Raadsinformatie

Raadsvergadering 15 december 2014

Naam
Download het audiobestand (85,15 MB)
Download de gesproken tekst (1,24 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (16,32 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 17 november 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 17a Omzetten tijdelijke contracten in vast..
 • 12 Overgangsnota "Van AWBZ naar Wmo"
 • 13 Verordening maatschappelijke ondersteu..
 • 14 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 15 Financiële verordening gemeente Stadsk..
 • 16 Verordening voorzieningen huisvesting ..
 • 17 Decemberwijziging 2014
 • 17b Motie vad Huishoudelijk Hulp
 • 18 Bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer e..
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (het eerste deel van de opname ontbreekt) maar in ieder geval zien wij een vertrouwd gezicht terug aan de raadstafel. Welkom meneer Van Beek, fijn dat u even meezit aan deze tafel. Hoewel ik begrijp, maar dat zult u zo meteen vast toelichten, niet de hele avond.
 • 2 Mededelingen
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Onze secretaris, Gert-Jan van der Zanden is verhinderd vanavond en dus wordt waargenomen door Jakko Zwartsenburg als loco-secretaris. En we gaan zo meteen afscheid nemen van Wim Orsel, ons raadslid van de SP. En daarna dus tegelijkertijd ook zeg maar zijn opvolger installeren in de raad, maar daar kom ik zo meteen denk ik bij. Want ik heb eigenlijk begrepen dat er aan deze kant van de tafel verder geen mededelingen zijn.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:55 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou zoals jullie allemaal weten ben ik een aantal maanden weggeweest. Ik ben inmiddels geopereerd aan de rug, maar hij zit er weer. Niet van harte kan ik je vertellen om te zitten, lopen en liggen gaat beter. Maar om elke raadsvergadering liggend te beluisteren valt ook niet mee. En zeker niet de laatste vergaderingen want die duurden wel erg lang. Maar goed ik ben er weer, ik blijf even een half uurtje, ik denk ik wil toch even laten zien dat ik de laatste vergadering toch nog aanwezig ben namens de CU, dat jullie niet denken van we gaan vrolijk verder met 3 zetels, wij gaan verder met 4. Rest mij niets meer als jullie goede feestdagen te wensen, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor getoonde belangstelling, attenties, zowel van het college als raad. Dat doet een mens goed als je ziek ligt om af en toe eens een telefoontje of een bedankje of iets dergelijks te krijgen. Bedankt daarvoor. Dank u wel voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. En ik denk dat ik namens college en raad spreek dat wij content zijn met de gedachte dat u hopelijk vanaf januari iets langer kunt zitten aan deze tafel, maar mocht dat een aanleiding zijn waarop u uw mederaadsleden ook een beetje in de touwen houdt ten aanzien van de tijd, dan heeft dat een tweeledig effect waar we blij mee zijn.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Oh, ik dacht dat het aan mijn medicijnen ligt dat ik in slaap viel, maar dat is dus niet zo.
  • 4:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. U geeft zelf het moment aan waarop u denkt van ik verlaat de vergadering. Ja, dank u wel. Goed dan gaan wij afscheid nemen van Wim Orsel. Ik ga er even bij staan Wim want ik kan niet naar je toe lopen en dan toch zorgen dat er ook voldoende geluid is. Maar je kunt zeggen; dat was een korte en krachtige periode. En je hebt eigenlijk aangegeven voordat je op de lijst stond van nou ik wil als steun op de lijst vanwege mijn achterban, vanwege mijn betrokkenheid bij de partijlijn van de socialistische partij, daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, maar dat doe ik door niet al te hoog op de lijst te gaan staan. En misschien gaf je daarmee wel heel duidelijk aan wat jou zeg maar lijn was en wat je er zelf van verwachtte. Door het aantal voorkeursstemmen wat je hebt gekregen op een gegeven moment schoof je dusdanig omhoog op de lijst dat je eigenlijk denk ik, vanuit het principe van dat je er dan ook voor moet staan en waar moet maken, je gedwongen voelde om toch zitting te nemen in de raad. Nou heb je ons in de raad niet verblijd met gigantische debatten, ik geloof dat de ????speech van jou nog niet eens aan de orde is geweest, maar dat wil niet zeggen dat jij voor jou eigen partij niks gedaan hebt. Want wat ik begrepen heb, en je was er eigenlijk in het interview in het Dagblad van het Noorden zelf ook heel open in, mijn talenten en mijn organisatietalent zit op wat andere fronten als eigenlijk de stukken en de bijdrages leveren in dit gremium van de gemeenteraad. En ook die mensen hebben we in partijen heel hard nodig. Dus ik ga jou bedanken voor de inzet die ik niet gezien heb, maar die er ongetwijfeld is geweest, want dat heb ik wel gehoord. Soms hebben we stille krachten in de samenleving en onder die rij beschouw ik dan de jouwe. Ik hoop dat je in ieder geval betrokken blijft bij de idealen van de SP, daar ben ik van overtuigd dat dat ook gaat gebeuren. en ik vind het daarnaast ook een dappere keuze om te durven zeggen; this is not my cup of tea. Hier ben ik niet op de beste plaats. Als je dan ook weer bewust afscheid durft te nemen voor zo’n besluit staat dan is daar alleen maar respect voor uit te spreken. Dank je wel. Wim dank je wel. Dan gaan wij over tot de installatie van opvolger van Wim Orsel. Daarvoor moeten we toch de procedure doorlopen zoals die hoort. Dus ik wil graag een commissie samenstellen die de geloofsbrieven onderzoekt. Formeel gaat u daar als raad over, maar vindt u het goed dat uw voorzitter een voorstel doet? Goed. Dan zou ik de heer Pals willen verzoeken van D’66, de heer Kremer van de PvdA, samen met de heer Boels van het CDA om de commissie van onderzoek van een geloofsbrieven te vormen.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wie is de heer Kremer van de PvdA?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ach, Klinkhamer. Ja, zie.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ken alleen meneer Kremer die straks mogelijkerwijze geïnstalleerd wordt.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, is toch dat gaspedaal weer. Ja. Excuses daarvoor meneer Klinkhamer. Meneer Boels zou u tevens het voorzitterschap van de commissie op u willen nemen, want dan ga ik nu even een korte schorsing aankondigen zodat u uw belangrijke werk als commissie kunt doen. Vijf minuten genoeg? [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:5 schorsing
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan vervolgen wij met de vergadering en dan geef ik het woord aan de voorzitter van de commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht over de toetreding van meneer Kremer, meneer Boels.
  • 0:53 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Het rapport van de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven. De commissie aan de raad van de gemeente Stadskanaal in wier handen werden gesteld de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door Kremer. G.H., Gerrie, op woensdag 10 december 2014 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Stadskanaal, rapporteert de raad van de gemeente Stadskanaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal. Te Stadskanaal op maandag 15 december 2014 namens de voornoemde commissie. Voorzitter dank u wel.
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Iemand behoefte over stemming in het casus ten aanzien van de toetreding? Niet het geval. Dan gaan wij de heer Kremer uitnodigen. En dan verzoek ik meneer Kremer op opnieuw voor mij plaats te nemen, het is niet de eerste keer dat u hier staat dit jaar, want u heeft de belofte ook al gegeven in het kader van toetreding tot de commissie van de gemeente Stadskanaal, maar formeel geïnstalleerd worden als raadslid betekend toch iets meer, dus ik ga u nog een keer vragen nadat ik de tekst heb voorgelezen om dat te verklaren en te beloven. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik beloof.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U verklaart en beloofd dat.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik u feliciteren en u heel veel succes toewensen in de nog behoorlijk resterende periode, in ieder geval tot de volgende verkiezingen en fijn dat u Wim Orsel wilt opvolgen en succes de komende tijd.
  • 0:0 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil even schorsen zodat iedereen de gelegenheid krijgt om het nieuwe raadslid te feliciteren. ???gaat staan, dan komt iedereen wel bij jou langs.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (72,15 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Compleet? Dan heropen ik de vergadering en dan gaan we door met agendapunt 3, het vaststellen van de agenda. Ik wil u in ieder geval één voorstel doen en dat is namelijk het agendapunt 17a, wat als laatste agendapunt is toegevoegd aan de agenda, om dat te behandelen na de rondvraag. Er zijn veel mensen die betrokken zijn bij dit agendaonderwerp, dus ik wil proberen om dat eerst te behandelen voordat wij de rest van de agenda afwerken. Kan dat uw instemming hebben? Akkoord. Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij van de SP willen graag een motie vreemd aan de orde aan de agenda toevoegen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u het onderwerp noemen?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Huishoudelijke hulp.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan. Dan gaan we dat toevoegen aan de agenda, ik kijk even naar de griffier. U heeft de motie al?
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda.(wnd griffier)
   Ik heb de motie ja, inderdaad.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dan gaan we hem toevoegen aan de agenda onder agendapunt 17b, u mag hem straks nog even toelichten, als we aan het agenda onderwerp toe zijn meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Goed.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Kunnen we dan met die toevoeging en met die wijziging de agenda vaststellen? Dat is het geval. Akkoord.
 • 4 Insprekers
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 4. En daarvoor heeft zich aangediend mevrouw Anneke Dol, voorzitter van de ondernemersraad van Wedeka. Mevrouw Dol, aan u het woord.
  • 3:00 Mevr. A. Dol.
   Geachte voorzitter, raadsleden en aanwezige mensen op de tribune. Vandaag is een historische dag, na alle waarschijnlijkheid komt er een eind aan het touwtrekken van 143 medewerkers van Wedeka met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zij krijgen na afloop van hun tijdelijke dienstverband, mits zij goed functioneren, een vast contract. Vlagtwedde en Borger Odoorn zijn jullie daar al in voorgegaan. Zij het wel dat Vlagtwedde er morgenavond een hamerslag op moet geven. Het heeft heel wat overredingskracht en cijfermatig inzicht gekost om het allemaal in gunstige zin te laten aflopen. Ik ben blij mevrouw de voorzitter voor deze mensen, ik ben blij voor ons bedrijf omdat we deze mensen ook best kunnen gebruiken en ik ben blij dat u het lef heeft getoond om op de door u genomen besluiten durven terug te komen. volgend jaar komt er een eind aan het tijdperk van de SW. Wedeka viert dat jaar heel bescheiden zijn 40 jaar jubileum. En terecht. Hoe kun je nou uitzinnig van vreugde zijn omdat je 40 jaar bestaat als je weet dat de voordeur op slot gaat. Is dit dan het einde van Wedeka? Wij hopen van niet en zien net als u ook best kansen voor ons bedrijf, kansen vanuit de nieuwe participatiewet. Een wet die de afgelopen maanden voor veel ophef heeft gezorgd binnen de gemeenten. Volgend jaar gaan we voor participatie, volgend jaar gaan we voor samen op weg naar, ja dat moeten we nog invullen. Er zijn wel plannen op hoofdlijnen, maar er moet nog veel gebeuren. de regio moet sterker worden. Van alle kanten wordt gekeken hoe het moet. De commissie Van Zijl komt in februari met zijn eerste aanbevelingen. Er ligt een regioplan ondertekend door 7 gemeenten en de werkkamer gaat zich actief bezig houden met werk en werkgelegenheid. Allemaal in het kader van de participatiewet. Als laatste de door u gestelde voorwaarden om samen te werken met de marktpartijen. Uitgaande van het feit dat straks door de raad wordt bepaalt dat onze medewerkers een hele mooie kerst krijgen, wil ik u als raad bedanken. Bedanken namens al deze medewerkers en hun gezinnen. Hun onzekerheid is voorbij. Ik wil met name uw wethouder, Francis Boen, bedanken omdat ik weet hoeveel strijdt hij heeft geleverd om het zover te krijgen. Natuurlijk ook de SP die ons vanaf het begin heeft omarmt en ondersteund en als laatste in de rij onze directeur. Voor zijn tomeloze inzet om op te komen voor Wedeka en zijn personeel. Ik heb de laatste weken heel veel gesproken met medewerkers die het allemaal niet meer zagen zitten. Ik heb hun tranen gezien, hun woede aangehoord en de wanhoop in hun ogen gezien. Beste raadsleden hier staat een gelukkig persoon, wij hebben gestreden
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u een slokje water?
  • 1:50 Mevr. A. Dol.
   wij hebben gestreden, datgene gekregen wat we graag wilden. Nogmaals dank daarvoor. Rest mij wel om onze gelukkige medewerkers mee te geven dat ze zich er bewust van moeten zijn om zich in te spannen toch de beweging naar buiten te maken via een detacheringsplaats of begeleid werken. Bij het laatste zou ik de raad adviseren om hiervoor een terugkeer garantie in te bouwen. Zo aan het einde van mijn betoog wil ik u nog wel het volgende meegeven; volgend jaar gaan we participeren, wij hebben een grote stap gemaakt, we hebben veel samengewerkt en gepraat , ik vraag u om in 2015 als de kaders ingevuld moeten worden van de participatienota om dan ook weer de samenwerking op te zoeken. Martin Luther King zei; “I have a dream”. Wij hebben ook een droom, beter gezegd een visie. Wij willen graag namens al deze gelukkige medewerkers en de rest van ons personeel praten over hun toekomst. Mevrouw de voorzitter, hier wil ik het bij laten en sluit af met u alvast hele prettige feestdagen te wensen en een heel mooi nieuw jaar.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dank u wel mevrouw Dol. Ik ga de raad niet meer vragen of zij nog vragen aan u hebben want volgens mij is uw bijdrage klip en klaar en duidelijk. Dank u voor de wijze waarop u dat heeft gedaan.
  • 0:3 Mevr. A. Dol.
   Graag gedaan.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 17 november 2014
  • 05. De besluitenlijst van 17 november 2014 (106,67 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 5, de besluitenlijst van 17 november. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zes, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik moest even heel snel meekijken. Daar staat, op bladzijde 6 volgens mij, bij een motie vlak boven 13a, daar is die motie zowel verworpen als aangenomen en dat is een beetje raar. Bij het besluit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zoek hem er even bij. Pagina 6 boven 13a.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het besluit is het stuk wat is aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen. En daarboven is het besluit over de motie. Klopt dat?
