Raadsinformatie

Commissievergadering 11 januari 2016

Naam
Download het audiobestand (58,75 MB)
Download de gesproken tekst (968,37 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (634,93 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 4 Insprekers
 • 5 Afvalwaterplan
 • 6 Herijking armoedenota
 • 7 Rondvraag
 • 8 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Volgens mij is iedereen die we hier verwachten nu aanwezig. Peter Gelling, nee dat, komt die niet of misschien iets later.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik kan proberen hem te bellen, maar goed bellen is verboden. Hij komt niet?
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Opgebeld worden is verboden.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Opgebeld worden is verboden.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou de wethouder weet er meer van.
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed ik hoor dat Peter Gelling niet komt. Gert-Jan Boels is ook afwezig i.v.m. ziekte en Egbert Hofstra en Theo Klinkhamer zijn er niet omdat die een andere bijeenkomst hebben hiernaast. Iedereen van harte welkom deze eerste vergadering van het nieuwe jaar, ik wens u ook allemaal veel heil en zegen toe dit komende jaar en dat we het goed kunnen vinden en tot goede besluiten mogen komen. Daarmee hebben we de opening gedaan.
 • 2 Mededelingen
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mededelingen zijn er niet.
 • 4 Insprekers
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Insprekers hebben zich ook niet gemeld.
 • 5 Afvalwaterplan
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan krijgen we straks een presentatie van meneer Niezen, maar voorafgaande wil mevrouw Brongers de wethouder/portefeuillehouder graag nog even het woord voeren. Het zal een opiniërend, nee geen opiniërend, een informatief stuk zijn.
  • 2:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Inderdaad informatief. Het afvalwaterplan op de agenda vanavond, de presentatie wordt verzorgd door Jeroen Niessen, ik mag je met voornaam aanspreken, hij zal zich straks zelf nog nader introduceren. In algemene zin zijn deze plannen een uitwerking van het landelijk bestuursakkoord water zoals die in 2011 al is vastgesteld, het is ook niet nieuw in die zin. Als vervolg daarop hebben wij in 2014 het water akkoord Groningen-Oost vastgesteld, daarvoor bent u ook als raad geïnformeerd. Wij hebben regionale samenwerkingsafspraken gemaakt en de regio indeling van de waterschappen is daarbij het uitgangspunt geweest. Met deze inhoud beogen wij een aantal doelstellingen, een viertal, dat noemen wij de 3 K’s en 1 D. De eerste betreft de kostenreductie als het gaat omgaan met afvalwater en daarmee beogen wij 10% minder meerkosten. Kwaliteitsverbetering is een doelstelling, de derde K staat voor verminderen van de kwetsbaarheid ook als het gaat om de waterschappen en het bevorderen van duurzaamheid. Nou door kennis te bundelen als het gaat om deze plannen willen wij de gezamenlijke koers die wij voor ogen hebben borgen en uitvoering geven aan de projecten als onderdeel van dit plan. Als Stadskanaal nemen mij zitting in de regiegroep van ons cluster en ja wellicht wordt met dit onderdeel water ook nog meer een volwaardig onderwerp binnen de ruimtelijke ontwikkeling. In februari staat de besluitvorming in uw raad op de agenda. Tot zover.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik nu het woord aan meneer Niessen, hij zal een presentatie houden en zopas heb ik met hem gesproken en hij zegt van; mochten er vragen zijn dan stel ze gerust tussendoor.
  • 0:9 dhr. J. Niessen
   Kunt u mij zo verstaan of moet ik een microfoon pakken, lukt dat zo? Nou mij is gevraagd een presentatie hier te verzorgen.
  • 0:6 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Het verzoek is wel de microfoon te gebruiken omdat u anders niet op onze band
  • 5:3 dhr. J. Niessen
   Dat zou ook zonde zijn. Mij is gevraagd om een presentatie te houden over het onderwerp; Afvalwaterplan Groningen Oost, en wat dat dan precies inhoudt. Nou dat ga ik natuurlijk uit de doeken doen, maar voor ik dat ga doen nog even kort, mevrouw Brongers heeft al heel kort ter inleiding gezegd dat de samenwerking binnen de waterketen eigenlijk een hot item is op dit moment. De laatste jaren wordt er steeds meer vorm en inhoud aan gegeven, eigenlijk zou je kunnen zeggen is dit ook één van de resultaten daarvan, maar hoe is dat gekomen, waarom is dat, dat ga ik even kort uitleggen. Vervolgens is dat afvalwaterplan uit twee onderdelen opgebouwd, het is een algemeen hoofddocument die eigenlijk het beleid bevat voor 5 organisaties die samen dit plan hebben opgesteld. Dat is uw gemeente, dat zijn de gemeenten; Vlagtwedde, Bellingwedde, gemeente Oldambt en het waterschap Hunze en Aa, die maken dus samen dit plan. En daaronder hangt voor de gemeenten elk een specificatie en die specificatie dat is eigenlijk het wettelijk vast te stellen gemeentelijk rioleringsplan. Dus dit afvalwaterplan heeft ook echt die status van formeel verplicht wettelijk beleid namelijk gemeentelijke rioleringsplan voor de komende vijf jaar. Maar om even te beginnen van wat is nu eigenlijk die afvalwaterketen, ik denk niet dat u allemaal uit de rioleringssector komt dus ik denk dat het wel aardig is om even te zeggen van wat betekend dat nou precies wat is dat voor een begrip. Nou als je kijkt in de wereld van het water dan wordt gesproken over de drinkwaterbereiding en over de afvalwaterketen. Samen vormt dat de waterketen, nou deze figuur is nou een beetje kleiner op dit scherm maar hier is eigenlijk aan de linkerkant is kort die drinkwater bereiding die is geschetst nou daar vindt natuurlijk winning plaats vanuit de ondergrond of vanuit oppervlaktewater en uiteindelijk komt dat in de woning en in het bedrijf als te gebruiken drinkwater en dat drinkwater dat gaat vanuit die woning wordt dat eerst aangeboden bij de gemeente en de gemeente heeft dan de zorgplicht voor de ontvangst van wat dan intussen afvalwater is geworden en vervolgens transpoort de gemeente dat naar de rioolwaterzuivering waar het waterschap het gaat behandelen en weer schoonmaakt en terugbrengt in het milieu. Dat gedeelte van gemeente en waterschap dat noemen we de afvalwaterketen en dat is eigenlijk waar dit plan over gaat. Je kunt het ook eigenlijk op deze manier voorstellen, wij leven met zijn allen als visjes in onze eigen omgeving, als de vissenkom onze eigen leefomgeving voorstelt dan komt daar bovenaan komt daar water in, dat komt in de woning en evengoed als het er in gaat gaat het er ook weer uit en dan is vervolgens die gemeente die dat ontvangt, dat doorgeeft aan het waterschap en in feite zou je zeggen in een kringloopbeweging als dat water zo schoon is dat je het ook weer kunt hergebruiken, maar komt het uiteindelijk ook weer terug in die cyclus, dit gebeurt ook wel letterlijk op bepaalde plekken waar afvalwater echt weer tot gebruikbaar drink- of proceswater wordt teruggebracht. Dat even heel kort ter inleiding. Nou mevrouw Brongers zei al er is in 2011 een nationaal niveau en samenwerking gestart in de waterketen en die had het doel eigenlijk om kosten te besparen, dat is het voornaamste doel, er zijn ook afspraken gemaakt waardoor de VNG samen met de provincies, rijk, de waterbedrijven en de waterschappen die afspraak heeft vastgelegd en die hebben een doel bereikt eigenlijk tot 2020 dus dat is eigenlijk over een periode van 10 jaar is gezegd dat de kostenstijging die heel lang heeft plaatsgevonden, was gemiddeld 6% per jaar over een periode van 10-15 jaar, die moet gedempt worden anders wordt het gewoon onbetaalbaar voor de mensen. Daarvan is gezegd die, moet uiteindelijk 10% minder meer worden, dus dat is eigenlijk het voornaamste doel wat ook in allerlei regio’s dan regionaal is opgepakt en ook zo’n regio is Groningen en Noord-Drenthe waar ook de gemeente Stadskanaal dit cluster van samenwerkende partijen vertegenwoordigd en in die regio Groningen/Drenthe gaat het dan om een bedrag van 14,9 miljoen aan minder meerkosten, op het prijspeil 2010, wat bereikt moet worden en uiteindelijk is het plan zoals het hier gepresenteerd wordt probeert ook aan dat doel bij te dragen en doet dat ook. Nou die 7 die samenwerkingen Groningen/ Noord-Drenthe die is opgesplitst in een zevental clusters en dat is inderdaad op een hele pragmatische manier gebeurd. Er zitten geen politieke bedoelingen achter maar dat is echt gewoon op de schaal die werkbaar is geacht en waar gemeentes met name en waterschappen elkaar makkelijk kunnen vinden en die ook gewoon goed werkbaar is, nou dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn, dit is het tweede afvalwaterplan al wat gemaakt wordt, maar overal in al die clusters vindt die samenwerking nu heel mooi zijn weg en behouden ze dit afvalwaterplan zal ik zo nog even kort wat dingen aanstippen die ook gebeuren.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Even een vraagje
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   ja
  • 0:02 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Als ik het zo zie is waterschap Hunze en Aa, als ik het goed heb, en Noorderzijlvest die gebieden lopen niet overeen wat u nu geschetst heeft. Want als ik het goed heb is van Hunze en Aa’s loopt ook nog een gedeelte in Drenthe en dat zit hier niet bij.
  • 3:24 dhr. J. Niessen
   Klopt het is de basis waarom eigenlijk de, voor de basis van Groningen en Noord-Drenthe is gekozen is dat die twee beheergebieden van die twee waterschappen zijn, maar aan de zuidkant, dat ziet u heel goed, daar ligt Borger Odoorn en Emmen liggen daar en die ligt voor een deel ook in het gebied van Hunze en Aa’s, maar die hebben een samenwerking eigenlijk ervoor gekozen om naar de zuiderburen te gaan samenwerken met het waterschap wat nu Vechtstromen heet, dus daar zit die samenwerking, daar zijn gewoon afspraken over gemaakt. Is ook gewoon gezegd van ja het doel, het doel staat voorop en als daar eigenlijk de energie van samenwerking zit ja dan moet je dat vooral gaan doen. Dus van daarom dat daar onderaan een wit vlekje, dat heeft u goed gezien. Wat wel belangrijk is in deze samenwerking is ja het moet gewoon in de praktijk gebeuren dus je kan op een heel groot schaalniveau kun je mooie doelen stellen maar het moet hier gebeuren in deze regio’s. dus daar zit eigenlijk het doelbereik en vandaar ook dat echt de inzet op dit soort plannen belangrijk is om uiteindelijk die doelen te halen. Aanvankelijk is daar in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst gemaakt voor al die dat zijn in totaal 32 partijen, die is doorvertaald naar afspraken per cluster en dat is wat mevrouw Brongers ook zegt, in 2014 in een waterakkoord vastgelegd, die is door de colleges vastgesteld. Met eigenlijk concrete afspraken van wat gaan wij doen om die doelen te realiseren en eigenlijk is de stap naar het afvalwaterplan is niet zo’n hele grote omdat een deel van de dingen die in het waterakkoord al zijn bedacht eigenlijk gewoon vrij letterlijk ook zijn overgenomen in het afvalwaterplan dus de wereld veranderd niet, je scherpt het, het is wel aangescherpt, het is concreter gemaakt en proberen wat meer, ja wat smarter zeg maar gemaakt. Ja het is natuurlijk niet nieuw de samenwerking hier, eigenlijk al de laatste 10/15 jaar wordt er samengewerkt. Een heel goed voorbeeld is “Westerwolde schoon”, dat is toch een project geweest waar alle partijen gezamenlijk de schouders onder hebben gezet dat ook gewoon helemaal gerealiseerd is. Dan met name zeg maar rondom IBA’s en met name de aantal zaken rondom de waterkwaliteit en baggeren. Nou dat is eigenlijk heel succesvol geweest, dat heeft ook een vervolg gekregen eigenlijk in het opzetten van de gezamenlijke grondwatermeetnet, dus er wordt in met name in het stedelijk gebied hier ook in de kernen wat grondwaterstanden gemeten waardoor vragen van burgers over overlast en met name zeg maar ja stukje problematiek rond hoge grondwaterstanden, mensen beter kunnen worden bediend. Vervolgens is ook gezamenlijk aanbesteden is een item geworden, er is al een gezamenlijke aanbesteding van het reinigen en inspecteren van riolen en nu is dit afvalwaterplan eigenlijk de volgende stap in een van de zaken die gezamenlijk gerealiseerd is. Er staan ook nog een aantal dingen heel concreet op de agenda, dat is om gezamenlijk de rioolgemalen te gaan beheren, waar afvalwaterbeheer en riolering beheer bestaan uit heel veel kleine taken die eigenlijk door heel weinig mensen worden gedaan. Dus een beetje meer massa creëren creëert vaak al heel gauw kostenbesparing en kwaliteitsverhoging en zo kun je aan de hand van dit soort onderwerpen heel goed door een aantal dingen samen te gaan doen heel kwaliteit winnend maar ook kosten besparen.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik even wat vragen.
  • 0:0 dhr. J. Niessen
   ja hoor
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nog even over dat gebied. Het is wel een beetje opvallend dat waar hier gesproken wordt over gemeenten waarmee heringedeeld wordt waarschijnlijk dat die hier nou niet bij betrokken zijn.
  • 0:2 dhr. J. Niessen
   Nee dat klopt, dat klopt.
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wel een beetje bijzonder. We hebben wel hetzelfde waterschap, wat u liet zien is in feite het ouder waterschap Reiderzijlvest, meen ik mij te herinneren. Maar het is wel een beetje bijzonder, maar goed misschien is dat ook een vraag voor de wethouder te zijner tijd.
  • 0:31 dhr. J. Niessen
   Ja het is in feite zo van die afspraak over de clusterindeling die zijn 2014 gemaakt, nou toen was er ook al van alles in beweging natuurlijk, die bewegingen die gaan door. Zo’n plan verhinderd niet op een gegeven moment om toch te zeggen van wij gaan het anders indelen en anders aanpakken, heel concreet speelt hier natuurlijk met Vlagtwedde, Bellingwedde ook hetzelfde verhaal, die stellen nu allebei zo’n plan vast wat over twee jaar eigenlijk al weer veranderd moet worden. Maar eigenlijk de doelen die die plannen omschrijft die veranderen daar niet door.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het plan wordt toch niet veranderd als want in die andere gemeenten ga ik ervanuit dat men toch dezelfde doelstelling heeft men zit toch onder hetzelfde regime van het nationaal waterakkoord.
  • 0:27 dhr. J. Niessen
   Ja, en heel praktisch gesproken, elke gemeente stelt zelf zijn rioolheffing vast, die is ook erg verschillend in hoogte vaak, daar zitten enorme verschillen in tussen gemeenten en op het moment dat je gaat samenvoegen dan moet daar toch één rioolheffing worden vastgesteld en dat betekend dat alles wat erachter zit aan systematiek ook opnieuw moet worden vastgesteld dat is nu eenmaal, daarmee hoef je je doelen niet te veranderen, maar formeel moet je het wel opnieuw vaststellen anders werkt het niet.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nog even opnieuw de vraag; dan hoeft het niet een voordeel te zijn dat wij zeg maar nog niet dit, dat dit nog niet aangepakt wordt met de gemeenten waar gesprekken mee gevoerd worden over de herindeling, dan moet je twee keer die procedure zeg maar die verandering invoeren. Klopt dat?
