Raadsinformatie

Raadsvergadering 16 december 2013

Naam
Download het audiobestand (86,89 MB)
Download de gesproken tekst (1,25 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (17,60 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 25 november 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Herinrichting openbare ruimte Musselka..
 • 13 Wijkvisie "Parkwijk in 2025: groen en ..
 • 14 Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan O..
 • 15 Regionaal Transitie Arrangement in het..
 • 16 Verbreding Noorder Kanaalweg
 • 17 Programma en overzicht voorzieningen h..
 • 18 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 19 Verordening op de elektronische bekend..
 • 20 Decemberwijziging
 • 20a Stichting Leergeld
 • 21 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste raadsvergadering van het jaar 2013. Speciaal woord van welkom aan, nee er zit niks achter de heer Pals, aan de pers wou ik zeggen, maar ik zie geen vertegenwoordigers. Dat is waarschijnlijk een gevolg van dat de beraadslaging in de gemeenteraad van Stadskanaal altijd zo serieus, unaniem plaats vind dus het wordt misschien wel iets minder interessant, laten we die traditie vanavond vooral in stand houden want een aantal raadsleden heeft verzocht om kwart voor tien, tien uur mogelijkerwijze de vergadering te willen verlaten dus zeer tegen mijn gewoonte in ga ik tempo maken.
 • 2 Mededelingen
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In ieder geval zijn vanavond niet aanwezig twee fractieleden van de PvdA, Marc Kanter en Erik van der Vlag, dus we moeten het zonder hen stellen. Gelukkig is iedereen verder wel aanwezig en wil ik graag met u overgaan naar agendapunt 3.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (46,22 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het vaststellen van de agenda. Kunt u met deze agenda instellen zodat ons, ja mevrouw Sterenborg ik zie u, ja want ik zie uw hand zover zwaaien. Jawel, maar ik dacht ik wil ondertussen ook nog even de mensen op de publieke tribune welkom heten, de eventuele luisteraars ik was even van mijn apropos omdat de pers niet aanwezig was maar dan heb ik dat hierbij ook gecorrigeerd en dan geef ik u nu het woord in het kader van agendapunt 3 vaststellen van de agenda. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij willen graag een motie vreemd aan de orde van de dag inbrengen vanavond over Stichting Leergeld.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Al ver van tevoren aangekondigd denk ik vanuit berichtgeving in de media. Zijn hier vertegenwoordigers van de Stichting Leergeld aanwezig? In de raad. Maar u blijft mooi tot het einde dus dan maakt het niet uit. Dan plaatsen we hem als agendapunt 20a op de agenda en zo staat hij ook op ieders i-pad.
 • 4 Insprekers
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben vanavond een inspreker, Van Geenen, aanwezig? Ja. Een inspreker voor wat betreft agendapunt 14; het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan en agendapunt 15; het Regionaal Transitie Arrangement in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg. En ik wil graag aan mevrouw Geenen het woord geven. U hebt 5 minuten voor de twee agendapunten gezamenlijk, dus we gaan u klokken.
  • 2:11 Mevrouw T. van Geenen
   Ja, ik begreep het. Nou ik hoop dat ik daar voldoende tijd voor krijg, dank u wel voorzitter. Wel wat betreft agendapunt 14 wilde ik graag twee punten meegeven. Er wordt ten eerste, ja diverse stuurgroepen benoemd met verschillende samenstelling van ketenpartners waaronder de gemeenten, Woningbouwverenigingen en zorgcorporaties, een breed spectrum. Echter wat ons betreft niet volledig genoeg, wij missen daarbij eigenlijk de burgerparticipatie, de Woonbond en De Koepel en de Participatieraad. Want met 3 transities binnen het sociale domein, waarbij ook gevraagd wordt meer participatie van en met de burger, waarom voor dit plan deze organisaties en participatieraad niet benaderd? Ook opmerkelijk want in het Regionaal prestatiekader in hoofdstuk 4.5 noemt u het tijdig informeren van bewoners en deze vroegtijdig betrekken bij planvorming. U heeft dan eigenlijk uw doelstelling daarbij al niet behaald. We vragen u dan ook; binnen welk tijdsbestek zullen deze gesprekken dan alsnog gaan plaatsvinden? En welke status krijgt dan een Woonbond of een Koepel of een Participatieraad nu u hen in deze beginfase heeft gepasseerd? GroenLinks vindt het belangrijk dat deze organisaties een duidelijke stem krijgen tijdens de uitwerking van verdere plannen binnen de gemeente. Burgers te allen tijde betrekken vanaf de beginfase dus ook tijdens stuurgroepen. Ten tweede; wat vrijblijvendheid in de nota wat betreft de communicatie, elkaar regelmatig informeren over de gevolgen van het scheiden van zorg en wonen. Graag duidelijkheid hierover. Want vastleggen hoe vaak men bijeenkomt en welke informatie men deelt. Welke status heeft deze informatie en wat wordt ermee gedaan? Wat betreft agendapunt 15 over de decentralisatie Jeugdzorg een 7tal punten. Als eerste; bij de mondelinge dialoog over de 3 sociale domeinen; WMO, Jeugd en Participatiewet, is vooral lichamelijke zorg besproken. Terwijl in de dialoog over jeugdzorg psychiatrische en psychosociale zorg noodzakelijk is. Op dit moment is binnen de gemeente onduidelijk hoe deze financiële verdeling
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van Geenen, heeft u één moment geduld. Ik hoor allerlei stemmen hier door uw verhaal heen, ik kan niet helemaal overzien waar dat vandaan komt maar ik wil wel graag dat u volledige aandacht krijgt. Dus ik vraag diegenen die in gesprek zijn om daar even mee te wachten of dat buiten de raadsvergadering te doen. Ga uw gang.
  • 2:35 Mevrouw T. van Geenen
   Ja, dank u wel. Dus terwijl in de dialoog over de jeugdzorg psychiatrische en psychosociale zorg noodzakelijk is. Op dit moment is binnen de gemeente onduidelijk hoe de financiële verdeling van lichamelijke en psychische zorg zal zijn. Wanneer is hier meer duidelijkheid over? Want dat zorgt ons als GroenLinks wel wat zorgen want wanneer er onvoldoende financiën gereserveerd zijn, kan dit leiden tot problemen in wijk en buurt, nu deze eerste zorg rond deze jeugd verplaatst wordt naar diezelfde wijk en buurt. De harmonie en cohesie in zo'n wijk kan daardoor verstoord raken. Huidige leefomgeving en bewoners zijn hier op dit moment niet toegerust. En dat brengt ons bij de 2e vraag. Want waar ligt de grens van vrijwilligerswerk en professioneel werkende? Ook dat is momenteel onduidelijk. Het probleem lijkt daarmee bij de burgers, vrijwilligers en mantelzorgers neergelegd te worden. Deze hoge mate van verantwoordelijkheid kan er voor zorgen dat zij afhaken. Aan de andere kant hebben instellingen aan steeds hogere kwalificaties te voldoen. Hoe tegenstrijdig is deze invulling van bepaalde behoeften naar zorg geformuleerd. Ten derde willen we u meegeven; professionals zullen daardoor toch in specialistische wijkteams aanwezig moeten blijven en daarvoor betaald. Dat betekent dat aanwezige psychosociale en de gewone zorgaanbieders in de wijk, zowel grote als kleine ondernemers, benaderd moeten worden. En kijk daarbij naar alle vormen van kwaliteit, dus niet langer gericht op passende diploma's, maar op werkwijze en visie, passie en betrokkenheid en cliëntgerichtheid, want ook daar kunnen we juist de kwaliteit vandaan halen. Diploma’s alleen zeggen niets. Preventief en signalerend werken door paramedici en andere professionals kan de Zorg- en Psychiatrie-instellingen extra werk uit handen nemen. Dit wordt vanuit het werkveld ook onderkend en ondersteund. Min of meer toegejuicht. Preventief werken zal bij de toekomstige ketenbijeenkomsten duidelijker een stem en vorm moeten krijgen. Een vijfde punt wat belangrijk is; is het vaststellen wat de waarborg en de vaste ijkpunten zijn waarlangs de toekomstige transitie gehouden moet worden. De Participatieraad lijkt daarbij de toegewezen orgaan om deze waarden te formuleren. Maar op welke wijze is deze raad daarvoor toegerust? Er wordt in het stuk gesproken dat er is gepraat met de participatieraad en welk karakter had deze bespreking? enkel informerend of hebben zij hun standpunten hierover kunnen formuleren? Want bij de transitie van de 3 sociale domeinen dient deze participatieraad goed toegerust te zijn om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding?
  • 1:18 Mevrouw T. van Geenen
   Ik probeer het. De participatieraad heeft adviserende taken, welke status zal zij dan hebben bij deze drie transities. Nog twee punten als het kan. Vervolgens is belangrijk dat de specifieke data voor verdere uitwerking van deze transitie wordt belegd om problemen in het proces voortijdig te signaleren. Gezien het veelomvattende karakter zal naarmate het proces vordert, moeilijker worden veranderingen in het proces aan te brengen. Dus ook hierbij de vraag; wanneer komt u bijeen en hoe vaak. En dat betekent dat er al duidelijk een dynamisch toekomstbeeld binnen de aankomende kadernota geformuleerd moet worden, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de psychiatrische en psychosociale zorg gewaarborgd blijven. GroenLinks wil hierbij dan ook verzoeken alert te zijn en dit proces goed te volgen en middels vroegtijdige signalering bij te sturen. Want in de kadernota wordt de term “binnenkort” genoemd wat ons betreft een zeer rekbaar en daardoor onduidelijk begrip. Terwijl de burger hierover zekerheid en helderheid verdient. De slotvraag is dan ook; welk tijdsbestek denkt het college nodig te hebben om een gedegen document voor te leggen waarbinnen ketenpartners zijn vertegenwoordigd, de randvoorwaarden en ijkpunten bekend zijn en deze duidelijk werkbaar en meetbaar zijn. Dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Uw vragen, uw opmerkingen, uw aanbevelingen zullen denk ik mogelijkerwijs in de beraadslaging worden meegenomen. Is de bijdrage van mevrouw Van Geenen voldoende duidelijk voor de raadsleden? Meneer Borgesius VVD. Verduidelijkende vraag?
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou opmerking eigenlijk voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ook.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij hebben natuurlijk ook vanzelfsprekend naar de inspreekster geluisterd, maar in onze beleving is het toch zo; wanneer een inspreker spreekrecht aanvraagt over een bepaald agendapunt, dat het dan toch ook over de inhoud van het agendastuk wat aan de raadsleden wordt aangeboden dat het zich daar toe beperkt. En ik kon mij in dit geval niet aan de indruk onttrekken dat het zich daartoe niet heeft beperkt. En ik denk toch dat we in een komend fractie-voorzittersoverleg dit item toch eens moeten gaan bespreken om er voor te waken dat we vanaf het recht die insprekers hebben dat we daar geen toekomstig politiek verhaal van gaan maken. Tot zover voorzitter.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat we daarover van gedachten kunnen verschillen. In die zin of dit een politiek verhaal is of niet. Mevrouw heeft bekend gemaakt dat ze GroenLinks vertegenwoordigde, dat had ook een voorzitter van een vereniging of een stichting kunnen zijn, dus in die zin denk ik van mag inhoudelijk ingegaan worden op het agendapunt wat voor ligt. Het leek een beetje warmdraaien voor een toekomstige raadszetel misschien, dus in die zin zou u het misschien op dit moment zo op kunnen vatten maar het lijkt me terecht dat we er in het fractie voorzittersoverleg een keer over spreken. Ik heb nu niet het idee dat de bijdrage ongepast was.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat heeft u mij ook niet horen zeggen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, daarom, maar we zetten hem op de agenda en uw opmerking is gehoord. Meneer Pals D’66, een vraag? Opmerking.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, krijgen we de bijdrage van mevrouw Van Geenen op papier, want het is een heel resumé geweest en ik heb het eerste punt heb ik onthouden, de rest is alweer…
  • 0:14 Mevrouw T. van Geenen
   Dat klopt, ik kan het stuk sowieso geven en het is duidelijk dan om te zien welke punten en aanbevelingen er dan zijn gedaan. Dus dat zal ik aan ieder rondsturen of aan de griffie natuurlijk dan kan hij het verdelen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ontvangt u dat meneer Pals. Mevrouw Geenen dank voor uw uitleg, dank voor uw inspreken en we zullen kijken wat de beraadslaging teweeg gaat brengen.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 25 november 2013
  • 05. De besluitenlijst van 25 november 2013 (82,77 KB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 5, de besluitenlijst van 25 november. Redactioneel, 1, 2, 3,4 en 5. Geen op- of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan is het verslag daarmee vastgesteld met dank. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, 4 en 5, geen opmerkingen.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (53,11 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De lijst met openstaande toezeggingen. Ik ga u voorstellen om punt 34, de in’s en out’s over de Noorder Kanaalweg af te voeren, aangezien daar een voorstel voor op de agenda staat en punt 44, de beantwoording van de vraag van de heer Pals die heeft u schriftelijk ontvangen dus ik stel u voor om die er ook af te voeren. Akkoord? Dan een toelichting op punt 2, door wethouder Hamster.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Het punt dat het langst op de besluitenlijst staat, misschien wel in de historie van de besluitenlijst sinds die bestaat, nota bene nog gedaan door mijn voorganger, kan ik een mededeling over doen, namelijk dat het college morgen een besluit zal nemen over hetgeen hier beschreven staat namelijk de vijfjaarlijkse afrekening en zo snel dat besluit genomen is zullen we u de informatie, de inhoud daarvan doen toekomen. Dus volgende keer kan op de besluitenlijst staan; voorstel afvoeren, wat mij betreft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 20 wethouder Bessembinders.
  • 0:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Dit is een toezegging van december 2012, toen hadden wij nog het idee dat de omgevingsdienst zou starten op 1 april misschien 1 juli. Inmiddels is wel bekend dat de omgevingsdienst gestart is op 1 november jongstleden, dus wij stellen voor om die rapportage over de afbouw van de overhead om die mee te nemen in de voorjaarsnota 2014 omdat dit nu een hele korte periode is waarop dit betrekking heeft. Dank u wel.
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee kunt u instemmen? Dan nummer 42, de rondvraag vanuit de VVD fractie over de winkeltijden, nieuwe wet voor de winkeltijden, dat heb ik zoals eerder toegezegd zeg maar in behandeling gegeven bij de centrumwinkeliers, handelsvereniging, ondernemersplein Alteveer en Onstwedde. En eerlijk gezegd is dat nog niet beslissingsrijp we hebben ook afgesproken om dat integraal te behandelen met de actualisatie van het economisch beleidsplan en ook met de visie op zeg maar wat voor gemeente we zouden willen zijn en hoe we om willen gaan met winkeltijden met terrassen beleid, uitstellingen beleid om daarmee ook de ondernemers zelf vooral te horen zodat er een beetje een gewogen inbreng van hun kant naar u toe kan komen en ik stel me voor dat ongeveer in de raadscommissie ik denk maart te doen. Dus ik zou de datum graag naar maart verplaatsen. Akkoord? Dan andere vragen of opmerkingen over de overige punten? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (44,01 KB)07.01. Gedeputeerde Staten over financieel toezicht (55,69 KB)07.02. Gedeputeerde Staten over proces Interbestuurlijk toezicht nieuwe stijl (57,27 KB)07.03. Gedeputeerde Staten over Interbestuurlijk toezicht (497,98 KB)07.04. College over Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Benchmarks Wmo (53,28 KB)07.04.1. Basis benchmark Wmo Stadskanaal 2013 (536,52 KB)07.04.2. Klantonderzoek Wmo over 2012 (1,98 MB)07.05. Raad van State over BP Landelijk gebied Kopstukken 10 (52,96 KB)07.06. De heer Groenendijk over subsidie Verrassend Stadskanaal (16,75 KB)07.07. Rekenkamercommissie over verantwoord inkopen (13,65 KB)07.07.1. Rapport verantwoord inkopen (743,62 KB)07.08. Gemeente Winsum over motie aanpassing in het tijdspad Bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Provincie Groningen (132,29 KB)07.09. De heer Scheper over reactie artikel uit de krant m.b.t. herindeling (12,1 KB)07.10. Gemeente Delfzijl over motie dieselaccijns (55,17 KB)
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. 1, 2, 3, 4, meneer Dijkstra CU.
  • 1:15 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. In het klanttevredenheid onderzoek legt u verantwoording af richting burgers, gemeenteraad, participatieraad en burgers. De CU is tevreden met de iets hogere score, score van onze gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Het is een goede zaak dat bij de lage score van het aantal actieve burgers dat u gelet op het beroep dat straks op de samenleving wordt gedaan dit punt door u wordt opgepakt bij de verdere ontwikkeling van de WMO in relatie tot wijkgericht werken. Hoopvol is wel dat we bij de vrijwilligersthermometer hoger scoren zodat er een goede basis ligt voor het toenemend beroep op vrijwilligers voor ondersteuning van medeburgers. Goed dat u aangeeft dat u blijft streven naar het uitgangspunt de uitgaven gelijk te laten lopen met de rijksbijdrage dat er een verbeterslag te behalen is met inzet van voorliggende en collectieve voorzieningen. Succes gewenst bij deze verbeterslag, we willen dat we als raad weer worden betrokken bij de evaluatie van de WMO, ook de doorontwikkeling van de kanteling in het WMO uitvoeringsplan wordt besproken. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, meneer Boen PvdA.
  • 0:40 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter en ook dank u wel meneer Dijkstra. Ik hoef er nog maar weinig aan toe te voegen. Het prestatieveld 1, over het aandeel actieve burgers daar hebt u het over gehad, dat is ook wat ons betreft een zorgpunt in het kader van de komende ontwikkelingen, wat ons nog wel even opviel dat was het bedrag wat wij in deze uitgeven aan de woonvoorzieningen. Een bedrag van € 6860, - de referentie waarde is daarvan €2437, -. Dus wellicht dat daar nog een slag te maken is, misschien kan er een korte toelichting op gegeven worden op dat grote verschil. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen, meneer Pals D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zou graag dat nog willen aanvullen met de referentiegroep dat we per inwoner €212, - tegen €129, - uitgeven, daar zou ik ook graag een toelichting op willen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk.
  • 2:59 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ja, als ik kijk naar de cijfers van de klanttevredenheidsonderzoek dan mogen we niet ontevreden zijn, met name omdat 2012 natuurlijk ook een jaar was dat we volop aan de gang gingen met de kanteling. Daar zijn we de afgelopen maanden verder ook mee door gegaan tijdens het afgelopen jaar. Dus tegen dat licht denk ik dat het over de gehele linie een positieve score is. Er springen een aantal zaken uit, het aandeel actieve burgers dat kan beter en daar moeten we denk ik nog een onsje bij proberen te doen. Nu is het net zo dat we vandaag ook bekend hebben gemaakt dat we vorige week als college een besluit hebben genomen over de uitvoeringsplan WMO, u wordt daar ook van in kennis gesteld en dat uitvoeringsplan behelst ook dat we meer inzetten op de combinatie WMO en wijkgericht werken, maar ook op het inzetten van collectieve voorzieningen dus dat beantwoord ook aan u wat u graag wenst. Het spreekt denk ik ook voor zich dat we de WMO heel nauwlettend moeten blijven monitoren dat doen we ook met de inzet van die twee ton waar u dat krediet voor vrij heeft gemaakt. Ja wat dat betreft gaat er natuurlijk ook nog voldoende gebeuren, per 2015 mogen we erop rekenen dat we nog meer taken naar ons toekrijgen met forse taakstellingen, dus het is erg belangrijk om de vinger aan de pols te houden en dat doen we via de PNC cyclus maar tussentijds zullen we het ook moeten hebben over hoe wij bijvoorbeeld AWBZ-taken die we per 2015 op ons krijgen hoe we daar ook mee om gaan. Ten aanzien van de referentie groepen scoren we hoog ten aanzien van de woonvoorzieningen, je hebt het wel over het jaar 2012, u heeft ook bij de begroting kunnen lezen dat we met name daar waar het gaat om de goedkope woonvoorzieningen beneden de 20.000 dat we behoorlijk inkrimpen wat betreft de uitgaven dat effect zien we met name in 2013 ook met name zich door ontwikkelen, dat betekend dat daar waar het gaat om kleine woningaanpassingen dat we die toch ook minder verstrekken dat is ook een effect van de eigen bijdrage die daar met name in wordt geheven, maar ook de vraag die we stellen aan de mensen namelijk om vanuit eigen kracht ook mee te denken aan het vinden van oplossingen, dus daar wordt op dit moment al een slag gemaakt. Ten aanzien van de dure woonvoorzieningen moet u altijd, ja zitten we toch, af en toe hebben we te maken met incidentele forse aanvragen waarin we geen andere oplossing zien dat daar dan toch in tegemoet te komen. En dat is ook een paar keer gebeurd, dat zal in 2012 ook het geval kunnen zijn. Ten aanzien over de hele linie is het zo, als u het hebt over een referentie, de heer Pals duidt daar ook op, dan is het zo dat wij inderdaad meer WMO geld verstrekken dan vergelijkbare gemeenten en dat heeft alles met onze bevolkingssamenstelling te maken. Wat we nu wel zien is dat we behoorlijk in de pas gaan lopen met de rijksuitkeringen en dat is voor ons dan minimaal net zo belangrijk.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee voldoende beantwoord? Punt 5, punt 6, meneer Pals D’66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter we hebben een brief gekregen van een betrokken burger, dat is de familie Groenendijk. En die vraagt over de subsidieverstrekking. Onze enige vraag is; hoe gaat u die brief beantwoorden en wat zal de tekst zijn, daar zijn we erg nieuwsgierig naar.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster. Via de post wou ik zeggen, maar
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De kans is aanwezig dat het via de post gaat ja, dat is een goede vraag heer Pals. Ik denk dat ik in alle eerlijkheid zal weergeven wat de overwegingen van uw raad zijn geweest om het besluit te nemen zoals dat gebeurd is.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij gaan de ingekomen stukken waarin de raad ze voor kennisgeving aanneemt, worden die beantwoord door uw griffie en dat die op de agenda heeft gestaan bij de ingekomen stukken en dat de raad er kennis genomen heeft van die brief, dat is de standaard procedure.
  • 0:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Kijk dat scheelt mij weer.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat scheelt meneer Hamster wat werk. Voor de rest is het mooi dat een burger laat weten wat hij van iets vindt maar ik denk dat punt genoegzaam uitgediscussieerd is hier in de raad. Toch? En natuurlijk mag iedereen daar anders over denken. Klopt het griffier? dat is de procedure
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dat klopt volledig ja.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, goed, tenzij u hem niet voor kennisgeving aanneemt, maar dan had u dat moeten aangeven. Punt 7, meneer Pals, D’66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter vanavond zit het mooie rapport verantwoord inkopen rekenkamercommissie op de agenda en mijn vraag is eigenlijk nog steeds aan mijn mede raadsleden is of men nog steeds vindt dat dit als een ingekomen stuk behandeld dient te worden of dat we dat gewoon serieus als een debat stuk gaan indienen dat is mijn vraag in de eerste instantie.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Borgesius VVD.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij denken ook dat de heer Pals daar toch wel een punt heeft voorzitter en temeer omdat het niet gebruikelijk is om in discussie te gaan met het college over stukken die onder deze rubriek staan vermeld, ingekomen stukken, en wanneer men dat dan wenst dat het dan wel op de agenda wordt geplaatst, en wij kunnen ons voorstellen dat die wens er is, dus wij zouden ook graag zien dat bij de eerstvolgende vergadering dit toch op de agenda wordt geplaatst.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we peilen zo, mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik zit nu even te dubben uiteraard, wat ik wil zeggen ga ik dat nu zeggen of ga ik dat eventueel een andere keer zeggen, dus wat gaan we met dat agendapunt doen. Ja, ik bedoel
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mijn me niet kwalijk u hebt via de agendacommissie zelf ingestemd met het rapport onder de lijst van ingekomen stukken op de agenda te zetten met het advies om het voor kennisgeving aan te nemen dus u stelt uzelf een vraag.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar ben ik mij van bewust. Maar wat mij betreft kan het hier ook gewoon blijven staan, bij de lijst van ingekomen stukken, maar als de meerderheid zegt van; laten we er een keer…,ik wil niet het woord dan serieus nemen, maar dat doen we nu op dit moment ook. Ik vraag eigenlijk nu aan de rest van de raad hoe wordt hier naar gekeken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik begrijp uw vraag. Ik ga eerst nog even naar mevrouw Brongers van het CDA en dan gaan we kijken of er een meerderheid is om het überhaupt nog op de agenda te zetten of dat het gewoon zoals nu verwoord als ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw Brongers.
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wij hebben inderdaad afgesproken om het hier zodanig te agenderen en voor kennisgeving aan te nemen en wat ons betreft laten we het daarbij.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:01 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Wat ons betreft kan het zo blijven zoals het nu is.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik ook nog even naar de PvdA, meneer Boen.
  • 0:17 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik sluit mij aan bij wat de vertegenwoordigers van het CDA en Gemeente Belangen hier hebben opgemerkt, we hebben daar uitgebreid met elkaar over gesproken ik denk dat dit de uitkomst van dat gesprek is geweest.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen, meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij hebben er uitgebreid over gesproken, ik ben van mening dat die nog een keer geagendeerd moet worden ondanks dat ik er niet bij ben geweest toen het tot stand is gekomen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In wezen zie ik dan als ik even snel naar de stemverhouding kijk dat er 13 leden van de raad zeggen; we volgen de procedure zoals afgesproken namelijk hier als ingekomen stuk behandelen en dat 8 van u zeggen; nou wat ons betreft mag hij via de agendacommissie alsnog op de agenda gezet worden. In mijn ogen democratisch gezien is dat geen meerderheid, dus mevrouw Sterenborg dan adviseer ik u als u iets wilt zeggen om dat nu te doen.
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat doe ik dan bij dezen. Het rapport is zoals genoemd inderdaad wat achterhaald en de reactie van het college is ook bekend. Een aantal adviezen zijn al opgevolgd en we verwachten dan ook dat de overige adviezen, aanbevelingen voortvarend ter hand genomen worden. En wat betreft de rekenkamercommissie zelf, we hebben nu een slapende rekenkamer en het is verplicht om als raad een rekenkamer functie te hebben. Wij hebben echter nu geen leden en ons lijkt het goed dat de rekeningcommissie zich hierover buigt.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu kijk ik even terug….., volgens mij begrotingsbehandeling? Corrigeer me als ik dat mis zeg, maar hadden we afgesproken van; rekenkamercommissie slapend, op het moment dat de raad vindt dat er aanleiding is tot onderzoek gaan we ad hoc, leden, externe leden voor de rekenkamer commissie benoemen met mogelijk ook in het achterhoofd dat die dan op dat terrein waar u een onderzoek over wilt deskundig zouden kunnen zijn. Volgens mij was dat de afspraak. Om pragmatisch en flexibel daar mee om te gaan en u heeft het heft altijd in handen want u kunt altijd een onderzoek vragen en een rekenkamercommissie wekken.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Klopt, maar het leek mij goed, of leek onze fractie goed, om het bij de rekeningcommissie neer te leggen wat je dan als er ad hoc iets gebeuren moet wat je dan gaat doen. Dat je dan klaar bent om te zeggen; en ze doen we het.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja dat is volgens mij ongeveer van hoe ik het net verwoorde, dus…meneer Pals D’66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het lijkt mij niet dat de rekeningcommissie daar voor is opgeleid want het rapport van de rekenkamercommissie wordt per slot van rekening gedaan door mensen extern en die ervoor gestudeerd hebben dus het lijkt me ook niet dat je dat, dat je die verantwoordelijkheid
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Even interrumperen, het is ook niet de bedoeling dat de rekeningcommissie deze taak op zich neemt.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, maar wel het rapport behandeld.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, heeft niks met het rapport te maken.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan heb ik het niet goed begrepen, ok.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u een voorstel doen, in die zin een procedure voorstel, volgens mij hadden we besproken om er flexibel mee om te gaan en ad hoc, ik zou me voor kunnen stellen dat dit gewoon na de verkiezingen en in een samenstelling van een nieuwe raad besproken wordt . op het moment dat de raad een onderzoek wil en er moeten leden bij gezocht worden dan is dat een kwestie wat volgens mij heel snel in het fractievoorzittersoverleg afgestemd kan worden en hoe je dat in werking zet. De rekeningcommissie heeft een andere taak en verantwoordelijkheid denk ik en u belast ze met een nieuw onderwerp terwijl ik denk van niet iedereen zit in de rekencommissie misschien met dezelfde invloed. Kunnen we het bij het fractievoorzittersoverleg neerleggen na de gemeenteraadsverkiezingen? Kunt u het daar mee eens zijn?
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is goed.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   zullen we het zo doen? Meneer Pals.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   als de rest dat ook zo vindt, ja
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar als afsluitend van dit punt voorzitter wil ik toch opmerken dat D’66 gebruik gaat maken van het indienen van schriftelijke vragen. Dus die kunt u van onze fractie tegemoet zien.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Over dit onderwerp. Goed. Wij wachten in spanning af meneer Pals. Doen we het voorlopig zo; komt terug na de raadsverkiezingen in de samenstelling van de nieuwe raad.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 8. Daar is het advies; voor kennisgeving aannemen. Normaliter wordt u gevraagd over een motie een standpunt in te nemen maar volgens mij is deze motie eerder behandeld of een motie met dezelfde strekking eerder behandeld in uw raad. Dus is het juist om het advies in deze te volgen? Akkoord.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   punt 9, punt 10, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. In deze motie stelt de gemeenteraad van Delfzijl haar ongenoegen vast en spreekt die ongenoegen ook uit over het verdwijnen van accijns voordeel voor rode diesel en regionale ARIVA- treinen die rijden met rode diesel dus dit kan gevolgen hebben voor de exploitatie van ARIVA en als wij die denktrant doorzetten dan brengt dat ook voor ons een gevolg, kan een gevolg met zich mee brengen, voor de exploitatie Veendam-Stadskanaal voor de nieuwe spoorlijn. Dus wat ons betreft steunen wij de strekking van deze motie. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En die vraag stelt u ook aan de andere fracties?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat klopt.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 1:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Hofstra zei dit zo expliciet, dat kan ook mogelijkerwijze gevolgen hebben voor de mogelijk op te richten verbinding tussen Veendam en Stadskanaal, maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. Waar we hier spreken, inderdaad die rooie diesel, geld trouwens niet alleen voor ARIVA, het geld ook denk ik voor een veel grotere sector met name de landbouw, die noemt u in mijn beleving niet en daar aan verwant mensen die ook activiteiten ontplooien ten behoeve van de landbouw, ik hoor hier al iemand links van mij zeggen; loonwerkers. Ja inderdaad we kunnen het rijtje wel, nog wel langer maken denk ik. Maar wij spreken hier dus over bestaande lijnen die niet, en dan moet ik even goed kijken, want het is een redelijk moeilijk woord, lijnen die niet zijn geëlektrificeerd, daar speelt dit probleem. En hoe de toekomstige lijnen er uit gaan zien, wij weten het niet. Dus op het moment dat het wel wordt voorzien van een elektrische aandrijving, laat ik het zo maar even zeggen, dan zouden we het misschien zelfs wel kunnen doen met groene stroom, wie weet.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties? De heer Hofstra vraagt zeg maar in wezen, of geeft aan, dat ze de motie zouden willen steunen. Als je de motie terugleest dan zie dat er alleen gevraagd is aan het college van Delfzijl om de motie naar andere gemeenteraden te sturen en niet of die hem ook willen ondersteunen maar in wezen is dat uw opmerking meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   eigenlijk wel, ja.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zouden die motie moeten ondersteunen. Ik begrijp dat de fractievoorzitter van de VVD daar geen voorstander van is op dit moment, andere fracties nog een mening? Opmerking? Nee. Dan constateer ik dat ie voor kennisgeving wordt aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Bessembinders.
  • 3:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik wil graag een mededeling doen over de bio-vergister. Zoals u weet hebben we daar een nieuwe beschikking voor afgegeven die strengere normen eist, dat is algemeen bekend, ondertussen hebben de ondernemers onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden die de geuroverlast zouden kunnen beperken en dat is onder andere een punt dat men een product heeft getest wat geur zou absorberen, maar wat onvoldoende resultaat biedt. Er is ook onderzocht of er via een overkapping de geur zou kunnen worden gereduceerd, dat vergt een hele hoge investering waarvan de effectiviteit in twijfel wordt getrokken, wat nu aan de orde is dat is dat er gepoogd wordt om de zeg maar de invoer periode van de producten te verkorten. En dat was ook vooral de bron van de geuroverlast, op dit moment wordt er vier keer dag worden er producten ingevoerd die worden in de open lucht gemengd en wat nu de bedoeling is dat er één keer per dag de producten worden ingevoerd dat is maximaal een uur in tegenstelling tot nu vier keer één uur en dat vervolgens het mengen gebeurd in de bak waar die producten in gestort worden, dat die bak bovendien afgedicht wordt en daar wordt toch een behoorlijke reductie van de geuroverlast door beperkt. Dat vergt van de ondernemers stevige investeringen, wij hebben het over tonnen en niet over tienduizenden euro’s. Daar zijn ze op dit moment mee in de weer. Ik kan u wel vertellen dat de klachten de afgelopen periode heel minimaal zijn, wij hebben in de periode november en december drie klachten gehad waarvan één s ’nachts en de reden was een storing en de andere twee die had dus echt te maken nog met geuroverlast, maar in die zin is het aantal meldingen voor klachten is dus minimaal. De beschikking die loopt nog, de beschikkingsperiode, dus op dit moment is er ook geen beslispunt om te zeggen wij kunnen al overgaan tot investeren men zal uiteraard die periode gaan afwachten en op dat moment besluiten oer wat men gaat doen. Wij hebben overleg met de ondernemers over de verschillende zaken die spelen daarbij is ook betrokken het bureau Witteveen & Bos dat het vorige geuronderzoek heeft uitgevoerd zodat die ook mee test of de matregelen die nu voorgesteld worden of zij ook verwachten dat die voldoende effectief zijn om aan de norm van 4 odeur gemiddeld te voldoen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Pals D'66.
  • 1:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij zitten allang natuurlijk met deze klachten en de buurt vooral. Ik heb, het spijt me te moeten constateren dat de wethouder niet met een woord heeft gesproken over de buurt behalve dat er drie klachten zijn geweest maar goed u en ik weten dat de buurt eigenlijk het hoofd in de moede schoot heeft gelegd vanwege de klachten, maar goed blijkbaar vindt u andere zaken belangrijker. We hebben al uitstel gekregen tot 1 december redelijker termijn. De ondernemer heeft drie maanden de tijd gehad om te reageren en voorzienende maatregelen te nemen. Toen wij als raad er op bezoek waren is in die periode, en ik weet niet meer wanneer we er precies zijn geweest, maar in die periode is toen al gezegd de oplossing zoals u die nu aan de raad verkondigd dan is mijn enige vraag is; waarom is men daar niet eerder aan begonnen. Want als dat toch de oplossing zou zijn geweest om er één keer per dag of twee keer per dag te laden en lossen in plaats van vier keer dan had ik dat à la minute gedaan als ik de ondernemer was en mijn andere vraag is; en wanneer loopt de termijn nu dan weer af. Want 1 december zou de termijn zijn dat het afloopt en blijkbaar krijgt de ondernemer weer de ruimte om het nog weer uit te stellen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, sorry, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:29 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Onze opmerkingen die gaan grotendeels zo langs de lijnen van de heer Pals. Wij gaan niet zover te zeggen dat de wethouder geen oog heeft voor de belangen van de buurt, maar wij hebben wel inderdaad de vraag van; tot wanneer loopt die beschikking en wanneer kunnen wij nu tegemoet zien dat de aangekondigde maatregelen die de wethouder net genoemd heeft dat die in werking treden en dat wij ook kunnen weten wat voor effect die maatregelen hebben gehad. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Wethouder Bessembinders.
  • 1:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, zoals ik zei van de termijn van die beschikking dat daartegen beroep kan worden ingesteld is nog niet verstreken en die loopt nog naar mijn idee een week of anderhalve week. Dus tot dat moment zijn de procedures mogelijk en u zult begrijpen dat tot dat moment voorbij is dat dan pas ook ondernemers een beslissing zullen nemen over wat zij gaan doen ja of nee. Dus dat is het verhaal daarop, op het moment dat dat bekend is dat deze beschikking ook gewoon erdoor komt dan is ook het moment dat de ondernemers zullen overgaan tot een beslissing over die investering en als het gaat om die investering en als het gaat om de productie van wat ik net gezegd heb dan moet u er vanuit gaan dat daar een stevige levertijd op zit wil men het op deze manier kunnen realiseren en die levertijd die is minimaal drie maanden. Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter u begrijpt natuurlijk wel dat het voor omwonenden wel een warboel van termijnen en van data wordt genoemd want u heeft in onze schriftelijke vragen heeft u toch echt gezegd dat de begunstigingtermijnen waarin de mogelijkheden heeft op nieuwe voorschriften te voldoen en de voorschriften zijn toch denk ik het afdichten van materialen en het anders exploiteren van de en het vullen van die materialen en dat heeft u duidelijk gezegd en ook in ons schriftelijk antwoord dat het voor 1 december gebeurd moest zijn en ook die voorzieningen zijn getroffen. Dus ik begrijp nu wel dat omwonenden met name denk ik wel de draad een beetje kwijt raken want dan komt er weer drie vier maanden bij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:02 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, de omwonenden die kunnen de draad wel kwijtraken, maar als gevolg van de zienswijze van de omwonenden is de procedure uiteraard wel vertraagd. Dus daar moet u wel rekening mee houden, op het moment dat er geen zienswijzen binnenkomen op de ontwerpbeschikking dan was er bij wijze van spreken in augustus al een beschikking genomen en dan waren die weken van ter inzage legging allang voorbij geweest. Maar die zijn dus nu nog niet voorbij en u snapt ook wel, ik zeg niet voor niks het gaat om investering van tonnen, dat de ondernemers niet eerder een besluit nemen dan dat die ook zeker weten dat deze beschikking er ongeschonden doorkomt, voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Voldoende beantwoord daarmee?
 • 9 Vragenuur
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan constateer ik dat we agendapunt 9 en 10 over kunnen slaan.
 • 10 Interpellaties
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aangezien er geen vragen zijn gesteld noch interpellaties zijn aangevraagd.
 • 11 Rondvraag
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik naar de rondvraag. Wie heeft een.. Mevrouw Hernamt, Gemeente Belangen.
  • 1:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over het rolstoel taxivervoer, en dat is de laatste maanden erg verhoogd. Een rit van 10 km ongeveer kost nu € 9,70, dat is bijna verdubbeld, voor een aantal mensen is dat bijna niet meer te betalen en dan vraag ik mij af; wie bepaalt de prijzen. En in de krant stond een poosje geleden dat Stadskanaal de gemeente is met de hoogste tarieven. Of dat zo is weet ik niet, dat stond in de krant. En dan is de vraag; wie bepaalt de prijzen van dat taxivervoer? als je nagaat dat mensen met een AOW, die mensen maken het meest gebruik in het buitengebied, naar Stadskanaal moet is het toch sowieso 10 km. Die vraag zou ik graag beantwoord willen hebben.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie bepaalt de tarieven.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   wie bepaalt de tarieven
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, duidelijk.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   en kunnen die verhogingen maar zo plaats vinden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Hernamt. Nog meer voor de rondvraag? Meneer Pals, D'66.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij willen graag vragen hoe het staat met de stand van zaken over de huurcontracten van de leesbibliotheek in Musselkanaal en in Onstwedde. Want bij een voorlaatste raadsvergadering was het nog niet helemaal in orde, het contract moest nog worden getekend, de wethouder was nog bezig. Maar er bereiken ons toch wel meer en meer signalen dat het huurcontract nog steeds niet is getekend en dat men nog steeds in onderhandeling is over het huurcontract, dat geld zowel voor Onstwedde als voor Musselkanaal, en als u dan nagaat dat de opening in week 12 ongeveer gepland is, halverwege maart geloof ik, dan is dat wel heel kort dag inmiddels voor zowel de ondernemer, belegger en de huurder om daar nu uit te komen omdat we ook wel met zijn allen weten dat daar de subsidie die wij de bibliotheek hebben gekort daar toch echt debet aan is om het ondertekenen van het huurcontract. Mijn tweede vraag naar aanleiding van de bibliotheek is; op 22 april 2013 heeft deze raad €55.000, - aan bijdrage toegezegd aan de bibliotheek en wij willen toch wel vragen of die bijdrage inmiddels is omgezet in een daadwerkelijke bijdrage zodat de bibliotheek ook kan gaan investeren. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Verder niemand? Wethouder Van der Kolk.
  • 0:25 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ten aanzien van de tarieven is het zo dat wij die bepalen, maar wij zitten wel als gemeente vast aan een contract met de taxivervoerder. Het collectief vervoer is al enige tijd geleden aanbesteed, dat is gedaan tegen een bepaalde prijs en tegen bepaalde voorwaarden, en ten aanzien van de indexering liggen er ook contractuele afspraken die gewoon ook doorgevoerd worden. Dus in die zin, ja dat is mijn antwoord.
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Maar andere gemeenten zitten toch ook vast aan een contract? Waarom ligt de prijs dan in Stadskanaal zoveel hoger als in omliggende gemeenten.
  • 0:5 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dat antwoord moet ik u schuldig blijven, ik ben op zich ook wel benieuwd naar het krantenartkel want dat is mij ontschoten.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dat is een poosje geleden alweer.
  • 0:3 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, nou ja, maar dan kan ik alleen maar gaan speculeren en dat ga ik hier niet doen.
  • 0:33 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja,ja,ja. Want volgens mij hebben andere gemeentes ook een contract. Winschoten ligt een stuk lager, Vlagtwedde. Kijk en het probleem is dat mensen, sommige mensen in de buitengebieden afhankelijk zijn van die rolstoeltaxi. En als jij voor 10 km bijna €10, - vice versa moet betalen is dat een best groot bedrag voor sommige mensen. Dus u heeft geen antwoord op de vraag waarom wij zo hoog liggen en de andere gemeentes niet.
  • 0:16 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou ja, het enige antwoord wat ik u kan geven is het antwoord wat ik net gaf, daarnaast is het natuurlijk zo, maar dat is ook al weer enige tijd geleden, dat we de opstap tarieven gewijzigd hebben, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het algehele tarief, maar dat zijn zo de antwoorden die ik u nu kan geven.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we de vraag even schriftelijk beantwoorden wethouder, want anders gaan we inderdaad speculeren en dat lijkt me niet wijs. Wethouder Bieze.
  • 0:56 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, dank u wel. De heer Pals heeft vragen gesteld omtrent het tekenen van huurcontracten door de bibliotheek, c.q. de stichting, die de bibliotheken beheerd in de gemeente Stadskanaal en Vlagtwedde. En hij heeft een vraag gesteld over de € 55.000, - die klaar zou liggen om uitbetaald te worden en wanneer wordt dat nu uitbetaald. Hij heeft het bij het goede einde, wij zitten in overleg, wij zitten in constructief overleg om deze zaak af te ronden, maar dat vergt nog wel even wat tijd. En wanneer een en ander afgerond zal zijn dat kan ik u op dit moment niet zeggen. wij hebben één gesprek achter de rug, morgen hebben we het volgende gesprek daarover, maar onze intentie is, en die intentie ligt er bij beide partijen, om dit op te lossen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, hoe moeilijk moet het zijn om te onderhandelen over huurcontract
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u krijgt antwoord op de vraag als het huurcontract gesloten is. Volgens mij hebben we het nu over de uitwerking en verantwoordelijkheid van het college. En heeft u in uw controlerende taak de mogelijkheid om straks te beoordelen of dat conform is uitgevoerd of niet. om even gewoon de verantwoordelijkheden toch een beetje gescheiden te houden, want anders denk ik dat we afglijden.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar voorzitter ik doe dat uit grote bezorgdheid zult u begrijpen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat snap ik.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is wel zo dat ik nog geen datum heb gehoord van de wethouder dan alleen morgen, wanneer dat huurcontract dan getekend is.
  • 0:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee voorzitter die datum kan ik nu niet geven, omdat ik al heb aangegeven dat wij in overleg zijn met de bibliotheek. Zo gauw bekend is dat het een en ander is afgerond dan hoort u dat natuurlijk.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja?
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een goed antwoord, ja.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat u het er even mee moet doen meneer Pals. Ja, goed.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Herinrichting openbare ruimte Musselkanaal
  • 12. Herinrichting openbare ruimte Musselkanaal (66,72 KB)12.1. Kaart (1,78 MB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben we daarmee de rondvraag behandeld, anders kan ik mijn tempo er ook niet inhouden vanavond en dat is op verzoek van enkele collega’s van u dus. Ik ga naar agendapunt 12, de herinrichting van de openbare ruimte in Musselkanaal. Wie wil daarover het woord voeren. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De herinrichting openbare ruimte Musselkanaal zoals gezegd. We hebben de afgelopen week een uitgebreide toelichting gehad op de tekening en daarmee de invulling die die ruimte zou moeten krijgen. Wat het CDA betreft een goed plan dat ruimte bied en mogelijkheden en ook mooie mogelijkheden voor de inwoners van Musselkanaal en wellicht ook omstreken. Mogelijkheden om zoals wordt gesteld in de tekst; te sporten, te wandelen, te spelen voor kinderen, wat goed aansluit bij het MFA en als ook een podium overdekt met ruimte voor diverse activiteiten. Voldoende parkeerruimte en bovendien laat ik maar zeggen een aantrekkelijke invulling van een groene omgeving. Diverse geledingen hebben tijdens het proces om te komen tot dit plan inspraak gehad en meegesproken en meegedacht wat heeft geresulteerd in een groot draagvlak. Ja namens het CDA wil ik eigenlijk de wens uitspreken dat wij hopen dat de Musselkanaalsters vooral gaan genieten van deze omgeving als het allemaal klaar is nabij en rondom hun koopcentrum. Wij gaan akkoord en willen het krediet beschikbaar stellen van 1,2 miljoen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Hofstra PvdA.
  • 1:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter in maart wordt de nieuwe MFA geopend waar de Kameleon en de bibliotheek ook in worden gevestigd. Dit voorstel gaar over de invulling van het terrein wat vrijkomt na de sloop van de oude Kameleon en de bibliotheek. De PvdA fractie is heel positief over dit plan, het geeft naar ons inziens het centrum van Musselkanaal een mooie impuls en zo als mevrouw Brongers ook zei, wellicht de omgeving ook. Daarom complimenten voor het college en de leden van de werkgroep en in het bijzonder de architect die dit plan heeft opgesteld. Er is ruimte voor optredens op het podium, het podium is ook overdekt, kan aan de zijkanten dicht als het nodig is, er komt een sportveldje waar meerdere soorten sport kunnen worden beoefend. Parkeerruimte is ruim aanwezig zoals mevrouw Brongers ook al zei, uiteraard kan er ook even worden gewandeld en even rustig op een bankje kan men ook zitten. De ruimtelijke verbinding met het MFA wordt door het ontwerp benadrukt bijvoorbeeld in de bestrating. Het geheel wordt feestelijk aangekleed door de verlichting en wij hebben de indruk dat ook de verschillende belangengroepen verenigd in de werkgroep ook positief zijn over dit plan. Wij willen de architect van het plan van harte bedanken voor het mooie ontwerp en uitgebreide toelichting die wij van hem hebben gekregen. Dus wij stemmen van harte in met dit voorstel en wij spreken dezelfde wens uit als mevrouw Brongers. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Ik keek even naar de leden van de fractie van de CU want ik had meneer Dijkstra opgeschreven maar ik weer niet zeker of dat goed was. Nee, mevrouw Sterenborg, toch. Ja, daarom probeerde ik contact te krijgen maar het lukte niet helemaal.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, ik denk wat is de bedoeling nu, maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg CU ik geef u het woord.
  • 0:55 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. 22 april dit jaar stond centrum ontwikkeling Musselkanaal op de raadsagenda, en niet op 5 april zoals in het raadsvoorstel staat vermeld. We hebben het college toen meegegeven om in gesprek te blijven met de betrokkenen en de plannen moeten wel binnen de kaders vallen en alle partijen moeten het zien zitten. Uit de reacties blijkt dit het geval te zijn er ligt een mooi plan dat zal het aanzien van het centrum van Musselkanaal doen verbeteren. We hebben vorige week een voorlichting gehad over dit plan en daarvoor onze dank. Wel moet er op toegezien worden dat het een praktische invulling krijgt en hierbij denken we met name aan de bijvoorbeeld tijdens de voorlichting genoemde volkstuintjes en dergelijke. Hierover wordt in het stuk verder niet gesproken, het zou jammer zijn als door slecht onderhoud of vandalisme het zou verrommelen. Alle betrokkenen staan achter dit plan en onze fractie kan instemmen met dit voorstel. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Borgesius VVD.
  • 3:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, mevrouw Sterenborg zei het zojuist al, dit is natuurlijk uitgebreid in deze raad aan de orde geweest 22 april. Wij denken in alle oprechtheid voorzitter dat toen de inzet van verschillende belangenverenigingen die nu door andere partijen weliswaar niet met naam maar die daar denk ik toch mee worden bedoeld dat die op dat moment een andere was. Er staat een gebouw die heet de Kameleon, nou verder zal ik daar maar niks aan toevoegen ieder kan zichzelf daar wel een voorbeeld bij vormen, maar de inzet was toen natuurlijk om daar een nieuwe MFA te gaan bouwen en het plan wat hier nu ligt is natuurlijk in feite, als je dat zo mag zeggen, plan 2. Nou dat plan is dus inderdaad, afgelopen week hebben we daar kennis van kunnen nemen, dat is ook al eerder hebben we daar kennis van kunnen nemen. En in het stuk refereert u daar ook aan voor wat betreft toen het raadsbesluit in meerderheid was genomen dat er een voorlichtingsavond is gehouden eind mei en ook op die voorlichtingsavond en dat zal de portefeuillehouder ook ongetwijfeld nog wel op het netvlies hebben, wij in ieder geval wel, leefde toch nog bij verschillende mensen dat er gesproken zou worden over een nieuwe MFA en tijdens die bijeenkomst eind mei kwam men dan erachter dat die nieuwe MFA, tussen aanhalingstekens, in de Heggerank komt. Dat als vooraf voorzitter. Ten aanzien van dit plan, inderdaad wij hebben daar kennis van kunnen nemen, ook de direct betrokkenen hebben daar ook kennis van kunnen nemen. Het enige waar wij nog wel wat opmerkingen over horen dat is de doorsteek vanaf, laten we maar zeggen de Kruisstraat richting de Badstraat, die wordt nu de directe verbinding althans die wordt nu afgesloten in het plan. Marktstraat richting, excuus, Marktstraat bedoel ik inderdaad, richting de Badstraat die wordt dan afgesloten. Zo als het plan daar ligt inderdaad dat ziet er goed uit. Eén vraag hebben we daar nog over, en die hebben we in het verleden bij dergelijke plannen ook wel eens gevraagd, u spreekt over het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. U gaat er vanuit dat we die €300.000, - zullen krijgen. Ja in het verleden zijn we daar ook wel eens vanuit gegaan en toen was de beschikking er nog niet en toen kwamen we er later achter dat die beschikking ook nooit is gekomen. Voor die subsidiering van die €300.000, - we dachten ook dat dat aan de orde is geweest bij de Hoofdstraat van de portefeuillehouder die, hier in Stadskanaal bedoel ik dan, hij kijkt mij of kijkt ons een beetje fronsend aan geloof ik. Dus onze vraag is wel ook in dezen; hebben we die beschikkingen wel ten aanzien van die €300.000, -. Tot zover voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:23 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Er ligt een goed plan voor met draagvlak zich uitend in een werkgroep. We hebben daarbij nog wel wat praktische kanttekeningen dan wel vragen. Er wordt gerept over het podium, met behulp van scholieren ontwikkeld en zal worden voorzien van inklapbare of schuifbare wanden, hufterproof, zoals gesteld wordt. Alleen er wordt ook gerept over het dak wat voorzien zal zijn van semi-doorzichtige zonnepanelen en we hadden simpelweg daarbij de vraag van; in hoeverre zou zoiets dan hufterproof te maken moeten zijn. Even verdergaand op dat hufterproof-achtig karakter, er worden volkstuintjes, kassen gerealiseerd om een diversietijd aan activiteiten daar te creëren, maar in dezelfde omgeving zullen ook markt en kermissen worden gehouden. Wij vragen ons af in hoeverre die combinatie realistisch is. Dan inderdaad ook bij ons de vraag met betrekking tot de ingediende subsidievraag van €300.000, - uit het ISV. Er heeft een afstemming plaats gevonden hierover in de stuurgroep, maar in hoeverre is het reëel dat deze subsidie ook daadwerkelijk tegemoet gezien kan worden. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Pals D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou voorzitter we kunnen kort zijn wat meneer Borgesius ook al refereerde, er is veel rumoer geweest rondom dat plan. Ik denk dat we met zijn allen heel verheugd moeten zijn dat het breed gedragen wordt inmiddels, alle neuzen dezelfde kant op en we hopen dat het een mooi plan wordt en D’66 komt graag op de opening.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:36 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij zijn ook erg blij dat het centrum van Musselkanaal nu een betere uitstraling kan krijgen. Dus wij zijn erg tevreden, we hebben nog wel een vraag. En dat gaat over het multifunctionele plein zeg maar, dat waar in het verleden door de plaatselijke horeca wel eens een feesttent op een parkeerplaats werd gezet, is dat ook realiseerbaar op diezelfde plein? Omdat er veel klachten waren toentertijd van de laatste keer dacht ik. Een feesttent tijdens de feestweek van Musselkanaal.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   winkelweek
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Winkelweek, feestweek, maar is op de parkeerplaats tegen die bejaardenwoningkjes geplaatst die feesttent en daar zijn een hoop klachten bij gekomen die mij bekend zijn. Dus of het mogelijk is of diezelfde feesttent op die plein te zetten ik denk dat dat tot veel overlast kan verminderen. Ok, en we stemmen uiteraard in met dit prachtig plan, ondanks dat het veel geld is.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En u wilt ook uitgenodigd worden heb ik begrepen.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   watblieft?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u wilt ook uitgenodigd worden.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, heel graag.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, dat dacht ik. Wethouder Bessembinders aan u het woord.
  • 3:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Er zijn meerdere fracties die heel positief reageren op dit plan en die ook erg gebaad zijn geweest bij de uitleg die vorige week ook gegeven is over de details van het plan, dus die complimenten die zullen wij uiteraard doorgeven waar die horen daar kunt u gerust op zijn. De VVD die zegt van ja let wel want er is ook nog wel iets anders geroepen in mei, uiteraard ik was daar ook en ik heb het gehoord en ik heb het gezien. Aan de andere kant denk ik dat u op 22 april als raad hebt gezegd van; wij gaan verder met de realisering van de multifunctionele-accommodatie in de Heggerank en dat was voor eind mei, dus wij hebben daar wel geluisterd en wij hebben dat wel gehoord, maar wij hebben ons wel gehouden aan het raadsbesluit voorzitter. Uiteraard is in het plan inderdaad opgenomen een afsluiting van de Willem Diemerstraat daar kan geen doorgaand verkeer rechtstreeks van de Marktstraat naar de Badstraat, nou die is niet uit de lucht komen vallen, zoals ook opgemerkt er is een groot draagvlak voor dit plan zowel bij de ondernemers als bij de bewoners ook via de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en via de handelsvereniging, dus in die zin is daar wel een breed draagvlak voor om op deze manier de Willem Diemerstraat en het Willem Diemerplein opnieuw in te richten en met name ook door die verbinding te maken zoals vorige week ook uitgelegd is, tussen de entree van de nieuwe multifunctionele-accommodatie en het podium. De subsidie van 3 ton daar zijn wij als college en ik persoonlijk niet ongerust over, die komt voorzitter, dat is helder. Als het gaat om het podium dan zegt Gemeente Belangen ja die is hufter-proof en hoe wordt dat dan met de zonnepanelen en hoe wordt het dan met de kassen op het terrein, nou dat is vorige week ook wel aangegeven die kassen dat is nog een kwestie van, dat is optioneel, van dat moet eerst ook nog gepeild worden is er überhaupt belangstelling voor als het gaat om de zonnepanelen daar wordt wel serieus naar gekeken of die ook kunnen dienen voor de energie voorziening die ook dat podium nodig heeft en uiteraard kan dat consequenties hebben voor de hufter-proofheid maar uiteraard is het aan de andere kant ook zo dat ik denk wij moeten niet op voorhand uitgaan van al die hufterigheid in Musselkanaal maar in die zin ook maar vertrouwen op dat er op een nette manier gebruik wordt gemaakt van deze voorziening die wij daar nu realiseren. Als het gaat om de kassen en als het gaat om markt en kermis, er is overeenstemming met de marktkooplieden, er is overeenstemming met de kermisexploitanten als het gaat over plaatsing van kermis attracties en plaatsing van marktkramen dus dat is geregeld. Dan zegt de heer Idema van de SP, er moet wel een feesttent op het plein tijdens de feestweek, maar tijdens de feestweek staat de kermis op het plein dus dat wordt lastig. Dus dat is geen optie. En de heer Pals die geeft nog aan van ja ik wil wel graag uitgenodigd worden, nou in het algemeen nodigen wij raadsleden bij openingen wel uit. Alhoewel wij daar soms de afgelopen jaren ook wel eens een keer selectief in geweest zijn. Voorzitter dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Borgesius VVD.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, heel kort voorzitter. Met de toezegging dat de subsidie komt, zo zei dacht ik de portefeuillehouder het letterlijk, gaan wij akkoord met dit plan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mag ik concluderen dat we daarmee unaniem zijn? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 13 Wijkvisie "Parkwijk in 2025: groen en gezond!"
  • 13. Wijkvisie Parkwijk in 2025 groen en gezond (81,69 KB)13.1.Wijkvisie Parkwijk (3,59 MB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13, de wijkvisie Parkwijk in 2025: groen en gezond. Wie wil van u het woord voeren? Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Opnieuw ligt er een visie door de raad vast te stellen, in dit geval is het de visie; Parkwijk 2025: groen en gezond. Alleen dat al stemt ons blij. Parkwijk een bijzondere wijk met veel variatie en mogelijkheden, veel ruimte en groen dicht bij het centrum, een wijk om trots op te zijn. Excuus even voor de kikker in mijn keel, maar dat is een aanhoudende verkoudheid. Natuurlijk zijn er zorgpunten die worden ook in de visie genoemd, wij zien echter ook kansen en die vinden we niet altijd terug in de visie. Zo is er voldoende ruimte in de wijk om moestuintjes te creëren voor educatief gebruik, maar ook hebben ons geluiden bereikt dat er behoefte is aan moestuintjes waarop door bewoners met een kleine beurs kan worden verbouwd. Het zou naar onze mening een gemiste kans zijn wanneer niet naar deze geluiden wordt geluisterd. Dat er minder gebouwd wordt is begrijpelijk, wij vragen u toch bij de ontwikkelingen in de wijk te denken aan de jongeren en alleenstaanden die niet meteen behoefte hebben aan een huis met een tuin en drie slaapkamers. Kleine goedkope woningen zouden een oplossing kunnen zijn voor deze doelgroep. Het is ons opgevallen dat de mogelijkheid voor een nieuw te bouwen station op het Mercurius business-park in deze visie wordt genoemd. Wij weten dat u opteert voor dit terrein, maar als u weet willen wij graag dat alvorens een beslissing wordt genomen naar alle mogelijkheden wordt gekeken. Kwaliteit in de wijk is essentieel voor de toekomst van Parkwijk, wij vragen u daarom wederom en met klem de vrijwilligers en de wijkraad op professionele wijze te ondersteunen, geef hen vertrouwen en de mogelijkheden dat te doen wat nodig is voor de wijk. Wij wensen de bewoners en alle anderen die zich gaan inspannen voor Parkwijk bij het realiseren van de visie heel erg veel succes. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met de wijkraad en de diverse organisaties in de wijk. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden benoemd. Zo worden ook de mogelijkheden en onmogelijkheden helder. Het is belangrijk dat de sociale problematiek in kaart gebracht wordt zodat hier aan gewerkt kan worden. Er wordt o.a. genoemd groen en grijs versterken en de interessante ontwikkeling van de spoorlijn, wat wilt u hier precies mee zeggen; interessante ontwikkeling van de spoorlijn. De projecten agenda voor de wijkvisie zal in 2014 vorm gegeven worden waarbij ook de financiële bijdrage duidelijk wordt en we dan pas definitief een besluit kunnen nemen. We wensen u veel enthousiasme om ook de plannen uit te voeren zodat deze mooie wijk een nog mooiere wijk wordt met al zijn facetten waar het prettig wonen is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg, mevrouw Brongers CDA.
  • 0:08 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter mevrouw Kroom noemde het ook al even, Parkwijk groen en gezond, een prachtige titel. De Parkwijk heeft evenals andere wijken eigen specifieke kenmerken waar op ingespeeld moet worden. Bovendien is al een groot deel van de herstructurering heeft al plaats gevonden en zijn de huidige krimp en crisis, ik noem het maar even in een mond, van invloed. Als CDA willen we twee punten expliciet noemen die we naast de overige thema’s belangrijk vinden en dat is investeren in betaalbaarheid en een passend aanbod van woningen en de sociale samenhang in de wijk, want dat zijn in deze wijk twee essentiële onderdelen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de aanpak van drugsgebruik en de woonoverlast. Volledigheidshalve mogen dit prioriteiten zijn in de projectenagenda. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Pals D'66.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter bedankt, ja het is een mooie wijk, ik ben er in groot geworden dus in die zin verheugd me dat men op dat mooie groene plan is verder gegaan. Het is een mooi plan en deze plannen zijn altijd mooi als er samen aan gewerkt wordt met alle instanties dus dan kun je het eigenlijk niet beter hebben. Maar goed wat we ook missen, en u weet inmiddels met onze eerdere bijdrage die we hebben gedaan dat we toch graag een onderzoek willen naar alle stationslocaties, we willen dan ook graag dat er in op wordt genomen in deze wijkplan dat men ook de Stationslaan als optie houdt voor de toekomstige Stationslaan en dat de bewoners rekening dienen te houden dat daar aan gewerkt zal kunnen gaan worden.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dat waren de fracties. Wethouder Bessembinders.
  • 3:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Zoals u gelezen hebt en zoals ook wel uit de inbreng naar voren komt is dit ook een visie die breed gedragen tot stand gekomen is. Breed gedragen in de zin van dat de Parkwijk, de wijkraad van de Parkwijk hier optimaal bij betrokkenen is en dat zegt denk ik ook iets over de inhoud van de visie. Ik zeg dat met nadruk; dat zegt ook iets over de inhoud van de visie, omdat niet voor niets er natuurlijk ook niets in staat over de spoorlijn en over de stationslocatie. En er zijn dus fracties die aangeven ja let op wij hebben nog andere ideeën die andere ideeën dat is uiteraard prima, maar ik denk die gaan wij niet nu verwoorden in de wijkvisie, dat is een zaak waar u als raad nog over wilt discussiëren dit is een breed gedragen wijkvisie samen met de wijkraad met de verschillende organisaties en de gemeente tot stand gekomen en zoals die er nu ligt zo ligt hij ook voor en ik denk dat is ook het verhaal wat nu aan de orde is en uiteraard als er discussie is over de stationslocatie dan denk ik dan is dat een prima discussie maar die zullen we dan op het moment gaan voeren als dat ook concreet aan de orde is. als het gaat om huisvesting voor jongeren en alleenstaanden en mevrouw Kroom die wijst daarop, van ja kleine en goedkope woningen, ik denk als u het volgende agendapunt of een van de volgende agendapunten erbij pakt, dat prestatiekader wonen, dan leest u daarin wel dat dat niet de meest makkelijke opgave is op het moment dat wij gewoon te maken hebben met een terugloop van het aantal inwoners. Dat er eerder teveel aan woningen beschikbaar is dan dat er te weinig woningen zijn, dus in die zin zullen we daar wel heel zorgvuldig mee om moeten gaan en uiteraard is in eerste aanleg vooral de corporatie daarmee aan ???. en dat betekend met dat er niet meer gebouwd wordt maar dat betekend wel dat er veel bescheidener gebouwd zal worden en uiteraard wel met oog voor de doelgroepen en als u zegt heb ook oog voor de jongeren, heb ook oog voor de senioren dat komt uiteraard daarin wel naar voren en ik wil daar straks bij dat andere agendapunt nog wel iets zeggen over de woonvisie die wij als gemeente moeten gaan maken. Ik heb ook bij de vorige wijkvisie, ik dacht die van Maarswold, gezegd van wat hier voor u ligt dat is een wijkvisie en dat is het programma en wat er nu aan de orde is dat wij dat gaan uitwerken in een projecten agenda. En juist, ik dacht dat mevrouw Brongers dat ook aangaf, juist in die projecten agenda daar kunnen dus concretere zaken in benoemd worden, mevrouw Kroom noemt daarvan van let ook op voor aan het object moestuinen, niet alleen bij een school, maar dat ook elders in de wijk een plek vinden nou dat zijn zaken die in de projectenagenda meegenomen kunnen worden. Hetzelfde geld uiteraard als het gaat om specifiekere zaken omtrent woningbouw en ook specifiekere zaken als het gaat om hoe bevorderen wij sociale samenhang. Dat is, dat zijn punten die in de projectagenda tot uiting komen, dat zijn ook punten waarin de projectenagenda termijnen aan gesteld worden maar waarbij ook de organisaties genoemd worden die vervolgens verantwoordelijk zijn voor het oppakken van die onderscheiden punten. Voorzitter dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Borgesius. Ga uw gang.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel voorzitter. In die zin behoef een tweede termijn, kijk de wethouder en dat hoor je in eerste termijn toch ook wel van andere partijen voor wat betreft een station. Het is misschien een overweging richting de toekomst maar in onze beleving zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat je de Stationslaan een halte creëert voor niet gemotoriseerd verkeer. En wanneer er spraken zou zijn van gemotoriseerd verkeer waar parkeer gelegenheid enz. enz. enz. en u kunt dat nog veel beter benoemen en opnoemen dan ik, dat je dan optioneel uitkijkt naar die locatie waar u heel zwaar aan zit te denken. Tot zover voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer? Wethouder nog behoefte om een reactie te geven op de heer Borgesius.
  • 0:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter één reactie misschien, ik denk van; wij hebben wat inzicht gehad in de rijtijden, vertrektijden en aankomsttijden en al die zaken meer wat afgestemd moet worden op de trein naar Veendam en verderop, dan is het toevoegen van haltes, en u hebt waarschijnlijk daar ook iets over gelezen als het gaat om een halte in Wildervank, dat is ik denk in dit geval uitgesloten en vooral als je het hebt over dit soort afstanden daar ben ik heel eerlijk in. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat u daarmee unaniem de Wijkvisie…toch niet. Meneer Pals D’66.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij stemmen uiteraard voor dit plan voorzitter, alleen we willen wel graag opgenomen zien in onze stemverklaring, kan dat?
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar volgens mij heeft de wethouder dat ook toegezegd. Als dat aan de orde is gaan we daar over discussiëren en als dat wel of niet tot wijzigingen zou moeten leiden komt dat op dat moment naar voren. Het punt is duidelijk. Wilt u het apart opgenomen zien? Graag. Ok. Daarmee unaniem Wijkvisie voor Parkwijk 2025: groen en gezond vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
  • 14. Regionaal Woonen Leefbaarheidsplan OostGroningen (86 KB)14.1. Regionaal Prestatiekader 20132018 (266,13 KB)14.2. RWLP OostGroningen (424,73 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nu naar het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan van de regio Oost-Groningen. Mevrouw Brongers, meneer Pals, en verder niet? Meneer Pals D’66.
  • 2:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het plan lezend; het regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen is ambitieus is groot. En het verheugende is eigenlijk dat, het begint al op bladzijde 1, waarom we eigenlijk zouden moeten indelen of herindelen want het rapport concludeert dat de stuurgroep het onmogelijk is gebleken om een regionaal plan te maken dat zich over zoveel zaken tegelijk uitspreekt. Het is een mooie opsteker in de hele discussie die we hebben afgerond in deze gemeente. We hebben nog wel een paar vragen over dit plan, dat is; als er per 01-01-2018 de woningvoorraad alsook op de bestemming moet gelijk blijven bestaat er dan niet een kans dat we de boel op slot gooien want we gaan wel uit dat er woningen dat we gaan krimpen, maar goed stel dat we een, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar stel eens voor dat we een heel mooi plan in het centrum krijgen wat woningen behoeft, is daar dan de mogelijkheid voor, dat is de vraag. Wij moeten per 01-01-2019 of 2015 moet er een lokaal woonplan worden gemaakt en onze vraag is; wie stelt dat woonplan op en wie gaat zich daar mee bezig houden. Heel mooi punt in dat woonplan is toch de verduurzaamheidsmaatregel en wij zijn erg nieuwsgierig en we vragen hoe de gemeente dat gaat aanvliegen omdat daar een extra inspanning wordt gevraagd over het opvoeren van de verduurzaamheidsmaatregel en dat zal denk ik een beetje meer ambitie vergen of nog meer ambitie vergen dan dat we het nu al hebben op onze op dat dossier die we kennen. En de laatste vraag is over, en dat is natuurlijk wel heel interessant, in dit plan is dat de dagbesteding een andere randvoorwaarde dat is natuurlijk heel mooi dat je at opneemt in het plan en er worden natuurlijk wij zijn erg nieuwsgierig welke gesprekken daar over gevoerd worden momenteel en met welke partijen om buurten leefbaar te houden en wat voor dagbesteding men denkt in onze woonwijk. Het staat onder punt 5 wethouder.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, mevrouw Brongers CDA.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter een algemene opmerking meer of een aantal opmerkingen. Het plan daar wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen, dat doen wij bij dezen. Wel vinden we dat uit het regionaal prestatiekader de samenwerking tot uiting komt met gemeenten en corporaties als het gaat om de woningvoorraad en dat vinden wij een goed punt en kijkende naar thema 5, participatie en leefbaarheid vinden we dat het goed aansluit bij ons gemeente beleid, dus in die zin goed dat dit er zo ligt. En dan denk ik nog even aan de inspreker, mevrouw Van Geenen, zij heeft een aantal vragen neergelegd wie allemaal participeren of waarom niet, de woonbond, de Koepel, participatieraad en wellicht ben ik nog een vergeten maar ik heb niet de indruk dat ik als raadslid die vraag kan beantwoorden, dus ik wou vragen of het college daar misschien nog iets over kon zeggen daarmee recht doen aan de inspreker. Tot zover.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Ik heb begrepen dat dit de enige twee fracties waren over dit agendapunt? Wethouder Bessembinders.
  • 3:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Als het gaat om de bestemmingsplan capaciteit en als het gaat om het aantal woningen dan zijn wij in dit prestatiekader overeengekomen met 7 gemeenten, de provincie en de corporaties dat het aantal woningen op 1 januari 2018 per saldo niet is toegenomen. En datzelfde geld voor de bestemmingsplan capaciteit, dat die per saldo niet is toegenomen, dat betekend dus niet dat er niets ontwikkeld kan worden alleen dat betekend wel dat als wij morgen op de Oude Markt woningen willen bouwen dat wij in de periode tot 2018, als wij 50 woningen op de Oude Markt bouwen, dat doen we niet dus daarom noem ik dat voorbeeld ook, als wij daar 50 woningen willen bouwen op de Oude Markt dan moeten wij elders in de gemeente zorgen dat wij uit onze bestemmingsplan capaciteit 50 woningen halen, en daarmee kun je salderen. Dus het betekend geen rem op ontwikkelingen, het betekend nog steeds dat je wanneer er behoefte is en bepaalde locaties waar op dit moment geen woonbestemming ligt dat dat wel kan, maar dat je in de komende 4 jaar dan moet zorgen dat je elders je bestemmingsplan capaciteit verlaagd. Als het gaat om, en daarom zeg ik zo pas daar op bij dit onderwerp, kijk in dat prestatiekader daar staat o.a. en dat staat ook wel in het raadsvoorstel dat wij als gemeenten ons verplichten om in 2014 een woonplan of een woonvisie te maken en dat heeft dan betrekking op de gemeente en dat moet afgestemd worden met de regio, nou dat hebben we gedaan met dat prestatiekader, nou en dan ook naar aanleiding van de inspreekster, kijk bij die woonvisie bij dat woonplan voor onze gemeente daar zullen wij uiteraard de corporaties bij betrekken, daar zullen wij als gemeente bij betrokken worden, als gemeente nemen wij daarvoor ook initiatief, maar daarbij zullen wij ook betrekken De Koepel waarin de woonbond zitting heeft wij hebben ook een paar keer per jaar overleg met De Koepel dus ook met de woonbond. En uiteraard zullen wij de participatieraad ook betrekken bij het woonplan, bij de woonvisie, die onze gemeente aangaat. Dat zal een woonvisie worden voor zeg maar pakweg 4 jaar, er loopt nu een lokaal akkoord die loopt ik denk volgend jaar af, ja die loopt volgend jaar af, dus eigenlijk sluit dat nieuwe woonplan sluit daar op aan en daar zal ook het onderwerp duurzaamheid en met name duurzaamheid als het ook gaat om de sociale woningbouw een stevige aandacht krijgen. Ik zocht even naar uw dagbesteding
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die van meneer Pals?
  • 0:19 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, sorry. Naar het woord; dagbesteding. Ik kon dat zo gauw onder punt 5 niet vinden. U ook niet. Voorzitter dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de heer Pals er nog wel even op terug komt wethouder Bessembinders, maar dat gaan we inventariseren. Vragen opmerkingen? Voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval, mag ik daarmee concluderen dat u unaniem kennis neemt van het Regionaal woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Regionaal Transitie Arrangement in het kader van decentralisatie Jeugdzorg
  • 15. Regionaal Transitie Arrangement in het kader van decentralisatie Jeugdzorg (90 KB)15.1. Regionaal Transitie Arrangement Groningen (1,02 MB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15, het Regionaal Transitie Arrangement in het kader van decentralisatie Jeugdzorg. Meneer Boen, meneer Dijkstra, meneer Pals, meneer Gelling en meneer Boels. Meneer Boen PvdA.
  • 6:41 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat dit Regionaal Transitie Arrangement er gekomen is, onze portefeuillehouder heeft zich daar ook in die zin over uit gelaten toen het een keer zover was. 23 gemeenten in onze provincie die hebben met elkaar dit rapport als ik het zo mag noemen samen gesteld en het is ook denk ik geruststellend dat de Transitiecommissie Jeugd ons arrangement positief beoordeeld. Dat betekend niet dat dat enige garantie biedt voor de toekomst denk ik want het blijft naar ons idee nog steeds een tamelijk hachelijke onderneming. De eerste opmerking die ik daarover wil maken dat is dat het al heel lastig is om duidelijkheid te krijgen over de geldstromen die nu op dit moment een rol spelen bij de verschillende onderdelen van de jeugdzorg, die gaan straks onder de nieuwe jeugdwet vallen en dat betekend dat dat geld daar op de een of andere manier samen komt, maar of dat dan voldoende zal zijn en hoe dat opnieuw moet worden uit gegeven dat is dan nog even vers twee. Hoe het geld nu wordt uitgegeven daar heb ik toch wel iets over gelezen dat mij nou ja op zijn minst enigszins merkwaardig voorkwam en dat is wat er in het rapport staat bij punt 425, het onderzoek naar de PGB’s. en daar staat dat in de regio Groningen in de afgelopen jaren een groot deel van het totale budget AWBZ naar PGB’s is gegaan. Het aandeel is 77% van dat budget en het gaat om een bedrag van 58 miljoen. We weten echter niet waaraan de PGB’s worden uitgegeven, dit wordt niet bijgehouden en is daarmee niet te achterhalen. We weten daarmee ook niet of de middelen effectief en efficiënt besteed worden, dit kan niet zonder consequenties blijven voor de huidige PGB’s. een eerlijke constatering denk ik voorzitter, maar wel een die pijn doet. Behalve deze onzekerheden zijn er nog een aantal andere en die andere onzekerheden die maken dat het plan er ligt met een aantal stevige voorbehouden. Die voorbehouden die zouden er voor moeten dienen om ons in ieder geval straks juridisch de mogelijkheid te geven het verhaal anders in te richten dan dat het nu op papier staat, maar het maakt het geheel er naar mijn idee niet steviger van. Als we kijken naar bijvoorbeeld het voorbehoud wat is gegeven ten aanzien van de cijfers dan zeggen de Groninger gemeenten wat de provincie en RTA hebben aangedragen dat zijn de getallen waar wij het graag mee willen doen. Komen er straks andere getallen ja dan betekend dat dat wij het RTA zoals het er nu ligt niet in die complete vorm kunnen handhaven. Ik vraag mij af of wij straks de mogelijkheid hebben om die stap te kunnen zetten dus ik had graag van het college gehoord of wij daar als gemeente mee weg kunnen komen met zo’n stap. De zorgaanbieders die we hebben in deze provincie die zijn groot in aantal dat vereenvoudigd het proces niet. Het feit dat die zorgaanbieders in totaliteit geen eenduidig kwantitatief beeld van de jeugdzorg kunnen geven is niet geruststellend. De argumenten die daarvoor gelden die geven aan dat er op het terrein van de stroomlijning wat dat betreft nog het nodige moet gebeuren. Tweede punt waar u onze instemming voor vraagt dat is het Groninger functioneel model. Op zich een fraai model met een aantal goed geformuleerde pijlers denk ik ook juist toegelicht zijn. Ik wil er eentje uit halen en dat is pijler 2, en daar staat dat wij moeten investeren in de pedagogische civil society. Nou dat is mooi, dat is over het algemeen punt twee in alle verhalen die we lezen over de transitie, maar wat dat in moet houden dat is het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van burgers op het gebied van opvoeden en opgroeien. Burgers te ondersteunen in hun zelforganisatie, zelfsturing en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied, buurt, wijk, streek of regio. Afspraken te maken met lokale voorzieningen over hun bijdrage aan het stimuleren en faciliteren van die pedagogische civil society. Daar staat volgens mij nogal wat in die pijler 2, daar staan een hoop dingen in die wij op allerlei andere beleidsterreinen ook graag zouden willen bereiken in wijken en buurten. Dat die op andere beleidsterreinen voorkomen wil naar mijn idee nog niet zeggen dat we het daarmee ook makkelijker gaan bereiken maar geheel zonder ambitie zijn deze pijlers dus niet geformuleerd voorzitter. Ten aanzien van deze tweede pijler had ik wel een concrete vraag, van het plan gaat over een periode van 2015-2018, schat het college in dat wij bijvoorbeeld deze pijler hebben gerealiseerd voor 1 januari 2018, om maar een datum te noemen. Het is denk ik niet aan de orde om tot in detail in te gaan op het gehele arrangement, er zijn wat ons betreft nog wel de nodige onduidelijkheden, maar daar zullen wij niet de enige in zijn. Wij vragen ons sterk af of datgene wat er in het tijdpad wordt aangegeven, namelijk de periode van januari 2015 tot 2018, of dat tijdpad wel gerealiseerd kan gaan worden. Desalniettemin denken wij dat de stap die nu voorligt dat die gezet moet worden. Dus we zullen daar mee verder moeten en dat verder moeten dat gaat dan inclusief alle voorbehouden die er worden genoemd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Boels CDA.
  • 2:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Hachelijk hoorde ik de vorige spreker zeggen, de heer Boen, namens de PvdA. Hachelijk en enige onduidelijkheden, nou ja hij maait in die zin enigszins het gras onder mijn voeten weg, maar toch wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken ook namens de CDA fractie om wat punten te zeggen. Het is een mooi plan het is een ambitieus plan, het fundament ligt er, maar het is wellicht een hachelijk fundament laten we het zo noemen. Zestal voorbehouden, zestal zorgpunten, heer Boen refereerde daaraan, het is een aansprekend plan en het is al bekrachtigd door 23 colleges. Het is de participatie…... Het Groninger functioneel model zou ik nog wel even bij stil willen staan, er staan dingen in die ons zeer aanspreken, het kan effectiever, efficiënter, kinderen die het echt nodig hebben zullen passende snel ondersteuning krijgen dicht bij hun leefomgeving, eigen mogelijkheden worden gebruikt en de kracht van gezinnen wordt uitgenut spreekt ons aan. In die zin, ja ik ondersteun absoluut de hachelijke situatie die de heer Boen aanstipt ik wou dit ook nog graag even aanstippen. Een pleidooi wat wij nog wel wouden meegeven kader die we zullen stellen die ons, tot ons zijn gekomen naar aanleiding van aanleidingen uit het veld benut alstublieft de reeds bestaande kennis, de kennis die er nu al is, ja gooi het kind niet weg met het badwater zogezegd, dat is waardevol, en laat ook in elke casus duidelijk zien en aangeven blijken wie is waarvoor verantwoordelijk. Het is hachelijk het blijft hachelijk maar toch willen we u succes wensen met de verdere ontwikkeling hiervan de CDA fractie stemt in met dit beslispunt, dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels, meneer Dijkstra CU.
  • 4:9 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Wij vinden het een knappe prestatie om met 23 gemeenten en 23 colleges door middel van een routekaart aan de transitie en de transformatie van de jeugdzorg te werken. En hoe zij dit in dit regionaal transitie arrangement continuïteit van zorg willen realiseren. De benodigde infrastructuur waarborgen en de frictiekosten per 1 januari willen beperken. Het doel van het regionaal transitie arrangement Groningen, ik zeg voortaan nu maar RTA, dat is een beetje vlotter, is om aan te geven welke kaders, uitgangspunten, gelden en welke stappen nog verder worden gezet richting besluitvorming van het budgetverdeling voor 2015 en verder. De CU is het ermee eens dat de Groninger gemeente zich niet beperken tot het overgangsrecht voor 2015, maar het RTA te gebruiken om tot uiterlijk 2018 met de aanbieders en de gebruikers van zorg toe te groeien naar een nieuw jeugdstelsel omdat het niet mogelijk lijkt om die transitie in één jaar te realiseren, dit is ook al eerder genoemd door de heer Boen. Het wekt vertrouwen dat iedereen gelooft in de transitie en dat men de urgentie ziet om te veranderen. Jammer is dat er onduidelijkheid is over de budgeten en er veel vragen zijn, de vorige sprekers hebben dat ook al aangegeven, pakt de aangekondigde 5% verhoging van het budget, van de jeugdzorg, van staatssecretaris Van Rijn, op 5 december jongstleden, ook goed uit voor de jeugdzorg. In onze regio is het misschien een Sinterklaas cadeautje, we wachten af. Het VNG heeft voor het kerstreces middels een brandbrief aangegeven dat er ook in 2014 40 miljoen beschikbaar moet komen voor het deugdelijk voorbereiden op deze belangrijke taak. Het is daarom eigenlijk heel schrijnend dat we nog niets zeker weten en dat alleen bij nieuwe positieve cijfers in de mei circulaire van 2014 en de werkelijke cijfers van effect is en de provincie de transformatie kan plaats vinden. Er staat namelijk letterlijk; wanneer deze aanname niet goed blijkt te zijn kunnen we geen zorg, continuïteit, infrastructuur en beperking van de frictiekosten garanderen. Ook zullen wij geen transformatie realiseren, dat is nogal wat, wat hier gezegd wordt. Het ontwerp van het Groninger functioneel model, waarbij er wordt gestreefd om de zorg in de regio op gelijkwaardig niveau te laten plaatsvinden zodat de werkwijze in de provincie vergelijkbaar is lijkt ons ook een goed uitgangspunt. We juichen het toe dat het zorgaanbod en de ondersteuning van jongeren en gezinnen effectiever en efficiënter willen organiseren. We hopen dat er een goede balans wordt gevonden tussen de behoefte aan eenvoudige hulp en inzet van deskundigheid en kwaliteit. Waarbij inderdaad gebruik moet worden gemaakt van de eigen mogelijkheden en kracht in netwerk van gezinnen. Verder willen we u nog meegeven dat er in de toekomstige kadernota waarin de vormgeving van de jeugdzorg in 2015 ook beleidskader moet worden ontwikkeld om keuzemogelijkheden in divers jeugdzorg aanbod te realiseren. Ouders moeten in staat zijn zorg te ontvangen die aansluit bij hun manier van opvoeden. Identiteitsgebonden hulp zal dus onderdeel moeten uitmaken van het aanbod dat de gemeente faciliteert. Samengevat: het is een knap stukje werk qua samenwerking. Ziet urgentie om te veranderen, flexibele budgeten door onduidelijkheid over de financiën. Wij zijn benieuwd naar de kadernota en wensen u succes en sterkte met de realisering ervan en tevens een hoger budget om de transitie van de jeugdzorg te kunnen realiseren. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Dijkstra, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:47 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is veel gezegd door de vorige sprekers, maar dat ga ik niet allemaal herhalen, wij sluiten ons daarbij aan. Expliciet wil onze fractie wel ingaan op het gebruik van gegevens. U baseert zich op de fectis cijfers, wij kunnen dit volgen het is echter wel een wankele basis, als het gebruik van deze cijfers niet wordt gehonoreerd is er sprake van een enorm verschil. De gegevens uit de mei circulaire 2012 en de fectis gegevens 2011 laten dan een negatief saldo zien van 15 miljoen. Pas in mei 2014 is hierover concrete duidelijkheid terwijl al op 1 januari 2015 de eerste onderdelen operationeel dienen te zijn, wij willen hierover onze zorg uitspreken. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D'66.
  • 4:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Transitie Jeugdzorg, wij vragen ons wel af als D’66 fractie, komt dit allemaal niet wat te laat op de agenda, had dat niet eerder gemoeten omdat eigenlijk de transitieplan is al ingeleverd, dus eigenlijk geven we achteraf akkoord en we hadden graag gehad dat we vooraf akkoord hadden moeten geven. Een vraag van ons is, en dat komt ook op het regionaal transitie arrangement is besproken met de participatieraad, u rept daar met geen woord over en wij zijn toch wel erg benieuwd wat heeft de participatieraad hierover gezegd en wat heeft de participatieraad hierover aan u geadviseerd. We hebben gezien, en vorige sprekers hebben het ook al gehad dat het huidige plan wat hier voor ligt en wat met zes voorbehouden wordt, vooral de regionaal transitie arrangement, met zes voorbehouden toestemming wordt gegeven is dat het alleen om geld gaat. Maar wij vragen ons toch af waar blijven de en waar zijn dan de lokale elementen in dit plan. Wat betekend dat nu echt voor een gemeenschap als de gemeente Stadskanaal als het regionaal transitieplan plaats vindt, en nogmaals we vinden het een goed plan en het is een ambitieus plan en dat is ons ook altijd verkocht dat dit het plan is waar de raad ook weer aan zet is en waar de burgers gewoon rechtstreeks weer contact krijgen met de gemeente, maar wij zijn toch wel eigenlijk wel erg benieuwd naar de missie en visie van de wethouder of van het college over dit plan en we willen en zijn ook erg nieuwsgierig hoe wij dat nou gaan aanvliegen het komende jaar omdat het echt om veel geld gaat. Meerdere fracties hebben dat ook al gezegd, maar ik ben dat met al die fracties eens dat ik vind het verbazingwekkend dat men de frictiekosten eigenlijk helemaal niet in kaart kan brengen en frictiekosten nou ja zoals u weet dat is toch even door stechelen van je begrotingen en van je organisatie en dat soort dingen. En het blijft opmerkelijk dat dat toch een continu een punt blijft in dat hele participatieplan waar men niet uitkomt. Als men er niet uitkomt dan is mijn volgende vraag; is dat dan een soort tijdbom aan het worden, een soort financiële tijdbom, onder dit plan. Want als men dat nu niet weet en men komt daar straks halverwege 2014 erachter dan kunnen we misschien nog wel eens gaan schrikken wat eigenlijk niet het plan is dus graag aandacht voor dit standpunt. Verder hebben we toch een vraag wat we ook al zei, van de visie wat het college heeft over dit plan, want er moet natuurlijk ook nog weer verordeningen plaats vinden er moet een meerjarenbeleidsplan moet worden opgesteld en dan ja dan komen er natuurlijk weer heel veel vragen naar voren van wie valt er nu onder de voorwaarden wie maakt er gebruik van de zorg een meerjarenplan en komt er een jaarlijks werkplan. En dan, met welke instellingen gaat onze gemeente nou met kennis en kunde, van welke instelling gaat onze gemeente nou de kennis en kunde vragen die ons gaat helpen met dat met het jeugdplan en wie gaat ons adviseren met wie gaan we überhaupt in zee want ook dat is toch wel een van de basis van deze plannen dat we nu als gemeente zelf ook mogen beslissen en mee mogen beslissen over met wie gaan we überhaupt in zee over dit plan. Dus kortom er liggen nog veel onduidelijkheden en ik denk dat dat gunstig verwoord kan worden als het college tussen nu en een heel korte tijd met een visie komt op dat plan en zoals de fractievoorzitters hebben al van ons hebben gehoord heb ik voorgesteld om een werkgroep samen te stellen uit raadsleden om in ieder geval gedurende dat hele transitieperiode, tot en met 1 januari 2015, het is een voorstel voorzitter, om in ieder geval een commissie te vormen dat we betrokken blijven bij dat transitieplan omdat het een heel ingewikkeld plan gaat worden. Dank u.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Volgens mij had een ander zich niet gemeld voor de eerste termijn, dus ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 10:48 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Goed om te zien dat zoveel fracties inderdaad het een belangrijk onderwerp vinden. Laten zien dat ze zich erop inleven en laten zien inderdaad dat ze, nou dat ze vragen hebben dat ze zorgen hebben en dat ze ook graag willen dat de zorg per 1 januari 2015 goed georganiseerd wordt. Misschien is het van belang om te beginnen met de status van de dingen te duiden die u vanavond vaststelt want dat mogen wij nu vaststellen dat we inderdaad in meerderheid zeggen van het RTA stemmen we mee in en het Groninger functioneel model. En misschien moet u die even apart bekijken. Het RTA was een opdracht van rijkswege, ga met gemeenten in overleg, vorm verbanden en ga bases bedenken hoe je de continuïteit van zorg kunt garanderen. Dat hebben wij met 23 colleges hebben we dat op hoofdlijnen gedaan. En wat hebben wij daarin opgenomen? Daarin hebben wij met name inderdaad grove budget afspraken gemaakt. Het gaat om miljoenen inderdaad dat werd een aantal keren gezegd en wij, door de kortingen die ons voorgesteld zijn hebben wij met zijn 23tigen gezegd; dat gaan wij uitspreiden over meerdere jaren. Want zoals u weet, het is niet alsof wij een compleet nieuwe opdracht krijgen, wij krijgen een compleet functionerend systeem over en worden geacht dat compleet functionerende systeem met alle cliënten, met alle kinderen die erbij betrokken zijn, gewoon continuïteit verzorgd te bieden. Dat betekent dat wij gewoon het functionerende systeem vanaf 31 januari 2014 dat wij er als gemeente een dag later er ineens de verantwoordelijkheid voor krijgen. En dat moeten wij goed organiseren en daar is dat RTA voor bedoeld, dus daar moet nog een hoop aan invulling gebeuren hoe wij vanaf 2015 de transformatie vorm gaan geven. Transitie dat is heel snel gebeurd dat is gewoon een, op het moment dat het vuurwerk los knalt dan is die transitie geslaagd, maar dan moeten we gaan transformeren want dat willen we. We willen en we zijn er van overtuigd dat wij die zorg beter en dichterbij kunnen gaan organiseren. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we met zijn allen het komende jaar, en daar wordt u ook bij betrokken, gaan we dat klaar schrijven. En de denkrichting, de eerste kaders daarvoor, dat is wat wij het Groninger functioneel model zijn gaan noemen. Het Groninger functioneel model staat opgesomd; de eerste negen pijlers, de eerste zaak waarvan wij denken daar gaan wij goed met zijn allen over nadenken en samen met de zorgaanbieders gaan wij het proberen vanaf 2015 die zorg beter vorm te geven en dichter bij het organiseren en is dan inderdaad, het is op zich wel een hele mooie vraag van u meneer Boen, is dan op 1 januari 2018 gerealiseerd dat wij een pedagogisch civil society hebben? Nou dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Dat is een cultuur omslag waar wij naar toe willen en dat is een denkrichting van waaruit wij gaan werken waar wij het systeem in gaan richten, inderdaad die pedagogisch civil society die gaan wij met zijn allen vorm geven vanaf 1 januari 2015 en eigenlijk zien we nu al dat zorgaanbieders de eerste stappen gaan maken om dat ook werkelijk te gaan doen. Maar er moet dus nog heel veel geregeld en afgesproken worden dus inderdaad als u zegt van ik heb er zorgen over, gaat dat wel goed en meneer Pals die merkt op van ja daar wil ik bij betrokken worden zijn we nu te laat in het proces en kunnen we daar niet eerder dingen over aangeven. ik zou niets liever willen dan u al vorig jaar daarover geïnformeerd te hebben, maar dat kan niet want die opdracht die ligt er nog maar heel kort, sterker nog de Eerste Kamer heeft er nog geen besluit over genomen dat is ook een van de voorbehouden die er staat. Dat moet nog wetgeving worden en toch worden wij geacht al heel veel in het voren te werken en dat doen we onder grote tijdsdruk en met heel veel enthousiasme en heel veel energie. Dat betekend dat terwijl u inderdaad dit RTA vanavond vaststelt en het Groninger functioneel model er al heel hard door is gewerkt door een grote groep ambtenaren, provinciale en ook hier lokaal, om inderdaad daarin verder te gaan. Want wij willen inderdaad, wij moeten uiterlijk 1 november volgend jaar een beleidsplan klaar hebben en door u vastgesteld. Dat is uiteraard, dat is en blijft uw verantwoordelijkheid om uiteindelijk te zeggen van zo gaan we het hier lokaal doen. En daar moet naar toegewerkt worden en als u dan vraagt van; wij willen meer kaders vaststellen, ik denk dat het heel belangrijk is dat we vanavond met zijn allen vaststellen dat we hier een heel duidelijk kader vaststellen, namelijk het Groninger functioneel model. Binnen dat grote kader dat ????? kader gaan wij invullen gaan we die negen pijlers gaan wij invulling geven en daarmee hopen we inderdaad de komende jaren vanaf 1 januari 2015 de zorg goed vorm te gaan geven. Over het budget, dat is misschien wel het meest geuite zorgpunt hier. Inderdaad we hebben het RTA geschreven op 159 miljoen, laat ik het zo maar zeggen, terwijl wij volgens de meicirculaire 144 miljoen te verwachten zouden hebben. Kunnen we daar mee wegkomen, vraagt de heer Boen. Stel nu dat het minder wordt, wat zou er dan gebeuren? Nou de formele regeling is dat de staatssecretaris een aanwijzing kan geven, maar misschien kan ik uw zorg ook deels wegnemen en die is bij mij met de woorden van de heer Dijkstra als Sinterklaas cadeautje misschien wel naar ons toegekomen op 5 december is er een brief vanuit het ministerie gekomen met een vernieuwd budget. Er is inderdaad landelijk is er 5% bijgekomen, in Stadskanaal krijgen we 14% meer volgens de begroting van 5 december en provinciaal inderdaad al dan niet toevallig komen wij 15 miljoen hoger uit dan volgens de meicirculaire 2013. Dit moet nog definitief worden in de meicirculaire 2014, zijn onze zorgen dus volledig weg? Nee, die zijn nog niet volledig weg want in de meicirculaire 2014 weten we pas of we inderdaad ook werkelijk die 159 miljoen krijgen, de voortekenen zijn gunstig. Dus wij gaan wel werken vanuit dit RTA omdat wij nu het idee hebben van wij gaan waarschijnlijk genoeg geld krijgen om de zorg te kunnen continueren. Dan kom ik nu bij de kleinere punten wat mij betreft en één die genoemd wordt is de PGB’s. Wat daar niet staat, laat mij daar heel duidelijk in zijn, is dat alle PGB’s verkeerd besteed worden. Absoluut niet. Er staat dat ze niet te controleren zijn tot op heden dat dat niet genoeg gebeurd. We hebben dus ook gezegd als stuurgroep en als colleges en we hopen dat u dat als raad vanavond gaat bevestigen, we gaan er een onderzoek doen, nee volgens mij is dat een bevoegdheid van de stuurgroep heel mooi, we gaan meer onderzoek naar doen. In 2014 gaan wij onderzoeken hoe die PGB’s besteedt worden en of wij daar inderdaad een slag in zouden kunnen maken, wij hebben nog niet eens gezegd dat we hem gaan maken want dat moeten we eerst kunnen zien of dat inderdaad mogelijk is. Aan de ene kant gaan altijd heel veel geluiden van er wordt gesjoemeld met PGB’s en aan de andere kant weten we dat het ook een van de meest efficiënte manieren is voor veel mensen om zorg te organiseren dichtbij dat het inderdaad de vaders en de moeders vrijstelt om voor de kinderen te zorgen. Dat mensen de keuze krijgen om zelf hun zorgaanbieder te kiezen ook op basis van geloofsrichting, om de heer Dijkstra gerust te stellen, het is inderdaad ook een effectieve manier om zorg te kunnen organiseren, dus PGB’s zullen niet in het geheel verdwijnen absoluut niet en we gaan het komende jaar al, dus vooruitlopend op de decentralisatie, kijken of we daar slag in kunnen maken. Nou ga ik even terug met mijn lijstje met vragen, ja de woorden; hachelijk en onduidelijkheden. Ja onduidelijkheden, er moet uitgewerkt worden laat ik het zo uitleggen en de hachelijkheden die zijn voor mijn gevoel al grotendeels weggehaald door inderdaad dat hogere budget. De inspreker had ook de nodige opmerkingen, waarvan ook het grootste deel vallen onder, onder hetgeen uitgewerkt moet worden, het invullen van het beleid binnen de pijlers, binnen de kaders van het Groninger functioneel model en dus daar ga ik verder ook niet veel inhoudelijk op in. De participatieraad was nog een vraag. Hoe is die betrokken. Wij hebben de participatieraad geïnformeerd, we zijn met ze in gesprek gegaan en we hebben vanuit hen ook inderdaad doordat zij ook al merken dat er een beste tijdsdruk op staat gewoon in het gesprek allereerst te horen gekregen dat wij wat hun betreft op de goede weg zijn en inderdaad ook al vragen die u hier uit over PGB’s, continuïteit van zorg en komt dat allemaal wel goed in zijn algemeenheid als het inderdaad veel te weinig geld overkomt. En aan het eind de succeswens van maakt u er wat van. En we hebben met de participatieraad afgesproken dat we in het vervolg op dezelfde manier proberen te blijven trekken en misschien is dat en daar kan ik misschien…oh nee ik moet nog even over de frictiekosten moet ik het met u gaan hebben. We hebben als gemeente gezegd, en volgens mij staat dat ook letterlijk in het RTA, dat wij ons niet verantwoordelijk voelen voor de frictiekosten. En dat hebben wij op alle manieren duidelijk gecommuniceerd. Het is een besluit van rijkswege dat het systeem op de kop gaat, dat besluit steunen wij wel, maar het is een besluit van rijkswege, dus zijn zij eerst aan zet waar het gaat wat ons betreft om die frictiekosten mochten ze ontstaan op te gaan vangen. Dat ze nog niet inzichtelijk zijn dat heeft er ook mee te maken dat wij nog niet helemaal aan konden geven aan de organisaties hoeveel zij precies gaan krijgen vanaf 1 januari 2015. Als u weet ik moet 10% bezuinigen kunt u redelijk snel in gaan vullen van dan betekend dat voor mij dat ik zoveel frictiekosten heb, maar het kan per organisatie gaan verschillen hoeveel ze moeten bezuinigen omdat wij een deel van het budget hebben vrijgespeeld om zelf mee te gaan schuiven. Nu word ik heel technisch. Er zijn wel grove schattingen, maar dat hangt dus ook af van de snelheid waarmee die transformatie vorm gegeven kan worden en de snelheid waarmee we die transformatie met zorgverleners overeenkomen. Die frictiekosten dus één, ze zijn niet onze verantwoordelijkheid laat dat eerst duidelijk zijn, dat zijn we met zijn allen eens dus mochten ze ontstaan dan zijn ze niet voor ons. En twee dat er onduidelijkheid is dat komt omdat de invulling nog moet geschieden. Welke organisatie krijgt hoeveel van de taart en aan de hand daarvan kunnen ook de frictiekosten berekend worden. en dan wil ik dus afsluiten met het proces naar u toe, misschien is dat ook wel een belangrijke. Het finalemoment is 1 november 2014 op dat moment moet u hier ervan uitgaan dat ,laten we nu zeggen komende week het kabinet niet valt, moet u een besluit genomen hebben over de continuïteit van, over het beleidsplan, over het beleidsplan jeugdzorg vanaf 2015. Daarnaar toe zoals ik zeg is een continu proces dat er gewerkt wordt en ik wil u graag blijven bijpraten, informeren, of dat in een commissievorm moet dat laat ik aan u dat is niet aan mij. Maar misschien is het slim want uiteraard zijn er sinds de twee maanden dat wij dit document hebben vastgesteld al de nodige stappen weer genomen, is het gewoon slim en dat vindt de griffier niet altijd even leuk, dat we een moment plannen inderdaad om u weer bij te praten dat we het werkdocument waar we nu mee bezig zijn dat we dat u voorleggen en gaan zeggen van nou deze stappen hebben wij gezet sinds u de grove kaders heeft vastgesteld en dat wil ik u voorstellen dat we u op die manier bijpraten en misschien, en dan heb ik nog niet eens met mijn collega dat overlegt, is het slim om dat in decentralisatie verband b te doen want er zijn nog twee. En dan hou ik nu op met praten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dat was in een heel snel tempo. Ja, nee, complimenten. Een heel snel tempo op een gegeven moment en heel veel informatie over alle opmerkingen die waren geplaatst door u. Heeft u behoefte aan een tweede termijn? Zijn er vragen en opmerkingen? Voldoende beantwoord? Nee, meneer Boen, mevrouw Rodenberg. Meneer Boen PvdA.
  • 2:9 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, de portefeuillehouder was zo gepassioneerd bezig dat ik hem niet heb onderbroken tijdens zijn betoog, maar ik heb nog een paar punten waar ik toch een reactie op zou willen. Het verhaal over de cijfers en er is nu weliswaar een bedrag van 15 miljoen toevallig op 5 december binnengekomen, hopelijk is dat niet in een zak mee naar Spanje vertrokken weer dat weet je natuurlijk nooit, maar er zijn in het RTA een paar afspraken gemaakt over hoe het totale bedrag besteed gaat worden. 84% directe zorg, 3% uitvoeringskosten, 10% transformatie budget, 3% versterking voorliggend veld. Dus er is al een voorschot genomen op datgene wat er aan de ontwikkelingen moet gaan gebeuren en hoe het geld daaraan besteed gaat worden. Dan blijf ik toch een beetje zitten met het probleem waar portefeuillehouder weliswaar iets over gezegd heeft, namelijk het verhaal van de PGB,s. Er staat het wordt niet bijgehouden waaraan het wordt uitgegeven en het is daarom niet te achterhalen. Wij weten ook dus niet of het effectief of efficiënt besteed wordt en dan staat er als laatste zinnetje dit kan niet zonder consequenties blijven voor de huidige PGB’s. Dus dat betekend dat als er op enig moment wel duidelijkheid ontstaat over hoe dit soort bedragen binnen komen en vervolgens ook weer het pand verlaten dat dat natuurlijk wel consequenties kan hebben voor de zorg die er nog geleverd gaat worden. en aangezien het leveren van die zorg op verschillende manieren door verschillende partijen in getallen wordt omgezet ja dan heb ik toch het idee dat ondanks het feit dat we misschien dan wel die 159 miljoen krijgen dat we dan toch nog een paar principiële discussies moeten voeren en waarvan ik dan mag hopen dat die in belangrijke mate voor 1 januari 2015 gevoerd zijn. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Rodenberg VVD.
  • 0:08 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben ons in de eerste termijn verder nog niet uitgelaten over dit plan. We hebben er natuurlijk kennis van genomen, ook wij hebben onze zorgen en ook ja wij vinden dit ook een plan waarvan wij denken ja we hopen dat het allemaal goed gaat komen. Toch wil ik daar wel bij genoemd hebben dat ja wij ook complimenten uitspreken over het feit dat we met 23 gemeentes samengewerkt is om dit op te stellen ondanks dat er nog heel veel onduidelijkheid is. en nou ja alle zorgen die de andere fracties geuit hebben die delen wij maar tevens het antwoord van de wethouder behoort te hebben stemmen wij wel in met deze plannen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zijn blij dat de wethouder ook inziet dat we toch ons plan een beetje uitgewerkt kan gaan worden dat we toch moeten zorgen dat we als raad denk ik toch een soort commissie gaan vormen om te gaan praten….nou u was er niet negatief over laten we dan maar diplomatiek uit spreken. Wat ik toch nog even
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   zullen we straks kijken wat voor conclusies er getrokken worden meneer Pals, u probeert het leuk.
  • 0:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. Wat ik toch nog even mis en dat is misschien een vraag maar misschien ook wel een suggestie aan het college en de wethouder, is toch, want ik heb het gehad over missie en visie wat willen we en hoe gaan we als gemeente met dat plan om en u zult begrijpen dat dit plan zorgt nu al voor heel veel of voor toch best veel reuring in de samenleving, de mensen die in de jeugdzorg beginnen al te, ik noem het altijd roeptoeter maar met alle respect, die beginnen ook al te steigeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het komende jaar toch een plan krijgen een soort communicatie plan krijgen van hoe gaan we dat de burgers uitleggen want ik denk dat dat ondanks de cijfers en ondanks de ingewikkeldheid van het plan en dat is denk ik voor een eenvoudig raadslid is dat soms al moeilijk om dat te volgen, maar dan is het denk ik voor onze burgers nog lastiger te volgen en ik denk dat we toch moeten werken aan een goed plan waarin de burgers goed uitgelegd gaat worden hoe goed dit plan is.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer in tweede termijn? Wethouder Hamster.
  • 2:54 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laat ik ze op volgorde van stellen beantwoorden. Voorzitter dank u wel. De budget verdeling, ja misschien is het goed om met zijn allen vast te stellen dat u vanavond inderdaad het budget inderdaad grof matig aan het verdelen bent. Het budget dat wij straks als gemeente Stadskanaal overkrijgen daar zegt u nu van; wat ons betreft gaat daar 84% van naar de huidige zorgaanbieders voor de huidige om de continuïteit te kunnen garanderen en alle andere percentages die genoemd staan en dan trekt u dat naar de PGB’s dat kan niet zonder consequenties blijven. Wij gaan onderzoeken inderdaad of het efficiënt en effectief besteed is, maar u weet net als ik dat er gewoon een korting ligt op het macrobudget, dus alle onderdelen van de zorg zal waarschijnlijk afhankelijk van onderzoek op gekort worden. dus inderdaad op de zorgverleners die niet via het PGB ingehuurd worden en de mensen die inderdaad via het PGB hun zorg inhuren. Daar zal waarschijnlijk een korting op plaats gaan vinden. En ja misschien, tussen ons gezegd en gezwegen het is lastig als ik dit in openbaarheid vertel, maar bij het oorspronkelijke plan voor 144 miljoen, bleek dat de enige knop waar wij eigenlijk aan konden draaien de PGB’s was. Omdat de zorgaanbieders meteen zeiden van wij hebben voor onze continuïteit hebben wij zoveel nodig en hebben wij gezegd dat gaan we dus niet doen. Wij hebben 159 miljoen nodig om zorg te kunnen continueren en niet inderdaad onze PGB’s meteen een beste draai naar beneden te geven dat willen wij niet. Wij willen inderdaad de korting gelijkelijk verdelen niet alleen naar de PGB’s maar ook naar de zorgaanbieders en daardoor hebben wij het op 159 miljoen ingeschreven en het uiteindelijk ook gekregen. Missie en visie, ja als ik, daar begint D’66 over, als ik ons Groninger functioneel model zie en mat name pilots over pedagogische civil society volgens mij is daar een redelijk beeld van waar wij heen willen. En ik hoor inderdaad het CDA zeggen van; ja, daar staan ideeën in die wij ondersteunen en daar staan beelden in waar wij wat mee kunnen en ik denk dat het inderdaad beelden zijn waar we wat mee kunnen. En vanuit, dit is een visie inderdaad, en vanuit die visie willen wij de zorg vorm gaan geven. Communicatieplan heeft u nog wel een punt, uiteraard denken wij daaraan om als wij naar een soort van cultuurverandering toe willen dan kun je dat niet doen zonder de mensen die de cultuur zijn daarbij te betrekken en uiteraard is dat een van de dingen die ook verder uitgewerkt gaat worden. Dank nog inderdaad voor de ondersteuning. Ook voor het uitspreken van waardering voor het feit dat er 23 gemeenten elkaar gevonden hebben dat is niet altijd het geval in dit geval wel. En nou wij kunnen verder denk ik. Dank u wel voorzitter.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel wethouder Hamster. Mag ik daaruit concluderen dat u instemt met het RTA en met het Groninger functioneel model en dat de wethouder heeft toegezegd om u te informeren meneer Pals, over de voortgang in het proces en eventueel daar waar het kan via een gezamenlijke raadscommissie of een bijzondere raadsbijeenkomst die als informatiebijeenkomst geld, u over de voortgang te informeren zonder u te belasten met weer het moeten samenstellen van een werkgroep uiteraard. Voor alle duidelijkheid. Unaniem? Klopt? [voorzitter klopt met hamer] Dan is het daarmee vastgesteld.
 • 16 Verbreding Noorder Kanaalweg
  • 16. Verbreding Noorder Kanaalweg (64,01 KB)16.1. Kaart (4,48 MB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 16. Ik ga door zonder schorsing met uw welbevinden tenzij u daar anders over denkt, ik denk niet dat ik 21.45 uur ga halen meneer Borgesius, noch 22.00 uur, maar daarmee heeft u dan de kans om de vergadering eventueel te verlaten. Agendapunt 16, verbreding Noorder Kanaalweg en de wethouder wil graag vooraf even het woord. Wethouder Bessembinders.
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Daar staat in de tweedeallinea van het voorstel; ambtelijk is hierop positief gereageerd. Inmiddels heeft het college van GS een besluit genomen en is ons verzoek gehonoreerd.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kunt u betrekken bij de behandeling van dit agendapunt. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Gelling, meneer Pals, meneer Borgesius, mevrouw Sterenborg, meneer Hofstra, meneer Idema. Ik ga maar even zo de rij af. Meneer Gelling CDA.
  • 1:4 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter. Met het voorstel van het aanpakken van flink wat kilometers wegkanten en bermen, langs diverse wegen binnen onze gemeente, heeft u verder gekeken dan alleen naar de vraag vanuit de CDA fractie om de mogelijkheden tot verbreding van de Noorder Kanaalweg te onderzoeken. Wij vinden het door het college ingediende voorstel een uitstekend alternatief. De veiligheid op en langs de wegen is voor onze fractie een uitermate belangrijk onderwerp. Door dit voorstel zijn wij van mening dat het langs de aangegeven wegen een stuk veiliger gaat worden. Er voor kiezen om nu te investeren in wegen en bermen voorkomt volgens onze fractie hogere kosten op langere termijn, daarenboven kan onze gemeente nu gebruik maken van een behoorlijke bijdrage vanuit de provincie, een bedrag van 5 ton die anders zou wegvloeien en niet binnen onze gemeente zou worden besteed. Voorzitter, samenvattend en afrondend, het CDA fractie gaat vanwege de forse verbetering van de veiligheid op de aan te pakken wegen en bermen en het voorkomen van hogere onderhoudskosten op langere termijn akkoord met uw voorstel. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Ik had gezegd ik volg de rij, dus dan kom ik bij meneer Pals, D'66.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een mooi plan ligt voor ons en het is inderdaad het wordt inderdaad wel eens tijd dat de Noorder Kanaalweg verbreedt wordt want als je er wel een langs rijd en zeker in het donker dan is het levensgevaarlijk geworden inmiddels. Alleen ik heb nog een paar punten, of wij hebben nog een paar punten in dat stuk is dat gezien het schrijven kunnen we dan ook concluderen dat is even een tussenvraag eigenlijk van dat de realisatie, of de komst van dat hippisch recreatief centrum houden we daar überhaupt nog rekening mee dat die mensen er komen want het is nou u weet de tijden zijn slecht en ik vraag me af is van uitstel geen afstel sprake, dat is een vraag en onze tweede vraag is; stel dat het hippisch recreatief centrum er komt, kunnen we dan die 4 ton weer terug krijgen?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stimuleert ze wel moet ik zeggen, ja. Meneer Borgesius VVD.
  • 2:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou ja één punt heeft de portefeuillehouder in ieder geval weggenomen, wij hadden inderdaad, ambtelijk is hierop positief gereageerd onderstreept, dus dat heb ik inmiddels weer verwijderd. U voelt hem al aankomen denk ik, ja, nee dat had ik in de gaten. Maar goed u stelt dit nu voor, de heer Pals zei het zojuist ook al, ik denk dat wij hier rustig kunnen stellen dat de investeerders de beoogde investeerders voor het centrum waar u op doelde heer Pals, voor zover ons bekend hebben die gewoon afgehaakt, punt, zo simpel is het gewoon. Maar goed daar gaat het voorstel nu niet over, in eerste instantie hebben we natuurlijk dit bedoeld, met name die Noorder Kanaalweg, om die verbreding op termijn te gaan realiseren en dat hebben we dacht ik hier eerder ook al gezegd, wanneer de ontginning van zeg maar de zandoppervlakte, of het creëren van het meer of hoe we het ook allemaal willen, zandwinning, hoe we dat willen benoemen. Dan zouden we de verbreding daar in overweging nemen, maar ja op verzoek van de CDA fractie heeft de portefeuillehouder hier naar gekeken en wat ons bij dit voorstel verrast is in feite dat wij recentelijk, zoals we hier zitten, denk ik het ombuigingsplan 2014-2017 hebben vastgesteld en dat er nu in feite al weer een voorstel ligt om dat toch maar met een half miljoen te gaan verminderen. En dat verbaast ons toch eigenlijk wel in hoge mate. Zo lezen wij het tenminste. Anders hadden we misschien gezegd we lopen risico voor een miljoen maar dat heb ik gelijk in het begin al gezegd, dat zal ik dan niet herhalen, maar dat risico, of wat we besloten hebben een half miljoen, dat ligt er in onze beleving wel. Dat we die dus nu in feite alweer terugdraaien. En dat vinden wij toch wel heel vreemd, dus alvorens te zeggen we stemmen hier mee in of we zijn tegen, willen we daar toch wel een reactie uwerzijds gaarne op vernemen. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 1:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals de CU meerdere malen in deze raad heeft opgemerkt is het Noorder Kanaalweg verre van ideaal voor het verkeer wat hier gebruikt van maakt. Hoe deze situatie is ontstaan is ons allen bekend. Het is dus ook vrij logisch dat deze weg meer wordt gebruikt dan gezien de staat van de weg wenselijk is. Ook heeft onze fractie het berm onderhoud op diverse wegen in onze gemeente vaak onder de aandacht gebracht, waarbij de wens is uitgesproken om deze te verharden met bijvoorbeeld grasklinkers. En ook heeft de CU erop gewezen dat veiligheid voorop staat. Eén en één is twee, dus een goed voorstel zou je in eerste instantie denken. U hoort het al er zit een ondertoon in. En waarom? Wij waren uitgegaan van het echt opwaarderen van de Noorder Kanaalweg, wij zijn ons ervan bewust dat dit financieel op dit moment niet haalbaar is, zeker niet als we onze andere bermen ook willen aanpakken. We willen dan ook de plannen voor de Noorder Kanaalweg voor de toekomst zien dat ze gehandhaafd blijven. We hebben echter wel vragen over de reflecterende graskeien. Wat is de meerwaarde van reflecterendheid na enkele maanden? Wij denken namelijk dat dan de reflecterende werking behoorlijk is afgenomen. En was is de meerprijs van reflecterende grasklinkers ten opzichte van gewone grasklinkers. Ook willen we u nog wijzen op een nieuw type grasbetonblokken waarbij het geluid bij een snelheid van 50 – 80 kilometer per uur met zo’n 13 decibel wordt gereduceerd ten opzichte van standaard graskeien terwijl de signaal functie behouden blijft. Dit kan voor omwonenden zeer welkom zijn. Hier wou ik het in eerste termijn bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra PvdA.
  • 2:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, zoals dit voorstel al zegt, er is geen zicht op de verbreding van de Noorder Kanaalweg in verband met de achterblijvende ontwikkeling van het hippisch recreatiepark. Die constatering lijkt ons juist. Wij vinden het ook juist dat dit voorstel zo los naar ons toekomt in plaats van dat het in de december nota, in de december wijziging verwerkt zit. Met dit voorstel worden de bermen van de gemeentelijke wegen verhard, waar dit nodig is, in plaats van zand, puin, asfaltgranulaat wordt nu 26,6 km aan gemeentelijke wegen voorzien van graskeien. Dit lijdt tot een vergroting van de verkeersveiligheid en afname van de onderhoudsbehoefte. Bermen die namelijk van zand, puin of asfaltgranulaat voorzien zijn worden namelijk vaak weer stukgereden door vrachtverkeer of lansbouwverkeer. Deze doelstelling ondersteunen wij, maar wij hebben wel vraagtekens en bedenkingen bij de financiering van dit voorstel. En eigenlijk zijn onze opmerkingen daarover analoog aan de opmerkingen die meneer Borgesius hierover maakte. Met nog een aanvulling erbij, het voorstel loopt bijvoorbeeld een paar keer vooruit op de kadernota openbare ruimte, die hebben wij nog niet gezien, maar welke mogelijkheden om de bezuinigingen te realiseren worden daar voorgesteld, willen wij graag wel inzicht in. Als wij hiermee akkoord gaan dan worden de ombuigingen voor 2014, 2015 en 2016 verlaagd. De ombuiging van 2014 vervalt hierdoor zelfs geheel. Begin november hebben we net weer een omvangrijk bedrag aan bezuinigingen vastgesteld, onze fractie begrijpt natuurlijk dat een eigen investering nodig is om het half miljoen aan brede doeluitkering veilig te stellen, maar feit blijft natuurlijk dat we hiermee een gat in de begroting schieten terwijl de inkt bij wijze van spreken nauwelijks droog is. De investering dekken uit algemene reserve is dan wat ons betreft ook wel kort door de bocht. En u weet voorzitter als we kort door de bocht gaan hebben we het gevaar in de berm te belanden. En onze vraag die wij daar bij hebben; is onze financiële positie dan toch wat beter dan we eerst hadden aangenomen, en in navolging van de heer Borgesius zeggen wij hier ook, wij wachten de reactie van de portefeuillehouder af alvorens wij onze positie bepalen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema SP.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij zijn, er is al heel veel over gezegd, maar wij zijn een voorstander van dat alle wegen die dat nodig hebben veilig gemaakt worden door deze graskeien en we steunen dit plan en we zijn blij dat het even losgekoppeld is van het hippisch centrum.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan is het woord aan wethouder Besssembinders.
  • 1:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Uiteraard houdt het verband met de hele situatie dit voorstel van het hippisch recreatief park. Nou de heer Borgesius weet dat de investeerders hebben afgehaakt, daar nemen wij kennis van. Het punt is mochten die investeerders niet zijn afgehaakt en het hippisch recreatief park zou alsnog doorgang vinden dan komt natuurlijk wel de overeenkomst weer op tafel, of die is nog steeds op tafel, dat vanaf de zandwinning tot aan de rotonde bij de Nautulisweg dat deel netjes wordt verbreed met asfalt op kosten van het hippisch recreatief park. Dat is ook de afspraak die er ligt. Aanvankelijk was het de bedoeling wij willen de weg verbreden vanaf de Onstwedderweg tot de Nautulis, tot de rotonde bij de Nautulisweg, de helft komt zeg maar voor rekening van de gemeente en die andere helft is voor het hippisch recreatief park, zo is de verhouding. Dus mocht met twee jaar het hippisch recreatief park doorgang vinden dan rust nog steeds op die investeerders de plicht om de Noorder Kanaalweg te verbreden vanaf, zeg meer even gemakshalve, de Kettingwijk tot en met de rotonde aan de Nautulisweg, dat over dat punt voorzitter.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar dan rust ook op ons de plicht portefeuillehouder om daar aan mee te werken. Dus dan kan het ons ook weer geld gaan kosten.
  • 1:51 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, voorzitter die plicht rust op ons niet. Dat is helder. Ok, dan hebben we natuurlijk en ik snap wel dat u zegt van in het algemeen is dit heel mooi, het bevorderd de verkeersveiligheid. De provincie heeft ja gezegd, wij kunnen met dit geld en met de bijdrage van de provincie van een half miljoen behoorlijk wat wegen voorzien van graskeien en daarmee de verkeersveiligheid bevorderen, als de verschillende fracties zeggen de dekking is bijzonder dan hebben die fracties een punt. En uiteraard hebben wij natuurlijk gekeken van wij hebben een ton beschikbaar, wij hebben 5 ton van de provincie beschikbaar en nou moet er nog 5 ton op tafel komen. Nou ik denk, de heer Boen die gaf ook al aan de algemene reserve, of de heer Hofstra, dat is wel de meest simpele, want dan ga je wel heel kort door de bocht. Vandaar dat wij hebben gekeken van kunnen wij op een andere manier in de dekking voorzien en eigenlijk blijven bij zeg maar wat er omgaat in het hele budget van wegen. Nou daar wordt op bezuinigd de komende jaren en die bezuiniging die is structureel 6.5 ton, die 6,5 ton die wijzigt niet structureel dus wat wij hier voorstellen is dat wij de eerste jaren daarvan een half miljoen inzetten voor de dekking van dit project. Dat betekend dus dat die bezuinigingen wel gerealiseerd worden, maar het vrijkomende geld wordt ingezet voor dit project en structureel wordt uw raad bediend met een bezuiniging en ombuiging van 6,5 ton. Mevrouw Sterenborg van de CU
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar volgens mij pas met ingang van 2017, waar u zojuist over sprak dat bedrag.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Structureel, ik heb gezegd structureel blijft die 6,5 ton gewoon overeind.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, ja, ja, maar met ingang van 2017 dacht ik uit mijn hoofd.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Jawel, maar zo zit hij ook in de meerjarenraming.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij spraken ook over de voorafgaande jaren en niet alleen wij als VVD, maar ook de heer Hofstra dacht ik van de PvdA.
  • 0:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar ik heb goed geluisterd. Daarom heb ik ook gezegd van de dekking is wel bijzonder, maar structureel houden wij de bezuiniging overeind, de bezuiniging wordt dus ook gerealiseerd in die eerste jaren alleen hij komt niet ten gunste van de exploitatie in de eerste jaren hij komt pas ten gunste van de exploitatie in de meerjarenraming met ingang van 2016 deels en 2017 volledig. Voorzitter mevrouw Sterenborg die zegt van ja wat doe je met die reflecterende klinkers hoe wordt dat na 14 dagen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zei enkele maanden hoor.
  • 1:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Enkele maanden, ok, enkele maanden, dan heb ik niet goed geluisterd. Nou, kijk, ik ben geen deskundige op dat gebied. In het algemeen wordt gezegd van als je nu met die graskeien gaat werken doe dat dan direct in een reflecterende vorm. Dat geeft dus beter de zijkanten van de wegen aan. En ik denk daar werd zonet ook een opmerking over gemaakt, dat dat natuurlijk vaak bij duisternis heel moeilijk zichtbaar is en als je die reflecterende graskeien daarin ligt dat dat dan een betere oplossing is. En u moet er natuurlijk van uit gaan dat op het moment dat die er liggen dat daardoor er ook minder modder op die mooie reflecterende graskeien terechtkomt, want de weg wordt er breder van, dat is zo. Dan hebt u het over decibels, nou daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, dat zal best. Dus wij zullen kijken hoe wij met die decibels omgaan als dat slim is om daar een klinker voor te gebruiken die minder lawaai maakt dan lijkt mij dat een hele goeie oplossing. En u wilt weten hoeveel dat die klinkers duurder zijn, ik schat 10% maar dat zeg ik nu zomaar. Dus als het anders is dan hoort u dat van mij.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Wat zijn de ervaringen dan met die reflecterende klinkers?
  • 0:00 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Wat zei u?
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wat zijn de ervaringen met die reflecterende klinkers.
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, de ervaringen zijn prima.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat zegt is ook zomaar...
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   hoho,ik ben aan het woord...
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zou dat graag wel onderbouwt zien die ervaringen, maar goed…. Daar komt u vast wel op terug dan.
  • 0:37 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ok, nee, maar ik denk, kijk het is niet, het is natuurlijk een nieuw fenomeen, we gebruiken meer van die reflecterende stenen. Ook in de wijken, overal. En hier ook is de bedoeling om dat te doen en meer juist om aan te geven van wat, waar zijn de zijkanten van de weg en de praktijk, en ik praat dus niet als deskundige, maar de praktijk zegt van maak je geen zorgen over dat die niet meer reflecteren na enkele maanden, dat blijft en ze spoelen ook weer schoon. Dat is het voordeel van dit soort graskeien. Voorzitter, dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, zijn daarmee de vragen en opmerkingen voldoende beantwoord?
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor ons beeld het is toch correct dat de taakstellingen in 14, 15, 16 worden verlaagd om dit te financieren?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:17 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, de taakstellingen worden niet verlaagd. Wij houden de bezuinigingen, die worden doorgevoerd. Alleen het bedrag wat dat oplevert wordt dus tijdelijk ingezet voor dit project.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is wel een bijzondere dekking.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat heb ik u al verteld.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Inderdaad, maar kunt u dan, via u voorzitter, kan de portefeuillehouder dan uitleggen wat er precies wordt bedoeld met; dit heeft consequenties voor de begrotingssaldi over de betreffende jaren. En dan het tweede deel van de zin; en de verrekening daarvan met de algemene reserve. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren of er nog meer openstaande vragen zijn of opmerkingen zodat de wethouder dat eventueel in een keer kan pakken. Nog meer behoefte? De heer Borgesius zag ik VVD.
  • 0:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ja, wat de heer Hofstra als tweede vraag stelde daar zijn wij ook zeer nieuwsgierig naar vanzelfsprekend en ja kijk het hele voorstel voorzitter wij zullen niet zeggen dat we daar enorm veel problemen mee hebben, maar eigenlijk, en de wethouder gaf het zelf ook al aan, was dit plan natuurlijk bedacht voor het oorspronkelijke plan. En nu is deze route van een slooproute geworden, of een sluiproute geworden
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   slooproute, nou ja, kun je ook stellen, als je naar het onderhoud kijkt
  • 0:39 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Vanwege de sluip af en toe misschien wel deels de sloop. En wat gaan we dan doen, we gaan die sluiproute als het ware een beetje legaliseren. Want die discussie hebben we al vaker gevoerd, de aansluiting vanuit Onstwedde op de N366 uit het oogpunt van verkeersveiligheid enz., enz. Die hoeven we niet over te doen, hebben we toen laten vervallen en nu gaan we het via dit kanaal, ook nog het Noorder Kanaalweg, gaan we dat in feite in onze beleving legaliseren. Is dat nou niet een klein beetje krom wat we hier aan het doen zijn?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bijzonder.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ja, bijzonder misschien, dat is misschien een beter woord wat u zegt voorzitter. Laten we inderdaad de woordkeuze van u in dit geval maar overnemen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer in tweede termijn? niet? ja, mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik ga ervanuit dat als de prijs meer dan 10% verschilt dat we daar dan antwoord op krijgen, een mededeling van krijgen van de wethouder.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 1:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Kijk de heer Borgesius die heeft een punt als hij zegt van wij hebben ingestemd, ja wij hadden ook weinig keuze, met het besluit van de provincie om de Onstwedderweg van de N366 af te halen. Vervolgens is natuurlijk wel aan de orde geweest dat wij hebben meegewerkt aan een aansluiting op de rotonde bij de Nautulisweg. En op het moment dat je dat doet, dat je besluit om die aansluiting op die rotonde te maken dan kun je er donder op zeggen dat er verkeer langs gaat. En wij hadden natuurlijk allemaal toen de verwachting van dat hippisch recreatief park dat ligt, dat start zo, en dan kunnen we mooi de Noorder Kanaalweg verbreden. En dan hebben we het in een keer voor elkaar, de aansluiting met de rotonde ligt er al, dan hoeven we alleen de weg maar meer te verbreden. Maar dat is anders gelopen, maar de aansluiting met de rotonde die hebben wij wel gerealiseerd heel bewust en daarmee dus ook die verkeersverbinding gemaakt en dan denk ik van ja dan kun je nauwelijks meer spreken over een sluiproute.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Als u mij toestaat dan wil ik daar toch wel een korte opmerking over maken. Volgens mij hebben we die ontsluiting van de rotonde met name, en dan met nadruk op met name, ontsluiting ook van het landbouwverkeer richting Stadskanaal en niet zozeer voor autoverkeer.
  • 0:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja, nee voorzitter dat klopt niet, want het landbouwverkeer dat mocht niet eens op de Buinerweg zich bevinden dus daar kon geen landbouwverkeer over.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Aan landbouw gerelateerd verkeer, laat ik het zo dan maar formuleren.
  • 0:10 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   oh...nou dan zijn we het eens. Maar daar is die verbinding niet voor gemaakt.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Niet alleen, dat heeft u mij ook niet horen zeggen. Maar ik dacht dat dat wel een heel zwaar wegend punt was.
  • 1:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Zo is dat destijds niet voorgesteld in elk geval. En ik denk naar de heer Hofstra toe voorzitter, kijk hij heeft gewoon een punt. Van op het moment dat je de bezuiniging niet realiseert of wel realiseert maar hiervoor inzet dan gaat dat ten koste van het saldo in de meerjarenraming van het jaar waar het op betrekking heeft. Dus als hier staan van in 2014 wordt er 1,5 ton bezuinigd maar wordt ingezet voor dit project, dat betekend dat het saldo van de begroting 2014 met 1,5 ton daalt. U leest in de december wijziging die die nu staat op +415 dus die wordt 1,5 ton lager dus die komt op +265. Je komt dan niet in de min terecht, maar komt op +265, en zo zal dat die eerste jaren zal dat plaats vinden. En ik zeg toe dat wanneer mijn schatting niet deugd dat u daar uiteraard bericht van krijgt en dat wij dan zullen kijken wat wij daarmee gaan doen. Voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Mag ik concluderen dat wij unaniem met dit voorstel instemmen?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij willen even schorsen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan doe ik het als volgt, want dan koppel ik daar ook even een schorsing van tien minuten aan, want we halen het toch niet binnen de tijd. Dat betekend in ieder geval dat de heer Borgesius van de VVD de raadsvergadering nu verlaat en dat geld voor u ook meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en meneer Gelling van Gemeente Belangen, u blijft nog even zitten?
  • 0:0 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   ik hou vol
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U houdt het vol. Akkoord, 22.10 uur terug, gaarne.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. Ik constateer dat afscheid van ons genomen hebben de heer Idema van de SP, meneer Borgesius van de VVD, mevrouw Hernamt van GBS, dus ze zijn enigszins uitgedund, maar toch. De PvdA fractie heeft gevraagd om de schorsing dus ik geef het woord aan de heer Hofstra.
  • 1:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter de portefeuillehouder die zei het zelf al, het verhaal van de financiële dekking is een bijzondere en dat verdiend wat ons betreft dan ook niet de schoonheidsprijs. Voorzitter hoewel de doelstellingen van dit voorstel natuurlijk belangrijk zijn, namelijk het minder onderhoud en de verkeersveiligheid niet te vergeten, zijn ook doelstellingen in andere programma’s van de begroting belangrijk. Wij zitten hier als raad met een belangrijke taak die als één woord samengevat kan worden, namelijk; belangenafweging. En met het dekken van de investering op deze manier wordt wat ons betreft een precedent geschapen. Als de invulling van de taakstelling in het voorjaar, de taakstelling van alle van onze hele begroting, in het voorjaar naar de raad toekomt, sluiten wij niet uit dat er door de verschillende fracties ook wensen worden ingebracht voor de andere programma’s die als gevolg hebben dat de ombuigingen moeten worden verlaagd. Voorzitter, gelet op het belang van de veiligheid, de verkeersveiligheid, hebben wij gemeend in dit individuele geval met dit voorstel in te stemmen. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan tot de conclusie komen, of zijn er nog
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bessembinders
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik heb nog een antwoord over de 10%.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is snel.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Vanwege de omvang van het project is dat 0%.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is heel goed om te horen.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan concluderen dat wij unaniem instemmen met de verbreding van de Noorder Kanaalweg in combinatie met verharding van andere probleem bermen in de hele gemeente, dat doen door reflecterende graskeien, zonder een extra verhoging mevrouw Sterenborg, en het voorstel gaan dekken conform het bijzondere dekkingsvoorstel wat hier ligt. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 17 Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014
  • 17. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014 (75,18 KB)17.1. Samenvatting programma en overzicht 2014 (204,39 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 17. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2014. Wie mag ik daarover het woord geven. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:54 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de voorziening huisvesting onderwijs het volgende; één van de grootste kostenposten in dat hele verhaal is de complete renovatie van de christelijke basisschool op de Zandtange. Dit is in het kader van een 40jarige cyclus. Het betreft een bedrag van maar liefst bijna €550.000, -. En u stelt dat u uitvoering in 2014 noodzakelijk acht, daarover heeft onze fractie wel een paar vragen. Is het mogelijk deze renovatie, startend in 2014, over meerdere jaren te spreiden en daarmee ook de kosten ervan te spreiden, daarbij kunt u aangeven wat de ontwikkeling is van het aantal leerlingen van deze school. Gesteld dat er spraken is van een prognose van daling, in hoeverre is het dan reëel om een complete renovatie uit te voeren. Graag uw reactie hierop, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:40 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter er zijn al vele bedragen over tafel gegaan en vanavond, ik heb niet alles bij elkaar opgeteld, maar nu hebben we het in dit agendapunt over een kleine €650.000, - om te komen of te blijven op een adequaat onderhoudsniveau van de schoolgebouwen. Ik wil eigenlijk ook nog wel even een opmerking maken over, ja het is niet echt onderhoud, maar voor het eerst volgens mij in de raadsvergadering, hebben wij de koning in ons midden, de vorige keer zat ik daar, toen zag ik heb niet goed maar nu wel. Misschien voor wat het waard is, maar ik vind hem wel mooi eigenlijk. Procedures in deze zijn wederom goed gevolgd, 17 aanvragen, waarbij ik wil opmerken dat er geen aanvragen zijn ingediend die te maken hebben met het voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en dit is een goed teken wat ons betreft. Wel valt op dat een aantal vragen zijn ingediend die voor rekening zijn van de schoolbestuur zelf en dat brengt bij mij de vraag naar boven of het wel helder en duidelijk is wie nu wat betaald en voor welke betrokken partijen welke kosten zijn en wellicht heeft dit nog enige aandacht nodig bij de te verwachten overheveling van de budgeten waarschijnlijk per 1 januari 2015. Ik zal niet verder ingaan in detail op de aanvragen en de afwijzingen wij zijn daarmee akkoord, we kijken dan naar de argumenten en het draagvlak en een aantal uitwerkingen die nog volgen in 2014 zien wij graag tegemoet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers, meneer Dijkstra CU.
  • 1:57 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Vanavond stellen wij het programma weer vast van de huisvesting, maar nu van 2014. Totale bedrag, 17 aanvragen, €1.698.762, -. Bedrag van €632.786, - beschikbaar wordt gesteld, dat gebruikt zal worden om de gebouwen op de adequate onderhoudsniveau te brengen, prima. De Zandtange in Mussel had de renovatie al enkele keren renovatie aangevraagd fijn dat het nu toch wordt aangepakt. Voor de Piet Prins school zal er in 2014 een oplossing worden uitgewerkt voor onderhoudsproblemen en zal 2014 worden gebruikt om alternatieven uit te werken en een keuze te maken voor een duurzame oplossing. We zijn het voorstel te zijner tijd wel weer op de agenda verschijnen. Ondanks bezwaren van schoolbesturen over enkele afwijzingen omdat het onderhoud kan worden uitgesteld dat de rekening van het schoolbestuur zelf is, is er na goed overleg draagvlak voor de plannen. Wel maakt de CU zich zorgen over de verlaging van het gemeentefonds per 1 januari 2015, van 256 miljoen, die tegelijk met de overheveling van de budgeten voor onderhoud en aanpassing voor het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen gepaard gaat. De algemene rekenkamer betwijfeld of schoolbesturen die er nu al slecht voor staan naar overheveling van deze onderhoudstaak hun gebouwen wel gaan onderhouden. In krimpsituaties is het risico van afstel van onderhoud nog sterker, ook dalen dan inkomsten als gevolg van de afname van het aantal leerlingen sneller dan de min of meer gelijkblijvende kosten voor onderhoud. De CU maakt zich daar zorgen over, hoe is de situatie in onze gemeente ten aanzien van dit punt. Ten slotte wensen we de wethouder succes met het opstellen van een nieuw IHP voor de periode 2015-2018. Ik dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Andere fracties zich niet gemeld, het woord is aan wethouder Hamster.
  • 2:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Meest concrete vraag over het grootste project dat op de nominatie staat om uitgevoerd te worden, CBS op de Zandtange, kent een kleine voorgeschiedenis, dat wil zeggen we hebben al een aantal jaren aanvragen gehad van de Zandtange. In het verleden om samen met de basis de gereformeerde school tot een nieuwbouw te komen, omdat de basis destijds ook al, hoe zal ik het noemen, continuïteit niet geheel zeker was hebben we dat de nodige jaren uitgesteld en inderdaad de basis is inmiddels gesloten en de Zandtange die is blijven bestaan en de verwachting is de prognoses zijn ook dat er christelijk onderwijs een school open zal blijven in Mussel en dus dat er sowieso voor een school plek is in Mussel en dat wij vinden dat dat gewoon een goeie school moet zijn. We hebben het groot onderhoud hebben we al een aantal jaren uitgesteld, het is er nu gewoon aan toe en uw voorstel om het over meerdere jaren te gaan spreiden lijkt ons niet wijs, gaat geen besparing opleveren, rente is op dit moment ontzettend laag, aanbestedingen kunnen redelijk goedkoop tegenwoordig en onderwijskundig lijkt het me ook niet interessant om over meerdere jaren in de troep te zitten, laat ik het zo bruut zeggen. Dus nee ik adviseer om het gewoon in een keer ter beschikking te stellen om inderdaad volgend jaar het werk te laten uitvoeren en zo snel mogelijk daar weer een acceptabele goeie schoolgebouw te hebben. Er worden de nodige opmerkingen gemaakt over de overheveling van enerzijds 256 miljoen uit het gemeentefonds en de andere kant de verantwoordelijkheden. Ja via de VNG is er allerlei bezwaren aangetekend tegen die uitname uit het gemeentefonds als kleine gemeente hebben we dit soort dingen maar te accepteren denk ik en moeten we vooral doen met het geld wat we hebben en volgend jaar zullen we met een plan komen hoe wij met de nieuwe verantwoordelijkheidsverhoudingen, met de nieuwe budgeten onderwijshuisvesting vorm denken te gaan geven. De vraag die het CDA eraan koppelt; zijn de verantwoordelijkheden wel duidelijk, wie staat voor wat er zijn soms grensgevallen en dan proberen we altijd te kijken naar soortgelijke grensgevallen die in het verleden plaats hebben gevonden want er zijn nooit de eerste school met specifieke toiletgroep aanpassingen, dat is er altijd wel ergens gebeurd en dan kijken hoe dergelijke procedures verder uitgevoerd en uitgekristalliseerd zijn en komen tot een verdict en die leggen wij aan u voor en we stellen u voor om het op deze wijze ermee in te stemmen. Over het algemeen weten we het redelijk goed te checken wat de verantwoordelijkheidsverhouding is en waar dat niet duidelijk is bespreken we dat. Voorzitter dat was hem.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval, betekend dat we unaniem conform besluit beslissen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 18 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2014
  • 18. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2014 (344,92 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 18, Verordening gemeentelijke belastingen 1014. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, toch een opmerking. U kent onze bezwaren tegen de OZB verhoging en de kostendekkendheid van de begrafenisrechten. Daar wou ik het bij laten.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met die opmerking? Anderen geen behoefte? [voorzitter klopt met hamer] aldus.
 • 19 Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014
  • 19. Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014 (138,98 KB)19.1. Overzicht publicatieverplichtingen (91,34 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 19, verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving Stadskanaal 2014. Ik denk dat ik daarvoor de hamer even moet overdragen aan de heer Deuring. Bij deze.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik heb hem in mijn hand, dus.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ga uw gang
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Wie kan ik hierover het woord geven? Meneer Hofstra, mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra.
  • 2:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter met dit voorstel voldoet onze gemeente aan de juridische verplichting om voortaan onze algemeen verbindende voorschriften bekend te maken op elektronische wijze. Dit is wettelijk noodzakelijk en daar hebben wij ook geen bezwaar tegen, maar wij hebben wel een paar kanttekeningen en een tweetal verzoeken. De portefeuillehouder geeft aan dat we nu niet alle inwoners van de gemeente bereiken doordat de Kanaalstreek niet overal wordt bezorgd en door de nee/nee stickers. We moeten ons wel realiseren dat we elektronisch ook niet iedereen bereiken vooral de wat oudere bevolking heeft niet altijd toegang tot het internet. Na de periode van proefdraaien wordt per 1 januari overgeschakeld op de elektronische publicatie via “officiële bekendmakingen.nl”. dit wordt ons ins ziens dan wel een erg korte periode van proefdraaien. Publicatie in een krant dat betekend dat mensen al bladeren de mededelingen van de gemeente tegenkomen en kijken of er voor hen iets belangrijks bij zit, met elektronische publicatie moeten onze inwoners actief op zoek gaan naar deze mededeling. Wij denken dat in de praktijk weinigen dit zullen doen, omdat de publicatie in de meeste gevallen niet meer in de Kanaalstreek zal plaats vinden denken wij dat onze inwoners dan minder op de hoogte zullen zijn van onze bekendmakingen. U geeft aan dat er wel in de Kanaalstreek voorlichting zal komen over de nieuwe regeling, dat vinden wij prima maat gaat ons niet ver genoeg. Mede gelet op wat wij zojuist aan kanttekeningen hebben geplaatst verzoeken wij het college om een overgangsperiode in te stellen van een jaar. Dit houdt in dat onze inwoners gedurende dat jaar de bekendmakingen ook nog in de Kanaalstreek kunnen lezen, let wel dat de elektronische versie conform de wet de enige juridische bindende publicatie zal zijn. Ons tweede verzoek gaat over de App; omgevingsalert. De App heeft de nationale App-prijs 2013 gewonnen, het is een beetje een lastige combinatie van Nederlands en Engels merk ik, en stelt mensen in staat om actief op de hoogte te worden gehouden van de bekendmakingen die voor hun postcodegebied belangrijk zijn. Hiermee ondervangt de gemeente de kanttekening van het actief op zoek gaan naar informatie, ons verzoek is dan ook dat we gaan deelnemen aan deze app. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Hofstra?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat was het.
  • 0:01 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De kanttekeningen die meneer Hofstra plaatst, kunnen wij ook plaatsen. Zijn eerste verzoek wacht ik af wat de portefeuillehouder daar van zegt. Het tweede verzoek kunnen wij ons ook in vinden en waar ik ook nog de nadruk op wil leggen is misschien het gebruik van de sociale media om toch dingen aan de orde te stellen en inzichtelijk te maken voor de burgers en dat kan uiteraard ook via de lokale sites hier in de gemeente van de verschillende dorpen. Dank u wel.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan bij deze het woord aan de portefeuillehouder.
  • 4:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ik begrijp dat we het op zich niet alleen eens zijn met het feit dat we een juridische verplichting hebben om digitaal, om een gemeenteblad te creëren maar dat we eigenlijk ook best wel eens zijn dat we in deze tijd die overstap naar de digitale mogelijkheden gaan maken. U zegt daarmee is met een korte periode proef draaien dat vind u te kort wij hebben geen zicht op dit moment in de zin van hoeveel inwoners hun informatie exact uit de Kanaalstreek halen of door het gebruik van onze website. U zegt we komen het al bladerend tegen en dat zouden we nog een jaar moeten doen, om proef te draaien om te kijken dat we ondanks dat we ook in de Kanaalstreek steeds bekend zullen gaan maken van waar de informatie te vinden is, dus op officielebekendmakingen.nl, maar ook zoals u heeft kunnen zien uit het overzicht zullen we als een service dat op de website zetten zonder verplichtingen en komt in de Kanaalstreek alleen nog waartoe we wettelijk verplicht zijn. Ik ben bang dat als we het gewoon op dezelfde manier ook nog een jaar lang in de Kanaalstreek blijven publiceren dat het een zeg maar zelfde soort gebruik is als wat u nu zegt, blijven bladeren en niet letten op het feit dat je het op een andere manier de informatie tot je zou moeten nemen. We hebben wel gezegd; we willen gedurende het komende jaar 2014, één keer in de 14 dagen in de Kanaalstreek bekend maken op welke wijze men de informatie terug kan vinden, via het GVOP, waar we ook de digitale kosten, abonnementskosten voor moeten betalen, via onze eigen website, via eventueel verzoek om via postcodegebied automatisch de informatie naar je toe te krijgen en we blijven het natuurlijk zichtbaar maken in het gemeentehuis en bij de bibliotheken. Dan denk ik van; op die manier als je daar naar verwijst dan trigger je mensen om er iets mee te doen, als je het gewoon beide blijft doen en een heel jaar lang dan is op 1 januari 2015 volgens mij niks veranderd aan het gebruik van de informatie uit de Kanaalstreek. Dus dan komen we volgend jaar in dezelfde discussie om weer een overgangstermijn te realiseren, dus ik zou willen voorstellen om dit nu te doen, om het te volgen, zeg maar wij krijgen nu bijvoorbeeld ten opzichte van de Kanaalstreek die niet overal bezorgt wordt en dat speelt af en toe in de buiten gebieden, maar het speelt ook bij mensen die nee/nee op de brievenbus hebben geplakt, die krijgen de Kanaalstreek niet en die zullen dus op een andere manier hun informatie moeten gaan halen. Nou laten we dat testen, maar we moeten de stap een keer maken. Wij hebben de stap ten aanzien van onze inwoners die steeds meer gebruik maken van alle digitale mogelijkheden die er zijn, wij gaan het als raad zelf doen door papierloos te vergaderen, daar zal ik ook heel hard aan moeten wennen, dat geef ik direct toe, maar soms is gewoon de start te moeten maken is de beste manier om het ook te gaan leren. Sociale media zullen we blijven inzetten. Op dit moment heeft de gemeente ook gewoon haar eigen twitter-account en wat belangrijke informatie is en nieuwswaardig is op een gegeven moment wordt door op dit moment 2300 mensen gevolgd, dus ik denk van je moet de stap maken, je moet de keuze een keer maken en even afwachten dat we ons niet alleen door de angst laten regeren maar ook kijken van wordt het misschien zo opgepakt zoals wij verwachten en heel vaak is het idee dat men name ouderen daar misschien de meeste moeite mee hebben, die zullen er tussen zitten, maar vergis u niet in het computer gebruik van heel veel senioren of mensen uit de zilveren generatie. En de deelname aan de App, ja goed om te horen dat u zegt van nou daar gaan we in ieder geval mee akkoord want dat is inderdaad een modern instrument. Volgens mij is dat het voorzitter.
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn?
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat laatste gedeelte over de App heb ik nou niet…werd dat nou kort gesloten op de een of andere manier, ik heb het niet meegekregen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we het niet meer over leeftijd hebben dan hè
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij wouden voor stemmen, maar...
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zei u dat wij aan die App mee zouden moeten gaan doen.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Met uw welnemen voorzitter, nog wel een opmerking. 1 januari dat nadert al snel en wat ons betreft had de burgemeester ook gelijk om te zeggen; je moet een keer die stap nemen. Maar als je kijkt naar andere zaken die ook in dit stramien verlopen, we hebben bijvoorbeeld analoog hier ????, maar dan landelijk publicatie in de Staatscourant op papier al een hele tijd naast publicatie elektronisch gehad. Waarbij dan wel op papier werd aangegeven; let op! Per die datum is het alleen nog maar elektronisch. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld de migraties naar de IBAN-bankrekeningen, dat is ook al iets wat heel lang van tevoren wordt aangekondigd. Ja, drie weken tijd vinden wij dan wel een beetje krap, maar goed.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter. Vooral dat laatste pleziert mij.
  • 0:21 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, ik constateer met jullie goedvinden dat een ieder in kan stemmen met deze verordening. Ten minste ik zie geen, iemand tegenstribbelen. Dan is bij deze de verordening aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Dan geef ik nu het woord weer aan de burgemeester.
 • 20 Decemberwijziging
  • 20. Decemberwijziging (61,31 KB)20.1. Decemberwijziging 2013 (405,83 KB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Dan pak ik agendapunt 20. En dat is de decemberwijziging. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Meneer Plieger en meneer Boen. Meneer Plieger CDA.
  • 1:47 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank wel voorzitter. Een paar kleine punten, wat wij natuurlijk wel regelmatig meemaken de afgelopen jaren is dat er een aantal budgeten overgeheveld worden. Dat zien we ook dit jaar. Daarnaast , u hebt de, hoe moet ik het zeggen, als het gaat om de WMO heeft u de, ja de opbrengst en de extra, of moet ik zeggen de mindere uitgaven heeft u ook verwerkt, vind ik een goede zaak, maar wat ik ook nog even wil opmerken is, ten aanzien van het geheel heb ik toch ook het beeld, als ik u reactie nog lees over de klanttevredenheid onderzoek en het benchmark van de WMO dan heb ik er wel vertrouwen in, of ten minste dan krijgt het CDA er toch wel steeds meer vertrouwen in dat het college en wij hier een goed zicht hebben over van hoe de uitgaven verlopen en waar de kosten problematiek zit alsook waar de knoppen zijn om eventueel nog te draaien om te zorgen dat het inderdaad zoals ook eerder in de raad is aangegeven we binnen het budget blijven wat daarvoor bedoelt is. Ga daar mee door. En dan vorig jaar kreeg ik een compliment dat ik kon tellen als wiskundeleraar, kan ik me nog herinneren van onze wethouder Hamster, ik tel er weer een bij, meneer Hamster, het gaat om een schoolgebouw wat inderdaad weer afgeboekt wordt nr.2 en het is jammer, maar goed. We konden er vorig jaar tenminste wel wat grappig over doen. Helaas moeten we weer dus 3 ton afboeken omdat een schoolgebouw wat niet meer gebruikt gaat worden dus gaat gesloopt worden. Dit was het voorzitter in een algemene opmerking als het gaat om de decemberwijziging.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Boen PvdA.
  • 2:44 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook ons is het begin verhaal over de WMO opgevallen. Een mooi resultaat, een deel van dat resultaat wordt toegeschreven aan de kanteling een deel ook omdat hulpmiddelen meer dan anders uit depot zijn verstrekt, ik neem aan dat die dan op een ander moment aangeschaft zijn dan 2013, maar nu dan in ieder geval niet meer gekocht hoeven te worden. Een vraag die ik nog wel eventjes heb is die €175.000, - die er bij het collectief vervoer nu opeens, of opeens, die daar nu tevoorschijn komt. In welke relatie staat dat bedrag tot de eerdere vraag van vanavond van mevrouw Hernamt over de prijsstijgingen in het taxivervoer. Het verhaal over het raadshuisplein, daar wordt een bedrag van €50.000, - genoemd, de vraag is even van onze kant of dat alleen naar speeltoestellen zou moeten gaan of dat er ook nog iets anders gebeurd in het kader van de opwaardering. Ik had ook nog even een vraag over het verhaal van Go-Sports/Verassend Stadskanaal, is er al zicht op of dat nu definitief doorgaat. En als laatste had ik nog even een punt wat op pagina 9 staat, dat bevreemde mij enigszins, ik wil het woord bijzonder niet meer in de mond nemen, er zijn twee bedragen beschikbaar gesteld voor archiefkasten en klimaatbeheersing, respectievelijk 30.000 en 80.000 euri en totaal 110, nou dat totaal dat blijft gehandhaafd, maar nu kosten de kasten ineens €60.000, - en bouwkundige aanpassing en klimaatbeheersing wordt teruggebracht tot €50.000, -. Dus dat vind ik wel een wonderlijke ontwikkeling, misschien dat daar enig zicht op kan worden gegeven door de portefeuillehouder. En een laatste vraag, die durf ik eigenlijk bijna niet te stellen, maar zou het zo kunnen zijn dat datgene wat er in de voorzieningen programma 1 ten aanzien van de WMO aan de plus kant is verschenen dat dat ook voor een belangrijk deel, zo niet alles, beschikbaar blijft voor het sociale domein. Dat was het voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Dan geef ik voor de WMO kwesties het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 1:45 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ja, binnen de WMO gaat het altijd om twee uitgangspunten, binnen de rijksuitkering blijven is er één de ander is dat iedereen ook de zorg krijgt die hij nodig heeft. Daarbinnen opereren we en we zien gelukkig een kostenontwikkeling waarbij we ja op dit moment zelfs een financieel op de WVG, de oude WVG voorzieningen, constateren. Ten aanzien van het collectief vervoer. Daar is vanavond al eerder een vraag over gesteld door mevrouw Hernamt, dat we uit de pas zouden lopen met andere gemeenten. Dat gaan we verder verkennen, maar het is natuurlijk wel zo dat bij het WMO besluit en beleidsregels, volgens mij niet dit jaar maar zelfs het jaar daarvoor al, een aantal besluiten zijn genomen, bijvoorbeeld om het opstap tarief te verhogen om het aantal maximale zones te beperken, maar ook om kritischer te kijken ten aanzien van de indicaties. Nou dat zijn zo wat achterliggende oorzaken waarom het nu ook terugloopt Ten aanzien van mogelijke structurele meevallers binnen het WMO budget en WVG budget, kijk we monitoren de bezuinigingen bij de voorjaarsnota en ook ja binnen onze P&C cyclus. En dat geldt voor alle bezuinigingen en daar zullen altijd meevallers en tegenvallers zijn. Maar rekent u nog niet te rijk want ten aanzien van de WMO staan ons nog forse, en staat u nog forse tekorten, kortingen te wachten, alleen op de hulp in de huishouding moet u rekening houden met het feit, en daar heeft de VNG ook over gecommuniceerd, dat per 2015 een reductie plaats vind van 40%, dan heb je het over een mindere uitgave van 2 miljoen. Dus, nou ja, dat even ten aanzien van mogelijke financiële risico’s en mogelijke tijdelijke meevallers.
  • 1:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank, u wel voorzitter. Drie dingen; de heer Plieger constateert wederom met mathematische precisie de nodige dingen rondom schoolgebouwen, er is inderdaad weer een gebouw minder. Op dit moment, ja hij ligt al plat op dit moment, dus ja, ik constateer dat ook. Wat betreft het Raadshuisplein, €50.000, - is er alleen voor speelvoorzieningen er is feitelijk niks gewijzigd aan dat project ten opzichte van het laatste wat ik u erover verteld heb. Dus nee, misschien is dit niet alleen voor speelvoorzieningen. Aan dat plan wordt op dit moment nog steeds gewerkt. De derde vraag over Go-sports en Verassend Stadskanaal, als het goed is, ja ik dacht vanavond maar zeker deze week vergaderd het bestuur en ik wacht met spanning af of zij definitief besluiten wel of niet het evenement door te laten gaan volgend jaar. En ik begrijp dat u daar ook heel nieuwsgierig naar bent. Dus als ik toestemming krijg om dat naar u door te mailen dan zal ik dat doen.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de laatste over de archiefkasten en klimaatbeheersing. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet exact alle in’s en out’s ken waarom het zo meevalt nu, misschien behalve dat we zeg maar sober en doelmatig kijken en soms ook nog een keer extra kijken of dat wat we gedacht hadden of dat noodzakelijk is of dat op dezelfde manier kan. Maar in ieder geval ben ik blij dat het deze kant uitslaat meneer Boen en niet de andere kant, dus dat levert een mooi positief resultaat op.
  • 0:7 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, het totale bedrag is nog steeds €110.000, -. Dat is ook prima dat dat bedrag gehandhaafd blijft.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nou ja, ok, dan zit ik al verkeerd te rekenen hier. Ja klopt. Toch eind van de avond.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Daar gaan we verder geen rare opmerkingen over maken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik had al stille hoop dat we geld hadden voor 20a.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Meneer Plieger die kan u daar ongetwijfeld bij behulpzaam zijn.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, ik keek alleen naar die individuele bedragen niet naar het totaal. Dus het is inderdaad lood om oud ijzer. Helaas. Maar heb ik daarmee de vraag voldoende beantwoord, want exact waarom dat er nu ineens op de ene post goedkoper kan en op de andere niet, daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Nog meer over de decemberwijziging. Niet het geval? Kunnen we hem daarmee vaststellen. [voorzitter klopt met hamer] aldus.
 • 20a Stichting Leergeld
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 20a, de motie vreemd aan de orde van de dag. Ingediend, of wordt ingediend door de fractie van de CU en ik geef het woord aan mevrouw Sterenborg.
  • 1:57 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De indieners van de motie verzoekt het college extra geld voor Stichting Leergeld ter beschikking te stellen. Dit naar aanleiding van het recent bericht dat de pot van de stichting leeg is. Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen en buitenschoolse activiteiten. Vorig jaar wisten we al dat de structurele €15.000, - waarmee minimaal 60 kinderen geholpen kunnen worden, niet genoeg is en werd voor het jaar 2013 extra beschikbaar gesteld. Nu blijkt het bedrag zelfs inclusief dat incidentele geld te weinig te zijn. We pleiten dus voor jaarlijks meer geld voor de stichting en een bijdrage voor de 30 kinderen die dit jaar anders niet meer geholpen kunnen worden. Dan wil ik nu de motie voorlezen. De raad van de gemeente Stadskanaal bijeen op 16 december 2013. Overwegende dat: De Stichting Leergeld voor het jaar 2013 geen middelen meer stelt te hebben. Het structureel beschikbare budget van € 15.000 en de incidentele bijdrage niet toereikend blijkt te zijn om hulpvragen te beantwoorden. De Stichting Leergeld er juist is voor kinderen in gezinnen met lage inkomens. De werkwijze van de Stichting Leergeld zeer efficiënt is en aansluit bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Draagt het college op; voor de resterende gehonoreerde aanvragen van 2013 het daarvoor benodigde budget beschikbaar te stellen aan de Stichting Leergeld en de dekking daarvoor aan te geven in de jaarrekening 2013. De raad zo snel als mogelijk een voorstel te zenden met een aangepast structureel budget voor de Stichting Leergeld vanaf 2014. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. De motie is ingediend namens de fracties van de CU, het CDA, PvdA, Gemeente Belangen, D’66 en fractie van de SP. Voldoet aan de vereisten. Ik kijk naar, hij kan uitgedeeld worden maar dat hoeft niet wel? Voor boven, ok. Nou boodschap helder. Wethouder Bieze.
  • 0:11 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, daar kan ik alleen maar bevestigend op antwoorden voorzitter. Als 6 partijen dit voorstel doen. Ik wil toch voorstellen om even 5 minuten te schorsen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   5 minuten, akkoord.
  • 0:8 schorsing
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Bieze.
  • 0:37 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, dank u wel. We hebben even kort geschorst en overleg gehad binnen het college over dit breed gedragen voorstel, motie door de raad. Wij hebben nog wel een vraag aan de indieners, want de CU fractievoorzitter heeft het over 30 gehonoreerde aanvragen. Ik dacht goed dat het bij deze 30 aanvragen over 2013 blijft en wat ik en het college ook wel even belangrijk vind is om te weten om over hoeveel geld hebben we het dan hier.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bij mijn weten heb ik niet genoemd 30 gehonoreerde aanvragen. Staat dat zo erin?
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Volgens mij...
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er zijn dus 30 aanvragen op dit moment, die niet, waar geen geld voor beschikbaar was en daarvoor maken wij ons hard.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   En hebt u dan ook een bedrag wat daarbij...
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het gaat ongeveer om €250, - per kind. Dus ik had er ook een bedrag neer kunnen zetten, of wij hadden er ook een bedrag neer kunnen zetten, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Omdat het ook iets meer of iets minder zou kunnen zijn. Maar dat is met iets.
  • 0:43 E. Bieze
   E. Bieze
   Prima, nee dan is dat even duidelijk voorzitter want bij ons is geen verzoek binnen gekomen ook niet van het bestuur, maar ook niet van de coördinator om extra geld te ???? ik heb zelfs nadat het artikel in de krant is verschenen met het bestuur gesproken. En die had het wel over 2013 dat dat een moeilijk jaar was en dat 2014 waarschijnlijk nog een moeilijker jaar zal worden, maar we hebben daar niet gesproken over het stilleggen van aanvragen. Maar goed als u andere informatie hebt dan is dat duidelijk. Ik wil eigenlijk even twee paden op, u heeft het over deze 30, die wilt u graag afgewerkt zien.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er staat geen aantal in de motie.
  • 2:27 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, maar goed er wordt wel gesproken over 30. Ja, precies dat heeft de fractievoorzitter van de CU mondeling toegelicht. Ik stel u voor om in overleg te gaan met de stichting om te kijken hoe dat nu feitelijk zit met deze aanvragen en wij gaan daarvoor een oplossing zoeken. De tweede is natuurlijk voor de langere termijn. We hebben voor 2013 een aantal extra maatregelen genomen, daar hebt u het ook over gehad, niet alleen voor de Stichting Leergeld maar ook over de Jeugdsportfonds, over kinderopvang voor alleenstaande ouders onder de 27, de voedselbank. We hebben nu toegezegd om dat te gaan evalueren, dat gaan wij doen in de raadscommissie van 3 februari aanstaande, u weet ook dat er vanuit het kabinet extra geld beschikbaar is gesteld voor armoede bestrijding. Voor 2014 gaat dat waarschijnlijk voor de gemeente Stadskanaal over zo’n €80.000, -. Wij zullen dat ook in het verhaal wat wij u 3 februari gaan brengen zullen we dat gaan meenemen en dat betekend dus dat we begin februari een duidelijk beeld hebben van; hoe zijn nu de gelden die wij extra hebben gefourneerd in totaliteit meende ik dat het ongeveer €68.000, - was. Hoe hebben alle organisaties dat geld besteed en hoe moeten we richting 2014 eventueel nog extra geld richting Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en de anderen die ik heb genoemd op welke manier moeten we deze organisaties blijven ondersteunen. Dus korte termijn kijken naar deze gevallen die u noemt, langere termijn 3 februari raadscommissie 2014, extra geld vanuit het kabinet en kijken wat we moeten gaan doen. En wij dragen met zijn allen een warm hart toe aan alle organisaties die zich met armoede bestrijding bezig houden, dus zeker ook Stichting Leergeld. Dat vinden wij goede organisaties die hun werk ook goed, en u hebt dat zelf ook in de motie gezegd en efficiënt uitvoeren. Dus wij zullen daar op 3 februari met goed verhaal en eventueel goede voorstellen richting u komen. Voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Daarmee de…nee. Ik geef eerst even het woord aan mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voor de beantwoording. Uiteraard is er contact geweest met Stichting Leergeld en vandaar ook de informatie van die 30. Wat betreft het tweede punt van het in februari betrekken bij de evaluatie lijkt mij een goed voorstel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee bent u tevreden? Mevrouw Rodenberg VVD.
  • 0:09 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben in eerste instantie de motie niet ondertekend omdat wij benieuwd waren naar de reactie van het college en ook omdat wij ja benieuwd waren of alle andere ja potjes opgebruikt zijn, denk aan de participatiewetgeving, wij vinden het natuurlijk ook heel belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen en zoals hier nu uitgelegd is en ook het antwoord wat u gegeven heeft dan kunnen wij ook instemmen met deze motie.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. De motie wordt uitgevoerd, maar dat kan ook niet anders met zo’n unanieme raad.
 • 21 Sluiting
  • 2:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze raadsvergadering en voordat ik nu overga tot sluiting van de vergadering wil ik eigenlijk meneer Fransen verzoeken om even te gaan staan want eigenlijk willen we gewoon toch wel onze dank weer uitspreken voor de inzet op het gebied van de audio voor dit hele jaar 2013. Wij hebben begrepen dat u vandaag hier aanwezig was terwijl de gezondheid misschien nog wel wat twijfels opriep of dit het juiste moment was om er vanavond weer bij te zijn, maar u voelde toch de verantwoordelijkheid om dat te doen. Wij willen u graag danken voor de inzet weer en we willen een klein presentje meegeven wat misschien bij een open haard vuurtje nog prettig is, maar dan moet de ontsteking wel helemaal over zijn. Dan rest mij eigenlijk niet meer dan u nog even in herinnering te brengen dat wij vanaf eerste kerstdag tot 6 januari gesloten zijn. Dat betekend ook dat onze voorzit en onze nieuwjaarsreceptie die traditioneel plaats vind zeg maar de dag na de receptie van de provincie, dus dat is 3 januari, dat is komend jaar op een vrijdag. En om 16.30 uur hopen wij met elkaar met u en uw partners het diner te genieten en kunnen dan van om 19.30 uur s’ avonds aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie. Ik dacht het is goed om dat nog even te melden want we zien elkaar niet meer ook in die week voorafgaand niet meer. Dus toch nog maar even een kleine herindeling en opgave met eventuele wensen graag via Gea de Jonge. Rest mij niks anders dan u een hele goede, plezierige kerstdagen toe te wensen met een goede overgang van 2013 naar 2014. Wij hebben niet veel vuurwerk gehad in deze raad gedurende het afgelopen jaar, zorg ook dat u dat niet doet op 31 december maar zorg dat we elkaar in goede gezondheid en onder plezierige omstandigheden in het nieuwe jaar weer kunnen begroeten. Dank u wel en wel thuis.