Raadsinformatie

Raadsvergadering 03 juni 2013

Naam
Download het audiobestand (128,90 MB)
Download de gesproken tekst (1,92 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,28 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 De besluitenlijst van 22 april 2013
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Inlichtingen college
 • 8 Vragenuur
 • 9 Interpellaties
 • 10 Rondvraag
 • 11 Voorjaarsnota 2013
 • 12 Perspectiefnota 2014-2017
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, welkom bij de raadsvergadering van vandaag. Eigenlijk de enige vergadering in dit jaar die wij op dit tijdstip aanvangen, 14.00 uur. Maar is natuurlijk ook een hele belangrijke in het kader van het feit dat u vandaag uw algemene beschouwingen uitspreekt, richting geeft aan de uitwerking voor de begroting 2014 en we bespreken natuurlijk ook de consequenties van de voorjaarsnota van dit jaar 2013. Onze stand ten opzichte van de begroting. Welkom aan belangstellenden op de publieke tribune. Ook een welkom aan de pers. Wij verheugen ons, of op het moment dat daar vandaag misschien nog wat meer bij aanschuiven, want ik zie nu alleen RTV-Noord vertegenwoordigd, maar nog niet onze lokalen als ik het zo mag noemen. Maar misschien vindt dat nog plaats gedurende deze middag of avond. Ik moet..Meneer Pals u bent er vroeg bij vandaag.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar volgens mij RTV-Stadskanaal zend het uit.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   RTV-Stadskanaal is live aanwezig.
 • 2 Mededelingen
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, die zenden uit. ja, maar ik had ook bericht dat ze hier aanwezig zouden zijn op een iets andere manier. Dus, en wij hebben niet helemaal dezelfde informatie, gebeurd wel vaker is ook niet erg. We vullen elkaar aan meneer Pals, dank u wel. Ik moet mevrouw Hernamt verontschuldigen die komt later deze middag binnen dan schuift zij aan. Want die heeft nog een medisch bezoek rond dit tijdstip.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, ik heb een klein vezoek. We hebben hier voor de warmte de ramen open staan maar er wordt hier buiten zo hard gewerkt dat ik moeite heb u te verstaan.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wordt op uw wenken bediend. Als we alleen deze kant sluiten meneer Kanter gaat het dan beter? Of moeten we het andere raam ook dicht doen. Geef een seintje als we niet verstaanbaar zijn in die zin. Ik weet niet of dit formeel met de planning...Ik weet niet of het formeel met de planning te maken heeft dat ze nu juist dat stuk pakken vanmiddag.
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Is niet met de griffie overlegt.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In ieder geval heeft de griffier daar niet de hand in gehad. Nou kan ik natuurlijk nog een keer naar links kijken of een van de collegeleden daar de hand in heeft gehad maar laat ik dat maar niet doen. Het spijt me maar ook ik versta dat nu niet meneer Borgesius.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zei tegen u meneer Pals mag er ook zijn wat betreft de Pleinlijn.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. We gaan het zo pogen, wordt het te warm dan gaan we straks kijken, er zal natuurlijk een moment zijn dat het in ieder geval buiten stopt terwijl wij nog niet klaar zijn.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (27,29 KB)
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u de agenda vaststellen.Kan dat op de wijze waarop die voorligt en dan stel ik mij voor dat we na agendapunt 10 de rondvraag aanvangen met de algemene beschouwingen omdat u daarin ook heeft aangegeven eigenlijk de voorjaarsnota en de perspectiefnota op een aantal onderwerpen integraal te willen behandelen. Althans in één keer daarover u uit te spreken. Dus dan beginnen we met de algemene beschouwingen ten aanzien van agendapunt 11 en 12 gezamenlijk, besluitvorming zal apart zijn. Akkoord? Aldus. Als eventueel plaatsvervangend voorzitter als ik een toelichtig mag geven op mijn portefeuillehouders, portefeuilleonderdelen dan zal de heer Deuring het voorzitterschap waarnemen en we proberen er op aan te sturen dat we om 18.30 uur kunnen genieten van een maaltijd. Waarvan akte.
 • Informatieve stukken

 • 4 De besluitenlijst van 22 april 2013
  • 04. De besluitenlijst van 22 april 2013 (46,1 KB)
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik met uw goedvinden over naar agendapunt 4 en dat is de besluitenlijst van 22 april. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen opmerkingen? Dan is die daarmee vastgesteld met dank voor de notulering. Naar aanleiding van pagina 1, 2, 3 en 4. Ook niet? Dat gaat goed.
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 05. Lijst met openstaande toezeggingen (50,55 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we agendapunt 5. De lijst met openstaande toezeggingen. En ten opzichte van een aantal punten geef ik eerst even het woord aan wethouder Bieze. En die is de deur uitgelopen. Ik hoop dat dit geen voorteken is voor de delen die nog beantwoord moeten worden later, switsch ik even naar wethouder Bessembinders want die heeft de meeste punten. Wethouder Bessembinders.
  • 4:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. Het gaat om toezegging nummer 21, over snelheid Navolaan. Daar hebben wij verkeerstellingen gedaan en snelheidsmetingen gedaan. Ik kan u vertellen dat de intensiteit die ligt per dag per etmaal tussen de 6500 en 8000 voertuigen en de gemiddelde snelheid die is 85% van het gemotoriseerde verkeer die houd zich aan de aangegeven snelheid. De overige 15% overschrijdt dat en 2% rijd harder dan 70 km. en dat verkeer dat harder rijd dat is echt verspreid over de hele dag. Dus in die zin is het aantal wat echt hard rijd is heel beperkt. Zoals u weet heeft die weg ook een ontsluitende functie voor het centrum van Stadskanaal en eigenlijk is onze visie dat die gemeten snelheden absoluut niet van dien aard zijn dat wij structurele of infrastructurele maatregelen zouden moeten nemen. Ik begrijp dat deze informatie kort en kort door de bocht is dus wij zullen zorgen dat u deze cijfers die ik net opnoemde ook op schrift krijgt. Daarmee..en ik denk het is goed toe te voegen dat ook de politie gecontroleerd heeft en dat de controles van de politie aansluiten bij de tellingen die wij hebben gehouden als het gaat om de snelheid op de Navolaan. Dan voorzitter toezegging nummer 30, Dat gaat over de bewonersbrief over de bio-vergister daar heeft de raad inmiddels twee bewonersbrieven ontvangen die wij de afgelopen week hebben verstuurd en in de laatste bewonersbrief is ook aangekondigd dat er nu definitief een geuronderzoek plaats vindt waarvan de resultaten half juli worden verwacht. Dan hebben wij toezegging nummer 31 en die staat op 16 december 2013 dus ik ben dit keer een half jaar eerder in plaats van een half jaar later. Maar wij, ik zal straks bij de reactie op de algemene beschouwingen iets zeggen over de zin en de onzin van fietskluizen. En dan de laatste voorzitter als het gaat om de roetvorming bij de STAR, het gaat erom dat als de treinen als de stoomtreinen zeg maar de treinen van de STAR rijden dan is er geen wetgeving wat betreft uitstoot van roet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vrachtauto's zijn er geen eisen gesteld aan uitstoot van uitlaatgassen en wij kunnen ook geen wettelijke eisen stellen op basis van een of andere milieu wetgeving. Kijk wat er wel gebeurd en dat hebt u ook elders wel meegekregen dat is het formuleren van beleid waarin wordt geregeld dat voertuigen die meer uitstoten dan een bepaalde norm niet mogen rijden in een bepaald gebied. En zoals bijvoorbeeld geldt in Duitse binnensteden. Maar dan moet je echt kijken naar de totale luchtverontreiniging in dat gebied en die moet dan dermate hoog zijn dat er ook sprake is van noodzaak. Nou ik neem aan dat u zult begrijpen dat dat in Stadskanaal gelukkig niet zo is en dat daarom het nemen van aanvullende maatregelen of het stellen van aanvullende eisen als het gaat om de rijdende treinen van de STAR en als het gaat om roetuitstoot niet mogelijk is. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Wethouder Hamster.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Goedemiddag, dank u wel voorzitter. Mijn opmerking gaat even over nummer 2, het afronden van de jaarrekening OPRON onderwijs tot en met 2007. Die staat voor eind deze maand en ik kan u nu al meedelen dat dat het niet zal gaan worden. Dat heeft er mede mee te maken dat wij afhankelijk zijn van de informatie die aan ons aangeleverd wordt. Dat duurde even. Na een eerste check bleek dat wij nog meer specifiekere informatie nodig hadden om tot een goede en zorgvuldige berekening te komen. We proberen hem, wederom afhankelijk van de informatie en de termijnen waarop die aangeleverd worden, nu eind van dit jaar aan u toe te zenden, de verrekening.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bedoeld u de laatste raadsvergadering van het jaar?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De laatste of de voorlaatste ja.
  • 0:48 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat om punt 18, aanvullende maatregelen minimabeleid. De raad heeft een effectrapportage ontvangen van ons omtrent het minima beleid over de afgelopen periode. En daarnaast heeft de raad het preventieve wat ook in dit, deze toezegging staat preventieve deel ook ontvangen en dat gaat om het project vroeg signalering wat wij in samenspraak met de initiatiefnemer, de PvdA, hebben samengesteld en u hebben opgestuurd. Dus wat mij betreft kan ie van de toezeggingen lijst af. Dank u.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Maar aan dat punt van u, wat u voorstelt om er af te halen, daar voeg ik dan ook die vier punten van wethouder Bessembinders bij aan, 21, 30, 31 en 32, dus die vier. Vijf in zijn totaliteit eraf en die van wethouder Hamster wordt voorgesteld die te verplaatsen naar december 2013. Akkoord? Aldus. Zijn er nog vragen of opmerkingen over de overige punten? Niet het geval, dan is daarmee de lijst met openbare toezeggingen behandeld.
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
  • 06. Lijst met ingekomen stukken (31,23 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Agendapunt 6. Iemand die daarover het woord wil voeren en ten aanzien van ingekomen stuk 2, de motie over de scholen in kleine kernen van de gemeente Medemblik, vul ik vast voor u in dat u daar kennis van neemt. Geen opmerkingen verder over de ingekomen stukken. dank u wel.
 • 7 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we bij de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Bessembinders.
  • 0:59 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, één mededeling dat betreft in wezen het experiment wat wij gestart zijn met inzameling van dranken kartons in de wijk Maarsveld. Landelijk wordt een proef genomen met bronscheiding van drankenkartons, wij hebben ons daar als gemeente Stadskanaal voor aangemeld ook vanwege het succes wat wij hebben met de bronscheiding van kunststof. Dat experiment dat loopt van 1 juni tot 1 november en dat is uitgezet in de wijk Maarsveld omdat dat een mooi afgeronde wijk is, maar ook de nodige variatie in hoogbouw, laagbouw, eigen woningen, huurwoningen en meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens. Dus wij zijn benieuwd wat de resultaten van dat experiment oplevert, dat is dus een experiment wat landelijk loopt en wij zullen u uiteraard van de resultaten op de hoogte houden. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Verder geen inlichtingen vanuit het college?
 • 8 Vragenuur
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 8 en 9 kan ik overslaan vanwege niet ingediende vragen.
 • 9 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch verzoeken om interpellaties.
 • 10 Rondvraag
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ben ik bij de rondvraag. Meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Pals..meneer,mevrouw Rodenberg. Ik ben verbaasd dat meneer Pals niks heeft voor de rondvraag. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw van der Heide, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Chrstians, Kroom, mevrouw Woortman, meneer Van der Vlag, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen, meneer Hekking. Moeten we het eten afbestellen?
 • Besluitvorming met debat

 • 11 Voorjaarsnota 2013
  • 11. Vaststellen Voorjaarsnota 2013 (35,9 KB)11.1. Voorjaarsnota 2013 (785,57 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dat betekent dat we inderdaad vervolgen met agendapunt 11 en dat betekend de algemene beschouwingen van onze zeven fracties in de raad waarin de fractievoorzitters neem ik aan want dat weet ik nog niet met zekerheid. Maar de fractie voorzitters in maximaal 10 minuten de highlights vanuit hun algemene beschouwingen aangeven. Voelt u vrij om te interrumperen bij elkaar en ik wil graag de volgorde aanhouden naar grootte van de fractie en dus meneer Kanter aan u de eer om het spits af te bijten.
  • 0:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou dan zullen wij onze tanden daar maar in gaan zetten, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oef.
  • 0:06 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou het valt mee hoor, het valt mee. Dan besef je toch in een keer weer dat een raadsperiode best heel erg snel gaat en dat dit eigenlijk voor deze raad de laatste algeme beschouwingen zijn en dat dat ook voor een aantal in deze raad waarschijnlijk betekend dat het echt de laatste beschouwingen zijn dus het is denk ik best wel een gedenkwaardig moment. Met werkzaamheden op de achtergrond, de zon die er weer bij komt. Tien minuten, zo lang heb ik niet nodig tenzij dat ik veel wordt geïnterrumpeerd voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat gaat van uw tijd af. Nee, dat gaat niet van uw tijd af.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, precies. Laat ik zeggen kom maar met een vraag dan zijn we snel klaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wou het nog sneller, nee, nee, dan zetten we hem netjes even stil.
  • 1:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Goed. Nou enkele weken geleden hebben wij onze tekst van de algemene beschouwing geschreven, ik denk dat iedereen dat gedaan heeft, en zoals u heeft kunnen lezen heeft de PvdA fractie toch opgeroepen voor wat meer optimisme. De afgelopen jaren hebben we ook in dit huis maar ook buiten dit huis veel over bezuiniging gesproken maar gelukkig gebeuren er ook nog heel veel goede en positieve dingen. Maar die bezuinigingen waren toch wel constant aan de orde van de dag. Dus wij zeiden meer optimisme. Kort na deze oproep kwam er vanuit Den Haag, vanuit Europa, eigenlijk alweer een nieuwe winstwaarschuwing en mij bekroop toch wel het gevoel dat ook bij ons wordt het dan steeds lastiger om ook dat optimisme vast te houden waar we eigenlijk nog maar net kort daarvoor de woorden van op het papier hadden gezet. Ik zei net al de zon gaat schijnen dus dat geeft misschien ook wat hoop, maar wij hopen echt dat de zomervakantie een ommekeer zal gaan brengen en dat ook Nederland weer mee gaat doen in een groei economie. Maar goed mocht het toch zo zijn dat die winstwaarschuwingen waarheid gaan worden dan zal natuurlijk ook de PvdA
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik moest die zomervakantie even op me in laten werken. Dit doet me denken aan toch wel een hele positieve kijk die ook de heer Rutte ons heeft toegedicht. Ja, u gelooft nog steeds een beetje in sprookjes.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, dat niet. Ik heb zoals u hebt gezien in januari ook een nieuwe auto gekocht. dus ik hoop dat u dat allemaal gaat doen. en als onze minister-president dan gelijk heeft dan is het probleem opgelost.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Kijk, kijk, kijk.
  • 0:31 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar goed. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar ik denk op moment dat wij allemaal met elkaar wat meer optimisme hebben dat het misschien wel beter gaat. en dat het aan Nederland ligt dat kan ik niet geloven want als ik in de auto stap en ik rij een half uur richting Duitsland dan schijn ik blijkbaar in een keer in een economische hoogtij te zitten. Er is iets bijzonders aan de hand, dus misschien helpt optimisme. Tot zover de zomervakantie. Nou ben ik ook even mijn kluts kwijt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is dan heel snel.
  • 1:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja,ja, nee hoor goed. Maar ik zei op het moment dat die winstwaarschuwingen wel de waarheid worden dan zal ook de PvdA fractie natuurlijk weer daarvoor hier de verantwoordelijkheid mee willen nemen en de ingrepen gaan doen die nodig zijn. U hebt in onze beschouwingen wel kunnen lezen dat wij daar iets anders in zitten dan bij de start van deze raadsperiode want bij de start van deze raadsperiode zijn wij ook meegegaan in het anticiperen op verwachte grootte tekorten. We hebben toen een dikke 7 of 6 miljoen bezuinigd. Voor nu kiezen wij toch een iets andere lijn en dat is wij gaan niet meer bezuinigen dat op dat moment strikt noodzakelijk is. In onze beschouwingen hebben wij ook geconcludeerd dat zeg maar bij de laatste bezuinigingen het vet wel van de botten is geschraapt en daarmee zal de invulling van nieuwe bezuinigingen waarschijnlijk directe gevolgen hebben voor ons voorzieningen niveau. En wij zijn dan ook van mening dat we zeer zorgvuldig hiermee om moeten gaan. Want we mogen eigenlijk wel stellen één maal wegbezuinigd betekend ook dat je de komende jaren het kwijt bent.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:9 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   U geeft aan dat u niet meer wilt bezuinigen dan nodig is. Ik denk dat wij dit met elkaar roerend eens zijn.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou dat is mooi.
  • 0:17 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Alleen wat betekend dat voor u. Want ik lees in uw algemene beschouwingen ook want ja, de Pvda zal er, tenminste voorzieningen zullen verdwijnen schrijft de PvdA, maar de PvdA zal hier niet voor kiezen, dat is de volgende zin.
