Raadsinformatie

Raadsvergadering 02 juni 2014

Naam
Download het audiobestand (96,08 MB)
Download de gesproken tekst (1,50 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,48 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 De besluitenlijst van 12 mei 2014 en 1..
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Inlichtingen college
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Inlichtingen college
 • 8 Vragenuur
 • 9 Interpellaties
 • 10 Rondvraag
 • 11 Algemene Beschouwingen 2014
 • 12 Voorjaarsnota 2014
 • 13 Perspectiefnota 2015-2018
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ( de opname is te laat gestart)
 • 2 Mededelingen
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ( de opname is te laat gestart )
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (72,53 KB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik de agenda zoals die voorligt vaststellen met uw instemming? Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Informatieve stukken

 • 4 De besluitenlijst van 12 mei 2014 en 19 mei 2014
  • 04. De besluitenlijst van 12 mei 2014 (76,34 KB)04.01. De besluitenlijst van 19 mei 2014 (90,46 KB)
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 12 mei. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan is hij daarmee vastgesteld. Dan ga ik naar de besluitenlijst van 19 mei en die is iets uitgebreider, dus. Redactioneel; pagina’s 1, 2, 3, 4 en 5. Geen op- of aanmerkingen, niet het geval. Dan is die vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notuliste. Zijn er “naar aanleiding van” vragen? Pagina 1, 2, 3, 4 en 5. Dan was dat een hele duidelijke raadsvergadering van 19 mei.
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 05. Lijst met openstaande toezeggingen (48,12 KB)
  • 1:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De lijst met openstaande toezeggingen, iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval. Mag ik u dan voorstellen om, dan moet ik even naar het juiste nummer kijken, nummer 47 de klacht die naar voren is gebracht door de heer Pals van D’66 over de onvrede die er bestond rond het vieren van een het kampioenschap bij SPW op zondag 4 mei. Wij hebben daar naar geïnformeerd en we weten ook dat er een bezoek is gebracht door de politie, we weten ook dat er afspraken gemaakt zijn om tussen 19.45 uur en 20.15 uur zeg maar als het ware stilte te betrachten. Eerlijk gezegd vind ik dat niet van voldoende aard om het op die manier inpasbaar te maken, een mogelijke periode kampioenschap weet je dat dat zich voor kan doen en kun je van tevoren overdenken wanneer je dat wil vieren of niet. En dan zeker een tijdstip wat zich toch tussen zeg maar 6 en 8 beweegt doet nou niet blijken van diepgaand respect voor de datum en wat wij gedenken rond die tijd. Dus er is een brief uitgegaan naar het bestuur van SPW dat we het ongepast vinden van wat er is gebeurd, zeker rond dat tijdstip, dat het vooraf had gevraagd van het bestuur om daar over na te denken en los van het feit dat er ook geen melding is geweest kondigen we aan dat er eventuele bestuurlijke consequenties via de Omgevings Dienst Groningen nog naar hun toe zullen komen. Ik hoop met die beantwoording en die actie die door ons is ondernomen om ook gelijk dit punt af te kunnen voeren. is dat het geval? Meneer Pals, D’66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank voor de beantwoording. Mijn enige vraag is nog of de buurt, vooral de directe buurt, ook nog iets van een brief krijgt want ik dank voor de reactie en de buurt heeft ook via mij geklaagd dus wordt de buurt ook op de hoogte gehouden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet rechtstreeks want dit vind ik nou een schone taak voor SPW.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, uiteraard. Maar heeft u er op aangedrongen, laten we het zo zeggen.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet in de brief, maar we hebben wel gezegd dat we ook over de andere zaken gewoon nog overleg zullen voeren, dus ik zal dit punt meenemen. Maar ik vind dat het aan SPW is om tot goede afstemming te komen met de omgeving. Akkoord? Mogen we hem ook afvoeren gelijk? Dat is het geval. Andere punten over de openstaande toezeggingen? Niet.
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
  • 06. Lijst met ingekomen stukken (68,19 KB)06.01. Gemeente Oostzaan over motie bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten (78,59 KB)06.02. Gedeputeerde Staten over begrotingscirculaire 20152018 (166,34 KB)06.03. College over portefeuilleverdeling 20142018 (33,84 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de lijst met ingekomen stukken. Deze keer wat minder in aantallen. Er wordt u bij punt 1 gevraagd een standpunt in te nemen over een bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten. Iemand die daar het woord over wil voeren. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, zoals eigenlijk gebruikelijk met moties nemen wij deze voor kennisgeving aan.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat, toch blijf we u vragen om standpunten, misschien ongebruikelijk, maar komt vanzelf, maar mag ik dat als een…Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:53 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dan ga ik toch ook nog even wat zeggen daarover. Dank u wel voorzitter. In de Tweede Kamer is de financiële regeling; bezuiniging en chronische ziekten en gehandicapten is al aangenomen en het debat in de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag 27 mei reeds plaatsgevonden. Morgen zal de Eerste Kamer erover gaan stemmen, deze motie is duidelijk aan de late kant. De CU is positief over de tegemoetkomingsregeling en het overhevelen naar gemeenten, gaat akkoord omdat dankzij het herfstakkoord de fiscale regeling voor zorgkosten in stand blijft. Waardoor er voldoende tegemoetkoming voor de meest kwetsbare groep wordt gewaarborgd. Dus wij ondersteunen deze motie niet, om bovengenoemde redenen en inderdaad sluit ik ook aan bij mevrouw Brongers, kennisgeving aannemen.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen dat de andere vijf fracties de motie ook voor kennisgeving aannemen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan moet ik toch even terug, het is toch nog wennen hoor dat papierloos vergaderen. De tweede, de brief van Gedeputeerde Staten over de begrotingscirculaire, voor kennisgeving aannemen? Aldus. En dan de portefeuilleverdeling zoals schriftelijk door het college aan u bevestigt. Aldus. Met dank.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter, voorzitter, ik zou graag nog even een vraag willen stellen over de ingekomen stukken. Wij hebben...
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die was ik net langs, meneer Nijenbanning.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar u ging in een keer door, dus ik wilde graag nog een aanvulling plegen. We hebben namelijk van het college een bereikbaarheidsnotitie ontvangen en ik vroeg me af
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat heeft u ontvangen?
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Een notitie over bereikbaarheid, een visiedocument.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat staat niet op de agenda voor vandaag bij de ingekomen stukken meneer Nijenbanning.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, maar ik vroeg me af waarom niet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Omdat hij niet op de lijst met ingekomen stukken staat meneer Nijenbanning. Dus waarschijnlijk zal hij bij de volgende raadsvergadering bij de ingekomen stukken staan.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat doet mij deugd.
 • 7 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inlichtingen van het college en geef ik het woord aan...
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Wethouder Boen.
  • 1:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Vorige maand is er vanuit het COA, centraal opvang asielzoekers, een verzoek bij het college binnen gekomen om de capaciteit van het AZC in Musselkanaal tijdelijk te mogen verhogen met 50 plaatsen, waarmee het totaal uitkomt op 550. Als eisen hebben wij bij het positief reageren daarop gezegd; er zal een aantal zaken rondom de brandveiligheid in ieder geval geregeld moeten worden. daar ligt een taak voor de Omgevings Dienst die zal daar ook of heeft daar ook inmiddels met het AZC contact over gehad, met het COA, en we gaan ervanuit dat dat goed geregeld is, dat betekend dat er tot uiterlijk 1 september 2014 een vijftigtal extra plaatsen beschikbaar is in het AZC in Musselkanaal. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder.
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
  • 06. Lijst met ingekomen stukken (68,19 KB)06.01. Gemeente Oostzaan over motie bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten (78,59 KB)06.02. Gedeputeerde Staten over begrotingscirculaire 20152018 (166,34 KB)06.03. College over portefeuilleverdeling 20142018 (33,84 KB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de lijst met ingekomen stukken. Deze keer wat minder in aantallen. Er wordt u bij punt 1 gevraagd een standpunt in te nemen over een bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten. Iemand die daar het woord over wil voeren. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, zoals eigenlijk gebruikelijk met moties nemen wij deze voor kennisgeving aan.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat, toch blijf we u vragen om standpunten, misschien ongebruikelijk, maar komt vanzelf, maar mag ik dat als een…Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:53 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dan ga ik toch ook nog even wat zeggen daarover. Dank u wel voorzitter. In de Tweede Kamer is de financiële regeling; bezuiniging en chronische ziekten en gehandicapten is al aangenomen en het debat in de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag 27 mei reeds plaatsgevonden. Morgen zal de Eerste Kamer erover gaan stemmen, deze motie is duidelijk aan de late kant. De CU is positief over de tegemoetkomingsregeling en het overhevelen naar gemeenten, gaat akkoord omdat dankzij het herfstakkoord de fiscale regeling voor zorgkosten in stand blijft. Waardoor er voldoende tegemoetkoming voor de meest kwetsbare groep wordt gewaarborgd. Dus wij ondersteunen deze motie niet, om bovengenoemde redenen en inderdaad sluit ik ook aan bij mevrouw Brongers, kennisgeving aannemen.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen dat de andere vijf fracties de motie ook voor kennisgeving aannemen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan moet ik toch even terug, het is toch nog wennen hoor dat papierloos vergaderen. De tweede, de brief van Gedeputeerde Staten over de begrotingscirculaire, voor kennisgeving aannemen? Aldus. En dan de portefeuilleverdeling zoals schriftelijk door het college aan u bevestigt. Aldus. Met dank.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter, voorzitter, ik zou graag nog even een vraag willen stellen over de ingekomen stukken. Wij hebben...
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die was ik net langs, meneer Nijenbanning.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar u ging in een keer door, dus ik wilde graag nog een aanvulling plegen. We hebben namelijk van het college een bereikbaarheidsnotitie ontvangen en ik vroeg me af
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat heeft u ontvangen?
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Een notitie over bereikbaarheid, een visiedocument.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat staat niet op de agenda voor vandaag bij de ingekomen stukken meneer Nijenbanning.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, maar ik vroeg me af waarom niet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Omdat hij niet op de lijst met ingekomen stukken staat meneer Nijenbanning. Dus waarschijnlijk zal hij bij de volgende raadsvergadering bij de ingekomen stukken staan.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat doet mij deugd.
 • 7 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inlichtingen van het college en geef ik het woord aan...
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Wethouder Boen.
  • 1:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Vorige maand is er vanuit het COA, centraal opvang asielzoekers, een verzoek bij het college binnen gekomen om de capaciteit van het AZC in Musselkanaal tijdelijk te mogen verhogen met 50 plaatsen, waarmee het totaal uitkomt op 550. Als eisen hebben wij bij het positief reageren daarop gezegd; er zal een aantal zaken rondom de brandveiligheid in ieder geval geregeld moeten worden. daar ligt een taak voor de Omgevings Dienst die zal daar ook of heeft daar ook inmiddels met het AZC contact over gehad, met het COA, en we gaan ervanuit dat dat goed geregeld is, dat betekend dat er tot uiterlijk 1 september 2014 een vijftigtal extra plaatsen beschikbaar is in het AZC in Musselkanaal. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder.
 • 8 Vragenuur
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar het vragenuur. Voor het vragenuur heeft de partij van D’66, bij monde van de heer Pals, zich gemeld om een vraag te kunnen stellen over het, over de kwestie van de bio-vergisting. Volgens het reglement van orde, artikel 109, meneer Pals, had u daar twee werkdagen van tevoren kenbaar moeten maken aan de voorzitter. Daarmee was u te laat. Maar los van dat feit is de vraag ook of de vraagstelling niet te prematuur is, want u wilt een vraag stellen over de handhaving in de kwesties van de bio-vergisting, maar de datum waarvoor dat gerealiseerd moet zijn is 1 juli. Juli in plaats van juni. Dus nu kan ik de raad vragen om uw vraag alsnog toe te staan en de discussie te laten plaatsvinden of we wachten tot de datum van 1 juli. Ik leg hem maar in het midden van de raad.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ik denk dat wij gewoon de datum van 1 juli moeten afwachten, want ik heb de krant gelezen en daar las ik in, maar ik ga niet citeren dat weet u, maar daar las ik in dat men bezig is met investering.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus wij kunnen allerlei dingen zeggen, maar 1 juli is de datum zoals u zegt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klopt, meneer Idema, SP.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik vind het prima dat er nu, dat de heer Pals nu zijn vraag gaat stellen. Dan weten we waar het over gaat.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij kennen het onderwerp, ik kijk even naar de andere fracties. Ervaart u het als te prematuur en houden we hem daardoor, de vraagstelling aan tot de volgende vergadering na 1 juli of gaan we vooruitlopend op die datum, de heer Pals nu toch toestaan om zijn vraag te stellen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik hou niet van vooruitlopen, dus laten we maar even afwachten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Nog meer, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik vraag mij even af waar de verwarring van 1 juni en 1 juli vandaan komt. Kunt u daar misschien een toelichting op geven? Want in mijn hoofd zat ook 1 juni.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar wij hebben er vanmorgen met opzet even de data nagekeken wat er schriftelijk bevestigd is, zowel aan de ondernemers als aan de bewoners in de omgeving en dat is 1 juli.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dan is het duidelijk dan wachten we 1 juli af.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan meneer Ploeger, GBS.
  • 0:10 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   GBS zegt ook gezien het feit dat de heer Pals te laat is, menen wij ook dat we gewoon tot na 1 juli moeten wachten. Of te vroeg, sorry.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou meneer Pals dan houdt u hem even in portefeuille zou ik zeggen tot de volgende vergadering, na 1 juli.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u voorzitter. U noteert hem alvast.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wat zegt u?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U noteert hem alvast.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   oh nou, zal ik hem alsnog...
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u heeft zelf als raad een reglement van orde opgesteld, daar staat iets in over wat wij van elkaar mogen verwachten in die zin, dus ik ga er helemaal vanuit dat u daar zelf spits op toekijkt van hoe dat gaat. Ik weet met een ding zeker, want hij blijft vast wel op mijn harddisk zitten meneer Pals, dat u dan na 1 juli waarschijnlijk direct op terugkomt en dat begrijp ik ook. Dank u wel. Dan hebben we daarmee het vragenuur gehad.
 • 9 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties
 • 10 Rondvraag
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de rondvraag, mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, mevrouw Brongers, meneer Boels, meneer Gelling, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Ploeger, meneer Bieze, meneer Pals, meneer Nijenbanning.
  • 0:33 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Het betreft de beschikkingen OZB, ik begrijp uit mijn omgeving dat er vorige week nog beschikkingen ontvangen zijn, gedateerd eind mei, mijn vraag is wat is daar de oorzaak van want normaal gesproken worden die gedateerd 28 februari en wat zijn eventuele financiële gevolgen van deze late oplegging en wat betekend dit voor de mensen. Want het gespreid betalen moet in een afzienbare kortere periode nu gaan plaatsvinden, dus ik zou graag een toelichting hierop willen.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag duidelijk, ik ga kijken of we hem zo meteen direct kunnen beantwoorden of misschien vanmiddag later. Mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer…ja dank u wel want… voordat ik nu weer een vergissing maak in de achternaam, voornaam gaat me ondertussen makkelijker af meneer Klinkhamer, maar ik heb hem goed gezien. Mevrouw ???, mevrouw Zeegers
  • 0:06 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ik heb wel een vraag. Vorige week is er opnieuw een ongeluk gebeurd, bij de 2e sluis is een meisje van 10 is aangereden, op de motorkap gevlogen, dat is een paar jaar geleden op dezelfde manier eigenlijk een meisje op de straat gevallen en met haar hoofd en die is overleden. Het blijkt nog steeds een gevaarlijk punt, kan daar toch misschien nog iets verder aan gedaan worden.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers, meneer Idema.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, meneer Orsel, mevrouw Wanders, nee. Portefeuillehouder kunt u daar al iets over zeggen? Het gevaarlijke punt.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, of de OZB? welke
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   beide
  • 1:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Beide. Wat betreft die OZB. Stel dat het hier binnen het huis zou zitten, dan moet ik u daar op dit moment het antwoord schuldig blijven, maar wil ik u daarvan zeker in kennis stellen binnen afzienbare tijd, maar is het niet een verwarring. Want afgelopen week heeft menig Nederlander, of tenminste hier in het noorden, een aanslag van Hefpunt.nl thuis gekregen en daarin wordt ook zeg maar de WOZ waarde van de woning genoemd en het een en ander. Dus dat is eigenlijk even een wedervraag, maar aan de andere kant als uw vraag overeind blijft zullen we het zeker meenemen en het antwoord zullen wij u doen toekomen. Het tweede, wat betreft, wat mevrouw Zeegers aangeeft, als het gaat om veiligheid willen wij alles meenemen en dat betekend; wij zullen kijken naar de situatie wat er aan de hand is en mochten wij denken dat om veiligheidsredenen daar aanpassingen noodzakelijk zijn, wij komen er op terug.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   mag ik nog wat zeggen?
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja
  • 0:00 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Punt is namelijk dat de auto’s het fietspad niet zien, omdat daar meestal busjes staan, en de kinderen hebben dus weinig overzicht de weg op. Ze heeft wel heel goed gekeken, maar ze heeft gewoon stomweg die auto niet gezien omdat, ja het regende wat, slecht licht, auto had waarschijnlijk geen lichten op, ja het blijft onoverzichtelijk ook al is er een aanpassing gedaan. En het is nu goed gegaan, ze is niet met haar hoofd eerder uitgevlogen, maar met de schouder en het is redelijk goed afgelopen, maar het had ook dodelijk kunnen zijn.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk en zoals de wethouder zegt er wordt nog even naar gekeken, we zetten hem op de lijst met toezeggingen, krijgt u een reactie. En het punt van de verwarring, meneer Nijenbanning heeft u daar nog een antwoord op of
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, dat zou ik na moeten vragen bij de mensen die het betreft, het zou kunnen hoor, dat sluit ik niet helemaal uit.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, laten we afspreken dat wij in huis ook even navragen en als daar geen verwarring over is kan het misschien vanmiddag nog beantwoord worden, dan zou dit misschien de verklaring kunnen zijn.
 • Besluitvorming met debat

 • 11 Algemene Beschouwingen 2014
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ga ik over naar de Algemene Beschouwingen van vanmiddag en dan geef ik als eerste het woord aan de fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Brongers. Mevrouw Brongers ga uw gang.
