Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 maart 2013

Naam
Download het audiobestand (59,19 MB)
Download de gesproken tekst (915,87 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (484,81 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 25 februari 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 8 Inlichtingen college
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Nota grondbeleid gemeente Stadskanaal ..
 • 13 Aanvraag investeringsbudget omgeving n..
 • 14 Verhuur van de brandweerkazerne aan de..
 • 15 Evaluatie wijkgericht werken
 • 16 Motie vreemd aan de orde.
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, leden van de raad, pers, beneden op de publieke tribune brandweerkorps van de rbzg geloof ik in bijna volledigheid, andere belangstellingende op de publieke tribune kan het niet helemaal zien maar ik geloof dat er nog meerdere ja ja oke. Welkom.
 • 2 Mededelingen
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zijn volledig aanwezig vanavond dus geen berichten van verhinderingen zijn er andere mededelingen nee geen mededelingen mag ik dan met u naar het vaststellen van de agenda gaan.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (28,41 KB)
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom Partij van de Arbeid
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   he ja voorzitter wij wilden heel graag het agendapunt vijftien die staat nu op de agenda als besluitvorming zonder debat en die willen we heel graag zien als besluitvorming met debat
  • 0:7 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   he ja voorzitter wij wilden heel graag agendapunt vijftien die staat nu op de agenda als besluitvorming zonder debat en die willen we heel graag zien als besluitvorming met debat
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik denk dat daar op zich geen bezwaren tegen zijn en het regelement van orde laat het toe. veranderen we in besluitvorming met debat. andere, meneer Hekking sp
  • 0:7 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   dank u wel voorzitter de sp heeft een motie in voorbereiding genomen die wilden wij vanavond toch aanbieden aan de raad, motie vreemd aan de order
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik zal u als agendapunt zestien, want zo voeren we hem dan in, ik begrijp dat ie ook naar de ipad verstuurd is van een ieder, dus u krijgt na de evaluatie van het wijkgericht werken met debat krijgt u de gelegenheid om de motie vreemd aan de order van de dag in te dienen mag ik daar mee dan concluderen dat de agenda is vastgesteld akkoord
 • 4 Insprekers
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   er hebben zich geen insprekers gemeld
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 25 februari 2013
  • 05. De besluitenlijst van 25 februari 2013 (46,81 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dus dat brengt mij bij de besluitenlijst van 25 febuari redactioneel, pagina 1 2 3
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Sterenborg christenunie
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   hier naast mij wordt al gezegd dat hadden wij al verwacht [op achtergrond gelach] er staat namelijk he bij he brugbediengen brug en sluisbedieningen bij agendapunt 12 staat niet vermeld dat wij hier tegen gestemd hebben
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat is dan duidelijk een omissie want u heeft als fractie van de christenunie inderdaad tegen gestemd wordt alsnog gewijzigd. meneer plieger cda
  • 1:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   hmm bij gewijzigde begroting 2013 wedeka daar was het beslistpunt in de vergadering was gevoelens uitspreken over de gewijzigde begroting en ik lees nu dat het voorstel is geworden wedeka op de hoogte brengen van het gevoelen van de raad over de gewijzigde begroting en daar staat onder conform. ja voorzitter wij hebben toch wat moeite met hmm eigenlijk staat hier dus niks. der staat niet wat wij hebben besloten en er staat niet welke gevoelens eigenlijk over gebracht zijn en we zouden toch aandacht willen vragen voor ja als er weer een agendapunt komt en het gaat over uitspreken van gevoelens dat dat toch wel enigszins hm ja hoe moet ik het zeggen, als het enigzins kan achterwege gelaten wordt maar men gewoon een helder en duidelijk beslispunt heeft. dan wel als we hier iets hebben besloten dat het dan ook op geschreven staat wat we hebben besloten en wat het is geweest wat we hebben uit gesproken
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat is nu denk ik net het punt meneer plieger, de raad neemt geen besluit over stukken die in het algemeen bestuur van wedeka worden vastgesteld, het geeft u de gelegenheid, volgens de regeling, om uw gevoelens over die stukken uw aandachtspunten, uw opmerkingen mee te geven aan de leden van het algemeen bestuur en die betrekken het bij hun besluitvorming in het algemeen bestuur. dat is hetzelfde als wat wij hebben met de veiligheidsregio, u stelt het niet vast u geeft het mee aan de leden van het algemeen bestuur en dit geval heeft dat ook plaats gevonden, ik kijk even naar de wethouder
  • 0:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja goed dat dat heeft plaats gevonden. blijft mijn vraag toch; waar staan de gevoelens die wij hebben geuit in de raad, waar worden
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   op band. maar wat u eigenlijk vraagt, begrijp ik meneer plieger, is; kan er dan een kort resume in het verslag opgenomen worden welke aandachtspunten de raad heeft meegegeven aan de leden van het AB
  • 0:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   dat zou ik terecht vinden
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   oke volgens mij kunnen we aan die vraag wel voldoen en dat zou u terug kunnen horen dan op de band of dat de juiste vertaling is. zullen we proberen het het zo af te spreken? ja, doen we. nog meer over pagina 3, 4 en 5. zo niet dat zijn ze vastgesteld. naar aanleiding van pagina 1, 2, 3, 4 en 5
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (48,57 KB)
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   de lijst met openstaande toezeggingen, agendapunt 6 mag ik u voorstellen om punt 7 over de wijkaanpak, punt 15 over het onderzoek naar de lig- en staangelden ,punt 16 over de gehoorbeschadiging want daar zijn alle drie brieven over naar u toe gezonden, antwoordbrieven, om die af te voeren en dan staat ook punt 19 nog open, dat was een vraag van de christenunie over; of na afgifte van een reisdocument of een identiteisbewijs de vinger afdrukken gelijk worden verwijderd. dat is het geval, hebben we een inhaal slag mee gemaakt van vroegere documentatie. er is een update geinstalleerd en op moment dat nu een reisdocument word uitgegeven en opgehaald verdwijnen de vingerafdrukken. mag ik daarmee ook constateren dat die er nu af mag. iemand over de andere over gebleven punten op de lijst met toezeggingen. niet het geval, dan gaan we naar de lijst.. meneer dijkstra sorry
  • 0:34 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   ja ik wil toch weer een punt van de christenunie er op hebben, lijst met toezeggingen. Het gaat over het volgende; in de raadsvergadering van 25 febuari, vorige raadsvergadering, heeft wethouder Hamster, toen ik heb gevraagd naar betrekken van de raad bij de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente, gezegd; ik neem contact op met de griffier om in april op een maandagavond de raad mee te nemen in deze transitie. ik zie deze afspraak niet terug in de lijst met toezeggingen dus graag zou ik de lijst zien
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u hebt gelijk. hij stond op de termijnagenda. hij is, met alle respect, ingeruild om zeg maar te spreken over toekomstige bezuiningen en over het overleg waarvan de fractie voorzitters hebben besloten om dat in openbaarheid te doen. het overleg naar aanleiding van rapport visitatiecommissie. en van wege de tijdsdruk is daarop in gewisseld maar volgens mij staat de toezegging van wethouder Hamster recht over end dat ie opnieuw wordt in gepland om een avond te organiseren over de jeugdzorg
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   nou als het maar vooral komt dat we die avond wel krijgen
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja die krijgt u
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   ja, dus dat wordt in mei misschien ofzo of een andere
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u kunt het straks op via de agendacommisie op de termijnagenda zien
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   oke dank u wel
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nog meer over de lijst met toezeggingen. dan dank ik u
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (35,72 KB)
  • 1:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. er zijn een aantal moties ingediend door andere gemeenten en dat betreft ingekomen stuk 1, 2 en 8. wilt u daarover het woord voeren het gaat over het aquaduct bij de A6 Lemmer-Joure. de motie over de minstbedeelden van de gemeente Leeuwerardeel en de gemeente Gooirle over de hondmotie over de honderduizend plus. wilt u daar over spreken of wilt u graag dat ik ze voorstel als voor kennis geving aan te nemen. dat is het geval, doen we dat. dan zien we ook nog drie stukken, ingekomen stukken, nummer 4, 5 en nummer 10 die allemaal gaan over de gaswinning. dat lijkt mij bijna overgebodig omdat u als raad zelf een motie heeft aangenomen die onder de aandacht van anderen gebracht moet worden. mag ik daar hetzelfde concluderen, voor kennisgeven aan nemen. dank u wel. is er dan nog iemand die het woord wil voeren over de oveige punten 3, 6 en 7 en 9. meneer Dijkstra, christenunie
  • 0:04 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   het gaat over 3 voorzitter. daar gaat het over inspectie van het onderwijs, over de kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang. in dit rapport zie ik Stadskanaal niet vermeld, misschien wil de wethouder toch, kan hij er iets over zeggen over die kinderopvang, de kwaliteit hoe die er voor staat in stadskanaal. dank u wel
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer plieger cda
  • 0:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja voorzitter we hadden dezelfde vraag. in het rapport valt stadskanaal niet op, in die zin, geen enkele plaats is daar in te herleiden en wij waren eigenlijk wel benieuwd of het wenselijk dan wel nodig is om de aangeboden handvaten in het rapport of die opgepakt moeten worden door onze gemeente of niet, of dat wij de boel gewoon voor 100 procent op orde hebben
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   iemand nog over de andere punten. meneer van Beek christenunie
  • 0:40 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja dank u wel voorzitter. even met betrekking tot punt 9, het coffeeshop beleid. nou daar staat een prachtig stuk in van onze minister over het gedoogbeleid. nou u weet dat wij als christenunie niet achter het gedoogbeleid staan. maar goed daar zitten we nu eenmaal mee in dit land. maar liever een nul beleid binnen deze gemeente gezien maar er staan toch een aantal vragen in waar ik wel nieuwschierig naar ben. dat is het handhavings plan of dat opgemaakt is en of dat in overleg is geweest met de lokale driehoek en of er een plan van aanpak met betrekking tot de wiet-teelt geschreven is door u. dat waren mijn vragen dank u
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer van beek. anderen? wethouder hamster
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dank u wel voorzitter. kan ik heel kort antwoord geven wat betreft de toezicht op de kinderopvang. Stadskanaal heeft een A-status. Wat betekent dat wij onze wettelijk taken naleven en die status hebben wij altijd gehad. Dat was het antwoord voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   is dat kort genoeg meneeer dijkstra
  • 0:10 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   prima. als a, de eerste letter uit het alfabet, goed betekent, is dat goed
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   beter kan niet
  • 1:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dit is van a naar beter, ok. Dan de brief van de minister over het gedoogbeleid van de coffeeshop, voor coffeeshops en de wens van de minister om daar de identificatieplicht voor het nederlands burgerschap aan toe te voegen. Daarvan is overleg geweest in de driehoek, de driehoek in de nieuwe basisteam, Oldambt, Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal, nou hebben natuurlijk alleen Winschoten en Stadskanaal een coffeeshop. En eigenlijk hebben we gezegd van; ja wij zien geen probleem. En eigenlijk willen wij ook geen problemen oplossen die er niet zijn. Dus dat, ook vanuit de ervaringen vanuit het zuiden van het land met de identificatieplicht, dat vinden wij zoeken op problemen dus wij zijn, het heeft niet onze eerste prioriteit. Tweede punt is hier gezegd, het handhavingsplan, ja daar zullen we waarschijnlijk wel een keer aan moeten voldoen. Dat gaan we na de zomer met z'n, met vier gemeenten, één basisteam, twee gemeenten met een coffeeshop beleid gaan we eventueel opzetten. Maar heel kort en heel summier, omdat wij vanuit ons coffeeshop beleid, waar we al een streng beleid voeren, met respect voor het feit dat u met het gedoogbeleid wat er in Nederland gevoerd wordt, het niet eens bent. Maar daar gaan we niet meer erfforts in steken dan noodzakelijk zijn.
  • 0:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat begrijp ik, alleen volgens mij vraagt die minister om een plan aan te leveren voor 31 mei en als u het na de zomer doet bent u volgens mij rijkelijk laat. Tenzij u gewoon aangeeft hoe de stand van zaken binnen deze gemeente is want dat is ook een mogelijkheid wat de minister u geeft.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en daar hebben wij met, in de driehoek met politie, justitie en gemeenten afgesproken dat wij dat op gaan maken en dat de controle op de handhavingsplannen bij de gemeenten wat de grootste overlast is en de meeste effecten zichtbaar zijn waarschijnlijk de eerste aandacht krijgen en dat wij er wel aan zullen voldoen. Maar of we de datum halen dat weten we niet.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan wachten we dat af , wat de minister daar op zegt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Juist omdat we geen echte problematiek hebben, dat kunnen we aangeven, in die zin
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, maar ja, er wordt u natuurlijk wel expliciet om een plan gevraagd wat u dient aan te leveren.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar we hebben ook gezien dat er een ervaring was met de pilot die er in het zuiden is gevoerd dat is ook opnieuw bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen van al die gemeenten gezamenlijk en de pilot in het zuiden dat dat niet werkt zoals de minister dat in eerste instantie voor ogen heeft, daarom heeft hij het beleid ook aangepast, soms kan het ook goed zijn om even te anticiperen of eventjes een maandje af te wachten.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, dat begrijp ik ook wel, maar misschien kunt u alleen de stand van zaken doorgeven wat u tegen mij zegt want dat is wat hij vraagt, als u geen plan aanlevert dient u de stand van zaken door te geven. Daar wou ik het maar bij laten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat doen we in het vierde driehoek als u het goed vindt, dan is het gewoon efficient.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, als u ons een moment toestaat richting de heer van Beek, wou ik toch graag even op reageren. Ik bedoel, wij hebben toch in deze gemeente een coffeeshop beleid vastgesteld. Dat als punt één, bij dat vaststellen van het coffeeshop beleid waar die gevestigd is hebben we ook ten aanzien van de vestiging waar die zich nu bevind ook randvoorwaarden gesteld, ten aanzien van afstanden, ten opzichte van scholen enz.enz.enz. dus in onze beleving hebben wij die al vastgesteld, dus waar doelt u nu eigenlijk op meneer van Beek, dat ontgaat mij nu een beetje.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou als u het stuk van de minister had gelezen weet u waar ik het over heb.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, die heb ik wel gelezen.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan weet u het precies, volgens mij hoef ik daar niets aan toe te voegen.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dat zijn uw woorden.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Tenzij u nog een nadere uitleg van mij wil daarover maar ik ben natuurlijk niet de minister.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan doen we dat na de vergadering.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Prima.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het gaat om de handhaving van de identificatieplicht en hoe we dat controleren etc. en daarvan hebben wij de opmerkingen gemaakt zoals ik ze net verwoord heb. Voor de rest..(onverstaanbaar gepraat van mensen buiten de microfoon) Ik heb begrepen dat meneer van der Vlag zelfs alternatieve rookmiddelen bij zich heeft, dus misschien is dat een oplossing hier ter plekke. Als dat gevaarlijk is dan zit er voldoende op de tribune om het brandje te blussen.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik sta nog niet onder stroom dus dat gaat allemaal goed.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u vragen; hebben we daar de ingekomen stukken in voldoende mate mee besproken? En kunnen we ze conform advies aftikken [voorzitter klopt met hamer]. Dat is het geval.
