Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 november 2013

Naam
Download het audiobestand (54,20 MB)
Download de gesproken tekst (749,24 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (31,17 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 4 november 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Beheersverordening "Bedrijvenpark Stad..
 • 13 Wijzigen Algemene Plaatselijke Verorde..
 • 14 Jaarrekening 2012 van de Regeling Bran..
 • 15 Opheffing gemeenschappelijke regeling ..
 • 15a Principebesluit gemeentelijke herindel..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eén na laatste raadsvergadering van 2013, maar zeker niet met geringe onderwerpen op de agenda. Dus in die zin ook een hartelijk welkom aan de pers, de media, aan de mensen op de publieke tribune, inclusief raadsleden van onze buurgemeente. Denk ik goed om te volgen wat er gebeurd vanavond, hoe er hier gediscussieerd wordt.
 • 2 Mededelingen
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan van start zonder aanwezigheid van Erik van der Vlag en zonder aanwezigheid van wethouder Hamster die vanavond verhinderd is. De heer Van der Vlag is ook verhinderd en die heeft mij gevraagd om mede te delen dat hij besloten heeft om het vice fractievoorzitterschap van de fractie van de PvdA neer te leggen, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij stopt na de verkiezingen in maart 2014 tot plaatsvervanger is benoemd Egbert Hofstra als vice voorzitter van de fractie en ook als lid van de rekeningcommissie. Wij wensen hem daarmee succes en de rekeningcommissie zal uit haar midden een nieuwe voorzitter kiezen conform de procedure. Zijn er andere mededelingen? Niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd exemplaar (189,2 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wil ik graag met u de agenda vaststellen, u hebt een gewijzigd exemplaar ontvangen van de agenda waaraan toegevoegd is agendapunt 15a, en dat is het Principebesluit over de herindeling. Mag ik overgaan tot vaststelling van deze agenda? Dat is het geval.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 4 november 2013
  • 05. De besluitenlijst van 4 november 2013 (54,18 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de besluitenlijst van 4 november. Redactioneel, pagina 1, 2 en 3, geen opmerkingen dan is het verslag daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van? Pagina 1, 2 of 3, geen op- of aanmerkingen.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (54,3 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen, waarbij ik u voorstel om het punt 25 af te voeren aangezien dat vanavond op de lijst met ingekomen stukken staat en vandaaruit besproken kan worden indien nodig. Akkoord? 25 van de lijst af? Iemand die het woord wil voeren over andere punten? Meneer Gelling CDA.
  • 0:08 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bij punt 34, een punt waar onder meer onze CDA fractie zich hard voor heeft gemaakt, we vinden het ook goed dat dit voorstel dan op hele korte termijn hier wordt besproken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoop dat u dat op 16 december ook zegt. Naar aanleiding van het stuk.
  • 0:1 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Wij zullen zien, wij zijn benieuwd naar de inhoud
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, als die volgende maand op de agenda staat dan zal ik u ook voorstellen om hem hier weer af te voeren. Nog andere opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (52,14 KB)07.01. Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk over sluiting CBS de Meander (89,29 KB)07.02. Werkgroep EVA over economische vitaliteit en arbeidsmarkt in krimpgebieden (225,59 KB)07.03. Gemeente Waalwijk over motie onderzoek en winning schaliegas (135,26 KB)07.04. College over verbetering inzameling kunststofverpakkingen (19,59 KB)07.05. Vragen voormalig postkantoor antwoord (19,74 KB)07.06. College over reactivering spoorlijn VeendamStadskanaal (30,44 KB)07.07. College over beantwoording schriftelijke vragen sluiting meubelfabriek Schuitema (15,5 KB)07.08. Gemeente Waalre over motie schaliegas en steenkoolgasvrije gemeente (178,02 KB)07.09. Diverse brieven over lidmaatschap rekenkamercommissie (57,12 KB)07.10. College over jaarverslag sluitende aanpak jongeren schooljaar 20112012 (15,36 KB)07.10.1. Jaarverslag 20112012 (687,52 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan, lijst met ingekomen stukken. Iemand die het woord wil voeren over punt 1? Meneer Boen PvdA.
  • 0:40 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Wat betreft de brief van de bewoners van Cereswijk zouden wij willen opmerken dat wij in ieder geval hun zorgen delen en die zorgen die gaan dan toch over de toekomst van de voorzieningen in de wijk. Wij gaan er vanuit dat het college met de bewoners in gesprek gaat over de ontwikkelingen zoals die worden geschetst, op het gebied van de voorzieningen, en wij gaan er ook vanuit dat die voorzieningen voor de wijk belangrijke mate behouden blijven en dan heb ik het speciaal over het basisonderwijs in de wijk. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk, als vervanger van de heer Hamster.
  • 0:9 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja het advies is om dit in handen van het college te stellen dus wij zullen ons er ook spoedig over buigen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 2. Meneer Idema SP.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   In ieder geval wij, waren in ieder geval een prima stuk om in ieder geval om ontwikkelingen bij te houden van wat er allemaal gebeurd op de economische markt. Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst van de FNV, waar meneer Van der Kolk ook aanwezig was en die heeft toen toegezegd om dat stuk van de FNV te vertalen in een college stuk. Ik zou dit stuk erbij betrekken als ik meneer Van der Kolk was.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt hoge ambities.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja. Nee, maar dat past er gewoon bij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 0:25 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik denk dat het wel twee verschillende thema’s zijn, dit stuk zoals het hier ligt dat past prima bij het denken en de planvorming rond de participatieplannen Oost-Groningen, daar hebben we het ook over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en daar waar het gaat over het FNV rapport over het werken met behoud van uitkering dat is inderdaad aangeboden aan het college en dat zal ook als zodanig in het college behandeld en besproken worden.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 3, 4, 5, meneer Pals D'66.
  • 1:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, namens D’66 bedankt voor de beantwoording van de vraag over het postkantoor, het is een helder stuk, we hebben nu eindelijk denk ik duidelijkheid waar het naar toe gaat. Complete afbraak en weer complete opbouw in de oude stijl zoals het oorspronkelijk bedoeld is, ik denk dat we daar alleen maar blij mee kunnen zijn met de toezegging van de projectontwikkelaar die dat zo heeft toegezegd. Alleen wat we nog even echt missen in dat antwoord van de wethouder is en dat staat als ik het even voorlees; om uit deze impasse te komen en bestuursdwang te kunnen toepassen dringen we bij de ontwikkelaar aan op het gebouw te slopen en het terrein te schonen, en dan komt het belangrijkste; de ontwikkelaar blijft daarbij verplicht het gebouw in de oorspronkelijke stijl terug te bouwen. Wat we missen is wanneer. Want ik kan me voorstellen dat na een hele periode dat dat postkantoor in desolate staat staat dat er nu ook toch eens een afspraak met de ontwikkelaar moet kunnen worden gemaakt en zeker na de handreiking die het college heeft gedaan wat nogal een behoorlijke handreiking is, in ons inzien, om te komen tot wat we, nou ja heb je nog een jaar de tijd, heb je nog twee jaar de tijd. En dus dat is de vraag; wanneer.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk. Meneer Kanter PvdA.
  • 1:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou meneer Pals als vragensteller is tevreden, de PvdA fractie toch iets minder. Want ook nu weer hebben we te maken met een projectontwikkelaar die met allerlei mooie plaatjes hierbij de gemeente aanklopt, een pand die ons eigenlijk al een jaar een doorn in het oog is, denkt van nou hier kan ik iets moois van maken, als gemeente zijn we daar ook zeer schappelijk mee omgegaan hoe dat allemaal tot stand moest komen en de projectontwikkelaar die gaat voortvarend met de sloophamer van start, halverwege het project stopt iemand en nou we zitten dus nu weer met een stuk waarvan de gemeente dan nu een gebaar maakt van nou gooi het er maar af en bouw het dan maar weer in een staat terug inderdaad met de open eindjes van hoe nu verder, ik heb toch wel sterk de behoefte om op te roepen van wees in het vervolg toch wat voorzichtiger met alle mooie pralen van projectontwikkelaars want ook dit verhaal komt dus weer niet uit zoals men dat allemaal aan de voorkant zo mooi had beloofd en ik moet zeggen dat begint wel wat te irriteren inmiddels.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Kanter, meneer Idema SP.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik sluit aan bij de PvdA en ik heb alleen nog een andere vraag. Er is ooit, dat pand is ooit een keer aangekocht door de gemeente Stadskanaal en in het stuk of in de antwoorden van meneer Pals staat van dat kosten neutraal in feite staat dat erbij van dat als het verkocht gaat worden dat de kosten eruit zijn. Is dat dan het aankoopbedrag of het symbolisch bedrag?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de wethouder u namens het college antwoord zal geven op de brief. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:16 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter wat ik eerder ook al een keer heb gemeld, vanaf maart heeft onze fractie al vragen gesteld over het voormalig postkantoor. Heeft de portefeuillehouder het eerder over lastigheden gehad met betrekking tot de gedeeltelijke sloop, onder andere het schoonmaken van de oude stenen werd zelfs genoemd als reden voor vertragingen nu worden hele andere redenen genoemd. De portefeuillehouder heeft het onder andere over een slechte markt. Volgens mij hadden we daar een half jaar geleden ook al mee te maken en pas nu zou dat werkelijk spelen. Daarbij is het nu ook blijkbaar een issue dat het pand er haveloos bijligt maar ook dat was een half jaar geleden al lang het geval. Wat wel nieuw is dat nu nieuwbouw aan de orde is. Weliswaar in de stijl van het ouder pand maar dat is in onze beleving toch werkelijk iets anders en dat betekend dat we wederom een karakteristiek en beeldbepalend gebouw verliezen in onze gemeente. Maar met het noemen van de argumenten en redenen het laatste half jaar daar houd onze fractie toch wel een bijzonder raar gevoel aan over we hebben zelfs het gevoel dat we daarmee aan het lijntje zijn gehouden en we hebben ook erg veel moeite met het antwoord zoals het hier voor ons ligt. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling, dan is het woord aan de portefeuillehouder, de heer Bessembinders.
  • 1:56 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Ja, uiteraard wij hebben dit pand sinds anderhalf jaar of ruim anderhalf jaar in bezit, de bedoelingen waren goed maar de uitkomst is beroerd, de bedoeling was om het pand toch in de oorspronkelijke stijl op te trekken daarvoor was het noodzakelijk om de zijkanten van het oorspronkelijke kantoor te slopen want dat was ook niet origineel. Vervolgens zijn er plannen geweest om er appartementen in te bouwen, vervolgens zij er plannen geweest om met een zorggroep daar te ontwikkelen en uiteindelijk hebben deze plannen niet geleid tot resultaat. Ik kan mij uiteraard voorstellen, en dat ben ik helemaal met u eens van dit is geen project wat toch gejuich leidt integendeel het leid inderdaad en zoals de heer Kanter het verwoord tot irritatie als het gaat om dit soort ontwikkelingen, aan de andere kant moeten we ook beseffen dat de markt uiteraard niet tegen als iemand zegt dat was anderhalf jaar geleden zat dat ook al niet mee, dan degene die dat zegt die heeft gewoon gelijk. Wij hebben dat pand destijds aangekocht en gezegd van eigenlijk zou dat op de een of andere manier herbouwt moeten worden maar minimaal opgeruimd moeten worden, nou dat herbouwen en dat, dat levert dus problemen op dat levert ook bouwkundig problemen op zoals ik eerder heb aangegeven. Ik heb het toen niet gehad dacht ik over schoonmaak van oude stenen maar ik heb met name gehad over, over allerlei wildgroei van struiken of bomen of boompjes of hoe je het ook moet willen noemen, dat dat zodanig invloed heeft op het casco dat dat leidt tot eigenlijk de noodzaak om het gebouw plat te slaan
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling. Meneer Idema wilt u de microfoon even uit zetten?
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   oh, sorry.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:11 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   ik zou dan graag met de portefeuillehouder de vorige raadsvergadering willen terugluisteren, want hij heeft wis en waarachtig genoemd dat het schoonmaken van de stenen leidde tot vertraging van de bouw dan wel herbouw.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oh, nou als u dat zo zeker weet dan geef ik dat toe.
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dat weet ik zeker.