  • 8:07 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Vandaag houden we onze eerste algemene beschouwingen met een nieuwe raad en een nieuw college. Wij zijn met het recentelijk vastgestelde bestuursakkoord gestart in een nieuwe bestuursperiode. Om te beginnen willen we als CDA benoemen, dat we, zowel vandaag met de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 en de Perspectiefnota 2015 - 2018 als ook in de toekomst,onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen vanuit de volgende uitgangspunten: wij staan midden in de samenleving, naast de burgers. Wij zien een taak voor iedereen, iedereen die kan, doet mee. Wij gaan voor een eerlijke economie en ook vinden wij fatsoenlijke normen en waarden belangrijk. Wij zien familie als fundament voor de samenleving, waar mensen voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Wij kiezen voor een verbondenheid met Europa, in het belang van vrede, veiligheid en ook weer economie. Wij vinden keuzes voor lange termijn belangrijk, ook met het oog op de toekomst van onze kinderen. Bij het maken van keuzes zien wij de Bijbel als leidraad en inspiratiebron. Voorzitter, als eerste gaan wij in op een aantal onderdelen van de Voorjaarsnota: Het programma Welzijn en Zorg. In de huidige samenleving verwachten wij een toenemende vraag naar mantelzorgers. Mede in het licht van de komende transities. Wij vragen het college in het nog te ontwikkelen beleid, hierbij denken wij aan de aan de nieuwe Wet WMO, concrete voorstellen tot ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid is inmiddels een bekend begrip in onze gemeente. Kijkende naar de cijfers zien wij helaas op onderdelen een toename van meldingen. Derhalve vinden wij dat preventie in het beleid nadrukkelijk een verbeterpunt is. Wij horen graag hoe het college hier tegenaan kijkt en op welke wijze hier mogelijkheden voor zijn. In algemene zin, maar zeker binnen het programma welzijn en zorg, willen we de zwakkeren in onze samenleving zoveel mogelijk ontzien en zien we in het bieden van maatwerk kansen dit binnen het budget te realiseren. Ons uitgangspunt hierbij is: wat echt nodig is, moet mogelijk zijn. Dat geldt ook voor kinderen, kinderen moeten immers mee kunnen doen in de samenleving. En daarom vinden wij de bijdragen voor Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds wenselijk dan wel niet noodzakelijk. Programma Economie en Arbeidsmarkt. Ook ten aanzien van de minimavoorzieningen willen we opmerken dat we de taken met de beschikbare middelen willen uitvoeren. De inzet op preventie ook hier met betrekking tot schuldhulpverlening zien wij als een noodzakelijke aanpak. De WMO. De ontwikkeling van beschikbaar stellen van boodschappen service, was- en strijkservice en huishoudelijke hulp op locaties zien wij als een goede voorziening, evenals het gebruik kunnen maken van een rolstoel - en scootmobielpool. En dan voorzitter de 3 D's. Er valt zeker veel over te zeggen, maar dat doen wij nu niet. Immers, er zijn nog te veel onduidelijkheden en onzekerheden. Met kernwoorden willen we het echter als volgt zeggen: we zien risico' s, uitdagingen, zijn op zoek naar afstemming, zien het belang van expertise, maar bovenal regie en kwaliteit zijn voor ons begrippen die er toe doen. In ieder geval vinden we dat er op dit moment geen ruimte is voor extra investeringen. We vragen het college ons als raad frequent te informeren over de ontwikkelingen in dit sociaal deelgebied, om het proces en de effecten voor ons als gemeente, goed te kunnen volgen. Wij zien uw reactie tegemoet. De Perspectiefnota. We verwachten de nieuwbouw van MFA Maarswold / Maarsstee niet binnen de planperiode van het integraal huisvestingsplan 2015-2018, een citaat uit de Perspectiefnota. In het bestuursakkoord is echter geformuleerd, en daar staan wij achter, dat het budget dat voor deze voorziening nodig is, opgenomen zal worden in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming, 2018 bedoel ik dan. Wij horen graag van het college de toezegging, dit als zodanig op te nemen. Waar het gaat om de Participatiewet, wordt opgemerkt dat keuzes gemaakt kunnen worden, of moeten worden, door activiteiten niet meer of op een lager niveau te organiseren. Wij vragen het college de mogelijkheid te overwegen activiteiten anders te organiseren of in een ander vorm aan te bieden. Ook hierop graag een reactie. Ten aanzien van de ombuigingen voorzitter hebben we nog een aantal opmerkingen ook. Over de toekomst van de drie openluchtzwembaden nemen wij uiterlijk 2015 een besluit. Dat is helder en reeds meerdere malen gecommuniceerd. Wij vragen het college echter zo spoedig als mogelijk met voorstellen te komen om dit proces zorgvuldig te laten verlopen. Dit in het kader van een gedegen besluitvorming en communicatie, zowel naar de raad als alle betrokkenen en vrijwilligers. Hierbij denken wij aan een concrete termijnplanning. Kunt u deze wellicht aangeven? In de tekst van onze algemene beschouwingen hebben we als CDA gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is de camperplaats in Musselkanaal te voorzien van Wi-Fi faciliteiten. Met een wat bredere vraag, gericht ook op witgoed voorzieningen, zullen wij hier samen met de PvdA een motie voor indienen. Het nieuwe college bestaat uit een formatie van 3.2. Wij hebben eerder besloten tot een ombuiging van € 18.000.- Nu is onze vraag of wij een voorstel van het college tegemoet kunnen zien op welke wijze de taakstelling binnen het programma bestuur en dienstverlening alsnog gerealiseerd kan worden. Voorzitter, wij zijn van mening dat de ombuigingen tot op heden in goede samenspraak zijn gerealiseerd, of deels gerealiseerd. Ook van betrokken instanties en organisaties merken wij over het algemeen een actieve bijdrage. De bewustwording tot noodzaak een en ander te minderen is aanwezig en er is serieus en constructief nagedacht om taakstellingen te realiseren. Daarvoor onze waardering en respect. Wij zetten ons in, als CDA fractie, om op eenzelfde wijze samen te werken en onze bijdrage in de raad te leveren. Dan tot slot voorzitter. Als CDA willen we blijven werken aan een samenwerking en een gemeente, waarin mensen graag wonen. Een gemeente waar we trots op mogen zijn, sociaal, stabiel, veilig en financieel toekomstbestendig en we mogen uitzien naar een 250jarig bestaan in 2015. Wij wensen een ieder Gods zegen toe, bij de uitoefening van taken en verantwoordelijkheden. En dan wil ik graag afsluiten voorzitter met het indienen van de motie.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan mevrouw Brongers.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ben ik binnen de tien minuten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ruim, ruim. Mooi voorbeeld.
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Nog twee minuten de tijd voor de motie.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Nog twee minuten de tijd. Moet ik hem nog voorlezen even voor de orde? Of hoeft dat niet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat is misschien wel verstandig voordat u hem indient. Dan zal hij daarna verschijnen denk ik op de i-pads van een ieder, maar ga uw gang.
  • 1:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 2 juni 2014. Overwegende dat; de camperplaats bij het Spoordok in Musselkanaal een belangrijke toeristische voorziening is, de camperplaats mooi aansluit bij de toegenomen vaarrecreatie in onze gemeente en het bevorderen van het toerisme in onze gemeente gebaat is bij een camperplaats met voldoende en moderne faciliteiten, zodat een bezoek niet bij één keer blijft. Verzoekt het college om de camperplaats bij het Spoordok in Musselkanaal te voorzien van witgoed, wasmachine en droger, en een WiFi-aansluiting en om te beoordelen of het sanitair nog voldoet en dat zo nodig te moderniseren. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door ondergetekende namens het CDA en de heer Hofstra namens de PvdA.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoef alleen maar het origineel. Dank u wel mevrouw Brongers. Motie voldoet aan de vereisten en zal onderdeel uit gaan maken van de beraadslaging. En verschijnt ondertussen op ieder zijn i-pad? Gaat nu gebeuren. Meneer Idema, SP.
  • 9:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, in dit betoog gaat de SP vanuit onze beschouwingen op een paar details nadrukkelijk aandacht vragen om zaken helder te krijgen. Wij zijn van mening dat essentiële zaken genoemd in de voorjaarsnota en in de perspectiefnota en niet te vergeten in het bestuursakkoord, weinig concreet geformuleerd zijn. Wat de SP van belang vindt, is helder beleid. Zeker als het gaat om kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van gemeentelijke regelingen. Dagelijks krijgt de SP van onze inwoners verontrustende voorbeelden te horen hoe deze veranderingen gevolgen heeft voor hun situatie. Zij weten niet hoe hun situatie er volgend jaar uit gaat zien. Het college heeft tijdens de raadsvergadering het volgende gezegd: “Op dit moment als iemand een beroep doet op zorg of ondersteuning en hij heeft er volgens de regelgeving recht op, dan gaan wij die zorg en ondersteuning bieden. Maar merken wij na verloop van tijd dat wij buiten de pas gaan lopen, als het om onze financiële middelen gaat, dan willen wij daar desnoods nieuw beleid op maken, om te zorgen dat we weer in de pas gaan lopen”. Voor de SP is dat onduidelijk beleid. De SP wil graag horen op welke manier dit betaald gaat worden of op welke gevolgen dit heeft voor de bestaande voorzieningen. Zorg en Welzijn. Zorg gaat over mensen en niet over winst. Mensen met recht op zorg, mogen dit niet verliezen door een herindicatie volgend jaar vanwege de overheveling van zorgtaken naar de gemeente. Het vorig college heeft volgens ons op dit gebied positieve ontwikkelingen in gang gezet. Door projecten als ‘gewoon doen’ en ‘de zichtbare schakel’ en is er een opstap gecreëerd voor wijkgericht werken in ‘sociale teams’. Er blijven echter nog wel wat vraagtekens bestaan betreffende deze sociale teams. Waarom maakt de woningstichting geen deel uit van het sociale team? Bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid voor het team en welk mandaat heeft dit team om door te kunnen verwijzen? Krijgen de teams een vaste uitvalsbasis? Dus een fysieke plek in de wijk. Hoe gaat het keukentafelgesprek eruit zien, onder een andere naam en binnen 6 weken dient te gebeuren. Geldt deze 6 weken termijn overigens ook voor alle 850 cliënten die volgend jaar een her-indicering krijgen? Hoe ziet het financiële plaatje eruit? Het lijkt er op dat dit nogal wat kosten met zich mee gaat brengen, omdat de gemeente de deskundigheid wil in gaan huren. Om de kwaliteit te waarborgen ziet de SP graag dat er goed onderzocht met welke zorgaanbieders Stadskanaal gaat samenwerken. Het huidige contract van de zorgaanbieders stopt op 1 oktober en moet een besluit over worden genomen. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij deze besluitvorming? Het college melde eerder dit jaar via een subsidierelatie de hulp bij het huishouden gaan regelen voor de woningen van het BCM complex. Cliënten van NOVO en Philadelphia zullen de zorg daar gaan aanbieden. Gaat de gemeente een actief beleid voeren om ouderen af te raden PGB aan te vragen? Hoe wordt er omgegaan met ouderen binnen het BCM complex die wél een PGB aanvragen? Staat de hulp die geboden wordt door cliënten van NOVO en Philadelphia gelijk aan die van de alfahulpen of thuiszorghulpen die het zouden doen met een PGB? Krijgen cliënten van NOVO en Philadelphia betaald volgens het Functiewaarderingssysteem in de Gezondheidszorg? Zijn er concrete plannen om dit op meerdere locaties te gaan uitvoeren en zo ja, is het dan ook de bedoeling om hier mensen te laten werken met behoud van uitkering? Wonen en voorzieningen. Ondanks een ander geluid in verkiezingstijd, wekt de coalitie in hun nieuwe programma de indruk dat alle drie buitenzwembaden worden te sluiten, te sluiten bedoel ik. De SP raadt het college met klem aan, om zwembaden te behouden. Een zwembad is voor de SP een onmisbare sociale voorziening. De SP is van mening dat de starterslening een prima regeling kan zijn. Wij maken ons wel grote zorgen over het lage aantal aflossingen en de lange looptijd. Wat is afgelost wordt immers opnieuw uitgeleend, hier lopen wij als gemeente een groot risico. De jaarlijkse rentelasten en administratiekosten over de ruim 1,5 miljoen die nu al in het fonds zitten en door nieuwe aan??? De komende jaren lopen deze steeds verder op. Ter gelijke tijd wordt er fors bezuinigd op de noodzakelijke voorzieningen. De SP is van mening dat onze gemeente geen bank moet willen zijn. Hoeveel jaren denkt het college nog bedragen in dit fonds te stoppen. Op welke manier draagt de overheid in het fonds bij. Is de overheid mede-eigenaar van de gelden van dit fonds? Draagt de gemeente samen met de overheid het risico of ligt het risico puur bij deze gemeente. De Emmastraat was inderdaad toe aan definitieve bestrating. Wij vragen ons wel af of er afspraken zijn gemaakt met de woningstichting Lefier. Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat na invulling van de locatie een gedeelte nogmaals opnieuw moet worden bestraat? En wie gaat dit betalen? Waarom vraagt het college aan de raad een bedrag van € 75.000,00 hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl er al begonnen is met het bestraten. Het college, zoals afgesproken in de vorige raadsperiode, een onderzoek te doen naar de privatisering van Geert Teis. Jeugd en educatie. De gevolgen van de bezuinigingen op de jeugdzorg zijn nu niet te overzien. We spreken over 3000 kinderen en jongeren binnen onze gemeente die hierop aangewezen zijn. De geluiden die wij horen vanuit het college stellen ons allerminst gerust. Als de kosten die moeten worden gemaakt voor de zorg te hoog uitkomen, gaat het college het beleid ombuigen. De SP vraagt zich af wat dat dan inhoudt. Het liefste in concrete voorbeelden. Zijn er kinderen die na de beleidsombuiging geen zorg meer kunnen krijgen? De consequenties van de bezuiniging op het leerlingenvervoer mogen niet ten koste gaan van de kinderen die hierop aangewezen zijn. Behouden de kinderen boven de 9 jaar die geen lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap hebben, maar wel een stoornis die valt onder gedragsstoornissen, het recht op vervoer? Economie en arbeidsmarkt. Bijstandsgerechtigden worden ingezet bij de Wedeka om het werk over te nemen van mensen met beperking. Dit is arbeidsverdringing. In de groenvoorziening en in de zorg zien wij dit ook al gebeuren. Onder het mom van "werkervaringsplaats" worden bijstandsgerechtigden ingezet, met als consequentie dat hierdoor vaste contracturen moeten inleveren. De SP vraagt nadrukkelijk om de arbeidsplaatsverdringing tegen te gaan. De schuldhulpverlening is de laatste jaren sterk gegroeid. De SP vraagt zich af of er zicht is op herstel. Wordt er als de schuldverlening eindigt ook nazorg geboden? De gemeente zou volgens de SP meer moeten doen aan het armoedebeleid. Meer dan 100 gezinnen zijn afhankelijk van de voedselbank. De SP mist in de begroting een structurele bijdrage en tevens een plan van aanpak om armoede te bestrijden. Ruimte en milieu. Betreffende de uitbreiding van bedrijvenpark Vleddermond vraagt de SP zich af om welke reden dit bedrag van € 486.000,- niet al in de begroting van 2014 is opgenomen. Het was in het najaar al immers bekend dat deze aankoop er aan zat te komen. De grondsanering op voormalig Haan industrie is veel hoger dan verwacht. Waar worden deze kosten op verhaald en wordt de grondprijs hierdoor duurder? Bestuur en dienstverlening. Wij missen bezuinigingen in het kader van gemeentelijke uitgaven zoals bijvoorbeeld inhuren van dure externe bureaus en personele uitgaven. De SP is verbaasd dat er nu ineens toch niet meer bezuinigd gaat worden op het college, terwijl het college met de dezelfde partijen doorgaat. De vorige coalitie stelde zelf een bezuiniging van 0,2 fte voor, dat is in het najaar door de raad vastgesteld. De SP hoort hiervan graag de echte reden, aangezien de genoemde reden van de decentralisatie niet juist kan zijn. We weten immers al lange tijd dat deze er aan zaten te komen. Ook willen wij graag weten hoe het college de taakstelling van 18.000 euro gaat invullen. De SP heeft in de vorige raadsperiode met een stemverklaring ingestemd om te herindelen. De gemeenteraadsverkiezing van dit jaar zijn in onze buurgemeentes andere ideeën vastgesteld. De SP vindt dat in deze moeilijke tijden geen geld en energie meer mag worden gestoken om te willen herindelen. Tot slot. Het college zal de komende jaren wezenlijke keuzes moeten gaan maken. Voorkomen moet worden dat een groot deel van onze bevolking in de problemen komt en voorgoed reddeloos wordt. De kans hierop is immers behoorlijk groot als Den Haag zijn beleid niet bijstelt. Nu is de tijd van aanpakken, nu zal de gemeente moeten laten zien dat de ‘participatiemaatschappij’ niet betekent dat mensen niet meer kunnen aankloppen bij de gemeente. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi binnen de tijd meneer Idema, dank u wel.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dank u.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft snel gesproken. Dan is de volgende spreker in de rij is de heer Van Beek, CU. Meneer Van Beek ga uw gang.
  • 7:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb wel even op papier meegenomen want dat papierloos vergaderen gaat mij ook nog niet zo gemakkelijk af. Dus ik ga gewoon vanaf papier. Wat zal ons de komende periode brengen? Wat staat ons te wachten? Loopt de crisis al op zijn eind? Wat brengen de bezuinigingen van het rijk nog voor onze gemeente teweeg. In de Bijbel, zoals u weet de grondslag van onze partij, zegt de Heere Jezus in de Bergrede: "wees niet bezorgd". Dat is geen oproep tot een zorgeloze, onverantwoorde levensstijl. De Bijbel roept ook op tot zorg dragen voor de naaste en de schepping en tot het nemen van verantwoording op de plaats waar we gesteld zijn. Daarna volgen de woorden: "want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft". En dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Vandaar ook de titel van ons programma algemene beschouwingen; Vertrouwen. De verkiezingen hebben plaatsgevonden, uitslag was verrassend. De coalitieonderhandelingen zijn geweest een nieuw coalitieakkoord is aangeboden. Nieuwe wethouders een nieuwe raad is aangetreden. Afscheid is er genomen van de raadsleden en wethouders. Al met al een roerige periode die achter ons ligt. Als vanzelf dient onze blik weer naar de toekomst gericht te worden. De ChristenUnie zal zich de komende periode weer inzetten voor u als inwoner van Stadskanaal. Voorzitter, deze mondelinge toelichting is een beknopte weergave van onze schriftelijke Algemene Beschouwingen, die uiteraard leidend blijven. Nieuw beleid. We zijn geschrokken van wat in het Dagblad van het Noorden van donderdag 22 mei 2014 stond met betrekking tot het intrekken van de subsidie door de Provincie. Hierbij werd het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal genoemd. De Provincie spreekt van het trekken aan een dood paard. Er wordt gesproken over andere overheden, bedrijven, financieringen. Wordt er in deze iets van ons of van anderen verwacht? Wij verzoeken het college zich toch hard te blijven maken voor de komst van de spoorlijn. De laatste jaren hebben we herhaaldelijk gesproken over taken die van de overheid naar de gemeente toekomen. In het bijzonder de decentralisaties jeugdzorg, Participatiewet, WMO/AWBZ. Wij verzoeken het college e.e.a. uit te voeren binnen de beschikbaar gestelde budgeten van het Rijk. Wij vragen van het college alert te zijn op de komende ontwikkelingen en ons als raad op de hoogte te houden. We hebben laatst hebben wij een vergadering gehad over de sociale domein voor de intrede-cursus van de nieuwe raad, wij stellen ons voor zulk soort avonden te beleggen bij de nieuwe regelingen die er aan gaan komen in het najaar. De ChristenUnie is van mening dat het belang van een zorgvuldige overgang niet vaak genoeg kan worden benoemd. Met recht kunnen we spreken kerntaken, omdat deze taken zich richten op de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Juist die groep waarvoor een overheid er als vangnet dient te zijn. Het sociale domein. De visie van de ChristenUnie op het sociale domein is één gezin, één plan en één regisseur. Deze visie willen wij graag terug zien in de nieuwe beleidsnota’s op het terrein van de Jeugdzorg, WMO/AWBZ. Ruimte dient er te zijn en te blijven voor keuzevrijheid van zorg of ondersteuning die past bij de situatie of levensovertuiging van de zorgvrager of de ouders van de zorgvrager. We zullen het de komende tijd nog vaak hebben over de Jeugdzorg. De ChristenUnie hecht aan het in stand houden van identiteitsgebonden zorg ook binnen de jeugdzorg. En vragen het college hier zorg voor te dragen. Ook vinden wij het van belang dat naast het goed regelen van zware zorg er ook plek dient te blijven voor kleinere zorg en hulpvragen. Speciale aandacht vragen wij voor de relatieproblematiek en de wijze waarop kinderen daarvan de dupe kunnen worden. Hiervoor hebben wij een motie voorbereid die zal worden ingediend met alle partijen van deze raad met uitzondering van de VVD. Ik zal na afloop die motie wel even voorlezen. Vrijwilligers, mantelzorgers. Voor vrijwilligers willen we dit jaar nadrukkelijk aandacht vragen. Ons voorstel is om het onderwerp vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bovenaan de politieke agenda te zetten. We verzoeken het college om in beeld te brengen wat er de komende jaren extra of anders nodig is aan vrijwilligers. We willen graag weten welke steun er nodig is en welke kosten in de komende jaren gemaakt moeten worden om de vrijwillige inzet te scholen, te ondersteunen dan wel te faciliteren. In onze geschreven versie vragen wij van het college een woonplan op te stellen met daarin opgenomen een aantal zaken. Bent u dit met ons eens. SW/Wedeka. Er dient een sterke lobby te blijven in verband met de verdeling van de gelden in het kader van de SW voorziening bij het VNG. Dit omdat Den Haag de verdeling van de gelden hier neergelegd heeft. Het college dient ervoor te gaan dat wij gecompenseerd worden voor het hoge aantal SW-ers in onze regio. Tevens dient voortgegaan te worden met de ombouw van Wedeka. Dit lijkt ons namelijk de beste optie op dit moment. De Duitse taal. In het kader van grensoverschrijdende arbeid, onze ligging aan de grens hier met Duitsland vragen wij van het college in overleg te gaan met het voortgezet onderwijs en het MBO in verband met het lesgeven in de Duitse taal. Mogelijk kan dit uitgebreid/verbeterd danwel aangeprezen worden. Wij lazen in het DVHN hier al iets over in de gemeente Oldambt waar het op de basisscholen in groep 7 en 8 al wordt ingevoerd. Ook Maxima onze Koningin sprak er al over bij een werkbezoek vorige week in Duitsland. Wat vind u als college hiervan. Herindeling. Wij hebben ons als raad en college uitgesproken voor een herindeling per 1-1-2018. Om ons heen zien en horen wij dat het allemaal niet zo soepeltjes loopt als wij graag zouden zien. Wij vragen van het college of ze zich blijven inzetten voor een herindeling zoals afgesproken. Indien er aanleiding is om onze visie met betrekking tot de beoogde herindeling te wijzigen horen wij dit graag van u. Financiën. Voor wat betreft de ombuigingen stelt de ChristenUnie voor door te gaan op de ingeslagen weg. De resterende 0,9 miljoen euro aan taakstellingen tot en met 2017 moet gerealiseerd worden. Zoals reeds eerder verwoord mogen we, ondanks wellicht zorgelijke omstandigheden, vertrouwen hebben in de toekomst. Nadat de Heere Jezus ons oproept niet bezorgd te zijn, geeft Hij ons een opdracht wat wel te doen, namelijk: “Zoek het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”. Dat te zoeken wensen wij een ieder van harte toe. We willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om college en ambtenaren Gods Zegen toe te wensen bij de uitwerking en uitvoering van de voorjaarsnota en perspectiefnota. We wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen waar nodig in de tweede termijn nog reageren.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. U had nog een motie in te dienen? Lees hem maar even voor meneer Van Beek, dan zetten we hem daarna op de i-pad.
