Raadsinformatie

Raadsvergadering 22 september 2014

Naam
Download het audiobestand (126,45 MB)
Download de gesproken tekst (1,87 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (15,15 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 25 augustus 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 15 Zienswijze concept begroting 2015 Wede..
 • 14 Beleidsnota 0e lijn
 • 16 Zienswijze concepbegroting 2015 SOZOG
 • 13 Bestemmingsplan "Musselkanaal, Kruisst..
 • 12 Uitbreiding steigercapaciteit centrum ..
 • 11 Rondvraag
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open de raadsvergadering van vandaag 22 september, met aan ieder een welkom hier aan u als raad en de leden van de pers. Goed om ze hier te zien, maar vooral heel veel mensen op de publieke tribune en ik moet u zeggen dat overkomt ons niet maandelijks, dus dat zal alles te maken hebben met een bepaald onderwerp op de agenda.
 • 2 Mededelingen
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zijn niet helemaal compleet vandaag, mevrouw Meertens van GBS is afwezig alsook de heer Van Beek, fractie voorzitter van de CU, en beide zijn vanwege gezondheidsproblematiek niet aanwezig. En aangezien het even kan duren vanwege de ingrepen die hebben plaats gevonden stellen wij voor om namens de raad en het college aan zowel de heer Van Beek als aan mevrouw Meertens een bloemetje te sturen. Ik neem aan dat dat uw instemming heeft. Ik zie allemaal knikkende gezichten dus dat is het geval.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,24 KB)
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan samen met u kijken naar de agenda zoals die voorligt. Kunnen wij de agenda vaststellen.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Namens andere raadspartijen zou ik graag aan de lijst met ingekomen stukken 2 punten willen toevoegen. En dat is het college van B&W over de opvangvergunninghouders in het Pagedal en de beantwoording van de schriftelijke vragen met betrekking tot het chemisch afval van de PvdA.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat heeft uw instemming om die twee stukken toe te voegen aan de lijst met ingekomen stukken? Aldus, dan doen we dat. Worden dat de punten 3 en 4 op de lijst van ingekomen stukken.
 • 4 Insprekers
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben vanavond twee insprekers. En dat is de heer De Haan van de kanovereniging, KVSO, in het kader van agendapunt 12. En de heer Liberon van de ondernemingsraad van Wedeka inzake agendapunt 15, de begroting 2015 van Wedeka. Ik zou graag als eerste aan de heer De Haan de microfoon willen gunnen. Als hij tenminste achter de koffie weg kan komen, want die wordt een beetje geblokkeerd geloof ik. Meneer De Haan welkom. De microfoon is voor u.
  • 0:1 Dhr. T. de Haan
   Dank u, hij staat aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja,hij staat aan. Ga uw gang.
  • 7:00 Dhr. T. de Haan
   Dank u wel. Ik ben Take de Haan, secretaris van de Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken (KVSO). Ik heb spreektijd aangevraagd op het plan voor de uitbreiding van de steigercapaciteit t.b.v. de recreatievaart hier in het Stadskanaal. Ik wil eerst even iets van onze vereniging vertellen. Sinds 1979 is KVSO hier in Stadskanaal actief. We zijn een kleine, actieve vereniging we doen van alles en nog wat. Je kunt bij ons kano-poloën, wildwater varen, toervaren, zowel eigen toertochten als anderen organiseren wij. Voor scholen en groepen organiseren wij kano-clinics. En zo doen wij wel meer dingen. Als je door Oost-Groningen vaart kom je als kanoër regelmatig in de vorm van sluizen, bruggen, dammen en stuwen hindernissen tegen. Veel van die hindernissen zijn moeilijk te nemen . Bij veel van die hindernissen zijn voorzieningen getroffen in de vorm van kanosteigers waarbij je aan de ene kant van de hindernis je kano uit het water kunt halen, met je kano om kunt lopen en aan de andere kant via een steiger weer in kunt stappen. Zo liggen er bij alle sluizen in Stadskanaal kanosteigers waar je de kano in en uit het water kunt halen. Behalve bij de Buinersluis, hier kom ik nog op terug. In aanvulling op de reeds aanwezige kanovoorzieningen maakten leden van onze vereniging, KVSO, ruim 2 jaar geleden, op uitnodiging van de gemeente Stadskanaal, het Plan van Aanbeveling voor de Oost-Groninger klein vaarwater waar met kano’s en andere kleine vaartuigen kan worden gevaren. KVSO heeft toen een inventarisatie van nog ontbrekende voorzieningen voor de kleine recreatievaart gemaakt. Hierin is een financiële onderbouwing van de aanbevelingen opgenomen. Het plan besloeg het kleine vaarwater in de gemeentes Vlagtwedde en Stadskanaal en is op het gemeentehuis in Stadskanaal gepresenteerd. Onlangs hebben we het per E-mail aan de raadsfracties en u als raadsfracties dit plan toegestuurd in de hoop dat u hierop zou reageren. De gemeente Stadskanaal stimuleerde dat we het plan maakten en men was enthousiast. Het kon twee jaar geleden met een forse subsidie en een beperkte eigen bijdrage van de gemeentes worden gerealiseerd. Alleen kon de gemeente Stadskanaal toen geen geld beschikbaar stellen en dat plan van ons ging niet door. Nu het idee voor de steigeruitbreiding in het Stadskanaal is gepubliceerd vinden we het tijd om ons plan van aanbeveling opnieuw bij u onder de aandacht te brengen met de vraag of u ook voor de kleine vaarrecreatie enkele voorzieningen, wellicht in het kader van dit steigerplan, wilt treffen. In dit steigerplan komt de kleine vaarrecreatie nu nergens aan bod en dat betreuren wij. We vragen niet om nu al onze aanbevelingen uit te voeren maar wel om een deel daarvan aan te pakken. Het gaat ons om realisatie van overdraagpunten aan weerszijden van de 3 bruggen en de stuw in de Vleddermond, de bruggen zijn te laag en ja een stuw daar kun je nou eenmaal niet overheen met een kano. En we vragen nu kanosteigers aan weerszijden van de Buinersluis. Hiermee zou een hele kanoroute rond Stadskanaal gerealiseerd zijn. Ook de doorgaande kanoroute van Bareveld naar Ter Apel zou dan weer compleet zijn. de Buinersluis is namelijk de enige sluis waar geen kanosteigers zijn. Aan deze route, die ik u net beschreef, zijn de overdraagpunten van het A.G. Wildervanckkanaal naar het Pagedal reeds gemaakt. Nadat 2 jaar geleden duidelijk werd dat er gaan financiële middelen door de gemeente Stadskanaal beschikbaar gesteld zouden worden hebben we als KVSO uit eigen middelen en gesponsord door aannemersbedrijf Krans, 4 kanosteigers, 2 aan de Pageplas en 2 aan het A.G. Wildervanckkanaal, laten bouwen. Deze steigers worden inmiddels wekelijks door ons en door anderen gebruikt. Met name de Buinersluis is voor ons als kanovaarders een onneembare hindernis. Aan de centrumkant van de sluis staan hoge stalen damwanden met daarboven steile taluds en kademuren die uitstappen onmogelijk maken. Hier zouden wij er graag kanosteigers, zoals die er ook voor de restauratie van de sluis waren, terug zien. Ook wil ik u op het veiligheidsaspect wijzen. Wie nu bij de Buinersluis in het water valt komt er niet weer uit. Een kanosteiger met een hoogte van ongeveer 20 cm is beklimbaar en maakt dus het uitklimmen uit het water mogelijk en daarmee zal hij dus de veiligheid rond de sluis bevorderen. De kanosteigers bij de Buinersluis hebben we verder nodig omdat we in het kader van 250 jaar Stadskanaal, wat in 2015 gevierd wordt, een toertocht door het Stadskanaal willen organiseren. Deze tocht willen we landelijke bekendheid geven en is al met het comité wat de activiteiten van 2015 coördineert overlegd. De Buinersluis vormt in deze tocht een onmisbare schakel. Kort samengevat komt ons verzoek dus hier op neer; Kunt u, wellicht in het kader van het door u gemaakte steigerplan ook voorzieningen bij de bruggen over de Vleddermond en bij de Buinersluis realiseren zodat passage van deze hindernissen voor kanoërs mogelijk wordt. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer De Haan, kunt u misschien voor de verduidelijking van de raad aangeven wanneer dat plan ingediend is geweest. U spreekt over twee jaar geleden?
  • 0:23 Dhr. T. de Haan
   Ja, dat was echt twee jaar geleden. Wij hebben een jaar daarvoor hebben wij de vraag gesteld, gekregen, kunnen jullie daar eens naar kijken. Wij hebben dat plan uitgezocht en dacht dat het najaar 2012 was dat wij dat plan ingediend hebben. Ik heb het hier wel, ik kan het wel even na kijken. Versie 23.7, ja het zal het najaar geweest zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   2012
  • 0:2 Dhr. T. de Haan
   Dat plan is hier toen ook gebleven.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan moet het terug te vinden zijn, duidelijk. Dank u wel voor dit inspreken. Zijn er nog behoeften om verduidelijkende vragen te stellen. De heer Maarsingh, CDA.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter ik ken dat plan helemaal niet, maar goed dat zal nog wel komen. Maar ik heb een vraag aan de heer De Haan; met hoeveel kano’s vaart u eigenlijk, zeg maar zo’n route.
  • 0:05 Dhr. T. de Haan
   Nou, dat, hoe bedoelt u, zo'n tocht of
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik bedoel hoeveel kano’s varen daar nu, want ik zag u laatst ook rijden met wat op de auto enzo, maar met hoeveel kano’s vaart u nou door het water.
  • 0:11 Dhr. T. de Haan
   Als wij met de vereniging op pad gaan, wij zijn een kleine vereniging, dan zitten we eens een keer met een stuk of vijf, stuk of zes, soms wat meer mensen op het water.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ik bedoel dus in een jaar.
  • 0:1 Dhr. T. de Haan
   oh, in een jaar.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Hoeveel kano’s varen u, en anderen misschien, hebt u daar zicht op. Misschien staat het wel in het rapport, weet ik veel.
  • 1:0 Dhr. T. de Haan
   Nou, nee, dat niet. Wij hebben op vrijdag, hebben wij ’s avonds training, wij varen dan altijd in de Pageplas en op het A.G. Wildervanckkanaal. De vrijdag wordt ook gebruikt om eens een tocht te maken, op het Zuidlaardermeer zijn we laatst geweest, enz. enz. We gaan overal heen, we zijn op het was geweest, we maken langere toertochten. Een paar van ons hebben dit jaar de Friese Elfstedentocht gekanood, dat was 6 dagen achter elkaar ongeveer 40 kilometer gemiddeld. Je ziet ons niet, maar we zijn wel duidelijk bezig. En behalve dat, merk ik nu ook dat die kanosteigers die wij bijvoorbeeld bij het A.G. Wildervanckkanaal hebben laten bouwen, dat ze dus niet alleen door ons, maar ook door anderen gebruikt worden. Het is wel zo, de kanosport is een kleine sport, dus verwacht geen hordes mensen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar het aantal leden meneer De Haan.
  • 0:1 Dhr. T. de Haan
   Dat zit tegen de 30, rond de 30.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rond de 30 leden, dus dan kunt u zich daar een voorstelling van maken.
  • 0:4 Dhr. T. de Haan
   En daar zitten dus de kano poolers onder, daar zitten de toervaarders onder, daar zit alles onder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ik geef het woord aan de heer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer De Haan u spreekt, het is eigenlijk al een oud plan wat u weer tevoorschijn heeft gehaald, twee jaar. Heeft u daar toen ook een financiële onderbouwing bij geleverd?
  • 0:04 Dhr. T. de Haan
   Ja, die zit in het plan.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar kunt u er iets van zeggen, wat het gaat kosten?
  • 0:36 Dhr. T. de Haan
   Het hele plan, wat dus de gemeente Vlagtwedde en Stadskanaal bestreek, dan moet u denken aan, we hebben een aantal tochten uitgezet die je kunt varen, dat was o.a. via het Pagediep naar Onstwedde, dat was over de Mussel Aa dat was over de Ruiten Aa, dat was het rondje Stadskanaal, de Vleddermond, dat hele plan bestreek kostte toen ruim €70.000,- en daar kon toen een grote hap subsidie af vanwege leaderfonds wat er toen nog was. Dat leverde iets van 40% op.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar kunt u wat concreter zijn, want u vraagt eigenlijk, maar uw noodroep is eigenlijk de Buinersluis. Heeft u daar een iets toegespitstere cijfer over?
  • 0:14 Dhr. T. de Haan
   De Buinersluis daar hebben wij een begroting voor gemaakt, want per obstakel is een begroting gemaakt, zo uit mijn blote hoofd zal die op een 26 of een €2900,- zitten.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan dat plan even boven tafel tillen en mocht dat niet lukken dan gaan we het opvragen bij de heer De Haan, want dat geeft denk ik wat meer duidelijkheid in het geheel. Meneer Nijenbanning, VVD. Mag ik op de tribune een klein beetje stilte in de zin, want ik heb het idee dat af en toe de inspreker niet te verstaan is, kan aan mij liggen, maar dat moet natuurlijk niet het geval zijn. Meneer Nijenbanning.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voorzitter. De eerste vraag is al beantwoord, ik wilde graag weten hoeveel actieve leden de kanovereniging heeft, dat zijn er rond de 30 begrijp ik. En de tweede vraag is de financiële onderbouwing en de vraag die ik daar bij wil stellen van u bent, u heeft een verzoek ingediend bij de gemeente of middels dit betoog wilt u dat verzoek doen. Heeft u ook nog andere partijen benaderd want ik kan mij voorstellen dat vanuit de hoek van toerisme en recreatie er mogelijkheden liggen, Staatsbosbeheer of Waterschap, ik noem maar een aantal partijen, die annex zijn met het Stadskanaal.
  • 0:23 Dhr. T. de Haan
   Wij hebben contact gehad met de gemeente Vlagtwedde en we hebben contact gehad met de gemeente Stadskanaal weet ik zo. Veel andere partijen hebben wij niet benaderd. Ja, het leaderfonds wat er toen was vanwege de subsidies, wat er ook positief tegenover stond, maar het is er niet meer. Weinig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag helder?
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Bedankt, ja.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Dank u wel meneer De Haan.
  • 0:3 Dhr. T. de Haan
   Graag gedaan.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik het woord aan de heer Liberon, vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad van Wedeka. Meneer Liberon ga uw gang.
  • 4:14 Dhr. N. Lieberon
   Dank u wel. Geachte burgemeester, wethouders, raadsleden en zeker de ondersteunende collega’s van Wedeka. U behandelt vanavond de begroting van Wedeka een begroting in onze ogen met een rouwrandje. In deze begroting neemt u kennis van de financiële ontwikkelingen van Wedeka bezien vanuit de gevolgen van de participatiewet. In deze begroting staat echter ook, dat de medewerkers die tijdelijk bij ons werken geen vast contract wordt aangeboden. Dat is een zakelijke overweging immers als het slecht gaat bij bedrijven worden er wel vaker mensen ontslagen of contracten niet verlengd. Maar wij zijn geen gewoon bedrijf. Wij zijn een, en ik zeg het met de klemtoon op sociaal, maar ook met trots een sociaal bedrijf. De sociale werkvoorziening waarbij u als gemeente betrokken bent via de gemeenschappelijke regeling en daarmee uitvoering geeft aan de wet. Nu verandert er nogal wat de komende tijd, omdat 1 januari 2015 de participatiewet ingaat en er in het kader van deze wet de WSW en WWB worden samengevoegd. Wedeka heeft onder de deskundige leiding van onze directeur laten zien dat wij in staat zijn om niet alleen invulling te geven aan de door uw opgelegde taak maar ook ervoor te zorgen klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Er is sprake van een goed gevulde orderportefeuille en onze mensen beschikken over het vakmanschap wat nodig is om hun taken onder beschutte omstandigheden naar behoren uit te voeren. Zaken die ook onder druk komen te staan door de maatregelen van deze begroting. Daarnaast bent u ook de grootste werkgever van deze regio en dat laatste is zeker van belang in een regio waar de banen niet voor het oprapen liggen. Waarom sta ik hier, omdat ik geen keus heb. Ik sta hier namens al deze medewerkers om hun stem te laten horen. Immers als u de begroting goedkeurt keurt u gelijktijdig het ontslag van die 290 tijdelijke dienstverbanden goed. Dit gaat ons als ondernemingsraad aan ons hart. Tegen onze directeur hebben wij meermaals aangegeven begrip te hebben voor de financiële situatie waarin we zitten, maar dat we het niet eens zijn met de gevolgen hiervan. Als u kijkt naar de tribune staan wij daar niet alleen in. Deze mensen zijn het ook niet met u eens. De betrokken medewerkers van Wedeka zijn aangewezen op de SW. Zij verrichten bij Wedeka, werk naar vermogen, onder aangepaste omstandigheden. Er wordt vanuit de wet gesproken over garantiebanen, waarbij deze mensen met voorrang moeten worden geplaatst. Maar u weet net zo goed als ik dat er nauwelijks banen te vergeven zijn in deze regio. Deze mensen komen voor een deel in de WWB of moeten terugvallen op oude rechten vanuit de WIA of de Wajong. Ook zal deze groep waarschijnlijk meer aanspraak gaan maken op andere voorzieningen binnen de gemeente die vanuit weliswaar een andere pot ook geld kosten. Denk daarbij maar aan ander vormen van maatschappelijke ondersteuning. Deze mensen zijn trots op hun baan bij Wedeka en op hun gemeente, maar dan moet u ze niet in de steek laten. Zij verdienen beter. Wij vragen u dan ook om als het gaat om dit onderdeel van de begroting dat nog eens tegen het licht te houden om te kijken of u als gemeente naast uw financiële taak ook vanuit uw sociale taak of hart geen mogelijkheid ziet tot behoud van arbeid voor deze groep. Mevrouw de burgemeester, wethouders, raadsleden ik vraag u namens al deze mensen en hun collega’s bij Wedeka keur deze begroting alleen goed als u akkoord gaat met het behoud van werkgelegenheid voor deze groep. Als laatste wil ik nog aangeven, dat deze mensen ooit de keus hebben gemaakt om aan het werk te gaan. Een bewuste keus omdat ze niet aan de kant wilden staan. De keus is er straks niet meer en men kan alleen nog vanuit de bijstand aanspraak maken om hulp. Besef wel dat de gevolgen van dat besluit twee kanten op nadelig kunnen uitwerken zoals ook al is aangetoond door Divosa. Hierbij wij ik het laten, ik hoop dat u een verstandig besluit neemt. Dank u wel. (Op de tribune wordt geapplaudisseerd.)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Normaal mag u dat niet doen, maar vanavond doen we ze hoog. (iemand van de tribune zegt iets) Nee, we gaan niet verder. U mag de openbare vergadering volgen, maar het is niet de bedoeling dat er vanaf de tribune wordt ingesproken of uitingen zijn van. Dus ik deed zo, maar dan gaan we niet verder. Meneer Lieberon, dank u voor uw heldere verhaal. Ik kijk naar de raadsleden en vraag of er behoefte is om nog verduidelijkende vragen te stellen. Meneer Idema, SP.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, als ik het goed begrepen heb zei u; we hebben een goede orderportefeuille, goed gevuld. Als die, een deel daarvan, dat doen die 290 mensen waar u over spreekt. Waar blijft het werk als die mensen er niet meer zijn.
