Raadsinformatie

Raadsvergadering 24 juni 2013

Naam
Download het audiobestand (70,04 MB)
Download de gesproken tekst (1013,15 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (628,89 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 3 juni 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012
 • 13 Bezwaarschrift bediening bruggen en sl..
 • 14 Begroting Scholengroep OPRON 2013
 • 15 Conceptbegroting 2014 SOZOG
 • 16 Verordening afvalstoffenheffing Stadsk..
 • 17 Jaarverslag Commissie Rechtsbeschermin..
 • 18 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-201..
 • 19 Invoering van de Wet Revitalisering Ge..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet of dit de voorbode is voor het feit dat dit de laatste raadsvergadering voor de zomer is. Maar in ieder geval positiviteit dat is belangrijk denk ik dan, als wij het houden dan komt die zon vanzelf wel. Welkom, welkom raad, welkom mensen op de publieke tribune en ook een welkom voor de pers. Inderdaad de laatste raadsvergadering, formele raadsvergadering, voor het zomerreces.
 • 2 Mededelingen
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarbij moet ik mee delen dat twee van onze raadsleden, Kevin Christiansen van de PvdA en Jan Deuring van het CDA, niet aanwezig zijn. Dus we zijn vanavond met 21 raadsleden aanwezig. Ik zou van de opening gebruik willen maken om nog even onder uw aandacht te brengen dat er op 5 juli een netwerk bijeenkomst is voor bestuurders, stakeholders, raadsleden, Statenleden van de agenda van de Veenkoloniën en daar heeft u een uitnodiging voor gehad. Eén van de sprekers zal onder andere zijn onze oud-minister Pieter Winsemius, maar ook een van de directie leden van de stakeholders van AVB. Wordt georganiseerd in onze eigen theater dus het zou mooi zijn als ook van de kant van de gemeenteraad van Stadskanaal een vertegenwoordiging aanwezig was.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agenda ligt voor. Mag ik die conform vaststellen? Dat is het geval.
 • 4 Insprekers
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 3 juni 2013
  • 05. De besluitenlijst van 3 juni 2013 (45,82 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij nu al bij de besluitenlijst van 3 juni. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen op of aanmerkingen, dan is die daarmee vastgesteld
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ho, voorzitter, voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U moet er vanavond snel bij zijn meneer Borgesius.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik kan u ook wel uitleggen waarom wij eigenlijk een beetje laat reageren want ik dacht dat het CDA zou reageren, vandaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh ja. Ja, leg het ff daar neer.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar volgens mij op pagina 4, bij het besluit, daar staat unaniem aangenomen met in acht neming van de aangenomen motie en volgens mij is dat niet correct want die motie is niet in behandeling geweest. Want die is ingetrokken. Dus vandaar dat wij zo laat reageren. Maar wij zijn maar twee en zij zijn wat meer maar desalniettemin
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Unaniem aangenomen, de voorjaarsnota. Met in acht neming van de toezegging
  • 0:13 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wij begrijpen de vraag van de heer Borgesius. Wij hebben hem zelf ook in eerste instantie zo mogen lezen maar wij hebben even nagedacht en dit laatste besluit slaat alleen op de voorjaarsnota.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u daar mee leven meneer Borgesius? Dat is het geval?
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Het is voor mij wel heel moeilijk te begrijpen moet ik u zeggen, want hier staat toch letterlijk; aangenomen motie. Terwijl de motie is ingetrokken, die is niet. Maar goed
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De motie is overgenomen
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat ben ik met u eens.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Overgenomen maken we ervan.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat vind ik mooier.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja?
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn, mag ik dan constateren dat daarmee het verslag met die wijziging is vastgesteld? Niemand nog? [voorzitter klopt met hamer]. Aldus.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (50,77 KB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Ik wil u voorstellen een aantal van die toezeggingen van de lijst te halen. En wel punt 3 want daarover bent u ondertussen geïnformeerd, u heeft het conceptplan gekregen. Punt 24, die bijeenkomst is geweest, u bent geïnformeerd over de voortgang in het kader van de decentralisatie jeugdzorg. Punt 27 dat gaat over de raamovereenkomst verpakkingen en heeft u een uitgebreid antwoord gehad
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Mag ik daar even op reageren?
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In principe komt het antwoord de volgende keer bij de ingekomen stukken. Wij hebben, dit gaat over de toezeggingen en er is aan voldaan.
  • 0:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar goed, ik wil u vragen of ik daar even een reactie op mag geven. En dat mag toch? Als u dat goed vindt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga gewoon ook even tijd nemen net als meneer Borgesius. Ik denk er even over na en dan zeg ik van ik vind het goed.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter het heeft
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u het niet te lang maakt meneer Maarsingh.
  • 1:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Als we geen discussie vooraf hebben dan bekort dat natuurlijk de lengte wel. Maar goed, voorzitter wij willen als CDA fractie, ja het heeft even geduurd maar wij willen toch het college bedanken, u dus bedanken voor het uitgebreide antwoord, u zie dat al maar er staat natuurlijk heel wat in dat antwoord waar wij nu heel duidelijk weten hoe het allemaal zit en eigenlijk zou dit wel een agendapunt kunnen zijn maar dat is het niet en dat hoeft wat ons betreft ook niet. Wij hebben nu inzicht hoe het zit met de kunststof verpakkingen of vergoedingen kosten dekkend zijn ja of nee, nou dat is helder dat is kosten dekkend daar zijn we blij mee. Dat het voor glas niet zo is, je zou je dus kunnen afvragen hoeveel ton glas hebben wij. Ook een goeie informatie over het oud papier. Dat zwerfafval dat is nieuw. En ja, wat ook belangrijk is, dat was ook een vraag, gaan wij nou ook meedoen met die afval verzamelbakken, van netvang zeg maar voor die petflessen en daar is duidelijk gesteld, en daar kunnen wij ons heel goed in vinden, doe het nou niet op twee manieren doe het nou gewoon in die zak dan hebben wij ook meer volume in plastic afval en dat vinden wij een goed argument om het zo te doen. Dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh wij danken u voor dit uitgebreide compliment. Ik neem aan dat u dit herhaald bij de ingekomen stukken want het is wel twee keer waard, zo'n uitgebreid antwoord. Maar ik ben blijk dat u gewoon met de toezegging en de beantwoording tevreden bent. Ik mag wel concluderen dat ie er dus nu ook echt af kan.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, wat mij betreft wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Dan staan er nog een paar, die staan voor vandaag op de agenda en daarvoor geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 1:47 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Het gaat om punt 1, veiligheid verkeersfiets routes. Daarover is inmiddels een conceptbrief gemaakt en het lijkt mij niet wijs dat ik die anderhalf A4 voorlees en ik beloof u dat u deze brief deze week ontvangt over het eerst, over de eerste toezegging. Dan gaat het om punt 25, dat gaat over de voortgang van de sloop van het oude postkantoor en mevrouw Hernamt heeft toen gevraagd van hoe het is met de voortgang van de herbouw. Van, daar hebben wij overleg over met, met de projectontwikkelaar, het gebouw is deels gesloopt, daar vindt nou onderzoek plaats naar de kwaliteit van de stenen die men daar allemaal afgehaald heeft of die herbruikbaar zijn ja of nee. Dus dat is nog, dat is nog de vraag. Maar in elk geval het punt is dat wij daar de vinger aan de pols houden, er is toen gevraagd van is er een bouwplicht afgesproken, wij hebben wel afgesproken dat er een plicht tot herbouw is volgens de planning die afgestemd wordt met de gemeente. Dus die afstemming die vindt ook plaats, maar de herbouw of voortgang van de bouw dat houden wij nauwgezet in de gaten en daar hebben wij overleg over met de projectontwikkelaar. Ik kan u op dit moment niet zeggen of dat voor of na de bouwvak is maar ik heb u beloofd dat ik u continue op de hoogte houd en dat zal ik doen.
  • 0:4 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter mag ik daar op reageren?
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:12 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   In een vorige vergadering toen ik de vraag van mevrouw Hernamt heb herhaald heeft de portefeuille heel duidelijk aangegeven dat een aanvang gemaakt zou worden met de bouw van de schil vóór de bouwvakvakantie.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat is juist.
  • 0:4 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dat weet ik. En ik hoor u nu andere dingen zeggen.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat klopt ook.
  • 0:4 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   En ik ben nieuwsgierig waarom u nu andere dingen zegt dan u eerder gedaan heeft.
  • 0:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Omdat ik nu aangeef dat het de projectontwikkelaar tegenvalt als het gaat om de kwaliteit van de stenen die nog, nu nog omhoog staan zeg maar en met name van de zijmuren waar zoveel groei van opslag van bomen is geweest dat hij zegt van ik vraag mij af of het verantwoord is om die zijmuren te laten staan zoals ze staan of dat ik daar moet ingrijpen en compleet moet vernieuwen. dat is het punt wat ondertussen op tafel is gekomen. Vandaar mijn aarzeling bij voor de bouwvak en na de bouwvak voorzitter.
  • 0:26 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik spreek hier toch wel mijn verbazing uit voorzitter. In al die maanden dat dit heeft stil gelegen heeft men niet eerder kunnen bedenken of de kwaliteit wel of niet toereikend geweest zou zijn of dat er geen andere oplossingen mogelijk zijn. Want ik zie het er dadelijk van komen, en in dat opzicht bewaak ik het graag met de portefeuillehouder, dat dit nog maanden kan duren voordat er een aanvang gemaakt wordt.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ben ik weer aan de beurt?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zat na te denken of het antwoord nu gewoon ja is of nee. maar
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ik denk, ik denk als u zegt dat het nog maanden duurt dan ontken ik dat.
  • 0:00 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik wacht het graag met u af.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij hoef ik niet te vragen of dit punt er al af kan.
  • 0:07 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Wat mij betreft niet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat dacht ik al. Laten we nog even staan. De laatste. 29
  • 0:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, nummer 29. Dat gaat over de veiligheid van fietsers bij het kruispunt Exloërweg, daar hebben wij naar gekeken en daar hebben wij vanmiddag overleg over gehad in de werkgroep verkeer, waar onder andere ook veilig verkeer Nederland in vertegenwoordigd is. En eigenlijk hebben wij met name op advies ook van VVN vertegenwoordigers daarvan gezegd van het zou goed zijn om daar nog wat extra bebording aan te brengen waardoor wij de veiligheid kunnen bevorderen van de oversteek van dat fietspad daar vanaf de Schoolstraat naar de Kruisstraat. dus dat is morgen niet klaar maar dat gaan wij in bestelling nemen en zullen wij plaatsen zodra die dingen ontvangen zijn zodat het extra gemarkeerd wordt dat het daar een onveilige situatie betreft. Dank u wel voorzitter.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, mag ik daarmee concluderen dat ook 1 en 29 in voldoende mate zijn beantwoord. dat is het geval, dan halen we die naast de andere eerdere genoemde punten van de lijst met toezeggingen. Iemand die nog het woord wil voeren over andere punten? Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik mis nog een punt. Vorige keer met de voorjaarsnota behandeling hebben we het ook even gehad over informatie avond over de bezuinigingen. Die is toegezegd, die mis ik op deze lijst.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar de portefeuillehouder financiën. Klopt.
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Die toezegging is gedaan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat vullen we aan. U heeft gelijk.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (34,05 KB)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ga ik met uw instemming naar de lijst met ingekomen stukken. Mag ik dat vanaf nummer 1 doen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. We zijn tevreden dat u naar aanleiding van onze opmerking op de vergadering in april in verband met de brief van, die minister Opstelten toch heeft gereageerd. Wij kunnen ook instemmen met het feit dat in de loop van het jaar het handhavingsplan met daarin het coffeeshopbeleid wordt geactualiseerd. Uiteraard zal dit volgens de voorgeschreven regels moeten plaats vinden. Waar we niet zo tevreden mee zijn is het door u als portefeuillehouder ingenomen en verwoord het standpunt aan de minister met betrekking tot de cannabisteelt. Dit had wat ons betreft niet verwoord hoeven te worden. En volgens ons was het ook niet de vraag van de minister en dat u een pilot ondersteund voegt volgens ons niets toe. Het mag duidelijk zijn dat wij als CU geen plaatselijke legale wietteelt willen in onze gemeente. Dank u.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat begrijp ik. Meneer Pals, D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij willen juist u een compliment maken voor de mooie brief die u heeft geschreven aan de minister omdat we ook al tijdens de algemene beschouwingen hebben aangegeven dat wij graag een illegale of een legale...Ik weet inmiddels hoe de raad reageert, dat we legale wietteelt willen hebben. En wij, we vinden het een beetje jammer eerlijk gezegd, we vragen ons even af of wij nog mee kunnen doen met de brief waarin u heeft aangegeven dat die toestaan. Want er zijn een paar pilotsgemeenten zijn aangewezen en wij zouden Stadskanaal ook graag willen toevoegen aan de lijst.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp ook uw standpunt. Maar dat heeft mij een wijze afweging laten zijn om zeg maar deze pilot over te laten aan een aantal gemeenten ook van iets ander volume en schaal. En gewoon te kijken van wat daarvan de ervaringen van zijn wat de ministerie van veiligheid en justitie en ???? de minister daar eventueel mee doet. En op termijn te beoordelen waar dat toe leid of niet. Dus volgens mij is dit een mooi voorbeeld van democratie en zal dat op termijn en in de toekomst misschien een vervolg krijgen welke kant het dan ook uitgaat. Voldoende?
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij wachten het af.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt twee, jaarverslag kinder opvang. Meneer Pals D'66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, maar het zal echt aan mij liggen, dat ik het wel een heel erg onduidelijk jaarverslag vind. Dat is heel lastig geschreven omdat het, bij gemeente.nl wordt aange??, maar ik vind het een beetje lastig. Maar goed dat is ook de enige opmerking die we hebben.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daar kennis van genomen. De gemeente Oldenzaal, motie over het woonakkoord, mag ik ervan uitgaan dat u zegt voor kennisgeving aannemen? Dat is het geval. De brief over het project vroeg signalering schuldhulpverlening. Effectrapportage uitvoering minima beleid. Meneer Plieger CDA.
  • 1:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter ik heb nog een vraag. Als het gaat om die bijzondere bijstand, het stond nog steeds in 2012 op 120% voor zover ik weet. Die kosten waren ook niet gedaald en dat was dus, en daarbij werd ook beschreven dat er 280.000 euro aan bewindskosten zijn en ja wij vragen ons toch af, is daar niet op efficiency op een of andere manier te sturen. En dan hebben we nog iets want in de, hoe heet dat, de producten raming lazen we eigenlijk dat 2012 en als het niet correct is hoor ik dat graag, een overgangsjaar is als het gaat om die 120% voor die bijzondere bijstand en dat u blijkbaar verwacht dat in 2013 er een behoorlijke verlaging zal optreden. Hebt u, is dit correct of niet. Want zoals het effectrapportage te lezen valt dan denk ik van het blijft op 120%. Dat was het voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer over dit punt? Meneer Pals D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij vroegen, nou ja ook, had CDA eigenlijk dezelfde vraag. Alleen wij vroegen ons af die 280.000 euro voor die bewind voering of dat nu een bedrag is inclusief de bijzondere bijstand zoals in dat staatje staat. Dus of dat er nog overheen komt.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen vragen over ingekomen stukken vijf? Geef ik het woord aan wethouder Bieze.
  • 3:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Eerst maar eens even het punt rond bewind voering. Dat is een punt wat landelijk nogal wat stof doet opwaaien op dit moment, dat hebt u waarschijnlijk ook wel gehoord in de media. Er zit een grote groei in de toekenning van het aantal bewind voeringen en die voelen wij in Stadskanaal ook. En nou het college maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het aantal mensen wat onder bewind voering wordt gesteld. Daar komt nog bij dat er op dit moment een wetsvoorstel ligt om de doelgroep nog eens een keer uit te gaan breiden. Uit te breiden met nou zeg maar mensen die hun geld verkwisten en mensen die problematische schulden hebben. En daardoor zou het bedrag voor bewind voering nog wel eens enorm kunnen gaan toenemen. Op dit moment wordt de Tweede Kamer door partijen en ook door het VNG bewerkt om in ieder geval de uitbreiding van die doelgroep ongedaan te krijgen, maar dat is nog geen gelopen koers. Het tweede punt is dat wij als gemeenten eigenlijk geen invloed hebben op de beslissingen die de rechter neemt. De rechter wijst een bewind voerder toe en de rechter wijst die bewindvoerder toe die de cliënt, en dat is in de meeste gevallen zo, die de cliënt aanwijst. De rechter volgt dus eigenlijk het advies van de cliënt die onder bewind voering wordt gesteld. En als daar geen geld is om die bewind voering te betalen of te ja te betalen dan komt het erop neer dat de gemeente door middel van de bijzondere bijstand dit bedrag op tafel moet leggen. En terecht zegt u van het is 280.000 euro, dat is inclusief, richting de heer Pals. Het baart ons zorgen maar wij kunnen er dus heel weinig aan doen, wij zijn intern wel aan het kijken of we daar enige sturing aan kunnen geven maar dat vergt wel ook wat juridisch onderzoek want u weet het ook wel dat ja dit onderdeel is een gevoelig onderdeel en wil je daar als gemeente iets in kunnen doen dan moet je daar ook juridisch goed in ondersteund worden om te kijken van wat zouden wij als gemeente eventueel kunnen doen. En dan denken wij toch in de richting van de bijdrage die ook door de rechter wordt vastgesteld die nou ja degene die het bewind voert krijgt als vergoeding voor de werkzaamheden die hij of zij voor de cliënt doet. Want het is natuurlijk wel zo wij betalen als gemeente uit algemene middelen die 280.000 euro dus dat is belastinggeld, ons geld. En ja dat betekend dat wij in ieder geval in Stadskanaal niet lijdzaam blijven toezien dat er zo’n groot bedrag aan bewind voering wordt uitgegeven dus wij zullen echt goed gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, vraag voldoende beantwoord?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wat zeg maar niet in de effectrapportage stond, maar wat ik uit de producten raming heb gehaald, zo van 2012 is een overgangsjaar als het gaat om die bijzondere bijstand. Wat dat voor gevolgen heeft voor 2013.
  • 0:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dat kan ik u even niet goed duiden. Ik heb het vermoeden dat het gaat om de, om de witgoed regeling. Want daar staat ook iets in over in de effectrapportage maar ik kan u dat op dit moment dat antwoord moet ik even schuldig blijven at wil ik u wel even schriftelijk meedelen maar ik weet dat op dit moment niet voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt u schriftelijk, schriftelijk krijgt u dat toegezonden. Naar aanleiding van de vraag over de producten raming, doen we. Nog meer?
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik mis eigenlijk nog een antwoord van de portefeuillehouder op de vraag die de heer Plieger heeft gesteld ten aanzien van de 120% norm.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Het antwoord wordt ons toegestuurd.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dacht dat het alleen betrekking had op die bijzondere bijstand. Maar dan heb ik dat waarschijnlijk niet goed meegekregen.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, die bijzondere bijstand
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja,ja,nee dat is mij bekend
  • 0:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   oh, dan stop ik.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, wordt schriftelijk uitgelegd als dat aanleiding geeft tot vragen dan komt de heer Borgesius waarschijnlijk wel terug. Ga ik naar agendapunt, of ingekomen stuk zes. Niemand? Voldoende. Zeven? Meneer Pals, meneer Dijkstra en meneer Boen. Meneer Pals D’66.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben kennis genomen van de brief van de Koninklijke horeca Nederland en we zijn eigenlijk, we willen graag weten wat de, wat onze gemeente doet ten aanzien van soepele regels over het voorbereiden handhaven van de activiteiten van para commerciële instanties en dat een beetje in het licht ook van de nota lokale gezondheidsbeleid die we later op de avond gaan behandelen. We zijn erg nieuwsgierig over uw reactie daarop. En uw beleid wat we daarover gaan afspreken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU. oh sorry meneer Dijkstra CU. Neem me niet kwalijk.
  • 0:26 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel. Eigenlijk heeft de heer Pals al iets over gezegd wat ik ook wilde zeggen dus daarom beperk ik mij tot de vraag of u ook kunt aangeven of er al een verordening para commercie is of of die in voorbereiding is. Ik heb gelezen dat dat voor 1 januari 2014 in orde moet zijn, dus daar wil ik graag een antwoord op. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen PvdA.
  • 0:11 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter er blijft zo wel heel weinig over om nog te vragen dus onze vraag was hoe de stand van zaken is op dit moment bij de voorbereiding van die verordening.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan de verordening, ja wij kijken elkaar even aan want het is in het kader van de toezicht op de drank- en horeca wetgeving, maar daarnaast op een gegeven moment het beleid ten aanzien van de alcohol matiging en dat heeft wethouder Hamster in portefeuille met; Wees koel, blijf fris!
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zal ik heel kort toelichten, volgens mij is de raad goed op de hoogte van welke activiteiten wij ondernemen wat betreft vermindering van alcohol gebruik in met name sportkantines en wat betreft de verdere handhaving en het regelement geef ik het woord graag weer aan u terug.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daar is het antwoord; de verordening is er nog niet. Wij kijken ook in de zin van of dat een zwaar opgetuigde verordening moet zijn of dat we dat pragmatisch kunnen sturen via de APV als dat het geval is dan nemen we hem op in de APV. En dat heeft ook alles te maken met de voorbereiding voor toezicht van de drank- en horecawetgeving waarvan wij van mening zijn dat we die moeten uitbesteden aan de RUD zodat er integraal toezicht en gehandhaafd kan worden samen met geluid eventueel en milieu vergunningen. En als die verordening zeg maar onderdeel wordt van de APV dan komt ie ongetwijfeld bij u langs. Voldoende beantwoord?
  • 0:0 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, gaan we naar 8, de snelheidsmetingen aan de Navolaan. Meneer Hekking. SP
  • 1:51 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter, wij hebben toch een aantal opmerkingen over het antwoord dat wij gekregen hebben van de portefeuillehouder over de snelheidsmetingen op de Navolaan. Omdat wij met name de omwonenden en zorgverleners worden geïnformeerd dat er op die Navolaan toch een onveilige situatie word ervaren. Wij hebben toen aan het college gevraagd om de om aan de raad in ieder geval inlichtingen te verstrekken over de eventuele snelheid beperkende maatregelen die zouden kunnen worden ??? We hebben uitslag van die metingen gekregen als eerste uiteraard dank voor de controles en de cijfers aan de, en de uitkomsten daarvan. Wij komen echter wel tot een conclusie dat er een fors aantal echte snelheidsovertredingen plaats vinden op die Navolaan en in onze optiek maakt dat dus de hele situatie extreem gevaarlijk. Een jaar of tien geleden was niet helemaal duidelijk dat die Navolaan een echte ontsluitingsweg zou worden en toen was ook nog niet duidelijk dat er aan de overzijde van die Navolaan een aantal zorg verlenende instanties zich zouden gaan vestigen. Dat zijn er toch een behoorlijk aantal geworden. Er zit toch aan aantal scholen in de buurt die ook gebruik maken van de oversteek mogelijkheid die ze op de Navolaan hebben en wij zouden het toch zeer prettig vinden als er toch enige maatregelen werden getroffen zodat met name kinderen en ook oudere van dagen die wat moeilijker ter been zijn toch de overkant kunnen bereiken zonder al te veel problemen. Wij blijven dus ook bij ons standpunt dat wij toch graag zien dat daar, al is het maar een voetgangers oversteek plaats gecreëerd wordt dat er in ieder geval een punt ontstaat waar mensen veilig over kunnen steken want naar onze mening is dat nog steeds niet het geval. Dank u voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij was uw eerste vraag om snelheidsmetingen te laten uitvoeren dat is gebeurd, daar is ook een antwoord op gedicht. Ik vraag even aan de andere fracties of die tevreden zijn met het antwoord of het standpunt van de SP delen. Niet het geval. Wethouder Bessembinders wilt u er nog een toelichting op geven?
  • 0:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter er is destijds inderdaad door de SP gevraagd om maatregelen toen heb ik namens het college geantwoord dat wij niet van plan zijn maatregelen te treffen maar dat wij nog wel in elk geval snelheidsmetingen zullen uitvoeren om te laten zien hoe het daar met de snelheden zit. Nou u zegt nu van, er zijn een fors aantal verkeersovertredingen nou ik denk dan citeert u niet uit wat wij u hebben toegereikt want daar staat het tegenovergestelde in. Dat het aantal overtredingen heel minimaal is en dat degene die te hard rijd dat vooral s ’nachts doet, maar ja of s ’avonds dan is er geen spraken van druk verkeer of wat dan ook dus wij blijven bij ons standpunt dat wij daar geen extra maatregelen gaan treffen ook op basis van de metingen die verricht zijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daar aan toegevoegd heb ik aan de politie verzocht bij controles op een gegeven moment gewoon rustig bekeuringen uit te delen zodat het gevoeld wordt voor diegenen die de snelheid wel overtreden. Meneer Hekking.
  • 0:03 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik weet niet of de microfoon.. ja hij staat nog aan. U zult begrijpen dat wij als SP het daar met deze conclusie in ieder geval niet eens zijn. Ik vind de 150 overtreders op een dag vind ik toch een behoorlijk hoog aantal. En er zou inderdaad best gecontroleerd gaan worden maar die gevaarlijke situatie die blijft dus bestaan en wij zijn dus van plan om toch maatregelen te gaan, te gaan of acties te gaan te gaan voeren en de mensen eens te gaan informeren wat er nou precies eigenlijk aan de hand is in de hoop dat de wethouder dan tot andere inzichten komt en misschien alsnog bereidt is om verkeersreddende maatregelen te treffen om die Navolaan.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat staat u vrij. Ik ben in ieder geval blij dat ik nog in het kader van openbare orde en veiligheid daar geen overtredingen heb geconstateerd die ook vervelende gevolgen hebben gehad want daar gaat het om. Dus in die zin op een gegeven moment kunnen wij uit de cijfers niet opmaken dat daardoor ook incidenten voorkomen die we niet willen. Mag ik constateren dat daarmee het punt voldoende is beantwoord. Dat is het geval. Gaan we naar punt negen. Jaarverslag en jaarrekening 2012 Wedeka. De heer Borgesius VVD, de heer Van Beek CU. Meneer Borgesius aan u het woord.
  • 1:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben dat jaarverslag 2012 met interesse doorgenomen. Wij hebben ook kunnen lezen en daar is dacht ik in deze raad ook al vaak genoeg over gesproken dat met name een prioriteit geniet wat betreft het ziekteverzuim, is dan inmiddels gedaald tot ik dacht 15.5 dat ik gelezen had. Een licht dalend tendens, men zet daar op door dus laten we hopen met het beoogd effect. En verder wouden wij eigenlijk afsluiten voorzitter met onze complimenten richting de medewerkers en de directie dat men toch in staat is geweest om over 2012 een verwacht verlies van 2,4 om te buigen in laat maar zeggen 1 miljoen. Dus toch wel een verbetering van 1,4 en wat er dan toe leidt omdat de reserve dan per eind 2012 nog nagenoeg 4 miljoen euro is en we zouden ook aan de wethouder willen verzoeken om die complimenten richting de medewerkers van het SW bedrijf over te brengen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van Beek CU.
  • 1:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Wij sluiten ons graag aan bij de heer Borgesius met betrekking tot het laatste punt om de complimenten over te brengen voor de 1,4 miljoen minder verlies. En de begeleidende opmerking daarbij laten wij nog van u als college daarbij in september als raad onze gevoelens mogen uiten over de begroting van 2014 en de meerjaren raming. Nou weet ik dat het nog lang geen september is maar ik zou u toch willen meegeven in contact te treden met de provincie want als de verliezen zoals het nu lijkt doorgang zullen gaan vinden dan zullen wij die als gemeenten ook moeten gaan verwerken binnen onze begroting en dan denk ik dat wij als gemeente een probleem hebben. Nou hebben wij anderhalve week geleden bezoek gehad van ons Tweede Kamerlid de heer Slop. Daar was ook iemand van onze partij bij van de provincie daar hebben we het probleem ook neergelegd en die zou dat probleem ook kenbaar maken bij de provincie dus misschien dat u daar nog bij kunt aansluiten want dat heeft natuurlijk wel onze zorg dat wij niet zouden willen dat we onder preventief toezicht komen te staan van de provincie. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Plieger CDA.
  • 0:27 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, we zouden in eerste instantie nog op dit moment niet reageren daar we verzocht werden hier voor kennisgeving het geheel aan te nemen en daarbij in september onze gevoelens te uiten maar ik wil mij namens de fractie in elk geval, de fractie wil zich in elk geval op dit moment al aansluiten bij wat de heer Borgesius ook heeft aangegeven ten aanzien van de jaarrekening 2012 mocht u het signaal van de heer Borgesius overbrengen dan ook namens het CDA.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties die zich nog graag aan willen sluiten.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   misschien is het dan handig om dat dan gewoon namens de raad te gaan doen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we dat beschouwen als het gevoelen van de raad?
  • 0:09 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dat is dan tot en met juni denk ik maar
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Nog meer over dit punt? nee. Dan geef ik het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 1:17 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de complimenten draag ik graag over aan de directie en de medewerkers van Wedeka. En ik merk dat het ook breed gedeeld wordt dat gevoel om dat ook dan mede te delen aan hen, dus dat zal ik zeker doen. Ten aanzien van het ziekteverzuim is de constatering juist, er zit een iets, ietwat dip in van 1,3%. Maar het is al iets wat gewoon aandacht nodig heeft en aandacht zal blijven houden binnen het werkvoorzieningsschap want het percentage ligt verhoudingsgewijs natuurlijk erg hoog en dat heeft natuurlijk ook te maken met de doelgroep die bediend wordt. Dan ten aanzien van de begroting. In de meerjaar raming, als het goed is ontvangt u eind september dat op de agenda dan kunt u uw gevoelens uiten ten aanzien van de begroting en de jaarraming. En datgene wat u vraagt de heer Van Beek daar zijn we ook druk mee doende. Op dit moment geeft het rijk aan dat er op de se’s op de vergoeding per werknemer fors gekort gaat worden, nou daarnaast is er nog heel veel onduidelijk rond de participatiewet en we zijn dus in overleg met de provincie om voordat het DB een besluit neemt over de begroting en meerjaar raming en vervolgens aanbied aan het AB via de raden om daarover contact te leggen en daar ook een standpunt over te gaan innemen.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In voldoende mate beantwoord? Dat is het geval. Dan gaan we naar ingekomen stuk nummer 11. Iemand die daar het woord over wil voeren? Nee. 12. Heb ik iemand, heb ik die nou overgeslagen...
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U vergeet 10.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Neem me niet kwalijk en ik zal bij 10 eerst het woord aan de wethouder geven. Ja, het is ook mijn laatste raadsvergadering voor de zomer geloof ik. Wethouder Bessembinders, 10.
  • 0:50 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Wij hebben u een brief gestuurd over het goedkeuringsbesluit of deels goedkeuringsbesluit van GS over het bestemmingsplan landelijk gebied. Daarin hebben wij aangegeven dat wij overwogen om in beroep te gaan tegen de onthouding van goedkeuring. En wij hebben inmiddels besloten beroep in te stellen tegen de onthouding van goedkeuring op de punten waar GS nog, nee dan moet ik even netjes zijn, waarin GS ons besluit nog niet honoreren. En dat is op het punt van schuilstallen, op het punt van mestbassins en op het punt van intensieve veehouderij waarop wij in beroep gaan tegen het onthoudingsbesluit van goedkeuring door GS en uiteraard zullen wij u van het verloop op de hoogte houden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ingekomen stuk 11. En dan toch naar 12. Meneer Borgesius, meneer Plieger. Meneer Borgesius, VVD.
  • 2:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het gaat met name over de regionalisering van de brandweer waar wij afgelopen week als vier raden ook nog bijeen zijn geweest in Bellingwolde. En wij hebben dus ook uw reactie gelezen en we kunnen natuurlijk die bijeenkomst van afgelopen week hier in de openbaarheid bij wijze van spreken overdoen, maar dat achten wij niet zinvol en dat zullen we ook zeer beslist niet doen. Maar waar onze fractie toch heel veel moeite mee heeft en waar u in feite wat u zelf als college ook wel aangeeft in de brief, gedateerd op 13 juni, dat in feite in 2011 voor 4 jaar een nul lijn was afgesproken en wanneer wij nu kijken, en dan praten we even over ronde getallen, dat onze bijdrage naar de brandweer van 1 miljoen richting 2018 1,3 miljoen gaat. Dat is wel een stijging van 30%. Wij vinden dat als VVD naar onze achterban heel moeilijk te verkopen terwijl we anderzijds zeggen ja we moeten bezuinigen. U wijst ook terecht op de hele overhead situatie, van die 21,5%, vinden wij ook heel, heel hoog. Maar de kern van de vraag is natuurlijk in feite , u houd zich ook het recht voor als college om na de begrotingsbehandeling van 5 juli aanstaande om nog te reageren, maar de vraag blijft natuurlijk wat kunnen wij nu als raad met die verhoging kijkend naar 2018 van die 30% wij kunnen wij daar nu aan doen. Ik bedoel we kunnen onze gevoelens uitspreken, we kunnen onze mening uitspreken, we kunnen het misschien wel afkeuren, maar dat is voor ons toch een enorm dilemma en wij zouden dat toch van de portefeuillehouder daar graag een reactie op willen. En daar wou ik het vooralsnog ook bij laten voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik kan in dit geval kort zijn. Ik wil geen,ik hoef geen woord herhalen wat de heer Borgesius heeft gezegd, wij ondersteunen dat volledig.
  • 5:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen. Vindt u het goed dat ik gewoon even achter de microfoon blijf zitten en niet de hamer wissel bij dit ingekomen stuk? U bent op 17 juli uitgebreid geïnformeerd. Er zijn ook een aantal vragen beantwoord en als u spreekt over het feit van wat brengt het proces van regionalisering van de brandweer nu voor consequenties met zich mee voor de gemeente Stadskanaal als partner binnen de regionale brandweer zuidoost Groningen en u zegt van; wij schrikken ten opzichte van de meer last die daar uit voortvloeien ten opzichte van a; de nullijn die binnen de veiligheid en gezondheidsregio was afgesproken en b; in het vergelijk tussen de kosten van de regionalisering ten opzichte van de veertigjarige samenwerking tussen Vlagtwedde en Stadskanaal binnen het RBZG. Dan heeft u gelijk. Dan constateer ik dat de WGR RBZG een grote voorloper is geweest van een invulling ten opzichte van de brandweer taken regionaal, regionaal even binnen RBZG, die heeft getoond dat regionalisering efficiënt kan zijn, kostenbewust, pragmatisch en doelmatig. En in die zin denk ik dat er ook een heel groot compliment op zijn plaats is voor de wijze waarop dat binnen RBZG is gedaan. Dat we daarmee volgens het fictieve aandeel wat we krijgen binnen de uitkering in het, vanuit het gemeentefonds jarenlang in staat zijn geweest om middelen ook voor andere doeleinden in te zetten dan voor brandveiligheidszaken zonder zeg maar te kort te doen op de kwaliteit van de veiligheid dan hebben we, dan is dat een feit en hebben we bewezen dat we het goed en goedkoop, als ik dat woord mag gebruiken, konden doen. Door het in één organisatie nu onder te brengen en daarmee ook zeg maar alle overhead kosten materieel en zien wij door het gebrek aan inzicht wat er bij de nul metingen is gekomen onder andere op het punt van de overhead dat men heeft moeten kiezen, want wanneer die precies inzichtelijk is is moeilijk op tafel te leggen, heeft moeten kiezen voor een percentage overhead voor de nieuwe organisatie die op zich, op zich niet eens vreemd is. Maar die wel betekend dat volgens een nieuw gekozen verdeel sleutel wij gewoon een veel grotere financiële rekening gepresenteerd krijgen waarbij we moeten kijken welke kwaliteit op termijn nog verbeterd kan worden en die daarmee ook zeg maar ten diensten staat van onze inwoners, ons bedrijfsleven binnen deze regio. Ik constateer dat wij door toepassing van de nieuwe verdeelsleutel waarvoor is gekozen en waar ook een meerderheid voor lijkt te zijn wij in ieder geval het kind van de rekening worden oftewel een nadeelgemeente zijn en dat is toch een vorm van de kosten die je betaald vanwege solidariteit binnen het geheel. Het is een dilemma maar blijkbaar een dilemma wat geaccepteerd wordt want zoals er nadeelgemeenten zijn, zijn er ook voordeel gemeenten en is de meerderheid voor de gekozen wijze waarop dit uitgewerkt is, is aanwezig. Dus mijn gevoel is dat we dat niet tegen gaan houden. Wat we wel kunnen doen en wat ik belangrijker zou vinden op dit moment is in ieder geval aan te geven hoe we daar in de toekomst mee om zouden willen gaan en dat is wat mij betreft ook vertaald in de conceptzienswijze die u heeft gekregen en waarvan ik hoop dat u hem als raad zegt die ondersteunen wij of misschien dat u hem nog aan wilt vullen. Maar in ieder geval waarin wij dan als gemeente Stadskanaal een concept zienswijze voor 5 juli vast inbrengen en waar in ieder geval het college op dit moment zegt van kijk nog eens goed naar de overhead in de toekomst en kijk naar de alternatieven om de eerder, om het eerder ingenomen standpunt en besluit om de nullijn te hanteren dat ook voor de toekomst te doen. En voor de rest meneer Borgesius ik wou dat ik andere antwoorden zou kunnen geven maar ik heb ze niet.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nu mag ik u eerst danken voor het antwoord en dan misschien het woord weer vragen? Of hoe gaan we dat nou doen?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u hebt de microfoon alweer aangezet en meestal zijn we redelijk pragmatisch. dus laten we het zo maar doen.
  • 0:53 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok. Nee, vanzelfsprekend hebben wij uw conceptbrief gelezen en ik dacht dat we daar ook al even aan, als fractie aan gememoreerd hadden. Van in feite in die brief schrijft u al in bedekte termen dat u daar een voorbehoud, het recht zich toerekent om nog opmerkingen te maken naar die vergadering van 5 juli toe. Dus dat is duidelijk. En wij kunnen als VVD fractie ook met de conceptbrief instemmen maar u heeft dat in feite ook al weergegeven in uw antwoord wij vinden dit een hoogst, hoogst ongelukkige situatie en dat waren ook uw woorden en het bewijst maar eens te meer dat dat de RBZG waarover wij dan de, u zei dacht ik veertig jaar?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het is dit jaar veertig jaar.
  • 1:59 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, precies dat is recentelijk dacht ik nog gevierd want u wou graag daar met een cadeautje aankomen in de vorm van een nieuwe kazerne kan ik mij nog wel herinneren. Dat is ternauwernood gelukt geloof ik. Maar goed dat even nebenbei. Dat bewijst dus dat wij, en dat is hier ook vaak genoeg in deze raad ook door andere fracties gezegd, dat wij gelukkig mogen zijn, hebben mogen zijn, moeten we nu denk ik helaas zeggen, met de manier waarop in het verleden de taken door deze organisatie zijn uitgevoerd. Wij hebben dat dacht ik ook kunnen lezen en u zei dat zelf ook, met name de administratieve ondersteuning vanuit andere gemeenten die die rusten daar veel en veel zwaarder op hun brandweerbegroting dan wij, en met wij bedoel ik dan in dit geval Vlagtwedde en Stadskanaal, ooit hebben gedaan. U rept er ook over dat we willen proberen, ik dacht van 1,5 of 1,6 fte nog eens een keer weer goed te schrijven als ik dat zo mag formuleren, en dan wil ik toch nog even met uw instemming komen op die personele overhead, wij hebben kunnen lezen dat er wordt gesproken over 65 fte’s, maar er staat wel een loonsom tegenover van 5,9 miljoen. Wij vonden dat enorm hoog van die, dat getal die 5,9 wat ik zojuist uitsprak, dat is zonder de materiele overhead. Die is ook nog eens een keer 2,2. Als we die twee optellen dan komen we op 8,1 voor 65 fte. Nou het is nog net onder de Balkenende-norm maar het scheelt weinig. Tot zover. Ja,ja plus ja. Daar wou ik het nu even bij laten voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok. Meneer Plieger CDA.
  • 0:30 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, mag ik nog een toevoegende vraag stellen? Ten aanzien van die huisvestingslasten van de kazerne, die blijven voorlopig bij de gemeente. Wij hebben ja hier met instemming van de raad, is hier een nieuwe brandweerkazerne, die komt er, die is verplaatst maar hoe zit dat nou precies met die huisvesting, de lasten en ook wat u aangeeft de extra mogelijkheden van deze nieuwe kazerne. Waar rusten die op. Hoe werkt dat door.
  • 4:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De overhead van 21% en de loonsom daarin, dat is een hoge, maar dat heeft te maken met beroepspersoneel maar we tellen bij de loonsom natuurlijk ook wel de vrijwilligersvergoedingen van het gehele korps. Dus die moet u er wel even bij betrekken en dan moet u denk ik kijken van wat is dan de gemiddelde loonsom en hoe verhoudt zich dat. Maar wij hebben gezegd in principe is het lastig om een percentage van 21,5% te bestrijden want het is niet vreemd, zeker niet ten opzichte van gemeenten. Het is ongeveer, volgens mij is het bijna hetzelfde percentage als wat bij de RUD gehanteerd wordt. Maar we hebben wel gezegd; er zou gekeken moeten worden, want er is nu een percentage genomen, maar er zou gekeken moeten worden of we dat met een, twee jaar nog op een andere manier zouden kunnen berekenen of lager zouden kunnen berekenen. Dat is iets wat wij in de zienswijze meegeven. Tweede, huisvesting daarvoor is gekozen omdat buiten de zeg maar geregionaliseerde brandweer te houden qua organisatie dat betekend voor ons dat de huisvestingslasten die, en dat is ook inzichtelijk gemaakt in de memo die u heeft gekregen, dat die voor onze eigen rekening blijven, die moet u dus gewoon bij het bedrag wat straks naar de veiligheidsregio gaat voor de brandweertaken inclusief de posten die daar ook in zitten voor de VOR en het crisis management en de gemeentelijke kolom moet u bij optellen. En dat is een huurcontract, conform het raadsbesluit wat we hier hebben genomen, en dat blijft bestaan. Alleen in dat huurcontract is wel opgenomen dat mocht de geregionaliseerde brandweer de huisvesting over willen nemen, het huurcontract over willen nemen, dat dat mogelijk moet zijn. Blijft bestaan, u geeft ook aan meneer Borgesius, dat wij ons het recht voorbehouden om zeg maar na de AB vergadering van 5 juli wanneer formeel de begroting 2014 naar de raden gaat om uiteindelijk nog met de zienswijze formeel definitieve zienswijze na behandeling van de hele begroting in de raadsvoorstel wat u dan in september krijgt voorgelegd om die nog te versturen voor de AB vergadering van 4 oktober dus het zou best kunnen zijn als we zeggen van u heeft nu niet de hele begroting voor u alleen het memo wat er ligt en u zegt wij willen daar nog opmerkingen aan toevoegen dat recht willen wij ons voorbehouden dat hebben we ook geprobeerd af te dwingen door deze planningsperiode te verruimen want anders dan had dat op 5 juli allemaal al besloten moeten zijn, 5 juli is concept besluit, vaststelling van de conceptbegroting naar de raden toe en op 4 oktober formeel en dan moet de input vanuit de verschillende raden moet naar voren komen. Wij hebben als college gedacht in dit geval ook gezien de dilemma’s die u geschetst heeft en ons gevoelen gemeente om toch gewoon op voorhand de conceptzienswijze in te sturen waarmee we hopen ook in het AB de discussie los te werken om dan in ieder geval voor de toekomst die nullijn weer vast te pakken want wij moeten allemaal bezuinigen de komende jaren dus we willen eigenlijk ook wel een vaste lijn voor de geregionaliseerde brandweer. Ik hoop dat ik daarmee de vragen voldoende beantwoord heb. Ja. Kan de conceptwijze dan onder deze conditie zo weggestuurd worden namens college en als concept namens de raad? Goed gaan we dat doen.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heb ik daarmee de ingekomen stukken behandeld. En komen we bij inlichtingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Interpellaties en bij al die drie agendapunten zijn er geen zaken.
 • 11 Rondvraag
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan kom ik bij de rondvraag. Meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, mevrouw Hernamt, Pals, mevrouw Rodenberg. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij kunnen dat in de vorm van een vraag doen. Maar misschien de rondvraag ook wel gebruiken tot, maar laten we maar proberen in de vraagvorm. Wij willen aan u vragen of wij nog in de loop van dit jaar een voorstel van het college mogen verwachten die anticipeert op de openingstijden, en met name voor wat betreft de openingstijden op de zondag. Ten aanzien van de supermarkten. Want wij stellen vast dat er binnen de plaats Stadskanaal, ik spreek dus expliciet niet over de gemeente, maar over de plaats Stadskanaal, momenteel op zondag 2 supermarkten open zijn. Terwijl wij dacht ik als raad anders hebben besloten. Binnen onze gemeente dacht ik twee. 1 in Stadskanaal en 1 in Musselkanaal.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u, ja, nee, komen we zo op terug.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik wil het wel herhalen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u zegt dat er twee open zijn en ik trek mijn wenkbrouwen omhoog.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar kijk zoals we hier met zijn allen aanwezig zijn dat weten we ook in het kader van het landelijk besluit dat de zondag openstelling waarschijnlijk, als met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hier in ander daglicht komt en dat het aan de gemeenten is om daar een besluit over te nemen. Inderdaad wij hebben als fractie vastgesteld dat binnen deze plaats, Stadskanaal, op zondag twee supermarkten open zijn. Dus vandaar die vraag.
  • 1:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman, Van der Vlag, Kanter, Hofstra, Boen, meneer Hekking. Alleen de vragen over de openstelling van supermarkten. Wij hebben als, u heeft als raad besloten om dat toe te staan voor twee supermarkten. Eén in Stadskanaal en eentje in Musselkanaal. Mij is niet bekend dat er op zondag twee open zijn in Stadskanaal. Dus als u mij dat aan kunt dragen en zegt van dat is wekelijks het geval dan wil ik die naam graag vernemen en mij is het op dit moment onbekend. Dat ook de Eerste Kamer ingestemd heeft met de winkeltijden wetgeving waarin gemeenten nu mogen bepalen welk beleid ze willen voeren is me ook bekend. Wij hebben nog geen actie ondernomen om dat op de agenda te zetten, ook omdat we nog maar een korte periode ervaring op doen maar ook omdat we vinden dat die vraag mogelijkerwijs misschien eerst vanuit de samenleving zou moeten komen hoe men daar mee om zou willen gaan voordat wij ons daar een standpunt over in nemen. U stelt voor, u vraag; mogen wij nog een voorstel verwachten. Ja, en dan is het een kwestie op een gegeven moment of u daar brede steun voor heeft in de raad waarin u zegt werk het maar vast uit. Want dan zouden we daarmee aan de slag moeten, dat is nog niet gebeurd meneer Borgesius.
  • 1:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Mag ik daar op reageren voorzitter? Richting u. Kijk u hoort ons op dit moment absoluut niet zeggen dat wij dat als raad misschien wel willen, ik denk dat het de laatste keer hebben we daar eerst ook in ??? over gesproken. U heeft toen de gevoelens van de raad gepolst als college. En naar aanleiding van die opinie bepaling bent u met een voorstel gekomen en het voorstel wat u toen als college richting raad heeft gestuurd was ook duidelijk in overleg met de betreffende handelsverenigingen van bepaalde kernen die wij in deze gemeente hebben. En om nu als raad op te leggen aan, en laat ik maar even zeggen de handelsverenigingen, zonder dat die vooraf eventueel door u als college gecontacteerd zijn hoe zij zich zullen gaan verhouden tot de ruimere mogelijkheden voor wat betreft de opening op zondag, die intentie hebben wij op dit moment absoluut niet. Wij vonden de manier waarop het de laatste keer gegaan is, volgens de manier zoals zojuist geschetst, die prevaleert bij ons sterk. In plaats van omdat nu maar te zeggen we gaan dat van boven af opleggen als de beide, of alle verenigingen, de handelsverenigingen binnen onze gemeente zeggen ja dat hoeven we niet en de openstelling zoals die nu functioneert plus de zes die ook nog mogen vinden wij meer dan voldoende dan vinden wij het op dit moment prematuur om te zeggen nee we willen alles open hebben laat ik het zo maar even formuleren voorzitter.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zou u het dan steunen als zeg maar het college afwacht of er nadere vraagstelling vanuit de samenleving komt, vanuit de handelsvereniging, centrumwinkeliers en dan pas gaat kijken op een gegeven moment hoe daar mee om te gaan? Dat lijkt me redelijk vraaggericht werken.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik vind dat eerlijk gezegd wel heel afwachtend wat u nu zegt. Maar ik kan mij daar in die zin wel in vinden van het staat de verschillende partijen in deze raad vrij om op eigen initiatief contact te leggen met de desbetreffende handelsverenigingen die binnen deze gemeente aanwezig zijn. Dus ik kan mij daar vooralsnog met datgene wat u zei wel vinden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Volgens mij komt de handelsvereniging deze week bij u op bezoek met het rapport over de handelsvereniging en wat te doen voor het levendig centrum dus dat zou u direct mee kunnen nemen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat prachtige promotie boekje wat er aan zit te komen bedoelt u maar dat is volgens mij wat anders dan een rapport van hoeveel over de winkeltijden openstelling denk ik in de toekomst of niet.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat bedoel ik niet, als ze toch bij u zijn zou u dit balletje kunnen opwerpen.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet of ik dan een ruime vertegenwoordiging heb uit brede kring. Maar eigenlijk, ik kijk even rond want ik heb nu D'66 gehoord en de VVD. Moet ik actiever? Vast niet meneer Van Beek.
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat heeft u goed, dat heeft u uiteraard goed ingeschat. U hoeft wat ons betreft natuurlijk niet actief te gaan benaderen voor nadere...volgens mij hebben we ook nog gewoon een APV die gewoon geld dus laat ons daar gewoon lekker bij houden. Dank u.
  • 0:00 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik heb een iets ander geluid voorzitter, misschien ook niet helemaal verwonderlijk. Ik kan me voorstellen dat u bepaalde geluiden uit de samenleving even wilt afwachten. Maar een al te afwachtende houding zou ik ook niet willen aannemen. Dank u.
  • 0:22 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Zal ik dan ook nog maar even weer wat gaan roepen. Ik denk dat de lijn zoals de heer Borgesius die aangeeft prima is en dat we de verschillende verenigingen die kunnen daar ook een mening over vormen. En alle partijen zijn natuurlijk vrij om daar contacten mee te leggen in hoeverre hun denkrichting daarin is. En dan zien we wel waar het in de komende jaar op uit gaat komen.
  • 0:20 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter u kent onze voorkeur, die hebben we hier in de raad ook al reeds besproken. Er ligt een wetsontwerp en dat die o een gegeven moment een keer op tafel komt in een gesprek met de handelsvereniging kunnen wij ons voorstellen. Maar actief beleid voeren? Nee, hoeft voor ons dus absoluut niet.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Volgens mij zijn de verhoudingen inderdaad nog niet gewijzigd ten opzichte van de vorige discussie. Zal ik met u afspreken, want het wetsontwerp is ondertussen vastgesteld, zal ik met u afspreken dat ik na de zomer de overleggen met de centrumwinkeliers, handelsverenigingen het onderwerp gewoon op de agenda zet om eens te proeven hoe men daar tegenover staat? Is dat een voldoende voorstel? Aldus.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012
  • 12. Jaarverslag 2012 en jaarrekening 2012 (43,6 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dan hebben we daarmee de rondvraag behandeld en gaan we naar agendapunt 12, het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012. Wie wenst daarover het woord te voeren. Meneer Plieger, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Borgesius, meneer Van Beek, meneer Kanter en meneer Hekking. Meneer Kanter PvdA.
  • 2:18 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik blijf het maar vanaf deze plek doen want we hebben daar niet zoveel over want het jaar is toch alweer een half jaar voorbij en de vakantie staat voor de deur dus het jaar 2012 is alweer erg geschiedenis. Wij willen in ieder geval danken voor de duidelijke stukken, ze waren zeer uitgebreid en volgens mij was het een heel mooi compleet pakket en als je dat dan allemaal leest dan besef je toch maar weer met hoeveel zaken we als gemeente druk zijn. Ook zien we dus weer een aantal grote posten doorgeschoven naar volgende jaren en dat heeft dan ook weer effect op het resultaat. En als we dan naar dat resultaat kijken is het toch wel verbazingwekkend dat we in december nog denken op een tekort van 1,2 miljoen af te stevenen en dat we toch een dikke drie ton over houden op 1 januari. Dus dat, nou ja dat is toch wel verbazend, maar ik heb dit soort resultaten graag. Wat hierbij wel meteen heel duidelijk is, is vorige maand hadden we hier de algemene beschouwingen en dan werd een voorschot genomen op bezuinigingen en op drie miljoen of twee miljoen of wat voor bedrag het ook zou moeten zijn. Ja, en de jaarrekening laat dan toch de relativiteit van die begroting en die meerjarenramingen zien, want hoe snel kan het verkeren en dat vind ik toch wel lastig als je dan gaat bezuinigen en straks harde keuzes moet gaan maken als je ziet in hoe zo’n korte tijd die begroting plots om kan slaan. Maar dat is iets waar we ook in november bij de begroting 2014 onze gedachten weer over moeten laten gaan. Dan kunnen wij dus ook instemmen met de beslispunten ook met het derde beslispunt voor de paragraaf interbestuurlijk toezicht. Waarin wij het staatje met de kruisjes goed, matig of slecht wel erg helder vonden en bij de liquiditeit had ik dan toch wel een beetje een, vond ik het een vreemd, dat het slecht stond. Ik denk we hebben zoveel geld we hebben zoveel reserves we hebben drie ton over en onze liquiditeit is slecht. Dat mag misschien nog enige uitleg.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 2:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, bedankt. Ja, voor ons ligt dus die jaarrekening 2012. Een jaarrekening met een positief resultaat van ongeveer 0,3 miljoen. Wij realiseren ons inderdaad bij het lezen van deze jaarrekening en jaarverslag dat er het nodige is gebeurd, nodige in uitvoering is en alsook dat er zaken zijn uitgesteld. Accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Ja, kort voor ik nog een paar opmerkingen en vragen heb, de fractie van het CDA wil u en de organisatie ook een compliment geven over het tot stand komen van het jaarverslag en de jaarrekening en zoals de heer Kanter ook al aangaf de leesbaarheid van het geheel. Een paar opmerkingen, wij hebben bij de algemene beschouwingen hebben wij ook een vraag gesteld over de afstoting van een school. In de kerngegevens kun je dit lezen; wij hebben 28 basisscholen met in 2011 ongeveer 2945 leerlingen een jaar later is het leerlingenaantal afgenomen tot 2813, 132 leerlingen minder en laten we ons realiseren dit is gemiddeld meer dan op een basisschool aan leerlingen aanwezig is. Zet deze daling in de tijd nog even uit en je ziet dat er het nodige staat te gebeuren. Ja, hoe ons basisonderwijs organiseren is natuurlijk misschien niet aan ons maar de gebouwen komen misschien wel op ons af en om nou elk jaar een schoolgebouw voor 300.000 euro af te moeten schrijven is toch niet wat we willen. Dan staat op bladzijde 22, ja er staat genoemd dat er 5,3 miljoen minder onttrokken is aan de reserves oftewel ja er zijn verschillende investeringen nog niet gerealiseerd. Dat vonden we toch wel een opmerkelijk groot bedrag en dan wat betreft de WMO daar moeten we stellen dat de korte termijn maatregelen en de kanteling behoorlijk dreigen bij te dragen aan de ontwikkeling van de kosten van de WMO om die beheersbaar te houden en dat vinden we een goeie zaak. En dan de beslispunten voorzitter, wij kunnen instemmen met alle drie beslispunten dus ook met het instellen van de paragraaf interbestuurlijk toezicht.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Van Beek, CU.
  • 2:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou er zijn natuurlijk al een aantal dingen gezegd, die ga ik ook niet herhalen. U vraagt ons in te stemmen met, of de jaarrekening vast te stellen. Een aantal opmerkingen hebben wij nog, uiteraard ook een compliment naar de organisatie voor de duidelijkheid. Geweldig dat de accountant het allemaal weer goedkeurt ondanks dat er een foutje wordt, is met betrekking tot de Europese aanbesteding maar goed dat was vorig jaar ook al het geval dus daar hebben we het verder maar niet over. En blijkt dat dat ook blijft tot en met 2016, dus ik denk dat we hem nog twee keer terug zien. Het blijkt ook dat het weerstandsvermogen prima is in onze gemeente, door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitatie wat achter gebleven, looptijden zijn verlengd, voorzieningen getroffen, verliezen zijn verwerkt. Uiteraard haalt dan de reserve van het grondbedrijf de ingestelde norm niet meer, u hebt besloten net als vorig jaar die toevoeging aan de reserve grondbedrijf niet te doen, maar goed als je het per saldo bekijkt op totaal niveau is er dus niks aan de hand. Het actualiseren zoals afgelopen jaar gebeurde is van de grondexploitatie in het najaar dat stemt ons zeer tevreden. Wat net ook aangehaald is, is programma twee door de heer Plieger, woningen en voorzieningen, en dan met name het onderdeel wat het heeft gekost. Dan zie je toch een verschil van, tussen de rekening en de begroting van 7 miljoen en dat verschillende investeringen inderdaad van 5 miljoen niet gedaan zijn. Ja, gezien de tijd van crisis bevreemd ons dat wel wat. U geeft wel uitleg over het ontstaan van dat bedrag maar we vinden wel dat er zoveel mogelijk volgens de begroting geïnvesteerd moet worden in het betreffende jaar. Zeker in deze tijd is het belangrijk om zo veel als mogelijk bedrijven het werk te gunnen. Ander punt is; een jaar lang bezig zijn met inventariseren, plannen maken, als voorbeeld noem ik dan even de beschoeiing van Het Stadskanaal of een jaar zoals het mooi heet een groen-omvormingsplan dat is trouwens een prachtig woord voor scrabble maar…ja die voorbereiding van een jaar dat lijkt mij dan wat lang en onze vraag is dus eigenlijk voorzitter gaat dat in dit jaar 2013 weer allemaal zo gebeuren of wordt het in 2013 allemaal afgerond. Daar zouden wij graag een antwoord op hebben. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Borgesius VVD.
  • 3:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou datgene wat gezegd is gaan wij echt niet herhalen. Wat wij eigenlijk toch wat, of wat , nee waar wij eigenlijk expliciet aandacht voor willen vragen zijn onze vorderingen. Dat is hier nog wel een vaker aan de orde geweest, dat zijn toch behoorlijke bedragen en dan beperken wij ons als VVD fractie even tot de sociale voorzieningen en spreek je nagenoeg over 3,5 miljoen. Wij hebben dan ook, kunnen we lezen dat daar, dat we daar hebben staan een voorziening dubieuze debiteuren van ruim 1,7. Dus als je dat uit wilt drukken ten opzichte van het eerste getal dan is dat 50%. En wij zouden toch graag een verzoek hier willen deponeren om per 1 januari aanstaande eens een keer een ijkpunt te bepalen hoe hoog willen wij nu eigenlijk, of hoe hoog zijn dan onze sociale vorderingen, sociale voorzieningen en wat voor taakstelling gaan we ons nu opleggen waar willen we zijn een jaar later. En dan vanzelfsprekend niet alleen voor de debiteuren sociale, of de vorderingen sociale voorzieningen, maar dat willen we ook graag zien bij de dubieuze debiteuren. Want we zien daar nu wel 1,7 staan maar, en u trekt ze ook wel af van de vorderingen, maar wij kunnen niet lezen van hoeveel is nu oninbaar. Dat is dus dubieus, dus ook dat willen we dat, dat bij die notitie c.q. wanneer u besluit tot het overgaan van ijkpunten dat u dat meeneemt en dat we dan ook zeggen ja dan willen we een jaar verder willen we daar zijn. Want dit is nu heel moeilijk te meten. En wat voor inspanningen gaan we daar voor doen om dat te verlagen vanzelfsprekend. Dat punt een. Even richting de PvdA, nou ja die algemene reserves die, inderdaad die lopen ruim 19 miljoen nu, u liet dat lichtjes denk ik in uw betoog een klein beetje doorschemeren. Maar ik wou hier toch wel de opmerking plaatsen dat in die reserve van ruim 19 ook die aflossing zit van meer dan een miljoen van enexis, dat zijn die Essent-gelden die we weer omgezet hebben in een lening en dat wou ik hier toch maar even gezegd hebben dat we hier geen valse verwachtingen gaan koesteren want we hebben toen als raad ook in feite die Essent-gelden een bestemming gegeven, omdat we structureel en dat weet u ongetwijfeld, het dividend als een opbrengst
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik weet ook niet wat voor verwachting ik bij u heb gekoesterd op dit moment.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar ik heb ook naar uw algemene beschouwingen geluisterd. En die begon met 1, 2 en heel schoorvoetend 3, dus vandaar dat ik toch graag deze opmerking hier wil plaatsen heer Kanter. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 1:18 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met de beslispunten. Wat ons betreft spreken de resultaten voor zich. Wij zijn content met de bevindingen van de accountant, we hebben een paar opmerkingen. De eerste betreft de reserve grondexploitatie, zoals we kunnen lezen momenteel aanzienlijk lager, met gevolg dat de omvang van de reserve niet conform de daartoe gestelde norm is. U geeft daarbij aan de ontwikkelingen hierin goed te blijven volgen en daar vertrouwen wij dan ook op. Dan betreffende de aanbestedingen. Wij begrijpen uw streven naar doelmatigheid in aanpak, het leidt evenwel tot aandacht in rechtmatigheid en wij verzoeken ook dit goed in de gaten te houden. En als laatste hebben wij een vraag en dat is misschien een tekstuele. Op pagina 76, 77 bij onzekerheid met betrekking tot de ijkbijdrage WMO, daar hebt u op pagina 77 van onder zekerheid, u zegt in de voorgaande alinea’s is deze onder zekerheid adequaat toegelicht. Wij vroegen ons af is dat een bewuste formulering dan ontvangen wij daar graag een uitleg over, want nader onderzoek leert dat het woord volgens ons in de Van Dale niet voorkomt. Mocht het slechts een schrijffout zijn dan horen we dat ook graag. Dank u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Hekking, SP.
  • 1:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ook wij hebben uiteraard gekeken naar de onderliggende stukken. Wij zijn ook blij met de verklaring van de accountant dat alles klopt. En zoals meneer Van Beek van de CU al aangaf hebben wij ook slechts een enkele vraag over het programma wonen en voorzieningen. En dan met name over het gedeelte van de onderuitputting van 7 miljoen euro. Wij zijn namelijk bang dat dat een programma is, een stuk van een programma is wat niet uitgevoerd is inderdaad en daar hadden we toch graag wat uitleg over want het was ons niet helemaal duidelijk. En wij vragen ons dan ook af of deze onderuitputting betekend dat er een aantal projecten helemaal niet uitgevoerd worden en wij vragen ons ook af wat er met die 7 miljoen dat daadwerkelijk gebeurd is. Even kijken. Dan zijn er nog een aantal dingen die ons zorgen baren en dat is de doorzetting die we zien als het gaat om de leegloop in de gemeente Stadskanaal. De gemeente, of herstel, de SP ziet graag investeringen die gericht zijn op het terug dringen van deze krimp in de gemeente en die hadden we nog niet kunnen ontdekken. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Meneer Pals, D'66.
  • 1:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Allereerst ook onze complimenten over de, het jaarverslag voor 2012 en natuurlijk het behaalde resultaat van die 316.000 euro. Wij zijn erg benieuwd wanneer de verhoging van 6 miljoen wat nu ingeboekt in september wat dat het effect is en we hopen daar op korte termijn ook over geïnformeerd te worden wat het effect wordt voor de jaarrekening 2013. We hebben nog een vraag over de paragraaf interbestuurlijk toezicht, we hebben gelezen dat het een pilot betreft en dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer fungeert als pilot gemeente. En we vragen ons even af wat, wanneer die pilot is afgelopen, wellicht dat u weet wanneer daar een einde aan komt. We vinden toch ook dat de toezicht informatie wat je haalt, over interbestuurlijk toezicht hebben ze een website waar staat je gemeente.nl in het leven geroepen, het is een website waar we vaak op kijken maar het is toch, het blijft toch een inderdaad een website in ontwikkeling eigenlijk. We hebben gezien dat de verantwoording over 2012 over de archieven is matig en de, en de woon en ruimtelijke ordening is matig. En we vroegen ons ook af wat de PvdA ook heeft gezegd waarom wij nu slecht scoren op liquiditeit, dat is een vraag voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Van der Kolk.
  • 4:27 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook in dit geval zal ik de complimenten graag doorgeven aan het managementteam en aan de medewerkers. Ik ben met u ook blij met de jaarrekening hoe die tot stand is gekomen en ook blij met het resultaat. Want we kunnen praten over een positief resultaat en dat was vorig jaar nog niet in beeld. Maar ook daar waar het gaat om de controle bewustzijn de commentaren van de accountant die stemmen ons ook tot tevredenheid van de accountant is in ieder geval naar het college complimenteus geweest en ik denk dat dat ook binnen de raadscommissie ongetwijfeld het geval is geweest. U gaat in op een paar vragen die ik in ieder geval zal trachten te beantwoorden. Als we het hebben over de paragraaf, over de het interbestuurlijk toezicht dan worden er met name vragen gesteld over de liquiditeit. U heeft zelf ook kunnen lezen dat de liquiditeit op 0,99 zit. Daar waar 1 eigenlijk een ondergrens is, en dat dat ook de reden is waarom wij ja onszelf eigenlijk min of meer als slecht beoordelen. Nou daar trekken we wel een hele precieze lijn, voor 1 januari zijn er nog een aantal uitgaven gedaan maar u leest ook bij de stukken dat de overweging kan zijn om dit jaar daar een langlopende geldlening voor te verstrekken. Dat is inderdaad een probleem gezien onze positie, die niet structureel van aard is en ook niet gerelativeerd kan worden. Maar goed als je het complete staatje ziet, zoals op bladzijde 94, dan kan je zien dat de financiële situatie als goed kan worden geduid. Nou dan is het ook niet erg als dan iets, toch naar iets naar beneden scoort. En 0,99 is in relatie tot het cijfer 1 natuurlijk wel heel erg betrekkelijk. Dan stelt de heer Borgesius vragen over de vorderingen. Ik pak hem er even bij op bladzijde 96. Hij vraagt van; kan het college per 1-1-2014 eigenlijk aangeven hoe hoog de vorderingen zijn en of daar eventueel een taakstelling op kan worden gezet om eens te kijken of we dat ook naar beneden kunnen halen de komende jaren. Dat is wat ik even kortweg samenvat. Nou een oplossing zou kunnen zijn dat we daar bij de najaarsnota op terugkomen en even expliciet aandacht aan besteden. Dus misschien is dat de goede richting. Dan het woordje onderzekerheid die, dat ken ik ook niet. Dat heeft met onzekerheid te maken vandaar ook de toelichting bij de WMO ??? hoe we er mee om zijn gegaan. De eigen bijdragen worden geïnd door het CAK en wij zijn vaak later, pas in een later stadium op de hoogte van de feitelijke som die wij als eigen bijdrage kunnen innen. Maar met de formulering zoals het daar staat gaat ook de accountant akkoord. Dan noemde D’66 zes miljoen, maar dacht ik even te horen, was 6 miljard de kortingen die het kabinet wil voorstellen, ja. Dat is een van de vragen waar de gemeenten ook voor staan. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dan hebben wij ook wel doorzicht gekregen van wat dat voor het gemeentefonds zou kunnen betekenen. Als het kabinet grofweg dezelfde lijnen hanteert ten aanzien van het korten op uitgaven versus het ophogen van de eigen inkomsten door middel van het verhogen van de lastendruk dan wordt nu al indicatief genoemd dat je kan rekenen op een extra korting als gemeente Stadskanaal van zo’n 2 miljoen structureel aan middelen. Maar we weten dat nog niet daar moet nog over worden onderhandeld, partijen vinden daar een en ander van, dus het is ook niet iets wat nog formeel via een circulaire of wat dan ook aan ons verkondigd is laat staan dat wij geacht worden dat nu al te verwerken. Dus het is een beetje speculeren we hebben daar bij de voorjaarsnota ook over gesproken, toen heb ik u namens het college ook gewaarschuwd voor een aantal ontwikkelingen ook de komende tijd. Nou dit is zo’n ontwikkeling die inderdaad gevolgen kan hebben voor wat wij binnen krijgen en dus kan resulteren in mogelijke extra taakstellingen of dat dan dit jaar al aan de orde is dan wel volgend jaar daar durf ik nog geen antwoord op te zeggen want ik neem aan dat het kabinet ook weet en rekening houd met het feit dat ook gemeenten tot zorgvuldige besluitvorming moeten komen. Nou als het kabinet pas in september met duidelijkheid gaat komen de Tweede Kamer daar vervolgens op moet reageren misschien de Eerste Kamer nog op onderdelen daar over gaat dan denk ik haast dat die duidelijkheid er niet voor 1 januari 2014 zal zijn. Maar voor een deel is dat en blijft dat speculeren. Dat zijn de antwoorden op een aantal vragen en misschien de heer Bessembinders nog even kan ingaan op de ???? voortzetting.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voor de aanvulling. Wethouder Bessembinders.
  • 0:49 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter er is in dat programma twee, waarop geattendeerd wordt door een aantal fracties, een fors bedrag aan onderuitputting en dat betreft dan met name en wat u ook noemt die groenomvormingsvoorzieningen en de beschoeiing van Het Stadskanaal en daar hebt u inderdaad twee punten waarvan u zegt van dat levert lokaal werkgelegenheid op als we het lokaal kunnen wegzetten en de voorbereiding duurt wel erg lang. Het laatste ben ik met u eens maar aan de andere kant wij hebben nu gezegd wij werken hier met vaart aan om inderdaad dit bedrag dit budget ook dit jaar te kunnen weg zetten het groenomvormingsplan is volop in uitvoering en de beschoeiing daar zullen wij zo spoedig mogelijk werk van maken dat dat ook op de markt komt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen opmerkingen. Wethouder Hamster nog, over de scholen? Opmerking van het CDA.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Ik had geen vraag gehoord, ik hoorde alleen wat we eigenlijk allemaal al wisten, dat de heer Plieger heel goed kan rekenen. En dat hij inderdaad de leerlingen aantallen goed in de gaten houd. We leven inderdaad in een tijd waar wij te maken hebben met een heel klein beetje krimp maar vooral heel veel ontgroening en dat heeft gevolgen voor hoe ons scholenbestand er uit gaat zien, ja dat gaat het hebben.
  • 0:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik vroeg ook niet om een extra antwoord. Dus dat is inderdaad even wat ik uit de kengetallen haalde om te zeggen van laten we daar aandacht voor houden.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meer een constatering. Wethouder Pals had nog een vraag over de opmerkingen de paragraaf interbestuurlijk....wat zei ik nou?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wethouder Pals.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh..het gaat niet goed met mij. Meneer Pals maar, meneer Pals zei net ook 2020, misschien zijn wij heel erg de tijd vooruit. U had nog een vraag over de opmerkingen over het archief ten aanzien van het interbestuurlijk toezicht en de paragraaf in de jaarrekening. Daar staan ook de aangekondigde maatregelen die we nemen om van matig naar voldoende te kunnen gaan en u ziet dat ook terug in agendapunt 19 de verordening die daar voor opgesteld is. Dus ik denk dat daarmee ook de vraag beantwoord is.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik had nog een vraag over de pilot. Als ik het goed lees dan is de gemeente Hoogezand-Sappemeer fungeert als een pilot-gemeente over de nieuwe vorm interbestuurlijke toezicht dus ik vraag me af is dit nog, het is nog in ontwikkeling blijkbaar en wanneer is de provincie dan helemaal klaar met dit paragraaf interbestuurlijke toezicht.
  • 1:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, in principe zijn we daar mee klaar en dat is ook waar u over geïnformeerd bent bij de controle toren en is dit de eerste keer dat we hem qua paragraaf opnemen in de jaarrekening 2012 maar eigenlijk door de wet die ingegaan is in oktober van vorig jaar zijn we hiertoe verplicht we kunnen het enigszins beschouwen als een overgangsjaar om te kunnen fine-tunen maar de verantwoordingsplicht is wel naar u en op basis daarvan moet in wezen de toezichthouder voldoende informatie er uit kunnen halen om ook zijn controlerende functie uit te oefenen en Hoogezand-Sappemeer heeft als het ware proef gedraaid en dat heeft gewerkt als input voor het systeem wat nu in wezen is gekozen tussen gemeenten en provincie. Dus u zult hem nu jaarlijks terug zien keren in de jaarrekening en daar waar er nog kinderziektes boven komen of waar het versterkt moet worden zullen we gaan fine-tunen. Maar in principe is de pilot gebruikt als input om te tot een provinciaal systeem te komen. Goed, ik wou inventariseren of de vragen uit de eerste termijn en de opmerkingen voldoende beantwoord waren of dat er iets is blijven liggen c.q. dat u behoefte heeft aan een tweede termijn op dit onderwerp. Meneer Plieger CDA.
  • 0:38 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, de antwoorden zijn gegeven naar tevredenheid ook. We hadden nog wel een vraag, die was ik eigenlijk ook misschien wel een beetje vergeten in de eerste termijn. Er wordt in het jaarverslag wordt een opmerking gemaakt over de gasfabriek en daar is gesaneerd maar is het nou wel of niet schoon en ja hoe gaat dit verder. Ook vooral naar de burger toe, de burger wil natuurlijk op termijn graag zijn schone grondverklaring en blijkbaar is het nog niet helemaal op orde en wat zal het vervolg zijn en hoe lang gaat dit duren.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer fracties behoefte aan de tweede termijn? Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:07 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben de vraag gesteld met betrekking tot de formulering van het woord; onderzekerheid, aangaande de onzekerheid met betrekking tot de eigen bijdrage WMO. We snappen voor een deel dat de gemeente dit niet kan worden toegerekend aangezien het CAK de gemeenten totaal overzicht verstrekt en dat op individu het moeilijk is aan te geven de portefeuillehouder geeft ook aan dat de accountant met deze verklaring op zich uit de voeten kan neemt niet weg dat wij wel de vraag hebben in hoe verre dat toch meer te specificeren is om daar, om te kijken of daar meer duidelijkheid in zou kunnen ontstaan. Zo lijkt het een beetje van, goh we krijgen cijfers en daar doen we het dan mee. Graag nog een reactie daar op, dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer in tweede termijn? Niet het geval. Wethouder Van der Kolk.
  • 0:30 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, voorzitter. Ik pak even de formulering erbij en ik kan het niet zo heel snel teruglezen maar goed u doet een appel erop om de volgende keer dat wat specifieker te doen. Daar willen we uiteraard naar kijken daar waar dat mogelijk is. Dus met die toezegging dat we dat nog eens een keer nauwkeurig bestuderen ook voor een volgende keer om er even goed op te letten van staat het specifiek genoeg wil ik wel mee op pad. Maar ik kan u dat, ik kan dat niet eerlijk gezegd zometeen even herleiden van waar dat dan in zou moeten zitten.
  • 0:7 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Als u inderdaad kunt aangeven dat u voor de volgende keer probeert het iets meer specifiek weer te geven dan zijn wij daarmee tevreden.
  • 0:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Proberen willen we altijd.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter als het gaat om de gasfabriek dan speelt daar nader onderzoek en wij zullen op basis van dat nader onderzoek moeten kijken wat voor maatregelen er alsnog nodig zijn. Dank u wel.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Mag ik dan concluderen dat de raad unaniem is ten aanzien van de beslispunten om het jaarverslag en de jaarrekening 2012 vast te stellen? Het saldo, het positieve saldo, toe te voegen aan de algemene reserve en in te stemmen met het instellen van de paragraaf interbestuurlijk toezicht. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Bezwaarschrift bediening bruggen en sluizen
  • 13. Bezwaarschrift bediening bruggen en sluizen (49,8 KB)
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 13. Bezwaarschrift bediening bruggen en sluizen. Wie? Mevrouw Kroom. Mevrouw Kroom PvdA.
  • 1:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja mevrouw, ik dank u wel. U vraagt in uw voorstel het bezwaarschrift bediening bruggen en sluizen niet ontvankelijk te verklaren. Hiertegen hebben wij geen overwegende bezwaren. Wij vragen wel of er inmiddels contact is gelegd met de naaste gemeenten Vlagtwedde en Veendam. Dit zoals toegezegd is in het voorstel van 25 februari. Wij vinden belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd met betrokkenen zodat er geen onnodige weerstand hoeft te ontstaan. Het vaarseizoen is nog maar kort geleden begonnen toch vragen wij u ons een indicatie te geven hoe het zogenaamde konvooivaren wordt ervaren. Tevens vragen wij u aandacht voor het feit dat uiterlijk in oktober van dit jaar actuele sluis- en brugbedieningstijden moeten worden aangeleverd voor de wateralmanak 2014. Tenslotte voorzitter vragen wij u nogmaals in gesprek te blijven met betrokkenen en goed te communiceren over ons beleid en de mogelijkheden. Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Het woord is aan wethouder Bieze.
  • 3:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Hij brand, ja. Dank voor de ondersteuning, ja het gaat om uw eigen besluit dus wat dat betreft gaat u daarover en bent u akkoord met de visie van het college. Eerst even voor wat betreft het overleg met de omliggende gemeenten, wij gaan dat in het, direct na het zomerreces doen. We hebben overleg toegezegd met de gemeente Vlagtwedde en Veendam dus dat staat te gebeuren. U vraagt uiterlijk oktober aanleveren voor 2014 en dat is bij ons op het netvlies want het is dit jaar natuurlijk allemaal wel wat verlaat afgekomen de beslissingen we hebben wel een aantal dingen kunnen repareren maar niet alles. Maar we zullen dat voor het nieuwe seizoen zeker gaan doen. U zegt op een goede manier het vaarseizoen is gestart en dat vaarseizoen dat lijkt op een goede manier te zijn gestart, want volgens ons gaan er behoorlijk wat boten door het kanaal en wij horen daar verschillende geluiden over. Maar volgens mij is dat niet anders dan in vorige jaren en ik hoor hele positieve geluiden over de inzet van Wedeka medewerkers die zeer enthousiast de sluizen en bruggen bedienen onder het nieuwe bewind om het zo maar te zeggen. Wij horen ook nog wel wat tips van vaarders en die tips nemen wij natuurlijk mee. Wij hebben u ook toegezegd om de zaak goed te monitoren en dat betekend ook dat wij Wedeka gevraagd hebben om maandelijks cijfers op te gaan leveren, dat was in het verleden niet zo. U kreeg altijd de cijfers na het vaarseizoen toegezonden, wij hebben het nu zover dat wij op maandbasis de vaarbewegingen in het kanaal bij, gaan bijhouden en bijhouden. En we zullen u daar ook verslag van doen. U hebt het ook over actief communiceren, dat is natuurlijk in dit jaar in dit eerste jaar van konvooi bedienen ook heel erg belangrijk dat wij signalen ook van vaarders oppakken en ook van aanwonenden en van ondernemers. Dat zullen wij ook zeker doen want ons is er natuurlijk alles aan gelegen om dit tot een succesvol ding te maken zodat heel veel vaarrecreanten Het Stadskanaal maar ook de plaatsen aan het kanaal gaan aandoen en dat mensen hun bestedingen in deze plaats gaan doen. Ik zag dat zelf ook in het weekend, dan liggen mensen stil bij de Hoofdstaat. Daar lagen toch zo’n 10 boten op zaterdag en dan zie je allerlei mensen op het bootje bezig maar ook mensen gewoon in het centrum winkelen. Dus volgens mij zijn wij tevreden met datgene wat we met elkaar hebben besloten. Dat was het voorzitter, dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Mevrouw Kroom, voldoende?
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, hoor. Helemaal,fijn. dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Dan kunnen we daarmee constateren dat conform besloten is ten aanzien van het bezwaarschrift om dat niet ontvankelijk te verklaren.
 • 14 Begroting Scholengroep OPRON 2013
  • 14. Begroting Scholengroep OPRON 2013 (102,7 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan stap ik over naar agendapunt 14, de begroting van de scholengroep OPRON. Wie? Mevrouw Brongers, meneer Gelling, meneer Borgesius, meneer Dijkstra en meneer Boen. Begin ik vandaag met mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:8 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter de begroting 2013 van de scholengroep. Er zijn een aantal ontwikkelingen in geweest, wij hebben ook kennis kunnen nemen van de meerjarenraming tot 2016. Wij hebben een aantal opmerkingen, één van de ontwikkelingen is de, het voornemen tot fusie openbaar onderwijs Slochteren en als CDA fractie willen wij graag weten wanneer de plannen aan de raad worden aangeboden en wat wij daar dan wanneer over te zeggen hebben. De datum 1 februari blijft een lastige want 2013 is al weer bijna halverwege. Daar hebben wij ook eerder meerdere keren over gesproken en daar wordt gesteld dat er op dit moment geen reden is tot acuut ingrijpen. Nou acuut ingrijpen zou voor ons te laat zijn, voorzitter, als er werkelijk reden is om actie te ondernemen op dit moment dan horen wij dat graag. Tot zover.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Boen, PvdA.
  • 1:45 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De eerste opmerking die heeft betrekking op de conclusie die is vermeld in de paragraaf over het meerjarenperspectief dat krijgt de kwalificatie acceptabel. En dat wordt ook denk ik voldoende toegelicht. In die conclusie wordt wel vermeld dat op basis van de nu voorliggende stukken op korte termijn ingrijpen niet aan de orde is of ingrijpen, ik zeg het niet helemaal goed, dat de aanwezigheid van het openbaar onderwijs in onze gemeente in gevaar komt. De toevoeging korte termijn vind ik toch wat zorgelijk. Tweede punt is, dat als je kijkt naar de ontwikkeling van die meerjarenbegroting dat er een extra bezuiniging moet plaats vinden van bijna 13 fte. In het financiële plaatje is dat denk ik op zich een helder verhaal maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen denk ik voor de interne organisatie als er 13 fte uit moet en de jaren erop hoopt men dat dan via natuurlijk verloop te kunnen regelen, nou dat zou mooi zijn. Ik sluit me aan bij de opmerking van mevrouw Brongers van het CDA ten aanzien van het acute ingrijpen daar is geen reden voor, wat ik me wel afvraag is of het is overwogen en dat wat hier nu staat een conclusie is ten aanzien van de beweegredenen die in die overweging hebben gespeeld. Daar wou ik het bij laten voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Dijkstra, CU.
  • 2:22 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik begrijp dat de voorstellen met betrekking tot de scheiding bestuur en toezicht en vooral het overleg daarover heeft gezorgd voor vertraging in de gemeentelijke afwikkeling van deze begroting. Wij vinden het goed, of het is goed dat het bestuur en de algemene directie de opmerkingen en de bevindingen van de inspectie ter hart nemen over de kwaliteit van het bestuurlijk handelen en dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om dit aan te scherpen. Ook wij zijn net zo als het CDA benieuwd naar een onderzoek naar de samenwerking met het openbaar onderwijs en Slochteren. Bij het kopje huisvesting worden uitgangspunten geformuleerd die rekening houden met krimp in onze regio, dit vinden we een goede zaak. Wel moet het laatste uitgangspunt, er staat een toekomstplan, een toekomstplan opstellen voor scholen met structureel minder dan 60 leerlingen worden veranderd tot scholen met structureel minder dan 100 leerlingen. Omdat volgens de plannen van de staatssecretaris de kleine scholentoeslag alleen wordt toegekend met samenwerking van scholen die minder dan 100 leerlingen hebben. Dat kan inderdaad betekenen dat hierbij moet worden samengewerkt met het bijzonder onderwijs. Hier dient wel zorgvuldig mee te worden omgegaan om de keuze vrijheid en de diversiteit ondanks de samenwerking toch te blijven waarborgen, ook in de toekomst. Herkenbaarheid van de verschillende scholen moet wel gewaarborgd blijven. Wij rekenen erop dat nu het kabinet per 1 januari 2015 het buiten onderhoud wil overhevelen naar de gemeente en naar schoolbesturen dit niet ten koste gaat van het buitenonderhoud is de discussie over de verdeling van de onderhoudsmiddelen over de schoolbesturen is dat al afgerond. Wij willen nog een compliment geven voor de te verwachten sluitende begroting 2015 dat ondanks daling van het aantal leerlingen stijging van personeelslasten en energiekosten is er dus toch nog een sluitende begroting en dat is toch wel een compliment waard. Wij kunnen verder instemmen met de begroting van 2013. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Borgesius, VVD.
  • 1:39 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. We kunnen over agendapunt 14 begroting 2013 OPRON denken wij kort zijn. Mevrouw Brongers legde de vinger daar ook al even bij. Wij willen dat misschien nog wat explicieter doen in de zin van, we hebben kunnen lezen dat een extern bureau wordt ingehuurd om de voor en de nadelen van een mogelijke samenwerking c.q. fusie OPRON- OPOS, OPOS staat dan voor Slochteren. En als je dat dan leest dan vragen wij als VVD af wat is nu dan het moment dat wij als raad kunnen zeggen; wij geloven daar wel in of wij geloven daar niet in want het zal toch een publiek geheim zijn wanneer je over het gebied Slochteren spreekt dat je in feite ook over een gebied spreekt waar eerder een aanbod zal zijn van minder leerlingen dan meer. Of men moet al willen vissen uit meerstad of weet ik veel hoe de visie daarvan ook is. Maar daar wordt dus weer een extern bureau voor naar boven gehaald, wij vragen ons dus af waarom, en het moment waarop wij hier nog als raad kunnen reageren of wij in samenwerking tussen OPRON en OPOS, c.q. fusie, of we daar voor zijn de ja of de nee. Tot zover.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:47 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de begroting, er wordt gerept over een acceptabel meerjaren perspectief dat is al eerder genoemd. Er zijn echter een tweetal ontwikkelingen die ons toch wel wat zorgen baren. De eerste; er is sprake van een aanzienlijke daling in leerlingen aantal, dat zet zich enorm door dat vinden we wat ik al zei een zorgelijke ontwikkeling en dan nog het weerstandsvermogen daalt en dat leidt tot een hoog risicoprofiel. Er wordt gezegd dat op korte termijn dit niet tot risico’s zal leiden dat is een korte termijn beschouwing en wij zijn nieuwsgierig naar hoe zich dat verhoudt tot een langere termijn. Dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan is het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Hamster.
  • 1:42 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met het onderwerp waar u over de breedte het meeste over gevraagd heeft en dat is OPOS, onderwijs in Slochteren. Er ligt inderdaad een intentieverklaring van beide besturen om tot fusie over te gaan. Als u de achterliggende stukken heeft kunnen lezen dan kunt u lezen dat het de bedoeling was om per 1 augustus dit jaar te gaan fuseren. Nou op dit moment kunnen wij vaststellen dat dat niet gaat lukken want voordat zij kunnen fuseren zullen zij eerst via de raden moeten om de statuten te wijzigen. Dat is het moment uiterlijk dat u in beeld komt om daar nog een standpunt over in te nemen. Zo snel zij willen fuseren met andere partners zal dat via de raden moeten dus u heeft er absoluut nog een inspraak in. En wanneer dat gebeurd sinds die intentie verklaring is het akelig rustig, wij zijn ook benieuwd wat het externe bureau inderdaad voor gegevens op gaat brengen over de wenselijkheid al dan niet van die fusie. En waarom dat een extern bureau moet zijn laat ik eerst zeggen dat dat een verantwoordelijk is van de besturen om te beslissen hoe ze dat uitzoeken, twee; daarbij zullen ze de overweging gehad hebben dat er meer expertise is om dat vlak bij een extern bureau dan op dat moment aanwezig was in de interne organisatie of dat die een tijd niet beschikbaar was. Dan twee, ja misschien twee zaken waar ik even een formulering moet toelichten ( men hoort een ringtone) ….en volgens mij hebben we de traktatie binnen in september.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kom vast niet weg met het feit dat ik dienst heb. Nee. Ok.
  • 2:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Twee zaken waarop de formulering wat uitleg behoeft, allereerst acuut ingrijpen wanneer moeten we acuut ingrijpen, nou de tekst hierboven dat acuut ingrijpen staat wordt gezegd dat voor het geval de raad het gevoel heeft dat de begroting die niet op 1 februari vastgesteld is dat wel had moeten gebeuren en er aanleidingen zijn om te vermoeden dat er ernstige zaken, ik praat gewoon door hoor, dat er ernstige zaken aan de hand zijn dat heeft de raad die bevoegdheid om wat te doen maar er wordt meteen bij gezegd dat dat volgens ons niet aan de orde is dat er een ingreep nodig zou zijn al dan niet acuut. En de tweede formulering die misschien wat vragen oproept is korte termijn en daar bedoelen wij natuurlijk mee de termijn zoals we die kunnen voorzien de termijn zoals die in de begroting en de meerjarenraming ons voorgespiegeld staat. Wat betreft de huisvesting, een hele concrete vraag van de CU, ja inderdaad onderwijs huisvestingsmiddelen gaan naar alle waarschijnlijkheid anders verdeeld worden, gaan anders belegd worden. Het wetvoorstel is net naar de Kamer, dus wij hebben nog geen reden voorafgaand aan die bespreking in de Kamer om alvast te gaan onderhandelen over hoe wij de scholen over gaan dragen, we wachten eerst even af wat de Kamer in al haar wijsheid daar over gaat besluiten, De Kamers, zo moet ik zelfs zeggen. En het risicoprofiel waar de heer Gelling van Gemeenten Belangen over begint, het staat er precies zoals het goed is, maar misschien dat een beetje uitleg van mijn kant het nog iets kan verduidelijken. Er wordt gesproken dat 5-20% aanvaardbaar is. 5% bij een laag risicoprofiel en 20% bij een hoog risicoprofiel, wij hebben gekozen voor 10%, dus laten we zeggen een gemiddeld risicoprofiel, dat zal voldoende moeten zijn 10% weerstandsvermogen en wij zitten op 20%, dus wij zitten gewoon voor risicoprofiel dat wij gekozen hebben heel gunstig. En nou is de voorzitter weg, de voorzitter wordt waargenomen
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Er is ook nog een vervangende voorzitter.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Gelukkig wel. Voorzitter naar mijn beleving heb ik hiermee de vragen beantwoord.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dacht het ook, ik dank u wel. Ik kijk even in de rondte of, ik zie de vinger van mevrouw Brongers, heer Boen zie ik niet, Dijkstra ook niet. Dan heeft u het woord voor de tweede termijn mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:45 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, nog een aanvullende vraag. Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen dat wij in ieder geval als laatste nog iets kunnen zeggen van de statuten wijziging maar is dat nou het enige moment waarop wij daar iets van kunnen vinden, want dat lijkt me toch wel een redelijk, ja dat zijn de zuivere statuten, ik mag aannemen dat die er dan ook juridisch goed uit komen te zien. Maar ik ben met name, even ook aan de vraag van de heer van de voorzitter te refereren…voor het geval hij daar niet zelf toe in staat is om welke reden dan ook op dit moment, maar het plan van aanpak en de motieven, voor en tegens wat wij daar als raad van kunnen vinden, daar hoor ik nog graag een concreter antwoord op.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb u het strikt formele antwoord gegeven voorzitter wanneer u aan zet bent. Maar zoals wij OPRON kennen hebben zij de goede gewoonte om de raden te informeren over voornemens die zij hebben en als het een wens is van uw kant wil ik ze absoluut verzoeken om hun, hun intentie toe te komen lichten en eventueel uw gevoelens daar over aan te horen. Die gelegenheid zullen zij u absoluut willen geven op het moment dat het ertoe gaat doen
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Die neem ik in ieder geval of nemen wij als CDA graag aan.
  • 0:47 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kijk ik even de rest van de raad, fracties. Ik zie de PvdA, CU. Ik opereer nu even als voorzitter maar er is een overgrote meerderheid denk ik die graag gebruik wil maken van datgene wat u zojuist zei portefeuillehouder dus bij dezen dan toch richting u het verzoek om dat te arrangeren en dat OPRON dat op een nader te bepalen tijdstip hier gaat bespreken. Waarvoor dank. Dan draag ik bij deze graag weer het woord over aan de reguliere voorzitter van deze raad, aan u het woord.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik begrijp dat daarmee conform is besloten. Excuses. Ik laat hem nu toch even aan staan want het was inderdaad de meldkamer, voor een dreiging van een mogelijke gaslekkage. Een deel van onze inwoners uit de Lyceumflat zitten momenteel bij de school tegenover, het lijkt erop dat alles weer terug kan keren, maar ik zet hem dus nu even echt op geluid en hoop dat u mij daarmee niet veroordeeld, als dat plaats vindt, voor een tweede traktatie. Ok, dat staat, goed.
 • 15 Conceptbegroting 2014 SOZOG
 • 16 Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2011
  • 16. Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2011 (42,99 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2011? Ja. Agendapunt 16. Wie? Meneer Maarsingh, mevrouw Sterenborg, mevrouw Kroom. Meneer Maarsingh CDA ga uw gang.
  • 3:25 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter als CDA fractie vinden wij het college voorstel een goed voorstel. Het positieve saldo van die egalisatiereserve de komende jaren, staat heel duidelijk in het stuk, terug te geven aan de burgers via het jaarlijks tarief waarin dus nu een voorstel wordt gedaan voor 2013. Het lijkt ons ook verstandig om jaarlijks een besluit te nemen welk bedrag verantwoord voor de verlaging in aanmerking komt. Maar het besluit is helder conform de eerdere besluitvorming over de kosten en opbrengsten van deze pot voorzitter. Van die 854.000 euro zal in 2013 dus tien euro per huishouding teruggegeven worden en het gaat daarbij ja wel om een groot bedrag 140.000 euro maar het gaat ook over 14.000 huishoudens. En als je die rekensommen maakt voorzitter dan zou je zeggen wij kunnen jaren vooruit door iets terug te geven met iets terug te geven maar zoals gezegd wij vinden een jaarlijks voorstel zijn we mee akkoord. Maar we hebben nog wel een paar vragen. Ja, dat zijn gewoon praktische vragen vanuit het stuk. In 2012 is de afval inzameling opnieuw aanbesteed, de vraag is hoe lang duurt nou zo’n contact en waarom is dat positieve resultaat in 2012 zo laag, 2200 euro, nou dan ben je maar zo niet op 854.000 euro. Dus is daar een reden voor. Er wordt gesproken ook over een stijging van kosten voor de komende jaren, is daar iets over te zeggen? Want er is toch een contract afgesloten, dus dat is, dat zou voorspelbaar kunnen zijn. Maar dat weet u als college natuurlijk precies. En als er minder afval is gaan die kosten dan niet naar beneden? Wij bedoelen eigenlijk te zeggen; via dat gescheiden systeem wat uitermate goed werkt in onze gemeente, ik denk dan even aan het plastic afval, dan kan ik mij voorstellen dat er ook minder kilogrammen in een container zitten en als je minder kilogram aflevert heb je toch ook minder kosten, dat is één. En twee is; veel meer afval dan vroeger wordt tegenwoordig gescheiden het wordt tot waarde gebracht, grondstoffen voor energieproductie zijn veel duurder geworden in de afgelopen jaren, daarmee liggen die grondstoffen die er toch binnengehaald worden op een voordelig, op een beter concurrerende niveau en dat zou best kunnen betekenen dat zeg maar, afval heeft gewoon waarde tegenwoordig, dat de kosten van afvalverwerking ook naar beneden gaan, in hoe kunt u daar iets over zeggen. En ten slotte voorzitter wij vinden dat de terugbetaling, het is toch 10 euro per huishouden, dat je dat goed moet communiceren zodat de burger ook weet wat afgesproken is dat dat ook uitgevoerd wordt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed dat de raad nu de egalisatiereserve inzet en zo wat terug laat groeien naar de burgers zoals destijds ook bedoeld is. De opgebouwde reserve is groot genoeg om nu, om eventuele tegenvallers op de afvalstoffenheffing op te kunnen vangen zonder dat dit direct in rekening moet worden gebracht aan onze inwoners. En het is ook goed om het juist nu te doen omdat er veel burgers zijn ook in onze gemeente waarvoor het nu meer dan welkom is. Daar wou ik het bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:04 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, ook wij kunnen instemmen met het voorstel. Het is een aardig gebaar. Wij willen alleen graag in het kader van het afval wat keurig tot nu toe tot een bepaalde hoogte gescheiden wordt in onze gemeente, daar willen we graag nog een stapje verder in gaan. Wij vragen een deel van de reserve, als dat geld daar tenminste voor aangewend kan worden, te besteden voor verbetering van het inzamelen van kunststof afval. Vierwekelijks wordt in onze gemeente kunststof afval ingezameld. In onze gemeente heeft echter niet iedereen de mogelijkheid om dat afval zolang te bewaren, hierdoor bestaat de kans dat het kunststof afval eerder in de grijze bak of in de ondergrondse container beland. Wij vragen u daarom te onderzoeken of de inzameling van kunststof afval beter en efficiënter kan, nog beter en nog efficiënter kan, zodat ook inwoners die met name in de dorpskernen wonen gemotiveerd afval optimaal kunnen scheiden. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Het woord is aan de portefeuillehouder, wethouder Van der Kolk.
  • 1:05 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik spreek hier als wethouder van financiën die verantwoordelijk is voor de heffingen en ik zal ook een aanzet geven tot een beantwoording tegelijkertijd is dit natuurlijk een resultaat van het afvalstoffen, de wijze waarop wij omgaan met de afvalstoffen in onze gemeente en daarvoor is verantwoordelijk de buurman naast mij en ik begrijp dat u het gebruikt ook dit stuk om het ook te hebben over ons afvalbeleid dus nou we zullen zo adequaat als mogelijk daar ook antwoorden op geven. U kunt allemaal instemmen met dit voorstel begrijp ik, het was ook al langer aangekondigd ook vorig jaar bij de nota reserves en voorzieningen en ook bij de december circulaire toen is er al op ingegaan dat wij een reserve hadden die er toe leidde dat we ook voor dit jaar zouden kunnen bepalen dat er een bedrag gereduceerd zou kunnen worden op de nota zoals mensen die nou gaan ontvangen. Het is zo dat het contract voor een bepaalde duur loopt, in ieder geval tot 2016, en dat wij als uitgangspunt hebben dat heffingen niet te veel moeten schommelen en dat we ook enige voorzichtigheid willen betrachten omdat er in 2016 weer een tijdperk is voor eventuele nieuwe partij onder een nieuw gesternte dus we hebben altijd te maken met uitgaven die in ieder geval naar de toekomst toe altijd een bepaalde mate van onzekerheid kennen. We moeten ook uitgaan van ons contract zoals we die hebben vandaar ook dat we u voorstellen om dit jaar uit te gaan van het bedrag van 140.000 die gereduceerd zou kunnen worden op de reserve zoals die hier beschreven is. Natuurlijk communiceren we dat op een goede wijze op het moment dat mensen hun heffingen krijgen ook de OZB aanslag dan krijgen ze een aparte memo ook die persoonlijk gericht is en het is denk ik ook goed te vermelden dat we hier te maken hebben met een reductie. Dus dat we in die zin ook iets goeds te melden hebben. Nou dat is de beantwoording van mijn kant.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb geloof ik de raad al eens gecorrigeerd dat aan deze kant geantwoord wordt namens het college dat wouden we ook nog even zo doen tot aan maart volgend jaar dus ik denk op een gegeven moment dat ik nu het andere collegelid voor het totale het woord geef, die toevallig in portefeuille het afvalbeleid heeft, wethouder Bessembinders.
  • 2:03 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dus wij zijn nieuwsgierig wat er na maart volgend jaar gebeurd. Komt er waarschijnlijk geen college meer. We hebben alleen nog een voorzitter. Voorzitter dank u wel. De heer Maarsingh die stelt wat vragen die wat aanverwant zijn en dat doet mevrouw Kroom ook, van als het gaat om afvalstoffen inzameling en dat soort dingen meer. Ja, inderdaad over 2012 is een positief saldo van 2200 euro bereikt en dat is afgerond. Maar dat wijzen nu een keer de cijfers uit en zoals u weet liegen cijfers niet. Als u zegt van het is aanbesteed en de kosten lopen de komende jaren op, heel gering, dan houdt dat verband met oplopende kosten als gevolg van een overeengekomen compensatie voor loon- en prijsstijgingen met degene die het afval inzamelt en zo’n soort compensatie die betalen wij ook over de kosten van verbranden van afval waar we een contract hebben met ASCG en via ASCG met Atero, dus dat zijn zaken die de komende jaren wel zullen doortellen. U hebt gelijk als u zegt van; als er minder afval komt betalen wij minder en dan gaat het niet om de inzameling maar wel om de stortkosten want wij rijden wel gewoon elke veertien dagen de route maar als er minder afval komt dan zijn er minder stortkosten maar let wel als er minder afval komt hebben we ook minder opbrengst en dat is ook een feit. Dus dat moet u wel meewegen of u moet hem elke week vooral bij de weg zetten dan is dat voor ons heel voordelig. Voorzitter als het gaat om de vraag van mevrouw Kroom, ja, nee, wij hebben met het oog op de bezuinigingen is dat ook een hint, mevrouw Kroom die heeft het over inzameling van afval van kunststof en een onderzoek te doen ten laste van de reserve, ja ik ben een beetje nieuwsgierig wat voor onderzoek u dan wenst we hebben net de heer Borgesius gehoord die nogal tegen externe onderzoeken is dus ik neem aan dat dit onderzoek op eigen kracht is. Maar wij kunnen ons, wij als college kunnen ons er nog niet direct zoveel bij voorstellen als u zegt van wij willen dat op een andere wijze. Is dan op een andere wijze vaker of wat stelt u zich daar bij voor.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:43 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou, wij hebben niet in eerste instantie gedacht aan frequenter maar op een andere manier misschien dat mensen hun kunststofafval kunnen kwijtraken, dat is een mogelijkheid. En ik verwacht dat het apparaat voldoende creatief is om daar met ideeën te komen om dat kunststofafval op een nog efficiëntere manier in te zamelen en we praten wel eens over dat mensen allemaal een tuin, garage en een schuur hebben. Maar er zijn natuurlijk mensen juist in de dorpskernen die die mogelijkheden niet hebben en bij navraag en een duidelijk onderzoek is, mensen gooien het gewoon in de grijze bak, en dat is zonde en dat willen we graag afgewogen hebben.
  • 0:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik vraag het bewust omdat wij als college die signalen niet hebben. Dus dan denk ik ja hebben we een probleem? Dat is even de vraag. Als we een probleem hebben dan gaan we hem onderzoeken als we geen probleem hebben dan stel ik voor om dat niet te doen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:29 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik denk dat er een, als ik praat over een probleem, dan heb ik altijd een ander idee over een probleem maar als het gaat over dit onderwerp denk ik dat we het milieu en scheiden van het afval boven aan ons lijstje moeten hebben staan en wij hebben wel signalen maar misschien u niet, maar wij wel, dat er mensen niet voldoende, en dan praat ik over appartementen en al dat soort inwoners, niet op een eenvoudige manier hun kunststof afval vier weken lang kunnen inzamelen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:47 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik ben wat bescheiden in het roepen van dat gaan wij onderzoeken. Ik zie ook helemaal geen knikkende hoofden, ik wou zeggen koppen maar dat mag niet, knikkende hoofden in de raad van dat u zegt van dit vinden wij nou echt van belang en wij zamelen een keer per vier weken in. Ik denk, ja de enige optie, maar ik ben niet zo creatief, de enige optie is dan gewoon om de veertien dagen inzamelen dan denk ik ja dat kost alleen maar meer daar heeft niemand belang bij. Dus dan moeten we inderdaad een of ander vacuümzak bedenken waarmee alles kan voorkomen worden en weet ik veel wat. Maar ik vind het best, ik ben ook nieuwsgierig of u ondersteuning krijgt voor uw voorstel voor dit onderzoek of dat we dit kunnen afdoen als dit was het. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ga ik zo even inventariseren. Andere vragen in voldoende mate beantwoord?
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter..
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb eigenlijk niet gehoord van de heer Bessembinders, kijk hij zegt je moet heb iedere week bij de weg zetten, dus dat hoef ik niet te zeggen dat zou het college dan kunnen zeggen natuurlijk
  • 0:00 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat zei ik ook
  • 1:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok. Maar dat is mijn vraag niet en dat is ook, dat hoeft ook allemaal niet. Ik bedoel gewoon dat toch heel veel mensen hem toch één keer per veertien dagen bij de weg zetten en ik zie, want ik kijk daar wel eens naar daar heb ik ook even tijd voor, waar staat de deksel omhoog en waar staat ie niet omhoog. En dan zie ik minder veel deksels omhoog staan en dat betekend dat er minder in zo’n container zit en dan denk ik dat kost dan ook minder. En ik heb nog even in de boeken gelezen voorzitter en de grijze container wordt gemiddeld één keer per 3,7 weken ingeleverd. Met andere woorden er zijn heel veel die bijna vier, nee die gewoon vier, want het is een gemiddelde, die vier weken kunnen doen met een grijze container. Nou u noemt het woord stank, ik ga er niet over maar ik zou mij kunnen voorstellen dat, ja dat, dan kiezen de burgers….dus wat ik bedoel, ik wil de discussie ook niet uitwijden voorzitter want anders wordt er wat achter gezocht misschien, maar ik kan mij voorstellen als er minder in een container zit dat het goedkoper wordt, dat is 1, en ik kan mij ook voorstellen dat afval wat tot waarde wordt gebracht beter in de markt ligt met betrekking tot de kosten van afzet. Maar daar hebt u niks over gezegd. Dus het moet gewoon goedkoper worden bedoel ik.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 1:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. ik kan wel, kijk het punt is ik denk wat de heer Maarsingh aanroert ik, je neemt het misschien waar dat je zegt van één keer in de vier weken in plaats van één keer in de twee weken, dat zal kloppen en mensen zijn kien om één keer in de vier weken want je betaald uiteindelijk per lediging. Dat wil niet zeggen en dat blijkt ook wel uit de cijfers die wij ook presenteerden in de jaarrekening dat navenant het volume van het afval zodanig afneemt dat je dat ook bij wijze van spreken zou kunnen zeggen dat halveert, want vroeger was één keer per twee weken en nu één keer per vier weken. Dat is absoluut niet aan de orde. Dus men spaart men stampt, weet ik veel wat men doet, daar staat de deksel ook niet omhoog, dus het gaat om het volume en wat ik tegen u zei de inzameling is de inzameling dus de inzamelauto die rijd de route geen containers wel containers die rijd één keer per veertien dagen de route en vervolgens rekenen wij af per ton als het gaat om ingezameld afval dus minder tonnen betekend minder kosten maar de inzameling wordt daar niet anders van. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   goed
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   en dan hebben we nog geen ????
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geduldig, geduldig, geduldig.......ik wou zeggen dan staat het punt van mevrouw Kroom nog open in de zin van of er nader onderzoek intern onderzoek zou moeten geschieden naar het wel of niet op een andere wijze inzamelen van de kunststof ten behoeve van degenen die daarvoor geen ruimte in of rondom huis hebben. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:04 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik kan me in navolging van mevrouw Kroom op zich voorstellen dat als je op een appartement woont en je bent heel enthousiast met het gescheiden aanbieden van afval dat een paar van die zakken met plastic afval gedurende een heel aantal weken dat dat niet prettig is, niet aangenaam is en dat daar misschien ook de ruimte voor ontbeerd om dat goed op te bergen en ik kan me voorstellen dat binnen het apparaat enige creativiteit wordt aangewend om daar eens over na te denken of dat nou tot een grootschalig onderzoek moet komen dat vraag ik me dan af maar dat men de creativiteit aanwend om daar eens nader op in te gaan dat kan ik me heel goed voorstellen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, wij zijn geen voorstander van een onderzoek want wij moeten een beetje sober leven en vooral wat we zelf kunnen doen ook zelf doen maar er is natuurlijk helemaal niets op tegen om te kijken naar efficiëntie en mogelijkheden enzovoort en ik heb er inmiddels tien minuten over nagedacht ik dacht mijn borden maak ik even schoon voordat ik ze in de afwasmachine zet, zo zou ik ook even, zo doe ik het ook met de, nou spreek ik even op persoonlijk, op persoonlijke visie, zo doe ik het ook met onze plastic verpakking want we zijn er zeer secuur op alleen ik heb wel ruimt en het gaat om die ruimt en als we nou even goed nadenken en we hebben een beetje schone spullen als burger dan hebben wij, de een heeft een fietsenkelder en de ander een parkeergarage, ik heb ze ook naast de auto staan, dus dat wil best als ze een beetje schoon zijn, maar we kunnen ze allemaal een beetje helpen zeg maar, daar hoef je geen onderzoeken voor te doen, maar een beetje praktisch de mensen bedienen en adviezen geven is prima want niemand heeft er belang bij dat dat spul stinkt en je wilt het ook niet in de hal hebben dat je er steeds overheen moet wippen dus ik wil daar graag in meedenken voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht u neemt ze gewoon mee op de volgende ronde meneer Maarsingh als u toch controleert.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het kost niks.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het kost niks nee dat dacht ik al. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, u vroeg naar de mening van de verschillende fracties dacht ik voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, klopt.
  • 1:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou onderzoek is wat ons betreft absoluut niet aan de orde. Dit is een egalisatiereserve ten behoeve van afvalstoffenheffing en daarmee is denken wij ook alles gezegd waar die voor bestemd moet worden. En dan even richting de portefeuillehouder voor wat betreft de financiën en kom ik hier nog wel even heel kort op terug. U zei ja daar maken we even melding van in de OZB 2013 maar dat zal niet meer gaan want die folder is allang verspreid en dit wordt dus verrekend met de aanslag over het eerste halfjaar en het tweede halfjaar dus wat dat betreft zult u daar toch echt wat anders moeten bedenken want dat kan niet meer dat is al een gepasseerd station, dat even tussendoor en dan ja kijk ik kan me voorstellen dat er voor sommige mensen een probleem is als je iets als een probleem ervaart vind ik ook dat je zelf mag bijdragen aan het oplossen van die problemen en ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat wij ons afvaldepot en voorzieningen treffen waar de mensen dat gratis kunnen inleveren nou en als we daartoe zouden kunnen besluiten dan is voor ons dit thema voldoende behandeld.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog andere fracties?
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik kan er wat van zeggen, hoeft ook niet, alles is eigenlijk al gezegd. Een grootschalig onderzoek hoeft voor ons niet. Maar is er ergens een creatieve oplossing, nou dat zou mooi zijn, maar op dit moment een onderzoek zie ik daar niet zo, zie ik de meerwaarde niet van.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de wethouder en naar mevrouw Kroom. Wethouder nog aanvulling?
  • 0:18 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter ik denk van als ik de heer Maarsingh beluister en de heer Borgesius en we hebben hier allerlei wijze mannen dan denk ik dat wij tegen geringe kosten hier wel in september/oktober even op terugkomen. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende behandelt? Kan ik daarmee concluderen dat de verordening de wijziging van de verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2011 unaniem is geaccordeerd? Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer]
 • 17 Jaarverslag Commissie Rechtsbescherming 2010-2012
 • 18 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016
  • 18. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 20132016 (76 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016. Meneer Plieger, mevrouw Van der Heide en meneer Van der Vlag. Meneer Plieger, CDA.
  • 3:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het doel van deze nota is om aan te geven hoe we de komende vier jaar onze burgers gaan helpen om hun gezondheid te verbeteren staat er in. Dat doen we omdat we ieder een goede gezondheid gunnen en omdat het bijdraagt aan onze eigen gezondheid als gemeente. En wat zien we om dit doel te bereiken zien we eigenlijk een zeer actieve nota, onze complimenten daarvoor. Startpositie op dit moment wordt helder beschreven en u geeft aan dat er al veel gebeurd en gebeurd zal of tenminste en zal gebeuren. Signalen dat een effectiviteit van alle maatregelen nog iets te behalen valt dat wordt opgepakt. Ook in de nota wordt duidelijk aangegeven waar we ons op gaan richten en wat we daar voor inzetten, wij als CDA kunnen ons vinden in de vijf doelen en speerpunten die u aangeeft. De participatieraad is in relatief vroeg stadium betrokken bij de samenstelling van de nieuwe nota, ook een goede zaak in hun advies vraagt de participatieraad o.a. aandacht voor de bereikbaarheid van de voorzieningen, nou aandacht hiervoor en ontwikkeling ervan blijft gewenst dat wordt breed onderschreven ook door de CDA fractie. En wat betreft terugdringen van het aantal organisaties, het CDA onderschrijft dat waar mogelijk en wenselijk het een aantal organisaties terug te dringen en daarbij de inzet van het centrum jeugd, gezin en veiligheid om die een nog nadrukkelijker rol te geven en om hier aan bij te dragen dat vinden we ook een goede zaak. Eén gezin, één plan en waar mogelijk één hulpverlener daar hebben we het eerder over gehad dat is het waard. Daarbij onderschrijven we ook het advies van de participatieraad om te komen tot een verhoging van efficiëntie en effectiviteit en dat onderschrijft ook het college. En dan een enkele opmerking over de 18 speerpunten. Die uitbreiding van de combinatiefunctionaris tot uiteindelijk als het ware de buurtsportcoach, dus naast het bereiken van de jeugd via onderwijs, welzijnsorganisaties en sportverenigingen nu ook inzetten op jong en oud buiten het onderwijs, een goede zaak om te zorgen dat we op die manier mensen aan het sporten en bewegen krijgen om te werken aan hun gezondheid. Dan voortzetten van het initiatief van de VVD en CDA, dat betreft het ontwikkeld beleid op het gebied van alcoholgebruik onder jongeren oftewel de nota “wees cool, blijf bij fris”. Nog steeds een actueel plan en zeker ook nu de minimumleeftijd van alcoholgebruik van 16 naar 18 gaat met ingang van 1 januari aanstaande. Wij stemmen dan ook in met voortzetting van het project en we willen er zelfs wel rekening mee houden dat voortzetting of aanpassing naar 2015 misschien wenselijk is. Dan voorzitter het puntje; leefstijl. De vraag van het CDA om aandacht te hebben voor gehoorschade onder jongeren is ons toegezegd dat die opgenomen zou worden in deze nota, we zien dat dat gebeurd, u geeft aan onderzoek te doen naar preventie en voorlichtingsmaatregelen onze vraag is wanneer verwacht u de raad over deze resultaten hiervan te kunnen informeren. Voorzitter wij als CDA stemmen in met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid een actief neergezette nota voortzetting van het project “wees cool, blijf bij fris” alsook het beschikbaar stellen van een bijdrage voor realisatie van de zes minuten hartveilige zones in onze gemeente.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Mevrouw Van der Heide, CU.
  • 1:50 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel voorzitter. Allereerst onze complimenten over deze nota. Hierin wordt heel uitgebreid gesproken over het complete gezondheidsbeleid met daarin ook heel duidelijk het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Steeds meer vernemen we dat de gezonde levensstijl leidt tot minder ziektes en goede voorlichting van essentieel belang is. We hebben de kanteling van de WMO maar uiteindelijk hebben we ook een kanteling in het gezondheidsbeleid. Veel risico’s ontstaan door overgewicht, drank, drugs en rookverslaving wat zijn weerslag ook kan vinden in psychische aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen op allerlei manieren ontstaan. Belangrijk is dat we als samenleving elkaar stimuleren gezond te leven, dit heeft ook duidelijk te maken met normen en waarden, je gedrag is heel belangrijk. Hoe ga je met je medemens om, respect voor elkaar hebben en de ander liefhebben als jezelf, zo kunnen wij eraan werken dat ook in de zorg steeds minder hulpverlening nodig is. Met deze nota gaan we zeker de goede richting aangeven en daarbij is goede voorlichting op scholen van essentieel belang. Ook zijn we verheugd dat de AED zijn ingang vindt in de wijken en de opbouw van de zes minuten hartveilige zones. De CU vindt het belangrijk dat er geld beschikbaar gesteld wordt voor het project “wees cool, blijf bij fris”. En aan de stichting Groningen hartveilig voor de realisatie van de zes minuten hartveilige zones. Wij stemmen in met deze nota met nog even een opmerking dat er volgens onze informatie in de Noordstee nog steeds geen AED aanwezig is. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Van der Vlag, PvdA.
  • 2:37 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Nou er zijn een aantal zaken met name door het CDA gezegd dus die onderschrijven wij ook volledig, Ik doel daar mee op de punten, de speerpunten genoemd onder de missie en visie in deze nota. Wat wij ook een goede zaak vinden met betrekking tot een volwaardige participatie dat u de inwoners ook actief gaat stimuleren en faciliteren. Maar hun ook aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid, dat de gemeente hierin wel een regierol heeft dat spreekt voor zich maar deze pakt u heel goed op zoals blijkt in deze nota. Voorzitter ook de fractie van de PvdA is verheugd met het feit dat de participatieraad in een vroeg stadium betrokken is geweest bij deze nota en hun positieve gevoelens over deze nota, nou een aantal zaken worden door het college ook overgenomen. Over het, de heer Plieger had het er ook al over, over het terugdringen van het aantal organisaties daar zijn wij op zich ook wel voorstander van om zodoende tot efficiëntere of om zodoende efficiënter te werk te kunnen gaan. Echter moet er wel op gepast worden dat bepaalde inwoners hierdoor niet tussen wal en schip geraken. Dus het is uiteraard een must om als organisaties goed samen te werken en daar waar nodig nog te verbeteren. Voorzitter met betrekking tot de evaluatie en de monitoring kunnen wij ons vinden zoals u dit voor ogen hebt maar wij willen wel graag tijdig op de hoogte worden gehouden bij eventuele veranderende situaties of bij andere omstandigheden. Nogmaals voorzitter de fractie van de PvdA kan zich helemaal vinden in de uitgangspunten en de verdere inhoud van deze nota. Wij gaan ook akkoord met de overige beslispunten en wij wensen u ook veel succes toe met de uitvoering van deze nota en omdat we hier op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zitten wil ik ook weer namens onze fractie de complimenten overbrengen aan alle betrokkenen die aan deze nota hebben meegewerkt en ik wil tevens, dat heeft niet zozeer met dit onderwerp an sich te maken, maar ook nog de felicitaties over brengen aan het Refaja ziekenhuis die als op twee na beste klantvriendelijk/patiëntvriendelijk ziekenhuis in Nederland is ge, ja is genomineerd niet, is geëindigd. Dat was het voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag. Dan geen andere fracties, dan is het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Van der Kolk.
  • 2:35 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook nu vanavond weer complimenten ook voor dit stuk, die zal ik ook overbrengen ook dat laatste deze week heb ik nog contact met het Refaja ziekenhuis en het is inderdaad het vermelden waard dat het Refaja ziekenhuis als derde is geëindigd dat is een hele mooie prestatie en ook een steun in de rug voor de komende jaren omdat we ervanuit gaan dat we het Refaja ziekenhuis gewoon een volwaardig ziekenhuis blijft. Dus dan is dit ook een mooi steuntje in de rug. U heeft ook complimenten voor de nota. Sommige beschrijven het als een hele actieve nota een brede nota en dat is het ook. Ik ben er ook mee verguld, het is een ambitieuze nota en een van de kenmerken is dat het ook vele beleidsterreinen bestrijkt en dat is dus dit is ook zeer collegiaal ook in het college gedragen wordt. We hebben hier allemaal mee te maken want gezondheid treft ook sport, bewegen, veiligheid, het sociale domein, ruimtelijke ordening zelfs dus zo is het ook opgepakt het is een intergraal stuk waarin ook diverse beleidsterreinen geraakt worden. Ik ben blij met de ondersteuning ook voor die actiepunten, het zijn er 18, en dat is aardig wat maar het geeft ons wel handvaten om op voort te borduren. Bij met name de reactie naar de participatieraad die het over monitoring had hebben we ook gezegd dat na twee jaar een evaluatie plaats vind maar dat we ook tussentijds daarbij nodige ook de collegeraad en participatieraad op de hoogte stellen. Ten aanzien van dat punt van de leefstijl wordt er ook in de nota genoemd dat we op dit moment geen extra geld vragen dat doen we wel rond de voortzetting van het alcoholmatigingsbeleid maar het is goed verstaan u heeft aangegeven daar waar acties nodig zijn b.v. op het gebied van voorlichting en preventie ten aanzien van een aantal onderwerpen zoals die hier beschreven worden dan zullen wij ook niet schromen om daar een standpunt over in te nemen als college. En een van de eerste zaken die dan loopt is het, de gehoorschade. Dat is een punt die eerder ook genoemd is, die ook de volksgezondheid betreft en waarin we ook stellen in de nota dat we onderzoeken welke preventie en voorlichtingsmaatregelen op dat gebied wellicht gewenst zijn. Wat we met de nota geprobeerd hebben is uit te gaan van bestaande middelen, rond volksgezondheid gaat er heel wat geld in omloop er zijn ook, er is ook behoorlijk bezuinigd, we hebben ook een hoop wettelijke taken, maar ik vind dat we er in deze tijd ook er alles aan moeten doen om de beschikbare financiële capaciteit en middelen dat we die ook met name ook benutten. Ten aanzien van de AED ligt er nog een concreet punt, ten aanzien van de Noordstee daar zou geen AED zijn dat nemen wij op.
  • 0:1 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Wordt aan gewerkt.
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   mooi
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Er wordt ingegaan door het college op de gehoorschade maar de concrete vraag van onze kant was; wanneer kunnen wij iets verwachten ten aanzien van uw onderzoek naar preventie en voorlichtingsmaatregelen.
  • 0:30 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou, daar kan ik geen eensluidend punt van maken. Op het moment dat dat nodig is wanneer er ook uit gesprekken van diverse ??? komt dat het gewenst is om ook te investeren in bijvoorbeeld preventie en in andere zaken dan zullen wij overwegen als college of we daar al dan niet geld voor beschikbaar moeten stellen. En dat kan in het geval van gehoorschade, daarom noem ik hem ook, in de nota staat dat er in september al andere tekeningen aan de orde zijn is kan het misschien daaruit voortvloeiend al een bedrag beschikbaar moeten worden gesteld.
  • 0:17 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik had het niet direct over een bedrag ik dacht misschien eerder aan dat er onderzoek komt binnen de bedrijfsvoering of hoe noem je dat en dat we vervolgens op de hoogte gesteld worden van welke maatregelen er nodig geacht worden. Niet bij elk onderzoek hoeft al direct een appart budget.
  • 0:10 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nee, maar het is ook niet zo dat alle thema's tegelijkertijd lopen. Daarom heb ik dit voorbeeld ook genoemd van gehoorschade dat loopt nu al. Die verkenning en die gesprekken.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Bij de monitoring zien we het vanzelf terug.
  • 0:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dan in ieder geval. Ja.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn voldoende beantwoord? Behoefte aan tweede termijn? Niet het geval. Mag ik concluderen dat we unaniem instemmen met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016? Het beschikbaar stellen voor “wees cool, blijf bij fris” voor 2014 en 2015 met 12.000 euro en dit te dekken uit de reserve incidentele bestedingen en 3900 beschikbaar te stellen vanuit het product Volksgezondheid voor de zes minuten hartveilige zones. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer]
 • 19 Invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht voor het gemeentelijke informatiebeheer (aanpassing Archiefwet 1995)
  • 19. Invoering Wet Revitalisering Generiek Toezicht gemeenteijke informatiebeheer (80,16 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij agendapunt 19, waarvan we eigenlijk bij de jaarrekening ook al even gesproken hebben, de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. En met name voor de maatregelen en de aanpassing van de verordening voor de archiefwet. Iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan is die daarmee vastgesteld. Voordat ik u een plezierige zomer toe ga wensen heeft meneer Hekking van de SP gevraagd om het woord tot u te mogen richten en ik wil hem graag daartoe in de gelegenheid stellen. Meneer Hekking het woord is aan u.
  • 1:01 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ik ben een beetje teleurgesteld want eindelijk krijgen we een gebakje omdat uw telefoon overging. Alleen die vergadering, de volgende vergadering daar ben ik niet bij. Ik ga afscheid van uw raad nemen. Door privé omstandigheden, met name mijn visuele beperking en veel verder wil ik op de medische zaak niet ingaan maar u heeft het gemerkt bij de algemene beschouwingen vergadering dat het helemaal fout ging en met name in mijn hoofd gaat het dan fout en dat kan zelfs gevaarlijk worden dus mij is geadviseerd om te zorgen dat de druk ophoud en dus ik heb besloten om mijn zetel ter beschikking te stellen op het moment dat na de ontvangst van mijn ontslagbrief bij de voorzitter deze geaccepteerd zal worden, daar ga ik vanuit, en dat de volgende die achter mij stond op de lijst van de SP, in ieder geval tot de volgende raadsverkiezingen, mijn taak zal waarnemen ik maak toch gebruik van de gelegenheid om iedereen toch heel hartelijk te danken. Het waren toch ja, zeer prettige samenwerkende jaren, het was een ervaring op zich. Maar helaas het zij zo, bij de volgende vergadering ben ik er, ben ik niet meer aanwezig en zal meneer Evert Idema waarschijnlijk mijn stoel overnemen. Dus nogmaals mijn dank en u voorzitter dank u wel dat ik het woord even mocht richten.
  • 4:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga ervanuit meneer Hekking dat ik voldoende qua stemgeluid overbrug zo zonder microfoon. U, Jij, ik mag jij zeggen hebt aangegeven ook in september ??????? Heb ik ze, de traktatie dan nog even uit te stellen. Maar niet meer aanwezig te willen zijn. Het is een beslissing die je neemt die wij natuurlijk denk ik allemaal op zich respecteren. Je hebt vanaf 2010 zeg maar de fractievoorzitterschap voor de eenmansfractie van de SP uitgevoerd. Dat heb je een aantal jaren gedaan ten behoeve van de duidelijk de kiezers van de Socialistische Partij. Kwam daarmee in de raad in 2010 en wat dat aangaande heb je denk ik niet een gemakkelijke opdracht op je schouders genomen. Een eenmansfractie is überhaupt niet de meest makkelijke positie om je weg daar in te vinden om afwegingen te maken van waar stort ik me wel op waar stort ik me niet op wat laat ik liggen want zo’n berg informatie en papieren en stukken die er vaak aan ten grondslag liggen maken het werk niet makkelijker en zeker heb jij daar gewoon in al deze ???????????? helemaal niet gemakkelijk gemaakt dus dat het soms lastige tijden voor je geweest zijn in die afgelopen drie jaar dat kunnen wij ons goed voorstellen en daarbij willen we dan toch gewoon een waardering uitspreken dat je je daarvoor hebt ingezet en ????? om je achterban in die zin te bieden waarvoor je ze hebt overgehaald om op de SP te stemmen. Je hebt af en toe onderwerpen in deze raad ook laten liggen in de zin van ik maak een afweging doe ik het wel of doe ik het niet. Wat je nooit, bijna nooit, hebt laten liggen was de rondvraag. Volgens mij is het mij maar één keer als voorzitter gelukt om daaraan voorbij te gaan toen ik ineens aan de andere kant begon en jij zo verast was dat je dacht; oe, maar ik weet niet welke vraag ik zo snel naar voren zal moet brengen. Daarna gepoogd om je in die zin niet voor het blok te zetten iedere keer vanaf de andere kant met de rondvraag bij je te komen, maar je was wel een groot verbruiker. Dat hebben we begrepen en in die zin ook wel heel ??? zelfs vanavond hebben we dat opnieuw begrepen omdat we de snelheidsmeter voor vanavond al hadden beantwoord en je riep ook nog ja maar eigenlijk wil ik gewoon die discussie opnieuw voeren en dat is ook gebeurd. Daarvoor waardering. En ook waardering voor de wijze waarop je met de andere fracties, de andere partijen maar ook met het college respectvol bent omgegaan ???????????????????? Je hebt ons natuurlijk ook wel verast om daar op zo korte termijn mee te komen en ik heb een beetje een dubbel gevoel bij wat ik je nu ga overhandigen want dan denk ik van, hier zit een mooi boek in en dat kan ook denken van ja van wat is dat nou ??????? Maar ik weet dat jij instrumenten hebt waarmee je dat heel goed?????????? Dus dat wil ik je toch graag overhandigen en we laten dat natuurlijk gepaard gaan met een mooi boeket ??? bloemen. Dank je wel??? We zullen je ongetwijfeld nog zien in de gemeente en ik kan je niks anders wensen, ik denk dat ik namens iedereen spreek, het ga je goed. Ok, graag gedaan. Dan kan ik daarna alleen nog zeggen dat met waardoor ik net eventjes wegliep op een gegeven moment dat dat goed verlopen is dat de flat weer vrij is gegeven misschien heeft u dat via twitter ook allemaal al gekregen maar in ieder geval kunnen de bewoners weer goed huiswaarts keren. Ik wil u een hele fijne periode toewensen, ik wou bijna zeggen zomer, maar we weten bijna niet meer wat dat is, maar toch hoop ik dat die zon gewoon nog voldoende gaat schijnen in de maanden juli en augustus. Geniet van de vakanties en ik hoop u allen in september gezond en wel terug te zien. Dank je wel.