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja.
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Twee aansluitende zinnen. U wil blijkbaar uitstel tot u zeker weet wat u wil gaan bezuinigen?
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Klopt.
  • 0:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar wilt u dan nu ook gaan oproepen om, dus voor het minimale te inventariseren of gaan wij daarin wel wat ruimer te werk om straks eventuele klappen..
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, als u mij
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   die het gevolg zijn van het een en ander wat
  • 0:40 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   als u mij door mijn beschouwingen heen laat praten dan zult u merken dat, en dan geef ik nu een voorstel en dan ga ik het zo nog een keer herhalen anders ben ik de kluts weer kwijt van mijn tekst, ik doe het vaak zonder tekst en ik zet nou weer tekst dat is heel onhandig. En dat wij dus eigenlijk ervoor pleiten om die hele begroting door te lichten en haal alles er alsjeblieft uit en zet dat keurig op een lijst. En dan kunnen wij, omdat wij ook ervoor kiezen om alleen maar te bezuinigen wat strikt noodzakelijk is zou dat inhouden op het moment dat een nieuw tekort zich voor doet dat wij daar op zeer korte termijn op moeten anticiperen. En dan zou het een beetje jammer zijn dat we nog moeten gaan onderzoeken. Wij hebben ook alleen maar aangegeven waarop wij niet willen bezuinigen en u hebt gezien in onze beschouwingen dat dat niet zo'n heel erg lang lijstje is.
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Even herhalend, u geeft aan, ook de PvdA anticipeerd op mogelijke toekomst ontwikkelingen.
  • 0:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wij anticiperen op toekomstigen ontwikkelingen voor zover ze op dat moment
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   op dit moment
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   op dit moment helder zijn. En misschien als wij in november de begroting gaan vaststellen meneer Plieger, dan kan de wereld wel anders zijn en dan hoop ik dat die ommekeer in de zomervakantie heeft plaats gevonden.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat hopen we allemaal ja.
  • 0:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En dat we dus betere berichten hebben dan dat wat we nu op ons afkrijgen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Kanter.
  • 1:39 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik schiet nou midden in mijn beschouwingen natuurlijk. Maar dat geeft verder niets. Ik heb dus ook duidelijk aangegeven, pak die hele begroting en kijk ernaar en daar waar er slimme bezuinigingen mogelijk zijn en waar efficentie nog te behalen is ga er mee door maar we hebben ook de realiteitszin in het hoog dat we dat bij de laatste bezuinigingen hebben gedaan. Nou, misschien voorzitter, Stadskanaal staat er financieel ondanks alle tegenslagen best goed voor, kijken we naar onze reserve positie dan is dat best goed te noemen. En wij willen het college dan ook nadrukkelijk vragen de reserves die wij hebben te betrekken bij het opstellen van mogelijke bezuinigingen. We hebben het in het verleden al een keer eerder gedaan dat we een investering van de ???? van Geert Teis in een keer betaald hebben vanuit onze reserves om op die manier een structurele last uit de begroting te houden. We zouden er ook voor kunnen kiezen om een structurele last nu met onze reserves naar beneden te brengen door eerder, gewoon kapitaalsinvesteringen vrij te maken. Dus graag dat ook mee nemen in de stukken die voor november zouden worden opgesteld. Voorzitter wat opgeschreven staat in onze beschouwingen wil ik iet allemaal weer bijlangs lopen en herhalen. Ik ga ervan uit dat alle punten die daar beschreven staan straks door uw college worden behandeld en eigenlijk reken ik erop op de zaken waar u niet reageerd dat u dat positief hebt ontvangen en dat u daar dan ook naar handeld.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, even een procedurele afspraak meneer Kanter. De vragen vanuit de algemene beschouwingen worden door de collegeleden beantwoord, mochten daar punten bijzitten die niet beantwoord worden dan reken ik op een adequate reactie vanuit de raad.
  • 0:03 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, dan zijn we het niet eens. Maar goed dan is, ben ik blij dat ik die zin toch heb opgeschreven.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar anders moet ik elk punt, zeg maar waar u dan van uit gaat op een gegeven moment in stemming brengen of de anderen het eventueel met u eens zijn en dat moet u dan echt eventjes afdwingen in die zin.
  • 3:21 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, maar dan hebben we dat voor deze vergadering ook helder en dan kunnen mijn collega fractievoorzitters daar ook een voordeel mee doen, dan moeten we alert zijn. Nou, gaan we dat doen. Toch willen we nog wel bij een aantal punten stil staan voorzitter. Meerdere partijen hebben namelijk vragen gesteld over de gevolgen voor het opbouwwerk nu Lefier besloten heeft haar deel van de bijdrage weg te bezuinigen. Aan aantal voorzitters van wijkraden hebben inmiddels hun vertrek aangekondigd en de PvdA fractie maakt zich daar wel wat zorgen over. Wij willen wel opmerken dat we net als het CDA van mening zijn dat het opbouwwerk eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van het wijkgericht werken en graag laten wij ons dan ook voorlichten hoe de toekomst er uit gaat zien van het opbouwwerk/wijkgericht werken. De regionalisering van de brandweer, dat gaat ons als gemeente zoals het nu lijkt, vors meer geld kosten. Een ontwikkeling waar we als PvdA fractie niet gelukkig van worden. Natuurlijk hebben wij best wel wat geld over voor een goede brandweerzorg en verwachten wij dan ook wel wat terug voor deze extra kosten maar als dit een voorbode is van grotere samenwerkingsverbanden, fusies, herindeling en dergelijke. Dan hopen wij dat dit een uitzondering is. De overschrijding van de personele kosten, dat dit hersteld moet worden is duidelijk. Maar het bevreemd de PvdA fractie wel dat dat nu pas op deze manier bekend wordt. En ook nog een dergelijke overschrijding. Had het college dat niet eerder kunnen weten, dat was toch ook wel een beetje de vraag die bij ons op doemde. Want juist salariskosten die zijn in mijn idee redelijk overzichtelijk, je weet wie je hebt je weet wat ze kosten, je weet wat je binnen krijgt of wat er uit gaat, dus dat kan niet zo spannend zijn en als ik dan zie wat er nu op ons afkomt dan vraag ik mij oprecht af hebben we dit niet eerder kunnen weten. We hebben in de beschouwing ook gevraagd van werken we nog met meer posten met normbedragen, want dan hoop ik dat u daar ook heel snel naar bent gaan kijken. Maar voor nu de vraag aan het college hoe nagedacht wordt om dit gat te dichten. Zoals aangegeven in de beschouwing ondersteund de PvdA fractie de kaders die in de perspectiefnota zijn aangegeven, echter en dat zal u niet verbazen, zullen wij bij kader ervoor kiezen om de kwetsbare inwoners volledig te ontzien, daar waar het om de gemeentelijke minima voorzieningen gaat. En daarnaast zoals zonet gezegd hebben wij een aantal zaken genoemd waarop wat ons betreft niet bezuinigd mag worden, maar goed dat was niet zo'n heel lang lijstje. Alle beschouwingen gelezen hebbende heeft alleen de VVD fractie een aantal fracties uitgenodigd een uitspraak te doen en dat gaat dan over de WW id-banen. En ik zal die vraag ook voor u beantwoorden meneer Borgesius. Want de PvdA fractie die zal daar op dit moment geen standpunt gaan nemen en dat zal u denk ik ook niet verbazen. Wel moge duidelijk zijn dat wij nog niet zo heel erg lang geleden hier als raad in meerderheid een standpunt over deze groep mensen hebben genomen. En wat ons betreft geld dat totdat er een ander voorstel is aangenomen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter, voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus u staat op, als ik u juist interpreteer op voorhand zegt u geen nee wanneer bijvoorbeeld het college een onderzoek zou gaan doen naar dit onderwerp om datgene te onderzoeken wat dan in onze algemene beschouwingen staat beschreven.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik geloof niet dat dat in mijn lijstje van beperkingen stond.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat antwoord is duidelijk.
  • 0:20 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar als u denkt dat wij er zomaar mee akkoord gaan dat mensen de WW ingejaagd worden dan kan het college dat best opschrijven maar dan zal men daar best met ons over in gesprek moeten hoe dat op een fatsoenlijke manier zou moeten, dus van werk naar werk is allemaal prima maar gewoon einde vooralsnog zeggen wij daar nee tegen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar dat laatste was ook niet mijn vraag.
  • 0:34 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, ok. Maar goed, zoals gezegd het staat niet op ons lijstje dus dat kan prima onderzocht en of het dan zo moet zoals het bij u in de beschouwingen staat dat laat ik aan de onderzoekskunde van het college over. Wel hebben wij voor die WW id-banen nog wel een vraag aan het college. Toen dit nieuwe beleid is vastgesteld is ook gezegd ga kijken hoe deze mensen van werk naar werk begeleid kunnen worden, dus waar de WW id-banen eigenlijk voor bedoeld waren. En wij zijn erg benieuwd van wat daar tot op heden mee gebeurd is. En dan ben ik aan het einde van mijn beschouwingen.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:51 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik wou niet gelijk interrumperen bij het begin van de heer Kanter, de heer Plieger deed dat al even. Ik ga ook niet beginnen over Lefier, brandweer of personele kosten waar u zeg maar als het laatste en dan een reactie WW id richting onze fractie sprak. Wat ik eigenlijk wel opvallend vond, kijk alle partijen die hebben een stuk in de Kanaalstreek geschreven ook de uwe vanzelfsprekend en dat was eigenlijk toch wel een opsomming van waar u niet op wenst te bezuinigen. Nou dat straal u nu in onze beleving denk ik ook tijdens uw algemene beschouwing uit, die vorm van optimisme waar u over sprak dat zal onze fracties ongetwijfeld aanspreken, daarover geen misverstand
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dat had ik niet anders verwacht.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zal u misschien in vertrouwen ook nog wel iets anders vertellen, u zei het in het openbaar
  • 0:03 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Het gaat wel via de radio, dus of het in vertrouwen is als u mij dat nu gaat vertellen
  • 1:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, daarom, daarom, dat doe ik misschien nog wel een keer. Maar wat mij dus nu opviel en dat mis ik dus wel een klein beetje in het stuk wat u dan namens uw fractie in de krant heeft geschreven, u had nauwelijks dat meer optimisme uitgesproken en toen zei u ook expliciet wanneer dus een winstwaarschuwing vanuit Den Haag komt als die bewaarheid wordt, de woord bewaarheid nam u in de mond, dan kan ook het college een beroep doen op de PvdA. En dat vind ik dus in een hele scherpe tegenstelling met datgene wat u in de krant schreef. En u weer net zo goed dan ondergetekende dat in de krant u denk ik wat meer mensen bereikt dan op deze middag. Ik heb daar een beetje twijfels bij, dat u nu dan al vrij snel zei van als er een winstwaarschuwing afkomt dan mag u toch een beroep op ons doen. Ik had heel graag gezien dat u dat ook in de krant had gezet.
  • 0:37 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar dat zullen wij in november ook zeker gaan doen. U bent van de PvdA ook een verantwoordingsadvertentie gewend en die zult ook deze tijd, nou ergens, nou midden van het tweede helft van het jaar weer zien. En daar zullen wij ook gewoon die realiteit neerzetten. Maar hopen nu echt voor de zomer dat er wat meer optimisme is en dat het niet nodig is. En natuurlijk wat dat betreft een hele bijzondere tijd meneer Borgesius hoef ik u niet te vertellen en opmaken wat we niet hebben dat is er natuurlijk niet bij dus wij moeten ook gewoon reeel zijn en geen sprookjes hoeven verkopen.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar dat laatste wat u nou net zei; opmaken wat er niet is, is er niet bij. Dat stond absoluut niet in dat stuk.
  • 0:01 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, en dat. Maar wij hebben wel aangegeven waar wij dus op dat moment even niet voor kiezen. En dat zijn dus, in die 250 woorden was voor dat voldoende.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar dat komt zo lekker over.
  • 0:16 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, ik weet niet of het lekker over kwam. Ik denk dat dat een zeer reeel verhaal was en waar ook de PvdA op?????. Wij hebben gezegd wij zullen niet bezuinigen voor meer dan noodzakelijk maar op wat meer noodzakelijk is houd dat niet in dat wij bij die 2 miljoen stoppen zoals die daar stond.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Toch, mag ik er nog iets aan toevoegen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:22 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, wat u net heeft aangegeven daar was ik wel, nou ja, content mee in die zin anticiperen op wat er op ons af komt. Dat heeft u aangegeven dat u dat ook gaat doen. Ja dat is toch inderdaad wat meneer Borgesius ook aangeeft niet het verhaal van de krant. Verhaal van de krant is wij bezuinigen zo weinig mogelijk
  • 0:26 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou dat weet ik niet meneer Plieger, in de krant staat heel duidelijk dat wij niet meer gaan bezuinigen dan noodzakelijk. en daarmee impliceer je ook op het moment dat noodzakelijkerwijze meer moet zijn dat dat ook gaat gebeuren. En zo kent u de PvdA fractie ook. Wij hebben altijd keurig onze verantwoordelijkheid genomen daar waar het was. U hebt van het begin af aan van deze prachtige gemeente samen met ons in deze raad mogen zitten in het college mogen zitten dus u kent de PvdA hoop ik langer.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja maar, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Met alle respect meneer Kanter, er staat in uw stuk ook wel eigenlijk voor de lezer die het oppervlakkig leest dat u ook bij wijze van spreken ik zal niet zeggen niet schroomt maar dat u ook het ook niet erg zou vinden wanneer wij mogelijkerwijze eventueel op de reserves ingeteerd zou moeten worden.
  • 0:05 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja op de reserves interen dat kan. Wij hebben gezegd dat we een minimale ondergrens van 8 miljoen hebben en zolang we daarboven zijn kunnen wij onze reserves gebruiken om tijdelijk klappen op te vangen dat is ook de reden waarom wij het verantwoord vinden om pas te gaan bezuinigen op het moment dat nodig is. Anders weten wij ook als je ziet dat er een tekort is dan ontstaat er al een tekort en die kunnen wij opvangen en daar willen wij die reserve graag voor gebruiken. en daar hebben we hem trouwens ook voor want daar heb ik zelf ook een spaarrekening voor, op het moment dat het een keer minder is dan kun je het ook even wat opvangen.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat laatste zijn we het wel over eens.
  • 0:08 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   ja
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   maar u denkt nog steeds
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U denkt dat u nog steeds aan 2 miljoen genoeg heeft als u gaat bezuinigen?
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik ben een optimist en dat heb ik net gezegd
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, maar een realist
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Een realist, een realist houd rekening met wat anders. Maar
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U dus ook, of bent u niet die realist.
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja dat.. u kent mij als een redelijk realistisch type.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dus 2 miljoen is te laag.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik ga geen bedrag noemen mevrouw Sterenborg. Want dat weet ik niet
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat heeft u wel in uw stuk staan.
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Vooralsnog vinden wij nu 2 miljoen voldoende. Want meer is er nog niet nodig, meer tekorten zijn er niet ontstaan.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Hebt u net niet zelf de brandweer aangehaald, meneer Kanter.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, die komt op ons af en daar krijgen we nog voorstellen over. Inderdaad
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Zat die in die 2 miljoen?
  • 0:07 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Die zit er nog net niet in denk ik, of net wel, het is maar net hoe we met die personele kosten omgaan meneer Plieger. Want daarvoor heb ik het college gevraagd hoe ze dat gaan oplossen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg u heeft de microfoon nog aan, heeft u vervolgvragen, opmerkingen voor meneer Kanter?
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou, ik vind het heel mooi dat meneer Kanter optimistisch is maar ik hoop dat wij als raad straks wel heel, heel realistische besluiten kunnen nemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kunnen we die vraag aan het eind van de avond herhalen.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Mag ik weg?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee..u staat te trappelen meneer Kanter maar er gaat de een na ander microfoon aan.
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, nee, ik wacht nog gewoon even.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, daarom. Meneer Hekking SP.
  • 0:07 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Meneer Kanter vorig jaar hebben wij nog met zijn allen gesproken over het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ik ben zeer verheugd nu vandaag in uw betoog te horen dat u volledig wil waarborgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet de dupe zullen worden van de nog aankomende bezuinigingen. Heb ik u goed begrepen dat u nu volledig de kwetsbaren gaat beschermen en niet zo veel mogelijk?
  • 0:30 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, u heeft dat niet alleen goed begrepen maar u hebt dat ook kunnen lezen. Dat wij ervoor kiezen om het zoveel mogelijk te doen. En bij het vaststellen van de perspectiefnota in 2010 hebben we dat ook gedaan met elkaar, daar hebben we een amendement voor opgesteld en die is aangenomen. Toen hebben wij juist de ombuigingen voor de voorziening minima laten vervallen. Dus op gemeentelijk niveau hebben we ze toen ook ontzien.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:8 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Met het volledige ontzien bedoeld u dan ook werkelijk als er een bezuiniging aankomt die ten koste zou gaan van de kwetsbaren dat wij met zijn allen dus gaan proberen die bezuinigingen tegen te houden.
