Raadsinformatie

Raadsvergadering 20 oktober 2014

Naam
Download het audiobestand (77,18 MB)
Download de gesproken tekst (1,19 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (42,08 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 22 september 201..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 11 Rondvraag
 • 12 Beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2015..
 • 13 Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015..
 • 14 Bedrijvenpark Stadskanaal
 • 13 Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015..
 • 14 Bedrijvenpark Stadskanaal
 • 15 Aanwijzen activiteiten van algemeen be..
 • 16 Lokale prioriteiten politie-inzet 2015
 • 17 Concept Regionaal Beleidsplan Veilighe..
 • 18 Vaststellen vergaderschema 2015
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom raadsleden, leden van de pers, publieke tribune en onze rechtstreekse luisteraars, welkom bij de raadsvergadering van 20 oktober.
 • 2 Mededelingen
  • 1:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We doen het vanavond met 22 raadsleden want de heer Bert van Beek van de CU kan nog niet aanschuiven bij ons. Wij wensen hem vanaf deze plek goed herstel. Zijn we blij om Boudy Meertens vanavond weer in ons midden te hebben. Ik geef jou zo even het woord Boudy. En ik heb begrepen dat wij aan ons eerste bakje koffie zitten, maar dat er later op de avond nog een versnapering bijkomt meneer Dijkstra want die was u verloren. En ik waarschuw onmiddellijk dat mijn telefoon aanstaat, maar ik heb piketdienst zoals u weet. Goed de agendapunten vanavond 14, 16 en 17 zullen plaatsvinden onder voorzitterschap van de tweede vicevoorzitter van de raad, Gert-Jan Boels van het CDA. En bij agendapunt 16 en 17 zal de heer Van der Heide van de CU de raadszaal verlaten omdat hij ook elke schijn van belangenverstrengeling vanuit zijn functie in relatie tot de lokale politie prioriteiten of het regionaal beleidsplan ook wil voorkomen. Dus die zal aan die discussie niet deelnemen. Volgens mij heb ik daarmee de mededelingen gehad en geef ik even het woord aan mevrouw Meertens van GBS. Mevrouw Meertens.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, ik wil graag langs deze weg iedereen bedanken voor de kaartjes, de lieve mailtjes en het prachtige boeket bloemen wat ik heb ontvangen na mijn operatie. Dank jullie wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 4, insprekers. Als inspreekster heeft zich gemeld mevrouw Van Geenen en die wil graag inspreken op de agendapunten 12 en13. Mevrouw Van Geenen. U kent de gebruiken?
  • 0:1 Mevr. T. van Geenen.
   Jazeker.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De tijdsduur.
  • 0:2 Mevr. T. van Geenen.
   Ook. Mocht ik daarover heengaan dan hoor ik het vanzelf, dus dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is zeker het geval. Aan u het wooord.
  • 4:57 Mevr. T. van Geenen.
   Dank u wel. Agendapunt 12; beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal. Een mooi beleidsplan ligt voor ons waarvan helaas een aantal zeer belangrijke onderdelen nog ontbreken. Juridische consequenties zijn nihil geeft het college aan, maar GroenLinks vindt het niet acceptabel dat deze gegevens ontbreken. Er is nog geen zicht op hoe het beleid uitgevoerd zou worden, zoals in samenhang met het advies en meldpunt huiselijk geweld. De regio visie waarmee men bezig is is onvoldoende garantie voor een goed uitvoerbaar beleid. Onduidelijk welke resultaten de gemeente wenst te behalen in de komende periode 2015-2018 dit zal op enig moment worden aangevuld geeft dit document aan. Wanneer zal dat zijn? Januari 2015 is immers al over enkele maanden een feit hoe gaan we dat invullen als gemeente. Daarnaast zijn geen kwaliteitsnormen opgenomen stelt het begeleidend schrijven, wordt verwezen naar de landelijke kwaliteitseisen. GroenLinks maakt zich dan ook zorgen over wat dit per 1 januari 2015 voor uitwerking zal hebben op deze doelgroep, de hulp vragende jongeren. Wanneer de diverse ketenpartners, zorginstellingen, professionals geen weet hebben op welke wijze dit beleid zou worden uitgevoerd. Hoe kan dan op adequate wijze zorg verleend worden, als de kosten/baten nog niet geregeld zijn, wie de eindverantwoordelijkheid zal hebben, wie gaat dan gericht en concreet de taken betreffende deze hulpvragers op zich nemen. Wordt het enkel signaleren en doorverwijzen. Hoe wordt de concrete hulp daadwerkelijk ingevuld. Daar gaat dit beleidsstuk wat ons betreft niet genoeg op in. Terwijl daar voor 1 januari eigenlijk duidelijkheid over moet zijn. Uit de tabel op pagina 15 komt naar voren dat wel liefst 14% van de jongeren in onze gemeente een achterstandsleerling is en dat maar liefst 70% van onze jongeren, tussen 0 en 17 jaar, in een achterstandswijk wonen. Juist in deze wijken zal het sociale netwerk veelal niet sterk zijn, en waar het mogelijk sterk is wellicht niet aan de gewenste kwaliteit van veiligheid en vertrouwd opgroeien voor deze jongeren beteken en dat betekend extra zorg en specialisme van instelling en professionals die in deze wijk en buurt werkzaam zijn. In deze buurten kan daarnaast ook verhoudingsgewijs sprake zijn van meer huiselijk geweld. Complexe problematiek in deze wijken zou eerder regel kunnen zijn dan uitzondering, dat is dus ernstig en hoe gaan we dat invullen. Op welke wijze denkt de raad en of het college deze problematiek daadwerkelijk met haar beleid aan te pakken. Los van het mooi opgestelde beleidsplan dat hier voor ons ligt, dat is immers de theorie en ik heb het over de praktijk. Het beleid moet echter nog vorm gegeven worden geeft het stuk aan. GroenLinks hoopt dan ook dat spoedig deze belangrijke informatie met de raad gedeeld kan worden. Daarnaast gaat het in paragraaf 7.2 over de afspraken met professionals en zorgaanbieders en dat wil ik graag even koppelen met de verordening jeugdhulp 2015. Die verordening geeft aan in artikel 2, vormen van jeugdhulp wordt in de wijk en buurt, even zien sorry. Wat betreft artikel 2, vormen van jeugdhulp wordt daarin besproken. In de wijk aanwezige zelfstandigen, zorgverleners en professionals op dit gebied worden echter niet genoemd. GroenLinks verneemt graag hoever de gemeente is met het inventariseren van de aanwezige professionals en de zorgverleners in wijk en buurt. Verschillende medewerkers van grote organisaties hier in de gemeente hebben namelijk laten weten dat ze daar grote waarde aan hechten aan die informatie die aanwezig is bij deze kleine zelfstandige die echter niet daadwerkelijk worden genoemd. Anders zou er namelijk kennis verloren kunnen gaan uit de sociale netwerken, uit deze wijk en buurten. En dat zou jammer zijn want het gaat immers over de jongeren. GroenLinks gaat er vanuit dat de zorgverleners en de professionals, anders dan specifiek in het artikel genoemd, tevens vallen onder dit artikel. Op grond van paragraaf 7.2 uit het beleidsplan wordt ook aangegeven dat professionals en zorgaanbieders worden benaderd voor het maken van verdere afspraken. Graag verneemt GroenLinks van de raad en/of het college of dit inderdaad zo mag worden opgevat. Dat inderdaad ook al die professionals uit?????. Hoe groot of hoe klein ze ook zijn, maar met de kwaliteiten die ze hebben ook daadwerkelijk worden geraadpleegd en kunnen worden benaderd om zorg te verlenen. En als dat niet zo is dan pleit GroenLinks ervoor om daarover duidelijke aanpassingen te maken in deze verordening wat dat betreft. Daar wil ik het bij laten.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Bestaat er behoefte bij de leden van de raad om nog verduidelijkende vragen te stellen aan mevrouw Van Geenen. Meneer Pals, D’66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja mevrouw Van Geenen bedankt voor uw heldere uiteenzetting vanavond over de jeugdzorg en wat we vanavond over gaan beslissen. Maar waar is nou, mijn vraag aan u is eigenlijk concreet; waar ligt nou precies, want u heeft heel veel zorg uitgesproken, maar dat delen we denk ik als raad met elkaar, want zoals u weet, dat heeft u ook gezegd, 2015 is eigenlijk transitiejaar en dan gaat alles landen en dan gaan we leren om te gaan met de nieuwe tijd, maar waar ligt nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk voor u de grootste knelpunt waar volgens u deze raad geen aandacht aan besteed. Of deze gemeente, laten we het maar even breed houden.
  • 0:2 Mevr. T. van Geenen.
   Nou, ik ga ervan uit
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van Geenen, ogenblik.
  • 0:0 Mevr. T. van Geenen.
   sorry
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA. U had ook een vraag aan mevrouw Van Geenen.
  • 0:18 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja, ik heb ook een vraag, ook bedankt voor deze uiteenzetting en wat meneer Pals ook zegt ook wij herkennen hier natuurlijk ook de pijnpunten, de pijnprikkels, één van mijn vragen is of tenminste, u verondersteld dat in achterstandswijken dat het daar allemaal niet zo gaat zoals het hoort te zijn. Klopt dat?
  • 0:41 Mevr. T. van Geenen.
   ja, dat zijn aanwijzingen dat dat toch zo het geval is in die achterstandswijken, ook al zouden we dat niet graag willen, er zijn juist omdat daar een hoge werkeloosheid is en vaak een laag inkomen spelen er zoveel problematiek dat je ook al zou je dat niet graag willen uitdrukken daar toch extra aandacht moet komen en dat je dus toch mogelijkerwijze daarin een bepaalde signalering en bepaalde tendens in kunt vinden. Hoe vervelend dat ook is voor bewoners die daar zitten en die daar misschien anders naar kijken, maar dat kan soms ook het gedrag zijn van bewoners die iets hebben van nou de problematiek ligt ook niet bij mij dat is ook bij de ander en dat maakt het nog eens wat lastiger.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even meneer Klinkhamer. De vraag van D'66, van de heer Pals.
  • 0:42 Mevr. T. van Geenen.
   ja, meneer Pals. Het is niet zozeer dat wij denken dat de raad daar niet voldoende oog voor heeft. Wij willen alleen maar kenbaar maken ook wat wij erover zeggen dus het kan heel goed mogelijk zijn en ik hoor het uit uw eigen verhaal ook dat u zorg heeft, dat wij heel dicht bij elkaar liggen, maar ik vind wel als GroenLinks dat het belangrijk is om het te noemen. En voor het geval inderdaad de raad daar minder aandacht aan zou hebben is het dan ook goed dat wij dat hem brengen. Dus uw vraag was even zoiets waar ik dan zou denken dat u dat niet zou doen, ik hoop gewoon van ganser harte dat u met zijn allen hier daar naar gaat kijken en ook net zo als ik die vragen stel dat ook zelf zult stellen als u van mening bent dat datgene wat ik heb benoemd inderdaad hout snijdt dus.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, u had nog een volgende vraag?
  • 0:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, het is, kijk wat u zegt dat is een eenzijdig verhaal die naar mijn idee niet ergens op gebaseerd is. U gaat ervan uit dat achterstandswijken per definitie wijken zijn waar het heel slecht gaat. Nou ik zal u vertellen sociale controle is juist in die wijken nog beter dan misschien in de milieus waar wij dat minder verwachten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat is geen verduidelijkende vraag.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, dat is een opmerking.
  • 0:3 Mevr. T. van Geenen.
   Dat is een opmerking, maar ik heb ook niet gezegd dat het per definitie
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het inspreken, mevrouw Van Geenen, brengt niet de vrijheid met zich mee om een hele discussie met de leden van de raad aan te gaan. Het spijt me, daar moet u echt een andere avond voor organiseren.
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar ik wil met mevrouw Van Geenen wel na die tijd nog een keer in gesprek hierover.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me ok.
  • 0:06 Mevr. T. van Geenen.
   Mag ik daar nog even iets over zeggen dan? Of staat u mij dat niet toe.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarover wilt u iets zeggen mevrouw Van Geenen.
  • 0:11 Mevr. T. van Geenen.
   Nou dat ik niet heb gezegd want ik heb daar bewoording voor gebruikt dat het niet gelijk is dat in elk geval een achterstandswijk al die problemen heeft. Dus ook daarin heb ik gesocieerd als ??????
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja, ik verwijs naar dat onderzoek wat heeft plaatsgevonden. Ja, dank u wel mevrouw Van Geenen. Laatste meneer Pals.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mevrouw Van Geenen is nog niet van ons af.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, een verduidelijkende vraag meneer Pals.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja. Mijn vraag was wat de grootste zorg is. Ik bedoel ik vind het goed dat u herkent dat wij allemaal zorgzaam zijn voor deze samenleving, dat vind ik super, maar mijn vraag was, en daar heb ik geen antwoord van u op gekregen, wat is de grootste zorg waaraan wij niet aan denken en waar wij mee kunnen nemen naar 2015.
  • 0:56 Mevr. T. van Geenen.
   De grootste zorg is dat omdat wij nog niet alles concreet hebben dat we met die ketenpartners aan de slag moeten en dat er gewoon mensen tussen wal en schip komen omdat voor hen niet alles zo helemaal in kannen en kruiken is. En dat we dus achter de feiten aan gaan lopen, omdat daar gewoon echt wel probleemgezinnen zijn en ook de vorige keer, ik geloof ergens in september, hebben we al een aantal zaken vastgelegd waar dit stuk ook op doorverwijst. Er zijn drie casuïstieken bij benoemd waarvan ik dan denk dat waren drie casuïstieken die wel heel simpel in elkaar staken en die niet de complexiteit hadden die echt in die achterstandswijken en sommige gevallen en die kunnen net zo goed in de goede buurten natuurlijk ook plaatsvinden, dat geef ik helemaal toe, die zullen we er net zo goed uit moeten halen, maar het gaat mij om die specifieke gevallen en daar ben ik ontzettend bang voor dat dat gewoon pas per 3 januari 2015 aan de orde komt of na drie maanden, dat eigenlijk een aantal kinderen gewoon echt in moeilijkheden zitten.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen, de essentie van uw zorg is volgens mij duidelijk geworden voor de raad. Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 22 september 2014
  • 05. De besluitenlijst van 22 september 2014 (243,85 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De besluitenlijst van 22 september. Redactioneel, iemand over pagina 1, pagina 2, pagina 3. Iemand naar aanleiding van; pagina 1, mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:7 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik zit nog, op pagina 4 ben ik pas.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh sorry, dan zie je toch weer een i-pad, niet voldoende doorgescrolled. Pagina 4, neem me niet kwalijk, mevrouw Zeegers.
  • 0:10 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   In pagina 4 dat is de motie van PvdA, CDA enzovoort, daar staan 2 besluiten, waarvan de één dus niet juist kan zijn.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel, de één slaat op de motie, de stemming over de motie, en de tweede slaat op het besluit van het voorstel zelf.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Oh, ok. Dan heb ik dat verkeerd opgevat.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u hebt me goed gecorrigeerd, want ik moet naar pagina 5, redactioneel. Pagina 6, niet? Dan is daarmee het verslag vastgesteld met dank voor de notuliste. [voorzitter klopt met hamer]. Gaan we naar; naar aanleiding van. Pagina 1, 2, 3, pagina 4, 5 of 6. Niet het geval. Dan waren die duidelijk.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (295,01 KB)
  • 1:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u voorstellen om punt 52, meenemen van de investeringen in een multifunctioneel accommodatie, Maarswold, Maarsstee, af te voeren want die is verwerkt in de meerjaren begroting, dat heeft u kunnen zien dat stuk heeft u al. Dus die zou ik graag af willen voeren als ook punt 62, waarin de vraag gesteld werd over de uitstroom vanuit Wedeka naar het vrije bedrijfsleven en die vraag is beantwoord met een schrijven wat u heeft ontvangen dus die wou ik ook voorstellen om af te voeren en bij de moties, de tweede motie, die van Wedeka waar net al naar verwezen werd door mevrouw Zeegers, die is doorgestuurd naar de staatssecretaris, de fracties in de Tweede Kamer en naar de raden in de deelnemende gemeenten alsook ingebracht het verzoek om inzage in de frictiekosten in het Algemeen Bestuur van, 13 oktober zei ik uit mijn hoofd, klopt? Ja. En wethouder Hamster wil graag het woord over punt 64. Wethouder Hamster.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben de vorige vergaderingen uitgebreid debat gehad over het onderwijs in Alteveer en daar ben ik vertrokken met de opdracht om uw teleurstelling over de gang van zaken over te brengen aan de beide betrokken besturen. En dat heb ik in een gesprek inmiddels gedaan en wij zullen daar nog een gesprekverslag achteraan sturen, dus wat mij betreft is die toezegging daarmee voldaan.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En stel ik voor ook die af te voeren. Eens? Iemand nog het woord over de andere toezeggingen ondanks dat de data nog niet verstreken zijn, maar. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:21 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wilde nog even vragen hoe het zit met de motie signalering van, onder ouderlijke conflicten in de relatieondersteuning. Dat wordt hier volgens mij wel genoemd als einddatum; 20-10-2014. Misschien wordt het ergens nog behandelt en krijgen we dat zo, maar dat hoor ik wel van de wethouder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik de wethouder het woord meneer Dijkstra.
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, we hadden deze motie verplaatst naar de einddatum van vandaag omdat we het vandaag over het jeugdbeleid gaan hebben, dus staat u mij toe om het zo meteen bij punt 12 of 13 te beantwoorden hoe wij daarmee om denken te gaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan mag ik nu voorstellen hem vast af te voeren?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, laten we dat maar doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kijken of het ook overgenomen wordt?
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Even afwachten wat het antwoord is straks.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een beetje u kennende meneer Dijkstra komt dat vast wel goed. Mogen we met die voorstellen die punten afvoeren? Ja, dat is het geval. Dan doen we dat, aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar inlichtingen vanuit het college en die zijn er niet.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragenuurtje, geen vragen ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties niet, dan ben ik al bij.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   voorzitter.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (225,65 KB)07.01. KV Stadskanaal74 over uitstappen MFA Noorderpoort (21,51 KB)07.02. Beantwoording schriftelijke vragen opslag kernafval (560,85 KB)07.03. L.W. Verhoef over jaarrekening 2013 van gemeente Stadskanaal (68,08 KB)07.04. GroenLinks over milieuvervuiling voormalig Philipsterrein (18,52 KB)07.04.1. Notitie Milieuvervuiling Philipsterrein (4,4 MB)07.04.2. Rapport 1. De Straat Milieuadviseurs BV (6,8 MB)07.04.3. Rapport 2. Saneringsofferte Van der Wiel BV (775,64 KB)07.04.4. Bodemverontreiniging (101,4 KB)07.05. GroenLinks over verzoek tot bespreking notitie milieuvervuiling (44,92 KB)07.06. Veiligheidshuis Groningen over jaarrekening 2013 (29,62 KB)07.06.1. Jaarverslag 2013 (578,3 KB)07.07. Vragen GroenLinks over berging radioactief afval in zoutkoepels (41,81 KB)07.08. College over actiepunt 62 lijst openstaande toezeggingen (15,64 KB)07.09. GS over Arhi procedure Bellingwedde en Vlagtwedde (477,68 KB)07.10. College over samenwerking in de waterketen fase 3 (31,78 KB)07.10.1. Rapport Samenwerkingsmodel Waterketen GroningenDrenthe (1,48 MB)07.10.2. Waterketen GroningenOost (5,48 MB)07.10.3. Uitvoeringsprogramma fase 3 (831,93 KB)07.10.4. Samenwerkingsovereenkomst WKGD (551,37 KB)07.11. College over jaarverslagjaarrekening 2013 scholengroep OPRON (20,25 KB)07.11.1. Jaarverslag 2013 OPRON (5,38 MB)07.11.2. Jaarrekening 2013 OPRON (1,84 MB)07.11.3. Brief Raad van Toezicht over benoeming interimbestuurder (239,34 KB)07.11.4. Voorstellen interim OPRON (42,61 KB)
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bij punt 7, ga ik weer terug, voordat ik gecorrigeerd wordt. Ik denk dat dit nog het effect is van de vorige raadsvergadering hoor dat ik gewoon nu echt het gaspedaal ingetrapt heb. In de hoop dat ik daarmee iets kan versnellen, maar….ik neem dat het een correctie was naar punt 7; ingekomen stukken. Ja, dacht ik al, u hebt gelijk. Ik pak ze één voor één, wij hebben zoals u weet nieuwe afspraken gemaakt over de behandeling van de ingekomen stukken. Dat is u bekend. U heeft ook kunnen zien dat op het laatste moment 7.10 tot 7.12 nog toegevoegd zijn omdat vanuit het overleg met de agendacommissie en de fractievoorzitters gedacht is dat we op die manier sneller en actueler kunnen handelen. Dus we gaan dat gewoon testen of dat functioneel is. Als we het hebben over punt 1, dan betrekken we daar gelijk 7.12 bij. Meneer Ploeger, GBS.
