Raadsinformatie

Raadsvergadering 28 januari 2013

Naam
Download het audiobestand (39,04 MB)
Download de gesproken tekst (499,87 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (278,33 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 17 december 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verordening onroerende-zaakbelastingen..
 • 13 Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Dr..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de eerste raadsvergadering in het jaar 2013. Een raadsvergadering waarbij u als raad volledig vertegenwoordigd bent en dat is mooi om te zien als start in het nieuwe jaar. Zeker in een jaar waarin we waarschijnlijk met Koninginnedag een iets ander karakter hebben als normaliter gezien de mededelingen van onze vorstin om met een paar maanden haar ambt neer te leggen en over te dragen aan haar zoon. Dat zal betekenen dat heel wat schilderijen, foto's en dergelijke gewisseld moeten worden. En op zich is dat goed.
 • 2 Mededelingen
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de agenda. En na de post mededelingen en kijk ik gelijk even Wedhouder Hamster aan, want die heeft geloof ik een plezierige mededeling voor u.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel Voorzitter. Zoals u zich misschien kunt herinneren was ik zo dom om vorige keer mijn telefoon aan te laten staan. Dat heeft er in geresulteerd dat dat ik de belofte gestal moet doen om u te trakteren. En nou kon ik de gevulde koek doen, maar na de feestdagen leek me dat niet zo interessant. Daarnaast weet u dat ik heel druk bezig ben met het alcoholmategingsbeleid en daarbinnen proberen wij ook onze alcoholvrije cocktails te aan de markt te brengen. De de uitbuiters van de horeca ervan te overtuigen dat dat een.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toch niet wij als college of? [er wordt gelachen]
  • 0:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij [er wordt gelachen] Het principe proberen wij in de markt te zetten. En een aantal horeca uitbaters zijn er zeer enthousiast mee aan de slag onder andere Jeroen van Broekhoven van de Fox. En die heeft tussen half 9 en 9 beneden voor u een heerlijke alcoholvrije cocktail klaarstaan. Zoadat u zelf ook ja kunt proeven wat dat is een alcoholvrije cocktail te drinken. En en ik hoop dat u ervan geniet. En ik hoop ook dat u rond die tijd ook klaar bent. [er wordt gelachen]
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anders moet Wedhouder Hamster ze zelf allemaal opdrinken en dan veranderd er nog niks aan de stemming. Dus laten we hem dat maar niet opleggen.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Misschien goed Voorzitter om even aan te vullen dat het zowel voor de raad als voor de gasten is. Er zal genoeg moeten zijn voor iedereen.
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarmee bent u mij voor door een welkom uit te spreken aan ook aan de pers. En wij zien op dit moment volgens mij RTV Noord opnieuw vertegenwoordigd is net als in de laatste vergadering van het vorig jaar, maar het welkom geld natuurlijk ook voor de genen op de publieke tribune die onze raadsvergaderingen bij zullen wonen. En waarschijnlijk nu ook wel tot het einde blijven om daarna te kunnen genieten van een alcoholloze cocktail. Dank u. Ik heb nog een mededeling voor u. En dat is het bezoek van de commissaris van de koningin. Dat kan ik nu nog zeggen, want die is voornemens op 1 maart van dit jaar een werkbezoek af te leggen in de gemeente Stadskanaal. Waarvoor de raadsleden ook van harte uitgenodigd worden om de lunch samen met hem te genieten. Dus als u dat vast wilt agenderen 1 maart rond een uur of half 1. Waarschijnlijk in het Multifunctionele Accommodatie Noordstee die wij onlangs hebben geopend.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (39,5 KB)
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik naar de agenda en die is zeer uitgebreid vanavond. Kunnen wij daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan staat dat vast. [Voorzitter slaat met hamer]
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 17 december 2012
  • 05. De besluitenlijst van 17 december 2012 (62,56 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat betekend dat we zijn aangekomen bij de besluitenlijst van 17 december. Eerste redactioneel pagina 1,2,3,4 en 5. Geen op of aanmerkingen. Dan zijn ze daarmee [Voorzitter slaat met hamer] vastgesteld. Na aanleiding van pagina 1,2,3,4,5. Niet het geval. Met dank voor de notuliste.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (51,23 KB)
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. En dan geeft ik eerst Wedhouder Bieze het woord.
  • 1:02 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja dank u wel Voorzitter. Ik heb een aantal punten op de lijst met toezeggingen staan. Het gaat in dit geval om punt 9 waarin stond aangekondigd dat er in deze vergadering een voorstel van het college zou komen te liggen rond brug en sluizenbediening op zondag. Het overleg met partijen en binnen het college heeft wat meer tijd gekost dan dan wij vooraf hadden kunnen inschatten. U hebt inmiddels kunnen lezen dat het college een besluit heeft genomen. En het voorstel is om het voorstel in de februari vergadering van de raad te behandelen. Verder hebt u een een bijeenkomst gehad rond de schuldhulpverlening, WWB cijfers et cetera. Ik daar is aan de orde geweest een voorstel voor het besteden van van het extra budget dat u als raad beschikbaar hebt gesteld. Ook daar komt een voorstel van. Ik weet nog niet zeker als dat in februari komt. Ik ik ik probeer dat wel, maar anders dan wordt dat maart. Weet dat we wel bezig zijn met de voorbereidingen rond het preventie verhaal wat wat bij dat bedrag hoort. En wat ook tijdens die bijeenkomst aan de orde is geweest. Verder staat er onder punt 15 een een fout volgens mij. Dat gaat over de lig en sta gelden. Het onderzoek daarover. Daar staat dat het onderzoek eind februari 2012 afgehandeld zou zijn. Ik kan veel, maar ik kan niet in het verleden terug gaan Voorzitter. Dus volgens mij moet dat februari 2013 zijn. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank je wel. Mag ik daaruit concluderen dat we punt 9, 13 en 14 van de lijst met toezeggingen af kunnen voeren? Mevrouw Sterenborg ChristenUnie.
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja wat mij betreft mag u dat concluderen. Wat ik een beetje vreemd vind dat wij dan in de pers vernemen dat er al een besluit van het college is genomen voordat wij de raadsvoorstel hebben voordat wij er iets over hebben kunnen zeggen. Ik weet dat dit de gang van zaken is, maar misschien is het toch wel eens keer goed dat we daar naar kijken hoe we daar mee om gaan, want het is niet leuk als je dingen uit de pers moet lezen terwijl je als raadslid toch eigenlijk op de hoogte moet zijn.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is de normale gang van zaken mevrouw Sterenborg. Het zal anders betekenen dat we het 4 weken de besluiten niet openbaar kunnen maken totdat het op de agenda van de raad staat. Dit is een college besluit en ook in de pers wordt duidelijk vermeld dat het aan u voort voorgelegd wordt. Ik denk dat er een hele administratie achterweg komt als we dat op voorhand anders zouden gaan invullen. Het hoort tot de taken en de verantwoordelijkheden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat klopt allemaal wel, maar ik wil het toch even opmerken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw opmerkingen hebben we gehoord. Meneer Pals D66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja Voorzitter ik wou nog even vragen of de brugbediening dat is weer een maand uitgesteld. Als we dan eind februari daar een beslissing over kunnen nemen vraag ik mij even af. Of alles nog wel op tijd gereed komt voor het volgende vaarseizoen, want ik neem aan dat dat nog een hele organisatie vergt met brugbediening et cetera. Dus graag zou ik willen weten of dat allemaal nog bijtijds wordt gepubliceerd, want ik neem ook aan dat zulke dingen van te voren gepubliceerd moet worden in in vaarschema's voor de komende seizoen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat er met een hele simpele antwoord is te beantwoorden. Wedhouder Bieze.