  • 1:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 2 juni 2014. Overwegende dat er een verband tussen problemen bij kinderen en problemen in de relatie van ouders of andere opvoeders bestaat. Dat er aanwijzingen zijn dat het verbeteren van de relatie van de opvoeders een positief effect heeft op de gezondheid en het functioneren van kinderen. Dat vooral ernstige ouderlijke conflicten een negatief effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Van oordeel zijnde dat vroegtijdige signalering van relatieproblemen, waar en/of bij welke instantie deze signalen zich dan ook voordoen, voorkomt dat problemen onoplosbaar worden en de kinderen daarvan schade ondervinden. Dat specifieke aandacht binnen de organisaties nodig is voor de jonge relaties in hun beginfase en met name voor gezinnen met jonge kinderen. Van mening zijnde dat relatieondersteuning in deze fase, zo wijst internationaal onderzoek uit, een preventieve werking kan hebben en ernstiger problemen in latere fasen kan voorkomen. Dat een systematische expertise in de zorgketen een noodzaak is. Verzoekt het college expertise op dit vlak beschikbaar te hebben en hier zo nodig bij de komende transities Jeugdzorg met de aanbieders afspraken over te maken. Om bij lichte problematiek relatieondersteuning beschikbaar te stellen met o.a. kennis over relaties en opvoedingsinformatie. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Alle fracties moeten nog tekenen?
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan mag u hem straks indienen.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Komt goed voorzitter.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geeft het college wat ruimte dan komen we er in tweede termijn op terug meneer Van Beek. ( dhr. Van Beek zegt iets, maar gebruikt geen microfoon). Helemaal goed. CU staat nergens voor in deze raad. Als meneer Hofstra dan zijn handtekening gezet heeft kan hij met u wisselen ten aanzien van het spreekgestoelte. Want meneer Hofstra dan geef ik het woord aan u.
  • 8:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter van de CU moet ik misschien Danke schön zeggen. Om te beginnen wil ik het college en de ambtenaren hartelijk danken voor het schrijven van twee goed leesbare stukken en voor het uitgebreid beantwoorden van de technische vragen van een ieder. Na een inleiding zal ik de punten uit onze beschouwingen bij langs gaan die wat ons betreft extra aandacht verdienen. De voorjaarsnota en perspectiefnota beschouw ik net als mijn voorganger als één stuk en daarom zal ik die niet afzonderlijk behandelen. Voorzitter in september is het zes jaar geleden dat de kredietcrisis uitbrak. Deze crisis heeft grote gevolgen gehad voor de Nederlandse economie. Die kromp volgens het CBS in 2009 met 3,9%. Om de tekorten niet te veel te laten oplopen heeft het Rijk ervoor gekozen te bezuinigen. Gemeenten mogen praktisch geen tekorten hebben, waardoor ook onze gemeente moest bezuinigen. Gelukkig gaat het inmiddels wel wat beter met de economie. In onze provincie is die zelfs gegroeid afgelopen jaar, maar die groei kwam volledig op het conto van nota bene de opbrengst van de gaswinning die tot recordhoogte steeg. Helaas is het wel zo dat de werkloosheid onverminderd hoog blijft. Het belang van de aardgasopbrengst voor de Nederlandse schatkist en de kwetsbare situatie van de Noord-Nederlandse economie moeten wat ons betreft leiden tot extra aandacht van het Rijk voor onze regio in de vorm van een concreet en integraal plan om de economie in het Noorden te stimuleren. Programma 1, Welzijn/Zorg behandel ik ook paragraaf WMO bij. Voor wat betreft de WMO blijft onze gemeente inmiddels binnen de integratie-uitkering van het Rijk. De kanteling lijkt dus financieel succesvol. Voor ons blijven twee kaders leidend. Het eerste is dat mensen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben en het tweede is het kader dat we dit moeten doen binnen de financiële middelen die het Rijk ons hiervoor beschikbaar stelt. Vanaf 2015 verandert de situatie door de decentralisaties alweer drastisch. Voor wat betreft de AWBZ is het goed dat er een nulmeting wordt uitgevoerd om te zien hoe de situatie ten opzichte van voor de decentralisatie zich ontwikkelt. Er zal in september een continuïteitsarrangement aan de raad worden aangeboden om de transitie in goede banen te leiden en vervolgens zal in oktober het nieuwe beleidsplan AWBZ worden aangeboden voor de transformatie. Wij willen in het najaar graag weer een informatiebijeenkomst voor de raad hebben aangaande het hele sociale domein, dus ook over de participatiewet en de jeugdzorg. De bijeenkomst op woensdag 7 mei is ons namelijk goed bevallen. In het bestuursakkoord is ervoor gekozen om, in tegenstelling tot het ICS-rapport, Cereswijk als aparte eenheid op te nemen en niet onder te brengen bij Musselkanaal. Wij vinden dit een goede zaak vanwege de geografische afstand tot de kern van Musselkanaal en de sociaaleconomische situatie van deze wijk. In de perspectiefnota wordt voorgesteld om de peuterspeelzaal in de Cereswijk te sluiten. Onze fractie wil daarentegen deze voorziening met doelgroepkinderen behouden. Ten eerste is het zo dat er acht kinderen hiervan gebruik maken in plaats van vijf. Ten tweede blijft er gezien het aantal kinderen in de leeftijd tot 2,5 jaar ons in ziens wel degelijk een vraag naar deze voorziening bestaan. Ten derde, en dit is ook de belangrijkste reden, heeft een deel van de inwoners van deze wijk te kampen met laaggeletterdheid en hiermee samenhangend allerlei andere sociale problematiek. De fractie van de Partij van de Arbeid wil niet dat deze kinderen meteen al een achterstand oplopen in algemene ontwikkeling en taal- en rekenvaardigheden. Dit moeten we voorkomen, dat is immers beter dan genezen. Deze achterstand lopen ze namelijk later moeilijk weer in en de kans is dan des te groter dat we deze kinderen weer terug zien in de jeugdzorg. Het gaat ons er trouwens niet specifiek om de locatie de Stobbe qua peuterspeelzaal, maar dat er een voorziening blijft in deze wijk. Daar willen we ook graag een reactie van het college en de andere fracties voor weten en afhankelijk daarvan zullen wij hiervoor een amendement indienen. Wonen en voorzieningen. Het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal en het 400-jarig bestaan van de Semslinie laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Let de gemeente er wel op dat de voorbereidingen tijdig worden gedaan? Wij willen graag dat onze kernen er goed uitzien tijdens het feest en willen dan ook graag dat de kunstwerken zouden worden schoongemaakt voor deze gelegenheid. Het is met name belangrijk dat de beeldende kunstroute er mooi bij ligt. Het aantal eenzijdige ongelukken met fietsers, neemt de laatste tijd toe. en de veiligheidssituatie van onze fietspaden en andere wegen werd net ook al aangekaart door mevrouw Zeegers en in de vorige vergadering door mevrouw Sanders geloof ik. De Fietsersbond brengt daarom in samenwerking met de provincie fietsknelpunten in kaart. Na inventarisatie hiervan, kan de Fietsersbond deze richting provincie en gemeenten communiceren om gericht maatregelen te kunnen nemen. Wij vragen het college dit onderzoek uit te breiden naar de wandelpaden en overige verkeerswegen en inwoners daarbij te betrekken. Bijvoorbeeld door het onder de aandacht te brengen op de gemeentesite, bij wijk- en dorpsraden of door een advertentie in de huis-aan-huisbladen. In november heeft onze fractie ook de verkeersveiligheid van fietsers op de Ontsluitingsweg tussen Vledderveen en Vledderhuizen aangekaart. Onze voorkeur gaat uit naar de aanleg van een fietspad, maar we willen hier geen blanco cheque voor uitschrijven. Onze fractie wil graag ven het college weten welke verbeteringen er mogelijk zijn en wat de kosten van die maatregelen zijn. De aanleg van een fietspad moet dus ook onderzocht worden, zonder dat de uitkomst van het onderzoek per se hoeft te zijn dat een fietspad wordt aangelegd. Net zoals de ChristenUnie maken wij ons ook zorgen over de situatie rond de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Deze moet ons niet door de vingers glippen! Programma 3. Jeugd en educatie. Voor de decentralisatie van de jeugdzorg geldt een transitie- en een transformatiefase. Er zijn nog veel vragen die open blijven staan. Dit brengt onzekerheid voor wat betreft de financiering met zich mee. Samenwerking met andere gemeenten kan hierbij helpen om de risico’s te spreiden. Gelukkig hebben we wel gezien in de mei circulaire dat het budget vanuit het rijk met 2,9% stijgt. Programma 4. Het is goed dat er een participatienota komt voor heel Oost-Groningen, op deze manier kunnen we onze krachten bundelen. Niet in de laatste plaats richting Den Haag, vooral wat betreft de loonkostensubsidie van de WSW. Deze lobby is de afgelopen periode krachtig geweest. Wij roepen het college dan ook op om deze lobby onverminderd en ononderbroken door te zetten. De staatssecretaris heeft toegezegd met de speciale omstandigheden van onze regio rekening te houden, maar helaas weten we nog niet wat dit concreet in euro’s betekent. Afgelopen vrijdag kwam de junicirculaire uit en ook daarin helaas nog geen duidelijkheid. Het is zorgwekkend om te lezen dat de begroting van het GKB is verhoogd met 20%. Dit geeft aan dat de schuldenproblematiek nog steeds verder toeneemt. Daarom is het belangrijk dat mensen die de eerste drempel genomen hebben, binnen vier weken worden geholpen. In navolging van het CDA wordt wat ons betreft ook Spoordok gepromoot. Dit vooral gezien de grote toename van de pleziervaart door het Stadskanaal. In januari heeft onze fractie vragen gesteld over het sluiten van de slagbomen bij de fiets- en voetgangersbruggen. Wij ontvangen nog steeds signalen dat deze vaak niet aan beide zijden worden gesloten. Programma 5. Ruimte en milieu. Voor wat betreft de regenwaterberging in Musselkanaal vraagt onze fractie zich af of de aanwezige bomen zullen moeten worden gekapt. Kunnen deze niet beter blijven staan zodat het goedkoper wordt en ook de roekennesten niet verplaatst hoeven te worden? Paragraaf bedrijfsvoering. Het besturingssysteem Windows XP bestaat inmiddels 13 jaar. De ondersteuning is inmiddels verlopen en de gemeente heeft zelfs nog €15.000 uitgegeven om de ondersteuningsperiode te rekken. We vinden het zonde van het geld dat er voor een kleine drie maanden nog €15.000 is uitgegeven aan de ondersteuning. Onze vraag is of dit niet vermeden had kunnen worden? Het einde van de ondersteuningsperiode was toch al ver van te voren door Microsoft aangekondigd? Financiële beschouwingen, en dan sluit ik ook af. De perspectiefnota laat zien dat de meerjarenraming in 2018 een overschot toont van ongeveer een miljoen. Zo bezien zijn we dus op de goede weg. Maar gezien de risico’s van de drie decentralisaties en de herverdeling van het gemeentefonds is het niet zo dat we deze ruimte zomaar kunnen aanwenden. Kortom: er is veel onzeker. In het najaar verwachten we meer duidelijkheid. De junicirculaire is net vers van de pers, misschien dat het college in zijn termijn de effecten hiervan al kan benoemen. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn, dank u wel voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan kom ik nog even terug op de motie ingediend door de heer Van Beek van de CU. Namens alle andere fracties met uitzondering van de VVD, die voldoet aan de vereisten en die gaat dus onderdeel uitmaken van de beraadslagingen en verschijnt op uw i-pad onder 11.9. Meneer Ploeger. Gemeente Belangen meneer Ploeger aan u de microfoon.
  • 9:44 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u voorzitter. Vandaag houden we voor de eerste Algemene Beschouwingen onder de vlag van deze nieuwe gemeenteraad en het nieuw gevormde college. Nog steeds hebben we te maken met een crisis. Het noodzaakte ons om forse bezuiningsmaatregelen te nemen. Ook ontkwamen we niet aan enkele lastenverzwaringen. De werkloosheid liep fors op en de armoede nam toe. Gelukkig begint er enig licht aan het einde van de tunnel te schijnen. De voor ons liggende Voorjaarsnota en Perspectiefnota zijn door het vorige demissionaire college aan de raad aangeboden. Als gevolg van die demissionaire status bevat de Perspectiefnota terecht geen grote beleidswijzigingen en bijna geen nieuw beleid. De meerjarenramingen laten een positief resultaat van 1 miljoen euro zien. We zouden met deze 1 miljoen euro leuke dingen kunnen doen. Maar voorzitter, er liggen de komende tijd voor onze gemeente grote financiële risico’s op de loer. Risico’s op het gebied van de drie decentralisaties, de Participatiewet, de gewijzigde verdeelsleutel van het gemeentefonds en de kortingen op de Huishoudelijke Hulp. Ons past terughoudendheid en we zullen een strikt financieel beleid moeten blijven voeren. Voor wat betreft de inrichting van de begroting zijn wij, met u van mening, dat de huidige indeling in zes programma’s goed voldoet en dat we daarmee door moeten gaan. Uw voorstel om de WMO paragraaf uit te breiden naar het gehele Sociale Domein lijkt ons daarom ook een juiste keuze. Voorzitter, de GBS fractie kan zich vinden in de uitgangspunten van de begroting 2015. Werk, daar draait het in onze regio om. We hebben een fors tekort aan banen. Werk is van belang om mensen die nu nog aan de kant staan een volwaardig plaats in de samenleving te kunnen geven. Daarnaast is volgens ons werk de beste remedie tegen armoede. Laten we het aantrekken van werk op een constructieve wijze in een samenwerking blijven aanpakken. Samenwerking met onze eigen inwoners, bedrijven, organisatie, maar ook met omringende gemeenten in de regio. Onze meest kwetsbare inwoners kunnen ondanks de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet op onze ondersteuning blijven rekenen. We zullen niet voor de volle honderd procent de huidige voorzieningen in stand kunnen houden. De komende tijd moeten we er hard aan werken om alle op ons af komende veranderingen om te zetten naar laagdrempelige en effectieve ondersteuning. Nieuw beleid; Welzijn & Zorg. Per 1 januari 2015 wordt de AWBZ ontmanteld. Bij onze fractie heerst zorg over de hoge kortingen die het Rijk toepast bij de overheveling van de budgeten richting de gemeente. Het gaat voor wat betreft de AWBZ om een korting van 25% en de huishoudelijke hulp zelfs 40%. Volgens ons zijn aanpassingen waarschijnlijk niet te vermijden. We zullen daarbij moeten blijven zoeken naar nieuwe ideeën. Een optimale samenwerking tussen alle partijen, die op dit gebied werkzaam zijn, is onontbeerlijk. Aangaande de continuïteitsarrangementen AWBZ en de nieuwe WMO 2015. Voorzitter we zien met belangstelling de behandeling in deze raad van het beleidsplan in de verordening tegemoet. Wonen & Voorzieningen. Met verbazing hebben wij de beantwoording van de technische vragen over de beschoeiingen gelezen. In de Voorjaarsnota staat dat er de afgelopen jaren voor vervanging van beschoeiing verschillende kredieten en budgeten beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering is echter nog niet volledig gerealiseerd. De beantwoording roept in onze ogen een heel ander beeld op. Het eerder genoemde totaalbudget van ruim 2,5 miljoen euro blijkt niet te kloppen. Dit moet 3,1 miljoen euro te zijn. Daar waar uit de Voorjaarsnota zou kunnen worden opgemaakt dat de uitvoering op een haar na gevild is, blijkt dat er in al die jaren nog maar € 170.000,00 van de ruim 3 miljoen euro is besteed. Voorzitter, dit bevreemdt ons zeer. Wat is hier aan de hand? Jeugd & Educatie . Rond de ingewikkelde decentralisatie van de Jeugdzorg moet nog veel gebeuren. Inmiddels zijn de kaders voor de verdere uitwerking van de transitie vastgesteld. Toch is er nog veel onduidelijkheid, onduidelijkheid over de budgeten die het Rijk beschikbaar te stelt alsook over de omvang van het daadwerkelijke zorggebruik. Daarnaast is de gemeente niet op alle fronten regievoerder. Op het gebied van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering heeft de rechter een besluitvormende rol. De gemeente gewoon de daaruit voortvloeiende kosten gaan betalen. Punten, voorzitter, waar geen mooi eindbeeld uit naar voren komt. De financiële gevolgen daarvan zijn voor de gemeente nog zeer onduidelijk. Wij gaan er daarom ook van uit dat de beloofde monitoring en de eventuele benodigde bijstellingen van het beleid op efficiënte en effectieve wijze plaats zal vinden. Economie & Arbeidsmarkt. Als alles goed gaat wordt per 1 januari de Participatiewet ingevoerd. Er zullen op korte termijn belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes rond bijvoorbeeld de toekomst van Wedeka. Op welke wijze gaan we beschut werken inrichten en hoe gaan we de tegenprestatie binnen de WWB vormgeven? Voor wat betreft deze punten zien wij met belangstelling de nieuwe Participatienota en de verordeningen van de Participatiewet medio augustus/september tegemoet.Het participatiebudget daalt al jaren dat dit op termijn niet goed kan blijven gaan wordt dit jaar al duidelijk. Er wordt een tekort verwacht van € 400.000,00. GBS heeft bij de diverse andere onderwerpen duidelijk aangegeven dat het beleid binnen de verstrekte rijksbijdragen dient plaats te vinden. Dit geldt wat ons betreft ook voor het participatiebudget. E.e.a. betekent dat ook hier duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Met betrekking tot de situatie rond de WiW/ID banen verwijzen wij naar de vastgelegde afspraken in ons bestuursakkoord. Wij gaan er van uit dat deze afspraken voortvarend worden opgepakt. Er zal een korting plaats vinden op de WSW subsidie per medewerker. De meicirculaire zal uitsluitsel moeten geven over de gevolgen hiervan. Bij ongewijzigd beleid hangt ons als gemeente Stadskanaal over zes jaar een tekort van 2 miljoen euro boven het hoofd. De Staatssecretaris beloofde een nieuwe herverdeling van het totale SW budget hopelijk biedt dit enig soelaas. Ombuigingen. Voorzitter, de raad heeft de ombuigingen vastgesteld van in totaal € 2.954.000,00 in 2017, onze conclusie is dat we goed op koers liggen. Ongeveer 2 miljoen euro is gerealiseerd. Ruim 8 ton moet nog worden ingevuld. Welzijn & Zorg. In de raadsvergadering heeft de GBS aandacht gevraagd voor het verdwijnen van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Terecht blijkt gezien de technische vraag van de PvdA fractie. Het betreft de inkrimping van de formatie bij Beheer oftewel de conciërges bij Welstad. Het college verwijst in haar antwoord naar de contractueel vastgelegde social return passage. Onze vraag is of die social return inspanningsverplichting ook voor de betrokken conciërges geldt? Wonen & Voorzieningen. Onze fractie heeft een technische vraag gesteld over de gevolgen van de bezuinigingen op wegen en dan met name de fiets- en voetpaden. Door afschaling van het kwaliteitsniveau van B naar C zullen bij open verhardingen meer onkruidgroei, oneffenheden en grotere naden zichtbaar worden. U stelt dat een lagere beeldkwaliteit niet wil zeggen dat de situatie er onveiliger op wordt. Het ziet er alleen minder fraai uit volgens u. Wij wagen deze conclusie te betwijfelen en denken dat er meer valpartijen zullen gaan plaatsvinden en dat we daardoor mogelijk claims tegemoet kunnen zien. Graag uw mening hierover. Wij willen de Stichting Centrum voor de Kunsten complimenteren voor het opstellen en indienen van haar nieuwe toekomstplan. Hierdoor haalt de Stichting de door ons opgelegde bezuiniging van € 100.000,--. Er is nog wel een hobbel te nemen. Door ontslag van docenten ontstaan er frictiekosten. Terecht geeft u aan dat de Stichting zich maximaal dient in te spannen om deze frictiekosten binnen haar eigen bedrijfsvoering op te vangen. Mocht dit echter niet helemaal lukken dan zijn wij van mening, dat we ons als gemeente behulpzaam moeten opstellen. Jeugd & Educatie hebben we geen op- of aanmerkingen. Economie & Arbeidsmarkt. Wij gaan akkoord met uw voorstel om af te zien van een bezuiniging van € 5000,-- op kleine incidentele uitgaven voor nieuwe recreatieve en toeristische projecten. Ruimte & Milieu geen opmerkingen. Programma 6: Bestuur & Dienstverlening. Vorig jaar heeft de raad besloten om de formatie van het nieuwe college terug te brengen van 3,2 naar 3,0 FTE. Dit leverde een structurele besparing op van € 18.000, -. De coalitiepartijen hebben besloten om voor deze bestuursperiode de formatie op 3,2 FTE te houden. Daar zijn naar onze meningen goede redenen voor. De komende jaren krijgen we te maken met een groot aantal taken waaronder de decentralisaties en de komende herindeling dit zal bestuurlijk veel aandacht en extra inspanning vragen. Algemene Dekkingsmiddelen & Onvoorzien. Voor wat betreft het digitaal verzenden van belastingaanslagen en nota’s het volgende. Wij vinden het teleurstellend dat de huidige wetgeving het niet toestaat om dit te promoten je zou hierdoor klanten kortingen op belastingaanslag kunnen bieden. Wij vinden dit een vorm van regelzucht, die wat ons betreft zo snel mogelijk moet verdwijnen. Voorzitter voor zover, dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger, wat een timing. U heeft nog 21 seconden.
