Raadsinformatie

Raadsvergadering 22 april 2013

Naam
Download het audiobestand (84,49 MB)
Download de gesproken tekst (1,19 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (434,63 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 25 maart 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 14 Centrumontwikkeling Musselkanaal
 • 13 Verordening maatschappelijke participa..
 • 12 Sterkteverdeling binnen de Regionale p..
 • 15 Scheiding bestuur en toezicht Stichtin..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag 22 april, wat zei ik?? Oh, verkiezingen. Nou gezien de belangstelling op de tribune zou je dat wel kunnen vermoeden, toch? Ja, die is wel eens minder. Ik zal niet zeggen dat ik mijn tijd vooruit ben want het is 2014. Gemeenteraadsvergadering van vandaag 22 april. Welkom. Ook een welkom aan de pers en aan de mensen op de publieke tribune die in grotere getale aanwezig zijn als ik de laatste keer heb kunnen constateren, dus welkom fijn dat u er bent.
 • 2 Mededelingen
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben voor de raadsleden een aantal afmeldingen. Dat kunt u ook zien aan de onbezette stoelen en dat zijn; mevrouw Hernamt van Gemeente Belangen wegens ziekte, de heer Van der Vlag van de PvdA wegens een sterfgeval, de heer Deuring van het CDA is vanwege werkzaamheden afwezig en mevrouw Woortman is, van de PvdA, is met vakantie. Ik kijk even naar de griffier of andere of er nog meer mededelingen zijn, niet..
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (28,32 KB)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we kijken of we de agenda vast kunnen stellen, conform zoals die aan u voor ligt. Dat is het geval. Dan is de agenda voor vanavond vastgesteld en dan zijn we aanbeland bij de insprekers. En er hebben zich een drietal gemeld voor vanavond en dat betreft agendapunt 14. Dat zijn de heren Schomaker van dorpsbelangen Musselkanaal, de heer Benus die zal spreken namens de centrumgroep hij zal toelichten welke groep dat is en de heer Kugel zal spreken namens de Handelsvereniging.
 • 4 Insprekers
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil als eerste graag de heer Schomaker verzoeken om naar voren te komen achter het spreekgestoelte te gaan staan. En hem uit te nodigen om gebruik te maken van het inspreekrecht, meneer Schomaker ga uw gang.
  • 4:52 Meneer B. Schomaker
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter, leden van de raad. Graag maak ik, namens de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, gebruik van het spreekrecht om in te spreken over agendapunt 14 van deze vergadering met las onderwerp centrumontwikkeling Musselkanaal. De inrichting van het centrum van Musselkanaal staat al jaren op de agenda. Er zijn vele plannen gemaakt die om valide reden niet haalbaar waren. De bebouwing van één van de wanden van het Willem Diemerplein kon daarom niet worden gerealiseerd tot heden. Dit houdt in dat Musselkanaal nog steeds niet een centrum heeft. Het is een onsamenhangend geheel en wellicht is dit mede de oorzaak dat ons dorp wat bewinkeling betreft niet de ontwikkeling heeft doorgemaakt zoals in vergelijkbare plaatsen als Ter Apel en Klazienaveen gedurende de laatste jaren wel het geval is geweest. Wij hebben hier grote zorgen over. In gesprekken met verschillende fracties geeft u aan deze zorgen met ons te delen. Daar zijn wij blij mee. In deze vergadering ligt een voorstel voor die voorziet in de realisatie van een multifunctionele accommodatie en in uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Musselkanaal. Allereerst voorzitter de MFA. Gesteld wordt dat door te kiezen voor een bestaand gebouw, dan hebben we het over de Heggerank, leegstand wordt voorkomen en een investering in nieuwbouw wordt vermeden. Het heeft er alle schijn van dat in dit geval het doel de middelen heiligt. Vooral waar het gaat om de jeugd. Zij hebben nu onderdak in een vrijstaand gebouw en kunnen daar allerlei bijeenkomsten houden, ook bijeenkomsten waarbij harde muziek ten gehore gebracht wordt. Wij voorzien problemen wanneer deze bijeenkomsten straks gehouden moeten worden in het MFA. Terecht merkt het college in de inleiding van het voorstel op dat het verhuren van woningen boven een buurthuis problematisch is. Hiermee wordt gedoeld op geluidsoverlast. Wanneer dit plan doorgaat zal het voor de bewoners van het verpleegtehuis niet anders zijn. Sterker nog, deze groep is nog kwetsbaarder. Het isoleren van geluid binnen het gebouw is problematisch want toen het gebouw is gerealiseerd, is er een aantal jaren een café geëxploiteerd op de benedenverdieping aan de kant van de Marktstraat. Dit heeft tot veel geluidsoverlast gezorgd en ik meen te weten dat dit er zelfs toe heeft geleid dat, toen de exploitatie werd gestaakt, de bestemming horeca van het pand is gehaald om van de problemen af te zijn. In het huidige voorstel zien wij deze problemen terugkomen. Het gaat dus niet om de combinatie van verschillende leeftijdsgroepen, zoals in het voorstel staat, maar om geluidsoverlast voor de bewoners van het verpleegtehuis. Nu wordt daarover gezegd dat wij hiervoor in het ontwerpteam specifiek aandacht zullen vragen, maar daarmee worden de problemen niet opgelost. Voorkomen is beter dan genezen. Wij zien de oplossing in een eigen accommodatie voor de jeugd, eventueel gekoppeld aan andere activiteiten voor binnen en buiten op de hoek van Badstraat/Willem Diemerstraat. Een dergelijk gebouw kan worden gerealiseerd in een leerwerk project eventueel. Ook de Kwinne is met een dergelijk project gerealiseerd. Dan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Musselkanaal. Mevrouw de voorzitter, wij voelen ons overvallen. Wij zijn samen met ondernemers en de handelsvereniging met de wethouder in gesprek over de invulling van het centrum. In november hebben we een afspraak gemaakt dat de Handelsvereniging een plan zal indienen, daarbij niet gehinderd door vastgestelde uitgangspunten. In het Ondernemersforum Musselkanaal, waar ook het MKB, de VBBK en de Handelsvereniging zijn vertegenwoordigd staat dit punt permanent op de agenda. Tijdens de vorige vergadering is er weliswaar aangegeven dat de MFG op de agenda kwam maar er is noch door de wethouder, noch door de voorzitter van het OFM, gecommuniceerd dat er een voorstel aan de raad zal worden gedaan waarin uitgangspunten voor het centrum zullen worden vastgesteld. Dit is niet zorgvuldig en komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Het college stelt voor om aan het bouwvolume aan de achterkant van de winkels ondermeer de bestemming dienstverlening en sociaal medische functies te geven. Ik heb dit met een stedenbouwkundige besproken en die geeft aan dat, gelet op de bestemming binnen de nog te realiseren MFA voor deze bestemming een overkill aan ruimte komt. Met andere woorden een dergelijk plan is gedoemd, in onze ogen, om te mislukken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Schomaker houdt u de tijd in de gaten.
  • 0:9 Meneer B. Schomaker
   Ik hou het in de gaten voorzitter, ik heb nog, mag dat nog even, ik heb nog zo'n klein stukje. Ik heb het thuis geprobeerd het ging allemaal binnen 5 minuten dus
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lukt nu niet.
  • 1:12 Meneer B. Schomaker
   De supermarkten in Musselkanaal worden wekelijks bezocht door 15.000 klanten. Deze mensen willen ook graag een breder aanbod in Musselkanaal, maar dan in een compact centrum waar ze winkel in, winkel uit kunnen lopen. Dus niet de auto pakken en dan 400 meter verder voor een parkeerplek zoeken. Vasthouden aan het lint is geen optie. Dit is uit de tijd. Mensen willen dit niet. Wij zien dat ook in Stadskanaal, waar het lint tussen Drouwenermond en de Ministenlaan leegloopt. Er is een groep ondernemers die willen investeren in Musselkanaal. Wij staan hier volledig achter. Een unieke kans voor Musselkanaal. Het kost de gemeente geen geld, maar het college wil het niet en dat begrijpen wij weer niet. Voorzitter leden van de raad, wij willen allemaal van Musselkanaal een bloeiend en drachtig dorp maken. Met het voorstel dat nu voorligt, zal dit zeker niet lukken. Sterker nog, dit is fataal voor Musselkanaal. Het voorstel mist op de door mij genoemde punten alle draagkracht. Wij willen u daarom vragen te aanzien van de MFA uw goedkeuring te onthouden voor wat betreft de voorziening van de jeugd en hiervoor een ander onderkomen te realiseren. Daarnaast vragen wij u voorshands in afwachting van het plan van de ondernemers de besluitvorming over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het centrum van Musselkanaal aan te houden. Ik dank u voor uw aandacht.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Schomaker.
  • 0:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Voorzitter ik had nog een vraag voor meneer Schomaker als u dat goed vindt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een vraag die iets moet verduidelijken qua toelichting?
  • 0:06 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, ik vraag me namelijk af omdat de plannen Musselkanaal al geruime tijd in bespreking zijn waarom de dorpsbelangen Musselkanaal nu pas reageerd richting de raad.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Omdat het punt nu op de agenda staat en Stichting Dorpsbelangen gebruik maakt van haar inspreekrecht.
  • 0:8 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Maar erder hebben wij van dorpsbelangen niks vernomen dus ik vind het bijzonder om dat nu te mogen vernemen. Dat was de vraag waarom zijn ze zolang weg gebleven.
  • 0:7 Meneer B. Schomaker
   Nou maar wij zijn dus bij de voorbereidingsplannen zijn wij niet betrokken geweest. Vandaar dat ik het toch graag even kwijt wil.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Schomaker. Meneer Benus namens de Centrumgroep.
  • 3:32 Meneer P. Benus
   Goedenavond allemaal, mijn naam is Paul Benus. Ik doe namens de centrum groep Musselkanaal, bestaande uit vastgoed de Horsten, Rolfers Sport en bouwonderneming Gebroeders Benus, verzoek op het inspreekrecht. Genoemde partijen bezitten gronden c.q. panden die direct gelegen zijn binnen de contouren van het centrumplan en als zodanig zijn we zowel privé als zakelijk belanghebbende. Wij willen graag inspreken op agendapunt 14. Zoals eerder al door de heer Schomaker werd opgemerkt staat het centrumplan in Musselkanaal al jaren op de agenda. Wij als ondernemers sluiten ons dan ook aan bij de uiteenzetting van zaken zoals die net gedaan is. Tevens hebben we hier nog een aantal aanvullingen op. Door onze centrumgroep zijn in het voorjaar van 2012 bij het college een alternatieve invulling voor het centrum van Musselkanaal plannen gepresenteerd. Hierop is tot op heden geen terugkoppeling geweest, dit betreuren wij ten zeerste. Zeker gezien de omvang van de voorliggende investeringen die nu door de gemeente worden gepleegd in de Heggerank zijn wij van mening dat het plan van de centrumgroep Musselkanaal zeer wel realiseerbaar is en was en is. Aangezien ons in oktober door de gemeente is aangegeven dat de huisvesting van bibliotheek Kameleon in de Heggerank zal plaatsvinden heeft de gemeente aangegeven dat de handelsvereniging een compleet plan voor het centrum van Musselkanaal..aangegeven..zou ontwikkelen. Sorry. Samen met de handelsvereniging zijn wij als centrumgroep begonnen met het opstellen van een alternatief plan voor het centrum van Musselkanaal. Op basis van de inventarisatie van de knelpunten, in het centrum van Musselkanaal, zijn wij gezamenlijk bezig met een alternatief plan waarbij ook een stedenbouwkundigen is betrokken. Omdat over een essentieel onderdeel nog geen uitsluitsel is, en dan heb ik een onderdeel waar wij invloed op hebben niet de gemeente, hebben wij dit plan echter nog niet gepresenteerd. Zodra deze onduidelijkheid ook weggenomen is zullen wij verder met het plan gaan uitwerken en presenteren. In korte lijnen bestaat het plan uit herschikking van winkelruimte, clustering van winkels zoals ook reeds aangegeven is in het plan droogtrommel en Broekhuis, van een jaar of 8,9 geleden. Behoud revitalisering van bestaande winkels in Musselkanaal. En het creëren van een wand rondom het Willem-Diemerplein. Ondanks het feit dat we regelmatig via het OFM, ondernemersforum, met de gemeente in overleg zijn, waren wij zeer onaangenaam verrast over de voorgestelde beslispunten. Die naar onze mening zeer belemmerend kunnen werken voor eventuele toekomstige ontwikkelingen aangaande het centrum van Musselkanaal. Dan noem ik even het schrappen van de bestemming; hoek Willen-Diemerplein/Badstraat en de beperking van de invullingen conform hoofdstuk 2.4 lid 3. Wij als ondernemers hebben er alle belang bij dat Musselkanaal een sterk centrum krijgt en behoud. Wij steken niet voor niets veel tijd en energie in die plannen voor een leefbaar centrum. Wij verzoeken u dan ook met klem naar aanleiding van onze opmerking de voorliggende beslispunten 1 en 2 aan te houden. Ik dank u voor deze mogelijkheid om in te spreken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Benus. Bijdrage voldoende duidelijk neem ik aan, ja. Dank u wel. Dan de laatste inspreker de heer Kugel van de Handelsvereniging. Meneer Kugel welkom.
  • 0:0 Meneer R.Kugel
   Dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:51 Meneer R.Kugel
   Goedenavond allemaal. Ik ben dus Rob Kugel voorzitter van de Handelsvereniging Musselkanaal. Die bijna 50 bedrijven en winkels in Musselkanaal vertegenwoordigt. Voorgaande sprekers hebben al heel veel gezegd, ik sluit mij aan bij de standpunten van de vorige sprekers. Speciaal graag uw aandacht voor agendapunt 14 onder 2.4, beleid gericht op compact winkelcentrum. Gemeente heeft de Handelsvereniging gevraagd om met een centrumplan te komen voor het gebied tussen de Willen-Diemerstraat en Dirk de Ruyterstraat. Dit hebben wij opgepakt en zijn daar nog mee bezig. Wij zijn het daarom in dit kader niet eens dat er geen ruimte is voor ondernemers voor uitbreiding of nieuwbouw binnen dit gebied. En we verzoeken u dan ook dit punt aan te houden. En dat is wat ik wou zeggen. Ik dank u voor uw aandacht.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is kort en krachtig meneer Kugel. Aanvullend aan de andere sprekers. Voldoende duidelijk, voldoende duidelijk..
  • 0:2 Meneer R.Kugel
   Dank u.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zullen datgene wat ingebracht is betrekken bij de behandeling van agendapunt 14. U zult eventjes moeten wachten. Tenzij, ik vraag even aan de raad. Tenzij de raad vraagt om als bespreekpunt dit agendapunt als eerste op te nemen.
  • 0:2 Meneer R.Kugel
   Is het een idee om dat naar voren te schuiven?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik probeer dat even te inventariseren meneer Kugel. Of..nee houden we de agenda aan zoals die voorligt? Ja. Dank u wel.
  • 0:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, mijn fractie heeft er geen moeite mee om dit punt als eerste te behandelen hoor, maar..Wij zijn service gericht.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja, misschien is het punt...u kunt..we kunnen nu nog veranderen. Of het is het één na laatste punt. Zal ik hem draaien?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wat mij betreft mogen we het omdraaien hoor.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. ok. Dan gaat 14 naar 12 en 12 naar 14. Klantvriendelijk denk ik ja.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 25 maart 2013
  • 05. De besluitenlijst van 25 maart 2013 (54,22 KB)
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, gaan we naar de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering. Die van 25 maart 2013. Eerst redactioneel, 1, 2,3 en 4. Geen opmerkingen. [voorzitter klopt met hamer]. Dan zijn ze daarmee vastgesteld. Met dank. Naar aanleiding van 1,2,3,4. Ook niet. Dank.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (48,06 KB)
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Ik denk dat er een paar portefeuillehouders even ten aanzien van een aantal punten opmerkingen willen plaatsen. Wethouder Van der Kolk punt 3.
  • 0:40 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, voorzitter. Ik merkte dat sommige raadsleden dat ook al opgevallen was. Het beleidsplan is niet geagendeerd voor vanavond. De conclusie is dan dat we ook het tijdsbestek niet halen zoals het hier geschetst wordt. Op dit moment is het zo dat het concept klaar is maar dat we wel de participatieraad ook in de gelegenheid willen stellen om een formeel advies uit te brengen en dat betekend in de praktijk dat het voorstel is om het tijdsbestek op te schuiven naar september. Want je praat over een advies traject van minimaal 6 weken, nou en als je dan kijkt naar de planning en we vergaderen niet in juli en augustus dan kom je al snel uit op dat tijdstip.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan uw instemming hebben.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dat vinden wij toch wel wat lang. Ik bedoel. U verwacht ook van ons dat wij 3 november bij de begrotingsbehandeling mogelijkerwijs richting gaan geven waar we wel of niet gaan bezuinigen, ik bedoel dat is, vandaag heeft u een persbericht verstuurd, dus dat is inmiddels ook bekend, dus we kunnen er denk ik ook over spreken. En als u dan hier mee pas komt op de datum wat u nou zojuist noemde, ik zal niet zeggen dat het document wat u dan gaat presenteren leidend is, dat zal ik absoluut niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel een enorm hulpmiddel van dat onderwerp waar wij nu over spreken dat WMO is natuurlijk ettelijke keren onderwerp van discussie in deze raad.
  • 0:19 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar als het gaat om hulpmiddelen dan verwijs ik ook graag naar het vorige WMO beleidsplan, dit is in die zin ook actualisatie en u zult het ook kunnen doen met hulpmiddelen die dan u ter beschikking staan. In de voorjaarsnota wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de WMO, dus het weerhoudt u denk ik niet om u toch adequaat te kunnen voorbereiden.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, dat heb ik ook niet tegen u gezegd dat we ons niet adequaat kunnen voorbereiden. Maar het was denk ik wel een enorme hulp geweest wanneer dit er had gelegen.
  • 0:33 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik wil u best tegemoet komen, ik doe dit ook even nu even zo met de korte bocht. Kijk op een gegeven ogenblik gaat het college een besluit nemen en verwachten dat in mei te kunnen doen. En ik vind het ook prima ik durf het ook wel hier even in te gooien dat u gewoon ook kennis krijgt van het besluit wat het college dan neemt voordat het ter advisering aan de participatieraad wordt voorgelegd. En dan zal dat ergens in mei kunnen gaan gebeuren. Dan heeft u in ieder geval dat document ter beschikking om ook uw gedachten te kunnen laten uitgaan over de WMO.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daar zouden wij mee kunnen leven.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan krijgt u eind van de maand mei ongeveer krijgt u eventueel een concept. En dan wordt het, nadat ook advies is uitgebracht, wordt het in september op de agenda geplaatst.
  • 0:18 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik neem aan dat dit dan wel in voldoende mate met de participatieraad op deze manier wordt besproken aangezien ieder hier in dit proces wel zijn eigen rol heeft voordat de participatieraad de indruk krijgt dat ze hiermee gepasseerd worden, dus ik denk om zorgvuldige stappen te nemen dat dit wel op die manier zal moeten.
  • 0:25 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Twee dingen de participatieraad wordt betrokken, ook in de aanloop na het college besluit en tegelijkertijd zullen we hen ook er van op de hoogte houden brengen. Wij zullen heel gericht en ook heel transparant zeggen dat het een collegebesluit op dat moment is en dat hun advies ook meegaat naar de raad zodat de raad een goed besluit kan nemen en ik hoop dan van harte dat dat in september zal kunnen zijn.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee heeft u toegezegd gekregen dat u het concept inclusief het advies van de participatieraad ontvangt eind mei begin juni. En dat we hem agenderen voor de raadsvergadering van september. Akkoord? Prima. Dan puntje 24, wethouder Hamster.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan punt 26, wethouder Bessembinders.
