Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 juni 2014

Naam
Download het audiobestand (70,63 MB)
Download de gesproken tekst (1,03 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,75 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 2 juni 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Vaststellen jaarverslag 2013 en jaarre..
 • 13 Vaststellen Preventie- en Handhavingsp..
 • 14 Zienswijzen Programmabegroting 2015 Om..
 • 15 Vaststellen Omgevingsnota 2014 e. v. g..
 • 16 Vaststellen Integraal Huisvestingsplan..
 • 17 Integraal beleidskader Sociaal Domein
 • 18 Continuïteitsarrangement AWBZ
 • 19 Bezetting Commissie Rechtsbescherming
 • 20 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat het na zo’n overwinningsroes, met de 2-0 van Nederland tegen Chili een beetje moeilijk is om gewoon de knop weer even om te zetten en nu toch aan te vangen met de raadsvergadering. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maar ik denk dat we toch een start moeten maken. Welkom aan de pers wou ik zeggen maar ik zie ze niet, te rustig in Stadskanaal, ok. Welkom aan de mensen op de publieke tribune die aanwezig zijn.
 • 2 Mededelingen
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ik heb bericht van verhindering van Bert van Beek van de CU, van Evert Idema van de SP en van Egbert Nijenbanning van de VVD. Die zijn vanavond niet aanwezig. Dat betekend dat we het met 3 spelers minder doen.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar agendapunt 4 en ook insprekers hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 2 juni 2014
  • 05. De besluitenlijst van 2 juni 2014 (95,67 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat betekent dat ik al snel aanbeland bij de besluitenlijst van 2 juni. En dat doe ik redactioneel pagina 1, pagina 2, pagina 3, 4 en 5. Geen op- of aanmerkingen? Dan zijn de notulen vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notuliste. Geeft de besluitenlijst nog aanleiding tot opmerkingen/vragen naar aanleiding van, pagina1, 2, 3, 4 en 5. Niet het geval. Dan zijn ze daarmee vastgesteld.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (62,88 KB)
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan komen we met de lijst met openstaande toezeggingen en, voor het eerst daar aan toegevoegd, de moties die bij de algemene beschouwingen in stemming zijn gebracht. U ziet dat wij voorstellen om punt 20 van de lijst met openstaande toezeggingen af te voeren, aangezien dat behandeld is bij de voorjaarsnota, dat kan uw instemming hebben? Dan geef ik eerst wethouder Plieger de gelegenheid om een toelichting te geven op punt 48. Dat betreft het fietspad IJzeren klap richting Stadskanaal, met de oneffenheden en ook punt 51; fietspad ontsluitingsweg tussen Vledderveen en Vledderhuizen. Wethouder Plieger.
  • 0:29 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Wat betreft inderdaad punt 48, het CDA heeft het college verzocht aandacht te besteden aan het fietspad. Er is naar gekeken en het zal binnenkort opgepakt worden om deze hobbels o.a. te verwijderen zodat het weer een goed begaanbaar fietspad wordt. Is het al zo goed als klaar? Kijk dan wordt er nog aan afwerking gewerkt, zo snel gaat het, het gaat zelfs voor ons uit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet of we dat met alle toezeggingen zo halen, maar het begin is goed.
  • 1:27 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dat weet ik ook niet. Wat betreft het volgende, nummer 51, dat was een vraag vanuit de PvdA o.a. als het gaat om de verkeersveiligheid voor fietsers bij de ontsluitingsweg, hier is door meerdere partijen in het verleden ook wel eens aandacht voor gevraagd. Er werd ons gevraagd om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. De weg zit dit jaar in het onderhoudsplan en we hebben overleg gehad met o.a. Plaatselijk Belang Vledderveen, we hebben daarbij een aanbod gedaan om een, als het ware, een wegindeling te maken zoals u die welbekend is. Aan weerskanten als het ware een strook, ja duidelijk zichtbaar voor fietsers, en in het midden gewoon de weg. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de weg zoals bij Onstwedde als u daar binnen rijd, dus duidelijk gemarkeerd een stuk voor de fietsers en een strook als het ware waar de automobilisten op kunnen rijden. Wij verwachten dat daarmee de automobilist meer geattendeerd is op het feit dat er fietsers aanwezig zijn en daarmee de veiligheid verhoogd wordt. Dorpsbelangen Vledderveen steunt dit voorstel, we hebben het vanmiddag ook nog voorgelegd aan de werkgroep verkeer, ook de werkgroep verkeer stemt in met deze aanpassing. Als u ook instemt dan kan hier binnen zeer afzienbare tijd een aanvang mee begonnen worden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Beide uit onderhoudsbudget, mag ik dat eraan toevoegen wethouder?
  • 0:3 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Beide uit het onderhoudsbudget dus niet extra kosten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoeft u die ook niet aan de raad, mag ik
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer hofstra PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vraag aan de portefeuillehouder; is er ook nog de mogelijkheid van een volwaardig fietspad onderzocht? En waarom is daar niet voor gekozen in dit stadium.
  • 0:8 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De mogelijkheid voor een volwaardig fietspad is bekeken, maar de kostprijs is dusdanig hoog dat wij daar niet voor willen kiezen op dit moment.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kunt u ook een inschatting geven waar we dan ongeveer aan zullen moeten denken?
  • 0:02 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou ik kan geen inschatting geven op de honderdduizenden euro’s nauwkeurig, maar het gaat echt om meerdere honderdduizenden euro’s. Het is 3 km fietspad wat je ongeveer moet aanleggen en wij achten dat niet van belang om die investering te doen. Plus daarbij; we hebben het ook met Plaatselijk Belang, dat herhaal ik nog maar eens, daarover gehad en die zijn enthousiast uit het raadshuis gegaan om aan te geven de ze zich hier zeer goed in konden vinden en ook zeer goed begrijpen dat een gemeente niet kiest voor een dusdanige investering. Als waar u zeg maar nu even aan appelleert met betrekking tot een apart fietspad.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dat begrijp ik goed voorzitter en het is natuurlijk een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie en we zullen kijken hoe dit in de toekomst gaat bevallen. Dank u wel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daarmee constateren dat deze twee toezeggingen, nummer 48 en 51, voldoende zijn beantwoord en dat we die ook van de lijst met toezeggingen kunnen afvoeren? Dank u wel, gaan we dat doen. Iemand anders nog over andere openstaande toezeggingen. Meneer Pals, D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik weet we zijn ongeveer 8 dagen te vroeg, maar bij de algemene beschouwingen hebben we de vraag gesteld over de gevolgen van de huurprijzen, sportaccommodaties, in het kader van de nieuwe wetgeving, punt 55. We zijn nu ongeveer 10 dagen voor het verstreken datum, maar ik had het anders niet gevraagd, maar het gaat namelijk om een wet hebben we begrepen, 1 juli, dus we vragen af komt dat ook in de knel met wet- en regelgeving zoals het gesteld is.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem aan meneer Pals, de datum is inderdaad nog niet verstreken, dus in die zin bent u wat vroegtijdig, maar als de portefeuillehouder op dit moment antwoord zou hebben dan zou hij dat medegedeeld hebben voordat u de vraag had gesteld. Zo gauw we daar meer van weten neem ik aan dat we dat aan u doen toekomen. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. Een opmerking dan misschien wel een vraag om toe te voegen aan de lijst met openstaande toezeggingen. De zeg maar het voorzien in de witgoed en WiFi, zoals wij in de motie tijdens de algemene beschouwingen hebben aangegeven, dat dat ten uitvoer zou worden gebracht. In de camperplaats.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Spoordok
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ja
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar is toegezegd door de portefeuillehouder, maar u bedoelt hij staat niet op deze lijst.
  • 0:01 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Nee, precies, ja.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Daar sluit ik mij bij aan voorzitter, wij hebben dezelfde lezing als van mevrouw Brongers.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, ik denk dat we ons dat allemaal kunnen herinneren dat dat toegezegd is dus we voegen hem gewoon toe aan de lijst. Met de datum die we afgesproken hebben. Akkoord. Daarmee voldoende behandeld?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Sterenborg.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, Ik had ook nog, of onze fractie heeft ook nog een toevoeging. De toezegging is in de algemene beschouwingen geweest over het gesprek met de scholen over Duitse les, die vind ik ook niet terug op de lijst.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat was een toezegging aan u dat ik met het onderwijs in overleg zou gaan, als ik mij goed herrinner.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   klopt
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat ik het in het overleg met het onderwijs aan de orde zou stellen, laat ik het meteen juist zeggen.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   klopt
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat wij dit van belang achten en gezien de verantwoordelijkheden houd volgens mij mee daar ook de toezegging op.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   klopt ook
  • 0:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dus volgens mij kan ik u rapporteren als het gebeurd en dan is het ook klaar, maar
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is voor ons al klaar hoor. Als u die toezegging doet van we hebben met elkaar gesproken het onderwijs en de wethouder dan is het voor ons klaar.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij zou u er gewoon vanuit moeten kunnen gaan dat het gewoon geagendeerd wordt, dat ik het inbreng dat het dan klaar is, maar als u het graag op de toezeggingen lijst wilt.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voegen we hem toe. Kunt u de wethouder er altijd op bevragen of hij dat gedaan heeft. nu in voldoende mate besproken? Dat is het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (70,5 KB)07.1. Gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde over herindelingsontwerp Westerwolde (38,07 KB)07.2. College over aanbesteding openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe (18,1 KB)07.2.1. Visie bereikbaarheid (59,95 KB)07.3. Gedeputeerde Staten over stand van zaken en vervolgproces herindeling (3,63 MB)07.4. Gemeente IJsselstein over motie afkeuring winning schalie en steenkoolgas (31,53 KB)07.5. Gemeente Heerlen over motie kinderpardon (143,11 KB)07.6. Gemeente Appingedam over motie kinderpardon (183,37 KB)07.7. Gemeente Delfzijl over motie kinderpardon (116,69 KB)07.8. Gemeente Loppersum over motie kinderpardon (409,99 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand over de lijst met ingekomen stukken. Ik begin bij punt 1, meneer Pals, D’66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dat herindelingsonderwerp Westerwolde ligt nu nog tot 16 juli ter inzage en het college heeft beloofd aan de raad dacht ik een brief te sturen over een mening die we misschien kunnen inbrengen in dat herindelingsontwerp. Ik heb hem nog niet gezien en mijn vraag is wanneer komt hij en gaan we nog voor 16 juli gaan we nog iets doen ten aanzien van het herindelen onderwerp.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt zometeen antwoord. Nog meer over punt 1? Nee. U krijgt hem voor 16 juli. Als het goed is proberen we hem 1 juli in het college te behandelen, daarna gaat hij naar de raad want we hebben afgesproken dat het college een concept zienswijze op zou stellen en die daarna naar de raad zou sturen om te kijken of die het met de inhoud eens was en om dan een gezamenlijke reactie te geven. en die zal in ieder geval voor 16 juli ingediend worden meneer Pals, maar ik herinner me uw advies om dat niet te voorbarig te doen dus u bent nu echt een beetje te snel. Klopt hè, ja, dank u. Punt 2? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:48 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat over de aanbesteding van het OV. Brief van het college hebben we daarover ontvangen en daarin lezen wij de zin; de nota van uitgangspunten zou het punt van het kleinschalige OV en de samenwerking met het gemeentelijke doelgroep vervoer nog weinig specifiek. Wij vragen ons af of de nota op andere vlakken wel specifiek genoeg is en u stelt in de visie ook de volgende vraag, u stelt de vraag is het niet veel slimmer om niet aan te besteden en de geïndiceerde meer verantwoordelijkheid te geven en het vervoer per rit in te kopen tegen vaste kilometer vergoeding, wij vroegen ons af wat de functie is dat u deze vraag hier stelt en stelt het college die vraag aan zichzelf of is dat een onderzoeksvraag voor richting de provincie. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van de Heide, CU.
  • 0:45 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, in deze visie wordt gesteld dat de kostendekkingsgraad op het hoogwaardige openbaar vervoer het hoogste is, 70%, en het laagst 13% bij het kleinschalig vervoer. Vervolgens wordt die conclusie getrokken dat bezuiniging het meest effectief is op het kleinschalig vervoer. Lijkt logisch, maar hoe is de verdeling in absolute kosten van deze twee groepen. Dat is een vraag, want het kan namelijk zo zijn dat de bezuinigingen in de overige 30% van het hoogwaardige openbaar vervoer sneller te bereiken is dan in de 87% van het kleinschalig vervoer. En in de visie wordt ook opgemerkt dat de bezuinigingen op het kleinschalig vervoer als nadelige consequentie heeft dat het platteland minder goed bereikbaar is of wordt. Dat zou wat ons betreft geen goede ontwikkeling zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals D'66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze vraag is nog voor deze brief en met name de brief over de visie of de WMO raad ook wordt gevraagd naar een advies en een inspraakreactie op deze visie omdat het vaak ook over openbaarvervoer gaat waar PGB’s en dat soort dingen worden genoemd in uw brief en onze vraag is; wordt de WMO raad ook ingeschakeld.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Participatieraad bedoelt u, de geïntegreerde raad.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok. Nog meer over punt 2. Wethouder Plieger.
  • 1:43 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Hier wordt ook de nota bereikbaarheid wordt hier aangehaald en u stelt hier een aantal vragen en als het gaat om het coalitieakkoord hebben we daarin ook afspraken gemaakt om te kijken naar het doelgroepen vervoer in combinatie met het, ja moet ik zeggen, het openbaar vervoer dichtbij. Dus wat eigenlijk, en betreft dus, ja een geheel van te maken. Meneer Hofstra van de PvdA noemt hier het zogenaamde regiemodel zoals hier aangegeven wordt in relatie tot wel of niet aanbesteden en al dat soort zaken. Ik kan me voorstellen dat u ten aanzien van deze nota bereikbaarheid, of hoe moet ik het zeggen, visie bereikbaarheid ook de nodige vragen heeft als het gaat om de inhoud en ik zou u willen voorstellen als u daar belangstelling voor heeft dat vanuit het huis daar eens toelichting op gegeven wordt. Ik kan u wijzen op het volgende dat vanuit de provincie en vanuit het OV-bureau ook duidelijk is aangegeven van men herkend veel in deze visie en mogelijkerwijze dat deze visie inderdaad ook gebruikt gaat worden om in onze gemeente in 2017 een pilot te draaien als het gaat om wat er eigenlijk daar staat beschreven. Dus om het kleinschalige vervoer, de derde in de rij, te combineren met het doelgroepen vervoer waarbij dus inderdaad de reiziger dan wel behoren tot een doelgroep dan wel behorend gewoon iemand die in de buurt wil reizen eigenlijk meer zelf het heft in handen heeft over hoe hij op pad gaat en daarbij is die regie centrale inderdaad van belang, maar ik kan mij voorstellen dat u daar meer over wilt horen en dat in de raadscommissie daar uitleg over gegeven wordt.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ga ik inventariseren of dat een wijze aanpak is want ik kan me voorstellen, met de gewijzigde visie, dat het inderdaad meer aandacht vraagt. Is dat een goed voorstel van de wethouder om daar in een raadscommissie zeg maar eens over geïnformeerd te worden en al brainstormend zeg maar daar bij stil te staan. Meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens ons is dat een prima voorstel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide.
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, helemaal gezien dat er in de visie al wordt geschreven dat het een risico is, dat het platteland minder bereikbaar wordt, lijkt ons een goede zaak.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals kunt u zich daar ook mee verenigen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, alleen ik heb nog niet echt een rechtstreeks antwoord op de
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op de participatieraad. Nee, het is ook maar een visie. Heeft u daar antwoord op wethouder?
  • 0:8 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Voorzitter, daar kan ik u op dit moment geen antwoord op geven, maar als u daar antwoord op wilt dan wil ik u dat doen toekomen. Ik kan het u nu niet geven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is nog niet het stadium denk ik waarin de participatieraad
  • 0:06 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nee, het is het stadium, ja de visie is naar buiten gebracht intern naar u en naar het OV-bureau. Het OV-bureau heeft er verder ook niet meer gevent en het wordt puur nog intern gebruikt.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zetten die toezegging om dit onderwerp te aggenderen zetten we op de lijst. Punt 3, punt 4, en dan hebben we de punten 5 t/m 8. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat over de moties die zijn ingediend door de gemeenten Loppersum, Delfzijl, Heerlen en Appingedam. En dat gaat over het kinderpardon, en wij zijn van mening dat er toch wat meer aandacht aan deze moties moet worden geschonken omdat we toch vinden dat de kinderen die daar die dus alsnog moeten worden teruggestuurd naar een land waar ze überhaupt nog nooit zijn geweest. En dat ze daar toch echt wel hele grote slachtoffers mee krijgen, dat er toch wat minder strak moet worden omgegaan. En wij hebben namens de PvdA heb ik dus contact gezocht met alle raadsfracties hier aanwezig, helaas is meneer Nijenbanning van VVD niet aanwezig, maar hij ging wel akkoord. Ik weet niet hoe dat nou verder gaat. En wil toch graag dat we die moties, deze vier moties, dat we die gaan steunen raadsbreed.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Begrijp ik. Ik begrijp uw standpunt. Lijkt in deze zin wel een beetje overbodig als ik eerlijk ben. U heeft meestal de gewoonte om hem voor kennisgeving aan te nemen.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   klopt, dat klopt
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit kinderpardon is al zeg maar door mij onderschreven
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ook bekend
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De staatssecretaris heeft ook ruimte gegeven aan gemeenten om situaties die bekend zijn waarin kinderen zeg maar tussen wal en schip zouden vallen omdat ze niet onder de verantwoordelijkheid van het rijk vielen, maar zeg eigenlijk onder de zorg van gemeenten. Die datum is eind vorige week, uit mijn hoofd, afgelopen. En ik heb ook geverifieerd of wij zulke situaties in onze gemeente kenden, hadden we niet. Dus ik heb het idee om deze moties nu te gaan steunen dat het een beetje mosterd na de maaltijd is want in wezen is de procedure opgepakt en afgerond. Maar dat advies geef ik u mee.