  • 0:3 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   dank u.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is op zich best uniek, om op een gegeven moment dat qua termijn zo te plannen. Goed nog twee partijen te gaan. En dat betekend dat ik het woord ga geven aan de heer Nijenbanning van de VVD. Meneer Nijenbanning ga uw gang.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Verantwoord omgaan met ombuigingen. Ik zal gezien de beperkte spreektijd me beperken tot de hoofdlijnen van de algemene beschouwingen van de VVD. Dat laat onverlet dat de vragen en de reacties die ik vraag in het schriftelijke stuk toch graag beantwoord zou willen zien.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die moet u wel in die tien minuten meenemen, want anders kunt u het vergeten.
  • 8:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dan vergeet ik ze. De komende jaren zullen in het teken staan van veranderingen. De decentralisatie van de jeugdzorg, WMO en participatiewet zullen veel inzet vragen van de gemeentelijke organisatie. De VVD wil het college dan ook de volgende zaken meegeven. Voor de VVD is het belangrijk dat de gemeente de vereiste deskundigheid niet in huis gaat halen, maar transformeert naar een regieorganisatie. Hierdoor positioneert de gemeente zich als opdrachtgever en kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de marktwerking. Dit is hard nodig gezien de kortingen die er op de rijksuitkeringen worden toegepast. De eerste signalen m.b.t. de jeugdzorg lijken echter gunstig, maximale kortingen van 3%. Wellicht kan het college dit al nader duiden op basis van de vrijdag ontvangen mei circulaire. Betreffende de participatiewet is het belangrijk dat de capaciteiten en kwaliteiten van de mensen centraal komen te staan. Dus het accent op wat mensen wel kunnen. Daarnaast dient de gemeente in samenwerking met het onderwijsveld, Wedeka en het bedrijfsleven het voortouw te nemen om mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk te helpen. Derde punt, de samenstelling van de bevolking is aan wijzigingen onderhevig, jongeren trekken weg de gemiddelde leeftijd stijgt. Hier dienen we op te anticiperen door een aantrekkelijke woongemeente te zijn en te blijven met goede betaalbare voorzieningen en een gerichte aandacht voor de vergrijzing. Het is ook van belang om een ieder, jong en oud, actief bij de samenleving te betrekken door het stimuleren van wijkactiviteiten, verenigingsleven en sportbeoefening. Hierbij is de VVD een voorstander van het opschalen van het voorzieningen niveau. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. In de vaart der volkeren is in de vorige eeuw het wijkgericht werken in schwung geraakt, echter als je naar 30 plus gemeenten kijkt dan praat men daar over wijken van 10, 20, 30 duizend inwoners. En hier krijgen we het voor elkaar om een kern van 16 duizend inwoners op te knippen in wijken. Het spreekt voor zich dat dit versnippering van deskundigheid met zich meebrengt en relatief hoge kosten per inwoner. De VVD maakt zich sterk voor het opwaarderen van wat wij als wijk beschouwen. Door een lager aantal wijken kan men efficiënter werken en zullen ook de organisatorische kosten lager zijn. Hetzelfde stramien dienen we ook voor de voorzieningen in Stadskanaal te bezien. In de kern van Stadskanaal is het mogelijk om de hele kern te doorkruisen in circa 10-20 minuten, zelfs per fiets, dit betekent dat de voorzieningen niet in de buurt gesitueerd hoeven te worden maar in grote mate gecentraliseerd kunnen worden. Wij kunnen het ons niet meer permitteren om alle clubjes een eigen voorziening te bieden. Een goed voorbeeld is het gezamenlijk gebruik van het nieuwe Noorderpoort gebouw door onderwijs en sport. Maar waarom 200 duizend euro spenderen aan de Brummelkant voor een buurtvereniging terwijl deze waarschijnlijk ook in de avonduren terecht kan in het nieuwe Noorderpoortgebouw, de Neuteboomschool of de Piet Prinsschool. De kosten zijn eenvoudig te hoog gezien het geringe gebruik in aantallen uren. Kern van mijn betoog hierbij is dat de kern Stadskanaal terug moet in het aantal voorzieningen. Vier buitensport-accommodaties in een straal van 3 km is niet te bekostigen. Ik wil het college verzoeken om kritisch te kijken of al deze voorzieningen echt nodig zijn gezien de kleine reisafstanden en de goede bereikbaarheid van de voorzieningen. De ombuigingen. Bij de ombuiging lijkt het college niet gespeend van enig optimisme, allerlei bezuinigingen zijn ingeboekt door simpelweg het budget te verlagen. De VVD wil graag weten welke concrete maatregelen er zijn afgesproken ten aanzien van de bezuiniging op bijvoorbeeld de speelplaatsen, €25.000.- , of de stedelijke vernieuwing, €150.000,-. Kan het college aangeven wat de effecten zijn van deze bezuinigingen op het beleid en de uitvoering van het beleid? De financiële positie van de gemeente is ogenschijnlijk goed, maar gezien de onzekere financiële ontwikkelingen van de drie decentralisaties, de vertraging van de gronduitgifte en het structurele begrotingstekort is voorzichtig en financieel verantwoord handelen de komende jaren het credo. De kaders in het ombuigingsplan zijn hierbij leidend voor de VVD. Ten aanzien van de uitgangspunten van de begroting wil de VVD de toezegging van het college dat de absolute stijging van de loonkosten, 232.000, ook alleen wordt ingezet voor loonstijging. Met andere woorden, als er geen loonstijgingen in CAO verband worden afgesproken dan valt dit geld weer vrij. Ten aanzien van het nieuwe beleid het volgende: Programma 3, de MFA Maarswold/ Maarstee. De VVD , zoals ook eerder in mijn betoog aangegeven, vindt dat er goed gekeken moet worden naar de nut en noodzaak hiervan. Met een teruglopend aantal peuters, leerlingen, centralisatie van voorzieningen voor ouderen in het centrum is het nog maar zeer de vraag of een MFA hier op zijn plaats is. Eén MFA in de kern Stadskanaal zou na grondige bestudering van alle opties wel eens ruimschoots voldoende kunnen zijn. De VVD verzoekt daarom het college om met name in de kern Stadskanaal alle voorzieningen op een rij te zetten en te beoordelen waar nut en noodzaak mogelijk is. Programma 4, economie en arbeidsmarkt. De werkgelegenheid. Het is een trieste constatering om te zien dat de ombuiging op een groot aantal punten ingezet wordt om de personele kosten te verlagen, te noemen zijn hierbij de organisaties zoals het Geert Teis 221.000, Welstad 54.000 en nog eens 72.000 op het peuterspeelzaalwerk. Daarbij ook ten koste gaande van enige arbeidsplaatsen. Het lijkt alsof wij ons hier zelf in de voet schieten. Deze kosten komen, naar alle waarschijnlijkheid, terug via de achterdeur zij het als wachtgeldverplichting, hetzij in latere jaren eventueel als uitkering. Ik wil het college verzoeken de organisaties de ombuigingen in te vullen met behoud van de arbeidsplaatsen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Stichting voor Centrum van de Kunsten. Hier wordt gesignaleerd dat de particuliere markt aantrekt, laat duidelijk zien dat de particuliere markt alleen kan functioneren als deze kostendekkend werken, men geeft geen muziekles als het niets oplevert. Vraagstelling is dus waarom het de markt wel lukt en waarom de gesubsidieerde instellingen niet? Dat is het gesprek, wat de VVD betreft, het college zou moeten voeren, optimalisatie van de bedrijfsvoering en niet het simpelweg snijden in de werkgelegenheid. Op zich geen nieuw gegeven het aantal keren dat in de paragraaf met betrekking tot de ombuigingen spreekt van efficiënter werken of aanbesteden. Ik verzoek het college hier smart afspraken over te maken zodat hier directe sturingsmogelijkheden gaan ontstaan. De WiW/ID banen. Zoals eerder aangegeven door de VVD verzoeken wij het college nog eens kritisch naar het instrument en de inzet van middelen van de ID banen te kijken. Is het niet verstandig om anticiperend op de nieuwe participatie wet deze regeling te beëindigen. Het is financieel niet verantwoord om boven het minimum van het Rijk extra structurele voorzieningen te bieden. Het helder managen van verwachtingen is hier ook sterk aan te bevelen. Sociale werkvoorzieningen. In verband met de opheffing van de oude WSW wet dient het college zich maximaal in te spannen om de werkgelegenheid voor onze regio te behouden. Het is belangrijk dat de gemeente als trekker samen met de Wedeka, bedrijfsleven en onderwijs er voor zorgen dat de werkzaamheden in welke juridische context gecontinueerd kunnen worden. Het college dient samen met de ondernemers te zoeken naar werkgelegenheid in ondernemingsvormen die buiten het bedrijfsleven vallen. Ondernemers, met name in het MKB, die al moeite genoeg moeten doen om het hoofd boven water te houden, moeten afgeschermd worden van het zogenaamde beschutte werken. Het MKB zit niet te wachten op ambtenaren, ologen of agogen over de werkvloer. Het kost teveel tijd en energie. Het college kan hier vast samen met het bedrijfsleven, de Wedeka goede alternatieven voor ontwikkelen. Als laatste verzoek ik bij dezen dat dit onderdeel het college, de raad, mee te nemen in de totstandkoming van het beleid en de weerslag daarvan in regelgeving. De tijd begint te dringen en de VVD vindt dat het college hier proactief richting raad dient op te treden. Het lijkt ons geen overbodige luxe interactieve bijeenkomsten met de raad te beleggen om een en ander tijdig, en goed, vorm te geven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ook uw tijd gaat enigszins dringen.
  • 1:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed, dan ga ik verder met programma 5; ruimte en milieu. Opvallend hierbij is dat er in het meerjarig perspectief geen financiële ruimte is ingebouwd voor de spoorverbinding met Veendam. Alle partijen waren unaniem in het oordeel dat het gunstig zou zijn voor de ontwikkeling van de gemeente Stadskanaal als een verbinding tot stand gebracht zou worden. Het is verbazingwekkend om te zien dat er geen financiële ruimte geclaimd wordt voor de spoorlijn. Er zullen wel allerlei kosten zijn om de infrastructuur op het vereiste niveau te krijgen, indien het station op Dideldom geprojecteerd wordt, zoals door de heer Plieger in zijn campagne is aangegeven. Programma 6, bestuur en dienstverlening. De VVD verzoekt het college aan te geven hoe men het terugdraaien van de beschikbare fte 's voor een college denkt terug te verdienen. Wij kunnen ons daarbij voorstellen dat het college genoegen neemt met een lager maximum in de beloningssfeer om de uitbreiding van het aantal fte' 's te betalen, op die manier wordt de rekening van de formatie-uitbreiding niet op het bord van de belastingbetaler gelegd. Als laatste de bestuursondersteuning. De VVD vindt het onwenselijk dat de 37.000 ten behoeve van het laten verrichten van onderzoeken wegbezuinigd wordt. Wij achten dit in hoge mate onwenselijk en vinden dat een budget beschikbaar moet blijven van de raad. Bij het instellen van de dualisering is dit een van de instrumenten die in de raad is meegegeven, het onafhankelijk kunnen instellen van onderzoek. Wij pleiten ervoor om dit budget overeind te houden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U komt tot afronding?
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Tot zover, ja.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan last but not least.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mag ik nog een vraag stellen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Sterenborg.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Aan meneer Nijenbanning. U zei bij sociale voorzieningen; het college dient samen met ondernemers te zoeken naar werkgelegenheid in ondernemingsvormen die buiten het bedrijfsleven vallen. Wat moet ik me daarbij voorstellen.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dan kunt u denken aan, tegenwoordig bestaan er ondernemers, het kunnen BV’s zijn, het kunnen stichtingen zijn, het kunnen NV’s zijn, het kunnen CV’s zijn. Dus niet integreren in bestaande ondernemingsvorm, dus in bestaande ondernemingen, maar gewoon aparte rechtspersonen oprichten.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft het dus niet over het bepaalde werk wat concurrerend is, maar het gaat echt over de ondernemingsvorm waar u hier op doelt.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik denk dat we gezamenlijk, dat gemeente en ondernemers, wij gebaat zijn als we dat in aparte ondernemingsvormen kunnen wegzetten. Het gaat mij erom dat de werkgelegenheid behouden blijft. En dat kunnen we doen door aparte en juridische identiteit op te richten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, dan heb ik het anders gelezen als dat u nu verwoord. Prima.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan is het woord aan de heer Pals, D'66. En u gaat ons verassen met uw algemene beschouwingen.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ( de heer Pals zegt iets zonder de microfoon te gebruiken)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou daar ga ik wel vanuit meneer Pals en ik begrijp ondertussen dat hij....
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar hij is nu rondgegaan denk ik?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat wou ik net zeggen
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   iedereen kan meelezen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ja, dit gaat allemaal ten koste van uw eigen tijd.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   en daar heb ik rekening mee gehouden voorzitter, dus
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u mij even de gelegenheid biedt, meneer Pals, dan kan ik zeggen dat uw algemene beschouwingen keurig netjes op de i-pad van de raadsleden verschijnen en dat ze nu mee kunnen lezen. Tenminste als u uw eigen tekst aanhoudt en zo niet dan laten we ons toch een beetje verassen. Dan stellen we nu de tijd in en is het woord aan D’66. Meneer Pals ga uw gang.
  • 8:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u voorzitter, dank u. De algemene beschouwingen 2014 zijn weer aangebroken. De tijden zijn nog steeds niet erg verbeterd en de verkiezingen hebben laten zien dat de burgers niet altijd even blij zijn met het huidige beleid. Toch moeten we in Stadskanaal zeggen dat alles nog stuurbaar en te overzien is, de grote uitdaging voor ons allemaal is dan ook om dit de komende jaren zo te houden. De komende jaren zal er nog veel onzekerheid volgen, D’66 blijft het dan ook belangrijk vinden dat de gemeenteraad bij alle onzekerheden en uitdagingen die op het pad van de gemeente komen tijdig betrokken wordt. Tevens willen we nogmaals aangeven dat nu de komende jaren we weer moeten waken dat er geen voorzieningen afgebroken worden die nooit meer in ere kunnen worden hersteld. Wij zullen op diverse punten ingaan die onze aandacht of bezorgdheid opwekten. Programma 1, welzijn en zorg. Ook voor D’66 is welzijn en zorg in onze gemeente een topprioriteit, goede zorg moet gewaarborgd blijven maar de zorg dient ook betaalbaar te zijn. Wij denken dat hier de komende jaren een grote uitdaging blijft bestaan. Wij roepen de wethouder dan ook op om vooral te kijken of er verfrissende ideeën in bijvoorbeeld andere gemeentes zijn waar ook Stadskanaal vooruitgang mee kan boeken. We hoeven immers niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden. D’66 roept de gemeente ook op om vooral de vrijwilligers niet te vergeten, juist in deze tijd zijn vrijwilligers een peiler die we hard nodig hebben, geef vrijwilligers dan ook de aandacht en de hulp die ze verdienen. Programma 2, wonen en voorzieningen. Zoals wij aan het begin al aangaven vinden wij het behoud van voorzieningen belangrijk, immers het brede aanpak van voorzieningen is ook 1 van de grootste aantrekkingspunten van onze prachtige gemeente. Wij vinden het zorgelijk te lezen dat er waarschijnlijk een grote investering nodig is voor de beschoeiing. Als dat nodig is, is het nodig. Wij zien na de afgelopen stormen ook veel bomen aan de kade scheef staan, wordt hier ook naar gekeken? Maar kan er nog geen enkele indicatie worden gegeven om wat voor bedrag dit gaat? We moeten denken aan tonnen of miljoenen. Het Julianapark is een schitterend park met de status van rijksmonument en verdiend daarom ook goed onderhoud en een uitstekende staat. Wij zijn dan ook benieuwd of de aanvraag inmiddels is goedgekeurd en wat en vooral en als deze niet wordt goedgekeurd de komende jaren, wat kost dan het afblazen van dit project? De extra kosten voor het verwijderen van astbest uit gebouwen die overbodig worden door MFA pagedal worden geraamd op €20.000,-. Is er door de gemeente inmiddels een onderzoek uitgevoerd of zijn er nog meer gebouwen asbest aanwezig en welke kosten brengt dit met zich mee? De subsidie voor de Bast wordt structureel verlaagd met € 8000,-, kunnen de lagere energie kosten niet te maken hebben met de zeer zachte winter en is het niet verstandig om dit voordeel niet structureel in te boeken? Tenzij de verhuur van de sportzaal dit geheel compenseert. Programma 3, jeugd en educatie. Het is goed te zien dat de kosten voor het leerlingenvervoer zijn afgenomen wel willen wij nogmaals benadrukken dat wij vinden dat, ook in de gemeente Stadskanaal, vervoer op religieuze gronden niet gesubsidieerd moeten worden, aangezien de middelen beperkt zijn. Vervoer voor leerlingen die bijzondere aandacht verdienen moet natuurlijk wel gesubsidieerd blijven. Programma 4, economie en arbeidsmarkt. Het valt D’66 op dat er op het vlak van economie en arbeidsmarkt voor zeer vele, voor zeer belangrijke dingen wordt verwezen naar de najaarsnota. Concreet kunnen wij hier dus zeer weinig mee, zelfs een stip op de horizon mist. Wij vragen ons af hoe het college dit gaat sturen richting de najaarsnota en hoe wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld. D’66 vraagt zich af welke gemeente de lead heeft in de ondernemerstafel en welke leeftijdsgroepen hierin vertegenwoordigd zijn, en waarop de focus ligt van de ondernemerstafel. Het is goed om te zien dat de exploitatiekorting van Wedeka voor een gunstig rekeningresultaat over 2013 geheel uit de reserves van Wedeka gedekt kunnen worden. De komende jaren zullen er nog veel op Wedeka afkomen en de onduidelijkheid over de verdeelsleutel van de rijksgelden maakt het voor de gemeente en Wedeka niet inzichtelijker. Wij zijn dan ook zeer benieuwd wat de visie van een nieuw Wedeka wordt qua bedrijfsvoering en eventuele expansie. Programma 5, ruimte en milieu. De gemeente moet 6 ha grond kopen op het bedrijvenpark Vleddermond en hier wordt een ontsluitingsweg aangelegd. Deze weg moet contractueel aangelegd worden naar een stuk grond waar nog geen verdere ontwikkeling is. Is hiervoor geen verdere uitstel mogelijk en kan er niet over dit contract onderhandeld worden? Perspectiefnota. Wij vinden het zeer opvallend dat het nieuwe college geen enkele moeite heeft genomen om iets te zeggen over de perspectiefnota. Dit vinden wij typisch een geval van een copy paste coalitie. Ook wordt er gesproken van nauwelijks nieuw beleid, betekend dit ook geen perspectief? Bij de WMO-gelden komt een nieuw financieel risico naar voren, hoe gaat het nieuwe college zich indekken voor deze risico’s aangezien het college heeft aangegeven de kosten te willen dekken uit de rijksgelden. Worden er voor de huurprijzen van sportaccommodaties ook uitzonderingen gemaakt in het kader van de wet markt en overheid? Want deze wet verplicht de gemeente vanaf 1 juli de accommodaties alleen tegen kostprijs te verhuren. Gezien de starterslening succesvol is zijn wij bereid deze voort te zetten, wij geven graag starters in Stadskanaal een goede kans op de woningmarkt. In verband met de ombuigingen wordt verwacht dat Wedeka hetzelfde met minder mensen blijft doen. D’66 denkt dat dit niet kan zonder kwaliteitsverlies of een veel hogere werkbelasting voor de werknemers. Wij denken dan ook hier dat hier zorgvuldig naar gekeken moet worden en ook reële doelen moeten worden gesteld. De kanteling verloopt zeer succesvol waarvoor onze complimenten, wel vragen wij ons af of de bezwaren hierdoor ook toenemen of dat dit gelijk is gebleven. Er is een streven naar een samenvoeging van de brede scholen Cereswijk en Musselkanaal, wij zijn zeer benieuwd wanneer dit eventueel zou kunnen. Bij de taakstelling wordt nog uitgegaan voor 3 FTE voor de wethouders, inmiddels is dit achterhaald. Wij vernemen dan ook graag van de wethouder hoe deze ombuiging nu bereikt gaat worden? En waarom het college niet eens de moeite heeft genomen om een brief te verzenden met wat het college anders ziet in deze perspectiefnota. Wettelijk gezien moet elke gemeente een budget hebben om rekenkamerwerk te verrichten, op dit moment wordt het complete budget in Stadskanaal geschrapt. Dit gaat in tegen de wettelijke verplichting om een budget te hebben. Ook blijven wij steeds van mening dat de gemeenteraad en burgers in Stadskanaal een makkelijke toegang tot een onderzoeksmogelijkheid moeten hebben. Bij de financiële beschouwingen valt het ons op dat het college het overschot van ruim een miljoen in 2018 beschikbaar wil houden voor financiële risico’s van de 3 decentralisaties. Dit terwijl het in het bestuursakkoord het college dit binnen de rijksbudgetten wil doen en de SP hier hard op heeft aangevallen. Wij zien dus ook niet in waarom dit bedrag hiervoor beschikbaar gehouden moet worden, of gaat het college er nu al vanuit dat eigen doelstellingen niet reëel zijn? Het valt ons op dat bij veel ombuigingen op een later tijdstip terug gekomen wordt, wij hopen dat dit zo spoedig mogelijk en in goed overleg gebeurd. Immers waar iedere burger en elke partij in deze tijden behoefte aan heeft is duidelijkheid. Wij wensen het nieuwe college dan ook veel succes in de nieuwe periode, veel wijsheid en vooral veel visie die wij hier bitter nodig hebben. Dank u voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wou graag nog een vraag in algemene zin aan de heer Pals stellen. Kan de heer Pals zijn overweging eens uit de doeken doen waarom hij niet van tevoren zijn algemene beschouwingen heeft ingediend. Was ik wel even nieuwsgierig naar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, zoals u weet voorzitter. Zijn wij voor het oplezen van voor ingericht, het is, wij vinden eigenlijk dat de raad geen toneelstuk is. En wij vinden dat als je het vooraf indient en we hebben het een week thuis en we hebben het allemaal keurig op onze i-pad en dat soort dingen, neemt de attentie waarde neemt ook af en wij vinden het gewoon dat de raad in staat moet zijn en ook de wethouders in staat moet zijn om direct te kunnen reageren op wat een algemene beschouwing de partijen aangeven. Dus wij houden niet opleesstukjes, dat is eigenlijk kortom de reden. Goed.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kijk wij houden niet van oplezen, u leest natuurlijk ook gewoon voor. En dat is ook helemaal niet zo erg.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dat is een hele andere zaak meneer Maarsingh. Ik kan het niet uit mijn hoofd, sorry.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   daar is ook helemaal niks mis mee.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   dank u
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar u staat daarin wel een beetje alleen. En dat is wat jammer, want het is toch wel heel goed dat partijen zich kunnen voorbereiden op teksten enzovoort. Dat komt misschien in de behandeling wel naar voren, maar goed het is uw keus.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is onze keuze meneer Maarsingh, dus why not zou ik zo zeggen, toch.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan in ieder geval kijken wat dat vandaag oplevert en of dat verschil maakt ten opzichte van de eerdere situatie. Gelukkig kunnen we hem wel even teruglezen op de i-pad als we zouden willen, dus daarvoor dank meneer Pals. Wij hebben een storing. Nou heb ik toch een beetje het gevoel meneer Pals…..nee, u kunt hier niks aan doen. Ik ook niet. Goed, hij zal er denk ik zo meteen wel opkomen, gaan we even een kleine schorsing houden. Ik schors de vergadering voor 20 minuten, dat betekend dat we om 15.55 uur terug zijn.