  • 0:00 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Daar staat de PvdA fractie voor ja, daar waar het om gemeentelijke minima voorzieningen gaat. Die kanttekening maak ik er wel bij. En daarmee handelen wij netzo als in het begin van deze raadsperiode.
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat betekend volgens de heer Kanter dat het in overeenstemming is met wat we in het bestuursakkoord met elkaar hebben afgesproken?
  • 0:28 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, in het bestuursakkoord staat zo veel mogelijk en zij de vaststelling van de perspectiefnota is op 8 november 2010 besloten om de ombuigingsmaatregelen genoemd in het ombuigingsplan 2011-2014 aldus te wijzigen, en ik lees even voor uit de besluitenlijst dat de voorgestelde ombuiging terzake van de voorzieningen voor minima komen te vervallen, ondertekend en gesteund door de PvdA, Gemeente Belangen, CU en CDA.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Begroting 2011was dat. en zo is het ook in het ombuigingsplan verwerkt.
  • 0:0 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   precies
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:9 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   En daarmee is zijn antwoord even formeel juist, maar het ging mij om het antwoord van hoe staat ie tegenover het bestuursakkoord en het past volgens hem dus binnen het bestuursakkoord.
  • 0:25 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, dat zeg ik niet, binnen het bestuursakkoord staat dus zo veel mogelijk ontzien en dat hebben de coalitie partijen bij hun amendement in, 8 november 2010, uit de perspectiefnota tijdelijk gewijzigd. En ik gebruik die ruimte om het voor de komende bezuinigingen nog een keer te gebruiken. En dan hoop ik dezelfde partijen daar ook weer, ik ga er nu geen amendement voor indienen want ik ga ervanuit dat we bij de begrotingsvergadering alsnog een keer weer zo gaan handelen.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat lijkt me dan ook een geschikte plek om daar op terug te komen.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dat lijkt mij ook.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U geeft nu bij de perspectiefnota richting aan en die wordt vastgesteld en de begrotingsvergadering in november. Akkoord. Dank u wel meneer Kanter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik las in de algemene beschouwingen van de PvdA, er wordt gesproken over het zwembad in Musselkanaal, u realiseert zich dat er nog een openlucht zwembad is?
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dat realiseer ik mij.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kanter. Gaan we naar het CDA. Fractie voorzitter de heer Plieger.
  • 2:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter. Het zijn woelige tijden. Tijden waarin we als politiek keuzes moeten maken die menigeen zal raken door de bezuinigingen die op de gemeente afkomen. Wekelijks ja soms dagelijks worden we gevoed door nieuwe verhalen hoe het land en hoe het gemeente er op bepaalde terreinen ervoor staat. Bij het opstellen van de algemene beschouwingen enkele weken geleden gingen we nog uit van het bestaan van een sociaal akkoord en het Nederlandse volk dat daarmee door het kabinet voorgehouden werd dat mogelijke extra bezuinigingen van tafel zouden zijn in 2014. Maar sinds vorige week, ja ook het kabinet lijkt niet meer te geloven in haar eigen sprookje waar ze bij de ondertekening van het sociaal akkoord nog van uitging. Onduidelijkheid over de financieel consequenties van het beleid dat op ons afkomt, is sinds vorige week enigszins afgenomen maar helaas het gevolg is dat het aantal risico’s vanaf nu zo goed als zeker in te boeken zijn als structurele uitgaven. Voorzitter een aantal zaken uit onze schriftelijke algemene beschouwing wil ik even aanhalen. De bestuurlijke ontwikkelingen, het CDA is evenals vele partijen in de raad voorstander voor, van het herindelen en onze voorkeur daarbij hebben wij reeds duidelijk aangegeven . we blijven benadrukken zoals eerder dat naast de opschaling tot een grotere gemeente er ingezet moet gaan worden op het behoud van vitaliteit en identiteit in wijken en dorpen en waar nodig ze te versterken. Wijkraden en verenigingen van plaatselijk belang kunnen daar een belangrijke rol in spelen. En het CDA kiest er dan ook voor hierop niet te bezuinigen deze schakel in het maatschappelijk krachtenveld die moeten we juist willen versterken vooral bij herindelen en daarbij vindt het CDA dat we verder moeten werken en verder moeten gaan met het versterken van het wijk en dorpsgericht werken. Voorzitter de spoorverbinding, het ontwikkelen van een spoorlijn wordt breed gedragen in deze raad. Wel zijn er verschillende geluiden te horen als het gaat om de locatie van een mogelijk station. Ja het CDA heeft eigenlijk op dit moment niet zoveel twijfel of er een mogelijke locatie te weten het bedrijvenpark Dideldom. In het licht van de ons omliggende plaatsen te weten Musselkanaal en Nieuw-Buinen achten wij de locatie Dideldom zeer geschikt. Dan voorzitter, voorzitter de kader
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Acht de heer Plieger dan wat ik de vorige raadsvergadering heb gevraagd aan de wethouder of dit standpunt inmiddels in beton is gegoten wat uw fractie betreft de locatie van de spoorwegstation.
  • 7:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou weet u zoals ik het niet in beton zou willen gieten zo zou ik van u verwachten. Zo hebt u misschien wel de indruk gewekt toen der tijd dat u het locatie Dideldom niet geschikt vindt, wij vinden hiermee, wij doen hiermee duidelijk een uitspraak wij achten op dit moment die locatie Dideldom wel geschikt maar zetten hem daarmee niet in beton. En ik geef ook aan waarom wij hem geschikt achten gezien de omliggende plaatsen de benaderheid vanuit die plaatsen voor het treinstation. Dan kun je wel denken het is niet optimaal voor onze gemeente maar het gaat ten slotte om de hele omgeving en niet alleen maar om je eigen plaats. Kaders voor de ombuiging de kwetsbare burger zoveel mogelijk ontzien. Ja, als coalitiepartij, of als collegepartijen hebben we dit kader in het bestuursakkoord afgesproken en zoals de heer Kanter al aangaf daar is meer over gesproken. Wat het CDA aangaat; afspraak is afspraak en op dit punt willen we bepaalde regelingen, herijkt moeten worden en dan is er wel een voorwaarde het herijken kan alleen als ze mogelijkerwijs niet van essentieel belang zijn. Wat betreft de WIW id-banen, waar de VVD inderdaad een vraag over stelt, banen voor de kwetsbare mensen daar hebben wij ons in het verleden meermalen als raad en ook als CDA over uitgesproken. Het CDA wil zich houden aan zijn belofte en wil die regeling dan ook op zich niet ter discussie stellen, ja wel zijn we benieuwd naar welke inzet de afgelopen jaren van het college is geweest om doorstroming naar reguliere banen te realiseren en wat daarvan het resultaat is, want daar verwachten wij natuurlijk wel de nodige inzet op. Bereikbaarheid in onze gemeente, voorzitter na het verdwijnen van de aansluiting van de Onstwedderweg op de N366 is de Noorderkanaalweg een belangrijke ontsluitingsroute geworden. Zelf ben ik een paar keer heen en weer gereden op die weg op een willekeurig tijdstip afgelopen week, ik heb gemerkt als ik niet de berm in ga dan gaat er met regelmaat iemand anders de berm in. Als ik dan het vrachtverkeer op mij af zie komen dan moet ik toch inderdaad constateren deze weg, ik kan mij voorstellen, vindt menigeen op dit moment niet veilig. Een ontsluitingsweg van het buitengebied met de kern van Stadskanaal, het is een veel gebruikte route zoals ik aangaf naar de bedrijvenpark en een weg die als route naar Onstwedde en het achterland veel gebruikt wordt. Het CDA vindt dat verbreding van deze weg prioriteit moet hebben. Veel inwoners van onze gemeente hebben hier baat bij als, ook als het gaat om het begrip veiligheid. Onze vraag is dan ook; hoe kijkt u aan tegen voorfinanciering door de gemeente. Als het college daar antwoord op zou willen geven. Dan de zwembaden, het CDA zet in op openhouden van alle openluchtbaden en dan als het enigszins kan met de constructie van bad Noord. De invulling van de ombuiging op de zwembaden tot en met 2016 is in 2012 vastgelegd. Het CDA heeft in de raad meerdere malen aangegeven, dat de wijze waarop bad Noord gerund wordt, voor ons een mogelijkheid is voor alle buitenbaden. Het CDA gaar voor open houden van de buitenbaden in Stadskanaal, Musselkanaal en Onstwedde. En daarbij een constructie als bad Noord richting gevend. Recent hebben we een werkbezoek gehad bij bad Noord onder andere gesproken over de besparing op energiekosten van zwembaden daar hebben we in de raadscommissie iets over gevraagd we vragen nu wanneer horen wij hier iets over. Dan het alcoholbeleid, in de afgelopen jaren is in onze gemeente naar aanname van een motie van het CDA en de VVD actief beleid gevoerd op het alcohol gebruik onder jongeren, om dat terug te dringen. Dit jaar of afgelopen jaar was er een lichte daling te zien, maar gemiddeld gezien laten we ons, elkaar niet voor de gek houden, elke week wordt er nog een comazuiper in het Refaja binnen gedragen. En het CDA vindt het dan ook een goede zaak dat het alcohol beleid een prominente plek krijgt in de nota; lokaal gezondheidsbeleid. En dat de komende jaren actief op dit gebied ingezet wordt om onze jeugd op te voeden als het gaat om het gebruik van alcohol. Dan de stijging van de apparaatskosten, gekoppeld aan de ombuigingen op de apparaatskosten 2011, 2014. Het college vraagt structureel 5 ton in verband met onvermijdelijke hogere personeelslasten. Het CDA ziet dit anders, wij vinden dat wat betreft de ombuigingen op de apparaatskosten, vastgesteld in het ombuigingsplan 2011, 2014, er niet het gewenste resultaat is bereikt. Het CDA vindt dan ook dat bij de onderzoeken naar ombuigingsmogelijkheden ook op dit onderdeel dat dit meegenomen dient te worden. Dan de taakstelling op de ombuigingen, geen enkele partij zoals ik net ook al aangaf, wil waarschijnlijk meer bezuinigen dan nodig. En wij stellen vandaag de kaders vast als het gaat om ombuigingen, geven richting aan de inhoud en de hoogte. De inhoud van de ombuiging en de omvang, ja dat stellen we uiteindelijk vast bij de begroting. Het CDA wil anticiperen op de mogelijke effecten van de wijze waarop dit kabinet de decentralisaties door lijkt te gaan voeren en daarbij zoals we net al hebben aangegeven structureel 240.000 erbij voor de brandweer, ongeveer 20%, wat ons trouwens behoorlijk verbaasd, daar heb je rekening mee te houden. Wij vinden het dan ook zeer reëel, het CDA, dat de ombuigings-voorstellen voor een bedrag van ongeveer 3 miljoen in de komende tijd uitgewerkt gaan worden. Bij de begroting verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over de risico’s om daarmee op dat moment de uiteindelijke taakstelling voor de komende jaren vast te stellen. Voorzitter tot slot, het CDA zet zich in voor het behoud van vitale dorpen en wijken, gezondheid, sociale samenhang en verenigingsleven, dat was de kop in ons artikel in de Kanaalstreek. Wij willen dicht bij de burger en bij het dorp blijven. Nogmaals; wijkgericht werken moeten we versterken, bezuinigen op wijkraden laat dat na. In wijken en dorpen is het verenigingsleven van groot belang voor welzijn van een ieder, daar moeten we zuinig op zijn. Hier iets afbreken, dat gaf ook in feite de PvdA al aan dat bouw je niet zo maar weer op. Het verenigingsleven kan niet bestaan zonder tomeloze inzet van vele vrijwilligers, vaak belangeloos steken ze vele vrije tijd in hun zaak. En dat is iets van enorm belang voor de gezonde en nog een sociale samenhang in onze samenleving. Het is aan ons als raad om daar randvoorwaarden te scheppen voor een levensvatbaar verenigingsleven zodat dat in stand gehouden kan worden. Voorzitter namens de fractie van het CDA wil ik inwoners, bestuur, medewerkers van onze gemeente Gods zegen toewensen.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, twee vragen richting de heer Plieger. Ik lees in uw algemene beschouwingen op pagina 5, dat u zegt, spreekt u over het participatiefonds en dan met name, dat is denk voor u niet of nauwelijks laat maar zeggen niet bespreekbaar wanneer dit betrekking heeft op kinderen.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Klopt.
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Verschilt u dan op dit moment daar in iets met uw coalitie genoot PvdA van die legt denk ik dat verschil niet zoals u dat hier expliciet schrijft. Dus wanneer het niet kinderen betreft zou onderzoek naar dat participatiefonds uwerzijds c.q. uw partij mogelijk zijn.
  • 0:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wij hechten er groot belang aan als het gaat om kinderen, wij vinden kinderen één dan de, een zaak waarvan we zeggen daar willen wij niet op bezuinigen. Dat geven wij ronduit aan.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   klopt
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat betekend niet dat op andere facetten mogelijkerwijze het niet zou kunnen.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is duidelijk
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar dat geven wij expliciet aan.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dat was vraag 1 voorzitter. Voor wat betreft inderdaad, u hebt u dan op gereageerd WIW id. U zei staat niet ter discusie, waren dacht ik uw woorden.
  • 0:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voor ons hè.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   pardon
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voor ons.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ja voor uw partij, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar betekend dat ook dat u daarmee een blokade opgooit voor het college om daar onderzoek naar te doen?
  • 0:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Kijk wij hebben nu een vraag gesteld over hoe is de afgelopen jaren er gewerkt aan het, moet ik zeggen aan het versterken van de afbouw, van die WW id-banen, en ik heb toch het idee dat ik eerst zou willen horen hoe dat op dit moment, hoe daaraan gewerkt wordt voor dat ik naar u zou willen zeggen van op dit moment van jongens daar mag helemaal niks aan gebeuren of wat dan ook het gaat er natuurlijk om wij hebben belooft deze mensen hebben een bepaalde functie hebben een bepaalde baan garantie enz, enz, en daar willen wij voor staan. Of dat een andere invulling zou kunnen krijgen
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar dat is niet mijn vraag meneer Plieger.
  • 0:08 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat is anders wat.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Pardon
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Of dat een andere invulling zou krijgen dat is anders wat.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik had een hele eenvoudige vraag.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja, u...
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Mijn vraag is gewoon van blokeerd u mogelijkerwijze als het college een onderzoek doet naar WIW id, dat was mijn simpele vraag.
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   niet meer en niet minder
  • 0:16 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ik wil wel een toelichting geven, laat ik een antwoord geven. Ik zeg wij, ik zal een, wij zouden een onderzoek niet blokeren, maar het uitgangspunt is, wat wij hebben aangegeven. Voor ons staat niet ter discussie welke dingen wij aan hun hebben beloofd, ook niet, wat er ook uitkomt.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar daarmee doelt u op de doorstroming waar u over sprak en, maar daarmee
  • 0:0 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   en de zekerheid enzovoort
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar dat is een hele andere discussie. Die gaan we nog wel voeren met de begrotingsdiscussie, maar u zei nu expliciet u blokkeerd dat niet en dat is voor mij voldoende.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. geen andere vragen aan meneer Plieger. Dan spreek ik mijn dank uit voor de algemene beschouwingen van het CDA en geef ik het woord aan mevrouw Sterenborg fractievoorzitter van de CU.
  • 7:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij de algemene beschouwingen in de titel het fundament meegegeven. fundament heeft alles te maken met de grondslag, met dat waarop iets steunt en zonder fundament is alles wankel, onveilig en onzeker. De CU fundeert haar politieke overtuiging op de bijbel, de samenvatting door Jezus gegeven van de tien geboden, God liefhebben boven alles en de naasten als onszelf, daar zal niet alleen elk individu maar ook de samenleving wel bij varen. Zeker met vallen en opstaan, met fouten en gebreken, helaas ja niets en iemand is volmaakt maar wel vanuit een vastomlijnd en helder fundament. Onze geschreven versie is blijft leidend, enkele zaken wil ik onder uw aandacht brengen. Bij alle ontwikkelingen en uitbreiding van taken staan er in de visie van de CU fractie een aantal uitgangspunten centraal. Behoud van christelijke waarden en normen in het publieke domein, handhaven van de basisvoorzieningen in de gemeente. de kwetsbaren in de samenleving zo min mogelijk proberen te treffen door bezuinigingen. Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Tekorten in de begroting worden primair opgelost door bezuinigingen. Vrijwilligers zijn voor ons, zijn voor de gemeenschap voor onschatbare waarde, wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om vrijwilligers te blijven ondersteunen en te stimuleren. Ons bereiken met regelmaat berichten dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen in deze tijd van individualisering, wij nemen aan dat dit bij u ook bekend is. Maar is er ook over nagedacht hier iets aan te doen. Wanneer de mensen het gevoel hebben mede verantwoordelijk te zijn voor hun buurt ontstaat er een gevoel van trots en eigenwaarde, eigenaarschap. Een suggestie onzerzijds neem een herhaalde wervingsoproep op in de Kanaalstreek. Vraag vrijwilligers voor een bepaalde, eventueel kortlopende klus, zodat ze weten voor welke tijd er op hun gerekend wordt en wat er van hun verwacht wordt. Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg dient te worden versterkt hierin is het van belang dat wijkgericht gedacht wordt. Wij denken dat het zelfs beter is om buurtgericht of zelfs straatgericht met deze onderwerpen om te gaan. Breng vraag en aanbod in beeld in de buurt. Wij subsidiëren jaarlijks de vrijwilligersavond, dekking vindt plaats uit het subsidie budget WMO, de CU is van mening dat het bedrag wat hiervoor wordt uitgetrokken, nu 5000 euro incidenteel, structureel gemaakt wordt, wat vindt u hier van? Kleinschalige zorg. De CU vindt het van groot belang dat senioren en mensen met een handicap in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In de kernen Onstwedde, Alteveer en Mussel moeten mensen zodra ze weer meer zorg nodig hebben naar plaatsen verhuizen waar ze niemand kennen. Waardoor ze hun vertrouwde omgeving kwijt raken, daarom is het belangrijk dat er kleinschalige woonprojecten komen in de kernen waar mensen met thuiszorgondersteuning hun dagelijkse bezigheden kunnen blijven doen. Nu vanaf 2014 wonen en zorg meer en meer van elkaar gescheiden wordt is dit een ideale oplossing. De CU roept het college op goed na te denken over de invulling van kleinschalige woonprojecten zodat ouderen in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen. Hoe denkt het college daarover? De wijkverpleegkundige. Per 1 januari 2015 gaat de overheid investeren in extra verpleeg, wijkverpleegkundigen. Zodat de zorg dicht bij de mens wordt geleverd, bij de vorige algemene beschouwingen heeft de CU het college verzocht te bewerkstelligen dat de wijkverpleegkundige een plaats krijgt. In de rapportage die we in januari jongstleden hebben ontvangen over de zorggroep Meander met betrekking tot de voortgang en de goede resultaten wordt vermeld dat in september dit jaar een voorstel voor 2014 wordt gepresenteerd en dat we jaarlijks op de hoogte worden gehouden. Wij dringen er bij het college sterk op aan dat ook samengewerkt wordt met andere zorgaanbieders om de inzet van wijkverpleegkundigen in te bedden in gemeentelijk beleid. Deelt u deze mening? Zoals het voor huishoudens niet is vol te houden om meer geld uit te geven dan er binnenkomt zo geldt dat ook voor de overheden. Wij moeten onze verantwoordelijkheden nemen. Dat neemt onze zorg voor, dat deel van de samenleving waarvoor het niet geldt, onze zorg voor echt kwetsbare mensen niet weg, zeker niet. Het einddoel van een sluitende begroting staat vast, maar juist nu de grote gevolgen van het regeringsbeleid nog heel onzeker zijn is voorzichtigheid op weg daarnaartoe vereist. Heel veel wordt bezuinigd zonder dat het direct merkbaar maatschappelijk effect heeft. Daarnaast is wel duidelijk dat de beleidsarme mogelijkheden langzaam maar zeker uitgeput raken en dat wij er niet aan ontkomen fundamentele keuzes te maken die onze inwoners echt gaan raken. U stelt voor rekening houdende met de risico's uit te gaan van een taakstelling van 3 miljoen euro. De CU is van mening dat uitgaande van de door u gepresenteerde gegevens een overschot van 450.000 euro te weinig is voor het opvangen van de op ons af komende risico's. Zeker omdat de risico's van de decentralisaties van een andere orde als het risico van de participatiewet. Er is nog veel onzekerheid rondom Wedeka als er niets veranderd dan moeten wij in de toekomst miljoenen gaan bijdragen, het blijft zorgelijk zoals u ook aangeeft. Wel zijn wij het met u eens dat u met de herstructurering van de SW sector in samenwerking met de regio dient door te gaan zodat mogelijk een gunstiger beeld zal ontstaan. U geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden in onderdeel c van de perspectief nota 2014/2017. Wij als fractie zijn het eens met de door u geformuleerde kaders van ombuigingen. U geeft aan de raad een aantal onderzoeksopties per programma aan die in aanmerking komen voor een onderzoek naar ombuigingsmogelijkheden. Hierover het volgende; bekijk alle autonome taken of er bezuinigd kan worden zoals genoemd bij programma 1 t/m 6. Met betrekking tot programma 7 en wel de autonome taken kunt u van ons verwachten dat wij tegen een verdere verhoging van de onroerende zaakbelasting zijn. Ondanks een verlaging van de medebewindstaken, afval en riolering van programma 5
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoor de stem en ik dacht even van de rechterkant. Meneer Kanter PvdA
  • 0:00 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik ben wel benieuwd naar de beargumentatie van de CU hierbij zeker gelet op het voorzieningenniveau die we hier in de gemeente hebben en de lokale lasten druk die toch in redelijk lage verhoudingen zijn als ik kijk wat een gemiddelde OZB aanslag is of de vorige week ontvangen HEF bijdrages voor de waterschappen e.d. dan ben ik wel benieuwd naar uw beargumentering om te zeggen van nou de OZB stijging is voor ons nu onbespreekbaar geworden.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, eigenlijk wil ik nou even pronken met andermans veren. Ik las een stukje in de algemene beschouwingen van Gemeente Belangen waar ze in zetten van; hier is een heel zwak gebied de mensen hebben niet veel te besteden ga je ze nou hier ook nog in, met lastenbezwaring confronteren.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar op het moment dat dat gecompenseerd wordt met de rioolheffing en de afvalstoffen heffing
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat was een voorstel, dat heb ik ergens gelezen in een voorstel wat wij laatst onder ogen hebben gehad dat heeft u ook kunnen zien en om dan te zeggen van de afvalstoffen en de rioolheffing gaan naar beneden en daarmee kan de OZB omhoog dat vind ik een vreemde. Vandaar dat ik dit noem.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou ja, op zich dat ik het blokkeer het onderzoek hierna als de meerderheid van de raad ervoor is en die zegt van die OZB mag wat ons betreft rustig omhoog dan gaat het gewoon door, maar nu weet u wel hoe wij erin staaan. We hebben wat ons betreft al genoeg verhoogd
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar het college mag er wel een onderzoek naar doen van u.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als zij dat nodig achten, ze mogen gerust onderzoeken. Maar ik vind het dan een beetje weggegooide tijd.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nog even terugkomend op de OZB, u weet wie de OZB meestal betaald, dat zijn de eigenaren bewoners van een woning en onlangs heeft, 12 april stond in de krant, Het Dagblad van het Noorden, dat Stadskanaal de goedkoopste gemeente in Oost-Groningen is. en dat is natuurlijk een
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar zijn we toch ook trots op of niet?
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar zijn we toch ook trots op of niet?
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, ik was nog niet uitgesproken het is ook een waar compliment voor college en raad om dat te doen. Maar al de sprekers voor u hebben aangegeven en ik zal het ook zeker aangeven dat er donkere en duistere tijden op ons af komen voor zover we er nog niet midden in zitten en dan vind ik toch dat u het bij voorbaad inderdaad niet moet blokkeren om te kijken van wat kunnen we meer met het OZB.
  • 1:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok. Met betrekking tot de, tenminste ik dacht dat ik voldoende duidelijk was, met betrekking tot de medebewindstaken programma 2 onder N, kwaliteitsniveau onderhoud wegen enzovoort, geven wij u mee dat een en ander niet ten koste mag gaan van de veiligheid. Bij programma 3 onder F, leerlingenvervoer bezuiniging mag niet ten koste gaan van keuzevrijheid. Programma 4 onder, G onder schuld- hulpverlening. Hier dient gewaakt te worden dat er niet weer een wachtlijst ontstaat. Voor alle door ons niet, voor alle niet door ons genoemde medebewindstaken kunt u van ons wat ons betreft alles onderzoeken. De CU pleit voor behoud van het goede voorzieningen in de afzonderlijke kernen waardoor de leefbaarheid op peil blijft. De CU stelt verder het volgende voor met betrekking tot de nieuwe ombuigingen en bezuinigingen. Kom in september 2013 met een voorstel met betrekking tot de ombuigingen tijdens een bijzondere bijeenkomst of raadscommissie. U dient wat ons betreft niet te stoppen met voorstellen als u 3 miljoen gevonden heeft geeft u het maximale aan ook al overschrijdt dit de 3 miljoen zodat wij ook keuzes kunnen maken. Om dit nu al te doen tijdens deze algemene beschouwingen is voor ons te vroeg, wij hebben immers niet het financiële overzicht en het inzicht op de daaruit voortvloeiende consequenties van alle individuele onderdelen van elk programma. Dit kunt u ons dan ook aangeven bij deze door ons gevraagde avond. Wat vind het college en daarbij de vraag ook gericht aan andere fracties van dit voorstel. De CU wenst het college en de ambtenaren Gods zegen toe bij de uitwerking van de voorjaarsnota, perspectiefnota en de ombuigingen. Want het verwachten van Zijn zegen is bouwen op het vaste fundament. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Nog vragen? Opmerkingen? Niet het geval. Dank u.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Graag gedaan.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan wij vervolgen met de fractie van de VVD. De heer Borgesius.
  • 4:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de heer Kanter heeft het denk ik ook al even gezegd, voor wat betreft velen van ons, ja is het, zijn dit de laatste algemene beschouwingen van deze periode en dat stellen wij vanzelfsprekend ook vast. Maar alvorens voorzitter over die algemene beschouwingen te willen beginnen wou ik toch een ander onderwerp, wel betrekking hebbend op vanzelfsprekend, aansnijden waar wij eigenlijk een klein beetje door verast waren. Wij kregen dacht ik als verschillende partijen de stukken onder embargo tot 22 april thuis, nou ja zoals dat dan gaat als je ze krijgt neus je dat wat door en toen waren wij verast in de zin van dat er op 25 april een artikel stond over de arbeidsmarkt met name gericht op SW bedrijven in het NRC handelsdagblad. Ik kijk al richting de portefeuillehouder die nu begint te schrijven en daarin werd dus gesteld en ik citeer nu maar even; straks moet ik mijn inwoners vertellen dat het zwembad dichtgaat vanwege de opkomende verliezen bij de sociale werkvoorziening, eerste zin van het verhaal. Ik kan u dat hele verhaal vanzelfsprekend voorlezen zoveel is het niet maar ik was dat eigenlijk niet van plan maar dit verast ons toch in hoge mate. Wat ons eigenlijk het meest tegen de borst stootte is toch eigenlijk wel de toon en ook de manier waarop dit artikel spreekt of u in dit artikel spreekt, u spreekt daar in de ik vorm, ik denk dat u daar spreekt namens het college en in onze beleving ging u er toch ook wel vrij snel aan voorbij dat u vandaag, de stukken die wij dan onder embargo hadden, op 25 april niet meer, maar u verwachte van ons eigenlijk ook nog wel een bijdrage. Ja, toen dacht ik bij mezelf moet ik daar nog aan beginnen toen ik dit had gelezen. We hebben het dus toch maar gedaan anders hadden hier nu ook geen algemene beschouwingen gelezen, gelegen, excuus. Dus ik wil daar toch wel graag een reactie van u op, dat zult u denk ik ook wel ongetwijfeld doen. Dan even naar de voorjaarsnota, alle fracties die hebben daarvan kunnen kennis kunnen nemen, met name onze voorjaarsnota hebben wij toch nog wel wat verschillende vragen richting het college. Waar we dan ook op zullen reageren wanneer het college daarop heeft gereageerd dat zijn punten ook ten aanzien van theater Geert Teis en nog veel meer dingen. En voor wat betreft de ombuigingen, ja in de discussie heeft u dat al een klein beetje gemerkt denk ik wij hadden eigenlijk toch ook van andere partijen en de partijen die nog aan het woord komen vanzelfsprekend hebben die stukken de bijdrage van die partijen al gelezen. Eigenlijk wat meer richting gevend richting het college verwacht welke kant het college de mogelijke bezuinigingen en wij hebben dat dan benoemd als een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid om te proberen toch de bezuiniging van 3 miljoen te halen. En voor wat betreft, en dan kijk ik maar even meneer Kanter, dat optimisme deel ik met u volledig daar gaat het niet om, maar het getuigd denk ik wat ons betreft wel van enige realiteitszin wanneer we trachten deze kant gaan op te werken en dat niet gaan wachten tot het laatste moment om alsnog wanneer eventueel het niet wordt bewaarheid de optimisme waar u over sprak dat we dan toch à la minute maatregelen kunnen nemen
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:13 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik vind het zo mooi hoe u aangeeft van het optimisme en dan vervolgens heel veel woorden toch wel nodig heeft om aan te geven van we moeten op tijd een tandje bij kunnen schakelen, dat klopt hè.
  • 1:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, inderdaad dat kunt u ook lezen uit onze algemene beschouwingen meneer Plieger. Wij hebben denk ik ook aangegeven en daar sprak ik ook over dat heb ik toch ook wel bij andere partijen een beetje gemist welke kant wij daar opdenken ik heb daar aangegeven namens de VVD fractie onder anderen Welstad, wij vinden Welstad een heel groot subsidie lichaam ik dacht zelfs uit mijn hoofd dat we het bedrag ook hadden genoemd in onze beschouwingen van 2,8 miljoen wat die kant op vloeit. En wij denken maar dat heeft u allemaal kunnen lezen dus ik kan dat hier wel vertellen maar wij denken dat met het vrijkomen van de arbeidsplaatsen i.v.m. de omgevingsdienst die verplaatst wordt, of die gevestigd wordt moet ik zeggen, in Veendam dat er mogelijkerwijze sprake zou kunnen zijn van intergratie van Welstad in dit huis en daarmee mogelijkerwijze ook een bezuiniging wordt behaald. Als je die kunt behalen moet je dat zeker niet nalaten. Dat tegen, richting, ja ik kijk even richting heer Plieger
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Roelof, maar hè
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ik dacht dat we afgesproken hadden met algemene beschouwingen dat we met u de vorm dacht ik
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hj zei de heer Plieger.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Oh, sorry ik dacht dat je
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Henk Plieger zei, nee heer Plieger.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Plieger zei ik dacht ik.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was uitermate correct meneer Borgesius.
  • 0:08 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Het klonk zo gezellig. Maar goed. Bedankt voor deze uitwijding op een zijspoor.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ok
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat u in elk geval duidelijk heeft aangegeven
  • 3:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat zelfde geld ook meneer Plieger voor wat betreft wat wij genoemd hebben in onze algemene beschouwingen en daar zijn wij gelukkig denk ik niet de enige in, wij hebben gewoon gezegd laten we nu de MFA, Maarsstee, Maarswold even uitstellen ik heb bij andere partijen ook gelezen, die noemen dat temporiseren, maar in onze beleving komt dat op het zelfde neer, dus ik ga er van uit dat het college daar in eerste termijn op gaat reageren wat ze daarmee gaan doen. Maar in ieder geval die handrekening hebben we daar gemaakt. Nou voor wat betreft WIW id heb ik zowel de heer Kanter richting PvdA als ook u heer Plieger richting het CDA gevraagd hoe u daar tegenover staat nou die antwoorden die waren mij of waren ons meer dan voldoende u beiden werpt geen blokkade op wij roepen het college op om het te doen dan lijkt mij het antwoord van het college wat we mogen verwachten straks duidelijk maar dat wachten we dan nog maar even af. Ja, en dan even richting meneer Kanter en dat was ook één van de redenen waarom ik tijdens die OZB discussie want toen zullen er verschillende gedacht hebben ja waarom houdt de VVD zich nu stil. Nou dat hebben we bewust gedaan in die zin bewust van er wordt dus gezegd ja we zijn zo'n lage OZB ja dat zal best maar wij hebben en ik beperk mij even tot de niveau van de belasting die wij in percentage betalen voor wat betreft de eigenaren ik heb het hele rijtje wel hier meneer Kanter als u dat wenst. Maar wij in deze gemeente heffen 0,13, 12%. Dan zult u zeggen dat zegt nog niks nee hebt u gelijk. Veendam heeft 0,13/14. Dus nagenoeg hetzelfde maar kijkend dan naar Grenzeloos Gunnen waar wij mogelijkerwijs toch ook richting Vlagtwedde kijken. Vlagtwedde heeft een OZB tarief van 0,0926. Dus beduidend lager dan deze gemeente. Vlagtwedde kent zelfs geen OZB voor gebruiker van niet woningen, hebben ze niet. Wel van de gebruiker OZB maar ook die ligt beduidend lager dan de onze. Dus als ik dan zo een beetje in onze regio kijk als ik naar Hoogezand kijk ligt wat hoger ligt op 0,1476 maar dat zijn denk ik wat plaatsen van vergelijkbare grootte en waar dacht ik ook de heer Plieger oversprak voor wat betreft de komende herindeling waar wij als VVD achter staan trouwens u heeft dat ook kunnen lezen wij zitten ook te denken aan een groot Veenkoloniale gemeente wij zijn heel benieuwd wat daar uit gaat komen maar ten opzichte van die gemeentes zitten wij echt niet zoveel lager helemaal niet lager we liggen gewoon in lijn met die gemeentes waarbij opgemerkt en dat heb ik u gezegd Vlagtwedde beduidend lager is.
  • 0:55 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En Stadskanaal ook een compleet andere voorzieningen niveau heeft. Laten we dat ook gewoon heel eerlijk vaststellen en dat is ook een niveau waar we als Stadskanaal erg trots op zijn. En wij zeggen nu niet op voorhand wij willen geen OZB verhoging laat het college alsjeblieft alles gaan onderzoeken zodat in november er een prima voorstel ligt en dat de fracties op basis van hun eigen uitgangspunten een pakket kunnen samenstellen maar om op voorhand nou dan de OZB uit te sluiten voor een voorstel dat vinden wij een beetje raar als de WIW id bij u wel bespreekbaar is. Dan denk ik van zet dat dan af tegen de voorzieningen die je hebt en wat dan op dat moment nog acceptabel is zo reeel moeten we er ook naar kijken want ik wil qua voorzieningniveau ons niet vergelijken met Vlagtwedde. Misschien met Veendam en Hoogezand komen we een heel eind nou u constateerd dat Hoogezand ook al wat hoger ligt ik pleit niet voor verhogen maar ik pleit zeker niet voor het niet onderzoeken.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar voor wat betreft dat voorzieningsniveau dat denk ik heer Kanter dat wij als VVD met uw partij niet of nauwelijks zoveel verschillen, dat wij daar een ander voorzieningsniveau hebben als gemeente Stadskanaal ben ik volledig met u eens. Niets voor niets heeft u ook kunnen lezen in onze algemene beschouwingen dat wij tegen onze buurgemeenten zeggen ja het kan niet zo zijn dat wij als gemeente Stadskanaal wel de lusten verschaffen zo staat dat dacht ik ook letterlijk in onze beschouwingen en wij als deze gemeente uitsluitend de lasten dragen. Dat heeft u kunnen lezen.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dat heb ik gelezen en toen moest ik ook even aan het rapport Grenzeloos Gunnen denken.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat hebben wij ook genoemd ik dacht bij het vestigen van de omgevingsdiensten dan hebben we gezegd Veendam het beste kan onze goedkeuring genieten. Dus ik hoop dat ik u daarmee voldoende heb beantwoord heer Kanter. Ja en de rest van de vragen die wij richting u hebben gesteld daar willen wij dan graag op reageren voorzitter wanneer u dat heeft beantwoord. En met name ook willen wij wel graag wat uitleg over de investering die u vraagt voor wat betreft de automatisering die 1,3 miljoen t/m 2015. Tot zover.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Borgesius. Geen vragen opmerkingen meer? Dan maken wij de overstap naar de fractie van Gemeente Belangen. Fractie voorzitter Gelling. Meneer Gelling ga uw gang.
  • 3:33 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter net als voorgaande jaren beginnen we helaas ook dit jaar met wat minder vrolijkheid, de economische recessie houdt nog steeds aan en dat betekend dat er ook dit keer zal moeten worden bezuinigd. Hebben wij in eerdere instantie al zo’n 6,5 miljoen aan ombuiging moeten doorvoeren dit keer zal het kunnen gaan oplopen naar 3 miljoen euro. Zodoende wordt er van onze gemeente een strikt financieel beleid vereist. Afspraken die tijdens de eerste bezuinigingsronde zijn gemaakt zullen mogelijk tegen het licht moeten worden gehouden. Zijn ze namelijk nog wel realiseerbaar, mogelijk dat het uitstellen of zelfs afstellen van uitvoering van gepland staande projecten uitkomst kunnen bieden. Een optie voor het vrijmaken van gelden is het verhogen van de lastendruk en dan dank ik de CU voor de aftrap hiervoor. Bijvoorbeeld het verder verhogen van de OZB zou dan een optie kunnen zijn, op zich is dat logisch om hier een beroep op te doen. Dat hebben we in de voorgaande ombuigingsronde ook gedaan. Waar we voor moeten waken voorzitter is dat wel erg voor de hand liggend is. We zitten als geld, om geld verlegen dus we verhogen de OZB maar en daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Onze fractie beseft dat we in onze gemeente te maken hebben met een iets lagere belastingdruk ten opzichte van het landelijk gemiddelde, maar dat is maar een kant van de medaille. We moeten namelijk ook beseffen dat wij deel uitmaken van een sociaal economisch zwak en kwetsbare regio en dat rechtvaardigt in onze ogen ook een verhoudingsgewijs een wat lagere belastingdruk. En den PvdA heeft het ook genoemd misschien is het een optie om eens te gaan kijken of we wat kunnen doen met de algemene reserven. Onze raad heeft hiervoor een ondergrens vastgesteld van 8 miljoen als we de eerder verstrekte informatie juist hebben geïnterpreteerd dan is er een vrij besteedbaar bedrag van zo’n 6 miljoen euro in onze reserve, dat vernemen we graag van u, want volgens ons dient een reserve toch ook als een appeltje voor de dorst en durven het dan nu ook aan om te stellen dat wij momenteel wat dorstig zijn. Het zijn moeilijke tijden we ondervinden financiële pijn, wij beseffen ons daarbij terdege dat als wij een hap nemen uit die algemene reserve dat dat niet van structurele aard kan zijn en dat het invloed heeft op de inkomsten. Vanzelfsprekend vindt GBS de aanwezigheid van hoogwaardige werkgelegenheid in onze gemeente cruciaal en we zullen ons sterk moeten maken om bedrijven en industrie te interesseren zich hier te gaan vestigen. In de huidige tijd zal het zeker geen gemakkelijke opgave zijn maar we zullen daar tijd in moeten steken en moeite voor moeten blijven doen. Een dergelijke lobby verdient alle aandacht. En in dat kader willen we ook graag benadrukken dat recreatie en toerisme de nodige ondersteuning verdiend. Een sector die direct dan wel indirect van invloed is voor de arbeidsmarkt en hiermee volgen we dan nog steeds lijn zoals is overeengekomen in het bestuursakkoord. Een categorie inwoners waar we als gemeente ook altijd ons voor moeten blijven inzetten zijn de meest kwetsbare. En GBS blijft van mening dat zij zoveel als mogelijk binnen wettelijke kaders dienen te worden ontzien. In het verstrekken van voorzieningen zullen we mogelijk moeten gaan bekijken in hoe verre dat dat soberder kan, want wat voor anderen geld, geld ook hier de tijd van luxe is voorbij en soms moeten we misschien even genoegen nemen met een tweedehandsje.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Gelling die zegt van dat onze meest kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk ontzien binnen de wettelijke kaders. Vervolgens maakt u de stap even richting tweedehandsjes, die laat ik nu even achterwege. Maar u weet ook dat wij binnen onze gemeente voorzieningen hebben die uitgaan boven het wettelijk voorgeschreven minimum. Betekend dat wanneer het college met voorstellen komt die ze beperken tot of het terugbrengen tot het wettelijk minimum dat dat voor u bespreekbaar c.q. acceptabel is?
  • 0:6 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Acceptabel is vooralsnog een stap te ver bespreekbaar zou het kunnen zijn.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ik dank u.
  • 1:4 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Deze beleidsarme periode maakt dat geen grote ontwikkelingen zijn te melden ten aanzien van nieuw beleid maar we willen toch enige richtingen meegeven. U noemt bijvoorbeeld het fonds voor de starterslening naar onze mening is het een goede zaak een blijvende impuls te geven aan de vastzittende woningmarkt. We willen starters de gelegenheid bieden de woningmarkt te betreden een mogelijkheid die er zonder zo’n voorziening waarschijnlijk niet zou zijn. Dus voorzitter wij zijn voor continuering van deze regeling het doortrekken van de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal is voor onze fractie ook een onderwerp wat voorgang behoeft en wat ons betreft steken we volgens in om deze spoorlijn verder door te trekken naar Emmen voor de ontsluiting en bereikbaarheid van onze regio in onze beleving een belangrijke ontwikkeling. Het tot stand laten komen van de multifunctionele accommodatie in Musselkanaal behoort wat ons betreft ook tot de realiseerbare doelen het belang voor de ontwikkeling van Musselkanaal als dorpskern is voor ons duidelijk.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 1:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, excuus. Ik vond dat een moeilijke zin wat u hier schrijft meneer Gelling. Het tot stand laten komen van de multifunctionele accomodatie in Musselkanaal, betreft ook wat ons betreft tot de realiseerbare doelen. Doelt u daarmee dan op datgeen wat in deze vergadering is vastgesteld eind april of kijkt u nog naar de toekomst of hoe moet ik dat lezen van afgelopen week woensdag, ik heb ook vertegenwoordigers van de PvdA gezien en ook vertegenwoordigers van de SP gezien, als het een omtrent ditgene waar u dan nu over spreekt op een nog een voorlichtingsavond in de Veenhorst in Musselkanaal en wat ik daar proefde is eigenlijk wat ik hier lees, namelijk dat dat nog gerealiseerd moet worden die verwachting was er ook bij heel mensen die er waren en er waren veel mensen ik denk wel meer dan honderd maar laten we maar zeggen om en nabij de honderd. en dat lees ik hier bij u ook een beetje maar dat is toch niet zo? of lees ik dat nu volledig verkeerd ik bedoel wij hebben dat vastgesteld en de meerderheid van de raad is daarmeen akkoord gegaan dat de Heggerank de MFA gaat worden voor Kameleon en bibliotheek.
  • 0:24 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, helder. In dat opzicht heeft u gelijk. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat ik dat graag wil benadrukken dat dat zijn doorgang absoluut moet vinden ik heb eerder aangegeven namelijk dat een aantal eerder gemaakte afspraken mogelijk herzien zullen moeten worden of dat ze doorgang zou kunnen blijven hebben. Ik wil me op dit punt heel graag nadrukkelijk voor uitspreken. Wellicht ten overvloede maar dat is wat ik hiermee beoog.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dan is het misschien jammer dat u daar afgelopen woensdag niet was want dan had u er ook getuige van kunnen zijn hoeveel stippen er waren geplakt achter een nieuw MFA Musselkanaal. Maar helaas u was daar niet.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voor deze benadrukking.
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar meneer Borgesius u weet ook dat, en dan kom ik even voor collega fractievoorzitter Gelling op, dat op dat moment de fractievoorzitters een ander overleg hadden en elkaar hebben opgesplitst.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar gelukkig bestaan de partijen nog niet uitsluitend uit fractievoorzitters want ik heb wel mensen van uw partij gezien en dat heb ik namelijk ook genoemd.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat vind ik ook niet erg.
  • 0:02 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dat klopt, dat klopt. Wij zijn wat breder vertegenwoordigd maar ik kom even voor meneer Gelling op.
  • 0:07 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Nou ik ben er wel blij mee want zoals u weet vertoefde ik elders
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, ja, nee dat wist ik ook wel.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Goed zo dan hebben we dat ook weer helder.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling gaat u verder met uw betoog. De invulling van de avonden hoeven we hier niet te verantwoorden gelukkig.
  • 5:8 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Nee, akkoord. Nee, want ik wilde mijn hele agenda hier maar niet neerleggen. In de perspectiefnota 2011/2014 hebben we kaders vastgesteld en u stelt nu in de nieuwe perspectiefnota 2014/2017 een aantal aanvullende kaders voor. Onze fractie gaat hiermee akkoord dat houd ook in dat we het aanbod en kwaliteitsniveau binnen een aantal thema's mogelijk zouden moeten heroverwegen c.q. herijken. We willen graag onze verbazing uitspreken voorzitter, wij verbazen ons over de financiële afwikkeling van de regionalisering van de brandweer. Want hoe kan het nu toch dat dit onze gemeente enorm veel meer geld gaat kosten dan wanneer we het blijven uitvoeren zoals we dat hebben gedaan. Dat geeft ons een naar gevoel. En betekent dit nu ook dat wij opdraaien voor een minder goede bedrijfsvoering van andere gemeenten. Ook hebben wij onze verwondering over de personeelskosten van het ambtelijk apparaat, het neemt toe met maar liefst 500.000 euro. Als gevolg van een andere berekening van de salarissystematiek. Onze vraag hierbij is hadden we dit niet kunnen voorzien hadden we dit niet kunnen voorkomen. Hier vernemen we heel graag uw reactie op. Verder stelt u als college een aantal onderzoeksopties per programma voor en met betrekking tot uw opties in het programma woon en voorzieningen niet alle genoemde voorstellen komen wat ons betreft in aanmerking. De subsidiëring van het streek historisch centrum is al niet veel en dit behoeft van ons geen verdere korting. Of de stichting openbare bibliotheken Zuid-Groningen, we hebben ons al uitgesproken voor het MFA Musselkanaal waar de bibliotheek deel van uitmaakt. Het is onlangs de raad gepasseerd en heroverwegen zou niet reëel zijn. Voor jeugd en educatie wil onze fractie meegeven dat een uitstel van de bouw van het MFA Maarstee, Maarswold aan de orde gesteld mag worden. In het programma economie en arbeidsmarkt doen ze ook de promotie en acquisitie van het bedrijfsleven deze post is voor onze fractie zo belangrijk in de huidige arbeidsmarkt dat wat ons betreft daar niet aan gekomen moet worden. Zoals wij eerder hebben aangegeven juist extra inspanning zou moeten worden gedaan om werkgelegenheid te behouden en te creëren. U noemt in het programma bestuur en dienstverlening de taak van de rekenkamercommissie en ondanks dat wij dit beschouwen als een nuttig orgaan zijn we wel van mening dat het in deze tijd minder prioriteit geniet. Lopen we de programma's verder bij langs dan het volgende; voor wat betreft Welzijn en Zorg, Lefier, en dat is ook eerder genoemd, heeft zich beraden op haar maatschappelijke opgave in relatie tot bezuinigen. Zij heeft zodoende besloten om met ingang van 1 juni aanstaande te stoppen met de inzet en cofinanciering van het opbouwwerk. En vanaf 2014 zal de bijdrage volledig wegvallen. Zoals we hebben kunnen vernemen heeft dit besluit om de bijdrage te schrappen tot erg veel commotie geleid. De voorzitters van een paar wijkraden naar blijkt hebben doen besluiten hun functie neer te leggen. Kunt u ook aangeven of dit bij andere wijkraden ook speelt. We nemen aan dat u inmiddels hierover contact met hen heeft gehad en graag vernemen we daar onze, of uw reactie over. Tevens hebben wij daarbij de vraag of het gat dat is ontstaan of dat is te dichten en of daarvoor ruimte is. Betreffende wonen en voorzieningen; u noemt de stichting openbare bibliotheek in Zuid-Groningen, er gaat een financiële ontvlechting plaats vinden kunt u aangeven of deze maatregel ook gaat leiden tot aanpassing van de dienstverlening. Het subsidie contract met het centrum voor de kunst Zuid-Groningen loopt af. en u stelt voor het met een jaar te verlengen. Wat ons betreft is dit akkoord, wij kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat in de huidige situatie verlengen voor een langere duur niet aan de orde zal kunnen zijn. De exploitatie van de bewaakte fietsenstalling levert tekorten op, dat betekent dat het niet zou worden gecontinueerd. U geeft aan in plaats hiervan over te willen gaan tot de aanschaf van fietskluizen, in dit plan voorzitter ziet onze fractie niet veel. Wij denken eerder aan het vergroten van de overdekte fietsenstalling en we zouden graag zien dat u dit meeneemt in uw overwegingen. In het programma economie arbeidsmarkt staat vermeld dat u een garantstellingsovereenkomst bent aangegaan met een beleggersgroep voor de leegstand van de bedrijfsunits aan de Tinnegieter. Dit bedrijfsverzamelgebouw staat nu echter al jarenlang leeg en dat betekend dat wij als gemeente daar nog verplichtingen voor hebben in 2013 van zo'n 50.000 euro. feitelijk kost het nu dus alleen maar geld zonder dat daar iets tegenover staat of dat er iets gebeurd met de units. Is het een optie om startende ondernemers middels aantrekkelijke tarieven te interesseren voor deze ruimtes. Zouden we het aandurven om het zelfs in het eerste jaar omniet aan te bieden. Het zou ongetwijfeld bijdragen aan de vergroting van activiteit en levendigheid van het gebouw.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling komt u tot afronding.
  • 0:26 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dat ga ik heel snel doen. Als laatste antwoord op de vraag van de VVD, met betrekking tot de WIW id-banen, wat onze fractie betreft kan onderzoek aan de orde zijn. Voorzitter dan sluit ik af het zal wederom een lastige klus worden om alle eindjes aan elkaar te breien. We willen ambtenaren, college en inwoners en alle andere die er mee te maken krijgen veel sterkte toewensen. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. De volgende fractie is de fractie van de SP. Ik neem aan meneer Hekking dat u het vanaf die plaats doet.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Als ik daar toestemming van u voor krijg graag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk. Ga uw gang.
