Raadsinformatie

Raadsvergadering 17 februari 2014

Naam
Download het audiobestand (54,17 MB)
Download de gesproken tekst (860,63 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,74 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 27 januari 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Avi..
 • 13 Grondexploitatie
 • 14 Integraal Veiligheidsplan 2014
 • 14A Legesverordening Stadskanaal 2014
 • 15 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom mevrouw Hernamt, we hebben even op u gewacht. Welkom, laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Eén na laatste raadsvergadering in deze samenstelling vermoed ik, de laatste is op 24 maart. Ook een woord van welkom aan de pers hier aanwezig, de mensen op de tribune en degenen die ons volgen via de radio.
 • 2 Mededelingen
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zijn qua raad helemaal compleet deze keer, het college is nog niet helemaal compleet, met de nadruk op “nog”, want wethouder Hamster verwacht tegen een uur of acht aanwezig te kunnen zijn, dus die treed dan wel binnen. Zijn er verdere mededelingen? nee, niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (45,02 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we de agenda zoals die voorligt vaststellen. Meneer Idema SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb een verzoek gedaan aan de raad en aan de college om bij de ingekomen stukken het “WMO uitvoeringsbeleid” met debat te doen.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u heeft een verzoek ingediend om daar vragen te stellen en afhankelijk van de type vragen wat u stelt gaan we beoordelen hoe we het behandelen, want het staat als een ingekomen stuk ter kennisname op de lijst met ingekomen stukken. Dat is wat anders als een agendapunt wat met of zonder debat geagendeerd is.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik hem dan toch zo vaststellen meneer Idema? Ja.
 • 4 Insprekers
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben wij traditie getrouw vanavond een inspreekster, en dat is mevrouw Van Geenen. En die wil graag inspreken over de agendapunten 13 en 14. Mevrouw Van Geenen welkom, ik hoef u waarschijnlijk de procedure niet meer uit te leggen.
  • 0:3 mevr. T van Geenen
   Hallo voorzitter, dank u wel. Nee, dat klopt zo
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U weet dat u van mij vijf minuten krijgt en daar zal ik ook op toezien.
  • 0:2 mevr. T van Geenen
   Heel goed, dank u wel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 3:06 mevr. T van Geenen
   Ok, ja, we willen in ieder geval inspreken op agendapunt 14, het Integrale Veiligheidsplan van 2014, dat vandaag wordt behandeld in de raad. En Groen Links Stadskanaal kan zich in eerste instantie vinden in dit document, mooi document, aangegeven wordt dat diverse ketenpartners zijn benaderd en dat ze hebben meegewerkt aan dit document en dat vinden wij een heel goed streven dat geeft namelijk daadkracht en dat is van belang. Wel willen we hierbij aangeven dat juist vanwege de drie sociale domeinen, namelijk de participatiewet, de jeugdzorg en de AWBZ naar de WMO, juist die belangrijke zaken daardoor een gemiste kans is dat dit stuk nu al aan de raad gaat worden vastgesteld. Mogelijk zijn er zaken die we in de loop van de tijd gaan missen die we er daarbij nog in zouden willen hebben. De vraag is dan; is daar dan nog voldoende ruimte voor om deze nieuwe punten in te brengen. Nu dit stuk voor 4 jaar wordt vastgelegd is er eigenlijk in principe geen ruimte voor hier aanvullingen voor te doen. Natuurlijk zien we dat in dit stuk dat de onderwerpen zodanig zijn geschreven dat die gaande de rit hopelijk de uiteindelijke invulling nog kan worden uitgewerkt, maar naar onze idee zou het verstandig zijn geweest om het tijdspad, zoals ook de andere gemeenten bij andere belangrijke beslissingen zelfs de herindeling is aangegeven, te doen over de zojuist genoemde datum, of althans de aanleiding daartoe van 19 maart 2014 heen te tillen, want dan kon er met de dan ontstane situatie met open vizier de invullingen van de drie sociale domeinen ingevuld worden. Wij vragen hierbij dan ook de raad met klem hierover vragen te stellen aan het college. Er lijkt namelijk een bepaald patroon te zitten om voor de eerder aangegeven belangrijke datum, zoals net al aangegeven, bepaalde eveneens voor de gemeente Stadskanaal en hun inwoners belangrijke documenten op versnelde wijze door de raad heen te laten gaan. In een naar ons gevoel te korte tijdsduur zodat gedegen onderzoek voor de raadsleden eigenlijk niet mogelijk is en dat lijkt ons een ongewenste situatie. Op welke wijze gaat de gemeente samen met deze ketenpartners die ze benoemd heeft en haar bewoners per wijk en buurt aan dit stuk invulling geven, op welke wijze wordt dat bepaald en later vastgelegd, worden daar extra documenten voor gemaakt die komen te hangen aan deze dan zogenaamde kadernota. Allemaal vragen die naar Groen Links hoopt ook door onze gemeenteraadsleden gesteld zullen worden straks bij de bespreking daarvan. Wat betreft agendapunt 13, de grondexploitatie, willen we het hebben eigenlijk over een klein stukje eruit namelijk de verlaagde grondprijzen, zoals we ook konden lezen in de krant, dat kan een stimulans zijn voor mensen om zich te gaan vestigen in Stadskanaal. En dat zien we ook graag dat mensen en bedrijven zich gaan vestigen in onze gemeente, maar graag zien we daarnaast ook andere stimulansen daar voor terug, zoals bijvoorbeeld subsidies om het eigen huis of het gebouw te bouwen, maar dat er dan wel bij die subsidies duidelijk gekoppelde eisen aan zitten, zoals de plicht om energie neutraal te gaan bouwen of duurzaam te bouwen met daaraan gekoppeld lasten verlaging voor de starters bijvoorbeeld zodat zij profijt hebben bij het zich vestigen in onze gemeente. En vervolgens hebben we dan ook de vraag; hoe we als gemeente, hoe u dus als raad, denkt dat het geld dan vandaan komt als de prijzen voor de grond zijn verlaagd, want dat moet toch ergens anders op de begroting weer worden weggeschreven of ergens vandaan zijn gehaald. Ook hierbij vraagt Groen Links dan ook aan u raadsleden om hier dan vragen over te stellen om daar duidelijkheid over te krijgen. Dat is het.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Helemaal binnen de tijd. Dank u wel mevrouw Van Geenen, helder verhaal of toch een verduidelijkende vraag. Meneer Plieger CDA.
  • 0:29 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik heb ten aanzien van het eerste punt, ik heb niet een veiligheids, een integraal veilig of een kadernota veiligheidsplan ofzo op de agenda staan volgens mij wat voor 4 jaar vaststelt, maar ik dacht dat wij voor vanavond een veiligheidsplan vaststellen voor dit jaar en dat er volgend jaar een nieuwe kadernota vastgesteld gaat worden, nadat er een of ander regionaalbeleidsplan is vastgesteld, dus over de verkiezingen heen tillen is totaal volgens mij niet aan de orde.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   klopt
  • 0:2 mevr. T van Geenen
   ok, nou duidelijk
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u, geen verdere behoefte aan verduidelijkende vragen mevrouw Van Geenen? Meneer Borgesius VVD.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Ja, de vraag die de heer Plieger zojuist, of de opmerking mag ik misschien zeggen, heeft gesteld die hadden wij ook. In het stuk lezen wij toch ook duidelijk en wat betreft het veiligheidsplan, en dan citeer ik maar even; om die redenen is het onderhavige plan slechts geldig voor één jaar, punt einde zin en u sprak dacht ik over 4.
  • 0:22 mevr. T van Geenen
   Ja, nou dan heb ik mij daarin vergist, dat kan natuurlijk. Ik ben blij dat u dat heeft opgenomen daarin, omdat wij ook graag zien dat wij dan wat ruimte hebben, maar dan nog een jaar is, hadden we dan ook kunnen stellen naar die ene datum waar ik het over had, de verkiezingen, dan heb je toch wat meer tijd, dus in die zin blijft dat nog staan, maar u heeft gelijk het is van kortere duur dan ik heb aangegeven net in mijn verhaal.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan zijn we het daar in ieder geval over eens. En ten aanzien van het andere agendapunt waar u over insprak, grondexploitatie, in onze beleving, en of u het daar dan mee eens bent of niet mee eens bent dat is denk ik een andere discussie, maar in dit stuk wat daar bij behoort, staat volgens ons duidelijk genoeg aangegeven hoe die gelden waar die worden gezocht. Dus ik vroeg mij af
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat is geen verduidelijkende vraag die u aan mevrouw Van Geenen stelt, het is meer een uitleg van wat er in het stuk staat.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik vroeg mij dus ook af of ze het stuk had gelezen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de vraag
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja.
  • 0:14 mevr. T van Geenen
   Nee, dat klopt, ja wij wilden graag wat meer daarover weten, maar er staat ook een deel daarin, dus daar heb ik dan wellicht daar beter naar kunnen kijken, ja.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem aan dat u de vergadering gaat volgen mevrouw Van Geenen
  • 0:0 mevr. T van Geenen
   zeker, dat ga ik doen
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zullen we kijken welke vragen en opmerkingen naar voren komen die misschien tot meer verduidelijking leiden. Dank u voor uw inbreng.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 27 januari 2014
  • 05. De besluitenlijst van 27 januari 2014 (59,25 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de besluitenlijst van 27 januari, redactioneel; pagina 1, 2, 3 en 4. Geen op- of aanmerkingen? Meneer Plieger CDA.
  • 0:30 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik dacht dat het het laatste was op pagina 3, unaniem het besluit over de kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte, unaniem aangenomen met de opmerking dat mevrouw Sterenborg contact opneemt met meneer Bessembinders, ja ik heb het vastgelegd op de camera, maar ik weet niet of dat eraan toegevoegd moet worden, ik vraag me dat af, dat was meer als grapje bedoeld, maar ik denk dat deze zin hier verder niet zoveel toevoegt.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eens, na aangenomen kan een punt staan. En verdere afspraken hoeven niet allemaal vermeld te worden in het verslag. Eens.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De heer Bessembinders en ik hebben contact gehad en het is ook de wethouder nu geheel duidelijk wat de bedoeling is.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat scheelt, maar we halen die laatste zin, halen we er toch uit mevrouw Sterenborg, die staat nu op band. Akkoord, dan zijn daarmee, met die correctie zijn de, is het verslag van 27 januari vastgesteld met dank aan de notuliste. [voorzitter klopt met hamer] En dan naar aanleiding van; pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (49,02 KB)07.01. College over Wmouitvoeringsplan 20132017 (139,33 KB)07.02. College over Participatie ook in OostGroningen (183,38 KB)07.02.1. Brief aan Staatssecretaris Klijnsma inzake Participatie (199,82 KB)07.02.2. Participatie OostGroningen Ontwikkelingsdocument Participatiekansen (239,87 KB)07.02.3. Participatie Oost Groningen document Staatssecretaris (122,32 KB)07.03. Gemeente Someren over motie winning van schalie en steenkoolgas (81,13 KB)07.04. Gemeente Tubbergen over motie winning van schalie en steenkoolgas (67,38 KB)07.05. Milieudefensie ZuidOost Groningen over open brief Metam Natriumgebruik (110,18 KB)07.06. College over reactie op FNV rapport (84,28 KB)07.07. College over ledenraadpleging VNG (127,93 KB)07.08. College over verlenging deelname ROI (18,4 KB)07.09. Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 gewijzigd (2,67 MB)07.10. GroenLinks Stadskanaal over betrokkenheid burgers bij proces herindeling (60,91 KB)07.11. Diverse bewoners Westerwolde overgemeentelijke herindeling (14,08 KB)07.12. Vragen collectief vervoer antwoord (50,11 KB)07.13. Vragen rapport Verantwoord Inkopen antwoord (57,49 KB)07.14. College over begroting 2014 Scholengroep OPRON (17,77 KB)07.14.1. Begroting 2014 (456,77 KB)
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1, meneer Dijkstra CU.