  • 1:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dat hebben wij ook overwogen. Wij hebben daar ook met zijn allen ook wel over nagedacht, maar we hebben toch gezien de inhoud van het hele gebeuren dat we toch vinden dat dit toch wel net een iets verder gaat als wat de procedure bij deze gemeente altijd is. Bij onze gemeente is dus altijd voor kennisgeving aannemen en het is bekend dat u die motie ook, de petitie, ook getekend heeft en daar zijn we ook alleen maar heel erg blij om. Maar er gebeuren toch wel erge dingen, er zijn best wel voorbeelden te noemen waar toch kinderen toch behoorlijk tussen wal en schip vallen en ik denk je kunt er geen aandacht genoeg aan besteden, aan elk geval op zich en dan hoef ik alleen nog maar over Appingedam te denken, te vertellen, dat is al één te veel. En ik denk dat we dat toch, toch moeten zeggen van joh dit willen we niet en we gaan toch nog een extra boost geven om dit te voorkomen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen?
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou wij zijn het daar mee eens voorzitter. Wij willen dat ook ondersteunen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dan ondersteunt u de moties van Appingedam, Delfzijl, Loppersum. Dan gaat er een bevestigingsbrief naar die raden dat u hun motie steunt, maar meer gebeurd er niet.
  • 0:32 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dan zou het misschien ook een optie kunnen zijn dat je zelf een motie maakt, aangepast aan onze situatie, met uw naam er ook onder, u hebt ook ondertekend en dat je desnoods daar een zinnetje bijzet over dat je graag wilt dat het wat sneller gaat. Want daar hebben we het in de fractie wel over gehad dat we zeiden van het duurt wel allemaal heel lang. Ook voor die kinderen voordat ze duidelijkheid hebben. Maar misschien is dat een optie om dat, dat we gaan schorsen ofzo en dat je zo’n motie gaat aanpassen, maar ik leg het hier maar in het midden.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik ben op dit moment, ik hoop dat ik even namens de fractie spreek, want dit hebben we als zodanig niet besproken, maar niet voorstander van nog een nieuwe motie, ik begrijp de strekking van het verhaal als het gaat om de tijd om te reageren op deze motie. Gezien het feit dat vorige week de datum is verstreken, dus het ondersteunen vind ik alleen maar een gebaar van meeleven en in die zin zou ik het daar bij willen laten. Solidariteit, ja.
  • 1:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u naar de verschillende moties kijkt dan zijn er drie moties die niks anders doen dan in wezen verzoeken om de motie te sturen naar andere gemeenten, dat gebeurd hier dus dan gaat er een bevestigingsbrief naar Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat wij de motie steunen, maar verder onderneemt de gemeente Stadskanaal dus geen actie. De enige motie die erom vraagt om iets meer te doen is de motie uit Heerlen, want die vraagt namelijk om niet alleen te reageren en standpunt van de gemeenteraad van Heerlen te onderschrijven, maar dat ook kenbaar te maken aan de staatssecretaris. Maar het gaat ook een beetje om het doel wat u wilt bereiken, want dan denk ik van in wezen is dat door de staatssecretaris al op gereageerd en heeft hij een inventarisatie open gezet daar hebben de desbetreffende burgemeesters waar het speelt in de gemeente hebben er op gereageerd, hebben een inventarisatie kunnen doorgeven, dus ja dan denk ik van prima, maar het is als het ware in werking conform, volgens mij waren het over de 300 burgemeesters van de nog 398 die dat pardon hebben onderschreven, de strekking, dus ja, ik vraag mij even af. Maar als u zegt van we willen er een onderschrijven, nou onderschrijf dan die van Heerlen want die roept u ook op om als gemeenteraad van Stadskanaal een signaal richting de staatssecretaris te geven.
  • 0:13 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou, daar voel ik op zich wel voor, om die motie van Heerlen om dat dan, dan is het niet alleen signaalfunctie, maar dan heb je namens Stadskanaal toch ook iets waar je dan bij aan kunt sluiten. Maar ik weet niet hoe de andere fracties erover denken.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de andere fracties. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Daar kan ik mij in vinden wat de heer Dijkstra van de CU verwoord, dan
  • 0:04 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, wij ook.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vindt de gehele raad dat? Want dan concludeer ik dat wij die moties van Appingedam, Delfzijl en Loppersum voor kennisgeving aannemen en dat de raad van Stadskanaal de motie van de gemeente Heerlen ondersteund en mede ten uitvoer zal brengen richting de staatssecretaris om die mening te laten verkondigen. Ja, zullen we het zo doen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan heb ik daarmee de lijst met ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ga ik over naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Gelling heeft er twee voor u.
  • 1:51 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad een tweetal mededelingen, de eerste dat betreft de winning van schaliegas. Het rijk bereidt een structuurvisie schaliegas voor en de eerste stap daarin is het vaststellen van een startnotitie voor het plan MER, milieueffectrapportage. Daarop kan worden gereageerd op 9 juli. Concreet, Westerwolde is een van de gebieden waar zich een laag bevindt met schaliegas en een strook bevindt zich in onze gemeente langs de grens met Vlagtwedde. Wij dienen daarop een zienswijze in, we hebben daartoe ook afstemming met de provincie en de gemeente Vlagtwedde. En in deze zienswijze, die wordt opgesteld, pleiten wij ervoor om de hele provincie uit te sluiten van winning van schaliegas. Op 1 juli aanstaande behandelen we deze zienswijze in het college en zodra die daar is vastgesteld komt hij naar uw raad toe. Dan de tweede voorzitter, dat betreft de gebiedsvisie Windenergie Drenthe. Naar aanleiding van een uitnodiging door gedeputeerde Munniksma van Drenthe gaan wij deelnemen in een bestuurlijk platform wat dat onderwerp behandelt en daarnaast gaan wij ook op ambtelijk beleidsniveau deelnemen in een projectgroep. Doel ervan is om betrokken te geraken bij het proces en daarnaast mogelijk voor bijsturing te kunnen zorgdragen. Dan hebben wij eerder gemeld te participeren in een draagvlakonderzoek onder inwoners. Deelnemende gemeenten zijn Aa en Hunze, Borger Odoorn en Stadskanaal en dat draagvlakonderzoek zal na de zomer gaan plaatsvinden. Dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Zodra de zienswijze er is komt hij dus naar u toe om te beoordelen of dat ook een strekking is die u zou willen ondersteunen. Maar in ieder geval zullen wij zorgen dat hij weggaat voor die tijd, voor de datum van 9 juli. Meneer Pals D’66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is een mooie zienswijze, maar ik kan me nog herinneren dat er dacht ik zelfs al budget is voor vrijgegeven voor die zienswijze onderzoek. Ik dacht dat de vorige wethouder dat reeds al had afgesproken met Borger Odoorn voor een zienswijze en over de platform werkgroep voor windenergie. Is dit weer totaal iets anders of
  • 0:27 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou in zoverre er is een budget om dat draagvlakonderzoek te laten uitvoeren, daarop steken wij ook in. Er zijn nadere overleggen geweest en ik vond het juist in de procesgang u mede te delen wanneer dat zou gaan plaats vinden en vandaar deze boodschap. Het feit dat wij gaan deelnemen in het bestuurlijk platform komt naar aanleiding van het schrijven wat wij gericht hebben aan het ministerie en naar aanleiding daarvan de uitnodiging van de gedeputeerden.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vraag over het draagvlakonderzoek. Wij zijn wel nieuwsgierig of de raad nog invloed heeft op de onderzoeksvraag en wij zijn ook benieuwd of er een steekproef wordt getrokken uit inwoners van onze hele gemeente of dat er alleen een steekproef wordt getrokken uit de inwoners met een bepaalde beperkte afstand tot de windmolens, zeg maar de mensen die er het dichtste bij wonen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Gelling
  • 0:32 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dat gaat heel erg op detail. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om het draagvlakonderzoek te laten doen onder de inwoners van de drie gemeenten en daarmee denk ik antwoord te hebben gegeven op uw vraag en in hoeverre u invloed heeft op de onderzoeksvraag, wij hebben juist ervoor gekozen om die onderzoeksvraag neer te leggen bij een onderzoeksbureau om daarmee een zo objectief mogelijke vraagstelling te kunnen garanderen. In onze beleving is dat wezenlijk, maar in hoeverre u invloed heeft
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, gewoon nee
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   duidelijk hè
  • 2:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. U heeft ons die opdracht gegeven en daar hebben we overleg over gevoerd en heeft u mee ingestemd, bent u van op de hoogte gesteld door de voormalige portefeuillehouder. We doen het heel onafhankelijk, maar nee, dat is uitvoering door het college. Ja, sorry. Geen verwachtingen management heet dit. Laten we daar duidelijk over zijn. ik heb nog twee mededelingen voor u in het kader van het faillissement wat een gevolg was van het theater wat in Winschoten gebouwd werd kwamen wij natuurlijk geconfronteerd met hetzelfde faillissement te zitten met de Steenhouwer waar onze voormalige locatie van de brandweerkazerne. U weet dat we daar twee bankgaranties voor gesteld hadden tot zekerheid en die zijn geïncasseerd. Dus ondertussen is de huur opgezegd, komt het pand weer naar ons toe en gaan we kijken hoe we dat verder kunnen wegzetten in de markt. En tweede is een mededeling vanuit de agenda van de Veenkoloniën. Misschien heeft u gehoord dat de staatssecretaris Jeroen Dijksma vandaag in de Veenkoloniën een aantal projecten heeft bezocht die eerder vanuit de 5 miljoen van de voormalige staatssecretaris gefinancierd zijn en vandaag herbevestigd dat voor het innovatie programma landbouw, van 2014-2020, haar ministerie 13 miljoen euro heeft toegezegd. Onder voorbehoud instemming van de Tweede Kamer, maar dat was een peulenschil zei ze. En dat wordt gecofinanciert door de beide provincies dus dat betekend dat we gewoon voor de komende 6 jaar 20 miljoen te investeren hebben, dat betekend een verdubbeling op een gegeven moment ten aanzien van totale investeringsprogramma van 42 miljoen en ik denk dat dat een hele mooie bijdrage is voor de Veenkoloniën om te anticiperen op het gewijzigd gemeenschappelijk landbouwbeleid. Meneer Maarsingh was er getuige van dus die heeft er vast nog iets aan toe te voegen.
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, ik heb er niets aan toe te voegen. Ja, misschien is het goed om te zeggen dat dat geld uit de toeslagrechten komt, dus voor de herverdeling krijgt dit gebied eerst wat. Maar een aanvulling is misschien nog dat het bedrijfsleven daar ook nog 20 miljoen aan toevoegt zodat er 40 miljoen gefinancierd wordt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zei ik dat meneer Maarsingh.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   oh ja
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   20 miljoen en nog 20 miljoen erbij werd 42 in mijn optelsom, maar
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   oh, nou, dan is het geen aanvulling.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan er nu geen misverstand meer over zijn. Goed, ok, dat waren dan de inlichtingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt me bij de rondvraag en ik begin bij mevrouw Sanders. Meneer Maarsingh, mevrouw Brongers, meneer Boels, meneer Gelling, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Ploeger, meneer Bieze, Pals. Yes, yes.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben twee vragen. De eerste vraag gaat over de bakfietsen wedstrijd waar u een stokje voor heeft gestoken recent, 7 juni, op het Philips terrein. En op zich was het natuurlijk helemaal aan u om dat te doen, ik denk dat het misschien ook wek een goeie zaak is geweest, alleen wat ons erg heeft verbaasd in de pers is; dat u mede het evenement heeft stopgezet vanwege opdwarrelende asbest. Dat stond zo echt genoemd zo in de persberichten en dan denk van nou is toch een gevaarlijke situatie, met andere woorden; waait de wind vanaf Borger richting Stadskanaal dan denk ik dat dat gevaren met zich meebrengt. En dus dat is onze eerste vraag. En onze tweede vraag is; hoever de wethouder staat met de bio-vergister. Ook daar heeft hij nog een dag of tien, maar waarschijnlijk kan hij toch, ja toch wel een beetje flauw voorzitter want wij zitten tegen de vakantie aan en wij zien elkaar niet eerder weer dan 23 augustus en dan zijn er twee, of….oh dan zijn er twee waardevolle maanden zijn verloren gegaan voordat wij als raad weer kunnen reageren
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, maar ik denk dat de wethouder op 2 juli best een kop koffie met u wil drinken hoor.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed ik hoor het graag van de wethouder zelf.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee vragen van meneer Pals, D’66, gaan we zo beantwoorden. Mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, Luijken. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had een vraagje over het miniatuurpark. Is de gemeente ooit nog van plan iets daarmee te gaan doen?
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Korte vraag, kort en duidelijk. Meneer Orsel, mevrouw Wanders. Geef ik eerst ruimte aan wethouder Gelling, zowel voor vraag 2 en3.
  • 0:49 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de bio-vergister heel in het kort het volgende. Wij zijn een brief aan het opstellen die deze week nog naar omwonenden toe gaat en daarvan zult u ook een afschrift ontvangen want wij zijn ons zeer wel bewust van de datum van 1 juli. u kunt voor die tijd van ons daar wat over verwachten. Dan met betrekking tot het miniatuurpark, jazeker zijn wij van plan om daar wat mee te doen. Alleen dat klinkt wat makkelijker dan het is, er zijn gesprekken geweest met mogelijke gegadigden, helaas hebben die wisselende resultaat gehad en op dit moment heeft dat helaas tot nog niet iets kunnen leiden. Maar we proberen nog steeds daar wat mee te doen.
