Raadsinformatie

Raadsvergadering 04 november 2013

Naam
Download het audiobestand (78,89 MB)
Download de gesproken tekst (1,17 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (327,85 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 28 oktober 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Najaarsnota 2013
 • 13 Programmabegroting 2014 en Ombuigingsp..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de raadsvergadering waarbij de agenda voornamelijk is gevuld met de financiële onderwerpen als de najaarsnota, programma begroting en het concept ombuigingsplan. Ook een speciaal woord van welkom aan de pers en natuurlijk aan de mensen op de publieke tribune. Waarvan we vanavond een redelijk aantal zien, alsook van onze eigen medewerkers die natuurlijk behoorlijk betrokken zijn bij de begroting 2014 omdat dat hun programma onderdelen behept. Wij zijn daarnaast vanavond helemaal compleet en zonder nou iemand uit te willen sluiten vind ik het toch wel mooi om ta constateren dat Kevin Christians na zo’n lange tijd weer in ons midden is. Fijn om dat te zien en ik hoop dat de revalidatie verder een goed verloop heeft en dat we u hier in ieder geval de komende raadsvergaderingen in ons midden zullen zien.
 • 2 Mededelingen
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mededelingen? Niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (44,53 KB)
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik u voor om de agenda vast te stellen zoals die voor ons ligt. Heeft dat uw instemming? Dat is het geval, dan doen we dat op die manier.
 • 4 Insprekers
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan betekent dat dat we onmiddellijk al aankomen bij agendapunt 4, insprekers. En er heeft zich één inspreker gemeld en dat is de heer Middelveld van Biblionet Groningen die graag gebruik maakt van het inspreekrecht ten aanzien van agendapunt 13 en dan voor wat betreft het concept ombuigingsplan wat daar onderdeel van uitmaakt. Meneer Middelveld de microfoon is voor u.
  • 4:52 A. Middelveld
   Dank je wel voorzitter. Dames en heren mijn naam is Arend Middelveld ik ben bestuurder bij Biblionet. Vanavond zou Janneke Klok, onze manager hier ter plaatse staan maar zij is met vakantie en ik mag haar vervangen. U heeft op uw agenda staan het Ombuigingsplan 2014 – 2017. Ombuigen suggereert een materie in een andere richting brengen. Het gaat in deze nota vooral over geld. Geld in een andere richting brengen. Ik wenste dat ik hier zou staan om samen met u te praten over het maken van andere keuzes voor de bibliotheek, het college stelt nieuwe diensverleningsconcept en digitale mogelijkheden komen eraan als Ombuigen zou gaan om te spreken over de implementatie van die mogelijkheden zou het denk ik een hele goede titel zijn maar ik ervaar het niet zo, ik ervaar de voorstellen op dit moment niet als het maken van andere keuzes maar om de opdrachten voor het bibliotheekwerk uit te voeren met minder geld. De openbare bibliotheken in de gemeente Stadskanaal zijn net klaar met het realiseren van de bezuinigingen 2012/2013. Een hele stevige opdracht om het bibliotheekwerk aanvaardbaar uit te voeren met een reductie van € 191.000, - op de subsidie. Wij hebben de bibliobus daarvoor uit de kleine dorpen moeten halen, we hebben de vestiging Onstwedde en Musselkanaal in assortiment en in openingstijden drastisch teruggebracht. We hebben personeel ontslagen om op de werkvloer ook aan kostenbesparing te doen en dan nu het voorstel van het College om vanaf 2016 het bibliotheekwerk opnieuw op een aanvaardbaar niveau uit te voeren maar dan met een reductie van € 150.000, - op de subsidie. Uw College geeft in voorliggend plan niet aan wat wij in 2016 tenminste, wat zij in 2016 tenminste gerealiseerd wil hebben aan aard en omvang en spreiding van het bibliotheekwerk. Wat is nog een aanvaardbaar niveau? Het College schrijft: In de toekomst ontstaan nieuwe dienstverleningsconcepten en digitale mogelijkheden. Dat klopt. Ik lees hier echter niet dat we die mogelijkheden dan ook moeten implementeren. Ik proef wel de stille hoop dat nieuwe concepten en digitale mogelijkheden goedkoper zullen zijn en dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Dames en heren, u heeft enkele jaren terug heel stevig geïnvesteerd in het bibliotheekwerk. Onstwedde is nieuw. Stadskanaal is nieuw en Musselkanaal is aanstaande nieuw. Stadskanaal werd twee jaar geleden tweede in de Verkiezing beste Bibliotheek van Nederland. Vernietig dat geïnvesteerde kapitaal nu niet in snel opeenvolgende bezuinigingsrondes. Het bibliotheekwerk in Stadskanaal heeft een hele stevige plek in het hart en het hoofd van de Knoalsters. Uw bibliotheken worden heel goed gebruikt. En daarmee is het voor de samenleving een waardevolle voorziening. Wij zorgen ervoor dat kinderen veel lezen. Dat is goed voor hun leesvaardigheid en dat is goed voor hun algemene ontwikkeling. En ook voor volwassenen zijn onze collecties waardevolle bronnen van informatie en ontwikkeling. En niet te vergeten bronnen van leesplezier. Sla dat belangrijke werk nou niet stuk door nog een keer zwaar te bezuinigen op de drie bibliotheken. Er is nog geen doordacht plan. En natuurlijk zijn nieuwe concepten en digitale mogelijkheden interessant om in de toekomst in te passen. Zodra we de rechten hebben zullen we ook E-Books gaan aanbieden. Maar dat is geen vervanging voor wat burgers nu en de komende jaren van ons vragen, dat is een aanvulling. Wij hebben onze bijdrage aan uw bezuinigingen in de vorige ronde al geleverd. Nu nog dieper snijden betekent dat wij ons wel drie keer zullen bedenken om langjarige huurcontracten aan te gaan in Onstwedde en Musselkanaal. Immers een overheid die niet aangeeft de vestigingen ook gedurende die looptijd te willen behouden, mag van ons niet vragen om dan maar het risico te nemen van doorlopende huurcontracten. Ik hoop dat u vanavond een heel wijs besluit zult nemen, dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Middelveld. Is er nog behoefte aan een verduidelijkende vraag aan de heer Middelveld of was het betoog klip en klaar. Dat was het geval, dan dank ik u meneer Middelveld.
  • 0:0 A. Middelveld
   Graag gedaan, goeie vergadering nog.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 28 oktober 2013
  • 05. De besluitenlijst van 28 oktober 2013 (60,02 KB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 28 oktober. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, en 4. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, wethouder Van der Kolk.
  • 0:45 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik heb hem gevonden, voor mij is het even zoeken op de i-pad. Bij de rondvraag wordt een vraag geplaatst van mevrouw Woortman, namelijk klopt het dat Stichting Welstad gaat verhuizen naar de NOVO in Gieten en zo ja wat gebeurd er met de gebouwen. Even teruggaand naar de vorige keer en naar aanleiding daarvan kan ik u eerlijk gezegd nog geen nieuwigheden mededelen maar de vraag is gesteld of Stichting Welstad naar het gebouw naast de Spont zou verhuizen, waar eerder de NOVO zijn plek had, dat was de vraag. Waarbij ook de vraag werd gesteld of de financiële administratie naar Gieten zou gaan, nou beide vragen heb ik iets geantwoord, definitieve brief is trouwens nog niet binnen gekomen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Pagina 4, niet, dan zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste [voorzitter klopt met hamer].
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (55,01 KB)
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Op de lijst staan twee voorstellen onder nummer 25, de voortgang van het oude postkantoor en onder 33 de brief over de locatie keuze en de ontwikkelingen in het kader van het doortrekken van de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal. Die zijn beide schriftelijk beantwoord en mijn voorstel zou zijn om ze van deze lijst met toezeggingen af te halen, is dat akkoord? Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:15 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Afhankelijk van de beantwoording van de portefeuillehouder en de ontwikkeling van de discussie want hij is geplaatst voor de raadsvergadering van 25 november, mijn afwachting van de reacties daarop zal mijn voorstel zijn om hem nog even te laten staan en niet af te voeren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bedoelt het postkantoor tot 25 november?
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   jawel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, geen probleem lijkt me. Gaan we nummer 33 afvoeren en dan is mijn vraag aan u of er nog vragen of opmerkingen zijn ten aanzien van de lijst. Niet het geval?
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (43,3 KB)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Onder punt 4 van de ingekomen stukken staat de brief van Biblionet Groningen, over het Ombuigingsplan 2014-2017. Daar wordt u geadviseerd om die te betrekken bij agendapunt 12, het lijkt me wijs omdat te doen bij agendapunt 13. Vanwege de doornummering is dit er tussendoor geschoten. Wil iemand het woord voeren over de ingekomen stukken. Niet het geval. Dan ga ik naar het volgende agendapunt.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat zijn de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster.
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben hier vorige week in de raad enige tijd gesproken over Verassend Stadskanaal. Het zal u goed doen dat ik na gesprek met Stichting Promotie Stadskanaal kan meedelen dat ze zullen gaan proberen in 2014 een evenement te organiseren zowel Verassend Stadskanaal als Go Sports. Een definitief besluit daarover, afhankelijk van de stand van zaken dan, denken ze eind dit jaar te kunnen nemen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Iemand nog naar aanleiding van? mededeling, inlichtingen, nee?
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nog verzoeken om interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij al bij agendapunt 11, de rondvraag. Ik ga…meneer Gelling, meneer Plieger, Maarsingh, Gelling. Meneer Dijkstra? Meneer Christians, nee. Mevrouw Kroom, Woortman, Van der Vlag, Boen, Kanter, Hofstra, Idema. Nou als dit de voorbode is voor de rest van de agenda, dan gaat het wel heel snel vanavond. Kunnen sommigen toch nog een plezierige avond invullen …….meneer Boels.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Najaarsnota 2013
  • 12. Najaarsnota 2013 (56,34 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 12, de Najaarsnota. Wie wil daarover het woord voeren. Plieger, Borgesius, Van Beek, de heer Boen, de heer Idema. Heb ik daar iedereen mee? Ja. Meneer Plieger CDA.
  • 0:52 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter een enkel dingetje even aangestipt als het gaat om de kavel verkoop dan kunnen we ook lezen in de najaarsnota dat dat niet zo bijster goed loopt in onze gemeente evenzo als elders en we zouden het college willen vragen de kavelprijzen tegen het licht te houden en te bezien in hoeverre het marktgericht is. En wie weet zijn daar aanpassingen wenselijk, mogelijk hoe je het ook maar bezien wilt, wij willen daar graag over geïnformeerd worden. En dan voorzitter, als het gaat om de WMO. Ik kan mijn tijd hier invullen als het gaat om de WMO maar ik denk dat ik mijn tijd bij de behandeling van de begroting gebruik om daar iets over de WMO te zeggen. Dat was het voorzitter wat onze inbreng aangaat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Borgesius VVD.
  • 2:54 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Twee of een drietal punten voorzitter. En waarbij we maar twee puntjes even bijeen rapen. En er staat dan op pagina 13 en pagina 25 staat, schrijft u iets over de sociale voorzieningen en pagina 25 voor wat betreft het PersoonsGebondenBudget. Met name ten aanzien van het eerste, pagina 13, maakt u melding van het feit dat wij op niet al te lange termijn een notitie zullen zien ten aanzien van de problematiek die door de VVD in deze ruimte wel eens vaker is aangesneden voor wat betreft de dubieuze debiteuren. Wij willen nu graag weten, ook in het licht van de recentelijke ontwikkelingen voor wat betreft de rekenkamer, blijft dit staan zoals het hier staat vermeld of moeten we daar nu met een vertraging rekenen of hoe gaan we hier mee om. En in feite komt daarmee ook voor wat betreft het PGB maakt u melding van het feit dat u tracht terug te vorderen 26.000 euro, wij vragen ons eigenlijk af neemt u dat daar in mee of moeten we nu aan u de vraag stellen van hoe realistisch is dit dat die terugvordering waarvan u melding maakt dat die slaagt. En als laatste voorzitter, en dan kijk ik ook even richting de heer Plieger, die begon ook al even over de grondexploitatie, daar maakt u melding nog van het feit over percelen op het LTS-park. Ons geheugen zegt eigenlijk dat we dit al hebben afgesloten of zijn wij daar…u knikt, nou dan hebben we dat niet helemaal goed, want u maakt daar nog melding van twee percelen en wij dachten dat we dit al hadden afgesloten. Wat ons met name zorgen baart is met name de Blauwe Kamer in de Molenwijk, de andere percelen die u daar noemt zeggen wij ok, maar daar op aansluitend hebben we ook met zijn allen kunnen lezen dat onze reserve van de grondexploitatie toch niet al te hoog meer is en wij vragen ons oprecht af of de reserve en die exploitatie wel toereikend is op mogelijke afboekingen die we met name moeten doen op de twee gebieden die ik zojuist aan u heb genoemd, te weten de Blauwe Kamer en de Molenwijk. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Van Beek CU.
  • 1:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Even in aansluiting op het laatste, de opmerking met betrekking tot het weerstandsvermogen dat die wat laag is. u geeft daarin zelf aan dat die nauwlettend in de gaten gehouden moet worden nou dat vinden wij dus eigenlijk ook en eigenlijk vinden we dat er iets aan moet gebeuren om dat weerstandsvermogen wat omhoog te brengen. Even in aansluiting op wat de heer Plieger zegt, kavelprijs van de gronden, wij hebben dat bij de voorjaarsnota hebben wij daar ook opmerkingen over gemaakt, daar hebben wij antwoord op gekregen dus we zijn zeer benieuwd of we nu een ander antwoord krijgen. Met betrekking tot de investeringen van de riolering hebben wij een opmerking, wij hebben eigenlijk een beetje het idee dat we van de calamiteit naar calamiteit springen met dit gebeuren en we vragen ons eigenlijk af of we het gemeentelijk rioleringsplan niet moeten herzien daar die nog een looptijd heeft tot 2015 als ik het goed heb. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Boen PvdA.
  • 0:51 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Een paar opmerkingen, het eerste gaat over programma 4, economie en arbeidsmarkt. Bij de voorzieningen minima wordt er gesproken over een onderbesteding bij de witgoedregeling, wij zijn erg benieuwd naar wat de reden daarvan is. Programma 5 gaat het over ruimte en milieu, het traject gasfabriek wordt genoemd, €50.000, - wordt geraamd voor de afhandeling daarvan en de verwachting is dat de provincie 50% bijdraagt, onze vraag is dan natuurlijk hoe reëel die verwachting is en of daar al een toezegging van de provincie is. Laatste opmerking die ik had die ging over de WMO, de €26.000, - daar heeft de heer Borgesius al naar geïnformeerd. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Idema SP.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ook niet zo heel veel. In ieder geval wat wij constateren dat de gevolgen van de bezuinigingen nu echt voelbaar en zichtbaar worden, vinden we desondanks dat de gemeente Stadskanaal met negatieve eindresultaten toch wel positief eruit springt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een beetje cryptisch.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi begin, met een negatief resultaat dat toch positief uitsteekt. Ok. Goed, ik geef in eerste instantie het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 3:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ok, dank u wel voorzitter. Als het gaat om de verkoop van kavels dan hebt u gelezen dat wij daar niet in uitblinken en de heer Plieger die zegt van ja is het dan geen tijd om naar die kavelprijzen te kijken. Dat willen wij of daar zijn wij mee in de weer om te kijken van zijn wij daar nog redelijk marktconform of is er reden om de kavelprijzen aan te passen. Uiteraard als je de kavelprijzen aanpast dan heeft dat wel consequenties voor de exploitatie en voor de boekwaarden die daarmee gepaard gaan, dus wij zullen dat op een rijtje zetten en wij zullen daarmee uiteraard ook naar uw raad komen en dan kom je ook direct bij het tweede punt waar meerdere van u op gereageerd hebben dat reserve grondexploitatie niet zo bijzonder hoog is en dat betekend dat wanneer wij daar echt wat willen doen en echt wat willen doen met verlaging of aanpassing van grondprijzen en de ????? in die zin verlaging dat dat consequenties heeft voor de reserve grondexploitatie dat die binnen de kortste keren gereduceerd is tot nihil en dat wij vervolgens en daar is ook eerder geschreven, ik denk jaarrekening of ook voorjaarsnota, dat wij een beroep zullen moeten doen op de algemene reserve willen wij die zaak kunnen rechttrekken als het gaat om, aan de ene kant verlaging van kavelprijzen aan de andere kant het dekken van de gevolgen daarvan. Als het gaat om percelen op het LTS-park dan hebben wij daar nog twee percelen, wij hebben op een gegeven moment uit mijn hoofd van de zeven hebben wij vijf uit de verkoop gehaald en twee zijn er nog beschikbaar. De heer Borgesius die heeft een punt wanneer hij zegt ik maak mij zorgen over de Blauwe Kamer, dat doe ik met hem, ik maak mij minder zorgen over de Molenwijk en dat houd verband met het investeringsniveau en de kosten en de reële opbrengsten die daar tegenover staan, dus daar zijn de zorgen minder groot. De heer Van Beek die zegt van; ik ben benieuwd wat de wethouder antwoord, maar de wethouder heeft het nu over prijzen en niet over omvang van kavels zoals hij zal hebben begrepen uit mijn eerdere reactie en dat is het verschil. Als het gaat om investering in riolering dan hebt u kunnen lezen ook in de toelichting dat wij normaal gesproken het gemeentelijk rioleringsplan uit voeren maar dat gemiddeld per jaar toch zo’n 6 ton aan investeringen wij voor de kiezen krijgen als gevolg van calamiteiten als gevolg van zaken die in de loop van het jaar naar voren komen en dit jaar is het, ligt het bedrag op 7 ton. En dat is dus iets boven dat gemiddelde maar anders zouden we ook niet over het gemiddelde spreken dus volgend jaar zal die ongetwijfeld op 5 ton liggen voorzitter. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk.
  • 0:05 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, de VVD vroeg voorzitter over de voorziening dubieuze debiteuren sociale voorzieningen op bladzijde 12. Het is zo dat het op dit moment gewerkt wordt aan een notitie en dat die notitie aangeboden wordt aan de rekeningcommissie, volgens mij maakt u daar zelf ook deel van uit, maar het staat los van de rekenkamer in ieder geval, het is de commissie van de raadsleden het is een vrij technische verhandeling heeft eerder binnen de rekencommissie ook gesproken over deze voorziening toen aan de hand van de rapportage van Deloitte Accountants en eigenlijk is dit een vervolg op die eerdere discussie die ook binnen de rekeningcommissie destijds gevoerd is. Dus vandaar dat wij voorstellen dat de notitie via die lijn aangeboden gaat worden. Dan stelt u en de PvdA
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   dus die blijft staan
  • 0:06 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   wat zegt u?