  • 3:32 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Mooi dat u de uitkomsten van de benchmark onderzoek verwerkt in dit uitvoeringsplan, om het uitgangspunt van de WMO uitgaven binnen de rijksuitkering op te vangen. En de kosten meer naar het niveau van vergelijkbare benchmark gemeenten terug te brengen. Uw inzet is om het verhogen van de eigen kracht van de wijk en dorpsbewoners verder te ontwikkelingen zodat het percentage vrijwilligers van 14% nu wellicht naar het referentiekader van vergelijkbare gemeenten van 25% kunt brengen. De CU vindt het belangrijk om bij het project “gewoon doen” door een tussentijdse evaluatie rekening te houden met de dingen die we al hebben geleerd en te gebruiken om de kanteling goed uit te rollen naar andere wijken en dorpen. Vooral ook omdat er resterende opgaven zijn betreffende het verhogen van het aantal vrijwilligers en de opdracht om 40% te bezuinigen op de huishoudelijke verzorging. Wij willen graag weten wanneer de eindevaluatie van “gewoon doen” uitgevoerd wordt en hoe we worden geïnformeerd over de verdere voortgang van de uitrol over de andere wijken en dorpen. Verder hopen we en verwachten we ook dat het goede streven om de voorzieningen zoals boodschappendienst, was- en strijkservice, huishoudelijke hulp, vervoer en scootmobiel, rolstoelpool in de eerste helft van 2014 te realiseren, ook inderdaad wordt gerealiseerd om tijdig de bezuinigingen per 01-01-2015 te kunnen opvangen. Met betrekking tot die voorzieningen dient u er voor te waken, vindt de CU, dat er geen verdringing plaats vindt van de arbeidsmarkt bij deze voorzieningen. Dus de werkzaamheden die daar verricht worden dat moet niet een verdringing plaats vinden. Verder vraag ik mij af of u op het schema ligt bij de realisering van dit alles. Zorgvuldige communicatie is erg belangrijk bij het afbouwen van individuele voorzieningen en het aangeven van een mogelijkheid van een algemene voorziening, dat is de basis van het creëren van draagvlak bij de burgers. We zijn blij met de invoering van de door de CU voorgestelde mantelzorgscan, waardoor zorgvuldig in kaart wordt gebracht wat de kracht en risico’s zijn van de mantelzorg. En de netwerken van hulpvragers. Ten slotte, de maatschappelijke stage is afgeschaft, ondanks het enthousiasme van de scholen, juist nu we jongeren nodig hebben om de veelgenoemde participatie samenleving mede door hun inzet te verbeteren. Gelukkig zijn scholen vrij om daarmee door te gaan en blijft het een voorwaardig en erkent programma onderdeel in het voortgezet onderwijs omdat door de participatie samenleving juist meer vraag is naar vrijwillige inzet ook van jongeren lijkt ons het punt van het stimuleren, waarderen en faciliteren van de vrijwillige inzet, ook door jongeren, iets wat we vast moeten houden. Wij vragen u daarom ook om contacten die er zijn met het voortgezet onderwijs door de verplichte maatschappelijke stage te onderhouden en te onderzoeken hoe het college en het contact met het onderwijs, de bedrijven en zorginstellingen daarin een stimulerende rol kan vervullen om ook de jongeren te behouden voor het vrijwilligerswerk in Stadskanaal. Ik dank u.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wat een uitgebreide reactie op een uitvoeringsprogramma wat bij de ingekomen stukken staat. Het leek even alsof het inderdaad een agendapunt met debat aan het worden was, maar daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Ik heet allereerst wethouder Hamster welkom en ga dan door met de heer Plieger van het CDA.
  • 1:03 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, bedankt voor het uitvoeringsplan. Wij hebben al het nodige gezegd over de beleidsnota die hier onder ligt. Er is toch wel iets veranderd, of veranderd, maar in elk geval ja aan het veranderen en daar wil ik toch wel even op wijzen. Dat zijn namelijk de, wat de heer Dijkstra ook al aangaf, de bezuinigingen die volgend jaar op ons afkomen en dat baart ons zorgen als het CDA het aangaat met betrekking tot de mantelzorgers. Het CDA ziet dat mantelzorgers en familieleden veel doen, past ook in onze visie, maar door die sterke voorgestelde bezuinigingen van het huidige kabinet; huishoudelijke hulp 40%, begeleiding 25% en verzorging 15% maken wij ons zorgen om de mantelzorgers. En daarom hebben wij ook gewoon nog even een concrete vraag; hebben wij straks als gemeente die overbelaste mantelzorger voldoende in beeld om deze hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. En trouwens daarbij een technische vraag; wanneer stellen wij de jaarlijks door de raad vast te stellen inhoud van het pluspakket, behorende bij de notitie mantelzorg en vrijwillige thuiszorg of thuishulp, wanneer stellen we die vast. Dat was het voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, meneer Boen PvdA.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De bijdragen worden steeds korter, komt natuurlijk door meneer Dijkstra.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kan het lampje wel weer uit.
  • 1:3 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik had een paar opmerkingen en dat is gereduceerd tot twee stuks inmiddels. Waar ik als, nou ja laat ik het zo zeggen, waar wij als fractie erg in geïnteresseerd zijn dat zijn de dwarsverbanden die worden aangelegd tussen de verschillende decentralisaties op dit moment, het verhaal van de jeugdwet, participatie en ook dit verhaal over de WMO, daar wordt een aantal keren wat over gezegd in het stuk en hoewel wij ten aanzien van de rapportage daarover ons geduld moeten bewaren tot de eerst komende momenten in de normale PNC cyclus wil ik toch uitspreken dat wij heel erg benieuwd zijn naar hoe dit soort initiatieven vorm gaat krijgen en ik wil mij ook aansluiten bij de zorg die door collega Plieger is uitgesproken ten aanzien van het verhaal over de mantelzorg. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema SP.
  • 2:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik wou hem graag met debat hebben, maar dat laat ik nu even afhangen hoe dat verder gaat. Maar laat ik beginnen met het uitvoeringsstuk van de WMO, dat voorligt dat goed voorciteerd op wat onze gemeente te wachten staat met de komende invoering van de WMO. Ik citeer even wat op bladzijde 7 staat van de WMO, van de uitvoeringsstuk; wij realiseren een algemene voorziening voor hulp bij het huishouden op locatie met grote concentratie van gebruikers. Zo gaan wij in 2014 voor aanleunwoningen bij BCM complex via subsidierelatie de hulp bij het huishouden regelen, hierdoor kan BCM deze hulp bieden en hoeven ouderen hiervoor geen PGB aan te vragen. BCM kan voor onderdelen van deze activiteiten cliënten van NOVO en Philadelphia inzetten. Daar gaat onze vraagstelling eigenlijk over. Het college schrijft dat zij in 2014 de woningen van bij het BMC complex via subsidierelatie met hulp van de huishouding regelen. Hier wordt bij benoemd dat BCM hierdoor hulp zou kunnen bieden voor ouderen die geen PGB hoeven aan te vragen. Tevens stellen zij dat BCM voor deze activiteiten cliënten van NOVO en Philadelphia kunnen inzetten. De SP bevreemdt dat cliënten van NOVO en Philadelphia de zorg kunnen bieden waar cliënten met PGB binnen een ZZP recht op hebben, het zorg???? pakket. Wij willen het college hierbij wijzen op de wet; Kant Leijten, waarin staat dat huishoudelijke hulp of zorg, meer is dan enkel schoonmaakwerk. Over de thuiszorg wordt wel eens denigrerend gezegd dat het maar simpel schoonmaakwerk is en dat dus best door goedkope alfahulpen of werkstudenten gedaan kan worden. dit is een schandelijke onderwaardering wat de thuiszorg werkelijk is het gaat om de zorg voor mensen met beperkingen door ziekte of ouderdom die daar buiten hun schuld in terecht zijn gekomen. Niet in staat zijn om hun huishouden goed op orde te houden, thuiszorg is niet alleen voor het overnemen van een deel van het huishoudelijke werk, maar ook aandacht voor de hele situatie waarin de cliënt verkeerd. Tevens is dezelfde wet geregeld dat boodschappen van eten behoord tot het domein van de zorgtaken. Dit brengt ons tot de volgende vragen aan de portefeuillehouder
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   aan het college
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   college, is ook goed, maar ik denk dat de portefeuillehouder het beantwoord.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kon u nog wel eens juist hebben, dat gaan we nog even afwegen.
  • 0:57 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Gaat de gemeente een actief beleid voeren om ouderen af te raden PGB aan te vragen. 2; is de gemeente van plan om dit plan bij meerdere wooninstellingen te gaan uitvoeren, 3; hoe wordt omgegaan met ouderen binnen het BCM complex die wel een PGB willen aanvragen, hoe vrijblijvend is dit en wat zijn de subsidie regelingen hierin, 4; staat de hulp die geboden wordt door de cliënten van NOVO en Philadelphia gelijk aan die van alfahulp of zorgthuishulpen, die zouden het doen met een PGB. Ik zeg het even opnieuw; staat de hulp die geboden wordt door de cliënten van NOVO en Philadelphia gelijk aan die van de alfahulpen en zorghulpen die het zouden doen voor een PGB, krijgen de cliënten van NOVO en Philadelphia betaald volgens het functiewaarderingssysteem. Dank u wel, dat was het eerst.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was meneer Idema. Anderen nog over dit punt? Nee. Ik kan het niet nalaten om u toch even te wijzen op het feit dat het een uitvoeringsprogramma is. een uitvoeringsprogramma wat ingevuld is naar aanleiding van een beleidsnota die u heeft vastgesteld met de desbetreffende budgeten dus u spreekt nu over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het college die dat u ter kennis brengt vanwege natuurlijk het belang van het onderwerp, ik begrijp ook dat u een aantal vragen of zorgpunten mee wilt geven, ik weet alleen niet of u elke vraag die de diepte ingaat in het kader van de detaillering nu al beantwoord kan worden, maar dan kijk ik inderdaad even naar de portefeuillehouder meneer Idema.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar iets op zeggen? Ik heb het beleidsplan goed doorgelezen en dit heb ik er niet in op kunnen merken.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar niet alles zeg maar over wat gaan we doen staat in de beleidsnota en hoe we het gaan doen staat in het uitvoeringsprogramma en daar zit dat verschil tussen zeg maar de verantwoordelijkheden van de kaders door de raad en het budget en de uitvoeringsmoglijkheden en de wijze waarop door het college.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, en daar maken wij ons dus zorgen over.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar maakt u zich zorgen over, hoe het college dat doet. Ik hoop dat de portefeuillehouder die zorgen weg kan nemen. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, is dit te beantwoorden? Alle?
  • 3:49 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Een aantal vragen wel voorzitter, een aantal misschien ook niet of ten dele. Want u overvalt me natuurlijk wel met allerlei technische vragen over een ingekomen stuk, maar een paar vragen probeer ik te beantwoorden. Daar waar het gaat om gewoon doen, is het zo dat u tussentijds evaluatie heeft ontvangen, we zijn op pad met elkaar om verder vorm te geven aan de sociale teams en de bedoeling is inderdaad dat wij een uitrol plegen over de gemeente Stadskanaal. De vorming van sociale wijkdienst dat is toch een onomkeerbaar proces die gewoon de komende maanden en ook jaren verwacht ik ook verder vorm en inhoud gaan krijgen. We praten natuurlijk over een pilot, ook als de pilot afgerond is zullen de ontwikkelingen ook niet stil staan en naar ik meen is de pilotperiode een periode van twee jaar en dat betekend dat tegen het einde van de periode, ik weet niet eerlijk gezegd niet precies wanneer dat is maar dat kunt u zelf ook heel makkelijk nazoeken, dan zal er natuurlijk ook een eindevaluatie plaats vinden. En het spreekt voor zich dat we met name de nieuwe raad ook snel zullen bijpraten over die ontwikkelingen. Want er gebeurd veel in het sociale domein, er zijn allerlei bewegingen en ontwikkelingen gaande, die redelijk complex zijn, soms heel erg abstract maar soms ook heel erg concreet op wijkniveau, maar gewoon doen dat is toch uiteindelijk een project wat concreet vormen, inhoud moet krijgen in de wijk. Ten aanzien van of we op schema liggen, dat is een algemene vraag van de CU, ja ten aanzien van het beleidsplan, dat is een van pijlers waarop we het beleid vorm gieten, is het zo dat uitvoeringsplan natuurlijk een gevolg is van het beleidsplan wat u een aantal maanden geleden heeft vastgesteld. Er staan een aantal acties in en we zijn voornemens binnen de PNC cyclus om dat ook te gaan monitoren. We zien in de praktijk dat een aantal acties heel snel van de grond komen, maar een aantal zaken, die zijn theoretisch misschien heel erg makkelijk te bedenken, maar in de praktijk heel erg moeilijk vorm te geven. Nou binnen het PNC cyclus wordt u gewoon op de hoogte gehouden van een aantal ontwikkelingen. Heel concreet voorbeeld, had ik het vanmiddag nog over, dat betreft bijvoorbeeld de vorming van de rolstoel pools, nou dat loopt inmiddels daar hebben wij echt een Quick-wind kunnen realiseren bij de diverse verzorgingshuizen, gewoon in samenspraak met de bewonerscommissies en de directies hebben we, zijn we daartoe overgegaan. En andere zaken, bijvoorbeeld als een scootmobiel pool, waarover in het land heel veel gerept is, dat blijkt in de praktijk gewoon ook concreter of ingewikkelder. Dat heeft alles te maken met het feit bijvoorbeeld dat daar nu eigen bijdragen op worden gegeven, de mensen die weinig gebruik maken van de scootmobiels die zien daar dan bijvoorbeeld vanaf. Dat maakt de vorming daarvan ook weer wat ingewikkelder, maar zo zie je dat de wereld ook niet stilstaat, maar ik zeg u toe dat binnen de PNC cyclus u op de hoogte wordt gehouden van de verschillende zaken die we hebben afgesproken binnen het beleidsplan en nu ook vorm krijgen in het uitvoeringsplan. Ten aanzien van de zorg om de mantelzorgers, ik denk dat dat breed gedeeld wordt, de komende raad staat voor een enorme taakstelling, voor heel veel ontwikkelingen en we zeggen eigenlijk van binnen de nul dan is de lijn, dan moet er gewoon heel veel zorg worden opgevangen, dat wil dus ook zeggen, en u heeft dat ook als speerpunt gekozen, dat de ondersteuning van de mantelzorgers gewoon goed geregeld moet zijn. Ook binnen het uitvoeringsplan regelen we weer een aantal zaken, het geluid van de CU, mantelzorgscan, herkent u er ook in terug, nou u heeft ook gedebatteerd over een plusnotitie mantelzorg, nou dat zijn allemaal zaken waarmee u in ieder geval ook het signaal deelt dat het heel erg belangrijk is om mantelzorgers gewoon goed in de benen te houden. Over de exacte afspraken rond die plusnotitie dat heb ik niet meer zo heel erg scherp, ik kan me wel herinneren dat we daar een heel debat over hebben gehad van is dat nu een college- dan wel raadsaangelegenheid, want je praat heel snel ook over de uitvoering, nou het spreekt voor zich dat die
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   nou, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Plieger CDA.
  • 0:19 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Goed, als u dat zegt dan is het misschien wel zo, ik heb wel de neiging om dat even te checken, maar als dat afgesproken is, alle zaken die met u afgesproken is daar houdt het college zich in principe aan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Net terug van vakantie, laten we hem maar even gaan. Mevrouw Hernamt, Gemeente Belangen.
  • 1:07 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter, ik wou nog een opmerking maken over die mantelzorg. Ik denk dat zal ik maar eens gewoon doen, ik heb dat telefoonnummer gebeld, er zat één mevrouw die zat er 1 dag in de week als vrijwilliger, de beroepskracht was op pad, ik zeg kunt u mij verwijzen naar de manager, maar er was een tweede manager en die hoorden allemaal bij het bureau mantelzorg. Toen heb ik getracht de directeur op te bellen, maar die was in bespreking, toen frappeerde mij eigenlijk dat er twee managers waren betrokken bij dit mantelzorg telefoon, ik denk; dat gaat goed. Dat wou ik even opmerken over die mantelzorg, ik weet niet of daar controle op is of wie dat moet doen, maar ik vond dat best wel schokkend eigenlijk. Twee managers aan de telefoon voor de telefoon voor de mantelzorg, waar één vrijwilliger zit en de beroepskracht is op pad, die zal wel goed werk gedaan hebben, maar die bemanning of bemensing van de telefoon is toch heel summier en dan zitten er twee managers op, nou dan denk ik; poehpoeh. Dat wou ik maar even zeggen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Hernamt, wethouder gaat u verder met uw betoog.
  • 1:20 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou, het is altijd goed om verhalen uit de praktijk te horen, ik kan ze niet direct altijd even plaatsen, dus ik wil er best met mevrouw Hernamt nog eens een keer een aparte afspraak over maken, maar ja waar mensen tegen de uitvoering aan lopen die niet goed werkt is natuurlijk altijd belangrijk om te kijken of dat verbeterd kan worden en dat geld ook in dit geval. Overigens is het mij vreemd dat er twee managers op zitten, dat kan ik mij bijna niet voorstellen, maar graag praat ik daar een keer met u over door. Dan ten aanzien van de SP vragen, ik kan denk ik ook de kou snel uit de lucht nemen, als u goed leest staat daar dat onderdelen van deze activiteit, dan heb je het over hulp in de huishouding, overgenomen zou kunnen worden door Philadelphia en NOVO. En bij mijn weten gebeurd dat nu al, we praten bijvoorbeeld over de boodschappenservice, BCM heeft nauw contact met Philadelphia, heeft daar ook afspraken over lopen en de bedoeling is ook, we hebben een tijd geleden ook een herindicatie ronde gedaan waarbij ook de hulp in de huishouding onderverdeeld tussen een aantal activiteiten en de kunst is nu van kan je een aantal activiteiten, boodschappenservice is er één van, onderbrengen en op een andere manier organiseren. Dus dat wil aan de ene kant zeggen dat het er vooral niet om gaat om mensen tekort te doen. en ten aanzien van de doelgroep van NOVO en Philadelphia spreekt het natuurlijk voor zich dat die activiteiten zouden kunnen die nu ook bij hun passen. En daar waar het iets wat gecompliceerder wordt, word het ook snel een probleem.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het stuk nauwkeurig gelezen ik kan dit er niet uit opmaken wat er staat. Daar staat gewoon van dat deze onderdelen van deze activiteiten, cliënten van NOVO of Philadelphia kunnen worden ingezet.
  • 0:1 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, en daar geef ik u een voorbeeld van.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ik zeg het nu even in mijn eigen woorden, maar dat staat er in feite.
  • 0:39 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar daar geef ik u een voorbeeld van; boodschappendienst is daar echt één van. Ik bedoel mensen hadden een indicatie waarbij de boodschappendienst ook onderdeel was van het aantal uren wat men toebedeeld kreeg, maar op het moment dat je dat collectief anders kan organiseren en daar ook verbinding weet te leggen met bijvoorbeeld een AWBZ doelgroep of met de WSW, dan probeer je ook die win0win situatie te creëren dat is één van de doelstellingen en van het beoogde uitgangspunten ook van de decentralisaties dat je dat juist doet. Dit is een voorbeeld, ik kan me voorstellen dat er ook andere onderdelen zijn binnen de hulp in de huishouding waarvan je zegt kunnen we dat beter, goedkoper organiseren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb er niet bij benoemd, en ik wil het wel benadrukken, ik vind ook dat mensen van de NOVO en van Philadelphia best zinvol werk kunnen doen daarin, maar het mag niet zo zijn dat de NOVO en Philadelphia echt zware taken gaan doen. Kijk want ook bij voedsel, zo staat in de H1 en de H2, ook voedsel en het voorraadbeheer valt onder zorg.
  • 0:18 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, maar wij vinden elkaar als u zegt van we moeten voor NOVO en Philadelphia dat moeten dan wel activiteiten zijn die bij de doelgroep passen, ze moeten niet te zwaar belast worden en het moet ook allemaal kunnen en in die zin is het ook maatwerk. Dus op dat punt vinden wij elkaar gewoon heer Idema.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer wethouder.
  • 0:5 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Volgens mij waren dit de belangrijkste punten, vragen. En anders hoor ik het graag.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik heb er een vier, vijftal vragen gesteld en één van die belangrijkste vragen, vind ik of vinden wij, gaat u ook mensen PGB afraden? En hoe ziet die subsidieregeling er uit.
  • 0:07 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nee, mensen worden gewoon neutraal voorgelicht. Dus dat wil, mensen behouden ook keuzevrijheid dat is een wettelijk recht. PGB’s staan ook nog steeds in de steigers, daar heeft men in Den Haag ook toe besloten, dus zo gaan we er mee om. En natuurlijk is het wel zo, op het moment dat je een andere dienst op een andere manier kan inrichten en dat mensen kan aanbieden en dat dat aantrekkelijk is, dan kan het betekenen dat mensen zeggen; ok, dan zie ik af van mijn PGB en dan ga ik dat op een andere manier doen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, daarmee de ...nee, ik geef nu eerst even het woord aan meneer Dijkstra van de CU.
  • 1:9 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter, ik ben blij met het indirecte antwoord via de beantwoording van collega raadslid over de werkverdringing of verdringing van arbeidsmarkt en dat is ook ten aanzien van de voorzieningen, daar ben ik blij mee dat u daar een goed antwoord op hebt gegeven. Verder wilde ik vragen of u nog misschien iets wilt zeggen over mijn opmerking over de maatschappelijke stage die is afgeschaft en dat is nu niet meer aan de orde, maar er is wel een regel gekomen in het voortgezet onderwijs. dus wel de maatschappelijke stage dat die vrijheid nog wel is en toen heb ik genoemd van of het college misschien wil onderzoeken of er misschien ook contacten met onderwijs, bedrijfsleven of anderszins zorginstellingen dat u daar iets mee doet want het zou jammer zijn dat die vrijwilligers, die jonge vrijwilligers, dat die, u hebt behoefte aan meer vrijwilligers, daar is een tekort aan, 14% wilt u naar 25%, tenminste dat heb ik gelezen, en daar moeten we toch die jongeren op de een of andere manier toch wel vast houden, of ie dat wil onderzoeken en daar eens even naar wil kijken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, meneer Idema SP.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb één vraag ook niet heel duidelijk gehoord. Of u met dit, dit is een experiment begrijp ik een beetje, gaat dit ook bij meerdere wooninstellingen plaats vinden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder.
  • 0:53 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Om met de laatste vraag te beginnen; ja, als dat mogelijk is wel. Als het werkt en goed kan worden ingericht dan staan wij daar zeker niet afwijzend tegenover. Dus we zullen echt, want dat is denk ik ook de opdracht, ik bedoel met een taakstelling van 40% kan je ook niet anders dan goed nadenken over hoe je de zorg beter en toch ook op een goede manier kan blijven inrichten en dat is dit er een van. Ten aanzien van de CU kan ik gewoon die toezegging doen, één van de speerpunten en opdrachten die we ook aan het VIP hebben meegegeven is met name om de doelgroep jongeren te bedienen, vanwege de ontwikkelingen rond de maatschappelijke stages. Ik weet dat dat in Den Haag ook een behoorlijk discussiepunt is, dus op het moment dat daar zich weer wat meer mogelijkheden gaan voordoen, bijvoorbeeld bij scholen dan zullen we die ook gezamenlijk gaan aangrijpen zodat dat goed de inzet van jongeren binnen het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk ook gaande blijft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, gaan we naar
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, ik heb nog een opmerking
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   laatste keer meneer Idema.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja, dat weer ik nog niet.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel, nou moet u toch denk ik op een gegeven moment
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, sorry, sorry
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er blij mee zijn, want anders ga ik hem gewoon wel overbrengen naar het volgende punt. Het punt staat niet op de agenda het is een ingekomen stuk, het is een uitvoeringsplan, wordt u aangeboden ter kennisname, ik geef nog een keer mee als u daarin aanleiding ziet op een gegeven moment om over uitvoeringsprogramma’s het woord te willen voeren dan zou u misschien in overleg moeten gaan met een agendacommissie hoe dat kan want anders dan gaan we straks alle ingekomen stukken behandelen als ware het agendapunten die moeten leiden tot besluitvorming. Er zit toch echt een wezenlijk verschil, dus dit is écht uw laatste ronde voor dit punt.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, en ik zei van dat bepaal ik zelf wel dat is dan natuurlijk niet zo. Daarnaast wordt, kijk wat belangrijk is, dat een aantal kwaliteitseisen zijn vastgesteld in de wet; Wet Kant Leijten. En dat bestaat uit thuiszorg niet alleen schoonmaken is, maar signaleren van problemen, en overleg hebben met huisartsen en andere zorgverleners. Thuiszorg is een zorg en maakt voor velen het verschil dat zelfstandig wonen kan blijven plaats vinden, dat wil ik er nog even over zeggen.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mag ik dan met uw instemming meneer Idema naar punt 2? 2, 3, bent u het eens met de motie om die voor kennisgeving aan te nemen? Is het geval. Ook die van de gemeente Tubbergen? Is het geval. De brief van milieudefensie, meneer Pals D’66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik heb de brief lezende, heb ik me toch even wat nader geïnformeerd, ik heb begrepen dat de Tweede Kamer totaal tegen het metam natrium is en ik zou het college toch eens willen verzoeken om deze brief toch eens neer te leggen bij collega in de omgeving of het waar is wat milieudefensie beweert.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Hofstra PvdA.
  • 0:48 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter, ja wij hadden ook een opmerking en één vraag over gebruik van metam natrium. Er zijn zorgen over het gezondheidseffect en van dit landbouwgif dat vooral bij de lelieteelt wordt gebruikt, hoe is de situatie voor wat betreft het gebruik van dit middel in onze gemeente. De EU heeft dit middel verboden al in 2010 en Nederland heeft nog tot 31 december dit jaar vrijstelling van dit verbod, maar zoals de heer Pals al aangaf heeft de Tweede Kamer in november aangegeven van deze vrijstelling af te willen en het middel dus te verbieden. Wij zijn het met de Tweede Kamer eens en roepen op dat mensen dit middel op grond van voorzorgsprincipe alvast niet meer gebruiken. En wellicht ten overvloede roepen wij op tot handhaving mocht het verbod binnenkort van kracht worden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, wethouder behoefte om te reageren?
  • 0:19 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Ik denk er wordt terecht opgemerkt dat dat middel nog is toegestaan en dat er tot 31 december 2014 ontheffing is verleend, dus op dit moment hebben wij ook geen middel om te handhaven, het is inderdaad landelijk geregeld en wij hebben daar in die zin geen invloed op. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende beantwoord? Gaan we naar de reactie op het schrijven van de FNV Zuidoost. Meneer Pals D’66, meneer Idema. Meneer Pals ga uw gang.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De reactie van de FNV, ja we zijn allemaal bij de avond geweest dat het is uitgereikt aan het college en ik moet ook zeggen; compliment aan de wethouder dat die zich er aan heeft gehouden om het rapport in het college te brengen. Alleen mijn vermoeden is eigenlijk anders, ik denk dat de samenleving over dat werkverdringing en dat soort dingen, ook daarin roep ik het college op, om daar nog eens weer nogmaal of misschien ook in samenspraak met de raad, om daar toch nog eens weer wat diepvoerig een gesprek over te hebben met het FNV en samen, want ik heb nog steeds het idee dat met de beantwoording van uw brief de kou nog niet uit de lucht is.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal wel passen bij het jaargetijde maar….Meneer Idema SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik combineer dit ook nog even met punt twee, van de, het beslispunt van de ingekomen stukken. En dat gaat over de, ook over de
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u hebt net ingestemd, met kennis te nemen van de ingekomen stukken, nummer 2.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat klopt, maar omdat wij, woensdag gaan we met elkaar naar Den Haag en daar zitten toch wel een paar dingen in waar wij ons zorgen over maken, samen met u natuurlijk. In ieder geval dat wij belangrijk vinden, wat meegenomen kan worden naar Den Haag, dat meneer Mug van Wedeka heeft gezegd dat alle contracten in oktober 2014 ophouden te bestaan. Dat is even een concrete vraag, klopt dit.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan eerst naar de reactie op de vraag van de heer Pals. Wethouder Van der Kolk.
  • 2:10 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, de heer Pals geeft aan dat de kou nog niet uit de lucht is, ik bedoel, maar ik denk dat dat in zijn algemeenheid geldt, we hebben de afgelopen maanden ook kunnen zien, ook op Haags niveau, dat de discussie rond werken met behoud van uitkering een discussie rond bijstandsregels gewoon gevoelig ligt bij de FNV, dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel en ik denk dat ten aanzien van ons standpunt zoals u dat ook verwoord kunt zien in de reactie dat we ook misschien op bepaalde onderdelen ook echt andere opvattingen hebben dan de FNV, van wij onze primaire taak vanuit het perspectief van de gemeente is dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die een uitkering genieten weer perspectief willen bieden, dat is onze taak, daar willen we ook op inzetten. Ja, en daar kom je tegen dillema’s aan als bijvoorbeeld verdringing, dat is ook niet te vermijden denk ik, ik bedoel als je het, we roeren dat net een beetje aan dat is best een ingewikkelde. En als het gaat om de FNV dan staat in die zin de deur ook altijd open. Wij hebben deze brief nu gestuurd, ik denk dat wij het enige college zijn in Nederland die dat ook gedaan heeft en op deze manier reageert. Ondanks het feit dat u ook kunt zien dat de waarde van het onderzoek beperkt is en daarmee geven we dus ook aan dat we graag in gesprek willen blijven met de FNV. En dus ik zal, u heeft zelf ook eind deze maand geloof ik ook een gesprek eigenlijk als het ware met, dus die discussie gaat ook gewoon nog wel even door. En die zal ook door blijven gaan zo lang we toch in een periode zitten van recessie en van een conjunctuur die niet echt sterk is. Tweede is van oktober 2014, de vraag van de heer Idema, dat, of alle contracten dan worden opgezegd, nee dat is niet zo. Ik bedoel wij hebben mensen die, de participatiewet geeft juist aan dat de rechten van mensen met een langdurig arbeidscontract gewoon blijven bestaan, de mensen met een vast contract. Maar hoogstens ten aanzien van tijdelijke contracten, dan is het wel het geval. Op het moment dat de tijdelijkheid over dreigt te gaan in een vast contract, dan zeggen we, daar kunt u niet meer op rekenen en dat is nu het bestaand beleid. En dat heeft dan te maken met de participatiewet.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, gaan we naar punt 7, 8, 9, 10 en 11 wordt voorgesteld om ze in handen van het college te stellen, ter beantwoording. 12, mevrouw Hernamt, Gemeente Belangen.
  • 3:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter. Dank u voor de beantwoording van de vragen van het college. Wat duidelijk werd is het autonome van de gemeentes die zelf hun beslissingen nemen. Maar wat mij toch eigenlijk frappeert is, dat Stadskanaal in vergelijking met de omliggende gemeentes de hoogste tarieven hanteert. Wij hebben toch ook te maken met mensen die van een klein kapitaal moeten leven. En dan staat er in de beantwoording; geen aanleiding tot veronderstelling van vermindering van de reizen. En in november 2013 is er een gemiddelde vastgesteld over het aantal reizen, nou ben ik toch benieuwd of de gemeente weet hoeveel pashouders er zijn. Dan moet ik aannemen, als het gemiddelde vastgesteld is, dan zullen ze dat wel weten, maar dat zou ik ook graag willen weten. Maar helaas moet ik toch zeggen in mijn omgeving, en niet in de directe omgeving, maar wat verder, hoor ik geluiden dat men niet meer gebruik maakt van het collectief vervoer, het is te duur geworden. En vooral voor mensen die van een uitkering leven en van een AOW. Als u nagaat als je 10 km rijd, vanuit de buitendorpen naar Stadskanaal kost je dat krap €10, - vice versa. En als je maar een beperkt bedrag hebt om van te leven is dat veel, en wat is nou de reden dat Stadskanaal de hoogste tarieven moet hanteren in vergelijking met de dorpen om ons heen, dat is dan een keuze die je maakt natuurlijk, dat begrijp ik ook wel, maar het is wel een beetje triest voor de inwoners van Stadskanaal, want kijk je hebt dan de grenzen tussen de gemeentes, er woont iemand in Vlagtwedde die gaat voor de helft van de prijs die 10 km doen, een vriendin die in Stadskanaal woont, en de gemeente Stadskanaal, betaald het dubbele, kijk daar krijg je toch een beetje een vreemde situatie, wou ik maar even zeggen uit de praktijk gehaald. Dat was het voorzitter. Mijn vraag is dus; waarom hanteren wij als gemeente de hoogste tarieven in vergelijking tot omliggende gemeentes.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het mevrouw Hernamt? Dank u wel mevrouw Hernamt, meneer Hofstra PvdA.
  • 1:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, de vragen van mevrouw Hernamt en de antwoorden van het college op deze vragen die riepen bij ons ook nog wel weer nadere vragen op. Daarom hebben wij zelf nog wat aanvullende inlichtingen gevraagd. Nou ja de ritprijs wordt geïndexeerd, dat wordt beantwoord en in uw antwoord gaat u in op de naburige gemeenten, maar wij hebben ook gevraagd; wat is nu de ontwikkeling in de loop van de tijd. En dan krijgen wij een antwoord dat van 3800 ritten in 2010, wij nu zijn gegaan naar 2300 ritten in 2013, dus dat is een daling van 40% en dat is natuurlijk wel fors en onze vraag is dan; komt dit van de tariefstijging of is het aantal ritten per pashouder afgenomen en die daling van het aantal ritten baart ons wel zorgen. Het hoeft natuurlijk niet gratis te zijn voor klanten, vooral in het kader van de kanteling van de WMO, maar we vragen ons wel af of hier zo langzamerhand sprake is van ongewenst niet gebruik van deze voorziening en daarom zouden we graag van het college willen een toezegging dat de raad actief wordt geïnformeerd aan het eind van dit jaar, zodat voor het vaststellen van de tarieven voor 2015 door het college, dat de raad wordt geïnformeerd en dat de raad hier eventueel kan bijsturen en een positie hierover kan innemen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, anderen? niet het geval. Wethouder Van der Kolk.
  • 3:58 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Het is zo dat wij contract hebben met taxivervoer dus en dat in het contract een NEA prijsindex afgesproken is. Die prijsindex die is de laatste jaren fors geweest, 4,5% over gemiddeld per jaar over de afgelopen 4 jaar en wij hebben op basis van de uitgangspunten van de kanteling en op basis van het gegeven dat wij behoorlijk tekort hadden op de WMO en de WVG, ervoor gekozen om ook de prijsstijging met name ook door te rekenen in de tarieven voor de pasjeshouders. Dat hebben andere gemeenten met name over de laatste schijf als het gaat om Vlagtwedde die hebben daar van afgezien, in ieder geval niet om dat elk jaar te doen, wij hebben dat wel gedaan, maar wel vanuit het uitgangspunt heel duidelijk dat wij kiezen voor meer eigen verantwoordelijkheid en ook vanuit het besef dat de tekorten fors waren. Je ziet een afname van het aantal taxiritten, dat zie je overigens niet alleen in onze gemeente maar ook in omliggende gemeenten. Het is interessant om te constateren dat het aantal ritten per pashouder hier niet minder is als in Vlagtwedde en dat het aantal ritten per inwoner hier in Stadskanaal zelfs meer is dan die in Vlagtwedde. Dus de conclusie die je moet vellen of het één op één is dat is maar zeer de vraag. Je ziet wel en de heer Hofstra duidt daar ook op, dat het aantal ritten afgenomen is, nou dat kan verschillende oorzaken hebben, dat kan natuurlijk de tariefstijging, het kan ook het feit zijn dat het openbaar vervoer nu ook meer aangepast is dan een paar jaar geleden. Het is voor mensen ook eenvoudiger en makkelijker om van het openbaar vervoer gebruik te maken, alle bushaltes zijn namelijk aangepast in onze gemeente Stadskanaal, daar heeft u behoorlijk in geïnvesteerd dat leidt ertoe dat een grotere doelgroep ook gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dat is ook iets wat we willen, collectief daar waar het kan en individueel daar waar het moet. Andere mensen en dat is, denkt men wellicht, ook het gevolg van de tariefstelling maar ook een gevolg van de conjunctuur, we zien in de crisis dat overal een afname is van het gebruik, maar andere mensen kunnen er ook voor kiezen om andere oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld in hun naaste omgeving, familie, vrienden, buren die bijvoorbeeld over een auto beschikken, daar is ook niks mis mee. Tegelijkertijd vind ik wel, dat ben ik met u eens, dat je wel je antennes moet hebben uitstaan. En dat is ook wat u van het college vraagt. En dat zullen we ook, maar goed dat is ook aan een nieuw college en een nieuwe raad natuurlijk, ik kan dat heel makkelijk zeggen, maar ik denk dat dat inderdaad zaak is om daar ook de komende tijd ook bij de nieuwe tariefvaststelling, in december gebeurd dat dan, goed op te letten. En u wordt normaal gesproken via een besluit gewoon geïnformeerd, op de besluitenlijst, dat is in dit geval ook gebeurd, maar met u zal het nieuwe college ook even alert zijn op de index die dan geldt en op het gegeven of je dat dan niet 100% moet vertalen richting de gebruikers. Overigens is het niet zo en dat wil ik ook meteen uit de weg helpen, het is niet zo dat hier een dubbel tarief geldt, want als je gewoon de nuchtere cijfers ziet dan is de ritprijs per kilometer in Stadskanaal 33 cent en in Vlagtwedde 25 cent per kilometer en dat hier de opstaptarief 2,21 is en daar 1,87. Nou ik ben niet zo goed in rekenen, maar ik weet wel dat je dan onmogelijk op het dubbele uit kan komen. Maar goed, desalniettemin…..maar dit sommetje lukt me toch wel. Dat het in ieder geval minder is dan twee keer.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Mag ik even interrumperen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, Gemeente Belangen.
  • 1:10 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Het gaat vooral om de mensen in de buitendorpen. Wij hebben nogal wat buitendorpen. En nu zegt u; ja kinderen en openbaar vervoer, ja u zit niet in een rolstoel, ik wel. Ik heb getracht om met het openbaar vervoer te komen, dan was ik nu nog bezig geweest. Men zegt dat dat aangepast is, men doet ook de best, maar kijk het gaat vooral om het vervoer vanuit de buitendorpen, vanuit Onstwedde, Alteveer, Mussel weet ik veel wat er nog meer voor dorpen zijn, maar die moeten allemaal of willen naar Stadskanaal en dat is minimaal 10 kilometer. En dan is er wel een verdere zuster of dochter die ook de hele dag aan het werk is, en dat gaat dus helemaal niet. Dus die zijn afhankelijk van die rolstoelbus. Kijk en als je er eenmaal in zit werkt het fantastisch, ze doen ook hun best, de wachttijden zijn een stuk minder geworden omdat ik daar ook op geageerd heb, dat ze gewoon op tijd moeten rijden. Ik hoop dat, dat heeft ook geholpen, ik weet niet of het alleen door mij komt, maar het gaat dus het vervoer vanuit de buitendorpen
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, uw punt is duidelijk. En ik denk op een gegeven moment dat we niet in herhaling moeten vallen. Ik heb eigenlijk de portefeuillehouder horen zeggen dat het nieuwe college daar wel actief zal informeren bij de prijssetting aan het eind van 2014, dus laten wij dat maar op ons nemen. Dan staat er in ieder geval iets op de lijst met openstaande toezeggingen.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   met dus hoop
  • 0:3 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   En ik schrijf het op in mijn overdrachtsdocument, daar kunt u van op aan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra, mevrouw Hernamt.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, uw samenvatting nam eigenlijk mijn noodzaak tot een nadere vraag weg, dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, gaan we naar punt 13, meneer Pals.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Zoals u weet D’66 heeft de afgelopen maanden zich behoorlijk druk gemaakt en ingezet om de rekenkamercommissie. Dank voor de antwoorden die we daar hebben gekregen. We zullen het advies wat u heeft voor kennisgeving aannemen, ik neem aan dat de raad zoals die hier zit het advies ook van harte ondersteund, want die hebben weinig ondersteuning, we hebben weinig ondersteuning ondervonden in de rekenkamercommissie over dit probleem. We zullen de antwoorden bewaren en we wachten af tot de centrale inkooporganisatie reilt en zeilt zoals die hoort.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Nog iemand over punt 14, sorry meneer Plieger, had ik het niet gezien dat u een vinger had opgestoken, neem me niet kwalijk.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Eigenlijk wil ik niets melden, de heer Pals spreekt op persoonlijke titel en niet namens de rekenkamercommissie.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, hoor, ik spreek wel namens D'66 meneer Plieger.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Prima, maar u nam namelijk net het woord in de mond; rekenkamer, en dat wil ik even
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   D’66, de heer Pals was één van de vijf leden van de rekenkamercommissie. Goed, daarmee uitvoerig behandeld gaan we naar het laatste punt, punt 14. Iemand daarover nog het woord? Meneer Borgesius VVD. Iemand anders? Nee. Meneer Borgesius aan u.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Ja, kort. Ik dacht voorzitter dat wij hadden vastgesteld, maar ik wil er geen halszaak van maken, dat die begroting ten laatste 1 december aan de raad zou worden aangeboden. En nu weet ik ook wel dat de begroting 29-11 door Opron aan het college is gestuurd, die datum staat erop, maar ik dacht dat, het eerste wat ik richting de portefeuillehouder nu uitspreek; dat we dat hadden afgesproken en dat is nu dus helaas niet gehaald, maar sluiten we dat alsjeblieft even kort en laten we dan kijken of dat voor de volgende keer toch dan ook ten laatste die 1 december en 1 juli waar we over gesproken hebben, ook voor wat betreft de rekening, dat we dat dan ook zullen gaan respecteren.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een nieuwe portefeuillehouder, als u hem verstaan heeft. ja? Wethouder Hamster.
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik vraag mij nu even af wat uw besluit was destijds. Volgens mij heeft u inderdaad besloten dat Opron geacht wordt op 1 december die begroting aangeleverd te hebben aan wie die geadresseerd wordt dat kan ik mij zo niet herinneren. Ze hebben keurig op 1 december de begroting aangeleverd.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, wat ik u zei. Het was zelfs 29 november. Gedateerd.
  • 0:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Mijn vraag was dus of u, of die ook aan de raad gestuurd moest worden. Zij moesten voor 1 december hun begroting ingeleverd hebben en dat hebben zij keurig gedaan. Waarvan akte voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen halszaak, maar u schud nee.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat heb ik gezegd; ik maak er geen halszaak van, maar volgens mij hebben we vastgesteld dat het hier ten laatste in de raad 1 december gepresenteerd zou worden. maar goed, nogmaals, bij dezen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Van der Kolk.
  • 0:38 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, voorzitter de raadsleden hebben afgelopen zaterdag een uitnodiging ontvangen om woensdag mee af te reizen richting Den Haag. Ik kan u mede delen dat in ieder geval nu al 30 mensen zich hebben opgegeven. Als u meegaat, als u zich nog wilt opgeven kan dat nog maar wees er wel snel bij, want die bus komt namelijk vol, maar woensdagochtend vertrekken we vroeg en het wordt een lange dag want we zullen ook een deel van het debat meemaken en ik verwacht ’s avonds laat weer terug te zijn met u die zich opgegeven hebben. Dat wilde ik even mededelen voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders.
  • 2:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Wij hebben het in deze vergadering gehad over het aanbrengen van bermbetonblokken langs de wegen in onze gemeente. Toen is door de CU fractie opgemerkt van; kun je ook nog zorgen voor minder geluid. Daar heeft de desbetreffende firma onderzoek naar gedaan en ik kan meedelen dat door een diagonale structuur er minder decibels ontstaan dan bij een andere structuur. Dat was één. Voorzitter de tweede is dat wij een Europese aanbesteding zijn gestart voor het verwerken van restafval, dat contract dat loopt pas af op 1 juli 2016, maar in het algemeen is de constatering dat het zinvol is om nu al aan te besteden met ingang van 1 juli 2016, die aanbesteding die is uit gegaan en daar zit een maximum prijs aan verbonden voor de inschrijvers van €55, - per ton en ter vergelijking wij betalen nu pakweg €118, - per ton. Dus dat is een stevig verschil met wat wij nu betalen, maar let wel het gaat pas 1 januari 2016 in en dat scheelt toch een aantal tonnen dan op jaarbasis en daarmee ook een aantal tonnen voor onze inwoners. De derde voorzitter, dat is uiteraard de bio-vergister. Wij hebben daar weer de nodige contacten over gehad en heel recent, vrijdag en vandaag hebben wij besloten een deadline te stellen aan de maatregelen die gerealiseerd moeten worden en die deadline is rekening houdend met het financieren en met het maken van die hele voorziening, gesteld op 1 juli 2014 en wanneer dat niet gereed is dan zal er uiteraard een handhaving volgen en wij zullen deze informatie deze week ook naar de buurtbewoners geven. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Mevrouw Sterenborg.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel wethouder over de beantwoording over de geluidsarme betonblokken. Gaan we daar ook nog iets mee doen? gaan we daar ook nog iets mee doen, met die geluidsarme betonblokken, gaan we die ook hier in de gemeente aanleggen? Of is het alleen maar onderzoek.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja, nee maar het is niet geluidsarm, voor de duidelijkheid, voordat we daar hele verhalen horen, het is minder geluid.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, het is minder geluid. nee, duidelijk.
  • 0:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   het is minder geluid
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ik zal om mijn woordgebruik denken.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Minder geluid en die gaan we toepassen in onze gemeente, dus dat wordt allemaal diagonale structuur.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   en reflecterend
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja, prachtig ja. Voor honderd procent.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Borgesius VVD.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ten aanzien van het derde punt, wat de portefeuillehouder inbracht voor wat betreft die bio-vergister. U zegt nu deadline 1 juli, zei u? dit jaar, maar wanneer wij tussentijds de spelregels, dus in dit geval emissie normen of wat dan ook, gaan veranderen kunnen wij dan zo stevig in ons zadel zitten dat wij dan kunnen blijven vasthouden aan een deadline?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:19 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, nee, voorzitter nou ik denk die vragen zijn eerder gesteld, wij hebben gewoon recht van spreken als het gaat om de eisen die wij nu stellen aan de milieuvergunning, milieuvergunning is onherroepelijk geworden dus wij kunnen nu ook formeel gaan handhaven, met dien verstande dat we wel rekening willen houden met het financierings- en het realiseringstraject.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:39 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Over de aanbesteding van het afval. Was het niet zo dat in het huidige contract er een soort leveringsplicht was van een bepaalde hoeveelheid en als dat onderschreden wordt dan werd er toch van uit gegaan dat er een hoeveelheid werd geleverd, gaat dat nu gewoon per geleverde ton? Want dat geeft heel veel meer voldoening als men aan het scheiden is en zo. Want afval heeft natuurlijk een waarde, dat begrijp ik wel. Maar overigens een compliment voorzitter voor de lagere tarieven dat zat ook al in de lucht.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, ja ik denk we hadden een leveringsplicht als het gaat om GFT en niet als het gaat om restafval.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende behandeld?
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen punten voor agendapunt 9
 • 10 Interpellaties
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en 10.
 • 11 Rondvraag
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt me bij de rondvraag en ik ga linksom. Meneer Boen PvdA.
  • 0:46 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Er zijn wat problemen zoals u waarschijnlijk ook weet met het uitkeren van toeslagen, de belastingdienst is daar heel druk mee bezig, maar niet iedereen is daar op dit moment op dezelfde wijze in bediend geworden. Er zijn gemeenten die inventariseren onder de inwoners of er bepaalde gezinnen, personen zijn die daardoor erg in de problemen komen en vervolgens de helpende hand toesteken. Is er enig zicht op hoeveel mensen in onze gemeente door laten we zeggen de aanpassingen in de procedures van de belastingdienst wat in de problemen zijn gekomen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:32 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Sinds maart vorig jaar stelt onze fractie vragen betreffende het oude postkantoor. Dat is nu al bijna, dat is een jaar lang. Na heel veel mooie plannen en helaas ook het niet doorgaan ervan is uiteindelijk besloten om dat karakteristieke pand te slopen. De portefeuillehouder heeft nadrukkelijk de toezegging gedaan dat het terrein vóór oud en nieuw, afgelopen oud en nieuw, volledig schoon zou zijn. Ik zou heel graag van de portefeuillehouder willen weten wat hij onder die term verstaat. Dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Wethouder Bieze. Dan gaan we eerst even naar wethouder Bessembinders, over schoon gesproken.
  • 0:21 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik snap wat u bedoelt. Wij zullen even de band moeten afluisteren of ik gezegd heb van; het zal schoon zijn. Maar ik snap uw opmerking, daarover hebben wij contact met de eigenaar en ik begrijp wat u bedoelt en wij zullen daar opnieuw wel op inspringenJa, ik snap wat u bedoelt. Wij zullen even de band moeten afluisteren of ik gezegd heb van; het zal schoon zijn. Maar ik snap uw opmerking, daarover hebben wij contact met de eigenaar en ik begrijp wat u bedoelt en wij zullen daar opnieuw wel op inspringen
  • 0:09 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Betreffende dit dossier heb ik u al eens eerder aangeraden met u samen te willen luisteren naar wat er gezegd is, dat heeft u inderdaad aangegeven en ik wacht met smart af wat nu uiteindelijk de beslissing is. want volledig schoon is het nog volstrekt niet.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat klopt.
  • 0:3 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Vandaar mijn opmerking en ik hoop dat u daar wat mee doet.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Heb ik toegezegd, ja.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt nog één raadsvergadering om deze wethouder daar op aan te spreken, anders ben ik bang dat dat ook naar het nieuwe college gaat. Het punt van de toeslagen, wethouder Bieze.
  • 0:25 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. De vraag van de heer Boen van de PvdA, of wij iets merken van de problemen bij mensen die het niet zo breed hebben, omtrent toeslagen van de belastingdienst en het niet uitkeren of te laat uitkeren daarvan is bij ons niet bekend. Ik heb daar geen enkel signaal over ontvangen dat mensen problemen zouden hebben met hun financiën.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk? daarmee de vraag vanuit de rondvraag voldoende beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Aviaweg 2"
  • 12. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Aviaweg 2 (70,06 KB)12.01. Bestemmingsplan (1,47 MB)12.02. Bijlage toelichting inspraakreactie Provincie Groningen (177,73 KB)12.04. Bijlage toelichting vliegroutes (870,77 KB)12.05. Bijlage toelichting watertoets (47,34 KB)12.06. Bijlage toelichting zienswijze Provincie Groningen (680,78 KB)12.07. Regels Aviaweg 2 (110,85 KB)12.08. Verbeelding Aviaweg 2 (94,75 KB)12.09. Nota zienswijze (51,21 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan wij over naar agendapunt 12, het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Aviaweg 2”. Wie wenst daarover het woord te voeren. Meneer Maarsingh CDA.
  • 1:49 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter het gaat hier over de wijziging van het bestemmingsplan zoals genoemd; Landelijk Gebied Aviaweg 2. En het gaat er dan hier om, om het mogelijk te maken twee stallingshangars bij te bouwen op het ULV vliegveld te Stadskanaal en de camping die nu al gebruikt wordt te legaliseren. En die camping ook wat aan te kleden met de nodige faciliteiten en beplanting, dus een verbetering van de accommodatie en van het aanzien. Voorzitter wij begrijpen uit het voorliggende stuk dat op een eerder moment in het huidige bestemmingsplan een voorgestelde wijziging c.q. uitbreiding via een soort omissie is wegbestemd en dan is het toch goed dat er gerepareerd kan worden als die mogelijkheid er is en daarbij ook recht te doen aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Stadskanaal en de stichting Vliegveld Stadskanaal. Ik citeer een beetje met andere woorden wat er in het stuk staat. Tijdens de ter inzage legging is er één zienswijze van de provincie Groningen binnen gekomen in het voorstel is niet met deze zienswijze rekening gehouden. Er is dus niet alleen voldoende maar een algeheel draagvlak voor deze wijziging dat is onze conclusie en daar zijn we ook blij mee. Dat betekend, voorzitter, ontwikkeling en verbetering van de accommodatie van ons vliegveld die gerund wordt door een groot aantal actieve vrijwilligers en wij stemmen als CDA ook in met het beslispunt zoals in de aanhef genoemd is. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, wij hebben vanavond weer een bijzonderheid van u geleerd. ”Ik citeer met andere woorden”, ik onthoud hem, deze past me wel af en toe. Ik citeer het met mijn eigen woorden.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, om het voor mijzelf en ook u duidelijk te krijgen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een hele mooie, goed, meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 1:02 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Aviaweg, m.b.t. het vaststellen daarvan het volgende; onze fractie maakt geen bezwaar tegen de legalisatie van de camping zoals genoemd, wel willen wij hierbij melden dat wij er vanuit gaan dat het kamperen dan louter de zomerperiode betreft als ook dat van verder kampeergebruik anders dan door recreanten van het vliegveldje en aanhang geen sprake is. Een dergelijke camping is slechts daarvoor bedoeld en mag wat ons betreft geen concurrentie vormen voor andere campings in de nabijheid. Dan zouden wij graag nog wat willen opmerken ter aanvulling, wellicht is het verstandig de bereikbaarheid mee te nemen in het bestemmingsplan, zeker nu van uitbreiding ook sprake is. Waar gaat het om; al jaren pleiten omwonenden alsook de vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen voor een fietspad langs de ontsluitingsweg van Vledderveen richting het lawaaisportcentrum, het vliegveld en verder. Hoewel wij goed begrijpen dat de financiën daarvoor op dit moment mogelijk niet aanwezig zijn, is het voor ons wel wenselijk misschien verstandig dit nu al mee te nemen in het bestemmingsplan. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:49 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, meneer Maarsingh en meneer Gelling hebben al heel wat gezegd. Wij onderschrijven de motivatie en de noodzaak tot correctie van het bestemmingsplan en in die zin hebben we dan ook weinig opmerkingen en stemmen in met de beslispunten. wel willen we in navolging van de heer Gelling dit agendapunt aangrijpen om aandacht te vragen voor de onveilige situatie voor fietsers op de ontsluitingsweg inderdaad. Zoals de heer Gelling zelf ook al zei; gezien de investeringen die we in de portefeuille grijs afgelopen tijd hebben gedaan is een uitbreiding met een fietspad misschien op dit moment niet opportuun, maar dit moet wel op ons netvlies blijven staan en misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden om deze onveilige situatie het hoofd te kunnen bieden. Misschien met een snelheidsbeperking of anderszins maatregelen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema SP.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het gras is ook voor mijn voeten weggemaaid. Wij hebben ook bezoek gehad van de werkgroep Vledderveen of de buurtgenootschap, die pleiten voor de aanleg van een fietspad en wij vragen dan ook om daar onderzoek naar te doen wat de mogelijkheden zijn. In ieder geval ook snelheidsbeperkende maatregelen en we kunnen instemmen met het plan.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, andere fracties niet? Dan geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 1:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Nou als ik het beluister; bestemmingsplan geen probleem. Kamperen, Gemeente Belangen zegt van; let op het is wel gelieerd aan het vliegveld en dat klopt, daar is de camping aan gelieerd als het gaat om het gebruik. En als het om de aanleg van het fietspad gaat dan zijn verschillende fracties die uiteraard benaderd zijn door plaatsen Belang Vledderveen. De wens is bekend, die is er al langer, aan de andere kant wij hebben daar ook wel eerder serieus naar gekeken van hoe zit het met de fietsverbindingen richting die kant. Er zijn op zich voldoende alternatieven voor fietsers en ja snelheidsbeperking zou ik absoluut afraden want het is één lange weg om daar deels snelheidsbeperking aan te brengen dat heeft absoluut geen effect. Nou en u constateert zelf met elkaar dat er sowieso geen financiële ruimte is voor de aanleg van een fietspad en ik denk dat wij ook niet moeten overgaan door dat nu op dit moment nog in het bestemmingsplan te fietsen, want dat heeft denk ik weinig toegevoegde waarde dat schept alleen misschien verkeerde verwachtingen en op het moment dat zoiets staat te gebeuren dan zal daar heel wat moeten gebeuren aan grondverwerving en al die zaken meer, dan is er voldoende ruimte om dan ook dat mee te nemen voorzitter. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tweede termijn, de heer Gelling.
  • 0:40 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Dat het niet van toegevoegde waarde is daar heb ik een andere mening over. Daarbij zou ik graag ook bij de portefeuillehouder willen opmerken dat andere mogelijkheden om te fietsen dan die verbindingsweg, natuurlijk is dat zo, let wel voor fietsers, zeker schoolgangers, is even een stuk omfietsen doorgaans niet een optie en ik weet niet of de portefeuillehouder daar vaak fietst, maar het is bijzonder onprettig daar te gaan fietsen. Dus vandaar onze opmerking, wellicht is het wenselijk, verstandig dat toch mee te nemen ondanks, en dat beseffen wij heel goed, dat daartoe de financiën niet toereikend zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema SP.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik deel de mening van meneer Gelling.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders, sorry, meneer Hofstra.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ook even heel kort. Zoals meneer Gelling ook al zegt; ons inziens is dit ook een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk, dus niet alleen maar bijvoorbeeld een recreatieve route. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:28 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter, kijk, maar dan gaan we heel ver, maar naar mijn idee is er niks mis met de mogelijkheid van fietsbewegingen die richting op en is er ook geen sprake van dat je kilometers moet omrijden of wat dan ook. Het gaat er wel om van als je uiteraard naar het vliegveld wilt fietsen dan moet je over die weg fietsen, maar als je verder wilt dan kun je alternatieve routes nemen die absoluut ook niet betekenen dat je om moet rijden, ik ben er redelijk bekend in de buurt.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Mag ik daarmee concluderen dat u unaniem instemt met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Aviaweg 2. Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Grondexploitatie
  • 13. Grondexploitatie (92,77 KB)13.1. Kavelprijzen gemeente Stadskanaal 2014 (1,53 MB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de Grondexploitatie. Wie? Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik was eigenlijk van plan omdat dit de laatste vergadering is voor de verkiezingen, even deze keer als enige keer in de periode gebruik te maken van het spreekgestoelte, als u mij dat toestaat.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat sta ik u zeker toe. Ik zou best willen zien dat er nog eens wat vaker gebruik van gemaakt werd.
  • 1:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat weet ik daarom mijn verzoek. Voorzitter, dank u wel. De grondexploitatie, de kavels die onze gemeente beschikbaar heeft alsmede diverse vastgoedobjecten die staan nog in de boeken voor waardes van voor de crisis. En het komt erop neer dat het college ons voorstelt om het verlies op de gemeentelijke grondportefeuille te nemen en de waarde van deze objecten in gronden af te boeken. Wij vinden dit getuige van realiteitszin en bovendien worden de kavels zo aantrekkelijker voor kopers. Gelukkig hebben we in onze gemeente geen grootschalige bouwpercelen meer en dit in bijvoorbeeld tegenstelling tot Meerstad of Blauwestad, dus daar mogen we blij mee zijn. Het is wel goed dat we kavels beschikbaar blijven houden zodat de gemeente niet op slot gaat wat dat betreft. En deze zullen wel wat langer onverkocht blijven en daarom vinden we het voorstel van een langere exploitatieperiode ook alleszins redelijk. Met deze afboeking is de reserve grondexploitatie leeg en helaas wordt er ook meer dan een miljoen ten laste gebracht van de jaarrekening 2013. Dit is in navolging van het aanpakken van de bermen in buitengebied waartoe we vorige maand besloten hebben, wederom een nadeel op de begroting op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook vorige maand hebben we aangegeven dat het hier wel precedentwerking van uit gaat. Het zou naar onze inschatting heel goed kunnen dat er in de toekomst blijkt dat er in het sociale domein bijvoorbeeld ook geld bij moet. Voorzitter dit gezegd hebbende gaan wij akkoord met de beslispunten 1 t/m 7. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Maarsingh CDA.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter als de bijna jongste van deze raad achter het katheder gaat, dan moet de oudste, zeker de oudste dat toch ook een keer proberen.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   één na jongste.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, bijna jongste heb ik gezegd.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 3:53 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, het is hier, het gaat hier wel om een heel belangrijk agendapunt en als raad wordt ons dus gevraagd om akkoord te gaan met nota bene 7 beslispunten. En het gaat er allemaal om om die portefeuille grondexploitatie te actualiseren en op orde te krijgen. Voorzitter, en wij vertellen elkaar niks nieuws als ook de reden hier is een stagnerende woning en bouwmarkt waar we in onze samenleving en ook dus in onze gemeente mee te maken hebben. En we kunnen daarbij lang praten over de oorzaken zoals de crisis, maar als CDA zijn wij van mening dat wij moeten inspelen op veranderingen en een ander speelveld. En wij willen hier ook uitspreken voorzitter dat er in onze gemeente gelukkig niet grootschalig is gespeculeerd zoals in sommige andere gemeenten, met name de wat grotere gemeenten. En wordt nog wel eens negatief naar gekeken, maar de andere kant is toch ook weer dat gemeenten altijd plannen moeten blijven houden en ook ambities moeten blijven houden voor de toekomst en niemand weet hoe die toekomst eruit ziet. Het is goed dat deze nota er ligt voorzitter en bestaat uit een aantal voorstellen en daar willen wij kort op ingaan. Verlaging van de kavelprijzen op die plaatsen waar aanpassing ook nodig is om te kunnen verkopen, zo moeten we het maar gewoon zeggen. Het afwaarderingen van woningen, o.a. in de Parkwijk, het verlengen van de exploitatie periode en het afzien van uitgiften van bouwkavels en een aantal wijken. Voorzitter wij stemmen in met de verlaagde kavelprijzen, die geeft in ieder geval meer kans op verkoop en niets doen en dus die waarde handhaven op papier betekend uiteindelijk gewoon gebakken lucht en kost jaarlijks ook veel geld als je niks kunt verkopen. Wij hebben daar nog wel een vraag over, het lijkt ons goed om met regelmaat de komende jaren te evalueren, dus als de wethouder, ik wil dat via u vragen voorzitter, dat ook even wil opschrijven bij de overdracht, en als daar reden voor is wij laten de eer aan het college uiteraard weer met een voorstel te komen. Een tweede vraag, als afgezien wordt van uitgiften van kavels op een aantal locaties, betekend dat dan ook gewoon de streep erdoor, wij zouden graag zien dat bij gewijzigde omstandigheden, en weer meer vraag, want de wereld zal er over een aantal jaren gewoon weer beter en anders uit zien, dat er toch weer uitgifte mogelijk is op die plek en doe niet in één keer de streep erdoor. En tot slotte voorzitter, waarom wilt u als college nou de algemene reserve grondexploitatie opheffen. In een andere tijd, ja het kan toch niet zo zijn dat u denkt dan zijn wij van het gezeur af, dat staat niet op papier, dat is even een tussenvoegsel, in een andere tijd vooral ook in een tijd van groei kan zo’n algemene reserve toch weer zinvol zijn, daarom zou ook een voorstel kunnen zijn; we zetten die pot nu even op nul en als de groei er weer komt, en dat verwachten wij toch met elkaar, dan kunnen we er zo weer mee doorgaan. En graag willen wij antwoord op die vragen, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Van der Heide CU.
  • 0:4 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Vindt u het goed dat ik blijf zitten. Ik heb niet zo’n lang betoog, dus...
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, u haalt de jeu er wel af nu. Ga uw gang.
  • 0:42 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   De CU heeft in het verleden al meerdere keren aangegeven de grondprijs te verlagen om zodoende de verkoop van de bouwkavels aantrekkelijker te maken. Eigenlijk, een heel gedeelte is al gezegd door het CDA en door de PvdA. De CU hoopt voor de toekomst dat de verlaging van de prijzen van de bouwkavels mag bijdragen aan het herstel van de grondexploitatie. Als er zich een koper aandient zou ik me niet zo strak vasthouden aan de richtprijzen van de kavels, ga er flexibel mee om in tijden van crisis is elk aanbod het overdenken waard. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Borgesius, VVD.
  • 1:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Nou het meeste is al gezegd. we hebben dus ook kennis genomen, daar hadden wij ook vragen over gesteld voor wat betreft de Drentse Horn en bij de lijst met te behandelen stukken, laat ik het zo maar even formuleren, is hier ook afgevoerd vanwege het feit natuurlijk dat het hier staat, wat is dan het beoogde doel voor wat betreft het voortgangsrapportage, in wat voor frequentie wilt u dat gaan, is dat eens per twee, per drie, per vier jaar of zegt u; nee dan gaan we gewoon bij de presentatie van de gebruikelijke voorjaarsnota, najaarsnota nou ja noemt u verder allemaal maar op. Hoe gaat u dat kijkend naar de toekomst verder aanpakken. Nou ja voor wat punt 5, de boekwaarde van de drie woningen, stelt u voor om dat met €100.000, - af te boeken, ja gezien naar de restwaarde wat dan nog resteert, lijkt ons dit nog aan de lage kant eerlijk gezegd, maar goed dat zij zo, helaas is toentertijd dat besluit, niet unaniem trouwens, maar is dat besluit wel in meerderheid genomen om die huizen te kopen. Tot zover.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan ga ik naar meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:52 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, dank u wel. Grondexploitatie, een opmerking en een tweetal vragen. De opmerking; wij stemmen in met de verlaagde kavelprijzen, dat lijkt ons gezien de huidige markt logisch en realistisch. De vragen betreffende beslispunt; voortgangsrapportage Drentse Horn. U rept over historische kosten, te verdelen over drie partijen. Voor Stadskanaal komt dat neer op maar liefst €269.000, -. Nu hebben we, volgens mij in 2010, voor de Drentse Horn al 1 miljoen euro afgeboekt onder het mom van; we nemen ons verlies en dan is het ook klaar. Wij zouden dan ook graag van u willen weten wat deze historische kosten nu precies inhouden en kunnen wij dan in de toekomst nog meer van deze historische kosten verwachten. Ik dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Idema SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij kunnnen instemmen met de prijsverlaging, of met de verlaging van de grond.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, u blijft ook zitten.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik word een beetje verlegen als ik daar ga staan voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geloof dat wij dat allemaal geloven.
  • 3:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze vraag is voorzitter, we hebben te maken met toenemende krimp in dit gebied, ik hoor meneer Maarsingh vol optimisme dat we weer uitbreiding krijgen, maar als ik alle rapportage moet geloven en alle futurologen over ons gebied dan heeft het er eerder te maken met afname dan met toename en wij vragen ons dan ook af dat als er vanaf 2020 geen uitgiften meer, geen extra ruimte meer is voor bouw, extra bouwcapaciteit, dan vragen wij ons af wat dat betekend voor de nota grondbeleid en wanneer, want daar staat toch wel echt in volgens ons dat het er in staat dat de gemeente actief grond mag aankopen, dus we vragen ons even af wat dat heeft, wat het effect is voor dat nota grondbeleid. Het tweede is; als je kavels hebt, uiteraard gaan we akkoord met de verlaging van de grondprijzen voor de kavels, maar er zijn natuurlijk ook kavels bij waar nog nooit een koper om is geweest en nog nooit om heeft omgezien. En dan vragen we ons af of het niet verstandig is om nu in deze tijd, om deze gewoon uit de verkoop te halen en dat verlies nu te nemen, zodat we in de toekomstige tijd het verlies niet meer hoeven te nemen, dat we het nu gaan nemen. Dat is even de vraag of het verstandig is, of dat realistisch is om de kavels uit de verkoop te halen en nu af te waarderen. Een derde vraag die we hebben is, dat gaat over de woning aan de Van Zevenhovenstraat. We vroegen ons even af of de WOZ waarde van €1.193.000, - of dat geen marktwaarde is in plaats van de WOZ waarde, want als dat zo is dan zou daar binnenkort weer fors op moeten worden afgeschreven, omdat de WOZ waarden eerder dalende zijn in ons gebied dan stijgende. En we vragen ons af wat er gebeurd met deze woningen, worden deze woningen verkocht of worden deze woningen gesloopt. Het lijkt ons, zeker in de plannen, en waarvoor wij steeds meer steun krijgen, om te bekijken naar een andere locatie voor de stationslocatie, deze drie woningen van cruciaal belang voor de bestemming van die woningen. Ik mag het college dan ook verzoeken om in ieder geval die woningen niet te verkopen omdat dat direct weer een ander probleem gaat opwerpen voor de komende tijd en wij direct alweer in een juridisch conflict terechtkomen met de nieuwe kopers. De andere vraag is; welke maatregel Stadskanaal neemt om die aantrekkende woningmarkt, want goed dat valt en staat toch met kavels als je die wilt verkopen, zul je als gemeente ook wat moeten doen en we geven het alleen maar aan, we hoeven geen antwoord te hebben op deze vraag, is dat we vinden het bouwpakket zoals gemeente Hoogeveen hanteert erg het bestuderen waard. Tot zover mijn vragen voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, wethouder Bessembinders.
  • 4:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Nou als ik de verschillende fracties zo beluister dan is er grote eenstemmigheid over de beslispunten die wij u als college vanavond voorleggen, uiteraard zal ik de verschillende fracties nog wel langs gaan, maar in elk geval in grote lijn zijn we het eens over wat wij hier aan het doen zijn om toch zoals de PvdA dat uitdrukt te getuigen van realiteitszin, proberen het aantrekkelijk te maken voor kopers en ook de exploitatie perioden te verlengen zodat we een meer realistisch beeld krijgen, uiteraard gaat dat gepaard met de nodige afboekingen. Het CDA zegt van dat evalueren, dat houden we er uiteraard in, wij zijn dat ook verplicht om dat te doen, om elk jaar te kijken naar onze exploitatie opzet dus dat is een automatisme dat dat gebeurd. Er zijn verschillende fracties die gezegd hebben van ja als je afziet van ontwikkeling van de locaties doe daar dan niet direct de streep door, kijk normaal gesproken, ook wat wij nu voorstellen, als daar een woonbestemming op ligt dan zullen wij die er niet morgen afhalen, uiteraard zullen we bij een nieuw bestemmingsplan wel beoordelen wat gaan wij daar mee doen. de heer Maarsingh die zegt van ja waarom zou je die algemene reserve grondexploitatie opheffen, nou we hebben gezegd van laten wij nu wij aan die reserve onvoldoende hebben om dit hele verhaal te kunnen dekken, laten wij dan ook maar die reserve de streep door doen, als wij nu weer winst zouden maken op grondexploitatie laten wij dan ook dat toevoegen aan de algemene reserve en niet meer potten creëren da nodig is. de Cu die doet wel een voorstel waarvan ik bijna zou zeggen; morgen moeten wij borden plaatsen tegen elk aannemelijk bod, maar ik neem aan dat dat niet helemaal de bedoeling is dus wij zullen in ons achterhoofd houden dat flexibiliteit af en toe kan. Als het gaat om de fractie van de VVD, wij hebben toegezegd Drentse Horn, één keer per twee jaar en daar zullen wij ons aan houden. Als het gaat om de afboeking van de woningen aan de, eind Stationslaan dan denk ik wij hebben gekeken naar de WOZ waarde, als je nu weer kijkt opnieuw naar de WOZ waarde, nou wij zullen dit echt jaarlijks moeten volgen om te kijken, de heer Borgesius die zegt ook is die ton voldoende is die ton niet voldoende, ik denk wanneer je vandaag de dag daar naar kijkt dan zou daar nog een schepje bovenop kunnen, maar we willen het ook niet dramatischer voorstellen dan het is. Wij hebben twee woningen in de verkoop, ter linker en ter rechter zijde, daar loopt het niet over van belangstelling, maar die hebben wij wel in de verkoop dus dat is aan de orde. Wij hebben dus op dit moment zijn we daar in die zin is daar, word daar actief aan gewerkt. De heer Pals die zegt van ja is alles niet in strijd of sporen wij nog met de nota grondbeleid, daar sporen wij heel goed mee want wij hebben in onze of in de nota grondbeleid die u heeft vastgesteld gezegd van wij willen naar situatief grondbeleid en niet naar actief grondbeleid dus wij zullen al naar gelang de omstandigheden zullen wij aankopen kunnen verrichten die ten diensten zijn van onze gemeente en wij zullen daarin geen gekke dingen doen, en ik zal dat, geen gekke dingen doen opnemen in het overdrachtsdossier. Voorzitter dan rest mij nog één ding, de heer Hofstra die zegt van wacht even het is allemaal ROB, ROB, ROB en wij moeten aandacht hebben voor het sociale domein. En dat stelt mij in die zin wat teleur omdat hij dan als voorbeeld noemt de bermverharding terwijl ik denk daar hebben we een half miljoen provinciale subsidie voor gekregen en we halen een half miljoen uit de bezuinigingen op het terrein van ROB dus ik denk dat we in dit verband geen verkeerde voorstelling van zaken moeten geven. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Zijn daarmee de vragen en opmerkingen voldoende beantwoord? Nee, behoefte aan een tweede termijn. Meneer Pals D’66.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik heb u gevraagd over, u heeft er keurig antwoord op gegeven trouwens hoor, over de woningen of die in de verkoop zijn, maar goed ik herhaal toch mijn oproep en ik herhaal ook mijn oproep aan mijn collega raadsleden over het komende aanleg van het tracé van dat station, dat wij als wij doorgaan dat deze woningen in de verkoop komen, en dat zal geschieden dat ze de volgende week in de verkoop zijn en ze worden verkocht dat dat al weer een mooie belemmering oplevert ten aanzien van dat plan voor een eventuele alternatieve locatie op die plek. Dus ik wil graag verzoeken om het niet te doen.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wat niet.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De woning in de verkoop, wachten tot
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Die zijn ook in de verkoop.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar uit de verkoop halen en dan gewoon in de verhuur houden. Sorry, heb ik het verkeerd gezegd?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst naar meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:56 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, ik wil me niet met de woningen bemoeien, maar volgens mij zijn er al jarenlang twee van deze woningen in de verkoop en is met de derde woning c.q. de middelste woning, maar als ik het verkeerd zeg dan hoor ik het wel, is een afspraak gemaakt met de verkoper wat zijn positie is zolang het plan niet wordt uitgevoerd, ik vertaal het maar weer even vrij. Voorzitter, maar wij willen het college zeer bedanken voor de beantwoording van de vragen, wij hebben dat nu ook begrepen over de opheffing van die reservepot grondbeleid, blijft wel overeind natuurlijk dat je best in een andere situatie onder andere spelregels op een ander speelveld met meer uitdagingen dat je dan misschien toch wel weer tot de conclusie zou komen, maar wij gaan akkoord met de lijn die door het college is vastgesteld.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, meneer Borgesius VVD.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, even richting de heer Pals voorzitter, laten we dan maar zeggen die buitenste twee woningen wilt u die dan eventueel slopen of wat zijn dan uw gedachten daarin.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee hoor, onze gedachten zijn om de woningen in ieder geval nog in de verhuur te laten zoals nu de huidige situatie is en wachten tot er definitief een beslissing is genomen waar de locatie komt van het nieuwe spoorlocatie en dat zal medio 2015 zijn beslag vinden, dus zolang kunnen we echt nog wel wachten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou in die zin, kijk mocht de heer Pals c.q. D’66 met de gedachte rondlopen om die buitenste twee woningen wel te gaan slopen ten behoeve van het doel waarover u sprak, dan kijk ik met name ook even richting de PvdA en denk ik in persoon de heer Kanter, dat expliciet is gezegd door de PvdA dat die buitenste twee woningen niet gesloopt mogen worden. Bij de aankoop van die twee panden is dat expliciet door uw partij gesteld, dus ik wijs u daar maar even op.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Gelling GBS
  • 0:28 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor wat betreft sloop, volgens mij hoeft er nog helemaal niks gesloopt te worden, laten we eerst afwachten hoe een en ander gaat lopen. De noodzaak om daar, dat is een heel ander onderwerp dat besef ik, daar een station te vestigen dat zie ik nog niet direct, ik ben het wel eens met de heer Pals dat het verdiend om alle opties open te houden en dat het wellicht goed is om dat ook in het achterhoofd te houden. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:09 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja dat is misschien nog even een stukje geschiedenis waar meneer Borgesius dan naar verwijst, wij hebben toen inderdaad erg stellig gezegd, die, voor ons was het overdreven om drie woningen aan te schaffen, maar wij snapten dat de twee buitensten nodig waren om de doorgang naar de Drentse Horn mogelijk te maken. goed dat was even de geschiedenis zoals het eruit zag en als daar een station zou moeten komen dan moeten we op dat moment maar weer eens kijken wat daar zou moeten gebeuren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 1:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, ik dacht de heer Gelling die komt op het punt dat ik zijn vraag niet beantwoord heb over die historische kosten van Drentse Horn zag ik, daar zal ik eerst even op reageren lijkt mij netjes. Hij zegt van ja ik dacht dat we dat in 2010 afgerond hadden en dat blijkt niet het geval te zijn, wij hebben in 2010 hebben wij als drie partijen, de Monden B.V, gemeente Borger-Odoorn en gemeente Stadskanaal, hadden wij nog 9 ton historische kosten in de boeken staan van Drentse Horn. Daarvan hadden wij het idee die verdienen wij even vlot terug via Nieuw-Veenlanden en daar wees ook alles op. Want we zijn in 2007 begonnen met de verkoop we hadden de caravans bij het gemeentehuis in Exloo staan, dus dat ging allemaal voortvarend, dat was 2007, begin 2007, nou dan weet u het vervolg en wij kunnen dus deze 9 ton absoluut niet meer terugverdienen uit Nieuw-Veenlanden, wij moeten exploitatieperiode verlengen, wij gaan de prijzen verlagen, dus we hebben gezegd; we kunnen het schudden dat wij die 9 ton terughalen. Een klein gedeelte heeft wel betrekking op Nieuw- Veenlanden, dat laten wij daar, en uiteindelijk de uitkomst van Nieuw-Veenlanden die zullen wij gedrieën delen. En de uitkomst is uiteraard een verassing. Voorzitter en als ik de geluiden zo hoor dan zijn wij op dit moment zullen wij de woningen aan de Stationslaan niet uit de verkoop halen, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee het agendapunt voldoende behandelt? Meneer Pals D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan wil ik wel graag een stemverklaring afgeven voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan, gaat uw gang.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In die stemverklaring komt te staan dat wij uiteraard akkoord zijn met dit plan, het grondexploitatieplan, maar dat wij niet akkoord zijn dat de woningen aan de Burgemeester van Zevenhovenstraat uit de verkoop gehaald worden, we willen gewoon tot nader onderzoek dat de woningen gewoon in verhuurder staat blijven zoals ze nu zijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt dat de woningen uit de verkoop gehaald worden.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, sorry dat is uit de verkoop.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Veranderd niks met die stemverklaring meneer Pals aan de 7 beslispunten die op papier staan, maar
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik kan dat heel goed volgen van meneer Pals en ik steun dat ook. Voordat je een beslissing neemt over het treinstation, moeten alle alternatieven bekeken worden.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat is een iets andere. Wilt u een stemverklaring afgeven conform de opmerking van de heer Pals dat eigenlijk de woningen niet verkocht zouden moeten worden voordat er een beslissing is gevallen over waar zich wel of niet het nieuw OV knooppunt zou kunnen plaatsvinden.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ja.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus u steunt met dezelfde woorden de stemverklaring als de heer Pals heeft afgegeven. Meneer Gelling.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter daar gaan wij ook in mee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U geeft dezelfde stemverklaring af.
  • 0:0 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan verwoorden we die in een stemverklaring met gelijkluidende zinnen voor de SP, D’66 en Gemeente Belangen. Mag ik daarna de conclusie trekken dat we unaniem ten aanzien van de beslispunten 1 t/m 7 wel instemmen. Dat is het geval? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Integraal Veiligheidsplan 2014
  • 14. Integraal Veiligheidsplan 2014 (68,14 KB)14.01. Veiligheidsplan 2014 (619,28 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 14, de actualisatie van het Integrale Veiligheidsplan. En wil ik graag de hamer overgeven aan de heer Borgesius.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel. Zoals u zei; agendapunt 14. Wie wenst daarover het woord. Meneer Gelling, Idema. Heer Gelling aan u het woord, van Gemeente Belangen.
  • 0:32 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Het Integraal Veiligheidsplan 2014. Ik zal het kort houden, het is een zeer omvangrijk plan, duidelijk helder omschreven. Voor ons laat dat ook weinig aan vragen over. We willen daarbij graag de opmerking maken dat wil je tot een goed plan komen, en daar is hier spraken van, dat er spraken moet zijn van een nauwe samenwerking met ketenpartners. Die partijen hebben ook bijgedragen aan de inhoud van het Veiligheidsplan, wat zorgt voor een goed draagvlak en volgens ons is dat wezenlijk. Dank u wel.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. De heer Plieger CDA.
  • 3:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het betreft een geactualiseerd plan en dit is de laatste update, zoals wij al eerder hebben aangegeven, na de vaststelling van een nieuw regionaal beleidsplan zal er een volgend gemeentelijke veiligheidsplan voor 4 jaar worden vastgesteld. We hebben in dit plan een aantal lokale prioriteiten, zijn door ons herkend en daar wordt ook op ingegaan. Graag willen we daar een aantal opmerkingen over maken. Als het gaat om het aantal meldingen van drugs en de klachten die daarbij horen die zijn in 2013 weer toegenomen. Het is dus blijkbaar ook goed inderdaad dat dit een prioriteit van ons is die wij als raad hebben aangegeven. Dan, als het gaat om het begrip woonoverlast; na twee jaren is er een behoorlijke afname geweest na inzet van een zogenaamde wooncoach. Het afgelopen jaar was er echter weer sprake van een licht toename. En toch, in dit stuk geeft u aan dat u voor een reductie gaat in het komend jaar van 33%, dan is een vraag van ons; hoezo het afgelopen jaar geen afname en het komend jaar wel, heeft dit te maken met dat de implementatie van de werkwijze van de wooncoach misschien nog niet in het dagelijkse welzijnswerk is opgenomen. Dan als het gaat om de veilige woonomgeving, wij hebben als raad aangegeven een prioriteit voor 2014 het voorkomen van woninginbraken en woningovervallen. Ja, de laatste tijd lijkt het redelijk vaak raak met woninginbraak en ook auto-inbraken. En het lijkt dus belangrijk prioriteit te geven zowel aan woning inbraken, daar in 2010 toen die ook geprioriteerd zijn er een daling was en in 2013 een stijging, wat dat aangaat een goed punt voor ons. Maar de vraag is; wordt er ook prioriteit gegeven aan het oplossen van de inbraken. We zien ook een blijvende, ja eigenlijk, behoorlijke daling van de schade tijdens jaarwisseling, of tijdens de jaarwisseling, die de laatste jaren zo rond de €20.000, - ligt en lag die in het verleden op €70.000, -. De werkgroep die zich hier jaarlijks over buigt, laat die alsjeblieft actief blijven om te zorgen dat dit in elk geval niet weer naar een hoger niveau gaat. En dan als het gaat om jeugd en veiligheid en alcohol. Door alle activiteiten is er een grote daling te zien in het gebruik van alcohol door jongeren en bewustwording onder de ouders. Daar zijn we blij om, maar de alcohol problematiek, geeft u ook aan, is nog steeds vors en niet opgelost oftewel blijven prioriterend dus en dat is ook wat het CDA graag wil. Over het begeleid wonen nog een opmerking, wij hebben gezien dat wij, of een tijdje geleden hebben we gesproken over die 9 uurs begeleiding waar met de kosten wat in de problemen liepen geloof ik, we zien hier in elk geval dat blijkbaar voor elke zorg zwaarte woonbegeleiding in onze regio er een mogelijkheid is en dat vinden wij een goede zaak. En dan als laatste punt voorzitter de aanpak van de problematische jeugdgroepen. Hinderlijke overlast gevende en er worden ook zoals het genoemd criminele groepen. Gelukkig op dit moment speelt het misschien niet zo in die mate zoals nu hier omschreven, maar ons bereiken ondanks alle inspanningen volgens een bepaalde methodiek toch signalen van bewoners van overlast van groepen jongeren op bepaalde plekken. We lezen dat de aanpak die hier gehanteerd wordt werkt, maar werkt het ook voor de bewoners en wat gebeurd er naar de bewoners toe. Voorzitter dit waren onze vragen.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Plieger. Dan heeft u het woord meneer Idema van de SP.
  • 0:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. We kunnen ons grotendeels vinden in de woorden van de heer Plieger en wij hebben eigenlijk een ander soortige vraag en er staat in het beslispunt, dat is onderaan in blz. 1, dat gaat over dat per 1 januari de gemeente secretaris van de gemeente Stadskanaal nadrukkelijk een taak heeft gekregen als één van de twee directeuren binnen het gemeentelijke kolom, wij willen daar graag uitleg over hoe dat zit.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Idema, dat waren de drie dacht ik die het woord hadden gevraagd. Dan is het woord aan de portefeuillehouder. Aan u het woord.
  • 5:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Nou ik proef door de sprekers toch een behoorlijke instemming met zeg maar het geactualiseerde veiligheidsplan 2014, laat ik het zo noemen want het klopt inderdaad dat het uitsluitend voor dit jaar is en dat we dan gelijk op gaan lopen met het regionaal beleidsplan van de politie-eenheid Noord-Nederland en dat zal dan 2015 t/m 2018 zijn. Laat ik ook toch eventjes voor de duidelijkheid en dat geef dan ook mevrouw Van Geenen nog even mee het is geen nieuwe samenwerking die wij tot stand brengen met de ketenpartners die nu ook hun input geleverd hebben voor dit plan. Dit is eigenlijk wat we al jaren doen en wat we zeg maar proberen te verfijnen en daardoor ook meer aan de voorkant te komen van de problematiek dan als we echt repressief in moeten grijpen en dat zal zeker in het kader van de 3D’s zoals we dat noemen nog een grotere rol gaan spelen in het kader van de sociale veiligheid. Ja, meneer Gelling zegt van dit is opgepakt inderdaad met de ketenpartners en dat staat voor draagvlak, dus op deze wijze moet je dat doen en dan denk ik van ja dat doet de gemeente Stadskanaal gewoon al jaren op deze manier met deze ketenpartners en of dat dan op een gegeven moment is met voor jeugd en alcohol met de GGD en met de scholen en of het is met de politie of met de brandweer of met de crisis en rampen bestrijding, met de ziekenhuizen en de horeca, eigenlijk werken we redelijk integraal in het kader van de Openbare orde en Veiligheid met elkaar samen. Meneer Plieger noemt een heel aantal punten waarvan hij zegt van nou is heel terecht dat we daar ook vanuit de raad hebben aangegeven wat de lokale prioriteiten zouden moeten zijn ook in het, ja jaarwerkplan mag ik het niet meer noemen maar, in de aandacht vanuit de kant van de politie en wij, u noemt daarin op een gegeven moment de meldingen ten aanzien van het drugsgebruik en dat klopt, wij zien in de laatste jaar, anderhalf jaar een toename in het drugsgebruik op een gegeven moment onder jongeren. Dat is ook een reden waarom we met, binnen de basiseenheid Stadskanaal/Vlagtwedde, een plan van aanpak hebben opgesteld met alle rolverdelingen erin voor de ketenpartners, inclusief scholen, inclusief horeca, inclusief de gemeenten om daar alerter op in te kunnen spelen en u krijgt binnenkort de nieuwe nota in het kader van het coffeeshop- en drugsbeleid van de gemeente Stadskanaal waarin we hopen dat we ook repressief iets strenger op kunnen treden hier en daar om te voorkomen. Daarvoor hebben we de ouders wel nodig en de ouders hebben we net zo hard nodig op een gegeven moment bij het besef dat alcohol gebruik onder jongeren, zeg maar, nadelige uitwerking heeft op de gezondheid van hun kinderen en dat ouders daar samen met ons en alle andere ketenpartners een belangrijke rol in spelen om dat naar beneden bij te stellen. Dan woninginbraken en overvallen, ja u noemt het, het is raak. Af en toe hebben we een golf en dat zien we ook terug in de pers en dat heeft ook te maken met zeg maar dat we er redelijk actief op acteren. Hoewel ik moet zeggen 2013 zit redelijk op het niveau van de jaren daarvoor, ik had graag een extra daling gezien, maar dat hebben we niet kunnen realiseren en we zien af en toe ook dat we toch in de regio soms een waterbed effect hebben. Als we in de basiseenheid Stadskanaal/Vlagtwedde met een verhoogde inzet werken op de woninginbraken dan zien we dat die soms elders toeneemt en bij ons even minder is en zo komt hij omgekeerd af en toe ook weer terug. Dat betekend dat we nog veel moeten doen in het kader van de preventie en waarschuwen en daar zitten we actief bovenop dus ik hoop dat we uiteindelijk over het jaar 2014 kunnen constateren dat het toch naar beneden is bijgesteld qua cijfers. De werkgroep oud en nieuw meneer Plieger die zal op dezelfde door blijven werken, dat is effectief en daar gaan we mee verder. Het begeleid wonen, daar proberen we in de regio alle vormen van begeleiding toe te staan en te realiseren zelfs tot en met 24-uurs zorg. De jeugdgroepen, ja nou onze aanpak is effectief, we hebben in het afgelopen jaar, 2013, door onze aanpak weten te voorkomen dat een overlast gevende jeugdgroep niet is uitgegroeid tot een criminele jeugdgroep, die we in de jaren daarvoor wel hebben gehad. En dat heeft alles te maken met het alerter opereren binnen de keten op een gegeven moment proberen mensen bij de groep weg te trekken en met zorg te kijken naar wie er mogelijk in een gezin besmet zou kunnen worden rekening houdend met de toekomst. En soms zijn er jongeren die op het punt staan bijna een criminele carrière aan te gaan vangen en die proberen we gelijk vast te pakken voordat ze in dat circuit terecht komen. En af en toe lukt dat. Dan zegt u van; ja ik hoor wel van bewoners dat er wel eens overlast door jeugd is en wat doen we dan naar die bewoners toe. Ik hoop dat u dat iets meer kunt concretiseren want dat zegt me op dit moment gewoon te weinig om daar een goed antwoord op te kunnen geven.
  • 0:50 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   In het stuk staat ook duidelijk dat er een, blijkbaar een succesvolle aanpak is als het gaat om jeugdgroepen. En daar zijn wij ook zeer content mee. Maar toch bereikt ons zeg maar waar jeugdgroepen zich wel eens op hebben gehouden of ophouden, er bereiken ons signalen van bewoners in de buurt dat men er eigenlijk, ja last van hebben is op zich misschien een raar iets om dan te zeggen, maar dat men er nog steeds bij stil staat dat het zo is of niet zo is, maar men heeft, het probleem is volgens de bewoners zelf niet voor 100% opgelost. Want, ja en mijn vraag is dan; in hoeverre gaat u met de bewoners in gesprek om te kijken wat is beleving en wat is werkelijkheid.
  • 2:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is afhankelijk op een gegeven moment van het signaal wat ons bereikt, waar ik nu over spreek is de aanpak van de jeugdgroepen die dan ook geshortlist worden of ze tot de categorie hinderlijk behoren, overlast gevend of zelfs crimineel, want daar staat wel duidelijk een specifieke aanpak voor waar wij ook die leidraad voor hebben ontwikkeld die nu over Noord-Nederland is uitgerold, maar als het af en toe hangen van jongeren is op een bepaalde plek dan spelen er twee elementen; dan kan het zijn dat ze hinderlijk zijn, vervelend zijn naar mensen in die omgeving of naar bewoners dan moeten wij wel signalen krijgen zeg maar om daar iets mee te doen en soms is dat objectief omdat jongelui nu eenmaal echt af en toe hun boekje te buiten gaan, soms is het ook subjectief, in de zin van er staan 9 jongelui bij elkaar en je moet er langs met je boodschappentasje en je kijkt van nou wat voel ik daarbij. En dat maakt het soms ook wel moeilijk om te zeggen van is het nou echt gewoon een stel pubers wat bij elkaar staat en met elkaar in gesprek is en misschien best wel wat herrie maakt af en toe en gaat daar dreiging van uit of is dat aan de ene kant ook een stukje dreiging wat we subjectief zelf ondervinden. Als het echt iets is waarin we zeggen wij signaleren een jeugdgroep steeds op een bepaalde plek en daar komen klachten over binnen bij de politie of bij ons als gemeente dan gaan we ermee aan de slag. Want dan gaan we echt onderzoeken wat voor groep is dat, maar als ik niks hoor in algemene zin dan reageer ik daar ook niet op. Ik hoop dat ik daarmee het onderscheid duidelijk heb kunnen maken. En meneer Idema wil weten wat onze secretaris nog meer doet, als behalve advies geven aan het college van B&W en algemeen directeur zijn van deze grote organisatie.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat ik daar mee bedoel dat is dat de secretaris in mijn optiek niet verantwoordelijk is voor het, uitvoering van het college. Hij adviseert het college toch?
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dat is ook niet de taak die daar beschreven wordt. We hebben als 23 gemeenten
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar daarom vraag ik ook om uitleg.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Nou dan ben ik blij dat ik dat verkeerde beeld weg kan halen, maar de 23 gemeenten hebben afgesproken om zeg maar de aanpak van de rampen en crisis bestrijding te professionaliseren, daar als het ware geregionaliseerde teams op te gaan zetten straks die ook meer beoefend zijn en er vaker dus mee in aanraking komen en dat gebeurd binnen de gemeentelijke kolom. En de gemeentelijke kolom binnen de veiligheidsregio kent een directie en waar kwaliteit aanwezig is wordt kwaliteit geleverd en daarom zit onze secretaris in de directie. Dat is het simpele antwoord, maar dat is geen uitvoering geven aan wat wij aan het kader van openbare orde en veiligheid hier ter plekke met onze eigen organisatie en de ketenpartners doen. Voorzitter volgens mij heb ik voldoende de vragen beantwoord.
 • 14A Legesverordening Stadskanaal 2014
  • 14a. Legesverordening Stadskanaal 2014 gewijzigd (67,06 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan mag ik iedereen danken voor zijn komst, voor zijn inbreng
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Legesverordening
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh ja, zie je. Ja, ik ben er nog steeds niet goed aan gewend, deze hebben we niet meer op papier nagestuurd gekregen, die staat keurig op de i-pad en daarom vergeet ik hem nu ook gewoon. Neem me niet kwalijk. Legesverordening, agendapunt 14a volgens mij op de i-pad. Iemand die daarover het woord wil voeren? Dan besluiten we unaniem aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Sluiting
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw aanwezigheid, uw inbreng voor het feit dat we zo prachtig op tijd zijn geëindigd en dan zien wij elkaar in deze samenstelling nog één keer op 24 maart, vijf dagen na de verkiezingen. Iedereen succes daarmee.