Raadsinformatie

Raadsvergadering 19 mei 2014

Naam
Download het audiobestand (33,70 MB)
Download de gesproken tekst (539,53 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (24,53 MB)
 • 01 Opening
 • 02 Mededelingen
 • 03 Vaststellen agenda
 • 04 Insprekers
 • 05 De besluitenlijsten van 24 maart 2014 ..
 • 06 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 07 Lijst met ingekomen stukken
 • 08 Inlichtingen college
 • 09 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Jaarrekening in liquidatie 2013 Regeli..
 • 13 Vaststellen bestemmingsplan "Musselkan..
 • 14 Wijzigen Verordening voorzieningen maa..
 • 15 Niet-raadsleden in raadscommissies
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven
 • 15 Niet-raadsleden in raadscommissies
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven
 • 17 Beëdiging commissieleden
 • 18 Benoeming ondervoorzitters van de raad
 • 19 Benoeming leden agendacommissie
 • 20 Benoeming leden rekeningcommissie
 • 21 Benoeming leden en plaatsvervangende l..
 • 22 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 01 Opening
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, welkom bij de eerste raadsvergadering waarin ik kan zeggen dat de volledige raad aanwezig is. Ik hoop ook voorlopig definitief in deze setting, want dat zou een goed begin zijn. Eerste vergadering voor het nieuwe college, na de installatie van vorige week. Dus we gaan kijken hoe we op deze mooie zomerse avond, waarbij de temperaturen in de zaal best wel een beetje zullen gaan stijgen, ik hoop niet als gevolg van een verhitte discussie, maar gewoon omdat het een hele mooie avond is, gaan we kijken hoe we met elkaar deze eerste raadsvergadering doorkomen. Ook een speciaal welkom aan de pers, aan onze luisteraars en niet te vergeten de mensen op de publieke tribune, al is het wel een beetje ingedund constateer ik. Maar goed dat zullen we verder zien.
 • 02 Mededelingen
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb in ieder geval voor u de mededeling naast het feit dat u net als voltallige raad al even heeft geposeerd voor de fotograaf, maar dat hij nog steeds aanwezig is in de raadzaal en waarschijnlijk af en toe ook wat foto-opnamen zal maken, dus laat u niet verassen, schrik er niet van, maar we laten hem rustig zijn gang gaan zodat hij hier en daar ook wat actieve beelden kan schieten die mogelijkerwijze goed zijn voor het web, voor de gemeentegids of al wat zij.
 • 03 Vaststellen agenda
 • 04 Insprekers
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u vertellen dat we geen insprekers hebben vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 05 De besluitenlijsten van 24 maart 2014 en 27 maart 2014
  • 05. De besluitenlijst van 24 maart 2014 (80,7 KB)05.1. De besluitenlijst van 27 maart 2014 (72,41 KB)
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat ik dan met u ga naar de besluitenlijst van 24 maart. Iemand die redactioneel in eerste instantie opmerkingen heeft over pagina 1, pagina 2, pagina 3. Niet het geval dan zijn ze daarmee vastgesteld, met dank aan de notuliste. [voorzitter klopt met hamer] Heeft u opmerkingen, vragen naar aanleiding van pagina 1, pagina 2, pagina 3. Niet het geval, dan zijn ze weer compact en duidelijk. de besluitenlijst van 27 maart. Redactioneel, naar aanleiding van. Bijna niet voor te stellen, nee, ok. Dan zijn die ook daarmee formeel vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer]
 • 06 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (46,58 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik met u naar de lijst met openstaande toezeggingen. En stel u voor om nummer 42, over de winkeltijdenwet, de toezegging af te voeren. Want 7 april 2014 is ondertussen geweest en het is behandeld, dus. Akkoord met afvoeren? Iemand die nog opmerkingen wil plaatsen over de andere vier overblijvende toezeggingen? Niet het geval. Dit gaat lekker.
 • 07 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (69,23 KB)07.01. College over resultaten pilot drankenkartons (1,1 MB)07.01.01. Rapportage resultaten kostenonderzoek (806,07 KB)07.01.02. Motivaction draagvlakonderzoek (1,26 MB)07.01.03. Hoofdrapportage drankenkartons (2,67 MB)07.02. College over Benchmark rioleringszorg 2013 (43,88 KB)07.02.01. Regiorapport (4,48 MB)07.02.02. Rapport Stadskanaal (696,01 KB)07.03. College over verkoop aandelen Attero (16,64 KB)07.04. Diverse organisaties over aanpak armoede (68,59 KB)07.05. College over advies Participatieraad Stadskanaal kosten van collectief vervoer (178,46 KB)07.05.01. Participatieraad over kosten collectief vervoer (221,31 KB)07.06. College over jaarverslag 2013 Participatieraad Stadskanaal (130,91 KB)07.06.01. Jaarverslag 2013 (408,94 KB)07.07. Bedrijfsledengroep Wedeka over beleid voor sociale werkvoorzieningen (29,33 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Punt 1. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:58 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had het rapport gelezen en op zichzelf geeft het een heel positief beeld en ook qua draagvlak is het een goed geslaagde pilot geweest. En mijn vraag is dus ook hoe het college er nu in staat en of er al een voorstel binnen is gekomen van de staatssecretaris, want ik las in het rapport dat het medio april zou het, zou daar een uitsluitsel over komen, ik heb er verder nog niets van gehoord en misschien is het net zoals dat wij toentertijd de fractie van de PvdA met het, verzameling van plastic ook een goed succes is zal het op deze manier ook een groot succes zou kunnen worden. ik hoop dat de wethouder hier wat antwoorden op heeft
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   het college
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   (niet te verstaan, microfoon staat uit)
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hoop ik ook. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:59 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb het stuk ook gelezen en ik vond het een prima initiatief om te kijken van wat zou gescheiden inzameling voor onze gemeente kunnen betekenen. In de reactie van het college daar wordt aangegeven dat er een besluit genomen moet worden en ik vroeg mij zelf af wat zou dat besluit moeten inhouden zonder inhoudelijk in te gaan, maar welk besluit moet er genomen worden, continuering van de pilot of een evaluatie van de pilot, dus ik vroeg me gewoon even af, de strekking van het besluit. En daarnaast als ik even kijk naar het rapport, daar worden de inzamelkosten per keten per ton genoemd en die variëren van €500, - tot €2.500, - per gemeente en ik vroeg mij af hoe de gemeente Stadskanaal wat daar de kosten van zijn en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere gemeenten en ziet het college daar eventueel mogelijkheden als je dat gaat analyseren om daar eventueel nog wat kostenbesparingen te realiseren. Dat waren mijn vragen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Na het lezen van het rapport heb ik bij het openen en het weggooien van iedere melkpak thuis nu de wereld leren kennen van het drankenkarton want het is nogal een rapportage die op ons af is gekomen. Twee serieuze onderzoeken, zelfs een prestigieus bureau als PricewaterhouseCoopers is er mee belast geweest, maar wat ik er niet uit haal en dat is net als mijn voorgaande sprekers is, wat gaan we er nu verder en concreet daadwerkelijk mee doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag is duidelijk meneer Pals, dank u wel. Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:03 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, wij het rapport ook met aandacht hebben wij het doorgelezen en wij zijn ook van bewust dat er nog enig nader onderzoek moet worden gedaan, maar we hebben wel zoiets van dat mocht er bij een definitief van het college besluit worden genomen om alsnog over te gaan voor het inzamelen van drankkartons, dan willen wij het college verzoeken om duidelijk inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffingen voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Andere fracties geen behoefte? Wethouder Gelling.
  • 1:38 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal proberen om eigenlijk de vragen van de verschillende vragenstellers in één keer te beantwoorden voor zover dat wil. Met betrekking tot de pilot, we hebben gemeend u met de resultaten van deze pilot proactief te informeren. In grote lijnen kunnen we zeggen dat het voor de wijk waarin het plaats heeft gevonden, Maarsveld, dat het een geslaagd resultaat heeft gehad. Op basis van deze resultaten zal er besluitvorming gaan plaatsvinden in de Tweede Kamer, mevrouw Schipper gaf aan dat dat in april zal zijn. Dat heeft nog niet plaats gevonden, onze berichtgeving geeft aan dat dat voor de zomer de bedoeling is dat dat gaat plaatsvinden. Dat betekend dat er concreet op dit moment verder dan dat ook nog niet zoveel bekend is want het is even afwachten waar die besluitvorming uit bestaat. Bijvoorbeeld of er een verplichting op gaat bestaan om de drankenkartons gescheiden te gaan inzamelen, of daar gelden bijvoorbeeld voor vrij komen. of dat daar ook een manier van inzamelen aan vast hangt, of dat het aan de gemeente is zelf te bepalen en daar zijn zoals u uit het rapport ook heeft begrepen daar zijn enorme of zijn best verschillen in. Op dit moment is daar nog onvoldoende duidelijkheid over aan te geven, op het moment dat die duidelijkheid daar is zullen we uiteraard u daar over informeren en veel zal samenhangen met de wijze van het inzamelen van deze drankenkartons.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Meneer Pals, D'66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn vraag is nu ook dat, u wijst naar de Tweede Kamer, waar blijkbaar de besluiten vandaan moeten komen, alleen ik ben echt eigenlijk geïnteresseerd wat wil onze gemeente zelf met dit pilot. Ik bedoel ook al wordt het niet in de Tweede Kamer behandeld kan ik me voorstellen dat u zegt van nou het is zo positief we gaan er zelf iets mee doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:28 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Wat ik al zei de resultaten in Maarsveld hebben een goed resultaat laten zien, er is voor die wijk gekozen omdat er een diversiteit aan woningbouw, aan huishoudens kent. Dat betekend dat het daarmee niet volledig representatief is voor de gehele gemeente. Ook de resultaten van deze pilot zullen wij daarin meenemen en vooralsnog is er nog niet duidelijk gekozen voor een wijze waarop dat zou moeten gaan plaatsvinden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Meneer Nijenbanning.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag van hoe in die tabel met kosten per ton, variëren van 500-2500 euro per ton hoe de gemeente Stadskanaal daarin scoort.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:7 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Op dit moment heb ik daar zo snel het antwoord even niet op paraat, mocht u dat willen dan vraag ik hierbij even een korte schorsing aan.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u het niet uit de stukken op kunnen maken meneer Nijenbanning? Dan zullen we het antwoord ook niet direct kunnen geven denk ik. Het is alleen de wijk Maarsveld en ik herinner u ook even aan de laatste twee alinea’s van de brief namens het college. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   In de ????? van dualisme kan, wil ik graag gebruik maken van de microfoon. Kijk wij gingen er als CDA fractie vanuit dat wij nog nader geïnformeerd zouden worden als er meer bekend zou zijn, zowel wat landelijk het advies c.q. een besluit zou zijn, en dat wij nu dus zoals de wethouder ook heeft gezegd, het college moet ik zeggen, wij hebben u proactief geïnformeerd. Want als je de rapporten goed leest en dit is dan een beetje inhoudelijk dan denk ik dat de overheid het er nog best moeilijk mee heeft om tot een besluit te komen een verordening of een verplichting of hoe dan ook, want de nieuwste technieken geven dus heel nadrukkelijk aan dat linksom of rechtsom dat na scheiding goedkoper is dan apart inzamelen. En als dat zo is en die technieken gaan zo snel dan moeten wij denk ik even voorzichtig zijn tot alles op tafel ligt, dat was ons inziens ook de inhoud van de stukken, en dan zal ook de overheid heel erg voorzichtig zijn, er zijn een aantal dingen die heel goed lopen in deze gemeente. Dat is de gewone inzameling, de inwoners die krijgen een kostenreductie omdat het allemaal wat meevalt, gft afval wordt goedkoper, heel erg gelukkig, omdat dat tot waarde gebracht kan worden. plastic inzameling loopt goed, flessen inzameling loopt ook goed en dan denk ik dat het verstandig is dat wij even de reactie van de overheid afwachten en daarna van het college.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh voor deze toelichting en de technische gegevens daaruit, heel goed, maar ik denk, daarom wees ik u even op de laatste twee alinea’s uit de brief, we wachten tot de rest compleet is en dat er een besluit over valt en dan komen wij opnieuw in actie. Of niet. Daarmee punt 1 voldoende behandeld neem ik aan. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:40 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Mag ik nog wel even reageren op meneer Maarsingh van het CDA, hij had het over dat scheiden, maar het is dus wel, dat vind u ook in de stukken en dat weet ik ook uit ervaring, dat het wel heel moeilijk is als het gezamenlijk ingeleverd wordt bij de desbetreffende fabrieken dat het heel moeilijk is om het uit te scheiden en dat je het dus er heel moeilijk kan uithalen omdat er dus bepaalde stofjes inzitten en dat wasachtige spul wat eraan zit dat is bijna niet uit het karton te halen. Dus vandaar dat het misschien wel lijkt dat het beter is, maar het is, helemaal apart ophalen is toch op dit moment het beste.
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ben geen technicus, ik heb er ook niet voor geleerd, maar ik heb het wel gelezen natuurlijk. Kijk dat kleine beetje aluminium uit die pakken dat is er moeilijk uit te scheiden, maar dat heeft niks te maken met nascheiding of met apart inzamelen, dat is in zijn algemeenheid een probleem, dat er altijd een beetje aluminium in zit en dat laatste krijg je er moeilijk uit. Ja, maar het is mijn vak niet voorzitter en
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, en ik wil ook even duidelijk maken, het is niet de bedoeling dat we nou naar aanleiding van de informatie die u via de ingekomen stukken heeft nu inhoudelijk al een discussie gaat voeren die vooruitloopt op een mogelijke richting die de gemeente Stadskanaal wel of niet verplicht in gaat slaan. Dus laten we dat wel even voor oog houden. Mag ik nu stellen dat we punt 2 voldoende behandeld hebben? Punt 1. Gaan we naar punt 2. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:29 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja,dank u wel voorzitter. In dat rapport over de Benchmarkt riolering daar wordt gesproken over dat er een blijvende inzet gevraagd wordt een inspanning gevraagd wordt en terecht wordt er gewezen op de stijgende rioolheffing. En mijn vraag is dan ook heeft het college een idee want in het verleden kon de aanleg van riolering kon allemaal op de bouwgrondexploitatie geboekt worden, nu kan het niet meer, omdat ja we zijn immers uitgebouwd dus het vervangen en het onderhouden van de riolering hoe gaat het college dit oppakken want dit kan tot extreme verhogingen van de rioolheffing leiden. Dat is mijn eerste vraag en het tweede opvallende punt wat ik las in de reactie van het college, ik zal hem even citeren; de combinatie van economische situatie en de decentralisatie van taken naar gemeenten kan leiden tot een forse afname van de investeringen in de riolering en verminderd het functioneren van de riolering. En als ik mij de besprekingen van het college ook hoor of van het bestuursakkoord goed herinner heeft het college daar de uitspraak gedaan dat de decentralisatie van die drie D’s dat die ten lasten van de rijksbegroting zouden moeten gaan en niet ten laste van algemene middelen, dus dat staat haaks op wat hier als besparingsdoelstelling in de reactie van het college staat, dus ik zou graag daar een reactie op willen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, twee elementen. Meneer Ploeger, GBS.
  • 1:0 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. In dat ???? over de Benchmarkt en van de rioolzorg staat ook dat er in toenemende mate van de burger wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt als het gaat om hemel- en grondwater op eigen terrein. Wij zien in toenemende mate dat er steeds meer verstening in voor- en achtertuinen plaats vindt en dat afvoering van hemelwater middels riool geschied. En wij vragen ons dan ook af wat de gemeente hier als regievoerder aan gaat doen. En de tweede vraag die wij hebben dat is; bij de toekomstige ontwikkeling van de rioolheffing in 2013 daar is uit gegaan van een meer persoonshuishouding, van drie man, voor 2013 staat dit op €189, - in 2020 op €222, - dus wij begrijpen eigenlijk niet zo goed van wat er in staat dat het flink gaat stijgen en wij vragen ons af of die opmerking is bedoeld voor na 2020.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de nieuwe…Meneer Pals, geeft u even van tevoren aan als u wilt spreken want anders kan ik slecht inventariseren van tevoren.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik had al gewapperd, maar dat is ja
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, u bent wel eens vaker een beetje wild met uw bewegingen, maar
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee voorzitter, ik heb niet gewapperd ik heb gewoon...
