Raadsinformatie

Raadsvergadering 24 maart 2014

Naam
Download het audiobestand (45,23 MB)
Download de gesproken tekst (692,26 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (3,93 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 17 februari 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd..
 • 13 Sportnota Stadskanaal Sport Samen
 • 14 Gemeentelijke herindeling
 • 15 Beleidsnota drugs-en coffeeshopbeleid
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom raadsleden, mensen van de pers, mensen op de publieke tribune, mogelijke luisteraars. De laatste raadsvergadering van de raad in deze samenstelling. Op zich niet een raadsvergadering die daardoor een totaal ander karakter zal krijgen als onze andere raadsvergaderingen, want op zich zullen wij op 23 april afscheid nemen van raadsleden die uiteraard van gemeente Stadskanaal vertrekken. Daarvoor krijgt u van de griffie nog een uitnodiging en een programma. Het zou best kunnen betekenen dat een aantal raadsleden mogelijkerwijs tot de vertrekkende raadsleden horen en vrij kort daarna alsnog geïnstalleerd zouden kunnen worden, maar dat gaan we zien want dat is afhankelijk van de onderhandelingen die u mogelijkerwijs gaat voeren.
 • 2 Mededelingen
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij doen het vanavond zonder de aanwezigheid van Peter Gelling van Gemeente Belangen Stadskanaal. Die is door bezigheden vanuit zijn werk niet in staat om deze raadsvergadering bij te wonen. En bij agendapunt 13, dat is behandeling van de sportnota, zal mevrouw Woortman van de PvdA niet deelnemen aan de discussie en de vergadering verlaten in het kader van haar functie en betrokkenheid als penningmeester bij DWS. Dat waren volgens mij de mededelingen. Ik kijk nog even ter rechter zijde, geen andere mededelingen, niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (43,83 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda voor vanavond. Mijn vraag zou zijn kan die vastgesteld worden zoals hij voorligt en ik zie dat meneer Pals graag het woord wil. Meneer Pals D’66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, we hebben een vraag over het laatste agendapunt, dat is, om helemaal goed te beginnen hadden we liever gehad dat punt 13 en 14 was doorgesluisd naar een opvolgende raadsvergadering, maar dat ter zijde. Agendapunt 15 is besluitvorming zonder debat en wij hechten er toch waarde aan om nog iets van dat drugs- en coffeeshopbeleid te willen zeggen over daarover.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus uw verzoek is om zeg maar in plaats van besluitvorming zonder debat dat om te zetten in besluitvorming met debat.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iedereen daarmee eens?
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb ook nog een verzoek.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik probeer even deze af te ronden meneer Idema, u bent iets te snel en zo uitgebreid is de agenda vandaag nou ook weer niet. Dan maken wij van agendapunt 15 een agendapunt met debat.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Wij hadden reeds eerder aangegeven aan de heer Pals dat het wat ons betreft niet noodzakelijk is om dit met debat te voeren, dat het alleen een technisch verhaal is.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zou kunnen en dat mag u straks ook inbrengen, maar ik kan de fractie van D’66 het debat niet ontnemen volgens uw eigen regelgeving, dus als het betekend dat D’66 uitsluitend een debat met de portefeuillehouder wil voeren dan kan dat. En kunt u als u daar geen behoefte aan heeft, verkiezen om er niet aan deel te nemen. Meneer Kanter. Nee, meneer Kanter excuus. Eerst meneer Idema even want die had ik net al de snelheid afgenomen, meneer Idema SP.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, u zei al het is geen hele lange agenda en wij willen hem eigenlijk nog wel korter maken en dat heb ik ook aan alle fractievoorzitters gevraagd, om de punten 13, 14 en 15 door te schuiven naar de volgende in de nieuwe raad.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En uw motivering is meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mijn motivering was
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik weet niet wat u via de mail gedeeld heeft dus het lijkt me goed om dat in alle openbaarheid naar voren te brengen.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik zal proberen dat uit te leggen. Ik heb voor de verkiezingen heb ik gevraagd aan de fractievoorzitters om die punten te schrappen en door te schuiven naar de andere, de nieuwe raad, omdat een aantal mensen van het college vertrekken en omdat er verkiezingen zijn en we weten nog niet wat de uitslag was, dat weten we nu wel, maar dat er grote veranderingen zijn en dat de nieuwe raad daarover mag en moet beslissen vind ik.
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is mij niet bekend meneer Idema dat dit gedeeld is met fractievoorzitters, maar daar moet u ook zelf antwoord op geven. Het is in ieder geval denk ik de agendacommissie niet naar voren gebracht, de agendacommissie heeft de zeg maar de agenda van de raad bepaalt, die doet dat ook namens de raad. Er zullen zeg maar zowel voor de raad als voor het dagelijks bestuur zaken zijn die niet drie maanden stil gaan liggen tot dat zich een nieuw college gevormd heeft om het dan weer op te pakken wat dat aangaat hebben we het over een, inderdaad demissionaire status, dat betekend op een gegeven moment dat we nieuwe werkzaamheden met aandacht oppakken en voorleggen aan de nieuwe raad. Over de sportnota en over het herbevestigen van ons standpunt voor de gemeentelijke herindeling zijn duidelijk afspraken gemaakt wanneer die op de raadsagenda zouden verschijnen. Dus ik kijk nu ook even, u hebt dat verzoek blijkbaar, ik kijk even naar de fractievoorzitters van de andere fracties. Meneer Plieger CDA.
  • 0:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, wij zien geen reden om de agendapunten te verschuiven naar een volgende vergadering.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Pals D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou wij zien voor de sportnota, daar hebben we heel hard aan gewerkt, dat heb ik tegen de heer Idema gezegd, dat vind ik ook , zie ik ook geen aanleiding alsmede voor de herindeling, maar dat laatst punt heb ik al gezegd.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, punt 15 heeft u aangegeven. ik kijk naar de heer Borgesius, VVD.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wij zien geen aanleiding in een wijziging voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij zien ook geen aanleiding tot een wijziging, afgezien daarvan heb ik de mail niet ontvangen, ik kijk in mijn mailbox, maar hij zit er niet in. Maar er gaat wel vaker iets mis blijkt bij mij, althans de mailbox.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou dat niet willen ontkennen of bevestigen mevrouw Sterenborg, dat laat ik echt aan uzelf over. Meneer Boen, PvdA.
  • 0:25 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel. Wij zien ook niet echt de noodzaak om de agenda voor vanavond te veranderen, maar misschien als ik alvast datgene mag vertellen wat mijn buurman wilde zeggen. als er een debat moet plaatsvinden over punt 15 dan zou ik dat wel graag op een ander tijdstip willen hebben. Want een beetje merkwaardig dat alleen meneer Pals dan in debat gaat met de portefeuillehouder of…
  • 1:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op zich mag elke fractie vragen voor wisseling op de agenda van zonder debat naar met debat. Ook als het zonder debat is ga ik ervan uit dat fracties kennis hebben genomen van het stuk wat er ligt. Vraag is op een gegeven moment en die vraag kunt u ook nog stellen tijdens het debat, in hoeverre het zinvol is zeg maar of dat de besluitvorming anders uit zou pakken door het debat. En in die zin wil ik u straks graag in de beantwoording van de vragen van D’66 aangeven wat de wijzigingen zijn mogelijkerwijs, maar dat ligt ook aan de vraag die D’66 naar voren brengt. En als dat geen wijziging in uw standpunten naar voren brengt dan ga ik ervanuit dat we dat niet een maand hoeven op te schorten, kunnen we ook niet trouwens, maar daar komt u achter. Meneer Idema, deels ontvangen, misschien niet ontvangen, maar de meningen in het kader van zeg maar doorgaan met de agenda zoals die er ligt zijn denk ik overduidelijk. Dus het wordt vanavond behandeld. Goed. Daarmee met die wijziging dat agendapunt 15 met debat wordt gevoerd, akkoord met de vaststelling van de agenda? [voorzitter klopt met hamer]
 • 4 Insprekers
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan hebben we vanavond geen insprekers. Daar moet ik weer even aan wennen.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 17 februari 2014
  • 05. De besluitenlijst van 17 februari 2014 (55,51 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, gaan we over naar agendapunt 6, en dat is, 5 neem me niet kwalijk, dat is de besluitenlijst van 17 februari. En dan loop ik hem redactioneel in eerste instantie bij langs, pagina 1, 2 en 3. Geen op- of aanmerkingen? [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn de notulen vastgesteld en dan gaan we naar; naar aanleiding van. Pagina 1, pagina 2 en pagina 3. Geen punten?
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (46,77 KB)
  • 0:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik naar de lijst met openstaande toezeggingen. Daar staan nog 5 punten op. En ik ga u voorstellen om het tweede punt, onder nummer 35, af te voeren, omdat we in het kader van het inwerkprogramma van de raad een avond organiseren waarbij u wordt bij gesproken, geïnformeerd over de thema’s van de drie decentralisaties, waar “gewoon doen” en de effecten daarvan een onderdeel zijn van de visie voor de toekomst. Daarmee akkoord? Ja, dan gaat nummer 35 eraf, en dan krijgt nummer 42 invulling in de raadscommissie van 7 april. Iemand nog over de lijst met openstaande toezeggingen? Niet. Dan hebben we die daarmee vastgesteld.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (40,68 KB)07.01. De heer Hoek over onhoorbare pieptoon (80,36 KB)07.02. Gemeente Hengelo over motie schaliegas en steenkoolgas (1,02 MB)07.03. Gemeente Wormerland over motie schaliegas en steenkoolgas (69,55 KB)07.04. Gemeente Halderberge over motie afkeuring schaliegas (90,66 KB)07.05. College over notitie winkelleegstand (13,22 KB)07.05.01. Bijlagen (625,32 KB)07.06. Gedeputeerde Staten over aanvullend advies (243,26 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren? 6 punten, waarvan het laatste punt wordt voorgesteld om dat te betrekken bij agendapunt 14. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Op punt 5 staat onderwerp; leegstand winkelpanden. De PvdA die heeft in het voorjaar 2013 gevraagd om een visiedocument omtrent de leegstand van winkelpanden, die visie ligt er nu niet. Maar er ligt wel een notitie en inventarisatie die gebruikt gaat worden op de input voor de regionale visie over winkelpanden leegstand in de dorpskernen. Daar zijn we blij mee. Het is een stap voorwaarts. En willen we dan ook vragen of het mogelijk is dat dit punt kan toegevoegd worden op de toezeggingen lijst zodat we dat ook in de gaten kunnen houden dat dit visiedocument op een bepaald moment en tijdig wordt overhandigd. Ik heb een laatste opmerking, om maar even in de trant te spreken van mijn collega Mark Kanter, wij vragen u het dossier zorgvuldig met een strik om over te dragen aan de opvolger.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en wat verstaat u onder; die strik om?
  • 0:03 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou, dat het met zorg, met dezelfde zorg dat dit onderwerp altijd is behandeld wordt overgedragen aan de opvolger.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 0:29 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dank. Prima dat u zegt, er is inderdaad gevraagd om een visie document dat ligt er nu niet er ligt nu een inventarisatie ten behoeve van een ruimere visie niet alleen op Stadskanaal maar ook op andere plaatsen. Uiteraard kan die op de toezeggingenlijst, alleen ik denk het wordt wat lastig om een datum te noemen, maar dat kunnen we eind van dit jaar voor aanhouden, lijkt mij. En ik zit even na te denken over de kleur van de strik, maar daar kom ik nog op terug. Dank u wel.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wat mij betreft mag die rood zijn.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   ja, maar het is niet zo’n liefelijk onderwerp dus ik had meer het idee van doe er maar een rouwbandje om.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en daarom zit hij in mijn portefeuille, die regionale visie
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   ja, u boft maar weer
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, waarvoor dank. Voldoende beantwoord mevrouw Kroom? Ja? Andere opmerkingen nog over de lijst met ingekomen stukken, niet het geval.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijken we naar de inlichtingen uit college. Wethouder Bessembinders.
  • 1:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dank u wel voorzitter. In de vergadering van januari heb ik een mededeling gedaan over de aanbesteding van de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval. Dat dat dit jaar voor onze gemeente nog €75.000, - goedkoper uitvalt, volgens mij heeft de heer Borgesius van de VVD toen gevraagd van kunnen wij daar nog wat mee als het gaat om de tariefstelling voor het tweede half jaar. Op zich kan dat, maar ik denk het is de vraag of we dat moeten doen, wij hebben op dit moment een tarief wat een tekort in 2014 veroorzaakt van 2 ton. Daar hebben we allemaal met elkaar heel bewust voor gekozen omdat we een stevige egalisatie reserve hebben. Aan de andere kant als je kijkt van wat voor effect heeft het, dan heeft het ongeveer een effect van €1, - per lediging, dat geldt dan voor het tweede halfjaar op de groene container, nou dan heb je het over pakweg 5/6 euro op een tarief van €205, -. Dus wij kunnen ons ook voorstellen dat wij dat meenemen in de tariefstelling voor 2015, waarbij dan naast deze verlaging in de verwerkingstarieven ook weer zoals we nu en zoals we ook beloofd hebben een aanslag zal worden gedaan op die egalisatie reserve omdat die echt hoog is. Dus eigenlijk is ons voorstel om te zeggen van laten we dit jaar het tarief op het niveau houden wat is vastgesteld en laten we in 2015 het tarief extra verlagen, niet alleen met een greep uit de egalisatie reserve maar ook met deze daling van de verwerkingskosten van gft-afval. Dank u wel voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:43 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, met uw toestemming wou ik toch graag nog wel even reageren op het antwoord van de wethouder voorzitter. Kijk de voorzitter projecteert dat voordeel van die €75.000, - gelijk naar het aantal leden gingen. Toen wij die opmerking maakten was het eigenlijk daarvoor wel bedoeld vanzelfsprekend voor het huisvuil. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen we gaan het vastrecht het tweede halfjaar verlagen, want dat doen we ook twee keer per jaar en in dat licht, ik dacht van wel. In ieder geval wordt het twee keer per jaar berekend, laat ik het zo dan maar zeggen. En dan zou je dat kunnen verlagen zeg maar met ongeveer €5, -.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, maar voorzitter, kijk ik moet de heer Borgesius wel vertellen dat dit toch echt tot de variabele kosten behoort en niet tot de vaste kosten. En volgens mij vinden wij elkaar op dat punt, dank u wel.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ??? (microfoon staat niet aan)
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wou u een reactie nog meneer Borgesius?
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ach ja, ze zeggen wel eens: een verzoek is niet strafbaar.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere opmerkingen? Naar de raad en zoals nu lijkt wordt de meevaller verrekend in het tarief voor 2015 begrijp ik daaruit. Goed, verder geen inlichtingen uit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag. Meneer Idema, ik ga langs uw kant.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb inderdaad een rondvraag. En dat heeft te maken dat we de laatste tijd veel op de markt zijn geweest en daar ben ik benaderd door verschillende mensen van marktcommissie. En die hebben doorgekregen dat hun kramen worden verplaatst zonder dat er voldoende inspraak was. Kunt u mogelijk daar iets over vertellen?
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Meneer Hofstra, meneer Kanter, meneer Boen, Van der Vlag, mevrouw Woortman, mevrouw Kroom, meneer Christians, Dijkstra, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Van der Heide, Borgesius, Rodenberg, Pals, Hernamt, Maarsingh, Boels, Plieger, mevrouw Borgesius, mevrouw Brongers sorry. Heb ik het vermoeden dat me dat niet snel weer overkomt. Mevrouw Brongers, nee? Meneer Gelling CDA, nee. Meneer Deuring, dank u. Marktcommissie meneer Idema, situatie is bekend. Daar wordt gesproken al meer als een jaar, anderhalf jaar, over een mogelijke herindeling van de stamplaatsen. En de marktkooplui verschillen nog wel eens van mening, in de zin in hoeverre men nu daadwerkelijk geïnformeerd is of niet, maar er is een avond gehouden tussen, daadwerkelijk op een gegeven moment plekken waarom het gaat. Tot en met aan Intertoys toe. En wie daar vertegenwoordigd waren hebben hun zegje kunnen doen, en zoals vaker in deze regio, hebben ze het niet met elkaar eens kunnen worden. Dus we gaan kijken hoe we nou op een slimme manier, vanuit de marktcommissie, met ondersteuning van de gemeente, want wij gaan niet het probleem van de marktkooplui oplossen, want dan doen we het nooit goed, maar met ondersteuning van de brancheorganisatie en van de gemeente tot een goede oplossing kunnen komen. En daar zullen ze toch echt hun eigen gezamenlijk proces voor door moeten lopen. Het is bijna net democratie daar.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, zo heb ik het ook wel begrepen hoor. Dat er een marktcommissie is met verschillende belanghebbenden erin. De winkeliers, de marktkooplui en nog wat andere belanghebbende, maar zei zeggen van dat zij onvoldoende gehoord zijn, dat heb ik te horen gekregen van de marktkooplui.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, maar ook de marktkooplui zijn mensen bij langs geweest, dus de meningen en de verhalen zijn een beetje verschillend. Eén ding is duidelijk over een nieuwe indeling van de standplaatsen zijn ze het nog niet eens en wij gaan kijken of we hun daarbij kunnen ondersteunen en zo niet hebben we gezegd, nou dan blijft het zoals het is. Goed dan hebben we daarmee de rondvraag gehad.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de gemeenteraad
  • 12. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de gemeenteraad (37,67 KB)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ben ik aangekomen bij agendapunt 12. Het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad. Daarvoor is het gangbaar om een commissie van drie mensen in te stellen. Normaliter bepaalt u dat zelf, maar ik wil u eigenlijk een voorstel doen, als u mij dat toestaat. En dat is om zowel de heer Borgesius van de VVD, meneer Deuring van het CDA en meneer Kanter van de PvdA te vragen om de commissie te vormen die de geloofsbrieven onderzoekt, waarbij ik het voorzitterschap graag in handen zou willen leggen van de heer Kanter. Is dat akkoord? Denkt u aan 15 minuten genoeg te hebben heren?
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   het is wel veel
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Veel minuten of veel nieuwe raadsleden? nee, maar is 15 minuten, of 20 minuten wat moet ik rekenen? Dan proberen we 20.10 uur. Ik schors de vergadering.
  • 0:3 schorsing
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Kanter.
  • 1:50 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Dan kom je in de kamer hiernaast en dan liggen daar allemaal dossiers en dan moeten wij al die dossiers doorworstelen in een kwartiertje. Nou, dat lukt best, want zoveel zit er niet in. En dan krijg je een briefje van de griffier die zegt; dit moet je voorlezen. En nou was ik niet zo van het voorlezen, maar dit keer ga ik dat toch maar gewoon doen. En dan begin ik bij; aan de raad, de commissie uit de raad van de gemeente Stadskanaal in wier handen de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken werden gesteld, zoals deze zijn ingezonden door de hierna genoemde personen die op vrijdag 21 maart 2014 zijn benoemd tot lid van de raad van de gemeente Stadskanaal rapporteert de raad van de gemeente Stadskanaal dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat zij aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom tot toelating als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal; de heer Van Beek, de heer Bieze, de heer Boen, mevrouw Brongers-Roffel, de heer P.D. Gelling, de heer P.W. Gelling, de heer Hamster, de heer Van der Heide, de heer Idema, de heer Klinkhamer, mevrouw Kroom, mevrouw Luijken, de heer Maarsingh, mevrouw Meertens, de heer Nijenbanning, de heer Orsel, de heer Pals, de heer Plieger, mevrouw Sanders, mevrouw Sterenborg, mevrouw Schipper, mevrouw Wanders, mevrouw Zeegers. Was getekend op 24 maart 2014 door de commissie.
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kanter. En daarmee ga ik ervanuit dat u als raad unaniem daarmee instemt. Ja, dan ga ik een handtekening zetten. En daarmee kunnen we, daarmee is het besluit bekrachtigd en kunnen we aanstaande donderdag overgaan tot de installatie van de nieuwe raadsleden voor de gemeente Stadskanaal. En terwijl de koffie wordt ingeschonken gaan we gewoon terug naar de reguliere agenda en gang van zaken.
 • 13 Sportnota Stadskanaal Sport Samen
  • 13. Sportnota Stadskanaal Sport Samen (80,96 KB)13.01. Sportnota (151,36 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En brengt het mij bij agendapunt 13 de Sportnota van Stadskanaal, mevrouw Woortman neemt vast de koffie mee. En ondertussen kijk ik even naar wie, over dit agendapunt, het woord wil voeren. Ja, dank u. Meneer Van de Vlag, PvdA.
  • 9:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Ik hoor net bij het vorige agendapunt dat de nieuwe raadsleden afgelopen vrijdag dus al benoemd zijn dus ik vind het wel mooi om als niet raadslid dan toch nog mijn inbreng te kunnen doen vanavond. Voorzitter, de nieuwe sportnota. Het is goed dat het college weer is gekomen met een nieuwe sportnota. Weliswaar is deze nieuwe nota nog ietwat summier omdat er een aantal onderdelen nog nader moeten worden uitgewerkt en voorstellen daartoe zullen in een, aan een nieuwe gemeenteraad worden aangeboden. De PvdA kan zich uitstekend vinden in drie pijlers die het college in de nota verder heeft uitgewerkt. Deze gekozen pijlers vinden wij meer dan logisch omdat dit ook de hot items zijn binnen het welzijnsgebied. Want de laatste tijd is er toch een beweging te zien in ons land dat het sporten in verenigingsverband door steeds minder mensen wordt uitgeoefend en dat steeds minder mensen, en vooral jongeren, minder bewegen, wat weer gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Mede daardoor krijgen verenigingen het steeds lastiger om naast het op peil houden van het aantal leden ook het vrijwilligersbestand op een goed kwantitatief niveau te houden, dat het college hierin dus een stimulerende factor wil zijn juichen wij van harte toe. Voorzitter wij vinden het heel goed dat onze gemeente meedoet aan de zogenaamde stimuleringsregelingen, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches. Het college heeft gemeend om het aantal Fte in samenspraak met de gemeenteraad hiervan uit te breiden omdat er ook een breed draagvlak voor dit fenomeen is onder diverse verenigingen en zij hierover dus zeer enthousiast waren en zijn. Wat ons echter opviel voorzitter, tijdens de laatste hoorzitting, waarbij talloze verenigingen aanwezig waren, was het feit dat een aantal verenigingen zeer weinig tot niets van het bestaan van de combinatie functionarissen afwisten. De portefeuillehouder heeft toen wel gereageerd dat dit nogmaals binnen de verenigingen bekend zou worden gemaakt, wij dringen er dan ook op aan om dit ook zo spoedig mogelijk te doen. en wellicht heeft de portefeuillehouder hierop al actie ondernomen, maar dan horen wij dat graag. Voorzitter het aantal leden van diverse sportverenigingen neemt af. En steeds meer mensen kiezen ervoor om voor zichzelf, dus niet bij een vereniging, te gaan sporten. Het bestaan van een aantal verenigingen zou dus in gevaar kunnen komen. meerdere fracties hebben zich in het verleden zich al uitgesproken om deze daling tegen te gaan. Daarom vindt de PvdA het ook goed dat het college gebruik gaat maken van het aanbod van het Huis van de Sport om een aantal thema avonden te organiseren voor de talloze verenigingen binnen onze gemeente. Ook de rol die de gemeente wil spelen ten aanzien van de gehandicapten sport, en deze waar nodig nog wil uitbreiden, kan op onze goedkeuring rekenen. Integratie in de sport tussen valide en minder valide mensen moet constant worden gestimuleerd en ook alle mogelijkheden hiertoe moeten worden geboden in onze gemeente. Een paar jaar geleden heeft de gemeenteraad het nieuwe tarief aan subsidie beleid vastgesteld, daar stonden en staan wij nog steeds achter. Waar ons aanspreekt hierin is dat de meeropbrengsten van de verhogingen van de diverse tarieven in ieder geval ten goede komen aan de sport. Tenminste dat schrijft u in de nota. Wat wij als fractie van de PvdA het college op het hart willen drukken is het feit dat een paar verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden door de verhogingen. Vooral binnensportverenigingen hebben hier mee te maken, omdat zij vaak alleen afhankelijk zijn van contributiegelden en sponsoren en deze zijn er ook nog vaak in zeer kleine mate aanwezig. En bijvoorbeeld geen kantine opbrengsten hebben. Wij hopen en gaan er van uit dat in schrijnende gevallen het college een luisterend oor zal hebben en met die betreffende verenigingen mee wil denken om toch tot een goede oplossing te komen. Met betrekking tot de subsidies voorzitter hebben wij nog een vraag met betrekking tot de waarderingssubsidie. In 2014, 2015 en 2016 zijn deze geraamd op 33.000, ik rond het even af, en in 2017 op 28.000, een vermindering van €5.000, -. In 2014 is echter de verdeling van die €33.000, - genoemd, kunnen wij ervan uitgaan, en misschien heb ik de nota niet goed gelezen, maar dat betwijfel ik want ik heb hem héél veel gelezen omdat er toch wat minder eredivisie-voetbal was dit weekend, kunnen wij ervanuit gaan dat in 2015 en 2016 diezelfde verdeling ook geldt zoals die ook in 2014 op papier staat, dus dat is even een vraag. Voorzitter wat ons ook enorm aanspreekt in de nieuwe nota is het opzetten van een nieuw fonds om sportevenementen mogelijk te blijven maken. Het spreekt ons mede aan omdat wij al jaren hebben uitgesproken dat onze gemeente vooruitstrevend moet zijn op sportgebied, maar ook zeker omdat dit op initiatief van en samen met een groep ondernemers tot stand zou worden gebracht. Een goede samenwerking dus met een breed draagvlak die wij van harte toejuichen. Ten aanzien van de sportvoorzieningen voorzitter vindt de PvdA dat dit op een hoog niveau ligt in onze gemeente en dat dit ook op dat niveau moet blijven. Want wil je sport en dus de verenigingen stimuleren als lokale overheid dan moet je ook die faciliteiten hiervoor hebben en ook kunnen aanbieden, echter niet tegen elke prijs en daarom vinden wij het ook zeer reëel dat de gemeente kritisch kijkt naar de bezettingsgraad van bijvoorbeeld de binnensport accommodaties en dus automatisch ook kijkt naar de levensvatbaarheid hiervan. Met betrekking tot de buitensport accommodaties kunnen wij allen maar zeggen dat wij hierop enorm trots zijn. Voorzitter onze fractie wacht tevens met spanning de discussie met de nieuwe gemeenteraad af in zake de toekomstige exploitatie van de zwembaden in onze gemeente. De huidige exploitatie overeenkomst loopt echter nog tot en met 2016. Dus zullen wij hierover nu nog niets zeggen. Voorzitter tot slot hebben wij nog een opmerking over het proces dat gevolgd is om tot deze nieuwe sportnota te komen. Er zijn diverse interactieve avonden gehouden ter voorbereiding op deze nota en er is ook een expertmeeting gehouden. Wat wij echter nog hebben gemist, of gemist, en misschien is dat een bewuste keuze, dat zijn bijvoorbeeld de sportdocenten van het Noorderpoort en van het Ubbo Emmius, om die ook actief te laten meedoen. Misschien is dat in een ander traject gebeurd, maar graag zouden wij dat naar de toekomst toe graag willen adviseren om deze mensen ook bij een nieuwe sportnota in de toekomst te willen betrekken. Anderzijds had onze fractie het idee, wij roepen als fractie al jaren van nou met een nieuwe sportnota willen wij echt, een spreekwoord, op de bok zitten wat dat betreft. Wij hebben misschien het idee dat wij er onvoldoende hebben gedaan of onvoldoende vorm hieraan hebben gegeven, dus wij willen het college vragen om samen met de nieuwe gemeenteraad om het proces eens goed te evalueren en ook in de toekomst naar de nieuwe sportnota toe, wellicht hier lering uit te trekken. Maar goed dat is aan de nieuwe gemeenteraad. Voorzitter dit gezegd hebbende kan de fractie van de PvdA volledig instemmen met deze nieuwe sportnota en wij wensen alle verenigingen alle succes op zowel sportief, financieel als organisatorisch gebied toe. En dan voorzitter last but not least nog even het volgende, sinds 2002heb ik deel uitgemaakt van de Kanaalster gemeenteraad en mijn maidenspeech in dat jaar ging over de privatisering en verplaatsing van tennisclub STB in Stadskanaal. ik begon dus met het onderwerp sport en sluit er na 12 jaar, inderdaad zitting te hebben gehad, ook mee af. Onze bondscoach, de heer Van Gaal, zou zeggen dat de cirkel rond is, maar ik ga echt niet juichen wat dat betreft. Wel wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u als college, u als collega raadsleden en natuurlijk het ambtelijk apparaat, hartelijk te danken voor de prettige en constructieve samenwerking en ik wil de nieuwe gemeenteraad, het nieuwe college, heel veel succes en wijsheid toewensen in de komende periode en dan met name natuurlijk ook met het uitvoeren en monitoren van deze sportnota. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dacht ik vanavond vroeg klaar te zijn, maar als iedereen dit gaat doen, als iedereen van het moment gebruik gaat maken in plaats van wat ik aan het begin van de avond zei, dat doen we vooral, hopelijk met zijn allen op 23 april. Nou dan zit u nog wel even. Meneer Borgesius, VVD, een reactie op de bijdrage van de PvdA?
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Correct, ja ik had de heer Van der Vlag ook kunnen onderbreken vanzelfsprekend, maar dat heb ik dan maar niet gedaan. Maar wat mij in uw betoog opviel, dat u de zwembaden problematiek, zei u, stellen wij uit naar 2016.
  • 0:4 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Die stellen wij niet uit.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, ok, maar min of meer zei u dat u zich daar in kon vinden, dat is denk ik die discussie, uitgesteld gaat worden tot 2016. En dat vind ik eigenlijk een beetje in tegenstelling tot hetgeen wat, denk ik nu, bij een begrotingsbehandeling door uw voormalige fractievoorzitter, de heer Kanter, is uitgesproken. Die expliciet stelde, en dat staat volgens mij ook zwart op wit, dat sluiten van het zwembad Musselkanaal is niet bespreekbaar. En dat wou ik toch even gezegd hebben, en dat vond ik eigenlijk in tegenstelling met datgene wat u zei.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Vlag PvdA.
  • 0:44 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik heb in mijn betoog, meneer Borgesius, heb ik niet gezegd dat wij een discussie uit de weg gaan of dat wij een discussie pas na 2016 zouden hebben. Ik heb in mijn betoog gezegd dat de exploitatie overeenkomst tot en met 2016 vastligt en in het begin van mijn betoog heb ik gezegd; voorstellen voor na 2016, die komen op een gegeven moment in een nieuwe gemeenteraad en dat zal ergens misschien wel eind 2014 zijn, eind 2015. Kan ik nu nog niks over zeggen, is aan een nieuwe gemeenteraad en u heeft onze toenmalige fractievoorzitter, de heer Kanter, heel goed gehoord wat zijn, wat toen ons standpunt was qua zwembaden en daarin zijn we niet veranderd.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En geloof maar dat ik dat ook aan de nieuwe raadsleden van mijn partij in de oren fluister.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   goed.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ?????? (microfoon staat uit)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius als u zich uitspreekt is het handig dat u de microfoon gebruikt zodat een ieder kan horen wat u opmerkt. Ik constateer dat die discussie nog niet gevoerd is en wel gevoerd zal worden en waarschijnlijk door andere leden in de raad dan tot op heden het geval was. Ik vraag eventjes voor ik verder ga….Gemeente Belangen heeft niet gevraagd om het woord bij dit onderwerp? Heb ik dat goed begrepen of heb ik het niet gezien.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dat heeft u goed begrepen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan ga ik nu verder met het CDA, de heer Boels.
  • 3:49 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Een sportieve avond, aan het begin van de avond dacht ik; als die sportnota maar niet in blessure tijd zal worden behandeld over een bepaalde tijd en vanavond, collega Van de Vlag heeft dusdanig veel voorzetten dat ik ze enkel hoef in te koppen, maar dat ga ik niet doen. De sportnota; Stadskanaal sport samen, voorzitter. Het is een mooi proces geweest, we zijn betrokken, op een goede manier betrokken, we hebben verschillende avonden gehad met belanghebbenden. En ook als we kijken naar sport, ja je moet elkaar er in opzoeken, je moet trainen, je moet bijsturen, je moet samen beter worden en vanavond gaan we hier kijken of al die voorbereidingen mogen leiden tot een fitter sportnota, is deze sportnota gereed voor de komende tijd. Het CDA fractie ziet goede dingen, een aantal dingen die hebben we ook genoemd, bijvoorbeeld gaan voor een optimale inzet van die binnensport accommodaties in onze gemeente en ook, een ander voorbeeld, ondersteuning en tegemoetkomen van de verenigingen inzake de G-sport activiteiten. Wij juichen dat toe, vinden het goed, toch wel een aantal dingen die we nog even wat specifieker willen benoemen, waar we de aandacht op willen vestigen. Eén ding; hoofdstuk 1 sport stimulering, wellicht dat wij het niet helemaal goed zien maar er zit een bepaalde tegenstelling in een bepaalde paradox. Ik citeer; voor een betere levensvatbaarheid, zal voor veel sportverenigingen aan te bevelen zijn zich de komende jaren ook op andere doelgroepen te richten. Dus de scoop te verbreden, andere dingen te gaan doen. Eindje verder, de volgende pagina lezen we dan; om het ledenbestand op peil te houden, de aandacht vooral van een verlicht van ledenwerving naar het vasthouden van sporters die ze al in huis hebben, sportverenigingen dus. Het vasthouden van jongeren van 12-16 jaar is de opdracht. Ja, is het nou juist het vasthouden, is het de scoop verbreden, in één beleids ???. Hoe ziet de portefeuillehouder dat. Dan de combinatie functionarissen, ik las toevallig deze, nou is niet toevallig natuurlijk, ik las dit weekend op een van onze websites; er zijn combinatiefunctionarissen actief in onze gemeente. Ik dacht dat moet eigenlijk anders; combinatiefunctionarissen zijn zéér actief in onze gemeente. Actief zijn ze, zeer actief, erg enthousiast en dat moeten ze natuurlijk ook zijn want dat is hun functie, daarvoor zijn ze gekomen en wij juichen ook van harte toe dat er meer Fte zijn, maar collega Van der Vlag gaf ook al aan, in al die enthousiasme zijn er wat neveneffecten, hebben we wat neveneffecten gehoord. In dit document staat eigenlijk één zin; in het werk van de combinatiefunctionarissen zijn contacten met sportverenigingen van groot belang, communicatie derhalve, wij doen daar een appèl op, om maar eens een mooi CDA woord te gebruiken. Vitaliteit van sportverenigingen ten slotte. U stelt voor het uitvoeren van de verenigingsondersteuningen uit te besteden, uit te laten voeren, door het Huis van de Sport, wij juichen dat van harte toe, wij zien daar ook de noodzaak in. Vitaliteit van de sportverenigingen is zeer van belang, ondersteun die vrijwilligers, want zij dragen die verenigingen en hebben het nodig. Zaken waar we dan aan denken zijn; hulp bij het op orde houden van de financiën, want voorzitter is dit wat wij willen, is dit voldoende, biedt dit voldoende soelaas want ook ons bereiken geluiden van binnensport verenigingen die zeggen dat ze het moeilijk hebben, dat ze bijna structureel een beroep moeten doen op de reserves, dat kan natuurlijk niet. Voorzitter wij vragen dus; is het op deze wijze ondersteunen van verenigingen voldoende, kunnen we hier de komende jaren mee vooruit hebben we hiermee de vitale sportnota die wij willen. Ik zou maar zo zeggen tot zover onze eerste helft. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Gaan we naar de CU, mevrouw Van der Heide.
  • 1:42 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel voorzitter. De CU heeft het zeer waardevol gevonden om betrokken te worden bij het maken van de nieuwe sportnota. De contacten met alle verenigingen en de expertmeeting heeft geleid tot meer kennis en achtergronden van de sport. Ook de sportverenigingen hebben hun woordje kunnen doen en hun belangen naar voren kunnen brengen. Dit was een goed voorbeeld om de burger meer in contact te laten komen met de gemeenteraad en het college. Zodat ze weten dat er naar hun geluisterd wordt. Sport is een middel om vele zaken te bereiken, op fysiek, mentaal en sociaal gebied. Sinds het vaststellen van de vorige sportnota is er veel veranderd in de sport, men gaat steeds meer individueel sporten en dat is positief, maar de verenigingen krijgen steeds minder animo en daardoor ook minder financiën. Het is dus van groot belang dat de vrijwilligers bij de diverse sportverenigingen blijvend ondersteund worden. Ook de bezuinigingen vinden hun weerslag in de sport, het blijft erg belangrijk voor oud en jong te blijven sporten, daarom moeten wij dat ook blijven stimuleren. Daarvoor zijn inmiddels sportcoaches en combinatiefunctionarissen ingezet. Helaas zijn deze mensen nog niet genoeg in beeld bij de verenigingen, daarom vragen wij het college daar aandacht aan te besteden. De communicatie zou verbeterd kunnen worden. Een positieve ontwikkeling is het ook om meer geld beschikbaar te stellen om mensen met een handicap binnen de sportverenigingen beter te begeleiden. Ieder moet een kans hebben in de samenleving. De CU kan instemmen met de beslispunten. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van der Heide. Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 2:38 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Dank u wel voorzitter. Nou ook wij als VVD zijn blij met de procedure die gevolgd is tot het komen van deze sportnota. De laatste bijeenkomst die wij gehad hebben, met de sportclubs, zijn wij toch wel wat geschrokken van het feit dat de sportclubs aangeven, dat tenminste sommige sportclubs aangeven, de combinatiefunctionarissen niet te kennen of nog nooit gezien te hebben, en ook dat de activiteiten die deze combinatiefunctionarissen organiseren dat verenigingen aangeven dat soms als concurrentie te zien. En de vraag die bij ons ook wel opkwam was; is er inderdaad, is de communicatie altijd wel goed en aangezien de wethouder daar volgens mij zelf ook wel een beetje van geschrokken is van deze opmerkingen, vroegen wij ons ook af of de controle vanuit het college dan wel voldoende is om te kijken of de combinatiefunctionarissen daadwerkelijk datgene doen wat wij ook met zijn allen bedacht hebben dat ze zouden moeten doen. Daartegen afgemeten de combinatiefunctionarissen zijn nu van 4,7 Fte naar 6 Fte gegaan. Wij vragen ons dan ook wel af of die uitbreiding zinvol is, misschien moet je het bij 4,7 Fte’s laten en het geld wat je daar mee uitspaart gebruiken om misschien de zaalhuren iets lager te houden omdat ook de sportverenigingen aangaven dat met name de verhoging van de huren voor heel veel verenigingen toch tot problemen zou kunnen gaan leiden. We weten niet of dit mogelijk is, maar we zouden daar graag antwoord op willen hebben. En als laatste nog een opmerking, op pagina 12 van de sportnota, daar wordt een zin genoemd dat indien volgens de richtlijnen van NOC NSF geen aanspraak gemaakt kan worden op een veld wordt deze uit de gemeentelijke exploitatie gehaald. Wij vonden dit nogal een vrij definitieve zin en ook vrij zwart-wit, dus wij zouden graag zien dat dat gewijzigd wordt in als we die richtlijn dan volgen dat we dan niet meteen, dat zo’n veld dan niet meteen uit de gemeentelijke exploitatie gehaald wordt, maar dat we eerst nog gaan kijken of dit echt zinvol is en of we dat niet op een andere manier kunnen doen. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Rodenberg. Meneer Idema, SP.
  • 0:46 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja, vinden het ook een prima beleidsvoornemen en de SP was ook erg, tenminste dit was voor mij de eerste keer dat ik er bij betrokken ben dat op zo’n manier zo’n nota tot stand is gekomen, dat vonden wij een hele plezierige manier en daar hebben we veel voldoening aan gehad. De SP kan ook instemmen met deze nota, wel hebben we twee vragen nog hierover en dat is dat gaat over de buurt coaches, nee over de combifunctionaris, daar was wat onduidelijkheid over en dat wil ik graag aan de wethouder vragen of aan de wethouder die er over gaat. Is daar nou meer duidelijkheid over, ja ik bedoel de verantwoordelijke wethouder die daar over gaat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bedoelt het college en de portefeuillehouder gaat spreken, ja.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar waar het om gaat dat ik graag wil horen van het college of daar nu meer duidelijkheid over is. Een andere vraag is dat de binnensport zich erg benadeelt voelt ten opzichte van de buitensport en of daar ook niet een verschuiving in kan plaats vinden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de bijdrage meneer Idema. Goed, dan gaan we naar de heer Pals, D'66.
  • 2:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wat we kunnen zeggen van de sportnota is dat het een heel mooi proces is geweest. We hebben vele avonden bij elkaar gezeten met de mensen van alle takken van sport en ik denk ook dat alle verenigingen goed de aandacht hebben gekregen van onze raad en dat en de aandacht voor alle verenigingen en dat in die zin de sportnota eigenlijk 2014-2018 proof is. Waar we eigenlijk wel aandacht aan willen blijven vestigen is dat we toch in de komende jaren eigenlijk de combinatie commercie en sport dat we daar toch voorrang aan geven de komende jaren. En dat zal denk ik meerdere malen nog wel eens in de raad voorbij komen van hoe we dat gaan invullen, maar vooral met name de bijdrages van mensen vanuit de commerciële hoek hebben ons zeer aangesproken en het kan wel eens de springplank worden voor heel veel sportclubs in de komende jaren. Wat we ook graag willen en dat is echt opgevallen dat door de onderlinge contacten die sportverenigingen hebben gehad de afgelopen tijden dat het een hele goede zaak zou zijn, ondanks dat Huis van de Sport ingeschakeld kan worden, dat er gewoon te komen, en ik roep het college daar op, dat we gewoon komen tot één keer per jaar, net als de avond van de vrijwilliger, dat we de avond van de sportverenigingen organiseren, van de bestuurder van de sportvereniging uiteraard, waarin men contact kan maken, waarin men contact kan houden, waarin men gewoon simpelweg weet van elkaar heeft van wie doet wat en wie doet zus. En wij roepen het college daar voor op om dat te doen. en als afsluitend zouden we willen zeggen dat ja de keuzes bij de binnensportaccommodaties zal denk ik ons de komende vier jaar nog wel in de greep houden en ook dat zal denk ik weer met een zorgvuldigheid gebeuren zoals ze, die ze nu kennen. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Pals. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Hamster.
  • 8:50 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Het is goed om te horen dat u ook enthousiast bent over het idee dat Stadskanaal samen moet gaan sporten. Jong en oud, ieder met zijn eigen talent en zijn eigen beperkingen, want die hebben we allemaal en dat allemaal binnen gezonde verenigingen die we daar allemaal toe willen equiperen. Ik ben blij met de ondersteuning voor de voorstellen die we doen, het sportfonds voor evenement en talenten en de extra ondersteuning voor gehandicaptensport binnen vereniging. En er worden een aantal vragen gesteld. En dat zijn met name twee die bleven hangen na de hoorzitting die we met sport verenigingen hebben gehad. Sportverenigingen die aangeven dat ze best moeite hebben om op brengen, het geld dat wij vragen aan zaalhuur enerzijds en anderzijds, wat bleef hangen aan het eind van de vergadering, is wat we moeten definiëren als een onbekendheid van de combinatiefunctionaris. Laat ik eerst met het eerste beginnen. En die vraag kwam ook eigenlijk terug in bijdrage van de fracties, equiperen wij de verenigingen op dit moment wel genoeg, ondersteunen wij ze wel genoeg, geven we ze genoeg geld, is die verhouding tussen binnensport en buitensport voldoende. Wat ik destijds gedaan heb, waar de sportverenigingen bij zijn, wat ik hier nog een keer wil herhalen, is dat wij in 2007 geprobeerd hebben een slag te maken om de kosten dekkenheid te brengen naar een provinciaal gemiddelde, de huurtarieven te brengen naar een provinciaal gemiddelde, dat was in 2007 (9). Dat hebben wij gedaan. Wij hebben het gebracht naar wat destijds het provinciaal gemiddelde was. En in deze sportnota stellen we u niet voor om de tarieven verder door te verhogen, om ze te brengen naar wat op dit moment het provinciaal gemiddelde is, want ongetwijfeld hebben de gemeenten om ons heen hun tarieven al verhoogd en zitten wij met het handhaven van de tarieven op het niveau wat we in 2016 bereikt hebben, beneden het provinciaal gemiddelde. En dat betekend niet dat het weinig geld is, absoluut niet, maar wij hebben in 2007 wel getracht het op een acceptabel en maatschappelijk verantwoord tarief te brengen. Door te kijken wat gebeurd er om ons heen en wat denken wij dat verenigingen op kunnen brengen. Wat daarbij ook komt kijken is de verhouding tussen binnensport en buitensport en eigenlijk moet je de zwemsport dan ook nog als derde groep bij noemen. En mijn voorganger heeft heel hard geprobeerd om daar een evenwicht in te vinden. En ik denk dat hij, voor zover dat mogelijk is, daar redelijk in geslaagd is, hoewel ze nooit helemaal met elkaar te vergelijken zijn. Er zullen altijd verenigingen zijn die een buitensportvereniging zijn en daar gemakkelijker inkomsten mee halen dan mogelijkerwijze een binnensportvereniging, maar ook per vereniging verschild dat. Wat misschien geruststellend kan werken, is dat ik de afgelopen vier jaar, ik kan nu terugkijken op een volledige periode, geen enkele vereniging heb zien omvallen. En dan denk je van ja dat is wel heel makkelijk, ze zijn niet omgevallen, maar dat zegt ook iets over de levensvatbaarheid van onze verenigingen op dit moment. Ze zijn in staat allemaal om zichzelf het hoofd boven water te houden en ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook de komende jaren zullen zijn. De tweede vraag waar heel veel over gesproken werd tijdens de hoorzitting was de combinatiefunctionarissen. En inderdaad, de VVD merkt op volgens mij schrok de portefeuillehouder daarvan, dat klopt, daar schrok ik even van. Hoe kan dat nou, volgens mij kan dat niet dat al deze sportverenigingen geen contact hebben gehad met de combinatiefunctionarissen. En bij het naar buiten gaan bleek dat al waar te zijn, want toen wij de namen van enkele individuele combinatiefunctionarissen noemden; ah, ja, nee, die kennen we wel, daar hebben we al contact mee gehad. Ja, die heeft ons wel geholpen. Waar wij aan moeten werken blijkbaar, onder andere, is de naamsbekendheid van het begrip combinatiefunctionaris, het merk combinatiefunctionaris, dat is nog niet helemaal geland binnen verenigingen. Dat is niet het hele verhaal, laat ik daar ook meteen eerlijk over zijn. Ik heb de dag erop heb ik een rondvraag laten doen binnen verenigingen van; ok, heeft u contact gehad met deze mensen, is er wat voor u georganiseerd? En dan bleek inderdaad dat 2/3 van onze vereniging inmiddels al activiteiten hadden gehad die georganiseerd waren met of door de combinatiefunctionarissen samen met de vereniging. Dus het beeld dat hier ontstond, dat er complete onbekendheid was met de combinatiefunctionaris, kon ik gelukkig twee dagen later al weer achter mij laten. Er moet nog werk gebeuren, maar dat is ook niet verwonderlijk want we zijn nog maar drie jaar aan de gang. En de uitbreiding… Ja, en ze zijn nog maar een klein anderhalf jaar op het voltallig niveau en we zijn nu weer aan het uitbreiden en om meteen de vraag van de VVD mee te nemen; is het nu zinvol om uit te breiden? Ja. Want wat wij extra gaan doen met die buurt- sportcoaches, is het bereiken van een bredere doelgroep. De combinatiefunctionaris was gericht op de kinder- en jeugdleeftijd. En de buurt- sportcoach die krijgt nu de ruimte om ook bezig te gaan met alle andere doelgroepen. Bijvoorbeeld de ouderen, bijvoorbeeld de gewone volwassenen met bewegingsarmoede. Ook daarvoor worden activiteiten ontplooid en dat kunnen wij doen omdat wij de buurt- sportcoach in het leven roepen. En om dat geld vrij te spelen zal ik er ook meteen bij vertellen, u weet dat wij bovenop een bijdrage van 60% van ons zelf 40% van de rijksoverheid uitgekeerd krijgen. Dus als wij dan zouden zeggen wij bezuinigen op buurt- sportcoaches en combinatiefunctionarissen dan zijn we die plus van de rijksoverheid zijn we ook kwijt, dus netto houden we minder geld over om te investeren in andere dingen mochten we keuzes maken om dat af te schuiven wat ik u dus echt af wil raden om dat te gaan doen. En een scherpe blik van de heer Boels van het CDA. Aan de ene kant moeten wij leren vast houden aan de andere kant moeten we de scoop verbreden. Nou u was net niet volledig in die quote, wij zeggen dat wij van ledenwerving in de jongste doelgroepen naar het vasthouden van 12-16 jaar moeten gaan. En waar verenigingen heel erg op gericht zijn is het binnenhalen van kinderen. En dat is begrijpelijk, dat is heel begrijpelijk, daar hebben wij ook redelijk veel op ingezet. Wat blijkt is dat 80-90% van onze kinderen, basisschool leeftijd, wel aan sport doen. Die zijn wel lid van een vereniging. We raken ze kwijt op het moment dat zij 12-16 worden dat andere dingen interessanter worden, vriendjes, baantjes, vriendinnetjes. Misschien dat u het zich nog kunt herinneren waar u op dat moment mee bezig was, maar het blijkt gewoon dat op dat moment een afname in het ledenaantal optreed. En dus wij willen onze verenigingen ertoe brengen, ertoe equiperen om juist sterk te worden ook voor die doelgroep. En dan weten ze inderdaad die doelgroep te behouden, daarnaast, laat dat duidelijk zijn, moeten zij de scoop verbreden naar doelgroepen als bijvoorbeeld de 35-plussers. Maar ook specifiek aanbod bijvoorbeeld binnen voetbalverenigingen voor te bedenken is en wat in den lande al gebeurd en waar wij ook verenigingen hint voor willen geven. Concrete vraag van de PvdA; waarderingssubsidie, is de verdeling van de waarderingssubsidie in 2015 en 2016 gelijk aan die van 2014, ja want wij hebben subsidie beschikkingen voor 4 jaar als we het over waarderingssubsidies hebben. En in 2016 zullen we alle waarderingssubsidies onder de loep nemen, inclusief die van de sport, en dan dus met een bezuiniging van €5.000, -. Als er opgemerkt wordt dat de zwembad-discussie later plaatsvindt dan is dat correct, dat ga ik ook proberen te doen. En wat betreft de sportvelden, concrete vraag van VVD, uit de exploitatie halen, daar bedoelen we mee dat we zeggen, niet mee zeggen van wij maken er, laat maar zeggen, bouwkavels van. Nee, dat betekend dat wij het als gemeente niet meer zullen gaan onderhouden. Als sportverenigingen op dat moment zeggen van dat gaan we zelf doen, dan moeten ze dat doen, en dan krijgen ze er alle ruimte voor. Maar wij zullen niet meer meenemen in onze rondes voor veldonderhoud, voor grasmaaien om maar iets te noemen. Dus dat is aan de verenigingen zelf en dat doen we dus niet op stel en sprong. Nee, dan gaan we in overleg met de vereniging van; kijk eens jullie gaan richting die norm, volgens de NOC NSF normen heeft u een veld teveel. Wij gaan hem niet meer onderhouden als u niet iets aan uw ledenaantal doet, als u niet verwacht dat het ledenaantal binnenkort weer gaat stijgen. Het is aan u of u hem zelf wilt onderhouden of dat we er inderdaad een soort hoogpolige grasveld van maken.
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Vlag, PvdA.
  • 0:03 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Mag ik daar op reageren. Want ik kan mij best wel de vraag van de VVD voorstellen, want kijk die normen van het NOC NSF en van bijvoorbeeld over voetbalvelden van het KNVB die zijn heel theoretisch die kijken puur naar het aantal leden, maar die kijken niet bijvoorbeeld naar de praktijk, dat een wedstrijd die, voorafgaand vindt er een warming-up plaats, daar hebben ze ook ruimte voor nodig, je hebt met meisjes- en damesteams te maken, die hebben weer aparte ook kleedgelegenheden en alles nodig en dus ook meer die tijd daartussen die is in de praktijk anders dan zeg maar puur in theorie naar de aantalletjes kijken. Ik neem aan dat u zich niet blind staart op de normen van het NOC NSF en van de KNVB.
  • 0:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Misschien kan ik het makkelijkst beantwoorden met de opmerking dat we hier op het moment geen onenigheden of conflicten over hebben met verenigingen. Oftewel wij komen eruit met verenigingen. En dan blijken de normen van NOC NSF gewoon duidelijk en ook wel met dat soort zaken rekening te houden. NOC NSF bestaat uit een aantal sportbonden die heel goed weten wat een sportvereniging nodig heeft om goed te kunnen functioneren. En dan is het fijn dat we objectieve standaarden hebben aan de hand van waar wij ons beleid kunnen toetsen. Wat betreft het proces, ja u maakt een aantal opmerkingen en dat is aan u, dat mag u zelf gaan evalueren denk ik. Volgens mij waren, in meerderheid was u tevreden, en ik denk dat er een later moment de griffie voor u gaat organiseren, een evaluatie van de wijze waarop deze sportnota tot stand is gekomen en daar wil ik u veel succes bij wensen.
  • 0:2 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Voorzitter, ik heb nog een vraag aan de wethouder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, GemeenteBelangen.
  • 0:07 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Als ik het goed begrijp heb je sportcombifunctionarissen en sportcoaches, heb ik het nou goed begrepen dat die sportcombifunctionarissen voor de ouderen zijn en de coaches voor de jongere kinderen?
  • 0:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Waar we naar toe moeten mevrouw Hernamt en misschien ligt daar wel de oorzaak van het probleem dat de verenigingen niet helemaal weten met wie ze nu te doen hebben is dat we naar eenduidigheid moeten en naar een makkelijk hanteerbare term. We hebben inderdaad combinatiefunctionarissen die wij in het leven hebben geroepen voor de jongere doelgroep en de buurt- sportcoachregeling dat is een landelijke term ook weer is in principe bedoeld voor de hogere leeftijden. Maar volgens mij is het slim aan een eventuele volgende portefeuillehouder om gewoon met een soortig campagne te beginnen van dit zijn de mensen die buurt, vereniging en onderwijs laten sporten. En misschien dat er hier nog, al dan niet vertrekkende raadsleden, met hele mooie termen kunnen komen om daar een aftrap aan te geven.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   ok, dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Boels, CDA.
  • 0:18 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, nee, die term heb ik niet. Maar, quotum is wel heel belangrijk begrijp ik. Eén ding, want daar ging het wel om, de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van die binnensportverenigingen, klopt het dat u echt zei dat u ervan overtuigd bent dat de komende jaren die verenigingen het hoofd boven water kunnen houden.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb geen andere aanleiding om anders te denken.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Fijn, dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even terugkomend op mijn bijdrage. Krijgen we nog een, Is het mogelijk om een sportavond te organiseren.
  • 0:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, gaan we even terug naar een stukje geschiedenis. In het verleden hadden we de sportfederatie hier die dat organiseerde. En die sportfederatie is door de verenigingen zelf ter ziele gedragen. En bij de verenigingen leefde ook niet echt de behoefte om een platform weer te creëren waarop ze elkaar ontmoeten. En dan denk ik, we kunnen daar een beetje regisseren, maar als de sportverenigingen zelf zeggen dat daar niet echt behoefte aan is. wie ben ik om dan dingen in het leven te roepen, hoewel ik het best een leuk idee vind om weer inderdaad een sportverkiezing te houden, een netwerk iets, maar dat laat ik nog eerst even aan de sportverenigingen zelf denk ik nu.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u gaat het, voorzitter, u gaat het wel
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66. Mevrouw Hernamt wilt u even wachten met uw microfoon.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u gaat het wel initiëren, want ik vond dat echt de winst van al die bijeenkomsten die we hebben gehad dat er sportverenigingen, werkelijk sportverenigingen waren, die mekaar helemaal niet kenden, wel de sport, maar niet als persoon en dat soort dingen. Dus het zal heel goed zijn om toch eens een briefje rond te laten gaan, om te beginnen.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou even wethouder, dan kunt u er ook even over nadenken, even kijken wat mevrouw Hernamt nog aan vragen had staan.
  • 0:12 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik had nog een opmerking naar de heer Pals. Een sportavond organiseren, hoe bedoeld u? Voor de raadsleden? Dat kan natuurlijk. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Hernamt. Ik geef het woord weer terug aan de wethouder, wethouder Hamster.
  • 0:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik blijf er eigenlijk bij als de sportverenigingen in het verleden aan hebben gegeven er eigenlijk niet echt behoefte aan te hebben, wie ben ik om dat vervolgens te organiseren. Via de combinatiefunctionarissen hebben we in de wijken hebben we wel netwerken dat hoeft dan niet helemaal gemeente breed te zijn en we merken dat de verschillende volleybalverenigingen elkaar binnen de competitie regelmatig zien en zo het netwerk er ook wel is. Om speciale avonden zelf te gaan organiseren dat zou ik jammer vinden van mijn budget dat al krimpende is.
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, volgens mij hebben we daar in ieder geval de eerste termijn in voldoende mate de vragen die gesteld zijn beantwoord. Ik kijk even naar de fracties, naar de woordvoerders of ze behoefte hebben aan een tweede termijn. Dat is niet het geval, mag ik daaruit concluderen dat u met unaniem, 22 stemmen, instemt met de sportnota zoals die voorligt? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan kunnen we mevrouw Woortman vragen om terug te keren achter de vergadertafel. 21? Ach..
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   ja, natuurlijk, ja
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heel goed meneer Idema, meneer Gelling van Gemeente Belangen is niet aanwezig dus we zijn inderdaad met 22 raadsleden en dus 21 stemmen voor.
 • 14 Gemeentelijke herindeling
  • 14. Gemeentelijke herindeling (62,59 KB)14.01. Grenzeloos Gunnen II (671,94 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 14 en daarbij verzoek ik de heer Deuring van het CDA om zijn rol als vicevoorzitter van de raad in te vullen voor de twee komende agendapunten. Aan u meneer Deuring.
  • 0:28 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, aan de orde is agendapunt 14, dat gaat over de gemeentelijke herindeling. Wie mag ik daar het woord over geven. Meneer Pals, mevrouw Sterenborg, meneer Plieger, meneer Boen, meneer Idema en meneer Borgesius. Dan begin ik met meneer Boen.
  • 1:25 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter. Dank u wel. Ons wordt gevraagd om ons eerder genomen besluit, ons eerder genomen unanieme besluit, om dat te bevestigen. Als we kijken naar de ontwikkelingen die er geweest zijn sinds wij dat besluit genomen hebben en dat besluit ook gepresenteerd hebben aan Provinciale Staten, dan moet ik vaststellen dat het rapport van de commissie Jansen twee, laat ik het zo even noemen, dat de argumentatie die daar in gebruikt wordt om de keuze die wij als raad genomen hadden om die te ondersteunen, dat die nog steeds hetzelfde is aan de argumenten is denk ik weinig veranderd er is aan toegevoegd een uitspraak over de toenadering die er is geweest tussen Bellingwedde en Vlagtwedde, in die uitspraak kunnen wij ons ook vinden. Kortom met de toevoeging in het stuk aan het eind dat er geen onnodig tijdsdruk zal worden opgelegd denk ik dat wij het volledig eens kunnen zijn met de beslispunten bij dit onderwerp. Dank u wel.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Plieger van het CDA.
  • 1:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Naast wat de heer Boen heeft aangegeven nog een enkele aanvulling. Het aanvullend advies, hoe zwaarwegend dat ook blijkbaar is geweest van de commissie Jansen, heeft er niet toe geleid dat onze buurgemeenten hebben ingebroken in hun procedure die ze zijn gestart als het gaat om Vlagtwedde en Bellingwedde. Het CDA wil nogmaals herhalen dat, wat betreft Vlagtwedde, dat wij vinden dat de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal bij elkaar horen. En we vinden het dan ook goed om te vernemen dat in een brief die door Vlagtwedde en Bellingwedde naar GS is gestuurd dat zij in gesprek willen blijven met de gemeenten in de regio. Wat de heer Boen ook al aangaf om tot een uiteindelijke consensus te komen tussen deze negen gemeenten is zorgvuldigheid en draagvlak belangrijk en inderdaad daar is tijd en ruimte voor en wij onderschrijven dan ook dat we constructief in gesprek moeten blijven met alle gemeenten en tijdsdruk dient daar vermeden te worden. Voorzitter, het CDA bevestigd het raadsbesluit van 25 november om in te stemmen met de herindeling; Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela. En hiervan GS op de hoogte te stellen.
  • 0:08 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Plieger?
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat was het, ja.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel. Dan mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:37 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals de CU reeds heeft aangegeven in de raadsvergadering van 25 november jongstleden staan we nog steeds achter de horizontale variant. En we betreuren het dat niet alle gemeenten op één lijn zitten. We kunnen het advies wat is uitgebracht door de commissie op 6 februari jongstleden, grenzeloos gunnen 2, overnemen. De commissie Jansen legt volgens ons terecht de vinger bij het organiseren van kleinschaligheid en hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Dat we constructief in gesprek blijven met de betrokken gemeenten achten wij van groot belang, evenals het oog houden voor de kwetsbaarheid van het proces. Dank u wel.
  • 0:01 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan meneer Borgesius van de VVD.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. In principe hebben wij denk ik niet zoveel meer toe te voegen aan hetgeen wat zojuist hier is gezegd. Wat wij eigenlijk nog wel willen vermelden dat zeg maar het standpunt wat wij dan 25 november afgelopen jaar in deze raad hebben ingenomen en dat wou ik dan eigenlijk hier ook maar in het midden brengen. Dat op een meer dan voortreffelijke manier door de heer Boen namens deze raad bij de Provinciale Staten is naar voren gebracht en ook is toegelicht en daarop hebben wij op dit moment en ik denk ook niet later verder iets zinnigs aan toe te voegen. Dus wij stemmen met deze besluitvorming in.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan meneer Idema van de SP.
  • 0:51 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij vinden nog steeds de horizontale variant de beste variant die voorgelegd is. Wij houden vast aan de stemverklaring die we toen gedaan hebben, dat wij nog steeds vinden dat er een raadgevend referendum aan ten grondslag moest liggen aan deze besluitvorming. Verder vinden wij, in tegenstelling van wat er net is gezegd, dat er geen onnodige druk moet worden uitgeoefend op een andere gemeente gezien de uitslag van de verkiezingen. Want wij voorzien dat een aantal gemeentes andere keuzes gaan maken, die nu positiever waren. Daarnaast hebben wij ook gedacht van onszelf een onderzoek te doen naar de inwoners van Stadskanaal wat die van de herindeling vinden. Dat is wat ik graag even wou zeggen.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Idema. Dan meneer Pals van D'66.
  • 1:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. We blijven uiteraard staan, of uiteraard, maar we blijven staan achter het besluit van 25 november. Alleen wat we nog wilden zeggen, met een compliment voor de brief die zoals voor ons ligt en dat is ook perfect omschreven, maar goed ik vul ook even meneer Idema aan, er is natuurlijk wel wat gebeurd sinds verleden week en ik roep de voorzitter dan ook op om echt, en het is ook prachtig verwoord in de hele brief, dat de aandacht voor robuustheid en grootschaligheid dat dat helder verwoord moet worden. Ik denk ook dat de toekomst ligt vooral in het communiceren met elkaar en dat dat een hoge kunst van een gave eigenlijk moet worden want ik bedoel er moet nogal wat verdedigd worden en er moet nogal wat glad gestreken worden, ondanks dat wij als raad helemaal eens zijn met de herindelingsplannen. En wij onderschrijven dan ook volledig wat er in punt 4 staat, dat, en dat heeft u heel mooi verwoord in uw brief, dat tegelijkertijd constateren dat het advies van de commissie er moet toe leiden dat andere gemeenteraden hun eerder genomen standpunt moet heroverwegen, dat is natuurlijk een verwijzing, dat kunnen wij wel vinden, maar dat vinden zij niet. Maar, en daar komt dan een hele wijze zin erachteraan, wij willen als totale regio een eensluitendheid komen en dat dit proces kwetsbaar is en moet in onze ogen niet onnodig worden geforceerd. En we vinden het verstandig dat dat waar standpunten moeten worden herzien hiervoor ook de ruimte en de tijd wordt geboden. En ik denk vooral die laatste opmerking die in de brief staat, ik denk dat het daar de komende tijd ook echt op aan komt, omdat het proces denk ik, wat de heer Idema ook zegt, naar in het licht van de laatste verkiezingen, nog wel eens een ander proces kan worden dan die we voor ogen hebben. En dan komt het denk ik helemaal aan zoals dat verwoord is bij punt 4 en daar wens ik u dan ook heel veel sterkte mee.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mevrouw Hernamt, ik had u niet gezien. Excuses daarvoor, maar alsnog.
  • 0:49 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u. GBS blijft bij het standpunt wat zij 25 november hebbe ingenomen. Wij kiezen voor die horizontale lijn, ons standpunt is dus niet veranderd, alleen ben in het met meneer Pals eens, door de veranderingen in onze raad en in meerdere raden denk ik dat het een grote gave is om tot een redelijke communicatie, door te communiceren tot een goede oplossing te komen. ik ben alleen bang dat er verschillen zullen blijven, maar als je goed communiceert kun je dat van elkaar begrijpen. Ik wens de nieuwe gemeenteraad heel veel moed en wijsheid toe. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel mevrouw Hernamt. Dan wou ik nu graag het woord geven aan burgemeester Galama.
  • 5:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ik heb het gevoel dat ik hier helemaal niet zoveel punten heb waarop ik zou moeten reageren. Op zich ben ik dankbaar in die zin dat het herbevestigen, zeg maar ook zo unaniem gebeurd conform de lijn die 25 november is uitgesproken. Ik denk ook dat daarmee is aangetoond dat eigenlijk vanaf het moment van onze eigen evaluatie van de samenwerking en de visie op de toekomst zeg maar de lijn vanuit Stadskanaal heel consistent is geweest en eigenlijk heel duidelijk ten opzichte van wat ons voor ogen stond en wat de gemeente Stadskanaal betreft eigenlijk die stip op de horizon moet zijn. En die stip op de horizon is niet alleen omdat we het nou zo’n leuke ontwikkeling vinden om te discussiëren over wel of niet herindeling, wie met wie en per wanneer, maar dat dat vooral ingegeven is, en volgens het college hebben we dat steeds vanaf het begin gedaan, ingegeven is vanuit de inhoud. Namelijk de constateringen die zowel in het rapport van de commissie Jansen 1, als in het rapport van de commissie Jansen 2, het Grenzeloos Gunnen, een aantal constateringen zijn waarin er in de voor zeg maar de zware opgaven waar we überhaupt al voor staan, even los van de decentralisaties, maar kijk maar gewoon naar de arbeidsmarkt, kijk maar op een gegeven moment naar een aantal financiële posities van een aantal gemeenten, kijk naar toch de problematieken die al op ons afkwamen in het kader van toen nog de wet werken naar vermogen nu de participatiewet. Die andere twee decentralisaties die naar ons toe komen die hebben het effect alleen maar versterkt, om te zeggen van, ook de gemeente Stadskanaal, en niet die de geringste, we zijn nog steeds de 4e gemeente in deze provincie die durft te erkennen, en ik zeg heel bewust “durf te erkennen” dat zij alleen als gemeente dit proces nog wel een tijdje kan trekken maar op een lange termijn niet voldoende robuust is, specialistisch genoeg is om dat te bieden aan onze burgers waar we voor staan. En uiteindelijk gaat het daar wel om, dat we voor onze inwoners de juiste dienstverlening tot stand brengen, de juiste mogelijkheden creëren om te kunnen wonen, te kunnen werken, te kunnen recreëren, een stuk leefbaarheid met voldoende voorzieningen niveau in stand te houden. Vanuit die inhoud geredeneerd hebben wij steeds gezegd; wij gaan voor herindeling. En ik ben blij dat u eigenlijk met zijn allen zegt van daar staan we nog steeds achter. Want dat is wat ik u hoor zeggen. En daarbij geeft u tevens aan, althans dat maak ik uit uw opmerkingen op en corrigeer me als ik dat niet goed verwoord, maar ik neem aan dat u daar ook mee zegt; u moet er als 9 gemeenten uitkomen. Dat proces moet zorgvuldig, want er moet een goede basis liggen om dat te doen. Nou dat hebben wij aan GS al laten horen, je kunt niet ineens binnen 3 weken verwachten dat een gemeenteraad die dat niet eens in het vergaderschema heeft, zeg maar zo maar 180 graden omdraait, die zullen zich echt ook willen overtuigen opnieuw van zijn de juiste argumenten gebruikt, is het realistisch om te kijken van we hadden misschien gedacht naar het westen te kijken en nu zouden we misschien toch naar het zuiden moeten kijken en kunnen we die omslag maken. Nou daar is tijd en zorgvuldigheid voor nodig en daar zullen wij, misschien ondanks dat wij gewoon steeds tot herbevestiging van onze standpunten komen, zullen wij anderen de tijd voor moeten gunnen. En tegelijker tijd kijken op een gegeven moment hoe we daarin zeg maar samen op kunnen trekken. En dat geldt wat mij betreft, en dat hoor ik u ook zeggen, geldt net zo goed voor de mogelijke gemeente Westerwolde in oprichting, zoals ik hem dan noem, wanneer wij zeggen van dat is niet onze keuze en dat advies zouden we ook niet mee willen geven. Maar onze deuren staan letterlijk en figuurlijk open voor het overleg om binnen werktitel Zuidoost-Groningen te participeren en in die zin hoop ik ook, dat wat Bellingwedde en Vlagtwedde in de brief hebben aangegeven, dat ze goed in gesprek blijven met de omgeving dat we dat ook daadwerkelijk in de praktijk zullen gaan brengen en daar hebben we wel even de verkiezingen verder voor afgewacht. Ik begrijp voorzitter het standpunt van de SP. Wel mee ingestemd, met horizontale variant, met de stemverklaring dat de SP van mening was geweest dat het mooi was geweest als hier een raadgevend referendum aan ten grondslag had gelegen. Ik blijf van mening verschillen met de SP dat wij onze bevolking niet hebben gekend, ik denk dat wij dat breder hebben gedaan en met meer erkenning van hoe onze bevolking is samengesteld en wat belangrijke groeperingen zijn, zeg maar binnen onze gemeente en dat gaat verder als alleen inwoners op een bijeenkomst dan heb je ook met onderwijs, dan heb je ook met maatschappelijke instellingen, heb je ook met ondernemers te spreken want met mekaar vorm je die gemeente en creëer je mogelijkheden om de opgaven het hoofd te bieden. Voorzitter ik ben dankbaar dat de raad zo unaniem blijft staan op dit standpunt en ik neem de wensen van sterkte die ons worden toegedicht met plezier in ontvangst. Dank u wel.
  • 0:00 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel burgemeester. Is er nog behoefte aan een tweede termijn. Meneer Borgesius.
  • 1:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja en dan, even meer richting de heer Idema en c.q. de SP, ik weet niet of u nu met dit besluit gaat instemmen, maar een van uw zwaarwegende punten, ook kijkend naar de campagne, was toch met name de participatiewet, voorziet u grote problemen, voorzien denk ik andere partijen net zo groot, maar ik wil u toch in overweging geven dat wanneer, en dan denk ik niet alleen aan het SW bedrijf in deze plaats, dan denk ik ook aan Synergon, maar wanneer wij enig kans willen maken op een herverdeling van die gelden, van de SW gelden, dan denken wij toch dat de kans van slagen, wanneer je daar in gezamenlijkheid als regio en misschien wel een klein beetje vooruitkijkend Oldambt met andere gemeentes in de horizontale variant waar Stadskanaal dan deel van uitmaakt, dat je dan de kans van slagen voor het bereiken van het doel wat velen van ons misschien allen wel unaniem daar graag wensen te bereiken, dat die dan beduidend groter is dan wanneer we daar als 9 individuele gemeentes naar toe gaan. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Idema.
  • 0:48 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, wij hebben inderdaad hebben wij ingestemd met een stemverklaring dat wij de horizontale variant het beste vonden en de argumentatie die meneer Borgesius gebruikt kan ik mij in vinden, maar van de andere kant is het ook zo, je kunt ook gaan samenwerken je hoeft niet te fuseren om dit soort doelen te bereiken. Ik denk dat dat nu ook gebeurd is ik denk dat er nu ook een aantal woordvoerders van de gemeentes en met Den Haag hebben gepraat over dit fenomeen dus ik weet niet of dat echt zo is. maar wij vinden in ieder geval wij hebben geen mening direct over herindeling, wij zeggen alleen had het aan de bevolking over gelaten. En ik heb mevrouw de burgemeester ook goed gehoord, die heeft gezegd van; wij hebben dat op een andere manier georganiseerd. En wij hadden liever gezien dat dat met een referendum ging.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik denk dat we nu tot besluitvorming over moeten gaan
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ik wou daar nog wel even op reageren, als het mag voorzitter
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   sorry.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   In het kort zou ik daar nog wel even op willen reageren wat de heer Idema zei. Ik denk dat een van de beoogde doelen, een van de meerdere vanzelfsprekend, toch was om al die samenwerkingsverbanden die er op wat voor gebied dan ook zijn, met name dan, laat ik maar even bij dit onderwerp blijven, SW bedrijf, dat toch het uiteindelijke doel was om dat te gaan verminderen zodat je daadkrachtiger kunt besturen.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Idema.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb gehoord wat meneer Borgesius zei.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, dan gaan we nu toch over tot besluitvorming. Wie wou nog wat zeggen? Meneer Plieger nog. Nou dan moet u heel snel zijn.
  • 0:29 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat wordt wel lastig zeg. Ja, kijk ik dacht dat wij als raad ook in onze unaniem aannemen van het herindelingsvoorstel toch ook de conclusies van de commissie Jansen allemaal onderschreven hadden, dat heeft u ook als SP. En één van die conclusies is dat allerlei samenwerkingsverbanden hier in onze regio tot nu absoluut niet optimaal hebben gefunctioneerd.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar dan ga ik herhalen wat ik net zei. Dat ik vind, kijk de horizontale variant hebben wij als beste keuze betiteld, maar wij zijn van mening dat de mensen die het betreft dat die daar instem in moeten hebben.
  • 0:35 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, kunnen we overgaan tot besluitvorming? Voor ons ligt herbevestiging van het raadsbesluit van 25 november 2013 en dat is in principe in te stemmen met de herindeling van de gemeente Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela. Wie is hier tegen? Niemand zie ik. Ja u bent, of wilt u een stemverklaring afleggen.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik wil een stemverklaring.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   maar u bent voor
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   dan mag u uw stemverklaring nu afleggen.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP stemt in met deze besluitvorming en doet dat met de stemverklaring dat we liever hadden gezien dat dit met een raadgevend referendum was gegaan.
  • 0:19 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, dan is dit voorstel, in ieder geval het besluit is genomen om het is unaniem genomen. Met de aantekening van de SP, dat ze dus liever hadden gezien dat het met een raadpleging gegaan was. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 15 Beleidsnota drugs-en coffeeshopbeleid
  • 15. Beleidsnota drugs en coffeeshopbeleid (71,14 KB)15.01. Beleidsnota (594,56 KB)
  • 0:27 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we nu verder met agendapunt 15. Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid. Wie wenst daarover het woord? Meneer Pals, mevrouw Hernamt, dat was het? Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Pals.
  • 2:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voor ons ligt dat besluit, beleidsnota drugs- en coffeeshop beleid. Het is een Oost Groninger beleidsstuk die in een driehoek Ommelander Oost en alles wat erbij hoort is genomen door de successievelijke portefeuillehouders alleen wat ons opvalt in dit stuk is, er zit natuurlijk heel veel landelijk beleid bij, er zit ook heel veel landelijke wet- en regelgeving bij, maar ik heb altijd begrepen dat jezelf ook wat regels mag veranderen of handhaven of voorschrijven. En wat ons dan echt een beetje betreurd is eerlijk gezegd, dat we hebben in Stadskanaal één lokale coffeeshop dat is Wizard zoals u weet en in al die jaren dat die coffeeshop daar is gelegen, en ik ben daar bijna een buurman van, het heeft nooit in de krant gestaan, het heeft nooit tot overlast bezorgd, ik bedoel het heeft nooit tot enige mate van overlast in de buurt bezorgd. En dan vind ik het jammer dat er nu opeens de handhaving komt, tenzij u er anders over denkt, want ik zie mensen, want dan hoor ik het graag, maar goed nogmaals, want we dan erg jammer vinden, vinden we toch dat die strafnormering toch wel erg aan de forse kant zijn ten opzichte van de eerdere strafverordening die zo is vastgesteld en dat houd dus in dat als een minderjarige wordt gepakt dan wordt voor de eerste keer wordt je dan direct, wordt de coffeeshop 3 maanden gesloten terwijl de eerste keer in de vorige verordening stond dat het een schriftelijke waarschuwing betrof en als het de tweede keer nog eens een keer weer gebeurd dan zou men 3 maanden sluiten en nu wordt het in één keer dat het 12 maanden wordt gesloten. Dus dat geld ook voor de overschrijding van maximale hoeveelheden per transactie en dat soort dingen. En we vinden dat een beetje vors we vinden het een niet zo goede beloning eigenlijk voor het gedrag en voor de uitstraling die de coffeeshop heeft gehad de afgelopen tijden. En we zouden toch willen appelleren om het te houden zo als het was.
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat was het meneer Pals? Dan mevrouw Hernamt van GBS.
  • 1:31 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Er wordt gesproken over het opheffen van weetplantages overal en nergens, maar men heeft nooit gedacht, of nog niet aan gedacht, bij de grenzen. Ik weet dat er dus gesmokkeld wordt van Nederland naar Duitsland, van Duitsland naar Nederland. En de grens bij Nieuwe-Schans weet ik dat er gehandeld wordt, dat staat namelijk niet in dit stuk. Bovendien ben ik met de heer Pals eens dat die coffeeshop nooit ellende veroorzaakt heeft, maar kijk ik vind het toch een goede maatregel dat je die zaken goed controleert en die straf is misschien wel streng, maar niets is zo vreselijk als drugs. En ik vind dat je daar heel streng voor moet straffen, of het helpt dat hopen we dan maar, maar ik ben daarvoor. Dat was het voorzitter.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank je wel mevrouw Hernamt. Dan wou ik nu graag het woord geven aan burgemeester Galama.
  • 4:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, misschien had ik ook kunnen blijven zitten voorzitter, maar beetje gewoonte. Laat ik allereerst zeggen wat het doel was om dit stuk op de agenda te zetten en u te verzoeken om er kennis van te nemen. Zeg maar het beleid wat u in 2000 heeft vastgesteld is eigenlijk ongewijzigd. U hebt namelijk besloten om maximaal 1 gedoogpunt voor de verkoop van softdrugs onder bepaalde voorwaarden en criteria zeg maar vast te stellen en de uitwerking daarna aan het college over te laten. Dat is ook gebeurd en op een hele goede manier en ik denk wat u noemt meneer Pals, over de werking van onze lokale coffeeshop, dat die goed is. voldoet aan de afstanden, voldoet in principe aan de controles die plaats gevonden hebben en daar waar gewerkt wordt conform de afspraken die je gemaakt hebt hoef je ook niet bang te zijn voor mogelijk strengere straffen want wij hebben ze nog nooit kunnen betrappen op dat er andere handelingen plaats vonden dan als we hadden afgesproken. Daarbij is bij ongewijzigd beleid van onze kant en ongewijzigde bedrijfsvoering bij onze coffeeshop is daar geen enkele risico. Het beleid hebben we eigenlijk ook alleen maar geactualiseerd om een aantal landelijke vereisten, zoals het ingezetenen criterium, op te nemen in de beleidsnota en daarom blijft het toch ook wel een beleidsnota heten omdat je het daar op aanpast en daarnaast hebben wij de stap genomen om qua handhaving zeg maar de tools die we hebben en de instrumenten die we hebben gekregen ondertussen om die sterker aan te zetten waarmee zeg maar de burgemeester de bevoegdheid heeft om daar waar weetplantages, hennep kwekerijen ontdekt worden, geconstateerd worden om die direct aan te kunnen pakken en dus ook over te kunnen gaan tot een sluiting van een schuur, van een erf, van een woning waarin zeg maar een niet wettelijke toegestane productie plaats vindt en dat is een van mijn doelen om in ieder geval de overlast die daar uit kan voortkomen om die gewoon strengenter aan te pakken. Dus eigenlijk wat u hier inziet en dat is de combinatie van het beleid en het handhavingsplan wat er op zit is een kwestie van gewoon de handhaving strengenter aan pakken en daar hebben wij in deze hele regio behoefte aan. Tot en met de controles die af en toe wel uitgevoerd worden mevrouw Hernamt, want wij hebben bij die grensovergang al eens een keer het nodige gepakt. Alleen het is steekproefsgewijs, we kunnen daar niet elke avond zeg maar op toe zien en zouden we dat doen dan glippen ze naar een andere kant. Waar het ons om gaat en dat is eigenlijk wat in dit stuk staat op een gegeven moment dat de bevoegdheden die mij zijn toegewezen dat ik die strengenter ga gebruiken voor degenen die daarop aangesproken moeten worden, niet voor degenen die een goede bedrijfsvoering hebben. En voor de rest heeft het college daar in het kader van de woningwet mee ingestemd op een gegeven moment dat dat ook van toepassing mag zijn op woningen, op schuren en datgene wat in bestemmingsplannen genoemd is en eigenlijk zeggen wij daarmee; we hebben hem geactualiseerd, wij hebben hem qua gebied uitgebreid zodat zowel gemeenten met een coffeeshop als gemeenten zonder een coffeeshop op dezelfde manier zeg maar de handhaving van overlast door gebruik, door drugs op een gegeven moment wat strengenter aan te kunnen pakken en te voorkomen, net zoals we dat eerder hebben gedaan, dat er geen waterbedeffect ontstaat, dat als de ene gemeente het wat strengenter aanpakt dat de andere last krijgt omdat het over de gemeentegrens heengaat. Het is niet meer en niet minder als wat verwoord is in deze beleidsnota. Alleen het leek mij goed, omdat het soms een gevoelig onderwerp is omdat het soms ook overeenkomsten heeft met het jeugdbeleid wat we voeren, om u daar in ieder geval breed inzicht in te geven en vandaar ook het verzoek om er kennis van te nemen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel burgemeester. Meneer Pals.
  • 1:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, u begrijpt wij blijven dat natuurlijk wel een beetje een jammerlijk punt vinden dat u een coffeeshop die in Stadskanaal gevestigd is, en u weet hoe de constructie in elkaar zit, het is ook nog een stichting. En u weet zelf als geen ander hoe goed en strengend er gecontroleerd wordt en etc. en hoe de mensen echt letten op wet- en regelgeving, want u houd daar strak de hand aan, daarvoor de complimenten, blijf ik er toch of blijven we toch echt jammer vinden dat hun gedrag, en ik neem aan, dat hun gedrag in die zin niet wordt beloond met gewoon de oude regel de oude strafmaatregel zoals die is. en u begrijpt maar al te goed dat het voor de mensen die zo’n coffeeshop exploiteren dat hun grote angst is, net als mensen die een discotheek hebben en net zo goed als mensen die een café hebben met de nieuwe alcohol- en horecawet, dat het een hele riskante onderneming is geworden met het pakken en dat je dan 3 maanden een coffeeshop sluit voor 1x een 16 jarige oppakken en ik denk dat we in die zin ook met u van mening blijven verschillen.
  • 0:05 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Pals. Hebt u daar nog..?
  • 1:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, daar wil ik graag op reageren voorzitter want ik vind dit een te enge uitleg van de instrumenten die mij ter hand staan. U zegt op een gegeven moment van als daar bij, er is iets geconstateerd waar, daar zouden ze in het verleden een schriftelijke waarschuwing krijgen en nu heb ik de mogelijkheid, let op mijn woorden, heb ik de mogelijkheid om het 3 maanden te sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat ik tot die maatregel over zal gaan, alleen wil je een handhavingsplan vaststellen dan zul je aan moeten geven hoe je dat wenst te gebruiken. Net zoals wethouder Hamster net zei van bij een voetbalveld wel of niet uit exploitatie, dat doen we in goed overleg daar komen we uit. En het maakt wezenlijk verschil wat de overtreding is, hoe daar mee om wordt gegaan en wat je ervaringen zijn. Op het moment dat ik daar iets constateer met hoe is het waarvan ik denk van nou dit had niet de bedoeling kunnen zijn op een gegeven moment kan ik ook een waarschuwing geven en aangeven dat ik bij een volgende keer, als het echt een verslechtering van bedrijfsvoering is, wel tot een maatregel over zou kunnen gaan waartoe ik nu al de mogelijkheid had. Dus dat blijft ook een beetje inzicht van weten met welke partijen je te maken hebt en op welke manier. Nou waar ik geen zin in heb is op een gegeven moment om hennepkwekerijen aan te treffen in schuren, in kelders of in woningen waar aantallen van 600 of 700 planten worden geproduceerd en waarvan ik zeg; goh dat is al de tweede keer, maar de eerste keer konden we niet hard maken om dan te wachten om dat met een schriftelijke waarschuwing te gaan doen. Dit is een pakket aan maatregelen wat ons ter hand gesteld wordt. Wat we zelf ook willen. Dat wil niet zeggen dat het zo eng is dat we op een gegeven moment daarmee ons gezonde boerenverstand niet meer zouden kunnen gebruiken.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar u begrijpt wel voorzitter, het staat er wel en ik denk dat dat natuurlijk altijd, dan men het kan lezen zoals wij het als raad ook lezen. En dat is natuurlijk even het interpretatie verschil, ik begrijp heel goed dat u zegt ik heb mijn eigen bevoegdheden en ik heb mijn eigen inzicht en ik kan doen zoals ik het dan wil als er een inval is geweest, maar het staat er wel en dat nou ja…
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, er staat ook in de wet dat u niet harder mag rijden als 120 als dat bord er staat en toch zijn er velen die dat doen en bepaalde consequenties aanvaard je en dan maakt het soms uit op een gegeven moment als de politie je controleert wat de omstandigheid is of ze direct op een gegeven moment een bekeuring uitschrijven of dat ze zeggen we hebben de situatie even begrepen we doen het met een waarschuwing. Dat hangt van velerlei factoren af, ik heb gewoon de maatregelen nodig om iets te kunnen doen en dan denk ik van volgens mij doen we dat goed in de praktijk en werken we ook goed samen met het gedoogpunt wat wij kennen en moet u een beetje vertrouwen hebben in hoe de handhaving plaats vindt.
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, ik denk dat hier nu wel genoeg over gezegd is anders blijven we een beetje heen en weer
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik hoor ook niks van andere fracties voorzitter dus ik denk dat het wel goed is.
  • 0:13 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ok, agendapunt 15. Beslispunt, kennisnemen, nou ik neem iedereen heeft de gelegenheid gehad om kennis te kunnen nemen van deze nota. Dan is bij deze het agendapunt afgehandeld.
 • 16 Sluiting
  • 0:25 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan nog even van mij persoonlijk, ik heb 12 jaar in de raad gezeten en na 12 jaar is dit mijn laatste avond. Ik wil een iedereen heel hartelijk danken voor de hele prettige samenwerking, ik heb het met plezier gedaan die 12 jaar en ik wens in ieder geval de nieuwe raad ook alle wijsheid toe om te komen tot hele wijze besluiten. Dank u wel.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan neem ik de afsluiting voor mijn rekening. En voordat en ik hoop dat we op 23 april gewoon volledig, eventueel met partners, met belangstellenden, met familie aanwezig zijn en in die zin daag ik u dan ook uit om een mooie, krachtige, korte speech voor te bereiden voor het geval u één van de afscheidnemende raadsleden bent. In ieder geval voor deze raad hanteer ik de laatste keer de hamer en sluit daarmee de raadsvergadering van maandag 24 maart en ik wens u straks na het drankje beneden wel thuis. [voorzitter klopt met hamer]