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   dus die blijft staan.
  • 0:35 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Jazeker, dat gaat gewoon helemaal door. Dat is geen beletsel om daar gewoon voortgang mee te blijven boeken. Dan over de PGB controle, u heeft kunnen lezen dat €26.000, - teruggevorderd kan worden, gaat worden omdat mensen dat niet goed kunnen verantwoorden waar dat aan besteed zou zijn. Wij gaan ervanuit dat dat gewoon ook ingevorderd kan worden, het gaat om een bedrag van 2012, maar ik zal de afdeling vragen om dat ook even mee te nemen of ze daar een stand van zaken kunnen weergeven en ook daar iets kunnen over vertellen in dezelfde commissie dat zou wat mij betreft een goede lijn zijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, wethouder Bieze.
  • 0:38 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. De PvdA vraagt naar de ombesteding van witgoed en pc-regeling, volgens mij hebben we dat ook al in eerdere instantie aan u medegedeeld dat heeft te maken met de wijziging van de referte eisen die wij hebben ingesteld op witgoed en pc wat altijd een jaarlijkse regeling was maar naar tweejaarlijks is gegaan en dat betekend dat veel cliënten in 2012 of nog een pc of een witgoed artikel hebben gekocht en daardoor het aantal aanvragen in 2013 daalt wat weer voordeel oplevert in de begroting. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bieze. Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Meneer Van Beek CU.
  • 0:35 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel. Even ten aanzien van de heer Bessembinders, portefeuillehouder van de grondzaken, de prijs dat die bekeken gaat worden door u dat is, dat is mooi, maar ik had dan toch wel graag dat u dan even mee zou nemen ook de omvang van de percelen. Ik heb mij van het weekend laten vertellen, door een plaatselijke aannemer, dat als de percelen wat kleiner waren of anders ingedeeld zouden kunnen worden dat de verkoop een stuk makkelijker zou worden. Dus misschien dat u dat mee kunt nemen, ik kan u daar achteraf nog wel nader over inlichten.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even kijken of er nog meer vragen zijn wethouder, dan krijgt u het woord. Meneer Boen PvdA.
  • 0:27 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, wij hadden al een vraag gesteld over het verhaal van de gasfabriek en die €50.000, - die daarvoor wordt vrijgemaakt en even in reactie op wat portefeuillehouder Bieze zei, de referte eis die is dacht ik 36 maanden in dit geval of vergis ik mij daarin.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter daar heeft de heer Boen gelijk in, excuses.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Dat waren de vragen naar aanleiding van de beantwoording? Geef ik nog even het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 2:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Kijk ik denk dat de heer Van Beek heel concreet praat over het plan Klamer in Mussel. En ik denk dat dat een plan is wat echt in zijn totaliteit moet worden bekeken waar wij wel serieus willen kijken naar prijzen om die missie wat te differentiëren maar dat wij daar niets willen doen aan de verkaveling. Het is landschappelijk wonen, zo is het ook neergezet zo is het ook gepresenteerd zo zijn we het ook met elkaar overeengekomen ook met plaatselijk belang Mussel en op het moment dat wij beginnen met verkleinen dan gaan we of het openbaar groen alleen maar laten groeien en beuren we minder geld en als wij het anders, als wij meer kavels toe staan dan komen we in de problemen met ons eigen beleid als het gaat om het toevoegen van woningen. Dus wij zullen echt vasthouden aan dit plan voor landschappelijk wonen, en ik vind dat moeten we ook niet op de korte termijn kijken maar dan moeten we op de lange termijn kijken en we hebben in Mussel 15 kavels, we hebben er 5 verkocht, er zijn er nog 10 over, dus geen paniek. In Alteveer hebben we er tien daar hebben we nul verkocht, dat is meer paniek. Dus in die zin denk ik van, moeten we ons ook niet gek laten maken door vandaag maar hier komen de kopers wel. Want er zit voldoende, nee dat kan ik ook beter niet zeggen, dat is ook niet netjes, er zit voldoende geld. Meneer boen die zegt van je bent niet ingegaan op mijn vraag over de gasfabriek, ik had die blijkbaar even gemist, maar ik neem aan dat uw vraag was; hoe zit dat in dat proces. Dat proces dat loopt nog volop, dat is echt een juridische procedure waar we mee in de weer zijn en ja de uitkomst die is uiteraard niet bekend maar wij steken daar wel juridische bijstand in omdat wij dit ook niet zelf kunnen klaren. Dus dit heeft, de nodige kosten brengt dit met zich mee om zeg maar onze positie op een goede manier neer te zetten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 0:17 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dat begrijpen wij. Maar het punt is even of de provincie daar nog een bijdrage in gaat leveren in dat bedrag. Of een andere instantie want er is..nee de verwachting van 50% bijdrage van de provincie staat er.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dat is onze verwachting ja.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, en dat is tot nu toe nog een verwachting of is daar al enig
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, dat is inderdaad een verwachting.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pietersen
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik hoop u daar
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom meet hij dat woord nu zojuist
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ik hoop u daar binnen negen maanden
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dan is hij er niet meer dat zou ik niet doen meneer Boen
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   duidelijkheid erover te kunnen geven
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   iets korter meneer Boen
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   ik zeg niks meer
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   goed
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Misschien nog even een naar aanleiding van wat de portefeuillehouder in de persoon van de heer Bessembinders zojuist uitsprak voor wat betreft dat landschappelijk wonen en plan Klamer Mussel, ja ook de VVD fractie is toch van mening, kijkende naar wat daar nu inmiddels staat, dat we ook vast moeten houden aan het plan zoals die is ontworpen van wanneer je nu met name vanaf die kant Mussel benaderd dan vinden wij dat gewoon een verrijking voor Mussel en wij denken inderdaad, wat u ook zei, wanneer je tot verkleining van de kavels, los van technische aspecten, wel of niet toegestaan met allerlei woningeenheden noem maar op dat dat een begin van een verarming van dit plan zou zijn. Tot zover.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval, mag ik dan concluderen dat we unaniem de najaarsnota vaststellen en de begroting 2013 conform de bijlagen 1 en 2 gaan wijzigen en dat we de budgeten voor de investeringen genoemd in hoofdstuk 1 beschikbaar stellen. Aldus? [voorzitter klopt met hamer] was ik te snel meneer Van Beek?
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nog net even. Ja, het is ook meer mijn fout hoor, dat ik even niet oplette. Maar ik was nog zó onder de indruk dat hij mijn gedachten kon lezen en dat is op zich wel bijzonder maar ik had nog één vraag over de gemeentelijke rioleringsplan en die heb ik nog geen antwoord op gekregen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bessembinders.
  • 0:00 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, u vroeg nog of er reden is om die te herzien.
  • 0:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dat wij het idee hadden dat we eigenlijk een beetje van calamiteit naar calamiteit springen en dat er in het plan iets van €600.000, - begroot is en nu vraagt u 700 dus dat is een ton meer. En als dat vaker het geval is misschien moet je dan het een en ander herzien, maar goed dat is een vraag van ons.
  • 0:36 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar ik dacht dat ik geprobeerd had om u uit te leggen dat letterlijk de tekst in deze najaarsnota staat die ook in het GAP staat dat afgezien van alles wat er geplant wordt in het GAP, wij constateren dat van jaar tot jaar gemiddeld 6 ton nodig is voor dit soort problematiek en ik heb ook aangegeven dat het dit jaar 7 ton is maar volgend jaar 5 zodat we gemiddeld weer op die 6 ton komen, voorzitter. Maar dat is geen reden om dus nu het hele GAP te herzien dat doen we om de vijf jaar.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ok
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Van Beek? U neemt mij niet kwalijk dat ik de conclusie niet herhaal. Voldoende? Dan tik hem nu af. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 2014-2017
  • 13. Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 20142017 (68,65 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar agendapunt 13, begroting 2014 en het concept Ombuigingsplan 2014-2017. Ik kijk om me heen. Meneer Plieger, meneer Gelling, meneer Pals, meneer Borgesius, mevrouw Sterenborg, meneer Boen en meneer Idema. Meneer Boen PvdA.
  • 8:35 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik begin met het verhaal van de programmabegroting dat staat als eerste genoemd en daar heb ik een paar opmerkingen over. De eerste plaats is het een lastige operatie om binnen de laten we maar zeggen schuivende kaders waarmee we worden geconfronteerd een begroting op te stellen. Bijna onmogelijk zou je haast zeggen. Recentelijk is er een herfstakkoord bereikt en ook dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze situatie in 2014, de omvang daarvan is nog niet duidelijk en ik denk dat het alleen maar wat ingewikkelder maakt. Ik heb een paar opmerkingen over de programma begroting. Ten aanzien van programma 2, ja daar zien we dat provincie en ook het dagblad er al vanuit gaan dat ons nieuwe treinstation komt op de Philips locatie. Volgens mij is daar voor minder geen besluitvorming over geweest, maar ik denk wel dat het goed is om dat zo spoedig mogelijk op de agenda te plaatsen dat onderwerp zodat we daar in ieder geval wat van kunnen vinden. Ten aanzien van programma 4 heb ik een opmerking over de voorzieningen minima, daar hadden we het net al even over. Er wordt gesproken van tijdelijke ondersteuning voor de groep net boven de 110% en de groep die vanwege de referte eis van 36 maanden moet wachten. Hebben we hier nu te maken met maatwerk of betekend dat eigenlijk dat de referte eis misschien wel te streng is. Het thema Grenzeloos Gunnen, wat vandaag in de Martinikerk in Groningen centraal stond, daarover hebben we het de laatste tijd in deze raad heel weinig gehad, wij hopen toch op korte termijn geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen gelet op de bewegingen van Belling- en Vlagtwedde. Dat voor wat betreft de programma begroting. Dan wil ik ook nog even wat tijd besteden aan het Ombuigingsplan, met uw welnemen. De kaders voor dat ombuigingsplan. Wij gaan er vanuit dat bij het ombuigingsplan het uitgangspunt is dat de kwetsbare inwoners worden ontzien zoals in 2010 door de raad in amendement is vastgesteld. Ten aanzien van de bedragen, we zien dat er een bedrag van 3 miljoen moet worden gerealiseerd, in het plan is spraken van 2,9 miljoen en dat betekend eigenlijk dat er, laten we het zo maar even zeggen, weinig te kiezen is voor de raad als het gaat om op welke punten gaan we nu ombuigen. We onderschrijven de noodzaak om tot die 3 miljoen te komen, maar we hebben nog wel even een paar opmerkingen en die hebben toch voor ons een dermate belangrijke lading dat wij vinden dat er iets aan moet gebeuren aan dat verhaal zoals het er nu ligt voordat wij daar zomaar mee kunnen instemmen. Ik wil dat even toelichten natuurlijk. Als ik even kijk naar wat er verder in de inleiding staat van het stuk dan wordt er een opmerking gemaakt over de apparaatskosten en de apparaatskosten als we kijken naar de organisatie in dit huis dan hebben wij sterk de indruk en daar is ook al eens in die zin over gesproken dat wat dat betreft ook het vet van de botten is. gelet op de uitdagingen laat ik het zo positief noemen die op ons afkomen de komende paar jaar denk ik dat we ook in dit huis alle zeilen bij moeten kunnen zetten, expertise binnen boord kunnen houden om die uitdagingen aan te gaan. Misschien levert dat gelet op het feit dat er ook een aantal werknemers hier vanwege de leeftijd het pand zullen verlaten levert dat wat frictie op maar je zult toch moeten waarborgen dat continuïteit en expertise niveau in de organisatie aanwezig blijven. Dan even ten aanzien van de programma’s, de budgetsubsidie voor Welstad en dat is dan even gecombineerd van programma 1 en 3, daar staat een bedrag €250.000, - die uiteindelijk in 2017 moeten worden omgebogen. En voor ons is op dit moment onvoldoende duidelijk wat die ombuiging voor consequentie heeft en wat dat betekend voor een aantal projecten die er op dit moment lopen, ik denk aan Welzijn nieuwe stijl, ik denk aan gewoon doen en ik denk aan de rol die er voor Welstad straks is weggelegd als het gaat om decentralisatie, jeugdzorg, AWBZ. Ten aanzien van de WMO voorzieningen was volgens ons het streven om uit te komen op het niveau van de rijksbijdrage, wij zien bij programma 1 nu ook een aantal onderdelen WMO opduiken en wordt er gesproken over een uitgave niveau van vergelijkbare gemeenten en dan hebben we het over een soort benchmark en kan er worden aangegeven wat dat uitgave niveau van deze vergelijkbare gemeente is, anders gezegd; gaan we daar op vooruit of op achteruit. In programma 2 valt natuurlijk op dat er €650.000, - op weg- en wijkbeheer zal moeten worden bezuinigd uiteindelijk in 2017. De vraag is even waar die 6,5 ton van bij elkaar moet worden gespaard. Het verlagen van de subsidie voor de bibliotheek, de inspreker heeft het daar al over gehad, de ontwikkelingen die wij op dat terrein verwachten, nou die nopen ons toch om te vragen naar een wat nadere toelichting daarop. Hoe ziet men het realiseren van deze subsidieverlaging. In de inleiding op het stuk wordt gesproken over een aantal posten die PM in het verhaal worden opgenomen daar behoren ook de zwembaden toe. Dat betekend dat daar in principe nog geen besluit over genomen is, maar wat onze fractie betreft zouden we het kunnen hebben over het exploiteren van die zwembaden in een andere vorm dan op dit moment maar is het sluiten van een zwembad vooralsnog geen optie. Ten aanzien van Theater Geert Teis is duidelijk dat een deel van het bedrag wat daar wordt genoemd gerealiseerd kan worden, dat is ook in overleg zo besproken met de directie van het theater. De laatste stap die gezet moet worden in het jaar 2017, de €40.000,- aan commerciële activiteiten, ja daarvan twijfelen wij of dat gerealiseerd kan worden zeker zolang het horeca gebeuren van het theater niet in handen is van de directie. Ten aanzien van programma 4 hebben we het opvallend gevonden dat er een onderzoek plaatsvind naar mogelijk besparing op het structurele budget voor nieuwe recreatieve en toeristische projecten. Eigenlijk zouden dit soort onderzoekingen investeringen moeten opleveren die juist een veelvoud van die investering aan inkomsten zouden moeten genereren en ik denk dat er ook het afgelopen aantal jaren de nodige activiteiten zijn geweest, denk aan Hoofdstraatkanaal brugbediening en dergelijke, die juist dat toerisme een duw in de goede richting zouden moeten geven
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer boen houdt u de klok in de gaten?
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nee, eigenljk doe ik dat niet.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan doe ik dat. Ik had die indruk al en u overschrijdt hem ruimschoots dus
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik had tien minuten dacht ik of niet.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf, ik wou dat ik het zo makkelijk kon verdubbelen als u nu doet, maar we komen aardig in de richting.
  • 2:23 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik maak voort nu, want ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal hier. Nog een opmerking over het vluchtelingen werk, dat heeft op dit moment de ondersteuning hard nodig. Ik denk dat het niet aan de orde is om daar aan de voorkant te gaan bezuinigen en dat we dat vervolgens aan de achterkant weer meer moeten investeren om de trajecten af te kunnen ronden. Het verhaal over de omvang van het nieuwe college, daar wordt ook al een voorschot op genomen, nou dat lijkt me eigenlijk iets wat in de nieuwe periode maar moet worden afgekaart. Waar we nog wel even een vraag over hebben dat is of de dotatie uit de reserve incidentele middelen in de pensioen voorziening of die noodzakelijk is, want ik heb niet een bedrag gezien wat tegenover die 2 miljoen staat wanneer we dat jaarlijks zouden moeten oplossen. en de vraag die we ook hebben is wat versobering van de imagocommunicatie nu precies inhoud. In 2010 voorzitter is er door de coalitie een motie ingediend om het college er toe te brengen de uitwerking van de ombuigingsvoorstellen aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Een motie indienen is een tamelijk zware actie en daar wil ik dan ook nu absoluut niet toe overgaan, maar ik zou wel graag van het college een toezegging willen in de zin dat op het moment dat de ombuigingsplannen zijn ingevuld ze ook hier weer in de normale procedure zeg maar ter spraken komen zodat wij daar wat van kunnen vinden en daar waar nodig een klap op willen geven. Als laatst opmerking als u mij toestaat wil ik nog even aansluiten bij de woorden van onze toenmalige fractievoorzitter uitgesproken tijdens de laatste algemene beschouwing, waarin hij aangaf dat er ruimte moet zijn voor optimisme en nieuwe initiatieven ondanks beperking van de financiële ruimte zullen we moeten zoeken naar mogelijkheden om onze gemeente een krachtiger positie te geven in de regio juist met het oog op de naderende herindeling. Dank u wel voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Ik dacht ik laat de heer Boen deze keer even gaan, dit is de eerste begrotingsvergadering onder de nieuwe fractie voorzitter, dat beloofd niet dat ik met allen, voor de rest zo soepel omga.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Lijkt me een geod standpunt voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   goed standpunt. Maar meneer Boen deze was ook éénmalig. Dat lijkt u ook een goed standpunt.
  • 0:0 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   ja
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok. Dank u. Dank u wel meneer Boen. Gaan we naar meneer Plieger CDA. Ga uw gang meneer Plieger.