  • 1:17 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst willen we het college bedanken voor de beantwoording van onze vragen en voorts zijn wij blij dat het raadsbesluit van 18 juni 2012 nog steeds geldt en dat betekend ook dat de korfbalvereniging zoals besproken gaat verhuizen, in de brief wordt gesteld dat er niet zoveel overleg is geweest maar ja bij navraag blijkt dus dat in het najaar van 2013 o.a. met de korfbalvereniging een keuze is gemaakt over de definitieve ??? keuze en dat er in augustus 2014 overstemming is bereikt met betrekking tot de kantinebeheer, dus we begrijpen er ook eigenlijk niet goed dat de korfbalvereniging toch heeft besloten om uit te stappen. En over dat uitstappen hebben wij eigenlijk een vraag; hoe zit dat nu eigenlijk met dat uitstappen, wat zijn de afspraken daarover voorzitter. Verder willen wij het college wel een advies nog meegeven want wij zijn op uitnodiging van de korfbalvereniging hebben we een gesprek gehad en hebben we ook de situatie aldaar bekeken en wij zijn van mening dat er richting de korfbalvelden een betere verlichting mag komen en het ruimen van groen, zoals enkele bomen en struiken om het zichtveld naar het korfbalveld te verbeteren zal de veiligheid ten goede komen. Dank u voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:47 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wou nog even aanvullen, want ik ben ook mee op bezoek geweest daar, en daar heb je dus aan de kant van de voetbalkantine en dat je dus een klein stukje veld is daar nog, en het probleem bij de korfbalvereniging was dus dat de jeugd als daar aan het trainen is dat ze dan het hele stuk die kleintjes dan dat hele stuk weer terug moeten lopen als ze naar de toilet moesten of dat ze dus naar de kleedkamers zouden gaan. Nou is mijn vraag; is het misschien mogelijk om op dat kleine stukje veld, om daar voor de jeugd een trainingsveldje of een speelveldje te maken zodat ze dus wat dichterbij de kleedgebouwen zijn of bij het MFA gebouw. Misschien kan u daar antwoord op geven, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Gelling, CDA.
  • 0:4 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Het CDA sluit zich aan bij de vragen en de adviezen van GBS.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt het gas ook ingedrukt. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:37 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja, ik ben ook tevens bij het bezoek geweest en ik kan mij aansluiten bij de vragen van mevrouw Schipper omdat het genereren van een veldje daar, kan alleen waarschijnlijk met een plaatsvervangend aantal lichtmasten, daarmee zou de veiligheid voor de jeugd in ieder geval aanmerkelijk verbeterd worden en ik denk ook dat we voorbeelden hebben gezien dat een kantine aan het sportveld, bij het hockey hebben we gezien dat dat een enorme boost aan de ledengroei heeft gegeven, dat het voor de korfbal dan een soortgelijke effect zou kunnen krijgen, dus als het meegenomen kan worden in het onderzoek naar de veiligheid, graag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   `ja, ook wij zijn aanwezig geweest, of tenminste ik. Ik kan me ook vinden in de vragen van de heer Ploeger en ik ben ook benieuwd naar de antwoorden en ik ben ook benieuwd wat er mogelijk is met het veldje.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen gehad? Wethouder Gelling.
  • 2:56 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de korfbalvereniging laat ik beginnen met het uitstap moment. Dat is in het verleden al veelvuldig aan de orde geweest, in de raadsvergadering van, uit mijn hoofd, 18 juni 2012 is dat ook uitgebreid bediscussieerd. Daarin is toen diezelfde vraag op een gegeven moment ook gesteld, de toenmalige portefeuillehouder heeft aangegeven samen met de partijen voldoende mogelijkheden te zien om daar op een goede wijze in verder te gaan. Dat is door u als raad op een gegeven moment ook aangegeven en vervolgens heeft u besloten om over te gaan tot of tot besluitvorming aangaande het voorstel met het aannemen daarvan is volgens mij ook die discussie van het uitstapmoment is daarmee beëindigd. Namelijk u heeft zelf het besluit genomen. Voor wat betreft de veiligheid, we hebben een gesprek gehad naar aanleiding van het schrijven met het bestuur van de korfbalvereniging, althans met een drietal leden daarvan, en wij hebben hen ook de handreiking gedaan om in gezamenlijkheid te kijken wat de mogelijkheid is om het gevoel van onveiligheid het ervaren gevoel van onveiligheid om dat tegemoet te komen. We hebben de handreiking gedaan om inderdaad te kijken wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft het verwijderen van eventueel groen om de zichtlijnen te verbeteren, het aanleggen van bijvoorbeeld een extra pad daarnaartoe, inclusief bijbehorende verlichting. Op dat voorstel is de korfbalvereniging nog niet ingegaan, dat voorstel staat uiteraard nog steeds. Dan heeft u het over dat kleine veldje wat direct nabij het gebouw van het Noorderpoort ligt, dat is een stukje groen wat bestemd is, dat ligt overigens op het terrein van het Noorderpoort, maar wat bestemt is voor puur recreatief gebruik in gezamenlijkheid. Het is voor wat betreft het gereedmaken daarvan voor veelvuldig sportgebruik op dit moment niet geschikt. De grond onder dat veldje dat is een vervuilde grond, vanuit het verleden is daar met heel veel verharding is men daar bezig geweest, dat is daar in die grond blijven zitten, daaraan is tegemoet gekomen om daar dat op te hogen met een 20 cm grond voor het gebruik voor wat er nu ligt is dat toereikend, dat heeft geen consequenties voor de gezondheid mocht dat terrein moeten worden aangewend voor intensief sportgebruik dan zullen daar aanpassingen in moeten plaatsvinden en sterker nog dan zal het moeten worden opgegraven en uiteraard kunnen we voor u kijken wat de kosten zijn die daarmee samenhangen. Ik denk wel dat ik de voorspelling kan doen dat die niet gering zullen zijn. Dat voor wat betreft dat veldje.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:09 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja, ik wou nog even een vraag stellen over dat grond. Tot voor kort hebben de jeugd van de voetbalverenigingen hebben daar altijd gevoetbald en ik hoop niet dat het erg is want mijn jeugd was er ook bij. Dus ik wil toch wel graag een beetje uitleg daarover.
  • 0:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Bij de totstandkoming van de bouw, de realisatie daarvan, is die grond bewerkt geweest en daar is een laag grond overheen gegaan dat zoals dat nu is levert dat geen probleem op voor de gezondheid heeft dat in het verleden ook geen problemen opgeleverd, zou dat nu opnieuw gereedgemaakt worden inclusief drainage etc. dan zal daar veel meer moeten worden afgegraven en dan komt dat wel aan de orde.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik had dezelfde zorg als mevrouw Schipper, ik heb daar zelf ook trainingen verzorgd en ik heb er gelukkig nog geen hinder van ondervonden alleen het verhaal dat er grond opgebracht is waardoor de effecten weg zijn dat betekend dat de basis, de bodem in de basis nog, ook toen niet goed was. En ik vind dat toch wel verontrustend.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even wethouder Gelling want ik zag nog een paar vingers omhoog gaan dus die wil ik ook graag ????. Meneer Idema, SP
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ben nieuwsgierig naar wat de vervuiling is, wat van soort vervuiling.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:12 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat de exacte vervuiling is dat kan ik u op dit moment niet aangeven, wellicht dat ik naar mijn collega kijk dat die daar verheldering in kan geven.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Als de voorzitter mij dat toestaat.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat goed dat we een stukje een historisch geweten hebben. Wethouder Hamster ga uw gang.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zou het geen geweten willen noemen, maar
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Besef, ok. U heeft geen geweten, besef.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   In dit geval geen geweten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar kan ik ook niks aan doen.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   In het verleden was het gebruikelijk om sportvelden te voorzien van een laag van slakken e.d. onder de velden waar bovenop de velden aangelegd werden, dat is dus geen vervuiling die ziek makend is, echter tegenwoordig wel aangemerkt wordt als ernstige vervuiling en mochten er inderdaad activiteiten op plaats vinden dan moet die ernstige vervuiling eerst verwijderd worden voordat er nieuwe dingen op gemaakt kunnen worden, dus wij zijn ook nog zelf verantwoordelijk voor die vervuiling die er ligt en aansprakelijk voor het geval wij daar zelf dingen in zullen doen. En dan heb je het inderdaad over graven tot een meter willen wij daar weer nieuwe dingen op kunnen doen en dan kunt u inderdaad redelijk snel per kuub uitrekenen wat u kwijt bent.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus u hoort eigenlijk de wethouder ook zeggen dat hij voorstelt om geen verdere investeringen daarin te doen. Genoegzaam behandeld? Ga ik naar punt 2. De schriftelijke vragen over de opslag van kernafval en daar kunt u dan gelijk punt 7 bij betrekken want dat gaat over hetzelfde onderwerp. Iemand over punt 2? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik had eerst verwacht dat u het woord zou geven aan mijn collega van de CU omdat het een vraag was van de CU fractie, maar goed ik zal verder gaan. Wij hebben de vragen van onze collega’s natuurlijk ook gelezen en de antwoorden ook gezien en ineens daar is hij weer..
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou u de gelegenheid geven om mevrouw Sterenborg dus dan inderdaad als eerste het woord te geven en dat kon als ik uw microfoon uitschakelde.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U bent de voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom, maar zullen we het dan gewoon heel netjes doen en als eerste aan mevrouw Sterenborg het woord geven omdat zij de vraag ook gesteld hebben. Dat vond ik heel correct dat u dat opmerkte dus ik denk dan schakel ik even uit en aan. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:51 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter, dank u wel meneer Hofstra. Heel hartelijk bedankt voor de beantwoording op de gestelde vragen door de CU over de ondergrondse opslag van kernafval in onze gemeente. We hebben nog enkele opmerkingen. We lezen dat de opslag van kernafval op dit moment nog niet aan de orde is. Ook geeft u aan dat er geen locatie specifiek onderzoek wordt verricht. We lezen dat het college ook aansluit bij de activiteiten en standpunten van de provincie en hier kan de CU zich in vinden. We vinden het belangrijk dat mocht er aanleiding toe zijn tijdens de ter inzage leggen van het nationaal programma de gemeente Stadskanaal haar standpunt duidelijk kenbaar maakt en dat wij middels het VNG onze invloed uitoefenen. Wellicht kunnen wij een passage opnemen in de structuurvisie dat de diepe ondergrondse zoutkoepels niet gebruikt mogen worden voor opslag van kernafval.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik nu naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter het is misschien op dit moment nog niet aan de orde, maar wij willen wel hier alvast zeggen dat het wat ons betreft absoluut onwenselijk is dat er in onze gemeente in de toekomst sprake zou kunnen zijn van opslag van kernafval. Er wordt gesproken over gevaren, seismische gevaren, door gaswinning, maar ook zoutwinning is aan de orde. Voorzitter er wordt vaak gesproken over de krimp en de landelijke overheid die moet niet het idee hebben dat ze hier van alles neer kan zetten omdat de bevolkingsdichtheid dun is en daalt. Juist dit soort ontwikkelingen en signalen moeten we niet hebben als het gaat om krimp. Dat maakt de aantrekkelijkheid van onze omgeving voor mensen om er zich te vestigen lager. Ook worden de toekomst perspectieven onzeker. Overigens geldt dat niet alleen voor dit dossier, maar ook voor de gewone gaswinning, de schaliegaswinning, en het windmolen dossier. We willen het college meegeven een proactieve houding aan te nemen en op haar hoede te zijn, wij zullen zelf deze kwestie in elk geval scherp in de gaten blijven houden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter er moet me toch iets van het hart en dat is met name voor de CU, voor de PvdA. Waar hun antennes eigenlijk liggen ten aanzien van dit dossier want u weet dat in de staten van Groningen is duidelijk een brief geweest waarin staat dat 2040 pas dit punt aan de orde komt, er is nog helemaal geen sprake van onderzoek, nog helemaal geen sprake van locatie en ik begrijp werkelijk niet waar u nu al de onbezorgdheid of de bezorgdheid eigenlijk in de bevolking nu al losmaakt door avondjes te gaan beleggen over de
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   avondjes beleggen?
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, GroenLinks heeft namelijk een avond belegd waar ook diverse politieke partijen aanwezig waren. Dus ik verwijs u toch nog even weer naar de brief van de provincie en ik denk dat het college ook niks anders kan doen en altijd naar de brief van de provincie kan verwijzen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Behoefte om te reageren meneer Hofstra?
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mevrouw de voorzitter volgens mij kan het absoluut geen kwaad om ons standpunt in deze nog even heel helder en zonder onduidelijkheden hier te verwoorden. We hebben natuurlijk ook een historie aan voor wat betreft dit dossier. Dus ik denk dat dat hier heel goed op zijn plaats is om het nogmaals te benadrukken dat het wat ons betreft “nicht im frage” is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Misschien heeft u in de aanhef van onze schriftelijke vragen gezien waarom wij deze vragen gesteld hebben meneer Pals. Naar aanleiding van de publicatie van 28 augustus j.l. en daarbij was er dus ook onrust in onze provincie omdat Onstwedde, Pieterburen en Ternaad genoemd worden. Dus dan denk ik van; daar moet je voor zijn die onrust moet je weg nemen, nu blijkt dus dat het ook op lange termijn is, dus wij zijn ook heel blij dat het op dit moment in ieder geval niet aan de orde is. In 1970 heeft de discussie ook al plaats gevonden, toen was er ook behoorlijk wat onrust en dat willen we eigenlijk niet weer.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp die opmerking, maar ik vind ook dat je eraan moet koppelen, als je helder en kritisch wilt zijn naar dit dossier, vind ik ook dat je de brief van de Provinciale Staten daar, en stad, of echt in moet betrekken want die is nog helderder dan dat krantenbericht die toen verschenen is in het Dagblad van het Noorden.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die discussie heeft ook plaats gevonden in de Staten naar aanleiding van dit schrijven van 28 augustus van Laka. Dus dat was eigenlijk tegelijktijdig nadat wij die vragen gesteld hebben.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bovendien wil ik opmerken dat ook D’66 tegen afval is
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Goed om te horen, toch nog maar even gezegd meneer Pals, of niet.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is goed om te constateren dat een discussie in de raad zo snel tot een bijstelling bij u leidt meneer Pals.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals voorkomt op deze manier dat er andere discussies ontstaan op andere fronten.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik concludeer op een gegeven moment dat iedereen het los van het feit of het het juiste tijdstip is wel eens is met de inhoud van de brief. Klopt? Akkoord. Gaan we naar punt 3, punt 4, punt 5, punt 6, 7, die is al behandelt bij 2 dus, 8, 9, 10, 11 en 12. Hebben we daarmee de ingekomen stukken
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter mag ik nog even heel kort wat over punt 4 zeggen in combinatie met 5?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat wel erg ver terug weer ineens.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U noemde geen titels erbij vandaar dat ik even mijn lijstje weer op moest zoeken.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We kunnen toch wel tellen meneer Hofstra, hè.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja zeker, maar ik weet niet van te voren welke nummers bij welke titel horen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   4 en 5.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het was eigenlijk ook vrij kort voorzitter, wij hebben het natuurlijk 22 september hier uitgebreid over gehad en wij weten dat het wordt opgelost en wij zullen het verder afwachten.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, over cryptisch gesproken. Goed, wij hebben de ingekomen stukken met uw welbevinden behandelt. Daar ging ik langs met een sneltreinvaart langs 8 en 9 en 10 dat is onveranderd.
 • 11 Rondvraag
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan kom ik bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, mevrouw Brongers, meneer Boels, Gelling, Van der Heide, Dijkstra, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Ploeger, meneer Bieze, meneer Pals. Ga uw gang.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U dacht ik houdt de vaart er maar in en dan roetsj langs….maar helaas, wij hebben toch nog een vraag voorzitter en dat gaat namelijk over de mooie bio-vergister in Stadskanaal Noord. U weet er is veel om te doen geweest en wij vragen ons af hoe het college, of ja het college denk ik de vinger aan de pols houdt ten aanzien van de bio-vergister want als u er momenteel weer gaat kijken dan wordt er een berg afval gecreëerd nog groter dan de Mont Ventoux en het is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u hem op en neer?
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik overdrijf graag, maar dan kunt u ook even de impact zien, dat die berg afval, wat eigenlijk in onze visie niet mag, eigenlijk groter is dan die hele bio-vergister complex zelf dus onze vraag is; hoe staat het met de toezicht op de bio-vergister.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals wilt u straks de microfoon iets hoger zetten, want dat is voor de geluidsopname beter. Dank u wel. Meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema.
  • 0:31 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Jawel. Wij hebben een vraag over de brief die uitgegaan is aan de 1600 gezinnen die de huishoudelijke hulp gaan kwijtraken hoogstwaarschijnlijk. De SP vraagt zich af, zonder dat de raad zich hierover heeft uitgesproken, of er een voorstel optie 2 als beleid in te voeren. Dit heeft veel onrust veroorzaakt. Waarom niet is gekozen om inwoners te informeren over de keuzes die gemaakt kunnen worden, immers de raad kan andere keuzes maken of moties indienen. Dat is even de vraag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Idema. Mevrouw Luijken.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik las op facebook dat in plaats van kraker er nu Polen op het Philipsterrein aanwezig zijn. Weet u hier iets van? of
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Meneer Orsel. ( er klinkt gelach in de raadszaal)
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Meer dan ja lijkt me wel leuk. Hoeveel bijvoorbeeld.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt antwoord mevrouw Luijken. Meneer Orsel, mevrouw Wanders, wethouder Hamster. De vraag van de heer Idema.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Vraag van de heer Idema, inderdaad we hebben een brief uit laten gaan naar de mensen die op dit moment huishoudelijke hulp krijgen vergoedt door de gemeente. Daarin hebben wij ook een procedure geschetst en daarin staat vermeld dat u op 3 november nog een besluit zult nemen en inderdaad het definitieve besluit, definitieve keuze daarover zijn nog aan u.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar u weet ook dat er ongelofelijk veel onrust is ontstaan hierover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij wisten dat deze brief impact zou hebben. Want inderdaad het is geen besluit die nergens over gaat. En we hebben het ook niet over één nacht ijs genomen dat besluit, toch denken wij, en daarom hebben wij u ook het voorstel ook toe doen komen, dat dit het enige en juiste besluit is om op dit moment te nemen. Maar daarover zullen wij op 3 november in debat gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Wethouder Gelling.
  • 1:14 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. De heer Pals vraagt hoe het staat met het toezicht op de bio-vergister. Dat toezicht is goed. Maar concreet, want dat is een flauw antwoord, concreet, wij hebben 1 oktober hebben wij gecontroleerd op het terrein van de bio-vergister, althans dat heeft de Omgevingsdienst voor ons gedaan. Daarin is geconstateerd dat alle maatregelen die de ondernemers van de bio-vergister zouden kunnen nemen, zouden moeten nemen, dat zij aan alle hebben voldaan, op één na, namelijk dat de installatie van de gesloten mengbak, waar we het ook eerder over gehad hebben, dat die nog niet gerealiseerd was. Op basis daarvan hebben wij de heren uitgenodigd voor een gesprek, dat heeft die week daarop direct plaats gevonden en zij hebben ons een schrijven doen toekomen waarin staat dat de leverancier te maken heeft gehad met leveranciersproblemen en dat de nieuwe verwachte levertijd week 43 is, dat wil zeggen dat zou deze week moeten gaan plaatsvinden. Wij hebben ons op de hoogte laten stellen dat alles in gereedheid is voor directe plaatsing van die mengbak.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Nee, u bent nog niet aan de beurt meneer Pals, want mevrouw Luijken had ook een vraag gesteld. Ik zei we zijn op de hoogte en dat klopt. En dat zijn mensen die met toestemming, met contract als anti-krakers een daarvoor bestemde units wonen, dus bekend. Meneer Pals, D’66.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Blij wat de wethouder beantwoord om met week 43 dat dan eindelijk de stortbak, want het is een stortbak waar het over gaat, dat die klaar is. Maar dan bevreemd het ons toch dat je als iets niet in orde is dat je al een voorraad mag aanleggen, want als u even in verhoudingen kijkt, de stortbak ten aanzien van die bult, dan duurt het in onze optiek nog wel een half jaar dat die bult weer geslonken is en dan bevreemd het ons, en de buurt met ons, dat daar zo’n grote bult wordt aangelegd terwijl iets niet in orde is. Dan zou ik zeggen als je toezicht houdt dan zou ik zeggen; u heeft iets niet in orde, u legt ook niet zo’n grote bult aan waar de omgeving last van kan hebben. Dat lijkt mij helderder naar de investeerder toe dan op de werkwijze waar het nu om gaat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder nog behoefte?
  • 0:03 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U mag er van op aan dat wij daar scherp op toezien en ook er op zullen toezien dat zodra alles in gereedheid is ook die berg waar u op doelt dat die zo snel mogelijk verdwenen is.
