Raadsinformatie

Raadsvergadering 28 oktober 2013

Naam
Download het audiobestand (61,20 MB)
Download de gesproken tekst (934,59 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (523,07 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 23 september 201..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Vaststellen herziene nota Duurzame ene..
 • 13 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Schol..
 • 14 Wijkgericht werken: visie Maarswold 20..
 • 15 Vaststellen vergaderschema 2014
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maandag 28 oktober. Ook een welkom aan de vertegenwoordigers van de pers en zeker ten aanzien van het publiek op de publieke tribune die belangstelling toont voor deze wat lange agenda vanavond.
 • 2 Mededelingen
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij missen in ons midden mevrouw Hernamt van de fractie van Gemeente Belangen wegens ziekte, Kevin Christians van de PvdA kan er vandaag nog niet bij zijn want die is nog steeds herstellende van de knieoperatie maar hopen we bij de begrotingsvergadering weer te verwelkomen. En de heer Kanter is gestrand met, in het kader van het openbaar vervoer het zou kunnen zijn dat ie mogelijkerwijze later nog aansluit, mocht dat niet het geval zijn dan is die aansluiting niet gelukt. Ondertussen zijn in ieder geval wel de stormen in ons land en ook in onze regio gaan liggen en laten wij kijken of we dat vanavond zo kunnen houden.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (45,95 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met uw instemming daarmee dan de mededelingen als afgedaan beschouwen en het voorstel doen of de agenda vastgesteld kan worden zoals die voorligt waarbij opgemerkt dat bij agendapunt 12 de fractievoorzitter van de CU mevrouw Sterenborg niet aan de discussie en aan de behandeling van agendapunt 12 zal deelnemen om te voorkomen dat er een mogelijke verstrengeling of schijn van belangenverstrengeling zou kunnen zijn. Akkoord?
 • 4 Insprekers
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we daarmee voorbij aan agendapunt 4 want er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 23 september 2013
  • 05. De besluitenlijst van 23 september 2013 (66,73 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan kom ik bij de besluitenlijst van 23 september. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen op- of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer]. Dan zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste en dan vraag ik of er aanleiding is ten aanzien van de inhoud van pagina 1, 2, 3 en 4. Niet het geval?
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (56,84 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar de lijst met openstaande toezeggingen. Waarbij wethouder Jan Bessembinders graag het woord wil voeren over de nummers 25, 34 en 43. Wethouder Bessembinders.
  • 1:25 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dan u wel. Wat punt 25 betreft wou ik graag verwijzen naar de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door de fractie van D’66. Wat punt 28 betreft die staat op de lijst met ingekomen stukken dus wat ons betreft afvoeren zoals al voorgesteld. Wij hebben inmiddels een brief gestuurd over de nieuwe spoorlijn en locatiekeuze maar die komt de volgende keer wel op de ingekomen stukken. Wij hebben u belooft dat wij binnen 4 maanden een voorstel aan u zullen voorleggen over de in’s en out’s en met name de out’s in dit geval van de Noorderkanaalweg zonder dat dat per definitie moet lijden tot verbreding, wij hebben daar volgende week een voorstel over in college aan de orde, om te kijken of wij met de gelden die de provincie beschikbaar heeft gesteld via de brede doel uitkering of wij toch met die gelden iets kunnen doen aan onder andere de Noorderkanaalweg dus ik zou u willen vragen om dit punt op te schorten en als u dat goed vindt dan komt ie in december op de raadsagenda want daar gaan wij niet over. Dat was 34 voorzitter. En dan gaan we
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat er vandaag wel meer van boven is gekomen wat een zwaardere impact had als dit. Volgens mij word er dapper geruimd. Je ziet hem ook lopen. Ik denk dat u nog een beetje last heeft van het nadruppelen en het zal ook nog wel wat nazorg vergen morgen omdat weer schoon te krijgen op die hoogte maar volgens mij had het erger gekund. Volgens mij, wethouder Bessembinders, kunt u met het volgende punt verder gaan.
  • 1:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan gaan we naar nummer 41, daar is inmiddels de brief over uit en dan gaan we naar nummer 43 dat gaat over oversteken op de Navolaan. Wij hebben vanmiddag een vergadering van de werkgroep verkeer gehad en het advies van die werkgroep aan het college is om op twee punten langs de Navolaan en dat betreft de Grauwveen en de Dargveen, respectievelijk bij de Venen en bij sportschool Bruinsma om daar oversteken te accentueren via bepaalde, zeg maar markeringen op de weg en via bebording maar afijn dat is het advies van de werkgroep verkeer ook met medeweten van uiteraard Veilig Verkeer Nederland, dat voorstel dat wordt nog voorgelegd aan het college en wanneer daar een besluit over gevallen is dan leest u dat uiteraard maar dit is wat op dit moment te melden valt en dan heb ik aan deze toezegging netjes voldaan. Dank u voorzitter.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Even voor de goede orde. Dan herhaal ik dat we voorstellen om de nummer 28 van de lijst met toezeggingen, nummer 36 en nummer 41 af te voeren. Akkoord? 43 kan eraf op een gegeven moment als het besluit dat wordt sowieso volgens de normale weg gecommuniceerd voegen we 43 er aan toe. Blijven er niet veel over. Zijn er over de andere punten nog vragen vanuit de raad? Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:23 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Betreffende punt 25, de portefeuillehouder verwijst daarbij naar de vragen die D’66 heeft gesteld. Dat vind ik jammer, het zou meer recht doen om ook te verwijzen naar de vragen die GBS daarover gesteld heeft al sinds maart en dat lijkt mij meer juist daarbij wil ik wel opmerken dat de beantwoording van de portefeuillehouder en de schriftelijke reactie ons teleurstellen daarover. In zoverre dat de beantwoording aangeeft dat de woningmarkt tegenzit etc. etc. de laatste keer heeft de portefeuillehouder antwoord gegeven over dat stenen schoongemaakt moesten worden, dat er een aantal dingen moesten worden heroverwogen, daarover lees ik nu niets meer. Onze fractie krijgt daardoor het gevoel dat we een beetje aan het lijntje zijn gehouden hiermee en dat de inschatting dat het met de huizenmarkt niet meezit die inschatting had ik samen met de portefeuillehouder in maart al wel kunnen trekken en vorig jaar ook al wel. Daarbij is het zo dat in onze beleving op het moment dat dat pand tegen de vlakte gaat, volledig wordt gesloopt, naar onze mening wederom een beeld bepalend gebouw eigenlijk teniet is gedaan en dat spijt ons zeer. Ik zou graag daar een reactie op.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder net gezegd tot de antwoorden volgende maand op de lijst met ingekomen stukken staan meneer Gelling dan zijn ze ook aanleiding om u zegt daar verder iets van te vinden u heeft nu een mooie voorsprong genomen en die begrijp ik ook een beetje vanuit het feit dat de fractie van Gemeente Belangen de eerste vragensteller in de raad is geweest maar ik zou de behandeling van de antwoorden en hoe daar verder mee om te gaan zeg maar wel willen houden naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen en in de raad van 25 november.
  • 0:02 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Akoord, maar dan kan de portefeuillehouder dus al een voorschot nemen op onze opmerkingen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heeft u duidelijk gemaakt, ja. Is er nu voldoende geruimd ik kijk even naar de….
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   het drupt nog een beetje
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toch wel ja. Niet op de i-pad hoop ik? Ok. Andere vragen of opmerkingen over de lijst met toezeggingen? Niet. [voorzitter klopt met hamer] Dan is dat vastgesteld
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (42,7 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en gaan we over naar de lijst met ingekomen stukken. Wie wil over de lijst met ingekomen stukken het woord voeren ten aanzien van punt 1, 2, meneer Hofstra en meneer Idema ook bij punt 1? of
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   alleen punt 1
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   punt 1. laten we beginnen met punt 1. Meneer Hofstra PvdA.
  • 1:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter wij hadden vragen, schriftelijke vragen gesteld over het herbeplanten van de Aziëlaan, dank voor uw antwoord om te beginnen, en wij begrijpen de noodzaak van het kappen van deze bomen vooral als die ziek zijn dan is het goed dat die bomen zo snel mogelijk verwijderd worden ook gezien het weer van vandaag dat we geen gevaarlijke situaties krijgen en dat de bomen elkaar niet besmetten, dat gezegd hebbende wij hebben in vraag 2, de vraag gesteld of het goedkoper had gekund en wij zijn nogal geschrokken door het bedrag van 117.000 euro voor het herbeplanten van een straat en u heeft eigenlijk geen antwoord gegeven op de vraag of het inderdaad goedkoper kon en daar willen wij toch nog wel een uitvoerige reactie op wat ons betreft had het soberder gekund. Er hadden bijvoorbeeld wat ons betreft minder bomen kunnen worden geplant of toch iets kleinere bomen en graag nog een nadere reactie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, meneer Idema SP.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, mijn vraag was soortgelijk, ik heb de bomen even uitgerekend met 108 bomen en dan kom je op 1100 per boom, dat vonden wij ook heel veel geld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daar wilt u graag een reactie op.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer naar aanleiding van punt 1? Wethouder Bessembinders.
  • 1:13 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, wij hebben in de beantwoording aangegeven dat deze situatie langs de Aziëlaan al een lange geschiedenis heeft, dat daar veelvuldig overleg gepleegd is ook met de wijkraad. Dat belooft is om daar het nodige aan te doen dat ook beloofd is om daar geen krieltjes neer te zetten maar stevige bomen, van toen ik zag wat dit allemaal gekost had toen was ik ook wel enigszins verast door de kosten per boom en als het goedkoper of het goedkoper had gekund, ja dit had goedkoper gekund, dit had best een kwart goedkoper gekund als wij voor een kleiner boompje gekozen hadden, dus dat is ook het antwoord eigenlijk maar dat is zo’n voor de hand liggend antwoord dat was misschien ook een beetje flauw om hem op te schrijven want de bomen staan er inmiddels en we halen ze er niet weer uit en zetten er een kleinere soort neer dus het had goedkoper gekund daar heeft u een punt ik geef aan en dat staat ook wel in de brief het is een vrij lang traject geweest het ziet er op zich weer heel goed uit de wijk is natuurlijk uitermate tevreden en wij ook en ik hoop u ook. Dank u voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? punt 2, van de ingekomen stukken. Meneer Pals D'66.
  • 1:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, graag komen we nog even terug weer op de beantwoording op de schriftelijke vraag die we hebben gekregen naar aanleiding van de familie Heidekamp en ik wilde bij voorbaat zeggen dat onze kritiek natuurlijk niet gericht is op de inzet van de ambtenaren omdat dit dossier heeft men waarschijnlijk sterk gemotiveerd behandeld maar onze fractie wil toch kwijt dat het antwoord van de burgemeester en wethouders bij ons overkomt alsof de ambtenaar en wethouder in een rol van een robot zijn geduwd. We missen het inlevingsvermogen in deze concrete situatie als die mensen hetzelfde antwoord hebben gekregen als dan het antwoord aan ons dan begrijpen wij dat dit zo is geëscaleerd. Als je vanuit de positie van de burger bekijkt heeft u gefaald omdat deze burger opliep tegen bureaucratie, complexiteit en gebrek aan inlevingsvermogen. In hoeverre hebben de professionals zelf hun adviserende functie naar de burger vervuld vragen wij ons af. We verwachten van onze gemeenteambtenaren en wethouders het inlevingsvermogen in dit soort complexe situaties want met de komst van alle transities zoals jeugdzorg en AWBZ zullen we meer van dit soort zaken tegenkomen. Onze vraag is nu; wanneer heeft de wethouder zelf de teugels in handen genomen en zich heeft ingespannen voor deze escalatie die onze gemeente in een kwaad daglicht heeft gesteld in handen genomen omdat een traject van 10 maanden ons ins ziens veel te lang is en blijft.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft hem nog niet uit meneer Pals. Anderen over punt twee? Niet het geval. Wethouder Bieze.
  • 1:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, dank u wel. Dank voor de reactie van de fractie voorzitter van D’66. Wij als college hebben geantwoord op de schriftelijke vragen van de fractie van D’66 en als de heer Pals goed gelezen heeft dan heeft hij kunnen lezen dat er geen inwoner in deze gemeente 10 maanden zonder een uitkering hoeft te zitten. Daar staat nog wat meer in de brief en daar wil ik het eigenlijk maar bij houden want anders dan komen we al snel in een case situatie en het bespreken van een casus terecht en het lijkt mij niet de goede plek hier om daarover te discussiëren. Als de heer Pals informatie wenst over de hele procedure die volgens ons goed is geweest wij kunnen onszelf recht in de spiegel aankijken wat dit betreft dan is hij van harte welkom om bij mij langs te komen. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 1:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, als de wethouder goed naar ons antwoord had geluisterd dan vragen we ook niet naar de situatie van de beste mensen zelf we vragen over hoe de inlevingsvermogen was van dit soort complexe situaties, dat vragen wij, wij maken ons zorgen over vooral omdat de komende tijd met de transitie jeugdzorg en AWBZ krijgen we meer van dit soort zaken te maken en ik verwacht toch van het gemeentebestuur en ook van de ambtenaren zelf dat die dit soort situaties aankan en geen 10 maanden lang laat duren want de wethouder kan wel zeggen; ja wij laten geen situaties 10 maanden voortduren, het heeft 10 maanden voortgeduurd dus ik bedoel of je nou linksom of rechtsom het heeft tot op dit moment van deze dag duurt het nog voort. En u komt ook niet terug op onze vraag die wij u stellen, wij vragen u duidelijk; wanneer heeft uzelf de teugels in handen genomen als wethouder van deze gemeente voordat, want uiteindelijk zijn wij met zijn allen in de gemeente in de krant gekomen en een hele slechte pers gekregen ten aanzien van ons beleid in die zin en we vragen nogmaals aan de wethouder, wanneer heeft u zelf de teugels in handen genomen in dit dossier.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:36 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, ik kan nog wel een keer herhalen wat ik heb gezegd, ik ben van mening dat wij de procedures goed hebben gevolgd, dat we ons in deze case goed hebben ingeleefd en dat het 10 maanden moet duren dat ligt en dat leest u ook in de brief dat kan ook liggen aan de insteek van de aanvrager zelf. Dus wij hebben datgene gedaan wat wij moesten doen en daar wil ik het bij laten voorzitter. Dank u.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals ik denk dat wij daarmee de classificaties die u geeft aan ons handelen ver van ons werpen, u mag daar een andere mening over hebben maar we gaan niet herhalen wat we gezegd hebben, dus als u er nu nog iets nieuws aan toe te voegen heeft dan geef ik u die ruimte anders lijkt het mij, ook gezien de reacties van de andere fracties die er niet op komen, voldoende besproken.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan laat ik het bij een constatering dat de wethouder niet ingaat op onze vraag.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij hebben toch wel behoefte voorzitter als u ons dat toestaat om een korte reactie te geven. Wij weten van deze case, dus ook meneer Pals, daar wou ik ten aanzien van deze case het ook maar bij laten. Maar wat ik ten opzichte van de medewerkers in dit huis, richting de heer Pals toch wil zeggen, dat ik het toch wel heel voorbarig vindt dat u, zijnde niet eens zijnde met de behandeling van deze case, dat u dat gelijk doortrekt naar de toekomst ten aanzien van AWBZ, wat mogelijkerwijze of wat dan per 1 januari 2015 dacht ik ook op ons afkomt en dat vind ik kwalijk en daar wou ik het maar bij laten.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U zei dat de andere fracties niet reageerden maar ik heb in het voorzittersoverleg heb ik duidelijk mijn mening al gegeven ik vond dat hier niet meer nodig.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De mening die sluit aan bij de heer Pals.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee maar, ik bedoelde richting meneer Pals op een gegeven moment dat de andere fracties geen mening gaven dus op een gegeven moment dan kan je heel lang door discussiëren over hetzelfde punt maar het heeft geen zin dan kom je tot een constatering dat de mening van de heer Pals verschild als, ten opzichte van die van de wethouder en het college en blijkbaar ook de andere fracties. Ingekomen stuk nummer 3, 4, drie meneer Plieger of vier.
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Drie hoor. Een korte opmerking, het is toch een ja toch wel prettig te vernemen dat Stadskanaal voldoet aan de wettelijk gestelde eisen wat betreft beveiliging van de gegevens die uitgewisseld worden als het gaat om inkomen en werk en dat daar zelfs een bepaalde voorbeeldfunctie van uit kan gaan in de toekomst, compliment.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema, SP.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb ook gelezen er waren veel complimenten uiteraard maar er waren ook een aantal zorgpunten en dat ging vooral over de, nou niet alleen maar, maar de viertondes viel mij heel erg op, over de fietspaden en de fietsmogelijkheden en de antwoorden die daar door het college zijn gegeven die waren mij onvoldoende.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank allereerst voor het compliment over de beveiliging en de voorbeeld functie die daar uit kan volgen en u vindt dat de antwoorden, zeg maar de acties die we ondernemen niet voldoende zijn . het is
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het, als ik even mag aanvullen, er stond zoiets in dat de gemeente naar andere gemeentes heeft gekeken en naar een aantal ongelukken, maar dat wil nog niet zeggen, ik geloof dat heel veel mensen in ieder geval fietsers ikzelf ook die paden vermijden om er op te gaan omdat het gewoon geen prettigen situatie is om te fietsen.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat ik nu even richting de wethouder kijk maar aan de andere kant zeggen wij vaak het is het objectieve veiligheidsgevoel of het subjectieve veiligheidsgevoel dat kan van elkaar verschillen maar waar wij wel naar kijken is op een gegeven moment wat is de beleving en veiligheid is nummer een in dit soort onderzoeken dat is de beleving van mensen waar geven ze hoger of lagere score op en wat zijn de feitelijke omstandigheden en er is een groot verschil tussen je feitelijk niet helemaal veilig voelen of dat ook bewaarheid wordt door de statistieken van hoe vaak er een ongeluk gebeurd, dan zeggen we nee dat kunnen wij nu dus niet in die zin als zeg maar een situatie aangeven waar we nou hard op zouden moeten ingrijpen dat het onze aandacht moet blijven houden dat is zeker.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik begrijp die subjectieve veiligheid die begrijp ik heel goed hoor. Maar als mensen, bijvoorbeeld mijn moeder van 80, of 87 is inmiddels, die nog graag fietst maar die komt echt niet op de fiets hier op Stadskanaal hoor omdat ze het gewoon niet prettig vindt.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik zie er toch nog heel wat fietsen hoor, dus laten we niet generaliseren
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat ???????
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar u houd bij de volgende meting van waar staat je gemeente dit soort reacties op deze punten sterk in de gaten.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, afgesproken. Ga ik naar de pleinlijn, ingekomen stuk nummer 4. Niemand? 5, nou ik neem aan dat we daar nu terecht voor kennisgeving aannemen gezegd hebben net als bij 6, twee moties, eens? Ingekomen stuk 7, 8, 9. Acht, meneer Boen, PvdA.
  • 0:56 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter, heel kort even. De analyse van de in en uit stroom de redenen van in- en uitstroom die zijn weer duidelijk te lezen in het rapport. Wat mij even toch opviel dat was dat als we kijken naar de resultaten van 2013 tot nu toe en die vergelijken met 2012 dan is er toch een behoorlijke netto-instroom in het hele verhaal van de uitkeringen en dat staat nu op 147, dat is al meer dan het hele jaar 2012 nou dat zal een seizoensgebonden trend zijn denk ik maar dat zijn toch getallen die toch laten we zeggen voor enig onrust zouden kunnen zorgen. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee, dat is een constatering? wou u nog een reactie van de wethouder meneer Boen?
  • 0:00 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik constateer dat.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U constateert dat, waarvan akte. Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben nog even een vraag over hoe het kan, maar misschien is daar een hel simpele verklaring voor, hoe, dat er zo weinig mensen een succesvol opleidingen afronden. Het percentage uitstroom is ons allemaal bekend dat zijn best aardige getallen, maar als je nou weer komt op opleiding succesvol afgerond dan hebben we slechts 1 gescoord dit jaar en onze vraag is hoe kan dat, dat is bij beëindiging trajecten teamwork is dat, hier staat dat.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over punt 8, meneer Van Beek, CU.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel dat u mijn vraagstelling van vorig jaar overneemt meneer Pals. Even richting de portefeuillehouder, daar wil ik even mijn dankwoord naar uitspreken naar aanleiding van de avond die wij in januari hebben gehad, dat dit wel een zeer volledige uitleg is cijfermatig onderbouwd, ik vind het een keurig stuk werk. Dank u wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Wethouder Bieze.
  • 0:12 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Dan blijft even de vraag over de opleiding en daar moet ik u het antwoord even schuldig blijven, ik kijk ook even naar mijn collega, of van werk
  • 0:16 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik kan daar ook niet zo heel veel over zeggen behalve dat natuurlijk wel de uitstroom naar werk ook meer gekwantificeerd is dat is veel meer dan één, vaak heeft dat ook een scholingscomponent, maar waar die ene nou betrekking op heeft en wat voor scholingstraject dat is daar kan ik ook geen antwoord op geven.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we afspreken meneer Pals dat u daar schriftelijk een antwoord op krijgt?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik weet niet of meneer Van Beek tevreden is.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek is tevreden, dus die ziet voldoende de trends en ontwikkelingen binnen het geheel van alle cijfermatige onderbouwing, dus uw vraag blijft open staan en u krijgt antwoord. Ik ga naar ingekomen stuk punt 9. Wie wil daarover het woord. Meneer Boen PvdA en meneer Plieger zag ik ja. Meneer Boen PvdA.
  • 2:6 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat dit aanvullende antwoord zo snel volgt op het eerste antwoord, wij zijn ook blij met de uitvoerige wijze waarop werd ingegaan op de problematiek. Ook het rekenvoorbeeld wat wordt gehanteerd is denk ik duidelijk genoeg. Het punt waar onze fractie mee blijft zitten is dat er toch een aantal burgers is dat geen aanvullende zorgverzekering heeft en dat betreft dan met name ook burgers die in een schuldhulp verleningstraject zitten. Er zijn particuliere schuldhulpverleningsinstellingen die aanvullende zorgverzekering onmiddellijk schrappen, wij weten dat het GKB in Assen dat niet doet, we weten ook dat er een aantal mensen binnenkomt bij het GKB met een aanvullende verzekering die blijft dan gewoon er komt ook een aantal binnen zonder aanvullende verzekering, we hebben begrepen dat die richting die aanvullende verzekering worden bemiddeld ook door het GKB een aantal wordt echter niet geaccepteerd door de zorgverzekeraar en met name voor die categorie zouden wij toch graag een oplossing zien en naar ons idee is het zo dat de hardheidsclausule die in het hele besluit staat dat die daar voor zou kunnen worden gebruikt. Wij zijn er natuurlijk geen voorstander van om het hele verhaal rond die sociale zekerheidswet om dat maar op de schroothoop te gooien, absoluut niet, en het minimabeleid wat we in deze gemeente hebben dat liegt er ook niet om, maar we worden geconfronteerd met een groep burgers die tussen wal en schip vallen wat dit betreft en daar zouden wij toch graag ook een oplossing voor zien.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Plieger CDA.
  • 0:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja voorzitter, het antwoord van het college was voor ons ook een duidelijke zaak. En ook bedankt wat dat aangaat voor de ook een beetje exacte toelichting en wij zijn dan ook van mening dat het allerzins redelijk is om deze eis te stellen als het gaat om aanvullend verzekerd te zijn en daarnaast als het gaat om de nieuwe gevallen die nu door de heer Boen genoemd worden, ja zou ik zeggen de hardheidsclausule kwam ook in het stuk voor en voor elk individu of voor een groep van individuen is niet altijd een nieuwe regel te bedenken ik zou zeggen mocht het zo zijn dat daar een besluit over genomen moet worden laat die onder dat vallen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Anderen geen behoefte? Wethouder Bieze.
  • 0:06 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de ondersteuning van datgene wat wij op papier hebben gezet en de beleidslijn is duidelijk die hebben wij als college ook duidelijk neergezet aangevuld met een rekenvoorbeeld, fijn dat u wat dat betreft akkoord bent. Dus wij zullen deze beleidslijn inzetten en wij zullen ook zeker kijken naar de hardheidsclausule waar de PvdA, de heer Boen en de heer Plieger van het CDA over spreekt, wij zullen in die gevallen waarin dat echt nodig is kijken naar de individuele gevallen. Nou volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Boen, meneer Plieger?
  • 0:47 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou niet helemaal voorzitter, als ik nog even mag. Kijk in de brief wordt ook genoemd dat er met die hardheidsclausule terughoudend zal worden opgetreden en ik denk ook dat dat op zich reëel is maar ik zou wel graag toch iets van een toezegging willen horen dat met name die groep die ik net noemde die in deze situatie verzeild is geraakt binnen het hele verhaal van de schuldhulp verlening dat we daar een iets concreter verhaal bij kunnen hebben dan datgene wat de portefeuillehouder nu heeft gezegd is het mogelijk dat hij daar iets verder op in gaat of is de grens wat dit betreft hiermee bereikt.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:42 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb net al gezegd dat ik qua hardheidsclausule wil kijken naar individuele gevallen. Punt is natuurlijk wel even als wij weer een groep gaan verbijzonderen dan praten we al heel snel over het invoeren van een soort categoriale bijstand voor die bepaalde groep en dat kan dan ook weer precedenten scheppen volgens mij. Dus volgens mij is het de toezegging die ik heb gedaan om goed naar de hardheidsclausule te kijken dus naar uitzonderlijke individuele gevallen om daar dus heel goed mee om te gaan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen PvdA.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, ik had nog niet, maar u kent dit spel beter dan ik denk ik
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hoop ik.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   ja, moet een beetje voorsprong hebben
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom mag ik misschien voorzitten.
  • 0:44 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, ik vind het toch een voor onze fractie wat lastig antwoord voorzitter, wij hebben voor de vorige vergadering een motie voorbereid en in die motie hebben wij gevraagd om de betreffende artikelen in het sociale zekerheidswetten besluit om die te schrappen om ervoor te zorgen dat iedereen in aanmerking kan komen voor die aanvullende bijstand, laat ik het maar even aanvullende bijstand noemen in dit geval. Die motie hebben wij toen niet aan de orde gesteld en we willen dat eigenlijk nu alsnog doen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u dat op dit moment doen of wilt u misschien even schorsing om met uw fractie na te denken of hoe u dat doet ten opzichte van de beantwoording van de wethouder, dan gebruik ik dan maar even misschien die ervaring meneer Boen.
  • 0:07 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou, dat is goed. ik denk dat wij aan vijf minuten dan genoeg hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, goed, doen we, vijf minuten schorsing.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan verder, ik geef het woord aan de fractie van de PvdA op wiens verzoek de schorsing heeft plaatsgevonden. Meneer Boen.
  • 1:00 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter en ook dank voor uw initiatief om een schorsing even in te lassen, was heel nuttig. Wij hebben ons als fractie nog even beraden en de standpunten nog even goed naast elkaar neergezet. Het blijft naar ons idee zo dat er een categorie burgers is die het risico lopen om tussen wal en schip te vallen als het gaat om het verhaal van de aanvullende verzekering en de bijzondere bijstand die daar bij hoort. Ik schets nog even de situatie. Er komen mensen binnen bij het GKB in Assen met een aanvullende verzekering in hun pakket voor de schuldhulpverlening die blijft, een aantal komt binnen zonder die verzekering wordt via GKB bemiddeld richting die aanvullende verzekering een aantal heeft geen aanvullende verzekering en kan ook niet meer aanvullend verzekerd worden, dat is een gegeven. Daarnaast is er een aantal burgers dat via de particuliere schuldhulp verlening ook geen aanvullende verzekeringen mag hebben. Betekend dat er een groep is die wat dat betreft buiten de boot valt en wij vinden op dit moment de toezegging van de portefeuillehouder onvoldoende als het gaat om het hanteren van de hardheidsclausule daarin en wij willen dan ook graag een motie indienen en die zal ik zo meteen even voorlezen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:03 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Goed. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 28 oktober 2013. Overwegende dat: de uitvoering van artikel 18 van het Besluit sociale zekerheidswetten in Stadskanaal 2013 tot ongewenste effecten leidt als bijzondere bijstand wordt aangevraagd en men niet aanvullend verzekerd is; bij het verlenen van bijzondere bijstand maatwerk moet worden geleverd; betrokkenen geen financiële ruimte hebben om een aanvullende verzekering af te sluiten; Draagt het college op: 1. Met terugwerkende kracht tot 16 mei 2013 i het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 artikel 18 lid 3 sub C punt 2 en artikel 18 lid 8 te schrappen; 2. Te handelen alsof deze bepalingen nimmer hebben bestaan en alle afgewezen aanvragen alsnog te honoreren; 3. Deze beslissing in de Kanaalstreek en op de website van de gemeente te publiceren en mogelijke aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling te nemen. en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen, artikel 18 lid 3 sub C punt 2 en artikel 18 lid 8 schrappen betekend dat u de aanvullende verzekeringen als vereiste wil schrappen?
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat is de bedoeling.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus de totale aanvullende verzekering wilt u uit het pakket.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat klopt, want
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor iedereen.
  • 0:11 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat is blijkbaar de enige manier om ervoor te zorgen dat de mensen die op dit moment buiten de boot vallen dat die alsnog laten we maar zeggen geholpen kunnen worden.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wanneer mogen wij als raad iets zeggen of vragen.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou eigenlijk eerst even kijken of ie aan de vereisten voldoet maar ik wou, omdat hier naar dat artikel verwezen wordt, de bedoeling van dat artikel ook even duidelijk hebben. Dat staat denk ik op de regelingenbank. U heeft ondertussen de motie op uw i-pad staan onder 79.1. Maar ik wil even helder hebben wat dit betekend want dat lijkt mij van invloed voor een ieder en ik concludeer daar snel uit dat u eigenlijk zegt; dat niemand, niemand een aanvullende verzekering hoeft te hebben.
  • 0:6 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat is wat er in de motie staat voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus u zegt; stap terug naar een totale collectieve verzekering zonder vereiste van een aanvullende verzekering en daarmee voor iedereen gelijk.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, en daarmee de mogelijkheid hebben om van de bijzondere bijstand gebruik te kunnen maken.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat het wijs is, ik kijk even om me heen voordat u erop reageert. Vindt u het wijs om even te schorsen en eerst een reactie van het college te horen over de betekenis van deze motie voordat u er verder op ingaat?
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, prima.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Prima. Dan schors ik nu vijf minuten.
  • 1:27 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Even kort over de motie ingediend door de PvdA fractie. Zoals iedereen weet hanteren wij een ruimhartig minimabeleid en daarmee samenhangend hebben wij ook een afgewogen pakket aan maatregelen binnen deze gemeente en daar is de collectieve ziektekosten verzekering een belangrijk onderdeel van. Ik lees dat de fractie artikel 18 wil schrappen, dat betekend dat de grote meerderheid van de groep waar het om gaat de dupe wordt van de minderheid, wat u zich ook heel goed moet beseffen is dat dus alle kosten die voortkomen uit de algemene ziekte, de aanvullende verzekering dat alle kosten richting de bijzondere bijstand gaan en dat die kosten dus door de gemeente moeten worden betaald. En ik heb in eerste in eerdere instantie al gezegd dat wij waar nodig de hardheidsclausule op een goede manier zullen gaan hanteren. Onze conclusie is dan ook als college dat wij deze motie ten sterkste willen ontraden. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze, meneer Boen PvdA.
  • 0:21 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de reactie van de portefeuillehouder in deze. Hij gebruikt in het begin van zijn verhaal de opmerking we hebben een ruimhartig minima beleid, mag ik daar ook onder verstaan dat er dus ook ruimhartig met de hardheidsclausule zal worden omgegaan.
  • 0:16 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, de hardheidsclausule is de hardheidsclausule en wij kijken daarbij naar individuele gevallen en ik heb net gezegd daar waar nodig hanteren wij die clausule.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere partijen?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat betekend dat
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema ik geef u het woord, SP. Hij moet nog even wennen.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, dank u wel. Maar dat terughoudend is veranderd in waar nodig.
  • 0:20 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, wij hebben een beleidslijn afgesproken en dat betekend dat die beleidslijn is geïmplementeerd en dat wij dat beleid volgen en dat daar waar nodig wij de hardheidsclausule hanteren en ja dat kan zeer terughoudend zijn.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen op- of aanmerkingen? Meneer Borgesius VVD.
  • 0:58 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, richting de indieners van de motie voorzitter en ik dacht dat de heer Boen dat ook onderschreef en ik dacht ook dat het in het speerpunt van het beleid stond van het coalitie akkoord, ruimhartig minimabeleid, maar daarnaast staat er volgens mij ook in dat akkoord een maximale zelfredzaamheid van de burgers en dat heeft u dacht ik gevieren onderstreept en wanneer ik dan luister wat mogelijkerwijze de consequenties van deze motie kunnen zijn in afzet tegen die maximale zelfredzaamheid dan strookt dat volgens mij in onze beleving absoluut niet. Daar wil ik toch wel een reactie op van de PvdA.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen PvdA.
  • 0:01 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Voorzitter datgene wat de heer Borgesius zegt dat klopt natuurlijk zo staat het in het bestuursakkoord. Ik denk alleen dat het toepassen van het verhaal van de zelfredzaamheid op de groep burgers waar ik het over heb in dit geval dat dat naar mijn idee iets te ver gaat en we hebben het over mensen die in een schuldhulp verlening traject zijn terecht gekomen en dat geeft al aan dat er mogelijkerwijs wat problemen zijn met de zelfredzaamheid van deze burgers.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar dan kom ik toch ook nog even terug richting de reactie van de portefeuillehouder richting u meneer Boen. U moet zich wel realiseren dat dan en dat waren dacht ik de woorden van de portefeuillehouder
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   U bedoelt meneer Bieze.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja inderdaad de portefeuillehouder. Maar in dit geval die hij tot u richtte die woorden dat hij dus expliciet stelde dat u dan wel een grote meerderheid dupe gaat maken van een hele kleine minderheid.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:49 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter wij zijn wat dat aangaat van vorige keer ook betreft niet van ons standpunt gewijzigd in die zin van zoals het huidige minima beleid er is ook ten aanzien van die aanvullende verzekering die als onderdeel van dat pakket erbij hoort bij het geheel en daarbij de hardheidsclausule daar waar die toegepast wordt wat er ook uit komt wij kunnen daar prima mee voort en wij denken ook gezien de reactie van het college die nu gegeven wordt dat het onwenselijk is om ja om deze motie als het ware te steunen. Dat is voor ons echt een stap veel te ver voor wat de heer Borgesius ook aangeeft voor een individu misschien een aantal individuen die een bepaalde groep vormen ga je weer iets nieuws opzetten straks komt een volgende groep, nee hou het alsjeblieft dan bij die hardheidsclausule als het daar om gaat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, meneer Gelling GB.
  • 0:24 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De vorige keer hebben wij ook bij de portefeuillehouder de vraag neergelegd of daar een soort van maatwerk toepassen op zou kunnen worden losgelaten. Uit de beantwoording van de portefeuillehouder blijkt voor ons meer dan voldoende dat ook per individu gebruik maken van de hardheidsclausule daar voldoende ruimte voor is en daarmee is voor ons de beantwoording van het college meer dan voldoende.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik kijk nog even naar de CU, meneer Van Beek.
  • 0:09 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik denk dat het antwoord van de portefeuillehouder voor ons meer als voldoende is en ik sluit me wat dat betreft aan bij de heer Plieger en de heer Gelling.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij steunen de motie wel. En ik vind het niet helemaal eerlijk als nu de discussie wordt gevoerd van dat de PvdA de schuld in de schoenen krijgt geschoven dat ze voor een kleine groep de grote groepen laten duperen, het kan ook andersom, je kan ook zeggen van we passen hardheidsclausule ruimhartig toe dan is ook de hele
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een hardheidsclausule is maatwerk en elk individueel geval vraagt om maatwerk dus kun je geen algemeen antwoord op geven. Volgens mij wordt, meneer Idema, volgens mij wordt er geen schuld naar iemand toegeschoven er wordt feitelijk een antwoord gegeven op de consequenties van de motie.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja ik hoor heel duidelijk dat meneer Borgesius en meneer Bieze hebben gezegd van u laat nu een grote groep dupe worden van de kleine groep en dat vind ik niet helemaal eerlijk.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat zijn de effecten die het zou kunnen hebben en dat staat de portefeuillehouder vrij om die effecten op een gegeven moment onder de aandacht van de raad te brengen. Daar mag u over verschillen van mening op een gegeven moment maar net zoals u een mening heeft mag die ook verwoord worden door de portefeuillehouder namens het college.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou we gaan nu even kijken denk ik op een gegeven moment of de PvdA de motie handhaaft en hem in stemming wil brengen of dat de PvdA daar anders over denkt gehoord de verschillende fracties in de raad. Meneer Boen.
  • 0:8 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel, wij hebben de fracties inderdaad gehoord en ik wil graag even twee minuten met mijn confraters overleggen. Is dat goed?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is natuurlijk goed. Ik schors de vergadering voor twee, drie minuten op verzoek van de PvdA.
  • 0:1 schorsing
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open de vergadering en geef het woord aan de fractie voorzitter van de PvdA de heer Boen.
  • 1:06 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Fijn, dank u wel voorzitter. Wij hebben de zaak nog even met elkaar uitvoerig besproken, het punt wat wij naar voren hebben gebracht en wat wij toch wel duidelijk willen maken dat is dat er, mits er ruimhartig wordt omgegaan met de hardheidsclausule een categorie burgers kinderen is die tussen wal en schip vallen bij deze regeling, ik wil niet zeggen de dupe daar van worden, maar daar vind dan in ieder geval geen goede oplossing van hun situatie plaats, de andere fracties ook onze coalitie genoten die zijn van mening hebben de overtuiging dat de toezeggingen zoals die zijn geformuleerd door de portefeuillehouder dat die voldoende zijn, ik denk dat ook van onze kant duidelijk is gemaakt wat wij graag zouden willen bereiken en wij denken dat het derhalve verstandig is dat wij de motie intrekken.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me ook verstandig in de zin van dat we niet opnieuw de discussie over gaan doen, u heeft de antwoorden van de portefeuillehouder gehoord over de toepassing van de hardheidsclausule en hoe daarmee om te gaan. Dat is het beleid wat blijft staan u trekt de motie in en dat betekend dat we hem verwijderen van de i-pad en niet in stemming brengen. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan waren dat de ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik over naar agendapunt 8. De inlichtingen vanuit het college. Ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 1:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Zij die zich bezig houden met de transitiejeugdzorg en op de kalender gelet hebben zullen de datum van 31 oktober hebben zien naderen, de datum dat de gemeenten verwacht worden tot een regionaal transitiearrangement te zijn gekomen. Ik kan u meedelen dat morgen in 23 colleges een concept regionaal transitiearrangement voorligt met een belangrijk voorbehoud namelijk instemming van de raden. Op 31 oktober zal daarna het gesprek gevoerd worden. Die komt dus naar u toe 28 november is er een uitnodiging al voor u de deur uit gegaan, nee er is een uitnodiging voor u de deur uitgegaan dat 28 november een avond plaats vindt waarin u bijgepraat wordt samen met alle raadsleden uit Oost-Groningen over de stand van zaken over wat is nu precies dat regionaal transitie arrangement en wat zijn de volgende stappen wat kunt u nog verwachten. En ik stel u voor om het regionaal transitie arrangement in de eerstvolgende raad daarna te agenderen. Tevens is het misschien interessant voor u om te weten dat er een website in de lucht is, www.tjzg, transitie jeugd zorg Groningen, .nl. Waarop u allerlei informatie kunt vinden die ook voor u interessant kan zijn. Daarnaast nog een mededeling, wij zijn geïnformeerd door het bestuur van de vereniging Protestants Christelijke Onderwijs, de VPCO, dat zij voornemens zijn per 1 augustus 2014 de locaties Meander, dat is in Ceresdorp, en Verbindingsweg met elkaar te laten fuseren en op één plaats te huisvesten namelijk die van de huidige locatie van de Verbindingsweg. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Verder dacht ik geen inlichtingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u naar agendapunt 9, het vragenuur. Er zijn vragen gesteld door de heer Hofstra van de PvdA en die wil ik graag in de gelegenheid stellen om die vragen toe te lichten. Meneer Hofstra aan u het woord.
  • 1:56 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik zal inderdaad eerst de vragen toelichten en daarna oplezen. Wij hebben 9 oktober via de media vernomen dat de bijdrage van de gemeente Stadskanaal aan het evenement Verassend Stadskanaal voor 2014 niet is toegekend, wij waren hier verast over, wij willen graag hier gezegd hebben dat Verassend Stadskanaal Stadskanaal op de kaart zet. Onzes inziens goed is voor de promotie van de gemeente voor de middenstand en dat Go-sport sport promoot voor middelbare scholieren dus het is niet louter vermaak. Bovendien zijn veel vrijwilligers die zich hier belangeloos voor inzetten en dat verdiend waardering en steun en daar willen wij graag hier op hameren, bovendien komt de financiering grotendeels uit de samenleving, in de vorm van sponsoring, en wat ons betreft is het evenement dus het behouden waard. Dan de vragen; wij hebben vernomen dat de financiering voor de editie 2012 als volgt was: €115.000, - uit de begroting voor Go Sports, €20.000, - incidenteel voor Verassend Stadskanaal en €80.000, - sponsoring, klopt deze en zo nee hoe was de financiering dan. Die €20.000,- incidenteel uit welke budgeten kwamen die. Welk contact is er voor de editie 2014 geweest tussen het college en de organisatoren, wanneer waren deze contacten en wat is er toen besproken. Waarom heeft het college de raad niet actief geïnformeerd over het niet toekennen van het incidentele deel van de subsidie voor de editie 2014 en vooralsnog laatste vraag; kan Go Sports doorgang vinden zonder Verassend Stadskanaal. Dank u wel voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Het woord is aan de portefeuillehouder wethouder Hamster.
  • 5:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen om te zeggen dat de waardering die de heer Hofstra uitspreekt voor de evenementen Verassend Stadskanaal en Go Sports en de waarde die hij er aan toekend dat wij die als college ook onderschrijven en dat het ook niet onze ideale situatie is dat beide evenementen niet doorgaan. Om uw vragen te beantwoorden, uw constatering klopt wij hebben in 2012 €35.000, - bijgedragen, wat ongeveer neerkomt op een derde van wat er aan geldelijke bijdragen op de begroting staat. Mijn hele technische vraag waar komt dat dan uit? €15.000, - uit onze pot activiteiten subsidie en €5.000, - uit de pot imago communicatie en voor Go Sports, wat u ook al constateerde, is er een aparte waarderingssubsidie die speciaal onze begroting staat van onze sportnota. Ik wilde vragen 3 en 4 als u dat goed vindt in een keer beantwoorden, want als ik naar het lijstje kijk welke contacten zijn geweest dan begon dat met een gesprek op 10 juli. 10 juli heb ik gesproken met het bestuur, met een afvaardiging van het bestuur van Stichting Promotie Stadskanaal, waarin zij aangaven wederom een evenement te willen organiseren in 2014, Verassend Stadskanaal en Go Sports, en de vraag stellen of wij als gemeente daar weer subsidie voor zouden willen geven. Daarbij gaf ik aan dat wat mij betreft die €15.000, - vaststaat, dat is namelijk een, het gedeelte voor Go Sports dat in onze begroting structureel staat, maar dat we over de aanvullende subsidie in het college moesten spreken. Daarbij heb ik ook direct aangegeven dat onze gemeente in zwaar weer zit, we aan het werken waren aan een ombuigingsplan en nou dat dat wel in mijn achterhoofd zat. Tevens hebben we op dat moment een nieuwe datum voor het volgende overleg vastgesteld en dat werd op 4 september. Eind augustus ben ik vervolgens door een bestuurslid geïnformeerd, telefonisch, dat de andere sponsoren bereid waren hun bijdrage weer te doen op het moment dat de gemeente dat ook zou doen. Daarna vond op 4 september ons geplande overleg plaats met wederom een afvaardiging van het bestuur van Verassend Stadskanaal nadat wij in het college erover beraadslaagd hadden. In dat gesprek heb ik meegedeeld dat het college niet voornemens was een extra subsidie te verstrekken en daar heb ik ook, daar vraagt u dan niet naar maar laat mij u die wel geven, vier in mijn beleving sterk inhoudelijke argumenten voor gegeven. Allereerst onze financiële situatie die ik al benoemde, wij hebben een voorstel in het ombuigingsplan staan die ook direct de potten raakt waar wij het de afgelopen jaren uit bekostigd hebben, die romen wij af of die heffen wij op. Het tweede en dat is misschien wel net zo belangrijk, wij vinden het een heel wrang geluid om aan de ene kant te bezuinigen op alles wat ons lief is, en ik hoef ze niet allemaal een voor een te benoemen want u kent ook die ombuigingsplannen die wij volgende week gaan bespreken, dat wij bezuinigen op alles wat ons lief is en aan de andere kant wel €20.000, - extra ter beschikking stellen voor een evenement. Ten derde is ons gemeentelijk beleid gericht op het aanjagen van de evenementen bij een subsidie beleid wat er op gericht is om een opstartsubsidie te geven om evenementen aan te jagen in de hoop dat ze vervolgens op eigen benen kunnen gaan staan en die aanjaag subsidie hadden ze inmiddels vier keer gehad. Het vierde argument is dat wij er van overtuigd zijn, en dat ben ik nog steeds dat ben ik met volle overtuiging, dat de organisatie want zo kennen we ze, de stichting die erachter zit, er toe in staat moet zijn om op creatieve en op nieuwe manieren ook weer tot een goede invulling van het evenement te komen. Ik heb aangegeven dat het misschien mogelijk zou zijn om zowel naar de baten als naar de lasten kant te kijken dat er misschien het evenement op de huidige tijd aangepast zou kunnen worden aan de ene kant maar aan de andere kant dat ik ook de organisatie er toe in staat acht om op nieuwe of op oude wijze, maar meer geld te gaan verwerven bij de huidige sponsoren. Daarmee was eigenlijk dat gesprek afgelopen. Zij zeiden dat zij terug zouden gaan naar hun bestuur en zouden laten weten wat zij met deze mededeling vanuit, met deze lijn vanuit het college zouden doen. Vervolgens ontving ik op 19 september een e-mail met een brief. In die brief stond dat het bestuur van Verassend Stadskanaal, van Stichting Promotie Stadskanaal, laat ik het goed zeggen, besloten had Verassend Stadskanaal en Go Sports af te blazen. Ik wil er nog eens op wijzen dat is hun besluit, het is het besluit van het bestuur van Verassend Stadskanaal, van Stichting Promotie Stadskanaal om het evenement niet door te laten gaan want dat is ook niet wat wij willen. In de e-mail stond ook dat een vertegenwoordiger van Go Sports nog contact met mij op zou nemen om te praten over wat het vervolg van Go Sports zou kunnen zijn, dat duurde even vervolgens heb ik zelf actief gevraagd van ik wil graag dat gesprek hebben over Go Sports. Door allerlei omstandigheden kon dat gesprek niet eerder plaats vinden dan 14 oktober jongstleden. Dus, en daarmee loop ik een beetje vooruit op uw vraag 5, het proces liep nog op het moment dat het bestuur Stichting Promotie Stadskanaal een persbericht uitgaf waarin zij zeiden de evenementen niet te willen organiseren. Dat gesprek heb ik op 14 oktober gevoerd en daarbij hebben de vrijwilligers van Go Sports aangegeven in 2014 niet in staat te zijn om zelfstandig een evenement te kunnen organiseren. Zij hebben het afgelopen jaar hebben zij onder het bestuur van Stichting Promotie Stadskanaal hun activiteiten ontplooit en zij denken als zelfstandige stichting dat volgend jaar niet te kunnen doen zij zien echter in 2015 wel weer mogelijkheden om Go Sports door te laten gaan. En volgens mij ben ik daarmee door uw vragen heen voorzitter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even de vragensteller vragen of daarmee de vragen beantwoord zijn of dat nog tot verduidelijking moet leiden of dat de antwoorden tot nieuwe vragen hebben geleid. Meneer Hofstra PvdA.
  • 1:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, die antwoorden hebben wel wat tot nieuwe vragen van onze kant geleid. In de eerste plaats hartelijk dank voor die antwoorden. U had het volgens mij eventjes kort over creatieve oplossingen, heeft u met de organisatie bent u daar met de organisatie dieper op in gegaan, bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor een bedrag kleiner dan €20.000, - te subsidiëren, wij zien natuurlijk ook wel de noodzaak van de bezuinigingen in en volgens mij ziet Stichting Promotie Stadskanaal dat ook wel en volgens mij hebben ze dat ook wel laten doorschemeren. Kijk voor ons is het dan wel een gevoel van dat we het kind met het badwater weggooien als we een evenement wat we met een relatief klein bedrag in stand kunnen laten houden dat we dat dan niet doen we maken daardoor geen gebruik van een heel stuk maatschappelijk kapitaal wat in onze samenleving zit en dat moeten we wel behouden. U had het over aanjagen van evenementen dat de subsidie daar oorspronkelijk voor bedoelt is, ja daar kunnen we een heel eind in meegaan maar is dat ook het beeld van de organisatie, u geeft aan we hebben het al vier keer eerder gedaan, is het dan ook zo dat dat al eerder gezegd is van de volgende keer moeten jullie zorgen dat jullie het zelf kunnen doen. Dat was het eerst even voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren nog twee vragen, portefeuillehouder.
  • 1:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja voorzitter, dank u wel dat ik nog wat dingen mag verduidelijken. Bij de creatieve oplossingen; ja ik heb zaken genoemd waarvan ik dacht daar zou je inderdaad aan kunnen denken, ik heb la gezegd volgens mij zijn er aan de batenkant nog mogelijkheden en aan de andere kant denk ik dat wat ik zei dit een stevig en een breed bestuur is wat volgens mij de capaciteiten heeft om ook met nieuwe situaties mooie dingen te presteren dat heb ik ze ook ,ja volgens mij heb ik ze dat ook letterlijk bijna zo verteld. Ik wil ook even verhelderen, wij geven minder geld maar wij geven nog steeds geld, wij geven nog steeds €15.000, - aan dit evenement wat een best bedrag is ook in deze tijd. En ten derde kon de organisatie het idee van aanjagen weten, nou dan moet ik teruggrijpen op de discussie die ik twee jaar geleden met de organisatie had. Op dat moment mocht ik ook een gesprek met ze voeren omdat ze eigenlijk op dezelfde manier vooruit keken naar een evenement en toen hadden we het over 2012 en toen ging de discussie, eigenlijk wilden wij wel een structurele subsidie hebben en toen grepen wij terug op de evenementen daarvoor en toen hebben wij gezocht van ja is er eigenlijk aanspraak op te maken en toen hebben we gezegd van nee wat ons betreft kunnen jullie voor 2012 ??? subsidie krijgen. De discussie dat het een structurele subsidie zou zijn die hebben we eigenlijk twee jaar geleden gevoerd en toen hebben we gezegd van nee voor 2012 krijgen jullie weer geld, voor 2014 moeten we dan bekijken.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Voldoende beantwoord, ik kijk even portefeuillehouder naar andere fracties of die nog vragen hebben. De heer Pals D’66, meneer Gelling Gemeente Belangen, meneer Plieger CDA. Meneer Pals D’66.
  • 1:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, de wethouder aanhorende gaat natuurlijk het hele gedoe om geld. Ik vind wel en dat vinden wij een hele trieste balans eigenlijk als je nagaat dat wij Stadskanaal op de kaart willen zetten als een sportieve stad, we organiseren hier heel veel evenementen, we hebben laatst nog als raad €250.000, - dacht ik uit mijn hoofd uitgegeven voor de atletiekbaan daardoor zijn er heel veel mensen op Stadskanaal afgekomen, voor grote evenementen en dan vind ik het een beetje triest denk ik en als je dan ziet wat er uit de samenleving wordt gegeven aan bijdragen dat is substantieel voor het feest want ik denk zonder die bijdragen van de samenleving dan gaat het sowieso al niet door dan vind ik dat toch wel heel triest dat wij op Stadskanaal denk ik wat minder ambitie tonen om dit feest toch door te laten gaan omdat het een dermate evenement is die Stadskanaal ook op de kaart zet. Ik vraag me ook af en ik kom toch weer terug op een eerdere opmerking die ik maanden geleden had over het koningsfeest toen waren we ineens wel in staat om €32.000, - uit te geven waarvan de helft denk ik ook nog in kas zit dus ik vraag ook misschien zou u de andere helft van dat geld dan nog eens kunnen gebruiken voor dit festiviteit en ik vind heel jammer dat de bedrijfsleven Stadskanaal in die zin niet wordt beloond met hun positiviteit naar aanzien van een mooi evenement die ieder jaar, of een keer in de twee jaar plaats vindt
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nu komt u met de vraag meneer Pals? Want het is het vragenuurtje en ik geef u de gelegenheid om een vraag te stellen aan de portefeuillehouder, ik denk u leidt hem heel breed en heel lang in, maar nu komt de vraag.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nou je hebt duidelijkheid nodig voor een lange inleiding en mijn vraag is dus; is er nog geld over in dat koningsfeestpotje en ik denk is het verstandig om dat feest af te blazen gezien het licht met de grote bijdragen die we van het bedrijfsleven Stadskanaal
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de eerste vraag stelt u aan de portefeuillehouder.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan voor een groot deel kan ik mee in de beantwoording van de portefeuillehouder ook wij snappen drommels goed dat de financiële situatie op dit moment beroerd is en daar hebben we het ook volgende week uitgebreid over. Wat ik alleen jammer vind in de beantwoording van de portefeuillehouder is dat ie aangeeft dat het wrang is dat we alles wegbezuinigen wat ons wenselijk is, dat zou haast impliceren dat het fenomeen Verassend Stadskanaal minder wenselijk zou zijn en daar zou ik toch graag een opmerking willen maken wat ons betreft is dat zeer wenselijk. Wij zouden met nadruk toch een beroep willen doen op de portefeuillehouder of hem daarbij de vraag stellen in hoeverre hij niet ergens een dekking zou kunnen vinden om al was het maar een deel van het bedrag alsnog mogelijk te maken wat ons betreft is Verassend Stadskanaal een evenement, niet alleen een feest, door en voor inwoners en vandaar onze vraag richting portefeuillehouder, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Plieger CDA.
  • 1:40 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Ja ook het CDA wil toch in eerste plaats even de complimenten overbrengen met name ook de organisatie van beide dagen in de afgelopen jaren. Bracht op vrijdag 3000 kinderen bijeen en die daar aan deelnamen aan 70 activiteiten en, maar voorzitter wat u, wat de wethouder ook al aangaf die ondersteuning heeft ondertussen vier keer plaatsgevonden als het gaat om die €20.000, - die €15.000, - is structureel voor Go Sports in onze begroting opgenomen dat past ook binnen ons beleid als raad hebben wij wat incidentele subsidies aangaat volgens mij ook het een en ander besloten dat daar het college inderdaad af en toe een besluit over neemt ja of nee, dit keer heeft u nee gezegd, ja voorzitter nou kom ik toch weer bij die Go Sports daar wil ik ook een vraag aan de wethouder mee geven het CDA vindt het jammer dat het ja het besluit van het bestuur Verassend Stadskanaal, of de Stichting, ook het evenement Go Sports voor komend jaar niet mogelijk lijkt. Meerdere malen hebben we nou kunnen ervaren wat dat evenement met de jeugd doet en hoe ze dat ervaren en het CDA wil graag de wethouder de oproep meegeven om aan het bestuur te vragen, inspanningen te verrichten als het in het geheel niet kan dan in elk geval Go Sports volgend jaar wel georganiseerd wordt. Dan heb ik ook nog wel een vraag aan de PvdA, mag dat ook voorzitter in het vragenuur?
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk mag dat, ja.
  • 1:51 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat is, ja ik, het college heeft daar volgens mij niet op geantwoord of de portefeuillehouder, maar waarom wij als raad niet actief geïnformeerd zijn over het niet toekennen van een incidentele subsidie. Ja, wij als raad dus ook de PvdA, ja wij hebben dit soort beslissingen in handen van het college gelegd en dat wij dus naderhand vernemen wat het besluit is dat is volgens mij conform onze afspraken. We kunnen van mening, je kunt van mening verschillen of je het eens bent met een besluit maar ik denk dat het heel vanzelfsprekend is dat wij op voorhand niet actief geïnformeerd zijn. Wat vindt u daar zelf van. En als raad, kijk en wat vind u eigenlijk zelf van het besluit van de Stichting Verassend Stadskanaal dat zij hebben besloten om beide evenementen geen doorgang te laten vinden als de situatie zo blijft als die blijkbaar nu is. Ik hoop van ganse harte dat ze op hun besluit terug kunnen komen en daarmee kom ik nog als laatste en dat zou ik ook graag aan de wethouder willen meegeven ja we zitten in een tijd van krapte en behoorlijke krapte zoals al gezegd daar moeten we volgende week het nodige over besluiten en in deze tijd kan ik me dan ook voorstellen een feestje, het is geen feest want ik vind het een evenement met een krachtige inhoud wordt afgesloten misschien met een avond waar een feestje gehouden is het college geeft ook duidelijk aan vind ik dat zij het als een evenement zien met een meerwaarde voor Stadskanaal maar mag het in deze tijd misschien ook een onsje minder, kan dat ook. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen en alstublieft laten, ja pak de schoen op en maak er wat van.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Meneer Plieger die stelde de vraag over de actieve informatie voorziening. Gezien het gevoel in de samenleving en ook de reacties hierop was het wenselijk geweest dat wij hier tijdig over waren geïnformeerd en wij zitten nu ook met de situatie dat het inmiddels eind oktober is en dat de organisatie begin september al heeft te horen gekregen van de portefeuillehouder dat de subsidie niet toegekend zal worden. Dan ligt de organisatie wel twee maanden stil dus wij hebben hier wel gewild zo snel mogelijk op te reageren en dan hadden wij daar nog in onze september vergadering op kunnen reageren. Dat voor zover de actieve informatievoorziening. Meneer Plieger die zei ook het kan een onsje minder, klopt, wat ons betreft kan het ook een onsje minder en daarom denk ik ook dat die 20.000, - dat dat ook wel wat minder kan en ik denk dat als we bijvoorbeeld zeggen van 17.500 of 15.000 dan hebben we toch een bezuiniging ingeboekt en dan kan het evenement misschien toch door gaan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan de portefeuillehouder want er staan nog een paar vragen open van D'66, Gemeente Belangen en het CDA.
  • 0:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, misschien het belangrijkste om nu te zeggen is dat wat eigenlijk de woordvoerders van D’66 en GB doen is dit probleem terugdringen tot een financieel probleem. Maar dat tot een dekkingsprobleem. Ik heb u vier redenen genoemd waarom wij hebben gezegd van we gaan het niet doen en één daarvan was inderdaad de financiële situatie van deze gemeente. Uiteraard als u besluit er moet geld beschikbaar gesteld worden dan kunnen wij niet anders dan dat voor u uitvoeren maar wij hebben drie andere redenen ook genoemd en dat is het signaal, we hebben de andere twee redenen daar laten liggen maar u heeft vast heel goed opgelet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   maar u weet ze nog wel
  • 1:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U weet ze ongetwijfeld. En dat is het dus, het gaat niet alleen om de dekking. Het CDA vraagt ons om de oproep aan het bestuur van Stichting Promotie over te brengen om toch alsjeblieft Go Sports doorgang te laten vinden en ik denk dat dat de juiste wijze is om dit te benaderen wat ik heb gezegd ik dicht dit bestuur veel kwaliteiten toe en ik denk ook dat zij inderdaad een onsje minder nog steeds een geweldig evenement neer zouden kunnen zetten en als zij zouden zeggen het deel Verassend Stadskanaal willen wij niet organiseren maar we willen wel onze expertise en ons bestuur beschikbaar stellen om Go Sports 2014 zoveel mogelijk of eigenlijk in het geheel doorgang te laten vinden dan zijn ze daar toe in staat daar ben ik van overtuigd en het is dus inderdaad die oproep die ik ook, ze zitten in de afvaardiging boven ik wil dat ze ook nog in een persoonlijk gesprek doen, overbrengen. Ten slotte merkt D’66 op dat wij ons willen profileren als een sportieve stad en dat doen we, dat doen we inderdaad wij steken ons, veel geld in hardware wat wij doen, bijvoorbeeld de atletiekbaan noem ik als voorbeeld maar wij laten ook de subsidie voor Go Sports laten wij staan. Daar hebben we het ook niet over volgens mij dat mag u gaan doen met de sportnota als u daar andere ideeën over heeft en daar wil ik ook de volledige vrijheid in laten want volgens mij gaat dat een standpunt van het college zijn dat het heel jammer zou zijn om dat weg te bezuinigen. Dus ja wij blijven een sportieve stad en ja wij blijven ook nog 15.000 van de 35.000 euro beschikbaar stellen voor het evenement is het niet voor Verassend Stadskanaal en Go Sports samen dan is het nog steeds voor Go Sports. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:25 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De portefeuillehouder geeft aan dat wij het probleem terugbrengen tot een financieel probleem, in zekere zin heeft de portefeuillehouder daarmee gelijk want uiteindelijk komt het praktisch gezien daar op neer. De portefeuillehouder gaf inderdaad daarnaast nog drie andere antwoorden aan en ik wil ze wel oplezen maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn…..ik acht het bestuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik zou het wel prettig vinden als u dat nog deed
  • 0:20 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dan hierbij met liefde, de financiële situatie op dit moment is slecht, het is wrang om alles weg te bezuinigen en dan wel €20.000, - hiervoor beschikbaar te stellen, het betreft hier een aanjaag subsidie en die vervalt op een gegeven moment en er wordt geacht een creatief omgaan met de situatie te laten hebben
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dank u zeer
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   dan hebben we die weer
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   hebben we het weer even scherp, dank u meneer Gelling
  • 0:32 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik dicht het bestuur Promotie Stadskanaal voldoende creativiteit toe om met, anders dan €20.000, - daar een goeie oplossing voor te vinden, dus het gaat ons ook niet om het volledige bedrag, praktisch gezien breng ik het inderdaad terug naar een dekkingsprobleem want uiteindelijk komt het daar in mijn beleving wel op neer en mijn vraag was dan ook gericht van is er voor een kleiner bedrag niet iets van een dekking te vinden en daar heb ik alleen nog geen antwoord op gekregen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Aanhakende van de, wat meneer Gelling zegt helemaal juist want wij maken het ook inderdaad weer financieel omdat het altijd om geld gaat. Wat ons nog niet erg duidelijk is of misschien wat de wethouder misschien niet heel duidelijk is ik vind dat we het heel jammer vinden dat de samenleving met name het bedrijfsleven Stadskanaal een heel grote substantiële bijdrage wordt gegeven en ik vind dat signaal moeten we ook niet negeren, want ik vind want als we minder aanjaag subsidie geven en de Stichting komt niet uit met dat geld dan moeten ze met de pet nog eens weer extra rond bij het bedrijfsleven en dat zou in deze tijd van crisis ook erg lastig worden denk ik en buitendien heb ik nog geen antwoord op, want ik had u een potje aangereikt van het koningsfeest en volgens mij was dat nog niet helemaal leeg, tenminste daar maakte de voorzitter zich ooit eens zorgen over dus ik denk aan dus als dat dan nog iets in zit dan denk ik dan heeft u denk ik ook alweer €20.000, - te pakken.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heb ik iets gemist over dat koningspotje.
  • 0:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, nee hoor, nee hoor. Helemaal niks, volgens mij hebben we uw raad geïnformeerd over hoeveel geld werd besteed en dan moet ik even in mijn geheugen graven hoeveel geld wij uiteindelijk besteed hebben aan de koningsspelen en dat bedrag hebben we van u gevraagd en daar ook een dekking voor gevonden
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De helft, de helft, we hebben een euro per inwoner gezet, er is ongeveer 16.000 besteed en we hebben dat gefinancierd vanuit de incidentele voorzieningen, wij hebben daar helemaal geen potje voor. Ik heb u daar nog een excuus voor aangeboden omdat ik het al uitgegeven had voordat….
  • 1:38 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja. Dus alle potjes waar wij normaal gesproken dit soort zaken uit financieren heb ik al aangegeven die bezuinigen wij weg of daar romen wij een gedeelte van af voor in ieder geval 2014 dan vraagt u mij moet daar dekking voor te vinden zijn, ja eigenlijk wil ik die vraag bij u terug, volgende week hebben wij hier een geweldig financieel plan, geweldig in de zin van omvangrijk, op de agenda staan waarin wij niet voor niets 3 miljoen structureel bezuinigen en dat was ook de tweede reden dat wij u aangaven het is erg wrang om aan de ene kant te zeggen van wij bezuinigen op de muziekschool wij bezuinigen op de bibliotheek wij bezuinigen op wegonderhoud wij bezuinigen… ik kan het hele rijtje kan ik u noemen maar die heeft u volgende week ook voor u liggen als u op uw i-pad kijkt kunt het nu ook helemaal zien en aan de andere kant wel zeggen van ja maar we hebben nog wel een potje voor een evenement omdat we dat toch wel erg jammer zouden vinden als dat niet door gaat. Wij als college hebben gezegd van nee dat doen we niet, dat doen we niet, wij vinden het op dit moment na vier keer vinden wij, na vier keer vinden wij het voldoende. En laten wij daarmee nou aan het bedrijfsleven te weinig waardering zien van alles wat zij inderdaad teweeg brengen? Nee, want wij kunnen nog steeds inclusief die €15.000, - bijdrage die wij wel doen volgens mij door Stichting Promotie Stadskanaal een geweldig evenement laten organiseren en misschien is dat een onsje minder en misschien past dat wel helemaal in deze tijd ik weer dat ze ertoe in staat zijn ook met €15.000, - een geweldig feest neer te zetten en volgens mij voorzitter ben ik daarmee helemaal klaar.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent helemaal klaar, ik ga even kijken of dat het geval is. Ik kijk even naar de fracties, u heeft de portefeuillehouder voldoende gemotiveerd wat de achtergronden zijn en van het besluit van het college, ik kijk met name ook even naar de indiener van de vragen. Want we hebben het nu redelijk uitgebreid beantwoord.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De wethouder heeft de motivatie duidelijk gemaakt maar wij maken toch andere afwegingen daarom vraag ik om een korte schorsing.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u aan…..wij schorsen elk moment als de koffie net wordt ingeschonken dat is niet zo handig. Kan die even afkoelen, ja maar ik vind de koffie warm toch wel echt lekkerder. Heeft u aan vijf minuten voldoende meneer Hofstra?
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voldoende mevrouw de voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we dat doen, vijf minuten.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zijn weer compleet. Ik geloof dat we al een beetje belangstelling verloren hebben als ik zo om me heen kijk. Maar in ieder geval heropen ik de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Hofstra van de PvdA.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De wethouder gehoord hebbende en onze coalitie partners ook gehoord hebbende en daar nog even mee overleg gehad, willen wij het college voorstellen om éénmalig incidenteel €10.000, - subsidie toe te kennen voor Verassend Stadskanaal.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:06 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voor de duidelijkheid, de vraag is mede dus namens de coalitie partners.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat had ik begrepen maar het is goed om dat even duidelijk neer te zetten. Het signaal is ook duidelijk meneer Plieger. Ik ga naar de portefeuillehouder, wethouder Hamster.
  • 0:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja voorzitter dank u wel. Nou als ik dan zo het gevoelen van de meerderheid van de raad hoor lijkt het mij wijs om op korte termijn met het bestuur van Stichting Promotie Stadskanaal te gaan bekijken wat zij voor deze laatste €10.000, - kunnen betekenen in 2014.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? Iedereen akkoord? Ik zie nog vragende gezichten, kan ik hem aftikken meneer Plieger. Meneer Borgesius VVD.
  • 2:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dat klinkt vanzelfsprekend heel vriendelijk richting de stichting, bestuur Stichting Promotie Stadskanaal, u praat nu over €10.000, - plus die 15.000 structureel, dus dan hebben we het al over 25. En uw fractie voorzitter vroeg mij zojuist ook om een reactie waarop ik dus richting uw fractievoorzitter zei ja komen wij hier nou niet een week te vroeg mee. Dat als punt één en ten tweede en we hebben dat in het verleden ook wel eens gezien ik kan me herinneren dat wij hier ook wel eens een kunstijsbaan hebben gehad, nog niet zolang terug, dat werd dan ook wel als incidenteel gesponsord en dan achteraf hebben we daar niet of nauwelijks een begroting of een uitgave patroon of een baten en een lasten analyse van gezien en dat vind ik eigenlijk ook een klein beetje bij dit punt voorzitter als, in feite is het al een beetje besloten, dat gaat dus in zeg maar totaliteit €25,000, - , waarvan €15.000, - structureel, die kant op en achteraf zien wij daar niet of nauwelijks althans wij niet een verantwoording van en dat vind ik toch wel een beetje, ik zal niet zeggen kwalijk dat gaat me te ver, maar wij zouden dat toch wel ten zeerste op prijs stellen dat we dat achteraf toch ook inzicht in krijgen hoeveel sponsorgelden er daadwerkelijk worden opgehaald en hoe de uitgaven worden verantwoord. Daar willen wij toch wel een oproep voor doen, want anders, nogmaals wij twijfelen echt niet aan de betrouwbaarheid of wat dan ook maar iets meer informatie en ik zou dan ook u willen oproepen eigenlijk om dit uit te stellen tot volgende week en ook richting het bestuur Stichting Promotie Stadskanaal deze te benutten om de fracties in te lichten over datgene wat ik zojuist heb gezegd met name de baten en de lasten.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius, punt is duidelijk. Ik kijk even naar de andere fracties. Meneer Plieger CDA.
  • 0:17 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik heb misschien de wethouder niet goed gehoord maar die €10.000, - die zoals we zeiden met elkaar die willen we beschikbaar stellen voor éénmalig we gaan er dan ook vanuit dat dat door gaat. Stel dat het niet doorgaat zij zeggen van we kunnen het niet dan neem ik aan dat het geld ook niet uitge
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat lijkt me helemaal logisch
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee, maar ik bedoel, stel van éénmalig komt uit afstel naar een ander jaar of iets dergelijks wij gaan er dan ook vanuit dat het doorgaat.
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik voor u proberen om gewoon een conclusie te trekken naar aanleiding van deze discussie. In meerderheid zegt u toe u bent bereid voor 2014 voor het onderdeel Verassend Stadskanaal in aanvulling op Go Sports waar u 15.000 voor in de begroting beschikbaar heeft voor 2014, 10.000 beschikbaar te stellen voor de combinatie van het evenement zoals blijkbaar anders niet uitvoerbaar was, u doet dat éénmalig incidenteel dat is een duidelijke boodschap naar de Stichting Promotie en de wethouder gaat met ze om tafel op een gegeven moment om te bespreken wat ze hier voor kunnen doen hoe het in mekaar steekt en bij ontvangsten van subsidiegelden vanuit de gemeenschap hoort ook een verantwoording, duidelijk? Mag ik nu de hamer gebruiken? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 10 Interpellaties
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 10, interpellaties zijn er niet.
 • 11 Rondvraag
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan kom ik bij agendapunt 11, en dan zijn we al bij de rondvraag. Meneer Deuring, Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, meneer Pals, mevrouw Rodenberg, Borgesius, mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman. Mevrouw Woortman.
  • 0:24 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over Welstad, gaat die verhuizen naar de NOVO? En gaat die verhuizen ook naar Gieten? Het financiële en wat gebeurd er met de gebouwen van Welstad uit de Brummelkant, de Heidedop en het gebouw van Welstad en wat er voor ligt.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van der Vlag, meneer Boen, meneer Hofstra, meneer Idema. Wethouder Van der Kolk.
  • 0:29 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Welstad heeft mondeling aan ons gecommuniceerd dat ze voornemens zijn te verhuizen, dus dat klopt. Hoe dat precies zit met hun financiële gedeelte dat weet ik eerlijk gezegd niet, het kan best zijn dat dat een andere plek krijgt dan Stadskanaal dat is ook een aangelegenheid van Welstad zelf. We hebben overigens nog geen formele bevestiging gekregen van de verhuizing en ook niet van het leeghalen of leegtrekken van het pand aan de Brummelkant, dus dat moet nog wel gebeuren. Als dat gebeurd dan gaan wij daar iets van vinden.
  • 0:1 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord mevrouw Woortman?
  • 0:1 C. Woortman-Oosting
   raadslid PvdA
   C. Woortman-Oosting
   ja hoor, dank u wel.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Vaststellen herziene nota Duurzame energie en Energiebesparing
  • 12. Vaststellen herziene nota Duurzame energie en Energiebesparing (60,14 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12. Het vaststellen van de herziene nota Duurzame energie en Energiebesparing. Ik neem aan dat mevrouw Sterenborg nu gaat genieten van een kopje koffie. Wie wil over dit agendapunt het woord voeren, meneer Deuring, meneer Pals, mevrouw Van der Heide en meneer Hofstra. En meneer Gelling. Meneer Deuring CDA.
  • 3:50 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter, in maart is de nota Duurzame energie aan de orde geweest, opiniërend, als ik nu kijk naar deze definitieve her geijkte duurzame energienota dan kunnen we constateren dat de meeste door de CDA fractie ingebrachte punten hierin terug te vinden zijn, onze dank daar voor. Toch van onze kant nog een aantal opmerkingen c.q. vragen. In de notitie staat een doelstelling genoemd van een CO2 reductie van gemiddeld 3kgton per jaar vanaf het jaar 2008, dus totaal 12kgton in 2012 ten opzichte van 2008. De werkelijke behaalde reductie, ik citeer dat even uit de nota, is echter maar 2kgton. Om de doelstelling van maximaal 217kgton uitstoot aan CO2 in 2015 te halen zullen we de komende drie jaar deze uitstoot dus nog met 17kgton moeten reduceren. Dat betekend dat we zoals ook reeds in de nota staat aangegeven veel meer moeten gaan inzetten op het uitvoeren in plaats van het onderzoeken. Dus we zullen nog stevig aan de slag moeten om die doelstelling te kunnen realiseren. Later in deze vergadering komt de wijkvisie Maarswold 2025 aan de orde, hieruit blijkt dat een van de zwakten van de woningvoorraad het hoge energie verbruik is, het is dan ook een goede zaak dat in het lokaal woonakkoord is vastgelegd dat alle woningen in het bezit van de wooncorporatie minimaal energielabel C dienen te hebben. Ook staat aangegeven dat er, dat nog niet alle woningen van die minimaal energielabel C voldoen. Kun u ook aangeven hoeveel woningen er nog aangepakt moeten worden in dit kader. Wat betreft de duurzaamheidslening valt het ons tegen dat er ten opzichten van het beschikbare budget weinig gebruik gemaakt wordt van deze lening, kunt u aangeven wat hiervan de oorzaak is? Het vormen van een energie consortium en het actief benaderen en actief heel onderstreep benaderen door de gemeente van eigenaar van woningen waar veel energie bespaart kan worden juichen wij toe. Ook het aanbieden van een energiescan zien we als een middel om mensen te stimuleren om energie besparende maatregelen te nemen. Met betrekking tot Bad-Noord zouden we graag zien dat voor het nieuwe zwemseizoen het onderzoek is uitgevoerd en dat er ook, indien mogelijk, al maatregelen getroffen zijn om het energie verbruik daadwerkelijk te verlagen. Bij nieuw project negen staat dat er bij de verbranding van pallets geen CO2 vrijkomt, ik zou hier graag wat uitleg over willen hebben want volgens mij als je iets verbrand dan zal er ook CO2 vrijkomen. Met betrekking tot de dienstfietsen zou ook de keuze gemaakt kunnen worden voor een fiets zonder trapondersteuning deze is echt CO2 neutraal. Ja, een trapfiets. Tot slot voorzitter willen we graag per kwartaal een terugkoppeling over de voortgang van de verschillende projecten ontvangen. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Mevrouw Van der Heide CU.
  • 1:27 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dank u wel voorzitter. De CU stemt in met deze nota. De CU heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, dit heeft alles te maken met hoe wij omgaan met Gods schepping. De gemeente Stadskanaal zet koers naar een duurzame en innovatieve economie, een economie die ruimte geeft aan ondernemers en tegelijkertijd oog heeft voor het belang van de samenleving op langere termijn. Wij zijn op de goede weg, we kunnen steeds meer met de energie die we zo voor het oprapen hebben, zoals wind, zon, bodem, waterkracht en biomassa. De burger moet geprikkeld blijven om energiezuinig te leven en te werken. Wij zijn verheugd dat de gemeente nieuwe ontwikkelingen stimuleert richting de burgers en de bedrijven om efficiënt met energie om te gaan en om energie op te wekken waarbij de CO2 uitstoot wordt gereduceerd. Dit vinden we terug in de nieuwe projecten die worden genoemd, we vinden het zeer goed dat de CO2 uitstoot ook gedaald is. Ontwikkelingen staan niet stil, blijf dynamisch omgaan met innovatieve ontwikkelingen zodat we als gemeente daar onmiddellijk op kunnen reageren met het resterende budget, mocht het zich voordoen dat door nieuwe ontwikkelingen ook arbeidsplaatsen vrijkomen dan zou dat zeer welkom zijn. Onze fractie wenst u daar veel wijsheid in.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van der Heide. Meneer Hofstra PvdA.
  • 3:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter deze herijking van de nota Duurzame energie die hadden wij eigenlijk al in de raadscommissie in maart voorbereid ik denk niet dat het nodig om de nut en noodzaak van Duurzame energie hier nog weer eens te onderstrepen. Voorzitter wij hebben goede en minder goede dingen in dit stuk gevonden. Het is een stap in de goede richting maar volgens ons enthousiasmeert het nog niet en de ambitie waar wij het over hadden in maart dat vinden we maar mondjesmaat terug. Op pagina 3 staat bijvoorbeeld durf en vertrouwen, ja dit vinden wij niet echt een heel gedurfd stuk, dus het had wel wat meer visie mogen hebben, denk bijvoorbeeld aan het, aan opzetten van actie voor collectieve inkoop in zonnepanelen. Ik zal ook nog even ingaan op de losse projecten. Meneer Deuring had de vraag volgens mij al gesteld de animo voor de duurzaamheidslening valt ons ook tegen, maar tien aanvragen gehonoreerd gelukkig staat de lening inmiddels wel op energiesubsidiewijzer.nl wat wij in maart ook hadden aangegeven en op hetzelfde vlak constateren wij ook dat bijvoorbeeld het klimaatstraatvrees, waarom is daar bijvoorbeeld het animo een stuk lager voor. En we hebben ook de indruk dat bijvoorbeeld op de energiemarkt ook weinig bezoekers zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden van bio-vergisting nog weer genoemd, ja gelet op de recente ontwikkelingen bijvoorbeeld bij de, in de buurt van Stadskanaal-Noord, wel belangrijk om daar terughoudend en goed mee om te gaan. Vorm van energieconsortium daar zijn wij heel positief over omdat het burgers kan ontzorgen als zij hun huis meer duurzaam willen inrichten en dat hebben wij in maart ook al genoemd en wij denken dat bijna alle onbekendheden die op pagina 9 zijn genoemd terug te voeren zijn op dit ontzorgen dus dat energieconsortium vinden we prima. Energie neutrale woningen in Musselkanaal zijn wat ons betreft ook een goed voorbeeld van een project met durf en springt in het oog en heeft direct effect en het was ook mooi om te zien dat dit project bij de open dag van MFA Musselkanaal ook werden gepromoot. Ook het vormen van energie corporatie kan onze goedkeuring wegdragen maar wij vragen ons wel af hoe deze zich dan verhoud met het energieconsortium en wij vragen ons ook af of er bijvoorbeeld contacten zijn geweest met organisaties zoals Grunnigerpower of Veenstroom, het lijkt ons niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden. Meneer Deuring had het ook al even over de elektrische dienstfietsen, wat ons betreft is dit een onderdeel van de gewone bedrijfsvoering en meneer Deuring die zei het al, een gewone fiets gebruikt helemaal geen energie dus wat ons betreft kunnen de elektrische fietsen worden geschrapt dat geld ook voor de laadpalen. Laatste opmerking, in maart hebben we het ook gehad over het gebruik van restwarmte. We vinden het jammer dat er in het stuk nauwelijks iets over te vinden is. Heel veel industrieën hebben warmte over en zouden we nou hier echt niks mee kunnen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Gelling GB.
  • 0:35 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is al veel gezegd in aanvulling daarop wat onze fractie het volgende; de speerpunten zoals ze genoemd zijn kunnen onze goedkeuring hebben. Daarbij is onze fractie content dat er gekeken is naar diverse lagen in de samenleving dat de blik gericht is geweest op zowel particulieren als ook op bedrijf en maatschappelijke instellingen er worden meer en minder ambitieuze praktische zaken genoemd in het uitvoeringsprogramma wat ons betreft mag het in het geheel ambitieus worden ingezet. Wij stemmen in, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D'66.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het voorliggende plan is een heel mooi plan die de gemeente heeft ingediend. Verassend vinden wij vooral de creativiteit hoe is omgegaan met de energie QuickScan, wat iets anders is dan de EPA maatwerk advies en dat is, we hopen dat de energie Quick ????? uiteraard is onderzocht dat dat voldoende is om een duurzaamheidslening aan te vragen. Alleen we vragen ons wel af, het wordt gesubsidieerd vanuit de duurzaamheidslening we vragen ons wel af dat de EPA maatwerkadvies, dat wordt binnenkort denk ik verwacht 2014, wordt dat echt verplicht gesteld voor woningen en hoeverre we daar nog iets aan kunnen doen ten aanzien van huiseigenaren.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ten aanzien van?
  • 1:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Huiseigenaren. Want het is een EPA maatwerkadvies en dat geld voor een eigenaar. Wat we een beetje missen is, in dat plan is toch wel een communicatieplan dat is een beetje wat meneer Hofstra ook zegt. Ik denk niet dat het bezoek van onze energiemarkt dat dat nou overdonderend en overweldigend is, u ziet ook de getallen van de deelname dat is nou niet zo bar. Dus wij vragen ons af kan er een ander communicatieplan liggen. Volgende vraag is; wat ons inderdaad erg triggert dat is,verduurzamen van zwembad Noord, is over de bio-vergister hoe men dat ziet een tweede bio-vergister. Nou ja goed meneer Hofstra heeft al gezegd zou het denk ik niet zo welkom heten, maar goed wij zijn benieuwd hoe men dat ziet. Het fietsplan, ja vinden we ook helemaal niks, meneer Deuring heeft terecht gezegd; geen elektrische fiets dan heb je ook geen energie nodig dus dat vinden wij eigenlijk ook een, geen goed plan en voor de rest zouden we willen oproepen aan, vanmorgen in het dagblad stond een heel mooi artikel, dat wij willen de provincie Groningen of Noord-Groningen deel echt onderdeel maken van een energieakkoord Groningen waar we vol energie aan gaan werken en ik hoop dat de gemeente daar zoveel mogelijk aansluiting bij zoekt. Dat was het.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. De andere twee fracties hadden geen spreektijd gevraagd, of geen, nee heb ik goed. Dan geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 3:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Nou in algemene zin als ik u beluister dan zegt u dat wij goed hebben geluisterd naar wat u in maart hier allemaal aan ons hebt meegegeven, als het gaat om de herijking van de nota Duurzame energie en Energiebesparing. Dat is in elk geval goed om te horen niettemin zijn er een aantal opmerkingen waar ik aandacht aan zal besteden. De heer Deuring die heeft netjes uitgerekend hoe het zit met de kilotonnen en de CO2 reductie, nou hij heeft dat nagerekend ik heb dat niet gedaan maar ik geef hem graag het voordeel van de twijfel in dit geval. Hij zegt terecht meer inzetten op uitvoeren dan op onderzoeken en we hebben geprobeerd ook met de projecten in deze nota daar ook uitvoering aan te geven, ik kom op die projecten straks nog even terug. Hij zegt van wat natuurlijk wel van belang is dat is de hele woningvoorraad ook van de corporatie, de corporaties die hebben een stevige woningvoorraad in onze gemeente, pakweg 5000 woningen en hoeveel woningen zit er nou onder dat energielabel hoeveel zitten erop en hoeveel zitten erboven. Ja, ik heb daar geen exacte aantallen van maar als ik zo door de oogharen kijk dan denk ik dan zal 50% niet aan het energielabel C voldoen. De corporaties willen zich de komende jaren inzetten om daar de nodige maatregelen te nemen. U hebt ook gelezen er loopt een proef in overleg met de Koepel om te kijken van wat kunnen wij doen met de aanschaf van zonnepanelen op huurwoningen, ik weet dat de corporatie Lefier ook met het oog op alles wat men in Maarswold wil doen nog zeg maar een beroep doet op de versnellingsagenda die landelijk is afgekondigd waarbij gezegd is ook vanuit het rijk wij willen middelen beschikbaar stellen om 10.000 woningen versneld van een beter energielabel te voorzien. De wijk Maarswold die zou wat Lefier betreft daarbij prioriteit kunnen krijgen maar het moet nog wel zo zijn dat Lefier ook voor die versnellingsagenda in aanmerking komt en dat proces loopt nog. Als het gaat om het zwembad Noord, daar hebben een paar fracties op gereageerd ik denk terecht dat gezegd wordt van zorg dat dat onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond en doe dat ook voor het nieuwe zwemseizoen, wij zullen daar op inzetten. Het punt is wel, de heer Pals gaf aan het gaat om de bio-vergister maar er worden meer opties genoemd dan alleen een bio-vergister gezien onze ervaringen die wij in die omgeving ook hebben. Nou als ik u zo beluister over die fietsen dan denk ik van zullen we hem alvast intrekken of een motie afwachten, nou ik denk laten we dat fietsgedoe maar intrekken en maar niet overgaan tot aanschaf van elektrische fietsen want u vind het toch beter voor de beweging van onze bestuurders en ambtenaren dat wij gewoon fietsen of à la heer Deuring zo’n trapding aanschaffen. Hij vraagt ook nog koppel per kwartaal terug, ik denk dat zijn wij niet gewend en ik stel voor dat wij dat ook nu niet doen, maar dat wij dat op de geijkte momenten doen wanneer u de planning en control instrumenten krijgt in de loop van het jaar en dat zou ik eigenlijk willen voorstellen. Voorzitter, de CU zegt van nou
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dus dat betekend dat u voorsteld om dat gewoon één keer per jaar die terugkoppeling te doen.
  • 0:10 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, nee, maar ik denk wij komen met een voorjaarsnota, wij komen met de najaarsnota, we hebben nog een jaarrekening we hebben nog een begroting, dus op die momenten zullen wij u informeren over de voortgang.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een keer per kwartaal ongeveer.
  • 0:04 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Kijk uiteindelijk van, deze hele nota is vroeger ontstaan vanuit de raad
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja
  • 0:40 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik denk dat wij als raad ook er belang bij hebben dat wij ook gewoon zien van wat is nou de voortgang, wij hebben met elkaar geconstateerd van dat wij eigenlijk de laatste jaren dat dat eigenlijk die voortgang ons gewoon wat tegenvalt, als je naar de cijfers kijkt dan valt het wat tegen en de duurzaamdheidsdingen vallen wat tegen. Dus we willen graag een beetje beter geïnformeerd worden van wat is nou de voortgang van de verschillende projecten, dus ik pleit er toch wel voor om in ieder geval per kwartaal even, en dat hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten maar dat we gewoon even globaal even de stand van zaken even dat we daar over geïnformeerd worden.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nou ja, ben ik aan de beurt?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja,ja, u bent aan de beurt.
  • 4:44 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Kijk u herinnert zich vast wel dat wij meer zulke vragen vanuit uw raad krijgen, doe dit even per kwartaal, doe dat even per kwartaal, maar ik denk laten wij ons een beetje houden aan die cyclus en als er echt wat te vertellen is dan ben ik wel zo trots om het te vertellen dan denk ik dan krijgt u het wel te horen tussendoor, reken daar maar vast op. Maar laten we dan gewoon vasthouden aan die cyclus voorzitter. Goed. De heer Deuring noemt dat en ik ben dat ook met hem eens en dat hebben meerdere fracties genoemd, het mag wel een stukje sneller het mag wel iets ambitieuzer, minder onderzoek meer uitvoering, ik ben het daar op zich helemaal mee eens. Aan de andere kant moeten we ook niet onderschatten dat wij ook wel afhankelijk zijn van initiatieven van buiten, er werd net genoemd en ik dacht ook van de PvdA, prima die energie corporatie, maar je noemt je gaat toch geen nieuwe dingen doen, nee we gaan geen nieuwe dingen doen we zijn in dringend contact met de club in Veendam, met die club Veenstroom en die willen ook Oldambt-stroom en die willen ook Westerwolde-stroom en daar kun je dan apart op aan sluiten. Dus daar zijn intensieve contacten mee dus wij gaan heus niet zelf corporaties oprichten dat laten we graag over aan die particuliere initiatiefnemers en wij willen graag aanlenken ook bij dat initiatief in Veendam. Wij hebben ook contacten met het bestuur van die coöperatie. Hetzelfde geldt natuurlijk als we het hebben over die energieconsortia, wij willen dat stimuleren maar de markt moet het ook oppakken, want wij zien daar hele goede mogelijkheden voor de markt en de CU noemde net al als het gaat om werkgelegenheid om bepaalde maatregelen als het gaat om energiebesparing ook te combineren met onderhoud en andere zaken waardoor je ook de werkgelegenheid een plus geeft. Maar wij kunnen het niet alleen dus vandaar ook en u noemde ook een paar keer de energiemarkt bezoek teleurstellend het was natuurlijk ook op een andere plek dit jaar in Noordstee, een prachtige locatie maar misschien iets minder geschikt. Aan de andere kant moeten wij wel zeggen dat de ondernemers die daar stonden niet ontevreden waren over de contacten die zij gehad hebben en de offertes die zij hebben kunnen, naderhand kunnen uitbrengen, dus in die zin krijg je daar wel degene die geïnteresseerd is en niet degene die alleen maar langslopen voor de pen en potlood en kauwgum. Even oneerbiedig gezegd, de ondernemers waren absoluut niet ontevreden en die hebben gezegd wij willen volgend jaar opnieuw meedoen. Dus daar zit ook wel wat onderscheid in, alhoewel wij hebben gezegd misschien moeten wij volgend jaar toch wel weer in het centrum misschien wel midden op stadsplein maar dat moeten we ook nog wat mee. Wat dat betreft dan denk ik dan zitten daar mogelijkheden in maar ook mogelijkheden die wij met name vanuit de ondernemers het initiatief graag willen zien. Dan heb ik de energiemarkt gehad. Duurzaamheidslening daar heeft u het over gehad, relatief weinig belangstelling, nou wij hopen dat ook te promoten wat genoemd werd met die energiescan, om te zeggen als wij die aanbieden dan kun je op een hele vlotte manier zien wat voor maatregelen effect hebben en wat dat kost en wij hopen op die manier ook die lening te stimuleren. Als het gaat om communicatie wij brengen een keer per jaar zo’n energie krant uit, dan kun je zeggen dat moet je vaker doen maar ik denk als ik zie hoeveel ook op televisie in allerlei reclame energie op toneel is dan denk ik dat moeten we dat ook maar niet vaker doen. Aan de andere kant is het zo, u zegt klimaatstraatfeest, waarom loopt dat terug, ja er is inderdaad weinig animo en of dat ligt aan, wij hebben nou een straat in onze gemeente in Onstwedde die doet volop mee, ik heb de laatste keer gezegd, joh ik kom hier nou niet weer want jullie zijn iedere keer de winnaars, ze waren nu nummer 7 van Nederland, maar met heel weinig inspanning zijn ze volgend jaar kampioen en dat is dan in je eigen dorp dat is ook ingewikkeld. Dus ja stop er maar mee, nee doen ze niet, maar afijn het geeft wel aan van de belangstelling voor dat soort dingen is echt tanende, dat moeten we gewoon met elkaar onderkennen. En in die zin heb ik meer vertrouwen in wat ook hier genoemd wordt in die energie coöperaties en in dei energieconsortia dat daar meer winst uit te halen is en meer ambitie uit te halen is als het gaat om terugdringing van energieverbruik en terugdringen van kilotons CO2. En over die pallets van meneer Deuring, zonder twijfel voorzitter heeft die gelijk. Dat was het, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Deuring CDA.
  • 0:16 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Er is nog even een reactie op van het niet willen terugkoppelen per kwartaal. Wij hebben natuurlijk ook als raad hebben we andere instrumenten om de wethouder in het vragenuur of iets dergelijks te vragen, dus dan doen we dat wel. Dank u wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat is misschien toch wat sneller door de bocht als allerlei of verschillende rapportages. Mag ik daaruit. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, we hadden nog een vraag gesteld over het gebruik van restwarmte of daar ook nog naar gekeken is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nee, ik heb dat niet teruggevonden. u ook niet.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   die restwarmte niet.
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nee. nee, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere? Mag ik daaruit concluderen dat u in kunt stemmen met de herziene nota Duurzame energie en Energiebesparing? Dat is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Jaarverslag en jaarrekening 2012 Scholengroep OPRON
  • 13. Jaarverslag en jaarrekening 2012 scholengroep OPRON (86,89 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 13. Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de scholengroep OPRON. En dan neemt mevrouw Sterenborg van de fractie van de CU weer deel. Wie over agendapunt 13? Mevrouw Brongers, meneer Pals, meneer Dijkstra. Mevrouw Brongers CDA.
  • 0:00 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. De cijfers laten zien dat er sprake is van een positieve koers als we het hebben over de OPRON. Een gezonde financiële situatie zo blijkt het te zijn was wel nodig, ik wil niet zeggen dat het glas half leeg is maar ingespeeld kan worden op eventuele tegenvallers en als we naar de kengetallen kijken vinden we het goed dat we kunnen constateren dat de kwaliteit van het onderwijs gunstiger is dan de voorgaande jaren. En dan noem ik nog even expliciet de daling van het ziekteverzuim percentage en de reductie van het aantal zeer zwakke scholen tot nul. Om maar een beetje in onderwijskundige termen te blijven, alhoewel dat niet mijn vak is maar een voldoende rapportcijfer.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan gaan we naar de heer Dijkstra CU.
  • 1:40 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Het punt van kengetallen dat is al door de vorige spreekster genoemd ook de opbrengsten daar had ik ook, was ik ook blij mee, dat het allemaal verbeterd is. Verder wilde ik nog iets zeggen over de, het verwerken van adviezen naar onderzoek dat het ook goed is opgepakt en dat het een goede zaak is en ook de financiën dat is ook al genoemd dat ziet er ook verder goed uit. Wat ik nog wilde noemen, er is wel wat onzekerheid over hoe het in de toekomst zal gaan met de kleine scholen van OPRON in Stadskanaal er zitten namelijk van de 8 basisscholen in onze gemeente er 5 scholen onder de grens van 65 leerlingen terwijl er van die 5 scholen er 4 scholen onder de 50 leerlingen zitten zelfs. Hoopvol is wel dat er bij de kleine scholen landelijk een financiële impuls van 20 miljoen komt, 2015-2016 door het gesloten heftakkoord. Het zal misschien voor de gemeente Stadskanaal niet direct zulke grote bedragen zijn maar het is toch weer meegenomen. Onzeker wordt het weer omdat het met ingang omdat er met ingang van augustus 2016 gelden zullen moeten worden ingezet om fusies en samenwerking van kleine scholen te stimuleren. Verder zijn we benieuwd naar de bespreking van de consequenties van de bestuurlijke fusie met Stichting OPOS Slochteren die zal straks of binnenkort worden gepresenteerd hier in de raad. En ten slotte we hebben kennis genomen van het verslag, we stemmen met de jaarrekening in van de scholengroep OPRON. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Pals D'66.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter mooi dat OPRON de goeie lijn te pakken heeft ten opzichte van een paar jaar geleden. We hebben nog twee vragen ten aanzien van dat verslag van de OPRON en dit is, de eerste vraag is over de DIV-locatie van de gemeente Veendam, waar ze zelf de conclusie of, helaas de constatering dat het weet niet gelukt is om het aantal DIV-locaties binnen de gemeente Veendam terug te brengen ik vraag me af wat is daar nu de oorzaak van en zou dat niet eens rapper moeten worden aangepakt. En de tweede vraag is denk ik ja dat kan denk ik financieel bommetje zijn onder de OPRON maar is toch weer de asbest inventarisatie schoolgebouwen voor 1994. Ze hebben bij de gemeente in december 2012 verzoek ingediend om de kosten te vergoeden voor die noodzakelijke sanering en herstelwerkzaamheden en ik vraag me af is dat al binnen bij onze gemeente en over hoeveel bedragen ga je praten. Dat was het voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, wethouder Hamster.
  • 2:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Ja, de hoofdlijn die we vanavond in de raad horen en die wij ook al geconstateerd hadden dat het rapportcijfer inderdaad positief was. Mevrouw Brongers noemde een aantal belangrijke dingen, kwaliteit is acceptabel geworden is gewoon goed, kengetallen zijn positief en de cijfers lijken positief ondanks dat er toch best uitdagingen zijn voor een schoolbestuur zoals de heer Dijkstra opmerkt van veel kleine scholen ook in onze regio. Een aantal vragen, laat ik met die van D’66 beginnen, de Dislocaties in Veendam daar hebben wij als twee andere wethouders onze collega in Veendam ook op aangesproken want dit is een zaak die van twee kanten moet komen zowel van de gemeente als van OPRON, wij verwachten dat dit het lopende jaar inderdaad daar wel stappen in gezet kunnen worden of in ieder geval plannen voor gemaakt kunnen worden hoe die problemen opgelost kunnen worden. Kleine voetnoot daarbij; als je het hebt over de exploitatie van scholen dan is het maar een zeer beperkt deel in de begroting, tuurlijk het draagt wel bij, maar het grootste deel van de begroting gaat zoals u weet gaat zitten in het personeel daar worden grote stappen in gezet dat heeft u kunnen waarnemen. De tweede vraag van asbest inventarisatie, ja niet geheel toevallig, ik zeg toevallig wil ik bijna zeggen maar daar geloof ik niet zozeer in, vandaag heb ik overleg gevoerd met al het onderwijs over de huisvesting in het zogenaamde OGO en daarbij waren een aantal zaken van asbest aanpak aan de orde die wij moeten honoreren en misschien tot uw geruststelling alle zaken die wij daarbij denken te gaan honoreren want uiteindelijk ligt de beslissing bij u, vallen binnen de middelen die wij binnen het IAP beschikbaar hebben gesteld dus er zullen geen grote overschrijdingen zijn van de bedragen die wij tot op heden bedacht hadden voor de onderwijs huisvesting. De onzekerheid over de kleine scholen wordt nog even opgemerkt door de heer Dijkstra, misschien is het goed aan u ook nog even aan u te melden dat wij binnen het regionaal woon- en leefbaarheidsplan samenwerken met de zes gemeenten Oost-Groningen binnen die regio hebben we vier grote schoolbesturen dat zijn twee christelijke en twee openbare schoolbesturen elkaar opgezocht om te kijken of zij gezamenlijk tot structuren kunnen komen die daar ook stappen in kunnen gaan zetten, die bal ligt nu even bij de schoolbesturen zelf ik denk dat het ook wijs is om hen stappen te laten zetten in het elkaar vinden en mochten daar voor de lokale situatie stappen uit vloeien daar worden wij daar direct weer bij betrokken dus dan wordt u daar over geïnformeerd, dus wordt aan gewerkt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Vragen en opmerkingen voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn, niet het geval dan concludeer ik dat we het jaarverslag dat we daar kennis van nemen en instemmen met de jaarrekening 2012. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Wijkgericht werken: visie Maarswold 2025 "Ruimte voor iedereen"
  • 14. Wijkgericht werken visie Maarswold 2025 ruimte voor iedereen (62,98 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 14. De visie Maarswold 2025, ruimte voor iedereen. Mevrouw Brongers, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Dijkstra, mevrouw Kroom zag ik dat goed? Mevrouw Kroom en meneer Idema. Mevrouw Kroom begin ik bij u.
  • 2:20 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de wijkvisie voor Maarswold in 2025, de visie schetst een beeld hoe Maarswold er over ruim tien jaar uit kan zien. Ambitieus zoals u zegt en zonder luchtkastelen te bouwen, dat laatste past natuurlijk heel goed in deze tijd, in grote lijnen geeft de visie een helder beeld en schetst het mogelijkheden om de visie te realiseren er heerst bij ons echter ook grote zorg waar wij graag extra aandacht voor vragen voor het verder verbeteren van de leefbaarheid in de wijk wordt een belangrijk beroep gedaan op de bewoners zelf. Wilt u het ambitieuze plan, wat draait om hulp en aandacht van bewoners, dan daar een bijzondere inspanning voor nodig is veranderen in de samenleving zoals deze gaan niet vanzelf. zeker niet nu er een tendens lijkt te zijn dat mensen zich steeds minder met elkaar verbonden voelen wij vragen u met klem de vrijwilligers en de wijkraad echt op een professionele wijze te ondersteunen draagvlak te creëren is een kunst waar vertrouwen in elkaar en het koesteren van het initiatief hand in hand gaan. Er wordt geconcludeerd dat senioren met een complexe hulpvraag zullen moeten verhuizen omdat de huidige woning hiervoor niet geschikt is u uit hier een terechte zorg verhuizen is sowieso al stressvol laat staan wanneer er sprake is van ouderen die bovendien zelf niet alles meer kunnen aanpakken, wij vragen u bij het afstemmen van het programma hier extra aandacht aan te besteden. Wij vragen u onze zorgen mee te nemen in de discussie bij het uitvoeren van het proces en wij wensen iedereen die tijdens dit visietraject zijn steentje bijdraagt heel veel doorzettingsvermogen en ook heel veel plezier bij het behalen van de resultaten, zoals gezegd met de toezegging dat onze zorgen extra aandacht krijgen kan de visie wat ons betreft worden vastgesteld. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:29 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. Wij kunnen grotendeels wel aansluiten bij het verhaal van mevrouw Kroom. Ik denk wat betreft de zorgen, de titel van de visie; ruimte voor iedereen, een hele uitdaging is om daar daadwerkelijk invulling aan te geven en daar aan te voldoen. Het proces is goed geweest zo hebben we kunnen lezen in goed onderling overleg met iedereen en na tevredenheid verlopen, dat is voor ons altijd weer een belangrijk punt. Maarswold is een wijk met eigen karakteristieke eigenschappen, dat wordt ook verwoord in de sterke de zwakke kanten de kanten en de bedreigingen zo wordt bijvoorbeeld gewaardeerd dat het eigen buurthuis op moment nog kan blijven en tot slot kijken we naar de woningvoorraad in een eerder agendapunt deze avond hebben we daar ook al even over gesproken dan gaat het niet alleen om duurzame energie maar vooral in deze wijk ook, ja zoals in de nota ook verwoord staat vanuit het lokaal akkoord 2012 kijken naar alternatieve energie voor de sociale woningen om ze ook betaalbaar te houden juist in deze wijk. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Dijkstra CU.
  • 1:16 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De CU vindt dat de visie van Maarswold 2025 om de thema’s wonen en voorzieningen openbare ruimten en woningen er goed uitziet. Ambitie verbinden, versterken verbeteren heeft ook onze instemming. Met zoveel partners een dergelijke fusie formuleren met zoveel draagvlak is een compliment waard. Grootste zorgpunt van de CU is dat door voortdurende prijsdaling, verkopen huurwoningen, door de instroom van bewoners met erg lage inkomens de sociale problematiek zou kunnen toenemen. Deze toename dient te worden voorkomen, de CU verwacht dan ook dat dit punt wordt meegenomen wanneer met de uitwerking wordt gestart in september. Aan welke maatregelen denkt het college om de eventuele neergaande spiraal in de sociale structuur in deze wijk tegen te gaan. Ten slotte hopen wij dat de betrokkenheid van de inwoners en actieve wijkraad die de bewoners stimuleert om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een eigen woonomgeving ook in de toekomst zal zorgen voor een gezonde leef- en woonomgeving in Maarswold. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, meneer Gelling GB.
  • 0:33 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Een visie gericht op verbinden, versterken en verbeteren en dat wordt ook genoemd een visie, een ambitieuze wijkvisie zonder luchtkastelen te bouwen. Nou bij elkaar, dat klinkt allemaal prachtig onze fractie heeft daarbij wel de opmerking dat met betrekking tot de diverse verbeter voorstellen er gekeken moet worden of die in de huidige situatie financieel allemaal wel haalbaar zijn. We dienen namelijk te voorkomen dat we geen dingen voorhouden die naar later zal blijken we niet kunnen waarmaken. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema SP.
  • 1:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, een ambitieus plan dat hebben er meerderen al gezegd geloof ik. Het is in ieder geval een mooie wijk als je naar de foto’s kijkt en wat er te doen is in de wijk, mooie dierenweide, ziet er allemaal prachtig uit. Maar het is nu eenmaal een wijk waar een serie woningen zijn die lage huren hebben met een, wat de bewoners ook zelf aangeven en de organisaties, dat er een neerwaartse spiraal is wat betreft het woongenot. Wij vragen ons daarom ook af en wij zijn het ook overigens eens met de andere partijen, hoe ziet die vroeg signalering eruit en wie gaan dat doen, want als ik het goed begrepen heb staat in het stuk dat niet alle paters op gelijke wijze samenwerken en hoe gaat u dat realiseren? En dan heb ik nog iets over een lage huur, de huur is ongeveer in die goedkope woningen €450, - . Maar dat zal wel zo blijven omdat daar andere mensen vooral mensen met lage inkomens daar naar toe trekken en wat wij ons afvragen hoe wilt u dat aanpakken dat dat voorkomen wordt.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het meneer Idema? Dank u. Meneer Pals D'66. Meneer Idema wilt u de microfoon even uitzetten?
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ruimte voor iedereen is een goed plan voorzitter. We hebben nog een paar vragen ten aanzien van de, het plan. Ten eerste is als we de ambities kijken en ruimte voor iedereen dan vragen we ons inderdaad af wanneer volgt er een kostenplan is het allemaal te betalen ook nu en in de toekomst want we hebben niet een cijfermatige onderbouwing gezien. Het tweede is waar we een beetje raar naar kijken is dat de wijkraad Maarswold actief het voorkeur heeft voor een eigen buurthuis in de wijk in plaats van in het MFA, ik hoop niet dat dit de basis is weer voor onvrede in de wijk Maarswold en ik hoop ook dat daar de kunst van de communicatie naar voren komt om de mensen te zeggen dat het voorkeur heeft om MFA-noord in een Maarstee te gaan zitten indien die ontwikkeld wordt. En het derde is; mooi plan ruimte voor iedereen we hopen toch ook daadwerkelijk dat de wijkraad Maarswold dat die weer in staat is en in de gelegenheid is met het mooie plan in de hand om weer een voorzitter te krijgen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Het woord is aan de wethouder. Bessembinders.
  • 4:26 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. De heer Dijkstra gaf aan van veel partners betrokken bij deze hele wijkvisie en het hele proces, ik denk in die zin kunnen wij terugkijken op een heel goed proces wat wij samen met de partners met name de wijkraad maar ook met de corporaties Lefier en BCM, met Welstad met de Meander hebben doorlopen. Wij hebben een paar keer ook richting de inwoners de zaak gepresenteerd, de bewoners van Maarswold en onze ervaring is dat de bewoners van Maarswold toch op zich best heel tevreden zijn met de wij waarin zij wonen en met de voorzieningen die er zijn. Tuurlijk zijn er minpunten en die minpunten die heb je ook kunnen lezen in de visie zoals die naar voren zijn gebracht en ik wou met name wijzen op het programma, want u stipt allerlei problematiek aan die ook in dat programma genoemd word. De jeugdproblematiek, schuldenproblematiek, u zegt van ja het zit niet goed met de woningen als het gaat om isolatie als het gaat om comfort, nou dat zijn nou precies die punten die uit die wijkvisie vertaald zijn naar dat programma en u heeft ook gelezen in dat voorstel van dat programma dat moet nog gevold worden door een projecten agenda en dat is dan de uitvoeringsagenda dit is wat wij u aanbieden ter vaststelling vervolgens gaan wij met de organisaties aan de slag om op basis van de programma’s per onderdeel projecten te benoemen en dat zijn dan projecten in de zin van wat gaat Lefier doen als het gaat om isolatie en wooncomfort van de woningen in Maarswold. Laten we eerlijk zijn er vind geen sloop plaats á la Maarstee, nee er zal een hele andere vorm van woningverbetering plaats vinden nou hetzelfde geld voor BCM en hetzelfde geld ook voor de vroeg signalering, we doen ervaring op met gewoon doen in Musselkanaal en dat is ook een project wat zich in Maarswold leent en ook het project zichtbare schakel van de Meander wat ook voor die vroeg signalering dient dus in die zin gaan we met de partners om tafel als dit geheel wordt vastgesteld om te kijken van welke projecten vloeien hier uit voort, wie is daar voor veranderlijk en wie betaald ze meneer Pals. Dus dat komt er ook achteraan, ja, dus even voor de goede orde dus dan komt er ook een kostenverhaal die ligt hier nog niet bij, kijk als het gaat om de maatregelen in de woningvoorraad dan laten we heel simpel zijn dan zijn de corporaties aan bod. Als het gaat om initiatieven die Welstad moet ontplooien dan subsidiëren wij die -10% en als het gaat om zaken die de Meander moet doen die staat ook, die heeft ook budget om dat te ondernemen als het gaat om de openbare ruimte dan heeft u als raad ons ook budget beschikbaar gesteld om in die openbare ruimte te investeren, wat wij hier in deze wijkvisie hebben aangegeven; wij zijn ambitieus, dat vinden wij ook richting de wijkraad maar aan de andere kant vinden wij niet dat wij hemelbestormend bezig zijn, nee wij blijven nog netjes met de poten op de grond. Dus in die zin denk ik van is dit een verantwoorde visie. Er werd een opmerking gemaakt over het buurtcentrum en ik dat is een gevoelige die hebben we ook bewust zo dat is ook de mening van de wijkraad die hebben we ook bewust zo in deze visie ook neergezet. En wij zijn als college op bezoek geweest in Maarstee, dat was een openbare bijeenkomst, en daar hebben wij eigenlijk een beetje hetzelfde geluid gehoord, wij hebben nu de ervaring in ons eigen buurtcentrum het stikt er van de activiteiten, dat moeten we eerlijk toegeven met dat bewonersplatvorm Maarstee, daar kun je niet komen of ze hebben weer wat ondernomen, en dat heeft men in Maarswold ook voor ogen, dus men is bang dat men verzuipt in een MFA waar in 600 leerlingen zitten, waarin ook nog iets anders allemaal komt, dus daar krijgen we nog discussie over. Die discussie is nog niet gelopen dat hebben wij ook duidelijk richting de wijkraad aangegeven maar het zijn wel dingen waar je naar de toekomst toe rekening mee moet houden van wat is slim in dit soort verband. Voorzitter ik ben niet op elk ding apart ingegaan maar volgens mij heb ik netjes alles behandeld. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat gaan we even peilen of dat het geval is en als niemand een tweede termijn, meneer Dijkstra.
  • 0:41 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dank u wel voorzitter. U hebt helemaal niks genoemd over de sociale structuur, het punt van, ja er werd wel iets over genoemd, maar ik bedoel het punt van dat misschien door de lage prijzen van de koop- en huurwoningen misschien teveel instroom is van mensen die dus misschien toch een wat laat inkomen hebben, door u ook al genoemd, dat je misschien toch wel problemen hebt met de sociale structuur, heb ik gevraagd van gaat u dat in september dan ook meenemen op de een of andere manier, horen we dat in september. Wanneer dat aan de orde komt, in september gaat u heb ik begrepen dat uitwerken verder
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   in september zegt u?
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   of heb ik dat verkeerd
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   u zegt in september? in welk jaar bedoelt u?
  • 0:13 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nee, nee, wacht even. Ik weet niet, wanneer gaat, wanneer wordt dit besproken, ik bedoel dat, daar gaat het even om. Ja, ok. Sorry. Hebt u daar aandacht voor.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even kijken of naast de verduidelijking die de heer Dijkstra vraagt nog andere vragen onbeantwoord zijn gebleven. U bent aan de beurt wethouder.
  • 1:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Nee, kijk ik heb in algemene zin geantwoord omdat ook de problematiek die u aanreikt onderdeel uitmaakt van het programma; mensen en voorzieningen. En ik ben het helemaal met u eens, en uiteraard hebben wij daar ook overleg over met de corporaties als het gaat om woningtoewijzing en als het gaat om woningvoorraad hoe zit het met de verdeling in de wijken. De heer Idema noemt een huurwoning die doet €450, - in Maarswold maar er zijn er ook die €650, - doen en dat zijn dezelfde woningen. Dus u moet niet denken dat dat allemaal één pot nat is daar, nu al niet, en dat zal straks ook niet zo zijn. Ik denk wat veel belangrijker is dat wij de woonlasten kunnen beheersen en dat wij uiteraard wijken houden waar ook, ja toch een goedkopere woningvoorraad beschikbaar is, maar het steekt nauw als het gaat om woningtoewijzing en om vroeg signalering om dat soort dingen te reguleren en dat zijn de punten die hier uiteraard uit dit programma voortvloeien in die projecten agenda en waar wij heldere afspraken met de corporaties over zullen moeten maken.
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik vind het belangrijkste dat u er aandacht voor hebt en dat u daar ook mee bezig bent
  • 0:00 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja, ja
  • 0:05 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   dat dat goed gebeurt, akkoord.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat we daarmee de visie kunnen vaststellen? En dat dat ook unaniem het geval is? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 15 Vaststellen vergaderschema 2014
  • 15. Vaststellen vergaderschema 2014 (100,85 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan het laatste agendapunt zonder debat, dus die hamer ik ook af. [voorzitter klopt met hamer] U weet waar u aan toe bent volgend jaar gezien de planning en dat is nog maar voor een klein deel, een klein deel wat ingevuld wordt. Dank, voor zo meteen wel thuis en tot over in ieder geval een week.