  • 0:31 Dhr. N. Lieberon
   Geen idee. Dat zal ook gevolgen hebben voor een aantal dingen die wij uitvoeren, want, om een voorbeeldje te noemen. Bij detachering werken op dit moment, in de schoonmaak, 35 mensen met een tijdelijk contract, als die eruit gaan dan betekend dat dat we dus een aantal objecten niet meer kunnen doen en dat doen van object is niet zo erg, maar objecten zijn tegenwoordig gekoppeld aan grote opdrachtgevers en dan raak je grote opdrachtgevers kwijt. En dat heeft dan weer de nodige financiële consequenties, ook richting de gemeente.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Duidelijk meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja hoor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen andere vragen. Meneer Pals, D'66.
  • 1:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Lieberon waardering voor uw woorden wat u vanavond heeft ingesproken, maar u beseft wel dat u, dat wij als raad, en zeker als gemeenschap Stadskanaal toch wel in een behoorlijke spagaat zitten. We zijn nu, de vorige wethouder is drie jaar bezig geweest met Den Haag om deze zaak recht te trekken zoals u weet. Er zijn veel bijeenkomsten geweest, er zijn veel protestbijeenkomsten geweest, Stadskanaal is niet stil geweest al die drie jaren, maar op een gegeven moment komt er natuurlijk wel een eind aan het verhaal, en dat verhaal heeft zijn einde gevonden in Den Haag. Waar een goed debat heeft plaats gevonden met deze uitkomst. En ik vraag me werkelijk af als ik als raadslid nu zeg van ik keur de cijfers niet goed of ik doe niet mee. Wat dan. Want ik denk dat we, u weet wat voor zwaard van Damocles ons boven het hoofd hangt. Heel veel geld wat erbij gepompt moet worden. En ik denk dat wij ook moeten, wij zitten hier natuurlijk ook als raadsleden namens de hele gemeenschap en in die zin brengt u ons in een spagaat door dit te vragen. En als het een onverwachte vraag was dan zou ik zeggen van we wachten er nog mee, maar in mijn optiek is het al een kwestie van jaren en jaren geweest waarin hier is over gesproken en dan denk ik wat mij betreft niet anders kan dan voorlopig goedkeuren te doen met de Wedeka.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U had geen vraag meer voor de heer Lieberon meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, ik vraag dus....
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want u maakt gebruik van een verduidelijking, u geeft een statement af in die zin. Maar dat is duidelijk. Meneer Lieberon dan voor uw inspreken. ik denk dat we bij agendapunt 15, over de begroting van Wedeka, in discussie komen over wat de keuzes zijn die de raadsfracties zullen gaan maken. Dank u wel.
  • 0:3 Dhr. N. Lieberon
   Wij wachten daar op. Bedankt.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 25 augustus 2014
  • 05. De besluitenlijst van 25 augustus 2014 (230,73 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik met u naar de besluitenlijst van 25 augustus. Redactioneel; pagina 1, pagina 2, pagina 3 en de laatste pagina 4. Geen op- of aanmerkingen? Dan is het verslag daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van; pagina 1, pagina 2, meneer Pals D’66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, op pagina twee hebben we de vorige keer over de geheimhouding gehad en het college heeft toen aangegeven of de wethouder heeft toen aangegeven dat dit punt betrekken bij de raadscommissie van afgelopen maandag 15 september, ik vind dat punt toch
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welk punt spreekt u over meneer Pals?
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Over de geheimhouding, bladzijde 2. Of ben ik te vroeg.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar heeft....ja, ik zie hem niet. “De geheimhouding geregeld in het kader van de decentralisaties en de dossiers” ja, nee, nu wordt het helder. Gaat u verder.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja? Ok. De wethouder heeft toen gezegd dat hij dat punt zou betrekken bij de raadscommissie van 15 september. Ik was zelf deelnemer, zoveel mogelijk collega’s, alleen dat punt is wat mij betreft erg onder belicht geraakt, bij mijn weten is er helemaal niet over gesproken, dus ik zou toch graag op een ander moment daar toch dat punt weer naar voren willen halen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, wethouder Hamster.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u voorzitter. De heer Pals heeft een punt, we hebben dat inderdaad vorige week niet aan de orde gehad, het lijkt mij wijs om op het moment dat wij verder spreken over zowel Jeugdwet als AWBZ dat wij dit punt aan de orde stellen en de eerst volgende mogelijkheden daartoe zijn al volgens mij volgende maand. Dus het zal niet onbesproken blijven.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer op pagina 2? Wethouder Boen.
  • 0:34 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. bij de rondvraag wordt bij het eerste punt ook de vraag van de heer Pals weergegeven over de status van de Stuurgroep Werken naar Vermogen en wie is de voorzitter. Toen is gezegd dat ik de voorzitter ben, dat is nog steeds zo, dus dat mag er wat mij betreft, mag geen onduidelijkheid opleveren. Verder is het zo, de Stuurgroep heeft vanochtend weer vergaderd en dat ik ook de sub-regio vertegenwoordig in werkinzicht oftewel de arbeidsregio Groningen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Ga ik naar pagina 3, naar aanleiding van, pagina 4, geen vragen verder meer, dan is de besluitenlijst daarmee behandeld.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (64,3 KB)
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Allereerst moet ik aangeven dat u een beter exemplaar van ons had mogen verwachten, qua beantwoording, dan u bij de stukken heeft aangetroffen. Dus daarvoor excuus. Maar wij zijn na de vakantieperiode bijna weer helemaal op stoom, maar dit was niet perfect. Een aantal punten, 40, over de voorlichting door OPRON, die staat geagendeerd voor de raadscommissie van 6 oktober, dus die wil ik graag met uw instemming afvoeren en dan staat onder 59 de opdracht aan het college om haar uiterste best te doen de zienswijzen van de raad over het voetlicht te brengen bij de Omgevingsdienst Groningen. Daarvoor heeft u antwoord gehad bij de mail in week 30, en aangezien dat dus beantwoord is zou ik ook voor willen stellen om die af te voeren. kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan kijken we nog even naar punt 49 en punt 60, wethouder Plieger.
  • 1:25 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Punt 49 gaat over de verkeersveiligheid rond de Tweede Sluis, daar is naar gekeken en ook bij een Eerste Sluis werd nog even gekeken en in beide gevallen is het ook zo als bij de Tweede Sluis werd inderdaad ontbrekende bestrating aangetroffen en dit zal zo spoedig mogelijk hersteld worden. Wat betreft punt 60, ja er is toen aangegeven dat wij niet zozeer tevreden waren over het kwalitatieve resultaat als het gaat om hoe het ermee stond in de zaken die bij de ODG aan de orde zijn met ons als gemeente, hoe die vooruitgang plaats vindt, of daar vooruitgang plaats vindt, ik zou willen voorstellen om de einddatum van 22-09-2014 op te schuiven, omdat namelijk in de komende periode zal er een nieuwe rapportage komen als het gaat om hoe het ervoor staat met de afhandeling van de zaken door de ODG in opdracht van de gemeente Stadskanaal hoe daar een kwalitatieve slag in gemaakt is. We verwachten, ik verwacht dan ook dat daar een beter uitzichtbaar is, of beter inzichtbaar wordt van hoe de vlag ervoor staat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En voorstel qua datum is dan wethouder?
  • 0:4 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Voorstel qua datum is dan december 2014.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan dat uw instemming hebben? Dan zetten we die op december 2014 en mag ik dan constateren dat we 49 voldoende beantwoord hebben en dat die eraf kan? Ok, die voeren we af. Dan 56. Wethouder Gelling.
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de aanpak mogelijk van de faciliteiten bij de camperplaats Spoordok. We hebbe daarvoor ondertussen alle benodigde informatie en gegevens binnen en dat zal de nu gebruikelijke procedure gaan volgen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee een aantal punten toegelicht wat eigenlijk op de lijst met toezeggingen geplaatst had moeten worden. Zijn er over andere punten, zijn er überhaupt nog vragen. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mevrouw de voorzitter. Nog even terugkomend op punt 56. De wethouder geeft aan we zullen de gebruikelijke procedure volgen, en dat is mij even iets tekort door de bocht. Kan de wethouder nog even wat toelichting geven.
  • 0:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter, dat houdt in dat wij, wat ik al aangaf, alle benodigde informatie daarvoor binnen hebben, en dan is de route zo dat daarvoor een collegevoorstel komt en dat vervolgens dan zijn procedure verder gaat volgen, dus het kan weer heel concreet verwerkt gaan worden. Dat is wat ik daarmee bedoel te zeggen.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En u komt daarmee ook richting de raad wethouder. Dan hebben we elkaar goed begrepen, dank u wel.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jawel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik had nog een opmerking ten aanzien van punt 62, ik heb inmiddels van de heer Boen een antwoord ontvangen op deze vraag. Maar ik begrijpuit het feit dat hij hier nog opstaat dat hij niet breder verspreidt is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar wethouder Boen.
  • 0:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt meneer Nijenbanning. Laten we zeggen dat dat nog een stukje nieuwigheid was, maar dat zullen we herstellen door ook hiervoor de bekende procedure te gaan volgen, dus het komt nog een keer voorbij.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Krijgt u een antwoord, komt hij weer bij de ingekomen stukken, hebben we elkaar weer gevonden. Wat goed. Mag ik daarmee concluderen dat we de lijst voldoende besproken hebben? Dank u wel.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (216,21 KB)07.01. Diversen over aandacht voor armoede en schuldenproblematiek (58,14 KB)07.02. College over jaarverslag sluitende aanpak jongeren schooljaar 20122013 (15,11 KB)07.02.1. Jaarverslag 20122013 (1,41 MB)07.03. College over opvang vergunninghouders in Pagedal (1,73 MB)07.04. Schriftelijke vragen en antwoord chemisch afval (776,28 KB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die het woord wil voeren over punt 1, punt 2, punt 3, mevrouw Brongers, meneer Idema, meneer Nijenbanning, meneer Hofstra. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:41 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. In het kort het aantal opmerkingen daarover. De informatie heeft ons recentelijk bereikt en wij hebben toch gemeend daar even iets van te moeten zeggen. De communicatie is in korte tijd uitgegaan naar vooral de omwonenden en wij willen ook u als college meegeven dat wij hopen dat de avond op 24 september goed bezocht kan worden zodat vragen ook beantwoord kunnen worden dat er de nodige duidelijkheid voor de omwonenden op zal leveren. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Idema, SP.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat was ook iets wat ik wou zeggen, over dat er brieven zijn rondverspreid en dat we dat een prettige manier van communiceren vinden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, we begrijpen dat het allemaal vrij snel is gegaan, COA heeft eigenlijk ons niet veel tijd gegund om hier op te reageren, tenminste als ik het zo 1,2,3 lees. Binnen die context vind ik dat u heel adequaat heeft gehandeld door meteen de omwonenden op de hoogte te stellen. En dat is op dit moment wat ik erover wil zeggen, dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is voor mij misschien een beetje lastiger omdat ik in de wijk woon aanpalend aan het beoogde opvanggebied. Ik kwam dus vrijdagavond thuis van mijn werk en mijn zoon die zei we krijgen nieuwe buren. Dus ik vroeg hem van; nieuwe buren? Ja, we krijgen 250 nieuwe buren want we hebben een brief van de gemeente gehad. Nou dat is fraai. Dan voel je je overvallen. En mijn vraag is dan ook van hoe lang was het college al op de hoogte van deze plannen, want ik neem aan dat er toch ook over het AZC Musselkanaal dat er frequent contact plaats vindt tussen het college en het COA. En dat een stukje vooroverleg, u noemt hier in de brief ook de goede verhoudingen. Nou ik vind het een overval en ik vraag me dan af of die verhoudingen inderdaad zo goed zijn, dat als eerste. En tweede vraag die ik heb van welke afspraken heeft het college gemaakt om de veiligheid van de inwoners en in het bijzonder in nabijgelegen wijken te garanderen, er wordt gesproken over de 24-uurs opvang, een BFE opvang, een receptie 24 uur bemensing, welke inzet van de gemeente wordt hierbij gevraagd. En het laatste punt, dat is toch meer technisch, is het huisvesten van, het langdurig huisvesten, van bewoners, van vergunninghouders, is dat conform het bestemmingsplan. Want als ik het bestemmingsplan er op nazie dan heeft dit een bestemming bedrijf. En ik denk dat het huisvesten, en het langdurig huisvesten van inwoners, in strijd is met het bestemmingsplan, dus ik zou ook willen vragen of het college daar eens in wil duiken. Dat waren mijn opmerkingen en vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Ploeger nog.
  • 0:50 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, klopt voorzitter. Voorzitter wij hadden eigenlijk graag gezien dat het COA, c.q. het Pagecentrum, eerder met informatie naar buiten was gekomen en we hadden eigenlijk van het college hadden wij in ieder geval verwacht dat de fractievoorzitters voor die tijd ingelicht waren, want het is uitermate vervelend als je tegelijkertijd met de bewoners informatie en je krijgt telefoontjes waar je eigenlijk niets vanaf weet. En ook hadden wij graag gezien dat de bewoners vooraf ingelicht waren in plaats van achteraf. Nu is het zo dat de 22e, de vergunninghouders vanuit het AZC Musselkanaal in Pagecentrum worden geplaatst en de 24e is de informatie voor de bewoners. En het had het COA gesierd om dat andersom te doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Meneer Pals, D'66.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ja, vanuit onze comfortzone hier in Nederland is natuurlijk ons niet ontgaan wat er in de wereld de afgelopen zomer heeft afgespeeld en dat deze situatie zich plotsklaps zich aandient, ik denk dat dat heel begrijpelijk is en ik denk ook dat we als Stadskanaalster gemeenschap blij mogen zijn dat we op zo’n kortstondige manier voor zo’n opvang kunnen zorgen. Alleen onze vraag is; het is een duur van 3 maanden, en 3 maanden is wel heel erg kort, dus wij vragen ons af, en wij vragen aan het college van hoe worden we op de hoogte gehouden, hoe gaat de afwikkeling van het geheel. Blijft er een pluk zitten of is het na 3 maanden is iedereen verspreidt en heeft iedereen zijn eigen veilige woning kunnen betrekken.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Daarmee alle fracties gesproken? Geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 5:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben in ieder geval blij te horen van een aantal fracties dat zij tevreden zijn over het gevolgde tijdpad. Ik merk ook dat er een aantal vragen zijn over dat tijdpad. En ik zal proberen daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Om even aan te geven hoe het verlopen is. wij zijn op donderdagmiddag geconfronteerd geworden met de vraag, laat ik het anders zeggen, met het feit dat COA en het Pagedal met elkaar een afspraak hebben gemaakt. En die afspraak die betrof de huisvesting van maximaal 250 zogenaamde vergunninghouders, dat betekend dat het gaat om mensen die in principe wachten op een definitieve toewijzing van een woonplaats, verhuizing et cetera, status hebben, om het even in de oude terminologie te houden, en in feite als, en dat hebben we ook zo in de brieven gedaan, als nieuwe Nederlanders beschouwd moeten worden. Dat heeft zich donderdagmiddag rond het middaguur afgespeeld. Vervolgens hebben wij op een wat later moment op die middag afspraken gemaakt over de te volgen procedure, waarbij het helder moet zijn voor een ieder dat de betrokken partijen; COA en Pagedal. Dat die laten we maar zeggen nummer 1 en 2 op de lijst zijn. En dat de gemeente daarbij de derde plek bezet. Er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening, er zijn afspraken gemaakt over het, laten we maar zeggen, onderhouden van de facilitering die er ook op het AZC in Musselkanaal plaats vindt. We hebben het gehad over het onderwijs voor de kinderen, we hebben het gehad over medische verzorging en we hebben het natuurlijk gehad over de manier waarop het COA op de, in de woningen en bij de woningen van het Pagedal de zaken op orde zal houden en de controle zal uitoefenen. Dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk er op de vrijdagochtend definitieve teksten over de berichtgeving zijn vastgesteld en dat diezelfde dag nog die teksten zijn verspreid onder de belanghebbenden, zeg de buurtbewoners, en vervolgens ook het traject hebben gevolgd richting raad en pers. Dat is het verhaal zo als het zich heeft afgespeeld. Als het gaat over het bestemmingsplan waar de heer Nijenbanning een opmerking over maakt, dan lijkt het mij dat hier een afspraak is gemaakt tussen de twee partijen en die afspraak die heeft betrekking op het verhuren en huren van een aantal woningen op het recreatiepark. En nou die afspraken die zullen moeten voldoen aan het normale verkeer wat daarover gaat en dat is volgens ons op dit moment aan de orde. De tijdsduur die wordt genoemd, de heer Pals heeft het daar over, 3 maanden, in de brief staat dat het over een tijdelijke voorziening gaat. Wij weten niet hoe zich de zaken in het land verder ontwikkelen. Het moge helder zijn dat het COA op dit moment onder een gigantische druk staat. Men heeft in de jaren 2011-2012 een groot aantal centra gesloten. Iedereen weet, de heer Pals refereert daar ook aan, wat er in de rest van de wereld gebeurt, dat er een groot aantal mensen naar Nederland komt en dat er opvang moet worden geregeld en ook dat dat met zich meebrengt dat de mensen die al status hebben, dat die eigenlijk ook versneld zouden moeten worden ondergebracht in een definitieve behuizing om het zo maar even te noemen. Nou daar zitten, laten we maar zeggen, wat vertragende factoren in, dat gaat niet zo snel als dat men had gedacht, vandaar dat voor deze oplossing gezorgd is. Er is in de brief, richting de bewoners, aangegeven dat er op woensdag aanstaande een informatiemarkt gehouden zal worden. Dat betekend dat men welkom is in het Pagedal, waar vertegenwoordigers van COA en van de Pagedal, en er zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, de mensen die vragen hebben over de gang van zaken, te woord zullen staan en de goede antwoorden zullen geven. Dat wou ik het in eerste instantie maar even bij laten voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het beantwoord niet helemaal aan de vraag die we gesteld hebben. Want als je mensen opvangt voor 3 maanden en men zegt; en eind december zijn ze weg. Dan heeft men denk ik toch ook al ernstig nagedacht aan een nieuwe soort huisvesting in dit land. Dus ik kan me voorstellen dat u in uw contacten met de COA, je moet wel, die mensen moeten wel weer, zoals u ook terecht zegt weer huisvesting worden geboden, maar wat zijn nu de vooruitzichten voor deze mensen. Hebben die na 3 maanden weer gewoon een huis.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD. Ik ga even de volgende vragen inventariseren wethouder, want dan kunnen we ze in een keer beantwoorden. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik wil even terugkomen op het antwoord van de heer Boen met betrekking tot het bestemmingsplan. Beseft u dat u de deur open zet voor daar waar nu het bestemmingsplan bedrijven aangeeft dat daar nu gehuisvest mag worden, dus dat daar woningbouw mag plaatsvinden. Het schept een precedent namelijk.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen, misschien verduidelijking even, wat gebouwd of niet gebouwd wordt.