  • 0:38 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het is toch eigenlijk zo dat iedere ondernemer die moet voldoen aan de vergunningen die hem gegeven zijn. En dat geldt ook dacht ik voor een vergister in dit geval, rest- en bijproducten worden gecontroleerd regelmatig door de NVWA, daar mogen alleen producten gebruikt worden die daarvoor bestemd zijn, die op lijsten gemeld zijn en iedere ondernemer in die sector is gebonden aan de geurnormen. Dus volgens mij heeft dat niks met de bevoorrading te maken. Maar goed, de wethouder die
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Houdt de vinger aan de pols. Voldoende meneer Pals? Ok, goed.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2015-2018
  • 12. Instemmen met beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 20152018 (316,76 KB)12.1. Beleidsplan Jeugdhulp 20152018 (1,21 MB)12.2. Advies Participatieraad Beleidsplan Jeugdhulp (261,43 KB)12.3. Brief college (218,75 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik met uw welnemen naar agendapunt 12; beleidsplan jeugdhulp Stadskanaal 2015-2018. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Gelling, CDA.
  • 1:19 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, voor ons ligt het beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal. Het plan voldoet inhoudelijk op een groot aantal punten aan de visie die onze fractie heeft. Zo vinden wij het belangrijk dat het opvoedkundige klimaat in wijken, gezinnen, scholen en de kinderopvang sterk verbeterd. Door jeugdhulp bij de school en andere gemeentelijke jeugdvoorzieningen te brengen wordt de gewenste hulp toegankelijker. Het is goed om te lezen dat zowel de jeugd alsook de ouders betrokken worden bij de te nemen stappen. Door de samenwerking met andere gemeenten kan de inkoop van zorg efficiënter worden, de CDA fractie is aan de andere kant wel van mening dat er op moet worden gelet dat de regie niet wordt verloren. Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het advies van de participatieraad, wij zien de conclusies als een steun in de rug voor het voorgestelde beleid. Voorzitter, hoewel het over het informeren van de raad onder punt 7.3 een voorziening is getroffen hechten wij er wel sterk aan, indien er zich tussentijds knelpunten voordoen, actief geïnformeerd te worden buiten de control cyclus om. Wij moeten voorkomen dat de meest kwetsbaren van onze samenleving tussen wal en schip vallen, er ligt hier een grote verantwoordelijkheid. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Ploeger, GBS.
  • 1:0 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de decentralisatie is in volle gang ook het jeugddomein en u vraagt ons in te stemmen met beleidsplan 2015-2018, we vinden het een goed voorstel en zijn ook blij met het positief advies van de participatieraad. Wel hebben wij nog enkele vragen. U geeft aan in het stuk dat in de loop van 2014 afspraken worden gemaakt over het optimaliseren van samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en het centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid. Is hierover al duidelijkheid of zijn er al afspraken gemaakt. En dan de volgende vraag; u zegt dat er in totaal 6,6 Fte aan buurtsportcoaches zijn, 4,9 Fte zal beschikbaar zijn voor de jeugd, dit houdt dus in dat er 1,7 Fte overblijft voor de andere doelgroepen. Is het gezien de toenemende vergrijzing en komende decentralisaties voor de toekomst voldoende? Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Meneer Pals, D'66.
  • 6:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, voorzitter. Alvorens het afsluit heb ik toch nog een paar vragen over dit plan. En met name over de brief die u, de begeleidende brief, die u meegestuurd heeft. En we vragen ons af op pagina 2, dat de gecertificeerde, eveneens ontbreekt want daar gaat het dus over, even er ontbreekt een beschrijving van de gehanteerde outcom criteria. We vragen ons wel eens af, we hebben vaak in deze raad gesproken over smaad, en dan komt onze vraag toch weer naar voren, we vragen ons af of men wel weet wat smaadformulier eigenlijk betekend. Want als je het zo neerzet krijgen wij meer twijfels dan geruststellende woorden. Verder hebben wij het over het beleidsplan hebben we nog meerdere vragen, wij hebben over het tweede stuk dat meegestuurd is, op pagina 4, daar hebben we over de budgetten. De gemeente werkt met een aantal sociale teams en stelt coördinatiehulp in jeugd en jeugdhulp in budgetbewaking aan. En we vragen ons af hoe worden die budgetten dan bewaard, zijn daar prestatie indicatoren voor, hoe houdt het college of hoe houden wij als raad grip op deze zaak. Op pagina 12 wordt er gevraagd over de geldigheidsduur en actualisering van het beleids??? Jeugdhulp en dan vragen we ons toch wel af waarom van 2015 tot 2018, als 2015 toch wordt gezien als een overgangsjaar waarin alles nog van kan worden aangepast en aangeschaaft. En hoe kunnen we dan, en onze tweede vraag is dan in dit dossier is dan ook; hoe kunnen we het college dan volgen in hun uitvoeringstaken en welk instrument heeft men daar dan voor. Want hier staat duidelijk; de uitvoering van het beleidsplan wordt ?????? in jaarlijkse uitvoeringsplannen. En dat beleidsplan heeft ??????? zijn bevoegdheid van de raad en deze bevoegdheid en de uitvoering is de bevoegdheid van het college. Dus dan hebben we toch wel behoefte, hoe matcht dat nou, de raad en het college die het uitvoeringsplan heeft dat zal toch enige soort verantwoording plaats moeten vinden dat wij ook als raad vinger aan de pols houden. Wij hebben op pagina 17, wordt er gesproken over dat afgesproken is dat binnen Oost-Groningen de participatiewet gezamenlijk wordt uitgevoerd. We willen alleen maar zeggen dat ja we hebben onze zorg daar al over uitgesproken dat er is wederom een commissie in het leven geroepen om weer heel hard te gaan werken voor het Oost Groninger gebied, wij willen alleen maar zeggen; het is eigenlijk, misschien is het heel onbeleefd wat is zeg, maar het is weer de blabla waar we weer mee het bos in worden gestuurd. En wat wij toch missen is een visie en een plan om te antwoorden aan wat hier staat over de sociale werkvoorziening staat onder druk en hoe lossen we dat op en wat is de visie naar de toekomst daarvoor. Over pagina 20 van dat rapport hebben we staan dat de met name de gemeente Stadskanaal en vooral het college hecht veel, die vinden de wijkraden erg belangrijke communicatie partners voor de gemeente. Nou hebben we de afgelopen vier jaar hebben we toch wel ernstige mismanagement gehad in de wijkraden, tenminste even er was geen klik echt tussen college en wijkraden gezien het aftreden van voorzitters. En als ik nu naar de huidige samenstelling van de wijkraden kijk en met name bijvoorbeeld wijkraden Noord, die zoeken naarstig naar vrijwilligers die in het bestuur willen zitten van de wijkraad. Dan kan ik mij niet voorstellen dat de wijkraad dan een hele belangrijke communicatiepartner blijft voor de gemeente als men geen leden meer heeft die de wijkraad in stand houdt en die de voelspriet aangeeft waarom het om gaat. Dus ook graag zouden we daar antwoord over hebben hoe men nu daar daadwerkelijk over denkt. We hebben, op pagina 28 staat een stukje over de Wajong en hierdoor wordt, mensen met een arbeidsbeperking maar met arbeidsvermogen vallen vanaf 2015 onder de participatiewet. De gemeente heeft samen met alle betrokken partijen plannen ontwikkeld voor Wajongers en andere werkzoekenden. Waar we toch wel behoefte aan hebben is wat voor plannen heeft dan de gemeente ontwikkeld voor de Wajongers en andere werkzoekenden want de Wajongers hebben nog twee maanden de tijd en dan vallen ze al per 1 januari 2015 in die regeling en dat vind ik toch wel, ik mis dat dan in ieder geval in dat stuk en wij willen toch graag daar een beteren onderbouwing in hoe, wat nou dat plan van aanpak is geweest over die Wajongers waar u het nu over heeft gehad. En dan hebben we nog pagina 39, punt 7.4. Dat gaat vooral over de communicatie en informeren van de maatschappelijke organisaties en de inwoners. De gemeente informeert maatschappelijke organisaties en inwoners over dit beleidsplan en betrekt hen bij de lokale uitvoering. De participatie is hierin een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Ja, dan denk ik, ik denk dat de participatieraad zoals die in Stadskanaal functioneert en die adviseert het college en niet de raad. Dan denk ik toch van; iets breder van opzet had wat ons betreft absoluut wel gemogen. En ik roep ook eigenlijk mijn collega’s in de raad op om toch in het komende jaar 2015 eigenlijk toch te gebruiken om eens wat meer raadscommissies en dat soort dingen te betrekken om met het veld te spreken van hoe gaan we die plannen nu aan en hoe landen vooral die plannen in 2015. Want ook als raad moeten we nog een weg zien te vinden in dit hele dossier en we moeten toch echt weten hoe de informatie is geland in de gemeenten bij instellingen en als het alleen via de participatieraad gaat of het gaat alleen de afzonderlijke contacten die wij als raad met instellingen hebben, dan denk ik toch dat het zaak wordt dat we 2015 collectief dat werkveld uitnodigen om te praten en hun looks and likes en hun feels bekenbaar te maken hoe is dit plan, dit jeugdplan is dit nu geland in Stadskanaal. Tot zover voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 4:31 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Het beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal 2015-2018, prima en helder plan. Chronologisch zit hij goed in elkaar, goed gedegen advies van de participatieraad dat is ook helder dus daar hebben wij verder geen vragen over. Wel goed om te lezen is dat ook de participatieraad spreekt over één gezin, één plan, één regisseur ik denk ja dat is voor de PvdA natuurlijk uit het hart gegrepen ook van onze laten we zeggen verkiezingsprogramma staat ook duidelijk in dat wij ook juist die één plan, één gezin, één regisseur adviseren. Het plan lezende en uiteindelijk in het conclusiestuk hebben we toch nog een aantal vragen en een van die vragen die baart toch wel wat zorgen. Er wordt gesproken in het totale beeld over het algemeen maatschappelijk werk en die zou dan in 2015 per 1 januari toch heel wat taken erbij krijgen. Dan is onze vraag hierbij; heeft het algemeen maatschappelijk werk voldoende capaciteit om op 1 januari 2015 van start te gaan? Tweede vraag dat gaat over dat er een conclusie gesteld wordt dat jongeren en gezinnen als het affectiever en efficiënter de hulp wordt georganiseerd dan zou er ook minder specialistischer hulp nodig zijn. De vraag is van; hoe verhoudt het effectieve en efficiënter werken tot minder specialistischer hulp, de inzet. Volgende vraag en die wil ik wat breder trekken, ook even inleidend. In de afgelopen jaren zijn er natuurlijk heel veel excessen geweest als het gaat om hulpverleners in de zorg, daar zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd als het gaat om seksueel misbruik binnen gezinnen, binnen pleeggezinnen, maar ook de moord op het meisje Savannah. Dat had allemaal te maken met hulpverlening die niet goed afgestemd waren, dan kom je op één plan, één gezin, één regisseur. Daarnaast zijn bij deze mensen ook niet allemaal VOG verklaringen afgelegd. En als ik kijk wat wij straks allemaal binnen de jungle van hulpverlening op 1 januari 2015 binnen krijgen dan is het natuurlijk wel dat de grote zorgaanbieders daar wel aan werken, aan een VOG verklaring, voor de medewerkers. Maar dat bijvoorbeeld ZZP’ers en andere organisaties, ja die toch maar hun werk kunnen doen en waarbij wij als gemeente denk ik toch risico’s kunnen lopen als wij geen zicht hebben op het achtergrond van een hulpverlener, wij zijn namelijk wel verantwoordelijk voor de hulp die ingezet wordt. Wij kunnen ten eerste de gezinnen het niet aandoen dat wij iemand inzetten in een gezin waarvan wij achteraf krijgen te horen dat hier toch een behoorlijke crimineel achtergrond in zit. Dus mijn vraag is aan de portefeuillehouder van kunnen wij niet een VOG voor elke hulpverlener die hier binnen de jeugdhulp aan de slag gaat daar iets in eisen. En dan ook om als gemeente, ja klinkt gek, maar dan ben je toch denk ik als gemeente ingedekt van mocht je toch wel wat excessen krijgen dat je het kunt verantwoorden aan wie dan ook dat de hulpverlener gecheckt en gescreend is. Een andere vraag gaat over de bekostiging van jongeren, we hebben hier een aantal huizen hier in Stadskanaal en daar komen vaak jongeren vanuit andere gemeentes die dan hier in Stadskanaal gaan wonen en hier ook de zorg krijgen. Nu gaat dat nog via de provincie, die gaat dat nu nog allemaal tot 1 januari 2015 wordt dat allemaal bekostigd en gefinancierd, de vraag is van wie gaat dat straks per 1 januari bekostigen, is dat de gemeente of is dat de jongeren uit de andere gemeente die hier komt te wonen, is die gemeente daar verantwoordelijk voor. Nou en volgens mij heb ik, even kijken hoor, nou volgens mij heb ik nu alle vragen gesteld. Dat waren mijn vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Luijken van de SP.
  • 5:58 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja. “De jeugd heeft de toekomst “ is een uitdrukking die we vaak horen. Voor een goede toekomst is een stabiel en gezonde basis van groot belang. De basis begint in het gezin, liefde, normen, waarde, veiligheid, steun en opvoeding spelen hierin een grote rol om ervoor te zorgen dat je later een goede toekomst tegemoet gaat. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen, dan is het taak van de gemeente om daar een rol in te gaan spelen. De korte lijnen, hulp dichtbij, één gezin, één plan, één regisseur zijn positieve punten van de nieuwe jeugdwet. Wij zijn blij dat de gemeente het belang van preventie inziet en zo een hoop leed kan worden voorkomen. Het inzetten van vrijwilligers staat ook voor de jeugd weer voorop. Ik wil hierbij toch even de woorden van Van Rijn aanhalen, de staatssecretaris zei hierover; het lijkt wel of de gemeenten eerst kijken of er mantelzorg verleend wordt en dan kijken hoeveel extra zorg nodig is, maar het is juist andersom. Het gebruik van mantelzorgers zal goed in de gaten moeten worden gehouden, de overbelaste mantelzorgen kan zijn of haar werk niet goed doen. Iets waar we bij kinderen extra voorzichtig om moeten gaan. Mocht dit alles niet baten dan houden we nog genoeg kinderen over die wel specialistische hulp nodig zullen hebben. Een goede samenwerking met GGD-wijkdienst en GGZ is van cruciaal belang om te zorgen dat ieder kind die dat nodig heeft een zorgspecialist krijgt die past bij zijn of haar hulpvraag. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de gemeente niet beslist over de indicatie, maar dat deze indicatie aan professionals overgelaten moeten worden. Het is fijn dat de ouders de mogelijkheid om een PGB aan te vragen dat die blijft. In de Tweede Kamer is een voorstel van de SP aangenomen dat er voor zorgt dat jeugdinstellingen geen winstoogmerk mogen hanteren. Het doel om winst te maken past niet in de jeugdzorg, het doel is goede zorg en opvang bieden voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Dit voorstel is nog niet uitgewerkt, maar wij zouden het op prijs stellen als de gemeente hier toch alvast rekening mee kan houden. Dan wil ik ook nog iets zeggen over het taxivervoer. Wij pleiten ervoor om taxivervoer voor kinderen die bijvoorbeeld ver van school wonen zoveel mogelijk te handhaven, voor ouders die dichtbij wonen is het makkelijker om een kind zelf naar school te brengen. Dan zitten er in Nederland heel veel kindjes thuis. Wij zouden het fijn vinden als scholen verplicht worden om kinderen aan te nemen die om wat voor reden dan ook niet meer naar hun huidige school kunnen. Op dit moment zitten er landelijk 25.000 kinderen zonder school, dit kan niet, dit mag niet. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, zolang scholen zonder goede reden op te geven kinderen kunnen weigeren lossen dit probleem niet op. De bemiddeling van bijvoorbeeld leerplichtambtenaar zou een stap in de goede richting zijn. Dan heb ik nog een paar vragen. Klopt het dat de gemeente subsidie krijgt voor kinderen die uit huis geplaatst worden? Als ouders een verwijsbrief van de huisarts krijgen voor GGZ moeten ze dan eerst langs de gemeente voor groen licht? Wat gaat de gemeente doen met lopende trajecten, dus kinderen die nu al in een traject zitten, bij bijvoorbeeld GGZ. De leeftijdsgrens, dat hoort eigenlijk meer thuis bij de verordeningen, bij punt 13, maar ik doe het toch maar even. De leeftijdsgrens van 21 jaar die als eis wordt gesteld om zorg te verlenen voor mensen met een PGB, zou ik graag verlaagd zien naar de leeftijd van 18 jaar. Dan heb ik nog een vraagje. Er zijn nu kinderen die uit de zwakkere milieus komen die met drie jaar gewoon al zware ontwikkelingsachterstand hebben en die vallen nu nog onder de AWBZ en straks onder de WLZ. Die kinderen die zijn niet zwaar gehandicapt die volgen vaak een traject op bijvoorbeeld zoals in Stadskanaal instantie zoals “Dolfijn” waar ze dan twee, drie jaar verblijven en na die twee, drie jaar gaan ze gewoon naar het reguliere onderwijs en hopen dat het verder goed gaat met die kinderen of ze gaan naar de “Baldakijn” of whatever. Ik ben nieuwsgierig of die kinderen onder de WLZ blijven vallen eigenlijk want je hebt natuurlijk kans dat deze kinderen straks tussen wal en schip gaan vallen omdat ze uiteindelijk niet zwaar gehandicapt zijn. Dan heb ik nog een vraagje over de wijkteams. Ik heb een paar stukken gelezen over wijkteams in het algemeen, gewoon landelijk, en daar kwam eigenlijk iedere keer naar voren dat als je de wijkteams toch zo dicht bij de mensen komen straks dat de zorgvraag waarschijnlijk zal stijgen omdat je gewoon veel meer op de hoogte bent wat er gebeurd achter de voordeur. Heeft het college hier rekening mee gehouden dat dat dus meer geld kost. Dan heb ik nog een vraagje. Ik heb ergens gelezen dat Menzis in overleg gaat met gemeenten om te onderzoeken op welke wijze bijvoorbeeld financiële prikkels met de huisartsen afspraken kunnen worden gemaakt over de doorverwijzing. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen. En volgens mij was dat…ohja ik wou ook nog even zeggen dat ik de mening van D’66 deel wat betreft de participatieraad.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar daar mag u straks onderling over discussiëren want dat was een oproep aan u allen. Ik ben de heer Van der Heide van de CU hier voorbij gegaan omdat ik niet had gezien dat hij zijn hand opstak, maar aan u het woord.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik dacht al ze gaat het rijtje mooi af, maar goed.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat was de bedoeling ook, maar op de een of anderen manier
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik ken nog een uitdrukking; vele laatsten zullen de eersten zijn, dus ik ben er niet bang voor.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou meneer Nijenbanning dan wordt u uitgedaagd om zo meteen toch deel te nemen.
  • 1:37 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Het beleidsplan. We lezen in het raadsvoorstel dat de participatieraad middels een werkgroep Jeugd en een drietal sessies zich ook heeft gebogen over dat beleidsplan, hierbij ondersteunt door de gemeente en dat is een goede zaak. En de conclusie is wat ons betreft net zo goed van de participatieraad het is een uitgebreid plan die helder en begrijpelijk te lezen is, we kunnen hem onderschrijven. De CU hecht aan keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Het is goed dat er nu beleidskaders zijn die deze keuze mogelijkheden mogelijk maken. We lezen dat er een goede samenwerking is met diverse Groninger gemeenten en die vraag sluit aan bij de heer Klinkhamer, is er wel goed over nagedacht dat er veel, dat er meerdere Drentse grensgemeentes zijn en die veel jeugd aanleveren hier in Stadskanaal, op scholen e.d. We horen het graag. En er was een toezegging gedaan van de portefeuillehouder, bij de ingekomen stukken, over de motie inzake ouderlijke conflicten en relatieondersteuning, heeft te maken met centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid, daar horen we graag ook nog even het antwoord op. Dan nog een opmerking op pagina 13 van het beleidsplan, daar staat het toegangsmodel, het is goed te lezen dat daar in het midden eigenlijk van het sociale team en daar onderin dat daar veel organisaties worden genoemd zoals sportverenigingen, zorgvrijwilligers, de kerk en allerlei instanties die in het midden staan van hulp verlenen. We onderschrijven dat. Dat was het.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Dan geef ik het woord aan de wethouder, wethouder Hamster.
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Vijf minuten alstublieft. Even schorsen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even schorsen? Even alle vragen bij langs? Nou dat vinden een aantal raadsleden denk ik helemaal niet erg. Ik maak daar tien minuten van. 08.50 uur.