  • 0:03 schorsing
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open de vergadering. Met excuses dat het college net iets te laat was ten opzichte van de planning. En ik geef het woord aan wethouder van financiën en ruimte, de heer Plieger.
  • 6:20 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, dank u wel voorzitter. Als eerste even beginnen met een reactie op het geheel. Onder andere de PvdA heeft in de aanloop naar deze middag, maar u allen denk ik van de raad, heeft technische vragen kunnen stellen. Maar de PvdA ging er even op in, op die technische vragen, wij zullen de waardering voor de beantwoording die u hebt uitgesproken overbrengen. Als het gaat om het algemene financiële zicht, ja hoe moet je het zeggen zoiets, uit uw bijdrage daar vernemen wij toch dat, ja het uitgezette financiële beleid, uitgezette financiële lijn hier breed door deze raad wordt ondersteund. De economie die lijkt na jaren weer enigszins aan te trekken, maar het financiële perspectief voor de lange termijn is helaas nog wat onzeker. Wij hebben een meerjarenraming, daar hebben meerdere partijen ook aan gerefereerd waarin we ongeveer 1 miljoen in de plus staan. Maar daarbij moeten we wel nog natuurlijk wat noemen. Er zijn wat risico’s op het terrein van de 3 D’s en waarbij wij door de raad ook breed ondersteund worden om dat binnen het sociale domein, daar de uitvoerende taken binnen het budget te doen, dat gaan we ook proberen, daar gaan we voor. Dan hebben we nog de herverdeling van het gemeentefonds, wat mogelijkerwijze een extra aanslag voor de gemeente zal zijn en dan hebben we als laatste dan ook nog, of als laatste, maar een van de dingen, de ombuigingen die we, waarmee we aan de slag zijn. 3 miljoen, we liggen op koers, maar er moet nog ongeveer €850.000,- moet er nog gerealiseerd worden. Ja, al met al het nodige om rekening mee te houden dus als je werkt aan een positief financieel perspectief. We hebben onder andere in dat licht ook gekozen, en niemand heeft dat hier beaamd, maar ik wil het toch nog even weer herhalen, dat de huidige WMO paragraaf gaan wijzigen in een paragraaf sociaal domein. Mede ook om straks tussen WMO, jeugdzorg en participatie om daar de effecten beleidsmatig en financieel goed te kunnen volgen. al met al wil ik dit stukje afsluiten met dat wij bespeuren toch in deze raad, als ik het zo mag zeggen, dat u van mening bent dat wij een financieel verantwoord beleid voorstaan en op zich u uitspraak daarover doet mij deugd. Even een enkele vraag als het gaat om de mei circulaire, u hebt erom gevraagd, een aantal hebben er naar gerefereerd, er wordt in dit huis gewerkt aan de uitwerking van de mei circulaire en zolang er aan gewerkt wordt denk ik is het moeilijk om alvast wat details eruit te halen. Wij wachten de uitwerking af en wij zullen dan naar u toekomen. Dan was er een technische vraag die bij de rondvraag gesteld werd door, ja die wou ik toch tegelijkertijd maar even mee nemen als het gaat om financiën en OZB hebben we als eerste zelfs, dan hebben we de rondvraag ook achter de rug. U hebt gelijk meneer Nijenbanning, er zijn inderdaad ruim 250 aanslagbiljetten OZB in mei verstuurd, u had natuurlijk graag gewild dat die eerder verstuurd zouden zijn, maar er zijn in onze ogen zeer legitieme redenen. Er waren nog een aantal beroepszaken en bezwaren die waren niet afgedaan over 2013, dus vandaar waren deze aangehouden. Een aantal objecten die waren vanwege verbouwing geblokkeerd, de waarde is daarvan later onderzocht en in een gedeelte van Stadskanaal heeft men een proef gehad om, laten we zo zeggen, modelmatig te waarderen, dus dat betekent mensen konden vooraf, zeg maar, reageren op de aanslag die ze binnen kregen. En dat is tot nu toe nog niet gedaan, maar dit jaar is men daar voor het eerste mee begonnen en dat heeft wat tijd gevergd om te kijken van hoe komt dat allemaal goed tot zijn eind. En daarnaast waren een aantal bijzondere objecten die hebben wat langer de tijd gekost omdat de gegevens opgevraagd moesten worden. Ja, en dan kom ik tot wat andere zaken. Als het gaat om, één ding die ook in het bestuursakkoord genoemd is en niet in de perspectiefnota als zodanig staat vermeld en dat is namelijk de MFA Maarswold/Maarstee, ja het college zegt toe dat wij in de begroting 2015 hiervoor een bedrag in de meerjarenraming zullen opnemen en dat daar dus verwerken. Dan fietspaden. Ja, voordat ik met het spoor begin wou ik iets over fietspaden zeggen. ik kan de volgorde natuurlijk wel veranderen maar goed. laten we voorop stellen, we hebben het hier eerder over fietspaden gehad, het onderhoud is gewoon gericht op het voorkomen, voorkomen dus, van onveilige situaties. Dat willen we niet, als het om de veiligheid gaat dan wordt dat aangepakt. Dat daar een ander beeldkwaliteitsniveau aanwezig is daar heeft u als raad een besluit toegenomen, dat is enige tijd geleden is dat vastgesteld, we hebben nota openbare ruimte vastgesteld, we die ombuigingen aangegeven die noodzakelijk waren vonden wij en we hebben op deze manier dit ingevuld. Maar we gaan ervoor als het gaat om de veiligheid. Hebt u het over de verkeersveiligheid van de fietsers waar het PvdA op doelt aan de ontsluitingsweg tussen Vledderveen en Vledderhuizen, een deel van die ontsluitingsweg is opgenomen in het onderhoudsprogramma 2014 en wij zullen onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid daar voor fietsers te verbeteren. Dan geeft u ook nog iets aan, de PvdA, over
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   even kort voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik neem aan dat dat een toezegging is dat u de situatie gaat onderzoeken en een alternatief van een eventuele aanleg van een fietspad daarin ook meeneemt.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:20 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou, zoals ik het hier aangeef. Wij gaan kijken hoe wij de verkeersveiligheid van de fietsers verbeteren of dat, zoals u zelf ook al aangeeft, automatisch betekend dat er een fietspad zou moeten komen. Ja als dat echt nodig zou moeten zijn dan zouden we voor budget weer bij u moeten zijn, maar in de eerste instantie wij gaan kijken hoe we de verkeersveiligheid voor fietsers kunnen verbeteren, dat is wat ik u toezeg.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is prima zoals u dat zegt, maar als u dan in dat onderzoek ook maar in elk geval wel de mogelijkheid meeneemt om een fietspad aan te leggen.
  • 0:2 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   We zullen bekijken wat dat voor gevolgen heeft.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, ik vat dat op als een ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heb ik de wethouder niet horen zeggen.
  • 0:2 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dan ten aanzien van het
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ogenblikje wethouder, voordat we hier misverstanden krijgen over de toezegging. Meneer Hofstra zegt heel slim van; ik vat dat op als een ja, dat er een separaat voorstel komt. Terwijl ik u hoor zeggen dat binnen het algeheel wordt bekeken, als er aanleiding toe is wordt het verder uitgezocht.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat is inderdaad zoals ik het aangeef.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En wat bedoelt u dan precies met binnen het algeheel.
  • 0:21 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou kijk, er wordt naar de verkeersveiligheid wordt gekeken als het gaat om de fietsers. Hoe kunnen we dat verbeteren. Als wij daarvan zeggen van het is nodig dat er een fietspad voor zou komen, dan zullen we dat in het algeheel naar u toe gaan communiceren. Maar als wij denken dat er andere mogelijkheden zijn, en daar gaan wij ook vanuit op dit moment en die zijn afdoende dan is dat in eerste instantie onze insteek.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, ok. U bedoelt met het geheel, maar wel met betrekking hebbend op deze concrete situatie langs de ontsluitingsweg.
  • 0:7 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Als het om de ontsluitingsweg gaat zeg ik u toe wat ik net aangaf, wij gaan onderzoeken hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, prima.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik, ja ik wil meneer Hofstra er toch nog even bij aanvullen voorzitter. wat u zegt is, onderzoek is altijd prima, je moet onderzoeken voordat je iets doet, maar is het dan zo dat het uitkomst van het onderzoek dan leidend gaat worden?
  • 0:14 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou ten eerste de uitkomst van het onderzoek zal natuurlijk niet alleen leidend zijn, maar daarnaast het uitkomen van het onderzoek wordt aan u voorgelegd en u bent de budgethouder of u geeft het budget voor een mogelijke oplossing van het probleem.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zet hem even op een rij, mag dat? Als er noodzaak is in het kader van algemene veiligheidsvereisten dan wordt dat specifieke deel ook onderzocht, inclusief het alternatief, en als dat leidt tot een investering komen we bij u. En anders niet. Wethouder, gaat u verder.
  • 2:53 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dan ten aanzien van fietsersknelpunten geeft de PvdA aan, is er reeds een inventarisatie opgestart, de provincie doet dit in samenwerking met de fietsersbond en daar kan het een en ander gecommuniceerd worden met o.a. gemeenten. Als het gaat om de overige verkeersregen, wilt u graag burgers daarbij betrekken, dat kan, dat kan al reeds via een zogenaamd meldpunt veilig verkeer. Elke verkeersnemer kan daar onveilige situaties als gevolg van een weginrichting of een verkeersgedrag van iemand of meerdere mensen kan hij daar melden en het meldpunt dat verzameld de meldingen en daarin kan worden samengewerkt, zelfs tussen burgers, alsook met overheden. Dus het bestaat er en daarnaast, er is natuurlijk altijd nog onze servicelijn waarop zaken gemeld kunnen worden en waarvan wij verwachten dat ze ook daar goed afgehandeld worden. Als het gaat om de spoorlijn, er was afgelopen week was er een artikel in de krant, in het Dagblad van het Noorden, en daar werd iets verkondigd over de spoorlijn. Ook wij als college waren onaangenaam verast en we hebben natuurlijk daarover navraag gedaan. Even voor de beeldvorming; er ligt 60 miljoen, bij wijze van spreken zou je kunnen zeggen op de plank om die lijn te realiseren. Maar het realiseren is niet het enige wat er moet gebeuren, er moet natuurlijk ook een kostenplaatje als het gaat om de komende jaren hoe gaan we de boel exporteren. Die 60 miljoen voor de ontwikkeling daarvan ligt op de plank klaar, maar nu op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar hoe kunnen we een goede exploitatie van deze lijn mogelijk maken. Daar wordt op allerlei inventieve manieren naar gekeken en daar vindt op allerlei mogelijke manieren dus ook onderzoek naar, dat onderzoek is niet afgesloten, daar worden wij na de zomervakantie worden wij als gemeente daarvan op de hoogte gesteld, dan wordt nog eens een keer weer bekeken van wat zijn nu echt alle mogelijkheden, wordt op een rij gezet en het eind van het jaar zal pas een beslissing vallen over het feit van of de definitieve realisatie van deze lijn dus tot stand komt. Dat is de stand van zaken. Wij hebben als het gaat om het artikel in de krant hebben wij een brief gestuurd naar de Gedeputeerde Staten en wij hebben uitleg gevraagd over wat er in staat, want het is niet zoals het mogelijkerwijze suggereert dat daarmee nu aan een dood spoor getrokken wordt. Nee, het ligt totaal anders. Ja, wij willen ook uitleg over die brief, wij hebben een bestuurlijk overleg aangevraagd samen met de andere gemeenten om wat wordt hier nu precies bedoeld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, het verontrust mij wel dat u zelfs dat ook uit de krant heeft moeten vernemen, want ik ga er toch vanuit als het zo’n belangrijk item is voor de gemeente Stadskanaal dat u, niet dagelijks maar toch wel wekelijks c.q. tweewekelijks met de Gedeputeerden in gesprek bent. Hoe
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:28 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Het is wel heel fijn om te horen dat u vindt wekelijks of tweewekelijks, als u bedenkt ik zit dus niet dagelijks de Provinciale Staten vergaderingen bij te wonen, dit artikel stond daarna ook vrij snel in de krant en inderdaad wij hadden het een en ander natuurlijk vernomen, u hebt het gelezen, wij hebben het gelezen in de krant, ik had het signaal al wat eerder ??? gehoord. Maar mede ook naar aanleiding van het geheel dus hebben wij besloten, wij nemen contact op om te kijken van wat is hiervan de betekenis. En nogmaals
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Nijenbanning, of wethouder Nijenbanning, meneer Nijenbanning.
  • 0:52 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   We lijken niet op elkaar. Nee, het gaat mij er gewoon om dat je vanuit de gemeente een proactieve houding moet innemen en zeker ten opzichte van Gedeputeerde Staten want daar hoor ik toch wel signalen dat men eigenlijk zegt van ja we horen niks uit Stadskanaal, is er wel belangstelling. We horen niks vanuit ondernemend Stadskanaal, is er wel belangstelling voor die spoorlijn, dus dat signaal wil ik hier toch neerleggen dat er gewoon vanuit het college een proactieve houding richting de Gedeputeerde vorm gegeven moet worden en daarnaast was mijn vraag daar ook op bedoeld, ik weet dat er een exploitatie tekort is, het aantal reizigers Groningen-Veendam is twee keer zo hoog dan men oorspronkelijk had geprognosticeerd, dus men verwacht dat ook Veendam-Stadskanaal dat het dubbele aantal reizigers zal gaan deelnemen. Maar ik had dus in de begroting, in de meerjarenperspectief, een bedrag willen zien om eventueel tegemoetkoming in het exploitatierapport aan te kunnen vullen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Plieger.
  • 0:30 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ten eerste vind ik dat wij proactief zijn. We hebben meerdere contacten gehad afgelopen tijd ook op dit punt, dus daar ben ik het niet met u eens. Ten tweede als het gaat om nu al financiële middelen opnemen, er is geen realisatie besluit, het is een zaak van de provincie om deze lijn tot stand te brengen. Op het moment dat men het over de exploitatie verhaal gaat hebben dan is misschien aan de beurt dat we gaan kijken jongens hoe krijgen we de boel rond. Maar nu iets opnemen terwijl er nog geen besluit ligt is geen goede zaak.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder mag ik u verzoeken de andere opmerkingen iets korter te beantwoorden. Want eigenlijk bent u bijna door uw tijd heen.
  • 0:06 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, dat ben ik wel gewend van mijzelf. Sorry.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar daarom gaan we nog niet
  • 2:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Daar moet ik wel wat aan doen, klopt. Als het gaat om, even een ander punt, dat is Julianapark. Julianapark, die aanvraag bij de provincie daar wordt een dezer dagen uitsluitsel van verwacht of een deze weken. Als het gaat om de aanvraag van het rijk laten we die alsjeblieft zo houden, het kost €2.000,- geloof ik zoiets, hebt u kunnen lezen en inderdaad het weegt absoluut op tegen wat we mogelijkerwijs daarvoor terug krijgen en daarnaast het cultureel erfgoed, een fonds, heeft ons aangegeven dat we inderdaad daarbij een goede kans hebben het te krijgen, dus alstublieft laten we het zo houden, om het Julianapark weer allure te geven. Als het gaat om de Schoolkade denk ik dat u bedoelt van de saneringskosten. Ja, die saneringskosten van €186.000, - ,die hoger waren dus, die worden op de boekwaarde afgeschreven ten laste van het rekeningsresultaat en wij zullen de kavelprijzen niet wijzigen. Als het gaat om de walbeschoeiing, er is tot nu toe €170.000,- uitgegeven voor het herstellen van de walbeschoeiing. Dat heeft de nodige tijd in beslag genomen, er is gelukkig heel wat geld over, wat dat aangaat, ik ben ook maar blij dat er nog maar €170.000, - uitgegeven is, want er zijn nog niet heel veel kilometers zou je kunnen zeggen hersteld, maar er is onderzoek gedaan naar wat is nou de beste methode om deze hele, ja om het Kanaal, te herstellen. Wat zijn de slechtste stukken, hoe kunnen we het duurzaam herstellen, dat heeft gewoon tijd nodig en men is nu bezig om dat in kaart te brengen en we hebben in elk geval op dit moment voldoende budget van de raad gekregen om die 13,5 kilometer die in slechte staat is te herstellen, waarbij het karakter van het kanaal ook behouden blijft en in het najaar zullen we u op de hoogte stellen van de gehele inventarisatie en hoe de plannen er verder voorliggen.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Even over die beschoeiingen, ik meen mij te herinneren dat ik vorig jaar juni tijdens de behandeling van de jaarrekening al gevraagd had hoe dat zat met die beschoeiingen. Toen hebben we gesproken over een jaar bezig zijn met plannen maken inventariseren e.d. en dat de gelden onmiddellijk besteed zouden moeten gaan worden en toen kregen wij al de toezegging van de toenmalige portefeuillehouder dat hij dat dit jaar zou doen. Als ik u nu eens beluister dan horen wij in het najaar weer dat we nog niet verder zijn.
  • 0:6 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   U hoort in elk geval dat we in het najaar zover zijn dat u de plannen voorgelegd krijgt om te kijken van hoe gaan we het verder aanpakken.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan zijn we dus twee jaar aan het plannen maken.
  • 0:09 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nee u…ja, we zijn in elk geval iets langer aan het plannen maken dan verwacht. En dat heeft o.a. omdat je toch een goede inventarisatie wil, van hoe kunnen wij met zo weinig mogelijk kosten maar wel met een goede kwaliteit dit hele traject aanpakken en dat neemt meer tijd in beslag.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Begrijpelijk, maar wel jammer dat het zo lang duurt.
  • 0:0 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   jammer hè
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik hoef daar geen antwoord op, maar het is natuurlijk niet zo dat er niks gebeurd want wanneer ze op verschillende plekken bezig, ik fiets dan niet door Stadskanaal want dat duurt me te lang, maar ik bedoel men is op verschillende plekken bezig. Zo zien wij vandaag aan de dag, dat kunnen wij allemaal nog even zien dat men bij het gemeentehuis ook bezig is met beschoeiingen op dit moment en dat zijn echte beschoeiingen, dat is beton, u hoeft er geen antwoord op te geven, maar vallen die kosten nog onder het plan van zeg maar die opknapbeurt of is dat nou ook in dit kader, wilt u die even meenemen in uw binnenzak.
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Die neem ik mee in mijn binnenzak.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is echt een mooie beschoeiing.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:37 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nog een laatste opmerking. Als raad hebben wij in de afgelopen jaren het vaak gehad over het wijkgericht werken. in deze raad is dan ook in dat licht is gesproken bijvoorbeeld over het ICS rapport. Wij hebben hier in de raadscommissie de gedachtegang van het ICS rapport met elkaar besproken en ondersteund. Wij hebben zelfs een wijziging, als het gaat om de inhoud van het ICS rapport, hebben wij aangebracht als het gaat met betrekking tot de Cereswijk. Ik zou de heer Nijenbanning willen adviseren; vraag het ICS rapport op, kijk wat daar de lijn in is en kijk wat we daar mee beogen. U refereert aan het wijkgericht werken van hoe kun je Stadskanaal nu opknippen in zulke kleine wijkjes. Wij vinden dat geen recht doen aan zoals wij hier kiezen voor het wijkgericht werken, wij kiezen voor maatwerk, wij kiezen voor kwaliteit, wie kiezen ook voor kwaliteit van voorzieningen, daar hebben wij ook het ICS rapport voor laten opstellen. En wij kiezen niet voor een hoeveelheid van allemaal kleine voorzieningkjes bij wijze van spreken zoals u refereert gooi maar op een hoop, maar wij kiezen voor een gefundeerd kwalitatief hoogstaand goed bereikbaar voorzieningen niveau hier in onze gemeente. En daarvoor denken wij, en u als raad hebt daar ook het wijkgericht werken breed in ondersteund, daarvoor denken wij dat ook het wijkgericht werken in Stadskanaal in kleinere gebieden dan 10.000 inwoners per stuk, wijken goed uit de voeten kunnen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder rond u af?
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ik ben hiermee op mijn einde.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema, SP.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik weet het nog niet helemaal exact hoor, maar ik dacht dat deze wethouder ook verantwoordelijk was voor wat in de Emmastraat gebeurd en bedrijvenpark Vleddermond. Daar hebben wij vragen over gesteld.
  • 0:09 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dat laatste punt dat hoort bij een andere portefeuillehouder, daar krijgt u waarschijnlijk nog wel een reactie op. Als het gaat om de Emmastraat daar bedoelt u waarschijnlijk de aanleg van de wegen.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, heb ik twee of drie vragen over gesteld.
  • 0:07 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Wij hebben in het, als ik die vraag nog mag beantwoorden voorzitter, in de Emmastraat, kijk, Lefier zal daar de komende tien jaar zeker niks ontwikkelen, dat gaat niet gebeuren, die kans is klein, zolang moet je niet willen wachten met die wegen. Nou hebben wij in 2007 hebben wij afgesproken eigenlijk ook in deze raad, dat wij, of in deze raad afgesproken dat als er in wijkontwikkelingstrajecten eigenlijk budgeten nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen, dat we dat twee keer per jaar doen. En daar willen we ook pragmatisch mee zijn, dus soms moet je al beginnen terwijl je het budget nog moet aanvragen, daar heeft u als raad zelf voor gekozen. En dat doen wij op twee momenten, dat is bij de voorjaarsnota en bij de najaarsnota. Dus dat hier inderdaad al begonnen was met de weg en dat nu pas budget gevraagd wordt past in de lijn zoals in de raad is afgesproken.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst even naar de heer Pals van D'66 en dan kom ik bij u meneer Hofstra.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja het is toch nog even, ik ga toch nog weer even over die 1 miljoen hebben die in 2018 die we overhouden. En waar u zegt van dat we dat toch dat overschot beschikbaar blijven houden voor de eventuele tekortkomingen met de drie decentralisaties. Bent u het dan met mij eens dat u in die zin eigenlijk uw belofte niet nakomt? Want u zegt van……
  • 0:5 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   U stelt de vraag vind ik enigszins beperkt, u koppelt die 1 miljoen..
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   het is wel mijn vraag wethouder.
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   ja, ja
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even wethouder Plieger. Is de vraag afgemaakt meneer Pals? ik geef u het woord als u kunt antwoorden.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het afmaken van mijn vraag is; bent u nog steeds van mening dat u die 1 miljoen, even afgerond, helemaal blijft reserveren voor eventueel tekortkoming voor de drie decentralisaties?
  • 0:37 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou, weet u, dat bedoel ik met dus beperkt. Het gaat erom dat niet die, dat die ene miljoen die staat daar, wij noemen tegelijkertijd noemen wij een aantal zaken waaraan wij die 1 miljoen niet op dit moment wensen in te zetten, voor structureel nieuw beleid en dat zijn o.a. de 3 D’s, dat zijn o.a. de ombuigingen die het rijk nog op ons afbrengt als het gaat om die verlaging van het uitgave van het gemeentefonds en dat zijn nog een aantal, de ombuigingen die er nog aankomen die 8,5 ton die nog gerealiseerd moet worden, dat moet ook nog gebeuren, daar, voor dat gehele pakket, gebruiken wij dat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even kort voorzitter. wij hadden een opmerking gemaakt over het sluiten van de slagbomen, ik weet even niet of dat bij deze portefeuillehouder hoort of bij een andere.
  • 0:06 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Het antwoord was volgens mij dat het bij de andere portefeuillehouder hoort.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt hij bij de heer Gelling terug volgens mij. Meneer Pals u wou nog een keer reageren?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben het dus niet eens met het antwoord van de wethouder, ik had graag
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat mag
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nee, tuurlijk, daarvoor zitten we hier ook. Ik denk dat het de wethouder zou prijzen dat hij eigenlijk terugkomt op waar we een paar weken geleden toen met de hele coalitievorming etc. het over gehad hebben, wat ik ook in mijn bijdragen heb gevraagd, dat hij daar op terugkomt en zegt van nee het gaat ons ook niet lukken. Dat zou een ridderlijke toezegging zijn.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan niet over toezeggingen in die zin, u hebt een vraag gesteld u hebt het antwoord gekregen en de wethouder heeft meerdere dilemma’s aangegeven dan die alleen die u noemt en ik snap dat u graag een ander antwoord wilt hebben, maar u zult het hier even mee moeten doen. Dank u wel wethouder Plieger. Wethouder Hamster.
  • 2:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Het is wat mijn portefeuille betreft grotendeels een bijzondere tijd en dat merk ik ook in uw raad. We zitten in een tijd waarin heel veel veranderingen plaats vinden in heel kort tijdsbestek en ik proef ook bij u een grote informatie behoefte aan de ene kant, aan de andere kant een gevoel dat u accenten wilt leggen. Zo van dit vinden wij belangrijk daar willen wij de nadruk op leggen. En heel soms worden heel veel vragen gesteld die een concreetheid hebben, dat ik denk van dat komt in het vervolg, zo gaan we het eind deze maand al praten bijvoorbeeld over het visie op de toegang tot het sociale domein en over continuïteits arrangement van het AWBZ en over enkele maanden zult u in deze raad de beleidsnota’s voor jeugd en AWBZ en volgens mij ook een participatie als ik kijk naar mijn collega en de verordeningen die hier allemaal nodig zijn bespreken. Dus in zijn algemeenheid, en dan kijk ik met name naar de SP, zullen er een aantal vragen zijn die ik niet op dit moment ga beantwoorden want daar gaan we het nog over hebben. Dat wat betreft de vragen, wat betreft uw informatie behoefte wil ik u, van harte willen wij u, van harte toezeggen dat u wij u zo breed en zoveel mogelijk willen blijven betrekken als u de werkwijze van 7 mei daarbij aantrekkelijk heeft gevonden dan weet de griffie daar ongetwijfeld daar weer een moment voor te vinden om iets soortgelijks te organiseren en dan zullen wij vanuit het huis ruimschoots meewerken om ook de transitie en de tansformatie zoveel mogelijk in gezamenlijkheid tot een goed einde te brengen. Als ik concreet kan worden dan wil ik beginnen bij het WMO/AWBZ deel, denk ik dat het van belang is dat ik even wat onduidelijkheid wegneem, bij met name de SP, over wat NOVO en Philadelphia nu allemaal aan het doen zijn bij BCM. Ik heb een jaar geleden daar een werkbezoek mogen afleggen en ik kan u niks anders aanraden dan dat ook te gaan doen want wat de mensen van NOVO en Philadelphia doen is gewoon geweldig, ik kan het niet anders zeggen, het onderhouden van de tuinen van de mensen binnen de veilige omgeving van het verzorgingstehuis, het organiseren en het bijhouden van hun winkeltje waarin de ouderen hun kleine dagelijkse boodschapjes kunnen doen of het vanuit dat winkeltje bij de mensen thuis in Maarsheerd aan de deur bezorgen. Dat soort klusjes waarvan ik denk van de mensen van NOVO/Philadelphia hebben gewoon een geweldige dagbesteding en een goede manier waarop zij inderdaad bij kunnen dragen op hun manier aan onze samenleving en de mensen binnen Maarsheerd die hoeven daarvoor niet nog tien minuten extra geïndiceerd te krijgen want daar heb je het dan over. En ik denk dat dat een wijze is waar wij inderdaad, een gedeelte van wat huishoudelijke hulp heet, goed kunnen organiseren en ook een beeld is voor de toekomst hoe wij gewoon als mensen binnen deze gemeente dat goed met elkaar kunnen organiseren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Als ik u goed begrijp, want ik ben natuurlijk, of wij zijn natuurlijk heel erg voor dat mensen van NOVO en Philadelphia gewoon een leuke dagbesteding hebben, dat staat buiten kijf, maar waar wij specifiek om hebben gevraagd; doen deze mensen van NOVO en Philadelphia ook zorgtaken? Huishoudelijke zorgtaken. Wat in de wet Kanten- Leijten staat. Want daar gaat het om hh en hh1.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wat deze mensen doen zijn taken zoals ik ze u omschreef. Dat zijn onderhoud van de tuin, dat zijn inderdaad winkelwerkzaamheden, volgens mij niet de werkzaamheden die wij op dit moment onder die wet laten vallen. Wij zijn als gemeente wel op zoek om te kijken of wij een soort van algemene voorziening zouden kunnen creëren waar dit onder zou kunnen vallen, maar tot op heden gebeuren dat soort werkzaamheden ook altijd binnen de veilige omgeving van het verzorgingstehuis en zijn het van dat soort algemene taken.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij zullen zeker de uitnodiging ons ter harte nemen en een keer gaan kijken.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Doet u dat. Ik heb u trouwens niet uitgenodigd, ik mag niet zomaar mensen op andermans terrein uitnodigen natuurlijk.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar u heeft wel een goede suggestie ter hand gesteld.
  • 3:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik deed de suggestie, maar gaat u dat vooral doen is mijn advies. We gaan door naar de wijkverpleegkundigen, Meander voert dat uit voor ons op dit moment, dat is een vraag van voornamelijk CU, vanaf 2015 wordt de taak gelegd bij de zorgverzekeraars en er zit een verplichtend element in om het ook binnen het sociale team te laten landen. En dat heeft als positief bijeffect dat door die verbinding met de zorgverzekeraars, is de redenering van het rijk, er ook meteen een verbinding met het medische domein ligt. Die wijkverpleegkundigen zouden verbinding moeten kunnen leggen tussen enerzijds het sociale domein, wat we hier met zijn allen aan het organiseren zijn en het medische domein. Dus hetgeen wat u vraagt, is dat geborgd, ja dat is in de beide nieuwe wetten wordt dat geborgd. Ik ga voorzichtig door naar de jeugd. Nee, ik vergeet de vraag over de kanteling, die is succesvol, zijn er nu minder bezwaren vraagt D’66. Hoewel het wat lastig te zeggen is, omdat wij in 2011 hebben geherïndiceerd en toen hadden heel veel bezwaren, want op die herindicering kwamen wat meer bezwaren dan wij gewend waren, lijkt het erop dat we iets minder bezwaren hebben ten opzichte van de jaren 2010 en 2012, maar of dat doorzet ja dat is ook iets van de lange termijn dat zullen we moeten gaan zien. Nog een nuancering die ik moet aan gaan brengen, en dan heb ik het wel over de jeugd, is die; zo’n 3000 kinderen in de zorg, dat klinkt wel heel veel, dat is ook ongeveer onze volledige basisschool populatie, 3000 kinderen, dat is dus niet helemaal zo. Dat moet u niet voorstellen alsof er 3000 kinderen op het niveau van het Poortje behandeld en geholpen worden, dat kunnen ook inderdaad kleine interventies zijn of ondersteuning van de ouders met een paar uurtjes. Het is het volledige breedte van dat de jeugdzorgtaak ook binnen het preventieve deel…. En nu koppelt u de vraag, wat nu als het budget op is, is er dan geen zorg meer? Wij hebben heel concreet in ons bestuursakkoord staan, dat terechte aanvragen van zorg, zullen wij honoreren. En dat is het uitgangspunt van het nieuwe college om daarmee aan de slag te gaan. En dat wil niet zeggen dat wij op dezelfde wijze door zullen gaan. Om een heel concreet voorbeeld te noemen, het UMCG en Menzis zijn met onze instemming op dit moment een pilot aan het doen waarbij zij kinderen die een diagnose van ADHD krijgen te gaan helpen met het ondersteunen van de ouders en de kinderen. Voordat er inderdaad direct aan de medicijnen toegewezen worden om te kijken of inderdaad door het behandelen met een psycholoog en het ondersteunen van de ouders en de mensen daarin of daar ook inderdaad op die wijze geholpen wordt en dat zijn ze aan het proberen en dat is dan een wijze waarop we heel veel kosten van medicijnen zouden kunnen besparen als het goed gaat en aan de andere kant die ouders in hun dagelijkse omgang met kinderen een hoop geholpen zijn en de leerkrachten secundair daarmee ook. Dat wil dus niet zeggen dat terechte indiceringen van ADHD volledig zonder medicijnen toe zouden kunnen, we kijken gewoon, en dat is op vrijwillige basis, laat ik dat er ook meteen bijzeggen, of we die kinderen op een andere wijze kunnen helpen en zo zullen we waarschijnlijk naar mate de jaren vorderen meer concrete voorstellen krijgen om andere hulp te bieden.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, mevrouw Luijken. SP.
  • 0:20 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Naar mijn weten wordt er al jarenlang door elkaar, worden ouders al begeleid daarin. Ik snap het verhaal niet helemaal goed eigenlijk, want een indicatie is een indicatie of je nou wel of niet medicatie slikt. Die stoornis staat los van het medicatie gebruik. Je hebt niet een ergere stoornis doordat je medicijnen gebruikt of minder erg.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het onderzoek van het UMCG richt zich er met name op of het medicijn gebruik teruggebracht zou kunnen worden door andere behandelwijze te kiezen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik weet dat bijvoorbeeld in het westen van Nederland veel minder medicatie gebruikt word dan in het noorden. Maar dat neemt nog niet weg dat deze mensen wel gewoon hulp nodig hebben ook als jullie het beleid ombuigen. Want dat is dus de angst van de SP, als je zegt van het rijkspotje is straks op, en krijgen kinderen dan die medicatie hebben en ADHD hebben krijgen die dan wel hulp, maar de kinderen met ADHD zonder medicatie niet ofzo?
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Terechte aanvragen van hulp zullen wij moeten honoreren.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wie bepaalt dan wat terecht is? hoe bepaal je dat?
  • 1:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hier met zijn allen en de medische wereld. De deskundigen, gelukkig hoeven wij hier als raad niet te gaan indiceren, u als raad niet en ik als wethouder niet. Daar zijn gelukkig objectieve criteria voor waarbij wij, en dan ga ik alsnog heel diep de inhoud in, bij de verordeningen vast zullen gaan leggen op welke wijze wij die indiceringen vorm zouden willen geven. Ik ga door, ik denk dat ik, er is een bijna raadsbreed ingediende motie van de CU. mijn vraag daarbij zou zijn er zitten financiële consequenties aan, die neemt u voor lief begrijp ik. Wij zullen in de verdere uitwerking deze motie inderdaad dan ter harte moeten nemen vrees ik en kijken op welke wijze wij deze kunnen implementeren. Wij zitten wel heel erg als college op de lijn van dat wij de nulde lijn willen versterken binnen het gezin en niet meteen een aanbod willen doen op het moment dat er maar een klein signaal is, de signaalfunctie is ons ook, nog niet, geheel helder, wellicht dat u dat aan ons kunt verhelderen zometeen. Ik ga richting het onderwijs.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik heb nog even een vraag over de jeugdzorg als het kan. Want er was een vraag die mij wel intrigeert die de CU aan de wethouder heeft gevraagd, dat is de identiteitsgebonden jeugdzorg, hoe gaat u met die vraag om en hoe wilt u dat invullen en wat moet ik mij daarbij voorstellen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat is een zaak die wij op dit moment, die ik nog even vooruit zou willen schuiven om u ook de gelegenheid te geven als raad om daar uw mening over te geven. CU heeft een signaal afgegeven die nemen wij voor lief, maar als college hebben wij er ook nog geen standpunt over ingenomen op welke wijze wij dat vorm zouden willen geven.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Onderwijs.
  • 0:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het onderwijs. Ik kom bij het leerlingen vervoer. Ik krijg het idee dat er raadsfracties zijn die het idee hebben dat er een wet of een verordeningswijziging geweest zou zijn en dat is niet aan de orde. De wet schrijft nog steeds voor om kinderen op basis van geloofsovertuiging tot een bepaalde hoogte te vervoeren en wat betreft onze lokale situatie vervoeren wij nog steeds alle kinderen met een indicatie van een lichamelijke, verstandelijke of ge zintuigelijke handicap, naar een school op de kortste afstand daartoe mogelijk. De peuterspeelzalen.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:04 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb toch nog een vraagje over het vervoer. Want wat als je nou een andere handicap hebt en je hebt, en je kind moet wel naar de Baldakijn en je woont in Musselkanaal en hij is 9 jaar geweest, in de aanvraagformulier voor vervoer van de gemeente staat duidelijk een grens van 9 jaar oud.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben beleidsregels met elkaar afgesproken inderdaad en de consequentie is daarvan dat wij kinderen met de handicaps die ik u noemde namelijk de verstandelijke, zintuigelijke en de lichamelijke handicaps vervoeren naar een school die daartoe is gediend op de kortst nabije afstand.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar niet alle kinderen hebben die indicatie die op de Baldakijn zitten bijvoorbeeld.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben die indicatie nodig om dat vervoersarrangement af te kunnen geven.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Hoe komt het dan dat er zoveel paniek is onder de ouders over het leerlingen vervoer, de telefoon staat roodgloeiend bij ons. Meen ik serieus.
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die signalen zijn bij mij niet bekend. Als u dit meld dan komt u ze brengen en dan kan ik inderdaad daar een beoordeling over geven.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, afgesproken.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De lijn is hetzelfde. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Er is niks veranderd in ons beleid, de afgelopen jaren sinds ik wethouder ben, vier jaar lang, dus als er ineens signalen zijn dan zou ik niet weten waar dat vandaan zou moeten komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, als ik het goed begrijp, want ik heb even een klein stukje gemist, is dat wij nog, dat wij het leerlingen vervoer op basis van religie noem ik dat maar even dat dat gewoon doorgaat?