  • 0:05 dhr. J. Niessen
   Puur formeel moet die rioolheffing dan opnieuw worden vastgesteld en die zal zeg maar er zal een rioolheffing gelden voor de nieuwe gemeente, wat betekend dat de systematiek voor die ene gemeente opnieuw moet worden vastgesteld. Maar alles wat daar achter zit aan beleid en aan doelen daar kun je heel vrij gemakkelijk mee verder natuurlijk. Andere kant van het verhaal is ook van u moet nu wel een nieuw plan vaststellen want de oude is gewoon verlopen, dus dat is ook de realiteit van vandaag de dag
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daar is ook helemaal niks mis mee, maar ik vraag gewoon en nou even concreet als wij nu één tarief samenstellen met de gemeenten die hier aan meedoen, dat hoor ik u zeggen, en wij gaan vervolgens herindelen met andere gemeenten dan moeten we dus nog maar een keer opnieuw tarief vaststellen.
  • 0:3 dhr. J. Niessen
   Maar ik geloof dat er nu een misverstand is, wij stellen niet één tarief vast voor de gemeenten die hier aan meedoen.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, dat zei u net.
  • 0:8 dhr. J. Niessen
   Elke gemeente heeft een eigen specificatie en dat is omdat elke gemeente autonoom zijn tarief mag/moet vaststellen, dat is uw vrijheid.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat blijft ook zo.
  • 0:7 dhr. J. Niessen
   Dat blijft zo. Dat is inherent aan de manier ook waarop we dit plan hebben gemaakt, maar dat, wij kunnen niet anders omdat u gewoon die autonomie heeft.
  • 0:43 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Mag ik nog, zal ik nog even aanvullen op de herindelingsvraag. Op zich begrijp ik de vraag in de huidige situatie, maar het is inderdaad correct dat wij nog een eigen Stadskanaalster plan hebben zeg maar als het gaat om onze eigen zelfstandigheid en ook het vaststellen van onze eigen tarieven gekoppeld aan een herindeling die discussie volgt ook op een ander moment staat hier los van denk ik, het is al terecht gezegd dat deze samenwerking heeft plaatsgevonden op grond van ja pragmatische situatie ook hoe watersystemen lopen en in samenspraak met het waterschap.
  • 2:4 dhr. J. Niessen
   Prima. Nou wat is dan het afvalwaterplan. Dat is dus het hoofdrapport waarin met name de visie, de doelen en het programma wat in gezamenlijkheid straks ook wordt uitgevoerd staat beschreven en dat is dus van de vier gemeenten en het waterschap echt samen. dat is ook gewoon één verhaal wat overal in alle besturen wordt vastgesteld. Dan is natuurlijk per gemeente is het zo dat daar een specifiek programma, dat is dus eigenlijk wat puur gaat over uw eigen riolering wat er aan vervangen moet worden, wat voor maatregelen er nodig zijn om die in stand te houden in de komende vijf jaar, daar hoort ook bij zeg maar de wettelijke plicht maar ook uw autonomie recht om de rioolheffing vast te stellen en zelf te beslissen over van hoe u daar mee om wilt gaan. Daarbij is nog één aantekening dat Vlagtwedde die had een heel recent gemeentelijke rioleringsplan die hebben gezegd dat handhaven wij en die voegen we ergens in de loop van de periode in, maar dat zal dus samenvallen met de herindeling, die stellen wel het hoofdrapport vast op dit moment. Dus in principe zeggen zij ze doen volledig mee in de samenwerking maar alleen op dit ene punt lopen zij net even een andere weg. Nou dat hoofdrapport dat gaat dus met name over de zorgplichten van de gemeente en u heeft een zorgplicht voor het stedelijk afvalwater maar u heeft ook een aparte zorgplicht voor hemelwater, dat is anders omschreven als afvalwater en u heeft een zorgplicht voor het grondwater. En dat is nog niet zo heel lang zo, dat is pas een jaar of vier vijf en dat betekend dat zeg maar over het algemeen de het grondwater ook in een toestand moet zijn die aanvaardbaar is voor iedereen en dat is een vaag omschreven zorgplicht maar waar wel zeg maar op een adequate manier beschreven moet zijn hoe u dan omgaat met problemen mochten die optreden. Er staat zo’n fotootje van een kruipruimte die helemaal vol water staat, het moge duidelijk zijn dat dat een ongewenste situatie is, en dan is toch als een inwoner daar zelf niks aan kan doen de gemeente op een gegeven moment aan bod om daarin mee te helpen om zo’n probleem op te lossen.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   U heeft het over stedelijk afvalwater, hoe zit dat buiten de steden?
  • 0:12 dhr. J. Niessen
   Nou de definitie van stedelijk afvalwater is eigenlijk het afvalwater waarvan mensen zich willen ontdoen. En dat geldt ook voor het buitengebied en voor kleine kernen.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   En de landerijen van de boeren? hoe zit je daarmee?
  • 0:48 dhr. J. Niessen
   Er is een, natuurlijk een problematiek van woningen en boerderijen die heel ver in het buitengebied staan waar geen riolering ligt. In het project “Westerwolde schoon” zijn al die panden zijn in feite bediend daar waar mensen dat wilden ook met IBA, dat is een individuele behandeling van afvalwater, maar er zijn ook een aantal geweest die zeggen van wij regelen het zelf wel en die moeten dan op zich wel iets van een septic tank aanbrengen, maar daarvoor is ontheffing van de zorgplicht verleent en dat is, dat doet de provincie. En ik ken zo niet het exacte aantal hier, moet ik even naar boven kijken, maar dat is in een aantal gevallen is dat hier ook aan de orde. Maar in feite geldt de zorgplicht geldt voor elk huishouden en elk bedrijf zeg maar die een aansluiting op de riolering nodig heeft.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou daar schrik ik een beetje van moet ik zeggen, want ik weet dat er in onze gemeente toch wel wijken zijn waar water onder de vloer staat, in natte perioden, vooral ‘s winters, dat is niet van nu maar dat is al van decennia lang. Nou zijn er burgers die pompen dat er gewoon uit en die pompen dat op de riolering wat misschien wel niet mag weet ik veel, maar goed ze willen het water kwijt, is het nu zo dat u zegt de gemeente krijgt nu de zorgplicht om te voorkomen dat mensen water onder de vloer hebben.
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Nee, dat ziet u verkeerd.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Gelukkig
  • 0:24 dhr. J. Niessen
   De zorgplicht is gedefinieerd als zijnde dat de gemeente eigenlijk moet meedenken en op een gegeven moment een aansluiting een oplossing moet bieden als er geen andere mogelijkheid is om mensen die echt overlast ervaren om die te helpen. Maar het gaat er dus wel om, zo staat het ook in de wet, de perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk. Dus op het moment dat hij mogelijkheden heeft om dat zelf op te lossen dan moet hij dat zelf doen.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok, maar op dat punt veranderd er eigenlijk niks
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Nee, op dit moment niet.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Als je het maar weg kunt pompen. Want anders zou het wel eens hele grote consequenties kunnen hebben en mensen hebben er toch een beetje zelf voor gekozen om op die plekken te wonen en te bouwen en zo voort.
  • 0:13 dhr. J. Niessen
   Dat geldt niet voor iedereen maar in hoofdlijnen zou je dat kunnen zeggen maar het is natuurlijk wel een probleem als iedereen zijn grondwater op het vuilwaterriool gaat pompen want dan gaat het allemaal naar de zuivering en daar zitten wij eigenlijk ook niet op te wachten dus
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar het kan ook gewoon op zeg maar in de watergangen.
  • 5:24 dhr. J. Niessen
   Dat is eigenlijk, in dat soort oplossingen wordt in eerste instantie gedacht en dan is de gemeente er eigenlijk vooral voor om mee te denken, dat is de eerste taak en uiteindelijk als het onoplosbaar is ja dan zal de gemeente ook een mogelijkheid moeten bieden zeg maar om water wat echt overlast veroorzaakt om dat kwijt te raken. Goed ik ga even verder. We hebben in het hoofdrapport gekozen voor de ketenbenadering en dat is eigenlijk ook om de partijen een beetje los te maken van puur hun eigen toko maar om in een wat groter verband te gaan denken. Want wat een van de zaken is die hier achter ligt, als de gemeente gewoon zijn eigen dingetje doet en het waterschap doet zijn eigen dingetje dan gebeuren sommige dingen ook gewoon dubbel of in het kwadraat of dingen sluiten niet goed op elkaar aan. Om een voorbeeld te noemen; je kan een zuivering kun je groter maken op het moment dat er heel veel water naar wordt afgevoerd, maar je kan ook die gemeente vragen van kun je ook zorgen dat er wat minder water komt, hoeft die zuivering niet groter, misschien kost dat minder geld want uiteindelijk betaald de burger die betaald het allemaal, die betaald en het waterschap en de gemeente. En uiteindelijk wil je dus dat die totale kosten voor die waterketen zo laag mogelijk worden. en dat is een van de grondgedachten hier achter en daarom moet je ook inzicht hebben in hoe dat werkt, dat begint natuurlijk bij het aanbieden van water, dat hebben we invoer genoemd en dan de manier waarop je bent aangesloten en soms water kan ook grondwater of hemelwater natuurlijk liefst direct gewoon naar de sloot en vervolgens ja hoe ga je nu optimaal je riool beheren, maar hoe ga je ook zorgen dat er zo weinig mogelijk naar die zuivering gaat en aan het eind dan komen we bij zeg maar de uitvoer en de markt, uiteindelijk komen er ook weer producten uit die steeds meer geld waard worden. U leest waarschijnlijk wel eens iets over fosfaat wat in het afvalwater zit, nou terugwinning daarvan is natuurlijk steeds interessanter dat gaat op een gegeven moment gewoon geldt opleveren. Dus ook daarvoor moet je eigenlijk al in het systeem kijken want de manier waarop de gemeentes het inzamelen bepaalt of het waterschap het er weer uit kan halen. Nou vandaar deze opzet en uiteindelijk hebben we dat ook verwoord in een visie, nou dit is heel veel tekst die krijgt u nog op papier, maar het gaat dan om een veilige leefomgeving uiteindelijk een duurzame bedrijfsvoering, dus duurzaam met name ook op het vol houdbaar kunnen zijn. bijdrage aan een goede waterkwaliteit dus in die zin ook zorgen dat niet het wordt afgewenteld op het water in de woonomgeving. Werken aan doelmatigheid als een soort voortdurende uitdaging. Uiteindelijk ook de tevredenheid van de inwoners en bedrijven over hoe het geheel functioneert. Nou en dan is dat vertaald in doelen en die doelen die zijn opgehangen ook aan de doelen zoals die ook landelijk zijn geformuleerd door het bestuursakkoord water en dat gaat dan om het besparen op kosten jaarlijks, jaarlijks verbeteren van de kwaliteit, van de dienstverlening, verminderen van de personele kwetsbaarheid, is met name bij kleinere gemeenten is dat toch echt een punt en uiteindelijk ook die duurzaamheid in innovatie versterken ook door samenwerking, maar ook door eigenlijk ja ?????????????????????????? nou er is in het hoofd????? is een gezamenlijk programma opgenomen wat met name zeg maar ingaat op een stukje preventie en met name ook op het gezamenlijk oppakken van een aantal projecten verder optimaliseren van het beheer, gezamenlijk aanbesteden en ook kijken naar een gezamenlijke taakuitvoering zoals ik dat al zei en dan met name ook op onderdelen dus het is niet een integrale vorm van samenwerken maar heel pragmatisch, daar waar het wat oplevert daar wordt er naar gekeken. Aan de kant van het waterschap vooral ook naar schaalvergroting en energiebesparing en uiteindelijk ook naar die productie van grondstoffen. Uiteindelijk moet dit ook die samenwerking en die projecten moeten gewoon een concrete besparing op gaan leveren, dus dat is ook een onderdeel van de opgave en die is berekend op zo’n 6 ton voor de gemeentes samen. Er staan ook kosten tegenover, dus gezamenlijk project uitvoeren kost ook geld, nou die is ongeveer becijferd op 3 ton, die 3 ton is zeg maar dat zijn de totale kosten over de hele planperiode, dus over 5 jaar over 5 partijen. Als het naar jaarlijkse kosten gaat dan moet u dat door 25 delen. Maar die besparingen die zijn structureel jaarlijks, dus in die zin het moet echt wat opleveren. En uiteindelijk is nu becijferd dat dit cluster tot een besparing minder/meer uitgaven komt van 8,5% dat is net niet de 10% zoals in het bestuursakkoord staat, die wordt op regionale schaal waarschijnlijk wel gehaald, dat dat hier net niet lukt dat zit hem erin dat rioolheffingen in feite al laag zijn, dat geldt voor Stadskanaal, die is niet hoog, plus dat het heel lastig is op het moment dat je al in het verleden bespaart hebt om die besparingen nog verder door te voeren.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:25 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter hoe kunnen wij dat nou controleren, ik bedoel minder/meer dat zal iedereen aanspreken maar hoe kunnen wij nou controleren dat dat ook werkelijk gerealiseerd wordt. Komt er dan ieder jaar of zo zo’n overzicht van dat had het gekost en dat kost het nu. Of is dat een beetje, is dat gebakken lucht of zo, ik bedoel zijn dat concrete dingen of
  • 0:53 dhr. J. Niessen
   Nou er is een, er is, dit zijn natuurlijk vragen die ook in het bestuursakkoord zijn gesteld en die ook een landelijk item zijn. Er is een landelijke monitor en die wordt elk jaar uitgevoerd en in dacht in 2017 is er ook een tussentijds evaluatie, dan wordt het dus nog verder opgetuigd en de gemeenten die moeten gewoon jaarlijks hun realisatie en hun eventuele bijstelling van hun programma’s en prognoses die moeten ze doorgeven. Dus die informatie die wordt op dit moment jaarlijks verzameld en op basis daarvan wordt gewoon scherp gekeken naar in hoeverre redden we dat of redden we dat niet en landelijk, maar ook voor deze regio geldt dat de verwachting is dat het gehaald wordt, dus in die zin, als het niet gehaald wordt had u het waarschijnlijk ook gehoord want dan is het ook politiek is het een item maar waarschijnlijk de berichten zijn zo dat men denkt dat het gehaald gaat worden.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Hoeveel kost dat nou met elkaar dan?
  • 0:2 dhr. J. Niessen
   Het gezamenlijk programma kost 3 ton over die 5 jaar
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, is dat dat plan maken of is dat
  • 0:3 dhr. J. Niessen
   Nee, nee dat is alles wat er aan uitvoering achter het plan wegkomt.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ok
  • 4:15 dhr. J. Niessen
   Dus wat met ingang van dit jaar wordt uitgevoerd. En u moet er ook zo naar kijken, een deel van die kosten dat betreft activiteiten en projecten die de gemeenten anders individueel hadden gedaan dus het is eigenlijk een verlegging van kosten in de eerste plaats maar er komen ook een aantal zaken bij die nieuw zijn om uiteindelijk, je wil een stap verder komen dus je moet ook een aantal dingen extra doen gezamenlijk om uiteindelijk dat doel van die besparing te benaderen, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Namelijk in de specificatie Stadskanaal want het gaat natuurlijk dan iets concreter worden over uw eigen situatie. Nou dit gaat dan met name even over van, ook even aansluitend wat u zegt van, het is natuurlijk een soort black box die hele riolering en rioolbeheer, het is natuurlijk lastig omdat er heel veel techniek en technische keuze achter zit om daar goed op te kunnen sturen. Dus wat we gedaan hebben is eigenlijk vooral ook inzichtelijk te proberen te maken van wat zijn nou de bestuurlijke keuzen die gemaakt worden om dat je doel te kunnen komen. Nou dan nog even kort over de evaluatie en uiteindelijk ook dan de strategie en de middelen die daar voor nodig zijn om dat te kunnen realiseren. Als je een, op riolisering wilt sturen dan kun het eigenlijk vanuit drie invalshoeken doen. Dat is aan de hand van doelen die gesteld worden, dat is met name natuurlijk de beleidsmatige insteek die ook in dit rapport is gekozen. Voor een deel wordt er natuurlijk gewoon gestuurd op de lastontwikkeling, dus aan de hand van de maximaal of hoeveel ruimte er is om de rioolheffing te laten stijgen en in de loop van het proces zul je ook gaan sturen op de kwaliteit, de robuustheid en de duurzaamheid want dat zijn die doelen die landelijk zijn gesteld dat is heel lastig om dat heel concreet te zeggen van een robuustheidsdoel, de robuustheid is het tegenovergestelde van kwetsbaarheid, dus hoe ga je dat precies doen en hoe kun je dat meten, daar wordt landelijk nu ook wel wat methodiek voor ontwikkeld, maar dat is vooral ook van gezegd van dat is een proces wat je moet volgen en waarin je verbetering wil zien. Dus zonder dat heel concreet heel hard vast te leggen. Dus dat is iets wat eigenlijk in de loop van de traject ook tegelijkertijd met die monitoring bewaakt moet gaan worden en waarvan u ook een terugkoppeling krijgt van hoe zich dat ontwikkeld ook in dit cluster. Wat nu eigenlijk vooral interessant is, waar dit plan over gaat, is hoe stuur je dan op doelen. Al die sturing op de lastontwikkeling, dat is wat u volgende maand gaat doen door concreet aan de hand van het plan te gaan kijken van is dit nu de rioolheffing zoals wij die willen vaststellen. Dat is echt de politieke, politieke proces. Vandaar dat we dus dat, de uitvoering aan vijf hele concrete doelen hebben opgehangen die zijn eigenlijk vrij rechtstreeks afgeleid van de zorgplichten van de gemeente. Dat is eerst het milieu, het sparen van het milieu, dus het zijn de verontreiniging van oppervlakte water die moet binnen bepaalde perken blijven, daar hebben we de nationale, internationale kaderrichtlijn water voor, daar zijn doelen voor gesteld, daar moet de riolering aan voldoen en daar moet je ook in die zin gewoon zuivere grenzen trekken. Nou de belangrijkste reden waarom ooit riolering is aangelegd dat is de bescherming van de volksgezondheid. Eigenlijk iets wat heel vanzelfsprekend is waar niet meer over wordt nagedacht maar het is wel het hoofddoel waardoor ooit riolering is aangelegd. Nou dan hebben we eigenlijk hinder en overlast dat zijn twee lastig te scheiden begrippen, maar hinder dan heb je het eigenlijk vooral over ook werkzaamheden maar ook als er erg veel regen valt dat het niet snel genoeg weg wil in het riool. Als dat dan zo hoog komt te staan in de straten praten we echt van overlast. Overlast dat is in de sfeer van schade en nou binnendringen in woningen, we hebben het de afgelopen maanden natuurlijk weer heel vaak op televisie gezien, gelukkig in het buitenland, maar ook de situatie in Winschoten van een paar jaar geleden dat er enorm veel water op straat is twee keer in de zomer, dan hebben we het echt over overlast.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, mag ik eens vragen, ja ik ben misschien wel een beetje veel aan het vragen stellen, maar u sprak over kaderrichtlijn water
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   ja
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar een riolering kan toch niet aan de normen voldoen die in het kader van die kaderrichtlijn water zijn vastgesteld en waarvan Nederland zijn eigen normen heeft ingediend. Ik bedoel hier te zeggen; een riolering kan nooit schoon zijn. Maar een vraag daarover even; stel je voor dat er medicijnen in de riolering zitten, dat komt heel veel voor, gaat u daar nou straks op controleren? Want daar wordt nu toch wel op gecontroleerd.
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Nou ik persoonlijk in elk geval niet, maar
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, nee, maar wordt daar nu straks op
  • 0:55 dhr. J. Niessen
   Er is natuurlijk, u moet het zo zien, er is een algemeen kader waarin water kwaliteit in Nederland is beschreven, dat komt voort uit het kaderrichtlijn water en daar zijn is een aparte categorie want die kaderrichtlijn die gaat met name over hele grote wateren, het kanaal zeg maar, maar niet over elk vijvertje in elke buurt. Maar daar zijn wel aparte doelen voor gesteld en die zijn op zich niet heel erg scherp, maar dat is altijd een enorme strijd natuurlijk met wat eventueel uit een riool komt. want wat uit een riool komt is natuurlijk gewoon heel smerig en dat willen we zoveel mogelijk beperken. Dus met name op dat snijvlak is het toch steeds kijken van doen we het goed of goed genoeg, want uiteindelijk die volksgezondheid die is daar heel erg mee annex. In woonwijken spelen kinderen bij water en dan wil je toch dat dat veilig is. Maar dat is wel een
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Die spelen toch niet in een riolering, ik bedoel
  • 0:13 dhr. J. Niessen
   Nee, maar als er een, ergens een gemengd riool ligt, gemengd en overstroomt dan stroomt dat in het oppervlakte water en dat gebeurd in diezelfde vijver in diezelfde woonwijk. En dat is toch wel een van de zaken die
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik bedoel als de gemeente zeg maar niet voldoende capaciteit heeft en de overstorten worden losgetrokken en alle riolen worden gestort in de vijvers, dat bedoelt u.
  • 0:5 dhr. J. Niessen
   Ja, een riool heeft nou eenmaal een beperkte capaciteit, er is altijd een hoeveelheid regen die die niet aankan
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar als we dat willen oplossen dan zijn er even wat meer kosten mee gemoeid hoor bij extreme buien.
  • 0:17 dhr. J. Niessen
   Nou dat is het aardige hiervan, we gaan het niet oplossen, maar we gaan wel proberen om er grip op te houden en te zeggen van tot zover en niet verder. En dat is namelijk het spanningsveld met de riolering, je kan niet alles oplossen, maar je moet wel zorgen dat het niet tot overlast of gevaarlijke situaties leidt.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Er moeten geen medicijnen in, dat is het.
  • 0:4 dhr. J. Niessen
   Ja. Dan heeft u nog een mooie missie.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   voorzitter
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP. Meneer Kremer.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, ik wil even aanvullen wat Aike, meneer Maarsingh, ook zegt over die schadelijke stoffen. Ik denk van u zegt daar vijf doelen, ik denk dat u er wel een doel bij kan zetten, is gewoon maak de burgers gewoon bewust wat je doet met die riolering want als je zegt ook met medicijnen, ik gooi ze in de wc en het komt dan bij die zuivering
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   het zit in je lichaam schat
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja maar je gooit, of in je lichaam maar ook je gooit dingen weg
  • 0:07 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, nee, het gaat erom dat mensen medicijnen slikken en dat een deel ervan via de urine in het riool terecht komt. Daar kun je niks aan veranderen.
  • 0:16 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, maar je hebt meerder afvalstoffen dan alleen urine. Noem bijvoorbeeld……..Je gooit bijvoorbeeld, noem eens een voorbeeld, bijvoorbeeld roundup, dat is ook een voorbeeld dat je ook had met dat het heel moeilijk afbreekbaar was voor de zuivering.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u gerust verder.
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Hoe laat is het?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het is onderhand bijna 20.15 uur.
  • 2:29 dhr. J. Niessen
   Goed ik loop even door anders kom ik uit de tijd. Maar medicijnresten is nog niet wettelijk, is wettelijk nog weinig over geregeld maar dat is wel een item waarvan men ook verwacht dat er de komende jaren wel iets over in de wetgeving gaat komen. Dus het is wel een onderwerp wat op dit moment heel actueel is en waar flink over nagedacht wordt maar ook heel ongrijpbaar omdat het om heel veel verschillende stoffen gaat. Ik loop dit nog even bij langs want om het ook even een beetje concreet te maken want als we het hebben over volksgezondheid nou dan is eigenlijk de keuze, zo is het hier geformuleerd, ik formeel gewoon even de keuzes zoals we die in het rapport hebben opgenomen, wat u in feite gevraagd wordt om vast te stellen, is dat er geen ongevallen met schadelijk gevolg voor de volksgezondheid mogen voorkomen. Dat is het doel. Op het moment dat daar iets misgaat dan wordt er ook echt ingegrepen. En nou ja het gaat dan over aanraking, het gaat over geuroverlast en nou ja de risico’s van schadelijke stoffen. Als we het hebben over wateroverlast dan zeggen we dat de rioolstelsels in principe, mag wel wat water op straat staan, maar het mag niet zoveel zijn dat het in woningen of bedrijfspanden binnendringt. Dat is eigenlijk het criterium, dan zal er ook echt iets moeten gebeuren, dan gaat het niet goed. Dat is het doel, zoals het is geformuleerd. Als we kijken naar hinder, dan hebben we het eigenlijk vooral over nou ja riolen mogen niet instorten, ze mogen wel, ze hoeven niet 100% te zijn, misschien als ze 50% zijn dat ze ook nog jaren meekunnen, dat is trouwens heel lastig hoor met dat soort percentages om dat zo te zeggen, maar in elk geval zover mag het niet komen, dat de vrachtwagens de straat inzakken. En ook, het gaat ook om verstopping natuurlijk, stel een groot riool zit verstopt en alle water komt de woningen in, dat soort situaties, dan gaat het te ver en dan moet er echt wat gebeuren. Dit is dan die oppervlakte waterkwaliteit, dus we zeggen van nou die emissies die toch optreden uit de riolering die mogen geen onaanvaardbare invloed op de waterkwaliteit hebben. En ik feite moeten ze voldoen aan de wettelijke criteria. Andersom willen we ook geen schoon water naar de zuivering hebben, dat is de andere kant van het verhaal, die heeft ook met waterkwaliteit te maken. Schoon water hoort gewoon in de plas zeg maar. En dat zorgt er ook voor dat het ook schoon blijft. En de laatste die gaat eigenlijk over de dienstverlening.
  • 0:06 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Hoeveel percentage is nu aangesloten in Stadskanaal op het kanaal en andere plekken?
  • 0:09 dhr. J. Niessen
   De aansluiting op de riolering?
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, hemelwater.
  • 2:9 dhr. J. Niessen
   Oh, de percentage afgekoppeld, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar ik weet niet of er vanaf de tribune een getal geroepen kan worden, maar, 20%, 10%, wat afgekoppeld is? Iets van 80 hectare is afgekoppeld, maar ik kan niet in het percentage vertalen, maar dan, dat is een vraag die wel beantwoord kan worden hoor en ik denk ook wel dat er iets over in het stuk staat. Nou ten aanzien van de dienstverlening is eigenlijk het belangrijkst, riolering is redelijk verstopt, maar dat er een tijdige volledige communicatie is en dat er een goed klantcontact is. Dat is het criterium zoals die is vastgesteld. Hierachter zit nog een heel verhaal, hele tabel, wat veel meer technisch is uitgewerkt, maar we hebben het geprobeerd op deze manier ook bestuurlijk te vertalen. Enerzijds gaat het dan om een aantal zaken, doelen, die heel direct zeg maar richting inwoners en bedrijven gaat, maar voor een ander deel is het iets wat echt in de backoffice gewoon goed geregeld moet zijn. Dus die twee kanten hebben eigenlijk als je die vijf doelen uitsplitst naar ja zeg maar de voorkant en de achterkant van de organisatie. Nou dat vertaald zich dan in een, uiteindelijk in een strategie en ja een berekening van welke middelen daarvoor nodig zijn, dat noemen ze het kostendekkingsplan, dus daar is een vertaling dat maatregel heeft plaatsgevonden, die heeft in de eerste plaats natuurlijk betrekking op reparatie en vervanging van riolen. Riolen hebben ook een beperkte levensduur en ergens zijn ze aan hun eind. Voor dat ze aan hun eind zijn zijn er allerlei mogelijkheden voor reparatie et cetera, maar er zit ook nog een stukje bij van de opgaven die ook hier nog liggen. Er komen steeds meer extreme buien, dus het weer veranderd dat is iets wat ook gewoon meetbaar is. En landelijk is het ook de tendens dat daar iets meer, met name in de stedelijke gebieden, het gaat met name ook om de kernen dan, daar op voorbereid moeten zijn om ook die grote hoeveelheden water kwijt te kunnen raken op een goede manier. Nou daar zit ook nog een opgave die nog ingevuld moet worden.
  • 0:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daar kan ik u wel een oplossing voor geven. U moet gewoon, voor ieder perceel moeten wij verplicht 50% groen aanleggen. Als wij overal klinkers en tegels en weet ik wat neerleggen dan wil er geen water weg. Het stroomt allemaal naar één punt, het laagste punt.
  • 0:3 dhr. J. Niessen
   Ja, nou u ziet ook dat de trent andersom is, dat mensen stenen in hun tuinen leggen.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou precies.
  • 0:2 dhr. J. Niessen
   Dus ja en dat werkt gewoon tegen elkaar in.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, nee, maar goed wij hebben natuurlijk een stuk verstening en dat hebben wij als burgers ook heel erg en dat moet gewoon, daar moet gewoon regelgeving voor komen. Iedereen moet gewoon zijn eigen water opvangen en laten zakken op zijn terrein.
  • 0:00 dhr. J. Niessen
   Ja. Moet u denk ik voor in Den Haag zijn.
  • 0:01 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter.
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar goed dan is er, dat is geen gebakken lucht voorstel. Dat is echt een voorstel wat werkt. En de putten schoon. Want ik las in de krant, in een tijdschrift, ging ook over water, van het waterschap dat er storten nogal wat platte daken in van panden. 90% oorzaak is; de afvoeren zijn verstopt. De afvoeren zijn verstopt.
  • 0:0 dhr. J. Niessen
   Ja, dat zou kunnen ja.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, dat zou kunnen, dat is zo.
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Ik heb het niet gelezen.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar goed dat las ik dan en vervolgens is het zo dat als je nou eens kijkt als er een keer een plas staat in Stadskanaal langs de weg dan is 99% oorzaak is gewoon de put zit dicht.
  • 0:4 dhr. J. Niessen
   Ja met name in de herfst is dat natuurlijk iets waar de gemeente erg scherp op moet zijn.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daar moet je iedere 14 dagen langs en zorgen dat die putten leeg zijn. Ik bedoel
  • 0:1 dhr. J. Niessen
   Dat zit niet in dit plan hoor dat ????? u ervan.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar dat zijn wel praktische dingen, maar dat komt straks natuurlijk in een rapport van uw kant.
  • 0:11 dhr. J. Niessen
   Nou dit is even het, ook nog even ter informatie zeg maar wat er ook ligt in de grond, dus er liggen heel wat kilometers rioolbuis ook in de grond die gewoon beheert moeten worden.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja voor wat betreft deze tabel, ik zie daar de periode 2000-2010 zo’n oranje balkje omhoog steken en het is voor het regenwater, maar wat is VGS regenwater, dat gele balkje eigenlijk? Wat is het verschil ertussen.
  • 0:07 dhr. J. Niessen
   Nou dat regenwater is eigenlijk een rioolbuis die water rechtstreeks naar het oppervlaktewater wegbrengt en er zijn bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld op bedrijventerreinen waar veel ja toch rommel op de weg komt, die afspoelt, daarvoor hebben we een speciaal type rioolstelsel bedacht dat heet “verbeterd gescheiden stelsel” en daarvan wordt een deel met name het eerste water wat afspoelt probeert men naar de zuivering te brengen, er zitten ingewikkelde verbindingen onder de grond dus daar staat die term VGS voor. Over het algemeen niet heel veel mee toegepast omdat men toch eigenlijk zoveel mogelijk water direct naar het oppervlakte water wil hebben en niet naar de zuivering.
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Helder, dank u wel.
  • 2:45 dhr. J. Niessen
   Dit is ongeveer zoals de rioolheffing nu is opgebouwd u ziet daar een heel groot groen vlak dat zijn de bestaande kapitaallasten en dat is ook de reden waarom de rioolheffing eigenlijk heel veel gegroeid is want omdat die riolering al voor een forse lange tijd wordt afgeschreven heeft dat dus de neiging om steeds verder te groeien. Een ander deel is de gewoon de exploitatie dat is het blauwe stuk, dat zijn eigenlijk de jaarlijkse kosten die gewoon ook jaarlijks betaald worden en rood dat zijn de personele lasten. En dat hele kleine paarse schijfje, die 0,8% dat is dat bedrag wat in de gezamenlijke uitvoering wordt gestoken wat ik eerder heb genoemd. nou als je dan ziet hoe zich dat ontwikkeld dan ziet u dat met name zeg maar de afgelopen jaren de rioolheffing iets lager is geweest als in de prognose was van het voorgaande gemeentelijke rioleringsplan, in de komende jaren gaat hij daar wel ietsje naar toe, maar ??????????? blijft hij daar keurig onder en nou de stijging is in die zin heel beperkt zoals die nu in de prognose zit en in feite is Stadskanaal ook, heeft de laagste heffing ook in dit gebied dus in feite ook in de landelijke context ziet dit er heel netjes uit. Maar dit is in elk geval het voorstel wat u gaat bespreken nu in februari om het op deze manier te doen. Nou en dan stelt u een plan vast voor de komende vijf jaar, waar eigenlijk gewoon de oude principes van het werk moet werk blijven blijft gewoon van toepassing als u wilt dat ergens een straat wordt vervangen en dat de riool daar ook moet worden vervangen daar gaat u gewoon zelf over, dat blijft ook gewoon zo. Wel wordt getracht om investeringen steeds meer op elkaar af te stemmen want juist in het goed omgaan met investeringen daar zit ook die doelmatigheidswinst en die minder/meer moet daarin vooral verdient worden dus om het slimmer te doen ook. Dus niet onnodig vervangen. En een stukje optimalisatie van beheer en het vergroten van de doelmatigheid van een aantal taken. Nou uiteindelijk wordt het plan zoals het er ligt uitgevoerd door een waterteam van de gezamenlijke partijen, maar jaarlijks komt dat natuurlijk gewoon terug, ook de vaststelling van de rioolheffing en vaststelling van de projecten via de reguliere kanalen dus je houdt gewoon jaarlijks zoals dat nu ook al het geval was zicht op hoe zit dat met die uitvoering en wat betekend dat voor de kostontwikkeling en de rioolheffing van de komende periode. Dus in die zin veranderd er niks, de manier waarop het gebeurd in samenwerking die veranderd wel. Dat was mijn verhaal. Net binnen de tijd.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja netjes gedaan, bedankt voor de presentatie en de uitleg. Ik stel voor dat we even een korte pauze hebben, een schorsing van 10 minuten, dat lijkt me voldoende.
  • 0:3 schorsing
 • 6 Herijking armoedenota
  • 06. Herijking armoedenota (119,88 KB)06.1. Beleidsnota Herijking Armoedebeleid december 2015 (271,7 KB)06.2. Bijlage 1 matrix rondetafelgesprekken (85,33 KB)06.3. Bjlage 2 steunpalet (96,75 KB)
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (eerste deel opname ontbreekt) op de computer gezet hier. We hebben allemaal een traktatie gekregen, dit is ter ere van de verjaardag van een van de raadsleden morgen. Gerrie Kremer is morgen jarig. Ik heb niet gevraagd hoe oud hij wordt dat ga ik ook niet doen. Goed dan stel ik voor dat we verder gaan met agendapunt 6. Alvast van harte gefeliciteerd Gerrie, eet smakelijk. En dan, we hebben de herijking armoedenota als agendapunt 6, die wordt opiniërend behandelt. 22 februari komt ie terug in de raad. Alvorens de presentatie gegeven wordt wil ik eerst het woord geven aan de portefeuillehouder meneer Boen.
  • 3:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Kort woord van inleiding. We hebben enige tijd geleden met elkaar vastgesteld de kadernota Stadskanaal samen met de burger. Daarin hebben we een aantal uitspraken gedaan die o.a. betrekking hebben op de decentralisaties de manier waarop we daar als gemeente mee omgaan en op die kadernota is ook het nu voorliggende stuk gebaseerd. Dat betekend dat er eigenlijk wordt gepoogd om vanuit een integrale benadering verschillende problematieken aan te pakken en dat zult u ook hopelijk terugvinden in de manier waarop het verhaal van vanavond gaan presenteren. Belangrijk daarbij is in ieder geval, en dat komt ook heel nadrukkelijk uit die kadernota tevoorschijn, dat is dat er een belangrijke plek is weggelegd voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners of in sommige situaties van onze cliënten als het gaat om het oplossen van de problematiek. Nadruk wordt ook gelegd op een wat meer kwalitatieve benadering, dus we gaan kijken in hoeverre we datgene wat er in het verleden bedacht is en wat er aan nieuwe dingen bedacht moet worden hoe we dat kunnen zien, kunnen voorzien van voldoende kwaliteit. De gesprekken die er geweest zijn met inwoners, met partijen, instellingen, organisaties die hebben in ieder geval laten zien dat er nog een hoop ruimte is voor verbetering, die ruimte is ook aanwezig en ik denk dat gelet op het grote aantal aanbevelingen wat er is dat we daar ook concreet invulling aan kunnen geven. De gesprekken die er geweest zijn die zullen ook wat ons betreft worden voortgezet, zeker als het er om gaat om de plannen die we verder maken om die uit te voeren maar ook om te kijken of die ook inderdaad datgene opleveren wat we graag zouden willen. In het stuk worden in totaal 4 speerpunten genoemd en een twintigtal aanbevelingen. Die zullen de revue passeren vanavond. De bedoeling is dat op basis van de speerpunten en de aanbevelingen er een plan van aanpak wordt geschreven en als we kijken naar met name de aanbevelingen dan zitten er daar bij die wat meer tijd nodig hebben voor realisatie maar er zitten er ook bij die op vrij korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Nou die afwegingen die zullen we ook moeten kunnen terugvinden straks in dat plan van aanpak wat we zullen gaan vaststellen, dat is fase 2 van het verhaal. Wat we denk ik vanavond moeten doen dat is kijken of datgene wat er aan speerpunten en aanbevelingen is geformuleerd of we daarmee voldoende waarborgen hebben om te komen tot een goed plan van aanpak en met name dan tot een goeie aanpak al in 2016 van een aantal van de gesignaleerde punten. Dank u wel.
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. We zullen zo de presentatie krijgen van Roelof Hendriks, we kunnen gewoon verhelderende vragen stellen tijdens de presentatie en na die tijd zullen we per speerpunt kijken naar de aanbevelingen en geef daarbij aan wat van belang is en of er misschien essentiële punten ontbreken. Maar laten we eerst de presentatie doen.
  • 7:06 dhr. R. Hendriks
   Hartelijk dank voorzitter. Ik heb vanavond een positief verhaal en ook een optimistisch verhaal ondanks een ja ernstige problematiek, maar ik denk dat het belangrijk is om inderdaad met het elan en de spirit die ook voortkomen uit alle veranderingen die we op dit moment doormaken, o.a. door de drie grote decentralisaties. Bij Jeugd, WMO maar ook bij de participatiewet, dat daar heel veel ja nieuwe energie ook uit te putten is en dat we ook op die manier doordat we onze plannen ook heel goed getoetst hebben in het veld bij allerlei instanties, ik kom daar straks op terug, dat we ook die dat momenten heel goed kunnen gebruiken in het realiseren van de volgende fase. Wat u toegezonden hebt gekregen dat is echt een, dat zijn de kaders, dat zijn de hoofdlijnen, de uitgangspunten en dat zijn de belangrijkste ideeën die je inderdaad uit die ronde tafelgesprekken zijn gekomen. En daar wil ik graag stil bij blijven staan ook in de volgorde van de korte sheetpresentatie. Mijn inleiding zal ook kort zijn, ik zal niet alle punten van de notitie gaan behandelen. wat dat betreft is er ook heel veel achtergrond informatie die u ook zelf goed kunt analyseren. We hebben bewust gekozen voor het motto perspectief zien en kansen benutten. Dat kansen benutten dat heeft wel iets van die spirit van hé er is toch wel heel veel mogelijk en het huidige beleid dat is op hoofdlijnen een fatsoenlijk beleid, dat is beleid wat ook voldoende budgetairisch geregeld. We hoeven niet meteen meer geld, dat is niet de boodschap van vanavond, maar het is er vooral kijken wat doen wij in de volle breedte van ons beleid. Ik kan vanuit inkomen, werk en inkomen, heel, ja met een smalle blik kijken maar ik kan ook een andere bril opzetten en ik denk dat we in de voorbespreking dat heel erg benadrukt hebben, dat we inderdaad goed gingen luisteren van hoe is dat armoedebeleid nu in de praktijk, dat heeft de wethouder meegegeven, maar ook probeer aan te sluiten bij ook het akkoord van Westerlee. Er komt allerlei nieuwe energie vrij, er kunnen allerlei zaken geregeld worden en sluit daarbij aan. Dus dat is even de oppepper die ik aan het begin mee wil geven en ik hoop dat u dat ook herkent verder in het verhaal en ook in de notitie heeft gelezen. Als vanavond de opbrengst is dat u de visie, de speerpunten en de aanbevelingen in hoofdlijnen kunt onderschrijven en dat in de raadsvergadering ook gaat bekrachtigen dan is dat denk ik een hele goede basis om de tweede fase van het plan, fase twee, waarin we de zaken gaan operationaliseren, de aanbevelingen, dat we dat dan heel goed kunnen doen. Er zijn een aantal hoofdkaders die gesteld zijn, en nu zal ik even alvast ook de PowerPoint een sheet verder zetten, er zijn een aantal kaders die heel belangrijk zijn in dit verhaal. Sluit aan bij alle veranderingen die in het sociale domein op dit moment plaatsvinden. Nou dat heb ik in de inleiding al even benadrukt. Zet in op vroegsignalering en preventie. Probeer inderdaad problemen die ontstaan doordat mensen te weinig financiële middelen hebben en daardoor mogelijk betalingsachterstanden krijgen, probeer dat in een heel vroeg stadium met mekaar te signaleren, dat kunnen wij als gemeente niet alleen daar hebben wij de voelhoorns in de samenleving voor nodig, dat kan de woningcorporatie zijn, dat kan een telecom leverancier zijn, dat kan, maar ook de wijkverpleegkundige zijn die in de gezinnen komt en die dingen signaleert, dat kunnen heel veel verschillende informatiebronnen zijn. Die willen we, we hebben daar natuurlijk de afgelopen jaren mee geëxperimenteerd, heel vroeg de signalen laten afgeven, maar dan willen we ook onmiddellijk tot actie kunnen overgaan, heel belangrijk. Benader de problematiek integraal. Financiële problemen die hebben heel veel effect in de volle breedte. Uiteindelijk kan dat ook mensen hun gezondheid kosten. Dat ze zo in de vernieling komen te zitten dat ze daar echt ook lichamelijk schade van ondervinden, dus leg ook de relatie bijvoorbeeld met gezondheidsbeleid. Maar leg ook de relatie, ik bekijk het een beetje van de inkomenskant, maar leg ook vooral de relatie met werk. Ergens in de notitie staat; beste minimabeleid is re-integratiebeleid. Mensen terugbrengen naar een betaalde baan van een werkgever. Dat is natuurlijk het beste beleid als je dat zo snel mogelijk kunt doen dan kun je heel veel problemen voorkomen. Dus die relatie moet er ook heel duidelijk zijn. Lever maatwerk, meer dan we nu doen. Eén van de belangrijke conclusies uit de herijking is dat we een fatsoenlijk beleid hebben, maar dat het beleid behoorlijk aanbod gericht is. En met aanbod gericht bedoel ik dat we allerlei regelingen hebben klaarstaan voor de doelgroep, maar dat we ja dat voor hun ook bedacht hebben en dat we soms ook regelingen hebben die ja gewoon niet meer goed functioneren. Een bekend voorbeeld daarvan, komt ook in de notitie naar voren, is de PC regeling. Eens in de 7 jaar kunnen mensen een nieuwe systeem aanschaffen, nou we weten zelf uit onze ervaringen met de Pc’s en alle andere middelen dat 7 jaar ontzettend lang is. heb je schoolgaande kinderen dan wil je naar behoefte ook de wens op tafel kunnen leggen van ja ik moet nu eigenlijk voor mijn kind een laptop aanschaffen want dat heeft hij echt voor zijn huiswerk en voor allerlei opdrachten op school nodig. Alleen ik moet nog 3-4 jaar wachten want ja en mijn systeem is in wezen ook al verouderd en ik heb ook nog problemen om de abonnementskosten voor internet te betalen. Nou een consulent moet eigenlijk de mogelijkheid hebben om in zulke gevallen de behoefte goed te peilen, maar ook budgetten gemakkelijker beschikbaar stellen. Zonder dat dat de gemiddelde budget wat beschikbaar is voor bijvoorbeeld de PC regeling heel erg raakt. Nou
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik een tussenvraag stellen. Dat is, het spreekt heel erg aan wat u zegt, en u zegt maatwerk, maar dit gaat dus over kinderen zeg maar die deze apparatuur nodig hebben voor hun school.
  • 0:2 dhr. R. Hendriks
   Ja.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En daar wilt u maatwerk voor leveren.
  • 0:22 dhr. R. Hendriks
   Daar willen wij, wij hebben daarvoor nu een regeling nou en ik zeg die regeling die is eigenlijk te statisch en te verouderd want eens in de 7 jaar kunnen mensen een aanvraag doen, nou 7 jaar met een besturingssysteem dat is dan praat je over Windows nou weet ik veel, maar dan ben je kun je al helemaal niet meer je PC goed gebruiken
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar ik wil u niet tegenspreken, ik wil u zeg maar
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   ondersteunen
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   een beetje stimuleren
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   uitstekend
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Als dat over de jeugd gaat wil ik u eigenlijk stimuleren.
  • 2:15 dhr. R. Hendriks
   Ja, prima. Nou dan heeft u de goede bril op want het is inderdaad zo je moet inderdaad naar die zaken inderdaad met een wat nieuwe blik kijken, net zoals we bij WMO moeten kantelen moeten we ook kijken in ons minima beleid van hoe kunnen we dingen slimmer doen, dichter bij de mensen brengen, ook zorgen dat dat fatsoenlijke beleid ook door iedereen ja die het echt nodig heeft ook gebruikt wordt dat zijn belangrijke zaken. Een belangrijk uitgangspunt is ook dat wij heel sterk in dit project aangesloten hebben bij het wijkgericht werken. Aafke Riepma is er vanavond niet ze is jarig dus ze heeft toch de verjaardagsvisite verkozen boven om hier te zijn, maar ze zal er bij de raadsvergadering in ieder geval zijn. Ik wou haar zo nog even feliciteren, maar dat doe ik dan maar zo even zonder dat ze dat direct kan ontvangen dan moet ze dat maar in de notulen lezen, maar wij hebben heel goed samengewerkt. (de microfoon is uit) Ik heb vroeger bij de KPN gewerkt dus ik zou met techniek een beetje goed mee om kunnen gaan maar dat valt dan toch tegen. Maar het is zo dat met wijkgericht werken heel goed samengewerkt hebben, zij hebben eigenlijk de contactpunten in de buurt, in de wijken aangeleverd en Aafke heeft samen met mij hebben wij de rondetafelgesprekken, het zijn er vijf stuks geweest, gevoerd en dat was een hele plezierige manier van werken en dat hebben we ook geprobeerd om inderdaad dichter bij de doelgroepen uit te komen. En ik denk dat het in de aanbeveling is terug te zien.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:13 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja over de rondetafelgesprekken een vraag, daar zie ik heel veel diverse groepen genoemd en één van die groepen is ervaringsdeskundige. Zijn dat dan inwoners die op dit moment gebruik maken of in de schuldhulpverlening zitten of zijn het mensen die ????????????
  • 2:09 dhr. R. Hendriks
   Nee, het zijn twee, concreet twee kandidaten die op dit moment in de bijstand zitten die op basis van hun ervaringen in Veendam, want daar is het project georganiseerd, cursussen volgen om lotgenoten goed te kunnen informeren. En wij zien dat vooral in de fase van intakes dat mensen heel goed vanuit de eigen ervaringen zaken kunnen toelichten en wij zien het ook in de nazorg. Dat mensen kunnen zeggen ja je denkt nou dat je er bent maar let er op dat je nou wel je huishoudboekje goed op orde laat houden of let er op dat andere problemen je niet weer gaan inhalen. En wij zijn van plan, wij hebben ook dit jaar dat we ook stageplekken bij de GKB, bij Welstad en eventueel ook bij het CJGV kunnen aanbieden zodat ze ook een goede stage-ervaring krijgen en na twee jaar ronden ze hun opleiding af en dan willen we ze ook regulier kunnen inzetten. Dus dat is een leuk traject komt overwaaien vanuit België en nou we willen kijken hoe dat in te passen is, is een van de aanbevelingen. Ik ga even verder, nou ik heb aangegeven dat we moeten aansluiten bij de re-integratie aanpak van het TDC en dat we ook die vernieuwende concepten die in ons KCC zitten dat we daar in de informatie voorziening ook veel meer een handige gebruik moeten maken dan we nu doen. dus dat is ook een van de aanbevelingen om dat veel beter weer te updaten dat de mensen aan de balies ook, en achter de telefoon, ook de goeie informatie hebben maar ook ja weten waar ze eventueel aan door kunnen verwijzen dat is kwalitatieve informatie die we zelf daar moeten brengen en dan kunnen zij daar goed mee aan de slag. Daar horen ook sociale kaarten bij, daar horen kanskaarten bij, en dat staat allemaal in de aanbevelingen. Dat kwam ook van onderop uit de overleggen naar boven. Wat er allemaal aan opbrengsten uit die gesprekken is voortgekomen dat ziet u in bijlage 2 of bijlage 1 een matrix van met allemaal rijp en groen er zit van alles tussen en daaruit hebben we de aanbevelingen ook in eerste instantie geselecteerd.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De kanskaarten, ik heb dat gelezen en ik krijg er niet echt een goed beeld bij. Wat verstaat u nu echt onder kanskaarten.
  • 1:7 dhr. R. Hendriks
   Nou wij zijn een concreet project al gestart, dat is dat alle 17 jarigen een half jaar voordat ze 18 worden een kaart van de gemeente krijgen, we kunnen dat via onze administratie regelen, ze krijgen dan een ja een soort hele hippe folder toegewezen waarin allerlei zaken zijn die je met je 18e eigenlijk moet weten om goed zelfstandig dingen te kunnen regelen. Dat is een voorbeeld van een kanskaart. Een ander project is van Humanitas, dat men inderdaad wijst op; bent u in die situatie weet u dan wel dat dat en dat mogelijk is. Dat staat dan op die kaart, er staat een vraag die hun eigen situatie betreft maar ook een aantal oplossingen die je in de omgeving of bij de gemeente te krijgen zijn. Dus veel gerichter voor de doelgroep de informatie beschikbaar stellen, niet alleen de Kanaalstreek en onze eigen website maar ook doelgerichte informatie.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het zou prettig zijn als wij ook zo’n kanskaart krijgen, niet om de inhoud maar ook gewoon
  • 0:08 dhr. R. Hendriks
   Nou dat is heel goed dat u dat zegt, er is inderdaad ook gevraagd en ook door het KCC, maar ook door de anderen om ook voor consulenten een goeie informatie te hebben in de vorm van een hanteerbare sociale kaart. Nou we gaan kijken wat materiaal er al is, want er is heel veel, dus je moet dat niet allemaal willen opnieuw uitvinden, maar wij kunnen daar nog een aantal stappen zetten. En dan sluiten we aan bij die vernieuwing in het communicatiebeleid. Nou ik ga snel verder
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Van der Heide.
  • 0:18 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ik had nog even een vraag over Welstad. Welstad had op zeker moment ook een presentatie hier en dan ging het over van dat ze heel veel mensen hadden die nu in de zorg waren maar dat ze dat terug wilden voeren naar 1 of 2 per gezin. Is dit een vervolg daarop zo’n beetje?
  • 1:25 dhr. R. Hendriks
   Ja, het is zo dat ook in het toegangsmodel wat voortkomt uit ontwikkelingen van de laatste jaren. Een toegangsmodel van de gemeente dat wij in de complexe gevallen en die heb je zeker ook bij de schuldhulpverlening dat wij die lijn volgen dat een persoon verantwoordelijk is voor een gezinssituatie voor een dossier en dat anderen daarin ja met hun specialiteit op een gegeven moment gaan acteren maar dat wel daar een goede coördinatie op zit. Die lijn daar sluiten we met de vroegsignalering en met de preventie sowieso bij aan. En ook in het beleid, het overleg tussen de GKB en Welstad spelen dit soort onderwerpen, komen aan de orde dus dat proberen we echt bij aan te sluiten. Nou ik heb de eerste sheet denk ik voldoende behandelt, de tweede sla ik even over daar kom ik zo aan toe. Het is zo dat we die gesprekken gevoerd hebben met meer dan 50 mensen, u hebt dat kunnen lezen, daar kan ik ook snel in verder gaan, u ziet ook de geledingen, participatieraad is ook betrokken, maar vooral de organisaties werkers in de wijken in de buurten dat was een hele belangrijke input.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van der Heide.
  • 0:17 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Oh, nou springt ie net weg. Maar op pagina, op de laatste pagina van het herijkingsstuk daar staat dat er nog een gesprek is geweest met de participatieraad in december en dat er, nou ik was benieuwd naar wat daar uit is gekomen, is een vervolg afspraak gepland, maar
  • 1:16 dhr. R. Hendriks
   Nou ze zijn in de eerste ronde bij die tafelgesprekken hebben ze geparticipeerd om het zo maar te zeggen en we hebben daar een vervolg aan gegeven om te kijken of men inderdaad, ik heb ze het concept van de herijkingsnota ook al voorgelegd, of ze in hoofdlijnen dat konden ondersteunen en hun eigen inbreng daarin dan ook terugzagen. Hun eigen inbreng was vooral gericht op de communicatie, op de intake procedures, ook communicatie vanuit het KCC daar hadden ze goeie suggesties voor die ook terugsloegen op nou mijn werk als beleidsmedewerker om informatie beter daar te brengen, je moet daar de info, heb ik zonet gezegd, goed neerleggen. En ze hadden ook wel andere suggesties, we hebben ze niet allemaal overgenomen, maar men was content met de eerste verwerkingen van en ze blijven betrokken om dat, dat heeft de wethouder al gezegd, in fase twee gebruik maken van die 50-60 contacten die we in onze database nu hebben en die we natuurlijk heel slim gaan gebruiken om draagvlak ook te houden voor deze acties.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Kroom.
  • 0:16 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Even aansluitend op die vraag. Er wordt ook op een gegeven moment gemeld dat dat verhaal, de herijking armoedebeleid gemeente perspectief zien in kansen, ook naar die 50 mensen zijn of instellingen zijn gestuurd. Heeft u daar al een reactie op?
  • 0:2 dhr. R. Hendriks
   Nee, want dat heb ik nog niet gedaan want
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het is nog niet verstuurd? of
  • 0:32 dhr. R. Hendriks
   Nee we zijn nog niet verstuurd, u ziet in een van de beslispunten dat dat ook echt vastgelegd is dat we dat gaan doen, maar ik vond het te vroeg voor dat de raad daar voor het eerst over spreekt om dan al een conceptnota te versturen. Dus ik dacht daar moet toch eerst een basis voor zijn dat we zeker weten dat we niet verwachtingen gaan wekken die uiteindelijk niet waargemaakt kunnen worden. Maar ze weten dat ze het krijgen en daar vertrouwen ze op alleen de participatieraad is toch een ander gremium en die heb ik al meegenomen in dat proces.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   We krijgen het sowieso voor de behandeling van het raadsstuk.
  • 0:7 dhr. R. Hendriks
   Ja, nou dat is als u dat vanavond daar mee akkoord bent dan kunnen we bij wijze van spreken deze week versturen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft al die mensen rondom de tafel gehad, maar spreekt u ook met de mensen waar het om gaat?
  • 0:2 dhr. R. Hendriks
   ja
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Hoe, ja want het is toch een veranderingetje die u aanbrengt en die u inbrengt en ik vraag me af hoe wordt dat in dat werkveld, mensen waar het om gaat, hoe wordt dat gefinetuned of besproken.
  • 0:47 dhr. R. Hendriks
   Nou er waren twee ervaringsdeskundigen bij betrokken die spreken natuurlijk ook namens de doelgroep, maar u heeft gelijk op dit moment is dat een getrapte raadpleging, via onze consulenten die natuurlijk dagelijks met de doelgroep omgaan, weten hoe de vragen liggen, maar ik heb geen tafelgesprek met alleen maar mensen die inderdaad cliënt zijn bij ons gevoerd. Dat is misschien een suggestie voor fase twee, maar wij menen wel dat al die verschillende geledingen wel naam voor de doelgroep het nodige kunnen ja hoe zeg ik dat het goed kunnen verantwoorden wat er leeft in het veld en zo voort.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Pals.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik nog een vraag, maar dan komt het wel op de consulenten aan hè
  • 0:02 dhr. R. Hendriks
   ja
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kunt u iets vertellen wie die consulenten zijn, bij wie ze in dienst zijn en wat voor ja wat voor
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   Ja, dat zijn natuurlijk in de volle breedte want
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat doen ze eigenlijk, laten we het zo zeggen wat doen ze, bellen ze aan, gevraagd, ongevraagd, kunt u er iets van vertellen want een consulent ik vind het nogal
  • 1:7 dhr. R. Hendriks
   Ja, de consulenten dat zijn onze inkomens consulenten, dat zijn de werkcoaches, dat zijn de mensen van de uitkeringsadministratie, dat zijn de WMO consulenten niet te vergeten, heel belangrijk, om het in de volle breedte te bekijken, dat zijn hier intern de mensen en die voeren regelmatig met de cliënten gesprekken. Dat zijn natuurlijk ook de begeleiders binnen het TDC die de mensen dagelijks over de vloer hebben, die ook alle, ja de weerstanden heel goed kunnen taxeren, dat zijn de consulenten waar we in ieder geval in de gespreksronde mee gesproken hebben, maar ook medewerkers van de GKB en medewerkers van Welstad, wijkverpleegkundigen, dat zijn ook type mensen die we geraadpleegd hebben. En die komen bij de mensen thuis. WMO consulenten ook maar de andere consulenten is bij oproep en een aantal keren soms per jaar en soms een andere frequentie.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar zoals u het zegt lijkt me nogal een kluwen aan consulenten, een gemiddelde cliënt, ik dacht dat we meer in, in onze samenleving meer toegingen naar één klant en één loketsysteem en zoals u het beschrijft lijkt me dat
  • 2:7 dhr. R. Hendriks
   Ja, maar iedere consulent, nou ik denk dat een cliënt die in de bijstand zit dat die in zijn, de periode dat ie in de bijstand is één vaste contactpersoon heeft en dat de WMO consulent zo’n specifieke kennis heeft en dat is ook zo’n ingewikkeld veld om zo maar te zeggen, dat daarvoor een ander contact, dat is niet allemaal in één persoon te gieten en dus het is niet zo dat er net als wel eens in de hulpverlening, dat wordt ook wel eens overdreven, dat er wel 10 verschillende hulpverleners in een gezin zijn dat zijn echt uitzonderingen hoor, dat is ook een beetje mediahaat wat mij betreft, zo vaak komt dat nou ook weer niet voor, maar WMO consulenten en inkomensconsulenten of werkcoaches, dat hangt ook van de fasering af in welke fase je zit, dat zijn de hoofdpersonen waarmee men praat. En die kunnen heel goed inschatten wat er leeft. Maar ook die moeten een andere bril opzetten. Want het motto is; perspectief bieden, dat is iets van nou ja uitnodigen ook om de kansen te gaan benutten. En die verantwoordelijkheid, die wederkerigheid, die ligt ook die komt ook meer bij de cliënt te liggen. Dat zien we nu al in onze eerste ervaring met de tegenprestatie, die zijn positief, mensen blijken veel meer dingen te doen in de samenleving dan je zo achter je bureau denkt en we hebben tot nu toe van de 60-70, denk nu wel al 80, gesprekken die over een tegen prestatie gingen dat blijkt haast in alle gevallen dat we daar helemaal niet bij hoeven te forceren dat men kan aantonen dat men heel actief al in de samenleving taken oppakt. Dus die wederkerigheid is een goed uitgangspunt als je het op een goede manier ook hanteert en dat willen wij ook meer nog bij onze consulenten bewust van maken. Dat ze dan ook de cliënt daartoe kunnen uitnodigen en stimuleren.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:08 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, ik haak nog even in op de vraag van de heer Pals. De consulenten zijn die allemaal in dienst van de gemeente? Dat zijn ambtenaren?
  • 0:17 dhr. R. Hendriks
   Nou niet, nee, we hebben ook in het TDC hebben we ook collega’s die in dienst zijn van Wedeka, we hebben mensen van de GKB en we hebben natuurlijk in Welstad is men niet in dienst van de gemeente, heeft men zijn eigen verantwoordelijkheid.
  • 0:4 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, maar van bij het GKB werken ook ambtenaren van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:12 dhr. R. Hendriks
   Nee, niet van de gemeente Stadskanaal dat is GKB Drenthe. En dat is een eigen organisatie met een eigen beleid die we natuurlijk wel bewust uitgekozen hebben en waar we ook stevig regie op voeren.
  • 0:8 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, maar er is dus wel een samenwerking dat GBK Assen ook samenwerkt met ambtenaren van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:07 dhr. R. Hendriks
   Absoluut die samenwerking die moet er zijn in situaties van schulden, dat is heel belangrijk. Maar men heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid maar de beleidsregels worden natuurlijk weer door de gemeente vastgesteld. Zo ligt die verhouding.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nog even op dat punt. Dat zou ons altijd nog een keer verteld worden hoe dat nou ging zeg maar met die club uit Assen. Maar daar krijgen wij goeie berichten van. Klopt dat? Die doen hun werk goed.
  • 0:51 dhr. R. Hendriks
   Ja, ik, dat durf ik wel hier zo te onderschrijven, we zien ook in de resultaten dat nieuwe zaken die we doorvoeren, bijvoorbeeld het uitstroombeleid, dat mensen niet nou heel lang blijven hangen bij het GKB, dat dat positief is en we hebben dit jaar ook voor het eerst een verlaging van het budget gezien en dat is ook praktisch doorgevoerd in de begroting van 2016 dat we zien dat beleid ook door hun goed vertaald wordt en ook resultaat heeft. En we hebben op dit moment geen wachtrijen, dat is eigenlijk al anderhalf jaar zo, er is altijd kritiek in individuele gevallen mogelijk maar dan kan er ook snel geschakeld worden, dat is mijn ervaring wel.
  • 0:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   De vorige portefeuillehouder heeft het nog geregeld onder druk van de raad toentertijd en maar zij werken dus heel praktisch en efficiënt en oplossingsgericht, dat zegt u in feite.
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   Dat durf ik zo wel te zeggen, ja.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok, dank u wel.
  • 3:11 dhr. R. Hendriks
   Ik ga even verder want, ik ben toch al weer langer aan het woord dan de bedoeling was. Ik wil even naar de knelpunten, want dan komen we bij de aanbevelingen. De knelpunten die hebben we meteen ook vertaald in een aantal aanbevelingen en, ik moet even het juiste papier erbij pakken, maar begrip armoede onvoldoende afgebakend. Daarvan hebben we gezegd ja begrip armoede dat wordt een container begrip dat wordt veel te breed gebruikt, ga dat nou eens heel goed analyseren. En we hebben eigenlijk gezegd we willen voortaan over minima in de gevarenzone spreken, dat zijn mensen met, die of dakloos zijn, mensen met ernstige grote schulden, betalingsachterstanden, met een echte financiële problematiek door welke omstandigheden dan ook, dat kan iedereen overkomen. Dat kan ook door verkeerde keuzes zijn maar het kan ook door omstandigheden, dat zijn minima in de gevarenzone. Daar moet je curatief beleid op zetten, daar moet je gewoon een aanbod hebben wat stevig is en waar je met elkaar probeert in een aantal jaren mensen weer eruit te krijgen. Dat ze weer met een schone lei kunnen beginnen. Maar je hebt ook minima met perspectief hebben we dat genoemd en we hebben toch op een rij gezet wat voor kansen er liggen wat voor financiële mogelijkheden er liggen als je die allemaal gebruikt, maar ook in de volle breedte wat er op welzijnsgebied aan ondersteuning als je moeite hebt met weer terugkomen in de maatschappij, met als je kinderen niet voldoende kunnen participeren, wat er aan mogelijkheden bij de gemeente maar ook in de wijk, in de buurt is, dat hebben we in kaart gebracht, heeft een collega van mij gedaan, het steunpallet van 5 tot 23, nou dat geeft een overzicht waarvan we, die we lang niet allemaal goed gebruiken. Waar we nog veel meer uit kunnen halen en dat is ook de kwalitatieve benadering die de wethouder in zijn inleiding aangaf. Laten we inderdaad kijken van wat in die individuele situaties mogelijk is zonder dat je daar meteen met zware budgetten moet goochelen maar voorzieningen die er gewoon zijn die we beter moeten uitnutten. Nou dat gaan we, gaan we gerichte projectjes voor doen om dat nog te optimaliseren. Dus dat is een zaak, begrip armoede niet, het is een statistisch gezien hebben wij best veel mensen in een echte armoede situatie en dat is toch wel 5% van de bevolking. Daarvan kun je zeggen die mensen hebben ernstige problemen die lopen bij de voedselbank, die zitten bij de GKB, die zitten onder beschermingsbewind. Uit onze systemen kunnen we dat ook zien. Daar is geen ruimte financiële ruimte daar zijn hele krappe budgetten, daar moeten mensen echt een aantal jaren afzien en daarvan moeten wij zorgen, heeft uw raad ook gezegd, dat dat in een kindpakket in ieder geval voor de kinderen voor de jeugd niet tot grote nadelen gaat leiden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom heeft een vraag.
  • 1:04 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voordat u naar het volgende punt stapt, u heeft eigenlijk twee groepen genoemd, ik ga ze niet herhalen, maar ik vind het wel erg kort door de bocht. Naar mijn idee zijn er ook mensen die, laten we maar zeggen die onder de armoedegrens leven, die niet bij die twee groepen horen. En dan denk ik ik vind dat u tekort doet aan die mensen waar je het over zou kunnen hebben. Kijk de grootste gedeelte die zit met die schulden, dat snappen we allemaal wel, maar je hebt ook geen minima die door omstandigheden teveel lasten hebben en die daardoor ook onder het bestaansminimum zitten en zo kan ik er nog wel een paar van die dingen noemen dus ik vind eerlijk gezegd dat dit aan een bepaalde doelgroep een beetje tekort doet. En dan heb ik nog een aanvullend verhaal, voordat u antwoord geeft, is het niet heel goed om gewoon één keer te definiëren wat armoede is, wat wij vinden wat armoede is, want als we naar de woonvisie kijken dan praten we ineens over een derde van de gezinnen die onder de armoedegrens leven en als we dit stuk lezen dan zijn het er weer veel minder, dat is een beetje gek. Ik denk dat we een definitie moeten maken van wat vinden wij nou binnen onze gemeente wat armoede is.
  • 0:35 dhr. R. Hendriks
   Nou dat is denk ik wel precies waar het om gaat om te kijken naar een wat andere definiëring. Wij willen absoluut geen groepen daarvan uitsluiten, het is een aanduiding van minima met perspectief maar zijn wel minima, ook de mensen die in die groep vallen dat kunnen AOW’ers zijn, dat kunnen allerlei, die geen pensioen hebben of een klein pensioentje, dat is een hele brede groep en dat willen we best wat meer gaan definiëren als u denkt dat dat goed is dan moeten we dat doen.
  • 0:15 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het zit me toch een beetje in dat woordje minima, want dan denk je aan iemand met een minimum inkomen of minimum pensioen of minimum uitkering en er zijn ook mensen die een groter inkomen hebben maar die door andere omstandigheden, neem alle zelfstandigen die zitten met andere lasten.
  • 1:1 dhr. R. Hendriks
   Jazeker. De ZZP’ers vallen daar ook onder, dat is echt een groep die soms ernstig in de problemen komen, daar heeft u gelijk in. Maar dat neem ik mee, dat is een duidelijk signaal. Het is wel zo dat in ons beleid proberen wel die positieve benadering van er liggen veel kansen en gebruiken ook alle regelingen die er zijn, alle landelijke regelingen, heeft u gezien in het stuk wat dat kan schelen, maar gebruik ook de gemeentelijke regelingen en voor bepaalde doelgroepen zeggen we ; dan hebben we nu referte-eisen van drie jaar en laten we daar eens kritisch naar kijken of dat wel eerlijk is en zouden we die referte-eis niet terug moeten brengen. Dus dat is wel dat komt denk ik uw verhaal wel een beetje tegemoet dat we ook kijken naar kwetsbare groepen binnen de minima dat we daar ook heel specifiek beleid en regelingen voor treffen. Dat is de ambitie, dat moet allemaal uitgewerkt worden.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:34 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik denk, ik ben het eens met mevrouw Kroom, probeer daar iets voor te bedenken maar er blijft altijd over dat er maatwerk moet zijn voor die groep die die risico’s loopt en dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar vaste criteria, want vaste criteria dat is al geen maatwerk meer, dus daar moet u wat aan doen denk ik, maar u hebt het toch over risico groepen? En risico groep is misschien een veel beter woord dan minima
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   Nou minima in de gevarenzone is denk ik
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Of gevarenzone, wie zit er in de zone en dan gaan wij ze vroegtijdig oppikken zegt u ergens in de notitie, preventief zo mogelijk enzovoort, dat is toch
  • 0:11 dhr. R. Hendriks
   Dat is een belangrijk onderdeel van het beleid, maar waar problemen groot zijn curatief, dat betekend gewoon een stevige oplossing aanbieden in de vorm van schuldsanering en andere regelingen die er zijn.
  • 0:48 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh ja dat wilde ik eigenlijk vragen. Kijk die communicatie, ik denk dat de communicatie heel erg belangrijk zijn, maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die willen niet geholpen worden, die willen gewoon zichzelf redden en dat kun je triest vinden maar er zijn mensen die zeggen ik red mezelf, ik ben de hulp niet nodig, waarvan wij misschien met elkaar zeggen daar zou toch ook hulp moeten komen op de een of andere manier, die zijn er ook genoeg, maar communicatie dat is denk ik heel erg belangrijk want heel veel burgers en misschien ook wel in die groep die weten ook niet wat de mogelijkheden zijn dus communicatie is denk ik een heel belangrijk punt. Dat iedereen die dat wil en aan de criteria voldoet er ook gebruik van zou maken bij wijze van spreken.
  • 0:56 dhr. R. Hendriks
   Ja die weten dat wel, wij houden dat bij in referte-rapportages die in 2013 ook nog is uitgevoerd en ik denk dat we een behoorlijke bereik hebben, maar op een aantal onderdelen kan dat echt beter. Ik noem bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering, daar gebruikt niet iedereen die daar voordeel van zou kunnen hebben, gebruikt die regeling voldoende. Er zijn nog andere regelingen waarvan we zeggen ja dat zou daar is de doelgroep groter dan het gebruik. Maar voor de meeste regelingen, ik noem bijvoorbeeld het sociaal participatiefonds, daar zitten wij toch wel denk ik tegen de 90% aan, zegt u ja 10% is nog veel, dat ben ik met u eens en daarom gaan we de wijken in en proberen we inderdaad dichter bij de doelgroep te komen want we weten dat mensen bij de voedselbank lopen. Welstad houdt dat ook goed bij, er is, wat dat betreft kunnen we ook heel gericht benaderen en daar kunnen we meer aan doen.
  • 0:00 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter, dan even een concrete vraag; u weet eigenlijk niet precies hoeveel personen of gezinnen zeg maar in die groep zitten, dat is waarschijnlijk dan toch heel moeilijk te bepalen. Heeft dat dan te maken met
  • 0:21 dhr. R. Hendriks
   Nou wij hebben harde cijfers over mensen die bij de voedselbank lopen, die onder beschermingsbewind zitten en die bij het GKB in de dossiers zitten. Dat kan ik gewoon bij mekaar optellen en dan kan ook uitvissen de dubbelingen en dan komen we ongeveer op 5% van de bevolking.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar in die ene tabel daar stond in als wij dat zeg maar vertalen naar, de landelijke cijfers vertalen naar Stadskanaal dan zouden wij er zoveel moeten hebben, nou dan trekken wij een beetje de conclusie dus u weet het niet precies, dat is geen verwijt of zo, maar dat is een ????????????????????
  • 0:01 dhr. R. Hendriks
   We weten in ieder geval, we hebben een aantal zekerheden, maar dat is niet volledige groep daar ben ik het mee eens, daar zit een marge in. En dat is natuurlijk altijd zo met zorgmijders, met mensen die wat dat betreft ja toch wat onzichtbaar voor de hulpverlening zijn. ja.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Maarsingh had het net over beter communiceren, maar ik denk dat die mensen misschien wel meer gestimuleerd moeten worden om geen zorgmijder meer te willen zijn. die mensen die sluiten zich af, die zijn geïsoleerd denk ik in deze maatschappij, ik denk dat daar mee gedaan kan worden.
  • 0:27 dhr. R. Hendriks
   Ja nou dat is een beetje ons moto dat we inderdaad perspectief willen bieden aan alle burgers die in de problemen zijn, dat consulenten ook die houding hebben, en dat we hen ook uitnodigen om de kansen te pakken en daar ook bij hulp verlenen. Maar uiteindelijk is het wel een belangrijke uitgangspunt dat mensen ook zelf dan actief worden. je kunt niet iedereen voortdurend bij het handje houden.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Misschien, wij krijgen straks nog even de gelegenheid om er iets over te zeggen?
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   jazeker.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, kijk want wat de heer Idema
  • 0:3 dhr. R. Hendriks
   Ik denk dat ik ook wel zo'n beetje uitgepraat ben want anders ben ik veel te lang aan het woord.
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar wat de heer Idema nou zegt, de eenzaamheid, die hebben wij een beetje gemist in het stuk. In eenzaamheid, sociale betrokkenheid, wederkerigheid dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar één ding staat vast, als je de mensen, ook van deze groep in het bijzonder, betrekt bij de activiteiten in de samenleving heeft dat een positief effect ook wat hun mogelijkheden betreft in dit dossier, dat is absoluut zeker.
  • 0:7 dhr. R. Hendriks
   Absoluut, ja hoor dat is een heel belangrijk uitgangspunt inderdaad voor de herijking om dat te bevorderen. Ja, absoluut.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:46 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil het niet langer maken dan het nodig is, maar meneer Maarsingh die triggerde me even met het woordje; maatwerk. Ik wil graag even een stukje uit de tekst die me eigenlijk zo, ja belangrijk vind dat ik dat toch even moet zeggen. Er staat maatwerk, zij het gereguleerd, is beperkt mogelijk binnen de individuele bijzondere bijstand. Vanwege de hoge aantallen in de minima is het logisch dat Stadskanaal tot nu toe gekozen heeft voor een efficiënt uitvoerbare robuustere regeling. Cliënten kunnen zelf goed beoordelen of ze er gebruik van kunnen maken. Ik lees in die hele zin niet één keer het woordje maatwerk, dit gaat niet over maatwerk, dit is de regeling.
  • 1:01 dhr. R. Hendriks
   Ja, dat is even, het is gekoppeld aan het idee dat de huidige aanbod, nog teveel aanbodgericht is. En die inleiding hebben we nodig, we hebben een hele hoge uitvoeringspraktijk, Stadskanaal is natuurlijk niet een gemiddelde gemeente van 33.000 inwoners maar heeft een grotere problematiek. Daarvoor heb je een robuuste dienstverlening nodig en daar kunnen we ook trots met elkaar op zijn dat is een goed geoliede machine die allerlei regelingen ook goed uitvoert. Dat heb je nodig als je zo’n omvangrijke problematiek hebt, dan moeten burgers kunnen vertrouwen op een robuuste regelingen die goed toegepast worden en ook op tijd aankomen. Dat is een belangrijk punt, maar dat gezegd hebbende is natuurlijk wel heel belangrijk dat we gaan kijken hoe kunnen we daar de kwaliteit nog van optimaliseren. En dan komt maatwerk aan de orde. En dan komt maatwerk concreet aan de orde dat de budgetten van de Pc-regeling en van de witgoedregeling over willen hevelen naar de bijzondere bijstand en dat de consument kan peilen naar behoefte wat heeft u op dit moment echt nodig. Daar moet de cliënt zelf ook mee komen, maar daar kan de consulent ook steeds toch op een prettige manier ook even aan de orde stellen van weet u dat dit ook mogelijk is. Dat wordt de eerste invulling voor maatwerk en als dat goed bevalt dan kunnen we kijken of daar nog meer mogelijkheden zijn.
  • 0:15 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou wij verschillen van mening, volgens mij is maatwerk kleuren buiten de lijntjes, en niet de regelingen volgen en dan denk ik, nee ik vind het een beetje misleidend, maar ik denk dat we dadelijk bij de speerpunten de punten nog wel verder terugkrijgen.
  • 0:1 dhr. R. Hendriks
   prima
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken wou u hier op reageren? of niet
  • 1:23 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou u hebt het nou over maatwerk en dergelijke, als er juist in de bijstand mensen zijn die kwetsbaar zijn dan zijn het mensen die erg ziek worden en in de bijstand zitten. En ik heb tot nu toe al twee keer meegemaakt dat uitkeringen stopgezet worden op het moment dat mensen wat langer in het ziekenhuis liggen en vanuit de gemeente wordt gewoon hun uitkering stopgezet en die mensen die komen dan later omdat ze in het ziekenhuis liggen, dus ook niet hun mails kijken, hun post niet in het ziekenhuis krijgen, komen ze er veel later pas achter dat hun uitkering stopgezet is. Ik vind dat schandalig, ik heb het laatst voor iemand persoonlijk helemaal moeten regelen, dan moet ik als, in principe toch als vreemde, omdat die persoon niet kan communiceren door meerdere herseninfarcten, moet ik in haar bankzaken gaan zitten snuffelen, noem maar op terwijl deze persoon heel duidelijk al jaren client is bij de gemeente Stadskanaal haar hele hebben en houden ligt hier binnen iedereen weet hoe haar situatie is, ze heeft nog een kind thuis wat gewoon moet eten, naar school moet, noem maar op, geen enkele reden om die uitkering te stoppen. Er zit op langdurig zieken een korting door de regering, haal die korting er dan af in ieder geval, maar laat een beetje geld doorgaan. Huren worden automatisch wel, noem maar op, jullie brengen mensen in problemen zo. Juist kwetsbare mensen.
  • 0:6 dhr. R. Hendriks
   Ja dat zijn terecht opmerkingen maar dat is wel casuïstiek, dat zijn individuele gevallen en ja
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   (mevrouw Luijken heeft de microfoon niet aan)
  • 0:08 dhr. R. Hendriks
   Jawel, nee, maar ik praat dat ook niet weg. Ik begeleid zelf ook mensen in zulke situaties en ik weet dat het soms fout gaat, dat is helemaal niet, dat wordt zeker niet weggepraat. En dat moet je
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het gaat niet fout, het is een regel. Als je langer dan vier weken niet in je huis bent omdat je ziek bent wordt je uitkering stopgezet, dat is gewoon een regel en dat is een verschrikkelijke regeling want die mensen zijn niet voor niks niet thuis, die mensen die zijn ziek.
  • 0:36 dhr. R. Hendriks
   Ok, maar we spreken nu over de grote lijnen, over dat we willen streven naar meer maatwerk. We kunnen een aantal landelijke regelingen natuurlijk niet zomaar op gemeente niveau aanpassen. Als er wat dat betreft wetten onderliggen dan moet je die ook toepassen. Maar dat soort zaken horen we graag en die worden natuurlijk ook altijd individueel bekeken. We horen ze niet graag dat we het leuk vinden, maar we willen wel graag direct geïnformeerd worden als er problemen zijn.
  • 0:27 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, die gevallen zijn bekend en er wordt niet gekeken, want dan wordt er gewoon gezegd; ja dat zijn de regels mevrouw Luijken, niks aan te doen. Kunt u het even voor die mevrouw regelen? Dus dan moet ik dan maar ga zitten regelen dat bankafschriften toestanden want opeens moeten ze dan weten hoeveel huur je betaald omdat je ziek bent. Het zijn toch van de kolderregels en zeker bij iemand die al in die molen zit bij de bijstand. Jullie hebben die gegevens van mensen.
  • 0:2 dhr. R. Hendriks
   Ja, maar ok dat is casuïstiek.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het probleem is duidelijk mevrouw Luijken. En ik denk ook dat hij goed overgekomen is nu. Ik denk dat het een discussie is die we misschien verder uit kunnen splitsen een keer met de wethouder rechtstreeks, maar niet hier. Ik denk dat dit uw presentatie was als ik het goed begreep. Dat laatste sheet daar stonden de vragen op, misschien dat u nog iets verder kunt.
  • 0:4 dhr. R. Hendriks
   Ja, die zal ik even aanklikken.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk dat het goed is dat we per speerpunt even kijken naar de aanbevelingen en kijken of daar essentiële dingen zijn die genoemd moeten worden nog, die we missen dus en wat we echt belangrijk vinden. Dus ik stel voor dat we eerst even speerpunt 1 pakken. Wie wil daar iets over zeggen? Meneer Boen wil er iets over zeggen.
  • 1:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou niet zozeer over speerpunt 1 voorzitter, maar ik wou nog even terug naar mevrouw Kroom. Die citeerde op pagina 9 de laatste alinea van het onderdeel; huidige regelingen. En ik denk dat het van belang is dat we even kijken dat datgene wat er staat, over het verhaal van maatwerk, dat dat iets is wat betrekking heeft op de huidige regelingen. En wat we graag willen en zouden willen aanpakken dat staat in het deel wat daarop volgt. En ik denk dat ook duidelijk is geworden dat we op een iets andere manier met het begrip maatwerk willen omgaan dan. Er werd net gesproken over maatwerk voor groepen, dat is bijna een tegenspraak in zichzelf, maar ik denk dat als we kijken naar de verdere speerpunten en aanbevelingen dat wel duidelijk wordt hoe we ons voorstellen dat maatwerk te kunnen uitvoeren.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U wilt toch niet al die speerpunten behandelen?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het zijn er slechts vier.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wij willen graag alle speerpunten behandelen.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   We kunnen toch opiniërend daar iets over zeggen en dan kunnen de verantwoordelijke mensen hun gang toch gaan of zo, weet ik veel.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dat vraag ik toch ook van u. Ik vraag of er essentiële dingen ontbreken en of er iets is wat echt hoge prioriteit heeft. Dat is wat ik nu vraag.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh ja.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dus niet al die aanbevelingen stuksgewijs bij langs maar even per speerpunt en dat zijn er dus vier. Dus ik stel nu aan de orde speerpunt 1. Het meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk maken met speciale aandacht voor jeugd, het kindpakket. Zijn er dingen die er nog ontbreken? Meneer Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ontbreken of wou je een rondje doen wie daarover het woord wou. Sorry.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou ik wil ook wel een rondje doen wie daarover het woord wil. Daar wil u dus over het woord. Verder nog iemand? ja
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ?????????????? jeugd prioriteit
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, moment ik, goed dat was meneer Maarsingh, jeugd prioriteit. Meneer Mellies.
  • 0:45 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja over die eerste speerpunt, er wordt een zestal aanbevelingen gedaan, waaronder meer ruimte voor consulenten en ik heb net het verhaal aangehoord van de heer Pals en de heer of mevrouw Kroom. Ik had dus echt het idee dat zo’n consulent een ja een spilfunctie is binnen de organisatie waar de vraag binnenkomt en die dus vanuit die spilfunctie dus de verschillende geledingen binnen het armoedebeleid bij elkaar brengt. Maar ik begrijp dus dat dat niet het geval is, het is best wel een versplinterd iets eigenlijk als ik het zo begrijp want je hebt WMO consulenten, je hebt
  • 0:33 dhr. R. Hendriks
   Nou als ik die indruk gewekt heb dat is niet juist, het gaat om waar kunnen we optimaliseren, waar kunnen we meer verbanden leggen, waar kunnen we in de volle breedte zaken goed tot zijn recht laten komen en daar is nog wel een stap te zetten. Maar de consulent is natuurlijk degene die individueel met de cliënt allerlei zaken bespreekt, nu ook al en het optimale voor de cliënt probeert te regelen. Dus ik moet geen fout beeld wat dat betreft hier neerleggen.
  • 0:45 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, maar dan even een klein puntje, of een klein puntje, aanbeveling 4 die gaat over het structureel maken van extra middelen voor stichting leergeld, JSF, voedselbank, ?????? en tuintjes voor de minima. Ja daar kun je weer te maken even met die functie binnen de organisatie hoe je de boel aanstuurt, want hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, want daar ben ik even benieuwd naar. Kijk er komt een vraag binnen ergens van we trekken het niet meer en dan moeten ze van iemand komen te horen van nou er zijn dus instellingen die kunt u daar eventueel bij helpen. Wordt er doorverwezen naar dat soort instellingen of is het allemaal van nou goed hier heb je een aantal adressen en redt je er maar mee.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het was niet de bedoeling dat we een vragenrondje gingen maken hoor, maar
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou nee we bespreken die aanbevelingen hier
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En dit was verduidelijkend van hoe het nou precies gaat voor u.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Oh dus het is niet de bedoeling dat wij hier vragen over mogen stellen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, jawel op zich wel, maar niet om de hele discussie alvast te gaan voeren die we eigenlijk 22 februari ook gaan voeren.
  • 0:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee voorzitter maar dat zegt u nou wel maar als wij zeg, stel nou voor dat wij zouden zeggen als raad, raadsbreed, wij vinden dat u heel goed werk hebt gedaan en dat dit een hele goede aanzet is om het armoedebeleid aan te pakken, dan is deze opiniërende vergadering er toch ook voor om van uw kant te proeven en van de kant dan de portefeuillehouder en de ambtelijke top, om het zo maar eens te zeggen, hoe de raad erover denkt, dan kon u immers die papieren ook wegsturen naar, zei u aan het begin, maar dan is het toch heel goed als wij, misschien hebben wij nog wel een paar vragen en misschien hebben wij nog wel een paar suggesties en als u die dan mee zou kunnen nemen dan zou dat een hele goede voorbereiding zijn voor de behandeling in de raad van het definitieve stuk en dan kunt u vooruit.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, klopt.
  • 0:43 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus met andere woorden u zet dat nou op de sheet, maar er zijn denk ik in deze raad nog wel een aantal vragen die hier helemaal niet zoveel mee te maken hebben, maar die wel willen bouwen aan de voortgang en aan de herijking en die u een hart onder de riem willen steken, bij wijze van spreken, en waar u wat mee kunt. Dus ja goed het is maar gewoon een voorstel, want dat vroeg ik nou want anders is het, wij moeten hier toch even iets over kunnen zeggen. Alhoewel onze portefeuillehouder, dus wij zijn een beetje onthand als CDA fractie die is ziek, maar we zijn niet vleugellam.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gelukkig
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus met andere woorden wij hebben nog wel een paar vragen, maar dan praten wij uit andermans werk zeg maar in onze fractie.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   okay
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar dan kunt u verder.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kan het college verder ja klopt. Meneer Mellies gaat u verder.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik wil het toch wel even kort houden dan hoor, maar in algemene zin stellen wij dat inderdaad meer ruimte moet komen voor maatwerk alleen dat wij wel benieuwd zijn hoe dat ingevuld gaat worden ook het een en ander met het oog op het kindpakket. Voor zover eerst even wat betreft de eerste speerpunt. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:02 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, het is heel goed om hier dat kindpakket terug te zien, volgens mij klopt het niet helemaal dat het een raadsmotie was van december 2014. Volgens mij was het een toezegging die we in juni dit jaar hebben ontvangen, maar dat ter zijde. We zien dus ook uit naar de aanbeveling nummer 3, dat er een samenhangend kindpakket gaat komen en er hoeft inderdaad geen extra werk te worden verricht van dat wat al bestaat. Ja ik heb inderdaad ook nog wel een vraag die buiten deze punten omgaat, ik weet niet wanneer ik die het beste kan stellen. Maar dat hoor ik straks wel. Aanbeveling 6, ja daar kunnen wij ook wel in mee gaan, de wederkerigheid dat dat een goed uitgangspunt is.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:30 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil even graag aansluiten op het verhaal kindpakket. Wij zouden dat wel heel graag wat versneld ingevoerd zien. Kijk er zijn allerlei regelingen die al vallen binnen een kindpakket, ik denk dat er niet eens zoveel nodig is om er een compleet kindpakket van te maken. het zou toch wel mooi zijn dat voor het komende schooljaar, het lijkt wel of ik zit te huilen maar dat is niet zo dames en heren, dat zou mooi zijn dat voor het komende schooljaar dat kindpakket gereed is.
  • 0:5 dhr. R. Hendriks
   Nou ik denk dat we dat met prioriteit kunnen vorm geven en dat
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik dacht dat dit een vraag was voor de wethouder, of niet
  • 0:2 dhr. R. Hendriks
   Oh sorry, ja.
  • 0:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Sorry. Ik denk dat dat een goede suggestie is en ik sluit me dan ook aan bij het beginnend antwoord van de heer Hendriks. Zo als ik straks in het begin ook al zei, er zijn dingen die kunnen we vrij snel realiseren, er zijn dingen die hebben wat meer tijd nodig. Gelet op datgene wat er feitelijk als het gaat om het kindpakket al aan voorzieningen beschikbaar is denk ik dat het niet zo’n probleem moet zijn om dat op hele korte termijn met elkaar te organiseren.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou precies, als de raad er dan zo over denkt, maar mijn overburen hebben daar nog niks over gezegd, maar dat kan niemand op tegen zijn om zeg maar zo’n kindpakket, kijk ik heb nog zo’n Moscovitch telefoon, maar dat kun je kinderen niet meer aan doen om het zo te zeggen. Maar ik bedoel want dan dat is nou maatwerk en dat is adequaat reageren als het past binnen de bestaande budgetten. Nou misschien is dat echt een aanbeveling want daar doe je iets mee. We hebben al één punt geregeld.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Goed dat was in mijn beleving speerpunt 1. Klopt dat? Meneer Idema.
  • 1:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik weet niet of die echt bij speerpunt 1 behoort, maar Maarsingh nodigde mij een beetje uit om iets te zeggen wat hier misschien wel niet bij staat. En wat ik hierin mis dat zijn de huren, want mensen wonen vaak in een huurhuis. Wat ongelofelijk veel geld is, wel de helft van hun uitkering, en ik vind dat daar ook wel eens een keer over nagedacht mag worden. Als je €700,- huur moet betalen omdat het door, zeg maar, degene die die huis bezit het maximale eruit wil halen tot het minimum wat mag, dat je daar precies aan gaat zitten en dat ze dan een maximale huurtoeslag kunnen vangen. Ik denk van dat is de omgekeerde wereld. En daar mag wel eens een keer over nagedacht worden en ook samen met zeg maar de ouderwetse nutsbedrijf voorzieningen, dat is ongelofelijk hoog bij sommige mensen. Dat komt van dat die huizen niet geïsoleerd zijn, het waait er maar door, ongelofelijk gasverbruik en dat soort dingen, daar mag wel eens over nagedacht worden ook bij dit armoede pakket. Dank u wel.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Kom ik bij speerpunt 2, intensiveren van vroegtijdig signalering en preventie. Dat zijn aanbevelingen 1t/m10. Wie wil daar iets over zeggen? moment graag, ik was even aan het inventariseren. Mevrouw Kroom, meneer Maarsingh, nog iemand anders, of niet. Mevrouw Kroom.
  • 0:21 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   (mevrouw Kroom is niet te verstaan, ze heeft de microfoon niet aan)
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u de microfoon aandoen.
  • 1:24 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja natuurlijk, neem me niet kwalijk. Tot nu toe ging het nog wel denk ik. Liever zou ik willen praten over vroegsignalering. Als ik lees in de stukken wanneer er gesproken wordt over de coördinator van Welstad die met bepaalde organisaties aan tafel gaat voor vroegsignalering in beeld te krijgen, dan hebben die mensen al, eigenlijk al een hele stap gedaan. en wil je nu kijken van, en dan praten we ook een beetje over de kosten, over de beperking van de bemiddelingsbureaus en zo voort, dan moeten we denken aan één maand achterstand. Dat klinkt misschien heel raar, maar Lefier die weet bijvoorbeeld heel goed, en dat geldt ook voor de ziektekostenverzekeraar die dan een centrale, hoe heet dat ook, een collectieve verzekering hebben, die weten heel goed ze hebben klanten die altijd keurig jaar in jaar uit netjes betalen en ineens ontbreekt er een betaling. En dan is het eigenlijk al dat signaal. En daar, ik begrijp wel dat dit niet een heel uitgewerkt rapport is, maar ik zou het wel prettig vinden als daar rekening mee gehouden wordt dat daar de sleutel zit.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Meneer Maarsingh.
  • 0:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik kan het alleen maar onderstrepen, die vroegsignalering dat is natuurlijk een goed woord en dat is nog niet allemaal uitgelegd maar heel veel organisaties kunnen daarbij betrokken worden, zoals mevrouw Kroom ook zegt, dat is heel belangrijk, scholen, onderwijzend personeel die merken iets aan kinderen vaak als er iets aan de hand is, daar merk je het eerste aan om het zo maar te zeggen. Nou laat scholen ook het signaal geven. Artsen en weet ik wat wie nog allemaal meer, maar ik ga ervan uit dat u alle kansen die er op dat punt zijn dat u die gewoon gaat benutten. Want anders hoeven wij het woord vroegsignalering niet meer te gebruiken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat u dat benut.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mevrouw de voorzitter.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar op aanvullen. Ik denk, ik heb wel eens vaker geroepen in het verleden dat mensen die bij de voedselbank lopen dat die misschien wel eens een keer een bezoekje kunnen krijgen van een of ander signaleur, die iets signaleert, van; hé wat is daar aan de hand in die huishouden. Want die mensen komen allemaal massaal naar die voedselbank toe en ze gaan ook weer gewoon weer terug en er komt niemand bij haar om te kijken van wat er nu echt aan de hand is.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik wil toch nog wel even iets extra’s over zeggen over de vroegsignalering. Ik vind wel dat je dat ook langs de maatlat moet houden van de privacy wetgeving. Als ik een keer mijn ziektekosten rekening te laat betaal en ik krijg gemeente Stadskanaal aan de telefoon dan gaan we ook wel, dan slaan we ook wel weer door. Dus ik vind wel dat u daar toch echt ernstig rekening mee moet houden.
  • 0:33 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter, de gemeente gaat niet bellen, maar het gaat om Lefier die gewoon zijn eigen klanten belt en vraagt wat is er aan de hand en dat heeft niets, in dit kader, niet met privacy, en bovendien als iemand zegt, en ik spreek even uit eigen ervaring, niet als wanbetaler maar wel als iemand die dat beheert heeft zo’n afdeling, als mensen uiteindelijk benaderd worden van is er een probleem dan wordt dat gewaardeerd en er zijn er ook figuren bij die zeggen; ik heb geen behoefte aan hulp. Nou dan is het ook klaar want er is op dat moment dan niet een reden om daar verder mee te gaan. Dus privacy is niet in het geding.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik vind het van wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Duidelijk.
  • 0:55 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik, kijk nu iedereen er toch iets over zegt, ik lees even voor uit het werk van onze fractievoorzitter. Want die vraagt dus ook en dus die boodschap heb ik ook meegekregen om dat te vragen, kennen wij nou alle mensen die zeg maar gebruik maken van de voedselbank. Is dat nou zo erg. Als die mensen, die komen niet voor niets bij de voedselbank, dat is niet voor niks, en als het nou zo is dat je hulp kunt bieden, ja dan kun je het wel hebben over privacy en ik snap ook wel allemaal en ik lees ook wel wat er allemaal onder valt, maar het gaat er hier om om mensen niet tussen wal en schip te laten belanden. Daar gaat het over. Ja, nee, maar goed, nou als ze, dan zitten ze er al lang tussen, dat snap ik, maar het gaat erom om deze groep mensen te helpen als dat kan. Nou en daar is toch helemaal niks mis mee denk ik. Maar goed ik citeer uit het werk van onze fractievoorzitter en dat respecteren wij.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij ook.
  • 0:01 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter ik citeer even uit mijn eigen werk. In Vlagtwedde hebben ze een project gedaan met de voedselbank en zijn ze met die mensen aan de gang gegaan om te kijken van wat is je probleem, nou ik ga het niet allemaal uitleggen kost veel teveel tijd, ze hebben er uiteindelijk voor gezorgd met elkaar, dus met die groep zelf, dat een heel groot gedeelte van die mensen uit die, laten we zeggen, voedselbank situatie konden komen. Dat is toch geweldig. Zulke projecten moeten we overnemen.
  • 0:01 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die worden hier ook gedaan. Meneer Van der Heide.
  • 0:40 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja , ik had het niet aangegeven, maar ik moest even zoeken bij welk punt het allemaal hoort. In bijlage 1 staat ook hier wel wat over genoemd, over de vroegsignalering, en het is goed te lezen dat, ook op pagina 14 wordt dat genoemd, dat de signaalgevers ook worden uitgebreid naar de kerk en de diaconieën dus dat is goed te vernemen. Nu had ik nog een vraag over die bijlage 1, die noem ik hier maar even, daar staat inderdaad de speerpunten achter met hier en daar nog vraagtekens, dat is wel te herleiden wat er staat ook in het overzicht actie met sterretjes en 1 sterretje tot 3 sterretjes, alleen ik kon niet herleiden waar dat naar verwijst.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Waar actie toe leidt, wat de betekenis van die sterretjes is bedoelt u. Ok. Meneer Boen wou u hier op reageren op deze opmerkingen van speerpunt 2.
  • 1:45 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou ik denk het, de opmerkingen die zijn gemaakt over vroegsignalering die hebben natuurlijk ook heel nadrukkelijk te maken met ervoor zorgen dat er bij de betrokkenen sprake is van een netwerk. Dat zij niet alleen staan voor de problemen die ze hebben maar dat wij ook actief proberen om dat netwerk gestalte te geven. Dat is wel een verhaal wat natuurlijk van twee kanten moet komen. Het is niet zo dat wij weer volledig vanuit de aanbod kant en vanuit de controle kant bij iedereen inderdaad achter de deur komen kijken. In dat opzicht zou meneer Pals misschien een klein beetje gelijk kunnen hebben, ik zeg het voorzichtig, maar ik denk wel dat we moeten proberen om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de signalen die er zijn dat we die ook feitelijk op een dusdanige manier binnen krijgen dat we daar iets mee kunnen. En het feit dat er straks genoemd werd hoeveel mensen er betrokken kunnen zijn bij de situatie dat wil niet zeggen dat die er ook allemaal bij betrokken zijn. en ik denk dat de heer Hendriks dat ook heeft aangegeven, er is een grote variëteit aan consulenten beschikbaar om deelproblemen op te pakken, maar wat voor ons denk ik een belangrijke opdracht is is om ervoor te zorgen dat ook die mensen iets verder kijken dan alleen maar hun eigen taakgebied en in voorkomende gevallen kunnen zeggen van ho wacht even er is hier wat meer aan de hand kan ik dat bij iemand anders kwijt en zo ja bij wie en wat gebeurd er dan. Nou dat is wat we ten aanzien van het verhaal van vroegsignalering in ieder geval heel nadrukkelijk vorm willen geven.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok. En misschien kunt u even reageren op die sterretjes en de
  • 0:59 dhr. R. Hendriks
   Ja die sterretjes dat was een eerste classificatie in de matrix zaten ideeën in die meteen toe te passen waren, ideeën die wat minder snel gerealiseerd konden worden, hebben we daar een eerste kwalificatie aan gegeven maar die lijst dat blijft de lijst die we gaan gebruiken de komende jaren om te kijken wat we nog meer kunnen verbeteren. Dus het is niet zo dat daar een diskwalificatie in zit als er maar een sterretje staat maar met drie sterretjes dan weten we in ieder geval dat we daar veel aandacht aan willen geven. Over vroegsignalering wou ik alleen nog zeggen dat we daar natuurlijk een stevige pilot hebben gehad en dat wie die gaan vervolmaken. We zitten in de fase dat we eigenlijk vroegsignalering doen, maar dat het nog beter kan en dat willen we in fase twee realiseren. Maar we hebben de laatste drie jaar, zijn er drie jaar geleden mee gestart, hebben we dat al in de grondverf gezet.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dank u wel. Komen we bij speerpunt 3, bevorderen en aansluiten bij private initiatieven. Wie wil daar nog iets over opmerken? Meneer Mellies, verder nog iemand. Meneer Mellies.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat hier even om aanbeveling nummer 18, instemmen met in
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We zijn nog maar bij 11 en 12
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja maar dat hoort bij de laatste toch? speerpunt 4.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, 3.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Oh sorry, dan sla mij maar even over.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Dan komen we bij speerpunt 4. Extra inzet van specifieke voorlichting en gerichte communicatie gericht op de doelgroep. Meneer Mellies wil hierover het woord, nog meer mensen.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank je wel.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Eén moment hoor.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Sorry
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog meer mensen die over speerpunt 4, meneer Van der Heide, nog meer, mevrouw Kroom, ok. Meneer Mellies.
  • 0:52 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Het gaat om aanbeveling nummer 18, het instemmen met inzet van ervaringsdeskundigen. In de lijn daarvan is in de rondetafelgesprekken met de groep consulenten, uitvoeringsadministratie en ervaringsdeskundige en ook de groep 5 leden van de participatieraad, besproken over de mogelijkheid van de sociale raadslieden. Dus mensen die mensen kunnen helpen en wegwijs te vinden, wegwijs te maken binnen de complexe regelgeving et cetera, et cetera. Nou staat hier dus bij dat, het woordje noodzaak met een vraagteken, en ik denk toch dat zo een instelling of raadsman of raadsvrouw niet eens zo verkeerd zou zijn. En misschien dat dat ook meegenomen kan worden in het vervolgtraject. Dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide. Wilt u de microfoon aan doen.
  • 0:50 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik was nog even aan het zoeken. Het gaat over, eigenlijk over het algemene, want we zijn bij het laatste speerpunt aangekomen, ik zie in vele stukken wordt gesproken over herijkingsnotitie, beleidsnotitie, beleidsnota, herijking armoedebeleid, dat zijn al vier termen en volgens mij kwam ik nog ergens een tegen. Misschien is het goed daar even naar te kijken om dat op elkaar af te stemmen. En dan heb ik nog een vraag over, nou weet ik niet precies of die bij het laatste speerpunt hoort, maar er wordt gesproken over 437 personen en hoeveel huishoudens dat dan zijn dat kon ik niet herleiden, maar die dan langer dan drie jaar al in de schuldhulp zitten. Kunt u daar iets over vertellen, wat voor groep is dat of en wordt daar specifiek op ingezet om die uit te krijgen omdat ze er al zolang inzitten.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   ik heb een praktische vraag, er wordt gesproken over de wijkmanifestatie Musselkanaal en ik wil graag weten wanneer dat gepland staat. Dan wordt er gesproken over aandacht KCC. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld studenten mogelijkerwijze zouden kunnen helpen om KCC medewerkers te begeleiden bij het behandelen van de vraagstelling, niet op de inhoud maar van wat vraagt die klant nu eigenlijk, wat is zijn beweegredenen, waarom komt hij hier. En ik weet dat dat hele goeie ervaringen kan hebben als je, of een heel goed effect kan hebben als je weet die persoon staat voor je en hoe kijk je daarnaar, wat is de achterliggende grondslag, nou ja ik kom niet zo goed uit mijn woorden vandaag, maar het is goed bedoelt, maar ik weet in ieder geval uit ervaring dat dat heel veel effect kan hebben.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wou u daar op reageren meneer Boen?
  • 0:41 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ik denk dat wij als het gaat om het inzetten van ervaringsdeskundigen, daar is al een voorbeeld van genoemd, ik denk ook dat het zomaar denkbaar is dat wij in het hele traject van communicatie en vroegsignalering wellicht wat wegen moeten bewandelen die toe nu toe ongebruikelijk zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat we daar gewoon goed naar moeten kijken van zijn dat dingen die ook effectief een rol kunnen spelen. Als het gaat om datgene wat in Musselkanaal zou moeten gebeuren, ik zie dat er een eerste afspraak is gemaakt maar of er al een datum is vastgesteld dat weet ik niet voor deze manifestatie. Maar misschien dat
  • 0:4 dhr. R. Hendriks
   Ja dat is deze maand al. Ik dacht 27 januari in die richting.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   27 januari. Dat is wel erg snel.
  • 0:5 dhr. R. Hendriks
   Ja.
  • 0:08 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   En ik denk dat, om maar even terug te keren naar de opmerking van de heer Van der Heide over het taalgebruik dat we daar ook inderdaad consequent in moeten zijn. Af en toe is het wel eens handig om een keer een ander woord te gebruiken om het iets meer variatie in de tekst aan te brengen, maar als dat leidt tot misverstanden dan moeten we daar onmiddellijk mee stoppen en de vaste terminologie maar weer hanteren denk ik.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter mag ik daar nog wat op aanvullen want het viel mij op dat er nogal behoorlijk wat typefouten ook in het stuk zitten en er wordt bijvoorbeeld ook gesproken de ene keer over 19 aanbevelingen en de andere keer over 20 aanbevelingen, dus ik denk dat daar ook nog even naar gekeken moet worden.
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, daar moeten we het met elkaar wel over eens zijn dus we zullen een eenvoudige telling laten plaatsvinden en we gaan nog even goed kijken naar de spelling die hier en daar verkeerd is, met een d of met een t.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Goed ik denk dat u daar voldoende uit de voeten kunt met de opmerkingen die vanavond gemaakt zijn.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb nog een algemene vraag.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En dat is meneer Maarsingh.
  • 1:59 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ja misschien vraagt u nog of wij het ermee eens zijn, we zouden kunnen stimuleren, in ieder geval onze fractie is positief over deze aanpak en wat de presentatie betreft is positief plus, met andere woorden ga zo door en vroegsignalering, de jeugd in het bijzonder, in een bijzondere prioriteit, ik zou zeggen de regelingen verpraktiseren, dat is misschien wel een Gronings woord maar iedereen kan dat wel snappen, maar de vraag is even voor dus ga daar mee aan de slag en wat al kan doe dat. Maar we hebben nog even een vraag als fractie hoe zit dat nou precies met dat geld, want dat wordt ook, u zegt dus kansen benutten, perspectief zien, binnen de bestaande budgetten, nou dat is allemaal goeie taal volgens onze fractie, maar hoe zit het nou precies met dat rijksgeld, dat is nog voldoende hebben wij begrepen met betrekking tot de uitgaven die er zijn en daarbinnen zit ook ruimte om zeg maar die aanpassingen te doen. Nou als dat zo is is dat heel erg positief. En dan de tweede vraag, is er nou ook zo’n soort noodfonds. Want wij lazen in de stukken over het landelijk beleid dat zodra er geld over is binnen dit dossier dan wordt dat gelabeld, ik weet niet hoe je het zegt maar goed, dan wordt het dus gewoon bewaard voor het dossier en dan zou je een soort noodfonds kunnen hebben als er eens een keer wat tegenvalt dat je iets kunt doen in het kader van uw voorgesteld maatwerk, want er kan zomaar iets gebeuren, hoe zit dat precies. Kunt u daar nog iets over zeggen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boen.
  • 0:45 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat het uitgangspunt om binnen de beschikbare budgetten te blijven dat dat een hard uitgangspunt is, dat hebben we zo met elkaar afgesproken, en dat geldt dus ook voor dit verhaal. Het feit dat er door het rijk extra middelen beschikbaar zijn gesteld dat is natuurlijk heel fraai en die gebruiken we ook en die hebben we ook hard nodig daarvoor. Ja ik kan niet in de toekomst kijken om te zien in hoeverre die middelen beschikbaar blijven. Ons uitgangspunt is om binnen de beschikbare rijksmiddelen het verhaal uit te voeren. En meer wou ik er even op dit moment niet over zeggen.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok, nee maar dat is voldoende maar dan is er toch een perspectief ????? voorstel, geeft kansen voor diegenen die dat nodig hebben. En daar gaat het allemaal om.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Goed we komen tot een afronding of eigenlijk hebben we de afronding zo al gehad. Bedankt voor uw inbreng allemaal.
 • 7 Rondvraag
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij de rondvraag, is er nog iemand die iets voor de rondvraag heeft? dat is niet het geval.
 • 8 Sluiting
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan sluit ik de vergadering en bedankt voor uw komst en wel thuis.