  • 0:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Mevrouw Hernamt is niet aanwezig maar afijn hier staat een deadline op van 22 april. Het gaat om de Bovensteveenweg in Mussel. Wij hebben de Bovensteveenweg in Mussel deels van een nieuwe deklaag voorzien, en deels van een nieuwe slijtlaag. En daardoor komt het verschil in zeg maar in de weg tot uitdrukking waar de slijtlaag alleen is aangebracht daar was de deklaag nog in zeer goede staat, dus was het overbodig die aan te brengen en op de deklaag die is blijven liggen is dus een slijtlaag aangelegd en dat houden wij zo. Omdat dat prima voldoet aan de normen die ook daarvoor geld.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt voldoende beantwoord? Kan daarmee vanaf de lijst. Van de lijst gehaald. Iemand die over de lijst met toezeggingen nog het woord wil voeren een vraag wil stellen. Niet het geval. Zijn we helemaal bij.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (36,95 KB)
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de lijst met ingekomen stukken. Ik zou u een paar voorstellen willen doen ten aanzien van de advisering. En dat betekend dat drie punten waarin moties betreffende de gaswinning in Groningen en dat zijn de ingekomen stukken 1, 13 en 16. Om die gewoon voor kennisgeving aan te nemen, gezien uw eigen geaccordeerde motie. En eigenlijk zou ik u ook willen voorstellen datzelfde te doen over de opheffingsnorm van de basis scholen, en dat zijn de ingekomen stukken 6,8 en 15. Is dat akkoord? Dan zijn die allemaal voor kennisgeving aangenomen. Dan stel ik u voor bij ingekomen stuk punt 2, niet het advies te volgen om het voor kennisgeving aan te nemen, maar in handen te stellen van het college ter afdoening. Ook gezien de memo en het college voorstel wat u daar over heeft nagezonden gekregen en dat geld ook voor ingekomen stuk nr. 10, om die ook in handen van het college te geven voor afdoening want dat heeft te maken met het reguliere subsidie programma en de toekenning daarvan. Hetgeen door het college afgewikkeld kan worden. Akkoord? Iemand die het woord wil voeren over de ingekomen stukken. Zal ik ze even in volgorde bij langs lopen? Want dan brengt me dan in eerste over, punt twee nog behoefte? Niet? Drie. Meneer Pals D’66.
  • 1:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Zoals u weet hebben wij vragen gesteld over de Pleinlijn op 8 februari. We hebben keurig een antwoord gekregen op 20 maart jongstleden. En de pleinlijn Stadskanaal heeft toch een ongelukkig gesternte eigenlijk want eigenlijk na 20 maart is er alweer twee keer een attaque op onze pleinlijn gepleegd. Ik noem het steeds maar een attaque want hoe bestaat het om hier ter hoogte van de raadzaal een auto midden in de nacht weg te slepen op zijn kop. En eigenlijk in de zaterdag daarop eigenlijk twee auto’s die vliegen bij het oude postkantoor boven op de pleinlijn waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar zijn. En zo langzamerhand denken we van de pleinlijn is niet erg gelukkig en is het is erg slordig en rommelig aan het worden. Terwijl het een visitekaartje van onze gemeente betreft. En we willen het college dan ook verzoeken om nu echt met een daadwerkelijk plan van aanpak te komen van hoe gaat men nu werkelijk hoe gaat men nu echt de pleinlijn technisch goed aanpakken, dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is van als het college denkt over een alternatief over de pleinlijn. Wat is het alternatief dat is de tweede vraag. En de derde plaats is tussen hoeveel, tussen nu en hoeveel weken kunnen we een plan van aanpak verwachten dat de pleinlijn nu eigenlijk, ja auto-proof wordt gemaakt. Dat is mijn vraag.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Modern woord auto-proof. Dank u wel meneer Pals. Zullen we de beantwoording maar gelijk bij de kop pakken? Wethouder Bessembinders.
  • 1:29 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. De heer Pals heeft natuurlijk gelijk dat de afgelopen periode de pleinlijn regelmatig is geteisterd inderdaad en dat stemt ons niet gelukkig. Ik heb in een eerder stadium aangegeven van wij zullen kijken naar met name, de pinguïns zijn ook volop in het nieuws geweest, die zijn wat met rust gelaten maar vervolgens zijn andere onderdelen zijn eigenlijk onderwerp van aanrijding geweest. Wij hebben inderdaad, wij gaan aan de slag met wat moeten wij hier aan doen, zowel met de pinguïns als met de zaken die midden op de pleinlijn staan. Aan de ene kant is er gezegd van ja verwijder dat ook niet zo maar die midden geleiding. Aan de andere kant ja, het roept ook best de nodige vragen op. Dus als u zegt van gaat u daar mee aan de slag dan zullen wij dat zeker doen. Als u zegt maakt u een plan van aanpak dan zullen wij dat ook doen. Als u zegt en wanneer krijg ik dat dan, dan aarzel ik even want ik ga het zelf niet doen. Dus dat is even het punt, maar ik verwacht dat wij dat voor de zomer een plan van aanpak hebben hoe het na de zomer opgelost kan worden. In die zin dat we een plan van aanpak kunnen uitvoeren voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord meneer Pals?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het komt op de lijst. Dus
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi, dank u wel. Anderen over punt drie. Nee. Motie, ingekomen stuk vier. Voor kennisgeving aannemen? Zullen we dat maar weer als advies erbij zetten voortaan. Ingekomen stuk vijf. Meneer Plieger CDA.
  • 0:58 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, nummer vijf gaat over de tarieven lig- en staplaatsen. Als CDA fractie hebben we daar enige opheldering vorig jaar om gevraagd omdat wij van gedachten waren dat ja er enigszins een gelijkheid zou moeten bestaan als het gaat om sta- en liggelden zowel in Stadskanaal als Musselkanaal. In uw brief die u ons heeft doen toe komen geeft u een voor ons duidelijk antwoord. Uw toelichting geeft aan wat er onder de kosten valt in Musselkanaal en waarom er voor een ligplaats in Stadskanaal op dit moment zeg maar en ook in de toekomst wat ons aangaat geen kosten in rekening gebracht worden. Het verschil is dusdanig dat wij vinden dat het rechtvaardigt dat er een maatvoering als het ware is als het gaat om de prijs die voor een ligplaats gehandhaafd wordt, of gevraagd wordt. De ene voorziening is duidelijk de andere niet en wij kunnen dan ook prima leven met uw voorstel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 7. Iemand? Voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 9. Meneer Plieger, CDA.
  • 1:48 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja voorzitter, dit is ook een antwoord toch al op een vraag van het CDA in de afgelopen jaar. U geeft aan als gemeente hebben wij weinig mogelijkheden en invloed om deze bron als het gaat om overmatig geluid om die aan te pakken en daarmee ja gehoorschade misschien te allen tijde te kunnen voorkomen. Als gemeente geeft u ook aan dat ja elke regulering die u kunt doen ten aanzien van geluid, eigenlijk betrekking heeft op bescherming van de omwonenden en niet op zich op de bezoekers. En wij vinden het dan ook fijn dat u op dit punt inzet gepleegd heeft met als resultaat dat in de Knoalsternacht, dus dat is al zeer binnenkort, er in overleg met horeca is afgesproken dat er maximaal 103 DB grens ingesteld wordt. We vragen ons wel af is er sprake van handhaving dan wel wordt dit ook geëvalueerd als het gaat om het geluid in de Knoalsternacht. Dan de overige stappen die u gaat ondernemen. Proberen dat uitgaansgelegenheden zich gaan aansluiten bij het keurmerk “oorveilig”. Ja dat is nogal wat dat hebben we kunnen lezen. Ik heb van menig jongere al gehoord, dat zou best prettig zijn als ik in een discotheek ben en ik zie her en der op de muur hoeveel DB ik mijn oren mee belast. Dat is ook één van dan de dingen die in het convenant “oorveilig” staat. Wij wachten dan ook de resultaten af die u ja die de inzet die u hier op gaat plegen zal opleveren. En als dat gaat om de onderzoek naar provincie en voorlichtingsmaatregelen zullen wij ook rustig afwachten waar u mee komt. En gezien de snelheid waarmee u punten hebt opgepakt tot nu toe onze dank.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wordt dus verder aan gewerkt. Handhaven in de koninginnenacht. En evalueren, ik weet niet of dat..het is vrijwillig en het betreft instelling. Maar ik heb nog niet het geluid van de mensen zelf eromheen, maar nu neem ik mijn geluidsmeting wel mee. Ik niet dat we dat gaan doen meneer Plieger.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   U bedoelt de mensen eromheen neemt u niet mee? bedoelt u? dat vroeg ik niet, ik vroeg
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, die, die, ik zeg maar het handhaven op zich.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Daar ziet u geen mogelijkheden voor.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ga ik iet doen.
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar u ziet wel mogelijkheden toch om te kijken van of het een gelukt resultaat is. Of dat de proef mislukt is.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat je kunt constateren op een gegeven moment of de geluidsnormen iets minder zijn het enige wat we echt kunnen toetsen dat zijn er vrij weinig op een gegeven moment of de klachten over de nacht afnemen. En ik weet niet of dat ook zelfs bij 103 DB het geval zal zijn.
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   103 blijft hard.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dus ik denk dat er vast wel wat klachten komen want niet iedereen denkt daar gelijk over. Dat zien we elk jaar gewoon wel iets terug. En dan vragen we ook van onze inwoners om dat gewoon een keer te accepteren omdat het gewoon een gezamenlijk feest in het centrum is. Maar ik zou niet weten hoe ik dat geluid zou moeten handhaven in die nacht. Dus ik ga eerst uit van de bereidwilligheid van de horecaondernemers om het lager in te stellen om te kijken of dat inderdaad effect heeft. Gewoon in de beleving van mensen.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Prima wachten we dat in elk geval af. dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Dan 11, voor kennisgeving aannemen, de nationale ombudsman.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik wil er toch graag een opmerking over maken voorzitter en een vraag stellen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:36 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   De nationale ombudsman die biedt zijn hulp aan op met name op het gebied van schuld hulp verlening. Ik wil graag weten hoe de portefeuillehouder daar in zit. En of hij van plan is om die hulp die de nationale ombudsman biedt om die te omarmen en eens te kijken of we daar samen wat beter en wat sneller in die schuld hulp verlening het een en ander kunnen bereiken. Dus mijn advies is, ga eens praten met die ombudsman en neem die adviezen eens een keer mee en kijk es of we er iets mee kunnen doen. IK wil graag weten hoe u erover denkt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt de mening van de portefeuille houder over het schip met geld. Meneer Bieze.
  • 0:49 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dat schip met goud komt waarschijnlijk niet aan. U weet dat wij een verbintenis zijn aangegaan met het GKB in Assen. U weet ook, wij hebben toegezegd om een verbeterslag uit te voeren op het schuld hulp verlenings proces. Er is ???? uitgebreid gediscussieerd over de langere wachttijden in november afgelopen jaar. Ik kan u inmiddels melden dat de wachttijd op dit moment op 6 weken staat en dat wij ervan uitgaan dat wij op 1 mei op 4 weken zitten. Wij hebben een goed bedrijf, het GKB Assen. Met 150 medewerkers die allemaal gespecialiseerd zijn in schuld hulp verlening. En ik wilde vooralsnog geen gebruik maken van de hulp van de ombudsman. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Voldoende meneer Hekking?
  • 0:9 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, ik ben blijk met dit antwoord. Ik neem aan dat wij dan na 1 mei inderdaad te horen krijgen dat die wachttermijn inderdaad naar 4 weken is gegaan. Daar ga ik even van uit dan.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De portefeuillehouder houdt u regelmatig op de hoogte als er aanleiding toe is tot afwijkingen dan komt u daarmee wethouder Bieze. Dank u. Ingekomen stuk 12. Meneer Pals D’66.
  • 1:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, we hebben de brief van de Abvakabo over de participatiewet zoals die bij ons binnengekomen is. Is, ja het is een behoorlijk epistel, en dat gaat natuurlijk over de komende zorg per 1 januari 2014 over de invoering van de participatiewet en vroegen ons af, er worden heel veel vragen gesteld en er worden heel veel zorgen over uitgesproken en men maakt zich vreselijk zorgen dus dat is een beetje het teneur van het stuk maar er zitten natuurlijk ook heel zinnige opmerkingen en vragen in. En we vroegen ons af of er voor tussen nu en 1 januari 2014 ook een soort communicatie platform wordt samengesteld vanuit de gemeente om dit soort vragen, initiatieven uitleggen om dat goed te coördineren en mensen gerust te stellen of in ieder geval goed uit te leggen wat bedoelt wordt met de participatiewet, hoe dat werkt, wat ze reëel kunnen verwachten en wat ze niet kunnen verwachten. Dat is eigenlijk de vraag op de komende tijd want we zullen denk ik veel meer van dit soort brieven ontvangen en veel meer mensen over de vloer krijgen over de participatiewet om dat op een goede communicatieve manier aan te vliegen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Iemand anders over dit punt? Nee. Wethouder Van der Kolk.
  • 1:56 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja deze brief van de Abvakabo is geschreven 25 maart j.l. Zoals u weet ligt er sinds kort ook een sociaal akkoord. En uit de media heb ik gelezen dat het omarmt wordt door de FNV en ook door de Abvakabo volgens mij in dit geval ook en dat sociaal akkoord kent een aantal opgaven die voor de gemeente ook nog ongewis zijn van wat precies de impact daarvan is. Er komt een team, een actieteam, of er zijn ook andere benamingen voor gegeven die de komende drie maanden zich bezighouden met het ontwerpen van de regionale arbeidsmarkt infrastructuur. Maar de bedoeling is in ieder geval dat gemeenten samen met werkgevers en werknemers gaan optrekken, in die zin hebben beide partijen ook werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zich ook meer een plek verworven daar waar het gaat om de invulling van de participatiewet. Dus het is een gemeenschappelijke opgave in ieder geval na die drie maanden als het ontwerp er ligt om er handen en voeten aan te geven en vanuit al die geledingen zal natuurlijk ook gecommuniceerd gaan worden met achterbanden met andere geledingen. Dus dat is wat ik kan zeggen. Ja, termijn is ook goed om te weten dat de participatiewet een jaar is opgeschoven. Dus ik vind het zelf ook wel spannend hoe het verloop verder zal zijn. Dit is ook de vierde keer dat er een, heb ik ook gezegd in de pers, voor de, binnen drie jaar is dit het vierde akkoord wat er ligt, wat andere contouren aangeeft voor de participatiewet en dat geeft natuurlijk zeker voor de direct betrokkenen ook wat onrust. Dus ik hoop van harte dat de weg die nu ingestoken wordt ook echt leidt tot stappen en tot concretisering. Maar ik durf daar geen weddenschap op af te sluiten of dat allemaal heel erg vlekkeloos gaat lopen en of er inderdaad 1 januari 2015 een nieuwe wet ligt. Dat zal nog heel wat water naar de zee, hoe noem je dat, door de rivier stromen. Ja.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp voorzitter dat de zorg die u, die de wethouder uitspreekt is natuurlijk de zorg voor iedereen want we hebben nog nooit zo vaak een yin en yang beleid gehad ten aanzien van dit punt. Dus het blijft voor iedereen ongewis. Maar goed ik blijf er toch op hameren, dat ook al zou het in 2015 en we krijgen dit soort brieven binnen en dat wordt aan de raad gestuurd, dat er toch een modus moet worden gevonden om daar op een adequate manier en op een heldere manier op geantwoord te worden. En ik denk dat we die vinger een beetje aan de pols moeten houden naar de samenleving toe, want die begrijpt het soms helemaal niet meer.
  • 0:07 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Daar heeft u een punt. Wij zullen binnen, als wij duidelijkheid kunnen verschaffen dan zullen we dat doen. En ik denk dat het ook een opgave voor de gemeenten is om inderdaad ook goed te communiceren en zo veel mogelijk onduidlijkheid ook weg te nemen daar waar dat mogelijk is.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Voldoende mener Pals? Ja. Ingekomen stuk 14. Voor kennisgeving aannemen. En de laatste 17. Ook voor kennisgeveing aannemen. Dan zijn we daarmee door de ingelomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zijn er geen inlichtingen uit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen ingediend voor het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen verzoek om interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de rondvraag. Meneer Gelling.
  • 0:40 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter ik heb een vraag die ik mede namens mevrouw Kroom van de PvdA wil stellen aan wethouder Bessembinders. Wij willen wethouder Bessembinders aandacht vragen voor de verkeersveiligheid op de kruising Exloërweg met de Schoolstraat te Musselkanaal. Enige tijd geleden is er het nodige gebeurd om de verkeersveiligheid op her kruispunt te vergroten, de veiligheid is hier door verbeterd, maar deze laat met name nog voor fietsers nog te wensen over. Ze worden te laat opgemerkt door het kruisende verkeer. Wij willen u vragen nogmaals de verkeersveiligheid en eventuele knelpunten in kaart te brengen en dat u daar waar nodig op korte termijn actie onderneemt. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:09 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. In de raadsvergadering van maart heeft mijn fractie genoot, mevrouw Hernamt, vragen gesteld m.b.t. het oude postkantoor aan de Poststraat in Stadskanaal. De portefeuillehouder heeft hier ook op geantwoord waarvoor dank. In aanvulling daarop zouden wij graag van de portefeuillehouder willen weten of hij daarin ook termijnen kan aangeven maar vooral aansluitend of hij kan vertellen of er ook met de projectontwikkelaar iets van een bouwplicht is afgesproken, om in ieder geval te voorkomen dat dit nog een jaren durende situatie is. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals D'66.
  • 2:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben drie vragen voorzitter. De eerste vraag is over de bio-vergister, een ieder van u heeft gelezen dat het mooie plan dat we aan de Van Boekerenweg hebben is de bio-vergister en waar iedereen hartstikke blij mee is ook onze partij zeker, omdat het hartstikke mooi beantwoord aan energiezuinigheid en energie neutraal, maar u heeft ook gelezen dat er eigenlijk al vanaf november klachten zijn ten aanzien van stank overlast. In 2012 zijn de eerste klachten binnengekomen, er is gecommuniceerd met de gemeente daarover, maar blijkbaar is er toch iets anders aan de hand blijkbaar is de terugkoppeling van de klachten is niet eigenlijk adequaat gegaan want als je de krant goed volgt en leest dan zie je toch dat er toch heel veel verschillen van mening zijn. De ondernemer weet niet waar de stank vandaan komt, de ondernemer organiseert een open dag en, wat vervolgens toch weer in het water valt. De gemeente laat in die zin denk ik toch wel een beetje een steek vallen en we willen dan ook verzoeken vanuit de D’66 fractie willen we eigenlijk verzoeken om dit mooie plan wat de gemeente heeft en wat we hebben binnen de gemeente en waar het hele Refaja ziekenhuis van afhankelijk is omdat eens goed aan te pakken qua communicatie. Naar onze mening is er communicatief best iets aan de hand, de bewoners praten ook met de buurtraad en de buurtraad heeft dan ook weer een mening. Enfin zo heeft iedereen een mening en zo heeft iedereen een iets te melden in positieve en negatieve zin van de bio-gister en we willen de gemeente of het B&W dus ook oproepen om met een goede communicatie te komen naar bewoners maar ook naar de eigenaar van de bio-vergister om dit mooie plan wat we hebben binnen deze gemeente niet op deze wijze in het negatief daglicht te laten stellen en gewoon een plan maken waarin goed en helder wordt uitgelegd waarom het stinkt wat we eraan kunnen doen en wat de bewoners kunnen verwachten in de toekomst over de bio-vergister. Dat is
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag één.
  • 1:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat is mijn vraag één. Mijn tweede vraag is, volgende week hebben we de inhuldiging van het koninklijk paar en zoals u weet heeft het college 33.000 euro beschikbaar gesteld voor het feestje als extra naar de inwoners toe. En wij willen vragen van, wat is aan die 33, want wij waren de enige fractie die het feestje bederft omdat ze tegen hebben gestemd, dan willen we ook graag weten wat heeft u gedaan met 33.000 euro aan de bewoners van Stadskanaal. Voor zover ik weet is het aan ons voorbij gegaan als het niet zo is excuus daarvoor maar dat zouden we graag willen weten. Wat is er gebeurd met de 33.000 euro. En onze derde vraag is, afgelopen vrijdag hebben we een hele mooie dag gehad, we zijn naar Dronten geweest om het mooie nieuwe station Dronten te aanschouwen en dat is altijd goed als de raad ziet waar wat de toekomst kan worden van Stadskanaal alleen we hebben eigenlijk maar één locatie gehoord en dat is locatie Dideldom waar blijkbaar in de pers heeft gestaan dat dat de locatie moet worden voor de toekomstige treinstation en wij vragen, als D’66 fractie, vragen wij ons af, hoeverre is deze locatie aldus in het beton gegoten dat er van andere locaties geen sprake meer van kan zijn. Zoja, zouden we willen weten dat hoe de raad daar inspraak op krijgt voor een andere locatie. Dat is onze vraag voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, meneer Van beek, meneer Dijkstra, meneer Christians, mevrouw Kroom PvdA.
  • 1:19 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel. Vooruitlopend op de behandeling van de perspectief en voorjaars nota, zijn in de pers plannen verschenen de fietsen stalling bij het busstation in Stadskanaal per 1 juli te sluiten en in ruil daarvoor 20 fietsenkluizen bij het busstation te plaatsen. De start van het fietsenstallingsproject was niet geweldig. Maar sinds Wedeka de zorg heeft voor de bemensing van de fietsenstalling zijn de klanten tevreden en worden er steeds meer fietsen in de stalling geplaatst. Wedeka is er goed in geslaagd kwaliteit en dienstverlening te waarborgen. Kan het college ons daarom aangeven wat de overwegingen zijn voor dit plan. Ons bereiken duidelijk..eh sorry, ons bereiken geluiden dat de gebruikers van de fietsenstalling niet veel animo hebben voor de fietsenkluizen. Alles overziend is de vraag of de bestelling van fietsenkluizen dan ook een slim idee is, wij vragen u een en ander in uw besluitvorming mee te menen en mocht er inderdaad onvoldoende animo zijn om de investering te rechtvaardigen geven wij graag in overweging eerder te denken aan extra overdekte stallingplaatsen in plaats van te investeren in fietsenkluizen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Hofstra PvdA.
  • 1:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. In aansluiting op Klaas Pals ook een opmerking over de stankoverlast van de bio-vergister. Ik ben zelf twee keer ter plaatse geweest ene keer kon ik het wel goed ruiken andere keer niet. Ruikt inderdaad niet lekker. Stankoverlast is een lastig geval i.v.m. de meetbaarheid, bijvoorbeeld toen ik mij hier wat in verdiepte kwam ik een term tegen waar ik nog nooit van gehoord had namelijk de hedonische waarde van de geur. Dat betekend volgens mij of het wel of niet lekker ruikt, nou ja het is geen koekjesfabriek laat ik dat dan maar zeggen. Kijk als er incidenteel stank is dan is dat tot daar aan toe maar het moet natuurlijk niet de bedoeling zijn dat dit structureel wordt. En in aansluiting op Klaar Pals hoe staat het op dit moment met de vorderingen om tot een oplossingsrichting te komen en ga in overleg met de bewoners, nou ja dat zei meneer Pals denk ik eigenlijk ook al wel. En kan er wel al misschien een termijn geven waarop we verbetering kunnen verwachten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, meneer Kanter, meneer Boen
  • 1:24 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik had een vraag voor de rondvraag, ik begrijp dat u snel naar meneer Hekking wil. Maar ik moet het even tegenhouden, het gaat eigenlijk ook weer een beetje in aansluiting op wat meneer Pals heeft gezegd, het is, ik vind het heel vervelend om voortdurend aan hem te refereren maar het is niet anders. Het gaat over de trein die op dit moment niet rijd maar binnenkort wel gaat rijden, dan bedoel ik niet de nieuwe verbinding maar dan bedoel ik de STAR locomotief. En zoals u weet het museumspoorlijn, dus dat betekend een locomotief die behalve stoom ook nog wat producten uitstoot ten gevolge van de onvolledige verbranding van de koolwaterstoffen die in de stoomlocomotief worden gebruikt. Voor een aantal omwonenden levert dat soms wat hinder op en ik zou graag van het college willen weten of het bekend is dat die hinder bestaat en dan heb ik het met name over de roet productie bij die verbranding en of er in het verleden wel eens contacten zijn geweest met de stichting om te kijken in hoeverre dat wat zou kunnen worden teruggebracht. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Dan ga ik nu naar meneer Hekking SP.
  • 1:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een tweetal vragen voor de rondvraag. Uiteraard zijn wij ook bezig geweest met de bio-vergister en om nou niet weer in herhalingen te treden, daar moet inderdaad iets aan gebeuren en ik schaar mij in dat achter het standpunt van D’66 en PvdA. Ook wij zijn benaderd over dat probleem en het moet gewoon snel opgelost worden en er zijn inderdaad mogelijkheden toe. Tweede vraag die ik wilde stellen, wij zijn ook, ons is ter oren gekomen dat er, binnen het gemeentehuis, hier wat verschuivingen gaan plaats vinden aangaande aantal arbeidsplaatsen. Wij hebben begrepen dat een aantal mensen werkzaam in het gemeentehuis op dit moment vervangen gaan worden of dreigen te gaan worden door mensen van Wedeka. En de mensen die op dit moment dat werk doen en naar volle tevredenheid doen dreigen daardoor in de bijstand te geraken. Is er enige mogelijkheid dat daar wat bijzondere aandacht aan geschonken wordt aangaande dat personeelsbeleid. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Volgens mij hebben we een hele serie vragen voor wethouder Bessembinders. Ik moest even denken aan het wijkbezoek wat we afgelopen donderdag hebben gebracht aan de wijk Maarsveld met het voltallig college, meestal is dan 80% van de avond show van wethouder Bessembinders, over grijs en groen en vanavond lijkt het zich te herhalen als ik deze vragen in de rondvraag zie. Maar u krijgt ongetwijfeld op elke vraag een antwoord. Wethouder Bessembinders aan u.
  • 1:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Tis maar ja. Punt één fractie van het CDA wat inbrengt de verkeersveiligheid van de fietsers op de kruising Exloërweg/Schoolstraat, ik denk zoals ook aangegeven is wij hebben daar een paar maatregelen genomen, ja de heer Gelling geeft aan van kijk er nog eens serieus naar want volgens ons moet er nog iets extra’s gebeuren met het oog op de veiligheid van de fietsers. Nou ik zeg u toe dat wij dat gaan onderzoeken en ja iedereen die vraagt om termijnen. Dus laten we afspreken dat we dit ook maar voor de vakantie op orde hebben dat wij, en dan zeg ik niet dat alle maatregelen uitgevoerd zijn maar wel dat u in elk geval weet van wat wij gaan doen daar ter plekke of daar mogelijkheden zijn om er iets aan te doen. Want dat is op dit moment ook nog maar even de vraag, maar ik beloof u dat wij voor de vakantie daar uitslag over zullen geven wat de mogelijkheden zijn en wat eventuele maatregelen zijn en als die maatregelen wat kosten dan hoort u dat uiteraard ook. En dan verwachten wij brede instemming. Voorzitter het tweede punt is het oude postkantoor en waar ook veel aandacht voor is en dat is niet verwonderlijk, de heer Pals vraagt van ligt daar een bouwplicht op, ja ik weet dat..
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we de eer geven aan Gemeente Belangen, de heer Gelling.
  • 3:06 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oh sorry, oh ja, ik denk die vraagt zo veel, nee sorry. Excuus, excuus, meneer Gelling. Excuus meneer Gelling u vraagt naar het oude postkantoor. Ik weet zo uit mijn hoofd niet of er een bouwplicht ligt van wij hebben en dat had ik u ook verteld contact gehad weer met degene die het ontwikkeld die heeft ons toegezegd dat hij in elk geval voor de bouwvak weer begint met bouwen onafhankelijk van met welke partij hij goeie afspraken kan maken over de invulling, dus hij zegt ik bouw sowieso de schil en dan moet ik kijken of ik verder kan gaan op dat moment met de inwendige bouw en verbouw maar ik beloof je voor de bouwvak ben ik bezig met het afbouwen van de schil van het oude postkantoor en dan zult u zien dat dat een goed resultaat is. Voorzitter dan hebben wij de bio-vergister met de geuroverlast. Kijk het punt is, ik kan mij voorstellen dat er her en der ruis op de lijn is, dat ook gezegd wordt jullie communiceren te weinig, ik kan mij voorstellen dat af en toe daar het geduld wat op is, aan de andere kant is het zo dat wij, wij hebben echt constructief overleg met de ondernemers die het aan gaat, het zijn ook geen vreemde ondernemers, in tegendeel, het zijn ondernemers uit de omgeving, die uiteraard ook belang hebben bij een goed functionerende bio-vergister. Ik denk dat wij mensen van ons bijna wekelijks met de ondernemers om tafel zitten van hoe gaan wij dit, deze problematiek oplossen. En daar zijn wij mee in de weer alleen het is dus best lastig om exact te peilen van waar komt de geur vandaan en exact de goede maatregelen te nemen. Ik denk dat, dat het goed is dat wij hierover wel op een desnoods via bewonersbrief of iets dergelijks communiceren naar de omgeving. Naar de bewoners met name Iepenlaan, Esdoornstraat, in die hoek. Dat zeg ik u toe dat wij dat doen. De oplossing die hebben wij vandaag nog niet maar er worden inmiddels, maatregelen zijn er al genoemd om te kijken van als wij dit doen beperkt het dan de geuroverlast als wij dat doen komen we tot een verdere beperking en gaan wij nog een stap verder kunnen wij het dan echt beperken. Vanmorgen heeft u in de krant gelezen dat ik ook gezegd heb van geur vrij zal het nooit worden, en ik denk, en dat geeft u zelf ook aan, dat er incidenteel af en toe ruikt dat geeft ook, dat geeft ook ja een beetje aan dat dat ding werkt, laten we het zo zeggen, anders staat ie stil, dus in die zin is dat positief. Maar ik snap de beweegredenen en de zaken die hier naar voren gebracht worden over de communicatie, over de oplossing. Hier zegt u ook van noem een termijn wanneer het klaar is, dat doe ik vanavond niet, wij werken er met elkaar stevig aan zowel de gemeente als de ondernemers, heel constructief, wij pakken die zaak heel serieus op, wij luisteren goed naar de klachten die binnen komen en wij zullen er alles aan doen om dat tot het meest minimale te beperken voorzitter.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, dank voor de woorden van de wethouder. Wat we ook gevraagd hebben is inderdaad, nadrukkelijk de regie voeren, ik wil, we begrijpen best het is technisch complex en waar komt het vandaan, ik bedoel dat zijn allemaal zaken die mensen die er echt voor gestudeerd hebben daar ook zelfs aan de wethouder daar nog een antwoord aan kunnen geven over. Het gaat echt om de regie en ik denk dat je de regie als er vanaf november al ernstige stankoverlast is dan mag ik toch ik begrijp ook wel dat dat onderzoek vergt altijd tijd maar mag ik toch u wel verzoeken dat u in ieder geval deze week toch nog eens brief aan de bewoners stuurt zoals u zegt om daar mee te beginnen van er gebeurd, dat en dat gaat er gebeuren en daar en daar zijn we mee bezig. Dat zal denk ik al een, de druk van de, niet van de bio-vergister maar van de bewoners afhalen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:51 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter. Wij zullen zorgen dat er deze week een brief richting de bewoners gaat. Dan hebben wij de stations locatie, dat was wel de heer Pals, ja. De stations locatie is die in beton gegoten op het zeg maar Mercuriuspark voorheen Philips of Dideldom. Nee, die is op dit moment niet in beton gegoten. Wij hebben trouwens geen andere locatie op het oog als college zeg ik daar ook maar eerlijk bij, dus in die zin, in die zin kijken we daar wel heel serieus naar. En uiteraard is het geen zaak waar het college denk ik alleen over gaat.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als ik begrijp dat u naar één locatie kijkt, dan kan ik u vertellen dat wij wel drie hebben binnen de gemeente Stadskanaal, dus blijkbaar zijn, is de raad dan iets creatiever dan u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zijn uw woorden.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zijn uw woorden.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja, nee, ik zeg het ook vanuit deze positie voorzitter. Maar ik bedoel, ik hoop wel dat de, dat de wethouder toch met een plan van aanpak komt of in ieder geval over de locatie dat de raad en de samenleving vooral van Stadskanaal toch ook aan het woord komt over de juiste en de goede locatie van een treinstation, omdat je zo’n ding bouwt voor honderd jaar en voor, voor heel lang en niet voor tien jaar, dus daar kan niet genoeg over gediscussieerd worden volgens mij.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Nou hij komt, hij is er morgen nog niet. Van uiteraard zijn wij heel nieuwsgierig naar de creativiteit van D’66. En ik denk wat wij natuurlijk wel in het vizier houden bij dit soort zaken en ook bij de locatie, is van hoe zit het met het reizigerspotentieel en wat doen we als straks de provincie Groningen en Drenthe toch één provincie zijn, dan kan die makkelijk doorgetrokken worden naar Emmen. En dat is uiteraard ook wat wij bij dit verhaal wel heel sterk in ons achterhoofd houden, maar u zult niet anders doen neem ik aan. Dus dat wordt vervolgd wat ons betreft. Dan gaan we naar de fietsenstalling. Waarvan wij inderdaad via de voorjaarsnota hebben gezegd van wij gaan de fietsenstalling, de bewaakte fietsenstalling, gaan wij sluiten. En dat heeft twee redenen en de belangrijkste reden is de hoeveelheid fietsen, wat uiterst beperkt is, en dat doet niet af aan de kwaliteit van Wedeka, u hebt daar ook geen woord over kunnen lezen dat wij daar ontevreden over zijn, ik denk in tegendeel dat waren wij wat meer over de voorganger van Wedeka. En wij hebben Wedeka gevraagd en die doet dat op een goede manier, maar de animo voor die bewaakte fietsenstalling is zo gering en de kosten zijn per fiets zo hoog dat wij gezegd hebben dit moeten wij niet langer doen. En een alternatief is een fietskluis en daarvan zijn wij van plan er twintig aan te schaffen en wat ik heb begrepen dat er dan veertig fietsen aan kunnen worden gekluisd zeg maar. Nou dat is het alternatief wat wij voorstellen en dan kan degene die dat wil zijn fiets alsnog bewaakt stallen op een plek die dan niet overdekt is. Voorzitter dan..
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter.
  • 0:30 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, daar gaat de heer Bessembinders even aan de essentie van de vraag voorbij, want er is door de PvdA fractie een klein enquête gehouden even in de omgeving van de fietsstalling en daar krijgen we juist te horen dat er weinig animo is voor die boxen en dan vinden wij het zonde van het geld als dat daadwerkelijk is. En dan hebben we liever een paar extra fietsen standers in plaats van die boxen dus wij geven dit eigenlijk even mee aan het college onderzoek dat signaal eens of dat daadwerkelijk zo is alvorens u van die hele grote boxen daar gaat plaatsen.
  • 0:14 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u. Dan, waar, maar het lijkt mij handig als u het al onderzocht hebt dat wij het onderzoek niet over doen
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wij komen bij u langs met
  • 1:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dat lijkt mij dan wel slim, want anders dan ondervragen wij dezelfde mensen misschien. Goed wij krijgen de beschikking over de onderzoekgegevens van de PvdA en wij zullen ons beraden. Ik zal morgen direkt vragen of die dingen nog niet zijn besteld. En dan hoort u uiteraard bij de behandeling van de voorjaarsnota is dit vast een punt wat terugkomt. Dan hebben wij opnieuw het spoor, en dan in dit geval de STAR en dan gaat het om de trein en mensen hebben hinder van de stoom. Maar ik begreep van de heer Boen dat hij zegt van ja het gaat ook met name om de roetproductie die die, die de STAR veroorzaakt en daar zou overlast van zijn. Ik denk dat is een punt wat niet nieuw is. Maar u geeft eigenlijk aan zijn er voldoende voorzorgsmaatregelen, worden die er getroffen houdt men zich aan de milieuvergunning, zo vertaal ik het maar even, en als men dat doet is er niks mis, als men dat niet doet van kijk dan eens of er gehandhaafd moet worden. Nou dat laatste dat zullen wij doen en dat hoort u de volgende vergadering wat daar de uitslag van is voorzitter. Dank u wel volgens mij.
  • 2:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Dan liggen er volgens mij nog twee vragen. Eentje in het kader van, de vraag van de heer Hekking over mogelijk wisseling van functies binnen het gemeentehuis. Ik kan u daar over zeggen dat is uitsluitend in een onderzoeksfase waarin wij zoals wij met alles tegenwoordig doen kijken of wij voor de toekomst goedkoper of anders kunnen werken, efficiënter of op een alternatieve manier om daarmee of bezuinigingen in te vullen of mogelijk omzetten kunnen genereren voor Wedeka, waarvan we anders de verliezen betalen en dat is in een onderzoeksfase dus daar zal het college zich in het kader met bedrijfsvoering verder mee bezig houden. En dan het punt van de troonswisseling. Ik dacht eigenlijk die heb ik de vorige keer al behandeld. Nu vraagt D’66, de heer Pals, vraagt opnieuw van hoe wij daar mee om gaan. Eigenlijk heb ik geen zin om u de activiteiten te verklappen voor dat het feest plaats vind. Want ik vind dat je dat ook een beetje aan de initiatiefnemers over moet laten. We hebben gezegd van we stellen één euro per inwoner, dat vonden wij sober genoeg, u denkt daar iets anders over. Maar de rest van de raad vond het prima. Daar hebben we van gezegd het moeten vooral festiviteiten zijn die te maken hebben zeg van met de troonswisseling. Die moeten vooral aangegeven worden vanuit de bevolking of vanuit organisaties, scholen, sportverenigingen, plaatselijke belangen verenigingen et cetera om zeg maar bij die mijlpaal van die troonswisseling stil te staan. Ik kan u vertellen dat we een behoorlijk aantal voorstellen hebben binnen gekregen en dat wij daarvan beoordeeld hebben op wat heeft echt zeg maar verbinding met de troonswisseling en de dag en de festiviteiten die daar bij horen. Daaruit hebben we zoveel mogelijk ook commerciële activiteiten eruit gehaald omdat we daar van vinden dat dat gewoon een vorm van spondering is die in deze tijd niet thuis hoort. En wij hebben toegekend een bedrag, ik denk dat ik u nu tevreden stel meneer Pals, € 13.165,- . Sober genoeg volgens mij. En wat er allemaal gebeurd daar mag u zich door laten verrassen.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, onze complimenten dat u het helemaal binnen het budget heeft gehouden
  • 0:2 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ze is nog niet klaar.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, ik dacht dat u klaar was voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ben klaar met het antwoord op uw vraag, ja.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dan als u tot nu toe 13.000 euro heeft uitgegeven zou ik zo zeggen hou het daar vast, hou het erbij. Maar mijn tweede opmerking is, ik wist eerlijk gezegd, ik had de vorige keer niet begrepen voorzitter dat het zo geheim was. Dus hè
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik ook niet alleen ik vind het wel op een gegeven moment dat het aan de organisatoren is op een gegeven moment daar hebben wij ook om gevraagd en niet aan ons om verder te zeggen wat dat dan precies gaat betekenen en ik zei inderdaad 13.000 euro en inschrijftermijn en de planning en een beschikking dat is allemaal geweest dus daar blijft het ook bij meneer Pals. Voldoende beantwoord? Ja. Mooi. Dan hebben we daarmee denk ik de rondvraag gehad.
 • Besluitvorming met debat

 • 14 Centrumontwikkeling Musselkanaal
  • 14. Centrumontwikkeling Musselkanaal (79,47 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En gaan we over naar het eerste bespreekpunt wat dan agendapunt twaalf is geworden namelijk het centrumplan in Musselkanaal. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Ja, begin ik van de rechterkant, mevrouw Brongers CDA.
  • 2:00 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Het centrumontwikkeling Musselkanaal. We hebben de plannen voor het centrum in Musselkanaal houden we ons al geruime tijd bezig dat hebben we ook de insprekers horen zeggen. Ontwikkelingen hebben elkaar opgevolgd in de laatste periode en ik denk dan even aan de gevolgen van het ombuigingsplan voor de situatie van de bibliotheek. Een verpleeghuis in plaats van een verzorgingshuis en de ontwikkelingen in de detailhandel. Die ontwikkelingen die zijn allen van invloed op elkaar en raken ons ook als CDA en ook zo betrokkenen dat hebben we ook opnieuw van de insprekers gehoord. Dit betekend ook, zo hebben we in de plannen gelezen, dat was ons ook al bekend, maar dat de nieuwbouw is komen te vervallen. Nu ligt dan voor ons de realisatie van een multifunctionele accommodatie de opwaardering van de winkelpanden en de inrichting van de openbare ruimte. Voorzitter voor wat betreft het CDA zijn de argumenten helder als het gaat om de MFA inclusief de staat van de huidige gebouwen, de bibliotheek en de Kameleon. De insteek voor een te kiezen voor een compact winkelcentrum kunnen we begrijpen evenals de mogelijke invulling van de openbare ruimte. We hebben echter ook de insprekers gehoord en zij vragen althans twee van hun om de beslispunten aan te houden ook in verband met de plannen die vanuit die zijde in ontwikkeling zijn. En wij horen graag van het college hoe die daar tegen aan kijkt. Enerzijds vinden we als CDA dat het goed is te luisteren naar de mensen die daar ook erg betrokken zijn bij het centrum, anderzijds lijkt het ons ook een punt om nu wel de nodige stappen te maken om inderdaad te komen tot een goed centrum in Musselkanaal. Tot zover eerst.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:48 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Centrum ontwikkeling Musselkanaal. Op het oog ligt er een goed plan voor, leeg te geraken ruimte benutten als MFA, in plaats van compleet nieuwbouw, lijkt niet meer dan logisch en financieel verstandig in deze tijd. Verder is het creëren van een parkachtige omgeving op vrij te komen plekken en dan met mogelijkheden voor sport, spel en ontspanning een opwaardering in onze ogen. Er wordt gerept over de opwaardering van winkelpanden, een goed idee, daar wordt het gewoon mooier van maar er wordt ook gerept over draagvlak onder de samenleving en er worden verschillende instanties bij genoemd. De insprekers gehoord te hebben, hebben wij daar wel vragen bij of daar in een goeie afstemming is geweest en daar zijn wij erg nieuwsgierig naar. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Als je het plan leest, centrum ontwikkeling Musselkanaal en je akkert al de pagina’s door dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk een, behoudens dan wat kritische noten in het hele plan, maar dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk best wel een heel mooi plan is. Ik bedoel er zitten best hele mooie dingen in, zeker geen nieuwbouw maar invullen van bestaande gebouwen. Een goed contact met dorpsbelangen met handelsvereniging en dat soort en ondernemersforum in Musselkanaal. Dus eigenlijk is het een heel mooi plan wat het college heeft neergelegd. Alleen
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Creatief bedoelt u.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Creatief.
  • 2:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heel creatief voorzitter, echt complimenten daarvoor. Maar..het is natuurlijk zo dat als je de gevoelens beluisterd van de ondernemers in Musselkanaal, en dat zijn toch uiteindelijk de mensen die daar de kost moeten verdienen, die het centrumplan moeten dragen die de winkels moeten bemannen en die 15.000 klanten per week moeten bedienen. Dan hoor je toch een heel ander verhaal en dan denk ik toch er zijn hele harde woorden gesproken dat ondernemers voelden zich niet serieus genomen, dat is toch een opmerking ja die me toch wel een beetje raakt. Want als je een ondernemer niet serieus neemt dan gaat ie dan trekt ie zich terug in zijn schulp en dan zal er ook geen ontwikkeling plaats vinden die we zo hard nodig zijn in de tijden van crisis. Je hoort zelfs in de inleiders je hoort zelfs dat ondernemers willen investeren, nou waar hoor je zo’n geluid nog tegenwoordig dat ondernemers willen investeren terwijl iedereen het hartstikke slecht gaat. Dus eigenlijk is het zo dat die ondernemers vanuit eigen kracht een plan hebben bedacht die mooi is voor Musselkanaal terwijl dit plan, ik herhaal de woorden van de insprekers, een donderslag bij heldere hemel is gekomen en fataal voor Musselkanaal. Dan denk ik niet dat wij als raad hier bij elkaar kunnen zitten en zeggen van nou centrumontwikkeling is een heel mooi plan maar het is, maar de ondernemers zelf die het plan moeten dragen die vinden dat fataal voor Musselkanaal en dan donderslag bij heldere hemel dan denk ik dat je, dan ben ik geneigd om de insprekers toch echt te ondersteunen in hun oproep om de, om het besluit punt 1 en 2 in ieder geval aan te houden, want ik denk toch dat een centrumontwikkeling doe je ook niet voor een jaar dat doe je voor de komende jaren dat is 10, 15 jaar heb je dat plan weer voor elkaar. En als je in zo’n gesternte een plan neerzet en dat wordt niet gedragen door de ondernemers zelf is het dan uiteindelijk een slecht plan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Borgesius VVD.
  • 4:53 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja wij hebben vanzelfsprekend de drie insprekers gehoord en laat ik met de laatse inspreker beginnen. De heer Kugel die daar sprak namens, ik dacht dat hij zei 50 winkeliers, de tweede inspreker die daar sprak die sprak daar namens de OFM, oftewel het Ondernemers forum Musselkanaal, de heer Pals zei dat zojuist ook al particuliere investeerders ze werden met naam genoemd dacht ik, ik heb in ieder geval drie namen gehoord die zal de wethouder ook ongetwijfeld gehoord hebben. En als laatste inspreker ook van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. Die zich dan afvroeg waarom een centrum wel tot ontwikkeling is gekomen en hij noemde dacht ik Ter Apel en hij noemde Klazienaveen. We hebben vanzelfsprekend al de argumenten die daar aangebracht zijn ook gehoord en wat voor ons toch knellend in het geheel is voorzitter, dat wanneer wij zouden gaan besluiten om dit plan te gaan accorderen dat dan met name de dragers en de mensen die denk ik hun geld in uiteindelijk, wij als gemeente hebben daar ook profijt van natuurlijk wanneer het centrum van Musselkanaal wel tot ontwikkeling komt, wel op deze manier hiermee instemmen dat het dan wel heel moeilijk gaat worden om daar iets anders te realiseren. Want u schrijft in het stuk, twee bouwlagen volumes, ok dat kan dan wel, maar du moment dat er dan sprake zou zijn van uitbreiding verkoop vloer oppervlak van de onderste bouwlaag is geen optie, staat dacht ik zwart op wit in het stuk. Ja kijk als je er al zo in gaat dan zet je in feite van ik denk dat de portefeuille net zo goed weet dan wie dan ook dat wanneer je bouwlagen wil realiseren en daaronder geen uitbreiding mogelijk is voor uitbreiding verkoop winkeloppervlak en dan bedoel ik niet zo zeer nog een supermarkt erbij, dat bedoel ik dus helemaal niet, maar bijvoorbeeld detailhandel of andere dingen, ik bedoel waarom en dan laat ik de namen maar noemen waarom wel een Action in Ter Apel of een OP=OP en noem ze maar op, dat zou daar natuurlijk ook goed kunnen, maar als je dat dan hier zo expliciet zet dan zet je het gewoon in onze belevening op slot. En dat kan denken wij nooit de bedoeling zijn. En waar denk ik ook met name de inspreker van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal op wees, kijk wanneer wij de Kameleon gaan verhuizen naar, zoals de plannen hier liggen, voor wat betreft naar het MFA, c.q. wat nu nog een verzorgingstehuis is maar die dan wordt omgeswitcht naar een verpleegtehuis. Dan kunnen wij ons nauwelijks voorstellen wanneer daar s ’avonds activiteiten worden ontplooit die gepaard gaan met geluidontwikkeling en dan hebben we over de situatie dat de Heggerank inmiddels een verpleegtehuis is, dat dat niet conflicterend is. In het stuk staat dan ook, ja dit kan dat kan we kunnen gemeenschappelijk hier van gebruik maken, maar het is allemaal kunnen, kan, misschien of enzovoort. Concreet is het in onze beleving absoluut niet. En wij geven de wethouder ook in overweging, en ik weet absoluut niet hoe de rest van de raad hier in zit dat horen we dan ook wel, maar ons lijkt het toch het verstandigste dat u dit plan van de agenda afvoert met de genoemde partijen die hier in hebben ingesproken, met name ook met de privé investeerders, daar toch trachten een plan te ontwikkelen, want het kan natuurlijk best zo zijn en dat u dat centrum van Musselkanaal wil concentreren en dat heeft u ook van de drie insprekers kunnen horen op het gebied Dirk de Ruyterstraat/Willem Diemerstraat daar waren ze volgens mij volledig me eens en tracht dan voor dat gebied een plan te ontwikkelen waarbij mogelijkerwijs verkoop vloeroppervlak van buiten dat gebied naar binnen in dat gebied wordt gehaald. Maar zo als het nu hier staat is geen optie en wij zouden ja tegen dit plan zeggen dan kunnen wij in een later stadium als raad überhaupt nergens meer naar toe, dus ons advies richting de wethouder is ook neem dit plan terug neem de tijd daarvoor ontwikkel een plan en kom dan terug met dit plan naar de raad. Tot zover voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:34 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De afgelopen jaren is er heel veel nagedacht en gesproken over de invulling van het centrum van Musselkanaal en ook dit dorp verdiend een goede voorziening en een mooie functioneel centrum. Echter we hebben ook de insprekers gehoord en graag willen we daarop een reactie van de wethouder, maar goed dat hebben de andere fracties ook al gevraagd. Wat bijvoorbeeld onder draagvlak staat is dat er wel communicatie geweest is en dat ze aangegeven hebben is het wel zo verstandig om de jeugd daar ook in onder te brengen, daar lezen wij verder eigenlijk niets over in het stuk en dat vind ik wel heel erg jammer. Daar wou ik het in eerste termijn bij laten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra PvdA.
  • 4:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, college bedankt voor het voorstel, insprekers bedankt voor hun inspraak. Wij zijn blij dat we nu een voorstel hebben, gezien de bouwkundige staat van de bibliotheek en de Kameleon kon dat ook niet meer zo lang op zich laten wachten volgens ons. Ik vind het wel jammer dat door de omstandigheden buiten onze macht, mevrouw Brongers noemde het ook al, oorspronkelijke plan uiteindelijk onhaalbaar is gebleken. De omstandigheden begrijpen wij heel goed en die zijn volgens ons één op één te herleiden tot de huidige economische situatie. Dat gezegd hebbende is het goed dat er nu een voorstel ligt waarbij deze voorzieningen voor Musselkanaal behouden blijven dit is voor ons heel belangrijk. Ook vinden we het positief dat op deze manier hergebruikte, bestaande gebouwen hergebruikt, zodat er geen leegstand ontstaat. Wel vragen wij aandacht voor de volgende punten, het baart ons zorgen dat de insprekers verast te zijn over het plan hoe is de communicatie verlopen eigenlijk stel meneer Gelling die vraag ook al de afstemming. Ook is de invulling van de vierkante meters van de vloeroppervlakten van de eerste twee bouwlagen nog niet bekend we hebben bij de griffie gevraagd om een tekening die zou er niet zijn en nu horen wij dat er toch een tekening zou zijn maar goed wij weten niet hoe die er dan uitziet. Zorggroep Meander gaat invulling van de vloeroppervlaktes doen in samenwerking met de belanghebbenden en college let er hierbij op dat met name de jeugd niet een sluitpost wordt, volgens mij noemde meneer Schomaker het ook al. In het organiserend vermogen van de oudere gebruikers en de andere belanghebbenden hebben wij meer vertrouwen dan in dat van de jeugd. Dat er nu bijvoorbeeld geen insprekers uit die hoek zijn dat spreekt wat ons betreft boekdelen. Het is belangrijk dat de jeugd nieuw onderkomen aantrekkelijk gaat vinden en ze moeten het gevoel krijgen dat het nieuwe onderkomen tussen aanhalingstekens van hen is, zeg maar dat het gebouw een hoge coolheidsfactor moet hebbend. Als het een maal gerealiseerd is moeten ze kunnen zeggen dat het vet cool is geworden zegt deze wat oudere jongere. Wij begrijpen uit het voorstel dat het MFA een geheel eigen uitstraling krijgt met een aantrekkelijk entree en een eigen naam. De entree wordt drie keer genoemd in het stuk, steeds meer met iets andere bewoordingen dus voor de zekerheid even de volgende vraag; is onze conclusie juist dat dat betekend dat er twee verschillende fysiek scheidende entrees komen, één voor het verpleeghuis en één voor het MFA. Dat zou wat ons betreft goed zijn. Daarnaast willen we ook graag zien dat de jeugd op de begane grond wordt gehuisvest. Hier hebben we twee redenen voor, wij denken dat de jeugdgebruikers vaker naar binnen en buiten zullen lopen, zeker in de zomer, dus moet de afstand tot de entree zo klein mogelijk zijn, ook denken we dat met het oog op geluid verstandig is om de afstand tussen de jeugd en het verpleeghuis zo groot mogelijk te maken. We lezen ook dat de oppervlakte voor het buurthuis/MFA 1000m2 blijft. Betekend dat dat de activiteiten die nu in de Kameleon worden gedaan ook in het nieuwe MFA kunnen worden gedaan? Daarnaast hebben we nog een vraag over de geluidsoverlast, één van de insprekers verwees er ook al naar, en dan gaat het niet zozeer om de geluidsoverlast naar buiten toe maar ook de geluidsoverlast binnenin het gebouw. Blijft het geluid uit het MFA gedeelte naar het verpleeghuis gedeelte binnen de perken. Hebben we nog een opmerking over de conditorei, de conditorei veranderd in een restaurant, het woord restaurant klinkt ons groter in de oren dan conditorei, betekend dat dat er meer banen vrij komen en wat voor gevolgen heeft deze verandering voor de openingstijden van de MFA. Wordt dat van het restaurant anders, later open bijvoorbeeld. Dan zijn wij verder nog benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder op de vragen en opmerking van de insprekers en evenals mevrouw Brongers willen wij ook graag weten van het college wat zij vinden over het eventueel aanhouden van dit voorstel. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Hekking SP.
  • 1:25 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ook wij hebben ons gebogen over het centrumplan Musselkanaal. Diverse contacten gelegd we zijn er ook inderdaad achter gekomen dat er, wat er op dit moment gebeurd niet door zo heel veel mensen gedragen wordt, met name het ontstaan van volkstuintjes en andere complexen die de boel eigenlijk een beetje belachelijk maken. Het idee van de VVD van meneer Borgesius is op zich een goed idee en als SP zouden wij inderdaad voor dit plan zo als het nu ligt daar zouden wij niet voor stemmen. Wij vinden ook dat er gesproken moet gaan worden goede communicatie op poten gezet moet worden met alle belanghebbenden en het voorstel van meneer Schomaker is op zich een mooi voorstel haal de jeugd met hun jeugdhonk uit de directe omgeving van met name het verpleeghuis. Denk eens aan de Kwinne, zoals die als leerwerkplaats ontstaan is nou dat zouden we ook in Musselkanaal voormekaar kunnen boksen. En we moeten voorkomen dat de mensen die in Ter Apel even naar, hij is al genoemd, de Action toe gaan ook daar meteen de dagelijkse boodschappen doen, want dat is inderdaad fataal voor het centrum van Musselkanaal. Dus zo als het plan er nu ligt zullen wij niet voor stemmen en ik voel heel veel voor het idee van meneer Borgesius om de boel terug te halen goed te gaan praten, nieuwe plannen ontwikkelen en eens kijken wat we daar uit kunnen halen. Dank u.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Ik stel voor om even een korte periode te schorsen. Geeft het college de kans om even na uw eerste termijn zich te beraden. Mag ik u voorstellen om kwartiertje, tien over negen terug. [voorzitter klopt met hamer] Schors ik de vergadering.
  • 0:1 schorsing
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heropen de vergadering en maak gebruik van het moment omdat de wethouder nog niet staat voor de beantwoording. Ik liep wat achter met informatie over de Knoalsternacht meneer Plieger. Dus om nou gewoon zeg maar een snelheid van de dienstverlening te creëren er is controle in de Knaalsternacht en er ligt zelfs een dwangsom op van €5oo,- dus er wordt wel door een onafhankelijke partij gecontroleerd en dat gaan wij evalueren dus u wordt op uw wenken bediend vanavond.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Er gebeurd soms meer dan u weet.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Goed we vervolgen met de behandeling van het centrumplan voor Musselkanaal. En geef het woord aan de portefeuillehouder, Wethouder Bessembinders.
  • 12:11 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Het centrumplan Musselkanaal en dat weten we allemaal heeft een lange historie. Het is de afgelopen jaren best een moeizaam proces geweest om dat van de grond te krijgen. Ik denk dat wij de afgelopen jaren hebben gezien dat het tot dusver geen private ontwikkelaars voor handen waren die daar wilden investeren, wij hebben uiteindelijk de woningcorporatie Lefier bereidt gevonden om het centrumplan te ontwikkelen. Maar afijn op een gegeven moment zijn er natuurlijk economische omstandigheden die leiden tot bijstelling van de plannen en dat heeft ertoe geleid dat wij in overleg met de Handelsvereniging Musselkanaal de supermarkt uit het plan hebben geschrapt. En uiteraard was daar best, waren daar best redenen voor en dat waren uiteraard de leegstand die ontstond in winkelruimte en ook de dreigende leegstand. En ik denk daar kwam bij dat vervolgens ook nog een bezuinigingsronde heeft plaats gevonden waarbij die niet voorbij gegaan is aan de bibliotheek en aan Welstad lees ook Kameleon. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat uw raad op 28 maart 2011 heeft besloten om inderdaad geen supermarkt meer toe te staan op de hoek van de Badstraat en de Diemerstraat. Te kiezen voor een compact winkelcentrum tussen Diemerstraat en Dirk de Ruyterstraat en zeg maar de Diemerstraat tot of de Diemerstraat in tot het Diemerplein. En dat gezegd is waar willen wij de bewinkeling concentreren dat willen wij concentreren aan de voorkant van de Marktstraat en het deel van of het eerste stuk van de Willem Diemerstraat. En dat was natuurlijk heel duidelijk als achtergrond wat ik net noemde leegstand en dreigende leegstand, ik denk daar hadden wij op dat moment ook goeie overeenstemming over met Musselkanaal zelf. Wij hebben medio 2012 besloten om de verschillende functies die in de Kameleon en de bibliotheek gehuisvest waren om die te integreren in de Heggerank. Dat was een gevolg van overleg van de Meander, Welstad, NOVO, de Zijlen, bibliotheek, Lefier en gemeente. Heel wat partijen die daar aan gewerkt hebben en gezegd hebben er ontstaat of er komt ruimte vrij in de Heggerank als gevolg van de omvorming van verzorgingshuis naar verpleeghuis en de Heggerank heeft gezegd kunnen wij niet met elkaar nadenken over invulling van die ruimte en niet alleen om die ruimte te vullen maar ook vanuit een wens van de Heggerank om te zeggen van eigenlijk willen wij niet alleen een verpleeghuis zijn eigenlijk willen wij een accommodatie zijn voor heel Musselkanaal en zelfs voor zeg maar alle verschillende doelgroepen die daar bij thuis horen. Dus dat is geen kwestie van het doel heiligt de middelen maar dit is echt doelgericht opgezet. Voorzitter wat ik daarbij moet bekennen dat is dat wij dat plan om al die functies zeg maar van de bieb en de Kameleon te integreren in de Heggerank dat wij daar niet tijdig over gecommuniceerd hebben met de Handelsvereniging Musselkanaal en evenmin met de Stichting Dorpsbelangen en daar hebben wij uiteraard excuus voor aangeboden. Wij hebben, dat leidde natuurlijk wel tot enige spanning op de lijn dat wil ik absoluut niet ontkennen en dat heeft er ook toe geleid dat wij na de vakantie van 2012 weer met elkaar in gesprek zijn gekomen en met elkaar in gesprek zijn gekomen van hoe nu verder. En in november 2011 hebben wij als gemeente een overleg gehad met de Handelsvereniging met stichting Dorpsbelangen en met de centrumgroep zeg maar zo als die zich vanavond heeft gepresenteerd. Ik denk dat overleg heeft plaats gevonden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en daar hebben wij als gemeente nog eens een keer heldere kaders geformuleerd. En ik geef dat met name aan omdat toch gesuggereerd wordt dat die avond gezegd zou zijn van je hoeft je van uitgangspunten niets aan te trekken ga uw gang. Ik bestrijd dat dus echt en dat zou ook in strijd zijn met uw eigen besluit van maart 2011. Wij hebben die avond hebben we gezegd wij gaan drie sporen trekken, het ene spoor is het multifunctionele accommodatie daarvan is de trekker de Meander, het tweede spoor is de openbare ruimte dat trekt de gemeente en het derde spoor is het compacte winkelcentrum en dat trekt de Handelsvereniging Musselkanaal. En uiteraard is het niet zo dat die trekkers maar gewoon hun gang kunnen gaan die hebben afgesproken dat zij belanghebbenden bij de ontwikkeling van die plannen betrekken. Voorzitter wat er vanavond dus voorligt dat is dat wij als college u vragen om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om zeg maar de functies van de Kameleon en de bieb onder te brengen in de Heggerank en dat is een besluit wat wij u vragen omdat uiteraard de Meander wil weten waar zijn wij aan toe kunnen wij rekenen op participatie van de gemeente en kunnen wij verder met het ontwikkelen van de plannen, kunnen wij verder met de bouwactiviteiten waar wij mee bezig zijn. Dus vandaar ook dat wij u vanavond vragen om een aanvullend krediet om zeg maar die multifunctionele accommodatie mogelijk te maken. En wat in het raadsvoorstel staat aan andere informatie, en dat hebt u mij net horen zeggen, dat is in wezen een bevestiging en een herhaling van de uitgangspunten voor het compacte winkelcentrum en wij hebben u onder het kopje openbare ruimte op de hoogte gesteld van wat er tot dusver is ondernomen. Voorzitter dat zijn de zaken die vanavond aan de orde zijn en waarvan ik denk dat is in het algemeen wat ik in grote lijnen hierover wil schetsen voordat ik in zal gaan op de verschillende fracties. Voor zover dat nog nodig is. Voorzitter het punt is natuurlijk wat met name door verschillende fracties is genoemd van hoe gaat het met de jeugd in de Heggerank. Nou ik heb zopas gezegd dat de partijen daarover nadrukkelijk hebben nagedacht van kunnen de functies in de Heggerank worden geïntegreerd, daarvan zeggen de partijen die daarbij betrokken zijn, waaronder uiteraard Welstad ,dat dat een goeie optie kan zijn uiteraard met gebruiksregels maar die gebruiksregels zijn nu ook van toepassing in de huidige accommodatie de Kameleon. Het is de bedoeling dat het jeugdhonk gevestigd wordt op de begane grond en dat dat niet plaatsvind onder zeg maar de verpleegkamers dus dat die daar los van zijn en u zult begrijpen dat het netjes geïsoleerd wordt zodat daar geen overlast kan ontstaan. En wat dus ook heel bewust gezegd wordt dat is dat als het om die jeugd gaat die nu gebruikt maakt van de Kameleon, dat die dus ook in staat wordt gesteld om gebruik te maken van andere functies die nu in de Heggerank worden ingebracht. En dat kan zijn gebruik maken van computers dat kan zijn gebruik maken van het biljart dat kan zijn gebruik maken van de conditorei die als restaurant verhuisd naar de eerste etage. Dus in die zin is er nagedacht over de verschillende functies over de verschillende gebruiksmogelijkheden en wat dat voor Musselkanaal en de gebruikers kan betekenen. Uiteraard worden alle belanghebbenden zeg maar de toekomstige gebruikers van de nieuwe accommodatie betrokken ook bij de inrichting, dat geld voor de ouderen dat geld voor de jeugd dat geld voor koren die daar repeteren en weet ik veel wie allemaal dus die worden betrokken bij de inrichting van de Heggerank voor de nieuwe functies. Dus in die zin hebben wij er vertrouwen in dat dat op een gegeven moment ter plekke goed gerealiseerd kan worden en zien wij dus ook geen optie en ook geen aanleiding om te zeggen van wij bouwen een compleet nieuw centrum voor de jeugd in Musselkanaal. Ik denk wat, dat was met name ook het punt van de PvdA als het gaat om jeugd maar ook van andere fracties en waar de PvdA nog met name op inschoot dat was hoe zit het met de entree. Die wordt verschillende keren genoemd maar er is dus nog steeds sprake van één entree voor de Heggerank. Maar wel naar die entree zul je dus naar de verschillende functies kunnen maar het is de bedoeling dat de entree naar voeren getrokken wordt zodat die op een goede bereikbare plek komt en dat dat ook smoel heeft in tegenstelling tot wat het nu is dat het gewoon verstopt is achter de ja in die hoek zeg maar van dat winkelcentrum. Voorzitter naar mijn idee heb ik zo in hoofdlijnen de zaken langs gelopen en benadrukt van waar wij vanavond eigenlijk de goedkeuring van uw raad voor vragen en uiteraard en dat zeg ik er bij van uiteraard er zijn drie sporen wat ik zopas gezegd heb dit is het MFA verhaal de openbare ruimte daarvan hebben wij gezegd daar zijn wij bezig met planontwikkeling, ook in overleg met de verschillende groeperingen die daarbij betrokken worden. Wij zullen daar ook nog een presentatiemiddag avond voor houden en dat proces dat loopt. Als het gaat om het compacte winkelcentrum dat proces loopt ook onder leiding dan van de Handelsvereniging misschien de centrumgroep. En als de handelsvereniging en de centrumgroep komen met plannen die uiteraard die wel passen binnen de kaders die ook u heeft geformuleerd dan staan wij uiteraard open om daar met elkaar over te praten en daar is op zich niets mis mee maar ik denk wat dat betreft dan moeten we elkaar wel recht in de ogen kijken en zeggen van er zijn kaders vastgesteld we hebben uitgangspunten geformuleerd en dat zijn ook uitgangspunten waar de ondernemers zich aan zullen moeten houden. Voorzitter dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tweede termijn. Ik ga nu de andere kant om. Dus deze keer, meneer Kanter.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Een korte schorsing hebben wij wel even behoefte aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wat bedoelt u met kort, vijf minuten?
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maak er maar tien van.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tien. Ik schors op verzoek van de PvdA. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:04 schorsing
  • 1:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter wij zijn in conclaaf geweest. Behoudt van de voorzieningen is voor ons zeer belangrijk en daar hebben wij wel nadere opmerkingen bij, gemeente schuif aan bij de gesprekken over de invulling van de MFA. We vinden dat de gemeente mede verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Tweede punt, blijf ook met de ondernemers in gesprek ook hier draagt u die mede verantwoordelijkheid en mochten die ondernemers komen met plannen die binnen de kaders liggen zoals die er nu zijn dan vinden wij dat daar serieus moet worden naar gekeken en wij willen graag van de wethouder daar een toezegging op. Dan de entree hadden we al een vraag gesteld, we zijn blij dat we die toch nog gesteld hebben we dachten eerst dat is een overbodige vraag van ons maar dat is dus toch niet zo. We vinden het wel jammer dat die entree dat dat één entree is dus niet twee fysieke gescheiden entrees en wij vragen ook aan de portefeuillehouder of dat toch nog in overweging kan worden genomen bij de bespreking dat dat anders wordt, want het lijkt ons voor een scheiding van de functies als we aan de ene kant zien het verpleeghuis en aan de andere kant het MFA vooral met het oog op de jeugd wat we ook al eerder hebben gezegd van dat ze het gevoel moeten hebben dat het centrum van hun is. Dan lijkt ons dat toch verstandig dat er dan twee fysieke entrees zijn. Dan tot slot voorzitter, mocht de indeling zo als die er straks uit gaat komen na verloop van tijd niet goed bevallen, en met name kijken we dan weer naar de jeugd, dan komt een nieuwe investering misschien weer aan de orde maar dat is nu niet dus dat is misschien op termijn het geval. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik had net gezegd voor de schorsing dat ik het rondje nu zo om zou maken dus ik geef nu het woord aan meneer Hekking van de SP.
  • 1:9 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Portefeuillehouder bedankt voor de woorden. Wat mij, wat ons opvalt is het gebrek aan ingaan op wat de insprekers vanavond verteld hebben. Ik hoorde in de woorden van de wethouder niet zo denderend veel terug van wat de drie insprekers vanavond gemeld hadden, dat had ik toch graag anders gezien. Ik kan meneer Hofstra best volgen wat betreft die entree van het jeugdhonk en de verpleeghuis. Verpleeghuis is meerdere tientallen jaren oud, als je daar beneden de boel moet gaan isoleren dan ben ik toch bang dat je dat niet voormekaar krijgt dus ik blijf toch bij ons standpunt dat we toch graag zouden zien dat het jeugdhonk elders geplaatst gaat worden, dat is ook een verzoek van met name de ondernemers. En we blijven toch ook bij het standpunt dat waar nu de volkstuinen gerealiseerd zouden gaan worden dat dat nu juist de locatie is waar een supermarkt moet komen. En daar wou ik het even bij laten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u dat laatste even herhalen meneer Hekking want..
  • 0:18 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Het gedeelte waar de volkstuinen nu geplant ingetekend worden, dus het opbreken van het centrum gebeuren, die plaats daar zouden ze juist een grote Jumbo of een grote Super de Boer thuis horen volgens ons. Dus wij kunnen met dit plan zoals het nu voorligt niet instemmen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:58 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De voorstellen vanuit Musselkanaal zijn om plannen aan de achterzijde van de Marktstraat winkels te maken. Deze plannen voldoen niet aan de kaders die wij gesteld hebben in maart 2011, dus dan zou er een hele andere wijziging moeten komen. En dat is nu niet aan de orde. Het uitgangspunt, beslis punt één, is dus gewijzigd ten opzichte van maart 2011 omdat de bieb en de Kameleon van het centrumplan naar MFA zijn gegaan. Ik wou graag nog opmerken dat we met elkaar in gesprek moeten blijven, of wij dan bedoel ik vooral het college, wees duidelijk naar elkaar toe en zorg dat er geen misverstanden ontstaan. Daarnaast had ik nog een aanvullende vraag, blijft de Heggerank in dit geval eigenaar, nee blijft Heggerank in dit geval Meander eigenaar van het pand inclusief het MFA gedeelte en kunt u uitleggen wat precies wordt bedoeld met de financiële risico’s en zijn er nog andere huurders dan de bibliotheek en Welstad. Hier wou ik het bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD.
  • 6:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja centrumplan Musselkanaal. Ik dacht dat, de portefeuillehouder die begon daarmee, dit heeft een lange historie, hij begon in 2007, dat weten we dus zoals we hier zitten, of velen van ons die weten dat. Vervolgens is het hier wederom aan de orde geweest, en ik dacht dat ik de portefeuillehouder hoorde zeggen 28 maart 2011, is ook bekend dat wij toen inderdaad hebben gesproken over een compact gebeuren, te weten wat nu ook weer in het stuk staat genoemd, Dirk de Ruyterstraat/Willem Diemerstraat en eventueel over het gebeuren daarachter. Vervolgens heeft u nog verslag gemaakt en daar ook voor uw excuus aangeboden richting de handelsvereniging en vervolgens noemde u november 2011, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, ik denk dat dat november2012 moet zijn in plaats van 2011, maar goed dat even ter zijde, maar dat was dus nog niet zo lang geleden. Ja, dan het plan, mevrouw Sterenborg die vroeg ook naar die financiële risico’s, want als wij gaan instemmen met dit plan, en daar hebben wij in eerste termijn om de argumenten van de eerste termijn te gaan herhalen dat is denk ik niet zinvol maar in zullen we nu noemen kijk wat hier voor ligt dat betekend dat wij als gemeente voor een periode van tien jaar met de Meander verplichtingen aan gaan voor wat betreft de MFA. En op zich vanuit het standpunt van de Meander gezien kunnen wij ons dat voorstellen want die moet daar verbouwen en weet ik veel wat daar allemaal moet gebeuren. Laat onverlet, en dat wil ik dan toch nog wel even graag herhalen en waar ook de heer Hofstra nog op wees, wij voorzien toch kijkend naar de toekomst wanneer deze plannen worden geëffectueerd vroeg of laat worden de activiteiten die de jeugd al is het alleen maar het feit het in en het uitgaan wat waarschijnlijk toch met enig rumoer gepaard gaat zal vroeg of laat conflicterend gaan werken met het te ontwikkelen verpleegtehuis. Maar dat hadden wij ook al uitdrukkelijk genoemd in onze eerste termijn. Even terugkomend op die tien jaren en de financiële risico’s, dan vinden wij het een beetje vreemd dat onder punt twee staat; om flexibel in te kunnen spelen op eventuele toekomstige wijzigingen enz. enz. enz. enz. Kijk wanneer je in onze beleving hier flexibel in wil spelen dan is er denken wij tenminste heel veel voor te zeggen dat u misschien en dan denken wij aan peuterspeelzaal ook misschien wel aan de bibliotheek richting de Heggerank en of dat dan in de zaal boven moet zijn of beneden dat laten we maar even in het midden dat u daar aan denkt kunnen we ons zeer wel voorstellen. Maar met name die jeugd activiteiten kunnen wij ons zeer wel voorstellen dat een private investeerder zegt; ok daar heb ik wel oren naar omdat te gaan ontwikkelen dat wil ik misschien wel verhuren voor een periode ik noem maar iets van drie of vier of vijf jaren, waarbij onze risico’s als gemeente beperkt worden, beperketer dan wanneer wij verplichtingen voor tien jaar aangaan, zoals nu hier in het stuk staat. Dat is voor ons zeer zeker een overweging om te zeggen moeten wij hier wel mee in gaan stemmen en wat we bovendien in onze beleving denk ik ook gaan vergeten en dat wil ik ook richting de andere raadsleden zeggen zolang er sprake is van een publiek private ontwikkeling is er denk ik ook mogelijkheden of zijn er mogelijkheden voor mogelijkerwijs het binnenhalen van subsidies wanneer wij dit hoofdstuk nu afsluiten vanavond zoals het hier ligt dan blijft nog alleen de private kant en dan is de publieke kant is afgesloten dan kun je niet meer in gezamenlijkheid die richting gaan bewandelen. En wat voor onze fractie voorzitter toch ook heel zwaar weegt dat wij ook van de wethouder geen reactie of zwaar weegt nee gewoon we hebben er geen reactie op gehad voor het verplaatsen van verkoopvloeroppervlak van buiten de schil en de schil bedoelen we dan mee; Dirk de Ruyter/Willem Diemer want er staan ook nog hele grote panden buiten die schil staan momenteel leeg dat weet de portefeuillehouder net zo goed dan ondergetekende wanneer je in staat zou zijn om die van buiten naar binnen de schil te verplaatsen en er zou dan geen mogelijkheid zijn voor het uitbreiden van verkoop oppervlak dan gooien wij dus de schil op slot. En hier staat nog in het stuk zeer beperkt mogelijk zijn van woningbouw, we hebben de wethouder ook wel eens een keer horen zeggen; woningbouw is uitgesloten. Nou dat zijn ontwikkelingen, kijk niemand kan in de toekomst kijken dat weten we allemaal, maar om nu op voorhand dit zo hier te zeggen en geen vertrouwen hebben kijkend naar de toekomst en dat dat misschien op termijn wel mogelijk is en er mag denk ik van ons verwacht worden dat wij voorwaardend scheppend hier in deze zaal bezig zijn. Dan zeggen wij als VVD fractie, voorzitter dit is te beperkt en dit is te eenvoudig en we hebben te weinig oog voor de langere termijn visie. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Mener Pals D'66.
  • 3:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, de wethouder aanhorende dan krijgen we een prachtig resumé hoe wij tot dit soort plannen zijn gekomen. Maar goed het lijkt wel of de wethouder een beetje horende doof is want de plannen die ondernemers Musselkanaal hebben aangedragen daar is eigenlijk weinig aandacht aan besteed. En wij blijven erop hameren dat de dat er ernstig nee geluisterd moet worden naar de ondernemers daar in Musselkanaal, want vanuit eigen kracht ga je iets ontwikkelen en zou het dan niet zo zijn als je geen gebruik maakt van de kracht van de ondernemers daar in Musselkanaal die met volle overtuiging een plan hebben neergelegd die blijkbaar niet aangehoord is door het bestuur van Stadskanaal dat je daar enige voordeel mee zou kunnen halen dat je zegt de geplande voorstellen die we nu doen dat dat op een hele andere leest wordt geschoeid een heel ander plaatje uitkomt waardoor we als gemeenschap en als Stadskanaal gewoon een voordeel zou kunnen bekijken en ik wil toch ook de wethouder nog ernstig weer op het hart drukken om te komen met een en de PvdA heeft eigenlijk ook al in die zin de vraag gesteld van met zijn idee over wat er gebeurd met de ondernemers in Musselkanaal wat het overleg plan en wat het overleg platform gaat worden om in ieder geval te komen met een aannemelijk plan en dit plan gewoon even on hold te zetten in die zin ben ik met VVD fractie eens. Maar ik heb ook nog wat vragen of wij hebben ook nog wat vragen over het plan zo als die hier ligt, want wij vinden toch dat dat zijn wat detail vragen maar wij vinden het opmerkelijk dat Stichting Welstad die huurt dan 1000m2 voor €42,- de m2 en de bibliotheek die mag het huren voor €60,- de m2 en dat vind ik toch een beetje een merkwaardige prijsverdeling tussen twee stichtingen die het beide moeten hebben van subsidie gelden etc. en we vragen ons af waar is de waar komt dat vandaan. Het nadeel van de bibliotheek hebben we ook niet kunnen vinden want als je een gebouw sloopt en je ontving voor die tijd 31.600 euro en je vangt nu 15.000 dan heb je 16.600 verschil en we vragen ons af hoe is dat verwerkt in de kosten daarvan. Verder maken wij op 6.1 maken we ons toch wel een beetje zorgen over de zin dat over het huurcontract tien jaar die afgesloten wordt voor een periode van tien jaar dat bij voortijdige beëindiging van een huurcontract dat het betekend dat de gemeente de verhuurder schadeloos zal moeten stellen voor gederfde huurinkomsten. Het is toch een traject wat best veel geld kan gaan kosten zeker in deze ongewisse tijd. Wat we vervolgens nog helemaal missen en daar hebben we het dan omdat we eigenlijk nog helemaal niet zover zijn maar kijk de Meander die wordt verbouwd door een aannemer en we vragen ons ook werkelijk af als het komt tot ontwikkeling van het onderste gedeelte dan vragen we ons af is dat aanbesteed in de gemeente heeft daar zijn er wat alternatieven voor ontwikkeld en wie is scherpst en wie is goedkoopst om toch weer tot een mindere plan te komen. Tot zover onze opmerkingen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:18 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Waar ik in eerste termijn mee begon was zo op het oog lijkt het een mooi plan, dat vind ik nog steeds. De vraag die ik daarbij ook heb gesteld van goh gelet op de inbreng van de insprekers hoe zit het met de afstemming is daar voldoende draagvlak als je dan gaat kijken onder anderen naar aanleiding van beantwoording van de portefeuillehouder, ik heb de stukken nagelezen van de raadsvergadering maart 2011 met dank aan digitale hulpmiddelen, daarin staat heel duidelijk dat wij kaders hebben aangegeven met betrekking tot detailhandel en dat richt zich tot de Kanaalzijde Marktstraat van de Dirk de Ruyterstraat tot aan het, de Willem Diemerstraat dat is heel duidelijk, dus objectief gezien hoeven we daar verder eigenlijk niet zo heel veel meer over te zeggen. Waar ik inderdaad nog wel een opmerking over heb, en daarin volg ik mevrouw Sterenborg, is over het financieel risico er worden huurcontracten afgesloten voor een periode van tien jaar en daarin is de gemeente risicodrager en daar gaat mijn vraag over in hoeverre zijn daar nog andere opties voor aanwezig. Voor zover, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:49 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, nou er is al weer een heleboel gezegd ook goede woorden gesproken denk ik. Wat wij als CDA vooral hebben gehoord van de portefeuillehouder is het punt van de kades en de planvorming al of niet daarbinnen. Ik denk dat het goed zal zijn wij hebben de insprekers gehoord en die hebben met name om enig uitstel gevraagd om de plannen te betrekken bij de verdere ontwikkeling dat voor wij hier de deur uitgaan vanavond volstrekt duidelijk is of die plannen nu binnen of buiten de kades vallen want dan hebben we het over hetzelfde. En wij hebben de portefeuillehouder immers ook horen zeggen dat de planontwikkeling loopt en dat na alles wat er gebeurd is een open houding wordt nagestreefd om verder met elkaar in gesprek te blijven en dat is wat ons betreft ook een voorwaarde. Dan nog iets over het concept MFA jeugd en andere betrokkenen in dezelfde ruimte. In de notitie staat dat partijen daar ook in samen willen werken dat Welstad daar goede mogelijkheden ziet. Wij zien stichting Welstad ook als een partij die daarover zeker expertise heeft. Laat duidelijk worden dat de betrokken partijen dit concept ook erg graag willen en dat ook met zijn allen zien zitten. Voor wat betreft de financiële risico’s zijn de vragen gesteld ook door andere partijen en wij horen het antwoord nog graag van de portefeuillehouder. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Portefeuillehouder.
  • 8:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. De PvdA die geeft aan van behoud van voorzieningen heel belangrijk nou ja uiteraard delen wij die mening en wat u zegt van schuif aan bij de ontwikkelingen van MFA en schuif aan als het gaat om de inrichting van de MFA. Ik denk dat signaal dat is helder en dat zullen wij oppakken. En wat u zegt over blijf met de ondernemers in gesprek van dat heb ik denk ik ook in de eerste termijn gezegd en dat zeg ik ook naar andere fracties die daar op gehamerd hebben uiteraard willen wij dat uiteraard willen wij met ondernemers in gesprek blijven als het gaat om plannen die binnen de kaders vallen zoals die door uw raad zijn vastgesteld en daar zullen we uiterst serieus naar kijken en uiterst serieus mee omgaan en u uiteraard daar desnoods bij betrekken. Als het gaat om de entree van de Heggerank dan heb ik goed geluisterd naar de PvdA fractie maar ook naar de SP fractie, die zeggen van nou denk nog eens goed na over die entree of dat nou wel slim is om daar één entree van te maken. Van nou,de plannen die zijn nog niet klaar dus wij zullen daar serieus naar kijken van moet je daar toch nog qua invulling straks een scheiding in maken dat je zegt van deels is het echte entree voor zeg maar het verpleeghuis de Heggerank en deels is het echter de entree voor de multifunctionele inrichting van het gebouw zeg maar voor al die andere functies daar zullen we uiteraard met de Meander en met de gebruikers in overleg gaan wat daar aan mogelijkheden zijn omdat te bewerkstelligen. Als het gaat om hoe zit het met het eigendom van het gebouw de Meander is en blijft eigenaar en als huurders treden op in elk geval de bibliotheek en Welstad en nou NOVO is uiteraard ook een belangrijke gebruiker hoe het zit met huurcontract tussen NOVO en Meander daar hebben wij in die zin niet rechtstreeks zicht op dus wij weten alleen van wij zijn in elk geval via Welstad en bieb dat zijn de huurders. De heer Pals vraagt van er zit verschil in huurprijs, ja dat klopt wij hebben in wezen bedongen in de hele planontwikkeling van Musselkanaal wij willen qua huisvesting niet duurder uit zijn dan dat wij nu zijn als het gaat om de lasten om de huisvestingslasten en daar is rekening mee gehouden ook in het nieuwe plan vandaar dat u leest dat er onderscheidt zit in huurprijs tussen bibliotheek en Kameleon. En u hebt wel denk ik in de gaten dat dit niet een gigantisch commerciële huurprijs is. En uiteraard en daar wijzen verschillende partijen op van wij hebben dat vermeld in dat voorstel wij lopen dus financieel risico. Wij gaan, of de bibliotheek en Welstad die gaan huurverplichtingen aan voor tien jaar. Op het moment dat u zou besluiten om te zeggen van wij gaan nog eens een keer rigoureus bezuinigen op Welstad en bieb, ik zeg het maar klip en klaar, dan hebben wij een risico dat wij huurverplichting moeten afkopen en tenzij uiteraard er eventueel nieuwe huurders op staan maar dat risico lopen wij. Dat steken wij niet onder stoelen of banken dat is zo. Aan de andere kant denk ik, en dat hebben wij ook gezegd, moet je wel een afweging maken tussen het huurrisico wat je loopt gedurende zeg maar een periode van tien jaar ten opzichte van investeringen voor de lange termijn in nieuwbouw over veertig jaar. En wat is dan je afweging als het gaat om dit soort investeringen en dan hebben wij als college toch heel nadrukkelijk de voorkeur voor de financiële risico’s van een huurcontract voor tien jaar ten opzichte van een lange investering voor veertig jaar waarvan ik denk de risico’s inderdaad groter zijn. Als u zegt van flexibiliteit, flexibiliteit heeft enerzijds betrekking op de inrichting van het gebouw waarop geduid wordt en flexibiliteit heeft anderzijds is dat gekoppeld aan wat ik net noemde je hebt met huur nou een keer meer flexibiliteit dan met investeren op de lange termijn en uiteraard zit daar die periode van tien jaar aan gekoppeld. U zegt de schil zit op slot, de VVD fractie geeft dat aan. Nou de schil zit in die zin niet op slot, kijk het bestemmingsplan Musselkanaal geeft voor die schil geeft die bepaalde uitbreidingsmogelijkheden en die zullen wij uiteraard tolereren. Als u zegt de schil zit op slot dan is dat dus niet correct er is nog ruimte ook binnen het huidige bestemmingsplan voor uitbreiding en die kan benut worden. En wat wij wel als kader hebben gezegd van, en dat is ook door één van uw fracties nog eens benadrukt, wij hebben gezegd wij willen en ik denk dat komt ook Musselkanaal als koopcentrum ten goede, laten wij voor dat compacte winkelcentrum gaan, het compacte winkelcentrum concentreren aan de Markstraat en aan dat eerste stukje van de Diemerstraat en ons niet laten verleiden om aan de achterkant ook nog eens een keer detailhandel neer te leggen. Ik denk daarvan hebben wij gezegd van; investeren op die plek dat is wat ons betreft mogelijk en dat kan ook een impuls geven aan dat gebied als je straks kijkt hoe die openbare ruimten worden ingericht ten opzichte van die achterkant van die bedrijven. We hebben gezegd daar kan geïnvesteerd worden maar dan verwachten wij in de plint andere functies dan detailhandel en die functies zijn ook wel benoemd in een raadsvoorstel en wij hebben er geen moeite mee wanneer op de eerste verdieping daar een aantal appartementen zouden worden gebouwd. Uiteindelijk is het zo dat het bestemmingsplan wat nu van kracht is dat laat ook bouw van woningen toe op de hoek van de Diemerstraat en Marktstraat dus die ruimte die zit ook in het bestemmingsplan. Uiteraard is het natuurlijk de vraag van wie investeert dan waarin en daar zal eventueel ook met Lefier desnoods afspraken moeten worden gemaakt over kunnen wij elders verdunnen ten gunste van zo’n project? Nou dat zijn zaken die wel van belang zijn. Voorzitter, ja als het gaat om, ik zei net Meander die blijft dus eigenaar en Meander is ook degene die gaat investeren die dus het mogelijk maakt dat die verschillende functies in de Heggerank worden ondergebracht en dat maakt onderdeel uit van het bouwplan waar de Meander mee in de weer is en wat dus al een aantal jaren loopt als het gaat om de omvorming van verzorgingshuis naar verpleeghuis voorzitter. Volgens mij heb ik dan denk ik alle punten gehad. Wat de heer Hekking aangeeft van de SP fractie van ja je bent niet op de insprekers in gegaan ik denk dat ik aan het begin van mijn eerste termijn op een rij heb gezet van hoe wij de afgelopen jaren dit proces hebben doorlopen, dat wij de afgelopen jaren her en der wat met elkaar wat storing hebben gehad dat heb ik ook onderkent, maar aan de andere kant denk ik heb ik wel de verschillende punten die ook door de insprekers zijn benoemd heb ik in mijn hele verhaal naar voren laten komen en ik denk het heeft weinig zin om die nu op dit moment te herhalen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 1:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u. Ja kijk de wethouder stelt, en op het publiek private gedeelte is hij dacht ik in mijn beleving niet ingegaan, voorts stelt de portefeuillehouder ja in beperkte mate is dat mogelijk. Want dat hebben wij dacht ik ook naar voren gebracht. Op het moment dat wij hiermee instemmen dan wordt dat natuurlijk wanneer je dat invult in wilt vullen dat bouwen op zich is denken wij het grootste probleem nog niet. Maar dan gaat het natuurlijk ook om de openbare inrichting van het geheel en al is het ook aan de achterzijde waar u dan zojuist over sprak. En als u zegt daar willen wij geen detailhandel, ik dacht dat wij ook verschillende graderingen van detailhandel kennen. Kijk u heeft ons niet horen roepen dat wij aan de achterzijde mogelijkerwijze nog te ontwikkelen dat wij daar ook nog een supermarkt willen, dat is helemaal ook in de beleving van de VVD fractie niet aan de orde. Ik denk de vier supermarkten die we nu hebben in Musselkanaal dat dat meer dan toereikend is maar u zult het met mij eens zijn er zijn ook verschillende graderingen wat wel mag wat niet mag en wel een supermarkt of groothandel en ik noem maar iets geluidsapparatuur of wat dan ook, dat is allemaal mogelijk dat weet u denk ik nog beter dan ondergetekende. Maar dan even terugkomen op dat PPP gebeuren
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja alle, voorzitter, allemaal mogelijk van wij hebben wel een bestemmingsplan Musselkanaal vastgesteld. Tenminste dat heeft u gedaan.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nee, dat klopt, maar dat hebben we inmiddels al twee keer gedaan. 1 keer in 2007 en 1 keer in 2011
  • 0:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja.
  • 1:53 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nee, dat ben ik volledig met u eens. Dat hebben we al twee keer gedaan, maar dat kunnen we misschien ook nog wel een keer voor de derde keer doen. Maar dat is een ander verhaal. Maar los daarvan wij hebben vrij recent natuurlijk ook nog hier bij de Noorderpoort college hebben we ook voor de openbare ruimte hebben we daar een, dat geef ik u volledig na, via een slimme constructie zijn we daar in staat geweest om daar een half miljoen subsidie voor naar binnen te halen. En du moment, en dat hebben wij ook in onze tweede termijn gezegd als wij met dit plan instemmen en al dergelijke constructies voorzien wij zeer grote problemen. En daar hoor ik u te weinig over, kijk u kunt wel zeggen ja wij gaan onze medewerking daar aan verlenen we zullen onze uiterste best doen op verzoek van de PvdA wilt u nog kijken naar een entree, één entree, twee entrees nou ja ik vind dat details die vinden wij op dit moment niet belangrijk. Wij zitten hier denk ik voor de hoofdlijnen nu op dit moment en wanneer wij hier, en ik zeg het ook richting de andere raadsleden, nu akkoord gaan zoals u het hier voorlegt, u wees ook op de risico’s, heeft u terecht op gewezen, tien jaar had ik ook wel gezegd in de tweede termijn, ik zou me zeer goed een situatie kunnen voorstellen dat de particulierder zegt ik wil het wel voor vijf jaar met u doen. We weten überhaupt niet of u dat plan wel met een particulier hebt besproken als of hij wil bouwen en dan ook gelijk kan verhuren voor tien jaar, ik denk dat er misschien, want de heer Pals heeft met name bij de brandweerkazerne daar ook nog op gewezen, dat wij misschien wel investeerders voor te vinden zijn en dat zijn allemaal dingen waarvan wij in dit stuk zoals het nu hier ligt, du moment dat we hier mee instemmen, verliezen wij als raad onze controlerende functie, uiteindelijk zitten we hier natuurlijk als controlerende functie, zijn wij onze controlerende functie in de beleving van de VVD fractie kwijt. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wou nog even weer aanvullen aan wat meneer Borgesius zegt. Wat ik u niet heb horen zeggen is inderdaad de samenwerking met de ondernemers, wat dat tot voordeel kan leiden tot dit plan, ik weet het is misschien wel koffiedik kijken maar ik denk als u dat plan even een tijdje opschuift en u schuift dus aan bij die ondernemers en hun plan aanhoort en eens kijken van waarin kun je elkaar samen versterken. Dat je misschien tot een veel voordeliger plan kan komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 2:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter van. Ik beluister in de reactie van de heer Borgesius van de VVD fractie dat die zegt ik voorzie hele grote problemen. Van, en als u die doch eens concreter invult dan, want kijk u heeft het over de jeugd gehad van dat ziet u als een concreet probleem, maar voor de rest denk ik van ziet u dan nog meer problemen. Kijk ik denk, ik denk wat wij hier doen en dat is ook de aanleiding geweest van en wij hebben als het gaat om de verschillende functies in Musselkanaal en dat is ook geen geheim wij hebben op het moment dat wij dachten van er wordt bezuinigd op de bieb er wordt bezuinigd op de Kameleon, wat gaan wij nu doen. Voordat de Meander ons benaderde van jong moeten wij de koppen niet bij elkaar steken hebben wij ook zelf gekeken naar leegstaande panden in het centrum van Musselkanaal moeten wij leegstaande panden niet benutten als het gaat om het invullen van deze functies. Wij hebben serieus gekeken naar panden van eigenaren die daar aan de Markstraat staan, zelfs op de hoek van de Diemerstraat en ga maar verderop kijken. Dus wij hebben daar serieus naar gekeken wij hebben echt overwogen om te zeggen van gaan we dat doen kunnen we dat op de een of andere manier voor elkaar krijgen. Totdat de Meander kwam en die zegt van wij hebben een idee nou samen met die andere partijen kunnen wij toch niet tot integratie komen en dat was het voordeel van dit verhaal want dan hadden wij op één plek de bieb gehuisvest en op een andere plek hadden wij de Kameleon moeten huisvesten. Nou dan heb je daar op verschillende locaties, nou wat is zopas aangegeven heb dan is de synergie is weg, de integratie is weg vandaar dat wij gezegd hebben het spreekt ons enorm aan het initiatief van de Meander wat daar nu voorgelegd word. Als we dat initiatief niet benutten dan creëren we dus daar de leegstand. Dus vandaar dat wij heel bewust hebben gezegd van ja als wij het nou hebben over dit soort gemeenschapsvoorzieningen moet je dat dan niet juist in het centrum concentreren en niet op verschillende locaties laten verschijnen dat is met name de achtergrond van het verhaal en als u dan zegt van ja wellicht is er een private partij die wil investeren in maatschappelijke functies en genoegen neemt met een maatschappelijke huur, ja dat zijn dingen die zijn denk ik op dit moment voor ons als college een gepasseerd station vanwege de zeg maar de invulling die wij nou in de Heggerank voorzien. En op het moment dat wij daar niet meer een invulling geven, ja creëren we daar de leegstand en zouden we ergens anders nieuw gaan bouwen. Nou ik denk dat is iets wat wij als gemeente en als college in elk geval niet voor staan. Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 1:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter. Wat u daar zegt met een private investeerder. Daar hebben wij als fractie toch wel in die zin problemen mee richting uw antwoord richting de heer Pals over de verhuurprijs van de vierkante meters daar zijn bedragen genoemd en wij denken dat zeer wel voor dat geld per vierkante meter waar u zojuist ook over sprak, ik dacht uit mijn hoofd nu even 60 euro per m2 en 42 euro per m2 dat dat best wel een private investeerder ook aan de Marktstraat en misschien ook wel aan de achterzijde van de Marktstraat te vinden zou zijn die daarvoor een perceel die er misschien nu wel al staat misschien wel wenst te verhuren en misschien ook wel voor vijf jaar. Dus dan hebben we ook minder risico’s maar goed dat even nebenbei. Kijk die synergie waar u over sprak over Kameleon en het verpleegtehuis, kijk zolang de synergie tussen Kameleon is richting het verpleegtehuis en u bedoelt daar bijvoorbeeld activiteiten die daar overdag plaatsvinden van klaverjassen, een balletje leggen, een balletje stoten, sjoelen en noemt u allemaal maar op, dan kan ik heel ver met u meegaan maar wanneer er activiteiten zijn die ook s ’avonds plaats vinden gepaard gaande, en dat is ook door de PvdA fractie gezegd, met mogelijkerwijze lawaai, dat gebeurd nou één keer of we dat nu leuk vinden of niet maar dat is daar wel de realiteit dat zien wij absoluut dus niet samengaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat punt heeft u duidelijk gemaakt meneer Borgesius.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat heb ik ook inderdaad voorzitter, al duidelijker. Ik ging met name in op dat punt van die 60 en die 42 en daar is ook wel wat te huur wat goedkoper, dus dat vinden wij eigenlijk niet steekhoudend.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, ja, ben ik aan de beurt.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja hoor.
  • 0:28 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter. Dat mag u uiteraard vinden, dat neem ik u, dat mag u gewoon vinden. Maar blijft gewoon overeind dat de keuze is van of verspreid of geïntegreerd en of het creëren van leegstand daar of het houden van leegstand op een andere plek. Dus in die zin, in die zin is de afweging voor ons. Laten wij dat daar geconcentreerd en geïntegreerd invullen in dat centrum.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Als ik mag voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft de microfoon al aanstaan meneer Borgesius.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar desalniettemin vraag ik toch om toestemming.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 1:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Kijk, u vroeg ook nog om de inschilling van de schil en wij denken als je daar een totaal plaatje van gaan maken, want u weet u net zo goed dan ondergetekende dat op de hoek Marktstraat/ Jan Kortstraat staat ook een heel groot pand leeg, dat wordt ook heel, heel, heel moeilijk maar als je dat in totaliteit dat alles gaat bekijken u weet ook dat dat oude pand inmiddels al is gesloopt, vlakbij de Lidl, is inmiddels al met moeder aarde gelijk. Daarom maakt het dit geheel, dit punt, en u kunt dan de raad wel wijzen dat wij hierover al hebben gesproken in 2007 en in 2011, 28 maart geloof ik hè, ja. Natuurlijk hebben wij dat, maar daar lag ook heel veel meer achter dat weten we ook allemaal of velen weten dat. Dus dat maakt het natuurlijk wel allemaal heel complex en ik denk ook dat we derhalve een maximale inspanningsverplichting hebben om te trachten dat centrum van Musselkanaal te verplaatsen waarbuiten die schil ligt naar die schil. En wanneer wij nu als raad met dit plan instemmen dan hebben wij als raad beantwoord aan het publieke gebeuren en laten wij het private volledig vallen. En dat wenst deze fractie niet te doen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius.
  • 0:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter ik ben het met de laatste opmerking absoluut niet eens. Ik zal niet herhalen wat ik zeg over leegstand en invulling van functies en dat soort dingen maar wij laten het private belang absoluut niet vallen. Ik denk dat hebben wij de afgelopen jaren ook wel getoond.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter, nuancering graag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laat u even de wethouder het antwoord geven, krijgt u daarna de ruimte.
  • 0:32 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dus wat dat betreft dan zijn wij daar uiterst serieus in. Maar uiteraard, uiteraard en dat heb ik zopas ook gezegd van de kaders die wij hebben daar werken wij mee en als daar naar gekeken wordt kijken wij daarnaar, maar ik denk laten we ook met elkaar vaststellen dat wij ontzettend zuinig moeten zijn met ruimte die wij extra gaan benutten als wij het hebben over Musselkanaal. Want dan creëren wij alleen maar meer leegstand en ik denk daar zijn wij als gemeente niet bij gebaat en daar is ook Musselkanaal absoluut niet bij gebaat. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste opmerking meneer Borgesius.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, wat ik tegen u zei ik wens graag een nuancering aan te brengen van ondergetekende heeft namelijk de VVD fractie niet gezegd dat u als college het laat vallen ik heb duidelijk gezegd wij en met wij bedoel ik de raad.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een constatering van u, opmerking van u, duidelijk. Ik ga inventariseren om te kijken of we tot besluitvorming kunnen komen over dit punt. Is dat het geval? Wilt u, ik heb nu eigenlijk denk ik geïnventariseerd ik ga even kijken of dat bewaarheid wordt. Ik vermoed dat de fractie van de VVD en de fractie van D’66 en de fractie van de SP tegen het voorstel is. En dat de overige fracties voor het voorstel zijn, heb ik dat juist? Dan is het voorstel aangenomen met tegenstemmen van D’66, VVD en SP. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013
  • 13. Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013 (73,56 KB)
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan wij over naar agendapunt 13. De verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013. Kunnen wij vervolgen? Er moet volgens mij één tekstuele correctie plaatsvinden ten aanzien van het voorstel, wethouder Bieze.