  • 0:0 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dacht ik. Zonder nu verder inhoudelijk op het voorstel in te gaan. Dat wordt aan u voorgelegd, maar natuurlijk mag u erop rekenen dat daar ook rekening mee is gehouden. Mijn conclusie is terecht om punt 9,13 en 14 af te voeren? [Voorzitter slaat met hamer] Aldus. Nog vragen of opmerkingen over de andere punten op de lijst met toezeggingen? Niet het geval?
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (39,29 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar het volgende agendapunt en dat zijn de ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren? Mevrouw Woortman Partij van de Arbeid. Over de motie van de gemeente Haaksbergen ga u gang.
  • 0:9 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Dank u wel Voorzitter. We weten dat we geen motie steunen, maar inhoudelijk steunen wij de motie wel. Dat willen we even vertellen als fractie van de P van de A.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U mag een motie steunen hè. Er wordt u gevraagd om een standpunt in te nemen. Ik weet dat het vaak een traditie is waarin we gewoon zeggen we nemen alles voor kennisgeving aan, maar er wordt hier door een andere gemeente iets aan u voorgelegd. En als u daar als fracties een standpunt over in wilt nemen, omdat u dat wilt ondersteunen. Volgens mij hebben we daar eerdere voorbeelden van gehad en bent u daar vrij in.
  • 0:2 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Oké. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer van Beek ChristenUnie. Wilt u de microfoon gebruiken.
  • 0:09 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Hij is aan. Punt 6. We zijn natuurlijk blij dat we onder repressieve begrotingstoezicht blijven van de provincie. Der staat echter wel een regeling in dat we mogelijk gekort gaan worden op de gemeentefonds. Portefeuillehouder heeft ook al aangegeven dat wij opnieuw moeten gaan bezuinigen dit jaar. Had ik eigenlijk alleen de vraag van worden wij daar in meegenomen? En op wat voor termijn denk u dat u daar al uitspraken over kunt doen? Moet ik dan denken aan de voorjaarsnota of verderop in het jaar?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder van der Kolk.
  • 0:23 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Voorzitter over dat laatste kan ik geen uitspraak op dit moment doen. Het krijgt in ieder geval een tijdspad wat in ieder geval dit jaar vorm gaat krijgen. En u wordt in ieder geval betrokken. Dus voor zover ik weet is er ook al overleg met de Griffier geweest om een aantal data in ieder geval 1 datum te plannen om het met elkaar te hebben over dit traject. En over de inhoud van het traject ja dat wordt binnenkort duidelijker.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer van Beek? Dan toch even terug naar punt 7 de motie. Er wordt u gevraagd een standpunt in te nemen. Om mij heen kijkende mag ik concluderen dat u traditiegetrouw dat voor kennisgeving aanneemt of hebt u na aanleiding van de inhoud een andere overweging? Niet het geval. Voor kennisgeving aangenomen met unaniem aantal stemmen.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan brengt ons dat bij punt van de inlichtingen vanuit het college. En geef ik het woord aan Wedhouder Bessembinders.
  • 6:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja Voorzitter dank u wel. Ik ik wou op een 3 tal punten ingaan mevrouw. In eerste plaats op de spoorlijn Veendam Stadskanaal. Daar hebben wij u als college een kort bericht over gestuurd na aanleiding van het persbericht van de provincie. Inmiddels is de voordracht van gedeputeerde staten behandeld door provinciale staten. En provinciale staten hebben ermee ingestemd dat de planontwikkeling wordt wordt opgepakt. En die hebben er ook mee ingestemd dat daar extra gelden worden gereserveerd voor de explatatie en aanleg van deze spoorlijn. Als vervolg op het bericht dat wij u eerder hebben gezonden. Het tweede punt wat ik wil melden is de starterslening. Daar hebt u vorig jaar hebt u daar extra middelen voor beschikbaar gesteld zijnde een half miljoen. Vanaf dat raadsbesluit van 9 juli 2012 zijn er pakweg 14 leningen verstrekt en er komt nog 1 aan. En dan hebben wij nog 1 ton 100.000 euro om daar wat mee te doen. Nou hebt u waarschijnlijk uit de pers vernomen dat het ministerie een extra bedrag van 20 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor startersleningen. En dat er een regeling nu op 1 januari is ingegaan dat van elke starterslening het rijk ook de helft financiert met andere woorden onze ton wordt daarmee 2 ton. En dat betekend globaal dat wij vanaf nu nog 6 of 7 startersleningen kunnen verstrekken. En dat dan de pot leeg is. Dat was de starterslening Voorzitter. En als laatste de ik heb signalen gekregen dat er toch wel behoefte is om wat duidelijkheid te geven over de regionale uitvoeringsdienst. En met name na aanleiding van het bericht van afgelopen zaterdag in de krant waaruit je zou kunnen afleiden dat wij hebben besloten om de taken niet naar de regionale uitvoeringsdienst te brengen. Nou dat is geenszins het geval dat wij van standpunt zijn veranderd. Uiteraard is er wel het nodige commotie in Oost Groningen. En ik denk voor alle duidelijkheid om daar toch maar iets op toe te lichten. Het gaat met name om de locatie keuze. Wij hebben destijds ook als stuurgroep vanuit de regionale uitvoeringsdienst gevraagd om locaties aan te bieden. Dat is gevraagd zowel aan de deelnemers zeg maar de gemeenten en de provincie als aan de markt. En in juli hebben we als Oost Groninger Gemeente bij elkaar gezeten en hebben wij op basis van de toen aangeboden locaties gezegd wij spreken als Oost Groninger Gemeente de voorkeur uit voor het voormalige gemeentehuis van Scheemda. Dus een locatie van een deelnemer. En de andere locatie was een locatie van een marktpartij in Hoogezand het voormalige kantoor van Atlanta. Die 2 locaties hebben wij gezegd van nou dat zouden wat Oost Groningen betreft goede locaties zijn. Na dat moment zeg maar halverwege juli zijn er nog 3 locaties ingediend. 1 in Foxhol door AVEBE. En 2 in de gemeente Veendam. 1 door de gemeente Veendam. En 1 door de markt. Daar is commotie over ontstaan, omdat de gemeente Veendam ons nog een locatie had ingebracht. De gemeente Veendam heeft dat erkent en gezegd wij trekken ons onze locatie in. Dus daarmee bleef alleen de marktlocatie in Veendam over. En na een zorgvuldige selectieprocedure kwam de locatie van Vos Logistics in Veendam ruimschoots als beste uit de bus. En het regionale uitvoeringsdienst bestuur heeft ons ook gezegd wat ons betreft is dat de locatie. Dat heeft er toe geleid dat de raad van Oldambt een motie heeft aangenomen en gezegd heeft als de locatie van RUT in Veendam komt dan zijn wij niet meer thuis. Dan brengen wij alleen de basis taken in en niet meer alle waarbo taken. Terwijl ze dat voorheen in Oost Groninger verband wel steeds hadden voorgehouden. Wij vinden dat als college ontzettend jammer dat dat gebeurd. Ik vind het ik vindt het ook onbehoorlijk dat het gebeurd vind ik in het hele proces dat we hebben doorgemaakt. We hebben daarover samen duidelijke afspraken gemaakt. En dit stelt wat dat betreft ons en anderen deelnemers enorm teleur. En wat er dus zaterdag in de krant stond dat is een beetje het verhaal van stel je voor dat dit een sneeuwbal effect heeft hè. Dat er dus meerdere gemeentes afhaken als het gaat om het inbrengen van alle waarbo taken. Dan kunnen wij dus dan kunnen wij, maar dat verwacht ik niet dan kunnen wij in een situatie geplaatst worden dat de RUT in de nieuwe locatie onvoldoende robuust wordt. Dat betekend niet volledig aan de kwaliteitscriteria voor de bouw en erotataken kan voldoen. En dat wij dus dat op een manier zouden moeten gaan organiseren, maar dat is dan niet ons besluit, maar dat is iets wat ons kan overkomen. Nou dat hangt uiteraard sterk af wat ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer besluit, want dat is 1 ook van de grotere deelnemers. Op grond van het feit dat de Oldambt op dit moment de motie die motie heeft aanvaard zal het niet zo zijn dat de regionale uitvoeringsdienst voor alle taken in gevaar komt, maar mocht daar een andere grote deelnemer zich bij aansluiten dan bestaat er dus wel risico, maar ik hoop inderdaad dat dat niet het geval is en dat wij doorkunnen gaan met de uitvoering van de besluiten zoals wij die hebben genomen. En ook met het besluit waarmee u als raad hebt ingestemd om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. En het bedrijfsplan goed te keuren. Dat was het Voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel Wedhouder. Geven de mededelingen aanleiding tot vragen? Meneer Borgesius VVD.