  • 0:6 schorsing
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan vervolgen wij de raadsvergadering, maar allereerst wil ik namens iedereen onze dank uitspreken aan de heer Dijkstra voor de traktatie bij de koffie. Volgens mij gaat dat er wel in. De wethouder moet het eerst nog verdienen, die moet
  • 0:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik wou er nog even iets over zeggen. Jullie denken misschien waarom zit dat vlaggetje erin, maar ja dat heeft ook een bijzondere reden want dat telefoontje had te maken met wat er drie dagen daarna gebeurde, toen ben ik opa geworden en ook nog wel een stamhouder. Er waren vijf kleindochters en dit was de eerste dus dat wou ik even combineren. ( er klinkt applaus)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met onze dank meneer Dijkstra. Ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 11:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat maakt de jeugdzorg wel heel dichtbij weer en heel toegankelijk. We wensen natuurlijk opa en kleinzoon en de ouders die erbij betrokken zijn alles goeds vanaf deze plaats en eigenlijk, is een ????? overgang, en naadloos wensen we dat alle ouders en kinderen toe. Maar intussen lezen we wel inderdaad dat niet ieder kind het geluk heeft om op te groeien in een situatie vol geluk, vol plezier en zonder beperkingen. En wij hebben als gemeente straks de verplichting, maar ook de kans om kinderen hier en daar een betere en een goede toekomst te bieden. En de eerste aanzet daartoe heeft u kunnen lezen in dit plan en ik wil u hartelijk danken voor de vele woorden die ik hoorde als helder en duidelijk en een goed plan hoorde ik zelfs. En die dank is dan met name gericht aan alle collega’s die daar aan bijgedragen hebben en uiteraard de participatieraad verdiend in deze ook specifiek een pluim omdat hij eigenlijk buiten alle normale procedures om heel veel en heel vaak hebben mee willen denken, hebben willen ondersteunen en op korte termijn ook advies hebben willen geven. We leven in een bijzondere tijd waarin heel veel dingen veranderen binnen de zorg, maar dat hoef ik u niet te vertellen. Het hele plan is gericht op betere zorg en daarmee kom ik al een beetje in de richting van de eerste vraag die door de PvdA gesteld is. Efficiëntere zorg en minder specialistische zorg, hoe verhoudt zich dat nou met betere zorg. Nou wij gaan, dat heeft u kunnen lezen, heel erg uit van het versterken van het voorliggend veld. Meer preventie, één gezin één plan één regisseur. De nieuwe jeugdwet is tot stand gekomen toen geconstateerd werd dat er veel en vaak verschillende professionals in gezinnen aanwezig waren, teveel en ook langs elkaar heenwerkend en eigenlijk werd bedacht van dat zal anders dat zal beter moeten kunnen, wat zou het toch mooi zijn als wij naar één gezin één plan één regisseur toe konden. En het aantal hulpverleners dat zich bezighoudt met één gezin terug zou kunnen brengen. Ook werd geconstateerd dat heel vaak en heel snel doorverwezen werd naar dure specialistische zorg terwijl er wellicht ook oplossingen dichterbij lager in de keten misschien zelfs wel in sociale netwerken gevonden zouden kunnen worden. En die opdracht hebben we proberen uit te voeren in dit plan. En betekend dat nou dat er geen specialistische hulp meer zou zijn? Nee natuurlijk niet. Er zullen altijd kinderen zijn die die hulp nodig blijven houden. En als die nood er is, dan zijn daar oplossingen voor. Wij hebben contracten kunnen sluiten, ik heb ze nog niet ondertekend, maar ze zijn nagenoeg gesloten met alle huidige grote aanbieders van jeugdzorg en er zijn contacten geweest met meer dan 200, en dan ga ik ook een beetje in op een vraag van GroenLinks, 200 kleinere aanbieders, die zich al dan niet verenigd in koepels, ook te horen hebben gekregen hoe zij hun continuïteit kunnen garanderen. En dat is de eerste opdracht die we hebben. Het continueren van de zorg die op dit moment geleverd wordt, die op 31 december geleverd wordt, en die op 1 januari ook geleverd moet blijven worden. Dat is de zogeheten transitie. En met dit document en met de verordening denken we daar in principe klaar voor te zijn. Maar dan zijn we nog niet klaar, want dan wacht ons nog de interessante opdracht om de zorg nog verder te verbeteren, nog dichterbij te brengen en daar heeft u de nodige plannen voor kunnen lezen en ook al de nodige aanzetten toe gezien. Zo zijn er al veel dingen geregeld, de sociale teams die zijn al hier en daar werkzaam, hier en daar in opbouw. En er was ook een vraag van hoe gaat dat nou met budget bewaking, nou waar wij met name op toe willen zien, natuurlijk, dat moeten we inmiddels erkennen, kunnen dezelfde vragen verschillende antwoorden krijgen, maar het mag niet zo zijn dat in de ene wijk veel meer doorverwezen wordt naar de specialistische zorg terwijl in de andere wijk het allemaal op het sociale netwerk belegd wordt, dan wordt het interessant om te gaan kijken hoe kan het nou dat per wijk die antwoorden gaan verschillen en zijn er dan lijnen in te ontdekken dat die sociale teams anders handelen, kunnen we daar op ingrijpen en daarom willen wij daar een regievoerder op houden. Regie is een belangrijk woord. Het CDA merkte op; aan de ene kant wordt er provinciaal samengewerkt aan de andere kant willen we lokaal wel de regie houden. Maar je moet inderdaad de synergievoordelen halen van het gezamenlijk inkopen van die hele specialistische zorg, we moeten niet willen hier in Stadskanaal om allemaal onze eigen contracten te sluiten met “het Poortje”. Eén cliënt extra en ik mag u nu gaan lopen vertellen dat we 1,5 tot 2 ton in de min staan op onze begroting, dus daar zullen we een vorm van solidariteit in moeten zien te vinden. Aan de andere kant weten we wel, dat zeggen we allemaal, wij kennen onze inwoners hier het beste. En wij kennen onze organisaties hier het beste en wij kennen onze wijken hier het beste en wij kennen onze wijkraden hier het beste, dus wij weten ook het beste welke zorg voor onze inwoners het meest verrijkend zal zijn. En daarom willen we die lokale regie ook houden en die hebben we heel specifiek bij het CNG neergelegd. Wijkraden heb ik even genoemd, er werden vragen over gesteld, u zegt van het is een zwakke plek, nee volgens mij hebben wij nu een ultieme kans om die wijkraden te gaan versterken, door inderdaad hun ook bewust te maken van deze taak en ze daarin ook te ondersteunen waar dat nodig is. Huisartsen kwamen ook een aantal keren naar voren, want dat is een van de dingen die gedeeltelijk geregeld is en gedeeltelijk nog niet. We zitten met de interessante situatie, dat heeft u kunnen lezen, dat er meerdere toegangen tot zorg zijn. Wij hebben onze eigen gemeentelijk toegang, via ons sociale team, via onze jeugdconsulenten, maar de huisartsen houden uiteraard ook hun doorverwijsrecht. En er zijn ook specialisten die ook rechtstreeks door kunnen verwijzen. Tenminste als ik iets aan de huisarts vertel dan ga ik ervanuit dat die huisarts het voor zichzelf houdt en er ook de nodige vervolg stappen op zet. Wat wij wel graag van die huisartsen willen, en daar zijn een aantal ook goed toe bereid, is van betrek ons eventueel bij als u het gevoel heeft van wat is hier aan de hand, is hier sociale problematiek aan de hand of is hier medische problematiek aan de hand. Wat kunnen we op verschillende manieren faciliteren, zo zijn er al praktijk ondersteuners actief bij verschillende huisartsenposten, door ons of door de zorgverzekeraar daar geplaatst met een specifieke kennis van het sociale domein en van de GGZ. En aan de andere kant hebben wij binnen ons CNG een GGD arts geplaatst, waardoor de huisarts binnen het medisch beroep een partner heeft die ook gebonden is aan het medisch beroepsgeheim en waarmee hij kan sparren. Zo van is dit nu één die op jullie bordje thuis hoort, beste gemeente, of is dit eentje die ik rechtstreeks door kan verwijzen naar de 2elijns zorg. En huisartsen hebben er zelfstandig en eigenstandig het recht om te beslissen of ze al dan niet van die mogelijkheid gebruik maken. Dus wij proberen de huisartsen en de zorgverzekeraar die probeert het van de andere kant de huisartsen te bewegen ook mee te gaan in die beweging. Gaan mee in het idee dat het sociale problematiek wellicht sociaal opgelost dient te worden en meld of overlegt voldoende met de gemeente om ook de beste oplossing te verzinnen. Ik ga specifiek even wat vragen bij langs. De buurtsportcoaches, wij hebben, zoals u weet zijn we gestart met 4,9 Fte, dat aantal had u heel scherp en die waren destijds specifiek gericht op de jeugd. Recentelijk heeft het rijk daar de mogelijkheid aan toegevoegd voor Stadskanaal om er nog eens 1,7/1,8 Fte aan toe te voegen, gericht op de overige doelgroepen. In Stadskanaal hebben we daar één team van gemaakt en die zijn beschikbaar voor alle doelgroepen, met natuurlijk wel de specifieke opdracht die we ze mee hebben gegeven. Ja en D’66 merkt op; u noemt een aantal juridische zaken die nog niet helemaal afgehecht zijn. Wij schrijven daarbij dat het risico nihil is dat daar eventueel bloed uitvloeit en die overtuiging hebben wij omdat wij in ons plan uitgebreid beschrijven met welke kant wij met het jeugdbeleid op willen. De ervaring is dat dat voldoende zou moeten zijn. De geldigheidsduur wordt gezegd. Ja, wij zitten natuurlijk in een op een moment dat we aannames werken, we hebben een beleid, die hebben we met zijn allen geschreven, en die zult u vanavond wellicht vaststellen. Waarbij het beleid de komende jaren nogal aan veranderingen onderhevig zal zijn. Waarin we zullen gaan transformeren. We praten u bij via de jaarlijkse uitvoeringsplannen waarvan de eerste nog voor 1 januari door ons vastgesteld wordt en naar u gestuurd wordt ter informatie, zodat u kunt zien hoe gaan wij nu om met de kaders die u stelt. En die zullen jaarlijks volgen en daarbij hebben we ook gezegd dat wij na 2 jaar zullen gaan evalueren, volgens mij is dat in de verordening en staat het, ik weet niet of dat ook zo in het beleidsplan staat. Na 2 jaar zullen we gaan informeren en daarna 4 jaarlijks, wij zullen volgend jaar heel veel leren, zowel college als de uitvoerder, zoals u als raad, wij zullen heel veel gaan leren van wat er allemaal gaat gebeuren en met die dingen die we leren zullen wij de nodige veranderingen eventueel moeten doorvoeren en als dat grote veranderingen zijn dan zullen we u er uiteraard over informeren van wij zijn hier nu tegenaan gelopen volgens ons moet dat deze beleidswijziging tot gevolg hebben. Ik ga mijn lijstje verder af. Er zijn door D’66 ook de nodige vragen gesteld over de participatiewet, het lijkt mij wijs dat mijn collega daar in november tijdens de behandeling van de participatienota op ingaat op de specifieke vragen die u nu stelt die dat beleid aangaan. Algemeen maatschappelijk werk, die krijgen er veel taken erbij, merkt de PvdA op. U heeft de najaarsnota ontvangen, daarin heeft u kunnen lezen dat er op dit moment geen wachtlijsten zijn. Op dit moment speelt dus niet dat daar veel toeloop naar toe zal zijn. U heeft met ons de nota nulde lijn vastgesteld en daarin ook opgemerkt dat dit wel een belangrijk onderdeel gaat zijn van de hele zorg zoals dat opgetuigd wordt. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een nieuw contract met Welstad waarbij specifiek in wordt gegaan op de nieuwe taken en de nieuwe werkwijzen zoals we die van Welstad gaan verwachten en juist ook Welstad is heel erg bezig met de veranderingen in de zorg en in de nulde lijn en we gaan ervanuit dat we daar nog goede afspraken over kunnen maken hoe op de juiste plekken, de juiste formatie aanwezig is om de juiste problemen eventueel op te lossen. De VOG, het verklaren omtrent het gedrag. In de wet staat omschreven dat iedere jeugdhulp aanbieder die bij een gecertificeerde aanbieder werkt, zo’n VOG moet hebben. Waar u volgens mij op doelt zijn ook de zorgaanbieders die via bijvoorbeeld ZZP constructies ingehuurd worden door PGB’s en ik denk dat u daar een zinnig punt heeft en dat het voor het college wijs is om bij de nadere regels daar nog een aanvulling op te maken dat mensen die ingekocht worden, hulpaanbieders, professionele hulpaanbieders, dat daar van gevraagd mag worden dat die een VOG overdragen of laten zien.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Is dat een toezegging?
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   die mag op de lijst.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ok
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   hij staat al.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   dank u wel.
  • 5:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Bekostiging van een andere gemeente. Ja, het blijft een interessant fenomeen wat nu als een kind in een andere gemeente woont en ergens anders residentiele zorg krijgt. Daar zijn landelijk de nodige afspraken over gemaakt, recentelijk is er nog binnen de VNG gesproken hoe gaan we nu om als een van de ouders verhuisd terwijl een kind in zorg is. Die afspraken zijn er daarvoor doen wij gewoon zoals dat hoort. Gemeente mag niet beslissen over indicaties hoor ik de SP zeggen. En daar ben ik het niet met u eens. het uitgangspunt dat wij hebben als college is dat de indicatiestelling, de link tussen signaal en zorgaanbod, juist door de mensen dichtbij door onze consulenten gegeven moet kunnen worden. En u heeft wel gelijk als u zegt van ja maar die hebben nog niet alle expertise in huis. Nee, daar heeft u volledig gelijk in vandaar ook dat wij een expertpool op provincie breed niveau hebben georganiseerd, dus als er inderdaad gesprekken plaatsvinden met cliënten met specifieke zorgvragen dan kan er iemand, dan gaat er iemand, standaard mee. Vanuit provincie breed is het verbindend opgelegd om inderdaad die indicatie mee te stellen, dan gebeurd dat wel aan die keukentafel. Zodat samen met de ouder en het kind een zorgaanbod opgesteld kan worden, onze consulent zit daarbij om daarover te beschikken inderdaad, maar die professional is daar aanwezig om bijvoorbeeld diep de GGZ in te kijken en te zeggen van ja voor dit kind is deze oplossing het meest voor de hand liggend. Dus het beste van twee werelden. Niet een heel circus, duur circus van indicatiestelling optuigen aan de andere kant toch goede indicaties met de nodige expertise en kunnen stellen. Dan stelt u nog wat aanverwante vragen over taxivervoer en hoe wij omgaan met kinderen die thuis gaan zitten. Wij gaan het volgens mij in februari staat op uw lange termijnagenda hebben over het leerlingen vervoer. Dus die parkeer ik even die vraag. En de thuiszitters u heeft volgens mij de vorige vergadering het leerplichtjaarverslag ter informatie van ons gekregen, daar worden de nodige opmerkingen gemaakt over thuiszitters, we hebben er hier ook een aantal gehad en daar is meteen de opmerking bij gemaakt dat wij willen kijken of we daar nog extra inzet op moeten plegen om daar wat aan te gaan doen. U vraagt is er subsidie voor maatregelen om kinderen uit huis te plaatsen, nou ik mag toch hopen van niet. Nee, dat is echt niet het geval, dat is een heel, dat is een, het is zo bijzonder dat ik zeg van ik moet het ook echt ontkennen dat dat zo is. Dat is niet het geval, wij hebben gewoon één budget daar moeten we de zorg voor organiseren, punt. U vraagt nog over de ontwikkeling, de kinderen met een ontwikkelingsachterstand, heel recent is er nog een verschuiving geweest van een deeltje van wat onder de jeugdwet zou gaan vallen na de wet langdurige zorg, daar is de VNG erg boos over geweest. Omdat wij inderdaad als gemeente hier en daar wat dingen hadden ingekocht en vervolgens weer te horen hebben gekregen van het gaat toch naar de wet langdurige zorg. We hebben ermee te maken en voor de taken die wij hebben hebben wij zorg ingekocht. En dan stelt u nog een hele mooie, als die sociale teams goed hun werk gaan doen dan krijgt u wellicht meer signalen en dan zult u wellicht meer zorg moeten gaan leveren. En vaak als het over de transities gaat wordt verwezen naar Denemarken, waar een soortgelijke operatie heeft plaatsgevonden en waar inderdaad er eerst meer zorg geleverd werd. Maak ik mij daar zorgen over? Nee. Waarom maak ik mij daar geen zorgen over? Omdat wij al lange tijd goed zijn in het opvangen van signalen. Wij hebben hier in Stadskanaal onze OGGZ netwerken en onze partner is al redelijk in stelling om de signalen door te geven. Volgens mij de belangrijkste exercitie die wij de laatste tijd gemaakt hebben is niet zo zeer het signaleren, wat nog wel iets van, dat moet blijven en dat moet wellicht versterkt worden. En de achterkant van het inkopen van de zorg dat is allemaal geregeld, maar wat wel heel erg van hoe gaan we nu de juiste verbinding leggen tussen het signaal dat binnenkomt en een passend aanbod en onze medewerkers daarvoor in stelling zetten en de juiste cursussen geven en inderdaad de juiste aanbod daarop creëren, dat is volgens mij een van de belangrijkste exercities geweest, dus nee daar maak ik mij geen zorgen over. Maar, en dit is misschien dan wel een kleine disclaimer, mochten wij richting een overschrijding gaan, dan hebben wij als college gezegd dat wij ons willen beperken tot de rijksmiddelen die wij krijgen voor deze wet, dus dat wij wellicht inderdaad tot aanpassing van ons beleid over zullen moeten gaan. Met als uitgangspunt dat de noodzakelijke zorg geleverd wordt. Ik kom uit bij de laatste zaken. De motie van de CU, dat willen wij als aandachtspunt meenemen in ons uitwerkingsplan, hoe wij daarmee omgaan. En als uitvoeringsplan. En voorzitter, de allerlaatste, GroenLinks ging in op het meldpunt “kindermishandeling en het huisverbod”. Daar wordt deze week als het goed is in alle colleges van de provincie Groningen een besluit over genomen hoe dat georganiseerd wordt. En voorzitter volgens mij ben ik daarmee door mijn lijstje heen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zullen we dan even inventariseren wethouder. Ik zie in ieder geval de heer Klinkhamer al heel snel de vinger opsteken van volgens mij niet alles beantwoord. Nee, klopt zegt meneer Klinkhamer. Wat is niet beantwoord meneer Klinkhamer.
  • 0:34 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb een vraag gesteld over jongeren uit andere gemeentes die in het prachtige Stadskanaal willen verblijven al dan niet gedwongen om hier behandelt te worden en te wonen. en waarbij de financiering nu nog door de provincie gedaan wordt en ik ben heel benieuwd hoe dat per 1 januari 2015 gaat gebeuren. en misschien dan even daar meenemen, we hebben het misschien al even over gehad over het wonen en zorg, de wet woon en zorg, dat die per 1 januari ook aan zit te komen. Van wie betaald de huur en wie betaald de zorg.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat is een extra vraag hoor, die hoort eigenlijk
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik trek hem wel van de tweede termijn af, dus....wethouder.
  • 1:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, misschien is het er even tussendoor geschoven. Ik heb het gehad over het woonplaatsbeginsel. Daar zijn afspraken over gemaakt, landelijk, van hoe gaan we om met kinderen waar ouders ergens anders van wonen. er zijn afspraken gemaakt over termijnen, als een kind ergens langer woont dan 6 maanden dan gaat die plaats gelden waar die wel woont, hoe gaat het bij gescheiden ouders, zover gaat het zelfs, en hoe gaat het nou als de gescheiden ouders niet in staat zijn om één hoofdverblijf aan te wijzen. We zijn gebonden aan de nodige afspraken daarover, dus dat is geregeld. Het tweede wat betreft scheiding, wonen en zorg, dat is een trend die al langer aan de gang is, die op verschillende niveaus doorgevoerd is, afhankelijk van zorgzwaartepakketen, inderdaad de komende jaren zal er ook nog één of twee zorgzwaartepakketen doorgevoerd moeten worden, hoe dat plaatsvindt. Het komt er op neer, mensen worden zelf verantwoordelijk geacht voor huisvestingskosten en de gemeente en/of de zorgverzekeraar zullen dan de zorgkosten voor hun rekening nemen. Hoe dat specifiek uitwerkt op de jeugdwet verder kan ik u op dit moment geen antwoord op geven behalve dan dat wij de zorg zullen moeten leveren en waar dat mogelijk is huisvestingskosten zullen vragen als eigen bijdrage. En die is ook nog inkomensafhankelijk van kind en/of ouders en waar dat niet mogelijk is zullen het zowel huisvesting als de zorg moeten bekostigen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even meneer Klinkhamer want u gaat nu naar de tweede termijn en volgens mij heeft de wethouder de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn beantwoord. Mag ik dat constateren, want nee, dan ga ik zometeen pas daarna naar de tweede termijn. Meneer Pals, D’66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, we missen nog de vraag over de Wahjong. Waarin staat dat ;de gemeente heeft samen met alle betrokken partijen plannen ontwikkeld voor Wahjongers en andere werkzoekenden, daar hebben we denk ik geen goed antwoord op.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die verwees ik door naar de participatienota.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Die verwijst u ook door, want dan hebben we twee vragen. Dan hebben we twee vragen, de blabla en deze vraag. Ja?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moeten we het zo onthouden meneer Pals?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dan is het voor mij helder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok. Mevrouw Luijken SP. Blijft u nog even staan wethouder.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik weet nog steeds niet wat ik moet zien bij die financiële prikkels die Menzis wil gaan doen ten aanzien van de huisartsen met de afspraak over doorverwijzen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder een poging gedaan, maar misschien kan hij het nog iets straighter zeggen.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Basis???? specialistische zorg is duur. Specialistische zorg wordt deels geleverd door zorgkantoor, door de zorgverzekeraar. Als de huisarts in de stelling gebracht kan worden dat hij niet standaard doorverwijst naar specialistische zorg naar collega artsen, maar dat hij wellicht ook terugverwijst naar maatschappelijk werk. Dan bespaart dat.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen wel beantwoord?
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Kan ik misschien een schorsing aanvragen? voor de tweede termijn nog.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vooruitlopend op de tweede termijn of wilt u eerste een discussie in tweede termijn? U wilt een schorsing aanvragen. Dat kan. Vijf minuten is dat voldoende? Vijf minuten voor de SP.
  • 0:3 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. Mevrouw Luijken, SP. U had gevraagd om de schorsing.
  • 0:33 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, voorzitter. Nou na de beantwoording van de wethouder is voor ons vooral de indicatiestelling bij de gemeente de doorverwijzing aan de gemeente en het beleid aanpassen zodra het geld op is, laat ik het zo maar even kort door de bocht zeggen. Ja, dat is voor ons toch, voor de SP, kunnen wij dus niet met dit beleid instemmen.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan was dat zeg maar voor de SP met één termijn en de schorsing al voldoende om tot de conclusie te komen dat, ik wil de andere fracties in de raad niet de gelegenheid van de tweede termijn ontnemen. dus ik ga toch vragen wie er in de tweede termijn nog het woord wil voeren. De heer Hofstra, de heer Pals, de heer Van der Heide. Ik zie u, en meer niet. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag richting college, maar wel richting mijn collega’s van de SP als dat toegestaan is zou ik die graag willen stellen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga vooral uw gang.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel. U kunt niet instemmen met het beleidsplan zoals die nu voorligt. Dat bevreemd mij enigszins als ik heel eerlijk ben. Wij hebben 16 december vorig jaar, hebben wij het transitie arrangement, en ook het Groninger functioneel model aangenomen, die al over transformatie gaat, dat is toen unaniem aangenomen, dus ook door uw fractie. In juni hebben we nogmaals de beleidskaders voor het sociaal domein vastgesteld, ook unaniem. Hoe beoordeelt u dat? Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken u wordt uitgedaagd.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, wethouder, voorzitter. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan ook hoor.
  • 0:08 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou, wat er in de vorige raad allemaal beslist is, dat is natuurlijk zo, dat is een feit, maar dat neemt niet weg dat de hele transitie van alles, de hele participatiewet, de decentralisatie steeds duidelijker wordt, steeds meer vorm aanneemt en de antwoorden van de wethouder waren zo duidelijk dan zal je toch een standpunt in moeten nemen en voor mij ons is dat standpunt dus dat wij ons daar niet in kunnen vinden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat antwoord duidelijk genoeg meneer Hofstra?
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja het antwoord is duidelijk in zoverre dat het in reactie op het antwoord van de wethouder is blijft nog steeds mijn constatering dat ook in juni nog, dus met de nieuwe raad, wij het een en ander ook aan de orde hebben gesteld hier, waar u, ook in deze samenstelling al nog voor stemde.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik kan wel hetzelfde blijven zeggen, maar ik denk dat dat weinig zin heeft.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Uw antwoord is helder mevrouw Luijken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, ga ik naar meneer Pals, D'66.
  • 2:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, een paar vragen nog. De wethouder die komt nog even terug op de juridische kanten van dit beleidsplan en dat staat in dat eerste stuk wat u aan de raad heeft gestuurd en hij doet dat af, ja het zijn juridische kanten, maar wij hebben toch duidelijk gevraagd over het smart formuleren van die juridische kanten. Want de ervaring leert wethouder dat als er iets juridisch is moet je het wel heel helder en duidelijk en goed opschrijven want anders heb je meer juristen over de vloer dan u wenselijk acht en wij willen toch vragen dat u punt 5 over de juridische consequenties toch nog aanhaalt, toch wat smarter gaat formuleren dan zoals het er nu staat. De volgende vraag wat we nog hebben dat is over de wijkraden. Ja, dat is wel een heel mooi antwoord die de wethouder geeft. Dat de jeugdwet en zoals die hier behandelt is dat versterkt juist de wijkraden. Dan denk ik dan zal ik maar fluks als ik u was de wijkraden ingaan met een plan van versterking, want kijk ik weet, ook wij hebben wel contact met de wijkraden en het gaat altijd mis omdat ze niet gesterkt worden juist vanuit het ambtelijk apparaat op hun manier van besturen en dat soort dingen, dus ik denk het zal goed zijn vooral naar de aanloop van 2015 dat u de wijkraden een soort lijstje geeft van waarin u de wijkraden gaat versterken en waardoor het animo om weer zitting te nemen in een wijkraad dat dat toeneemt. En dan heb ik nog de andere vraag, maar goed dat heb ik eigenlijk aan mijn collega’s gevraagd. Dat gaat over het informeren van maatschappelijke organisaties en de inwoners. Ja, de participatieraad vind u nog steeds de belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente en wij vinden dat toch dat u dat eigenlijk breder moet trekken en daarvoor heb ik mijn collega raadsleden ook opgeroepen om in de komende jaar 2015 meer raadscommissies etc te organiseren waardoor ook de wethouder meer gesteund wordt en waardoor ook de beslissing die we vanavond nemen dat dat ook een goede beslissing zal zijn en waar nodig kan worden gecorrigeerd.
  • 0:0 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   voorzitter
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   dat is mijn voorstel
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, CDA.
  • 0:12 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Het CDA die is van mening dat de informatieve bijeenkomst die hier van het ambtelijk apparaat voldoende zijn. En monitor en uitvoering en evalueren is wat onze fractie een taak van het college.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan, ik vind het een jammerlijke uitkomst zoals u dat stelt. Als een taak van het college. Ik dacht dat wij hier als raad zitten om het college te controleren en dat ???? aan te houden van hoe je iets organiseert en hoe je iets doet. En mijn oproep is ook niet om het college te ontkrachten, mijn oproep is juist om het college bij te staan in de moeilijke transitie in 2015. Want u en ik en alle politieke partijen die hier zitten die hebben hun wortels in de samenleving en ik denk vanuit juist die samenleving moet je dit plan versterken. En niet alleen overlaten aan het college want dat is, in onze optiek, te kort door de bocht.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien één vraag even aan meneer Pals. u noemt het woord raadscommissie, ik weet niet of dat verwarrend, de verwarring in de hand helpt op een gegeven moment van is dat wat u bedoelt meer van die raadscommissies die we hier hebben of bedoelt u om het veld in te gaan en daar een bredere samenstelling te ontmoeten.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Beide kan voorzitter. Ik bedoel ik denk dat we als raad beide mogelijkheden moeten aangrijpen om contact te houden met het werkveld.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:12 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik zou dan ook voorstellen om de bijeenkomsten die we gehad hebben om die aan te grijpen daarvoor en overleg en steunen dat vind ik een heel goed punt. Dat wou ik namelijk ook nog aangrijpen, als het mag voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u heeft het woord.
  • 0:24 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja, de wethouder die ging in op dat het niet alleen een taak is en dat er moeilijkheden zijn, dat zien wij ook, maar er zijn ook kansen. De wethouder ging ook in op de huisarts als centrale rol in dit werk en de betere zorg dat moet het doel zijn en er zijn zeker kansen. Dus dat vonden wij heel goed om te horen en vandaar ook dat we de heer Pals ondersteunen in het feit dat we mee willen denken en ook, ja in de komende jaren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar daarmee legt u zichzelf een mooie rol op.
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Alleen dat we ons niet vol plannen met raadscommissies, dat
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja, de wijze waarop dat doet, maar u beschouwd het wel als een initiatief van de raad. Dat is ook een toezegging aan uzelf. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, kijk meneer Pals die heeft een punt. Hij zegt het zelf ook altijd; ik heb een punt. Nou in dit geval heeft hij ook een punt. Want ik denk dat het collectief wat hij hier oproept van de raad om daar eens goed over na te denken en ook daar is wat serieuzer naar te kijken en ook wat collectiever te kijken wat hij zegt, ik denk dat het niet zo’n slecht idee is. Dat wil ik meneer Pals daarin meegeven.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, zag ik een hand bij GBS? Nee, vergis ik me. Ja, sorry het kan ook zijn dat u naar de mentos greep, maar voordat ik iemand oversla. Nee, hoeft u zich niet voor te excuseren, maar ik wil u niet overslaan, dus in die zin. Toch wel, zie je wel, meneer Bieze.
  • 0:03 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   ja, voorzitter. Ik zit nog even na te denken over de SP. En de heer Hofstra die heeft al een vraag gesteld, maar ik wil toch de SP oproepen om goed na te denken over de besluitvorming die over dit grote plan, wat heel belangrijk is voor de gemeente Stadskanaal, om dat te ondersteunen. Want ik hoor eigenlijk geen cruciale dingen waarvan u kunt zeggen van wij stemmen tegen het plan. Ik zei net tegen mijn buurman; de SP gaat schorsen en volgens mij gaan ze tegen stemmen. En verdorie het was weer zover.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zijn wij zo doorzichtig?
  • 0:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   ja, ja, ja. Dus ik wil graag een oproep doen aan de SP om dit plan toch te ondersteunen. Ook omdat u ,wat de heer Hofstra ook zegt, de voorbereiding ook hebt ondersteunt en om op zo’n klein punt het voorstel af te wijzen dat vind ik wel erg ver gaan voorzitter.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik wat zeggen?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent fractie voorzitter meneer Idema, dus logisch dat u ????? overneemt.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik voel me aangesproken en dat komt van dat woord dat gezegd is dat er geen cruciale punten zijn, die zijn er wel zeker. Dat laat ik graag aan mevrouw Luijken over, maar waar het om gaat is wij steunen de oproep van D’66 om veel meer samen te doen en te kijken van waar wij elkaar kunnen vinden, maar het mag niet zo zijn dat daar de besluitvorming plaats gaat vinden. Dat zal ik tegen zijn en dat mag ook nooit de bedoeling zijn dat we daar wel draagvlak ontwikkelen, dat vind ik prima, maar je kunt daar nooit de besluitvorming laten plaatsvinden. Dat wil ik ???? zeggen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we nou even geen misverstanden creëren, ik beschouw de oproep waarin u, waarvan meneer Pals als een initiatief wat u zelf als raad wil nemen om misschien meer partijen uit het veld te horen. Misschien meer experts te horen, waarbij u de informatie rondom de dossiers verbreed als ik het zo mag zeggen en verdiept. Dat is prima voor uw gedachtenvorming en beeldvorming, laten we de verantwoordelijkheden tussen waar het college voor staat en waar die voor moet zorgen om met voorstellen naar u te komen zoals met dit beleidsplan, maar binnen de eigen verantwoordelijkheid het uitvoeringsplan, wat u wel ter hand wordt gesteld, waar u wel over geïnformeerd wordt, om die dingen wel duidelijk te houden want anders krijgen we straks misschien een Poolse landdag wat een informatieavond is en waarvan niemand meer begrijpt welk besluit uiteindelijk genomen wordt en dat moeten we op deze dossiers zeker voorkomen. Dus ik kijk even naar meneer Pals. verwoordt ik op deze manier wat u bedoeld heeft te organiseren?
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, eigenlijk heeft u het goed verwoord. Ik bedoel
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is het mij helder en dan klopt ook dat ik hem, zeg maar, qua taak en qua toezegging eigenlijk bij uzelf neerleg in de organisatie van dat soort avonden om te voorkomen dat het niet 2 bestuursorganen worden die langs elkaar heen gaan werken. Maar dat er ook helderheid is in de taken en verantwoordelijkheden waar die liggen en wie met welke voorstellen komen, dus op die manier. Ik ben even aan het inventariseren, zijn we met de derde termijn ondertussen bezig, want ik wil wel tot afronding komen. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik wil nog even een opmerking plaatsen naar de SP. Mevrouw Luijken zegt van dat eerder genomen besluiten, ja naar mijn idee doet ze daar wat laconiek over, ik denk van er zijn wel besluiten genomen vorig jaar door dit, door het college en op advies van de raad. Dus die zijn toch wel rechtsgeldig neem ik aan en daar kun je niet zo aan voorbijgaan als we praten over de transitie, integraal plan, daar kunnen we toch niet met zijn allen aan voorbij gaan.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het lijkt me toch wel logisch als er heel veel gaat gebeuren en er allerlei plannen zijn en de plannen steeds meer vorm krijgen dat het op een gegeven moment zo kan zijn dat een plan zo een bepaalde vorm aanneemt dat het voor een politieke partij niet meer gaat dat je daar in mee kan stemmen, zolang de plannen vaag zijn, zolang we nog niet helemaal zeker wisten wat er gaat gebeuren, lijkt het me toch gewoon logisch nu dat wel zo is. Dat er dan bepaalde dingen naar voren komen waar je van zegt van nou ja het gaat nu zo ver, voor ons tot hier en niet verder.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar u blijft voor mij vaag mevrouw Luijken. Dan zou u ook bijvoorbeeld onder voorbehoud een onderdeel van dit gedeelte dan zou u zeggen van daar ben ik het niet mee eens, maar u pakt het hele plan hierbij, terwijl ik denk van
  • 0:15 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Belangrijke punten voor ons, die heb ik al genoemd, ik ga ze ook niet weer herhalen, die blijven gewoon voor ons staan. En dat vinden wij zo belangrijk dat wij gewoon zeggen van tot hier en niet verder, klaar. Volgens mij is het heel helder.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is duidelijk en eerdere besluiten blijven rechtsgeldig en er gaat nu van de unanimiteit waarschijnlijk een gedeelte naar een gedeelde besluitvorming met voor en tegenstanders. Ik wil even de rij afmaken. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik kan een heel eind meegaan in de oproep van de heer Pals om zelf bijdrage te leveren aan actieve informatie garing. Maar ik wil er tevens wel de waarschuwing bij geven dat we moeten voorkomen dat dubbele besturingslijnen gaan ontstaan. Ik bedoel het uitnodigen kweekt vaak ook weer verwachtingen dus dat kan de verkeerde kant op gaan. En daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is dat we oog moeten houden van de belangen van de participatieraad en de wijkraad. Ik bedoel op het moment dat wij naast de participatieraad zelf informatie avonden gaan organiseren dan kan ik me voorstellen dat de mensen in de participatieraad zich vragen; ja, wat zijn wij hier aan het doen. Dus dat gevaar schuilt wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, we gaan het niet helemaal uitdiscussiëren vanavond want we glijden nu helemaal bij de besluitvorming over het beleidsplan weg en misschien moet u hier nog even een keer laten bezinken wat u precies voor ogen staat en dat in het fractievoorzittersoverleg misschien in de juiste vorm gieten. De oproep is helder. Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, ter geruststelling ik heb ook gezegd; ter ondersteuning van het college, dat je dit soort dingen organiseert en de participatieraad adviseert het college en niet de raad, dat is even het cruciale.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is duidelijk. Volgens mij is het een punt wat in die zin nog een keer terugkomt op de agenda. Laten we er nog een keer goed over nadenken. Ik inventariseer even. Heb we daarmee het agendapunt voldoende besproken en kunnen we tot besluitvorming over gaan? Wethouder Hamster, u wilt nog even reageren op de uitlatingen van de tweede termijn?
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, volgens mij had de heer Pals mij nog twee vragen gesteld.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is waar, ja.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dus wellicht dat het wijs is om daar nog een antwoord op te geven. En de eerste was over het smart formuleren en over die juridische kaders. En als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren is dat je juridische zaken aan juristen moet overlaten en bij voorkeur een meerderheid, een oneven aantal juristen. En onze juristen hebben dit geadviseerd, dus daar gaan wij in mee. De wijkraden kan ik u nog vertellen dat mijn buurman mij vertelde dat in het laatste voorzittersoverleg is afgesproken dat de wijkraden binnen korte termijn worden bijgepraat over de verandering in het sociale domein en wat dat betekend voor de wijkraden.
 • 13 Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en Verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal
  • 13. Verordening Jeugdhulp 2015 en wijziging van Verordening Participatieraad (511,84 KB)13.1. Nadere regels (1,48 MB)13.2. Advies Participatieraad over verordening en beleidsplan Jeugdhulp (237,95 KB)13.3. Brief Participatieraad over wijziging verordening Jeugdhulp (12,65 KB)13.4. Brief college over Verordening jeugdhulp Stadskanaal (32,37 KB)
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan nu concluderen dat u in kunt stemmen met het beleidsplan zoals voorgesteld en kennis heeft genomen van de brief van de participatieraad en de antwoordbrief van het college daarop en dat het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 5 tegen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, 13. Ja, jongens wat is dat toch, ik wil de hele avond maar snel, snel, snel. Ja, excusé. 13, alweer. Wie wil over agendapunt 13 het woord voeren. Nijenbanning, Pals, Van der Heide, Gelling, Idema. De heer Nijenbanning, VVD.
  • 1:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u voorzitter. Ja, ik heb bij de verordening heb ik een drietal vragen en de eerste heeft betrekking op het begrip; “ouders”. In artikel 7 van de nadere regels wordt gelezen; ouders. Mijn vraag is van mogen we hier ook voor lezen; verzorgers? Het is een juridisch stuk, dus ik had verwacht dat de definitie dan bij artikel 1 tot uitdrukking zou komen, de definitie fase. Tweede vraag die ik heb; het plafond voor een PGB is dat gelijk aan de laagst mogelijke prijs van zorg in natura? Is dat het plafond wat in het toekennen van de PGB is vastgelegd. En derde vraag is van; wie neemt hier uiteindelijk het besluit of er zorg in natura wordt verleend of de PGB. Is dat de keukentafelcommissie om zo maar even te zeggen waar deskundigen aan tafel zitten, is dat het college of, ja mijn vraag is hoe ziet dat in de praktische zin eruit.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 3:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. In ieder geval we vinden het mooi om te zien hoe het werkveld in actie komt en vooral het werkveld de zaak anders wil aanpakken, dat is wel heel mooi helder verwoord in dit stuk, maar we hebben toch nog wel wat vragen. Onze eerste vraag is, dat gaat over de verordening die moet worden aangenomen over de participatieraad gemeente Stadskanaal. En door die technische aanpassing wordt de verordening noodzakelijk, maar wij vragen ons; als wij niet instemmen met deze verordening over dat de participatieraad deel neemt, of dat de participatieraad de extra taak erbij krijgt, wat is dan de consequentie van deze wet, dat is de eerste vraag die we hebben. De tweede vraag is; de communicatie. Over de, dat staat op bladzijde 4.1, dat gaat met name over de communicatie. Communicatie blijft toch een belangrijk item. En er staat dat de communicatie over de decentralisatie van de jeugd vindt in diverse vormen en media plaats. We zijn eigenlijk nieuwsgierig de media lijkt makkelijk aan te vliegen, je houdt een interview en de journalist vertaalt iets, maar die andere diverse vormen, we zijn eigenlijk benieuwd wat nou de diverse vormen zijn en hoe helder en smart die ook zijn gemaakt. Dan hebben we op bladzijde 6 staat; het college, dat gaat over de hardheidsclausule, het college kan in bijzonder geval ten gunste van de belanghebbende afwijking van de bepalingen van deze verordening indien van toepassing, nou ja dan van de verordening tot ????? van overwegende de aardleider. Wat is dan de procedure als men afwijkt van de verordening en wat moeten cliënten daarvoor doen, ik bedoel hoe komt dat bij u terecht en in welke situatie moet je zijn belandt als je de hardheidsclausule doet ingaan. En dan hebben we pagina 7 is dat gaat over de evaluatie. Ja, het gemeentebestuur vind dat het gevoerde beleid moet worden geëvalueerd. Ja, ik denk terecht, want wij als raad willen graag op de hoogte zijn hoe dit wordt geëvalueerd. Maar het college zendt hiertoe twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens telkens na vier jaar, aan de gemeenteraden verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. Ja, persoonlijk zelf vinden wij als D’66 vinden dat , twee jaar is dat niet te lang. Wij vinden dat te lang, want het transitiejaar is 2015, alles landt en alles wordt veranderd. Of alles heeft dan zijn verandering, want dat staat ook heel mooi in dat stuk. En ik kan me voorstellen dat de raad ook graag op de hoogte blijft over deze veranderingen en dat twee jaar toch echt wel een beetje te lang is. Ik denk dat je op zijn vroegst vind ik toch dat je de eerste maand of twee maanden van 2016 toch eens een evaluatie moet hebben hoe dit stuk gedaald is, en geland is, in de samenleving. Tot zover voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Gelling, CDA.
  • 0:15 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Er zijn al wat vragen gesteld, er blijft eigenlijk alleen nog een opmerking voor ons over, dus. Dat gaat over pagina 3, artikel 9, het vangnet artikel. Wij vinden het een goede zaak dat dit is opgenomen, dat u daar waar nodig wat regels nog kunt bijstellen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Van der Heide, CU.
  • 1:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed te lezen dat de participatieraad in de verordening opgenomen uitwerkingen van de jeugdwet ondersteund. Het is wat de CU betreft ook een goede zaak dat in het overgangsjaar 2015 nog steeds een beroep kan worden gedaan op de bepalingen in de verordening voor de jongeren ouder dan 18 jaar, maar gaat dat veranderen. Het verzoek van de participatieraad is om betrokken te blijven bij de nadere uitwerkingen, ook met het oog op de uitwerking van het PGB beleid. U zegt dit ook toe in het stuk, we willen u wel vragen of u hen daar ook in actief wilt blijven informeren buiten het plaatsen van stukken op de regelingenbank. Dan hadden we nog een vraag ja dat heeft ook een beetje betrekking op het beleidsplan. Daar lezen we het familiegroepsplan niet terug, maar wel het familieplan. Nu zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer, op 14 oktober, door de CU en PvdA over de implementatie van het familiegroepsplan door gemeenten. Dat is ook een verplichting wettelijk. Daar lezen we ook in de verordening niets over terug. Misschien dat de wethouder daar iets over kan vertellen. Dat waren de vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik geef het woord weer aan mevrouw Luijken. Ik dacht dat we het agendapunt van de
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik heb u in verwarring gebracht. Excuus, mevrouw Luijken.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, ik heb eigenlijk de vraag net al gesteld over de PGB, dat de leeftijdsgrens 21 jaar is, dat dat de eis voor de zorgverlener. We zitten eigenlijk een beetje van met 18 jaar mag je autorijden, je mag stemmen, waarom mag je met 18 jaar niet gewoon zorg verlenen dan ben je in principe volwassen voor de wet. 21 jaar een beetje hoog, zeker als je ervanuit gaat dat er binnen het gezin broers of zussen zijn, nou ja je snapt het wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Niet. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
  • 5:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Volgens mij is het het makkelijkst als ik gewoon de vragen één voor één bij langs ga, ze zijn allemaal zo uiteenlopend, dat ik daarom er het snelste klaar ben denk ik en u het beste geïnformeerd. Als we het gaan hebben over de ouders staat dat ook voor verzorgers? Ja, dat staat voor voogd, adoptieouder, stiefouder etc , elke invulling die een ouder zou kunnen hebben. Dat kun je uit de jeugdwet destilleren. Plafond van PGB, is dat nu gelijkgesteld aan de laagst mogelijke prijs van zorg in natura stelt de VVD ook. Zo hebben we dat inderdaad voor het zindeel, zo hebben we dat bepaald inderdaad, dat wij, mensen die professionele zorg inhuren dat dat plafond kent van de zorg in natura. Moet ik u één, misschien maak ik het daar wel heel ingewikkeld van, randvoorwaarde benoemen is dat wij budgetcontract hebben afgesloten voor 2015. Dus nog een terugrekenactie moeten gaan maken naar wat een uurtje kost zeg maar. En dat moeten we in het vervolg nog vast gaan stellen. Wie neemt de besluiten tussen zin en PGB, dat is een interessante. We hebben gezegd keuzevrijheid. Cliënten moeten keuzevrijheid hebben, als ze op basis van specifieke redenen niet in kunnen stemmen met het aanbod in zin zoals wij dat doen, dan is er de mogelijkheid van PGB. Dus dat besluit ligt in principe bij de cliënt. Wij hebben wel een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij zeggen van ja dat vinden wij PGB niet voor geschikt. Dus als het valt binnen de beperkingen die wij hebben geschetst, die wij hierbij vaststellen, dan is de keuze aan de cliënt. En wij hebben de plicht om de cliënt te informeren van de mogelijkheid dat er ook een PGB gekozen kan worden onder bepaalde condities, maar dat moet dus beargumenteerd zijn, daar moet een plan aan ten grondslag liggen, als ????? etc. etc. Dat kunt u allemaal lezen. Wat is de consequentie als we niet instemmen met de verordening van de participatieraad, begint D’66 mee. Nou dan kunnen ze in principe niet adviseren over het onderdeel; jeugd. Niet meer niet minder, dan geldt de oude verordening. Dus dat zou ik u niet adviseren. Communicatie met media, u denkt aan media als van wij gaan naar de krant toe, we gaan naar de pers toe, maar media is niet per definitie pers. Wij hebben natuurlijk media als computers, internet, Apps eventueel, daar zullen wij niet snel gebruik van gaan maken, maar op die manier kunt u het woord media ook interpreteren. Op dit moment is er al een hele aardige Q&A, questions and answers, on line. Waarop inwoners snel antwoorden op vragen, veel gestelde vragen, kunnen vinden en over niet al te lange tijd zal er ook een participatiekrant waarschijnlijk gaan verschijnen, waarin we onze inwoners nog breed gaan informeren wat alle veranderingen in de zorg van de inwoners van Stadskanaal zullen betekenen. Dat zijn maar twee media mogelijkheden. De hardheidsclausule, hoe komt dat bij ons terecht. De meest waarschijnlijke wijze, dat zullen er twee zijn, één is als een ambtenaar of iemand vanuit het sociale team opmerkt van hier is een situatie aan de hand waar ik eigenlijk iets, een arrangement zou willen beschikken, maar dat wordt mij niet toegestaan door de verordening of de regels zoals die voorliggen. Best college ik adviseer u desondanks toch een arrangement te geven of dat na een verder gesprek een of andere bezwaarprocedure al dan niet afgerond wij als college zeggen; deze persoon heeft gelijk, hier spelen dusdanige situaties dat wij toch een beschikking zullen nemen om zorg te verlenen. Maar dat kan, dat heeft u kunnen lezen, alleen in het voordeel van de cliënt zijn. We kunnen nooit zeggen van ja wij vinden dat deze zorg eigenlijk niet geleverd mag worden, dat kan alleen maar ten gunste van de cliënt. Evalueren, volgens mij moeten we een onderscheid maken tussen op de hoogte houden en bijpraten en evalueren. Met evalueren bedoelen we; het breed bekijken of de doelstellingen, de doelmatigheid van ons beleid zoals dat hier voorstaan halen. En op de hoogte houden is inderdaad van; hoe gaat het nu met de cliënten die zich melden, kunt u werken volgens het beleidsplan, volgens de verordening en dat hebt u toegezegd via de PNC cyclus en voor het geval er eventueel situaties voordoen dat wij voornemens zijn wijzigingen in het beleid aan te brengen. Dus ik denk dat we inderdaad die grootschalige evaluatie moeten doen op het moment dat we ook weten waar we echt mee bezig zijn en dan op langere termijn hebben kunnen zien wat er allemaal plaats heeft gevonden. Dus twee jaar is ook een redelijke termijn daarvoor als je bedenkt 2015 is een soort overgangsjaar en 2016 is het eerste jaar waarop we volledig gedeeltelijk al getransformeerd willen gaan werken. En kunnen we kijken of we al echt stappen aan het zetten zijn. De leeftijdsgrens van 21. Wij hebben ervoor proberen te waken dat wij kwetsbare familieleden of naasten in een situatie brengen waarin zij te zwaar belast worden. En wij hebben gedacht dat vanaf 21, ja dat is een overweging geweest die ik niet nader kan onderbouwen om ??????? van 21, mensen zowel financieel als emotioneel zo sterk zouden moeten kunnen zijn om ook de zorg langdurig voor een zeer kwetsbare naaste te kunnen dragen. Als u zegt dat kan vanaf 18 en u vind een meerderheid daarvoor dan kunt u dat. Ik zou het u afraden, we hebben dit besluit genomen van we willen kijken of het inderdaad ook op deze manier goed kan, we willen mensen niet nog kwetsbaarder maken dan ze al zijn. En de laatste vraag over het familieplan en het familiegroepsplan. Volgens mij kunt u een familieplan/ familiegroepsplan lezen. Daarmee het lijstje afgewerkt.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijstje afgewerkt. Is dat zo raad? Ja. Behoefte aan een tweede termijn? Niemand, niet. Nou is het besluit een aantal verschillende delen, u stelt eigenlijk de verordening jeugdhulp Stadskanaal 2015 vast, van de verordening van de participatieraad gemeente Stadskanaal en u neemt kennis van het advies van de participatieraad en de antwoordbrief van het college. Alsook kennis van de nadere regels.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En over die nadere regels heb ik meneer Klinkhamer in eerste termijn een toezegging gedaan dat wij die bij de verdere vaststelling nog enigszins zullen amenderen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Als college bij zullen stellen in dat kader, ja. Het integrale besluit. Ik kijk even naar de fractie van de SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, gezien het voorgaande, ook de jeugdwet, kunnen we hier ook niet mee instemmen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar was ik al bang voor. Dus ik dacht misschien is het te voorbarig als ik zeg van dus ik concludeer dat het opnieuw met 17 stemmen voor en 5 tegen tot besluitvorming is gekomen, maar dat lijkt toch wel juist. Klopt dat raad? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 14 Bedrijvenpark Stadskanaal
  • 14. Bedrijvenpark Stadskanaal (316,23 KB)
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Geef ik de voorzittershamer in handen van de heer Boels.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   13?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Ben ik nu niet te snel? Dan geef ik de hamer nu aan de heer Boels.
  • 0:35 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Agendapunt 14, Bedrijvenpark Stadskanaal, met als beslispunt een krediet beschikbaar stellen voor de ruiming van de gronden en wegen van 0,9 miljoen ten laste van het algemene reserve. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Brongers, Sterenborg, Pals, Nijenbanning, Kroom, Zeegers. Begin ik ter rechter zijde, mevrouw Brongers.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Het bedrijvenpark Stadskanaal heeft met ongeveer 14 jaar een aardige geschiedenis in deze gemeente doorgemaakt. De economische crisis en het faillissement van TCN zijn van negatieve invloed geweest op de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark, jammer genoeg. Daarom vinden wij het als CDA een goede zaak dat er vanuit de gemeente samen met de regionale ondernemers naar een oplossing is gezocht om verdere ontwikkeling weer mogelijk te maken. Die oplossing is gevonden, zo hebben wij kunnen lezen, door het ruilen van wegen en gronden met gesloten beurzen. De afspraak is hierbij gemaakt dat de wegen zogeheten woon rijp worden gemaakt en daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Dit vinden wij een goede zaak. Wij willen dan ook het betreffend bedrag van 0,9 miljoen beschikbaar stellen ten laste van de algemene reserve en hebben nog wel een vraag. Kan het college al iets zeggen over de rol van de gemeente die na het sluiten van de overeenkomst die zij naar bedrijven toe hebben, of wij als gemeente, die zich hier willen vestigen.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Brongers van het CDA. Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wij willen het bedrijvenpark graag representatief houden. De wegen zullen een normale status moeten krijgen want het is al lang in slechte staat, al lang genoeg geweest. Sorry. In 2000 werd de constructie gezien als de beste met weinig risico, nu blijkt het toch anders te zijn. Graag hadden we gezien wat de afkorting PPP voor staat. Wij hebben er “pijnlijke plaatselijke proef” van gemaakt.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg van de CU, geef ik dan het woord aan de heer Pals van D'66.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben één technische vraag eigenlijk want het is eigenlijk een technische vraag. U verzoekt de raad om 0,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de ruiling van de gronden en de wegen. Op zich kunnen we ons helemaal vinden in deze constructie want je zult toch wat moeten. Alleen wij vragen ons af; is het nou echt niet mogelijk om dat op langere termijn af te schrijven? Uw uitleg daarvoor is dat we hebben te maken met de ontmanteling van de hele CVBV constructie. Is er dan voor die 0,9 miljoen niet een andere CVBV constructie op te richten en waarin deze gelden gewoon op termijnen worden afgeschreven of onttrokken uit de algemene reserves. Tot zover mijn vraag.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan meneer Nijenbanning van de fractie van de VVD.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat we hier een goed voorbeeld zien van adequaat regeren door het college en dat gewoon in samenwerking met het bedrijfsleven hier toch een prima initiatief is getoond en wij hopen dan ook dat binnen die periode van 3 jaar het bedrijventerrein weer een representatieve uitstraling krijgt. Dus mijn complimenten hiervoor.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Nijenbanning. dan mevrouw Kroom van de PvdA.
  • 1:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel zoals dat voor ons ligt. Het kost ons wel enige moeite om het voorstel in één keer helemaal goed te doorgronden. Maar toen we alles echt op een rijtje hadden gezet was het duidelijk dat de onderhavige overeenkomst voor alle partijen het beste resultaat kent. Mevrouw Brongers die heeft het al aangehaald, de wereld ziet er iets anders uit dan in 2000. Met het voorstel geraken we uit een impasse, het stuk bedrijventerrein wordt in gebruik genomen, de wegen worden netjes in 3 jaar woon rijp gemaakt. Dat geeft de leefbaarheid en het bedrijventerrein een goede impuls. Wij vinden het verstandig dat de boekwaarde in één keer ten laste van de algemene reserve, en in dit geval niet af te schrijven in 30 jaar, zaken goed afhechten is verstandig. Daar hoort in onze visie ook het afwikkelingen en ontmantelen van de BV bij. Wij vragen u deze opmerking mee te nemen en we stemmen hierbij in bij het voorstel. Dank u wel.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan geef ik het woord aan mevrouw Zeegers van de SP.
  • 0:51 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   ja, ok. De SP begrijpt dat uitruil de enige optie is, maar wij vinden afschrijven in één keer vanuit de algemene reserve geen goede keus, in tegenstelling tot de anderen. Er is op het moment hier een grote financiële onzekerheid over het gevolg van decentralisaties en ook Wedeka is een grote zorg. Daarnaast zijn er ook diverse grote financiële risico’s in verband met bijvoorbeeld de komende sanering van gronden van de gasfabriek en van het Philipsterrein. En zo is er nog wel meer te noemen. Dit alles drukt op de algemene reserve waarvan de ruimte boven de minimale 8 miljoen sneller op zou kunnen raken dan ons lief is. Het lijkt ons dus verstandiger om de bijna 1 miljoen, i.v.m. afschrijven op wegen en sloten, van het bedrijventerrein wel over 30 jaar uit te smeren. Ik dank u.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de burgemeester.
  • 4:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. nou ik denk dat we namens iedereen spreken op een gegeven moment dat we het betreuren dat we in de jaren 2013/2014 in heel andere omstandigheden zijn komen te verkeren als in 2000 toen met name gedacht werd om niet als gemeente alleen bedrijventerreinen te exploiteren, maar dat met een partij te doen waar stond PPP mevrouw Sterenborg en bedoelt werd PPS, publiek private samenwerking, want dat was eigenlijk de opzet in 2000 om daarmee ook de risico’s te delen. Maar ook gebruik te maken van de deskundigheid in de markt. Nou dat is ons, in ieder geval moet ik zeggen, met deze partner niet zo heel erg goed bekomen en hebben we inderdaad te maken met de afwikkeling van zeg maar de BVCV als gevolg van een faillissement van de aandeelhouder. Niet van BVCV zelf, maar van de aandeelhouder. En ik ben ook blij dat wij in staat zijn met regionale ondernemers op een gegeven moment dan dit soort problemen waar je mee geconfronteerd wordt bij de kop te pakken en in goed overleg te kijken van hoe komen we tot oplossingen hoe komen we tot zeg maar wel het uiteindelijke doel waarbij we gezegd hebben we willen eigenlijk niet de grond verkopen als een gemeentelijke risicofactor alleen dragend, maar we willen wel dat het bedrijventerrein er representatief uit gaat zien en dat de straten woon rijp worden opgeleverd zeker omdat wij in het kader van uiteindelijk toch de veiligheid daarvan een risico lopen als gemeente. En in die zin is het denk ik heel erg mooi dat je er dan met lokale ondernemers uit kan komen en tot oplossingen kunt komen die voor de rest nogal moeilijk waren. Eigenlijk ben ik gewoon blij met de opmerkingen die zijn gemaakt en wordt ik daar ook zeg maar wel duidelijk in uitgesproken dat er iets moest gebeuren en dat er iets gebeurd en waarmee we in ieder geval de toekomst weer tegemoet kunnen treden, maar maakt u zich iets meer zorgen over de financiële afwikkeling. En eigenlijk ben ik dan wel blij met de opmerkingen van mevrouw Zeegers van de SP die zegt van we hebben te maken met de decentralisaties, we hebben te maken met de participatie wet, we hebben een aantal risico’s zoals beschreven in de begroting en dus zouden we de meest verstandige en de meest goedkope oplossing voor dit probleem moeten kiezen. Nou dan moet u kiezen voor in één keer afschrijven. Want als je kijkt naar de afschrijving ten laste van de algemene reserve van 0,9 miljoen dan bent u alleen de rentekosten kwijt, dan derven wij de rentekosten, dat is 4% van die 0,9 miljoen. Als u hem op langere termijn wil afschrijven dan heeft u de afschrijvngskosten en de rentekosten en dan kwam u tot die €66.000,- die dus de exploitatie jaarlijks gaat belasten. Als je niet weet wat er in de voorkomende jaren besteedt gaat worden, uitgegeven en binnenkomt dan kan je beter nu voor het zekere kiezen als je weet van dit kost het me één keer en dan weet ik en dan wordt ik daar de komende jaren niet door belast. Dus in die zin zegt het van u geeft elk argument om met het in één keer af te schrijven, alleen u zegt het is geen goede keuze, nou volgens mij moet u zo nog even schorsen. Want dit is een weldoordachte keuze, een weldoordachte keuze geweest om die verantwoordelijkheid in één keer te nemen. We zijn er ook nooit op uit geweest om deze boekwaarden opnieuw weer op de balans te krijgen, we hebben gezegd we worden gedwongen tot de overname van wegen, krijgen ze woon rijp opgeleverd, ruilen daarmee met gronden, maar zorgen dan ook dat we in één keer weten wat de effecten hiervan zijn. In één keer nemen, soms moet je je verlies nemen, dat doen we hier en moet je hem ook in één keer afschrijven dan weet je welke ruimte je in de exploitatie voor de komende jaren overhoudt. En voorzitter ik hoop dat ik daarmee eigenlijk ook de vraag van meneer Pals van D’66 beantwoord heb en voor de rest proef ik alleen maar ondersteuning voor het beleid om verder te gaan met het bedrijvenpark Stadskanaal.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Eén vraag begrijp ik, mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. De afspraken die nog gemaakt worden met de BV over de rol van de gemeente voor het aantrekken van bedrijven, is daar al iets meer duidelijkheid over?
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben dat nog niet in een soort uitvoeringsplan of iets dergelijks vastgelegd, maar wat wij in het zaken doen met onze regionale bedrijven op een gegeven moment überhaupt naar voren brengen, wij zijn niet voor niks de MKB vriendelijkste gemeente in het noorden, die rol willen we ook graag gewoon blijven vervullen en dat betekend dat er een samenspel komt met de eigenaar van de grond en dat wij, net zoals wij hebben gedaan in de vorige situatie, zullen proberen op een gegeven moment tot verkoop te komen van bedrijvengronden onze contacten daarvoor zeg maar te gebruiken signalen die we opvangen te betrekken en daarmee op een gegeven moment enigszins werk te doen voor de nieuwe eigenaar en als daardoor gronden worden verkocht en tot vestiging, nieuw vestiging of uitbreidingen leidt dan is dat denk ik gewoon de meerwaarde voor de hele gemeente en ook voor ons.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen, de reactie op de opmerkingen en her en der een advies. Ik wil eens kijken, zijn alle vragen dan verder beantwoord? Mevrouw Zeegers van de SP.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wij willen toch graag even een schorsing.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U wenst een schorsing. Heeft u aan 5 minuten voldoende mevrouw? vijf minuten zijn voldoende. Dan schors ik hierbij de vergadering voor vijf minuten.
  • 0:1 schorsing
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik open de vergadering en ik geef het woord aan mevrouw Zeegers van de SP die om een….De fractievoorzitter van de SP, de heer Idema.
  • 0:38 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ik neem het even over van mevrouw Zeegers. We hebben er goed over nagedacht, we hebben het even goed doorgesproken, en nou ja kijk waar zit ons oud zeer, dat heeft te maken met dat een half jaar terug is er nog gezegd; we zijn een goed rentmeester, we passen goed op de kas. En nu wordt er al bijna een miljoen uit de kas gepakt, uit de reservepot, daar hebben we wat moeite mee omdat wij vinden dat we heel zorgvuldig moeten omgaan met geld en we krijgen nog veel meer, hoogstwaarschijnlijk, veel tegenvallers. Dus daar zijn we echt zorgvuldig op, maar we kunnen instemmen met dit voornemen. Omdat we willen dat het mooi eruit ziet.
  • 0:35 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Idema. Ik kijk even rond of er ook nog behoefte is aan een tweede termijn bij andere partijen. Ik constateer dat dat niet zo is, dan wil ik dit punt, het onderwerp “Bedrijvenpark Stadskanaal” met als beslispunt een krediet beschikbaar te stellen voor de ruiling van gronden en wegen van 0,9 miljoen ten lasten van de algemene reserve graag in stemming brengen. En zoals ik rondkijk en knikkende gezichten dan stel ik vast dat deze unaniem is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
 • 13 Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en Verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad gemeente Stadskanaal
  • 13. Verordening Jeugdhulp 2015 en wijziging van Verordening Participatieraad (511,84 KB)13.1. Nadere regels (1,48 MB)13.2. Advies Participatieraad over verordening en beleidsplan Jeugdhulp (237,95 KB)13.3. Brief Participatieraad over wijziging verordening Jeugdhulp (12,65 KB)13.4. Brief college over Verordening jeugdhulp Stadskanaal (32,37 KB)
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan nu concluderen dat u in kunt stemmen met het beleidsplan zoals voorgesteld en kennis heeft genomen van de brief van de participatieraad en de antwoordbrief van het college daarop en dat het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 5 tegen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, 13. Ja, jongens wat is dat toch, ik wil de hele avond maar snel, snel, snel. Ja, excusé. 13, alweer. Wie wil over agendapunt 13 het woord voeren. Nijenbanning, Pals, Van der Heide, Gelling, Idema. De heer Nijenbanning, VVD.
  • 1:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u voorzitter. Ja, ik heb bij de verordening heb ik een drietal vragen en de eerste heeft betrekking op het begrip; “ouders”. In artikel 7 van de nadere regels wordt gelezen; ouders. Mijn vraag is van mogen we hier ook voor lezen; verzorgers? Het is een juridisch stuk, dus ik had verwacht dat de definitie dan bij artikel 1 tot uitdrukking zou komen, de definitie fase. Tweede vraag die ik heb; het plafond voor een PGB is dat gelijk aan de laagst mogelijke prijs van zorg in natura? Is dat het plafond wat in het toekennen van de PGB is vastgelegd. En derde vraag is van; wie neemt hier uiteindelijk het besluit of er zorg in natura wordt verleend of de PGB. Is dat de keukentafelcommissie om zo maar even te zeggen waar deskundigen aan tafel zitten, is dat het college of, ja mijn vraag is hoe ziet dat in de praktische zin eruit.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 3:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. In ieder geval we vinden het mooi om te zien hoe het werkveld in actie komt en vooral het werkveld de zaak anders wil aanpakken, dat is wel heel mooi helder verwoord in dit stuk, maar we hebben toch nog wel wat vragen. Onze eerste vraag is, dat gaat over de verordening die moet worden aangenomen over de participatieraad gemeente Stadskanaal. En door die technische aanpassing wordt de verordening noodzakelijk, maar wij vragen ons; als wij niet instemmen met deze verordening over dat de participatieraad deel neemt, of dat de participatieraad de extra taak erbij krijgt, wat is dan de consequentie van deze wet, dat is de eerste vraag die we hebben. De tweede vraag is; de communicatie. Over de, dat staat op bladzijde 4.1, dat gaat met name over de communicatie. Communicatie blijft toch een belangrijk item. En er staat dat de communicatie over de decentralisatie van de jeugd vindt in diverse vormen en media plaats. We zijn eigenlijk nieuwsgierig de media lijkt makkelijk aan te vliegen, je houdt een interview en de journalist vertaalt iets, maar die andere diverse vormen, we zijn eigenlijk benieuwd wat nou de diverse vormen zijn en hoe helder en smart die ook zijn gemaakt. Dan hebben we op bladzijde 6 staat; het college, dat gaat over de hardheidsclausule, het college kan in bijzonder geval ten gunste van de belanghebbende afwijking van de bepalingen van deze verordening indien van toepassing, nou ja dan van de verordening tot ????? van overwegende de aardleider. Wat is dan de procedure als men afwijkt van de verordening en wat moeten cliënten daarvoor doen, ik bedoel hoe komt dat bij u terecht en in welke situatie moet je zijn belandt als je de hardheidsclausule doet ingaan. En dan hebben we pagina 7 is dat gaat over de evaluatie. Ja, het gemeentebestuur vind dat het gevoerde beleid moet worden geëvalueerd. Ja, ik denk terecht, want wij als raad willen graag op de hoogte zijn hoe dit wordt geëvalueerd. Maar het college zendt hiertoe twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens telkens na vier jaar, aan de gemeenteraden verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. Ja, persoonlijk zelf vinden wij als D’66 vinden dat , twee jaar is dat niet te lang. Wij vinden dat te lang, want het transitiejaar is 2015, alles landt en alles wordt veranderd. Of alles heeft dan zijn verandering, want dat staat ook heel mooi in dat stuk. En ik kan me voorstellen dat de raad ook graag op de hoogte blijft over deze veranderingen en dat twee jaar toch echt wel een beetje te lang is. Ik denk dat je op zijn vroegst vind ik toch dat je de eerste maand of twee maanden van 2016 toch eens een evaluatie moet hebben hoe dit stuk gedaald is, en geland is, in de samenleving. Tot zover voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Gelling, CDA.
  • 0:15 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Er zijn al wat vragen gesteld, er blijft eigenlijk alleen nog een opmerking voor ons over, dus. Dat gaat over pagina 3, artikel 9, het vangnet artikel. Wij vinden het een goede zaak dat dit is opgenomen, dat u daar waar nodig wat regels nog kunt bijstellen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Van der Heide, CU.
  • 1:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed te lezen dat de participatieraad in de verordening opgenomen uitwerkingen van de jeugdwet ondersteund. Het is wat de CU betreft ook een goede zaak dat in het overgangsjaar 2015 nog steeds een beroep kan worden gedaan op de bepalingen in de verordening voor de jongeren ouder dan 18 jaar, maar gaat dat veranderen. Het verzoek van de participatieraad is om betrokken te blijven bij de nadere uitwerkingen, ook met het oog op de uitwerking van het PGB beleid. U zegt dit ook toe in het stuk, we willen u wel vragen of u hen daar ook in actief wilt blijven informeren buiten het plaatsen van stukken op de regelingenbank. Dan hadden we nog een vraag ja dat heeft ook een beetje betrekking op het beleidsplan. Daar lezen we het familiegroepsplan niet terug, maar wel het familieplan. Nu zijn er vragen gesteld in de Tweede Kamer, op 14 oktober, door de CU en PvdA over de implementatie van het familiegroepsplan door gemeenten. Dat is ook een verplichting wettelijk. Daar lezen we ook in de verordening niets over terug. Misschien dat de wethouder daar iets over kan vertellen. Dat waren de vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik geef het woord weer aan mevrouw Luijken. Ik dacht dat we het agendapunt van de
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik heb u in verwarring gebracht. Excuus, mevrouw Luijken.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, ik heb eigenlijk de vraag net al gesteld over de PGB, dat de leeftijdsgrens 21 jaar is, dat dat de eis voor de zorgverlener. We zitten eigenlijk een beetje van met 18 jaar mag je autorijden, je mag stemmen, waarom mag je met 18 jaar niet gewoon zorg verlenen dan ben je in principe volwassen voor de wet. 21 jaar een beetje hoog, zeker als je ervanuit gaat dat er binnen het gezin broers of zussen zijn, nou ja je snapt het wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Niet. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
  • 5:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Volgens mij is het het makkelijkst als ik gewoon de vragen één voor één bij langs ga, ze zijn allemaal zo uiteenlopend, dat ik daarom er het snelste klaar ben denk ik en u het beste geïnformeerd. Als we het gaan hebben over de ouders staat dat ook voor verzorgers? Ja, dat staat voor voogd, adoptieouder, stiefouder etc , elke invulling die een ouder zou kunnen hebben. Dat kun je uit de jeugdwet destilleren. Plafond van PGB, is dat nu gelijkgesteld aan de laagst mogelijke prijs van zorg in natura stelt de VVD ook. Zo hebben we dat inderdaad voor het zindeel, zo hebben we dat bepaald inderdaad, dat wij, mensen die professionele zorg inhuren dat dat plafond kent van de zorg in natura. Moet ik u één, misschien maak ik het daar wel heel ingewikkeld van, randvoorwaarde benoemen is dat wij budgetcontract hebben afgesloten voor 2015. Dus nog een terugrekenactie moeten gaan maken naar wat een uurtje kost zeg maar. En dat moeten we in het vervolg nog vast gaan stellen. Wie neemt de besluiten tussen zin en PGB, dat is een interessante. We hebben gezegd keuzevrijheid. Cliënten moeten keuzevrijheid hebben, als ze op basis van specifieke redenen niet in kunnen stemmen met het aanbod in zin zoals wij dat doen, dan is er de mogelijkheid van PGB. Dus dat besluit ligt in principe bij de cliënt. Wij hebben wel een aantal voorwaarden beschreven waarvan wij zeggen van ja dat vinden wij PGB niet voor geschikt. Dus als het valt binnen de beperkingen die wij hebben geschetst, die wij hierbij vaststellen, dan is de keuze aan de cliënt. En wij hebben de plicht om de cliënt te informeren van de mogelijkheid dat er ook een PGB gekozen kan worden onder bepaalde condities, maar dat moet dus beargumenteerd zijn, daar moet een plan aan ten grondslag liggen, als ????? etc. etc. Dat kunt u allemaal lezen. Wat is de consequentie als we niet instemmen met de verordening van de participatieraad, begint D’66 mee. Nou dan kunnen ze in principe niet adviseren over het onderdeel; jeugd. Niet meer niet minder, dan geldt de oude verordening. Dus dat zou ik u niet adviseren. Communicatie met media, u denkt aan media als van wij gaan naar de krant toe, we gaan naar de pers toe, maar media is niet per definitie pers. Wij hebben natuurlijk media als computers, internet, Apps eventueel, daar zullen wij niet snel gebruik van gaan maken, maar op die manier kunt u het woord media ook interpreteren. Op dit moment is er al een hele aardige Q&A, questions and answers, on line. Waarop inwoners snel antwoorden op vragen, veel gestelde vragen, kunnen vinden en over niet al te lange tijd zal er ook een participatiekrant waarschijnlijk gaan verschijnen, waarin we onze inwoners nog breed gaan informeren wat alle veranderingen in de zorg van de inwoners van Stadskanaal zullen betekenen. Dat zijn maar twee media mogelijkheden. De hardheidsclausule, hoe komt dat bij ons terecht. De meest waarschijnlijke wijze, dat zullen er twee zijn, één is als een ambtenaar of iemand vanuit het sociale team opmerkt van hier is een situatie aan de hand waar ik eigenlijk iets, een arrangement zou willen beschikken, maar dat wordt mij niet toegestaan door de verordening of de regels zoals die voorliggen. Best college ik adviseer u desondanks toch een arrangement te geven of dat na een verder gesprek een of andere bezwaarprocedure al dan niet afgerond wij als college zeggen; deze persoon heeft gelijk, hier spelen dusdanige situaties dat wij toch een beschikking zullen nemen om zorg te verlenen. Maar dat kan, dat heeft u kunnen lezen, alleen in het voordeel van de cliënt zijn. We kunnen nooit zeggen van ja wij vinden dat deze zorg eigenlijk niet geleverd mag worden, dat kan alleen maar ten gunste van de cliënt. Evalueren, volgens mij moeten we een onderscheid maken tussen op de hoogte houden en bijpraten en evalueren. Met evalueren bedoelen we; het breed bekijken of de doelstellingen, de doelmatigheid van ons beleid zoals dat hier voorstaan halen. En op de hoogte houden is inderdaad van; hoe gaat het nu met de cliënten die zich melden, kunt u werken volgens het beleidsplan, volgens de verordening en dat hebt u toegezegd via de PNC cyclus en voor het geval er eventueel situaties voordoen dat wij voornemens zijn wijzigingen in het beleid aan te brengen. Dus ik denk dat we inderdaad die grootschalige evaluatie moeten doen op het moment dat we ook weten waar we echt mee bezig zijn en dan op langere termijn hebben kunnen zien wat er allemaal plaats heeft gevonden. Dus twee jaar is ook een redelijke termijn daarvoor als je bedenkt 2015 is een soort overgangsjaar en 2016 is het eerste jaar waarop we volledig gedeeltelijk al getransformeerd willen gaan werken. En kunnen we kijken of we al echt stappen aan het zetten zijn. De leeftijdsgrens van 21. Wij hebben ervoor proberen te waken dat wij kwetsbare familieleden of naasten in een situatie brengen waarin zij te zwaar belast worden. En wij hebben gedacht dat vanaf 21, ja dat is een overweging geweest die ik niet nader kan onderbouwen om ??????? van 21, mensen zowel financieel als emotioneel zo sterk zouden moeten kunnen zijn om ook de zorg langdurig voor een zeer kwetsbare naaste te kunnen dragen. Als u zegt dat kan vanaf 18 en u vind een meerderheid daarvoor dan kunt u dat. Ik zou het u afraden, we hebben dit besluit genomen van we willen kijken of het inderdaad ook op deze manier goed kan, we willen mensen niet nog kwetsbaarder maken dan ze al zijn. En de laatste vraag over het familieplan en het familiegroepsplan. Volgens mij kunt u een familieplan/ familiegroepsplan lezen. Daarmee het lijstje afgewerkt.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijstje afgewerkt. Is dat zo raad? Ja. Behoefte aan een tweede termijn? Niemand, niet. Nou is het besluit een aantal verschillende delen, u stelt eigenlijk de verordening jeugdhulp Stadskanaal 2015 vast, van de verordening van de participatieraad gemeente Stadskanaal en u neemt kennis van het advies van de participatieraad en de antwoordbrief van het college. Alsook kennis van de nadere regels.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En over die nadere regels heb ik meneer Klinkhamer in eerste termijn een toezegging gedaan dat wij die bij de verdere vaststelling nog enigszins zullen amenderen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Als college bij zullen stellen in dat kader, ja. Het integrale besluit. Ik kijk even naar de fractie van de SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, gezien het voorgaande, ook de jeugdwet, kunnen we hier ook niet mee instemmen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar was ik al bang voor. Dus ik dacht misschien is het te voorbarig als ik zeg van dus ik concludeer dat het opnieuw met 17 stemmen voor en 5 tegen tot besluitvorming is gekomen, maar dat lijkt toch wel juist. Klopt dat raad? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 14 Bedrijvenpark Stadskanaal
  • 14. Bedrijvenpark Stadskanaal (316,23 KB)
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Geef ik de voorzittershamer in handen van de heer Boels.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   13?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Ben ik nu niet te snel? Dan geef ik de hamer nu aan de heer Boels.
  • 0:35 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Agendapunt 14, Bedrijvenpark Stadskanaal, met als beslispunt een krediet beschikbaar stellen voor de ruiming van de gronden en wegen van 0,9 miljoen ten laste van het algemene reserve. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Brongers, Sterenborg, Pals, Nijenbanning, Kroom, Zeegers. Begin ik ter rechter zijde, mevrouw Brongers.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Het bedrijvenpark Stadskanaal heeft met ongeveer 14 jaar een aardige geschiedenis in deze gemeente doorgemaakt. De economische crisis en het faillissement van TCN zijn van negatieve invloed geweest op de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark, jammer genoeg. Daarom vinden wij het als CDA een goede zaak dat er vanuit de gemeente samen met de regionale ondernemers naar een oplossing is gezocht om verdere ontwikkeling weer mogelijk te maken. Die oplossing is gevonden, zo hebben wij kunnen lezen, door het ruilen van wegen en gronden met gesloten beurzen. De afspraak is hierbij gemaakt dat de wegen zogeheten woon rijp worden gemaakt en daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Dit vinden wij een goede zaak. Wij willen dan ook het betreffend bedrag van 0,9 miljoen beschikbaar stellen ten laste van de algemene reserve en hebben nog wel een vraag. Kan het college al iets zeggen over de rol van de gemeente die na het sluiten van de overeenkomst die zij naar bedrijven toe hebben, of wij als gemeente, die zich hier willen vestigen.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Brongers van het CDA. Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wij willen het bedrijvenpark graag representatief houden. De wegen zullen een normale status moeten krijgen want het is al lang in slechte staat, al lang genoeg geweest. Sorry. In 2000 werd de constructie gezien als de beste met weinig risico, nu blijkt het toch anders te zijn. Graag hadden we gezien wat de afkorting PPP voor staat. Wij hebben er “pijnlijke plaatselijke proef” van gemaakt.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg van de CU, geef ik dan het woord aan de heer Pals van D'66.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben één technische vraag eigenlijk want het is eigenlijk een technische vraag. U verzoekt de raad om 0,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de ruiling van de gronden en de wegen. Op zich kunnen we ons helemaal vinden in deze constructie want je zult toch wat moeten. Alleen wij vragen ons af; is het nou echt niet mogelijk om dat op langere termijn af te schrijven? Uw uitleg daarvoor is dat we hebben te maken met de ontmanteling van de hele CVBV constructie. Is er dan voor die 0,9 miljoen niet een andere CVBV constructie op te richten en waarin deze gelden gewoon op termijnen worden afgeschreven of onttrokken uit de algemene reserves. Tot zover mijn vraag.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan meneer Nijenbanning van de fractie van de VVD.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat we hier een goed voorbeeld zien van adequaat regeren door het college en dat gewoon in samenwerking met het bedrijfsleven hier toch een prima initiatief is getoond en wij hopen dan ook dat binnen die periode van 3 jaar het bedrijventerrein weer een representatieve uitstraling krijgt. Dus mijn complimenten hiervoor.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Nijenbanning. dan mevrouw Kroom van de PvdA.
  • 1:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorstel zoals dat voor ons ligt. Het kost ons wel enige moeite om het voorstel in één keer helemaal goed te doorgronden. Maar toen we alles echt op een rijtje hadden gezet was het duidelijk dat de onderhavige overeenkomst voor alle partijen het beste resultaat kent. Mevrouw Brongers die heeft het al aangehaald, de wereld ziet er iets anders uit dan in 2000. Met het voorstel geraken we uit een impasse, het stuk bedrijventerrein wordt in gebruik genomen, de wegen worden netjes in 3 jaar woon rijp gemaakt. Dat geeft de leefbaarheid en het bedrijventerrein een goede impuls. Wij vinden het verstandig dat de boekwaarde in één keer ten laste van de algemene reserve, en in dit geval niet af te schrijven in 30 jaar, zaken goed afhechten is verstandig. Daar hoort in onze visie ook het afwikkelingen en ontmantelen van de BV bij. Wij vragen u deze opmerking mee te nemen en we stemmen hierbij in bij het voorstel. Dank u wel.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan geef ik het woord aan mevrouw Zeegers van de SP.
  • 0:51 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   ja, ok. De SP begrijpt dat uitruil de enige optie is, maar wij vinden afschrijven in één keer vanuit de algemene reserve geen goede keus, in tegenstelling tot de anderen. Er is op het moment hier een grote financiële onzekerheid over het gevolg van decentralisaties en ook Wedeka is een grote zorg. Daarnaast zijn er ook diverse grote financiële risico’s in verband met bijvoorbeeld de komende sanering van gronden van de gasfabriek en van het Philipsterrein. En zo is er nog wel meer te noemen. Dit alles drukt op de algemene reserve waarvan de ruimte boven de minimale 8 miljoen sneller op zou kunnen raken dan ons lief is. Het lijkt ons dus verstandiger om de bijna 1 miljoen, i.v.m. afschrijven op wegen en sloten, van het bedrijventerrein wel over 30 jaar uit te smeren. Ik dank u.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de burgemeester.
  • 4:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. nou ik denk dat we namens iedereen spreken op een gegeven moment dat we het betreuren dat we in de jaren 2013/2014 in heel andere omstandigheden zijn komen te verkeren als in 2000 toen met name gedacht werd om niet als gemeente alleen bedrijventerreinen te exploiteren, maar dat met een partij te doen waar stond PPP mevrouw Sterenborg en bedoelt werd PPS, publiek private samenwerking, want dat was eigenlijk de opzet in 2000 om daarmee ook de risico’s te delen. Maar ook gebruik te maken van de deskundigheid in de markt. Nou dat is ons, in ieder geval moet ik zeggen, met deze partner niet zo heel erg goed bekomen en hebben we inderdaad te maken met de afwikkeling van zeg maar de BVCV als gevolg van een faillissement van de aandeelhouder. Niet van BVCV zelf, maar van de aandeelhouder. En ik ben ook blij dat wij in staat zijn met regionale ondernemers op een gegeven moment dan dit soort problemen waar je mee geconfronteerd wordt bij de kop te pakken en in goed overleg te kijken van hoe komen we tot oplossingen hoe komen we tot zeg maar wel het uiteindelijke doel waarbij we gezegd hebben we willen eigenlijk niet de grond verkopen als een gemeentelijke risicofactor alleen dragend, maar we willen wel dat het bedrijventerrein er representatief uit gaat zien en dat de straten woon rijp worden opgeleverd zeker omdat wij in het kader van uiteindelijk toch de veiligheid daarvan een risico lopen als gemeente. En in die zin is het denk ik heel erg mooi dat je er dan met lokale ondernemers uit kan komen en tot oplossingen kunt komen die voor de rest nogal moeilijk waren. Eigenlijk ben ik gewoon blij met de opmerkingen die zijn gemaakt en wordt ik daar ook zeg maar wel duidelijk in uitgesproken dat er iets moest gebeuren en dat er iets gebeurd en waarmee we in ieder geval de toekomst weer tegemoet kunnen treden, maar maakt u zich iets meer zorgen over de financiële afwikkeling. En eigenlijk ben ik dan wel blij met de opmerkingen van mevrouw Zeegers van de SP die zegt van we hebben te maken met de decentralisaties, we hebben te maken met de participatie wet, we hebben een aantal risico’s zoals beschreven in de begroting en dus zouden we de meest verstandige en de meest goedkope oplossing voor dit probleem moeten kiezen. Nou dan moet u kiezen voor in één keer afschrijven. Want als je kijkt naar de afschrijving ten laste van de algemene reserve van 0,9 miljoen dan bent u alleen de rentekosten kwijt, dan derven wij de rentekosten, dat is 4% van die 0,9 miljoen. Als u hem op langere termijn wil afschrijven dan heeft u de afschrijvngskosten en de rentekosten en dan kwam u tot die €66.000,- die dus de exploitatie jaarlijks gaat belasten. Als je niet weet wat er in de voorkomende jaren besteedt gaat worden, uitgegeven en binnenkomt dan kan je beter nu voor het zekere kiezen als je weet van dit kost het me één keer en dan weet ik en dan wordt ik daar de komende jaren niet door belast. Dus in die zin zegt het van u geeft elk argument om met het in één keer af te schrijven, alleen u zegt het is geen goede keuze, nou volgens mij moet u zo nog even schorsen. Want dit is een weldoordachte keuze, een weldoordachte keuze geweest om die verantwoordelijkheid in één keer te nemen. We zijn er ook nooit op uit geweest om deze boekwaarden opnieuw weer op de balans te krijgen, we hebben gezegd we worden gedwongen tot de overname van wegen, krijgen ze woon rijp opgeleverd, ruilen daarmee met gronden, maar zorgen dan ook dat we in één keer weten wat de effecten hiervan zijn. In één keer nemen, soms moet je je verlies nemen, dat doen we hier en moet je hem ook in één keer afschrijven dan weet je welke ruimte je in de exploitatie voor de komende jaren overhoudt. En voorzitter ik hoop dat ik daarmee eigenlijk ook de vraag van meneer Pals van D’66 beantwoord heb en voor de rest proef ik alleen maar ondersteuning voor het beleid om verder te gaan met het bedrijvenpark Stadskanaal.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Eén vraag begrijp ik, mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. De afspraken die nog gemaakt worden met de BV over de rol van de gemeente voor het aantrekken van bedrijven, is daar al iets meer duidelijkheid over?
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben dat nog niet in een soort uitvoeringsplan of iets dergelijks vastgelegd, maar wat wij in het zaken doen met onze regionale bedrijven op een gegeven moment überhaupt naar voren brengen, wij zijn niet voor niks de MKB vriendelijkste gemeente in het noorden, die rol willen we ook graag gewoon blijven vervullen en dat betekend dat er een samenspel komt met de eigenaar van de grond en dat wij, net zoals wij hebben gedaan in de vorige situatie, zullen proberen op een gegeven moment tot verkoop te komen van bedrijvengronden onze contacten daarvoor zeg maar te gebruiken signalen die we opvangen te betrekken en daarmee op een gegeven moment enigszins werk te doen voor de nieuwe eigenaar en als daardoor gronden worden verkocht en tot vestiging, nieuw vestiging of uitbreidingen leidt dan is dat denk ik gewoon de meerwaarde voor de hele gemeente en ook voor ons.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen, de reactie op de opmerkingen en her en der een advies. Ik wil eens kijken, zijn alle vragen dan verder beantwoord? Mevrouw Zeegers van de SP.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wij willen toch graag even een schorsing.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U wenst een schorsing. Heeft u aan 5 minuten voldoende mevrouw? vijf minuten zijn voldoende. Dan schors ik hierbij de vergadering voor vijf minuten.
  • 0:1 schorsing
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik open de vergadering en ik geef het woord aan mevrouw Zeegers van de SP die om een….De fractievoorzitter van de SP, de heer Idema.
  • 0:38 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ik neem het even over van mevrouw Zeegers. We hebben er goed over nagedacht, we hebben het even goed doorgesproken, en nou ja kijk waar zit ons oud zeer, dat heeft te maken met dat een half jaar terug is er nog gezegd; we zijn een goed rentmeester, we passen goed op de kas. En nu wordt er al bijna een miljoen uit de kas gepakt, uit de reservepot, daar hebben we wat moeite mee omdat wij vinden dat we heel zorgvuldig moeten omgaan met geld en we krijgen nog veel meer, hoogstwaarschijnlijk, veel tegenvallers. Dus daar zijn we echt zorgvuldig op, maar we kunnen instemmen met dit voornemen. Omdat we willen dat het mooi eruit ziet.
  • 0:35 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Idema. Ik kijk even rond of er ook nog behoefte is aan een tweede termijn bij andere partijen. Ik constateer dat dat niet zo is, dan wil ik dit punt, het onderwerp “Bedrijvenpark Stadskanaal” met als beslispunt een krediet beschikbaar te stellen voor de ruiling van gronden en wegen van 0,9 miljoen ten lasten van de algemene reserve graag in stemming brengen. En zoals ik rondkijk en knikkende gezichten dan stel ik vast dat deze unaniem is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
 • 15 Aanwijzen activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet Markt & Overheid
  • 15. Aanwijzen activiteiten van algemeen belang in het kader van Wet Markt en Overheid (322,84 KB)15.1. Advies EFK Belastingadviseurs (60,37 KB)15.2. Staatsblad 255 (109,47 KB)15.3. Nota van Toelichting (155,9 KB)15.4. Lijst met voorbeelden van economische activiteiten (67,64 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. We blijven even stuivertje wisselen, maar we gaan nu eerst naar agendapunt 15. Het “aanwijzen van activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet Markt & Overheid”. Naar wie mag ik kijken. Boels, Pals, Nijenbanning, Schipper en Idema. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:18 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Aanwijzingen activiteiten van algemeen belang in het kader van de Wet Markt & Overheid. Kort genoemd; de Wet M&O. Moeilijke openingszin hoor, je moet even lezen voor je begrijpt waar het eigenlijk over gaat. Aanwijzingen, activiteiten, verenigingen, cultuur, voorzieningen en gemeentelijke vastgoed, Wet M&O is een stukje makkelijker dus dat gaan we nou maar doen. Afgelopen voorjaar hebben we hier ook vragen over gesteld en nu is er wat duidelijkheid over. We kunnen in het voorstel lezen dat wij als gemeente Stadskanaal aan de Wet M&O voldoen. Het voorstel lezende kun je concluderen dat er in onze gemeente geen sprake is van concurrentie ten opzichte van de particuliere ondernemingen. De PvdA is blij met deze uitkomst, het geeft aan dat de verenigingen en gemeentelijke vastgoeden een sociale functie hebben laagdrempelig en sober, een groot draagvlak onder de bevolking om dit zonder verhoging van huur, contributie en dergelijke in stand te houden is duidelijk aanwezig. En ook duidelijk is dat de controle in de toekomst aanwezig zal zijn zodat particulieren hiervan geen hinder zullen ondervinden. We kunnen hier kort over zijn, een goed uitgewerkt onderzoek waar we helemaal mee kunnen instemmen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Boels, CDA.
  • 0:34 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, een goed uitgewerkt voorstel waarmee wij kunnen instemmen. zo eindig ik en ik zal er nog even aan toevoegen; dank u wel mevrouw Schipper van de PvdA. Goed dat er advies is ingewonnen bij een belastingadviseur die heeft een zeer helder betoog gegeven waar wij als raad ook, tenminste in onze optiek, namens de CDA fractie, waar we verder mee kunnen wat heldere taal bezigt daarin komen naar voren dat die twee economische activiteiten hier ook gelden er zijn op basis van de lijst vier aan toegevoegd met voorbeelden omkleed, een helder stuk, duidelijk, wij kunnen er als CDA fractie mee instemmen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja, het is een helder stuk, is goed te lezen, ook een mooi onderzoek hebben we kunnen lezen. Alleen we hebben één belangrijke vraag en dat is ons niet duidelijk geworden uit het stuk en uit het onderzoek, maar wel in de bijgevoegde andere stukken. Het TDC wordt niet genoemd in dit plan. Wij willen graag weten of het TDC onderdeel uitmaakt van dit schrijven.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat het een prima voorstel is om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. Waar we als VVD wel enige zorg over uit willen spreken dat is toch wel het concurrentie, we zien met name het gebruik van kantines en horeca geleden daar zien we toch wel wat concurrentie vorming, dus dat betekend handhaven van de drank- en horecawet. Ik geloof dat het hier een uur na sluitingstijd of na de laatste sportactiviteit het sluiten van kantines, dat het belangrijk is voor horeca ondernemers in Stadskanaal. En daarnaast hebben we hier denk ik ook een sporthal die op commerciële basis verhuurt wordt, dus ik denk dat daar ook wel enigszins sprake is van concurrentie. Daar zou ik graag wat helderheid over willen hebben.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Het stuk op zich is ook helder, maar goed ik vul de VVD aan. Ook wij vragen ons af hoe mooi dit ook verwoord is, kan men bijvoorbeeld over die sportkantines, hoe handhaaf je nu in feite, het grote probleem waar het hier om gaat, doe je met dit soort, doe je de omliggende horeca doe je die geen oneerlijke concurrentie aan. En onze vraag is ook eigenlijk van kan men ook ontheffing aanvragen om alcohol te schenken tijdens feesten van persoonlijke aard. Want ik vraag me af als daar een ontheffing aanvraagt komen er die en hoe ga je daar als gemeente mee om, dat is onze tweede vraag. En de, op pagina 4 van het stuk worden alle horeca ondernemers in de gemeente op de hoogte gebracht en u zegt zij worden via de normale manier worden ze geïnformeerd en ze kunnen 6 weken na ??? bezwaar te maken, maar ik kan me voorstellen dat je ook de plaatselijke horeca uitnodigt om hun even wegwijs te maken in de nieuwe activiteiten algemeen belang en dat je ze op de hoogte brengt van hoe de vork in de steel zit om eenmalig de ondernemers de wind uit de zeilen te halen of hun op de hoogte te brengen van wat de activiteiten precies behelzen in de kantines en bedrijfskantines. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dat waren de fracties, niet meer gezien, ja.
  • 0:17 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter, nog even een kleine, wij kunnen instemmen met deze aanwijzing van activiteiten. We willen alleen nog even richting meneer Pals, volgens mij is qua feesten en partijen zijn er al regels voor binnen sportkantines en dergelijke.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, via de para commerciële, maar die is wel voor, volgens mij is dat, kan men plaatselijk kan men daar vanaf wijken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u meneer Pals?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U schudt zo voorzitter, maar ik zei u bent ervoor om het uit te leggen.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou volgens mij meneer Pals heeft u voor 1 juli een drank- en horeca handhavingsplan geaccordeerd als raad, dat waren wij wettelijk verplicht, waarin op een gegeven moment naast, binnen de APV de voorwaarden voor de para commerciële instellingen op een gegeven moment voorwaarden zijn gesteld en die handhaving vindt nu plaats en dat neemt een deel van uw vragen weg, maar ik kan me voorstellen dat door de zomer dat een beetje vervaagd is, maar dat gaat iets naast dit voorstel. Sorry wethouder, ik liep voor de troepen uit. Aan u het woord.
  • 2:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil graag beginnen met dankzeggen voor de complimenten. We hebben getracht inderdaad er een helder stuk van te maken. Even goed zijn er een aantal vragen gesteld, de vraag van de SP betrof het TDC, of dat ook deel uitmaakt hiervan. Voor zover mijn kennis reikt is het TDC puur een trainings- en diagnosecentrum om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en heeft dat in deze geen raakvlakken. De VVD spreekt haar zorg uit m.b.t. concurrentievormen, zegt ook het een en ander over de handhaving drank- en horecawet. Nou de burgemeester liep voor de troepen uit en in deze heeft ze daarmee denk ik antwoord gegeven. Uw vraag ook betrof de verhuur op commerciële basis van de sporthal, ik neem aan dat u doelt dan op het Pagedal of Bruinsma. Op het moment dat daar gebruik van gemaakt wordt is het aan het Pagedal of aan Bruinsma om daar hun eigen tarieven voor te rekenen en die zijn anders dan bijvoorbeeld het gebruik van de Spont, dat is wezenlijk anders. Op het moment dat sportverenigingen gebruik maken van de Spont is daar een aangepast tarief en dat is juist hetgene wat valt binnen nu deze Wet Markt & Overheid indien u dat aanwijst als een activiteit van algemeen belang. D’66, meneer Pals, had ook de vraag m.b.t. handhaving, ontheffing, volgens mij is dat ook waar de burgemeester antwoord op heeft gegeven en uw vraag in hoeverre horeca meegenomen kan worden in publicaties, die opmerking neem ik ter harte en dat zullen wij meenemen in publicaties hoe wij daar wijs mee om kunnen gaan.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, mijn vraag is nog niet beantwoord. Het gaat mij erom dat de tarieven die Bruinsma en het Pagedal moeten hanteren, dat daar de ondernemers neem ik aan alle kosten in moeten verwerken om enigszins winst te kunnen draaien en dat de tarieven die bijvoorbeeld in het Spont en de Musselhorst gehanteerd moeten worden dat die exclusief overhead en dat soort kosten zijn. Waardoor je dus een veel lager uurtarief hebt en daardoor ontstaat er toch een spanning op de concurrentie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Het is inderdaad juist dat het Pagedal en Bruinsma daar andere tarieven voor berekenen, dat is ook waarom wij proberen zoveel mogelijk de sportverenigingen binnen een Spont bijvoorbeeld of de Veenhorst daar onderdak te bieden opdat we die tarifering ook zo strak mogelijk kunnen houden. Want op het moment dat we de tarieven moeten doorbereken van bijvoorbeeld Pagedal richting sportvereniging is dat voor hen niet op te brengen. En dat is ook waarom we u vragen dat aan te wijzen, nogmaals, als activiteit van algemeen belang.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:39 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb nog wel even een paar opmerkingen over wat ik gevraagd heb. Het TDC, ik zou graag willen dat die vraag nader uitgezocht wordt, want u weet het ook niet helemaal zeker en dat die op de PM lijst komt. En waarom? Omdat het heel duidelijk in de bijgevoegde stukken staat dat trainingen, opleidingen, bijvoorbeeld een bestuurlijke rol van de gemeente dat die heel erg deel uitmaken van de concurrentiebeding. En u heeft het over opleidingen dus ik denk dat TDC onder deze regelgeving moet vallen.
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Als ik daar op mag reageren. Het TDC, in het geval zoals wij hem binnen onze gemeentegrenzen kennen, wordt gefinancierd vanuit de participatiewet en is anders dan wat waar u op doelt in mijn beleving van bijvoorbeeld commerciële organisaties die opleidingen en cursussen enzovoort aanbieden en dat is van een andere orde dan hier het geval is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En toch zou ik dat graag nader uitgezocht willen hebben.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, we kunnen uiteraard de vraag meenemen om te kijken in hoeverre daar een ander antwoord op is. Ik zou alleen niet een ander antwoord weten als ik eerlijk ben voorzitter.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter als ik
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Zou u dan ook eens, ja wat valt er uit te zoeken dan? is mijn vraag.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De vraag is of het TDC, want de sociale werkplaatsen die worden niet meegenomen in dit verband, die worden uit dit verband gehaald, maar het TDC staat er niet in, dus daarom vraag ik mij ten zeerste af of die er wel in moet. En dat het een concurrentie bedrijf is.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja, in mijn optiek heeft de wethouder een prima antwoord gegeven en is uw vraag overbodig, het valt er niet onder.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik ben er het ????
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar kunt u aangeven wat het risico is meneer Idema, want de hele huisvestingszaak en de kosten en de lasten en het feit wat er binnen gebeurd het diagnosticeren en het opleiden zit in de begroting van Wedeka en daar betaald de gemeente een vast bedrag per jaar voor, dus ik begrijp niet, wij verhuren niet onder dit stuk ook nog een keer extra.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar als het onder Wedeka valt, als het TDC onder Wedeka valt dan is het voor mij helder.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan is het opgelost, kunnen we snel. Nog meer vragen? We komen er wel uit. Nog meer vragen, opmerkingen. Tweede termijn? Niet het geval. Kunnen we dan concluderen dat wij besluiten tot de activiteiten, zoals geformuleerd bij het besluit, aan te wijzen als activiteit van het algemeen belang in het kader van artikel 25 h van de mededingingswet. Dat is het geval. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 16 Lokale prioriteiten politie-inzet 2015
  • 16. Lokale prioriteiten politieinzet (317,99 KB)
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 16, 17 onder voorzitterschap van de heer Boels.
  • 0:39 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Allereerst zie ik al dat de heer Van der Heide van CU de zaal nu verlaat bij deze twee agendapunten. Agendapunt 16, lokale prioriteiten politie-inzet 2015, met als beslispunt een zevental prioriteiten vast te stellen. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Hofstra van de PvdA, mag ik u het woord geven.
  • 0:34 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja voorzitter ik zal kort zijn. We hebben 2 september een informatieve bijeenkomst gehad als raad samen met wat andere raden in gemeente Oldambt, in Scheemda om precies te zijn. Daar hebben we ook uitgebreid hier bij stilgestaan en de zaken besproken. Wij kunnen instemmen met de prioriteiten zoals die genoemd zijn en ook vinden we het terecht dat de ondermijnende criminaliteit dat die aan dit lijstje is toegevoegd, dus wat ons betreft akkoord.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:00 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel. Ik maak ook even de link met agendapunt 17. Als ik daar de veiligheidsmonitor lees, dan staan in de top drie voor de gemeente Stadskanaal; te hard rijden, hondenpoep, agressief rijgedrag. En juist die drie hoef je denk ik niet meteen zware politie-inzet te plegen maar 1 en 3 zijn wel punten die ik dus niet terugzie in de prioriteiten. En dat verbaasd mij enigszins.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Nijenbanning. De heer Ploeger van de GBS.
  • 0:24 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel. Ja, u vraagt ons de prioriteit vast te stellen van de inzet van de politie 2015. Goed om te zien, ja je zou misschien ook kunnen zeggen helaas dat we moeten vaststellen dat we een voortzetting hebben van voorgaande jaren en evenals de PvdA vinden wij het ook een goede zaak dat de ondermijnende criminaliteit is toegevoegd. En wij kunnen instemmen met dit plan.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Ploeger. Mevrouw Sterenborg van de fractie van de CU.
  • 2:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we hebben een bijeenkomst gehad op 2 september. Hierbij werd niet alleen teruggeblikt, maar er kwamen onderwerpen voorbij waarbij extra politie-inzet geadviseerd werd. En één van die prioriteiten die wij verlengen als speerpunt voor de komende tijd is de preventie en repressieve integrale aanpak van woninginbraken. Zoals ook blijkt uit analyse van die tweewekelijkse overleg met de politie is dit een misdrijf dat veel impact heeft op de bewoners, de slachtoffers. Er is gelukkig wel sprake van een stevige dalende lijn, dit is een goede zaak en wij zijn met u van mening dat de aanpak dus voortgezet moet worden. Om dit te onderschrijven en de samenwerking met de politie te verstevigen stellen wij voor om in navolging van diverse andere gemeenten, als Amersfoort, Harlingen, Hillegom en Rotterdam gebruik te maken van het alarmsysteem Mobeye. Dat is een kleine intelligente camera die in directe verbinding met de politie staat. Het slimme apparaat stuurt een sms’je, e-mail en foto van de inbrekers en stuurt zodoende de noodhulpeenheid naar de locatie van de inbraak. Bij de inzet van de Mobeye gaat het om een samenwerking met gemeenten, met de burger, de politie, justitie en waar nodig de woningcorporatie. Wij stellen dus voor dat de gemeente het apparaat ter beschikking stelt, uiteraard, na overleg met de politie. Naast deze verhoging van de pakkans blijft het natuurlijk raadzaam om burgers te blijven attenderen op wat zij zelf kunnen doen tegen woninginbraken. Zoals de politie ook heeft bewezen tijdens het donkere dagen offensief met de witte voetjes actie. Bij de eerste prioriteit, alcohol gebruik en drugsgebruik en overlast, die dit veroorzaakt in relatie tot jongeren is het goed dat er het afgelopen jaar een integraal plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd. Ook de controle op de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol is wat ons betreft onderdeel daarvan. Verder stemmen wij ook in met de overige prioriteiten. Dank u wel.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan mevrouw Brongers van de fractie van het CDA.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel