Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 september 2013

Naam
Download het audiobestand (74,86 MB)
Download de gesproken tekst (1,11 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,83 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Toelating nieuw raadslid
 • 3 Mededelingen
 • 4 Vaststellen agenda
 • 5 Insprekers
 • 6 De besluitenlijst van 24 juni 2013
 • 7 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 8 Lijst met ingekomen stukken
 • 9 Inlichtingen college
 • 10 Vragenuur
 • 11 Interpellaties
 • 12 Rondvraag
 • 13 Wmo-beleidsplan gemeente Stadskanaal 2..
 • 14 Conceptbegroting 2014 Wedeka
 • 15 Lokale prioriteiten politie inzet 2014
 • 16 Veiligheids-en Gezondheidsregio Gronin..
 • 17 Wijziging van de gemeenschappelijke re..
 • 18 Delegatiebesluit grondexploitatieplan
 • 19 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kop..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Het is ongeveer drie maand geleden dat wij in deze setting bij elkaar gezeten hebben in deze zaal. Dus de tijd vliegt.
 • 2 Toelating nieuw raadslid
  • 02. Toelating nieuw raadslid (178,49 KB)
  • 1:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat wij beginnen vandaag met de installatie van de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Dat wil zeggen nadat u een commissie uit uw raad de geloofsbrieven heeft onderzocht, daarvoor nodig ik drie leden van de raad uit om zich te melden voor de onderzoekscommissie. Niet allemaal tegelijk alstublieft, ik heb er maar drie nodig. Meneer Plieger, meneer Hofstra en meneer Gelling van Gemeente Belangen. [voorzitter klopt met hamer]. [voorzitter klopt met hamer] Dat zijn er drie, als uw voorzitter mag ik van die commissie van drie iemand benoemen tot voorzitter. En vandaag vraag ik de heer Gelling van Gemeente Belangen om voorzitter te zijn van de onderzoekscommissie. Dat betekend dat ik dan nu even de vergadering schors om de onderzoekscommissie haar werk te laten doen. Ik kijk naar de griffier, vijf minuutjes?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten? Ja. Vijf minuten schatten we in, met vijf minuten zien we elkaar terug. Ik schors de vergadering.[ voorzitter klopt met hamer]
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bent u zover, ja, weet u het zeker? Ja? Onderzoekscommissie is binnen getreden, dus ik geef het woord aan de voorzitter, de heer Gelling.
  • 0:17 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Als commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven hebben wij de stukken ontvangen betreffende de benoeming van de heer Idema als lid van deze raad. Wij hebben de stukken akkoord bevonden en doen de raad daarom een voorstel en ik vraag de griffier dit voorstel voor te lezen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Willems.
  • 0:37 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   De commissie, uiteraard van de gemeente Stadskanaal, in wier handen werden gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door de heer Evert Idema op donderdag 15 augustus 2013 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Stadskanaal rapporteert de raad van de gemeente Stadskanaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat benoemde aan alle in de kieswet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal . Was ondertekend door de leden Plieger, Hofstra en Gelling.
  • 1:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Willems. Dan vraag ik de heer Pietersen om de heer Idema naar binnen te geleiden en vraag ik iedereen zowel college, raad als publiek te gaan staan. Meneer Idema, u heeft aangegeven de belofte af te willen leggen. Dus ik lees u de tekst voor en ik verzoek u daarna te verklaren en te beloven. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog minnelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en ik beloof dat ik om iets in dit ambt te kunnen doen of te laten rechtstreeks nog minnelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De verklaring beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan feliciteer ik u.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met het fractievoorzitterschap van de SP en de gemeenteraad van Stadskanaal en wens ik u heel veel succes namens ons allen.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. (applaus)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou zeggen blijf maar even staan want ik ga aan degenen die dat wensen de gelegenheid geven om u te feliciteren.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok. Dan moet ik hier staan blijven?
 • 3 Mededelingen
  • 3:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het gedaan heren, ik heb het gedaan, dus. Ze komen naar je toe Erik hoor, Evert. Dames en heren dan vervolgen we met de raadsvergaderingen. Niet nadat ik de vertegenwoordigers van de pers welkom heb geheten, de mensen op de publieke tribune in zo’n grote getale en ik vraag me nu af in hoeverre dat te maken heeft met de installatie van de heer Idema of dat dit de politieke belangstelling is na het zomerreces en vooruitlopend op de verkiezingen in maart maar dat gaan we aanschouwen de komende maanden. Formeel zijn we weer compleet maar vanavond moeten we mevrouw Woortman van de PvdA missen en de heer Christians ook van de PvdA. Voor de rest zijn we ondertussen compleet. We hebben via een brief aan de voorzitter van uw raad alsook aan de fractievoorzitters van de partijen in de raad mededeling gekregen van het feit dat er een wisseling van de wacht heeft plaats gevonden in het fractievoorzitterschap van de PvdA. De heer Kanter heeft gemeend dat over te moeten dragen vanwege zijn keuze om in, bij de volgende raadsverkiezingen niet opnieuw beschikbaar te zijn als lid van de PvdA voor de nieuwe te vormen fractie na de verkiezingen. Wij danken hem voor zijn inzet als fractievoorzitter hier in de raad en wij weten dat de heer Boen het fractievoorzitterschap vanaf 18 september en vandaag formeel in de raad heeft overgenomen en wij wensen de heer Boen daar alle succes mee tot aan maart en dan maar zien hoe het opnieuw eruit ziet of u het daarna opnieuw vervuld. In ieder geval nog een behoorlijke periode te gaan tot maart met de nodige onderwerpen, succes meneer Boen. En ik heb een kleine mededeling, want ik ben u nog wat verschuldigd wat u straks bij de koffie krijgt. Ik zeg u onmiddellijk weer dat ik hem nu wel stil heb maar wel aan, want ik heb nog steeds dienst. Maar ik vond borrelnootjes wat misplaatst, hoewel ik denk dat u nog wel een noot moet kraken dus u krijgt straks een krakeling bij de koffie. Daarmee heb ik de mededelingen gehad. Ik kijk nog even naar de griffier, nee niks vergeten, mededelingen vanuit de raad verder? Nee.
 • 4 Vaststellen agenda
  • 04. Vaststellen agenda (203,41 KB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. Kan die uw instemming hebben zoals die voorligt? Dat is het geval. Dan gaan we die volgen.
 • 5 Insprekers
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 6 De besluitenlijst van 24 juni 2013
  • 06. De besluitenlijst van 24 juni 2013 (214,25 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de besluitenlijst van 24 juni. Pagina 1, redactioneel. 2 of 3en 4 vooral niet vergeten om de sluiting. Geen op- of aanmerkingen dan zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van; pagina 1, 2, 3 en 4. Ook niet.
 • 7 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 07. Lijst met openstaande toezeggingen (199,17 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar de lijst met openstaande toezeggingen. Waar ik vooraf wethouder Bessembinders het woord wil geven en wethouder Bieze. Wethouder Bessembinders.
  • 0:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. Wat betreft punt 25, dat is een aanhoudende zorg, wij gaan over tot, of wij zijn een procedure van aanschrijving gestart richting de koper en de ontwikkelaar. En wat betreft punt 28, volgende week krijgt u een brief over de zaak van de pleinlijn. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:29 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter er staat een punt rond schuldhulp verlening evaluatie uiterlijk juli/augustus richting de raad. Ik moet u meedelen dat wij druk met de evaluatie bezig zijn dat we helaas juli/augustus niet hebben gehaald maar dat we zeker in de najaarsnota, en zoals u weet komt ie al binnenkort, met de evaluatie kom, ik niet alleen maar het college natuurlijk. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Iemand naar aanleiding van de lijst met toezeggingen. Er staat een voorstel op om punt 37 en 38 af te voeren, zonder een reactie zal dat het geval zijn. Over andere punten, meneer Borgesius VVD.
  • 0:35 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Naar aanleiding ook van de notulen van 24 juni jl. ten aanzien van de winkeltijden, had ik in feite dat op de lijst van toezeggingen verwacht van, ik dacht dat u had beloofd, zo staat het ook in de notulen vermeld, u zou dat met de handelsverenigingen bespreken en vervolgens agenderen, als dat voor u voldoende is en voor de rest van de raad vind ik het ook voldoende maar het had naar mijn idee ook wel op de lijst van toezeggingen gekund met uiterlijk december dit jaar of u zegt het maar.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb geen probleem als ie toegevoegd wordt aan de lijst met toezeggingen, ik heb het ondertussen wel besproken met de handelsvereniging van Musselkanaal. Binnenkort vindt het ook plaats met de handelsvereniging van Stadskanaal, ons reguliere overleg en de afspraak is dat die met name ook met elkaar gaan communiceren voordat wij iets in werking gaan zetten zodat we hun bevindingen kennen. Dus hij mag wat mij betreft op de lijst met toezeggingen of ik dat vanuit de partijen in december al weet dat weet ik niet maar laten we hem er zo opzetten, vind ik prima. Iemand anders nog over de lijst met toezeggingen? Niet het geval.
 • 8 Lijst met ingekomen stukken
  • 08. Lijst met ingekomen stukken (214,68 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Die is van een behoorlijke omvang. Dat heeft alles te maken met die periode van drie maanden die ik net noemde, sinds de vorige raadsvergadering. Dus ik wil ze eigenlijk gewoon puntsgewijs aanstippen en als iemand dan het woord erover wil voeren dan hoor ik dat. 1,2. Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij willen het college bedanken voor het volledige antwoord op de vragen die gesteld zijn over het scheiden van afval en de inname van afval. Wij bedanken het college voor het volledige overzicht, wij kunnen nu zien wat het allemaal betekend maar ook hoe het gaat en wat de vergoedingen zijn en waar die allemaal kosten dekkend zijn. En één van de vragen was ook; krijgen wij nog afval verzamelbakken voor die petflessen, voor het kunststof afval, nou die komen er niet en wij kunnen nu heel goed begrijpen met dit complete antwoord waarom daar niet voor gekozen is. Dank daarvoor.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw dank is aanvaard. Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mevrouw Kroom PvdA.
  • 0:15 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over de woningvoorraad Maarstee daar hebben we antwoord op gekregen en voor nu op dit moment is het voldoende. We komen op een later tijdstip hier nog eens een keer op terug. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. 9. Meneer Pals D'66 en meneer Hofstra PvdA. Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij hebben een vraag voorzitter over vraag 4, waar we het antwoord op hebben gekregen over de termijn wanneer er een oplossing, als er geen oplossing wordt gecreëerd en wanneer dat concreet zal hebben en er wordt gezegd dat een handhavingstraject wordt opgesteld dat de gevolgen wij op dit moment nog niet kunnen inschatten maar wij hebben toch ook uitdrukkelijk gevraagd wat gaat er gebeuren als de termijn van 1 december niet gaat, niet worden gehaald. Want zoals u weet de bio-vergister is een voortdurende overlast voor de buurt en bij ons weten hebben ze ook weer u een brief met handtekeningen aangeboden en we zullen toch graag willen weten wat er gebeurd als 1 december niet wordt gehaald.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:34 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ook de heer Pals dank voor zijn vragen. Wij vielen vooral over het antwoord op vraag 2, de hele geschiedenis met de bio-vergister is natuurlijk aanhoudend punt van zorg helaas en daar staat over de gezondheidsrisico’s en dat heeft ons wel getriggerd, om het zo maar even te zeggen, er staat dat de omwonenden volgens de GGD geen gezondheidsrisico’s lopen maar er is in tweede zin meteen; wel kan de geur directe fysiologische reacties oproepen. En dan denken wij bij ons zelf dat zijn toch gezondheidsrisico’s? of hoe moeten we dat zien. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. Het antwoord wat u gaf, gesteld door de fractie van D’66, bij vraag 9. Daar keken wij een beetje van op voorzitter, want als wij dat antwoord goed lezen is dus de vergunning aan de vergister aldaar verlengd zonder een geuronderzoek te overleggen. Ik ga er van uit dat dat juist is en dat verbaasd ons toch wel in hoge mate. U schrijft dan ook wanneer in de toekomst weer aanvragen zullen gedaan worden zullen we dat verlangen, is dan onze conclusie juist dat dat hier niet is gebeurd?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niemand meer? Wethouder Bessembinders.
  • 1:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel voorzitter. Vraag en antwoord 2, waar de heer Hofstra naar informeert, dat gaat inderdaad over de gezondheidsrisico’s. Ja wat wij hier hebben opgenomen dat is eigenlijk letterlijk het verhaal van de GGD. Wij hebben geen verstand van die gezondheidsrisico’s, de GGD heeft dat onderzocht en die heeft eigenlijk letterlijk gezegd van de tekst zoals die hier staat dat is de tekst die we hebben overgenomen. Tuurlijk er kan, er kan iets optreden wat te maken heeft met gezondheid, alleen de GGD zegt ook het is onbekend of dat nou direct of indirecte gevolgen heeft, maar echte risico’s als het om gezondheid gaat zijn er niet. Dat betekend niet dat je dus geen hoofdpijn of wat van in de stress kunt raken. Bij vraag 4 zegt de heer Pals van ja wat gebeurd er als er op 1 december niet aan de actie is voldaan, ja dat wordt beantwoord bij vraag 4 dan gaan wij handhaven. Zo letterlijk als het hier staat en dan is de vraag van ja waar moeten wij op handhaven ja dan moeten we eerst constateren wat er op 1 december wel of niet gebeurd is. Dus ik vind het vandaar ook dat er staat van op dit moment kunnen wij de gevolgen niet inschatten.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals even geduld ik laat de wethouder even alle vragen beantwoorden dan komt u….???
  • 0:11 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   En als het gaat om vraag 9, de vraag van, die waar de heer Borgesius op in gaat, wat die constateert is juist. Voorzitter, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Gezondheidsrisico’s, nou ja dat hebben we net over gehad. We constateren dat er op zijn minst welzijn wordt geschaad, gevoel voor welzijn wordt geschaad en ja zoals dat hier staat vindt het college dat acceptabel is dit een situatie die tot 1 december voort kan duren. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik, het antwoord van de wethouder bevredigt ons eigenlijk helemaal niet. Kijk als u goed leest op vraag 3 en de beantwoording op vraag 3 dan is er al een termijn de vergunning zal vanaf 1 november in werking treden. Nou er is al een iets langere procedure afgesproken, want 1 december is het geworden omdat dat het college een redelijke termijn acht en dan denk ik van het verbaasd me dan het antwoord van de wethouder een beetje dat als men dan op 1 december dan tot de conclusie komt dat er, dat het nog niet goed is dat men dan, althans dat komt bij mij zo over, corrigeer als ik het verkeerd heb, dat men dan nog alsnog nog eens een keer weer op een rijtje moet gaan zetten wat er nou mis is. Nou dat rijtje heeft u denk ik nu bijna anderhalf jaar heeft u wel voorbij zien komen aan klachten en aan misstanden en aan onderzoeken. Dus ik vind het een merkwaardig antwoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, we horen dus inderdaad dat onze conclusie juist was voorzitter. Maar is het dan ook juist dat er aan deze vergister een vergunning is verleend zonder een milieueffect rapportage?
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wachtte even tot meneer Borgesius de microfoon uit doet dat was inderdaad de vraag en er kwam niks meer achteraan. Wethouder Bessembinders.
  • 2:22 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, het laatste is ook juist, er is geen milieueffect rapportage nodig in het geval van deze bio-vergister. En ik denk wat de heer Pals aangeeft van dat hij zegt van ja tot 1 december heeft men de tijd, kijk wij hebben er geld een proceduretijd en er zijn op dit, er zijn zienswijzen ingediend tegen de milieuvergunning. Ik geef wel aan dat die zienswijzen kunnen leiden tot vertraging van de procedure dat moeten we ons goed beseffen dat kan ook leiden tot een latere datum dan 1 december dat moeten we ook goed in ons achterhoofd houden. Als er procedures op komen. Maar uiteraard is het zo dat wij, wij hebben gesteld dat op 1 december moet de zaak in orde zijn, moet er dus een norm te controleren zijn van 4, maximaal 4, nou dat kunnen wij ook pas doen op 1 december als alles achter de rug is en wij kunnen niet roepen op 1 november moet het klaar zijn. Nee, wij hebben de tijd gegeven tot 1 december. Dus in die zin zullen wij ook op 1 december controleren of de zaak in orde is of er zich nog klachten voordoen en als, of die klachten verband houden met een geur die de norm van maximaal 4 overschrijdt. En ik denk wat de heer Hofstra zegt over welzijn, ik denk, kijk laten we eerlijk zijn dit is een knap beroerd dossier, wij hadden niet voorzien dat deze vergister zoveel overlast in de buurt zou veroorzaken en dat hadden de ondernemers niet voorzien dat hebben wij ook niet voorzien. En vandaar dat wij nu ook alle aandacht er aan besteden om dat te voorkomen aan de andere kant ja moeten wij de ondernemers ook een redelijke termijn gunnen om aan die situatie wat te doen. Er is regelmatig nog overleg met de ondernemers, wij weten ook dat de ondernemers deskundigheid een deskundigen bureau hebben ingeschakeld om te beoordelen wat moeten wij doen om dit te voorkomen. Want zij hebben er geen belang bij om te constateren dat ze op 1 december x geïnvesteerd hebben en op 2 december horen van dat had eigenlijk y moeten zijn. Dus in die zin wordt er wel serieus aan gewerkt wordt er wel serieus zeg maar worden er vorderingen gemaakt als het gaat om de planvorming maar het investeren daarvan hebben wij gezegd dat moet uiterlijk 1 december klaar zijn voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord.
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar voorzitter, dat is geen antwoord op de vraag. De heer Hofstra heeft gevraagd vinden we dit acceptabel. En daar willen we toch wel graag een antwoord op hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Overgang is nog moeilijk, hè meneer Kanter.
  • 0:37 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Misschien moet u dit apparaatje maar wegpakken maar dan verzeker ik u niet of ik niet dat andere apparaatje ga gebruiken. Nee, maar het is wel even serieus. Wonen nabij, gelukkig woon ik ver genoeg weg om er maar een beetje van te ruiken en dat stinkt behoorlijk en ik denk van als je daar echt dichtbij woont dan is die 1 december nog een behoorlijke tijd en als je al hoofdpijn en misselijkheidsklachten er van hebt dan snap ik de rol van de investeerders en geld en gewin maar op het moment dat je daar woont met hoofdpijn of wat dan ook, kan ik u zeggen dan telt geld even niet meer.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ik geef laatste kans, meneer Pals.
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, laten we het zo stellen dat over het hele project wij natuurlijk als D’66, op zich is het heel jammer dat het zo is afgelopen, of dat het zo zich heeft ontwikkeld dat, dan sluit ik me ook een beetje aan bij de woorden van meneer Kanter, maar waar we natuurlijk wel nieuwsgierig naar zijn als het 1 december dan nog niet aan de orde is kunt u dan in een redelijkheid zeggen van wat u dan denkt aan handhavende maatregelen. Zet u dat ding dan stil op 2 december of, wat is dan de stok achter de deur waar je dan ook kunt zeggen want ik vind op zich vinden we best dat, het is een heel lang proces geweest een proces van heel lang van de klachten dus het is ook niet van eergisteren uit de doos gekomen, de hele buurt heeft u voldoende gewaarschuwd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dan vragen we toch wel af van hoe denkt u dan na 1 december te handelen, zet u dan de bio-vergister stil? Of zegt u van we gaan weer een termijntje van een half jaar in.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Borgesius.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, er zijn, ook de tweede vraag is bevestigend beantwoord voorzitter, maar de vraag die dan natuurlijk daarop aansluit is; hebben wij hier dan vanuit dit huis een omissie heeft hier plaats gevonden want wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat een vergister met een dergelijke capaciteit qua gasopwekking voor hetzij elektrisch of brandstof wat voor doeleinden dan ook, dat die verlengd kan worden zonder een milieueffect rapportage.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, als de heer Kanter zegt van, vind het, of de PvdA vindt het college dit acceptabel dan zeg ik nee, dat hebben wij ook besloten dat wij dit niet acceptabel vinden en dat er wat moet gebeuren om dit terug te dringen tot de normen die daar voor gelden. Als het gaat om de milieueffect rapportage, ja ik herhaal wat ik net gezegd heb, die is hier niet voor nodig, voor een bio-vergister. Dat is gewoon zo, en als de heer Pals zegt; wat ga je op 2 december doen, dan zeg ik; dat weet ik niet, op dit moment. En dat ga ik op dit moment ook niet speculeren, want dan krijgen we een situatie; als dan. En dat doe ik niet. Wij hebben gezegd het moet op 1 december klaar zijn, is het niet klaar dan gaan wij een handhavingstraject inzetten en wat die handhaving inhoud dat kan ik u vandaag niet vertellen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is het punt daarmee voldoende besproken. Meneer Pals, tenzij u in herhalingen wilt vallen om op 2 december of volgende dagen.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   laten we dan afspreken dat we het begin december in de gaten houden, want het antwoord van de wethouder bevredigd me absoluut niet
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, maar ik heb ook het idee meneer Pals dat
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het lijkt alsof de wethouder ons een verrassing nog tevoorschijn wil toveren wat er na 2 december gebeurd
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u wilt alleen een antwoord zonder dat wij weten wat de stand van zaken op 1 december exact is, dus dat is wat de wethouder aangeeft, daar gaan we niet over speculeren en ik kan me voorstellen dat u op 2 december vraagt van wat de stand van zaken is. Ik ga over naar punt 10, 11. Dank u wel mevrouw Rodenberg, ik had het niet gezien, meneer Plieger.
  • 1:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nummer 10 voorzitter. Over de voortgangsrapportage gewoon doen, wij hebben het, ja een paar opmerkingen, als het gaat om de bevindingen dan wordt daar aangegeven het veranderproces dat brengt nogal wat, dat brengt een aantal onduidelijkheden met zich mee. Als het gaat om kaders, bevoegdheden, communicatie en als het gaat om de positie van de professionals. Daarnaast geeft u ook aan dat er praktijkvoorbeelden zijn waaruit blijkt dat er het een en ander bereikt wordt. De tweede fase van het project gaat u zich op een aantal zaken richten, prima dat u zich gaat richten op de kracht van de individu en wijk, zichtbaarheid van de resultaten communicatie en uitgaan van de kracht van kennis en medewerkers. Maar wat wij ook wel even willen meegeven is ook dat het CDA de vraag van het college, zoals in de stukken staat of in het bijgaande stuk staat, om in de volgende fase van de pilot zowel kwalitatieve als kwantitatieve indicatoren te formuleren, dat vinden we een goede zaak. Dat is een van de dingen die we graag willen meegeven, gewoon doen is ook gewoon een beetje meetbaar dus. Dat was het voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Wethouder, behoefte?
  • 0:23 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat is wat ons betreft ook een bevestiging van wat wij zelf ook constateren. Trouwens er gaat nog een gelegenheid ontstaan om wat verder door te praten over deze ontwikkelingen het is ook een toezegging die op de toezeggingen lijst staat dat er nog een aparte raadsbijeenkomst wordt belegd over gewoon doen en ook over de decentralisaties die daar mee samen hangen dus op een ander moment komen we er graag op terug.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 11, 12. Meneer Pals D'66.
  • 1:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, we hebben de brief gelezen en we vragen ons even af wat het college met de brief doet. Het is een verzamelbrief over ettelijke problematiek en problemen. Wat ons eigenlijk het meest interesseert is punt 3 van de brief en dat is dat hele probleem van werken met behoud van uitkering en tegenprestatie. Want er is, ik heb inmiddels begrepen van vakbonden en van andere raden dat er een zwartboek onderweg is. En waar wij alle ins en outs puts van vernemen maar wij vragen ons af hoe staat dat binnen in deze gemeente. Want werken met behoud van uitkering en inkomen u weet het is een maatschappelijk onrustig fenomeen. Het brengt veel teweeg waar mensen precies niet weten wat de plichten en rechten zijn en er wordt veel over in positief en in negatieve zin wordt daar over gesproken. Dus even voor ons, onze vraag is wat doet u met name met punt 3.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Iemand anders over het punt? Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik heb begrepen dat wij binnenkort het zullen hebben over de werkgelegenheid en het leek mij goed om deze brief daar bij te betrekken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder van der Kolk.
  • 0:08 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ja u bent een aantal maanden geleden geïnformeerd over de werkwijze van het TDC, ook over de mogelijkheid die de WWB bied ten aanzien van het werken met behoud van uitkering. Ook de staatssecretaris stelt dat het aan spelregels gebonden is, dat mensen ook eventueel bezwaar kunnen aantekenen op het moment dat zij vinden dat de regels overtreden worden. Maar wij en Stadskanaal willen bij uitstek ook ons inderdaad binnen die wettelijke kaders bewegen en als het gaat om een zwartboek of persoonlijke gevallen dan staan wij ook altijd open om die te toetsen. Overigens horen wij ook veel goede dingen over deze maatregelen omdat het mensen gewoon ook in beweging houdt en ze een zinvol bestaan geeft en dat is iets wat we ook met zijn allen willen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp het van de wethouder dat antwoord, uiteraard het heeft ook zijn goede dingen maar dat heeft ook heel veel negatieve dingen. Als u de geluiden hoort in de samenleving over het negatieve effect van werken met behoud van uitkering en tegenprestatie dat voert ook te ver om dat nu uitvoerig te bespreken dus dat verlangen we ook absoluut niet van u maar ik haak wel een beetje aan bij wat mevrouw Sterenborg zegt als wij het straks hebben over werkgelegenheid en dat soort dingen dan zou onze fractie toch erg op prijs stellen als met name ook punt 3 eens weer aan de orde komt en wellicht een evaluatie hoe het gegaan is de afgelopen periode en wat te doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Van der Kolk.
  • 0:36 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat lijkt mij een goede zaak. Ook het TDC daar maken we ook stappen in, die is volop in ontwikkeling dat is ook iets waar we op willen voortborduren, de participatiewet die sluit ook bij een ontwikkeling aan die wij al op dit moment gestalte geven in de gemeente Stadskanaal en het is ook, u heeft een punt met werken met behoud van uitkering staat ook op de politieke agenda ook in Den Haag en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de conjunctuur van dit moment dat is anders dan een paar jaar geleden. Het is moeilijker om mensen een perspectief te bieden en dat heeft alles te maken met de arbeidsmarkt die behoorlijk ingedipt is sinds dat wij in 2008 in een recessie belandt zijn.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan goed meegenomen worden bij de bijeenkomst op 14 oktober denk ik in algemene zin over de participatiewet. Voldoende? Gaan we naar punt 13. Wordt u gevraagd een standpunt in te nemen. Moet ik concluderen zoals gebruikelijk dat we hem voor kennisgeving aannemen of is er iemand die daar anders over denkt. Meneer Idema, ik had het gevoel al.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nou ja wij onderschrijven deze motie van de gemeente Winsum. Wij zijn het er mee eens.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat u toch een beetje alleen staat
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, het is niet anders. Maar wij staan voor, voor dat de burgers aan het woord komen.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Begrijp ik, maar dat, dan concludeer ik dat de meerderheid van de raad de motie voor kennisgeving aan wil nemen. Met de opmerking dat de fractie van de SP daartegen stemt. Punt 14, 15, 16, 17, 18, meneer Plieger CDA.
  • 0:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Dorpsbelangen Musselkanaal stelt in haar brief dat zij en de inwoners van Musselkanaal ondanks herhaald verzoek niet betrokken zouden zijn bij de realisatie van het MFA in Musselkanaal. Wij hebben dacht ik voor het weekend weer een brief in deze, van deze zelfde strekking ontvangen. Ja, wat speelt hier nu eigenlijk en hoe kijkt u tegen deze uitspraak aan, zelfs herhaald dus voor het weekend.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Pals D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou voorzitter, ik wil alleen meneer Plieger even aanvullen. Ik, iedereen heeft nog denk ik de heftige debatten in zijn herinnering over het hele reilen en zeilen over het centrumplan Musselkanaal waarin denk ik heel erg beloofd is dat er een nauw contact met het centrumwinkeliers zou worden onderhouden en dan denk ik dan stelt ons deze brief in ieder geval niet gerust.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessem....sorry, meneer Idema.SP.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij zijn van, wij hebben dezelfde mening, wij hebben ook bij het debat geweest in Musselkanaal en hoe dat gelopen is, en wij zijn absoluut niet tevreden over dat mensen daar niet bij betrokken zijn geweest.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 1:17 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Wij verdelen de taken als u dat goed vindt. Kijk als het gaat om het centrumplan Musselkanaal dan hebben wij drie trajecten lopen. We hebben een traject lopen over de openbare ruimte, daar is ook met name stichting Dorpsbelangen bij betrokken maar ook andere gebruikers. Wij hebben een traject lopen als het gaat om de middenstand, zeg maar om het winkelbestand, daarvan hebben wij afgesproken dat de Handelsvereniging de trekker is, openbare ruimte is gemeente de trekker en als het gaat om de Heggerank en alles wat daar mee gepaard gaat daarvan is de Meander de trekker. Waar de brieven van Dorpsbelangen zich op dit moment op toespitsen dat is het verhaal van de Meander en daar is mijn collega Van der Kolk direct bij betrokken als het gaat om bibliotheek en Welstad en samen met wethouder Bieze, dus daar zit ik niet direct op. Maar Handelsvereniging is dus aan zet als het gaat om de detailhandel, openbare ruimte zijn wij aan zet als gemeente en als het gaat om de Meander, het MFA, is de trekker de Meander. Maar voorzitter als u het goed vindt gaat mijn collega verder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 0:58 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, het MFA Musselkanaal is het dus zo dat wij aan Meander gevraagd hebben om plaatselijke belangen Musselkanaal en de cliënten te betrekken bij de verdere vormgeving en invulling van de MFA Musselkanaal. Daarover heeft u een brief ontvangen, voor de zomer meen ik van Dorpsbelangen Musselkanaal, op grond van die brief heeft zorggroep Meander nog hen nog weer expliciet uitgenodigd voor en het vervolgoverleg. In de brief geeft zorggroep Meander ook aan welke acties zij hebben ondernomen tot dusver en aanstaande woensdag is dat vervolgoverleg met Dorpsbelangen weer het geval. Overigens spreekt Dorpsbelangen over het feit dat een en ander allemaal al klaar is dat is niet zo, want de inrichting is nog een punt van discussie alhoewel het op dit moment wel een eindfase in gaat. Wat we dus weer gaan doen is nog weer een keer vragen, morgen hebben we het bestuurlijk overleg de heer Bieze en ik, van hoe het staat met het overleg met de plaatselijke belangen Musselkanaal en hoe zorggroep Meander daar verder invulling aan denkt te geven.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volle breedte en vertegenwoordiging vanuit het college, nadere toelichting gewenst of voldoende beantwoord. Voldoende beantwoord. Dan ga ik naar punt 19, mevrouw Rodenberg VVD.
  • 0:43 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben de brief gelezen van de familie Sloot en wij vroegen ons af of er al meer geluiden waren, of er meer dit soort geluiden waren of misschien wel positieve geluiden want op de lijst van openbare toezeggingen staat dat er vanaf februari tot en met volgens mij even uit mijn hoofd de einddatum mei is dat er dan een evaluatie zou komen en wij vroegen ons af of dat misschien ook ja iets eerder zou kunnen vanwege het feit als er nog iets aangepast zou worden dat dat dan ook tijdelijk in de vaarboekjes gemeld zou kunnen worden. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 1:50 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Net zo als andere jaren, dat heb ik al eerder gezegd zijn er positieve geluiden en minder positieve geluiden. Met dat verschil dat het aantal geluiden natuurlijk wel is toegenomen, ik heb nog even gecheckt, we zitten inmiddels zo rond de 3400 boten die door het Stadskanaal zijn gevaren dit seizoen, in vergelijking met andere jaren waarin we zo tussen de 1350 en 1500 bewegingen hadden, is dat natuurlijk een groot verschil. Wij zijn nu al aan het evalueren, daar zijn we druk mee bezig, zowel ambtelijk als bestuurlijk, ik heb ook de raad toegezegd dat ik na het zomerreces zou gaan praten met mijn collega wethouders Lok, van Vlagtwedde en Smaal van Veendam, dat staat aanstaande donderdag op de rol. Nou u kunt zich voorstellen door al die geluiden en door die grote bewegingen die er geweest zijn door het Kanaal dat dat wel wat klachten oplevert en dat heeft dan met name ook te maken met faciliteiten, hebben we voldoende steigerruimte, hebben we voldoende sanitaire voorzieningen, hoe zit het met het Wedeka personeel, kan dat het allemaal wel aan dus wij hebben heel veel geluiden ontvangen die ook allemaal op papier staan en die we op zullen pakken en nou dat zal zeker ruim voor het volgende seizoen zal dat, zal dat rond moeten zijn. Dus wat mij betreft ontvangt u zo snel mogelijk, ik kan u nu nog niet een datum of een maand noemen, maar wel ruim voor de opening van het nieuwe seizoen zult u van ons horen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Februari 2014 haalbaar?
  • 0:48 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dat is prima. Wat ik vooral wil benadrukken is dat dat heel veel mensen positief zijn over datgene wat er op het Stadskanaal gebeurd en ook wat hier in het centrum aan faciliteiten ligt. Ik heb zelf ook bij een aantal sluizen gestaan en gesproken met mensen. Nou ik hoor wel commentaar, kijk dat konvooi varen is natuurlijk niet een volledige bediening, konvooivaart is konvooivaart en dat is aan regels gebonden dat is aan tijden gebonden en daar hoor je wel opmerkingen over, maar goed daar hebben wij een besluit over genomen. Ook dat zullen we natuurlijk, die konvooivaart, zullen we meenemen in de evaluatie. Dus in februari voorzitter uiterlijk komen wij daarmee naar u toe. Dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Ga ik naar 20, 21, meneer Deuring CDA.
  • 0:50 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   In de begeleidende brief van de herijking participatienota Oost-Groningen, staat aangegeven dat het stuk ook in de raad wordt behandeld of in de commissievergadering, ik neem aan dat het in de commissievergadering van 14 oktober is. Ja? Dan nog even een opmerking van onze kant, van de CDA kant, van alvast in ieder geval een, om in ieder geval mee te geven naar de, naar het college toe, dat wij het gewoon erg belangrijk vinden dat met name ook het bedrijfsleven en de werkgevers hier in betrokken worden en zijn. Het is namelijk natuurlijk heel erg belangrijk dat de werkgevers dat die zeker in de participatie dat die daar gewoon goed bij betrokken worden. Dat was het.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk.
  • 0:36 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, misschien voorzitter nog even goed om te zeggen waar men inderdaad op dit moment mee bezig is, het hele stuk heeft u eigenlijk ontvangen in het stuk staat de kennis van dat moment, over de participatiewet en allerlei ontwikkelingen. Het gaat veel over cijfers, dat is eigenlijk een basis om tot een participatieplan voor Oost-Groningen te komen. Aanstaande maandag vergader ik daar weer over en in het traject is inderdaad aangegeven dat we medio oktober ook met gemeenteraden van gedachte wisselen over van hoe verder. Het is een plan met een forse impact met een behoorlijke impact voor onze omgeving voor onze mensen en in het traject is inderdaad, zijn er ook momenten om, dat wij met werkgevers om tafel gaan.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   22, 23, 24, meneer Plieger CDA.
  • 0:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, wij lezen hier het woord schaliegas en er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen want ook Stadskanaal schijnt schaliegas in de bodem te hebben. Om nu direct te roepen van
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   wij nemen een standpunt in, gaat ons eigenlijk te ver
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter, meneer Plieger spreekt over standpunt maar....