  • 1:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er wordt niets gebouwd, dat even voor de helderheid, de partijen hebben met elkaar afgesproken dat het Pagedal de recreatiewoningen in principe verhuurt aan het COA, daar wordt het contract over gesloten, dus er wordt niks gebouwd, er wordt niks uitgebreid, er vinden geen andere dingen plaats, er wordt gebruik gemaakt van een beschikbare voorziening en die wordt alleen in dit geval in groepsverband wordt die gehuurd. Dat gebeurd wel vaker ter plekke, het is ook niet zo dat de mensen die er komen te wonen dat die er per se de hele periode zitten. Men heeft ruimte nodig en die ruimte die is voor maximaal 250 personen beschikbaar en uiteraard is het doel om de betrokken bewoners zo snel mogelijk door te sluizen naar hun definitieve woning waar dan ook in Nederland. Dat is het wat betreft de opzet van het gebruik.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, zoals de wethouder, dank voor de beantwoording, maar eigenlijk ben ik toch bang zoals u de vraag van ons beantwoord is dat u geen zicht heeft dat ze er in zijn gekomen, maar u kunt niet helder aangeven dat ze er ook sowieso er weer uit gaan. Want u houdt wat dat betreft wel drie slagen om de arm over de huisvesting. en misschien kunt u er niets van zeggen dan ben ik ook tevreden met het antwoord dat u daar eerlijk in bent, maar als u het wel kunt dan zou ik daar toch graag een wat beter antwoord op willen hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:29 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens mij staat er in de brief dat het vooralsnog om een tijdelijke voorziening gaat. Dat het vooralsnog ook over drie maanden gaat, dus het kan volgens mij nog langer worden. Dat is een opmerking mijnerzijds. Ik heb nog twee vragen aan het college. De eerste vraag betreft het communicatietraject an sich. U krijgt op 18 september een signaal van het COA, u besluit op 19 september en licht de mensen in, op 24 september komt er een informatiebijeenkomst. Had dat nou niet wat meer naar voren kunnen worden geschoven. Dat de COA, want ik ga ervanuit dat het COA, dat wordt hier ook geconstateerd, verder van tevoren al in onderhandeling was met het Pagecentrum, dus waarom zo snel en waarom trapt u niet een beetje op de rem om iedereen de kans te geven om zijn en haar zegje te doen. En de tweede vraag is, ik weet dat bij andere gemeenten dit soort AVO’s, het is die tijdelijke invullingen, ook worden ingesteld en dan worden de fractievoorzitters opgeroepen, want het is natuurlijk niet niks als je 250 vergunninghouders op een plek neerzet waar eigenlijk andere activiteiten plaatsvinden. Dus dat is de vraag; waarom niet de fractievoorzitters opgeroepen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Helder meneer Bieze. Wethouder Boen.
  • 1:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Even terugkomend op de opmerking van de heer Pals. Datgene wat wij over het verhaal weten dat staat in de brief, dus met die informatie zult u het moeten doen. Laat ik het zo zeggen, even de vragen van de heer Bieze beantwoordend voorzitter, wij zijn zoals gezegd op donderdagmiddag geconfronteerd met de mededeling van COA en van het Pagedal over hun voorgenomen afspraak, contract om het zo maar te noemen, en wij hebben naar ons idee daar zo snel mogelijk de actie op gezet die daar op gezet moest worden. Dat de fractievoorzitters niet direct zijn ingelicht dat heeft denk ik te maken met het feit dat het hier primair ging om een besluit wat COA en Pagedal met elkaar genomen hebben. En dat wij als gemeente daar, zoals ik straks ook al zei, in derde positie wat vonden.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand anders? Niet? voldoende beantwoord. Dank u wel wethouder Boen. Punt 4, lijkt me wijs dat de voorzittershamer dan even overgaat naar de vicevoorzitter van de raad. Aangezien ik portefeuillehouder ben op dit gebied, dus mevrouw Sterenborg neemt u over?
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dat zal ik doen. Wie wil er over dit ingekomen stuk graag het woord voeren. Ik inventariseer even. Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Hofstra van de PvdA.
  • 1:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, allereerst hartelijk dank voor het college voor het, voor de tijdige beantwoording van de schriftelijke vragen die wij 28 augustus hebben gesteld. Wij hebben nog wel naar aanleiding van uw antwoorden van de portefeuillehouder nog wat aanvullende vragen. We hebben voorzitter in de media verschillende geluiden gehoord over de situatie ter plaatse, op het Philipsterrein, daarin wordt o.a. gesproken van wat wist de gemeente precies en op welke momenten wist de gemeente dat, en waar gaat het dan over, gaat het dan over heden, gaat het dan over tien jaar geleden, of nog langer geleden. Ja, wat is hier nu precies, kan de portefeuillehouder daar een toelichting op geven, een soort historisch perspectief daaraan geven wat daar precies aan de hand is.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat waren uw vragen.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat was mijn eerste vraag, ik heb nog wel meer. Als u die meteen wilt?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat lijkt me handig, ja.
  • 0:52 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan kan ik die meteen stellen. Er staat een krakers op het terrein, zijn die krakers inmiddels verdwenen. En zo nee, wanneer moet dat dan gebeuren? Ik hecht er ook aan te zeggen dat er, vaak wordt gesuggereerd door, in de media o.a. dat de gemeente hier niets aan doet, dat lijkt me toch wat overdreven. In eerste instantie hebben mensen daar, zijn mensen die daar komen onbevoegd en hebben in die zin er niets te zoeken en is het voor eigen risico. Ik ben nog wel nieuwsgierig te horen van de portefeuillehouder welke stappen we nou richting de toekomst gaan nemen, hoe het er dan uit komt te zien. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:39 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij hadden nog een aanvullende vraag, ook op geleide van de beantwoording van de vragen. Wij zijn ook nog wel benieuwd naar de actuele stand van zaken en dan bedoelen we met name van dat het vooral duidelijk moet zijn wat onze gemeentelijke verantwoordelijkheid in deze is. en dat ook blijkt dat wij die gemeentelijke verantwoordelijkheid wel nemen in deze situatie. En wat in de toekomst, aanvullend op de vraag van de heer Hofstra, de mogelijkheden zijn om deze, laten we zeggen, veiligheidssituatie op te lossen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Idema van de SP.
  • 1:51 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA, de beantwoording daarvan, in het verkennend onderzoek van Groen Links, acht de SP het verder onderzoek en maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de omwonenden, maar ook de flora en fauna, in en om het gebied te waarborgen. We hebben een aantal vragen, een aantal zijn ook al genoemd en één van de vragen die ga ik wat specifieker op in. Welke instantie moest in de jaren 2003 ongeveer toezicht houden op de daadwerkelijke uitvoering van de voorgenomen sanering. Welk afspraken, welke contracten zijn er gemaakt tussen Philips en de koper. Heel urgent is het goede oplossing nodig om de veiligheid te waarborgen en ook om het probleem niet nog groter te laten worden. Waarom willen de curatoren pas onderhandelen nadat de kijkers van het terrein zijn verwijderd. Kan de gemeente hen dan niet dwingen met onmiddellijke ingang maatregelen te nemen. Even kijken of er nog meer vragen zijn. Op RTV-noord werd er gesuggereerd dat er een flinke laag zeer vervuild water in het gebouw stond. Kan dit water weglekken, hoe gevaarlijk is het voor mensen hier, zijn er al watermonsters genomen en door het laboratorium onderzocht. Dan heb ik nog één vraag; klopt het dat er nog steeds lozingen plaatsvinden die in het water van Stadskanaal terechtkomen. Er moet een soort pijpleiding liggen vanaf het Philipsterrein die in het Stadskanaal terechtkomt, nabij de Buinersluis. Dat hebben wij gehoord.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Dan geef ik het woord aan meneer Ploeger van GBS.
  • 0:21 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel. Ja, de meeste vragen die zijn al zo’n beetje gesteld, maar wij hebben nog een vraag. U heeft destijds bestuursdwang bij de curator neergelegd en onze vraag is of u al enig inzicht heeft wanneer de bestuursdwang resultaat gaat opleveren zodat de gemeente tot actie over kan gaan. Dank u wel.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga ervanuit dat het college kennis heeft genomen van de vragen die GroenLinks heeft gesteld ten aanzien van het Philipsterrein. Ik ga er eigenlijk vanuit dat deze vragen door het college beantwoord zullen worden en dat u daar de raad over informeert, mocht dat niet zo zijn dan zal ik die vraag alsnog schriftelijk indienen. Maar goed wat mij met name interesseert is niet zozeer het historisch perspectief, maar dat is de vraag of het nu veilig is. En de vragen waar het mij dus om gaat van is inmiddels bij het college bekend om welke stoffen het gaat en in welke mate deze stoffen bedreigend zijn voor de volksgezondheid. Welke maatregelen heeft het college getroffen om de veiligheid van de bewoners van Stadskanaal te waarborgen, we hebben in de pers wel iets vernomen, maar ik wil graag van het college horen welke maatregelen concreet getroffen zijn. En nog belangrijker is de blik naar de toekomst van op welke termijn verwacht het college dat de stoffen verwijderd kunnen worden. Dat waren mijn vragen.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Meneer Pals van D'66.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. We zijn in rep en roer, Philipsterrein, het is zwaar vervuild. Ik moet wel zeggen dat het college heel helder is geweest in beantwoording van de vraag, naar aanleiding van de schriftelijke vraag van de PvdA. Met name vraag 4, alleen onze vraag is nu nog even ter afronding van het geheel. U heeft duidelijk gesteld dat de curator degene is die de sleutel in handen heeft, de curator heeft u toestemming gegeven om op het terrein te komen en de bunkers dicht te zetten. En onze vraag is dus ook, en voor zover wij juridisch dan ook kunnen aanvliegen en kunnen bekijken denk ik dat het ook de enige manier is, want de gemeente is een andere dan de curator, en ik denk dat je dingen gescheiden moet houden, want vraag is tot nu toe heeft u de maatregelen genomen en onze vraag is; wat zijn nu de contacten met de curator op deze. Heeft de curator een visie over het terrein en is de curator nu ook bezig om ons als gemeenschap te helpen om van die gif af te komen. Ondanks dat men geen geld heeft, maar dan is de vraag ook duidelijk of het antwoord.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Mevrouw Galama, aan u het woord om de vragen te beantwoorden.
  • 15:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, voorzitter ik ga er maar even bij staan in het kader van dit onderwerp wat een dusdanige aandacht heeft zowel bij u als bij partijen, inwoners en bedrijven rond het Mercuriuspark zoals we het in de volksmond noemen of Philipsterrein mag u ook zeggen en ook in de media. U stelt een aantal vragen in de zin wat is er in het verleden gebeurd en wat is er in het heden en wat doen we op dit moment qua maatregelen. En dan is het misschien toch wel goed dat ik gewoon even een paar stappen terug ga om duidelijk te maken waar wij staan en waar ook de verschillende verantwoordelijkheden liggen, hebben gelegen en waar ook de verantwoordelijkheid ligt op dit moment. Wij hebben zeg maar bij het aangekondigde vertrek van Philips, wat we natuurlijk met zijn allen hebben betreurd vanwege het werkgelegenheidsaspect, hebben wij eigenlijk vanaf het jaar 2000 al contact gehad met Philips in de zin van hun afbouw van de productie en uiteindelijk de wens om Stadskanaal te verlaten. En dat heeft ertoe geleid op een gegeven moment dat er diverse stadia zijn geweest waarin Philips in gesprek was met overname kandidaten van het Philipsterrein. En een eerste gesprek daarvan heeft eigenlijk al plaatsgevonden vanaf de jaren 2000, waarin eigenlijk ook zelfs de vraag voor heeft gelegen of de gemeente Stadskanaal bereid zou zijn geweest om mee te werken aan een verkoop van het Philipsterrein door Philips aan een bedrijf uit Maastricht. Maar dan met tussenkomst van de gemeente Stadskanaal. Dat voorstel, en dat noemen wij een ABC contract, van Philips naar de gemeente en van de gemeente direct doorgeleverd aan de koper die daar was op dat moment vanuit Maastricht. En daar hebben wij toen als gemeente tegen gezegd; wij zijn bereid daar aan mede te werken. Alles vanuit het perspectief dat wij Philips gingen verliezen met de productie en de werkgelegenheid die daar annex mee was en om te kijken hoe kome wij met het Philipsterrein toch in bezit van weer een eigenaar die een mogelijk deel van die verloren werkgelegenheid zal kunnen opvangen. Dat is toen ook behandelt in de raad van de gemeente Stadskanaal met het aspect op een gegeven moment om dat ABC contract goed te keuren, en onderdeel daarvan was dat de gemeente Stadskanaal een garantie af zou geven voor het vrijwaren van Philips voor de bodemverontreiniging die toen bekend was. Met een maximum van maximaal 1 miljoen euro. Uiteindelijk is die constructie met die koper vanuit Maastricht is afgeknapt en heeft verder niet, zeg maar uitwerking, plaats gevonden. Philips is doorgegaan met het beoordelen of men tot verkoop kon komen van dat terrein en heeft uiteindelijk zaken gedaan met Sig Real Estate, later zeiden wij onderdeel van TCN, want dat is in elkaar over gegaan. En toen heeft de gemeente Stadskanaal zich teruggetrokken als partij B, er is een deal gesloten rechtstreeks van de verkoop van Philips aan SIg Real Estate, de gemeente is blijven staan voor die contragarantie, die vrijwaring van 1 miljoen, voor die bodemsanering. Daarvoor zijn natuurlijk onderzoeken gedaan, niet alleen onderzoeken die Philips heeft aangereikt, maar toen ook nog op instigatie van de raad, een onafhankelijk onderzoek van wat die bodemsanering zou betekenen. En dat is goedgekeurd, en daar hebben wij ons voor garant gesteld en voor die garantstelling hebben wij een zekerheid op het terrein gekregen van een eerste hypotheek met een inschrijving van 2 miljoen. Dat is iets waar we nog steeds blij om mogen zijn, dat we dat gedaan hebben want dat betekend dat we nog steeds een vinger in de pap hadden. Maar zijn wij eigenaar geweest van dat terrein? Nee. Zijn wij op dit moment vandaag de dag eigenaar van dat terrein? Nee, nog niet als het aan mij ligt. Maar we zijn het niet. En dat betekend op een gegeven moment dat er eigenlijk gesproken is in het verleden van de overdracht van de ene marktpartij naar de andere met alleen een garantie voor die bodemsanering en een hypotheekzekerheid en de uiteindelijke opdracht om tot sanering te komen is een beschikking van de provincie en die is afgegeven in 2008. En de eerste concept om tot sanering te komen, daar heeft de gemeente Stadskanaal zelfs bezwaar tegen gemaakt, omdat wij hem niet diepgaand genoeg vonden en dat is ook gehonoreerd, dat is later opgenomen in de beschikking voor de bodemsanering die uitgevoerd moest worden door Sig/TCN. Dat is allemaal gebeurd in 2005 uiteindelijk, de beschikking in 2008, nog steeds met het idee dat we toen in wat andere tijden een eigenaar hadden van het Philipsterrein die niet alleen de verantwoordelijkheid zou nemen van de bodemsanering, maar ook het terrein in een juiste staat terug te brengen, werkgelegenheid te creëren, de aanwezige gebouwen te gebruiken door het eventueel herhuisvesten, het verhuren van andere bedrijven, zodat we dat verlies aan werkgelegenheid van Philips mede op zouden kunnen vangen. Dat heeft niet zo mogen zijn en ik hoef u niet te vertellen waarom niet. Dat heeft aan de ene kant te maken met investeringen, maar aan de andere kant heeft dat ook te maken gehad met de mogelijkheden in het economische tijd waarin we verkeerd hebben, dat dat verder niet tot ontwikkeling is gekomen en de eigenaar was natuurlijk een onderdeel van een hele grote projectontwikkelingsboom, als ik hem zo mag noemen, in Nederland. Die uiteindelijk in 2013 failliet is gegaan. Hebben wij dan op dat moment een verantwoordelijkheid? Nee. Het is niet ons terrein en wij hebben daar geen vergunning af hoeven te geven voor de sanering, dat heeft onze toezichthouder gedaan en dat is altijd in goed overleg met ons gebeurd. Wat moet je dan op het moment dat je geconfronteerd wordt met een bedrijventerrein waar steeds meer bedrijven uit wegtrekken, waar geen onderhoud meer wordt gepleegd, waar geen beheersituatie is en waar het terechtgekomen is in een faillissement waarbij, wat zijn weergave niet kent, als je het over heel Nederland bekijkt. Dan heb je te maken met andere eigenaren, curatoren. En die curatoren die hebben natuurlijk eigenlijk 0,0 in de boedel. Wij hebben daar nog kunnen zeker stellen dat de gevolgen van de brand van de kartbaan en de verzekeringspenningen die dienovereenkomstig uitgekeerd moesten worden, dat we daar op grond van onze eerste hypotheek beslag op konden leggen. Dat zou voor ons nu ook een mogelijkheid zijn om samen met de toezichthouder de bodemsanering wel uit te voeren. Die bodemsanering had in principe in 2013 aanvang moeten nemen, is niet gebeurd, maar een failliet bedrijf kan moeilijk een sanering opdracht in de markt zetten. Dus het komt erop aan denk ik, dat de provincie en de gemeente Stadskanaal samen daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor nemen zoals afgesproken en tot een sanering zullen moeten komen. Hebben we het dan geweten? Ja, we wisten het in 2003. Waren we daarvoor verantwoordelijk? Nee, dat waren we niet. Tot op de dag van vandaag nog niet. Dus in die zin is dat een heel lang proces wat wij vergelijkbaar met andere bodemvervuilingen wel kennen. Zijn er dan andere zaken tot stand gekomen waar u naar vraagt, zo van wat is er gebeurd sinds het faillissement en dan loop ik toch maar even voor een deel ook de vragen bij langs. Wij hebben herhaaldelijk bij de curatoren aangedrongen op maatregelen om zeg maar tot afsluiting en tot beveiliging van dat park te komen. maar u begrijpt ook dat met 14 hectare, dat geen eenvoudige opgave is. dat is dan ook gebleken en op een gegeven moment hebben wij gezien dat velen mensen het interessant vonden om dit park te bezoeken. Interessant vooral op de tijden dat het wat minder verlicht was. En dat heeft ertoe geleid dat r behoorlijke verpaupering is ontstaan, dat er veel schade is berokkend aan de infrastructuur van het geheel, aan de gebouwen en ondertussen zich daar ook mensen hadden gevestigd, krakers noemen we dat. wij hebben toen nog geadviseerd van maak daar een antikraak beweging van, want dan kun je tenminste stappen maken als curatoren op het moment dat je het zou willen overdragen, verkopen en dergelijke. Dat is toen niet gebeurd en op een gegeven moment hebben de krakers een bepaalde vorm van woonrecht, huurrecht, nee huurrecht mag ik het niet noemen want ik geloof niet dat ze huur betalen, woonrecht genomen en er is gezegd op een gegeven moment dat moeten we dus wel voorkomen, daar is dat kort geding over gevoerd, door de curatoren, niet door de gemeente Stadskanaal, door de curatoren, een kort geding gevoerd en daar is een vonnis uitgesproken dat de krakers na betekening van het vonnis, dat betekend als de deurwaarder er staat en die zegt……. Betekend het nu dat ze 48 uur daarna moeten zijn verdwenen van het Mercuriuspark. Wanneer gaat dat gebeuren? Wat mij betreft zo spoedig mogelijk, maar het is niet eenvoudig om dat te regelen, want het is niet alleen een kwestie van beteken het vonnis stuur ze weg en klaar is kees. Want dan ligt nog steeds het Mercuriuspark erbij zoals het erbij ligt en dan weten we wat voor bezoekers dat trekt. Dus dat moeten we dan ook met maatregelen uitoefenen om te zeggen van wat er nog ligt aan sloopresten van die kartbaan met een aantal asbestdeeltjes die daarin in die sloopresten en dan moeten we het chemisch afval wat verzekerd is moeten we weg laten voeren, dat zouden maatregelen zijn die ik zo graag zo snel mogelijk zou willen nemen, maar wel op het moment dat we niet alleen toestemming hebben van de curatoren, maar ook weten dat het gebruik daarna dienovereenkomstig is zoals ons dat voor ogen staat. Dus dat is ruime zichtlijnen creëren, troep weghalen en wat mij betreft daar waar niet meer gewoond kan worden, zorgen dat er niet meer gewoond kan worden en dat kan op een andere wijze. En mogelijkerwijze moeten we straks ook wel overgaan tot de sloop van een gedeelte. Wat heb je ervoor nodig? Inzicht, wat moet je slopen, met welke risico’s, wat zit daar in die gebouwen. Dat zijn we op dit moment allemaal aan het inventariseren. Soms worden we een beetje tegengewerkt, omdat medewerkers van het bedrijf worden opgesloten door krakers, dat kan tegenwoordig ook in Nederland. Maar we gaan wel door met dat onderzoek. Heeft de gemeente dan niks gedaan? Ik vertel u allemaal dingen die wij aan het doen zijn, die wij gedaan hebben, tot herhalens toe de curatoren op de huid zitten en zeg maar de chemische bunkers laten vergrendelen, we hebben ze nu zelfs laten barricaderen. Dat zijn allemaal acties van de gemeente. Omdat de curatoren de verantwoordelijkheid niet hebben genomen omdat ze in het proces van zeg maar de bestuursdwang die we hebben getracht uit te oefenen, keurig in die juridische procedure, tijd hebben van hoor en wederhoor en uitstel en dergelijke. Nou daar komt uiteindelijk niks van en ik moet ook eerlijk zeggen wij zijn tot dusver zo goed op dit moment met ze in onderhandelingen dat ik denk dat we de zaak naar ons toe kunnen halen. En wat is dan ons belang? Maatregelen treffen, veiligheid herstellen en zorgen dat we dat terrein aan kunnen pakken zodat er weer iets ontstaat, zodat het wordt wat het oorspronkelijk was; een visitekaartje voor de gemeente Stadskanaal. Een bedrijvenpark waar mensen zich zouden kunnen en willen vestigen, daar moet heel wat voor gebeuren, dus ik kom ook nog wel bij u terug, dat snapt u. Dus daarmee heb ik denk ik ook een beetje de toekomst geschetst. Welke instantie, welk toezicht, nou ik denk dat ik dat beantwoord heb meneer Idema, wie de toezichthouder is en wie de vergunning heeft verleend, de beschikking heeft afgegeven en daarin hoop ik juist heel goed met die toezichthouder, met de provincie samen, de handen in elkaar te slaan, de krachten te bundelen om hier iets te kunnen doen. Want het is natuurlijk behoorlijk uit de hand gelopen onder de marktpartijen waar we mee te maken hebben gehad. Dit hoeft geen maanden meer te duren. Gebeurt het morgen? Al wist ik het, ik zou het u niet vertellen, maar u begrijpt wel waarom. Is het gevaarlijk voor mens of die? Water in een kelder? Het advies wat wij hebben is op een gegeven moment dat het niet gevaarlijk is als je er niet verkeerd mee omgaat. En als u dan vraagt van maar wat moet ik nou met die mensen die daar toch naar toegaan, dan denk ik die mensen moeten van privéterrein afblijven, die moeten daar waar de hekken zijn vergrendelt en de bordjes hangen van artikel 461, wegblijven. En als ze dan toch menen dat het gebied heel erg interessant is dan nemen ze eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Want iemand die in de sloot springt ga ik niet redden, als hij dat bewust doet. Als hij dat bewust doet! ja, het klinkt cru, maar dan denk ik op een gegeven moment het is heel lastig om de hele wereld te verzekeren en te beschermen, en de bunkers en de sloopresten en dit terrein hoef je niet te komen. en ik denk dat we ook dat signaal af moeten geven. Als je dat doet kom dan niet klagen dat het niet een uitgestreken groen gazon is waar je kunt rusten, maar dat je in een verpauperde situatie zit van een bedrijven terrein. Willen we graag iets aan doen, gaan we ook iets aan doen wat mij betreft, maar mensen horen daar niet thuis. Nou ik geloof dat ik daar maar mee eindig voorzitter. oh, nee. ik heb nog een fantastische vraag over de visie van de curatoren meneer Pals. “Niente”
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat klinkt mij bekend in de oren.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou daarom dus, ik dacht ik ga daar ook geen langer antwoord op geven dan noodzakelijk is. Volgens mij voorzitter denk ik dat ik de situatie uiteengezet heb.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte om hier nog aanvullende vragen over te stellen. Meneer Nijenbanning.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat bij mij in dit, bedankt voor de uitgebreide beantwoording, het is helder en duidelijk denk ik wat de afgelopen tien jaren gebeurd is en ook de huidige status gezien de situatie. De vraag die mij opkomt; hebben de curatoren nooit overwogen om die garantie in te roepen. Dat zou waarschijnlijk voor de gemeente in het verwervingsproces ook nog eens financieel gunstig uit kunnen pakken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp uw vraag niet helemaal meneer Nijenbanning.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ik begrijp, bij het vertrek van Philips, dat de gemeente een garantie voor een miljoen heeft afgegeven met recht op eerste hypotheek ter hoogte van twee miljoen. Dus op het moment dat het bestuursdwang opgelegd is aan de curatoren zouden zij die garantie wellicht in kunnen roepen. Of zie ik dat nu verkeerd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar moeten ze ook de saneringen uitvoeren. Denkt u dat curatoren daar zin in hebben?
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou als je een miljoen achter de hand hebt dan wordt het iets makkelijker denk ik.
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De garantie is afgegeven voor het bedrag wat beschikt wordt. Er wordt op dit moment actueel onderzoek naar gedaan of die beschikking nog actueel genoeg is in die situatie, maar als het zeg maar 8 ton wordt dan komt er niet meer als 8 ton. En wordt het 1,2 miljoen dan kunnen wij nog zeggen van; wij stoppen bij een miljoen. Dus ik denk dat de curatoren helemaal niet belang hebben om hier opdrachtgever te zijn. Als dat zo zou zijn, als ze belang zouden hebben om de bodemsanering uit te voeren. Er opdracht toe te geven en onze contragarantie daarin, dan zouden ze toch nooit de rest van het gebied zo hebben laten verpauperen. Want er ligt nu een negatief exploitatie resultaat op dat hele gebied wil je dat weer in orden brengen. Dan denk ik dan hebben ze het eerst uit de hand laten lopen en dan krijgen ze iets waar ze een opdracht willen geven waar ze zelf niet een cent rijker van worden. Volgens mij is dat niet iets wat binnen de boedel wordt binnengehaald. En dat weet u ook wel.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat ben ik met u eens, ja.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:42 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter. Ik heb nog wel een opmerking over de veiligheid voor mens en dier. Daar bedoelen wij ook mee, of wanneer er brand ontstaat, want die mogelijkheid is altijd aanwezig, of daar giftige stoffen dan in de lucht kunnen komen. Dat is een beetje de achterliggende gedachte daarbij. Verder hebben wij nog zoiets van, toen het Philipsterrein leeg stond er nog geen blokkades op de weg waren, is er vrijelijk door auto’s naar binnen gereden om allerlei koper, lood en al dat soort zaken daar weg te halen. Ja, ik kreeg de indruk dat daar een beetje laks op gereageerd werd door de politie. Dus ook door de gemeente.
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, uw zorg over zeg maar veiligheid en risico’s die deel ik. Dat is ook de reden waarom ik de vraag op korte termijn tot maatregelen wil komen. Die laksheid op een gegeven moment dat ben ik niet met u eens. En als u me nou vraagt hoe ik beter kan voorkomen om de nachtelijke bezoekers, crimineel gedrag noem ik dat, om dat keihard af te wenden, dan had ik daar misschien 24/7 een volledige politiemacht op het terrein moeten hebben. Dan denk ik; dat is niet mijn eerste verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebied. En als die er niet tegen optreedt, als een huis verpaupert en geen risico is voor de volksgezondheid moet ik dan een verpauperd pand als gemeente met gemeenschapsgeld gaan overnemen. Ik denk dat we dan verkeerd bezig zijn, want dan dragen we verantwoordelijkheden, nemen we op onze schouder, die niet van ons zijn. Ik had er graag een deel van achter slot en grendel laten zetten.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar in ieder geval ik heb gehoord dat het echt maanden heeft geduurd, of maanden heeft daar diefstal plaats gevonden met echt vrachtauto’s die het terrein oprijden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en ik weet ook waar ze wegkomen. Die wilt u niet tegenkomen 's nachts.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, liever niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik ook niet.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar toen alles daar weggestolen was, zeg maar even, ik weet niet of alles daar weg is, maar toen zijn er blokkades op de weg gezet. Van die grote betonblokken. Dat de vrachtauto’s er niet meer konden komen.
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, de laatste blokkades zijn o.a. gezet in het kader van een aantal evenementen die ik voorkomen heb. We hebben het geweldige brombakfietsenrace gehad, BBF noemen wij dat afgekort, dat hebben we voorkomen juist vanwege de hoeveelheid publiek, met name ook kleine kinderen die daar rondspookten. Wij hebben een evenementenavond voor auto races weten te voorkomen, dus we hebben iedere keer als er extra dreiging ontstond hebben we geprobeerd om dat te voorkomen meneer Idema. Mensen hebben daar echt grof de boel vernield, gestolen e.d., maar ja goed dat is hetzelfde als ik soms een inbreker gewoon niet tegen kan houden. natuurlijk hebben we gekeken van, weten we wie het zijn, kunnen we zien waar zeg maar het materiaal naar toe gaat, maar wil je echt iets doen dan moet je ze op heterdaad pakken. Nou dat clubje wat daar af en toe kwam dat wist ook hoe de zaak werkte.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog een vraag van mijn buurvrouw gekregen die ik ook al gesteld heb. Dat is over de rioolpijp, die naar het Stadskanaal loopt.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik zou niet weten op dit moment welke pijp dat is, volgens mij functioneert er geen enkel bedrijf meer op het bedrijvenpark zelf. Dus in die zin volgens mij ook geen lozingen meer. Maar ik steek nergens meer mijn hand voor in het vuur, want dat brandje is op dat Mercuriuspark. Voorzitter.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, volgens mij zijn daar de vragen mee beantwoord. Bedankt voor uw heldere uiteenzetting. Dan geef ik de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ik hoor in mijn linkeroor dat mensen behoefte hebben aan een korte schorsing, een kleine pauze, nou die is mij ook welkom. Dus ik schors de vergadering tot 21.05 uur.
  • 0:4 schorsing
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik concludeer nog even dat we de ingekomen stukken dus conform advies hebben besloten. Dat ligt dat ook vast en op band vast.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Plieger.
  • 1:00 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Zoals jullie weten, zoals we allemaal weten, er is een bestuurlijk overleg geweest m.b.t. de aanleg van de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal. En ik kan u mededelen dat dit overleg heel positief is geweest, in die zin de provincie blijft vol inzetten op het realiseren van de spoorlijn, het rapport wat aan ons voorgelegd is dat heeft het, ja daarmee zet je stappen verder, maar het is ook zo dat er verder onderzoek nodig is om het nog wat te fine-tunen. Daarnaast is het zo dat binnenkort zal de provincie in een overleg met het rijk nog eens een keer het een en ander bespreken, dat zal waarschijnlijk zo eind oktober begin november zijn en we hebben afgesproken met elkaar dat we na dat overleg tussen provincie en rijk met zeg maar de uitkomsten van het geheel naar buiten zullen komen. En wat dat aangaat kan ik u nog mededelen dat de provincie vol in blijft zetten op het realiseren van deze spoorlijn, dus dat het wat dat aangaat positief hoort, klinkt en dat we daar ook voor gaan. En verdere informatie dus zo rond eind november, half november zal dat komen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, misschien is het overbodig voorzitter, maar inderdaad wij zien reikhalzend naar de uitkomsten daarvan uit en wij hopen natuurlijk op een goede afloop hiervan, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb, misschien is het prematuur, maar ik heb toch wel even een vraag. Zijn er inmiddels ook stappen gemaakt m.b.t. een sluitende exploitatie opzet. Want ik begreep dat dat de grootste bottleneck was tot op dit moment, dus misschien dat de wethouder daar iets meer over kan zeggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Plieger.
  • 0:47 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Er zijn stappen gezet, maar om nou te zeggen dat je op dit moment kunt stellen van je weet exact wat het in beheer en onderhoud je gaat kosten dat is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten dus ook inderdaad nog nadere dingen onderzocht worden. Maar gewoon dat je ongeveer een bandbreedte hebt en dat, waarbinnen het afspeelt en dat we dus ook nog steeds zeggen van, de provincie dus vooral ook, er bestaat een mogelijkheid om het te realiseren en om het waarschijnlijk ook te exporteren en te beheren, daar gaan we dus nu voor. Maar om exact aan te geven waar het ligt, nee, dat kan op dit moment nog niet. Daarvoor moet nog, ja hoe moet ik het zeggen, op detailniveau ook wat nader uitwerking plaatsvinden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag genoegzaam beantwoord meneer Nijenbanning? Goed.
 • 9 Vragenuur
  • 09.1. Vragen openbaar onderwijs Alteveer (225,18 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar het vragenuurtje. Een instrument wat we niet zo heel vaak gebruiken in deze raad, maar waarvan zeg maar vandaag vragen zijn ingediend door de PvdA fractie, door de heer Klinkhamer, en ik zou hem in de gelegenheid willen stellen om de vragen toe te lichten. Meneer Klinkhamer.
  • 0:34 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Het klopt in uw inleiding dat dit, wat ik begrepen heb historisch ook zelden voorgekomen is, het vragenuur. Vandaar dat wij deze uitgaging aangaan met de wethouder om hiervan gebruik te maken. Recent kwamen berichten en signalen uit Alteveer over een dreigende sluiting van Openbare Daltonschool ’t Zonnedal, vandaar dat wij als fractie, en ik mag deze vragen stellen aan de wethouder, hebben wij een aantal vragen. En ik wil ze graag gaan opnoemen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iedereen heeft ze op de i-pad staan, maar het is goed voor de luisteraars en voor het publiek dat u even de vragen verduidelijkt. Dus ga uw gang.
  • 1:57 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Klopt het dat ODS ’t Zonnedal op 1 oktober 2014 financieel niet meer gesteund wordt en in 2015 vanwege te weinig leerlingen de deuren gaat sluiten? zo ja is het college hiervan op de hoogte en sinds wanneer. Indien het aantal leerlingen van ODS ’t Zonnedal voor een periode van 3 jaar onder de 23 leerlingen zakt moet de school opgeheven worden. Hoe interpreteert het college dit citaat uit het integraal huisvestingsplan Stadskanaal 2015-2018, pagina 16. Dit vooral gezien het feit dat het Zonnedal op de peildatum van 1 oktober 2013 26 leerlingen had en deze staat op pagina 5 van het integraal huisvestingsplan. In het integraal huisvestingsplan op pagina 16 staat ook de scholen, en nu is even mijn bron en die staat niet vermeld, maar dat gaat over de “De Höchte” en “het Zonnedal”, staan vlak bij elkaar en op korte termijn moet worden onderzocht op welke wijze het openbare basisonderwijs in Alteveer kan worden behouden. Momenteel vinden er tussen het protestants christelijk basisonderwijs en het openbare basisonderwijs in regionaal verband gesprekken plaats over mogelijke samenwerkingsvormen waarbij Alteveer één van de te bespreken concrete gevallen is. hoe heeft het college dit onderzoek op korte termijn vorm gegeven en wat zijn de resultaten ervan. Volgende vraag; op welke wijze denkt het college het openbaar onderwijs in Alteveer te kunnen behouden en welke stappen heeft het college hierin genomen en welke stappen gaat het college hierin nemen? Wat is de stand van zaken, en dat is de laatste vraag, omtrent de gesprekken in regionaal verband over samenwerkingsvormen tussen de besturen van protestants christelijk basisonderwijs en het openbare basisonderwijs in Alteveer.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Dan geven wij de portefeuillehouder de gelegenheid om namens het college de vragen te beantwoorden. Wethouder Hamster.
  • 2:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter, inderdaad niet heel gebruikelijk om via het vragenuur bevraagd te worden. Toch denk ik dat het een mooi instrument is omdat wij ons goed hebben voor kunnen bereiden op uw vragen die inderdaad wel veel raken. En ik hoop dan ook de komende momenten u goed antwoord te kunnen geven op zowel de procedure als het perspectief rondom het eventueel sluiten van de scholen. Laten we daarbij eerst vaststellen dat het nog geen 1 oktober is. En waarom zeg ik dat zo bewust, omdat 1 oktober altijd de datum is dat gekeken wordt naar het aantal leerlingen op een school en daaraan eventueel consequenties worden verbonden. Het is vandaag 22 september, dus wat wij hier doen is technisch gezien speculeren. Na 1 oktober zal een eventueel proces pas echt in gang gezet worden. Toch wil ik die speculatie graag met u aangaan omdat het een realistisch scenario is waar wij het nu over gaan hebben omdat op dit moment, op het moment van vorige week moet ik zeggen, dat is het laatste moment dat ik gecheckt heb en 16 kinderen op het Zonnedal zitten. En OPRON ook zelf aangaf in het laatst gesprek dat ik met ze voerde dat het Zonnedal in de gevarenzone zit om op 1 oktober niet de 23 leerlingen te halen. Overigens, en dat zeg ik nu in een bijzin, geld dat ook voor de Parkwijkschool in Stadskanaal, die zitten ook onder de 23 leerlingen. Wat is nu de procedure. Als op 1 oktober blijkt dat een school onder de 23 leerlingen gezakt is stopt de bekostiging per 1 augustus het volgende jaar, die beëindigd het ministerie vanaf het jaar erop. Dus uw eerste vraag is daarmee gedeeltelijk beantwoord. Dat is niet helemaal zo zoals u het zegt, er is echter wel een bijzondere situatie wat betreft het openbaar onderwijs. Wij hebben als gemeente de verplichting om te voorzien, en dat weet u, in een genoegzaam aantal openbare scholen. En dan zijn er richtlijnen bij, handvatten bij, van wanneer is dat nu een genoegzaam aantal. Eén van de richtlijnen die daarbij gebruikt wordt is dat er binnen 10 km een openbare school moet zijn. En als we het dan over Alteveer hebben, de dichtstbijzijnde, ik moet u eerlijk zeggen dat veraste mij, de dichtstbijzijnde is de school in Wedde, op 5,6 km. Wat ertoe zou leiden dat wij, vanuit onze vervoersplicht hebben wij de grens op 6 km gesteld, die ook niet zouden hebben. Wanneer zijn wij erover geïnformeerd? Nou wij zijn dus nog niet geïnformeerd door OPRON formeel, omdat die tel datum nog niet geweest is. Zij zullen normaal gesproken
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   De ouders van het Zonnedal zijn vorige week bericht en ingelicht door hun directrice van de school, dat de school per 1 oktober sluit. Hoe verklaard u deze uitspraak?
  • 1:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga niet over de communicatie tussen OPRON, de directeuren en de leerlingen. Waar ik wel contact met OPRON over heb is natuurlijk de situatie van de scholen. En op het moment dat zij het besluit zullen nemen, ja nu loop ik een beetje vooruit op de volgende vragen die ik wil beantwoorden en het vervolg van mijn betoog, wellicht is het wel slim dat u nog even wacht met het stellen van dit soort vragen. OPRON zet een procedure in gang na 1 oktober, heeft intern inderdaad een procedure te volgen rondom de eigen leerkrachten, de eigen leerlingen en de ouders daarvan en zal op het moment dat die procedure goed is afgerond formeel het verzoek naar de gemeenteraad doen uiteindelijk om de locatie op te heffen. Zij zullen wellicht, zo heeft het bestuur van OPRON mij dat ook verteld, voor gaan stellen om twee scholen te laten fuseren om op die manier een stuk van de bekostiging nog 6 jaar lang te kunnen behouden wat nu voor het Zonnedal geldt. En die fusie zou dan beteken dat één van beide locaties opgeheven wordt, in dit geval het Zonnedal en de Parkwijkschool. Ik ga door op die 23 leerlingen. Er is een mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. Bij de minister zelf moet dat. Technisch gezien moet dat al als een school langer dan 3 jaar onder de gemeentelijke opheffingsnorm zit. In het IHP staat hij omschreven als 69, dat geldt inderdaad voor onze gemeente als een school langer dan 3 jaar onder de 69 leerlingen zit dan vraagt het schoolbestuur ontheffing aan om die school langer open te mogen houden. Die wordt eigenlijk standaard verleend als een school zelf een gemiddelde heeft van tenminste 115 leerlingen per school. Op het moment dat het onder 23 zakt stopt automatisch de bekostiging en wordt die ontheffing een stuk lastiger. De minister heeft dan een discretionaire bevoegdheid die kan ze nog 2 jaar uitoefenen en dan zit u op de 3 jaar dat het duurt voordat de school gesloten wordt.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Zoals u dat medegedeeld en beschreven heeft in het integraal huisvestings
  • 0:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is het uiterste scenario. Het duurt uiterlijk 3 jaar onder de 23 leerlingen, voordat een school dan inderdaad definitief niet meer bekostigt wordt.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als wij het IHP erbij pakken dan staat er toch echt letterlijk dat indien een school 3 jaar achtereenvolgens minder dan 23 leerlingen heeft er sluiting volgt.
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   klopt
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is niet gelijk aan wat u hier zegt.
  • 1:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is exact wat ik zeg. Zij het niet dat het in het IHP wellicht iets uitgebreider had gekund. Ik heb nu veel meer woorden nodig dan die ene zin die in het IHP staat. Wat hier staat klopt. Als een school drie jaar lang onder de 23 leerlingen is, wordt er per definitie gesloten, dan valt er niet meer over te spreken. Als het het eerste jaar onder de 23 dan is er die mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. We hebben het hier over het huisvestingsplan, we hebben daarin inderdaad de uiterste situatie beschreven die er voor nodig is om een school terug te krijgen. Er zijn eerdere momenten mogelijk, als die bekostiging stopt is die ontheffingsaanvraag mogelijk en waar gaat de minister dan op toetsen, dan vervolg ik voorzichtig voorzitter, die gaat toetsen op perspectief. Feitelijk wil ze dan weten hoeveel leerlingen er op de nominatie staan om tot de school toe te treden, wat is het onderwijskundig perspectief en ook dat is op dit moment, dat is wellicht een nare verassing, het OPRON bestuur heeft mij
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder ik onderbreek u even. Meneer Klinkhamer even de procedure voor het vragenuur. U hebt vragen gesteld, heeft u toegelicht, wethouder krijgt de gelegenheid om de vragen integraal te beantwoorden, dan krijgt u de ruimte als eerste, in die termijn ook nog als enige, om aanvullende vragen te stellen, dan krijgt de wethouder weer het woord en dan gaat hij open voor de hele raad. Dus het is goed om even niet tussentijds te onderbreken.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wanneer kan ik dan de vragen stellen? Krijg ik dan een seintje van u?
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tenzij ik nu veranderd ben qua functie vandaag, maar dat weet ik niet. Maar hij beantwoordt uw 6 vragen integraal en daarna krijgt u de gelegenheid opnieuw.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   akkoord
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat geef ik aan. Wethouder gaat u verder met uw verhaal.
  • 7:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik had het over de discretionaire bevoegdheid van de minister om eventueel een school langer open te houden, te verlengen ondanks het feit dat het onder de 23 leerlingen gezakt is. En nu lichtte de bestuurder van OPRON mij ook in dat het Zonnedal helaas het predicaat zeer zwak te wachten staat. En dat heeft te maken met de opbrengsten van het afgelopen jaar en dan zult u zeggen van er wordt goed onderwijs geleverd, daar kan ik een heel stuk in meegaan, inspectie oordeelt anders en een van de redenen dat een school van die grootte sneller aan dat soort predicaten komt is omdat ze gewoon kwetsbaar zijn. Als van de 4 leerlingen die vorig jaar uitstroomden er één beneden niveau scoort kan dat meteen het hele scholenpredicaat zwak of zeer zwak opleveren. En dat zijn altijd klappen voor scholen, maar dat geeft ook de OPRON bestuurder het idee van waarom zou er nu een compleet traject wederom in moeten gaan om die school weer op basis niveau te krijgen. Dus dat geeft ook OPRON het idee dit is het moment om te zeggen volgend jaar sluiten wij de poorten in Alteveer. Wat nu. Die procedure wordt ingesteld, OPRON zegt; beste gemeenteraad dat is een bevoegdheid die bij u ligt, wij willen een school sluiten en dat zullen zij dus gaan doen na alle waarschijnlijkheid. Kunt u zeggen daar stemmen wij mee in en dan is het klaar. U kunt ook zeggen dat doen wij niet, en dan ontstaat er een hele interessante situatie. Als de minister zegt; wij gaan wel ontheffen. Dan hebben wij als gemeente de bekostiging en dan mogen we zelf weer schooltje gaan spelen. Juiste de beslissingen die wij in 2008 genomen hebben, wij leggen het onderwijs bij een zelfstandig opererend orgaan neer omdat die dat beter kunnen dan wij, zouden we daarmee gedeeltelijk weer terugdraaien. Die optie hebben wij, en ik moet er meteen bij vertellen een schooltje onderhouden van, een kleine school onderhouden is een opdracht die heel veel schoolbesturen heel veel geld kost en wij zouden elke euro die wij extra daarvoor neerleggen meteen dubbel en dwars naar het bijzonder onderwijs door moeten betalen. Door middel van de vijfjaarlijkse afrekening, dat is dus een scenario dat wil ik u ten zeerste afraden, zal ik hier meteen bij zeggen. Er is ook nog een optie dat de minister zegt van; wij bekostigen niet meer en dat u alsnog zegt wij willen hem openhouden nou dan draaien we hier financieel helemaal de ?????? op. Maar het zijn opties die u, scenario’s die u zou kunnen kiezen, ik raad ze af. Welk perspectief is er voor instandhouding. En laat ik allereerst zeggen dat we hierom niet vrolijk worden met zijn allen, het is niet dat wij graag scholen hier willen sluiten, dat het iets is wat wij denken dat het makkelijk is, alle ouders die zitten hier weer. Dit gaat hen aan, dit gaat uw kinderen aan, het gaat docenten aan, die er met veel liefde en plezier hebben gewerkt. Dit is niet iets wat we graag doen. Toch denken wij dat dit een onvermijdbaar iets gaat zijn. Het is ook niet de eerste keer, dat wil ik ook nog even de nadruk op leggen, van de 26 scholen die wij een jaar of zes geleden hadden, zijn er inmiddels vijf gesloten of staan er op de nominatie om gesloten te worden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de Gabriël Dam, waarvan wij hebben gezegd die gaat fuseren in de nieuwe MFA. Spitsenschool, Regenboog, Langeveld zijn gefuseerd. Gabriël Dam die gaat ook mee in de MFA, de Meander, de laatste christelijke school in Cereswijk en de basis, de laatste gereformeerde school in Mussel hebben inmiddels ook de deuren gesloten. En ik vermoed dat dat ook niet de laatste keer zal zijn. Wij hebben in Oost-Groningen het verband vast moeten stellen dat van de honderd onderwijslocaties er waarschijnlijk 50-80 over blijven. Dat zijn forse aantallen en dat betekend dat wij er ook niet aan ontkomen. Dat is ook de reden geweest dat we hebben gezegd als Oost-Groninger gemeente; laten we nu die onderwijs besturen bij elkaar zetten in de hoop dat zij tot oplossingen komen om dat zo soepel en geleidelijk mogelijk te laten verlopen met uiteindelijk het beste resultaat voor de hele regio. En dat loopt nog niet heel soepel, dat overleg, daar kom ik zo op terug. Wij hebben hier gemeentelijk gezegd; wij willen dat elk dorp een onderwijs voorziening houdt. En wij hebben ook gezegd dat wij er naar streven om elk type onderwijs op acceptabele afstand te houden. En met het sluiten van het Zonnedal, hoe wrang ook voor de ouders die bewust kiezen voor openbaar onderwijs, denken wij dat we nog steeds aan beide voorwaarden voldoen. Wij zullen als college, u vraagt welke stappen heeft u ondernomen, dan ook geen verdere stappen ondernemen om specifiek het Zonnedal als openbare school in Alteveer te behouden. Ik heb wel, namens het college, nog een gesprek gevoerd met de bestuurder van “Het Perspectief”, zoals het VPCO, het christelijk onderwijs, tegenwoordig heet, over welke mogelijkheden hij ziet, want dat is natuurlijk een mogelijkheid waar we allemaal aan gedacht hebben, zou er niet de mogelijkheid zijn van een samenwerkingsschool in Alteveer. Het ingewikkelde is dat wij als gemeente bestuurders niet gaan over bestuurlijke fusies over identiteitskeuzes en de wet ons ook niet toestaat ons daar enige dwang op te laten uitoefenen. De bestuurder van Het Perspectief heeft aangegeven te staan voor het christelijk onderwijs en zich niet aangetrokken te voelen tot het idee van een oprichter van een samenwerkingsschool of het overnemen van het openbare deel van Alteveer binnen de Höchte eventueel binnen een nieuw op te richten samenwerkingsschool. En daar heeft hij een aantal argumenten voor, o.a. zijn docenten hebben gekozen voor het christelijk onderwijs, zegt hij, er zijn ouders die bewust kiezen voor het christelijk onderwijs en daar voelde hij zich eerder verantwoordelijk voor dan voor de andere ouders. Daarbij zou het een ingewikkeld personeel technische situatie opleveren indien hij een samenwerkingsschool binnen zijn christelijke stichting zou onderbrengen. Ik ga terug naar het regionaal verband want er is al wel onderzoek gedaan. Welke mogelijkheden zijn er, er hebben vijf stichtingen en de gemeente Vlagtwedde, die zelf het onderwijs nog heeft, aan meegedaan en die scholen zijn er in eerste instantie niet uitgekomen. Ze hebben onderzoek gedaan naar een veelkleurig bestuur. Zij het als het ware ze fuseren allemaal met elkaar en er blijven een aantal zuilen bestaan met daarnaast een nieuwe zuil samenwerkingsschool. Dat is voor drie van de vijf partners een brug te ver, dus dat ging niet door. Wat ze nu aan het onderzoeken zijn is een holding constructie, kunnen zij een nieuwe constructie in het leven roepen waarbij ook samenwerkingsscholen onder een nieuw op te richten stichting gebracht worden. Dat heeft op dit moment ook de nodige haken en ogen en wordt verder onderzocht, maar dat gaan we zeker niet op korte termijn realiseren op dusdanig korte termijn dat het voor Alteveer nog oplossingen zou kunnen bieden. Voorzitter, ik denk dat ik even moet samenvatten. Als op 1 oktober het Zonnedal onder de 23 leerlingen zakt, dan gaat OPRON verzoeken om de locatie op te heffen, te laten fuseren met een andere school, oftewel wij sluiten de school niet, maar we zullen hem ook niet open gaan houden. Het college zal op dat verzoek ingaan en u ongetwijfeld het verzoek voorleggen en met een positief advies erbij. En dan voorzitter mag meneer Klinkhamer vragen of hij weer aan de beurt is.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet dat hij heel erg ongeduldig is, maar de wethouder heeft nu de beantwoording afgerond en ik geeft de heer Klinkhamer als eerste de gelegenheid om aanvullende vragen of verduidelijkende vragen te stellen en daarna krijgt de wethouder weer het woord. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:53 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, een heel duidelijk verhaal van de wethouder, maar het verbaast mij dat hij zo snel de handdoek in de ring gooit. En dat verbaasd mij dat hij daar nu mee komt en niet eerder, even voorop staan dat gegeven. Het verbaasd mij dat de wethouder voorbij gaat aan die regeling die in het integraal huisvestingsplan staat van drie jaar onder de 23 grens. Dat dat wel een hele duidelijke beschrijving en omschrijving staat van het regelement waar wij met zijn allen hier een goedkeuring aan gegeven hebben. Dus ik blijf bij die vraag hoe verklaart u dat stuk en ik hoor heel weinig, en dat vind ik dan wel jammer, en misschien dat u daar nog wel meer uitleg over kunt geven, de inspanning die u eventueel kunt doen bij de beide besturen om daar wat duidelijkheid te krijgen in de samenwerkingsvorm.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen meneer Klinkhamer?
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:59 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik hoor veel verbazing en dan gaat het met name over het handelen van het college in deze. Snel de handdoek in de ring gooien. Nee, wij hebben als gemeenten gezamenlijk de handdoek proberen op te pakken een aantal jaren geleden. We hebben gezegd samen met de scholen, we hebben er een convenant voor getekend, een intentie verklaring, wij gaan onderzoeken of wij inderdaad het onderwijs zo ideaal mogelijk uit deze krimp en ontgroeningstijd kunnen laten komen, en dat blijkt nog geen sinecure, wij hebben binnen onze bevoegdheid het maximale geprobeerd, eigenlijk een convenant gesloten over dingen waar we helemaal niet over gingen. We hebben gezegd van; best onderwijs, ga met elkaar om tafel, kom er met zijn allen uit, want jullie zitten ook niet te wachten op scholen die omvallen, laten we ingrijpen voordat het te laat is. Dat is het regionale deel en dat gaat gewoon niet snel genoeg omdat we gewoon te maken hebben met een onderwijsland zoals het in elkaar zit. Op het lokale vlak hebben wij al jaren, eigenlijk sinds ik hier wethouder ben geworden van onderwijs, spreken wij geregeld niet alleen over de noodzakelijke dingen binnen het ??????, maar proberen we ook met de benen op tafel de besturen zover te krijgen van denk nu na over de concrete problemen die wij hebben. Cereswijk was het eerste voorbeeld dat we hadden, zijn ze niet uit gekomen, Alteveer lijkt het volgende te worden en waar heeft dat mee te maken. Dat beide besturen toch ook zeggen van; wij vertegenwoordigen een doelgroep en het is altijd lastig om vanuit een positie waarin je dingen op moet geven, dingen op te geven als daar niet iets tegenover staat. En het beroerde is dat er niet een situatie is dat beide scholen er samen sterk uit zouden komen. Dus het niet dat eens van beide besturen de druk ervaart, de drang ervaart om ook heel veel stappen te zetten en dat maakt de situatie zoals die nu is. Ik spreek in raadselen wellicht, maar een goed hoorder die verstaat het.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is het wel begrepen.
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat waren de inspanningen bij de beide besturen, dat zijn we al, vijf jaar bijna, inmiddels mee bezig, want wij zagen deze ontwikkeling aankomen, we weten ook waar de moeilijke plekken zijn. Maar ik weet inmiddels ook dat we te maken hebben met besturen die heel duidelijk hun eigen scholen weten te vertegenwoordigen en daarin het maximale voor hun eigen scholen bewerkstelligen, wat soms ten koste gaat van het gemeenschappelijke.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga kijken naar, naast meneer Klinkhamer of er andere raadsleden zijn die het woord willen voeren. Mevrouw Sanders, meneer Nijenbanning. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:19 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter, wethouder, wij zijn ook bijeen geweest, wij hebben het er ook even over gehad, maar zijn echt alle opties wel onderzocht om school Zonnedal in Alteveer open te houden. Een fusie in samenwerkingsverband, moet dat niet kunnen, moet u niet misschien dwingend vragen of de besturen of de mensen die verantwoordelijk zijn bijeen willen komen zitten om er iets aan te doen. We hebben het voorbeeld van de Wanne in Pekela, openbaren school, die bij stichting Philadelphia is, en het voorbeeld van Pork in Ter Apel. We hebben ook tegenvoorstellen eigenlijk zoals de Meander in Musselkanaal niet is samengegaan met de Badde zodat de kinderen verdwijnen over de grens naar Borger. Zoals van de Parkwijkschool kinderen verdwijnen over de grens naar, ook Borger denk ik, de Peppel. Ik zou toch zeggen die drie jaren die moet je toch vol kunnen maken en dan moet je ze toch dwingen om tafel te gaan zitten en één school ervan maken. je kunt elkaar versterken, je kan best vanuit de christelijke gedachte, van de Höchte, moet het toch mogelijk zijn om elkaar te helpen, te steunen en te vertrouwen. En ook materieel moet het kunnen, je zou zo’n gebouwtje als de Zonnedal voor andere doeleinden kunnen gebruiken, voor- naschoolse opvang, het is zo dicht bij elkaar.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:30 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb niet zozeer een vraag als wel een opmerking bij het verhaal. Ik betreur bijzonder gewoon de halsstarrige opstelling zoals ik die hier beluister van Het Perspectief, dus het bestuur van het pc onderwijs. En als u ook aangeeft van ja we hebben verschillende doelgroepen, dan denk ik bij mezelf je hebt maar één doelgroep en dat is het kind. En het belang van het kind, het krijgen van onderwijs in je eigen woon- en leefomgeving, daar wordt om principiële redenen wordt er aan voorbij gegaan en dat betreur ik ten zeerste.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Anderen? De wethouder.
  • 1:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ja, hoe begin ik dit goed. Laat ik beginnen met het idee dat wij zouden kunnen dwingen, dat kunnen wij niet, dat kunnen wij niet. Wij hebben te maken met zelfstandige stichtingen, zelfstandige besturen die zelf keuzes maken over de wijze dat zij hun besturen invulling willen geven, hun eigen missie en visie. Het enige waar we wellicht wat in zouden kunnen betekenen is in die van het openbaar onderwijs, maar ook dat hebben we verzelfstandigd. Wij kunnen dus niet dwingen, en als ik dan een bestuurder hoor die zegt van; ik sta voor de missie en visie van mijn organisatie. Dan heb ik daar respect voor te hebben enerzijds, aan de andere kant dan kan ik daar weinig aan veranderen. Dat is feitelijk de samenvatting van heel van antwoorden die ik heb, waar we naar toe willen met zijn allen is een kwalitatief goed divers onderwijs aanbod in Stadskanaal. en wat zou het toch mooi zijn inderdaad als we elke kern zoveel mogelijk van de verschillende stromingen zou hebben dat ieder kind in Stadskanaal het onderwijs van de keuze van hem, haar en zijn of haar ouders zou kunnen krijgen. En als ik heel eerlijk ben zijn we daar nog rijkelijk in gezegend in Stadskanaal, want wij hebben openbaar onderwijs, wij hebben christelijk pc, wij hebben Rk onderwijs en we hebben ook zelfs nog gereformeerd onderwijs binnen onze gemeentegrenzen. Dat is een breed scala aan onderwijsvoorzieningen die voor alle ouders binnen onze gemeente te berijden zijn. Wat we hier gaan zien is dat een type onderwijs verdwijnt uit een dorp en dat is te betreuren, dat is zeer te betreuren. Maar op dit moment niet iets, waar ik denk, dat wij als gemeentebestuur iets aan zouden kunnen veranderen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:40 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik blijf toch even op dat integrale huisvestingsplan. Laat ik de vraag eens anders formuleren voor u, misschien dat het dan wat anders overkomt. Kunt u zich als wethouder, als portefeuillehouder, zich voorstellen dat wij als fractie de conclusie uit het integraal huisvestingsplan dat gesproken wordt dat na drie jaar de school onder de 23 opgeheven wordt. Kunt u dat voorstellen dat, ja ik zit soms te denken, even in schooltermen, dat we in het begrijpend lezende hier hebben, maar daar staat toch heel duidelijk in drie jaar. Dus ik wil u echt vragen van kunt u zich dat voorstellen dat wij ook zo denken en dat wij dit lezen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, onderwijs.
  • 0:49 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, nu brengt de heer Klinkhamer mij in de lastige positie om zijn gedachtegang volledig te expliciteren. Wat ik u mee kan geven is wat ik al eerder heb gezegd, dat wellicht die tekst uitgebreider had gekund. Wat u ook had kunnen lezen, naast ons IHP, is de wet. Waarin dingen duidelijker staan en de regels zoals die voorgeschreven staan. De regels zoals de staatssecretaris en de minister die hanteren. Ik zal het op geen enkele manier, en wellicht duidt u daar een beetje op, en dat is heel gevaarlijk om toch uw gedachtegang helemaal in te gaan; kunnen hier nou rechten aan ontleend worden. Nee, op geen enkele manier. Dat is onze beleving niet.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dat zegt u, maar goed u hebt qua wetgeving dus een actieve informatieplicht naar de raad, of is dat niet zo.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben actieve informatieplicht, dat zal…
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja als het om wettelijke zaken gaat, betreft het onderwerp in deze, dan had u ons ook daarover kunnen informeren over de wetgeving.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zegt de wethouder, het had misschien wat uitgebreider gekund, maar wij hoeven niet elke wet op een gegeven moment van A tot Z te vertalen, want dan, dat is een heel ander gegeven, hij heeft u aangegeven het had duidelijker gekund in het IHP.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus hij geeft toe, de wethouder geeft toe in dit geval dat er wat ontbreekt dus in dat stuk wat hij zelf geschreven heeft en aan de raad heeft voorgelegd.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een conclusie die we nou maar niet helemaal gaan delen, want het is u aangeboden door het college en meneer Hamster is tot veel in staat, maar schrijft niet alle stukken zelf.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik doe mijn best, maar het lukt niet. ja, volgens mij gaf u nou mijn antwoord inderdaad.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry, sorry wethouder.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het is toch mooi dat wij als één man spreken, zo nu en dan.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo nu en dan zegt hij erachteraan. Meneer Klinkhamer, blijft u nog even staan wethouder, want dan gaan we kijken of we tot afronding kunnen komen.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat gaat de wethouder in dit geval nog concreet doen.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wat ik u heb aangekondigd. Ik vermoed dat over negen dagen vastgesteld wordt dat er twee scholen in deze gemeente onder de 23 leerlingen gezakt zijn en de OPRON bestuurder heeft aangegeven in dat geval te komen met een voorstel tot fusie en tot opheffen van locaties en daar zullen wij een advies bij geven en dat aan u voorleggen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En misschien is het een goed punt om bij de raadscommissie ???????
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat is wel een goeie, ja want volgens mij 6 oktober
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   6 oktober raadscommissie komt het bestuur van OPRON
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik vraag bij deze om een korte schorsing.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan, en wat noemt u een korte schorsing? Heeft u aan vijf minuten genoeg? Tien?
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   10 minuten?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   10 minuten, dan zie ik u om 21.50 uur terug.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. En ik weet dat ik vanavond iets meer tijd van u vraag. Zijn we niet helemaal gewend, maar we komen er wel weer. Ik geef het woord aan de fractie van de PvdA die om de schorsing heeft gevraagd. Meneer Klinkhamer neem ik aan.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u wel voorzitter. De schorsing hebben we gebruikt voor een motie in te dienen en die wil ik graag voorleggen aan de raad en het college.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u de motie toelichten meneer Klinkhamer en met de juiste ondertekening bij mij in laten dienen?
  • 0:48 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat doe ik. Motie. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op maandag 22 september 2014. Overwegende dat de openbare Daltonschool ’t Zonnedal in Alteveer met sluiting bedreigd wordt. Dat dit veroorzaakt wordt door daling in het leerling aantal en dat het wenselijk is dat het openbaar onderwijs in Alteveer behouden blijft. Verzoekt het college om alle mogelijkheden te onderzoeken om het openbaar onderwijs in Alteveer te behouden en de raad daarover voor 1 januari 2015 te rapporteren. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Als het goed is verschijnt hij op de i-pad van u allen onder punt 9.2. De motie voldoet aan de vereisten en maakt daardoor onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik zie hem nog niet verschijnen, maar…. Ik hoor meneer Maarsingh mompelen, meneer Maarsingh staat hij erop?
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, hij staat erop.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, klopt. Goed. Ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder overleg wil over deze motie?
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter het is goed gebruik om het college even te overleggen als je een ??? standpunt hebt, dus laten we dat moment even pakken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De motie is denk ik helder voor alle fracties qua inhoud. Dus dan gaan we nu genieten van de koffie. Even kort schorsen met het college en dan krijgt u een reactie.
  • 0:6 schorsing
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster. Ga uw gang.
  • 1:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Er ligt een motie voor, die wij als college, en daar hebben wij het nog over gehad, maar wellicht was het niet eens nodig, die wij toch sterk willen ontraden. Als college, en dat heb ik hier als portefeuille ook proberen te doen, hebben wij toch vooral een realistisch beeld willen schetsen van wat Alteveer en wat de scholen te wachten staat. Als gemeente, als raad en als college hebben wij een verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed onderwijs in onze verschillende dorpen en hebben wij ook bij gezegd van; één school per dorp. Specifiek ook in het dorpsvisie Alteveer, bekrachtigd door plaatselijk belang, hebben wij gezegd een school in Alteveer is het resultaat. Ja, uiteraard wil ik nog een keer bij OPRON verzoeken om nogmaals de mogelijkheid te onderzoeken nogmaals met perspectief in gesprek te gaan om dit te bewerkstelligen, dat kunt u op 6 oktober ook zelf doen, maar verder lijkt het niet eerlijk, laat ik dat woord maar gebruiken, om nog het idee te geven dat wij als college en u als raad hier stappen in zouden kunnen zetten. En ook gezien alle risico’s die eventuele scenario’s met zich meebrengen voor ons als gemeente, want OPRON zegt het gewoon. OPRON zegt het; wij kunnen dat niet meer doen voor zo weinig leerlingen met ook nog het predicaat “zeer zwak” erop. En dan het risico dat wij als gemeente die taak op ons willen nemen, we spreken later over het risico van het sociale domein, u heeft die mensen gehoord van Wedeka die dat recht voelen. Het lijkt ons niet realistisch, ben ik weer terug bij realistisch, dus wij ontraden het sterk. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:23 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, kijk, even voor de duidelijkheid, de wethouder zegt van; predicaat zwak. Nou ja wij willen niet zover op de zaken vooruit lopen, dat doet de wethouder dus wel. En een ander punt is, wij staan natuurlijk voor Alteveer, het gaat niet om ’t Zonnedal, maar het gaat kwalitatief onderwijs en kwalitatief onderwijs is ook openbaar onderwijs. En dat wil ik u toch meegeven. En zeker het Dalton onderwijs.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, mag ik u een vraag stellen?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Er zitten nu 16 kinderen op het Zonnedal, ik denk dat u het met mij eens bent dat het dan niet levensvatbaar is. Had de bevolking van Alteveer dan niet eerder een keuze moeten maken?
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Die vraag die stelt u mij of ouders dan, de ouders van kinderen eerder een keuze hebben gemaakt. Nou er zijn ouders die hebben een keuze gemaakt, dat klopt, en die hebben een andere keuze gemaakt, dat klopt ook.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is heel jammer voor het openbaar onderwijs in Alteveer.
  • 0:18 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ook dat ben ik met u eens, dat is heel jammer en heel schadelijk vind ik, want het openbaar vind ik wel dat het kwalitatief een heel goed onderwijs model is, het Dalton onderwijs. En als ouders kiezen voor een ander onderwijs, en ik weet niet wat de reden daarvan is, maar helaas we zijn ze kwijt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk, meneer Pals, D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb ook nog een vraag voor meneer Klinkhamer. Heeft u, heeft meneer Klinkhamer dat toezicht ????? van het onderwijsinspectie nog gelezen? Dat is dan een recent rapport die is uitgekomen op, ik zal even de datum zeggen, 19 februari 2014 is dat rapport daar neergelegd en ik moet de wethouder nageven, en de wethouder heeft ook aangekondigd, als u het rapport goed leest dan denk ik dat de school eerder minder leerlingen krijgt dan meer leerlingen. Als alle, iedereen goed inhoud neemt van, kennis neemt van inhoud dan zegt dat genoeg dat je kwalitatief, want u heeft het over kwalitatief, dan heb je kwalitatief denk ik een hele lastige school.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou, het Dalton onderwijs is kwalitatief een goede vorm van onderwijs, daarbij wil ik het laten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is in het algemeen gezegd, dat klopt. Ik ga even inventariseren. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, de discussie gaat nu over of het kwalitatief goed onderwijs is al of niet, een Dalton onderwijs op zich, die discussie zou ik op dit moment niet willen voeren, ik denk dat de wethouder, de portefeuillehouder, namens het college zojuist aangegeven heeft dat hij best bereid is om nogmaals het OPRON te vragen in gesprek te gaan om te kijken of er samenwerkingsmogelijkheden mogelijk zijn en volgens mij is dat alles wat de motie beoogt en is dat niet zo dan hoor ik het graag.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ondersteun helemaal het schrijven en de uitspraken van mevrouw Brongers van het CDA.
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik denk dat redactie van de motie een iets andere is als wat de wethouder heeft gezegd van; ik ben nogmaals bereid om een oproep te doen aan partijen en aan het schoolbestuur van de OPRON om in overleg te treden. U zet toch echt een paar andere dingen in de motie en dat zijn een aantal wenselijkheden en data en tot en met behouden blijven van de Zonnedal, op een gegeven moment, zijn de locaties voor openbaar onderwijs. Dat gaat verder als de uitleg die mevrouw Brongers er nu aan geeft, dus dat is het gedeelte waarvan de wethouder sterk heeft gezegd op een gegeven moment dat het college die ontraad. Hij heeft wel toegezegd om die oproep nogmaals te doen om te kijken of het schoolbestuur in gezamenlijk overleg nog opnieuw naar zouden kunnen kijken en misschien alsnog een opening kunnen vinden voor een samenwerkingsschool. Dat is iets anders als de tekst van uw motie. Laten we daar duidelijk in zijn en in die zin op een gegeven moment kijk ik ook even naar alle fracties of er een reactie gegeven kan worden op grond waarvan ik zou kunnen concluderen of het wijs is om de heer Klinkhamer te vragen of hij tot een stemming over wil gaan of dat hij misschien concludeert van nou ik heb er genoeg uitgehaald ik trek de motie in. Meneer Idema, SP.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had al een tijdje de vinger omhoog, maar u hebt dat blijkbaar niet gezien.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dan moet u iets hoger de hand uitsteken. Ja, dank u. Ja, kijk dan zie ik hem wel.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, dat het onduidelijk was. Kijk, ik lees ook de motie zo van net zoals het CDA een beetje leest. Alle mogelijkheden te onderzoeken, en ik denk dat dat altijd moet kunnen en dan wil ik vooral aanhaken wat meneer Nijenbanning zegt dat kinderen in hun omgeving naar school moeten kunnen. Dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste en dan moet er maar wat druk uitgevoerd worden op de schoolbesturen dat ze samen kunnen gaan. Dat was mijn opmerking.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de wethouder dat beantwoord heeft. ik kijk even naar de wethouder of hij het nog een keer duidelijker kan of wil formuleren.
  • 1:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, als we nu op nul zouden beginnen. Als we nu in een situatie zouden zijn dat we voor het eerst van deze situatie gewaar werden en we nog helemaal nog geen gesprek hadden gevoerd of geen ontwikkelingen hadden gezien, tuurlijk we moeten alles onderzoeken, maar volgens mij heb ik u uitgebreid verteld van de positie waarin we staan. de visie van beide schoolbesturen. dus onderzoeken vanuit onze kant zou in mijn beleving een verspilling zijn van met name ambtelijke uren van mijn tijd dat is niet zo erg, die heb ik genoeg, maar het zou ook niet tot het resultaat leiden wat u beoogt. Nogmaals de oproep aan het schoolbestuur, zoek zelf elkaar nog een keer op, hoewel ik ook denk dat dat weinig resultaat zal hebben. Uiteraard wil ik dat doen en misschien kunt u het op 6 oktober ook nog eens duidelijk maken hoe jammer u het vindt dat het openbaar onderwijs in Alteveer dreigt te verdwijnen, maar daar houdt het wat mij betreft mee op.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga, mevrouw Sterenborg, CU. Ik probeer zo wel tot een afronding te komen, hetzij door stemming, hetzij door andere maatregelen zoals intrekking. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb de beantwoording van de wethouder gehoord en ik denk dat het helaas de realiteit is zoals hij nu voorligt. Dat we geen valse hoop moeten wekken en dat de inwoners van Alteveer gekozen hebben in het verleden. Dit is het resultaat.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter dank u wel. een beetje een dilemma toch wel, volgens mij hebben we het niet exact over hetzelfde. Nogmaals, we hebben de portefeuillehouder horen zeggen van; ik wil best bereid om nog eens in gesprek te gaan. Het is helder dat wij als CDA voorstander zijn van christelijk onderwijs vanuit de christelijke gedachte ondersteunen wij ook de mogelijkheden voor alle andere kinderen, in welke omgeving dan ook, om naar een school te gaan waar de voorkeur naar uitgaat. Wat dat betreft ben ik het ook eens met de CU, die mogelijkheden zijn onderzocht, wij hebben gezamenlijk regels afgesproken in OPRON verband die moeten wij nu niet ontkrachtigen en in die zin is het voor ons denk ik helder dat wij op dit moment, als het gaat om nader onderzoek, en dan denk ik ook aan de investeringen van het ambtelijke apparaat, dat daar gelden mee gemoeid zijn, dat wij op dit moment geen voorstander zijn van deze motie.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even langs de fracties. GBS, meneer Bieze.
  • 1:00 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij datgene wat de heer Nijenbanning heeft gezegd omtrent, waar het in feite om gaat, het gaat om de kinderen in Alteveer. en als 16 kinderen gebruik maken van het openbaar onderwijs dan zijn dat nog altijd 16 kinderen en dat betekend dat die 16 kinderen naar Wedde toe moeten voor de dichtstbijzijnde openbare school. Ik denk dat we vanuit deze raad en vanuit heb college, en de wethouder zegt dat ook, dat we de beide besturen die samen ook dit IHP hebben ondersteund, en daar een positieve houding hebben tentoongespreid om samen de problematiek op te lossen die er in dit gebied zijn, om die beide besturen toch dringend te verzoeken om te komen tot samenwerking tussen de beide scholen. En dat is het enige wat wij kunnen doen, dat verzoek, en dat verzoek moet zeker dringend zijn vanuit dit huis, want ik vind de argumentatie om te zeggen van; wij willen onze eigen identiteit behouden, en dat geldt voor beide scholen, ik vind dat er alles aan gedaan moet worden om te kijken of beide besturen tot een oplossing kunnen komen zoals zij dat ook in het IHP steeds hebben gezegd. Dank u.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee mag ik concluderen dat u de oproep en de toezegging die de wethouder heeft gedaan om dat onder de aandacht te brengen steunt en niet de motie inhoudelijk.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik vind, wij ondersteunen dat de motie en ik vind ook dat de motie in stemming moet worden gebracht en dat we vanuit dit huis dus inderdaad richting die schoolbesturen een fors signaal af moeten geven.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dan concludeer ik meneer Bieze dat u een andere toelichting geeft dan wat in de motie verwoord is.
  • 0:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, de motie spreekt over onderzoeken. ik
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, een onderzoek. Ik ga even toch op die tekst in, het gaat om een onderzoek wat ingesteld moet worden door de gemeente, naar de mogelijkheden die er nog zijn. Als u een motie indient waarin staat op een gegeven moment dat u het college de opdracht geeft om onder de aandacht van de schoolbesturen te brengen dat hier in het dorp Alteveer tot een oplossing gezocht zou moeten worden om tot een goede samenwerking te komen dan denk ik dat niemand u op een gegeven moment zeg maar tegen spreekt. Maar dat is niet de strekking van deze motie.
  • 0:21 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Ik kijk naar onderzoek en dat betekend dat ze dat onderzoek, voor mij betekend dat dat signaal naar die beide schoolbesturen toe moet en dat ook vanuit dit huis wordt gekeken naar oplossingen om dat probleem op te lossen.
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is, met alle respect raadsleden, dit is van beide niks of van beide alles. En op die manier kunnen wij niet besturen. U hebt de verantwoordelijkheid toegekend aan die schoolbesturen, die hebben ze genomen, die komen met voorstellen, u spreekt daarover uw gevoelen uit. Als je zegt van; we willen een oproep doen naar de schoolbesturen. Moet u dat tekstueel verwoorden, want anders zet u zowel het college, alsook bij eventuele resultaat, zet u anderen op een verkeerd been. Zegt u op een gegeven moment; gemeente gaat u maar onderzoeken, ook al gaat u er niet over, gaat u maar onderzoeken en steek er maar heel veel onderzoekstijd in en kom met een oplossing die de schoolbesturen rustig naast zich neer kunnen leggen. Want de raad gaat daar niet over, het college gaat er niet over, dan hebben we heel veel tijd en investering gedaan in iets wat geen resultaat kan opleveren. Dus u moet wel duidelijk maken in de motie met welke opdracht u het college weg wilt sturen. En ik denk dat je in dit geval niet over twee sporen tegelijk kunt rijden.
  • 0:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik interpreteer de motie zo zoals ik heb uitgelegd. Het ligt natuurlijk aan het indienen van de motie of u hem eventueel aan wilt passen, maar dat weet ik dus niet. Dat laat ik graag aan de PvdA over.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kknt u hem vragen in die zin, want het zou misschien helderheid geven.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat vraag ik dan ook.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kij ondertussen ook even naar de heren Pals, D'66. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij als fractie D’66, steunen de motie niet. En ik denk ook dat daar een helder verhaal bij hoort. 16 kinderen komt niet ten goede aan de kwaliteit van onderwijs, we zullen altijd strijden voor kwaliteit in het onderwijs. En nogmaals, ik heb het al aangegeven, het rapport van bevinding vierjaarlijks bezoek openbare school Zonnedal, iedereen kan het googlen, het staat er luid en duidelijk, dat het een hell of a job wordt om een goed kwalitatief onderwijs te blijven bieden in de toekomst. Dus wij ondersteunen de motie niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik ben het roerend eens met de heer Bieze. Voor mij is het ook niet zozeer het onderzoeken, want de juridische kaders zijn door de wethouder heel helder verwoord en die zijn zoals ze zijn. je hebt te maken met rijkswetgeving en je hebt te maken met lokale wetgeving, die staat in het IHP, dus die kaders zijn volstrekt helder. Het enige wat ik ook zou willen, dat heeft de heer Bieze denk ik ook verwoord, is van wij willen gewoon graag dat de wethouder of het college nogmaals de schoolbesturen verzoekt om een vorm van samenwerking eventueel te verkennen waarin de gevoelens van de raad worden verwoord. En ik denk met die druk, dat is het enige middel, wat we als raad, als gemeente hebben. En dus dat is inderdaad een andere interpretatie zoals u de motie interpreteert.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar om te begrijpen dat we het niet verkeerd interpreteren deelt u dan het idee om de motie redactioneel aan te passen zodat hij voor iedereen klip en klaar en helder is.
  • 0:00 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik denk dat hij aangepast moet worden.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Meneer Idema.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ja over interpretatie gesproken, ik interpreteer ook de motie zoals de heer Bieze heeft verwoord, dus alle mogelijkheden te onderzoeken, maar dat had ik al gezegd, en wij ondersteunen de motie wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer wilt u voor de duidelijkheid, mag ik het verzoek bij u neerleggen om een zeg maar redactionele aanpassing te doen die goed in stemming gebracht kan worden dan?
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, we gaan een redactionele aanpassing doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we opnieuw schorsen. Hoeveel tijd heeft u nodig?
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Tien minuten?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, doen we.
  • 0:3 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En geef het woord aan de heer Klinkhamer van de PvdA omtrent de gewijzigde motie.
  • 0:34 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Daar gaat hij dan voorzitter. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 22 september 2014 overwegende dat de openbare Dalton school het Zonnedal in Alteveer met sluiting bedreigd wordt dat dit veroorzaakt wordt door daling van het leerlingen aantal, dat het wenselijk ik dat het openbaar onderwijs in Alteveer behouden blijft. Verzoekt het college om samen met de schoolbesturen alle mogelijkheden te verkennen om het openbaar onderwijs in Alteveer te behouden en de raad daarover voor 1 januari 2015 te rapporteren. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij staat ondertussen onder 9.3 op uw i-pad en ik schors nu voor het college. Ja, dat zal wel moeten als u met gewijzigde moties komt waar het college op moet reageren, dus wij gaan daar rustig een standpunt over innemen. Dat hoort gewoon bij het politieke spel dames en heren. U wordt in één avond verrast op een lange avond.
  • 0:2 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik open opnieuw de vergadering en u krijgt een reactie vanuit het college van wethouder Hamster.
  • 0:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Na deze schorsing van 2-3 minuten moeten wij toch als college opmerken dat de motie zoals die voorligt dat we die eigenlijk niet kunnen steunen. Dat we die ontraden. Wat ik u wel kan toezeggen is dat ik het gevoel zoals ik dat hier in deze raad heb vernomen vanavond, de treurnis over mogelijke verdwijning van het openbaar onderwijs in Alteveer, en uw gevoelens aan de besturen over wilt brengen, en dat zal ik binnenkort gaan doen en ik hoop dat ik daarmee tegemoet kan komen aan al hetgene u hier vanavond heeft ingebracht en deze discussie toch op een goede manier kan afsluiten voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Ik kijk naar de heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wij trekken de motie in en bedanken de wethouder voor zijn toezegging.
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aldus. Dank u wel. Dan stel ik voor, gezien de bezetting op de tribune, om de agenda aan te passen, wij zijn een flexibele gemeente en ook gemeenteraad, ga ik vanuit, moet me toch van het hart, jammer dat Martijn Folkers er vanavond niet is; dodelijk saai. Nou integendeel. Dat hebben we vanavond dan wel bewezen tot dusver en we zijn er nog niet, maar ik stel voor om agendapunt 15 nu eerst te behandelen zodat het voor een aantal mensen op de tribune ook logisch wordt om op nog een enigszins redelijk tijdstip de discussie over de begroting van Wedeka te volgen. Bent u dat met mij eens? Kunt u daarmee instemmen? Gaan we dat zo doen.
 • Besluitvorming met debat

 • 15 Zienswijze concept begroting 2015 Wedeka
  • 15. Zienswijze concept begroting 2015 Wedeka (97,43 KB)15.01. Concept begroting 2015 Wedeka (137,66 KB)15.02. Concept zienswijze (15,6 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15. Mag ik zien wie daarover het woord wil voeren. Geef ik het woord aan mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:44 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de zienswijzen zoals die is opgesteld door ons college. En we vinden het verstandig dat het college zich in eerste instantie richt op Wedeka. Helaas ziet het er allemaal niet zo rooskleurig uit, tot onze spijt kunnen de tijdelijke contracten niet worden omgezet in vaste contracten. Het is goed dat we in de meerjarenraming al rekening gehouden hebben met een tekort van ruim 9 ton en het is duidelijk dat daar ook de komende jaren rekening moet worden gehouden met forse tekorten. Het is dan ook van groot belang dat wij initiatieven ontwikkelen om deze problematiek het hoofd te bieden. Wellicht met steun uit Den Haag. Daar wil ik het bij laten.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Brongers CDA.
  • 1:29 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals gezegd krijgen wij te maken met grote tekorten en daarom moeten wij met betrokken partners wat aan doen en dat vergt de nodige acties. Samenwerking met het Noorderpoort College en ondernemers om te komen tot een ontwikkelbedrijf ondersteunen wij als CDA. De begroting 2015 wordt gezien als een overgang begroting, dit gezien de ontwikkelingen vanuit de rijksbijdragen. De overgangsbegroting kunnen wij accepteren. Blijft onverlet dat het tekort voor onze gemeente in de meerjarenraming, ruim €900.000,- per jaar, fors is en te fors. Ook dit moet worden opgelost. Een middel is, zo lezen wij, te onderzoeken hoe efficiëntie voordeel kan worden behaald. Dat onderzoek, hebben we gelezen voorzitter, inhoudend een integratie van de sociale diensten en de SW bedrijven, terwijl eind 2015 moeten worden afgerond. Wij hopen op goede resultaten dan wel uitkomsten. In dit vooral financiële verhaal willen we oog en aandacht houden voor de mensen die dit betreft, wij hebben daar vanavond de heer Lieberon ook al over gehoord. Goede communicatie, duidelijkheid en begeleiding in dit proces van veranderingen voor de betrokkenen vinden we erg belangrijk en we willen als CDA het college vragen dit in het bestuur vooral mee te nemen. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:41 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Wij zijn ons bewust van de financiële consequenties van de participatiewet, maar er wordt volgens de SP te weinig aandacht geschonken aan de consequenties die de werknemers van Wedeka treffen. Akkoord gaan met de zienswijze zou o.a. betekenen dat we akkoord gaan met de ?????constructie van de sociale werkplaats en het verlies van de 293 banen. Ook heeft dit als consequentie dat die gat wordt gevuld door bijstandsgerechtigden die ver onder het minimumloon productiewerkzaamheden verrichten via het TDC. Derhalve kunnen we niet akkoord gaan met de zienswijze conceptbegroting 2015 Wedeka. Dank u voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra PvdA.
  • 5:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de conceptbegroting van de sociale werkplaats Wedeka. U vraagt ons akkoord te gaan met de conceptzienswijzen van onze gemeente daarop. We hadden het liefst niet gezien, of op zijn minst zolang mogelijk uitgesteld, maar het is helaas nu echt zover. Voor het eerst in jaren moeten de deelnemende gemeenten bijspringen om de begroting van Wedeka sluitend te krijgen en dat gaat ons zeer aan het hart. En in die zin, de inspreker, de heer Lieberon, had het over een rouwrandje in die zin is dat, lijkt dat zo te zijn. Aanstaande januari gaat de participatiewet in, het doel van deze wet is om mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk toe te leiden naar een reguliere baan, dit is een lovenswaardig streven. Helaas is het echter zo dat in onze regio, om het in jargon te zeggen, het absorptievermogen van de arbeidsmarkt laag is. Anders gezegd er is voor de doelgroep weinig werk. Daar komt nog bovenop dat het aantal mensen in de regio, in de SW, vier keer zo hoog ligt dan het landelijk gemiddelde. Concreet betekent de invoering van de participatiewet dat de instroom in de SW stopt, er komen geen nieuwe mensen meer in. Ook de tijdelijke contracten worden niet verlengd, ondanks dat deze mensen wel indicatie hebben. Dit heeft voor deze groep een grote impact. De mensen die een vast contract hebben behouden hun rechten. Voor deze groep verandert er weinig. Het bedrag in de loonkostensubsidie per sociaal equivalent zal afnemen vanuit het rijk, ook is er door het rijk een percentage vastgesteld waarmee het aantal SW’er zou moeten afnemen. Dit laatste vinden we vreemd omdat de huidige werknemers hun rechten behouden, uitstroom zal dus alleen via natuurlijk verloop kunnen gebeuren en dat is niet beïnvloedbaar. Als sturingsinstrument is een uitstroom percentage dus ongeschikt. Door het afnemen van de subsidie ontstaat een tekort bij Wedeka. Het bedrijfsresultaat voor de loonkosten en de subsidie is immers 1,6 miljoen positief. Door een goede bedrijfsvoering is het moment waarop reserves zijn uitgeput zolang mogelijk gerekt. De leiding van Wedeka verdient hiervoor een groot compliment. De subsidie neemt relatief en absoluut af, het aantal mensen neemt af en de omzet van de werkzaamheden zal ook afnemen. De overheadkosten en de kapitaallasten zullen echter, maar langzaam dalen, of zelfs voorlopig gelijk blijven. Heeft het college een idee hoelang deze situatie voortduurt? Zal er wanneer Wedeka is getransformeerd tot een ontwikkelbedrijf nog steeds een tekort zijn? Dit zijn allemaal onzekerheden die voortduren. Naar aanleiding van de overheadkosten en de kapitaallasten die gelijk blijven willen we graag een motie indienen die mede wordt ondersteund door het CDA, de CU, de SP, GBS en de VVD. Het tekort van 2,3 miljoen euro zal voor 40% ten laste komen van onze gemeente, dit komt neer voor ons op 1 miljoen. Het college geeft in de conceptzienswijze in punt 1 terecht aan dat de gemeente dit niet structureel kan en wil dragen en dat dit opgelost moet worden. Daarom is het zaak Wedeka zo snel mogelijk tot ontwikkelbedrijf om te bouwen. Toch stelt het college voor dit bedrag tot 2018 te verwerken in de meerjarenraming. Dit lijkt ons wel structureel en is dat verstandig. Immers geeft Wedeka aan dat het onmogelijk is op dit moment een zinvolle meerjarenraming te presenteren. Voor wat betreft punt 2, baart het ons zorgen dat het loonkostensubsidiedeel straks niet meer geoormerkt is. Hoe gaat het college hier straks mee om voor de begroting 2016, gaat het college de afname per SE extra poleren. Punt 3 gaat het over het doel van de participatiewet en de beweging van binnen naar buiten, dit is prima. Geleidt werken en detachering kunnen leiden tot besparingen. Wat ons betreft moet daarbij wel goed in het oog worden gehouden dat deze instrumenten niet sec als doel moeten hebben om te besparen, maar vooral om mensen perspectief te kunnen bieden en mensen in staat te stellen hun eigen verantwoordelijkheden op te pakken. Kortom het primaire doel moet zijn; participeren. Afsluitend; het is duidelijk dat de werkvoorzieningsschappen voor grote uitdaging staan. Het schap zoals we dat nu kennen zal niet meer hetzelfde zijn. In de begroting voor 2015 zien we dat voor het eerst heel duidelijk naar voren komen. De conceptzienswijzen weerspiegelt dat. We wensen alle betrokkenen dan ook veel succes en bovenal inspiratie en de nodige creativiteit toe bij het wegwerken van het tekort en de ombouw naar een ontwikkelbedrijf. Alvorens we instemmen met de conceptzienswijzen willen we wel graag antwoorden of een toelichting op de door ons naar voren gebrachte punten. We stemmen in met een ten laste brengen van de financiële consequenties voor de gemeentebegroting van 2015. Graag willen we van het college, zoals ook al eerder gezegd, een toelichting hoe er op het ten lasten brengen van de meerjarenraming omdat het college immers aangeeft dat het moeilijk is en een zinvolle meerjarenraming te presenteren. Tot zover voorzitter, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is het de bedoeling dat ik nu mijn motie voorlees?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u hem gelijk in wilt dienen op voorhand, dan kan dat.
  • 1:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Lees ik de motie nu voor. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 22 september 2014. Constaterende dat de participatiewet op 1 januari 2015 ingaat. Het de bedoeling van die wet is mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk toe te leiden naar regulier werk, daardoor geen nieuwe instroom in de sociale werkplaats meer zal plaatsvinden. In onze regio het absorptievermogen van de arbeidsmarkt gering en het aantal mensen in de sociale werkvoorziening 4 keer hoger is dan het landelijke gemiddelde. De motie van het Kamerlid Kerstens CS over het meewegen van het opname vermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen tot op heden onvoldoende heeft geleid tot een concrete verbetering in de financiële situatie van sociale werkplaatsen in onze regio, te weten Wedeka, in tegenstelling tot de wet werken naar vermogen en de participatiewet, de transitiegelden zijn vervallen. Overwegende dat de loonkostensubsidie en de omzet zullen dalen door langzaam dalende overheadfrictiekosten ontstaan bij Wedeka die leiden tot een tekort op de begroting van Wedeka in de transformatie naar een ontwikkelbedrijf. Verzoekt de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid aandacht te hebben voor de frictiekosten die ontstaan bij het afbouwen van de sociale werkvoorziening door het herzien van de afname van de loonkostensubsidie per SE en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door ondergetekende G. Brongers-Roffel, I.J. Sterenborg-Kooij, A. Ploeger, E. Idema, E. Nijenbanning.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor zover ik heb meegeluisterd volgens mij voldoet hij daarmee aan de vereisten, goed ondertekend, ingediend door zes fracties, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Verschijnt op uw i-pad onder 15.3. Ga ik naar de heer Ploeger, GBS.
  • 0:21 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij sluiten ons eigenlijk aan bij hetgeen wat het CDA en de CU al gezegd heeft, ook wij gaan akkoord met de zienswijze waar het onderzoek naar ontwikkelbedrijf plaatsvindt en wel zijn wij van mening dat er sterk op de beweging van binnen naar buiten moet worden ingezet. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voorzitter. Ten aanzien van het door het college opgestelde concept zienswijze het volgende. Voor wat betreft punt 1, betreffend de meerjarenraming mag het duidelijk zijn dat het door de Wedeka ingediende begroting niet voldoet aan artikel 186 van de gemeentewet die een meerjarenraming voorschrijft, verder uitgewerkt in het besluit begroting en verantwoording artikel 3. Waarin ook de meerjarenraming wordt genoemd, dus we kunnen er heel kort in zijn, we kunnen niet instemmen met een begroting die niet aan de wettelijke eisen voldoet. Naast het wettelijke aspect is de VVD voorts van mening dat bestuur en management in staat geacht moeten worden om op basis van de huidige wetgeving hun meerjarenbegroting op te kunnen stellen. Een rondgang en met een beetje googlen zie je dat meerdere SW bedrijven zeer goed in staat zijn geweest om een meerjarenraming op te stellen, dus het is een uitzonderlijke positie die de Wedeka hier inneemt. Daarnaast zijn wij van menig dat in de zienswijze duidelijk naar voren dient te komen dat het uitgangspunt voor de gemeente Stadskanaal dat de invoering van de participatiewet in financieel opzicht binnen de door het rijk beschikbaar gesteld kader dient plaats te vinden. Zoals ook in het bestuursakkoord verwoord. Dit betekend in onze ogen dat het bestuur van de Wedeka de opdracht dient te krijgen met een plan van aanpak te komen die ervoor zorgt dat de begroting sluitend wordt. Dat waren mijn opmerkingen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 4:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voor ons ligt de zienswijze conceptbegroting. Wij kunnen er vrij kort over zijn, ik bedoel we worden vanuit Den Haag en de achterliggende drie jaar heeft dit hele proces nu plaatsgevonden en eigenlijk is dit nu de eerste uitwerking van het geheel. Ik zal straks nog iets zeggen over de motie die we niet hebben ondertekend, maar dat in later stadium. We hebben nog een paar opmerkingen ten aanzien van de zienswijze zoals die is ingediend en daar staat namelijk de zin in onder a. Dat wij denken, want waarin de Wedeka ons aangeeft als raad, wij denken namelijk dat hier efficiëntie voordeel te behalen zijn. Dit onderzoek zal eind 2015 moeten zijn afgerond zodat hierover in 2016 besluitvorming kan plaatsvinden en dit in 2017 kan worden geïmplementeerd. Nou eerlijk gezegd vinden we dit een beetje een wel een heel, heel, heel laat traject, want eigenlijk is eind 2015 al veel te laat en vooral bij zo’n lastig dossier en twee jaar nemen voor positieve veranderingen vinden we wel heel veel, dus wij willen toch het Wedeka bestuur oproepen om in ieder geval die in 2017 iets dat geïmplementeerd wordt om dat naar voren te trekken en dat 2016 te doen. Wat zal ik zeggen, wat dat betreft ben ik het met meneer Nijenbanning eens, het is hands on, de vlag staat, de stormvlag staat omhoog en je kunt daar denk ik in deze tijd, en gezien de consequenties die het heeft, kun je dat niet op zo’n lange termijn doen. vervolgens in de concept zienswijze lezen we de zin; het is in tijd niet haalbaar om de huidige begroting 2015 hier al op aan te passen, dat gaat over het explitatie??????, met het dagelijks bestuur van Wedeka beschouwen wij de begroting 2015 dan ook als een overgangsbegroting, voor 2016 verwachten wij echter wel een begroting nieuwe stijl. Ja, dan denk ik hoezo, het dossier ligt al heel lang op tafel, dan denk ik van eind 2016 kan men eigenlijk een begroting nieuwe stijl opstellen. Als ik even naar onze eigen raad kijk en naar ons eigen college die sorteren al drie jaar voor op de veranderingen die er nu zijn. ik denk dat onze gemeente goed in staat is gebleven om dat ook goed te doen, met name omdat wij ook binnen de gemeente Stadskanaal het tekort wat we nu eigenlijk hebben op Wedeka dat we dat eigenlijk gewoon bij kunnen vullen, die kas wat nu tekort komt en dan komt Wedeka met iets dat het pas in 2016 dat ze een begroting nieuwe stijl kunnen opdoen. Dus wij verwachten dan eigenlijk ook van het Wedeka en we willen Wedeka bestuur dan ook oproepen om in ieder geval te kijken van of er in juni 2015 een tussenbegroting kan worden gepresenteerd. Dan heb je in ieder geval als raad dan heb je in ieder geval het gevoel van waar hebben we mee te maken en waar staat Wedeka voor. Als je de doelstelling van de participatiewet bekijkt, dat staat bij punt c van de nota, daar staat in hoewel Wedeka al bezig is de beweging van binnen naar buiten te maken, moet hier naar onze mening nog meer prioriteit aan worden gegeven. Begeleidt werken, detachering, et cetera zijn instrumenten die besparingen kunnen opleveren en past in dat visie, in dat bouw en ontwikkelbedrijf. Ja, die priotering is dat een wens of een constatering, want als het een constatering is dat het een wens is dan is het al heel droevig gesteld denk ik met het huidige management bij de Wedeka, want ik denk, nogmaals, we zijn al jaren bezig met die hele transitie en deze verandering en als ik dit dan nog in de, als wij dit nog moeten lezen in de zienswijze conceptbegroting, dan is dat wel aardig aan de late kant. En nogmaals de stormvlag staat omhoog en wij verwachten dan ook van het Wedeka-bestuur om in ieder geval hands-on en niet allerlei dingen uit te stellen over 2015-2016 over die punten die wij hebben genoemd. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan gaan we naar de beantwoording, wethouder Boen. Ik ga ervanuit dat de oproep die u gedaan heeft aan de directie bedoeld is voor het Dagelijks Bestuur, maar… Dat bent u met mij eens meneer Pals?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, hoor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, wethouder Boen.
  • 7:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Een aantal opmerkingen dat gemaakt is over de begroting daar ben ik het natuurlijk mee eens. We hebben in de zienswijzen aan proberen te geven hoe we op dit moment aankijken tegen de ontwikkelingen die er zijn binnen het SW bedrijf en we hebben natuurlijk geprobeerd om die ontwikkelingen zo goed mogelijk te vertalen naar een begroting voor het komend jaar. In de punten van de zienswijze staan een aantal opmerkingen over initiatieven die genomen moeten worden, zaken die onderzocht moeten worden, en die op enig moment ook een beslag zullen krijgen. Misschien is dat voor sommigen wat aan de late kant, de heer Pals doelt daar heel nadrukkelijk op, ik denk dat het idee dat we allang weten hoe de zaken eruit zouden gaan zien, dat dat toch wat aan de optimistische kant is. Er zijn tot op het laatste moment nog al wat onzekerheden geweest, met name in financiële zin over datgene wat er met het SW bedrijf zou gebeuren. Dat er andere SW bedrijven zijn die wel een meerjarenbegroting durven te maken dat is voor de verantwoordelijkheid van die SW bedrijven. Situaties kunnen heel verschillend zijn, ik zal een klein voorbeeld noemen. Er was enige weken geleden een wethouders bijeenkomst in Amersfoort die ging over wethouders die met SW bedrijven te maken hadden. Er was een mevrouw uit Hattem bij die mij vertelde dat ze toch wel een ernstig probleem had met haar 44 mensen in het SW bedrijf, maar dat ze er toch was in geslaagd om die allemaal goed onder te brengen. Ik heb toen even niks gezegd en iedereen het woord gelaten en toen uitgelegd wat de situatie in Stadskanaal is. Die is even wat anders. De meerjarenraming daar is een aantal keren van gezegd van die ziet er een beetje typisch uit, aan de ene kant wordt er gezegd die kunnen we niet maken, aan de andere kant daar staat wel een bedrag. We hebben in de vorige ronden aangegeven dat er, in de meerjarenraming, een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro zou worden opgenomen. Dat is wat we vorig jaar gedaan hebben en laat ik het even omdraaien het verhaal, wij hebben op dit moment onvoldoende aanwijzing om te zeggen dat we daar anders tegenaan moeten kijken, tegen dat bedrag. Dus dat is de reden waarom dat bedrag er op die manier nog steeds in staat. Was het vroeger zo dat de bekostiging van Wedeka ging op basis van een taakstelling en een bedrag per SE, dat maakte dat het gewoon duidelijk was wat je het volgend jaar aan geld kreeg. Op dit moment is dat niet zo. De heer Hofstra geeft dat ook heel duidelijk aan voorzitter in zijn verhaal van er wordt nu een bepaald bedrag opgenomen dat we dan krijgen in de integratie uitkering en vervolgens wordt er bij gezegd van en daar moet je zoveel mensen mee bedienen. Of dat dan zo is, of we er meer hebben of minder hebben daar gaat het dan even niet om, maar dat is het bedrag en macro wordt er uitgegaan van een bepaalde afname van het aantal mensen in het SW bedrijf. En die percentages die worden macro bepaald en naar ons doorgerekend. En dat is de feitelijke situatie, en die is anders dan de situatie van taakstelling voor wat betreft het aantal SE’s en het bedrag per SE. Dat maakt ook dat de discussie over het al of niet verlengen van tijdelijke aanstellingen in vaste aanstellingen in een ander licht komt te staan dan het vorig jaar. Toen was er nog wel eens wat discussie over; is het nou wel gunstig of is het nou niet gunstig om dat te doen. onder de huidige vlag, de situatie zoals die nu op dit moment is, is het besluit wat wij genomen hebben, en wat ook geruime tijd van tevoren werd aangekondigd, is denk ik het beste besluit wat er op dit moment te nemen valt. En daarbij moet duidelijk zijn dat het bestuur natuurlijk rekening houdt met de gevolgen die dit kan hebben voor de individuele werknemers van het bedrijf.