  • 6:25 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om het ombuigingsplan 2011-2014 tot uitvoer te brengen. Onze complimenten voor het meedenken van velen en de uitvoering er van door het college en ambtenaren en instanties. Het nieuwe ombuigingsplan dat we nu bespreken, betreft de jaren 2014-2017, bespreken we hier samen met de begroting en het overlapt dus het vorige ombuigingsplan. Ja er valt ook niet te wachten tot 2015 want onze begroting in 2014 is materieel sluitend maar de meerjarenraming duidelijk niet. Voorzitter, het CDA herkend zich voor een groot gedeelte in de gekozen richting als het gaat om de voorstellen tot ombuiging, zoals eerder aangegeven naast de kaders van het ombuigingsplan houdt het CDA bij haar keuzes rekening met de volgende vragen; hoe dicht staan zaken bij de burger in dorp en wijk en in hoeverre bepalen deze zaken de infrastructuur in dorp en wijk. Een paar voorbeelden van keuzes die u maakt in de begrotingen waar wij achter staan. De invulling van de ombuiging van de muziekschool, komen we later op terug, alsook de bibliotheek, het niet bezuinigen op wijkraden en verenigingen van dorpsbelangen, het versterken van het wijk- en dorpsgericht werken dus doorgaan met ontwikkelen en werken met wijkvisies, programma’s en projectagenda’s. Volgend jaar komen dacht ik de wijkvisies voor Cereswijk, Hagen, Borgen en de vogelwijk. Het niet bezuinigen op jeugdsport en het bereikbaar houden van de minima voorzieningen voor wie het echt nodig heeft. Daarentegen voorzitter onderhoud kapitaal goederen, wegen, kunstwerken, groen en gebouwen de voorgestelde ombuiging qua grootte staat in de begroting een andere wijze van onderhoud aan wegen onder andere wordt er beschreven maar de nota openbare ruimte moet nog worden vastgesteld en het ICS rapport heeft de raad nog niet ontvangen. Over die laatste twee zaken voorzitter; we ervaren dat het onderhoud in openbare ruimte is afgenomen in de laatst jaren en we vragen ons af is het nog verantwoord om nog verder te bezuinigen op het onderhoud openbare ruimte en in hoeverre biedt de nota openbare ruimte de raad straks houvast om nu een juiste beslissing te kunnen nemen als het gaat om de hoogte van het bedrag. Dan voorzitter het ICS rapport, er wordt gesproken over het verder uitwerken van de aanbevelingen uit het rapport door het college vanzelfsprekend de uitvoering is ook een zaak van het college, maar wanneer krijgt de raad het rapport en de mogelijke uitwerking ervan aangeboden om het te kunnen uitspreken. En dan voorzitter nog een aantal zaken wil de CDA fractie nog aanhalen uit de begroting en het ombuigingsplan. Als raad hebben we aangegeven, en dan heb ik het even over de WMO, dat de kosten van de WMO terug willen brengen naar het niveau van de rijksuitkering hiermee wil het CDA de WMO voorziening bereikbaar houden voor mensen die het echt nodig hebben, de inspanningen die hiervoor zijn geleverd o.a. door de kanteling hebben resultaat wat betreft de financiële kant. Staat in de begroting nog een taakstelling van ongeveer €450.000, - in de najaarsnota, zien wij al lastenverlaging van 10% in 2013 op de huishoudelijke hulp. Is dit resultaat ook door te trekken naar de komende jaren en dan komen we op de inhoud; kunt u al iets zeggen over de klanttevredenheid nu de kanteling gaande is. en voorzitter dan nog het punt over de algemene voorzieningen met betrekking tot de WMO, er is al, ja het ontwikkelen ervan is hier reeds twee jaar geleden aangekondigd en is gaande maar we zijn toch wel benieuwd hoe het hier mee staat. Dan voorzitter de zwembaden, het CDA blijft inzetten op het openhouden van de zwembaden in Onstwedde, Musselkanaal en Stadskanaal waarbij de constructie van Bad-Noord voor ons, zoals al eerder aangegeven, richting gevend is en het project verduurzamen zwembad Noord naar wij hopen zal bijdragen aan het naar beneden brengen van o.a. de energielasten van de zwembaden. Dan voorzitter als het gaat om de bibliotheek nog een punt, het CDA ondersteunt de voorgestelde ombuiging van €150.000, - en gaat daarbij ook voor open houden van de vestigingen in Onstwedde en Musselkanaal. Daarbij wel een vraag; hoe kijkt het college aan tegen het standpunt verwoord in de brief en ook net door de heer Middelveld dacht ik, van de bibliotheek als het gaat om de uitvoering van de beleidslijnen die de VGG benoemd. Komen die in het gedrang door de verdere bezuinigingen. Dan voorzitter de muziekschool, een prachtige voorziening in onze gemeente. Een voorziening die bereikbaar moet blijven voor jeugd en zoals het voorstel er nu ligt, zoals wij een inkijkje hebben kunnen nemen, lijkt dat ook het geval te zijn. En daarbij vindt het CDA ook het voortbestaan van het HARVA-onderwijs, voor de amateur opleiding essentieel ter ondersteuning van deze muziekverenigingen. Wij hebben dit reeds eerder aangegeven, laten we ervoor zorgen dat elk kind in aanraking blijft komen met muziek en cultuuronderwijs. Dat daarbij mogelijk voor de individuele lessen in het vervolg buiten de muziekschool gezocht moet gaan worden is voor het CDA een aanvaardbare ontwikkeling. Nog twee zaken voorzitter, het gaat om de spoorlijn. Het CDA vindt het een goede zaak dat als mogelijke stationslocatie het voormalige Philipsterrein daarbij betrokken wordt, deze locatie is wat ons betreft goed bereikbaar vanuit meerdere richtingen, wat denkt u; vanuit Stadskanaal, vanuit Musselkanaal en ook vanuit de richting van ons achterland in Drenthe vanuit Nieuw-Buinen. Dan voorzitter een opmerking over onze voorzieningen of onze voorziening minima. Het CDA is er content mee dat we in een effect rapportage in mei 2013 het beeld bevestigd krijgen dat de huidige voorziening voor de minima laagdrempelig zijn en goed en een goed bereik hebben en dus daarvoor ingezet kunnen worden waar nodig is, laten wij doorgaan op deze weg en deze voorzieningen ook inderdaad bereikbaar houden. Voorzitter het CDA wenst een ieder in het komend jaar met de uitwerking van de begroting veel sterkte.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, mevrouw Sterenborg CU. GA uw gang.
  • 4:52 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Het herfstakkoord is onlangs gesloten, de precieze uitwerking daarvan is nog niet in te schatten wat wel duidelijk is, is dat we de ombuigingen die genoemd zijn in het ombuigingsplan voortvarend ter hand moeten nemen om uit de rode cijfers te blijven. De 3 miljoen is een goede schatting geweest maar gezien de risico’s die op ons af komen met de decentralisaties waarschijnlijk nog aan de lage kant zoals wij ook hebben aangegeven in de algemene beschouwingen, mei jongstleden. De sluitende begroting van 2014 die u ons voorlegt is rooskleuriger dan hij daadwerkelijk is. Want als de september circulaire verwerkt is blijft er slechts een voordeel over van een saldo van €86.000, - . Ondanks dat de meerjaren begroting, meerjarenraming een tekort geeft blijven we onder repressief toezicht van de provincie. In het ombuigingsplan worden diverse notities beloofd waarin de uitwerking duidelijk wordt. We zien deze notities dan ook met belangstelling tegemoet waarin de uitwerking van de bezuinigingen duidelijk worden o.a. de nieuwe nota openbare ruimte, de sportnota en de nieuwe welstandsnota. Wij kunnen ons vinden in de kaders die u hebt benoemd in het ombuigingsplan, deze hebben wij als raad ook aangegeven, ook de presentatie die we onlangs hierover hebben gehad hebben wij als zinvol ervaren, daarvoor dank. We verwachten van de portefeuillehouders dat er goed overleg is met de betrokken partijen waar bezuinigingen plaats vinden, dit dient met een constructieve houding te gebeuren. Communicatie is zeer belangrijk in dit soort drastische bezuinigingen. De taakstelling van €150.000, - op de bibliotheek ligt er, wij vragen creativiteit van de bibliotheek en Biblionet-net. We ondersteunen de PvdA met betrekking tot Grenzeloos Gunnen kwetsbaren ontzien en het terrein van het station. U geeft zelf aan dat u het bedrijfsleven en eigen ondernemerschap koestert, dit is ook noodzakelijk. De CU hecht veel waarde aan het behoudt van werkgelegenheid in onze gemeente. Tijdens de voorlichtingsavond die we onlangs hebben gehad, waarvoor onze dank, zijn we ons er nog meer van bewust geworden dat het van essentieel belang is om werk te creëren. Met name voor de laag geschoolden. Onlangs is onze gemeente uitgeroepen tot MKB vriendelijkste gemeente van het noorden en dat is een felicitatie waard. Dit biedt mogelijkheden laten wij ons voordeel daarmee doen. Ziet u nog mogelijkheden om bedrijven de interesseren om zich te vestigen in onze gemeente? We verwachten met de komende decentralisaties en transities als raad te worden betrokken, we willen middels expertmeetings en inspraak avonden gekend worden in het proces in lijn met de sportnota. Belanghebbende organisaties dienen actief te worden betrokken. Op voorhand stemt de CU niet in met de verhoging van de OZB met 1% boven trendmatig, we mogen niet uit het oog verliezen dat door stapeling de lasten voor de burger hoog oploopt, daarop willen wij een amendement indienen. Ik zal hem even voorlezen; Op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal, raadsvergadering 4 november 2013 agendapunt: Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 2014-2017. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 4 november 2013 Besluit in het Ombuigingsplan 2014-2017. In de tabel op bladzijde 15 in de rij ‘belastingen’ de bedragen in de kolommen ‘2015’, ‘2016’ en ‘2017’ te wijzigen in respectievelijk ‘100’, ‘215’ en ‘330’ duizend. In de toelichting op bladzijde 15, ‘3%’ te wijzigen in ‘2%’, de zin van ‘Bovenop de jaarlijkse’ tot en met ‘in 2017 te realiseren’ te schrappen. In de laatste drie regels ‘+1%’ te schrappen. Ingediend door de Christen Unie. Alstublieft.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Amendement voldoet aan de vereisten, maakt daarmee onderdeel uit van de beraadslaging en staat ondertussen onder 13.7 op uw i-pad. Gaat u verder mevrouw Sterenborg.
  • 0:50 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. We lezen dat er veel bezuinigd moet worden op onderhoud, wegen en groenvoorziening. Voor de CU staat veiligheid voorop, dit geld zeker ook voor de speelplaatsen. Om op voorhand al te stellen dat er één of meerdere zwembaden moeten worden gesloten gaat ons te ver. Wij vragen dan ook om creatieve oplossingen om dit te voorkomen, voorzieningen in dorpskernen blijven belangrijk. In januari 2009 hebben we een raadsbesluit genomen voor de bouw van de MFA Maarswold-Maarsstee, we begrijpen nu dat u het budget wilt doorschuiven, we gaan er vanuit dat de bouw in de afgesproken periode plaatsvind. Verder wensen wij het college en de ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toe om ook de te realiseren plannen uit te werken. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. En dat met een amendement prachtig binnen de tijd zogezegd.
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, voorzitter, mevrouw Sterenborg is heel vlot weg maar ik had eigenlijk nog wel een vraag.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ze is net zo snel terug. Meneer Kanter PvdA.
  • 0:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En dat gaat over het amendement en wat mevrouw Sterenborg daarbij uitsprak. Hier ligt een amendement om iets te wijzigen, dit kost tonnen, u onderschreed de 3 miljoen maar volgens mij trekt u er zo al een twee ton uit nu.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   iets minder
  • 0:01 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   wat zegt u?
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ietsje minder hoor.
  • 0:08 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja ik neem ook even de bedragen mee van 2015, 16 en 17, dus structureel
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   in 2015
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   dus structureel hebben we 170.000 en dan de jaren ervoor tel ik er even bij op. Maar anders is het 170. U heeft vast ook nagedacht over een andere invulling daarvoor
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En u sprak uit; vooralsnog niet akkoord. En ik was even benieuwd waar is het vooralsnog
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   omdat wij nu nog niet de noodzaak daar van zien. Als straks blijkt dat het wel noodzakeljk is dan zou het misschien anders kunnen zijn maar op voorhand dus nog niet.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   ok, maar het blijft voor u een optie om de begroting sluitend met de OZB te verhogen.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou, eigenlijk niet. Anders hadden we dit amendement niet ingediend, maar mocht er straks nergens ergens een gaatje meer zijn want er zijn nog een aantal PM posten. Voor 2014 is de begroting sluitend dus dit komt in 2015 aan de orde, dus ik zou graag die discussie voor 2015 weer aangaan.
  • 0:04 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   nou, ja, lijkt me prima om die discussie dan aan te gaan. Maar daarmee lijkt mij het amendement vooralsnog overbodig.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we straks kijken.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   we wachten af.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Borgesius.
  • 4:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u. Ja, ombuigingsplan 14-17, nou ja wanneer je als zoveelste in de rij aan de beurt komt zijn er natuurlijk veel dingen al reeds gezegd. En wij hebben in feite het deel, of onze inbreng willen beperken afgezien van een paar detaildingen waar we dan op het eind wel even op terug komen, en een cultureel deel en een sociaal deel. Om met het eerste te beginnen, met name ten aanzien van de rubriek kunst, muziek en cultuur. Waarbij het gaat om de muziekschool en de Pauw. Als we dan in de stukken kijken dan praten we hier over een totale subsidie van om en nabij €450.000, - en u komt dan met een voorstel om hier op in gezamenlijkheid 100.000 te bezuinigen. Ja, dit vinden wij eigenlijk toch wel buitenproportioneel in percentages als we dat gaan projecteren op andere voorstellen die we hebben kunnen lezen hetzij in ombuigingsplan hetzij in de begroting, dan wat we zojuist richting de portefeuillehouder uitspraken, vinden wij toch dit, en ik herhaal nog maar eens een keer, buitenproportioneel. Voor wat betreft het sociale deel voorzitter, kijken wij of hebben we als VVD gekeken met name naar onze risico die we lopen en waar u ook melding van maakt voor wat betreft de participatiewet c.q. de WSW. We hebben recentelijk hier in een raadscommissie ook kunnen beluisteren van, met name o.a. de heer Ravenshorst, die sprak hier ook namens de dacht ik over dit onderwerp en hebben we duidelijk kunnen horen dat kijkend naar de toekomst de ondersteuning van een medewerker bij de WSW toch wordt opgesplitst enerzijds in een loonsubsidie en anderzijds ook in een opleidingssubsidie. Even ronde getallen, totaal ongeveer €22.000, - , dat is het doel waar men heen wil, die dan opgesplitst wordt in laten we maar zeggen 14.000 en 8.000 euro voor opleiding. En wij vragen ons dan ook oprecht af, die discussie hebben wij hier recentelijk of anderhalf jaar terug denk ik of misschien nu wel al twee jaar terug es een keer gevoerd, kunnen wij in het licht gezien van datgene wat waarschijnlijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch op ons afkomt, kunnen wij de nagenoeg 60 idee c.q. Melkertbanen waarvoor wij jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen euro uittrekken, kunnen wij dat überhaupt in stand houden wanneer wij willen voldoen aan die opsplitsing van loonkosten subsidie en opleidingskosten. Wij betwijfelen dat ten zeerste. En we willen ook graag een reactie van de wethouder, en dat is misschien wel een onderwerp voor de nieuwe raad, om te bezien of wij toch niet hier met de ingang van de begroting van 2015, dus bij de behandeling in juni 2014, of u niet met een notitie moet komen richting de nieuwe raad of u dat überhaupt c.q. of wij dat überhaupt wel overeind kunnen houden. Maar dat horen we graag van u. nou dan nog een paar kleinigheden want anders dan zal ik ongetwijfeld op de vingers worden getikt voor wat betreft de 5 minuten. Opmerkelijk vonden wij een uitspraak van de fractie voorzitter van de PvdA, de heer Boen, die zei voor wat betreft de zwembaden problematiek nu, vooralsnog geen optie, dat waren uw letterlijke woorden. Terwijl denk ik anderhalf jaar terug, de man die rechts van u zit, de heer Kanter, uitsprak; sluiting Musselkanaal, onbespreekbaar. Ook letterlijk. We willen daar toch wel een, graag een reactie van uw kant op. Want is dit nu opschuiven? Waar houdt u nu aan vast, want u schuift wat op. Graag een reactie daarop.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen. Dat mag gelijk, meneer Boen PvdA.
  • 0:23 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter kijk ik wil graag duidelijkheid brengen in het standpunt wat wij hebben. De exploitatie die plaats vindt van Bad-Noord dat is een situatie die wij toejuichen en wij zouden met elkaar kunnen spreken over een verandering van de exploitatievorm van de zwembaden maar niet over het sluiten van de zwembaden.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus als ik u juist beluister is dat nog onbespreekbaar.
  • 0:04 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, wij vinden dat de zwembaden open moeten blijven en dat de exploitatievorm besproken kan worden.
  • 1:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dat is duidelijk. Een duidelijk antwoord, duidelijker kan het niet voorzitter. Dank u wel. Ander klein puntje wat ons opviel voorzitter dat is het project doorstart ten aanzien van de leerplicht. En dan wordt er gesteld; ja dit was moeilijk uitvoerbaar. En daar bleef het ook bij. Dan denken wij ja we hebben leerplicht ambtenaren op scholen wordt geregistreerd wie wel en niet aanwezig is, waarom was dat nou zo moeilijk uitvoerbaar. Zo moeilijk is dat toch niet? Registreren. Daarop ook graag een reactie van uw kant. Dan nog even, die opmerking is dacht ik ook al even gemaakt, en dat viel ons op, dat u voor de komende periode uitgaat van drie fulltime wethouders. Want u schrapt €18.000, - , wij zijn zeer benieuwd of dat juist is de ja of de nee, wij denken haast van wel maar we horen dat graag. Ja, en dan even ten aanzien van de OZB, dat is ook het laatste punt
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ?????
  • 0:14 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, die €18.000, - zo eerlijk wil ik wel zijn voorzitter, ik denk dat, we hebben nu een formatie van 3.2 en wij denken dat u terug wilt naar 3, dus die 0,2 die zal dan naar alle waarschijnlijkheid corresponderen met die €18.000, - maar dat horen we graag.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we nu niet te lang doorgaan want dan kom ik inderdaad met die tijd meneer Borgesius.
  • 0:54 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nee, dat dacht ik. Nee, maar graag een reactie richting mevrouw Sterenborg van de CU. Kijk u, in eerste instantie zou u van ons een reactie mogen verwachten en misschien stemmen we daar alsnog wel mee in. Wat u indiende voor wat betreft de OZB, ware het niet, en de heer Kanter zei dat ook al, ja u zei niet, u zei dat dat niet enkele tonnen waren. Maar over die 3 jaren is het toch €330.000, -. Respectievelijk; 50.000, 110, 170.000 wat u minder gaat incasseren c.q. wij. En daar willen wij toch wel graag een antwoord op van uw kant want om dan nu maar even te zeggen ja we gaan het doen, het spreekt ons zeer aan, laat dat duidelijk zijn, ook de VVD is absoluut geen voorstander van hogere lasten. Maar anderzijds moeten we wel realiseren we moeten de handel wel sluitend maken. Tot zover voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Misschien kan de heer Borgesius mevrouw Sterenborg daarbij helpen als dit wel aanspreekt.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wat zegt u heer Kanter?
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Misschien kan u mevrouw Sterenborg daarbij helpen als u dit amendement toch aanspreekt.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik denk dat wij in het kader van dat participatiewet toch een opening hebben geboden want we praten hier over 1,2 miljoen. Als wij die richting de trainingscentrum van Wedeka zouden weten te sluizen dan weet u ook dan vloeit er 40% terug richting onze gemeente, 40% van 1,2 is toch €480.000, -. Tot zover.
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter mag ik
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de heer Borgesius?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:16 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, de heer Borgesius heeft wel aan de PvdA gevraagd of zij geschoven waren ten aanzien van hun standpunt met de zwembaden, maar ik heb niet het standpunt van de VVD opnieuw vernomen. En hoe staat de VVD daar tegenover, tegenover de zwembaden.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij hebben hier denk ik toen in het debat waarin dan de heer Kanter namens de PvdA uitsprak; onbespreekbaar. Heeft de VVD fractie dacht ik hier ook in deze zaal uitgesproken dat Musselkanaal, ik heb zelfs de plaats Musselkanaal toen genoemd, heel goed op moet passen, daar anders misschien dit debat wel een heel slecht lot zou kunnen ondergaan. Heb ik hier toen gezegd. Wat zien we nu? dat ook in Musselkanaal staan vrijwilligers op enz. enz. Maar dat hebben wij hier toen uitgesproken meneer Plieger.
  • 0:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Prima, bedankt.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan geef ik het woord aan de heer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 5:17 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, ik wilde eigenlijk beginnen met te zeggen dat het eigenlijk barre tijden zijn in financieel en economisch opzicht, maar dat klinkt wel heel erg triest. Wel is het zo dat de crisis nog steeds voortduurt. We leven in een tijd waarin we ieder dubbeltje wel een paar keer zullen moeten omdraaien. En bij iedere uitgave zullen we moeten bekijken of het werkelijk niet anders kan, want we staan de komende periode weer voor forse bezuinigingen. Rijksoverheid gaat allerlei taken naar de gemeente overdragen. Taken met behoorlijke budgettaire efficiëntie kortingen. Er liggen hier grote risico's voor gemeenten op de loer en of we die van tevoren allemaal goed kunnen inschatten dat is nog maar zeer de vraag. Vanaf 2010 hebben we al voor ruim 6,5 miljoen euro omgebogen. Destijds in de veronderstelling de crisis die ook toen al goed merkbaar was de baas te kunnen blijven. Maar niets blijkt helaas minder waar te zijn, immers we staan nu wederom voor een zware taak. Ons wacht nu ruim 3 miljoen aan nieuwe ombuigingen willen we als gemeente onze financiële huishouding op orde houden. De ombuigingen vaak vragen een strakke hand in de bewaking van alle uitgaven. Organisaties en instellingen zullen het helaas wederom moeten stellen met kortingen op subsidies en ook de burger zal merken dat de broekriem nog strakker zal moeten worden aangehaald. In dat licht is het echter goed om te kunnen melden dat we de lokale lastendruk bijna gelijk kunnen houden. Eerder dit jaar hebben we in onze algemene beschouwingen aangegeven dat het verhogen van de OZB voor ons niet een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Dat vinden we nog steeds. Er is nu sprake in deze plannen van een kleine stijging van de onroerende zaakbelasting, maar door het handhaven van het verlaagd niveau van de afvalstoffen heffing slagen we er echter in de verhoging van de lokale lastendruk marginaal te laten zijn en dat is in onze beleving een goede zaak. Uiteindelijk is het ook zo dat alle voorzieningen die we kennen en die we zo waarderen en die ook onze gemeente maken tot de fijne leefomgeving die het is, door ons allen zal moeten worden opgebracht. Dan de ombuigingsvoorstellen voorzitter. De kaders die u daar voor aanreikt daar kan onze fractie zich in vinden. In een aantal algemene bewoordingen willen we u graag duidelijk maken hoe wij hier in staan. Het gaat met de ombuigingen zoals ze voor ons liggen nu namelijk niet meer de ??? te hanteren van de kaasschaaf alleen. Er zal gesneden moeten worden en naar verdere versobering zal niet kunnen worden ontkomen. De consequenties hiervan zullen ingrijpend zijn. Meer dan ooit vraagt dit veel van betrokken organisaties, instellingen, stichtingen en onszelf. En er zal nog meer dan voorheen een beroep moeten worden gedaan op vormen van creativiteit en organisatievoering alsook in samenwerkingsgerichtheid in en tussen partijen. In onze ogen is dat noodzakelijk om alle maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan goed te kunnen pareren. Dat zou naar onze mening ook kunnen betekenen dat waar het mogelijk is we wellicht wat organisaties wat ruimte moeten geven om op een passende wijze deze creativiteit toe te passen. Eén van de organisaties die al tijdens de eerste bezuinigingsronde en ook nu weer blijkt geeft van het proactief inspelen op actuele ontwikkelingen is de muziekschool. Zij heeft laten zien niet afwachtend te zijn en heeft in een vroegtijdig stadium al aangekondigd om met een goed toekomstplan te komen. In uw plannen nemen ombuigingen in een aantal gevallen vanaf 2014 richting 2017 toe in omvang. En aan de ene kant is dat voor onze fractie logisch, wellicht veranderd er tussentijds een aantal zaken en hopelijk ten goede, maar we hoeven ook niet overal een voorschot op te nemen. Het zwaartepunt ligt aan het einde van de periode. Aan de andere kant moeten we ook niet alles voor ons uit willen schuiven, het vraagt ons dus alert te blijven om niet over een paar jaar alsnog geconfronteerd te worden met hoge ombuigingen. Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om op een goede manier om te gaan met alle ombuigingen, toch wil onze fractie meegeven dat we moeten niet verzanden in geklaag dat het allemaal minder wordt en dat het daardoor zwaar is. Want het is lastig en dat is iedereen echt duidelijk. Recht met zijn allen de rug en kijk wat we gezamenlijk kunnen doen en we willen graag ondanks de huidige lastige situatie toch eigenlijk ook afsluiten met een positieve insteek. GBS blijft er op vertrouwen dat in financieel opzicht straks de zon ook weer eens gaat schijnen. Er zullen heus weer minder onzekere tijden komen laten we ons daar ook op blijven richten. En dat betekend voor ons dat we nu met zijn allen de schouders eronder moeten blijven zetten om daar waar we voor staan te kunnen blijven verwezenlijken, maar ook dat we toekomstgericht onze blik durven te richten op positieve zaken. Laten we plannen blijven maken en ideeën de ruimte blijven geven. We mogen als gemeente Stadskanaal best wat meer met de borst vooruit lopen, dat zijn we waard. Voorzitter we wensen alle betrokkenen en uw college voor de komende periode veel wijsheid. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Dan is het woord aan de heer Idema van de SP.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, vijf minuten?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Idema, ook voor u.
  • 1:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, evenals de gemeente kunnen wij op dit moment niet voorzien wat de gevolgen zullen zijn van de decentralisatie en de voorgenomen participerende samenleving. De SP vindt in dat geval van een eigen bijdrage de minima zoveel mogelijk moet worden ontzien. Verder heeft de SP geconstateerd dat er ook positieve ontwikkelingen zijn in de gemeente Stadskanaal als wij kijken naar welzijn en zorg. De kanteling heeft gezorgd voor een afname van kosten in een betere samenwerking van de professionals. De SP staat achter projecten zichtbare schakel gewoon doen een betere samenwerking minder bureaucratie voor lagere kosten en meer sympathie. Wel is de SP tegen besparing op voorzieningen voor gehandicapten met het gevolg van zulke besparingen zal als gevolg hebben dat mensen het nog moeilijker dan nu al het geval is aan onze maatschappij kunnen deelnemen. De SP is een groot voorstander, ik ga het programma, het programma ga ik bijlangs.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat u het daarmee de wethouders heel makkelijk mee maakt, dus dat vinden we prima.
  • 4:47 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP is een groot voorstander van het behoud van alle drie de bibliotheken. Er is al bezuinigd door de vestigingen in Musselkanaal en Onstwedde onder te brengen in beide MFA. En daarbij betreffende collecties flink te krimpen. Er ligt nu opnieuw een taakstelling om te bezuinigen desondanks moeten we ervoor blijven zorgen dat in Oost-Groningen een gebied met relatief grote taalachterstand de investeringen die al gedaan zijn om het lezen van kinderen juist te stimuleren. En het mag niet teniet worden gedaan als er bezuinigd moet worden zouden wij dat het liefst zien op het gebied van inrichting en inventaris en door het opschorten van eventuele wensen en desnoods een kleinere beperking van de openingstijden. Muziek en cultuur, om te voorkomen dat alle subsidies wegvallen en het muziekonderwijs enkel nog voorbehouden is aan kinderen van rijke ouders moet de subsidie voor muzieklessen aan kinderen uit de minima gezinnen behouden blijven. Wij zijn van mening dat de gemeente zuinig moet zijn op alle drie openluchtbaden en vindt dat de gemeente zich tot het uiterste moet inspannen om deze zwembaden te behouden. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van het noodzakelijke onderhoud want dit kan leiden tot extra kosten in de toekomst en/of onveiligheid. Alle drie de zwembaden energiearm te maken door middel van duurzame bronnen zoals bio en zonne-energie is een goeie mogelijkheid om te kunnen bezuinigen. Wij zijn van mening dat het schoolzwemmen om het zwemdiploma A te behalen een medeverantwoordelijkheid is van de gemeente, dus gestimuleerd moet worden. Ook de SP is voorstander van valide en gehandicapte sporters zoveel mogelijk samen onder één dak te brengen. Binnen één vereniging en gebruikmaking van dezelfde faciliteiten, sportaccommodaties moeten vooral laagdrempelig zijn en aangepaste faciliteiten voor mensen met een beperking of handicap. De budgeten voor de speelplaatsen moeten zoveel mogelijk in stand worden gehouden, echter een kleine bezuiniging moet hierop mogelijk zijn, wij vinden wel dat de speel attributen goed moeten worden onderhouden om de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen verder vinden wij dat de speel attributen niet geconcentreerd moeten worden op één plek maar over de hele wijk moeten worden uitverspreid. De extramurale zorg met alle vorm van jeugdzorg worden straks overgeheveld naar de gemeente maar wel met de zeer belangrijke aantekening; de gemeente moet doen met het aanzienlijk lage budget. De gemeente is verder van plan om de wijkverpleging onder de zorgverpleging te scharen, de SP denkt onze overgang met enorme kosten tepaard gaat en betwijfeld of deze kwaliteit als voorheen kan worden geboden. Arbeidsmarkt, de SP is verontrust over het aantal bijstandsgerechtigden wat in de gemeente Stadskanaal aanzienlijk stijgt, de gemeente vindt het goed dat de uitkeringsgerechtigden tijdelijk worden ingeschakeld en dat, en dat, nee ik ga even opnieuw beginnen. De SP vindt het goed dat uitkeringsgerechtigden tijdelijk worden ingeschakeld bij bedrijven en/of vrijwilliger organisaties om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Mits de periode gelimiteerd is tot het principiële, tot in principe maximaal drie maanden, in uitzonderlijke gevallen 6 maanden maar dan wel alleen bij de bedrijven die in principe de intentie hebben om mensen te laten doorstromen. Wat de SP in ieder geval wil voorkomen dat reguliere en de WSB-banen worden opgedrongen. De SP is van mening dat door gratis of door zeer geringe kosten aanbieden van arbeidskrachten er veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen verdwijnen. Dat moet met alle middelen worden voorkomen, bovendien zorgt het aanbieden van gratis arbeidskrachten voor een oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die er wel of niet geen gebruik van maken. De SP vindt verder dat er keuze mogelijkheid moet zijn voor cliënt om te kijken in welke sector in welke baan hij of zij werkervaring wil opdoen, passend bij zijn of haar kwaliteiten. De SP is voorstander van het instellen van onafhankelijke toetsingscommissie of de aangeboden baan voldoet aan de voorwaarden die door de overheid zijn gesteld, eventuele klachten van de cliënt zouden wellicht door deze onafhankelijke commissie kunnen worden behandeld. De SP vindt dat inleen vergoedingen zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënt om de inzet en motivatie te stimuleren.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Houdt u de tijd in de gaten meneer Idema? Ik geef u wat speling net als meneer Boen de eerste keer.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed. Dan ga ik over naar bestuur en dienstverlening. Ja, dan ben ik ook bijna aan mijn eind hoor.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed zo.
  • 1:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP vindt dat de vergoeding van de gemeenteraadsleden lager kunnen. Wij vinden mensen vooral, vooral uit idealisme moeten kunnen kiezen om in de gemeenteraad zitting te kunnen nemen en niet om het geldelijk gewin. Vrijwel iedere inwoner van de gemeente Stadskanaal weet dat er bezuinigd moet worden en soms moet de tering naar de nering worden gezet. Het zou daarom een goed signaal zijn naar de bevolking om zelf een gedeelte van de vergoedingen in te leveren. Wat de SP opvalt dat is dat er geen bezuinigingen plaats vinden in de uitgaven van het personeel. De SP is wel van mening dat er voor het personeel in de publieke sector een maximale beloningssystematiek moet zijn waarbij de Balkenende-norm in ieder niet mag worden overschreden. Alle medewerkers dienen beloond te worden conform het geldende CAO. De SP heeft haar vraagtekens bij de afdrachtsvoorstel wat er ligt met betrekking tot de pensioenen en vraagt zich af hoe het een en ander is geregeld. De SP is van mening dat vanuit gelijkwaardigheidsbeginselen ook wethouders rekening moeten gaan houden met een lager pensioen. De dotatie van 2 miljoen in een keer ten behoeve van de wethouders pensioenen is voor de SP niet acceptabel, om grote risico’s uit te sluiten vindt de SP dat er gestreefd moet worden zou worden om op korte termijn onder te brengen van de pensioengelden bij bijvoorbeeld het ABP. Landelijk schijnt hier al aan gewerkt te worden. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan, meneer Borgesius u heeft nog een vraag aan meneer Idema, denk ik.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   correct
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 1:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het was, ik zal niet zeggen de algemene beschouwingen, daar zijn we niet mee bezig, wel een begrotingsbehandeling laat ik het zo dan maar formuleren voorzitter en als ik dan zo luister naar de heer Idema, ja dan is datgene wat u allemaal heeft opgenoemd en benoemd denk ik heel veel dingen dan is Stadskanaal zo langzamerhand het Walhalla van het noorden, maar, in mijn….ja op zich is daar niks verkeerd mee zelfs dat juicht ook de VVD toe vanzelfsprekend, maar daar horen ook kosten bij natuurlijk en daar hoor ik u heel, heel weinig over. Kijk om een voorbeeld te noemen en daar wil ik dan ook wel graag een reactie van u op, ik hoor u zeggen schoolzwemmen, maar ja u wilt dat als ik dat juist heb beluisterd weer invoeren geloof ik
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat heeft u niet helemaal goed begrepen. Ik zei van dat gemeente Stadskanaal schoolzwemmen moet stimuleren
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   in de zin van
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou dat in ieder geval de zwembaden behouden blijven en dat de gemeente Stadskanaal daarin stimuleert dat schoolzwemmen weer ingevoerd wordt.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dus wel.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar waar het moet weg komen dat weet ik ook niet, dat kan ik ook ja niet bepalen.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, kijk precies. En nu komen we elkaar denk ik tegen, want, en er waren ook wel andere dingen bij die u uitsprak, ook voor wat betreft rechtspositie van werknemers
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar stimuleren is niet opleggen
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wat zegt u?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   stimuleren is niet opleggen
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   nee, maar daarom sprak ik ook over het Walhalla
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ok
  • 0:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Kijk, je kunt het allemaal benoemen en zeggen dit willen we graag en we willen zus en we willen zo en…maar het moet natuurlijk, aan het eind van de rit ligt daar meestal wel een prijskaartje aan vast en daar heb ik u heel weinig over horen zeggen. ik hoor u ook zeggen; ik wil de 2 miljoen ten behoeve van de pensioenvoorzieningen van laat maar zeggen oud wethouders, toekomstige oud wethouders, wilt u ook niet. Maar ik hoor u ook niet zeggen van hoe u het dan wel wilt. U weet toch ook dat daar pensioen…iedere werknemer heeft een pensioen regeling, dus ook een wethouder.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, maar dat heb ik ook niet gezegd dat het niet zo was. Ik zeg van; onderzoeken of het bij de ABP ondergebracht kan worden. En dan moet je maandelijks of jaarlijks betalen, weet ik hoe dat precies gaat.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar u weet ook dat het wethouder zijn een politieke functie is
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   vandaag ben je wethouder en morgen niet meer.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   en om dat, ik bedoel...
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius was dat uw vertaling van het Walhalla? Sorry, jongens
  • 0:35 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voor sommigen misschien wel, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, daar moet ik u dus het antwoord schuldig op blijven. Maar dat het in omringende gemeenten maar wel zo één twee drie gebeurt dat weten we dus ook en gelukkig, laat ik het zo dan maar formuleren, gelukkig hier niet. Maar dat een wethouder geen vaste dienstverband heeft en politieke consequenties mogelijkerwijze wel of niet kunnen dreigen dat weet u net zo goed dan ondergetekende. En dan is datgene onder ABP denk ik een beetje utopetisch.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar wij zeiden van die 2 miljoen die in één keer gedoteerd wordt, dat we dat niet zo handig vinden.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar voorheen namen wij gewoon jaarlijks de begroting een bepaalde som geld in de begroting mee.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dat vervalt nu wanneer we deze, althans zo heb ik het begrepen, maar misschien heeft u het beter begrepen hoor, maar. U hoeft daar geen antwoord op te geven op die vraag.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, zoals ik het begrepen heb is er een keuze mogelijkheid om het jaarlijks te doen en dat het éénmalig te doen, die keuze mogelijkheid is er.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, en hetzelfde, dat is nog één ding dat wil ik daar misschien dan nog wel van zeggen voorzitter als u mij dat toestaat, u begon er ook over over de vergoeding richting de raadsleden, ja met alle respect ik vind dat eerlijk gezegd en beetje goedkoop en dan betrek ik het maar even op mezelf, puur persoonlijk, weest u gerust ik betaal er al 52% belasting over. Dus dat is meer dan de helft. Tot zover voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar nog iets op zeggen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Kijk, als je als gemeente zegt van; wij moeten bezuinigen dan vind ik dat iedereen en vooral wij ook daarover na moeten denken hoe wij een steentje bij kunnen dragen. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. En dan de laatste spreker, de heer Pals D’66.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, ga uw gang.
  • 3:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo. Voor ons liggen de begroting en het ombuigingsplan. De begroting laat zien dat op veel punten, zoals de WMO Stadskanaal op de goede weg is. Wel is er nog steeds onduidelijkheid, vooral ook in de meerjarenraming, het effect van de decentralisaties en de participatiewet is nog steeds erg onduidelijk. Hierdoor kan er de komende jaren wederom veel veranderingen en hopen dat we op een betere situatie. Wel moeten we niet afwachten maar uitgaan van de situatie die we nu hebben. Hiervoor is het ombuigingsplan opgesteld en daarin veel goede punten. Wel hebben we nog een aantal punten en opmerkingen. De bibliotheek. De bibliotheek krijgt een grote, opnieuw te maken met een grote taakstelling, 150.000 euro. Waar dat geld vandaan moet komen is geen concreet plan voor, wel moet de bibliotheek twee huurcontracten gaan tekenen. Waar denkt het college dat deze 150.000 euro vandaan moet komen. Wordt hiermee het bibliotheekwerk inmiddels niet onherstelbaar beschadigd. Ook zijn we erg benieuwd welke communicatie de wethouder hierover heeft gehad over dit punt. We hebben begrepen dat het centrum voor de kunsten zich grotendeels kan vinden in de taakstelling, wel zijn wij benieuwd of gekeken kan worden of er een mogelijkheid is dat meer kinderen deel kunnen nemen aan lessen doordat ouders vergoeding uit het participatiefonds kunnen krijgen. We roepen het college op om dat meer te stimuleren. Ook maken we ons zorgen om het Geert Teis, hier moeten we ook geen dingen onherstelbaar beschadigen. We zijn dan ook erg benieuwd ondanks de bezuiniging die het Geert Teis voor zijn kiezen neemt zijn we erg benieuwd naar de invulling die het college in gedachten heeft voor de 40.000 euro vanaf 2017. Het idee van een taakstelling zonder een concreet plan lijkt ons althans een luchtkasteel. Verder hopen we dat ondanks de grotere taakstelling op wegenonderhoud Stadskanaal over acceptabele wegen blijft beschikken. We nemen dan ook aan dat de wethouder en het geval van onveilige situaties direct bij de raad terug zal komen. Verder zijn we benieuwd naar wat onze gemeente allemaal gaat doen en bijdragen aan de festiviteiten Stadskanaal 250 jaar en Semslinie 400 jaar. Is hier budget voor opgenomen, wij kunnen het althans niet vinden en het komende jaar zal het er toch op aankomen en de mensen zekerheid moeten bieden. Een andere zorg is het schrappen van de rekenkamercommissie, wij denken dat juist in deze tijd onderzoek noodzakelijk is, de gemeente moet kritisch blijven en vooral de raad moet de mogelijkheid hebben om onderzoek te kunnen doen. Ook de burgers moeten de mogelijkheid behouden om onderzoeksvoorstellen te doen. Dit is van groot belang voor de raad en natuurlijk ook voor het college, die waarschijnlijk ook altijd op zoek is naar verbetering. Hierom pleiten wij voor het behoud van de rekenkamercommissie en wij dienen hiervoor een amendement in. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien dat u het amendement even kenbaar kan maken aan de raadsleden meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en als hij voldoet dan zetten we hem op de i-pad.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Amendement. Op grond van artikel 51 van het Reglement van de Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. Raadsvergadering 4 november 2013, agendapunt Programmabegroting 2014 en Ombuigingsplan 2014-2017. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 4 november 2013. Overwegende dat: 1, de voorgestelde bezuiniging op het budget voor de rekenkamercommissie het werk van de raad moeilijker maakt. 2, de raad de onderzoeksmogelijkheid via de rekenkamercommissie moet behouden en ook onderzoek zal moeten kunnen uitvoeren. Besluit in het Ombuigingsplan 2014-2017. 1, in de tabel op bladzijde 13 in de rij ‘bestuursondersteuning’ de bedragen in de kolommen ‘2014’, ‘2015’, ‘2016’ en ‘2017’ te wijzigen in ‘0’. 2, In de toelichting op bladzijde 14 het onderdeel onder bestuursondersteuning te schrappen (van ‘Bij de uitvoering’ tot en met ‘per jaar mogelijk’). Voor zover onze indiening.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Het amendement voldoet aan de vereisten, gaat daarmee onderdeel uitmaken van de beraadslaging en ik kijk naar de griffier. Staat hij al op de i-pad? 13.8. [voorzitter klopt met hamer]. Dank u wel meneer Pals. Dan denk ik dat ik de vergadering een minuut of tien, vijftien schors en dat we dan met de beantwoording door het college van start gaan. Akkoord?
  • 0:5 schorsing
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren ik heropen de vergadering. Ik wil graag even een mededeling doen van huishoudelijke aard want u hebt koffie en u krijgt er zo meteen een tweede plakje cake of koek bij en dat is ter ere van het feit dat onze bode, de heer Pieters, voor het eerst grootvader is geworden.( de aanwezigen applaudisseren) En u kijkt allemaal om u heen waar hij nu is, maar het was al heel bijzonder dat hij onder deze spannende omstandigheden hier aanwezig was aan het begin van de avond. Hij is nu even naar het ziekenhuis toe. Ik weet niet of u hem later op de avond nog ziet, maar in ieder geval hij heeft een kleindochter onder de naam; Esther Maxime.
  • 0:6 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter, voorzitter, voorzitter, voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie roept er het hardst, meneer Van der Vlag, ja.
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Neemt de heer Van der Kolk zijn taken nu over, omdat hij...
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u dat in wilt vullen als een besparing op het dagelijks bestuur? Goed, alle gekheid op een stokje, deelt u maar rond. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, de heer Van de Kolk.
  • 10:31 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed om even terug te kijken naar de behandeling van de voorjaars- en perspectiefnota. Toen heeft de raad ingestemd met een nieuwe ombuigingsronde waarbij uit wordt gegaan van een pakket van 3 miljoen euro. U heeft toen ook een aantal kaders vastgesteld u heeft dat ook kunnen teruglezen in het ombuigingsplan, dat zijn de kaders waarmee de afgelopen maanden gewerkt en gerekend is. in het voorjaar heb ik u ook verteld namens het college dat er financiële tijden zijn die onrustig zijn en ook na het voorjaar is er nog weer van alles gebeurd. We hebben de september circulaire ontvangen en we kunnen nog steeds stellen dat het ombuigingsbedrag reëel is. de lijn van de voorjaarsnota zetten we dan ook gewoon door dat getuigd ook van consistent en duidelijk beleid en daar zijn onze inwoners ook bij gediend vindt u merk ik dat vinden wij ook. Inmiddels ligt er ook een herfstakkoord, sommige fracties noemen dat ook, de vertaling daarvan die kan nog niet exact worden gegeven het rijk heeft inmiddels ook een aankondiging gedaan over verdere krimp van het participatiebudget en een mogelijke sterke groei van het inkomensdeel vanwege het groeiend aantal WWB’ers. Ons land verkeerd in een recessie en we zien dat ook terug in dergelijke uitgaven en inkomsten. Daarnaast gaan de ontwikkelingen rond de decentralisaties door. De decentralisatie jeugdzorg daarin is men al een stap verder, maar de verwachting is ook dat binnenkort over de decentralisatie AWBZ en de participatiewet in Den Haag verder wordt gesproken. De financiële vertaling van al die ontwikkelingen staat dus ook na vanavond niet stil. Binnen een financieel onrustige omgeving lukt het onze gemeente om goed op de rails te blijven en het stuur in eigen handen te houden. En ik wil u complimenteren met het gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren en de lijn die u vanavond bekrachtigd. Niet alleen is de begroting 2014 sluitend u sluit uw ogen ook niet voor de ontwikkelingen na 2014. En u besluit vanavond het financiële solide beleid voort te zetten, dat is mijn conclusie uit de eerste termijn. En niet de problemen, om die woorden maar te gebruiken, alleen maar op het bordje van een nieuwe raad te schuiven. In het ombuigingsplan leest u over verschillende taakstellingen, de ene is wat concreter ingevuld dan de andere, verschillende taakstellingen moeten nog worden vertaald in concrete uitwerking. Via de reguliere planning en control cyclus geven we u inzicht in de stand van zaken. Bijvoorbeeld betreffende het theater of de bibliotheek of daar waar het gaat om Welstad. Ook zal naast die p&c cyclus ook tijdens raadsvergaderingen raadsvoorstellen worden aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe kadernota voor de Welzijnsvoorzieningen of aan de nota Openbare ruimte. We stellen een aan pak voor en ook dat geeft rust en consistentie, ik denk dat dat goed is, en we stellen u een aanpak voor die in die zin ook lijkt en eigenlijk hetzelfde is zoals u in 2010 ook bepaald heeft. Het voorgestelde ombuigingsplan is evenwichtig, de hele begroting is er onder de loep genomen, er is geen sprake van een kaasschaaf methode omdat veel taakstellingen leiden tot fundamentele veranderingen. Bij de batenkant kiezen we ervoor om in te zoomen op de OZB, gezien het feit dat het afvalstoffen tarief op hetzelfde verlaagde peil blijft als dit jaar en geen nieuwe belasting, ik noem maar een voorbeeld, worden ingevoerd, bijvoorbeeld een parkeer heffing, maar we zoomen echt in op die OZB. Tegen dat licht vinden we een verhoging van tot 3% per jaar zeer aanvaardbaar en om de woorden van Gemeente Belangen te gebruiken; marginaal. Ook als we het nog eens een keer afzetten tegen het feit dat we grote opgave vragen aan bijvoorbeeld gesubsidieerde instellingen. Onze uitgaven daar snijden we fors in. Kijk bijvoorbeeld naar de openbare ruimte, tegen dat licht vinden we 3% echt een acceptabel percentage. Ook na deze OZB verhoging kent de gemeente Stadskanaal niet alleen meer dan gemiddeld aantal voorzieningen maar ook nog relatief lage lokale lasten. En na Eemsmond ben ik ervan overtuigd dat we in de provincie Groningen ook volgend jaar weer 2e zullen zijn. In het ombuigingsplan wordt ook gesproken over de voorzieningen gehandicapten. De PvdA stelt daar een vraag over en dan heb je het in dit geval, daar waar u op doelt de heer Boen, over de rolstoelen, woningaanpassingen, individueel en collectief vervoer waarvoor de gemeente sinds de jaren 90 verantwoordelijk zijn. Deze voorzieningen worden gefinancierde uit de algemene uitkering in tegenstelling tot de WMO voorzieningen waarvoor we sinds 2007 verantwoordelijk zijn en ik kan me voorstellen dat dat nog al eens een keer door elkaar wordt gehaald. Ten aan zien wat vroeger heette de WVG-voorzieningen stellen we voor om in onze uitgaven terug te gaan naar vergelijkbare benchmark gemeenten. In de begroting leest u dat we door verschillende maatregelen vanaf 2015 te maken hebben met een voordeel op de aanvankelijke taakstelling uit het volgende ombuigingsplan van 200.000 euro. Wij hebben daarom al een behoorlijke stap gezet om onze doelstelling te halen, in het nieuwe ombuigingsplan is een verdere besparing van 15.000 euro opgenomen en de ontwikkelingen in 2013 geven aan dat dit realistisch is. Ten aanzien van de WMO voorzieningen, zoals de hulp in de huishouding, heeft u gesteld dat de rijksuitkering leidend is en daar houden we ons dan ook aan. Het monitoren en strak regisseren op deze en ander voorzieningen blijft echter van belang. Het gaat om belangrijke zaken, enerzijds omdat we de zorg willen blijven bieden die nodig is, anderzijds omdat de budgeten die ermee gepaard gaan zeer omvangrijk zijn. U heeft bij de begeleidende aanbiedingsbrief van de begroting ook kunnen lezen dat de WMO korting van 89 miljoen op het gemeentefonds geschrapt is. Voor ons betekend dat een hogere integratie uitkering van meer dan 300.000 euro, dat is dus een meevaller een structurele meevaller. Tegelijkertijd weten we dat er echt onweer op ons afkomt dat er donkere wolken naderen, want het VNG heeft ons ook nog eens een keer een brief geschreven, en die is dacht ik ook naar de raden gegaan, dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden gesteld om de taakstelling van 40% op de hulp in de huishouding per 2015 te effectueren. Dus wij zullen ook de WMO moeten door ontwikkelen en daarbij past ook het creëren van voorliggende voorzieningen. Waarbij de WMO beleidsplan hebben de was en strijkservice genoemd, een scootmobiel pool, de boodschappen service. Ik kan een tipje van de sluier opnoemen, rond de was en strijkservice zijn we in gesprek met onder andere, en dat is zelfs bij het college onbekend maar het hoort bij de oriëntatie, met Fivelingo die al een was- en strijkstraat heeft ingericht. Rond de boodschappenservice diensten zijn we in gesprek met supermarktketens die dat nu al aanbieden, maar ook rond BCM Maarsheerd en Philadelphia ligt een eerste initiatief. Ik heb u toegezegd bij het WMO beleidsplan dat we met de uitwerkingsdocument komen, het college moet dat uitwerkingsdocument nog vaststellen en dat u vervolgens daar ook mede actuele informatie krijgt over de ontwikkeling van die voorlichtende voorzieningen. Een ander punt, op een heel ander vlak betreft de pensioenen wethouders, op pagina 14 van het ombuigingsplan. Wij stellen voor om extra 2 miljoen te doteren zoals dat heet aan de voorziening en daarmee besparen we, realiseren we, een taakstelling van 140.000 euro structureel. Op het moment dat de SP zegt van ja laat de ABP dat maar oplossen dan kan ik zeggen dat daar de oplossing niet gevonden zal worden, gemeenten zijn zelf verantwoordelijk ook voor die financiering, maar u slaat ook een gat in de meerjarenraming van 140.000 euro die u op een andere manier zou moeten oplossen. Dus wij stellen voor dat wij ons daar gewoon aan vast houden. Die berekening trouwens van die 2 miljoen is gebaseerd op de huidige situatie, op de actuele situatie, op grond daarvan zijn de berekeningen gemaakt. En ik hoop van harte dat niet alleen deze periode maar ook de komende periode dat dat ook gewoon goed onder controle blijft en dat we een stabiel bestuur hier ook houden in Stadskanaal, daar bent u sterk in, want daarmee bespaard u in ieder geval ook, geeft u in ieder geval ook niet meer uit aan pensioenen dan wat strikt nodig is. Ten aanzien van de participatiewet worden vragen gesteld over de WIW ID, vanuit de VVD. De participatiewet die komt er ook aan, dat is althans de verwachting, er ligt een sociaal akkoord, vakcentrales en werkgeversorganisaties hebben ook hun fiat gegeven aan het herfstakkoord, dus ik verwacht dat dat verder gaat en het is aan de nieuwe raad om met minder middelen een grotere doelgroep te gaan bedienen. Dat betekend dat ook de voorbereiding op de participatiewet in ieder geval gepaard gaat met een discussie hoe je omgaat met het participatiebudget, dus in die zin als de vraag wordt gesteld kunnen de WIW ID in stand houden dan is dat de vraag die de komende raad ook zal moeten gaan beantwoorden.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus dat schuiven we wel door naar de nieuwe raad.
  • 0:7 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   U heeft dat zelf ook in uw eerste termijn genoemd. Deze raad heeft in ieder geval
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar ik hoorde u in het begin van uw betoog ook zeggen; het getuigd van moed ook voor deze raad om niet alle problemen door te schuiven naar de nieuwe raad. Maar nu zegt u; ja dit schuiven we wel door naar de nieuwe raad.
  • 0:39 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Deze raad heeft een nota vastgesteld waarin duidelijke uitspraken zijn gedaan over de gesubsidieerde werk en over gesubsidieerde werknemers. Ik schets hier nu ook een aantal ontwikkelingen die er aan gaan komen. U wordt met de participatiebudget verantwoordelijk voor de huidige WSW’ers maar ook voor Wajongers. Ik verwacht dat de WWB er ook in op gaat en dan kom je tot nieuw beleid en daar zal, daar zult u ook geen invulling en inrichting aan moeten geven omdat we die participatiewet nog niet kennen. Maar in de voorbereidingen en in ons denken zijn we er natuurlijk wel met ons allen daar mee bezig.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik, antwoord in die zin niet helemaal bevredigd of laten we maar rustig zeggen niet bevredigd. Ook in de kaders van het ombuigingsplan, zoals wij die van u hebben mogen ontvangen, en met u bedoel ik dan hier vanzelfsprekend; het college. Dat staat toch duidelijk onder punt 7; heroverweging van nog niet uitgevoerde en nog te beïnvloeden besluiten. En dan staat er duidelijk; genomen besluiten kunnen weer ter discussie staan. Punt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt het correct voorgelezen.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus vandaar dat ik de portefeuillehouder daar ook op aanspreek, c.q. wij als VVD. Want dat kunnen we weer, zo staat dat hier; ter discussie stellen.
  • 0:09 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   dat kan
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   en het is een genomen besluit, dat weten wij ook.
  • 1:6 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Heel veel kan ter discussie worden gesteld. Wij menen dat we recht moeten doen aan een raadsbesluit van twee jaar geleden, was ik meen het, en wat ik u aangeef en we weten nog ook niet precies hoe dat er allemaal uit gaat zien. We hebben rond de WSW begroting van Wedeka ook een gesprek gehad over mogelijke risico’s, we hebben bijvoorbeeld de WSW risico’s geparkeerd in een risicoparagraaf en niet opgenomen in de meerjarenraming. Maar we hebben toen wel met ons allen beseft dat de risico’s op de gemeente afkomen en met het schrijven van het ministerie dat het inkomensdeel en het participatiedeel ook ter discussie komt en straks kan gaan fluctueren. Ja, worden de komende maanden en de komende jaren in die zin natuurlijk wel heel erg spannend en zult u denk ik niet alleen die WenW discussie wellicht moeten gaan voeren maar u moet het hele participatiegebeuren tegen het licht houden. Dat zult u wel moeten gezien de opdracht die gemeenten gaan krijgen. Die is namelijk veel ruimer en betreft een veel grotere doelgroep.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, we gaan niet op details in voorzitter. Absoluut niet, maar het getuigd, of wij zijn natuurlijk ook verplicht, kijk ik naar de toekomst, om zorgvuldigheid te betrachten en dat hebben wij dacht ik namens de VVD naar voren gebracht, van wanneer wij eventueel dit zouden overwegen dan komt het pas aan de orde met de begrotingsbehandeling in juni volgend jaar, of de algemene beschouwingen laten we het zo dan maar formuleren. En die gaat dan in met 1 januari 2015. Wanneer we dit overlaten aan de nieuwe raad, met alle respect, dan zal het denk ik op zijn vroegst, als het überhaupt al ter discussie zou komen en ingevoerd zou worden, 1 januari 2016 zijn. Dus vandaar dat wij gezegd hebben van moeten we dat nu niet gaan doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:46 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou ja, de VVD fractie heeft daar een mening over. Ik geef u aan dat in het kader van de voorbereiding, op de komst van de participatiewet volgend jaar sowieso gediscussieerd zal moeten worden, u moet, de nieuwe raad zal beleid daar op moeten gaan voeren en of dat, of je moet wachten dan tot de voorjaarsnota en tot de behandeling van de begroting in het najaar, dat vraag ik mij gewoon ook af, want die voorbereiding op de participatiewet hebben ook een eigen dynamiek en dat zal ook via de raad dan gewoon ook moeten gaan lopen. U heeft twee jaar geleden, meen ik, of al langer geleden, ook een nota vastgesteld, nota werk bieden, heet het volgens mij, en er zal een nieuwe nota moeten komen. En dan kan de raad, de nieuwe raad, haar eigen afwegingen en haar eigen keuzes maken.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, kort voorzitter. Het stelt ons in die zin teleur, wij hebben 14 oktober jongsleden van de heer Lubberdink en de heer Ravenshorst hier duidelijk een voorlichting over gehad, en die spraken ook duidelijk over de afbouw van de subsidie van 26.000 naar 22.700. Ik heb dat ook in eerste betoog gezet, even grof opgesplitst 14.000 en 8.000 voor die begeleidingssubsidie en wij denken dat wanneer wij daar niet op korte termijn iets aan gaan doen komen wij daar mee hopeloos in de knoei. Tot zover.
  • 0:19 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Wij hebben die discussie ook wel bij de begroting van Wedeka gevoerd en toen hebben we ook gezegd van er ligt een motie om ook, het kabinet moet rekening houden met regionale verschillen. Wij zijn nu druk bezig, woensdag is er weer een bijeenkomst van alle Oost-Groninger gemeenten om na te denken over wat wij ook aan het kabinet gaan vragen. Wij hopen ook op compensatie
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, met alle respect, maar regionale verschillen staat los van datgene wat ik zojuist zei.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar meneer Borgesius, misschien moet u de vraag aan uw collega fractie stellen in plaats van aan de wethouder.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dacht dat wij dat in eerste termijn ook verschillende andere fractievoorzitters van de verschillende partijen hadden aan gekeken en hopelijk gaan ze daar in de beantwoording van hun tweede termijn ook op in voorzitter, ik ben heel benieuwd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik laat de wethouder nu vervolgen.
  • 0:39 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, voorzitter ik kan tot de afronding komen. We kunnen concluderen dat dit de laatste begrotig is die in deze raadsperiode wordt vastgesteld. En ik gaf net al de complimenten, ik wil er ook graag mee afsluiten, deze raad heeft op een sollide wijze evenwichtige besuiten genomen die moeilijk waren maar ook noodzakelijk. Als ik terugkijk naar de afgelopen begrotingsvergadering, de afgelopen raadsvergaderingen. Maar alleen op zo'n wijze, is mijn overtuiging, slagen we erin om de gemeente Stadskanaal samen sterk, stabiel en sociaal te houden en ik wil u daarvoor bedanken.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Van der Kolk. Ik geef de andere portefeuillehouders de gelegenheid om op kleine onderdelen nog iets toe te voegen hoewel de heer Van der Kolk in algemene zin heeft gezegd dat een aantal plannen nog invulling behoeven en dat u daarover iets terug kunt verwachten maar er liggen een aantal vragen open waarvan ik vraag of de portefeuillehouders die kunnen beantwoorden. Wethouder Bessembinders.
  • 0:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dank u wel. Volgens mij heeft de PvdA fractie iets gezegd over het treinstation op de Philips locatie en gevraagd om zo spoedig mogelijke besluitvorming. Nou wij hebben de raad een brief gestuurd waarin wij ingaan op de effecten van de spoorlijn maar ook op de locatie voor een station. dus wij wachten af wat u als raad daarmee doet. Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 4:35 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Naast de zaken inderdaad die collega Van der Kolk allemaal aangestipt heeft en verhelderd heeft ook nog een aantal vragen uit mijn portefeuilles. Laat ik maar beginnen met het ingaan op het onderwerp dat al bijna door al uw fracties benoemd is namelijk de zwembaden. Zoals u in het ombuigingsplan kunt lezen staat er PM en dat is niet voor niets. Zoals u weet hebben wij nog een contract voor een aantal jaren en dat lijkt ons wijs als college dat wij de discussie over wat wij gaan doen na dat contract op het juiste moment gaan voeren dat is 2014-2015. En op dat moment kunnen wij ook dat doen op basis van alle ons dan bekende informatie bijvoorbeeld de ICS onderzoek waarover u binnenkort een presentatie krijgt tot onderzoekers meneer Plieger tussendoor en de onderzoeken die het huis van de sport op dit moment aan het uitvoeren is naar al het zwemwater. Hij staat ook op PM omdat dat als u wilt bezuinigen, laat ik maar zo duidelijk zijn, als u wilt bezuinigen, substantieel dan zal er een bad dicht moeten. Dus als u zegt we gaan geen baden sluiten dan zult u niet bezuinigen, sterker nog dan gaan wij te maken krijgen met incidentele kosten voor het onderhoud die op dit moment nog niet ingeboekt staan. Dat neem ik dan alvast als voorschot op de discussie in 2015-2016 en hoe het college er verder over denkt op dat moment wordt dan duidelijk. En daar aan aanverwant, die zag ik niet aankomen meneer Idema, het schoolzwemmen. U vraagt van ons dat wij gaan stimuleren dat schoolzwemmen weer terugkomt, daar hoeven wij niet financieel voor garant te staan misschien ter herinnering op het moment dat wij besloten tot stoppen met schoolzwemmen was het moment dat de schoolbesturen zelf aangaven er geen behoeft meer aan te hebben. Dat ze zeiden het kost te veel van onze onderwijstijd en de doelgroepen die wij juist in het oog hadden met name de leerlingen met een beperking die op andere manieren bijvoorbeeld binnen de Meidoornschool al een plek hadden gevonden om schoolzwemmen te krijgen, dus daar gaat deze wethouder geen stappen in ondernemen. Wat wij wel doen is, wij hebben onze combinatie functionarissen gevraagd om te gaan kijken aan het eind van de schoolloop baan welke leerlingen nog geen zwemdiploma hebben en om die leerlingen individueel te gaan stimuleren om toch naar schoolzwemmen te gaan en te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning via bijvoorbeeld participatiefonds en jeugdsportfonds mocht er inderdaad financiële belemmering liggen. De MFA, Maarstee, Maarswold begint de CU over. En eigenlijk is de vraag of er iets aan het raadsbesluit van 2009 is afgedaan, nou wat ons betreft niet realisatie zal nog steeds plaatsvinden tussen 2015 en 2020 en verderop in de tijd zal er dan een realisatievoorstel in uw richting komen. En ook van de CU de vraag betrokken te worden bij de decentralisaties in lijn van de sportnota. Nou zo als u weet proberen we u op de hoogte te houden over de inhoud van de decentralisaties en op welke momenten dat kan proberen we u ook te betrekken we hebben nu, dan praat ik over de decentralisatie waar ik zelf politiek verantwoordelijk voor ben, van de jeugdzorg hebben we u een uitnodiging toe laten komen bijvoorbeeld eind deze maand 28 november, die wil ik nogmaals van harte bij u aanbevelen waarop u inderdaad ook te maken krijgt met een aantal professionals uit de jeugdzorg die op verschillende terreinen u zullen laten zien waar ze mee te maken krijgen over wat voor vraag we het eigenlijk hebben en ze zullen nog meer momenten volgen dat we u zullen informeren. Een concrete vraag van de VVD over de doorstart, nou registreren is niet het probleem meneer Borgesius daar duidde u een beetje op wij hebben de doorstart, dat is een voorziening waar wij ook geld in investeren omdat wij denken dat wij, wij hoopten daar doelen mee te bereiken binnen onze leerplicht doelen. En die blijken niet helemaal gehaald te worden op de huidige manier en daarom hebben wij gezegd, en dat zal u ongetwijfeld aanspreken, dat wij de scholen, de schoolinstelling, gaan aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden en het terugleiden van leerlingen naar het onderwijs en het bieden van de reboundvoorzieningen, wat zeker binnen passend onderwijs een verantwoordelijkheid van de scholen zelf is, daar ook bij neer te leggen. En om de tijd te geven om ook zo'n voorziening goed te realiseren na de invoering van passend onderwijs hebben we gezegd; we spreiden de bezuiniging een beetje uit over de tijd en de eerste drie jaren doen we deels. En tot slotte
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja maar, ik dacht, met alle respect. Ik geloof dat ik vandaag ook een persbericht langs heb zien flitsen over het aanstellen van een onbezoldigd leerplichtambtenaar voor de periode mei 2013/2014. In welk daglicht moet ik dat dan zien?
  • 0:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik weet het niet heel zeker maar volgens mij hebben we het dan over een stagiaire die op dat moment even bij ons in dienst is en tijdelijk een aanstelling krijgt om gewoon de leerplicht taken uit te voeren. Het is gewoon een nieuwe collega binnen ons apparaat.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik heb dat zo even in een flits voorbij zien gaan, maar..
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En die moet officieel benoemd worden om ook de taken van leerplichtambtenaar volledig uit te kunnen voeren omdat een leerplichtambtenaar een aantal bijzondere bevoegdheden heeft die niet elke ambtenaar heeft.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar ik heb u dacht ik ook namens de VVD gevraagd van, hier staat letterlijk; dit is de afgelopen jaren heel moeilijk gebleken, om met name de jongeren die dan niet terug kunnen naar die school, ja waarom is dat nou zo moeilijk gebleken, wij hebben het een poosje terug richting u dacht ik ook namens de VVD gecomplimenteerd met het feit, toen hebt u eens een keer onder jongeren binnen deze gemeente een enquête gehouden, ook richting hun ouders, wanneer ze dan niet meer een school bezochten binnen onze gemeente grenzen, laat ik het zo maar even formuleren, waar dan mogelijkerwijze die jongeren waren gebleven. Daar hebben wij dacht ik enthousiast op gereageerd om dat zo te doen, dan hebt u in ieder geval in beeld; waar blijven ze.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Als u de tekst in het ombuigingsplan leest dan staat daar dat het moeilijk is gebleken om er een breed gedragen lokale voorziening van te maken. We hebben hier te maken met meerdere onderwijs voorzieningen en het lukte gewoon niet om ze allemaal aan boord te krijgen. Zo moet u het zien, er zijn onderwijsinstellingen in deze gemeente die niet alleen in Stadskanaal actief zijn en die op andere plekken eigen voorzieningen in stand hielden en daarmee de leerlingen niet richting onze doorstart brachten en daarmee bleek dat die doorstart zoals die bestond, ja ik wil niet met modder gaan smijten, maar eigenlijk maar van één school werd en de andere leveren hun leerlingen niet aan. Toen hebben wij gezegd van ja dat is niet wat wij voor ogen hadden dat is niet waarvoor wij ons geld bestemd hadden. Dus nu gaan we zoeken of we op een andere manier toch deze doelen kunnen halen. En dat heeft dus niks te maken met hoe onze leerplicht uitgevoerd wordt en of wij vroegtijdig school verlaten wel allemaal onder de knie hebben. Dit gaat puur om de voorziening doorstart inderdaad die niet helemaal voldeed aan de wensen en eisen die wij eraan gesteld hadden.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou wij willen, laat daar ook geen misverstand over bestaan, absoluut niet met modder gaan gooien, absoluut niet, alleen wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, laat ik het zo dan maar formuleren voorzitter, dat wij op deze groep jongeren gewoon geen grip hebben gekregen en dat we derhalve stoppen.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Misschien is het goed voorzitter, en volgens mij is dat al gebeurd
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Als dat niet zo is dan hoor ik het graag van u.
  • 0:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou, wij hebben vorige week in het college het leerplicht jaarverslag weer vastgesteld en volgens mij is het goed dat hij ook wederom onder de aandacht van de raadsleden gebracht wordt want dan zult u zien dat wij over het afgelopen jaar weer een goede score gehaald hebben wat betreft onze vroegtijdige schoolverlaters en dat wij de leerplicht uitgevoerd hebben op de wijze zoals dat door u gevraagd en vastgesteld is. Maar als het goed is gaat hij automatisch naar u als u hem nog niet gehad heeft dan zal dat nog gebeuren.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ????
  • 0:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan kunnen wij met cijfers aantonen dat het nog helemaal niet zo beroerd gaat en dat we best wel grip hebben op deze groep. Ik was bijna aan het eind voorzitter, want ik vervolg, er waren nog drie dingen die de SP naar voren bracht; de sportaccommodaties, de jeugdzorg, of de kwaliteit gehandhaafd werd in de speelplaatsen. Nou dat zijn alle drie zaken die u binnenkort in respectievelijk; de sportnota, het beleidsplan van de jeugdzorg en de nota Openbare Ruimte individueel ter bespreking krijgt. Dus het lijkt me goed om er dan over verder te praten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Geef ik het woord aan wethouder Bieze.
  • 1:43 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Een aantal kleine punten nog wat mijn portefeuille betreft. In ieder geval de muziekschool waarin zowel de SP als D'66 vragen om de minima te betrekken bij de muzieklessen om dat te stimuleren en ook in de toekomst te kunnen blijven stimuleren ik kan u toezeggen dat de regeling ook in de nieuwe situatie voor de minima open blijft staan. Er ligt een vraag over de bibliotheek, nou met name de notitie van de VVG, vraag van de PvdA, komt die VVG notitie nu, nee het is een vraag van het CDA, ik zie de heer Plieger al bewegen. Of de VVG notitie in het gedrang komt, voorzitter het gaat niet alleen om een notitie van de VVG maar het is een gezamenlijke notitie van de VVG en Biblionet. Biblionet refereert aan de notitie in de brief maar ik kan u zeggen dat er veel meer in die notitie staat dan alleen het verhaal over taalachterstanden in deze regio. Volgens mij komt dat deel wat de bibliotheek aangeeft niet in het gedrang en dat heeft vooral ook met voorkeur van doelgroepen te maken en wat willen we nu eigenlijk in deze provincie in de toekomst met het bibliotheekwerk aan. Voorzitter nog een aantal vragen over de minima, de SP is verontrust over de stijging van het
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bent u nu klaar met die bijdrage over de bibliotheek? of gaat u
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik ben klaar.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, wij hebben namelijk vragen gesteld over de bibliotheek.
  • 0:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja. En daar wilt u antwoord op?
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U bent er eigenlijk voor ingehuurd, maar.....Zeg dat dan.
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
   Even kijken voorzitter wat D'66 heeft gevraagd. Ja, want we zouden kort reageren.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Buitendien, u kunt de bijdrage van meneer Middenveld direct meenemen, maakt het misschien wat makkelijker.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u heeft een vraag gesteld meneer Pals waar volgens mij meneer Van der Kolk ook al een antwoord op heeft gegeven, namelijk daar waar u vraagt hoe wilt u de taakstelling in gaan vullen, heeft de heer Van der Kolk een aantal voorbeelden genoemd over de bibliotheek, muziek- en dansschool onder andere waarin hij aangaf dat wij tot een plan, daar invulling van die taakstelling zullen komen en u daarover opnieuw informeren hoe die eruit gaat zien. Uw vraag gaat even een slag verder. Meneer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   ja
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, mijn vraag kan wel een slag verder zijn maar ik wil mijn vraag graag wat concreter hebben. Wij hebben een concrete vraag gesteld wat nu zowel in Musselkanaal als in Onstwedde nu toch echt een beetje gaat spelen is het tekenen van het huurcontract. En ik denk dat dat, misschien dat de wethouder daar een sluier van, ik bedoel wethouder Van der Kolk heeft daar in zijn beantwoording iets van gezegd, maar we hebben een concrete vraag over het wel of niet ondertekenen van de huurcontracten waar de bibliotheek voor staat daar willen we graag het antwoord op hebben en we willen graag, we zijn erg benieuwd over de communicatie die de wethouder hier over heeft gehad met het raad van bestuur van de Biblionet.
  • 1:16 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, u hebt net gezegd wat het tijdsplan is en dat heeft de wethouder van financiën ook aangegeven wat er aan planvorming gedaan moet worden, het is precies hetzelfde als wat we in 2010 hebben gedaan, we hebben een taakstelling opgelegd aan, indertijd ook toen aan de bibliotheek en daarna zijn we in overleg gegaan om plannen samen met de bibliotheek te ontwikkelen om die bezuiniging gestalte te geven. Dat is nu niet anders, dat betekend dat wij als college geen concrete plannen hebben op dit moment, het moet ook uit Biblionet zelf komen en dat heeft de CU ook gezegd; de creativiteit vanuit Biblionet moet er gewoon zijn om deze taakstelling ten uitvoer te brengen. En u weet wat de bibliotheek jaarlijks aan subsidie van de gemeente Stadskanaal krijgt in totaliteit, daar wordt nu weer een taakstelling opgelegd als u dit aanneemt en daarna gaan we in gesprek. En wij proberen natuurlijk wel het optimale te bereiken en dat betekend ook en dat hoor ik in de meerderheid van de raad ook, dat en Musselkanaal en Onstwedde open moeten blijven maar dat er wel een taakstelling ligt van €150.000, -.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar dat is ook juist het probleem wat de heer Middelveld aangeeft. De taakstelling blijft overeind en dan, herhaal mijn woorden; men moet een huurcontract ondertekenen en ik neem aan dat men daar niet al te lang meer mee kan wachten want we hebben al laatst de opening gehad, of de open avond gehad bij de NOVO, dus het is eigenlijk al in de afbouw fase en ik vind het toch wel erg gevaarlijk eerlijk gezegd als daar nog steeds geen huurcontract onderligt, dan mag ik u toch verzoeken, dan ben ik erg benieuwd naar uw tijdspad daarover. Ik bedoel bent u daar volgende week dan al uit en u zegt van jongens daar liggen onderbouwende cijfers en nu kunnen we met gerust hart het huurcontract ondertekenen of moeten we daar nog een half jaar mee wachten, want ik schat het in van niet.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 3:38 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter de heer Pals heeft natuurlijk gelijk als u vanavond het besluit hebt genomen dan gaan wij met de bibliotheek c.q. Biblionet in overleg hoe deze €150.000, - vorm te gaan geven en op welke manier we in Musselkanaal en Onstwedde kunnen gaan bestendigen. En dat kan natuurlijk geen half jaar meer wachten volgens mij. Voorzitter dan naar de minima. Ik was er al even over begonnen, de SP was verontrust over het grote, de stijging van het aantal WWB’ers in de gemeente Stadskanaal. Ja, een stijging hebben we en dat heb ik in de vorige raadsvergadering ook gezegd, maar die stijging is bij ons gelukkig niet zo groot als landelijk. Zoals u weet hebben we in het eerste halve jaar binnen Nederland te maken gehad met een toename van 21.000 bijstandsgerechtigden en wij zien zo’n grote stijging gelukkig niet moet ik eerlijk zeggen niet in de gemeente Stadskanaal. Ik kan u zelfs zeggen dat we ten opzichte van de vorige maand zelfs met 8 zijn gedaald, nou dan doen we toch volgens mij iets goed. De PvdA heeft iets gevraagd over de tijdelijkheid van de 110% en of de referte-eis van 36 maanden niet te streng zou zijn. Referte-eisen worden in dit land wettelijk vastgesteld en dat betekend dat wij de referte-eis van 36 maanden, die dus echt landelijk wordt gehanteerd, ook volgen. Die tijdelijkheid van 110%, u weet dat wij gebonden zijn wettelijk aan maximaal 110% van de bijstandsnorm, maar de stichtingen waar wij mee samenwerken, dus dat is de stichting Jeugdsportfonds en de stichting Leergeld, die hebben gelukkig wat meer speelruimte en die gaan wel eens hoger dan de 10%, en wij zijn natuurlijk heel blij dat deze partijen bestaan om tijdens die referte periode van 3 jaar om die mensen toch te kunnen helpen. En u weet ook dat die stichtingen dat niet in geld doen maar veelal in natura. Dan voorzitter heeft de PvdA ook nog gevraagd naar recreatie en toerisme, onderzoek naar of wij nog wel nieuw beleid zouden moeten doen, of we die structurele pot terug zouden kunnen brengen, nou het staat er zoals het staat, wij gaan dat onderzoeken en wij komen daar mee terug bij u. En dan als laatste voorzitter nog even de stichting 250/400 waar de D’66 fractie naar vraagt, van is daar nu wel budget voor. Voorzitter er ligt inmiddels een project plan van de Stichting die zelfstandig verantwoordelijk is, van ruim 7 ton aan begrotingsgeld. Of zij daar aankomen, ligt aan hun eigen inspanningen om aan geld te komen en natuurlijk zullen zij aan de gemeente Stadskanaal, maar ook andere gemeentes en de twee provincies, zullen zij budget aan gaan vragen, maar er zal dus ook vanuit andere fondsen moeten worden geworven en wij gaan daar niet over daar gaat de stichting die daar speciaal voor is opgericht, die is daar verantwoordelijk voor.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus ik begrijp u laat het van de markt afhangen of wij een feest groots of klein kunnen vieren over de festiviteiten Stadskanaal 250 jaar want ik had toch wel verwacht dat u in die cijfers wat we, die voor ons liggen, dat u daar toch iets van kunt zeggen, dat u een budget had beschikbaar gesteld, of dat u een budget, dat die in een of andere richting geeft aan het budget want inmiddels lopen er nu talloze verenigingen lopen zich warm binnen deze gemeente die zijn avonden in de weer en die zijn avonden aan het vergaderen en ik denk ik, we naderen nu in een rappe tempo 2014 en dan vind ik toch wel dat je, ja ik bedoel die mensen gaan met de pet rond en komen ook bij u. en ik denk toch, ik vind eigenlijk dat u daar toch wat duidelijker over moet zijn naar die mensen.
  • 0:51 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, ja voorzitter ik denk dat het gewoon duidelijk moet zijn wie welke rol heeft. Wij staan zeg maar aan de zijlijn. De stichting die daar speciaal voor is opgericht, die moet er voor zorgen dat die festiviteiten georganiseerd worden en dat die budgeten binnen gaan komen. En neemt u maar van mij aan dat zij er alle gemeentes en de twee provincies best om geld gaan vragen, daar kunt u vergif op innemen zou ik bijna willen zeggen maar…maar wel even duidelijk de rol van de gemeente hierin is natuurlijk even aan de zijlijn en wij worden wel geïnformeerd en we worden op de hoogte gehouden maar de verantwoordelijkheid van de festiviteiten en voor het geld ligt bij de stichting, voorzitter.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik heb nog een vraag.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waarschijnlijk heb ik het allemaal weer niet begrepen, maar ik ga toch even, hoe is het nou met Geert Teis, ik bedoel meneer Van der Kolk heeft in zijn beantwoording heeft daar vast een opmerking over gemaakt maar ik denk voor de helderheid en transparantie denk ik dat ik de vraag nog even wil herhalen, is dat is de €40.000, - taakstelling die men vanaf 2017 gaat krijgen en zonder een, ik heb het een luchtkasteel genoemd omdat het zonder concreet plan eigenlijk is neergelegd, en ik vraag toch werkelijk af hoe denkt u nou die €40.000, - binnen te halen, ik heb dacht ik, in de bijdrage van de PvdA, dacht ik over consumpt, in ieder geval de horeca die dan misschien erbij moet, maar ik vind eigenlijk niet dat een instelling als Geert Teis het verdiend om ondanks een enorme inspanning die ze weer doen voor de bezuiniging dat men daar nog €40.000, - in het lucht laat hangen.
  • 0:41 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou voorzitter er is door één partij, een van de partijen ook een vraag over gesteld, een technische vraag en volgens mij was het antwoord dat wij alles breed gaan onderzoeken. En dat, ja nee, maar dat is met alle onderwerpen zo, we gaan zaken breed onderzoeken en dat betekend dat wij onder commerciële activiteiten ook begrijpen we kijken ook naar de horeca. Maar we kijken ook naar andere dingen. En net als andere zaken hebben we daar nog geen concreet plan voor, er zijn best ideeën maar daar krijgt u later bericht van.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt geen antwoord op die 40.000 in 2017 meneer Pals. Maar er ligt gelukkig nog een hele termijn tussen nu en 2017 dus die komt ongetwijfeld terug. Dat waren de antwoorden wethouder Bieze? Ja, dank u.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik mis nog een bijdrage
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien is me dat ook weer ontglipt, maar dat is een bijdrage van de VVD, want dat was ook een van onze vragen over die €18.000, - inboeking voor de nieuwe raad.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   oh...die 0,2 Fte bedoeld u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou al gaan staan meneer Pals.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, ok sorry. Ik haal het wel eens doorelkaar.
  • 4:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat nemen we u niet kwalijk. Volgens mij zijn er maar een paar kleine opmerkingen, vragen richting mij gericht en dat gaat vooral over grenzeloos gunnen of Grenzeloos Grunnen zoals u het misschien zou willen noemen. PvdA en de CU hebben daar naar gevraagd, volgens mij wordt u binnenkort op uw wenken bediend want wij hopen er deze maand nog mee te komen meneer Boen en mevrouw Sterenborg. En dat heeft best wel een beetje ook een relatie met de opmerkingen die er geplaatst zijn over de apparaatskosten we hebben niet voor niets gekozen voor kader 8, in de zin geen procentuele bezuiniging op de apparaatskosten maar zeg maar eventueel een bezuiniging volgend op taken die we niet meer zouden uitvoeren c.q. zeg maar het kunnen veranderen van functies voor mensen omdat ze zeg maar de ene taak misschien niet meer zouden invullen maar wel ingeschoven kunnen worden aan nieuwe taken die op ons afkomen en daarmee onderschrijft u alleen maar meneer Boen op een gegeven moment met de opmerking er zit weinig vet op de botten dat wij nu heel zorgzaam om moeten gaan met zeg maar de totale formatie die we hebben en ook hard benodigd zijn en vooral heel erg op moeten letten dat we onze expertise in huis houden misschien hier of daar versterken en juist in het kader van Grenzeloos Gunnen hopen we daar ook stappen mee te kunnen zetten want het zou kunnen betekenen dat we onze expertise en onze deskundigheid beter kunnen borgen als misschien in de huidige situatie, dus we hopen op dat terrein stappen te kunnen zetten. Eén onderdeel van de SP die slaat ook op de apparaatskosten, ik heb gevraagd vanavond aan de secretaris wilt u mij melden als er iemand boven de Balkenende-norm verdiend in onze organisatie of in het bestuur, die hebben wij niet dus maakt u zich geen zorgen. Eén opmerking en vraag van de CU over van zien wij nog mogelijkheden om bedrijven naar ons toe te trekken? Ik denk wel dat wij op de prioritering op dit moment heel eerlijk aan moeten geven dat onze eerste zorg is behoud, behoud van de bestaande bedrijvigheid, uitbreiding van bestaande bedrijvigheid in onze gemeente en relatief gezien ten opzichte van omliggende gemeenten doen we het redelijk goed met de verkoop van de aantal bedrijven terreinen wat we gehaald hebben met nieuwbouwvestiging met uitbreidingen van bestaande bedrijven ook met behoud van bedrijven die het best zwaar hebben gehad wat kleinschaliger bedrijven maar die we met ondersteuning van de ROI hebben weten te behouden. Dus ik denk dat dat ons eerste prioriteit moet zijn in deze tijd en natuurlijk vanuit de hele arbeidsmarkt gezien vanuit de hele problematiek met de WSW en ons WWB bestand zullen wij zoeken naar uitbreiding van omzetten bedrijven naar dit gebied toe en dat hoeft niet per definitie een zelfstandig bedrijf te zijn het kan ook een onderdeel zijn van andere bedrijven om daarmee te trachten nog veel meer mensen naar werk te begeleiden en die bedrijvigheid zou dan ook heel goed zijn voor onze gemeente. Dan twee opmerkingen ten aanzien van het ombuigingsplan in het kader van de formatie voor dagelijks bestuur de bezuiniging van €18.000, - meneer Pals. Wij geven, en meneer Borgesius van de VVD, wij geven een voorzet, het is aan u om de bal eventueel in te koppen want daar gaan wij niet over. Daar gaat u over, daar gaat de nieuwe coalitie over, uiteindelijk hoe dat ingevuld wordt, wij geven alleen aan dat we eventueel in een dagelijks bestuur met drie fulltimers goed zouden kunnen functioneren naar onze mening. De laatste en daar heeft u zelfs een amendement voor ingediend. Ja. Wat zal ik daar van zeggen, u hebt als raad het voorstel gedaan om te bezuinigen, u gaat over het amendement en u gaat erover of u wel of niet een rekenkamercommissie in stand houd met een jaarlijks onderzoek of niet, dus ik ga daar geen antwoord op geven. Dank u wel. Meneer Boen PvdA.
  • 0:02 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik zat nog even met de vraag over de imago-communicatie, met name gelet op het feit dat wij, wij als gemeente toch in het MKB een prominente positie op dit moment innemen en collega Gelling heeft daar ook al op gezinspeeld, we kunnen met de borst voorruit lopen wat dat betreft, zou dat een rol kunnen spelen in de imago –communicatie.
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Excuus, ik had die vraag moeten beantwoorden, heb ik even over het hoofd gezien, neem me niet kwalijk dat ik even blijf zitten nu. Wij hebben gemeend €10.000, - daar op te kunnen bezuinigen, dat heeft mede te maken dat wij dus met de huidige, onder de huidige omstandigheden in staat zijn om het gewoon best heel goed en ondernemersvriendelijk te doen, maar wij realiseren ons ook dat wij redelijk beleidsarm aan het begroten zijn, dat we daardoor best iets scherper aan de wind kunnen zeilen en dat wij gewoon meer gebruik maken van de moderne media in onze communicatie dan als we misschien op andere terreinen soms gedaan hebben om Stadskanaal op de kaart te zetten. En in die zin zijn wij van mening dat we €10.000, - daar op kunnen bezuinigen. En dan denk ik van als wij dat, van mening zijn en als dat ook gedragen wordt in de organisatie qua bedrag, nou laat ons dan ook scherp aan de wind zeilen laat het in ieder geval vooraf niet te ruim maken. Goed, vragen en opmerkingen uit de eerste termijn? Daarmee voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Borgesius. Behoefte aan een tweede termijn even in de algemene zin, ja. Meneer Plieger, meneer Borgesius, mevrouw Sterenborg, meneer Boen en meneer Idema. Ik begin bij de heer Boen PvdA.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mogen we een korte schorsing?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat we met de tweede termjn beginnen? Als u daar behoefte aan heeft dan geef ik die. Vijf minuten?
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, is goed.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten.
  • 0:7 schorsing
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering. De CU heeft bij monde van mevrouw Sterenborg gevraagd om een korte schorsing, dus ik geef het woord aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording vanuit het college. Er was nog een vraag, tenminste, nee ik vraag eigenlijk niet, een opmerking van mijn zijde nog, wou ik nog even noemen. Zoals ik in de eerste termijn ook al heb gezegd; willen wij niet nu de OZB verhogen, we hebben nog een aantal PM posten waarop bezuinigd kan worden en we willen deze eerst uitgewerkt zien om hier nu al mee in te stemmen. Wij vinden het te vroeg om deze raadsperiode het besluit al te nemen. Het kan ook pas, het gaat ook pas in in 2015 en dus vandaar dat wij ons amendement ingediend hebben.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toelichting op de reden waarom u het amendement heeft ingediend en op dit moment handhaaft u het amendement, dat concludeer ik juist?
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Juist.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Goed, tweede termijn. De heer Boen PvdA.
  • 0:11 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kijk even rond of ik inderdaad kan beginnen, dat kan. We hebben nog een paar
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U heeft het woord van de voorzitter gekregen hoor.
  • 0:3 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dat was de vorige keer ook
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Toen hadden we het over negen maanden
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen laat u niet afleiden aan u is het woord.
  • 2:02 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nee, ik wou zeggen ik ga serieus verder. Wij hebben nog even een paar opmerkingen voorzitter naar aanleiding van de reactie van de portefeuillehouder financiën en die is ingegaan op de vraag van onze fractie om de invulling van de ombuigingsplannen voor te leggen aan de raad in de geest van datgene wat in 2010 in een motie is vastgelegd. Ik wil daar wel even duidelijkheid over hebben, hij heeft gesproken over de reguliere planning en control cyclus, aan de andere kant heeft hij ook gememoreerd dat dat inhoud dat dat dezelfde aanpak is als in 2010, alleen toen was er een tijdstip vastgesteld waarop die uitwerkingen aan de raad zouden worden aangeboden. Ik begrijp nu dat het aan de raad wordt aangeboden maar dat dat op verschillende momenten zou kunnen gebeuren. Dan wil ik nog even terugkomen op een vraag die door de heer Borgesius is gesteld en die ging over die 1,2 miljoen en de WIW en ID banen. Naar mijn idee wordt daar al vooruit gelopen op het invullen van een PM post, wij hebben het ons nog verder niet met de verschillende PM posten bezig gehouden dus dat is toch een wat merkwaardige beweging vinden wij. En het laatste punt wat ik toch nog even opnieuw wil noemen dat is het verhaal van het vluchtelingenwerk. Wij hebben in de algemene beschouwingen aangegeven als één van de onderwerpen waarop niet bezuinigd zou moeten worden naar ons idee dat dat het vluchtelingen werk was. Het punt van de bezuinigingen die daar op worden genoemd is dat er aan het, laat maar zeggen aan de voorkant een aantal dingen gebeuren, een aantal dingen minder gebeuren, maar de problemen die er liggen die zullen toch op enig moment moeten worden opgelost en dan wellicht door een andere partij, maar dat zal wel moeten gebeuren dus de vraag is even of datgene wat er dan aan de voorkant wordt bezuinigd niet aan de achterkant er weer moet worden bijgelegd en daar zouden wij een reactie op prijs stellen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, dank u meneer Boen. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, even richting de heer Boen voorzitter. Ja, u zegt staat opgenomen als een PM post, dat mag allemaal zo zijn, maar ik denk dat ik namens de VVD ook duidelijk genoeg of duidelijk heb trachten te maken data met name die bijeenkomst die we dan hier recent hebben gehad en waar onder andere de twee mannen spraken de heer, ik wil niemand tekort doen, de heer Ravenshorst en de heer Lubberdink, die wisten ons toch in concreto aan te geven hoe het subsidie beleid in het kader van de participatiewet er in de toekomst uit gaat zien en die spraken toch expliciet, en ik zal de getallen nu dan maar exact gaan noemen, over 14.200 loonkosten subsidie en 8.500 voor begeleidingssubsidie en met een afbouw van €26.000, - naar 22.700. kijk dat zijn natuurlijk getallen die plukken wij als VVD niet uit de lucht, dat is hier gezegd. En vanuit dat oogpunt gezien stellen wij, ja moeten we dan niet zorgvuldig, helaas misschien wel, zorgvuldig handelen ook naar die mensen toe waar we over spraken we hadden er toen indertijd over mijn geheugen zegt 57 mensen, om toch daar niet op te gaan anticiperen want willen we dit omzetten tot wetgeving ook in het kader met het traject die we dan in zullen moeten gaan helaas dan praten we op zijn vroegst over 1 januari 2015.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius u herhaald de elementen van uw vraag elke termijn, maar volgens mij heeft meneer Boen u antwoord gegeven.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De zin dat hij het misschien te vroeg vond omdat het hier als PM staat gememoreerd maar wij vinden het dus
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat is ondertussen duidelijk en u heeft nu denk ik
  • 0:05 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   U hoeft het absoluut niet meer herhalen
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u heeft antwoord gekregen van éen van de fracties en ik denk dat u op dat moment de hoofden mag tellen.
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 0:19 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nog een korte reactie op datgene wat de heer Borgesius zegt, ik ben blij met zijn duidelijke toezegging en het zij verre van mij om te veronderstellen dat de VVD fractie getallen die zij hanteren in hun argumentatie zomaar uit de lucht halen dat wil ik niet gezegd hebben.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bent u dat samen eens, bent u dat samen eens. Meneer Borgesius u krijgt geen ruimte meer nu. ik ga gewoon naar de tweede termijn ik ga nu naar meneer Plieger van het CDA.
  • 1:43 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Om dan met de vraag van de VVD of de opmerking van de VVD maar te beginnen, het CDA ziet op dit moment ook geen enkele reden om ons standpunt wat wij op dit punt hebben te veranderen en hoe dat in de toekomst zal zijn ja u kunt kijken wij kunnen kijken maar wij zien op dit moment er geen reden toe om dit te veranderen. Want als het gaat om een toelichting op de motie, of ten minste van onze kant op de amendement van de CU wij zullen het amendement om de OZB met twee in plaats van drie te verhogen, zullen wij niet steunen. Wij zien de woonlasten gemiddeld gezien marginaal stijgen en wij denken van ja u slaat een gat in de ombuiging op dit moment die u mogelijkerwijs denkt te kunnen vullen met PM posten, wij kijken daar op een andere manier tegenaan, wij hebben liever nu dat gat niet en hopen dat die PM posten misschien nog een meevaller zullen opbrengen voor misschien wel andere zaken. En dan als het gaat om het amendement van D’66, als raad zijn wij een tijd geleden bij elkaar geweest en hebben wij gesproken over de controle toren in dit huis, er is toen uit de raad eigenlijk een geluid naar voren gekomen, dat geluid is opgenomen, vertaald, in het een en ander wat opgenomen is in de, in het ombuigingsplan en daar kunnen wij ons dus als CDA fractie ook in vinden. Dus wij zullen het amendement niet steunen. Dat was het voorzitter en ik wou nogmaal ook het college bedanken voor de antwoorden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat betreft het amendement van D’66 kan ik mij helemaal aansluiten bij de woorden van het CDA.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we hadden die vraag willen stellen toen de heer Bieze aan het woord was, maar we dachten nou misschien moeten we dat toch maar niet doen en of dan richting wethouder financiën, in dit geval de heer Van der Kolk, richten. Wij hebben in feite geen reactie gehoord op onze stelling dat wij de subsidie, en dan praten wij over de muziek en cultuur dus inclusief de Pauw, buiten proportioneel vonden. We hebben dacht ik gezegd nagenoeg worden beide instellingen, krijgen die een subsidie van ruim, van om en nabij €450.000, - u noemt hier een bedrag van €100.000, -. En daarom hebben wij gesteld dat vinden wij met name ook gezien naar de Pauw, want dat is een club die werd dacht ik met een begroting van zo rond de €55.000, - daarvan is dacht ik ruim €30.000, - al voor personeelskosten en huur. Als u daar ook nog eens een keer 25% dan op die subsidie van die 35.000 gaat korten dan denken wij dat dat het einde van, laat ik het dan zo maar zeggen, van de Pauw is. Dus daar hebben we denk ik geen reactie van u op mogen hebben, ik hoor dat nog graag. Ja, mevrouw Sterenborg voor wat betreft het amendement, ten principaal zouden wij dat als VVD toejuichen, maar ik heb ook gezegd richting u
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen getallen meer nu hè
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   nee, nee, maar
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   niet meer een hele uiteenzetting op ???
  • 1:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, nee, nee dat gaan we niet doen. Maar wij vinden het toch wel heel summier om te zeggen dat het gat wat in die begroting wordt geschoten en dat is ook gezegd dacht ik door de PvdA en ook door zojuist door de heer Plieger om maar gewoon te zeggen ja dat gaan we dan dekken uit PM dat is wel heel eenvoudig. En daar hebben wij toch grote bezwaren mee want die 2% zoals het ook staat genoemd dat is denk ik, nou er staat correctie factor ofzo, of hoe het ook benoemd wordt maar ik denk dat daar mee bedoeld, onder andere ook de inflatiecorrectie dat is dacht ik zoals we in het verleden over hadden, 2%, en dan praten we dus uiteindelijk nog over 1%. En om dat zo te doen, ja PM, dat vinden wij heel eenvoudig en dan richt ik mij ook even tot de wethouder van financiën, en dat vonden wij eigenlijk toch niet zo’n leuke opmerking voorzitter dat de wethouder zei van; ja, die lagere lasten kunnen we ook weer waarmaken vanwege een lagere heffing afvalstoffen. Ja, ik bedoel ere wie ere toekomt dat was een voorstel van de heer Gingler om die reserve te gaan bouwen, afvalstoffen heffing, en die reserve die dan opgebouwd is door de burgers die betaald hebben die moeten ze nu dan accepteren die ze zelf hebben opgebouwd als zijnde ja wij kunnen nu toch wat lagere lasten geven. Ja, dat vind ik nou echt een koekje van eigen deeg want in die pot zit eind 2014 ik geloof nog bijna €600.000, -. Dat vind ik wel een beetje goedkoop wethouder. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. En dan heeft volgens mij alleen de heer Idema zich nog gemeld voor de tweede termijn, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Nou in ieder geval, wij steunen de voorstel van D’66 met de rekenkamer. Wij steunen niet de motie van, of amendement van CU en wij blijven principieel voor schoolzwemmen. En als laatste; ondanks dat wij misschien niet in het Walhalla zitten maar wij blijven…
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, zo kan u er heel veel pricipes op na houden
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar kijk wij vinden het gewoon belangrijk dat kinderen blijven schoolzwemmen en dat, en ik weet dat schoolbesturen hebben gezegd van het past niet in het lesprogramma, maar je ken ook de groepen naar beneden gaan en daar wel schoolzwemmen doen. Daarnaast vinden wij nog steeds dat die 2 miljoen donatie in de pot van de pensioenen van de wethouders eigenlijk niet kan. Dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Ga ik nog even naar de portefeuillehouders in het college en dan geef ik eerst het woord aan de portefeuillehouder financiën, de heer, wethouder Van der Kolk.
  • 1:33 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Nog even over het amendement van de CU, ik heb in eerste termijn uiteengezet dat het college natuurlijk de lijn van het ombuigingsplan steunt dat moge duidelijk zijn, omwille van een aantal redenen, we vinden 3% zeer aanvaardbaar vanwege het feit dat we geen nieuwe belastingen bijvoorbeeld invoeren dat had ook gekund wij concentreren ons op het OZB vanwege het feit, en zo mag ik dat argument ook best noemen vind ik, ik vind hem ook heel legitiem, gezien het feit dat het tarief voor de afvalstoffen heffing op hetzelfde verlaagde niveau blijft als dit jaar en gezien het feit dat wij in onze uitgaven enorm snijd, tegen dat licht en tegen het uitgangspunt dat je de begroting in balans zal hebben vinden we dus 3% legitiem en aanvaardbaar, wij ontraden dus het amendement. Tweede, over de invulling van het ombuigingsplan daar ben ik denk ik helder in geweest, we willen dat doen inderdaad in de geest van 2010, dat heeft gewerkt daar was u tevreden over en het college ook en dat betekend dat de eerste stand van zaken bij de perspectiefnota weergegeven wordt een zo compleet mogelijk verhaal in ieder geval ook ten aanzien van de dingen die per 2015 zullen gaan lopen het kan best zijn dat er enkele details dan later nog weer aan de orde moeten komen, bijvoorbeeld voor bezuinigingen die per 2017 gaan lopen, maar bij de perspectiefnota zult u de stand van zaken zien en u hebt de perspectiefnota als raad dan ook vast te stellen dan wel bij te stellen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen PvdA.
  • 1:29 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, daar heb ik toch even wat verduidelijking bij nodig. Als ik kijk naar de wijze waarop de technische vragen beantwoord zijn en ook hoe vanavond een aantal dingen is opgemerkt dan kom ik termen tegen als; wij komen er op terug, u wordt er in betrokken, u wordt geïnformeerd, maar de geest van de motie in 2010, nou ja de letterlijke tekst was dat de besluiten aan de raad zouden worden voorgelegd. Ik heb in mijn eerste termijn aangegeven dat zo’n motie vooralsnog niet aan de orde is en ik tevreden ben met een toezegging dat in ieder geval datgene wat er uitgewerkt wordt aan de bezuinigingsplannen dat dat gewoon hier in de raad, en dat mag op verschillende momenten, die hoeft niet perse allemaal op de voorjaarsnota maar dat het hier wel aan de orde komt en dat het ook mogelijk is dat er voorstellen vanuit het college misschien in de raad niet op een meerderheid kunnen rekenen nou dat heeft natuurlijk consequenties voor het plan zoals het er ligt en het zal niet onze eerste uitgangspunt zijn natuurlijk om dat soort gaten in het verhaal te schieten maar ik denk wel dat we daar duidelijkheid over moeten hebben gelet ook op de argumenten die zijn gegeven, de onzekerheden die er in het verhaal zitten etc. dus daar wil ik toch graag een iets duidelijker, als dat mogelijk is, antwoord van de portefeuillehouder op hebben.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Plieger CDA.
  • 1:29 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter ik wou hier graag even op reageren. Wij hebben toentertijd, wat de heer Boen aangaf, hebben wij een motie aangenomen met een bepaalde strekking, daar verwijst de heer Boen nu een aantal keren naar, ik denk dat wij ons na een aantal raadssessies samen met het college waarin wij het hebben gehad over de rellen van de raad en van het college, toch ook nu misschien meer dan toen nog ik weet niet hoe het toen precies zat maar ik denk toch dat we nu toch misschien wel duidelijker voor ogen hebben wat onze rol is en die is toch duidelijk kader stellend. En het blijft toch zo als het college straks aan het werk gaat om zo maar te zeggen om deze begroting ten uitvoer te brengen dat op een gegeven moment worden wij geïnformeerd over zeg maar wat er gaande is wat er uit komt, op dat moment als wij die informatie ontvangen dan hebben wij toch onze controlerende rol en kunnen wij op dat moment toch op de zaak ingaan. Daarvoor lijkt het mij dus niet nodig dat het college de besluitvorming hier weer als het ware in de raad brengt en wij over elk voorstel gaan stemmen, ik vind zoals het nu gaat, zoals het ja, zoals je het aangeeft, de stukken komen vanzelf weer ter informatie en ter informatie betekend ze komen in feite naar de raad toe en dan kunnen wij als het nodig ons zegje doen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen is dat voldoende voor u?
  • 1:21 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou daar wil ik wel even op reageren wat ook collega Plieger daarover zegt. Kijk dat er op een bepaalt moment informatie naar ons toekomt dat lijkt me niet meer dan normaal. Maar ik denk dat gelet op de kaders waarbinnen wij met elkaar afspraken maken over dit ombuigingsplan dat het niet onredelijk is om ten aanzien van de uitwerking daarvan hier nog een gesprek over te voeren en daar nog wat van te vinden op het moment dat dat aan de orde komt en zoals gezegd als de geest van het verhaal van 2010 als die voor iedereen even duidelijk is dan is dat wat mij betreft een punt waar wij tevreden over kunnen zijn, maar ik denk wel dat het zo moet zijn dat er niet een situatie ontstaat waarbij de raad achteraf geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een uitwerking op het verhaal van weg en wijken en in 2017 en op het moment dat wij dan zeggen van nou is toch een beetje ongelukkige uitwerking ja dat is dan jammer want we hebben in 2013 wel een besluit genomen daarover. Dus ik wil daar wel graag helderheid over hebben dat wij daar bij betrokken worden en dat wij daar iets van kunnen vinden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:12 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Als ik dan de vraag van meneer Boen zou mogen vertalen is het dus concreet gezien de vraag aan het college van informeer ons op tijd want als het nodig is dat wij zouden willen bijsturen dan moet dat kunnen.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik proberen op een gegeven moment om een samenvatting te geven. We hebben in 2010 en de wethouder heeft genoemd om te werken in de geest van 2010 daar zijn we met de raad en het dagelijks bestuur in staat geweest op een gegeven moment om een hele goeie invulling te geven aan het ombuigingsplan niet voor niets hebben we daar een heel groot deel bijna eigenlijk helemaal gerealiseerd, eigenlijk is dat een manier van werken die we opnieuw voorstellen dat betekend dat u vrij snel op een gegeven moment invulling krijgt, informatie krijgt over de invulling, wethouder noemde bij de perspectief nota daar waar we hem al in concreto kunnen geven u blijft natuurlijk altijd in de lead of op de box zoals we dat graag noemen op het moment dat u zegt van ik wil in 2015 of 2016 bijstellen als gevolg van de planning cyclus in de zin dat u zegt van er is meer ruimte en nu wil ik er toch een schepje bovenop doen c.q. er is minder ruimte en nu moeten we nog een alternatief bedenken. wat dat aangaat is er natuurlijk continue een dynamische ontwikkeling dat hebben we het afgelopen jaar gezien en dat betekend ook dat wij nog niet in concreto soms de plannen voor 2017 nu al neer kunnen leggen die discussie heeft u vanavond gevoerd. als we nu met elkaar afspreken dat we in de geest van het vorige ombuigingsplan met elkaar gaan doen hebben we dan niet voldoende over en weer om te zeggen zo pakken we het aan?
  • 0:34 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat zou zo zijn wanneer voor iedereen die geest helder is. en ik proef bij meneer Plieger nu zeg maar even de theorie en die theorie klopt alleen nu wordt er in het ombuigingsplan voorstellen gedaan waarvan we nu een kader van bijvoorbeeld de bibliotheek €150.000, -. Meneer Plieger roept Onstwedde en Musselkanaal mogen niet dicht dus dat moet uitgewerkt worden en ik neem aan om in die uitwerking helder is dat dat voorstel hier naar de raad komt en dat de raad daarom op dat moment kan zeggen; it’s a go of it’s a stop.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En in die zelfde geest heeft u vorige keer bij dit zelfde onderwerp heeft u ook een aantal bijstellingen gedaan die we in de uitvoering hebben meegenomen dus het gaat mee erom zijn we het globaal over de kaders eens over de bedragen eens en dan gaan we de exacte uitwerking gaan we met zijn allen tot stand brengen en natuurlijk komt die op een gegeven moment op uw tafel om te zien waar we staan en wat u daar van vind. Voldoende? Vertrouwen en loslaten? Heb ik dat vanmiddag niet gehoord?
  • 0:4 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, het was moeilijk te verstaan vanmiddag maar wat mij betreft voldoende voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, goed.
  • 0:3 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik dan hou ik toch liever van vertrouwen is goed maar controle is beter.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi duo, mooi duo. Ik kijk nog even terug naar de wethouder want er waren nog wat meer vragen.
  • 1:46 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, er ligt nog een punt waar ik antwoord op zal geven en dat betreft de bezuiniging op inburgering. De relatie met vluchtelingen werk die dit heeft daar op pagina 11, u kunt ook nog meelezen, staat een redelijk uitgewerkte beschrijving van hoe wij voornemens zijn te bezuinigen op inburgering. We constateren ook dat vluchtelingen werk eigenlijk meer doet dan datgene wat je zou kunnen definiëren als een kerntaak van vluchtelingen werk. Wij zeggen dus ook van je zou moeten inzetten op de maatschappelijke begeleiding gedurende anderhalf jaar inclusief de pre-vestiging. En trajecten na anderhalf jaar, dus als mensen hier wat langer wonen, zou je in ieder geval niet bij vluchtelingen werk moeten beleggen. En wij vinden ook van vluchtelingen werk kunnen we vragen dat ze meer op de gekantelde werkwijze gaan werken. Daar hoort dan weer het WMO jargon bij, meer op eigen kracht, meer sociale netwerken betrekken, meer steun zoeken binnen vrijwilligersorganisaties, dus dat willen we ook heel graag meegeven aan vluchtelingenwerk. Dat wil niet zeggen dat vluchtelingen dan tussen wal en schip gaan vallen, maar dat gewoon de taak ook beperkt blijft dat willen we ook graag, ook dat vluchtelingen ook hun weg meer weten zullen weten te vinden in de lokale samenleving en meer vanuit eigen kracht ook verbanden zullen aangaan binnen wijk en buurt en verenigingsleven. Die opdracht willen we aan vluchtelingenwerk dus geven, we vinden dat opportuun en ook passen bij de gedachtegoed van waaruit we invulling geven aan het sociale domein.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Mag ik daar een korte reactie op geven voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen PvdA.
  • 0:17 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dat is op zich ook een helder verhaal alleen er wordt ook gesproken over instellingen die dan die taak van vluchtelingenwerk zouden moeten overnemen als het andere verhaal van vrijwilligers, buurt, netwerk en dergelijke niet werken, dan hebben we het over Welstad bijvoorbeeld? of
  • 0:30 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat zou kunnen daar gelden ook gewoon de WMO principes. Eerst kijken naar eigen kracht, sociale netwerken, collectieve voorziening en als het echt nodig is wordt ook hulp en dienstverlening geboden. Dus ook als mensen langer dan anderhalf jaar hier wonen in de gemeente Stadskanaal. Maar goed als je dat afzet ook tegen datgene wat er staat te gebeuren in het kader van de jeugdzorg AWBZ krijgen we natuurlijk miljoenen aan middelen naar de gemeente. De bedoeling is dat je daar dan ook in oplost.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 1:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Er ligt nog een vraag van de VVD fractie omtrent de subsidie korting van een ton op de muziekschool en op stichting de Pauw. De heer Borgesius noemt die korting; buiten proportioneel. Ik kan de heer Borgesius zeggen dat ik dat, die terminologie van de grootste subsidieontvanger niet heb ontvangen, hij mag die mening natuurlijk hebben, maar hij heeft ook de andere fracties gehoord over de toekomstplannen van de muziekschool. In de tweede plaats wil ik aangeven dat het niet de bedoeling is van het college om stichting de Pauw, populair gezegd, de nek om te draaien. Dat staat ook niet in het voorstel, in het voorstel staat; muziekschool en de Pauw ga nou eens kijken wat je eventueel gezamenlijk kunt doen. U hebt het over personeel, muziekschool heeft personeel, de Pauw heeft personeel, u kunt denken aan inkoop dus je kunt heel veel dingen gezamenlijk doen, kijk daar eens goed naar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mneer Borgesius VVD.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij hebben dat ook niet gezegd dat u voornemens bent om de Pauw de nek om te draaien, laat dat duidelijk zijn. Daar wou ik het maar even bij laten voorzitter.
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel. Mag ik daar uit concluderen dat de vragen en opmerkingen uit de tweede termijn voldoende zijn beantwoord? Dan kijk ik nog even naar de indieners van de amendementen, of ze die willen handhaven en in stemming willen brengen, dat is het geval. Allebei. Dat stel ik voor om tot besluitvorming te komen, dat betekend dat ik eerste instemming breng het amendement van de CU, over zeg maar het wijzigen van de OZB verhoging van 3 in 2 procent met ingang van 2015. Daarna het amendement over de rekenkamercommissie van D’66 die eigenlijk voorstelt om de voorgestelde bezuiniging gewoon terug te brengen naar nul. En daarna uw besluitvraag over het geheel. Wilt u hoofdelijke stemming of mag ik dat per fractie doen. Ja? Goed. Bij hand opsteken. De amendement van de CU om in te stemmen met het terugbrengen van de OZB verhoging naar 2% met ingang van 2015, wie is daarvoor?
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter, moment graag.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij hechten eraan om daar een stemverklaring bij af te geven.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat mag ook.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   nu?
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geeft u die eerst maar, ja.
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hoe sympathiek het voorstel ook klinkt voorzitter en dat zal de CU misschien van de VVD verwachten, maar in het kader van de bezuinigingen die hier voor ons liggen vinden wij de 1% extra opbrengst die het college hier voorstelt, in dit geval acceptabel, dus wij zullen tegen dit amendement gaan stemmen.
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Dan nu nogmaals de vraag; wie is voor het amendement van de CU. De CU, en dat betekend dat met 19 stemmen tegen het amendement is verworpen. [voorzitter klopt met hamer] Dan het amendement over de bezuiniging op de rekenkamercommissie van D’66. Wie is voor dit amendement? Dan is het amendement verworpen met 21 stemmen tegen en 2 voor. [voorzitter klopt met hamer] Dan vraag ik u in te stemmen met de programma begroting 2014, de effecten van de september circulaire te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2014 en het ombuigingsplan 2014-2017 vast te stellen en te verwerken in de eerste wijziging van de begroting 2014. Mag ik concluderen dat die met algemene stemmen wordt aangenomen? Nee, is niet het geval. Stemverklaring mevrouw Sterenborg.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, graag. Wij kunnen instemmen met de beslispunten naar aanleiding, met de beslispunten die genoemd worden. Met uitzondering van de boven trendmatige verhoging van de OZB.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt dat opgetekend zien
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en daarvoor geld de stemverklaring. Voor de rest is de conclusie met unanieme stemmen akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan dank ik u voor uw inzet, uw uithoudingsvermogen en dan wens ik u wel thuis.