 • 8 Inlichtingen college
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Ik geloof het niet, behalve dat het misschien toch wel memorabel is om nog even te herhalen dat vrijdag bekend werd dat de PI in Ter Apel dus niet gesloten wordt dat is natuurlijk ook voor circa 50 werknemers uit onze gemeente heel erg belangrijk. We moeten het wel heel erg in de gaten houden want er zal wel gereshuffeled worden door de sluiting van anderen waardoor vast personeel, personeel in vaste dienst eventueel plaatsen inneemt van mensen met een tijdelijk contract. Dus in die zin zou het toch nog impact kunnen hebben maar op zich is dit denk ik gewoon een heel heugelijk feit en ook een felicitatie richting Vlagtwedde waar het op een gegeven moment die samen met SNN en de provinciën heel hard getrokken hebben aan de lobby en hiermee ook gezorgd hebben ook dankzij personeel en de ondernemingsraad van de PI in Ter Apel, dat er in ieder geval voorlopig tot 2018 de keuze is gemaakt dat Ter Apel niet dicht gaat.
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer van der Vlag.
  • 0:56 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Mag ik daar even kort op reageren, ik wil ook inderdaad een compliment maken ook aan uw college voor de inspanningen die gepleegd zijn. Ik wil er eigenlijk nog wel even bijzeggen, en dat zeg ik op persoonlijke titel, is niet in de fractie overlegd, dat door dat regionaal specifieke beleid wat nu door Teeven is genomen is het inderdaad prettig voor de werkgelegenheid in het noorden, dat de PI’s in o.a. Ter Apel en Veenhuizen dat die open blijven, Hoogeveen gaat dan dicht maar de keerzijde van de medaille is natuurlijk wel dat er in het oorspronkelijke plan 3200 banen verloren zouden gaan, in het nieuwe plan gaan er 3700 banen verloren, dus….Het is voor het noorden is het goed afgelopen en ook complimenten voor alle inspanningen maar de kaalslag die is wel degelijk aanwezig in Nederland.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp wat u zegt en het is natuurlijk het gevolg van een beslissing die door het kabinet genomen is, maar ik ben toch heel erg blij met de effecten dat die minder negatief uitslaan of neerslaan in het noorden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp wat u zegt en het is natuurlijk het gevolg van een beslissing die door het kabinet genomen is, maar ik ben toch heel erg blij met de effecten dat die minder negatief uitslaan of neerslaan in het noorden.
 • 9 Vragenuur
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, geen vragen.
 • 8 Inlichtingen college
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Ik geloof het niet, behalve dat het misschien toch wel memorabel is om nog even te herhalen dat vrijdag bekend werd dat de PI in Ter Apel dus niet gesloten wordt dat is natuurlijk ook voor circa 50 werknemers uit onze gemeente heel erg belangrijk. We moeten het wel heel erg in de gaten houden want er zal wel gereshuffeled worden door de sluiting van anderen waardoor vast personeel, personeel in vaste dienst eventueel plaatsen inneemt van mensen met een tijdelijk contract. Dus in die zin zou het toch nog impact kunnen hebben maar op zich is dit denk ik gewoon een heel heugelijk feit en ook een felicitatie richting Vlagtwedde waar het op een gegeven moment die samen met SNN en de provinciën heel hard getrokken hebben aan de lobby en hiermee ook gezorgd hebben ook dankzij personeel en de ondernemingsraad van de PI in Ter Apel, dat er in ieder geval voorlopig tot 2018 de keuze is gemaakt dat Ter Apel niet dicht gaat.
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer van der Vlag.
  • 0:56 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Mag ik daar even kort op reageren, ik wil ook inderdaad een compliment maken ook aan uw college voor de inspanningen die gepleegd zijn. Ik wil er eigenlijk nog wel even bijzeggen, en dat zeg ik op persoonlijke titel, is niet in de fractie overlegd, dat door dat regionaal specifieke beleid wat nu door Teeven is genomen is het inderdaad prettig voor de werkgelegenheid in het noorden, dat de PI’s in o.a. Ter Apel en Veenhuizen dat die open blijven, Hoogeveen gaat dan dicht maar de keerzijde van de medaille is natuurlijk wel dat er in het oorspronkelijke plan 3200 banen verloren zouden gaan, in het nieuwe plan gaan er 3700 banen verloren, dus….Het is voor het noorden is het goed afgelopen en ook complimenten voor alle inspanningen maar de kaalslag die is wel degelijk aanwezig in Nederland.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp wat u zegt en het is natuurlijk het gevolg van een beslissing die door het kabinet genomen is, maar ik ben toch heel erg blij met de effecten dat die minder negatief uitslaan of neerslaan in het noorden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp wat u zegt en het is natuurlijk het gevolg van een beslissing die door het kabinet genomen is, maar ik ben toch heel erg blij met de effecten dat die minder negatief uitslaan of neerslaan in het noorden.
 • 10 Interpellaties
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen interpellaties? Dat brengt mij bij de rondvraag.
 • 11 Rondvraag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wou u graag als eerste mevrouw Hernamt?
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Wat zegt u?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wou u graag als eerste?
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, graag.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u dan de microfoon even aanzet, dan krijgt u als eerste de gelegenheid voor de rondvraag.
  • 0:08 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Is daar iets tegen dan?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u?
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Helemaal niks.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Of er iets tegen was.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, helemaal niks.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ok
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zag uw arm zover de hemel inrijken, dat ik dacht u wilt echt als eerste het woord...
  • 0:52 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, want de vorige keer sloeg u mij over. Is niet ernstig, is niet zo ernstig. Vandaar mijn hoge arm. Ik wou even een vraag stellen over de oude postkantoor. Als je Stadskanaal binnenkomt vanuit Wildervank en dan kom je in de buurt van de Jumbo, staat daar dat oude postkantoor. Sloop is gestopt, het is een bende en dan zouden wij het erg op prijs stellen als daar houten schotten omheen geplaatst werden, zodat het onttrokken is aan het oog van het publiek. Dan ten tweede
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft twee vragen?
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik heb twee vragen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:29 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   De Bovenste Veenweg Mussel. De Bovenste Veenweg sluit aan op de ontsluitingsweg en daar is een deel bedekt met een slijtlaag het andere deel niet en bij vorst en nattigheid is dat een groot gevaar. Kan daar iets aan gedaan worden? Wat zeg je?
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, pardon. Ik praatte in mezelf.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u nu de microfoon even uitzet mevrouw Hernamt, dan ga ik dan even op het rijtje af. Meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels.
  • 1:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja. Voorzitter, de nachtbus. In week 10 ontvingen wij daartoe via de wekelijkse mail van het OV-bureau Groningen/Drenthe de resultaten voor Stadskanaal, het waren positieve resultaten en ik zou er toch graag even bij stil willen staan. In 2009 is gestart met die nachtbus, beoogd werd toen om vernielingen tegen te gaan, toestanden met alcohol achter het stuur door het uitgaanspubliek tegen te gaan en ook, ja, kennelijk om de ouders te ontlasten om hun kroost niet te hoeven halen en brengen. Nu 2013 zien we hoe die resultaten, dat die bus in elk geval in een behoefte voorziet, voorzitter, kan kostendekkend worden uitgevoerd en er wordt gewoon veel gebruik van gemaakt, positief. Daar wou ik inderdaad gewoon even bij stil staan, dit typende realiseer ik mij wel van ja wij gaan daar als CDA fractie zelf ook maar eens even kennis van nemen want dit is natuurlijk mooi positief aan het papier toevertrouwd mochten er nog CDA zaken zijn dan wend ik mij tot u, maar dit positieve geluid wou ik even meedelen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh.
  • 0:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, dat gaat..wij hebben een vraag over de raamovereenkomst verpakkingen. We hebben daar een mail van gekregen, de wekelijkse mail van 15 maart jl. en dat gaat over de raamovereenkomst van 2013 tot 2022 en daar hebben wij een paar vragen over maar dan moet ik er eerst even een paar dingen over zeggen. Nou ja het is een rondvraag ik weet niet hoelang u de rondvraag, hoeveel zinnen wij mogen noemen. Maar goed er is inmiddels een..
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u zoveel tussenopmerkingen maakt dan grijp ik wel een keer in meneer Maarsingh.
  • 2:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat denk ik ook. Kennis instituut duurzame verpakkingen is er, is opgericht dat is in december gebeurd, dat konden we lezen. Er worden een aantal potten gefinancierd, in de zin van gevuld, 115 miljoen en 20 miljoen, en vanaf, en daar gaat het dan om, vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk, zelf verantwoordelijk voor hun eventuele sortering van kunstafval. En als gemeenten daar voor kiezen, ze hoeven dus niet te kiezen, dat zit ook in de vraag, wat kiezen wij, dan mogen zij ook de vermarkting van dat afval op zich nemen. Nou staat er in de notitie, in dat akkoord, dat de gemeenten jaarlijks 20 miljoen ontvangen voor inzet, preventie en aanpak van zwerfafval, de vaststelling van het bedrag per gemeente is gebaseerd op een vast bedrag en een bedrag per inwoner, de vraag is hoeveel geld ontvangen wij. En daarnaast kunnen gemeenten kiezen voor een gratis inzamelbak voor kunststof, zeg maar de petflessen, en die verzamelbakken worden dan geplaatst bij alle supermarkten, tenminste als gemeenten dat willen. En dat wordt gefinancierd uit die pot van 115 miljoen en onze vragen zijn; wat is de insteek van het college, gaan wij door met gescheiden afval? Welk bedrag ontvangt onze gemeente? Is dat bedrag ook kostendekkend? En maken wij ook gebruik van de mogelijkheid zeg maar voor het plaatsen van die afvalbakken en om het niet al te moeilijk te maken, wanneer horen wij dat of praten wij erover want het is wel een convenant voorzitter wat tot en met 2022 is vastgesteld en ook geld. Dus kiezen voor 2015, dit jaar kiezen, is heel belangrijk voor zeg maar voor komende decennium.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Gelling Gemeente Belangen, meneer Pals, mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw van der Heide, mevrouw Sterenborg, van Beek, meneer Dijkstra, meneer Christians, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman, van der Vlag, Kanter, Hostra, Boen, en toen was ik bij meneer Hekking
  • 0:0 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondvraag.
  • 0:23 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. In aansluiting op de vraag die mevrouw Hernamt stelde, want wij hadden eigenlijk de zelfde vraag willen stellen, maar wij zullen even het antwoord afwachten. Wij zijn ook heel benieuwd naar de voortgang rondom machinefabriek De Haan en die valt eigenlijk zo’n beetje in een zelfde categorie als het oude postkantoor, daar hebben we al een tijdje niks meer van gehoord dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat daar hoe de zaken er nu voor staan.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Volgens mij was dat van u meneer Boels alleen een constatering en een plezierige opmerking dat men het zelf regulerend, vanuit eigen kracht dat uiteindelijk voormekaar heeft met de nachtbus en de andere vragen zijn voor u wethouder Bessembinders.
  • 2:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dat lijkt mij ook. Ja, wat betreft het oude postkantoor, mevrouw Hernamt zegt; zet er maar schuttingen voor, nou wij willen liever dat er gewoon gewerkt wordt, dus in dat verband kan ik u zeggen dat wij volgende week weer een afspraak hebben met degenen die dat project ontwikkeld en het ligt inderdaad tijdelijk stil, maar wij doen er alles om de voortgang weer op orde te krijgen dus dat zeg ik op dit moment en meer kan ik u op dit moment ook niet zeggen en ik zal u uiteraard wel op de hoogte houden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wat betreft de Bovenste Veenweg daarvan zegt u dat is deels een slijtlaag en daar zijn problemen mee, nou dat zullen wij moeten nagaan, daar kan ik u zo geen antwoord op geven of dat beroerd is of niet beroerd. Wat betreft machinefabriek De Haan, daar is de sanering afgerond, wij gaan het achterste gedeelte gaan wij inplanten met groen en zoals u weet langs de Schoolkade hebben wij vier, ik dacht vier, kavels te koop en daar loopt het geen storm heer Hekking. En u mag uiteraard al uw netwerken in stelling brengen om daar in te voorzien. En ik zou dan best over de partijgrenzen heenkijken als ik u was. Tenslotte, de heer Maarsingh die zei al; het is best een heel lang verhaal voor de rondvraag, ik denk dat het niet slim is om inhoudelijk op een aantal dingen in te gaan, wij gaan daar in het college, er komt nog een voorstel over in het college, ik heb wel een aantal punten waar ik direct op zou kunnen reageren maar ik denk dat het slim is om dat in een keer te doen en ik heb begrepen dat de heer Maarsingh daar ook genoegen mee neemt voorzitter. Dank u wel.
  • 0:16 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Voorzitter, ik heb nog een opmerking. Meneer Bessembinders wanneer hoor ik dat over die Musselweg, is er niet een bouwplicht waardoor die slijtlaag doorgetrokken wordt? Wanneer hoor ik dat? U heeft er op dit moment geen antwoord op?
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Bouwplicht?
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Valt dat daar niet onder?
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   De slijtlaag die onder..
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Oh, dat is het postkantoor, bouwplicht. Hè ja, ik haal het door elkaar.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oh, slijtlaag ja..
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U haalt de twee vragen een beetje doormekaar.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik haal het even doormekaar.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   We hebben het over het postkantoor.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar mevrouw Hernamt wil het hebben over de slijtlaag, het tweede gedeelte. Klopt dat?
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, dat is het postkantoor.
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik wil het over alletwee hebben. Ten eerste het postkantoor..
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even, even leden van de raad even aandacht voor mevrouw Hernamt.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Zo mogelijk, een bouwplicht voor dat postkantoor, is dat niet een bouwplicht?
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dat u dat af moet schermen voor gevaar?
  • 0:8 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou kijk, als het om een gevaarlijke situatie gaat hebt u een punt maar er is dus geen bouwplicht.
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Geen bouwplicht, maar wat de veiligheid betreft dan?
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Die, de veiligheid die moet gewaarborgd zijn.
  • 0:13 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, maar het ligt open en bloot, allerlei stukken beton en weet ik veel. Dan lijkt me dat toch wel belangrijk dat je voor die veiligheid van de mensen zorgt.
  • 0:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Daar zullen wij uiteraard op controleren, maar wat ik u zei van wij proberen de voortgang van de bouw te bevorderen en daarvoor hebben wij volgende week met de ontwikkelaar een afspraak en ik beloof u dat ik u op de hoogte houd van hoe dat verloopt.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ok.
  • 0:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   En dan de slijtlaag op de Musselweg.
  • 0:12 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, die slijtlaag dat heb ik u net gezegd dat zullen wij nagaan van wat er aan de hand is en daar krijgt u van mij antwoord op voor de volgende raadsvergadering.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dat is prachtig, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Hernamt. Is de verdere beantwoording voldoende voor iedereen?
  • 1:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik ga er dus van uit... Pardon. Ik ga er van uit voorzitter dat wij dit punt nog even in de raad krijgen en die vragen zijn natuurlijk gesteld omdat er veranderd heel veel, want die statiegeld regeling verdwijnt, in het kader van zeg maar hoe je concurentie positie in de Europese Unie met andere lidstaten, omdat statiegeld 4,5 cent per fles duurder is dan wat er nu komt. Dus het zou heel goed zijn dat er ook bakken komen, die gratis zijn, in de gemeente waar burgers dat, maar ik wil u een beetje argumenten meegeven voor uw discussie in het college en in de tweede plaats voorzitter, wij zouden, kijk die 20 miljoen die wordt gebruikt voor het zwerfvuil, wij zouden de burgers kunnen oproepen om 's morgens eerst even de rommel op te pakken voor hun woning en vervolgens die, ons deel van die 20 miljoen gebruiken voor zoals het nu ook gebeurd met het gescheiden halen van plastic want dat is toch wel een heel goed systeem en het werkt ook heel goed..
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh komt u tot uw vraag.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u..
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik had geen, ik had geen vraag, maar ik..
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het kan toch niet zo zijn dat ik u het effect van een rondvraag nog een keer uit moet leggen.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, nee. Maar mijn vraag was; we krijgen het dus nog in de raad.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was duidelijk.
  • 1:38 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter, van ik ben daar nog niet direct, nog niet direct van overtuigd. Kijk wij hebben een inzamelsysteem, en dan moet ik er toch inhoudelijk wat van zeggen, als het gaat om plastic afval, om die kunststoftoestand, dat draait als een tierelier. U hebt het verhaal gelezen over die gratis bakken bij supermarkten die worden ons gratis aangeboden maar voor de rest als het gaat om het plaatsen het ophalen, het reinigen, het controleren en alles is dat allemaal volledig voor rekening en risico voor de gemeente dus zo gratis is gratis niet. Kijk en wat u wel moet beseffen dat op het moment dat wij vervuild kunststof aanleveren dat wij gepakt worden op de vergoeding, dus het is allemaal niet zo simpel als je het op dit moment voorstelt. En ik zeg ook nog niet van dit is iets van wat hier in de raad aan de orde moet komen, ik heb ook gezegd wij zullen u als raad informeren maar ik denk, we moeten even kijken of dit nou direct iets is wat een zaak van de raad is of dat het gewoon een kwestie is van uitvoering en van een convenant wat op niveau van VNG en rijk is afgesloten. En 20 miljoen dat klinkt aardig, hè van op 16 miljoen inwoners kunt u ongeveer nagaan wat wij krijgen dus daar kunnen we ook geen grote sprongen van doen denk ik. Dus hier zitten meer aspecten aan dan zo even voor het voetlicht worden gebracht. Maar wij houden u op de hoogte en wij komen er uiteraard op terug en ik zeg nog niet wanneer. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar kunt u niks aan doen meneer Maarsingh?
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het lange antwoord.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, nee, maar ik ben blij dat u beiden een beetje hebt ingeschat dat het misschien niet zo'n lange raadsvergadering wordt dus dat u toch wat leven in de brouwerij brengt meneer Maarsingh en dat gaat u beiden goed af. U kunt hem terugkijken of u krijgt informatie of u ziet hem op de lijst met genomen besluiten. Mag ik daarmee overstappen naar agendapunt 12.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Nota grondbeleid gemeente Stadskanaal 2013-2016
  • 12. Nota grondbeleid gemeente Stadskanaal 20132016 (38,32 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nota grondbeleid. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw van der Heide, meneer Pals, meneer Maarsingh, meneer Hofstra. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja volgens ons is er niet zo heel veel verschil met de nota grondbeleid 2007 en dat lijkt ons ook goed gezien de economische en demografische ontwikkelingen dus het terughoudende situatieve grondbeleid is op zijn plaats. En gelukkig hebben we ook relatief weinig kavels uitstaan, volgens mij hoeven wij daar niet veel meer woorden meer aan vuil te maken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw van der Heide CU.
  • 2:10 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel voorzitter. De laatste nota grondbeleid was van 2007, deze nota is van 2013, dus heeft wat langer op zich laten wachten. Dat heeft onzer inziens alles te maken met de ontwikkelingen in de economie, we zitten midden in een recessie en de situatie is er niet positiever op geworden. Helaas ligt de verkoop van bouwkavels nagenoeg stil. In Mussel zijn ook bouwkavels te koop, de verkoop stagneert kunnen we die bouwkavels niet verkleinen? De prijs per vierkante meter hetzelfde houden, maar dat men met een kleinere beurs toch aankopen kunnen om te gaan bouwen. En ook in het centrum van Stadskanaal zien we veel leegstand in bedrijfsgebouwen. Het opvullen van het bedrijventerrein laat veel te wensen over. De Drentse Horn is stopgezet, we nemen aan dat de mogelijkheden aan de nieuwe Veenlanden blijven gehandhaafd en we mogen blij zijn dat er nog geen grote ontwikkelingen zijn gedaan. Echter de aankoop van woningen aan de Van Sevenhovenstraat bleek te voorbarig. Hoe staat het nu met de verkoop? Bij de blauwe kamer in Alteveer is alleen fase 1 in ontwikkeling genomen, dat lijkt ons goed. Maar in het LTS-park zijn 7 kavels komen te vervallen, dat vinden we erg jammer. In de nota wordt aangegeven dat het college bezig is met marktpartijen om mogelijkheden te creëren om locaties weer op te vullen of uit de markt te halen. Het is van belang dat de gemeente er verzorgd en netjes uitziet zodat het aantrekkelijk blijft om te wonen en werken in onze gemeente. En ook dat het karakter van onze omgeving blijft gehandhaafd. De CU pleit er dan ook voor om daar waar mogelijk gronden te verkopen om zodoende de reservegrond exploitatie op te krikken en ook de niet strategische gronden eventueel goedkoper van de hand te doen. De prijs van landbouwgrond ligt hoog, probeer die gronden van de hand te doen zodat de economie weer een impuls krijgt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw van der Heide. Meneer Pals D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter we hebben nog wat vragen over de nota grondbeleid en dat begint bij de aankopen, de strategische aankopen, waar geen ruchtbaarheid aan moet worden gegeven. Wij vragen ons even af hoe het college dat kenbaar wil maken aan de raad, dat is de eerste vraag.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat is een goeie, vragen en geen ruchtbaarheid. Dat wordt wel moeilijk Klaas.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar ja. Het staat er wel. Volgende vraag is; Jaarlijks wordt er, wordt de raad een begroting gevraagd van 1 miljoen euro, we komen er uiteraard weer bij de voorjaarsnota op terug, dat is de tweede vraag. Eh..de..Ja ik probeer het papierloos nu helemaal te doen dus vandaar de haperingen. Financieel..
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   U kunt ook gewoon aantekeningen op uw i-padd maken meneer Pals.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat doe ik.
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Het hoeft niet allemaal uit het hoofd.
  • 2:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat doe ik. Financieel is dat tijdelijk beheer, financieel is de grondnota zo opgesteld dat het ons geen, dat de gemeente niet teveel kosten voor de opbrengsten genereert voor de gronden. En dat bleek, voor de nota blijkt dat in de praktijk zijn alle grote gronden momenteel verpacht en we zijn nieuwsgierig zijn die verpachte gronden zijn de opbrengsten precies hetzelfde als de rentelasten die het kost en of dat het goed maakt. Dat is de tweede vraag. Wij..de herziening van de exploitatie berekening, er wordt gezegd; dat door de raad vastgestelde exploitatie opzetten dat moet 1 keer per januari gebeuren. We denken toch gezien de grondproblematiek die zich speelt in heel Nederland maar ook een beetje in onze gemeente. Dat het lijkt ons beter dat wij als raad worden geïnformeerd bij de voorjaars en bij de najaarsnota. Het lijkt mij, we hebben niet zoveel exploitatie, dus het lijkt mij ook niet dat het heel veel werk met zich meebrengt maar de raad is dan wel volledig geïnformeerd dan 1 keer per jaar op 1 januari. Graag zouden wij het afsluiten van de grondexploitaties, zouden wij het graag wat smarter geformuleerd willen hebben dat tussentijdse windnemingen mogen op grond van artikel 16 van het BBV, alleen plaatsvinden bij langdurige grote projecten, wij zouden dat toch graag wat smarter geformuleerd zien, want wat zijn langdurige en grote projecten, tenminste hoe ziet u dat en wat zijn dan de grote projecten binnen onze gemeente. Dan hebben we het nog over het punt; risicobeheersing en weerstandvermogen , er wordt een heel artikel gewijd aan het weerstandsvermogen en over de..Maar we missen eigenlijk dat er iets concreets wordt gezegd over de risicobeheersing. Met andere woorden hoe wordt nou echt beheerst, dat vinden we eigenlijk niet goed terug in het stuk. Tot zover mijn vraag.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Maarsingh,CDA.
  • 2:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter wij zijn het eens met het college om het huidige beleid gewoon voort te zetten. Er wordt in deze gemeente een terughoudend aankoopbeleid gevoerd als je dat vergelijkt met andere gemeenten in dit land die er soms heel anders voor staan dan is er voor ons geen aanleiding om het beleid te veranderen. En wij zijn het dus eens met de argumenten die genoemd worden onder punt twee van de notitie die voorligt en voorzitter de andere kant is wij zouden natuurlijk ook graag, net als iedereen, zien dat het allemaal wat sneller ging met bouwen, met het vestigen van industrie maar we zouden ook eens moeten kijken naar wat er wel gebeurd. Vorige week is er weer een prachtig bedrijf geopend op een prachtige locatie en we hadden er liever vijf van gezien en we hadden liever tien keer zoveel grond verkocht dat snap ik wel maar laten we nou blij zijn dat dat er ligt en deze ondernemer de mogelijkheid had om zich daar te vestigen, dat is het andere punt, dus mij is..ik heb zo’n gedichtenboek voorzitter, als je geschoren wordt dan moet je dus niet te veel bewegen dan moet je gewoon stil blijven zitten maar ik wil dat een beetje vertalen, laten wij ook nu in deze tijd geen bijzondere dingen doen gewoon vasthouden aan het beleid en geen paniek dingen, ik bedoel; verkopen en weet ik allemaal wat, gewoon rustig even blijven zitten en ook het college gewoon de gelegenheid blijven geven, want als je dit vaststelt dan geef je het college geen ruimte om er ieder jaar een miljoen euro uit te geven, nee dan geef je het college gewoon de ruimte zonder dat er 50 mensen iets over moeten zeggen om een strategische aankoop te doen als dat in het belang is van de gemeente. Nou dan denk ik dat iedereen ervan ten volste van overtuigd is dat doe je alleen als die verantwoording er ook werkelijk is in deze tijd. Dus niks veranderen we zijn het eens.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zijn het eens. Dat zullen we beluisteren meneer Maarsing. Volgens mij waren dat alle insprekers over de nota grondbeleid? Ja. Wethouder Bessembinders.
  • 5:14 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, dank u wel. Nou ik denk ik kan kort zijn op de reacties van de PvdA en het CDA, wij zijn het gewoon eens. En wie zwijgt stemt toe, hartelijk dank voor uw aanvulling meneer Borgesius, en dat zal ook voor Gemeente Belangen gelden. Wat de CU betreft die noemt een fors aantal punten. Ik denk, ik zal ze successievelijk langslopen. U hebt het over het plan Klamer in Mussel, van verkleinde kavels en dan los je het probleem op, die vragen hebben we eerder gehad en dacht ik ook eerder beantwoord, wij gaan dat niet doen, wij hebben daar in goed overleg, ook met plaatselijk belang Mussel een plan ontworpen waarvan wij zeggen van, dat heet landschappelijk wonen en daar houden wij vast aan de kwaliteitscriteria en ook aan het plan zoals het er ligt. En het bevorderd niet, zeg maar, de kwaliteit van het plan wanneer wij daar ingrepen op doen en dat zou ook niet realistisch zijn ten opzichte van degenen die daar inmiddels zich hebben gevestigd. Als het om Nieuw Veenlanden gaat dan hebt u gelezen dat de verkoop daar inderdaad niet hard loopt, er is er vorig jaar maar één kavel verkocht. De blauwe kamer daarvan zegt u akkoord, LTS park erg jammer, maar, ja kijk u kunt wel zeggen erg jammer, maar dat houd wel verband ook met de demografische ontwikkelingen en met het aantal kavels wat wij beschikbaar hebben. De exploitatie van het LTS park gaf ruimte om deze kavels uit de verkoop te halen, nou vandaar dat wij gezegd hebben dat doen we op deze manier en ik denk daarmee komen we aan de ene kant tegemoet aan verminderde, zeg maar potentieel om af te zetten en aan de andere kant doen we het LTS park, absoluut de kwaliteit van het LTS park, absoluut geen geweld aan. U zegt van; als er mogelijkheid is om gronden te verkopen, doe dat. Dat doen wij, wij hebben recent, hebben wij pakweg veertien hectare kunnen verkopen. En u had nog iets over leegstand van bedrijfsgebouwen, maar de relatie met de, met dit verhaal begrijp ik niet helemaal, maar misschien dat dat verband houd ook met wat D’66 aanvoerde over 1 miljoen euro strategische aankopen en hoe wij dat doen. Ja, ik denk ,en er werd al wat gesuggereerd dat doen wij stiekem, van en uiteraard, en uiteraard doen wij dat niet zonder uw raad, maar wij zullen uw raad pas informeren nadat wij uiteraard een zaak hebben gedaan waarvan wij er van overtuigd zijn dat uw raad daar mee instemt of waarvan wij als voorwaarde opnemen na instemming van uw raad, maar wij zullen het dus niet aan de voorkant u vragen of u het goed vind maar aan de achterkant. U zegt van, geef ons inzicht in de hele grondexploitatie, nou u weet dat wij zijn verplicht om zowel in de begroting als in de rekening een paragraaf grondexploitatie op te nemen en dat doen wij getrouw en ik denk dan doen we dat niet meer in de voorjaarsnota en de najaarsnota want dat lijkt mij dan overdreven. U hebt het over langdurige grote projecten en dat is een stukje theorie wat in die nota staat, maar wij kennen die langdurige grote projecten niet, wij hebben alleen maar kleine projecten die helaas wel lang lopen. Als u het hebt over risicobeheersing dan gaat het er uiteraard om dat je eigenlijk vergelijkt van hoe zit het met mijn boekwaarde van mijn gronden ten opzichte van mijn verwachte opbrengst en dat is ook wat er tegenover elkaar gezet wordt en dat is ook iets wat onze accountant jaarlijks van ons vraagt om die balans goed in de gaten te houden en is die balans er niet dan zullen wij op de gronden moeten afschrijven, als u zegt van wordt de rentelasten goed gemaakt door de opbrengsten van de pacht, dan is dat in de regel niet het geval, want de rentelasten dat is toch gauw een procent of vier, nou reken een boekwaarde van 30.000 euro, nou dan heb je het al over 12.00 euro en dat is niet de pachtopbrengst die wij per hectare beuren. Nou ligt dat natuurlijk wel wat verschillend van wanneer zijn gronden aangekocht tegen welke prijs en dat soort zaken maar in de regel heft elkaar dat niet op vandaar dat wij ook gezegd hebben, en dat ook doen, dat wij gronden waarvan wij denken die hebben we absoluut niet meer nodig of die zijn we ook niet meer verplicht om aan te houden, dat wij die proberen af te stoten zodat daarmee de rentelasten vervallen en wij de boekwaarde terug kunnen brengen. Voorzitter volgens mij was dat het en uiteraard dank voor de steun.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Meneer Pals D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nog even over dat smartere formuleren.Dat is denk ik voor de raad toch wel wat makkelijker, als je, grote projecten, want het staat er toch, in onze optiek, staat het er toch wat, wat vrijblijvend, dus wil je een, wil je als raad een soort kader stellen dan denk ik toch dat het toch wat te vrijblijvend is zoals het er nu staat en dat u wat beter omschrijft, waar we om gevraagd hebben, om uit te leggen wat er nou in onze gemeente een langdurig project is en waar we dan op dienen te letten op afloop en op aankoop en dat soort data en dat vinden we nu nog wat te vrijblijvend.
