Raadsinformatie

Raadsvergadering 17 november 2014

Naam
Download het audiobestand (92,95 MB)
Download de gesproken tekst (1,37 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,90 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 3 november 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 11 Rondvraag
 • 12 Invoering Participatiewet in Oost-Gron..
 • 13 Verordeningen Participatiewet 2015
 • 13a Motie(vreemd aan de orde) Drentse Mond..
 • 14 Aanwijzing accountant
 • 15 Intrekken regelingen
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (eerste deel opname ontbreekt) van de raad en vertegenwoordigers van de pers, media en natuurlijk aan de belangstellenden op de publieke tribune en de luisteraars thuis.
 • 2 Mededelingen
  • 2:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De een na laatste raadsvergadering in het jaar 2014 en ik heb een paar mededelingen voor u. Allereerst zijn er een aantal personen, zoals de secretaris en ook op ambtelijke vertegenwoordiging op de tribune, alsook ik persoonlijk, die allemaal de telefoon aan hebben staan. Dus mocht u ze vanavond horen en u denkt; aha dat wordt een traktatie bij de laatste raadsvergadering. Dan kan ik u nu vast meedelen dat we dat niet gaan doen, maar dat er eventueel een oproep is voor een test die er in de provincie plaats kan vinden en dat kan dus ook de gemeente Stadskanaal toevallig zijn. Vandaar, mocht dat het geval zijn dan zult u een aantal mensen zien die de raadszaal zullen verlaten. Ten aanzien van de agenda wil ik voordat we hem vaststellen in ieder geval twee correcties meegeven. En dat betreft agendapunt 12, de invoering van de participatiewet in Oost-Groningen, daarin staat in het raadsvoorstel, bij punt 6, bij de kosten/baten analyse, een aantal cijfers met een optelsom of zou je wilt met een uitkomst van het aftrekken van de kosten, wat leidt tot tekort van 1177, zoals het er staat. Daar is een typefout in tot stand gekomen, want het tekort is 1.177.000. Klein verschil. Maar dat had u allemaal vast al ontdekt, dus ik dacht voordat iedereen als eerste die tekstuele wijziging door gaat geven, laat ik dat voor u doen. En bij de laatste, agendapunt 15, bij het intrekken van de regelingen, staat, en dat is een agendapunt zonder debat, staat ook in het raadsvoorstel bij de, ook bij de kosten/baten analyse, dat met het intrekken van de regelingen kosten zijn gemoeid. En het woordje “geen” is weggevallen. Geen kosten mee gemoeid. Met die correcties en die overweging kunnen we de agendapunten vast behandelen. Dan rest mij nog om te zeggen dat we vanavond nog steeds moeten mededelen dat de heer Van Beek van de CU afwezig is, dus we zijn vanavond met 22 raadsleden in getal.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (71,4 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u gaan naar het vaststellen van de agenda.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, Pvda.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij willen graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen over de windmolen plannen voor de Drentse Monden en Oostermoer.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Ik neem aan dat u dan die straks indient en dan zullen we hem beoordelen. Het lijkt me goed om hem dan onder agendapunt 13a, dus voor de twee stukken die zonder debat plaatsvinden, op de agenda te zetten. Akkoord? Goed. Voor de rest agenda ongewijzigd te behandelen?
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:00 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Misschien is het goed om toch even steun uit te spreken richting de PvdA fractie rond de windmolens. Want mijn fractie maakt zich in ieder geval grote zorgen over
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze ik ga even interrumperen. Op het moment dat de motie wordt ingediend en ook inhoudelijk kenbaar wordt gemaakt wat u wilt. Wordt hij behandelt, daar heeft u straks de ruimte nog voor want hij ligt nog niet op tafel en dan wordt hij behandelt bij agendapunt 13a.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Krijgt u ongetwijfeld de kans opnieuw. Goed. Daarmee de agenda vastgesteld? Dat is het geval.
 • 4 Insprekers
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 3 november. Insprekers eerst, ja sorry, dat is toch mijn i-pad tussendoor. Ik ga eerst naar de insprekers. Neem me niet kwalijk. We hebben twee insprekers. Eentje bij agendapunt 12, de participatienota, mevrouw Van Geenen van GroenLinks en bij agendapunt 13, de verordeningen in het kader van de participatiewet, mevrouw Westerhof-Flap van de FNV. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Van Geenen. En u kent de procedure mevrouw Van Geenen.
  • 0:8 Mevr. T. van Geenen
   Ja, dat klopt. Ik wilde alleen mededelen dat het zowel voor 12 als 13 gaat. ik heb het in het algemeen genomen dat leek mij makkelijker. Als u het goed vind.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft 5 minuten voor beide.
  • 6:51 Mevr. T. van Geenen
   Dat weet ik. Dus daarom. In die zin maakt niet uit. GroenLinks maakt hier graag haar standpunten kenbaar over de invoering van de participatiewet. Een van de onderdelen van de transities in het sociale domein. Waar eerder de centrale overheid merendeel de uitkeringen regelde, komt die verantwoordelijkheid vanaf 2015 bij de gemeente te liggen, zo ook in Stadskanaal. Mensen met een uitkering, om welke reden dan ook, vanuit werkloosheid, beperking of chronische ziekte zijn gebaat bij een bepaalde vorm van dagbesteding. Ook GroenLinks is daar in principe voorstander van. Om sociale contacten op te doen andere mensen te leren kennen, jezelf te ontwikkelen, om een dagtaak te hebben, om een doel in je leven te hebben. Dat vinden we terug in het beleidsstuk van de gemeente dat nu voorligt. Op het eerste gezicht lijkt dit een mooi plan: er wordt geen tegenprestatie opgelegd. Wel wordt van mensen verwacht dat zij naar eigen kracht en eigen kunnen zich inzetten voor de maatschappij. Zo staat er in document 12 bijvoorbeeld: “Cliënten die op dit moment van melding, nog geen vrijwilligerswerk verrichten, moeten zich melden bij de Stichting Welstad voor de vrijwilligersvacaturebank. Daar wordt samen met de cliënt gekeken naar geschikt vrijwilligerswerk”. GroenLinks heeft het college een jaar geleden al verzocht duidelijkheid te geven omtrent de scheidslijn tussen vrijwilligers en professionals. Tot op heden heeft GroenLinks daar nog geen antwoord op gekregen. GroenLinks maakt zich net als de FNV zorgen om het stuk “verdringing van de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt” dat daarmee gepaard gaat. Dat is wat GroenLinks betreft tweeledig: aan de ene de kant doordat clienten, de uitkeringsgerechtigden, werk dat eerder als betaald werk werd aangemerkt, nu als vrijwilligerswerk kan gaan uitvoeren. En aan de andere kant doordat Stichting Welstad, zoals het hierin lijkt, merendeel van de werkzaamheden op gebied van welzijn en maatschappelijke vraagstukken door de gemeente krijgt toebedeeld. In beide gevallen, wat GroenLinks betreft, verdringing van de arbeidsmarkt. Wat betreft het eerste punt: Clienten, de uitkeringsgerechtigde, die nu vrijwilligerswerk gaan uitvoeren. Er worden allerlei voorbeelden genoemd in document 12. Namelijk: lessen of voorlichting geven, bijeenkomsten leiden. Zo kunnen werkloze voorlichters, docenten of PR-medewerkers via Welstad als vrijwilliger diverse doelgroepen mogen begeleiden. Verschillende vacatures zijn hiervoor al in de regionale bladen uitgezet en ingevuld inmiddels om op deze wijze mensen in te zetten voor vrijwilligerswerk. Waarbij de toon in het beleidsstuk mild overkomt, blijkt vaak in de brieven van clienten dat er op dwingender toon wordt gesproken. Voor GroenLinks is dat een aandachtspunt. De communicatie binnen de gemeente laat op een aantal zaken te wensen over, dat konden we de afgelopen weken helaas ook uitgebreid merken. Bij bemiddeling, sturing en/of medewerking zijn prettige communicatie technieken. Een bepaalde mate van inlevingsvermogen als ook bereidheid tot samenwerking met de cliënt van groot belang. Zoals de FNV eerder heeft aangegeven, zijn deze trajecten vaak langduriger dan de eerder vastgestelde drie maanden en daarnaast hebben clienten vaak nog steeds geen uitzicht op betaald werk. Naar aanleiding van de eerste rapport van de FNV heeft GroenLinks vernomen dat het aantal afgelopen jaar er niet beter op is geworden. GroenLinks steunt hierbij de FNV en hetgeen zij daarover heeft aangekaart en wellicht nog zal aankaarten. Wat betreft het tweede punt: Stichting Welstad die merendeel van de werkzaamheden op het gebied van welzijn en maatschappelijke vraagstukken door de gemeente krijgt toebedeeld.Laat GroenLinks allereerst duidelijk zijn: zij ziet Stichting Welstad als een belangrijk en aangenaam werkende organisatie. Met veel expertise en prettige medewerkers en teammanagers. Het gaat hier puur om de huidige gekozen constructie waardoor het er naar uitziet dat Stichting Welstad, een regio organisatie, door de diverse gemeenten in een soort monopolypositie wordt toegezet. Een voor GroenLinks uiterst onwenselijk situatie. Op meerdere plaatsten binnen het sociale domein, zoals bij het samenstellen van de sociale teams, is dit aan de orde. Het concept van het “Samen Sterk-project” uit Musselkanaal wordt daarbij gehanteerd. Bij deze constructie kan enige vraagtekens geplaats worden en lijkt het op een soort kartelvorming van diverse grote organisaties nu diverse zelfstandig ondernemers al enige tijd vergeefs bezig zijn toegang te zoeken tot deze groep. Economisch gezien is deze manier van beleidsvoering rampzalig voor een gemeente als Stadskanaal. Met een traditie van veel kleine zelfstandig ondernemers zal dit de werkgelegenheid ernstig kunnen aantasten. Veel werk dat eerder door ondernemers en ZZP’ers gedaan werd op bijvoorbeeld het gebied van communicatie, voorlichting, scholing, zorg en welzijn, wordt met de nieuwe Participatiewet weggehaald en ondergebracht bij Stichting Welstad, waardoor vrijwilligers vanuit een uitkering kunnen worden ingezet. Allerlei aangeboden bijeenkomsten en cursussen kunnen tegen uiterst lage prijzen of zelfs kosteloos worden aangeboden, wat inmiddels ook al gebeurd op diverse plaatsen, waardoor de kleinere ondernemers met vergelijkbare dienst- en hulpverlening uit de markt worden gedrukt. Denkt u bijvoorbeeld aan sportverenigingen, coaching bureaus of fysiopraktijken die bijeenkomsten op gebied van sport, rouwverwerking of gezond eten en bewegen hebben opgezet. Zij zien de groepen gestaag kleiner worden. GroenLinks ziet dat als een duidelijke vorm van verdringing van de werkgelegenheid op de arbeidsmarkt. GroenLinks heeft daar het afgelopen jaar de signalen van opgevangen van de verschillende bedrijven die daardoor weinig speelruimte krijgen. Zoals eerder aangegeven heeft GroenLinks het college een jaar eerder al verzocht duidelijkheid te geven omtrent de scheidslijn tussen vrijwilligers en professionals. En het antwoord lijkt met het huidige ingezette beleid, waarvan de participatiewet een onderdeel is, langzamerhand zichtbaar te worden. Het werk dat eerder door professionals uitgevoerd werd, in loondienst of als zelfstandige, kan door de vrijwilligers voortkomend uit de participatieraad gedaan worden. Dat zullen niet alleen medewerkers maar ook de nodige zelfstandigen in terecht kunnen komen als de gemeente haar huidige beleid rond de transities binnen het sociale domein op deze manier blijft voortzetten. Opdrachten zullen op deze wijze afnemen en deze ongesubsidieerde bedrijven kunnen niet op tegen de gesubsidieerde mastodonten in het welzijnswerk zoals Welstad er één van is. GroenLinks vraagt de aanwezige raadsleden dan ook vanavond het college hierover te bevragen en het huidige ingezette beleid te laten wijzigen door actief in kaart brengen welke organisaties op het gebied van zorg en welzijn, activering, stimulering en dergelijke werkzaam zijn. Zodat al deze organisaties hun expertise kunnen inzetten. Op zich werd dit eerder ook al gezegd dat daar naar gekeken werd alleen tot op heden heb ik daar nog niet zo heel veel van gezien. Dus ik hoop dat de raadsleden dat zouden willen meenemen in hun besluitvorming.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Is de bijdrage van mevrouw Van Geenen duidelijk? of heeft iemand behoefte aan het stellen van verduidelijkende vragen. Niet. Dank u wel mevrouw Van Geenen. En dan nodig ik mevrouw Westerhof uit namens de FNV Lokaal. Aan u de microfoon, ga uw gang.
  • 6:4 Mevr. G. Westerhof-Flap
   Goedenavond allemaal. Geachte raadsleden, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen. Stop het werken zonder loon en realiseer gewoon goed betaald werk voor iedereen. Beste raadsleden dit kan ook u overkomen. De ene dag werk je nog gewoon voor je baas en dan wordt je ontslagen en vervolgens moet je aan het werk om een uitkering van €900,- te behouden. Steeds vaker worden betaalde banen omgezet in gratis werk. Kijk maar naar de groenvoorziening, de zorg, het personenvervoer, de post, de banen versnipperaar staat op zijn hoogste stand. De hedendaagse realiteit is dat er niet genoeg banen zijn voor iedereen en dat de werkeloosheid ongekend hoog is. Tegelijkertijd zien we door verdringing van banen schijnconstructies, oneerlijke concurrentie en CAO ontduiking de toch al slechte arbeidsmarkt nog verder onder druk komen te staan. Er ontstaan draaideur constructies waarbij de ene werkeloze de andere vervangt, er ontstaat verlaging van lonen met als gevolg dat ook de welvaart daalt. Een situatie die geen enkele gemeente, dus ook niet Stadskanaal, moet nastreven. De vraag die in dit kader beantwoord moet worden is; wat het verplicht inzetten van mensen met een uitkering nu daadwerkelijk aan vast werk voor betrokkenen heeft opgeleverd. Hoeveel mensen in deze gemeente zijn uit de bijstand gekomen omdat zij gratis ter beschikking gesteld zijn van een werkgever. De gemeente lijkt nauwelijks bezig te zijn met de aanpak van de werkeloosheid, de nadruk ligt vooral op de aanpak van de werkelozen. In de komende participatiewet worden verplichtingen flink aangescherpt, waardoor de werkzoekenden een groot risico loopt dat zijn uitkering wordt stopgezet. Als de gemeente bijvoorbeeld vindt dat een uitkeringsgerechtigde zich te weinig inspant om aan werk te komen kan de uitkering zomaar drie maanden stopgezet worden. Dat is wrang. Want mensen die noodgedwongen in de bijstand zijn geraakt hebben het vaak al heel zwaar. Het overgrote deel wil dolgraag werken, maar krijgt na tientallen soms honderdtallen, of honderden sollicitatiebrieven steeds nul op rekest. Deze mensen leiden niet alleen financieel, maar ook aan de manier hoe ze worden behandelt, alsof de werkeloosheid u eigen schuld is. De participatiewet geeft de gemeente meer instrumenten om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. En die instrumenten zijn hard nodig gezien de verandering in bijvoorbeeld de Wajong en de sociale werkvoorziening. Maar laten we in dit kader niet de groep bijstandsgerechtigden vergeten die in de bijstand zijn belandt door de harde realiteit dat er nu eenmaal op dit moment te weinig banen zijn. deze groep mensen krijgen volgens de re-integratie verordeningen trajecten aangeboden terwijl ze vaak, soms heel recent, een arbeidsverleden hebben. We missen in het beleid van de gemeente een aantal concrete instrumenten waardoor het mogelijk is of realistisch wordt om meer werkgelegenheid te creëren. U kunt het toch niet maken om iedereen die geen baan kan vinden te kwalificeren als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alsof die arbeidsmarkt genoeg banen biedt voor iedereen. De enige oplossing die voorligt is het cremeren van meer betaalde banen, extra werkgelegenheid dus. En de financiële middelen vanuit de participatiewet moeten toekomen aan mensen met een echte afstand tot de arbeidsmarkt. Financiële middelen dienen derhalve ook niet te worden gebruikt om mensen met een uitkering te verplichten, op welke manier dan ook, tot een tegenprestatie. Heeft u wel een nagerekend hoeveel geld het verplicht opleggen van de tegenprestatie kost? De gemeente Amsterdam heeft om financiële redenen bijvoorbeeld besloten de tegenprestatie niet meer verplicht op te leggen. Re-integratie trajecten zouden leerplekken moeten zijn er zouden afspraken moeten zijn over begeleiding van deze mensen over leerdoelen met regelmatige evaluaties. Iedere werknemer die net start in een nieuwe job wordt ingewerkt tijdens de proeftijd tegen eerlijk loon en niet als gratis arbeidskracht. De concurrenten van een bedrijf wat gratis arbeidskrachten krijgt is niet blij, zij moeten immers wel het CAO- loon of minimumloon betalen. Een duidelijker voorbeeld van oneerlijke concurrentie is er niet. en dan de CAO ontduiking, voor een werknemer worden premies afgedragen die onze sociale fondsen en onze pensioen stelsels mogen maken. Er wordt loonbelasting betaald die algemene voorzieningen mogelijk maken. Maar voor een gratis arbeidskracht worden geen premies of loonbelasting afgedragen. Met vervolg? Afbraak van onze sociale fondsen, afbraak van ons pensioenstelsel en meer bezuinigen omdat er minder belastinginkomsten zijn. je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat dit de economie niet helpt. Sterker nog, het inzetten van gratis arbeidskrachten leidt tot banen verlies van andere werknemers. Contracten worden niet verlengt want het bedrijf kan immers een gratis arbeidskracht krijgen. Vacatures waar werkelozen naarstig naar op zoek zijn worden niet opengesteld en bedrijven die de concurrentie met het bedrijf dat gesponsord wordt met gratis arbeidskrachten moet aangaan moeten reorganiseren of gaan failliet. Dat doet de economie de das om. Ook in deze regio zakt daardoor het besteedbaar inkomen om nog maar te zwijgen over wat het met de bijstandsgerechtigden doet. Raadsleden de uitvoering van dit beleid schiet zijn doel ver voorbij. In plaats van meer mensen een betaalde baan te krijgen nemen deze gratis arbeidskrachten de plaats in van reguliere werknemers dat leidt tot het verzieken van de arbeidsmarkt. Eigenlijk is het heel simpel, je hebt twee soorten werk; vrijwilligerswerk en echte banen. Laten we die twee niet doorelkaar halen want we mogen niet accepteren dat normale arbeidsplaatsen worden verdrongen door werken zonder loon. Het wordt tijd dat de werkeloosheid wordt aangepakt en niet de werkelozen. Stop met werken zonder loon en investeer in gewoon goed betaald werk voor iedereen. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Westerhof. Duidelijk? nog verduidelijkende vragen? Meneer Pals, D’66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja goedenavond. Ik heb toch een paar vragen aan u. En de eerste vraag wat ik eigenlijk heb ,of misschien het grote verschil wat ik met heb tussen u en mij, is dat u verwacht van de gemeente dat hij banen creëert. Maar u weet net als ik, als geen ander, dat de gemeente en de overheid geen banen creëert. Hij stimuleert, maar creëert geen banen. En in die zin ben ik wel met u eens dat de gemeente meer moet stimuleren, maar ik denk wel dat u in uw vocabulaire moet schrappen dat het creëert, want dat doet de gemeente namelijk niet en ik denk ook niet dat de gemeente dat zal doen want het is geen taak van de overheid.
  • 0:2 Mevr. G. Westerhof-Flap
   Nee, maar u creëert wel de omstandigheden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even. Verduidelijkende vragen meneer Pals, geen debat.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. Mijn andere vraag is, want dat was mijn inleiding daarvan, mijn andere vraag is; u heeft het over instrumenten, over de participatie, waarom mensen met behoudt van uitkering aan het werk moeten. En nou is mijn vraag; u heeft waarschijnlijk 4.3 van de nota, invoering participatiewet gelezen in Oost-Groningen, kunt u mij nou eens vertellen waarin u nu wezenlijk verschilt met de instrumenten die daar staan en die ons zijn aangereikt als raadsleden en waar wij vanavond over moeten beslissen. Wat is er nu anders, wat is er nu, ja in uw ogen misschien niet sociaal en socialer. Dat is eigenlijk mijn vraag. 4.3 van de nota invoering participatiewet.
  • 0:8 Mevr. G. Westerhof-Flap
   Ja, ik heb die nota zo niet bij de hand. Ik heb hem ook, ik heb hem wel gelezen, maar ik moet u daar nu even het antwoord schuldig op blijven.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kan dat onderdeel zijn van het debat later op de avond aan de hand van de nota die iedereen dan zeg maar op zijn i-pad of op papier voor zich heeft. En u hebt een betoog gehouden wat u vindt wat er niet juist aan is, op een gegeven moment, wat meneer Pals van u vraagt nu is een alternatief en dat is eigenlijk niet de gewoonte bij een inspreker.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Sorry, voorzitter. ik vraag geen alternatief, ik vraag gewoon waarin is de inleidster wezenlijk het niet eens met de voorgestelde maatregel die hier staan en u bent als inleidster, u bent meer bekwaam en meer ingewerkt in de materie dan wij, dus het is wel een vraag voorzitter.
  • 0:6 Mevr. G. Westerhof-Flap
   Ik wil hem ook graag beantwoorden, maar ik zal het even moeten nakijken. Ik kan dit niet ad hoc doen, het spijt me wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan u in de behandeling van de agenda niet opnieuw naar voren laten komen mevrouw Westerhof, maar ik heb zo’n flauw vermoeden dat er ook nog wel een schorsing is hier of daar vanavond dus misschien dat u hem dan met de heer Pals van D’66 kunt delen. Dank u wel mevrouw Westerhof voor uw bijdrage.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 3 november 2014
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik nu naar agendapunt 5, de besluitenlijst van 3 november. Redactioneel, pagina 1, 2, pagina 3, 4, 5 of 6. Geen op – of aanmerkingen, dan is die vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ook niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Van de kant van het college zijn daar geen op- of aanmerkingen over. Vanuit de raad behoefte? Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, voorzitter ik mis een toezegging die gedaan is de vorige vergadering. En dat ging over de pachtgronden verkoop. De wethouder heeft gezegd we pakken het signaal op en we komen er t.z.t. op terug en volgens mij is dat een toezegging.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u gelijk. Ja. Wordt alsnog toegevoegd.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we even kijken wat een reële datum is om daar op terug te komen. Het ging om de verkoop van de pachtgronden hè.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Klopt.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Voegen we toe en komt een beetje realistische datum achter waarin ook een antwoord gegeven kan worden. Andere punten? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we bij inlichtingen vanuit het college. Wethouder Gelling aan u het woord.
  • 0:31 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben van de Omgevings Dienst Groningen, de ODG, dat namens ons toeziet op de situatie bij de bio-vergister, informatie ontvangen en zij hebben geconstateerd dat de oude menginstallatie is verwijderd en dat één nieuwe bak daarvoor in gebruik is genomen, de tweede bak die daarvoor in gebruik wordt genomen wordt nu getest en zal naar verwachting aan het einde van de week ook in gebruik zijn. Dank u wel.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Een mededeling, een inlichting, vanuit het college. Roept geen vragen op, dus….Ik keek toch echt wel even naar u meneer Pals. Maar goed, vooralsnog is dit voldoende.
 • 9 Vragenuur
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 9, dat is het vragenuur. Door de fractie van de SP zijn vragen ingediend en ik wil de SP graag in de gelegenheid stellen om die vragen in het openbaar te verduidelijken. En de procedure is dat na de toelichting van de kant van de SP de wethouder het woord krijgt, daarna is de tweede ronde voor de SP en eventueel nogmaals de wethouder en daarna stel ik hem open voor vragen voor overige fracties. Ik begrijp dat mevrouw Luijken het woord voert. Mevrouw Luijken.
  • 1:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter. Wij hebben inderdaad aan de hand van het krantenartikel wat in het Dagblad van het Noorden heeft gestaan over het was-servicebedrijf hebben wij wat vragen voor de wethouder. Vraag 1. Oh, college, sorry. Vraag 1; heeft het college kennis genomen van het artikel van DvhN van 10 november jl. met de kop; “wasbedrijf niet brandschoon”. Vraag 2; wat is de reactie van het college daarop. Vraag 3; op welke gronden heeft het college besloten samen te werken met WZP-holding en welke afspraken heeft het college daartoe gemaakt. Vraag 4; op welke gronden heeft het college besloten om slechts met 1 marktpartij samen te werken dan wel de flyer te verzenden. Vraag 5; heeft het college onderzoek gedaan naar dit bedrijf en zo ja waaruit bestond dit onderzoek en waren er bevindingen ja of nee. Vraag 6; op welke wijze is het college voornemens om beeld, dat bij de cliënten ontstaan is, weg te nemen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Wethouder Hamster.
  • 3:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. ja, vraag 1, wij hebben het bericht gelezen. En uiteraard, vraag 2, zijn wij niet gelukkig met de berichtgeving over het bedrijf en hebben enerzijds gesproken met de eigenaren om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en anderzijds ons breder georiënteerd op de markt om onze cliënten nog breder te kunnen informeren straks, zowel bij de verstrekking van de beschikking als in de gesprekken die daar eventueel op volgen. Het lijkt mij echter wijs om mijn woorden van twee weken geleden te herhalen. Zowel de inhoud, de wijze van verzending, als de timing van de brief waren beroerd. Dat heb ik letterlijk zo hier gezegd. In die zin heb ik al op de hoofdlijn aangegeven dat er verkeerde beelden en signalen richting de doelgroep konden ontstaan en dat we dat betreuren. En om dan uw vragen 3 en 4 te beantwoorden, wij werken niet samen met WZP. WZP was-service is een particulier bedrijf wat een was-service biedt die kan dienen als voorliggende voorziening binnen onze gemeente voor onze cliënten. Wij hebben dus geen contract met WZP. Tijdens het vooronderzoek naar de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen was WZP was-service één van de bedrijven waarbij we geïnformeerd hebben. Wij hebben ons breed georiënteerd op de markt, daarmee kom ik bij vraag 5, en blijven dat doen en staan open voor marktinitiatieven op verschillende terreinen. Want onze bedoeling is dat mensen zelf de diensten inkopen bij bedrijven en organisaties van hun keuze. De beoordeling van de kwaliteit, van zowel de dienst als van een bedrijf, is aan de afnemer, aan de cliënt en is niet aan de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf op zoek te gaan naar een oplossing. Dat past precies in het kader van het nieuwe beleid dat we net hebben vastgesteld met zijn allen en het uitgangspunt blijft; “zorgen dat”, in plaats van “zorgen voor”. De gemeente verwijst inwoners op allerlei manieren, naar de aanwezigheid en vindplaatsen van dienst en informatie. Niet alleen voor de was-service, maar ook voor boodschappendiensten, maaltijdservice et cetera, et cetera. En dat gebeurd o.a. al via onze digitale en papieren gemeentegids en via onze eigen loketmedewerkers en consulenten. En we doen dit enerzijds als service aan onze inwoners en anderzijds voldoen we op deze manier aan onze taak om te ondersteunen en zelfredzaamheid. Deze informatie veranderd mee met de markt die in beweging is, die in ontwikkeling is, zeker na de besluiten die we de afgelopen tijd genomen hebben. Het inhoudelijk informeren over geboden diensten is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de particuliere bedrijven zelf. Wij denken er nog over na hoe we tezamen met de beschikking de verwijsinformatie naar voorliggende voorzieningen toegankelijk kunnen maken. In ieder geval zal dit ook aan de orde komen in de keukentafelgesprekken en binnen dat alles zal ook het eventuele ontstane beeld rechtgezet moeten worden en daarmee voorzitter heb ik ook vraag 6 beantwoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:43 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wat de bedoeling is van het college ten opzichte van de cliënt dat is ons wel duidelijk, het gaat mij echt om het bedrijf zelf. Als ik een, als cliënt een envelop in de bus krijg en daar zit een folder in van een bedrijf en ik krijg dat namens mijn gemeente, dan ga ik er toch vanuit dat de gemeente weet wat voor bedrijf dat is. Dan mag ik er toch vanuit gaan dat het een betrouwbaar bedrijf is. Terwijl er nu eigenlijk gebleken is dat dat niet zo is. En het gekke is dat mensen dat dus niet het bedrijf aanrekenen, maar wel de gemeente. Dan zou u toch tegenover die cliënten iets van een brief of weet ik veel wat moeten sturen dat dat niet in de haak is op deze manier.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik moet op twee niveaus antwoorden. Allereerst neemt u aan dat dit bedrijf niet bonafide zou zijn en die vaststelling wil ik vanaf deze plaats, kan ik vanaf deze plaats, niet doen, dat is niet aan mij. Dat is eventueel aan rechters, mocht het inderdaad malafide zijn, en aan de afnemers voor het geval zij zelf een waardeoordeel willen vellen over een service van het bedrijf. Dat kan ik op dit moment niet vaststellen. Wat wij wel hebben vastgesteld, en dat heb ik vandaag proberen te herhalen, is dat het niet wijs was om de informatie van slechts één enkel bedrijf te verzenden richting de cliënten. En dat heb ik u vorige keer vanaf deze plek proberen te vertellen dat ons dat niet goed gevallen is, dat wij inderdaad daar niet blij van werden. Het leek ons aan de andere kant ook niet wijs om brief, na brief, na brief te blijven sturen, de ene keer met informatie over de ene krant, de andere keer over de informatie van de andere kant. Het lijkt ons nu wijs om die rust te bewaren op de manier zoals we dat gewend zijn informatie te verspreiden, breed over alles wat er beschikbaar is, en in de eventuele gesprekken die inderdaad plaats vinden met onze consulenten, al dan niet aan de keukentafel, om daar dan eventuele beelden recht te zetten voor zover die ontstaan zijn.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, mevrouw Luijken en de ronde staat ook open voor
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het ging mij ook niet zozeer om
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, ik wou u het woord geven, maar ik wou ook nog graag even kwijt dat ook andere fracties nu mogen reageren op dit punt. Ik snap uw eagerness om erin te duiken, maar er zijn meer. Nee, ik geef nog één keer eerst het woord aan mevrouw Luijken en dan ga ik ook even langs anderen.
  • 0:29 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel voorzitter. kijk ik weet ook niet of het bedrijf deugd ja of nee. Het gaat mij er meer om dat er gewoon heel veel wantrouwen nu ontstaan is en ja dan val ik eigenlijk een beetje in herhaling, het lijkt me toch wel een strak plan om de mensen om die cliënten iets van een brief te doen waaruit blijkt dat de gemeente hier afstand van neemt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:45 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. ik sluit een beetje aan op de herhaling van de vraag van mevrouw Luijken en op zich vind ik dat terecht. In de vorige raadsvergadering hebben wij ook, vind ik zelf, uitvoeriger stilgestaan bij dit onderdeel, niet expliciet bij de WZP, maar wel bij de manier van communicatie naar de betreffende cliënten en ook toen heeft het college daar uitgebreid op geantwoord en ook zijn mening daarover gegeven, inderdaad de woorden herhalend van de portefeuillehouder, dat is beroerd geweest. En wat ons betreft is dat meer dan afdoende.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Bieze.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, ik kan mij volledig aansluiten bij hetgeen wat mevrouw Brongers zegt; het is een herhaling van zetten. De wethouder heeft diverse malen nu excuses aangeboden en verbetering toegezegd. Ik denk dat we die discussie nu moeten gaan sluiten. Dank u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 2:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik waardeer de excuses van de wethouder en het is de tweede avond dat hij zijn excuses aanbiedt dus het moet ook niet al te gek worden vind ik de komende periode. Maar ik vind wel, toch wel even een vraag want hoe moet ik mij dat nu voorstellen. De wethouder heeft met zijn ambtenaren heeft hij overleg, de was-service, of de wasbedrijf komt aan de orde en wordt er dan maar zo even een bedrijf neergezet en wordt er dan gezegd van nou jongens dat lijkt me wel een goed voorstel wij gaan die brief maar aan de mensen versturen en we zien waar het schip strand want het schip strand eigenlijk al, hij lag er amper of het ????? amper droog zeg maar en het Dagblad van het Noorden kwam al met een artikel over die was-service. Ik vind dat een, in die zin vind ik het een grote misser, want ik heb bij mijn vorige keren ook gezegd dat wij hebben hier in deze raad belangrijke besluiten genomen over hoe wij de huishoudelijke hulp willen inzetten, we waren er niet voor, voor het opnemen van deze constructie, maar enfin de beslissing is genomen. Maar ik heb wel gezegd u maakt van iedere burger, en dat zijn er inmiddels 1300 in onze gemeente, maakt u een inkoper. En ik vind als u komt met een folder wat in de volgende dag in het Dagblad van het Noorden staat te lezen dat het bedrijf niet koosjer is, laten we het maar zo zeggen, dan is dat een hele grote misser wethouder en dan kunt u wel zeggen van dat wil ik, dat doe ik af met een excuus, dat is ook, maar eigenlijk is het geen excuus, eigenlijk is het een wanordelijke toestand zoals het nu gegaan is met die brief en ik kom even terug op mijn vraag; hoe loopt dat proces dat u tot het besluit komt vanuit het gemeentehuis of vanuit uw werkkamer, naar de keukentafel waar alle gesprekken de komende tijd plaatsvinden, hoe verloopt dat proces dat die brief daar op de keukentafel ligt van 1300 mensen die nu zorg moeten gaan inkopen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, had ik het goed gezien dat u ook het woord wou voeren?
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja, voorzitter wat ons betreft is deze discussie wel een grote mate van mosterd na de maaltijd en komt nog even in een vorm van een nabrander. De wethouder heeft de vorige vergadering uitvoerig zijn excuses aangeboden en die excuses zijn aanvaard en er zin maatregelen genomen en beterschap beloofd en het is dan, als de excuses aanvaard zijn, een beetje flauw om daar nog weer op terug te komen, dus wat ons betreft is de kous daarmee ook af.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:48 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik vind het ook prima dat de wethouder zijn excuses heeft aangeboden en wat dat betreft is bij mij de kous er ook af. Ik heb nog wel een inhoudelijke vraag, die is meer procesmatig, u geeft aan dat u uw cliënten zoveel mogelijk van informatie wil voorzien, zoveel mogelijk wilt verwijzen. Nou we hebben hier toevallig een voorbeeld bij de hand waar het niet helemaal goed is gegaan, maar ik mag er toch vanuit gaan dat bij het verwijzen dat de bedrijven waarnaartoe verwezen wordt dat die zorgvuldig gescreend worden. Ik denk dat de afdeling inkoop hier voldoende ervaring heeft om daar cliënten mee te kunnen ondersteunen. Ik vind dat wel een belangrijk punt, de gemeente is een betrouwbare partner en die moet dat ook gewoon blijven en mensen moeten er van op aan kunnen dat die bedrijven waarnaartoe verwezen wordt dat die kwalitatief in orde zijn. Dat is even mijn opmerking.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Wethouder.
  • 1:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. er worden een aantal constateringen gedaan. Aan de ene kant meerdere malen, er zijn excuses uitgesproken en die worden in onze beleving aanvaard en er wordt op dit moment mosterd na de maaltijd geserveerd. Aan de andere kant ten negatieve. Ik wil twee dingen nog wel even specifiek benoemen. Wij, en de SP vraagt, stuur een brief waarin u afstand neemt. Dat gaan wij niet doen want op dit moment heb ik formeel geen aanleiding om afstand te nemen van dat bedrijf. Er staan zaken in de krant inderdaad, maar er staat wel meer in de krant. En daarbij herhaal ik dat het niet wijs was, de wijze waarop wij dit verzonden hebben. En dan op het procesvraag van de heer Pals in te gaan, het hele incident heeft ook hier in huis ertoe geleid dat wij die processen nog eens onder de loep hebben genomen en inderdaad, om met de heer Nijenbanning dan te spreken, is het wel wijs om dan te gaan concluderen aan de voorkant hoe we die bedrijven in moeten schatten. Waarbij het van belang blijft dat de beoordeling van zowel de dienst als de dienstverlener aan de afnemer is en in dit geval zijn dat onze cliënten.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen en opmerkingen voldoende beantwoord? Dank u wel wethouder Hamster.
 • 11 Rondvraag
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 11. En dat is de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, mevrouw Brongers, meneer Boels, meneer Gelling, meneer Van der Heide, Dijkstra, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, de heer Ploeger, de heer Bieze, Pals, meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Orsel, mevrouw Wanders. Geen vragen voor de rondvraag.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Invoering Participatiewet in Oost-Groningen
  • 12. Invoering Participatiewet in OostGroningen (107,56 KB)12.1. Nota invoering Participatiewet in OostGroningen (945,56 KB)12.2. Brief college aan Participatieraad (181,68 KB)
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan brengt dat ons bij agendapunt 12; Invoering Participatiewet in Oost-Groningen. Wie mag ik daarover het woord geven. Wie van de CU? Mevrouw Sterenborg. Gaan we een keer in de omgekeerde volgorde. Meneer Pals, D’66.
  • 4:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mooi. Voorzitter, wij staan bij, de invoering van de participatiewet is best een hele belangrijke wet, de dames en heren op de tribune zijn denk ik wel echt de eerste die daar direct mee te maken hebben over de participatiewet, omdat de participatiewet, mag helaas ook voor ons en voor iedereen die het betreft, het is aangenomen met een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Alleen de SP was tegen dacht ik en het CDA waren tegen, maar voor de rest waren de meeste partijen waren vol lof over de participatiewet omdat die nogal wat betekend in onze samenleving en daar direct van invloed op is. Omdat een uitkering niet meer zomaar een uitkering betreft, maar dat je er nu een prestatie voor moet neerleggen om die uitkering te mogen houden, maar ook dat die uitkering je niet dwingt tot niets doen, maar dat het een wet is die je volop mee laat doen in de samenleving en waar je ontzettend veel hulp kunt krijgen vanuit de overheid die dat stimuleert en die dat antimeert. Ten van aanzien van dat stuk over, 12, over de invoering van de participatie, over die nota, hebben we nog wel wat enkele vragen en ik ga even de vragen af zoals we ???? neerzetten, vanaf punt 1. Er staat in dat de verordening in het kader van de uitvoering van de participatiewet, zijn binnen de 7 Oost-Groninger gemeenten afgeschermd. Voor de verordening over de tegenprestatie vond geen draagvlak. Nou is onze vraag; kan het college daar iets meer over zeggen, waarom er geen draagvlak bestond. Wijken wij qua opvattingen dan in positieve zin of in negatieve zin af, ten opzichte van de andere gemeenten die meedoen, ten aanzien van de andere 7 gemeenten die meedoen in deze participatiewet, in deze regelgeving. Onze tweede vraag is dat, onze tweede opmerking is argumenten dat in Oost-Groningen zijn relatief veel mensen met een lage opleiding die de afgelopen jaren zijn opgevangen binnen de SW-bedrijven. Voor ons is dat een soort “comingout” eigenlijk en het is eigenlijk ook geen vraag, het is een opmerking die we willen plaatsen, dat is eigenlijk, dat we hebben denk ik dan al jaar in jaar uit binnen deze gemeente een verkeer beleid gehad ten aanzien van Wedeka en zien wat er nu is van gekomen. We hebben de volgende vraag hebben we over het economische programma dat staat ook in 2.1 in uw nota, Oost-Groningen wil daarom komen tot één economisch programma voor de hele regio. Nou u heeft FNV al gehoord die roept daar op tot u op, en ik denk dat de hele raad daar wel mee eens is. Onze vraag is; wanneer wordt het economisch programma wanneer wordt dat geïntroduceerd. We hebben toch, als we soms de wethouder horen, met, en zeker ook met Wedeka, dat de plannen 2016 nog eens een keer bekend gemaakt worden, dan denk ik van ja, we vinden dat allemaal heel lang duren, dus vandaar ook deze nieuwsgierige vraag; wanneer wordt het economisch programma geïntroduceerd. Over 2.2 is, over Oost-Groningen, dat is bijvoorbeeld de zin dat wij intensiever moeten samenwerken, op termijn moet leiden tot kostbesparing nadat duidelijk is hoe gemeentelijke herindeling in Groningen eruitziet. Ik zal alleen nogmaals willen benadrukken, maar gelukkig in bevind mij in een ruim met collega’s die het daar hartstikke eens mee zijn, maar ik kan me niet voorstellen, en ik hoop dat de wethouder dat ook overbrengt aan gemeenten die meedoen in deze 7, met één van de 7 gemeentes die meedoen in deze nota, om hun daar nogmaals een keer mee om de oren te slaan eerlijk gezegd, hoe belangrijk het is om te gaan herindelen. Want ook in deze nota heeft u duidelijk laten zien dat het gewoon moet en dat het goed is. Dus ik verzoek de wethouder de mensen daar nog eens op te wijzen. Vervolgens hebben wij en iedere gemeente twee punten vier dan zijn er er staat iedere gemeente ontwikkeld een eigen lokaal beleid wat betreft de tegenprestatie, clienten en de trede 1 en 2 op de participatiewet en individuele inkomenstoeslag. Onze vraag is eigenlijk, u heeft daar een heel stuk geschreven over vrijwilligers werk en over de vrijwilligersbank en u heeft denk ik van de FNV heeft u tegenwerpingen gehoord, maar ik vraag mij even af, zijn er gemeenten die niet vragen, de inleidster van de FNV heeft gezegd; een stad als Amsterdam doet het niet. Dan denk ik van ja als wij nu doen alsof wij Amsterdam zijn dat is bijna een enorme vergelijking die helemaal mank gaat, maar als wij doen als Amsterdam
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bremen zou ook kunnen meneer Pals.
  • 5:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, Bremen. Ja, maar Bremen die heeft andere, die zijn, die maatregelen voorzitter die zijn dan nog harder dan hier dus dat moeten we toch niet voor willen kiezen denk ik. Maar wat zijn dan de consequenties en dat lees ik niet goed in het stuk als wij niet doen, als wij niet vragen over deze maatregel die in 2.4 staan gesteld. Dan hebben we nog een vraag over de communicatie. De communicatie is toch wel in dit traject, een heel erg belangrijk traject, we hebben net weer een puntje aan de orde gehad, ik wil geen wonden openrijten, maar goed het is toch een communicatiepuntje, want mensen zijn erg onzeker over hun huidige beschermde werkplek, de Wedeka, en we vinden dat alle doelgroepen bedient moeten worden. We vinden ook dat u aandacht moet hebben voor visueel gehandicapten, voor eenvoudig taalgebruik, het werken met beeldmateriaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Gaat u gebruik maken van diverse tools voor informatieverstrekking, met andere woorden u komt niet met saaie brieven of met hele moeilijke uit te leggen brieven, maar we vragen u gewoon helderheid, transparantie, voor de doelgroep waar het om gaat, dat je inmiddels een, het plaatjesboek, dat je het kunt volgen, maar het punt is dat men snapt waar het over gaat. En tot slot, maar dat gaat even over de andere nota en dat is nota 12.1, maar het wordt in één stuk behandeld voorzitter, hebben we nog een paar andere vragen, dat de hele participatiewet valt en staat met het hebben van werk en werkgelegenheid. En we missen toch in dat stuk, missen we wel een paar dingen, maar wat ik eigenlijk helemaal mis in dat stuk dat is enerzijds, daar komt dan weer de commissies komen weer voor de dag om te kijken van wat we hier allemaal beter kunnen doen wat we hebben laten liggen en hoe het allemaal gaat, maar één mysterieus geval blijft ons toch triggeren, dat is de ondernemerstafel, ja u noemt het ondernemerstafel geloof ik uit mijn hoofd, dat is, blijkt is, toch wel een groep mensen die u binnen in onze gemeenschap een hele belangrijke gaat worden want u haalt het te pas en te onpas aan in uw stuk. Dat zijn de groep mensen die hier voor werk moeten zorgen en ik wou de wethouder willen vragen om er voor te zorgen dat die tafel met mensen die toch over dit hele erge belangrijke stuk gaan waar we het vanavond over hebben dat die die mensen eens oproept om eens in de raad te verschijnen in de commissie dat we als raad eens kunnen sparren met die tafel want ik ben heel erg nieuwsgierig wat ze willen, wat voor tools ze hebben, waar ze naar toe willen en hoe het gaat. Want ik zal u één klein voorbeeldje noemen wethouder in het stuk. In dat stuk heeft u bijvoorbeeld, u heeft het over reshoring, dat is ook weer zo’n nieuw toverwoord waarvan u denkt van nou daar krijgen we wel werk mee, maar wat ik bijvoorbeeld helemaal niet lees in uw stuk is dat bij ons in onze streek is er ook bekend wie doet aan ofshoring, want als je weet welk bedrijf aan ofshoring doet kun je ook eigenlijk werken aan dat project reshoring. Dus ik kan wel even doorgaan in dat stuk het is niet geënt op binnenkrijgen van werk het is in mijn optiek is het een heel vaag stuk, maar nogmaals de ondernemerstafel zou dat misschien voor ons een tipje van de sluier kunnen optillen. Dus ik zou wethouder, ik verzoek u nodig ze uit en wij willen als raad er graag mee sparren. Tot slot is onze vraag is toch hoe gaat de gemeenteraad dit monitoren. Vraag al mijn collega’s daartoe op. Want hoe houden wij als raad zicht op de ontwikkeling en de uitvoering van deze wet die zo veelomvattend is. Voor D’66 staat vast dat de informatie aan de raad niet alleen over cijfers kunnen gaan want het stuk staat ook vol met cijfers. De eerste matches tussen gemotiveerde werkzoekende en participatie van dagbesteding en ondernemers kan wellicht al in 2015 worden gerealiseerd, ik denk dat dat de kleinste hobbel is die wij als raad of die als samenleving doen, maar we blijven natuurlijk altijd zitten, maar wat gaat het dan doen, wat doen we dan met partijen die, waar we mee blijven zitten, met in alle positief, want ik bedoel dat is juist de doelgroep die het heel moeilijk heeft, die het zwaar voor de kiezen krijgt met deze participatiewet, dus en ik vraag ook aan de raad en aan mijn collega raadsleden laten wij een tool uitvinden hoe wij dat monitoren. Laten we het slim, efficiënt, makkelijk en draaglentelijk zodat we het begrijpen. We verwachten van de , wat wij ook verwachten is dat de cliëntenraden zich actief laten informeren door de achterban over effecten van het gevoerde beleid. Voor ons is deze informatie belangrijk om sturing te geven aan het beleid, we hopen van hun te horen zodat wij, zodat bij deze nota is ook is gebeurd, vandaar mijn bijdrage voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb nog een vraag voor meneer Pals.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Pals, u noemt van dat het beleid van Wedeka de afgelopen jaren slecht is geweest. Ten eerste ik ben heel benieuwd waar u dat op baseert en ten tweede in uw eigen algemene beschouwing schrijft u over een gunstige jaarrekening waarbij het exploitatietekort dekkend en dat u dat ook het Wedeka een pluim geeft voor hoe ze dat opgelost hebben, dus hoe verhouden die twee argumenten met elkaar.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou meneer Klinkhamer die twee argumenten hebben helemaal niets met elkaar te maken. Als u 2.1 leest van de argumenten daar staat in; “in Oost-Groningen zijn relatief veel mensen met een lage opleiding die de afgelopen jaar zijn opgevangen”. En dan is dat woordje opgevangen tussen aanhalingstekens, dus die leestekens, u en ik we zijn allemaal naar school geweest, leestekens die willen namelijk impliceren dat het woord opgevangen dat het een woordje is die eigenlijk niet ernstiger bedoeld is dan wat het er staat. Binnen de SW bedrijven Wedeka en Synergon, dat heeft niets
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, maar dat suggereert u nu, dat zegt u nu. U zegt dat nu, u zegt het is een slecht beleid, daarmee diskwalificeert u eigenlijk de afgelopen periode van de Wedeka.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, meneer Klinkhamer ik laat me deze woorden door u niet in de mond leggen. Ik diskwalificeer niemand. Maar ik wijs alleen maar, zoals het in de nota staat, dus als u mij wilt aanvallen moet u het college aanvallen want die heeft de nota geschreven.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, we houden het nu ook even tussen de fracties onderling
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, dat vind ik ook voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat is één van uw grote wensen meneer Pals
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Daarom zeg ik ook voorzitter ik laat me dat ook niet in de schoenen schuiven door meneer Klinkhamer, want ik lees gewoon wat de zin staat zoals die daar staat. En die is al ernstig genoeg.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent eruit heren. Dan ga ik nu naar meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 1:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. voorzitter het doet de VVD deugd dat het liberale gedachtengoed zoals verkondigd door de heer Wiegel in de jaren ’70 zo langzamerhand ook vaste voet begint te krijgen in dit college. Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en werken naar vermogen. Ten aanzien van die nota denkt de VVD dat het qua activering dat we daar het juiste spoor te pakken hebben. Dat ziet er veelbelovend en goed uit en dat is een continuering van de bestaande lijn. Het creëren van werkgelegenheid lijkt echter niet verder te komen dan het voornemens tot het maken van plannen. Het wordt een beetje een papierentijger. Echter wel in regionaal verband, om concurrentie te voorkomen, dat is gunstig, dat is positief, maar de vraag die wij hierbij hebben of er ook afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeentes Aa en Hunze, Borger Odoorn en of er ook verder over de grens is gekeken, want we hebben een behoorlijk achtergebied in Duitsland. De VVD wacht dan ook met smart af tot het voorjaar 2015 en hopen we dan te kunnen vernemen welke concrete doelstellingen het college heeft. Uit voorliggende nota blijkt de goede wil, maar het is allemaal nog erg vaag. Graag zie ik in de doelstelling, zie ik de doelstellingen smart geformuleerd terug in de plannen die in het voorjaar 2015 afgeschoten zullen worden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Ploeger, GBS.
  • 5:05 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, voorzitter vanavond nemen we een besluit over de nota invoering participatiewet in Oost-Groningen en in aanvulling daarop het lokale beleid betreffende de tegenprestatie en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2015 gaat de participatiewet gelden. Doel van deze wet is om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Hiervoor zijn door het rijk een aantal maatregelen genomen. De Wajong is niet alleen voor jongeren die nooit meer kunnen werken, alle huidige Wajongers zullen worden her-beoordeelt. De instroom in de SW is niet meer mogelijk. Werkgevers en overheid hebben beloofd de komende jaren extra banen te zullen creëren. Onze fractie is positief over het feit dat de 7 Oost-Groninger gemeenten voor het samenstellen van deze nota voor het grootste deel eendrachtig hebben samengewerkt. In onze ogen kan dat ook niet anders want de problemen in onze regio zijn gewoon te groot om dit nog op individueel gemeentelijk niveau op te lossen. Wel zijn we teleurgesteld over het feit dat er voor wat betreft een gezamenlijke verordening over de tegenprestatie bij de betrokken gemeenten geen draagvlak bleek te bestaan. onze vraag is dan ook; waarom deze, in onze ogen kleine hobbel, binnen het grote geheel niet kon worden genomen. Hierdoor kan ongelijkheid van beleid tussen de verschillende gemeenten gaan ontstaan en dat willen we toch met zijn allen voorkomen. Voorzitter, Oost-Groningen staat voor grote opgaven en uitdagingen. Zo is bijvoorbeeld de werkeloosheid in ons gebied boven gemiddeld hoog. Het aantal arbeidsplaatsen lager dan gemiddeld. Is onze SW populatie vier maal groter dan het landelijk gemiddelde en hebben we te maken met een sterke vergrijzing en ontgroening. En zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Voor het aanpakken van deze problemen hebben wij regelmatig bij het rijk om aandacht gevraagd en daarbij behorende extra financiële ondersteuningen gevraagd want wij kunnen dit in deze regio niet alleen. Van harte gaat het in onze ogen allemaal niet, maar we moeten aandacht blijven vragen. Deze nota is een eerste goede start in het oppakken van de opgaven die wij als gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs enzovoort hebben. Vanaf nu komt het aan op daadkracht want we zullen moeten laten zien dat we ondanks onze krappe financiële middelen in staat zijn onze regio naar een hoger plan te tillen. Natuurlijk hebben wij nog wel een aantal vragen en opmerkingen over deze nota. Voorzitter ik heb de bladzijden er maar even erbij benoemd dat leek me wel zo makkelijk. De bladzijden 3, 14, 16. In 2014 startten we met 51 garantiebanen, over 12 jaar zouden er in Oost-Groningen 857 garantiebanen moeten zijn gerealiseerd. In de nota kijkt u zelfs verder. En wel naar het jaar 2050. U verwacht dan 1373 garantiebanen te kunnen realiseren. Wij zijn van mening dat het tempo om deze garantiebanen te realiseren te laag is. We kijken niet in glazen bollen, maar we kunnen u nu al aangeven dat de wereld er over 12 of 38 jaar heel anders uit zal zien dan vandaag. Daarnaast is onze vraag of de verdeling van het aantal banen tussen de gemeente een hard gegeven is of niet. voor wat betreft het beschut werken zijn we met u van mening dat zoveel mogelijk belanghebbenden aan het werk zullen moeten worden geholpen. We vinden het ook een goede zaak om hiervoor zoveel mogelijk deeltijdbanen in het leven te roepen. Bladzijde 5 en 9. Voorzitter, centraal is er tussen werkgevers en het rijk afgesproken dat er op termijn 125.000 banen zullen worden gecreëerd. Op het totaal aantal banen in Nederland is dit percentage 1,5%. Deze percentage heeft u door vertaald naar onze regio. Onze vraag is of hierover al met regionale werkgevers is gesproken en zo ja of er voor deze aantallen banen draagvlak bestaat bij de werkgevers. Bladzijde 7. U vraagt van onze burgers om zich actief in te spannen om zelf in hun onderhoud te voorzien en daar ook flexibel en mobiel in te zijn. Onze vraag is dan ook hoe het binnen en buiten onze regio zit met de bereikbaarheid van bedrijven en instellingen als burgers geen auto bezitten en/of geen geld daarvoor hebben. Zoals bij u bekend staat ook het OV netwerk door de opgelegde bezuinigingen onder druk. Wij verzoeken u hier aandacht aan te schenken. Baldzijde 10 en 11. Al jaren gaat het onze buurman Duitsland economisch voor de wind. Al jaren horen we dat er voor onze werklozen kansen liggen. Ook al jaren horen we dat er behoorlijke drempels zijn om in Duitsland aan de slag te gaan en dat we die weg moeten nemen. We zitten per slot van rekening beide in de EU. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn zou je zeggen. Betreffende de Kanaalster situatie horen en weten wij niets. Wij vragen ons af hoeveel van onze inwoners wij in 2014 richting de Duitse arbeidsmarkt hebben bemiddeld en welke potentie er nu exact in het grensgebied ligt. Bladzijde 11. Voorzitter wij zijn een groot voorstander van het toepassen van social return bij o.a. aanbestedingen door gemeenten. Op deze wijze dragen wij als gemeente, maar ook de betreffende opdrachtnemer bij aan het zinvol inzetten van mensen met een beperking. Bladzijde 16. In onze ogen moet regulier betaald werk zoveel mogelijk regulier betaald werk blijven. We zullen ons moeten verweren tegen het vervrijwilligen, het verstagieren van reguliere banen. Deze trend is maatschappelijk duidelijk zichtbaar en baart onze fractie zorgen. Wij vragen dit college daar waar mogelijk hier strak te sturen.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik GBS dan vragen; bent u het dan niet mee eens met 4.3? Instrumenten participatie voor alle bijstandsgerechtigden.
  • 0:9 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Jawel meneer Pals, maar wij vragen gewoon meer aandacht om daar strak op te sturen en dat toch goed in de gaten te houden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:12 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb toch even een vraag. Hoe ziet u die sturing voor zich. Ik bedoel ondernemers zijn ondernemers, dus het lijkt me toch niet wenselijk dat een gemeente of een andere overheid gaat ingrijpen op het arbeidsproces binnen ondernemingen.
  • 0:10 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nou wij hebben dus, wij hebben, in onze ogen zeggen wij dat we regulier betaald werk, regulier betaald werk moet blijven en dat het dus eigenlijk dat er geen arbeidsverdringing moet voor zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik hoor wat u zegt alleen kunt u het ook handen en voeten geven. Ik bedoel als ik ondernemer ben en ik heb de kans om iemand voor nop aan het werk te zetten of iemand tegen een minimum CAO salaris dan is die keuze vrij snel gemaakt. Mits de kwaliteit hetzelfde is.
  • 0:8 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nou ik, ik vind het
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik wat rust op de tribune, want ik hoor van alles boven mijn hoofd, dat maakt het wat lastiger om de raadsleden te verstaan. Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:15 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   De werkgever heeft hier ook een verantwoording in, maar ik vind ook dat wij zeggen gewoon van regulier werk moet zoveel mogelijk regulier betaald werk vinden en ik vind dat ook een taak van het college is om daarin op te sturen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het een merkwaardige uitspraak, dat het college ervoor moet zorgen dat er op gestuurd wordt. Maar nogmaals, wij hebben in het stuk op 4.3, instrumenten participatie, dat gaat over werken met behoud van uitkering, hoe dat geregeld is en dat soort dingen. En ik vraag u nogmaals; bent u het er niet mee eens zoals het hier staat omschreven want dat zijn namelijk de handvaten waar op gestuurd kan worden en wat waarschijnlijk gepubliceerd gaat worden naar iedereen die met werk, arbeid en inkomen te maken heeft. Dus ik begrijp uw oproep sowieso niet aan dit college dat u zegt dat ze moeten sturen op
  • 0:6 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, we zeggen ook van daar waar mogelijk meneer Pals.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar zegt u eens iets over 4.3, want ik vind dat 4.3 vind ik namelijk wel een hele essentiële zinnen die in de nota invoering participatiewet staan, dat zijn namelijk de instrumentarium die wij ook aan mensen kunnen uitleggen die we aan mensen kunnen verdedigen en de mensen kunnen zeggen van zo en zo en zo staat het in de nota invoering participatiewet.
  • 0:18 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dat is, kijk er staat in 4.3 staat er dat er dus we willen echter voorkomen dat de werkervaringsplaatsen leiden tot verdringen van regulier werk. En het enige wat ik wil zeggen is van dat het college daar aandacht voor moet blijven houden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Ploeger.
  • 0:55 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Bladzijde 16. In de nota stelt u dat bijstandsgerechtigden de verplichting hebben om al het beschikbare werk te moeten accepteren. Dit vinden wij wel een erg botte conclusie en gaat wat ons betreft te ver voorzitter. wij zijn van mening dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen inkomen moet kunnen genereren, maar dat dit wel vanuit persoonlijke ambitie en mogelijkheden plaats moet vinden. Laten we wel duidelijk zijn, degene die kan werken, maar dit uit onwil niet wil pakken we natuurlijk wel aan. Bladzijde 17. Dan hebben we het over een opmerking over de individuele studietoeslag. U stelt voor om een maandelijks bedrag van een €100,- , dus €1.200,- per jaar eenmalig uit te keren. We zijn er om twee redenen geen voorstander van. In de eerste plaats kan de verleiding groot zijn dat een dergelijk bedrag voor andere doeleinden wordt gebruikt en de tweede plaats om een eventuele vordering bij een voortijdige beëindiging van een opleiding niet te hoog te laten oplopen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Volgens mij heeft de participatieraad heeft daar een advies over uitgebracht.
  • 0:4 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dat klopt meneer Pals, maar ik was ook nog niet aan het einde van mijn tekst.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar goed wat u een beetje zegt impliceert dat mensen zijn niet vertrouwd met geld, dat wilt u eigenlijk een beetje zeggen.
  • 2:22 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Nee, dat zeggen we dus absoluut niet meneer Pals, nee zo bedoelen we dat absoluut niet, maar waar het ons om gaat is dat als er €1.200,- in een keer uitbetaald wordt, en ik was nog niet aan het einde van mijn zin, maar als bij een voortijdige beëindiging, zou het jammer zijn als mensen daardoor in de problemen geraken omdat ze een terugbetaling moeten doen. We stellen dan ook voor uitbetalingen van studietoelagen maandelijks of per kwartaal te laten plaatsvinden. Verder vragen wij ons af of de student een meldplicht heeft als hij of zij de opleiding voortijdig afbreekt. Bladzijde 19. Voor wat betreft de instrumenten voor de participatie van mensen met een beperking is uw inzet om de begeleider en de werknemer regelmatig contact te laten hebben. Wat u hiermee bedoelt staat onderaan aandachtspunt 10, onder aan de bladzijde, u denkt in periodes van 3 maanden. Wij zijn van mening dat dit vooral in het begin van een traject te weinig is en we verzoeken hier u hier nog eens goed naar te kijken. Bladzijde 25. Voorzitter, we zijn verbaasd over het grote verschil tussen de gemiddelde uitvoeringskosten per bijstandsgerechtigde. Door de VNG wordt een bedrag van €2.800,- gehanteerd, onze gemeente geeft €1.500,- uit. Graag een verklaring voor het grote verschil van €1.300,-. Voor wat betreft de SW, constateert u dat de fictieve subsidie per medewerker zal gaan dalen. De kosten van de uitvoering al fors zijn teruggedrongen, dat er aan lonen van medewerkers niets is te doen en dat derhalve weinig efficiëntie is te behalen. Wij zijn van mening dat dit niet betekend dat de twee betrokken SW bedrijven geen bijdrage meer hoeven te leveren. mogelijkheden van vergaande samenwerking of fusie moet worden opengehouden. Voor wat betreft de CAO verplichting, dient de vinger goed aan de pols te worden gehouden. Bladzijde 26. U spreekt over middelen uit het ESF waarbij mogelijk de komende jaren jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar zal zijn voor ondersteuning van werkzoekenden met een grote afstand tot werk. Dit jaarlijkse 1 miljoen is dat inclusief cofinanciering? En tot zover onze vragen voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Gaan we naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst bedanken wij de insprekers, mevrouw Van Geenen van GroenLinks en mevrouw Flap-Westerhof van het FNV. Voorzitter op 1 januari aanstaande gaat de participatiewet in. Het gaat hier om een belangrijke verandering van de sociale zekerheid, het gaat hier ook om één van de drie decentralisaties. Voor ons ligt de uitwerking van de participatiewet voor de 7 gemeenten in Oost-Groningen. Het is goed dat de invoering van de participatiewet evenals die van de jeugdzorg breder wordt opgepakt dan alleen onze gemeente. We staan voor een enorme opgave om met beperkte middelen mensen met een beperkt arbeidsvermogen bij reguliere werkgevers onder te brengen. De heer Ploeger die schetste ons de situatie ook al. De instroming in de SW stopt immers, de bestaande faciliteiten van de SW worden omgebouwd in ontwikkelbedrijven. Dat moeten we ons niet voorstellen als bedrijf in klassieke zin. Ook bij deze decentralisatie hebben we te maken met onzekerheden en onduidelijkheden vanuit het rijk. Zo is er op dit dossier in de sociale media de afgelopen weken verwarring ontstaan over het verlengen van tijdelijke SW contracten. Gemeenten zouden financieel beter af zijn bij verlenging of omzetten van deze contracten. Ja, wij zouden natuurlijk graag wel willen dat dat waar was om begrijpelijke redenen, maar wij denken niet dat er met de algemene gegevens in de hand uitspraken kunnen worden gedaan over specifieke situaties zoals die van Stadskanaal. Graag een toelichting daarover. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Twee speerpunten
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:14 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Meneer Hofstra had het net over social media en valse berichten, maar die berichten komen toch echt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weg.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 1:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou dat doet er niet aan af dat je niet met algemene gegevens in de hand een uitspraak kunt doen over situaties van individuele gemeenten. Daarom moet je er zorgvuldig mee omgaan en dat geldt ook voor een ministerie of voor wie dan ook. Twee speerpunten worden in het stuk gemeld om deze opgave te vervullen. De eerste is het opstellen van een economisch programma en het vergroten van de werkgelegenheid. Die moet opgepakt worden met de drie O’s, ondernemers, overheid en onderwijs, ook de commissie Van Zijl werkt hier hard aan. Daarnaast gaat het om activerende sociale zekerheid die integraal wordt uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij op het in beeld brengen van alle werkzoekenden, het formuleren van ontwikkel- en prestatiedoelen door de werkzoekenden, scholing en training. Daarnaast gaat het ook om het opdoen van werkervaring, gezamenlijke werkgevers benadering, mobiliteit en zelfredzaamheid. Voor wat betreft de mobiliteit hebben we een vraag over de verwachting van mensen werk aan te pakken in Duitsland. Graag willen we hier een toelichting hierop want nu zijn er nog veel obstakels die overwonnen moeten worden om te gaan werken in Duitsland. En wat ons betreft is het zolang die obstakels niet uit de weg zijn geruimd kunnen we mensen moeilijk verplichten om vacatures in Duitsland te accepteren.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heeft u een voorbeeld of heeft u een rijtje meneer Hofstra welke obstakels dat zijn?
  • 1:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou het kunnen verschillende dingen zijn meneer Pals. U gaf net al aan in uw betoog dat de situatie in Duitsland strenger is dan hier. Ik denk dat dat inderdaad klopt. Ook de regels m.b.t. minimum loon en pensionering zijn in Duitsland anders, er zullen vast nog wel meer voorbeelden zijn. Een rijtje in die zin van zomaar 10 voorbeelden heb ik niet bij de hand, maar het is bekend dat er obstakels zijn. ik zal verder gaan voorzitter. Er staan de gemeenten een aantal instrumenten ter beschikking in de uitvoering. Voorbeeld; de loonkostensubsidie bij de garantiebanen, beschut werken, werkervarings- en participatieplaatsen en de tegenprestatie. Bij werkervaringstrajecten, en dat staat ook in dat stuk, moet een perspectief zijn op doorstroming naar een reguliere baan. Ook moet zo’n traject niet meer dan een bepaalde tijd lopen. U geeft hier aan dat dit voor een half jaar kan en aangevuld met eventuele verlenging. Onze vraag is; hoe vaak kan dat verlengd worden. Het lijkt ons niet de bedoeling dat het in het oneindige door kan gaan. In het stuk staat dat we terughoudend om moeten gaan met een tegenprestatie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het staat toch duidelijk in dat stuk meneer Hofstra, ze kunnen nog een keer verlenging aanvragen en dan kunnen ze nog een keer kijken van hoelang dat is, maar dan stopt het. Wat mij nu opvalt is dat
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   maar heeft u het dan over een ander instrument
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, hoor over hetzelfde instrument. Ik refereer nog meer even weer naar de beroemde artikel 4.3 in de nota. Daar staat toch duidelijk in hoe dat is. Wat me nu een beetje opvalt is dat wat GBS is, en u begint nu ook over dat betoog, eigenlijk niet eens is over de regelgeving zoals die daar staat.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er staat hier dat het werk tijdelijk moet zijn en maximaal 6 maanden waarbij verlenging kan plaatsvinden als de kans op werk daarmee wordt vergroot. Er staat niet hoe vaak.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:27 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter volgens mij is niet helemaal duidelijk dat er verschillende trajecten zijn. Onder 4.3 staat bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen, participatieplaatsen, tegenprestatie en eigenlijk geldt voor alle trajecten weer aparte wetten en termijnen van hoelang dat iemand in zo’n traject mag zitten.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat probeer ik ook aan te geven aan de heer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar mag ik dan de conclusie trekken, dat is ook zowel voor u als voor de PvdA, en ik denk GBS ook een beetje, dat dat stuk van 4.3 dan helemaal geen goed instrumentarium is, dat het half werk is en dat het niet goed is uitgewerkt, hoe moet ik dat nu opeens gaan zien.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, u legt mij de woorden in de mond meneer Pals. Wij hebben helemaal niet er iets in tegen gebracht in wat daar staat, we hebben alleen een verduidelijking gevraagd. Ik ga verder mevrouw de voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 1:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Moet ik wel even kijken waar ik inmiddels gebleven ben. Ja. U wilt terughoudend omgaan met de tegenprestatie, zegt u in het voorstel. Dat lijkt ons een goed idee. Alleen mensen die op trede 2 van de participatieladder staan komen hiervoor in aanmerking. Veel mensen doen al vrijwilligers werk, dat staat ook al in het stuk natuurlijk, en wat ons betreft is dat heel waardevol en wat ons betreft ook wel voldoende tegenprestatie. Bij de toepassing van deze instrumenten willen we geen verdringing, en dat is goed dat dit ook in de verordening opgenomen staat. daarnaast verwachten we een vriendelijke maar besliste bejegening van cliënten. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en wat van ze verwacht wordt, maar moeten ook niet bij hun eerste intake gesprek worden bedolven onder een stortvloed van geboden en verboden, dan zakt de moed meteen weer in de schoenen. Er zijn verschillende sancties mogelijk als mensen niet doen wat van ze verwacht wordt. we willen het college meegeven hierbij extra op het belang van kinderen en in gezinnen te letten. We willen niet dat zij de dupe worden van het gedrag van hun ouders. Als zo’n gezin door de sancties in de geldproblemen komt kunnen die later weer op het bordje van de jeugdzorg terechtkomen en ook willen we niet dat armoede en achterstand zo van generatie op generatie gaat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, er staat in dat stuk, ik weet niet zo meer in welke regel het staat, maar er
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Misschien 4.3 meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, u kunt er wel lacherig over doen, over 4.3, maar 4.3 is toch wel de kapstok waar alles aan wordt gehangen meneer Hofstra dus ik moet zeggen dat u dat best wel wat serieus kunt aanvliegen. Maar even over
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij doen we hier dit heel serieus meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar over uw, over uw stuk over kinderen in verdringing in het gezin, ik ben het volledig met u eens
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   dat is mooi
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk kinderen moeten niet de dupe worden denk ik van de situatie thuis, maar hoe je het ook went of keert kinderen worden daar toch altijd de dupe van want ik bedoel zo jofel is dat niet, maar er is toch in dat hele participatiestuk is daar toch een nota
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   in de nota staat een stuk in opgenomen hoe daarmee om te gaan
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer wilt u even de microfoon uitzetten tot ik u het woord geef, dat lijkt me handig want anders staan er straks 12 aan. Meneer Pals u was midden in de zin.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar in de nota staat daar toch wel omschreven hoe wij daarmee om kunnen gaan, wat voor instrumentarium we hebben om die kinderen die tussen wal en schip vallen en dat soort situaties om die tegemoet te komen. Of bent u daar met dat stuk, ziet u dat totaal anders.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou kijk ik even naar de fractie van de PvdA. Gaat u verder meneer Hofstra of moet ik nu toch eerst even het woord aan meneer Klinkhamer geven.
  • 1:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik ga wel even verder. De vraag van de heer Pals was of wij dat totaal anders zien. Nee, maar wij vragen in de uitvoering van de beleidsregels daar aandacht voor. Er zijn verschillende sancties mogelijk, dat hebben wij net al gezegd. Wij gaan nu naar het stuk over de participatieraad. Die benadrukt het belang van goede en zorgvuldige communicatie op dit dossier. Ik denk dat dat een hele goeie aanbeveling is. Voorzitter volgend jaar gaan de decentralisaties echt van start, dan gaan we in de praktijk zien wat deze betekenen. Het is niet waarschijnlijk dat alles meteen in alle gevallen van een leien dakje zal gaan. We moeten aan de ene kant geen incidenten politiek bedrijven, maar aan de andere kant moeten we er ook op letten dat er geen dingen structureel mis gaan. Ook op dit dossier horen we soms geluiden over dingen die niet goed zouden gaan, natuurlijk zijn er in individuele gevallen altijd twee kanten aan een verhaal en voor de raad is het dan ook soms lastig om te achterhalen wat er nu precies aan de hand is. Wat dat betreft is het heel goed dat de wethouder in gesprek is geweest, en blijft, met bijvoorbeeld vakbonden. Op dit moment is er geen concrete aanleiding toe, maar mocht er in de toekomst gezien de aard en omvang van de problemen in de uitvoer van de decentralisaties aanleiding toe zijn, en dat is wat ons betreft niet alleen bij deze decentralisaties zo, dan denken we dat het goed is om na te denken om een instrument als een ombudsman in deze regio in te voeren. Eigenlijk is dat ook een beetje wat de heer Pals, ik weet niet of hij ook ombudsman in gedachten had, maar die begon over instrumenten tot monitoring. Een ombudsman die kan inderdaad voorzien van neutrale gegevens en aanbevelingen en ook richting de klanten objectief optreden. Tot zover. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 4:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, dank u wel voorzitter. wij hebben kennis genomen van de nota “invoering participatiewet in Oost-Groningen”. Participatie staat voor actieve deelname, meedoen aan het maatschappelijk leven. Ons ideaal is een samenleving waarin plek is voor iedereen, ook op de werkvloer. Het is belangrijk om per individu te bekijken wat daarvoor nodig is. Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/ haar eigen levensonderhoud te voorzien. Maar soms lukt dat niet, of tijdelijk niet. wij vinden dat niemand aan zijn of haar lot mag worden overgelaten. Zowel de overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de tijdelijk kwetsbare burgers. De gemeente kan en moet daarom vooral stimulerend optreden en voorwaarden scheppen om werkgelegenheid te behouden of te creëren. Zij moet daarbij letten op een goede onderlinge afstemming van vraag en aanbod bij het aantrekken van werkgelegenheid. Ook moet zij aandacht hebben voor zaken als bijscholing en zorgverlof. De gemeente moet zich inspannen voor de moeilijk te bemiddelen werkzoekenden. Zij kunnen eventueel ingeschakeld worden in vrijwilligerstrajecten, leer-werktrajecten of door laaggeschoolde arbeid aan te bieden. Wij vinden dat voor het verkrijgen van een uitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. De gemeente mag een beroep doen op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen. Zij kan activiteiten bieden als leer en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Wel moet hierbij zoveel mogelijk worden voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen, dit moeten aanvullende zaken zijn. voor ons is niet willen geen optie, bij niet kunnen moeten we samen een passende oplossing zoeken. De participatiewet zal een grote verandering betekenen voor mensen met een arbeidsbeperking en ook voor de gemeenten. Een verandering die een succes kan worden als niet alleen de overheden maar juist de hele samenleving erkend dat ieder mens talenten heeft. Dat vraagt wat van ons allemaal. Even terug naar de nota. We willen de insprekers bedanken voor hun inbreng. Evenals de reactie van de participatieraad die we gelezen hebben en daarvoor dank voor de constructieve inbreng. Dit vinden wij zeer waardevol. Ook hebben we de beantwoording van het college hierop gelezen. De CU vindt het positief dat wordt samengewerkt met de omliggende gemeenten, we hebben immers allemaal dezelfde problemen en zo worden de krachten gebundeld in plaats van dat we elkaar beconcurreren waarbij we opmerken dat de problematiek van de TDC’s in Stadskanaal wel het grootst zijn. we moeten ervoor waken dat we door andere partners de snelheid verliezen, want er is wel een hoge urgentie. We lezen dat de gemeente aandacht blijft vragen voor onze specifieke regionale problematiek hier in Oost-Groningen in de Tweede Kamer. Dat stellen wij op prijs. De CU vindt het belangrijk dat er voor bepaalde doelgroepen een mogelijkheid blijft voor een vorm van beschut werk. Twee weken geleden heb ik het hier ook benoemd dat wij de Duitse taal en werkgelegenheid in het grensgebied van Duitsland zo belangrijk vinden. Gelukkig wordt de samenwerking in EDR verband hier wel genoemd. We moeten investeren in goede scholing voor zowel onze jongeren als het eventueel omscholen van mensen zonder werk, zodat hun kansen o de arbeidsmarkt worden vergroot. We hebben begin deze maand al geconstateerd dat er wat de participatiewet betreft behoorlijke financiële risico’s zijn. we beseffen dat er een grote opgave ligt om een goed en degelijk economisch programma op te stellen. We hebben er vertrouwen in dat deze zorgvuldig wordt opgesteld waarbij ook, of beter gezegd, juist de lokale ondernemers worden betrokken en de TDC’s van groot belang zijn. het is een forse klus waarbij in 2015 meer duidelijkheid komt, we verwachten dan ook dat we te zijner tijd door het college worden bij gepraat. We wensen daarbij alle betrokkene partijen veel wijsheid toe. Dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik naar mevrouw Wanders, SP.
  • 0:34 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. allereerst wil de SP de FNV bedanken voor het betoog die zij hebben gehouden i.v.m. werken zonder loon. De SP kan zich daar helemaal bij aansluiten en uiteraard ook bedankt aan GroenLinks. De SP is voor vrijwillige re-integratie maar tegen gedwongen tewerkstelling. En we willen ook duidelijk zijn over het feit dat werkeloosheid het resultaat is van een falende overheidsbeleid. Dankzij de participatiewet zal de werkeloosheid verder toenemen.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik vind chargeert de zaak nogal, ik vind de term “gedwongen tewerkstelling” vind ik een ontzettend negatieve benadering. Zelfs discriminerend, dus kunt u dat toelichten waar u dat gevoel of die gedachte, dat idee vandaan heeft, dat het een gedwongen tewerkstelling is.
  • 0:02 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Zo wordt het onder de bevolking toch wel genoemd.
  • 0:04 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik heb het nog niet gehoord, maar
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik heb nog een erger woord gehoord, maar dat heb ik achterwege gelaten.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar vindt u het niet wijzer, want ik hoor dat ook en ik lees dat ook, maar vindt u het niet wijzer om als raadslid daar een beetje afstand van te nemen want ik bedoel ik wil meneer Nijenbanning helemaal gelijk geven. Ik vind niet, het past niet in deze raad om op zo’n manier over een belangrijke wet, als de participatiewet, om op die manier daarover te spreken.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou de SP benoemd dingen wel graag.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik verzoek u toch om binnen deze raad toch een wat andere houding aan te nemen dan dat u op social media en buiten deze zaal doet. Maar goed.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders gaat u verder.
  • 1:28 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. Met ingang van 1 januari 2015 zal de participatiewet voor het hele land gaan gelden. Stadskanaal is echter, net als Vlagtwedde, al jaren een proeftuin. Er wordt telkens gesteld dat we niet weten hoe alles uitpakt, maar vele dingen zijn uiteraard al bekend. De misstanden gemeld in de reguliere media en via social media zijn niet van de lucht. Om maar even te noemen, een tv uitzending over bijstandsgerechtigden in Stadskanaal die voor een kleine aanvulling 32 uur per week moeten werken. Of Stadskanaal nummer 2, op de lijst van gemeenten die het vaakst mensen korten op de uitkering, inmiddels zijn we net als de FNV tot de conclusie gekomen dat niet de werkeloosheid wordt bestreden, maar de werkzoekenden. Uitkeringsgerechtigden die in beroepen worden tewerkgesteld wat voorheen normaal betaalde banen waren. De postbode, de schoonmaakster, de baliemedewerker om maar een paar voorbeelden te noemen. Een ander voorbeeld van werkverdringing is de Wedeka, waar mensen het werk overnemen van mensen die daar vaak al vele jaren werkzaam zijn. dankzij werkverdringing gaan de sociale werkplaatsen aan een sterfhuisconstructie ten onder. Dit heeft als gevolg dat er nog meer mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen en dat deze mensen of achter de geraniums belanden of via een traject gedwongen tewerk worden gesteld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, u leest, ten minste even als ik uw woorden beluister en even vertaal zoals u het zegt, dan denkt u door het sterfhuisconstructie van de Wedeka dat het helemaal over en out is en dat alle werk wat nu nog bij de Wedeka is, begrijp ik dat goed, dat dat helemaal nul is.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   nou is niet
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nou ja, maar goed, dat er heel weinig
  • 0:0 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ja, dat wordt
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik denk, met alle respect, maar ik denk dat u dan de nota niet goed heeft gelezen. Want de participatiewet dwingt ons om maatregelen te nemen dat er geen instroom meer is, maar ik denk niet dat in onze samenleving en ik denk ook niet dat deze raad dat accepteert dat de Wedeka een sterfhuisconstructie wordt en op de manier zoals u dat zegt, de sterfhuisconstructies zitten meer in de invoering van de mensen dat dat stopt, maar de werkzaamheden bij de Wedeka worden op een andere wijze worden uitgevoerd, dus ik ben er heilig van overtuigd dat de werkgelegenheid wel blijft.
  • 0:5 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Meneer Pals, op een gegeven moment stopt de Wedeka en neemt de TDC het over.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zoals u dat stelt, dat is een werkervaringsplek waar u het nu over heeft. Die neemt het niet over, het werk wat Wedeka, het werk Wedeka stoot in mijn optiek geen werk af alleen het wordt anders georganiseerd.
  • 0:4 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, inderdaad. Wedeka die stoot geen werk af, maar het wordt overgenomen door TDC.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, volgens mij klopt het niet wat de SP zegt. Volgens mij is er ook vanuit Den Haag gezegd dat de laatste WSW’er in 2050 het pand verlaat, dat is nog heel ver weg en volgens mij is Wedeka de komende jaren nog een gewoon normaal bedrijf waar geen nieuwe mensen meer instromen, maar de mensen gewoon kunnen blijven werken, hun CAO houden en dus niet worden weggestuurd c.q. dat er werk wordt overgenomen.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, dat is helder. De mensen die nu een vast contract hebben die blijven daar gewoon. Dat klopt, maar zodra die zijn uitgestroomd is het ook einde Wedeka.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Wanders.
  • 0:21 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, wat betreft de nota. Het plan in de nota is om de huidige vijf TDC’s door te ontwikkelen en zelfs de afdeling Social Zaken hier in te brengen. We vragen ons af of het de bedoeling is om een uitzendbureau van tewerkgestelden te creëren.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind de SP best sympathiek hoor, daar niet van, maar tewerkgesteld is werkelijk, dat zijn woorden, ik stoot mij daar mateloos aan en eigenlijk vind ik dat u dat echt en ik roep mijn mede raadsleden op om daar ook eigenlijk een beetje iets over te zeggen, want “tewerkgestelden” dan moet u bij mijn moeder zijn, die is 94 en die weet precies wat het tewerkgestelden inhoudt.
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, helder.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De heer Pals die roept de andere raadsleden op hun mening daarover te geven, ik ben het met de heer Pals eens dat de toon van zo’n woord en de associaties van zo’n woord die dat oproept dat die beter in zo’n debat achterwege kunnen worden gelaten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter ik sluit mij daarbij aan. Ik begrijp dat achter woordkeuze zitten soms erg veel emoties en dat doet een andere indruk weergeven dan waar wij hierover spreken als we het hebben over de participatiewet, dus ik sluit mij er geheel bij de heer Hofstra en de heer Pals aan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders aan u het woord.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ik moet nog gewoon verder?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:52 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De SP heeft vragen gesteld over de kosten en de baten van het TDC, waarbij we het antwoord kregen dat de kosten €900.000,- bedroegen, maar dat de baten niet waren na te gaan. Hoe kan het plan om dat TDC door te ontwikkelen blijven bestaan als we niet eens weten wat de re-integratie financieel oplevert en intussen wordt de sociale werkplaats afgebouwd en worden er 293 werknemers van Wedeka naar huis gestuurd ondanks dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf aangeeft dat het de gemeenten geld gaat kosten als tijdelijk contracten niet worden omgezet in vaste contracten. Graag willen we weten of het college ons kan uitleggen waar het verschil in de berekening zit. Voorzitter we sluiten af met een vraag. De SP wil graag weten wat de verbouwing van het TDC, Elektronicaweg 5, heeft gekost en uit welk potje dit is betaald.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:09 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Mij ontgaat totaal de zin en het nut van de laatste vraag in het kader van de discussie die wij hebben om mensen met een beperking aan de slag te krijgen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders.
  • 0:10 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou we hebben het hier over de financiën van TDC en Wedeka, die hebben geen gescheiden boekhouding, dus waarom zou die vraag niet relevant zijn.
  • 0:18 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, re-integratie kost geld en daar is budget voor, dat weet u ook, dat is het zogenaamde participatiebudget en daar betalen wij zaken uit die met re-integratie te maken hebben.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dit is een ander antwoord dan dat ik op de technische vragen heb gekregen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was u aan het einde van uw betoog mevrouw Wanders? Ok, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Brongers, CDA.
  • 7:01 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is al veel gezegd vanavond ook veel goede dingen gehoord, wellicht val ik hier en daar in herhaling, maar dat zij dan even zo, want ook als CDA willen wij graag ons standpunt aangaande de invoering van de participatiewet duidelijk overbrengen. De nota is opgesteld door 7 Oost-Groninger gemeenten en wij hebben te maken met een wetswijziging die consequenties met zich meebrengt omdat de wet immers per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. En door die wetswijzigingen zijn we genoodzaakt onder meer een andere invulling te geven aan voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. In dit kader is er al veel werk verricht, nogmaals samen met andere gemeenten in de regio, dat hebben wij kunnen constateren, en dat samenwerken gaat goed vinden wij als CDA gezien de stukken die voor ons liggen. Eerder zijn we als raad reeds unaniem akkoord gegaan met het integraal beleidskader Sociaal Domein, en dat is voor ons ook nu een vertrekpunt en een uitgangspunt. De stuurgroep “werken naar vermogen Oost-Groningen” houdt ons in ziens nadrukkelijk rekening met de veranderde situatie van de doelgroep binnen de SW bedrijven. Geen nieuwe instroom meer, wel uitstroom, het is al eerder genoemd en de huidige vorm houdt op te bestaan. in het kader hiervan worden instrumenten ingezet, wij hebben kunnen lezen; loonkostensubsidie, no-risk polissen en begeleiding, om garantiebanen te realiseren en dit alles in afstemming met de werkgevers. Wellicht kan het college een nadere, inhoudelijke toelichting geven op de proef die op dit moment in dit kader plaatsvindt. Daarnaast blijft inzet nodig voor de doelgroep waarvoor geen garantiebaan mogelijk is en deze doelgroep die valt onder de categorie beschut werken. Voor die doelgroep vinden we het als CDA belangrijk dat eventuele maatschappelijke problemen voorkomen worden en dat deze mensen niet in een sociaal isolement raken. Ook zij moeten mee kunne doen want dat is immers ook de intensie van de wet. De sociale zekerheid staat aan de vooravond van veranderingen en dat brengt mensen in onzekerheid, daar willen we als CDA aandacht voor hebben door ervoor te zorgen dat betrokken doelgroepen steeds tijdig en juist geïnformeerd worden. Eerder vanavond is er ook gesproken over communicatie, wij hebben al kunnen lezen dat er, 3 d, communicatieplan gaat komen, in wording is, en wij horen graag de stand van zaken van het college. Als CDA onderschrijven wij de visie ten aanzien van participatie, de werkgelegenheid in onze regio moeten we kunnen versterken samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties, ook onderwijs, kansen benutten. We gaan dat doen d.m.v. het ontwikkelen van een economisch programma enerzijds en de verdere ontwikkeling van het TDC’s anderzijds. Kijkend naar het economisch programma zien we dat er plannen worden ontwikkeld om de werkgelegenheid te versterken, ook voor laaggeschoolden, dat is een goede zaak, kansen ook creëren door bestaand werk anders te organiseren. Voorzitter, een grote opgave. De verdere doorontwikkeling van de TDC’s moet leiden tot een efficiëntere uitvoering van de sociale zekerheid. Dat vraagt ook een inspanning van betrokkenen en werkzoekenden, anders, en wellicht verder kijken naar mogelijkheden. Tot dusver kunnen we constateren dat de TDC’s goede resultaten hebben bereikt. Het werken met een individueel plan van perspectief om de nodige resultaten te bereiken spreekt ons aan. In een individueel plan is er wat ons betreft ruimte voor maatwerk. Rekening houdend met individuele mogelijkheden en binnen de gestelde kaders. En maatwerk is wat het CDA betreft een goede insteek. Het beleid, het lokaal beleid, met betrekking tot de tegenprestatie, het iets terugdoen voor de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken bijvoorbeeld, vinden wij een goede zaak, betrokkenheid brengt dat met zich mee op deze manier hebben we het ook over meedoen in de samenleving. De tegenprestatie geldt voor clienten op trede twee van de participatieladder. De eventuele individuele inkomenstoeslag zien wij als een stimulering. De WIW en de ID banen zouden moeten worden overgeheveld naar de zogeheten garantiebanen. Daarvoor wordt een onderzoek verricht in samenwerking met het UWV en zijn die uitkomsten een onderdeel van het economisch programma die wij voor 1 juli 2015 tegemoet kunnen zien. Dat is tegelijkertijd een antwoord op de vraag van de heer Pals, wanneer komt het economisch programma, rond 1 juli, dat staat in de tekst. Ten aanzien van het minimabeleid dan wel de inkomensondersteuning vinden we voorzieningen voor het nogmaals, meedoen in de maatschappij, belangrijk. En de doelgroep kinderen willen we hierbij speciaal en specifiek noemen. Investeren aan de andere kant en besparingen op energiekosten vinden wij een prima punt. Dan kom ik nog bij de adviezen van de participatieraad voorzitter, een viertal adviezen zijn gegeven waaruit blijkt dat ook de participatieraad de noodzaak tot veranderingen erkent en de uitgangspunten onderschrijft. De laatste tijd is de participatieraad nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen en wij bespreken de verwachting uit dat het college deze lijn zal voortzetten. We willen bij deze opmerking, dat sluit aan bij de CU, dat we ook als CDA het werk wat resulteert in de adviezen van de participatieraad waarderen. Dan tot slot voorzitter, alle in te zetten activiteiten moeten leiden tot een efficiëntere en effectievere sociale zekerheid, dit binnen de beschikbare middelen van het participatiebudget. Het financiele plaatje is nog niet volledig in kaart te brengen. De komende tijd zal dat meer en meer duidelijk worden. Wij verwachten dat de ingeslagen weg, en hopen ook dat die in verdere goede samenwerking met andere gemeenten mag verlopen. Tot zover.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat zijn hele bijdragen ten aanzien van de participatiewet. Ik stel voor dat wij even schorsen, dat brengt iedereen in de gelegenheid om even zich te vertreden. Ik verwacht u met 15 minuten terug, 21.25 uur.
  • 0:5 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, ga uw gang.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ik wacht even op de techniek.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, die laat ons in de steek. Volgens mij werkt ie.
  • 3:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja. Voorzitter, dank u wel. Er is een hoop opgemerkt door de verschillende fracties over de participatienota en de invoering van de participatiewet. Ik zou willen beginnen met een paar algemene opmerkingen over de wet en ook over de nota te maken. Het eerste is denk ik dat het goed is om vast te stellen dat deze nota er ligt als product van een aantal gemeenten in deze regio, dat is ook wat door de CDA fractie werd genoemd en ik denk dat dat ook een goeie zaak is en ik denk ook dat het van belang is om daar even bij te noemen dat daar natuurlijk een stevig stuk bestuurlijk overleg over heeft plaats gevonden, maar dat wij ook zeker niet moeten onderschatten het ambtelijk overleg en de ambtelijke voorbereiding die er heeft plaatsgevonden om deze nota in deze vorm het licht te doen zien. Behalve datgene wat er in de nota staat over de instrumenten van de participatiewet die wij kunnen gaan hanteren, en daar is al een aantal keren een opmerking over gemaakt, zijn er nog een paar dingen die ik nog even wil verduidelijken ten aanzien van datgene wat wij ons in deze regio voorstellen bij het uitvoering geven aan die wet. Het is zo dat in de participatiewet met name gesproken wordt over de doelgroep van mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dan wel een arbeidshandicap hebben, en dat dat een groep is waarvoor uiteindelijk in dit land 125.000 garantiebanen moeten worden gecreëerd. Daar zijn landelijk afspraken over gemaakt en die afspraken, voor de duidelijkheid, die houden niet in dat op het moment van ondertekening van die afspraken die banen er ook waren. De afspraak is gemaakt dat ze er moeten komen en dat betekend dat er voor de betrokken partijen een inspanningsverplichting ligt om tot het, laten we maar zeggen creëren, van deze garantiebanen te komen. daar moet dus nog een hoop werk voor verricht worden, laat dat duidelijk zijn, dat is ook door een aantal van de sprekers opgemerkt. De geldt niet alleen voor het creëren van de garantiebanen, maar dat geldt ook voor een aantal andere zaken die in de nota staan. Elke gemeente moet in principe zo’n participatienota schrijven en die dient dan als een soort van prelude op het uitvoeren van de wet. En de bedoeling is dat in die nota wordt aangegeven hoe wij denken deze wet te gaan uitvoeren. Nou daar staat een aantal richtingen in deze nota voor aangegeven, een aantal uitwerkingen ook, maar zoals gezegd, en ook door een aantal van u opgemerkt, betekent dat niet dat we er al zijn. er moet nog een hoop werk verricht worden. Ik wil eventjes gaan naar de verschillende bijdragen die er zijn geweest en dan doe ik dat gewoon even in volgorde van de sprekers, dus ik begin met de bijdrage van de heer Pals voorzitter, als u dat goed vindt dat ik uw volgorde hanteer.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, volgens mij was dat de eerste spreker, als u dat aanhoudt dan komen we in omgekeerde volgorde uiteindelijk bij het CDA.
  • 0:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja, lijkt me een goede weg, ik kan me hem goed herinneren, de bijdrage van de heer Pals. Zijn eerste opmerking die ging over het feit dat er geen draagvlak was voor de verordening tegenprestatie en dat is inderdaad een punt waar laten we maar zeggen de gemeenschappelijkheid van de verschillende gemeenten even te wensen overliet. En het is niet zo dat dat komt omdat wij in Stadskanaal een ander beeld hadden van hoe die tegenprestatie moest worden ingevuld, datgene wat wij hier hebben opgeschreven dat is uiteraard het verhaal zoals wij dat graag zouden willen zien, maar er zijn gemeenten die daar toch op een iets andere manier tegenaan kijken. En dat betekend gewoon dat die bij de besluitvorming over deze nota ook hun eigen inzichten daarin zullen laten prevaleren boven de inzichten van onze gemeente.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Maar dat was eigenlijk niet, het was inderdaad een van de vragen, maar de intensie of het achterliggend idee waarom ik dit gevraagd heb is, kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld in de andere gemeenten waren op een andere manier de, die wet wordt benaderd. Dat dat tot een dermate discrepantie vormt waar we dagelijks last van kunnen krijgen bij, nou ja in de communicatie tussen verschillende gemeenten en dat soort dingen. Bent u daar niet bang voor? En mijn andere vraag was even; wat is nou het wezenlijke punt wat die andere gemeenten hebben wat wij niet hebben of wat wij niet hebben wat die andere gemeenten hebben. Kunt u daar iets van zeggen?
  • 0:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou niet al teveel. Het gaat om een aantal gemeenten dat laten we maar zeggen voor een belangrijk deel met elkaar tot overeenstemming is gekomen over wat er in de nota moet staan, maar ten aanzien van het onderdeel tegenprestatie daar lagen de meningen uiteen. En in verschillende gemeenten werd er op verschillende manieren ook op dit moment al omgegaan met de tegenprestatie dat gebeurd in de gemeente Oldambt op een andere manier dan dat dat in de gemeente Stadskanaal gebeurd. Wij hebben daar op een gegeven moment over besloten prima dat dat dan zo is, dus we laten het dan maar eventjes aan elke gemeente apart over om dat op zijn of haar eigen manier te gaan invullen.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze wethouder komt uit het onderwijs, dus dan stel ik hem toch een onderwijs vraag. Wat was het leermomentje dan van de verschillen tussen de interpretatie van de regelgeving zoals we dat hebben. Waaruit hebt u geleerd dat u denkt van; hé we moeten het toch anders doen dan bij de andere collega’s. Wat was uw leermoment dan?
  • 0:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Bedoelt u het leermoment in het overleg of bedoelt u het leermoment inhoudelijk ten aanzien van hoe wij het nu hebben ingevuld. Voorzitter dat zijn twee verschillende dingen, dus ik antwoord
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de heer Pals inhoudelijk bedoelt, wat is het verschil tussen die twee.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Precies.
  • 0:16 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou wanneer ik een stukje zelfevaluatie pleeg in deze dan denk ik voorzitter dat het zo is dat je op een gegeven moment moet vaststellen dat wanneer inzichten van elkaar verschillen dat je daar op een bepaald moment ook ruimte voor moet laten.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals. Nee. Ok. Wethouder.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Sorry voorzitter, maar ik denk dat
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toch. Meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk dat de wethouder niet begrijpt wat wij bedoelen met een leermoment. dus
  • 1:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, dit is natuurlijk een conclusie die kan ik niet zomaar naast mij neerleggen. Ik wil het daar graag met de heer Pals op een ander moment over hebben als u mij dat toestaat, maar niet binnen het kader van de beantwoording van de rest van de vragen van D’66. Ten aanzien van het economisch programma, er is al het nodige over gezegd geworden, is natuurlijk een ambitieus verhaal, ook dat is een van de dingen waarvan we hebben gezegd zo’n programma zal er moeten komen. de uitvoering daarvan en het opstellen van dat programma dat is een stevige aangelegenheid, gelukkig hebben wij op dit moment van rijkswege een commissie Van Zijl in deze regio aan het werk. En nou wil ik het niet doen laten voorkomen alsof die commissie het antwoord is op alle vragen, maar ik denk wel dat het een belangrijk initiatief is om met deze commissie op pad te gaan en te kijken wat er straks in de zomer van 2015 van hun kant voor rapportage ligt over hoe de economische ontwikkeling van deze regio beter kan worden vorm gegeven. Wat niet weg neemt dat een aantal initiatieven die er op dit moment al lopen op dat terrein dat die gewoon blijven worden voortgezet.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef meneer Nijenbanning van de VVD het woord meneer Pals.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik, het is goed om te zien dat er opnieuw een commissie wordt ingesteld, maar heeft u nu echt de verwachting dat wij als gezamenlijke gemeenten iets over het hoofd hebben gezien wat die commissie wellicht wel tegenkomt?
  • 1:02 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou wat er op een aantal momenten aan ons gevraagd is dat is hoe wij denken over het creëren van werkgelegenheid en toen is ook de opmerking gemaakt dat het creëren van werkgelegenheid nou niet direct een zaak is van de overheid, maar dat daar andere partijen voor nodig zijn. en ik denk dat het goed zou zijn wanneer er vanuit de commissie wordt aangegeven hoe de betrokken spelers, op dat terrein, hoe die met elkaar optimaal kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat die werkgelegenheid hier inderdaad komt. Want op dit moment moeten we met elkaar vaststellen dat, ondanks allerlei sectorplannen die er zijn en andere plannen geformuleerd en voor subsidies e.d. voorgedragen, dat wij nog niet tot het resultaat zijn gekomen dat we graag zouden willen zien. Ik kom straks bij de beantwoording van de andere vragen nog wel even terug op het fenomeen van de ondernemerstafel, om daar even wat over te vertellen, met name als het gaat om het traject om met elkaar tot een economisch programma te komen, met uw welnemen.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Uiteraard, maar ik heb nog wel een vraag. Ik bedoel, het zal mij toch verbazen als er weer gesproken gaat worden met dezelfde spelers, onderwijs, overheid, bedrijfsleven, dat dat nu in een keer tot andere inzichten of andere uitkomsten leidt? ik bedoel dat gaat er bij mij niet goed in.
  • 0:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat, voorzitter, één van de dingen die de afgelopen periode ook geleerd heeft en misschien mag ik dan op een leermoment duiden wat ik naar mijn idee wel goed begrepen heb. Dat is dat de samenwerking tussen de gemeenten in Oost-Groningen nog niet van dien aard is dat wij op dit moment in gezamenlijkheid tot een dergelijk programma zouden kunnen komen. en u weet allemaal welke richting de gezamenlijke activiteiten van deze regio zich hebben afgespeeld en ik denk nu dat het goed is om de zaken ook even in die zin om te draaien dat we even goed gaan kijken naar wat wij met elkaar in deze regio kunnen betekenen als het gaat om het opstellen van een economisch programma.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mooi dat de wethouder tot die conclusie komt eerlijk gezegd
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   dank u wel
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Want u heeft natuurlijk al jaren en jaren de tijd gehad om daar eens over dieper na te denken dan het probleem waar we nu mee zitten. Maar goed dat los je ook niet één, twee, drie op, maar ik heb u al vaker opgeroepen om toch nog eens plannen mee te nemen wat bijvoorbeeld de SER heeft, ik lees continu in uw stukken dat u het heeft over uw beroemde commissie Van Zijl, waar ik mijn collega Nijenbanning in ondersteun, dat het zal mij verbazen, maar goed laten we het positief doen dat we vol verwachting wachten op het positieve en het mooie resultaat van de commissie, maar ik lees niet de andere commissies die al voor zijn gegaan, in dit gebied, dat lees ik niet in uw stukken. Ik vind dat echt jammer en ik vind het ook heel jammer dat u daar inhoudelijk in wezen ook niet verder in doorgaat en dat u dat niet beter aan de raad uitlegt wat we daar ook mee kunnen, met die initiatieven, en dat vind ik een misser.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 2:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, ik hoor wat meneer Pals zegt en hij vindt dat een misser. Ik denk dat we nu moeten kijken naar de situatie zoals die nu is en dat we moeten proberen vanuit die situatie voor de komende jaren een aantal stappen te zetten die moeten leiden tot, in onze regio, een verantwoorde uitvoering van de participatiewet, met alles wat daar bij hoort. Ga ik verder. De noodzaak van herindeling werd ook door de heer Pals genoemd voorzitter. nou ik denk dat duidelijk is dat wij vanuit dit huis die noodzaak allemaal zien en ik kan u aangegeven dat ik ook een aantal malen erop gewezen heb dat de bestuurlijke structuur die wij op dit moment hebben in Oost-Groningen naar mijn idee niet voldoet aan de eisen die worden gesteld door de problematiek die hier heerst. In Amsterdam worden geen tegenprestaties gevraagd, dat is een interessant gegeven, ik vraag me af hoe ze daarmee weg gaan komen, want de tegenprestatie is een wettelijk genoemd fenomeen, dus dan zullen ze wat uit te leggen hebben aan de betrokken minister. Wij gaan er op een manier mee om, en ik wil dat nog wel even duidelijk maken, dat is namelijk dat wij zeggen tegenprestatie is aan de orde voor de mensen die in de participatieladder op trede 2 staan. Dan hebben we het over vrijwilligerswerk en de rol van Welstad daarin is dat zij in principe contact hebben met deze cliënten en kijken in hoeverre, wanneer er nou geen vrijwilligerswerk wordt gedaan of mantelzorg wordt gedaan of iets van dien aard, daar hebben we een aantal afspraken over gemaakt, dat zij dan zullen bemiddelen in een fatsoenlijke manier van vrijwilligerswerk verrichten. De situatie is zo dat ongeveer 70-75% van de mensen die op dit moment in trede 2 zitten al dat soort werk doen, dus in principe al voldoen aan de tegenprestatie zoals wij die voor deze groep voorzien. Ten aanzien van de communicatie zegt de fractie van D’66
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, misschien onderbreek ik de wethouder iets te vroeg, omdat u met de communicatie begon, maar wat u nu zegt over de tegenprestatie, ik bedoel de FNV, ik hou maar even vast aan de woorden van de FNV, die heeft het met name over de stad Amsterdam waar geen tegenprestatie wordt gevraagd, maar bent u van mening of bent u het met me eens dat het college die er nu zit, en het college die voorafgaande van u daar zit, niet in staat is geweest om de angel uit de samenleving te halen ten aanzien van deze problematiek. Want ik bedoel de tribune zit vol met mensen van de FNV, er is ingesproken door mensen van het FNV, er zijn bijeenkomsten geweest. Als u alleen al kranten leest, social media en dat soort dingen waarin die de FNV oproept of aangeeft dat het helemaal misloopt en dat het verkeerd loopt ten aanzien van de tegenprestatie dan roep ik u toch echt op om een communicatie, u was er net mee bezig misschien ben ik iets te vroeg, maar goed ik geef u dan misschien een goede tip
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, ik ben altijd in voor goede tips, absoluut.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, precies. Dat u daar denk ik extra moet inzetten, want het is het vorige college niet gelukt om het FNV daar goed over en duidelijk te informeren en vooral de mensen die het aangaat en ik heb het idee als ik zo de insprekers hoor die vanavond weer zijn geweest en de mensen die vanavond op de tribune zitten dat het u bijna weer niet gaat lukken als u daar niet beter op inzet.
  • 3:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik denk dat de tip van de heer Pals een duidelijke is, ik wil het nog een keer voor alle duidelijkheid herhalen. Tegenprestatie, zoals die in de wet wordt genoemd, is bij ons aan de orde voor mensen die op de participatieladder trede twee staan. Daarvoor is tegenprestatie aan de orde, de mensen die in trede 3 en 4 actief zijn in de TDC voldoen naar onze norm aan de tegenprestatie, mensen die in trede 1 zitten, daar vragen we de tegenprestatie niet van, want die hebben eerst andere zorgen die opgelost moeten worden. De mensen die in trede 5/6 zitten die worden veronderstelt actief te zijn op de arbeidsmarkt en dat is in de meeste gevallen ook zo, dus daar leggen we de verplichting van de tegenprestatie ook niet neer. Helderder als dit kan ik het niet maken. Wat betreft FNV, we hebben een inspreker gehad van de FNV, ik kan u meedelen dat wij een brief hebben ontvangen van de FNV, van het landelijk bestuur, enige weken geleden met een aantal opmerkingen ten aanzien van tegenprestatie en verdringing. Wij hebben dat landelijk bestuur van de FNV toen uitgenodigd voor een gesprek, dat gesprek heeft plaatsgevonden een aantal weken geleden. Daar zijn afspraken gemaakt over hoe wij omgaan met de opmerkingen die er bij de FNV zijn binnengekomen vanuit Stadskanaal. Zoals u weet voorzitter is er enige tijd geleden een zwartboek verschenen, daar hebben wij als gemeente op gereageerd, er was een beperkt aantal opmerkingen die betrekking hadden op Stadskanaal. Ook op dit moment is het zo dat er bij het FNV berichten zijn binnengekomen over zaken waarvan zij het idee hebben die zouden beter geregeld kunnen worden. U moet daarbij denken aan aantallen die liggen tussen de 0 en 17 ongeveer. Dus het gaat niet om substantiële aantallen, we hebben in totaal 960 mensen die op dit moment van een bijstandsuitkering gebruik maken, er zijn zoveel uitkeringen, daar zijn in totaal 1150 mensen bij betrokken. Dus ik denk dat dat nog een te overzien aantal is, maar ik denk dat belangrijker is dat wij met FNV in gesprek zijn over datgene wat voor hun aandachtspunten zijn en hoe wij daar, met elkaar, een zo goed mogelijke uitvoering aan ons beleid kunnen geven. Dat is even het punt ten aanzien van het FNV. Communicatie, helder en eventueel met behulp van plaatjes geeft u aan, nou daar ben ik wel voor te vinden. Aanschouwelijk onderwijs is altijd een belangrijk onderdeel geweest van mijn uitvoeringspraktijk in het verleden. De ondernemerstafel, daar had u een vraag over. Voorzitter vindt u het goed dat ik iets zeg over de ondernemerstafel. Ik neem aan van wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil zeggen, dat moet u niet aan mij vragen. u spreekt namens het college, dus
  • 0:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dacht ik. De ondernemerstafel voorzitter, u bent daar zelf één van de belangrijke spelers in, als ik het zo mag noemen, de indruk wordt een beetje gewekt alsof dat een soort van geheim genootschap is dat bij nacht en ontij in donkere krochten van dit gebouw zijn overleg voert.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is het ook.
  • 1:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is het niet. Het is een club mensen, laat ik het zo noemen, die vanuit de wereld van ondernemers, ook voor een deel vanuit de wereld van het onderwijs, met elkaar nadenken en spreken over bijvoorbeeld op welke wijze ondernemers en in dit geval ook overheid en onderwijs, met elkaar gezamenlijk de problematiek in deze regio kunnen oppakken. En als ik mij niet vergis is er inmiddels bijna een notitie verschenen van de ondernemerstafel, die zal in eerste instantie worden gepresenteerd aan de stuurgroep “werken naar vermogen”. Laten we die zo nog meer eventjes noemen. En ik denk dat wanneer die daar geweest is dat er ook zeker een mogelijkheid zal zijn om hem hier in deze raad te presenteren. En dan bent u ook wat dat betreft volgens mij goed op de hoogte van datgene wat de ondernemerstafel allemaal uitvoert.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waarom vraagt u de voorzitter toestemming om iets over de ondernemerstafel te zeggen terwijl u er eigenlijk helemaal niets van zegt. Want dat was ook eigenlijk mijn vraag; wie zit in de ondernemingstafel, hoe werkt de ondernemingstafel, hoe visiteert men, wat is hun visie, wat is hun missie ten aanzien van werk, werk, werk en nou dat is een mantra die klinkt u heel bekend in de oren. En ik kan een beetje leven met de toezegging die u nu doet, dat er een notitie komt en dat het dan naar de raad komt, maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was; nodig de ondernemerstafel, de mensen van de ondernemerstafel eens uit zodat wij als raad kunnen kennismaken met de mensen en leden van de ondernemerstafel en dat we daar eens mee kunnen spelen, of met sparren over
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zegt u niet toe hè.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat wij kunnen sparren met de ondernemerstafel. Want eigenlijk zegt u heel weinig over de ondernemerstafel, dus het blijft wat mij betreft een beetje zoals u dat zelf een beetje dat beeld heeft opgeroepen dat het een beetje een wazig clubje is.
  • 1:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou ik heb het woord wazig niet in de mond genomen, ik wil het ook zeker geen wazig clubje noemen. Dat ik de voorzitter even vroeg om daar iets over te mogen vertellen heeft natuurlijk te maken met het feit dat uw voorzitter heel nadrukkelijk betrokken is bij het proces van de ondernemerstafel. Ik heb aangegeven dat zij met een notitie komen, in die notitie vindt u de weerslag, hoop ik te zijner tijd, van datgene waar tot nu toe over gesproken is, dus ik zou willen voorstellen om enig geduld te betrachten en te wachten tot het moment daar is om de notitie hier in de raad naar voren te brengen. Hoe monitoren wij de voortgang van het een en ander, nou het is zo dat het rijk de voortgang van de 3 D’s monitort, daar kunnen wij als gemeente aan meedoen, dat zullen wij ook zeker doen, zeker gelet op het feit dat wij onderwerp zijn geweest van een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken ten aanzien van de 3 D’s en hoe die te verwerken in de begroting en verder zult u via de normale P&C cyclus worden geïnformeerd over het een en ander.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja volgens mij heeft het CDA ook ongeveer ook in die richting iets gevraagd en ik denk de PvdA wel heel uitdrukkelijk in die richting, die vroeg zelfs om een mediator of om een commissie die in het leven wordt geroepen, ombudsman, ik kwam niet op het woord, neem me niet kwalijk. Dus ik denk ook dat we daar ook meer aan hebben als raad, want ik denk dat je als raad, u heeft terecht in uw inleiding, of wat u in uw beantwoording nu ook zegt, 2015 dan moet dat allemaal gaan landen zeg maar, dat we daar als raad ook enorme behoefte aan hebben van hoe ga je dat nou monitoren, met wie spreek je en wie is nu de aanspreekbuis van waar het mis loopt en waar het, liever waar het goed loopt, maar dat zal natuurlijk altijd gaan om waar het misloopt, hoe monitoor je dat nou, nou ja goed ik vind de ombudsman dat is een heel goed voorstel, maar goed dan zou je ook een commissie in het leven kunnen roepen die dat voor ons signaleert opvangt en die ons informeert hoe landt deze participatiewet in de samenleving. Dat is eigenlijk de vraag. en ik denk aan een notitie die misschien, ik weet niet wanneer u denkt wanneer zo’n ???? komt, maar goed dat zal ook denk midden 2016 zijn, want je zal toch eerst eens een jaar moeten evalueren, is best laat denk ik.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is smart geformuleerd, meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat was smart geformuleerd.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, misschien.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   denk ik, maar ik denk dat de wethouder daar nog op terugkomt. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:36 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik ben het niet helemaal eens met mijn buurman, zowel aan de linker als de rechterzijde. Ik zit er niet op te wachten dat er nog weer een ombudsman komt die allerlei zogenaamde misstanden gaat, maar ik denk kijk we stellen hier als raad een aantal verordeningen vast en het is aan het college om die verordening om het beleid daarvan om daar uitvoering aan te geven. Dus ik ben het met de wethouder eens dat het gewoon via de normale P&C cyclus hier de raad geïnformeerd kan worden, dus daar hoeft niet, wat mij betreft, geen afzonderlijke informatielijn opgesteld te worden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou duidelijk wat D’66 en VVD vinden, wethouder. Gaat u verder.
  • 6:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dat is duidelijk. Ik wil even verder gaan met datgene wat de VVD heeft ingebracht, die begon met te zeggen; zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en werken naar vermogen. Dat dat belangrijke uitgangspunten zijn, dat denk ik ook. Het creëren van werkgelegenheid daar heb ik net al iets over gezegd, dat is niet zozeer een taak denken wij van de overheid, die zal dat voor een deel moeten faciliteren, maar het is denk ik heel goed wat is aangegeven dat wij de gesprekken zullen moeten voeren met ondernemers in deze regio om daartoe te komen. Overleg wat wordt gevoerd met de naburige gemeenten Borger Odoorn hebben wij dat wel. Wij zitten voor wat betreft het werkvoorzieningsschap in dezelfde gemeenschappelijke regeling. Met de gemeente Aa en Hunze hebben wij op dit moment nog geen structureel overleg als gemeente Stadskanaal. Het is wel zo dat in de arbeidsmarktregio er vier sub-regio’s zijn, één is Oost-Groningen de ander is Noord-Drenthe, de kop van Drenthe, daar zit Aa en Hunze wel bij in. Dus die zijn wat dat betreft wel vertegenwoordigd in het overleg van de arbeidsmarktregio, dus op die manier is daar wel een samenwerking mee, maar dat is een andere dan in de regio hier. Want zij zitten dus in principe in een andere sub-regio. Borger Odoorn zit daar overigens niet in, in dat deel van de arbeidsmarkt sub-regio, maar daar hebben dan weer, zoals ik zei, via de WGR Wedeka contacten mee. Dat de doelstellingen smart geformuleerd moeten worden dat ben ik helemaal met u eens en dat zal ook zeker straks gebeuren. Zoals gezegd de nota zoals die er nu ligt is voor ons het uitgangspunt voor datgene wat wij de komende jaren gaan doen. Dan kom ik bij GBS. De vraag is ook door GBS gesteld hoe het komt dat er geen eenduidig verhaal ligt ten aanzien van de tegenprestatie. Nou volgens mij heb ik daar een toelichting op gegeven, daar kwamen we dus met zijn allen tegelijkertijd er niet uit. De vraag over de garantiebanen, er is landelijk een aantal afgesproken, we hebben dat naar onze eigen regio geïnterpoleerd en gedacht van nou dat zal ongeveer zoveel moeten zijn en dat is het getal wat daar staat. Die banen zullen dus moeten worden gecreëerd in overleg met de werkgevers. En dat betekend dat we daar een forse inspanning voor zullen moeten leveren, u zegt over 12 of 38 jaar kan de wereld er heel anders uitzien. Dat klopt, dat wil ik niet uitsluiten. Maar we hebben op dit moment de gegevens zoals we die hebben, teruggerekend vanuit het landelijk verhaal, en toegepast op onze regio en dat is maar waar we even van uitgaan en wat onze doelstelling is daarin. Is er al met regionale werkgevers gesproken? Nou de arbeidsmarktregio Groningen, daar had ik het net over, dat is in feite de plek waar het werkbedrijf onder gehangen moet worden, het werkbedrijf is in principe de organisatie die bemiddeld tussen cliënten enerzijds, garantiebanen anderzijds, dat werkbedrijf dat wordt geen nieuw instituut, ik bedoel de mensen die betrokken zijn bij Werk en Inkomen, bij het TDC, die vormen in principe al dat werkbedrijf. Wat daar aan toegevoegd moet worden en dat is ook al vaker gezegd, dat is een nadrukkelijke betrokkenheid vanuit de ondernemers daarin. VNO NCW, maar ook het MKB hebben daar een aantal afspraken over gemaakt en op het moment dat het lastig wordt om die afspraken in deze regio te honoreren, heb ik van de voorzitter van MKB Nederland te horen gekregen, dat ik hem daarover mag bellen. Dus hij wil dat in ieder geval weten op het moment dat dat niet gaat zoals we dat hebben voorzien. Het verhaal over de mobiliteit van de cliënten, van de mensen die aan de slag moeten, dat is iets wat wij ons natuurlijk ter harte nemen, in ieder geval is het zo dat voor jongeren tot 27 jaar in Oost-Groningen vouchers beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt om de mobiliteit te verhogen. En die zijn beschikbaar vanuit het actieplan jeugd en daar is een bedrag voor beschikbaar en in ieder geval is een deel van dat besteed aan die vouchers, dat kan zijn dat jongeren daarmee een buskaart kunnen kopen, maar kan ook zijn dat we zeggen misschien is het goed dat je een rijbewijs haalt, dat kan dan ook met behulp van die vouchers worden gerealiseerd. Het verhaal Duitsland wil ik nog even wat over zeggen. EDR en Nieuwe Schans, of Bad Nieuwe Schans moet ik tegenwoordig zeggen. Er is een in Oldambt een vertegenwoordiger daarvan aan de slag voor de regio Oost-Groningen en om een aantal te noemen, er is op dit moment een aantal van 65 werknemers aan de slag bij een Volkswagen fabriek in Noord-Duitsland. En dat aantal van 65 dat komt dus vanuit onze regio. Of u dat een groot aantal vindt of een klein aantal daar wil ik verder buiten blijven, maar dat is het getal wat er ligt. Dacht tamelijk smart geformuleerd. Als het gaat om regulier betaald werk, dat moet er blijven en dat is natuurlijk ook het streven dat wij zoveel mogelijk
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Hebben we het dan over reguliere banen als we het over de banen hebben in Duitsland of gaat het om een traject.
  • 2:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   We hebben het in Duitsland over, als ik mij niet vergis, reguliere banen. En dat is ook het uitgangspunt, dat proberen we zoveel mogelijk te hanteren. Er wordt gezegd dat er, nou ja vragen zijn over hoe daarmee om te gaan, we moeten natuurlijk niet vergeten dat er een wettelijke verplichting is ten aanzien van, nee laat ik het anders zeggen, er zijn wettelijke uitspraken gedaan ten aanzien van de rechten en plichten van de mensen en het betekend dat als je de Wet Werk en Bijstand leest, onderdeel nu van de participatiewet, dat een van de eerste bepalingen is in feite dat mensen daar zo kort mogelijk gebruik van moeten maken en zo snel mogelijk moeten worden toe geleidt naar werk. En dat is ook waar in principe alle inspanningen op gericht zijn. dat betekend natuurlijk niet dat, laten we maar zeggen, er zaken moeten plaatsvinden zoals die wel door de SP zijn genoemd in hun antwoord, maar het is wel zo dat er een serieuze inspanning moet plaatsvinden om weer aan het werk te kunnen gaan en dat daar ook op sommige momenten scholing, training en dergelijke voor nodig is en dat uiteraard tijdens dat traject er een inkomensvoorziening is. Dat is de manier waarop wij daartegenaan kijken en ik heb dat al vaker genoemd, maar ik denk dat het goed is om dat nog maar even opnieuw te doen. De vraag over het beschikbaar stellen van de toelage voor jongeren, het gaat dan om een bedrag wat ineens wordt uitbetaald, ja daar is een vraag over gesteld door de participatieraad en die zegt eigenlijk hetzelfde, laten we dat maar gaan knippen. Dat lijkt ons niet verstandig, omdat op dat moment het een verhaal wordt waar de belasting ook denkt iets aan te kunnen verdienen. Dus dat lijkt me ongewenst om dat op die manier te doen. Uiteraard is het zo dat, dan kom ik weer even op de instrumenten voor de participatie, daar staan in paragraaf 4.3 een aantal opmerkingen over. In het contact wat via de consulenten en via de accountant managers met de cliënten wordt onderhouden worden natuurlijk ook afspraken gemaakt over hoe het traject wordt ingezet, hoe het wordt gevolgd, welke doelstellingen er zijn, et cetera. En het is de bedoeling, en dat zal u niet verbazen, dat dat een traject op maat moet zijn waarvoor degene waar we het op dat moment die in trede 3-4 zit over hebben, dat dat zo goed mogelijk bij die persoon past.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog even een vraag over dat traject waar u het net over had wethouder. Stel dat, dat loopt natuurlijk super, maar dat loopt ook eens een keer niet goed, stel dat het niet goed loopt, kunt u mij even duiden waar cliënten dan terecht kunnen, bij wie ze terecht kunnen als men vindt dat men niet rechtvaardig behandeld wordt of dat de nota niet goed wordt uitgevoerd in hun situatie. Heeft u daar een idee van waar men dan terecht kan?
  • 1:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou, wij gaan er in eerste instantie vanuit dat de kwaliteit van de medewerkers zodanig is dat zij met de betrokkenen een goed traject kunnen afspreken en het lijkt mij dat mocht het zo zijn dat dat onverhoopt een keer niet gebeurd dat er via andere wegen, maar wel binnen de ambtelijke organisatie die er is, zaken naar voren kunnen komen van nou hier lopen we even tegenaan met die en die betrokkene, daar moeten we eens even met elkaar naar kijken. U moet zich voorstellen dat de account managers en ook de consulenten die op dit moment op het TDC actief zijn dat die regelmatig contact met elkaar hebben, dezelfde kantoren met elkaar delen, waardoor er op een goede manier in principe evaluatie van trajecten kan plaatsvinden en mensen met elkaar ook kunnen sparren over bepaalde trajecten zoals ze lopen. En ik ga ervan uit dat binnen de situatie zoals die daar is en gegeven de kwaliteiten van de medewerkers dat er op een fatsoenlijke manier moet kunnen worden uitgekomen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik geloof u direct hoor dat u, dat daar een instantie, maar zo als u het een beetje uitlegt vind ik het nog een vaag hoor. Ik bedoel, komt daar bijvoorbeeld, ik kom wel even weer, vergeef me het woord over de ombudsman, komt daar binnen het bedrijf, dat grote bedrijf Wedeka, komt daar iemand die daar voor aangewezen wordt, want kijk het is niet een vrijblijvend iets, want we hebben het straks ook nog over punt 13 en daar komen de verordeningen komen daar aan te pas. En de verordening is, zeggen ze juist, iets over als je niet voldoet aan dat soort zaken, dus het is wel vrij ernstig, zit wel goed in elkaar geknoopt dus je moet er op kunnen vertrouwen als iemand zegt het niet eens te zijn met zijn behandeling laten we maar even zeggen dat daar toch een goeie afstemming moet plaats vinden tussen degene die de verordening hanteert en degene die het aangaat. Dus een soort ombudsman of zo kunt u
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals dat is toch niet anders dan het nu in de praktijk gebeurd. En dat zou u toch kunnen weten want u hebt wel vaker een verordening vastgesteld en als er getoetst wordt aan een verordening op een gegeven moment en er wordt bevestigd waarom daar in afwijking van de verordening, of voortvloeiend uit de verordening, een korting wordt toegepast waar een cliënt het niet mee eens is dan gaat u toch gewoon naar de bezwarencommissie die wij hebben en waar we ook regelmatig laten toetsen en soms cliënten in het gelijk stellen of deels in het gelijk of zeg maar vast houden aan de beslissing, dus volgens mij is dat niet anders met de verordeningen die u straks misschien gaat vaststellen als nu in de huidige praktijk.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, uw opmerking is uit het hart gegrepen want u heeft heel duidelijk gezegd; er is een bezwarencommissie. Had de wethouder dat gezegd dan hadden we dit niet meer hoeven
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar ik kan me voorstellen dat de wethouder er helemaal van uitgegaan is dat u dat weet als raadsleden. Want soms vullen we elkaar aan. Wethouder, gaat u verder.
  • 3:39 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Fijn, dank u wel voor die aanvulling. Ten aanzien van de vraag die er is over het bedrag wat er op bladzijde 25 wordt genoemd. VNG noemt een bedrag van €2.800,-, onze gemeente geeft €1.500,- uit. De verklaring daarvoor is dat wij onze werkprocessen dermate gestroomlijnd hebben en de efficiëntie dermate verhoogt hebben dat wij met dat bedrag van €1.500,- uitkunnen. Dus het is niet een kwestie van we krijgen €2.800,- en daar halen we €1.300,- vanaf, want zo is het niet gelegen, we hebben een aantal bezuinigingsoperaties achter de rug, dat betekend ook dat ten aanzien van de afdeling Werk en Inkomen er gekeken is naar interne processen en daar heeft zeker een efficiëntieslag plaats gevonden. Bovendien is dat bedrag van €1.500,- een gemiddelde voor de gehele regio. Goed voorzitter dan het verhaal over de SW bedrijven. Daar had GBS ook nog een vraag over. Er wordt gekeken naar verdergaande samenwerking of fusie, die mogelijkheid moet worden opengehouden. Op dit moment is het zo dat ook in het kader van de activiteiten van de commissie Van Zijl ook nadrukkelijk gekeken wordt naar de toekomst van de SW bedrijven en dat verhaal ook zo gezien moet worden, en dat is misschien ter verduidelijking van het totaal nog wel even van belang, het is niet zo dat vanaf 1 januari een traject wordt ingezet waarbij op 31 december 2015 Wedeka niet meer bestaat. De bedoeling is dat ongeveer in 2020 er nog 2/3 van het aantal medewerkers wat er nu is aan het werk is binnen Wedeka, dat de rest via natuurlijk verloop is uitgestroomd. Zoals al eerder gezegd, ook bij de begrotingsbehandeling, wij streven ernaar om het werk wat daar verricht wordt zoveel mogelijk te behouden, maar dat weliswaar in een andere vorm beschikbaar te houden voor de doelgroep zoals wij die nu zien. En die doelgroep is natuurlijk wat uitgebreid. Het is dus niet zo dat het bedrijf Wedeka wordt opgeheven en dat vervolgens alle activiteiten van Wedeka worden ondergebracht in het TDC. Het TDC krijgt de functie van werkbedrijf, betekend bemiddelingsinstantie tussen cliënten en de garantiebanen in eerste instantie, wellicht dat dat wordt uitgebreid op de totale doelgroep van mensen die op zoek zijn naar een baan, want als je die expertise daar dan geconstateerd hebt dan is het maar denk ik net zo handig om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken, maar dat is laten we maar zeggen, het traject wat wordt ingegaan en dus ten aanzien van het werk wat er op dit moment bij het SW bedrijf gebeurd is nadrukkelijk de inzet om dat werk hier te houden, maar wel binnen een wat andere setting te laten uitvoeren. De ESF middelen, de laatste vraag van GBS, 1 miljoen euro, dat is inclusief de cofinanciering en dat betekend dat wij als cofinanciering hebben opgevoerd de loonkosten van de klantmanagers die op dit moment bezig zijn, dus het betekend dat we daarmee 5 ton beschikbaar hebben en die worden ingezet op dit beleidsterrein.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, mag ik u vragen om ook een beetje de tijd in de gaten te houden?
  • 5:15 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Oh, daar is mij vooraf niets over gezegd voorzitter, maar ik zal het even wat vlotter doen. Ik ga naar de PvdA, die heeft een opmerking over de obstakels voor het werk in Duitsland, die zijn er absoluut. Daar hebben we ook de afgelopen periode ruimschoots kennis mee kunnen maken. Er wordt gewerkt vanuit EDR verband ook om die laten we maar zeggen wat te beperken, maar het is wel zo dat we daar op dit moment nog niet een 100% waterdichte oplossing voor hebben. PvdA stelt ook een vraag over de tijdelijken die aangesteld zijn bij Wedeka en het omzetten van die tijdelijke contracten in vaste contracten. Het is inderdaad zo dat daar vanuit het Ministerie en vanuit het Cedris opmerkingen over zijn gemaakt. Ik wil daar heel kort iets over zeggen, de opmerkingen die daar worden gemaakt die gaan uit van de situatie dat een SW bedrijf zijn taakstelling voor 2014 niet haalt ,dan krijgt hij inderdaad voor 2015 minder inkomsten, dat klopt. Dat is Wedeka niet aan de orde, dus dat verhaal gaat, vanuit dat uitgangspunt gewoon niet op. Wat wij op dit moment wel aan het doen zijn, we hebben eind september de beschikking gekregen voor het komend jaar met daarbij ook een indicatie van hoe zich het aantal mensen bij Wedeka de komende jaren zou moeten ontwikkelen, dat is een punt wat voor ons in ieder geval aanleiding is om nog eens even goed te kijken wat dat voor consequenties heeft. Maar het verhaal van Cedris en ook van het ministerie, uitgaande van het niet halen van een taakstelling dat is, dat wil ik hier nog maar even duidelijk zeggen, dat is voor Wedeka niet aan de orde. Als u om u heenkijkt ziet u ook dat het ene SW bedrijf zegt van de mensen kunnen blijven, een ander zegt; nee, wij moeten ze helaas ontslaan. Er zijn ook SW bedrijven die doen allebei. Een gedeelte wordt binnengehouden, een deel daar loopt het contract van af, even voor de duidelijkheid, de contracten die aflopen, dat zijn de derde termijnscontracten en dat betekend dat dat gaat over de periode tot en met 2016. De CU had weinig vragen, gaf aan dat er wel een hoge urgentie was voor samenwerking, sterker nog, misschien herindeling voor het oplossen van de specifieke problematiek, maar ook voor de werkzaamheden die door de commissie verricht moeten worden, lijkt me duidelijk, sluiten we ons natuurlijk bij aan. Dan kom ik voorzitter met uw welnemen bij het CDA, daar wil ik ook nog even op reageren. En de eerste vraag die ging over loonkostensubsidie, ik ga wat sneller praten, in principe gaat het over de loonwaarde systematiek. Hoe bepaal ik de loonwaarde van iemand en hoe hoort daar dan vervolgens de subsidie bij. Er zijn twee programma’s voor, UWV heeft een systeem en er is een systeem Dariuz en dat zijn de twee systemen die op dit moment worden uitgeprobeerd binnen het TDC en op enig moment zal de uitkomst daarvan leiden tot een keuze van een van de twee systematieken. Beschut werken dat zal wat ons betreft blijven bestaan binnen de structuur die we Wedeka noemen en beschut werken is juist daarvoor geschapen om er voor te zorgen dat mensen niet in een isolement geraken. Dus dat is een voorziening die wij gewoon in stand houden, iets wat ook niet iedere gemeente doet. 3d, communicatieplan. Dat plan dat ligt er, binnenkort verschijnt er een krant waarin een aantal mededelingen wordt gedaan over de 3 decentralisaties en ik ga ervan uit, we hebben de drukproeven daar inmiddels van gezien, dat daar op een fatsoenlijke manier uitleg wordt gegeven over wat de 3 D’s met elkaar inhouden. Ten aanzien van de WIW ID banen, de afspraak die we daarover gemaakt hebben in het coalitie akkoord, het is zo dat wij met het UWV in gesprek gaan daarover om te kijken op welke wijze deze banen kunnen worden ondergebracht in het systeem van de garantiebanen. Het economisch programma dat zal er vooral over gaan hoe wij het laaggeschoold werk deze kant ophalen en dan kom ik weer even op de term van reshoring en volgens mij was het de heer Pals die daar de term offshoring aan toevoegde, heb zoiets van nou dan moeten we met zijn allen de zee op, maar dat is niet wat hij bedoelt volgens mij. Hoe regelen wij samen met de ondernemers dat verhaal van de jobcarving, want dat is het andere woord wat daar in wordt genoemd. Nou dat betekend dat we daar in het overleg met de ondernemers via de arbeidsmarktregio ook de afspraken moeten maken. Dus dat is iets wat nog in het verschiet ligt. Dan als laatste voorzitter met uw welnemen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:16 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik heb begrepen dat als we het hebben over de WIW en de ID banen dat er op dit moment al een onderzoek plaatsvindt samen met het UWV. Is dat juist? Want ik hoor u zeggen van wij gaan daarover in gesprek.
  • 0:01 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, wij gaan daarover in gesprek met het UWV. Ik weet niet of daar al eerste gesprekken hebben plaatsgevonden, maar het is wel de bedoeling.
  • 0:18 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   En mijn vraag was eigenlijk; die uitkomsten daarvan, in welk verdere programma’s worden die meegenomen dan wel geïntegreerd. Want ik stel mij voor dat dat niet een apart onderzoek is die nog weer ergens buiten plaatsvindt.
  • 0:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij moeten proberen om die garantiebanen met elkaar te organiseren en te kijken van wie kunnen wij in die garantiebanen onderbrengen, waar worden die garantiebanen gecreëerd en daar proberen we, en zo hebben we dat ook in het bestuursakkoord verwoord, proberen we ook deze mensen in mee te nemen.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ok
  • 1:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Goed, dan kom ik bij de opmerkingen van de SP. Ik heb al iets gezegd voorzitter over wat de functie van het TDC is. TDC zal de functie krijgen van het werkbedrijf, dat betekend dat zij bemiddelen tussen garantiebanen enerzijds, cliënten anderzijds. Het verhaal van de tijdelijke contracten daar heb ik ook al iets over gezegd, ik denk dat het goed is om twee dingen van elkaar te onderscheiden, aan de ene kant de financiële situatie van Wedeka, aan de andere kant het verhaal van het TDC. Dat loopt niet één op één met elkaar, Wedeka heeft zijn betrokkenheid bij het TDC, laat dat duidelijk zijn, want daar wordt ook gebruik gemaakt van de expertise die binnen Wedeka aanwezig is als we het hebben over begeleiding van werk. Er werd nog een vraag gesteld over de kosten van de verbouwing, die kosten waren, als ik mijn niet vergis, 2 ton en een groot deel daarvan dat is geleverd door een provinciale subsidie, dus dat was ongeveer €70.000,- en dat bedrag is aangevuld tot 1 ton door het Noorder Poort, dus door het onderwijs. Dat is het verhaal daarover. En dan ben ik voorzitter, wat mij betreft, aan het einde van deze termijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:4 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   (de microfoon is niet ingeschakeld)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan even kijken of de eerste termijn daarmee afgerond is en voldoende beantwoord want dan ga ik over naar de tweede termijn. En dan volgen we even alle fracties. Tenzij u over dit punt nog vragen had. Vanuit de eerste termijn.
  • 0:0 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   nee
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ok. Dan gaan we naar de tweede termijn. U gaat even plaats nemen wethouder, ok. Zelfde sprekers mag ik veronderstellen. Draai ik de volgorde nu weer even om. Begin ik bij u mevrouw Brongers.
  • 1:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. Aan het college bedankt voor de uitvoerige uitleg en de heldere antwoorden op de vragen die gesteld zijn. wij hadden ook een aantal vragen en die zijn dus naar behoren beantwoord en hebben tot verduidelijking geleid. Aan het begin van het betoog zei de portefeuillehouder dat het nog veel inspanningsverplichting vergt om meer werk te creëren in samenspraak met alle partners, daar ligt een grote opgave. Dat wil ik via deze kant nogmaals bevestigen, maar ook een oproep doen tot inspanningsverplichting aan de diverse doelgroepen. Want wij zijn er van overtuigd dat het roer inderdaad om moet met de intreding van deze participatiewet en dat zeg maar we van de cliënten willen vragen en mogen vragen om niet mee te deinen als zodanig, maar ook de oproep doen om actief mee te bewegen in het belang van kans op werk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:24 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, de SP vindt de financiële gegevens omtrent Wedeka en het TDC niet duidelijk en transparant en pleit de SP dan ook voor een breed onderzoek. Een onderzoek waarin de kosten die de gemeente maakt in het kader van de WWB en de participatiewet en de gelden die de gemeente hiervoor van het rijk krijgt duidelijk in kaart worden gebracht.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een vraag aan de wethouder die u heeft in de tweede termijn.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ja.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. ik kan mij aansluiten bij de woorden die gedaan zijn door mevrouw Brongers. Aanvulling daarop; wij kunnen ons vinden in de besluitpunten zoals benoemt op bladzijde 29 van de notitie en ook kunnen wij ons vinden in de stelling dat mensen iets moeten doen als zij een uitkering ontvangen zoals omschreven wordt in het raadsvoorstel onder 2.4.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Het was eigenlijk nog onderdeel van de eerste termijn geloof ik, maar we hadden een vraag gesteld over de eventuele verlengingen van de verschillende instrumenten, hoe het daar precies mee zit, want daar was hier ter rechter zijde ook wat verwarring over geloof ik. Graag nog wat duidelijkheid daarover.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat wordt meegenomen nu in de tweede termijn. Verder geen opmerkingen in de tweede termijn meneer Hofstra? Ok. Gaan we naar meneer Ploeger, GBS.
  • 0:36 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij kunnen ons vinden in het voorstel invoering participatiewet Oost-Groningen. Wel hebben we nog even een opmerking, in het voorstel nr. R7051 op bladzijde 4, of onder punt 4 bij “aan pak uitvoering voortgang” daar staan de afspraken in het bestuursakkoord en dat noemde de wethouder ook even, maar wederom net als in de begroting mist daar weer de passage; maar kijken ook naar andere oplossingen. En dat hebben we wel in het bestuursakkoord afgesproken, dus ik zou graag zien dat dat er wel bijgezet werd.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met het besluit over dit voorstel is het niet zo dat wat er in dat bestuursakkoord staat verdwenen is. Want anders kunnen we alle stukken uit bestuursakkoord iedere keer in voorstellen plakken en dat lijkt me een beetje overbodig. Blijft natuurlijk bestaan wat u als coalitie met elkaar afgesproken hebt en wat door de raad is aangenomen op uitzondering van twee partijen na.
  • 0:3 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Dan is dat duidelijk voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD. Geen opmerkingen in tweede termijn. Meneer Pals.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. wij hebben ook geen vraag meer, het is zo dat, zoals nu de beantwoording is en de invoering van de participatiewet, ik bedoel de hele nota staat vol met uitdagingen, hoe komen we aan werk, hoe monitoren we werk, hoe monitoren we de hele uitvoering van werk en mensen die het betreft. Dus in die zin denk ik in 2015 wordt het een spannend jaar, ik hoop dat wij als raad echt goed betrokken worden en goed op de hoogte worden gehouden van de uitvoering en waar de knelpunten zitten. Dat dat ook vroegtijdig wordt gemeld aan de raad. En met vol spanning wachten we de nieuwe folder af die over deze wet in de gemeente wordt verspreidt.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan vraag ik de wethouder om de openstaande opmerkingen of verzoeken nog te beantwoorden.
  • 1:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter dat doe ik graag. Ik zal proberen het kort te houden. ten aanzien van de vraag van de SP over de kosten van het TDC en het verhaal van Wedeka daarbij betrokken. Verwijs ik toch echt naar de begroting die er ligt zowel van Wedeka als de begroting van onze gemeente, daar wordt het een en ander verteld over hoe de kosten voor het TDC onderdeel zijn van en ook voor Wedeka is het duidelijk hoe het TDC daarin een rol speelt. Dus ik zou willen verzoeken om die stukken daar op na te slaan. Ten aanzien van de vraag van de PvdA over de instrumenten, ja heb ik het idee dat datgene wat er in die teksten staat over 6 maanden als uitgangspunt en daarna eventuele verlenging en de momenten waarop er opnieuw gekeken wordt of het moet worden doorgezet, dat dat dacht ik voor zich spreekt. Zo staat het aangegeven en zo wordt het natuurlijk als een stukje maatwerk ook met de cliënt afgesproken.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:41 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   U heeft wel de vraag beantwoord over verbouwing van het TDC en waar dat geld vandaan komt, maar het blijft toch weinig transparant. Tijdens de technische vragen hebben wij bijvoorbeeld te horen gekregen dat de Wedeka en het TDC geen gescheiden boekhouding hebben en ook de baten van het TDC niet bekend zijn. En vandaar ook dat wij een onderzoek willen en onze vraag was dan ook of u dat kunt toezeggen zo’n onderzoek.
  • 0:33 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou die vraag die zal ik ontkennend beantwoorden want volgens mij is het zo dat in de, zowel de financiële verantwoording van Wedeka, begrotingen, jaarrekeningen e.d. die worden ingeleverd als de verantwoording die wij als gemeente afleggen, dat daar wat mij betreft geen misverstand kan ontstaan over hoe het is met de financiën van zowel Wedeka als de gemeente en het TDC zoals dat daar tussen zit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:01 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou als u geen, blijkbaar wil het college geen onderzoek, daarom wil de SP een motie indienen. Ten einde toch een onderzoek te krijgen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik denk dat het juist is wat de portefeuillehouder zegt en als CDA hebben wij geen enkele behoefte aan een onderzoek om daar verder naar te kijken en de begroting van de Wedeka en voor wat betreft het TDC is voor ons afdoende.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar kunnen wij ons bij aansluiten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Ploeger, GBS.
  • 0:2 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ook wij kunnen ons daarbij aansluiten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb nog een vraag voordat we ons aansluiten bij de rest. Wat kunt u ons aangeven wat wij dan over het hoofd zien wat u wel ziet en wat, ten aanzien van uw punt, wat zien wij over het hoofd, wat zien wij niet wat u wel ziet. Kunt u dat misschien eens wat helderder aangeven.
  • 0:22 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou dit draait ook echt om de technische vragen. Kijk er is een heel plan is er toegespitst op re-integratie op TDC en op de ontwikkeling van de TDC’s. maar op de vraag van wat het oplevert financieel daar kan geen antwoord op gegeven worden dus voor ons is het niet transparant genoeg.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:33 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik denk dat een TDC in financiële zin niks op zal opleveren. Dus het gaat om de maatschappelijke baten die een TDC met zich meebrengt en als we kijken naar de baten die een TDC heeft dan moet je kijken, denk ik kijken, naar de uitstroom cijfers. En die staan volgens mij keuring vermeld in het jaarverslag. Dus, ja ik zie ook de meerwaarde van een onderzoek niet en ik sluit me aan bij meneer Pals van ja wat zien wij over het hoofd of heeft u bepaalde ideeën waarom er niet ingestoken zou moeten worden op een TDC of, ja ik weet niet wat de achterliggende grond van deze vraag is.
  • 0:08 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou zoals ik al zei gaat het echt om de transparantie, welke subsidies dat er mee gemoeid zijn, hoeveel dat die subsidies zijn et cetera.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u dan wijzen op het raadsvoorstel mevrouw Wanders waarin de inkomsten, de uitgaven en de vergoeding aan Wedeka voor de werkzaamheden in het TDC, de accountmanagers en dergelijke gegroepeerd staan en die u aangegeven dat we nog steeds 1.777.000 tekort lopen op het geheel. Dus ik weet niet welke vraag u echt wilt stellen want dat is niet helder.
  • 0:24 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou ja dan heeft u het over één bedrag, als van ons als raad wordt verwacht dat we beleidskaders vaststellen en we krijgen die participatienota te lezen waarin wordt gezegd van die TDC’s worden helemaal uitgebouwd, dan nemen we toch aan dat het duidelijk is wat voor bedragen dat ermee gemoeid zijn.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat staat in het raadsvoorstel wat ik u net aangaf. De inkomsten en de uitgaven en dat is voor het TDC 9 ton.
  • 0:12 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, en dat antwoord kregen wij dus ook met technische vragen. Maar het is niet transparant wat de baten dus zijn van het TDC.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Omdat er geen inkomsten gegenereerd worden in het TDC, hooguit op het moment dat mensen doorstromen.
  • 0:6 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik wil graag een schorsing vragen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik even de ronde afmaken wat de behoefte in de raad is om eventueel een onderzoek waar u naar gaat om dat wel of niet, want dan heeft u dat gegeven ook mee als u dan toch kijkt van wat wenselijk is. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voorzitter. Mevrouw Wanders heeft het over transparantie, maar wij, hun vraagstelling is ook een beetje ondoorzichtig geloof ik, wij snappen inderdaad ook niet precies waar de SP nou heen wil en bovendien het lijkt me niet de bedoeling dat het TDC straks winst gaat maken. Maar misschien heeft de SP een draai van 180 graden gemaakt, dat kan natuurlijk.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten, is dat voldoende mevrouw Wanders?
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, hoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, wethouder dank.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 schorsing
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ik geef het woord aan de fractie van de SP die om de schorsing had gevraagd. Mevrouw Wanders aan u het woord.
  • 0:10 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Vanwege het feit dat er geen draagvlak is bij de andere partijen zien we van de motie af.
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U dient geen motie in, duidelijk. De heer Gelling van het CDA heeft ondertussen de raadsvergadering verlaten, dat vanwege werkzaamheden. Heeft dienst, dus dat wordt opgenomen in het verslag en betekend dat er 21 raadsleden over zijn en ik breng graag, want dat is mijn conclusie, dat de eerste en tweede termijn benut zijn, zeg maar het voorstel over invoering van de participatiewet in Oost-Groningen in stemming. Dat houdt in dat vaststellen van de nota, invoering van de participatiewet in Oost-Groningen en in aanvulling daarop het lokale beleid inzake de tegenprestatie en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals verwoord in onderdeel 2.4 van het voorstel vast te stellen. Mag ik concluderen dat mogelijk één fractie sowieso niet instemt met. Meneer Idema heb ik het juist?
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat heeft u juist.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn er meer fracties die niet in kunnen stemmen met beslispunt 1 en 2 zoals ik net verwoorde. Is niet het geval. Dan kan ik concluderen dat het voorstel daarmee is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Met 5 stemmen tegen en 16 voor.
 • 13 Verordeningen Participatiewet 2015
  • 13. Verordeningen Participatiewet 2015 (464,93 KB)13.1. Brief college aan Participatieraad (170,71 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendaput 13, de Verordening in het kader van de Participatiewet. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Wanders, meneer Pals, mevrouw Brongers en andere fracties niet?
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, de opmerkingen die we daarbij wilden plaatsen hebben we al bij de nota geplaatst.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat kan. Goed dan geef ik het woord aan mevrouw Brongers van het CDA.
  • 0:57 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. Heel in het kort een aantal opmerkingen en mede ook omdat wij hebben gezien dat hier ook ontzettend werk achter ligt en aan vooraf is gegaan en dat dat toch recht doet om daar enige opmerkingen over te maken. Een tweetal verordeningen zijn gerelateerd aan wetswijzigingen, dat zij zo. We nemen ook aan dat dat juridisch allemaal is gecontroleerd en gecheckt en alles wat daarbij hoort en de overige 5 op grond van inhoudelijke wijzigingen en die wijzigingen gelezen te hebben, hebben we bij het vorige agendapunt onze visie reeds aangegeven en wij herkennen de uitwerkingen zoals beschreven staan en de bedoelingen van de participatienota. En nogmaals de regionale werkgroep heeft wat ons betreft op goede wijze de vertaling...(er mist iets van de opname)
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:43 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. Het moet ons even van het hart dat we het een schande vinden, de regels die worden opgelegd vanuit het rijk. We vragen ons wel af hoe het beleid is ten opzichte van de verordeningen. Gaan we mensen korten? Oftewel strafbaar stellen voor vergissinkjes en per ongelukjes? Gaan we bijvoorbeeld iemand die geen geld heeft om nieuwe kleding te kopen om er goed uit te zien voor een sollicitatie 20% korten op de uitkering? En als hij of zij een maand later nog geen nieuwe kleding heeft omdat er nog minder geld is binnengekomen nogmaals beboeten? We hopen dat het college zich realiseert dat daarmee het probleem nog meer wordt vergroot en hopen dan ook dat beleid zo sociaal mogelijk wordt uitgevoerd.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik heb er niet zoveel, ik heb er één vraag over. En wat ik mis in de verordening, maar kan zijn dat ik eroverheen gelezen heb. Zegt de verordening ook iets over grensoverschrijdend verkeer.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welke verordening bedoelt u meneer Pals.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als men een tegenprestatie moet doen in de participatiewet bijvoorbeeld dat men in Duitsland aan het werk wordt gesteld of een baan aangeboden krijgen en men doet daar niet aan. Ik mis een beetje de, nou ja net zoals ik zeg, het grensoverschrijdend verkeer, wat zegt de verordening daarvan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat waren...Mevrouw Wanders nog een keer.
  • 0:16 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, sorry voorzitter. Het was ons niet helemaal duidelijk hoe dat ging met het indienen van amendementen, maar wij wilden dus even vermelden dat wij voor verschillende verordeningen amendementen hebben ingediend.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u heeft nog niets ingediend dus als u wilt dat daarover gestemd wordt dan moet u dat nu echt gaan doen, want anders ben ik bang dat ik straks bij het besluit ben na de beantwoording van de wethouder dus het is ook heel verstandig om ze nu in te dienen en ze even toe te lichten zodat iedereen de inhoud kent. Dan ga ik kijken of ze voldoen en worden ze onderdeel van de beraadslaging en ik weet niet of ze dan allemaal op de i-pad kunnen of dat we ze gaan kopiëren en uitdelen, maar dan is het handig want dan kan de wethouder namens het college er ook een reactie er op geven.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Is goed.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar wilt u een amendement voor indienen mevrouw Wanders.
  • 0:6 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De verordening; verrekening bestuurlijke boete bij recidive Stadskanaal 2015.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nummer 6.
  • 0:14 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   In deze verordening geeft het college zichzelf het recht om mensen in een dusdanige positie te brengen dat er niet meer kan worden voorzien in de primaire levensbehoeften. Het doel is om de mensen een schuld te laten terugbetalen en dit kan met in achtneming van de beslagvrije voet.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb wel wat moeite met het oogmerk dat de SP aan het college toekent. Daar neem ik toch echt afstand van.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ok. Daarom wil de SP het amendement in achtneming beslagvrije voet indienen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien goed dat u de tekst even voorleest mevrouw Wanders.
  • 1:09 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 17 november 2014 constaterende dat het college verplicht is om de bestuurlijke boete bij fraude met lopende uitkering te verrekenen met in acht neming van de beslagvrije voet van 90% behalve als er sprake is van recidive. Bij recidive de wet ruimte laat aan de gemeenteraad over het al dan niet in acht nemen van de beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm bij verrekening van de boete. Zonder de beslagvrije voet van 90% van de bijstandsnorm een belanghebbende en diens eventuele gezin in grote problemen kan komen. overwegende dat een ieder recht heeft op een dak boven het hoofd, eten, drinken et cetera. De gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners dus ook recidivisten, ook bij in acht neming van de beslagvrije voet, de boete te allen tijde verrekend wordt. Besluit om artikel 2 van de verordening, verrekening bestuurlijke boete, bij recidive 2015 Stadskanaal aldus te wijzigen dat dit luidt; artikel 2 verrekenen met beslagvrije voet. 1, het college verrekend de recidive boete altijd met in acht neming van de beslagvrije voet. 2, de verrekening geschiedt vanaf het moment van dagtekening waarop de bestuurlijke boete is opgelegd. Besluit tevens om artikel 3 te laten vervallen. En besluit tot slot artikel 5 aldus te wijzigen dat dit luidt; artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete bedoelt in artikel 18a eerste lid van de WWB indien er voor zover deze boete nog niet is betaald, op het moment van verrekening van recidive boete.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u ondertussen verder? Want u had er nog een.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, nog enkele.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Deze voldoet aan de vereisten en maakt onderdeel uit van de beraadslaging.
  • 0:50 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015. Ook hier wordt er geen rekening gehouden met de consequentie dat een gezin maar zo geen inkomsten meer heeft en dus ook maar zo op straat kan belanden. Hierbij dient de SP het amendement hoogte en duur verlaging aan. Nou is het zo dat er door de griffie 3 amendementen in één amendement zijn gestopt dus en naar aanleiding van de brief van de FNV dit in verband met mensen met een beperking die ook onder deze verordening zullen vallen staan er nog, hadden wij nog 2 amendementen ingediend die er ook bij op zijn genomen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat zijn, u noemde net een amendement wat van toepassing is op de verordening in het voorstel van nummer 1, de afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En die andere twee die in hetzelfde amendement zijn opgenomen, welke verordeningen betreffen dat?
  • 0:10 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ook de afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ. In feite staan er drie verschillende veranderingen in.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nogmaals mevrouw Wanders. U heeft in dat amendement wat u nu in wilt dienen heeft u voorstellen die drie verordeningen raken.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, één verordening.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, maar drie verschillende voorstellen op die ene verordening.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok.
  • 1:44 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 17 november 2014, constaterende dat zonder een uitkering van 90% van de bijstandsnorm een belanghebbende en diens eventuele gezin in grote problemen kan komen, besluit in de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015, artikel 9 aldus te wijzigen dat dit luidt: Artikel 9 Hoogte en duur van de verlaging, de verlaging bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 7 en 8 wordt vastgesteld op: a. 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de eerste categorie; b. 10% van de bijstandsnorm gedurende vijf maanden bij gedragingen van de tweede categorie; c. 10% van de bijstandsnorm gedurende tien maanden bij gedragingen van de derde categorie. Artikel 12, tweede lid aldus te wijzigen dat dit luidt: De verlaging wordt vastgesteld op: a. 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een benadelingsbedrag tot € 1.000,00; b. 10% van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij een benadelingsbedrag vanaf € 1.000,00 tot € 2.000,00; c. 10% van de bijstandsnorm gedurende vier maanden bij een benadelingsbedrag vanaf € 2.000,00 tot € 4.000,00; d. 10% van de bijstandsnorm gedurende tien maanden bij een benadelingsbedrag van € 4.000,00 of hoger. Artikel 14 de leden a tot en met d aldus te wijzigen dat deze luiden: a. 0% van de bijstandsnorm gedurende, volgens mij is dat een typefout, sorry.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat moet het zijn, 10%?
  • 0:42 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   10%. a. 10% van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; b. 10% van de bijstandsnorm gedurende twee maanden bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand; c. 10% van de bijstandsnorm gedurende vier maanden bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand; d. 10% van de bijstandsnorm gedurende tien maanden bij het niet of onvoldoende nakomen van verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand.
  • 1:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik stel voor dat u die 0 even veranderd in een 10. Met een paraafje erbij dan hoeven we daar niet een nieuwe voor te creëren. Ok. Voldoet aan de beraadslaging en maakt onderdeel uit van de, voldoet aan de vereisten en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Dat was het tweede amendement. Mevrouw Wanders, volgt er nog meer?
  • 1:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015. Het is logisch dat deze verordening weinig draagvlak heeft, het argument mensen moeten sociaal worden geactiveerd valt namelijk in het niet omdat er in de re-integratie verordening al een traject “sociale activering” is opgenomen. Het liefst zou de SP zien dat deze verordening helemaal zou verdwijnen, maar omdat het verplicht is dient de SP het amendement” tegenprestatie naar vermogen” in. Het amendement stelt voor om de originele titel “tegenprestatie naar vermogen” te handhaven en het maximale aantal uren en duur te halveren. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 17 november 2014. Besluit om in de considerans van de Verordening tegenprestatie Participatiewet Stadskanaal 2015 onder ‘besluit’ tussen ‘tegenprestatie en ‘Participatiewet’ toe te voegen ‘naar vermogen’. Besluit voorts om in deze verordening artikel 4 aldus te wijzigen dat dit luidt; Artikel 4, Duur en omvang van een tegenprestatie.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het is voor ons heel moeilijk om dit zo te gaan volgen. Waar het over gaat, waar het
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik ga u zo vertellen wat ondertussen naar uw i-pad is gegaan en welke er eventueel handmatig worden uitgereikt. Maar ik moet in het kader van de openbaarheid van de vergadering de partij die het amendement indient de gelegenheid geven om hem ook voor te lezen.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is prima, maar het is richting de indiener eventjes dat het voor ons heel moeilijk is om precies te weten waar het over gaat en wat de bedoeling ervan is.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou de strekking is, die kan ik u alvast vertellen, want dat is heel simpel om eruit op te maken dat al die artikelen die u zo meteen heel snel terug kunt zien, dat alle percentages op een gegeven moment veranderd worden in 10% en dat er geen getrapte stijging is al naar gelang een toename van wat je anders misschien zou willen korten. Volgens mij is dat de hoofdlijn, maar u kunt hem zo meteen op de i-pad terugkijken en dan even het artikel erbij zoeken en dan weten we waar die over gaat. Mevrouw Wanders aan u weet het woord.
  • 0:58 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dan moet ik even kijken. Besluit voorts om in deze verordening Artikel 4 aldus te wijzigen dat dit luidt; artikel 4, duur en omvang van een tegenprestatie. 1. De tegenprestatie wordt opgedragen voor ten hoogste een half jaar 2. De tegenprestatie wordt opgedragen voor ten hoogste acht uur per week. 3. Van het eerste en tweede lid kan slechts worden afgeweken op verzoek van de belanghebbende. Besluit tot slot om artikel 8 , tweede lid, aldus te wijzigen dat dit luidt: 2. Deze verordening wordt aangehaald als “ Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet Stadskanaal 2015”.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren ze mevrouw Wanders? En de laatste. Ze staan onder 13.1, 2 en 3 op uw i-pad. Dat betreft welke verordening?
  • 0:38 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De verordening individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015. Artikel 3, ja ik, ik heb hem in een ander format hier liggen. Niet in het format van een amendement.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als hij tekstueel past dan kijken we er naar en dan gaan we hem handmatig uitreiken.
  • 2:39 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Artikel 3, voorwaarden individuele inkomenstoeslag. 1. Het college kent een individuele inkomenstoeslag toe indien een persoon a. een langdurig laag inkomen heeft, b. een maatschappelijke bijdragen levert of heeft geleverd in de vorm van een tegenprestatie als bedoeld in de verordening tegenprestatie participatiewet Stadskanaal, c. in een periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen, d. in de referentie periode de bijstand niet is verlaagd wegens een gedraging van de 2e of 3e categorie als bedoeld in artikel 7 onder b en c en 8. Onder b en c van de afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015 of wegens schending van de verplichtingen, genoemd in artikel 18 vierde lid van de participatiewet en e. geen rijkskas bekostigd onderwijs volgt. Veranderen in artikel 3, voorwaarden individuele inkomenstoeslag, 1. Het college kent een individuele inkomenstoeslag toe indien een persoon a. een langdurig laag inkomen heeft, b. in een periode van 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen, c. in de ????periode de bijstand niet is verlaagd wegens een gedraging van de tweede of derde categorie als bedoeld in artikelen 7, onder b en c, en 8, onder b en c, van de afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015 of wegens schending van de verplichtingen genoemd in artikel 18, vierde lid van de participatiewet en d. geen uit rijkskas bekostigd onderwijs volgt. Tevens artikel 3 voorwaarden individuele inkomenstoeslag, 2. Het eerste lid onder deel b is niet van toepassing indien a het college op grond van artikelen 5 en 6 en 7 van de verordening “tegenprestatie participatiewet Stadskanaal” geen tegenprestatie opdraagt of heeft opgedragen of b. de persoon blijvend niet in staat is naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, 3. Het eerste lid onder deel d. is niet van toepassing op gedragingen die hebben plaats gevonden en verlagingen die zijn opgelegd voor het tijdstip van de inwerktreding van deze verordening geheel te schrappen. Dank u voorzitter.
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Krijg ik een getekende versie van het laatste amendement. Voldoet aan de vereisten en laten we onderdeel uitmaken van de beraadslaging en deze komt niet vanwege het format op uw i-pad, dus u krijgt het vierde amendement, zijnde 13.4, krijgt u handmatig uitgereikt. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Is het wijs om even kort te schorsen zodat u ook op de amendementen kunt reageren. Dan schorsen wij tien minuten.
  • 0:7 schorsing
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Boen.
  • 1:24 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ten aanzien van de amendementen van de SP heb ik het volgende te melden, wij ontraden deze amendementen, de argumenten die we daarvoor hanteren; in de eerste plaats gaat het, zoals het er nu voorligt, ook om een groot deel bestaand beleid, wat wordt gevolgd hier in de gemeente en wat ook zijn waarde heeft bewezen. Het is een product van de samenwerking met de andere gemeenten. Past bovendien bij datgene wat wij in de participatienota hebben aangegeven en een niet onbelangrijk argument lijkt mij ook dat de participatieraad heeft ingestemd met de verordeningen zoals die er liggen. Dus standpunt van het college is dat deze amendementen worden ontraden. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:26 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter. Niet geheel onverwacht, maar we willen toch even wijzen op, vooral ook het amendement in acht neming beslagvrije voet en amendement hoogte en duur verlaging. Kijk het gaat erom dat, en dan kom ik even weer terug op de per ongelukjes, mensen kunnen vergissingen maken en dan kan ook twee keer gebeuren en als je dan een gezin hebt met kinderen en je houdt de beslagvrije voet niet in de gaten dan kunnen die zomaar op straat komen te staan. De beslagvrije voet is vastgesteld op 90% van de bijstandsnorm, van minder kunnen mensen niet leven. En wat betreft het amendement hoogte de duur verlaging dat gaat ook weer om die 90%, die mensen nodig zijn om te kunnen overleven en niet alleen de primaire levensbehoefte, maar ziektekosten, huur, water, gas, licht et cetera. We vinden het toch wel heel erg belangrijk dat daar heel goed over nagedacht wordt, dat de gemeente geen mensen in problemen brengt zodat ze op straat komen te staan.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toelichting is duidelijk denk ik en de reactie vanuit het college ook. Iemand nog behoefte aan een laatste termijn? Anders ga ik de amendementen in stemming brengen en daarna het besluit. Kan ik… mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u we voorzitter. Wij hebben deze amendementen nu gekregen en er zitten denk ik ook wel goede elementen in, wat ik jammer vind, en ik denk meerderen met mij, dat wij daar nu van in kennis gesteld worden en dat je er dan mee geconfronteerd wordt zodat je niet goed overwegingen kunt maken. Tenminste mij als raad op dit moment, tenminste ik als raadslid, op dit moment niet en dat vind ik eigenlijk heel jammer dat we daar, als er anders gehandeld was had het waarschijnlijk meer kans van slagen gehad. u begon zopas ook al van ja dat verbaasd mij niet en misschien moeten we eens met elkaar erover nadenken hoe we dat dan wel beter kunnen doen.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een procedure opmerking. Ik denk ook dat die heel goed terecht kan in het overleg met de fractievoorzitters om zeg maar hier meer duidelijkheid in te krijgen van wat zeg maar kansen geeft of niet kansen geeft en wat daarmee waarschijnlijk ook de aandacht in de raadsvergadering wat sterker bij de zaken houdt dan nu na elke schorsing, maar dat lijkt me een prima punt om mee te nemen in de fractievoorzittersoverleg. Is dat een wijze opmerking? Meneer Hofstra?
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mevrouw Sterenborg haalt ons de woorden uit de mond. Op deze manier hebben wij niet de tijd om op zo’n korte termijn de inhoud van amendementen goed tot ons te laten doordringen.
  • 2:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En toch ga ik u vragen zo meteen om een standpunt in te nemen. Vindt u het goed als ik die procedure ga volgen dan? Ja. Dan breng ik in stemming amendement 13.1 in zake de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015. Staat op uw i-pad onder 13.1. En ik wil graag zien wie voor dit amendement is. Daarmee is het amendement verworpen met 5 stemmen voor en 16 tegen. Amendement 13.2. de afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ Stadskanaal 2015 met de wijziging van 10% die we geparafeerd hebben. Mag ik zien wie voor dit amendement is. Dan is het amendement verworpen met 5 stemmen voor en 16 tegen. Amendement 13.3 verordening tegenprestatie participatiewet Stadskanaal 2015. Degenen die voor stemmen. Wederom met 5 stemmen voor en 16 tegen verworpen. Amendement 13.4 in het kader van de individuele inkomenstoeslag Stadskanaal 2015. Ik schat in. 5 stemmen voor en 16 tegen en daarmee is ook dat amendement verworpen. Dan breng ik in stemming de beslispunten zoals verwoord, en nu noem ik ze niet allemaal op, de verordeningen 1 t/m 7 genummerd conform het besluit zoals op u i-pad bij het raadsvoorstel staat vermeld. Mag ik concluderen dat dat met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt aangenomen? Aldus. [voorzitter klopt met hamer].
 • 13a