Raadsinformatie

Raadsvergadering 03 november 2014

Naam
Download het audiobestand (88,42 MB)
Download de gesproken tekst (1,30 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,18 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 20 oktober 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Hulp bij het Huishouden 2015
 • 14a Benoeming waarnemend raadsgriffier
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 2:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (eerste deel van de opname ontbreekt) vertegenwoordigers van de pers, de publieke tribune en het publiek in de patio. Maar zeker ook diegenen die vanavond de raadsvergadering van onze gemeente live volgen via Radio Stadskanaal. Wij gaan een best bewogen raadsvergadering tegemoet denk ik. We hebben net de demonstratie “ Het Lawaaiprotest” gehoord en gezien. Toch wil ik de complimenten maken naar de organisatie voor de wijze waarop dat is gebeurd. Hoe er ook rekening is gehouden met de randvoorwaarden die we daarbij hadden gesteld en ik denk dat het eigenlijk best op een respectvolle manier heeft plaats gevonden. En daarvoor een woord van dank aan de organisatie. Ik heb mensen van vanavond beloofd om de twee in ontvangst genomen petities die van de huishoudelijke hulp, de zorg daarvoor, en die van de werknemers van Wedeka die een beroep deden in het kader van de tijdelijke arbeidscontracten om uw standpunt te heroverwegen. Die twee petities die zijn toegevoegd op uw i-pad onder punt 2.1 en 2.2. u kunt ze betrekken bij het agendapunt van de huishoudelijke hulp en bij de begroting 2015. Ik wil vooraf graag een afspraak maken, ook met de mensen op de publieke tribune en ook in de patio, dat wij gezien de onderwerpen ons onthouden van reacties van applaus of niet, boe geroep of niet, of mogelijk geluidsversterkende hulpmiddelen die nog mee naar binnen zijn genomen om die niet te gebruiken want ik wil graag iedereen de kans geven vanavond om deze raadsvergadering ook goed te kunnen volgen en daarvoor hebben we dan toch nodig dat we een beetje rekening met elkaar houden en ons onthouden van uitlatingen, opmerkingen, ondersteuningen of op welke wijze dan ook. Nou volgens mij kunnen we dat goed met elkaar afspreken en ik vertrouw erop dat dat ook op die manier gaat geschieden.
 • 2 Mededelingen
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan toch een bericht van verhindering, de heer Bert van Beek van de CU is nog niet in staat om weer aan te schuiven bij de raadsvergadering dus die is vanavond afwezig. Verder mededelingen? Nee. Griffie niet, nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (71,06 KB)
  • 1:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan wij over naar het vaststellen van de agenda, waarbij ik u voor wil stellen om agendapunt 12 en 13 om te draaien. Dat betekend dat we eerst het agendapunt 13, wat dus nu 12 wordt, hulp bij het huishouden 2015 gaan behandelen. Dat vanwege juist de uitgebreide publieke belangstelling die er voor is en daarna de najaarsnota behandelen en de begroting 2015. Mochten wij onverhoopt in een situatie komen dat het dreigt dat we opnieuw de nachtelijke uren ingaan dan kondig ik u van tevoren vast aan dat voor het middernachtelijk uur ik de vergadering eventueel schors en hem morgenavond ga uitzetten voor het vervolg. We hebben niet zoveel keus, de begroting 2015 moet vastgesteld worden en ingezonden worden naar GS. Dus mocht dat het geval zijn dan doen we het op die wijze, hoewel ik denk dat het met een goed debat en een correcte werkwijze toch mogelijk moet zijn om dat vanavond af te ronden. Mag ik dan de agenda met die wisseling die ik net heb voorgesteld zo vaststellen? [voorzitter klopt met hamer]
 • 4 Insprekers
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u mededelen dat wij 7 insprekers hebben. Alle 7 in het kader van, nu agendapunt 12, huishoudelijke hulp. Ik heb de insprekers aangegeven dat ze gemiddeld zo’n 3 minuten hebben om hun punt naar voren te brengen, hem of haar, en ik zou de insprekers dus één voor één in de gelegenheid willen stellen nu om het woord te voeren. En als eerste mevrouw Sanders van ReumActief. Mevrouw Sanders.
  • 6:30 Mevr. A.Sanders
   Ik doe mijn best om het binnen 3 minuten te houden, maar zoals u ziet ik ben afhankelijk van een loep en van mijn handen dus, maar ik ga het proberen. Geacht college, geachte gemeenteraad. Vandaag sta ik hier als voorzitter van de patiëntenvereniging ReumActief. Ik sta hier omdat wij ons ernstige zorgen maken over alles wat er momenteel gaande is op het gebied van de stapeling bezuinigingen. Bezuinigingen op financieel gebied maar vooral op het gebied van zorg en hulp. Vandaag staat u op het punt een beslissing te nemen over eventuele afschaffing van huishoudelijke hulp, HH1. Vanuit landelijk beleid wordt de gemeente met 40% budget gekort dus ook wij beseffen dat de gemeente ergens op moet bezuinigen. Echter, naar onze mening moet dit wel uiterst zorgvuldig gebeuren en dient bij u duidelijk te zijn welke gevolgen dit heeft voor onze doelgroep, mensen met een ernstige lichamelijke visuele beperking of een chronische aandoening. U als gemeente bent van mening dat huishoudelijke hulp geen taak meer is, vanuit landelijk beleid, voor de gemeente en dus van de WMO. Echter voor onze doelgroep, de mensen met een ernstige beperking, lichamelijke dan wel visuele beperking, gaat die regel niet op. Als u stelt dat deze taken de eigen verantwoordelijkheid gaan worden van de burger, en dus ook van onze doelgroep, dan vraag ik u hoe deze mensen deze verantwoordelijkheid dan moeten nemen? Zowel financieel als fysiek werpt het oneindig veel dusdanig drempels op dat dit voor deze doelgroep geen gewone dagtaak is maar een taak waarbij een vorm van ondersteuning bij het organiseren van het huishouden noodzakelijk is. En dat valt wel degelijk binnen de WMO. Deze doelgroep behoort dan ook feitelijk thuis in HH2 en absoluut niet in een vangnet waarvan teveel onzekerheid en onduidelijkheid bestaat. ReumActief heeft hier vragen over gesteld, die u gisteren per mail hebt ontvangen en die u vandaag bij ons verslag alsnog kunt inzien. ReumActief vraagt om die vragen net als de vragen van de participatiewet Stadskanaal vanavond mee te nemen in uw besluitvorming. Huishoudelijke hulp is voor mensen binnen onze doelgroep meer dan enkel hulp. Uiteraard ligt de kerntaak bij het huidhouden, het zorgen voor een schoon en leefbaar huis. Daarnaast is het echter ook een stukje sociale controle dat voor velen binnen onze doelgroep van essentieel belang is. De hulp signaleert gezondheidsproblemen, praktische problemen met hulpmiddelen en alledaagse problemen. Vaak is de hulp het aanspreekpunt. Als dit weg gaat vallen voorzien wij grote problemen. Mensen die zich gaan vervuilen, die in een isolement geraken en die de eenzaamheid in verdwijnen. Wij voorzien ook ongelukken doordat mensen, tegen eigen kunnen in, toch zelf dingen gaan proberen te gaan doen. Dan zijn we met z’n allen nog veel verder van huis en wordt de zorg nog veel duurder. Onlangs kregen we de brief en de folder van de gemeente met daarin de was service als voorliggende voorziening en dus geen taak meer van de gemeente binnen de WMO. Een service die €12,50 per wasbeurt gaat kosten. Dit betekent voor mensen binnen onze doelgroep al snel een bedrag van €200,- per maand. Tel daarbij de huishoudelijke hulp op en je komt al snel op een bedrag van ca. €300,- per maand. Dit is op een Wajong of een andere uitkering een extreem hoog bedrag en onbetaalbaar. Een Wajong, die ik zelf dus ook heb, bedraagt slechts €945,- per maand. Als voorzitter van ReumActief vraag ik u deze doelgroep extra aandacht te geven binnen uw besluitvorming en goed te kijken naar wie hier vanavond allemaal aanwezig zijn. Als voorbeeld mag u mijn persoontje nemen, een persoon met ernstige reuma en daardoor veel scheefstand, vergroeiingen en dus ernstige vermindering van fysieke functies. Daarnaast sta ik hier niet voor niets met een loep te lezen. Ik ben naast fysiek gehandicapt ook ernstig visueel beperkt. Ik dien in dit geval met liefde als voorbeeld voor de hele doelgroep waar ik het over heb. Want u staat op het punt al deze mensen ernstig in de financieel, maar ook praktische problemen te brengen als u besluit de huishoudelijke hulp voor hen af te schaffen en algemene voorzieningen voor hen in te voeren. ReumActief is van mening en met haar ieder in en het Reumafonds dat deze doelgroep toegevoegd dient te worden aan HH2 en dat deze vorm van hulp en ondersteuning voor deze doelgroep wel degelijk thuishoort in de WMO en in de WMO geregeld dient worden. Ik sluit af met een opmerking die mijn medebestuurslid onlangs kreeg van iemand vanuit de gemeente Stadskanaal; “u komt niet in aanmerking voor HH2,u bent daarvoor te intelligent. Dan vraag ik u alleen al namens
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou moet u toch echt afronden mevrouw Sanders.
  • 0:45 Mevr. A.Sanders
   Ja, ik ben klaar voorzitter hoor. Dan vraag ik u allen, namens onze hele doelgroep; leert u mij de stofzuiger dirigeren, leert u mij de dweil door het huis te doen gaan en leert u mij met mijn intelligentie alles in het huis te doen, dat is onmogelijk. Hiermee wil ik aangeven dat regels gemaakt zijn om te wijzigen en dat we hier vanavond het hebben over mensen, kwetsbare mensen, en niet alleen over geld en over regels. Dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Mevrouw Van Geenen. Ik heb mevrouw Sanders wat extra tijd gegeven vanwege het kunnen lezen, maar dat geldt niet voor u.
  • 3:00 Mevr. T. van Geenen
   Nee, dat begrijp ik. Ja, ik kom hier ook wat vaker, dus. Nee, daarom ik zal het ook het merendeel overlaten aan degene die in de zorg werkt en mij wat meer op de andere procedurele regels richten. Want veel is inmiddels al gezegd door ReumActief en zal straks nog gezegd worden. GroenLinks heeft echter een bezwaarschrift ingediend, want zij is van mening dat wat daar in de brief van 29 september staat eigenlijk al een verkapte besluit is tot het afschaffen van deze regeling. En eigenlijk gezien de onrust die is ontstaan over de wasbrief, de was-service brief, lijkt de brief die wij gestuurd hebben geheel gegrond. De excuus brief richting de gemeenteraad ook daarin wordt gesproken over een al genomen besluit. En in de brief van 29 september, nogmaals lezende, wordt dit feitelijk ook zo genoemd. De brief van de was-service is volgens het college van B&W goed bedoelt, de brief is natuurlijk te vroeg uit gekomen, laten we wel wezen, die had pas overmorgen ofzo moeten uitkomen als we het hier mooi hadden besproken. Zo lijkt het althans, hij is teruggefloten, maar goed. gelukkig is het nu in de openbaarheid gekomen zodat duidelijk is dat eigenlijk het college nu op dit moment op voorhand al allerlei zaken heeft beklonken nog voordat het hier in de raad is gekomen. Dat lijkt mij eigenlijk geen goed iets, dat zou zonde zijn als dat zo gebeurd. Het is daarom nog steeds belangrijk dat mensen zich realiseren dat ze nog een bezwaar kunnen indienen tegen de brief van 29 september, omdat dat pas afloopt zo rond 7 november aanstaande. Ik zou er dus als ik u was gebruik van maken om er zeker van te zijn dat hetgene wat u nu heeft wellicht ook veilig gesteld kan worden, omdat de procedure die nu eenmaal hier wordt gehandhaafd niet duidelijk en transparant is. Dat vinden wij als GroenLinks erg jammer. De participatieraad heeft geen advies kunnen uitbrengen vanwege haar onbeantwoorde vragen en ook een enkele belangenorganisatie wacht nog op antwoord. Nu de participatieraad dus te laat is benaderd en eigenlijk ook nog helemaal geen visie kan uitbrengen omdat ze nog helemaal geen beantwoording op haar bevraging heeft is het natuurlijk heel raar dat op dit moment vandaag al een besluit wordt genomen en dat lijkt GroenLinks gewoon een foute procedurele situatie waarbij de beginselen van algemeen behoorlijk bestuur echt overtreden worden. Keer op keer uiteindelijk. En ook dat vinden wij ernstig hier in Stadskanaal. En langs deze weg wil ik namens GroenLinks uw als individueel raadslid dan ook aanspreken. U heeft er voor gekozen als volksvertegenwoordiger in deze raad zitting te nemen, u heeft een eed gezworen of een belofte gedaan en naar eer en geweten te handelen. Dit zou zwaarder moeten wegen dan hetgeen het college u wellicht heeft opgelegd. Een vermoeden, ik weet het niet zeker, zoals bijvoorbeeld een zwijgplicht over het een en ander of het accepteren van bepaald handelen door het college
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding mevrouw Van Geenen?
  • 0:18 Mevr. T. van Geenen
   Zeker. De afgelopen maanden zijn steeds meer zaken aan het licht gekomen. U weet daar meer van dan ik, veel is namelijk niet openbaar. Zoals u zelf ook weet. Volgende maand bespreken we bijvoorbeeld de financiën en de brief van de accountant Verhoef is niet mals. Een verschil op de begroting van 2 miljoen euro.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding mevrouw Van Geenen.
  • 0:03 Mevr. T. van Geenen
   Ja. Laat u en mede uw andere raadsleden in uw tijd keren en de houding van het college onder de loep nemen. Wanneer u vandaag akkoord gaat met het voorstel van het college zal per 1 januari 2015 voor veel mensen een rampspoed gebeuren, de kosten zullen onoverbrugbaar zijn en niet te betalen. Waarom nu de gehele regeling omgooien als vanwege de ontoereikende inkomen als commerciële kosten voor huishoudelijke hulp alsnog op grond van het recht op maatwerkvoorziening door de gemeente dit alles gefinancierd moet gaan worden. De bewoners van Stadskanaal rekenen op uw steun. Zonder u kan het tij niet keren. Ik ben klaar voorzitter.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Dan gaan we naar mevrouw Oldenziel, namens TSN thuiszorg. Mevrouw Oldenziel aan u de microfoon.
  • 3:58 Mevr. Oldenziel
   Dank u wel voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor het bieden van de mogelijkheid om in de vergadering mijn visie over de toekomst van de hulp bij het huishouden met u te delen. De transities in het sociaal domein vergen een enorme inspanning van u als burgemeester, wethouders en raadsleden. Helaas zijn de bezuinigingen noodzakelijk. Dit heeft een groot effect op de cliënten, maar ook op de medewerkers die deze cliënten helpen. In Stadskanaal gaat het om een grote groep cliënten die gebruik maakt van huishoudelijke hulp. Daarvan valt ongeveer 85%, een hele grote groep dus, in de categorie HH1. U kiest ervoor om van de HH1 een algemene voorziening te maken, welke geheel, gedeeltelijk of helemaal niet meer vergoed wordt door de gemeente. Afhankelijk van het inkomen van de cliënten. Ik begrijp dat de gemeente een lastige financiële afweging moet maken, maar toch wil ik ervoor pleiten om deze keuze niet te maken. Ten eerste wil ik de vraag stellen; wat is het verschil tussen HH1 en HH2. Meerdere cliënten hadden een HH2 indicatie en deze indicatie is om financiële redenen omgezet naar een HH1 indicatie. Dit is volgens mij niet correct. Andersom is wel mogelijk, maar wordt niet gedaan omdat dit meer geld kost. Conclusie; er wordt bij het stellen van een indicatie sterk rekening gehouden met de financiën van de gemeente. Ten tweede; mensen die het zelf niet redden kunnen met huishoudelijke hulp veel langer zelfstanding blijven wonen. het vastlopen van deze huishoudens kan met behulp van o.a. HH1 worden voorkomen. Onze medewerkers, die niet alleen huishoudelijke hulp leveren, maar ook observeren, signaleren en rapporteren, kunnen in een vroeg stadium problemen signaleren en zodoende voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op zwaardere vormen van zorg of ondersteuning. Wat heel erg veel geld met zich mee gaat brengen. Een groot deel van de cliënten heeft onvoldoende middelen en zullen alsnog een forse tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Wat dus ook weer heel veel geld gaat kosten. Het risico bestaat dat cliënten gebruik gaan maken van zwartbetaling alfaconstructies. De gemeente zal door deze maatregelen het zicht op de cliënten verliezen, de preventieve functie zal verdwijnen. Wat nu een bezuiniging is kan in de toekomst een grote kostenpost worden. Wat de gemeente denk ik niet wil. Dit voorstel van de gemeente heeft voor de medewerkers van thuiszorg forse consequenties. Het gaat om medewerkers die niet gemakkelijk een andere baan vinden en via de achterdeur weer bij de gemeente aan moeten kloppen voor hulp bij het zoeken van werk of zelfs voor een bijstandsuitkering. Mijn voorstel is om bij alle cliënten een nieuwe indicatie te stellen, keukentafelgesprekken te houden op basis van objectieve criteria.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding.
  • 0:1 Mevr. Oldenziel
   wat zegt u?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   komt u tot afronding.
  • 0:1 Mevr. Oldenziel
   ja, nog een heel klein stukje.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:51 Mevr. Oldenziel
   Bij herindicaties gebruik maken van de kennis van de medewerkers die met de situatie van de cliënt op de hoogte zijn. Zij komen namelijk bij de cliënten achter de voordeur. Dit zou kunnen resulteren in het feit dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Wat een grote bezuiniging voor de gemeente kan betekenen. Een tegenvoorstel is resultaatfinanciering, wat de moeite waard is om serieus door te rekenen op effecten. Mijn laatste vraag is of u mij de garantie kunt geven dat alle gelden die voor de zorg bestemd zijn ook daadwerkelijk voor de zorg worden besteedt en de gemeente hier geen geld aan overhoudt. Dank u.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. En dat gaan we niet doen, ook niet in de patio. Dan nodig ik mevrouw Smid uit, die namens zorgaanbieders in Stadskanaal het woord zal voeren. Mevrouw Smid ga uw gang.
  • 2:42 Mevr. J.Smid
   Ja, bedankt. Ik spreek namens alle zorgaanbieders van de Stadskanaal. Tsm, buurtdiensten en iedereen die daarmee bijkomt of die met zorg te maken heeft. Ik spreek niet zoals die mevrouw voor mij, ik spreek uit ervaring. Ik kom dagelijks bij mensen over de vloer. Allereerst voelen we ons geen schoonmakers, maar iemand die komt om de boel op orde te houden, die kijkt wat er is achter de slaapkamerdeur. En vooral om het sociale praatje, wij zijn soms de enigen die zij zien. Soms in een week. Je voelt je voelsprieten, antenne om signalen op te vangen, dingen die niet goed gaan, je regelt, ondersteunt en motiveert en wij zijn niet alleen schoonmakers. Zoals een cliënt vaak zegt; Janny jij brengt de wereld een beetje bij mij binnen, de dagelijkse dingen en niet alleen het nieuws op de tv of op de radio. Gewoon wat gebeurd er wat gebeurd er met je kinderen, wat doe je, wat heb je gedaan. Het gewone praatje waar men blij van wordt. De cliënten zouden graag wat uren inleveren als men de zorg maar kan behouden. De indicatievoering rammelt volgens ons dan ook vaak. Hoe bepaalt men wat. Volgens ons is het met de natte vinger werken. En nu nog even een voorbeeld van mij uit de praktijk. Het is vrijdagmorgen bijna half negen, ik kom binnen mevrouw zit huilend in de keuken en ze is van streek, en niet een beetje, meneer is ziek, zeer ernstig ziek, gaat sterven binnen nu en een paar dagen. En wat nu? Voor de zoveelste avond, nacht is ze met hem in touw geweest. Wat doe je dan. Dan bel je de meiden van buurtzorg en zorgen dat daar zorg in huis komt. Dus niet via wat dan ook, je regelt het zelf. Korte lijnen, korte metten en zo werken wij. En ik niet alleen, al mijn collega’s zouden het graag zo zien. Dat scheelt heel veel stress en je kunt door. En als klap op de vuurpijl, deed haar man heel veel voor haar, mevrouw heeft reuma, kom je daar op vrijdagmorgen, Janny mijn handen willen niet ik kan mijn bed niet afhalen, dat in de wasmachine doen dat gaat nog wel, maar dat bed eraf halen die kracht is er niet. Dus houdt ook met deze mensen, net als die mevrouw van ReumActief rekening met hun. Ze vragen dit niet zo maar, het is gewoon bittere noodzaak. Dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Steinhauer. Meneer Steinhauer, de microfoon is voor u.
  • 0:1 Dhr. M.Steinhauer
   Prima, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien moet u hem iets omhoogdrukken want u bent....ja.
  • 1:34 Dhr. M.Steinhauer
   Dames en heren goedenavond. Mijn naam is Marcel Steinhauer. Ik ben 75 jaar en sinds 8,5 maand weduwnaar. Na het overlijden van mijn vrouw viel ik in een zwart gat. Ik kreeg gelukkig hulp van Buurtdiensten. Roelinka heeft mij enorm geholpen. Ten eerste verzorgt zij alle huishoudelijke taken, waarbij ze mij heeft gestimuleerd door bijvoorbeeld te gaan kaarten bij een club ‘s avonds en heeft ze gezorgd dat ik een computer cursus ga volgen via Welstad. Het computerwerk werd namelijk altijd door mijn vrouw gedaan. Ook heeft zij geregeld dat ik dagelijks mijn warme maaltijd krijg via de Spar, omdat ik niet goed voor mijzelf kan koken. Onder het genot van een kopje koffie komen gesprekken los die emotioneel, opbeurend of stimulerend zijn. Als je jong bent kun je de hele wereld aan, maar als je 75 jaar bent gaat alles langzamer en moeilijker. Ik ben diabeet, heb een kunstheup en kunstknie wat mij de nodige beperkingen oplevert. Ik vind dan ook als alle huishoudelijke hulp gereorganiseerd moet worden dat er goed moet worden gekeken naar de mensen die in het veld zelf werken. Zij verlenen niet alleen huishoudelijke hulp, maar wat net zo belangrijk is; ook maatschappelijk werk. Ik hoop dan ook van harte dat voor alle mensen die hulp nodig hebben toch een regeling blijft bestaan. Dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Steinhauer. Dan geef ik de microfoon aan mevrouw Cup, die spreekt namens de buurtdiensten in Musselkanaal als ik goed geïnformeerd ben.
  • 2:9 Mevr. Cup
   Goedenavond, ik mag spreken namens de buurtdiensten, college van mij heeft ook al voorgegaan. Ja, het is gewoon heel moeilijk, er rijzen vragen, er zijn dingen van waarom. Ok er moet bezuinigd worden, ok. Er zijn vragen ook bij cliënten weg zo van ja cliënten c.q. collega’s van waar is het beschikbaarheidsgeld van de zorg. Er zijn bezuinigingen, waar is het geld waar dat is, is dat ergens anders aan uitgegeven, die vragen rijzen er. Dus zoiets van ja wat moeten we daarmee. Goed, ja, afwachten. Ook heb de vraag van mensen moeten meer hulp vragen aan mantelzorgers. Hoe kan dat? Want 1/3 van de mantelzorgers zijn al overbelast en hebben daarom dus hulp gevraagd aan buurtdiensten. Dus die mensen kunnen niet meer dan wat ze kunnen. Vandaar dat wij dus bijspringen en dan die mensen daarin begeleiden net zoals meneer ook al zei, een praatje dat doet heel veel. De vraag rijst ook van wat als er dan mensen zijn die hier toevallig zitten, krijgen die überhaupt nog hulp. Is dat nog mogelijk, als die een hersenbloeding, hartaanval of zijn die ook overgeleverd aan de sociale contacten of hoe dan ook. Dan hebben wij heb gevoel van ja sorry zal wel niet mogelijk zijn. Dus het is te hopen dat we met elkaar allemaal gezond mogen blijven en niet afhankelijk van hulp. Maar één ding zijn wij heel erg boos over; het is gewoon in en intriest hoe jullie omgaan met de medemens. Het is daarom ook heel belangrijk een punt van indicatie, kom bij de mensen langs om daar de juiste indicatie te geven en doe dat niet telefonisch zoals wij van sommige cliënten opvangen. Want jullie kunnen het op die manier niet beoordelen, de mensen zie je dan niet door de telefoon hoe ze zijn. Mensen blijken vaak tijdens een gesprek dat er dan meer naar boven komt. Dus als het mogelijk is doe dat dan op die manier, de juiste nieuwe indicaties en dan krijg je juist een goede inzicht en dan kan je ook de goede zorg leveren. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Cup. En dan als laatste de heer Hulshof.
  • 0:06 Dhr. Hulshof
   Goedenavond allemaal.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hulshof ga uw gang.
  • 0:5 Dhr. Hulshof
   Dank u. ik heb wel 30 punten, maar mag maar drie hè. Doe ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u mag best meeer punten, maar we hadden zoiets gezegd van ongeveer 3 minuten.
  • 3:0 Dhr. Hulshof
   Is goed. toen ik na 43 jaar gewerkt te hebben, kwam ik door een val in de ziektewet. Maar de eerste twee maanden doorgelopen op het werk, maar op het laatst kon ik niet meer lopen op het werk. Naar het ziekenhuis waar bleek een versleten heup door die val. Een nieuwe heup, ik moest rusten, kon niets meer. Via thuiszorg zagen de mensen ook wel dat ik het niet meer ging in mijn huis. Het wasgoed bleef liggen, stofzuigen ging niet enzovoort, enzovoort allemaal. Toen kwam de buurtdienst uit Musselkanaal, 3 uur in de week. Ik blij, mijn huisje werd weer beetje bij beetje schoon, alles fleurde weer op. Tot september, een brief in de bus, dan gaat echt de vloer onder je voeten weg. Geen zorg thuis meer. Ik heb drie keer indicatie gekregen, al de drie keren heeft die meneer gezegd, die waren ingehuurd door de gemeente, meneer Hulshof u mag en kan niets meer doen, dus alle 1300 cliënten hierzo, cliënten met HH1 hebben een valse hoop, onder wie ik, gekregen. Ik moet dus straks ook een nieuwe knie hebben, hoe moet dat dan? Waar is onze potje gebleven. Overal is het potje, nieuwe steigers Stadskanaal, asielzoekers, pleintje in Musselkanaal, maar onze potje is weg voor de thuiszorg. Alles. Ik hoop niet mevrouw de burgemeester dat de buren straks zeggen; we hebben een poosje die mevrouw of meneer niet gezien. Kijken, dan ligt hij of zij al een aantal weken dood in huis. Wilt u dat? Die kant op? Hoop ik toch niet. Ik schaam mij toch dat wij zo’n burgemeester hebben, in zo’n gemeente wonen. ik dacht dat de burgemeester voor ons is, maar wij moeten nu voor onszelf vechten. Wat is nu 3,5 miljoen op 1300 cliënten. Wat dacht de burgemeester over die wasgoed, deze weet u wel? Deze allemaal? De hele avond al volgelegd hierzo, het kost ons wel €200,- per maand. Wat dacht u van extra ondergoed, handdoeken extra, enzovoort, enzovoort. Wasgoed is 7 dagen weg. Wij zijn er klaar mee mevrouw de burgemeester. Nu stond in het Dagblad van het Noorden over een huiselijke hulp van een wethouder uit Groningen, meneer kon geen draadjesvlees bakken. Buurtdienst Musselkanaal is geen filantropische instelling die werken bij ons. Wij krijgen nog voor de kerstdagen een envelop met de mededeling dat wij met iedereen met HH1 voor 1 april op perron Star moeten staan en het staat de burgemeester aan het einde van het perron te zwaaien van “auf wiedersehen”. Dank u.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hulshof. Dat waren de insprekers naar aanleiding van agendapunt 12. En ik ga toch eerst terug naar de reguliere vergadering en de reguliere punten voordat wij bij dat agendapunt 12 aankomen.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 20 oktober 2014
  • 05. De besluitenlijst van 20 oktober 2014 (86,27 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Terug naar de besluitenlijst van 20 oktober van dit jaar. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze daarmee vastgesteld. Naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3 en de laatste, 4. Niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (62,91 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 6, de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Op een paar punten wil ik graag de wethouders een toelichting geven, dus ik ga eerst naar wethouder Hamster. Die begint geloof ik vanaf nummer 57.
  • 1:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u. ja, dat is inderdaad de bedoeling. Ik heb er twee met uw goedvinden. Punt 57 is, ik heb in uw raad toegezegd met het onderwijs in overleg te gaan om de mogelijkheid te gaan onderzoeken om de Duitse taal ook in het basis onderwijs vorm te laten geven. Dat heb ik gedaan. En dan bent u vast ook benieuwd naar de uitkomst. Het onderwijs, zowel basis als voortgezet onderwijs hebben er meer ingestemd om een project te starten, om een projectgroep daarvoor samen te stellen en mensen met affectie met dit onderwerp daarin te plaatsen en te kijken of we inderdaad tot een project kunnen komen in onze gemeente. Dat wat betreft de eerste voorzitter. En de tweede is nummer 65, wellicht even ter verheldering. De beschrijving zoals het er nu staat , wat ik heb toegezegd in mijn beleving is dat wij als college in de nadere regels zullen opnemen dat zorgprofessionals ten allen tijde geacht worden een VOG te overleggen. En wellicht dat die toezegging verheldering ook deze toezegging wat duidelijker maakt.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijkt me goed hem ok zo nader te omschrijven op de lijst want anders staat in de regelgeving nou dat is breed bedoelt, maar bedoelt worden de nadere regels, dus de uitwerking. Dat veranderen we tekstueel en mag ik dan concluderen dat we 57 na het antwoord van de wethouder over de Duitse taal af kunnen voeren? Ja. Gaan we naar 62, wethouder Gelling.
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik heb hem als 61 staan voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u hebt gelijk, 61, sorry.
  • 0:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Daar staat de naam van mijn collega de heer Boen achter. Voor de goede orde dat betreft mijn portefeuille. De vraag m.b.t. het afvalfonds. De looptijd van het afvalfonds loopt tot 20-22 en jaarlijks wordt dat gevoed met een bedrag van ca. 100 miljoen euro en dat betreft landelijk.
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee ook de vraag beantwoord? Dan gaan we die ook afvoeren met uw instemming. Dan nog even ten opzichte van punt 63. Daar wordt voorgesteld om de termijn te verlengen naar januari 2015 omdat u nog recht heeft op een behandeling in de raadscommissie. Akkoord? En de laatste, de motie over de ouderlijke conflicten. Daarvan heeft de wethouder de vorige keer in de raadsvergadering toegezegd dat dat meegenomen wordt in het jaarwerkplan en ik stel dus ook voor om die nu af te voeren. Aldus. is er dan iemand die over andere punten nog het woord wil voeren? Hoewel de data nog niet verlopen zijn als ik het goed inschat. Nee? Hebben we daarmee de lijst met toezeggingen en moties behandelt.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik even naar het college of er nog specifieke inlichtingen vanuit het college zijn. Niet het geval.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragenuurtje.
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik bij de rondvraag. Ik ga rechtsom. Mevrouw Wanders.
  • 0:38 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. Bij de Wedeka worden 293 tijdelijke contracten niet omgezet in vaste contracten. Het college gaf aan dat het financieel gezien niet haalbaar is. Echter wij lazen recent dat uit een nieuwe berekening van het rijk over de financiering van de participatiewet blijkt dat het voor de gemeenten financieel geen verschil maakt om tijdelijke contracten te beëindigen of om om te zetten in een vast contract. De vraag van de SP is daarom; blijft het college aanhouden dat die tijdelijke contracten niet worden omgezet naar vaste contracten?
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Orsel, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, Nijenbanning, Pals, meneer Bieze, meneer Ploeger, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, Dijkstra, Van der Heide, Gelling, Boels, mevrouw Brongers, Maarsingh, mevrouw Sanders. Nou dat had ik nou niet verwacht. Eén vraag, wethouder Boen.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Antwoord duidelijk genoeg mevrouw Wanders. Korte reactie.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Het gaat over een recente publicatie van 15 oktober en onder andere een van de bronnen is het gemeente loket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dus we vinden het wel een beetje raar dat dat dan niet mee wordt genomen omdat nog eens een keer opnieuw te bekijken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:01 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Het is zo dat het ministerie, wat ook voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de wijze van verdeling van de gelden, daar in september een aanpassing op heeft gepleegd. Eén ding moet duidelijk zijn, die aanpassingen die werken niet voor alle gemeenten in dezelfde richting. Dus dat betekend ook dat er niet in zijn algemeenheid op grond daarvan iets gezegd kan worden over hoe het beleid bij een SW bedrijf zou moeten zijn. en wij houden ons aan de berekeningen zoals we die voor ons bedrijf hebben gemaakt, op basis van de gegevens die nu bekend zijn en die geven wat ons betreft aan dat we niet af hoeven te wijken op dit moment van ons eerder ingenomen standpunt.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daarmee de rondvraag behandeld.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Hulp bij het Huishouden 2015
  • 13. Hulp bij het Huishouden 2015 (474,52 KB)13.1. Notitie Hulp bij het huishouden 21015 in Stadskanaal (712,63 KB)13.2. Invoering algemene voorzieningen Wmo (139,7 KB)
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12, het gewijzigde agendapunt 12, Hulp bij het Huishouden 2015. En ik kijk om mij heen wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Brongers, meneer Dijkstra, Ploeger, Pals en Nijenbanning. Hofstra en mevrouw Luijken. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 10:24 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij bespreken vanavond de Hulp in de Huishouding. De boodschap van het voorstel tot het overlaten van de huishoudelijke hulp aan de markt, en we bedoelen dan huishoudelijke hulp 1, heeft veel mensen geraakt. Dat zien, horen en merken wij ook vanavond heel duidelijk. Ook hebben wij de insprekers gehoord die hun zorgen hebben uitgesproken. Als CDA zien wij het als onze verantwoordelijkheid vanavond onze keuzes duidelijk uit te leggen aan allen die het betreft. Wat is er nu eigenlijk aan de hand en wat betekend dit. Ik noemde het al; er ligt een voorstel tot het overlaten van de huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 aan de reguliere markt. Met daarin een overgangsperiode van 6 maanden voor bestaande indicaties. Het gaat hier dus om het anders organiseren van schoonmaakwerkzaamheden. Laat ik beginnen bij ons coalitie akkoord. Wij gaan de regelingen, hieronder valt ook de WMO, uitvoeren binnen de door het rijk toegekende financiële middelen. Wij garanderen dat bestaande zorg aan inwoners gedurende de overgangsperiode wordt gegarandeerd zodat niemand tussen wal en schip raakt. Reeds eerder hebben wij als CDA gezegd dat de overgang naar en de uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving een grote taak is die veel veranderingen met zich mee zou brengen en ook onze zorg en aandacht heeft. En nu is het moment aangebroken om keuzes te maken, want er is zicht op concreter beleid en uitvoeringsmaatregelen. Kunnen wij op dit moment voldoende duidelijkheid bieden aan al onze burgers? Het antwoord daarop is; ja. Duidelijkheid bieden over wat wij als CDA vinden dat nodig is en wat wij willen. Houdt dit in dat iedere burger op dit moment weet hoe zijn of haar zorg er over een half jaar, onder verantwoordelijkheid van een georganiseerd, al of niet door de gemeente, eruitziet, het antwoord daarop is; nee. Wij gaan immers een overgangsfase in. Wat daarbij voor ons als CDA van belang is, een must, een voorwaarde, is dat diegene die het echt nodig hebben, de zorg niet zelf kunnen regelen, en zelf niet kunnen betalen, de zorg krijgen vanuit de vangnetregeling. Daarom vinden wij het van essentieel belang dat de criteria in die vangnet regeling helder zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Want voorzitter het is klip en klaar dat we de garantie willen dat ten allen tijde de mensen in onze gemeente die daadwerkelijk deze hulp nodig hebben dit ook krijgen. Wij willen hier ook graag een reactie op van het college, kunt u garanderen dat de vangnetregeling ervoor zal zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt. Voorzitter, van zorgen voor naar zorgen dat. Een zin die we vaker tegenkomen en waar we van harte mee eens zijn. ook wij als CDA gaan uit van de eigen kracht van de individuele burger. Natuurlijk willen we ook onze visie geven op de financiële kant van dit onderwerp. Als gemeente ontvangen we geen bijdrage meer van het rijk voor de huishoudelijke hulp 1. En daarmee bedoelen we dus de schoonmaak. Geen bijdragen meer van het rijk, daar kunnen wij het nodige van vinden. Echter wij willen dit niet als excuus gebruiken, maar zien het als onze bestuurlijke verantwoordelijkheid op sociale en realistische gronden keuzes te maken. Dat is voor ons een gegeven. De genoemde hulp valt in de nieuwe regeling niet meer onder de WMO, we moeten nu de gelden gebruiken voor de mensen in onze samenleving die de hulp echt nodig hebben. Het gebruiken van de gelden voor de meest kwetsbaren vinden wij als CDA een sociale en rechtvaardige maatregel. Het aanspreken van onze algemene reserve vinden wij geen optie, er zijn best veel onzekerheden en wij willen deugdelijk financieel beleid blijven voeren. Ook op termijn willen en moeten wij een financieel gezonde gemeente blijven, dat zijn we immers aan onze burgers verplicht. En daarbij kom ik dan op het voorstel. Het voorstel om de HH1, ik kort het maar even af, over te laten aan de markt, met in achtneming een overgangsperiode van 6 maanden, in de notitie zijn 4 scenario’s uitgewerkt. In het kort zal ik ingaan op deze scenario’s. De kaasschaaf methode, een bezuiniging van 10-20%, hetzij in uren, hetzij financieel, deze methode is niet in overeenstemming met onze visie en hiermee bedoelen wij; het stimuleren van de zelfredzaamheid en uitgaan van de eigen kracht van de burger. Bovendien past het niet binnen de gestelde financiële kaarders en voorzitter wij kiezen niet voor de methode; zachte heelmeesters maken stekende wonden. Want in dit scenario worden niet echt keuzes gemaakt, iedereen een beetje minder. Bovendien vinden wij dat wij mensen zelf hun zaken prima kunnen regelen de gemeente geen bijdrage hoeft te leveren. beter vinden wij het nu, zeg maar, door de zure appel heen te bijten en rechtvaardige keuzes te maken. Het organiseren van een algemene voorziening, in de notitie ook een uitgewerkt voorstel, ook met dit scenario schuiven wij problemen vooruit en dit willen wij niet. in dit scenario maken we ook niet echt een keuze en verleggen we het probleem vooral naar de zorgaanbieders. Alles laten zoals het nu is, nogmaals wij staan voor een opgave en kiezen voor een realistisch en sociaal beleid. En niets doen vinden wij verre van realistisch. Het mag helder zijn, het CDA kiest voor het overlaten van HH1 aan de markt. Dan willen we nog enige opmerkingen maken over de communicatie. Het is vanavond ook al eerder aan de orde geweest. De participatieraad heeft, zo hebben we kunnen lezen, nog geen advies uitgebracht en heeft een aantal vragen gesteld. Het strekt te ver om als college vanavond hierop al een vraag en antwoord te geven. Toch vragen we u als college om een algemene reactie op deze vragen en het vervolg traject richting de participatieraad aan te geven. Vooral ook om de waardevolle adviezen van deze raad, zoals we dat van het college gewend zijn, in de verdere uitwerkingen van nu onder meer de vangnetregeling, mee te nemen. Ook hebben de cliënten de afgelopen week een brief met een folder ontvangen over de dienst wassen en vouwen, ook dit is al eerder genoemd vanavond. Inmiddels heeft u als college ons als raad daarover schriftelijk laten weten dat u van mening bent dat de timing en de inhoud van deze brief zeer te wensen overlaat en dat u inmiddels maatregelen heeft genomen dergelijke situaties te voorkomen. Met uw mening zijn wij het zeer eens en het genomen hebben van maatregelen getuigd van adequaat handelen door uw college. Aanvullend op uw schriftelijke reactie naar ons als raad vinden wij verontschuldigingen van het college naar clienten in dit geval wel gepast. Alhoewel vanmorgen in de pers heeft berichtgeving daarover plaats gevonden. Wij moeten op een goede en zorgvuldige manier aandacht hebben en houden voor communicatie omdat mensen in onzekerheid verkeren. In de notitie spreekt u over het opstellen van een communicatieplan ten behoeve van het verdere traject. Wij horen graag van u wat de stand van zaken is. Het voorliggend plan betekend een verandering voor mensen die nu gebruik maken van de HH1, maar betekend ook een verandering voor de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren, deze medewerkers worden overgelaten aan de markt en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn. als CDA zien we een verbindende rol voor ons als gemeente, met andere woorden; kunnen wij een faciliterende rol vervullen in het begeleiden van medewerkers naar een andere baan. Wij horen graag uw mening hierover. Voorzitter, veranderingen vallen soms niet mee en kunnen laten beseffen pijn doen. Dat beseffen wij. Toch is de situatie zo dat wij minder geld hebben en daadwerkelijk keuzes moeten maken en een beleidsverandering in gang moeten zetten. Bij eerdere ombuigingsmaatregelen hebben wij de kracht van de samenleving gezien om bezuinigingen door te voeren. Wij hebben de overtuiging dat die kracht ook nu aanwezig is. Dan tot slot voorzitter, om te benadrukken dat wij zorgvuldig met de verdere invoering van dit proces om willen gaan dienen wij een motie in. De motie is mede ondertekend door de CU, de PvdA en GBS. Het staat op papier, ?????
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie het, ik zie het.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   I-pad, ja. Zo papierloos ben ik nu ook nog weer niet. ik zal de motie voorlezen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me handig zodat iedereen de inhoud kent.
  • 1:18 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 3 november 2014 constaterende dat de huishoudelijke hulp hierna HH1, per 1 januari 2015 met in achtneming van een overgangsperiode van 6 maanden voor bestaande indicaties wordt overgelaten aan de markt, overwegende dat dit voor alle betrokkenen grote impact heeft en dat voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip terechtkomen, draagt het college op om voor 1 juli 2015 voor alle huidige HH1 cliënten actief te onderzoeken van welke andere voorzieningen, maatregelen of ondersteuning zoals bijvoorbeeld de vangnetregeling en voorzieningen die voortkomen uit de huishoudelijke hulp toelage, zij gebruik kunnen maken en hen daarover te informeren. Om in de vergadering waarin de voorjaarsnota 2015 wordt behandeld te rapporteren over de stand van zaken rond de cliënten die op dit moment gebruik maken van de HH1. En bepaalt dat eventuele overschotten op de vangnetregeling voor dit doel geoormerkt blijven. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Getekend.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb hem al getekend.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mogen we een vraag stellen over deze motie? Het verbaasd ons eerlijk gezegd dat het CDA met zo’n motie komt ten aanzien van huishoudelijke hulp en het onderzoeken van alle scenario’s en dat soort dingen. U zit nu al ruime tijd
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   even wachten hoor
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   oh, pardon
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, sorry het was tegen de bode. Ik heb nog geen getekende versie, dus ik kan niet beoordelen of hij aan de vereisten voldoet en onderdeel gaat uitmaken van de beraadslagingen. Want dat wou ik eigenlijk naar aanleiding van de ondertekende versie gaan zeggen zodat hij ook op de i-pad komt en iedereen ook de tekst kan…u heeft nog niet getekend mevrouw Brongers?
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb niet getekend….? Dat weet ik niet. wil je even kijken of die daar……hij zit niet in de map. Excuses.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vier keer getekend. Ja, klopt. Voldoet aan de vereisten en maakt dus onderdeel uit nu van de beraadslagingen bij dit agendapunt en staat op uw i-pad onder 13.5. Meneer Pals ik had u het woord gegeven om een vraag te stellen aan het CDA naar aanleiding van de ingediende motie. Ga uw gang.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, wacht nog even tot hij op mijn i-pad komt voorzitter. Zoals u weet zit daar een lijntje tussen, dat gaat niet zo snel dan de woorden van mevrouw Brongers moet ik even op mij laten inwerken, maar als ik het goed begrijp dan dient u nu een motie in over de huishoudelijke hulp waarin u het college oproept om dingen weer te gaan onderzoeken. Is dat correct?
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dat is correct.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan begrijp ik werkelijk niet waar u zo’n voorstel doet namens de zittende coalitie partijen want u zit nu sinds maart, dat u in de coalitie zit zijn we al druk bezig met het hele onderwerp, we zijn al twee jaar bezig met het onderwerp, het moment suprême is nu aangekomen vanavond en dan gaat u alsnog weer een motie indienen om dingen te onderzoeken. Ik begrijp dat eerlijk gezegd helemaal niet en ik begrijp ook werkelijk niet dat u daar een motie over indient omdat wij vinden dat heel veel scenario’s zijn onderzocht, u heeft een keuze gehad en al diverse scenario’s. u kunt kiezen tussen 1, 2,3 en 4. U heeft het daarover gehad zoals het daar staat. dan vind ik het toch raar dat u het college dan weer, nog weer, opzadelt met het onderzoek naar mogelijkheden. Tot zover voorzitter.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. volgens mij mevrouw Brongers was dit niet zozeer een vraag, maar een statement van meneer Pals over wat hij daarvan vond en ik denk dat we bij de behandeling van de motie daar vast nog wel op terugkomen. Dan heeft hij hem ook gelezen qua tekst.
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   prima
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan ga ik naar mevrouw Luijken, SP.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter ik blijf zitten, ik kan niet de hele tijd staan. Dat gaat niet lukken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 1:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, de verhalen die wij vanavond gehoord hebben door de thuiszorg medewerkers geven duidelijk aan dat zij niet alleen schoonmaken. Zij zijn vaak nog het enige contact tussen cliënt en samenleving. De verhalen zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om de raad en het college van Stadskanaal te doen besluiten om de HH1 hulp niet te stoppen. In de huidige WMO staat de gemeenten compensatieplicht heeft. Dat betekend o.a. dat inwoners die hun huishouden deels of helemaal niet kunnen uitvoeren geholpen moeten worden door de gemeente. Het college beroept zich op het besluit van de regering om de huishoudelijke hulp te stoppen, maar in de nieuwe WMO staat duidelijk dat gemeente maatwerk moet leveren. beide formuleringen wijzen op zelfredzaamheid. Lukt het je niet om je huishouden zelf op orde te kunnen houden ben je dus niet zelfredzaam. Het is dan ook aan de gemeente om hulp op maat te bieden. In die zin veranderd er voor de gemeente niets op dit gebied. De gemeente maakt dan ook blunder op blunder, eerst gaat er een brief naar cliënten waarin staat dat de huishoudelijke hulp stopt, terwijl de raad hier vanavond nog een besluit over moet nemen, vervolgens valt er een uitgebreid folder over een was-service, in een gemeente envelop, op de deurmat
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mag ik een vraag stellen? In de brief van 29 september stond wel degelijk dat er voorbehoud werd gemaakt voor het besluitvorming van deze raad.
  • 3:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat snap ik meneer Hofstra, maar heel veel mensen die de brief gekregen hebben niet. Helaas. En vervolgens valt er een uitgebreide folder over de was-service, in een gemeente envelop, op de deurmat bij deze zelfde cliënten. De prijzen in deze folder rijzen de pan uit. €12,50 voor een wasje van 4 kilogram. De verbazing en de paniek onder clienten, maar ook onder thuiszorg medewerkers stijgt. Het is dan ook jammer dat de vragen van de participatieraad niet beantwoord zijn, er staat namelijk bij vraag 10 duidelijk te lezen dat 65%, 65%, van de huidige clienten niet in staat zijn zelf hulp in te kopen. Als ik een minimum berekening maak voor de clienten kom ik al gauw op een bedrag van rond de €75,- per week, dan ga ik van 2 wasjes en 2 uur hulp uit. Wie kan dat opbrengen. Hoe is het voor ons uit te leggen dat de zorgverzekeraars bijna 10 miljard in kas hebben en wij overgaan tot het afschaffen van de huishoudelijke hulp. Het standpunt van de SP mag dan ook duidelijk zijn, het mag niet, het kan niet dat de gemeente Stadskanaal zijn inwoners die zorg nodig hebben in de kou laten staan. Zorg is een basis behoefte, zorg is van iedereen en uiteindelijk voor iedereen die het nodig heeft. Laat de verhalen goed tot u doordringen, deze verhalen kunnen iedereen overkomen. Heeft u al bedacht hoe u straks naast uw raadswerk, baan en uw eigen gezin ook nog gaat schoonmaken als mantelzorger bij uw familie? Of vrienden, of buren. En wie gaat deze zorg verlenen als u ziek bent? Of als u een paar weken op vakantie bent? Mantelzorg is een aanvulling op de zorg, maar geen oplossing voor de bezuinigingen in de zorg. De gemeente moet het doen met minder geld, er zal dus bezuinigd moeten worden. Bezuinig niet op hulp, laat de inwoners van Stadskanaal niet de dupe worden, maar ga de verspillingen in de zorg tegen, de topsalarissen, de vertrekpremies, de marktwerking die de zorg onnodig duur maken. Door gebruik te maken van thuiszorg medewerkers tijdens de her indicerende gesprekken kan voorkomen worden dat mensen teveel uren zorg krijgen of juist te weinig uren zorg krijgen. Ook hier is bezuinigen mogelijk. Solidariteit die de inwoners van Stadskanaal samen met de SP vanavond hebben getoond is overweldigend. College, raadsleden laat vanavond zien dat ook jullie net als andere gemeentes waar de HH1 wel in stand gehouden wordt solidair zijn met de inwoners. Laat de inwoners niet in de kou staan, laat de thuiszorgmedewerkers jun banen behouden. Want als u kiest om HH1 af te schaffen zegt u eigenlijk dat mensen geen zorg nodig hebben. Als u zegt dat mensen
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:49 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik hoor mevrouw Luijken zeggen dat als de HH1 wordt afgeschaft, alhoewel ik niet gelukkig ben met die woordkeuze, want het wordt niet afgeschaft, maar overgelaten aan de markt, dat wij ons eigen coalitie akkoord tekort zouden doen en dat wil ik toch even tegen spreken. En hoe andere gemeenten het doen, dat hoor ik u ook zeggen, dat wij het op die zelfde manier zouden moeten doen, ook ons college heeft overleg gehad met andere gemeenten, met Vereniging Nederlandse Gemeenten, en dit voorstel die wij dus ook ondersteunen weloverwogen gemaakt, het lijkt me vanavond dan ook niet aan ons om te discussiëren over de begroting van andere gemeentes. Dank u.
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou dat was ik verder ook niet van plan hoor. Dan zegt u eigenlijk dat mensen geen baan nodig hebben. Verschuil je niet achter het beleid van het Kabinet en laat ze in Den Haag weten wat de gevolgen zijn van hun bezuinigingsdrift. Dan heb ik nog een paar vragen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik heb even gewacht totdat mevrouw Luijken aan het einde van haar verhaal was. Mevrouw Brongers heeft het heel duidelijk gehad over de 4 keuzes die gemaakt kunnen worden in deze. Ik hoor van mevrouw Luijken helemaal geen keuzes. Wij hebben het hier volgens mij allemaal moeilijk mee, met deze bezuinigingen die op ons af komen. dat leidt wel dat wij moeilijke keuzes moeten maken. En als ik u zo beluister dan zegt u; doe het efficiënter, pak de topsalarissen aan. Helemaal mee eens, maar daarmee kunt u nog niet net zo doen alsof er niks hoeft te veranderen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 1:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou, uw constatering is juist. Wij kiezen voor geen een mogelijkheid die geboden is, wij zijn voor een bestendig model, dat betekend her-indiceren. We gaan ervan uit dat er gemiddeld 2-3 uur per week voldoende is per huishouden. Dit hebben we ook besproken met de thuiszorg medewerkers. Door her-indicering samen met de thuiszorgmedewerkers, dan weten ze vaak bij binnenkomst al hoeveel uur zij nodig hebben. Terugdringen van bureaucratie, verspilling, marktwerking topinkomens, ontslag bonussen, efficiënter werken, preventief werken, het niet verliezen van inkomstenderving, want dat hebben we natuurlijk ook, als, dat stond ook in de stukken te lezen, als de eigen bijdrage niet meer binnenkomt dan kost het de gemeente €70.000,- . Nou dan komt er een bepaalt bedrag van het Kabinet wat ze belooft hebben dat zou komen en dan heb je dus meer geld, maar niks doen dan krijg je, dat gaat ook geld kosten. Bezwaarprocedures, wellicht rechtszaken, er zijn er al een paar geweest in Nederland, twee geloof ik al inmiddels. Uitbreiding van de HH2, kost ook geld
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw de voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is mevrouw Luijken het met mij eens dat hier een moeilijke keuze gemaakt moet worden.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik denk dat meneer Hofstra wel weet dat het zeker voor de SP een hele moeilijke keuze is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk voor ons allemaal mevrouw Luijken.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat denk ik ook ja
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter, zou ik een vraag mogen stellen aan mevouw Luijken?
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ik kan er niks aan doen dat wij een andere keuze maken dan jullie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:18 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik vraag me, u noemt een aantal maatregelen, u zegt het kan allemaal efficiënter, het kan beter, er kan een herindicatie plaatsvinden, allerlei zaken die in de praktijk veel voorkomen, dat kan allemaal uitgevoerd worden en daarmee zou u een pakket neer kunnen leggen wat binnen de rijksbegroting valt? Is dat wat u probeert aan te geven?
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja. Ja, want de kosten zullen op een gegeven moment toch ook gaan stijgen, daar ontkom je niet aan. Want dat was ik aan het vertellen
  • 0:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dus u kunt het niveau van de hulp continueren met het lagere bedrag wat door het rijk beschikbaar gesteld wordt. Dat is wat u suggereert.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat zou best moeten kunnen, ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik, ja het moet me toch even van het hart. We gaan toch niet vanavond een verbaal spelletje pingpong spelen. Dat we allemaal met, dat we het allemaal helemaal moeilijk vinden et cetera. Ik wil mevrouw Luijken toch wel bijstaan dat zij ook staat voor haar keuzes en ik ben ook erg benieuwd naar de keuzes en de motivaties van de andere partijen, maar ik bedoel dat we het er allemaal mee moeilijk mee hebben dat lijkt me echt overbodig.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het zijn reacties uit de raad meneer Pals en dat staat ze vrij. En ik dacht dat u met de reacties uiteraard nou juist ook zo blij was, dus dan denk ik van het debat komt daarmee op gang. Dus ik geef alle ruimte juist voor die interrupties, dus ik vind dat moet kunnen en het zijn uitspraken van de SP die voert het woord daar mag op gereageerd worden. Mevrouw Luijken vervolgt u uw betoog.
  • 1:03 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel meneer Pals. Ik wil graag vragen stellen. Als het mag. 65% van de huidige clienten is niet in staat zelf hulp in te kopen. Hoe gaat u dit oplossen? De omliggende gemeentes zijn wel in staat om in ieder geval nog 1 jaar HH1 te realiseren. Waarom wij niet? wie bepaalt wat de meest kwetsbare mensen zijn. als mensen langer thuis moeten blijven wonen wordt de zorgvraag groter. Hoe gaat het college dit oplossen? Waarom zijn de vragen van de participatieraad niet beantwoord? Hoe zit het met de oudere die een PGB hebben voor HH1 hulp? En dan zijn we erg nieuwsgierig naar de zorgaanbieder van de folder. Wie zijn de zorgaanbieder van wijkzorgplaats? Waarom is juist voor deze zorgaanbieder een folder verspreidt?
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen mevrouw Luijk?
  • 0:08 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dat waren de vragen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan gaan we naar de CU, meneer Dijkstra. Mevrouw Luijken zet u de microfoon even uit?
  • 5:31 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. De CU is aan de beurt en ja de hulp bij het huishouden, dat is nou het onderwerp wat ook de CU erg raakt. Want het gaat over kwetsbare mensen. En het gaat in dit stuk over maatregelen voor mensen die zorg nodig hebben. Het college dat moet ingrijpen, dat hebben we nu wel gehoord. Bezuinigingen op de huishoudelijke hulp, aanleiding voor deze bezuiniging is dat in de nieuwe WMO het regelen van schoonmaakwerkzaamheden geen wettelijke taak meer is, als gevolg hiervan worden de budgetten van de gemeente 40% verlaagd. Zoals we ook al hebben gehoord. Per 1 januari wordt in het voorstel een deel van de huishoudelijke hulp overgelaten aan de reguliere markt. Er wordt ook gebruik gemaakt van voorliggende voorzieningen voor zowel het laten doen van boodschappen als de was- en vouwdiensten. Mevrouw Brongers die heeft in haar vorige toespraak al aangegeven de financiële kaders en die hebben onze instemming, we hadden er zoiets over willen zeggen, maar dat is niet nodig. Ook de uitleg van die 4 kaders die u hebt gegeven en de keus die u daarin hebt uitgelegd daar kunnen wij als CU bij aansluiten. Over de communicatie en de dingen die misgegaan zijn daarin daar wil ik nog even iets over zeggen. We willen eerst onze grote bezorgdheid en verontrusting over het bezuinigen op de huishoudelijke hulp en niet alleen bij de insprekers en de demonstranten wat wij ook hebben gehoord en gelezen vanavond willen we niet alleen bij stilstaan, we kregen verdrietige, verontrustende en ook boze mails van clienten en werkers van in de zorg, mede naar aanleiding van de door u gestuurde brief. Het gaat hier over mensen die nu zelf een oplossing moeten zoeken. Het gaat hier ook om werkers in de zorg, die met veel inzet hun werk deden en misschien straks misschien geen werk meer hebben. De CU deelt die zorgen. Voor de kwetsbare burger is vooral duidelijkheid over diverse veranderingen in de zorg belangrijk om onnodig onrust te voorkomen. Bij de insprekers is wel gebleken dat er veel onrust is en dat er veel onduidelijkheid is. Wij verwachten daarom dat de procedures correct, zorgvuldig worden gevolgd bij de herindicatie, maar voornamelijk ook dat het college zorgvuldig omgaat met de communicatie. Zorgvuldiger bijvoorbeeld dan de afgelopen week is gebeurd in de samenwerking met de participatieraad. Door mevrouw Brongers is het ook al even aangestipt. Want onze fractie betreurd het dat de participatieraad er niet aan de voorkant optimaal betrokken is bij het totstandkoming van dit beleid. Terwijl het volgens de verordening wel had gemoeten. Er liggen nu 37 vragen die een antwoord behoeven, maar de CU verwacht vooral van het college dat de participatieraad toch nog de advies gevende rol kan vervullen en de uitwerking van de vangnetvoorzieningen. Wellicht zijn er vragen bij die u nu al kunt beantwoorden. We zitten er op te wachten. Terug naar de hoofdlijn. De CU is van mening dat er moet worden vastgehouden aan de kaders uit het bestuursakkoord die relevant zijn voor de hulp bij het huishouden. Enerzijds een realistisch sociaal beleid waarbij een vangnet moet worden geboden van kwetsbare mensen in deze financieel moeilijke tijd en anderzijds dat de lasten in beginsel gedekt moeten worden uit de rijksuitkeringen die hiervoor beschikbaar zijn. het is wel een grote uitdaging omdat we 60% krijgen van de huidige middelen terwijl in Stadskanaal veel gebruik wordt gemaakt van die regeling. Eén op de 9 huishoudens krijgt HH1 of HH2, daarbij komt ook dat het veelal om minder draagkrachtige mensen gaat. Wij hebben daarom zorgen over die doelgroep die veelal bestaat uit ouderen, chronisch zieken en/of gehandicapten. Zorgen zoals die ook in de kritische, maar constructieve brief, in uitspraak van ReumActief naar voren komen. waarin wordt meegedacht over de bezuinigingen. Er zijn nu eenmaal mensen die niet direct beschikken over een netwerk en ook de middelen en mogelijkheden niet hebben om zelf schoonmaakhulp te gaan kopen. Wij verwachten als CU dan ook dat het college ons meer inzicht in deze vangnetregeling kan geven dan de omschrijving zoals die nu in het raadsvoorstel staat. wat ook in de motie, die door mevrouw Brongers is opgelezen, ook naar voren is gekomen. Tevens willen we u vragen om ondersteuning van mantelzorgers om dat op een hoger niveau te brengen. Het is immers de bedoeling dat mensen zolang mogelijk thuis wonen met steun van hun sociale netwerk. Gemeenten hebben hiervoor 6 miljoen euro extra gekregen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter ik zou graag een vraag willen stellen naar aanleiding van de opmerking over die vangnetregeling. U geeft aan dat u van mening bent dat datgenen wat nu in het voorstel is opgenomen dat dat nog te vaag is en te onduidelijk is om te bepalen wat er precies onder valt en wat er niet onder valt. En desondanks ondersteunt u een motie waarin u aangeeft, waarin u het college de opdracht geeft om te kijken van die gevallen die buiten de vangnetregeling vallen om die nader te onderzoeken en de clienten die verstookt blijven van HH1 om die te adviseren over andere regelingen. Ja, ik kan dat moeilijk met elkaar rijmen als u zegt van die vangnetregeling is nog te vaag. Ja, dan lijkt het me nog prematuur om daar een besluit over te nemen.
  • 1:6 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou misschien dat de wethouder daar nog iets over kan verduidelijken en dat die motie misschien dan ook nog aangepast kan worden, dat zou best kunnen. En dat is dan een verassing misschien voor straks. Kan ik verder gaan met mijn betoog? Tevens willen we u vragen om de ondersteuning van mantelzorgers op een hoger niveau te brengen. Het is immers de bedoeling dat de mensen zo lang mogelijk thuis wonen met steun van een sociale netwerk. Gemeenten hebben hiervoor 6 miljoen euro extra gekregen en kunnen en moeten meer doen voor de ondersteuning van mantelzorgers, meer dan de helft van de mantelzorgers voelen zich zwaar belazerd. De mantelzorgers moeten ook weten dat er een WMO loket is dat hen kan ondersteunen. Ik hoor geluiden dat de bekendheid van dit loket beter kan. Wilt u daar nog eens naar kijken, of u de bekendheid van dit loket ook kunt verbeteren. Of dat verbeterd kan worden zodat mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen. De CU wil een toezegging dat de binnengekomen extra gelden ook worden besteedt voor die extra ondersteuning van de mantelzorgers.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Dijkstra, met uw betoog. Ik, ja u geeft veel open eindjes aan eigenlijk in uw betoog. U roept het college continue op; wilt u daar eens naar kijken, wilt u daar eens naar kijken want we hebben het over heel ernstige dingen. We hebben het over de mantelzorg, met name de mantelzorg, dat zijn de meest kwetsbare mensen en de meeste mensen waar het meest beroep op wordt gedaan. Die, ja dan begrijp ik werkelijk niet dat u het college nogmaals weer oproept om daar naar te kijken en dat nog eens weer bij te schaven. Ik roep u even agenda technisch even in herinnering. Wij hebben nog 8 weken en dan is het op 1 januari is het zover en het had ons een lieve deugd geweest dat u daar eerder had aan gedacht dan nu vanavond nog met een vraag aan het college te komen om daar naar te kijken.
  • 0:16 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou daar wil ik wel op reageren meneer Pals. het gaat erover dat ik nu, misschien hebt u het wel niet gehoord, maar dat ik het heb over gehad over die 6 miljoen extra die wij gekregen hebben van de landelijke overheid. En er is een mantelzorg
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Die 6 miljoen meneer Dijkstra, even voor de goede orde, dat verdund over heel Nederland, dat komt niet alleen op Stadskanaal af.
  • 2:09 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dat ben ik met u eens, dat klopt wel, dat zal dus voor Stadskanaal wel iets kunnen betekenen, maar misschien niet zoveel. Maar in elk geval zou ik wel willen dat de mantelzorg ondersteuning en de mantelzorgers die het echt nodig hebben dat die toch iets meer ondersteuning krijgen, dat zou ik graag willen. Dus ik krijg daar wel antwoord op van de wethouder denk ik. De CU maakt zich ook zorgen over de mensen die werkzaam zijn in de zorg. We zitten er niet op te wachten dat mensen werkeloos worden. Daarom willen we helder hebben hoe de extra beschikbare gestelde 190 miljoen om de overgang te verzachten wordt besteedt. Wordt het besteed aan het in dienst houden van het huishoudelijke hulpen en/of dat dezelfde aanbieders weer mee gaan doen aan de meervoudige onderhandse aanbesteding en/of komt er een systeem van gesubsidieerd huishoudelijk werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We willen ook hier graag meer duidelijkheid over van de wethouder. Na de kanteling van de bezuinigingen op de huishoudelijk zorg extra vrijwilligers wel kan gebruiken en nu volgens een onderzoek van Motivaction het enthousiasme voor de participatiesamenleving afbrokkelt willen we u voorstellen over het in gesprek gaan met partijen die ook een taak kunnen hebben aan de zorg voor elkaar en daarbij aansluiten bij de nieuwe afspraken daarover. De Tweede Kamer heeft namelijk in de WMO vastgelegd dat de gemeente private initiatieven, van bijvoorbeeld vrijwilligers, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woning corporaties, welzijnsstichtingen en belangen organisaties bevorderd. Niet alleen de gemeente hoeft ze zorgen voor algemene maatregelen en algemene voorzieningen, maar ook anderen kunnen daarin een taak hebben. Gemeenten moeten met partijen in de samenleving in gesprek gaan over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan de zorg voor elkaar. Gemeenten kunnen zelfs initiatieven nemen om een steun in de , initiatieven een steun in de rug geven. Bijvoorbeeld door middel van cofinanciering. Wij verwachten een reactie op dit punt en de behandeling van de WMO beleid
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   mag ik mijn zin nog even afmaken?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:29 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, u geeft aan dat het college in gesprek moet gaan met allerlei instellingen in het maatschappelijke veld. Dan zou ik graag van u willen weten hoe u kijkt tegen de kwestie rondom deelname en informatievoorziening van de participatieraad. Dat is toch het gremium, het klankbord voor het college om dit soort zaken te bespreken en voor te leggen, dus u vraagt iets aan het college wat eigenlijk al een gepasseerd station is.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra.
  • 1:01 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou het is zo meneer Nijenbanning dat er dus in de Tweede Kamer iets is vastgelegd voor de nieuwe WMO, dus dat er is vastgelegd dat initiatieven van vrijwilligers, dus die dus allerlei organisaties die ik u allemaal heb opgenoemd; kerken, ???? enzovoort, dat die de mogelijkheid krijgen, dat die gegeven worden door de gemeenten om deze activiteiten ook te stimuleren. Nou en dat is juist in deze situatie, nu de zorg minder wordt, en nu er ook dus meer mensen hulp moeten geven is het heel goed dat die organisaties op een of ander manier worden betrokken. Maar wat ik nog wilde zeggen zopas en dat ging over de afsluiting van mijn verhaal, dat ik wilde vragen in december dan komt de WMO beleidsnota weer aan bod en dan lijkt me dan handig om dat punt van wat in de Tweede Kamer dus veranderd is in de WMO verordening om dat dan te bespreken. Maar ik wil alvast even een hint geven van, in verband ook met de zorg die dus minder gaat worden, we hebben het allemaal gehoord vanavond, en dan lijkt het me heel belangrijk dat dit punt in de toekomst, in december, dus toch wel besproken gaat worden.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met dank voor de hint. Meneer Pals, D'66.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Meneer Dijkstra die blijft eigenlijk in zijn betoog met; wilt u daar naar kijken, we moeten daar nog even op letten, we willen nog de mantelzorgorganisaties willen we bij elkaar roepen, we willen nog zoveel. Maar vind u niet dat u, dat we vanavond toch wel ernstige of zwaarwegende besluiten moeten nemen, iedereen die zegt wij zitten er allemaal erg mee in de maag, dat u wat u eigenlijk oproept een beetje mosterd na de maaltijd is. Was het niet beter geweest dat u van tevoren zich wat actiever had ingesteld voor het beleg van raadscommissies, bijeenkomsten met zorginstellingen en dat soort dingen. Dat u eens wat beter gemotiveerd en eens wat dieper op de materie en wat zekerder had gestaan over
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   aan de motivatie ligt het niet meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   wat zegt u?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   aan de motivatie ligt het niet.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar dan is het wel een verkeerde motivatie geweest mevrouw Sterenborg. Want ik denk zoals het nu, zoals meneer Dijkstra nu zijn betoog houdt vind ik dat je van te voren beter het maatschappelijk veld had moeten constateren en niet meer op de avond dat je een keuze moet maken over scenario’s 1, 2 en 3 en 4.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, meneer Dijkstra heeft het ook over dat de kerken moeten gaan steunen en de mantelzorgers en ik vraag me toch een beetje af waar we het nou over hebben vanavond. Het is duidelijk, staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat we niet eerst naar mantelzorg moeten kijken. In de nieuwe WMO wet staat duidelijk dat er maatwerk geleverd moet worden door de gemeentes en nou moet ik me straks bij een kerk gaan aansluiten om aan hulp te komen? ik zie het niet meer zitten met u.
  • 1:08 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nee, u gaat het een beetje omdraaien. Of in elk geval, het is gewoon zo dat u mijn verhaal, het laatste stuk wat ik net heb genoemd dat gaat gewoon over het betrekken van vrijwilligers in de maatschappij. En ik snap best dat u bedoelt dat u bang bent dat, dat u afhankelijk bent en dat we afhankelijk worden van de zorg doordat je allerlei mensen over de deur krijgt, om de deur krijgt, maar het is wel zo, heel duidelijk dat we de afgelopen periode hebben we in het behandelen van de WMO duidelijk gemerkt dat het ging in de kanteling, ging het juist om om te kijken wat kun je nog zelf doen, wat is je netwerk, wat voor hulp kun je eventueel nog inschakelen. En dat gaat over familie en dat gaat over, nou ja allerlei mensen die je dus kent, maar in dit verhaal wat ik dus nu net heb aangegeven dat gaat gewoon over wat er dus in de Tweede Kamer is besloten dat er in de WMO beleidsplan dat daar gewoon mogelijkheid moet worden gegeven om de vrijwilligers die er dus eventueel ook zijn bij andere organisaties om die dan en die verenigingen en al die groepen om die bij elkaar te brengen. Ik zou niet weten wat daar mis mee is en denk dat het nu het handigst is dat wij december als het over de beleidsnota gaat, nieuwe beleidsnota, dat we daar dan over gaan spreken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra ik geef even het woord aan meneer Bieze van GBS.
  • 1:13 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. De heer Pals die valt de heer Dijkstra een beetje aan op het feit dat we niet goed zouden zijn voorbereid. Volgens mij hebben we hier niet te maken met een kleine wijziging, maar met een grote wijziging die landelijk moet worden doorgevoerd. Als u naar de historie kijkt rond die 3 decentralisaties dan ziet u landelijk ook dat men worstelt en dat betekend dat ook gemeentes worstelen en dat zorginstellingen worstelen en natuurlijk zijn er voorbereidingen geweest op dit dossier en natuurlijk is het ook zo dat we blijven praten met alle partijen die hier belangen hebben. En zeker praten we ook met clienten en dat kun je van te voren niet allemaal bepalen hoe je dat op welke manier moet doen. En dat betekend dat je dus altijd in overleg blijft en dat zal ook na het besluit wat we hier vanavond nemen blijven en eventueel als daar aanleiding toe is, en dat ziet u ook in de motie staan, krijgen we in de voorjaarsnota de stand van zaken van hoe het er dan voorstaat en dan hebt u als raadslid, en deze raad weet dat ook, hebt gewoon de mogelijkheid om het beleid eventueel aan te passen. Dat wilde ik even kwijt, dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Ik kijk nog even naar mevrouw Luijken, of die nog een vraag of aanvulling had.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou, ik wou eigenlijk even terugkomen waar u net antwoord op gegeven hebt, op mijn vraag, ik vind het geen taak van de gemeente om allerlei organisaties bij elkaar te gaan roepen en dan te gaan vertellen gaan jullie alsjeblieft even mantelzorgen voor ons.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk mevrouw Luijken. Meneer Pals, u nog een opmerking?
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wat mij opvalt, meneer Bieze zijn betoog, die heeft het over wij. En over wij dat spreekt hij, mag ik dan vragen, u spreekt natuurlijk namens de coalitie neem ik aan als u het over dit punt heeft.
  • 0:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, ik spreek over de hele raad en niet over de coalitie.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja u heeft het toch over wij meneer Bieze en in die zin vertaal ik dat naar de coalitie. Maar dat betoog van meneer Dijkstra geeft nog zoveel onzekerheden weer en nog zoveel vragen en nog zoveel vragen naar het college waar geen antwoord op is en dan kunt u mij niet wijs maken dat we daar in de voorbereidende tijd en waar we in bezig waren om die hele WMO situatie te veranderen dat daar geen tijd en aandacht voor is geweest, de raad heeft waarschijnlijk, wij dan, hebben dan zoals u dat vertaald, hebben daar ook geen aandacht voor gevraagd.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, uw punt is duidelijk. Ik denk dat we niet in herhalingen moeten vallen want dan komen we helemaal niet aan beantwoording toe en kunt u niet beoordelen in hoeverre het duidelijk is of nog niet duidelijk op een gegeven moment. Ik vraag meneer Dijkstra of hij zijn betoog afrond.
  • 1:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, ik wilde mijn betoog afronden. Ik wilde eigenlijk nog even samenvatten wat ik eigenlijk heb genoemd vanavond. 1e punt is dat toch de denkrichting HH1 grotendeels over te laten aan de reguliere markt dat kan ik begrijpen dat het college daarmee komt. Verder punt we verwachten het college inzicht moet geven in de vangnetvoorziening omdat niet alleen wij maar ook betrokkenen en veel inwoners wel zorgen hebben over kwetsbare oudere chronische zieken en gehandicapten. Volgende punt dat ik heb genoemd, we willen dat procedures correct zorgvuldig worden uitgevoerd bij herindicatie. Verder dat de participatieraad in het vervolg tijdig betrokken blijft en hun adviezen worden betrokken bij het vervolgproces, dat het niet weer gebeurd dat we meegemaakt hebben nu de afgelopen tijd. De bekendheid van het WMO loket willen we verbeterd zien en we willen extra ondersteuning voor mantelzorgers. Tevens, als laatste, willen we dat de gemeente niet met partijen in gesprek gaat over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan een zorg voor de ????? doen we in december. Dank u.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Dan geef ik het woord aan de heer Hofstra van de PvdA.
  • 2:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter, vandaag staat op de agenda het raadsvoorstel om de huishoudelijke hulp 1 over te laten aan de particuliere markt. Het is een bijzondere vergadering vanavond en in mijn tijd als raadslid heb ik nog nooit zo’n publieke belangstelling gezien voor een onderwerp dat op de agenda stond. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk want het gaat ook nogal om iets. En daar zijn wij natuurlijk niet doof voor, alhoewel het geluid van de lawaai actie mij nog in de oren klinkt. Voorzitter om te beginnen wil ik graag de insprekers bedanken, mevrouw Sanders, mevrouw Van Geenen, mevrouw Oldenziel, mevrouw Smid, meneer Steinhauer, mevrouw Cup en meneer Hulshof voor hun inbreng en voor het overbrengen van hun zorgen. 23 april van dit jaar voorzitter is in Den Haag door de regeringspartijen en D’66, CU en SGP het zorgakkoord afgesloten. Daarin wordt onder meer 40% bezuinigd op de huishoudelijke hulp, ook wordt in de nieuwe WMO schoonmaak geen taak van de overheid meer genoemd. Deze en andere rijks bezuinigen, bijvoorbeeld die op de sociale werkvoorziening, maken dat we volgend jaar een tekort hebben van 1,5 miljoen euro op onze begroting. En deze bezuinigingen leiden ertoe dat we als gemeente gedwongen zijn om moeilijke keuzes te maken en echte keuzes. Zo ligt er nu het raadsvoorstel om de HH1 af te schaffen en over te laten aan de particuliere markt. Voor de bestaande klanten geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2015. Dit is een voorstel met vergaande gevolgen voor de mensen die er nu gebruik van maken en natuurlijk ook voor de mensen die nu werkzaam zijn in de thuiszorg en die misschien hun baan verliezen. Daar zijn wij ons goed van bewust en wij willen ook van het college horen het antwoord op de vraag die mevrouw Brongers al stelde; wat is er mogelijk in het eventueel begeleiden naar een andere baan.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het toch opmerkelijk dat meneer Hofstra deze opmerking maakt. U bent zich bewust van de consequenties van de keuze, want u leidt eigenlijk uw antwoord nu al naar de keuze 2, zoals het college heeft voorgezegd
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou laten we daar niet op vooruitlopen meneer Pals, er komt ook nog een motie instemming als ik me niet vergis.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nou, maar mijn gevoel zegt dat wel, maar goed uw opmerking zegt wel dat u maakt zich dan zorgen over verlies van banen en werkgelegenheid en dat soort dingen. En u roept weer het college op om daar iets aan te doen. Terwijl ik had toch echt van de PvdA had verwacht, die werk, werk, werk, werk, daar toch wel een idee over had.
  • 1:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja, meneer Pals dit is natuurlijk geen leuk besluit en ook geen makkelijk besluit en ook geen makkelijke keuze. En zoals u weet zijn wij al sinds 2010, sinds het uitbreken van de financiële crisis ongeveer, bezig met bezuinigingen in deze gemeente. En voor alle bezuinigingen bijna geldt dat arbeidsplaatsen geraakt kunnen worden. Dat is niet anders, dat is heel zuur, maar het is wel een feit. En daarom vinden wij het extra van belang, wat mevrouw Brongers ook al benadrukte, is hier iets mogelijk in de zin van het begeleiden. Voorzitter ik vervolg mijn betoog. Voorzitter in de werkwijze van de kanteling, van voor de kanteling, kon men als het ware een lijstje afgaan en daar rolde dan uit welke voorziening iemand recht op had. Dat was een inefficiënte werkwijze en dat is niet meer van deze tijd. Ook al gewoon de financiële kaders. Wij kiezen liever voor maatwerk, maar ook dat kent zijn keerzijde. Bij maatwerk kan er in mindere mate in individuele gevallen van tevoren gezegd worden welke zorg iemand zal ontvangen. Dat kan leiden tot onzekerheid. Toch verwachten wij juist dat door maatwerk diegene de zorg krijgt die dat werkelijk nodig heeft. Voor de huishoudelijke hulp willen we hier vermelden dat het gaat in dit voorstel om HH1 en niet om HH2.
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb het vanavond al een paar keer gehoord en ik hoor het nu weer. Ik hoor steeds het woord vallen; echt nodig heeft. Gaan we er dan nu vanuit dat de mensen die nu al hulp hebben het niet echt nodig hebben of hadden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De oorspronkelijke WMO is opgesteld in andere tijden mevrouw Luijken, dat weet u net zo als ik, als het goed is uit 2007. Er is in die tijd nogal wat gebeurd. Als wij, zonder in acht neming van de financiële kaders, niets hieraan zouden doen dan hebben wij over een aantal jaren te maken met een situatie waarin wij helemaal niets meer kunnen doen. Waarin ook de nieuwe situatie niet meer kan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Over een aantal jaren hebben we misschien een ander Kabinet.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat zou heel goed kunnen mevrouw Luijken, maar de economische situatie die is voor ieder Kabinet hetzelfde. Zelfs als er ooit een Kabinet zou komen met uw partij erin. Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 1:43 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zoals ik al gezegd heb kan maatwerk in sommige gevallen leiden tot onzekerheid en daarom is het heel belangrijk dat bij zo’n gevoelig onderwerp de communicatie tussen de gemeente en de doelgroep goed verloopt. Hierin heeft het college volgens ons steken laten vallen, laten we daar duidelijk over zijn. vooral de brief die afgelopen week naar de thuiszorgklanten gegaan is heeft behoorlijk voor onnodige onrust gezorgd. De brief had dan ook niet verzonden mogen worden. Ook de omgang met de participatieraad ,en verschillende sprekers voor mij verwezen daar ook al naar, is niet optimaal geweest om het zo maar uit te drukken. Graag horen we van de wethouder een reactie op deze twee zaken. Voorzitter voor ons is het belangrijk dat er zorgvuldig met de bestaande groep klanten wordt omgesprongen. Er wordt immers in de nieuwe WMO nog steeds van de gemeente verwacht dat de zelfredzaamheid en de participatie ondersteund wordt van mensen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen. Voor ons is het belangrijk dat kwetsbare mensen een zorg krijgen die ze ook echt nodig hebben. De vangnetregeling van een miljoen euro is daarbij een goed hulpmiddel. Inmiddels heeft het rijk ook 75 miljoen en later zelfs ook nog 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de zogenaamde huishoudelijke hulp toelage. Ook Stadskanaal heeft dit aangevraagd en dat komt voor ons neer op ongeveer 3,5 ton. Ook deze huishoudelijke hulptoelage kan er bij helpen om er voor te zorgen dat kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Omdat we willen dat niemand tussen wal en schip valt hebben we samen met de coalitie partijen een motie opgesteld die daartoe onder meer opdracht geeft. tot zover mijn bijdrage in eerste termijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning VVD, u heeft nog een vraag aan de heer Hofstra?
  • 0:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik heb nog een vraag aan de heer Hofstra, ja. U heeft het ook al weer over een miljoen voor de vangnetregeling. Wie zou er volgens u, en welke criteria zou het college moeten formuleren voor die mensen die in aanmerking komen voor die vangnetregeling. Want dat is denk ik de vraag die hier door meerdere partijen gesteld is van die vangnetregeling voor wie, wie mogen daar nu gebruik van maken. Heeft u daar een idee over?
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou, volgens mij zegt u het heel goed meneer Nijenbanning. De vragen die door het college gesteld zouden moeten worden. Volgens mij moeten we daar bij die invulling van het vangnet niet op de stoelen van het college willen gaan zitten.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, maar ik wil wel graag op de stoel gaan zitten van de cliënten die recht hebben op een tegemoetkoming, want die leven op dit moment in onzekerheid en ik vind dat wij als raad en ons college die zekerheid, die bestaanszekerheid, moeten kunnen bieden.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk, en ik verwijs eigenlijk naar mijn vorig antwoord, dat dit een uitvoeringsprobleem betreft en dat het college dat moet oppakken. Ik denk niet dat wij als raad ons daar mee moeten en moeten willen bemoeien. Ik snap wel graag meneer Nijenbanning dat u misschien soms op de stoel van een wethouder zou willen gaan zitten, maar laten we dat maar niet doen.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, ik zou graag van de PvdA willen horen wat zij, wat hun mening daarover is. Welke groep mensen zouden een beroep moeten kunnen doen op die vangnetregeling.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou volgens mij heb ik dat in mijn betoog aangegeven, de meest kwetsbare mensen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De mensen die nu al hulp krijgen zijn de meest kwetsbare mensen. Hoe wilt u dat dan gaan doen?
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij heb ik, en dan verwijs ik naar mijn vorige antwoord, dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als ik net gaf.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, jullie durven gewoon geen keus te maken. En jullie
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw Luijken
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, mevrouw Luijken u stelt een vraag aan meneer Hofstra en u krijgt antwoord daar op. Dat moet u ook even afwachten.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:42 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   De criteria voor de vangnetregeling die moeten klip en klaar en helder zijn. dat is ook wat wij als CDA aan het college hebben gevraagd en dat is ook waar de motie over gaat. Dat die nu nog niet helder zijn dat spreekt voor zich, dat is de nadere uitwerking die nog moet volgen en wij snappen de ongerustheid van degenen die dat betreft, maar als die regeling voor ons op tafel ligt dan hebben wij het over die criteria en een aantal criteria zijn wat ons betreft wel reeds duidelijk. Dat is a. de mensen die het niet zelf kunnen betalen en b. de mensen die het niet zelf kunnen regelen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat betekend dus dat 65% van de mensen die nu cliënt zijn, die kunnen het niet betalen, dat die in ieder geval in het vangnet gaan vallen straks? Dan kunnen we net zo goed de HH1 gewoon in stand houden lijkt mij.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij loopt u met zijn allen vooruit op een constructie waarvan zeg maar de wethouder nog niet eens de richting heeft kunnen aangeven, u gaat van allerlei veronderstellingen uit. Ik vind het op zich mooi om te zien dat u debat met elkaar aangaat, maar ik denk dat u nu op een weg bent die nog heel lang doorloopt, maar niet tot antwoorden leidt. Ik laat, de heer Hofstra was geëindigd met zijn betoog?
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ik was op weg naar mijn plek voorzitter totdat ik door de heer Nijenbanning werd geïnterrumpeerd. Dus ik vervolg graag mijn weg. Dank u wel voorzitter.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan vervolgt u uw weg, die is kort. En dan gaan wij door met de volgende spreker en dat is, moet ik even goed kijken, Gemeente Belangen, de heer Ploeger. Meneer Ploeger.
  • 1:25 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. ja, met ingang van 1 januari 2015 vinden er grote veranderingen binnen het sociale domein plaats. Dit geldt ook voor de ondersteuning binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Allereerst vindt er voor de jaren 2015 en 2016 vanuit het rijk een WMO budgetkorting plaats van in totaal 1,9 miljoen euro. Binnen het gehele sociale domein gaat het tekort bij ongewijzigd beleid structureel 2,8 miljoen euro bedragen. In de tweede plaats heeft het rijk besloten dat de schoonmaak geen onderdeel meer is van de WMO 2015. Echter, het niet in staat zijn tot het structuur brengen in het huishouden is nog wel een onderdeel van de WMO functie. Voorzitter, deze redenen hebben gevolgen voor de gemeenten, maar ook zeker voor onze inwoners. Voor wat betreft de kaders voor het sociale domein hebben de coalitie partijen twee belangrijke kaders omschreven. Aan de ene kant staat er aangegeven dat er gewerkt wordt aan een realistisch sociaal beleid, aan de andere kant is er in het bestuursakkoord afgesproken dat de lasten in het beginsel gedekt moeten worden door de budgetten die wij vanuit het rijk krijgen. De GBS fractie houdt ook vast aan deze afspraak, dat kan niet anders voorzitter. want ook
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, we zijn nog niet aan het programma begroting toe, maar dat komt een dezer avond wel. Ja, ik hoor steeds, en ook de GBS, dat men vast houdt aan de ingeslagen weg, dat er geen cent uit algemene middelen mogen worden gehaald, dat het budget in kostenneutraal moet worden gewerkt. Maar kunt u dan, dat staat wel een beetje in contradictie eigenlijk met de financiële beschouwingen waar u voorstelt om 1,4 miljoen uit de algemene reserves te halen. Maar dat is slechts een opmerking dus, mijn vraag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, komt uw vraag meneer Pals?
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn vraag bij de programma begroting komt nog weer langs, maar ik vind niet dat u nou zo stellig kunt zeggen van wij doen het kostenbudget neutraal. Want waar haalt u dat dan vandaan, als je ziet wat er in de programmabegroting staat.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger gaat u verder met uw betoog en deze vraag blijft wel staan voor bij de begroting neem ik aan.
  • 2:41 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, ok. Even kijken. Want ook wij als gemeente kunnen natuurlijk niet meer uitgeven dan binnenkomt. En dat is niet anders als in een gewoon huishouden, maar in hetzelfde bestuursakkoord hebben wij ook afgesproken dat we oog blijven houden voor onze kwetsbare inwoners. Voorzitter, dan nu naar het voorstel waarin u ons voorstelt om in te stemmen met de scenario 2 uit de notitie. Dit houdt in dat de huishoudelijke hulp 1, oftewel de schoonmaak, niet meer door de gemeente zal worden geregeld. Dit onderdeel zal worden overgedragen naar de regulier markt. Als voorbereiding op dit voorstel hebt u op 29 september jongstleden alle cliënten een brief gestuurd. Naar aanleiding van deze brief heeft het GBS nogal wat reacties van verontruste clienten, familieleden en zorgondersteuners ontvangen. Dat is ook logisch voorzitter want het gaat hier om een ingrijpende beleidsmaatregel. Nog meer reacties kregen we op de gemeentelijke brief van 28 oktober jongstleden, inclusief een folder van WZP, een particulier was- en strijkservice bedrijf die aan alle cliënten is verstuurd. Reacties van boosheid en woede over het feit dat de gemeente nog niet eens een besluit had genomen en nu al met een folder kwam. Verder dat de gemeente als promootte van een particulier bedrijf fungeert en de gemeente niet met meerdere aanbieders kwam. Voorzitter, de GBS fractie heeft naar de website van de betreffende bedrijf gekeken en wij komen tot de conclusie dat deze website op dit moment voor onder andere ouderen niet gebruiksvriendelijk is. Verder straalt het in onze ogen geen vertrouwen uit, want bijvoorbeeld welke organisatie en/of welke personen verantwoordelijk zijn voor het bedrijf is niet duidelijk. al met al had in onze ogen deze brief met folder nooit verstuurd mogen worden. Inmiddels heeft de raad van u een reactie ontvangen waarin de gang van zaken ten zeerste wordt betreurd. Richting alle betrokken cliënten lijkt ons excuus vanuit het college op zijn plaats, maar goed inmiddels heeft dat dus ook al via de pers plaatsgevonden, omdat we dit voor die tijd al geschreven hadden natuurlijk. Dan ligt er nog de reactie van de participatieraad, waarin zij 37 vragen aan het college stelt. Ronduit verbaasd zijn wij over het feit dat de participatieraad blijkbaar niet proactief bij de ontwikkeling van de plannen is betrokken en dat dit tot onduidelijkheden leidt. hierdoor zegt de participatieraad niet in staat te zijn om advies uit te brengen. Graag willen wij van het college uitleg hierover. Ook verwachten wij dat u uw participatieraad
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, u schetst de betrokkenheid van de participatieraad, wat vindt u daar zelf van als partij zijnde. u vraagt nu wat het college daarvan vindt, maar ik hecht er waarde aan om van u te horen wat GBS daarvan vindt.
  • 0:05 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nou, dat wou ik dus ook net zeggen dat wij stellen het advies van de participatieraad wel op prijs.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind dat een heel mooi antwoord; we stellen het op prijs. Maar “stel”, laten we nu even luchtfietsen
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik laat even meneer Pals, op een gegeven moment, eerst het woord voeren dan kunt u daar op reageren.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Want de vraagstelling van meneer Nijenbanning is inderdaad wel een heel interessante, stel dat de participatieraad, als hij eindelijk aan zijn werk toegekomen is, en die komt met die 37 antwoorden die zo haak staan op de keuze die u vanavond maakt, blijft wel de vraag rechtvaardig, ook wat meneer Nijenbanning vraagt, hoe staat GBS dan daarin. Ik bedoel trekt GBS dan zijn keuze in of trekt het zijn voorstel in. Hoe gaat de GBS daarmee om.
  • 0:5 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Wij blijven gewoon achter de keuze staan die we gemaakt hebben meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik nu eerst naar meneer Hofstra.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meer een ergernis van mij voorzitter. Meneer Pals die heeft het in het begin van de avond gehad over "verbaal pingpong" en ik zou zeggen; wie de schoen past, trekke hem aan.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit lijkt me een mooi sportief gebeuren om straks in de schorsing even met elkaar te bespreken want ik geloof niet dat we hier overgaan tot uitoefening van verschillende sportactiviteiten en ik wil proberen ook de tijd een beetje in de hand te houden heren anders kost dit heel veel tijd en voegt het niet al teveel toe. Mevrouw Luijken SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik wilde eigenlijk ook alleen nog maar even zeggen; als het er voor uw besluit niet toe doet wat de participatieraad ervan vindt dan maakt het toch ook niet uit dat de antwoorden er niet zijn.
  • 0:11 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nee, maar je kunt wel zeggen van als,als als. Ze zijn er niet en we moeten gewoon een besluit nemen. En dat is helaas, maar goed. Ik ga even verder voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Ploeger.
  • 1:01 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ook verwachten wij dat u uw participatieraad in dit dossier, maar ook in de komende grote dossiers, als een serieus adviesorgaan behandelt. Al met al voorzitter is ons gevoel dat er op het gebied van communicatie fouten zijn gemaakt. Wij zijn van mening dat dit in de toekomst veel beter kan en ook moet. Eerder hebben wij al aangegeven dat wij onze kwetsbare inwoners zoveel mogelijk willen ondersteunen. Dit blijkt ook uit uw voorstel om daarvoor een vangnet van uiteindelijk 1 miljoen euro te creëren, onze vraag is wel of dit voldoende is en of wij de huidige doelgroep goed in beeld hebben. Daarnaast vragen wij ons af of het voor de clienten duidelijk is van welke andere voorzieningen maatregelen of ondersteuningen zij in de toekomst gebruik kunnen maken. Wij zijn van mening dat hierin nog een aantal stappen zullen moeten worden ondernomen. Vandaar dat wij de voorliggende motie zullen ondersteunen en voorts kiest GBS voor scenario 2. Oftewel de huishoudelijke hulp overlaten aan de reguliere markt. Tot zover voorzitter.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger, GBS. Dan vervolgen we met de heer Nijenbanning, VVD. Met de i-pad. Kijken of het werkt.
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dat moet even. Het is even wennen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, ok. Meneer Nijenbanning ga uw gang.
  • 2:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed. Ja, voorzitter de gevraagde besluitvorming van de raad die is er een met grote consequenties voor vele huishoudens in de gemeente. Voor heb die de hulp behoeven, maar ook voor hen die werkzaam zijn in de zorg. Het mag duidelijk zijn dat in het voorstel van het college dat er twee realistische scenario’s overblijven die toekomstbestendig zijn. scenario 2 en scenario 3. De VVD heeft een duidelijke voorkeur voor scenario 3. De financiële taakstelling kan bij beide scenario’s gerealiseerd worden. Hier komen geen substantiële verschillen uit voort. Scenario 3 die heeft echter door het collectief inkopen van zorg een aantal voordelen, voor de VVD, ten opzichte van scenario 2. Allereerst biedt het collectief inkopen mogelijkheden om aanbestedingsvoordelen te realiseren. Industriële clienten op de particuliere markt kunnen die aanbestedingsvoordelen niet realiseren en moeten gewoon individueel hun vraag aan aanbieders stellen wat per definitie leidt tot een hogere prijsstelling. Daarnaast kan bij het collectief aanbesteden ook een substantieel deel van de werkgelegenheid behouden blijven bij de huidige zorgaanbieders. Denk een belangrijke voorwaarde en een belangrijk voordeel van scenario 3. Ten tweede biedt het inkopen van zorg door professionals vergaande mogelijkheden om te kunnen sturen op de kwaliteit van de zorg die geboden worden. Individuele clienten zullen daar meer moeite mee hebben om de kwaliteit die hun geboden wordt tegen een redelijke prijs te beoordelen. We gaan ervan uit dat een professionele inkoop organisatie, zoals we die hier kennen bij de gemeente, die kwaliteit kan beoordelen en daarom kan sturen en de prijsstelling eventueel aan kan passen. Als derde is er nog een technisch aspect en dat is de fiscale behandeling van de inkoop van zorg. Particulieren hebben geen recht op vooraftrek van BTW, dat betekend dat zij altijd een prijs inclusief 21% BTW betalen. Als gemeente heb je de mogelijkheid om de BTW te compenseren, dus het betekend dat je gewoon voor hetzelfde geld 20% meer zorg in kunt kopen. Dus dat is een kans die he als gemeente gewoon niet moet laten lopen, dus naast de aanbestedingsvoordelen, de hogere professionaliteit en het fiscale aspect is er voor de VVD maar één keuze en dat is scenario 3. En daar wou ik het voorlopig bij laten.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Gaan we naar de laatste spreker in de rij, meneer Pals D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, voorzitter ik blijf zitten.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u blijft zitten
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik blijf zitten.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een kort betoog.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, dat weet ik niet voorzitter. Dat laat ik nog even...Maar goed ik ben wel de laatste, dus
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jammer dat u blijft zitten, maar...
  • 5:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter de notitie hulp huishouding 2015 Stadskanaal is nu eindelijk, zijn we de fase beland dat we de keuzes moeten maken daarvoor. En ik moet zeggen dat we wel heel slecht van start zijn gegaan. Ik bedoel als je toch ziet, werkelijk, de coalitie die kiest voor scenario 2, men heeft het helemaal niet over scenario 3, waar meneer Nijenbanning voor kiest, of voor scenario 4 of scenario 2, scenario 2 is al ingebed. En dat merk je ook helemaal in de hele communicatie die los is gebroken ten aanzien van de inwoners. Inwoners hebben, nou ja, de beroemde brieven gehad, er is vanavond veel over gesproken. En dan denk ik werkelijk wij maken denk ik van onze clienten, of van onze mensen die de zorgvraag hebben, maken wij eigenlijk onderhandelaars. Want u moet zich wel bedenken dat als je scenario 2 kiest dan laat je de clienten los op de vrije markt en er komen allerlei constructies naar boven die waarin clienten moeten onderhandelen. En ik denk mensen die ziek zijn en mensen, u heeft nou ja we hebben 6 insprekers gehad die allemaal hun eigen verhaal en hun eigen intonatie hebben gegeven ten aanzien van ziek zijn wat dat voor hun betekend, dan heb ik niet het idee voor zover ik zieke mensen ken en mensen ken überhaupt dat men zit te wachten op onderhandelingspositie in zo’n huishouding die het betreft. Buitendien het scenario 2 die volop wordt gekozen door deze raad, ja men heeft het helemaal niet over de risico’s zelfs die het scenario 2 heeft. Want u weet, als u het stuk goed leest, dan heeft dat risico bezwaar- en beroepsprocedures, neemt enorm toe. En u heeft nu al heel veel mensen gehoord die inspraken dat ze het er niet bij laten zitten, dus wij komen echt in een fase terecht met scenario 2 waar mensen echt een democratisch recht pakken, en waarom zouden ze het ook niet, en de gemeente volop gaan bestoken met hun vragen en met hun opmerkingen die ons als gemeente ontzettend veel werk gaan kosten, maar dat niet alleen, maar die heel veel verdriet gaat kosten voor mensen die in zo’n procedure belanden. Want een procedure die je aangaat met de gemeente is natuurlijk niet morgen, als je het woensdag aanvraagt, is niet voor het weekend ligt die op de bus, dus je stort die mensen wederom, ook met de brieven die je gestuurd hebt, weer in een fase van onzekerheid bij de risico van scenario 2. Dus u hoort het al voorzitter, wij zijn groot voorstander van scenario 3. En scenario 3 heeft natuurlijk heel veel dingen in zich die toch in het transitiejaar 2015, want daar heb ik ook nog niemand over gehoord, maar 2015 wordt toch wel, in Den Haag, wordt toch wel beschouwd als het transitiejaar waarin wij burgers en waar iedereen bij de hand moet worden genomen om over te gaan naar een andere soort zorg, omzien naar elkaar, en ik vind ook echt en ik ben ook oprecht van overtuiging, dat je 2015 daarvoor moet gebruiken. En als je nu al vasthoudt aan scenario 2 dan heb je al heel veel dingen waarschijnlijk al stuk gemaakt, je hebt mensen kopschuw gemaakt, je hebt mensen onzeker gemaakt, terwijl je als je scenario 3 hebt een beproeft scenario die onder andere in de gemeente Emmen is toegepast, waar men goeie resultaten over heeft, dat men dat scenario 3 helemaal niet wordt benoemd en wij vinden gewoon dat onze inwoners het scenario 3 eigenlijk voorgelegd moeten worden dat men daar mee aan de slag kan. En scenario 3 heeft natuurlijk ook nog iets anders. Je laat marktpartijen, zoals TSN , laat je in feite laat je los op clienten die zij beter kennen dan u en ik en iedereen die hier bij de raad zijn. Want dat zijn juist de mensen, we hebben het in de voorbeschouwing van mevrouw Oldenziel o.a. gehoord en ook van meerdere dames, hoe hun betrokkenheid is bij die mensen, dus ik denk ook dat die mensen als je het in de vrije markt overlaat, beter dan wie dan ook in staat zijn om mensen te begeleiden naar een verandering, naar 2016 en 2015 gewoon gebruiken voor die transitie die op ons aankomen. Scenario 3 heeft natuurlijk meerdere scenario’s maar goed het voert te ver om dat allemaal lappen tekst op te lezen, maar dat zou goed zijn denk ik dat scenario 3 ook uitgelegd wordt aan bewoners. En u heeft het denk ik in uw hele communicatie heeft u het eigenlijk al, vind ik, als college, maar denk ik als gemeente zelf en als gemeenschap, heeft u het eigenlijk al helemaal verknalt. Want ik bedoel je hebt het voordat je het weer gerepareerd hebt dan is de zorg dan is men al erg achterdochtig geworden dus u weet een goede boodschap een slechte, dat is over die beeldspraak over het paard, dat goede boodschap gaat, vertrouwen komt ter paard, of vertrouwen gaat te paard en komt…( in de zaal wordt gelachen) Sorry, sorry..
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En dat is hier natuurlijk gebeurd. Zeker ook, en daar wil ik mee afsluiten, zeker ook als je de participatieberaad, u weet in het vorige coalitieperiode hebben we echt als raad hebben we ertegen gevochten, wij zeker als D’66, dat we het nooit eens waren dat de participatieraad ten diensten staat van het college die, dat college vindt het heel belangrijk dat de participatieraad meedoet, en verdikkeme een belangrijkste dossier die nu start, dat is de eerste transitie waar het college mee te maken heeft, laat men de participatieraad eigenlijk in de kou staan of daar wordt niet naar geluisterd, maar gezien de brief van de participatieraad
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het bevreemdt mij enigszins voorzitter dat de heer Pals het over de eerste transitie heeft, want ik heb er toch al een paar voorbij zien komen, maar misschien dat meneer Pals toen wat anders te doen had.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb het alleen over scenario 3 meneer Hofstra en ik heb u niet horen over dat scenario 3 dus ik kan er ook weinig met u over sparren denk ik. Ik wil nog even terugkomen op de participatieraad. Dat de participatieraad als die zo belangrijk wordt geacht vind ik dat je gewoon moet kiezen voor scenario 3 waarin beslist nog tijd voor wordt ingeruimd om met de participatieraad om tafel te zitten en dat je een goede transformatie krijgt, zachte landing 2015, en een goede transformatie naar 2016.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik wil nog even reageren op meneer Pals. en eigenlijk ook meneer Nijenbanning. Want het is wel zo, wat u hebt gekozen dan, nummer 3, daar ligt de regie toch meer bij de aanbieder dan bij de cliënt. En, mag ik even verder gaan, sluit minder aan bij de visie waarop de regie bij de inwoners zelf komt te liggen. En dat is natuurlijk wel iets wat we samen afgesproken hebben. En verder is er geen duidelijke prikkel in gebouwd voor een aanbieder om met zo weinig mogelijk budget de hulp zo optimaal te organiseren. Dus hiermee worden de problemen worden verschoven.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter, scenario 2 of scenario 3 is dus ook echt bedoelt om wat ik al meerdere malen heb gezegd voor 2050 want het kan me niet aan de indruk onttrekken of 2015
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   2050? nou gaat u wel heel snel te paard.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik kan mij niet onttrekken, ik kan het niet aan de aandacht of ik kan er niet aan onttrekken dat de mensen die daarmee bezig zijn veel meer aan de slag zijn met de cliënt dan dat je de cliënt alleen worstelt met een inkoop vraag. En ik denk dat dat veel centraler moet staan. Het gaat uiteindelijk voor degene die voor de keuze staan wat moet ik doen en ik denk dat in scenario 3 dat beter begeleidt wordt dan in scenario 2, want dat laat je gewoon over aan de markt en dan krijg je een folder in de bus over was- en strijkservice en men weet er geen raad mee.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dank u wel. Meneer Dijkstra nog?
  • 0:5 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dat is, daar verschillen we van mening over denk ik. U hebt mijn mening gehoord.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is duidelijk, dank. De eerste termijn gehad. Ik stel voor dat we tot 21.45 uur even schorsen en rond kwart voor tien hier terug zijn, u hoort de bel. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:04 schorsing
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik open de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder. Wethouder Hamster.
  • 4:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. de raad heeft al veel gewisseld vanavond en wat ik daar vooral hoor zijn zorgen. Zorgen zoals die ook in telefoontjes en brieven, petities, insprekers en zelfs in demonstratie geuit werden. En zorgen die ook begrijpelijk zijn, het gaat namelijk ergens over vanavond. Het gaat direct over mensen, hun hulp en hun hulpverleners. En het lijkt mij wijs om nu de taak te nemen om ons besluit toe te lichten, u een inkijk te geven, want die informatiebehoefte voel ik, in de denkrichting waarin wij ons vangnetregeling proberen vorm te geven en welke verzachtende maatregelen wij wellicht kunnen nemen. En uiteraard wil ik ook ingaan op de verdere opmerkingen die gemaakt zijn en de vragen die gesteld zijn. bijvoorbeeld over de communicatie. En dan hoop ik dat aan het eind van mijn betoog ondanks de impact van mijn besluit, van dit besluit, van ons besluit, een groot deel van uw zorgen zijn verminderd en uw vragen zijn beantwoord. En laat ik daarmee beginnen met de hoofdvraag; waarom nu zo fors ingrijpen en waarom de keuze voor scenario 2. Het overlaten van HH1 de schoonmaak, aan de reguliere markt. En die keuze kent, zoals u in het raadsvoorstel hebt kunnen lezen, verschillende gronden. Daarmee wil ik eerst kijken naar de visie zoals die door uw gemeenteraad bijna unaniem is vastgesteld. Een visie op het sociale domein, Stadskanaal samen met de burger, we willen uitgaan van wat mensen wel kunnen. We willen mensen helpen hun eigen kracht zoveel mogelijk te benutten en daar waar noodzakelijk zullen wij de ondersteuning bieden om in die eigen krachten geraken. Zo staat het ook in ons bestuursakkoord, dat zij die er niet in slagen door ons een vangnet geboden wordt. we willen eerst kijken naar wat wel kan, wat mensen samen met hun naasten kunnen, wat mensen wellicht zelf kunnen bekostigen. Eerst op zoek naar het maatwerk in het individuele geval. Kijken naar de thuis- en gezinssituatie en niet naar een vergoedingen systematiek die op basis van afvinken leidt tot een zorgpakket. Niet vanuit het aanbod gedacht, maar vanuit de hulpvraag. In het wettelijk kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 geeft ons die mogelijkheid, dat maatwerk te verstrekken en het rijk stuurt onze gedachtegang ook zowel via de wet als het financiële kader. Niet langer behoren wij als gemeente in een schoon huis te voorzien. Van ons wordt volgend jaar verwacht om mensen te ondersteunen en zelfredzaamheid en participatie, de SP gaf dat ook aan, waarbij zelfredzaamheid o.a. uitgelegd wordt als het voeren van een gestructureerd huishouden. Dat laatste is onze plicht en daar willen en daar gaan wij aan voldoen. Het huishouden mag geen obstakel zijn in het meedoen in de maatschappij en in het dagelijks functioneren. Dus daar ligt een taak voor ons als dat wel het geval is. We zullen ons er niet enkel concentreren op de schoonmaak, maar op het organiseren van zelfredzaamheid. En dat kan en zal andere antwoorden opleveren dan mensen op dit moment gewend zijn. deze nieuwe taak, en dat is door velen van u aangehaald, komt immers met een korting. Een fikse korting vanuit Den Haal. Wij zullen deze WMO taak binnen het geheel van het sociaal domein met 40% minder middelen moeten bekostigen. Vandaar dat, gelet het voorgaande, het college u voorstelt om keuzes te maken, stevige keuzes te maken. Te kiezen voor de meest kwetsbaren, aan de ene kant de mensen die kwetsbaar zijn omdat ze verstandelijke of psychische beperkingen hebben die voorkomen dat ze zelf hun huishouden kunnen organiseren, de zogenoemde HH2. En aan de andere kant de mensen die sociaal kwetsbaar zijn omdat ze moeilijk hun netwerk kunnen mobiliseren en beperkte inkomsten hebben. Ik zal zo uitleggen hoe wij die tweede groep met ons vangnet van een miljoen tegemoet denken te komen. maar keuzes maak je niet voor 1 jaar en daarmee beantwoord ik met name de inbreng van D’66 en VVD. Want meneer Pals er is de komende jaren geen andere wet, of wetswijziging, meer te verwachten op dit dossier. Het enige wat veranderd is dat wij vanaf 2016 nog een half miljoen meer korting krijgen. En dat vanaf 2017 de kortdurende tegemoetkoming stopt.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is ook niet ons punt wethouder. We begrijpen best, maar ons punt is om 2015 te benutten voor de zachte landing. Maar wat u wederom doet, u neemt gewoon 2015 gaat u starten en u hebt het al weer over 2016. Maar 2015 is ons betoog de zachte landing die je beoogt.
  • 0:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En wat dat volgens ons oplevert voorzitter is niks meer dan nog een jaar extra onzekerheid voor de mensen die het aangaat voor de clienten en de hulpverleners. Als wij op dit moment een keus maken dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Als wij zeggen wij laten een zogenoemde zachte landing in Stadskanaal, wij laten deze zorg met een zachte landing vallen, dan betekend dat dat deze mensen voor volgend jaar wellicht weten dat ze nog een klein beetje hulp krijgen en dat ze vervolgens een jaar lang in de misère zitten van hoe gaat het dan in 2016 eruitzien en dan meneer Pals zullen wij alsnog nagenoeg dezelfde keuze moeten maken. Omdat er gewoon minder middelen zijn en dat volgens onze visie de meest waarschijnlijke optie is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:30 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar is het niet zo dat u één zak geld krijgt, geld wat niet geoormerkt is, voor de zorg in totaal. Dus na dat ene jaar, dat 2015, weet u wel wat bijvoorbeeld de kosten zijn van andere zorg wat gegeven wordt. dan hebben we ook meer inzicht waar tekort, waar misschien toch wat overblijft, dat weet je niet. als je nu alles al vastlegt hoe wil je dan in 2016 misschien het weer veranderen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u voorzitter. mevrouw Luijken die stelt op zich een goede vraag, maar u heeft onze begroting in onze meerjaren??? kunnen lezen en alles wat dat doet is aangeven hoe ontzettend veel risico’s wij hebben door de openeinde financiering. Wij proberen en willen onze taken binnen de rijsmiddelen uitvoeren, wij zeggen niet wij willen er geld aan over gaan houden, absoluut niet, wij willen inderdaad, en dat is volgens mij ook een vraag van een uwer geweest, dat geld dat voor de zorg bestemt is, dat was van een inspreker, dat geld dat voor de zorg bestemt is ook aan de zorg besteden, we hebben absoluut geen ambitie om er één euro aan over te houden, maar op dit moment zien wij meer risico’s en meer kosten dan dat wij mogelijkheden zien om eventuele ruimte nog op te vangen. Dus vandaar dat wij hebben gezegd wij maken nu keuze om die toekomst zo, nou gedegen mogelijk, in te gaan en niet in 2016 allerlei andere doelgroepen voor moeilijke en onmogelijke keuzes te stellen.
  • 0:06 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:23 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zou graag willen reageren want ik heb duidelijk een voorkeur, of de VVD heeft duidelijk een voorkeur uitgesproken voor scenario 3 en die kan wat ons betreft gewoon per 1 januari 2015 ingaan. Ik lees in scenario 3 niet een overgangstermijn van een jaar. Het gaat er alleen om van laat je clienten individueel naar de markt gaan of kies je als gemeente via collectieve inkoop voor een marktpartij.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik denk dat de wethouder daar ook op terugkomt. Misschien is het goed dat u even het totale verhaal in eerste instantie presenteert en dan ook even op de verschillen ingaat en de vragen uiteraard dat maakt het verhaal denk ik in zijn totaliteit ook logischer.
  • 14:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het lijkt me een wijs voorstel om inderdaad straks even de verschillen tegen elkaar af te zetten en onze keuze nog eens te onderbouwen. Ik wil nog even door op die keuze van een jaar. Wat ons betreft is regeren vooruitzien, we kijken verder dan volgend jaar en geven ons beleid zo vorm dat het jaar 2050, waarover de heer Pals sprak, inderdaad nog binnen gezonde rekening geregeld kan worden zonder dat we daarvoor onze dorpshuizen, peuterspeelzalen, sportverenigingen moeten sluiten of moeten stoppen met grijs- en groenonderhoud. We moeten en willen het er niet op aan laten komen, maar onze doelgroep meteen duidelijkheid geven. We willen gaan denken en werken volgens deze nieuwe visie volgens de nieuwe wetgeving en daarbij kiezen wij, ik zeg het nogmaals, voor de meest kwetsbaren en dus niet voor een algemene voorziening waar iedereen ongeacht zorgvraag of budget of inkomen gebruik van kan maken. Want kiezen voor die algemene voorziening bespaart niet alleen te weinig, u zegt wel heel mooi dat komt in de buurt, ja wellicht dat u in 2015 in de buurt komt, wellicht. En 2016 moeten we nog een half miljoen meer en dan is het probleem weer even groter en dan moeten we weer opnieuw gaan kijken. Het behandelt overigens de oude miljonair op dezelfde wijze als dat het de jonge chronisch zieken behandelt. En dat voorzitter lijkt mij alles behalve sociaal en dat is niet de wijze waarop wij ons beleid willen vormgeven. Voorzitter voordat ik nader uit de doeken doe hoe we de kwetsbaren tegemoet willen komen moet ik eerst een moment aan de communicatie wijden. En de raad merkt terecht twee momenten op waarin het proces niet soepel is verlopen. En daarbij wordt gerefereerd aan de brief van 29 september en de daaruit volgende brief van vorige week. Voorzitter wij hebben in het verleden, van de vorige ingreep in de huishoudelijke hulp geleerd dat het wijs is om clienten vroegtijdig te informeren dat er een wijziging aan zit te komen. we willen op tijd voorbereiden met het verstrekken van informatie ruim voordat die beschikking op de mat valt. En op die wijze kunnen mensen zichzelf, anderen of onze WMO consulenten de eerste vragen stellen en zich voorbereiden op de definitieve beschikking en zichzelf de vraag stellen of als die beschikking er is op dat moment nog een gesprek of wellicht een bezwaar nodig is. Vandaar die brief van 29 september. En laat ik vanaf deze plek zeggen dat wij elk bezwaarschrift, want de heer Pals zegt; ja wat haalt u op de hals, we kunnen wel tientallen honderden bezwaarschriften volgen als u inderdaad al die mensen buiten hebt gezien en al die insprekers hebt gehoord. Wij willen elk bezwaarschrift gaan beschouwen als een hulpvraag. En dat kan dus leiden tot een keukentafelgesprek en daaruit voortvloeiende hulp. Wij proberen die bezwaarschriften voordat ze volledig in het juridische circuit afgehandeld moeten worden als een hulpvraag te behandelen en daarom hebben wij ook het komende jaar extra man- en vrouwkracht beschikbaar om al die vragen te kunnen tegemoet reden. Terug naar de brief. We hebben zo duidelijk als mogelijk proberen te schetsen welke wijzigingen er zeker aan zaten te komen. want ik merk dat er onduidelijkheid is over hetgene wat vanavond nog besloten moet worden. Bijvoorbeeld bij de inspreker van GroenLinks en wat al vastligt, want uw raad heeft in december 2013 al ingestemd met het creëren van voorliggende voorzieningen en daar hebben wij als college invulling aan gegeven en dat hebben wij willen communiceren middels deze brief van 29 september alvast. Dat is een besluit dat al vastligt. Wat nog niet vastligt is het besluit dat vanavond hier voorligt. En dat hebben wij ook zo helder als mogelijk in de brief proberen weer te geven, dat vanavond de raad nog een besluit dient te nemen over de scenario zoals ze voorligt. In de brief stond ook de aankondiging van meer informatie, die is vanuit onze organisatie ingevuld op de wijze zoals die vorige week plaatsvond. En daar waren wij, net als u, zeer ongelukkig over. Dat heeft u in onze brief van afgelopen donderdag kunnen lezen en hoewel het een uitwerking van uw en ons eerdere besluit was om voorliggende voorzieningen in te voeren was de timing de inhoud en de wijze van verzending beroerd. Ze hebben verwarring geschapen bij u en bij de doelgroep en dat kan nooit de bedoeling zijn. dus laat mij dit moment pakken om vanaf deze plek, en dat is ook door de raad verzocht, en dat wil ik echt markeren, vanaf deze plek al die clienten en u verontschuldigingen aan te bieden voor de verwarring die ontstaan is. We zijn echter daardoor nog wel alerter geworden op onze communicatie, de middelen de inhoud en de wijze. De volgende communicatie zal op een gegeven moment plaats moeten vinden via een beschikking met eventueel bijgevoegde duidelijke informatie en een mogelijk daaruit volgend keukentafelgesprek. Die brieven, hebben wij afgesproken met de participatieraad, die we nog naar de clienten zullen sturen, zullen ook door de participatieraad gecontroleerd worden om te checken op leesbaarheid en begrijpelijkheid voor de doelgroep. Dat hebben we hen onder andere beloofd naar aanleiding van het andere incident waar de meesten van u op ingingen. Het niet meenemen van de participatieraad in de keuze van de scenario. Daar heeft de participatieraad zelf ook van opgekeken. Ik heb in een speciaal hieraan geweide bijeenkomst met hen/bij hen twee redenen genoemd hoe dit kon ontstaan. De korte tijd waarin de besluiten genomen dienen te worden en de impact die in onze beleving een zo kort mogelijke doorlooptijd vroeg. Maar ook meteen bij hen aangegeven, en dat wil ik ook hier nogmaals doen, dat we het niet nog een keer op deze wijze willen doen. We zijn inderdaad erg blij met de wijze waarop de participatieraad de afgelopen twee jaar, sinds ze nieuw is gevormd, haar werk heeft vorm gegeven en hoe ontzettend constructief en flexibel ze opereert in deze tijd waarin heel veel van haar gevraagd wordt. ze dient ons als college ontzettend van advies bij de grote nota’s die op dit moment aan de orde zijn. u heeft het vorige maand in het jeugdbeleid kunnen lezen, de participatienota zit een advies bij en ook bij die WMO adviesnota hopen wij van de participatieraad een goed advies te krijgen. Ze zijn in het voortraject breed betrokken bij de totstandkoming. Dus dit is een incident geweest. Wij zullen de vraag die ze hebben ingediend zo snel mogelijk beantwoorden en hebben hen, dat staat de verordening toe, achteraf alsnog om advies gevraagd. En ook heb ik de participatieraad direct toegezegd hen te willen te betrekken bij de uitwerking van de verzachtende maatregelen en de vangnetregeling zoals ik die nu zal gaan schetsen. Let wel dit zijn de denkrichtingen zoals wij als college nog dit jaar beleid zouden willen vormgeven afhankelijk van dat advies. En de hoofdvraag bij dat advies zou in mijn beleving moeten zijn of we op deze wijze de mogelijkheden inderdaad maximaal benutten om de meest kwetsbaren tegemoet te komen. er zijn vier wegen waar wij ons budget ??? de meest kwetsbaren willen richten. De eerste weg, dan heb ik meteen mevrouw Sanders in gedachten, is die van de tegemoetkoming voor de chronisch zieken en gehandicapten. Vanaf volgend jaar krijgen wij bijna 7 ton structureel om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen voor het verdwijnen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en de compensatie eigen risico, 2 ton daarvan vindt u terug binnen het budget waar u vanavond over besluit. en wij willen een groot deel van de rest van het budget besteden aan het inkopen van de meest brede collectieve zorgverzekering met de maximale aanvullende pakketten waar onder andere mensen meeverzekerd zijn voor eigen bijdrage WMO. En omdat het hier gaat om een doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en niet zozeer om een inkomensverhaal willen we deze groep zo groot mogelijk maken door het open te stellen voor mensen tot 130%. Dat principebesluit hebben wij afgelopen dinsdag genomen en hebben wij ter advisering voorgelegd aan de participatieraad. Dat is weg 1, de tweede weg, en die werd ook door mevrouw Oldenziel aangegeven, is die van HH1 naar HH2. Wij zullen er niet aan ontkomen, is onze verwachting, dat de mensen die op dit moment in HH1 zitten naar HH2 zullen verschuiven. Als er keuze was is er wellicht op mensen die op het randje zat zijn ze in HH1 terechtgekomen en als die keuze er straks niet is zal de keuze wellicht op HH2 vallen. Ook kan het zijn dat de gezondheid van de huidige doelgroep wellicht iets achteruit is gegaan waardoor mensen op dit moment meer thuishoren in HH2 dan in HH1. Dus van het beschikbare miljoen denken wij dat we een deel kwijt zullen zijn aan de overloop HH1, HH2. Dat is niet gek omdat wij erg laag zitten percentueel in HH2. Dat is weg 2. De derde weg is de invulling van de vangnetregeling. Meneer Hofstra heeft gelijk dat vanavond het besluit voorligt om het college een miljoen te geven om dat te gaan schetsen, om dat te gaan invullen, maar ik denk dat het wijs is om u te schetsen om die zorg bij u weg te nemen. En die vangnetregeling willen wij in het leven roepen voor mensen die en geen netwerk hebben en geen middelen om zelf de schoonmaak in te kopen. Echter wij stellen hier vanavond vast dat schoonmaak geen onderdeel meer is van ons WMO beleid. Dus hoe zorgen we nou dat we die mensen toch kunnen voorzien van een oplossing. Wij denken eraan, op het moment dat wij een hulpvraag, als we die tegen komen, dat er inderdaad mensen zijn bij wie wij opmerken dat de schoonmaak feitelijk het enige is dat in de weg staat voor zelfredzaamheid, waarbij het netwerk keurig onderzocht wordt, tijdens het keukentafelgesprek, ik noem maar wat, de kinderen wonen in Katwijk, dat is dus inderdaad niet te organiseren en dat die mensen zelf aangeven van ja ik zou het wel willen zelf willen organiseren, maar mij ontbreken de financiën, dan is via die WMO toegang een speciale vangnetregeling beschikbaar waarbij wij een budget of een inkomens check kunnen doen en kunnen kijken of die mensen onder de 120% zitten, daar zitten wij aan te denken, omdat dat de bijzondere bijstandsnorm is, en dan kunnen we die groep nog van een vangnet voorzien. Kom ik bij de vierde weg. Voor alle huidige clienten HH1 krijgen wij inderdaad, dat heeft enkele raadsleden aangegeven, de zogenoemde huishoudelijke hulp toeslag, rijksregelingen van 75 en 40 miljoen. Voor Stadskanaal komt dat neer op ongeveer €340.000,- voor twee jaar. Wij willen die inderdaad inzetten voor behoud van werkgelegenheid en het voorzien in de zachte landing waar de heer Pals het over heeft, om mensen in de stand te krijgen zelf de huishoudelijke hulp in te kopen kunnen wij voor de tweede helft 2015 het jaar 2016 een korting aanbieden, als zij zelf inkopen bij een van de huidige aanbieders en dat zal via een voucher systeem kunnen. Dat hebben wij aangevraagd, dat is meteen een disclaimer die ik moet geven en daar moet een stempel van het ministerie op om dat geld te krijgen. We doen het echter volgens een van de drie goedgekeurde methodes dus we gaan ervanuit dat die stempel geen probleem mag zijn. vier wegen voorzitter; een collectieve zorgverzekering, ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten, een overloop van HH1 naar HH2, een specifiek vangnetregeling en twee jaar lang tegemoetkoming voor de huidige doelgroep bij een van de huidige aanbieders. De middelste twee hopen wij te vergoeden uit het miljoen wat u vanavond ter beschikking stelt en de andere twee zijn rijksmiddelen die we ervoor krijgen. En we vermoeden dat we daarmee de groep redelijk gedekt hebben, want de SP heeft meerdere malen het aandeel van 65% genoemd dat ik niet kan betalen. Ik draai hem om. Wij weten dat een derde van de populatie, 35%, de zorg zelf zou moeten kunnen betalen. En het lijkt mij niet meer dan normaal dat we dat van die mensen gaan vragen. De tweede derde is een groep waarvan we hopen dat ze het zelf gaan organiseren. Dat ze inderdaad in het netwerk gaan kijken en dat ze zelf een voorziening kunnen treffen en wellicht zit daar ook een aantal mensen bij die het of zelf gaan doen of zeggen van eigenlijk, dat is een heel klein percentage hoor, eigenlijk hoef ik misschien wel helemaal geen hulp meer. En de derde doelgroep hopen wij op te vangen middels dat vangnet. Dus dan hebben we drie derde, en dat is 100% van die 1300 mensen. En dat alles overziend voorzitter denk ik dat wij precies volgens ons bestuursakkoord aan het handelen zijn. zorg bieden aan hen die dat nodig hebben, een vangnet bieden voor de meest kwetsbaren en dat alles binnen de rijksmiddelen die we ervoor krijgen. Er zijn nog enkele vragen blijven liggen die ik nog wel even op moet gaan en laat ik beginnen bij de ingediende motie van de coalitie. Ingediend door mevrouw Brongers. Ik lees dat u van een actief onderzoek spreekt en ik constateer dat daar nier staat; keukentafelgesprek. En desondanks baart het me zorgen om meerdere redenen. Allereerst dat is een actie waarvoor wij de ambtelijke inzet op dit moment niet berekend hebben, en als we het inderdaad over 1300 mensen hebben die wij moeten spreken dan kost dat geld, dat zal u niet verbazen. Tevens neemt u daarmee het risico dat er meer hulp uit zal vloeien, als we meer mensen spreken kan het niet anders zijn dat we ook meer dingen zullen constateren. En de derde, dat is misschien wel de meest principiële, u maakt wel erg weinig gebruik van de eigen kracht van deze mensen. U benadert ze weer collectief, moet u eens kijken wat wij allemaal kunnen, wat zou het toch mooi zijn als het van de andere kant zou komen. Oftewel zoals hier staat moet ik deze motie ontraden. U stelt een tweede vraag, via de voorjaarsnota inlichten over hoe deze mensen terechtkomen. Nou daar kan ik u op twee manieren wellicht een beetje tegemoetkomen, uiteraard kan ik rapporteren hoe de nieuwe instroom zich gevoegd heeft, wat daar de oplossingen voor zijn, en ik kan met de mensen waar op dat moment al mee gesproken is kan ik een overzicht van geven waar ze geland zijn. en ten slotte begrijp ik dat u eventuele overschotten voor het doel bestemt wil laten, nou laat ik zeggen het college heeft geen enkel belang, dat heb ik al eerder gezegd, bij het overhouden van geld voor deze doelgroep. Dus dat deel van de motie wil ik uiteraard helemaal onderschrijven. En voorzitter volgens mij ben ik daarmee redelijk door de vragen heen in algemene zin.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Scenario 3? U zei net wethouder van misschien moet ik nog even scenario 2 en scenario 3 naast elkaar zetten. Ik herinner u er even aan.
  • 0:35 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik heb inderdaad in grove lijnen gezegd dat in onze beleving het scenario 3 al heel weinig uitgaat van de eigen kracht van die mensen. Dat het niet bespaart en dat we wederom een maatwerk voorziening aan het scheppen zijn voor iedereen met een inkomen boven 2 ton. Ook dat dat een manier is waar wij als college inderdaad niet deze maatregel vorm willen geven, het gaat niet uit van de visie zoals wij die hier met zijn allen hebben vastgesteld. Dat is het belangrijkste argument. En wat de fiscale voordelen betreft, ik hen mij zonet laten influisteren dat op zorg sowieso al geen BTW, dat ze niet onder de belastingwet vallen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Onder de WMO. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb gevraagd hoe het zit met ouderen die nu een PGB hebben voor de huishouding.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voor hen geldt exact hetzelfde als voor de hele rest van de doelgroep. Zij hebben nu een beschikking gehad voor een taak die binnen de oude WMO regeling viel en die taak vervalt dus ook zij zullen van ons een beschikking krijgen waarin gemeld zal worden dat zij in principe geen HH1 meer krijgen.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   En de PGB vervalt dan gewoon.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De regeling waar zij gebruik van gemaakt hebben voor een deel schoonmaak bestaat niet meer op dat moment.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer mevrouw Luijken?
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik heb ook gevraagd waarom juist van die zorgaanbieder, wijkzorgplaats, waarom u juist daar een folder van hebt verstuurd.
  • 0:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En nou kan ik teruggrijpen op mijn woorden dat inderdaad de inhoud van die brief zwaar te wensen overliet en het aanbieden van de folder van één commerciële aanbieder was een van de redenen dat wij hebben gezegd dit had zo niet mogen gebeuren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb toch nog even twee vragen. U heeft terecht een punt dat over zorg geen BTW geheven wordt. als je als organisatie efficiënt inkoopt en je gaat bijvoorbeeld schoonmaak inkopen dan is daar BTW over verschuldigd, over schoonmaak wel over zorg niet, de zorg CAO is vele malen hoger dan de schoonmaak CAO, dus u kunt met lagere tarieven, inclusief BTW, en die BTW kunt u nog eens terugvorderen ook, dus in geval van schoonmaak zou ik ?????????? om het los te koppelen van en dat niet in te kopen bij zorginstellingen. Tweede punt is, u heeft het over de meest kwetsbaren die zorg nodig hebben, die moeite hebben om een gestructureerde huishouding vorm te geven, en juist die mensen wilt u zich op de particuliere markt laten begeven, het is een kwetsbaren groep en die worden overgeleverd aan marktpartijen die daar denk ik op een eigen manier wel een slaatje uit weten te slaan, dus juist van daaruit, van die optiek, zou ik zeggen van kies voor een collectieve professionele inkoop organisatie zoals we die hier kennen in plaats van individuele mensen de markt op laten gaan. Want u krijgt gigantische kwaliteits- en prijsverschillen.
  • 1:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Twee vragen, twee antwoorden. De eerste zal ik deels in herhaling vallen met de opmerking dat wij uit willen gaan van onze visie en dat binnen rijksmiddelen willen doen en de visie is echt eigen kracht organiseren en wij gaan er ook vanuit dat het de individuele cliënt, wat ik net al zei, dat hij in staat is op andere terreinen zelfs een economische afweging te maken dat hij dat ook bij de hulp in de huishouding kan doen. De taken die daarvoor nodig zijn dat een persoon zelf inderdaad goed kan afwegen van welke dingen heb ik nodig en welke prijs spreekt mij het meeste aan en bij welke aanbieder. U als VVD zal dat toch aan moeten spreken dat iemand daar zelf ???? over heeft. Maar dan even tussen haakjes, ik heb in mijn betoog onderscheid gemaakt tussen twee groepen kwetsbaren, we hebben in de groep inderdaad met verstandelijke of psychische beperkingen, die op dit moment in HH2 zitten, die waarvan wij ervanuit gaan dat die moeite hebben om het zelf vorm te geven, omdat ze inderdaad bepaalde beperkingen hebben die dat in de weg staat. aan de andere kant zijn er mensen waar verstandelijk niets mee aan de hand is, die goed in staat geacht moeten worden om zelf dingen te organiseren, dat doen we op verschillende levensterreinen en schoonmaak gaat de volgende zijn binnen de taken die binnen het gezin thuishoren die georganiseerd dient te worden door iemand die daar in onze beleving de vermogens voor zou moeten hebben.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:18 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat zelf organiseren hoe ziet u dat voor zich? Dat die mensen iedere week alle buren afbellen wie kan deze week de boodschappen voor me doen of wie kan er komen stofzuigen. Gaat u dat begeleiden dat daar een continuïteit in de zorg komt voor deze mensen of hoe moet ik dat zien.
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan verwijs ik naar het keukentafelgesprek terug, waar samen met de cliënt gekeken wordt welke mogelijkheden zijn er, op welke manier, dus dat doen we gedeeltelijk samen met die cliënt, we gaan met ze in gesprek en die cliënt mag iemand meenemen en waar het nodig is zullen wij inderdaad expertise inhuren om een inschatting te kunnen maken van wie is nu die persoon die tegenover me zit. En ik vind de suggestie van misschien dat een bestaande hulpverlener erbij aan kan schuiven omdat die het gezin precies kent, dat vind ik helemaal geen gekke. Omdat er inderdaad dan een gesprek gevoerd kan worden aan die keukentafel waar in gezamenlijkheid bepaalt kan worden wat heeft deze cliënt nodig hoe kan hij of zij zijn netwerk inschakelen en hoe kan dat structureel want dat is inderdaad een terechte vraag. Het gaat niet over twee week, maar wij hopen inderdaad daar dan structureel een oplossing voor een dergelijk gezin te geven.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter even inhakend op het antwoord van de wethouder nu nog even, die keukentafelgesprekken. Maar is dit nu al, want wat ik al in mijn eerste termijn heb gezegd u maakt van clienten maakt u inkopers en dat is een vak, dat is ook een vak die ze niet verstaan, en ik denk toch werkelijk dat u toch een beetje wisselthinking bezigt om te benadrukken dat wij toch wel zorgen hebben of dat dan allemaal wel echt in orde komt als je het overlaat in optie 2 en in plaats van optie 3 en dan optie 3 dat schoonmaken dat regelt de bewoner zelf, dat staat duidelijk in die omschrijving, maar de inwoner behoeft zich niet op de vrije markt te begeven. En wat u nu doet en wat u nu kiest is, u heeft een keukentafelgesprek, en zo stel ik me dat echt voor, maar ik chargeer nu even, en de ambtenaar of de indicator gaat weg en laat folders achter, de familie moet daar maar over beslissen en men komt weer terug en dan verwacht men een uitkomst van het resultaat en dat vind ik toch echt een wezenlijk verschil tussen scenario 3 en scenario 2. Dat is mijn eerste opmerking.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Opmerking, ja.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, ja mijn eerste
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik constateer even dat dat een opmerking is. Waar de wethouder dus ook niet uitgebreid op in hoeft te gaan.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar ik koppel daar dan wel even een vraag op. Dan is mijn vraag, want u daagt mij wel uit voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Natuurlijk, maar dan is mijn vraag; bent u het eens met de visie zoals ik die stel? Ik bedoel zoals dat gaat straks in de praktijk. Mijn tweede vraag is, dat vind ik toch wel een beetje ernstiger, dat vind ik ook eigenlijk een beetje ernstig, de participatieraad waar u, waar u terecht een compliment aan geeft, waar u 2 jaar goed mee heeft gewerkt et cetera. En dan in het zicht van de haven strand dat op tijdgebrek en dat soort zaken en ik vind eigenlijk dat zoals u de participatieraad nu even gaat schetsen dan maakt u ze tot corrector van de brieven, want u legt alle brieven voor aan de participatieraad en ik corrigeer de brieven die naar de bewoners gaan dus het komt toch een beetje raar bij mij binnen voorzitter.
  • 1:25 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, de heer Pals die meld in zijn eerste vraag heel keuring op; ik ben aan het chargeren. En dat vergeet hij volgens mij in de tweede keer. Volgens mij heb ik inderdaad aangegeven dat ik specifiek inderdaad die vraag heb neergelegd bij de participatieraad, en dat willen ze ook graag en dat hebben ze over een eerdere brief ook al gedaan, en ik heb ook aangegeven dat ik nog veel belangrijkere vragen bij ze naar wil blijven leggen en inderdaad de ???? verordening wil blijven volgen op alle belangrijke dossiers die in hun domein aan de orde is. Dat wat betreft de tweede vraag en eigenlijk vind ik hem ook niet meer antwoord waard dan dit. Vraag 1, u socieert, en daarmee inderdaad schetst u ook een scheef beeld in mijn beleving. Wij vragen op dit moment inderdaad veel van onze mensen, ben ik met u eens, en dit is één nieuw domein binnen alle andere domeinen waarop men op het moment zijn leven dient vorm te geven. Wij vragen van heel veel mensen, van bijna iedereen, dat ze een beetje een huishoudboekje bijhouden, dat ze hun boodschappen binnenhalen, dat ze kunnen leven, dat ze zichzelf weten te vervoeren, aan weten te geven hoe en waar ze heen willen gaan en de volgende taak die wij nu van die mensen gaan vragen, en volgens mij een visie die zowel landelijk als hier lokaal, als ik terugkijk op Stadskanaal, samen met de burger geduld werd door D’66, is dat inderdaad van de mensen mogen vragen te doen wat ze zelf kunnen. En onze taak, en dan ga ik even terug naar het begin van mijn betoog, blijft om mensen te ondersteunen die dingen niet kunnen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De antwoord van de wethouder beantwoord niet helemaal, tenminste zijn “wishful thinking”, wat hij nou weer tussendoor zijn opmerking, ik bedoel als hij goed naar de inleiders heeft geluisterd, de eerste zes die toch vanuit de praktijk hun opmerkingen en hun ervaringen met ons hebben gedeeld, dan blijf ik toch een beetje aan het “wishful thinking” idee wat de wethouder zegt, want ik maak me daar toch wel een beetje bezorgd over, of ik maak me, ik heb daar toch een vraagteken bij, of het werkelijk gaat zoals u het beoogt heeft. Maar we zullen zien hoe het uitpakt dus ik hoef van u ook geen antwoord daar verder op. Mijn volgende vraag is; wat is
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil even checken meneer Pals of wij nu, ff checke ja, zoals op de poster, ja dat is duidelijke taal, of wij nu de vragen uit, en opmerkingen uit de eerste termijn beantwoord hebben want anders ga ik met u naar de tweede termijn en dan geef ik de wethouder even de gelegenheid om eventuele opmerkingen in de tweede termijn nog te noteren en mee te nemen. Want anders ben ik bang dat ik in een derde en een vierde termijn terecht kom. En dat gaan we vanavond niet doen. Voor alle duidelijkheid. Dus volgens mij, zijn er vragen blijven liggen? Specifieke vragen of opmerkingen uit eerste termijn? Nee, dacht ik al. Dank wethouder, we gaan naar de tweede termijn. Dezelfde sprekers.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik wil graag een schorsing aanvragen. 10 minuten.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tien minuten. Ok, op het verzoek van de CDA. Tien minuten.
  • 0:4 schorsing
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat het wat later wordt en dat u daarboven allen morgen gewoon weer moet werken. Ik wou net even een toevoeging maken voor degenen die het niet konden zien. Het is vooral een heel groot deel vanuit de ambtelijke organisatie. Maar goed om te zien dat ze nog zo vrolijk gestemd zijn. Daar zullen we ze morgen aan herinneren. Want het geldt voor ons allemaal. Ik kom zo meteen nog even op de procedure voor vanavond verder terug, maar we gaan eerst naar de tweede termijn voor agendapunt 12; huishoudelijke hulp. Mevrouw Brongers van het CDA heeft gevraagd om de schorsing dus die geef ik het woord. Mevrouw Brongers.
  • 2:21 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. wij willen graag in tweede termijn reageren op de reactie van het college en op een aantal vragen die wij gesteld hebben en tot slot kom ik dan op onze ingebrachte motie namens de coalitie partijen. Wat ons betreft heeft het college duidelijk antwoord gegeven op de vraag waarom het noodzakelijk is om nu fors in te grijpen. Ik heb dat ook in mijn eerste betoog gezegd en dat is overeenkomstig hoe wij er samen over denken. Laten ik het maar even zo formuleren. Het huishouden mag geen obstakel zijn. voor wat betreft scenario 3, wat ook D’66 en de VVD hebben aangegeven en ook de SP enigszins mee eens was, de algemene voorziening beidt een jaar extra onzekerheid en daar zijn wij het mee eens. wij hebben een opmerking gemaakt over de communicatie, het college heeft daar adequaat op geantwoord en wat ons betreft laten wij het daarbij, vooral met ook de insteek om in de toekomst weer op goede voet te komen en dat is reeds in gang gezet met de adviezen van de participatieraad. Verder zijn een aantal denkrichtingen aangegeven die nu nog niet vast te stellen zijn, maar die denkrichtingen, vier trajecten expliciet genoemd, en daar kunnen wij ons als CDA voor nu in vinden. Dan de motie voorzitter, we hebben even gesproken nog over wat houdt het nu precies in, de heer Pals had daar ook al een opmerking over, als we het hebben over actief te onderzoeken welke voorzieningen, maatregelen of ondersteuning, en dan tussen streepjes nog een tekst zij gebruik kunnen maken en daar over informeren, wij bedoelen daarmee voorzitter, en ik spreek namens de coalitie, dat dit een eenmalige actie betreft en dat voor ons duidelijk moet worden waar die 1300 mensen in de toekomst komen te staan. Dus wij brengen de motie in stemming.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het mevrouw Brongers? Tweede termijn. Ik wou even de tweede termijn ingaan meneer Dijkstra en even dezelfde volgorde aanhouden als in de eerste termijn als u het goed vindt. Dus dan ga ik naar mevrouw Luijken, SP.
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij willen in tweede termijn graag een motie indienen. Moet ik die nu voorlezen?
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is goed dat u hem even voorleest en als u hem dan indient en hij deugd, als ik het zo mag zeggen, dan kan ik daarna zeggen dat hij allang op de i-pad staat.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Alles van de SP deugd. Wij deugen gewooon.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zei ik niet, dat zijn uw woorden.
  • 1:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 3 november 2014. Constaterende dat de huishoudelijke hulp HH1 in de gemeente Stadskanaal afgeschat dreigt te worden, overwegende dat de huidige indicaties via her-indiceren beter en efficiënter kunnen en mogelijkheden zijn om eigen bijdrage en inkomsten te koppelen, vervuiling, vereenzaming, verwaarlozing en ziektes op de loer liggen, mensen afhankelijk dreigen te worden van niet professionele hulp zoals familie, buren en mantelzorgers dit kan leiden tot enorme opschaling van de zorg, het een uitdaging van de decentralisatie om naast een kostenbesparing het zorgsysteem anders te organiseren, dringt aan om 2015 als overgangsjaar te beschouwen en te overbruggen met behoud van HH1, 2015 een bestendigheidsmodel te presenteren aan de raad, verzoekt het college om de voorgenomen beleid , er staat tussen haakjes beëindiging HH1, te heroverwegen en een nieuw model aan de raad te presenteren, gebaseerd op maatwerk en her-indiceren met hulp van medewerkers uit de zorg en gaat over tot de orde van de dag. En dit is ook ondertekend door D’66.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. De motie voldoet aan de vereisten en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Staat op uw i-pad onder 13.4. Dat is uw bijdrage in tweede termijn mevrouw Luijken?
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik wou toch nog graag iets meer weten over het vangnet en over die 33% die dan overblijft. Ja, die dan misschien helemaal geen hulp meer nodig heeft of mensen die toch dat niet zelf kunnen betalen en hoe dat dan gaat op lange termijn wanneer de mensen langer thuis blijven wonen, want die groep die wordt natuurlijk steeds groter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder heeft de denkrichting aangegeven, maar zal dat misschien nog iets nauwkeuriger kunnen herhalen. Meneer Dijkstra nu kom ik bij u, CU.
  • 0:27 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij zijn blij met de excuses die zijn aangeboden over de communicatie met de participatieraad en verder ben ik blij met de beantwoording die u hebt gegeven, dat was een duidelijke beantwoording. Ik heb even nog een vraag; hoe is het geregeld met de lichamelijke gehandicapten, kunt u daar iets over vertellen? Want dat is
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u kijkt de wethouder aan alsof u gelijk al een antwoord krijgt, maar
  • 0:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nee, nee, nee hoor.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Of bent u aan het verifiëren of de vraag duidelijk is.
  • 0:05 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja nou ja ik weet niet. Niet duidelijk?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u de vraag iets duidelijker stellen wat u exact wilt weten meneer Dijkstra?
  • 0:19 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Hoe is het geregeld eigenlijk met de lichamelijk gehandicapten die dus wel alles, met hun hoofd alles goed kunnen regelen, maar toch bepaalde handicaps hebben, nou dus lichamelijk gehandicapt zijn en hoe is dat, hoe wordt dat geregeld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mogelijk fysiek niet in staat zijn door hun handicaps. ja.
  • 0:5 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dat is mijn vraag. Verder heb ik geen vragen. Dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen vragen, geen opmerkingen.
  • 0:0 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   nee
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. de wethouder heeft het volgens ons heel helder uitgelegd welke vier mogelijkheden er straks kunnen zijn. en ook de verdeling een derde, een derde, een derde uitgelegd. En wij zijn ook heel blij dat de wethouder zijn excuses heeft aangeboden over het communicatieproces, om het maar even zo te zeggen. Nou ja goed wij hebben natuurlijk als coalitie partij mede de motie ondertekend dus in combinatie daarmee is dat dan een goed verhaal. Wij hadden nog wel een vraag aan SP, en ik begrijp dat die ook namens D’66 is ingediend, die vraag is eigenlijk dan vooral aan Klaas Pals, de heer Pals gericht. In de eerste termijn noemde de heer Pals dat het zijn keuze voor optie 3 was, ik vind deze motie ja is dit optie 3? Volgens mij is het, zit er nogal wat licht tussen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals. Ja, u
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft dat heel goed meneer Hofstra. Onze keuze gaat ook inderdaad naar optie 3, maar deze motie is toch een motie die we eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat de hele avond de raad hebben aangehoord in hun vertwijfeling in hun vragen aan het college en aan de raad zelf van hoe gaat het nu verder en hoe gaat het nu verder met de zorg en hoe gaat met ????? en dat soort dingen, wij toch wel van mening zijn dat we deze motie van de SP hebben moeten steunen omdat het eigenlijk aangeeft wat de vertwijfeling was bij heel veel insprekers van politieke partijen, denk ik van dan als je het allemaal niet goed zuiver weet en of politiek en als raad, en als raad niet goed weet dan denk ik van laten we dan een andere format kiezen en dat is deze motie.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mag ik daar op reageren?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U zegt dat dit naar aanleiding is van de beraadslaging vanavond terwijl die motie om half acht op de i-pad staat. Dan denk ik van, dat staat, dat kan ik niet helemaal rijmen.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dan zal ik nog duidelijker zijn. uiteraard stond hij op de i-pad vanavond, maar goed het heeft mij niet, het heeft ons niet van standpunt doen wijzigen zoals de motie is ingediend dus in die zin ondersteunen wij hem gewoon. Klaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom was hij ook nog niet ingediend begrijp ik nu.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, precies.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, je moet toch slim zijn in de politiek, dus dat doet u. Ja. Ok. Meneer Dijkstra, uw tweede termijn voldoende ingevuld? ja.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben tevreden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik was al bij meneer Hofstra. Ja, ik word ook een beetje ouder, neem me niet kwalijk, ik was al bij u meneer Hofstra.
  • 0:54 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, en ik had ook aan de SP nog een vraag, de heer, nou doe ik het zelf ook al bijna wat mevrouw Luijken in de eerste termijn ook al bijna verkeerd deed, mevrouw Luijken die noemde in de eerste termijn een twee uur huishoudelijke hulp geloof ik, nu heeft de gemiddelde cliënt heeft nu 3,2 uur huishoudelijke hulp, dus heb ik twee vragen over. 1; bent u zich daarvan bewust en bent u daar dan ook eerlijk over in uw communicatie dat ook uw alternatief banen gaat kosten. Vraag 2 is; deze motie die u hier nu indient, u heeft het over een overgangsjaar en u wilt een bestendigheidsmodel presenteren, maken die twee uur dan uit van dat bestendigheidsmodel of van het overgangsjaar? Want in voorgaande, in jaren daarop moeten we namelijk nog weer minder geld vanuit het rijk verwachten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Natuurlijk is de SP zich ervan bewust dat er bezuinigd moet worden, want dat is duidelijk. ik ben gewoon, ik heb gewoon een rekensommetje willen maken en ik ben gewoon, ik denk twee wasjes, dat moeten er waarschijnlijk ook drie zijn, want ik weet niet welke kleuren u bij elkaar gooit, maar goed. en ik ben van een gemiddelde van 2 uur zorg uitgegaan. Maar er valt inderdaad door efficiënter te indiceren valt daar gewoon op te bezuinigen, er zijn nu mensen die
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar dat was mijn vraag niet hè.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er zijn nu mensen die bijvoorbeeld 8 uur hulp hebben die kunnen het misschien best wel met 3, dat hangt er toch wel vanaf hoe je dat gaat doen.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U zegt u erkent de noodzaak tot bezuinigingen, daar ben ik blij mee, maar u erkent niet dat uw plan ook banen gaat kosten.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Uw plan kost bijna alle banen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U ontwijkt nu mijn vraag mevrouw Luijken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   shit, nou dat gaan we
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   chips
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   gaan we nou net niet zeggen.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou dat hoeft misschien niet.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan constateer ik dat uw voorstel erg onrealistisch is.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat is uw conclusie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, vervolg in tweede termijn?
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dank u wel voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil nog graag even reageren op meneer Hofstra. Ik bedoel meneer Hofstra die denkt dat hij een punt heeft naar de SP toe over dat het banen gaat kosten. Nou de SP heeft met moeite toegegeven dat het banen gaat kosten, dat dat ook nog helemaal niet zeker is. Maar ik bedoel ik kan u precies dezelfde vraag stellen, ik denk als PvdA waar u werk, werk, werk, werk, werk de verkiezingen mee heeft ingegaan, dan denk ik van dan zou ik niet voor scenario 2 gekozen hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het gaat ons erom meneer Pals dat er geen makkelijke keuzes zijn in deze. En wij willen een toekomst bestendige keuze. En daarom vind ik het wel zo eerlijk dat de SP ook toegeeft dat haar plannen ook banen gaan kosten.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP. Niet? Meneer Pals. Niet? Ja. Ja, maar u bent nog niet aan de beurt, u moet wel wakker blijven meneer Pals. Ja, nee, ik snap wel, maar ik volgde netjes de, vanavond de grote van de partijen dus u komt echt aan beurt, als laatste. ( er klinkt gelach in de raadszaal) Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:00 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. allereerst willen wij ook het college bedanken voor de beantwoording van de vragen en we zijn blij met de excuses van de wethouder omtrent de toch wel een beetje ongelukkige communicatie. Verder zijn we blij dat de wethouder ook de participatieraad in het vervolg erbij gaat betrekken, dat kan alleen maar tot goede dingen leiden. Ja, voor de rest, wij ondersteunen de motie van de SP niet en tot zover.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voorzitter. ik wil ook de wethouder bedanken voor zijn beantwoording, ik ben het niet altijd met hem eens, maar goed dat is verschil van inzicht denk ik. Wat mij echter wel bevreemdt in deze gang van zaken is toch de motie van de coalitie partijen dat zij een motie indienen, of ze staan achter een besluit en ze dienen daarbij een motie in overwegende dat voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip vallen. Dan denk ik van ja dat is toch geen basis om een besluit op te nemen. Dat u zegt van college, wij steunen het voorstel, we besluiten conform, en tegelijkertijd geeft u de opdracht mee; ja, we zijn nog wel bang dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen. Ik vind dat een hele rare gang van zaken. Ik bedoel je hebt of de overtuiging dat het een goed voorstel is, goed onderbouwt, deugdelijke argumenten waarbij een vangnetregeling voor de wat zwaarder gevallen van toepassing is, wat de criteria daarvan straks ook moge zijn, maar dat u dan desondanks toch zo’n motie indient, ik vind het echt vreemd. Dus misschien kunt u toelichten waar die twijfel uit voortkomt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraagt u dat specifiek aan één van de partijen uit de coalitie of
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, die gaat het meest naar mevrouw Brongers toe, die de woordvoerder is van dit voorstel, dus ik kijk haar ook even aan. Maar ik nodig de andere partijen ook graag uit om te reageren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:06 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik voel mij uitgedaagd voorzitter, maar er van overtuigd zijnde dat ook de voorzitters van de andere coalitie partijen heel goed voor zichzelf kunnen praten. Met deze motie willen wij nog eens benadrukken hoe belangrijk wij deze materie vinden en dat is eigenlijk alles. Want tussen wal en schip raken en terecht komen dat is iets wat niet moet gebeuren, maar dat staat ook zo genoemd in ons coalitieakkoord en in die zin willen wij op die manier hier nog nadrukkelijk op wijzen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar u geeft het college een actieve opdracht om dit te gaan onderzoeken zoals de wethouder ook gememoreerd heeft dus vandaar mijn vraag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:24 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wat dat actief onderzoeken inhoudt dat heb ik net toegelicht toen ik begon met de tweede termijn en het gaat hier om een éénmalige actie en voor ons is de vraag heel belangrijk, of het antwoord op de vraag, waar komen die 1300 mensen in de toekomst zeg maar terecht, en dat bedoel ik dan met respect, binnen welke regeling vallen zij en wat hebben wij hun dan te bieden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, nog meer behoefte in tweede termijn? Nee. Meneer Pals ik kom bij u.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het laatste hè.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Ik kan er ook niets aan doen.
  • 1:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat is, we moeten beter ons best doen. Voorzitter ik heb nog een paar opmerkingen even de bijdrage van de wethouder is een hele positieve alleen ik benadruk nog even dat er heel veel “wishful thinking” eigenlijk in zijn betoog zat dus, maar tijd zal leren. Maar we hebben nog, ik heb nog twee vragen eigenlijk over en dat gaat even over de opmerking van de wethouder over de collectieve ziektekostenverzekering voor gehandicapten. Kan hij mij precies uitleggen hoe dat zit met die collectieve ziektekostenverzekering, want ik kan me voorstellen dat een gehandicapte persoon heel veel zorg nodig heeft waarvoor de ziektekostenverzekeraar niet voldoende dekt, en want dat zijn veel mensen die daar tegenaan lopen dat je, weet je wel dat je dan heb je 20 keer recht op fysiotherapie terwijl ze misschien iedere week fysiotherapie nodig zijn en dan vervallen ze in hun eigen bijdrage. Kan de wethouder mij nog ongeveer uitleggen hoe dat nou precies zit met die ziektekostenverzekering voor gehandicapten en hoe dat gedekt is. En mijn tweede opmerking is, dat gaat toch nog weer even over dat vangnet voor het miljoen. Ja, ik blijf een aarzeling ten aanzien van dat vangnet te houden waarop dat gebaseerd is want u heeft, u noemt percentages die gebruik maken van dat vangnet, maar u weet ook we wonen in een enorm vergrijsd gebied en ik ben, wij vragen ons af waarop is die ene miljoen gebaseerd en zou dat toereikend zijn voor het komende jaar en de jaren daarna. Wordt dat vangnet wordt dat niet een financieel moeras waar wij in verdwijnen. Tot zover mijn vragen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Een aantal opmerkingen en vragen staan nog voor u open.
  • 1:38 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met de twee moties. Ik ben blij met de toelichting vanuit het CDA wat er nu bedoelt wordt met actief onderzoeken. Het is vooral de terug rapporteerfunctie van waar zijn die mensen belandt die u van belang vind, zo leg ik hem uit. En daar zullen wij ons best op gaan doen. Hoewel de, tenminste ik, u zegt ik breng hem in stemming en de hele coalitie steunt hem dus ik ga er nu voor het gemak maar vanuit dat hij aangenomen wordt ook al blijft mijn advies in principe negatief. Op dezelfde grond als die ik in eerste termijn heb aangegeven. Wat betreft de motie van de SP, misschien is het u opgevallen dat we als college niet eens hebben hoeven overleggen want hij staat zo haaks op wat wij u vanavond voostellen dat we niks anders kunnen dan hem ten strengste ontraden. Ik heb in eerste termijn haarfijn uit de doeken gedaan waarom het wijs is om op dit moment een duidelijk besluit te nemen waarom vooral niet te gaan kiezen voor een overgangsjaar want de kaders gaan niet veranderen, er gaat geen nieuwe situatie ontstaan volgend jaar, we weten waar we nu aan toe zijn en ja zo maar een fictief aantal uren noemen en denken dat er evenveel banen behouden blijven en toch evenveel geld bespaart wordt, ja ik sluit me dan aan bij de woorden die de heer Hofstra gebruikt; onrealistisch. Dus die, dat zal u niet verbazen, wil ik namens het college ontraden. Hoe zit het met de lichamelijk beperkten.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:36 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, daar wilde ik toch even op reageren. Want het is ook niet zomaar 2 uur, niks is natuurlijk zomaar, en als je ziet hoe andere gemeentes het nu geregeld hebben, en dat is misschien niet de beste oplossing, maar het is in ieder geval een oplossing. En we weten ook door het sluiten van de tehuizen dat de zorgvraag alleen maar groter gaat worden. Dus misschien hoeft dan ook niemand ontslagen te worden. Want we krijgen meer mensen die zorg nodig hebben.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ben even stil blijven staan bij het moment dat u zelf opmerkt dat dit niet het beste model was. Ik ben blij dat we daar dan overeenstemming over aan het bereiken zijn.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat zeg ik niet. Ik heb alleen gezegd; meneer Hofstra die vroeg aan mij hoe ik aan die twee uur kwam. En ik wilde gewoon aantonen dat zelfs als je tot een minimum gaat met hulp, ben je al rond de €75,- per week kwijt. Dat is gewoon heel veel geld. Dus hoe gaat u dat, hoe wil je dat gaan doen.
  • 1:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan komen we bij de tweede vraag die u inderdaad stelde; hoe gaan wij om met de vangnetregelingen. En die wil ik eigenlijk in samenhang gaan beantwoorden met D’66 zoals die de vraag stelde. Wij hebben vier verschillende onderdelen benoemt en dat zijn, zoals ik u heb aangegeven denkrichtingen, waarom vragen wij nog advies van de participatieraad op en wij zullen nog even iets scherper moeten onderzoeken hoe die stromen zullen gaan lopen. En wellicht dat we die bij de voorjaarsnota inderdaad scherp kunnen informeren van zo zijn ze gelopen, die opdracht ga ik zo meteen krijgen vermoed ik, en die kosten hebben we daarvoor, wat betreft de tweede en de derde deel eerst op een miljoen ingeschat en de bedragen die we van het rijk voor die twee andere onderdelen krijgen die zijn inmiddels bekend. Het zijn dus denkrichtingen, is dat miljoen genoeg? Wij zullen ons vangnet zo inrichten dat we daarmee inderdaad ook het maximale voor dat miljoen gaan doen. Zo moet u hem uitleggen. Dat moet onze opdracht zijn, wij krijgen van u straks voor een miljoen de opdracht om de meest kwetsbaren daarmee te ontzien en dan zullen wij met onze experts op dat gebied gaan berekenen hoe we dat miljoen het beste in kunnen zetten aan het tweede en het derde onderdeel. En als u zegt van de doelgroep is groeiende, van de groep die inderdaad langer thuis blijft wonen en er zal meer zorg gevraagd worden, ook voor die groep geldt dat we het in drieën kunnen delen. Want van de mensen die langer thuis blijven wonen zal een derde zelf geld hebben. Zal een derde het zelf moeten kunnen organiseren en zal voor een derde het vangnet gaan gelden. Tegen de tijd dat we inderdaad daar een groei in zien zullen we absoluut bij u terugkomen van we hebben nu inderdaad zoveel toeloop op onze regelingen wij zullen keuzes moeten gaan maken, want wij gaan weer terug naar onze hoofdlijn, wij hebben rijksmiddelen en daarbinnen moeten we deze opdracht uitvoeren. Dus dan geef ik het meteen weer een lijn die u inmiddels van ons gewend bent van hoe wij met veranderingen en ontwikkelingen in het sociale domein om willen gaan.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar dat zijn allemaal aannames wat u doet, want
  • 1:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ga ik toch even procedureel ingrijpen mevrouw Luijken. U vraagt steeds naar de uitwerking van de vangnetsituatie van stel dat, in het geval dat. U geeft een hoofdlijn aan en daar geeft u een budget voor, een miljoen. Dat wordt uitgewerkt door het college en zolang dat nog niet uitgewerkt is en u dat nog niet gezien heeft, niet over geïnformeerd bent kunt u niet allemaal vragen stellen die nog niet beantwoord zijn. daarom heeft de wethouder dus, die is veel verder gegaan vanavond in het u proberen duidelijk te maken wat ongeveer de ingrediënten van de vangnetsituatie zijn, daarmee gaat hij al veel verder omdat het een bevoegdheid van het college is en u blijft nu stel dat, stel dat en wat gaat dat vangnet dan betekenen. Daarmee ga ik toch echt even de verantwoordelijkheden uit elkaar halen. U stelt eventueel met, als u in zou stemmen, met het voorstel wat er ligt, stemt u ook in op een gegeven moment met de wijze en met het budget wat er bij hoort en het college werkt die vangnet situatie uit en de motie van de coalitie gaat volgens mij over laat dan straks zien hoe dat uitgepakt is. Even voor de duidelijkheid want anders blijven we vragen. Is die helder? Niet, ik zeg niet dat u het er mee eens hoeft te zijn, maar is het helder.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, het is helder, maar ik ben het er inderdaad niet mee eens.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hoeft ook niet, maar we hebben wel even de verantwoordelijkheden uit elkaar, want anders kunnen we de hele nacht doorgaan met vragen stellen over de uitvoering en uitwerking. Wethouder Hamster.
  • 1:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter, er van uitgaande dat dat deel van het debat nu afgerond is heb ik alleen nog de vraag die de heer Dijkstra, naarmate de tijd vordert duidelijker wist vorm te geven, hoe gaat het nu met de lichamelijk beperkten binnen het geheel. Als zij op dit moment een HH1 voorziening ontvangen zal voor hen gaan gelden dat zij de beschikking gaan ontvangen dat die regeling niet meer bestaat en krijg ik waarschijnlijk de opdracht om actief te gaan informeren hoe we met die mensen in gesprek komen. als zij het gevoel hebben dat zij dan tussen wal en schip dreigen of dat ze inderdaad een zorgvraag houden die niet beantwoord wordt, en dan zal dat gesprek gevoerd gaan worden, maar de mensen met een lichamelijke beperking die verder inderdaad geen psychische of verstandelijke beperkingen hebben die hen ervan weerhoudt zelf hun huishouden te organiseren. Die vielen binnen de HH1. En daarmee voorzitter denk ik dat ik de resterende vragen beantwoord heb.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals schud al van nee. Meneer Pals wat is niet beantwoord.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Over de ziektekosten, hoe dat
  • 0:47 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij heb ik die in zijn algemeenheid proberen aan te geven en heeft de voorzitter nog een keer gezegd van u vraagt nu eigenlijk teveel van de wethouder, van het college, om daar nog meer inzicht in te geven. Wat ik in eerste termijn nu heb verteld is dat wij voor de groep met een inkomen tot 130% die inderdaad kunnen aantonen dat zij tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoren dat we daar die collectieve ziektekostenverzekering met de maximale aanvullende pakketten en de mogelijkheid geven om daar inderdaad gebruik van te maken en daar staat een compleet voorzieningen pakket tegenover, wat daarmee al dan niet mee gedekt wordt. En waar de zorgverzekeraar pakketten voor samenstelt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar het ging juist, wethouder, het ging juist om als dat niet toereikend is. Ik bedoel u weet iedere ziektekostenverzekering heeft een pakket, maar ik bedoel dat
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder, meneer Pals nog een keer, de wethouder heeft nu de denkrichting heel duidelijk neergezet, binnen dat budget wordt u geïnformeerd.
  • 0:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Sta mij toe nog één antwoord hier op te geven voorzitter, dit is het maximale dat we kunnen verzekeren voor deze doelgroep. Volgens mij denk ik dat we daarmee niet verder kunnen komen dan die vaststelling. Voorzitter, dank u.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wethouder Hamster. Vragen en opmerkingen in tweede termijn voldoende beantwoord? Kunnen we dan tot stemming over dit voorstel overgaan? Mevrouw Luijken SP.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik wil graag vragen of we een hoofdelijke stemming kunnen doen vanavond.
  • 2:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag dat bij hand opsteken? Ja. Ik denk dat ik zo ongeveer de inschatting kan maken. Willen degenen die tegen het voorstel zijn ………… Zit ik hier ondertussen op een gegeven moment te overleggen te cetera, ik mag van de griffier niet eerst de moties behandelen. Ik moet eerst het voorstel in stemming brengen, daarom was ik ook even van mijn à propos, wethouder Hamster, reageerde ik niet snel genoeg en dan komen de moties. Nogmaals, willen degenen die tegen dit voorstel zijn hun hand opsteken. Tegen het voorstel. Dat zijn de vijf leden van de fractie van de SP en de leden van de VVD en van D’66. Daarmee is het voorstel met 15 voor en 7 tegen aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Breng ik nu in stemming de motie van de SP en D’66 gezamenlijk. Waarin wordt voorgesteld om in 2015 geen veranderingen tot stand te brengen in het kader van de huishoudelijke hulp 1 en dat als een overgangsjaar te beschouwen en met een bestendigheidsmodel, mooi woord, bestendigheidsmodel terug te komen naar de raad. Mag ik de handen zien, want ik neem aan dat u nu ook hoofdelijke stemming wilt, ja, de handen zien van degenen die voor deze motie zijn. dat zijn de leden van de fractie van de SP en van D’66 en dat betekend dat de motie is verworpen met 16 stemmen tegen en 6 stemmen voor. [ voorzitter klopt met hamer] En dan de motie vanuit de partijen van CU, PvdA, GBS en CDA. Mag ik de handen zien van degenen die tegen deze motie zijn. Ja, dat zijn de 5 leden van de fractie van de SP, als de leden van de VVD en D’66. En daarmee is de motie met 15 voor en 7 tegen aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Dan maak ik nu de inschatting dat de najaarsnota en de begroting 2015 van de gemeente Stadskanaal echt niet in 20 minuten behandelt kunnen worden. Daarmee zouden we ook echt de zaak tekort doen.
 • 14a Benoeming waarnemend raadsgriffier
  • 14a. Benoeming waarnemend raadsgriffier (62,96 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil u wel vragen of ik de hamerslag kan laten gelden ten aanzien van agendapunt 14a, de aanstelling van de waarnemend griffier bedoelt zonder debat, maar ook morgenavond zal hier iemand moeten zitten. En wij hopen dat Marjan Sijperda hier staat, die zit daar, dat dat morgenavond gaat lukken, dan gaan we de najaarsnota en de begroting behandelen en geven we onze huidige griffier rust om het proces in te gaan waar hij voor staat. Mevrouw Brongers CDA. Is dat voordat ik de hamerslag wou doen, voor de waarnemend griffier, of heeft het met elkaar te maken?
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dat heeft met elkaar te maken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik wou graag nadat het besluit door de raad is genomen nog even de gelegenheid hebben om iets te zeggen over dit agendapunt.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik dan eerst hamerslag maar uitvoeren, dan hebben we in ieder geval met ingang van morgen een waarnemend griffier. [voorzitter klopt met hamer] Die we heel veel succes toewensen en hopen dat in de combinatie van de werkzaamheden voor Stadskanaal en in ieder geval ook voor de gemeente Marum dat wij niet teveel van dit soort avonden organiseren waar we iedere keer over het nachtelijk uur heengaan of een extra avond moeten organiseren, maar het onderwerp was vanavond wel belangrijk genoeg om het op deze wijze te doen. Mevrouw Brongers.
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, daar is bijna niets meer aan toe te voegen voorzitter, maar ook namens de werkgevers commissie en namens de raad heet ik mevrouw Sijperda van harte welkom en zetten wij in op een goede samenwerking.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien is het goed dat je even naar voren komt dat iedereen er vast voor morgen een gezicht bij heeft. Fijn, gaat het lukken morgen?
  • 0:0 Mevr. M. Sijperda.(wnd.raadsgriffier)
   Jazeker.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is fijn, dan zien we een vrouwelijk gezicht als waarnemend griffier, prima. Dan ga ik de vergadering schorsen en dan zie ik u morgenavond om 19.30 uur terug. [voorzitter klopt met hamer]