Raadsinformatie

Raadsvergadering 27 januari 2014

Naam
Download het audiobestand (68,85 MB)
Download de gesproken tekst (1,01 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (27,67 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 16 december 2013
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Bestemmingsplan "Cereswijk en Dideldom..
 • 13 Brug-en sluisbediening
 • 14 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte
 • 15 Verordening onroerende-zaakbelastingen..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij deze raadsvergadering. U ziet misschien dat de opstelling hier achter de tafel een beetje aan het wijzigen is, nou weet ik niet of hier een coupe gepleegd wordt door een aantal wethouders en of dit iets te maken heeft richting 19 maart dat men bepaalde signalen af wil geven. Volgens mij heeft het in ieder geval wel te maken met het feit dat wethouder Bessembinders ongeveer rond 20.15 uur binnenkomt, dus zij maken onmiddellijk gebruik om de setting daarmee maar even te veranderen. Ik zal u een seintje geven als hij er aan komt want ik denk dat iedereen dat gezicht wel wil zien. Goed, welkom. Welkom ook aan de mensen op de publieke tribune, aan de pers aan onze luisteraars. Ik denk dat ik misschien vandaag in die zin een beetje flexibel om moet gaan met de agenda in verband met de portefeuillehouders, maar daar kom ik zo op.
 • 2 Mededelingen
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In ieder geval is mevrouw Hernamt van Gemeente Belangen vanavond niet aanwezig en die wordt geëxcuseerd. En heeft de heer Idema, van de SP, aangegeven dat hij bij agendapunt 12 de raadzaal zal verlaten, om in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling bij de behandeling van dit bestemmingsplan te voorkomen. Dus bij voorbaat is dat aangegeven en u houdt zelf even mede in de gaten wanneer we agendapunt 12 aan de orde kunnen stellen. Want ik wil u wel vragen dat agendapunt 12 en eventueel agendapunt 14 om daar even flexibel mee om te mogen gaan dat die in ieder geval behandeld wordt op het moment dat de portefeuillehouder, wethouder Bessembinders, binnen is. En die zal dan ook zijn inlichtingen vanuit het college doen op het moment dat hij vanuit de vergadering in Assen hier is gearriveerd.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (187,7 KB)
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En mag ik daarmee vragen of de agenda zoals die voorligt zeg maar uw instemming heeft met de benodigde flexibiliteit? Akkoord? Dank u.
 • 4 Insprekers
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben wij een inspreekster vanavond, mevrouw Van Geenen, die wil inspreken op de agendapunten 12 t/m 15. En daar van mij exact 5 minuten de tijd voor krijgt. Mevrouw Van Geenen.
  • 0:19 mevrouw T. van Geenen
   Ja, dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van Geenen, u krijgt 5 minuten voor de respectievelijke agendapunten 12 t/m 15.
  • 4:32 mevrouw T. van Geenen
   Nou dan zal dat waarschijnlijk alleen maar over punt 12 gaan, maar we zullen zien waar dat uitkomt. Dat gaat over het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom, december 2013. Op blz. 8 wil ik graag ingaan en ik kom daarin de heer Borgesius tegemoet die mij vorige keer wat, niet gedetailleerd genoeg vond, daar gaat het over Flora en Fauna, en daar staat; Inmiddels is duidelijk dat Philips verantwoordelijk is en blijft voor het oplossen van deze complexe bodemproblematiek. Hoe verhoudt deze paragraaf zich met het persbericht dat Grondbank Nederland, Strukton, deze bedrijvenlocatie heeft overgenomen. Wat betekent hier overgenomen en wat is de juridische grondslag van de 'akte van levering' van 4 oktober 2013. Want qua eindverantwoordelijkheid en sturing dient transparantie en helderheid aanwezig te zijn. Een extra schakel in dit proces leidt mogelijk tot onjuiste uitvoering van opdrachten en uiteindelijk is in deze situatie mens, dier en milieu daar mogelijk de dupe van. GroenLinks verzoekt het college inzicht te verstrekken in het proces van de sanering en de gemaakte afspraken met alle aanwezige ketenpartners. Gezien de ernst van de situatie, de vervuilde grond, verwijzend naar de bodemkwaliteit op pagina 28: “...en een onbekende hoeveelheid vaten, met onbekende inhoud, gestort.” Op blz. 29 staat de verontreinigingssituatie vermeld; Slib in de Cereskadesloot, onder de taluds een halve meter sterk verontreinigd met barium, ook sliblaag Ceresmeer met o.a. barium in grondwater is licht tot matig verontreinigd. Ook het oppervlaktewater is een probleem, in 2002 bleek uit bodemonderzoek dat het barium 10 keer de maximale toegestaan bare risico had. En ook kwik en antimoon in licht verhoogde gehalten voorkomend. En welke gehaltes zijn dat? Hoeveel keer dat maximaal toelaat bare risico is dan licht vervuilend. GroenLinks wenst hier graag ook duidelijkheid hierover. En voorts staat in het stuk dat voor 31 december 2013 een aanvang had moeten zijn genomen met de sanering terwijl de provincie de start van de sanering eigenlijk uiterlijk eind 2012 had ingezet. Zie het Voortgang Bodemsanering 2010, in dit rapport wordt over het Ceresmeer gesproken als een ernst- en spoedlocatie, samen met het Eemskanaal van geheel provincie Groningen. En dat zegt nogal wat over de ernst van de vervuiling van Stadskanaal. GroenLinks wil haar zorgen uiten over de manier waarop dit stuk wordt gepresenteerd in de raad. Wat betreft het Ceresmeer wordt het her en der benoemd, zodat eigenlijk geen goed overzicht is. Op blz. 22 vinden we bijvoorbeeld de definitie van sanering en dat laat wat ons betreft teveel ruimte over voor het minder serieus nemen van wat vervuilde grond is, rond en in het Ceresmeer. Het geheel opruimen tot schone bodem is multifunctioneel, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. En dit laatste zorgt ervoor dat naar een ieders inzicht de intentie tot schone bodem verlaten kan worden en minder schoon, dus nog verontreinigd, ook nog geaccepteerd wordt. En dat baart GroenLinks zorgen. Op blz. 29 wordt verwezen naar twee documenten: Ceresmeer Stadskanaal, Monitoring 2009 en Philips Ohmweg Stadskanaal 2011. Beide documenten zijn bij mijn weten niet toegevoegd noch op de gemeente website te vinden. Hoe kan de gemeenteraad op grond van ontbrekende documenten een goede afweging maken over zo'n document? GroenLinks verzoekt het college de documentatie van het Ceresmeer, de daarbij behorende vervuilde grond, oppervlakte- en grondwater en alle aanverwante onderwerpen die bij dat Ceresmeer probleem en de sanering horen, niet in dit algemeen document tussen historie, architectuur, bevolkingsstructuur, woningbouw en zo te laten staan, maar echter in een apart document op te nemen, waarover de gemeenteraad zich op een nieuw moment zich kan gaan buigen. Met de juiste documenten erbij, geheel volledig, zoals ook in dit document genoemd, als ook de nota van de provincie en een document van het rijk. Waarin ook staat de verhoudingen tussen oppervlaktewater en grondwater, want ook dat moet misschien nog een keer goed na worden gekeken. Van hoe dat zich nu verhoudt en in hoeverre er niet al veel meer grond is verontreinigd omdat we die verhoudingen tussen oppervlaktewater en grondwater niet goed weten. En wat betreft de risicoanalyse bijlage 12.03 over de diverse gaspijpen onder druk waarvan geen risicoanalyse gemaakt kan worden omdat de gegevens daarvoor ontbreken, dan graag de vraag wat het nut van de verdere gegevens in dit document is. Of daarnaast ook vragen wat er precies dan in het document bedoeld wordt om dat dan uiteindelijk het nut daarvan niet helemaal duidelijk is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat uw laatste dertig seconden in.
  • 0:18 mevrouw T. van Geenen
   Nou dan wilde ik nog even iets meegeven over de kadernota kwaliteit openbare ruimte. Efficiënt aanbesteden, graag zou GroenLinks inzicht hebben aan welke bedrijven dan de groen en grijs aanbestedingen zijn gedaan en of dit dan binnen of juist buiten de regio is gedaan. Juist om te kijken hoe efficiënt we zijn. Dat is het dan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. U zult denk ik met belangstelling de raadsvergadering gaan volgen gezien de vragen die naar voren zijn gebracht. Opmerkingen zijn duidelijk, nog behoefte vanuit de raad tot verduidelijking van vragen, door vragen? Niet het geval, dan dank ik u voor het inspreken.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 16 december 2013
  • 05. De besluitenlijst van 16 december 2013 (212,91 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u meenemen naar de besluitenlijst van 16 december 2013. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4 en 5, geen. Dan is daarmee het verslag vastgesteld. [voozitter klopt met hamer] Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, 4 en 5, niet het geval. Dan was dat duidelijk.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (187,02 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. En aangezien zowel punt 22 en 23 vandaag op de agenda staan, behoren bij de ingekomen stukken en/of agendapunt zijn, stel ik u bij die drie voor om ze af te voeren. Akkoord? Vragen over andere openstaande toezeggingen? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (185,78 KB)07.01. College over toezegging 28 oktober 2013 inzake succesvol afgerond opleidingstraject (16,78 KB)07.01.1. Raadscijfers Werk en Inkomen (946,42 KB)07.02. Gemeente Slochteren over herindeling gemeente Slochteren (134,86 KB)07.03. VGG over rapportage makelaars Toekomst Bestuurlijke Organisatie Groningen (74,36 KB)07.03.1. Rapportage (603,7 KB)07.03.2. Conclusies overleg negen gemeenten OostGroningen en makelaar 20 december 2013 (271,62 KB)07.04. VGBelangenPlatform Groningen over overheveling AWZBzorg naar gemeenten (41,36 KB)07.05. Gedeputeerde Staten over begroting 2014 (51,71 KB)07.06. College van b. en w. over overschrijdingsregeling basisonderwijs (165,51 KB)07.07. De heer Kuiper over bekeuring beleid (13,76 KB)
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Nummer 1. Meneer Deuring CDA.
  • 0:18 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Even naar aanleiding van, van dat stuk, er zit een bijlage bij van de cijfers over Werk & Inkomen, eigenlijk de vraag is van; wanneer krijgen wij weer een update, want ik heb voor zover ik mij kan herinneren een hele tijd geen update meer gezien.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, dank voor de vraag. U hebt vrijdag het derde kwartaal ontvangen bij de ingekomen post en ik zal er voor zorgen dat u het 4e kwartaal wat sneller krijgt. Dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 2, punt 3, punt 4, meneer Dijkstra CU.
  • 2:29 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank wel voorzitter. Het is naar aanleiding van het ingekomen stuk; Belangen Platform Groningen. Over de overheveling uit de Zet zorg naar gemeenten. Onze fractie die heeft naar aanleiding van deze brief gesproken met vertegenwoordigers van het Belangen platform, vorige week was dat, de CU is na dit gesprek met hen ook bezorgd dat de overheveling van de AWBZ zorg en de daarbij gepaard gaande bezuinigingen juist mensen met een verstandelijke beperking tussen het wal en het schip dreigen te vallen. Ook de mensen met een verstandelijke beperking die voor de gemeente tot nu toe een onbekende doelgroep waren moeten voldoende kwaliteit van leven houden en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom wil de CU enkele door hen genoemde punten extra ondersteunen en benadrukken. Die door het Belangen platform Groningen in het kader van de overheveling van de AWBZ zorg naar gemeenten worden bepleit. Ondanks het feit dat het nog niet helemaal duidelijk is welke zorg nu wel of niet naar de gemeente gaat ondersteunen we hun opmerking, dat de keukentafelgesprekken waarbij door u de mantelzorgscan op dit moment wordt gehanteerd voor gehandicapten speciaal expertise nodig is. Het gaat erom dat u een goed beeld hebt van uw inwoners met een verstandelijke beperking, aldus het platform. Bent u bereid om die expertise voor gehandicapten, die te vinden is in het programma; aandacht voor iedereen, te verbeteren bij de overheveling van taken. Verder steunt de CU het benadrukken van de keuze vrijheid, niet alleen bij de transitie van de jeugdzorg, maar ook omtrent de gehandicapten. Dit platform wil ook op gebieden omtrent zorg, dagbesteding, werk en vervoer keuzevrijheid. Het platform zegt onder andere; houdt ook de kleine zorgaanbieders, ZZP’ers en éénpitters in beeld en niet alleen de grote aanbieders. Ten slotte wil de CU dat de wethouder die hierover gaat eerder genoemde punten maar ook alle in deze brief genoemde aandachtspunten betrekt bij het beleid voor mensen met een verstandelijke beperking en ook betrekt bij het nieuwe WMO beleidsplan. Ik dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, meneer Boen PvdA.
  • 1:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons voor een groot deel aansluiten bij de opmerking van de CU in deze. Ik wil ook nog even aandacht vragen voor het feit dat organisaties die op dit terrein werkzaam zijn inmiddels al begonnen zijn met het nemen van maatregelen om vooruitlopend op de situatie van 1 januari komend jaar enigszins goed beslagen ten ijs te komen. Dat zijn natuurlijk maatregelen die vooral te maken hebben met de financiering. En aangezien daar op dit moment nog veel onduidelijkheid over is willen wij toch nog maar eens een keer onze zorg uitspreken over het traject waarin wij nu met zijn allen verzeild zijn geraakt. En wij hopen, maar dat is dan ook alleen maar een hoop, dat wij straks op 1 januari 2015 ook daadwerkelijk een goed begin kunnen maken met deze stelselwijziging. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D'66.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, als ik, als wij dit soort brieven lezen en die brieven gaan nu dagelijks opkomen op onze raad af op alle raadsleden in Nederland gaat van jeugdzorg tot verstandelijke beperkingen organisaties en dat soort dingen die gaan allemaal uit van grote, grote, grote zorg. En dat is nou echt oprecht mijn vraag inmiddels van zijn wij als raad bezorgd dat wij het hier in Stadskanaal niet goed gaan doen. Want ik denk dat we een paar avonden krijgen waarin dat wordt uiteen gezet en ik denk niet dat we direct in de flow van de zorg mee moeten gaan, ik denk dat we meer in de flow van de stimulering en van het goed doen en het beter doen en de vinger aan de pols moeten gaan en niet teveel zitten in de stroom van zorgen om.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dat hield niet op zich een vraag in zich, maar een duidelijk statement. Het is de portefeuille van wethouder……Sorry, ik heb u niet gezien meneer Idema, ga uw gang. SP.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had ook mijn hand opgestoken in navolging van de heer Dijkstra, vragen wij ook juist aandacht van de aandachtspunten van de Belangenvereniging of de Belangenplatform van, en alle tien punten vinden wij van essentieel belang, dat die goed meegenomen worden en goed gewogen worden ?????. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Nog een keer, hoeveel termijnen deze keer?
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U zei, sorry, maar u zei van u heeft geen vraag, maar ik heb wel een vraag. Want ik heb de vraag gesteld; is deze raad van mening dat we het niet goed gaan aanvliegen, vandaar de zorg die wordt aangesproken, dat was wel de vraag die ik gesteld heb voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat was dan duidelijk een vraag aan de andere fracties neem ik aan en niet aan het college. Wij zullen zometeen een rondje gaan maken meneer Pals om te kijken wat de andere fracties daar van vinden. Wethouder Van der Kolk is vandaag niet aanwezig die is nog met vakantie, dus de heer Hamster neemt waar en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de plek die hij ingenomen heeft.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het voelt goed om hier te zitten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik vind het ook wel gezellig. Wethouder Hamster.
  • 1:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ok heel goed. Goed om te horen. Dank u wel voorzitter, inderdaad de portefeuille van collega Van der Kolk. Ik zal proberen zo goed als mogelijk waar te nemen en volgens mij horen we hier twee discussies parallel lopen. Allereerst over de AWBZ als geheel, daar maakt u zich zorgen over en u heeft wellicht ook binnenlands bestuur van het afgelopen weekend gelezen en daarin werd het woord “onontkoombaar” gebruikt bij uitstel. Portefeuillehouders uit grote steden hebben de staatssecretaris opgeroepen van laat ons dit nou alsjeblieft zorgvuldig en goed invoeren, en de staatssecretaris heeft beloofd de komende week met een brief te reageren. Dus we zijn heel benieuwd naar zijn antwoord en daar zal ook over het proces verder gesproken worden. Wellicht voor uw informatie is het daarbij ook goed om op te merken dat wij als Stadskanaal hebben gezegd; wij stemmen tegen het onderhandelingsakkoord zoals het door het VNG met de minister is bereikt en daarmee met twee derde van de gemeenten verworpen is. Dus we zijn als college heel benieuwd hoe de staatssecretaris daar op gaat reageren. Het tweede punt waarover u als raad spreekt dat is de brief die hier voor ligt, de punten die het VNG platform aan u en aan ons meegeeft als aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van de AWBZ en ik denk dat ze een aantal goede punten benoemen inderdaad om in ons achterhoofd te houden hier in Stadskanaal bereiden we ons ook al voorzichtig voor op die doelgroep, zo zit er een medewerker van mee bij ons beneden bij de balie om te ondersteunen op vraagstukken die ook deze problematiek raken en zo proberen we als gemeente ook al voor te sorteren op de nieuwe categorieën waarmee we te maken krijgen. Dus deze brieven, deze aandachtspunten hebben ook onze aandacht. Dank u wel.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, voldoende beantwoord? Dat is het geval. Dan ga ik even kijken of andere fracties behoefte hebben om te reageren op de uitlatingen van de heer Pals van D’66. Waarin hij eigenlijk de vraag stelde; moeten wij de zorg uitspreken of moeten wij stimuleren en zitten we eigenlijk dicht genoeg op het onderwerp. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij denken eigenlijk voorzitter dat de heer Pals daar toch wel een punt heeft. Kijk het is natuurlijk een gegeven en dat beleid wordt nu eenmaal landelijk vastgesteld, waar ook meerdere partijen dan deel van uitmaken en ook onder andere partijen die nu het woord over dit onderwerp reeds hebben gevoerd, dat die zorg, en of het nu WMO, Wajong, de aandacht waar meneer Dijkstra de categorie waar hij aandacht voor vroeg, waar meneer Boen dacht ik ook voor een heel groot gedeelte bij aansloot. In onze beleving is dat natuurlijk een, als ik dat zo mag zeggen, een voldongen feit, die zorg wordt overgedragen per 1 januari 2015, vanuit de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid. En dat kunnen we leuk vinden dat kunnen we niet leuk vinden, maar het is wel een feit. En daarom denken wij ook dat de heer Pals hier een punt heeft, ik denk dat het onze taak is
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik heel even inbreken meneer Borgesius, het is nog geen wet.
  • 0:54 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat ben ik met u eens, dat ben ik helemaal met u eens voorzitter, maar u bent het waarschijnlijk ook met ondergetekende eens dat dit in Den Haag wordt bepaald. Ook deze wet. En dat wij daar als raad, wij kunnen vanzelfsprekend onze partijen voeden en ik denk ook dat dat dan een opgave is van de verschillende partijen, maar wanneer dit dan wel een wet gaat worden, laat ik het zo dan maar formuleren, dan denk ik met name, en daar heeft denk ik meneer Pals ook een punt, dat het onze taak is als raad van Stadskanaal welke raad dan ook dat wij toezien op een juiste en een correcte en een adequate uitvoering van die zorg. En ik denk ook dat meneer Pals een klein beetje in die richting doelde, dus wat dat betreft daarin ondersteunen wij hem. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bent u het met elkaar eens. Meneer Plieger CDA.
  • 1:59 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter, kijk er werd door een aantal partijen, ja die hebben misschien ook zelf wel of die hebben zelf behoorlijk bijgedragen aan wat er op ons afkomt en dat heeft het CDA in het verleden misschien ook, dat ben ik helemaal met iedereen eens, maar wat er nu op ons afkomt terwijl ook een aantal partijen hier grote zorgen over uitspreken, de woorden van de heer Borgesius dat wij als raad een verantwoordelijkheid hebben of er op toe te zien dat, volledig mee eens als wij van hoger hand iets opgelegd krijgen, maar wat ook u aangeeft voorzitter, het is nog geen wet. Het CDA is ook niet verrast, niet verheugd, maar gewoon wij vinden het ook een goede zaak dat ons college niet heeft ingestemd met het akkoord wat daar ligt tussen het zeg maar de VNG en het kabinet, met gedoogsteun op dit moment van een aantal partijen op dit punt misschien. Wij zien ook wat op ons afkomt, deze bezuinigingen en deze overheveling van taken zien wij met zorg tegemoet aan de ene kant en aan de andere kant; wij weten dondersgoed dat als wij het op ons bordje krijgen dan zullen wij ons daar met hart en ziel voor inzetten om te zorgen dat het inderdaad zo goed mogelijk tot uitvoer komt, maar de zorg die er nu over uitgesproken is ook landelijk geeft toch aan dat je niet de instelling, ten minste het rechtvaardigt mijns inziens de opmerking dat; je kunt wel zeggen dat je het moet stimuleren en je kunt wel zeggen dat het op ons afkomt en je kunt wel zeggen dat het allemaal kan, maar de twijfel of dit in goede aarde valt, het geheel wat er nu op ons bordje dreigt te komen, die twijfel is toch dusdanig dat ik ja toch ook hier namens het CDA wil uitspreken; wij moeten voor de kwetsbaren en voor de mensen die het betreft moeten wij toch zorgen dat we allerlei voorzieningen goed overeind houden en dat dreigt niet te gebeuren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank wel meneer Plieger. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:33 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij wachten ook met spanning af tot de concrete besluitvorming heeft plaats gevonden en wat er dan vervolgens op ons afkomt uiteraard vinden wij, zijn wij van mening dat zorgvuldigheid bij uitvoering wezenlijk is in deze en in dat opzicht zijn wij met zijn allen er aan gehouden om dat bijzonder goed in het oog te houden, zorg uitspreken op dit moment gaat mij nog net te vroeg maar feit is wel dat het zeker onze aandacht heeft. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra CU.
  • 1:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben het eens met, wat ik te horen heb gekregen van de wethouder, dat hij de punten van de mantelzorg, nee van het Belangenplatform van gehandicapten dat hij dat meeneemt, dat vind ik op zich een goede insteek. Daar ben ik in mijn verhaal ook van uit gegaan, omdat de punten die daar instaan dat die ook te maken hebben met mensen die dus vanuit hum positie vanuit de gehandicapten ook hun punten naar voren hebben gebracht en ook met punten komen die de gewone, die het college mee kan nemen, dus als die nieuwe wet wet wordt en hier op de tafel komt dan kan het college er mee aan de gang en dan is het inderdaad wel zo dat je wel denkt van ja hoe loopt dit af, moeten we daar zorgen over maken, maar dat kunnen we pas dan doen als die wet er is. En als die insteek er is dat het meegenomen wordt dan vind ik het prima. Dus ik kan er gewoon verder, ik ben er wel tevreden over.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Idema SP.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij delen de zorgen van de heer Pals. het is natuurlijk nog geen wet, wij hopen ook dat hij niet doorgaat zoals hij voorgesteld wordt, maar ja de jeugdtransitie komt op ons af de WMO en alles wat daar bij hoort. Het wordt ook een bezuinigingsslag en daar maken wij ons grote zorgen over, dus wij delen de zorg.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals bent u in uw, meneer Boen PvdA.
  • 0:56 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, ik wil nog wel even reageren op de eerste plaats het antwoord van de portefeuillehouder, dat denk ik een goed antwoord is. Het verhaal van de heer Pals voorzitter, ik denk dat hij gelijk heeft als hij zegt van wij staan voor een uitdaging die ons nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden biedt, dat is absoluut zo. dat zou het ook al zijn zonder dat in de aanloop dingen lopen zoals ze nu lopen en daar kan ik niet enthousiast over zijn, dus wat die uitdaging betreft die zal er zeker liggen, maar ik denk dat de situatie zoals hij nu is in het voortraject van de overgang die we gaan zullen meemaken dat die absoluut niet optimaal is om straks die uitdaging als raad ook zo goed mogelijk te kunnen oppakken. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:38 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Ik hoor hier bij de PvdA toch wel bepaalde zorgen uitgesproken worden waarvan ik dan ook zou willen vragen van breng deze zorgen ook duidelijk voor het voetlicht bij uw, ja het kabinet wat op uw, ja waar u aan deelneemt en dat blijft een beetje een spagaat vind ik. De ene kant PvdA die regelgeving bedenkt op dit moment aan de andere kant een zelfde PvdA die op andere posities het eigen beleid zit aan te vallen, ik zou daarin graag wat, ja hoe moet ik het zeggen, wat meer overeenkomst zien en trek aan de bel bij u w eigen mensen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen, nou wordt ie interessant.
  • 0:47 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja. Kijk de heer Plieger die weet natuurlijk buitengewoon goed hoe ik mij op dit moment moet voelen, hij zit in, in een situatie gezeten waarin hetzelfde aan de orde was. Maar dat neemt niet weg dat ik zijn aanbevelingen natuurlijk ter harte neem en wij zullen dat ook richting onze vertegenwoordigers in de Kamer, en dat hebben we ook al gedaan, nog eens nadrukkelijk aan de orde stellen. Ik denk ook dat het goed is om even te melden dat het Kabinet wat nu in dit land aan de macht is, om het zo maar te noemen, dat het een Kabinet is van de PvdA en de VVD. En daar de VVD moet u niet vergeten in het beeld van ????
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, daar wou ik nog wel iets aan toevoegen. Want blijkbaar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:20 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik moet persoonlijk zeggen ik neem ook mijn petje af voor minister Kamp die hier met regelmaat naar het noorden is geweest en als ik dan zie hoe die de kastanjes uit het vuur haalt namens het Kabinet dan mag u toch dankbaar zijn dat er zo’n minister op dat moment even is. Dus dat wil ik u meegeven als nog een……. Dus alstublieft ga ook aan het werk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen laatste reactie.
  • 0:32 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, nog heel even iets over minister Kamp. De man heeft natuurlijk, nou ja laat ik maar zeggen, toch de nodige dapperheid betoont door hier naar toe te komen en allerlei uitspraken te doen die niet meteen door iedereen even enthousiast zijn ontvangen, maar ik zal het daar verder bij laten, ik denk dat het goed is dat de heer Plieger op deze manier ook inderdaad het bewustzijn van een andere regeringspartner dan alleen de PvdA kenbaar maakt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u beseft wel wat u allemaal losgemaakt heeft hè. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik werd daar dacht ik min of meer opgeroepen voorzitter door de heer Plieger en vervolgens begon hij over meneer Kamp, ja wie ben ik dan nog om nog iets daar aan toe te voegen dus ik laat het daar ook maar even bij.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, uw vraag betrof aan de andere fractieleden of u als raad voldoende geëquipeerd was en de zorgen zouden overheersen of de stimulering naar aanleiding van de mogelijke overheveling van de AWBZ, althans dat gedeelte wat er misschien van over blijft, naar de gemeenten. U hebt een breed palet aan antwoorden gekregen.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, inderdaad voorzitter er is een dermate breed palet dat we zelfs een politiek palet er nog eventjes bijkrijgen, maar goed onze oproep is gewoon heel eenvoudig, we krijgen de komende tijd, ik herhaal nog even, de komende tijd heel veel van dit soort brieven op ons af en alle brieven die spreken van ernstige zorg, zeer ernstige zorg, bijna brieven waarin je zegt van trekt de stekker er maar uit op heel wat organisaties want wij kunnen het niet. En ik wil me toch ernstig verzetten tegen deze houding dat wij het niet kunnen, onze houding is, wat meneer Boen ook een beetje heeft gezegd van optimisme, we zullen die dingen toch, het is een fait accompli, het komt op ons af en denk ik dat we, ook als raad denk ik met vol optimisme daar tegen moet kunnen gaan en de problemen die er zijn analyseren en kijken van hoe we die te lijf kunnen voor de komende tijd want ik denk als wij als raad al twijfelen wat moeten dan de mensen die dan aan de balie komen.
  • 1:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien is de opmerking dat gemeenten zeggen; wij kunnen het niet, een beetje te kort door de bocht. In wezen zeggen we; we kunnen het niet onder de randvoorwaarden met de budgeten die u daarbij beschikbaar wilt stellen in zo’n korte tijd want de wetgeving is nog steeds niet bekend, dus we kennen de in’s en out’s niet we moeten er op anticiperen maar we weten het nog niet. Dat is iets anders als we kunnen het niet. Goed, mogen we hiermee punt 4 als voldoende besproken beschouwen? Dan heet ik wethouder Bessembinders welkom en dan pakken zo meteen na de ingekomen stukken nog even keurig volgens agenda de inlichtingen vanuit het college. Dus het is precies goed gelopen, u hebt de tijd goed opgevuld. Punt 5 van de ingekomen stukken. Niemand niet, punt 6, niemand niet, punt 7, niemand niet, dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En gaan we over naar de inlichtingen vanuit het college en ik geef het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 2:44 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee punten eigenlijk van punt 1 is dat wij, en daar heeft iets over in de pers gestaan dat wij een aanbesteding hebben gehad van de verwerking van groente, fruit en tuinafval. Dat gaat in op 1 april 2014 en dat is gegund aan OGAR in Oude-Pekela wat op dit moment ook de verwerker is van ons gft, van de 9 Oost-Groninger gemeenten. Het is zo dat de uitslag van die gunning die levert ons als gemeenten een stevig voordeel op, dat is pakweg op jaarbasis een half miljoen en dat betekend dus voor dit jaar pakweg 4 ton, voor onze gemeente gaat het ongeveer om €100.000, - op jaarbasis en voor dit jaar op €75.000, - omdat het uiteraard 1 april ingaat, maar dan kunt u denken aan pakweg een, voor een vol jaar een €6, - per huishouden wat dat met ingang van 2015 aan voordeel oplevert. Dat was de ene mededeling, voorzitter de andere is dat betreft de bio-vergister. Ik heb daar in december een mededeling over gedaan in de zin van dat daar mogelijke investering zou kunnen plaats vinden die een einde zou maken aan de overlast situatie. Inmiddels heeft het bureau Witteveen & Bos wat het eerder geuronderzoek uitgevoerd heeft een indicatie berekend van de effecten van de voorgenomen investering en die indicatie die ziet er goed uit in de zin dat men dan met de vergister netjes binnen de norm blijft zoals wij die als gemeente hebben geëist. Ik heb hier de vorige keer ook aangegeven dat dat niet zonder slag of stoot gaat, dat dat een stevige investering met zich meebrengt en uiteraard ook een stevige desinvestering. En op dit moment zijn de ondernemers druk bezig om de financiering van die investering rond te krijgen zodra daarover meer informatie is zal ik u die geven. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Meneer Borgesius VVD.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, korte vraag voorzitter naar aanleiding van het eerste punt wat de wethouder inbracht, die gedurende dit jaar zal onze gemeente dan ongeveer €75.000, - goedkoper zijn sprak u uit dacht ik. Gaan we dat in het egalisatiefonds afvalstoffen storten, de heffing is dacht ik ook als ik dat zo mag zeggen abonnementsgeld twee keer per half jaar of gaan we dat nog versluizen in de, en dat abonnement ingaande in juli aanstaande, hebt u daar al gedachten over? Kunnen we dat misschien nu van u vernemen of eventueel later, dat hoor ik graag van u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter…dat ben ik zelf. Wethouder.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dank je wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik moet ook wennen hoor, ik heb de neiging om naar links te kijken en dan ineens dan
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik zit verkeerd ja.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat is uw mening misschien, maar er is hier vanavond wel wat gebeurd.
  • 0:27 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan ?????? ok. Nou, dat is een mogelijkheid, het komt sowieso wanneer wij een voordeel hebben aan het eind van het jaar op het product afval, dan wordt dat sowieso in die egalisatie reserve opgenomen, het is uiteraard nog een optie om wat u zegt om te kijken wat wij met dit voordeel ingaande 1 juli zouden kunnen doen en ik denk dat we daar in een later stadium even op terugkomen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het gaat over de bio-vergister, kan dat?
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u meent het..
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. Voorzitter, de vraag over de bio-vergister is; nou het is verheugend nieuws dat men tot een oplossing komt waardoor hopelijk de buurt ontlast zal gaan worden. Alleen het is nu even de vraag, de financiering is nog niet rond, het zal ook een behoorlijke bijdrage zijn, alleen kunt u ook iets zeggen over termijnen wanneer dat is afgerond.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, voorzitter, daarom heb ik u ook beloofd dat ik zodra ik daar iets van weet dat ik u zal informeren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Maarsingh CDA.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter, de wethouder heeft vanavond goede mededelingen, dat gebeurd niet altijd. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, dus wat positief is moet je
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   dan ga ik hier vaker zitten.
  • 1:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ook even positief beoordelen en eerst een voordeel van 1 ton, nou dat is een goede lijn dat afval, ja het is eigenlijk geen afval meer lezen wij op veel auto's en dat betekend in dit geval dat afval tot meer waarde wordt gebracht en het levert de gemeenten dan ook wat op en onze gemeente en dat is toch verheugend nieuws. en wat die vergister betreft voorzitter, als wij het goed begrepen hebben en wij, ik sluit me aan bij meneer Pals, dat het verheugend nieuws is, maar dat betekend dus gewoon; als deze investering wordt gedaan dat de problemen ook opgelost zijn en ik denk dat dat een heel belangrijk punt is voor deze investering en ik denk dat wij met de heer Pals dan er positief tegenaan moeten kijken zodat die investering ook zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden want wij hebben begrepen dat het over een aantal tonnen gaat en dat is dus heel veel geld en dan wordt er echt veel gedaan en dan is het probleem opgelost en dat zie ik zo goed wethouder.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het vraagteken kwam net aan het eind. Meneer Pals D'66.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, het antwoord van de wethouder vind ik toch nog iets vaag. Ik begrijp zijn antwoord wel dat hij ons mededeelt wanneer hij het signaal heeft om op groen te zetten, maar ik kan me toch voorstellen dat u in het gesprek heeft gevraagd van; heren, en misschien hoop ik ook dames erbij, dat ie zegt van wanneer is dit nu probleem voor de buurtbewoners nu opgelost? Ik bedoel het vergt een investering, wat meneer Maarsingh ook zei, het vergt een tijd dat je die zaken besteld, dus dat kun je meestal ook kun je wat wel uitmeten aan een bedrijf waar je het uitbesteed, dus in mijn optiek zou daar toch een redelijke termijn aan gesteld moeten kunnen worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 1:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Wat de heer Maarsingh zegt dat klopt natuurlijk, het gaat om, het gaat niet om een gering bedrag, het gaat echt om tonnen inderdaad. En wat ik zei; het gaat ook om een desinvestering. Dus u zult begrijpen dat de financiering van dit geheel geen simpele is. En daarom ik kan ook nu niet aangeven en wij kunnen ook niet zomaar even eisen van gij zult de financiering op 1 februari rond hebben of wat dan ook, dat zit er op dit moment niet in dus vandaar dat ik ook echt een slag om de arm houdt als het gaat om die financiering en de heer Maarsingh die zegt van; nou het is al rond. Nou dat heb ik in mijn verhaal nog niet aangegeven, dus het moet nog allemaal wel gebeuren ook de financiering moet rond komen, dus dat zijn nog wel zaken waar op dit moment flink aan getrokken moet worden om dat erdoor te krijgen. Dat zijn wel de feiten. En vandaar dat we ook niet verder gaan dan te zeggen; ik informeer u, ik hou u flink op de hoogte, maar wij kunnen niet dwingen en zeggen van; gij zult de financiering dan rond hebben en anders is het over en uit, zo gaan we er niet mee om.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ik heb niet gezegd de financiering is rond, voor alle duidelijkheid. Ik heb gewoon gezegd; als deze financiering wordt gerealiseerd dan is het probleem opgelost, dat heb ik gezegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, andere zaak als de termijn?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   een andere vraag, opmerking als de termijn?
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee hoor, ik heb gewoon nog even een aanvulling aan de vraag van meneer Bessembinders, of van de wethouder, dat is; wanneer wordt de buurt geïnformeerd, want ik bedoel we zijn er nu een beetje in juichstemming dat het een goede zaak is, dat er een investering plaats vindt, nou ja blijkbaar kunnen we daar nog geen eind termijn aan vinden, dan zou ik toch wel willen verzoeken aan de wethouder om in ieder geval de buurt de verheugende mededeling te doen dat hun zorgen bijna voorbij zijn en vooral hun geuroverlast.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:41 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik aarzel inderdaad want ik vind dat echt wat prematuur, want ik heb liever dat wij ook als college weten de financiering is rond, de bestelling is gedaan en dat wij dan in één keer de omgeving informeren en ook informeren over wat er dan gaat gebeuren. Dus wij kunnen nu morgen wel een brief schrijven, maar dan schrijven wij een brief en dan zeggen wij; nou de onderzoeken zijn goed, maar wacht maar op de financiering en wacht maar op de bestelling. Dus dat lijkt mij geen zinvolle communicatie dus ik ga liever echt de buurt informeren wanneer wij ook echt zekerheid hebben om zowel de financiering als de investering. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Status lijkt me nu bekend naar aanleiding van de discussie in een openbare raadsvergadering. Dus daarmee eindigen we deze discussie over de mededeling van de wethouder.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar het vragenuurtje
 • 10 Interpellaties
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en naar de interpellaties, zijn geen verzoeken voor ingediend.
 • 11 Rondvraag
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik naar de rondvraag. Meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, meneer Pals.
  • 1:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben twee vragen voor de rondvraag. Zoals u weet, en de eerste vraag, zoals u weet is er nogal hier over de grens is nogal een enorme vraag ontstaan over de steenmarter problematiek. Er is een platform steenmarters hier aan de grens opgericht, grens aan de Borger-Odoorn, dat is eigenlijk de hele lijn die het hier behelst. Ik heb inmiddels vernomen van het Platform Steenmarters Borger-Odoorn heb ik inmiddels vernomen dat er een brief gestuurd is naar de gemeente Stadskanaal. Uiteraard is daar een antwoord van de wethouder op terug gekomen dat men zich in dat onderwerp heeft verdiept en dat de conclusies zijn gekomen dat de problematiek per gemeentegebied verschilt en in onze gemeentes amper sprake van overlast. En hij vervolgt zijn antwoord, wij zien daarom geen reden ons aan te sluiten bij het Platform Steenmarters Borger-Odoorn of het instellen van een ambtelijke werkgroep. Ik wil graag aan de wethouder vragen waarom hij dat nu vind, want als ik zo het publiek beluister zijn er best wel overlast van steenmarters. En mijn tweede vraag is; waarom zou je je niet aansluiten bij een platform die er is en daar gewoon de positieve dingen van en samen overleggen van hoe groot daadwerkelijk de schade is. dat is vraag 1.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, vraag 2.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn tweede vraag is, dat is de vraag die wederkerig ook weer in december is geantwoord, of gevraagd aan de wethouder, van hoe staat het nu met het huurcontract van de bibliotheek in Musselkanaal en annex Onstwedde, maar het huurcontract van de bibliotheek in Musselkanaal is denk ik toch wel prangende geworden want de opening is bijna nabij, geloof medio april, en mijn vraag is; hoe staat het ermee en is inmiddels ook die €55.000, - die het college, of die de raad beschikbaar heeft gesteld, is die inmiddels al bij de bibliotheek overgemaakt om tot een inrichting van het geheel te komen. Dat zijn onze vragen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren uw vragen aan het college. Duidelijk. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, ja
  • 1:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Ja, ook de heer Bessembinders refereerde aan een artikel in de krant voor wat betreft dan de afvalstoffen. Wij willen dan ook maar even reageren naar aanleiding van een artikel in de krant en dat betreft dan het, ontwikkelingen, of mogelijke ontwikkelingen, laat ik het zo maar formuleren, rond het hippisch centrum. Wij kunnen ons voorstellen dat er ook vanuit andere geledingen uit deze raad daar misschien ook wel vragen over zijn. En onze vraag is ook eigenlijk, we hoeven nu wat ons betreft daar in detail niet veel op in te gaan, maar bestaat de mogelijkheid dat wij op korte termijn hetzij in een commissie of op een andere wijze daarover als raad wat nadere inlichtingen over kunnen krijgen. Want het heeft ons als VVD wel verrast dat dit artikel nu in de krant verschijnt terwijl we recent middelen, die we in feite hiervoor hadden gereserveerd voor dit project, hebben gebruikt voor ettelijke verbredingen binnen onze gemeente en daar willen wij toch wel graag wat meer over weten, zoals gezegd het hoeft niet gelijk, kan ook in een later stadium wat ons betreft. Tot zover voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we kijken of we dat kunnen of dat we dat door moeten schuiven. Mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Christians, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman, Van der Vlag, meneer Boen, meneer Kanter, meneer Hofstra PvdA
  • 1:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hadden twee opmerkingen, één daarvan is al door meneer Borgesius aan de orde gesteld. Wij hadden daar nog wel een aanvulling op, inderdaad wat betekend het voor de verbreding van de Noorder Kanaalweg, voor dat bedrag van €400.000, -, wat dat betreft is de timing een beetje ongelukkig. Had het beter 2 maanden eerder bekend kunnen zijn. En het afgraven van Het Zand, bij het vaststellen van het bestemmingsplan wat overigens al op 30 augustus 2010 was, hebben we afgesproken dat daarmee pas zou worden begonnen als de huisjes zouden zijn verkocht. En wat is nu daar de status van. Onze tweede opmerking gaat over het beleid rond de blauwe zones, de parkeerzones, we hebben gezien dat er nu naast het gemeentehuis ook een blauwe zone is ingesteld, voor zover we weten is dat de eerste aanpassing van de blauwe zones hier in het centrum. Betekend dit een verandering van het beleid en kunt u misschien een korte uiteenzetting geven van wat dit nou precies inhoud. Bedankt.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, nee. Dan gaan we naar de steenmarters, wethouder Bessembinders.
  • 4:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Wij hebben, wij kennen uiteraard die brief ook en die zal de volgende wel als ingekomen stuk op uw agenda staan. Van dat Platform Steenmarter Borger-Odoorn. Wij hebben daar in die zin op gereageerd dat wij gezegd hebben als je naar het aantal meldingen kijkt wat wij daarop binnen krijgen en een platform zegt ook waarschijnlijk heeft u geen goed meldpunt en vandaar dat u dat niet goed kunt meten, nou ik denk dat wij met ons servicenummer 24 uur per dag en 7 dagen in de week een prima meldpunt hebben, dat het aantal meldingen van overlast van steenmarters echt heel minimaal is, echt heel minimaal is. dus vandaar dat wij ook gezegd hebben van ja dat is voor ons op dit moment geen reden om te zeggen wij sluiten ons aan bij dat platform. Een platform dat gaat ook verder want die ziet inderdaad al meerdere diersoorten onze kant opkomen; de vos, de wolf, de ree en wat dies meer zij, dus het wordt ook een breed platform heb ik het idee, die zich niet beperkt tot steenmarters maar tot vele diersoorten. Dus in die zin op dit moment hebben wij gezegd van nou er is voor ons geen aanleiding. Als u zegt van nou er zijn best signalen dat de steenmarter bij ons ook is, ik denk dan heb je ook een punt, maar op grond van objectieve gegevens hebben wij gezegd van hebben wij op dit moment geen behoefte aan dit platform. Voorzitter ik neem nog wat mee in overleg, als het, die HPF, als het gaat om dat hippisch recreatief park dan is dit zeg maar even een verkoopactie die we al vaker hebben meegemaakt. Ik zeg ook in alle eerlijkheid dat ik dat door de pers over benaderd ben nadat de pers door HPF benaderd was, dus de actie komt ook van die kant en dat men opnieuw wil starten met de verkoop van de recreatiebungalows, daar is op zich niks mis mee en er ligt een bestemmingsplan wat door uw raad is vastgesteld en als er binnen dat bestemmingsplan een realisatie van de plannen kan plaats vinden dan vinden wij dat prima. Als het gaat om de zandwinning, de condities die zijn uiteraard vastgelegd in de exploitatie overeenkomst en zoals die zijn gesloten en daar kan niet eerder zand gewonnen worden dan dat de eerste 50 gerealiseerd zijn, of in elk geval verkocht zijn, de eerste 50 huizen. Dus dat geldt nog steeds en dat geld ook nu. Dus wij maken ons, wij zullen uiteraard als gemeente blij zijn wanneer het plan gewoon doorgaat, daar zijn we heel helder in dat hebben we ook gezegd, maar wij staan nog niet direct, zeg maar, wij zijn nog niet direct in paniek dat we straks een investering hebben gedaan waarvan we zeggen nou dat is achteraf niet slim geweest. Zoals ik de vorige keer ook aangegeven heb van wanneer het plan doorgaat zal de Noorder Kanaalweg vanaf de Kettingwijk tot de rotonde inclusief de aansluiting op de rotonde nog steeds gerealiseerd moeten worden door HPF en dat betekend dat wij op dat moment een aantal, of een paar kilometer graskeien moeten weghalen en ergens anders zullen moeten aanbrengen. Dat was HPF voorzitter. En dan gaan we naar de blauwe zones. Dit is inderdaad niet de eerste inpassing op de blauwe zone, we hebben al een eerdere aanpassing gehad, we hebben ten behoeve van de supermarkten Albert Heijn en C1000, nu Jumbo, ook al een keer een aanpassing op de blauwe zone gemaakt. Wij hebben nu vanwege zeg maar de bezoekers vriendelijkheid van onze gemeente hebben wij gezegd van het is niet goed dat wij naast ons gemeentehuis alleen maar auto’s van personeel hebben staan, het zou beter zijn wanneer wij daar gebruik van laten maken door bezoekers van ons gemeentehuis. Aangezien dat dat het doel is hebben we gezegd van willen wij dat kunnen bereiken dan zullen wij een blauwe zone moeten instellen want anders heeft het geen effect. Dus vandaar een blauwe zone naast het gemeentehuis die nu recent is aangelegd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan hebben we nog de vraag…ik kom zo even bij u terug naar aanleiding van de antwoorden, ik laat eerst wethouder Bieze ook de vraagstelling van D’66 nog even beantwoorden.
  • 0:55 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. De heer Pals heeft de vorige vergadering dezelfde vraag gesteld, volgens mij heb ik toen geantwoord dat wij in uitvoering van wat de raad heeft besloten omtrent de MFA in Musselkanaal dat wij in overleg zijn met partijen en dus ook met de bibliotheek. Dat overleg vindt regelmatig plaats. Ik begrijp heel goed dat het MFA binnenkort wordt geopend, maar wij zijn nog niet tot overeenstemming gekomen, dat doen we wel, die intentie hebben we zeker om er uit te komen en zou gauw, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, zo gauw dat bekend is dan hoort u dat van mij. Maar we hebben het hier over uitvoering van het beleid wat u hebt vastgesteld, de uitvoering ligt volgens mij nog altijd bij het college. Dank u.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geeft de beantwoording door de twee wethouders aanleiding tot nadere vragen/opmerkingen, meneer Borgesius VVD.
  • 0:54 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou in die zin een opmerking voorzitter, dan beperken wij ons even tot het hippisch centrum waar de wethouder op in ging en waar wij dan wat vroegen om nadere uitleg misschien op een ander moment, maar wij denken dat met name de kosten voor de uitbreiding van de Noorder Kanaalweg zoals toen ook in de raad is uitgesproken dat komt dus duidelijk in het herhaalde dacht ik nu voor rekening van het hippisch centrum wanneer die verbreding aan de orde is en daarenboven en daar duidde ook de heer Hofstra op van de PvdA, dat dus ook zandwinning niet eerder gaat plaats vinden voordat er 50 woningen zijn verkocht. Met name deze twee punten baarde ons ook zorgen en op korte termijn hoeven wij dus ook hierop geen nadere toelichting want de wethouder is daarin meer dan duidelijk geweest wat ons betreft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Borgesius, meneer Kanter PvdA.
  • 0:51 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dank u wel voorzitter. Ja, toch nog even over die blauwe zone, want nog weer een extra blauwe zone ingesteld, nu de hele parkeerplaats naast het gemeentehuis, daarmee verdring natuurlijk wel de langparkeerders naar de andere plekken en dan willen we het centrumbezoek vriendelijk maken, maar als er alleen maar straks parkeerplaatsen overblijven waar een bezoeker voor het centrum maar twee uur meer mag parkeren, nou dan vraag ik mij af of dat wel heel vriendelijk is. Dus ik denk als je een blauwe zone ergens instelt kan ik mij er alles bij voorstellen dat je iets wil reguleren, maar zorg dan wel dat je niet toevoegt maar dat je het dan gaat verplaatsen, je had net zoals bij de AH hier ook een strook kunnen neerleggen voor blauwe zone voor bezoekers voor het gemeentehuis, maar onze oproep is toch wel; ga wel terughoudend om met die blauwe zone want voordat we het weten is het hele centrum blauw.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij komt u dan bij mij als portefeuillehouder.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik vind het prima
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik niet
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja, volgens mij is het toch al een wens dat we meer blauw op straat zien, maar dan liever niet in klinkers.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, maar ik dacht aan een wat anders qua blauw, Openbare Orde en Veiligheid. Goed, meneer Pals D’66.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik begrijp de wethouder zijn antwoord over de steenmarters, nou ja goed als binnen het gemeentehuis nooit een melding is geweest over de steenmarters dan pak ik dat op denk ik als een oproep voor de komende week om te gaan inventariseren van of wij überhaupt in deze gemeente steenmarters hebben. Ik verzeker u dat ze in grote getale aanwezig zijn dus het lijkt mij, ik heb begrepen van de wethouder dat de brief komt volgende keer op de agenda te staan dus dan kan de raad zich er alsnog weer over buigen. En we zullen dan ons best doen om de komende tijd dus zelf eens een oproep te doen van heeft u last van steenmarters en ik kan u verzekeren dat ze er zijn. Tweede is, dat is toch weer even over de
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, even voor alle duidelijkheid, want u zegt dat zo even tussen neus en lippen, ik begrijp dat dat de volgende keer op de agenda staat etc. Nou ik denk het niet. Volgens mij is het een B&W besluit genomen, dat kunt u nakijken, dan kunt u ook zien welke stukken
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ingekomen stuk, voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wel als ingekomen stuk….? Nee, het is niet aan u gericht dus u heeft het ter kennisname gekregen. Dus u krijgt hem niet op de agenda of op de lijst van ingekomen stukken. Even voor de duidelijkheid
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, ik dacht…maar voorzitter heeft zich wel dat die brief…ok, dan…
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom corrigeer ik ook even want ik wil niet dat u de verkeerde verwachtingen heeft.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar we doen ons best voor het nauwpunt over steenmarters dat kan ik u verzekeren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat inventariseren hoeveel steenmarters er zijn, ja.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Tweede opmerking is, tweede opmerking is toch over dat huurcontract van de leesbibliotheek in Musselkanaal. Het triggert mij een beetje wat de wethouder zegt, wij hebben nog geen overeenstemming maar wij doen het wel. Dan denk ik ja, u bent nu al maanden in de fase van we hebben geen overeenstemming, we doen het wel. Dan denk ik van; u kunt toch niet zo’n organisatie die toch denk ik medio maart/april overgaat tot opening van het MFA, belangrijke partner in Musselkanaal voor de MFA kunt u toch niet zo lang laten spartelen met de uitspraak van; we hebben geen overeenstemming we doen het wel. Dus ik zou zeggen draai het om, we doen het en we doen het op korte termijn voor 1 februari zodat de bibliotheek
  • 1:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, ik ga het nog een keer uitleggen voor u, op een gegeven moment. Er wordt uitvoering gegeven aan een raadsbesluit, aan een budget wat daarbij is vastgesteld om te komen tot een MFA in Musselkanaal. Met participanten van Welstad en van de bibliotheek daarin. Onderdeel van die uitvoering van het geheel is komen tot vaststelling en ondertekening van huurcontracten, inrichtingskosten binnen de budgeten die u heeft goedgekeurd. Vorige keer hebben we u duidelijk gemaakt; dat is uitvoering van het beleid en dat moet u aan het college overlaten. En als u iedere keer een detail uit dat beleid, uit dat uitvoeringsplan naar voren trekt waarvan u wilt weten op het door u gewenste moment of het al getekend is of nog niet, kunnen wij wel elke avond hier gaan zitten. Dus u moet echt op een gegeven moment de uitvoering even aan het college overlaten en als de wethouder zegt dat hij in gesprek is en dat er nog steeds op aangestuurd wordt omdat voor de opening in april op een gegeven moment tot stand te brengen zult u echt even af moeten wachten, tenzij de wethouder komt met het aan te geven dat hij een probleem heeft en een andere vraag op hoofdlijnen in de uitvoering of ten opzichte van het budget bij u komt vragen. Ik zeg het nu een keer gewoon heel erg duidelijk in die zin, anders blijven we het verschil tussen hoofdlijnen en details van uitvoeringen niet goed over het voetlicht brengen en dat leidt tot herhaling van vragen waarop u het antwoord gewoon niet iedere keer stante pede krijgt, tenzij u zelf bestuurder wordt in een college.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   doe je best
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   doe je best, voorzitter...
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   dit is een oproep meneer Pals.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het klinkt misschien een beetje heel streng meneer Pals, maar we hebben het u vorige keer geantwoord en u komt gewoon keer op keer met dezelfde vraag terug op een gegeven moment en daarom zet ik hem nu een keer heel duidelijk neer. Dit is uitvoering en dat laat u bij het college tot dat..
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, dan eindig ik toch mijn opmerking nog steeds dat het dan uit bezorgdheid is geuit.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Goed hebben we daarmee de vragen in voldoende mate beantwoord? Nog niet. De blauwe zone. Wethouder Bessembinders.
  • 0:44 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Ik ben het met de heer Kanter eens dat op een gegeven moment wanneer je de blauwe zone uitbreidt dat dat ten koste gaat van het aantal vrije parkeerplaatsen, aan de andere kant denk ik dat wij in het centrum nog echt voldoende vrije parkeerplaatsen overhouden na dit stukje blauwe zone. Als ik kijk naar het plein naast het Geert Teis, het Maczekplein en het Ghandiplein, dan hebben wij echt nog voldoende parkeerplaatsen die vrij zijn en kost soms inderdaad 25 of 50 meter lopen, dat ben ik met u eens, maar wat omvang betreft denk ik komen wij niet in paniek als het gaat om het aantal vrije parkeerplaatsen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan toch nog even terugkomend op die steenmarters en de brief. Ja, nee, toch even helder want hij komt niet op de lijst met ingekomen stukken. Deze brief is een uitnodigingsbrief en uitnodigingen aan de gemeenteraadsleden voor een bijeenkomst zetten we ook niet op de ingekomen stukken die krijgt u gewoon via de wekelijkse mail en deze heeft u gehad bij de wekelijkse mail nummer 2, dus de griffier had het bij het rechte eind. Nu zijn de vragen wel in voldoende mate beantwoord? Meneer Kanter? Ja. Goed dan hebben we daarmee de rondvraag gehad
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Bestemmingsplan "Cereswijk en Dideldom"
  • 12. Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom (285,11 KB)12.01. Bestemmingsplan Cereswijk Dideldom (1,37 MB)12.02. Bijlage toelichting huidige situatie (2,07 MB)12.03. Bijlage toelichting risicoanalyse (823,42 KB)12.03. Regels (4,17 MB)12.04. Bijlage toelichting Kap Tankstation (121,03 KB)12.05. Bijlage toelichting Overberg (120,42 KB)12.06. Bijlage toelichting reactie steunpunt (411 KB)12.07. Bijlagen Regels (1,09 MB)12.09. Kaart (1,93 MB)12.10. Kaart (3 MB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En gaan we naar agendapunt 12. En dat is het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom. Wie wil daarover het woord voeren. Idema verlaat de vergadering, dat hadden we aangekondigd aan het begin. De heer Hofstra PvdA.
  • 4:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom, conceptbestemmingsplan moet ik zeggen, het conceptbestemmingsplan dient ter verbetering van het huidige bestemmingsplan dat deze raad 26 juni 2006 heeft vastgesteld. Het huidige bestemmingsplan bevat onderdelen die Gedeputeerde Staten niet hebben goedgekeurd. Daarnaast is het in het bestemmingsplan nu ook mogelijk aan huis een klein bedrijfje te beginnen. Dit moet natuurlijk wel in de woonomgeving passen en het bedrijfje mag niet te groot worden. 11 december is de hoorcommissie bij elkaar gekomen om naar de zienswijzen te luisteren. Er zijn 12 zienswijzen ingediend en bij twee daarvan is het standpunt mondelijk toegelicht voor de commissie. Wij danken de insprekers voor hun toelichting. 7 zienswijzen hebben aanleiding gegeven om het concept te wijzigen, waaronder bijvoorbeeld de zienswijze van de Gasunie. Eén zienswijze daarvan is te laat ontvangen en is daardoor niet ontvankelijk verklaard maar toch is inhoudelijk met deze zienswijze wel wat gedaan en is hier rekening mee gehouden. Dat vinden we een goede proactieve gang van zaken. In het laatste geval betrof het de grondbank die het Ceresmeer gaat saneren. Het meer wordt gedempt en dit vinden we een goede zaak. Gelukkig gaan we tegenwoordig niet meer zo om met onze leefomgeving als destijds, toen is daar van alles gedumpt waardoor we er nu lang na het vertrek van Philips nog mee te maken hebben. Wij hebben lovende geluiden gehoord over de communicatie die er is geweest rond dit concept bestemmingsplan richting de buurt, in het bijzonder richting de wijkraad Cereswijk en de andere insprekers. Onze dank hiervoor gaat uit naar het college en de betrokken beleidsmedewerkers. Er blijft bij ons eigenlijk één aandachtspunt over het conceptplan en dat gaat over de plannen rond de watertoren. In deze plannen komen 5 partijen bij elkaar om de omgeving van de watertoren verder te ontwikkelen, dit plan vinden we in grote lijnen een goede ontwikkeling het maakt het gebied aantrekkelijker en ontsluiting rond het crematorium wordt verbeterd. Onderdeel van dit plan is echter het beschikbaar maken van 3 woon- werkkavels. Dit is problematisch omdat dit gebied binnen het geluidscontour valt van het industriegebied daar in de buurt. Zouden we de geluidscontour aanpassen dan zouden de uitbreidingsmogelijkheden van de industrie daar in het gedrang komen en ook zal nieuwe industrie dan in de toekomst worden belemmerd. Dit is om uiteenlopende redenen onwenselijk. Overigens kan industrie in deze milieucategorie in Oost-Groningen alleen geplaatst worden in Veendam, Winschoten en hier in Stadskanaal. Het is natuurlijk in de praktijk zo dat huizen aan de Oosterstraat ook in het geluidscontour vallen en dat het toch met de feitelijke geluidsoverlast daar wel mee lijkt te vallen. Daarom hebben we verschillende suggesties aangedragen om toch een creatieve oplossing voor de ontwikkeling van de drie woon-werkkavels mogelijk te maken. Wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om wijziging behoeftigheid in te bouwen maar deze kon niet worden gebruikt omdat de contour hier toch moet worden aangepast. Ook de interim-wet stad en milieu werd door ons nog aangedragen, dit is een wet waarin het mogelijk word een belasting in een bepaalde milieu-categorie, in dit geval dus geluid, te compenseren met extra maatregeling in een andere categorie. Helaas is het zo dat deze interim-wet pas van toepassing is als we in de omgeving geen alternatieven voor, in dit geval de woon-werkkavels, zijn. In deze situatie zijn die er wel en is de wet dus niet toepasbaar. Hoewel wij de ontwikkeling van het gebied rond de watertoren wenselijk vinden hebben wij dus toch, gezien de zojuist vermelde reden, besloten geen amendement op dit concept bestemmingsplan voor te stellen. Natuurlijk hopen wij wel dat ook zonder deze drie woon-werkkavels de plannen rond de watertoren door kunnen gaan en daarom vragen wij u als college op creatieve wijze mee te denken zodat de plannen van de initiatiefnemers binnen de gestelde plan logische kaders vorm kunnen krijgen en door kunnen gaan. Wij sluiten af voorzitter met een paar opmerkingen over de omgeving in het algemeen die niet rechtstreeks het bestemmingsplan aangaan maar die we toch even willen vermelden. Het betreft hier de situatie bij de bocht waar de Ceresstraat over gaat in de Schoolstraat, op de grens van Musselkanaal en Stadskanaal. Ons bereiken signalen dat het hier erg krap is, de meeste mensen zullen de situatie daar wel kennen en dit blijkt vooral wanneer bijvoorbeeld een bus en een vrachtwagen elkaar moet passeren. Ook de situatie rond de spoorwegovergang Spoorsingel/Stadswijk wordt als onveilig ervaren vanwege het gebrek aan zicht en wij roepen het college op aandacht te blijven schenken aan deze situaties. Ik dank u wel voorzitter, tot zover.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Maarsingh CDA.
  • 5:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, dank u wel. Ja, ik had 3 pagina’s reactie maar ik kan dat nu heel veel inperken. En de vraag is nog even of het inderdaad bij die regels kan blijven, maar wij sluiten ons in grote lijnen aan bij de reactie van de heer Hofstra namens de PvdA. Ja, voorzitter nog een aantal opmerkingen, ook positieve opmerkingen die zijn ook al gemaakt maar die willen wij toch nog eens benadrukken want het gaat hier natuurlijk om een heel belangrijk plan, om een heel belangrijk besluit. Het gaat over de toekomst van dat gebied en het gaat er in feite om wat mag wel wat kan wel en wat kan niet. Wij vinden het ook erg positief, laten we ook met de positieve dingen beginnen voorzitter, dat dit bestemmingsplan nu wat meer ruimte geeft en flexibiliteit voor diegenen die op basis van eigen initiatieven toch zeg maar een bedrijfje aan huis willen beginnen mits dat kleinschalig is, ZZP’ers, maar toch een start te maken om voor zichzelf te beginnen en ja eigenlijk was die ruimte er niet, het was althans niet goed geregeld en dat is nu wel zo. En wat ons ook positief is overkomen voorzitter, dat is dat er echt gereageerd is op een aantal zienswijzen, al missies zijn verbeterd en dat ook de wijkraad Cereswijk eigenlijk positief was, maar dat wil ik er ook direct bij zeggen, zij maakten zich met ons, en ik denk ook met anderen toch wel zorgen over de sanering van het Ceresmeer en de omgeving. En wij denken en dat willen wij ook aan het college vragen; zorg nou voor een goede communicatie over de aanpak en de uitvoering zodat de direct belanghebbenden er ook vanaf het begin en tijdens de uitvoering bij betrokken is. Voorzitter dat plan rondom de watertoren, wij hebben daar op een later moment ook nog een brief over gekregen. En die brief daarin werd nog eens een pleidooi gehouden voor dat plan, een algeheel verbeter plan, en nou de heer Hofstra heeft er echt voor gestudeerd, voor planologie dacht ik meneer Hofstra dus ik niet, maar die heeft het heel duidelijk uiteengezet wat er kan en wat er niet kan. Zo is het ook aan de orde geweest op de inspraakavonden, maar er is toch per brief nog eens een pleidooi gehouden dacht ik bij alle fracties om toch iets te bedenken en dan vertaal ik het vrij. Je zou bijna kunnen zeggen kunnen wij nu geen list bedenken om toch in ieder geval dat plan gerealiseerd te krijgen. Voorzitter als CDA fractie willen wij helder zijn, wij vinden dat plan een heel goed plan, het is een geweldige opknapbeurt, niet alleen voor een watertoren wat inmiddels toch een monument is, maar ook de toegangswegen, de verkeersveiligheid enzovoort, de infrastructuur, parkeer gelegenheid en wij moeten ons ook goed realiseren dat het gebruik van het rouwcentrum, crematorium, kerkhof, dat dat gebruik toeneemt, het wordt drukker. Je kunt bijna niet zeggen dat is positief, maar het ligt er, nee maar het is ook, het is ook een rouwcentrum wat er heel mooi bijligt het is een stuk verbeterd en daar ook waren de insprekers vol lof over en dat moet dan toch ook even gezegd worden. Wij zijn ook tot de conclusie gekomen als CDA fractie dat de huidige wet- en regelgeving geen ruimte laat voor het bouwen van die drie woningen. Dat is gewoon een feit, wij hebben dat met elkaar in dit land die regels hebben wij op democratische wijze vastgesteld, maar het kan gewoon niet om claims nu en in de toekomst te voorkomen. Nou en ik denk dat we dan ook realistisch moeten zijn, dat willen wij ook zijn, met de PvdA in dit geval, en waarschijnlijk ook de anderen dat wij geen enkel risico willen lopen. En ik ga er nog even dieper op in voorzitter, nu niet meer, maar ik noem dat nog even weer nadat de heer Hofstra dit ook heeft genoemd het is toch een goed plan en het zou heel erg jammer zijn als dat plan niet door zou gaan en als zo’n breekpunt die drie woningen zouden zijn, maar nogmaals dat is gen realiteit en voorzitter dat leidt ons ertoe, ondanks dat gevoel wat toch een beetje raar is, dat wij akkoord gaan met voorliggende bestemmingsplan en wij stemmen in met de punten 1 t/m 5.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 1:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is nou al heel veel gezegd natuurlijk. Het bestemmingsplangebied is gewijzigd zodat het onder één wijkraad komt te vallen en dat vinden wij een goede zaak. In het voortraject voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan hebben diverse overleggen plaats gevonden. Onder anderen inloopbijeenkomst en er zijn inspraakreacties geweest en zienswijzen ingediend. Ook is er een hoorzitting geweest en dit alles hebben wij als positief ervaren. Op deze manier wordt er een goed draagvlak gecreëerd. Wij kunnen instemmen dat er ruimte wordt gegeven aan startende ondernemers en ZZP’ers om een bedrijf op te starten. Wel is het van belang om bij de aanvraag van dergelijke activiteiten er op te wijzen wanneer en onder welke voorwaarden er een bedrijfsverplaatsing moet plaats vinden. Wat betreft de plannen rond de watertoren, zoals ook al opgemerkt door het CDA en de PvdA, die vinden wij erg positief, deze ontwikkeling. En we wachten dan ook de reactie van de wethouder af. Verder kunnen we instemmen met de punten 1 t/m 5.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Rodenberg VVD.
  • 0:14 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou ja, wat mijn voorgangers ook al hebben aangegeven, eigenlijk is alles al gezegd, dus bij deze voeg ik daar alleen aan toe dat wij als VVD ook instemmen met de punten 1 t/m 5. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 3:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ook wij hebben kennis genomen en ook zeker over de procesgang van de nieuwe bestemmingsplan hoe die zo fraai is verlopen en een compliment daarvoor. Alleen ja, wij blijven ook inderdaad steken bij 2 punten en dat is toch dat ene punt van het plan daar bij het streek historisch centrum, en we vinden het toch wel heel jammer eigenlijk dat we toch wel ons wel op een, en ik realiseer me en ik kan, anders hadden we een amendement voor willen indienen, maar ik realiseer me ik kan ook tellen, dat het geen schijn van kans heeft alleen het zal wel deksels jammer zijn dat dat mooie plan waar 5 partijen dacht ik de handen ineen hebben geslagen om een heel mooi plan te maken voor achter de watertoren wat ons recreatieve functie in deze Kanaalstreek alleen maar oplift dat dat toch in gevaar komt door wet- en regelgeving die we blijkbaar met hand en tand moeten verdedigen en ook moeten voor moeten staan, waardoor dit soort plannen, wat een echt particulier initiatief is, wat gewoon in gevaar komt en dat spijt ons bijzonder dat zoiets gaat sneuvelen en als het sneuvelt vanavond binnen dit plan dan zouden we graag de wethouder, maar ik denk ik heb meerdere collega’s gehoord, toch willen oproepen om te kijken van hoe komen we nou toch met dit resultaat weer bij de initiatiefnemers terug om te komen toch tot uitwerking van dit soort plannen. Dat zou heel jammer zijn als het zou stranden. Want weliswaar medio 2010 is men daar al mee bezig om die plannen te ontwikkelen. Het volgende is, ook wij hebben niet zoveel moeite met kleinschalige bedrijvigheid aan huis. Het is ontwikkeld binnen dit plan dus eigenlijk is daar ook duidelijkheid van wat wel en wat niet moet. Maar ik vind toch dat het in spagaat staat eigenlijk met een leegstaand winkelcentrum en het staat ook in spagaat met leegstaande panden in ons industrieterrein, en het is heel mooi dat je als ZZP’er of als waar je kleine werkschuren hebt dat je begint en het is ook heel mooi dat je kunt beginnen, het zal alleen de ondernemerschap denk ik binnen ons gebied nadrukkelijk ook stimuleren. Alleen wij vinden zoals het hier is neergezet is dat, het wordt letterlijk vertaal ik dat of lees ik dat voor dat is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat bij succes de bedrijvigheid dusdanig vergroot wordt dat dit gaat conflicteren met de woonomgeving. Of, ik zou dat eigenlijk willen aan willen scherpen dat dat niet conflicteert met de woonomgeving maar dat dat misschien ook gaat conflicteren met ondernemerschap en met ondernemers in het centrum of op de industrieterreinen. En u eindigt dan die zin van in dergelijke succesgevallen komt bedrijfsverplaatsing aan de orde en ik zou toch op roepen willen om dat toch wat aan te scherpen om te zeggen van wanneer en wanneer is het succes en wanneer komt bedrijfsverplaatsing dan aan de orde. Zodat ook degene die begint als zelfstandig ondernemer voor zichzelf, weet waar hij aan toe is. is bedrijfsverplaatsing aan de orde als je met één man extra personeel werkt of met twee. Dus we zouden daar toch wel meer wet en of meer regelgeving en duidelijkheid voor de startondernemer aan vast
  • 1:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mag ik es vragen aan meneer Pals, die, wat wilt u nou precies, wilt u nou alles regelen, ik dacht dat de teksten van het bestemmingsplan volstrekt helder waren, het gaat om kleinschalige initiatieven en zodra het groter wordt dan is dat geen discussie dan is er ruimte op industrieterreinen en er staan voldoende, daar staan voldoende panden zijn er beschikbaar. Dan heb ik nog een vraag aan u; u zit een beetje in de knoop met die regelgeving in het kader van het plan rondom de watertoren, die wij omhelzen omdat het ook zo goed is voor het streek historisch centrum en voor de liefhebbers van de Jatrie om het zo maar es te zeggen, maar ik herinner mij nog dat wij, waar ook voldaan was door het college aan vergunningen voor een vergister, dat er toch heel veel reacties komen en als een gemeente zich niet houdt aan de regelgeving, dan ga je dus net zo nat als wat. Hoe triest dat ook is en claims willen wij niet zien als raad dacht ik in de richting van het college, maar het is een vraag aan u, als dat van u mag voorzitter
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het u toegestaan meneer Maarsingh, ik kon bijna niet anders. Maar u krijgt nu antwoord van meneer Pals.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, meneer Maarsingh roept op tot twee antwoorden en dat eerste antwoord wat ik hem wil geven en dat onderstreep ik en ik herhaal alleen zijn woorden dat inderdaad daar staan heel veel industrieterreinen staan er leeg en er staan heel veel winkelpanden leeg dus in die zin vul ik daar alleen maar aan dat dat een goede zaak is wat u ook heeft geconstateerd. Wat wij alleen maar willen is dat iemand die begint in een schuur of op een zolderkamertje en dat soort dingen, dat daar voldoende aandacht is en monitoring is ook met de overheid om te zeggen van jongeman of jongedame, u bent dermate groot, ga nu alsjeblieft bezet nu een winkel en bezet nu een industrieterrein pand. Dat is ook het enige wat wij willen. Het tweede is duidelijkheid wet- en regelgeving, u hamert meneer Maarsingh ontzettend op wet- en regelgeving, uiteraard wij zijn een wet- en regelgeving land, maar dat heb ik ook eigenlijk niet gezegd, ik heb gezegd dat door deze wet- en regelgeving sneuvelt er waarschijnlijk een heel plan voor de watertoren. Waarvoor ik ook de wethouder heb opgeroepen om te kijken van hoe gaan we daar nu met de initiatiefnemers daar mee om. Ik bedoel ik heb ook gezegd ik kan knopen tellen dus ik heb ook gezegd van de wet- en regelgeving zal zeker met naderhand zal de raad daar hier ook in mee stemmen. Maar alsjeblieft probeer dat initiatief overeind te houden en laten we inderdaad zorgen dat het recreatieve gedeelte bij de watertoren ontwikkeld kan worden.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Gelling GBS had zich niet gemeld op dit onderwerp? Dan geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 6:56 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met de reacties van de verschillende fracties dat inderdaad ook heel positief ontvangen is hoe wij dit proces van dit bestemmingsplan hebben doorlopen. Met de nodige informatieavonden, met de nodige inspraak mogelijkheden, maar ook met directe afspraken met de wijkraad van de Cereswijk. Ik moet zeggen dat hebben wij zelf ook als positief ervaren zo hoe dat verlopen is, constructieve inbreng over en weer en ik hoor ook van u dat het op prijs gesteld is dat wij inderdaad ook goed geluisterd hebben naar de verschillende insprekers en ook naar de zienswijzen die zijn ingediend. Uiteraard zal ik die dank doorgeven aan degene die dat toekomt. Uiteraard zitten er een paar zaken in waarvan u zegt van dat was goed geweest wanneer dat anders had kunnen lopen, ik denk ik wil eerst dat ene punt pakken wat gaat om de kleinschalige bedrijvigheid. Ik denk meerdere fracties hebben aangegeven; goede zaak dat die ruimte in dit bestemmingsplan geboden wordt, dit is niet het eerste bestemmingsplan waarin wij die ruimte bieden, ook in ons bestemmingsplan landelijk gebied is die mogelijkheid opgenomen en ik denk die mogelijkheid is wel beperkt ook in de voorschriften van het bestemmingsplan die is beperkt als het gaat om de oppervlakte van de bebouwing daar mag je maximaal 30% van inrichten als zeg maar kleinschalige bedrijvigheid met bovendien een maximum van 90m2. De heer Pals zegt van hoe wil je dat monitoren, nou wij kunnen dat dus alleen maar monitoren op grond van de aanvragen die wij krijgen dat mensen dit soort kleinschalige bedrijvigheid aan huis hebben en wij zijn voorzitter niet van plan om te zeggen van; en daar willen wij nog meer regels aan toevoegen dat op het moment dat daar 1,5 of 2 of 2,5 Fte is dan bent u te groot. Dat ligt natuurlijk ook helemaal aan de aard van de bedrijvigheid die daar plaats vindt en wat wel helder is van dit is de maximale norm en verder kunt u niet. Dus als u meer wilt dan zult u inderdaad naar het centrum van Stadskanaal of Musselkanaal of de andere dorpen moeten of u gaat naar het bedrijvenpark, maar ik denk het is niet slim om aan de regels die wij gesteld hebben in dit plan en waar de nodige flexibiliteit van uitstraalt om daar extra regels aan toe te voegen. En dan het andere punt voorzitter van dat gaat uiteraard om de omgeving van het streek historisch centrum, nou ik denk de heer Hofstra die heeft voldoende aangegeven van wat voor mogelijkheden dat hij allemaal bekeken heeft en zijn conclusie is; ja willen wij bedrijfsvestiging of uitbreiding van bedrijvigheid of uitbreiding van bestaande bedrijvigheid of uitbreiding van activiteiten van bestaande bedrijven mogelijk maken en mogelijk houden dan moeten wij niet meewerken aan het bouwen van woningen op het terrein waar het hier betreft. Dit is niet nieuw een zelfde soort discussie heeft er ook plaats gevonden bij het bestemmingsplan van 2006 voor deze wijk, toen was dit ook aan de orde, toen is ook gemotiveerd aangegeven van waarom geen woningen op die locatie en in wezen is de motivatie nog steeds hetzelfde en wij hechten er ook als college aan dat wij die mogelijkheid van vestiging of uitbreiding van bedrijven, met name zware bedrijven in die omgeving open houden. Dat neemt niet weg, en daar hebben wij geen verschil van mening over, dat het plan wat door de initiatiefnemers gemaakt is, dat dat natuurlijk een prima plan is voor de omgeving. En dat is niet alleen een prima plan voor het streek historisch centrum, voor de watertoren, voor de Jatrie zeg maar even, wat je daar ook van vindt, maar dat is ook een prima plan voor de ontsluiting van het crematorium en de begraafplaats. Dus op zich denk ik inhoudelijk is er veel voor dat plan te zeggen. Als u zegt van wees creatief en Tom Poes bedenkt een list dan denk ik dat vind ik niet zo simpel, ik denk dat de listen en de suggesties die de heer Hofstra van de PvdA genoemd heeft die liegen er niet om en die zijn goed doorwrocht dus die listen die zijn voorbij dus ik denk wij zullen uiteraard best in gesprek blijven met initiatiefnemers, maar het zal toch over een andere boeg moeten dan over de boeg van het bouwen van bedrijfswoningen of woningen zoals in eerste instantie werd aangegeven. Voorzitter volgens mij is dit wat ik zou willen toevoegen en uiteraard dank voor de brede instemming. Ik vergeet een ding, Ceresmeer. Er is gezegd ga als je het Ceresmeer gaat saneren goed om met de omgeving, nou wij hebben afgelopen woensdagavond, 22 januari, is de eerste informatie bijeenkomst geweest voor de direct omwonenden, zeg maar de bewoners van de Cereskade en een deel van Oosterkade, ook van de bedrijven die in de directe omgeving zijn, daar hebben wij wat verteld en daar heeft de Grondbank het verhaal gedaan van wat zij van plan zijn met de hele sanering van het Ceresmeer wat voor tijdstip dat er in, wat voor tijdsduur dat het in beslag neemt hoe het gaat met aan- en afvoer van materiaal hoe er gedempt wordt op welke wijze dat er gedempt wordt. Ik moet zeggen die informatie avond die is goed ontvangen ook door de omwonenden, best de nodige vragen, maar op zich heel helder. Er is ook toegezegd van wij blijven u informeren, bewoners konden ook suggesties doen om informatie in te winnen. Er is ook gezegd er zal een website ontwikkeld worden zodat men inderdaad de plannen en alles wat daarmee samenhangt kan volgen, dus in die zin was dat beslist een positieve avond en die zal vervolgd worden door andere avonden als het gaat om sanering van het Ceresmeer. En dan hebben we nog de spoorovergang Spoorsingel/Stadswijk, die is te druk? Ik begreep dat niet helemaal, maar die spoorovergang die is onveilig maar niet vanwege het aantal
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, was dat maar zo zou ik haast zeggen voorzitter
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar dat we even geen misverstanden hebben.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   nee, het gaat vooral over het zicht.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   om het zicht..
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   slechte zicht
  • 0:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Het zicht en de bocht bij de tweede afdraai is krap. Voorzitter, dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn hiermee uw vragen en opmerkingen in voldoende mate door de wethouder beantwoord, of was hij te optimistisch. Dus niet, mag ik daar uit
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, wij willen de wethouder bedanken voor zijn beantwoording en wij zijn er tevreden mee. En nauwe bochten die zijn er en dat weten we, maar soms even één voorrang geven enzovoort. De bocht hier, waar ik nu naar toekijk, met twee bussen die mekaar passeren, ja dan moeten ze ook een beetje fatsoenlijk tegen elkaar zijn en dan lukt het allemaal.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar goed anders de betonblokken er weg, een beetje een praktische oplossing.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u praktisch de microfoon uitzet, meneer Maarsingh, dan ga ik verder met de andere fracties.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, pardon.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties nog behoefte om op- of aanmerkingen, of niet in voldoende mate beantwoord of mag ik anders concluderen dat u met unanieme stemmen instemt met Bestemmingsplan Cereswijk/Dideldom. Dat is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan schors ik de vergadering 10 minuten, dat betekend dat ook de heer Idema zo weer aan kan schuiven bij agendapunt 13 en dan gaan we verder. Tien over negen.
  • 0:15 schorsing
 • 13 Brug-en sluisbediening
  • 13. Brug en sluisbediening (299,38 KB)13.1. Bijlagen (70,98 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vergadering, met agendapunt 13, de brug- en sluisbediening. Wie mag ik daarover het woord geven. Meneer Plieger CDA.
  • 2:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Vorig jaar is er de konvooivaart ingesteld en hebben we, ja toch vrij vlot, aangegeven dat er een evaluatie zou plaats vinden voor het komende vaarseizoen. Nou de conclusie van deze evaluatie is eigenlijk wel een beetje duidelijk, stagnatie met als gevolg klachten en daarnaast een gebrek aan aanlegplaatsen was eigenlijk wel de hoofdstelling. U komt nu met een voorstel om van mei tot en met augustus volledige bediening te doen van 09.00 uur ‘s ochtends tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00. September konvooivaart, twee afvaarten per dag en in mei en september op zondag gesloten. En gezien het aantal boten wat er dan op zondag door het kanaal vaart in dit jaar kunnen wij ons dat voorstellen. Dat het voorstel grotendeels aansluit bij de bedieningstijden van Drenthe, zorgt voor een betere aansluiting met andere gemeenten en als ik het goed begrepen heb is er dus ook een betere aansluiting met onze buurgemeente Vlagtwedde, klopt dat? U kiest ook niet voor konvooivaart op zaterdag dan wel zondag in het hoofdseizoen daar het aantal doorgangen door het Stadskanaal dan ongeveer even groot is als door de week dus ook een zeer logische oplossing dat u ook dan voor continue bediening gaat. Tegen geringe meerkosten wordt de doorvaart door onze gemeente verbeterd, aantrekkelijker en ook het CDA verwacht dat de uitwerking van dit voorstel aanzienlijk meer draagvlak zal hebben dan de konvooivaart tijdens alle vaardagen in het afgelopen seizoen. Ik heb vorige week nog even contact opgenomen met de inspreker vorig jaar, met aangeven dat er een nieuw voorstel lag, meneer Dun die heeft dat voorstel tot zich genomen, vanavond niet ingesproken en voor mij betekend dat toch wel een positief geluid. Wij wensen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij sprak niet in
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   nee
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en toch een geluid
  • 0:16 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voor mij is dat wel een positief geluid. Aangezien hij anders vast wel een reactie naar mij toe had gegeven. Wij wensen dat onze gemeente het komend jaar een goed vaarseizoen in het verschiet ligt. Dit was het voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 1:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed om te lezen dat de hoeveelheid vaarbewegingen is toegenomen door de openstelling van het kanaal Erica – Ter Apel, hier kunnen we trots op zijn. Recreatie en toerisme is belangrijk voor onze gemeente en in de inleiding staat dat er een gebrek is aan aanlegplaatsen, maar verderop lezen we onder aanpak uitvoering draagvlak dat mocht blijken dat er een uitbreiding van aanlegplaatsen moet komen wij hierover een voorstel tegemoet kunnen zien. Kunt u dit verduidelijken? Hoewel het vaarseizoen nog niet is begonnen is het verstandig om nu toch vast te besluiten hoe we het aanstaande seizoen willen organiseren. Zodat hier op ingespeeld kan worden en er goed richting de vaarrecreanten kan worden gecommuniceerd. Zoals wij vorig jaar in de raad van februari ook al aangaven, zagen wij liever zes dagen in de week continue vaart dan zeven dagen in week konvooi vaart. Nu wordt er tegemoet gekomen wat betreft het afschaffen van de konvooi vaart, maar het blijft 7 dagen in de week. Dit gaat de gemeente dan €6350, - kosten. Dat wij op zondag geen brugbediening willen is bekend, omdat wij geen mensen willen laten werken op deze dag om principiële of economische redenen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de mensen die de brug bedienen dit op vrijwillige basis doen en niet worden verplicht om op zondag te werken. Hierbij wil ik het eerst laten, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra PvdA.
  • 2:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, mijn twee voorgangers die hebben al behoorlijk wat gezegd. Ik zal toch mijn verhaal houden zoals ik dat gepland had. 25 februari vorig jaar heeft de raad besloten brug- en sluisbediening op zondag mogelijk te maken en destijds hebben we besloten om konvooivaart in te voeren om de kosten gelijk te houden. Daarbij hebben we ook om evaluatie gevraagd. Het vaarseizoen 2013 heeft meer vaarbewegingen opgeleverd dan ooit tevoren, dit is natuurlijk prachtig en een mooie kans. En misschien is dit te danken aan het openen van het kanaal Erica – Ter Apel, dat kunnen we natuurlijk niet goed voorspellen. Helaas is het wel zo dat de konvooivaart niet zo goed bevalt als gedacht, om dit te verbeteren wordt in dit voorstel de konvooivaart weer afgeschaft als mede de brug- en sluisbediening op zondag in mei en september. Door deze aanpassingen stegen de kosten van brug- en sluisbediening met €6350, -. Gezien de grote toename van het aantal vaarbewegingen in afgelopen seizoen en onze focus op toerisme vinden we dit goed verdedigbaar. Daarom stemmen we dus in met dit voorstel, maar wij hebben nog wel wat aandachtspunten. De portefeuillehouder geeft aan dat september een rustige vaarmaand is, geld dit ook voor mei? De vaarbewegingen zijn namelijk beduidend minder dan in september, maar in mei is het toch nog vrij druk als we het aantal vaarbewegingen zien en 2013 is wat dat betreft representatief. We hebben immers al gezien dat het aantal vaarbewegingen in 2013 enorm is gegroeid en dat het dus geen doorsnee jaar is geweest. Dus de evaluatie vinden we ook wat summier, er staan getallen in maar verder geen duiding van die getallen. We willen ook nog het volgende meegeven, toen we vorig jaar instemden met de konvooivaart en de zondag openstelling waren de bedieningstijden in de belangrijkste watersporttijdschriften al gedrukt. Dit voorstel komt ongeveer een maand eerder in het jaar dan het voorstel van vorig jaar, betekend dit dat mocht dit voorstel worden aangenomen de nieuwe situatie nog vermeld kan worden in deze tijdschriften? De vaartijden staan bijvoorbeeld in de Wateralmanak deel II, en die van 2013 kwam in februari 2013 uit. Afsluitend, het is ons ter ore gekomen dat de slagbomen bij de fiets- en voetgangersbruggen vaak niet worden gesloten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een in gedachten verzonken fietser op deze manier pardoes het water in fietst en dus tussen wal en schip belandt. Wij vragen u goed op te letten dat de slagbomen ten alle tijde worden gesloten als de brug open staat. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:36 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. In uw voorstel zijn, naar de mening van onze fractie, alle voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen. Het nu voorliggende plan sluit aanmerkelijk beter aan op de situatie bij ons omringende gemeenten. Naar wij begrepen is met betrekking tot de meer inzet voor brug- en sluisbediening zijn daarvoor goede afspraken gemaakt. Tegen geringe meerkosten wordt de vaarrecreatie aanmerkelijk verbeterd en wij spreken daardoor de hoop en verwachting uit dat het een impuls zal geven aan recreatie en toerisme. Zoals u begrijpt; wij stemmen in. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Borgesius VVD.
  • 2:47 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Verschillende dingen zijn gezegd voorzitter. Even een nagenoeg een jaar teruggaand, toen waren wij als VVD fractie hebben wij ook ingestemd met de konvooivaart alleen we hebben daar denk ik ook een stem verklaring bij afgegeven toen, dat wanneer de konvooivaart niet datgene zou worden als toen waarschijnlijk werd verwacht dat wij toch graag over zouden willen gaan tot volledige brugbediening, die verklaring hebben we nagenoeg een jaar terug daarbij afgegeven. Nu ligt het voorstel voor ons, onze insteek is altijd nog, en blijft ook denken wij, dat gedurende mei tot en met september de bruggen volledig worden bediend, 7 dagen per week. Daar beantwoord dit voorstel niet helemaal aan want u stelt voor om september met konvooivaart te gaan doen en in mei op zondag de bruggen niet te bedienen. Nou dat sluit in feite niet aan bij onze wens. Maar gezien zoals het voorstel hier ligt, denken wij toch, of gaan wij toch met dit voorstel akkoord. Alleen nog wel een kleine vraag, waarschijnlijk op detailniveau voorzitter, maar wat wij een beetje raar vonden dat u zegt over mei tot en met augustus wil beginnen met de brug bediening om 09.00 uur ’s ochtends en wanneer u dan overgaat in september op konvooi dat u dan wilt starten om 08.30 uur. Dat vonden wij eigenlijk een beetje een vreemde, moeten we daar ook niet gewoon 09.00 uur van maken, want met name het centrum Stadskanaal aan de Stationsstraat bevind zich ook nog een behoorlijke grote school, wij zouden ons kunnen voorstellen dat misschien ook vanuit dat oogpunt 09.00 uur misschien meer aangepast zou zijn dan 08.30 uur, maar gedurende de andere maanden begint u ook om 09.00 uur. En dan voorzitter, ja tekstueel worstelen wij eigenlijk wel een beetje met dit voorstel want in de aanhef, de beslispunten, wordt gezegd mei tot en met augustus overgaan op volledige bediening, maar we denken toch dat we daar een beetje een uitzondering in moeten maken want anders zou je daar uit kunnen afleiden dat ook in de maanden mei, en dat beoogd het voorstel niet, wat wij trouwens als VVD wel graag zouden willen, maar dat heb ik reeds gezegd, dat zou kunnen impliceren dat ook dan in de maand mei de bruggen op zondag geopend dienen te worden. ik hoor graag de reactie, ik hoorde de wethouder driftig nee schudden dus ik wacht op het antwoord voorzitter. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Pals D'66.
  • 1:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik sluit bij de VVD aan, want blijkbaar hebben wij ook een leesblindheid ten aanzien van mei tot en met augustus en in mei tot en met september gesloten, waar de heer Borgesius aan refereert. Het staat onder punt 1 bij de inleiding. We vinden het inderdaad ook prachtig voor Stadskanaal en voor de hele omgeving Stadskanaal tot en met de hele vaart dat het inderdaad een succes is gebleven van 1500 boten naar 2400, dus we hopen ook dat door deze maatregel het niet bij 2400 blijft maar dat het meer wordt, dus we kunnen niet genoeg beargumenteren dat ook wat de VVD al heeft ingebracht dat we toch blijven opteren voor 7 dagen per week, alle dagen de bruggen open en bediend. Omdat het misschien nog meer het succes stimuleert want ondanks de maatregel zoals die hier staat geeft het toch ook zekere belemmering en vrijheidsbeweging voor de vaarrecreanten en dat zou misschien nogmaals kunnen belemmeren om onze mooie streek te bezoeken. Helaas moeten we toch constateren dat bij 4.1 over de communicatie dat ja denk ik door weer een beetje of door te laat eigenlijk aan dit plan te beginnen wij toch niet weer vermeld worden zoals u zegt in een wateralmanak van de ANWB en ik weet niet hoe belangrijk een wateralmanak van de ANWB is, maar het is toch weer jammer dat er zo’n regiefoutje optreed, zeker omdat wij hier in onze streek heel alert moeten zijn om het binnenhalen van toeristen en ik denk dat we daar een betere regie op moeten voeren. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Idema SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij zijn ook erg tevreden over dat met deze variant gekozen wordt om voor een deel de konvooivaart af te schaffen. Wel, en er is al heel veel over gezegd, wel willen wij graag voor punt 2, voor de dekking, in overweging nemen en vragen waarom dat er niet gekozen is voor brug- of sluisheffingen. Om geld te laten betalen door bootjesvaarders.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is uw vraag.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog andere punten meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat was het ook.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee? dank u. Dan is het woord aan de wethouder, wethouder Bieze.
  • 5:59 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u. Dank u wel voorzitter. Allereerst dank voor de ondersteuning van het voorstel dat vanuit het college richting u is gegaan. We hebben vorig jaar in alle onze wijsheid besloten om konvooivaart in te voeren. Dat hebben we budget neutraal gedaan en het college heeft dit toegezegd en u heeft daar ook om gevraagd om na het vaarseizoen te evalueren hoe dat seizoen is verlopen. Ik heb daar tussentijds een aantal mededelingen over gedaan, ik heb u gezegd dat er opmerkingen waren, het aantal opmerkingen wat gemaakt is wijkt eigenlijk niet af van voorgaande jaren. U hebt zelf kunnen zien wat de opmerkingen, en het gaat ook vooral om opmerkingen en ook wel wat klachten over allerlei zaken en dan praten we niet alleen over konvooivaart maar ook over andere algemene dingen die mensen als tip meegeven om te verbeteren. Die evaluatie die heeft u hier nu liggen en u kunt daarover vanavond een besluit nemen. Ik ben blij met de ondersteuning, u hebt zelf gemerkt en dat heb ik ook aan u gemeld dat het aantal vaarbewegingen enorm is toegenomen. Van 1500 gemiddeld per jaar de afgelopen jaren naar dit jaar, of vorig jaar moet ik al weer zeggen, 2400. Ik kan u wel aangeven dat die forse stijging eigenlijk is toe te schrijven aan de opening van het kanaal Erica – Ter Apel, waardoor vaarrecreanten een rondje kunnen maken en dat schijnt een favoriete bezigheid te zijn van vaarrecreanten om rondjes te varen. Dus volgens mij is de grootste toename te wijten aan de opening van het kanaal. Nou als u gekeken hebt van de zomer dan ziet u ook dat er veel wordt aangelegd in het centrum van Stadskanaal en in Musselkanaal in het Spoordok. En dat is dan ook weer goed voor de bestedingen die in het centrum door vaarrecreanten worden gedaan. Ik hoor ondernemers daar ook over dat zij best merken dat er gekocht wordt in de aanlegplaatsen in Musselkanaal en Stadskanaal. Dus dat is goed ook goed voor de ondernemers het is goed voor het toerisme het is goed voor de reuring in het kanaal want mensen vinden het ook prachtig dat al die boten door het kanaal heen varen. Dat geeft gewoon positieve reuring. Er zijn klachten en opmerkingen gemaakt over de konvooivaart en wij zouden als college natuurlijk gewoon dom zijn om niet te kijken wat we met die klachten en die opmerkingen zouden gaan doen. Het gevolg is wat hier voor u ligt en dat betekend dat wij van mei tot en met augustus weer overgaan naar volledige bediening, wij gaan in mei op zondag dicht en in september op zondag dicht en we gaan in september konvooivaart doen. Dat doen wij natuurlijk op basis van de aantallen die in september en in mei plaats vinden. Als je naar de zondagen kijkt dan zijn er in 2013 in mei 39 vaarbewegingen geweest op zondag op een totaal van 387 en in september waren er op zondag 15 vaarbewegingen op een totaal van 185. Voorzitter dan ga ik even naar de opmerkingen per partij, u hebt gezien dat wij gesproken hebben met diverse geledingen, met gemeentes, met provincies. Dat zijn constructieve overleggen geweest, wij zijn nog niet in de situatie zoals in de provincie Drenthe waarin gewoon alle bruggen en sluizen op volledige bediening zijn uitgerust en ook bediend worden. Zover zijn we in de provincie Groningen nog niet, maar wij hebben wel een stap voorwaarts gemaakt en met de gemeentes gesproken zoals die in het voorstel zijn genoemd en alle gemeentes en de provincies zijn blij met de richting die de gemeente Stadskanaal inslaat. Want zoals u waarschijnlijk weet waren sommige partijen niet blij met het besluit van onze gemeente om konvooivaart in te voeren omdat dat niet zo goed aansloot bij datgene wat andere gemeentes aan brug- en sluisbediening hadden. Dat probleem is nu voor een groot deel opgelost, alle gemeentes en de provincies zijn akkoord, de een wat minder de ander wat meer met datgene wat we nu voorstellen aan u en wat we gaan besluiten dus dat is ook een positief signaal richting andere gemeentes en de beide provincies. Dat geld dus ook voor de gemeente Vlagtwedde, de gemeente Vlagtwedde heeft natuurlijk ook voordeel bij datgene wat wij nu doen, staat ook achter deze maatregel. Ik weet nog niet wat de gemeente Vlagtwedde zelf gaat doen met starttijden, bijvoorbeeld naar negen uur te brengen, dat is een besluit van de gemeente Vlagtwedde zelf. Dat moeten zij zelf beslissen, maar zij blokkeren deze maatregel zoals wij die nu vanavond nemen niet.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat lijkt mij ook moeilijk.
  • 3:31 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dat lijkt mij, dat ben ik met u eens. Dat ben ik met u eens. Nou CU, mevrouw Sterenborg geeft aan trots op groei, nou daar mogen we trots op zijn. Ik heb volgens mij in eerdere instantie ook gezegd van de groei zal dit jaar nog wel eens groter kunnen zijn dan het vorig jaar want medio juni is pas het kanaal open gegaan tussen Erica en Ter Apel. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat we dit jaar, omdat we dan in mei beginnen, toch ook weer meer vaarbewegingen krijgen en ik hoor vanuit de vaarrecreatiehoek dat het tweede jaar na opening van het kanaal nog veel drukker wordt dan het eerste jaar wat mij betreft geen probleem ik zou dat heel mooi vinden goed voor Stadskanaal en goed voor de andere plaatsen aan de route. Voorzitter, aanlegplaatsen is genoemd door de CU omdat wij konvooivaart hadden stopten mensen, moesten mensen noodgedwongen stoppen bij bruggen en sluizen en door het ontbreken van aanlegplaatsen moest men gewoon aan de kant van de wal steigers en aanlegplaatsen ontberen als we dus door waren gegaan met konvooivaart dan hadden we daar iets aan moeten gaan doen, maar nu is de doorvaart natuurlijk en de doorstroming is veel beter, wordt veel beter en dat betekend dat wij minder nieuwe aanlegplaatsen hoeven aan te leggen, dat wil nog niet zeggen dat staat ook in het voorstel dat wij helemaal niets aan moeten leggen. Waarschijnlijk zullen we nog wel iets moeten doen er ligt ook nog een stukje braak bij de Eurobrug wat nog gebouwd moet worden aan steigers, maar wij denken dat dat veel minder zal zijn dan bij konvooivaart. Als ik naar de PvdA kijk, die heeft het over september en mei en volgens mij heb ik daar al iets over genoemd. Over representativiteit van 2013 heb ik net ook genoemd, 2013 was een gebroken jaar 2014 wordt het eerste vaarjaar met een volledig vaarseizoen. Ja, dat vermelden in die tijdschriften en die wateralmanak dat is altijd een probleem want er zijn instanties, en daar is de wateralmanak en er één van, die heel vroeg wil weten wat de wijzigingen zijn en ik weet op dit moment even niet wat hun uiterste termijn is maar wij zullen alle uitingen die, als we dit vanavond besluiten, zullen wij alle uitingen en alle tijdschriften zullen wij berichten omtrent de wijziging die in de gemeente Stadskanaal plaatsvindt, nou we zitten nu eind januari dus volgens mij het merendeel en zeker datgene wat de provincie uitgeeft het merendeel zal op tijd zijn. Als we dit besluit genomen hebben dan gaan we er ook vanuit dat we dit een aantal jaren vol zullen gaan houden, nou dan zal het dus in 2015 inderdaad helemaal rond zijn. De slagbomen voor de fiets- en voetgangersbruggen, dat zal ik meenemen voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou er niet gaan fietsen dan
  • 1:05 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, het lijkt mij vervelend als je als fietser zo het kanaal in kan rijden zonder dat je iets tegen komt, dus volgens mij is het ook gewoon verplicht om de slagbomen dicht te doen al ben je ook een fiets- of voetgangersbrug, dus wij zullen daar Wedeka op aanspreken. Als ik naar de VVD kijk voorzitter, ja de VVD was voorstander van 7 dagen per week volledige bediening, dat doen wij niet in dit voorstel dat heeft vooral met vaarbewegingen te maken en afstemming met de provincie Drenthe. Ja, u zegt van in september waarom beginnen we om half negen, ja ik zou het niet weten, wij hebben gewoon slagen gemaakt en daar tijden bij gezet en ja waarom dat nou exact half negen is geworden dat kan ik u niet vertellen, het is maar een half uur verschil dus het is even de vraag of we dat moeten wijzigen naar negen uur of dat we het zo willen laten staan, maar ik zal dat nog even overleggen.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, met alle respect, maar ik vind dat toch een beetje een vreemde opmerking, te meer als in het stuk staat, en ik citeer maar even; Drenthe stelt dat uit onderzoek is gebleken dat recreatievaarders in plaats van 8 uur over het algemeen negen uur vroeg genoeg vinden, punt, einde citaat.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nee dat klopt. Daar hebt u ook gelijk in.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar u gaf zojuist als antwoord; van ja dat weet ik niet precies waar dat vandaan komt, maar dat staat hier dus letterlijk, dus
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   ja, maar ik weet dus even niet waar die half negen vandaan komt, dat
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom was ons voorstel ook, wijzig dat in negen uur.
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nee, maar dat neem ik even mee voorzitter.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar wij nemen vanavond een besluit portefeuillehouder.
  • 0:03 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, maar u stelt dus voor negen uur en dus dan wil ik ook graag even horen of de andere fracties het daar mee eens zijn.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ja, bij deze vraag ik de andere fracties ook om daar op te reageren.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we dat even pakken bij de totale beantwoording en eventuele noodzaak van tweede termijn?
  • 1:42 E. Bieze
   E. Bieze
   Volgens mij zitten daar geen zwaarwegende argumenten om daar niet aan tegemoet te komen, maar ik hoor het graag even ook van u. Nou als ik naar D’66 kijk die heeft eigenlijk hetzelfde standpunt als de VVD. 7 dagen bedienen volledige bediening en heeft ook gevraagd omtrent de wateralmanak en tijdschriften daar heb ik antwoord op gegeven. En dan als laatste de SP waarom heffen wij geen brug- en sluisheffingen, nou dat is niet ons beleid, ik denk als wij dat zouden doen dan moeten we dat centraal regelen en wat is dan centraal? Moet je dat provinciaal doen, moet je dat landelijk doen, er ligt gewoon beleid om geen brug- en sluisheffingen te heffen en nou om dit uit onze middelen te betalen, als je brug- en sluisheffingen gaat invoeren nou dan kan dat ook wel beteken dat vaarrecreanten ons gaan mijden en dat willen we natuurlijk niet, voorzitter. Nog even rond aanlegsteigers, er ligt bij de ondernemerstafel in het kader van de participatiewet mogelijk een pilot aan te komen, voor een plan om traptreden en leuningen e.d. aan te leggen met behulp van mensen in een uitkeringssituatie, dus ook daar zullen we naar kijken. Nou dat was het volgens mij voorzitter.
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik even proberen om helderheid te krijgen want ik proefde zeg maar in eerste termijn dat er onduidelijkheid bestond van wat wordt er nu exact besloten over de zondagsbediening in de maand mei. Als we het stuk lezen dan is de variant die voorgesteld wordt, het houdt in dat op zondag in mei en in september, net als in Drenthe, niet bediend wordt, dus de bruggen niet bediend worden, terwijl in het beslispunt staat; een volledige bediening. En de volledige bediening betekend dan hier net zoals op maandag t/m vrijdag niet in konvooivaart, of wordt hier bedoeld dat in de maand mei ook op zondag bediend wordt, is dat volledig, die helderheid moeten we hebben want daar nemen we nu een besluit over en dat is de kwestie waar het om gaat. Wethouder.
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, volgens mij is het op zondag in mei niet bedienen en in september ook niet.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is helder.
  • 0:10 E. Bieze
   E. Bieze
   En ik heb u gezegd wat de bewegingen in mei zijn, dat zijn er 39 ten opzichte van een totaal van 387 in de rest van de maand.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dan, ja ik ga over naar de tweede termijn. Zijn er echt vragen nog onbeantwoord gebleven? Ik ga eerst naar meneer Plieger CDA.
  • 0:50 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen op de vraag van de heer Borgesius als het gaat om de begintijd om half negen. In het voorstel staat bij punt 2.6 duidelijk aangegeven waarom men het eigenlijk voorstelt om de tijd zo te laten als in het voorstel is aangegeven, namelijk 8.30. En er staat namelijk, ja ik kan het voorlezen, maar in september is het aantal gehalveerd en de vertraging bij het schutten en dan komen om problemen als deze te voorkomen bij konvooivaart stellen wij voor de konvooivaarttijden aan te passen op de in de inleiding aangegeven wijze, dus men verwacht hiermee problemen te voorkomen die het afgelopen jaar er wel af en toe waren. Ja, dus
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, kort een reactie op de heer Plieger, ik heb gewoon, en dat hebben we de portefeuillehouder net ook even horen zeggen, dat we toch ook hier trachten te anticiperen op openingstijden in de provincie Drenthe, dat werd zelfs als voorbeeld dacht ik ook aangehaald. In het stuk wordt ook nog een keer gezegd, ik dacht onder 2.5, dat we nu pas om negen uur beginnen in plaats van 8 uur zoals het eerder was, levert ook nog een kostenbesparing op, maar dat even terzijde, maar er werd gerefereerd en dat werd ook net zojuist in de beantwoording door de wethouder legde hij ook de link naar Drenthe en daar staat gewoon negen uur en vandaar dat ik gezegd heb ter wille van de eenvoud laten we dan gewoon negen uur doen en niet 8.30.
  • 0:18 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter ik begrijp de heer Borgesius zijn punt en dat zal de wethouder waarschijnlijk ook begrijpen, maar als u 2.6 ernaast legt dan begrijpt u waarschijnlijk ook dat het voorstel zoals het hier ligt in elk geval door het CDA ondersteunt zal worden en waarschijnlijk ook door u.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben we nog steeds de discussie over de tijd?
  • 0:12 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik heb het CDA en de VVD gehoord dus, ik weet niet hoe de rest, dus als de rest zich stil houdt dan blijft het 08.30 uur volgens mij.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maakt u eerst de beantwoording af van de openstaande vragen en dan ga ik over naar een tweede termijn om te kijken wat er exact open blijft staan of wat nog nader toegelicht moet worden. Ik ga even de ronde maken. Is de beantwoording uit eerste termijn in principe voldoende geweest? Dat wil niet zeggen dat u in de tweede termijn daar niet opmerkingen over kunt maken of andere voorstellen voor kunt doen. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Nee, er is wat mij betreft een vraag blijven liggen, wij hebben gevraagd of de mensen verplicht werden om op zondag te gaan werken of dat het op vrijwillige basis is, heb ik geen antwoord op gehoord.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:11 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter op die vraag kan ik heel duidelijk zijn er wordt niemand verplicht om op zondag te werken, dus het gaat op basis van vrijwilligheid.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ga ik even kijken voor de tweede termijn. Wie wil in tweede termijn het woord? Meneer Hofstra, meneer Pals. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is vooral even in als antwoord op wat door de heer Borgesius is gezegd, wij sluiten ons wat dat betreft aan bij het standpunt van het CDA, wij gaan er vanuit dat er voldoende redenen zijn dat het half negen is en hier staat niet heel expliciet dat dat de reden is dat het om 08.30 uur is, maar het staat er niet per toeval. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik ben waarschijnlijk niet het slimste jongetje van de klas, maar ik wil het toch nog eens vragen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat zouden wij niet durven zeggen, maar gaat u door
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat gaat over de variant 3. Ik zou graag willen dat mei t/m augustus dagelijks volledige bediening, het woordje dagelijks, begrijp ik dan dat het woordje dagelijks geschrapt wordt en maandag dat het uitzonderlijk, of uitgezonderd zondag wordt?
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer vragen meneer Pals?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee? wethouder.
  • 0:29 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Nou, ik denk dat het voorstel van de VVD om half negen te beginnen geen meerderheid in deze raad heeft. Dat is voor mij dan ook geen aanleiding om van half negen af te wijken. Opmerking van de heer Pals, wij zeggen duidelijk van mei t/m augustus is het volledige bediening, alleen in mei zijn wij op zondag gesloten. Ja, maar hij heeft het over mei t/m augustus.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is het iedereen duidelijk? dank u wel wethouder. Meneer Borgesius VVD.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Als u tot stemming overgaat voorzitter dan willen wij daarbij graag een stemverklaring afgeven.
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat had ik al verwacht, ik hoop alleen daarmee dat we het voorstel niet volgend jaar opnieuw hoeven te behandelen. Meneer Pals. U ook. Ik ga voor de duidelijkheid nog even herhalen dat dan met ingang van 2014 in mei t/m augustus volledige bediening plaats vind zoals eerder, dus niet in konvooivaart, dat in de maanden mei en september geen brugbediening op zondag plaatsvindt, tevens in september wel op basis van konvooivaart gevaren moet worden en dat dus 7 dagen per werk volledig en ook op zondag geldt voor de maanden juni, juli, augustus. Voor alle duidelijkheid zodat we daar geen misverstand over krijgen. En dat op basis van het voorstel om de konvooivaart om half negen te starten in de meerderheid van de raad met die tijd in kan stemmen, op dit moment. Goed, kunnen we dan overgaan tot besluitvorming op dit punt. En dan zijn er 3 stemverklaringen neem ik aan. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen akkoord gaan met het voorstel, behoudens de brugbediening op zondag.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Consistent, meneer Borgesius VVD.
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Net zoals een jaar terug voorzitter zullen wij instemmen met het voorstel, alleen de inzet van de VVD zal blijven om in de periode mei t/m september tot algehele openstelling trachten te realiseren en mocht daartoe aanleiding zijn zullen wij eventueel later met een initiatiefvoorstel komen, tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ook een stemverklaring van D'66, meneer Pals.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zijn ook voor deze brug- en sluisbediening, maar wij willen inderdaad ook aangemerkt hebben dat in onze stemverklaring dat wij altijd zullen blijven trachten om de brug bediening en de doorvaart 7 dagen per week, alle dagen in mei en september te doen plaats vinden en wij zullen altijd trachten om dat te blijven bewerkstellen.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan concluderen dat we unaniem tot dit besluit kunnen komen met de 3 stemverklaringen zoals afgegeven, opgenomen in de besluitenlijst. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte
  • 14. Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (193,19 KB)14.1. Kadernota (371,78 KB)14.2. Kwaliteitscatalogus (8,33 MB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 14, en dat is de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte. Wie van u? Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:39 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens ons is het instellen van een integraal document de kadernota kwaliteit openbare ruimte een goede zaak. Ten aanzien van het onderhoud van groen en grijs het volgende; uiteraard zijn wij van mening dat voor de goede leefomgeving een hoog kwaliteitsniveau aan onderhoud wenselijk is. Dat er momenteel gezien de beperkte financiële ruimte daar bijstelling in dienen te zijn dat begrijpen wij uiteraard ook. Wij kunnen mee in de genoemde voorstellen, wij willen echter wel een beroep op u doen om indien de ruimte er daarvoor wel weer is weer te gaan voor een hoger ambitieniveau waar mogelijk. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling, meneer Borgesius VVD.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Een kleine opmerking namens de VVD en dat betreft dus de beleidsnota, excuus, begraafplaats die we dacht ik nog gedurende dit jaar gaan vaststellen. Wij willen alvast in die zin daar een voorschot op nemen dat wij vaststellen dat het onderhoud op de genoemde plaatsen in onze beleving op een uitstekend niveau is en wij willen daar ook graag aan toevoegen dat we dit graag zo willen houden. Dat als voorschot op de beleidsnota die dit jaar nog in deze raad ter beschikking wordt gesteld. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:52 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. In grote lijnen kunnen wij ons vinden in deze kadernota, wel hebben we nog enige aandachtspunten. Veiligheid vinden we erg belangrijk en dit moet gewaarborgd blijven, hierbij denken we uiteraard aan verkeersveiligheid en hierbij moet ook aandacht zijn voor de snoeiwerkzaamheden bij kruisingen e.d. Ook moeten de speelplaatsen veilig zijn, ongeveer 85% van het groenonderhoud is op het gewenste niveau, dat is goed om te horen. Dit betekent echter wel dat 15% het gewenste niveau niet haalt. Het gewenste kwaliteitsniveau wordt naar beneden bijgesteld om financiële redenen, mijn vraag is nu; wat gebeurd er met die 15%. Ook noemt u dat er geen budget meer is om calamiteiten op te vangen, welke calamiteiten, als er echt calamiteiten zijn dan moet er toch iets voor geregeld worden? Kunt u dit verduidelijken? Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Plieger CDA.
  • 3:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Voor ons de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte, de nota is zeer uitgebreid, geheel bestaat uit beschrijvingen van hoe het is hoe het moet zijn en hoe je, ja en een boekwerk vol met beeldmateriaal voor ons om als raad, ja hoe moet ik het zeggen, ja onze rol er goed op te kunnen pakken in de komende tijd. Wat dat aangaat onze dank daarvoor en daarbij is er zelfs aandacht voor een aantal speerpunten die opgenomen zijn in het bestuursakkoord wat dit of deze periode geldt. En even een zin die in de nota staat en ons als CDA uit het hart gegrepen is; een verwaarloosde omgeving roept aversie op een goed onderhouden omgeving geeft de indruk van zorg en liefde voor de omgeving, de waardering van de bewoners en gebruikers wordt hierdoor sterk bepaald. Wij vinden het dan als CDA ook een goede zaak dat bewoners via wijkraden, dorpsbelangen bij onderhoudsplanning betrokken worden dat creëert betrokkenheid. Of het in elke wijk deze betrokkenheid kan uitmonden in projecten zoals in Maarsstee tot stand zijn gekomen als het gaat om het groen, wij zijn benieuwd hoe de ontwikkelingen hier verder gaan. Daarvoor zitten er een aantal vragen over het beheer van de openbare ruimte en de kwaliteitsniveaus zijn naar beneden toe bijgesteld als het gaat om bijvoorbeeld wegen. Ik heb in het weekend ook de samenvatting opgevraagd en in die samenvatting van deze beleidsnota lezen wij op het ogenblik dat een verdere verlaging van het kwaliteitsniveau zal lijden als het gaat dan om het grijs in dit geval, verdere verlaging van het kwaliteitsniveau zal leiden tot kapitaalsvernietiging en dat valt in de samenvatting te lezen, ja het CDA vindt dit niet acceptabel en daar dit op termijn hogere kosten met zich meebrengt. Concreet een verdere verlaging van het kwaliteitsniveau als het gaat om het grijs, wij nemen aan dat het college dat ook een onverantwoord iets vindt. Dan als het gaat om een iets algemeens voorzitter, wij vinden het een realistische, praktische nota waarin het uitgangspunt is; doen wat nodig is en wat kan. En we realiseren ons de nota geeft eigenlijk de situatie weer die er is en die er komt waarbij de ingeplande ombuiging als het gaat om het grijs en het groen voor de komende jaren nog niet is verwerkt. En zoals vastgesteld, die ombuiging van €650.000, - moet nog gefaseerd ingevoerd worden, of ingevuld worden voor de komende 4 jaren. Wij kunnen ons zeer goed vinden in de prioritering die het college stelt als het gaat om hoe deze ombuiging ingevuld wordt, blijft daarbij het 4e puntje, verlagen van de kwaliteitsniveau dat dat pas als 4e punt aan de orde komt vinden we dan ook een goede zaak en niet als eerste op de rol staat. Daar wij voorzitter ieder jaar evalueren waar we mee bezig zijn vooruit kijkend op dat moment dan moeten we dan kunnen vaststellen of en hoe we de ombuiging voor de komende jaar kunnen realiseren. Voorzitter het CDA realiseert zich dat ook met het vaststellen van de kadernota openbare ruimte en de uitwerking die het ombuigingsplan heeft calamiteiten niet meer binnen het onderhoudsbudget kunnen worden opgevangen. Dat was het voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra PvdA.
  • 2:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, inderdaad voor ons de hernieuwde kadernota kwaliteit openbare ruimte ter vervanging van de nota uit mei 2009. Onze raad heeft al in een vroeger stadium besloten dat er wordt bezuinigd op de budgeten voor groen en grijs. En in deze nota worden de effecten van die bezuiniging duidelijk. Dit betekend dat we de negatieve effecten zullen gaan merken in de esthetische kwaliteit van de openbare leefomgeving, anders gezegd, het kan er straks helaas minder mooi uit gaan zien dan tot nu toe het geval was. Voor 40% van de oppervlakte geld namelijk straks één kwaliteitsniveau lager. Wij stellen op prijs dat in de bijlage, zoals de heer Plieger ook al zei, duidelijk word weergegeven hoe bepaalde kwaliteitsniveaus er in de praktijk uitzien. Ook vonden wij dat af en toe in dit stuk mooie stukjes proza stonden, zoals de woorden; een zekere welstand uitstralen kan een voorwaarde voor welzijn zijn, de behoefte aan mooi, esthetiek leidt soms tot keuzes voor bijzondere oplossingen die verdergaan dan de strikte functionaliteit. De behoefte aan schoon en heel die vooral betrekking heft op de mate van verzorging netheid ontstaat natuurlijk allereerst als een functionele eis, maar de mate van perfectie bepaalt ook in hoge mate de emotionele waardering van de omgeving, en daarna is de zin die de heer Plieger ook citeerde geplaatst. In het stuk wordt genoemd dat we minder preventief en meer curatief onderhoud aan wegen plegen, ja dat komt er natuurlijk gewoon op neer dat het vervangen van de slijtlaag minder gebeurd en de ontstane gaten worden opgevuld. Wat voor ons bovenal van belang is, en mevrouw Sterenborg gaf dat ook al aan, dat is de veiligheid. In de samenvatting wordt bijvoorbeeld gesproken van een lappen deken en oneffenheden, dat ziet er natuurlijk minder fraai uit, maar het belangrijkste is dat beschadigingen aan het wegdek zo snel mogelijk gerepareerd worden. op het grensvlak van groen en grijs, en mevrouw Sterenborg vermelde dat ook al, dan is het van belang dat struiken niet het zicht gaan belemmeren op kruispunten e.d. Ten slotte willen we nog vermelden dat ons signalen bereiken dat de lampen in een deel van de lantaarnpalen stuk zijn en dat het ook lang duurt voordat deze vervangen worden. is hier een bepaalde reden voor? Wachten we bijvoorbeeld op led verlichting? Met het oog op de sociale en fysieke veiligheid hechten wij eraan dat de armaturen snel van nieuwe lampen worden voorzien. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. D’66 en de SP hadden geen behoefte? Moet u wel even duidelijk maken, ik word wat ouder ik zie het niet altijd meer.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had de vinger wel omhoog gedaan
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, dat ligt aan mij.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat geeft niet
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:41 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   In grote lijnen kunnen we ons ook vinden in de kadernota. We hebben wel 2 vragen, specifiek er staat ergens sociale return ingeschreven, wij vragen ons af wat u daar precies mee bedoeld. Want wij willen niet graag dat de sociale bijstand of mensen met een uitkering gebruikt worden om voor allerlei doeleinden ingezet worden, we begrijpen best dat mensen iets moeten doen voor hun uitkering, maar niet dat de gemeente Stadskanaal een soort uitzendbureau wordt. Verder hebben we nog een vraag over de speeltuinen. En er staat ergens in dat er een aantal speeltuinen slecht onderhouden zijn en dat die gesloten worden. Dat vinden wij ook erg jammer.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan is het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 2:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Als ik u beluister dan denk ik in grote lijnen is er instemming met de kadernota zoals die voorligt uiteraard met het besef dat het allemaal een ietsje minder moet, maar afijn daar heeft u zelf toe besloten. Dat het een ietsje minder moet en dat is uiteraard ook in deze nota verwerkt. Als Gemeente Belangen zegt van ja als er weer ruimte is maak er gebruik van en ga weer naar een hoger ambitie niveau. Dat aanvaarden wij natuurlijk met grote blijdschap en dat zal dan uiteraard ook gepaard gaan met een verhoging van het budget. Als de VVD zegt van let op; begraafplaatsen, het onderhoud is nu uitstekend dat is een goed niveau houden zo, ik denk dat we dat signaal heel duidelijk zullen meenemen bij de nota die nog over de begraafplaatsen verschijnt. Uiteraard, en dat hebt u ook wel in de nota gelezen, speelt de verkeersveiligheid en ook sociale veiligheid, een belangrijke rol wanneer het gaat om onderhoud van grijs maar ook om onderhoud van groen, er is ook genoemd van let op snoei tijdig bij kruisingen, snoei tijdig ook soms bij speelplaatsen en dat soort zaken, dat is ook wat ons voor ogen staat dat het in elk geval wat er ook besloten is en wat er ook aan bezuinigingen wordt doorgevoerd dat wij de veiligheid willen waarborgen voor degenen die van onze wegen gebruik maakt. Mevrouw Sterenborg zegt waar blijft de 15%. Ja, die zit in het ombuigingsplan. Of ik heb u niet goed begrepen, wij gaan terug van 100 naar 85, ja die 15 die hebben we wegbezuinigd.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als ik het mag verduidelijken voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er staat in het stuk dat 85% op dit moment aan goede kwaliteit voldoet, dan is er dus 15% wat er niet aan voldoet.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nee
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U wilt het onderhoudsniveau iets naar beneden brengen, dus ik noem maar een zijspoor 70 ofzo of 75, maar die 15% wordt die dan opgewaardeerd of wat gebeurd daarmee?
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Die 85 die hebben we al wegbezuinigd. We zitten al op die 85%.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   nee.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Naar mijn idee.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   nee
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe ziet die 15% er nu uit en wat gebeurd daarmee.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die 15% is dus onder het kwaliteitsniveau van die 85%.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Die 15 zit onder die 85 al.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, zo lezen wij het.
  • 0:8 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou, dat is op dit moment dus al een verhaal wat al doorgevoerd is zeg maar in het hele onderhoudsprogramma.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, dat hoop ik niet.
  • 0:02 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Of ik begrijp u niet. Ik lees het straks.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   85% is nu op orde zegt mevrouw Sterenborg, hoe slecht is het gesteld met die 15% die dus blijkbaar niet op orde is. Dat is de vraag? en wat gebeurd daarmee.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:12 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar ik denk als u het hebt over dat 85% dat is een bepaald deel van, wij hebben nu 85% op het kwaliteitsniveau wat wij met elkaar willen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   juist
  • 0:11 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dus die 15% daar zitten wij onder. Wij zitten dus niet op 100%, wij zitten op 85% van het onderhoudsniveau. Als je de niveaus vergelijkt met het budget.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan zou het anders verwoord moeten worden in het stuk, maar als u dat bedoeld, maar zo heb ik het niet gelezen. Maar kijkt u straks nog maar eventjes dan wordt het misschien voor ons allebei duidelijk.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik kijk er serieus naar.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 2:31 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Als het gaat om de calamiteiten, en ik denk de heer Plieger doelde daar ook op, wij hebben aangegeven ja voor calamiteiten is geen ruimte meer binnen de reguliere budgeten dus als zich extreme vorstschade of wat voor zaken dan ook voor zal doen dan zullen we dat merken in de jaarrekening van het jaar waarin die calamiteiten optreden. Met andere woorden; het budget was zodanig dat je kon zeggen nou een calamiteit die vangen we nog een keer op binnen het budget, maar dat is met deze verlaging niet meer mogelijk. Nou de aversie in de zorg en de liefde dat is door de heer Plieger netjes verwoord en emotioneel vertaald en de heer Hofstra die sloot daar bij aan begreep ik. Uiteraard zijn wij, en dat zeg ik in alle oprechtheid, heel ingenomen met het initiatief van de bewonersplatform Maarsstee, die gezegd heeft van nou laat ons de regie maar overnemen op het hele grijs- en groenonderhoud, er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een periode van vier jaar, de activiteit is gestart en ik denk dat is iets, als je het over betrokkenheid van wijkraden en van burgers hebt, dan zijn wij daar trots op en zij mogen trots zijn op zichzelf hoe dat daar georganiseerd wordt. Uiteraard willen wij daar graag ervaring mee opdoen en wij hebben ook gezegd van wanneer andere wijkraden of andere plaatselijke belangenorganisaties zich op deze manier willen opstellen dan is daar niks mis mee. Vledderveen is ook een plaatselijke belangenorganisatie die deze kant ook op wil. Het is uiteraard zo dat wij een bepaalde prioritering hebben aangegeven aan de invulling van de bezuiniging en de heer Plieger doelde daarop op die prioritering van 1 t/m 4. En uiteraard is de laatste maatregel; verlaging van het kwaliteitsniveau. En wij hebben ook in het stuk verwoord dat wij inderdaad proberen met name als het gaat om de asfaltwegen om te voorkomen dat wij een situatie krijgen van kapitaalvernietiging dat wij op termijn tot extra onderhoud zouden moeten overgaan, dus het lap- en plakwerk zal uiteraard ook wel gebeuren op asfaltwegen, maar vooral het herstraten van klinkerwegen daar zal de grootste bezuiniging op gaan plaats vinden omdat daar natuurlijk makkelijker herstelmogelijkheden van incidentele aard kunnen plaats vinden. De PvdA die roept van er is nogal
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:16 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, nog even over het grijs, over de wegen, als het gaat om de veiligheid en als het gaat om de kwaliteit van de wegen, hebben we nu het minimum van het niveau daarin bereikt zoals u eigenlijk aangeeft in de samenvatting van de nota?
  • 2:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Wij vinden, kijk op dit moment is het wel zo dat wij naar een minimaal niveau gaan als het gaat om het kwaliteitsniveau van onderhoud, dat wil niet zeggen dat we nu naar een echt minimaal niveau gaan van veiligheid. Kijk die, wij kunnen met, zoals het ook verwoord wordt, met lap- en plakwerk de veiligheid wel in stand houden, maar wij moeten zorgen dat wij met name als het om asfaltwegen gaat dat wij niet in de situatie komen dat wij echt tot kapitaalvernietiging overgaan. En dat is met name wat hier bedoeld is, maar de veiligheid zal met de plannen zoals die nu voorliggen niet in het geding zijn. Maar de esthetische kwaliteit wel. Voorzitter, de lampen die zijn stuk in de openbare verlichting, wij wachten niet op led verlichting, maar ik kan u vertellen dat is op dit moment wel een aspect wat volledig onze aandacht heeft en waar wij met degene die dat moet repareren gesprekken hebben. Laat ik het maar zo uitdrukken. En als de SP zegt van met social return moet je geen rare dingen doen, dan denk ik, dat is nou, het omgekeerde is juist de bedoeling, dat wij proberen wanneer wij werken aanbesteden dat wij een beroep doen op de ondernemers en dat ook in de bestek verwoorden om juist uitkeringsgerechtigden bij of zeg maar mensen van de sociale werkvoorziening in te zetten voor die werkzaamheden en daarvoor ook voorwaarden opnemen in de bestekken dus het tegenovergestelde is de bedoeling van wat u dacht dat er bedoeld werd. En het hele speeltuinen verhaal, ik denk daar is ook een heel duidelijk speeltuinen plan voor gemaakt en als hier staat dat speeltuinen opgeruimd zijn dan is dat gebeurd in het kader van de hele planning van die speeltuinen en vervolgens is juist gezegd dat degenen die in stand blijven of verbeterd worden dat daar de kwaliteit prima is en dat we ook op dat onderhoud niet bezuinigen vanwege de veiligheid die wij voor die speeltuinen willen waarborgen. Voorzitter, volgens mij heb ik alles gehad behalve die verhipte 15%, dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het staat op de eerste pagina, bijna onderaan. Van het raadsvoorstel.
  • 0:22 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Eerste pagina bijna onderaan. Ja, ongeveer 85% van het groenonderhoud voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En de rest niet, die 15% dus niet.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nee
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, mijn vraag is nou; u gaat met die kwaliteitsniveau gaat u naar beneden. Als die 15% ook nog naar beneden gaat dan wordt het helemaal niks.
  • 0:00 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   oh zo...
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wat gaat u met die 15% doen
  • 0:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja, nou begrijp ik het
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   gaat u dat opwaarderen en de rest wat, dat het gelijk wordt getrokken of, dat is mijn vraag.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik moet hier even over nadenken.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we de wethouder die ruimte even geven en dan ga ik ondertussen even inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn en of de vragen of opmerkingen voldoende zijn beantwoord. Ik probeer daar gewoon wat langer over te doen zodat de wethouder assistentie krijgt op de gang.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ga maar even verder.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik probeer het al vol te praten. Is er behoefte aan een tweede termijn? Zijn er vragen behalve de vraag van mevrouw Sterenborg blijven liggen? Is hij voor de rest zo duidelijk geweest, ja, zelfs op de publieke tribune is het helemaal helder geloof ik. Was het lang genoeg wethouder?
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou, ik doe weer een nieuwe poging.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want dit is de enige vraag die blijkbaar is blijven liggen.
  • 0:37 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ok, wat hier staat, en ik heb net even met Henk Ensing ruggenspraak gehouden want uiteindelijk die weet ervan. Wat hier staat daar wordt mee bedoeld dat 85% voldoet wel aan de normering die is vastgesteld en 15% voldoet niet aan dat oorspronkelijke niveau. En dat wil dus niet zeggen dat er niets gebeurd, maar dat voldoet niet aan het niveau wat oorspronkelijk is vastgesteld. Dus als wij verder gaan bezuinigen dan wordt die 15%, die wordt dus hoger, dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd, maar dat hij afwijkt van het oorspronkelijke niveau.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij begreep de hele raad dit al. Mevrouw Sterenborg mag ik het volgende voorstellen, want volgens mij is het niet bepalend voor de hele inhoud en de hoofdlijnen van de kadernota openbare ruimte. Dus proberen we toch tot besluitvorming te komen en misschien kunt u dan nog een derde poging doen, want drie maal is scheepsrecht, om de wethouder nog een keer exact duidelijk te maken wat u bedoelde en dan krijgt u daar vast antwoord op. Zullen we het zo doen? Mag dat?
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ik denk dat ik vanavond die vraag nog een keer stel....
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik weet even niet wat de beste strategie is, maar..
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ik ga wel even langs op de koffie bij de wethouder
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me heel goed. Goed mag ik daaruit concluderen dat we unaniem deze kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte kunnen vaststellen en daarmee ook de gevolgen van het ombuigingsplan 2014-2017. Dat is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014
  • 15. Verordening onroerendezaakbelastingen 2014 (63,03 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het laatste agendapunt van vanavond en dat is de ontroerende-zaakbelasting. De verordening ontroerende-zaakbelasting waarvoor u een verordening heeft vastgesteld in december en die dus aanpassing behoeft. Dan moet ik even de hamer overgeven aan de heer Deuring. Want vanwege de afwezigheid van wethouder Van de Kolk vervang ik hem op dit onderwerp. Meneer Deuring.
  • 0:30 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zijn er mensen die iets te melden hebben over agendapunt 15? Niemand? Dan constateer ik dat agendapunt 15, dat die met algemene stemmen is aanvaard. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze raadsvergadering, dan wens ik mevrouw Sterenborg nog extra succes en wens ik u allen straks wel thuis, let op, want het kan nog steeds glad zijn.