  • 1:13 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Want ik, daar wil ik ook geen, ik heb alleen, ik kan mij herinneren dat ik een keer gehad heb over het groei van, wildgroei van bomen of struiken of takken of hoe je het ook wil noemen, in de muren waardoor de voegen aangetast werden, dat kan ik mij herinneren maar als u zegt van je hebt ook gezegd van stenen schoonmaken en als u dat zeker weet dan weet u dat zekerder dan ik en dan geef ik u daarin graag gelijk. Dat neemt niet weg dat het resultaat op dit moment zodanig is dat wij zeggen van het is beter om het nu maar te slopen, om nu maar het terrein schoon te maken en uiteraard rust op de ontwikkelaar de verplichting om het in de oorspronkelijke staat terug te bouwen en wij hebben, dat heb ik eerder gezegd, geen bouwplicht op dit verhaal, wel de plicht om het in de oorspronkelijke staat terug te bouwen en als de ontwikkelaar dat niet doet dan is er maar één mogelijkheid en dat is uiteraard terug levering. Wat betreft de aankoop, ja de heer Idema had erover, ik begreep niet precies wat hij bedoelde, wij hebben het inderdaad gekocht en wij hebben het voor €1, - overgedragen aan de projectontwikkelaar zo helder is het.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik bedoel daarmee van het oorspronkelijke aankoop bedrag van die eigenaar en daar staat in de brief van meneer Pals, of de antwoord van meneer Pals staat zoiets van dat de kosten neutraal, dat de kosten er weer uit zouden komen, zoiets staat erin.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou dan heeft u een andere brief dan ik.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u refereert aan een brief van meneer Pals maar dit is het antwoord aan meneer Pals.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   wacht maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, hij staat in de brief voor kosten neutraal.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en hij heeft gekocht, de ontwikkelaar. Meneer Pals D'66.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bedankt voor het antwoord, alleen ik denk dat er meerdere mensen in deze raad met me eens zijn dat, terug levering, dat we dat liever niet willen. Want ik zou niet weten wat je nou moet terug leveren aan stenen en aan dat soort dingen want dat ding staat gewoon binnenkort gewoon aan de vlakte dus dat soort terug levering zitten we met zijn allen niet op te wachten. Waar we wel op zitten te wachten en ik herhaal nogmaals mijn vraag en u zet zelf in de beantwoording aan onze brief dat u bestuursdwang wilt gaan toepassen is toch wel ja hoe gaat u dan die bestuursdwang toepassen.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ik was nog niet uitgesproken, maar affijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we de portefeuillehouder vervolgen.
  • 0:29 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja. Nee, maar u vraagt wanneer wordt gesloopt. En wij hebben de afspraak, maar ik ben er wat bescheiden in, wij hebben de afspraak met de ontwikkelaar en wij hebben daar ook een aanschrijving op doen uitgaan dat voor 1 januari 2014, zeg ik er even speciaal bij, het gebouw plat is. Voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bent u nu uitgesproken wethouder? ja, tweede termijn. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:38 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ons rijst nog steeds de vraag, want dat was eigenlijk de inhoud van onze eerdere reactie, in hoeverre de portefeuillehouder dit niet eerder had kunnen voorzien, want er zijn een heel aantal redenen genoemd die volgens mij alleen maar voor onnodige vertragingen hebben gezorgd waarbij de conclusie, ik denk een half jaar geleden ook al had getrokken dat het een reddeloze missie was en dat we wederom een karakteristiek gebouw op deze manier verloren hebben zien gaan, dus in hoe verre had dit al niet veel eerder kunnen worden voorzien. En daarbij, ik ben heel erg benieuwd wanneer de herbouw dan gerealiseerd dient te worden, is daar ook een eindtermijn voor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Gelling. Meneer Kanter PvdA.
  • 1:14 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel. Wat mij hierin met name dan opkomt is van wat hebben we hier dan nu weer van geleerd. Want dit soort kansen, zoals het toen zich voordeed, die zullen in de toekomst ook nog wel eens weer voorkomen en gaan we er dan op dezelfde manier weer mee om. We hebben het pand zelf voor een ander bedrag gekocht dan waarvoor we het hebben verkocht, nou als de projectontwikkelaar nu daar niks mee kan en we krijgen straks een schoon stuk grond terug geleverd, ja wat moeten we daar dan mee, dan hebben we een stuk grond waar we dus dat karakteristieke gebouw weer op terug willen hebben, is er misschien nu al een andere projectontwikkelaar die voor diezelfde euro misschien wat wil? Want ik denk van nou dan kunnen we ook nog een stap maken, er moeten dus nu wel afspraken komen dat dat gat ook weer karakteristiek opgevuld gaat worden en dat dat niet 5,6 jaar lang straks een gat weer in het lint is en zeker daar aan de straatkant. Dus ik ben benieuwd van wat gaan we hier nu voor vervolg acties opzetten maar wat hebben we er ook van geleerd zodat dit niet weer gebeurd.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Kanter. Meneer Pals? u had zich nog aangediend, voldoende besproken. Wethouder Bessembinders.
  • 2:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Wat ik net zei van kijk, wat de heer Gelling inbrengt van dit is natuurlijk niet gelopen zoals wij gewenst hadden en dat het zou lopen. Als hij zegt van dit had je een half jaar eerder ook kunnen voorzien, nou er zijn natuurlijk wel activiteiten ontplooit om te kijken van is hier animo voor is hier animo voor in de sfeer van koop is er animo voor in de sfeer van huur. Er was op een gegeven moment plannen voor een zorgpartij om daar aan de slag te gaan met begeleid wonen, dat soort ontwikkelingen hebben wij laten gebeuren, alleen maar om te kijken kan de ontwikkelaar toch een mogelijkheid krijgen om dat op de een of andere manier in te vullen, dat blijkt niet te lukken. Als de heer Kanter zegt van wat leren wij hier van dan denk ik ja dit zijn beroerde situaties, kijk het is natuurlijk een pand wat niet één jaar leeg stond wat niet 2 jaar leeg stond maar 20 jaar daar heeft staan te vergaan zeg maar even tussen aanhalingstekens. Op een gegeven moment hebben we ingegrepen en die ingrepen daar hebben we voor betaald, nou op het moment dat er nu gesloopt wordt en geschoond wordt en dat terrein ligt er kaal bij dan is er op dit moment hebben wij geen contract met de ontwikkelaar waarin een einddatum staat voor herbouw dus hij heeft wel de plicht voor herbouw in de oorspronkelijke staat maar zonder dat daar een termijn aan gekoppeld is en de vraag is uiteraard en daar zullen wij ook met de ontwikkelaar over in, in overleg gaan van wanneer dat hij denkt wel of niet te gaan bouwen. Nou en wat dan uiteindelijk de bestemming wordt en wat er uiteindelijk komt nou ja dat hangt uiteraard af van de animo die zich dan voordoet. Dat wij hiervan leren dat is uiteraard waar, dat het van belang is om strakke termijnen te stellen dat is een leerpunt op dit verhaal aan de andere kant onderschat ook niet van hoe lang dat dit proces al gelopen heeft en dat er natuurlijk voor dit soort zaken heel matig belangstelling is en wij ervaren dat, ik noem als ander voorbeeld het slachthuis aan de Oosterstraat wat dus verhipte moeilijke projecten zijn om te verhandelen, om te verkopen, om er een andere bestemming voor te vinden vanwege karakteristieke karakter maar ook vanwege de kosten waarmee dat gepaard gaat. Voorzitter, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel. Mevrouw Hernamt, laatste termijn.
  • 0:01 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik heb nog een vraag aan de wethouder. Die rotzooi die er nu ligt, stenen en weet ik veel wat allemaal, wanneer wordt dat opgeruimd of blijft dat ook zo liggen of is dat voor de verantwoordelijkheid van de, hoe heet zo’n man, een projectontwikkelaar. Kijk dat is toch niet zo’n goed entree voor Stadskanaal. Kijk als die rotzooi daar blijft liggen. Hoe zit het daar mee?
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, laatste keer.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, nou ik heb u gezegd de afspraak is gemaakt dat voor 1 januari alles weg is.
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ok, anders kunnen we er een leuke groenvoorziening van maken. In het kader van het milieu en zo.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt u heeft een antwoord gekregen
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ja, dank u wel voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En een datum, dank u wel. Gaan we naar ingekomen stuk nummer 6. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En een datum, dank u wel. Gaan we naar ingekomen stuk nummer 6. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:54 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij hebben de opmerking dat bij een dergelijk grootschalig project het, de ruimte verdient om meerdere locaties uitgebreid te onderzoeken. Onze fractie wil daarmee niet aangeven dat het Philips terrein voor ons niet een optie zou kunnen zijn, alleen voorkomen moet worden dat er misschien met een te duidelijke richting al voor ogen gekeken wordt naar een oplossing daarvoor. We zijn inderdaad naar Dronten geweest en ook daarin kwam heel duidelijk naar voren dat het goed is om meerdere opties mee te wegen. De optie zoals de PvdA ze aanreikt net daar kunnen wij ons in vinden rekening houdend ook met bijvoorbeeld toestroom openbaar vervoer richting het Refaja ziekenhuis en nou ja kort gezegd in onze beleving verdient het inderdaad aandacht om meerdere opties te overwegen. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 1:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben ongeveer drie maanden geleden na het bezoek wat wij in Dronten hebben gebracht, hebben wij de wethouder gevraagd of het voorstel van het Philips terrein al in beton is gegoten. En de wethouder heeft toen gezegd nou dat is niet aan de orde en gelukkig heeft hij zijn woorden herhaald in de presentatie in het Dagblad van het Noorden een paar weken geleden waarin dit stond. Maar we krijgen inmiddels wel het gevoel dat de stations locatie zoals die is en op het Philips terrein dat dat wel een beetje in het beton gegoten gaat worden. En we hebben dan ook het voorstel gehad, en we hebben ook ooit dat voorstel geopperd, en dat krijgt meneer Hofstra van de PvdA krijgt daar absoluut nu een antwoord op, dat wij ook andere locaties willen zien. Je hebt de STAR locatie, maar je hebt natuurlijk ook nog de hele mooie locatie aan de Stationslaan. Je hebt natuurlijk prachtige planontwikkelingen kun je maken over een station omdat we ons wel moeten realiseren een station bouw je niet voor 10 jaar, maar een station bouw je voor 100 jaar. En ik denk dat dat een hele belangrijke toestand, een hele belangrijke gegeven wordt voor de ontwikkeling als een plaats als deze. Graag zouden we daar nog wel aan toe voegen dat als het überhaupt tot een keuze komt van de stations locatie zouden we daar ook breed de Stadskanaalster bevolking of van de gemeente Stadskanaal daar in willen betrekken omdat het hun item wordt van hoe men wil reizen in de toekomst hoe men reizen wil nu. En ik denk niet dat wij als raad daar alleen over kunnen beslissen, maar ik zou het heel breed willen trekken en het voor willen leggen aan de bevolking.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Idema, SP.
  • 0:51 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat laatste van meneer Pals dat vind ik wel een heel leuk idee. Wij vinden, uiteraard ook blij dat de tweede analyse gewoon heel goed uitpakt en we zijn blij dat er en spoorverbinding naar Stadskanaal komt en misschien in de toekomst zelfs door naar Emmen. Wij hebben ook problemen met de locatie op de Philips terrein en wij zouden ook liever zien dat het ergens in het centrum, bijvoorbeeld de Stationslaan, zou kunnen. Want de Drentse Horn, die door ???, die panden zijn nog van de gemeente Stadskanaal dacht ik. Dus dat is volgens mij ook gemakkelijk te realiseren en daar zitten ook veel scholen in de buurt. En ik denk dat heel veel schoolkinderen met de trein gaan reizen. Dus onze voorkeur is echt het centrum.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Idema. Meneer Borgesius, VVD.