  • 0:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u wel Voorzitter. Voor wat betreft de de mededeling die u deed omtrent de spoorlijn. Onze informatie zegt volgens mij dat het 6 februari aanstaande in de staten wordt behandeld en dat het in de commissie is behandeld. [wordt gepraat zonder microfoon] Oké verder hoef ik er niet op in te gaan. Ik zie al een beweging van de Wedhouder of de portefeuillehouder. En dan ten aanzien van de tweede punt waar u over sprak de starterslening. U sprak nog over 6 a 7 stuks. Komt u met een nieuw voorstel of wachten we tot de pot leeg is of wat bent u voornemens te gaan doen?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zag ook de heer Maarsingh CDA.
  • 2:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter over het over het laatste punt. Ja eigenlijk wil ik niet teveel argumenten noemen namens onze fractie. En het is toch wel heel erg jammer dat dit gebeurd. Dank voor de mededeling en de informatie. Kijk 2 gemeenten deden al niet mee Ten Boer en Grootegast, maar daar is ruimschoots over gedebatteerd en gediscussieerd. En ja kijk die discussie moeten wij hier niet voeren Voorzitter, maar 1 ding is wel helder mocht het zo zijn dat het niet goed afloopt dan is het toch goed dat dat de stuurgroep ja zich even bezint 200 FTE's een exploitatierekening van 15,8 miljoen euro. Kwaliteit verbetering we hebben daar een geweldige goeie uitleg over gehad. En dan ja dan gaat het toch wel een beetje door je heen wat gebeurd hier nu allemaal en kan dit zomaar? Is dit nu en ik weet dat de Wedhouder er heel direct bij betrokken is geweest. Dus het moet voor hem ook een grote teleurstelling zijn, maar ook voor het onderwerp in het dossier zelf is het natuurlijk een geweldige teleurstelling. En ook voor de mensen die erbij betrokken zijn en die er in de toekomst bij betrokken zijn. Dus wat ik wilde vragen Voorzitter is om ook de raad adequaat te informeren over het verloop. Dat kan publiekelijk of informeel. Ik bedoel dus besloten, want het gaat om grote besluiten. En ja ik hoef Oldambt er niet van te overtuigen, maar als er een aantal poten onder die tafel worden weggezaagd is dat een is dat heel erg vervelend voor voor het dossier. Dus ik vraag gewoon namens de fractie hoe ons op de hoogte, want nou ja de in en wij zijn blij dat in ieder geval deze gemeente de rug gewoon recht houd.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Nog anderen? Wedhouder Bessembinders.
  • 1:10 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja Voorzitter wat het eerste punt betreft wat wat de heer Borgesius aanvoert van van wat zijn jullie als college van plan. He nu de bodem nadert van de pot voor de starterslening. Ik denk dat dat wat betreft het college dat een onderwerp zou kunnen zijn wat wat meegenomen wordt op moment dat er een integrale afweging van allerlei zaken plaatst vindt bij de voorjaars en de perspectiefnota. En dan hebben we het misschien wel over bezuinigingen. Dan hebben we het waarschijnlijk niet zo zeer over veel nieuw beleid, maar ik kan mij voorstellen dat wij juist op dat moment een integrale afweging maken en op dat moment ook uw oordeel vragen over wat voor voorstel dan ook omtrent de starterslening. Het punt is uiteraard wel dat op dit moment met de helft van het budget je het dubbele kunt doen. Wat de heer Maarsingh aangaat Voorzitter. Nou ja ik ben het met u eens wat hij zegt. En wij zullen uiteraard u strak op de hoogte houden van het verloop van dit proces. Dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
 • 9 Vragenuur
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik naar de agenda na agendapunt 9 en 10 vragenuur en interpellaties. Zijn niet ingediend.
 • 11 Rondvraag
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar de rondvraag. Meneer Deuring. Meneer Gelling. Mevrouw Brongers. Meneer Plieger. Meneer Boels. Meneer Maarsingh. Meneer Gelling. Mevrouw Hernampt. Meneer Pals. Ja zat beide uit te tellen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Pardon.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zeg ik kan bijna voorspellen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ja ja ja ja ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga u gang meneer Pals D66.
  • 1:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze vraag is dat stond ik de krant van zaterdag. Dat Groningen wij zijn nu bezig met de nationale politie is per 1 januari ingegaan. Groningen verliest direct al een paar agenten aan de provincie Drenthe is bekend geworden en dat de en wat ons intrigeert is dat de reogenatie reorganisatie betekent dat 14 van de 30 basiseenheden worden opgedoekt. En welke politiebureaus sluiten is nog niet duidelijk. En onze vo vraag aan de Voorzitter is of dat al een beetje van bekend is hoe duidelijk dat wordt voor de onze gemeente Stadskanaal. Tweede vraag is het mooie krantenbericht van de raad Vlagtwedde dat die het besluit 2006 heeft herzien. En dat het huwelijk met Stadskanaal voorbij is. En eigenlijk is het over en out als ik hun moet geloven, maar niet helemaal, want ook de Vlagtwedde bestaat toch om nog weer te zeggen dat er een zakelijke afspraken met Stadskanaal in stand worden gehouden. En dat dat goed is en dat je die deuren niet helemaal moet sluiten. En ik vraag me toch inm wij vragen ons inmiddels af van in hoever kun je nog zakelijk to the point blijven als dit soort berichten wordt verspreid, want ik vind als een huwelijk voorbij is dan verscheur je geboorte je je je je.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Je geboorte. [er wordt gelachen]
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat hangt van het [wordt gelachen] Voorzitter Voorzitter dat hangt van het huwelijk af hoe het beleeft hebt, maar in ieder geval [wordt gelachen] maar in ieder geval je je verscheurd je trouwakte en je stopt ermee. Dus eigenlijk zou ik willen vragen van hoe staan we daar nu inmiddels tegenover tegen dat soort berichtgeving? En hoe gaan we daar mee om in de toekomst. En mijn laatste vraag is wat betreft Wedeka. Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft nu definitief gezegd toegezegd dat en ik wou het even laten vindiceren door de portefeuillehouder. Dat nieuwe baan voor de werknemers van de werkvoorziening Wedeka waar het contract niet van is verlengt dat ze daar ook niet naar op zoek gaan na een nieuwe banen voor die mensen. Dus ik mijn onze vraag is dan ook van als de mensen ontslag krijgen gaan ze dan ook definitief worden ze dan opgenomen bij het UWV? Dat is onze vraag.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   3 stuks. Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Rodenberg. Meneer Borgesius. Mevrouw van der Heide. Sterenborg. Van Beek. Dijkstra. Ga u gang. Meneer Dijkstra ChristenUnie.
  • 0:59 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Sinds 1 januari 2013 dus jongsleden zijn de gemeenten waaronder ook onze gemeente door de invoering van de nieuwe drank en horecawet verantwoordelijk voor het handhaven van deze wet. Nu zijn er berichten dat gemeenten er niet klaar voor zijn om het dranktoezicht goed uit te voeren. Er zijn zelfs gemeenten die aangeven dat men aan handhaving geen invulling kan of wil geven. Ook zijn er gemeenten die die stellen dat er geen geld en mankracht beschikbaar is. Nou is het zo dat de voedsel en warenautoriteit die tot 1 januari verantwoordelijk was die verwacht geen problemen bij de overdracht, maar toch wil de ChristenUnie weten hoe de overdracht van een toezicht naar onze gemeente verloopt. En of er nog knelpunten zijn ten aanzien van mankracht of financieel of financiën om deze nieuwe wet te handhaven? Dat was mijn vraag. Dank u.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Duidelijk meneer Dijkstra. Meneer Christians. Mevrouw Kroom. Mevrouw Woortman. Meneer van der Vlag. Meneer Kanter. Meneer Hofstra.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik had wel een vraag Voorzitter. Het gaat over de Hoofdstraat. We hebben van verschillende mensen en van verschillende kanten lachten gehoord wat de situatie op de Hoofdstraat als onveilig wordt ervaren en met name bij het raadhuisappartementencomplex en met name bij de smalle fietsstroken. Is het bij het college bekent dat hier meer klachten over zijn? Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Boen. Meneer Hekking. Dank u. Geeft ik het woord eerst aan Wedhouder van der Kolk na aanleiding van de vragen over Wedeka van D66.
  • 0:49 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja ik denk dat D66 duld op de antwoording van de Staatssecretaris van op de schriftelijke vragen van de SP in de tweede kamer? Die heeft vragen gesteld na aanleiding van het feit dat binnen Wedeka geen vaste dienstverbanden meer worden verstrekt. Ik heb de exacte antwoord van de Staatssecretaris nie nog niet kunnen lezen, maar ik denk dat zij gezegd heeft ook en dat hoor ik ook uit uw woorden. Dat zij vind dat het een gemeentelijke aangelegenheid is en dat het niet zo zee de tijk taak is van het kabinet of het rijk om voor andere dienstverbanden of andere betrekkingen te zorgen. Dus de gemeente heeft daarin beleid te voeren. Dat is wat zij zegt. Tweede is ja in merendeel van de mensen zou terug vallen richting UWV. Die komt gewoon in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dan wel valt terug op een andere regeling waar waar betrokkene onder valt. Dat is per persoon verschillend.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel Wedhouder van der Kolk. Wedhouder Bessembinders. O sorry u wilt reageren. Meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik begrijp dat u daar nog een definitieve antwoord over krijgt?
  • 0:11 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nee ik begrijp dat zij antwoord heeft gegeven, maar dit waren antwoorden op vragen die in de tweede kamer gesteld zijn. Dus ik neem daar ook snel kennis van. Zeker nu u er ook vragen over stelt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bessembinders Hoofdstraat.
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter ik ik ik ik heb er wel wat van gehoord, maar maar ik ken de concrete klacht niet, want dus ik denk ook dat het misschien slim is om om om degene die ook dat signaal heeft doorgegeven om dat die rechtstreeks es met ons contact opneemt om daar eens over door te praten. Zodat we het gewoon te plekke kunnen bekijken. Ja?
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat brengen wij over. Dank u wel.
  • 5:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan een aantal vragen die gesteld zijn door de D66 en ook door de ChristenUnie. Vragen over de nieuwe drank en horecawetgeving en de handhaving daarin. Of wij daar klaar voor zijn? 100% klaar zou een te groot woord zijn. U hebt vanavond al gesproken over de invoering van de regionale uitvoeringsdienst. Wij waren voornemens daar ook het toezicht op de drank en horecawetgeving bij in te brengen, omdat je dan integraal kunt werken. Moet natuurlijk wel iets voor ge gebeuren voor mensen die dat tui toezicht moeten uitoefenen. Maken wij ons dan op dit moment grote zorgen als wij de zeg maar minimale variant op dit moment uitoefenen ten opzichte van dat wat de voedsel en warenautoriteit heeft gedaan mee. Maken we ons geen zorgen, want zo vaak hebben we die niet gezien. Gelukkig hebben wij in onze gemeente een goeie gewoonte om regelmatig 1 keer per kwartaal overleg te voeren met de horeca ondernemeningen. Waarin we ook spreken over de veiligheid over het alcohol matigingsbeleid op een gegeven moment waar we binnenkort over gaan spreken ook in het kader wat we wel of niet wettelijk kunnen doen. In het kader of vrijwillig in het kader van gehoorbeschadigingen een vraag die er nog van u ligt. Dus 100% daarop uitgerust op dit moment niet. Wij zijn dat zeg maar in het aantal FTE's en uren aan het uitdokteren. Wij moeten realistisch genoeg zijn dat wij in het verleden blijkbaar wel gelden hebben gekregen in de uitkering van het gemeentefonds. Die ook bedoeld waren om dit te ontwikkelen en op te zetten, maar betekent wel een extra beslag op formatie en middelen. Dat heeft alles te maken met hoe we dat weg kunnen zetten bij bij de RUT. En ondertussen heb ik gevraagd om een nota op te stellen waarin we ook gaan kijken op een gegeven naar welke activiteiten welk beleid we willen voeren in het kader. Tevens ten aanzien van de padcommerciële activiteiten die plaats vinden. En hoe je daarmee om wilt gaan. Dus volledig uitgedokterd nog niet, maar volledig in bewerking als ik het zo mag zeggen? Dan de vragen van de heer Pals van D66. Een geboorteakte was het niet. Een huwelijk zou je het misschien kunnen noemen en als je dan ziet dat na mijn mening de raad van Vlagtwedde heeft uitgesproken dat er ten opzichte van het besluit van 2006 het woordje primaire partner het woordje primaire eruit moet dan zou je het misschien een scheiding van tafel en bed kunnen noemen. En dan is de vraag kun je nog zakelijk met elkaar omgaan? Ik denk het wel. Wij hosten de gemeente Vlagtwedde. Wat wij met elkaar hebben afgesproken is de zaken die we voor elkaar doen dat we die ook van vooraf afspreken of we dat zeg maar met gesloten portemonnee doen of we alleen bestuurlijke overleg voeren? Of we elkaar ambtelijk nog bijstaan? Of dat we over ICT en dergelijke gewoon duidelijke contracten met elkaar afsluiten. Dat hebben we gedaan. Dus je kunt heel goed zaken doen zonder dat je elkaar continu in de armen valt. De tweede opmerking die u maakte over de invoering van de nationale politie. Nou die heeft inderdaad per 1 januari 2013 om 12 uur z'n beslag gehad. Dat was dag 1 zoals de politie dat zelf noemt. Dat houd een hele organisatieverandering in. Daarvoor is in principe ook een tijdsduur afgesproken van 3 jaar waarin dat ingevoerd moet worden. En in die 3 jaar zult u zien dat er wisselingen plaats vinden van personeel qua inzet. 1 van de zaken die afgesproken is in noordelijk verband en dat heeft u ook kunnen zien in het regionaal beleidsplan wat u hier ter discussie heeft gehad is dat er 3 districten zijn in wezen dat teruggegaan is naar 16 robuuste basisteams. Dat betekend dat Bellingwedde, Vlagtwedde, Oldambt en Stadskanaal 1 robuust team zijn gevormd waar nu de formatie over verdeeld wordt. Dat betekend dat je gaat schuiven met formatie. De provincie Groningen had op eig eigen rekeningen en risico de keuze gemaakt om heel veel buurt of wijkagenten in te zetten. Relatief meer dan als er ooit in Friesland of in Drenthe vorm waren gegeven. En dus zie je nu bij de verdeling van de totale formatie over Noord Nederland een andere verhouding ontstaan. Friesland en Drenthe zullen meer wijkagenten eventueel moeten bestempelen. Wij wat minder. En die herformatie die wordt herverdeeld. Betekend op termijn enigszins voor ons robuust team een verlies in formatie. Dat heeft ook weer alles te maken met een anderen inzet van rese districte recherche en een flexteam. Ik hoop u zeer binnenkort op een gegeven moment die verdeling aan te kunnen bieden. Te kennis te kunnen te kunnen brengen et cetera, maar als dat een directe verschuiving van grote werkzaamheden of een ander aanpak en ander beleid voor staat daar zou ik u daar zou ik als ik u was niet direct zorgen over maken. Ik hoop dat ik de vragen daarmee heb beantwoord? Voldoende? Mag ik dan concluderen dat we daarmee de rondvraag hebben behandeld?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013
 • 13 Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Drenthe
  • 13. Zienswijze Gebiedsvisie Windenergie Drenthe (42,34 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar de zienswijze gebiedsvisie windenergie Drenthe. Iemand die daar het woord over wil voeren? Meneer Hofstra Partij van de Arbeid. Meneer Gelling Gemeentebelangen. Meneer Maarsingh CDA. Meneer Hofstra ga u gang.
  • 4:34 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter om te beginnen zijn we blij dat het college ons in gelegenheid stelt deze zienswijze te behandelen voordat deze de deur uitgaat. Ook zijn wij tevreden dat er in de zienswijze de aandacht wordt gevraagd voor onze gemeente. Zienswijze is evenals de vorige door het college helder verwoord en benoemd de juiste punten. Maar we hebben nog wel wat opmerkingen en verzoeken. Eerst wat opmerkingen over het proces. Wij vinden het jammer dat wij als raad niet zijn uitgenodigd bij de presentatie van de gebiedsvisie op het provinciehuis in Assen. De beoogde plaatsing van de molens is weliswaar niet op ons grondgebied, maar gezien de geplande locaties is het effect op de Veenkoloniën en onze gemeente groot. Ook het tijdstip van de presentatie van de gebiedsvisie zo vlak voor de vakantie vinden wij niet handig gekozen. De keus van de provincie Drenthe om de Veenkoloniën te kiezen als zoeklocatie voor windparken is ongelukkig. Het gaat hier immers om 1 van de meest windluwe gebieden van ons land. Om meer wind te vangen zijn namelijk hogere molens nodig die meer overlast zullen veroorzaken. De Partij van de Arbeid vindt het open landschap de rust en de ruimte kern kwaliteiten van de Veenkoloniën. Die kwaliteiten koesteren wij. In die zin stellen wij de opstelling van de provincie Groningen meer op prijs. Gedepenteerde staten van Groningen kiest er namelijk voor om het open landschap van de Veenkoloniën zoveel mogelijk te sparen. Wij vinden het ook bijzonder dat in 1 gebied namelijk Veenkoloniale gebied 2 provincies eigenlijk er verschillend over denken. Wij pleiten er dan ook voor dat de beide provincies met elkaar om tafel te gaan om dat uit te spreken. Inhoudelijk willen wij ook nog opmerken dat nou we hebben natuurlijk de gebiedsvisie uitgebreid bestudeerd. Vooral de 2 noordelijke parken zullen effect gaan hebben op onze gemeente. Wij maken ons daarbij vooral zorgen over de positie van Stadskanaal Noord. Wij vrezen voor omsingeling van Noord door de beide dreigende parken. Namelijk aan de ene kant daar bij Gasselterboerveenschemond meest noordelijke park. En aan de andere kant het park bij de N33. In dat geval gaat de uitspraak van de Drentse gedeputeerde Munniksma als u zich omdraait ziet u ze niet meer niet meer op. Dit illustreert voor ons de noodzaak van een integrale ruimtelijke visie voor het Drents Gronings Veenkoloniale gebied. Deze integrale geruimtelijke visie noemde het college in zijn zienswijze van 10 februari 2012. Toen schreef het college door en in citeer door de verschillen in provinciale visie is er voor de Veenkoloniën geen samenhangend beleid. De keuze voor het gebied ten westen van onze gemeentegrens wordt ingegeven door een keuze binnen de provincie Drenthe en niet door een keuze op het gebiedsniveau van de Drents Gronings Veenkoloniën. De afstemming tussen Drenthe en Groningen is blijkbaar niet goed gelopen en daardoor loopt onze gemeente risico's. Dit was voor u destijds de motivatie om te pleiten voor het opschorten van de procedures totdat die integrale visie er zal zijn. Het bevreemd ons dat wij dit nu in de voorliggende zienswijze niet terug vinden. Kunt u hier een reden voor aangeven? Daarnaast is de zuidelijke grens van het zoekgebied van het windpark N33 nu Dalweg 12. Dit staat in het provinciale omgevingsplan Groningen en in stad notitie merg. Er bereiken ons echter geluiden dat door de protesten aldaar het zoekgebied van het park uitgebreid kan worden in een zuidelijke richting tot aan het Stadskanaal. Dit zou voor noord dichterbij zijn wat een ernstige toename van de overlast zou betekenen en dat is voor ons onaanvaardbaar. Voorzitter het doorgaan van deze parken is nog geen gelopen race. Als het aan ons ligt worden de innishatiefnemers niet de winnaars van deze race. Ook is de mer nog niet afgerond. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van de mer. Daarom nodigen wij het. Daarom willen wij niet dat er in de zienswijze van onze gemeente enige expliciete of impliciete goedkeuring aan deze plannen wordt gegeven. Daarom nodigen wij het college uit de volgende zinnen te schrappen. In alinea 2 is dat vanwege de kwetsbaarheid van de Veenkoloniale gebied pleiten wij voor kleinschalige windparken. Voor de 3 noordelijke locaties stellen wij een capaciteit voor van maximaal 30 a 40 megawatt per locatie. En in de 5de alinea is dat wij ondersteunen dit. En indien nodig zullen wij een amendement indienen. Tot zo ver Voorzitter. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Sterenborg ChristenUnie.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel Voorzitter. De ChristenUnie kan zich vinden in de zienswijze zoals die bij ons voorlicht. Wel willen bij wij benadrukken dat we het van belang vinden dat als er mensen of bedrijven zijn die nadelige gevolgen ondervinden van die windparken dat ze gecompenseerd worden, maar dit wordt ook in de zienswijze verwoord.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Gelling Gemeentebelangen.
  • 0:35 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja dank u wel Voorzitter. Ik sluit me graag aan bij het verhaal dat de heer Hofstra heeft aangegeven. Ook onze fractie vindt dat impliciet of expliciete verwijzingen naar eventuele goedkeuringen niet opgenomen zouden moeten worden in de zienswijze. Wat ons betreft geld dat naast noord ook het stuk langs de parkwijk bij ons. In dat opzicht ligt er een amendement klaar. Daar zult u onze namen ook onder vinden. Dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gemeentebelangen u komt dan zo aan de beurt mevrouw Hernempt. Dan ga ik eerst even naar de heer Maarsingh van het CDA, want u. Ja ik ben de Voorzitter dat klopt meneer Maarsingh dank u wel. Ik kom wel terug bij mevrouw Hernampt.
  • 3:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja Voorzitter wij vinden deze gebiedsvisie vinden wij kort maar krachtig en doelmatig. Er wordt niet meer gezegd dan nodig is. Er wordt trouwens al heel veel in de samenleving gezegd over duurzame energie. Dit kabinet heeft de doelstellingen nog eens met 2% verhoogd voor 2020 naar 16%. En we hebben nog maar 4. En hoe dat nou nog allemaal moet, maar goed dit kabinet heeft voor een hogere doelstelling gekozen. En ja dat moet dat moeten ze ook wel waarmaken. Voorzitter ik zei al kort maar krachtig en en doelmatig. Wij vinden die zin daar is helemaal niks verkeerd mee. Dat waar het gaat waar de heer Hofstra zei van vanwege de kwetsbaarheid enzovoort. Wij hebben die zin zo gelezen maak nou niet al te grote parken, maar hou ze wat klein zeg maar 30 tot 40 megawatt zodat het niet alles overheersend is. Overigens zo'n park levert dan wel energie voor 22.000 huishoudens en bespaard dus 42.000 ton co2 uitstoot. En dat is natuurlijk niet niks als je kijkt naar naar de milieudoelstellingen. En verder Voorzitter. Wij ja wij zouden ook gewoon kunnen zeggen wij wij ondersteunen deze brief in met inbegrip van wij ondersteunen dit, want dat je zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar of dat nou zinvol is is even de vraag. Maar wat natuurlijk nog heel best in die brief gezegd had kunnen worden. Wat levert dat nou op voor de regionale economie? En daarom heb ik even gebladerd Voorzitter in andermans werk. En ik ga een stapje over de grens naar Steinfurt de Kreis Steinfurt 444.000 inwoner 24 steden en gemeenten. Grote inzet op duurzame energie wind, zon en zon en briovergisting. Doelstelling 2050 volledig afhankelijk van inport en co2 neutraal. Maar wat heel belangrijk is dat de activiteiten hier over de grens wel een bijdrage leveren van 10% van de regionale economie. En dat dat in 2020 oploopt naar 30% van de regionale economie. En ja daar wordt dus niks over gesproken tussen neus en lippen door en dat is wel heel bijzonder voor ons dat men dat in Duitsland vindt 87,5% is op basis van een onderzoek voorstander van deze 3 sporen van energie. En dan weten wij natuurlijk niet precies waar het door komt vanwege die dorpshuizen die muziekscholen of die wegen die geasfalteerd kunnen worden, maar dat heeft alles te maken met de regionale economie. Voorzitter wij stemmen in met de tekst.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter. Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Kanter Partij van de Arbeid.
  • 1:35 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Meneer Maarsingh zei zo mooi daar had wel iets over gezegd kunnen worden, maar laten we dat maar niet doen, maar ondertussen doet ie het wel. Dus dat nodigt mij dan ook maar uit om daarop te reageren. Kijk het is allemaal prachtig dat die economische effecten ergens ver over de grens in Duitsland functioneren. Het feit blijft dat in een een open karakter karakteristiek landschap zoals de Veenkoloniën is. Wij wel geterroriseerd gaan worden door ontzettend hoge palen en dan mag je er wel 10 of 12 bij elkaar willen zetten. Op het moment dat die plukjes dicht bij elkaar staan zoals het nu voorligt vinden wij dat wel een bedreiging niet alleen voor onze economie, maar ook voor de mensen die hier moeten wonen en ook prettig moeten wonen. En daar mogen we de ogen niet voor sluiten. En dan de 3 sporen beleid van de Duitsers over het duurzame energie. Daar zitten een aantal sporen in die ons erg aanspreken en 1 daarvan is zeg maar is de zonne-energie. En wellicht hebt u ook de brief van die wij gister hebben ontvangen gelezen waarin ook gepleit zou kunnen worden voor grote zonnevlaktes zonneweides kun je ze ook noemen. Wellicht is dat wel een veel betere oplossing dan die enorm hoge palen dicht bij onze grens. En ik vind het jammer dat u daaraan voorbij gaat en dus alleen maar weer aan die economie denkt. En het zou ons een lief ding waard zijn als u het amendement gaat steunen of dat nog liever dat het college het gaat aannemen en de brief de zienswijze gewoon op die paar punten gaat aanpassen.
  • 0:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En daarbij. Ik dacht ik heb al lang genoeg gepraat, maar ik kan natuurlijk urenlang praten over de zonneweiden die in Duitsland worden aangelegd en ieder dak die beschikbaar is vol gelegd is met zonnepanelen. Ik weet niet of wij daar nou zo'n groot voorstander voor moeten zijn. Mij is inmiddels duidelijk geworden dat wij natuurlijk op de 3 sporen ons moeten richten. Dat we die ook absoluut nodig hebben om onze doelstellingen te behalen. Alleen der wordt ook voordurend de vraag gesteld moet je nou goeie vruchtbare grond volzetten met zonnepanelen, maar ik ga daar niet over dus laat maar. Wij vinden.
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar maar laten we windmolens dan ook op plaatsen zetten waar het echt waait en dat is gewoon een paar kilometer uit de kust.
  • 1:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar goed. Wij wat wij wat wij nog hadden willen zeggen Voorzitter is dat wij het heel goed vinden dat u nog eens wijst op degene die er nog eventueel door belemmerd worden of benadeeld worden en eventuele financiële regelingen die er getroffen worden. Dat het niet zo kan zijn dat de gemeente Stadskanaal daar buiten valt. Overigens deze discussie die hier gevoerd worden en ook de brieven die wij gekregen hebben. Ja die brieven dit is wel desstadsknaalsters moet ik zeggen, want er is vorige week 23 januari nog zo'n windpark geopend in Flevoland waar weet ik hoeveel molens staan. En waar men ook die haasties uitdeelt aan diverse partijen ook aan semie overheidspartijen, maar ook bijvoorbeeld aan tehuizen enzovoort. Ja ik vind participatie heel erg goed, maar wij moeten ons ook goed realiseren en ik vind dat we de economie niet uit het oog mogen verliezen, want als wij niet opletten en ik heb goed geluisterd naar het debat vorige week in de tweede kamer waar de minister nog eens een uiteenzetting gaf over ja niet over het risico van gas van gebodemdaling, maar over energie waar wij het grote risico lopen dat wij straks onze behoefte importeren vanuit het buitenland en dat alle financiële middelen die er nu voor beschikbaar zijn straks ook in het buitenland worden verspijkerd. Dan hebben wij echt de boot gemist, maar wij moeten natuurlijk voorkomen dat mensen echt last hebben van windmolens. Daar zijn we het over eens, maar de regelgeving is zodanig aangepast. Ja goed die.
  • 0:06 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja dat klopt men heeft de geluidsmeters van 1500 in dit gebied terug gebracht naar 500 wat acceptabel is hè. We passen ook de regels aan om het hier ook mogelijk te maken, maar laten we ook gewoon met dit soort dingen rieel zijn in dit land. Tuurlijk de economie is daarbij gebaad, maar zet die molens op plekken neer waar ze horen. En dat is gewoon waar het waait. En dat is niet in Drenthe. En laten we ook heel eerlijk zijn een compensatieregeling is prachtig. Maar wat heb ik eraan als ik 's nachts wakker lig en men licht weer aan moet doen en die korting aan energieprijs weer kwijt ben, omdat die lampen langer moeten branden. Ik dat dat schiet gewoon niet op. En laten we daar gewoon alsjeblieft in dit gebied heel zuinig op zijn.
  • 1:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Lijkt mij goed Voorzitter dat wij dat wij eens een keer een bijeenkomst hebben waar waar deze dingen ook besproken worden, want kijk ik kan nu wel zeggen dat de molen op 500 meter veel minder lawaai maakt dan een vrachtauto die als levenslang bij mij voor het huis langsrijd, maar goed daar gaan we niet over daar hebben we het nou niet over. Maar wij moeten ook een beetje in deze discussie een discussie voeren waarbij we niet zeggen laten anderen dat maar doen. En dan heb ik het niet over het nimbie effect. Dan heb ik het gewoon laat een andere provincie dat maar doen. Wij weten allemaal dat iedere provincie een doelstelling krijgt. Drenthe is in staat geweest om dit sterk terug te brengen. En ik denk dat dat een compliment verdiend. Je hoeft niet meer te doen dan nodig is, maar het is niet zo dat wij bij voorbaad daar allemaal vreselijk veel last van hebben. En een discussie over woningen en waardedalingen en weet ik allemaal wat. Die heb je dus niet in Flevoland, maar die vinden hier wel plaatst. Nou ja wij ik lees in de brief of wij lezen in de brief dat als daar als daar nadelen zijn dat er ook financiële regelingen moeten zijn. En wij gaan er ook gewoon vanuit. Dus wij kunnen ons nogmaals Voorzitter vinden in de tekst.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ga ik nu met uw instemming naar mevrouw Hernampt van Gemeentebelangen.
  • 0:6 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel Voorzitter. GBS stemt gedeeltelijk in met.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernampt wilt u even de microfoon. Ja
  • 2:7 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   GBS stemt gedeeltelijk in met de zienswijze die is gestuurd. Des niet tegenstaande willen wij het college nog andere argumenten meegeven voor in de toekomst. Het is niet alleen de kwetsbaarheid van het gebied. En de daling van de huizenprijzen, maar de molens hebben ook invloed op de gezondheid van de mensen. Gevolgen zijn depressieteit, slapeloosheid et cetera. Onderzocht door de faculteit der rechtsgeleerdheid van de universiteit in Utrecht. Wat ons ten zeerste verbaast is dat er in de zienswijze onder het kopje argumenten staat het windpark moet zo dicht mogelijk bij de lofar geplaatst worden. Als dat zou gebeuren dan storen ze de signalen in het heelal. Lofar is 's werelds grootste radiotelescoop. Antennes vanuit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Zweden zijn erop aangesloten. Het is van enorm belang als je daar windmolens gaat neerzetten of windparken gaat creëren is die hele functie van lofar nihil. De minimum afstand als het zou gebeuren voor windparken vanaf lofar moet minimaal 4 tot 6 kilometer zijn. Ook nog afhankelijk van grote en capaciteit. Ik zou u willen voorstellen of wij zouden willen voorstellen dat die zin van dat het windpark zo dicht mogelijk naast lofar geplaatst moet worden weggestreept zou worden, want dat is ja een beetje verbazingwekkend. Dit is een wereldgebeuren die lofar. En dan zeg je als gemeente zet de windparken er zo dicht mogelijk bij. Nou dat is een beetje een vreemd etiket krijg je dan.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Hernampt. Met gedeeltelijk instemmen bedoeld u dat Gemeentebelangen beide niet in kan stemmen met de totale tekst zo van de zienswijze zoals die nu voorligt. Misschien is het goed om toch even te kijken op gegeven moment wat de beantwoording vanuit het college zou zijn. Dus ik wil graag de portefeuillehouder het woord geven. En dan kunt u na aanleiding van de beantwoording eventueel verder discussiëren of een besluit nemen over indiening van het amendement en in welke tekst dan. Wedhouder Bessembinders.
  • 1:06 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u wel. Ik denk dat het goed is om om om nog eens te onderkennen van hoe het met de met het totstandkoming zit, want de provincie Groni of de provincie Drenthe die heeft een zoekgebied aangewezen als het gaat om windenergie. En dat zoekgebied strekt zich uit van Annen tot er met Coevorden. Zeg maar het hele Veenkoloniale gebied van Drenthe. De provincie het proviciale staten hebben daar geen kaders eraan meegegeven. En ik en ik ik ben et met de Partij van de Arbeid eens dat de provincie Groningen daar veel stelliger in geweest is he. Die hebben heel duidelijk in het provinciale omgevingsplan gezegd wij hebben 3 locaties in de provincie. Eemshaven, Delfzijl en N33 einde verhaal. Dat er op dit spra op dit moment sprake zou zijn van wijziging in die locaties dat is niet aan de orde. De provincie Drenthe of provincie Groningen heeft toegezegd in de kader van de verdeling van die 6000 megawatt. Wij doen er nog 100 extra. Nou die 100 extra die wil men dus zoals het nu is en zoals de discussie nu leid neerzitten in de gebieden Delfzijl en Eemshaven en niet tot meer locaties komen. Dus in die zin en dat is vorige week ook nog een keer bevestigd in de statencommissievergadering waar is was. Waar de heer Moorlag zei de omvang van de locatie N33 staat op dit moment totaal niet ter discussie dat die gewijzigd zou worden. In Drenthe ligt dat voorop wat anders geen kabels.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra Partij van de Arbeid.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als Wedhouder Bessembinders heeft over omvang van het windpark bedoeld u dan in vierkante meters opvervlakte of of het vermogen?
  • 7:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee ook in oppervlakte. Ja. Dan dan even terug naar Drenthe van wat ik zei provinciale staten hebben geen kaders aangegeven. Die hebben wel op een gegeven moment gezegd wij willen maximaal 280 megawatt leveren. U hebt ook gelezen dat in het kader van onderhandelingen van de provincies zeg maar iepo met het rijk der overeenstemming is over die 6000 megawatt. Provincie Drenthe heeft gezegd wij leveren 280 megawatt en daar staan wij voor. En degene die ook bij de informatiebijeenkomsten is geweest die heeft ook gedeputeerde Munniksma horen zeggen die 280 megawatt dat is het. Verder gaan wij niet tenminste niet in het Veenkoloniale gebied, maar dat zal wel in de Veenkoloniale gebied gerealiseerd gaan worden lees moeten worden, want ik denk dat haal ik maar even terug u verwijst ook naar eerdere zienswijze. Die niet alleen wij hebben ingediend, maar ook door uw raad op die manier zijn ondersteund. Dat wij het toen hadden over massale windparken. Het ging inderdaad om windpark zeg maar bij Gasselterboerveen van pakweg 100 ik heb het opgeschreven van 120 tot 150 megawatt hè. Gasselterboerveen Oostermoergebied. En in de gemeente Borger-Odoorn van 300 tot 400 megawatt he. Der liggen dus plannen bij het ministerie die variëren van 420 tot 600 megawatt in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Tussen de 420 en 600 megawatt. Wij hebben het nu over 280 megawatt in het hele Veenkolone Veenkoloniaal gebied. En ik ben het met de bestuurders in Drenthe eens wanneer zij niet op deze manier met een gebiedsvisie komen. Dat zij overruled worden door de rijkscoördinatie regeling en dan is leiden in las en dan hebben we echt veel last en helemaal geen lust, want dan gaat de rijkscoördinatie regeling van toepassing worden. En krijgen inderdaad de initiatiefnemers het gelijk aan hun kant. En in die zin vind ik dat de provincie Drenthe en ook de 4 gemeenten een een evenwichtige visie hebben neergelegd. Dat is onze mening althans. U zegt van van wij moeten wij moeten die zin schrappen. Nou wij als college voelen daar niets voor moet ik eerlijk zeggen, want laten we eerlijk zijn windenergie komt er. Windmolens komen er wij kunnen wij moeten niet roepen van dat kunnen wij nog tegenhouden, Ik vind heel duidelijk dat is je kop in het zand steken. Wij moeten er rekening mee houden dat die er komen. Dus laten we ook pleiten voor kleinschalige windparken. En wij hebben genoemd maximaal 30 tot 40 megawatt. Nou dan heb je afhankelijk van de omvang heb je het over zeg maar 10 tot 13 van die windmolens. Nou u hebt net gehoord wat dat oplevert. En en wij zijn van mening dat dat tuurlijk willen wij dat en dat hebben we ook verwoord in de zienswijze. Dat die zo ver mogelijk van de bebouwing van Stadskanaal af moeten, maar uiteraard de grenzen die zijn nog niet exact bekend. Het is ook duidelijk dat deze gebiedsvisie geen officieel document is in de zin van de wet op de ruimtelijke ordening. Dus wij kunnen ook alleen maar de zienswijze indienen. En op basis daarvan worden officiële plannen vastgesteld en dan treed pas ook het hele systeem van bezwaar en beroep in werking. Treed dan in werking ja. Dus met andere woorden wij zijn van mening wij moeten geen nee zeggen. Nee wij moeten hier insteken op een manier die past ook vind ik bij de beweging bij de visie die ben in de provincie Drenthe en ook in onze buurgemeenten heeft neergezet. En u zegt van ja wij hebben vergeten om nog eens een keer die link te leggen van de Drentse en de en de Groningse Veenkoloniën. Ja uit kijk daar hebben wij in die zin bewust niet gedaan. Wij hebben het nu toegespitst op deze nieuwe visie. Heel bewust, omdat uiteidelijk de visie die de vorige keer is ingediend ook met uw instemming die blijft gewoon in stand, want dat was een formele zienswijze in de kader van de formele procedure voor de milieueffectrapportage. Dus die staat nog steeds volledig overeind die zienswijze. En die wordt daar ook in meegenomen. En wat er ook in meegenomen wordt dat is ook toegezegd dat deze variant die nu in die gebiedsvisie staat die wordt meegenomen in de afweging van de hele milieueffectrapportage. Dus in die zin en ja dat moeten wij uiteraad en net zo goed als u moeten wij afwachten hoe die milieueffectrapportage uitpakt he. Dat is op dit moment is dat volop in studie, maar daar moeten wij naar afwachten hoe dat zich ontwikkeld. Voor alle duidelijkheid de deal die ik net noemde tussen rijk en iepo over die 6000 megawatt die moet nog ondertekend worden. Die die je hoort van alle kanten der is brede overeenstemming, maar hij is nog niet ondertekend dat moet nog gebeuren. En ik denk op moment dat dat gebeurd dan ben je ook verplicht om je daaraan te houden. Dus ook de provincie Drenthe. En ik denk dat de provincie Drenthe, maar ook de gemeenten die dit betreft heel blij zullen zijn, wanneer dit op deze manier aangenomen wordt. En wanneer het rijk daarmee ook aangeeft van wij volgen jullie met het plaatsen van windmolens in de lijn zoals jullie in die gebiedsvisie hebben vastgelegd. En ik denk dat dat wist is voor het gebied, maar ook winst is voor de inwoners van onze gemeente. Uiteraard dat dat dat mevrouw Hernampt die wijst daar op van denk aan de kwetsbaarheid van het gebied. Die opmerking is terecht. En daar hebt u ook het nodige gelezen ook in die visie. Denk ook aan de gezondheidsrisico's die komen ook volledig aan bod ook in de hele afweging. En dan zegt u ja en dan pleit u als gemeente voor zo dicht bij zo dicht mogelijk bij lofar. En dan denk ik dat u ons verkeerd begrijpt, want uiteindelijk is er een belemmeringzone. Is er ook ingetekend in de tekeningen voor voor de windmolens. En er staat een duidelijke grens op waarin staat van binnen die grens is het lofar gebied is kwetsbaar. Dus daarbinnen kom je niet. Dus wij hebben eigenlijk als gemeente als college gezegd wij willen gaan tot die grens dat het mag en niet binnen de grens van lofar. Dus wij willen lofar niet pesten. En er zit ook 1 locatie die zit netjes langs de laagvliegroute bij Valthermond. En we gaan ook die die die die starfighters niet onderbreken
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernempt.
  • 0:11 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u. Dat las ik namelijk niet uit de zienswijze vandaar dat ik erop gereageerd heb, maar door uw verklaring geloof ik het zo.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Zijn we het eens hè.
  • 0:3 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Maar het komt een beetje om het zo maar zijn een beetje dom over.
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou dat trek ik mij aan Voorzitter. Dat doe ik wel persoonlijk.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dat is niet persoonlijk bedoeld.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat doen we niet als hele college direct, want dat is ook zo raar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Gaat u verder Wedhouder.
  • 0:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oké en ik denk en ik denk kijk kijk wij wij hebben niets voor niks ook genoemd hè van van wij pleiten voor die kleinschalige windparken, omdat omdat het natuurlijk ook zo is en dat hebt u ook in de visie kunnen lezen. Het netwerk dat hier ligt in de Veenkoloniën is ook niet is ook niet voldoende capabel om gigantische windparken te realiseren. Dus wij gaan er ook van uit en en en dat wordt ook wel bevestigd dat het hier zal gaan om kleinschalige windparken.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra Partij van de Arbeid.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
  • 1:36 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:03 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:52 schorsing
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra. Meneer Hofstra Partij van de Arbeid.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:34 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Anderen de behoefte?
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling Gemeentebelangen.
  • 0:27 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:25 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:1 schorsing
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:21 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter Partij van de Arbeid.
  • 0:01 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:06 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:32 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:48 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:54 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:05 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:05 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 K. Willems
   griffier
   K. Willems
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter