Raadsinformatie

Commissievergadering 08 februari 2016

Naam
Download het audiobestand (29,06 MB)
Download de gesproken tekst (445,55 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,40 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Doorontwikkeling beleid huishoudelijk ..
 • 6 Rondvraag
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   het begin van de opname ontbreekt
 • 2 Mededelingen
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (het begin van de opname ontbreekt) en mevrouw Meertens van GBS. En ik wil in het bijzonder welkom heten mevrouw Narine Abramjan, onze plaatsvervangend griffier. Verder zijn er volgens mij geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (197,16 KB)
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft de agenda voor, kunnen wij die op deze manier vaststellen zoals die voor ons ligt, er staat maar één agendapunt op; doorontwikkeling beleid huishoudelijke hulp. Ja?
 • 4 Insprekers
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Insprekers hebben zich niet gemeld.
 • 5 Doorontwikkeling beleid huishoudelijk hulp
  • 05.1. Presentatie Doorontwikkeling Huishoudelijke Hulp (5,2 MB)
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Broens zal vanavond de presentatie doen. Het is de bedoeling dat er geen vragen gesteld worden tussentijds, maar allemaal achteraf zodat zij eerst haar verhaal kan houden waarschijnlijk komen er al heel wat vragen aan de orde. Als we de presentatie gehad hebben wil ik even inventariseren wat de vragen zijn gewoon in eerste en tweede termijn zodat we dan de vragen beantwoord kunnen krijgen of, door mevrouw Broens, of door de wethouder. Voorafgaand aan de presentatie geef ik eerst de wethouder meneer Hamster het woord.
  • 1:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. Er staat een onderwerp op de agenda waar we allemaal veel mee bezig zijn geweest denk ik de laatste anderhalf jaar en ik kan mij voorstellen dat u op dit moment heel veel vragen heeft over actualiteit rondom TSN, buurtdiensten, familiehulp, die term kwam vandaag ineens voorbij. Ik zou me voor kunnen stellen dat u die vragen heeft, ik kan u meteen al aankondigen dat we daar niet heel veel over kunnen zeggen. Waar we het vanavond wel over gaan hebben is de situatie na 1 mei. Het beleid waar we naar toe willen, waarnaar we door proberen te ontwikkelen zodat we het weer houdbaar houden, laten we dat woord maar gebruiken. Mevrouw Broens zal de presentatie verzorgen en zoals de voorzitter aangaf zal zij haar presentatie graag in één keer door willen doen, het is een hoop techniek en de status is ook dat het een ambtelijke presentatie is. Dat wil zeggen wij hebben als college nog geen besluit genomen over hetgeen hier vanavond gepresenteerd wordt ook om uw reacties en uw beelden over een mogelijk doorontwikkeling goed mee te kunnen nemen in een eventueel vervolg. Volgens mij is dat op dit moment voldoende voor een inleiding.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Broens dan mag u de presentatie houden.
  • 5:53 mevr. R.Broens
   Hartelijk dank. U heeft als het goed is de presentatie op uw i-pad gekregen en waarschijnlijk ook een, de presentatie al door kunnen lezen. Als u ziet hoe de opbouw is van mijn presentatie dan wil ik heel graag het accent leggen op, vanaf punt 4, dus een aantal dia’s zal ik niet uitgebreid weer opnieuw gaan voorlezen en op hoofdlijnen even doorheen gaan. De inhoud komt hier op neer, dit zijn de punten zoals ik net al zei, vanaf punt 4 daar ligt het accent op de wijzigingen. Johan heeft net al aangegeven dat dit een ambtelijke presentatie is, volgende week neemt het college een besluit. De participatieraad, ook hier aanwezig vermoed ik, is meegenomen in het hele proces. In een aantal sessies zijn zij geïnformeerd, zij hebben een werkgroep “huishoudelijke hulp” ingesteld en omdat zij zijn meegenomen in het proces kunnen zij ook op hele korte termijn een advies geven en alles is er op gericht om ook het advies van de participatieraad en het, de reactie van het college daarop nog voor de raadsvergadering van 21 maart aan u te geven. Goed een stukje historie en aanleiding. Het is voor u om even na te lezen welke besluiten er allemaal genomen zijn, u ziet in deze besluiten dat de datum van 1 mei terugkomt. Dat is ook de reden waarom wij het nieuwe beleid graag vanaf 1 mei willen gaan implementeren en dat dus een raadsbesluit op 21 maart is voorzien. U bent over al deze zaken via de planning- en controlcyclus geïnformeerd dan wel met een aparte brief. En hier staat even op een rijtje welke besluiten er allemaal zijn genomen de afgelopen tijd en die aanleiding waren om het beleid te gaan door ontwikkelen. De context waarbinnen het door ontwikkelen plaatsvond dat was niet altijd even rustig. Nadat wij, het college het besluit heeft genomen op 10 november om het beleid door te gaan ontwikkelen kwam al snel een uitspraak van de eerste bestuursrechter waaruit bleek dat huishoudelijke hulp inderdaad een taak van de WMO was, die onder de WMO zou vallen. In januari kwam meteen al uit een ander arrondissement een tegenstrijdige uitspraak dus de bestuursrechters spreken elkaar tegen en het wachten is nu op een uitspraak van de centrale raad van beroep, die is voorzien eind maart en dan volgt een zestal weken daarna waarschijnlijk op zijn vroegst een uitspraak. Dus het is nog steeds niet rustig aan het juridische front. Tweede lijn, Johan gaf dat net al aan, TSN verkeerd in surseance van betaling en een overname is in voorbereiding. Daarentegen eindigen de contracten voor onze aanbieders per 1 mei. Dus wij moeten wel opnieuw gaan starten met een nieuwe inkoop, met de aanbestedingsprocedure. En vervolgens de derde lijn die ook nog wat onduidelijk is dat zijn de rijksbudgetten. Het rijk heeft via de septembercirculaire en de decembercirculaire aangekondigd dat er extra budgeten komen. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd om die budgetten door te rekenen en ook mee te nemen in het beleid, maar definitieve uitslag komt pas bij de meicirculaire 2016. Een andere lijn die vanuit het rijk is ingezet is een code verantwoord marktgedrag. Wat inhoud dat gemeentes werden opgeroepen om naar de zorgvuldige prijs/kwaliteit verhouding te gaan in de inkoop procedures en ook daar zullen wij rekening mee moeten gaan houden. Goed dat rondom de context. Gaan we over naar het door ontwikkelen van het beleid. Wat betekend dat nou, door ontwikkelen van het beleid. De lijn is eigenlijk aanpassen op de jurisprudentie, maar wel heel erg dicht blijven bij onze eigen visie blijven dat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht moeten gaan doen als dat kan. Wij hebben gemeend om het beleid door te ontwikkelen via vier sporen en op grond van de WMO hebben wij eigenlijk twee mogelijkheden om voorzieningen te gaan verstrekken dat is je kunt toegaan naar een algemene voorziening of je kunt maatwerk voorzieningen treffen. Bij de sporen hebben wij een aantal verbeteringen voorgesteld. In eerste plaats het instellen van een algemene voorziening voor schoonmaak ondersteuning. Wat inhoudt dat er ja dat er zeg maar de basisondersteuning voor twee uur per week onder de juridische lijn van de WMO gaat vallen en dat cliënten die, dat is voor cliënten die nog wel regie hebben, dat die vervolgens zelf de hulp in gaan kopen met hulp van de HHT en de vangnetregeling. Ik kom daar straks verder uitgebreider op terug. De tweede lijn is dat we naast onze bestaande maatwerkvoorziening voor OZOH ook de mogelijkheid geven om een maatwerkvoorziening voor het schoonmaakwerk, dus OH, ondersteuning huishouden, mogelijk gaan maken voor de doelgroep waarvoor die algemene voorziening niet toereikend is. En daarnaast een wat paar kleinere zaken dat is de mogelijkheid hebben om wat, samen met aanbieders wat innovaties uit te gaan werken en een punt dat de communicatie versterkt gaat worden richting de cliënten.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik weet dat ik niks mag vragen maar ik
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik raak toch echt verdwaald in de afkortingen want ik kom er net achter dat OH betekend ondersteuning huishouden. Wat betekend dan OZ, ik vraag net aan mijn buurvrouw en die weet het ook niet.
  • 20:09 mevr. R.Broens
   Nou kan ik ook vrij gemakkelijk antwoorden. OZ is ondersteuning in de zelfredzaamheid en OH is ondersteuning bij het huishouden. Wij hebben tot dusver een maatwerkvoorziening OZOH en dat is een combinatie van beide en daarbij moet je je voorstellen dat er schoongemaakt wordt in het huis maar dat voor mensen die geen regie hebben op hun huishouden het niet kunnen plannen dat er ook wat begeleiding op de planning van het huishouden op de organisatie van het huishouden moet komen. En dat stukje dat is vaak een half uur of een uur, ligt een beetje aan de situatie, dat onderdeeltje heet dan OZ. Dus de verhouding tussen OZ en OH kan wisselen, dat is maatwerk, daarom hebben we het ook gesplitst, en het is niet één compleet pakket dus dat zijn twee onderdelen van één maatwerk voorziening. En in incidentele, maar dat zijn uitzonderingen, gevallen wordt ook wel eens alleen een maatwerkvoorziening OZ verstrekt. Wanneer mensen bijvoorbeeld moeten leren om na bijvoorbeeld ziekenhuisopname of wat dan ook weer zelf het huishouden te doen. Dus het is meer een technische term. Het is de enige, het is de maatwerkvoorziening die wij op dit moment in het beleid hebben. Goed ik ga door. De algemene voorziening; schoonmaak ondersteuning. Daarbij zijn twee begrippen van belang. Als je een algemene voorziening verstrekt onder de WMO dan zijn twee begrippen belangrijk. De algemene voorziening moet er zijn, die moet gewoon beschikbaar zijn, maar daarnaast moet die algemene voorziening ook toereikend en bereikbaar zijn. Het zijn twee begrippen die voorkomen in de wet en die even wat uitleg vereisen. Toereikend dat houdt in; is gemiddeld twee uur per week, 104 uur per jaar, is dat voldoende. Dat houdt het begrip toereikend in. Nou wij zijn van mening dat dat het geval moet, het is echter ook heel moeilijk om dat zo te bepalen. Het gaat om een basis pakket voor het op een aanvaardbaar niveau schoon en leefbaar houden van de leef vertrekken van een woning, dat wil zeggen huiskamer, slaapkamer, keuken, badkamer, toilet. En niet het hele huis. Het hoeft ook niet allemaal spik en span te zijn, maar op een schoon en aanvaardbaar niveau. Is natuurlijk moeilijk om dat exact te bepalen voor iedereen. Wij hebben in het hele land rondgekeken, grote diversiteit qua aantallen uren, varieert van anderhalf uur tot drie uur, nou ook vaak gepaard gaande met allerlei andere voorzieningen in de wijken. Wij zijn op het gemiddelde gaan zitten, wij hebben afgestemd met de aanbieders. En als er niet teveel aan de hand is in een gezin of in een situatie dan zou twee uur toereikend moeten zijn. We hebben wel extra flexibiliteit ingebouwd door niet te zeggen van het is twee uur per week, maar door te zeggen van het is 104 uur per jaar. En dat betekend dat eventuele uitval, wij zien bij de maatwerkvoorziening dat er toch zeker vier tot vijf weken per jaar soms geen hulp wordt verleend door vakantie, ziekte of wat dan ook, dat je voor die weken keer twee uur ook de mogelijkheid hebt om op een ander moment die uren in te zetten. Dat geeft, stukjes grote schoonmaak bijvoorbeeld, dat geeft wat flexibiliteit in het geheel. Nou mocht het niet toereikend zijn dan houdt een algemene voorziening onder de WMO ook in dat vervolgens de cliënt weer initiatief kan nemen om naar de gemeente te gaan of via de zorgorganisatie kan een signaal uitgaan om de situatie weer te onderzoeken als het niet toereikend blijkt te zijn nou dan staat de weg naar een maatwerkvoorziening open. Maar dat zal dan weer na onderzoek zijn. nou op dat moment heb je wel criteria nodig daarvoor gaat het college nog de nadere regels aanpassen. En je kunt je voorstellen als er bijvoorbeeld sprake is van hele zware allergieën of er is een ziektebeeld waar heel veel met vloeistoffen geknoeid wordt dat daardoor het huis smeriger is dan wanneer dit niet het geval is. Nou dat soort situaties moet u zich daarbij voorstellen en die komen we ook in de bezwaren wel tegen dus voor die situaties kan een maatwerkvoorziening OH dan ingezet worden. Een ander begrip wat bij algemene voorzieningen speelt is de bereikbaarheid en bij bereikbaarheid daar moet je het betaalbaarheid probleem bekijken. Is het betaalbaar voor de cliënt. Even wat theorie, als je een algemene voorziening verstrekt dan mag een gemeente maximaal de kostprijs vragen voor een algemene voorziening. En wij mogen als gemeente echter geen inkomensafhankelijke bijdrage vragen want onder de WMO mag je geen inkomensbeleid voeren. wat wij wel mogen doen is korting geven op de maximale bijdrage en die kortingsregeling die mag weer wel inkomensafhankelijk zijn, want die mag je voor doelgroepen stellen, bijvoorbeeld voor minima. Dus vandaar dat wij gaan stellen, van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening, wat is de kostprijs, op dit moment is de kostprijs voor de HT die we voor de HT regeling hebben €22,50. En dat brengen we op mindering de korting en op dit moment is dat de HHT regeling en de vangnetregeling. En dan blijft er netto een eigen bijdrage over en die is op dit moment €5,- voor de mensen boven de 120% en die is nul euro voor de mensen die tot de minima behoren. In het nieuwe beleid blijft er gewoon voor de minima wel compensatie, maar de knop waar je aan kunt draaien om de algemene voorziening wel of niet betaalbaar te houden is de knop voor de eigen bijdrage voor die categorie boven de minima. Ga je daar teveel aan draaien dan komt de bereikbaarheid weer in het gedrang. Echter als de algemene voorziening ook niet bereikbaar is dus betaalbaar is voor die doelgroep boven de 120% ook dan kan de cliënt weer naar de gemeente komen en zullen wij daar onderzoek op moeten plegen en als het inderdaad een financieel probleem is, dat kan gewoon zo zijn ondanks dat je boven de 120% zit met inkomen, dan zou je ook de weg naar de maatwerkvoorziening voor 2 uur per week kunnen open houden. En bij maatwerkvoorziening geldt er een andere systeem voor eigen bijdrage, daar kom ik straks op terug. Goed de eigen bijdrage, is een belangrijk punt als we dat in tijd uit gaan zetten, dan zien we in 2016 dat het college al een besluit heeft genomen om de eigen bijdrage, dus inclusief die kortingsregeling op €5,- te houden tot 1 mei, ambtelijk stellen wij voor aan het college om geheel 2016 die eigen bijdrage op €5,- te houden, dat kan omdat wij daar voldoende HHT middelen voor hebben, een rijksbijdrage. In november willen we een nieuw voorstel inbrengen ook aan u om voor een nieuwe kortingsregeling, een financiële compensatie regeling, omdat de HHT in de loop van 2017 eindigt. Dus wij zullen moeten vooruitkijken hoe gaan we hiermee om in de toekomst. In 2017 zal dat dus betekenen dat er nieuwe eigen bijdragen worden geformuleerd, zowel voor de minima als voor de categorie boven de 120%. Het is logisch dat voor de minima daar wel een specifieke regeling voor komt alleen er zijn gemeentes die bijvoorbeeld €1,30 vragen voor een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp ook aan de minima. Tot dusver zitten wij op 0 euro. Het een en ander zal helemaal samenhangen met jurisprudentie, van gaat HH nou wel onder de WMO vallen of niet en wat vindt u daar dan van. en van de rijksbudgetten die wij krijgen. In elk geval hebben wij tot 1 oktober 2017 nog HHT middelen, dus dat is dan een mooie bijkomstigheid. En zal 2018 het eerste jaar worden dat wij zonder HHT middelen de zaak moeten zien te regelen. Om even een plaatje te maken, is 2016, 17, 18, 1 mei is de tijd waar dus waarvoor een eigen bijdrage is vastgesteld voor de rest van het jaar gaat het college nog over een besluit over te nemen, ambtelijk stellen wij voor om dat op €5,- te houden voor 2017 en verder zal het 1 november besluitvorming zijn staat 1 november maar wij hadden bedacht om dat tijdens de begrotingsbehandeling aan u voor te leggen. En dat is afhankelijk van jurisprudentie en rijksbudgetten. Een ander plaatje, is misschien wel wat slecht leesbaar op deze afstand maar ik hoop dat het op uw i-pad wel goed zichtbaar is. Dit is het overzicht van als er een hulpvraag is onder de WMO dan kun je of naar een algemene voorziening of naar de maatwerkvoorziening, alles wat rood is is nieuw en alles wat blauw is dat bestaat al. Dus gaat een cliënt naar de algemene voorziening schoonmaak, dat gebeurd op het moment dat er lichte toets is geweest, behoort die cliënt wel tot de doelgroep. Nou als dat zo is dan zal de eerste lijn zijn van past dat in de algemene voorziening, dan zal er een lichte toets plaatsvinden, er komt geen beschikking, het is vergelijkbaar met het algemeen maatschappelijke werk van Welstad, daar heb je ook geen beschikking van de gemeente voor nodig, is ook een algemene voorziening, voor deze algemene voorziening is geen beschikking nodig, kunnen mensen gewoon na een lichte toets naartoe. Er komen twee niveaus van omvang, de belangrijkste is die van twee uur. Daar zal de grootste groep naar toe gaan. ?????? gaan ook een voorstel doen voor de klanten die op dit moment door BCM en Meander geholpen worden, die wonen in de A-horst in de complex van BCM, deze cliënten krijgen met hulp van een PGB 1 uur per week hulp en dat is goed te organiseren dan voor bij de zorgaanbieders en we gaan kijken of er vanaf 2017 in deze vorm van hulp ook in algemene voorziening specifiek voor die complexen kunnen gaan organiseren, maar vanaf 1 mei zal dan de algemene voorziening voor 2 uur per week gaan gelden voor iedereen die nu nou ja zeg maar ook al gebruik maakt van HHT regeling. Eigen bijdrage heb ik zojuist verteld en de inhoud is gewoon een basis pakket van schoonmaak werkzaamheden dus voor situaties waar niet al teveel aan de hand is. De andere lijn richting de maatwerkvoorzieningen ja dat is een ander verhaal daar vindt de toegang gewoon anders plaats. Een consulent van ons voert dan zorgvuldig en uitgebreid onderzoek uit, daar wordt de individuele situatie van de cliënt goed onder de loep genomen ook integraal. Daar komt een beschikking uit voort en de omvang van de hoeveelheid zorg die wordt ingezet is maatwerk. In de ene situatie is dat drie uur en de ander, wij kennen ook wel situaties waar veel meer zorg ingezet moet worden. De eigen bijdrage verloopt via het CAK en die kijkt wat de stapeling is met andere zorgproducten. Bijvoorbeeld vanuit de WLZ of zorgverzekeringswet misschien ook wel, maar in elk geval die stapelt alles en dan wordt gekeken wat de beste inkomensafhankelijke bijdrage is. Dus het CAK gaat wel inkomensafhankelijk bijdrage opleggen. En cliënten die gebruik maken van onze collectieve ziektekostenverzekering die kunnen in pakket 3, Garant 3, deze eigen bijdrage ook nog gecompenseerd krijgen. Nou dan zijn er twee vormen dus de vorm als er gewoon regie is dan kan een maatwerkvoorziening OH, die is dus nieuw, ondersteuning huishouden, en de andere regeling dat is voor situaties waarin geen of beperkte regie is. Vanuit de klant gezien loopt dan het proces als volgt: als de cliënt behoort tot de doelgroep van de WMO dan zal de eerste vraag zijn aan de cliënt; is uw probleemverzoek ook op te lossen binnen het eigen netwerk. Als dat zo is dan heeft men geen recht op een WMO voorziening, dit soort stapjes die behoren tot de WMO, daar zijn we toe bevoegd om dat te doen. Maar is er wel een probleem daarmee dan zal de volgende vraag zijn; is sprake van regie, is er geen regie dan wordt eerst gekeken is die algemene voorziening toereikend en is er geen regie dan zal gekeken worden welke maatwerkvoorziening OZ/OH verstrekt moet worden. nou is de algemene voorziening niet toereikend of betaalbaar dan wordt toe geleidt naar de maatwerkvoorziening OH, dat wordt zeg maar de volgorde. Nou dan, ook niet oninteressant, het financiële plaatje. Wij hebben gekeken wat dit zal gaan kosten, wij schatten in op basis van het aantal bezwaren wat wij nu hebben lopen, dat de extra lasten die nu direct in gaan stromen in de maatwerkvoorziening OH ongeveer 3 ton zullen zijn. Maar goed kijken we naar het aantal cliënten dat wij nu in de maatwerkvoorziening OZ/OH hebben en het aantal bezwaren dat vermoedelijk dus nog naar OH wordt toe geleidt en wij verwachten wat aanbestedingseffecten op het onderdeel OZ dan zijn de extra lasten van deze instroom in maatwerkvoorziening op te vangen binnen het huidige budget. Het budget voor maatwerkvoorzieningen. Kijken we naar de extra lasten voor de algemene voorziening en die hebben wij berekend op een eigen bijdrage van €7,50, dus 2,50 hoger ten opzichte van wat we nu hebben, voor de doelgroep meer dan 120%. Dus in de berekening zijn de minima nog op nul gehouden en de eigen bijdrage voor de overige op €7,50. Dan zijn die lasten €840.000,-. Omdat wij nog gebruik maken van de HT regeling in 2017 en omdat we wat rijksinkomsten verwachten treden er pas tekorten op vanaf 2018. Zoals ik net al zei in de meicirculaire weten we pas definitief hoe het financiële plaatje eruit zal gaan zien, maar met de kennis die we nu hebben zijn de verwachte tekorten als volgt, en dan ziet u dat dat af gaat nemen naar, het begint wat hoog en dan uiteindelijk naar ruim 4 ton, voor de algemene voorziening. Wij zullen dus op zoek moeten naar structurele dekking en omdat wij in 2016 en 17 nog geen financiële problemen verwachten kunnen we dat mooi meenemen in de meerjarenraming van, die aan het eind van dit jaar aan u wordt voorgelegd, er zijn een aantal lijnen. Nou die financiële compensatie regeling, dus je eigen bijdrage, deze tekorten veranderen dus zodra je aan die knop gaat draaien van de categorie die boven de 120% zit. En dat is ook meteen het sturingsinstrument. Wij willen ook gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de collectieve ziektekostenverzekering. Daar ligt nog wat budget, wat niet besteed wordt, we gaan gewoon onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dat zijn vaak onderhandelingen met Menzis, maar heel simpel als Menzis mensen moet compenseren moeten wij Menzis compenseren, dus dat gaat ons dan wel geld kosten. En dat is even het onderzoek waard. Op termijn willen we ook eens gaan kijken of we niet toe kunnen naar een andere vorm van financiering, dus van het financieren van de aanbieders, het heet dan resultaatfinanciering. Ook daar zullen wij echt in overleg moeten en voorzichtig moeten gaan pilotten met zorgaanbieders om te kijken wat dat op zou kunnen leveren. Verder kijken we ook naar ombuigingen binnen het sociale domein. Mede omdat dat een uitgangspunt is om het sociale domein integraal te gaan bekijken. En wij verwachten ook nog een nieuwe rijksuitkering gericht op het innoveren van de maatschappelijke ondersteuning. Maar goed innoveren is wat anders dan tekorten dekken voor een algemene voorziening. Dus daar moeten we ook even goed naar kijken hoe dat uit gaat pakken. Nou en tenslotte hebben we ook nog een reserve, maar dat is alleen dan voor incidentele probleempjes. Goed een ander punt is de bezwaren. Wij hebben nog circa 145 bezwaren die nog in traject zijn. Het is de bedoeling dat wij dat zorgvuldig gaan afhandelen in relatie tot het doorontwikkelde beleid. Ook daar gaat het college nog een besluit over nemen. En als we dat willen dan zal dat moeten gaan gebeuren na uw raadsbesluit en voor 1 mei. Want alle indicaties van die bezwaren zijn tot 1 mei verlengd. Nou daar gaan wij ons op voorbereiden om dat te kunnen doen. Nou en als dat nog toch niet lukken dan zorgen we ervoor dat die indicatie toch nog wordt voortgezet. Dus dat wordt de lijn richting de bezwaren. Dan het besluitvormingsproces. Nou vandaag krijgt u deze uitleg, volgende week zoals gezegd neemt het college een besluit en dat gaat dan om de besluitvorming over wat ik net verteld heb, er is een notitie voor geschreven. Er zal ook formeel advies gevraagd worden aan de participatieraad en besluiten over hoe de bezwaren worden afgehandeld. En dat gaat gepaard met wat uitvoeringskosten. Dus daar gaat het college volgende week over beslissen. Dan zal naar verwachting de participatieraad vrij snel met een advies komen dat weer aan het college wordt voorgelegd, dat wordt op 1 of op 8 maart, ligt even aan hoe op welke moment dat past. En dan zal dat zo snel mogelijk aan u worden toegezonden en dan kunt u alles betrekken bij uw besluit op 21 maart. Ja en in het najaar volgt dan een besluit over de nieuwe financiële compensatieregeling. Dat was het. En dan is er nu gelegenheid om vragen te stellen.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank je wel. Wie wil graag vragen stellen. Ik zie niemand, ik zie drie nu, met meneer Idema, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, Dijkstra. Meneer Boels.
  • 1:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ja, dank u wel. Allereerst een compliment voor dit, voor een heldere presentatie in elk geval. Aan de andere kant dacht ik zojuist ja dan rij ik naar huis en dan zal ik misschien in staat moeten zijn om het ook te vertellen. Dat kan aan mijn liggen, maar ik zou er nogal moeite mee hebben. En laat ik mij dan zien als gemiddelde burger, ik weet niet of dat reëel is, maar het is wel, het is best moeilijke materie. En ik zag één ding in die presentatie, het gaat over versterken van de communicatie, en als het er staat zegt het al iets want anders stond het er niet, communicatie is wel van imminent belang. Dat appèl als eerste want laten we ervoor zorgen dat we deze moeilijke materie die op een heldere wijze is uitgelegd dat die voor iedereen erg goed en duidelijk tot zich kan komen. Op onze website staat er nog niet zo heel, ja er staat wel veel maar is ook nog best moeilijk uitgelegd, daar zullen we wel een appèl op willen doen want de materie veranderd bijna elk half jaar en zoals u al aangaf het is onderhavig aan juridische, juridische consequenties, we moeten de meicirculaire nog afwachten dus dat ding wouden we in ieder geval vooraf al meegeven, dat we zorgen voor hele transparante communicatie. Dat allereerst, dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik heb een vraag meer over dat juridische traject, over de centrale raad de uitspraak daarvan. En we hebben 21 maart hebben wij de huishoudelijke hulp op de agenda staan. Wringt dat niet met elkaar? Snapt u wat ik bedoel?
  • 0:0 mevr. R.Broens
   jawel
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ok. Dat was mijn vraag eigenlijk. Voor de rest was het allemaal wel redelijk duidelijk.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:04 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel, ik heb een vraag ook bij aansluitend aan de heer Idema het net over had, over dat besluit van wat misschien straks genomen wordt van het Centrale Raad van Beroep. Stel je voor dat zij nou met een besluit komen dat ze zeggen van de huishoudelijke hulp dat is, valt niet onder de, valt wel onder de WMO of het valt niet onder de WMO, is dat ook, hebben jullie daar ook dan bij dat verhaal al een soort berekening wat er dan, veranderd er dan ook iets. Dat u dan zegt van nou wij gaan het toch dan aanpassen. Dat was mijn vraag.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Dijkstra. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:36 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Ik sluit me allereerst even aan bij het CDA over de communicatie en in dat kader zou ik ook graag willen weten of er, nou niet of er, maar of de ????? straks bij de voorlichting voor de collectieve ziektekostenverzekering aan die inwoners dat ook heel goed wordt meegegeven wat de consequenties zijn als we niet aan zo’n collectieve verzekering meedoen. Ten tweede heb ik een vraag, wat we geleerd hebben, misschien is dat niet een vraag om nu te beantwoorden maar dan hoor ik het wel, wat we geleerd hebben van de bezwaarmakers, dus in feite kan ik me voorstellen ook in november 2014 zijn er 238 bezwaarschriften ingediend, dat we daar toch iets van geleerd hebben op op een andere manier op dit moment te indiceren. Dan moet ik even goed spieken. De onzekerheid, ik denk dat dat ook een beetje aanhaakt met wat heer Boels genoemd heeft, wij worden elke keer geconfronteerd met alle kennis over huishoudelijke hulp, dus wij weten wel een klein beetje waar het over gaat, maar die mensen die zitten in die onzekerheid en eigenlijk als ik dat allemaal lees blijft ook die onzekerheid dus dat is wel een punt van zorg die we graag willen meegeven. Ik wil het daar graag even bij houden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. U had ook nog een vraag meneer Hofstra?
  • 1:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik had ook nog even een vraag over juridisch traject. Centrale Raad van Beroep of dat in laatste instantie de bijvoorbeeld de autoriteit is zeg maar, bevoegde rechtbank. Ik had ook nog een vraag nou ja wij zien bij de meicirculaire zien we hoe het er definitief financieel voorstaat dus dat kennen we al van het rijk, we hebben in de begrotingsvergadering er ook wat over gezegd dat we toch steeds daardoor verast worden en vaak onaangenaam dus dat wou ik even zeggen. Daarnaast zijn we blij ermee dat het college of dat, laten we het zo zeggen, een ambtelijk voorstel tot nu toe is om ook in heel 2016 de €5,- te handhaven. 2018 zou dan het eerste volledige jaar zonder HHT worden, is ook al bekend of in Den Haag daar ook nog beweging omtrent is. Want dat was ook al wel eerder in het nieuws dat zou overwogen worden om de HHT bijvoorbeeld langer te laten duren of het gewoon voor onbepaalde tijd in te stellen is daar nog nieuws op dat vlak. En dan moet ik ook even spieken op bladzijde 11 liet u de, de beslissingsboom zien, om het maar even zo te zeggen, waar in die beslissingsbomen komen nog keukentafelgesprekken. Dat was tot nu toe even mijn vraag.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Dat waren de vragen vanuit de raad? Nee, meneer Pals nog, D'66.
  • 3:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja ik moest eerst even verzamelen. Het is, ik heb nog even over de, ook een vraag inderdaad over die, wat zoals meneer Hofstra de mooie beslissingsboom noemt, dat is de volledig, dat is de hulpvraag, schone leefbaar huis cliënt hoort behoort bij de doelgroep WMO, daar wordt gesteld de volledig op te lossen binnen eigen netwerk en mogelijkheden en als je dat hebt dan krijg je geen WMO voorziening. Ik veronderstel dat dit nieuw is dat die beslissingsboom, alleen ik vraag me nu wel af we hebben toch een soort ervaring en dat vraag ik me ook wel af wat heeft het wat is daarmee gedaan. Ik hoor steeds binnen de samenleving hoor ik nog steeds een getal van 200 mensen, of huishoudens, die naar aanleiding van die nieuwe WMO en dat huishoudelijke hulp daarvan hebben afgezien van die huishoudelijke hulp, met andere woorden ze wilden geen gedonder meer in huis en die hebben er gewoon vanaf gezien. Dan is mijn vraag, ik heb een getal van 200 huishoudens, maar corrigeer me als het niet goed is, is daar enigerlei contact mee met die mensen die afgezien hebben van dat huishoudelijk hulp, want ik denk dat dat juist de huishoudens zijn waarvan wij in de toekomst kunnen leren. Ik bedoel zijn dat nu mensen die zeggen van nou ja u begrijpt mijn vraag, hebben ze die inderdaad binnen hun eigen doelgroep opgelost of hebben ze uit door halsstarrigheid gezegd van nou daar is het gat van de deur u hoeft hier niet meer binnen en vervolgens versmeren ze en verslonzen ze. Daar ligt natuurlijk een enorme breedte, maar ik zou dat wel graag willen weten want dat zou een mooie aanvulling zijn voor de hefboom. Want ik kan, dat is mijn, ja voor de beslissingsboom, zoals je dat noemt. Mijn tweede vraag is; dat is volgens mij gaan we nu iets creëren wat weer nieuw is denk ik in dit met dit voorstel, ik ben al heel blij om te constateren dat men in ieder geval nu en dat heeft het Kabinet ook op aangedrongen, dat aanbieders die nu onderaan biedingen doen, bijvoorbeeld zoals TSN, dat is echt, die hebben dacht ik het laagste van het laagste ingeschreven en blijkbaar hebben wij als gemeente niet goed opgelet waardoor eigenlijk dit soort problematiek ontstaat, dat daar beter op gelet wordt. En ik wil daar nogmaals eens een keer en ik zal wel heel nieuwsgierig zijn van want we hebben ook TSN mensen hier aan het werk hoe is dat proces nu precies verlopen. Want de mensen worden onderbetaald, is er ook inderdaad daadwerkelijk op een onacceptabel niveau ingeschreven, waarop wij niet geanticipeerd hebben. Dat lijkt mij heel belangrijk om verder te gaan met dat hele huishoudelijke hulp en de toekomst. Dat zou ik graag willen weten hoe dat gegaan is. En mijn volgende vraag daar op die kijk we hebben eerst te maken gehad met de prijs nou ik hoop dat daar er zal vast een goed antwoord op komen dus daar kunnen we straks mee verder maar ik denk dat de volgende vraag doemt zich al weer op dat als je met er is nu blijkbaar met aanbieders gesproken door te zeggen van 1 uur en 2 uur huishoudelijke hulp per week is voldoende en ik heb mevrouw Broens horen zeggen van de aanbieders zeggen ja op dit voorstel, dan zou ik toch wel heel graag willen weten van hoe is dat nu getraceerd en hoe is dat nu uitgelegd want ik denk ook dat als je eindigt met het vraagstuk communicatie dat dat juist een communicatievraagstuk gaat worden straks als wij met de huishoudelijke hulp aan de slag gaan. Want de mensen van de, de gemeentemensen gaan er naartoe en die moeten ??????????????? die twee uur verdedigen of die uur, dat zal ergens op gebaseerd moeten zijn. Tot zover eerst mijn vragen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:22 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Een technische vraag voorzitter, op pagina 13, die extra lasten, daar werd gesproken over 4 ton na 2021, maar dat is dus de netto extra lasten minus wat men verwacht van de rijksuitkering
  • 0:00 mevr. R.Broens
   ja
  • 1:39 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En wanneer komt daar duidelijkheid over, want dat is natuurlijk al heel vervelend in 2016 en waarschijnlijk komt u dan ook met het voorstel om gewoon maar even door te gaan in 2016 want dan breekt er ook geen onrust los in zeg maar en dat is denk ik ook heel goed want communicatie is wel heel erg moeilijk om het verhaal goed te vertellen, ja u doet dat goed maar hoe breng je dat nou wel, dus dat is even mijn vraag hoe zit dat nu precies en kunt u dan ook zo ongeveer, want het is zo makkelijk hè voor mensen om dan even een rekensom te maken, wat is nou 1 euro per uur meer vertaald in het budget. Oh ja en dat miste ik nog en dat was ook nog het tweede deel van mijn vraag, kijk die €7,50 die staat dan voor de mensen in uw voorstel boven de 120% van het minimum inkomen, maar u noemde eerder al een bedrag voor gebruikers van hulp beneden de 120% waarvoor dan nog wel op de een of andere manier compensatie zou zijn maar het gaat even om het budget van deze gemeente, is dat die €1,30, of wat heeft ze ook genoemd, €1,30 of zo noemde u, is dat daar ook al bij in berekend. Ok. En heeft dat dan nog invloed, maar de vraag zou dus kunnen zijn; 1 euro per uur meer. Wat betekend dat op het budget of wat kun je daar voor doen. Want dat zou wel interessant zijn want dan kun je ook op een sigarendoor nog eens even uitleggen wat er allemaal kan zeg maar.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ik denk dat het handig is dat eerst de wethouder het woord krijgt.
  • 1:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel. Zal ik gewoon eens kijken hoever ik kom, als er dan aanvulling nodig is vanuit de techniek dan kan Reneé Broens dat doen. Eentje die ik terug hoor is de juridische consequenties van wij doen nu van alles terwijl er een juridische onzekerheid is, ik heb al eens gezegd als Stadskanaal in Brabant ligt dan hadden we gewoon door kunnen gaan, zo tegenstrijdig lijken de berichten te zijn. We proberen op dit moment, het verzoek dat wij als college hebben gedaan is een beleid uit te werken dat of het nu linksom of rechtsom valt dat we door kunnen gaan en het grootste verschil zal zitten in de mate waarin wij compenseren. Als het niet onder de WMO valt, als er geen verplichting ligt voor de gemeente om te gaan voorzien in schoonmaakondersteuning dan zullen wij niet gaan compenseren de mensen die in onze beleving dat goed kunnen betalen dat zal het grote verschil zijn. Dus mocht nou de Centrale Raad van Beroep, het hoogste orgaan in deze, besluiten van ja het valt onder de WMO dan zullen wij moeten gaan compenseren om het bereikbaar, toereikend en wat was de andere mooie term
  • 0:00 mevr. R.Broens
   Bereikbaar en toereikend
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   toch wel
  • 0:02 mevr. R.Broens
   U had ze beide goed.
  • 1:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik had ze beide goed. Te houden. mocht het niet onder de WMO vallen dan kunnen wij inderdaad voor de minima een regeling creëren laten bestaan zodat de minima wel schoonmaakondersteuning krijgen en voor de andere groepen dat niet of in mindere mate doen. dus dan kan het gewoon doorgaan. Wat nieuw is in deze, en dat is wat wij geleerd hebben van de bezwaren toch wel, een vraag van mevrouw Kroom, is die OH, die maatwerkvoorziening OH, we zijn meerdere cliënten tegengekomen die zeiden van ik red het niet als ik zes of zeven uur had om dat nu volledig zelf te gaan betalen. Twee uur wordt door de meeste mensen nog wel gezien van ja dat is redelijk gebruikelijk, gezinnen ook van mijn leeftijd willen dat nog wel eens in huis halen, dat is redelijk regulier, maar als je 5 of 6 uur hebt vanwege een bepaalde beperking en het dan in één keer volledig zelf moet betalen die stap is te groot. En wij hebben opgemerkt wellicht moeten wij voor de groep die meer dan 2 uur nodig heeft iets creëren en dat is die maatwerkvoorziening OH geworden. Dus dat is het voornaamste wat we geleerd hebben. Ook hebben we van die groep bezwaarden gezien dat een aantal zo door kon naar de oude HH2 wat inderdaad een specifieke beperking was dat we ze niet op de juiste manier geïndiceerd hadden.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter mag ik gelijk even inhaken
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, mevrouw Kroom
  • 0:23 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Op het antwoord van de heer Hamster. Dat geldt natuurlijk voor die mensen die bezwaarschrift hebben gemaakt, maar er zijn natuurlijk ook mensen die die stap hebben gemaakt van 6 naar 2 en die hebben, om wat voor reden dan ook, hebben gezegd laat maar ik ga geen bezwaarschrift indienen, gaan we die dan ook nog alsnog benaderen en herzien.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben, zoals ik de laatste raadsvergadering aangaf, verschillende groepen waar wij op dit moment mee te maken hebben. Wij hebben de cliënten die wij nog uit de oude situatie hebben, dat zijn de mensen die bezwaar hebben gemaakt, en we hebben de mensen die mee zijn gegaan in de HHT regeling, dus inderdaad de mensen die meegegaan zijn in het nieuwe beleid en we hebben de mensen die van de radar zijn verdwenen, maar op elk willekeurig moment weer een nieuwe aanvraag kunnen doen en dan via het stroomschema van mevrouw Broens weer rechten kunnen gaan krijgen op bepaalde zaken, mocht inderdaad, nee ik moet hier ophouden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja we mogen weer interrumperen gelukkig. Ik had toch nog wel even een vraag aan de wethouder over de betaalbaarheid. De grens van 120% dat blijft gehandhaafd hè?
  • 3:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, zo hard kun ik dat nog niet zeggen want die compensatie regeling die moeten wij nog vaststellen. 120% is een grens die we gebruikelijk vinden en die we ook terug kunnen laten komen, maar o.a. in het onderzoek naar compensatie vanuit de collectieve ziektekostenverzekering zou het logisch kunnen blijken om die grens aan te passen. We zouden hem ook, en dat is een besluit feitelijk aan u, op 100% kunnen leggen en ergens anders de compensatie laten beginnen. Wat mevrouw Broens goed zegt; de grote knop om het financieel beheersbaar te houden is de mate waarin wij gaan compenseren. En om meneer Maarsingh dan antwoord te geven, stel nu wij vragen van onze minima in plaats van de 0 euro nu 1 dan levert dan €25.000,- op. Dat zal niet de grootste inkomsten opleveren en mochten wij inderdaad van 7,5 naar €10,- gaan dan levert dat negentig honderdduizend euro op. Dat is ongeveer de grootheden waarin wij praten. Maar dat is allemaal met heel veel slagen om de arm, want dat is namelijk uitgaand van de huidige populatie. Ik ga verder. Communicatie komt heel vaak terug en u zult begrijpen, daarvoor draaien u en ik lang genoeg mee, dat we dit niet voor niks geagendeerd hebben en dat ik u ook heel hard toe ga zeggen dat we ons best daarvoor gaan doen. Het blijft een complexe wereld, en daar heeft u gelijk in, en juist door zo toegankelijk mogelijk dat stroomschema te maken, zo van heeft u een hulpvraag meldt u zich eerst eens bij een hulpaanbieder. En als u dan, dan wordt er licht getoetst, bent u inderdaad iemand die onder de WMO valt en dan wordt er begonnen, dat zal de nieuwe situatie zijn, met te kijken van nou kan iemand vanuit uw netwerk het doen zo nee dan is de kans aanwezig dat u 1 of 2 uur hulp krijgt. En als dat niet voldoende blijkt te zijn dan zullen we via een keukentafelgesprek uit gaan komen op wellicht een maatwerkvoorziening en dat is zo simpel als ik het kan vertellen. Er zit een hoop techniek achter en mocht u inderdaad, mocht het college gaan besluiten om in deze wijze voort te zetten dan zal er een document van wellicht van 30 kantjes uitvloeien waarin we het allemaal nog eens een keer heel helder uitleggen, maar naar de cliënten toe moet het gewoon op één A5je wil ik bijna zeggen helder zijn van ik heb een vraag hoe organiseer ik dat. En feitelijk staat het al zo praktisch op de website, maar om dat te vinden en te bereiken blijkt nogal lastig te zijn dus dit is een punt van aandacht. Dat hebben we ook wel geleerd uit de bezwaren procedure. De onzekerheid die blijft hoor ik u zeggen en ja ik zal niks liever willen dan dat wij op 1 mei beleid vaststellen, dat tot herindeling doorgaat en wellicht wel langer. Maar dat kan ik u door alle juridische onzekerheden gewoon niet garanderen. Dus wat wij nu proberen is een framewerk middels de algemene voorziening en de maatwerkvoorzieningen waarbinnen wij kunnen variëren met het beleid en met compensatie zodat het redelijk overzichtelijk blijft en die variatie die is dus afhankelijk van de jurisprudentie maar het zal hopelijk niet meer 180 graden omkeringen vragen.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als ik meneer Hamster goed begrijp dan is de insteek van dit stuk dat er zeg maar juridisch robuust beleid wordt gevoerd.
  • 1:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is een mooie kernschets ja. De VNG, die compensatie vroeg u naar, kunnen we daar, nee u vroeg naar compensatie de HHT in 2018 wat er vanuit Den Haag bedacht wordt die is hier in meegerekend want dat is een overeenkomst geweest tussen rijk, VNG en wie waren er nog meer bij betrokken volgens mij hebben de hulpaanbieders daar ook meegepraat, een compensatie van 40 miljoen oplopend tot 100 miljoen in 2021. En die hebben wij met heel veel slagen om de arm doorgerekend naar wat wellicht de Knoalster situatie zou kunnen zijn en die hebben we verwerkt in de bedragen die u nu op het scherm ziet staan. Dus dat is dan geen voortzetting van de HHT, maar wel een compensatie aan gemeenten van 40, 50 oplopend tot 100 miljoen in 2021. Vandaar dat dat bedrag ook zo verschilt door de jaren heen. Maar nogmaals dit is met ontzettend veel slagen om de arm en in mei hopen we hier meer over te kunnen vertellen. En de 1 en de 2 uur, wat is nu het verschil, volgens mij was dat ongeveer een vraag van u meneer Pals, waar zit hem dat nu in, mevrouw Broens heeft proberen het onderscheidt te maken tussen BCM/Meander aan de ene kant en de andere cliënten aan de andere kant. Als je in Parkheem woont, Maarsheerd woont en de A-horst, geëxploiteerd door een van die beide bedrijven dan kan er nagenoeg gewoon productiewerk geleverd worden, sterker nog BCM die vraagt van haar cliënten om er voor te tekenen dat de schoonmaak gedaan wordt door BCM en die kunnen daar gewoon iemand voor langs laten gaan en wij bekostigen dat nu via deze methode voor 1 uur en dat kan dan in één keer afgetikt worden en 1 uur blijkt voldoende te zijn voor de ruimtes die de mensen daar op die plek hebben. En alle overige cliënten zal rond de 2 uur uitkomen.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar de vraag was juist; u heeft dan over soorten, u heeft eerst met de aanbieders gesproken en u heeft blijkbaar een woning aangewezen en u hebt gezegd van nou dit kun je in 2 uur kan je dat schoonmaken
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Hier gaat meneer Pals als
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zeg je?
  • 0:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou hier ontspoort u al een beetje, want wij hebben niet een woning aangewezen we hebben de aanbieders gevraagd van wat is uw ervaring, wat is bij de gemiddelde cliënt de benodigde aantal uren.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Laat me het dan omdraaien, de aanbieders hebben ervaring in het schoonmaken van huizen
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   juist
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik bedoel is ongeveer dat komt op hetzelfde neer en die kennis dat heeft zich vertaald in het maximaal een uur en maximaal 2 uur, maximaal een uur lijkt mij nog volstrekt helder want dat is voor BCM, Meander nou dat denk ik ook niet dat we daarin moeten gaan treden, maar het gaat juist om die 2 uur en ik heb gezegd die 2 uur dat wordt juist als we het hebben over communicatie, dat wordt in de communicatieplan juist de uitdaging hoe ga je dat nu precies uitleggen. Heb je aan 2 uur genoeg en dat is mijn eigen opmerking, hoe leg je die 2 uur uit. Want u kunt wel overeenstemming hebben bereikt met de mensen die daar ervaring in hebben, maar u moet het ook gaan uitleggen aan een keukentafel en dat is
  • 1:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik hoef nu het antwoord nog niet volledig te verzinnen, ik zal uw punt ter harte nemen van dat wij helder moeten gaan communiceren waarin wij denken dat wij een toereikende voorziening leveren, met die 104 uur per jaar, laten we het zo zeggen, waarin flexibiliteit ontstaat en daarbij is de escape natuurlijk altijd en die ervaring hebben we ook dat als hulpverleners aankomen en opmerken van mevrouw De Vries gaat achteruit zo’n specifieke situatie hier is meer nodig dat dat geluid doorkomt en dat dat keukentafelgesprek dan plaats kan vinden. En nieuw ten opzichte van de huidige situatie is dat we dan ook makkelijker een maatwerkvoorziening schoonmaak kunnen geven, maar het uitgangspunt is we gaan het eerst eens proberen met iedereen met die 2 uur. Tenzij aan de voorkant al duidelijk is van dit gaat het echt nooit worden met 2 uur maar de ervaring zal moeten leren dat in bijna alle gevallen voldoende zou kunnen zijn, zeker voor mensen die nieuw instromen. En ik was door mijn lijstje heen. Ik kijk mevrouw Broens aan of ik wat over geslagen heb of de voorzitter, die weet dat ook altijd heel goed.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heeft u nog aanvulling mevrouw Broens?
  • 0:7 mevr. R.Broens
   Er was nog een vraag over die datum van de Centrale Raad van Beroep. Of dat niet
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, hoe dat samenhing, of we daar ook konden anticiperen
  • 0:0 mevr. R.Broens
   precies
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat was met name de vraag, volgens mij heb ik die wel beantwoord. U gaf het inderdaad uw verhaal benoemde u van dan is er uitspraak op zoveel maart
  • 0:1 mevr. R.Broens
   nee, de zitting
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   nee op zoveel maart is de zitting en 6 weken later
  • 0:2 mevr. R.Broens
   6 weken later op zijn vroegst
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Minimaal 6 weken later wordt de uitspraak verwacht. Dat minimaal is ook nog wel relevant denk ik .
  • 0:05 mevr. R.Broens
   Ja, dat kon wel eens langer duren.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter wat ik daarmee bedoelde dat dan kan de hele situatie wel een beetje gaan wringen.
  • 0:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja volgens mij heb ik u proberen te antwoorden dat we op dit moment beleid vormgeven en voor 2016 is het straks helder hè als we dit zo vorm gaan geven dan weten alle cliënten zeker in de loop van dit jaar waar ze aan toe zijn en mocht het nodig zijn dan kunnen we nog tot 1 oktober 2017 met inzet van HHT het ongeveer op hetzelfde niveau houden. zonder dat het al teveel kost en dan begint het wellicht te dringen dat wij zonder dat wij juridische helderheid hebben, zijn we inmiddels wel anderhalf jaar verder, besluiten zouden moeten nemen over de hoogte van de eventuele compensatie. Maar ik ga ervanuit dat wij zeker eind dit jaar in november als wij over de hoogte van de compensatie besluiten en in welke mate dat wij meer weten en voldoende weten om dat besluit te kunnen nemen.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn. Meneer Pals, verder nog iemand. U heeft de vraag nog niet beantwoord gekregen. Meneer Maarsingh stel uw vraag nog eens.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Over die €1,30, zat dat er nou wel bij in of niet. Meneer Hamster die heeft wel een duidelijk antwoord gegeven, maar hij vertelde dat een beetje raar. Hij zei €1,- beneden 120% van het minimum inkomen is 25.000
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En €2,50 boven de 120% dat is 90.000. Nou dat kun je dan ook wel gewoon per euro uitrekenen en dat is dan 36.000. Dus het antwoord had moeten zijn; €1,- voor de hele groep is €61.000,-. Tenzij ik het verkeerd heb begrepen.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   We hebben te maken met verschillende aantallen meneer Maarsingh en dat
  • 0:22 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar dat begrijp ik wel, maar ik zeg, ik heb gewoon uw antwoord even berekend en dan is €1,- voor de hele groep is dus €61.000,-. Maar daar ging het mij ook niet precies om, het valt mij wel een beetje tegen dat die €25.000,- dat dat niet meer is. Maar zat die €1,30 er nou wel bij in of niet bij in.
  • 0:1 mevr. R.Broens
   niet
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   helder meneer Maarsingh?
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   No dan laat hem er ook maar uit, denk ik dan.
  • 1:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Even daarover. Het laatste wat ik hoorde voordat ik deze ruimte binnen liep was van een hulpverlening die zei van als ik één ding mag adviseren; leg in ieder geval een hele kleine drempel. Dat mensen wel door hebben dat als ik een uur hulp krijg dat dat niet gratis is. En daarom is die €1,30 is gebruikelijk, nou wij hebben naar €1,- toegerekend wat zou dat opleveren en dan zit je ongeveer op 25.000. Ik ga het toch proberen meneer Maarsingh, het verschil zit hem erin wij hebben ongeveer 300 mensen die in die minima categorie vallen en wij hebben ongeveer 600-700 mensen die in die totale groep vallen. Dus als je die totale groep pakt en daar verhoogt dan levert dat meer op dan op die beperkte groep minima. En daar komt de variatie, maar dit zijn de grootheden ongeveer waar u mee moet rekenen. €1,- voor de minima dat moet je dan niet om het geld doen maar om inderdaad de maatregel van wij willen dat bewustzijn van; ik krijg nu iets en dat kost geld. ???????????? en dat levert €25.000,- dan toevallig ook nog op. Als we aan die knop van die tegemoetkoming gaan draaien dan levert elke rijksdaalder €90.000,- op.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee maar dat is ook wel zo, maar goed ik denk dan als die €1,- nou maar geen €2,- kost zeg maar bij ????????, dat is ook weer een beetje dan denk ik weer maar goed technisch ????????????
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Voor de tweede termijn was ik net aan het inventariseren. Meneer Pals, meneer Dijkstra. Meneer Pals, D’66.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik heb eigenlijk nog niet echt een althans ik heb het nog niet duidelijk ik heb een vraag gesteld over voor mijn vermoedens van die 200 inwoners in Stadskanaal die bij de eerste ronde zijn afgevallen en geen gebruik meer maken van de huishoudelijke hulp of u dat ook gemonitord heeft. Want met name dat die, dat schema wat u heeft gezegd voor volledig oplossing binnen eigen netwerk en ja geen WMO voorziening blijft dat is helder maar er zijn al denk ik in mijn 200 huishoudens maar ik weet het niet exact het aantal is er zijn er al 200 huishoudens voorgegaan op deze vraag. En mijn vraag is eigenlijk; hoe is het nu afgelopen met die mensen die voorheen wel huishoudelijke hulp hadden en vervolgens zonder huishoudelijke hulp thuis zitten. Hoe is dat gegaan het lijkt mij een enorme bak aan informatie en ervaring die je gebruik kunt voor de toekomst in de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:25 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja ik heb nog een vraag voorzitter over de bezwaren afhandeling, die staat op bladzijde 14, er staat laatste zin over; indien afhandeling niet lukt voor 1 mei 2016 wordt tijdelijk de indicatie voortgezet. Ik zat mij af te vragen of die kosten ook uit de hand kunnen lopen als dat heel lang duurt. Daar wil ik graag even informatie over hebben.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hamster of mevrouw Broens.
  • 1:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laat ik ze in omgekeerde volgorde beantwoorden. Mensen die bezwaar hebben gemaakt op basis van een aantal uren daarvan kunt u verwachten dat u op een gegeven moment wellicht ook een OH indicatie krijgt en dat zal vergelijkbaar zijn met de indicatie die nu tijdelijk verlengt moet worden dus die consequenties zijn niet huizenhoog. Pas als na ??????? van het bezwaar blijkt dat het bezwaar onterecht was dan zou het nog een klein beetje geld op kunnen leveren nadat die afgehandeld is. Is er contact met die 200 mensen die afscheid hebben genomen van de gemeentelijke dienstverlening, laat ik het zo maar zeggen, nee daar hebben wij geen contact mee gehad. Maar ik zal herhalen wat in de eerste termijn gezegd is het staat voor iedere inwoner, voor u en mij te allen tijde vrij om bij de gemeente te melden om te kijken of er een voorziening nodig is. Wij hebben inderdaad van de 1300 cliënten een paar honderd die het op een andere wijze geregeld hebben en dat vonden wij op zich niet eens zo’n rare uitkomst.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:35 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   In dat kader wil ik wel heel graag weten welke rol de sociale teams daar hier dan in spelen want uiteindelijk want ik voel wel mee met de heer Pals, er zijn in momenten die zeiden nou laat maar we noemden dat daarnet ook al een beetje en die steken dan bij wijze van spreken de kop in het zand, maar het is wel een probleem. En die sociale teams, zover dat ons in ieder geval bekend is die zouden daar een handvat kunnen geven want let op dat gezin of op die mevrouw van daar gaat iets mis. En het woord sociale teams ben ik niet ????????????????
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hamster.
  • 0:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja ik dacht, ik keek of meneer Pals ook weer naar de microfoon greep, dat deed hij niet, u wacht even. Ja dat is eigenlijk bijkomend beleid, we hebben inderdaad heel veel inwoners in deze gemeente waarvan we weten dat ze even een extra blik kunnen gebruiken af en toe. In het verleden kan dat de hulp geweest zijn die goed in de gaten hield hoe het welbevinden van de verschillende cliënten was. We hebben ze hier, zo eerlijk moet ik zijn, geen actieve rol gegeven om nog eens extra om het hoekje te kijken of alles goed gaat. Op zich wel een hint die ik nu even ter harte neem en die we even neer kunnen leggen bij de verschillende partijen met wie wij zaken doen. En daar moet ik bij zeggen dat die hints ook op andere manieren binnen kunnen komen zoals altijd al gebruikelijk is. Als mensen in hun omgeving iemand zien die vereenzaamd of waar andere problemen aan de hand zijn dan kunnen dat natuurlijk altijd willekeurige manier gemeld worden bij ons als gemeente en worden acties ondernomen indien nodig.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Van der Heide, CU.
  • 0:15 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Nou ik zit zelf ook in dat werk ook en ik werkte op zeker moment bij een cliënt 5 uur en toen is dat teruggedraaid en nu heeft die dochter het zelf opgepakt, dus dat gaat verder prima. Die 5 uur die doet haar dochter nou. Dus dat gebeurd denk ik veel meer.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er nog, zijn er nog vragen op dit moment. Als ik zo rondkijk denk ik niet. Dan wil ik mevrouw Broens bedanken voor de presentatie en de beantwoording van de vragen.
 • 6 Rondvraag
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij het volgende agendapunt; de rondvraag. Is er behoefte aan de rondvraag. Niemand iets voor de rondvraag.
 • 7 Sluiting
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij de sluiting. Dan wil ik graag deze vergadering sluiten. Ik denk dat het goed is dat we, straks als raadsleden hebben we nog een korte bijeenkomst, dat we even pauze houden en dat we met een kwartiertje, 20 minuten verder gaan. Ja.