  • 0:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter, Oh..ben ik aan de beurt?
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou,ik wou net zeggen; wethouder kunt u de vraag van de D'66 fractie nog even beantwoorden.
  • 0:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja kijk, de heer Pals die gaat het nu nuanceren, die zegt nu, heeft het nu over langdurige projecten en niet meer over langdurige grote projecten. En u vroeg langdurige grote projecten en ik heb gewoon geantwoord; die hebben wij niet.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar we spreken over nota grondbeleid 2013-2016.
  • 0:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De verwachting is dat het positief blijft en kan altijd nog komen dus.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja. Ok, dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. daarmee de nota voldoende besproken? Kan die vastgesteld worden zoals voorgesteld? Dat is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Aanvraag investeringsbudget omgeving nieuwbouw Noorderpoort
  • 13. Aanvraag investeringsbudget omgeving nieuwbouw Noorderpoort (49,45 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13, de aanvraag inversteringsbudget omgeveing nieuwbouw Noorderpoort. Wie van u. Meneer Maarsingh, meneer Gelling, mevrouw Sterenborg, meneer Hofstra en meneer Hekking. Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij eh..Ja ik had een beetje een lang verhaal op papier gezet maar dat streep ik door. Als wij het goed begrepen hebben en dat kan de wethouder natuurlijk bevestigen hopen wij, dan zijn er uiteindelijk geen financiële risico’s voor ons als gemeente er is een maximale financiering vanuit de ISV gelden, nou dat is heel mooi. Dat is provinciaal geld en daarmee, in dit voorstel haal je dus een half miljoen gulden binnen om de aankleding, de infrastructuur zeg maar rondom de Noorderpoort op te knappen en eigenlijk voorzitter hebben wij daar maar één woord voor, wij vinden de aanpak en de uitwerking een vernuftig plan.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig, dank u wel meneer Maarsingh.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En u weet waarschijnlijk wel..u weet waarschijnlijk wel wat vernuftig betekend, ik heb het even opgezocht. Scherpzinnig, handig, ingenieus, intelligent, slim, spits, uitgekiend, vindingrijk. Dus voor iedereen wat wils, goed plan.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen hoor, hier, wij kunnen ons….ja ik was even van slag door al dat vernuftig en zo. Wij kunnen ons hier in vinden, we lopen als gemeente geen financiële risico’s en de plannen kunnen kosten neutraal worden uitgevoerd. Er is draagvlak voor de plannen en het is goed dat er aan de wensen van de bewoners wordt tegemoet gekomen. Dank u wel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:14 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals wij het lezen zijn de financiële risico’s voldoende afgedekt, wordt rekening gehouden met verkeer via sluiproutes, wordt de infrastructuur aangepast en geeft het een impuls aan de omgeving. Wij stemmen dus in.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, nu meneer Maarsingh het kort heeft gehouden kan ik natuurlijk een mooi lang verhaal af gaan steken, maar laat ik dat maar niet doen. Meneer Maarsingh die had het er bij het vorigen punt ook al even over, over de mooie ontwikkeling van het gebouw van SealteQ, dit is ook zo’n voorbeeld van een mooie ontwikkeling, een mooie ontwikkeling aan de Atlantislaan mooie verbetering van de openbare ruimte, er komt een parkachtige ruimte, de bouw van de school vordert ook gestaag. Een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking in onze ogen. We stellen ook de actieve houding van het Noorderpoort zeer op prijs. Eigenlijk hebben we ook maar één vraag en meneer Maarsingh stelde die ook al; kunt u hier ons nog eens herbevestigen dat ons risico voor de gemeente echt nul euro is. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hekking SP.
  • 0:19 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Als laatste kwamen wij inderdaad tot dezelfde conclusies en vragen. Wij vroegen ons af met welke reden dat er geen financiële zekerheid is afgedwongen of geen verdere garanties werden afgedwongen, maar ik wacht het antwoord wel even af van de wethouder.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Borgesius. Ik heb u toch niet overgeslagen?
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, ik wou reageren op, ik wou reageren op als u mij dat toestaat.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, tuurlijk.
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan begin ik maar even bij meneer Maarsingh, zijn laatste woorden; vernuftig. En dan wordt er zowel door meneer Maarsingh alsook door meneer Hofstra, alsook door meneer Hekking gesproken over financiële risico’s. Ik vind dat op zich een beetje een vreemde zaak, in die zin een beetje een vreemde zaak en ik maak het echt niet lang. Want ik had de vernuftigheid waar de heer Maarsingh over spreekt had ik alle drie sprekers die ik zojuist heb genoemd die ook toegedacht, dan had hij die vraag niet hoeven te stellen want dat staat in het stuk. Dus daar wou ik het maar bij laten.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Het is bijna niet meer nodig wethouder Hamster. Blijft u zitten op uw plaats?
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, volgens mij hoef ik maar drie dingen te zeggen. Het is inderdaad een mooie, een mooie kans die hier weer door het Noorderpoort geboden wordt om de openbare ruimte op een geweldige manier te ontwikkelen zoals de heer Hofstra opmerkt en inderdaad dat zonder enige financiële bijdrage of risico voor de gemeente zoals dat keurig in het stuk staat. Inderdaad een half miljoen euro zelfs niet alleen guldens maar een half miljoen euro bijdrage van de provincie en de constructie is zo vernuftig dat ik zou willen dat ik hem zelf bedacht had, maar die eer komt de medewerkers van het Noorderpoort en onze ambtenaren toe. Dus hierbij ook de eer op de juiste plaats neergelegd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog behoefte om daar nog iets aan toe te vullen? Nee? Mag ik constateren dat we een investeringsbudget van 1 miljoen 50.000 euro beschikbaar stellen wat deels gedekt wordt door het Noorderpoort en deels door de ISV subsidie van een half miljoen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Verhuur van de brandweerkazerne aan de Steenhouwer in Stadskanaal
  • 14. Verhuur van de brandweerkazerne aan de Steenhouwer in Stadskanaal (42,99 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het agendapunt over de verhuur van de brandweerkazerne. Daarbij geef ik graag de voorzittershamer over aan de heer Deuring. Aangezien ik portefeuillehouder ben in dit geval en de heer Deuring ons daar netjes door heen gaat leiden.
  • 0:28 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik zal dat doen. Agendapunt 14, verhuur brandweerkazerne. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer Kanter, mevrouw Sterenborg, meneer Borgesius, de heer Pals, Gelling en meneer Plieger. We gaan beginnen met...
  • 0:0 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Voorzitter
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Hekking.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Er is nog een inspreker, ik meld mij ook even aan.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik wou graag beginnen met meneer Kanter.
  • 3:53 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dank u wel voorzitter. Allereerst toch de opmerking dat ik het een bijzonder raadsvoorstel vindt. Verhuur brandweerkazerne. Ik denk van ja, dat is maar een deel van de problematiek waar we het nu over hebben. En ik mis, gelet op de avonden, een aantal beslispunten. We hadden het bij het vaststellen van het verslag al een klein beetje over de gevoelens uitspreken en dat had ik graag als beslispunt er willen toevoegen ik wil hier graag mijn gevoelens over uiten. Vorige maand heb ik nog gezegd dat ik dat moeilijk vind maar bij deze moet ik me een beetje inhouden want ik heb er helemaal geen moeite mee om mijn gevoelens hier te uiten want ik voel mij eigenlijk een beetje in de hoek gedreven door een bouwondernemer met goeie plannen. Een bouwondernemer die merkt dat de gemeente Stadskanaal met een probleem zit, de brandweerkazerne, hoe gaan we dat ding ARBO technisch voor elkaar krijgen en een beetje toekomst vast en zegt; ik heb een leuk pand op het oog die kan ik verwerven en dat pand van u wil ik kopen. Nou dat hebben we dus gezien. Deze ondernemer heeft dus blijkbaar totaal geen enkele euro beschikbaar om het pand te kopen die die ons wil verhuren, laat staan onze ouwe brandweerkazerne over te nemen. En daarmee hebben wij een behoorlijk probleem want een van onze belangrijkste uitgangspunten van het raadsvoorstel van 11 maand geleden was, dat de oude brandweerkazerne teruggekocht zou worden en wij dus geen enkel financieel risico zouden lopen op dat oude gebouw. Dat gaat nu dus niet door en nu moeten wij dat oude gebouw gaan verhuren. Ja, wat moet je dan daar over zeggen? Want zoals ik zeg, ik voel mij in de hoek staan want ik heb geen keus, want willen wij onze brandweer op een goeie manier huisvesten, willen we de kazerne toekomst vast maken, willen we ook gewoon aan de ARBO eisen voldoen dan hebben wij in die elf maanden nu, nou we zijn geen stap verder, maar daar moet wel wat gebeuren, dus op voorhand zal ik u zeggen burgemeester, deze fractie van de PvdA zal niet de verhuizing van de brandweer tegen houden, maar wij doen dat wel met heel veel tegenzin, niet voor de brandweer maar wel voor de bouwondernemer Simon Benus BV, wij zijn er een beetje klaar mee dat er op deze manier met voorstellen wordt --- En ik vind ook dat ik eigenlijk in deze zaal misschien dit soort dingen niet moet uitspreken naar een ondernemer maar wat ons betreft was dit eens en nooit weer. En ik hoop ook dat u dat heel duidelijk over gaat brengen, die toezegging zou ik graag van u willen. Dus wat ons betreft het belang van de brandweer staat voorop en die verhuizing gaat wat ons betreft dus ook door en aandacht blijft wel dat we nu een nieuwe verhuurder hebben van het pand, Krans. Nee goed, eerst doe je zaken met iemand die van bouwen verstand heeft en nu doen we zaken met iemand die van slopen verstand heeft dus ik hoop wel dat we daar wel op een goede manier mee in gesprek zijn. Ik denk dat ik het daarbij laat nadat ik nog de vraag heb gesteld; een van andere voorwaarden is dat de ambulance dienst mee gaat in de verhuizing ik lees in het stuk dat ze dat ook gaan doen. Vorig jaar las ik in een stuk dat we iets zouden verkopen maar dat ging niet door ik wil graag een herbevestiging dat nu alle seinen op groen staan en dat dat, dat die verhuizing ook heel snel aanstaande is dat we dat dit jaar nog mogen meemaken. En die bankgarantie, ja dat is voor ons een vereiste. Dank u wel.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Kanter. Dan het woord aan meneer Plieger van het CDA.
  • 1:29 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, vorig jaar in april is hier een plan gepresenteerd voor de verplaatsing van de brandweerkazerne inclusief de verplaatsing van de ambulance verzorg die daaraan gekoppeld was. Inhoudelijke argumenten van toen, ja daar staan wij nog steeds achter. Voorzitter wij snappen dat de verkoop van het pand, we begrijpen dat de verkoop van het pand dat dat moeizaam gaat. Maar als het gaat om het alternatief wat u nu voorstelt, geen verzekerde verkoop op dit moment maar wel een verzekerde verhuur van het pand aan de Steenhouwer voor de komende drie jaren, dan brengt u extra risico’s in de verplaatsing van de kazerne en de ambulance verzorg aan en dan vooral als het gaat om de kazerne natuurlijk. Geen verkoop nu maar verzekerde verhuur voor drie jaar voorzitter, wat ons betreft moet dit langer als de verkoop niet kan plaats vinden. Dan nog daarbij voorzitter als laatste opmerking over, als het gaat om de informatie die wij bij het raadsvoorstel krijgen, ja, vinden we deze eigenlijk wel redelijk mager als het gaat om welke constructie er nu precies, waar precies voor is gekozen, dat was wel even wat puzzelen voor deze en gene. Hierbij wouden we het laten, eerste termijn.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:45 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we kunnen hier heel lang over praten, het verdiend geen schoonheidsprijs, laat dat duidelijk zijn. Vorig jaar hebben we uitvoerig gesproken over het verplaatsen van de brandweerkazerne. We staan nog steeds achter de toen genoemde argumenten. We constateren echter dat het ons economisch niet mee zit, we nemen als gemeente nu een behoorlijk risico. De CU vindt het belangrijk dat de vrijwilligers goed uitgerust en gehuisvest worden om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Nu de regionalisering van de brandweer aanstaande is lijkt het ons wenselijk om de plannen te realiseren om ook toekomst-proof te zijn. We zijn ons bewust van de financiële risico’s die we nemen als we instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Borgesius.
  • 3:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, dit stuk, we hebben daar natuurlijk ook in een ander comité over zitten te spreken. Ik vind eigenlijk voorzitter dat zeg maar nu nagenoeg uitsluitend de negatieve kanten een beetje belicht worden en dat we de positieve kanten misschien uit het oog verliezen. Sommigen mensen, en met name mevrouw Sterenborg zei dat ook, die juicht die verplaatsing wat betreft de brandweer toe. En natuurlijk ook voor de VVD fractie is het denk ik teleurstellend om te moeten vaststellen dat het oorspronkelijke pand, om de oude kazerne, te kunnen verkopen dat is een teleurstelling. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Anderzijds wat de plannen nu ligt om het pand voor een periode tegen een vaste prijs gedurende een drietal jaren te gaan verkopen, verhuren, sorry, neemt u mij niet kwalijk. Als je dat bedrag gaat verkapitaliseren, dan denk ik dat het nagenoeg onmogelijk is om tegen dat verkapitaliseerd bedrag het oude pand waar de brandweer nu is gevestigd om dat tegen een dergelijke waarde überhaupt, in deze tijd, te verkopen. Wanneer wij dat tegen een driejarig vast contract gaan verhuren hebben we natuurlijk ook nog drie jaren de tijd om gedeeltelijk op dit pand af te schrijven, die we anders niet hadden, als we nu zouden verkopen, en dat weten we denk ik met zijn allen zoals we hier zitten, zouden we denk ik ook het boekverlies op het pand moeten incasseren. En het is misschien wel uitstel van executie, wat betreft dan het boekverlies, dat staat in de toekomst geschreven. Anderzijds krijgen we de komende drie jaar wel die gegarandeerde huuropbrengst, dat is punt één. Punt twee, als wij zouden zeggen, en ik denk niet dat het gaat gebeuren, ik denk dat wel een meerderheid van de raad zal zeggen we scharen ons achter het voorstel. Maar dan moeten we ook realiseren dat we in het huidige oude pand, als wij willen voldoen aan de voorzieningen, waar wij denk ik met zijn allen achterstaan, dat we toch in dit pand om en nabij de tweehonderdvijftigduizend euri moeten investeren. Dat gaan we dus nu niet doen. En wij hebben bij de behandeling van dit stuk, voordat anderen ons dat misschien, ik wil niet zeggen gaan verwijten, maar misschien de opmerking gaan maken, dat wij toen gezegd hebben, het verdiend niet de schoonheidsprijs, dat hebben wij als fractie toen gezegd maar dat had op een ander vlak betrekking, en hier niet op, dat lag op een heel ander vlak. Dus wat dat betreft voorzitter, teleurstellend om te moeten vaststellen, dat we het pand nu niet kunnen verkopen. Maar we denken toch, ook in het kader van de regionalisering, en ook in het kader wat in de toekomst mogelijkerwijze staat te gebeuren voor wat betreft het hebben van faciliteiten voor kunnen overnachten van de vrijwilligers omdat we toch ook kijkend naar de toekomst moeilijkheden zien in aanrijtijden van onze, laat ik maar zeggen geweldige vrijwilligers, gaan wij toch van harte akkoord met dit voorstel.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan meneer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 0:58 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, dit stuk, we hebben daar natuurlijk ook in een ander comité over zitten te spreken. Ik vind eigenlijk voorzitter dat zeg maar nu nagenoeg uitsluitend de negatieve kanten een beetje belicht worden en dat we de positieve kanten misschien uit het oog verliezen. Sommigen mensen, en met name mevrouw Sterenborg zei dat ook, die juicht die verplaatsing wat betreft de brandweer toe. En natuurlijk ook voor de VVD fractie is het denk ik teleurstellend om te moeten vaststellen dat het oorspronkelijke pand, om de oude kazerne, te kunnen verkopen dat is een teleurstelling. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Anderzijds wat de plannen nu ligt om het pand voor een periode tegen een vaste prijs gedurende een drietal jaren te gaan verkopen, verhuren, sorry, neemt u mij niet kwalijk. Als je dat bedrag gaat verkapitaliseren, dan denk ik dat het nagenoeg onmogelijk is om tegen dat verkapitaliseerd bedrag het oude pand waar de brandweer nu is gevestigd om dat tegen een dergelijke waarde überhaupt, in deze tijd, te verkopen. Wanneer wij dat tegen een driejarig vast contract gaan verhuren hebben we natuurlijk ook nog drie jaren de tijd om gedeeltelijk op dit pand af te schrijven, die we anders niet hadden, als we nu zouden verkopen, en dat weten we denk ik met zijn allen zoals we hier zitten, zouden we denk ik ook het boekverlies op het pand moeten incasseren. En het is misschien wel uitstel van executie, wat betreft dan het boekverlies, dat staat in de toekomst geschreven. Anderzijds krijgen we de komende drie jaar wel die gegarandeerde huuropbrengst, dat is punt één. Punt twee, als wij zouden zeggen, en ik denk niet dat het gaat gebeuren, ik denk dat wel een meerderheid van de raad zal zeggen we scharen ons achter het voorstel. Maar dan moeten we ook realiseren dat we in het huidige oude pand, als wij willen voldoen aan de voorzieningen, waar wij denk ik met zijn allen achterstaan, dat we toch in dit pand om en nabij de tweehonderdvijftigduizend euri moeten investeren. Dat gaan we dus nu niet doen. En wij hebben bij de behandeling van dit stuk, voordat anderen ons dat misschien, ik wil niet zeggen gaan verwijten, maar misschien de opmerking gaan maken, dat wij toen gezegd hebben, het verdiend niet de schoonheidsprijs, dat hebben wij als fractie toen gezegd maar dat had op een ander vlak betrekking, en hier niet op, dat lag op een heel ander vlak. Dus wat dat betreft voorzitter, teleurstellend om te moeten vaststellen, dat we het pand nu niet kunnen verkopen. Maar we denken toch, ook in het kader van de regionalisering, en ook in het kader wat in de toekomst mogelijkerwijze staat te gebeuren voor wat betreft het hebben van faciliteiten voor kunnen overnachten van de vrijwilligers omdat we toch ook kijkend naar de toekomst moeilijkheden zien in aanrijtijden van onze, laat ik maar zeggen geweldige vrijwilligers, gaan wij toch van harte akkoord met dit voorstel.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Gellin. Meneer Pals van D'66.
  • 2:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter D’66 wil graag, en daar blijven we nog steeds achter staan, dat we helemaal nieuwbouw voor de brandweer. En waarom, en dat zou mogelijk zijn om de volgende reden. Want de starthuur van dat nieuwe pand, voor de Veenstraat, is 134.500 euro per jaar, voor 1900m2. En wij gaan een uniek contract in deze tijd aan van 15 jaar, wat echt uniek is in de wereld van vastgoed in deze tijd van het jaar, want iedereen redeneert niet langer dan twee, drie jaar. Dus als je die 15 jaar huurcontract, als je dat verkapitaliseerd en je gaat uit van een vierprocents huurverhoging per jaar, want dat komt er ook nog steeds bij, dan hebben we aan het eind van het jaar, vijftien jaar lang, dan hebben we aan het eind van het jaar ongeveer 2 miljoen zevenhonderd drieëndertig, ik heb het precies uitgerekend, 2 miljoen zevenhonderd drieëndertig honderdvijftigduizend euro betaald voor dat hele pand terwijl het nog niet van ons is, want het blijft hoe dan ook een huur pand. In de vastgoed is het natuurlijk zo, dan creëer je een waarde van 2,7 miljoen, even ronde getallen, en we vinden dat toch een getal wat het echt waard moet zijn om opnieuw te onderzoeken om te kijken van wat kun je daarvoor in deze mooie gemeente realiseren voor de brandweer. En ik denk dat dat nu ook kan omdat het speelveld zich gewijzigd heeft omdat de argumenten van toen en dat was een heel belangrijk argument om dat oude pand te laten overnemen door de aannemer dat ie dat gewoon niet na kan komen en wij daar een groot risico in lopen. Maar dit zeggende en dit even opgemerkt te hebben dat wij een enorme vertegenwoordig, dat wij een enorm kapitaal gaan verkapitaliseren, 15 jaar huur, zou toch ons voorstel zijn als dat nieuwbouw geen optie zijn dan zou ik toch zeggen van dan moeten we toch nog iets naar de aannemer toe eisen en willen. En wat wij dan zouden willen is dan ook dat Benus dan ook zolang wij het pand huren voor 15 jaar, dat hij ook een 15 jarig huurcontract afgeeft voor het oude pand, want ik bedoel het kan niet zo zijn dat de aannemer zo gauw het pand er is af en de gemeente heeft plaatsgenomen in dat nieuwe pand dat hij het op de markt aanbied en het verkapitaliseerd en de winst ertussen uit haalt en wij blijven met een mager huur contract zitten. Dus dat zou ons voorstel zijn dat wij hem eigenlijk binden aan het pand, dat hij ook niet het pand mag verkopen zolang het oude pand niet is verkocht of niet een goeie bestemming voor is waardoor we geen risico’s lopen. Dit is mijn bijdrage.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Hekking van de SP.
  • 0:08 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Alles is in principe al gezegd wat gezegd dient te worden. Ook de SP is niet van zin om de brandweer dwars te zitten, moeilijk te zitten, het college dwars te liggen, dat is zeker niet de bedoeling. Maar het verhaal wat meneer Pals afstak is toch een verhaal wat het overdenken waard is denk ik , ik denk dat we er toch eens met zijn allen over moeten gaan denken en natuurlijk schaart ook de SP zich achter het verhaal van de heer Kanter. Het is erg betreurenswaardig zoals het nu allemaal gelopen is en ik ben zo ontzettend bang dat het wederom de gemeente is die met de grote kosten en de vele schades zal blijven zitten als het hele verhaal straks rond komt. Maar nog maals wij houden het niet tegen, dus wij keuren ook dit plan in principe wel goed. Dank u wel.
  • 0:21 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Hekking. Dan wil ik graag nu het woord geven aan de portefeuillehouder. Even...vijf minuten? Ok. Tien minuten.
  • 0:14 pauze
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok. We gaan verder met agendapunt 14, het woord is aan de portefeuillehouder.
  • 8:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Voordat ik op een aantal vragen opmerkingen in ga voorzitter wil ik graag even terug waarom wij vorig jaar op 23 april hebben ingestemd met de verplaatsing van de brandweer van de Steenhouwer naar de Veenstraat. Dat was vooral geredeneerd vanuit een particulier initiatief wat ons aangeboden werd om te komen tot die verplaatsing en dan tot een situatie waarin we in de toekomst zouden kunnen huren en niet zelf zouden hoeven investeren, maar dat was vooral gericht op het feit dat we wisten dat de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014 aanstaande was. En wat we toen, en velen van u hebben dat, velen argumenten genoemd sommige argumenten sterker als de andere maar ging het vooral om het belang om te zorgen dat we een adequate huisvesting organiseerden voor onze brandweer. Onze brandweer die we nu samen met de gemeente Vlagtwedde nog binnen de regeling RBZG hebben, maar die per 1 januari 2014 overgaat naar de regio. En toen onderschreef u met zijn allen het belang om dat mogelijk te maken, die adequate huisvesting, omdat de Veenstraat door de ver- nieuwbouw mogelijkheden zou kunnen geven tot in de toekomst mogelijk kan saneren, het overnachten op het moment dat je vanuit de huidige woon- en werkplaatsen niet zo makkelijk meer vrijwilligers bij de brandweer kunt krijgen maar die misschien doordat instrument op termijn beter gerealiseerd zouden kunnen worden. Maar we hebben ook heel veel argumenten opgenoemd over de routing van de brandweer en de ambulance, een remise die voldoet aan de hedendaagse materielen die eventueel ruimte bied voor tankwagens als we in plaats van watertankwagens die meer vierkante meters bood die voldeed aan eindelijk aan de ARBO vereisten die we eigenlijk vanaf 2008 steeds een beetje vooruit geschoven hebben omdat we ons bewust waren dat we anders een investering van om en nabij tweehonderdvijftigduizend euro zouden doen in het huidige pand de Steenhouwer. En we hebben toen gezegd; dat doen we omdat we zekerheid krijgen vastgelegd in een intentie overeenkomst dat het huidige pand afgenomen zou worden. Daarbij zouden we een boekverlies lijden dat waren we ons bewust maar we zeiden dan hebben we in ieder geval duidelijkheid en weten we exact wat onze lasten in de toekomst gaan zijn. Op zich dacht ik een prachtig situatie om vanuit het laatste jaar van het RBZG het 40-jarig jubileum jaar deze brandweerorganisatie waar u allen uw respect voor uitspreekt en die staat voor onze brandveiligheid een adequate huisvesting mee te geven. En ja, dan constateer ik net als meneer Kanter van de PvdA, dat we teleurgesteld zijn, teleurgesteld zijn omdat we die harde eis van verkoop van de Steenhouwer bij het doorgaan van de verplaatsing naar de Veenstraat niet kunnen realiseren. Wij hebben daar meer als een jaar over gesproken met diverse vastgoed investeerders ook met de ondernemer die de intentie overeenkomst heeft gesloten en we hebben geconcludeerd dat we gezien de economische situatie waar we op dit moment in verkeren niet voor mekaar krijgen om het pand te verkopen. We hebben toen als college de afweging gemaakt van moeten we dat risico als we alternatieven zoeken eventueel afwegen tegen de voordelen van de verplaatsing naar de Veenstraat, daar hebben we oplossingen voor gezocht en we hebben in deze tijd niet anders kunnen constateren dat we met één pijnpunt bleven zitten, namelijk dat we er niet meer uit konden halen dan een drie jarig huur contract, wel met een vast huurbedrag, en dat inderdaad onze boekwaarde nog enigszins laat dalen, daarvoor worden bankgaranties gesteld, maar dat zou het risico kunnen betekenen als het na drie jaar gekapt wordt dat we de Steenhouwer leeg hebben staan. Naar onze mening is het als dat geval zich voor zou doen is er nog altijd een pand op een zichtlocatie waarvan de boekwaarde ondertussen dichterbij de laatste taxatie waardes komt, wat ze dan ook waard zijn in deze tijd, willen we dat afwegen en willen we daar eventueel voor gaan. Daar hebben we deze vereisten in deze constructie drie jarige verhuur, bankgarantie voor het totale bedrag van drie jaar huur, hebben we gezegd daar gaan we mee akkoord. Betekend inderdaad dat je in de drie jaar dat risico kan lopen. Maar aan de andere kant zou dat risico ook weggenomen kunnen worden op het moment dat na drie jaar het pand wel afgenomen zou worden, het recht va eerste koop wordt in het huurcontract ook opgenomen, alleen wel tegenover een door ons vast te stellen verkoopprijs, c.q. dat de verhuursituatie langer door zou lopen als drie jaar en dat zou betekenen dat in ieder geval de daling van de boekwaarde, de afschrijving die we doen, voor een gedeelte in ieder geval door de huur nog worden waargemaakt. Is dit het ideale plaatje? Nee. Dat was het vorig jaar. Is het de beste secondhand oplossing? Ja. Dat is ie. Want alle argumenten die we noemden en waar we vorig jaar voor stonden dat we mee wouden geven in een tijd waarin de regionalisering op ons af komt en wij straks niet meer kunnen zeggen dat we daar honderd procent grip op hebben, kunnen we nu zorgen dat in ieder geval de toekomst qua mogelijkheden, qua extra mogelijkheden in de toekomst, voor onze brandweer organisatie gewaarborgd is. Dus in die zin ben ik dankbaar voor de opmerkingen van de heer Borgesius over dat we ook de positieve kanten moeten benoemen. Ik denk dat ik ze genoemd heb en we kiezen voor een accommodatie die het waard is om in te investeren. Althans te investeren, wij doen de investering niet dat doet een particulier initiatiefnemer, wij huren we hebben zicht op de huurlasten, we weten wat het betekend en we vertimmeren niet nog eens een keer tweeënhalve ton in een pand waarvan wij vorig jaar in april al zeiden; als we dat doen dan staan we op slot voor de toekomst. Want de bestemming en het bouwvlak en de oppervlaktes geven geen ruimte om al die argumenten om er wel mee akkoord te gaan en wat we vorig jaar hebben gedaan die zijn in het oude pand niet mogelijk. Dus in die zin hebben we risico? Ja. Is het het risico waard? Ja. En ik ben eigenlijk blij met de tendens die ik hoor in de beantwoordingen, in de vragen en opmerkingen die geplaatst wordt, dat u diezelfde overtuiging heeft. Hadden we dan nu nog een keer moeten kiezen voor een gekapitaliseerde waarde een nieuwbouw voor 2,7 miljoen zoals meneer Pals dat voorrekent en dan denk ik dat is, en u noemt een verhuur termijn van 15 jaar uniek, volgens mij is die niet zo uniek als je hem tegen over een investering zet want ik geloof ook niet dat wij in een gebouw zouden investeren van 2,7 miljoen met een huurder die dan misschien 2 of 3 jaar zit wat u vandaag de dag normaal noemt, dus is dat zoveel interessanter? Naar mijn mening niet. Want u vergeet even dat over die 2,7 miljoen kapitaalslasten betaald moeten worden, de exploitatie verzekerd moet worden van de investering die je hebt gedaan en die moet je er ook wel even bij durven te betrekken om een cijfervergelijk te maken. Dus volgens mij voorzitter een kans niet in de ideale situatie zoals vorig jaar gedacht maar wel voldoende afgewogen om ondanks de teleurstelling die we daar bij voelen in ieder geval de meerwaarde te creëren voor de brandweerorganisatie. Volgens mij heb ik daar voldoende mee gezegd.