  • 2:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder mag ik daar een kleine aanvulling op geven want er is belangstelling ook getoond vanuit de centrumwinkeliers, om eventueel mede gebruik te mogen maken om daarmee leegstaande etalages een andere invulling te geven. En daarvan hebben we aangegeven als dat een mooi plan is op een gegeven moment dat ze daar gauw mee moeten komen. En dan heeft meneer Pals nog antwoord van mij tegoed op de bbf’jes, de brombakfiets-races. Ja, die hebben wij uit met name vanuit gezondheidsaspecten eventuele brandveiligheidsaspecten en de toestand van het gehele bedrijventerrein en de risico’s die daardoor gelopen konden worden door volwassenen, maar zeker ook door kinderen die zich daar in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het vestigen waren als een soort camping, hebben wij gemeend op een gegeven moment om dat stop te moeten zetten. A; om het feit dat er geen enkele evenementen vergunning was aangevraagd, dus daar ook geen zeg maar voorwaarden aan gesteld konden worden, laat staan dat we dat op het terrein überhaupt zouden hebben toegestaan. Juist vanuit die veiligheidsaspecten, met een eventuele race, ook al doet iedereen dat dan op eigen risico, kan je niet voorkomen dat mensen zich over gedeelten van het terrein bewegen waarbij nog steeds resten van een brand bestaan en in die resten op een gegeven moment als het in beweging gezet gaat worden op een gegeven moment asbest los kan komen, dus dat is een gezondheidsaspect en dat risico wou ik niet lopen. Het was niet zo dat de wind toevallig verkeerd stond, want dan zou het een andere situatie zijn en op basis van die aspecten hebben wij zeg maar de organisatie aangezegd om te verdwijnen vanaf het terrein. Daarvoor ook een last met onder dwangsom uitgereikt voor het geval men niet bereid was, maar in goede harmonie en in goed overleg, mede ook vanwege de risico’s voor de aanpalende bedrijven en aanpalende bewoners, in geval er een soort, stel dat er opnieuw een brand zou ontstaan, hebben ze daar gevolg aan gegeven en zijn ze rond 19.00 uur met een kleine 200 man waren ze compleet vertrokken en daarmee voor ons gevoel het risico afgewend. Heb ik daar uw vraag voldoende mee beatwoord? Nee.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij begrijpen dat uw ingrijpen, is denk ik aan uw wijsheid geweest, om dat stop te zetten. Want wat illegaal is zou je eerst moeten onderzoeken voordat het legaal is. Maar het beantwoord niet echt aan onze vraag waar wij dan verontrust over zijn, dat is dat opdwarrelende asbest. U wilt me toch niet vertellen dat als die bakfietsen er langs rennen en racen dat er dan iets opdwarrelt en als er dan storm, we hebben het voorjaar stormen gehad waar bomen hier en daar toch best ontworteld zijn geraakt, dat het asbest dan blijft liggen. Met andere woorden, ik zou toch willen; vragen moet dat asbest wat daar ligt en wat toch een zeker risico vormt, en ik weet het is onderdeel van een faillissement, maar moet dat niet worden opgeruimd.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog een kleine correctie, want u gaat er nog steeds vanuit wat in de krant staat dat dat de waarheid is. Nou dat betwijfel ik soms in een aantal gevallen. Ik heb niet vanwege opdwarrelend asbest de mensen zeg maar aangezegd om te vertrekken, maar vanuit het risico dat of bij brand of bij met die voertuigen, en een brombakfiets klinkt heel erg eenvoudig, maar men ging daar echt met van die hogesnelheidskartvoertuigen over het gebied. En een organisatie van 8 of 10 man houdt geen 200 man op een gedeelte van het terrein waar je geen brandresten hebt, die gaan het hele terrein over. Dat hebben we willen voorkomen en dat komt asbest wat ligt dat komt vrij op het moment dat je het verbreekt, dus dan moet je er daadwerkelijk overheen. Dat risico hebben we dus niet willen nemen en vandaar op een gegeven moment dat we ze aangezegd hebben om te verdwijnen. Dat u zegt op een gegeven moment is het bedrijventerrein, het voormalig Philipsterrein, op een gegeven moment helemaal risicovrij op alle gebieden? Nee. Daarvoor zijn we ook hard in overleg met de curatoren, daarom hebben we ook in dat weekend de curatoren opnieuw af kunnen dwingen om daar 24-uurs bewaking op te zetten en om te controleren op een gegeven moment dat zich geen nieuwe groepen van mensen voor wat voor evenement op een gegeven moment ook zouden vestigen en zijn we hard in overleg om een dusdanige positie te verwerven dat we straks maatregelen op dat terrein kunnen treffen en daar kom ik binnenkort graag met de fractievoorzitters op terug.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mag ik nog een kleine aanvullende vraag daarover stellen? Als ik het goed begrijp dan zegt u; door de wind alleen komt er niet meer asbest in de lucht, dan moet echt sprake zijn van druk op de grond zelf.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben op dat terrein al een asbest inventarisatie gehouden, ook een inventarisatie naar de gevaarlijke stoffen, die zijn ondertussen verzekerd. Ik zou liever morgen ruimen als over zes weken maar ik heb met een juridische procedure te maken dat het inderdaad nog het eigendom is van curatoren in het kader van het faillissement waar zij voor staan. En dat wij alles in het werk stellen om daar op een gegeven moment een positie te krijgen om wel maatregelen te kunnen treffen daar kom ik binnenkort bij u op terug.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Prima, dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen in de rondvraag?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Vaststellen jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013
  • 12. Vaststellen jaarverslag 2013 en jaarrekening 2013 (84 KB)12.1. Jaarverslag en jaarrekening 2013 (966,55 KB)12.3. College over Kritische Proces Indicatoren Archiefwet 1995 (16,34 KB)12.4. College over nota inkopen en aanbesteden door de gemeente Stadskanaal 2014 (26,57 KB)12.4.1. Nota inkoop en aanbesteding 2014 (347,09 KB)12.5. Verslag van bevindingen 2013 (822,5 KB)12.6. Controleverklaring accountant (67,57 KB)12.7. Brief college (47,25 KB)12.8. Advies rekeningcommissie (9,85 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 12. En voordat we aanvangen met inventariseren wie daar graag het woord over zou willen voeren zou ik het handig vinden als de portefeuillehouder nog even toelicht waarom u een gewijzigde SiSa-bijlage heeft gekregen op uw i-pad vanavond die opgenomen moet worden in de definitieve jaarrekening. Wethouder Plieger.
  • 0:50 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. U heeft vanmiddag inderdaad een aangepaste bijlage SiSa ontvangen. Dit is conform eigenlijk de wens van de accountant, die op het laatst met deze vraag kwam. Het is een technische aanpassing die heeft verder geen gevolgen voor de rekening en zoals ik al aangaf het is op verzoek van de accountant geweest en het heeft te maken iets met waar wij zeg maar iets cumulatief vermelden, schijnt dat niet cumulatief vermeld te moeten worden, maar enkel voor de jaren zelf, iets in die geest ligt het en het gaat dan om het bodemsanering van het gasfabriek. Het is een puur administratief afwerken van het project en hoe je dat beschrijft met financiële middelen. Het heeft verder geen gevolgen.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? Dan geef ik nu de jaarrekening inclusief het advies wat de rekening commissie heeft uitgebracht in bespreking en vraag ik u wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Brongers, mevrouw Sterenborg, meneer Hofstra. drie fracties? Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:05 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen het redelijk kort houden als we het hebben over de jaarrekening en het jaarverslag. Wij zien niet echt grote verassingen en echt goed vooruitkijken is ook lastig omdat we nog onvoldoende zicht hebben op de risico’s. En dan hebben we het met name over de drie decentralisaties. Toch willen we enige opmerkingen maken over de accountantscontrole die is afgegeven, in dit geval met een goedkeurende verklaring als het gaat om de getrouwheid en een beperking van de rechtmatigheid. Naar aanleiding van die accountantsverklaring is de inkooporganisatie, zo hebben wij kunnen vaststellen, aangepast van decentraal naar centraal. Dat lijkt ons een goede stap. Vanuit onze controlerende rol als raad willen we wel graag op de hoogte gehouden worden van de implementatie en voortgang van deze nieuwe werkwijze. Wij horen graag van het college hoe die hier tegen aankijkt en hoe zij hier vorm en inhoud aan wil geven. Wij gaan akkoord met het vaststellen van de jaarrekening en het verslag inclusief het onttrekken van de €18.000, - aan de algemene reserve en hebben de aanvullende informatie als het gaat om de SiSa voor kennisgeving aangenomen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:39 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de jaarrekening 2013 en u vraagt ons vanavond het jaarverslag 2013 en de jaarrekening vast te stellen. Het negatieve resultaat van €18.000, - te onttrekken aan de algemene reserve. Voor wij dit doen een aantal opmerkingen van de fractie van de CU. Ik wil beginnen om u en de organisatie te complimenteren met het duidelijke en correcte wijze van verantwoording. De accountant geeft een goedkeurend verklaring voor de getrouwheid en een beperking voor de rechtmatigheid. De rechtmatigheidsfout van 2013 komt afgerond op 1,4 miljoen, dit ligt boven de tolerantiegrens van onze jaarrekening van afgerond 1 miljoen voor een goedkeurende verklaring. Met 7 dossiers is de aanbesteding niet goed gegaan, voor 2 dossiers is de hetzelfde fout als vorig jaar en het is ons duidelijk dat dit zo blijft tot 2016. Uit uw verslag van bevindingen en de mondelinge toelichting bij de rekeningcommissie is ons verder duidelijk geworden om wat voor fouten het gaat. De begrotingsrechtmatigheid gaat gewoon goed. Onze financiële positie is goed, dit blijkt ook uit een analyse van de financiële gezondheid van de gemeente zoals Deloitte die voor ons alle gemeenten in maart 2014 heeft gepubliceerd in het weekblad Elzevier. We moeten ons wel realiseren dat onze schuldpositie gestegen is, hier moeten we de vinger aan de pols houden. Uit de stukken blijkt dat ons weerstandsvermogen prima is door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitaties de laatste jaren achter gebleven. Looptijden zijn de afgelopen jaren verlengd, voorzieningen zijn getroffen, verliezen verwerkt in de jaarrekening. dit jaar heeft een afboeking plaats gevonden een reserve grondbedrijf hebben we niet meer, maar gezien het algemeen weerstandsvermogen is dit ook niet nodig. De waardering van de gronden is prima, ook voor wat betreft de niet in exploitatie genomen gronden. U geeft aan et advies van de accountant op te volgen voor wat betreft de waarde jaarlijks te toetsen. Wij stellen het op prijs dat het college aangeeft de aanbevelingen van de accountant te willen opvolgen. Onder anderen is het interne inkoopbeleid opnieuw door u vastgesteld en u heeft besloten tot de invoering van een centrale inkooporganisatie. De inkooporganisatie zal gereorganiseerd worden. Door de accountant is aangegeven dat de interne beheersing op orde is en dat wij controle bewust zijn. Dit is goed om te horen. Hier wil ik het bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 4:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De jaarrekening 2013 sluit het begrotingsjaar 2013 af dat in 2013 begon met het vaststellen van de begroting en nu maken we de eindbalans op. Er is een klein nadeel van €18.000,- maar dat is exclusief de onttrekkingen aan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves, afboekingen van een deel van onze grondportefeuille hebben we bijvoorbeeld ongeveer 1,7 miljoen euro een nadeel opgeleverd, maar de raad heeft hiertoe besloten begin dit jaar en in die zin is dat natuurlijk geen verassing. Programma 1 is er een voordeel, dit is een ???? streven van de raad om binnen de rijksbijdrage te blijven voor wat betreft de WMO. Er is een groot voordeel op programma 2, wonen en voorzieningen, maar dit betreft eenmalige zaken zoals het niet besteden van toegekende budgetten. Dit zijn dus geen structurele besparingen. Wij hebben nog een vraag over programma woning en voorzieningen. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor uitbreiding van speelplaatsen zijn niet volledig besteed, dit levert een voordeel op van €47.000,- . Onze vraag is of deze gelden beschikbaar blijven voor de speelplaatsen. Nadelen zijn er voor programma 5, ruimt en milieu, als gevolg van de al eerder vermeld ontwikkelingen al van de grondexploitatie. Ook is een nadeel op bestuur en dienstverlening, maar deze is eenmalig en wordt volledig gecompenseerd door lagere structurele lasten. En hadden we ook nog een vraag over programma 3, jeugd en educatie. Op de subsidies voor onderwijs achterstanden is €100.000,- overgebleven, het aantal doelgroep peuters bij Welstad was lager dan verwacht, blijft dit geld beschikbaar voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Nou, we hadden dezelfde vraag als mevrouw Luijken ook al stelde tijdens de rondvraag over wat we nog gaan doen met de miniaturen, dus daar zal ik verder niet bij stilstaan. Dan hebben we ook nog een opmerking over het project; waarom houdt onroerend goed. In 2011 hebben wij, november 2011, heeft de raad ermee ingestemd dat wij hieraan deel zouden nemen. Wij wachten met belangstelling de evaluatie in het najaar af, omdat nou ja goed, volgens het jaarverslag is er een pand gesloten en zijn enkele eigenaren ertoe aangezet om de woning op te knappen, dat zijn nog, wij hebben de indruk dat dat minder is dan oorspronkelijk de bedoeling was van dit plan. Dan voor wat betreft de accountants verklaring, mevrouw Brongers en mevrouw Sterenborg die refereerden er ook al kort aan, dat de accountant een goedkeurende verklaring geeft voor wat betreft de getrouwheid van de jaarrekening, maar helaas geeft de accountant ook een beperking in zake rechtmatigheid af. Dit betrof dossiers waar een aanbestedingsprocedure, Europese aanbestedingsprocedure, had moeten worden vervolgd waar het niet gebeurd is. Hier zijn uiteenlopende verklaringen voor te vinden en voor twee dossiers is het al zo dat eerder besloten was in het kader van doelmatigheid om aanbesteding uit te stellen tot 2016. Voor de overige dossiers is veelal de complexe regelgeving rond de aanbestedingen en niet te onderschatten factor, voor de duidelijkheid hechten wij eraan te vermelden dat het woord rechtmatigheid zuiver boekhoudkundig gezien moet worden. Daarentegen moet de beperkte verklaring ook niet worden gebagatelliseerd. Dit is een incident dat niet vaker moet gebeuren. Het college heeft inmiddels maatregelen getroffen om het inkoopbeleid strakker te regelen, zo komt er een centrale inkooporganisatie. Kennis en kunde van deze complexe materie kan zo door een daarvoor specifiek bestemde organisatie binnen onze gemeente worden vergroot. In aanloop naar de verwezenlijking hiervan heeft het college een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat er nieuwe problemen kunnen ontstaan met de aanbesteding. Overigens is het zo dat de 1,4 miljoen die mevrouw Sterenborg noemde niet volgende jaren terugkomt, die zijn nu behandeld. De maatregelen die het college genomen heeft achten wij noodzakelijk en vinden wij ook afdoende. Tot zover voorzitter en overigens nemen wij ook kennis van de gewijzigde SiSa-verklaring. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dat waren de enige fractie…ahha meneer Pals, D’66.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, we hebben dit jaar wel te maken met een heel bijzonder jaarverslag en jaarrekening en het is niet zo dat jaarverslag en dat jaarrekening zo bijzonder is, want dat is allemaal in deze gemeente piekfijn in orde. Maar ik denk wel dat het een van de eerste keren is in de historie van Stadskanaal dat in ieder geval de accountant geen goedkeuring voor rechtmatigheid geeft. U weet onze voortdurende strijd die we hebben met de rekenkamercommissie die deze raad en college niet wenst te omarmen, maar ik wil toch, ik hecht er toch even waarde aan om toch even het antwoord wat u ons ooit heeft gegeven op onze schriftelijke vragen over deze rekenkamer, om dat nog eens even op te merken, dat de rekenkamer wel degelijk opmerkingen heeft geplaatst over 15 leveranciers, die van boven de €200.000,- , mogelijk nationaal/Europees aanbesteed had moeten worden. en waarop u als college heeft geantwoord dat dat een ongenuanceerd en suggestieve opmerking betreft van de rekenkamer en dan op zijn minst had de rekenkamer kunnen analyseren of deze raad, of deze opdrachten naar hun aard daarvoor in aanmerking zouden komen. Dus het is voor ons, het is wel een hele verwarrende situatie, uw raad en college schiet een rekenkamercommissie af, men komt terdege met een onderbouwing en vooral over de Europese aanbesteding, dat was steeds werd dat genoemd in de rekenkamercommissie en nu blijkt dat een accountant het werk over moet doen en ons als gemeente dan mooi in het hemd zet om geen goedkeuring voor rechtmatigheid te geven. Tot zover voorzitter.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Andere fracties niet? Toch. Zijn er nog meer fracties die het woord willen voeren want ik was net al aan het inventariseren. Drie, vier, vijf, het is geen wedstrijd wat er gescoord is. SP niet? In eerste termijn? Ok. Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:06 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, wij vinden het een goede zaak dat er een centrale inkoop is, dat komt de procesbewaking alleen ten goede, wel vragen wij af of het IC plan is aangepast om te borgen dat er binnen het vastgestelde budget dan wel het drempelbedrag ten aanzien van Europese aanbestedingen niet wordt overschreden. Dan zitten we nog met een, dan denken we dat het een goede zaak is om te kijken of het dossiers zijn die tot over 2018 lopen en ook met eventuele aanbestedingen of contracten die er gaan komen, stel dat wij wel als gemeentelijke herindeling krijgen dan weet ik niet wat de gevolgen hiervoor zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het meneer Ploeger?
  • 0:1 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Jawel, voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Geef ik het woord aan wethouder Plieger.
  • 4:56 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben inderdaad voor het eerst sinds tijden misschien een aparte jaarrekening op een puntje dan, maar laat ik beginnen met de complimenten die door een van de fracties in elk geval en waarschijnlijk ook door meerderen onderschreven wordt als het gaat om de beschrijving van hetgeen in de jaarrekening tot stand is gekomen. Hoe helder, overzichtelijk en goed verwoord het een en ander is. Als het gaat om deze complimenten zal ik dit doorgeven. Wat betreft de jaarrekening, we hebben een beperkt, ja inderdaad negatief resultaat van €18.000,-, het resultaat waarvan wij aan de raad voorstellen om dit aan de algemene reserves te onttrekken en zoals ik verneem gaat u daarmee akkoord. De rekeningcommissie heeft u geadviseerd om de jaarrekening vast te stellen en er kennis van te nemen, van het verslag van bevindingen van de accountant. U heeft dat verslag kunnen lezen en het verslag kenmerkt zich eigenlijk uit twee dingen; een goedkeurende controle verklaring wat betreft de getrouwheid en een beperking wat betreft de rechtmatigheid van de jaarrekening. En dat laatste dat vinden ook wij vervelend. Maar laat ik beginnen met wat ons tot tevredenheid stemt in het verslag van de accountant. Ten eerste zoals ik al zei die getrouwheidsverklaring, ten tweede wat hier ook door u als raad toch breed wordt ondersteund dat de gemeente Stadskanaal financieel gezond is, het aanwezige weerstandsvermogen voldoende is en dat dit laatste ook nodig is om de financiële gevolgen voor de risico’s die op ons afkomen op te vangen. En ook, is al een keer opgemerkt in de raad, constateert de accountant dat de procedure in het huis wat betreft de controle van de jaarrekening, dus de interne controle, op orde is. en dan voorzitter, ja het klein, of moet ik zeggen de opmerking ten aanzien van rechtmatigheid, u beseft, vanzelfsprekend werken wij eraan om vanaf volgend jaar opnieuw een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring te verkrijgen zonder beperking. Zoals bij u bekend we hebben in de afgelopen tijd reeds de nodige stappen ondernomen om het inkoopbeleid te optimaliseren en dit doen we mede naar aanleiding van de nieuwe wetgeving, de aanbestedingswet 2012, alsook naar aanleiding van de adviezen uit het rapport van de rekenkamer, verantwoord inkopen. We hebben u al een keer aangegeven middels een brief van D’66 dat daar inderdaad aandacht aan besteed is. En als u vraagt wat we hebben geleerd, dat hebt u niet gevraagd, maar laat ik dat toch maar proberen weer te geven, wij beseffen ons opnieuw ten volle dat we door moeten gaan met het professionaliseren van de inkoop en aanbesteding. Inkoop en de daarbij behorende Europese regelgeving. Ja zoals de accountant dat verwoorde in de rekeningcommissie; het is soms een zeer complexe materie. En op dit moment, nota inkoop en aanbesteding is door het college vastgesteld en wij verwachten daarmee een ingeslagen weg in gegaan te zijn waarmee wij voor het komende jaar en de jaren erna weer kunnen werken en kunnen rekenen op een rechtmatigheidsverklaring als het gaat om de jaarrekening. Dan waren er nog een paar punten als het gaat om hoe krijgt u te horen hoe het een en ander loopt, dat was dacht ik een vraag van het CDA, over de inhoud en vorm. Dat krijgt u vanzelfsprekend via de P&C cyclus krijgt u daar informatie van ons over. Als het gaat om de adviezen van de accountant, ook in het verleden hebben wij aangegeven deze adviezen van de accountant inderdaad op te volgen en ook ten aanzien van het centrale inkoop, u weet daar is eerder een opmerking over gemaakt en wij volgen ook in deze weg dus zijn advies. Dan was er een vraag van de PvdA als het gaat om de, even kijken, de speelplaatsen geloof ik. Ja, de gelden die niet besteed zijn afgelopen jaar die blijven beschikbaar voor komend jaar. Is daarmee uw vraag hopelijk kort beantwoord, maar zo dacht ik dat het in elkaar zat. En als het gaat om de WOG, de waarde onroerend goed, in 2011 begonnen, u wacht die evaluatie af, wij zullen u zeker op de hoogte stellen van wat daar in naar voren is gekomen en hoe wij denken daarmee verder te gaan. Ik dacht dat ik daarmee alle vragen beantwoord had voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ligt nog bij ons voorzitter een soortgelijke vraag als over de speeltuinen, dat betreft €100.000,- die overbleef van de wegwerking van onderwijsachterstanden, maar ik weet niet of meneer Hamster dat voor zijn rekening neemt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we zo even kijken, anders antwoord wethouder Hamster. Maak eerst uw punten af.
  • 0:4 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Is er nog iets anders voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Ploeger had nog een vraag of de lengte van de dossiers, of zeg maar de accountant naar de volledige lengte van de dossiers van de contracten die we hebben lopen heeft gekeken en of we daarmee 2018 in geval van herindeling die termijn overschrijden.
  • 0:35 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De accountant kijkt natuurlijk naar de lengte van de contracten, maar hij kijkt daarnaast ook, stel dat je een eenjarig contract hebt, meestal, stel dat je iets hebt wat bijvoorbeeld zoals bij, wat verkeerd is gegaan bij die verkeersborden dan rekent hij natuurlijk een contract voor onbepaalde tijd, daar rekent hij een aantal jaren voor. Dus heb je een contract in een keer afgesloten voor een aantal jaren, contracten voor onbepaalde tijd zijn bij ons opgezegd en vanzelfsprekend gaan we ervoor zorgen dat ten tijde van de herindeling er niet zeg maar molenstenen om onze nek hangen, als het gaat om contracten.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Plieger. Dan vragen we wethouder Hamster om nog even een antwoord te geven op de €100.000,- voor het onderwijs achterstandenbeleid.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. in Stadskanaal zijn wij gewend niet benutte gelden, tenzij anders besloten, terug te laten te vloeien naar de algemene reserve. Dat geldt voor onderwijsachterstandenbeleid, volgens mij geldt dat ook voor speeltuinenbeleid. En daarmee hebben we uiteindelijk een resultaat. Dus die €100.000,- die vloeit gewoon terug naar de algemene reserve.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ook die van de peuterspeelzalen, sorry van de speelplaatsen?
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, nu schut de voorzitter nee en nu antwoord ik voor mijn collega Plieger.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het college spreekt altijd met één mond.
  • 0:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het college spreekt uiteraard met één mond. De heer Plieger heeft gezegd dat het geld beschikbaar blijft en die weet het vast beter dan ik. En er wordt ja geknikt dus meneer Plieger had helemaal gelijk.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar dat geld niet voor het wegwerken van de €100.000,- voor het wegwerken van de onderwijs achterstanden .
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben daar eigen gemeentelijke gelden in zitten en het is geen geoormerkt geld vanuit het rijk dus het vermoeden is dat dat geld gewoon terugvloeit naar de algemene reserve als dat niet besteed wordt.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Daar komt u nog op terug of dat weet u zeker.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou er gaan….ik kan u wel vertellen er gaan allemaal blikken over en weer, ik ben toch
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik kom er op terug voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nou wou ik er wat snelheid in houden.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn, zorgvuldig genoeg.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zorg wel dat we straks even een korte pauze hebben meneer Hofstra en soms kunnen we snel en krijgt u het na de pauze alsnog bevestigd of ontkennend te horen zodat we daar gewoon niet meer tijd in hoeven te steken. Dat was de eerste termijn. Vragen en opmerkingen voldoende beantwoord door de portefeuillehouder? Behoefte aan een tweede termijn? Behoefte is er niet? Mag ik dan concluderen dat u instemt met de jaarrekening 2013?
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja voorzitter, voor wat betreft het punt waar meneer Hamster nog op terugkomt wachten wij natuurlijk dat antwoord af.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wou u zeggen dat u daarvoor een aantekening wou hebben in de vaststelling van de jaarrekening want dan ga ik nu eerst even schorsen.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik kijk even naar de...nee..dan wachten wij het antwoord af.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even kijken naar het exacte besluit. Het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 vast te stellen, het negatieve resultaat van €18.000,- te onttrekken aan de algemene reserve. Kan dat uw instemming hebben? Meneer Hofstra?
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mevrouw de voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik dat de raad daar unaniem in is. [voorzitter klopt met hamer] dank u wel.
 • 13 Vaststellen Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016
  • 13. Vaststellen Preventie en Handhavingsplan Drank en Horecawet 20142016 (101,7 KB)13.1. Preventie en Handhavingsplan Drank en Horecawet 20142016 (272,99 KB)13.2. Activiteitenoverzicht PenH plan (52,52 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar agendapunt 13. Ik verzoek de ondervoorzitter van de raad de hamer van mij over te nemen. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Wie mag ik over dit agendapunt het woord geven. Meneer Gelling, meneer Dijkstra, Pals, Kroom. Dan geef ik het woord aan meneer Gelling van het CDA.
  • 1:7 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bedankt. De slogan; drank maakt meer kapot dan je lief is, is al vele jaren geleden geïntroduceerd, maar hij is helaas vandaag de dag nog steeds zeer actueel. De gevolgen van drankmisbruik kunnen desastreus zijn, zowel individueel maar ook maatschappij breed. Lees de kranten maar en je ziet talloze voorbeelden van de gevolgen van teveel drinken. Comazuipen, vandalisme, agressie en ga zo maar door. Het CDA fractie heeft in het verleden en samen met andere fracties in de raad aangedrongen op maatregelen ter voorkoming van drankmisbruik onder, met name, jongeren. Het ondersteunen van het project; “wees cool blijf fris”, is hiervan een voorbeeld. Het door u voorgelegde preventie- en handhavingsplan is door ons met grote belangstelling gelezen. Met dit integrale plan waarin zowel preventie door educatie als handhaving gelijktijdig worden geregeld kunt u volgens het CDA op een krachtige manier aan de slag om alcohol misbruik en ook de overlast te voorkomen en verder in te perken. Voorzitter onze fractie kan onder waardering en dankzegging in de richting van de opstellers van het preventie- en handhavingsplan overgaan tot vaststelling. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:14 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De CU is tevreden over het beleid, het gevoerde beleid, ten aanzien van het terugdringen van het alcoholgebruik onder met name jongeren en over het draagvlak van dit beleid. Dit plan bouwt namelijk verder op maatregelen, afspraken en samenwerkingsrelaties die al een poos relatief goed functioneren in de afgelopen periode. de samenwerking met de Groninger gemeenten en andere instanties bij dit plan en dat de maatregelen op maat zijn gemaakt voor onze gemeente Stadskanaal passen bij de eigen ambities, plannen en kenmerken is positief. Bij de uitvoering verwachten we veel van de afstemming die er plaats vindt met betrokken partijen zodat bij het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren bij de volgende peiling in 2016 verdere daling van de vier genoemde doelstellingen zal worden verwezenlijkt. Verder willen wij nog vragen hoe het met de controle staat, bij verkooppunten in de horeca, misschien kan de wethouder daar iets, of het college daar iets over zeggen. Ten slotte wensen wij u succes bij de uitvoering van de geplande activiteiten. Dank u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Dijkstra. Mevrouw Kroom van de PvdA.
  • 1:39 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Als gevolg van de drank- en horecawet wordt vandaag door de gemeente Stadskanaal opgestelde preventie- en handhavingsplan voorgelegd aan de raad. Met het preventie- en handhavingsplan wordt beoogd het alcoholgebruik zoals eerder al genoemd met name bij jongeren terug te dringen. Behalve dat op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke eisen onderschrijft u in het plan de noodzaak hiervan. De samenwerking met verschillende externe partners zoals de ondernemers onderwijs, politie enzovoorts zal het moeten leiden tot het behalen van de doelstelling. Dit is de eerste keer dat de gemeente zelf de regels opstelt, wij kunnen ons vinden in het plan en zullen nauwlettend en de effecten volgen. Wij hebben wel twee vragen. Er wordt in het plan voornamelijk gesproken over alcohol en dat is in het kader begrijpelijk. We zouden het echter een gemiste kans vinden wanneer tijdens het uitgebreide onderzoek door de GGD geen aandacht zal worden besteed aan andere verslavende middelen, zoals soft- en harddrugs. Wij vragen of hier aan gedacht is in een eerder stadium en of dat onderwerp kan worden toegevoegd. Een tweede vraag; wij verzoeken u de regels voor het plaatsen van terrassen met de plaatselijke horeca tijdig te evalueren en samen met hen te onderzoeken of de regels voldoende mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld in de zomermaanden Stadskanaal voldoende levendig te maken. Dat was het, dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 1:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het preventie- handhavingsplan, drank- en horecawet is een mooie wet en wensen in ieder geval het college in ieder geval al bij voorbaat heel veel succes met dit plan. Omdat ons gevoel eigenlijk anders is dan wat het in de mooie bewoordingen staat wat het hier staat, als ik rondloop op Knoalsternacht of al die festivals die ik zie, dan denk ik dat 18-jarige termijn wel een heel moeilijk punt is om te handhaven, dus we vragen ons werkelijk af hoe wil men dat gaan doen. En volgens ons kan men dat ook amper doen want wij zien in dit plan dat is 216 uur voor handhaving is opgenomen en als je dat dan voor één persoon rekent dat is 5,5 week voor één persoon en als je dat neerzet voor al de festivals die gelukkig hier in Stadskanaal plaatsvinden dan is het voor ons wat dat betreft dweilen met de kraan open en vechten tegen de bierkaai. Wat we nog graag willen zien is, dat is in dit plan is opgesteld of wij volgend jaar ook het effect van dit plan kunnen tegemoet zien, en niet een effectrapportage voor 2014-2016, dat is over twee jaar, maar dat we ieder jaar op de hoogte worden gebracht wat het effect is nu van de handhaving voor die ene persoon die 5,5 week handhaaft op dit serieuze handhavingsplan, drank en horeca.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan mevrouw Galama, de portefeuillehouder.
  • 6:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Allereerst dank voor de complimenten die uitgesproken zijn richting opstellers van het preventie- en handhavingsplan, drank- en horecawet 2014-2016. Op zich denk ik van als u het plan goed leest vertellen wij niet zoveel nieuws in het geheel want eigenlijk hadden we al een aantal maatregelen getroffen die voortvloeiden uit de gewijzigde drank- en horecawet. We hadden namelijk in de APV al maatregelen getroffen voor de para commerciële instanties en zeg maar de schenktijden daarin, dus dit kwam een beetje als een duveltje uit een doosje, om dan toch maar in de uitspraken te blijven meneer Pals, dat er ook nog voor 1 juli een handhavingsplan moest liggen dus we hebben eigenlijk al die ingrediënten die wij kenden in de handhaving, in de drank- en horecawet, in de toezicht, in de afspraken met alle onze ketenpartners in het actieplan ten behoeve van de alcohol matiging voor jongeren; weet cool blijf fris, hebben we eigenlijk opnieuw bij elkaar gebracht dat kunt u ook uit het activiteitenplan zien, in deze nota waartoe we wettelijk verplicht waren om die voor 1 juli vast te stellen. Dus in die zin zeg ik van er is niet zo heel veel nieuws onder de horizon behalve dat we zeg maar wel heel degelijk in de picture hebben dat het alcohol matigingsbeleid niet direct het meest makkelijke is om te handhaven, zeker niet nu we de wijziging hebben gehad van de leeftijdsgrens van 16-18 jaar. Als u meneer Pals de voorbeelden noemt als de Kanaalsternacht en festivals dan weet ik dat er over het algemeen hele goede afspraken gemaakt worden met de horeca, maar dat ik ook kan zien hoe het in de praktijk werkt. Want ik kan nog steeds niet, daar waar duizenden mensen lopen, iemand van 19 jaar verbieden om een pilsje mee te nemen voor iemand die 16 is. We zouden het niet willen, er wordt op toegezien, maar het gebeurd in de praktijk zo op die manier. En dat gebeurd ook bij festivals eventueel ondanks dat bij sommige festivals wel degelijk gecontroleerd wordt op de inhoud van de tassen die worden meegenomen. Is dat dan uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid en van de ketenpartners in deze, de horeca zeg maar, de welzijnsvoorzieningen, de GGD, onderwijs en waar we van alles doen aan de kant van de preventie? nee, ik zeg heel duidelijk; het begint thuis. En als ouders toestaan op een gegeven moment aan hun kinderen om op deze manier zeg maar bepaalde adviezen van ouders of regels in de wind te slaan dan hou ik ze ook niet tegen, zo duidelijk moeten we ook gewoon en zo eerlijk moeten we ook met elkaar zijn. Dat we er proberen op te reageren en steeds meer, dat ziet u uit dit soort plannen. Heb ik dan voldoende aan 216 uur handhaving, in het kader van de drank- en horecawetgeving, dat is iets wat wij overeengekomen zijn binnen zeg maar het budget wat ook u voor deze programma’s beschikbaar stelt. Als u zegt van nou burgemeester dat wil ik graag verdubbelen, verdrievoudigen, nou, be my guest, graag. Maar dan moet u er ook middelen voor ter beschikking stellen want als ik die niet heb kan ik gewoon niet meer mensen inzetten. En vandaar dat er een keuze ligt om in dit jaar een nulmeting te gaan doen en probleemgericht te reageren. Ik ga een horecabedrijf wat zich goed houdt aan de regels die gelden, die goed samenwerkt met politie, gemeente, Refaja ziekenhuis, GGD, ga ik niet elke zaterdag controleren want dat vind ik een wassen neus. Ik vind vooral dat je je moet richten op daar waar je weet dat het geschonken wordt, soms met toestemming, in de stille knips, met toestemming van de ouders, daar moet je je op richten of in de horecazaken waar je gewoon weet dat bewust de regels met voeten getreden worden. Nou daar zetten we ons in eerste instantie op en als we dat samen kunnen doen, en in een aantal gevallen samen met de politie, zullen we dat niet nalaten. We hebben een aantal doelen gesteld in 2016 bij de controle van de GGD en die zijn niet misselijk want een aantal percentages proberen we bijna te halveren en dat betekend eigenlijk best een forse teruggang in het gebruik van jongeren in het bingedrinken, wat jongeren doen, en volgens mij is dat al een hele opgave op zich. Die controle die toets en enquête die wordt weer in 2016 gepleegd. Zou die eerder moeten gebeuren dan zouden we hem specifiek op moeten dragen, dat brengt kosten met zich mee, die hebben we nu niet in de budgetten zitten. Zouden we ze uit moeten breiden met, zeg maar de situatie van de soft- en de harddrugs, dan denk ik van dan maken we deze toets denk ik een stuk moeilijker. Ik zou eerder als u dat wilt weten, en we hebben natuurlijk een drugsplan, op een gegeven moment, binnen de basiseenheid Stadskanaal samen met de politie en de gemeente Vlagtwedde, als u echt deze toets onder jongeren, en dan in bepaalde leeftijdscategorieën, echt uit zou willen laten voeren dan zou ik zeggen doe dat apart. Vermeng dat niet want het vertroebelt het zicht alleen maar op de uitkomsten. Dus dan heb je nog geen echte feeling. Als u daartoe besluit dan wil ik dat best uitwerken maar dat zal wel financiën van u gaan vergen. Ik denk dat wij op de goede weg zijn, al jaren op de goede weg zijn om een actief beleid te voeren op de alcoholmatiging, op de goede samenwerking met onze ketenpartners, waarvan ik denk, op een gegeven moment, tuurlijk zie je en constateer je dat het alcoholgebruik ook in onze gemeente relatief nog hoog is, niet alleen bij jongeren. En dat je probeert dat te verminderen, maar ten opzichte van wat wij in zijn totaliteit op dit gebied inzetten, ten opzichte van andere gemeenten, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Moeten we de terrassen anders inrichten, dat is een aandachtspunt waar we intern met de centrumwinkeliers contact over hebben, om eventueel te kijken naar een andere invulling. Dat heeft ook een beetje te maken dat we eerst dat qua dubbeling met de winkeltijdenwet gezamenlijk wouden behandelen, nu zal dat anders moeten. Kan dat wat levendiger worden, dat kan wat mij betreft zeker, maar dat is ook heel erg afhankelijk van wat ondernemers zelf wensen. Kunnen wij de regels een beetje inperken zodat er wat meer levendigheid zou kunnen ontstaan, gaarne toe bereid. Voorzitter volgens mij heb ik de vragen beantwoord.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Volgens mij ook. Meneer Pals, behoefte aan een tweede termijn of een aanvullende vraag. Ok, zijn er nog meer mensen die gebruik willen maken van een tweede termijn? Meneer Pals.
  • 1:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ik vind de beantwoording van de portefeuillehouder is wel naar tevredenheid omdat de portefeuillehouder ook inderdaad concludeerde dat 5,5 week voor 1 persoon gewoon te weinig is en ik denk maar zal ze dan vanuit deze raad, en u heeft dat zelf voorgesteld, als de effectrapportage als we dat nu zien in verband met de nulmeting die u kennelijk van plan bent om te gaan doen, dan hoop ik dat het college dan weer terugkomt met een plan om voor strenger of minder strenge, maar minder streng kan al bijna niet, dat het college dan terugkomt met het voorstel dat we extra kunnen handhaven en dat 5,5 week wordt uitgebreid of dat 216 uur wordt uitgebreid naar 2x of 3x dat termijn. Dus ik verwacht dan van het college dat we daar dan weer dit jaar een voorstel voor krijgen. Mijn volgende vraag is, en dat betreft niet zozeer het college, maar dat betreft meer de opmerking van de PvdA. Het verbaasd mij in hoge mate dat de PvdA, met name de partij die in zijn verkiezingsprogramma heeft staan dat ze een extra coffeeshop willen in Musselkanaal en dat ze toch het illegaal wietbeleid en dat soort dingen uit willen dragen, dat ze juist deze wet in deze preventie- en handhavingsplan willen gaan gebruiken om extra scherp te gaan controleren. Dat moet even van mijn hart.
  • 0:23 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Volgens mij haalt heer Pals twee dingen doorelkaar. Je kan onder andere dingen zoals, laten we het over alcohol hebben, gewoon gebruiken en halen bij de distilleerderij, maar het gaat hier over jongeren die tot 18 jaar zijn en wel al drugs gebruiken. En dat is de vraag in hoeverre dat problematisch is ja of nee. Dus dat zijn twee verschillende dingen.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Ik begrijp dat het twee verschillende dingen is, want wiet en drank zijn inderdaad twee verschillende dingen. Dus in die zin is ons dat ook hartstikke duidelijk, alleen verwacht ik, ik verwacht niet van PvdA een bijdrage op dit vlak voor de wiet terwijl zij in hun verkiezingsprogramma totaal iets anders hebben staan. Dat is het enige wat ik erover kwijt wil voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou ik denk dat ik het hierbij laat, want ik denk dat iedereen snapt wat wij bedoelen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Aan u het woord mevrouw Galama.
  • 1:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter de heer Pals die geeft aan op een gegeven moment dat hij eerder wil evalueren en dat kan ik hem niet toezeggen want daarvoor heb ik geen budget. Ik weet wel dat wij eerder vanuit de voedsel- en warenautoriteiten controles hebben gehad, toen was de leeftijd nog niet 18, dat zeg ik er eerlijk bij, en dan viel het relatief heel erg mee. Dus we kunnen extra inzetten, maar ik zou eigenlijk eerst de nulmeting en het resultaat van de eerste inventarisatie onder ogen willen zien en pas als er aanleiding is met een voorstel willen komen om die handhaving te verhogen. Wij hebben tot op heden altijd risico gestuurd gereageerd, ook richting een aantal horecazaken waarin het uit de hand liep. Daar hebben we wel degelijk iets aan gedaan. Daar waar het goed loopt, op een gegeven moment, hebben we goede contacten. En zie ik ook geen brood om daar nu ineens op een gegeven moment om de veertien dagen een controle toe te passen. Want dan denk ik op een gegeven moment je moet ook iets van vertrouwen kunnen geven aan de horeca, maar het grootste probleem wat meneer Pals aanstipt is het drankgebruik op het moment dat het speelt in het openbaar gebied, bij festivals en bij de Knoalsternacht of bij een stille knip. En daar heb ik niet zoveel te handhaven om redenen die ik aangaf omdat het wat dat aangaat toch gewoon verzorgd wordt door het publiek zelf en soms met instemming van ouders en soms niet met instemming van ouders, maar dan denk ik daar ligt wel het eerste aanspreekpunt. Dus ik kan vijftig keer controleren, maar als het daar niet begint en daar niet wordt opgetreden dan gaat het nooit terug naar nul.
  • 0:2 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling
  • 0:7 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   De CDA fractie kan instemmen met wat mevrouw Galama aangeeft en we willen de evaluatie ook graag afwachten, dat vinden we prima.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, ik wil nog een slotopmerking plaatsen ten aanzien van de portefeuillehouder. Dus ja we moeten helaas dat is toch op zich een trieste constatering, de verantwoording ligt bij de ouders. Maar we moeten wel heel veel met heel weinig budget en daarvoor was ook in mijn inleiding, sterkte er alvast mee.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, maar dan moet u met de andere fracties dat budget mee losweken want anders dan kan ik geen enkele stap zetten.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan stel ik vast dat er verder geen vragen meer zijn en iedereen zich hierin kan vinden. Dan is hierbij het preventie- en handhavingsplan, drank- en horecawet 2014-2016 vastgesteld. Dan geef ik nu de voorzittershamer terug aan mevrouw Galama.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan stel ik voor dat we 10 minuten schorsen en dat we dan vervolgen met de andere agendapunten. Akkoord? Dan zie ik u ongeveer 21.35 uur terug.
  • 0:2 schorsing
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren. En om de snelheid qua beantwoording erin te houden, meneer Hofstra, krijgt u nu op beide vragen nog antwoord. Wethouder Hamster gaat dat vertolken en zal beide vragen in 1 antwoord vervatten. Wethouder Hamster.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dit is een moment om te stralen. Beide bedragen vallen terug in de algemene reserve.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U lokt de volgende vraag uit wethouder Hamster. Misschien kunt u er even een toelichting op geven.
  • 0:56 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zal het iets toelichten. Wij hebben in de december wijziging hebben wij een bedrag doorgeschoven wat betreft speelplaatsen beleid. Daardoor houden we nu een beetje over. Dus de heer Plieger had ook gelijk als hij zei van ja we hebben wat bewaard nog, dat klopt, dat hebben we nog. Maar dit gedeelte valt u wel vrij, dus we hebben nog wel een beetje, maar dit kan nu vrij vallen. Wat het onderwijs achterstandenbeleid betreft is het ook een beetje ja en ja. Onze middelen bestaan uit een deel rijksmiddelen die wij één keer in de vier jaar dienen te verantwoorden over het geheel van vier jaar en een gedeelte eigen geld. Zo lang wij de rijksmiddelen besteden hoeven wij niks terug te storten naar het rijk. Als wij daarentegen en ons eigen geld en een deel van het rijksmiddelen niet zouden benutten dan zouden wij een deel terug moeten storten, maar dat is niet aan de orde dus deze gelden vloeien, zoals wij gewend zijn in Stadskanaal, terug naar de algemene middelen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   reserve. Dank u wel wethouder Hamster.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja dan weten wij dat er nog een ton en €46.000, - extra naar de algemene middelen zijn gevloeid.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, die zijn verwerkt in het resultaat. Dus per saldo blijft er een verlies van die €18.000,- inclusief verwerking van deze twee vrijgevallen bedragen. Fijn dat u toch unaniem gewoon heeft ingestemd met de vaststelling van de jaarrekening want nu is het compleet duidelijk.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   en toch moet u schorsen mevrouw de voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want uw vertrouwen in het college en in het antwoord van de wethouder was terecht.
 • 14 Zienswijzen Programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
  • 14. Zienswijzen Programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Groningen ODG (92,51 KB)14.1. Programmabegroting 2015 Omgevingsdienst Groningen (426,58 KB)14.2. Gemeente Stadskanaal aan Omgevingsdienst over Programmabegroting 2013 (26,01 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we verder met agendapunt 14, de zienswijzen op de programmabegroting 2015 van de Omgevingsdienst Groningen. Wie mag ik daarover het woord geven. Twee fracties? Drie. Meneer Maarsingh, CDA. Aan u het woord.
  • 5:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb de stukken die eronder lagen even uitgeprint en dat is dus een hele dikke stapel. En dan weet u ook direct wat het effect is van papierloos vergaderen. Voorzitter het beslispunt van dit stuk gaat over de accordering met de voorgestelde drie conceptzienswijzen die door ons college op 6 mei, 6 mei 2014, voor de vaststelling van het programma begroting door het algemeen bestuur van de ODG, de Omgevingsdienst Groningen, op 12 mei jongstleden zijn vastgesteld. Voorzitter wij begrijpen dat het voor iedereen even wennen is dat de taken, en ook het financiële beheer, naar het ODG zijn gegaan sinds november 2013. Wij begrijpen ook dat de vaststelling van de programmabegroting onder voorwaarde is, dat staat in de stukken, is dat wij als raad akkoord gaan. En dat betekent dan ook dat wij er als raad gelukkig nog iets over kunnen zeggen. En dan hebben wij als fractie allereerst een vraag. Het verzoek was om de zienswijzen uiterlijk 14 februari ingediend te hebben. Ons college heeft dat op 6 mei jongstleden gedaan en wij zien onze zienswijzen dan ook niet terug in de notities. En de vraag is dan; worden onze zienswijzen nu wel of niet meegenomen in de definitieve programma begroting. Voorzitter dan inhoudelijk; het resultaat van 2014 valt in zijn totaliteit €264.000, - nadeliger uit dan begroot. De lasten in 2015 vallen €418.000,- , en daar praten we nu dus over, hoger uit dan in 2014, en dat zit hem niet in het personeel, wat altijd gedacht wordt, maar in hogere proceskosten, hoge materiele kosten, want er zit een voordeel in het personeel. En dan is het gelukkig dat er in 2013 een voordelig resultaat van bijna €600.000,- was, waarvan een deel gebruikt kan worden voor de komende jaren. Voorzitter ik zei al dat die begroting 2015 structureel €418.000,- hoger gaat worden. En dan staat er in de stukken; die verhoging kan opgevangen worden door een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten, en het gaat dan om €1250,- per fte. En dan denken wij zo kan iedereen wel een organisatie in de benen houden. Wij zullen dus zeer kritisch naar dat ODG moeten blijven kijken. En het doel was, van deze transitie, meer kwaliteit tegen minder kosten en daar willen wij dat daar ook aan vast gehouden wordt. De efficiëntie taakstelling van 10% moet gehaald worden en dus geen hogere bijdrage of verlaging van de dienstverlening. Voorzitter ons standpunt, als CDA, is; laten we beginnen met te zeggen dat het hier gaat om een belangrijk en omvangrijk dossier. Wij betalen in 2015 als gemeente Stadskanaal €1.361.629,- en andere gemeenten, de 21, plus de provincie participeren. En nu de zienswijzen. En wij gaan er dan van uit voorzitter dat de uitvoering van deze zienswijzen voorwaarde is voor de goedkeuring van de programmabegroting van 2015. En daarom ben ik ook even begonnen over die data ’s. Het ODG voert met ingang van 2016 een bezuiniging uit van 10%, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daar zijn wij het als CDA mee eens. Geen extra doorberekening van de kosten voor een latere invoering van automatisering van de administratieve organisatie, dus ook dit regelen binnen het afgesproken budget, daar zijn wij het mee eens. En nu er sprake is geweest van een hogere inschaling nota bene van 1/3 van het personeel wat niet voorzien was, dat is op zich heel bijzonder, moeten ook deze kosten opgevangen worden binnen de begroting. Ook hier zijn we het eens met het college, dus voorzitter wij gaan akkoord met uw zienswijzen, de vraag is dan of de uitkomst van de definitieve programma ook rekening houdt met uw zienswijzen waar wij ons bij aansluiten en wij horen graag uw reactie en de uitkomst. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Dan geef ik het woord aan de heer Hofstra, PvdA.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, inhoudelijk heeft de heer Maarsingh uitputtend dit dossier al behandeld. Eigenlijk hadden wij met andere woorden dezelfde vraag als de heer Maarsingh, namelijk; als we het goed begrijpen volgens uw brief is het concept al verstuurd naar de ODG en kunnen we hier dan nog van afwijken is de vraag en is dit geen mosterd na de maaltijd. Ik denk dat dat met andere woorden ongeveer dezelfde vraag is als die de heer Maarsingh ook had. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Pals, D'66.
  • 0:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ook wij zaten te worstelen met de data, maar goed daarvoor, de twee voorgangers hebben hun punt duidelijk gemaakt. Wat we toch werkelijk niet begrijpen is toch dat de werkelijke inschaling bij het ODG dat er 1/3 van de medewerkers hoger is dan zoals die is opgenomen in het bedrijfsplan. En ik kan me voorstellen dat je een of twee mensen teveel hebt, maar 1/3 hoger dat is toch best een forse verhoging denk ik op een behoorlijk aantal medewerkers. Dus we vragen ons werkelijk af, is het ODG is dat opeens het overloop geworden van de gemeentes? Als gemeentes ergens mee in de maag zitten zeggen ze van nou we brengen dat onder bij het ODG. Of zijn er mensen aan het inschatten geweest die totaal uit de bocht gevlogen zijn qua personeelsbeleid. Want u weet personeel kost heel veel geld. Dat is onze vraag.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:47 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb nadrukkelijk, ik zeg dat even met uw goedvinding in de richting van de heer Pals, ik heb niet gesproken over het aantal fte’s, maar voor alle duidelijkheid, anders werd het verhaal te lang, in 2012 ging men uit van 147 fte’s, dat blijken er 33 minder te zijn, er staan nu 113 fte’s op de loonlijst, en er wordt dus in de stukken gezegd; kijk wij moeten ook een beetje voorzichtig zijn want de medewerkers lopen weg dan zou ik zeggen waar naar toe dan, maar goed dat staat er niet, en dus het is niet zo meer mensen, minder mensen, maar een hogere inschaling van mensen, daar ging het om.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vervolgt u meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik volg meneer Maarsingh zijn redenatie ook wel, het gaat ook inderdaad over die, over de inschaling van ongeveer 1/3, maar ik bedoel dat kun je van tevoren toch bepalen?
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw vraag in die zin. Daarmee alle sprekers? Dan geef ik het woord..U wilt kort schorsen wethouder Plieger? Vijf minuten is dat voldoende? Vijf minuten schorsing.
  • 0:10 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [voorzitter klopt met hamer] Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Plieger.
  • 2:50 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. We kunnen stellen voorzitter denk ik dat wij brede ondersteuning ervaren als het gaat om de zienswijzen die wij hier hebben voorgelegd aan u. als het gaat, u noemt een, ja moet ik zeggen het punt van het tijdpad, daar kom ik straks nog even op terug. Als het gaat om de minder, of moet ik zeggen, laat ik eigenlijk zo zeggen, de meerkosten zoals u dat noemt, als het gaat om het personeelsbeleid, daar werd ook een vraag over gesteld, laten we helder zijn. Het ODG kiest ervoor om kwalitatief, zeg maar, personeel aan te nemen wat mogelijkerwijze wat meer kost, maar aan de andere kant er blijft staan dat men dat met hetzelfde budget doet dus daarbij ook opgemerkt de opmerking van de heer Maarsingh over het aantal fte’s. Wij gaan ervanuit dat het ODG het met hetzelfde budget doet, maar beseft u ook daarbij dat als wij de kwaliteit in huis zouden moeten hebben om deze zaken uit te voeren dan zouden wij daar ontzettend veel meer kosten bij hebben. Dus dat zij kiezen voor meer kwaliteit op dit moment en dat dat hogere kosten met zich meebrengt het is niet, als het gaat om het budget, het budget voor de personeelskosten blijft daarbij hetzelfde. En als het gaat om, heeft deze zienswijze, is die nog bepalend voor uiteindelijk de begroting, hoe gaat dat in zijn werk. Wij beseffen ons terdege dat er het tijdpad waaraan de ODG zich heeft gehouden op dit moment niet de juiste is, wij hebben dit vaker onder hun aandacht gebracht en ik zal dat ook een volgende keer bij een DB vergadering/ AB vergadering onder de aandacht brengen dat wij het niet juist vinden dat een zienswijze naderhand pas ingeleverd wordt. U hebt ook kunnen lezen in het raadsvoorstel, daar staat iets dergelijks als; de begroting wordt vastgesteld onder voorwaarde dat de raden er ook nog iets van vinden. Dus onze zienswijze zal zeker meegenomen worden in de komende vergadering van het ODG. Daarbij kan ik u natuurlijk niet garanderen maar wij als Stadskanaal zullen ons uiterste best er voor doen om onze zienswijzen zodanig voor het voetlicht te brengen dat wij een meerderheid krijgen die ons daarin steunt. Dat is wat zienswijzen natuurlijk in werkelijkheid beogen en waarmee je op pad gaat. Dus die toezegging doe ik u, wij doen ons uiterste best om te zorgen dat deze zienswijzen op die manier voor het voetlicht komen. Voorzitter heb ik alle vragen nu beantwoord? Ik dacht het.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even rondkijken of dat het geval is. Zijn de vragen beantwoord? Ja. Dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:55 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Hoe het met dat personeel zit dat is ook onze verantwoordelijkheid niet. Wat heel erg belangrijk is, en misschien is die vraag nog niet beantwoord, dat wij ook geïnformeerd worden over het resultaat. En ik ga ervanuit dat dat natuurlijk ook door de portefeuillehouder gebeurd. Wat ik niet heb gezegd en wat ik nu wel wil zeggen natuurlijk is; dit is allemaal nog een beetje de erfenis, zonder een rap te geven, van het vorige college. Want dit is natuurlijk toen besloten, het gaat met name om het indienen van de zienswijzen en in de stukken staat ook dat er eigenlijk geen enkele zienswijze is meegenomen, geen enkele zienswijze ook die wel vóór 12 februari waren ingediend, zijn meegenomen in het concert programmabegroting en dat is een beetje opmerkelijk, dus ik ben heel blij dat de portefeuillehouder nu zegt; wij houden vast aan onze zienswijze en vanaf 2016, staat in de stukken, zal er ook een bezuiniging zijn van10%, dat zegt ook het algemeen bestuur, dus ik roep het college op om daar ook aan vast te houden. Nou ja en wat de kwaliteit van het personeel betreft voorzitter, ik bemoei me daar even niet mee. Waar het ook om gaat is dat er efficiënter gewerkt moet worden en de dienstverlening kwalitatief beter is, dat was de hele opzet, en ik denk dat je dat echt moet bewaken. En wij staan volledig achter de zienswijzen en dat heeft u als college goed begrepen, die u hebt ingediend, maar het moet nog even waar gemaakt worden. Dus wij gaan akkoord met de zienswijzen. Wij worden graag geïnformeerd over het verloop.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Anderen? Niet het geval. Wethouder, laatste reactie.
  • 0:00 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nogmaals bedankt voor de ondersteuning, vanuit het CDA fractie en naar ik aanneem ook zo knikkend kijkend naar de mensen, vanuit meerdere fracties. Wij nemen de zienswijzen mee en wij zullen onze zaakjes goed vertegenwoordigen. En u ter zijner tijd informeren.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee mag ik concluderen dat u akkoord gaat met de tekst van de zienswijzen, dat hij ook namens de raad van de gemeente Stadskanaal geventileerd worden naar de Omgevingsdienst Groningen en besproken kunnen worden bij de behandeling van de begroting 2015. Aldus? [voorzitter klopt met hamer] akkoord.
 • 15 Vaststellen Omgevingsnota 2014 e. v. gemeente Stadskanaal
  • 15. Vaststellen Omgevingsnota 2014 e.v. gemeente Stadskanaal (73,75 KB)15.1. Omgevingsnota (453,07 KB)15.1.1. Bijlage 1 Jaarplan (141,65 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15, de Omgevingsnota. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Even in het kort, zoals ook al aangekondigd bij de algemene beschouwingen, zouden wij deze nota inderdaad in juni krijgen. Daarmee zijn we weer up to date voor wat betreft het handhaven van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het vormt ook het kader waarbinnen de ODG, die we net al uitvoerig besproken hebben, waarbinnen het ODG zijn werkzaamheden uit moet voeren en de oude nota’s stamden alweer uit 2004 en 2005 en die worden nu vervangen, dus mooi dat we weer up to date zijn, dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Pals, D'66.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wij vroegen ons even af wat de impact is van deze omgevingsnota en met name op het punt dat men heeft gesteld dat op basis van bedrijfsprocessen heeft men met name genoemd in dat rapport dat onder andere ziekenhuis Refaja, de STAR, maar ook het impregneren van het…nou ja, dat een hogere en dan..dat die een extra hoger risico analyse hebben. En wij vragen ons dan ook af, moet daar voorbeeld bij, moet daar bijvoorbeeld de bio-vergister ook niet bij, want vaak is dat voor de omgeving een extra risicoanalyse en moet de bio-vergister en als je dan het Refaja en de bio-vergister noemt dan vraag ik me af in hoeverre heeft dat voor invloed op de buurt en datzelfde geldt voor de STAR. Dat kunnen we niet goed in de stukken nazien, dus dat is even een vraag die we daarover hebben. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:52 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Ik probeer even de dingen die gezegd zijn te ontwijken, maar dat wij als CDA vinden wij het een hele goede nota. Wij hebben de zaakjes toch maar redelijk goed voor elkaar moet ik zeggen en dat geldt ook voor dit voorstel, de omgevingsnota 2014, wij zijn het inhoudelijk eens met deze nota en ook eens met het intrekken van de nota’s van 2004 en 2005, die eronder liggen. En wij zouden graag nog een vraag willen stellen over, kijk want dit is natuurlijk deze nota de basis voor de afspraken die in het ODG worden gemaakt. En de vraag is dan; horen wij nou nog eens even wat van de inbreng van de gemeente Stadskanaal terecht komt in de uiteindelijke aanpak want wij hebben wel dat horizontale toezicht, dus als wij daar ook serieus mee om kunnen gaan als raad dan moeten wij daar ook wel over geïnformeerd worden. En wat ons in het bijzonder aanspreekt voorzitter dat is, ja wat natuurlijk heel mooi is, wij hebben 750 bedrijven in onze gemeente en dat zijn er dus heel veel. Nu is wel de helft agrarisch, maar het zijn toch 750 bedrijven, maar wat ons geweldig aanspreekt dat is dat de gemeente investeert vooral in preventieve handhaving. En dus niet overal achteraanlopen, wie zich houdt aan de regels, orde op zaken heeft, minder controle, maar wie zich niet houdt aan de regels gewoon optreden. Dat spreekt ons aan, wij vinden dat een goede aanpak en de 5 thema’s die genoemd zijn in deze notitie daar was het eerste thema, de rest hebt u allemaal gelezen natuurlijk, maar dat zijn de asbestregels, daar ging het al even over vanavond, dus het oog viel mij er zo even op, maar naast die 5 thema’s voorzitter daar zijn we het helemaal mee eens, maar er kunnen ook zomaar andere dingen gebeuren zodat ook flexibiliteit natuurlijk geboden is. En daarnaast is van groot belang de snelheid van vergunning verlening, het willen verlenen van een vergunning tenzij, daaruit begrijpen wij dat het college meedenkt in een positieve houding om tot een oplossing te komen waar dat via de regels mag. En ik zei al voorzitter, wij vinden dit een goede nota en we kunnen ons vinden in de beslispunten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Dan geef ik het woord aan wethouder Plieger.
  • 2:22 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Een aantal zaken. Ja, wij zijn weer up to date, wij voldoen weer aan een van de IBT zaken als het gaat om, op dit punt, daar zijn wij blij mee, daar werken we ook hard aan. Als het gaat om, u beschrijft de ODG kan zijn werkzaamheden kan hij nu uitvoeren nu deze nota hier voorligt, deze nota daar moet ik toch even aan toevoegen, deze nota is bedoeld als zeg maar een soort koepel waar vanuit wij de werkafspraken met de ODG gaan maken. dat is eigenlijk de bedoeling, u hebt over een aantal zaken hebben wij gemeend als college dat u instemmingsrecht heeft in de punten die hier genoemd zijn en een aantal die zijn eigenlijk aan het college betreffende de uitvoering. Als het gaat om de beschrijving die de heer Pals aangeeft in Stadskanaal, die bio-vergister en het ziekenhuis, hij noemt die combinatie, ja de bio-vergister staat er niet in, daar hebt u een punt, maar of dat een zaak is die hierin vermeld moet worden, wij zullen dat meenemen. Ik moet dat even in de organisatie neerleggen, is het van belang dat die bio-vergister in deze beschrijving voorkomt, het is namelijk een beschrijving van de gemeente Stadskanaal en niet zozeer iets ja waarvan je zegt dit is op dit moment voor u ter vaststelling het is een omschrijving van hoe het in Stadskanaal ervoor staat. Als het gaat om, horen wij wat de inbreng is die de raad hier heeft nu naar voren gebracht, ik zal even wachten op meneer Maarsingh, want het antwoord eigenlijk is volgens mij nee meneer Maarsingh. Ik ga uw inbreng, vanzelfsprekend de inbreng die u hier heeft die brengen wij naar voren bij de ODG, maar houdt u rekening mee, wat ook al aangegeven wordt, er wordt risico gestuurd gewerkt, hier wordt heel positief over gedaan en het gaat ons natuurlijk ook niet om de output, dus hoeveel keer we gehandhaafd hebben, hoeveel keer we voorgelicht hebben, het gaat ons om wat eruit komt. Zijn wij daarover tevreden, zijn wij
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, dan heeft meneer Plieger mij niet goed begrepen. Wat ik bedoelt heb te zeggen is precies hetzelfde wat hij ook zegt, het is overigens ook niet onze inbreng, uw inbreng ondersteunen wij die in deze notitie is verwoord en uw inbreng, ja daar bent u zelf verantwoordelijk voor dat dat ook recht gedaan wordt aan uw inbreng, wat ik gevraagd heb; horen wij nog even wat de uitkomst is. Want dan kunnen wij ook horizontaal controleren.
  • 0:13 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   U hoor wat de uitkomst is, dan nogmaals dan denk ik toch dat ik moet refereren aan de uitkomst, oftewel de outcome, hoe is de situatie, is die kwalitatief goed in Stadskanaal.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   volgens mij heel goed
  • 1:12 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   En daar zult u zeker van op de hoogte gesteld worden. En als dat niet goed is dan hoop ik dat u ook aan de bel trekt. Ja. Voor de rest een opmerking over inderdaad een kleinigheid die niks met deze nota te maken heeft misschien maar er staan weer 750 bedrijven in gemeld, wat de heer Maarsingh aangeeft, ja het zijn er toch maar 750. Ik tel ze niet zomaar, maar ze zijn er. En als het gaat om, ja preventie wordt hier genoemd, inderdaad de inzet op preventie waar u ook over beslist hebt vanavond, het beslispunt twee namelijk geloof ik als het om punt twee, het perspectief waaruit wij het doen en het is met een inzet die een preventieve houding is gestoeld met als indien nodig dat we inderdaad repressief zijn, maar hou daarbij ook in de gaten, vind ik, wat beide aangaat, gaat het ook om de communicatie. Dat we willen communiceren, waarom we iets doen, hoe we het doen en wat het doel is. En vanavond heeft u daarvan één voorbeeld gezien, deze week zoals de heer Gelling heeft verteld in een vorig agendapunt, gaat er een brief naar de omgeving toe. Wij spelen in op dit soort zaken zoals het hoort. Voorzitter ik dacht dat ik alles gehad had.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk het ook meneer Plieger, dank u. Behoefte aan een tweede termijn? Niet. Dan concludeer ik dat u instemt, vaststelt, de kaderstellende principes ten aanzien van het beleid en de strategie, paragraaf 2, paragraaf 5 en paragraaf 8 van de Omgevingsnota, dat u van de overige onderwerpen kennis neemt en dat we daarmee de oude nota integraal toezicht 2004 en de nota professionalisering 2005 intrekken. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 16 Vaststellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2015-2018
  • 16. Vaststellen Integraal Huisvestingsplan onderwijs 20152018 (103,72 KB)16.1. Integraal Huisvestingplan onderwijs 20152018 (529,21 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 16, vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 2:1 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2015-2018 ziet er goed en ruim voldoende uit. Een ieder die zich met onderwijs, scholing of gebouwen bezighoud kan er voldoende kennis uit putten. Wij vinden het zeer belangrijk dat scholen blijven behouden in dorpen en buurten. Een school is een spil waaromheen van alles plaatsvindt. Zal echter een school echt moeten sluiten dan is er misschien gelukkig nog hoop op een ander gebruik, op een mede gebruik van de ruimte. Ruimtes moeten, indien mogelijk, behouden blijven voor de dorpsgemeenschap. Goede kwaliteit lezen wij is erg belangrijk zowel het gebouw als de omgeving waarin het gebouw staat. En het gebouw moet natuurlijk rolstoelvriendelijk zijn. Kwaliteit van onderhoud, niet per definitie nieuwbouw, maar maakt dat kinderen graag naar school gaan. Fleurig in de verf, veilig naar school gaan. En veiligheid heeft ook te maken met de isolatie van het gebouw, dubbel glas, gehard glas, ventilatie, onderhoud van ruimtes rondom en de speelplaatsen en de fietsenstallingen en dat alles natuurlijk asbestvrij. Dan lezen wij nog dat afname van leerlingen, zo staat in het rapport, misschien wel 880 leerlingen minder, dus dan betekend dat dat er 40 lokalen vrij komen. wij moeten toch met zijn allen kunnen proberen deze lokalen blijvend te kunnen gebruiken. Oplossingen als onderhuurders, dorpsactiviteiten, logopedie, consultatiebureaus enzovoort. Wij stemmen in met het Integraal Huisvestingsplan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:25 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Prima dat het plan er ligt, het versterkt de leefbaarheid van dorpen en wijken, waar vorige collega ook al even over heeft gesproken, het is verontrustend om de verwachting te zien van een procentuele daling van het leerlingen aantal van 27% en de komende periode tot 2030, dat duurt nog eventjes, maar die daling gaat wel door. Het is goed dat de gemeente Stadskanaal een rol blijft spelen in nieuwbouw van schoolgebouwen. Ook in deze krimpsituatie. U streeft ernaar om de keuze voor nieuwbouw, dan wel renovatie, een gezamenlijke keuze te laten zijn, dat is een goed uitgangspunt. De CU vindt het belangrijk dat de eigen identiteit wordt gewaarborgd wanneer er regionaal verband gesprekken plaats vinden tussen de openbare en christelijke school en die besturen daarvan. Over mogelijke samenwerkingsvormen in het kader van de krimp, bij het in stand houden van basis voorzieningen. De unanieme instemming van de schoolbesturen laat zien dat de gemeente constructief heeft samengewerkt en dat er voldoende draagvlak is. Wij kunnen daarom ook instemmen met dit Integraal Huisvestingsplan. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Dijkstra. Dan gaan we naar meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2015-2018 is een helder plan. Het is een duidelijk plan als het gaat om het perspectief. Andere kant binnen het perspectief in een krimpgebied dat geeft ook de nodige zorgen en die zorgen die zijn door mijn voorgangers ook al benoemd als het gaat om de dalende populatie van kinderen en het gevolg daarbij voor gebouwen die dan met leegstand, leslokalen leegstand, et cetera. Toch denk ik altijd dat een perspectief kan zijn, of je kunt enigszins wel perspectief bieden in een krimpgebied als dit van ons hier. Er zijn een aantal scholen zijn samengegaan, nou dat zal misschien ook in de toekomst wat meer body moeten krijgen dat samengaan van een aantal scholen. Wat ik goed vind in het rapport is ook dat de kerndorpen dat die toch wel een school blijft behouden ongeacht of het een christelijke of een openbare school, misschien een samengaan van scholen, dat is een goed streven. Dus, nou op dat stuk hebben wij, nou heel duidelijke, dat we zeggen positieve punten in gehad. Wel hebben wij een vraag voor het college, is dat er gesproken wordt over de overdekte fietsenstalling. Nou die worden niet meer vervangen, maar indien nodig gesloopt. En vraag aan het college is wat daarvan de reden is.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Wethouder Hamster.
  • 2:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter, dank u wel ook voor alle complimenten voor dit stuk en de procedure, ik denk dat die complimenten thuis horen aan de collega’s in het huis die daarin begeleid hebben. Het CDA heeft veel, nou ja opmerkingen, een aantal opmerkingen over de gebouwen en de eventuele leegstand en wat daarmee te doen. Stelt ook vast dat het goed is dat we ernaar streven om in elke dorp of wijk een onderwijsvoorziening te behouden. Nou die lijn die kent u van ons, die hebben wij in het ICS rapport naar elkaar toe uitgesproken van in elke dorp zou in ieder geval een onderwijsvoorziening moeten blijven. Het ICS rapport zegt ook de nodige dingen over wat te doen als er gebouwen leeg komen te staan. En dan wil ik toch naar het verwijzen, als u daar vragen over heeft, ja zo veel mogelijk blijven benutten, ja waar mogelijk, maar we moeten er niet al te veel geld als gemeenschap meer in gaan stoppen als het onrendabel blijkt te zijn. Zo realistisch moeten de mensen allen ook in staan. De CU maakte een opmerking over identiteit. Zo vinden daar gesprekken tussen het openbaar en christelijk onderwijs plaats tussen verschillende besturen. Met als voornaamste doel om gewoon kwalitatief goed onderwijs ook te behouden in de verschillende wijken en dorpen in deze gemeente. Ik denk dat dat een goed uitgangspunt is. En op welke wijze zij in overleg met ons daar de oplossingen voor verzinnen dat zal de toekomst uitwijzen. Het is al goed denk ik dat we op een punt gekomen zijn als regio dat we vast moeten stellen dat er wat moet gebeuren. Dat we zoveel kinderen minder zullen hebben in de toekomst, dat het goed is dat we die gesprekken aangaan voordat inderdaad scholen omvallen, voordat we te laat zijn. Dus ik ben blij dat die gesprekken lopen, feitelijk is het een initiatief van de scholen zelf en ook een verantwoordelijkheid van hunzelf, maar wij als gemeente worden daar zoals u kunt lezen goed in de tijd bij betrokken zodat wij ook onze visie daarin mee kunnen geven. Tenslotte nog een hele concrete vraag wat betreft de fietsen stallingen. Ja, wij vergoeden ze niet meer als gemeente en op het moment dat ze werkeloos, om het zo maar te zeggen, op schoolpleinen blijven staan dan willen het nog wel eens plekken worden waar dingen plaatsvinden die wij liever niet hebben. Dus zeggen we dan ruimen we het liever op, dat is een hele concrete
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, maar dan is, laten we zeggen, uw argumentatie gebaseerd op een ander beredenering, dat betekend dat u zegt van als die dingen leeg blijven staan dan gebeuren daar activiteiten waarvan wij het daglicht niet van willen of kunnen zien. Klopt dat?
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Fietsenstallingen, wij zullen ze, als de scholen zeggen er geen behoefte meer aan hebben, ze afbreken om te voorkomen dat er inderdaad, ja nu wil ik geen doelgroepen gaan benoemen, maar activiteiten plaats vinden die het daglicht, buiten die fietsenstalling, niet kunnen verdragen.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Is er geen behoefte aan dan? Aan een fietsenstalling? Is dat onderzocht?
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Scholen zouden er voor kunnen kiezen fietsenstallingen te behouden of te bouwen, wij vergoeden ze niet meer.
  • 0:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik weet niet hoe andere fracties hierover denken. Ik was benieuwd naar…want ik vind kijk het stimuleert natuurlijk niet, laten we zeggen als er geen fietsenstalling is stimuleert dat voor kinderen, wij zijn altijd voor beweging voor kinderen, Go-Sports hebben we net gehad, dat kinderen bewegend naar school gaan. Hat stimuleert niet als daar geen fietsenstalling staat, overdekt al dan niet. De fietsen die worden her en der neergezet, dus ik vind het ook niet ogend voor een, ik vind het ook niet passend bij de gemeente Stadskanaal, laat ik het zo zeggen.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben als gemeente de afgelopen jaren en dit is het laatste jaar, misschien is dat ook wel goed om op te merken, er altijd voor gekozen de dingen te vergoeden die wij geacht worden te vergoeden, de dingen waarvan de wet ons voorschrijft, de regels die wij hier met zijn allen in de raad vast stellen, dat we die moeten vergoeden en wij hebben altijd gezegd dingen die niet binnen onze verantwoordelijkheid als gemeente vallen, maar expliciet binnen de verantwoordelijkheid van de school die willen we daar ook laten. En van het benaderen vanuit verantwoordelijkheden is er gewoon de conclusie dat wij als gemeente geen fietsenstallingen moeten gaan vergoeden. Vanaf volgend jaar wordt dat misschien nog makkelijker voor scholen om eventueel de keuze te maken omdat ze dan zelf budgetten krijgen om eventueel de investeringen te doen, dan ligt het helemaal niet meer bij ons, maar ik zou ze niet weer gaan bouwen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, wethouder. Dank u wel. Ik heb het gevoel dat er geen tweede termijn benodigd is? Klopt dat? Dat is het geval. Kunnen we daarmee het Integraal Huisvestingsplan 2015-2018 unaniem vaststellen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 17 Integraal beleidskader Sociaal Domein
  • 17. Integraal beleidskader Sociaal Domein (97,45 KB)17.1. Stadskanaal samen met de burger (179,34 KB)17.1.1. Bijlage 1 Toegangsmodel (44,57 KB)17.1.2. Bijlage 2 Toegangsmodel in kaartvorm (365,62 KB)17.1.3. Bijlage 3 Beschrijving praktijkgevallen (249,39 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 17, het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Mevrouw Brongers, meneer Dijkstra, meneer Hofstra. Dan begin ik nu bij de heer Dijkstra, CU.
  • 2:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. In de inleiding wordt gesproken over een gecombineerde opgave om met onze ketenpartners maatwerk te leveren aan onze inwoners. Gericht op het versterken van de zelfredzaamheid in de participatie en te bezuinigen op de uitvoeringskosten. Directeur Kim Putters van het CBS die zegt daarover; bewust zijn dat de mens zorg zelf moeten gaan regelen komt langzaam en die participatie samenleving is niet binnen een paar jaar gerealiseerd. De CU heeft over de uitvoering wel zorgen, maar blijft optimistisch dat door deze notitie een verbindend kader wordt gegeven voor het sociale domein. Wel missen we in bijlage 2 de kerken bij het klanten contact centrum, die toch ook door middel van vrijwilligerswerk in diaconale hulp present zijn in de gemeente. Graag een reactie daarop. Wanneer ik zie hoe ??? Welstad met hun team en partners en vele vrijwilligers en ook onze ambtenaren zich inzetten om met deze nieuwe manier van werken waarbij de betrokkenheid van de burgers in wijken en dorpen op elkaar wordt verbeten door de kanteling over de hele gemeente uit te rollen blijf ik hoop houden. het draagvlak is goed, want de participatieraad kan zich er in vinden en wordt meegenomen en betrokken bij de verdere uitvoering van dit transformatie proces. Tenslotte, in de bijlage Stadskanaal samen met de burger, wordt op pagina 6 bij het schema voorbeelden en rollen van de gemeente bij WMO/AWBZ 0-100 jaar genoemd als doelgroep. Wij gaan er vanuit dat de zorg niet stopt als je wel ouder bent dan 100. Dank u.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij moeten we daar nog eens goed over nadenken. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Meneer Dijkstra’s ambities zijn wat dat betreft duidelijk. Voorzitter, Integraal Beleidskader voor het Sociale Domein. Het kader is vooral bedoeld om de met onze gemeente verbonden partijen enige duidelijkheid te bieden voor wat betreft het Sociale Domein hoe we een en ander gaan aanpakken. Het is belangrijk dat voor het hele Sociale Domein als geheel zo’n document wordt opgesteld omdat ook de budgetten voor het hele Domein zullen worden toegekend, “ontschot” zoals dat heet in het jargon. De visie zoals uiteengezet in het beleidsdocument is niet nieuw, het is een voortzetting van al eerder uiteengezette visies. In de tweede helft van 2014 zullen voor de 3 decentralisaties beleidsplannen worden ingediend ter besluitvorming aan de raad. Op dat moment kunnen we beter een uitgekristalliseerd beeld krijgen en ook een oordeel vormen of er eventueel nog hier en daar bijschaving nodig is. Zoals meneer Dijkstra ook al zei van het ziet er op papier goed uit, maar er blijven natuurlijk altijd zorgen bestaan. En we hopen natuurlijk dat het in de praktijk ook goed uitpakt. In de tweede helft van 2014 zullen we dus meer duidelijkheid krijgen en dat geldt ook voor de budgetten vanuit het rijk. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:01 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. In grote lijnen kan ik aansluiten bij hetgeen gezegd is door de heer Dijkstra van de CU en de heer Hofstra van de PvdA. Wij vinden onze CDA punten, althans punten die wij belangrijk vinden terug in deze notitie met termen als maatwerk, samenwerken met ketenpartners, uitvoering binnen de beschikbare financiële middelen, het versterken van de zelfredzaamheid en zo kan ik nog wel een aantal noemen die bij ons als CDA passen. De heer Dijkstra noemde ook dat de 8 bakens van Welzijn nieuwe stijl inmiddels hun vruchten hebben afgeworpen dus dat is ook een werkwijze die wij vooral door moeten voeren. Scholing voor medewerkers en professionals vinden we belangrijk als het gaat om de bijdrage die zij moeten leveren in de nieuwe invulling van de decentralisaties. En tot slot hebben we kennis genomen van het toegangsmodel waarin we al vele voorzieningen zien die nu ook al een rol spelen en ook wij zijn ons nog steeds bewust van het koffiedik kijken als het gaat om de financiële consequenties met betrekking tot de uitvoering en hopen ook inderdaad zoals de heer Hofstra al zei in het najaar met bespreking van de begroting van 2015 duidelijker zal worden. Dank u.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, ik dacht al het aantal fracties in mijn raad is geslonken vanavond, maar alsnog. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij wilden graag heel even schorsen over dit. Kan dat?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan, wilt u nu schorsen of wilt u na beantwoording van de wethouder schorsen.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   nee, we willen nu schorsen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu even schorsen. En kunt u aangeven hoeveel tijd u nodig heeft?
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ooh, vijf minuten, zat.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maak ik er 22.45 uur van.
  • 0:7 schorsing
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan degene die de schorsing heeft gevraagd. Fractie van de SP, mevrouw Luijken aan u het woord.
  • 0:35 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, voor ons zitten er heel vragen in dit plan. Privacy waarborging van de cliënten, wat gaat er gebeuren als het budget niet toereikend is van de regering en het beleid moet omgebogen worden en krijgen mensen dan nog voldoende zorg en zo zijn er eigenlijk wel heel veel kanttekeningen waar wij zoiets van hebben van nou het is een groot vraagteken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het mevrouw Luijken? ok, dan geef ik het woord aan de wethouder, wethouder Hamster.
  • 2:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter voor deze opmerkingen en vragen op beleidskader Sociaal Domein zoals dat voorligt. Ja, het is eigenlijk wel, voor ons is het een bijzonder moment, want hier ligt op tafel het document, het gedachtegoed van waaruit wij de transformaties in het sociale domein, dus voor alle drie de decentralisaties vorm willen gaan geven. We willen muren en schotten willen we afbreken en integraal willen we gaan werken aan Stadskanaal naar de toekomst. En er werd zonet naar meneer Putters verwezen die op het VNG congres nog terug heeft gekeken vanuit 2040 naar hoe de opdracht uitgevoerd zou kunnen zijn waar wij nu voor staan en ik denk dat wij hier als Stadskanaal een goede start maken door dit beleidskader vast te stellen. En meneer Dijkstra heeft gewoon een terecht punt als hij zegt dat de kerken nog niet in onze ballonnetjes staan van de nulde lijn, want het is inderdaad, zeker in Stadskanaal, een belangrijk onderdeel van de nulde lijn, van het preventieve veld. En ik heb net vandaag op A1 formaat de driehoek gekregen, ik denk dat ik heb opnieuw moet gaan printen, want die kerken horen er wel tussen in Stadskanaal. wat betreft uw vraag van zorg van 0-100, ja we hebben nog overwogen om een pilot te doen om de zorg te beperken tot de 67 jarige, dat gaan we maar niet doen, nee uiteraard is de zorg voor alle leeftijden, dus tot 120 aan toe, tot 130
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   van geboorte tot dood.
  • 1:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zolang er mensen zorg nodig hebben, en het is al een beetje vooruitlopend op de zorg van de SP, zolang mensen zorg nodig hebben zijn wij geacht om ook daar arrangementen voor te verzinnen. Onafhankelijk van budget, onafhankelijk van verdere kosten die dat met zich meebrengt. De wijze waarop dat zullen wij de komende jaren met elkaar gaan moeten afspreken, dit is echter het brede kader waarbinnen wij die wijze willen vast gaan stellen. En nu gaat het al heel snel weer over budgetten, maar als u goed naar het stuk heeft gekeken, er wordt heel weinig over geld gesproken, want eigenlijk zou het niet uit mogen maken of we nou €5,- hebben of 5 miljoen dit moet gewoon op deze manier zou onze zorg geregeld moeten worden. ja en als de PvdA zegt van op papier is het goed, ja dat krijg je met een visie, die zet je op papier en dan ga je proberen de realiteit er naar vorm te geven. Dus ik heb goede hoop anders had ik het niet op papier gezet dat in 2040 Stadskanaal redelijk werkt volgens deze methode onafhankelijk natuurlijk van alle andere gedachte goeden die de komende 20 jaar over ons uitgestort gaan worden.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komen we aardig in de richting van die leeftijd van meneer Dijkstra.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter ik denk dat ik de belangrijkste opmerkingen gemaakt heb en gereageerd heb op de verklaringen en de bijdrage vanuit de raad. En ik denk dat we vanuit dit kader goed verder kunnen gaan werken aan het vormgeven van een nieuwe taak van het Sociaal Domein. Dank u wel voorzitter.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we peilen wethouder. Is daarmee beantwoord aan de opmerkingen, de visie, de vragen. is dat het geval? Geen behoefte aan een tweede termijn? Dan stel ik vast dat de notitie Stadskanaal samen met de burger als een kader, een paraplu als het ware waarop verder uitgewerkt wordt dat de raad van Stadskanaal die vaststelt en dat u kennis heeft genomen van de bijlagen die hier waren bijgesloten, de drie, en zullen wij denk ik nog herhaaldelijk, ten aanzien van dit proces en dit onderwerp, met elkaar in gesprek komen naar mate er verder besluitvorming van u word gevraagd en daarmee worden waarschijnlijk ook meer antwoorden beantwoord op de nog vragen die de SP stelt. Mag ik daarmee constateren dat we unaniem de notitie vaststellen? En de bijlagen voor kennisgeving aannemen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 18 Continuïteitsarrangement AWBZ
  • 18. Continuiteitsarrangement AWBZ (113,06 KB)18.1. Verdeling WMObudgetten (52,85 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 18, continuïteitsarrangement AWBZ. Mevrouw Meertens, meneer Boels, meneer Dijkstra, meneer Pals, meneer Klinkhamer. Begin ik bij mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:51 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter, met ingang van 1 januari 2015 gaat het rijk een aantal belangrijke taken aan gemeenten overdragen. Een onderdeel daarvan is de decentralisatie van taken die tot nu toe binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten werden uitgevoerd. Deze decentralisatie gaat gepaard met forse korting op het budget. Dat maakt het voor het maken van keuzes en het bieden van goede zorg niet gemakkelijk. Vanaf eind 2012 zijn de voorbereidingen voor deze grote operatie gestart. Wij zijn in ieder geval blij dat er op dit gebied door 22 van de 23 Groninger gemeenten wordt samengewerkt. Voordat wij een besluit kunnen nemen op uw voorstel hebben wij nog een aantal vragen, c.q. opmerkingen. Op bladzijde 2 van uw voorstel wordt een aantal uitgangspunten voor de realisatie van de continuïteitsarrangementen vermeld. Onze eerste vraag richt zich hierbij op de punten G en H. bij punt G staat; gemeenten geven de aanbieders de mogelijkheid om een bijdrage te vragen voor de gebruikelijke kosten. Terwijl bij punt H staat; gemeentes vragen de wettelijke eigen bijdrage van cliënten. Voorzitter hoe moeten wij dit lezen, moet hieruit geconcludeerd worden dat cliënten van twee kanten om een eigen bijdrage zal worden gevraagd? Als dit het geval is dan zijn wij van mening dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Kunt u dit misschien verduidelijken? Op punt 2.2 op bladzijde 3 wordt vermeld dat de continuïteitsarrangement AWBZ voldoende ruimte geeft voor de beoogde transformatie zoals die het in het sociale domein moet plaats vinden. Er staat; het meenemen van een nieuwe stroom en van nieuwe instroom en klanten met aflopende indicaties in 2015 in het arrangement betekend namelijk niet dat wij niet al starten met de transformatie in 2015. Met nieuwe cliënten en cliënten waarbij een herindicatie plaats zal vinden gaan wij in gesprek op basis van deze nieuwe wet- en regelgeving. Voorzitter wat wordt hier precies mee bedoeld, wij vinden dit een vage beschrijving. Betekend dit bijvoorbeeld dat er nu al op deze wijze wordt gewerkt of betekend dat dat cliënten die nu worden geherindiceerd vervolgens in 2015 nogmaals worden geïndiceerd overeenkomstig de vernieuwde regelgeving. Graag hierop uw reactie. Wij begrijpen goed dat de bedragen die in de genoemde notitie gebaseerd zijn op ramingen, dat er nog wel een en ander moet worden uitgezocht en dat er ook nog veel kan gaan veranderen. Ook begrijpen wij dat er, voordat alle in’s en out’s bekend zijn er een voorlopig budget moet zijn om van start te kunnen gaan. Op bladzijde 5 van uw voorstel staat onder punt E vermeld dat van de budgetten 3% wordt afgehaald voor uitvoeringskosten en 5% voor transformatiekosten voor individuele gemeenten. Klopt dat dan onze conclusie dat er geen 7,2 miljoen beschikbaar is voor de continuïteit voor zorg aan cliënten die onder budget onderdeel 1 vallen, maar ruim 6,6 miljoen. Voorzitter als dit juist is, is dat dan wel voldoende. Uitgangspunt voor de berekening van het voorlopig budget is de continuïteit van de zorg in 2015 waarbij geen cliënten tussen wal en schip mogen vallen, dit wordt op meerdere plekken in het voorstel vermeld en daar wordt dus sterk op in gestoken. Wij ondersteunen dit van harte. Echter het voorlopige macrobudget is gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven van 2012, inmiddels zijn we 2 jaar verder en ziet de wereld er om ons heen al heel wat anders uit. Voorzitter nergens in het voorstel kunnen we duidelijk lezen of met het beschikbare budget niet alleen de continuïteit maar ook de kwaliteit van zorg voldoende geborgd zal zijn. En deze vraag leeft ook elders gezien de mail die wij onlangs van de griffier hebben ontvangen. U vraagt ons om een voorlopig budget van 7,2 miljoen beschikbaar te stellen onder de in de notitie genoemde voorwaarden. In onze vorige vraag hebben wij al geconstateerd dat dit misschien wel minder is vanwege de percentages uitvoeringskosten en transformatiekosten. Op bladzijde 4 van het voorstel staat een verwijzing naar de voorlopig geraamde budgetten voor de gemeenten, het budget van de gemeente Stadskanaal zou 8,4 miljoen zijn. Hiervan heeft 7,2 miljoen betrekking op budgetonderdeel 1, dat zou betekenen dat 1,3 miljoen minus die 8% overblijft voor de overige budgetonderdelen. Is er al een inschatting gemaakt of dat voldoende zal zijn? Dit was het voor mij in de eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Gaan we naar meneer Pals, D'66.
  • 1:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter over de zogenaamde 3 decentralisaties en de gevolgen daarvan is er al veel onrust ontstaan zoals u weet. Vooral cliënten met specifieke zorgvragen die afhankelijk zijn van de landelijke en de regionale opererende zorginstanties hebben wij het idee dat die het kind van de rekening kunnen gaan worden. Deze instanties hebben in heel veel gemeentes slechts een paar cliënten. Of zij deze cliënten kunnen behouden als AWBZ en VMO taken overgaan naar de gemeentes is denk ik voor ons een grote vraag. Reden voor veel van deze organisaties is dan ook dat er reeds een grote ontslagronde zijn aangekondigd en we lezen dat dagelijks in de kranten. Cliënten verliezen daarmee hun vaste verzorgers en zorgverleners verliezen hun baan. Een ongewenste situatie omdat te meer de zorg toch verlengd zal moeten worden ook na 1 januari 2015. We hebben 5 concrete vragen eigenlijk voor de komende tijd. En dat is hoeveel AWBZ en WMO cliënten gaan er vanaf 2015 over naar de gemeente Stadskanaal, wat zijn de kosten voor de zorg van deze cliënten, een inschatting, en bij welke organisaties zijn deze mensen op dit moment cliënt, of vanwege hun specifieke belangen. En hebben de cliënten en de zorginstanties, dat is vraag 4, hebben de cliënten en de zorginstanties op dit moment al duidelijkheid van de gemeente Stadskanaal gekregen over het al dan niet behouden van de bestaande zorgrelatie, met andere woorden worden hun contracten doorgezet of worden ze opgezegd. En de vijfde vraag die we hebben, wanneer start de gemeente Stadskanaal met het opnieuw indiceren van cliënten en hoe gaat de gemeente dit vorm geven. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:53 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Het continuïteitsarrangement AWBZ is een van de decentralisaties die straks per 1 januari 2015 ingaat. Dit houdt in dat er voor een aantal, voor heel veel mensen, toch een verandering zal plaats vinden. Dat hoeft niet heel negatief te zijn, dat kan ook vanuit het positieve beleving zijn, nou wij vinden op zich dit stuk inhoudelijk vinden wij helder, goed stuk, en dat ja er zijn duidelijke richtlijnen laat ik het daarop houden. Duidelijke richtlijnen en wij hebben hier verder geen op- of aanmerkingen over. Wij zijn wel heel benieuwd naar die besluitnota contractering, hoe die eruit gaat zien en wat voor effect dat heeft. En verder geven wij de instemming voor deze nota. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Boels, CDA.
  • 1:45 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Per 1 januari dus die reeds gerefereerde decentralisatie en in dat kader hier het onderhavige continuïteitsarrangement AWBZ. Een drietal beslispunten. Ik zou ze toch willen noemen; kennis te nemen van de resultaten van het marktconsultatie, instemmen met de voorlopige berekening van het budget en het voorlopige budget van indicatief 7,2 miljoen onder de gestelde voorwaarden beschikbaar stellen. Normaliter zou ik ze niet willen noemen, maar hier toch even wel. Want er is nog veel onduidelijk, er staat voorlopig, er staat indicatief, nogmaals voorlopig en weliswaar is het een hele concrete nota, maar we merken voorzitter dat het leeft. Het leeft in de samenleving, het raakt burgers, GBS refereerde er al aan, we kregen vanavond nog een mail van de griffie. Ik zou er niet inhoudelijk op in willen gaan over specifieke individuele gevallen, maar het leeft. En dan is het goed voorzitter om in dit stuk het uitgangspunt te lezen, een helder kader, geen enkele cliënt, bestaand of nieuw, mag tussen wal en schip geraken. En de inkoop van het huidige AWBZ voorzieningen binnen de kaders van de rijksvergoedingen te laten plaatsvinden. Dat is helder en dat is het uitgangspunt. Voorzitter namens de CDA fractie nog wel een vraag. We lezen dat er nu in eerste instantie, zo staat er letterlijk, gesproken is met 24 zorgaanbieders, 24 van de ruim 150, 1/6 ongeveer. En dat op basis van, ja zo gezegd, wat kwantitatieve selectie criteria. Wordt er nog met de andere zorgaanbieders gesproken of blijft het op deze wijze. Hoe wordt daar vorm aan gegeven. Voorzitter tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:16 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De vorige spreker, de heer Boels, die refereert er ook al aan, dat niemand mag buiten de boot vallen. En dat is inderdaad een goed uitgangspunt, daar sluit ik mij bij aan. Het is wel jammer dat door de landelijke discussie, die nog gaande is, nadere invulling van de continuïteit van het PGB nog moeilijk is te bepalen. Bij het gaat om de hoogte van de PGB tarieven en het al of niet doorvoeren van korting op het budget, maar daar kunnen we niks aan doen, dat ligt nog in de Eerste Kamer en word allemaal nog, dat horen we nog. Ik begrijp dat het gedeelte over marktconsultatie dat er van de 150 zorgaanbieders in onze provincie in eerste instantie met 24 aanbieder individueel is gesproken en dat deze aanbieders zijn geselecteerd op basis van volume, aantal cliënten, omzet AWBZ, doelgroep spreiding en provinciale dekking. U hebt ook gekeken naar de doelgroep spreiding, wij vragen ons af hoe is die tot stand gekomen. Verder heb ik nog een vraag ; heeft u naast de selectiecriteria van volume, omzet, provinciale dekking, wat ik net allemaal heb genoemd, ook gekeken naar de verschillen in identiteit. Zodat ook de verschillende identiteiten nog steeds worden bediend, ook in de toekomst. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Graag even tien minuutjes schorsing voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoeveel minuten vroeg u?
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   vijf toch
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. …oh sorry, ja u had zich niet aangemeld mevrouw Luijken, dan sla ik ze over, maar ik geef u nog even de gelegenheid. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Sorry. Ik vroeg me af; de indicatie voor de PGB’s voor kinderen tot 23 jaar loopt dat via jeugdzorg blijft die indicatie straks ook via jeugdzorg lopen of gaat de gemeente die indicatie ook doen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder neemt de vraag mee in zijn beantwoording. Vijf minuten schorsing.
  • 0:4 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 4:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Ja, wij leven als gemeente in een bijzondere tijd waarin wij budgetten indicatief en voorlopig beschikbaar stellen om wetgeving voor te bereiden die nog in een Eerste Kamer besproken moet worden. We hebben hier inderdaad te maken met indicatieve en voorlopige budgetten. En de laatste raming geeft aan dat het bedrag lager is dan dat hier staat. Dat hij dus naar beneden bijgesteld wordt, maar wat ik zeg de Eerste Kamer moet er nog over debatteren en voor je het weet liggen daar weer een aantal moties op tafel die weer andere verschuivingen met zich mee brengen. Op dit moment lijkt het minder geld te worden dan dat hier staat. Waarom? Omdat er ook een taak die oorspronkelijk er wel in zat en nu eruit gehaald is en zo wordt er, de komende maand zal er nog wel wat heen en weer geschoven worden, maar het is wel van belang dat we nu geld beschikbaar gaan krijgen om de zorg en de continuïteit daarvan zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Want inderdaad de instellingen die zitten te wachten op helderheid, op duidelijkheid, zoveel mogelijk als wij kunnen bieden om ook inderdaad gewoon hun personeelsbeleid en hun verdere bedrijfsvoering op orde te kunnen houden. Een aantal vragen die u stelt, dan kijk ik met name even richting de heer Pals, zijn dus ook nog niet volledig helder en compleet te beantwoorden omdat wij met de budgetten ook nog wachten op duidelijkheid over aantallen cliënten, welke taken wij precies al dan niet zouden moeten gaan uitvoeren, ik zal niet spreken over dagkoersen, maar het ligt nog niet vast. Dus die cijfers en de meeste van uw vragen kan ik niet beantwoorden op dit moment. Welke vragen kan ik wel beantwoorden en moet ik nu beantwoorden, dat is een hele concrete van GBS. Puntjes G en H in het stuk, de gebruikelijke kosten van de instellingen en wettelijke eigen bijdrage. Ja, u heeft gelijk, wij staan de instellingen toe de gebruikelijke kosten te vragen, naast de wettelijke eigen bijdrage en dat is heel simpel om de kosten te dempen. Ik kan het niet mooier maken en het is ook in die zin een deel van een soort van onderhandelingsresultaat, wij geven een beetje in de zin dat ze uitsluitend mogen aan gaan bieden en wij proberen een zo laag mogelijke bedrag eraan kwijt te zijn en de instellingen, en dat is misschien wel geruststellend, die zeggen gewoon die korting op te kunnen vangen. Dat wil niet zeggen dat we er niks van zullen gaan merken, maar een deel van die tekorten, daar blijkt wel uit dat de visie op de zorg terecht was, dat daar gewoon ruimte en lucht in zit. De instellingen geven zelf aan nog lucht en ruimte te hebben om deze tekorten op te vangen. Dus vanuit die insteek durven wij ook dit voor te leggen. Er is nog de nodige, zijn er de nodige vragen gesteld over de zorgaanbieders die, waarmee gesproken is. We hebben 150 zorgaanbieders inderdaad staat in het stuk in onze provincie, misschien zal ik allereerst opmerken dat voor de marktconsultatie is gewoon een algemeen schrijven uitgegaan, is gepubliceerd in de regionale krant, een oproep om te melden inderdaad deel te gaan nemen van die marktconsultatie dus een iedereen die wilde die heeft de kans gehad om bij verschillende bijeenkomsten zijn of haar geluid te laten horen. Wat betreft die 24 zorgaanbieders die geselecteerd zijn op de kenmerken die de heer Dijkstra al twee keer noemde die zijn inderdaad daar op geselecteerd en identiteit was niet een specifieke grond waarop geselecteerd werd. Om uw vervolgvraag meteen voor te zijn, u weet dat wij in het coalitie akkoord hebben vastgelegd dat keuze vrijheid geborgd dient te zijn en dat vraagt de wetgever waarschijnlijk ook van ons. Dus als het goed is mag dat geen verschil maken voor de zorg die uiteindelijk geleverd wordt. Een hele concrete vraag van de SP, wij worden als gemeente, vandaar ook dat we in het vorige agendapunt zo’n breed kader hebben vastgesteld waarbij de schotjes weggehaald zijn, worden wij verantwoordelijk voor de indicatie van alle zorgvragers, dus ook voor de mensen die in jeugdzorg vallen, van 0-100 en alles wat erboven zit. En inderdaad volgens mij kan ik daarmee concluderen, want de overige vragen die ik niet geantwoord heb die moeten inderdaad in de toekomst duidelijk worden, hopen wi hiermee te voorkomen met het vaststellen van dit continuïteitsarrangement en al het werk wat wij daar de komende maanden in moeten gaan steken dat er geen enkele cliënt tussen wal en schip zal gaan vallen, want dat is de opdracht die we hiermee proberen te voldoen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, nou ja wij wachten dan die vijf vragen maar af, ik neem aan dat dat blijft staan, ik begrijp ook, wij hebben er wel begrip voor dat dat vanavond ook niet beklonken kan worden. Maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk wel, en daar begon ik toch wel een beetje mee, of daar begon ik gewoon mee, is; de onrust organisaties, hoe neemt u dat nu weg, want ik bedoel het zal toenemen die ontslagrondes, de mensen verliezen hun baan, nou ja ik hoef u dat allemaal niet uit te leggen. Hoe blijf je dat, dat is gewoon even een open vraag die ik aan u stel, van hoe blijf je dat als gemeente voor of hoe leg je de gemeente dat uit, want ik denk dat dat wel heel belangrijk is de komende tijd.
  • 1:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Een ding moet duidelijk zijn, er wordt ontzettend veel gekort. En dat moet ergens vandaan komen en dat zal ook gedeeltelijk wegkomen bij de organisaties en bij de mensen die op dit moment die duurbetaalde zorg leveren. Dus ja er gaan ontslagen vallen, dat roept de staatssecretaris ook, die ontkent dat niet. Wat wij proberen te voorkomen om de organisaties toch zo goed mogelijk voor te bereiden en mee te nemen is een zo breed mogelijke communicatie traject en het bleek o.a. uit die marktconsultatie, uit de gesprekken die wij voeren, er is ook heel duidelijk ???? zo van hoe denkt u deze klap op te kunnen vangen. En dan als gemeente hebben we daar natuurlijk ook onze visie op, ja wij hebben natuurlijk aan de ene kant die zorg te leveren en wij hebben er ook wel belang bij dat zoveel mogelijk mensen hun baan houden. Dat hele continuïteitsarrangement is een verplichting geworden om ervoor te zorgen dat die organisaties niet om zouden gaan vallen. vandaar ook dat we dit samen met die organisaties vorm proberen te geven in het communicatie traject, dat staat in het stuk volgens mij ook heel duidelijk dat er een apart communicatie traject alleen op die ?????? vorm gegeven wordt en dat door gedeeltelijk provincie breed, gedeeltelijk hier lokaal inderdaad in de hoop dat zoveel mogelijk zorgondernemers helderheid krijgen over wat hun toekomst is en inderdaad ik zag ook de mail van de griffier voorbijkomen en die vraag kunnen wij op dit moment nog niet beantwoorden. De mensen die zorgvragen hebben, wij zullen het PGB beleid, ik heb een eerste concept ergens afgelopen week op mijn bureau gehad, zullen wij nog vorm moeten gaan geven, hoe gaan wij daarmee om, morgen mag ik bij NOVO uit gaan leggen wij weten het nog niet. Morgen zal het halen worden voor mij inderdaad van die cliënten van ja wat is uw gevoel, hoe zou u het doen als u in mijn schoenen stond, maar dan is het aan ons om hier de komende maanden een goed beleid op te gaan voeren, ontwikkelen. Voorzitter tot zover.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Behoefte aan een tweede termijn? niemand niet? Mevrouw Meertens GBS.
  • 0:12 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, ik had nog een vraag gesteld over die 3% uitvoeringskosten en 5% transformatiekosten of die van dat totale budget afgaan of niet.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die gaan van het deel dat wij gemeenschappelijk inderdaad inkopen gaat dat percentage er weer af, dus dat is inderdaad iets minder dat naar het provincie brede gedeelte gaat.
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende duidelijk? Geen tweede termijn? Dan neemt u kennis van de resultaten van de marktconsultatie, dan stemt u in met de voorlopige berekening die in het voorstel is opgenomen en dat betekend dat het voorlopige budget van de indicatief 7,2 miljoen en de wethouder heeft genoemd dat dat waarschijnlijk in de verdere uitwerking lager uit zal pakken binnen de kaders van de rijksvergoeding zoals in het voorstel staat en dat kunnen we dus nog niet volledig overzien. Dat in ieder geval dat gedeelte wat ervoor beschikbaar komt wordt gereserveerd voor dit continuïteitsarrangement en de verdere uitwerking krijgt u in de komende maanden na het zomerreces in een soort sneltreinvaart, ben ik bang, over uw bureau. Maar mag ik concluderen dat we het op deze wijze kunnen vaststellen voor de time being. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 19 Bezetting Commissie Rechtsbescherming
 • 20 Sluiting
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan betekend het dat wij om 23.20 uur na de start van 20.00 uur, nog redelijk binnen de speeltermijnen die erbij horen de agenda doorlopen hebben. Dat betekent de laatste raadsvergadering voor het zomerreces en dan wens ik u allen een mooie zomer toe met de nodige rust, de nodige zonneschijn en ik hoop in de komende maand een oranje-feestje. Dank u wel en wel thuis.