  • 2:51 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de heer Hofstra die roept ons op om te reageren op datgene wat hij namens zijn partij heeft uitgesproken. Ja, u begon een poosje terug bij de vorige behandeling over kapitale panden om niet weg. Ik denk op zich dat het goed is dat we misschien toch wat meerdere locaties gaan onderzoeken, maar met name de locatie Stationslaan. Ik dank dat we ons dan wel heel erg achter het oortje moeten gaan krabben want we zijn daar altijd nog eigenaar van drie nieuwe, hele dure woningen. Dus ik wou dat maar even in uw herinnering oproepen van min of meer viel u dacht ik bij het vorige punt de wethouder daar op aan, laat onverlet dat dit punt natuurlijk wel centraal is gelegen ten opzichte van het centrum en ook van een school met voortgezet onderwijs. De mogelijke richting die u aangaf, richting Philips terrein, dat daar een zekere voorkeur mogelijkerwijs aan uw kant ligt is onzerzijds denk ik te begrijpen, te meer omdat u daar denk ik een argument heeft wanneer u denkt aan de omsluiting richting Nieuw-Buinen en Musselkanaal en ook de parkeerruimte. Die infrastructuur is daar natuurlijk voor een heel groot deel reeds aanwezig, wat wij dan graag van u zouden willen zien is een kosten/baten analyse van wat betreft die twee locaties, maar gevoelsmatig zeggen wij nu reeds dan is het denk ik niet zo heel moeilijk om aan te voelen welke kant het dan uitvalt om redenen wat ik in het begin ook namens de VVD hier heb gezegd. En als laatste voorzitter willen we toch nog graag uw aandacht vragen dat we ons toch ook blijven focussen op een verdere ontsluiting richting Emmen. Met name vanwege die kritische massa ,en dat is ook al eens eerder gesproken, het zou natuurlijk voor Stadskanaal en ook voor Veendam denken wij, een prachtige omsluiting richting Zwolle zijn. En als allerlaatste voorzitter willen we nogmaals een keer zeggen we staan met zijn allen achter dit plan, maar namens de VVD heb ik hier toch ook een keer gezegd, dan moeten we ook heel goed gaan onderhandelen met ARIVA, want wanneer wij dit door gaan zetten zal dit ongetwijfeld gaan ten koste van openbaar vervoer met de bus. Tot zover voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Borgesius. Ja, ik heb de microfoon uit van... Meneer Plieger, CDA.
  • 1:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank wel meneer Borgesius. Ja, ik heb de microfoon uit van... Meneer Plieger, CDA.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   treintje..
  • 0:13 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   de trein daar laten stoppen. ja het vergt nogal het een en ander en ja ik voorzie niet een toevoeging als het gaat om de uitvoering ervan om dat mee te nemen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, CDA. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:50 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Onze complimenten voor de voortvarendheid die hier wordt getoond en graag willen we hierover toch nog twee dingen zeggen. Ten eerste als we kiezen voor het Philips terrein dan is het van groot belang dat we voor vervoer zorgen van en naar het centrum en de scholen, verder lijkt ons het Philips terrein wel het meest voor de hand liggende ook gezien de parkeergelegenheid en de goede infrastructuur en eventueel ook een busstation of iets dergelijks in de toekomst. Ten tweede willen we het college ook vragen om te lobbyen en dan met name richting de provincie Drenthe zodat beide provincies zowel Groningen als Drenthe meewerken om het tot stand komen van de spoorverbinding, waarbij we natuurlijk ook aangeven dat we er voor gaan om het spoor door te trekken naar Emmen. Want dat zien wij echt als meerwaarde. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Wethouder Bessembinders.
  • 4:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, dank u wel. Wij hebben dit stuk geschreven op verzoek van uw raad om eens aan te geven van hoe staat het met de plannen en waar zitten we allemaal naar te kijken. U hebt gelezen dat de provincie nu aan de slag gaat met die plan uitwerkingsfase dat daar begin 2015 een beslissing op valt. Wij hebben in dat verband hebben wij met de provincie destijds overleg gevoerd over mogelijke locaties voor een station, uiteraard kwam in eerste instantie heel snel in beeld de STAR locatie omdat dat een bestaand station is. Aan de andere kant hebben we toen ook wel gekeken van is er nog een mogelijkheid een andere locatie aan te geven en die locatie die wordt hier dus genoemd op het voormalige Philips terrein, en u begrijpt dat dat alles wel verband houdt met de mogelijkheden die zich daar zoals het nu lijkt voor doen als het gaat om ruimte te creëren voor zeg maar echt een P&R locatie. Een samensmelting van busstation, treinstation, parkeren zowel voor auto’s als fietsen enzovoort, dat het daarbij noodzakelijk is dat er een goeie verbinding naar het centrum komt dat is uiteraard buiten kijf en er zal dan een goeie verbinding moeten komen van de Philips locatie naar het centrum in Stadskanaal, ook met het oog op de scholen. Dat is helder. Als u zegt van ja kijk ook heel nadrukkelijk naar de Stationslaan dan zeg ik niet dat doen we niet, aan de andere kant denk als je het hebt over de Stationslaan dan moeten we wel met elkaar bedenken wat wij daar veroorzaken als het gaat om verkeersdruk midden in die woonwijk. U kent de discussie over de Drentse Horn, wij hebben daar toegezegd dat er komt geen doorsteek voor rijdend, voor zeg maar autoverkeer, alleen maximaal voor fiets- en voetgangersverkeer. Als wij daar nu roepen, als wij daar nu zeggen wij willen daar een station bouwen inclusief alles wat daar bij hoort aan parkeerruimte en verkeer en vervoer, ja voorzitter dan denk ik dan moeten wij dat niet willen en ik raad u dan ook af om te zeggen van; neem die locatie ook mee in het verhaal waar de provincie mee bezig is. Ik kan mij best voorstellen dat we zeggen; we nemen de locatie van de STAR mee, we nemen de locatie bij Philips mee, maar ik ontraad u heel stellig om de Stationslaan locatie mee te nemen. Daardoor zetten wij de Parkwijk onder enorme druk als het gaat om het verkeer naar en van de Parkwijk en ik denk dat moeten wij niet willen gezien ook de toezeggingen die wij hebben gedaan in het kader van de Drentse Horn. Uiteraard is het een zaak van de provincie als het gaat om het hele verhaal van kosten en baten van deze spoorlijn, die gaat dat nu onderzoeken en die onderzoekt uiteraard alle dingen en die behouden het goede, dat hoort erbij dan, maar die onderzoekt alle dingen en die zal dus ook onderzoeken hoe het zit met de kosten en baten van het totaal van dit tracé, dat is uiteraard inclusief de voorzieningen. En als wij daarin een rol kunnen spelen door op een goeie manier een locatie aan te bieden dan is dat uiteraard een toegevoegde waarde om in elk geval te bevorderen dat het spoor wordt gerealiseerd. De Cu zegt van; blijf wel pleiten voor de doortrekking naar Emmen, uiteraard gaan wij dat doen, daar hebben wij ook overleg over met GS van Groningen om dat warm te houden dat tracé doorgetrokken te krijgen naar Emmen. Ik denk, wij moeten in elk geval zorgen dat die hier komt, want pas als die hier komt dan is er ook de mogelijkheid om hem te verlengen. Voorzitter volgens mij stop ik nu, dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Pals D'66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Voordat we vanavond alle ???? en allerlei planologische ontwikkelingen over een station, wil ik u toch mededelen dat we het absoluut niet eens zijn met de visie die de wethouder ten toon legt over de locatie aan de Stationslaan. Want er zijn terdege mogelijkheden en als je er een planoloog naar laat kijken dan zijn er zelfs hele mooie mogelijkheden mogelijk. En ik zou toch willen, ik zou niet weten hoe ik dat nu moet aanvliegen, maar ik zou toch willen dat u die mogelijkheid meeneemt. Het zou ook een hele goeie zaak zijn, en daar antwoord u niet op, maar ik wil het nogmaals herhalen, een station bouw is voor honderd jaar en veel langer het is een station dus een goeie positieve ontwikkeling voor een stadskern en ik wil nogmaals oproepen om ook te kijken van hoe kunnen we de Stadskanaalster bevolking betrekken bij de planvorming en besluitvorming van een toekomstige station.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, ik denk dat het niet nodig is dat ik herhaal wat ik net gezegd heb, dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, ik wil u er wel op attent maken dat hier geen voorstel op de agenda staat ter behandeling maar dat het een ingekomen stuk is in het kader van de beantwoording van waar we mee bezig zijn en lijken nu de diepte in te gaan. Dat is mooi, aan de andere kant moeten we ook zorgen dat we op een gegeven moment qua uitwerking daar wel ruim mee aan de slag kunnen. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, korte vraag nog voorzitter. Ik sloot af met; wat is nu het vervolg traject en ik hoor de wethouder zeggen; 1 januari 2015 en dat er een plan uitwerkingsfase is. Is dat de enige datum waar we op moeten letten of zijn er nog andere data die belangrijk zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer voor de laatste ronde? nee. Wethouder.
  • 0:22 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, het is wat nu in de brief staat dat de provincie is nu bezig met die plan uitwerkingsfase en zoals de planning nu is wordt er begin 2015 door de provincie beslist of dit tracé al of niet doorgaat. Dat is de planning, dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Voldoende bediscussieerd lijkt mij. Ingekomen stuk nummer 7. U was te snel meneer Pals? Ja. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hadden gevraagd naar de sluiting van meubelfabriek Schuitema. Ja helaas ondanks ons gunstige en inmiddels ook geprezen klimaat voor het MKB zijn er toch nog wel eens bedrijven die zich genoodzaakt zien om met het bedrijf te stoppen. Ik denk niet dat wij er verder nog veel woorden aan vuil moeten maken, ik denk dat het heel goed is dat de portefeuillehouder bij het bedrijf langs is geweest en ik hoop dat wij dit in de toekomst niet te vaak meer hoeven mee te maken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat dat een wens van ons allen is want dat betekend dat het bedrijfsleven in stand wordt gehouden en daarmee ook de werkgelegenheid. Punt 8, punt 9, punt 10. Meneer Pals D’66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ?????????? microfoon uit
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee meneer Pals.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Pardon. Mag ik dan op 9 terugkomen? Ik heb het foutief in mijn agenda gezet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   1 ronde
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou heel aardig van u, heel aardig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zeg het van tevoren maar vast ja, lijkt me handig.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou voorzitter, wij, over de brieven van meneer De Haan, mevrouw Paas-Broekman en mevrouw Kranenborg willen we denk ik nog heel kort zijn. U kent ons standpunt van D’66 daarin over de hele rekenkamercommissie en wij willen nogmaals benadrukken dat we het betreuren over de hele gang van zaken zoals die tot nu toe is gelopen.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ik neem aan meneer Pals dat u daarvoor geen reactie van het college verwacht, maar uit uw eigen raad en dit is een statement waarvan kennis is genomen. Anderen nog over punt 10. Niet het geval? Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen inlichtingen uit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch zijn er vragen gesteld voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   of zijn er interpellaties ingediend
 • 11 Rondvraag
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt me dus bij de rondvraag. Ik ga gewoonte getrouw meneer Deuring bij u beginnen. Meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Hernamt, meneer Gelling, meneer Pals, ja
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter wij lazen recent in de krant dat Wedeka groter wordt dan ooit. En men gaat dit jaar en het komende jaar gaan we nog even getalsmatig naar een 2000 werknemers en we vragen dus af, ik denk dat je daar qua wet waarschijnlijk helemaal geen halt aan toe kunt roepen, maar goed u vraagt altijd als wij het over Wedeka hebben ook altijd onze gevoelens uit te spreken en ik bij deze zou dan onze gevoelens over Wedeka en over dit bericht dan nogmaals willen benadrukken dat het ons geen goed gevoel geeft als Wedeka over de 2000 mensen gaat. Dank u.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Rodenberg, Borgesius, mevrouw Van der Heide, Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Christians, Kroom, Woortman, meneer Boen, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Idema, wethouder Van der Kolk.
  • 0:41 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, waar de heer Pals op doelt, is een bericht in het Dagblad van het Noorden. En dat refereert aan de rijksbijdrage die Wedeka ontvangt. Wedeka krijgt altijd een vergoeding voor een aantal SE’s en wordt daar van in kennis gesteld door het ministerie en voor volgend jaar kan Wedeka een beroep doen op een hogere of een SE vergoeding voor meerdere werknemers. Dus dat is gewoon landelijk beleid en dat loopt dus ook in die zin niet parallel in het verlengde van de participatiewet. Maar er is ruimte voor Wedeka om meer tijdelijke dienstverbanden te realiseren, want vaste dienstverbanden worden niet meer verstrekt.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord meneer Pals? Het zijn tijdelijke contracten. goed.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Beheersverordening "Bedrijvenpark Stadskanaal"
  • 12. Beheersverordening Bedrijvenpark Stadskanaal (71,1 KB)12.1. Toelichting p1p27 (1,56 MB)12.1.1. Bijlage 1 en 2 bedrijvenlijst en reactie Gasunie p28p40 (2,05 MB)12.1.2. Bijlage 3 notitie externe veiligheid p41p58 (1,53 MB)12.1.3. Bijlage 4 5 en 6 kaart 1 2 en 3 p59p64 (2,62 MB)12.1.4. Bijlage 7 8 en 9 kaart 4 5 en 6 p65p70 (2,71 MB)12.1.5. Bijlage 10 11 en 12 kaart 7 8 en 9 p71p75 (2,53 MB)12.2. Regels p79p101 (1,3 MB)12.2.1. Bijlage 1 en 2 beroeps en bedrijfsmatige act. aan huis bedrijvenlijst p103p116 (1,29 MB)12.3. Verbeelding (2,39 MB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met uw instemming dan overgaan naar agendapunt 12? De beheers verordening Bedrijvenpark Stadskanaal. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Maarsingh CDA.
  • 3:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel. Wij willen als CDA fractie graag nog een paar opmerkingen maken over de beheers verordening Bedrijvenpark Stadskanaal. Voorzitter wij, nadat het bestemmingsplan in 2002, de tijd gaat heel snel en de herziening in 2006 er is geweest is nu gekozen voor deze aanpak voor een beheers verordening. Als CDA fractie vinden wij dit een goeie aanpak voor dit bedrijvenpark omdat hiermee heel praktisch is ingestoken op de bestaande situatie, er geen ingrijpende veranderingen worden voorgesteld, maar wel de mogelijkheid wordt gegeven om ruimte te geven voor ontwikkelingen op salesniveau dus je zou het ook maatwerk kunnen noemen. Voorzitter door dit voorstel is het plan veel beter leesbaar anders gezegd; iedereen snapt nu wat wel en niet kan en ook waar wat wel en wat niet kan. Bijvoorbeeld nou noem maar een hoogspanningsleiding waar niet onder gebouwd mag worden en dat steekt helemaal in ook op de rijks besluiten die daarover zijn genomen, het rijksbeleid. De instelling van deze beheers verordening is goedkoop dat past ook in deze tijd en er kunnen snel besluiten worden genomen en ook dat lijkt ons goed. Er is zoveel als pas binnen de ruimte en de mogelijkheden rekening gehouden met de inspraak reacties want ook dat voelt heel belangrijk voor de ondernemers die het aangaat. Dus ook dat is een goeie werkwijze en het is van groot belang voor onze lokale economie en het vestigingsbeleid om ondernemers de ruimte te geven om ook te ondernemen. En voorzitter wij zijn er ook een beetje inmiddels aan onze stand verplicht als MKB vriendelijke gemeente. Dus daar moet je ook wat inhoud aan geven. En ten slotte voorzitter nog dit; als wij nu eens, er wordt in deze tijd vaak wat negatief gesproken over ontwikkelingen over crisis enzovoort, enzovoort. Maar als wij nu eens heel praktisch kijken naar de lijst van gevestigde bedrijven en dat in zeg maar op dat industrieterrein, en we maken de optelsom en daar heb ik natuurlijk wel tijd voor, heb ik 192 bedrijven geteld, 192, waarvan inderdaad sommige, 2 bedrijven soms op één locatie, maar wij vinden wel dat die lijst inmiddels wel indrukwekkend is en wij hadden dat natuurlijk allemaal veel liever wat sneller gezien en dat het allemaal vol was, maar als wij eens goed kijken en ons daar goed op bezinnen dan is het ook in deze zogenaamde crisistijd in het afgelopen jaar zijn er een paar prachtige bedrijven bijgekomen en niet alleen nieuwe bedrijven maar er hebben ook een aantal panden gebruikt, in een aantal panden is gebruik gemaakt van een herstart en dat is ook goed. Net kwam Schuitema even aan de orde, nou het zou toch een groot goed zijn als daar ook een liefhebber voor zou komen en, door nieuw vestiging is er toch ook weer, en hervestiging, een nieuw perspectief. Voorzitter de aanpak zoals hier daar willen wij onze waardering voor uitspreken en dat moet ons allemaal nog meer energie geven om door te gaan, u begrijpt het al, wij stemmen in met dit plan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Maarsingh. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Meneer Maarsingh had een heel uitgebreid verhaal, daar kunnen wij ons eigenlijk helemaal bij aansluiten, bedankt. Verder heb ik nog wel een vraag; we hebben de zienswijze van de Gasunie ook gelezen en ik neem aan dat dit te zijner tijd wordt meegenomen. Klopt dat?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor mij geldt eigenlijk dezelfde opmerking als voor mevrouw Sterenborg, meneer Maarsingh heeft volgens mij alles al gezegd wat er te zeggen valt op dit onderwerp
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Efficiënt
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   dus wij kunnen hier mee instemmen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heel efficiënt, maar ik ben van u niet anders gewend. Meneer Pals houdt u dat in stand.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik probeer het in stand te houden. Ik, complimenten zoals het hele proces is gegaan, ik heb diverse ondernemers gesproken en die hebben toch echt een pluim uitgedeeld aan het bureau bedrijfsleven en aan de afdeling die erover gaat, over de wijze waarop het allemaal is gelopen en over de wijze waarover het allemaal is ingevuld en hoe er mee omgegaan is. Dus in die zin hebben we ook weer laten zien, wat meneer Maarsingh dan ook aanstipte, dat we de MKB vriendelijkste bedrijf zijn van Nederland daarvoor hulde.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   bedrijf
  • 1:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Gemeente. Maar u ziet ik zit al helemaal in dat bedrijf, dus. Het enige waar wij toch wel een vraag over hebben en wat we toch echt wel weer een gemiste kans vinden dat is toch altijd weer de bijlage 1221, dat gaat over beroeps en bedrijfsmatige activiteiten in huis of aan huis. Nou zal het denk ik hier niet echt ernstig worden in dit, deze contreien maar bij mijn weten zijn er maar een paar woningen waar het van toepassing is, maar ik vind het toch altijd weer jammer dat er allerlei ruimte wordt gegeven aan dat soort activiteiten aan huis. Neem bijvoorbeeld als je de kapper hebt aan huis en de…..en de, nou de kapper is meestal de meest sprekend voorbeeld dat de hele kappersbond ANKO bijvoorbeeld net weer een Nederlandse campagne heeft ontwikkeld om kappers aan huis te bewegen om naar het centrum van een stad te gaan, om zodoende leegstand weer op te vullen en we vinden het dan jammer dat deze lijst zoals die in de bijlage 1 staat, dat die weer zo uitgebreid is waarvan we zeggen van dat had best een tandje minder gekund of eigenlijk helemaal geschrapt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, verder geen bijdragen in eerste termijn? Wethouder Besssembinders.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik heb even een vraag, ik miste de Gasunie, wat was de ???
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er was een zienswijze ingediend door de Gasunie en ik neem aan dat dat straks rechtgetrokken wordt bij de bestemmingsplan vaststellen in 2016 en klopt dat, dat wou ik graag even weten.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het woord is aan wethouder Bessembinders.
  • 2:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Goed voorzitter dank u wel. Uiteraard zullen wij de complimenten doorleiden waar die echt horen bij onze organisatie, ik denk wat de heer Maarsingh aangeeft van praktisch ingestoken ontwikkeling op perceel niveau beter leesbaar en dat soort zaken dat is met deze beheers verordening gelukkig wel bereikt. In vind het heel fijn dat hij verteld heeft hoeveel bedrijven dat wij er hebben, 192, recent behoorlijke bedrijven daar aan toegevoegd wat dat betreft dan gebeurd er gelukkig nog wel wat. De CU zegt; ik sluit mij daar bij aan, PvdA sluit zich daar ook bij aan dus dat is gemakkelijk. Als het gaat om de zienswijze van de Gasunie heeft u een punt en dat zit niet in deze beheers verordening maar dat wordt uiteraard bij de eerst volgende herziening van het bestemmingsplan word dat verwerkt. Als de heer Pals, die heeft het uiteraard, de complimenten nemen wij eerst in ontvangst, en dan heeft hij het nog over een gemiste kans. Ja, dat is maar net hoe je dat uitlegt, kijk wij hebben, en ik ga daar niet over maar afijn, wij hebben een economisch beleidsplan en in dat economisch beleidsplan daar hebben wij juist in geschreven en u als raad heeft daar mee ingestemd dat wij ook vooral kleine bedrijfsmatige activiteiten aan huis promoten. Wij hebben dat in verschillende recente bestemmingsplannen verwerken wij dat ook onder andere in bestemmingsplan Cereswijk wat er binnenkort aankomt en eigenlijk doen wij in dit bestemmingsplan hetzelfde. Dus in die zin sluit dat aan bij het beleid wat u zelf hebt bedacht en vandaar dat wij hebben bedacht van dan is het ook goed om dat hierin op te nemen anders zou u dat hebben gemist. Voorzitter vandaar dat wij dat hebben opgenomen en uiteraard dank voor de steun voor deze beheers verordening. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals. Meneer Bessembinders u kunt u misschien nog even blijven staan. Meneer Pals.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank, eigenlijk dit klinkt als koekje van eigen deeg lieve raad, dus in die zin zal ik u beloven in de toekomst toch erg scherp op te letten want het beantwoord eigenlijk niet meer eigenlijk aan de maatschappelijke ontwikkeling van leegstand binnen steden en dat soort dingen en ik denk dat, ik wil nogmaals herhalen; het was een hele mooie kans geweest om daar eens wat scherper naar te kijken, maar u geeft de opdracht terug aan de raad dus het is aan ons om daar de komende tijd als het weer voorkomt om daar mee aan de slag te gaan.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mag ik daarmee concluderen dat we unaniem instemmen met de Beheersverordening Bedrijvenpark Stadskanaal? [voorzitter klopt met hamer] dat is het geval. Dan geef ik daarmee ook gelijk de voorzittershamer over aan de heer Deuring, als vicevoorzitter van de raad, want ik geloof dat de andere agendapunten voor mij zijn. Namens het college, en de griffier wil graag naast de voorzitter zitten dat begrijpt u allen, dus die schuift ook, ja, nee, ik sta mijn plaats niet af. Meneer Deuring.
 • 13 Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008
  • 13. Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 (96,89 KB)13.1. Concept modelverordening paracommercie (45,46 KB)
  • 0:32 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel. Aan de orde is agendapunt 13 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008. Wie wenst hierover het woord te voeren. Meneer Borgesius, meneer Pals heb ik gezien en meneer Idema. Meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Nou we hebben niet zoveel opmerkingen, het is allemaal landelijk beleid en alleen het moet gevat worden in gemeentelijke regelingen en afspraken. Wat wij ons wel afvragen hoe wil je dit beleid handhaven. Dat is onze grootste vraag. Dank u wel.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   dat was het?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja hoor
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Borgesius.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De vraag reeds gesteld, door de heer Idema.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou dat is snel. Meneer Pals van D'66.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou de vraag is gesteld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi.
  • 0:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De, je kunt wel stellen “de” vraag is gesteld, alleen we willen het nog even aanscherpen. Het is zo dat bij een plaatselijke verordening valt in staat uit de raad met de handhaving. We zijn toch wel eens nieuwsgierig want wij zouden toch wel graag eens willen zien denk ik dat als je een plaatselijke verordening hebt dat je toch eens een soort nulmeting gaat doen in je gemeente omdat, om te voorkomen dat verhalen losbarsten van een feestje in een clubgebouw daar en een partijtje in een vereniging daar. Dat wel een zaken die leven nog wel eens in deze gemeenschap en ik denk dat dit nou wel weer een mooie kans is als je de wijziging en de plaatselijke verordening aanscherpt dat als je weer een nulmeting ging doen die zegt van dit zit weer helemaal, en dat heeft dan echt te maken met de handhaving, het zit goed in mekaar niemand gaat buiten de mazen van de wet en het is weer prima in orde we kunnen weer vooruit.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Pals?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan geef ik nu het woord aan burgemeester Galama.
  • 2:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Hoe gaan we het handhaven, via onze handhavers drank- en horecatoezicht. Daar hebben we een prachtige dienst voor opgericht, daar hebben we de taken overgebracht, Omgevingsdienst Groningen, daar hebben we uren voor ingeruimd en met als uitgangspunt, wij handhaven en zien toe, vraag gestuurd/probleemgestuurd en daarmee heb ik de vraag beantwoord. De nulmeting, ja meneer Pals, klinkt mooi, maar wat vandaag is kan morgen anders zijn. Ik denk dat je zeg maar inzet moet plegen, ook ambtelijk, in het kader van handhaven daar waarvan je weet dat de problemen bestaan of waarvan er een vermoeden is dat er problemen bestaan. Wij hebben een aantal van de sportverenigingen juist in het kader van de alcohol matigingsbeleid hebben we een als het ware een certificaat gegeven omdat ze daar goed mee om gaan. De regels zijn in principe duidelijk en je mag ook verwachten daar van verenigingen dat ze met gemeenschapsgeld hun kantines of centra opgericht hebben dat ze daarmee op een gegeven moment niet de lokale middenstand als het ware de nek omdraait, zeker in het kader van leegstand in het centrum wat je niet wilt. Dat proberen we te handhaven daar zullen we af en toe op af gaan, maar de nulmeting vergt een dusdanig zwaar onderzoek en een inzet dat ik denk van ja wat gaan we er daarna mee doen. Want als wij constateren dat we in 10% van de gevallen af en toe een, de handhaving in moeten zetten en aan moeten pakken dan doe ik dat graag want dat is gericht, maar om nu te onderzoeken van wat goed is of dat goed kan blijven dan denk ik van in deze tijd zou ik middelen en formatie inzet daar niet voor aanwenden. Over het algemeen is het in het kader van de drank- en horecawetgeving redelijk goed voor mekaar en daar waar er problemen zijn zetten we mensen in. En op die manier proberen wij samen met de omgevingsdienst uit te komen met de contracten en de middelen die we hebben gesloten. Voorzitter, dat was het van mijn kant.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Is er behoefte aan een tweede termijn? Ook niet, dan neem ik aan dat met algemene stemmen dit voorstel van wijziging is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Jaarrekening 2012 van de Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen
  • 14. Jaarrekening 2012 van de Regeling Brandweerorganisatie ZuidGroningen (61,96 KB)14.1. Jaarrekening 2012 (679,77 KB)14.2. Bijlage jaarrekening 2012 (410,18 KB)
  • 0:23 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we verder met agendapunt 14, jaarrekening 2012 van de Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen. Wie wenst hierover het woord te voeren? Meneer Kanter, alleen meneer Kanter, ga uw gang.
  • 0:06 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, het kan ook met een korte opmerking. De een na laatste jaarrekening van de RBZG ligt voor ons, dus we kunnen nog even genieten van deze gemeenschappelijke regeling waarvan we toch al gezien nou de kosten voor wat geleverd wordt ziet er prima uit en als ik dan kijk naar het resultaat en de geringe afwijking ten opzichte van de begroting dan denk ik daar kunnen we als gemeente nog heel veel van leren.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Wenst u hierop te reageren burgemeester?
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal het compliment overbrengen en misschien is het goed deze mensen stromen geheel over naar de nieuwe regio dus misschien gaat het daar ook de goeie kant op dan.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ook bij dit agendapunt constateer ik dat we dit agendapunt met algemene stemmen aannemen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Opheffing gemeenschappelijke regeling brandweer
  • 15. Opheffing gemeenschappelijke regeling brandweer (65,12 KB)15.1. Liquidatieplan (230,13 KB)
  • 0:02 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we naar agendapunt 15; Opheffing gemeenschappelijke regeling brandweer. Wie mag ik daarover het woord voeren. Mevrouw Sterenborg van de CU, meneer Borgesius van de VVD en meneer Kanter van de PvdA. Dat was het dacht ik hè, meneer Borgesius van de VVD.
  • 1:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja bij de overheveling van de RBZG is het al aan de orde geweest dat wij met de opheffing van deze gemeenschappelijke regeling, ja dat was een dacht me als ik me goed herinner met de portefeuillehouder hadden we het over een zure appel, toen, maar daar is genoeg over gezegd. Reden waarom wij als VVD toch bij dit agendapunt nog graag even om aandacht vragen voorzitter ligt gelegen in het feit dat wij toch vanaf deze plek met name omdat we nu spreken over de opheffing met ingang van 1 januari aanstaande dat wij een woord van dank richting de vrijwilligers wensen uit te spreken gedurende al de periode dat deze RBZG zijn werk heeft verricht. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank wel meneer Borgesius. mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Daar kan ik mij ook bij aansluiten, bij de woorden van de heer Borgesius. Dan heb ik nog een opmerking; de brandweercommandant wordt gemachtigd tot het doen van rechtshandelingen voor liquidatie. Is dit nadat het bestuur daarvoor toestemming geeft? Hoe moeten we dat zien.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Sterenborg, meneer Kanter van de PvdA.
  • 0:02 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, nou, meneer Borgesius heeft de woorden al uitgesproken die ik ook had willen doen, dus bij dezen. En nog een klein opmerkinkje dat is bij 5 in de laatste alinea, die begint met; voor het geval onverhoopt mocht blijken. Nou die vonden wij bijzonder, wij gaan er gewoon vanuit dat de veiligheidsregio dit gewoon adequaat per genoemde datum overneemt en mocht dat niet zo blijken lijkt me dat een slecht begin.
  • 0:07 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mevrouw de burgemeester.
  • 1:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter, nou blij dat u de woorden uitspreekt om zeg maar dank te betuigen aan de inzet van de vrijwilligers van RBZG. U weet dat ze zaterdagavond zeg maar een soort afscheidsfeest vieren, daarin zullen we ook zeker de woorden van dank uitspreken. Wij zijn content met dat een groot deel van de dagdienst medewerkers die nu voor de regio werkt ook voor deze regio het cluster BSV zal blijven werken daarmee houden wij eigenlijk in lijn met zoals we gewerkt hebben door grotendeels de zaak hier conform de oude situatie dat woord van dank dat zal ik zeker namens de raad van Stadskanaal ook overbrengen. En ja meneer Kanter ik ga er vanuit dat de regio het op tijd voor mekaar heeft we hebben zelfs moeten versnellen om de nieuwe gemeenschappelijke regeling nog op tijd voor 1 januari te kunnen laten passeren, maar bij het opstellen van dit plan moesten wij die ruimte nemen voor het geval dat. Wij machtigen de commandant, en dat betekend niet dat hij een machtiging krijgt dat hij eerst vooraf moet overleggen en wij instemmen en daarna de zaak mag doen. En dit heeft alles te maken met het feit dat er heel weinig zaken zijn die echt opgezegd moeten worden. Moet u denken aan verzekeringspolissen en onderhoudssituaties en daarvoor heeft hij niet iedere keer een bestuursbesluit nodig, zoals u kunt zien moet hij wel verantwoording afleggen aan het bestuur en ook aan het bestuur terwijl we nog zeg maar in liquidatie zijn. Want voordat we het afgerond hebben met de jaarrekening 2013 en ook het juiste inzicht op een gegeven moment in de verdeling van middelen conform de verdeelsleutel zijn we toch echt wel een paar maanden verder, maar het zijn geen grote machtigingen in die zin. Ik hoop daarmee voldoende beantwoord te hebben voorzitter.
  • 0:17 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat zullen we vragen, is er behoefte aan een tweede termijn? Zo niet dan constateer ik hierbij dat we welhaast breed akkoord gaan met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling brandweer. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15a Principebesluit gemeentelijke herindeling
  • 15a. Principebesluit gemeentelijke herindeling (565,79 KB)15a.00. Considerans (267,32 KB)15a.01. rapport Zuidoost Groningen (3,17 MB)15a.02. Quick Scan Zuidoost Groningen plus (1,96 MB)15a.03. Gemeentelijke opschaling langs horizontale of verticale as (1,01 MB)15a.04. Tabellenboek (2,85 MB)
  • 0:37 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan zijn we aangekomen bij agendapunt 15a; Principebesluit gemeentelijke herindeling. Ik neem aan dat alle fracties hier het woord over willen voeren? De fractievoorzitters. Ja, ik zie daar achter in de zaal zie ik een camera staan en denk dat het misschien wel de bedoeling is dat u uw woordje doet achter het katheder vandaan, dat lijkt mij wel een….hoeft dat niet? Nou ik vind het ook prima, maar het leek mij wel een goed idee eigenlijk, maar…
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   eigenlijk wel
  • 0:16 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, bij zo’n belangrijk punt hoort dat gewoon, dat geeft een beetje extra cachet aan het geheel. Dus meneer Boen mag ik u uitnodigen om achter het katheder plaats te nemen?
  • 5:12 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik zal mij aan de tijd houden. Die hebben we namelijk niet met elkaar afgesproken dus dat is wel makkelijk. Voordat ik mijn verhaal begin, er viel mij iets op aan het, laat ik het zo noemen, het voorspel op de agenda tot dit punt. Dat is namelijk punt 15; opheffing gemeenschappelijke regeling brandweer. Punt 15.1 liquidatieplan en vervolgens komt er een principebesluit over de gemeentelijke herindeling, we moeten daar de stemming wel even voor veranderen denk ik. Het voorstel wat voor ons ligt, het voorstel om een principebesluit te nemen over die gemeentelijke herindeling. Dat is van een zeer ruime onderbouwing voorzien en er is een omvangrijke verzameling onderliggende documenten die aan de raad is aangeboden. Teveel om binnen hele korte termijn laten we maar zeggen uitvoerig of uitputtend te bestuderen, maar in ieder geval is het van een zodanige aard dat het ook maar onze mening om een substantiële reactie van onze kant vraagt. De commissie Jansen heeft in haar rapport een beeld geschetst van de bestuurlijke situatie in onze provincie en richting gegeven aan een ontwikkeling die moet leiden tot grotere bestuurskracht in de toekomstige gemeenten. De bestaande vormen van samenwerking tussen gemeenten die werden gemiddeld als onvoldoende efficiënt en effectief beschouwd, uitzonderingen daargelaten we hebben zojuist afscheid genomen van een van die uitzonderingen. Om te komen tot een situatie waarin de gemeenten in staat zouden zijn met voldoende bestuurskracht de naderende ontwikkelingen op het gebied van decentralisaties te kunnen oppakken, werd een herindeling voorgesteld waarin zes nieuwe Groninger gemeenten zouden ontstaan. Bestaande samenwerkingsverbanden werden in de overwegingen meegenomen. Onze raad heeft in een commissievergadering in het voorjaar een voorkeur uitgesproken voor de variant die nu voorligt, daarbij andere varianten niet uitsluitend. Dit getuigt in ieder geval van consistentie. De afgelopen weken is er intensief overleg gevoerd tussen de negen gemeenten in de regio zuid- en oost Groningen en tot op dit moment heeft dat helaas nog niet geleid tot een gezamenlijk voorstel. Wel heeft er een afweging plaatsgevonden als het gaat om de vorming van een tweetal gelijkwaardige gemeenten in onze regio. En dat resulteerde in twee varianten, laat ik ze maar even noemen: de horizontale en de verticale variant. De voorkeur van ons college gaat uit naar de horizontale variant. Een paar dingen die daar in opvallen; er is een spreiding van voorzieningen zoals bijvoorbeeld ziekenhuis en theater en dat is naar ons idee voor de toekomstige gemeente een wenselijke situatie. Dit geldt ook op het gebied van de SW-bedrijven. Daarnaast hebben die beide toekomstige gemeenten allebei direct contact met onze oosterburen, wat in het kader van de werkgelegenheid belangrijk is. In de quick-scan van CAB wordt een voorkeur voor de horizontale variant uitgesproken en samenvattend kan ik stellen dat de PvdA fractie de overwegingen die het college tot dit voorgenomen besluit hebben gebracht ondersteunen. Grenzeloos Gunnen betekent niet alleen dat je bereid bent om afstand te doen van een aantal zaken, het geeft naar ons idee ook aan dat je daarvoor vanuit een vogelperspectief danwel een helikopterview de situatie moet kunnen bekijken en op basis daarvan tot wijze besluiten moet proberen te komen. Evenwichtigheid in het totaal en onderlinge gelijkwaardigheid zijn volgens de Partij van de Arbeid fractie belangrijke factoren om te komen tot een krachtiger provinciaal geheel dat toekomstbestendig is. Wij gaan er van uit dat de titel van het rapport “Grenzeloos Gunnen” geen utopie is, maar, wanneer teruggebracht tot de menselijke maat, we zijn per slot van rekening geen heiligen, een pad aangeeft waarlangs wij tot een aantal bestuurskrachtige, evenwichtige en gelijkwaardige gemeenten in onze provincie kunnen komen. En het behoeft geen betoog dat het mooi zou zijn wanneer de betrokken gemeenten er met elkaar uit zouden kunnen komen. En in dit licht bezien, stemmen wij in met het voorliggende principebesluit. Dank u wel voorzitter.
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Boen. Dan is het woord aan meneer Plieger van het CDA.
  • 9:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, de heer Boen heeft zich aan zijn tijd gehouden. Ik weet niet of mij dit keer lukt als het gaat om de afspraak maar er was geen afspraak dus wat dat aangaat zal mij het zeker lukken. Maar het is wel een dusdanig onderwerp dat ook het CDA heeft hier even terdege bij stilgestaan. Tijdens mijn raadslidmaatschap, van 2006, heb ik mogen ervaren als CDA raadslid dat we in onze gemeente aan de slag zijn geweest met het krachtiger en slagvaardiger maken van zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie van onze gemeente. In het CDA verkiezingsprogramma van de huidige periode staat dat het CDA kiest voor een herindeling op termijn, als dit de oplossing is voor het in stand houden of versterken van de bestuurskracht van de gemeenten. Voortzetting van de samenwerking met onze Drentse buurgemeenten vinden we belangrijk, onder andere met het oog op het Drentse mondengebied. Voorzitter, de ontwikkelingen hebben niet stil gestaan in het proces wat leidt tot het raadsvoorstel wat nu voor ons ligt. Soms zijn er meters gemaakt in het proces en dan weer bleken al die meters ook in tegengestelde richting te zijn afgelegd voor sommigen en stonden we zo leek het, bij af. Tot, ja voorzitter, tot de presentatie van het rapport Grenzeloos Gunnen. Een avond waarop ik ervoer: De trein rijdt, als het gaat om het proces om te komen tot de noodzakelijke veranderingen in het bestuurlijke landschap. De waarnemingen van de commissie werd provincie breed onderschreven. En dan noem ik: Er komen grote sociaal economische en maatschappelijke opgaven op de gemeente af, de opgaven door geen enkele gemeente zelfstandig zijn uit te voeren, samenwerking tussen gemeenten onderling, met andere overheden, met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn zeer hard nodig. EN het samenwerken in de provincie Groningen, werd toen gesteld, tussen gemeenten erg lastig is. Vaak ontbreekt er een samenhangende visie, het is te vrijblijvend en er ontbreekt vaak een cultuur van iets gunnen, waardoor met samenwerking dus niet de doelen worden bereikt die je graag zou willen. Nou de conclusie van de commissie verraste het CDA in Stadskanaal dan ook niet. Ik heb het op die avond ook aangegeven, herindelen met het oog voor een cultuurverandering gericht op een mentaliteit van vertrouwen en gunnen. Dan in april jongstleden heeft in deze raadscommissie ook het CDA zich uitgesproken voor de gemeentelijke herindeling en daarbij de voorkeur te hebben voor de Veenkoloniaalse Westerwoldse variant. Oftewel de horizontale variant zoals die nu genoemd wordt. U weet dat we daarbij ook een verdergaande samenwerking met onze Zuiderburen in de provincie Drenthe open willen houden. Maar laten we eerst even terug gaan naar de commissie Jansen en de aanvullende onderzoeken, om daarmee te laten zien dat wij ons als fractie zeer gesteund voelen in onze keus. Een keus die niet alleen voor Stadskanaak is, niet alleen voor een variant maar voor onze hele regio; Oost- Groningen. De commissie Jansen spreekt in haar rapport over “robuuste en toekomstige gemeenten” die zouden moeten ontstaan na herindelen. Ze spreekt ook over “meer bestuurlijk en inhoudelijk evenwicht” en ze spreekt ook over “beoogd voor alle gemeenten een zo gelijk speelveld als het gaat om financiële en maatschappelijk opgaven” en wat het CDA betreft hoort daar ook bij de opgaven in het sociale domein. Laten we duidelijk zijn: het CDA vindt dat je, robuuste toekomstbestendige gemeenten moet laten ontstaan, je bestuurlijk en inhoudelijk evenwicht nastreeft, alsook een gelijk speelveld wat betreft financiële en maatschappelijke opgaven, ja voorzitter dan is evenwichtigheid tussen gemeenten wat betreft sociaal, economisch en de maatschappelijke opgave voor ons van essentieel belang. En nu de onderzoeken; in het verticale scenario ontstaan naar onze mening een sterkere en een minder sterkere gemeente. Eén gemeente met meer kansen op vooral economisch gebied en veel minder bedreigingen op het sociale terrein en krimp. En er ontstaat een gemeente waar zich minder kansen op economisch gebied voordoen, maar waar juist wel sprake is van meer bedreigingen op het terrein sociaal en krimp. Hiermee ontstaan volgens het CDA niet twee evenwichtige, toekomstige robuuste gemeenten en toekomstbestendig. In de horizontale variant, daarentegen voorzitter, zijn de kansen en de problemen onder anderen op deze terreinen, die we net genoemd hebben, eerlijker over de twee gemeenten verdeeld. Hiermee ontstaan in de horizontale variant volgens het CDA twee meer evenwichtige en toekomstbestendige robuuste gemeenten. Hiervoor gaan, voorzitter, getuigt volgens het CDA dan ook, het oog hebben voor het belang van de hele regio en het getuigt van solidariteit. De toekomstige gemeenten zullen ook moeten samenwerken op verschillende terreinen. En de in het raadsvoorstel aangegeven herindelingskeuze vergroot de kans op een goede samenwerking tussen gemeenten in de gehele provincie meer dan de N33 en Oost -Groningen variant. Dus ook het Grenzeloos Gunnen aspect heeft waarschijnlijk meer kans zich in positieve zin te ontwikkelen in de horizontale variant. Voorzitter, het CDA leest dat de huidige 9 gemeenten beschreven in de modellen, met uitzondering van Vlagtwedde en Bellingwedde, voor de twee varianten willen gaan wat betreft herindelen. Onze voorkeur is duidelijk, de Zuidoost Groningen variant, dus stemt het CDA ook in met het eerste beslispunt. Het CDA hoopt dat de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde de ingeslagen weg van hun colleges niet bestendigd, maar de Zuid Oost variant van Groningen dus gaat omarmen. Vlagtwedde en Stadskanaal, we waren elkaars primaire partners, nu misschien even niet, maar we roepen de raad van Vlagtwedde op: neem het besluit dat we in de toekomst met elkaar verbonden zijn binnen 1 gemeente Zuidoost Groningen. Als gemeenten horen wij bij elkaar. Het CDA vindt het dan ook een goede zaak dat het college aangeeft bereidt te zijn met beide gemeenten door te praten. Wij ondersteunen dit vanzelfsprekend. Voorzitter , even iets buiten het beslispunt om, maar wel over de grootschaligheid en daaraan gekoppeld de kleinschaligheid. Een punt waar het CDA ook eerder naar voren heeft gebracht en waar we aandacht voor blijven vragen, ook in dit proces van herindelen. Die kleinschaligheid en die grootschaligheid voorzitter het is onlosmakelijk met elkaar verbonden om het geheel tot een goed resultaat te laten komen. Het CDA vindt dat we verder moeten gaan in onze ontwikkelingen als het gaat om de inrichting van het wijk- en dorpsgericht werken om daarmee, naast de grootschaligheid van de nieuwe gemeente, de vitaliteit in wijken en dorpen te behouden en waar nodig te versterken. Grotere gemeenten mogen niet leiden, en hoeven ook niet te leiden, tot het verlies van identiteit van dorpen en wijken. Integendeel, in grotere gemeenten moeten dorpskernen en wijken de ruimte krijgen actief hun eigen identiteit uit te dragen. Voorzitter, afsluitend: Het CDA vindt dat de aanvullende onderzoeken laten zien dat ons eerder ingenomen standpunt, een nieuwe gemeente Zuidoost Groningen voor Stadskanaal en de gehele regio Oost-Groningen de beste optie is. We bereiken dan evenwichtigheid en we hebben dan oog voor de belangen voor onze gehele regio voor belangen die voor onze gehele regio dus goed zijn en dan zijn we echt met elkaar solidair in Oost Groningen. En daarmee voorzitter, doen wij ook het rapport Jansen, met als titel Grenzeloos Gunnen pas echt eer aan. Dan gunnen we elkaar iets grenzeloos.
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Dan wou ik nu het woord geven aan mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 1:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook de CU kan zich vinden in dit voorstel. Al moeten we wel iets beters bedenken voor de naamgeving; Zuidoost-Groningen. Je zou kunnen denken aan de naam; Westerveen, zoals ons onlangs werd aangereikt. Wat ons betreft vol inzetten op de horizontale variant, omdat volgens ons dit gebied dan het meest in evenwicht is. Veendam en Stadskanaal zijn geen concurrenten van elkaar maar kunnen elkaar juist versterken. En zo houdt je ook de optie open voor de toekomst richting Drenthe. We willen benadrukken als om wat voor redenen dan ook de genoemde gemeenten Veendam, Pekela, Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal het niet eens kunnen worden over de herindeling het college eerst terugkomt naar de raad. Dus dat er niet klakkeloos wordt gekozen voor de verticale variant. En kunt u misschien ook aangeven wat we kunnen verwachten als de genoemde gemeenten niet op één lijn zitten? Komt de provincie dan met een voorstel of zijn wij als raden dan weer aan zet. Dank u wel.
  • 0:16 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Borgesius van de VVD.
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, u kijkt mij aan ook terecht misschien en dat mag ook rustig vanzelfsprekend want u ziet mij hier met dat i-pad.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   modern
  • 4:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dat klopt, dat klopt helemaal. Ik dacht ik neem maar eens even de varianten mee die hier vanavond worden besproken. Ja, voorzitter veel is natuurlijk gezegd, in eerste instantie door de heer Boen en vanzelfsprekend door de heer Plieger, ook door mevrouw Sterenborg en wij kunnen dat namens de VVD natuurlijk gaan herhalen, maar u weet daar ben ik absoluut een tegenstander van, dus dat zullen we ook niet gaan doen. In zijn algemeenheid, we hebben denk ik in de commissie april dit jaar namens de VVD ook al duidelijk genoeg aangegeven waar wij als VVD naar kijken, nou we hebben ook toen, wat mevrouw Sterenborg zojuist ook zei, met name gezegd; ja we moeten toch eigenlijk een beetje over onze provinciegrens heenkijken, richting Drenthe. Die belemmering is er nu nog en daar wordt voorlopig dus niet aan getornd. We hebben toen ook gezegd; kijkend naar het noorden dat wij als VVD fractie Bellingwedde, hebben we de schouders een beetje bij opgetrokken. Wij willen ook niet betuttelend zijn, maar wanneer kijkend en dan verplaatsend in de situatie Bellingwedde zouden wij ons heel goed kunnen voorstellen dat met name inwoners van het oude, als ik het zo mag zeggen, Bellingwolde zich meer thuis zouden voelen bij Oldambt, dan heb je hem echt helemaal horizontaal. Maar goed dat is maar een opmerking en daar moet Bellingwedde maar mee doen wat ze willen doen. Een overweging voor de VVD om toch te zeggen; ja we ontkomen niet aan die herindeling, en dat is dacht ik ook met name genoemd door de heer Boen, het laat natuurlijk onverlet dat de problemen die op ons afkomen, met name integratie, arbeidsparticipatie, u noemde ook het ziekenhuis noemde u nog als voorbeeld in de regio, met name voor ons als VVD was toch ook het SW bedrijf en dan met die onderlinge verbanden en dan wetende en het is dacht ik vanavond hier ook al gezegd naar aanleiding van een opmerking van de heer Pals dat hele participatiewet dat komt gewoon op ons af en dat verdiend gewoon vereende krachten om dat overeind te kunnen houden. Dat is met name ook voor ons de reden dat wij dus ook hier nogmaals uitspreken dat de horizontale variant bij verre onze voorkeur geniet boven de verticale variant. Buiten dit voorzitter zou ik toch ook andere gemeenten nog mee willen geven; we kunnen en we lezen vanzelfsprekend met zijn allen ook de courant en als we dan kijken naar de provincie en zijn geheelheid dan is het denken wij niet uit te sluiten dat we misschien kijkend naar de toekomst 5 gemeenten overhouden incluis de stad Groningen. Wanneer we en met name kijkend naar de ontwikkelingen boven de A7 die wijzen toch meer en meer op twee hele grote gemeentes mocht het inderdaad die kant uit gaan dan rest ons denken wij tenminste niets anders om daar ook twee grote gemeentes tegenover te zetten met de voorkeur zoals uitgesproken voor de horizontale variant. Tot zover voorzitter.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan wil ik nu graag het woord geven aan meneer Gelling van Gemeente Belangen.
  • 1:39 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, dank u wel. Bij het collegevoorstel met betrekking tot een herindeling naar een nieuw te vormen gemeente Zuidoost Groningen, moeten wij denken aan evenwicht. Evenwicht op het gebied van kernen, als ook op het gebied van industrie, zorg, onderwijs, cultuur, toerisme en recreatie. De variant Zuidoost Groningen heeft onze sterke voorkeur. Demografische kenmerken in acht nemend, maakt deze vorming tot de kanaalstreek met het Westerwoldse achterland een logische. Dit lijkt een meer logische dan verder kijkend naar het noorden, Oldambt in dit geval. En daarbij zijn de nieuwe te vormen gemeenten in de provincie, zoals hieruit zou moeten voortvloeien, en dan in het bijzonder de A7 variant en de Zuidoost-Groningen variant met elkaar in verhouding, als ook met de gemeente Groningen in evenwicht. Als laatste is onze fractie van mening dat deze nieuwe gemeente voldoende body heeft voor waar we maatschappelijk voor staan, meer dan toereikend om dat het hoofd te kunnen bieden. Als opmerking willen we daarbij nog wel plaatsen dat een dergelijke grootschaligheid niet ten koste mag gaan van het contact met de inwoners. Nogmaals, wij gaan met u mee in uw voorstel, inclusief bijbehorende beslispunten, voor de vorming van een nieuwe gemeente Zuidoost-Groningen, bestaande uit Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde. Ik dank u wel.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Gelling, dan is nu het woord aan meneer Idema van de SP.
  • 0:59 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter. Heel veel gelezen, ongelofelijk veel in korte tijd. Dit gaat over een principe besluit, herindelen van gemeenten van soortgelijk karakter met de horizontale lijn heeft onze voorkeur maar wij begrijpen heel goed dat er zaken nu moeten worden voorbereid maar dat de bevolking geen voorkeur kan uitspreken is naar onze idee niet goed. Wij zijn niet tegen herindeling, let wel, maar vinden dat de inwoners hun mening moeten kunnen geven in een raadgevend referendum. En we zullen ook instemmen met het voorliggende voorstel, de horizontale lijn, maar met een stemverklaring.
  • 0:14 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Idema en als laatste wou ik het woord geven aan meneer Pals van D'66.
  • 4:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, onnoemlijk veel gras is inmiddels voor mijn voeten weggemaaid, dus, maar ik heb geen gras gezien waarvan ik denk nou dat had anders afgesneden moeten worden, dus in die zin zal ik iedereen dan ook ondersteunen in zijn maaierij. Wat ik heel leuk vind eigenlijk dat is eigenlijk een beetje een persoonlijke touche, ik ben geboren hier in de gemeente Onstwedde en inmiddels ben ik raadslid in de gemeente Stadskanaal en dat zou een hele mooie vergezicht stip aan de horizon waar iedereen het over heeft om onderdeel te zijn van de gemeente Zuidoost-Groningen vul maar in want de naam is nog niet gevallen, maar dat geeft aan wat er in een mensenleven kan gebeuren aan herindelingen en dat je nooit vast moet houden aan bestaande grenzen om dat ieder grens iedere dag veranderd kan worden. Wij zijn dus ook zeer verheugd over de variant zoals die gekozen is en we willen dan ook namens D’66 eigenlijk onze complimenten uitgeven aan onze voorzitter en aan het dagelijks bestuur over de vasthoudende wijze waarop zij eigenlijk de afgelopen tijden, maanden hebben geacteerd op dit gebied en dat verdiend echt oprecht een compliment omdat wij eigenlijk helder duidelijk transparant zijn geweest naar al onze partners die dat maar willen en je kunt niet vasthoudend genoeg zijn om hier ook aan vast te houden en nogmaals onze compliment. Ja en nu zijn eigenlijk de verantwoordelijke bestuurders zijn aan zet want waar gaat het over, wat de bevindingen van de commissie zijn daar gaan we het eigenlijk niet meer over hebben dat de commissie heeft natuurlijk veel dingen ter discussie gesteld belangrijke dingen waar we kunnen de financiële omvangrijke veranderingen niet alleen te lijf dus moeten we dat gezamenlijk te lijf. De commissie heeft gezegd er moet nu eindelijk een einde komen aan de houding dat dit van dit lossen we samen op met een goede samenwerking lossen we dit op om dat allemaal te kunnen bevechten, eigenlijk blijkt dat we dat niet kunnen want we gaan niet het bevechten maar we vechten tegen elkaar ook daar zal denk ik in die periode absoluut het einde aan te komen. We zijn ook niet in staat om alleen strategisch oplossingen te doen en de strategische oplossing gaat natuurlijk over de grote problematiek waar we nu toch voor staan dat is natuurlijk over de zorg en over de begeleiding naar de arbeidsmarkt en dat soort zaken waar onze inwoners ons gaan op afrekenen en onze inwoners op moeten blijven rekenen dat we dat kunnen en dat dat met een grotere gemeente dat we dat gewoon kunnen blijven doen. We willen er wel bij zeggen dat in de zaak Vlagtwedde/Bellingwedde dat we eigenlijk een ongelofelijke optimist blijven en dat de gemeenteraad van Vlagtwedde/Bellingwedde eigenlijk het wijsheid zal betrachten de komende tijd dat ze toch inzien dat dit eigenlijk voor ons allen samen het beste plan is die eigenlijk op tafel ligt een variant zal desnoods nog kunnen worden besproken alleen wij weten niet welke variant dus we blijven eigenlijk optimisme en we wensen onze optimisme eigenlijk aan de gemeenteraad van Vlagtwedde/Bellingwedde willen we graag overbrengen van blijf optimistisch en blijf voortgaan en blijf je inzetten voor het variant zoals die is gesteld en dan denk ik dat het uiteindelijk wel goed komt waar dan ook raadsleden kunnen zijn ik ben geboren in de gemeente Vlagtwedde en ik ga als raadslid verder in een andere gemeente. We willen eigenlijk afsluiten en dat vind ik wel een hele belangrijke……ik wil eigenlijk afsluiten met het volgende dat vinden wij als D’66 heel belangrijk en dat is bladzijde 35 van het boekje van het Grenzeloos Gunnen of Grunnen en ik lees dat toch maar op dat gemeenten staan in de frontlinie van onze democratie de vitaliteit daarvan komt met name op lokaal niveau tot uitdrukking de veelheid aan samenwerkingsverbanden zet de democratische legitimatie echter onder druk. Raadsleden kunnen de vele vormen van samenwerking en wat daar over wordt afgesproken nauwelijks bijbenen en hebben moeite hun kader stellende en toezichthoudende rol hier naar behoren te vervullen en wij denken als D’66 dat dit zowel voor inwoners als voor raad de allergrootste wens is die we kunnen betrachten in de komende tijd, mijn dank.
  • 0:09 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank wel meneer Pals, even een schorsing? hoelang?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vijf minuten.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zullen we er tien van maken?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ook.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   tien minuten pauze.
  • 0:20 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   We zijn gebleven bij het agendapunt 15a en ik wou graag het woord geven aan burgemeester Galama.
  • 15:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter, ik zou heel kort kunnen zijn. Maar ga ik niet doen. Meestal lukt me dat nooit maar ik vind dit onderwerp ook te belangrijk om daar niet even goed bij stil te staan. En ik begin met het compliment wat de heer Pals van D’66 ons gegeven heeft als college in de wijze waarop wij denk ik vanaf 2010 in deze discussie over de noodzaak om te komen tot herindeling gefunctioneerd hebben, maar eigenlijk wil ik allereerst u het compliment teruggeven, want ik heb mij in de laatste periodes gerealiseerd dat je soms in wat roerige tijden en dat kunnen we een beetje tegenwoordig in Groningen soms heel blij mag zijn dat je burgemeester van Stadskanaal mag zijn en in dit geval portefeuillehouder. Want ik denk dat u als raad eigenlijk vanaf 2010 een heel consistente en vaste koers hebt gevoerd in de zin van het blijven inzien dat met alle taken die op ons afkomen de maatschappelijke taken, de drie “D” s zoals we ze noemen, maatschappelijke opgaven die er liggen in het gebied ten aanzien van de komende participatiewet, überhaupt in deze regio met twee zulke grote werkvoorzieningsschappen, de opdracht om daar meer mensen naar een reguliere baan, bij een reguliere werkgever te brengen en dat in relatie tot toch ook de hoge werkeloosheid die we kennen soms de problematiek van lager opleidingsniveau als gemiddeld in Nederland waardoor het soms moeilijker is juist om aan werk te komen. Waarbij we soms constateren dat er een kloof is tussen wat er door werkgevers gevraagd wordt en wat er in het kader van het opleidingsniveau en ook door het onderwijs ingevuld kan worden, dat we eigenlijk staan voor opgaven die alle krachten van ons gaan vergen in de komende jaren, zeker als je dat beschouwd in relatie tot de economische situatie waarin we verkeren misschien een heel klein herstel wat op dit moment optreed maar wat nog zo broos is en wat voor ons hier zeker in het noorden maar zeker in onze regio best problematisch is. En als je dan zeg maar in dit proces als college als portefeuillehouder met een raad mag samenwerken die open staat voor het bediscussiëren van deze opgaven en deze problematiek en langs welke weg dat zou kunnen en die in zijn reactie vanavond heel sterk de woorden gebruikt van kijk ook met een helikopterview naar dit geheel en dat betekend dat u daarmee eigenlijk zegt; we redeneren niet alleen vanuit ons raadslismaatschap voor de gemeente Stadskanaal maar we kijken echt naar een oplossing van wat is het beste voor dit gebied en wat moeten wij daar mogelijk voor inleveren en wat kunnen wij daar door een herindeling en door een opschaling aan kracht aan winnen dan denk ik op een gegeven moment nou dan mag je blij zijn als je met zo’n raad dit soort onderwerpen kunt bediscussiëren dus ik wou het compliment eigenlijk maar volledig aan u teruggeven, want u verdiend dat net zo goed als wij. Meneer Boen zegt van, even zonder terug te gaan op de gehele onderbouwing op alle documenten, op alle onderzoeken die er zijn geweest vanaf denk ik 2009 toen we voor het eerst keken naar beter samen verder tot nu, dat is zo’n stapel aan leesstof als je dat in één keer door moet werken dan is dat best een hele grote opgave maar eigenlijk gaat het om de laatste stappen die je zou willen zetten en dat zijn ook de stappen die vanuit het rapport Jansen wat tenslotte een opdracht was van de provincie en van de vereniging van Groninger gemeenten zelf om inzicht te verkrijgen in waar staan we nu met de bestuurlijke organisatie wat hebben we sinds 2008 tot stand gebracht door de clustervorming hebben we dan inderdaad meer bestuurskracht bereikt en eigenlijk hebben we geconstateerd dat iedereen die toen het rapport Jansen werd uitgebracht dat rapport als het ware omhelsden erkende dat wat daar in stond feitelijk juist was en eigenlijk wel een beetje een trieste constatering was wat we er tot op heden met elkaar in Groningen van gemaakt hadden sommige vergeleken dat met; u krijgt een gele kaart. En wij hebben steeds gezegd die gele kaart mag niet leiden tot een tweede gele kaart, als we nu kijken naar oplossingen, naar voorstellen dan moeten we nu stappen doen waarmee we inderdaad toekomst bestendig zijn, waarmee we decennia lang vooruit kunnen, waarbij we gelijkwaardigheid creëren in nieuwe gemeenten die evenwichtig aan elkaar zijn die daadwerkelijk bestuurskrachtiger worden daarmee robuust en toekomstbestendig om juist die punten die ik aan het begin noem, die grote opgave waar wij voor staan het hoofd te kunnen bieden en dat betekend dat we soms over onze eigen schaduw heen moeten kunnen stappen dat we over grenzen heen moeten kunnen stappen en ja we hadden ook graag een stukje over de provinciale grens heengestapt maar we hebben met elkaar gezegd; we accepteren op dit moment de provinciegrens tussen en Groningen en Drenthe en zullen voor de time-being goed blijven samenwerken met onze Drentse buurgemeenten Borger-Odoorn en A en Hunze, en mogelijk dat er op termijn nog grenscorrecties zouden kunnen komen als er in Drenthe ook nog een keer zo’n stap wordt gezet of als er misschien zelfs een noordelijk landsdeel zou komen of een variant daarop, daar moeten we in ieder geval aan werken maar laten we in ieder geval zorgen dat we nu wel stappen nemen dat we niet opnieuw stil blijven zitten en een excuustruus weten te vinden om maar niks te doen. En in die zin zijn de woorden van de heer Boen en ook die van de heer Plieger denk ik heel terecht in de zin van als je kijkt naar de opdracht vanuit de commissie Jansen, en dat zijn eigenlijk onze eigen opdrachten, die wij als gemeenten in Groningen ons zelf gesteld hebben, om te zorgen dat we die samenwerkingsverbanden die eigenlijk niet het gewenste resultaat leveren vanwege de onevenwichtigheid, vanwege de trage besluitvorming, vanwege het niet aan elkaar kunnen gunnen wat het beste is voor het gebied dan denk ik dan moeten wij nu een stap zetten die dat wel gaat doen en dan hebben we onderzocht en weer onderzocht en nog een keer onderzocht en komen eigenlijk steeds op ongeveer dezelfde lijn uit die wij in 2010 al hebben ingezet en die we met onze eigen visie bij de evaluatie van het cluster en de visie op de toekomst al hebben ingezet ook Stadskanaal nog altijd de vierde gemeente in de provincie was van mening dat wij het misschien nog wel een paar jaar zouden kunnen uithouden maar uiteindelijk niet voldoende evenwicht, voldoende klantvriendelijkheid, kwaliteit, continuïteit, voorkomen van kwetsbaarheid kunnen voorkomen in het kader van de opgaven die er liggen. En dan ben ik blij om te horen dat deze raad, eigenlijk unaniem, zegt neem stappen en neem ze nu goed en zorg dat je verder gaat met het werken op basis van de horizontale variant omdat zoals u zegt dat het beste tegemoetkomt aan het totale belang voor Oost-Groningen. En ik noem het nu maar verder niet meer Oost-Groningen en ik wil het zelfs ook geen gemeente Zuidoost-Groningen noemen want dat is een werktitel die hebben we toevallig gebruikt voor het onderzoek en ik sta open voor elke goeie nieuwe naam die er tzt bedacht kan worden. Het belangrijkste is dat we nu met andere gemeenten over onze eigen schaduw heen stappen en een oplossing zoeken die voor het gebied het beste is en dat elkaar ook grenzeloos gunnen en gunnen om grenzeloos te kunnen denken, mooie uitdrukking meneer Plieger. Ik weet niet of de naam Westerveen nou direct de beste moet zijn ik weet ook niet of dit de eerste discussie moet zijn die we gaan voeren, want het mooiste zou zijn dat we in staat waren om als 9 gemeenten die eigenlijk allemaal hetzelfde belang voor ogen hebben namelijk die dienstverlening aan onze inwoners en aan het bedrijfsleven om daarvoor op eigen kracht een eindplaatje neer te leggen. En ik bedoel duidelijk op eigen kracht, want als wij niet in staat zijn met 9 gemeenten om een keuze te maken uit de twee varianten waarvan we gezegd hebben dat zijn ze dan eigenlijk wel, de horizontale of de verticale en in die uitspraak van de horizontale of de verticale zijn wij ervan uitgegaan dat de oproep die u heeft gedaan aan de raden van Bellingwedde en Vlagtwedde dat die gehoord worden omdat wij er ook vanuit gaan dat Bellingwedde en Vlagtwedde en dat staat in onze visie dat staat in ons raadsvoorstel onlosmakelijk met Stadskanaal verbonden zijn. En dat dus een oplossing voor het gebied eigenlijk ook alleen kan met BSV plus Veendam en Pekela. Daar maken wij een hele bewuste keuze in en we kunnen ontkennen of gewoon erkennen dat er best wel verschil van mening is geweest in deze discussie maar soms moet je het laten gaan en soms moet je daar overheen stappen dat heb ik ook de raad van Vlagtwedde in maart van dit jaar horen zeggen en ik denk dat er nu een mooi punt ligt om met meerdere gemeenten samen de schouders eronder te zetten en er opnieuw voor te gaan. En ik hoop ook dat we daar goed en constructief voor in overleg kunnen gaan. Komen we daar niet uit, en mevrouw Sterenborg vroeg dat, hoe zit dat dan als er geen overeenstemming wordt gevonden, moet de provincie dan een keuze maken, moeten de Staten dat doen, ik zou dat een zwaktebod vinden, maar het is niet helemaal vreemd om je dat misschien toch als alternatief voor te stellen, want het is een hele opgave om er alsnog uit te komen want zoals wij een voorkeur hebben hebben anderen dat ook en daar moeten we ook respect voor hebben. Maar ik hoop dat we op 20 december nadat bekend is wat alle raden voor beeld hebben van deze 9 gemeenten alsnog dat eindplaatje kunnen vaststellen en als een eindplaatje voor kunnen dragen bij de provincie met draagvlak van al deze 9 gemeenten. Mocht het niet lukken dan hoop ik in ieder geval dat de provincie niet doet wat ze eerder gezegd heeft. Namelijk dan vallen we terug op het rapport van de commissie Jansen, want als dat het geval zou zijn dan komen er andere problemen naar voren want bij het rapport van de commissie Jansen was Pekela ingediend bij de Compagnie en ik weet niet wat Pekela gaat beslissen maar we hebben wel vernomen dat die echt kijkt naar onze regio. Dan zou Slochteren alsnog opgedeeld moeten worden en Oldambt weer een stukje af moeten stoten. En dan denk ik van misschien zijn we dan wel weer een paar stappen terug in de discussie en dat zou ik verlies van energie en van positiviteit vinden om eruit te komen. Maar daarnaast denk ik ook dat de opdracht die de commissie Jansen eigenlijk heeft uitgesproken voor ons als gemeenten om aan ons zelf voorbij te gaan en nu echt te zoeken naar een oplossing voor onze inwoners, tenslotte dienen wij hun belang, dan hoop ik dat ook de provincie op die manier kijkt en echt weegt wat evenwichtigheid,wat gelijkwaardigheid, wat kansen kunnen betekenen en dan moet je eerlijk zeggen dat er wezenlijk verschil is tussen horizontaal en verticaal, ze zijn benoemd dat horizontaal sterker verdeeld en ook in die zin in de goeie samenwerking tussen Stadskanaal en Veendam een verdiencapaciteit heeft en dat klinkt heel zakelijk, dat realiseer ik mij, maar je hebt om de maatschappelijke opgave het hoofd te bieden heb je een bepaalde verdiencapaciteit nodig om dat ook te kunnen doen en als je dat ook evenwichtig wilt laten neerslaan in deze regio dan kan volgens mij de provincie ook niet anders dan als u al heeft aangegeven. Volgens mij heb ik daarmee eigenlijk alles aangestipt wat er gezegd is behalve de opmerking van de heer Idema. Nou heeft u aangegeven aan het begin van uw bijdrage wat voor vreselijke stapel leeswerk dat was en dan denk ik dat u dit jaren van hiervoor nog niet eens gelezen heeft, zou zo maar kunnen toch? Ja. Hoe moet ik dát voorleggen aan onze inwoners, in een raadgevend referendum.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Idema.
  • 0:43 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Nou ja kijk, wij zijn als SP zijn wij een voorstander van dat het volk, zeg maar de inwoners van Stadskanaal, de gemeente Stadskanaal in dit geval, betrokken worden bij dit soort grootschalige beslissingen en ik begrijp ook best, en dat heb ik ook gezegd dacht ik met zoveel woorden, dat er een beslissing moet worden genomen op een bepaald moment en dat je dan op dat moment de bevolking eigenlijk al had moeten vragen van wat denken jullie ervan, wat vinden jullie de beste oplossing, maar ik weet ook dat dat niet makkelijk is. Maar wat wij eigenlijk in essentie zeggen, we willen graag dat iedereen erbij betrokken is bij zo’n grootschalig project.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp uw intentie, maar ik durf ook met mijn hand op mijn hart te zeggen; het is niet zo dat wij helemaal niks gepeild hebben want voordat wij onze visie die u heeft vastgesteld zeg maar aan het papier hebben toevertrouwd hebben wij gesproken met belangenverenigingen, dorpsbelangen, wijkraden, maatschappelijke instelling met het bedrijfsleven om te peilen of die visie waar wij al jaren aan werken of die totaal verkeerd zou vallen. Ik heb geen tegenwerpingen gehoord. Als ik kijk bij andere gemeenten hoeveel inwoners op die avonden zijn afgekomen, als ik u dat in een percentage van de bevolking zou voorleggen dan zou u zeggen dat is geen weergave
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ben er zelf geweest dus......, in Vlagtwedde een keer.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik leg het uit in het kader van; daarmee wil ik niet zeggen dat de bevolking er niet bij betrokken zou moeten zijn, maar wij hebben altijd gezegd; als we duidelijkheid hebben gaan we met die variant naar de bevolking toe.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   wat misschien een mooie suggestie is
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   meneer Idema
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, ik praat er zo tussendoor. Wat een leuke suggestie is misschien om de mensen van deze horizontale lijn gewoon te vragen wat voor naam dat zij er voor denken. Als het zover is.
  • 1:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als dat voldoende antwoord is dan denk ik van dan komen wij vast wel nader tot elkaar. Maar waar het mij om gaat, dat het vreselijk lastig is om de opgave waar wij voor staan om die te duiden om die financieel te vertalen en op grond daarvan mensen te laten kiezen. Ik denk dat dat het woord is vanavond ook geweest wel een utopie is, maar ik zal heel graag duidelijk willen maken van wat de kwaliteit en de kracht zou kunnen zijn vanuit zo’n grote gemeente. En dan zou ik er ook bij vertellen, want dat doen we niet zo vaak, dat dat geld wat wij aan al die bestuurlijke spaghetti, vergeef me het woord, de bestuurlijke spaghetti uitgeven en de tijd die dat kost die zou ik nou graag in dat kleinschalig werken willen steken, in het dorpen- en kernenbeleid. Want dat wordt essentieel voor de bevolking dat is dichtbij dan gaat het om hun omgeving en wat men daar voor wenst en dat is wat anders dan dat hele grote geheel. Maar goed misschien denken de fracties in de raad daar anders over voorzitter dan hoor ik. Ik denk dat ik voldoende gezegd heb, ik ben heel erg blij met uw opstelling, ik denk dat u ook een heel mooi signaal afgeeft naar de regio om vanuit die helikopterview te werken en daarmee een stukje solidariteit in te vullen voor het gebied om te komen tot een toekomstbestendige gemeente in deze regio. Dank u wel.
  • 0:45 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel burgemeester. Is er behoefte aan een tweede termijn. Zo niet dan zijn wij aangekomen om bij de besluitvorming over dit punt. Als ik alle reacties zo hoor dan is mijn gevoel dat een ieder kan instemmen met het principebesluit wat dus nu voorligt en wat door het college opgesteld is, inclusief de beslispunten. Ik had begrepen van meneer Idema dat hij nog een stemverklaring wou afleggen, wilt u dat nog steeds doen meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan kunt u bij deze een stemverklaring afleggen.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij blijven een voorstander van een raadgevend referendum.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Maar u stemt wel in met dat..
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij stemmen wel in met de horizontale lijn.
  • 0:15 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok. Dan, bij deze is het voorstel aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Daarmee sluiten we de vergadering, of niet? (luid gelach van de mensen)
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Borgesius wou nog even wat zeggen.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, nee, ik had de vinger al in de lucht voordat u de vergadering sloot. Maar dat agendapunt sloot u zo snel af, ik had eigenlijk een voorstel willen doen, maar eerst even de heer Idema de kans geven vanzelfsprekend voor zijn stemverklaring. Dit is toch wel een buitengewoon moment en ik had eigenlijk willen voorstellen nadat, zoals gezegd, de heer Idema zijn woord had gezegd om dit besluit met een applaus te bekrachtigen en dat is eigenlijk niet te doen gebruikelijk maar ik wil toch dit voorstel doen of dat van
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan doen we dat alsnog.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mijn handen zijn gebonden ik mag niks meer zeggen.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom dorst ik dat ook te doen.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou u mag nog wel even wat zeggen burgemeester. Als u daar behoefte aan hebt dan mag u nog even wat zeggen.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is wel mooi meneer Deuring dat ik buiten de vergadering om nog iets mag zeggen, nee maar ik wou wel, zeg maar normaliter heeft u gelijk en heeft u afgesloten maar dit is wel een heel historisch moment denk ik in het kader van waar u, waartoe u vanavond heeft besloten en ik hoop dat we op deze consistente manier zoals u dat heeft gedaan ook met de rest in de regio dit tot een goed einde brengen en anders kom ik opnieuw bij u terug. Wel thuis en volgens mij staat er nog een glas beneden.