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent te snel meneer Borgesius
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   excuus
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was me opgevallen en ik denk ik corrigeer het nadat het de vraag is. er wordt u voorgesteld om er gewoon kennis van te gaan nemen, niet meer en niet minder.
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee, klopt en in de brief van, van de hoe heet dat, van de Stichting staat geloof ik de vraag en standpunt, dus mijn excuus daarvoor. Maar goed om nu direct zeg maar daarvan iets te vinden gaat ons eigenlijk een beetje te ver en we wouden eigenlijk vragen kunt u ons in de raad, ja de komende tijd van enige informatie voorzien als het gaat om schaliegas en Stadskanaal.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. We wouden het punt toch ook nog even aanstippen. We kunnen een heel stuk meegaan met wat de heer Plieger zegt maar let er wel op welke processen hier spelen welke natuurkundig en scheikundige processen en chemicaliën onder hoge druk die in de grond worden gespoten. En wracking dat wil natuurlijk gewoon zeggen dat het gesteente wordt gekraakt zodat het gas vrijkomt en dat het dan kan worden opgepompt en welk gevolg heeft het dan bijvoorbeeld voor ons grondwater of voor onze landbouw en we zijn hier natuurlijk niet zo dun bevolkt als in de VS of in Canada dus het heeft wel onze zorg. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders.
  • 0:42 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter het staat hier ook als voor kennisgeving, ik denk de zorgen die geuit worden die leven er uiteraard ook bij ons aan de andere kant hebben we wel als college het idee van het leek allemaal heel snel te gaan maar minister Kamp heeft daar toch ook de rem opgezet voorlopig en gezegd van er moet eerst nog eens nader onderzoek komen voordat ik überhaupt verder ga en voordat ik überhaupt tot proefboringen besluit, dus in die zin denk ik dat het verstandig is om nu dit voor kennisgeving aan te nemen maar wij zullen het uiteraard volgen en wij zullen kijken wat de volgende maatregelen zijn en dan eventueel ook bij u terugkomen met een mening van het college op dit punt. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? gaan we naar 25, meneer Kanter PvdA.
  • 0:52 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Gelet op de brieven over café Cincin is dit ook een dossier wat denk ik de buurtbewoners menig kopzorgen heeft bezorgd. Wat ons eigenlijk in deze opvalt is de mail die richting mevrouw Van der Brink is gestuurd waar wij uit op maken dat dwangsommen die zijn opgelegd zijn opgeschort en waar nieuwe dwangsommen weer zijn opgelegd die betaald zouden moeten worden. Ja, wij zijn dan eigenlijk wel nieuwsgierig wat zijn dan de redenen om een dwangsom die opgelegd is op te schorten en niet meteen in te vorderen of maatregelen op te nemen want op het moment dat je zo iets doet dan is er toch een situatie aan de hand die dat vraagt. Nou ja dat is eigenlijk de vraag, naar aanleiding van
  • 2:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand anders? Het is niet alleen een hoofdpijn dossier voor de bewoners maar misschien ook wel voor ons geweest in die zin en waren wij bij het stadium aangeland dat we zeg maar zowel van de kant van politie als bewoners als vanuit onze eigen organisatie aan het verzamelen waren om na mijn vakantie een beslissing te nemen die heel duidelijk richting sluiten ging. De economische ontwikkelingen waren sneller als de onze, vandaar dat er zeg maar een overgang is naar een andere eigenaar op dit moment. We hebben niet ingevorderd omdat we op dat moment gezegd hebben van we hadden een afspraak van inlevering van nieuwe tekeningen en plannen voor het zeg maar, hoe moet ik dat noemen, voorkomen van extra overlast door een tussengang te creëren die dat zou moeten voorkomen. Aan die plannen is in eerste instantie ook gevolg gegeven en we hebben gezegd van nou waar het ons vooral om gaat is het doel wat we willen bereiken namelijk het voorkomen van geluidsoverlast vanuit Cincin en handhaving van de horeca2 bestemming die daar op zit met sluitingsuren van maximaal 2 uur s ’nachts dat doel waar het om ging was wat we wouden bereiken dat is een groter doel dan het opleggen van zeg maar dwangsommen. Wij hebben dwangsommen na die tijd alsnog voor de zomervakantie alsnog zeg maar opgestuurd naar de ondernemer, waarvan een kale kip en de rest kent u is er niet binnen te halen. Dus eigenlijk heeft de tijd ons ingehaald met de aanpak van dit gegeven en tot wat het nu lijkt op een gegeven moment is dat het terugkomt in een bestemming zoals het oorspronkelijk was bedoeld en dat is geen feestcafé tot diep in de nacht maar meer een avond, en tot 2 uur, meer lounge-café als ik het zo mag noemen en dat gaan we heel direct volgen omdat we aangegeven hebben aan de nieuwe eigenaar dat we absoluut niet nog een keer zo’n proces willen lopen omdat we dan onmiddellijk tot actie overgaan bij geluidsoverlast.
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Die laatste toevoeging die stemt ons tevreden.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan naar punt 26 gaan? Meneer Boen PvdA.
  • 3:00 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Raadslid Kanter heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college met betrekking tot het verhaal van de aanvullende verzekering in het kader van de bijzondere bijstand. De antwoorden die wij op die vraag hebben gekregen die hebben ons niet helemaal gerust gesteld om het voorzichtig te zeggen. Als ik kijk naar het antwoord op vraag 1, dan wordt er gerefereerd aan het besluit sociale wetten, Stadskanaal 2013, nou ik denk dat het moet gaan om het besluit sociale zekerheidswet in Stadskanaal 2013. Dat lijkt misschien een klein verschil maar het is wel belangrijk om even met elkaar vast te stellen dat de raad daar geen besluit over heeft genomen maar dat dat een college besluit is geweest. En dan wordt er in die beantwoording van die eerste vraag aangegeven dat de wenselijkheid voor het deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering, in de oude situatie, door het niet stellen van de eis voor een aanvullende verzekering werd ondergraven. Nou dat vinden wij enigszins vergezocht, het lijkt ons juist zo te moeten zijn dat in dat soort situaties de bijzondere bijstand juist zijn nut kan laten zien. Dus deze gedachtegang daar kunnen wij ons moeilijk in vinden en bij vraag twee wordt er aangegeven dat mensen eventueel dan maar een keus hadden moeten maken om alsnog die aanvullende verzekering af te sluiten. Nou het lijkt mij dat wanneer je in de situatie zit waarin je een beroep doet op de bijzondere bijstand dat je dan niet in een situatie zit waarin je ruimschoots allerlei keuze mogelijkheden hebt. En voor zover ik begrepen heb is de basis zorgverzekering datgene wat wij van een ieder verwachten dat die dat heeft geregeld en het aanvullende verhaal dat is dan ook echt vers twee. En de laatste vraag die is beantwoord met ja, maar ja dat antwoord dat kunnen wij moeilijk rijmen met de argumentatie die daarvoor wordt gegeven want het betekend wel dat als ouders tot bepaalde dingen niet in staat zijn dat dan de kinderen daar dan ook op dat moment de dupe van worden. Dus wat ons betreft zou het een goeie zaak zijn in ieder geval wanneer die aanvullende eis van een aanvullende zorgverzekering dat die zou vervallen en dat de bijzondere bijstand dan ook inderdaad kan optreden als een bijzondere bijstand en dat wil ik dan ook nog even in verband brengen met datgene wat er bij ingekomen stuk 15 aan raad en college is meegedeeld. Dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze. Een schorsing voor beantwoording? Akkoord, heeft u aan vijf minuten? Tien minuten, ik schors de vergadering tot tien voor negen. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:7 schorsing
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het woord is aan wethouder Bieze.
  • 3:21 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik heb het verhaal van de heer Boen gehoord. U kent de antwoorden van het college waarin wij aangeven dat wij geen voorstander zijn om de eis van het aanvullend verzekeren om die te laten vervallen. Wij hebben, en dat weet u ook, wij hebben een goed beleid om de minima in deze gemeente te helpen en bij dat goede beleid hoort ook een collectieve ziektekostenverzekering, die wij aanbieden in combinatie met zorgverzekeraar Menzis waarbij de mensen op hun basis verzekering 4% korting krijgen en op hun aanvullende verzekeringen 9% korting, waarin kinderen t/m 10 jaar gratis zijn meeverzekerd. Dat is volgens ons een hele goede regeling, als mensen daar geen gebruik van willen maken dan is dat natuurlijk een keuze van mensen zelf. U zegt van dat u niet geloofd dat de regeling door het vervallen van deze eis, dat die regeling ondergraven, niet ondergraven zou worden. Wij hebben voor dat we deze maatregel hebben genomen hebben wij geconstateerd dat dat wel het geval is, want mensen weten dat ze toekunnen met alleen een basisverzekering in die situatie, mensen weten dan ook dat ze vervolgens bij de bijzondere bijstand aan kunnen kloppen en dat ze het geld krijgen. Voorzitter ik vind dit ook niet fair ten opzichte van de mensen die die collectieve verzekering wel hebben en die ook in een moeilijk parket zitten financieel en er zijn natuurlijk behoorlijk wat uitkeringsgerechtigden met hun gezin die gebruik maken van die collectieviteitsverzekering. Dus het college blijft van mening dat die eis moet blijven staan, wij bieden een goed pakket aan, u hebt ook kunnen lezen dat in onze instanties en daar reken ik ook even het GKB onder dat die niet naar die aanvullende verzekering kijkt en dus niet wegstreept uit het vrij te besteden bedrag. U hebt ook kunnen lezen dat er bewindvoerders zijn die dat wel doen, mijn vraag zou dan zijn; zou het niet verstandig zijn ook gezien in het licht van wat in de brief van de staatssecretaris staat om op een hele goede manier met onze armoede en onze armoede bestrijding om te gaan. En er wordt ook een heel stuk over schuldhulpverlening en bewind voering gesproken dat deze bewind voerders ook gaan nadenken om niet die aanvullende verzekering maar weg te strepen omdat dan het vrij te besteden bedrag hoger zou worden maar dat toch vooral ook te laten staan. Dus voorzitter het college blijft bij haar standpunt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze, meneer Boen PvdA.
  • 1:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De reactie van de portefeuillehouder als het gaat om, laten we maar zeggen, de kwaliteit van het armoede beleid in deze gemeente, dan denk ik dat we dat niet slecht voor elkaar hebben. Daar heeft u absoluut gelijk in. Waar we nog wel mee blijven zitten dat is gewoon met een aantal consequenties van het besluit zoals het er nu ligt en die consequenties die zijn wat ons betreft nog steeds ongewenst en dat betekend in bepaalde situaties dat zonder die aanvullende verzekering er geen recht is op bijstand en dat gaat niet om gigantische bedragen. Kijken we naar het verhaal van het Melis Bloemsma fonds, dan gaat het over mensen die een bril nodig hebben, nou dan hebben we €30, - als vergoeding die daar voor staat. En ik denk dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat dat soort ondersteuning er niet meer is.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:39 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. Zoals meneer Boen het nu aanhaalt kan ik me dat helemaal voorstellen en daarentegen is het ook zo dat we misbruik van de regel moeten zien te voorkomen, dat het ook al te gemakkelijk moet worden om te zeggen van; goh we kloppen weer bij de gemeente aan. Desalniettemin zijn we er heel goed ons van bewust dat voor sommige mensen op dit moment de situatie zodanig is dat een aanvullende verzekering echt niet heel erg makkelijk is omdat voor elkaar te krijgen. Ik zou de vraag bij de portefeuillehouder willen neer leggen, in hoeverre is het mogelijk om in werkelijk schrijnende gevallen te kijken in hoeverre daar maatwerk mogelijk is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand anders? Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog een vraag. Wat kost een aanvullende verzekering bovenop de basisverzekering voor een kind boven de 10 jaar en ouderen.
  • 0:00 E. Bieze
   E. Bieze
   De basisverzekering kost ongeveer €15, -
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En dat is aanvullend verzekerd?
  • 0:03 E. Bieze
   E. Bieze
   ja
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   €15, - per kind
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   ja
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   boven de tien.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou kinderen niet hè, tot en met tien jaar zijn ze gratis
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, boven de tien.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even of er nog meer vragen zijn voor de wethouder.
  • 0:26 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, en dan even aangevuld. Dat is dus voor een gezin zeg maar €30, - en daar krijgen ze 9% korting op, dat is €2,80. Dan blijft er nog €27,20 over en dat moeten mensen met een bijstandsniveau dan, die keuze vrijheid wil dit college die mensen geven, €300, - per jaar aan een aanvullende verzekering die bijna niks uitkeert en voor het geval dat een keer wat nodig is dan is er geen bijzondere bijstand als je dat niet doet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even voordat de wethouder antwoord of andere fracties nog, meneer Borgesius VVD.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij horen die discussie vanzelfsprekend aan voorzitter. Maar die wijziging die hebben wij toch hier vastgesteld? In mei jongstleden en onze goedkeuring daaraan verleend. Of ben ik nu, en dan kijk ik maar even richting portefeuillehouder, of sla ik nu de plank helemaal mis.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nemen we mee in de beantwoording.
  • 0:17 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar goed daar misschien ook nog op aangevuld, de mensen in de bijstand die kunnen in een collectief, maar een kleine zelfstandige die onder bijstandsniveau of op bijstandsniveau leeft die komt niet in dat collectief. Dus laten we daar ook gewoon helderheid over geven.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is voor mij nog niet duidelijk, die vraag zou ik graag beantwoord willen zien vande wethouder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Werthouder Bieze.
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Het college heeft antwoord gegeven op de vragen zoals die gesteld zijn door de fractie van de PvdA. Ik hoor nu dat u zegt van nou wij kunnen wel leven met die regel als u maar in schrijnende gevallen, wat ook de heer Gelling zegt, es goed gaat kijken of daar een oplossing voor is te vinden
  • 0:08 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   nou dat hebben wij niet gezegd
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   de heer Boen.
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   maar de heer Gelling heeft dat wel gezegd.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   u knikte vogens mij wel, dus hè
  • 0:4 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   En ik heb hem daar niet op aangevallen maar dat wil verder niets zeggen.
  • 0:56 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, ok, maar het geval is natuurlijk wel dat we een collectieve ziektekostenverzekering hebben voor de minima speciaal ingesteld, voor de minima met korting daarop, dat kost natuurlijk geld maar dat betekend wel dat er een brede dekking is zowel voor de basis als voor de aanvullende verzekeringen. Dat kinderen, en ik heb het net gezegd, t/m tien jaar gratis zijn, zijn meeverzekerd. Dus en dat betekend ook dat mensen gewoon beschermd zijn tegen als ze echt een grote uitgave voor de kiezen krijgen en ze zijn niet voldoende verzekerd, ja dan ontstaat er natuurlijk nog een groter probleem voor deze gezinnen. Dus wij blijven promoten dat zoals het college het heeft voorgesteld om die eis gewoon vast te houden. De vraag over de ZZP’er die weet ik zo niet…
  • 0:31 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Daar wil ik dan nog wel even op in, dat u zegt dan zijn ze beschermd voor grote uitgaven. Maar op het moment dat uw kind van 8 jaar een specialistische bril nodig heeft en u bent aanvullend verzekerd krijgt u 3 tientjes vergoed wethouder. En dus en u betaalt daar €300, - per jaar voor als bijstandsgerechtigde. En dan zeg je dan zijn ze beschermd voor grote uitgaven? Nou dan hebben we het over hele andere ziektekosten verzekeringen want dan zit je in de aanvullende drie en als dat kind dan een klein beetje pech heeft en raakt zijn bril beschadigd met voetbal dan is het al helemaal gedaan.
  • 0:23 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, kijk we kunnen alles vergoeden, maar het standpunt is duidelijk wij hebben een goede ziektekostenverzekering met een goede aanvullende verzekering daarbij met een uitgebreid pakket, uitgebreider dan normale mensen hebben en voor ons is dat een goede regeling.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen. Ik schoot even in de lach over de term; normale mensen. Maar…
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, tussen aanhalingstekens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:20 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Blijft staan de vraag die ik heb gesteld, namelijk dat bij echt schrijnende gevallen in hoeverre is het mogelijk dat in zulke gevallen gekeken wordt naar maatwerk, dat zij in voorkomende gevallen dan een verzoek daartoe indienen bij de gemeente en hoever er dan gekeken wordt of in individuele gevallen daar een aanpassing op mogelijk is.
  • 0:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, maar de moeilijkheid daarvan is natuurlijk meneer Gelling, waar trek je dan de grens wat is een schrijnend geval. We hebben nu duidelijke grenzen gesteld, maar waar leggen we dan de grens. Wat is voor u een schrijnend geval.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me onmogelijk om op dit moment te beantwoorden. Misschien nog even de vraag van meneer Borgesius; is de aanvullende eisen die we gesteld hebben vastgesteld door het college of door de raad.
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
   Volgens mij is het zo voorzitter, maar dat is een beetje een technisch verhaal dat wij al voortdurend een discussie hebben gehad over het aanpassen van verordeningen in de sociale zekerheid. Dat hebben wij ook gedaan de afgelopen maanden. En ik meen mij te herinneren dat we op 22 april een agendastuk, punt hier aan de orde hebben gehad omtrent schoolgaande kinderen. Participatie, waarin was bijgevoegd, het besluit, het concept besluit wat het college nog moest nemen over dit onderdeel. Dat zat er bij in. En ik heb volgens mij toen daarna niemand gehoord die het niet eens zou zijn met dat concept besluit.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen, PvdA.
  • 0:32 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter. Dat mag zo zijn, alleen ik denk dat het goed is om toch even de formele status van het verhaal vast te stellen en dat is dat de raad daarna akkoord is gegaan met de verordening en dat vervolgens het college een besluit heeft genomen, waarin de uitvoering van het een en ander is geregeld, en we hebben in een eerder stadium deze discussie ook wel eens gehad ten aanzien van de WMO en toen heeft de daartoe bevoegde portefeuillehouder ons er fijntjes op gewezen dat bepaalde onderdelen in die uitvoering nadrukkelijk een zaak voor het college waren.
  • 0:21 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nou ja dat is in dit geval ook zo. Wij hadden u, wij hebben u ingelicht. De stukken zaten erbij ter lezing daar staat niks anders in dan wat het college heeft besloten daarna. Dus en de uitvoering is inderdaad een bevoegdheid van het college zelf.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 0:47 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter. Als ik het dan even mag samenvatten dan stel ik vast dat de portefeuillehouder ook niet in wil gaan op de suggestie van de heer Gelling, om in ieder geval op het moment dat dat aan de orde is maatwerk te verrichten. En dan denk ik dat het lastig is om vast te stellen of wij met schrijnende gevallen of niet te maken hebben. Het is net zo lastig denk ik dan een streep trekken door te zeggen de voorwaarde is een aanvullende verzekering anders gaat het verhaal sowieso niet door. Dus het college blijft bij het standpunt wat ook in de beantwoording van de vragen is gegeven en dat is het dan.
  • 0:24 E. Bieze
   E. Bieze
   Na ja kijk ik zit even met het feit van wat is een schrijnend geval. En natuurlijk en dat heb ik wel in eerdere instantie gezegd dat we als het nodig is als het echt nodig is dat we maatwerk willen leveren, maar het is natuurlijk heel moeilijk om die grenzen te trekken want…
  • 0:32 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wethouder ik kan u heel gemakkelijk helpen, want wat is een schrijnend geval, op het moment dat u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand en u hebt dan een medisch hulpmiddel nodig en dan hebben we het over een bril of andere toestellen dan zit u al heel dicht bij de kwalificatie schrijnend geval als u niet in staat bent om die voorzieningen die u nodig hebt voor het normaal kunnen functioneren in deze maatschappij, zeg; zien, lezen of horen. Volgens mij hebt u dan al een schrijnend geval te pakken.
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil even een orde voorstel doen, want volgens mij gaan we nu in details en in een discussie die we niet moeten hebben. Op zich staat in de vragen als iemand niet aanvullend verzekerd is maar het is een schrijnend geval op een gegeven moment dan kan bijzondere bijstand worden verleend en bijzondere bijstand is altijd al maatwerk. Dus die haal je niet langs de lat van dit zijn de criteria afhakend wel of niet. U hebt bij de ingekomen stukken onder punt vijftien over de brief van het Melis Bloemsma fonds heeft u geaccordeerd dat het in handen gesteld werd van het college. Ik zou daar een koppeling willen maken met die brief want die moeten wij aan u beantwoorden als college, koppelen aan deze opmerkingen op een gegeven moment van wat dat betekend en dat middels schriftelijke afdoening door de portefeuillehouder naar u toe te laten komen. Ik denk dat we dan iets georganiseerder kunnen discussiëren eventueel of we het daar wel of niet mee eens zijn. Is dat een goed voorstel voor de volgende raadsvergadering.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik probeer nou even, ja ik zit weer met mijn vingers op die knop, sorry. Dat zou een goed voorstel kunnen zijn als de wethouder even de starre houding die die nu bij de beantwoording loslaat en dan ook gewoon daar even op een goede manier naar gaat kijken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is het verzoek van de fractie van de PvdA, om die starre houding te laten varen. Die heb ik nog niet overal bij de andere fracties geproefd dus ik weet niet of dat een terechte vraag is vanuit de raad gezien.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter, ik wil in ieder geval niet de term star, wil ik in ieder geval niet benoemen. Maar ik denk dat het wel goed is om in ieder geval die brief in ieder geval dat het college die brief beantwoord van, onder nummer 15 en dat we dan gewoon hier, nou die beantwoording komt dan wel weer in de raad en dan zien we wel even van hoe dat, dat het wat meer gestructureerd....Maar ik wil niet de kwalificatie star, dat wil ik..
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mijn voorstel zou zijn om de pro’s en contra’s, van die eisen die we stellen op een gegeven moment dan op papier nader toe te lichten, mede in verband met de vraag die door het Melis Bloemsma fonds is gesteld en die u in onze handen heeft gesteld als college om te beantwoorden, om te behandelen. Om daar een combinatie van te maken en dat schriftelijk af te doen naar u, richting de raad voor de raadsvergadering van ultimo oktober. Meneer Idema ook mee eens?
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, daar ben ik het mee eens. Ik ben het ook eens met de PvdA overigens. Dat dit niet kan in Stadskanaal.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan het me voorstellen, u bent ten slotte aan hun zijde heeft u plaats genomen. Dus. Meneer Boen.
  • 0:32 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, nog even over die misschien wat ongestructureerde discussie die er plaats vindt, dat ben ik absoluut niet met u eens, het gaat heel gestructureerd. Mensen die meedoen aan de discussie zoeken mekaar ook op, zitten dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft is er niks mis mee. Maar ik hecht er wel aan om, mijn fractie genoot de heer Kanter noemt dat een starre houding, nou laat ik het dan anders zeggen als er iets meer flexibiliteit gedemonstreerd zou kunnen worden dan zou dat een stuk aardiger zijn.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat uw boodschap is overgekomen meneer Boen, meneer Pals D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik zou het graag nog willen aanvullen voorzitter, ik vind eigenlijk dat de wethouder op zoek moet naar de grenzen van de menselijke maat in dit geval. Want ik bedoel de voorbeelden van meneer Kanter spreken voor zich, hij heeft er een driekeuze menu of een drie keuzen heeft hij aangegeven en ik denk dat je naar de menselijke maat moet kijken binnen deze gemeente.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Wethouder.
  • 0:08 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter als tegen mij gezegd wordt dat ik een starre houding zou hebben dan weet deze raad dat ik die in principe niet heb. Wij hebben als college een beleidslijn….nee wij hebben als college een beleidslijn uitgezet, die beleidslijn die hebt u gezien in de brief in de antwoorden van de brief. Ik hoor uw opmerkingen en ik ben ook niet dom wat dat betreft dus wat dat betreft ben ik wel zo flexibel om dat mee te nemen en het voorstel van de voorzitter te steunen.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed gaan we het zo doen lijkt mij, dank u wel wethouder. Dan het laatste punt van de ingekomen stukken. Nummer 27, iemand daarover het woord? Niet het geval, dan zijn daarmee de ingekomen stukken behandeld. Het is maar goed dat we nu weer in het cyclus zitten van een keer per maand voor de ingekomen stukken dan zijn het er wat minder en is het wat directer.
 • 9 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college zijn er niet.
 • 10 Vragenuur
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij het vragenuur. En we hebben een schriftelijke vraag binnen gekregen van het, van de toenmalige nog te installeren fractie voorzitter van de SP. Maar omdat we de agenda netjes hebben omgegooid kan die formeel behandeld worden meneer Idema en dat betekend dat ik u in de gelegenheid stel om uw vraag nader toe te lichten, waarna ik het antwoord geef aan de wethouder. Ga uw gang.
  • 0:49 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals u weet heeft mijn voorganger, de heer Hekking, al eerder over de Navolaan gesproken over in ieder geval over dacht ik toentertijd over een zebrapad. Wij zijn van mening dat er nog steeds te snel gereden wordt op de Navolaan en wij hebben daar een actie uitgezet en we hebben daar bloemetjes uitgedeeld, papieren bloemetjes om met de, in ieder geval met de bestuurders te praten en te kijken van wat die er van vinden en ons is gebleken dat ze onze actie van harte steunen en wij hebben daarna hebben we van de, van de heer Bessembinders hebben we gehoord, in de krant, dat die een werkgroep heeft geïnstalleerd en daar willen we graag van in kennis worden gesteld en ter zijner tijd op de agenda hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, nou die werkgroep die is er al jaren die hebben we niet alleen bedacht voor de Navolaan even voor de duidelijkheid. Maar we hebben een werkgroep verkeer waarin die verschillende deelnemers zitten die u hebt genoemd. Wij hebben destijds die vragen gehad van de heer Hekking uw voorganger. Wij hebben gezegd wij nemen op de Navolaan geen verkeersremmende maatregelen, wij hebben wel geconstateerd dat daar een vijftal oversteken zijn die nogal verschillend zijn van vorm en uiterlijk, we hebben gezegd daar willen we serieus naar kijken daar hebben we veilig verkeer Nederland voor gevraagd om daar eens een advies over uit te brengen. Wij hebben 30 september een vergadering van de werkgroep verkeer daar bespreken wij dat in en wat dat eventueel uitkomt daarvan zal ik de raad uiteraard op de hoogte stellen voorzitter. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, voldoende beantwoord?
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, het gaat ons om dat het op de agenda komt en dat we er nog een keer weer verder over kunnen praten.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt antwoord van de wethouder, het kan zijn dat dat via de lijst van ingekomen stukken komt en dan gaan we kijken hoe dat in de raad besproken wordt. Voldoende voor een ieder?
 • 11 Interpellaties
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 11, interpellaties, niet aangevraagd.
 • 12 Rondvraag
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 12, rondvraag. Ik begin deze keer aan mijn rechter zijde. Meneer Deuring.
  • 0:02 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik heb even een vraag over, wij kregen, of wij krijgen altijd een staatje met het aantal mensen in de bijstand, WWB’ers en dat soort zaken. Ik heb dat lijstje al een hele tijd meer meer gezien met mooie grafieken en zo erbij, mijn vraag is eigenlijk naar het college toe wanneer komt dat lijstje weer.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, niet, meneer Maarsingh, mevrouw Hernamt, Gelling, Pals, meneer Pals D'66.
  • 1:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben twee vragen zelfs, we denken als het toch laat wordt. Wij hebben, de eerste vraag is, waar we een vraag over hebben een krantenartikel in de Dagblad van het Noorden, over een discussie wat zich in de provinciale staten heeft afgespeeld, en dat ging over het woon- en leefbaarheidsplan. Helaas moeten we constateren dat, de grote kop was natuurlijk niet best want Oost-Groningen krijgt er stevig van langs en helaas de mooie foto van onze wethouder eronder dus hij moet zich dat aantrekken denk ik. En onze vraag is hoe het in vredes naam mogelijk is dat de provincie eigenlijk over een plan discussieert en dat op een agenda zet waar wij gezien het krantenartikel er niet best vanaf komen en waar wethouder als volgt op reageert dat alles nog in voorbereidende fase is en dat het nog niet helemaal in kannen en kruiken is. En onze vraag is hoe kan de provincie een plan bespreken terwijl onze wethouder eigenlijk een tegengestelde reactie geeft. Dat is de eerste vraag.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u gelijk uw tweede stelt want ik ben aan het inventariseren voordat de portefeuillehouders de vragen beantwoorden.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, de tweede vraag is, dat is ook een krantenvraag alleen dat heeft ons zeer verbaasd, een artikel ook in het Dagblad van het Noorden. Over de houding van de gemeente Vlagtwedde over de en dat was een artikel van 12 september over de Wedeka. Waarin de gemeente Vlagtwedde stelt dat zij opnieuw het bonus malus systeem weer ter discussie willen gaan stellen en dat heeft ons wel erg teleurgesteld want wij werken samen en trekken samen op met de gemeente Vlagtwedde, ongetwijfeld komt het misschien later op de agenda nog terug
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat we deze moeten verbinden aan agendaput 14 meneer Pals dat is zinvoller dan nu in de rondvraag. Dus ik hou het bij één vraag van D'66. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw Van der Heide, Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Kroom, Van der Vlag, Kanter, Hofstra, Boen, Idema. Niks voor de rondvraag. Akkoord. De vraag van de heer Deuring, CDA. Wethouder Bieze.
  • 0:32 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. De heer Deuring heeft gelijk. Het staatje is er nog steeds niet. Ik kan u wel zeggen dat u een uitgebreider staatje krijgt binnenkort, morgen wordt die in het college behandeld waarin twee elementen staan, het hele inkomens deel en wij gaan ook een staatje opnemen rond re-integratie. Dus die krijgt u als het morgen allemaal goed gaat zeg maar deze week volgende week. Compleet. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Wethouder Bessembinders.
  • 1:38 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Hoe kan het dat de provincie zo’n plan bespreekt. Nou dat was ook precies wat ik dacht. Toen die journalist mij belde en hij zegt van jullie komen er niet zo best af ik zeg waar vanaf niet nou ja van dat plan. Ik zeg wat is er gebeurd dan, ja daar hebben ze in de Staten over gediscussieerd, ik zeg nou dat is heel fijn maar het is een stuk wat eigenlijk betrekking heeft op Oost-Groningen en die in eerste instantie de Oost-Groninger gemeenten aangaat, de 7 en die stuurgroep van die Oost-Groninger gemeenten daar is de provincie heel duidelijk deelnemer in, dus daar niet van, maar blijkbaar hebben Provinciale Staten de Gedeputeerden zo in de nek gehijgd dat dat ding er voor de zomer moest liggen en dat er in elk geval over gediscussieerd moest worden waardoor wij zeg maar als gemeenten werkelijk verast waren dat wat er op dat moment zou gebeuren, ik heb dan ook gereageerd in de zin van ja dat ding is niet af, er moeten nog puntjes op de i gezet worden er wordt de komende weken gesproken van hoe pakken wij de verschillende trajecten nu op die daar in genoemd zijn er is nog overleg met de coöperatie over de prestatie kader voor woningbouw. Dus al met al was ik inderdaad net als collega’s met mij verast dat wij dat de Staten daar nu al over gesproken hebben en nu al spreken van er wordt niet goed samengewerkt nou ik bestrijdt dat want ik denk dat ademt dat pand ook helemaal niet uit. Dus in die zin zal het uiteraard hier ook nog wel komen, maar het was een zeer voorbarig verhaal in de Staten. Voorzitter dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Voldoende beantwoord? Nee, meneer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog een vraag voorzitter. Dus, ok ik..
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een vraag naar aanleiding van het antwoord.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, uiteraard. Ik neem aan, het geeft denk ik de wethouder dan ook een mooie kans als daar een, sprake is van geen regie, tussen provincie en tussen de gemeenten blijkbaar is de regie dan helemaal weg. Maar goed dat laat niet onverlet dat het plan zoals het artikel werd beschreven daar nogal wat, ze praten over schromelijke tekortkomingen, dat daar, wat hier staat, wat het verslag is dat u daar dan ook toch op terug komt in uw beantwoording van uw vragen want ik bedoel de toon vanuit de provincie is in ieder al gezet en ik denk niet dat dat meewerkt in het plan wat u nog op tafel heeft liggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder nog behoefte?
  • 0:39 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja voorzitter, kijk wat ik gezegd heb het plan moet nog worden afgerond en waar dan op geduid wordt dat er gezegd wordt van de 122.000 en dat soort getallen zijn genoemd dat gaat om het hele proces waarvoor wij externe deskundigheid hebben ingeschakeld, wat in Eems-Delta het veelvoudige heeft gekost tussen haakjes, maar ik vind het ook jammer dat het op deze manier naar buiten gekomen is. Ik vind het ook jammer dat het op deze manier aan de orde geweest is en dat het zo neergezet is. Dus uiteraard zullen wij hier in de eerst volgende stuurgroep aandacht aan besteden en zal het verhaal op het moment dat het afgerond is ook naar uw raad gaan. Voorzitter dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. daarmee de vragen beantwoord? Is het wijs, ik kijk ook even naar de griffier, om een korte schorsing
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   kwartiertje?
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja? heeft u behoefte aan een korte schorsing? of, nee. Gewoon doorgaan, ok.
 • Besluitvorming met debat

 • 13 Wmo-beleidsplan gemeente Stadskanaal 2013-2017 "de kracht van Verbinden"
  • 13. Wmobeleidsplan 20132017 De Kracht van Verbinden (274,2 KB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we, dan gaan we naar agendapunt 13. Het Wmo-beleidsplan 2013-2017, De Kracht van Verbinden. Wie wil daarover het woord voeren. Plieger, Gelling, Rodenberg, Dijkstra, Boen en Idema. Meneer Boen PvdA.
  • 1:59 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Visie en realiteitszin dat zijn de twee dingen die naar de mening van de fractie van de PvdA spreken uit het voor ons liggende Wmo-beleidsplan. Die visie die vinden wij vooral terug in de uitgangspunten van de kanteling, mee blijven doen in de samenleving en samen werken om te komen tot maatwerk. Realiteitszin blijkt uit de wijze wat de aanpak voor de toekomst wordt geschetst en dat gebeurd dan in samenhang met de finaciele kaders. Een aanpak die gericht is op preventie, onderlinge hulpverlening en ontmoetingsmogelijkheden. De uitwerking hiervan die zal om een innovatieve en creatieve houding vragen. Waarbij het doen van experimenten niet geschuwd mag worden. En landelijk zijn er tal van ontwikkelingen, bijvoorbeeld het opzetten van zorgcorporaties die ons daarbij zouden kunnen inspireren. De afgelopen periode is er hard gewerkt om de kanteling te realiseren, met name de ontwikkelingen op het terrein van de financiële beheersbaarheid die stemmen tot tevredenheid. En de inspanningen die verricht zijn in dit huis om dit resultaat te behalen verdienen naar onze mening een groot compliment. De intentie om de uitgaven gelijk te laten lopen met de rijksbijdrage die ondersteunen wij natuurlijk van harte, desalniettemin onderschrijven wij ook het advies van de participatieraad om waar nodig extra financiële middelen in te zetten om de hierboven genoemde uitgangspunten te realiseren. Hetgeen wat nu bereikt is dat biedt volgens ons een solide basis om de toekomstige ontwikkelingen met al hun onzekerheden op een verantwoorde manier tegemoet te kunnen treden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen, meneer Plieger CDA.
  • 3:25 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een zoals u het zelf noemt een dynamisch document en wij denken dat dit mede gezien de veranderingen die er plaats gaan vinden de komende tijd in de sociale termijn, domein, dat dat een terechte keuze is als het gaat om het woord dynamisch. In de nota word ingegaan op de kanteling, ik wil een paar kleine dingen even aanhalen. De gemeente die dus niet zorgt voor maar zorgt dat, van claim en aanbod gericht naar vraag en resultaatgericht. Nou het CDA wil ook hier nu weer aandacht vragen voor een goede uitgebalanceerde doorontwikkeling van die kanteling want we denken niet dat die al stilstaat of al volledig tot zijn recht waarschijnlijk komt. Dus een doorontwikkeling om zo mede mogelijk te maken dat de vraag naar individuele voorzieningen beheersbaar blijft en dat deze voorzieningen ook bereikbaar blijven voor de meest kwetsbaren die het in onze samenleving echt nodig hebben. Even kort wat betreft de kosten van de WMO, het CDA blijft dus ook inderdaad uitgaan van de doelstelling die u zelf ook noemt, dat de kosten opgevangen worden binnen de rijksbijdrage en ook vanuit het CDA een compliment hoe daar tot nu toe naar toegewerkt wordt. Om de, even kijken wat, om de kosten beheersbaar te houden wilt u inzetten op preventie, onderlinge hulpverlening en ontmoetingsmogelijkheden en daar willen we toch even op ingaan, oftewel ook wat de WMO aangaat spreken we dus over een versterking of een verdere ontwikkeling eigenlijk van het wijk- en dorpsgericht werken. Versterken van die directe omgeving van de burger vergroot zo, vinden wij als CDA, de meer vanzelfsprekendheid van de informele en indirecte hulp, dus zet daar op in. Dan had ik nog iets over het doorontwikkelen van het centrum jeugd en gezin en veiligheid. U spreekt daar over een adequate afstemming die u wilt realiseren tussen de teams en de professionals en de wijken. Ik hoop en ik verwacht eigenlijk, namens het CDA ook, dat u daar ook de onderwijsinstellingen in onze gemeente mee bedoelt. Want een goede afstemming tussen het onderwijs en het centrum jeugd en gezin is voor ons, het CDA, toch wel een belangrijk punt. Daar gaat de jeugd namelijk een groot gedeelte van de dag naar toe, dus daar valt kennis en informatie te halen dan wel te werken. Dan nog even de communicatie. Om de kanteling en de toekomstige decentralisatie goed te kunnen voeren in onze gemeente is een goede communicatie essentieel. Die omslag waar het net over hadden van claim en aanbod naar vraag en resultaatgericht die omslag vraagt onderhoud en dus aandacht voor communicatie. Wij zijn blij dat zowel het college de participatieraad als de gemeenteraad waarschijnlijk op dit punt dezelfde mening heeft. Voorzitter als het gaat om het advies van de participatieraad, het CDA ervaart dat zeer gemotiveerd gereageerd is, opbouwend, en ervaart daardoor het door de participatieraad mede bijgedragen wordt aan de discussie rond de nota. We vragen de wethouder graag om onze dank daarvoor over te brengen. Dit was het voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Dijkstra CU.
  • 3:15 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. In dit Wmo-beleidsplan ligt het accent voornamelijk op de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en de komende verandering in het sociaal domein. Er wordt door u in dit beleidsplan ook al geanticipeerd op de voornemens van het kabinet waar het meer gaat om ondersteuning op maat gericht op individuele wensen en behoeften. Maar dan wel zelfredzaamheid en meedoen als uitgangspunt. Het vierjarig beleidsplan is de verplichting die we vanavond mogen vaststellen, is al eerder genoemd. De CU is tevreden met de tijdige inschakeling van de participatieraad. Van het constructief meenemen van deze raad en het verwerken van hun adviezen in het plan heeft geresulteerd in een goed WMO-beleidsplan. De communicatie, daar heeft de heer Plieger ook al iets over genoemd, dat is erg belangrijk want die dialoog met de inwoners die is gewoon noodzakelijk, dit lijkt ons een voorwaarde om onduidelijkheden te voorkomen in de informatievoorziening op de nieuwe manier van werken. Verder is het goed om te horen van de wethouder over de voortgang van de rapportage over de kanteling naar vragen van de heer Plieger daarover in het eerste stukje toen het over de kanteling ging dat er met de raad zal worden gecommuniceerd op een bepaalt moment over de meetbare factoren. Een onderzoek van TNS-nipo heeft uitgewezen dat de bereidheid van mensen om taken over te nemen in arme wijken waar de inwoners weinig onderling contact hebben minder is. In deze wijken zijn de inwoners het minst bereid om zich in te zetten voor de buren in hun leefomgeving. Verder blijkt uit dit onderzoek dat de helft van de welgestelde passieve vaak relatief jong met goede banen en alle drukte en ambitie zijn ze opvallend weinig bereid om iets te doen voor anderen, aldus de onderzoekers. Voor ons is eigenlijk hier een vraag aan verbonden betekend dit dat de burgerkracht on onze gemeente niet overal gelijk is. Bij het uitrollen over de gemeente in de diverse wijken en dorpen is het daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen worden betrokken. Een wijkraad of dorpsraad moet breed worden gedragen door actieve burgers in een wijk of dorp. Op deze manier zal er hopelijk een flinke kostenreductie bereikt kunnen worden bij de WMO-uitgaven en de kanteling. Wij zien met belangstelling het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan tegemoet, we vinden het een goede zaak dat het college jaarlijks verantwoording aflegt en dat ook de WMO winst maakt en een klanttevredenheidsonderzoek deel uitmaakt van de verantwoording, dus dat we als raad betrokken blijven bij de uitvoering. Verder wens ik de wethouder en het ambtelijk apparaat veel wijsheid, werkkracht, inzicht en moed toe om dit beleidsplan waarbij de burgers actiever worden binnen de eigen lokale gemeenschap wat nog een heel moeilijk zal worden misschien om dat goed uit te voeren. Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:43 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter in het WMO-beleidsplan worden gedachten, doelstellingen mooi verwoord. Het is dan ook erg moeilijk om het daar niet mee eens te zijn, sterker nog, daar zijn we het van harte mee eens. Maar het wordt een plan op hoofdlijnen genoemd en dat is wat ons betreft ook precies wat het is. Ergens wordt er ook bijvoorbeeld aangehaald dat zaken geen loze kreet mogen zijn maar dat het inhoud moet krijgen. Zo blijven wij met de vraag zitten voorzitter, we zouden graag concreet verwoord willen hebben, komt het geld wel terecht daar waar het nodig is en hoe moet dit dan vervolgens gerealiseerd worden. Graag hebben wij daar uw antwoord op, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Idema, SP.
  • 1:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik heb mijn aantekeningen heb ik op de, in de printer laten zitten maar ik heb het gelukkig nog in klad hier staan. En er is ook al een heleboel gezegd trouwens. Maar de SP vind het goed dat er in een vroeg stadium al is nagedacht over van hoe wij omgaan met de decentralisatie die ook snel op ons afkomt. In ieder geval één ding vinden wij heel belangrijk, de mensen waar het om gaat die is het van essentieel belang dat die afhankelijk zijn van de WMO en altijd op adequate steun kunnen rekenen van de gemeente. Het beleidsplan ziet er ondanks dat wij niet weten hoe het rijk de decentralisatie over de gemeentegrenzen heen deponeert in concept goed uit. De SP wil graag zien dat adviezen van de participatie ter harte worden genomen en dat de uitvoering wordt voorgelegd aan de raad voor raadpleging. Verder heeft de SP zorgen over de beschikbare vrijwilligers in deze steeds drukker wordende wereld.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. En dan last but not least, mevrouw Rodenberg VVD.
  • 0:05 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het WMO-beleidsplan en er is ons gevraagd deze vast te stellen. Wij vinden het als VVD een goed plan, we vinden het ook een ambitieus plan en wij stemmen er ook mee in. Wij hebben alleen nog een vraag en dat gaat dan met name over de ontwikkelingen die voorgenomen zijn voor de algemene voorzieningen en dan hebt u het in het stuk over een klussendienst een was- en strijkservice een boodschappendienst en daarbij wordt ook aangehaald dat mensen met een grote of met een afstand tot de arbeidsmarkt daar eventueel voor ingezet zouden kunnen worden. Wat wij, of onze vraag daarin is eigenlijk van; kunnen wij dat ook terug zien in de evaluatie, wat het resultaat daarvan is en of daar ook echt mensen voor ingezet worden en of dat ook werkt, of dat resultaat heeft. Dat zouden wij graag zien. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. daarmee heeft iedereen het woord gevoerd die het wou voeren? Ja. dan geef ik het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 0:3 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ik kan ook inderdaad gaan staan
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat lijkt me wel een onderwerp waarbij je het spreekgestoelte gebruikt mag worden wethouder.
  • 6:08 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik heb heel wat afgekrabbeld, maar ik hoop dat ik geen enkele vraag ga vergeten. Ik probeer er ook een beetje een heldere volgorde in aan te leggen. Het eerste punt wat ik meteen ook door zal geven aan degene waar het om gaat. U geeft de complimenten aan de organisatie en ook aan de participatieraad. Aan de ene kant vanwege het behalen van doelstellingen, vanwege het scheiden van de beleidsplannen aan de andere kant ook vanwege de heldere adviezen die complimenten geef ik graag door ook aan mensen die er hard aan gewerkt hebben. U heeft kennis kunnen nemen van het WMO-beleidsplan, hij ligt hier ook ter vaststelling. En het WMO-beleidsplan, ik las hem vanmiddag nog even door, kent één woordje waar het kabinet ook vorige week middels de koning, Willem Alexander, op gedoeld heeft, nml het woordje participatiestaat wordt er al in gebruikt. Dus dat geeft ook al een beetje aan dat wij met het WMO-beleidsplan niet alleen aansluiten bij wat er al was maar ook anticiperen op gaande ontwikkelingen. Het gaat dus heel erg over versterken van eigen kracht, versterken van sociale netwerken en het realiseren van collectieve voorzieningen. Waarbij steeds de spanning er is van komt het geld wel terecht op de goede plek waar het hoort te liggen. En u heeft ook meermalen aangegeven van iedereen die heeft, krijgt wel die zorg die nodig heeft dat is ook een belangrijk uitgangspunt naast het uitgangspunt dat we uitgaan van de rijksbijdrage en dat is soms ook worstelen en stoeien maar het WMO-beleidsplan geeft een richting aan van hoe we dat denken te kunnen doen. En we hebben de afgelopen jaren inderdaad resultaat geboekt daar mogen we ook best tevreden over zijn die complimenten geef ik ook graag door aan betrokkenen. Aan de andere kant hebben we wel een hele grote klus nog te klaren maar als je kijkt naar de decentralisaties dan gaat het om een van de meest omvangrijke bewegingen die binnen bestuurlijk Nederland, zeker richting lokale besturen, ooit er geweest is. Het gaat om miljoenen die naar de gemeente gaan, het gaat om een fundamentele stelselwijziging ook van onze verzorgingsstaat richting die participatiestaat en dat verreist andere inzet een andere houding maar ook hele andere inrichting van hoe je omgaat met vragen naar zorg. Nou het WMO-beleidsplan schetst, en daar ben ik ook zelf blij mee, toch compact aan van welke route we daarbij we willen bewandelen. Goede communicatie is daar er één van, het gaat erom dat onze mensen anders gaan werken, onze WMO consulenten, maar ook dat de lokale organisaties gaan kantelen en mee gaan bewegen en dat gaat inderdaad met horten en stoten maar we zullen dat wel moeten ook gezien de enorme financiële opgave die we te doen hebben en dat betekent ook dat die burgers dan moeten veranderen, van claimgericht naar vraaggericht zoals u doelt, van zorgen voor naar zorgen dat. Dat zijn fundamentele zaken. En dat blijft inderdaad steeds aanpakken ook de komende tijd en het blijft iets van communicatie niet alleen in het landelijke want ook in Den Haag zal daar menig discussie nog over gaan de komende tijd maar ook lokaal zullen we ons dat ter harte nemen op allerlei niveaus dus op microniveau op het niveau van de wijk maar ook het macroniveau. Het gaat in die zin om grote veranderingen. We nemen ook zo veel mogelijk alle betrokkenen daar in mee we hebben natuurlijk een aantal platforms, participatieraad is daar er een van, het bestuurlijk platform samenleving en het platform wonen, welzijn en zorg. Maar ook proberen we de wijkraden en onze eigen burgers daar in mee te nemen middels goede communicatie, want dat is zeker van belang en dat onderschrijft u ook. Over de voortgang van dit alles wordt u geïnformeerd op verschillende manieren, de P&C cyclus blijft denk ik heel erg belangrijk, ook bij de begrotingen ziet u weer de financiële resultaten maar krijgt u ook weer een inkijk in de veranderingen zoals die ook het kabinet in petto heeft, dit WMO-beleidsplan gaat er nog heel erg vanuit dat de persoonlijke verzorging bijvoorbeeld naar de gemeente gaat. Nou als u het nieuws volgt dan is dat juist het actuele onderwerp van vandaag eigenlijk, van of dat wel door moet gaan. Er is ook een strakke lobby van de zorgverzekeraar om dat vooral naar een andere domein te plaatsen, dus dat staat nog wel ter discussie. Maar via de P&C cyclus wordt u optimaal geïnformeerd over de ontwikkelingen die dan spelen en ook over hoe wij als organisatie daar in staan, zowel beleidsmatig als ook financieel. En daarnaast is het zo dat wij ook, zelf ook benieuwd zijn van wat deze investeringen waarvoor geld gevraagd wordt wat die ook gaan opleveren. We zeggen van deze veranderingen passen bij de gedachte van de kanteling aan de andere kant zullen ze ook financieel resultaat moeten opleveren dus willen we ook klinkende cijfers meten. Op het moment dat wij een voorziening creëren die alleen maar extra vragen oproept of die het tegenovergestelde bewerkstelligd en men mensen eerder afhankelijk maakt ja dan zullen wij dat beleid ook acuut gaan bijstellen. Maar ik voorspel u ook binnenkort krijgt u dan ook een informatie avond over de participatiewet vervolgens nog eens een keer over gewoon doen en over de AWWBZ, ik voorspel dat ook de komende maanden en jaren u ook via informatie avonden ook in een nieuwe raad steeds bij gesproken moet worden over de ontwikkelingen want die zullen zeker ook na vanavond niet stilstaan. Het uitvoeringsprogramma dat is nog even goed om te benoemen dat hebben we ook wel in het voorstel staan maar ik noem het nog even expliciet. Wij beschouwen dit beleidsplan als iets van u, met de bijbehorende doelen. Het uitvoeringsprogramma ligt bi het college maar u wordt er wel over geïnformeerd. Dus wij stellen na vanavond een uitvoeringsprogramma vast, ik hoop dat we dat spoedig kunnen doen, en vervolgens krijgt u de informatie daarover. Over de collectieve voorzieningen ligt, nou heel specifiek, dat leest u dan ook terug. Bij, wat heel cruciaal is, is dat we die decentralisaties gezamenlijk aanpakken. Dus op het moment dat iemand een zorgvraag heeft stellen we ook de vraag wat kunt u zelf terugdoen, het principe van wederkerigheid willen we ook uitbreiden. Niet dwingend maar meer vanuit het feit dat we mensen graag ook een actieve rol gunnen ook in de lokale samenleving. En dat betekent ook dat wij het creëren van voorliggende voorzieningen ook als kans zien om ook de sociale cohesie in buurten en wijken te versterken. En de resultaten daarvan dat heeft dan ook een link bijvoorbeeld met de transitie van de sociale werkvoorzieningsschappen over het resultaat daarvan zult u ook geïnformeerd worden. Volgens mij voorzitter heb ik nu zo’n beetje alles beantwoord. En anders hoor ik het graag.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we inventariseren wethouder. Vragen uit de eerste termijn voldoende beantwoord? Meneer Dijkstra.
  • 0:34 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik heb nog geen antwoord gekregen van u over die, dat onderzoek van TNS-nipo hoe dat in onze gemeente is. Het gaat natuurlijk, het is natuurlijk wel belangrijk die burgerkracht en er zullen natuurlijk verschillende zijn in wijken kunt u daar iets over zeggen ook in verband met die pilot die loopt nu van die in het kantelen van de kanteling en de bedoeling is dat uitgerold wordt over de hele gemeente en al die wijken. En dat staat of valt met die eigen kracht en dat gaat nu gebeuren natuurlijk, kunt u daar nog iets over zeggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:23 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik had een vraag of een opmerking geplaatst over de, ja het te realiseren van afstemmen tussen de teams en de professionals in de wijken. Waarbij ook volgens mij het onderwijs betrokken zou moeten zijn en dat was even een vraag eigenlijk ook aan de wethouder om daar ja of nee of in wat voor vorm ook antwoord te geven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder nog even aanvullend.
  • 1:06 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, mijn excuses. Het is goed dat u mij daar aan herinnerd ook aan die twee punten die zijn blijven liggen. TNS-nipo heeft inderdaad onderzoek gedaan, vorig weekend was dat volop in het nieuws en daar ook naar aanleiding van de troontrede waaruit blijkt dat er in niet in alle wijken voldoende eigen kracht zal zijn dat de burgerkracht heel erg verschillend is. Ik heb daar ook over getwitterd en gezegd van let op Tweede Kamerleden, dat betekend dus het spaarzame geld wat beschikbaar is op de goede plek terecht moet komen. Dat is met name in kwetsbare wijken dus waarin mensen onvoldoende collectieve kracht kunnen ontwikkelen en dat geld op heel veel plekken in Nederland maar ook voor Stadskanaak. Sommige mensen zullen zich niet, onvoldoende ondersteund weten ook bijvoorbeeld door mantelzorgers of door hun omgeving en dat moet je dus ondersteunen vanuit het principe dat iedereen die de zorg nodig heeft hem ook krijgt en dat betekend ook dat je individuele voorzieningen moet verstrekken daar waar dat nodig is. Maar dat betekend ook, dat is dan de vraag aan het rijk, om het geld eerlijk te verdelen, dat het geld ook inderdaad daar terecht komt waar de wijk kwetsbaarder zijn en waar de eigen kracht niet zomaar even te mobiliseren valt. Dus ik herkende me wel in de resultaten van het onderzoek. En ten aanzien van de betrokkenheid van lokale organisaties, CGV, passend onderwijs, dat heeft er alles mee te maken. Ook de banden met het onderwijs zullen heel erg sterk moeten worden ontwikkeld met name daar waar het gaat om die kinderen die bijvoorbeeld in multiproblem gezinnen opgroeien en wonen en in die zin zullen die lijnen, ik kijk ook wethouder Hamster aan, vanuit de jeugdzorg ook heel nauw en goed geregeld moeten worden.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Behoefte aan de tweede termijn. Die is er niet. Mag ik daaruit concluderen dat u unaniem in kunt stemmen met het beleidsplan WMO 2013-2017, De Kracht van Verbinden. [voorzitter klopt met hamer]. Aldus.
 • 14 Conceptbegroting 2014 Wedeka
  • 14. Conceptbegroting 2014 Wedeka (280,31 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14, de conceptbegroting van 2014 van Wedeka. Wie wenst daarover het woord. Meneer Deuring, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Borgesius, meneer Van Beek, meneer Boen en meneer Idema. Meneer Deuring CDA.
  • 2:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, voorzitter. Er wordt ons gevraagd om onze gevoelens kenbaar te maken met betrekking tot de begroting 2014 en de meerjarenraming tot en met 2017. Nou onze gevoelens hebben met name natuurlijk betrekking op de onzekerheid met betrekking tot het invullen van de participatiewet. Ook uit de meerjarenraming van Wedeka blijkt gewoon dat als de participatiewet zo wordt doorgevoerd zoals die op de rol staat en niet regio specifiek wordt dat dat desastreuze gevolgen heeft voor de financiën van Wedeka en daardoor ook voor de gemeente Stadskanaal. Dus we zullen ook door moeten gaan met het lobbyen in Den Haag voor die hele regio specifieke invulling van de participatiewet voor deze regio, nou de wethouder is daar heel druk mee bezig we zijn als CDA daar heel druk mee bezig, we hebben kort geleden hebben we ons landelijke partijvoorzitter hebben we op bezoek gehad daar hebben we dat ook nog eens een keer weer aangekaart. Dat betekend dat ook, ik roep ook iedereen op omdat vanuit zijn partij, met zijn partij mogelijkheden omdat ook in Den Haag nog echt dat vuurtje gewoon warm te houden want het is gewoon heel belangrijk. Daarnaast staat er in ????paragraaf staat er ook nog iets genoemd over gemeentelijke bezuinigingen en er staat gewoon heel expliciet genoemd van in de begroting 2014 in meerjaar raming wordt er vanuit gegaan dat de gemeentelijke bezuinigingen niet worden doorgeschoven naar Wedeka. Ik vind dat een beetje voorbarig moet ik eerlijk zeggen en ik wil niet zeggen dat het gebeurd maar ik vind het een beetje voorbarig om nu al te zeggen van we zijn uiteraard we zijn bezig met een bezuinigingsoperatie en nu al van tevoren al een voorschot nemen van dat het niet op deze punten gebeurd lijkt mij een beetje voorbarig. Tot zover.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Ik volg de ronde en kom bij de heer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:33 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, dan u wel voorzitter. Om te beginnen wij spreken onze zorgen uit over het exploitatie tekort daar zullen wij ook in het najaar nog wel verder over door gaan maar hierbij gezegd hebbende. Dan is het ook zo en meneer Pals heeft dat al aangeroerd bij de rondvraag en dat komt hier terug. Ook onze fractie heeft geluiden, berichten bereikt dat er onderling binnen het dagelijks bestuur van Wedeka er een verschil van mening zou bestaan over het wel of niet invoeren van het bonus malus systeem. Daar zouden we graag een reactie op. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, het gras is weer voor uw voeten wegge
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het gras is voor uw voeten weggeveegd
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok maar ik vroeg nog even een reactie over onze gevoelens en we kunnen alleen ten aanzien van het Wedeka en u kent onze gevoelens ook in het voorgaande reacties zijn natuurlijk niet best want wij hebben te maken met een complex gegeven binnen onze gemeenschap. Wedeka blijkt een van de grootste werkgevers van Stadskanaal te zijn en dat zal toch denk ik in de toekomst en zeker ook in de komende jaren zal het toch een hell of a job worden omdat allemaal in stand te houden en daar dat soort zaken en Wedeka goed te reilen en zijlen zonder dat het ons teveel geld kost. Dus de gevoelens zijn niet best. En die zijn natuurlijk ook niet best omdat we vinden dat je natuurlijk ook ten aanzien van een begroting van Wedeka eigenlijk ook helemaal geen grip hebt. Ik bedoel als ik alleen al lees dat men nog steeds meent een, dat men 85.000 euro per jaar aan kerstpakketten uitgeeft, eindejaarsuitkering iets van 250.000 euro, dan denk ik toch van is het besef wel goed maar goed ik begrijp ook heel goed dat het een landelijk beleid is dus daar kun je ook niks aan af doen maar ik wou toch opmerken daar krijgen wij geen goede gevoelens bij. En over de vraag nou ja, dat is het gras voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. meneer Borgesius VVD.
  • 2:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ten aanzien van wat over Wedeka door voorgaande sprekers is gezegd zullen wij als VVD fractie niet gaan herhalen. Maar wat u eigenlijk van ons vraagt als raad, dat wij dus kennis gaan nemen van de conceptbegroting 2014 en de meerjarenraming van de Wedeka en als gevolg daarvan ook onder punt 2 de financiële consequenties verwerken in de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Dat vraagt u aan de raad. U schrijft ook in het stuk zelf dat gezien de grote mate van onzekerheid, en ik citeer maar even, op de middellange termijn in de participatiewet nog niet is vastgesteld is na overleg met de provincie besloten om de mogelijke gevolgen van de participatiewet op te nemen in de risico paragraaf in plaats van de meerjarenraming, staat letterlijk in het stuk. Als je dat dan leest dan vragen wij ons oprecht af, moeten wij dus ook ons gaan buigen, met alle onzekerheden vandien, die voorgaande sprekers ook reeds hebben uitgesproken, voor wat betreft regio specifieke problemen, voor wat betreft de participatiewet die wel of niet op de helling komt, moeten wij ons dan nu al reeds gaan confirmeren aan de meerjarenraming van Wedeka als ook vanzelfsprekend dan de meerjarenraming van onze eigen gemeente 2015-2017. En wij vragen ons af wanneer wij ons zouden beperken tot en met 2014 zowel richting Wedeka als ook onze eigen begroting van dit huis, of we dan misschien naar buiten toe niet sterker staan door te zeggen van ja wij weten echt niet waar we aan toe zijn. Dus wij willen dat toch hier in het midden neerleggen want moeten we ons bij de beslispunten niet gaan beperken tot kennis te nemen van de conceptbegroting 2014 punt en onder b de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2014 punt. Dat zou eigenlijk ons voorstel zijn voorzitter en wanneer de beslispunten c.q. de kennisneming blijft staan zoals die er nu staat dan vrees ik toch dat wij als VVDM fractie met die beslispunten zoals ze er nu staan niet mee akkoord zullen gaan. Dus daarover wil ik ook graag de andere fracties horen. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius, meneer Van Beek CU.
  • 1:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, hoe langer of het duurt voordat je aan de beurt bent hoe makkelijker of het word. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen ten aanzien van de heer Borgesius. Ik denk juist dat het goed is om inzichtelijk te maken dat je een meerjarenraming hebt waar je als gemeente aan toe bent en waar in duidelijk blijkt hoeveel miljoen of we moeten gaan bijdragen in de toekomst ondanks alle onzekerheid dat ben ik best met u eens maar ik denk dat het goed is dat je dat kenbaar maakt en volgens mij komen we dan wat beter over als nou het gaat allemaal wel goed dit jaar en laat het maar zo en dan zien we het allemaal wel, ik denk dat word een beetje struisvogelpolitiek is maar goed dat gebeurd wel vaker ook in Den Haag met deze regeringspartijen. Even ten aanzien van de oproep van het CDA om kenbaar te maken aan de partijleidingen landelijk, zoals u weet hebben wij in juni de heer Slop hier al gehad op bezoek bij de Wedeka, daar hebben wij ook alles mee gedeeld en de problemen onder de aandacht gebracht van het land. Daarbij was ook iemand aanwezig van de provincie van onze partij en daar is ook bij uit voortgekomen dat er een overleg is geweest om de risicoparagraaf op te nemen. Aan de andere kant begrijp ik niet zo goed waar wij allemaal over praten, want het is eigenlijk niets anders als vorig jaar. Toen moesten wij onze gevoelens kenbaar maken eigenlijk is er niets veranderd, we gaan door op de oude voet tot dat alles duidelijk is en ik denk dat u niet anders kunt en dat Wedeka ook niet anders kan zoals het nu voor ons ligt. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Boen PvdA.
  • 1:47 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, legio mogelijkheden voorzitter om mij aan te sluiten bij de vorige sprekers. En de opmerking van de heer Van Beek dat je weinig meer aan nieuwe dingen kunt melden als dat in deze volgorde gaat, die overigens prima is en heel gestructureerd, dat is gewoon een gegeven. Om te beginnen met de reactie op wat de heer Deuring vraagt, ook wij hebben af en toe contact met onze landelijke politici om niet te zeggen bewindvoerders en ook daar is het probleem van Oost-Groningen nadrukkelijk aan de orde gesteld. Dat neemt niet weg dat het stuk wat voor ons ligt en er wordt gevraagd weer naar onze gevoelens en mijn voorganger heeft daar ooit zeer emotioneel op gereageerd maar ik denk dat we nu kunnen zeggen het is duidelijk dat we geen blijde gevoelens hebben over deze begroting en dat is dan nog een understatement. De brief die bij de ingekomen stukken stond over de participatiewet en de gevolgen voor deze provincie en met name dit deel daarvan die geven precies aan wat het probleem is waar wij voor staan en dat is gigantisch en dat betekend heel eenvoudig dat als die ontwikkeling zich voortzet zoals het nu is geschetst dat dat voor onze gemeente en ook voor omliggende gemeentes desastreus is zo simpel is het. Alle moeite zal dus moeten worden gedaan om voor Oost-Groningen wat dat betreft maatwerk geleverd te krijgen en nou ja het enige wat wij kunnen doen is op dit moment de hoop uitspreken dat het ook daadwerkelijk doordringt en tot gevolg heeft dat het ook hier zo op die manier gebeurd. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Idema SP.
  • 1:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ook de SP maakt zich natuurlijk grote zorgen over de financiële posities. Maar met name ook over de mensen die daar allemaal werken. Die moeten het allemaal maar ondergaan. Verder hebben wij natuurlijk ook contact met onze landelijke mensen en ik voel wel wat wat de heer Borgesius heeft gezegd om dat voor een jaar vast te stellen alleen ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is dat je, maar dat horen we straks wel. Verder hebben we concrete vragen; Wat is de bovengrens van de uiteindelijke uitputting van, want er staat nu om nabij even beneden de miljoen boven de miljoen maar stel je voor dat het naar anderhalf miljoen gaat. Wanneer stoppen we wanneer wordt er ingegrepen en dan hebben we nog een vraag, waar meneer Deuring het ook over had, dat ging over dat, dat, dat, even kijken waar stond dat. Dat ging in ieder geval over van dat Wedeka zo mogelijk helpen waar mogelijk is en ik heb dat zo begrepen en anders is dat de vraag, of de, dat de gemeente Stadskanaal bijvoorbeeld de groenbesteding uitbesteed aan Wedeka. Zo had ik die vraag begrepen maar als dat niet zo is dan hoor ik dat graag.
  • 0:45 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik had de vraag eigenlijk anders bedoeld, in het stuk staat, in het raadsstuk staat van dat de gemeente, dat de Wedeka er van uit gaat dat de gemeentelijke bezuinigingen die plaats gaan vinden in de komende jaren dat Wedeka daar niet een slachtoffer van wordt laat ik het zo even, even heel, gewoon zo stellen. Nou dat vind ik eigenlijk een beetje voorbarig van ja er komen grote bezuinigingen op ons af en om nu al te zeggen van ok Wedeka houden we helemaal buiten schot dat vind ik een beetje voorbarig. Dus vandaar die opmerking.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik bedoel hem dus andersom. Ik vind waar mogelijk moet gemeente Stadskanaal Wedeka ondersteunen.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik zeg ook niet dat we Wedeka…maar het is een beetje voorbarig om nu al te zeggen van er gebeurd gewoon niks of
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Idema doet een andere oproep begrijp ik, opmerking. Goed. Nog andere punten meneer Idema.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Dan geef ik het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 4:47 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ten aanzien van de begroting 2014 Wedeka merkt u ook allemaal op dat de risicoparagraaf gewoon heel erg breed en vol staat met allerlei risico’s. en dat is denk ik een van de opvallend heden, vorig jaar was dat ook al het geval maar de risico’s zijn nu nog wat verder geconcretiseerd in die zin is er wel een beetje een verschil met wat vorig jaar hier lag denk ik. Als we het hebben over de risicoparagraaf dan wordt er genoemd dat het een mogelijke risico is de gemeentelijke bezuinigingen en dat die doorwerken op de financiële positie van Wedeka, Dat word gewoon genoemd als risico, het is ook een risico, niet alleen de economische conjunctuur is soms lastig fenomeen op dit moment voor Wedeka om te ????, maar ook belangrijke afnemers en mensen die opdrachten verstrekken zoals de gemeente dat kan er ook inklappen, op het moment dat u kort op uw budget bijvoorbeeld waar Wedeka een rol in speelt of via socialreturn WSW’ers aan de slag zijn en dat product wordt niet meer afgenomen of wordt niet meer gevraagd dan heeft dat, kan dat financiële gevolgen hebben en zo is dat hier bedoeld. Het tweede is, ik noem ze maar even heel snel waar u niet op in gaat dat zijn de werkgevers lasten ook een behoorlijke financiële risico voor Wedeka daar is weinig over bekend hoe dat volgenden jaren zal ontwikkelen maar er ligt bijvoorbeeld een fors pensioen probleem ook op de werkvoorzieningsschap en daar is ook nog geen oplossing voor. En het derde risico wat er genoemd wordt en wat het meest en breedst omvattend is dat is de participatiewet. En een van die dingen die gewoon concreet aangekondigd zijn door het rijk en ook al verwerkt zijn in de meerjarenraming van het rijk zelf dat zijn de kortingen op de SW en als je dat door vertaald naar Wedeka, ja dan klapt dat er enorm in en dat betekend dat onze tekorten ook voor ons als individuele gemeente fors gaan toenemen. En dan heb ik het nog niet over de financiële risico’s die we lopen ten aanzien van ontwikkelingen rond andere doelgroepen. Om een vraag van de heer Borgesius ook meteen te beantwoorden, we hebben in een overleg als DB van Wedeka en overleg met de GS van de provincie besloten om dat onder te brengen in een risicoparagraaf, dus niet mee te nemen in de meerjaarraming en dat is ook wat ik uit uw woorden distileer dat dat een wens van u zou zijn. En daar zit natuurlijk wel de discussie in van ga je dat in de meerjaarraming zetten of in de risicoparagraaf. Maar wij hebben gezegd op grond van het gegeven dat er over de participatiewet nog gestemd moet worden dat we nog niet precies weten hoe het eruit gaat zien en op grond van het gegeven dat we ook met zijn allen hopen dat de, een tegemoetkoming komt naar ons als gebied, hebben wij in overleg met GS, heeft het DB in overleg met GS eigenlijk ook voorgesteld, en dat is nu in de AB aan de orde, om het onder te brengen in een risicoparagraaf en niet in de meerjaarraming. Dat we op het moment dat u het in de meerjaarraming, als het AB het in de meerjaarraming zou vaststellen, zou u het ook moeten verwerken in de meerjaarraming van de gemeente en dan zijn het gewoon harde cijfers waarop u direct financieel moet koersen. Dus dat is de reden, we weten niet precies hoe het met die participatiewet gaat en we weten niet precies hoe de regio er dan uit komt, dat is de reden waarom het niet in de meerjaarraming opgenomen is maar in de risicoparagraaf. En dat is denk ik fundamenteel onder deze begroting en meerjarenraming. Ik loop even de andere punten nog even langs, van hot naar her weliswaar. De bonusmalus, u heeft gelezen in de krant op grond van de raadsvergadering in Vlagtwedde dat men daar overweegt om de bonus malus regeling weer te willen invoeren. Dat zal Vlagtwedde dan binnen de AB vergadering als voorstel moeten formuleren. U heeft ook de reactie van de wethouder uit Veendam gelezen dat Veendam er in ieder geval geen voorstander van is omwille van het gegeven dat we juist ook aan de vooravond staan van de transitie van SW. De werkvoorzieningsschappen die zullen gaan veranderen, dus om de heer Idema daar ook meteen helderheid te geven, wij zullen, er gaat ingegrepen worden. En dat heeft niet zo zeer gevolgen voor de huidige mensen die op dit moment aan de slag zijn bij Wedeka, hun rechtspositie is beschermd. Dat wil niet zeggen dat ze de komende jaren niet ergens elders zullen aan de slag zullen gaan moeten. Dat is wel iets wat het kabinet wil, aansluiting bij de reguliere arbeidsmarkt. Maar als het gaat om de huidige doelgroep van de SW.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar even op reageren voorzitter?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar er zijn legio mensen die daar werken die absoluut niet in regulier werk passen of kunnen. En dat is een utopium om dat te denken, die hebben begeleiding nodig die hebben zorg nodig die hebben van allerlei andere dingen nodig wat Wedeka wel kan bieden en wat de gewone werkgever niet kan bieden of niet wil bieden.
  • 0:59 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar Wedeka, dat heeft u ook gelezen in de begroting, als u dat leest Wedeka is ook bezig met een slag naar buiten, er wordt meer gedetacheerd, via begeleid werken wordt er geprobeerd om aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. Dan gaat het niet om hele grote aantallen maar toch wel een aantal mensen per jaar die gewoon het lukt om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. En er blijft, maar goed dan ga ik ook een beetje in op het kabinetsbeleid, het kabinet gaat er vanuit dat er 30.000 mensen beschut werken nodig zullen moeten blijven, gewoon in een beschutte werkkring aan de slag blijven. Op 100.000/110.000 nu. En verder zal de slag naar buiten moeten worden gemaakt, maar in deze regio hebben we nog te maken met hele andere aantallen maar dat is iets wat we, waar we nu over aan het nadenken zijn waar we mee bezig zijn om daar plannen op te ontwerpen van hoe we dat dan doen, want u heeft ook een punt want de reguliere arbeidsmarkt heeft hier onvoldoende absorptie vermogen om de talrijke WSW’ers die wij hier aan de slag hebben op te nemen. Dus ook dat is een probleem.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil nog even terugkomen op wat de wethouder zegt over het, de situatie over de bonus malus systeem. Terecht heeft denk ik ook de wethouder van Veendam u daarin ondersteund, alleen we maken ons daar toch wel een beetje zorgen over want ik denk als het bestuur van Wedeka van drie aansluitende gemeenten daar over te beginnen te stechelen dan denk ik dan is het einde ook denk ik bestuurlijk is dat ook een beetje zoek. Dus ik wil er toch echt wel op aandringen dat u daar de gelederen toch een beetje gesloten houdt. Want ik denk als we dat er ook nog bijkrijgen dan zit dat niet er gunstig uit.
  • 1:4 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar daar maak ik mij eerlijk gezegd geen zorgen over, ik bedoel het werkt in een democratie ook binnen AB gewoon met stemmen. Natuurlijk, er zitten verschillende mensen vanuit verschillende gemeentes met verschillende visies en mensen mogen verschillende meningen hebben ook binnen het bestuur van Wedeka maar dat bewandeld dan gewoon zijn democratische weg. U heeft het toch ook over goh,j als je kijkt naar de begroting en meerjarenraming dan maken we met zijn allen ons ook zorgen en hier word ook een aantal pleidooi genoemd om met name ook die lobby gewoon gestalte te blijven geven en daar roep ik u ook toe op. Want het gaat heel erg om druk te blijven uitoefenen en om ons gebied ook op de kaart te houden omdat we gewoon met het gegeven zitten dat we hier vier keer zoveel WSW aan de slag hebben en op het moment dat dat nu bedacht wordt on Den Haag zich één op één door vertaald naar deze regio, ja dan hebben we met zijn allen een heel groot probleem. Maar daar gaan we niet van uit daar werken we ook hard aan en we hopen ook dat helder over te blijven brengen richting Den Haag. Tot zover.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Vragen en opmerkingen uit eerste termijn voldoende beantwoord? Meneer Borgesius VVD.
  • 2:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de spreker na mij, de heer Van Beek, die nam het woord struisvogel politiek dacht ik in de mond. Ja, wij denken wanneer wij kennis nemen van de conceptbegroting en daar niet zozeer voor wat betreft die conceptbegroting 2014 maar wanneer je dan kennis gaat nemen van de meerjarenraming en je gaat je baseren op het huidige beleid, dat je dan aan struisvogelpolitiek doet. En niet zo als u dat formuleerde, want er staat ook expliciet in het stuk omschreven en dat wilt u dan wel, of vanuit het college wordt er dan gezegd laten we dat dan maar schuiven onder het risicoparagraaf en dan praten we over hele andere sommen geld wanneer die eventueel bewaarheid zouden gaan worden. Dus vandaar ook dat wij aan het begin, maar dat is meer een politiek een politieke statement en een vraag die wij hier in het midden neerleggen zouden wij als raad en zou heb ik dat dacht ik ook namens de VVD fractie geformuleerd niet een krachtiger signaal uitzenden wanneer wij ons beperken tot en met 2014 dat is eigenlijk de vraag, van wanneer je dus nu ook kennis gaat nemen van de meerjarenraming ja dat ga je baseren op de tekort van Wedeka, ik dacht ruim 2 miljoen, waarvan dan 40% onze gemeente nagenoeg of ruim 900.000 of nagenoeg 1 miljoen hoe je het ook wilt formuleren voor onze rekening komt dat hebben we dan meegenomen en wij vragen ons af of dan door te zeggen wij beperken ons tot en met 2014 of we dan de druk richting Den Haag niet verhogen. En dat is de vraag eigenlijk die wij hier in het midden hebben gedeponeerd en waar ik van de andere fracties en ook van de wethouder geen reactie op heb gekregen. Voorzitter tot zover.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alvorens u op elkaar gaat reageren is het denk ik goed dat de wethouder nog even uiteenzet van wat er qua begroting en meerjarenbeleid verplicht is.
  • 0:48 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat is heel erg duidelijk. We hebben hier overleg gehad ook met GS hierover toen hebben we het met name gehad over de meerjarenraming en de risicoparagraaf. GS vraagt als toezichthouder gewoon een meerjarenraming. Dus we kunnen het niet laten bij begroting 2014 en ja als u zegt van ja het AB doet er sterker aan om alleen maar zich te beperken tot de begroting 2014 dan denk ik dat je een heel andere warrige en rare discussie gaat krijgen dat moet je niet willen denk ik. Ook omdat wij hier het DB hier op een goeie manier overleg over dit punt heeft kunnen voeren met GS. En GS gaat uit van een begroting met een bijbehorende meerjarenraming dat is Wedeka verplicht dat zijn we als gemeente ook verplicht.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar dan u zegt op een goede manier overleg voeren….excuus voorzitter mag ik het woord of..? ik heb het niet gevraagd.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft het al meneer Borgesius.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nee maar het ging vrij
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het wordt voor mij ook wat later dus ik grijp wat minder snel in.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan zal ik het proberen kort te maken. Een goede verstandhouding tussen gemeente en GS wil natuurlijk nog niet zeggen dat we altijd maar datgene moeten gaan doen wat GS zeer op prijs zou stellen. Maar wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn zoals u dat zegt dan hebben wij dus geen andere keus. Zo simpel is het.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, behoefte nog?
  • 0:8 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Voorzitter, ik denk dat ik duidelijk ben geweest dus we zouden het graag zo willen laten.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, hebben we daarmee de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn voldoende behandeld? Behoefte aan een tweede….niet voldoende antwoord gekregen op uw vragen meneer Idema of wilt u een tweede termijn.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, of ik heb het gemist. Maar ik zei van, ik heb gevraagd van wat de, er wordt nu om en nabij de miljoen wordt er gesproken, stel je voor dat het nu anderhalf miljoen is wat zijn daar de gevolgen van?
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   een half miljoen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   een half miljoen
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   zonder meer
  • 0:28 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dat betekent als in financiële zin dat de tekorten toenemen en dat merken we ook in de begroting van de gemeente. Het is nu tegen de miljoen vanaf 2014 opgenomen in onze begroting dat actualiseren we met deze begroting. Op het moment dat de financiële resultaten tegenvallen en bijvoorbeeld datgene wat nu in de risicoparagraaf staat bewaarheid wordt dan betekend dat de gemeente extra moet bijleggen. Dan gaat het echt om heel veel geld.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dat was de eerste termijn. Behoefte aan een tweede termijn? Niemand? Daarmee het beslispunt om kennis te nemen van de begroting 2014 en het meerjarenbegroting en deze na behandeling in het AB van aanstaande woensdag waarin de punten die u genoemd heeft de zorgen en de opmerkingen meegenomen kunnen worden om ze te verwerken in de begroting 2014. Door iedereen akkoord bevonden? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Nog steeds geen behoefte aan een korte schorsing? Uw voorzitter eigenlijk wel. Toch wel, ja meneer Van Beek begrijpt mij helemaal, ik schors de vergadering tot twintig over tien.
 • 15 Lokale prioriteiten politie inzet 2014
  • 15. Lokale prioriteiten politie inzet 2014 (277,14 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Ik heropen de vergadering. En daarmee geef ik gelijk de voorzittershamer aan de heer Deuring. Want we gaan naar de agendapunten 15, 16 en 17 onder voorzitterschap van de heer Deuring. Meneer Deuring.
  • 0:28 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   OK, dank u wel. Aan de orde is agendapunt 15, lokale prioriteiten politie inzet 2014. Wie wil daar het woord over voeren. Meneer Plieger CDA, meneer Borgesius van de VVD, meneer Van Beek van de CU en meneer Idema van de SP. Meneer Idema.
  • 0:36 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zal het apparaatje even aan zetten. Kijk ik heb naar die beslispunten gekeken van welke prioriteit hebben en ik ga ervanuit en dat is ook een klein beetje direct een vraag, of dit, want dit heeft allemaal samenhang met elkaar, alles met elkaar en wat ik me afvraag waar zit de preventie en heeft nummertje een meer prioriteit dan nummertje zes. En voor de rest ziet het er op zich allemaal prima uit hoor, dat was eigenlijk de concrete vraag.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Van Beek van de CU.
  • 0:29 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden want we zijn al een beetje laat vanavond. Ik denk dat het goed is dat wij weer een avond gehad hebben zoals in juni in Bellingwedde. Wij vragen ook om een voortzetting om dit gewoon jaarlijks te blijven doen, waarin we de prioriteiten met zijn allen kunnen vaststellen zodat het allemaal doorgang kan vinden. En wij gaan akkoord met de punten die genoemd zijn. Dank u wel.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Borgesius van de VVD.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Ja wij denken inderdaad ook als VVD fractie dat de punten zoals hier aangegeven en ook die volgorde dat die in overeenstemming zijn zoals die zijn uitgesproken in de gezamenlijke raadsbijeenkomst van 17 juni jongstleden. Eén punt in onze beleving missen we eigenlijk denk ik in het stuk en dat was in onze beleving althans ook wel een beetje algemene teneur in de zojuist genoemde bijeenkomst, die gezamenlijke bijeenkomst, dat daar toch ook aandacht werd gevraagd voor richting de burgers wanneer er een inbraak of een delict bij een burger plaats vond dat men name ook vanuit de politie de terugkoppeling naar de burger plaats vinden en die zie ik eigenlijk in de prioritering op deze lijst c.q. in dit stuk helaas niet terug. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Plieger van het CDA.
  • 1:28 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Wij herkennen ons ook in of tenminste wij herkennen ook de lokale prioriteiten die hier staan terug als het gaat om de bijeenkomst die wij in juni, geloof ik was het, in juni gehad hebben in Bellingwedde. Een paar opmerkingen. Ja, als het gaat om die alcohol en drugs gebruik onder jongeren, ja u weet van het CDA en de VVD is er een, ja is er een actief, gevraagd naar beleid enige jaren geleden dat wordt voortgezet, dat hebben we ook vastgesteld middels het lokaal gezondheidsbeleid geloof ik en ook hier zien we eigenlijk terug komen die koppeling met dat lokaal gezondheidsbeleid en ook met de aanpak om te zorgen dat minder jongeren dan enkele jaren geleden drinken nu wel minder maar het moeten er eigenlijk nog meer jongeren worden die minder gaan drinken. Dus wij herkennen ons wat dat aangaat volledig in deze lijst. Het is wel zo dat ik aan de heer Borgesius, ik herken dat punt wat hij aangeeft ook, maat staat daar niet iets bij woninginbraken en woningovervallen vermeld als het gaat om de rol die weggelegd wordt of die daar gegeven wordt aan de buurt- en wijkverenigingen, ik dacht misschien dat dat daar mee bedoeld werd. Maar misschien geef ik nu antwoord op een vraag die……..
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Plieger.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   dat was het, ja.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank je wel meneer Plieger. Dan geef ik nu het woord aan de portefeuillehouder.
  • 2:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik permiteer me om te blijven zitten voorzitter, gezien het aantal opmerkingen en vragen die eigenlijk gering zijn. We hebben een denk ik goede gezamenlijke avond gehad in juni in Bellingwedde waar inderdaad gesproken is over lokale prioriteiten. Ook over deze rij die ook uitstekend aansluit bij de landelijke prioriteiten. Dus dank voor de herkenning en de instemming. Terugkomend op alcohol en drugs en de koppeling die er is met gezondheidsnota maar ook met het alcoholmatigingsbeleid wat wij kennen. Zeker onder “blijf cool, blijf fris” wordt dat stringent ingezet, we hebben daar ook naar gekeken van in hoeverre moet daar ook een koppeling plaats vinden met de ontwikkelingen op het gebied van gebruik van drugs die, waar toch een licht toename te constateren is in onze gemeente en waar wij ook voornemens zijn om zeg maar daar een pilot op te zetten net als bij woninginbraken om daar te proberen preventief, zo vroeg mogelijk terug te dringen door inzicht te krijgen van waardoor het gebruik ontstaat, wat daar de oorzaken van zijn of dat ook te maken heeft met meer complexe problematiek in een gezin of in de omgeving. En daarmee geef ik eigenlijk gelijk antwoord op de vraag van de heer Idema die zegt van ja goed preventie wordt eigenlijk niet zo stringent genoemd, in die zin, en dat komt misschien omdat het eigenlijk binnen de totale aanpak van het centrum voor jeugd en gezin en veiligheid in het politieoverleg in het overleg van het basisteam Ommelander-oost van de vier gemeenten die ook in juni bij elkaar waren, eigenlijk een soort van vanzelfsprekendheid is geworden om juist proberen op signalen die we krijgen van de kant van onderwijs van de kant vanuit de zorgteams die er zijn, vanuit de kant van de politie van wat gesignaleerd wordt om zo vroegtijdig te kijken op een gegeven moment wat is er aan de hand waardoor ontstaat dat dan kunnen wij voorkomen dat het zich bijvoorbeeld bij jongeren tot een jeugdgroep die hinderlijk zou kunnen zijn of overlast gevend of zelfs crimineel, die hebben we gekend om dat zo vroegtijdig aan te pakken om te voorkomen dat die samenklontering ontstaat met alle gevolgen van dien. Dus het zit eigenlijk automatisch in ons beleid op alle punten.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar op in gaan voorzitter?
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Idema van de SP.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Kijk hier staat bij; aanpak problematische jeugdgroepen, er staat dat op het moment is er geen jeugdgroep, maar die kan zo maar weer ontstaan, maar ik begrijp wat u zegt, dat u zegt van we, eigenlijk is het vanzelfsprekend dat de preventie wordt gedaan. Maar ik las dat niet bij dit punt.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat zei ik. We hadden het misschien kunnen vermelden maar het is een automatisme dat het in onze aanpak wel zit en een problematische jeugdgroep kan inderdaad vrij snel ontstaan maar voor die tijd krijgen we al signalen en proberen we door de aanpak om per jongere eventueel of per gezin te kijken van wat daar de oorzaken van zijn en proberen ze zo vroeg mogelijk eigenlijk uit een samengeklonterde groep weg te trekken in de hoop dat het daarmee door zorgverlening aangepakt kan worden en als het zich echt strafrechtelijk ontwikkeld, dat men een kleine carrière aan het opstarten is, dan pakken we ze ook strafrechtelijk aan.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nou ja, ik wil ook graag aan het werk blijven.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u?
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zeg; ik wil ook graag aan het werk blijven.
  • 1:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, laat ik daar niet op reageren. Prioritering? Nee, het is niet zo dat hier staat op een gegeven moment alcohol en drugs staat nummer één en als dat betekend dat het zoveel formatie vergt van een ieder dat we aan de geweldszaken en het huishoudelijk geweld niet meer toe zouden komen dat die daardoor lager geprioriteerd zijn. Dit zijn de echte accenten waarvan wij vinden, die ook grotendeels allemaal aansluiten bij het landelijk beleid, hier moet de aandacht in ieder geval op deze punten moet het meest gericht zijn. Dat kan betekenen dat je soms op sommige gevallen zegt van ja goed ik zie een kleine toename in bijvoorbeeld winkeldiefstallen of wat we de afgelopen twee weken gezien hebben ineens geen woninginbraken maar toch weer auto, diefstallen vanuit de auto’s, dat we daar wel communicatief iets mee doen en waarschuwen, maar dan bij een stringentere ontwikkeling van alcohol en drugs daar meer op inzitten als op diefstal. De vraag van de VVD gaat over de terugkoppeling. Bedoelt u vooral de terugkoppeling vanuit de kant van de politie, wat is er met de aangifte gedaan, wat is het vervolg geweest op een gegeven moment is er zicht op oplossingen of niet, dat binnen veertien dagen teruggekoppeld moet zijn aan de burger. Vanaf medio juni scoren we 100%.
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter
  • 0:09 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Maarsingh van het CDA.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik, ervaring is eigenlijk de beste leermeester. Ik heb in mijn leven al een stuk of wat boeven kunnen vangen. Maar de laatste boef was dus op aanwijzing van mijn vrouw, toen was er een oproep via burgernet en mijn vrouw, ja ik heb het al een keer verteld, maar
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   anders had ik het niet gezegd namelijk
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh nee, maar goed dan ligt het bij jou of bij mij aan de leeftijd dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval het was een perfecte terugkoppeling, onmiddellijk en een dag later. En ik vind dat heel perfect dus ik zal dat niet vergeten. Misschien kom ik er nog wel een keer weer mee als iemand daar om vraagt.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Maarsingh, dank u wel.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter op deze discussie zal ik niet reageren. Terugkoppeling van burgernet is überhaupt vrij snel verzekerd en ik ben blij dat ook onze buurgemeente Vlagtwedde waarschijnlijk over gaat tot burgernet. Dan zijn we bijna dekkend in onze provincie en we zien ook dat dat resultaat heeft, zelfs hogere resultaten dan het landelijk gemiddelde. Maar deze terugkoppeling gaat ook met name op een gegeven moment over woninginbraken, straatroven idem dito op een gegeven moment van aangiften wordt dan ook teruggekoppeld van wat zijn de kansen waar staat het onderzoek of zelfs als er geen enkel resultaat te behalen valt dat het teruggekoppeld wordt. Nou dat is naast de preventie wat we ook gehad hebben in het kader van wat kun je zelf doen om een woning inbraak te voorkomen zijn dat de maatregelen waarin de burgers direct betrokken zijn en ook direct meer antwoord krijgen op wat de politie überhaupt doet. Voorzitter volgens mij heb ik daar de vragen en opmerkingen mee beantwoord.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Is iedereen het daar mee eens? vragen voldoende beantwoord. behoefte aan een tweede termijn? Zoniet dan constateer ik dat, oh..meneer Van Beek. Sorry. Meneer Van Beek.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik had nog gevraagd of wij volgend jaar wederom zo’n avond krijgen zoals afgelopen juni.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek u bent er al aan gewend en ik zou het u niet durven ontnemen.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u.
  • 0:23 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik kan constateren dat een ieder zich kan vinden in het voorstel, lokale prioriteiten politie-inzet 2014. En dan kan ik het hele rijtje wel opnoemen maar iedereen kan dat ook even voor zichzelf lezen. Dan ga ik over naar agendapunt 16. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Veiligheids-en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) jaarverslag en jaarrekening 2012, actualisatie begroting 2013 en beleidsbegroting 2014
  • 16. VenGR jaarverslag en rekening 2012 actualisatie begroting 2013 en beleidsbegroting 2014 (319,01 KB)
  • 0:35 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Agendapunt 16 gaat over de veiligheids- en gezondheidsregio Groningen en dat gaat over het jaarverslag en de jaarrekening 2012, de actualisatie van de begroting 2013 en de beleidsbegroting 2014. Wie mag ik daar het woord over geven. Meneer Plieger, meneer Borgesius, mevrouw Sterenborg. Dan begin ik es met mevrouw Sterenborg.
  • 0:40 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die had nog niet zoveel gezegd vanavond. Dank u wel. We kunnen instemmen met de beslispunten, kennis nemen van. We hebben uiteraard ook de onderliggende stukken bekeken en daar viel ons op bij de memo regionalisering brandweer daar wordt gesteld dat de veiligheidsregio nog 40 vacatures heeft te vervullen. Heeft dit ook gevolgen eventueel als die niet ingevuld worden voor het functioneren? En wat betekend dat voor Stadskanaal, die mag dan 1,67 Fte invullen en wat voor consequenties heeft dat op het ambtelijk apparaat? Dat was mijn vraag.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Borgesius.
  • 1:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel voorzitter. Misschien niet zozeer een vraag, we hebben met name even gekeken naar de concept brief die ook bij de stukken zat en die dan gericht is aan de heer Rehwinkel. En waar u dan ook, en daar vragen wij nogmaals extra aandacht voor, en u doet dat ook in voldoende mate, misschien zou het nog meer kunnen, maar dat is de overhead van 21,5%. Het staat nadrukkelijk in uw brief genoemd en wij zouden ook vanaf hier u toch willen verzoeken om daar op te blijven hameren van, als ik mij goed herinner dat was een hele andere organisatie, overkoepelend organisatie RUD, daar werd dacht ik gesproken over 18% dan vonden we ook al veel, hier word dus gesproken over 21,5%, weliswaar inclusief dacht ik ook wat materieel, maar wij willen toch graag mede onderstrepen wat u ook in uw schrijven betoogd laten we toch trachten om in gezamenlijkheid, ook met andere gemeentes, dit percentage te verlagen want het aandeel wat wij als Stadskanaal vanwege dit percentage als verhoging voor de kiezen krijgen dat liegt er niet om, maar daar hebben we het al eerder over gehad dus dat ga ik nu niet weer doen. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Plieger van het CDA.
  • 1:37 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Wij hebben inderdaad in juni ook ons volgens mij over deze conceptbrief al uitgelaten, we hebben toen de woorden van de heer Borgesius alleen maar onder, of alleen maar, maar ondersteund want die gaf toen in duidelijke bewoording aan ja wat wij eigenlijk ook vinden van de hele situatie die ontstaan is, extra regels kost ons als gemeente of ten minste de regionalisering kost ons als gemeente het nodige extra. Ook daarin heeft, is er toen gewezen op die personele overhead van 21,5%, de nullijn is genoemd die staat ook in de zienswijze. Het CDA herkend zich dan ook volledig in die zienswijze en alstublieft ga er mee aan de slag. We hadden nog wel een vraag over de nieuwe kazerne. Die nieuwe kazerne die, de huisvestingslasten vallen nog steeds onder de gemeente, wij hebben daar enige tijd geleden als raad toe besloten om daar, ja over te gaan tot een nieuwe kazerne daar zijn extra middelen voor beschikbaar gesteld, ja hoe gaat dat nu binnen die regionaliserende, of binnen de regionalisering van de brandweer, het gebruik van die kazerne, ja die gaat nu meer ingezet worden dan, of kan meer ingezet worden dan alleen maar voor onze plaatselijke brandweer, hoe zit dat dan met die huisvestingskosten, levert dat ons ook nog wat op. En verder voorzitter wou ik het hier eerst bij laten.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank je wel meneer Plieger, het woord is aan de portefeuillehouder.
  • 6:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter hier ga ik toch maar even bij staan want dit is inderdaad een dossier geweest met de nodige impact ook voor onze gemeente, voor onze begroting. Het is natuurlijk de hele regionalisering van de brandweer is in een soort sneltreinvaart zeg maar ingevuld en heeft nogal wat consequenties gehad. Die consequenties daarvan hebben we u in juni vast vooruitlopend op alle discussie zoveel mogelijk informatie gegeven om dat te laten zien en u zult dat ook in de begroting terugzien. Veertig vacatures, ja wij hopen natuurlijk dat die vacatures, mevrouw Sterenborg, worden opgevuld vanuit de 23 gemeenten daar waar het kan. Omdat dat zou voorkomen dat ze niet extern ingevuld moeten worden en eventueel de frictiekosten voor gemeenten alleen maar hoger zouden worden. Onze 1,67 Fte die zouden we in kunnen brengen. Dat betekend op een gegeven moment van als je daar vanuit je eigen organisatie mensen naar toe zou kunnen bewegen dat daarmee eventuele frictiekosten af zouden nemen. Zou je meer inbrengen als dat percentage van 1,67 dan moet je ook zeg maar een bijdrage leveren in het vereveningsfonds. En breng je helemaal niet in dan zou je mogelijkerwijs een bijdrage vanuit het vereveningsfonds kunnen krijgen. Hoe die 40 zich precies ontwikkelen kan ik op dit moment niet voorzien, er zijn net zeg maar plaatsing van teamleiders en commandanten heeft plaats gevonden. Dit proces van verdere invulling van zeg maar stafleden en dergelijke vindt nog plaats. Maar het is wel voor ons een punt om eventueel in de liquidatie van het RBZG rekening mee te houden. De overhead van 21.5%, u weet hoe die tot stand is gekomen meneer Borgesius, dat komt vooral uit, vanuit benchmark gegevens naar voren omdat er vanuit de gemeenten sec hele verschillende resultaten werden aangeboden bij de nulmeting waarbij de ene gemeente bijna tot op de cent nauwkeurig kon aangeven wat de overhead was die zij zeg maar toerekenden aan de brandweer zorg en andere gemeenten dat totaal niet inzichtelijk hadden en versluierd over alle producten in de gemeente begroting. Dus men heeft zelfstandig op basis van benchmark gegevens die 21,5 zeg maar genomen je zou er over kunnen discussiëren of die te hoog of te laag is, ik wou dat wij hem in onze organisatie hadden want ik denk dat dat hoger ligt, maar dat ligt er ook aan hoe je dat toeberekend. Dus de omgevingsdienst Groningen heeft 18% als norm genomen, die heeft ook een bezuiniging op de begroting opgelegd vanuit de stuurgroep. Ik zou me voor kunnen stellen dat ziet u ook heel direct terug uit onze zienswijze die wij in juni vooraf hebben gestuurd en nu formeel bekrachtigd door u als raad opnieuw willen inzenden. Om te kijken hoe ze daar op reageren, in ieder geval zijn wij een groot voorstander om de situatie van na twee jaar inzichtelijk te krijgen op een gegeven moment of de regionalisering ons niet alleen zeg maar een kwaliteitsimpuls heeft gegeven maar ook tot een soort efficiëntie slag heeft geleid en daardoor ook misschien op een aantal terreinen goedkoper zou moeten kunnen werken dan de som der delen. Het is een voor ons, een zure appel om te constateren dat wat via veertig jaar RBZG tegen een veel lagere kostenniveau toch in principe op behoorlijk niveau gerealiseerd is dat we dat nu zeg maar door de omslag na de regionalisering en door de keuze voor een andere verdeelsleutel en daarmee een solidariteit, zeg maar principe waardoor wij meer moeten inbrengen dan we bij RBZG ooit hebben gedaan, dat is een zure appel. We hebben daar ten opzichte van die verdeelsleutel in het verleden ook wel van geprofiteerd, want we hebben zeg maar middelen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds gelukkig voor andere doelen kunnen aanwenden omdat wij in staat waren met een lagere bijdrage aan de RBZG te werken en te voorzien in onze brandweertaken en brandweerzorg en dat raken we nu aan de regio kwijt dus we zullen binnen de twee jaar dat er geëvalueerd word zullen we moeten kijken naar de overhead, naar de kwaliteitsimpuls die dat heeft opgeleverd en de zorg op een gegeven moment of we inderdaad beter bediend worden dan als we dat vanuit onze eigen situatie zouden kunnen. Vooralsnog heeft de regio er voor gekozen om de huisvesting buiten de begroting te laten van de regio dat betekend dat onze keuze en ons besluit wat hier genomen is om zeg maar extra middelen beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van de brandweer kazerne aan de Veenstraat daar zit ruimte in, daar zit ruimte in in het kader van zeg maar dagdiensten en eventuele toename van dagdienst personeel. Daar zit ook ruimt in om op een andere manier in het kader van opleiding en vanuit brandweerzorg tot invulling te komen en de ruimte te gebruiken. Er zit misschien zelfs ruimte in voor een andere partner als de brandweer. Dat huurcontract dat wij hebben gesloten met de vastgoedeigenaar dat kan eventueel overgenomen worden door de regio, die ruimt is er. Maar vooralsnog ga ik er van uit dat als de regio meer gebruik wil maken van het gebouw als nu het geval is en het feit dat dagdienstpersoneel daar voor de hele cluster zitten dat ik nog een leuk onderwerp heb om met de regio te bespreken en dat is in ieder geval dat ze toestemming van ons nodig hebben om de ruimtes anders in te vullen, meer te gebruiken en ik hoop daar nog iets terug te halen. Voorzitter volgens mij heb ik de vragen beantwoord, hoop ik.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zijn de vragen voldoende beantwoord? meneer Borgesius.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik denk inderdaad voorzitter dat de vraag goed beantwoord, meer dan voldoende beantwoord zijn. Het laatste wat u dan sprak, mogelijkerwijze als opleidingscentrum, zou ik alleen richting u willen zeggen; tracht dan van die zure appel een zoetzure appel te maken. Tot zover.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Plieger van het CDA.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, wat betreft dat laatste inderdaad zoetzuur, ik ben tevreden met het antwoord en ik hoop op uw inzet op dit punt.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik wil geen valse verwachtingen scheppen maar de overgang van zuur naar zoetzuur is wel makkelijk gemaakt als we het inderdaad over appels hebben, gebruik van de nieuwe brandweerkazerne om de extra uitgaven in het kader van de regionalisering te vereffenen, ik denk niet dat dat er in zit. Dus een beetje zuur ben ik bang dat die blijft.
  • 0:54 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Zo te zien niet. Ik constateer dat een ieder akkoord kan gaan met agendapunt 16. De beslispunten, ik zal ze even opnoemen. De jaarrekening 2012 en jaarverslag 2012 voor kennisgeving aannemen. Kennis nemen van de actualisatie begroting 2013 en de financiële consequenties verwerken in de najaarsnota 2013. Kennis nemen van het concept beleidsbegroting V&GR 2014 en na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de V&GR de financiële consequenties ervan in de begroting 2014 opnemen en de zienswijze vaststellen en sturen aan het Algemene Bestuur van de V&GR. [voorzitter klopt met hamer]
 • 17 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio (V&GR) Groningen
  • 17. Wijziging gemeenschappelijke regeling VenGR Groningen (193,83 KB)
  • 1:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we verder met agendapunt 17. En dat gaat over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen. Wie wil daar het woord over voeren? Niemand? Dan stel ik vast dat we dit agendapunt ook, dat iedereen daar akkoord mee kan gaan. Met de drietal beslispunten, de drietal beslispunten zijn; instemmen met het voornemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling V&GR tot de regeling PG&Z. Instemmen met het voornemen tot het treffen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio en ons college machtigen tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. [voorzitter klopt met hamer].
 • 18 Delegatiebesluit grondexploitatieplan
  • 18. Delegatiebesluit grondexploitatieplan (273,35 KB)
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Agendapunt 18. En dan mag ik de voorzittershamer weer overhandigen aan de voorzitter.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Agendapunt 18, het laatst punt met debat, delegatiebesluit grondexploitatieplan. Wie? Meneer Maarsingh, meneer Pals. Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter dank u wel. Als wij het goed lezen en op ons in laten werken dan, dan is het op dit moment zo dat de afwijking van het bestemmingsplan nu al gedelegeerd is aan het college. Alleen er hangt nog steeds een grond exploitatieplan aan vast daar is het nog aan gekoppeld en dat is toch wel een beetje onpraktisch. Dus als je echt wat wilt aan het beleid wilt verpraktiseren dan is dit op zich een goed voorstel, dus we zijn het daar mee eens voorzitter maar we willen nog wel even zeggen, en eigenlijk lezen wij dat ook wel maar misschien kan de portefeuillehouder dat nog even bevestigen dat de grote plannen zeg maar die er echt toe doen dat die plannen gewoon behandeld worden en besloten worden door de raad.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Maarsingh. Meneer Pals D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou in navorsing van meneer…hebben wij eigenlijk hetzelfde spagaat waar we in zitten want ik denk als je
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou wij zitten niet in een spagaat hoor, maar ik heb het proberen uit te leggen wat wij gelezen hebben en daar zijn we het mee eens.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar wij zitten dan in een spagaat en daar kan het college ons uit helpen. Dat is natuurlijk zo dat, het is fraai voorgesteld dat de bevoegdheid bij het college terecht komt terwijl wij van mening zijn dat de bevoegdheid eigenlijk bij de raad horen omdat je toch praat over de grondexploitatie plan en ik denk toch dat je die bevoegdheid als raad niet zomaar uit handen moet geven. Dat is de enige opmerking. Dus we zijn ook tegen dit plan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 1:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dank u wel. Kijk de heer Maarsingh heeft een punt wanneer hij zegt van op dit moment zijn afwijkingen van het bestemmingsplan, die zijn al gedelegeerd aan het college en dan gaat het dus om afwijkingen niet om het vaststellen van bestemmingsplan maar om incidentele afwijkingen van bestemmingsplannen die worden via een omgevingsvergunning wordt daar nu aan meegewerkt en dat is gedelegeerd door uw raad aan het college. Wat wij hier voorstellen om wanneer die afwijkingen zich voordoen en dat speelt ook het al of niet, ja of nee verlangen van de grondexploitatieplan dat dat ook door uw raad wordt gedelegeerd aan het college zoals het hier staat zodat de beslissing op dat punt bij één bestuursorgaan komt te liggen en niet bij twee. En u heeft, de heer Maarsingh heeft een punt als hij zegt van als het om grote plannen gaat dan blijft het gewoon een kwestie van de raad, dus bij bestemmingsplannen of exploitatie opzetten van exploitatiegebieden, neem een plan “Klamer” in Mussel of dat soort zaken, dat blijft gewoon een kwestie van de raad en daar gaan wij niet als college over, maar dit zijn dus de incidentele afwijkingen wat dit betreft. Vandaar dit voorstel, dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Tweede termijn?
  • 0:08 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dan heb ik nog wel een vraag. Want meneer Pals had het net over een spagaat en een spagaat houdt in dat je op twee keuzes zit en die liggen wat ver van elkaar. U zegt in de eerste termijn ik ben tegen, maar het college kon u uit dat spagaat helpen dus ik hoop dat het college u nou uit dat spagaat geholpen heeft.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou het antwoord van de portefeuillehouder die zegt dat de raad nog betrokken raakt bij grondexploitatieplannen voor zover dat, hij heeft dat nog geïllustreerd met plannen in Musselkanaal en de Mussel en dat soort dingen. Dus als wij kunnen vertrouwen op de, op de, en uiteraard kunnen we erop vertrouwen..
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   hallo...... (mensen lachen)
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. ja, hartelijk dank.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op de toezegging, op het toezien van de wethouder dan zijn wij uit het spagaat.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou dan is het plezierig dat u uit zo'n onprettige situatie bent geraakt vanavond.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, want ik zal u vertellen het valt niet mee.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Ik concludeer dat daarmee unaniem instemt met het voorstel over het delegatiebesluit grondexploitatieplan. U vind het goed dat ik die twee beslispunten niet volledig voorlees. Is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 19 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kopstukken 10"
  • 19. Bestemmingsplan Landelijk gebied Kopstukken 10 (272,3 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kopstukken 10" zonder debat. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan dank ik u voor uw uithoudingsvermogen vanavond en dan wens ik u wel thuis.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank voor de krakeling.