Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 augustus 2014

Naam
Download het audiobestand (59,61 MB)
Download de gesproken tekst (933,26 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (16,41 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 23 juni 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Jaarrekening Veiligheids- en Gezondhei..
 • 13 Begroting 2015 Veiligheidsregio Gronin..
 • 14 Functie cliëntondersteuning, de positi..
 • 15 Vaststellen bestemmingsplan "Landelijk..
 • 15a Motie SP, korting onbetaald werk
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, welkom. Eerste raadsvergadering na het zomerreces, op zich hebben we denk ik over de zomer niet kunnen klagen tot op heden. Is die voor veel mensen best aantrekkelijk geweest. Misschien wel aantrekkelijker in onze regio dan in andere regio’s in het buitenland. Maar goed het reces ligt achter ons en ik denk dat we vanavond weer een start maken voor een nieuw seizoen, nieuwe periode. Ik wil ook de mensen van de pers welkom heten, in de hoop dat we ze regelmatig mogen zien in deze raadszaal. Met net zoveel positieve berichten over de gemeente Stadskanaal als voorheen. En ik wil ook een welkom uitspreken aan de mensen op de publieke tribune, alhoewel dat nog wel een beetje lijkt alsof het nog zomerreces is. Maar dat ligt aan de werking van de raad denk ik in hoeverre dat meer bezetting op de tribune gaat trekken of niet. En ik wil u daar alle succes toe wensen in het seizoen 2014-2015 want er staat ons genoeg te doen, het wordt best een jaar met hele belangrijke keuzes, met belangrijke afwegingen, met veel waar moeten maken in het kader van decentralisaties die op ons afkomen, met heel veel minder pecunia, dus ik denk dat het er wel op aan gaat komen met zijn allen.
 • 2 Mededelingen
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik meld dat de heer Gelling van het CDA afwezig is vanavond. Voor de rest zijn we compleet en zijn er geen mededelingen verder van deze kant.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (72,62 KB)
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus ik wil u vragen of u in kunt stemmen met de agenda zoals die voorligt. Meneer Idema, SP.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij willen graag een motie vreemd aan de orde op de agenda plaatsen. Naar aanleiding van een krantenartikel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu worden we nieuwsgierig welk krantenartikel dat mag zijn, maar het zal vast niet over de "krinkiespijer" gaan.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, inderdaad.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben als agendapunt 15 zonder debat staan de vaststelling van het bestemmingsplan, dan geef ik u gelegenheid als agendapunt 15 de motie in te dienen en toe te lichten. Akkoord? Voegen we toe. Voor de rest eens met de agenda zoals die voorligt? Dan is die vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u meedelen dat wij geen insprekers hebben die zich gemeld hebben.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 23 juni 2014
  • 05. De besluitenlijst van 23 juni 2014 (88,86 KB)
  • 1:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En gaan we naar de besluitenlijst van 23 juni van dit jaar. Iemand die daarover het woord wil voeren? en als ik af en toe een beetje traag ben moet u het me niet kwalijk nemen want ik probeer te schakelen tussen papierloos en af en toe nog een beetje papier. Iemand over de besluitenlijst redactioneel pagina 1, 2, 3, 4. Niet? Dan zijn ze daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notuliste en dan gaan we naar aanleiding van. Iemand aanleiding naar pagina 1, 2, 3, 4. Niet het geval? Met dank.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (64,18 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Waarbij ik u voor zou willen stellen om punt 53, het organiseren van een avond over het sociaal domein, om die af te voeren want die staat nu gepland voor 15 september. En punt 55, de huurprijzen als gevolg van nieuwe wetgeving. Daarover is een brief gezonden, die staat ook op de lijst met ingekomen stukken, dus in die zin is die toelichting is denk ik aan voldaan dus ik zou willen voorstellen om die ook van de lijst af te halen. Akkoord?
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:00 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Een korte vraag over punt 55. Ik neem aan dat het dan nog wel gewoon behandelt wordt bij de ingekomen stukken.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor zover behandelt zeg maar conform het antwoord wat er ligt en of dat aanleiding geeft tot een discussie of dat zeg maar het antwoord wat daarin verwoord is bij u later terugkomt.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   prima
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   53 en 55 eraf. Aanleiding om over andere punten nog een vraag te stellen? Lijkt me niet hè. Ook gezien de data. Akkoord, hebben we die behandelt.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (76,32 KB)07.01. De heer Smulders over evaluatie stichting Promotie Westerwolde (49,07 KB)07.01.1. Statuten Stichting Promotie Westerwolde (163,46 KB)07.02. Abvakabo FNV CNV over Cao WSW (61,85 KB)07.02.1. Brief college aan Abvakabo FNV CNV (23,63 KB)07.03. Schriftelijke vragen spoorlijn (789,51 KB)07.04. Gemeente Hellevoetsluis over motie kinderpardon (64,14 KB)07.05. College van b. en w. over nascheiding in aanvulling op bronscheiding (17,56 KB)07.06. College van b. en w. over jaarrekening 2013 Wedeka (12,27 KB)07.06.1. Jaarverslag en rekening Wedeka 2013 (411,56 KB)07.07. Gemeente Kerkrade over motie Kinderpardon (1,04 MB)07.08. College van b. en w. over Wet Markt en Overheid (19,32 KB)07.09. College over rapportage Werk en Inkomen tm 4e kwartaal 2013 (1,98 MB)07.10. College inzake 3DEURplan (44,26 KB)07.10.1. 3DEURplan Stadskanaal (1,94 MB)07.11. Brieven aan gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde over Herindelingsontwerp Westerwolde (1,09 MB)07.12. Vereniging Zondagsrust en de Zondagsheiliging over zondagsrust (31,05 KB)07.13. Ministerie SZW over beveiliging Suwinet door gemeenten (119,79 KB)07.14. Schriftelijke vragen en antwoord over geuroverlast biovergister (245,33 KB)07.15. Brief aankondiging Open Overleg (759,32 KB)
  • 1:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Eén opmerking vooraf, en dat heeft alles te maken denk ik met toch een beetje de vakantieperiode, maar bij punt 2 van de ingekomen stukken staat om het als advies om het in handen te stellen van het college. Maar u hebt al gezien dat het college het al beantwoord heeft. Zonder te gaan vervallen in allerlei inhoudelijke discussies per ingekomen stuk, want daar proberen we toch een beetje een lijn in te gaan trekken. U heeft vanuit de agendacommissie een advies gekregen tussen in handen stellen van het college, voor kennisgeving aannemen of een standpunt innemen in geval van moties. Zijn we de laatste maanden voor de zomervakantie soms een beetje terechtgekomen in een brief aanpakken als een punt en daar een hele inhoudelijke discussie over te gaan starten, ik denk dat er dan een vraag richting agendacommissie zou moeten gaan om hem eventueel wel of niet op de agenda te zetten, proberen dat in te perken want uiteindelijk gaat het om de waarlijke agendapunten die op de agenda staan en waar besluitvorming over nodig is. Dus laten we proberen dat met zijn allen tot een juiste werking te laten komen. Wie wil over de ingekomen stukken het woord voeren. Dat kan ik zo snel niet overzien. Ik ga ze snel bij langs; 1, in handen college, akkoord? Meneer Pals, D’66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. brief 1, dat gaat dacht ik over de brief van de indiener de heer, even spieken, meneer Smulders, over de perikelen die hij geconstateerd heeft over Westerwolde en over de VVV-Westerwolde, u zegt wel heel mooi dat u het wilt in handen stellen van het college, dat is ons ook wat dat betreft prima
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zouden we het, meneer Pals, daar ook bij moeten laten
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, maar
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht eventjes de agendacommissie stelt voor; stel hem in handen van het college zodat die brief behandeld kan worden, dan denk ik als de agendacommissie dat voorstelt dat de raad niet bij voorbaat over de inhoud al in discussie moet treden want dan kunt u of de agendacommissie afschaffen of we krijgen een discussie en dan komt er een antwoord en dan moet er naar aanleiding van dat antwoord weer een discussie gevoerd worden. Want dat is nou precies het punt waar het mij om gaat.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan vertrouw ik erop dat we wanneer dan krijgen we bij de volgende raadsperiode het antwoord op dit schrijven?
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat duurt nog wel even.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt als het college het behandeld heeft, want u stelt het in handen van het college, en op het moment dat het college een antwoord geformuleerd heeft, krijgt u de beantwoording ter inzage omdat die vanuit de ingekomen stukken is behandeld. En ik kan u bij voorbaat niet beloven dat dat volgende maand zal zijn.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   maar voorzitter, oh sorry
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wie?
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik weet niet. Wie wilt u aan het woord.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, nee, ik hoorde een andere
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dat was ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Kijk wij hebben dit punt ook wat voorbereid en wij hebben ook de brief uitgebreid gelezen en wij wouden wat adviezen meegeven aan de raad, aan het college. Mogen we dat schriftelijk gaan doen dan?
  • 1:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het gaat dus nu in die zin op een gegeven moment om van wat voor werking hebben de ingekomen stukken door wie wordt er naar gekeken, wat wordt ermee gedaan. En als we hem nu iedere keer op een gegeven moment de ingekomen stukken als een soort agendastuk gaan behandelen waarin we, en dat begrijp ik best op een gegeven moment, media aandacht genereren, proberen anderen te overtuigen van je standpunt voordat het behandeld is, dan wordt het een agenda op zich. En als de agendacommissie, dat is een commissie door u ingesteld, op een gegeven moment gekeken heeft naar die ingekomen stukken en die zegt van weet je wij vinden eigenlijk gezien de brief die er ligt dat het dagelijks bestuur er even in moet duiken om daar een fatsoenlijk antwoord op te kunnen geven want wij hebben op basis van die brief niet alle in’s en out’s om die afweging te kunnen maken, dan denk ik als dat dan wordt voorgesteld, als u zegt van nee hij kan niet in handen van de agendacommissie gesteld worden dan moet u een ander advies afgeven en even kijken of u daar de meerderheid voor krijgt, maar dan moeten we er dus wel over gaan discussiëren hoe we ermee om gaan.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:12 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Het staat natuurlijk de SP helemaal vrij om richting het college adviezen uit te brengen en hij geeft zelf al aan dat dat wel schriftelijk zou kunnen, volgens mij houdt niemand de SP daar in tegen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was ook niet mijn voornemen om ze daarin schriftelijk tegen te houden, alleen ik probeer wel te voorkomen meneer Bieze dat we niet een discussie over de ingekomen stukken voeren op een manier alsof het agendapunten zijn.
  • 0:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat ben ik helemaal met u eens.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gelukkig. Dus elk schriftelijk advies wat u aan het college mee wilt geven mag. Akkoord? Ja, gelukkig. Bij punt 2 stond dat die in handen gesteld zou kunnen worden van het college, dat heeft het college al behartigd en heeft ook al een antwoord geschreven en dat heeft u op uw i-pad erbij gekregen. Kan ik doorlopen naar punt 3.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw de voorzitter, toch een korte opmerking daarover, heel kort. We hebben gelezen dat er wordt gewerkt aan een nieuwe werkgeversvisie en dat wil zeggen dat ontwikkelingen niet stil staan. we hopen dat deze visie dan op termijn zal leiden tot een nieuwe CAO.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Punt 3, punt 4.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   punt 4, ja.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   punt 3.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, ik geloof dat ik in een te grote sneltreinvaart ga?
  • 0:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou een sneltrein naar Stadskanaal zal er wel niet komen, maar een gewone trein hopen we wel. Daar ging namelijk die vraag over van mijn kant. Allereerst voorzitter, helaas waren de vragen vanuit de kant van het college wat te laat beantwoord, 22 mei heb ik ze gesteld en ik had op 19 juni antwoord en er staan 15 werkdagen voor, inclusief Pinksteren en Hemelvaartsdag was dat nog steeds iets te laat. Volgende keer beter. U zegt in uw mail, in uw brief aan ons dat er een bestuurlijk overleg komt met de gedeputeerde. Is dat inmiddels geweest? En wat was de uitkomst daarvan.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 3, wij zijn iets te laat geweest met de beantwoording, dan bent u, dan was uw griffie wat soepeler dan u bent, want die heeft ons geen reprimande gegeven in die tijd van het is te laat, dus we proberen dat niet weer te laten voorkomen en er is een bestuurlijk overleg geweest. Wethouder Plieger.
  • 0:03 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter, er is een bestuurlijk overleg geweest. Wij hebben daarbij gemerkt dat, wat duidelijkheid aangaat met betrekking tot het belang voor de ontwikkeling van de spoorlijn, de provincie absoluut niet van gedachten is veranderd en daar nog even sterk in staat als voorheen. Binnenkort zal er een bestuurlijk overleg plaats vinden gezamenlijk met o.a. de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal. En ik geloof nog een aantal andere partijen waarin dus ons uitgelegd en ons toegelicht gaat worden wat de resultaten van het onderzoek zijn wat op dit moment zeg maar min of meer is afgerond. Dat zou enige weken op zich laten wachten.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra?
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voorzitter. Ondertussen is ons wel een beetje duidelijk waar de schoen wringt, we hebben afgelopen donderdag, ik en wat andere raadsleden ook nog even de heer Bouwmans persoonlijk aan de tand gevoeld, dus wij zijn wat dat betreft op dit moment goed op de hoogte en wij wachten het onderzoek, ik denk dat dat in september komt, dat wachten wij dan af. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Punt 4, punt 5. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:50 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter. Niet inhoudelijk, maar er staan ook wel belangrijke punten in en daar gaan wij als gewone raadsleden niet over bij de ingekomen stukken begrijp ik, maar ik wil het college toch een compliment geven, want als dat ook niet meer kan, ja dan kunnen we eigenlijk niets meer zeggen. Dus dat wil ik toch even doen over dit besluit. Je zou je kunnen afvragen was die mogelijkheid er niet eerder want het is natuurlijk gewoon een goed besluit wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook nog geld oplevert, zeg maar zo’n €12.000, -, en als je alles goed uitrekent dan blijft bronscheiding toch bovenaan staan, maar dit als aanvulling. En onze vraag was hierover voorzitter, even als dat mag, hoeft nu niet beantwoord te worden kan ook later, hoe lang wordt dat afvalfonds eigenlijk gevuld.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Staat genoteerd. 7, 6, sorry één terug, 6, meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:41 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik zou naar aanleiding van de jaarrekening 2013 van de Wedeka toch nog een vraag willen stellen. Ik wil allereerst mijn complimenten uitspreken voor met name het aspect van de kostenbeheersing wat is doorgevoerd door de directie van de Wedeka, waardoor het tekort aanmerkelijk binnen de perken is gebleven, dus daar is echt goed werk verricht denk ik, daarnaast heb ik toch even een vraag naar aanleiding van een van de tabellen en dat betreft de uitstroom van medewerkers, daar zie ik in de tabel op bladzijde 11, dat de uitstroom naar het vrije bedrijf nul personen bedraagt. Ja, de vraag die bij mij dan ook rijst is van waar is dan de inzet van de TDC op gericht.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Een korte opmerking, de jaarrekening ziet er goed uit, dankzij een goede bedrijfsvoering en dan hoeven wij nog niet bij te springen. We wachten een nieuwe Wedeka begroting af en zullen dan daarop onze beschouwing geven. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ook één vraag. En dat gaat over het controle rapport, waarom dat die geheim moet zijn.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar wethouder Boen.
  • 0:15 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. De vraag van de heer Nijenbanning, die had betrekking op de tabel, kunt u nog even zeggen op welke pagina dat precies was?
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   bladzijde 11.
  • 0:37 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Bladzijde 11, volgens mij heb ik die hier voor mijn neus. Ja, als het daar gaat om de uitstroom gegevens dan moet ik zeggen dat ik niet zo paraat heb waarom dat getal daar op dat moment staat. Dat zullen we uitzoeken en daar zal ik u in ieder geval over berichten. En het verhaal van meneer Idema betreffende het verhaal van de accountant, ja daar moet ik u het antwoord ook op schuldig blijven, maar volgens mij is het een zaak van de accountant die zegt van nou dit is werk wat wij gedaan hebben en het is niet de bedoeling dat derden daarmee aan de haal gaan op wat voor manier dan ook.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou wat mij bevreemde, of ons bevreemde, dat
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even, mag ik even, volgens mij staat het controlerapport van de accountant op uw i-pad.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, dat klopt, dat klopt en daar staat bij dat we daar uiterst prudent mee moeten omgaan en dat hij geheim is en dat hij ook niet in het jaarverslag van Wedeka opgenomen wordt, dat vind ik vreemd, dat vinden wij vreemd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar staat dat meneer Idema?
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   (eerst gesproken deel is de microfoon niet ingeschakeld) We maken u erop attent dat dit accountant verslag een beperkte verspreidingskring geldt, het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor het Dagelijks – en het Algemeen bestuur van Wedeka, zonder voorgaande toestemming niet toegestaan om dit accountantsverslag te publiceren, dit geldt ook voor publicatie op uw website.
  • 1:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is een gemeenschappelijke regeling waarin het algemeen bestuurd wordt en het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur wordt vanuit de deelnemende gemeenten, het is ongebruikelijk om een accountantsrapport op, zeg maar stukken die binnen een WGR gelden en waarvoor uiteindelijk de gemeenten op een gegeven moment de financiën genereren om daarvan te zeggen die zou niet verspreid mogen zijn. Het is een openbare raadsvergadering, ook ons jaarverslag en onze jaarrekening met accountants lagen openbaar, ik weet wel dat ze vaak zeggen, accountants, zonder onze, het feit dat we als accountantsbureau op de hoogte zijn doe je niet aan extra verspreiding. Maar dat u hem op uw i-pad heeft is niet meer als normaal en daardoor is het een openbaar stuk geworden. Dus volgens mij is daar helemaal geen nieuws onder de horizon en is het een beetje een vreemde opmerking, maar mag u zich deze keer dan niks van aantrekken. En ik neem aan dat wij dat richting Wedeka gewoon even meenemen want het is inderdaad een beetje een vreemde formulering. Goed. Meneer Nijenbanning heeft de microfoon aan staan, ik weet niet of dat een…nee, was geen sprintje. Meneer Pals, D’66.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben nog even twee opmerkingen ten aanzien van de programma verantwoording van de Wedeka en waar we toch wel een beetje bezorgt naar kijken. Dat is op bladzijde 2.1 hoofdstuk 2 algemeen, waarin men constateert dat de omzet achterblijft van metaal en hout, dat behoorlijk achterblijft en dat dat verlies kan relatief lage uren opbrengst niet voldoende gecompenseerd worden door verpakkingswerk, dus het geeft aan dat de afdeling metaal en hout noodlijdend begint te worden van de Wedeka, dat maakt ons een beetje bezorgd en het tweede is dat is de constatering, en dat sluit een beetje aan wat meneer Nijenbanning ook al heeft opgemerkt, dat het steeds moeilijker wordt om detacheringsplekken in ons gebied te vinden, c.q. te behouden terwijl het beleid er juist op gericht is om medewerkers naar buiten te plaatsen, en wij zouden dan ook graag willen dat de wethouder dat eens behandelt en daar eens een keer op terugkomt van wat de missie en visie is van Wedeka op dat punt en hoe ze daar denken bij te draaien. Tot zover.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat u leest over de zaken rond, of de ontwikkelingen rond metaal en hout, ja dat is op zich duidelijk. De omzet die blijft achter, dat was in ieder geval de situatie in het vorig jaar in zijn algemeenheid, zonder verder op details in te gaan kan ik aangeven dat voor dit jaar laten we maar zeggen de bedrijfsvoering, want er zit toch ook een onderdeel van zich positief ontwikkeld, vergelijkbaar met wat we het afgelopen jaar gehad hebben. Dus dat wordt goed in de gaten gehouden, ja wat in de verschillende onderdelen van het bedrijf gebeurd. Ten aanzien van het verhaal van de detachering en de vraag wat er verder laten we maar zeggen aan beleidsontwikkeling binnen Wedeka plaats vindt ga ik er vanuit dat wij de komende periode, zeg maar de komende maanden, over dat onderwerp nog nadrukkelijk met elkaar in gesprek zullen gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, even de eerste opmerking van de portefeuillehouder, dat over metaal en hout, wil hij daarmee zeggen dat metaal en hout nu volop positief bijdraagt aan de winst?
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat we nu vooruit lopen op de discussie, want dit is wat ik bedoel meneer Pals en u begrijpt dat heel goed, u komt straks in de gelegenheid om te spreken over de begroting 2015 en volgens mij hebben we het dan over de toekomst. Wat u nu vraagt is naar aanleiding van de jaarrekening, die wordt u ter kennisgeving aangeboden, die stelt u niet vast. Dus mogen we deze discussie dan bij de begroting voeren, want dan is hij volgens mij ook actueel.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Mijn antwoord was ook nee.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat dan voldoende is. Akkoord? Mogen we dat bij de begroting 2015, want dan is hij volgens mij heel essentieel. Dat was 6, ga ik naar 7, 8. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ook even heel snel. In de brief die we hebben gekregen die was per juli en er zou een maand voor uitgetrokken worden voor antwoord. En mijn vraag is dus; is er al wat over bekend of er gevolgen zijn van dit wetsbesluit. Dat is heel kort.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:23 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij wat minder rekening hebben gehouden met de vakantie periode. En dat voor de beantwoording van een aantal zaken die daar in spelen daar blijkbaar net even iets meer tijd over is heengegaan. Wij verwachten het antwoord deze week, uiterlijk volgende week, en zo spoedig mogelijk als dat er is zullen wij, ook wat wij in de brief hebben gesteld, u dat doen toekomen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   9, meneer Ploeger, GBS.
  • 0:15 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben de rapportage Werk en Inkomen over het, tot en met het kwartaal 2004, kwartaal 2013 mogen ontvangen, de vraag van onze zijde; wanneer kunnen we de eerste en tweede kwartaal van 2014 tegemoet zien.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Diezelfde vraag hadden wij ook.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zal niet zeggen dat ik hier geen vragen over heb, maar ik ga proberen een antwoord te geven voorzitter. Ik ben het met u eens, en dat is natuurlijk ook denk ik een van de opmerkingen, dat het rapportage over het vierde kwartaal of in ieder geval tot en met het vierde kwartaal 2013 wat aan de late kant is. Een van redenen daarvan is dat de gegevens die door het UWV worden aangeleverd in zodanig format worden aangeleverd dat daar vanuit de ambtenaren hier de nodige inspanningen verricht moeten worden om dat te vertalen naar het stuk zoals het er nu ligt. Ik kan niet concreet een tijdstip noemen waarop de rapportage van het eerste kwartaal 2014 en het tweede kwartaal 2014 aan u zullen worden aangeboden, daar word op dit moment aan gewerkt en we zullen die stukken zo snel mogelijk in uw richting laten komen.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Dan gaan we naar 10. Ik neem aan dat we die betrekken bij de avond over het sociaal domein. Nummer 11, 12, 13, 14, meneer Pals D'66.
  • 1:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Wij hebben daar ten aanzien van, onze dank nog voor de beantwoording in de mooie zomervakantie voor de beantwoording over onze geuroverlast, hebben we toch nog een paar vragen over de antwoorden die u heeft gegeven. Dat zijn, ik zou toch in het kort nog twee vragen willen stellen als het kan over dit onderwerp. Zoals u weet heeft er inmiddels is er een rechtszaak geweest van een aantal bewoners rondom de bio-vergister en is er een uitspraak geweest door de rechtbank van Noord-Nederland over deze zaak. En wat ons nou opvalt in de schriftelijke beantwoording die wij hebben gekregen van de portefeuillehouder en de beantwoording die men in de rechtszaak heeft aangedragen, is als volgt; dat als antwoord op onze schriftelijke vragen wordt gesteld dat de sancties niet zijn ingesteld, maar in de rechtszaak aangespannen door een omwonende is door de gemeente aangegeven dat wanneer de nieuwe installatie, de aanpassing hebben we het dan over, 1 oktober niet in gebruik is genomen de gemeente actief tot handhaving over zal gaan en we vinden dat toch een beetje in tegenspraak met het antwoord wat men ons geeft ten opzichte van wat er in Groningen is beweerd, dus met andere woorden de handhaving is er wel en dat bevreemd ons een beetje. En de tweede vraag is en dat is even en dan de derde punt die wij hebben gevraagd waaruit bestaat het proces van handhaving waarover u schrijft in de brief aan omwonenden. En de vraag is; zijn er overtredingen geconstateerd bij de controle. Want u praat over; bij het bedrijf wordt een her controle uitgevoerd op de in de eerste controle geconstateerde overtredingen. En zijn deze niet ???? dan volgt een bestuurlijke aanschrijving en onze is; is er ook een overtreding geconstateerd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 1:55 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Eigenlijk wil ik proberen uw vragen in één keer te beantwoorden. Vanaf het moment van 1 juli zijn er door de omgevingsdienst Groningen zijn er met regelmaat controles uitgevoerd, bij een van de controles is gebleken dat er inderdaad overtredingen zijn geconstateerd, eentje daarvan had bijvoorbeeld te maken met een lekkage in een opslag van bio massa. Waardoor er voor zorg droeg dat, ja hoe zal ik dat eens even mooi omschrijven, wat hinderlijke sappen hun vrije weg kregen en daarmee ook een vervelende geur meebrachten, dat is onder andere is dat hersteld. Dus in zoverre wordt er opgetreden wordt er aan handhaving gedaan, ja op het moment dat er overtredingen worden geconstateerd wordt de ondernemer daar direct op aangeschreven en ook gemaand om dat te herstellen. Voor wat betreft de maatregel waarvoor de ondernemers een financiering hebben verkregen, zij hebben aangetoond dat de bestelling van de maatregel, want het gaat dan om een grote gesloten eenheid, een meng- invoerbak, die bestelling is gedaan, levering daarvan vindt plaats, uit mijn hoofd, half september en in principe is de bedoeling dat hij bedrijfsklaar moet tot 1 oktober. En dat is voor wat betreft die maatregel en daar heeft zoals ik het heb begrepen het gerecht ook over geoordeeld met betrekking tot de sanctie. Dus het een heeft zeker met het ander te maken, maar dat er op dit moment geen sprake zou zijn van handhaving, dat is niet zo. En dan hoop ik dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66 is dat het feit?
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, de tijd is onze grootste vriend in deze want het is bijna 1 oktober, dus wij, in die zin laten we het, want het is nog een kwestie van vier weken en dan zal men de maatregelen getroffen hebben. Ik bedoel de bewoners, die er in ieder geval rondom wonen, hebben er nog weinig van gemerkt tot nu toe, maar goed de deksel zal 28 september/ 29 september aangebracht worden dat het dan helemaal is afgesloten, dus we wachten nog even af.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. En dan de laatste, nummer 15. Geen.. meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb even een vraag. Ik wou even kijken of ik het goed gelezen had dat op het moment dat Provinciale Staten de Arhi-procedure voor de 7 gemeenten opstart dat de Arhi-procedure van Bellingwedde en Vlagtwedde opgeschort wordt. Klopt deze conclusie?
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is de mening van de provincie, ja. Goed hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kijk ik even om me heen of er inlichtingen zijn vanuit het college. Is niet het geval.
 • 9 Vragenuur
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en interpellaties niet aangevraagd.
 • 11 Rondvraag
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, mevrouw Brongers, meneer Boels, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, Ploeger, Bieze, Pals.
  • 1:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, we hebben een vakantieperiode achter de rug dus we hebben er drie. De eerste is, dat gaat namelijk even over het debacle die deze zomer op ons en veelal in de regionale pers heeft gestaan, dat gaat namelijk even over Synergon, en nou weet ik wel we hebben niet direct met Synergon te maken, maar goed de kwestie zal ons toch, kan als voorbeeld gesteld worden, kan ook als voorbeeld dienen voor onze how to handle als het bij Wedeka zover is. Maar wat ons nou enorm stoort en wat ons nou enorm opvalt, zijn de uitlatingen die de portefeuillehouder in Nieuwe Pekela doet, of aan de Pekela’s doet, ten aanzien van de Synergon. En ik denk hij heeft daar hele creatieve ideeën, weetteelt Oost-Groningen, nou goed een idee wat we ooit eens zelf ter berde hebben gebracht enfin de man komt met allerlei creatieve oplossingen, maar onze vraag is, er is ooit eens een commissie ingesteld, een stuurgroep, en die stuurgroep waar de vorige portefeuille de stuurgroep heette Werken naar Vermogen, en participatiekansen benutten, waar dacht ik de 7 Oost-Groninger gemeenten aan deelnemen, en onze vraag is nu; wat is nu de status van die werkgroep, wie is voorzitter en hoe wordt de kar getrokken ten aanzien van dat punt. Dat is vraag 1.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wacht op uw tweede en uw derde meneer Pals.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok, u wilt ze allemaal achter elkaar, ok.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik inventariseer eerst even de vragen en dan krijgt u antwoorden.
  • 2:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het tweede punt is, we hebben in de vakantie hebben we, en dat was ook in uw vakantie voorzitter, is er nogal een affaire geweest in Musselkanaal over het sluiten van een woning voor een hele kleine wietplantage die daar is aangepast. We hebben dacht ik twee maanden terug hebben we de maatregel die genomen kan, bestuurlijke maatregel, besproken in dit college, we hebben daar vragen over gesteld, zijn ze niet te streng, wordt het allemaal niet te lastig voor de mensen die het betreft, maar goed in uw vakantie, of in onze vakantie en in uw vakantie is het nu zover gekomen en heeft de rechter toch uw maatregel ten aanzien van het sluiten van dat huis heeft hij teruggefloten en publicitair stond in de krant de gemeente zou nog weer terugkomen op dat punt wat te doen nou. En onze vraag is dan ook van wat voor maatregel gaat u nu nemen, legt u zich neer bij de uitspraak van de rechter of gaat u, ja gaat u op een ander niveau gaan zitten en zegt u van wij hebben gelijk en wij handhaven zoals het is. Dat is punt twee over de wiet inval en het sluiten van de woning in Musselkanaal. En punt drie is, dat is ook afgelopen zomer is er nogal veel reuring ontstaan over wie kunnen straks allemaal je dossiers inzien en dat heeft te maken met de decentralisaties, de gemeente gaat zich natuurlijk direct meer bemoeien met inwoners. Er zijn veel mensen die bemoeien zich met gezinnen en er is natuurlijk nogal veel publiciteit over geweest de afgelopen tijd van wie gaan nu de dossiers inzien en hoe is de geheimhouding en de zwijgplicht straks geregeld in het werkveld zodat niet iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilende gezin als die hulp inroept. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, er is ook een website voor in het leven geroepen, Stadskanaal staat daar helaas niet in. Er zijn meerdere gemeenten in Oost-Groningen die er wel in staan, Stadskanaal niet. En onze vraag is dat we daar graag aandacht voor willen. Tot zover onze vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, Hofstra
  • 1:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik blijf helaas nog even in de sfeer van de nare luchtjes om het maar even zo te zeggen. En het gaat over het hondenpoep probleem. Wij hebben opgemerkt dat er bij de ingang van sommige wijken nieuwe bordjes zijn gehangen van; opgeruimd staat netjes. Wij snappen dat natuurlijk dat het college de bedoeling heeft om dit onder de aandacht te brengen, maar het bevreemd ons wel enigszins in de zin van opgeruimd staat netjes, komt wel wat vrijblijvend over. Volgens de AVP is het namelijk gewoon verplicht om spullen bij zich te hebben om de boel op te ruimen zeg maar en als mensen dat niet bij zich hebben dat dat dan ook beboet kan worden. Zo lijkt het ook net alsof er in de woonwijk, zeg maar, wel opgeruimd moet worden en buiten de woonwijken niet en vraag aan u is om toch ook op een andere manier dit nog eens weer onder de aandacht te brengen dat het gewoon in het APV staat dat het verplicht is. dank u wel. Bijvoorbeeld via een huis aan huis blad, ik noem maar wat.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper
  • 1:00 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Mijn vraag gaat over het stadsplein. We hebben allemaal kunnen lezen dat daar gelden voor beschikbaar zijn gesteld om het stadsplein weer opnieuw of beter en meer te gaan inrichten. Nou is dit in juli in de vorige raad 2013 is dat aan de orde geweest en daar is op besloten dat ze dus met een bredere overleg zou plaatsvinden, ook met omwonenden, mijn vraag is dus van is dat ook gebeurd en waarom komt het, omdat het dus ook een openbare ruimte is, waarom dat het niet meer in de raad komt. Is dat omdat er toen al een besluit is geweest of toch wel een beetje jammer dat dat niet meer komt omdat toch wel even nieuwsgierig ben van in hoeverre is er overleg geweest met de aanwonenden of met wie dan ook. En ik had nog even, als dat ook nog even mag, een mededeling en die gaat dus wel, u noemde het vanavond al, over de “Krinkiespijer”. We hebben dit allemaal kunnen lezen en ik wil toch graag zeggen dat we blijk zijn dat die weer op zijn plek komt. Dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hadden wij ook verwacht. Mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken, mevrouw Wanders, nee. Goed, Stichting Werken naar Vermogen/participatiewet. Wethouder Boen.
  • 1:15 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De stuurgroep Werken naar Vermogen zoals die heet, eigenlijk een beetje achterhaalde benaming moet ik toegeven, die bestaat nog steeds. Er is niet zo heel lang geleden nog aan gerefereerd in een krantenartikel. Als het gaat om het voorzitterschap van die stuurgroep, het is zo dat mijn voorganger, Jan Willem van der Kolk, die was voorzitter van de stuurgroep Werken naar Vermogen en ik heb in ieder geval zijn rol de afgelopen vergadering overgenomen, er is één vergadering geweest sinds het nieuwe college actief is. Binnenkort hebben we een volgende vergadering en ook daar zal ik weer als voorzitter van de stuurgroep optreden. Als het gaat om de zaak die speelt rond Synergon, ja dat is natuurlijk een verhaal wat zich afspeelt nadrukkelijk buiten onze gemeente en ook nadrukkelijk buiten onze eigen gemeenschappelijke regeling Wedeka en u zult mij toestaan dat ik daar verder ook niet op inga.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar begrijp ik nu goed van de portefeuillehouder dat hij nu de voorzitter is van de stuurgroep? Of moet daar nog een beslissing over worden genomen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heeft u goed begrepen.
  • 1:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok. U zult toch begrijpen, de portefeuillehouder moet toch begrijpen dat toch een, dat die stuurgroep die zo urgent is en zo nauw komt omdat het om zeer belangrijke dingen gaat voor ons gebied, Werken naar Vermogen, uw voorganger heeft zich daar landelijk nogal veel op ingezet, dat we dat toch wel een, in die zin zouden we u een advies willen geven, om toch eens wat meer aan te sporen tot meer reacties op dat gebied, want iedereen maakt zich, en ik, wat u ook terecht zegt Synergon is ons pakkie-an niet, maar goed het gaat het wel worden als het zo door gaat, dus in die zin denk ik van de stuurgroep laten weinig van zich horen en we vinden ook dat de stuurgroep misschien wat meer actief ook naar de raden toe gauw kunnen gaan informeren want als u zegt van ja binnenkort gaan we weer vergaderen, nou ja goed dat zal waarschijnlijk, u noemt niet eens een termijn, en buitendien vind ik dat leden van de stuurgroep, waar o.a. uw collega in zit, vanuit deze plek zou ik u toch willen adviseren om uw collega daar toch eens ernstig over te onderhouden hoe hij zich publicitair uitlaat als lid van de stuurgroep Werken naar Vermogen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan me de zorgen die de heer Pals uitspreekt enigszins voorstellen, ik wil op dit moment eigenlijk niet een discussie voeren over wat het verdere beleid moet zijn vanuit de stuurgroep Werken naar Vermogen. Daar wordt op dit moment wel intensief over nagedacht en dat heeft natuurlijk ook te maken met de uitkomsten die bekend zijn geworden rond het verdeelmodel. Nou dat betekend in feite dat op dit moment zoals de situatie nu is, de lobby die er geweest is richting de staatssecretaris nog niet heeft opgeleverd wat er gevraagd is, dat betekend ook dat we ons op andere zaken moeten beraden. En dat is op dit moment in feite de stand van zaken, als het gaat om datgene wat de collega in Pekela doet dan denk ik dat het van onze kant in eerste instantie wijs is om daar niet al te inhoudelijk op te reageren.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Pals? Het lijkt me goed om 15 september ook mee te nemen in het totale sociale domein, denk ik qua discussie. De vraag over de dossiers in het kader van de decentralisaties van taken naar gemeenten. Wethouder Hamster.
  • 0:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, de heer Pals snijdt het punt aan van de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij als gemeente houden aan alle wetgeving die er op dat punt is, maar wij hebben aan de andere kant toch ook de wens om zo goed mogelijke zorg te leveren waarbij wij de laatste decennia hebben moeten opmerken dat uitvoerders langs elkaar heen begonnen te werken omdat ze noodzakelijke informatie niet uitwisselen. In Stadskanaal hebben we al jarenlang een convenant tussen de mensen in ons OGGZ netwerk om de echt nodige gegevens uit te wisselen, maar dat is een aandachtspunt. En nu kunnen we alles wel bij 15 september neer gaan leggen, hoe we daar de uitwerking over vorm denken te geven, maar ik denk dit er wel een is om dan nog even verder te bespreken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De hondenpoep, in het kader van de APV. Wethouder Plieger.
  • 0:52 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Ja, het hondenpoep probleem is niet zomaar op te lossen, we hebbe in onze APV een regeling staan inderdaad en het lijkt er misschien op dat deze regeling een beetje, ja moet ik zeggen, in strijd is met de bordjes die u ziet, of tenminste dat zou verwarring kunnen opleveren. Wij kunnen, zeker denk ik als het gaat om het onder de aandacht brengen van de regeling, die ook in de APV vermeld staat, dat een eigenaar van een hond aan het nodige moet voldoen bij het uitlaten van zijn of haar hond, daar nog eens onze inwoners op wijzen. Die bordjes, dat is denk ik ook een actie, die past bij wijkraden die daarmee het initiatief naar zich toetrekken om te zorgen dat de wijk er ook wat beter uit gaat zien. Onverlet de APV regel geldt. En we zullen dat te zijner tijd weer eens communiceren.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het stadsplein, en nu moet ik even kijken wie dat gaat beantwoorden. Wethouder Plieger, de vraag of, in hoeverre de omwonenden erbij betrokken zijn geweest.
  • 0:58 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Er is overleg geweest met de centrumwinkeliers en er is overleg geweest met de hoteleigenaar Best Western in het verleden. Daar is toen het een en ander naar voren gekomen, er is ook met andere mensen gesproken, over plannen van het stadsplein, er was een beperkt budget, die andere plannen op zich, er is op dit moment niks eigenlijk van naar voren gekomen, het budget wat de gemeente tot zijn beschikking heeft, of tenminste wat wij tot onze beschikking hadden, had u zelf daarvoor als raad in petto, of daar had u zelf daarvoor beschikbaar gesteld. Dat was ongeveer maximaal € 50.000,-, Nou wij hebben gemeend met dit plan het stadsplein een kleine, ja moet ik zeggen, opleving te geven als het gaat om activiteiten die passend zijn en bij de centrumwinkeliers en ook het hotel Best Western zich goed in kon vinden. Dus zo is het eigenlijk ontstaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA, voldoende?
  • 0:33 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou, ik wou eigenlijk weten, ik heb een notitie gelezen van vorige raadsperiode, dat de toenmalige portefeuillehouder dus had gezegd dat hij het wat breder wou trekken, dus ook meer naar de omwonenden toegaan zodat die ook een mening kunnen hebben en niet alleen de desbetreffende horeca gelegenheden. Dus jammer dat er dus, ik begrijp dus dat dat niet gebeurd is, dat er dus alleen maar bij de horeca gelegenheden is gepraat en niet met de directe aanwonenden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even kijken of we dat nog helder kunnen krijgen. Wethouder Plieger.
  • 0:05 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou, wat betreft de directe aanwonenden daar moet ik u op dit moment het antwoord schuldig blijven, wat ik wel weet is in elk geval dat er ondernemers bij betrokken zijn geweest om plannen te ontwikkelen en dat het bij ideeën op dit moment gebleven is en dat die ideeën nog niet ten uitvoer of zeg maar ook tot iets geleid hebben waarmee we op dit moment iets kunnen. maar nogmaals, wat we nu voor ogen hebben zou geen enkele initiatief ten aanzien van het plein in de weg staan. dus een verdere ontwikkeling van het plein, mocht daar, ik moet zeggen noodzaak toe zijn of mocht men de noodzaak daartoe achten, u of een ander, dan zijn daar mogelijkheden voor.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het gaat even om de vraag nu of inwonende erbij zijn betrokken of niet en…die vraag, dat concreet moeten we eventueel, dat aspect, ik kijk ook even nog naar wethouder Hamster. Kunt u het antwoord geven? Weet u nog in de voorbereidingen voor de wisseling.
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou, ik weet nog wel wat ik toegezegd heb op het moment dat het vorige keer aan de orde kwam en misschien is dat ook wel van wezenlijk belang. Ik heb op dat moment met name aangegeven dat u dat budget ook niet veel groter in moet schatten en dat er geen hele grootse plannen mee te realiseren waren die een completen upgrade van het stadsplein inhield, maar dat wij nog een klein budget vanuit het speeltoestellen krediet over hadden waarbij wij een kleine investering in het stadsplein konden geven op dat moment heb ik ook gezegd dat wij hier intern een stagiaire aan het werk hadden om dat plan even in breder perspectief te kijken. Die heeft het nog een keer afgestemd met de partijen die de heer Plieger noemde, dus met verder omwonenden is niet gesproken, maar in mijn beleving heb ik dat ook niet toegezegd.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is die vraag duidelijk mevrouw Schipper, heeft niet plaats gevonden in die zin.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Mag ik dus wel de conclusie trekken dat de heer Plieger dus net heeft gezegd dat wij dus ook nog met initiatieven kunnen komen in de toekomst.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bedoelt als raad.
  • 0:0 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   als raad, ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u mag altijd met initiatieven komen, mag u ook...
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   nee, maar dat daar ook de ruimte voor is dan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, we gaan nu verwarring creëren. Dat is naar de toekomst toe.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ok
  • 2:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De raad heeft een krediet geaccordeerd, dat betreft een verdere invulling van het raadsplein, een uitvoeringsprogramma is een verantwoordelijkheid van het college. Het college heeft daar een besluit over genomen. U stelt nu een vraag van; is dat dan conform geweest met de partijen zoals we verwacht hadden ja of nee. Daar heeft u antwoord op gekregen, dit gaat in principe gewoon uitgevoerd worden. En mocht u in de toekomst plannen hebben, mag u ze meenemen in de algemene beschouwingen en doe er ook even de budgetten bij en dergelijke, dan is dat misschien een mooie nieuwe opdracht. Maar dat staat altijd open. Ok, ook weer helder. En dan staat de vraag nog open zeg maar het beleid in het kader van het coffeeshop beleid en de handhaving drugs. Die de heer Pals stelde over een pand in Musselkanaal. Dat beleid wat wij uitgevoerd hebben en in gang hebben gezet is conform de nota waar u in maart van dit jaar kennis van heeft genomen die we hebben besproken et cetera, waar ook geen adviezen zijn gegeven om die nota nog aan te passen of dat. Dat hebben we uitgevoerd. Wij hebben volgens de termijn, had ik dat pand mogen sluiten voor drie maanden, wij hebben daarbij in overweging genomen de omstandigheden en besloten om dat enigszins een lichtere vorm van handhaving in te zetten, namelijk die 6 weken. Uiteindelijk hebben we dat niet voldoende gemotiveerd volgens de rechtbank. Gaan we daarmee het beleid aanpassen? Ik dacht dat dat ook al in de media was verschenen en gehoord, maar dat heeft u misschien gemist door de vakantie, kan gebeuren, maar dat gaan we niet doen. Want we hebben dat vastgesteld en daar was u het mee eens op een gegeven moment. Nou de raad in meerderheid, meneer Pals, en u heeft zich daar niet tegen verzet, want u hebt er wel mee ingestemd volgens mij en niet tegen gestemd. We gaan het beleid niet aanpassen, maar ik heb ook in de media aangegeven dat de mate waarin je handhaaft per individueel geval wordt bekeken. Want het is heel erg afhankelijk van omstandigheden, aantal overtredingen, recidive, hoeveelheden, noem maar op. En dat blijf ik dus gewoon doen. En in dit geval is het een bevoegdheid van de burgemeester gecombineerd met het college in het kader van de woningwet, want het was een particuliere woning. En voor andere gebouwen op een gegeven moment en mogelijkheden overschrijding van de opiumwet is mijn bevoegdheid en ik ga gewoon redelijk, duidelijk handhaven. Voldoende beantwoord?
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voldoende beantwoord voorzitter. Maar u weet zoals u, zoals we nu acteren op dat dossier, het is niet alleen Stadskanaal, maar het heeft landelijk nogal veel problemen. De gemeente Emmen is daardoor al in problemen gekomen, dacht in Assen, dacht in Leeuwarden, er zijn diverse gemeentes die op deze wijze hebben gehandhaafd en ik wil u toch verzoeken, het komt beslist denk ik volgend jaar misschien weer aan de orde dit dossier over handhaving dat de raden dat misschien weer moeten beoordelen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het is niet een jaarlijks terugkerend handhavingsbeleid wat elk jaar opnieuw ter discussie staat.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar goed, ik wens u veel succes laat ik het maar zo zeggen want ik denk als u continue door de rechter op de vingers wordt getikt schiet het ook niet op denk ik de komende tijd.
  • 1:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik vind dat een te voorbarige conclusie, ik vind het ook een verkeerde conclusie en dat mag et cetera, maar ik voel me gesteund zowel door het college als door de raad die dit beleid op een gegeven moment heeft onderstreept en dan denk ik van ik ben vaak genoeg aangesproken in de zin van het kader van openbare orde en veiligheid, woonoverlast, op een gegeven moment criminele activiteiten in het kader van de drugs overlast. Net als wat ik in de media heb gezegd; ik word liever een keer op de vingers getikt omdat de rechter vindt wat hij vindt, en dat mag hij, dan als wij zeggen op een gegeven moment wij durven nergens op te treden omdat we dan gewoon ook eens een keer verlies moeten kunnen incasseren of niet. Want dan denk ik van waar het om gaat is op een gegeven moment en dat heeft u ook vaak genoeg aangegeven en eigenlijk door de instemming ook onderstreept is dat wij gaan handhaven. En dan kunnen we van mening verschillen van wat toelaatbaar is, maar als wij aan de ene kant bezig zijn om de criminaliteit te bestrijden, om de drugs te bestrijden, probeer de problemen die achter de voordeur hier en daar plaatsvinden om die preventief aan te pakken dan voorkom ik graag dat dit soort wietkwekerijen ontstaan in gewone gezinssituaties waarvan ik denk dat dat niet een goede ontwikkeling is en die volgens mij door u ondersteund is bij die nota. En zolang ik geen andere berichten van de meerderheid van de raad krijg ga ik rustig door met handhaven. Daarmee hebben we de rondvraag gehad. En nou zit ik even te kijken of het wijs is om tien minuten/ vijftien minuten nu te schorsen in plaats van tussen de andere agendapunten. Zal ik dat doen? Ja.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter mag ik nog iets zeggen, mijn collega
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, ik ga direct van start. Meneer Orsel is weggegaan omdat er in de familie plotseling een ziekenhuis opname was. Dan weet iedereen dat ook. En ik hoop dat het goed afloopt.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heb ik begrepen. Ik heb hier al even gezegd van als we nadere informatie hebben geven we daar even aandacht aan, maar zulke situaties kunnen ontstaan en we hopen dat het goed verloopt. Maar hebben we allemaal begrip voor. Wij schorsen tien minuten.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Jaarrekening Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) 2013, actualisatie begroting Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 2014 en begroting PG&Z 2015
  • 12. Jaarrekening VGenR 2013 actualisatie begroting PGenZ 2014 en begroting 2015 (110,51 KB)12.1. Bijlage Toelichting raden jaarverslag en jaarrekening VenGR 2013 (48,11 KB)12.2. Bijlage Jaarverslag en jaarrekening VenGR 2013 (2,53 MB)12.3. Bijlage Toelichting raden actualisatie begroting GGD 2014 (11,13 KB)12.4. Bijlage Toelichting raden bij begroting PGenZ 2015 (6,29 KB)12.5. Bijlage Concept Begroting PGenZregeling 2015 (202,61 KB)12.6. Bijlage Brief AB voorlopige zienswijze PGenZ (242,27 KB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan vervolgen wij de raadsvergadering en gaan naar agendapunt 12. Jaarrekening Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen (V&GR) 2013. Actualisatie begroting Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) den bestaande regeling 2014 en de begroting van dezelfde regeling 2015. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:36 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben kennis genomen als CDA van alle stukken betreffende de onderwerpen die u net als samenvatting heeft gegeven en wij kunnen concluderen dat wij langs deze weg nog wel mogen reageren op de zienswijze en zo via het college nog input kunnen leveren aan het Algemeen Bestuur. Er is sprake van een goedkeurende accountantsverklaring die is afgegeven over de jaarrekening 2013 en dat stemt ons positief. En verder voorzitter, veranderingen, bezuinigingen en onzekerheden, het lijken termen en inhoud die heel erg nog steeds actueel zijn, orde van de dag in onze samenleving en ook in onze gemeente, ook als het gaat om de verdere invulling van onze regionale veiligheid. Wij zijn ons ervan bewust dat dit risico’s met zich mee brengt en toch zijn wij van mening dat een deel van de bezuinigingen van voorgaande jaren nog gerealiseerd moet worden en dan hebben we het over €200.000,- zo om en nabij. Verdere bezuinigingen, zo hebben wij kunnen lezen in de begroting 2015, zijn niet opgenomen en dit is ook gerelateerd aan de decentralisaties en het sociale domein. Wij kunnen ons vinden in de voorlopige zienswijze en dit ook met name het geïnformeerd willen worden over de gevolgen van de ontwikkelingen in de jeugd- gezondheidszorg en de invulling van het resterend deel van de bezuiniging die ik net al reeds noemde. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal niet alles herhalen wat mevrouw Brongers verteld heeft. Een aantal dingen wil ik nog opmerken. Dat er slechts één programma is van de GGD in de begroting, met die geen nieuwe bezuinigingstaakstelling, wel een aantal risico’s. Eerste verandering komt eraan, triage, casemanagement taken, prachtige kreten van de bureau Jeugdzorg, om het werkgeverschap bij de GGD neer te leggen. Onduidelijk zijn nog de randvoorwaarden en de financiering, hier zullen wij in het najaar nog meer van horen. We zijn het met u eens dat gezocht moet worden naar efficiëntiewinst en andere mogelijkheden voor beperking van de kosten die met deze overgang gepaard gaan. Bezuinigingen zijn wij het ook mee eens dat die nog nader ingevuld moeten worden. wij kunnen ons ook vinden in de zienswijze die u gestuurd heeft. We moeten ons wel realiseren dat wij maar 1 van 23 gemeentes zijn in deze regeling en dat ook lastig is wijzigingen door te voeren, een meerderheid dient dan ook gevonden te worden. Wij stemmen in met de jaarrekeningverslag, actualisatie van de begroting en de beleidsbegroting en we gaan akkoord met uw zienswijzen. Dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Pals, D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Wij ook stemmen in met de brief die u gestuurd heeft, de voorlopige zienswijze van Stadskanaal, en wij vragen ons af, want het is een brief van 12 juni, en als ik het goed heb, vragen we ons af over die bezuiniging van die 2 ton of u daar inmiddels al iets meer van weet want u heeft, terecht, in uw schrijven gezegd u geeft aan initiatieven te ondernemen om hiervoor een oplossing te vinden en over de vulling wensen wij hiervan nader en concreter te worden geïnformeerd. Dus onze vraag is even; weet u inmiddels meer. En onze tweede opmerking is dat we ons helemaal achter uw voorlopige zienswijze stellen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Eigenlijk hebben de vorige drie sprekers ook al wel zo’n beetje gezegd wat ik had willen zeggen. er is inderdaad een hele lijst met bijlages, we kunnen ons goed vinden in het benadrukken van de financiële consequenties bij het maken van inhoudelijke keuzes en beleidsvoorbereidingen. En we steunen ook de vraag, tot nadere toelichting, van de invulling van de 2 ton bezuiniging en wij stemmen in met de vier beslispunten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ja er is al een heleboel over gezegd nu. Met nadruk wat meneer Pals zei over de bezuinigingen of daar ook meer over bekend is, dat willen we graag weten. En we hebben nog een vraag over de FLO regeling, of die nou zo onvoorzien was, dat begrijpen we niet helemaal en of alleen de commandanten daarvoor in aanmerking komen, of daar alleen een regeling voor getroffen is en voor de andere brandweermannen blijkbaar niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   we zijn nu bij de
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   maar dat staat in dit stuk
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   in de jaarrekening en in het jaarverslag
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, staat in de jaarrekening
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   want hij staat ook in de uitwerking van één van de volgende stukken.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Klopt, maar hij begint hier heel prominent. Verder kunnen wij instemmen met punten 1 t/m 4.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de GBS en VVD geen opmerkingen in eerste ronde, eerste termijn. Geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 2:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Uiteraard is het college blij met de instemming die wordt uitgesproken ten aanzien van de stukken die voorliggen. En ook met name de instemming met de voorlopige zienswijze die door het college richting de gemeenschappelijke regeling is uitgesproken. Het is zo dat dat tijdstip van de vergadering waarop één en ander werd vastgesteld noopte tot de procedure die we nu gevolgd hebben. Het is duidelijk, en dat staat ook in het voorstel, dat er achteraf nog het één en ander kan worden mede gedeeld. Als ik inga even op de vraag, met name die gesteld is over het al of niet al bekend zijn van maatregelen in het kader van de bezuinigingen, dan moet ik u aangeven dat er op dit moment nog geen concrete maatregelen zijn genoemd. Die zullen wellicht de eerstkomende bestuursvergadering aan de orde komen. Duidelijk is wel dat de, maar goed dan herhaal ik in feite wat er in het stuk zelf staat, dat er op de andere taakgebieden niet bezuinigd wordt, er wordt ingegaan op de ingewikkeldheid van de trajecten die we voor ons hebben liggen. Daar zal, met name als het gaat om het aspect van de jeugd, het een en ander nog over voorbijkomen de komende tijd. Wat betreft de vraag over de regeling rond de commandanten, functioneel leeftijdsontslag, misschien mag ik gebruik maken voorzitter van een eerder aanbod om een antwoord te geven namens mijzelf, dat hebt u toen ook gedaan, en misschien kunt u iets zeggen over de regeling rond de brandweer commandanten. Kunt u dat niet?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil hem wel meenemen.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dan zijn we uitgepraat. (er wordt gelachen)
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik had begrepen van de FLO regeling dat die in 2014 ophoudt te bestaan voor commandanten en dat daarom het mogelijk is opgenomen in de jaarrekening van 2013.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en dat in een eerder stadium de berekeningen nog niet waren geweest, incidenteel, want dat moet per brandweer commandant uitgezocht worden en wat betekend dat dan? Afhankelijk van dienstverband e.d. berekeningen van betekend het dan en nu ziet u, juist omdat er nu over besloten moet worden, ziet u die vertaling in één keer qua bedrag genomen is. Dus maar meneer Idema trok hem een beetje naar voren, die had eigenlijk zeg maar beter bij het andere agendapunt naar voren kunnen komen, maar volgens mij hebben we hem zo wel opgelost want het is u ook wel duidelijk.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, het is mij nog niet helemaal duidelijk.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, ik vond dat u er al heel goed naar geïnformeerd had meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat klopt. maar ik vroeg mij af of dit ook geldt voor de brandweermannen, niet alleen voor de commandanten. Dat vroeg ik mij af.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dit is een regeling die volgens mij alleen voor de commandanten gold, niet voor het overige brandweerpersoneel in vaste dienst. Want we hebben het even niet over de vrijwilligers, dus volgens mij geldt het alleen voor de brandweercommandanten. Want daar gold een andere regeling voor net als het leeftijdsontslag voor brandweermannen wat speelt, dus daar zit een verschil in.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik kan me ook nog herinneren wat me dat de vorige keer opgeleverd heeft, maar daar zullen we het nu niet over hebben wethouder Boen. Was dit uw gehele antwoord? Want dan ga ik inventariseren of dat afdoende was. Ja, ok. Dat was in ieder geval het antwoord in eerste termijn en dat betekend dat in ieder geval de heer Pals nog vragen heeft. Zijn er nog meer mensen in tweede termijn. Nee? Meneer Pals, D’66.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De beantwoording van de portefeuillehouder over die 2 ton dat begrijp dat hij eigenlijk net zo in het duister tast dan wij met zijn allen en dat dat t.z.t. aan u verantwoord gaat worden hoe men wil omgaan met die 2 ton. Maar hoe gaat u dan in de komende periode om met het recht, dat u in deze brief heeft gezegd, want u zegt duidelijk in deze brief; wij houden ons daarom het recht voor om via onze vertegenwoordiger en uw bestuur na behandeling in onze raad alsnog invloed uit te oefenen op de begroting 2015. Dus het kan best zijn, tenminste zo vertaal ik het, en corrigeer als het niet zo is, dat als u die beantwoording van die 2 ton niet terecht vindt dat u alsnog een maatregel gaat nemen in de begroting. En ik vraag me af wat voor maatregel dat zou kunnen zijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:0 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat u het zo moet lezen dat wij, maar corrigeer mij als ik het niet goed zeg, dat wij laten we maar zeggen hebben aangegeven in de voorlopige zienswijze dat er nog mogelijkheden zijn om terug te komen op datgene wat wij daarin hebben aangegeven. Tegelijkertijd is in het stuk ook aangegeven wat de positie van één gemeente is in het totaal. En de heer Van Beek heeft dat ook nog even gememoreerd als ik mij niet vergis en dat houdt in dat je, nou ja laten we het zo zeggen, in ieder geval niet al te grote verwachtingen moet hebben, dat je als gemeente in je eentje een zware invloed kunt doen gelden op de besluiten die er genomen worden, maar dat neemt niet weg dat je kunt aangeven van nou dit lijkt ons een wat minder prettige oplossing of dit lijkt ons een betere oplossing. Dat kan natuurlijk altijd gezegd worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan zwakt u uw eigen stuk behoorlijk af eerlijk gezegd in uw beantwoording, want als u praat over rechten dan vind ik dat een ander dan dat u zegt ik leg mij neer bij de meerderheid van het bestuur, dus dat, ik vind dat een beetje een verhouding en daarom was ik ook heel blij met de brief die u had met name had gestuurd over die voorlopige zienswijze dat u een slag om de arm nam vanwege het niet als men die 2 ton niet had kunnen of kan verantwoorden en nu zwakt u het een beetje af als ik het zo beluister.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de 2 ton is toch niet van tafel meneer Pals.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar goed de 2 ton is ook niet van tafel dus hij zweeft ook over partijen maar de portefeuillehouder, ik vraag de portefeuillehouder als daar een goede beantwoording is in die 2 ton als hij dat goed weet wat gaat hij dan doen. dit is even de vraag.
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:11 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb het zo begrepen dat de 2 ton is opgenomen in de begroting alleen dat nog niet exact bekend is hoe dat ingevuld zou worden, dus het staat er volgens ons heel duidelijk in.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:05 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter ik denk dat mevrouw Brongers het keurig heeft verwoord, ik denk ook niet dat er sprake is van het afzwakken van dat standpunt, ik geef alleen even aan, binnen dat het kader onze opmerkingen in zijn totaliteit gezien moeten worden, maar datgene wat er staat dat blijft.
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ik begrijp, meneer Pals, wat u nog een keer expliciet mee wilt geven is op het moment dat er gesproken moet worden wat zijn de effecten van de triage en de overname van werknemers van Bureau Jeugdzorg, dit heel goed, mede nog eens een keer op de rij gezet kan worden om te zorgen dat je blijft binnen die bezuinigingstaak stelling, dat die niet verdwijnt als het ware op een gegeven moment naast extra uitzendingen die moeten plaats vinden, dus ik denk op een gegeven moment dat wat wij geschreven hebben, u heeft ook de reactie gezien van, het commentaar op die zienswijze, dat dit gewoon een punt blijft wat wethouder Boen iedere keer in het DB/AB meeneemt, toch?
  • 0:0 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, duidelijk denk ik.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar wel verwarrend soms.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vertel meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik bedoel, meneer Pals die heeft een verhaal over 2 ton en ik hoor u daar op reageren, ik hoor daar wat, ik denk gewoon die 2 ton is ook in de begroting meegenomen en vervolgens moet daar een invulling aan gegeven worden. punt.
  • 1:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is een taakstelling, ja, als we het mooie woord willen gebruiken, ja, maar ik begrijp ook op een gegeven moment dat er soms belangstelling is van ja hoe wordt het ingevuld want het moet wel wezen. Dus. Goed mag ik concluderen dat we daarmee, nou moet ik even kijken naar, dit is 12, exacte beslispunten want dan kunnen we ons daar niet in vergissen, instemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de Veiligheids- en de Gezondheidsregio, de oude gezamenlijke regeling, instemmen met de actualisatie van de begroting van de publieke gezondheid en zorg 2014, instemmen met de beleidsbegroting van de publieke gezondheid en zorg 2015 en de consequenties van daaruit verwerken in onze concept begroting 2015 van de gemeente Stadskanaal en dat de zienswijze wordt vastgesteld, wordt onderstreept, en dat deze nog een keer herbevestigd wordt aan het Algemeen Bestuur van de publieke gezondheid en zorg. Mag ik concluderen dat u dat unaniem besluit? Dat is terecht? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Begroting 2015 Veiligheidsregio Groningen
  • 13. Begroting 2015 Veiligheidsregio Groningen (106,25 KB)13.1. Bijlage Begroting Veiligheidsregio 2015 (731,83 KB)13.2. Bijlage Brief financiele positie Veiligheidsregio Groningen (284,84 KB)13.3. Bijlage Reactie VR Groningen over zienswijzen begroting 2015 (109,93 KB)13.4. Bijlage Brief VR Groningen over actualisatie begroting 2014 VrG (45,28 KB)13.4.1. Bijlage brief actualisatie begroting 2014 VrG (99,31 KB)
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13. Dat is de regeling voor de Veiligheidsregio Groningen, de nieuwe regeling. Daarvan ben ik portefeuillehouder. Dus zal ik de voorzittershamer overgeven aan mevrouw Sterenborg. Met één opmerking vooraf als dat mag. Wij hebben gepoogd in de vakantieperiode u zoveel mogelijk actuele informatie te geven, vandaar ook die vele bijlagen, u hebt bij dit agendapunt kunnen zien dat er ook een bijlage is meegestuurd wat de actualisatie van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio is. dat is een toelichting met budgettair neutrale consequenties, dus dat vergt geen extra financiële middelen van de gemeente Stadskanaal in 2014. Daarover kunt u een zienswijze geven, ik stel u voor om dit mee te nemen in de behandeling, kennis te nemen van de actualisatie en te besluiten om geen zienswijze in te dienen omdat die geen enkele financiële consequenties heeft. mogen we dat in de behandeling zo meenemen? Ja. Dan geef ik nu de voorzittershamer over aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. wie wil over dit agendapunt het woord voeren? Ja, prima. Dan geef ik het woord aan mevrouw Brongers van het CDA.
  • 1:03 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Een paar korte opmerkingen aangaande dit punt. Wij ondersteunen het voorstel van het college om de planningscyclus van de organisatie aan te passen zodat wij inderdaad ook tijdig geïnformeerd worden en zo nodig zienswijzen in te dienen of te reageren. En tevens wordt in de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur gevraagd om de extra kosten van de Gemeentelijke Kolom Groningen structureel te dekken binnen de begroting van 2016. Voorzitter, op dit moment achten wij een verhoging van onze structurele gemeentelijke lasten dan wel een bijdrage niet wenselijk en wij horen graag hoe het college daar verder over denkt en reagerend op de laatste vraag, geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2014 als het gaat om de actualisatie, daar kunnen wij ons in vinden. Dank u.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mevrouw Brongers, heeft u het daar over die €2.000,-? Over dat, van de eigen inzet?
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, het bedrag, ik heb ook iets gelezen, dan houden we dat bedrag even precies ten goede, maar het gaat ons even om het uitgangspunt dat wij op dit moment geen structurele verhoging willen, zo mogelijk, van onze gemeentelijke bijdragen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik nu het woord aan meneer Idema voor zijn bijdrage, van de SP.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Nou, wij zijn in ieder geval heel erg blij met de zienswijzen die goed uitgebreid is en wat met name wordt gezegd in die zienswijze dat wij in een gebied wonen waar wat minder risico’s zijn gelukkig. In ieder geval blij dat dit even genoemd is en voor de rest kunnen wij ons goed vinden in de zienswijze en we kunnen akkoord gaan met 1 t/m 3.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel meneer Idema. Dan geef ik nu het woord aan meneer Van Beek van de CU.
  • 1:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een aantal vragen nog. Ik lees in die stukken over koude taken, warme taken en dat er wat personeel aan gedetacheerd is, dan wel als vrijwilliger daaraan toegevoegd is, ik vroeg mij eigenlijk af of wij ook personeel vanuit de gemeente daaraan toegevoegd hebben. Zowel bij de koude taken als bij de warme taken, in dit geval dan de vrijwilligers. Verder lees ik in het stuk met betrekking tot het weerstandsvermogen, dat er 10 risico’s zijn benoemd waarvan er maar twee op geld gezet zijn. En dan hebben we het over €400.000, - als ik het wel heb. En dat we een weerstandscapaciteit hebben van 9 ton. En dan denk ik van; oh, dan zijn er nog 8 risico’s die er nog moeten komen en we hebben nog maar 5 ton over. Kunt u daar iets meer over zeggen, over die risico’s die niet op geld gezet zijn. En voor wat betreft zienswijze, zoals u net heeft opgemerkt, zijn wij akkoord. En dan wou ik het er even bij laten.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan geef ik nu het woord aan meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Met de zienswijzen kunnen wij instemmen zoals die is geformuleerd. Ik heb echter nog een vraag ten aanzien van de begroting, daar wordt aangegeven dat de kosten van de decentrale brandweerposten die zijn nog niet opgenomen in de begroting van de Veiligheidsregio en daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan om eventueel de begroting op die post aan te passen. Ik zou graag willen weten wat de zienswijze van het college hierop is.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan meneer Pals van D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben een vraag of eigenlijk een opmerking. Het gaat even over de begroting 2015, dat u het college een agendapunt 13 heeft ingezet en wat ons een beetje bevreemd is de taakstellende bezuinigingen. En er staat een keiharde constatering eigenlijk dat de Veiligheidsregio gaat nu geen discussie voeren over een bezuinigingstaakstelling, ik vind dat een beetje raar in een tijd dat iedereen bezuinigingstaakstellingen moet gaan uitvoeren en wij vragen ons af waar komt dat vandaan deze zeer starre opstelling.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel en dan geef ik het woord aan mevrouw Gallama, de portefeuillehouder.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Allereerst dank want ik hoor toch uit de algemene antwoorden dat de zienswijze, die het college begin juni dan heeft gestuurd, eigenlijk gewaardeerd wordt. Dat is voor ons zeg maar eigenlijk een beetje de noodoplossing omdat hij in de planningscyclus nog niet voldoende naar voren is gehaald zodat ook de raad er echt op tijd over kan spreken voordat hij door het Algemeen Bestuur moet worden vastgesteld, begroting voor volg jaar en ingediend wordt en daar hoor ik eigenlijk brede steun dat u zegt de aspecten die het college in de brief verwoord heeft en naar voren heeft gebracht die worden in ieder geval door u gedeeld.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zou ik daar iets op mogen zeggen?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag.
  • 0:37 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u. Kijk ik heb die zienswijze gelezen, ik begrijp wat u zegt en toch heb ik zoiets van misschien zou het wel wat stelliger kunnen in zo’n zienswijze in het vervolg. Kijk ik bedoel als ik lees dat u ergens zegt van wij vragen van u uw uiterste best te doen om de bezuinigingen op te lossen binnen de begroting, dan denk ik als mij dat nou zou overkomen dan zeg ik; ja ik heb mijn uiterste best gedaan, het is niet gelukt, jammer. Misschien zou u iets stelliger kunnen zijn dan in zo’n zienswijze en zeggen; wij verwachten van u dat u het oplost binnen de begroting, als u begrijpt wat ik bedoel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   jammer
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want als je kijkt naar de begroting 2015 van de Veiligheidsregio dan zit er een stijging in van €2000,- , dat is zeg maar indexatie en prijscompensatie, ook dat kennen wij in onze eigen gemeentelijke begroting als uitgangspunt, dus daarnaast zou je kunnen zeggen is eigenlijk de begroting 2014 één op één overgenomen en zijn het vanuit de Veiligheidsregio geen extra uitzettingen. Dan denk ik hoe stellig moet ik zijn over het feit dat de Veiligheidsregio eigenlijk nog steeds budgettair neutraal opereert. Dat is iets wat wij de afgelopen jaar hadden ingezet, het mag niet leiden tot extra gemeentelijke verhogingen in de bijdrage elk jaar, even de regionaliseringsconsequenties aan de kant gezet, want daar hebben we allemaal mee te maken gehad, maar de totale uitzettingen zijn niet hoger. Nou op het moment dat u te maken heeft met een organisatie die dat voor mekaar krijgt en dus extra eisen in het kader van opleiding e.d. pakt binnen de eigen begroting, de regionalisering eigenlijk binnen het bestaande reserves en budgetten heeft georganiseerd, dan durf ik niet zo hard op die trommel te slaan want dan denk ik van; nou ik wou dat er een paar andere organisaties het voorbeeld volgden. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord meneer Van Beek?
  • 0:24 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jawel, maar u begrijpt precies wat ik bedoel en u draait er een prachtig verhaal van en als u vindt dat andere organisaties dat ook zouden moeten doen moet u die bij die andere organisaties zijn, maar als ik vind als u zo’n vraag stelt dat je dat best mag zeggen wat je daar van vindt en als je zegt van dat moet binnen de begroting worden opgelost, dan hoef je niet daarbij te zeggen; u dient uw uiterste best te doen. ik mag toch aannemen dat ze hun uiterste best doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, daar ga ik ook van uit.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   dan zijn we het daar over eens.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en wij staan als gemeente ook niet bekend als degene die nou het meest voorzichtig opereert in dit soort discussies, want soms kunnen we met één stem heel wat geld terughalen. Dat hebben we gezien in de laatste bijstelling van de afrekening van de RBZG, maar ik vind op het moment dat er eigenlijk een begroting neer wordt gelegd die conform de opdracht van het Algemeen Bestuur is om budgettair neutraal voor te zetten en er komt €2000,- bij, dan is dat denk ik een heel ander bedrag dan als je die indexatie gewoon compleet had doorgerekend. Vandaar dat het op een enigszins vriendelijke toon gesteld is, maar we zitten er allemaal bij om het op een gegeven moment binnen de begroting te houden.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp het en ik gaf ook al aan dat het voor deze keer akkoord is wat mij betreft.
  • 6:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Ik snap dan ook die opmerking om te zeggen van; extra uitzettingen zijn in principe niet wenselijk. En dan doelt denk ik de opmerking van mevrouw Brongers vooral op de Gemeentelijke Kolom. Daarvan wordt nu in wezen vanuit de reserves €110.000,- ingezet en heeft alles te maken met de overgang zeg maar van de individuele mensen voor rampen- en crisisbestrijding, zowel voor de koude kant als de warme kant van die, tot op heden, eigenlijk voor een groot deel individueel door de gemeenten werd georganiseerd naar een regionale pool waarin we tot een stukje professionalisering en een stukje kwalitatief sterkere dienstverlening komen in het geval van rampen en crisis. Wij hebben daar al een aantal voorbeelden van mogen meemaken dat het beter werkt als je een pool hebt waar mensen beter opgeleid, beter getraind zijn, het vaker meemaken en dus ook sneller en adequater weten te handelen op het moment dat er geadviseerd moet worden. Dat zijn dus die koude en warme taken. De koude taken zijn op een gegeven moment de ambtenaren crisis- en rampen bestrijding die op dit moment gehuisvest worden in Hoogezand-Sappemeer en binnen twee jaar ook door moeten stromen naar de Veiligheidsregio en dat zijn mensen die voorheen, zoals bijvoorbeeld onze ambtenaar die we samen deelden met Vlagtwedde, daar gedetacheerd zijn. En die bedienen nu een groter gebied als uitsluitend Stadskanaal en Vlagtwedde. En in de warme taken daar zijn vooral de piketdiensten en dan hebben we het over de afdeling, of het team, Bevolkingszorg. Daar leveren een aantal gemeenten leveren daar allemaal mensen voor, die zeg maar piketdienst draaien, die ook oproepbaar zijn in geval van een crisis of een ramp en daar levert Stadskanaal ook twee mensen voor die dan ingeschakeld kunnen worden. Wij zien in de oefeningen die plaats vinden, en soms ook in de echte praktijk wij hebben dat meegemaakt met onze brombakfietsenrace waar we een pre-crisisteam voor neergezet hadden, dat je het voordeel hebt van als je niet over je eigen mensen beschikt dat je uit die pool kunt trekken en dat je dus dat wat je nodig hebt qua advisering aan tafel kunt krijgen. En ik denk dat daarmee de kwaliteit echt vooruit gaat. Hebben we dan nog in die Gemeentelijke Kolom, denk ik, en ook in de Veiligheidsregio het nodige te doen? Ja. die 4 ton risico die beschreven wordt heeft vooral te maken met aardbevingssituatie, dat is een bekend en benoemd en op geld gezet risico waar nog niemand van weet als er een aardbeving plaats zou vinden die op de schaal van de Richter groter zou zijn als de hoogste die we ooit hebben meegemaakt, weten wij niet wat ons precies overkomt en hoe we dat risico in moeten schatten. Is het weerstandsvermogen dan voldoende en kan ik die andere 8 op geld zetten? Nee. ik wou dat ik het kon, maar zover zijn we nog niet en dat zijn dus wel risico’s en vragen die wij aan het Dagelijks Bestuur en aan de directie van de Veiligheidsregio stellen, om daar steeds meer inzicht in op te bouwen. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, we zijn bezig met een provinciaal georganiseerde organisatie die vanaf 1 januari is gestart, we zijn nu 25 augustus, we kunnen niet al die stappen in één keer maken. Maar dat de vraag terecht is om meer inzicht te krijgen en welke risico’s lopen we nog en kunnen we die bij benadering op geld zetten, vind ik een hele logische opmerking meneer Van Beek en die neem ik ook wel mee in het Algemeen Bestuur op het moment dat verdere bespreking van financiële cijfers aan de orde is. Meneer Nijenbanning die vraagt over de huisvestingsaspecten en daar wordt naar gedaan van wat betekend het nu en dat daar waar we verschillen hadden waar brandweerlieden werden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen, in eventueel brandweer gebouwen, of zoals bij ons in een gebouw tegenwoordig wat wij huren. Wat betekend dat als al die huisvestingskosten ten laste van de Veiligheidsregio komen en hoe gaan we daarmee om. Mijn stelling is op een gegeven moment dat uit de lengte of de breedte, ik niet genegen ben om meer te betalen als wat we nu geïnvesteerd hebben. Wij hebben in dat contract gezorgd dat de Veiligheidsregio eventueel in onze rechten als huurder kan treden. Ik denk, ik verwacht, ik hoop dat in dat huisvestingsonderzoek ook naar voren komt van wat krijgen wij nog vergoed voor het feit dat wij de regio huisvesten qua dagdienstpersoneel. Dat zijn lastige aspecten en die discussie is ook nog niet gevoerd omdat dat onderzoek gewoon nog niet opgeleverd is, maar dat wordt nog een lastige. Wat mij betreft vind ik op een gegeven moment van er moeten keuzes gemaakt worden en die keuzes om het anders te gaan doen dan als je het nu hebt gedaan, namelijk de huisvesting bij de gemeente laten, moet voor alle partijen interessant zijn, zeker voor het samenwerkingsverband, om het anders te gaan doen. Want ik denk dan, gemeenten zijn geen vastgoed experts, maar de Veiligheidsregio ook niet. Voorkomen van het instorten van de gebouwen zijn ze goed in, maar handelen en projectontwikkelaar spelen wat minder denk ik. Ja, en geen bezuinigingen meneer Pals, volgens mij heb ik het antwoord daar al op gegeven. U zegt ik vind het wat een starre benadering, ik vind het op dit moment een hele realistische benadering. In het veranderende werkveld en in het aspect van de regionalisering heeft de Veiligheidsregio er toch voor gezorgd dat er overall geen extra uitzettingen plaats vonden. Ten opzichte van de begroting, doen dat opnieuw voor 2015 en dan denk ik dan mag je in deze tijd dat als zeker realistisch beschouwen. Geef je nu straks voor de begroting 2016, geeft 2014 en 2015, geeft je meer beeld van wat realistisch is of je zuinig genoeg bent of niet. Wij zullen wel oppassen dat er niet automatisch meer reserves gekweekt worden dan noodzakelijk zijn want die zouden dan uit onze meer uitgaven naar voren moeten komen. Voorzitter ik hoop dat ik daarmee de vragen en opmerkingen beantwoord heb.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Dan concludeer ik dat de raad kan instemmen met de beslispunten, instemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Groningen. De zienswijze over deze begroting vaststellen en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen op de hoogte stellen van dit besluit.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Plus het feit dat we kennisnemen van de actualisatie begroting 2014 en besluiten geen zienswijzen daarover in te dienen.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Klopt, bedankt voor de aanvulling. Ja. Dan geef ik nu de voorzittershamer terug aan mevrouw Galama.
 • 14 Functie cliëntondersteuning, de positie en transitie van MEE Groningen
  • 14. Functie clientondersteuning de positie en transitie van MEE Groningen (118,88 KB)14.1. Bijlage Toelichting door MEE (208,6 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. En dan gaan wij naar agendapunt 14. Wie wil daarover het woord voeren? Begin ik met meneer Dijkstra, CU.
  • 1:59 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De functie van cliëntondersteuning wordt in dit raadsvoorstel voor het jaar 2015 gerealiseerd. Er is een verplichting vanaf 2015 en moet voor alle burgers beschikbaar zijn voor het hele sociale domein. Eind februari 2014 werden er al afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, VNG en de MEE organisaties. De afspraken die daar ook werden gemaakt zijn bij voorkeur in regionaal verband, meerjarig, en ook afspraken zijn er gemaakt over te besteden budget voor de MEE organisaties. Bij het draagvlak hebben we nog wel wat vraagtekens. U geeft zelf bij argumenten aan dat er tijd moet zijn voor het borgen van de noodzakelijke kennis, van specifieke doelgroepen, terwijl in uw voorstel slechts voor één jaar een continuiteitsarrangement wilt aangaan en niet voor meerdere jaren. Kunt u aangeven welke argumenten u hebt om om de eerder genoemde afspraken van eind februari 2014 met VNG en het advies van MEE om meerjarige afspraken te maken waardoor het zeker wordt dat expertise de continuiteit en de preventieve werking van de clientondersteuning wordt geborgd om daarin niet mee te gaan. Kort samengevat waarom wordt het transitie arrangement met MEE Groningen beperkt tot 2015 in dit voorstel. Terwijl MEE dringend adviseerd om te komen tot meerjarige afspraken op provinciaal niveau. We willen even wachten op het antwoord van de wethouder dus of wij akkoord kunnen gaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Begrijp ik meneer Dijkstra.
  • 0:0 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eerste termijn was dat. Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:30 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het standpunt om te kiezen voor variant twee. De continuïteit voor cliënten vinden wij belangrijk ook het behoud van expertise. Verder vinden wij het een goede zaak dat de taakstelling om 13% te bezuinigen voor 2015 zoveel mogelijk te zoeken in de overheadkosten en verder zijn wij blij dat de participatieraad op dezelfde golflengte zit. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Dan gaan we naar meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. De provinciale werkgroep heeft een voorstel gedaan voor een tweetal varianten, variant 1 en variant 2. Variant 2 is voor onze fractie het meest aannemelijk en verantwoorde, financiële ook verantwoorde variant, en derhalve ondersteunen wij het besluit of voorstel variant 2. Daarnaast wil ik nog zeggen dat het een heel goed, dat het onderzoek heel gedegen en goed uitgevoerd is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Boels, CDA.
  • 1:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het is best moeilijk en lastig materie, er komt veel op ons af, al per 1 februari moet dit ingevoerd zijn en voorzitter daarom is draagvlak heel belangrijk en wat we lezen in dit inderdaad goede stuk, goed uitgevoerd, MEE Groningen, kan zich hierin in hoofdlijnen in vinden, heeft nog wel één puntje, te zeggen is die één jaar niet wat snel. Nou ja één opmerking, kijk anderzijds ook de participatieraad zorgt ook voor draagvlak, de participatieraad kan zich hier ook gewoon goed in vinden, dat is belangrijk. Voorzitter ook wij, het CDA fractie, kan zich vinden in de keuze voor die variant 2. Op deze wijze wordt gekozen voor continuïteit en continuïteit is juist bij deze doelgroep nu juist zo van belang, voor deze mensen veranderd er al zoveel dan is die draagvlak bij alle partijen belangrijk. Geborgd is ook dat ze voorlopig kunnen terugvallen op die vertrouwde organisatie en in die variant kiezen we er ook nog eens voor om die resterende 13%, middels zoeken naar bezuinigingen in de overhead, toch ook nog veilig te stellen. Voorzitter zoals gezegd; het CDA fractie stemt in met dit beslispunt. Wij kiezen voor gezonde continuïteit en we borgen hiermee dat de mensen niet tussen wal en schip gaan vallen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, wij zien ook het meeste heil in variant 2. Omdat wij ook continuïteit wel heel erg belangrijk vinden in tegenstelling wat meneer Dijkstra zegt denken we juist dat het goed is om voor een jaar af te spreken en daarna kun je altijd weer bezien om verder te gaan. Want wij realiseren ons ook heel goed dat er een overgangsjaar is waar veel op ons afkomt en ik kan mij voorstellen dat we dan na dat jaar zelf op zoek kunnen naar allerlei alternatieven. Daarom vinden wij variant 2 heel goed.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Pals, D'66.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Voorzitter, mag er even op reageren nog, kan dat wel?
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga meneer Boels vragen om even de microfoon uit te zetten en u heeft een vraag aan meneer Idema van de SP. Meneer Dijkstra.
  • 0:41 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Het gaat vooral om dat ene jaar wat u noemt, naar mij toe, naar de CU toe. Wij hebben dus duidelijk in het rapport van MEE hebben we dus duidelijk gelezen dat er toch wel wordt geadviseerd, dringend staat er zelfs bij, om te komen tot meerjarige afspraken, dus er wordt bij hun dus aangegeven van waarschijnlijk of dat het dat ene jaar misschien wel risico’s meebrengt, maar ik ben gewoon ook benieuwd naar wat de wethouder daar straks over te zeggen heeft, dus misschien dat hij de twijfels weg kan nemen en dat één jaar inderdaad wel voldoende is wat ik bij de meerdere fracties hoor dat de meesten zeggen van ja dit ene jaar dat moet kunnen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we beluisteren. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik wil even reageren op meneer Dijkstra. Ik denk ook, een jaar, er zijn hele grote zorgaanbieders die zo’n arrangement voor één jaar hebben. En om alles nog wat gelijkheid te houden denk ik dat dit de eerlijkste manier is om, en op een verantwoordelijke manier, om dit uit te voeren.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Pals, dan kom ik nu toch bij u, D'66.
  • 1:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ook wij stemmen in met variant 2, want ik denk dat dat ook het meest zinvolle variant is. Omdat, de hele transitie is al jaren gaande en de voorbereiding is al jaren gaande, dus het moet ons ook echt gaan lukken om in één jaar te kijken van wat komt, we hebben geïnventariseerd wat er op ons afkomt en dat we in het jaar 2015 dat dat ook een jaar moet zijn waarin de waarheid naar boven komt, kunnen we het wel en kunnen we het niet. Wat wij ons even afvragen is; er is een bezuiniging ingeboekt van 13% en wij vragen ons af in hoeverre deze bezuiniging nu meegeteld wordt door MEE en dat de MEE daar ook in mee kan, ja het is allemaal mee, in hoeverre de MEE meedenkt in deze bezuiniging. Want waar wij ons ernstig aan gestoord hebben is toch de brief die ze bijgestuurd hebben, dat is de brief in de bijlage 14.1 waarin de toelichting van de MEE wordt gestuurd en waar meneer Dijkstra ook aan refereert. En waarin ze eigenlijk de raad maar ook het college zeggen van nou 2015 dat kunnen jullie niet eens want wij verzoeken 2015-2018 maar te omarmen dan zitten jullie bij ons hartstikke goed. Dus ik denk dat dat een brief is die eigenlijk waar een raad niet op zit te wachten, we gaan met zijn allen de uitdaging aan en ook de taakstelling met 2015 er iets van te maken. En daarom vinden wij dat de MEE zich heel raar opstelt, ik begrijp men preekt voor eigen parochie, maar ik vind wel dat je, als dit soort formele brieven wordt gestuurd naar de raad dat men eigenlijk een voorzetje neemt over onze onkunde. En dat weiger ik te accepteren.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat laat u niet gebeuren. Maar dat had ik ook niet van u verwacht meneer Pals. Ik heb begrepen dat dat de VVD geen eerste termijn gebruikt hier. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 2:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ik hoor brede steun voor variant 2, dat is mooi. Anders had ik 4 maand geleden een afspraak moeten maken met MEE. dat is dus niet meer nodig, ik ben blij dat we inderdaad mee kunnen gaan met het transitie arrangement zoals met de 20 collega’s is afgesproken. In die zin hebben wij voldaan aan de voorkeursuitspraak van onze belangenbehartiger, VNG, om het in regionaal verband op te pakken. We hebben daar een afspraak over het budget gemaakt en het terugdringen van frictiekosten, dus aan die voorwaarden hebben we al voldaan en het verzoek om het ook op meerjarig niveau te organiseren, wat MEE ook aan refereert van gaan we het nu inderdaad gedurende die hele transformatieperiode 2015-2018 vastleggen, hebben wij bewust niet in meegedaan. En dat heeft een hele duidelijke reden dat wij als gemeenteraad graag de vrijheid willen houden om te transformeren, wij willen onderzoeken, en dat gaan we op hele korte termijn doen, wat de beste manier is om die cliëntondersteuning vorm te geven waarbij de zaken die MEE opmerkt, namelijk het behoud van expertise en daarmee de borging van kennis en de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning wel belangrijke uitgangspunten zijn. Maar wij denken, en daar zijn we al mee aan het experimenteren geweest met een medewerker die hier beneden bij sociale zaken al enige tijd meedraait, dat we het hier ook lokaal binnen onze organisatie, of binnen “de” organisatie van het sociale domein kunnen gaan organiseren. En die ruimte willen we ons daarvoor zelf creëren, zodat wij al snel die slag kunnen gaan maken en niet tot 2018 hoeven te wachten voordat wij daarin kunnen gaan transformeren. Ja, en de brief van MEE, ja dat is, u kent ons meneer Pals, u hecht aan transparantie, het leek ons wel wijs om ook de zienswijzen van MEE daarin mee te sturen. En ik ga ervanuit dat u die op waarde kunt schatten en volgens mij doet u dat goed. En of MEE mee kan met de bezuiniging, ja daarvan hebben ze aangegeven dat ze het aankunnen. En dat is misschien een mooie opmerking om nu nog wel even te maken, we hebben voor 2015 budgetafspraken gemaakt met nagenoeg alle instellingen, voor AWBZ en voor Jeugd, en die hebben allemaal gezegd; het budget wat u ons toedoet, daar gaan we het mee doen in 2015, dat gaan we redden. En MEE is er één van en dat is toch wel een geruststellende gedachte. Volgens mij kan ik nog één ding even opmerken, ik hoor complimenten voor het onderzoek, die zal ik uiteraard overbrengen aan de programmaorganisatie en specifiek de werkgroep die dit onderzoek heeft verricht. Voorzitter wat mij betreft tot zover.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Dijkstra u bent overtuigd ga ik vanuit.
  • 0:06 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Weet u het. U ziet het aan mijn gezicht waarschijnlijk, maar het klopt, wat de wethouder naar voren heeft gebracht heeft mij wel overtuigd, heeft mij wel overtuigd dat de borging zoals hij dat heeft verdedigd en ook naar voren gebracht dat heeft hij mij in overtuigd. Dus ik ga ook mee, met MEE, met de 2e variant, dank u.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan concluderen, want dat is mijn inschatting, dat wij unaniem instemmen met dit voorstel en met het besluit zoals geformuleerd. Het is een indicatief budget afhankelijk van het deelfonds voor het sociale domein, maar zal daarmee richtinggevend zijn voor de uitwerking. Klopt het? Unaniem akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 15 Vaststellen bestemmingsplan "Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2"
 • 15a Motie SP, korting onbetaald werk
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15a. Meneer Idema, SP. Geef ik u de gelegenheid om de motie vreemd aan de orde van de dag toe te lichten en in te dienen. Ga uw gang.
  • 0:46 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Naar aanleiding van een krantenartikel van 2 augustus van het Dagblad van het Noorden, lezen wij dat inwoners in Stadskanaal op de eerste plaats na, het vaakst gekort worden op hun bijstandsuitkering. En persoonlijk gezien op Groningen na is Stadskanaal de gemeente waar het meeste op de inwoners wordt gekort als ze in de bijstand zitten en werk weigeren of niet op tijd komen of welke reden daar ook voor is. Daarvoor willen wij een motie indienen en de motie wordt nu op de i-pad gezet denk ik. Ja.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Leest u hem voor meneer Idema.
  • 1:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik lees hem voor. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 25 augustus 2014. Overweegt het volgende; het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, stelt in artikel 8 van het volgende: Niemand mag gedwongen worden verplichte arbeid te verrichten. Jurisprudentie heeft uitgewezen dat gemeenten geen korting op de bijstandsuitkering mogen toepassen als mensen weigeren om onbetaald werk te doen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft in december 2013 middels een brief aan de gemeenten laten weten dat het opdoen van werkervaring juridisch wordt aangemerkt als werk, en daarvoor dus het minimumloon betaald moet worden. Spreekt als zijn mening uit dat het handhaven van het huidige beleid om mensen te korten op hun uitkering als zij weigeren onbetaald werk te doen in strijd is met de hogere wetgeving. Roept het college op het beleid met ingang van heden te wijzigen en de uitkeringsgerechtigden duidelijk te maken dat weigering om onbetaald werk te doen geen consequenties heeft voor de uitkering. Relevante lopende procedures met betrekking tot bezwaarschriften, klachten en rechtszaken te beëindigen in het voordeel van de uitkeringsgerechtigden. En de in het verleden om deze reden gekorte uitkeringen te compenseren. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was getekend fractievoorzitter Idema van de SP. Ik ga zometeen even schorsen om het college de gelegenheid te geven om een reactie op deze motie te kunnen geven, maar ik zou mij voor kunnen stellen, u hebt hem nu ondertussen allemaal op de i-pad staan, dat u misschien nog nadere vragen aan de SP heeft over deze motie of zegt u van nee we gebruiken allemaal even gebruik van een schorsing en wachten de reactie van het college af na de schorsing en bepalen dan hoe wij met deze motie om willen gaan. Is dat de wijste? Tien minuten reëel? Ja, 10-15 minuten max? Akkoord, schorsen we de vergadering.
  • 0:1 schorsing
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zijn het origineel kwijt van de motie die ingediend is. Hij staat op de i-pad, vandaaruit kan ik voorlopig wel even werken, nee griffier, hij is niet bij mij. Wij hebben geschorst in het kader van de motie vreemd aan de orde van de dag die ingediend is door de partij van de SP. Ik stel voor…. u had het origineel?
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, nee, maar ik geef hem wel weer. Ik heb hem opnieuw getekend.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar hij telt echt maar één keer hoor. Goed, ook dat weer opgelost. Wij hebben het origineel exemplaar gekregen. Ja, ik kan toveren. Goed ook aan die vereiste hebben we netjes voldaan, dus we weten in ieder geval zeker dat hij bij de juiste stukken komt, ondertekend en wel door u meneer Idema, als de motie ingediend door de SP. Ik wou wethouder Boen de gelegenheid geven om een reactie vanuit het college te geven op de ingediende motie en daarna kunt u met zijn allen reageren. Wethouder Boen.
  • 2:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De motie die door de SP is ingediend en die nu voorligt, die ontraden wij als college. Mensen die een uitkering krijgen, vanuit de wet bijstand, die gaan een traject in en dat traject dat wordt gestart bij het Trainings en Diagnose Centrum. Dat traject dat houdt in dat er een leerwerktraject onderdeel kan zijn van het te volgen traject. Dat betekend dat er op dat moment geen arbeid wordt verricht zoals het hier bedoelt wordt en dat betekend dus ook dat datgene wat er bij bolletje 3 staat in de motie wat ons betreft niet juist is. De consequenties van het uitvoeren van deze motie, en ik denk niet dat ik daar al te veel over hoef uit te leggen, die zijn natuurlijk tamelijk heftig, dat zult u begrijpen, maar nogmaals dat is niet de reden waarom wij zeggen; niet instemmen met deze motie. Het gaat erom dat mensen die in het traject zitten een uitkering hebben als onderdeel daarvan een leerwerkplaats kunnen bezetten. En dat is dus iets anders dan wat hier bedoelt wordt. Dat betekend dat er dus ook geen onbetaald werk verricht wordt, maar dat er een stuk scholing in feite plaats vindt. Ik denk dat ik in ieder geval daarmee heb aangegeven, dat als het gaat om de punten 2 en 3 van de motie, dat die wat ons betreft niet juist zijn en dat dat meer dan voldoende argument is om te zeggen; wij ontraden deze motie. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Wie van u, mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van de motie en er wordt nogal iets gezegd en op dit moment zijn wij van mening dat wij ook onvoldoende zicht hebben op de consequenties die deze motie met instemming eventueel met zich mee zal brengen en daarnaast vinden wij dat, met instemming ook wat de heer Boen heeft gezegd, namens het college, dat wij een traject hebben en wel meerdere voor uitkeringsgerechtigden en dat het leren werken een onderdeel is van die trajecten en daarnaast dat wij niet in de valkuil willen stappen om ons te, ja zeg maar, te verliezen in de terminologie wat werk precies inhoudt al dan niet, dus in die zin kunnen wij de motie niet, stemmen wij niet in met deze motie.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even kijken of ik dit langs zeg maar de titel van de fractievoorzitters het beste benader en dan geef ik het woord aan de heer Van Beek van de CU.
  • 0:53 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. We hebben het gehoord wat de heer Boen vertelde. Ik kan mij daar in vinden. Zoals ik het hier in die motie lees dan vind ik het allemaal, ja nogal strak opgezet, laat ik het maar zo zeggen. Volgens mij zijn wij hier niet bij een gemeente aanbeland dat we met een zweep achter mensen staan om die te dwingen tot enige arbeid. En volgens mij als mensen gekort worden op een uitkering dan bestaat volgens mij de mogelijkheid hier om in bezwaar en beroep te komen, een rechtsgang te gaan plegen uiteraard, enig jurisprudentie omtrent dit gebeuren is mij niet bekend, maar goed ik ben internationaal geen rechtsdeskundige dus ik sluit mij aan bij mevrouw Brongers dat wij deze motie op dit moment niet ondersteunen. Dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:44 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, wij hebben ook notie genomen van de uitleg van de heer Idema van de SP. Artikel 8 is wat breder als wat de SP zegt. Als je verder leest na artikel 8 lid 3c en dan staat erbij “niet als” en als je dan de 4e beginner neemt; alle arbeid of elke dienst die deel uitmaakt van de normale burgerplichten. Onze burgerplichten die zeggen dat, die staan ook vermeld in de bijstandswet en arbeidsplicht. En die zegt dat er sprake is van re-integratie, vrijwilligerswerk, werken met behoud van uitkering etc. etc. Derhalve steunen wij de motie niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Wij hebben ook kennis genomen van deze motie die wij niet ondersteunen. Maar ik wou er toch nog iets van zeggen want het is misschien ook even een vraag die ik aan de SP fractie heb. Is dit een motie die u, komt die voort uit uw leden? Is er in Stadskanaal een breed overleg geweest vanuit uw leden om deze motie in deze raad te laten behandelen? Want kijk wat ik lees in uw motie is toch wel een open zenuw die u heeft in de samenleving in Stadskanaal. ik bedoel, ik lees ook kranten, ik volg ook Facebook en al dat soort berichten. En daar komen toch heel veel berichten voorbij die eigenlijk een beetje de intentie hebben van uw motie en van uw vraag. Dus ik denk, enerzijds denk ik van nou die motie die wordt door ons gewoon niet gehonoreerd, maar aan de andere kant denk ik van misschien is het in de samenleving en misschien ook voor uw achterban, maar misschien voor iedereen die in de raad zit, om nog eens een keer luid en duidelijk de wet- en regelgeving eens een keer goed uit te leggen, waar mensen recht op hebben, wat valt nu onder burgerrecht, politieke recht en gedwongen verplichte arbeid. Want het woord verplichte arbeid, nou u hebt het nog netjes vertaald, maar in de open zenuw in de samenleving is gezegd slavenarbeid. Nou ja goed dat is natuurlijk helemaal not done vind ik om zo’n benadering. Dus we steunen de motie niet, maar anderzijds is toch de oproep aan de politiek en ook denk ik aan het college om nog eens een keer te kijken, in de komende winterperiode, om te kijken van kom nog eens weer luid en duidelijk uitleg van wat moet je, waar ben je toe verplicht, wat mag je weigeren, waarin mag je gekort worden. Maar mijn andere vraag is nog steeds en daar zou ik toch antwoord op willen hebben. Spreekt u namens uw algehele SP achterban of spreekt u alleen volgens de fractie.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik kan mij volledig aansluiten bij de woorden zoals die door de heer Van Beek van de CU zijn geuit, we steunen de motie ook niet en als VVD zijnde vinden wij het belangrijk dat mensen zich maximaal inspannen in de begeleiding naar een reguliere baan, dus wij kunnen de motie daarom ook niet steunen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben uiteraard ook kennis genomen van de inhoud van deze motie. En zoals mijn voorgangers ook al hebben gezegd, u, ik spreek dan niet u aan, maar de SP fractie in deze, doet wel erg stellig in deze motie. U poneert hier allerlei stellingen waarvan wij op dit moment in elk geval niet kunnen zien of die waar zijn, vooral zoals door de wethouder al aangegeven bullet 2 en 3. Kijk wij kunnen natuurlijk in interessant juridisch steekspel belanden maar dat is hier volgens mij niet de bedoeling. Wat hier nou precies onder internationaal verdrag enzo wordt verstaan. Kijk het is belangrijk dat, ik geloof dat meneer Ploeger dat zei, de rechten en plichten van de mens zijn die dan absoluut of relatief en hoe moeten we die dan opvatten. Ik heb het gevoel dat u internationaal verdrag hier anders gebruikt als waar het voor bedoeld is en bovendien kunnen wij zo’n verstrekkende motie niet op zo’n korte termijn, dat is meer een procesmatige opmerking, kunnen wij die niet op zo’n korte termijn beantwoorden. Daarnaast denk ik dat het juist is dat de heer Boen heeft aangegeven dat het hier gaat om een vorm van scholing, wat er voor bedoeld is om mensen weer op weg te helpen naar een betaalde baan, derhalve kunnen wij deze motie niet ondersteunen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema er is een vraag aan u gesteld.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik zal mij eerst richten tot meneer Pals. Die vroeg of dit van alle leden is, nou ja natuurlijk alle leden van ons zitten niet in de bijstand, laten we daar duidelijk over zijn, de meerderheid die werkt denk ik. Maar het gaat erom dat wij
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat heb ik ook niet gezegd dat al uw leden in de bijstand zitten, maar spreekt u namens al uw leden en dat is toch wel een verschil.
  • 1:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik spreek namens alle leden want die hebben ons de bevoegdheid gegeven om namens hun te praten natuurlijk en we leggen niet alles voor in de ledenvergaderingen, maar ik kan je garanderen dat wij spreken namens de leden en wat wij vooral zeggen, dat we niet tegen een leertraject zijn of tegen mensen die weer toeleiding naar de arbeidsmarkt krijgen, daar zijn wij helemaal niet tegen, we zijn alleen tegen dat mensen heel snel in Stadskanaal gestraft worden en daar zijn wij van geschrokken, dat wij hier op de tweede plaats staan en als je naar relatieven kijkt dan zijn wij in Stadskanaal, op Groningen na, de gemeente die het vaakst mensen straft, omdat wij vrij hoog zitten met een groot aantal mensen in de bijstand. En dat is een hele trieste constatering waar wij ons veel zorgen over maken, want het gaat juist om mensen die in de bijstand zitten die dan minder in één keer moeten doen, daar maken wij ons zorgen over. En daarvoor zeggen we ook van als je op één of andere manier dan zo’n dwang uitoefent bij mensen, en ik noem helemaal niet wat op facebook wordt genoemd, maar een bepaalde dwang uitoefent dat ze gekort worden op hun uitkering dan zijn we daar behoorlijk van geschrokken. Dat wil ik even zeggen.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mag ik daar ook even kort op reageren?
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, u zegt dat u niet tegen bent om een leerwerktraject en dat soort dingen te volgen en mensen weer richting arbeidsmarkt te bewegen, dus ik neem aan dat u ook vindt dat er van mensen ook iets verwacht mag worden, maar in uw motie staat heel stellig dat het geen consequenties mag hebben voor een uitkering, echt nul, dat is wel wat ik net ook aangaf, dat uw motie wel heel stellig is en uw uitleg is net eigenlijk in mijn ogen een beetje daarmee in tegenspraak.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik geef het woord even aan iemand die er meer verstand van heeft dan mij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:23 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter. Even ter informatie naar de raad toe wat betreft het leerwerktraject, dat betekend twee weken sollicitatietraining en voor de rest meedraaien in de Wedeka en alle takken eigenlijk of bij reguliere bedrijven, dus dat is gewoon werk. Wat betreft
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Is dat een interpretatie van u mevrouw Wanders? Dat het gewoon werk is.
  • 0:03 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik heb zelf zes weken in het traject gezeten en ik heb nog heel veel contact met mensen die op dit moment nog in het traject zitten. Een groot probleem die wij zien is namelijk ook, er zijn in dit land gemeenten die deze vormen van het minimumloon ontduiking hebben afgeschaft. Andere gemeenten zoeken naar een oplossing om deze mensen te compenseren door ze bijvoorbeeld €1,- extra per uur te gunnen. In onze ogen kan het niet zo zijn dat onze gemeente deze mensen niet alleen compenseert, maar dat ze ook nog eens worden gekort op de uitkering.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even proberen helder te krijgen wat u er nu bijhaalt mevrouw Wanders. Er zijn andere oplossingen, tot op heden hebben we het hier over de uitvoering van de bijstandswet en over de training en diagnose centrum, wat beleid is wat wij zelf hebben vastgelegd. Wat u nu doet is een voorbeeld van een andere benadering kiezen die u niet voorstelt, maar die u probeert door éénmalig een algemene motie in te brengen, dan denk ik van, ik denk dat we dat soort zaken dan gewoon heel wat anders zouden moeten, misschien moet u met een initiatief voorstel komen als u denkt dat u daarin een meerderheid in de raad zou kunnen krijgen, maar we gaan nu wel heel ver bezijden de betekenis van de motie. Zie ik dat verkeerd? Denkt u daar anders over.
  • 1:06 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou kijk er zijn gewoon heel veel klachten, landelijk gezien ook, heel veel mensen die het als, nou ik mag het woord niet gebruiken want het refereert naar de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat erom dat de vangnetten en vaak is het de WWB ook iets waar mensen heel lang voor hebben betaald al, door middel van premies betalen en dergelijke, die mensen komen uit de WW of door bijvoorbeeld een scheiding of ander iets, plotseling in de bijstand en worden gelijk het leerwerktraject in gezet. En nou in feite is het hele vangnet weg, zoals de WWB was bedoeld, en daarvoor in de plaats wordt er dus gezegd van je moet een tegenprestatie leveren. Want het is niet echt een re- integratieproject zoals de heer Van der Kolk ook al aangaf tijdens de FNV bijeenkomst gaat het hier om een tegenprestatie.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ik vind het een prachtig verhaal hoor wat u verteld, maar als ik naar meneer Idema luister, in het begin ging het alleen over het korten van de uitkering, en er wordt nu van alles bijgehaald, dus ik denk dat we deze motie maar gewoon als niet ingezonden moeten gaan beschouwen want ik begrijp het niet meer. Dank u.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou die vraag meneer Van Beek ga ik zometeen aan de SP stellen op een gegeven moment of ze motie in stemming willen brengen, gehoord de opmerkingen vanuit de diverse fracties of dat je zegt we hebben de andere fracties gehoord we trekken hem in, dat is uiteindelijk een keuze aan de SP, die heeft hem ingediend dus dat zal blijken. Ik probeer alleen op een gegeven moment de effecten van wat u beoogd in relatie tot het vastgestelde beleid binnen de gemeente Stadskanaal bij elkaar te houden om deze motie überhaupt te kunnen begrijpen voordat u daar een landelijke discussie van maakt en aangeeft hoe 397 gemeenten gaan werken. Mevrouw Wanders.
  • 0:33 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, nou, de motie is dus vooral bedoelt om ook aan te geven dat mensen dit als dwangarbeid zien en dat het ook door heel veel zo wordt betekend. Mijn uitleg naar de raad toe, de uitleg van de heer Boen; leerwerktraject. Dat kwam anders over dan dat het werkelijk is, vandaar mijn kleine bijvoeging daarvan.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar daar vroeg de heer Van Beek u van is dat uw interpretatie van een leerwerktraject of niet.
  • 0:10 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Het is een breed gedragen mening van heel veel mensen. En heel veel inwoners van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, zoals ik al gezegd heb, deze motie gaan we sowieso niet ondersteunen, maar ik heb al even in mijn bijdrage gezegd dat uw raakt wellicht een open zenuw binnen onze samenleving, ik heb er allerlei voorbeelden bij genoemd waar ik het in lees en constateer, en ik, nogmaals, ik vraag het college denk ik om daar de komende tijd eens wat aandacht aan te besteden om daar luid en duidelijk, of in ieder geval duidelijk, eens een keer op een rij te laten zetten van wat zijn nu de rechten en plichten van iemand die een uitkering heeft. Ik bedoel dat zijn geen parate kennis die wij zo tussendoor hebben, maar wellicht ik doe een suggestie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef nu even het woord aan wethouder Boen.
  • 0:53 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Misschien is de indruk verkeerd, maar ik krijg de indruk dat de heer Pals aangeeft dat er weliswaar afspraken zijn gemaakt, verordeningen zijn, beleidsregels zijn, uitvoeringsregels zijn, maar dat die onvoldoende bekend zijn of onvoldoende gecommuniceerd zijn. Maar volgens mij is het zo dat die regels duidelijk met de betrokkenen worden besproken en dat het niet zo kan zijn dat iemand zich kan beroepen op het feit dat er onduidelijkheid is over de afspraken die wij in deze gemeente gemaakt hebben op het moment dat je met een uitkering op basis van de WWB in het TDC een traject start. Daar kan wat mij betreft geen enkele onduidelijkheid over zijn.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Ik probeer tot afronding te komen, mevrouw Wanders wilt u de microfoon uitzetten, ik probeer tot afronding te komen met de inschatting dat ik tot op heden alle fracties hoor zeggen dat ze de motie niet zullen gaan ondersteunen en dan leg ik dus de vraag bij de SP neer of het zinvol is deze motie in stemming te brengen of niet. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, als ik nog een vraag mag stellen aan de SP fractie. We hebben in juni unaniem vastgesteld, Stadskanaal samen met de burger een grof kader voor o.a. de participatiewet, unaniem goedgekeurd waarin ook dit soort dingen aan bod komen. Hoe interpreteert de SP haar goedkeuring op dat moment. In verhouding..
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U spreekt over de visie zeg maar die als kapstok geldt voor de uitwerking van de participatiewet, jeugdzorg, WMO et cetera.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Precies. Dat is mede door de SP goedgekeurd en nu zien we een motie die daar toch mee in tegenspraak is. Daar ben ik wel inhoudelijk gezien nieuwsgierig naar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja, kijk ik weet dat wij die visie toentertijd hebben goedgekeurd, maar dit zijn uitwassen waar in ieder geval Stadskanaal hoog in scoort hier in Groningen en daar zijn we bezorgd over en dat heb ik met zoveel woorden duidelijk gemaakt en inderdaad wil ik graag de motie in stemming brengen.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga nog één opmerking maken, want u zegt; wij scoren hoog. Is dat positief omdat er goed gehandhaafd wordt of is dat nu negatief.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, wij scoren op de tweede plaats hoogste met het beboeten van mensen die op een of ander manier niet voldoen aan hun prestaties.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als dat volgens de regels is die u heeft vastgesteld is dat dan positief of is dat dan negatief.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Negatief in mijn optiek.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, in optiek van de SP. Vandaar die motie.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, even duidelijk, anders hebben we misschien een verkeerd beeld van de uitwerking en dan zouden we daar naar moeten kijken. U wilt hem in stemming brengen. Wilt u hoofdelijke stemming?
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, hoeft niet.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik hem heel snel in stemming brengen en dan doen we dat bij hand opsteking. Mag ik de handen zien van de fracties die tegen deze motie zijn? Meneer Van der Heide ik zie niet wat u, u bent tegen, ja. Dan concludeer ik dat deze motie verworpen is met 4 stemmen voor, en moet ik even rekenen, 17 tegen, nee er zijn twee niet. gelukkig dat ik er nog zit, toch ja, toch een keer, ja.
 • 16 Sluiting
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daarmee het laatste punt van de agenda bereikt en dan dank ik u voor uw komst, voor uw inbreng en dan zien wij elkaar op, 25, nee, 24 september….de volgende raadsvergadering. [voorzitter klopt met hamer]