  • 0:19 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Kanter, meneer Plieger, meneer Pals en meneer Gelling. Dan wou ik beginnen met meneer Kanter.
  • 0:42 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel. Nou in de eerste termijn heb ik mijn gevoelens geuit, heb ik ook aangegeven dat namens mijn fractie wij akkoord met het voorstel zoals dat er ligt. Meneer Borgesius deed nog even appel van laten we ook nog even de goede dingen bekijken, nou de goeie dingen staan hier voldoende in dit voorstel en dat was natuurlijk ook de reden waarom wij vorig jaar ook akkoord zijn gegaan. Daarnaast zit denk ik het grootste kapitaal voor een belangrijk deel nu op de tribune en ik denk ook dat wij er voor moeten zorgen dat wij ook in dat laatste jaar van het RBZG de opening mee moeten maken. En daar wil ik graag een toezegging op.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Plieger van het CDA.
  • 0:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Op één vraag, dat was de drie jaar verlengen, heb ik geen antwoord eigenlijk gehoord. Maar misschien kunt u daar nog eens duidelijk in zijn. En ten tweede, u zegt zo in het laatste jaar van het RBZG, wat vaker genoemd is, hebben wij daar nog zeggingskracht over bepaalde zaken. Ziet u beperkingen als wij nu niet positief zouden beslissen? Voor de toekomst mogelijk voor de brandweer.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 0:38 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Vraag is met betrekking tot het pand aan de Steenhouwer, is er voor nu een meer langdurige huurperiode overwogen en daarbij het klinkt natuurlijk mooi het in je eigen hand hebben van de verkoop van een pand op een zichtlocatie, maar verkoop behoort nu niet tot de mogelijkheden en ik kan niet in de toekomst kijken en met mij anderen ook niet. Maar over een aantal jaren zijn de mogelijkheden voor de verkoop wellicht ook niet aanwezig. In onze ogen zijn wij dan als gemeente vooral de partij die op dit moment de meeste risico’s draagt, en daar hebben we toch wel moeite mee.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals van D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, u zei in uw betoog, over het vijftien jarig huurtermijn dat u dat een heel mooi huurtermijn vindt, ik, neemt u van mij aan, maar goed daar verschillen we toch van mening, dat dat een dijk van een contract is in deze tijd waar iedere vastgoedbelegger eigenlijk van droomt en dat twee drie jaar op dit moment heel, heel, heel normaal is en als je het voor een jaar wilt dan willen ze voor een jaar. En ik denk dat er heel veel turnkeyprojecten waar we in deze tijd ook over spreken en de brandweerkazerne dat graag willen, maar goed..
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar meneer Pals, wwet u waar ik van droom.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Kanter.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dat dit jaar de brandweer naar het nieuwe gebouw gaat en daar minimaal 15 jaar zit.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja en ik heb ervan gedroomt dat de brandweer een nieuw pand krijgt, ik denk dat dat helemaal brand, dus wat dat betreft..
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, misschien was die droom dan nog wel mooier
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk dat die droom voor de brandweer natuurlijk nog veel mooier is, maar goed. Maar dat ter zijde, wat wij, en dat is ook een beetje in het verlengde wat meneer Plieger heeft opgemerkt, is toch, en daar heb ik niet echt een goed antwoord op, hoe houden wij de firma Benus, hoe houden wij die betrokken bij het pand, bij het nieuwbouwpand, want we hebben gezegd het moet wel zo zijn zolang dat oude pand niet verkocht is, vind ik dat de investeerder die ons verleden jaar heeft toegezegd dat dat pand zou worden gekocht en die nu zegt dat pand wordt niet gekocht en die ons dan drie jarig huurtermijn garantie afgeeft, dan zeg ik van hou die investeerder nu even vast totdat alles duidelijk is en dan denk ik van als wij een 15 jarig huurcontract afsluiten dan vind ik ook dat de firma Benus heel lang verbonden moet blijven aan dat leegstaande pand totdat daar een goede oplossing voor is.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Pals. De portefeuillehouder.
  • 6:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter. Als u mij toestaat ga ik in omgekeerde volgorde langs de opmerkingen. Meneer Pals die maakt een opmerking over een vastgoedbelegger, en u hebt wat mij betreft helemaal gelijk, want u zegt belegger, en over het algemeen zijn dat degenen, vastgoedeigenaren die leegstaande panden aankopen. En in deze tijd inderdaad heel erg genegen zijn om ze misschien voor twee of drie jaar te verhuren om hun exploitatie lasten in ieder geval kostendekkend te maken. Dat is niet helemaal vergelijkbaar met een vastgoedeigenaar die investeert en die opdracht geeft tot de vernieuwbouw en daar zijn rendementen uit wil halen. Want waarom zou die anders willen vernieuwbouwen in dit geval, dat is de keerzijde van het feit dat op een gegeven moment dat er geïnvesteerd moet worden en waarom die een langdurig huurcontract van de gemeente heeft gevraagd voor de nieuwe brandweerkazerne. Dat is volgens mij een iets ander gegeven dan nu een leegstaand onroerend goed pand aan te kopen. Ik wil niet in uw droom treden meneer Pals, in die zin, alleen wij weten ook dat we met dit gegeven gewerkt hebben, een jaar lang, dit aan het particulier hè , we noemden het vanavond een mooie PPS constructie, geanticipeerd hebben op het feit dat wij als gemeente zelf niet hoefden te investeren omdat ons beleid is dat we liever gemeentelijke accommodaties afstoten dan er nieuwe bij te creëren. Die kans hebben we uit onderhandeld en als u goed geïnformeerd bent dan weet u dat dat de vastgoedinvesteerder voor de Veenstraat niet het door u genoemde bouwbedrijf is. Dus ik kan niet een goeie investeerder voor dat gebouw koppelen aan de verhuur van de Steenhouwer. Was dat maar waar geweest, maar dat is gewoon feitelijk niet zo. Dus dat kan ik niet verbinden. We hebben er drie jaar uitgesleept, met drie jaar bankgarantie voor de huurpenningen van die drie jaar. Ik ontken niet dat er een risico blijft, maar ik wil net zo goed inschatten dat het ook vijftig procent kans zou kunnen zijn dat je toch tot verkoop overgaat, tegen een dan acceptabele prijs, dat wegen we af cq dat er in het kader van de huurbescherming langer door gehuurd wordt en daarmee de boekwaarde van de Steenhouwer verder daalt. In ieder geval verhoog ik hem niet met tweeënhalve ton en staan dan toch voor de toekomst op slot. Nou dat is een afweging die je maakt waarvan ik denk van als we voor de Steenhouwer zouden blijven kiezen dan hebben we zoveel beperkingen voor de toekomst want we weten dat we daar al het materieel wat er nu is en in de toekomst mogelijk is niet op kunnen slaan, dat we er in principe het bouwvlak niet kunnen vergroten ook vanwege de LPG installaties in de omgeving, dat kent u allemaal vanuit het raadsvoorstel vanuit april vorig jaar. We kunnen daar eigenlijk niet voldoen aan de ARBO eisen tenzij we alleen die investering doen, maar we hebben geen oplossing voor, en eventueel kazerneren. Iets waarvan we vorige keer zeiden van dat is een belangrijk gegeven wat op termijn best eens op ons af zou kunnen komen om te zorgen dat je nog voldoende vrijwilligers kunt vinden die niet voldoen aan de opkomsttijden ten opzichte van hun woon- of werkfunctie, maar dat alleen nog zou kunnen door kazerneren op de kazernes. Gaat dat gebeuren? In welke periode? Ik weet het niet. Maar ik zou nu graag tegen vaste lasten wat ik kan overzien en waar we ook in oktober met de begroting van het RBZG mee akkoord zijn gegaan, zou ik die mogelijkheden nu graag open willen laten zodat we als het ware, daar komt het woord weer we gebruiken het vaker, maar een toekomstproofe huisvesting meegeven aan onze brandweer. Van waaruit zeg maar voldoende mogelijkheden bestaan om snel en adequaat te reageren om daarmee een stukje brandveiligheid aan onze inwoners, zeg maar zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Waarin opleiding eventueel voor een deel in huis kunnen plaats vinden, waarin de locatie en de omgeving van het pand voldoende mogelijkheden biedt om zonder problemen met blokkades van remise deuren of niet, gewoon oefeningen te kunnen doen en dan denk ik dat is iets voor een organisatie waarin vele mensen jaren lang, ik heb onlangs weer een lintje uit mogen reiken voor iemand die 20 jaar bij de brandweer had gezeten en dan denk ik met die investering tegen een geringe vergoeding, met zoveel opleidingsvereisten, die steeds wettelijk toenemen, ik vind dat wij gewoon verplicht zijn aan onze brandweerorganisatie om hun gewoon ook een goede adequate huisvesting voor de toekomst in de regio mee te geven. Hebben wij via de regio grip? Ja, we hebben altijd grip. Uiteindelijk is straks het , de regio’s zijn de 23 gemeenten of hoeveel er ook over blijven. Maar dat zal anders beredeneerd worden dan als je dat als gemeente zelfstandig nu kunt doen. En ik denk op een gegeven moment regionalisering per 1 januari 2014, je moet nu een go or no go durven uitspreken, want nieuwbouw krijgen we niet meer op die tijd voor mekaar, opties kunnen we verliezen en dan moeten we investeren in het huidige pand waarvan we een paar jaar overtuigd zijn geweest dat het eigenlijk niet de juiste investering in het juiste pand was. Dus in die zin ben ik ervan overtuigd dat tegen de iets hogere laten die wij in oktober al hebben geaccepteerd dat we een goede keuze zouden maken. We hebben overwogen meer te vragen als die drie jaar, hebben we er niet uitgesleept de huurbescherming zou dat af kunnen dwingen, dus als de onderhuurder die er in zit er goed voor is gaat het langer door en dat komt ons in de boekwaarde ten goede. Dus het is overwogen meneer Gelling en kan ik garantie zelf geven voor over drie jaar? Heb ik een glazen bol om in te kunnen schatten of de woningmarkt en de bedrijven vastgoedmarkt dan beter verloopt als nu? Nee, dat kan ik niet, dat kan ik ook niet beloven, ik dacht ik het risico in voldoende mate heb aangegeven, maar ook aangegeven dat het risico misschien niet bewaarheid wordt, want die kans is net zo groot. En willen we hem graag in het laatste jaar, in het jubileumjaar, van het RBZG openen, Ik bouw hem niet meneer Kanter, dus ook dat kan ik niet garanderen. Maar er lijkt mij geen mooiere weg om daarmee 2013 af te sluiten en het over te dragen aan de regio en recht te doen aan het kapitaal, zoals u het noemde, wat op de tribune zit. Dank u wel.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, voldoende beantwoord?
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Niet aan de portefeuillehouder maar ik wou vragen om een schorsing.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan schorsen we de vergadering. Voor hoeveel minuten?
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   10 minuten?
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   10 minuten... Dan schorsen we de vergadering voor 5 minuten.
  • 0:15 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dames en heren we gaan verder met agendapunt 14 en we zijn aangekomen bij de stemming over dit agendapunt. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen.
  • 0:20 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, ja... Naar aanleiding van de schorsing hebben wij met elkaar even gepraat en inderdaad daar.... begrijpt u. Maar deze schorsing was ook even om even ruggespraak te houden en als de heer.... als de voorzitter nu vraagt om een stemverklaring zou ik dat wel willen doen.
  • 0:6 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, onze fractie wil ook graag een stemverklaring afgeven.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze fractie wil ook een stemverklaring afleggen.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, meneer Plieger ga uw gang.
  • 0:32 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter wij hebben het een en ander aangehoord, u hebt ook onze vragen gehoord. Wij hebben moeite met de financiële risico’s, maar, en daar komt al direct het maar achteraan, wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze brandweer in de toekomst goed gehuisvest is. Daar de toekomst mee vooruit kan en wij hebben dan ook besloten om voor te stemmen het voorstel, voor het voorstel te stemmen wat er nu ligt.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 0:11 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter, ook ik zal het kort houden. Met het oog op de brandweer die wij een nieuw pand gunnen want dat verdienen ze. Stemmen wij, met toch wel een nare bijsmaak, in met het voorstel.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals van D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, zoals de zaak gebracht en zoals de zaken ervoor staan, stemmen wij net als de eerste keer tegen dit plan omdat wij nog steeds vinden het is te eenzijdig aangevlogen, we hebben steeds maar één aannemer gehoord die meedingt in het hele plan en dat is voor ons een argumentatie om tegen te blijven stemmen.
  • 0:27 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Pals. Als ik zo snel even de stemmen tel dan is alleen D'66 is tegen het voorstel en de rest is voor dit voorstel, zodat dit voorstel is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]. Dan geef ik nu de voorzittershamer weer over aan de echte voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. U vervangt mij iedere keer uitstekend dus wat dat aangaat op een gegeven moment gaat dat goed.