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even een korte vraag over die riolering, kijk als je dat rioleringsrapport leest dan zie je dat vanaf 2016 er behoorlijke investeringen op onze gemeente afkomen ik bedoel je hoeft alleen maar naar de groene tabel te kijken en dan stijgt hij behoorlijk, maar tevens wordt daar ook een hele goeie expliciete verklaring over hoe ja dat wil bekostigen want het wordt gewoon verdisconteerd over de inwoners van Stadskanaal als ik het goed begrepen heb en dan wordt het gewoon geint via de rioolbelasting. Dus mijn vraag is in hoeverre ga je daar nu als overheid, of als gemeente, hoever gaan we daar nu in matigen. En ik kan me voorstellen willen wij het Monaco van het noorden blijven dan kan dat na 2016 wel eens veranderen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even neer de nieuwe portefeuillehouder. Even een time out? Dan ga ik het volgende voorstellen want dat lijkt me handig ten opzichte van de ingekomen stukken, hou even deze vragen vast in eerste termijn ga ik toch even de anderen ook doorlopen want als we dan toch even kort schorsen dan pakken we alles in één keer. Punt 3, Attero. Punt 4, mevrouw Brongers CDA.
  • 0:13 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter wij zijn benieuwd naar de uitslag of het besluit wat 29 april genomen zou zijn over de verkoop van het gemeentelijk aandelenpakket inderdaad zo is uitgepakt als verwacht.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 4, punt 5. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij hebben wij hier in dit huis in januari hier al over gedebatteerd en het college komt volgens mij aan het eind van dit jaar terug met de nieuwe tarieven voor het komende jaar en dan zullen wij zien of er aanleiding is om een en ander bij te sturen. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt helemaal gelijk, dat scheelt ons een vraag. Dank u wel. Punt 6, mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:21 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, niet echt een vraag dan wel een opmerking c.q. verzoek, het eerste verslag van de participatieraad, wij vonden het een heldere uiteenzetting van de activiteiten en verzoeken het college de complimenten namens het CDA en dank voor de inzet over te brengen.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zeggen wij toe. Ja, we doen gewoon pragmatisch. Punt 7, geen. Dan schorsen wij tot 20.00 uur en vindt dan de beantwoording plaats.
  • 0:2 schorsing
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan onze nieuwe wethouder, Peter Gelling.
  • 1:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Na bestudering van de vragen wil ik daar graag in grote lijnen antwoord op geven. Uit het rapport zou je inderdaad kunnen concluderen dat in het verleden de investeringen niet voldoende zijn geweest. Misschien zal daar een inhaalslag gemaakt moeten worden. Het is op dit moment nog niet volledig duidelijk in welke mate dat zal moeten zijn, welke tijdspanne daar mee gemoeid gaat en dan ook welke kosten daarmee gepaard gaan. Vooral daar nu over speculeren lijkt niet wijs, mochten daar investeringen uit tevoorschijn komen dan komen we daar uiteraard te zijner tijd bij u op terug. Uiteraard. Concreet, met betrekking tot de grondexploitatie, dat gaat niet over de vervanging en op die manier staat het ook vermeld in het GRP, het gemeentelijk rioleringsplan. De vraag van de heer Ploeger m.b.t. hemelwater afvoer en verharding van voor- en achtertuinen. Dat is inderdaad een punt, we zullen moeten gaan kijken of wij ten aanzien van informatie daar dingen mee kunnen doen en zo niet dan zullen we ook op nadere termijn daarop terugkomen hoe daarmee om te gaan. Dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, wethouder Gelling. Voldoende beantwoord? Dat is het geval. Dan staat nog de vraag open over punt 3, Attero. De vraag van mevrouw Brongers van het CDA. Wethouder Gelling.
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Ja daar heeft inmiddels besluitvorming over plaats gevonden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Mevrouw Brongers.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Het besluit zoals de bedoeling was?
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ok, helder.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik dat ik daarmee de ingekomen stukken heb behandeld.
 • 08 Inlichtingen college
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Om het u als nieuwe raad nog gemakkelijk te maken dachten wij vanuit het college vanavond geen inlichtingen te verstrekken.
 • 09 Vragenuur
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn er geen vragen ingediend.
 • 10 Interpellaties
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch interpellaties aangevraagd.
 • 11 Rondvraag
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Orsel, mevrouw Luijken, meneer Idema
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij vroegen ons af nadat er landelijk een burgemeester werd opgeroepen voor een algemeen kinderpardon, of onze burgemeester ook getekend heeft.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt direct antwoord meneer Idema? U heeft vast de media wel gevolgd? En dan weet u ook hoeveel burgemeesters uit de provincie Groningen dat initiatief onderschreven hebben. En wie dat nog niet had gedaan. En dat was ik niet. Antwoord helder genoeg? Ja, goed. Mevrouw Zegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Pals D’66
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, als inwoner van Stadskanaal noord is er nogal wat commotie ontstaan over de buurt die daar aan grenst bij de, het multifunctioneel centrum die daar staat. De buren die klampen mij aan en die hebben daar enorme, die storen zich enorm aan het feest wat het SPW op 4 mei heeft plaats gevonden, de buurt heeft van vier tot bijna acht uur ’s avonds een enorme overlast ondervonden en ik vraag mij werkelijk af of de SPW wel de inhoud en de betekenis kent van een 4 mei viering, in plaats van een kampioenschapsoverviering waardoor de buurt op 4 mei, waar men vanaf vier uur ’s middags de vlag al half stok heeft hangen of men daar wel de volle betekenis van kent. Dus het is meer een vraag die u misschien door kunt spelen aan de SPW.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mij onbekend. Ik moet eerlijk zeggen dat mij ook geen berichten hebben, zeg maar binnen zijn gekomen in die zin over klachten van dit….het verbaasd mij ook überhaupt, ik weet niet wat de bijeenkomst was, wat voor typering dan, u zegt feest, maar wat het was tussen vier en acht, maar dat lijkt me vreemd. Maar ik ga navragen of wij iets vergund hebben en wat dat dan is geweest en zo ja dan denk ik dat een reactie op zijn plaats is. Meneer Bieze GBS, meneer Ploeger.
  • 0:47 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, afgelopen zaterdag heeft er eigenlijk een zorgwekkend artikel in het Dagblad van het Noorden gestaan, van de heer Van der Pol van het college van bestuur Noorderpoort en de heer Van Dijk, hoogleraar aan de rijksuniversiteit Groningen. En daarin wordt gesteld dat hoogwaardige, of eenvoudig werk, sorry, eenvoudig werk die verdwijnt. Uit onderzoek blijkt ook dat het steeds moeilijker wordt om stageplekken en werkplekken te vinden voor laaggeschoolden en dat er na 2018 zelfs een overschot aan arbeid is voor laag gekwalificeerde mensen. En dat Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe ook echt als probleem gebieden worden aangemerkt. Wij stellen dat mochten deze gegevens kloppen dat wij toch het college willen vragen om hier actief mee aan de gang te gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wat stelt u zich daar bij voor meneer Ploeger?
  • 0:01 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nou goed dit is gewoon problematisch, we hebben al eerder aangekaart dat de werkeloosheid in het noorden toeneemt en dat het vrij moeilijk is om voor laaggeschoolde mensen arbeid te vinden en we willen gewoon hier aandacht voor vragen om toch hier actief en toch wel mee aan de gang te gaan, om hier aandacht aan te besteden.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar wethouder Boen, maar ik wil ook met alle plezier toelichten wat wij in het kader van de arbeidsmarkt en afstemming tussen de drie O’s op dit moment aan het doen zijn.
  • 0:2 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nou dat plezier wil ik u niet ontnemen.