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat weet ik niet. ik bedoel als dat zo is dan mag dat misschien iets duidelijker daar staan, want ik vind het zo niet echt duidelijk wat nou, of het voor of tegen is.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, wacht even, wacht even. Ja, het eerste is het amendement, dat wordt verworpen, en dan het besluit. Die volgorde is logisch, die klopt.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En kan er dan volgende keer bijstaan; besluit van amendement en dan dat het daar op slaat. of
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar wij moeten die volgorde kennen, een amendement gaat, ook al vallen er 3 amendementen naar kracht, en dan uiteindelijk afronden met het besluit. Met een ja of nee aangenomen amendement. Maar ik wil de griffie best vragen of ze de volgende keer tussen haakjes even motie, amendement of besluit achter zetten. Ja? Nou, proberen we dat. Scherp, maar het veranderd niet. Pagina 7, pagina 8, nee. [voorzitter klopt met hamer] Is de besluitenlijst aangenomen met dank voor de verslaggeving. Naar aanleiding van, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee?
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (66,99 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. U ziet op de lijst een aantal velden die niet ingevuld zijn, maar waar u wel op een antwoord mag verwachten, dus dat gaan op een aantal fronten gaan dat de collegeleden mondeling doen. Dus daar wil ik maar mee beginnen en dat is als eerste punt 45, wethouder Hamster.
  • 0:40 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. Nummer 45 staat de naam van mijn collega achter als verantwoordelijke, dat mag ik doen en hij is nog gedaan door mijn voorganger Van der Kolk, om het helemaal duidelijk te maken. Dit gaat over de tarieven voor het WMO vervoer, die stellen wij normaal gesproken bij op basis van de nea index, dat is een index die over vervoer gaat. En omdat die erg laat was en we ook andere dingen te doen hadden de afgelopen maanden hebben wij besloten deze ???? nog even niet aan te passen, dat kan en mag ook nog in de loop van het jaar en als we daar inderdaad stappen in zullen ondernemen zullen we u daarover actief informeren, zoals dat hier staat, mijn voorstel is om deze datum een, laten we zeggen, een jaar op te schuiven want binnen die termijn zullen we een nieuw besluit moeten nemen.
  • 1:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan maken we daar december 2015 van? Akkoord? Goed. Dan nummer 46, daar verwacht u een visiedocument over de leegstand betreffende ons centrum in Stadskanaal. Dat zal niet alleen een visie worden voor de gemeente Stadskanaal, maar wij zijn in gesprek met de vier regionale centra, Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Veendam en Stadskanaal. Om hier integraal naar te kijken, dat in overleg met de provincie en met MKB-Noord en, nou ik ben de volgende naam even kwijt. Om te kijken van wat betekend dit, wat zou er moeten gebeuren en om eigenlijk een soort nuloptie te creëren of een foto van dit moment, hoe staan we er nu voor en wat gaan we doen, dus daar wordt integraal aan gewerkt en dat willen we ook in overleg doen met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit deze centra. Voor Stadskanaal betrekken we daar natuurlijk ook Musselkanaal bij want dat heeft ook een behoorlijk centra, maar dat betekend dat we proberen om te komen tot een integraal voorstel wat mogelijkerwijze met steun van de provincie ook tot een aantal oplossingen kan leiden en dat betekend dat u niet alleen een visie, in eerste instantie, van Stadskanaal krijgt. Dus ik wil hem in ieder geval graag, sowieso tot na de zomer 2015, doorschuiven. Kan dat uw instemming hebben? Dan maken we daar september 2015 van. Gaan we naar nummer 56, wethouder Gelling.
  • 0:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is nu volledig inzicht in de kosten wat betreft het ophogen van de kwaliteit voorziening in Spoordok Musselkanaal. op basis hiervan wordt een college voorstel voorbereid en dat zal de gebruikelijke cyclus gaan volgen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Mogen we dat dan voor het vaarseizoen tegemoetzien?
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Uiteraard.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan laten we die met de nieuwe datum staan en dan stel ik voor om daar april in te voeren, mevrouw Kroom is dat goed? Ja. Dan zijn daarmee volgens mij de openstaande zaken beantwoord want u heeft bij, nee nummer 60, daar heeft u een reactie van ontvangen. Dus die heeft u afgelopen weekend bij de mail ontvangen dus dan ga ik u vragen om die af te voeren. Akkoord? Nog vragen over de andere posten? Niet. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Volgens mij krijgen we op nummer 69 nog iets te horen van wethouder Plieger.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op nummer?
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   69
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar staat een datum achter van 26 januari.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat klopt, maar daarachter staat zal in de raad van 15 december een mondelinge toelichting geven.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is ie er vroeg bij, laten we eens testen. Kan u het antwoord alvast geven? Want als u het antwoord al klaar heeft, wethouder Plieger, en de raad is daarmee tevreden gaan we hem ook gelijk afvoeren. Dat scheelt weer één.
  • 0:36 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, daar stond eerst ook volgens mij een datum van 15 december, maar op een of ander manier is daar een datum van 16 januari terecht gekomen. De signalen zijn opgepakt, er is gekeken en ja mogelijkerwijze hebt u iets anders in gedachten, maar de steiger die wij in de buurt van de IJzeren Klap hebben gesignaleerd is enige tijd geleden, of het is misschien een jaar geleden, vernieuwd. Dus wij herkennen niet het probleem wat hier aangekaart wordt. dus ik wordt graag dan nog geïnformeerd via een omweg of anders van wat hier aan de orde is.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik ga morgen ter plaatse kijken en ik laat het u weten.
  • 0:2 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Graag.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En mag ik hem dan ondertussen wel afvoeren? Ja. Dan gaan we dat doen. 69 kan van de lijst. Daarmee de lijst met openstaande toezeggingen en moties voldoende behandeld? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (75,61 KB)07.01. A. ten Hoeve over duurzaamheidslening (67,15 KB)07.02. MSZW over motie frictiekosten afbouw sociale werkvoorziening (65,29 KB)07.02.1. Tweede Kamer over motie frictiekosten (86,09 KB)07.03. De heer Nijboer over voormalige Philipsterrein (59,69 KB)07.04. FNV over Participatiewet (1,65 MB)07.05. Frysk platform GGz clienten LOC Zeggenschap en lpWAG over dringende oproep vanuit OGGzclienten (36,98 KB)07.06. Gemeente AA en Hunze over motie vreemd ad orde Drentse Monden Oostermoer (62,31 KB)07.07. Gemeente BorgerOdoorn over motie vreemd ad orde Drentse Monden Oostermoer (166,37 KB)07.08. College over rapport bevolkingszorg op orde 2.0 (29,22 KB)07.08.1. Rapport bevolkingszorg op orde 2.0 (2,58 MB)07.09. De heer Orsel over beeindiging raadslidmaatschap (24,31 KB)07.10. College over draagvlakonderzoek windenergie (14,39 KB)07.11. College over Mob eye (16,87 KB)07.12. College over evaluatie Clean plan van aanpak drugsgebruik jongeren (16,72 KB)07.12.1. Uitvoeringsplan (93,13 KB)07.13. College over jaarprogramma VTH 2015 (20,9 KB)07.13.1. Jaarprogramma VTH 2015 (90 KB)07.13.2. Extra Voortgangsrapportage 2014 (331,48 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren? Het liefst in de logische volgorde. Eén, twee, drie, mevrouw Kroom en meneer Van der Heide. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:01 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, de CU heeft de brief van de heer Nijboer met belangstelling gelezen, te meer omdat deze leerkracht in het basisonderwijs zich nogal verdiept heeft in deze materie. En dit sluit ook geweldig aan bij het zogenoemde omgevingsonderwijs zoals hij het zelf ook noemt, we zouden dus ook graag zien dat het educatieve belang en de kennis van onze geschiedenis van industrieel Stadskanaal niet verloren gaat. We zouden dus graag zien dat het college dit in overweging meeneemt. We horen graag hoe zij naar deze brief hebben gekeken.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:36 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wij sluiten ons daar volledig bij aan en we willen heel graag de LTS in Musselkanaal in gedachten geven, die is afgebroken en er waren kunstwerken aan die school bevestigd, gelukkig zijn die bewaard en die staan nu als herinnering aan die school op het LTS park en dat is wel een mooi voorbeeld om dan in herinnering zoiets mee te nemen en dit even als voorbeeld, maar dat kan natuurlijk ook allerlei andere onderwerpen zijn, maar om iets tastbaars te hebben voor later dat zou wel heel mooi zijn.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over punt 3. Het is natuurlijk een dossier waar wij intensief mee bezig zijn en waar ik hopelijk niet op al te lange termijn ook bij u kom als raad. Ik weet niet in hoeverre deze wens expliciet hard is te maken en wat er bewaard zou kunnen blijven of niet of hoe dat op een andere manier vertaald zou kunnen worden, maar dat lijkt me het moment om daar bij stil te staan. Is dat voldoende?
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dan komen we er dan op dat moment komen we er op terug. Als het aan de orde is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als het aan de orde is en als het aan de orde kan zijn en het ligt er ook aan wat u daar voor over heeft natuurlijk.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat ook.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek denkt; oei, de euro’s komen aan bod, nu ga ik weg. Als financieel specialist. Mag ik u vanaf deze plaats meneer Van Beek een hele fijne en zalige kerstdagen toewensen, goed oud en nieuw en vooral een goede gezondheid.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn dat u er was.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ook aan een ieder uiteraard.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ga ik naar de ingekomen stukken onder 4, 5, mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:29 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter wij hebben inhoud genomen van deze brief van het Fries platform GGZ cliënten enzovoort. Wij gaan ervan uit dat de zaken, waarop de Friese afzetters van deze brief een oproep wordt gedaan, binnen onze gemeente geregeld zijn. zoals het verplicht stellen aan te contracteren zorgaanbieders, dat zij een cliëntenraad hebben en dat er binnen onze gemeente, voor zover dat nog niet is gebeurd, een klachtenregeling conform de wet “klachtenrecht cliënten zorgsector” in het leven wordt geroepen. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan dat bevestigd worden? Wethouder Hamster.
  • 0:13 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik hoorde links van mij: ik denk het wel. Maar volgens mij is het beter om gewoon het even goed voor u uit te zoeken en te kijken of we dit goed geregeld hebben. En daar zal ik u dan over terug communiceren in de volgende vergadering, zullen we dat afspreken?
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, doen we. Dan 7, 8. Zeven meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik neem 6 er ook meteen maar even bij. De gemeente Aa en Hunze en Borger Odoorn over de motie vreemd aan de orde van de dag over Drentse Monden, Oostermoer. We zijn heel blij dat die gemeenten onze motie van deze raad hebben overgenomen, zij het in soms iets aangepaste vorm. En ook heel blij met de reactie van de colleges daarop en de actie die zij gaan ondernemen richting minister van de EZ. Dank u wel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Portefeuillehouder nog behoefte daar iets aan toe te voegen? Nee. Punt 8, 9, 10, 11, punt 11 mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik wou u bedanken voor deze brief waarin u de Mobeye weer onder de aandacht brengt. We hebben vernomen dat de pilot in Harlingen breder wordt uitgerold in politieland, om het zo maar eens uit te drukken. En ik begrijp uit de beantwoording dat mocht er aanleiding zijn dat de Mobeye opnieuw onder de aandacht wordt gebracht en daarvoor wil ik u bedanken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat houden we op het netvlies voor het geval het nodig zou zijn, ja. Punt 12, mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:08 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter wij hebben de inhoud van deze evaluatie “cleanplan van aanpak drugsgebruik jongeren” met interesse gelezen. Op vele fronten wordt gewerkt aan het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Dat is een goede zaak. Op pagina 2 van het plan van aanpak wordt vermeld dat er weinig handelaren zijn en dat er de gebruikelijke werkwijze wordt gehanteerd. Ook staat hier te lezen dat prioritering bij de politie nog een verbeterpunt is, toch bereiken ons de berichten dat rondom scholen en bij een aantal horeca aangelegenheden in onze gemeente met regelmaat gedeald wordt. Dealers zijn een belangrijke spil als het gaat om drugsgebruik, zij weten kwetsbare jongeren toch met gemak te vinden. Dus een betere of hogere prioritering bij de politie lijkt ons wenselijk. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Eén opmerking, volgens mij is de uitspraak over niet veel dealers, eentje die gekoppeld is aan het jongeren centrum. Dat daar niet veel dealers op dit moment aanwezig zijn, er zijn er natuurlijk hier en daar nog wel een aantal in onze gemeente waar we aandacht voor moeten hebben. Dit plan is eigenlijk in voorbereiding al omdat het per 1 januari 2015 geïmplementeerd zou worden. Dit is al het voorbereidende werk. En we houden het in de picture ten aanzien van de formatie van de politie, maar u heeft het zelf ook gekozen, het is een van de prioriteiten, dus op die manier wordt hij ook ingevuld dus ik hoop u over een jaar iets meer te kunnen vertellen van welke effecten het heeft gehad. En dan nummer 13, jaarprogramma VTH. Niemand. Dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken behandelt.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster.
  • 0:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Het kan zijn dat u de afgelopen week iets gehoord heeft over een rechtszaak tussen een ouder echtpaar en de gemeente Dantumadeel en dat betrof de huishoudelijke hulp van het oudere echtpaar. De rechter heeft erbij een voorlopige voorziening getroffen die mogelijkerwijze ook voor ons consequenties zou kunnen hebben. En daarom zijn wij op dit moment nog hard aan, op het besturen welke juridische financiële en bedrijfsmatige consequenties dat zou kunnen hebben in ons procesgang. Wij hebben al wel besloten dat onze cliënten niet meer dit jaar nog geïndiceerd worden of een beschikking krijgen. Dat zullen wij ze ook meedelen, deze week nog zullen zij een brief ontvangen waarin dat meegedeeld wordt en eventuele verdere consequenties voor zover wij daar als college morgen een besluit over kunnen nemen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Betekend dan wethouder, ja dit jaar is nog 2,5 week dus ik kan me ook voorstellen dat het een onmogelijkheid is om te voldoen aan de wensen van de rechter of via, zoals de rechter gezegd heeft. Maar heeft u ook enig, kunt u ook een tipje van de sluier ophangen hoe u dat in 2015 wel gaat doen? Want ik bedoel het was een heel simpele uitspraak dat er per cliënt, moet er eerst een behandelplan zijn alvorens er maatregelen worden genomen. Dus het is heel simpel, denk ik, om uit te rekenen aan aantallen cliënten wanneer u start en hoe lang dat gaat duren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Was het maar zo makkelijk. Er is een uitspraak gedaan in één zaak, daar is een voorziening getroffen en welke consequenties dat heeft dat vraagt echt meer dan een simpele vast dan zoals u dat nu doet en vandaar dat daar ook hele slimme mensen zich over buigen en wij op meerdere terreinen adviezen inwinnen om te kijken hoe we deze uitspraak moeten en kunnen interpreteren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Verwacht u dan vanuit de gemeente Stadskanaal, want het treft ons, verwacht u dan dat we nog weer in hoger beroep gaan of dat u de uitspraak van de rechter naast u neerlegt of, in wat voor orde van grootte moet ik gaan denken.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik vraag helemaal niet naar de glazen bol voorzitter. Want het is namelijk in Nederland heel normaal als de rechter een uitspraak doet mag je in hoger beroep gaan.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar ik bedoel naar de glazen bol in het kader van wat de wethouder u aan het begin vertelde, maar wethouder Hamster misschien moet u het nog een keer herhalen.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, misschien moet ik, nee ik ga het niet herhalen. Volgens mij is het niet aan ons om in beroep te gaan in die zaak. En verder inderdaad ga ik geen glazen bollen raadplegen naar mensen die ervoor gestudeerd hebben voorzitter. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De wethouder zegt; er gaan dit jaar geen beschikkingen meer uit. Is mijn conclusie dan ook juist dat er in juridische zin nog geen onomkeerbare dingen zijn gebeurd naar de cliënten toe? Zoals in Dantumadeel is de beschikking wel uitgegaan geloof ik, dat is dus niet omkeerbaar en hierbij wel.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wat onze cliënten op dit moment van ons gehad hebben is een informatieve brief. Waar wij een aantal maatregelen hebben opgesomd en voorgesteld, voorgenomen maatregelen, want op dat moment moest u er nog een besluit over nemen, en in die brief hebben wij aangekondigd in december naar alle waarschijnlijkheid te zullen beschikken en met meer informatie te komen. ook op basis van die belofte hebben wij gedacht van het is wel wijs om onze cliënten nog deze maand te informeren en logischerwijze is dat deze week. Maar nee, op die brief, op basis van die brief, zijn er nog geen onomkeerbare zaken geweest, hebben geen onomkeerbare zaken plaatsgevonden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Betekend dat de mensen die, als ze nu een brief krijgen die cliënten, dat ze daar een bezwaarschrift op kunnen indienen? Wanneer kan dat dan?
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Mensen kunnen bezwaar indienen als er beschikt wordt. en wij zullen deze week niet gaan beschikken op het onderdeel schoonmaak. Wij zullen dat dit jaar niet meer kunnen doen, want voor zover hebben wij wel duidelijkheid over de uitspraak van rechter in de voorziening die hij getroffen heeft, namelijk dat de kans groot is dat een beschikking voor 1 januari beoordeelt wordt op basis van de oude wet. Omdat die oude wet nog geldt en op basis van de oude wet is het besluit, zoals het in deze raad vorige maand genomen, niet houdbaar.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk? Ja. Voldoende? Wethouder Gelling.
  • 0:36 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen meedelen dat wij voor de uitbreiding van de steigers in het centrum van Stadskanaal een bijdrage van de provincie mogen ontvangen. Heeft te maken met de voordelige uitvoering van recreatieve maatregelen bij Ter Wupping, het deel dat daar niet wordt besteedt mogen wij inzetten voor de steigers en dat betreft een bedrag van ca. €75.000,- . Bij een publicatie daarover van de provincie zijn wat andere bedragen gemeld, voor de goede orde, dat zijn bedragen inclusief BTW. Dank u wel.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan nog een inlichting van mijn zijde. Dat heeft te maken met Openbare Orde en Veiligheid en het door u vastgestelde drugsbeleid. Vandaag zijn er twee panden gesloten in Musselkanaal en Alteveer op basis van dat beleid. Mocht dat in de media komen dan bent u daarvan op de hoogte gesteld. Dat zijn de mededelingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen ingediend in het kader van het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, ja.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter wij lazen op internet, ik geloof dat het nu.nl was, een bericht over de brandweer aanrijtijden in de gemeente Stadskanaal. Dat die het hoogste zijn van de hele provincie, namelijk 880 seconden en gemiddeld 618 voor de provincie. Kunt u daar wat meer over zeggen , wordt daar nog een verbeterslag op geplant of kunt u daar wat meer over zeggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U deelt wel de zorg?
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, u moet even voor mij zo snel terugrekenen hoeveel minuten dat zijn, maar we hebben altijd qua aanrijtijden wel iets van achterstand gehad gezien, vooral ook de schil met Musselkanaal. Maar in ieder geval weet ik dat er ongeveer 20% minder uitrukken zijn geweest dit jaar, dat de brandweer in een aantal situaties juist heeft kunnen voorkomen dat branden oversloegen naar andere panden, dus de effecten zijn duidelijk positief. Dat we echte overschrijdingen hebben, ik weet niet waarmee nu gerekend is, er is een verschil tussen het moment van melden en de aankomst van de brandweer en soms tussen het vertrek van de brandweer en de aankomst bij het desbetreffende pand, situatie. Dus ik weet even niet welk vergelijk hier getrokken is.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, nou tot zover in elk geval eerste voldoende.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank je. Mevrouw Kroom, meneer Pals, meneer Bieze, ja.
  • 0:45 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter dank u wel. Ik vind het een beetje triest dat ik het hier aan moet halen, maar in juni hebben de CDA fractie en onze fractie gevraagd aan de wethouder waar de rapportages Werk en Inkomen bleven. Hij heeft toen aangegeven dat er druk aan gewerkt werd, maar het is inmiddels 15 december en wij hebben het hele jaar geen rapportage Werk en Inkomen gezien. En volgens mij is dit een duidelijke afspraak tussen het college en de raad. Ik wil de heer Boen ook best wel adviseren hoe hij zo’n rapportage voor elkaar kan krijgen. Want ik weet hoe die eruit ziet, maar ik wil toch het college graag vragen om die rapportage nu op korte termijn richting de raad te sturen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 1:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. het klopt wat de heer Bieze zegt. ten aanzien van de rapportages, wij zijn daar de vorige keer ook al enigszins op ingegaan. Het punt is dat op dit moment naar gekeken wordt naar een wat andere manier van rapporteren dan dat we het tot nu toe gedaan hebben om er in ieder geval voor te zorgen dat de bewerking van de informatie niet zo uitgebreid hoeft te zijn om daar een rapportage van te maken, maar om uit het systeem, zoals we dat op dit moment beheren in het huis hier, een uitdraai te produceren waarop de gegevens die van belang zijn te lezen zijn. dat betekend dat daar nog wel enige afstemming in moet plaatsvinden om er voor te zorgen dat dat op een eenduidige manier kan, maar ik heb begrepen dat daar op dit moment ook vanuit de software matige kant naar gekeken wordt om dat op een andere manier te organiseren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Op welke termijn gaat dat dan gebeuren?
  • 0:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou een exacte termijn kan ik daar nog niet voor noemen, maar ik ga ervanuit dat wij de zaak in ieder geval in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar rond hebben en dat we dan met een wat grotere frequentie mogelijkerwijs de rapportages kunnen aanleveren.
  • 0:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, maar voorzitter nog even. Dan hebben wij dus over het hele jaar 2014 geen enkele informatie ontvangen. Of gaat u in het tweede kwartaal die informatie van 2014 ook meenemen. Lijkt me wat laat.
  • 0:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De informatie die nog moet komen die gaat ook in ieder geval komen, dat moge duidelijk zijn. Ik kan alleen niet precies aangeven op dit moment wanneer dat zal zijn.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik stel voor dat we hem op de lijst met toezeggingen zetten voor ultimo maart 2015. Dan kan er in ieder geval een overzicht zijn over 2014 en dan kan de nieuwe opzet getoond worden. Akkoord wethouder? Ja. Meneer Bieze. Mevrouw Meertens, ja.
  • 0:32 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik wou graag in het kader van de verkeersveiligheid toch nog een keer de aandacht vragen voor de slechte staat van de straatverlichting op sommige plekken. De afgelopen dagen bijvoorbeeld op de Dr. Kinglaan, deed meer dan een vierde van de lantaarns het niet. dat is een belangrijke aanrijroute voor kinderen om richting hun scholen te gaan en ik wilde toch graag daar de aandacht voor vragen en ik wilde graag weten of dat überhaupt wel gecontroleerd wordt op welke plekken de straatverlichting heel slecht is. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Plieger.
  • 1:16 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben het hier al een paar keer gehad over inderdaad de situatie ten aanzien van de verlichting. We zijn bezig met een, ja wat moet ik zeggen, een aanbestedingstraject voor de komende jaren als het gaat om de straatverlichting. En uw zorg, ten aanzien van bijvoorbeeld op dit moment de Kinglaan, wij delen de zorg als het gaat om bepaalde plekken in onze gemeente en ook daarvoor zullen wij dus ook tijdens het aanbestedingstraject, dat iets langer duurt dan we eigenlijk zouden willen, maar dat heeft alles te maken met dat wij ook goed contract willen afsluiten waarbij we ook de problemen uit het verleden, zich niet meer gaan voordoen, hebben wij ook gemeend om in het eerste half jaar, als wij mogelijkerwijze dit soort dingen weer tegen komen, daar budget voor te hebben. Maar er wordt op maat gekeken van waar kunnen wij op dit moment de echt noodzakelijke problemen, echt op dit moment ook oplossen en moeten we het ook oplossen. We houden echt rekening met ook het feit, heeft het nog, ja die moet ik zeggen, kwaliteit, dat je wat betreft verkeersveiligheid voldoet aan de norm en zo gauw als dat niet gebeurd dan willen wij echt ingrijpen. Wij delen uw zorg in het algemeen en ten aanzien van de Kinglaan zullen wij kijken wat daar aan de hand is.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, meneer Dijkstra, meneer Van der Heide, meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Brongers, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders.
 • Besluitvorming met debat

 • 17a Omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers Wedeka
  • 17a. Omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka (103,34 KB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik voor dat we in ieder geval agendapunt 17a nu eerst erbij nemen. Het is een agendapunt wat u afgelopen donderdag, als ik het goed zeg, op uw i-pad heeft gekregen. Het was een kwestie van nazending, vrij laat ten behoeve van de voorbereiding, dus ik wil eigenlijk de portefeuillehouder eerst even gelegenheid geven om heel kort het voorstel even neer te zetten want misschien scheelt dat in de mogelijke discussie of besluitvorming. Wethouder Boen.
  • 7:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter dat u mij in de gelegenheid stelt om enige toelichting te geven op dit agendapunt. Ik wil even kort aangeven wat de historie is geweest en dan heb ik het niet over 5 jaar geleden hoe het verhaal begonnen is, maar ik wil even kort aangeven wat er sinds juni gebeurd is. Wij kregen toen als gemeente een beschikking van het ministerie Sociale Zaken Werkgelegenheid over het budget wat beschikbaar was voor de sociale werkvoorzieningen. En zoals u allemaal weet was het zo dat er vanuit deze regio een stevige lobby is gevoerd om ervoor te zorgen dat de specifieke eigenschappen van deze regio zouden leiden tot een wat grotere uitkering op het gebied van de SW. De beschikking die wij toen kregen die leek daar aan te voldoen. Er werd aangegeven dat er een behoorlijk bedrag beschikbaar was voor Stadskanaal, een bedrag dat hoger was dan gemiddeld in Nederland. Alleen het bedrag ging er wel vanuit dat wij in 2015 8% minder mensen in het SW bedrijf zouden hebben. Dat betekend dat je een uitstroom zou moeten realiseren van 16% om gemiddeld voor dat jaar op 8% uit te komen. Volstrekt irreële verwachting natuurlijk. Daarna werd duidelijk dat de getallen die werden aangeleverd door het ministerie niet helemaal klopten en in september kreeg wij een nieuwe beschikking, ander bedrag, en ook een ander, zo als we dat noemen, percentage behorende bij de zogenaamde “blijfkans”. De “blijfkans” was in het eerste geval 92%, er werd 8% uitstroom verwacht, in het tweede geval was hij 96%, een heel andere verhaal. Dat bracht ons er in ieder geval toe om nog eens even nadrukkelijk te gaan kijken naar wat dit zou kunnen betekenen voor de mensen in tijdelijke dienst. Een eerste opzet daarvan die ik onder ogen kreeg daar heb ik van gezegd voorzitter dat die niet helemaal voldeed aan de wensen en verwachtingen die ik had. En vervolgens zijn er nog twee andere pogingen gedaan en die hebben geleid tot een stuk waarvan wij hebben gezegd, en wij is dan een gedeelte van het DB en de directie van Wedeka, dat is iets op basis waarvan we verder kunnen gaan. Dat verder gaan leverde nog een aantal vragen op en die vragen zijn voorgelegd aan het ministerie, omdat op grond van de brieven die er beschikbaar waren onvoldoende duidelijkheid was over de beantwoording van de vragen die wij hadden. Inmiddels was het zo dat wij een vergadering van het Dagelijks Bestuur van Wedeka hadden gepland op 20 november, structureel overleg moment, en ik heb toen aan de agenda van die vergadering laten toevoegen het punt van het omzetten van tijdelijke dienstverbanden in vaste dienstverbanden. Er is toen een besluit genomen om de rekenexercitie te intensiveren voort te zetten en waar mogelijk contacten te leggen met het ministerie. En vervolgens zijn wij twee weken later weer bij elkaar gekomen nadat wij in gezamenlijk optrekken met de Emco groep uiteindelijk van het ministerie een toezegging hebben gekregen over de rekensystematiek voor het budget SW voor de komende jaren. De effecten van die systematiek die staan in het voorstel uitgelegd. 2 december is dus in feite de datum waarop er wat dat betreft duidelijkheid ontstond. En dat is natuurlijk ook, u zult wel begrijpen, de reden waarom het voorstel nu op de agenda staat en pas redelijk laat bij u is terechtgekomen. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Het feit dat wij op 2 december die informatie kregen heeft ertoe geleid dat we op 4 december in het DB met elkaar een besluit hebben genomen en dat besluit was om onze bevindingen aan de verschillende colleges aan te bieden met de nadrukkelijke advisering daar eigenlijk bij om het besluit wat wij in 2012 hadden genomen om dat te gaan heroverwegen. Inmiddels is het zo dat dat op alle plekken in ieder geval is overgenomen, dat heroverwegen, en zoals het er nu uitziet zal het ook binnen alle betrokken gemeenten in zijn geheel of deels worden overgenomen. Zoals u ook hebt begrepen uit de bijdrage van Anneke Dol is het duidelijk dat we het hier hebben over een stevig onderwerp en u mag ervan uitgaan dat wij in de laatste weken alles in het werk hebben gesteld om in ieder geval duidelijkheid te krijgen over de systematiek die we moesten hanteren, want uiteindelijk was natuurlijk wel de opzet van het verhaal om te voorkomen dat er in zijn totaliteit straks 300 mensen bij Wedeka en 100 mensen bij Emco bij huis komen te zitten. Dat moge duidelijk zijn. dat we daar zijn uitgekomen dat is denk ik een inspanning geweest van allerlei mensen bij de directie, maar ook hier in huis. Er is onder hoogspanning gewerkt om in korte tijd het voorstel zoals nu voorligt om dat op papier te krijgen dus ik neem aan dat wij door het volgen van deze procedure toch hebben voldaan aan de in ieder geval verwachtingen die er gelden ten aanzien van een degelijk raadsvoorstel. Tot zover voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Wie wil het woord voeren over dit agendapunt. Mevrouw Wanders, Hofstra, Pals, Bieze, Sterenborg, Brongers. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 2:32 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is al even genoemd het omzetten van de tijdelijke contracten in vaste contracten waar het gaat om de medewerkers van Wedeka. Ook wij willen als CDA nog even terugkijken naar de vergadering van 11 december jongstleden. Wij hebben in deze vergadering een besluit genomen op grond van het beperken van financiële risico’s enerzijds en anderzijds om recht te doen aan de intentie van de invoering van de participatiewet. De genomen besluiten zijn in het voorliggende stuk, het raadsbesluit, het raadsvoorstel nog eens benoemd en helder. Nu hebben we kennis kunnen nemen van het besluit van het ministerie genomen op 2 december jongstleden. Voorzitter wij willen hierover opmerken dat het een ware uitdaging is, en dat klinkt wat positiever dan te zeggen; een bijna onmogelijke opgave, om adequate raadsbesluiten te nemen in het belang van onze burgers en binnen de financiële kaders. Toch gaan we die uitdaging uiteraard aan en we zijn dan ook blij met het voorliggende raadsvoorstel en daarmee kom ik bij de inhoud en dat is tweeërlei. De gevolgen voor de situatie van de medewerkers en de financiële begroting van de Wedeka. De medewerkers kunnen hun baan behouden en wat dit betekend en welke emoties dat dit met zich meebrengt hebben wij ook van de inspreker gehoord. Belangrijk daarbij wel is dat inspanning wordt gevraagd in de nieuwe situatie en wat ons als CDA betreft mag dat zeker worden verwacht om te zoeken naar ander werk. Dat dit onderdeel in het contract wordt opgenomen zien wij als een voorwaarde. Wij vragen ons wel af op welke wijze dit gevolgd wordt en wellicht kan het college daar nog enig zicht op geven. Ten aanzien van de financiën zien we dat de tekorten afnemen door over te gaan op vaste dienstverbanden. De doorberekening heeft gedetailleerd plaatsgevonden en door de verantwoordelijke bestuurders is in samenwerkingsverband, daar hebben we juist de portefeuillehouder over gehoord, de afgelopen weken behoorlijk geïnvesteerd om de juiste cijfers en getallen boven tafel te krijgen. Wij vragen dan ook om onze waardering over te brengen. Wij zien graag de meerjarenbegroting van Wedeka tegemoet om vervolgens hierover in de voorjaarsnota een besluit te kunnen nemen. Tot zover.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Wanders, SP.
  • 2:41 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, de SP is heel blij dat het college en het Dagelijks Bestuur van de Wedeka toch hebben besloten nog eens rond de tafel te gaan betreffende de tijdelijke contracten. Zoals de SP op 3 november al aangaf had het gemeenteloket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al op hun site aangegeven dat het financieel voordeliger was voor de gemeenten om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Hier hebben heel veel mensen voor gestreden, de medewerkers van Wedeka die een petitie hebben aangeboden en voor het gemeentehuis heel luid hebben geprotesteerd, uiteraard samen met de ondernemingsraad van de Wedeka. De heer Lieberom heeft diverse malen ingesproken tijdens vergaderingen in de verscheidene gemeenten en niet te vergeten de bonden die zich hiervoor hard maken. De SP wil hierbij tegen, zowel de mensen die hiervoor hebben gestreden alsook tegen de mensen die dachten dat strijden geen zin heeft, zeggen; blijven strijden. Het lot van 313 medewerkers ligt in de handen van 5 gemeentebesturen en wij hebben al verscheidene nieuwsberichten voorbij zien komen. Vlagtwedde waar 25 medewerkers unaniem de stem van de raad hebben en het besluit deze week via een hamerslagstuk officieel maken. Menterwolde waar de ruime meerderheid van de raad heeft gekozen de 16 mensen van hun toekomst zeker te stellen en waarvan de burgemeester zelfs de motie uitvoert. Veendam waar vanavond over het lot van 100 mensen zal worden gestemd. Borger Odoorn waar 27 mensen verzekerd zijn van een vast contract. En uiteraard onze eigen gemeente Stadskanaal waar wij als raad vanavond de toekomst bepalen van 143 mensen. En net toen we dachten dat we er waren rolde er nog een nieuwsbericht uit. Dat Emco, waar de heer Mug ook eenzelfde functie heeft, zij het interim, ook de 100 contracten verlengd. Voorzitter we hadden een motie klaar liggen voor de laatste vergadering van het jaar om een laatste poging te wagen het college en de raad ervan te overtuigen de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Maar aangezien het college zelf heeft besloten dat deze contracten moeten worden omgezet is die motie gelukkig overbodig. De SP wilde het college en het bestuur van Wedeka complimenteren met de snelheid waarmee is gewerkt om dit te bewerkstelligen en met het snel doorspelen naar de media. In plaats van het te moeten doen met geruchten konden de medewerkers het in de krant lezen en zelfs op RTV-Noord terugzien. We gaan ervan uit dat het college zeker was van de steun van de meerderheid van de raad. 5 stemmen had u sowieso al binnen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat wisten we.