  • 0:33 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Even zoeken. In de verordening zelf op bladzijde 1, staat onder hoofdstuk 1 artikel 1 lid 2 d, het besluit minimabeleid Stadskanaal 2013 dat moet zijn het besluit sociale zekerheidswetten 2013. Dank u.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geredactionele aanpassing in het kader van de ten naam stelling. Goed wie wil over dit agendapunt het woord voeren. Mevrouw Van der Heide en meneer Boen, anderen niet? Mevrouw Van der Heide CU.
  • 0:38 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel voorzitter. De CU vindt het van groot belang dat kinderen in deze maatschappij de mogelijkheid hebben om zich volledig te participeren. En niet de dupe worden van het financieel beleid van hun ouders. Voorzieningen van sportieve en sociaal culturele activiteiten dienen voor de schoolgaande kinderen toegankelijk te zijn. Waarbij elk kind recht heeft op ontplooiing tot zelfredzame burgers. Zodoende wil onze fractie het college de vrijheid geven om het besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2013 door te voeren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boen PvdA.
  • 1:6 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Ook een even korte reactie. Wij zijn uiteraard blij met het opstellen van het conceptbesluit omdat daar zoals ook in de aankondiging staat een aantal zaken bij elkaar worden gebracht overzichtelijker worden gemaakt en ook transparanter. In feit hebben we te maken met het feit dat er twee regelingen zijn, sociale participatie en de regeling, de PC regeling zeg maar, die nu van een nieuwe vlag worden voorzien. En deel uitmaken van dit nieuwe kader. Wij gaan er vanuit dat de mogelijkheden die er waren ten aanzien van het leveren van maatwerk in sommigen gevallen en dan heb ik het vooral over de individuele bijzondere bijstand dat die gewoon gehandhaafd blijven zoals ze waren. En wat dat betreft kunnen wij instemmen met het beslispunt zoals het er voor ons ligt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Portefeuillehouder.
  • 1:02 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter. Voorzitter dank voor de ondersteuning van dit voorstel, wij als college vinden kinderen natuurlijk ook heel belangrijk. Dat ze in goede omstandigheden opgroeien en daar waar hulp nodig is van buitenaf dat die hulp ook beschikbaar is. U weet dat u als raad vorig jaar november nog een aantal extra maatregelen hebt genomen om kinderen te ondersteunen, dan praat ik over de subsidiering van de Stichting Leergeld en Het Jeugdsportfonds. Dus wij hebben met zijn allen het opgroeien op goede wijze van kinderen hoog in het vaandel staan. Dus dank voor de ondersteuning. Voor wat betreft de individuele bijzondere bijstand wordt gevraagd of het maatwerk wordt gehandhaafd. Dat wordt gehandhaafd, u weet dat wij tot 120% kunnen gaan in individuele gevallen en dat doen wij in gevallen ook. Dus ook wat dat betreft ondersteunen wij gezinnen die het moeilijk hebben en proberen we kinderen daarin zo goed mogelijk te helpen. Dus dank voor uw ondersteuning daarin. Dank u.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Voldoende, mag ik concluderen dat u unaniem in kunt stemmen met dit agendapunt. Met formeel; de verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013. Ja. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 12 Sterkteverdeling binnen de Regionale politie-eenheid Noord-Nederland, aanvulling op het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014
  • 12. Sterkteverdeling binnen de Regionale politieeenheid NoordNederland (45,63 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt, het nieuwe agendapunt 14. Meneer zou u uw microfoon, dank u. Meneer Borgesius zou u de voorzittershamer van mij over willen nemen bij dit agendapunt?
  • 0:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Jazeker, dank u. Agendapunt 14 aan de orde. Sterkteverdeling binnen de Regionale politie-eenheid Noord-Nederland, wat een aanvulling is op het regionaal beleidsplan Noord-Nederland 2013/2014. Wie wenst hierover het woord? De heer Plieger CDA, CU de heer Van Beek. Dan zie ik verder niets, twee insprekers. Aan u het woord meneer Plieger. Of twee insprekers, twee sprekers, neem me niet kwalijk.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik keek al even om me heen. Ik dacht van
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, excuus, excuus. Nee, ze waren al weg.
  • 0:57 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter. Het beslispunt geeft aan, of geeft aan eigenlijk dat we geen wensen of bedenkingen hebben ten aanzien van. Maar toch een opmerking, er is een nieuwe sterkeverdeling gemaakt binnen de regionale politie-eenheid en die leidt ertoe dat de totale capaciteit van de basiseenheid in Stadskanaal, waar die toe behoort in elk geval, afneemt met ongeveer 9%. En als we daarbij ook nog eens kijken naar de wijkagenten dan gaat het toch om een, ja pak hem beet, een kwart minder aan wijkagenten. Dat is toch een verandering die bij het CDA de vraag naar boven doet komen van wat heeft dit voor consequenties voor het praktische werk, oftewel moeten wij als raad niet ten aanzien van dit punt eigenlijk wel onze bedenkingen uitspreken. Want ja die wijkagent die hebben we nogal hoog in het vaandel. Dat was het.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Heer Van Beek CU.
  • 0:45 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker, dank u. Agendapunt 14 aan de orde. Sterkteverdeling binnen de Regionale politie-eenheid Noord-Nederland, wat een aanvulling is op het regionaal beleidsplan Noord-Nederland 2013/2014. Wie wenst hierover het woord? De heer Plieger CDA, CU de heer Van Beek. Dan zie ik verder niets, twee insprekers. Aan u het woord meneer Plieger. Of twee insprekers, twee sprekers, neem me niet kwalijk.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Van Beek. Dan geef ik u graag het woord.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vindt u het goed voorzitter als ik daar bij blijf zitten, gezien het relatief
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik had het bijna voor willen stellen, maar het is niet nodig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U mag blijven zitten.
  • 5:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Ik kan me de opmerkingen ten aanzien van zeg maar het aantal wijkagenten of thema agenten hoe we ze willen noemen want dat, what’s in a name, dat daar relatieve teruggang is dat is gewoon een feit. Het is geen 25% overigens in zijn totaliteit want naast de wijkagenten hebben we zeg maar twee thema agenten die wij snel zouden bestempelen als jeugdagenten, omdat dat toch één van onze speerpunten is. Daarnaast hebben we twee Hbo’ers verdeeld over het nieuwe robuuste basis team en specifiek één wijkagent voor Ter Apel benoemd, dus in zijn totaliteit komen we toch weer op 20 ten opzichte van nu 25. Daar heeft e provincie Groningen voor moeten inleveren in zijn totaliteit en dat had te maken dat wij vanuit het oorspronkelijke regionale korps bovenmatig inzet hadden ten aanzien van wijkagenten. Meer als in de provincies Friesland en Drenthe. Dus in de nieuwe verdeling zoals die nu is opgemaakt en die is voor de noordelijke-eenheid, Noord-Nederland de drie provincies, is die uniek want op een hele hoop gebieden in Nederland zijn ze nog niet zo ver. Maar in aantallen gaan we terug, duidelijke zaak. Alleen het verschil is dat we toch ook een iets andere benadering zoeken voor de inzet van de totale basis team, we noemen dat robuuste basisteam wat gevormd wordt door de voormalig BE Stadskanaal samen met de voormalige basiseenheid Winschoten, die voor de totale gebied Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal gemeenten gaat werken. En dat vergt meer ten aanzien van dat we zeggen van flexibele inzet. Dus je zou kunnen zeggen dat er van de totale formatie die in zijn geheel robuuster, niet in aantallen, maar wel in aanpak en in zeg maar informatiestroom binnen het eigen, binnen de nieuwe eigen basiseenheid, flexibeler ingezet moet kunnen worden, dat we meer probleem gestuurd zeg maar gaan werken als voorheen. Voorbeeld de branden in Winschoten hebben een behoorlijke aanslag gedaan op de teams, daarvan heeft ook de basiseenheid Stadskanaal gewoon geleverd, dat betekend dat je op dat moment een zeg maar voor andere taken minder aandacht hebt als daarvoor. Dat is ook de nieuwe vertaling geweest in de wijkagenten die nu verdeeld zijn over de vier gemeenten, waarvan de plus in de twee thema agenten waarvan wij gezegd hebben die moeten dan, dat zouden dan jeugdagenten moeten zijn. Plus de inzet van de twee Hbo’ers, die worden toegevoegd aan de basiseenheid Winschoten en aan de basiseenheid Stadskanaal dus die moet je er eigenlijk bij op tellen en die moet je wat flexibeler in kunnen zetten als voorheen. Heeft dan elke wijk één wijkagent die net als voorheen alleen werkt in de wijk en af en toe alleen bij noodhulp wordt ingezet maar daarnaast alleen in de wijk werkt en voor de wijk. Nee, er zal meer wisseling in zijn maar dat betekend ook dat er meer bekendheid is met de totale inzet van een groep wijkagenten binnen het robuuste basisteam. Gaan we in aantallen terug? Ja, we gaan, en dat gebeurd niet onmiddellijk, zeg maar vanaf 1 januari 2014, maar dat is de overgangstermijn totdat het een hele reorganisatie van de, tot nationale politie is ingevuld. Maar we gaan terug van die 111, terug naar 102. Zullen we daar iets van voelen, dat is de vraag dat kunnen we op dit moment niet beoordelen, we hebben gezegd; we kunnen met die hele systematiek die gewogen is over de drie provincies, met inwoners aantallen, met werkdruk, met evenementen calamiteiten, alle gegevens die erbij zijn gehaald komen wij niet tot een andere verdeling dan die nu voorligt. Daarvan hebben we gezegd daar moeten we wel naar kunnen kijken in deze twee jaar als die overgang langzaam plaats vindt, wat betekend dat, wat betekend dat daadwerkelijk in de evaluatie en zijn we dan ook bereidzaam met de minister om eventueel tot een andere formatie verdeling te komen als dat noodzakelijk is. Die bereidheid moeten we opnieuw bekijken bij de actualisatie van het regionaal beleidsplan wat in 2015 weer opnieuw gemaakt zal moeten worden, dat nemen we dan ook mee alleen we hebben nu wel gezegd ja er moet wel een ondergrens zijn wil je rekening houden ook met het landelijk gebied, zijn plattelandsgemeenten op een gegeven moment afstanden die je moet overbruggen dat doet zich vooral voor eventueel met aanhouding waarbij we ook onmiddellijk eventueel advocaten of tolken aanwezig moeten hebben. Dus dit heeft wat ons betreft in eerste instantie gebaseerd op onze inwoneraantal, werkdruk en dergelijke is dit de ondergrens.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja ik denk eerlijk gezegd dat u daarmee datgene heeft beantwoord... oh meneer Plieger aan u het woord.
  • 0:36 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dus het komt er op neer, u beseft terdege dat we hier aan de ondergrens zitten, dat er veranderingen zijn ten aanzien van de nou ja, het corps als zijnde het aantal maar ook de verwachting dat er mogelijkerwijze door een robuustere vorm wat je ook wilt noemen de taken anders uitgevoerd gaan worden en u beseft ook dat over twee jaar bij het nieuwe veiligheidsplan geëvalueerd wordt de gevolgen zijn of tenminste wat de uitwerking van deze nieuwe sterkte verdeling is, om dan eventueel te komen tot aanpassingen. Is dat juist?
  • 1:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is, ik moet het enigszins nuanceren want de invoering op een gegeven moment de teruggang van 111 naar 102 die gaat niet volgende maand in. Dus voordat die ingevoerd is en wij daar evaluaties over hebben zijn we misschien een stap verder als 1 januari 2015. Het lijkt teruggang maar er zitten ook kansen in en die moeten we ook benoemen denk ik op een gegeven moment de informatie binnen het robuuste team, basisteam, qua informatiestromen zeg maar de opleiding in het kader van ook een aantal HBO agenten waarbij we aan de beleidsmatige kant iets kunnen doen. En het feit dat het flexteam over heel Noord-Nederland is uitgebreid en dat je daar makkelijker beroep op kunnen doen dat beschouwen wij nu in eerste instantie dat zou wel eens voldoende kunnen zijn om de teruggang in formatie plaatsen te kunnen compenseren. Het is een heel ingewikkeld patroon geweest 62 gemeenten en daar formatie over verdelen ik geef het je te doen. We zijn niet blij natuurlijk met verlies van aantal formatie plaatsen maar we denken wel dat we onze taak op een goede manier kunnen uitvoeren en daar zal ook de tijd een beetje inzicht in moeten kunnen geven want het zijn twee basiseenheden die samengaan maar wel twee basiseenheden die op dezelfde manier gewend zijn te werken en daar mee om te gaan en dat geeft mij wel vertrouwen van dat we dat op een goeie manier inzetten voor de toekomst.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Nog aanleiding voor vragen in een tweede termijn. De heer Plieger, heer Van Beek. Ik kijk nog even in de rondten. Ik zie niemand zich roeren. Dan dank ik de portefeuillehouder voor de toelichting. En stel ik vast dat dit punt met algemene stemmen is vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Dan geef ik graag weer aan u het woord.
 • 15 Scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON
  • 15. Scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON (68,4 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius en dan ga ik over tot het laatste agendapunt van vanavond en dat is de scheiding van het bestuur en toezicht van de Stichting Scholengroep OPRON. Borgesius, Dijkstra, Brongers, Gelling. Meneer Dijkstra CU.
  • 1:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Dit voorstel is de consequentie van een voorgeschreven scheiding van bestuur en toezicht. Zoals dat al in 2007 is afgesproken. Wij moeten eerst instemmen als raad zodat daarna de statuten kunnen worden gewijzigd. De interne toezichthouder van de raad van toezicht is voortaan belast met het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag. Deze beperkte bevoegdheden die raken we kwijt. Wel kunnen we zienswijzen op de begroting en jaarrekening indienen. Waaraan dan vervolgens door OPRON aandacht moet worden besteed. We verwachten dat daar op een serieuze manier mee wordt omgegaan door OPRON. De CU vindt het belangrijk dat we als raad bij ernstige taakverwaarlozing af handelen in strijd met de wet kunnen ingrijpen. En zo nodig de Stichting kunnen ontbinden, dit staat gelukkig heel duidelijk vermeld in dit stuk. Het is een goede zaak dat de gemeente vooraf mee het kader kan bepalen waaraan de toezichthouders moeten voldoen om kwaliteit te waarborgen. Tevens vindt onze fractie het juist voor de continuïteit dat de overgang in bemensing van het bestuur van naar de raad van toezicht geleidelijk gaat. Onze fractie kan instemmen met de beslispunten. Dank u.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Mevrouw Brongers CDA.
  • 0:51 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter zoals al gezegd door de heer Dijkstra van de CU is de scheiding van bestuur en toezicht natuurlijk al onderhevig geweest aan een periode van vooroverleg en heeft ook de nodige voorbereidingen gehad en gekend. Voor ons als gemeenteraad brengt dat een ietwat andere werkwijze met zich mee. Wij hebben daar kennis van genomen, denk ook even aan de zienswijze die wij kunnen indienen aan de andere kant blijven we wel betrokken bij de OPRON en bij het onderwijs en hoe precies invulling wordt gegeven nou dat wordt nog nader uitgewerkt en dat zien wij tegemoet en wat de heer Dijkstra ook al zei de continuïteit als het gaat om de samenstelling van de raad van toezicht in de nieuwe situatie vinden wij een goed punt.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:59 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. OPRON is hier veelvuldig aan de orde geweest in deze raad. De vorige twee sprekers hebben dat ook al gememoreerd voor wat betreft het meer op afstand. Dan kijken wij even inhoudelijk zullen wij denk ik niet zozeer op het stuk ingaan want dat roept ook niet zoveel vragen op. Maar wij wilden eigenlijk twee beslispunten aan dit voorstel toevoegen voorzitter. Te weten beslispunt vier dat wij in december als raad, als raden moet ik in dit geval zeggen, te weten Menterwolde, Veendam, Stadskanaal, ter informatie de begrotingsnotitie voor het komend jaar en de meerjarenraming begroting ontvangen en als punt vier, of sorry punt vijf, neemt u mij niet kwalijk, dat wij voor 1 juli door de raad van toezicht goedgekeurde jaarverslag inclusief goedgekeurde jaarrekening ontvangt, de raden in dit geval. Dat willen wij graag als beslispunten toegevoegd zien. Nu zullen velen zich misschien afvragen ja waarom komt de VVD fractie daar nu mee. Wij hebben ons verdiept in het VNG model en wij zijn toch van mening dat wij als raden een, wij hebben een controlerende functie. En dan wordt hier wel in het stuk gezegd van ja dat zal de OPRON voor zorgen daar twijfelen wij ook niet aan. Maar er is een gezegde; vertrouwen is goed, controleren is beter. En wij hebben hier als raad nu één keer een controlerende functie. Dus vandaar dat wij graag deze twee beslispunten aan dit onderwerp toegevoegd willen zien.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En eventueel dient u daarvoor een amendement in.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Die hebben wij op dit moment niet voor handen maar dan moeten we even een amendement overleg met de griffier maken. Dat moeten we dan even doen ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we echt een latertje maken vanavond.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Och het is wel eens later geweest maar goed.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat klopt, dat klopt. We gaan kijken of het noodzakelijk is. Meneer Pals, nee, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:54 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal het eigenlijk heel kort houden. Ik heb een vraag en dat betreft het volgende; 1 augustus 2011 is de wet aangenomen het is nu inmiddels april 2013 dat dit voorligt eigenlijk betreft mijn vraag waarom heeft dit nou toch zo lang geduurd. Dan heb ik een voorstel voor een tekstuele wijziging, in het schemaatje met de wijzigingen van de nieuwe situatie ten opzichte van de oude het volgende, bij punt c begrotingen jaarrekening er staat hier dat de raad van toezicht keurt de begroting jaarlijks goed, dat houd voor mij in zoals ik het lees dat dat een autisme is en daar heb ik toch wel een vraagteken bij. Ik kan me voorstellen dat ze de begroting bekijkt en eventueel aan de hand daarvan beslist of ze hem goedkeurt. Maar om dat nu automatisch te laten gaan gaat ons wat ver. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, ach toch..
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja wat, maar goed. Wij hebben nog even twee vragen ten aanzien van punt vier, dat is aanpak uitvoering voortgang. Daar staat; uit druk op dit moment wordt er gewerkt aan een voorportaal constructie waarbij één van de deelnemende gemeenten aanspreekpunt is voor de OPRON. En onze nieuwsgierige vraag is, is daar al besluitvorming over geweest en punt twee is dat gaat over de interne keuzes op welke wijze de invulling willen geven aan het aanleveren van de zienswijze. Van belang hierbij is ook dat de aanleverdatum maximaal de doorlooptijden zijn gewijzigd gezien de in de wet genoemde termijnen. En wij vragen ons af is daar al overeenstemming over bereikt en wanneer wordt daar een mededeling over gedaan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan is het woord aan portefeuillehouder wethouder Hamster.
  • 2:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat op de avond. Toch om een erg in de actualiteit zijnde lied te quoten met de W van wakker nog, hoop ik u deze vraag te beantwoorden. Eerste vraag die kwam we hopen dat er serieus omgegaan wordt met de zienswijze die wij als raad aanleveren. Ja, wij zin er van overtuigd dat juist door deze wijze wij meer formele communicatie kunnen krijgen met de OPRON behalve dan het formeel vaststellen van een begroting en het instemmen met een jaarrekening er zal een formele reactie vanuit het bestuur van de OPRON moeten komen op onze zienswijze en die kunnen wij vervolgens weer meenemen in de volgende verwerking en mocht er op de één of andere manier op wat voor moment dan ook een geschil ontstaan of een verschil van mening waarbij juridische stappen gewenst zijn dan hebben wij onze zienswijze waaraan we aan de hand van wij kunnen zeggen kijk wij hebben het bestuur daar en daar op gewezen en dat is het antwoord geweest op dat moment. Dus in onze beleving zijn wij sterker en zal het bestuur van OPRON zeer nauwkeurig om moeten gaan met de zienswijze. Volgens mij kan ik de vraag van D’66 beantwoorden met de inbreng van het CDA. Nee, van Gemeente Belangen. Waarom heeft het zolang geduurd. Het laatste jaar heeft heel veel vooroverleg plaats gevonden en vee voorbereid om de woorden van mevrouw Brongers te gebruiken. We hebben in mei vorig jaar voor het eerst een officieel document gekregen een concept statuut waarop het verzoek kwam van willen de gemeenteraden daarmee instemmen en vervolgens is daar veel over gecommuniceerd met OPRON tussen de gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau. En volgens mij zag u concept vijf of zes onder aan de pagina staan van de documenten die u gekregen heeft. Er is het afgelopen jaar heel veel over gecommuniceerd net zolang tot er een document ligt waarvan alle drie de besturen denken dat we ze u aan kunnen bieden. Een hele interessante die de VVD inbrengt, ze willen graag twee beslispunten toevoegen. Dat lijkt mij overbodig. Simpelweg omdat de wet ons die termijnen die genoemd worden al aanreikt als bindend. Dus we zouden ze toe kunnen voegen maar volgens mij hebben we toch de wet te handhaven en OPRON legt zich vast op deze data en wij, om meteen de vraag van D’66 te beantwoorden, willen ons verplichten aan een behandelingstermijn van een week of twaalf. Dus als de zaken op tijd worden aangeboden rekenen wij er twaalf weken bij op en dan zullen in alle drie de gemeenten de zienswijze opgestuurd moeten worden.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 1:28 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik twijfel niet aan de juistheid van uw woorden. Maar wij hebben dit uit het FNG model gehaald voorzitter c.q. portefeuillehouder en wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dat om niets in dat model staat. Maar los daarvan of het wel of niet om niets daar staat vermeld, gaan wij zoals gezegd absoluut niet vanuit, willen wij toch graag dat deze beslispunten worden toegevoegd. Van wij hebben als raad en desnoods gaan we dan schorsen en zullen we een heel kort amendementje en dan brengen we die dan wel in stemming, maar we hebben hier als raad vaak genoeg gezegd en ook recentelijk is dat nog een keer besproken er staan ook voor de toekomende tijd en dat weten we allemaal dingen te gebeuren en dan denken wij toch dat het op zich goed is dat er bepaalde piketpalen vast worden gesteld waar verschillende organisatie zich aan dienen te houden. En du moment wanneer de twee beslispunten door ons genoemd niet aan dit stuk worden toegevoegd, u zult mij niet horen zeggen vrijheid blijheid, maar dan is er altijd wel een reden te bedenken wanneer het overhoop toch even later gaat worden enz. enz. enz. naar u komt een opvolger na mij ook vanzelfsprekend dus vandaar dat wij hechten aan deze beslispunten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb uw betoog gehoord. Ik kan herhalen wat ik zonet heb gezegd, ik kan ook zeggen van zou het wezenlijk wat veranderen in de opstelling van de OPRON. Wij spreken nu met elkaar af dat we deze datum deze termijnen gaan handhaven, wij kunnen eenzijdig als een van de drie gemeenten zeggen en daar beslissen wij bij dat het geen wij met elkaar afspreken en in de wet vermeld staat nog een keer als specifiek eenzijdig beslispunt op wordt genomen lijkt het mij van weinig toegevoegde waarde. Maar dat is mijn opvatting, u stelt het voor aan de rest van de raad misschien dat die daar fusies op hebben die u zo meteen kunt vernemen voordat u aan het werk gaat om een dergelijk amendement te produceren. Ik zit te kijken welke vraag ik nog niet heb gehad, continuïteit is van belang hoor ik van twee fracties zijn wij het me eens vandaar ook het voorstel zoals het daar ligt. D’66 stelt nog een vraag over het voorportaal, op dit moment hebben wij een functionerend voorportaal al sinds de oprichting van OPRON. De eerste drie jaren heeft de gemeente Stadskanaal dat bemenst en daarbij is de afspraak gemaakt dat dat in toerbeurt verder zou gaan . Drie jaar naar Menterwolde, die zijn dus op dit moment het voorportaal en daarna zal Veendam drie jaar lang het voorportaal op zich nemen we hebben alleen wel opgemerkt de afgelopen jaren dat dat hier en daar vertragend kan werken. Dat is ook een van de redenen dat wij voorstellen om het een mogelijkerwijze aangepast werkwijze nog tot u te komen om te zorgen dat wij inderdaad de twaalf termijnen de twaalf weken termijnen waar we over spreken om ook werkelijk te kunnen gaan halen. Maar dat voorstel volgt dus nog. Ik denk dat ik voor zover nu de vragen beantwoord heb.
  • 0:0 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:8 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik had ook nog een opmerking gemaakt over een tekstuele wijziging of ga ik er hiermee vanuit dat de portefeuille aanneemt dat het bij voorbaat goedgekeurd kan worden.
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou dan verwijs ik ook naar de gebruikelijke teksten in die zin. Een stichting dient met een vastgestelde begroting te werken. Dus op een gegeven moment zal er een begroting goedgekeurd moeten worden en er zal ingestemd moeten worden met een jaarrekening. Verdere juridische gevolgen van het niet instemmen met een begroting of vaststellen van een begroting weet ik niet precies maar dat is zoals wij dat met elkaar afgesproken hebben in Nederland. Dus zij zullen de begroting bespreken en vragen stellen als ie niet vastgesteld kan worden net zo lang tot er een vastgestelde begroting ligt. Ook al is die twee jaar na data misschien, maar dat weet ik niet.
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan niet, dat kan niet, want als de begroting niet wordt vastgesteld op een gegeven moment is het bestuur niet bevoegd om uitgaven te doen en dat lijkt me met een personeelsformatie enigszins lastig. Dus dan moeten ze misschien wat vaker bij elkaar komen maar een begroting moet op een bepaald moment vastgesteld worden. Ontkom je niet aan. Ik ga even inventariseren ook gezien de tijd of het zinvol is om de heer Borgesius van de VVD snel een amendement te laten maken of dat u de beantwoording van de portefeuillehouder voldoende vind in het kader van wat wettelijk is vastgelegd kan je niet veranderen, enigste wat punt is, Is op een gegeven moment de termijn of er op snelheid qua termijn voldoende ruimte gecreëerd wordt voor de raden om een zienswijze in te dienen en daarvan heeft de portefeuillehouder gezegd wij hebben als gemeente een afspraak gemaakt met het bestuur van OPRON om daar twaalf weken voor te nemen dat betekend dat die twaalf weken voor die tijd hier moet zijn. Leden van de raad moet de griffier nog even aan de slag of vind u de vraag van de fractie van de VVD overbodig. Mevrouw Brongers CDA.
  • 0:26 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter het is een beetje een kennis aspect. Wij hebben nog even tussentijds gelezen in de statuten van de OPRON daar staat het niet als zodanig vermeld volgens de VNG wordt het format gebruikt. Ik ben geneigd te zeggen het is geen overbodige luxe als u mij goed begrijpt maar als het wel al wettelijk is geregeld, wij vinden het een beetje lastig te beoordelen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wijzigt daarmee wel een raadsbesluit neem ik aan wat in alle gemeenten, in drie gemeenten, op dezelfde wijze is voorgelegd. Moet u zich ook even bewust zijn.
  • 0:16 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dat doe ik. Ja, ik hoor ook graag de anderen. De statuten geven de ruimte om er langer over te doen.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, en dat willen wij dus als VVD fractie nu juist de piketpaaltjes in de grond slaan en zeggen; luister dan en dan verwachten wij die en die stukken.
  • 0:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want is u niet voldoende meneer Borgesius dat tussen het schoolbestuur en de drie dagelijkse besturen van de gemeente is afgesproken dat daar een termijn van twaalf weken voor staat?
  • 0:11 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Kunt u aangeven waar die twaalf wekentermijn is vastgelegd, is dat in een document vastgelegd of is dat niet vastgelegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik was ondertussen de WPO, de wet op primair onderwijs, aan het scannen op de termijnen die er in staan en ik heb hem nog niet gevonden moet ik eerlijk bekennen. Die twaalf weken die willen wij vastleggen in de overeenkomst over de behandeling van de stukken zoals u die met elkaar af gaat spreken dus hoe gaan wij om met de stukken die aangeleverd worden. Dat is een belofte van onze kant laat dat duidelijk zijn. Een schoolbestuur heeft inderdaad de data zoals die genoemd zijn om de stukken aan te leveren vervolgens hebben wij als gemeenten twaalf weken de tijd om daar een zienswijze op te leveren. Dat is de afspraak zoals we die nu maken. Dus de afspraak van de kant van OPRON is; wij leveren de stukken voor 1 december en voor 1 juli. En de afspraak van onze kant is, ok en als wij een zienswijze willen leveren dan doen we dat binnen twaalf weken.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan zitten we dus alweer in het lopende begrotingsjaar.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat klopt.
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Mag ik even gewoon iets voorlezen. In de statuten van de OPRON; jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de raad van toezicht op grond van bijzondere omstandigheden maakt het college van bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op. Dus dan heb je zes maand en vijf…
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Plieger, met alle respect, dan zitten we alweer op elf maand.
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, dat is het enige wat ik even wil vertellen. Zes en vijf kan ik ook optellen.
  • 0:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, nee is goed. Ja, nee, dat heb ik ook gelezen dat dat in de statuten staat. Maar dat vinden wij dus te ruim.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het gaat om de jaarrekening en de termijn van de begroting. En de invloed en de tijdsfactor op een gegeven moment waar u over wilt beslissen dat u op voldoende tijd en op het juiste moment de stukken voorkrijgt om daar zinvol inbreng in te kunnen hebben.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, kunt u de leden van raad meer aangeven van waar dat, komt er een vaststellings overeenkomst tussen het dagelijks bestuur en het schoolbestuur.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij willen een overeenkomst sluiten dat hoe wij met elkaar omgaan wat betreft de stukken die aangeleverd worden. Waar gaan wij als gemeente nog commentaar op leveren en wat zijn de termijnen die we daar voor gebruiken. Dat is een overeenkomst tussen drie gemeenten laat dat duidelijk zijn. Dat heb ik zonet ook aan proberen te geven. We kunnen als één gemeente eenzijdig zeggen we willen die stukken op 1 december en op 1 juli hebben maar er zijn nog twee gemeenten. Ik begrijp u urgentie en aan de andere kant hoop ik ook dat u vertrouwen kunt hebben in afspraken die wij maken met partners waar we al jarenlang de zaken mee doen. Waar zowel betreft de termijnen verbeterslagen aan het maken zijn laten we eerlijk zijn en langzamerhand steeds beter in de buurt komen van het aanleveren op tijd.
  • 0:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar wethouder verwacht u een probleem op moment dat deze twee beslispunten worden opgenomen met de andere partners hebben die dan minder behoefte aan dit soort strakken regels.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou ik weet niet wat er vanuit gaat. Ze weten van ons, voorzitter, dat wij de stukken willen hebben en dat wij ze op tijd willen hebben. Dat communiceren we en daar doen ze hun best ook voor.
  • 0:26 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar voorzitter het hoeft voor ons toch niet leidend te zijn wat twee andere raden hier van vinden voor onze eigen meningsvorming. Ik kan me voorstellen dat je dat meeneemt in de overweging maar om het leidend te laten zijn dat gaat mij daarin een beetje te ver. Daarbij is het in mijn beleving zo dat de OPRON al heel lang bezig is met een heleboel inhaalslagen. Dus om daar nu op een gegeven moment een aantal piketpaaltjes te zetten kan ik mij inderdaad voorstellen.
  • 0:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zal in herhaling vallen als ik nu dingen ga toevoegen voorzitter. Als u beslist als raad ze toe te voegen dan zullen we dat doen. De toegevoegde waarde betwijfel ik. Verminderen doet het ook niet, dus
  • 1:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter. Ik heb misschien wel een geste richting de portefeuillehouder. Kijk ik kan me zeer wel voorstellen we zitten als drie gemeentes in de OPRON visie Slochteren heb ik trouwens niemand over gehoord maar dat staat hier ook in het stuk daar ik weet niet of we daar nog weer over gaan spreken maar dat even nebenbei maar even ten aanzien van de geste daar even op terugkomend dat u zich daar tussen aanhalingstekens misschien een beetje bezwaard bevoelt richting de andere twee raden kan ik mij ook nog heel goed voorstellen wij kunnen hier op dit moment best vaststellen maar dan wil ik wel graag van u een reactie ten laatste laten we zeggen 31 mei aanstaande. Hoe de andere twee raden c.q. uw collegae op het toevoegen van eventueel deze beslispunten reageren. Van dat biedt ons namelijk de mogelijkheid ons met de algemenen beschouwingen die gepland staan voor 3 juni om daar mogelijkerwijze op terug te komen. Maar dat is misschien een geste maar misschien doe ik...
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ga ik even ingrijpen als dat mag als voorzitter. Ik vind.. Dat vind ik heel erg zwak, want u neemt een raadsbesluit. En dat raadsbesluit kent deze drie punten en dat wordt ook in de andere twee gemeenten zo vastgelegd om daar in mei op terug te komen op basis van een reactie en dan nog tot een wijziging te komen lijkt me dan de omgekeerde wereld. Dan denk ik dat het verstandig is om te zeggen maak nu dat amendement voeg die twee punten toe beslis daarover en geef de portefeuillehouder dit mee in het overleg met de andere twee gemeenten en schoolbestuur en dan kunt u alsnog besluiten als u denkt dat dat wijs is om het er de volgende keer vanaf te halen. Maar u moet hem niet zo doen, want op een gegeven moment denk ik van dat doet geen recht aan een raadsbesluit. Zou ik niet doen. Aardige geste op deze tijdstip maar ...
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter dan vragen wij om een korte schorsing en dan maken wij een klein amendement.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou de griffier is snel. Vijf minuten?
  • 0:0 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Tien
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tien minuten. [voorzitter klopt met hamer] Ik schors de vergadering.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   .....Vergadering. 15.1
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   6
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   6. Kunt u het amendement binnenhalen? Tekst lezen? Meestal laten we dat over aan de indiener. Meneer Borgesius.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U wenst de tekst?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Yes.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De tekst luidt als volgt voorzitter; voegt aan het besluit met betrekking tot agendapunt 15, scheiding bestuur en toezicht stichting scholengemeenschap OPRON toe, een vierde lid luidende; Dat hij uiterlijk op 1 december van elk jaar ter informatie de begrotingsnotitie voor het volgend jaar plus de meerjaren begroting wenst te hebben ontvangen en een vijfde lid luidende; Dat hij uiterlijk 1 juli van elk jaar het door de raad van toezicht goedgekeurde jaarverslag inclusief de goedgekeurde jaarrekening wenst te hebben ontvangen. Dat is de tekst voorzitter.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aldus voorgesteld door de fractie van de VVD. Dank u wel meneer Borgesius. Amendement voldoet aan de vereisten en is daarmee onderdeel van de beraadslaging. Heeft de portefeuillehouder nog behoeft om er op te reageren?
  • 0:44 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Heel kort. Eerst rechtzetten WPO erop nageslagen ruggespraak gehad daarin staan die termijnen niet goed. Dus dat, hierbij gecorrigeerd. Waar we dat wel in hadden staan dat waren de vorige statuten. Ik wil u toch nog even heel kort wijzen op de strijdigheid tussen het vijfde beslispunt en wat er nu in de statuten staat, namelijk het gedeelte dat de heer Plieger voor las dat er om zwaar wegende redenen besloten kan worden tot het uitstellen met enkele maanden. Tenslotte u wenst dat te hebben ontvangen dat kunnen we lezen als een opdracht aan OPRON om dat ook werkelijk te gaan doen. Ik denk dat ze het ook zullen interpreteren. Ik…
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hoe zegt u?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U wenst iets te hebben ontvangen.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dat klopt.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is onderdeel van de besluitvorming portefeuillehouder. Dus daarmee de doedkeuring die verbonden wordt aan de statuten en aan de stichting en het profiel van de raad van toezicht de drie punten worden aangevuld met..dus het is een integraal raadsbesluit, dus daar zal OPRON aan moeten voldoen. Dat zal betekenen dat ze hun, of hun statuten aanpassen of na goedkeuring van de raden tot een andere termijn qua aanlevering komen. Meneer Plieger.
  • 0:33 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik had nog een vraag over het amendement. De tekst is duidelijk maar kijk je nu naar het stuk van de VNG, dan staat daar de gemeenteraad kan in een verordening afspreken dat zij jaarlijks in december ter informatie de begrotingsnotitie van de stichting ontvangt enz. enz. Is er op deze wijze dan ook ja goed afgedicht, moet je niet een verordening opstellen. Want dat is de tekst van de VNG.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die volgt, die volgt daarin zullen wij de termijnen ook van onze kant opnemen en dat is hetgene wat ook staat in, in wat er in het raadsvoorstel staat wat betreft het vervolg. dus ja we zullen nog een verordening opstellen met enkele afspraken daarin. Eentje die door ons wordt vastgesteld als ik het zo kan zeggen.
  • 0:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dus onder dit beslispunt komt een verordening. Zo moet je het dan zien.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als uitwerking van de raadsbesluiten komt een verordening. En dat zal betekenen dat daar een lichte wijziging in de statuten plaats moet vinden. Goed. Ik breng het amendement in stemming. Fracties, wilt u hoofdelijke stemming of kunt u per fractie aangeven of u dit amendement steunt en zo ja dan maakt dat onderdeel uit van een besluitvorming over het geheel daarna. Meneer Plieger.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wij steunen het amendement.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Wij steunen het amendement.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij steunen het amendement.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou meneer Borgesius hoef ik niet te vragen. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij steunen dit amendement niet.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Om reden.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   omdat het voor ons geen meerwaarde heeft. Het is duidelijk afgekadert.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, meneer Kanter.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ik durf alleen nog maar in te stemmen anders moet ik ook nog zeggen waarom ik tegen ben.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is geen goede reden.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wij stemmen gewoon in.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:14 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ook de SP stemt voor dit amendement.
  • 1:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is het amendement aangenomen met 15 stemmen voor en 4 stemmen van de CU tegen. Gaan we over naar het beslispunt inclusief de aanvullingen van het amendement. Iemand die tegen het geheel wil stemmen? Nee, dan is die daarmee [voorzitter klopt met hamer] met unanieme stemmen aangenomen. Dan denk ik dat ik u mag danken voor deze wat langere zit. Maar misschien past dat ook wel bij het feit dat dat wat een historisch moment is meneer Hekking. Want juist daar waar u zit hangt het portret van onze huidige koningin, en dit is de laatste raadsvergadering die u onder ons huidige staathoofd, koningin Beatrix, en waarvan ik denk op een gegeven moment dat dat toch iemand is die van onze kant heel veel waardering geniet voor de positie die ze al die jaren heeft ingenomen en de wijze waarop ze dat gedaan heeft dat het misschien ook wel passend was dat dit een langere en historische raadsvergadering is. Ik hoop dat wij volgende week bij de troonswisseling en ook bij de activiteiten die ter ere daarvan zijn georganiseerd constateren dat wij met een warm hart onze koningin danken voor haar inzet en dat wij onze aanstaande koning met heel veel succes samen met zijn echtgenote toe gaan wensen in uitoefening van deze toch zware taak. Ik dank u voor uw komst en nou tot de volgende keer. En misschien kunnen we beneden nog een drankje drinken sowieso en dan toosten we op dat geheel. Wel thuis straks.