  • 1:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een slim antwoord, ja. Nee, maar dit is natuurlijk, in alle realiteit, dit is geen nieuws. En het feit dat er openlijk in de media misschien met name door de voorzitter van het bestuur van Noorderpoort in die zin ook eens aandacht voor gevraagd wordt, is op zich denk ik alleen maar een soort wake up call waar we rekening mee moeten houden want alleen problematiek van werkgelegenheid daarmee lossen wij niet op dat er soms een grote kloof is tussen de aansluiting van de opleiding, zeker van jongeren, ten opzichte van wat de vraag uit de markt is qua werk. En hij geeft daar mee aan dat er een groot risico kan ontstaan dat die kloof in de aantallen die in aanmerking zouden moeten komen voor wat lager geschoold werk, mag ik het zo noemen, dat die wel eens dusdanig groot kunnen zijn dat dat niet één, twee, drie op te lossen is, überhaupt met een uitbreiding van werkgelegenheid in deze regio. Mogelijk door het reshoring, het mooie modewoord van waar we denken dat we heel veel arbeid vanuit de lage lonen terug kunnen halen. Dus ik denk dat de wake up call heel goed is om ook zeg maar ondernemers, onderwijs en overheden nogmaals onder de aandacht te brengen dat je het echt met zijn allen zult moeten doen om daar een oplossing voor te vinden en dan is dat in ieder geval een kwestie van lange adem. Het is geen nieuws meneer Ploeger, het is bekend. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord?
  • 0:1 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Uiteraard voorzitter.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan heb ik vast weer gebak verdiend bij wethouder Boen, dat scheelt. Mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, Van der Heide, ja ik moet nog even wennen af en toe hoor, Gelling, Boels, mevrouw Brongers, meneer Maarsingh en mevrouw Sanders. Ja, last but not least.
  • 0:38 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Ja voorzitter, ik wil graag een opmerking maken over de veiligheid, betreffende het fietspad langs het kanaal van de IJzeren Klap richting Stadskanaal. er zitten heel veel, vele hobbels in het fietspad veroorzaakt door boomwortels en dagelijks dan fietsen enkele honderden kinderen naar hun scholen in Ter Apel of naar Stadskanaal. En ook voor de iets oudere fietser is het fietspad gevaarlijk door die onverwachte hobbels. Daarom wil ik u en het college vragen er aandacht aan te besteden en zo nodig spoedig herstel werkzaamheden te verrichten. Dank u.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En u wilt toch graag een reactie neem ik aan.
  • 0:03 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   ik wil wel graag een reactie
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, wethouder Plieger.
  • 0:49 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. Voorzitter wij allen kennen de fietspaden langs het kanaal. Ik , tenminste ik fiets er ook regelmatig en af en toe zie je daar wat bijgewerkt wordt. Wij nemen deze opmerking van u mee en ik zal u ervan op de hoogte brengen van wat er voor mogelijkheden zijn om er wat aan te doen. Als het gaat om veiligheid brengt u terecht een punt in denk ik. De veiligheid moet niet in het geding zijn als het gaat om hoe de wegen erbij liggen dan is hij ook, is de raad ook geïnformeerd over, ja wij hebben met een ander budget van doen dan de afgelopen jaren, vandaar dat er minder preventief onderhoud en meer curatief onderhoud plaats vindt, maar aangaande de veiligheid als dat in het geding is dan dient er onderhoud gepleegd te worden dus ik kom daar graag bij u op terug.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Plieger. Dan was dat de rondvraag
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Jaarrekening in liquidatie 2013 Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen
  • 12. Jaarrekening in liquidatie 2013 Regeling Brandweerorganisatie ZuidGroningen (89,22 KB)12.01. RBZG rekening 2013 (8,09 MB)12.02. RBZG bijlage bij rekening 2013 (2,46 MB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en dan gaan we over naar agendapunt 12. En dan wil ik mevrouw Sterenborg vragen om de voorzittershamer even van mij over te nemen. U neemt de microfoon over? Mevrouw Sterenborg.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wie mag ik het woord geven over agendapunt 12. Idema, Hofstra, Nijenbanning, Pals en mevrouw Brongers. Dank u wel. Dan wil ik mevrouw Brongers het woord geven van het CDA.
  • 1:46 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel. Voorzitter, de jaarrekening en liquidatie van het RBZG. Met het instemmen vorig jaar van het liquidatieplan hebben wij ons reeds verplicht om als raad de financiële gevolgen naar behoren af te handelen. Het jaarverslag 2013 geeft naar ons idee een goed inzicht in de diverse activiteiten die uitgevoerd zijn van de brandweer en de accountantsverklaringsplicht over een getrouw beeld van de jaarcijfers. Dat zijn op zich goede berichten. Als gemeente kunnen we nog een klein voordeel constateren, ongeveer 1,6% geloof ik van het totale bedrag en da wordt nog gevraagd om onze gevoelens te doen laten blijken. En dat is altijd het mooie in deze raad, dat hebben we eerder meegemaakt. Daarover het volgende; we blijven het toch een aanzienlijk bedrag vinden dat blijft ons wel een beetje bekruipen, maar wij hebben daarvoor, of daarvoor, maar ook een inmiddels een prachtig pand aan de Veenstraat en als het gaat om veiligheid, het zij preventief als ook in de uitvoerende zin, in operationele zin is de brandweer een onmisbare organisatie in onze gemeente en straks ook in de hele veiligheidsregio. Tot slot dan als vraag die we nog aan het college hebben; de stand van zaken m.b.t. de vrijwilligers, is dat op dit moment nog een punt van aandacht of loopt dat naar behoren. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan geef ik het woord aan meneer Idema van de SP.
  • 0:30 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben ook het plan of het liquidatieplan gelezen en we kunnen daarmee instemmen en mevrouw Brongers heeft al verteld dat er een klein voordeel was ten opzichte van wat verwacht werd. Wij hebben wel een opmerking aan de raad, aan het college bedoel ik, dat we de komende jaren ook proberen moeten om binnen het budget te blijven, want je weet nooit hoe het uit de hand kan lopen. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema, dan geef ik het woord aan meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:51 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, een historisch moment, de laatste jaarrekening van de Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen. Die sinds kort inderdaad in het mooie nieuwe pand aan de Veenstraat gehuisvest is. Voordeel van een dikke €15.000, - ten opzichte van begroting is een mooie afsluiting en symbolisch voor de efficiëntie waarmee de RBZG al die 40 jaar zijn werk heeft gedaan. Mevrouw Brongers zei het zelf ook al, er is zoals vereist een goedkeurende verklaring van de accountant bij en we hopen natuurlijk dat de nieuwe Veiligheidsregio Groningen ook zulke rooskleurige jaarcijfers zal laten zien. En langs deze weg voorzitter willen wij nogmaals alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun onvermoeibare inzet, soms met gevaar voor eigen lijf en leden, de afgelopen 40 jaar. Ik dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Pals, D'66, aan u het woord.
  • 1:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. De jaarrekening van de RBZG ligt voor ons van 2013 en ja we hebben daar slechts één vraag over, het is een bedrijf in liquidatie en ik weet dat die altijd zijn schulden moet vereffenen aan het eind van 31 december om weer een nieuwe start te maken. Maar we vroegen ons wel af, op bladzijde 13 als je over de vlottende passiva hebt, en ik heb alle begrip als de voorzitter daar later op terug kan komen, daar wordt gesproken dat 31 december 2012 wordt gesproken over €1234,- over kortlopende schulden en op 31 december 2013 is dat ineens €90.301,- geworden. We vragen ons eigenlijk af hoe kan dat nou zo ontzettend oplopen, heeft het te maken met vlekjes wegwerken of het zij meer, maar wij zouden daar graag een uitleg over willen hebben, maar nogmaals ik heb begrip dat u…(iemand zegt iets zonder de microfoon in te schakelen) dat is bladzijde 23. Tot zover mijn vraag voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:44 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, voorzitter dank u wel. Het doet de VVD deugd dat de afwikkeling van de regeling binnen de financiële kaders plaats vindt, sterker nog, dat er een klein voordeeltje ontstaat, wat ook weer ten gunste komt van de gemeente, dus complimenten daarvoor. Daarnaast hebben we nog één vraag meer van technische aard. Er is op dit moment, of in de oude regeling, een rekeningcourant verhouding van 1,3 miljoen met de gemeente Stadskanaal. En mijn vraag is wordt die in de nieuwe constellatie wordt die rekeningcourant, of die lening, wordt die afgelost en zo niet dan ben ik wel nieuwsgierig tegen welk rentepercentage er geleend wordt. Ik neem aan dat het boven de omslagrente is. Dat waren mijn vragen voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder.
  • 3:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Nou allereerst content om toch te horen dat er nogmaals wordt uitgesproken de complimenten voor het werk wat zeg maar ons gezamenlijke RBZG in de afgelopen 40 jaar heeft gedaan. We hebben daar natuurlijk herhaaldelijk bij stil gestaan, niet alleen bij zeg maar de oplevering van de nieuwe brandweerkazerne, maar vooral ook op een gegeven moment bij het 40 jarig jubileum, toen we dat met zijn allen hebben gevierd en ook duidelijk naar voren hebben gebracht van dat de waardering voor wat de vrijwilligers doen inderdaad met inzet en risico voor eigen leven, dat wat ontzettend gewaardeerd wordt, maar ik zal het nogmaals via de commandant aan de vrijwilligers duidelijk maken. Resultaat is denk ik in die zin positief, dat is altijd mooi. Zeker als men in zo’n overgangsjaar binnen de budgeten kan blijven, u heeft uit de jaarrekening kunnen zien en dat verklaard volgens mij ook de stand van de vraag die de heer Pals van D’66 stelt van; hoe kan dat aan het eind van het jaar ineens 90.000 zijn. Nou als u goed in de jaarrekening de toelichting heeft gezien over de plus en de minnen, dan hebben wij aan het eind van het jaar af moeten rekenen in het kader van twee maanden die anders in een ander verloop van het boekjaar zaten, dus dat waren twee maanden extra vergoedingen voor vrijwilligers en beroepspersoneel. En daarnaast hebben wij vakantiegeld af moeten rekenen, dus dat is een logische stand aan het eind van het jaar. Hebben wij de rekeningcourant verhouding, is die al afgelost, en ik kijk stiekem even naar boven, volgens mij heeft die afrekening plaats gevonden, wij hebben geen rekeningcourant verhouding meer. Dat is nu zeg maar heel duidelijk het pakkie aan van de veiligheidsregio. Dan blijft eigenlijk wat mij betreft alleen, zeg maar, de vraag over van hoe is het met het vrijwilligersbestand op dit moment naar de overgang van, zeg maar, de gemeentelijke corpsen of onze RBZG per 1 januari, overgang naar de veiligheidsregio. Is dat allemaal al vloeiend heeft dat zich allemaal al uitgekristalliseerd? Antwoord is; nee. Dat kan ook bijna niet als je ziet op een gegeven moment dat zoveel corpsen overgaan per 1 januari en dat er een andere organisatie is gebouwd met een andere structuur, met andere leidinggevenden hier en daar en met andere taakverdeling, dan zul je echt in het eerste jaar rekening moeten houden met gewenning, met zeg maar toch af en toe ook wat onvrede zo van zo waren wij het niet gewend en waarom moet dat anders. Dat heeft soms ook te maken met ja wie pleegt nu het onderhoud, moet dat centraal gebeuren of kunnen we dat nog gewoon vanuit eigen capaciteit doen, wat ze bij het RBZG ook voor een deel gewend waren. Dus je kunt niet zeggen dat alles ideaal is. En ik denk van dat kent iedere organisatie die gewoon een andere structuur bouwt of na reorganisatie bij elkaar komt, is niet compleet uitgekristalliseerd, maar in ieder geval is de hoop wel dusdanig op een gegeven moment dat we zeggen van nou er wordt in ieder geval geprobeerd met meer transparantie te werken en het ook te verduidelijken, dus we zijn echt wel op de goede weg. Ik denk dat ik daarmee de vragen beantwoord heb voorzitter.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Is er iemand die behoefte heeft aan een tweede termijn? Meneer Pals aan u het woord.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bedankt voorzitter voor de beantwoording van de portefeuillehouder, maar als ik het toch echt heb over kortlopende schulden waarin u verklaard dat daar o.a. vakantiegeld et cetera in zit, en uiteraard hebben we dat ook gelezen, maar volgens mij valt dat gewoon onder personele kosten, dat is, ik ken de hele balans niet uit mijn hoofd, maar dat is een aparte post personeel is daar in opgenomen en het kan volgens mij niet zo zijn als je een aparte post in een balans hebt over personeel dat het dan bij kortlopende schulden terechtkomt, dus ik weet niet waar de misvatting zit, of bij u of bij mij. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama?
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is in ieder geval 50% kans. Ik durf het niet met de hand op mijn hart te zeggen, ik denk dat de verklaring echt is het feit dat wij af moesten rekenen in het kader van deze post en ik kijk nogmaals naar boven. Klopt wat ik zeg? Ik maak er 100% van meneer Pals.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed de gevoelens zijn kenbaar gemaakt, dus daarmee is dit agendapunt beëindigd. Geef ik het voorzitterschap terug aan mevrouw Galama.
 • 13 Vaststellen bestemmingsplan "Musselkanaal, Marktstraat 99-103"
  • 13. Vaststellen bestemmingsplan Musselkanaal Marktstraat 99103 (90,78 KB)13.01. Bestemmingsplan (1,02 MB)13.02. Kaart (248,74 KB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik over naar agendapunt 13, het bestemmingsplan “Musselkanaal, Marktstraat 99-103”. Wie mag ik daarover het woord geven. Meneer Maarsingh, CDA. ...........Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ben ik al aan de beurt?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik noemde uw naam en de naam van de partij, dus
  • 2:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel, ja maar ik wacht gewoon mijn beurt af. Dank u wel voorzitter. Voorzitter wat het voorliggende bestemmingsplan betreft is het goed dat er nieuw gebouwd is en wordt op sommige plekken, in dit geval op nummer 101 door de Lidl. En het is ook goed dat deze supermarkt de mogelijkheid heeft gekregen om te bouwen zoals de consument en de markt dat vraagt en voor de ondernemer ook aantrekkelijk is. ik kom daar straks nog even op terug. De uitbreiding is gecompenseerd door wegbestemming van Marktstraat 99, dat wordt ingericht als parkeerplaats, en de totale bouwruimte neemt af met 234m². Voorzitter, Marktstraat 102 en 103 behouden hun huidige mogelijkheden en ik zeg dat nu even om dat ook even bevestigd te krijgen. Want dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen en die worden dus niet door deze aanpassing van het bestemmingsplan gehinderd. Dat is goed voor deze belendende percelen die overigens wel binnen het bestemmingsplan liggen. En als wij het allemaal goed hebben kunnen lezen, wij dachten nog even dat er een inspreker zich gemeld had, maar die heeft zich ook weer teruggetrokken kregen wij weer heel snel ??, want die Lefier is zo snel, kregen wij van de griffier nog weer heel snel bericht, maar er zijn dus geen zienswijzen ingediend, ook niet aan de belendende percelen van het bestemmingsplan, binnen het bestemmingsplan was 102, de chinees, en 103 de horeca. Dat lag er dan weer binnen, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk voorzitter dat zeg maar de belende percelen net naast dat bestemmingsplan, ook ruimte hebben en houden voor aanpassing c.q. ontwikkeling als dat mogelijk is. voorzitter aan dit voorstel van het bestemmingsplan, waaronder heel veel stukken liggen voor dat kleine stukje bestemmingsplan, je schrikt ervan als je dat allemaal leest, maar goed in zo’n land leven wij, dus daar moeten we het ook mee doen, maar hier zien we nog maar eens weer voorzitter dat als er meegedacht wordt met de ondernemers en die ondernemers ook de ruimte gegeven wordt waar dat kan en verantwoord is, dat dat heel goed functioneert en dat is voor ons een conclusie dat wij als CDA fractie helemaal akkoord zijn met dit voorstel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals de heer Maarsingh al zei is de Lidl in Musselkanaal herbouwd aan de Marktstraat 101 en Lidl vond dit nodig om zo de winkel up to date te houden. Voor deze herbouw is door het college in een eerder stadium al een omgevingsvergunning verleend, maar de planologische consequenties moesten nog wel juridisch worden vastgelegd en daartoe dient dit bestemmingsplan. Zoals de heer Maarsingh al zei een klein bestemmingsplan, een postzegel bestemmingsplan, maar daarvan moet wel de hele procedure doorlopen worden nou ja goed nut en noodzaak kun je het inderdaad nog een keer over hebben, maar dat zijn nou eenmaal de regels. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de bouwmogelijkheden aan het oude adres, Marktstraat 99, wegbestemd conform de afspraak. Er zijn verder geen zienswijzen ingediend bij de hoorcommissie en met de Lidl is afgesproken dat ze geen planschadeclaim gaat indienen om het wegstemmen van de mogelijkheden op nummer 99. Kortom onze fractie kan instemmen met dit bestemmingsplan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema, SP.
  • 0:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. ja, wij kunnen ook instemmen met het plan. Alleen waar wij een beetje bezorgd over zijn, dat zijn de panden die even daarbuiten vallen. Dat zijn bakkerij Alberts en de AMRO-bank die nu leeg staan, wat daarmee gaat geschieden, daar kunt u ook niets van zeggen, maar wij zijn er bezorgd over dat dat parkeerplaatsen in de toekomst gaan worden. En dat zou niet een mooi beeld geven van Musselkanaal denk ik.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw bijdrage meneer Idema? Anders hadden zich geen woordvoerders aangediend. Geef ik de microfoon aan wethouder Plieger.
  • 1:2 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja voorzitter, het is toch fijn om te horen dat er zo’n brede instemming is als het gaat om deze postzegelwijziging zoals sommigen dat noemen, maar het is natuurlijk wel voor de Lidl en ook voor de omgeving en ook voor Musselkanaal toch van belang dat daar weer iets moois kan ontstaan en dat het al gerealiseerd is en dat nu de zaken geformaliseerd kunnen worden. er was nog wel een vraag van het CDA ten aanzien van de andere panden eromheen, dit heeft alleen maar wijzigingen tot gevolg voor de Lidl en de mogelijkheden die voor andere panden of voor andere belendende percelen er zijn op dit moment, daar wordt niet aan getornd. Als het gaat om, wat de SP aangeeft, wij kunnen er op dit moment niet veel over zeggen of dat mogelijkerwijze parkeerplaats wordt of niet, ik ben het met u eens als u zegt dat dat geen mooi beeld is. Dat was het voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Plieger. Daarmee agendapunt 13 voldoende behandelt? Mag ik constateren dat de raad unaniem is in het vaststellen van dit bestemmingsplan? Dat is het geval? Aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Wijzigen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012
  • 14. Wijzigen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012 (89,12 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Iemand het woord over agendapunt 14? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Agendapunt 14, over Wijzigen Verordening voorzieningen WMO. Artikel 17a, wordt toegevoegd om de wettelijke verplichting van onze gemeente na te komen om een basistarief in te stellen voor het loon van het personeel in de WMO huishoudelijke hulp. Omdat dit wettelijk verplicht is en de participatiewet ook geen bezwaren heeft gaan wij met de toevoeging van dit artikel akkoord. Dan artikel 37a, het college vindt het ook wenselijk om na wijziging van landelijk of gemeentelijk beleid een herindicatie mogelijk te maken. Hiertoe stelt het college dus inderdaad voor om 37a toe te voegen. Participatieraad had nog de vraag gesteld op basis van welke criteria een eventuele herindicatie zou plaats vinden. Volgens ons staat deze informatie in de huidige verordening, zij het op meerdere plekken in die verordening, is die veronderstelling juist? En wij vroegen ons nog af hoe deze mogelijkheid tot herindicatie zich verhoudt met de herindicaties die er geweest zijn in het kader van de kanteling van de WMO. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, de verordening is zuiver een toevoeging in het kader van de wetgeving en ik sluit me graag aan bij de woorden van de heer Hofstra van de PvdA, waar ook de vraag ingebed zit over de herindicatie als het gaat om het advies van de participatieraad hoe dat vorm en inhoud gaan krijgen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:35 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Het is een CAO, in het eerste artikeltje gaat het over een CAO, dat is prima dat is niet van ons. Wat wij ons wel afvragen, als er medewerkers al zijn die hoger ingeschaald zijn, hoe dat gaat. Dat is een vraag van ons en met name als je het straks hebt, wat de vorige keer ook al aan de orde was, over de NOVO, Philadelphia en met behoud van uitkering in diezelfde zorg gaan werken in de huishoudelijke zorg. Wij vragen af hoe dat met elkaar zich met elkaar verhoudt. En die herindicatie daar sluiten we ons bij aan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:04 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik sluit me ook aan ten aanzien van die her-indicering die andere punten die ook al door eerdere sprekers zijn genoemd. Ik wil alleen nog even aangeven dat het draagvlak, dat dat heel goed is, dat de participatieraad een advies heeft gegeven en dat adviezen zijn meegenomen en dat de participatieraad ook positief heeft kunnen adviseren. Dus wij willen gewoon instemmen met dat beslispunt.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Pals heb ik u voldoende. Ja, meneer Pals D’66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wou toch nog even zeggen dat ik mij bij de PvdA aansluit. We hebben dezelfde vraag.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, heb ik daarmee iedereen het woord gegeven? Dat is het geval. Wethouder Hamster.
  • 1:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Twee artikelen die we aan willen passen, over het eerste artikel, nummer 17, heeft alleen de SP nog een vraag naar aanleiding van, wat voor effect heeft dat nou voor medewerkers die al hoger ingeschaald zijn. Wij gaan als gemeente natuurlijk niet over het personeelsbeleid van de partijen met wie wij een contract afsluiten hooguit kunnen we nog een verzoek doen om social return, maar wat wij nu hier doen is enkel een minimum tarief instellen en daarop kunnen de bedrijven inschrijven en welke personele consequenties dat heeft is niet aan ons. Het tweede artikel over de herindicatie daar hebben wij met de participatieraad mondeling nog eens over doorgeakkerd wat hun vraag was en wat onze uitleg was en daar wil ik u kort wel over bijpraten en daarmee is ook de vraag die door de PvdA gesteld is, en door de andere partijen herhaald is, wel beantwoord denk ik. De herindicatie zoals we dat hier toevoegen slaat terug op het mogelijker wijs her-indiceren, het opnieuw indiceren van cliënten die mogelijkerwijs als groep of individueel geen gebruik zouden kunnen maken met de algemene voorzieningen, dat was een lange zin. Volgt u hem of moet ik hem nog een keer herhalen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien moet je hem knippen.
  • 1:10 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Misschien moet ik hem knippen. Nee, wij voegen hier nu een artikel toe, wij voegen hier nu een artikel toe, wij willen algemene voorzieningen gaan gebruiken, zeggen dat wij mensen als totaal minder gaan indiceren, minder huishoudelijke uren gaan toestaan omdat ze gebruik zouden kunnen maken van algemene voorzieningen en de voorbeelden die staan in de tekst genoemd. Het zou kunnen voorkomen dat later, op een later tijdstip blijkt dat bijvoorbeeld de mensen in Alteveer, ik ga heel concreet worden, geen gebruik kunnen maken van de boodschappen service van de Spar. Dan hebben wij als college de mogelijkheid om te zeggen; de mensen in Alteveer worden uitgezonderd van wat verder wel een algemene voorziening bleek te zijn. En dus kunnen wij opnieuw in die ?? die groep mensen desnoods per individu, die mogelijkheid hebben wij hiermee geschapen, om dergelijke voorvallen goed op te kunnen vangen. Dus hoe staat dat in verhouding tot een her-indicering zoals we dat eerder hebben gedaan, uiteraard hebben wij als college altijd per individu de mogelijkheid om een indicatie te stellen en dit is puur de uitzonderingsgeval op de mogelijkheid dat etc.etc.etc. En daarmee vragen wij u in te stemmen. Een hele technische wijziging dus. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel wethouder Hamster. We gaan kijken of de beantwoording helder en duidelijk was. Meneer Idema meldt zich voor de tweede termijn, meneer Pals. Meneer Idema, SP
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dank u wel voorzitter. De eerste helft van de vraag is wel beantwoord over het CAO en dat lijkt me ook logisch dat de werkgevers daarover gaan die ingehuurd worden, maar de andere kwestie wat ik voorstelde, dat ging over NOVA, Philadelphia en mensen met behoud van uitkering, daar hebben wij wel invloed op denk ik.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik eerst nog even de tweede termijn van meneer Pals ook inventariseren. Meneer Pals.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het antwoord van de portefeuillehouder is lang en uitgebreid, alleen ik vraag me wel af, want ik was het halverwege al kwijt wat u allemaal uitlegde.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   het is warm
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is warm, maar goed ik bedoel, maar als het warm is dan werken de hersens extra. Alleen wat ik mij even afvraag, dat is een hele korte vraag aan u, heeft de participatieraad uw vraag en uw antwoord ook wel begrepen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag is of u dat aan de wethouder moet vragen of aan de participatieraad. Goed, maar ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder Hamster.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laat ik eerst beginnen met de vraag van de heer Idema van de SP. Wij hebben inderdaad als gemeente via Wedeka, hier en daar overeenkomsten om mensen werkervaringsplekken aan te bieden en de wijze waar wij dat doen wil ik graag in een ander debat met u bespreken, het staat in feite los van wat we hier op dit moment, op dit moment aan het besluiten zijn. Dan nog gaat NOVO, gaan alle instanties die u noemt over hun personeel in hoeverre zij inderdaad overeenkomsten aangaan met de gemeente en Wedeka en het plaatsen van een dergelijke persoon. Uiteraard willen wij graag, nou ben ik alsnog bijna dat debat aan het voeren, mensen de kans geven zich te ontwikkelen en inderdaad werkervaringsplekken op te doen etc. etc. Wat betreft de vraag van de heer Pals, uiteindelijk is de boodschap begrepen.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen nu voldoende beantwoord? Mag ik daaruit concluderen dat we unaniem kunnen instemmen met de wijzigingen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2012? Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Niet-raadsleden in raadscommissies
  • 15. Nietraadsleden in raadscommissies (78,6 KB)
  • 1:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik u voor dat u bij agendapunt 15 nu een voordracht doet van welke leden u wilt voordragen die zitting kunnen nemen in commissies. Daarna zullen we over moeten stappen om dan even hun geloofsbrieven te onderzoeken, daarvoor wil ik graag een commissie van drie samenstellen. En terwijl die commissie aan het werk is wil ik ook even een schorsing invoeren zodat iedereen even een hap frisse lucht kan halen of iets anders. Mag ik eerst van u vernemen welke fracties gebruik maken van de mogelijkheid om de eerst opvolgende op de lijst te laten installeren voor de raadscommissie, de rekeningcommissie, de agendacommissie en de, nee niet de agendacommissie, nou vergis ik me, commissie zienswijze. CU maakt daar gebruik voor en die stelt voor als kandidaat, meneer Van Beek.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij stellen voor; mevrouw Van der Heide.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van der Heide, bekend gezicht. Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij stellen voor; echt ons zwaargewicht, Tim Koster.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die kwalificatie die gaan we evalueren. De SP, meneer Idema.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij stellen voor; de heer Kremer.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Kremer. En meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Wjk stellen voor; de heer Borgesius.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan geen afscheid nemen, ja, goed. Nou is het normaliter zo dat…mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Zorgvuldigheidshalve, wij hebben voordracht voor een niet raadslid in de commissie, maar wij stemmen wel in met het voorstel als CDA, als zodanig.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, eigenlijk heb ik dat geconcludeerd, maar misschien was ik daar een beetje vroegtijdig mee dat ook GBS en PvdA dat op dezelfde manier zouden onderschrijven, maar het is heel goed dat u het noemt.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat mevrouw Brongers zegt geldt inderdaad ook voor ons.
  • 0:00 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Hetzelfde geldt ook voor GBS.
  • 0:01 schorsing
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Normaliter is het dan zo dat ik uit uw raad vraag om drie leden een commissie te laten vormen waar ik formeel alleen de voorzitter van aan mag wijzen, maar ik ben wel eens ondeugend en dan noem ik gewoon drie namen en dan gaat dat vanzelfsprekend. Mag ik dat gewoon gaan doen? Dan verzoek ik de heer Maarsingh om in de commissie te gaan zitten voor onderzoek van de geloofsbrieven en tevens te fungeren als voorzitter. En dan vraag ik de heer Ploeger om lid te worden van de commissie en dan vraag ik dat ook aan de heer Klinkhamer. Dan heb ik drie partijen die geen voordracht doen dat lijkt mij heel mooi zuiver. Zullen we tien minuten schorsen? Dat moet makkelijk zijn qua onderzoek en dan komen we om 20.55 uur terug.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef graag het woord aan de heer Maarsingh, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor de commissieleden.
  • 2:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Het was voor de commissie, waren het toch spannende momenten en daarnaast is het zo en daar moet niets, geachte raad te licht over denken, maar wij moesten ons buigen over de gemeentewetartikel 13 en dat is een A4tje vol met kleine letters, alles wat moet en wat mag en wat niet mag, ik wil het u wel voorlezen, maar ik wil het ook overslaan, maar wij hebben ons er erg in verdiept voorzitter en wij kunnen u tot onze vreugde meedelen en dan moet ik even de tekst lezen, want er is ook heel veel voorwerk aan verricht, en dat is aan de raad van de gemeente Stadskanaal, de commissie uiteraard van de gemeente Stadskanaal, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en andere documenten, het was echt een pak vol van alle kandidaten. Die zijn ingezonden door de heer G.H. Kremer, mevrouw G. van der Heide-van Asselt, de heer G. Borgesius en de heer T.H.X. Koster op maandag 19 mei 2014 zijn zij voorgedragen tot leden van de commissies van de raad en onze commissie rapporteert de raad dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht, en ik voeg eraan toe en ook goed, en in orde bevonden. En dat voeg ik er niet aan toe, want dat is de realiteit. Gebleken is dat de eerder genoemde personen aan alle gestelde eisen voldoen en daarom adviseert de commissie u tot hun toelating tot de commissies van de raad van de gemeente Stadskanaal. Voorzitter en alle commissieleden hebben getekend, ik wil de heer Klinkhamer en de heer Ploeger zeer hartelijk bedanken voor hun inzet en uiteraard ook onze griffier, de heer Willems, die veel voorwerk had verricht. Beter bericht zou ik u niet kunnen geven vanavond. Dank u wel.
 • 15 Niet-raadsleden in raadscommissies
  • 15. Nietraadsleden in raadscommissies (78,6 KB)
  • 1:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik u voor dat u bij agendapunt 15 nu een voordracht doet van welke leden u wilt voordragen die zitting kunnen nemen in commissies. Daarna zullen we over moeten stappen om dan even hun geloofsbrieven te onderzoeken, daarvoor wil ik graag een commissie van drie samenstellen. En terwijl die commissie aan het werk is wil ik ook even een schorsing invoeren zodat iedereen even een hap frisse lucht kan halen of iets anders. Mag ik eerst van u vernemen welke fracties gebruik maken van de mogelijkheid om de eerst opvolgende op de lijst te laten installeren voor de raadscommissie, de rekeningcommissie, de agendacommissie en de, nee niet de agendacommissie, nou vergis ik me, commissie zienswijze. CU maakt daar gebruik voor en die stelt voor als kandidaat, meneer Van Beek.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij stellen voor; mevrouw Van der Heide.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van der Heide, bekend gezicht. Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij stellen voor; echt ons zwaargewicht, Tim Koster.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die kwalificatie die gaan we evalueren. De SP, meneer Idema.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij stellen voor; de heer Kremer.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Kremer. En meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Wjk stellen voor; de heer Borgesius.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan geen afscheid nemen, ja, goed. Nou is het normaliter zo dat…mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Zorgvuldigheidshalve, wij hebben voordracht voor een niet raadslid in de commissie, maar wij stemmen wel in met het voorstel als CDA, als zodanig.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, eigenlijk heb ik dat geconcludeerd, maar misschien was ik daar een beetje vroegtijdig mee dat ook GBS en PvdA dat op dezelfde manier zouden onderschrijven, maar het is heel goed dat u het noemt.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat mevrouw Brongers zegt geldt inderdaad ook voor ons.
  • 0:00 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Hetzelfde geldt ook voor GBS.
  • 0:01 schorsing
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Normaliter is het dan zo dat ik uit uw raad vraag om drie leden een commissie te laten vormen waar ik formeel alleen de voorzitter van aan mag wijzen, maar ik ben wel eens ondeugend en dan noem ik gewoon drie namen en dan gaat dat vanzelfsprekend. Mag ik dat gewoon gaan doen? Dan verzoek ik de heer Maarsingh om in de commissie te gaan zitten voor onderzoek van de geloofsbrieven en tevens te fungeren als voorzitter. En dan vraag ik de heer Ploeger om lid te worden van de commissie en dan vraag ik dat ook aan de heer Klinkhamer. Dan heb ik drie partijen die geen voordracht doen dat lijkt mij heel mooi zuiver. Zullen we tien minuten schorsen? Dat moet makkelijk zijn qua onderzoek en dan komen we om 20.55 uur terug.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef graag het woord aan de heer Maarsingh, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor de commissieleden.
  • 2:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Het was voor de commissie, waren het toch spannende momenten en daarnaast is het zo en daar moet niets, geachte raad te licht over denken, maar wij moesten ons buigen over de gemeentewetartikel 13 en dat is een A4tje vol met kleine letters, alles wat moet en wat mag en wat niet mag, ik wil het u wel voorlezen, maar ik wil het ook overslaan, maar wij hebben ons er erg in verdiept voorzitter en wij kunnen u tot onze vreugde meedelen en dan moet ik even de tekst lezen, want er is ook heel veel voorwerk aan verricht, en dat is aan de raad van de gemeente Stadskanaal, de commissie uiteraard van de gemeente Stadskanaal, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en andere documenten, het was echt een pak vol van alle kandidaten. Die zijn ingezonden door de heer G.H. Kremer, mevrouw G. van der Heide-van Asselt, de heer G. Borgesius en de heer T.H.X. Koster op maandag 19 mei 2014 zijn zij voorgedragen tot leden van de commissies van de raad en onze commissie rapporteert de raad dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht, en ik voeg eraan toe en ook goed, en in orde bevonden. En dat voeg ik er niet aan toe, want dat is de realiteit. Gebleken is dat de eerder genoemde personen aan alle gestelde eisen voldoen en daarom adviseert de commissie u tot hun toelating tot de commissies van de raad van de gemeente Stadskanaal. Voorzitter en alle commissieleden hebben getekend, ik wil de heer Klinkhamer en de heer Ploeger zeer hartelijk bedanken voor hun inzet en uiteraard ook onze griffier, de heer Willems, die veel voorwerk had verricht. Beter bericht zou ik u niet kunnen geven vanavond. Dank u wel.
 • 17 Beëdiging commissieleden
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mag ik dan de heer Kremer, de heer Borgesius, de heer Koster en mevrouw Van der Heide vragen de raadszaal te betreden. En mag ik u allen verzoeken om even te gaan staan. Dan lees ik het één maal voor en dan vraag ik daarna aan u om de eed of de belofte uit te spreken. Ik zweer of ik verklaar dat ik om tot lid van de commissies van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de commissies van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Van der Heide.
  • 0:03 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Kremer. (De heer Kremer kan niet getagd worden, maar hij verklaard en beloofd het) De heer Borgesius.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 1:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Koster. ( de heer Koster kan niet getagd worden, maar hij verklaard en beloofd het). Dan feliciteer ik u met, voor een deel, grotendeels herintreding binnen het werk van de raad en haar commissies en de nieuwe toetreding van het zwaargewicht en zijn collega’s. En ik stel voor om eerst even de vergadering af te maken en dat dan voor degenen die wel op een gegeven moment even gebruik kan maken van de tijd om jullie te feliciteren, sterkte toe te wensen, maar dat doen we na de vergadering. Ja? Dank.
 • 18 Benoeming ondervoorzitters van de raad
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan zijn we volgens mij op alle terreinen compleet. En goed geëquipeerd om al het werk voor de komende periode aan te gaan. Dan heb ik agendapunt 18, de benoeming van de ondervoorzitters van de raad, en ik wil de partijen uitnodigen die daar een voordracht voor gaan doen. En dat is de heer Van Beek van de CU, ga uw gang.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wou graag mevrouw Sterenborg voordragen als ondervoorzitter van de raad.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   eerste ondervoorzitter van de raad.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   correct.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Het CDA draagt de heer Gert-Jan Boels voor als tweede ondervoorzitter van de raad.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Is er behoefte tot hoofdelijke stemming of kunnen we het bij acclamatie doen. Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan feliciteer ik mevrouw Sterenborg en de heer Boels. Dank u wel.
 • 19 Benoeming leden agendacommissie
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de leden voor de agendacommissie. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, om maar gewoon door te gaan dan draag ik mevrouw Sterenborg toch maar weer voor. Ik bedoel zo’n jonge ondervoorzitter hebben we nog nooit gehad dus dat kan er wel bij.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die heeft nog wel wat ruimte en energie over.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja, hoor.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Tweede voordracht, meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik stel mezelf voor in de agendacommissie zitting te nemen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is ook heel duidelijk. Kan dit ook bij acclamatie? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 20 Benoeming leden rekeningcommissie
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de leden van de rekeningcommissie. Gaat iedereen, ja ok, nu moeten we even opletten. Ik ga even de rij af. SP, meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mevrouw Zeegers stellen wij voor om in de rekeningcommissie te gaan zitten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   De PvdA draagt de heer Hofstra voor.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Hofstra. VVD, de heer Nijenbanning.
  • 0:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik stel mezelf graag voor.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Om zitting te nemen in de commissie, ja,ok. Meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zitting te nemen in de commissie stel ik mezelf graag voor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, GBS stelt de heer Ploeger voor
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   CU, mevrouw Sterenborg.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, wij stellen de heer Van Beek voor.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Van Beek namens de CU. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wij stellen de heer Gert-Jan Boels voor.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wederom dezelfde vraag. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 21 Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden voor de commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen. Mag ik van u zowel het lid als het plaatsvervangend lid. Ik ga toch even de rij af om te voorkomen dat ik een fractie oversla. SP, meneer Idema.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij stellen meneer Kremer voor om zitting te nemen en als plaatsvervanger mevrouw Zeegers.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   De PvdA draagt de heer Hofstra voor als lid en plaatsvervanger mevrouw Schipper.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en mevrouw Schipper als plaatsvervanger. Meneer Nijenbanning.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De VVD stelt de heer Borgesius voor als lid en mijzelf als plaatsvervanger.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   D'66 stelt Tim Koster voor als lid en als plaatsvervangend lid mijzelf.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   GBS, meneer Ploeger.
  • 0:5 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Voor het GBS stellen wij de heer Bieze voor en als plaatsvervanger stel ik mijzelf voor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U als plaatsvervanger. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Als lid stellen wij voor mevrouw Sterenborg en als plaatsvervangend lid mevrouw Van der Heide.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Als lid stellen wij voor Aike Maarsingh, de heer wel te verstaan, en de heer Peter Gelling als plaatsvervanger.
  • 1:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Even een resumé dat betekent dat voor de leden van de commissie zienswijze ontwerp bestemmingsplannen namens de SP de heer Kremer, namens de PvdA de heer Hofstra, namens de VVD de heer Borgesius, namens D’66 de heer Koster, namens GBS de heer Bieze, namens de CU mevrouw Sterenborg en namens het CDA de heer Maarsingh. Plaatsvervangende leden worden dan in dezelfde volgorde van de partijen; mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper PvdA, de heer Nijenbanning VVD, de heer Pals D’66, de heer Ploeger GBS, mevrouw Van der Heide CU en meneer Gelling CDA. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 22 Sluiting
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daarmee alle commissies ook bemenst en voordat ik overga tot sluiting van deze raadsvergadering moet ik nog even het woord wisselen met de fractievoorzitter van D’66. Want ik dacht van nou een beetje blufpoker, we stonden erom bekend in het vorige college, dat kan wel, maar het is niet helemaal juist wat ik gezegd heb. Ik dacht een knikje te krijgen van boven dat ik het goed beantwoord had en ik had wel gelijk in de zin dat we extra betalingen moesten doen meneer Pals, maar die 90.000 waren eigenlijk de vrijgevallen reserves die als een verplichting na afrekening van het exploitatietekort natuurlijk uitgekeerd moesten worden, dus mijn antwoord was niet correct het waren de vrijgevallen reserves die we na het exploitatietekort conform aantal inwoners verdeeld hebben tussen Vlagtwedde en Stadskanaal. Nu klopt mijn antwoord wel. Bij deze gecorrigeerd. Dan dank ik u voor uw komst, voor het uithoudingsvermogen toch wel een beetje tijdens deze mooie, bijna zomerse, avond. En nodig ik iedereen uit voor een drankje en ook om de nieuwe leden voor de desbetreffende commissies te feliciteren en sterkte te wensen. En dan zien we elkaar in ieder geval op 2 juni tijdens de algemene beschouwingen. Dank u wel en voor straks wel thuis.