Raadsinformatie

Commissievergadering 23 mei 2016

Naam
Download het audiobestand (91,01 MB)
Download de gesproken tekst (1,37 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (24,59 MB)
 • 1 Opening
 • 3 Vaststellen agenda
 • 2 Mededelingen
 • 4 Insprekers
 • 5 Winkelcentrum Stadskanaal
 • 6 Integrale gebiedsontwikkeling Musselka..
 • 7 Contourenschets Werk- en Ontwikkelingb..
 • 8 Rondvraag
 • 9 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   (het begin van de opname ontbreekt)
 • 3 Vaststellen agenda
 • 2 Mededelingen
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er zijn geen mededelingen vanavond behalve als dat Bert van Beek nog afwezig is in verband met ziekte.
 • 4 Insprekers
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We hebben vanavond één inspreker, de heer Havinga, die zal inspreken bij agendapunt 5. Over agendapunt 5.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zie drie insprekers op de agenda.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat zijn eigenlijk meer mensen die inhoudelijk de presentatie ook doen. Dus echt een puur of een inspreker zoals wij gewend zijn de mens als inspreker te hebben is alleen meneer Havinga. Ja?
 • 5 Winkelcentrum Stadskanaal
  • 05. Winkelcentrum Stadskanaal (298,66 KB)05.1. Conceptvisie winkelcentrum Stadskanaal (3,48 MB)05.2. Subsidieaanvraag Stadskanaal 22 maart (1,42 MB)05.3. Eindrapport regionale detailhandelsfoto (2,16 MB)
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we beginnen met agendapunt 5. Dit agendapunt zal worden ingeleid door de portefeuillehouder en daarna zal meneer Havinga als inspreker inspreken, daarna zullen we een presentatie hebben van meneer Broekhuis van Broekhuis Rijs advisering. Aan u het woord meneer Gelling.
  • 4:12 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt opiniërend de centrumaanpak, de centrumvisie centrum Stadskanaal. Graag wil ik vooraf even met u nog kort schetsen wat het proces tot nu is geweest. Even ter verduidelijking mogelijk en voor herhaling. Een aantal jaren terug inmiddels is er op aanzet van de gemeente Stadskanaal aangegeven dat het goed is om de handen ineen te slaan met betrekking tot de retail agenda hier in deze regio. En gezamenlijk met de gemeente Oldambt, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en wijzelf en samen met de provincie is besloten om in gezamenlijkheid te kijken wat ons hier te doen staat. En in opdracht van deze partij is besloten tot het doen laten maken van een foto, een soort van nulmeting een sterkte/zwakte analyse, en die nulmeting die foto heeft ertoe geleid dat we daar een lokale vertaling van gemaakt hebben. Met die lokale vertaling, een eerste ruwe schets zeg maar, hebben wij ons oor te luister gelegd bij heel erg veel partijen die te maken hebben met het centrum van Stadskanaal. U kunt daarbij uiteraard denken aan winkeliers, maar u kunt ook denken aan vastgoedpartijen zowel lokaal als landelijk, de horeca, maar we hebben zelfs ook participatieraad gesproken, scholieren en uiteraard ook ons oor te luister gelegd bij consumenten. Dat alles plus het verwerken van de nodige informatie vanuit die sector heeft gemaakt dat wij met een conceptvisie voor het centrum van Stadskanaal zijn gekomen. Met vooral als insteek wat zou voor de toekomst een goed en bestendig centrum zijn om de regio functie van Stadskanaal te blijven behouden en om vooral ook het aanbod wat we nu nog hebben te kunnen blijven behouden. Want let wel bij elkaar opgeteld is de detailhandel hier zijn de winkeliers bij ons de detaillist in de gemeente en ook specifiek nu voor de plaats Stadskanaal is een hele voorname werkgever. En je hoeft de kranten maar open te slaan en je ziet dat de detailhandel onder druk staat en dat betekend dat voor ons een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid ook onder druk staat. Daarnaast is het zo en dat heeft eens te meer ook ons bezoek aan bijvoorbeeld aan het Noorderpoort duidelijk gemaakt dat de detailhandel voor een gemeente als Stadskanaal een hele welkome toeleider is voor mensen die wij daarvoor opleiden. Arbeidsplaatsen op LBO/MBO niveau en laten we dat vooral ook in het oog blijven houden. Een aantal aspecten die eens temeer in onze beleving de noodzaak duidelijk maken van de plannen, de urgentie van de plannen. Ik zal op inhoud voor nu nog even niet verder gaan want anders maai ik mogelijk straks het gras voor de voeten vandaan bij van Bert Broekhuis. Hij geeft straks een korte presentatie, hij zal ook bij uw discussie waar we op hopen zal hij aanwezig zijn om daar waar mogelijk ook inhoudelijk vanuit de branche, vanuit de sector, nog vragen te kunnen beantwoorden. Wat wij graag van u willen is, wij hebben ons oor te luister gelegd bij heel erg veel partijen, maar dat u ook met elkaar in discussie gaat zodat wij van daaruit kunnen vernemen wat uw kijk is op de centrumvisie. We hebben ook, en dat is de, we hebben ook besloten om de openbare raadsvergadering te verschuiven zodat zaken die u opmerkt uw bevindingen dat we die ook daardoor nog op een goede wijze kunnen verwerken in het een en ander zodat we daar goed invulling aan kunnen geven. Voor nu dank u wel.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Gelling. Wil ik het woord geven aan meneer Havinga de inspreker voor vanavond. U kent de procedure.
  • 3:13 dhr. K.J. Havinga
   Goedenavond mevrouw de voorzitter, raadsleden, collegeleden. Als voorzitter van Centrumwinkeliers Algemene Handelsvereniging Stadskanaal sta ik hier net als ongeveer een jaar geleden om in te spreken op het winkelcentrum in Stadskanaal. Toen verbaasde mij het dat er in een beleidsdocument voor de komende 4 jaar de perspectiefnota nog met geen woord gerept werd over de aanpak van het centrum. Vijf voor twaalf noemde ik het. Ik sta hier nu dan ook met een heel ander gevoel. En mijn inspraakreactie zal ook kort zijn. deels sluit ik aan bij de woorden van wethouder Gelling, als je het hebt over werkgelegenheid, opleidingsperspectief, alles wat een rol speelt, ik ben dus heel erg tevreden over het voorlopige conceptplan wat hier vanavond voorligt. De centrumwinkeliers ondersteunen in hoofdlijnen de geformuleerde uitgangspunten en zoals ook in de subsidieaanvraag staat vermeld als het eerst ????????. Want daar moet heel gebeuren in het centrum van Stadskanaal en de urgentie is hoog. En als het gaat om de stedenbouwkundige structuur inclusief de verkeerskundige en het logistieke routering de ruimtelijke inrichting van straten en pleinen zeg maar de fysieke en openbare ruimte aanpak dan is de gemeente in de lead en niet de ondernemers. Die zijn verantwoordelijk voor het ondernemerschap. En de toevoeging van het thema ondernemerschap in dit concept juichen wij van harte toe. En daar zijn we heel concreet al meer dan een jaar hard mee bezig met ondersteuning van de pilot de nieuwe winkelstraat van de RABO, de gemeente en MKB Noord VNO NCW. Wat ik jammer vind is dat diverse initiatieven van ondernemers vastgoed eigenaren voor herinrichting van pleintjes en of terrassen inclusief financiële bijdragen zo brood nodig voor de sfeer en beleving van ons winkelcentrum steeds blijven hangen binnen de gemeentelijke organisatie. Tot grote frustratie van de ondernemers. Het Europapleintje, het Menistenplein, maar ook de Europalaan blijven fysiek in hoofdlijnen zoals ze zijn en hadden best nu al aangepakt kunnen worden. Dan laat je ook zien dat er wat gebeurd in het centrum en dat werkt stimulerend op ondernemers en investeerders. En het gaat dan niet om hele grote bedragen. Tot slot het winkelcentrum van Stadskanaal is geen concurrent wat mij betreft van de omliggende dorpen met hun eigen structuur en beleving, maar wel een essentiële voorziening nodig voor de gemeente als Stadskanaal naast een ziekenhuis, Geert Teis, bibliotheek en regionale opleidingsinstituten. De centrumwinkeliers gaan voor een gezellig en sfeervol winkelcentrum met een grote diversiteit aan winkelaanbod, goed bereikbaar en veel activiteiten en daar zullen ze met hun professioneel ondernemerschap samen met de gemeente zich hard voor maken. Dat was mijn bijdrage.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Havinga. Zijn er nog vragen over direct?
  • 0:24 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja, ik heb een inhoudelijke vraag even ja. De heer Havinga heeft er eigenlijk niet over gepraat, die begon blij en later was hij toch weer een beetje van kan beter. Maar daar is niks mis mee. Maar mijn vraag is eigenlijk; kunt u ook iets zeggen waar die 8 miljoen vanuit de private investeerders
  • 0:1 dhr. K.J. Havinga
   Ik hoor het niet helemaal
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat zegt u.
  • 0:1 dhr. K.J. Havinga
   Waar ik antwoord op moet geven?
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kunt u ook iets zeggen
  • 0:1 dhr. K.J. Havinga
   ja
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Over zeg maar de financiële bijdrage van de private partijen en waar dat voor gebruikt wordt?
  • 0:35 dhr. K.J. Havinga
   Nou de lokale vastgoedjongens daar heb ik direct zelf contact mee, de grotere vastgoedjongens dat is vooral een rol van de gemeente en er zijn inmiddels gesprekken gevoerd over activiteiten in het centrum waar deze partijen aan bij willen dragen. Ik kan geen omvang van bedragen noemen maar men is zeker bereid om te investeren. En zeker bij de kleine dingetjes die ik toch even noemde om dat dat toch wel een irritatie opgeroepen heeft daar waren redelijke bedragen zeg maar bijgelegd door de externe partijen waarbij de gemeente ongeveer hetzelfde bedrag zou bijleggen waardoor je samen een project kon uitwerken.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:12 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Even een kort antwoord als het kan, u begint over de pleinen en dat het allemaal een beetje beter en eerder opgeknapt had kunnen worden, kunt u me heel kort even schetsen waar u dan aan gedacht had op dat moment.
  • 0:03 dhr. K.J. Havinga
   Nou het Europapleintje dat is tegenover de croissanterie l’Europe zeg maar daar staan nogal wat stenen muurtjes en daar zijn initiatieven geweest, en dat is al anderhalf twee jaar geleden, waarbij een vastgoed ondernemer heeft gezegd van ik wil met de ondernemers rond dat pleintje graag een soort herinrichting. Nou toen is er in feite alleen maar een doorbraak gemaakt in een stenen muurtje zeg ik dan maar even en is eigenlijk de ja de entourage hetzelfde gebleven. Nou dat had dus op een eenvoudige manier met een bijdrage van de lokale vastgoed eigenaar zeg maar ja opgelost kunnen worden. Dat is heel concreet.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan wil ik nu het woord geven aan meneer Broekhuis. Meneer Broekhuis zal een presentatie geven. Mijn voorstel is om na afloop de vragen aan hem te snellen en mochten er technische vragen zijn tussendoor wat echt dringend is dan is daar uiteraard gelegenheid voor.
  • 3:31 dhr. B. Broekhuis
   Ja dank u wel. Dames en heren ik heb in deze zaal een week of vier geleden u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de positie van Stadskanaal, het centrum van Stadskanaal, in zijn omgeving. Ik ga vanavond niet wederom zo’n uitgebreide presentatie geven, maar ik wil nog wel even de essentie van datgene wat ik u de vorige keer heb gepresenteerd terug laten komen. en dat is een essentie die uiteindelijk zal gaan om de keuze die u dient te maken m.b.t. de leefbaarheid in het centrum van Stadskanaal voor de toekomst want daar gaat het op dit moment vanavond wel om. Het centrum kent een centrumaanpak bestaande uit drie pijlers, u hoorde dat zojuist ook al gezegd worden door de inspreker, door de heer Havinga, ondernemerschap staat bovenaan, ondernemerschap is belangrijk want ondernemers zijn aan zet om het centrum interessant en ook zodanig mooi te maken voor de consument dat die kiest voor dit centrum. U als gemeente, wij met elkaar, kunnen het niet alleen. We zullen afhankelijk zijn van zowel ondernemers, pandeigenaren en de gemeente dient de randvoorwaarde te creëren om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Dus de fysieke aanpak van het centrum daar zit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in van de zijde van zowel wederom de ondernemers ter plekke, de vastgoedeigenaren, dat kunnen lokale eigenaren zijn, maar dat kunnen ook beleggers zijn uit het westen van het land, en daarnaast is het dan natuurlijk de bedoeling dat de regiofunctie die op dit moment Stadskanaal heeft dat die gewaarborgd wordt en daar waar dat kan natuurlijk ook nog kan worden versterkt om het centrum en de leefbaarheid van het centrum te versterken en te verbeteren als een zeer prettig verblijfsgebied voor een consument. Dan moet er wel wat gaan gebeuren. U hebt dat de vorige keer in de prestentatie ook van onze kant kunnen zien. Er zijn nogal wat zwakke punten in het centrum te benoemen. U ziet hier een aantal naast mij op de sheet staan, een te groot centrumgebied, echt qua maatvoering, qua looplijnen is het veel te ruim, zit het veel te ruim in zijn jasje. We hebben te maken met behoorlijk veel leegstand en ook leegstand rondom pleinen. Datgene wat zojuist werd ingebracht door de heer Havinga m.b.t. pleinen en initiatieven vanuit ondernemers ik heb daar vorige maand ook kennis van kunnen nemen en het is natuurlijk wel zo dat als je initiatief neemt en de pleinen wilt gaan aanpakken dat je dat wel in een bepaalde context met elkaar moet gaan doen. goed en als u zou beslissen vanavond om, of dat is dan volgende maand, om daadwerkelijk met dat centrum aan de gang te gaan dan kan dat ook vrij snel echt concreet goed opgepakt worden. Maar wel vanuit een basisvisie van hoe ga je nou met het totaal van het centrum om en hoe passen die pleinen daarin. Bij een routing door het centrum op dit moment is het voor een consument van buiten niet duidelijk, het is rommelig, het heeft ook te maken natuurlijk met de leegstandspercentages, maar ook de parkeerrouting rond het centrum is voor verbetering vatbaar, het kanaal is amper betrokken bij het centrum zelf en er is sprake van weinig identiteit en weinig sfeer. Ik weet niet wie van u de laatste tijd wel eens in Almelo geweest is in het centrum. Ik was er toevallig vorige week nog een keertje. Almelo niet direct naast de deur maar goed als u daar een keer in de nabijheid bent is het wel aardig om te kijken hoe men daar bijvoorbeeld omgaat met het kanaal, horeca en datgene wat in zeg maar de wand aan de overzijde van de straat staat, dat soort kwaliteiten daar zijn we echt naar op zoek om het centrum levendig kwalitatief een hele duidelijke impuls te geven.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ( de heer Maarsingh zegt iets, maar heeft geen microfoon aan)
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, u zei zelf al ik mag niks zeggen, dat soort vragen graag even achteraf na de presentatie. Dan schrijft u hem even op.
  • 1:27 dhr. B. Broekhuis
   Ik kan het direct wel beantwoorden, u vraagt van wat kan ik daar dan zien. Nou daar ziet u bijvoorbeeld in het water een aantal boten liggen die ook gebruikt worden functioneel voor het centrum zelf, ook met bijvoorbeeld een bepaalde horecafunctie daarop daaraan gekoppeld, dat soort zaken daar praten we dan over. Ja. Goed dit is het beeld wat ik u de vorige keer liet zien ten aanzien van leegstand. We hebben eens even gerekend van als we nou niks zouden doen, als we nou echt het zouden laten bij datgene wat we op dit moment als beleid hebben, wat u als gemeente op dit moment als fingerend beleid hebt vastgesteld, ja dan is de kans aanwezig dat er sprake zou zijn van een groeiende leegstand situatie. Op dit moment is het zo dat we spreken van ongeveer een 17% leegstand, fysieke leegstand, daar zit leegstand bij die op dit moment ook nog niet zichtbaar is want er is ook leegstand bekend bij ja panden die verkocht gaan worden, stille leegstand. En het is best op dit moment zo dat we te maken hebben met een aanzienlijk percentage, en dan zouden we ver boven de 17% uitkomen. Als we het hebben over frictieleegstand, wat is een normale leegstand in een centrum van de orde van grote van Stadskanaal dan om de dynamiek te garanderen om wat te kunnen betekenen in het centrum dan praat je over 5-6%. We zitten hier ver boven. Niet alleen hier in Stadskanaal maar ook in de omliggende gemeenten is dat het geval.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter zou ik iets mogen vragen, het is technisch.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als het een technische vraag is dan mag dat meneer Nijenbanning.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou de vraag die bij mij rijst van is er een analyse gemaakt waarom er meer dan gemiddelde leegstand is in Stadskanaal.
  • 6:29 dhr. B. Broekhuis
   Ja dat is gedaan en dat is gedaan op basis van diverse gesprekken die we gevoerd hebben en we hebben ook gekeken naar de grootte van het centrum. Oorspronkelijk is de grootte van het centrum van Stadskanaal fors, langs het water, uitgestrekt en het is zodanig als je het vergelijkt met centra in de omgeving ook zodanig dat we te maken hebben met heel veel meters in de verschillende branches. U hebt dat de vorige keer ook van mijn kant kunnen zien in de presentatie. Dat is een hele belangrijke reden waarom op dit moment er ook sprake is van heel veel leegstand, er is gewoon veel te veel meters fysiek aanwezig in het centrum zelf. En daar zullen vast en zeker nog een aantal andere zaken bij spelen, het ondernemerschap als zodanig van diverse ondernemers, zit ook in het totaal aanpak. En er zal ook wel bijspelen een aantal autonome ontwikkelingen die hier in Stadskanaal misschien wat meer spelen dan op andere plekken, maar ????????? hebben we te maken, dat is denk ik de belangrijkste opmerking, met een zodanige leegstandspercentage dat we kunnen spreken van structurele leegstand ver boven het normale niveau van wat je zou mogen verwachten. En als we het hebben over een opgave als je niks zou doen dan groeit het dus door naar ongeveer een 30%. En wat zou dat kunnen betekenen, dat zou dit beeld kunnen betekenen, dat is het leegstandsbeeld aangevuld met wat, ze zijn wat groen uitgevallen in dit geval, met wat vlekken, dit is ongeveer het beeld van als u zou besluiten vanavond om te zeggen van nou we laten het zoals het is, dan gaat dit beeld ongeveer ontstaan en dat zal best anders zijn op pandniveau want dat zijn altijd momentopnames, maar dit is wel de werkelijke situatie van datgene waar we op dit moment voor staan voor keuzes die echt gemaakt moeten gaan worden. Dat betekend dus dat de urgentie van de aanpak van het centrum is echt groot. Niet alleen hier, eigenlijk in de hele provincie is de urgentie hoog maar met name in Stadskanaal is die als je kijkt in de vier kernen die wij bekeken hebben op verzoek van de provincie in Oost-Groningen, Hoogezand-Sappemeer, in Stadskanaal, Winschoten en Veendam. Dan is de opgave die in Stadskanaal op dit moment ligt dat is de grootste. Een paar jaar geleden hadden we misschien nog gezegd die ligt in Winschoten. In Winschoten is een forse slag gaande, een inhaalslag gaande, waarbij bijvoorbeeld ook echt, dat kent u vast wel, de Torenstraat gewoon afgekoppeld is van het centrumgebied, de Venne is afgekoppeld van het centrumgebied daar zijn we al zover dat we tussen de 10 en 20% van de vierkante meters winkel gesaneerd hebben, binnen drie jaar tijd. Daar hoort wel een budget bij, dat moet ik direct zeggen, want als je dat budget niet hebt dan gaat het gewoon niet lukken. Het is de combinatie van factoren, samen met eigenaren, samen met ondernemers, samen met de gemeente en een budget om te komen tot uiteindelijk resultaat. Niets doen dat betekend dus dat de leegstand door zal gaan, niets doen betekend afname van de kwaliteit van het verblijfsgebied, want er zal dan vervolgens ook niet meer geïnvesteerd gaan worden. de regiofunctie zal afnemen, keuzes zullen gemaakt worden voor andere steden en de directe omgeving en ook voor keuzes voor gemeenten op een hoger niveau in de winkel hiërarchie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de investeringen die nog plaatsvinden dan net plaatsvinden op de plek waar je het niet wilt hebben, als je niet stuurt dan komen ze op een plek dan ploepen ze op. En voordat je het weet heb je een pepernoten structuur in je totale centrum te pakken en uiteindelijk betekend dat je ook geen gezamenlijke aanpak met stakeholders kunt oppakken. Geen gezamenlijke aanpak met stakeholders is de dood in de pot want dat betekend dat je vervolgens er zelf alleen voorstaat om te kijken van wat is nu een ????? gebied. Dat betekend niet dat u als raad en als gemeente moet gaan ondernemen. U bent per slot van rekening geen ondernemer, die staat achter een toonbank in de winkel. U bent degene die naar onze idee de randvoorwaarden dient te creëren voor datgene wat een ondernemer zou moeten doen in het centrum en dat is ondernemen op de goede plek en de investeringen op de goede plek doen. En daarbij is Stadskanaal een hele andere, heeft een hele andere context dan Musselkanaal. Stadskanaal is echt een regionaal centrum met een recreatief winkelgebied daarin. En Musselkanaal is echt doelgericht boodschappen met een plussegment voor het dorp zelf. Dat vult elkaar op die manier ook keurig aan en dat zit elkaar ook niet in de weg. het zal best zo zijn dat er een aantal ondernemingen in Musselkanaal zitten waarvan je eigenlijk had gezegd nou als we het helemaal hadden mogen kneden vanaf het begin af aan dan hadden we misschien net iets anders gedaan, maar je de wereld is niet maakbaar en blauwdrukplanning die kennen we niet, gelukkig maar, dus het is wat dat betreft sturen op de randvoorwaarden om die zo goed mogelijk te krijgen. Wat ontzettend belangrijk is en ik kan er niet genoeg op hameren, dat is duidelijkheid richting alle partijen van wat is de visie, wat is het beleid van de gemeente. Op het moment dat het niet duidelijk is en onzeker blijft wat de rol van de gemeentelijke partner in zo’n gezamenlijke aanpak is dan zullen partijen niet gaan komen met investeringen omdat zij onzeker zijn en ook zeggen ja waar ga ik nou inzitten met investeringen en wat is het rendement daarvan. Absoluut noodzakelijk, ik heb u vorige ook het voorbeeld gegeven volgens mij in Winschoten waar een investeringsmaatschappij uit het westen van het land in eerste instantie zei van ja ik absoluut niet investeren hierzo want ik vind de overheid onbetrouwbaar tussen aanhalingstekens, de gemeente Oldambt in dit geval, totdat de gemeente zei van dit is ons kader, dit is ons beleidsveld en daar gaan wij zelf ook mee in investeren samen met de provincie, zelfde gesprek gevoerd met dezelfde partij en ze hebben inmiddels geïnvesteerd, ze hebben tonnen bijgedragen in de inrichting van de openbare ruimte en ook aanpak. Wat is ook de rol van de overheid? Afstemming. Afstemming op regionaal niveau. Nou u bent daar naar mijn idee ontzettend goed mee bezig, ook in het kader van de regiodeal, retail die gesloten is in de regio. En als wij de geluiden horen landelijk van datgene wat de regio heeft gedaan en uiteindelijk zou gaan doen met elkaar, zoals we ons dat nu voorstellen, dan bent u hier in dit gebied een echte voorloper bij alles wat in het land gebeurd. Dit is echt een unieke regio qua aanpak met betrekking tot retail waar gemeenten naar elkaar kijken met elkaar kijken naar beleid en ook duidelijke keuzes maken. en ook begrenzingen echt vaststellen en ook saneren. En tot slot ja samen met de stakeholders zul je aan de slag moeten met de diverse centra en wat wij gemerkt hebben, de wethouder zei dat zojuist ook al in zijn inleiding, dat wij echt gemerkt hebben is dat de tijd rijp is om het nu gewoon ook te gaan doen en dat wij ook gemerkt hebben zowel bij ondernemers alsook bij beleggers als bij pandeigenaren dat zij op dit moment zien dat de noodzaak echt er is om nu door te pakken en ook die bereidheid te hebben getoond om als de gemeente duidelijkheid geeft dan gaan wij mee en dan gaan wij ook snel aan de slag om met elkaar dat centrum compacter, completer en echt ook comfortabel te maken. Tot zover mijn inbreng.
  • 0:58 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Boven het raadscommissiestuk staan de standpunten genoemd. De leefbaarheid in onze gemeente en de regio is afhankelijk van een goed functionerend kernwinkelcentrum. Voor het behoud van deze regiofunctie en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid is er gezamenlijk investering nodig van alle partijen. En het tweede punt wordt genoemd veranderingen in de gewenste richting vereisen duidelijke keuzes. Ik denk dat dat is waar het vanavond om gaat. Ik wou even een rondje doen voor wie hierover het woord wil voeren. Goed dan wil ik het woord aan meneer Boels geven van het CDA.
  • 5:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. En u noemde de twee standpunten eigenlijk al, de discussiepunten en laat ik daar maar mee beginnen daar valt niet zo heel veel op af te dingen in eerste aanleg maar in tweede aanleg misschien wel en daarom hebben wij nog wat vragen. Vanuit het rapport, regionale detailhandelsfoto kansen en versterkingen, kansen voor versterkingen en samenwerking wordt de basis gelegd voor dit onderwerp. In vergelijking met andere winkelcentra onze provincie schijnt of is de urgentie in onze gemeente in ons centrum van Stadskanaal het grootst. Dat is niet echt iets om trots op te zijn, sterker nog het noopt ons tot het maken van keuzes, van ons als politiek en ook voor de ondernemers. Want zo leerden wij vanavond ook nog maar weer de ondernemer moet ondernemen en wij als gemeente wij kunnen slechts faciliteren of kaders geven. Werk, werk, werk en nog eens werk, we horen dat hier vaker in allerlei verschillende hoedanigheden en ook hier geldt dat weer, dit is wellicht de grondslag onder dit stuk. De CDA fractie vindt werkgelegenheid de belangrijke voorwaarde voor het welzijn van onze inwoners en de verdere ontwikkeling van deze gemeente, creëren en het vasthouden van werkgelegenheid in onze gemeente is van belang. bijvoorbeeld voor sociale zekerheid, om die te bieden aan onze inwoners, de gemeente heeft een aanjagersrol waar het gaat om het stimuleren van de economische ontwikkeling en het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Onze gemeente Stadskanaal draait op het midden – en kleinbedrijf. Dat vooraf, het komt en brengt mij bij een aantal vragen naar aanleiding van dit stuk naar aanleiding ook van de presentatie zojuist van de heer Broekhuis. Wij lezen hier allerlei plannen in, goede plannen, maar aan de andere kant lezen we ook kranten zien we het journaal en dan zien wij dat niks doen geen optie is van 17% leegstand naar 30% leegstand als we niets doen. Maar aan de andere kant horen wij ook van zaken dat er ook wel economische kentering aan zit te komen. Nou merken we dat nou niet direct misschien hier. Aan de andere kant is dit een gigantische investering. De vraag die dan voorligt; wat is de fasering. Wat nou als we over twee jaar merken ja het valt gelukkig ook wel een beetje mee er vindt een positieve impuls plaats, zijn we dan in een keer het hele krediet kwijt, moeten we het hele krediet of zit daar toch een bepaalde fasering in. En kunnen we wellicht op bepaalde plaatsen ook zonder franje. Franje die er bijvoorbeeld in de nota’s die we over een maand behandelen ook op andere plaatsen moeten laten vallen. Geldt dat ook voor dit stuk of is dit echt al het minimale. Onze gemeente kent veel ZZP’ers kleine bedrijfjes gewoon in woning, op zolderkamers, ons bereiken geluiden dat mensen graag ook wel in het centrum actief zouden willen zijn maar huren zijn dan natuurlijk niet te betalen, zouden zich willen clusteren. Hoe kijken wij hier tegenaan en hoe kunnen we dat hier wellicht ook een plek in geven al die kleine onderneminkjes die elkaar kunnen versterken hier in ons centrum die wellicht die lege plekken kunnen opvullen, synergie voordelen of ???????? hoe kan dit hierin worden meegenomen. dan de financiële verdeling, letterlijk in het stuk staat de provincie wil per project maximaal 40% van de kosten voor zijn rekening nemen. Nou ja dan lees ik dat als dat de provincie dan ook maar 40% van de kosten voor haar rekening neemt, maar gemiddeld genomen komt het nu ongeveer neer op 20%. Valt daar nog wat te halen of lezen wij verkeerd. De SP geeft daarop het antwoord al, wij denken in financieel opzicht vaker verschillend dus laten we hopen dat dat ook hier het geval is. Hoe gaat het met de communicatie richting ondernemers buiten de voorgestelde looplijnen, ons lijkt het wellicht billijk dat ondernemers nou niet direct blij zijn of zijn ze dat juist wel omdat er over het algemeen gewoon meer mensen richting Stadskanaal komen en of je nou binnen of buiten die looplijn zit ach het valt wel mee. Wat zit er achter die communicatie, hoe vindt die plaats, ja op basis van het feit dat we dus nu nog onvoldoende visie hebben vinden initiatieven vanuit ondernemers om de pleinen een beetje nieuw leven in te blazen nog onvoldoende grondslag wat zit daar nou exact achter, ons is dat nou nog niet helemaal duidelijk. Hoe kan het dat ondernemers die willen ondernemen nu niet voldoende ruimte krijgen. Zit dat vast op geld of zit dat ook nog vast op andere zaken. En dan, de heer Maarsingh vroeg het ook al min of meer, private partijen investeren circa 78 miljoen of zijn bereid 8 miljoen euro bij te dragen, op welke wijze wordt dat nou concreet ingevuld, wat zit daar nou exact achter. Zouden we daar wat antwoorden op kunnen krijgen. En dan denk ik dat ik hiermee voorlopig door mijn vragen heen ben in eerste termijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 1:48 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Meneer Boels heeft wel heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid en we hebben in gezamenlijkheid ook nog niet echt met onze fractie besproken van wat wij ervan vinden. Ik weet wel dat mijn fractie vindt dat 4,2 miljoen een ongelooflijke berg geld is waar we nog niet een twee drie uit zijn of we dat willen investeren. En daarbij komt ook de vraag van Boels over die 8 miljoen wie zijn die investeerders en op welke basis doen ze dat. Dat zijn allemaal van die vragen die wij ook hebben. verder hebben wij nog iets over de werkgelegenheid, dat vinden we ongelofelijk belangrijk. Er worden getallen genoemd van werkgelegenheid zijn dat voltijdsbanen, dat is dan ook wel belangrijk of dat fulltime banen zijn of allemaal flex-banen. En wat ik ook nog heel erg belangrijk vind en natuurlijk kan niemand een garantie geven hoe het er over vijf jaar uitziet, maar heeft meneer Broekhuis heeft hij ervaring erin dat hij met soortgelijke gemeentes heeft gewerkt waar wel een duidelijke zichtbare resultaat was dat het doorgroeide in plaats van afname door het internet gebruik bij wijze van spreken. Dat de groei een opgaande lijn heeft en dat het geen neergaande lijn heeft. En dan nog even over de grote concerns waar we geen invloed op hebben. Als die dicht gaan of failliet gaan dan is er in een keer weer een gat die opgevuld moet worden, ja daar hebben we gewoon met elkaar geen invloed op want als ze in andere gebieden of in andere gemeentes het slecht doen dan gaan ze bij ons ook gewoon dicht zo simpel is het. en dat is wel een groot vraagteken voor mij hoe we hier mee om moeten gaan, dus we horen graag de antwoorden en de andere fracties wat die ervan vinden, maar wij zijn er in ieder geval nog niet uit. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Boels.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U vraagt zich af wat de andere fracties daarvan vinden, maar ik begrijp niet helemaal uw vraag dus dan wordt het ook lastig om er iets van te vinden.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Oh sorry ik heb de microfoon nog aan staan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang meneer Idema om het uit te leggen.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik wil graag weten wat de andere opiniërende gedachten zijn van de andere fracties en dat nemen wij mee in onze gezamenlijk overleg hoe wij hier een standpunt
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Oh ik dacht dat u vroeg van wat wij vinden van dat grote partijen failliet gaan, maar
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, van uw fractie is duidelijk.
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ok, dank u.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Dan gaan we verder met de volgende fracties, mevrouw Kroom, PvdA.
  • 3:16 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Ja wij hebben ook de nodige vragen. Allereerst wil ik graag beginnen met de opmerking die de heer Broekhuis vorige keer gemaakt heeft; niets doen is geen optie. En dat heeft ons gemotiveerd om met onze fractie aan de hand van de plannen het centrum rond te lopen en de contouren te bekijken en in eerste instantie toen wij startten met het rondje hadden we toch een ander beeld dan toen we klaar waren met het rondje, dat is, ik hoef dat niet nader toe te lichten maar het is toch anders dan dat je met een plan rondloopt dan dat je met je boodschappenlijstje rondloopt. Dus dat is wel een verhelderend moment. De plannen kunnen naar ons idee alleen maar slagen, het is een heel gedurfd plan zoals wij dat hebben ervaren, maar die plannen kunnen alleen maar slagen als iedereen er ook in geloofd en bereid is gezamenlijk mee te denken en mee te werken. Wij hebben daar ook een rol in en we kunnen zeggen dat wij in grote lijnen als het gaat om de contouren van het centrum Stadskanaal dat we daar in grote lijnen wel een goed beeld bij hebben. Maar er zijn natuurlijk ook andere partijen niet alleen het centrumwinkeliers die natuurlijk een grote groep vertegenwoordigd, maar er zitten natuurlijk ook nog ondernemers achter die niet altijd vertegenwoordigd zijn door het centrumwinkeliers, dus we zijn wel heel erg nieuwsgierig nou ja hoeveel draagvlakte in zijn totaliteit is. Dat even als algemene opmerking. Hebben we ook nog wat vragen. Ons is niet helemaal duidelijk of in deze plannen het aanpakken van de eenlaagswinkelpanden achter Stadshart, Europaplein ook worden meegenomen. Dan heb ik eigenlijk als we kijken naar het totale plan zoals het daar ligt komen we eigenlijk de banken niet meer tegen terwijl op 18 november 2015 de financiering of de banken volgens mij waren het er twee misschien was er een maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd maar in ieder geval zeker één die waren daar daadwerkelijk wel aanwezig en die hadden daar ook ideeën. Wij missen in de totale plan en de enquêtes die er gedaan zijn, de omwonenden van het centrum, die direct omwonenden dus die daarboven wonen, u hoeft niet het hele centrum te informeren en te bevragen, maar de daadwerkelijke bewoners van het centrum die missen wij. De verkeerssituatie rond het centrum daar is al eerder over gesproken daar willen we heel graag in zijn totaliteit, dus niet alleen de routing, maar ook de bewegwijzering en parkeerroute noem het allemaal maar op, willen we heel graag weten wanneer dat gepland gaat worden want naar ons idee kan zo’n verhaal ook wel iets eerder van start gaan dan dat je bij wijze van spreken gaat beginnen met slopen. Want ik denk dat het een probleem is wat ook nu speelt of je nou wel of niet wat doet.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Mag ik vragen wat u exact bedoelt, dat we de pleinen opnieuw gaan inrichten ofzo of wat
  • 0:14 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou er wordt wel geroepen in de stukken dat de hele routing, de verkeersrouting, de parkeerrouting, de bewegwijzering dat dat nader bekeken moet worden en dat wordt niet in deze visie meegenomen maar dat wordt door verkeersdeskundigen, ben even kwijt wie dat precies zal gaan doen
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   En u vindt dan eigenlijk dat zoals het hier in het stuk staat dat we dat naar voren moeten halen, dat is
  • 3:16 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou waarom niet, ja kan die plannen natuurlijk heel goed eerder al bekijken. Of in ieder geval de problematiek bekijken en daarna plannen ik denk dat dat de goeie volgorde is. Dat brengt ons eventjes naar een hele simpele vraag op het plaatje staat op een gegeven moment de buslijn doorgetrokken over de Navolaan, voor Geert Teis langs, en ons is de vraag of dat klopt dat dat zo staat aangegeven dat er in die plannen de buslijn voor Geert Teis langs gaat. Wij willen heel graag en ik denk dat meneer Broekhuis misschien daar even niet meteen weet wat ik bedoel, maar we hebben vorige keer gesproken over toegankelijkheid is de norm in Stadskanaal en we willen heel graag dat dat wordt toegevoegd in het project. Dan hebben we de zogenaamde achterkanten, ik denk dat het voldoende is als ik alleen maar roep “achterkanten”. Maar dan toch maar even noemen. De achterkanten van de winkels aan de Hoofdstraat. De gemeente heeft een deel van die parkeerplaatsen laatstelijk op de Hemenweg opgeknapt en ik moet zeggen als je naar, vanaf Noord komt en je kijkt links dan zie je daar een keurig geparkeerde of hoe heet het parkeerplaatsen met bomen, allemaal netjes opgeknapt, maar kijk je naar rechts naar de achterkant van de winkels, het is niet om aan te zien. En dan begrijp ik wel dat dat niet iets voor de gemeente is, maar wij willen wel graag een oproep doen aan de centrumwinkeliers om dat ook in hun plan mee te nemen. Wij willen heel graag pleiten voor een leegstandsverordening. Hoef ik ook niet uit te leggen. We hopen van harte dat naast de opmerking van de stakeholders ook de aanbevelingen van de studenten en de uitkomst van de enquête winkelcentrum worden meegenomen. Wij hebben een vraag over de herontwikkeling Boerendiep, mij of ons, ik begin maar even met mij want ik heb het niet geverifieert bij mijn collega’s, zou ik niet weten wat daar nou precies mee bedoelt wordt. Als ik naar het plaatje kijk denk ik volgens mij praat u over de Navolaan. En ten slotte vragen wij de miniaturen die de gemeente in haar bezit heeft een rol te laten spelen voor de invulling van de leegstaande winkelpanden. Die kunnen toch op een ludieke en leerzame manier worden gebruikt. En er zijn ook nog wel andere mogelijkheden om als we dan, al is er dan sprake van 5 of 6% wat dan een normaal percentage leegstand is, zou je toch ook die etalages fatsoenlijk kunnen aankleden. En ik heb één voorbeeld, dit verhaal van de leegstand is al langer mijn hobby, en toen was ik op een gegeven moment in Vlissingen en toen dacht ik oh wat is hier weinig leegstand, tot dat ik heel goed ging kijken en toen bleek dat er helemaal geen leegstand of dat er wel leegstand was, maar dat enkele elke winkel bij zijn buurman ook een winkel had ingericht met summier met spullen, maar in ieder geval als je dus gewoon langsloopt dan lijkt het niet leeg. Dat waren de elf vragen die wij hebben gesteld.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Dijkstra, CU.
  • 2:51 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja dank u wel voorzitter. Eerst wil ik even zeggen dat ik inderdaad de compliment wat genoemd werd wat u ook aangaf van andere delen van het land dat die hier zo goed bezig zijn, dat wou ik inderdaad ondersteunen dat vind ik geweldig dat het inderdaad zo is opgepakt in deze regio. Heel breed opgepakt, dat je niet gaat concurreren met elkaar en dat je dat op deze manier doet. Dat wil ik eerst even zeggen. De uitgangssituatie zoals dat hier geschetst is, dat hebt u ook verder goed uitgelegd, teveel winkelvloeroppervlakte en de toename van de leegstand hebt u heel duidelijk aangegeven dat zien we dus ook die 17% die waarschijnlijk de groei naar nog meer leegstand en ook die verspreiding dat is heel verontrustend allemaal. Ook die onaantrekkelijke uitstraling en die tip die u net aangaf dat de, dat leek mij inderdaad ook wel iets wat misschien hier opgepakt kan worden, dat is inderdaad prima. Alleen dat overleg dat heb ik ook in het stuk ook goed gelezen, dat is heel goed gebeurd, dat u met alle betrokken partijen bezig geweest bent en dat u daardoor ook draagvlak creëert en dat u daardoor ook met een stuk komt wat ook toch waar we wat mee kunnen. Wat ik nog wilde aangeven dat is die maatregelen die u ook genoemd hebt de verstrekking van ondernemerschap en het terugbrengen van het winkelvloeroppervlak en dat compacter maken daar zijn wij verder op zich wel dat lijkt ons wel ja in principe lijkt ons het wel heel goed dat wij dat dat het zo opgepakt wordt en ook die kwaliteitsverbetering van die open ruimten dat u daarmee aan de gang gaat en die uitstraling van die winkels. Verder wou ik eigenlijk ook nog aansluiten bij wat ook iemand wat meneer Boels heeft gezegd over de over die kosten van die 8 miljoen, daar hebben wij ook een beetje onze zorgen over of dat die 8 miljoen van externe partijen en ja hoe dat precies zit misschien kunt u daar nog iets over vertellen. En die werkgelegenheid, misschien klopt het helemaal niet maar ik zie hier heel duidelijk staan als je dus 100% bewinkeling hebt dat je dan 10.210 arbeidsplaatsen hebt maar als je dus veel minder winkels hebt dat je nog een stuk naar beneden gaat dus u noemde dacht ik ook de werkgelegenheid dat dat ook belangrijk was nee dat werd door u genoemd. Maar ja dat is iets waar ook door u ook genoemd is volgens mij want dat is ja daar maken we ons zorgen over. Dus misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Dijstra zou u eens kunnen vertellen wat uw visie is op dit hele stuk.
  • 0:38 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou ik heb wel aangegeven dat ik in principe wel van mening ben, we zijn wel van mening als CU dat het goed is dat we hiermee aan de gang gaan. En dat de kern, dat een kern winkelgebied dat dat volgens ons wel belangrijk is dat we die kant opgaan. En ja dat we dat dit een goede uitgangspositie is om hiermee verder te gaan. Dus in principe hebben wij toch wel, we hebben wel vragen maar denken we wel dat dit de goede richting is.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Zegt u dat u het eens bent met wat er staat.
  • 0:33 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben het ja wij zijn het in principe zijn we het wel eens met wat hier naar voren wordt gebracht en wat hier ook voor plannen worden naar voren worden gebracht en ja alleen wij vragen ons af of dat qua kosten en zo allemaal te hanteren is en die 8 miljoen die je dus ook van externe partijen dus ook wat verwacht ja dan vragen wij ons af of dat misschien nou ja misschien kan daar een antwoord op komen van meneer Broekhuis of hij daar iets over meer over kan zeggen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht dat u het rijtje afging voorzitter, dank u.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik ga een beetje heen en weer.
  • 3:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ja voorzitter dank u. Ja ik heb heel veel punten opgeschreven die ik een beetje kruiselings ga behandelen. Ten eerste ben ik het uiteraard ook met meneer Dijkstra eens en ook met andere partijen dat het goed is dat er een plan ligt, vanuit een plan kun je ook pas een plan van aanpak maken en vanuit het plan van aanpak kun je ook vertrekken. Alleen de maren komen ook. Het eerste vind ik dat, of vinden wij, dat als je een plan maakt dan maak je geen plan voor een jaar en je maakt ook geen plan voor twee jaar omdat die 4,4 miljoen wat van ons of 4,2 miljoen die van ons gevraagd wordt best heel veel geld is. en wat ons het meeste beangstigd dat is toch wel een beetje het feit dat we ook van die 4,2 miljoen zien we eigenlijk niets terug, er staan geen revenuen tegenover, we hebben geen inkomsten, we krijgen geen huur, we krijgen helemaal niets, we krijgen terug een mooi winkelgebied hopen we dan die geschikt is voor ondernemingen om zoveel mogelijk publiek te trekken. En dan vragen we wel af van ja zijn we dan wel met goeie plannen bezig, maar goed dat ter zijde. Omdat die 4,2 miljoen kan misschien bijdragen voor een plan op lange termijn en wat we natuurlijk direct missen is natuurlijk en dat het hele winkelcentrum plan de spoorlijn niet eens is meegenomen, hetgeen wij toch als partij een enorme misser vinden want we vinden nog steeds en zoals u weet we zijn een voorvechter op een stationslocatie aan de Stationslaan waar dan dagelijks 1500 jongelui door de Stationslaan door het centrum kunnen lopen in plaats van dat je een station gaat creëren bij de Philips en met bussen worden de jongelui vervoert naar school en je ziet ze in het centrum nooit weer. Dus in die zin vinden wij dat het plan daar op moet worden aangepast. Wat we ook vinden is en dat is een idee die we u aanreiken dat is ten aanzien van het bestemmingsplan, we hebben gehoord de PvdA heeft dacht ik gekeken ook naar het bestemmingsplan, maar wij vinden eigenlijk als een pand en dan heb je echt een gesprek met de vastgoedeigenaar als een pand twee jaar leeg staat moet je de bestemming eraf halen en moet je er een andere bestemming aan geven. Dat dwingt de vastgoedeigenaar denk ik tot nadenken van wat doe ik met mijn vastgoed en is het ergens anders ook voor geschikt. Want zoals we nu omgaan met vastgoed en we laten het jaren leegstaan en er komt geen enkele dwang vanuit de overheid dan denk ik ja iemand met een grote vastgoed portefeuille leunt achterover en die vindt het wel best. En die laat het over aan een makelaar in de stad en alles wat je aan een makelaar in de stad vraagt komt niet over in Stadskanaal dus dat is ook wel denk ik een van de oorzaken waarom heel veel winkels leeg staan. Dus wij pleiten een winkel die leegstaat twee jaar leegstaat het bestemmingsplan ervan afhalen en een ander bestemmingsplan er weer op plakken waarvoor de vastgoedeigenaar wel gaat nadenken.
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Kroom.
  • 0:8 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   D’66 is het dus eens met het voorstel voor die leegstand verordening om dat in te voeren en alles wat daarbij hoort.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, als dit er in komt als het er in staat dat je de vergunning er af haalt want
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u in de microfoon praten.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als het, als de PvdA zegt dat het, want ik ken het plan niet uit mijn hoofd, als het er in staat zoals wij willen voorstellen zijn we uiteraard voor.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:28 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Geeft u dan ook een bestemming want het zou natuurlijk best kunnen, kijk pander verkopen dat is niet aantrekkelijk want de rente is nul, dus je zult op een andere manier je panden ja een andere bestemming moeten geven dus het is helemaal niet maar bedoelt u dan ook een bestemming van nou bouw daar een passend huis op of appartementen of
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ja, nee, maar ik vind het heel goed dat u dan ook aangeeft nou ja geef er dan ook, maar het moet ingevuld worden het moet leefbaar zijn.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Absoluut, maar ik denk dat het is de ondernemer van wie het vastgoed is, de ondernemer waarvan de bestemming wordt afgehaald zal denk ik met een oplossing komen anders gaat zijn bezit natuurlijk gaat veranderen dus die zal bij de wethouder terechtkomen met een ander plan. Want ik denk dat we niet dwingend een plan op kunnen leggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar ik hoop toch wel dat u zich realiseert dat het niet aantrekkelijk wordt voor investeerders om, er wordt nu denk ik pak hem beet een 8 miljoen aan investeringen gevraagd, dat het met dergelijke regelgeving niet aantrekkelijk wordt voor investeerders want je kunt gewoon de pech hebben als je in een recessie komt dat je toch weer tegen leegstand aanloopt en dat dan de bestemming op die onroerend goed veranderd wordt waardoor je een enorme waardedaling voor je kiezen krijgt.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar goed meneer Nijenbanning het is nou ook niet aantrekkelijk om panden 6 jaar leeg te laten staan en dan kun je de recessie wel de schuld geven maar nou is er ook totaal geen beweging dus je zou het wellicht eens kunnen proberen of voorstellen. Vervolgens, wij vinden eigenlijk het plan wat zoals door Broekhuis is gelanceerd vinden wij eigenlijk een beetje een eenzijdig plan in de zin van eenzijdig dat we vinden eigenlijk we hadden ik had als D’66 hadden we liever de keuze willen hebben uit drie plannen. Een plan met een ander aanpak, een plan misschien met een recreatieve aanpak een plan met een totaal andere aanpak want we moeten nu met zoveel geld en we moeten nu over één plan moeten we gaan oordelen dus ik zou oproep aan de wethouder laat, nodig nog twee partijen uit, laat die een plan maken, stel een jury in en de beste plan van aanpak gaat het winnen, klaar. Want het brengt ons direct weer op het volgende punt, er is met heel veel mensen gesproken
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning
  • 0:12 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik wil toch even reageren op de heer Pals. U geeft aan van u wilt dus een alternatief plan voor de fysieke inrichting, dus de fysieke maatregelen zoals die nu voorliggen, daar zou u een of twee andere alternatieven tegenaan willen zetten.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Absoluut , een andere plan een andere prouch hoe kijk je nou ja bijvoorbeeld een plan waar
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Graag weer in de microfoon meneer Pals, u praat met uw buurman maar ook met ons
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is verleidelijk om naar links en naar rechts ik snap het
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:11 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja ik zou ook graag mijn rechterbuurman van D’66 willen vragen; als je dan ideeën hebt hoe dat misschien nog beter aangevuld kan worden dan kan dat hier ook gewoon geopperd worden.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar goed mevrouw Kroom wij hebben er niet voor geleerd en meneer Broekhuis heeft een respectabel bureau dus die zal denk ik beter weten dan wij. Maar goed wij geven u ideeën aan daar is het ook eigenlijk voor bedoeld dus wie weet.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze.
  • 0:36 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel. Kijk meneer Broekhuis zit hier en hij heeft net ook gezegd dat er in Winschoten succes zou worden geboekt, dat betekend wel iets voor het concept wat wordt gehanteerd, ik denk dat in Delfzijl ongeveer dezelfde bewegingen plaatsvinden en om dan maar te zeggen van er moeten weer twee nieuwe alternatieve plannen bijkomen, a hebben we denk ik daar de tijd niet meer voor want de urgentie is hoog wat ook wordt aangegeven en b krijg je daarop weer een hele discussieronde en ik denk dat we dan zo weer een jaar zo niet langer kwijt zijn. Dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Pals.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waar we direct weer op terechtkomen en we hebben vaker in dit gremium daar op gesproken, er is natuurlijk met heel veel betrokken partijen gesproken over plan van aanpak wat een goeie zaak is, maar we roepen toch om om nogmaals weer een conferentie bij elkaar te roepen van 500 inwoners van de gemeente Stadskanaal, mensen die hier recreëren, mensen die hier winkelen, mensen die hun wensen willen kenbaar maken want wat willen zij met een winkelcentrum en waarvoor komen zij naar het centrum. Het is een plan zoals die nu staat is ons volslagen niet duidelijk
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou mevrouw Kroom gaf denk ik terecht aan dat er misschien meer met de bewoners boven de winkels had gepraat kunnen worden maar volgens mij is verder met iedereen gepraat.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb 500 mensen gezegd meneer Boels, dus dat is niet iedereen.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja maar er zijn nu met 1534 mensen gepraat dus dat ik bedoel vanwaar, waarom, er is echt met veel mensen gepraat.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Omdat je de kern en dat wezen van een winkelcentrum is dat je je hebt bezoekers nodig namelijk, consumenten.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja maar meneer Pals er is gepraat met scholieren, er is gepraat met ondernemers, er is gepraat met recreanten, er is gepraat met gewone inwoners van Stadskanaal, er is gepraat met inwoners van de gemeente wat mist u dan nog. Wat mist u dan nog.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan mis ik toch denk ik ouderen
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Daar is mee gepraat.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ik mis, ja, nee, maar je zult, nogmaals het is een voorstel die we doen, het is een voorstel denk ik, haal 500 mensen bij elkaar van verschillende dorpen en ook uit de gemeente Stadskanaal bij elkaar je zult zien dat je waarschijnlijk misschien tot een hele andere inzicht komt dan nu. Het is een voorstel, meer niet. Onze volgende vraag is
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Is dat uw verwachting meneer Pals, dat er een ander beeld ontstaat op het moment dat je gewoon meerdere doelgroepen gaat benaderen en gaat bevragen en dan zou er een ander beeld een ander concept tevoorschijn komen dan wat er nu voorligt.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou je kunt niet spreken, ik heb geen verwachting, maar ik ben nieuwsgierig naar de uitkomst. U weet het niet en ik weet het niet.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals u bent hier in deze raad degene geweest die als een van de velen trouwens maar u heeft vaak erop gehamerd dat zo snel mogelijk moest worden begonnen met aanpak van het centrum dat we absoluut niet konden wachten, nu wilt u weer met allerlei mensen gaan spreken terwijl daar ook al heel veel mee gesproken is en u wil drie plannen hebben in plaats van 1, hoeveel tijd mag dat volgens u allemaal in beslag gaan nemen want we moeten hard aan de slag dat heeft u zelf al eerder gezegd dus ik vind het een beetje flauw dat er dan als er dan een plan ligt, en volgens mij een goed plan ligt, dat er dan nog weer, dat kunstjes drie keer over moet worden gedaan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik denk dat zoiets helemaal niet zoveel lange tijd hoeft te duren. U redeneert in jaren, ik redeneer in een maand en dat je mensen bij elkaar roept stel zo’n 500 conferentie dan heb je in drie/vier weken heb je dat georganiseerd zo moeilijk is dat niet.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze volgende vraag is, minister Kamp heeft nu ook gaat zich nu ook bemoeien met de discussie over kleine winkelgebieden et cetera, we vragen ons even af wat nu de invloed is van minister Kamp zijn opmerking ten aanzien van het plan zoals wij deze hebben gaan ontvouwen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Heeft u daar zelf een idee over? Want anders noemt u hem niet.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik heb daar geen idee over, het is een vraag.
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   geloof ik niet
  • 1:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is een opiniërende avond meneer Klinkhamer. ja? Wat natuurlijk altijd in de, en dat is even geredeneer waarop wij redeneren de zwakste schakel blijft natuurlijk altijd in een plan zoals deze blijft natuurlijk altijd de consument en het blijft natuurlijk ook de investeerder, dat blijft altijd, en de ondernemer dat blijft natuurlijk altijd de zwakke schakel in het geheel. Want als de consument niet komt dan hebben we ook winkelleegstand en als de ondernemer niet goed onderneemt hebben we ook winkelleegstand en als de ondernemer iets gebeurd hebben we ook winkelleegstand en ik kom er eigenlijk op omdat ik gisteren toch wel een beetje geschrokken ben over het beleid en het interview bij de familie Blokker die waarvan wij maar liefst dacht ik vijf filialen hier in het centrum hebben als de familie Blokker omvalt en ze maken ontzettend veel ruzie die twee dan denk ik dat we denk ik ondanks dat je dan gehercentreerd hebt heb je weer vijf winkels leeg staan. Ik wou ermee aangeven hoe kwetsbaar we zijn ten aanzien van winkelleegstand en deze periode waarin we leven. want ik wil erbij aanhaken dat als je bijvoorbeeld stukken leest van Lourens Sloot en die zal meneer Broekhuis ook kennen dat is de hoogleraar detail van de Rijksuniversiteit Groningen, die zegt eigenlijk die heeft zijn visie is van je moet de markt laten uitrazen. Dat zegt Geertje Slop, directeur vastgoed onderneming Locatus, dat is ook een onderzoekbureau, die zegt je moet de markt gewoon uit laten razen op dit moment want je weet gewoon niet wat voor rampspoed er nog over ons heen komt en als ik dan stukken lees zoals van de familie Blokker gisteren dan denk ik ja daar zit wel een kern van waarheid in en de waarschuwing van meneer Sloot
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat me een beetje verbaasd meneer Pals, ik ken u toch als een beetje een moderne man die toch heel wat positieve heel wat moderne ideeën, maar u denkt meer in onmogelijkheden dan in mogelijkheden en zo ken ik u niet.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed ik lees kranten dus en in die zin denk ik en daarom zeg ik ook de zwakste schakel is de consument en de ondernemer en als je dan stukken leest zoals gisteren en u weet er is heel veel omgevallen de afgelopen maanden, dan denk ik van hou er rekening mee dat we er nog eigenlijk niet zijn en als ik dan stukken lees zoals meneer Sloot de hoogleraar van Rijksuniversiteit Groningen lees die zegt jongens neem er nog eens anderhalf jaar de tijd voor en kijk eens wat de markt beweegt en herpositioneer je dan.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter mag ik eens vragen
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh
  • 1:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Aan de heer Pals, ik ben het vaak wel met hem eens, maar nu even niet. Kijk je laat de markt uitrazen, u bij D’66 is dacht ik niet puur marktgericht, maar goed daar hebben jullie toch wel iets van zeg maar dat heb wel beetje gevoel bij en hoe je daar ook over denkt dat kan natuurlijk. Maar als je in Stadskanaal woont of in Musselkanaal of waar dan ook in welk dorp of stad en je laat de markt uitrazen en dat heeft gevolgen door leegstand enzovoort enzovoort dan is het toch een overheid en het overblijvende bedrijfsleven die daar wat aan wil en moet doen dus die markt kijk ik ken mensen die zeggen ik ben blij dat V&D is omgevallen we kunnen het echt merken wordt er door anderen gezegd dat is de markt uitrazen, maar je zult maar vier V&D winkels hebben in je woonplaats en die leegstaan enzovoort dus je moet daar toch iets aan doen als overheid dus hoe je ook over die markt denkt en wat er ook gebeurd je moet wat ondernemen en daarom is we kunnen allemaal heel veel kritiek hebben, maar daarom is het natuurlijk heel mooi als je komt met een alternatief waar gehakt wordt vallen spaanders en moet je komen met een alternatief. Want als je dat niet doet en je blijft praten ook in deze raad dan gebeurt er nooit iets want je kunt wel wachten tot sint-juttemis maar dat wordt dus helemaal niks. Dus ik, dat zijn wel goeie opmerkingen maar u ja je moet wel wat doen daarom zit u hier al hebt u er ook niet voor geleerd u zit hier wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik appelleer toch denk ik je moet wat doen uiteraard moet je wat doen, maar u heeft ook gezien als je de afgelopen weken neemt in het centrum Stadskanaal dan zie je toch dat ook in buitengebied de winkels weer vol komen, dat is u waarschijnlijk ook opgevallen, ja precies gelukkig, dus daarom zeg ik ook van wat ik zeg dat je de markt uit moet laten razen dat er zijn natuurlijk mensen die anders denken over de markt dan zoals wij hier denken over de markt in Stadskanaal en ik vind toch dat we denk ik beide analyses toch samen moeten voegen omdat we een opiniërende avond hebben. We hebben geen raadsavond, we hoeven geen beslissing te nemen, we staan vrij in de discussie dus.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Boels.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar ja u roept dat allemaal wel, maar wat bedoelt u dan, gewoon laten we nog dat we gewoon moeten wachten even, nee ik zeg, ik noem geen tijd, maar gewoon wachten is uw of
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk dat je niet moet wachten, maar dat je moet, dat je niet moet wachten of dat je niet of dat je moet dat je keuzes moet maken voor je winkelcentrum, dat je moet zeggen van wat willen we hier, we willen hier wonen, werken, recreëren en winkelen, hoe gaan we dat doen want we hebben nu alle centra is een feit en dat wordt ook in een rapport gezet ergens is het een monocultuur in alle vier woonplaatsen
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U bedoelt faseren
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, niet faseren. Ik denk dat je moet zorgen denk ik dat je een plan maakt voor Stadskanaal wat aantrekkelijk wordt om te winkelen, maar ik kom er zo om, dat is even een andere manier waarop ik terugkom, want omdat ik waarschuw of niet waarschuw maar omdat ik kranten lees en u ook en als ik dan verhalen lees dat we zijn op sommige gebieden hebben we winkelsluiting niet in de hand. En dan denk ik dat je op een andere manier het centrum moet benaderen en wat ik bedoel met een andere manier van winkelen is bijvoorbeeld, als je nou bijvoorbeeld de markthal hebt in Rotterdam, een prestigieus project, maar ik vind we hebben in het centrum en dat lees ik in
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper.
  • 0:41 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja u praat nu al meer als een kwartier over hetzelfde onderwerp en het gaat steeds over de winkels en over hoe het allemaal zou moeten zijn dat je niet zo bang moet zijn of dat je dit moet en dat moet, maar eigenlijk concreet wordt er helemaal niks gezegd door u. want we moeten hier vanavond gaan praten over een plan waar we dus wat mee moeten en wat we dus allemaal wat mee willen en wat net ook wat meneer Boels zegt van er moet ook wel wat gebeuren, maar ik heb het idee dat u vooral, zo komt het tenminste over, het zal ongetwijfeld niet zo zijn want zo kennen we u niet, maar het is allemaal gebaseerd op angst en dat vind ik geen goede raadgever. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Pals.
  • 1:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat ik vind is of wat wij vinden is dat, en dat staat ook in het rapport heel goed aangewezen en het is ook vaak benoemd, de recreant en de winkelier of het winkelend publiek die wil zien, die wil beleven, die moet een identiteit vinden. Dan denk ik van laten we dan in Stadskanaal ook een keer de moed hebben om een identiteit aan te nemen. Dat je dan meneer Broekhuis opdracht geeft als het bij meneer Broekhuis blijft, dat je meneer Broekhuis opdracht geeft en zegt ga eens concept ontwikkelingen waarvoor mensen komen. Want waarom komen mensen nou in factory outletcenter omdat ze zeggen nou het is hier hartstikke gezellig. Als je naar Almere komt dan heb je die oud Amsterdamse huisjes en Roermond die heeft weer een Limburgs landschap gecreëerd . Waarom zou je dat hier niet creëren, dat zou je dan zeggen van dan kun je zeggen van mensen komen voor een gevoel voor een beleving. Dat zou ik graag in deze plannen willen meegenomen zien. Vervolgens, en het is vaker genoemd, dat is toch de verbinding naar het centrum van Stadskanaal, mevrouw Kroom heeft al de bus genoemd, maar ik denk ook dat je moet zorgen, we hebben een groot gebied, veel buitengebieden, dat je misschien ook eens aandacht moet besteden aan de kleinschalig vervoer van mensen die niet een auto hebben en wat moeilijk ter been, om hoe vervoer je die nou naar het centrum van Stadskanaal. Het is een plan.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik even aan meneer Klaas vragen van, meneer Pals bedoel ik natuurlijk, sorry Klaas, meneer Pals, met het openbaar vervoer van mensen uit buitengebieden bedoel je daarmee een soort gratis lijndienst.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bijvoorbeeld, ik ken steden waar kleinschalig vervoer gratis of voor een euro wordt aangeboden waaruit men vanuit de woonwijk en vooral woonwijken waar veel ouderen wonen worden voor een euro wordt het aangeboden om te recreëren en te shoppen in het centrum. Tot zover.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Fijn dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 3:47 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Veel is al gezegd. Ik heb net al gezegd dat de urgentie hoog is en dat wordt hier ook aangegeven. Die hele winkelvloeroppervlakte discussie die is niet van deze tijd. Ik kan me nog wel herinneren toen het complex aan de Beneluxlaan werd gebouwd of zou worden gebouwd dat daar toen ook al sprake was van hebben wij eigenlijk niet teveel winkelvloeroppervlakte in Stadskanaal. Nou dat blijkt dus nu door allerlei oorzaken en onder andere ook omdat de wereld gewoon veranderd, de mens veranderd en de consument veranderd en de ondernemer veranderd en de behoeften veranderen, zie je nu deze beweging ontstaan en als ik in dat stuk lees dat er in Stadskanaal ondernemers zijn die hun eigen loon zelfs niet meer kunnen uitbetalen omdat ze dat niet meer verdienen dan denk ik dat het tijd voor actie is. Veel vragen zijn al gesteld, ik kom wel verschillende percentages in de stukken tegen qua leegstand. Volgens mij staan er drie percentages in, 13, 15, 17 en 19, dat zijn er vier. Ik ben wel benieuwd wat het moet zijn, volgens mij is het laatste stuk 4 mei en daar staat 17, maar weet dat er in de andere stukken verschillende percentages staan. Er wordt een groot investeringsbedrag gevraagd ook van de gemeente Stadskanaal, van de provincie 2,8 miljoen. Ik vraag mij af waarom pakken we gewoon niet die maximale 3 miljoen. Ik heb net nog even gekeken op de i-pad Winschoten heeft ook 3 miljoen gehad, volgens mij moeten wij dat ook gewoon kunnen binnenhalen, dat is toch weer 2 ton. Ja die investeerders van 8 miljoen dat is ook wel een vraag van ons van hoe staat het daarmee en gaan we dat gewoon redden met elkaar, als het in Winschoten kan dan moet het volgens mij in Stadskanaal zeker kunnen. Ik had nog een vraag over, en die is ook al eerder gesteld, over het aantal arbeidsplaatsen, gaat het om fulltime arbeidsplaatsen of hebben we het hier ook over nul uren contracten bijvoorbeeld. Ik wil graag van de wethouder horen hoe hij denkt over de opmerking van de heer Havinga over het niet ontwikkelingen van pleintjes in de Europalaan omdat dat bij de gemeente blijft hangen heeft ie volgens mij gezegd dus daar wil ik graag duidelijkheid over en dan volgens, het laatste nog even voorzitter, het kanaal. Het kanaal is een belangrijke ader, ik las vanmorgen in de krant dat het kanaal eigenlijk op de werelderfgoedlijst moet komen, althans het kanalenstelsel. Omdat het het tweede grootste door mensenhanden gebouwde object is op de wereld, na de Chinese muur. Ja, ja goed ik verstond dat even niet ????? er stond iets over in. Het 7000 kilometer kanaal. Ik denk en we hebben het al vaker gezegd in ????? dit huis, dat kanaal dat moeten wij veel meer uit gaan nutten. En er zijn wel eens plannen geweest om een soort fly-over over het kanaal, een soort kunstwerk, over het kanaal heen te leggen, een soort loopbrug et cetera, dat soort initiatieven in combinatie met meer horeca en meer activiteiten aan het kanaal heeft een vliegwiel effect om mensen hier naar toe te halen, dus meer, echt meer met dat kanaal gaan doen. Wij zijn dus voorstander van dit soort plannen, van deze plannen voorzitter dat kan ik nu alvast zeggen. Dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Van der Heide.
  • 0:21 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Als je meer gebruik wilt maken van het kanaal dan zou je ook die verbindingsweg moeten sluiten tijdens winkels als de horeca open is dat er geen auto’s langs rijden want anders is het een probleem dus dan zou je gewoon een andere route moeten maken door het centrum om toch het vervoer door te laten gaan en dan een gedeelte van de Hoofdstraat afsluiten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies.
  • 1:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja moet er wat gebeuren, ja dat staat vast we leven hier in een krimpregio, dat is een feit. We hebben te maken met veranderd consument en koopgedrag en ja er moet wat gebeuren. Er worden een hele hoop zinnige dingen in de stukken geschreven waar wij toch wel vragen over hebben is toch een beetje toch wel de fasering en ik geloof dat de heer Boels dat al even aanhaalde, het gaat hier om een hoop geld en in welke tijd, tijdsbestek zitten wij te denken, misschien dat de heer Broekhuis daar ons een beetje over kan informeren. En wat als wij meer tijd zouden nemen om die plannen uit te werken, wat voor consequenties heeft dat en dan neem ik even van de omliggende centra even in ogenschouw. Waar ik ook benieuwd naar ben is en dat is misschien even een vraagje richting de portefeuillehouder, ik weet of er mogelijkheid is tot vragen,
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja hoor ga uw gang.
  • 0:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar de subsidie van de provincie hoe en onder welke voorwaarden komt dat eventueel vrij, is dat ook aan een tijdsbestek gelieerd, moet dat binnen een bepaalde tijd uitgevoerd zijn of mag dat ook uitgesmeerd worden over bijvoorbeeld nou ik zeg maar iets tien jaar. Daar wil ik het eigenlijk even bij laten voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. U ook meneer Nijenbanning? Prima, dus het woord is aan u.
  • 3:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja. Nou we hebben met belangstelling kennis genomen van het plan wat nu voorligt en ik moet zeggen dat het gewoon qua fysieke inrichting ziet het er keurig uit, prima initiatieven, alleen ben ik het wel eens met mijn buurman de heer Pals dat het zou wat meer eigen smaak wat meer couleur lokaal mogen hebben dus het nog meer benadrukken van het kanaal, dus nog meer activiteiten richting het kanaal concentreren. Daarnaast als ik gewoon kijk naar de standpunten die gepresenteerd zijn dan vraag ik mij toch wel af en misschien kan de portefeuillehouder dat toelichten wat nu de relatie tussen de leverheid in onze gemeente is en de afhankelijkheid daarvan met een goed functionerend kernwinkelcentrum, ik zie hem niet zo een twee drie, maar nu hoor ik waarschijnlijk niet bij de doelgroep, maar misschien dat de portefeuillehouder dat kan toelichten wat die relatie nu precies is van neemt onze leefbaarheid af als we meer leegstand krijgen of nou ja goed ik zou graag de causale relatie willen weten. Daarnaast heb ik ook wel mijn vraag tevens van er wordt een forse investering gevraagd door allerlei partijen en de zorg die ik daarbij heb is wel dat ons verzorgingsgebied dus het aantal potentiele klanten wat naar het centrum zou moeten komen dat wordt niet groter, sterker dat gaat alleen maar dalen. En dat keren we niet met een mooi modern winkelcentrum of recreatief winkelcentrum en ja dat betekend volgens mij dat de werkgelegenheid die zal niet gaan groeien, dat zeker niet, maar die zal waarschijnlijk minder hard afkalven dan op dit moment het geval is. Dus ja ik vind het beeld roept bij mij de vraag op van is een dergelijke investering daarmee te rechtvaardigen. Ook gezien het feit dat wij ook besloten hebben om onze woningvoorraad op slot te zetten, dus dat biedt ook niet een vertrouwenwekkend beeld voor investeerders. Nou ja daarnaast is wat ik net ook al zei is de financiering 8 miljoen door particuliere investeerders ja ik vraag mij in gerede af hoe die investeerders hun geld gaan terugverdienen want met een rendement van 5% betekend dat je toch al snel een 4 ton aan rente moet op zien te brengen. Nou 4 ton rente ik ken de winstmarges niet, maar dat betekend dat je toch al snel een 7-8 miljoen extra omzet moet genereren als winkeliers om in een dergelijke investering van particulieren investeerders aantrekkelijk te maken, dus ik heb daar wel grote vraagtekens bij of dat een haalbare business keuze is, maar goed ik ben ook geen investeerder en dat risico laat ik dan ook graag bij hen. Waar ik dus wel investeerder ben dat is in die 4 miljoen die ik al mede als inwoner in moet gaan leggen en ja daarvan vraag ik mij af van ja is dat een investering die te rechtvaardigen is. 4 miljoen laat ondernemer, laat het vooral bij de ondernemers en faciliteren vind ik als overheid prima, dat staat ook nog in de sheet die hier ons voorligt, maar 4 miljoen is volgens mij meer dan faciliteren. Het is een forse risicodragende investering.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh
  • 1:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Die rendement van 5% dat hebben er niet veel op dit moment hoor. Ik moet u wel zeggen ja goed van grote ondernemingen misschien wel maar als er nou kijk dan kruip ik ook even in de huid van de vijand zeg maar, maar het is natuurlijk als u het hebt over investeringen en kosten van investeringen dan is het natuurlijk zo dat het in de geschiedenis nog nooit zo aantrekkelijk is geweest om te investeren tegen de huidige rentestand en ook voor lange termijnen. Het is natuurlijk ongekend wat er op dit moment aan mogelijkheden zijn maar ze moeten wel rendabel zijn. Want als je investeert en je verdient er niks aan ja dan kost het alleen maar geld, maar als er iets moet gebeuren dan is het natuurlijk vreselijk aantrekkelijk om geld te lenen. Wij in deze raad en vanuit het college krijgen wij ook nog steeds stukken waarin uitgegaan wordt van 4% terwijl 3 genoemd werd, maar het is natuurlijk gewoon mogelijk om voor 1% rente geld te lenen vandaag aan de dag voor goeie investeringen en als er een beetje achter staat. Nou dat is aantrekkelijk. Dus als je wat wilt moet je het nu doen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja dat is even een beetje tegengas van ik zie overal donkere wolken enzovoort nou ja, maar de zon schijnt
  • 0:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   vandaag niet meneer Maarsingh
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Deze opmerking heeft meneer Maarsingh al vaker gezegd over die rente en zo, hij heeft al een paar keer genoemd je moet nu gaan lenen met die lage rentes, dat klopt hè
  • 0:47 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik denk dat klopt een beetje want mensen die geld hebben die krijgen zo ongeveer iedere maand al een berichtje dat de banken zich ook het recht voorbehouden om een negatieve rente te berekenen. Dus dat weten heel veel mensen die nog een paar centjes hebben, spaarcentjes, die kennen hebben dat gelezen en nou ja goed maar wij weten natuurlijk iets van de rentestand en als dat safe is en je moet iets doen ja dan moet je het ook een keer doen. en als er nou één groep is die dat weet dat zijn dat natuurlijk ondernemers, die weten dat, maar er moet wel geld verdient worden. Investeren als het geld kost daar schiet je niks mee op. Dus nou ja goed ik zeg maar niks meer.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning gaat u verder.
  • 0:27 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik ben het met u eens dat op zich het klimaat om te gaan lenen en investeren is op dit moment gunstig. Alleen als je toch kijkt naar de recessie en de klappen die zijn gevallen hier in het centrum dan moet het wel opgebracht worden door die middenstanders. En ik denk dat u daar toch een beetje aan te snel, kijk pensioenfondsen rekenen nog met rendementen van 8%, die halen ze nog op vastgoedportefeuille, obligatieportefeuille en dat soort investeringen. Die gaan we hier niet halen. en
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nog even voorzitter als u dat toestaat.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heel kort meneer Maarsingh.
  • 1:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nog even over dit punt dat de ondernemers geld moeten verdienen, prima, maar wij weten als er geen geld verdient wordt is een drama en ik denk zelf dat de middenstand hier in Stadskanaal dat het de goeie kant opgaat en als meneer Havinga hier bij zijn inspreken zegt; wij hebben al dingen die wij graag willen doen. Hoeft niet allemaal in een keer, maar wij hebben alvast dingen die wij willen doen om het aantrekkelijker te maken dan spreekt hij toch namens die middenstand die zegt wij willen ons aanzien verbeteren, wij willen ons gevoel, wij willen onze emotie, dat hebben ze er heel mooi ingezet in dit plan, ja van liefde en emotie kun je niet leven dat weten we, maar het is er wel mooi bij. Ik wou maar zeggen nou dat hoort er allemaal bij maar als je als je beide buren als de winkels leegstaan en je hebt een goede winkel dan heb je de pest in. want dan moeten ze eerst die andere winkels voorbij en daar gaat het om want die ondernemers die willen wel. Dus ja goed ja, maar ze moeten hun boterham wel verdienen en zijn gelukkig nog heel veel MKB’ers die hun brood verdienen, gelukkig laten we daar blij mee zijn. Dat staat trouwens ook in het rapport.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, was u klaar of nog niet.
  • 0:25 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja wat moet je hier op zeggen. Belangrijk is gewoon om te zien dat er toch dus al veel ondernemingen en met name ook landelijke ketens hun bedrijf hier weg hebben gehaald en dat doen ze niet omdat ze voldoende rendement halen. Dus ja we kunnen heel euforisch gaan roepen van ja er is genoeg leefbaarheid en ondernemers willen wel, maar er zijn ook genoeg ondernemers die het kopje niet boven water kunnen houden en die zich dus teruggetrokken hebben, noodgedwongen vaak.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik wil het woord geven aan
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik nog een opmerking
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik kom er een beetje achteraan , maar ik werd in mijn oor gefluisterd dat de beide outlet centra, in Assen en in Winschoten, blijkbaar niet doorgaan. Ik weet niet heeft u dat, nou ja dat hoor ik nog graag.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Dan wil ik graag het woord geven aan de wethouder, meneer Gelling.
  • 4:35 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter dank u wel. Alle fracties dank voor hun reacties, er is heel veel gezegd, er is heel veel gevraagd, ik heb driftig meegeschreven dus veel zullen wij ook mee gaan nemen in de evaluatie van vanavond en daar waar nodig ook verwerken. Ik zal even kijken of ik daar waar ik kan zoveel mogelijk van de vragen kan beantwoorden en daar waar niet, dan kijk ik ook even met een scheef oog vervolgens dan naar mijn buurman, de heer Broekhuis. Maar om te beginnen, er wordt aangegeven niets doen is geen optie. dat is door een aantal partijen onderkend, er is inderdaad een tegenstrijdige beweging gaande. Aan de ene kant is dat dat veel winkels onder druk staan , kwetsbaar zijn, dat ook ondernemers moeite hebben om hun eigen loon te verdienen. Dat is een gegeven daar hebben we mee te maken. Daarentegen is het ook zo dat er ook ondernemers zijn die de bereidheid hebben op het moment dat er dingen gaande zijn te gaan kijken van hoe zou ik daar mijn bijdrage in kunnen gaan leveren. Gelukkig is het zo dat mag ik u uit eigen ervaring vertellen dat er ondertussen zich ook ondernemers hebben gemeld op basis van de plannen die ondertussen rondzingen, de heer Havinga heeft het ook genoemd met betrekking tot de pleintjes en daar kom ik zo op, maar dat er ook mensen zijn geweest want die hebben zich gemeld van goh zou ik niet naar dat kernwinkelgebied kunnen verhuizen en hoe kan ik dat het beste aanpakken, of goh ik heb toch andere plannen zou ik daar niet iets in kunnen ontwikkelen en gemeente hoe zouden we dat het beste kunnen doen. Dus alleen al op basis van het feit dat we hebben aangegeven jongens wij willen met zijn allen aan de slag en we willen die stip op die horizon heel duidelijk gaan plaatsen zodat het voor alles en iedereen duidelijk is welke kant willen wij op met ons centrum dat blijkbaar dat al een effect heeft. En daar wens ik mij toch ook wel heel graag aan vast te houden zoals u zult begrijpen. Er ligt een vraag met, en die vraag is door een heel aantal fracties gesteld, met betrekking tot de financiering, de financiering van de gemeente zoals die hierin geraamd wordt, de financiering van de provincie en ook wat is de stand van zaken daarvan en zou dat gefaseerd kunnen. Let wel, op het moment dat wij, of dat u als raad uiteindelijk zou beslissen van dit is de visie en zo vinden wij dat we hem in ons centrum om moeten gaan, maakt u daarmee een keuze voor een heel aantal jaren. Die investeringen worden uiteraard niet op het moment dat u het vaststelt vervolgens in 2017 allemaal gedaan, dat kan ook niet. Een aantal ingrijpen heeft simpelweg gewoon veel meer tijd nodig. Dat betekend ook dat er daarmee een fasering is in de verschillende maatregelen die je gaat nemen en de provincie is zich daar zeer wel van bewust, want daar hebben we uiteraard veelvuldig overleg mee. Dus om u aan te geven niet alles wordt uitgegeven in 2017 en dat zal meerdere jaren gaan beslaan. Hoe kunnen we kleinere ondernemers erbij betrekken. Nou we hebben met heel veel ondernemers ondertussen gesproken, hetzij direct, hetzij via het bestuur van de centrumwinkeliers, daar waar kan zullen wij alles en iedereen daarbij betrekken en zullen hen ook meenemen in de plannen en zullen hen ook meenemen in, op welke wijze dat mogelijk vorm te geven. Voor wat betreft het bedrag van de provincie, valt daar nog meer te halen. De provincie is helder geweest, heeft aangegeven van als je wat wilt zul je met je plannen moeten komen voor april, dat heb ik u eerder geschetst, dat hebben wij ook gedaan, vandaar dat uiteraard onder voorbehoud van uw besluit straks dat wij onze plannen wel hebben ingediend. We hebben een raming gemaakt van kosten, kosten die zoals in onze beleving een aanpak zou kunnen zijn die de verschillende maatregelen met zich meebrengen en op basis daarvan is er een doorvertaling geweest van nou wat voor bedrag zou dat voor de provincie kunnen zijn. en die raming die hebben wij gemaakt en daar is dit bedrag op gebaseerd. Zou dat een ton meer of minder kunnen zijn? ja dat is een lastige inschatting. We hebben gemeend dit, dat bedrag wat hier voorligt dat dat reëel is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U heeft nog geen enkele toezegging dus.
  • 3:44 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   We hebben nog geen enkele toezegging. De provincie heeft daar ook over naar geen enkele partij enige toezegging gedaan. De concreetheid van investeringen van particuliere partijen, daar staat een bedrag geraamd, 8 miljoen, dat is heel veel geld en dat ben ik volledig met u eens, maar u kunt zich voorstellen dat als je bezig gaat met het opnieuw vormgeven, van bijvoorbeeld de Oude Markt of zoals u in de schets ook kunt zien het pand van de oude revisie Vos dat zou je weghalen, dat betekend dat de omgeving daar anders uit komt te zien. Uiteraard zijn wij met ondernemers in gesprek om vervolgens met hen te kijken hoe gaan we dat in gezamenlijkheid doen. Daarover hebben inmiddels ook hebben we een aantal toezeggingen in zoverre dat ons bevestigd is dat ook ondernemers willen bijdragen en hoe gaan we dit met zijn allen gaan we dat doen en dan kunt u ook denken aan vastgoed partijen zowel lokaal als landelijk. En nou snappen wij ook dat op basis van woorden, dat is aan de ene kant heel mooi maar alleen op iemands blauwe ogen kun je elkaar soms moeilijk vertrouwen, wij zijn voornemens om dat in een convenantvorm te geven. Dat toezeggingen die daaromtrent gedaan worden de intentie die daarover wordt uitgesproken is dat het ook geen lozen zijn en dat we die op een gegeven moment ook nou zoals ik al zei gaan vormgeven. Op het moment dat wij als lokale overheid want we hebben heel erg gekeken ook van wat zou je rol als lokale overheid in deze moeten zijn want wij zijn niet die ondernemer. Wij zijn niet die winkelier, we zijn niet die horecaondernemer of wij staan niet op de markt. Wat zou dan je rol moeten zijn. Onze rol en dat wordt ook ons nadrukkelijk aangegeven door verschillende partijen is onze rol is die van faciliteerder. Maar onze rol is ook willen wij nu wat gaan bereiken om daartoe de eerste aanzet te geven en om ook een stevige aanzet te gaan geven. Op het moment dat je met concrete maatregelen komt voor het o.a. het terugdringen van het aantal meters vierkante meters verkoop vloeroppervlak, dan zijn wij als lokale overheid samen met de provincie zijn wij daar aan zet, dat is een rol van ons. Op het moment dat je daarmee ingrepen kunt bewerkstelligen die vervolgens leiden tot verdere effecten dat zou uitstekend een rol van de onze kunnen zijn en dat is ook zoals we gemeend hebben te moeten verwoorden in de conceptvisie zo die er ligt. Ik ben ondertussen even aan het bladeren door de vragen. Een van de vragen die gesteld worden van; we hebben het over werkgelegenheid. Bij elkaar zijn er heel veel mensen aan het werk in onze winkels hier in het centrum. Zijn dat allemaal fulltime banen? Nee dat zijn het niet. Het exacte aantal doorgerekend in Fte die ben in even kwijt, maar uiteraard zijn daar parttimebanen bij. U kunt zich voorstellen dat menigeen parttime aan het werk is in een winkel, maar ook die parttimebanen die zijn, willen wij met zijn allen, en u kent dat wellicht ook bij heel veel gezinnen die u kent, willen we met zijn allen een beetje door blijven draaien, zijn ook die parttimebanen die zijn wezenlijk. Evenals ook de fulltimebanen, maar dat biedt wel de gelegenheid, nogmaals en dat zei ik bij de inleiding ook, om voor de leerlingen van nu straks ook de banen voor de toekomst te blijven houden. Daar leiden we ze voor op. Op LBO en op MBO niveau zijn dat hele wezenlijke.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Waarom ik de vraag heb gesteld over flexwerkers of parttimebanen hoe je het ook wilt noemen, er staat een getal in, ik dacht even om en nabij de 10.000, dat kunnen ook wel 3.000 Fte’s zijn bij wijze van spreken. Dan wordt er wel een beetje een verkeerd beeld geschetst.
  • 4:52 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, zoveel zijn dat er niet. Ja, maar dat is niet 2.500 Fte, maar die ga ik voor u nakijken ik ga kijken of ik dat antwoord op heel korte termijn voor u te pakken kan krijgen. Mevrouw Kroom gaf aan het is een gedurfd plan, hoeveel draagvlak is er onder winkeliers. Er is draagvlak onder winkeliers. Op het moment dat wij ook bij een algemene ledenvergadering van de centrumwinkeliers schetsen wat de problematiek is en ook daar voorleggen van goh hoe zouden we hier nou mee om moeten gaan is eigenlijk ook dat wat aangedragen wordt door de winkeliers is eenzelfde dus in dat opzicht trekken wij een lijn. En is er dan draagvlak? Ja er is draagvlak. uiteraard naar mogelijkheden maar dat draagvlak is er wel degelijk. De achterkanten van de winkels, nou uiteraard doen wij bij winkeliers straks ook op een beroep en dat maakt ook deel uit van die particuliere investeringen om op het moment dat wij met zijn allen deze stappen gaan zetten om daarin ook naar mogelijkheden hun eigen bijdrage te gaan leveren. Dat betreft o.a. ook de achterkanten van de winkels maar uiteraard ook de buitenkant en verdere mogelijkheden die ze hebben. We hebben heel erg veel partijen gesproken. In onze beleving alle, de enige is een constatering die ik moet doen die we niet hebben gesproken zijn bewoners boven de winkels of de bewoners van het centrum. Maar dat is ook werkelijk de enige groep die we niet hebben gesproken in onze beleving. Alles bij elkaar vertegenwoordigen zij een hele groep inwoners, consumenten er cetera met allemaal hun eigen mening en die hebben wij in dit geheel allemaal betrokken. Dan naar de verkeerssituatie. Uiteraard is het zo dat mocht u besluiten dat dit een goed plan zou kunnen zijn dan gaan we aan de slag en dan is het in de volgordelijkheid juist om ook een aantal zaken tegen het licht te houden. waaronder de verkeerssituatie, waaronder lijnen van een busverbinding zoals iedereen is geschetst dat is niet een definitieve dat is een voorstelling van zaken hoe zou kunnen. De pleinlijn, de aanduiding, uiteraard zijn dat zaken die dan ook allemaal aan het licht zullen komen, maar de eerste dingen eerst. Een leegstandsverordening. Anderhalve week geleden ben ik in Den Haag geweest, minister Kamp is op dit moment ook heel druk bezig, de retail-agenda die heb ik namens de vier gemeenten mogen ondertekenen, wij worden aldaar ook genoemd als voorbeeld hoe we in gezamenlijkheid dit probleem wensen aan te pakken. Maar minister Kamp heeft ook aangegeven heb het lef om lege panden, zeker in de aanloopgebieden, om daar een andere bestemming voor te vinden. gemakshalve noemt hij meteen daar zou je ook woningen kunnen realiseren en heb het lef om dat te doen. mijn opmerking daarbij was direct; we hebben wel te maken met krimp. We hebben een woonvisie waarin we hebben vastgesteld dat over tien jaar dat wij hier zitten met een woningoverschot van een 600tal, dus zomaar even daar woningen plaatsen is een lastige en dat maakt dat wij, en dat hebben we ook in gezamenlijkheid afgesproken als vier plaatsen en provincie, dat wij extra creatief moeten zijn voor het vinden van oplossingen daarvoor en juist daarom is het heel erg nodig om elkaar bij de hand te houden. Even kijken, de opmerking van de heer Havinga met betrekking tot de pleintjes zo hij ze noemde. Er zijn een aantal ondernemers, horeca ondernemers, geweest die hebben aangegeven goh wij zouden dat graag anders willen vormgeven. En daar zijn we het op zich helemaal mee eens, ware het niet dat wij gezegd hebben van we zijn nu bezig met een centrumvisie, laten we nu, nu we volop daarmee bezig zijn, laten we zorgen dat we die zaken integraal aanpakken. dus heb nog even geduld en dan gaan we vervolgens met zijn allen aan de slag. In voorbereiding daarvoor zijn we ook bezig met de verruiming van een terrassenbeleid om u een voorbeeld te geven maar dat is waarom dat nog even waarvandaan nog even is gezegd van nou laten wel dat in zijn totaliteit aanpakken en dat we in een keer de dingen goed doen. Ik snap de wens en de, en dat is hun goed recht ook, het ongeduld af en toe van de ondernemers, we proberen ook op dit moment om te kijken hoe we daar niet alsnog wat extra gas bij kunnen geven, maar dat is waarom daar op dat moment zo is mee omgegaan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:40 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan zou ik toch een beetje die minister Kamp willen volgen, wees niet te bang. Doe wat en wacht niet op alle plannen. En als men nou graag een beetje terrasjes wil daar bij die boten, nou terrasjes erop, proberen. Dat geldt trouwens ook voor die woningen. Want wat wilt u dan als er nou winkels weg moeten, wat wilt u dan met die plekken. Wij lezen dat in Musselkanaal het wonen aan het Kanaal aantrekkelijk is, nou dat is hier ook aantrekkelijk, maar lege plekken met een boom er op is in ieder geval niet aantrekkelijk want die bomen staan al langs het kanaal, gewoon een passende woning een beetje in oude stijl. Er zijn misschien nog mensen met geld en nou ja weet ik veel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Gelling.
  • 2:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Even kijken, volgens mij heb ik in grote lijnen een heel aantal, een heel aantal vragen gehad, fasering in tijdsbestek heb ik gehad, relatie met betrekking tot of leeftijd in combinatie met de functie van het centrum, Stadskanaal heeft een kernfunctie, wij zijn een kernwinkelgebied maar wij hebben ook als plaats, althans de plaats Stadskanaal, heeft een kernfunctie met daarmee uiteraard een relatie met het omliggend gebied. Wil je die kernfunctie bewaren, en dat is een wezenlijke voor de leefbaarheid, en dat gaat niet alleen om winkels maar dat gaat ook om andere voorzieningen, dan zul je er voor moeten zorgen dat je die positie bestendigd. Ik ga u ook aangeven en dan heb ik het meteen ook over herbestemmen, we hebben ook de stellige overtuiging dat alleen winkels alleen voor een centrum niet meer voldoende zullen zijn dus we zullen ook moeten kijken hoe wij andere functies naar het centrum toe kunnen halen. En u kunt dan denken aan maatschappelijke, aan sociale aan culturele functies et cetera. U kunt zich daar van alles en nog wat bij voorstellen. Wij proberen ook naarstig om die functies naar het centrum toe te halen. Om ervoor ze zorgen dat die kern dat die in stand blijft en vandaar ook dat die regiofunctie in stand blijft. En dan kom ik ook op de leefbaarheid en dat doet e leefbaarheid vergroten is onze stellige overtuiging. Volgens mij heb ik er een heel aantal gehad. Ik wil ook nog graag even naar mijn rechterbuurman wellicht heeft hij vanuit zijn expertise en deskundigheid nog wat andere invalshoeken en aanvullingen, Bert ik geef je graag het woord.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik heb nog een vraag voor de heer Gelling, hij heeft wel een betoog gehad, maar volgens mij blijft nog een ding staan; hoe gaan wij dit betalen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling.
  • 0:05 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Zoals u in de plannen maar goed dat zijn hele financiële beschouwingen heeft kunnen lezen zijn wij, verkeren wij in de veronderstelling dat er een aantal maatregelen te nemen zijn. En de centrumvisie is wat ons betreft daar eentje van. En dan moet je het lef hebben, en we merken de eerste effecten daarvan al, dat op het moment dat je noemt dat je dat wilt gaan investeren dat er ook bewegingen gaat maken. En hoe gaan wij dat betalen? Ja, daar zult u dan geld dan voor vrij moeten gaan maken.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Broekhuis.
  • 1:2 dhr. B. Broekhuis
   Ja dank u wel voorzitter. Als u mij toestaat een paar kleine aanvullingen bij datgene wat de wethouder heeft beantwoord zojuist. Er zijn heel veel vragen gesteld, ik weet ook niet of ik ze allemaal nu kan beantwoorden, maar er is ook al gezegd van we nemen uw opmerkingen mee, dus wij komen ook terug met datgene wat u gevraagd hebt met daarop een aantal antwoorden. Aantal zaken die er wel toedoen. Met betrekking tot datgene wat u gevraagd hebt over de privaat partijen en is het reëel dat er een bedrag van 8 miljoen op tafel zou komen vanaf die kant. Wij verwachten dat het echt reëel is want als je kijkt naar de gebiedsgerichte ontwikkelingen, wethouder noemde dat net ook al in zijn voorbeeld, dan gaat het heel hard als je het hebt over echt investeringen. Als het hebt over ervaringen zoals wij daar op dit moment in andere steden mee bezig zijn dan is er vaak sprake van een multiplayer van 2 à 3 bij de publieke investering, dus €1,- vanuit de publieke overheid, vanuit de gemeente, wordt vaak twee à drie keer door private partijen daar worden €2,- à €3,- gewoon naast gelegd. Dus dat is een behoorlijke grote
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog een vraag over die private investeerders, dat zijn na ik denk niet particuliere ondernemers die hier in het centrum
  • 0:4 dhr. B. Broekhuis
   Die zijn het ook, het is een combinatie van alle partijen die een
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ze kunnen hun eigen loon niet eens betalen hoor ik af en toe.
  • 6:49 dhr. B. Broekhuis
   Een aantal niet, een aantal anderen wel en een aantal anderen die willen ook wel door investeren, maar die zoekt ook naar die duidelijkheid van de zijde van de overheid van waar gaan wij nou in de toekomst ons centrum gewoon neerzetten, wat is de positionering, hoe doen we dat, wat is onze sfeer en beleving waar gaan we met elkaar mee bezig. Op het moment dat dat duidelijk is gaan zij investeren. De inspreker zie vanavond ook al van er zijn op dit moment plannen er zijn ondernemers die ook, lokale ondernemers, die gezegd hebben wij willen graag met jullie in zee om een aantal dingen alvast zo snel mogelijk aan te pakken. Dat is helder, dat is duidelijk en dat is ook gestaagd op basis van datgene wat ik zelf ook mee heb gehoord vanuit de investeerders die hier ter plekke aanwezig zijn. Maar er zijn ook andere partijen, grotere investeerders. Er zijn ook partijen die zeggen van wij willen misschien wel re-lokeren, verplaatsen van de plek waar we nu zitten naar een andere plek toe. Ja als je dan hebt over een behoorlijke onderneming dan gaat het niet meer over 1 miljoen dan gaat het meteen al over misschien wel 2-3 miljoen waar je het over hebt. En dat zijn dus investeringen van private partijen die er wel heel direct toedoen voor een centrum en het functioneren van het centrum en of er nou straks acht zijn of negen of maar het is een reëel plan. En datgene wat wij u vanavond hier laten zien is ook een zodanig plan waarbij we echt met de benen op de grond staan, gefaseerd, niet meteen alles dit jaar uitgeven, niet wenselijk, niet noodzakelijk, maar gefaseerd op een goede manier maar pak wel de kansen en de mogelijkheden die zich voordoen. Want als je nu gaat wachten dan wacht je waarschijnlijk te lang en dan gaat er een keuze gemaakt worden of op een verkeerde plek of in een andere plaats door een partij die daar wel duidelijkheid heeft en hier niet. Nou dat is even de essentie van met betrekking tot, wordt er gefaseerd en is een bedrag van 8 miljoen reëel. Met betrekking tot de banken, daar werd ook door iemand van u werd een vraag over gesteld. Hele terechte opmerking, ja de banken zijn aangehaakt bij het regionaal overleg waar wij praten over de aanpak van de vier kernen in Oost-Groningen en ik heb ook de ervaring met banken dat als u, als wij, het duidelijk maken waarom een bepaalde plek bijvoorbeeld gesaneerd zou moeten worden en er zit bijvoorbeeld een, of het pand staat onder water of een hypotheeklast op wat niet meer op te brengen is dan is het op dit moment zo dat banken bereid zijn om ook daadwerkelijk daarin mee te denken en om ook op een gegeven moment een keer een schuld af te boeken. Als je niet weet waar je het over hebt dan gaat dat niet gebeuren want dan is ook voor een bank onduidelijk van gooi ik nou kansen weg of is dit nou een eenmalige kans om van mijn probleem af te komen. Zo moet u dat zien hoe je met banken kunt werken en ja daar waar het kan qua investeringen zul je ze ook moeten proberen mee te krijgen om door middel van slimme investeringen om ze ook mee te krijgen op de goede plek dat ze die investering ook echt doen. Ja de leegstandsverordening. Het is een instrument en het is ook een instrument waarbij je heel ver kunt gaan, ik denk u zei dat volgens mij mevrouw Kroom, belangrijkste vind ik bij een leegstandsverordening is; communicatie. Overleg met elkaar, weet van elkaar waar je het over hebt en stap voor stap kom je uiteindelijk tot bepaalde ja beelden bij wat een ontwikkeling van een bepaald pand of van een gebied zou kunnen zijn. En dan krijg je, en dat is onze ervaring, dan krijg je ook mensen mee in de richting van ja daar kunnen we dan ook gezamenlijk aan gaan werken. Even kijken met betrekking tot winkelpanden die ook ingevuld worden door andere ondernemers, dat is inderdaad het adopteren van panden door ondernemingen, dat klopt. We zijn bijvoorbeeld nu in Delfzijl ook bezig om te kijken omdat daar Delfsail aankomt, dat we zoveel mogelijk panden die op dit moment leeg staan gewoon keurig gevuld krijgen, je loopt tegen allerlei problemen aan met betrekking tot entree van een pand een eigenaar die in Spanje zit, een eigenaar die het niet wil, uiteindelijk het gaat wel lukken, maar het is weer een kwestie van communicatie en vertel elkaar waarom je het doet, wat het belang is van de andere partij en wat het belang is van de gemeente in dit soort situaties. Ja en de vraag is gesteld van is ruim 4 miljoen is dat veel geld, ja dat is veel geld, maar is dat veel geld als je kijkt naar de opgave die je hebt en is het ook veel geld in vergelijking met wat andere gemeenten aan het doen zijn, nou ik kan u zeggen bijvoorbeeld uit ervaring dat uw buurgemeente Oldambt ook een dergelijk bedrag ongeveer inmiddels geïnvesteerd heeft vanuit de gemeentelijke begroting in de middelen die ook naast de middelen van de provincie zijn aangemerkt. Een kern als Uithuizen daar wordt op dit moment door de gemeente Eemsmond geld voor vrij gemaakt om ook fors aangepakt te worden dat gaat ook om een miljoenenplan. Het gaat eigenlijk om alle gemeenten, Veendam is momenteel ook een plan aan het voorbereiden met betrekking tot ook een miljoenen investering in het centrum. En dat gaat allemaal vanuit de invalshoek; faciliterend randvoorwaardelijk de zaken goed neerzetten en zorgen dat je het ook in een goeie fasering met elkaar gewoon aanpakt. Dat gebeurd allemaal in die kernen op het schaalniveau waar het eigenlijk ook op moet worden toegepast. Even zien. Minister Kamp de retaildeal, het is een voorbeeld project. Ik heb dat eerder ook al gezegd waar wij hier met elkaar mee bezig zijn is een project wat in Den Haag aandacht heeft. momenteel op dit moment zijn bij de retaildeals nog geen middelen beschikbaar, maar er wordt wel nagedacht om menskracht en ook mogelijk zelfs later in de lijn middelen beschikbaar te stellen om een aantal problemen op te lossen. Ze zijn er nog niet, maar op ministerieel niveau wordt er wel over nagedacht. En het is natuurlijk erg goed dat je vooraan staat en als je de plannen goed op de planken hebt liggen dat uiteindelijk als er wat zou kunnen gaan gebeuren wat ook mogelijkheden qua middelen gaat genereren dat je dan ook die plannen van de plank af kunt pakken en zeggen wij zijn klaar. Wij worden op dit moment, u wordt gezien als een voorbeeldregio waar anderen naar gaan kijken en dat betekend dat je gewoon vooraan staat. Nou dat is datgene wat je moet hebben, daar moet je ook mee aan de slag. Ja en, even kijken, dat zie meneer Pals van belevingssfeer, verbetering van het centrum alles wat daarmee te maken heeft direct mee eens, maar laten we wel met de benen op de grond blijven en een aantal dingen zijn ontzettend belangrijk wat mij betreft, maak duidelijke keuzes, creëer die duidelijkheid op korte termijn, wacht niet te lang anders worden de keuzes voor u gemaakt en dus snelheid in het plan is echt noodzakelijk en dan komen er ook investeringen en je kunt ook sturen op investeringen. Natuurlijk moet er dan sprake zijn van een fasering maar dat lijkt me ook logisch. Tot slot wat mij betreft even een opmerking m.b.t. factory outlet in zowel Winschoten als Assen. In Winschoten is ie afgeblazen, dat is correct, in Assen niet, nog niet. de gemeente heeft een positief besluit genomen, de provincie Drenthe gaat in juli beslissen daarna gaat het dossier terug naar de gemeente om bestemmingsplannen daarvoor vrij te maken en dan kan ik u op een blaadje geven dat er nog twee jaar gediscussieerd wordt in de regio Assen want iedereen gaat daar van alles en nog wat van vinden en dat betekend dat de dood in pot, want als u Assen kent en u kent de leegstand in Assen dan weet u waarschijnlijk ook dat daar de komende jaren niet geïnvesteerd gaat worden in dat centrum want het is onduidelijk het is onzeker, de markt gaat dat niet oppakken, dus dat betekend Assen staat de komende jaren gewoon helemaal stil. Profiteer daar dan maar van zeg ik.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog prangende vragen? Meneer Van der Heide.
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja ik had nog even een vraag over die investeringen zowel in Veendam als Oldambt, buurgemeenten is dat geen concurrentie van elkaar of versterkt zich dat.
  • 0:48 dhr. B. Broekhuis
   Nee, dat is, natuurlijk het is concurrentie, maar het is concurrentie op het niveau waar het hoort omdat we dat regionaal afgestemd hebben. we hebben gekeken naar alle centra waarbij we ook Veendam, Winschoten en ook Hoogezand zelf, het centrum van Hoogezand, meegenomen hebben in de berekening van wat is haalbaar, wat is realistisch, waar ligt de begrenzing van het gebied, daarbinnen is het aan de markt om zelf invulling te doen van waar wil ik nou gaan zitten in welke kern. Dat bepaalt een ondernemer altijd zelf. Maar de begrenzing als zodanig en het voorkomen dat er onwenselijke situaties ontstaan elders op bijvoorbeeld ergens een bedrijfsterrein of een aanloopstraat en dat dat een discussie gaat worden onderling tussen gemeenten en geen eenheid creëert dat is niet meer aan de orde. Dus in die zin het is afgestemd en het versterkt in die zin elkaar omdat je met elkaar die afstemming goed gemaakt hebt en dan is het aan de markt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter ik heb nog een vraag. Er wordt nu een beroep gedaan op de provincie Groningen om daar subsidie los te weken. Zijn er nog meerdere mogelijkheden verkend, want ik kan me ook voorstellen dat je in het kader van krimp of regio-ontwikkeling in Europees verband nog een beroep zou kunnen doen op subsidies.
  • 0:28 dhr. B. Broekhuis
   Ja dat klopt maar veelal loopt het ook via de lijn van de provincie. Bijvoorbeeld leaderprogramma’s en dat soort zaken, natuurlijk daar wordt naar gekeken, ook nieuwe ontwikkelingen die zich zouden kunnen gaan voordoen, anticiperen daarop daar moet je altijd naar kijken. En dat wordt in de breedte gedaan waarbij we ook vanuit dit huis ambtelijk met de ambtenaren van de provincie aan het nadenken zijn van wat komt er op ons af, kunnen we dat gebruiken, hoe gaan we dat inzetten, wetende vanuit de visie waar je naar toe wil wat is dan haalbaar en wat is realistisch.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja afrondend dan voorzitter dank u wel richting de wethouder ook , de heer Havinga begon deze avond met te zeggen dat het vorig jaar vijf voor twaalf was inmiddels niet meer en dan in positieve zin. De wethouder geeft aan dat fasering inderdaad ook wel zijn idee is en de heer Havinga geeft dan aan van ja op korte termijn kunnen we eigenlijk gewoon al een relatieve kleine slag maken door al met die pleintjes aan de slag te gaan om het maar even zo te noemen. Ja dat is ook wel een beetje ons idee als je het stuk in nu zo leest dan lijkt het min of meer een soort blanco cheque te zijn en ga er maar aan de slag ja ons appèl zou zijn maak het plan wat concreter, maak het wat gefaseerder met enige verbeterpuntjes en begin alstublieft heel snel met de plannen voor onze ondernemers in dit centrum op te volgen en te faciliteren. Dank u wel.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik kijk even, ik zie meerdere vingers dus ik wou even een rondje doen. Meneer Mellies, mevrouw Kroom, mevrouw Zeegers. Meneer Mellies.
  • 1:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik bedenk me net even iets. Even over wat de heer Boels zei, over het gefaseerd, dat ja dat staat me eigenlijk wel aan, maar waar ik even aan zat te denken eigenlijk, we hebben bijvoorbeeld een bedrijven investeringszone, een prachtig systeem waar ondernemers een bedrag betalen en wat dan teruggestort wordt in een stichting waar ze dan vervolgens leuke dingen mee kunnen doen. Nou is de stichting een rechtspersoonlijkheid, die mag dus zelf ook geld lenen en dan bedenk ik met net eigenlijk is er niet iets mogelijk, of misschien bestaat het ook wel, dat er bijvoorbeeld, ik noem maar iets hoor, een centrum ontwikkelingsfonds of een stichting waar dan permanent geld in gestort wordt door de jaren heen waar dus ook geld mee geleend kan worden om ook gewoon gefaseerd, zoals de heer Boels dan zei, ook gewoon investeringen te doen, constant. Want ja ik zit me net te bedenken de Europalaan en de Beneluxlaan bijvoorbeeld dat zijn ook de gebouwen die in de jaren 60 misschien zelfs 50 zelfs gebouwd werden, misschien dat meneer Maarsingh het beter weet als ik, maar kijk dat zijn gebouwen die gaan natuurlijk niet nog eens 60 tot 70 jaar mee, dus er staat ook ooit eens een keer daar een investering te wachten. Als we nou een permanent fonds zouden hebben waar dus iets uit mogelijk is en waar ook gewoon gaandeweg geld in gestort wordt vanuit de gemeente, vanuit investeerders of Europa of Wereldbank om mijn part, kijk daar kun je dus leuke dingen mee doen. Bestaat zoiets trouwens of
  • 0:2 dhr. B. Broekhuis
   Ja. Nou ik
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nog één moment ik wou even de andere vragen ook doen misschien sluiten ze op elkaar aan. Mevrouw Kroom.
  • 0:31 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, ik heb het antwoord nog niet gekregen op een paar vragen, ik wil ze ook wel mailen dat maakt me ook niet zo erg veel uit. Het zijn de dingen van zoals toegankelijkheid is de norm, dat vinden we belangrijk dat dat er op de een of andere manier inkomt. We hebben het over de miniaturen gehad, daar heb ik nog geen reactie op gehoord, de herontwikkeling van het Boerendiep, dat is dan wat minder spannend maar die andere twee dat is wel belangrijk dat dat op de een of andere manier antwoord op komt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Mevrouw Zeegers.
  • 0:16 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, die doorsteek van de Oude Markt naar het kanaal toe over die motorenrevisie, kan het zijn dat daaronder ook nog vervuilde grond zit? Is dat nog een risico voor onze gemeente.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nog meer vragen? Dat was het, ok. Meneer Gelling, wethouder.
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Eerst voor wat betreft, even heel kort, uw opmerking over toegankelijkheid die nemen wij mee, voor wat betreft de miniaturen dat volgen wij nauwlettend. Het is zo dat met, maar nu ga ik eigenlijk voor mijn beurt spreken en ik hoop dat collega Brongers mij dat vergeeft, dat met wisselend succes daar nog steeds gesprekken over gaande zijn en dat het in dat opzicht wat lastig is om daar nu concreet verdere uitspraak in te doen.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Maar u heeft hem genoteerd.
  • 0:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Hij is genoteerd, uiteraard. En dan voor wat betreft het pand van voormalig motoren revisie Vos, in de berekening is inderdaad het schoonmaken van die grond meegenomen. en dat is niet van zodanig aard dat het enorme risico’s met zich meebrengt.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Broekhuis.
  • 0:46 dhr. B. Broekhuis
   Nog een kleine aanvulling op de vraag die u stelde m.b.t. een fonds. Kun je dat creëren? Wij weten dat op dit moment bij de provincie de mogelijkheden bekeken worden van het ook instellen van een revolving fund, dat is een mooie Nederlandse term voor je leent geld en je moet het uiteindelijk wel weer terugstorten. Maar dat soort budgetten die komen wel in beeld en wij zullen natuurlijk ook kijken naar andere financieringsmogelijkheden die mogelijk zouden kunnen gaan ontstaan, bijvoorbeeld bij een bank Nederlandse Gemeenten of iets dergelijks, bij gebiedsgerichte ontwikkelingen. Dat zijn wel kansen die op dit moment er aan komen en met name met betrekking tot de BIS die u aangaf ja die is echt doelgericht ten aanzien van datgene wat ingelegd wordt, wordt ook met een lepeltje weer uitgekeerd dus ja het zijn zaken die we natuurlijk meenemen ook in de marketing ???????????????? hier van het centrum.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Gelling, wethouder, heeft u voldoende informatie gekregen.
  • 0:00 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wij hebben heel veel informatie gekregen, ik heb heel veel meegeschreven, we hebben een heel aantal dingen gehoord die wij zullen betrekken op dat wat tot heden voorligt en naar eer en geweten zullen we dat meenemen. Waarvoor mijn dank.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan was dit agendapunt 5. Stel ik voor dat we een korte schorsing hebben van, tot 21.30 uur en dat we dan verdergaan met agendapunt 6.
  • 0:3 schorsing
 • 6 Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal
  • 06. Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal (297,8 KB)06.1. Subsidieaanvraag Musselkanaal (4,21 MB)06.2. Rapport Concire en Zwarte Hond Musselkanaal (11,23 MB)
  • 0:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Op de agenda hebben we nog staan; Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Ik wil zo eerst het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Gelling, daarna zal meneer Beck een presentatie houden en daarna meneer Cazemier van Lefier en meneer Schomaker van dorpsbelangen Musselkanaal. Aan u het woord meneer Gelling.
  • 2:30 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de heren naast mij, dat zij hier naast mij aan tafel zitten is eigenlijk tekenend voor hetgeen wij, waar wij mee bezig zijn, hoe we het tot dusver hebben opgepakt. Waar zijn wij mee bezig voor Musselkanaal? Er ligt een opgave, volkshuisvestelijk, om ook binnen die woningvoorraad goede dingen te doen en voor een deel is dat een zaak die is aan de woningcorporatie voor daar waar het huurwoningen betreft, maar voor Musselkanaal wordt het grootschalig en dan komen er een heel aantal dingen om de hoek kijken en dan is het goed om daar de integraliteit in te bewaken. En dan gaat het over heel veel schijven. Het voornaamste is we hebben voor Musselkanaal, en ik hoop niet dat ik nu dingen zeg die anderen hadden willen zeggen, hebben we te maken met krimp. Sterker dan bijvoorbeeld dan in Stadskanaal. Nou is de discussie op dit moment van goh krimp dat moet je bestrijden maar je kunt ook zeggen hoe ga je daar goed mee om. En vervolgens hebben we gekeken van hoe kunnen wij daar nou voor Musselkanaal daar op een hele goeie manier mee omgaan. Er zijn een heleboel partijen bij betrokken, de corporatie Lefier, de heer Cazemier is aanwezig, bijvoorbeeld ook dorpsbelangen Musselkanaal, de heer Schomaker, maar we hebben ook gesproken met bijvoorbeeld huurdersvereniging “De Koepel” we hebben gesproken met een afvaardiging van inwoners daar, de ondernemersvereniging in Musselkanaal, we hebben heel veel partijen daarbij betrokken om te komen daar waar wij nu zijn. Op voorhand hebben we ook heel nadrukkelijk de provincie meegenomen in dat verhaal, de gedeputeerde is bij een aantal presentaties in Musselkanaal ter plaatse geweest om ervoor te zorgen dat zij direct aan de voorkant weten waar we mee bezig zijn en dat ook de subsidie aanvraag die er ligt ook daar voor 1 april dat die voor hen geen verrassing meer was. Er gebeurt heel veel en daarom is het goed dat dit nu voorligt zodat u ook uw mening daarover kunt geven want een aantal ingrepen die daar gedaan moeten worden die hebben best hun impact. Vervolgens is het ook zaak, ook in deze, dat we uw op- en aanmerkingen zullen meenemen in het hele verhaal. En volgens mij moet ik het daar maar even bij laten voor nu. Dank u wel.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan krijgen we nu de presentatie van meneer Beck. Misschien is het handig dat we achteraf de vragen stellen en eerst luisteren wat het verhaal is.
  • 7:22 dhr. N. Beck
   Ik zal op hoofdlijnen het project toelichten. Musselkanaal als zelfstandig dorp. Het doel van het project en ook om Musselkanaal als zelfstandig dorp behouden. Ondanks de daling van de bevolking en ondanks een afname van de woningbehoefte willen we een goede leefbaarheid in het dorp. Daarbij is het van essentieel belang om de basis van het dorp in orde te hebben en de basis dat is de kanaalbebouwing. De kanaalbebouwing is de ruggengraat van het dorp. Dat is niet alleen de stedenbouwkundige dragen, maar het is ook in de beleving van de bewoners is het het hart van het dorp. Haal je die ruggengraat er onderuit ja dan gaat het hele dorp als het ware mee. Dus een van de belangrijkste dingen is; zorg dat het kanaal in orde is. Zorg dat het goed is en investeer daarom in woningen en in economie. Ik flits nou eventjes door een paar dia’s heen en ik kom dan hier uit, ja dat heeft te maken met mijn, Lefier die ook nog achter mij aankomt, ik beperk mij tot de hoofdzaken, hier staat dus al kanaalbouw is de drager van het dorp, versterk dat met wonen en economie langs het kanaal. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de Florawijk. We willen ook die Florawijk sterk maken en dat doen we weer met in te zetten op de collectieve ruimte en daaraan gekoppeld een sociaal programma. Ik zal die programmalijnen in het kort toelichten. Het kanaal wat we daar voor bepleiten is; bouw woningen terug op plekken van verpauperde panden of leegstaande plekken. En dan doelen we wel op het centrum op de kerngebied hè, op het kerngebied daar zeggen we ook van nou daar moet je het kanaal op het moment dat daar verpaupering is of leegstaande plekken dan kun je dat weer invullen bijvoorbeeld met sociale huurwoningen. Een andere is ook de aandacht hebben voor alle particuliere panden die er slecht uitzien en dan willen we ook de systematiek hanteren van waarde behoud onroerend goed, dus gewoon deurtje bellen en kijken wat er achter de deur speelt en wat het probleem is van de individuele eigenaar en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. Daarbij ook aandacht voor het verduurzamen van het bestand. In de Florawijk daar kom ik nog op terug. Economie willen we ook versterken langs het kanaal. Het zijn met name de winkels die zich langs het kanaal manifesteren, ook in die winkels willen we gaan kijken van hoe kun je daar de detailhandel stimuleren. Bijvoorbeeld met de inzet van een vastgoedregisseur , ook daar zou je weer gewoon deurtje moeten bellen van kijken van wat zit er achter die achter die winkeldeur, wat voor perspectief hebben de verschillende ondernemers, wat voor problemen ervaren ze en wat kun je daar aan doen. Eén van de dingen daarbij is wellicht ook dat je kunt toewerken naar het verplaatsen van winkels van buiten naar binnen, van meer buiten het centrum naar binnen het centrumgebied en die locaties die daar dan buiten vrij vallen die zou je eventueel weer kunnen invullen met sociale huurwoningen. Nou ander punt is het verbeteren van de uitstraling van winkelpanden. Collectieve ruimte, ja in die Florawijk ontstaan natuurlijk open ruimten. Wij gaan, of liever gezegd Lefier, die gaat daar meer woningen slopen dan er überhaupt worden teruggebouwd, bovendien zal die terugbouw dus vallen in het, langs het kanaal plaatsvinden. Daardoor ontstaan er open ruimten, we willen natuurlijk hele goeie ruimten creëren mocht dat nodig zijn om daar toch woningen, op bepaalde plekken toch woningen toe te voegen dan wordt het ook, gebeurd het ook. Dus we willen dat er zorgvuldige ruimten ontstaan niet dat er willekeurig zomaar wat gaten ontstaan, we gaan daar op een zorgvuldige manier mee om. Wat we vooral willen doen is initiatieven uitlokken op die plekken die open komen. en we willen eigenlijk zeg maar die ruimte geven aan de bewoners en we willen ook die verantwoordelijkheid voor die ruimten wel geven aan die bewoners. Laat die bewoners maar met initiatieven komen en met ideeën komen. En we hebben in eerste instantie al eventjes kort bij mekaar gezeten nou en er kwamen al ideeën van, verkeerspark kwam voorbij een voorbeeld van een goeie invulling van zo’n collectieve ruimte is bijvoorbeeld de speeltuin aan de Geraniumstraat is dit een klein voorbeeld. Maar je kunt ook denken nog aan andere initiatieven zoals ja economische initiatieven, initiatieven voor bewegen, sport en spel, moestuinen komt steeds meer in swang. Misschien kun je met de volkstuin een complex mensen ook verbindingen leggen. Dus daar worden dus heel nadrukkelijk de bewoners bij betrokken. Nou dit is dan een voorbeeldje. Die invulling van die collectieve ruimte die biedt bij uitstek kansen om daar ook een sociaal programma aan te koppelen en dat sociaal programma dan denk je met name aan participatie en activering, je kunt vrijwilligers kun je betrekken, je kunt misschien werkzoekenden een eerste opstap laten maken. Ook bij de aanpak van de waarde behoud onroerend goed langs die panden je zal in de praktijk kunnen werken met een soort klusteam. Ja gezondheid en armoede in verband met die collectieve ruimte om daar gewoon de sociale cohesie en de sociale samenhang daaromheen te stimuleren zodat mensen ook elkaar meetrekken en elkaar helpen. Bewegingsprogramma’s, gezondheidsprogramma’s, gezond eten nou dat soort dingen. Belangrijkste is van creëer rond die collectieve ruimte de sociale netwerken. Nou dat is dan een totaalplaatje de vier programma lijnen; wonen, economie, collectieve ruimte, sociaal en in totaliteit wil je daar de leefbaarheid in het dorp mee stimuleren. Samenwerking, nou ik denk dat daar ook nog wel op teruggekomen wordt, dat heeft de wethouder ook al het een en ander over gezegd. En wat wij eigenlijk ook wel willen is nou ja eigenlijk verder kijken dan alleen dit project van want we kijken nou vier vijf jaar verder, nou je moet eigenlijk kijken naar 2030. Kijk naar Musselkanaal 3.0 wat is er dan mogelijk, dus dat je ook met elkaar een perspectief schept en of je dat dan helemaal haalt dat is dan de vraag. Dat was mijn verhaal.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Cazemier van Lefier.
  • 8:11 dhr. W. Cazemier
   Goedenavond mijn naam is Wiebe Cazemier van Lefier. Het mooie van wat een langere tijd intensief samenwerken als het gaat om vraagstuk rondom Musselkanaal is dat je de constatering kunt doen dat wij een aantal sheets hebben die praktisch overeenkomen. Musselkanaal als zelfstandig dorp, er is al iets over gezegd, van waar ga ik het over hebben, even over krimp, hoe ziet dat eruit en feitelijk is dat de basis voor het vraagstuk rondom Musselkanaal. Kracht en kansen zijn bepalend voor datgene wat je doet. Welke scenario’s zijn er wat Lefier betreft en welke keuze willen wij daarin graag maken. Als je het over krimp hebt, als we 20 jaar vooruitkijken dan zal de bevolking ongeveer zo’n 15% krimpen, momenteel zo’n 6700 inwoners, ruim 2500 woningen, en de krimp versneld door vergrijzing en minder natuurlijke aanwas. Mensen die senioren krijgen over het algemeen wat minder kinderen. Dat het aantal woningen loopt minder snel terug van dat, Lefier heeft ongeveer ¼ van de voorraad, het aantal woningen loopt minder snel terug omdat de huishoudens kleiner worden. Geen kinderen meer, het is ook een gegeven dat toch wat meer gescheiden wordt waardoor er kleinere gezinnen zijn. Als je dan kijkt over de komende 15 jaar dan hebben wij een beeld voor ons dat we dat het komen tot minder woningen dat harmonica-gewijs zal plaatsvinden, je sloopt wat, je bouwt een klein beetje bij omdat in organische wijze datgene te volgen wat gevraagd wordt. Betekend voor de komende tien jaar dat wij de voorraad met ongeveer 40 woningen zullen gaan inkrimpen. We hebben nu in de planning sloop, er zijn ook een aantal gesloopt van zo’n 82 woningen, en ruim 40 worden er teruggebouwd, dat zal dan betekenen een krimp van ongeveer 40. Nou daarvan de conclusie is; krimp is er voelbaar. Verwachte krimp Musselkanaal, het sterkste binnen de regio, om ?????? redenen van vergrijzing en minder kinderen. Onzeker hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen en de alertheid is zeker nodig. Nou het ontstaan van Musselkanaal. Dan zou ik kunnen vragen of u weet van welke jaartallen die plaatjes zijn. Plaatje links bovenin is 1921, rechts bovenin 1933, onderin staat erbij 1971 en het laatste plaatje is 2010. Kracht en kansen, een veendorp, Musselkanaal een veendorp, water ???????. Nou er zijn al een aantal dingen daarover gezegd, je zou bijna zeggen wie wil er nou niet in een werelderfgoedkanaal wonen. Wat Nanno ook al aangaf, het is wel de drager van Musselkanaal. Het is een voorzieningendorp, glanzende parels, er is een ondernemersklimaat, er zijn een aantal zeer krachtige ondernemers. Er zijn basisscholen, goede zorgvoorzieningen, spoordok, wandelroutes en ik heb gehoord dat het mooiste camperplek van Nederland is. Jammer dat ie op de achterkant zit maar goed. Het is een grensdorp, dat ligt tussen Ter Apel en Stadskanaal in, het ligt tussen de Hondsrug in en Open Veengebied. Betekend ?????? dat Musselkanaal ??????? moeten zijn van eigen identiteit van eigen kracht en daar verder invulling in moeten gaan geven. Het is een zelfstandig dorp, mentaliteit van Musselkanaal is gedreven, wilskrachtig, ondernemend en tolerant. Deze waarden hebben ervoor gezorgd dat Musselkanaal is uitgegroeid tot een zelfstandig dorp wat zichzelf kan redden. Ze zien zichzelf echter ook als een dorp met achterstand en dat is best wel funest voor de positie van een zelfstandig dorp. Investeren in jeugd, zij hebben de toekomst, zorg dat jongeren en starters de kans krijgen in het dorp te blijven en ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Wij zijn van mening dat dat nodig is om Musselkanaal een goede toekomst te kunnen gaan bieden. Nou stapsgewijs ????? als je de krimp hebt wat is de kracht vandaaruit de kansen die bepalen welke keuzes je moet maken en dat leidt ertoe dat, via scenario’s vanuit Lefier je zou kunnen zeggen van we hebben met krimp te maken wij kunnen gefaseerd slopen en heropbouw op slooplocatie in de Florawijk. En dat in het voorgaand agendapunt, we hebben benoemd pepernoten we denken dat er dan gatenkaas kan ontstaan wanneer je op termijn nog meer zou moeten gaan slopen. Punt twee is gefaseerde sloop en terugbouw aan het lint. Drie is helemaal niet meer ????????? in Musselkanaal, we krimpen inmiddels of toch zijn er minder woningen nodig. Vier is hetzelfde argument met terugbouwen in Stadskanaal, we hebben nog een aantal prachtige locaties in Stadskanaal waar we kunnen bouwen. Investeren in het lint, dat is toch een vrije sterke keuze die onze voorkeur heeft. Dat voordelen van waardevast een sterk dorp, een krachtig dorp is en goed voor de waarde van de woningen. Het is een deel van de ????????/ de koop en de rotte kiezen, de verpauperde plekken langs het lint zou je kunnen slopen en daar woningen bouwen. Het brengt variatie in het aanbod van Musselkanaal. De groene ruimte die in de Florawijk ontstaat die zou je een goeie mooie invulling kunnen geven. En daar liggen dan ook kansen van initiatieven uit het dorp. Nadelen; het is een stuk duurder, het kost 1 ton per woning extra, dus om dat te kunnen realiseren hebben we hulp nodig van particulieren, gemeente en provincie. Het is best wel ingewikkeld, hoe doe je het op een goede wijze. We steken ook een beetje onze nek uit van gaat het werkelijk lukken of brengt het teweeg wat we met elkaar hopen te doen. Dat betekend dat we een terugvaloptie nodig hebben en het nadeel is ook van dat je dan opnieuw zou moeten afwegen ja wat doe je. Bouw je voor de Florawijk of kijk je toch breder naar het meer het totaal van Musselkanaal. Nou dit is even een voorbeeldje. Inmiddels is er brand geweest dus dan in dat blauwe pand, dus misschien lost het zichzelf een beetje op. Krimp staat, als je het bagatelliseert van dan versterk je het gevoel van het dorp op achterstand. Als je bestrijdt dat een volwaardig koop???????? toch wel een belangrijke zou zijn. Als je eigenlijk de krimp enigszins omarmt dan zou je kunnen zeggen van als je het goed begeleidt dan ga je niet groeien maar bloeien. En wat daar voor nodig is dat je moet durven kiezen. Nou wat is eigenlijk de dood in de pot, is zichtbare leegstand, weinig nieuwbouw, disbalans in wijken, verkoop bezit, verpaupering, magere kwaliteit producten gaat ten koste van leefbaarheid en blijven hangen en het achterom kijken. ????????????van Lefier, we vinden dat je moet durven te kiezen, verdunnen in wijken, verdichten in het lint. Aanpassingsvermogen prikkelen door ontwikkelen en vernieuwen en als laatste punt ruimte maken is ook ruimte laten en met ruimte nieuwe waarde maken werk samen aan een nieuwe duurzame structuur.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik heb nog een min of meer een technische vraag.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Cazemier, bouwen in de lint zeg maar, maar dat is geen grond van Lefier?
  • 0:0 dhr. W. Cazemier
   dat klopt
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   dat moet aangekocht worden
  • 0:1 dhr. W. Cazemier
   ja
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat grond waar nu woningen op staan in zeg maar in de Florawijk dat is wel grond van Lefier.
  • 0:1 dhr. W. Cazemier
   klopt
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   en dat wordt niet verkocht
  • 0:1 dhr. W. Cazemier
   ook dat klopt
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ok
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Maarsingh.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb nog een technische vraag, die ton, ton duurder aan het kanaal, u hebt aan de Schoolstraat hebt u die woningen uit de begin dertiger jaren dus omgegooid en er prachtige woningen opgezet, dat is echt opgeknapt daar, maar die woningen zijn toch geen ton duurder of zo, maar die grond was van u natuurlijk.
  • 0:1 dhr. W. Cazemier
   Ja, die grond was er van ons.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat zit gewoon in de grondprijs?
  • 0:13 dhr. W. Cazemier
   Al te diep kan ik er niet op ingaan, maar kijk die ton die wordt veroorzaakt door af te schrijven op de grond die je wel hebt, maar waar je niet weer gaat bouwen en het verwerven van de grond waar je vervolgens wel wilt bouwen.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Schomaker.
  • 5:01 dhr. B. Schomaker
   Voorzitter, leden van de raadscommissie. Ja er zijn mij twee sprekers voor gegaan van de gemeente en van Lefier, maar toch wil ik namens Dorpsbelangen Musselkanaal het belang van uitvoering van het Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal onderstrepen, heel graag zelfs. Toen wij gevraagd werden de integrale gebiedsontwikkeling in Musselkanaal mede inhoud te geven, hebben wij hier graag gehoor aan gegeven. Samen met ons schoof ook de toenmalige Handelsvereniging Musselkanaal aan. Hele groep mensen van verschillende invalshoeken dat gingen belichten. Stap voor stap zijn we, dus Lefier, de gemeente, de Handelsverenging en Dorpsbelangen gekomen tot de visie die nu voorligt. Er is een project uitgewerkt waarbij de taken zijn verdeeld binnen die vier programmalijnen die Nanno aangegeven heeft: Wonen, Economie, Collectieve ruimten en Sociaal. En dorpsbelangen heeft aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor die laatste twee programmalijnen. Er werd ons op de man af gevraagd van nou plat gezegd staan jullie daar ?????? voor, jawel. En als ze ons niet gevraagd hadden, hadden we het opgeëist dat is onze taak vinden wij in Musselkanaal. En hierdoor zijn alle partijen verantwoordelijk voor de Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, is dit van ons allemaal en dat is juist de kracht van dit project. Ja, de provincie ziet deze ontwikkelingen in Musselkanaal als een voorbeeldproject. Een unieke aanpak die in het oog springt en die met grote belangstelling wordt gevolgd kan ik u vertellen want we zijn inmiddels benaderd door een student die deze aanpak wil gebruiken voor zijn afstudeerscriptie binnen de master Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit. Wat ons bijzonder aanspreekt in die visie is de integraliteit, de versterking van het kerngebied en van de Florawijk, zowel in fysieke ingrepen als door middel van een sociaal programma. En onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een compact koopcentrum en het stimuleren van ondernemerschap. En om dit de bereiken worden winkels naar het kernwinkelgebied verplaatst. En tevens heeft u ook kunnen lezen en is u ook meegedeeld wordt een vastgoedregisseur ingezet die hier en daar gaat aanbellen. En hierdoor kan Musselkanaal ook in de toekomst zijn positie als koopcentrum met een groot verzorgingsgebied handhaven. In de Florawijk worden slechte delen weggenomen. En daarmee heeft niet alleen een stuk grond ????? wat moet ik er in vredesnaam mee, nee daarmee creëer je kansen om door middel van inrichting van collectieve ruimten deze wijk en daarmee Musselkanaal nog aantrekkelijker te maken. Een plek waar het goeds is om te wonen. Als trekker van de programmalijn Collectieve ruimten zijn wij begin dit jaar hiermee direct aan de slag gegaan. We hebben een werkgroep opgericht waarin Lefier, de gemeente Stadskanaal, huurdersvereniging de Koepel en Ondernemersvereniging Musselkanaal vertegenwoordigd zijn en daarbij worden we moet ik zeggen heel vakkundig ondersteund door de gemeente, de provincie en andere professionals. En ook het buurtwerk zal hierbij worden betrokken. Inmiddels hebben we niet stilgezeten en hebben we een bewonersavond voorbereid. Woensdag 25 mei dat is overmorgen dus, laten wij, als werkgroep, in "Lint" onze dorpsbewoners brainstormen over de inrichting van de collectieve ruimte in de Florawijk. Zij mogen roepen wat ze willen en ook u bent hierbij van harte uitgenodigd. De bedoeling is dat bewoners ideeën inbrengen, waaruit vervolgens de meest breed gedragen ideeën, moet wel haalbaar zijn natuurlijk, nader worden bekeken. We hebben het kunstje een keer uitgehaald bij de inrichting van het Willem Diemer plein. Toen riep er iemand die riep van ja we moeten ook moestuinen en dergelijke en ieder zijn eigen tuintje, wat zou het mooi zijn als we een grote bloemenkas daar neer zetten of een grote groentekas en dan kunnen we daar ook feest houden, nou volgens mij verdraagt zich dat niet helemaal bij elkaar als je zo’n glazen gebouw neerzet en je gaat er feest houden, maar het eindresultaat is prachtig als u ziet hoe zo’n mooi overdekt podium dat geworden is. Ik bedoel maar. Ik zal het kort houden voorzitter want de vergadering loopt denk ik al uit. Musselkanaal is een zelfstandig en vitaal dorp. En dat is zeker niet in de laatste plaats te danken, het werd al genoemd door de heer Cazemier, aan de mentaliteit van haar inwoners die in het rapport van Concire en De Zwarte Hond, u heeft het kunnen lezen, omschreven als bijzonder, gedreven, wilskrachtig ondernemend en tolerant. Daar word ik zelfs nog een beetje verlegen van moet ik zeggen. Musselkanaal moet ook in de toekomst een zelfstandig dorp blijven en wij zijn blij dat deze visie breed wordt gedeeld. Met dit plan kan Musselkanaal in de toekomst zijn vitaliteit niet alleen behouden, maar nog verder versterken, waarbij de kracht ligt in samenwerking. Bundeling van krachten, samen aanpakken waarvan dit project een prachtig voorbeeld is. Dus beste raadsleden, laten we samen op weg gaan naar Musselkanaal 3.0. Samen maken we er iets moois van. Dank u wel.
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan is het nu het woord aan de raadsleden. Wie wenst hierover het woord te voeren. Meneer Boels, meneer Pals, ik schrijf het even op, mevrouw Kroom, mevrouw Luijken, meneer Dijkstra. Dat waren ze? Ok. Dan begin ik met mevrouw Luijken, SP.
  • 1:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja als je, dat is altijd zo met plannen, als je ze hoort dan denk je altijd van oh fantastisch, maar ik woon zelf in de Florawijk dus ik weet precies wat er allemaal aan de hand is en wat er speelt en op het ogenblik zijn vooral de bewoners in de Florawijk heel erg onzeker. Mensen hebben huizen gekocht en zijn bang dat hun huis gesloopt gaat worden en hebben dus spijt dat ze daar inmiddels een huis gekocht hebben. Anjerstraat is er al af, Begoniablokken gaan eraf, mensen leven echt in hele grote onzekerheid daar. En als je gaat bouwen aan de lint daar zitten de scholen niet dus wat hebben gezinnen met kinderen daar aan want de scholen zitten natuurlijk in de Florawijk. Er zijn heel veel straten die ook oud zijn, Azaleastraat bijvoorbeeld, hele oude huizen, niet geïsoleerd, daar zitten al heel veel koopwoningen tussen. Ik ben toch wel nieuwsgierig wordt dat nou een soort sterfhuisconstructie dat de hele Florawijk straks niet meer bestaat, wat is nou de bedoeling ervan.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:49 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja voorzitter, ik denk dat ik niet zo snel klaar ben als mijn collega van de SP. Heleboel vragen, heleboel opmerkingen, moeten we maar even kijken hoe we dat allemaal inpassen. Ik begin toch even met iets wat hier vanavond niet heel erg benadrukt is en wat wel in het rapport wordt benadrukt. Namelijk dat de Musselkanaalsters zich achtergesteld voelen. In het rapport de Zwarte Hond onderschrijft dat fenomeen nadrukkelijk, maar ik zelf ervaar dat ook in het dorp. Als wij bijvoorbeeld flyeren of op een andere manier op de markt staan dan beleef ik daar niet altijd veel enthousiasme als het gaat over het eigen dorp want het geld gaat toch naar Stadskanaal en Stadskanaal daar gaat alles naartoe. En in sommige opzichten hebben ze ook wel eens gelijk, maar vaak is het ook alleen maar het gevoel dat aan de hand is maar kan je dat haast niet wegnemen. En ik heb geprobeerd erover na te denken van hoe krijg je dat gevoel nu anders en ik denk dat dat een taak is voor, en zo noem ik het dan maar even, de ambassadeurs van Musselkanaal om daar iets aan te veranderen. en dat wil ik later nog wel eens op een ander tijdstip nader toelichten want ik denk dat nu de tijd niet voldoende voor is. maar het is wel een punt waar we die we echt serieus moeten nemen. Dan even over de sociale huurwoningen. Het zou mooi zijn als we eerst bouwen en dan slopen, er is op dit moment eerst gesloopt en er moet nog gebouwd gaan worden en die huurders die zijn voor een groot deel ook Musselkanaal uitgegaan, naar Ter Apel, naar Stadskanaal en zo creëer je natuurlijk ook wel krimp als je dat op die manier aanpakt dus wij zouden wel heel graag willen dat het andersom gebeurd. Er is een project of er is een schema gemaakt in dat visiedocument en dan wordt er gezegd van nou we bouwen aan het lint, maar als ik naar die plaatjes kijk dan denk ik ja we bouwen wel aan het lint, maar we bouwen laten we zeggen hoe noemen we dat niet aan het lint maar ertegenover hoe moet ik dat, haaks op het lint. Dus dat we, sorry ik was even van de, maar het gaat erom dat als je dat zichtbaar wilt maken moet je aan het lint bouwen en moet je niet de huizen achterelkaar gaan bouwen. Volgens mij help je daar het probleem niet mee op te lossen, dus dat is wel een erg jammer verhaal. Plus dat ik in het
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Idema
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik begrijp dat haaks opbouwen, dat begrijp ik niet helemaal hoor, kunt u een voorbeeld geven.
  • 0:06 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het pand waar we het over hadden, wat afgebrand is of gedeeltelijk afgebrand is, daar worden negen woningen geplaatst waarvan een paar een het lint en een paar worden erachter geplaatst, dat bedoel ik. En zo geldt nog ook nog voor een paar van die andere plannen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U mag uw microfoon weer aandoen.
  • 2:22 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Als er herbouwd wordt dan willen we graag aandacht vragen voor mensen die we er heel graag willen behouden in het dorp, namelijk jonge mensen, mensen die starten en dan denk ik dat er ook een bepaalde behoefte voor nodig is. En wij vragen dan ook om flexibel te bouwen, denk bijvoorbeeld aan woongroepen, denk bijvoorbeeld aan kleinere woningen die je op een eenvoudige manier weer groter kan maken. Of als mensen dan kinderen het huis weer uit zijn weer kleiner kan maken dus we vragen om dat toch wat flexibeler te maken. En houdt vooral die jongeren in het dorp en laat ze ook meedenken van wat hun perceptie is van wonen op dit moment. Ik ben nieuw in Musselkanaal, ik woon er 10 jaar, ik heb er speciaal voor gekozen, maar mij valt altijd al erg op dat het heel erg huisje, boompje, beestje woningen zijn. En dat is prima voor een gezin, maar als je alleen bent dan is dat de vraag of je daar behoefte aan hebt. Tot zover even over de woningen. Dan de open ruimte in Florawijk. Perfect dat er op 25 mei zo’n inloop avond wordt georganiseerd en ik denk dat ik daar wel present ben. Mensen zelfredzaam en verantwoordelijk maken voor hun eigen omgeving daar is ook het leren omdat voorelkaar te krijgen voor nodig. Dat doe je niet zomaar bij wijze van spreken gevraagd van wil jij dat inrichten wil jij daaraan meedenken. Mensen hebben niet altijd het idee waaraan ze dan mee kunnen denken dus dat moeten we hen ook leren. En dan wordt er wel gesproken over een sociale, help mij even, programma, sorry, en dan wil ik heel graag weten of ook over dat soort dingen nagedacht wordt om mensen ook te begeleiden om dat soort dingen zelf te gaan doen. Samenwerken, wil je samenwerken dan moet je kunnen binden en ook dat binden kan je elkaar leren, maar ook daar hebben we de ambassadeurs voor nodig om dat voor elkaar te brengen. Ik heb nog een paar kleine dingetjes.
  • 0:10 dhr. B. Schomaker
   Mag ik even onderbreken, wacht even voorzitter, die vraag hiervoor over dat samenwerken en binden dat ging even te snel, wilt u het nog even herhalen.
  • 1:40 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Er wordt veel de nadruk gelegd op samenwerken en voor samenwerken heb je binding nodig of het kunnen binden. En eigenlijk vraag ik dan weer dat verhaal wat ik net al riep van de ambassadeurs laten die voorop lopen om mensen te binden, die kennen de mensen uit het dorp dus nou ik denk dat dat wel een beetje voldoende is. De talentenfabriek, er werd gezegd van bouw in de bestaande school een talentenfabriek, nou die school is inmiddels op een andere manier ingevuld, maar we hebben nog garage Geerts en als wij nou toch komen op een bijvoorbeeld het garage Geerts dat is vroeger een showroom geweest waar auto’s stonden, dus dat is zichtbaar, als je mensen daar dus laat werken of laat leren, zie je die mensen daar ook daadwerkelijk in die garage wat dan geen garage meer hoeft te wezen maar in die ruimte zie je daar werken dan kom ik eigenlijk op mijn volgende punt wat heel belangrijk is in Musselkanaal en dat is dan tegelijkertijd even het laatste punt, we moeten meer dingen zichtbaar maken, als ik kijk naar het Lint, wat goed functioneert als ik er wel eens ben dan denk ik oh er lopen mensen in en uit dus dat gaat allemaal prima, maar als je buiten bent en je bent een buitenstaander dan snap je helemaal niet wat er in dat gebouw gebeurt, je hebt geen contact met de mensen, je ziet iemand met een tasje lopen en je hebt helemaal geen idee dat die man op de eerste etage gaat biljarten want je ziet het niet en je weet het ook niet. en ik denk dat er aandacht aan besteed moet worden als je mensen wil betrekken, wil samenwerken, wil verbinden, dat je moet laten zien wat je met elkaar kan bereiken. Dat was het.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 2:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter voor ons ligt dat plan, presentatie Musselkanaal, het enige wat we ervan kunnen zeggen, ik heb een vraag en een opmerking en ik begin met mijn opmerking, de enige opmerking die we kunnen plaatsen is dat het eigenlijk een fantastisch mooi plan is, het is echt een voorbeeldplan nou ja u heeft een van de inleidings heeft al gezegd het wordt zelfs ten voorbeeld gesteld, maar je kunt eigenlijk als samenleving kun je eigenlijk niet beter bedenken dat bevolking plaatselijke belangen, woningbouwverenigingen, ondernemers, ondernemende mensen dat dat bij elkaar wordt gebracht tot een cluster en vanuit die cluster gedacht dat je een prachtig plan daar neerzet en in ieder geval vanuit deze kant in ieder geval onze allergrootse complimenten daarvoor want dit is echt wat wij bedoelen ook met inspraak, participatie, meedoen en dat soort zaken en dat is allemaal in onze optiek is dat verenigbaar in dit plan ondanks dat je natuurlijk altijd wel wat vragen opmerkingen blijft houden maar de kern blijft ga zo door prima plan. Enige vraag die we nog hebben en dat is ook een beetje wat mijn buurvrouw een klein beetje zorgen baad dus denk ik, uw ambitie is in ieder geval om goede betaalbare woningen neer te zetten en te bouwen. Dan blijft altijd mijn vraag dan over wat zijn goede en betaalbare woningen met nadruk op betaalbare woningen. Want inderdaad zoals meneer Cazemier ook al heeft aangegeven er wordt afgebroken, je moet een ton extra investeren, dat ziet er dan niet naar uit dat het betaalbare woningen zijn, zeker als je gezien de sociale cohesie waar al over gesproken is in Musselkanaal, dus dat is even een vraag van onze kant; hoe zie die goede of zijn dat goede betaalbare woningen, hoe wordt het gebouwd en inderdaad hoe krijg je jongeren krijg je weer terug in Musselkanaal en hoe blijven jongeren in Musselkanaal bij bepaalde type woningen. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Dijkstra, CU.
  • 4:14 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter, ik wil ermee beginnen om te zeggen dat ik het fijn vind dat het plan van Musselkanaal tegelijk met het plan van Stadskanaal ook hier aan de orde komt hier in deze raadscommissie dat wij ook geen scheve ogen krijgen dat we ten aanzien van Musselkanaal en Stadskanaal dat we met gelijke maten meten dus dat wou ik eerst even zeggen. Verder wou ik aangeven dat ik inderdaad kan ik ook wel aansluiten bij D’66 dat het inderdaad een heel mooi plan is en dat het goed in elkaar zit. En ik vind het ook heel mooi dat deze sprekers ook van dorpsbelangen maar ook van Lefier dat die allemaal een inbreng hebben gehad en met mooie presentaties komen en met goede punten. Wat ik ook belangrijk vind, wat wij ook belangrijk vinden als CU, dat wat u ook aangeeft dat de basis van het dorp dat moet in orde zijn. Dus verpaupering moeten we niet willen in Musselkanaal en ook wat u ook noemde verduurzaming van het woningbestand. Wij vroegen ons af of dat betaalbaar is want we hebben wel eens gehad dat het wel eens moeilijk was om dat te realiseren. Dat u ook de jeugd wilt betrekken en ook ondernemers en bewoners en dan die collectieve ruimte met allerlei activiteiten door Lefier werd dat genoemd, maar dat is ook een vinden wij ook heel belangrijk dat dat inderdaad ook meegenomen wordt. Verder die samenwerking wat mevrouw Kroom ook al heeft genoemd, van de partijen, dat is gewoon prima daar begint het gewoon mee, die krachten die er zijn die worden gebundeld en die worden ook ingezet en dat is gewoon heel goed. Wat wij wel ons afvragen, als we kijken naar de discussiepunten, daar staat eerste punt wordt genoemd van de aantal huishoudens wat afneemt en u noemde zelf in uw verhaal meneer Schomaker de regiofunctie en dat vind ik eigenlijk in dat stuk niet zozeer terug eigenlijk zou je ook dat punt mee moeten nemen als ik kijk naar de supermarkten, in Musselkanaal het aantal supermarkten, als je dan kijkt naar de regiofunctie dan heeft Musselkanaal een hele sterke regiofunctie en dat zou toch meer uit moeten stralen ook naar het winkelcentrum dat je daar meer gebruik van kunt maken denk ik dus misschien dat dat punt ook wel ja misschien meer accent moet krijgen. Ten aanzien van die discussiepunten ja op zich zeggen wij toch wel van die kwaliteit investeren in kwaliteit voorzieningen zelfredzaamheid van de mensen dat is inderdaad heel belangrijk en ja dat lijkt ons een goed punt. Van kwaliteit gaan naar in plaats van kwantiteit ja wij zitten nu eenmaal met die krimp. We vinden het nog wel lastig het punt van terugbouwen naar het lint. Ten aanzien van die kosten en zo. Als dat mogelijk is, en u noemde het ook al, de SP noemde het ook al, als mensen dan uit de Florawijk naar het lint moeten en je zit daar met dat die afstanden groter worden, ik denk wel dat het ook wel moet gecommuniceerd worden zulke dingen. Het kanaal de drager van het dorp, daar zijn we het helemaal mee eens. alleen wij vinden het nog een beetje lastig om als je het vergelijkt met Stadskanaal daar heb je echt zo’n hele mooie boulevard ik zie het nog niet zitten dat in Musselkanaal zo’n mooie boulevard wordt gerealiseerd, maar u bent er al heel erg mee bezig in Musselkanaal, met het kanaal in te schakelen, maar het is wel de drager van het dorp maar hoe en wat dat vind ik nog lastig. Nou ik heb eigenlijk geen vragen meer en geen opmerkingen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Boels, CDA.
  • 3:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Enthousiaste insprekers ja wat zou je dan nog moeten toevoegen. Nou een aantal zaken hebben we nog wel, allereerst dat ik blij ben dat we agendapunt 5 al afgesloten hebben want agendapunt 6 brengt ons bij Musselkanaal. Musselkanaal daar winkel je het liefst, dat zegt de ondernemersvereniging Musselkanaal. Een pakkende slogan van die ondernemersvereniging. Nu winkel ikzelf niet zo graag maar Musselkanaal heeft gewoon simpelweg mooie winkels daar winkel je het liefst. En die vitaliteit moet blijven want zo leerden wij ook vanavond statistisch gezien krijgen ouderen de meeste kleinkinderen en ook daarom, mede ook daarom is het van belang dat die vitaliteit daar blijft, dat het prettig wonen is in Musselkanaal, nu en in de toekomst. Die slogan van de ondernemersvereniging moet dus ook leidend blijven. Wij hebben wel een aantal vragen naar aanleiding van dit goeie stuk. We hadden ook twee A-viertjes met goeie opmerkingen, maar omwille van de tijd laten we die even achterwege. Verpaupering langs het lint. Werd vanavond al aan gerefereerd er zijn best een aantal panden die nou ja door brand en dat soort toestanden spijtig genoeg er nu wat verwaarloosd bijliggen en dat in relatie tot het project waardebehoud onroerend goed. Wij hebben altijd ons positief uitgelaten over dit project en we zijn er nog steeds positief over, maar zouden daar wellicht wat versnelde maatregelen kunnen optreden, zouden wij daar iets in kunnen betekenen als raad, wat zit daarachter. Want ja dat verpauperen met hekken eromheen dat doet afbreuk aan de panden eromheen, dat gaat vaak van kwaad tot erger, kunnen wij daar wellicht een versnelling in veroorzaken of ligt dat toch vooral bij verzekeringsinstanties en dat soort dingen. Kaders, kaders zoals we dat in dit stuk aan gaan geven, kaders die zijn goed, goed om zoals het er staat krimping te bestrijden maar om in goede banen te leiden, maar vragen wij ons af zetten wij daarmee niet Musselkanaal compleet op slot. Compleet op slot bijvoorbeeld voor het individu, het jonge stel dat graag net buiten Musselkanaal wil wonen en daar een goede toekomst in onze gemeente op wil bouwen, bijvoorbeeld. Is het ja tenzij. Het kanaal, het kanaal is de drager van het dorp Musselkanaal, is een van de discussiepunten. Wij vinden dat en ik hoor dat bij meerdere partijen, maar als wij dat vinden dan moeten we ons wel realiseren dat Musselkanaal ook een mooie boulevard moet krijgen, nou ja dat gaat wel erg ver, maar de heer Dijkstra zegt dat we ons dat moeten afvragen nou als we dat vinden dan moeten we daar wel over na gaan denken, dat moet dan wel een voorwaarde zijn. Want dat kanaal is dan echt de drager. Het NOS journaal komt niet voor niks op het dak van de watertoren te staan om prachtige shots te maken van het kanaal in Musselkanaal. We moeten ons dat realiseren. Zijn er dus derhalve kosten efficiëntere manieren om het kanaal meer cachet te geven. Eén van de dingen die daar aan bij kan dragen is het simpelweg fatsoenlijk onderhouden en misschien moeten we daar over ongeveer een maand nog eens wat nader over spreken maar de bruggen, de bruggen die ooit een andere kleur hadden zijn nu groen uitgeslagen, de kunstwerken evenzo en de bordjes met bewegwijzering naar bedrijven en wat dies meer zij, nou enfin het onderhoud moet gewoon ook op een fatsoenlijk niveau zijn.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bedoelt meneer Boels hier bijvoorbeeld ook de kademuur mee, bij de IJzerenklap.
  • 0:53 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ons is nog niet opgevallen dat de kademuur groen uitgeslagen is, maar…….. Wat van belang is is ook communicatie want ook ons hebben wel geluiden bereikt dat mensen in de Florawijk wat angst kennen en wat onzekerheid. En hoe goed dit plan ook is draag wel zorg voor de juiste communicatie. Wij kunnen dit plan omarmen en dat kan ook bijna niet anders met al deze participanten en medeondertekenaars, maar ook vanaf deze plaats de oproep; laat Musselkanaal zich ook horen aanstaande woensdagavond. En wellicht wordt dat wat lastig met de avondvierdaagse die momenteel plaatsvindt in Musselkanaal, maar wij begrepen dat mochten Musselkanaalsters goeie ideeën, suggesties hebben dat dat ook via een email ingediend kan worden. Maak daar dan alstublieft gebruik van. Musselkanaal daar winkel en woon je ook in de toekomst het liefst. Tot zover, dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Volgens mij bedoelt heer Boels woensdagavond.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik weet niet meer wat ik zei, maar ik bedoel woensdagavond. Dank u wel meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U zei donderdag.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Dan geef ik het woord aan meneer Gelling, de wethouder.
  • 0:03 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou voorzitter misschien is het wel interessant, gelet op een heel aantal van de vragen, om de rollen nu om te draaien en
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat ik ze ga beantwoorden?
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, ik vraag me af of dat verstandig is. Nee, misschien is het wel interessant om eerst de heer Cazemier en de heer Schomaker aan het woord te laten alvorens ik met verdere beantwoording kom.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Meneer Cazemier.
  • 0:52 dhr. B. Schomaker
   Er waren, samengevat, volgens mij een aantal vragen wat gebeurd er nu met die Florawijk, van dat, van mevrouw Luijken. Hoe zit het met die betaalbaarheid, welke woningen zouden er teruggebouwd moeten worden en zou dat dan ook flexibel kunnen zijn, dat was volgens mij samengevat de vragen die er waren. Om te beginnen met de Florawijk, van dat het is, binnenkort hebben wij een gesprek met de bewoners die in de sloopwoningen wonen, omdat die eigenlijk al te lang wachten, het mooie van een goeie samenwerking is het gaat allemaal niet vanzelf en dat heeft wat dat vraagt wat tijd betekend dat het wel ten koste gaat van de mensen die in de sloopwoningen zitten dus daar hebben we 2 juni ook een afspraak mee om door te spreken wat betekend dat voor u en wat voor goede oplossing zou daarvoor kunnen zijn.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Gaan de mensen uit de Begoniablokken worden die allemaal weer teruggeplaatst in een woning in Musselkanaal of is het net wat mevrouw Kroom al zei als die mensen naar Ter Apel moeten of naar Stadskanaal dan werk je zelf krimp in de hand inderdaad in Musselkanaal.
  • 0:38 dhr. W. Cazemier
   Klopt dat is een van de zaken die, een van de vraagstukken die voorliggen, want ook de huurdersorganisatie heeft aangegeven, Lefier, als je eerst sloopt en je biedt geen perspectief, jaag je dan die bewoners weg, versterk je dan niet de krimp. En dan zit er verschil tussen perspectief bieden en al gebouwd hebben. Kijk als we gaan wachten tot we gaan bouwen betekend ook dat de mensen die nu in een sloopwoning zitten dat die nog een aantal jaren moeten wachten totdat ze kunnen verkassen naar een andere woning. En dat is een van de onderwerpen die voorligt op die avond met bewoners. Als het gaat
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter mag ik daar even op inhaken.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Kroom
  • 0:12 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   In het rapport staat juist vermeld; ga eerst bouwen en dan pas slopen. En die mensen weten dan natuurlijk dat ze dan aan de beurt zijn, maar volgens mij spraken we erover dat er nu al 80 woningen eraf zijn
  • 0:1 dhr. W. Cazemier
   Nee, nog niet, nog niet.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou in ieder geval op zijn minst 40.
  • 2:2 dhr. W. Cazemier
   Ja, maar dat is het lastige van een overgangssituatie. Een aantal jaren geleden is met de bewoners van de woningen die gesloopt zullen gaan worden is afgesproken dat begin 2016 er een besluit zal vallen met betrekking tot sloop. Daar staat een vergoeding tegenover om mensen in staat te kunnen stellen om te gaan verhuizen. Er zijn dus een aantal mensen die al langere tijd hier op zitten te wachten en nu het gevoel hebben ik zit vast, ik kan niet verhuizen naar een andere woning, Lefier kom op. Dus dat is het onderwerp van gesprek. Er zitten twee kanten aan. Als het over betaalbaarheid gaat dan, we hebben te maken met de nieuwe woningwet die vorig jaar van kracht is geworden, dat betekend dat mensen met een laag inkomen ook in goedkopere woningen moeten, zo om en nabij de €600,-. Dat betekend dat als het om betaalbaar gaat dat wij bouwen voor een huurprijs van maximaal €586,-. Dat betekend dat voor iedereen die huurtoeslag krijgt die woning toegankelijk kan zijn. Duurdere woning betekend voor een bepaalde doelgroep niet toegankelijk zijn. Dat betekend tegelijkertijd wel dat er een spanningstijd ontstaat tussen creativiteit en bouwen, wat op een andere wijze bouwen dan massa, en de bouwprijs die erbij hoort en dus ook huur. Dus daar zit wat spanning op. Flexibiliteit zou kunnen helpen als je het over langere termijn bekijkt, maar dat is een van de vraagstukken die de komende jaren voor zullen liggen. Daarbij is het zo van betaalbaarheid, we kijken bij Lefier niet alleen naar huurprijs maar feitelijk naar woonquote, welk deel van je inkomen ben je kwijt aan woonlasten en dat betekend huur en energie. En dus het zou kunnen zijn dat je zegt van hé jongens een lage huurprijs maar het kan ook zijn een huurprijs op de maximumgrens €586,- maar dan weinig energieverbruik.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:00 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   U zegt dat het niet wenselijk is dat de mensen die nu in de Begoniablokken aan het wachten zijn op een andere woning en die waarschijnlijk niet kunnen krijgen in Musselkanaal zelf dat niet wenselijk is dat deze mensen nog langer wachten tot er nieuw gebouwd is, maar waarom eigenlijk niet, ik woon toch ook in een heel oud huis, niet geïsoleerd, daar moet ik misschien ook nog wel 20 jaar wonen.
  • 1:03 dhr. W. Cazemier
   Ja wie weet. Nee, dit is een vraagstuk omdat het aan de bewoners is toegezegd. En er is gezegd voor 2016 nemen we een sloopbesluit en er kunnen andere vraagstukken zijn dat ook de woning waar u woont is een andere woning ongeïsoleerd, dat is een van de andere vraagstukken die buiten dit project vallen, maar waar we sowieso mee aan de slag zullen gaan. Misschien dan als laatste nog er is een opmerking gemaakt over bouwen in het lint fijn, maar als je dan een heel end van de voorzieningen afzit en wat schiet je daar dan mee op. Ja en daarvan is wel de gedachtegang van je hebt een stuk wat eigenlijk centrumgebied zou moeten zijn, etalage ruiten en je hebt vervolgens nog een stuk inderdaad waar verpauperde panden zijn waar je zou moeten bouwen en dan verder weggelegen heb je ook een stuk waar geen verbouwing achter zit waar vroeger ook misschien net doorkijkjes waren waar je niet hoeft te bouwen. Het gaat vooral om inderdaad richting het centrum inderdaad versterking te kunnen ??????????????
  • 0:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar dat neemt niet weg dat de afstand voor mensen met zoals die nieuwe huizen die er nu staan zeg maar een beetje achterin neer, met kinderen heb je daar helemaal niks, je hebt geen winkels in de buurt, je hebt één schooltje geloof ik, keuze heb je niet, is niet aantrekkelijk natuurlijk. En zeker niet als je jeugd wil houden in Musselkanaal dat is al helemaal
  • 0:4 dhr. W. Cazemier
   En waar, welke woningen doelt u nu op mevrouw Luijken.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Schoolstraat
  • 0:16 dhr. W. Cazemier
   Aan de Schoolstraat, ja. Zover willen we ook niet weg. Dat klopt ook wel en dat, het kan best zijn dat het voor de toekomst wat lastig valt voor mensen die fysiek wat minder capaciteiten hebben of voor schoolgaande kinderen. Klopt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:24 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter ik wilde nog even een vraag toch stellen en het is een beetje achteraf praten is niet echt prettig natuurlijk, maar volgens mij waren er al heel lang plannen om te gaan bouwen aan de Badstraat. Milieuvriendelijk wordt het duurzame woningen dus dan is toch wel een beetje de vraag van waarom hebben we dat niet die nieuwbouw projecten dan niet eerder al op gang gebracht.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Beck wilt u de microfoon aan doen.
  • 0:21 dhr. N. Beck
   De zuidkant van de Badstraat daar hebben wij inderdaad het project voor 12 sociale starters woningen eigenlijk of sociale koopwoningen, ook heel goed geïsoleerd, dat project is in de markt gezet maar dat is nooit verder gekomen, daar was geen vraag naar.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Maar dat zijn koopwoningen dus en geen huurwoningen.
  • 0:07 dhr. N. Beck
   Ja alleen die locatie komt nou wel in beeld om daar een deel van de sociale huurwoningen voorraad in terug te plaatsen of te herbouwen.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Schomaker.
  • 0:09 dhr. B. Schomaker
   Ja ik wou nog even terug naar mevrouw Luijk haar ongerustheid over, ook over de voorzieningen en waar die huurwoningen en zo dan komen, het is, kijk even naar eerder het is echt niet zo bijvoorbeeld dat je zegt van nou we hebben ergens aan deze in Musselkanaal een verpauperde woning we zitten er huurwoningen neer en je bent op de voorziening aangewezen dat is dus zeer zeker het geval niet, we spreken wel over Musselkanaal in het centrum van Musselkanaal waar het gaat om huurwoningen dus niet dat het verder weg is. Ten aanzien van de onzekerheid en ongerustheid van inwoners van de Florawijk daar zijn we ons van bewust en vandaar ook dat wij er dus wel als dorpsbelangen als trekker dus van de collectieve ruimte daar ook gelijk op ingeschoten hebben om dus nu alvast met mensen in gesprek te gaan over die inrichting van het geheel. Dus dat ze niet denken van nou wat gebeurd er nou mee er komen hekken om, er wordt gezaaid, er komen hekken omheen en dat blijft, dat is dus niet zo. Dus daar gaan we, zodoende zijn we daar direct hebben we direct aangepakt
  • 0:34 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het gaat mij ook meer om de mensen die er nu wonen, ik woon zelf aan de Anemonenstraat, ik heb al ik woon daar 14 jaar en ik heb al een paar keer gehoord dat mijn huis er af gaat, maar wanneer en hoe dat weet ik niet, maar iedere keer komt dat wel weer terug. Mensen willen wel graag verbouwingen doen in hun huis en noem maar op maar dat ga je niet doen als je denkt ja over vijf jaar moet ik er misschien toch uit. En er zijn mensen die hebben net een huis daar gekocht en die horen dan van; oh gaan deze huizen er over tien jaar af nou shit had ik het ook niet willen kopen. Mensen zijn echt heel onzeker en dat is gewoon niet prettig.
  • 0:51 dhr. B. Schomaker
   Ja, maar daar waar wij ze dus wat houvast kunnen geven of wat zekerheid kunnen geven daar kunnen ze op dat punt waar wij dan aan werken krijgen ze zeker, daar kunnen ze van op aan, daar kunnen ze woensdag over brainstormen, we nemen de mensen mee, ik heb er al een paar vragen meer ??????????? beantwoorden en ten aanzien van wat opmerking van mevrouw Kroom dat Musselkanaal zich achtergesteld voelt en dat u dat vaak voor de kiezen krijgt ja dat is dan jammer en die ambassadeursrol die zullen wij dan op ons moeten nemen, tenminste daar stuurt u op, ik neem aan dat het u bekend is en u allen in dit huis dat we die rol al drie jaar met verve vervullen mevrouw Kroom dat wou ik er even mee zeggen. Maar we nemen het zeker serieus.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou het woordje dat is jammer dat neem ik u wel een beetje kwalijk moet ik eerlijk zeggen want dat klonk niet echt aardig.
  • 0:1 dhr. B. Schomaker
   Wat zegt u.
  • 0:9 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik zeg dat woordje dat u zei van nou dat is dan jammer dat vond ik niet echt aardig klinken het hier natuurlijk niet om mij maar het gaat wel om de bewoners die er zo over denken en dan vind ik zo’n opmerking
  • 0:40 dhr. B. Schomaker
   Ja dat weet ik, maar die bewoners die proberen we ook telkens duidelijk te maken door middel van ons Nieuwsblad en zo dat we daadwerkelijk als een idioot er aan trekken met elkaar en niet alleen wij maar dat we dus ook medewerking krijgen in dit huis van u allemaal. Ja soms en je hoeft altijd overal niet mee eens te zijn want ik heb voor een paar maanden terug heb ik hier nog staan inspreken en ik zal het ook zeker niet laten maar zo hoort dat, behalve ze moeten wel weten van wat kan en niet kan en dat werd ook duidelijk in de presentatie aangegeven van blijven achteruitkijken en dan komen we er ook niet. En daar wil ik even duidelijk over zijn.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 0:15 dhr. B. Schomaker
   Voor wat betreft het bouwen haaks op het lint, haaks op het lint is mij, van bouwen haaks op het lint dat is mij niet bekend, dat die plannen er al zijn, zijn die er wel.
  • 4:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou wellicht is het goed daar een aanvulling op te geven. Er is voor de opzet van deze plannen is onder meer gebaseerd op het rapport Concire en De Zwarte Hond en die hebben ook vanuit een historisch perspectief gekeken, de heer Cazemier die heeft dat al geschetst, hoe is Musselkanaal destijds ontstaan, het is een dorp aan een kanaal, het is een lintdorp, en waar ligt dan die kern van dat dorp, vervolgens is Musselkanaal gaan groeien, maar eigenlijk heb je nu drie linten. Dat is langs het kanaal, dat is zeg maar de Badstraat en dat is De Horsten. Vooral het gedeelte tussen de Badstraat en het kanaal zou je, wil je ook weer teruggrijpen op de historische vormgeving van weleer, dan zou je daar je kern moeten gaan vormen. Dat is een hele duidelijke daar zou de leefbaarheid geconcentreerd worden daar zou je je functies willen hebben. Dat betekend dat bij de terugbouw van woningen, want er worden een aantal, een 83 uit mijn hoofd, worden er gesloopt en bij de terugbouw van woningen moet je gaan kijken van waar ga je die strategisch terugbouwen. Wat je wilt is juist die leefbaarheid in die kern dat je die in stand houdt en vandaar ook dat het ook gaat in samenspraak met ondernemers en inwoners et cetera maar wat je vervolgens ook wilt is hoe ga je vervolgens de ruimtes die open blijven hoe ga je die invullen. Nou voor een deel door ook daar strategisch terug te bouwen en dan kan het inderdaad zo zijn dat op de locatie zoals mevrouw Kroom noemde dat je direct aan het lint een aantal terugplaatst, maar bijvoorbeeld ook naar achter toe ook daar een aantal realiseert maar dat je bijvoorbeeld ook straks gaat kijken van hoe kun je strategisch in de Florawijk hoe kun je daar wel een heel aantal terugbouwen zodat aan de ene kant die wijk wel het gevoel heeft van dat is nog een wijk en aan de andere kant dat daar wel ruimten zijn. Nou en dan ga je vervolgens kijken hoe ga je om met de invulling van die ruimten en wij verkeren in de veronderstelling je kunt dat een openbare ruimte noemen en misschien is dat een beetje woordgegoochel maar vaak zegt dat heel veel over beleving een open ruimte zaait de gemeente gras in en dat is het en we kijken ernaar en we vinden heel veel. Maar je zou ook kunnen zeggen hoe ga je nu, juist om die samenhang in dat dorp te benadrukken en om dat in stand te houden, hoe ga je nou inwoners daarbij betrekken om mede zelf vorm te geven aan de ruimte waar zij wonen. Bij uitstek is onze beleving een kans, een gelegenheid om mensen daarbij te betrekken en om daar hen zelf ook inspraak over te laten hebben en zelf met ideeën te komen. We willen het nu juist niet opleggen om vanuit een samenhang die daar is mee te denken en vorm te geven aan die ruimtes en vervolgens dat op het moment als het gerealiseerd is daar ook hun bijdrage in te kunnen hebben op wat voor wijze dan ook. En ja natuurlijk vindt daar begeleiding in plaats want wij verkeren niet in de veronderstelling dat wij daar in onze beleving iets heel moois maken en dat dat het dan ook is, nee natuurlijk heeft dat zijn navolging. Wat hier in onze beleving voorop staat is de integraliteit om juist Musselkanaal als dorp, wat een heel eigen functie heeft, om dat dorp ook zijn functie te laten behouden. En dat betekend dat je op een goede manier omgaat met woningbouw, met herbouw, met een goede wijze nieuwbouw en betaalbaarheid daarin zeker mee te nemen en dat je vervolgens ook gaat kijken naar de structuur van het dorp waar de economische kracht moet liggen binnen dat dorp vandaar ook de samenhang met de ondernemers en dat je eigenlijk ook een blik geeft, een visie, op de toekomst hoe je naar een dorp kijkt en hoe je met inwoners, met sociale partners daar vervolgens verder een goeie invulling aan geeft. En in onze beleving doen we dat hier.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Even inhakend op die, over de bewoners die dan ook een stuk invulling moeten geven in de, hoe noemen ze dat, collectieve ruimte, zo staat het in het stuk, daar staan nu nog woningen op en ik kijk even richting meneer Cazemier er ligt een sloopopgave, 85 woningen hoor ik, en nou is het straks gesloopt en het is een mooie vlakte, u bent nog steeds eigenaar van dat stukje grond, maar u gaat neem ik aan geen collectieve ruimtes exploiteren dan moet dat grond nog overgedaan worden dan tegen de tijd naar de gemeente.
  • 0:5 dhr. W. Cazemier
   Dat is het vraagstuk wat voorligt, het zou niet perse hoeven.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, ok, dat was een praktische vraag.
  • 0:4 dhr. B. Schomaker
   Ik had nog een paar opmerkingen even waar ik nog op wilde reageren.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Schomaker, ga uw gang.
  • 2:1 dhr. B. Schomaker
   Mevrouw Kroom geeft ook aan over lint, we moeten meer dingen zichtbaar maken en dat ben ik volledig met u eens. We zijn erover inmiddels in gesprek met Welstad, ook over de functie die het lint ’s avonds heeft dat dat er mankeert nogal iets aan om dat goed van de grond te krijgen, daar zijn we ook over in gesprek, ik kan inmiddels wel een hele kleine, kom ik nog met u over te spreken, maar middels een kleine aanpassing is dat te realiseren, maar we waren allemaal tot de conclusie gekomen dat het toch inderdaad dat meer zichtbaar moeten maken. Dus dat gebeurd in de komende tijd. En de jeugd en ondernemers en de bewoners erbij betrekken dus bij de woningen die gerealiseerd gaan worden dat gaat zeker gebeuren ook bij de collectieve ruimten en daar waar het gaat over de regiofunctie en de verzorgingsgebied en meer uitstraling van winkels en zo dat zit dus in, dat ziet u ook in pagina 13, dat is economie, dat is het pakkie aan van de ondernemersvereniging die dat dan voor die dat voor zijn rekening neemt. Verder is er wordt bepleit de heer Boels de vitaliteit van het dorp dus door de verpaupering langs het lint in het kader van de WOG versneld aan te pakken, dat juichen we toe, eveneens dus om het kanaal drager van het dorp eens te kijken van en nadenken of ze de kosten uit kosten efficiëntie toch nog iets te doen is om die kanaalfunctie daar wat op te krikken. Daarnaast is het zo van qua communicatie proberen we ten allen tijde onze burgers van allerlei zaken op de hoogte te houden onder andere hier ook van. en dat doen we dan samen met onze partners daarin. Het spijt ons het betreurd ons ook dat wij de bewonersavond gelijkloopt met de avondvierdaagse, mijn excuus ook hier op deze plaats, maar dat heeft te maken met het feit dat we de agenda’s niet helemaal synchroon bij elkaar hadden dus vandaar.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Gelling heeft u nog toevoegingen.
  • 0:28 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ook hier geldt u op- en aanmerkingen zijn driftig genoteerd, dank u wel voor de discussie in deze. We zijn ook heel erg benieuwd naar wat er, daaraan is al een aantal keren verwezen, wat er aanstaande woensdagavond de inspreekavond in Musselkanaal wat daaruit voortkomt. Uw opmerkingen maar zeker ook wat daaruit naar voren komt zullen wij uiteraard betrekken in het verdere geheel.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er is nog een vraag niet echt beantwoord, en dat is wel meerdere keren volgens mij ook door mevrouw Kroom gezegd, hoe wat is het plan om die jonge lui daar te houden, want die jonge mensen trekken natuurlijk allemaal weg.
  • 0:01 dhr. B. Schomaker
   Nou we trekken, we weten dat de jeugd best in Musselkanaal wil wonen, dat zijn we ons bewust, daar zijn we ook over in gesprek dus om daar woonruimte te krijgen er waren zes koopwoningen daar daar voorhanden voor een jaar terug en binnen notime waren die woningen weg dus dat voorziet duidelijk in een behoefte, maar ook qua huur, op breder vlak
  • 0:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar sorry maar jonge mensen koopwoningen ik bedoel kinderen die net van school afkomen, 20 jaar, die krijgen geen koopwoning, mogen al blij wezen als ze überhaupt ergens een baantje hebben met een flexcontractje. Hoe hou je die mensen daar.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou uiteraard zullen dergelijke zaken worden betrokken, ook daarover zijn we in gesprek met Lefier als het gaat om terugbouwen en dat op een creatieve wijze te doen. dat is een groep die we niet vergeten. Ik kan u niet toezeggen dat daar nu al een concrete invulling ligt, maar uiteraard is dat een groep die we niet vergeten. Ik wil wel even verwijzen, afgelopen zondag mocht ik in Musselkanaal zijn om het startschot te doen voor giro zonder grenzen, dat was bij het voetbalterrein, als ik zie hoeveel jeugd er daar bij elkaar loopt denk ik dat we ons mogen prijzen dus dat is zeker een groep die we niet gaan vergeten.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn er nog vragen blijven liggen. Mevrouw Zeegers, verder nog iemand, mevrouw Schrör. Mevrouw Zeegers.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik zat me nog af te vragen, we hebben het steeds over krimp, maar we moeten ook vluchtelingen huisvesten, wordt daar voldoende rekening mee gehouden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schrör.
  • 0:31 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Nou wordt er 15 miljoen aan het centrum in Stadskanaal besteedt, dit is eigenlijk niet te vergelijken met een oplossing die er in Musselkanaal gezocht wordt, want hier wordt eigenlijk helemaal geen financiële steun van de gemeente in betrokken en ik denk dat de inwoners daar best wel recht op hebben dat de gemeente ook een bepaalde, dat de inwoners recht hebben op steun, financiële steun, van de gemeente.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Gelling.
  • 1:56 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Ik denk dat het wel verstandig is om duidelijk te maken dat er een verschil zit tussen Musselkanaal en Stadskanaal. Dat zijn twee verschillende dorpen met ieder hun eigen kracht en het verschil zorgt er ook voor dat ieder zijn eigen functie blijft hebben. Stadskanaal is een ander dorp, is een andere kern dan Musselkanaal, dat is nu eenmaal zo en dat kunnen we nu ook niet veranderen. dat betekend dat de aanpak voor Stadskanaal van een andere orde is dan voor Musselkanaal. Daarentegen kun je ook zien dat de leegstand in Musselkanaal in het centrum van Musselkanaal een andere is, die is minder drastisch als in het centrum van Stadskanaal. Maar het kern winkelgebied van Musselkanaal heeft een andere functie. Dat is prima want daarmee heeft het ook een eigen functie, dat is een koopcentrum, daar waar nog veel meer de aandacht is voor het recreatief winkelen in Stadskanaal met daar de nodige horeca tussenin, dat is een andere functie dan die op dit moment speelt voor Musselkanaal. Dat is niet erg, dat is zelfs prima, want daarmee onderscheiden ze zich van elkaar en kan het beide in stand gehouden worden. Op het moment dat we nu de veronderstelling hebben dat de ingreep voor Musselkanaal voor het centrum van Musselkanaal van eenzelfde orde is dan Stadskanaal dan hebben we een verkeerde veronderstelling en een verkeerde verwachting. En die wil ik dus hierbij meteen rechtzetten. Dat zal niet gaan gebeuren. Wat we nu gaan doen is wel kijken naar het dorp Musselkanaal, hoe kijken we dan naar de toekomst naar hoe kunnen we integraal dat zo goed mogelijk aanpakken en daarbij zijn de verschillende aspecten genoemd en in onze beleving worden dan ook alle aspecten meegenomen. Of je daarmee het gevoel hebt en dan denk ik dat ik refereer aan ook eerdere opmerkingen of er onrecht gedaan wordt dat denk ik niet het zijn verschillende grootheden en ieder benader je ook op een eigen wijze, maar met evenveel aandacht en met evenveel zorgvuldigheid.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De vraag van mevrouw Zeegers.
  • 0:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja daar is aandacht voor, daar is, sterker nog, daar hebben we vandaag nog over gesproken, het een zal niet ten koste gaan van het ander.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik heb behoefte nog even kort te reageren op hetgeen mevrouw Schrör zei. We gaan natuurlijk in dit plan wel ¾ miljoen bijdragen als gemeente.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bedankt voor de aanvulling. Wethouder Gelling kunt u hiermee verder?
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik dank u.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan hebben we nog één agendapunt, ja eigenlijk de sluiting ook nog, twee agendapunten staan, is er behoefte aan een korte schorsing of zeggen we; we gaan door. Ik zie mensen gaan staan, ik stel voor dat we vijf minuten schorsen en niet langer. Tot 22.50 uur.
  • 0:1 schorsing
 • 7 Contourenschets Werk- en Ontwikkelingbedrijf Oost-Groningen "Akkoord van Westerlee"
  • 07. Contorurenschets Akkoord van Westerlee (726,02 KB)07.1. Brief college over contourenschets Werk en Ontwikkelbedrijf OostGroningen Akkoord van Westerlee (242,08 KB)07.2. Persbericht Westerlee contourenschets (371,58 KB)
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ( het begin van de opname ontbreekt) Aan u het woord meneer Boen.
  • 3:47 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Op dit late tijdstip, maar dat is wel vaker het tijdstip waarop zaken rond het akkoord van Westerlee aan de orde komen. ik herinner mij een presentatie die om 23.15 uur begon. Ik hoop voor die tijd in ieder geval met mijn verhaal klaar te zijn. U hebt van ons gekregen de contourenschets over de het nieuw te vormen Werk- en Ontwikkelbedrijf met een begeleidend schrijven. Ik denk dat het goed is om een korte toelichting te geven op het tot stand komen van dit stuk waarover de colleges in de regio op 12 april met zijn allen een besluit hebben genomen en ik denk dat het van belang is om te weten dat de inhoud van de contourenschets voornamelijk is bepaald door gesprekken die hebben plaatsgevonden door de toenmalige projectleider met name professionals, managers, teamleiders, uitvoerenden van de afdelingen Werk en Inkomen en de TDC’s en de SW bedrijven en dat op grond daarvan eigenlijk een redelijk compact document is gepresenteerd en dat document dat vormt het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de business case die moet aantonen op welke wijze wij het beste de uitvoeringsorganisatie zoals die wordt genoemd in het akkoord van Westerlee kunnen gaan vormgeven. En het is natuurlijk ook van belang om ons te realiseren dat voor datgene wat er in de contourenschets is komen te staan dat er natuurlijk ook de afspraken die wij vorig jaar in december als aanvulling en aanscherping van de projectopdracht hebben gemaakt dat die in de contourenschets zijn terug te vinden. Ik denk dat het goed is om ook even stil te staan bij het feit dat wij op 25 april met de staatssecretaris gesproken hebben als Oost-Groninger gemeente inclusief Borger-Odoorn en dat daar in feite de afspraken gemaakt zijn om met de kerngroep van zes personen verder te gaan. Dat betekend dat met name onder de regie van die kerngroep op dit moment hard wordt gewerkt aan het vormgeven van de business case en dat het de bedoeling is om voor 1 augustus daar de besluitvorming over te plegen omdat dat ook het tijdstip is dat de staatssecretaris heeft genoemd als belangrijk moment. Zeker als het gaat om het zekerstellen van de financiën die bij het project betrokken zijn. Voor het opstellen van die business case is niet alleen de nieuwe projectleider Marco Wilke van BMC verantwoordelijk, maar is ook RadaAdvies een van de partijen die inhoudelijk zal meewerken daaraan en RadaAdvies is een firma die zijn sporen op het gebied van de SW heeft verdiend. Dat even als korte inleiding van mijn kant, het is de bedoeling, dit agendapunt staat ook informerend op de agenda, als er vragen zijn daarover dan wil ik die graag beantwoorden.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wie heeft hier nog vragen over, wie wenst hierover het woord. Meneer Mellies, meneer Hofstra, mevrouw Meertens, meneer Nijenbanning. Meneer Mellies.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, heel kort. Vorige week of een aantal weken geleden stond er iets in de krant dat er zou voor de verdere uitvoering van het akkoord minder geld beschikbaar zijn. Klopt dat? En volgende vraag is; komen we er dan wel uit aan het eind. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De vraag van meneer Mellies die hadden wij ook, hoe dat nou precies in de vork in de steel zat met die 18 en 11. In de brief van het college van 15 april wordt nog gesproken over besluitvorming in de raad van oktober, dus ik begrijp dat het een en ander naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Klijnsma is versneld, kopt dat. En klopt het ook dat na ja goed we hebben natuurlijk tegelijkertijd, dat is meer een opmerking, dit rapport in keurt veur de kop gehad. Keurt veur de kop leek het soms te zijn als het proces stil stond, maar als we dan dit zien wat ongeveer tegelijkertijd uitkomt dan denk ik dat dat toch wat overdreven was, maar dat had ik bij het spoeddebat ook al min of meer aangegeven.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:08 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja wij hadden ook dezelfde vragen over de bedragen van 18 en 11 miljoen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De vragen zijn al gesteld.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Aan u het woord meneer Boen. Er is nog een ??????? van meneer Maarsingh.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter het kan heel kort. Voorzitter wij vinden dit eigenlijk een goed stuk een goede informatie, het is natuurlijk een geweldige operatie wat hier aan de gang is, maar wij vinden dat er sprake is van een adequate en duidelijke aanpak en wij vinden hierin ook terug de wensen die hier gespeeld hebben, gebruik maken van de deskundigheid en de kennis die er is en zo voort. En ja goed die besluitvorming die zal dan in oktober plaatsvinden, wij zien dat voorstel van die business case zien wij met belangstelling tegemoet. Dit is eigenlijk een hart onder de riem.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Wethouder Boen.
  • 4:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Om met het laatste te beginnen, dank richting het CDA voor de hartverwarmende woorden. Die zullen wij ons ook zeker ter harte nemen. even over het geld, ja dat klinkt alsof het niet belangrijk is, maar dat is het natuurlijk wel, maar ik hecht eraan om even aan te geven wat er precies op 27 februari vorig jaar is afgesproken in de bijlagen die op het laatste moment door het ministerie aan het akkoord is toegevoegd wordt gesproken over een bijdrage van 18 miljoen. En die bijdrage van 18 miljoen die wordt voorafgegaan door het woordje “maximaal”. Dus het rijk zal maximaal ten hoogste een bedrag van 18 miljoen beschikbaar stellen. Dat betekend dus niet dat er op dat moment 18 miljoen klaar lag wat gewoon verdeelt kon worden, maar dat dat geld als er voldoende goede plannen zouden worden ingeleverd en worden uitgevoerd voor de regio beschikbaar was. in de toelichting daarop is aangegeven dat die 18 miljoen verdeelt was in drie porties, te weten 10 miljoen laat ik het zo noemen nieuw geld, 1 miljoen wat beschikbaar was vanuit de motie van de heer Kerstens in de Tweede Kamer, voor SW-bedrijven en er was 7 miljoen beschikbaar binnen een zoals we dat dan noemen “3e tranche sectorplan”. De gelden vanuit de sectorplan die zijn met name bedoelt om mensen te begeleiden van werk naar werk, om scholing te laten plaatsvinden en dergelijke en er is een aanvraag ingediend voor een bedrag van om en nabij de 1 miljoen en dat is gebeurd op basis van datgene wat wij dachten nodig te hebben voor het oplossen van het probleem van begeleiden van werk naar werk. Dat betekend dat er in feite voor het overige bedrag geen aanvraag is gepleegd en de staatssecretaris heeft aangegeven dat feitelijk die 1 miljoen is aangevraagd, die is toegekend, en verder is er geen aanvraag geweest dus dat betekend dat er ook op dat moment geen beroep wordt gedaan op die 6 miljoen van het sectorplan. Nogmaals ook dat was een bedrag wat ten hoogste beschikbaar was en wat op aanvraag zou kunnen worden toegekend. Dat betekend dat er nog resteert de 10 miljoen die in februari vorig jaar ook beschikbaar is gesteld, de staatssecretaris heeft op 25 april aangegeven dat dat bedrag beschikbaar is in jaarschijven van 2,5 miljoen, dat was laten we zeggen wat aanvullende informatie die nog niet breed bekend was, maar in ieder geval heeft ze zich hard gemaakt voor het feit dat die 2,5 miljoen van de jaren 2015 t/m 2018 beschikbaar is dus dat betekend dat er in totaal 10 miljoen maximaal beschikbaar is voor het uitvoeren van de plannen zoals we die met elkaar bedenken. Daar zat wel de opmerking bij dat voor 1 augustus het verhaal van de business case er dan moet liggen omdat er mogelijkerwijze anders wat problemen zouden kunnen ontstaan in Den Haag over het te lang beschikbaar moeten houden van bepaalde middelen en die zouden dan wellicht ook nog wel ergens anders aan besteed kunnen worden, maar onder de afspraken die we nu met elkaar gemaakt hebben betekend het gewoon dat er 10 miljoen nog beschikbaar is, dat er 1 miljoen van de motie Kerstens is uitgekeerd en dat ook het bedrag van de aanvraag voor het sectorplan dat dat bedrag is toegekend. Dat is de situatie op dit moment.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Als ik het goed begrijp, de sectorplannen zijn 6 miljoen zijn niet gebruikt of aangevraagd.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar op zich is dat een vreemde afspraak want we beginnen nog met de uitfarcering van de hele werkplaatsen, van werk naar werk, ????????dossiers hoe je het ook wilt noemen, en dat dat geld er nu niet meer is, dat het niet langere doorlooptijd had dat vind ik toch wel vreemd.
  • 0:46 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou die aanvraag die er gebeurd is ter grote van 1 miljoen die is zo opgesteld dat wij waar wij dat enigszins konden voorzien medewerkers hebben opgevoerd voor scholing en dergelijke en het begeleiden van werk naar werk zoals dat laten we maar zeggen in de uiterste situatie het geval zou kunnen zijn. En op het moment dat je een dermate groot bedrag mogelijkerwijze zou kunnen krijgen dat betekend natuurlijk dat je heel wat kunt uitvoeren, maar het gaat wel om scholing, het gaat niet om het oplossen van frictiekosten. Dus we kunnen niet zeggen van nou we moeten op de een of andere manier gaan krimpen met het aantal werknemers wat we hebben daar kunnen we dat sectorgeld ook voor gebruiken dat is niet aan de orde.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dus de frictiekosten zitten in die 10 miljoen dan.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ok
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens.
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter nog even een vraag; denkt u dat besluitvorming voor 1 augustus ten aanzien van die business case dat dat haalbaar is in de regio.
  • 0:36 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is op dit moment wel de inzet en daarvoor is de planning met Marco Wilke, de projectleider en ook Radar Advies, is daar op afgestemd. Uiteraard is het natuurlijk wel zo dat wij met een kwalitatief goed verhaal de besluitvorming in willen gaan. Dus dat zijn twee dingen die op dit moment natuurlijk naast elkaar spelen, maar op dit moment is het streven nog heel nadrukkelijk om die besluitvorming voor 1 augustus rond te krijgen.
  • 0:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Maar als u het dan over besluitvorming heeft heeft u het dan besluitvorming ook binnen de diverse gemeenteraden of ligt dat op een ander niveau.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee dan hebben we het over besluiten die door colleges en raden moeten worden genomen.
  • 0:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat betekend dus dat er of in augustus een extra raadsvergadering zou moeten komen of er moet in juli al besluitvorming plaatsvinden, begin juli.
  • 0:02 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, klopt.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het klopt dat we dan waarschijnlijk 11 juli besluit hierover nemen.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is wel het streven, ja.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar dan klopt mijn constatering dus dat het proces is versneld. Ten opzichte van de brief van 15 april.
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ook die constatering is juist.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn daarmee de vragen beantwoord? Dat blijkt het geval te zijn.
 • 8 Rondvraag
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is er nog behoefte aan een rondvraag. Is er iemand iets die, ja mevrouw Zeegers.
  • 0:40 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, dat gaat over bomen deze keer, niet over lantarenpalen. Bij ons op de Semskade daar staan dus ook die Essen waar je die essentak ziekte van hebt en zowat elke boom is nu dood, er zijn bomen bij die nog maar een paar takjes hebben met hier en daar een blaadje, een enkele heeft wel wat meer, maar het begint nu echt heel erg slecht te worden. En ik had graag dat de gemeente daar toch eens naar gaat kijken. En dan zit er als je van de Semskade naar deze kant gaat, op de Handelskade, staan twee bomen tamelijk scheef, dus daar mag ook wel even naar gekeken worden of die op een gegeven moment niet echt doorzakken.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. De wethouder heeft het gehoord en die zal het even met u terugkoppelen.
 • 9 Sluiting
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan ga ik over tot de sluiting van de vergadering, bedankt voor uw uithoudingsvermogen en wel thuis.