  • 2:17 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u. Voorzitter sinds september 2012 hebben we een nieuwe regering. Het lijkt echter niet dat het de mensen wat nieuwe hoop geeft. Vele van de kiezers die de VVD en de PvdA nog in september tot winnaar benoemden lijken nu al spijt van hun beslissing te hebben. Velen van hen kozen strategisch voor links of rechts en moeten het nu doen met een ongewenste combinatie. De SP heeft heel goed, heeft, beseft heel goed dat het niet gemakkelijk is om te besturen in deze tijd waarin Den Haag vele taken naar de gemeentes toeschuift met ontoereikend budget. Toch is de vraag welke keuzes maak je dan en hoe houdt je je verstand, hoe ga je verstandig om met het huishoudboekje. Deze vraag kan bepalend zijn voor het leven in onze gemeente. De SP kiest voor duurzaamheid, de gemeente kan meer, kan meer voorwaarden scheppen voor de leef kwaliteit door de hoogte, door te investeren in onderwijs, gezondheid, wonen, werken, openbaar vervoer, natuur, ontwikkeling en veiligheid. De SP verontrust het dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Stadskanaal blijkt te stijgen. Als u het niet erg vindt voorzitter dan staak ik eventjes mijn betoog, want ik, ik ben heel de week al ernstig beroerd. Mag ik even een schorsing vragen van deze vergadering?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat mag. Ik zit ook even te denken van, want de hele algemene beschouwingen oplezen in die tien minuten gaat niet lukken op deze manier.
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Nee, alleen het voorwoord had ik uitgeprint.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U had uitgeprint.
  • 0:1 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Het lezen lukt niet.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even een korte schorsing. 5 minuten?
  • 0:0 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, graag.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan proberen we ondertussen ook om, want ik begrijp dat de lift kapot is, of en mevrouw Hernamt is binnen gekomen, om dat dan ook gelijk te regelen dan kan die aanschuiven bij de raad. 5 minuten schorsing.
  • 0:9 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren. Ik doe een procedure voorstel in het kader van de algemene beschouwingen van de SP. Ik ga vanwege de leesbaarheid de griffier verzoeken om pagina 1 en 2 van algemene beschouwingen van de SP op te lezen. Mochten er interrupties zijn dan worden die door de heer Hekking zelf beantwoord. Is dat een wijze waarop u, mee kunt instemmen om het zo te doen? Akkoord. Dan geef ik het woord aan de griffier.
  • 1:40 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik heb bij dit stukje tekst toch behoefte aan een kleine nuancering, want het hippisch recreatie centrum is een particulier initiatief en dat zal de gemeente op een paar voorfinancieringen na geen geld mogen kosten.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking SP.
  • 0:28 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ja, dat klopt inderdaad dat zou een particulier initiatief moeten zijn maar toch gaat de gemeente daar ook het nodige aan investeren, het verbreden van de weg en weet ik wat allemaal en ik vraag me af of het hippisch centrum er daadwerkelijk wel gaat komen ze er voortgangsontwikkelingen in die richting. Dus we vinden het zonde van het geld dat de gemeente daar aan gaat besteden als het dan een particulier initiatief is dan kunnen die het ook betalen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter.
  • 0:13 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja die zorg dat het centrum er gaat komen die hebben wij ook, dus die vraag die delen wij, maar zeg maar de investeerders voor het recreatie centrum an sich dat is particulier en dat wouden we daar ook gewoon zo laten. Dat kan niet zomaar geschrapt worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Willems.
  • 1:21 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   De SP vindt onderwijs zeer belangrijk, investeren in de kweekvijver van onze toekomst voorkomt dat wij een leegloopgebied worden. HBO onderwijs in Stadskanaal zou een prima investering zijn. De SP is van mening dat gemeentelijke herindelingen altijd van onderaf dienen te worden gecreëerd in plaats van van bovenaf opgelegd. Wij zien dan ook graag dat de inwoners van de gemeente Stadskanaal raadpleegt worden over deze fusie, we zullen daarom ook een motie indienen over de gemeentelijke herindeling. De vernieuwingen van het winkelcentrum Musselkanaal is door de oppositie negatief beoordeeld. De SP ziet graag de belangen van de winkeliers en inwoners betreffende het kerncentrum behartigd. Het college geeft juist aan de oorspronkelijke plannen door te willen voeren. In de voorjaarsnota wordt op verschillende momenten gesproken over ICT innovatie en aanschaf van nieuwe programma’s. De SP is van mening dat juist op ICT-gebied er enorm geprofiteerd kan worden van een betere samenwerking met andere gemeentes. Gemeentes zijn niet elkaars concurrenten en hebben allemaal te maken met dezelfde ICT-problemen. Wij denken ook dat een open source model mogelijk een betere en goedkopere oplossing kan bieden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij hebben in onze algemene beschouwingen omtrent dit ICT gebeuren waar u over spreekt ook een vraag richting het college gesteld en ik ben nu heel benieuwd naar de reactie van de heer Hekking, ik dacht dat u sprak, of spreekt over 1,3 miljoen tot en met 2015 uit mijn hoofd. Hoe u zich dat voorsteld dat open source gebeuren goedkoper kunt u dat toelichten ik bedoel wat voor bedragen, hoe moet ik mij dat helemaal voorstellen. daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar om dat van u te horen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking SP.
  • 0:43 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Het open source gebeuren geeft mogelijkheden om programmatuur software binnen te halen die voor iedereen toegankelijk is en daar zit om een voorbeeld te noemen het open office gebeuren dat is vrijwel helemaal vergelijkbaar met wat Microsoft op de markt brengt alleen het is gratis voor iedereen beschikbaar. Ik heb ook begrepen van onze ICT deskundige bij ons in het bestuur dat met name het werken met open source software veel minder problemen geeft op virus en beveiligingsgebied dan de gekochte programma's. Dus wij zijn voorstander ervan om zo veel mogelijk gebruik te maken van deze open source bronnen.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, voorzitter ik denk dat heel velen hier aanwezig weten dat mijn kennis ten aanzien van dat ICT gebeuren niet geweldig hoog is, laat ik het maar duidelijk zeggen. Maar wat meneer Hekking nu zegt dat klinkt mij toch in die zin als niet deskundige laat ik het zo dan maar zeggen, een beetje vreemd in de oren want wij hebben hier toch ook te maken in dit huis met privacy, recht op bescherming, GBA bestanden en dat zijn absoluut geen open bronnen waar je maar even aan kunt klikken en dat alle gegevens er even uit komen rollen, ik bedoel dat is in dit huis natuurlijk en nog o, ook ander overheidshuis, excuus, niet aan de orde.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:33 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Voorzitter, dat klopt, dat verhaal wat meneer Borgesius verteld. dat klopt, maar ook een open source programma is zeer goed te beveiligen, dat is ook volledign af te schermen. het enige wat er open is aan een open source programma zijn de broncoderingen waarmee het programma draait en die zijn, bij microsoft zijn die geheim en daar kom je niet achter normaal gesproken. Open source is voor iedereen benaderbaar en ook die zijn volledig 100% afschermbaar voorzover mogelijk want alles wat je afschermt kun je ook weer open maken. Dus qua veiligheid hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, ook met open source is goed te werken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Meneer Willems vervolgt u.
  • 2:31 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   De SP is het met het college eens dat de kwetsbaren moeten worden ontzien. Omdat het college nu spreekt van zo veel mogelijk maakt de SP zich hier zorgen over. Alle kwetsbare inwoners van Stadskanaal hebben het al jaren moeilijk en veel van deze kwetsbaren moeten al een lange periode naar de voedselbank. Het kan niet zo zijn dat hier ook nog meer bezuinigd gaat worden, de SP ziet ook dat deze groep zich zorgelijk aan het uitbreiden is. Wij vinden dat het nu eens tijd wordt dat het college hierop intervenieert en dat er een plan wordt gemaakt voor een steeds groter wordende groep zeer kwetsbaren. De schuld/hulp verlening draait overuren en de gemeente moest onlangs nog een contract uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen. Salarissen boven de Balkenende-norm vindt de SP niet acceptabel, zeker niet in de publieke sector. De SP is van mening dat het college niet moet willen samenwerken met gesubsidieerde of gefinancierde instanties die zich niet aan de Balkenende-norm willen houden. Ook mag het volgens de SP niet voorkomen dat gemeenteambtenaren meer verdienen dan de burgemeester. De treinverbinding naar Stadskanaal is volgens de SP een zeer goede investering en voorkomt dat wij een verdere leegloop voor onze kiezen krijgen. Hiermee kan de gemeente laten zien dat Stadskanaal geen krimpregio is. Bij de gemeenteraadsverkiezingen komt nog amper de helft van het kiespotentieel opdagen, blijkbaar vinden heel veel mensen het niet meer interessant of hebben ze het vertrouwen in de politiek verloren. De SP is voor meer openheid en transparantie en wil graag de band met de kiezer herstellen. Het betrekken van burgers bi de lokale politiek is van enorm belang. Door met hun in gesprek te gaan ontstaat een meer draagkracht en begrip voor het nemen van politieke beslissingen. Steeds meer belangenverenigingen hebben moeite met hoe met hen wordt gecommuniceerd en voelen zich nauwelijks serieus genomen. Consequentie is dat veel vrijwilligers opstappen. Eerst is er al een tiental mensen uit de participatieraad opgestapt, vervolgens was er een conflict met ondernemers uit het centrum van Musselkanaal wat uitgebreid in de pers werd uitgemeten en toen nog geen maand later waren de wijkraden aan de beurt. De SP begrijpt dat er een college akkoord ligt maar dat laat niet weg dat je de inwoners van de gemeente moet blijven betrekken bij de politiek anders haken zij af. Verder is de SP een groot voorstander van de invoering van laagdrempelige spreekuren voor bijvoorbeeld het invullen van formulieren en rechtsbijstand en dergelijke.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Willems. Geeft nog aanleiding, meneer Borgesius VVD
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, korte vraag voorzitter. Er stond in de derde alinea van blad 2 daar spreekt de SP over kwetsbaren en nagenoeg de derde zin van onderen wordt gesproken, zegt de SP het college intervenieert en dat er een plan wordt gemaakt voor de steeds grotere wordende groep zeer kwetsbaren. Is er in uw beleving meneer Hekking tussen kwetsbaar en zeer kwetsbaar of hoe moet ik dat zien.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking SP.
  • 0:9 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja. Dat is er zeker voorzitter. De groep die nu kwetsbaren heet dat worden de zeer kwetsbaren in de toekomst. Dus die hangen wel degelijk aan elkaar vast.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat begrijp ik niet helemaal. Kijk je kunt ook van kwetsbaar niet kwetsbaar, en u zegt nu kwetsbaar zeer kwetsbaar. Maar u maakt hier onderscheidt in onze beleving. Kijk dat de kwetsbare zeer kwetsbaar kan worden dat is mij wel duidelijk, net zo goed dat ie van kwetsbaar naar niet kwetsbaar kan gaan, wat ik u net zei. Maar maakt u hier expliciet onderscheid tussen kwetsbaar en zeer kwetsbaar of is dat toevallig, staat dat hier toevallig zo of ziet u kwetsbaren ook als zeer kwetsbaar.
  • 0:06 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dit is een taalkeuze die gemaakt is en natuurlijk bedoel ik met kwetsbarenook de zeer kwetsbaren en ook de mensen die daarna niet meer kwetsbaar zijn maar dat zijn, de onderste grens van onze samenleving, mijn kiezers, onze kiezers, dat zijn
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan draai ik het om wat zei, want u zei net van; de zeer kwetsbaren zijn ook kwetsbaren zei u net, zijn de kwetsbaren dan ook zeer kwetsbaren?
  • 0:5 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Er zijn erbij die zeer kwetsbaar zijn, dat is een graadje erger dan de gewone kwetsbare, ja.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer naar aanleiding van de algemene beschouwingen van de SP? Niet het geval, dan gaan we over naar de laatste fractie. Meneer Hekking zou u de microfoon uit willen zetten. Over naar de laatste fractie, dat is de fractie van D'66. Fractievoorzitter Pals.
  • 6:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, college, collega raadsleden, geacht college en natuurlijk inwoners en anders belangstellenden op de publieke tribune. Het zijn financieel onzekere tijden, de economische crisis duurt langer en is dieper dan verwacht. De gemeente Stadskanaal heeft weinig invloed op deze macro-economische ontwikkelingen maar moet de gevolgen voor een deel wel dragen. Drie jaar geleden heeft dit college al een beleid ingezet waarbij door enerzijds lastenverhoging en anderzijds bezuinigingen mat name op de eigen organisaties de financiële balans gehandhaafd kon blijven. Met dit beleid heeft de gemeente nog veel voor zijn burgers kunnen doen. Getuige ook het onderzoek van waar staat je gemeente.nl waaruit blijkt dat Stadskanaalsters positief zijn over, dan, positiever zijn dan de gemiddelde Nederlander over wat ze terugkrijgen voor hun gemeentelijke belastingen en staan we gemiddeld qua lasten van de burgers. Wel denkt D’66 dat burgers al aan het idee zullen moeten wennen dat er helaas soms meer voor minder zal moeten worden betaald. Geen prettige gedachte in vooruitzicht maar wij zijn eiland te midden van dit land waar harde keuzes moeten worden gemaakt. Het wordt eerder minder dan meer. D’66 vindt dat er goed gekeken moet worden waarop kan worden bezuinigd. De bibliotheek, het centrum van de kunsten en het Geert Teis zijn niet veel extra bezuinigingen meer te kunnen verdragen. Organisaties die voor een leefbare gemeente met aantrekkingskracht nodig zijn. De voorjaarsnota, programma 2; woning en voorzieningen. D’66 heeft vol verwondering gelezen over het besluit om geen onderzoek naar de verzelfstandiging en vooral de toekomstperspectief van Geert Teis te doen. We dachten dat dit een van de punten was die was meegenomen in het bestuursakkoord, dit college is inmiddels bijna drie jaar onderweg en is schijnbaar nog niet in staat geweest om dit onderzoek te doen. We zien dit ook meer als een punt waar het college schijnbaar in de aanloop naar de volgende verkiezingen zijn vingers niet aan wil branden, graag horen wij van het college om meer exacte reden met duidelijke argumentatie waarom er van het onderzoek wordt afgezien. D’66 Stadskanaal is tegen investering van 30.000 euro in fietskluizen. We vermoeden en horen signalen dat hier erg weinig gebruik van gemaakt zal worden en denken ook dat de kluizen vrijwel ongebruikt zullen worden. De grootste groep gebruikers van het busstation in Stadskanaal zijn scholieren en we hebben niet de illusie dat scholieren elke dag één euro zullen willen betalen voor het plaatsen van een fiets in een kluis. We hopen dan ook dat het college deze illusie niet heeft. We wachten een ander voorstel van het college op dit punt af. Jeugd en educatie; D’66 roept het college op om nauw contact met onderwijsinstellingen en Stadskanaal te blijven houden en vooral in te zetten op goed onderwijs. Zoals door de onderwijsinspectie onderzocht zijn er drie zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs in Stadskanaal, Iets wat volgens ons niet zo maar gerelativeerd kan worden. Een sterker signaal om aandacht te geven aan dat voortgezet onderwijs in Stadskanaal kan er volgens, er volgens D’66 niet zijn. D’66 is dan ook erg benieuwd welke acties of gesprekken de wethouder hier al over heeft gevoerd. Ook al is het niet gemakkelijk maar we willen graag een masterplan over verbeteringen en veranderingen. Immers ouders in onze gemeente moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen op goede scholen les krijgen die door inspectie hogelijk wordt gewaardeerd. Economie en arbeid; D’66 is erg benieuwd wat het college allemaal doet om meer werkgelegenheid naar Stadskanaal te halen. Een masterplan voor de komende tijd lijkt hier op onze plaats en op welke wijze er wordt verwacht invulling te geven aan de panden aan de Tinnegieter. D’66 vindt het goed om te zien dat de effecten van de kanteling zichtbaar worden en een duidelijke afname van de kosten gezien wordt. Wel vind, vinden wij het belangrijk dat het geld op de juiste plek terecht komt en de mensen ook de zorg krijgen die ze verdienen. Maar we zijn er nog niet. En de inzet zal gericht moeten blijven op eerlijkheid en billijkheid en streng waar nodig omdat anders de kosten in rap tempo kunnen toenemen. Perspectiefnota; D’66 roept op, nogmaals op om goed te kijken waar de eventuele stationslocatie van de nieuwe spoorwegverbinding moet komen. Immers een station bouw je voor de komende honderd jaar, D’66 vind dit, vind dat dit een locatie moet worden waarbij zowel de burgers als ondernemers en onderwijs voordeel van moeten hebben en dat deze groepen hierover hun zienswijze kenbaar kunnen maken. D’66 vindt dat bij het klantcontactcentrum ook gekeken moet worden naar andere hulpmiddelen zoals apps op mobiele telefoons. De stad Groningen heeft hier al een voor,succesvolle app en het lijkt D’66 een goed idee als Stadskanaal hiermee aan de slag gaat. Sowieso vinden wij dat er ingezet moet worden op een verdere digitale ontwikkeling binnen onze gemeente. De ombuigingen; D’66 vindt het laat dat er nu nog slag wordt gedaan, dat er nu nog aan de slag worden gegaan met de regio over de herstructurering van de SW sector. Had er niet eerder een verdere visie op gevormd kunnen worden. Ook vinden wij dat er gekeken moet worden of het toepassen van digitale mogelijkheden niet meer ombuiging op het ambtelijk apparaat kunnen plaats vinden. Sowieso vinden we dat er een digitaal plan moet komen waarin al de mogelijkheden van dat nieuwe werken omarmd moet gaan worden. Tevens vinden wij dat er gekeken moet worden of er binnen de gemeente niet meer werkgelegenheid gecreëerd kan worden door creatieve oplossingen. Een voorbeeld hiervan kan het inzetten van de gelegaliseerde wietteelt door stichting Wizard. Maar ook het inzetten van citymarketing zijn zaken….
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wilt u ons op het criminele pad hebben?
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee hoor, wij willen....Meneer Sterenborg, of mevrouw Sterenborg, u weet net als wij dat wietteelt is een lastig probleem binnen Nederland. Het mag in coffeeshops worden verkocht en het moet legaal aan de achterdeur worden of illegaal aan de deur, achterdeur worden aangeboden. Nou hebben wij binnen onze gemeente hebben we Wizard dat is een van de weinige coffeeshops in Nederland die een stichting is, die echt open staat voor legale wietteelt, er zijn goede plannen gemaakt door anderen in Utrecht en Rotterdam, daar zijn voorstellen voor gemaakt om te komen tot een legale aanlevering van wiet op de achterdeur. En ik denk dat dat een plan is die echt het onderzoek waard is.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U heeft toch ook wel het antwoord van de burgemeester gelezen aan minister Opstelten dacht ik of niet?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, wij hebben het antwoord gelezen. ja.Ok
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan begrijp ik deze zet van u niet.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok. Maar dit is onze zet meneer Van Beek. Enne, en het is ook een plan die wij omarmen en ik begrijp best CU. Daar liggen wij mijlenver uitelkaar.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar dat geeft niet. Daarom kun je wel samen door de deur naar buiten maar wat dit betreft dus even niet.
  • 1:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok. Maar goed. Wij willen juist ook op een legale wijze door de achterdeur naar binnen. Maar ook het inzetten van citymarketing zijn zaken waarin die wij sterk toejuichen want een sterk MKB is goed voor de regio. Tot slot D’66 vindt dat het college het komende jaar in moet zetten op communicatie. Zowel met burgers als met organisaties en ondernemers. Dit kan zijn het tijdig oppikken van signalen van onrust zoals bij de bio-vergister in Stadskanaal, maar ook een tijdig goed overleg plegen in situaties als het centrumplan Musselkanaal. Ook de communicatie met de participatieraad is alles behalve goed te noemen geweest. Ook is een goede communicatie gericht op burgers die te maken hebben met de wet en regelgeving vanuit de gemeente, zoals bijvoorbeeld bij de bijstandsgerechtigden het geval is. D’66 zal zich willen blijven uitzetten, inzetten voor een Stadskanaal met een toekomst voor iedereen. En wat betreft de vraag van de VVD over de WIW id-banen, daar volgen wij de VVD in zijn voorstel. Dank u.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter, voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   waar hoor ik...meneer Plieger. Ja, CDA.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik ben toch echt iets vergeten meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok, ik ben ???
  • 0:40 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, tenminste ik, u bent volgens mij echt iets vergeten. U geeft in uw beschouwingen aan, inzetten op communicatie. U geeft aan dat u voor de leefbaarheid van Stadskanaal zich eigenlijk niet kan voorstellen dat er nog ombuigingen of bezuinigingen kunnen plaats vinden op het Theater Geert Teis en de bibliotheek. Die inzettingen op communicatie die moet gebeuren o.a. door in te zetten op communicatie met burgers en wat wilt u en dat zegt u nu niet u wilt bezuinigen op wijkraden en wijkgerichtwerken. U geeft aan dat niet te willen versterken. Dat staat volgens mij. ja dat staat letterlijk in uw voorstellen
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja,nee,ok tis, dan is dat
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat staat volgens mij haaks op wat u net aangaf. Graag een toelichting.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, het staat er niet haaks op. Kijk we willen best kritisch kijken naar wijkraden en dat soort instanties daar blijven we ook achter staan dat dat onderzocht moet worden. Maar als je het over communicatie hebt en meneer Plieger we hebben nu afgelopen raadsvergaderingen en avonden hebben we echt avonden gehad waarin we dachten dat het college helemaal anders dacht en dat hele, dat de communicatie met Musselkanaal was er een heel goed voorbeeld van. We bedoelen dat soort communicatie, communicatie tussen overheid en burgers die zich inzetten voor een plan en dat dat goed begrepen wordt en geventileerd naar raad en college, dat bedoelen wij met communicatie.
  • 0:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   En daarbij hoeft u, vindt u dus niet de wijkraden en het wijkgericht werken versterken dat is, daar kan best op bezuinigd worden.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat kan. In sommige gevallen kan
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat vindt u niet bijdragen aan optimalisering van het communicatieproces
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee,nee,nee. Wij, zoals u weet, we hebben een paar speerpunten eruit gehaald waarvanwe zeggen daar moet niet op bezuinigd worden en voor de rest leggen we het gewoon aan het college om te komen met een voorstel waarop, wat van voorstel maar komt over bezuiniging vooral in die wijkraden. En dan kunnen we denk ik in de november nota kunnen we nog eens kijken van zijn we het daar nu wel of zijn we het daar niet mee eens. maar nu zijn dat plannen die erg lastig zijn.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen verdere vragen of opmerkingen richting D’66, de heer Pals. Nee. Dank voor uw bijdrage. Dan zitten we volgens mij nog aardig op schema. En hebben geen last meer gezien de tijd van de maaimachines, dus dat betekend dat u de beantwoording van de zijde van het college goed moet kunnen, moet kunnen verstaan. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, Van der Kolk.
  • 1:36 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ja, via de behandeling van de perspectief nota bent u vandaag in de gelegenheid gesteld om kaders aan te geven waarbinnen opnieuw bezuinigd wordt. Het college stelt voor om nu uit te gaan van de taakstelling van 3 miljoen euro. Tussen het verschijnen van de perspectief nota en vandaag en sommige fracties zijn er al op ingegaan zijn echte nieuwe ontwikkelingen te melden. Het kabinet praat in augustus over een aanvullend pakket aan bezuinigingen met de omvang van 6 miljard euro. U bent ook vorige week geïnformeerd over de extra kosten die gemoeid zijn met de regionalisatie van de brandweer. En vrijdag jongstleden heb ik nog met de toezichthouder gesproken de gedeputeerde. u had vandaag bij de ingekomen stukken een brief van de provincie staan over de criteria om voor repressief toezicht in aanmerking te komen. Ik vond dat die brief onduidelijk was ten aanzien van het omgaan met de meerjarenraming van Wedeka, maar de gedeputeerde benadrukte me dat de nog vast te stellen meerjarenraming van Wedeka daar hebben we nog een discussie over dat die meerjarenraming één op één verwerkt moet worden in de meerjarenraming van de gemeente. In dezelfde brief vraagt de toezichthouder ook aan de raad om rekening te houden met de financiële gevolgen van de decentralisaties. Dat is dus iets waar we niet overheen kunnen stappen. De kans is reëler dat we dit najaar het bedrag eerder naar boven moeten bijstellen dan dat we kunnen afschalen en dat is slecht nieuws maar wel de realiteit van vandaag.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:24 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dit past niet helemaal bij het optimisme waar ik op gehoopt had. Maar ik kan mij, ik moet nou toch echt even iets voorlezen wat net vers van de pers is. Binnenlands bestuur 2014 financieel topjaar voor gemeenten, 283 miljoen euro extra. Het volgende zinnetje lees ik even niet, maar.....Ik wou toch dat optimisme weer een klein beetje terug brengen.
  • 1:0 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Goed het is ook spannend hoor dat erken ik ook en het vliegt wel wat heen en weer maar als je het hele veld bekijkt en ook de ontwikkelingen en de discussies van de afgelopen weken, ja dan wordt ik niet vrolijk en dan moeten we ook beseffen dat we volgend zijn als gemeente zoals iemand mij dat noemde, wij hebben niet de luxe zoals het kabinet dat we een eigen economisch financieel perspectief kunnen schetsen of allerlei theorien kunnen aanhalen of we niet extra moeten investeren in plaats van moeten bezuinigen. We hebben gewoon te doen met de regels die de toezichthouder stelt, we hebben te doen met de eventuele bezuinigingen die een rijk ons oplegt, trap op trap af, is bijvoorbeeld iets waar we gewoon mee te dealen hebben. Dus tegen dat licht waarschuw ik u maar alvast dat het eerder tegen kan vallen dan mee kan vallen en wij zullen dat bedrag dan ook ja daar zullen we in het najaar een definitief besluit over moeten nemen. En ik hoop met u dat het perspectief daarna es een keer ook eens een keer gaat meevallen, maar op dit moment kan ik dat nog niet zeggen als eindconclusie.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Van Beek, CU.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp dat u dus nu net als de CU zegt dat eigenlijk 3 miljoen te weinig is om te bezuinigen in eerste instantie waar we het nu over hebben vandaag. dat hadden we eigenlijk naar boven moeten bijstellen.
  • 0:21 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, kijk waar we precies voor gaan dat zullen we dit najaar moeten bepalen met zijn allen, daar krijgt u ook een besluit over te nemen. Het is wel heel duidelijk dat kijk na vanavond zullen we als college gewoon ook aan de slag moeten. En met in het achterhoofd dat alles tegen zou kunnen vallen moeten we wel verder kijken dan die 3 miljoen. Dat is wel de eerlijkheid en de realiteit van vandaag.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En we krijgen dus ook de voorstellen van u boven de 3 miljoen.
  • 0:25 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou, dat is een andere vraag waar ik op dit moment niet op in ga. U bepaald zelf als raad uw agenda, maar zo dadelijk kan ik wellicht van het college wel aangeven wat al dan niet mogelijk is. We gaan al heel snel de zomervakantie in, september moet er een ombuigingsplan liggen, tegen dat perspectief moeten we maar samen afspraken maken van hoe we dan tot zorgvuldige besluitvorming in november komen.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Borgesius, VVD.
  • 0:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, korte opmerking en dan kijk ik ook even richting de heer Kanter voor wat betreft optimisme, kijk u begon in de aanvang van uw verhaal, en dan laat u een bedrag vallen hier in het midden van 6 miljard, dat is heel veel geld, laat dat geen misverstand over bestaan, maar we moeten ons denk ik wel realiseren dat het 1% is van het bruto nationaal product. Om een klein beetje ook richting het optimisme van de heer Kanter te gaan kijken
  • 5:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar ja, uw boodschap is ook van, we hebben natuurlijk een bezuinigingsronde achter de rug, we mogen best zeggen dat die, ja dat is misschien een wat cynisch of ironisch of cynisch voor hij is geslaagd. We hebben veel binnen gehaald, dat heeft natuurlijk wel pijn gedaan. Maar je hebt het over enorme bedragen. Dus wij beseffen met u, dat zo langzamerhand die bezuinigingen wel meer en meer pijn kunnen gaan doen. En op het moment dat het rijk weer 6 miljard bezuinigd en er is ook geen perspectief geen licht aan het eind van de tunnel te zien, ja dan maak ik me met u zorgen over van hoever rijkt het nog. Vanmiddag en vanavond kunt u zich uitspreken over de kaders en ik denk dat dat ook een belangrijk kernpunt in de perspectiefnota is. En wat ik uit uw verhalen meeneem is dat verschillende fracties zich zorgen maken over de voorzieningen en eventueel van het aantasten van de voorzieningen. De kwetsbare positie van onze inwoners wordt veel genoemd, als waar u zich zorgen over maakt en ook de lokale lasten worden expliciet genoemd. Wij hebben gemeend met de kaders zoals we u dat ook voorgesteld hebben, zoals die beschreven zijn in de perspectiefnota, wij willen u daarmee handvaten geven zodat u uiteindelijk in november ook tot een zorgvuldige afgewogen besluit kan komen. Dan heeft u het ook echt specifiek over de hele concrete zaken waarop bezuinigd gaat worden, maar de bedoeling van de kaders was dus om aan de ene kant zorgvuldig te zijn en lijnen uit te zetten maar ook de ruimte te bieden tot een brede afgewogen besluit in het najaar. Verschillende fracties hebben ook in een schriftelijke bijdrage in ieder geval genoemd dat we een vrij besteedbaar algemene reserve hebben. Het overschot bedraagt op dit moment 3,3 miljoen euro, bij ongewijzigde vaststelling van de jaarrekening, en die heeft u inmiddels, en daar gaat u ook een besluit over nemen. Dus dat vrij besteedbaar algemene reserve 2012, 4,3 miljoen euro. Ik wil u wel waarschuwen voor het feit dat de mogelijke inzet ook beperkt kan zijn omdat veel bezuinigingen niet per 1-1-2014 te effectueren zijn. We nemen echter de suggestie over om te onderzoeken in hoeverre de algemene reserve kan worden ingezet voor verlaging van de kapitaalslasten. Dan voorzitter wil ik zeggen dat we als college ook vanmiddag goed geluisterd hebben naar uw suggesties en naar uw opmerkingen. Ik ga hier vanuit mijn portefeuille niet op alle vragen in kanttekeningen in. En dat gaat met name over die punten waarover we eerder hebben gediscussieerd of die gericht zijn primair om andere fracties hun reacties te vragen. Nu even naar de WMO, dat is een portefeuilleonderdeel waar ik dagelijks mee bezig ben. Met u kunnen we gelukkig stellen dat de kanteling succes oplevert. Het is daarmee niet afgelopen we gaan ook verder, in september besluit u over een nieuw WMO beleidsplan, met aandacht voor de prestatievelden dus inclusief het vrijwilligerswerk. Via gewoon doen en het versterken van de nulde en eerste lijn willen we de vraag naar individuele voorzieningen verder laten afnemen, zeker met het perspectief van de decentralisaties in ons achterhoofd. Daar waar het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers hebben we gesteld dat 2014 een evaluatiejaar is. We maken dan de balans op, binnenkort rond de zomervakantie ontvangt u een tussenrapportage over gewoon doen. Het lijkt me een goed idee om u in de tweede helft van het jaar via een raadsbijeenkomst nader te informeren en met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen en ook over andere decentralisaties bijvoorbeeld in dit geval de AWBZ. De middelen voor de zichtbare schakel, de wijkverpleging in Musselkanaal, daarvan wil ik u zeggen dat die tijdelijk zijn. Die middelen zijn bedoeld, en dat was een bedoeling van het rijk om ons daarmee de mogelijkheid te geven tot het maken van samenwerkingsafspraken, in dit geval zorggroep Meander, conform het zorgakkoord met de kennis van vandaag en ik weet dat kan allemaal weer tot discussie komen maar ik ??? daar even op, met de kennis van het zorgakkoord valt wijkverpleging in de toekomst onder de zorgverzekeringswet. Dat wil niet zeggen dat de samenwerking dan ophoud, via het zorgkantoor en met lokale aanbieders blijven we de komende jaren nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Binnen ons eigen domein, en daar ga ik ook even op in omdat verschillende fracties daarvan iets zeggen, is de omvangrijkste taak het bieden van hulp in de huishouding. We hebben te maken met een contract met vijf partijen, Meander hoort daar niet bij. Binnen het platform Wonen, Welzijn en Zorg in het bestuurlijk platform Samenleving werken we samen met de lokale zorgaanbieders, die deuren staan ook open voor een ieder. Maar we hebben er wel heel veel trouwens, alleen al het gebied van de AWBZ 35
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder houdt u de tijd in de gaten, u heeft nog één minuut.
  • 2:39 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel, ja prima. Ik ga nu even heel snel. Niet alleen rond de WMO staan de komende bestuursperiode grote veranderingen op stapel, dat geld zeker voor de werkvoorzieningsschapen. Voor de vierde keer in een jaar tijd zijn de contouren van de participatiewet gewijzigd. En de heer Borgesius haalt een artikel aan van de NRC, dat was een artikel naar aanleiding van het sociale akkoord en de onrust die dat teweeg heeft gebracht bij de gemeente, dat nieuws in de NRC is trouwens oud nieuws, want eerder hebben zowel binnenlandsbestuur, Trouw, Volkskrant, RTV-Noord, Dagblad van het Noorden en andere bladen erover bericht. Waar het om gaat is dat de participatiewet en de daarmee voorgenomen kortingen onaanvaardbaar zijn voor onze regio en die woorden heb ik ook vorig jaar als een keer gebruikt. Het heeft niet alleen gevolg voor ons SW bedrijf, voor de doelgroep maar ook voor de begroting van de gemeente en daarmee kan het ook neerslaan op al onze inwoners en daarmee ook de voorzieningen en tegen dat licht was ik ook helemaal niet ongelukkig met dat voorbeeld van het zwembad omdat dat wel heel concreet is en er even inklapt dat is een stijlsituatie en het is een hele korte samenvatting van een interview van een half uur door de journalist van het NRC in dit geval. Als het gaat om de participatiewet dan werken we intensief samen met de Oost-Groninger gemeente in Borger-Odoorn. Het transitieplan in 2012 is opgesteld op, wat is opgesteld is de basis om de herstructurering van de SW vorm te geven. In het najaar, snel nadat de werkkamer met een schets komt van de arbeidsmarktinfrastructuur, willen we het transitie plan aanpassen aan de recente ontwikkelingen. En het spreekt voor zich dat we u daarbij ook graag willen betrekken. Dit plan of zo’n moment zo’n avond kan ook gebruikt worden om elkaar te spreken over de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het participatiebudget in zijn algemeen en daar waar het gaat om de WIW id in het bijzonder dan kunnen vragen aan de orde komen bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet die gepleegd is en de mogelijkheden op doorstroom van deze doelgroep. Dan sluit ik af voorzitter. Ik sluit af met een financieel punt een vraag die is nog, is blijven liggen en niet beantwoord is. Dan ga ik weer even terug naar de provincie. De provincie heeft ons een brief geschreven, is een vraag trouwens van de VVD, waarbij ingegaan wordt op de toerekening van de rente op de grondexploitatie. In de begroting 2014 hanteren we hiervoor een reëel rentepercentage van 3,5% en die 4% die heeft betrekking op een vraag die de CU gesteld heeft en daar verwijs ik u dan ook graag naar. Tot zover.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, geen interupties, geen vragen, dus dat was een duidelijk verhaal. Gaan we naar wethouder Bessembinders.
  • 9:26 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Ik wou beginnen met het opbouwwerk waar verschillenden fracties op ingegaan zijn. Van zo als u hebt kunnen lezen heeft Lefier besloten daarmee te stoppen. Kijk als we naar de historie kijken dan heeft Lefier op een gegeven moment aangegeven wij willen echt gaan bijdragen aan dat opbouwwerk omdat wij staan voor grote herstructureringsprojecten en wij willen echt bevorderen dat bewoners in dat soort projecten goed ondersteund worden en wij vinden als coöperatie dat wij daar samen met de gemeente een verantwoordelijkheid in hebben. En u weet die grote projecten, met name Maarsstee en Parkwijk die lopen nog maar lopen veel minder intensief en die lopen dus in die zin veel gematigder. In de tweede plaats weet u dat de corporaties geconfronteerd zijn met forse heffingen van het rijk en dat heeft ertoe geleid dat ook Lefier zich bezonnen heeft op haar kerntaken en eigenlijk die twee argumenten zijn reden voor Lefier om te zeggen wij kunnen het opbouwwerk de financiering van dat opbouwwerk niet langer voortzetten zoals wij dat tot dusver deden en wij stoppen ermee met ingang van 1 juli 2014. Dat betekent een halvering van het aantal uren. Het is denk ik goed om te weten dat wij sinds 2009 veel strakker sturen op de inzet van opbouwwerk. Wij hadden ook toen het idee dat opbouwwerk teveel werd ingezet voor administratieve ondersteuning van wijkraden ipv echt ondersteuning van de wijkraad en de bewoners zelf. Er is toen gezegd wij gaan minder vaste uren aan opbouwwerk besteden en meer flexibele uren en dat heeft ertoe geleid dat het opbouwwerk steeds meer gegaan is van aanbod gericht naar vraaggericht en van de 30 uren die beschikbaar zijn is pakweg de helft inmiddels flexibel. Ik denk als we naar het proces kijken dan is dat verder zorgvuldig verlopen, Lefier heeft ons in het najaar van 2012 aangegeven dit zijn de redenen waarom wij stoppen, wij hebben de wijkraden daarvan in kennis gesteld we hebben de wijkraden ook toegezegd wij gaan hier advies op vragen op die vermindering van het aantal uren waar dan nog wel en dat heeft Welstad heeft daar een deskundig advies op gegeven we hebben daar in april opnieuw met de wijkvoorzitters overleg over gehad en ervoor gekozen om die resterende 15 uur in te zetten in driewijken waar wijkvisie trajecten lopen of gaan lopen, dat zijn Cereswijk, Parkwijk en Maarswold en wij houden 3 uur per week over voor flexibele inzet voor alle wijken. Voorzitter vervolgens is natuurlijk ook aan de orde nemen wij wijkraden serieus, nou wij nemen wijkraden als college vreselijk serieus en wij beseffen en dat is ook een beetje in de algemene beschouwingen al naar voren gekomen dat het uiteraard best moeilijk is voor wijkraden en plaatselijke belangen organisaties om voldoende mensen te krijgen om voldoende vrijwilligers te krijgen die zich daarvoor in willen zetten. Maar dat wij wijkraden serieus nemen, ik denk dat mag ook blijkend uit verschillende voorbeelden van de afgelopen jaren waar wij goed mee in de weer zijn geweest, ik denk even aan de wijkraad Parkwijk, die ontzettend gestreden heeft voor behoud van de Berkenschool in de wijk, dat staat er ik denk aan een plaatselijkbelang Alteveer die gestreden heeft voor een evenementen terrein ik dank ook aan het hele verhaal rond Noordstee als het gaat om Stadskanaal-Noord. Voorzitter en dan is uiteraard gevraagd van en u bent geconfronteerd met het verdwijnen van twee voorzitters van twee wijkraden dat klopt, we hebben tien wijk of 12 wijkraden en plaatselijke belangen organisaties. Er hebben twee voorzitters hebben besloten hun functie neer te leggen en er zijn meer redenen dan opbouwwerk. Voorzitter er zijn ook een aantal fracties die nog gerefereerd hebben aan het centrumplan Musselkanaal, nou de heer Borgesius heeft aangegeven we hebben prima bijeenkomst gehad als het gaat om die invulling van de openbare ruimte, pakweg honderd aanwezigen die denk ik op zich goed gereageerd hebben op de invulling van openbare ruimte als het gaat om verkeer en wegen en om parkeren en om het multifunctioneel terrein. En als ik de ideeën allemaal langs zie komen dan is het terrein te klein om dat allemaal daar neer te leggen dus er zullen keuzes moeten worden gemaakt maar daar hebben wij een prima werkgroep voor. De bewaakte fietsenstalling is ook vaak voorbij gekomen, ik heb er al iets van gezegd bij de lijst van toezeggingen, gezien de reacties die u hebt gegeven hebben wij gezegd van wij zullen geen fietskluizen plaatsen, dat is tenminste ons voorstel maar ik verwacht dat u zegt dat is prima en vervolgens is er aangedrongen op uitbreiding van de overdekte fietsenstallingen daar kunnen wij gevolg aan geven maar dan vraag ik u wel of dan vragen wij u wel als college om de 22.000 euro die genoemd worden als incidenteel voordeel in de voorjaarsnota daar niet mee weg te lopen maar ons die te laten houden om die overdekte fietsenstalling te realiseren en dan hebt u een prima structurele bezuiniging ook nog gerealiseerd van een halve ton dus in die zin denk ik dat kan een goede deal zijn voorzitter. Het Julianapark is ook aan de orde wij hebben het beheers- en onderhoudsplan klaar voor de duidelijkheid er is veelvuldig om gevraagd met name door de wijkraad Parkwijk maar ook door de bewoners van Parkwijk die zijn ook actief betrokken geweest bij het beheers- en onderhoudsplan wij hebben subsidie aangevraagd bij de provincie en het rijk en daarvoor was het noodzakelijk om echt een professioneel beheers- en onderhoudsplan op te stellen en daarmee heb ik de vraag van de VVD beantwoord dat wij die hoogwaardige expertise niet in huis hebben. De spoorlijn Veendam-Stadskanaal vindt iedereen van belang uiteraard wij ook. Voorzitter er is opdracht gegeven voor een planstudie, dat is in april 2015 afgerond en dan zal er ook pas een realisatie besluit genomen worden. Als de CU vraagt vindt u het goed dat hij doorgetrokken word naar Emmen dan is ons antwoord; ja. En ik denk dat ook met het oog op de vragen die gesteld zijn over de stations locatie en over de effecten dat het goed is dat wij in 2e half jaar van dit jaar komen met een notitie over effecten van spoorlijnen, over locatie keuze van station en dat soort zaken en dat wij u dat bij dezen toezeggen, dan kan die op de lijst. Voorzitter dan starterslening. Wij hebben er de afgelopen vijf jaar 48 verstrekt er zijn nog vijf in behandeling, dus pakweg tien per jaar. Wij hebben nog 130.000 euro in de pot en dat is goed voor zeg maar vijf leningen. De CDA fractie vraagt nog naar de effecten, ik denk er heeft uiteraard een positief effect op de woningmarkt omdat er toch sprake is van doorstroming. Het bevorderd doorstroming wanneer wij een starterslening verstrekken. In het algemeen zijn starters jonge mensen en wij hebben op zich geen leeftijdsgrens gesteld aan onze starterslening maar de praktijk is, het is allemaal 35, 30 jaar en jonger. Nou dat is jong. Wij hebben nog 130.000 euro zoals ik zei in de pot en u zult begrijpen willen wij de continuïteit waarborgen dat het dan best zinvol is dat u zich misschien vandaag wel uitspreekt over de 2,5 ton die wij nu vragen beschikbaar te stellen. En als ik zo de raad beluister dan verwacht ik daar in tweede termijn een positieve reactie op. Voorzitter de VVD fractie geeft aan van wanneer is ie nou revolverend en dat duurt vreselijk lang. Want de rente die, de eerste drie jaar wordt er geen rente aflossing betaald vervolgens wordt er, de rente die betaald wordt gaat terug naar de gemeente en alleen de annuïtaire aflossing blijft in dat fonds. En als wij dat eens doorrekenen, modelmatig, theoretisch, dan hebben wij na tien jaar pakweg 25.000 euro in het fonds revolverend en kunnen wij de eerste lening uit het fonds beschikbaar stellen. Dus u begrijpt dat schiet niet zo hard op als het gaat om de revolvering. Voorzitter, ik ben er bijna hoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij voelt het
  • 3:20 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik denk voordat..De PvdA die vraagt naar leegstand van winkelpanden en dan met name in Stadskanaal en Musselkanaal. En die zegt van; kom met een visie voor eind 2013 wat je daarmee gaat doen. Nou die visie is best ingewikkeld maar ik kan u zeggen wij zijn bezig met de inventarisatie van die problematiek, hoe zich dat afspeelt in Stadskanaal en Musselkanaal, zowel zeg maar in de centrum gebieden alsook in de uitlopers van het lint en wij zullen daar in de tweede helft van 2013 en in elk geval voor 1 januari 2014, want dan vraagt u om zullen wij daarmee komen en of dat dan al een complete visie is met van en dit hebben wij ook als oplossing al bedacht dat is natuurlijk nog maar de vraag. Het CDA die zegt van; het zou mooi zijn als je de Noorderkanaalweg eerder verbreed, wij hebben daar als college op zich natuurlijk geen moeite mee want het is best ingewikkeld daar met dat verkeer wat er allemaal langs gaat. Maar het is natuurlijk wel zo dat er afspraken zijn gemaakt met HPF als het gaat om de zandwinning. De verbreding van het hele traject van Onstwedderweg naar rotonde kost een miljoen, wij hebben als gemeente gezegd daar stoppen wij een ton in de provincie heeft een BDU subsidie toegezegd van een half miljoen en HPF moet 4 ton bijdragen. Dus het gaat eventueel om voor financiering van 4 ton en wij zullen moeten kijken, moeten nagaan hoe dat in de contracten zit wanneer wij daar op een andere manier mee zouden willen omgaan. En dat zou onderzocht kunnen worden. Voorzitter de SP die vraagt van wat er wel niet loos is met ons bestemmingsplan, ons bestemmingsplan voor het bedrijvenpark omdat wij nu een beheers verordening in elkaar hebben geknutseld nou nog het een nog het ander is waar, er is niks aan de hand met het bestemmingsplan de beheers verordening is een nieuw instrument en vanwege, ja zeg maar de continuïteit van ook de zaken die daar spelen is gezegd wij pakken een eenvoudiger instrument. U zegt dan is er geen bezwaar en beroep meer mogelijk, u hebt een punt als het gaat om de beheers verordening maar tegen elke omgevingsvergunning, dus elke bouw- en milieuvergunning, is gewoon bezwaar en beroep mogelijk en voorzitter de CU die wil graag kleinschalig wonen en zorgen in de kernen Onstwedde, Alteveer en Mussel. En ik denk dat dat voorbij is. Wij hebben te maken met uiteraard een bevolking die daalt wij hebben uiteraard ook wel te maken met een bevolking die vergrijsd, wij hebben te maken met scheiden van wonen en zorg, dus ik denk het is juist aan de orde dat oudere mensen veel langer zelfstandig in hun eigen woning blijven wonen. En ik zeg het even heel plat, tot ze zeg maar, nee dat is ook niet handig, tot ze zeg maar rijp zijn voor het verpleeghuis, laat ik het zo maar uitdrukken. En eigenlijk moet je tot dat moment, woon je zelfstandig in je woning, uiteraard moet je, krijg je zorg, via Jan Willem die regelt dat allemaal, van
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik constateer nu wethouder dat u uitspraken doet op een gegeven moment die echt het gevolg zijn van dat u over tijd bent.
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, maar laat mij nog even. Ik ben niet over, nou ben ik over tijd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U houdt van woordspelingen, ik dacht ik doe er ook een.
  • 0:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar dus om het even serieus aan te geven. Ik denk wij moeten vergeten dat wij nog in de kleine kernen woonzorgprojecten kunnen realiseren, er is geen, er is ook geen behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad, integendeel. Als wij naar de prognoses kijken van onze bevolking dan hebben we, dan moeten we inderdaad de komende jaren de woningvoorraad die moeten we terugbrengen in plaats van uitbreiden en dit zou een uitbreiding betekenen en ik denk dat dit een onmogelijke opgave wordt en denk dat is iets wat we niet kunnen waarmaken. Voorzitter dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Hamster.
  • 1:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel voorzitter. Ook een aantal punten vanuit mijn portefeuille. Maar laat ik beginnen met iets wat velen van ons aan het hart gaat. Maar als bijkomend nadeel heeft dat we er net niet over gaan, namelijk de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. D’66 stelde het aan de kaak, verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, dat geldt trouwens ook voor het basisonderwijs, ligt primair bij de onderwijsinstanties zelf. Laat onverlet dat wij daar natuurlijk wel zorgen over hebben, dus die heb ik in het formele overleg dat wij met dat onderwijs hebben ook geuit. En daarbij ook meteen gevraagd van ????? dus nu verantwoordelijkheid ziet u nog rollen voor de gemeente. Nou daar zijn twee dingen uitgerold waar we de komende tijd misschien mee aan de gang zullen gaan en we hopen dan inderdaad op die manier de scholen ook ter wille te kunnen zijn, zonder daarbij, laat ik het nog een keer zeggen, buiten onze verantwoordelijkheid te treden. Het CDA stelde een vraag over de onderwijshuisvesting naar aanleiding van het afboeken van het gebouw van de basis in Mussel. Kunnen wij meer van dat soort afboekingen verwachten? Nou dan kan ik u een heel kort antwoord geven, namelijk ik kan het niet uitsluiten, ik kan er ook niet dieper op in gaan en dan zouden we in moeten gaan op de vraag hoeveel schoollocaties denken wij in de nabije toekomst over te houden, wat is de courante waarde van alle gebouwen. En de derde vraag, misschien wel de belangrijkste; hoe zijn de boekwaarden tot stand gekomen. Dan kijk ik even naar vragenstellers of er nog verdieping op een van de vragen verwacht wordt.
  • 0:26 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja. U bent nu wel wat onduidelijk in elk geval. Ja, ik vraag gewoon, we vragen concreet van welke risico’s ziet u op ons afkomen, u weer als het goed is welke ontwikkelingen er zijn ten aanzien van het leerlingen aantal. Dus dat soort zaken is toch verdisconteerd in, ja in de toekomst als het gaat om, ja hoe gaat het met die schoolgebouwen. Of wat gaat er mogelijkerwijze gebeuren.
  • 1:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Op dit moment, voorzitter, zijn er geen concrete gevallen bekend waarvan op dit moment weet dat de schoolgebouwen, gebouwen zullen sluiten. Dat wil niet zeggen, kijkend naar de toekomst naar het dalende leerlingen aantallen, dat dat niet zal gaan gebeuren. Als we dan in het achterhoofd houden wat de staatssecretaris aan de kamer heeft gestuurd vorige week, hij deed het communicatief heel slim door eerst te zeggen van wij sluiten geen gebouwen om de reden dat ze minder dan honderd leerlingen hebben sturen vervolgens een brief van zestien kantjes waaruit wel blijkt dat het wel heel moeilijk wordt om onder die honderd leerlingen toch te blijven bestaan. Ligt het primair wederom bij de schoolorganisaties om te kijken waar zij vestigingen in stand houden en mochten er gebouwen overgedragen worden aan ons dan is aan ons de vraag; kunnen wij wat met die gebouwen? Zo nee, kunnen wij het gebouw verkopen of op een andere wijze afstoten. En wederom zo nee, dan hebben we te maken met afboekingen en als we kijken naar de waarde van de gebouwen zoals die nu staan hebben wij te maken met veel oudere gebouwen. Gebouwd in de jaren zestig