  • 0:51 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben de opdracht om ouders die op basis van hun geloofsovertuiging een school van een erkende grondslag willen bezoeken leerlingen vervoer aan te bieden tot de dichtstbijzijnde school van die grondslag. Uiteraard kunnen wij daar wel bij een eigen bijdrage vragen van de ouders, maar die verplichting die is en die is in landelijke wetgeving vastgelegd. En misschien de nuancering dat heb ik twee jaar geleden ook gezegd van destijds de 126 kinderen die wij vervoeren, dat is inmiddels gedaald dat heeft u in de technische beantwoording kunnen lezen, was er slechts één die op basis van die geloofsovertuiging een verdere reis maakte dan hij vanwege zijn handicapt anders zou doen. Dus als we het over problematiek zou willen hebben, en in mijn beleving is dat het niet, maar als u het over problematiek zou willen hebben dan is dat in Stadskanaal niet aan de orde.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vervolgt u uw betoog wethouder.
  • 1:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja. De peuterspeelzalen kom ik dan bij aan. De PvdA merkt terecht op dat wij als college en als raad hebben gezegd van Cereswijk moet u apart beschouwen, daar heeft collega Plieger ook het nodige over gezegd. wat de peuterspeelzalen betreft hebben wij wel een aantal argumenten, u geeft drie argumenten, waarom in uw beleving de peuters in Cereswijk een eigen peuterspeelzaal verdienen, namelijk het zijn er 8 in plaats van 5. Mijn reactie daarop is; er zijn ook kinderen van buiten Cereswijk die gebruik maken van de peuterspeelzaal in Cereswijk. Dus als de kinderen al reizen om naar de peuterspeelzaal in Cereswijk te gaan dan kunnen ze dat ook de andere kant op. Ook weten wij, dat geeft Welstad zelf aan, dat kinderen vanuit Cereswijk er juist voor kiezen om gebruik te maken van een peuterspeelzaal buiten de Cereswijk in de hoop dat de kinderen, meer opsteken wil ik bijna zeggen, ook een andere vriendjeskring krijgen dan de kinderen uit eigen straat en de straten daar omheen. Het is, dat wil ik maar zeggen, niet alleen een efficiëntie overweging het is ook een pedagogische overweging. Het hele idee achter een peuterspeelzaal is ook dat kinderen niet alleen spelen, maar dat ze dat doen in een groep kinderen van hun eigen leeftijd en als die groep kinderen bestaat uit een kind of 5, 6, 7 dan is die groep anders en niet ideaal, zoals wij dat in ons peuterspeelzaal beleid hebben vastgelegd, 8 of tot 16. En ook zien wij in de demografische samenstelling van Cereswijk niet een aanleiding, eigenlijk geen enkele, dat het aantal peuters op de peuterspeelzaal in de Cereswijk de komende jaren zal gaan stijgen, dus zelfs als u zou zeggen we houden hem nog in stand dan zal het niet betekenen dat hij niet over enkele jaren alsnog zal moeten sluiten vanwege te geringe bevolking. MFA de Bast, is structureel inboeken van de lagere
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik kan het even niet zo goed zien, dus
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik ook niet. Ja, ik hoor het aan uw stem. Meneer Hostra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De wethouder heeft geprobeerd onze argumenten voor het openhouden van de peuterspeelzaal in Cereswijk te weerleggen. Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens. Wij willen graag deze peuterspeelzaal open houden om de reden die wij in onze eerste termijn hebben aangegeven. En wij willen ook wel graag weten hoe de andere raadsfracties daarover denken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ik denk dat wij van de CU sluiten aan bij hetgeen de heer Hofstra in eerste termijn gezegd heeft. En ik denk als bijkomende geheel dat het natuurlijk voor de wijk Ceresdorp ook heel mooi is dat je een voorziening daar gewoon in stand houdt en niet een voorziening gaat opheffen. Ik bedoel dat komt de leefbaarheid ook weer wat ten goede, dus ik denk dat dat ook wel iets is dat meegenomen kan worden. Daar wil ik het even bij laten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, als het een voorziening was die zo breed gedragen werd dat heel Cereswijk daar bijna onafhankelijk van was geworden, dan zou ik zeggen van uiteraard moet u dat doen, maar wat ik zeg, dat geringe aantal peuters dat gebruik maakt van een voorziening waarvoor goede alternatieven op korte afstand liggen, namelijk hier in het centrum van Stadskanaal en in het centrum van Musselkanaal, lijkt het mij niet dat wij moeten zeggen van een dure voorziening als de peuterspeelzaal voor 5 kinderen open houden dat dat het meest wijze besluit is.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De PvdA die vraagt onze mening en wij zijn van mening dat Cereswijk een kinderrijke buurt hoort te zijn waar veel kinderen moeten kunnen opgroeien en wij zijn er voorstander van om gelegenheid daar te bieden en niet in het centrum van Stadskanaal of in het centrum van Musselkanaal.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, onze mening is dat wij ons absoluut gaan aansluiten bij dat voorstel van de wethouder. Wij vinden het totaal, denk ik, niet zinvol denk ik om een voorziening in stand te houden om de voorziening omdat het Cereswijk is. Misschien is het goed dat de kinderen ook eens de wijk uit komen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat daarvoor straks nog een amendement indienen meneer Hofstra?
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou, ik merk aan de kant van de wethouder nog geen beweging, dus mocht dat nodig zijn dan zullen wij die indienen. Ik neem aan dat wij hier nog op tweede termijn terug kunnen komen? of wilt u het amendement dan nu al hebben.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, als u hem straks indient dan lijkt het me handig dat ook het college zich daar nog even heel concreet over kan buigen wat ze adviseren in deze voordat u nu alleen maar een inventarisatie maakt zonder de inhoud te kennen.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, precies, maar goed we hebben...ik zie trouwens dat mevrouw Brongers ook nog wat...
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, kom ik zo bij.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   oh, prima
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want dan lijkt het me ook handig om zeg maar straks het amendement in te dienen zodat iedereen dat op zijn i-pad kan krijgen. Dan kan er straks gewoon in de tweede schorsing even gebruik gemaakt worden van wat partijen nu precies vinden van die verschillende elementen die genoemd worden.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, precies. Maar goed als hier in de raad een meerderheid blijkt voor ons standpunt en de wethouder die past zijn standpunt daar op aan dan is er voor ons geen aanleiding meer om een amendement in te dienen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar goed dan moeten we afwachten wat u daar in had staan en dan kunnen we daar dus nog niet een definitief standpunt over innemen. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:44 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. In principe begrijpen wij de overwegingen van de PvdA voor het openhouden van de peuterspeelzaal, maar ook voor ons zijn er meerdere belangen die een rol spelen en wij hebben de wethouder daar ook in gehoord en wat eigenlijk ons ook een beetje zorgen baart is, of een vraag die wij hebben, hoeveel draagvlak is er eigenlijk in de wijk. Als wij ook zien dat kinderen uit de wijk elders naar een peuterspeelzaal gaan of die bezoeken en het aantal kinderen als het gaat om pedagogische ontwikkeling, het samen spelen, dat zijn voor ons ook factoren die een rol spelen. Dus wij komen daar ook graag in tweede termijn nog even op terug.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mag ik dan even een voorstel van orde doen, dat we na de beantwoording van het geheel van wethouder Hamster dat u dan toch het amendement indient zodat iedereen van de strekking van het amendement kennis kan nemen en zich daar eventueel zeg maar over in de schorsing over het hoofd kan bieden. Dan kan het college dat ook doen en dan kan wethouder Hamster daar altijd nog een keer een reactie op geven in tweede termijn. Goed voorstel meneer Hofstra?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dat lijkt ons goed.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Prima, dan doen we het zo.
  • 1:38 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Met uw goedkeuring voorzitter vervolg ik dan met MFA de Bast waar ik net was aanbeland. Want D’66 vraagt ons of het structureel inboeken van de lagere exploitatie bijdrage wel verstandig is, dat de oorspronkelijke bijdrage die wij hadden staan was op basis van het eerste jaar en er zaten een groot aantal eenmalige uitgaven bij. We hebben inmiddels ook de jaarrekening van 2013 binnen gekregen en daaruit blijkt, en misschien weet u het nog wel 2013 had wel een zware winter, maar zelfs 2013 bleek op een lager bedrag te blijven staan, dus in onze beleving kunnen wij deze nu wel inboeken. Ja, en dan tenslotte; die Deutsche sprache. Wij zijn hier in Stadskanaal gewend om de inhoud van het onderwijs zoveel mogelijk bij het onderwijs te laten. Ik hou ervan om de verantwoordelijkheden van iedere organisatie gewoon scherp aan te spreken en de inhoud van het onderwijs ligt over het algemeen bij de rijksoverheid. Uiteraard hebben wij een goed gesprek met het onderwijs, en wil u dus best toezeggen dat ik dit in het reguliere overleg met onderwijsorganisaties aan de orde wil stellen of zij er eventueel toe genegen zouden zijn om ook hier wat mee te gaan doen. Daarbij is het in mijn beleving wel een keus van het onderwijs zelf of zij inderdaad hiermee aan de gang gaan. Ik zal even bij collega, Bart Boon uit Oldambt, gaan buurten hoe hij dat georganiseerd heeft en of daar nog leringen uit te trekken zijn. Maar dan wel met in acht neming van ieders verantwoordelijkheden en op vrijwillige basis van de onderwijs organisatie die, en dat wil ik dan wel zeggen, uiteraard ook bezig zijn met het afleveren van de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op deze maatschappij en als de Duitse taal daar een onderdeel van is dan zullen zij daar zeker gevoelig voor zijn. Frau Präsidentin, dan ben ik hiermee klaar volgens mij.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Mooi binnen de tijd, maar goed bij interrupties stoppen we hem ook even want anders zou het wel heel erg lastig worden denk ik. Dat brengt mij bij de volgende wethouder en dat is wethouder Boen.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even kort voorzitter, het is de bedoeling dat het amendement wordt ingediend na de hele eerste termijn van het hele college?
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, sorry. Was ik daar niet duidelijk genoeg in? Neem me niet kwalijk. Nee, even na de beantwoording van de eerste termijn door het college. Sorry. Ja.
  • 3:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, dank u wel. Er zijn enkele vragen gesteld die betrekking hebben op de terreinen waar ik als portefeuillehouder bemoeienis mee heb. Ik wil graag even beginnen met het verhaal van de schuldhulpverlening, daar zijn wat vragen over gesteld. Even over de aantallen, op dit moment is het zo dat het gemiddelde aantal mensen in de schuldhulpverlening 945,8 is. En het gaat bij de bepaling van het gemiddelde uiteraard over een aantal, laten we maar zeggen, bedragen die er per maand worden vastgesteld en het gemiddelde over de eerste vijf maanden dat is 945,8, niet een heel getal, dat heeft te maken met dat gemiddelde. We waren uitgegaan van 955, en dat zou een jaargemiddelde zijn, dus dat betekend dat daar nog behoorlijk wat ruimte is om op dat gemiddelde van 955 uit te komen. Dus vooralsnog denk ik niet dat er sprake is op dat terrein van een zorgwekkende ontwikkeling als het gaat om het aantal mensen in de schuldhulpverlening. Wanneer mensen uit de schuldhulpverlening geraken dan is er ook enige sprake van nazorg, om dat maar even minimaal te stellen. Er zijn instanties zoals Lefier, Welstad, Humanitas en de Stichting Leergeld bijvoorbeeld, die zich buigen over mensen die uit het traject schuldhulpverlening zijn gekomen en daar de vinger aan de pols houden. Dus we laten deze mensen niet aan hun lot over. Dan is er nog een opmerking gemaakt door een tweetal partijen over het verhaal van de vrijwilligers en de mantelzorgers. Uiteraard waarderen wij het dat er vanuit uiteraard zorg is voor de toekomstige rol van vrijwilligers en mantelzorgers, want die worden regelmatig genoemd ook als het gaat om de uitvoering van de drie decentralisaties. De vraag wat voor scholing, opleiding, competenties er straks zullen moeten zijn bij vrijwilligers en mantelzorgers is een wat lastig te beantwoorden vraag, dat zou veronderstellen dat wij al een volledig beeld hebben over hoe straks de verschillende deelnemers in het veld van de zorg hun rol gaan hebben en uitvoering daar aan gaan geven. Nou, helaas is het zo dat we dat beeld nog niet hebben. Daar wordt natuurlijk wel aan gewerkt, maar op dit moment is het heel moeilijk om aan te geven wat er straks aan scholing en extra inspanningen richting vrijwilligers en mantelzorgers moet worden gegeven. Bestaand beleid is natuurlijk dat wij wel een aantal notities hebben geproduceerd de afgelopen jaren waarin het een en ander over vrijwilligers en mantelzorgers is gezegd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Van Beek, CU.
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Wij hebben inderdaad net genoemd; inzet scholing, ondersteuning, facilitering e.d. maar twee regels daarvoor zeiden we dat u dat in beeld zou moeten kunnen brengen. En dat is wat wij van u vragen en ik vraag niet van u om direct antwoord te geven op wat er allemaal nodig is. Breng het rustig in beeld en wij horen het.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou, dan zijn wij het wat dat betreft roerend met elkaar eens.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Fijn, dank u.
  • 2:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die vraag over vrijwilligers, mantelzorgers zoals gezegd die werd door twee partijen gesteld. Het volgende waar ik even op in wil gaan dat is het verhaal van de, opmerking, van de GBS. En die heeft betrekking op conciërges bij Welstad, het verhaal van de social return wordt daar genoemd. Nou Social Return on Investment dat is iets wat op deze groep mensen niet van toepassing is, dat heeft iets te maken met de afstand die men heeft tot de arbeidsmarkt en die afstand voor deze medewerkers is niet zo groot dat die Social Return daarop van toepassing is. dan is er nog een opmerking gemaakt over de ondernemerstafel, wil ik verder niet al te veel over vertellen, niet omdat daar heel veel over te vertellen is en ik dat niet kwijt zou willen, maar het gaat er even om van wat speelt hierbij. Nou het is een van de initiatieven die erop gericht is om in ieder geval er voor te zorgen dat werkgelegenheid en dat natuurlijk in samenhang met bijvoorbeeld de participatiewet nadrukkelijker een invulling krijgt, dus het is een concrete activiteit met als doel om de werkgelegenheid hier te verbeteren daarbij zijn betrokken VNO en CW, het onderwijs Noorderpoort is erbij betrokken, werkvoorzieningsschappen, een aantal ondernemers o.a. Groninger Seaport is erbij betrokken en, last but not least, de gemeente Stadskanaal als belangrijke trekker in dit verhaal. Ik denk dat ik daarmee een aantal opmerkingen dat ten aanzien van mijn portefeuille is gemaakt heb beantwoord.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we even inventariseren. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik had nog een vraag gesteld met betrekking tot de ombuiging, je ziet bij de ombuiging dat er tonnen wordt bezuinigd op personele lasten en dat gaat ten koste van werkgelegenheid, maar ik begrijp dat mevrouw Galama daar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt nog beantwoord meneer Nijenbanning. Meneer Idema, SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb in ieder geval een concrete vraag over de schuldhulpverlening, want wij hebben gevraagd of er herstel is op de schuldhulpverlening. En sorry dat ik het niet beter weet, maar ik denk dat ik een heleboel vragen mis maar ik weet niet bij wie ik het precies moet neerleggen of wie het beantwoorden gaat.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, als u nu even aangeeft welke vragen want, reageer op de vragen die u genoemd heeft in de highlights, tijdens de algemene beschouwingen. Welke mist u op dit moment meneer Idema?
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Van het WMO. Het hele gedeelte van de WMO eigenlijk.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is wethouder Hamster daar redelijk op in gegaan. Maar in ieder geval
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, ik heb het over zeg maar de sociale teams.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dan….daar heeft wethouder Hamster het nodige over gezegd, maar hoort in ieder geval nu niet bij meneer Boen. U hebt straks nog een tweede termijn dus dat scheelt.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is ook zo.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor wethouder Boen mist u nog beantwoordingen meneer Idema?
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dus. Mooi dat ik hem snap. Daarmee zijn de vragen die gesteld waren in het kader van programma 4 eigenlijk, Werk & Inkomen, voldoende beantwoord. Wethouder Boen, dank u wel. En dan het woord aan wethouder Gelling. Wethouder Gelling ga uw gang.
  • 0:00 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. om met de deur in huis te vallen, er is een motie ingediend door de PvdA en het CDA met betrekking tot het Spoordok in Musselkanaal, de passantenhaven en de camperplaats, om daar de voorzieningen te upgraden. Als college staan wij daar positief tegenover, wel is het zo dat wij u willen adviseren daar eerst een soort van onderzoek naar te doen om te bekijken van wat gaat zoiets allemaal kosten want anders doen wij uw toezeggingen zonder daarvan de reikwijdte te weten en dat lijkt ons niet verstandig. ( er worden een paar opmerkingen gemaakt die niet te horen zijn)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder wethouder Gelling.
  • 2:46 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dan de zwembaden, daar zijn vragen over gesteld en de vraag is onder meer aan te geven welke investeringen nodig zijn om zodanig vroegtijdig de opties te kunnen overwegen vervolgens duidelijkheid te kunnen verschaffen aan betrokkenen. In het bestuursakkoord hebben we getracht hieromtrent juist duidelijkheid te geven door te stellen dat besluitvorming in 2015 dient plaats te vinden. En we snappen heel goed de impact van deze kwestie, dat vergt daardoor ook een gedegen en zorgvuldige voorbereiding. Er zullen de nodige investeringen dienen plaats te vinden en dat wij bij voorbaat al inspanningen voor behoud hebben opgegeven dat is niet zo. Met betrekking tot duidelijkheid kort na het zomerreces dat is denken wij te snel. Het streven is om daarmee te komen bij de perspectiefnota in mei 2015 en we zullen kijken hoe we een en ander in een termijnplanning kwijt kunnen. Dan de opmerking van de PvdA, zij stelt een vraag over het schoonmaken van de diverse kunstwerken gerelateerd aan de viering 250 jaar Stadskanaal, 400 jaar Semslinie. Ook wij zien graag dat de beeldende kunstroute er mooi bijligt en ondanks de bezuiniging op dit punt zullen wij daar rekening mee houden. U heeft ook de vraag gesteld, en daar kom ik nu op terug, met betrekking tot het niet sluiten aan weerszijden van de sluitbomen bij de bruggen. Ook wij hebben daarvoor de nodige signalen ontvangen en Wedeka heeft van ons de opdracht gekregen daar meer zorg aan te besteden en wij zullen dat monitoren. U had ook een vraag betreffende de geplande regenwaterberging in Musselkanaal. Die waterberging moet werkelijk dusdanig groot worden dat de bomen gekapt moeten worden, daar is helaas geen ontkomen aan. Willen wij dat allemaal kwijt kunnen dan heeft dat helaas die omvang nodig. D’66 heeft een vraag gesteld met betrekking tot de huurprijs van sportaccommodaties, of er ook uitzonderingen gemaakt worden gerelateerd aan de nieuwe wetgeving straks aanstaande 1 juli. Op dit moment hebben wij een onderzoek daartoe ingesteld om te kijken wat de wettelijke uitgangspositie is en welke consequenties dat kan hebben. We proberen dat onderzoek zo breed mogelijk te trekken en daardoor hebben we op dit moment nog niet alle resultaten bekend en dat betekend dat we daar op dit moment ook nog geen conclusies aan kunnen verbinden en dat zal weldra volgen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u. Betekent dat wel, ik weet niet hoe die wet nou precies interpreteren, maar de wet zegt duidelijk, tenminste wat ik daar van weet, dat het 1 juli ingaat. Dus u heeft dan nog 4 weken en krijgen we, dan lijkt me wel een wet die impact kan hebben op de contributies van sportverenigingen namelijk en ik neem aan dat u dan voor 1 juli de raad dan daar nog over informeert over de uitkomsten van het verhaal. Want een wet die per 1 juli ingaat krijgt u denk ik waarschijnlijk geen uitstel, tenminste lijkt mij.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat ben ik op zich met u eens. Wij zijn daar druk mee bezig en het streven is ook daarvoor wel om de termijnen te behalen. Mocht dat niet zo zijn dan zullen wij ons bij u melden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is heel mooi dat u zich bij ons meld, maar die wet is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen of moet ik dat nou zo zien. Ik neem aan dat daar al een tijd aan gewerkt is, aan die wet, dus ik mag toch u verzoeken denk ik wel voor 1 juli met nieuws te komen over deze wet en de gevolgen voor de sportverenigingen. Want uw antwoord doet u een beetje zeggen van nou ja goed die 1 juli mag ook wel een beetje later gaan worden. En de raad hoeft dan niet zo gauw geïnformeerd te worden.
  • 0:30 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is niet de intentie van mijn beantwoording, daar gaan wij niet lichtzinnig mee om. Alleen het antwoord wat ik u kan geven is dat het op dit moment, dat we daar druk doende mee zijn en uiteraard hebben wij ook de datum van 1 juli in ons achterhoofd en zullen kijken in hoeverre wij dat voor elkaar krijgen. Nogmaals het onderzoek proberen wij zo breed mogelijk te trekken om daar een heel aantal aspecten in mee te nemen. Ja, en wij zullen daar bij u mee terugkomen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat is ook het laatste wat ik ervan ga zeggen. Het is natuurlijk zo dat, u heeft, wij hebben als denk ik als gemeente alles in kaart over de sportverenigingen de contributies wat de accommodaties moet kosten en of er kostprijs of geen kostprijs is dus het lijkt mij een hele kleine exercitie om de gevolgen van deze wet te bekijken, maar goed ik ben waarschijnlijk kijk ik daar heel simpel en licht tegen aan, dus.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder heeft u een toezegging gedaan en sowieso zal je rekening moeten houden met sportverenigingen ook qua overgangstermijn. Komt erop terug. Wethouder Gelling.
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Dan is er een opmerking van GBS, zij maakt complimenten voor de Stichting Centrum voor de Kunsten. Voor het opstellen en indienen van haar toekomstplan, wij zullen deze complimenten overdragen. En dan heb ik volgens mij ook de vragen beantwoord.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we even inventariseren. Is dat het geval? Vragen op het gebied van de portefeuille van de heer Gelling? Dat is het geval. Dank u wel wethouder. Ik vraag even de ondervoorzitter van de raad om de voorzittershamer van mij over te nemen zodat ik nog een paar kleine overblijvende punten kan pakken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is prima, dan geef ik u nu het woord.
  • 2:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Er staan nog een aantal punten open sowieso op het terrein van de bedrijfsvoering. U heeft een paar vragen gesteld, meerdere partijen van u, over met name de ondersteuning die wij nog hebben via de VNG met heel veel collega gemeenten om ons nog een jaar lang, geen drie maanden, maar nog een jaar lang te ondersteunen in het kader van de WindowsXP en dat heeft alles te maken gehad met dat wij daarin vertraging hadden. Maar ook omdat we extra onderzoek hebben gedaan naar het geheel waar wij volgens het informatie beveiligingsplan zouden moeten aanpakken, dus relatief gezien denk ik dan is die ondersteuning van die 15.000 over die 12 maanden voor de beveiliging en dergelijke niet verkeerd. Hadden we dat eerder kunnen zien? Ja, soms kan dat wel, maar als je tussendoor een QuickScan laat uitvoeren dan neemt dat iets meer tijd. De SP vroeg ook in het kader van de ombuigingen van waarom geen ombuigingen op personeel en organisatie, onze eigen personeel en organisatie deze keer. Dat uitgangspunt hebben we heel duidelijk gekozen bij de benadering van het ombuigingsplan, omdat wij de vorige keer al een zware bezuinigingsslag op de organisatie hebben uitgevoerd. Nu alleen gezegd op een gegeven moment als we bepaalde werkzaamheden helemaal niet meer uitvoeren dan zou op basis van die bezuiniging zou de formatie dat ook volgen, maar als we kijken naar zeg maar wat we op dit moment doen met de huidige formatie en u kent de benchmark in vergelijking met andere gemeenten dan kunnen wij op dit moment gewoon geen extra mensen missen. Zo simpel is het. Dus vandaar ook geen voorstel om daar in te snijden. Dat hebben we natuurlijk wel gedaan, of dat hebben we gedaan, dat heeft u gedaan, in het kader van de rekenkamercommissie. We hebben gezegd op een gegeven moment er is geen budget voor beschikbaar want u hebt met zijn allen besloten dat de rekenkamercommissie slapend zou zijn. Dat betekend dat er niet jaarlijks een budget voor beschikbaar wordt gesteld maar dat het natuurlijk de raad altijd de mogelijkheden biedt daar waar zij een gericht onderzoek zou willen doen om dat alsnog op een gegeven moment in gang te zetten en om alsnog budget bij te zoeken, dus het is niet wegbezuinigd het wordt alleen niet ter beschikking besteld en het is slapende tot dat u een echte onderzoeksonderwerp hebt wilt hebben naar aanleiding van wat er nu gebeurd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja u opmerking intrigeert met wel een beetje. Door te zeggen, maar misschien heeft u het niet zo bedoeld hoor, dat u zegt van als wij een onderzoek willen instellen dan moeten wij er een budget gaan bijzoeken, dus ja misschien bedoelt u het iets anders maar ik vind als wij als raad al eerst op zoek moeten naar geld voor een rekenkamercommissie dan vind ik dat een rare uitleg van het budget. Dan hechten we er toch waarde aan om het budget gewoon toe te voegen aan waar het voor bedoeld is.
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet dat dat uw voorkeur heeft meneer Pals, maar de raad heeft besloten om dat niet te doen, dus niet om zeg maar op voorbaat alleen een budget ter beschikking te stellen en dan een onderwerp te zoeken om dan maar het onderzoek om het onderzoek te doen, maar omgekeerd te zeggen van wij kiezen voor een slapende rekenkamercommissie hebben wij gewoon een belang bij een heel goed onderwerp is dat noodzakelijk tenslotte heeft u als raad het budgetrecht dat vinden we daar ook geld bij. Want dat is precies waartoe u besloten heeft met zijn allen. In het kader van de bedrijfsvoering stelt meneer Nijenbanning van de VVD ook nog vragen. hij vraagt eigenlijk om een harde toezegging dat als er een CAO verhoging zou zijn dat daar alleen het geld aan besteed mag worden. Ik neem aan dat u bedoelt dat die verhoging die in de begroting wordt toegepast gebruikt mag worden voor de werkgeverslasten.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, dat zou ook voor de werkgevers en de werknemerslasten, dus gewoon de uitvoering van de nieuwe CAO afspraak.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar er zijn ook nog aspecten in het kader van de pensioenpremies en dergelijke die soms buiten de CAO verhoging staan, maar wel toegepast moeten worden en dus ook door ons betaald worden, dat noem ik dus binnen de totale bedrijfsvoering de werknemerslasten.
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   In dat geval ben ik het met u eens.
  • 2:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan zijn wij dat eens, dat scheelt. U zegt daarnaast ook iets bij de ombuigingen en u zegt in uw, zeg maar, algemene beschouwingen dat u wel vind dat het college heel erg optimistisch is en dat wij resultaten inboeken en dat we dat eigenlijk alleen maar doen op zaken waarbij personeelsplaatsen verdwijnen. Ik zou er eigenlijk twee dingen bij op willen merken, wij durven bezuinigingen in te boeken omdat wij gewoon ook als college de ervaring hebben dat we dat de afgelopen jaren heel goed gedaan hebben, je moet ergens beginnen dat hebben wij voorgesteld nu ook in de tweede ombuigingsplan dat heeft u geaccordeerd en dat zijn wij aan het uitvoeren. Als je dan bezuinigd op bijvoorbeeld speelplaatsen is het niet zo moeilijk want dan kort je gewoon het budget, dat deel je mede dat geef je aan qua termijnen dat betekend van met de inhoudslast die we eerder al gepleegd hebben dat dat gewoon een vrij makkelijke bezuiniging is. Maar we durven in te boeken omdat we gewoon in de vorige periode ruim bijna 7 miljoen hebben weten om te zetten in realiteit op een toch hele sociale en stabiele manier en dat met deze 3 miljoen op dezelfde manier durven te doen. Voor 2 miljoen zijn plannen, zijn we in gesprek, voor zo’n beetje 8,5 ton, 9 ton moeten we gewoon nog de onderwerpen vinden. Maar dit is wel het ombuigingsplan tot en met 2017 en dan denk ik volgens mij zijn we op een hele stabiele en zorgvuldige manier opnieuw bezig om die bezuinigingen in te voeren. Raak je dan soms een instelling waarbij een budget, zeg maar een begroting, voor ¾ of 80% bestaat uit personeelslasten, ja dan denk ik van dat is logisch, dat je dan ook aan het personeel komt. Ik kan me niet voorstellen, of het nou in een overheid is, bij een semioverheid of bij het bedrijfsleven, waar zulke percentages van jou begroting ingevuld worden door personeelslasten dat je kunt voorkomen dat je op een gegeven moment ook het mes in de personeelslasten zet. Dat hebben wij in het vorige ombuigingsplan hier ook gedaan, toen zei iedereen van je moet als je verenigingen, stichtingen, instellingen durft aan te spreken op een bezuiniging moet je het in eigen huis ook doen. Dus hebben we 10% bezuinigd. Nou dan ontkom je niet, dat heeft dus ook formatie plaatsen gekost bij de gemeente en dat gaat ook voor een instelling als Welstad gelden, als je bijna 80% van je begroting omzet in personeelslasten. Ik ken ook geen bedrijf in de markt die dit soort bezuinigingen neemt en op een gegeven moment dan niet de werknemers soms gaat raken. Dus in die zin vind ik het een beetje te gemakkelijk gesteld dat als je alles aan de markt over zou laten dat wij dan niet zouden hoeven te bezuinigen op personeelslasten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:51 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, ik begrijp dat als je op instellingen wilt korten die voor 90% of waarvan de kosten voor 90% op personele lasten staan dat je automatisch, bijna automatisch terecht komt op die personele kosten alleen ik denk dat we, wat ik ook gewoon bij het college bespeur, we zetten zwaar in op werkgelegenheid, het creëren van werkgelegenheid, het halen van werkgelegenheid naar deze regio, het behouden van werkgelegenheid en tegelijkertijd met deze maatregelen doen we die inspanning voor een groot deel, of ja misschien een klein deel, ook weer teniet. En dat is eigenlijk het signaal wat ik af wil geven want aan de ene kant proberen we het met bezuinigingen die ten koste gaan van werkgelegenheid en aan de andere kant geven we geld uit om extra inspanningen te kunnen permitteren op het gebied van de werkgelegenheid en dat is een beetje het spanningsveld dat u waarschijnlijk als college ook zult voelen.
  • 2:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat is een spanningsveld voorzitter wat we sowieso gaan voelen, op het moment dat je met minder middelen eigenlijk meer wilt bereiken, aan de andere kant, zeg maar, zul je ook steeds moeten durven switchen naar wat is de nieuwe vraag in de markt op een gegeven moment wat is de nieuwe vraag die je aan werknemers stelt en dat kost hier of daar soms ook wel wat symptoom bestrijding, maar het is niet zo dat als wij op een gegeven moment wat we nu in zijn totaliteit bijna 10 miljoen en dat is een groot percentage van het vrij besteedbare gedeelte van de begroting voor de gemeente Stadskanaal, dat we gewoon hier of daar geen werknemers gaan raken. Dan zouden we gewoon eigenlijk als we in staat waren om dat niet te doen dan hadden wij ook de oplossing voor de crisis gehad, ben ik ven overtuigd. Het CDA, over de veiligheid o.a. , die zei van er zitten stijgingen in de cijfers zoals aangegeven in de voorjaarsnota, maar dan neem ik aan dat het CDA bedoelt de stijging ten opzichte van de geweldcijfers. Want voor de rest zien wij een daling in de cijfers en zijn wij eigenlijk redelijk tevreden over de criminaliteitsbestrijding. De geweldsbestrijding, en dat staat ook in de voorjaarsnota, is een andere kwestie, er wordt nu anders gemeten, zag u voorheen geweldszaken alleen in cijfers terugkomen dan waren het geweldszaken waarvoor ook aangifte was gedaan bij de politie, wat u nu ziet is elk gesignaleerd geweldsincident wat bekend is, of dat een vervolg krijgt of niet, of alleen een zorgvervolg, of alleen een melding is, wordt allemaal op dezelfde bult gegooid, als ik het zo mag zeggen, en dat verklaard een stijging. Als we kijken bijvoorbeeld naar echt situaties waar we huisverboden opleggen dan valt dat relatief mee. Rekenkamercommissie heb ik behandeld, dan blijft eigenlijk volgens mij alleen nog staan de herindeling waar gevraagd word van ja blijft het college zich inzetten voor de lijn die we uitgezet hebben. Het antwoord is simpel; ja. Komen er wijzigingen bijvoorbeeld doordat Gedeputeerden nu een ronde langs de gemeenten in Oost-Groningen, Oost-Groningen groot, want dat zijn er dan 9, gaat doen en misschien tot een ander idee zou kunnen komen of een andere suggestie dan zullen we daarover in overleg gaan, maar nooit zonder ook overleg met u want u hebt tot twee maal toe, tot drie maal toe, de lijn uitgezet en vooralsnog houden we ons daaraan omdat wij denken, met zijn allen, dat dat de oplossing is voor de juiste aanpak van de grote opgaven in het gebied. Voorzitter volgens mij heb ik ook de vragen beantwoord.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, mevrouw Galama. Zijn er nog vragen overgebleven. Mevrouw Brongers.
  • 0:11 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens mij hebben we nog, ook vanuit het CDA, maar ook vanuit andere fracties nog één vraag open, de taakstelling bestuur en dienstverlening als het gaat om
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en toen dacht ik nou daar geef ik gewoon geen antwoord op. Want daar heeft de vorige raad toe besloten, dat is waar, maar daarna is de politieke realiteit dat er verkiezingen zijn geweest, dat de coalitie in al haar wijsheid met de werkzaamheden die op ons afkwamen de portefeuilles heeft verdeeld, de formatieruimte heeft verdeeld, dat heeft u allemaal netjes medegedeeld in die vergadering en dat tot en met het percentage waarvoor iedereen werkzaam was. Dan denk ik van ja u heeft zelf dus, als coalitie in ieder geval, geaccepteerd dat we op 3,2 bleven in plaats van naar 3Fte. Nou dan gaat u mij toch niet vragen om op bestuur en dienstverlening nu alsnog, door de coalitie gevraagd, een bezuiniging op te leggen. Ik dacht dat hoef ik niet te beantwoorden, doet u zelf.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat was ook uw vraag meneer Nijenbanning?
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, en ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar het antwoord.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Tweede termijn voorzitter.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, prima. Zijn er nog andere vragen voor de portefeuillehouder? Dank u wel. Dan geef ik hierbij de voorzittershamer weer terug.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. En dan ga ik even kijken wat logisch is in het vervolg. Ik schors tot 17.30 uur, gaan we beginnen aan de tweede termijn zodat we rond 18.30 uur kunnen eten. Als de tweede termijn echt tot 18.30 uur duurt dan komt de beantwoording na het diner, maar dat moet ik nog even inschatten wat het vervolg is. Tien minuten frisse lucht.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En eventueel kunnen wij dan een motie in tweede termijn
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou nu graag zien dat u het amendement indient.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik heb net even overleg gehad, we willen eerst even dat andere fracties er ook naar kunnen kijken. Dus dat gaat dan in de schorsing wat ons betreft gebeuren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nou dan komt het college er op een later moment erop terug. Is ook goed.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   prima
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   prima, dank u.
  • 0:2 schorsing
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open de vergadering. We gaan kijken naar de tweede termijn van de partijen en ik wou hem maar een beetje nu in speelse volgorde doen. Dus ik geef allereerst het woord aan de fractievoorzitter van de PvdA, de heer Hofstra.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wou hierbij graag het amendement indienen. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat ik hem voorlees net zoals bij een motie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, heel goed.
  • 1:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 2 juni 2014. Overwegende dat de Cereswijk in tegenstelling tot het ICS-rapport als zelfstandige eenheid is aangemerkt in het bestuursakkoord, en hier dus eigen wijkvoorzieningen horen te blijven. Overwegende dat onze gemeente in het sociale domein inzet op preventief in plaats van curatief beleid, overwegende dat een peuterspeelzaal kinderen een goede start kan bieden voor wat betreft hun ontwikkeling, overwegende dat de peuterspeelzaal in de Cereswijk een locatie betreft met doelgroepkinderen, overwegende dat als kinderen in hun peuterjaren een ontwikkelingsachterstand oplopen dit over het algemeen later moeilijk weer te repareren valt. Besluit op bladzijde 17 van de Perspectiefnota 2015-2018 de passage “en het sluiten van 1 locatie. De locatie de Stobbe in de Cereswijk ligt dan het meest voor de hand. Momenteel maken hier maar vijf peuters gebruik van. Op grond van de geboortecijfers is de komende jaren een verdere daling te verwachten.” te schrappen. En verzoekt het college om een alternatieve invulling van dit deel van de taakstelling voor te stellen aan de raad. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Amendement ingediend door de PvdA. Goed voldoet aan de vereisten, zullen we betrekken bij de beraadslaging en komen we straks in een reactie op terug. Staat ondertussen op de i-pad onder 1302. Andere punten voor de tweede termijn meneer Hofstra?
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, ik kijk even naar links en rechts, volgens mij niet.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet, dan ga ik naar de heer Van Beek, CU.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U wilt van mij een aantal punten horen voor de tweede termijn?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u die heeft meneer Van Beek.
  • 0:28 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ja, ik was een beetje verast dat u toen straks zei van we luisteren alleen naar de mondelinge versie en het geschrevene geven we geen antwoord op. Ik had nog een paar vragen toch vanuit onze geschreven versie met betrekking tot het sciencepark, het KCC en het woonplan. En dat had ik ook genoemd in de mondelinge bijdrage, maar ik wist even niet bij wie dat thuis hoorde. Dat was hem in eerste instantie.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb met reden niet genoemd natuurlijk op een gegeven moment wat in de geschreven versie staat, want dat zou betekenen dat u desnoods een document van 50 pagina’s aan kunt leveren met allemaal vragen en antwoorden, dan kunnen de portefeuillehouders dat in 10 minuten ook niet beantwoorden, maar dan dijt het ontzettend uit. Dus wij reageren op wat u specifiek naar voren brengt, en u zegt nu ik heb toch twee belangrijke dingen nog. Eentje, woonplan heeft u genoemd, daar wil ik graag een antwoord op, dus dan krijgt u een reactie in tweede termijn. Maar u begrijpt op een gegeven moment waar de selectie plaats vindt.
  • 0:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jawel, dat begrijp ik wel, maar ja wij dienen hem netjes van tevoren in en dan denk ik van och dan heb je misschien nog wel tijd om de vragen uit de geschreven versie mee te nemen. Ik bedoel dat is beter dan dat we gewoon niks inleveren zoals D’66.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar zult u mij niet over horen, maar we moeten natuurlijk wel voorkomen dat er niet hele grote documenten ontstaat en dat u hiernaast nog wat brengt, want dan kunnen we heel erg lang bezig zijn. maar het is ook vooral bedoelt dat u hem onderling van elkaar kunt weten voor uw debat als fracties onderling en niet alleen voor de beantwoording vanuit het college.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, begrijpelijk, maar ik had wel graag antwoord gehad op die twee vragen die ik gesteld heb.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   KCC en woonplan heb ik genoteerd.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   en het sciencepark.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zijn er drie. Meneer Idema, SP.
  • 1:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben de antwoorden gehoord van het college. Wat ons nog steeds zorgen baat, en die zorgen zijn niet weggenomen, dat is dat eigenlijk heel erg wordt betoogd dat iedereen, met name het college, zich zorgen maakt over de ontwikkelingen die op ons afkomen en dat begrijpen wij dat er ook niet veel duidelijkheid over gegeven kan worden, maar ondanks dat zijn we nog steeds zeg maar onzeker over de situatie wat het college de vorige raadsvergadering heeft gezegd over dat desnoods passen we het beleid aan als we maar weer financieel in de pas lopen. Dat maakt ons grote zorgen. Daarnaast hebbe wij een paar vragen in de beantwoording niet gehoord en dat gaat over de starterslening en over het Geert Teis centrum en het GT centrum hebben we ook een motie voorbereid over het onderzoek naar de verzelfstandiging. En even kijken wat we nog meer mistten, wij hebben ook nog iets gevraagd over om in de begroting of in de voorjaarsnota een structurele bijdrage te doen voor de aanpak van de armoede. Dat noemen wij de armoedepact. Zal ik de motie nu voorlezen voorzitter?
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u hem nu in wilt dienen lijkt me dat handig want dan kan die meegenomen worden in de reactie van het college in tweede termijn. Meneer Idema.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 2 juni 2014, Overwegende dat er in 2013 een startnotitie over verzelfstandiging van het Geert Teis centrum is besproken. Dat om economische redenen een onderzoek naar verzelfstandiging van het theater is gestart. Van oordeel dat het onbegrijpelijk is dat de wijzigingen door de bedrijfsvoering met minder personeel efficiënter gewerkt kan worden. Verzoekt het college om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een eventuele verzelfstandiging van het Geert Teis theater. En gaat over tot de orde van de dag. Getekend en al.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren dan ook alle opmerkingen in tweede termijn meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP