, daar moet je ook voor reorganiseren en die willen we ambtenaren bieden, maar in wezen dus ook onze partners waar we mee in ketens verbonden zijn, maar daarmee ook het resultaat voor onze inwoners omdat je kwalitatief gewoon wat meer neerzet dan als je op dit moment doet. En dat betekend dat je concreet in het proces verdere stappen moet zetten. We kunnen discussiëren in december of we nou de intentie uitspreken om een verdere stap om de herindeling te onderzoeken, we kunnen zeggen in principe willen wij herindelen mits dat door het onderzoek bevestigd wordt maar dat gaat erom dat we uit die molen van met zand komen en stappen gaan maken en echt zeggen nou gaan we onderzoeken met deze drie gemeenten op een gegeven moment we hebben de intentie als daar uit komt dat het beter wordt om dan de stap ook te zetten, dus dat gaan we daadwerkelijk onderzoeken. Heb je een herindeling scan voor nodig maar dat is niet alleen het enige want dan zou het bijna alleen op financiën bepaald worden en het is zoveel meer als dat. Het economische beleid, de invloed die je in de regio kan uitoefenen. En ik geef u toch een klein vergelijk want ik vond het mooi dat we in dat gesprek, dat rond de tafel gesprek, wat ook verwoord is in de strategische agenda, ook de gemeente Groningen aan tafel had. Een gemeente die op onderdelen al zegt; weet je ik heb niet zoveel zin meer om met die andere gemeenten samen te werken, we doen het weer zelf want dan kunnen we doorpakken. Onze eigen deskundigheid, dan kan er wat geregeld worden en dat kun je ze ook niet kwalijk nemen want anders ga je en het tempo en het resultaat van de zwakste schakel uit de ketting halen. En dan komt de vraag; verdienen onze inwoners dat?. Ik denk dat wij meer hebben te bieden. Dus we moeten concrete stappen maken om het verder te onderzoeken en in die zin ook te benoemen wat de toegevoegde waarde is. terwijl de toegevoegde waarde, en dat heeft mevrouw Möhring ook gezegd, niet is in; hoeveel eurootjes houd ik over, hoeveel aanvragen heb ik meer behandelt of hoeveel bezwaarschriften heb ik minder gekregen. Nee, hoe kan ik optimaal de burger bedienen, goed antwoord geven, deskundig antwoord geven en de juiste adviezen. Want we worden veel meer een netwerk organisatie dan alleen maar een beleidsbepaler. Burgernabijheid, draagvlak. Burgernabijheid is één van de aspecten dat is een nieuwe benaming maar wat wij nu verstaan onder dorps- of wijkgericht werken. Als je een grotere gemeente hebt kun je een grote backoffice organiseren, waar je die dan ook huisvest, of hoe je dat ook verdeelt, maar het belang is dat je burgernabijheid onderstreept. Dat kan je organiseren, misschien wel meer als nu, als kleine gemeente, dat je gewoon met het dorp in overleg bent, met de wijk, met een wijkvisie, met een dorpsbudget, misschien wel meer kleinere delen door hun zelf laat bepalen dan als dat hier nog via een voorstel moet, maar je kunt het organiseren, je kunt er mensen opzetten, die zijn niet afhankelijk van waar de backoffice gehuisvest is. Dus in die zin kun je beide combineren net zoals wij nu doen voor een deel van onze gemeente. Het Mondengebied daar ga ik niks over zeggen voorzitter, dat is herhaling van zetten en sommige dingen moet je gewoon in stappen doen. En Ocrea, ja ik ga met Ocrea in gesprek. Natuurlijk. Om te horen hoe en wat men ervaart. En waar ik nou juist zo heel erg blij om ben is dat er op een gegeven moment werd genoemd van ja maar wat gaat u nou eigenlijk doen met recreatie en toerisme? Nou en het was meneer Van Beek die daar vroeg van, ik herken het niet, het staat wel in het stuk. Het staat wel degelijk in het stuk dat wij mét het stuk historie wat wij kennen vanuit de veenkoloniën wordt beschreven is, maar ook zeg maar de slagroom op de taart, het Westerwoldse landschap, dat we dat natuurlijk toch graag willen behouden. Want dat zou met name diversiteit brengen in die nieuwe gemeente, meer kans op recreatie en toerisme, meer kans om met kracht te ontwikkelen en meer aan te bieden dan nu verdeeld is over de diverse gemeenten waardoor sommige plannen die goed zijn soms niet tot bloei komen of niet eens aan begonnen wordt. Meneer Idema stelt een hele hoop vragen en voorzitter ik had even de neiging om bij die vragen zo van wat betekend het nou voor de burgers en wat betekend het nou voor Bellingwedde en Vlagtwedde want nemen die nou wel deel of niet deel, wat betekend het voor de woningmarkt, het sociale domein et cetera. Meneer Idema wat betekend het als we niks doen, dacht ik toen.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik had ook vanavond een beetje meer in gedachten dat we gewoon wat meer duidelijkheid kregen over bijvoorbeeld een belangrijke thema zoals werk. En ik dacht niet dat ik gezegd had dat Vlagtwedde en Bellingwedde nog als uitgangspunt heb genomen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee u vroeg of doen ze nou wel mee, niet mee
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik weet dat ze niet mee doen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is dan helder.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee ik dacht dat ik het ook niet zo gevraagd had hoor.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat scheelt weer.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar het gaat me vooral om over dat werken wat een hele belangrijke thema is, bovenaan staat dat op de presentatie, en de burger, de burgernabijheid namelijk, dat zijn wel hele belangrijke punten voor ons.
  • 6:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja volgens mij heb ik het over een stukje burgernabijheid al gehad op een gegeven moment en het mooie is dat een van die gesprekspartners aan die ronde tafel, en ik ken hem ook, is een collega van mij, Hayo Apotheker, die Zuidwest-Friesland bestiert, ongeveer 60 dorpen om u maar een indicatie te geven, waarin de dorpen gewoon een deel van de tijd een dorpen coördinator hebben met budget wat daarvoor beschikbaar gesteld wordt. Dus zelfs binnen bepaalde budgetten komt een heel college, en sorry, ook de raad er niet meer aan te pas. Dat beslist het dorp zelf. En daarmee haal je ook een beetje de moderne denkwijze naar voren dat wat je voor het ene dorp doet niet per definitie ook voor het andere dorp precies moet zijn. want in wezen gaat het er toch om, en dat is vanavond genoemd, meneer Mellies zei dat, het gaat om de identiteit. En de identiteit van een wijk of van een dorp is niet altijd gelijk. Daar moet je op inspelen en dus moet je ze beide kansen geven. Dat doen wij in principe ook, sommige wijken krijgen meer ondersteuning omdat daar meer een bepaalde problematiek is. Als in, nou laat ik een goed voorbeeld noemen meneer Van Beek, Mussel of Onstwedde, waar ze toch iets meer als in sommige andere wijken binnen onze gemeente gewent zijn om zelf de oplossing te zoeken, om zelf de handjes uit de mouwen te steken en er iets aan te doen of in ieder geval vanuit een hele positieve gedachte zelf tot oplossingen te komen, dat is wat gevraagd wordt in dorpen. En daar moet je ook een beetje op inspelen, het kan betekenen dat je bij het ene dorp wat meer doet als bij het andere. Dat vul je in, dat is niet afhankelijk van de schaal van de gemeente, die kans wordt alleen maar groter bij een grotere gemeente en dat we dan tot oplossingen zouden kunnen komen op een gegeven moment ook in het kader van een regionaal woon- en leefbaarheidsplan en dan heeft u het over de woningmarkt dan heeft u het over voorzieningen dat je in een gemeente van 73.000 met dit gebied makkelijker tot keuzes komt wat waar wel. in plaats van allemaal hetzelfde te willen en het dan niet goed te kunnen onderhouden dat lijkt mij een logisch antwoord. En de landbouw, de transformatie, nee er komen niet ineens allemaal bio-bedrijven meneer Idema want daar hebben we de agenda van de Veenkoloniën voor en die gaat over grenzen heen, dit is het voordeel. Draagvlak wordt genoemd, ik constateer dat de PvdA eigenlijk zegt we blijven heel consistent, we hadden het graag gezien met 5, maar als het niet gaat moet je verder met 3 op een gegeven moment want er moeten wel stappen gezet worden. Ja en u doet een uitspraak over de provincie en die laat ik voor u. Ik vind het inderdaad wel jammer, ik vind het ook wel een beetje een lastige als je zegt dat het beleidskader overend blijft, dat je gaat voor toekomstbestendig en bestuurskrachtig en daarna zegt u mag het zelf invullen dan gaan we kijken wat bestuurskrachtig is. Ja, meneer Goedhart Borgesius, leuk dat u er weer bent. U legt nog even de problematiek opnieuw van de sociale werkvoorzieningsschappen bloot en ik denk ook dat u daarmee een kwestie aanstipt die heel veel vergt van gemeenten, dat we het best lastig hebben om met zoveel gemeenten tot een uitwerking te komen, dat is altijd het gevolg van toch diverse schalen wat opnieuw gaat ontstaan onder dit provinciale bestuur, maar daar moeten we ons niet door laten tegenhouden. We zouden zo robuust kunnen worden dat we de vierde gemeente van Noord-Nederland zouden kunnen zijn. Die dus ook invloed uit kan oefenen, invloed op agenda’s van Noord-Nederland, van SNN, van Duitsland over de grens heen en dat betekend op een gegeven moment dat je echt daadwerkelijk meer gewicht in de schaal kan leggen, met minder partners tot overeenstemming hoeft te komen en meer invloed uit kunt oefenen en dat is denk ik wat je graag wilt in het kader van het belang van je inwoners, maar ook met de democratische legitimatie zoals die in wezen hoort te zijn. en daar moet je stappen voor nemen om op dat proces terug te komen. Ik kijk nog even rond voorzitter want ik hoor u, dus ik denk dat ik zo’n beetje aan het eind moet komen. En ja ik ben het met meneer Mellies eens, identiteit is afhankelijk van één ding volgens mij; van mensen. Mensen in wijken, mensen in dorpen, wij zijn Knoalsters, deze gemeente bestaat 46 jaar en op een gegeven moment hebben we het overgenomen. Voorheen was dat de gemeente Onstwedde en de gemeente Wildervank. We zijn blijkbaar wel allemaal grunningers, dus we doen ons dan wel, ja toch, dus dan denk ik, ja ok ik zei niet van geboorte, dan moet ik weer een ander woord gebruiken, nou ik weet het niet, volgens mij lukt dat nooit. Als Friezin? Nee, dat kan niet. nee, maar ik bedoel ermee te zeggen we zijn wel allemaal van deze provincie, daar hebben we het dan ook over op een gegeven moment en op het moment dat we het hebben over een wat grotere gemeente die door samenvoeging zou kunnen ontstaan dan hebben we ineens last van onze identiteit, dan denk ik ja dan ben ik het echt met meneer Mellies eens dat is flauwekul. Identiteit maken mensen, in hun wijk, in hun dorp, in hun streek, in hun hele gebied of niet en die is niet afhankelijk van wat dan ook. En we kunnen zelfs over die grenzen, los van identiteit, samenwerken, dat blijkt wel uit de goeie samenwerking in de agenda van de Veenkoloniën. Volgens mij is het een kwestie van het goede willen van onze inwoners, voor onze ondernemers en komt het op een beetje bestuurskracht en lef aan om daarvoor te durven kiezen. Dank u wel.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Is er iemand die behoefte heeft aan een tweede termijn? Ja, meneer Mellies.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja even een korte vraag weer. Ik hoorde de portefeuillehouder net zeggen dat we ernaar streven om in december een intentieverklaring uit te brengen richting de overige gemeentes. Maar ik had een beetje het idee vorige week in Pekela en ook met het terughoren van de vergadering in Veendam, die spreken eerder over voorjaar 2016 geloof ik. Weet u daar iets meer van? of
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 1:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het belangrijkste is het proces en in het proces hebben wij volgende week opnieuw een afspraak binnen de stuurgroep in het kader van wat is er nu in drie raadscommissies opiniërend besproken, hoe gaan we daar verder mee, proberen wij voor de december vergadering een eenduidig raadsvoorstel tot stand te brengen zodat we op dezelfde manier eenzelfde stuk aan de drie raden voor kunnen leggen en we kunnen discussiëren over is het nu een principe besluit, is het intentieverklaring, is het een besluit om verder onderzoek te doen, dat moeten we even uitdiscussiëren met zijn drieën in het proces want wat het belangrijkste natuurlijk is; is er geloof en vertrouwen om een stap te zetten. Want als je dat niet hebt dan zou het toch doodzonde zijn om allerlei onderzoeken te gaan doen, daar geld aan uit te geven en te constateren dat je het eigenlijk niet wil. Dan komen we weer bij dat trauma waarbij de bruidegom ineens koudwatervrees heeft en niet verschijnt. Nou dat zou ik zonde vinden voor de organisatie dus wij gaan proberen die uitspraak in december te doen om echt stappen, en of die stap dan tot een intentiebesluit of hoe je het wilt noemen, valt, in december of in januari, februari of maart, vind ik minder interessant. Als je maar weet waarvoor je gaat.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar dan komen we voor die tijd nog wel met de gemeenteraden bij mekaar om mekaar even diep in de ogen te kijken en mekaars nieren te proeven.
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft gelijk dat had ik moeten beantwoorden in het proces. Natuurlijk, en dat hebben we ook eerder aangegeven, als we het besluit in december hebben genomen en we gaan er vol voor, om de stappen verder te zetten, dan is het, en daar hebben we het in het fractievoorzittersoverleg ook over gehad, dan is het natuurlijk belangrijk dat we in een proces komen waarin de raden met elkaar gespreken van hoe is onze rol precies in het proces, wat willen we bewerkstelligen, net zo goed als we in het proces aan moeten geven van hoe gaan we nu richting bevolking en dan zul je ook iets kunnen zeggen of wat je voornemen is want anders heb je niks te vertellen en daarover met ze in gesprek net zo goed als we dat zullen doen met maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijfsleven, onderwijs, noem maar op om gewoon toch wel de richting die je dan met elkaar in zou willen slaan om dat toch wel te bespreken en verder de nieren van onze bevolking te proeven.
  • 0:43 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed ik denk dat we hier nu genoeg over gesproken hebben, voorlopig op dit moment, zal worden vervolgd denk ik. Als ik kijk naar de laatste vraag die gesteld wordt met de strategische agenda dan heeft u kunnen horen hoe de fracties erover denken. U heeft de bedenkingen ook, ik neem aan dat u die meeneemt. En dan kunnen we denk ik constateren dat de meerderheid zegt van nou zet maar door. Is dat een juiste conclusie?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb het niet goed verstaan.
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zei het ook niet helemaal duidelijk denk ik. We hebben nu gesproken over de strategische agenda en het voorstel is om in december in de raadsvergadering verder te gaan met een intentieverklaring, nou de burgemeester heeft al aangegeven we weten niet of dat helemaal gaat lukken. Maar om hier met dit proces door te gaan, ik denk dat de meerderheid daarvoor is en we hebben de bedenkingen van alle fracties gehoord en ik neem aan dat de burgemeester die meeneemt, het college die meeneemt. Is dat een juiste constatering?
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dat waag ik te betwijfelen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ok
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik ook een beetje want wij, als fractie zijn we er nog niet uit. We hebben heel duidelijk gezegd dat wij een raadgevend referendum willen. En we hebben nog niet inhoudelijk verder gesproken hoe wij, of wij die intentieverklaring ondertekenen gaan.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, helder. ja?
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zei zojuist tegen u dat waag ik te betwijfelen want toen spitste u dat een beetje in uw conclusie trekking toe over de bedenkingen die door verschillende fracties zijn uitgesproken en ik denk dat de portefeuillehouder degene die dan een bedenking heeft uitgesproken dat heeft weerlegt of beantwoord al of niet naar tevredenheid in de termijn die de portefeuillehouder heeft gekregen vanzelfsprekend. En dat gezegd hebbende, u heeft als voorzitter de kans gegeven voor een tweede termijn en als daar dan niet op gereageerd wordt dan denk ik dat u datgene moet gaan besluiten en dan niet meer vragen aan de portefeuillehouder, wie het dan ook mag zijn, om de bedenkingen mee te nemen. Want daarvoor is juist het woord gevoerd.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is juist wat u zegt, maar de suggesties die genoemd zijn door de verschillende fracties neem ik aan dat die wel duidelijk zijn overgekomen. En dat was wat ik zei. Mevrouw Galama.
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, want u zegt dat zo wel, bedenkingen en opmerkingen, maar de zwaarte die daaraan wordt toegediend die kan ik niet volledig proeven natuurlijk. Ik begrijp de opmerking van de SP, maar aan de andere kant proef ik van de stappen om verder te gaan en om in december met een voorstel te komen waardoor de drie raden wordt gedeeld daar ga ik vanuit dat ik daar verder mee mag gaan. en als ik aangeef dat als wij stappen doen en we doen verder en we gaan naar de bevolking toe dan komt dat in de richting van de stemverklaring van de SP, dus dan voel ik nog steeds geen rem en dan is mijn vraag wel voel ik dat goed, hoor ik dat goed, want dan weet ik hoe ik verder moet gaan. en dat geldt hetzelfde ik bedoel van de PvdA en van de VVD en van D’66 en GBS heb ik het wel gehoord, van het CDA heb ik ook de neiging, maar die heeft het niet met volle mond uitgesproken en van meneer Van Beek weet ik niet die heeft beide kanten benadrukt, we staan waarvoor we staan maar we hebben ook wat vraagtekens, dus die duidelijkheid heb ik niet.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het is volgens mij de bedoeling om vanavond die helderheid te krijgen dus vandaar ook mijn vraag. Meneer Idema.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter zoals de burgemeester dat verwoord klopt het.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Mevrouw Galama de portefeuillehouder die gaf net aan van we gaan als drie burgemeesters of colleges of hoe ik het maar even noemen mag met elkaar in gesprek om eventjes te bekijken en te bespreken hoe deze avonden zijn verlopen. Kijk en daarvan denk ik van nou dan kan dus even uitgesproken worden wat de gevoelens zijn van alle drie gemeentes en dat u daarna komt met een stuk in december wat naar alle drie colleges gaat is voor mij niet meer als vanzelfsprekend.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat zegt nog niks.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Met alle respect voorzitter als ik daar nog één opmerking over mag maken dan hecht ik meer waarde aan de uitspraak die de heer Van Beek vanavond ook heeft gedaan, dat ze volledig achter het bestuursakkoord staat.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek wilt u hier op reageren?
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Een goed verstaander heeft volgens mij een half woord nodig.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wij hebben vanavond een appèl gedaan om wat meer inzicht te creëren, we gaan ervan uit dat u richting dat voorstel wat dan gaat komen in december daar aan bijdraagt. Dus ja, ga verder en werk daar aan.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan denk ik dat het nu helder is waar we staan.
 • 05 Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming
  • 05. Jaarverslag commissie rechtsbescherming 2013 en 2014 (636,63 KB)
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 5; Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming. En dan wil ik het woord aan u geven.
  • 5:30 dhr. S. Spoormans
   Eens kijken of hij werkt, ja. Voorzitter bedankt voor de uitnodiging om hier iets te komen vertellen over ons werk als adviescommissie voor de bezwaarschriften. Aanwezig zijn op dit moment de drie vaste leden van de commissie die eigenlijk het grootste gedeelte van de zaken behandelt. Het jaarverslag 2013-2014 is nu onderwerp van gesprek. Het betekend dat we het daar ook over kunnen hebben, hoewel ik me goed voor kan stellen dat er bij velen veel belangstelling bestaat over hoe het er op dit moment aan toe gaat maar ik kan van tevoren aankondigen dat wij daar niets over zullen gaan zeggen omdat dat geen onderwerp is op dit moment. De meeste cijfers staan in het jaarverslag, ik denk dat het niet boeiend dat ik die hier ga herhalen of kort samenvatten. Wat niet in het jaarverslag staat is hoe wij feitelijk te werk gaan en misschien dat dat nog even kort toegelicht kan worden. Wij gaan over bezwaarschriften, dat betekend over besluiten van de gemeente. dat betekend dat wij niet gaan over klachten, daarmee zeg ik niet dat er nooit klachten bij ons in de hoorzitting naar voren worden gebracht, maar dat is niet waar wij in feite over gaan en wat wij dan de klager ook op dat moment proberen duidelijk te maken. Tegelijkertijd proberen we dan wel om te kijken of datgene wat de achtergrond van de klacht is of wij die gelijktijdig gewoon kunnen meenemen zodat de mensen tevreden ook weer met een antwoord kunnen vertrekken. En dan heb ik eigenlijk het belangrijkste gezegd van ons werk en dat is luisteren, goed luisteren naar wat mensen zeggen. Niet iedereen is in staat om datgene wat hij vindt en denkt ook op papier te zetten en aan anderen toe te vertrouwen. Wij merken vaak dat het bezwaarschrift redelijk summier is en als de zitting dan begint krijgen de bezwaarmakers altijd als eerste de gelegenheid om het bezwaarschrift toe te lichten en dan komt er veel op tafel. Er is altijd een vertegenwoordiger van het college of van ja meestal het college, van de burgemeester aanwezig om balans ter brengen in datgene wat wij te weten krijgen want wij baseren ons advies op het dossier dat we krijgen aangereikt, dat de burger ook heeft, en op datgene wat er tijdens die hoorzitting aan ons wordt verteld. En nou is het heel makkelijk om dingen te vertellen die niet helemaal waar zijn en vandaar dat het ook goed is en belangrijk is dat de vertegenwoordigers van de gemeente ook goed daar op reageren en over het algemeen gebeurd dat ook heel goed, maar het is nadrukkelijk wel een beperking in ons werk, wil ik daarmee aangeven. Mensen die met een bezwaarschrift komen weten vaak, hebben vaak al een lange geschiedenis met de gemeente en nemen dus hun hele historie achter op hun rug mee die zittingzaal in. dat betekend dat wij toch regelmatig moeten zorgen dat we focussen op datgene waar we het die avond over moeten hebben, namelijk het besluit waar ze bezwaar tegen gemaakt hebben. Maar dat betekend ook dat in de relatie tussen die burger en de gemeente al het een en ander kan zijn voorgevallen en daar moeten we, en proberen we ook, zo goed mogelijk rekening mee te houden om recht te doen aan de belangen van die burger die ten opzichte van dat besluit in ieder geval nu voor ons zit om dan daar tegenop te komen. Ja, dit is eigenlijk, de zittingen duren gemiddeld een half uur, dus dat is ongeveer de tijdspanne die we uittrekken en die blijkt meestal wel voldoende te zijn. Burgers praten meestal een minuut of 10, 15 om hun bezwaar toe te lichten en de reactie van de vertegenwoordiger van het college dat kan veel korter omdat dat in het dossier meestal is opgenomen wat het college daarvan vindt en dan hebben we nog een minuut of 10 om vragen te stellen en verduidelijking te krijgen op die dingen die wij nog niet snappen of waar we iets meer van moeten weten om een goed advies te kunnen uitbrengen. Afsluitend sluit ik dan de hoorzitting als iedereen van mening is dat hij zijn verhaal goed heeft kunnen doen en daarna komt de raadkamer en dan praten wij als commissie intern wat we er van vinden samen met het secretariaat en komen dan tot een conclusie. Er zijn wel eens discussie, ik las het jaarverslag nog eens even dunnetjes over en ik dacht van niet dat ze nu gaan denken dat we altijd in meerderheid zitten te stemmen en moeite moeten doen om een eensluidend advies te kunnen uitbrengen, dat is niet aan de orde. We hebben wel discussies, we zijn het wel eens niet met elkaar helemaal eens, maar we komen er altijd toch in redelijke tijd wel samen op uit wat volgens ons dan de juiste uitkomst van dat bezwaarschrift zou moeten zijn. Ik denk dat ik verder het woord teruggeef en dat wij bereid zijn om op vragen in te gaan.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel meneer Spoormans. Zijn er nog vragen voor de commissie rechtsbescherming? Meneer Idema, SP.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb een aantal vragen. Heeft u het liefst dat ik de vragen in één keer stel? En dat u daarna antwoord?
  • 0:09 dhr. S. Spoormans
   Mag u. Wat u het liefst doet.
  • 1:44 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb gezien dat er een aantal bezwaren worden ingediend en dat naderhand de bezwaar wordt ingetrokken en dat staat er ook in dat stuk te lezen dat dat komt doordat de gemeente, zo heb ik dat begrepen tenminste, dat de gemeente naderhand stukken aanlevert dat het duidelijk is geworden. Wat met niet duidelijk is geworden daarin of de mensen dan in hun gelijk worden gesteld van hun bezwaar. Dat is me niet duidelijk geworden. Verder staat er dat, hoe moet ik dat zeggen, dat er een aantal bezwaren, u schrijft in uw jaarverslag dat het onverminderd hoog is, de bijstandsbezwaarden, kunt u uitleggen wat u daar precies mee bedoelt. En verder heb ik, nou bladzijde 12, schrijft u in uw verslag dat u de gemeente heeft geadviseerd om wat minder stringent te zijn, wat minder streng en wat soepelder te zijn. U schrijft er niet in of u daar ook antwoord op heeft gekregen. Kunt u daar ook iets over vertellen? En ik heb niet begrepen wat doorzending is. Dat begreep ik niet. En de laatste vraag die ik heb dat gaat over het in 2013 staan in de kantlijn zeg maar, daar staan een aantal zaken die nog lopen, en ik zie dat in 2014 niet terugkomen. Dat waren de vragen eerst.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zou u daar op willen antwoorden?
  • 1:09 dhr. S. Spoormans
   Ja, zeker. Het bezwaar dat wordt ingetrokken, dat kan in twee situaties. Er is ook onderscheidt gemaakt in het jaar verslag in de twee verschillende situaties. De ene situatie is dat het college, de gemeente op basis van het bezwaarschrift en het besluit nog eens bekijkend en de achtergronden lezend tot de conclusie komt; dit had anders gemoeten, dit had anders gekund. En dan zelf al de conclusie trekt van nou die procedure hoeven we niet door te zetten, wij herzien ons besluit of we leggen nog eens uit waar het hem in zit. Dus dat is de ene kant van het verhaal, da andere kant is dat tijdens de hoorzitting er een doellichting wordt gegeven door het college, en wellicht ook door wrake van ons, dat mensen begrijpen dat ze eigenlijk kansloos zijn in de uitkomst. En dat kan ook daar ter plekke een reden zijn om dan te vragen als ze aangeven van ok nou snap ik het en nou heb ik geen probleem meer om dan te vragen betekend dat dan dat u uw bezwaarschrift intrekt en dan gebeurd dat dus tijdens de hoorzitting, dus die twee situaties die zijn te onderscheiden.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik er nog een vraag over stellen? Ik zag ook dat u daar ook onderscheid in maakte in uw grafiek, dat u enerzijds hebt wel gehoord door de commissie, anderzijds niet gehoord door de commissie. De laatste wat u net verteld was een minderheid hè
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   klopt, ja.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:54 dhr. S. Spoormans
   Het aantal bezwaarschriften in de sociale zekerheid dat dat hoog ligt, relatief hoog ligt. Daar staat een reden voor aangegeven in het jaarverslag en daar staat ook bij dat dat niet zo bijzonder is. We zitten hier in een regio waar ook veel mensen afhankelijk zijn van een uitkering. En dat betekend dus ook dat er uit die achtergrond meer besluiten worden genomen en dus ook besluiten waar mensen het niet mee eens zijn. Dus het is op zichzelf niet bijzonder wat hier in Stadskanaal gebeurd in de aantallen, maar het is wel zo dat er veel meer sociale zekerheid bezwaarschriften zijn dan bouwvergunningen of nou drank en horeca.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb, want de andere zaken van onroerend goed, noem maar andere zaken, die nemen af. Dat las ik. Bij sociale wetgeving minder.
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   klopt
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   klopt ook
  • 0:2 dhr. S. Spoormans
   ja
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Kunt u daar ook een reden voor geven wat u denkt.
  • 1:37 dhr. S. Spoormans
   Nou voor een deel heeft dat ook te maken met het feit dat in het omgevingsrecht er steeds meer gewerkt wordt door rijksregelgeving met een vergunning vrije bouwwerken. En procedures die simpeler zijn of juist ingewikkelder en daarmee uit de bezwaarronden gehaald zijn en waar men direct naar de rechtbank toe moet. Minder streng, wat wij wel tegenkomen is dat in de regelgeving staat dat mensen met, ik noem gewoon een voorbeeld, met een inkomen beneden 120% van de norm in aanmerking komen voor een bepaald toelage of iets extra’s. Wat we bij bezwaren wel tegenkomen is dat mensen met een inkomen, laat ik het heel scherp zetten, €10,- zitten boven dat percentage en die doordat ze erboven zitten niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming die een veelvoud van die €10,- is. De regelgeving is zo gemaakt, daar valt niks op af te dingen, maar ik weet dat er ook een gemeente is die op een gegeven moment gekozen heeft om dan te zeggen; ok, dan gaan we berekenen wat je had kunnen krijgen en dat trekken we vanaf wat je door je te hoge inkomen teveel hebt gekregen, dus dat het als het ware wordt aangevuld waardoor die schok tussen 119,5% en 120,5% niet dat volle bedrag is. Maar dat is een keuze
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ken ongeveer 10 regelgevingen die in dit land, en misschien wel 50, die op dezelfde manier werken. Dan is en dat kan, maar ik denk dat dan het beleid aangepast moet worden nationaal, maar het is natuurlijk toch wel bijzonder dat wij dat zelf allemaal zouden doen. Vindt u dat ook? Want u kijkt me zo vriendelijk aan.
  • 0:20 dhr. S. Spoormans
   Ja, ik trek me even terug op mijn rol als bezwaarcommissie, hier heb ik geen mening over. Wat wij in het jaarverslag gedaan hebben is punten benoemen waar wij denken van nou daar zou je wat mee kunnen, maar of daar wat mee gedaan wordt dat is aan u.
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ????????????????? de vraag van de heer Idema, dat u hebt dat dacht ik wel opgeschreven, want hij vroeg dat natuurlijk toch niet zonder reden. Nou ik bemoei met niet met meneer Idema hoor.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar het is goed
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry voorzitter. Goed dat u dat aanvult. Ik vroeg, of zij hebben een advies aan de gemeente gedaan, want zij hebben een adviserende rol, een advies aan de gemeente gedaan, wees daar wat milder in, in dat soort zaken. En ik vroeg daarbij van heeft u daar antwoord op gehad van de gemeente.
  • 0:46 dhr. G. Heiminge
   Toch even als u het verslag juist leest dan staat er niet dat wij dat hebben geadviseerd om dat te doen, maar als wij iets aantreffen in de zin van hoe het beleid wordt toegepast dan willen we nog wel eens zeggen dat het stringent is of iets dergelijks en dat ons dat opvalt. We zullen nooit een advies uitbrengen om dat aan te passen, maar wel in overweging te geven, maar de keuze is natuurlijk niet aan de commissie die is altijd aan de politiek. Dus wij zullen ons nooit bedienen van directe adviezen in de zin van u moet uw beleid soepeler maken.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ik heb per ongeluk advies gebruikt; aanbevelingen. Dat staat in de aanbevelingen. En ik denk dat dat ook min of meer een advies is toch?
  • 0:4 dhr. S. Spoormans
   Om daar eens naar te kijken, ja.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter mag ik als portefeuillehouder in deze dan even een nuancering aanbrengen. De letterlijke tekst is dat het een constatering is. Een constatering dat in veel gevallen slechts in minimale overschrijding van draagkracht bepaling aanleiding geeft om een voorziening in zijn geheel te weigeren. Dat is conform het vastgestelde beleid, punt. Et cetera. Een commissie mag dat constateren, maar die beveelt niet aan om het beleid bij te stellen en dit is een voorbeeld van een andere gemeente die u noemt, zo hebben we er nog 392 in den lande die misschien hun eigen beleid bepalen en de nuanceringen die ze daarin wensen aan te brengen. Maar het is geen aanbeveling waarvan u mag verwachten dat het college daar een keiharde uitspraak over doet, die heeft er kennis van genomen.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb toch nog behoefte om er even op te reageren.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het staat toch onder de paragraaf; aanbevelingen.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u daar op reageren mevrouw Galama.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De aanbeveling gaat over het boetebeleid. Dat is namelijk op een gegeven moment om het boetebeleid op een gegeven moment toe te passen op grond waarvan u vindt dat dat terecht is, dat is niet hetzelfde volgens mij als de marge tussen 119,5% of 120,5%, dat is even een klein verschil, maar over het boetebeleid heeft de commissie een uitspraak gedaan en daarvan hebben wij al een aantal keren geconstateerd dat wij dat ook volgen. Dus dat we niet de complete boete in rekening brengen maar zoals de aanbeveling ook is. Die wordt toegepast maar dat is niet hetzelfde waar u eerder op doelde in het kader van de minimale overschrijding van de vastgestelde norm.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Volgens mij waren dat de vragen van meneer Idema. Of niet? Of had u nog een.
  • 0:22 dhr. S. Spoormans
   Ik had er nog eentje dat was de doorzending. Soms komt het voor dat er een bezwaarschrift wordt ingediend dat niet door de gemeente behandelt had moeten worden, maar bijvoorbeeld naar de provincie had moeten gestuurd worden of naar een waterschap, dus dat het verkeerd hier terecht gekomen is. Wel in behandeling is genomen, wel bij ons voorgekomen, waar wij dan constateren van ja daar gaat de gemeente niet over.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Spoormans bent u ook betrokken bij andere gemeentes?
  • 0:3 dhr. S. Spoormans
   Ik ben betrokken ook bij andere gemeenten,ja.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En dat zijn dan gemeentes in de provincie?
  • 0:2 dhr. S. Spoormans
   En Drenthe, ja.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ok, dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog meer vragen voor de commissie rechtsbescherming? meneer Pals, D''66.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mijn eerste vraag is; waarom worden wij tweejaarlijks geïnformeerd en niet ieder jaar. Heeft dat een oorzaak? Want 2013-2014 dat is wel een en we zijn bijna in 2016, dan zit er wel een enorme ????? in. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, en dat heeft toch weer ook, ja ik heb wat problemen met mijn i-pad, hij schiet er steeds vanaf, maar dat is inderdaad uw aanbeveling over het boetebeleid, dat is een aanbeveling vanuit 2014. En ik denk misschien dat de portefeuille, maar ik weet niet of u degene bent daar op antwoord, maar of de portefeuillehouder daar op kan antwoorden, als je in 2014 een aanbeveling schrijft of tenminste je komt tot die conclusie dan neem ik aan dat het begin 2015 hier op tafel lag en dat het boetebeleid in die zin is aangepast, waardoor u waarschijnlijk minder werk heeft. Is dat ongeveer een terechte conclusie?
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien dat mevrouw Galama op die eerste vraag kan antwoorden?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou die eerste vraag was; 2013-2014.
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heeft alles te maken met de ondersteuning aan de commissie door de secretaris en de plaatsvervangend secretaris en dat heeft te maken gehad op een gegeven moment dat als gevolg van de planning dat een beetje in het geding is gekomen toen is er voor gekozen om 2013 en 2014 in één keer als een tweejarig verslag aan u te presenteren. En om gelijk antwoord te geven op de volgende; nee, dat lag niet op 2 januari 2015 op ons bureau. Dat is later gepresenteerd, het is ook door het college gezien en toen zijn ook de aanbevelingen meegenomen en weten we ook dat in een aantal gevallen de aanbeveling over het boetebeleid op een gegeven moment ook invulling heeft gekregen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even terugkomend op het eerste dat als je in 2013-2014 begrijpt het antwoord van de portefeuillehouder over de ondersteuning dan vraag ik me wel af want de commissie rechtsbescherming is een onafhankelijk orgaan voor de gemeente, u kunt gevraagd, ongevraagd kunt u ons adviseren, de raad, college en dat soort dingen, dat u dan niet meer op uw strepen staat en zegt we willen gewoon dat verslag klaar hebben. dat begrijp ik dan niet, want ik bedoel ik begrijp dat je personele tekorten misschien hebt maar ik begrijp u als commissie dat u denk ik misschien voldoende mans moet zijn en zeg maar wij willen wel 2013 en 2014 in 2014 verantwoord hebben, nou ja et cetera.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, mevrouw Galama toe maar.
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter volgens mij zijn dit inderdaad geen vragen die je aan de commissie zelf stelt, de commissie is door u benoemd en de secretariële ondersteuning wordt geboden vanuit onze organisatie, daar kennen wij in de planning uren voor, maar dat komt op een gegeven moment door de aantallen best wel eens een keer een beetje in het nauw. U heeft in het verslag ook kunnen zien dat we bijvoorbeeld een toename hadden als gevolg van de bezwaarschriften toen we de maatregelen namen op de WMO in een eerder stadium dus dat vraagt gewoon meer verwerking en ondersteuning en dus ook bij een jaarverslag op een gegeven moment prioriteiten stellen en deze is gewoon op een gegeven moment zo laat in de planning gekomen dat het zinvoller was om er gelijk dan van twee jaren dan verslag van te maken, heeft u ook prachtig vergelijk van hoe zit het ten opzichte van het jaar daarvoor want die vraag had u anders toch gesteld meneer Pals, dus dan denk ik dat geeft mooi inzicht als u dat anders zou willen dan zou u dus op een gegeven moment extra uw portemonnee moeten trekken als raad om een extra budget ter beschikking te stellen waar door een commissie eventueel extra menskracht in kan huren om dat verslag eerder op te hoesten. Daarbij nog opmerkend het is natuurlijk een adviesorgaan over de bezwaarschriften aan het college.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Compliment aan de portefeuillehouder dat ie zo in die context dat gaat uitleggen dat we dan inderdaad vergelijkingsmateriaal, maar ik denk wel dat we het een beetje serieuzer moeten aanvliegen de commissie rechtsbescherming want ik denk als je inderdaad twee jaar achter loopt en de commissie rechtsbescherming gaat ook over WMO en dat soort gevallen waarin en ik denk dat het voor ons als raad denk ik heel belangrijk is wat leeft er en hoeveel bezwaren zijn er want ik bedoel we praten hier nog steeds over een honderd en meer bezwaren waar het commissie mee werk heeft en dat zal ons wel interesseren en niet zo lang achteraf. Maar goed u heeft het uitgelegd.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voorzitter
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals daagt mij natuurlijk wel even uit door te zeggen van alsof wij wat later presenteren en over een termijn van twee jaar alsof daarmee de situatie niet serieus genomen zou worden, integendeel
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb niet gezegd dat ik het niet serieus, maar het is een serieus onderwerp voorzitter.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom gaan we er ook serieus mee om en ik vind dat u met zo’n opmerking mogelijkerwijze het gehalte van het geheel ontkracht. Als u de vergelijking trekt tussen de ????????????? het verslag wat een verslag is van een onafhankelijke commissie dat schrijven de collegeleden niet die hebben daar in die zin ook geen invloed op kunnen er hooguit op reageren, maar heel duidelijk aangeeft op een gegeven moment dat de verhoudingen over die twee jaar relatief hetzelfde zijn, dat over het algemeen de kwaliteit van het verweer en de mondelinge vertaling vanuit de ambtelijke organisatie die er toch zit om een toelichting te geven op wat er aan de kant van de organisatie vanuit de kant van het college dan als tegengas wordt geboden aan de degene die een bezwaarschrift heeft ingediend ik zou het jammer vinden dat we dat zouden ontkrachten, want ik denk op een gegeven moment dat totale dienstverlening in zijn totaliteit en hoe er om gegaan wordt met de bezwaarschriften en de aandacht die daar aan wordt geschonken op een gegeven moment eigenlijk alleen maar een compliment verdient.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik, we spreken steeds over onafhankelijke commissie en ik vind het heel mooi dat de portefeuillehouder antwoord, maar is dat ook het antwoord wat de voorzitter aan ons kwijt wil.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u daar op antwoorden meneer Spoormans?
  • 0:49 dhr. S. Spoormans
   Jazeker. Ik wil u niet tekort doen maar het jaarverslag maken is niet onze belangrijkste taak. En dat betekend dat als wij merken dat in de ondersteuning er wat haperingen zitten waardoor het wat later wordt dat wij niet dat als belangrijkste punt zien, maar ons werk gewoon om door te blijven adviseren en onze zaken af te handelen. Wij weten dat de stukken worden bijgehouden er gaat geen informatie verloren, er gaat geen kennis verloren, het is alleen een kwestie van het komt even wat later en ja een jaarverslag is mooier als het ieder jaar komt maar ik geloof niet dat wij daar echt moeite mee hebben als dat eens een keer in twee jaar gebeurd.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Allereerst ja niet echt een vraag maar wel een opmerking en onze complimenten voor het jaarverslag het geeft wel een mooi inzicht in uw belangrijkste taken om het dan maar zo te noemen, ook dank u voor de presentatie het heeft ons veel inzicht gegeven. Eén ding is hier vanavond nog niet benoemd, er is wel gesproken over de aanbeveling inzake het boetebeleid, zit nog een andere aanbeveling in wij zouden wel graag weten maar niet van u dan de portefeuillehouder ja wat is met die aanbevelingen inzake de rechtmatigheid gedaan. Kunt u daar een toelichting op geven?
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama, portefeuillehouder.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moet even zoeken meneer Boels, misschien kunt u hem iets verduidelijken, de vraag.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Op pagina 12 halverwege daar staat die aanbeveling inzake de rechtmatigheid en uiteindelijk zegt de commissie; we adviseren om voor ieder onderdeel een soort separate aanvraag, een format ontwikkelen, in die context.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is die overgenomen in die zin om het niet te complexiseren et cetera dus maar ik moet even omhoog kijken, vertel ik de waarheid of is er iemand die….nee? ok. Ik denk dat we hem overgenomen hebben.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Had u nog meer vragen meneer Boels? Meneer Mellies.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Even in het algemeen, was ik even benieuwd naar, als verweerders bij u, voor u verschijnen merkt u ook een toename in het aantal verweerders die zich laten bijstaan door derden. Bezwaarmakers die zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van bepaalde organisaties, zit daar een trend in?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunt u daar op antwoorden?
  • 0:15 dhr. S. Spoormans
   Niet opvallend nee, nee het is niet iets wat, ik kijk ook nadrukkelijk even naar mijn mede commissieleden, niet iets wat echt opvalt. Er zijn wel gemachtigden en vertegenwoordigers, maar het is niet zo dat het enorm is toegenomen. Dat idee heb ik niet.
  • 0:34 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Want u zei in uw inleiding dat het nogal eens voorkomt dat mensen dus heel summier een bezwaar indienen en ik kan me dan zo voorstellen dat in zo’n hoorzitting het dan opeens naar boven komt drijven en dat dat ja soms misschien best wel complex is om daar op te reageren. Is het trouwens wenselijk van uw zijde om, dat mensen dus een derde, zich laten bijstaan door een derde die verstand van zaken heb en die zich goed weet te verwoorden. Of is dat niet aan de orde.
  • 1:8 dhr. S. Spoormans
   Ik heb niet de indruk dat mensen tekort komen als ze niet iemand bij zich hebben die hun bijstaat. Wij beheersen de materie, op het moment dat mensen iets aanvoeren maar niet goed verwoorden of we merken dat er nog iets achter zit dan stellen we daar vragen over en dan komt het wel naar boven. Dus echt zoals ook een bestuursrecht de rechter actief is en op zoek gaat naar het recht en de waarheid doen wij dat ook proberen wij ook als wij zien dat er iets moeilijk tot uitdrukking wordt gebracht dan ondersteunen wij door middel van onze vragen iemand om datgene toch naar voren te brengen wat eventueel wel in zijn of haar belang is. Overigens datzelfde geldt voor de vertegenwoordiger van het college. Als we daar merken van het antwoord komt er niet helemaal uit, het blijft even hangen, dat blijft hij steken wat we wel graag willen horen dan vragen wij er ook gericht naar. Dus het gaat er ons om dat wij duidelijkheid krijgen wat het besluit is hoe het had moeten zijn en hoe het was en om te zorgen dat van hoe het was het komt daar hoe het moet zijn.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Degenen die bezwaren indienen zien die u ook als onafhankelijke commissie of is de beeldvorming dat zij u zien als nou als de gemeente, onderdeel van de gemeente.
  • 0:36 dhr. S. Spoormans
   In het begin weten ze dat niet, ik meld dat altijd bij het begin dat dat het geval is. en ik heb de stellige indruk dat de mensen als ze naar buiten gaan wel weten dat ze hun zegje hebben kunnen doen en dat wij niet de gemeente zijn, ook op het moment dat ze het hebben over van jullie besluit of dan geef ik ook aan van wacht even het besluit van de gemeente wij moeten daar iets van vinden. Dus het wordt wel benadrukt dat wij niet de gemeente zijn, dat wij dus als wij iets toelichten ook dat dat iets is wat wij zien en wat, vanuit onze buitenstaander positie.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus eigenlijk zegt u van; wij stappen binnen, wij bellen aan bij wijze ???????????? en dan zeggen we wij zijn een onafhankelijke commissie.
  • 0:17 dhr. S. Spoormans
   Ja, als ze binnenkomen gaan ze zitten dan stel ik de leden voor en zeg dat wij onafhankelijk zijn, niet werken bij, dan meld ik altijd dat het secretariaat wel werkt bij de gemeente maar nu voor ons. Ik wijs aan wie de vertegenwoordiger van het college is en dan zijn de posities duidelijk.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Misschien een rare vraag, ja rare vragen bestaan niet, maar hoe wordt daar op gereageerd als u dat zo zegt.
  • 0:17 dhr. S. Spoormans
   In het begin wordt het voor kennisgeving aangenomen, maar mijn ervaring is dat als mensen naar buiten gaan ze heel blij zijn dat ze hun verhaal hebben kunnen doen en vol hun zaak naar voren hebben kunnen brengen. Ze gaan tevreden naar buiten.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies? Nee. Zijn er nog andere vragen? Dat is niet het geval. Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst en voor uw bijdrage en beantwoording van de vragen.
  • 0:1 dhr. S. Spoormans
   Graag gedaan.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan stel ik voor dat we de vergadering even 10 minuten schorsen zodat we de presentatie even klaar kunnen zetten enzovoort. Ja?
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik zou het op prijs stellen als iedereen weer plaats neemt.
 • 06 Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskanaal, Veendam
  • 06. Strategische Agenda 3 Pekela Stadskanaal Veendam (280,68 KB)06.1. Concept Strategische Agenda (886,64 KB)06.2. Bijlagen 1 tot en met 6 (821,85 KB)06.3. Presentatie SA3 (91,01 KB)06.4. College over Strategische Agenda 5 (15,95 KB)06.5. Eindverslag Strategische Agenda 5 (1,38 MB)06.6. College over opdrachtformulering SA3 (56,9 KB)06.7. Grenzeloos Gunnen I (2,41 MB)06.8. Grenzeloos Gunnen II (671,94 KB)
  • 0:2 schorsing
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan zijn we bij agendapunt 6 gekomen; Strategische Agenda 3 Pekela, Stadskanaal en Veendam. Voordat we de presentatie wordt gehouden door mevrouw Möhring wil ik mevrouw Galama het woord geven als portefeuillehouder.
  • 3:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben vanavond de presentatie van de Strategische Agenda 3, zoals we hem noemen. Wij hebben in eerdere processen bij elkaar gezeten om te spreken over de bestuurlijke organisatie in de provincie Groningen en daar kennen we zo langzamerhand een jarenlange traditie voor, want ik denk dat dat al in 2010 was dat wij voor het eerst op een gegeven moment discussieerden over wat is nut en noodzaak van opschaling en hoe zouden we dat in willen vullen en waarom vinden we nut en noodzaak belangrijk, en dat is de afgelopen jaren versterkt ook doordat de 3 decentralisaties onder andere op ons afkwamen. Wij hebben nog naar aanleiding van de ????procedure van het vorige college van Gedeputeerde Staten zeg maar gepoogd om te kijken of we met 5 gemeenten een strategische agenda tot stand konden brengen en dan vanuit onze oorspronkelijke gedachte van Zuid-Groningen, een gemeente Zuid-Groningen, die heeft ook voorgelegen op uw tafel, dat was in maart van dit jaar, waarbij we toen geconstateerd hebben dat die eigenlijk inhoudelijk niet zwaar besproken is geweest omdat Vlagtwedde, Bellingwedde toen de Strategische Agenda al hadden besproken en hadden besloten om dat te zien als een basis voor het voortzetten van hun wens om gezamenlijk een nieuwe gemeente te vormen, we hadden toen ook net de provinciale staten verkiezingen achter de rug en gezien de nieuwe samenstelling van Staten en college eigenlijk een beetje de afwachting hoe gaat dat zich vormen wat zal van daaruit de lijn zijn om verder te gaan met het onderwerp van de bestuurlijke organisatie en eigenlijk hebben we op 30 maart van dit jaar toen gezegd van nou laten we constateren dat de Strategische Agenda in die zin van de 5 niet verder besproken hoeft te worden, dat we een voorkeur hebben van als het dan stagneert om door te gaan met zijn drieën en ook even in afwachting van wat is nu de lijn die de nieuwe college van Gedeputeerde Staten en onze provincie kiest. Nou dat heeft zich uit gekristalliseerd daar bent u ook van op de hoogte gebracht door de provincie door de brief van Gedeputeerde Staten wat de stand van zaken was over het open overleg en ook uiteindelijk met de brief op de hoogte gebracht dat ze die procedure hebben gestopt en van mening waren dat het van onderop tot stand moest komen. Dat heeft voor ons betekend eigenlijk zoals we ook eerder besproken hadden dat aan nut en noodzaak nog niks veranderd was en daardoor hebben de drie colleges van Pekela, Veendam en Stadskanaal zeg maar de handschoen weer opgepakt en opnieuw aan Anneke Möhring, die zit naast mij, want die had ook de SA 5 geschreven om opnieuw een verdiepingsslag te maken te komen tot een strategische agenda van deze 3 gemeenten in de hoop dat dat een afwegingskader voor u kan zijn om in ieder geval een intentieverklaring af te geven of een richting te bepalen om met dit onderwerp verder te gaan. dus ik stel mij voor dat we de presentatie laten geven door mevrouw Möhring en daarna op een gegeven moment inhoudelijk kunnen discussiëren over het vervolg en of dit inderdaad een voldoende afwegingskader voor u kan zijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Aan u het woord mevrouw Möhring.
  • 9:59 mevr. H. Möhring
   Ja, u kunt mij horen hoop ik, ik hoor mijzelf in elk geval. Ik zal het dingetje erbij pakken. Mijn naam is dus Anneke Möhring, ik ben geïntroduceerd door mevrouw Galama. Ik zal geen dingen vertellen die als u het stuk heeft gelezen die nieuw zijn, maar ik zal proberen in een minuut of 10 de hoofdpunten eruit te halen, in de hoop dat dat uw discussie straks ook vergemakkelijkt. Context, ik ben dus door de stuurgroep SA 3, en het SA 3 klinkt ????????? maar Strategische Agenda 3 klinkt al beter, maar door een stuurgroep bestaande uit de colleges van Pekela, Stadskanaal en Veendam gevraagd om een Strategische Agenda voor die 3 gemeentes op te stellen. De vraag daarbij was; ga uit van maatschappelijke opgaves en kijk welke kant ze een eventuele herindeling zou kunnen bieden. Doe dat ook door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaand materiaal, ga niet opnieuw allemaal dingen opnieuw uitvinden maar kijk wat er al ligt, praat met de colleges, gebruik ook het materiaal uit de SA 5 zover dat relevant is en betrek daarbij ook externe partijen. Dus wat we hebben gedaan, en ik zeg we omdat ik het niet alleen heb gedaan, maar uit de verschillende gemeentes hebben ook ambtenaren daarbij geholpen om het juiste materiaal op tafel te krijgen, wat we hebben gedaan is gesprekken voeren in elk van de gemeentes met de besturen, heleboel stukken bekeken natuurlijk en er zijn een heleboel stukken dat heeft u zelf ongetwijfeld ook al in het verleden gezien en we hebben op enig moment, eind augustus, hebben we een aantal externe partijen om tafel gehaald in het “rond de tafel gesprek”. Dat is ongeveer 12 personen, u heeft een lijst kunnen zien in de bijlage van de organisaties die daarbij waren uitgenodigd en dat gaat van onderwijsinstellingen tot zorginstellingen tot VNO-NCW bedrijven. Stad Groningen was er ook bij aanwezig en daar was ook een, wat wij noemen, de ervaringsdeskundige, burgemeester van Súdwest Fryslân, de heer Apotheker die ook kon reflecteren op het proces wat zij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Op basis daarvan is het stuk tot stand gekomen, daar staat op de sheet ook het een en ander over voorgeschiedenis, maar volgens mij heeft mevrouw Galama daar voldoende over verteld, Jansen 1, Jansen 2. Bestuur van de provincie, wat natuurlijk wel gewisseld is in de tussentijd, de provincie houdt inhoudelijk onverkort vast aan het beleidskader, dus gaat nog steeds uit van de wens om tot bestuurskrachtige gemeentes en toekomstbestendige gemeentes te komen, maar doet dat wel op een iets andere manier. Minder dwang van bovenaf en meer van onderuit het proberen te laten ontstaan en te stimuleren. Even een beetje bladeren hoor. De bevindingen, er zijn 5 prioriteiten die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen die voor de 3 gemeentes gelden en ook voor het gebied als geheel. Dat zijn de 5 onderwerpen die u er onder ziet staan, die zal ik straks allemaal stuk voor stuk kort langslopen. Voorafgaand per ????? zijn er 3 eigenlijk hoofdconclusies en de eerste daarvan is dat de 3 gemeentes aanvullend zijn op een aantal gebieden. Dat is niet iets wat ik zelf heb bedacht, maar daar is onderzoek naar gedaan door het CAB o.a. en die hebben geconcludeerd dat de 3 gemeentes als het gaat bijvoorbeeld om de samenstelling van de economie, als het bijvoorbeeld gaat om het landschap, als het bijvoorbeeld gaat om de balans tussen kernen en dorpen en dichtbevolkte gebieden, dat het redelijk in evenwicht is, dat het elkaar in elk geval niet dwarszit en dat het elkaar op een aantal punten ook aan kan vullen, ook als het gaat om bijvoorbeeld het voorzieningen niveau. Een tweede conclusie is dat de 3 gemeenten meer gezamenlijk cultuurhistorische achtergrond en identiteit hebben dan wel eens wordt veronderstelt. En u heeft hopelijk het stuk ook van Hendrik Hagmar kunnen zien wat achterin in de bijlage is opgenomen we hebben hem gevraagd kijk nou eens vanuit je eigen vak, hij is directeur van het Veenkoloniaal museum, kijk nou eens naar dat gebied en geef nou eens aan of er lijnen liggen naar het verleden, nou dat heeft u kunnen lezen we hebben het integraal opgenomen. Belangrijke conclusie van hem is dat er een groot gedeeld gezamenlijk verleden is en hij trekt dat dan vervolgens ook door naar de toekomst en zegt je zou eigenlijk die geest van vroeger moeten benutten ook voor nu. Nou dat is een persoonlijke mening, maar het onderliggende, de constatering dat de historie voor een deel gemeenschappelijk is dat is anders dan wel eens wordt veronderstelt en dat vonden wij ook wel belangrijk om aan te geven. een derde conclusie is dat er een groot en breed gevoelde behoefte aan duidelijkheid is. we merkten dat ook in het gesprek met die externe partij die eigenlijk stuk voor stuk unaniem aangaven er moet nu zo langzamerhand echt wel duidelijkheid komen. We praten er al zolang over kan linksom gaan kan rechtsom gaan maar het is wel belangrijk dat er nu een keuze op tafel komt. en de maatschappelijke problemen worden er niet minder om. Dan zal ik elk van die 5 onderwerpen langslopen. Om te beginnen met de economie en arbeidsmarkt, dat is het onderwerp wat altijd denk ik in dit gebied op nummer 1 komt want dat is de belangrijkste opgave op dit moment, zorg dat er meer mensen aan het werk worden en zorg dat de economie weer steviger gestimuleerd kan worden. Het lastige hierbij is dat je als overheid geen directe invloed hebt, je kunt niet zorgen dat het gaat gebeuren maar je kunt wel stimuleren en faciliteren. En wat het voordeel kan zijn om hierin samen op te gaan trekken met een groter gebied is dat je dat grotere gebied duidelijker een gezicht kan geven, dan is het wel nodig dat je een duidelijke focus hebt, ook in de soorten economieën die je in huis hebt, nou in wat er nu al gebeurd in de gemeentes liggen aanknopingspunten, industrie agro gerelateerd en innovatief zijn de kernwoorden die daarin vaak naar voren komen en doordat aan te grijpen en met zijn drieën vervolgens duidelijk naar omliggende gebieden en ook naar bedrijven duidelijk te maken dat je daarvan bent, kan je beter die verbinding gaan leggen naar andere gebieden waar het economisch wat meer bewegelijker is. ????????? vervolgens met een krachtig en op arbeidsparticipatie gericht sociaal beleid, ook voor het gehele gebied, en je kan daar eenduidiger en ook slagvaardiger in optreden. Wel van belang dat je dan daadwerkelijk ook wel die visie daarop ontwikkeld en dat profiel scherp maakt. Tweede onderwerp; een laagdrempelig en ook toegankelijk bestuur. En dit is een onderwerp waarvan we merkten dat in de gesprekken met bestuurders dat die hier ook een belangrijke zorg zit als het gaat over herindeling en de zorg is dan ja we staan nu dicht bij onze burgers we weten wat er speelt, wat gebeurd er nou als je straks gaat opschalen, is er dan niet een risico dat je verderaf komt te staan. En ja dat risico is er, zeker als je niks doet, als je alleen maar gaat opschalen. Dus als je dat risico wilt verminderen of zelfs wilt tegengaan is het van heel groot belang dat je tegelijk met die opschaling ook zorgt dat er een soort of een soort dat er een schaalverkleining tot stand komt. Dus zorg dat als je gaat opschalen dat je ook richting burgers gaat dat je wijkgericht werken steviger aan gaat zetten en dat je ??????????? weten wat er speelt. Dit is niet een onderwerp wat uniek is voor dit gebied, ook niet uniek voor herindelende gemeentes, je ziet ik kom bij veel gemeentes, kleinere, grotere gemeentes, je ziet dat dit onderwerp overal op dit moment op de agenda staat. Alle gemeentes zijn aan het zoeken naar manieren om dichter bij hun burgers te komen. ik ga even water drinken. Dus als u zou besluiten om verdere stappen te zetten is dit absoluut een onderwerp waar u heel veel energie in moet gaan stoppen en waar je ook zeker als raad dicht bij betrokken zou moeten willen zijn. Niet onbelangrijk ook, als je gaat herindelen en als je gaat nadenken over de relatie met de burger is natuurlijk de manier waarop je je dienstverlening inricht en de kwaliteit van die dienstverlening en op dat gebied wijzen heel veel onderzoeken uit dat herindeling het een en ander kan bieden omdat je kwetsbaarheid minder groot wordt en omdat je meer mogelijkheden hebt om kwaliteit en deskundigheid in huis te halen en te houden. Er wordt vaak gedacht dat en het wordt ook wel eens beweerd dat herindeling ook automatisch tot een efficiëntie winst leidt en dat is niet het geval. Onderzoeken die kijken naar hoe gaat het nou met efficiëntie als je opgeschaald bent die laten zien dat de meeste ge herindeelde gemeentes in de eerste jaren na de herindeling nog niet daar direct efficiëntie voordelen uithalen sommige later wel. Het punt hier is wel, wat ik eigenlijk wil zeggen is reken u niet rijk op dit gebied. Je kan je voordelen doen maar die zitten meer in kwaliteit, deskundigheid en het verminderen van kwetsbaarheid dan dat je onmiddellijk het met veel minder mensen kunt doen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Of moet ik de presentatie eerst afwachten en dan vragen stellen, of
  • 0:05 mevr. H. Möhring
   Dat vind ik op zich wel, hij is niet zo lang
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat had ik u even moeten vragen.
  • 0:7 mevr. H. Möhring
   Ik vind dat op zich wel prettiger want anders loop ik het risico dat ik telkens moet zeggen; dat komt nog. Dat lijkt me zo vervelend, hij is niet zo lang hoor.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Spaart u uw vragen even op meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat zegt u voorzitter?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Spaar de vragen maar even op.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat ga ik doen.
  • 6:23 mevr. H. Möhring
   Volgend punt; in leefbaar gebied. Daar weet u van alles van het heeft natuurlijk te maken met krimp, net als met het stimuleren van de economie kan je de krimp niet tegengaan, dat is iets wat zich voltrekt, maar je kan er wel voor zorgen dat je er op een goede manier mee omgaat. Daar is in dit gebied ook al veel over bedacht, waar hier de voordelen kunnen zitten als je gaat herindelen is dat je dat slagvaardiger kunt gaan uitvoeren. Omdat je het voor een gebied van zeg 72-73 duizend inwoners kunt doen en niet continue hoeft af te stemmen en te coördineren. Dus je kan voor een groter gebied dat beleid wat gaat over omgaan met krimp uitvoeren en je kan het op een slagvaardige manier doen. Ook hier, en dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die aan de orde komen, is het belangrijk dat je dan wel bedenkt van tevoren hoe dat eruit ziet, dus wat wil je met je verschillende kernen doen, wat wil je met je verschillende dorpen doen, hoe relateren die zich aan elkaar, welk functies heb je in welk dorp, daar moet je van tevoren goed over nadenken en ook keuzes in maken en ook daar lijkt mij bij uitstek iets voor de raden weggelegd. Vierde onderwerp gaat over gemeenten weer in regie. Wat je ziet op veel plekken in Nederland maar wat wij ook hoorden in de gesprekken die we hier voerden is dat het gevoel bestaat dat je als gemeente steeds meer op afstand komt te staan. Dat heeft te maken met samenwerkingsverbanden waar je aan meedoet, waar je ook aan mee moet doen omdat je een aantal taken niet zelfstandig meer kunt uitvoeren. En zeker met de recente decentralisaties en de uitbreiding van takenpakketen zijn er steeds meer taken die je niet zelfstandig kunt doen. u heeft in de bijlages gezien dat we ook een hele inventarisatie hebben gemaakt van welke samenwerkingsverbanden zijn dat nou, dat is een hele lijst. Sommige gaat het om samenwerking met 8 gemeentes andere met 5 weer andere met 23. Als je gaat herindelen, als je zou gaan opschalen, is het niet zo dat je niet meer hoeft samen te werken. voor een deel van die samenwerkingen zal namelijk altijd nodig zijn. Denk aan veiligheidsregio, denk aan gezondheidszorg, een aantal van die gebieden kan je niet alleen en zal je altijd samen met anderen doen. wat schaalvergroting wel kan doen op dit gebied is dat je zelf, je wordt groter dus je hebt meer gewicht in de schaal te leggen. Je soortelijk gewicht neemt toe omdat je een grotere partij wordt in die samenwerkingsverbanden en tegelijkertijd wordt het aantal deelnemers in die samenwerkingsverbanden vermoedelijk ook wat kleiner, dus het wordt overzichtelijker en daarmee wordt je invloed, kan die groter worden. Het is daarnaast heb je meer mogelijkheden om in de toekomst taken zelfstandig uit te voeren. We hebben in het stuk een paar voorbeelden opgenomen van taken die je, zeg per 1 januari 2018, die je nu nog in samenwerking doet en waarvan je zou kunnen gaan overwegen om ze zelfstandig uit te voeren omdat je als gemeente van 73.000 inwoners daar meer in kunt. Je hebt namelijk een bijbehorend ambtelijk apparaat ook. U heeft in het stuk waarschijnlijk ook wel gezien dat we daarvan zeggen; ook daar moet je preciezer naar gaan kijken en je zou naar dat overzicht met samenwerkingsverbanden moeten kijken om te zien welke van die samenwerkingen zich zouden lenen om in de toekomst zelfstandig op te gaan pakken als nieuwe grotere gemeente. Laatste onderwerp; beheersbare financiën. Dat is natuurlijk ook een wens en ook een zorg. Kunnen we de financiën beheersbaar houden zeker ook gezien de toegenomen takenpakketen en juist weer afnemende budgetten. Hoe moet dat in de toekomst? Wat we daar hebben gedaan is een globale scan maken van de gevolgen die herindeling zou kunnen hebben of zou hebben en naar verwachting op dit moment op de financiën. En we hebben gekeken naar de inkomstenkant, of de uitkeringen die gemeentes nu krijgen van het rijk. En daar heeft u gezien dat als het gaat om de algemene uitkeringen, dus het is een vast bedrag, die gaat omlaag omdat je straks niet voor 3 gemeentes éé