 • 15 Evaluatie wijkgericht werken
  • 15. Evaluatie wijkgericht werken (50,59 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het laatste agendapunt voor vanavond en dat is het punt wat veranderd is van evaluatie zonder debat naar een evaluatie met debat. Mag ik vragen wie over het laatste agendapunt het woord wenst te voeren. Meneer Dijkstra, oh ja één na laatste die motie heb ik ook nog, klopt, dank je wel. Meneer Dijkstra CU, mevrouw Kroom PvdA, mevrouw Brongers CDA. Niemand vergeten nu? Mevrouw Kroom PvdA.
  • 3:59 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. We zijn tevreden dat we dit agendapunt dat het agendapunt is gewijzigd in besluitvorming met debat. Toen in maart 2012 door de raad gevraagd werd de werkwijze zoals omschreven in de nota wijkgericht werken in de organisatie na een half jaar of na een jaar te evalueren, hadden wij daar natuurlijk een bepaald beeld bij. De gemeente, wijkraden en professionals zou een spiegel worden voorgehouden. Waaruit blijkt wat er goed gaat in de werkwijze en waar de verbeteringen mogelijk zijn. De evaluatienotie die nu voor ons ligt vinden wij echter op bepaalde punten onvoldoende ambitieus. En de inhoud roept op bepaalde punten ook vragen op. U stelt in de nota dat er inhoudelijk nog weinig valt te zeggen over de nieuwe manier van werken en dat bevreemd ons. Allereerst zijn we ruim een jaar verder en stelt en u stelt dat alleen voor de wijk Maarswold de kijk op de wijk gereed is en de wijkvisie in voorbereiding is. Dat verbaasd ons te meer omdat uw doestelling was, ook in 2012, Parkwijk en Vledderveen op de rol te hebben. En na het vaststellen van de visies voor Musselkanaal, Stadskanaal Noord en Alteveer zouden programma’s worden opgesteld. Deze ervaringen konden meegenomen worden in deze evaluatie. Resultaten van de enquête staan niet met zoveel woorden in deze nota vermeldt, wel staat er dat er gemiddeld alle vragen met een voldoende zijn beantwoord. Betekend dit dat alles is opgeteld en dan een voldoende wordt gescoord, dus optellen en dan delen door het aantal, en zo ja op welke vragen is er dan een onvoldoende gescoord. Wij willen heel graag van de portefeuille daar inhoudelijk wat over horen. We zijn verheugd dat het bestuurlijk overleg weer nieuw leven is ingeblazen en dat ook Stichting Welstad vanaf 2012 is aangeschoven. We lazen dat er tot nu toe drie overleggen hebben plaatsgevonden, acht u dat voldoende? Zeker nu deze gezien de nieuwe opbouw in dit, de opbouwfase in dit project. En dat Stichting Welstad ook aan het management overleg zal worden, zal deelnemen lijkt ons evident. Dan een ander punt. Vier van de twaalf wijkraden hebben het enquêteformulier niet geretourneerd. Kunt u ons nader toelichten welke reden hier aan ten grondslag ligt. Ook zijn wij benieuwd of u extra inspanningen heeft verricht om deze vier wijkraden ook nog over de streep te trekken. Tenslotte voorzitter, tientallen vrijwilligers spannen zich in voor hun wijk of dorp en er wordt jaarlijks een aanzienlijk bedrag besteed aan wijkgericht werken dat is een serieuze zaak, wij zijn daarom blij dat er nu reeds naar aanleiding van deze evaluatie, verschillende maatregelen worden genomen. Wij zien deze evaluatie nota echter als een begin. Wij vragen u duidelijke doelstellingen te formuleren en een planning af te geven om tenminste de primaire verbeterpunten zoals communicatie en inhoud geven aan de regierol van de gemeente te realiseren. Wij zien die graag voor de zomervakantie van u tegemoet. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:05 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter. Het wijkgericht werken is vanaf 2012 verder ontwikkeld zonder een project bureau. Alhoewel wij ons ook er bewust van zijn dat een jaar niet een al te lange periode is om een evaluatie te doen geeft de evaluatie toch bepaalde verbeter punten aan en dat is goed om te constateren. Er is ook een zekere mate, zo zien wij, van tevredenheid bij de diverse wijkraden. Maar dat laat ongelet dat er nog wel wat verbeterpunten zijn. Een kernpunt voor ons als CDA is wel de regierol van de gemeente en volgens mij is dat ook de vorige evaluatie aan de orde geweest, een duidelijke vertaling van wat hier nu precies mee wordt bedoelt vinden wij van wezenlijk belang. Zeker om aan te geven aan de wijkraden wat die dan in de samenwerking kunnen verwachten. Daarnaast zo hebben we kunnen lezen blijft de communicatie een verbeterpunt. Wij verwachten en hopen voorzitter dat de in te zetten acties en de volgende evaluatie positieve effecten laat zien. En dan tot slot, Welstad is toegetreden en het management overleg is ook al genoemd door mevrouw Kroom van de PvdA en nu wordt er samengewerkt met drie partners; Welstad, Lefier en BCM. En als verbeterpunt wordt genoemd het voortzetten van het bestuurlijk overleg en ik vroeg mij af of daar inhoudelijk ook nog verbeterpunten te halen zijn, want waar een nieuwe partner toetreed is dat ook even weer wennen en bepaalde zaken afstemmen. Daar horen wij graag antwoord op van het college.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan ga ik naar meneer Dijkstra CU.
  • 1:23 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De belangrijkste resultaten van de evaluatie worden zo samengevat dat de betekenis van gemeentelijke regie onvoldoende duidelijk is. Een ander punt, tijdige communicatie over plannen en projecten en vorm en inhoud geven aan de regierol die wij in de wijken hebben zijn de belangrijkste verbeterpunten die de evaluatie aangeeft. Bij het wijkgericht werken en welzijn nieuwe stijl verwacht u dat de inwoners beter voor elkaar gaan zorgen, meer redzaam worden. Er op af, integraal werken en de eigen kracht van de burger zijn ook de pijlers om het wijkgericht werken. Deze manier van werken wordt nu in Musselkanaal beproefd in een pilot. Wij vragen tot slot wanneer deze manier van werken zodanig is beproefd en deze pilot in Musselkanaal dat dit ook over de andere wijken kan worden uitgerold. Eén punt wil ik nog noemen, de reacties van de partners in de wijk zijn verwerkt in de notitie, vooral de geplande maatregelen geven ons toch wel goede hoop dat het wijkgericht werken wordt verbeterd in de toekomst. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Dijkstra. Het woord is aan de wethouder. Wethouder Bessembinders.
  • 7:29 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u wel. Kijk wij hebben het projectbureau wijkaanpak opgeheven, wij zijn zeg maar ruim een jaar geleden begonnen met een nieuwe werkwijze, wij hebben toen ook aangegeven die nieuwe werkwijze die zullen wij goed op moeten pakken. Wij hebben en dat staat ook wel in het verhaal van na één jaar of zelfs binnen één jaar evalueren dat is wel heel kort en dat hebben we ook wel ervaren bij de evaluatie ook in het overleg wat wij met de wijk, met de voorzitters van de wijkraden hebben gehad. Afijn, wij hebben gezegd wij hebben u dat beloofd en wij zullen met een evaluatie komen. Als PvdA fractie constateert van ja het is wel wat mager dan ben ik het daar mee eens, in die zin er is geen diepgaande analyse van wat heeft één jaar op deze manier werken nu opgeleverd. Aan de andere kant denk ik wij hebben samen met voorzitters van wijkraden met een aantal voorzitters die enquête opgesteld, wij hebben die uitgezet. U zegt wel vier van de twaalf hebben niet gereageerd, dat klopt. Wij hebben daar nog wel een herinnering achter aangestuurd ik kan u ook niet zeggen wie, want het is gewoon anoniem. Dus ik kon ook niet bellen van je hebt het vergeten, ik heb het wel geprobeerd maar dat lukte niet altijd. Dus dat hebben wij in die zin, kan ik u ook niet aangeven waarom niet. Als u zegt van hoe zit het nou met de scores dan hebt u een punt als u zegt wij zijn uitgegaan van gemiddelden en gemiddelden zeg maar op alle onderdelen wordt gemiddeld een voldoende gescoord. Tuurlijk zijn er uitschieters, maar die uitschieters die doen zich niet op alle vragen voor maar die doen zich met name op bepaalde vragen voor. En ik denk en dat heeft u ook wel uit het verhaal gelezen dat met name op het punt communicatie dat wij daar nog echt een verbeterslag kunnen maken. Nou moet ik wel zeggen ook in het overleg met de voorzitters van wijkraden hebben wij wel aangegeven van ja het is soms ook heel lastig om wijkraden heel vroeg te informeren omdat bepaalde plannen of bepaalde ideeën soms ook afhangen van onderhandelingen die wij met andere partners voeren. Niettemin hebben zij een punt wanner zij zeggen van probeer ons toch zo tijdig mogelijk te informeren en dat hebben wij ook toegezegd. U zegt van wij hebben afgelopen jaar hebben wij voor Stadskanaal Noord, Musselkanaal en Alteveer hebben wij wijkvisies vastgesteld en onderdeel van die wijkvisies zijn de programma’s en zijn de projectenagenda’s en ook dat hebben wij, heeft u gelezen in het verhaal, ook geëvalueerd met de betrokken wijken van wat is er gebeurd wat staat ons nog te doen e hoe zetten wij dat voort. Wij hebben inderdaad met de wijk Maarswold zijn we druk in de weer en waren wij van plan om een kijk op de wijk en een visie in 2012 af te ronden, dat is niet gelukt en dat zint mij aan de ene kant niet aan de andere kant hebben wij de wijk de ruimte willen geven om daar goed in mee te komen. Want de wijkraad heeft op een gegeven moment gezegd van wij willen helemaal mee in het proces maar wij willen ook zelf een enquête uitzetten in de wijk, wij willen er ook zelf goede munitie aandragen voor die kijk op de wijk. Daar hebben wij ruimte voor gegeven en op dit moment kan ik u zeggen loopt dat proces heel goed als het gaat om het overleg tussen wijkraad, gemeente, Lefier en BCM. Dus ik ben wel tevreden over het verloop van het proces maar aangezien ik nogal wat drammerig ben zint het mij eigenlijk niet, dat is ook niet onbekend, zint het mij eigenlijk niet dat wij nog niet verder zijn. Maar afijn het proces is in dit geval belangrijk. Als u zegt van ja geef nou eens aan wat ga je verder doen en kom daar nog eens een keer mee, ja ik aarzel daar een beetje, kijk wat er natuurlijk aan de hand is dat wijkgericht werken is een onderdeel van ons werk waar wij als college voor staan om daar mee aan de slag te gaan en om dat uit te voeren. Wij rapporteren daar over via de jaarrekening wij rapporteren daarover via de voorjaarsnota, via de najaarsnota als u dan zegt van ja en tussendoor hebben wij deze evaluatie gebracht. Maar ik hoop dat wij in het vervolg van het proces zodanig kunnen rapporteren dat wij dat doen in de reguliere rapportages die u hier op uw tafel krijgt en dat is al, zeg maar de eerstvolgende zal de voorjaarsnota en de jaarrekening zullen dat zijn waar u het nodige zult lezen over de stand van zaken op dat moment en hoe wij daar in verder gaan. Omdat verschillende fracties hebben gezegd van hoe zit dat nou exact met die regierol, tuurlijk hebben we daar wat discussie over, wij hebben gezegd ook ruim een jaar geleden van wij vinden dat wij als gemeente een bredere verantwoordelijkheid hebben dan de corporaties, dan een stichting Welstad, dan een politie, dan Zorggroep Meander wij staan voor het totaal. En die instanties die ik net noemde die zijn toch voor een bepaald onderdeel van de samenleving van belang. Dus wij willen eigenlijk het initiatief nemen, het initiatief nemen voor wijkvisies, voor evaluaties en dat soort zaken maar niet zonder die partners die ik net noemde. En dat geeft in die aanloopfase best even een bepaalde houding van hoe staan we nu samen met elkaar in het proces, dat bestuurlijk overleg dient ervoor om elkaar daar ook bij de hand te houden. U zegt dat is maar drie keer per jaar, of dat is nog maar drie keer geweest dat hebben we ook bewust afgesproken omdat we toch in een hele andere setting zitten, we hebben er wel voor gekozen om Welstad daarbij te laten aansluiten omdat dat toch wel een belangrijke partner is als het gaat om de hele sociale paragraaf in de verschillende programma’s van de wijkvisie. Dus die nieuwe partner die heeft het niet moeilijk om aan te schuiven en om mee te doen want dat is voor ons geen onbekende zeg ik tegen mevrouw Brongers van het CDA. Wat de CU aangaat van u brengt ineens het project gewoon doen, in deze discussie die hebben wij in dit verband hebben wij die niet op de een of andere manier mee geëvalueerd maakt uiteraard wel onderdeel uit van het hele wijkgericht werken maar die pilot die loopt op dit moment in Musselkanaal die is van start gegaan met de verschillende partners zoals u weet en zoals u daarover bent voorgelicht en die pilot die loopt nog gewoon door en uiteraard is het wel de bedoeling dat
  • 0:22 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja voorzitter, ik wou er nog even op reageren het punt van welzijn nieuwe stijl in het wijkgericht werken is natuurlijk wel elementair ook voor de voortgang van het werk in de andere wijken, dat geeft u zelf ook al aan, maar is er niet een termijn te bedenken dat u zegt van dan en dan is die pilot afgelopen want we moeten toch op een bepaald moment verder.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik kijk even naar mijn collega.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   U zegt het moet een jaar duren ofzo. Of he...
  • 0:01 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   De pilot loopt voor een periode van twee jaar en de pilot heeft ook een duidelijke link met de veranderingen in het sociale domein, de decentralisaties. Dus dat onderwerp komt ook vanzelf een keer terug. En op een goed moment lijkt het me ook heel verstandig dat u als raad wordt geïnformeerd, wat breedvoerig wordt geïnformeerd over de effecten dan de pilot en over de eventuele verdere implementatie over de wijk.
  • 0:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Dank u wel.
  • 0:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, ik denk..wat ik zopas aangaf, ook de rol van Welstad dat dat met name als je het hebt over de sociale paragraaf in het programma van de wijkvisie, dat daar met name ook het, de pilot gewoon doen of de pilot wel zijn nieuwe stijl een belangrijke rol vervult om daar invulling aan te geven. Dank u wel voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Zijn de opmerkingen en de vragen daarmee in voldoende mate beantwoord heeft u behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw Kroom PvdA, ga uw gang.
  • 0:48 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Even voor de goede orde. We willen niemand werk extra laten opleveren voor het geval dat dat over zou komen. Maar ik kan me wel indenken dat op het moment dat die evaluatie zo gedaan is dat je zoveel materiaal nu op je bureau hebt liggen dat mensen die dat bijgekregen werk doen dat die daar zo goed mee nu aan de gang kunnen gaan kan ik me ook voorstellen dat er ook nu makkelijk doelstellingen bepaald zouden worden en dat daar een deadline aan gesteld kon worden. Dus vandaar de opmerking. Maar als u zegt; mogelijkerwijze in de voorjaarsnota komt dat duidelijk weer naar voren dan kunnen wij ons daar heel goed in vinden. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder nog behoefte.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dat doen wij.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Geen behoefte aan een tweede termijn meneer Dijkstra, mevrouw Brongers. Mag ik daarmee voorstellen en concluderen dat u de evaluatie voor kennisgeving heeft aangenomen. [voorzitterkloopt met hamer] Aldus.
 • 16 Motie vreemd aan de orde.
  • 16. Motie zorg (143,96 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan het laatste, de motie vreemd aan de orde van de dag van de SP. Getekend exemplaar is reeds in ons bezit, hij staat bij u en voldoet aan de vereisten en is daarmee onderdeel. Meneer Hekking wilt u de strekking van uw motie naar voren brengen. Iedereen heeft hem onder agendapunt 16 op de i-pad staan.
  • 3:24 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. De motie zoals die nu voorligt is gecontroleerd, dubbel gecontroleerd, het is inderdaad dezelfde tekst die ik nu voorlees, is weer eens een verandering, zoals u weet maken wij als SP ons nogal zorgen over de zorg op dit moment in Nederland. De ontwikkelingen daaromheen en dat houdt in dat wij op 6 april in Den Haag een grote actie hebben om het kabinet de ogen te openen. Wij zijn ook benaderd door leden in deze omgeving. Klein voorbeeldje, mevrouw in Meppel die is behoorlijk ziek die lijd aan borstkanker, die werd geholpen door een vriend die te vaak bij haar aanwezig was en de uitkering van mevrouw werd gestaakt. Dan vraag ik mij af waar zijn we mee bezig, in Stadskanaal loopt een jongetje van 9 jaar die wordt als mantelzorger betiteld. Gaf ons de reden om de motie op te stellen, ik zal de motie nu aan u voorlezen. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 25 maart 2013 overwegende dat wanneer de punten, herstel, de plannen van het kabinet doorgang vinden het beroep op bestaande huishoudelijke zorg voor nieuwe cliënten in 2014 wordt beëindigd en deze maatregel in 2015 ook voor bestaande cliënten ingaat voor een eventuele maatwerk voorziening behoud de gemeente enkel 25% van het budget. De functie begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente gaat, persoonlijke verzorging uit de AWBZ naar de gemeente gaat enkel met een indicatie voor langer dan 6 maanden. Mantelzorg uitgebreid wordt met een half uur per week, verpleging thuis uit de AWBZ naar de zorgverzekeraars gaat, mensen die zorg nodig hebben volgens de zorgwaarde pakketten 1,2,3 en 4 extra murale zorg gaan krijgen. Van mening zijnde dat; vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling vaker voor zullen gaan komen ook zal het aantal zorgmijders stijgen, uitgestelde zorg veelal duurdere zorg is, het beroep wat gedaan wordt op een mantelzorger zal groeien, mantelzorgers vrijwillig zorgen en zij nu al zwaar belast worden met deze taak. In de toekomst wordt de belasting zwaarder dit zet familiebanden onder druk en dwingt ook minderjarige kinderen de zorg vaker te doen voor hun ouders. Stelt de raad voor om te besluiten; een brandbrief met de strekking van deze actuele motie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zenden en publiekelijk afscheid te nemen van deze rigoureuze bezuiniging. Het college opdracht te geven een inschatting te maken van wat de gevolgen van het grotendeels afschaffen van de huishoudelijke hulp, huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging zullen zijn en de raad hierover te informeren. Hij gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Behoefte om de motie te bespreken, meneer van der Vlag PvdA, meneer Dijkstra, meneer Gelling, meneer Plieger. Meneer van der Vlag PvdA.
  • 2:25 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. De PvdA heeft ook inderdaad de motie met de daarin opgenomen constateringen en overwegingen grondig bestudeerd en ook afgewogen tegen datgeen dat in het regeerakkoord en in de uitwerking hiervan is opgenomen. Voorzitter de PvdA vindt het op dit moment te vroeg om conclusies te trekken uit voorgenomen plannen. Deze plannen moeten eerst nog verder uitgewerkt worden en de motie zoals die nu voorligt, suggereert een aantal die of nog niet relevant zijn of waarvan het regeerakkoord helemaal niets zegt. Net als voor de raad is het voor het college, onzes inziens, nog helemaal niet te overzien wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn aangaande dit onderwerp. Daar komt bij, de heer Hekking, wat u net aan geeft, u noemt net een tweetal misschien individuele verscheidenen gevallen op, beleid wordt altijd gemaakt op de grote gemene deler zeg maar. De woorden van de staatssecretaris op, de antwoorden sorry, van de staatssecretaris op vragen van o.a. uw kamerlid mevrouw Leijten, mevrouw Leijten had gevraagd dat de mantelzorg een verplichtend karakter zal hebben, de staatssecretaris heeft daar echt afstand van gedaan. En er staat ook helemaal niets en dan ook echt helemaal niets in het akkoord of in de uitwerking of in beleidsbrieven, ik kan het u hier laten lezen, het verplichtende karakter en met name dat u zegt het dwingt ook minderjarige kinderen tot zorgtaken dit is iets, je mag vinden van het kabinet wat je wilt, ik praat het nu ook helemaal niet goed of ik praat, ik ga niet achter dit kabinet staan op dit moment, behalve op dit punt zeg ik wel dat wat u nu suggereert daar neem ik volledige afstand van. Uiteraard delen we wel uw zorg omtrent mogelijke gevolgen die uitwerking kunnen hebben voor bepaalde doelgroepen daarom vinden wij het op dit moment nog te vroeg om een motie van diensttrekking te steunen en graag willen wij met u om de tafel in een ander stadium, in een verder stadium, als de actualiteit daarom vraagt. Dus op dit moment kunnen wij de motie niet ondersteunen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag. Meneer Dijkstra CU.
  • 1:35 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik kan in grote lijnen wel aansluiten bij het verhaal van de heer Van der Vlag, maar ik wil nog even toch een paar dingetjes erover zeggen. De Cu heeft na overleg een wijzigingsvoorstel ingediend naar de SP. En nou is het zo dat, wij waren op zich, wij vonden het een constructieve houding op zich wel. Want er zijn dus ook bepaalde dingen waar de CU mee kwam die zijn overgenomen maar ik heb dat nu geconstateerd ja dat die aanpassingen die zijn voor het grootste gedeelte toch weer ingetrokken in de nieuwe motie. Ik wou nog even terugkomen op de zin; indien de plannen van het kabinet doorgang vinden. De in het reggeerakkoord gemaakte plannen kunnen namelijk heel anders worden omdat de regering bij elk voorstel dit moment meerderheden moeten zoeken om tot beleid te komen. Het kabinet is op dit moment in een situatie dat het niet zoekt naar een meerderheid maar naar een beleid voor een meerderheid. Het beleid van dit kabinet wordt daarom bijna van dag tot dag gemaakt. Daarom is de dwingende werking van het regeerakkoord gelukkig weg, is deze motie ook nog te vroeg. Daarom kunnen wij deze motie niet steunen. Dat dit overleg te vroeg was en dus eigenlijk voorbarig. Onze fractie deelt de zorgen wel van de SP over de plannen maar beraad zich opnieuw wanneer er definitieve plannen zijn. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:28 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter laat ik ook beginnen met te vertellen dat ik de zorg van de SP snap en die delen wij ook. Wat ook de vorige sprekers hebben aangegeven het regeerakkoord biedt op dit moment onvoldoende duidelijkheid om een motie van deze strekking in te dienen in onze beleving en daarbij is het zo dat de meningen van de SP gebaseerd zijn op aannames. Combinatie van beide maakt dat onze fractie niet in kan stemmen met deze motie. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Plieger CDA.
  • 1:00 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Wij delen voor een bepaald gedeelte en zeker misschien wel voor een groot gedeelte ook de zorg van de SP. Wij zouden een motie op zich absoluut niet te vroeg vinden. Ik weet niet of u zich nog herinnerd dat wij ook een motie hebben aangenomen tan aanzien van de PI Ter-Apel, of iets in die richting. En daar hebben we actie voor gevoerd en toen was er ook nog maar beleid op de tekentafel en toen was er nog niet een duidelijk uitgewerkt voorstel dus op zich de reactie die hier gegeven worden, het zou te vroeg zijn daar kunnen wij ons niet in vinden. Het is wel zo, in deze motie staan een aantal punten waar wij ons inhoudelijk gezien zeker in kunnen vinden maar er staan ook meerdere punten in waarvan wij als CDA fractie zeggen, inhoudelijk gezien kunnen wij ons daar niet in vinden. Ik kan ze hier wel allemaal of een aantal gaan toelichten maar als het gaat om de huishoudelijke hulp die u benoemt daar kunnen wij heel ver met u meegaan dat wij niet zouden willen instemmen met het korten van 75% want dat is in de ogen van ons een pure afbraak van het stelsel en dat, daar staan wij niet voor. Maar daar staan ook zaken in waarvan wij zeggen van nee daar hebben wij in het verleden voor gestemd en daar staan we nog steeds voor. Een meer globalere aanpak als het gaat om zoek evenwicht in die zorg, die evenwicht schiet nu door en pakt daar onderdelen uit waarvan wij zeggen ja u creëert geen evenwicht maar middels deze motie creëert u misschien in het geheel nog meer wanorde dus wij kunnen niet instemmen met deze motie.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Dank u meneer Plieger, geen andere reacties. Wethouder nog behoefte om een advies mee te geven, reactie te geven.
  • 1:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, laat ik toch maar iets kort zeggen voorzitter. Want u heeft daar een en ander gewisseld. Maar natuurlijk is het ook een onderwerp wat het college wel aangaat. Maar ik kan ook aansluiten bij een aantal antwoorden. Bij delen de zorg ten aanzien van de decentralisaties en de condities dit op dit moment aangereikt worden. Maar tegelijkertijd is nog heel veel in onderhandeling en in gesprek. Ook het VNG bemoeit zich er bij uitstek mee. Dus sprake van een brandbrief, ja het regeerakkoord ligt daar al wat langer en hoe het precies er allemaal uit gaat zien dat zal de komende maanden moeten blijken. En de staatssecretaris heeft al aangegeven ook bijvoorbeeld met budgeten te willen schuiven. Dus een aantal aannames daar herken ik me ook nog niet zozeer in wat hier staat. Wat ik ook u wel mee wil geven, en dat is iets van die zorg die delen wij allemaal in gemeenteland . ?????van de decentralisatie van de AWBZ. De VNG zit ook op vinkentouw dat geld ook voor wethouders en voor heel veel gemeenteraden. Dus in die zin is uw positie ook niet uniek. Maar waar we wel voor moeten zorgen is dat de discussie tendentieus wordt en ik vond u en dat wil er toch ook even meegeven op het moment dat u zegt ja in gemeente Stadskanaal is de situatie helder dat een negenjarige aangewezen wordt of benoemd wordt als mantelzorger, kijk die discussie moeten we hier niet voeren want daarmee verzwakken we ons, ook onze positie. Want dan denk ik van dan moet u even bij mij langs komen en even met mij nagaan in welke situatie dat betreft. Want ik heb nog geen enkele beschikking of verslag gelezen die dat in ieder geval behelst. Dus daar moeten we inderdaad voor oppassen we moeten dingen doen die ook effect resulteren ook in Den Haag en dat betekend ook dat we ook moties op de goeie moment met de goeie beschrijving moeten indienen anders worden wij zeker niet gehoord.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Hekking ik constateer dat er eigenlijk vanuit de raad weinig steun voor de motie is.Wilt u hem toch in stemming brengen?
  • 0:54 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Daar had ik wel op gerekend voorzitter, daar hebben wij rekening mee gehouden. Want deze motie die wordt, soortgelijke moties worden op dit moment door heel Nederland gebruikt en voorgesteld in diverse gemeenteraden. En gezien de actie op 6 april in Den Haag werd dus ook aan ons gevraagd om te kijken hoe de gemeenteraad van Stadskanaal daarover dacht en elders lukt het wel hier lukt het niet. Raar is dat iedereen onze zorgen wel deelt maar dat niemand zich eigenlijk uit durft te spreken vooruitlopend op wat er staat te gebeuren. Dus ik wil daar eigenlijk nog een keer voor waarschuwen van hou het in de gaten want het spelletje wordt gespeeld we willen honderd gulden we vragen tweehonderd iedereen is tevreden als het honderd gulden wordt. Dat is het oude spelletje wat nu ook weer gebeurd. Die zorg die gaat volledig, die gaat volledig ten gronde op deze manier. Daar zij wij van overtuigd
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, voorzitter..
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:23 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik wil afstand nemen toch van het feit dat wij hier geen uitspraak gedaan zouden hebben over de inhoud van de motie. U geeft aan dat iets waarvan ik zeg van nee daar kan ik me niet in vinden ik dacht dat wij ons toch duidelijk hadden uitgesproken over de zorg en ook over de inhoud van de motie in hoeverre wij er kunnen meegaan en dat er bepaalde punten wij het absoluut niet met u eens zijn.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Over de strekking van de motie dan deelt u misschien een zorg over de vertaling, tekstueel bent u het absoluut niet met elkaar eens. Meneer van der Vlag had u nog behoefte?
  • 0:04 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik bestrijd ook wat de heer Hekking zegt dat wij geen uitspraak willen doen. Wij durven rustig een uitspraak te doen maar wat de voorzitter, voorzitter wat u net verwoorde om nu al zaken te suggereren, zaken aan te nemen waarvan totaal op dit moment geen sprake is en waarvan zelfs de staatssecretaris openlijk afstand heeft genomen, daarvan zeggen wij van deze motie in deze strekking steunen wij gewoon niet.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Menner Hekking wilt u de motie intrekken of zal ik tot de conclussie komen dat ik denk dat 22 van de 23 niet voor de motie stemmen.
  • 0:10 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik wil hem toch graag in stemming hebben. Ik wil hem toch graag in de notulen verwoord zien, dus brengt u hem maar in stemming. Dan neem ik het risoco wel dat ie het niet haalt. Ja, ok.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is er geen hoofdelijke stemming nodig. Nee, nee, wacht even. Volgens mij is er geen hoofdelijke stemming nodig is de conclusie terecht als ik constateer dat 22 raadsleden tegen de motie stemmen? Dan is die met 22 tegen één verworpen. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw komst. Ik had even gedacht dat we vanavond in wat groter gezelschap een glaasje dronken maar ze hebben er niet op gewacht. Natuurlijk staat dat glaasje er wel. Ik wil u uitnodigen beneden en voor straks wel thuis.