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:56 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Twee maanden geleden lazen we in de krant; “Bijna 300 personeelsleden van Wedeka weten waar ze aan toe zijn, hun tijdelijke contracten worden niet omgezet in vaste. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap besloten”. Dit was voor ons een zeer verontrustend bericht, dit is iets wat wij als CU niet willen. Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Wij hadden vorige maand dan ook geen andere keuze, we vonden het financieel niet verantwoord, we voelden ons met de rug tegen de muur staan. Nu ligt er een ander voorstel en wordt er van ons gevraagd of wij mee kunnen instemmen dat de tijdelijke contracten worden omgezet in een vast contract, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten we ons best blijven doen om deze mensen te helpen om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, hoe moeilijk dat ook is. we zijn dan ook blij dat het bestuur en de directie van Wedeka dit resultaat heeft kunnen bereiken. Het lobbyen richting Den Haag heeft effect gehad. De overleggen hebben duidelijkheid gegeven zodat nu dit raadsvoorstel er ligt. Er wordt nu een andere rekenmethode toegepast en er zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Dit alles is zorgvuldig doorgerekend door de ambtenaren zodat we weten wat de financiële consequenties zijn. De CU gaat akkoord met de genoemde bedragen. Iedere gemeente maakt zijn eigen keuze, maar wij hopen van harte dat alle Wedeka gemeenten dezelfde keuze maken. Voor ons voelt het wel wat dubbel. Het is mooi dat deze groep mensen hun baan kunnen behouden, anderzijds blijft het zorgelijk dat er geen nieuwe instroom mogelijk is. er zal toch een bepaalde vorm van beschut werk moeten blijven. We weten dat de betrokken Wedeka medewerkers lang in onzekerheid hebben gezeten en zijn blij dat dat nu voorbij is en dat ze toch nog vlak voor de kerst zekerheid hebben dat ze een vast contract krijgen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. ja, ik zou haast zeggen wat heb ik aan de inspreker nog toe te voegen en aan de wethouder, maar ik ga dat toch doen. Ik wil eerst beginnen met het bedanken van mevrouw Dol voor het inspreken. De afgelopen tijd is de kwestie van de tijdelijke contracten van de medewerkers van Wedeka in een stroomversnelling geraakt. Een tijd waarin de onzekerheid en de spanning van de mensen met een tijdelijk contract bij Wedeka hoog opliep. Wat ons betreft komt vandaag hieraan een eind met het aanbieden van een vast dienstverband. In 2012 is besloten met het oog op het eindigen van de instroom in de sociale werkvoorziening om de tijdelijke contracten van Wedeka niet om te zetten in vaste contracten. Ook in de concept begroting van Wedeka voor volgend jaar werd dat benoemd. Inspreker en OR lid, de heer Lieberom, sprak toen van een begroting in een rouwrandje. In de vergadering van 17 november hebben we aangegeven dat we te maken hebben met onzekerheden en onduidelijkheden vanuit het rijk en dat er op dit dossier in de sociale media verwarring is ontstaan over het verlengen van de tijdelijke SW contracten. Onze fractie heeft in meerdere bijeenkomsten met bijvoorbeeld Kamerleden van onze partij steeds om opheldering gevraagd over hoe het nu precies zat en dat het ministerie hom of kuit moest geven. Ook hebben we in september een motie ingediend waarin nogmaals aandacht werd gevraagd voor de financiële situatie bij Wedeka. We kunnen natuurlijk niet precies weten hoeveel effect bovenstaande heeft gehad, maar we kunnen in ieder geval concluderen dat het de zaak niet heeft geschaad, want inmiddels is 30 miljoen euro toegezegd voor de problematiek in regio’s met veel SW’ers en weinig arbeidsplaatsen en ligt er vandaag een voorstel voor om de tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Hoewel in juni en
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kan meneer Hofstra, die 30 miljoen hè, dat is me nog niet helemaal duidelijk zoals die verdeeld gaat worden. Heeft u enig idee hoe dat verdeeld gaat worden? Ik neem aan dat die 30 miljoen niet bij de Wedeka alleen terecht komt.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is, voor zover wij dat begrijpen, met voor regio’s, zoals ik aangaf, met relatief veel SW’ers en relatief weinig arbeidsplaatsen. Dus daarnaast, ik noem bijvoorbeeld Zuid-Limburg, die zou daar ook een deel van kunnen krijgen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zeeland dus...Voorzitter?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus het wordt aardig verdunt eerlijk gezegd dus ik bedoel dat zal niet de volle klap zijn.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou meneer Pals ik herinner u graag eraan dat u hier in september nog niet mee wilde stemmen met een motie die de financiële situatie bij de Wedeka nog eens onder aandacht bracht. Dus wat dat betreft vind ik dat van uw kant komend een beetje vreemd.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is niet vreemd, maar wij maken ons namelijk zorgen over de financiële situatie bij Wedeka. Dat is eigenlijk het ene onderliggende punt.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou, volgens mij maken wij ons daar allemaal zorgen om. Ik zal mijn betoog voortzetten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang.
  • 2:52 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hoewel in juni het bedrag aan loonkostensubsidie meeviel, werd daar bij gezegd vanuit het ministerie dat het wel inhield dat er 8% minder WSW’ers zouden moeten zijn volgend jaar. Dit versterkt het idee van veel gemeenten om de tijdelijke contracten niet om te zetten. Dit effect was ongewenst omdat de SW bedrijven dan met minder krachten nagenoeg hetzelfde werk en omzet hadden moeten halen. Daarop verlaagde met ministerie dit getal met 4%. Ook met betrekking tot de rekeningsystematiek was onduidelijkheid. Het is een technisch en ingewikkeld verhaal, maar dit was wel bepalend voor de vraag of de tijdelijke contracten moesten worden omgezet in vaste contracten. Het Dagelijks Bestuur van Wedeka, in het bijzonder wethouder Boen en directeur Mug, zijn de afgelopen tijd intensief met deze kwestie bezig geweest. Er zijn heel veel berekeningen gemaakt, maar er bleef onduidelijkheid bestaan over welke systematiek het ministerie zou toepassen. Bijvoorbeeld het verschil tussen de zogenaamde “T min 1 methode” en de “T min 2 methode”. Na uitstekend en vasthoudend politiek handwerk zowel achter als voor de schermen kwam ondubbelzinnig vast te staan welke methode moet worden gehanteerd. Dinsdag 2 december adviseerde het DB van Wedeka dan ook om tijdelijke contracten om te zetten in vaste. Éénmalig moet hiervoor relatief weinig geld op tafel worden gelegd. Wij zijn hier heel blij mee en vinden dat het DB, de wethouder en de ambtenaren hiervoor een groot compliment verdienen. De voordelen die wij zien zijn de volgende; 313 mensen behouden hun baan, waarvan 143 in onze eigen gemeente. Vanaf 2017 gaat het tekort bij Wedeka met een miljoen omlaag ten opzichte van de situatie waarin de tijdelijke contracten zouden zijn stopgezet. En hoewel niet in de berekening meegenomen gaat er op de bijstand minder beroep worden gedaan en dit bespaart ook geld. Als deze mensen zouden zijn ontslagen dan was voor hen nog steeds een beschutte werkplek op garantiebaan nodig geweest. Immers betreft het mensen met een SW indicatie. Voor de nieuwe instroom was dan minder ruimte geweest, dat voorkomen we hiermee. Er wordt wel van de mensen verwacht dat ze zich inzetten op de reguliere arbeidsmarkt en om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De omslag is nodig en alles kan niet volledig bij het oude blijven. Voorzitter we maken ons nog steeds zorgen over de financiële situatie van de SW bedrijven en het is dan ook geen rozengeur en maneschijn, maar het rouwrandje wordt naar instemming van de raad wel een heel stuk minder. Afsluitend willen we nog zeggen dat we het belangrijk vinden dat de hele regio een eenduidig beleid gaat voeren met betrekking tot deze kwestie. Samenwerking is cruciaal, wat dat betreft is het nieuws dat het college van Menterwolde een motie aldaar gaat uitvoeren, een welkom bericht. Voorzitter het moge duidelijk zijn dat wij van harte instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:10 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Veel is al gezegd. Onze zorg zit ook wel een beetje op de lange termijn, want als we het stuk bekijken dan praten we over het berekeningsmodel T1 t/m het jaar 2017, wat daarna gebeurd is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wij ook wel even willen aanhalen is dat wij als gemeente fors hebben bezuinigd de afgelopen periode en dat daardoor ook personeel uitstroomt uit de organisaties die te maken krijgen met deze bezuinigingen. Ik las net nog dat er 300 banen weer verdwijnen bij Leveste, dus ook bij het Refaja verdwijnen banen. Dat vinden wij natuurlijk zorgelijk, dus deze 143 mensen daar zijn wij in ieder geval heel blij voor dat ze deze banen kunnen houden, maar de zorg zit hem natuurlijk in de totale werkeloosheid en de werkgelegenheid binnen deze regio waar we volgens mij met zijn allen en samen met de Rijksoverheid goed aan moeten blijven trekken want anders boert het alleen maar achteruit. Voorzitter, we hebben nog een aantal vragen. Het gaat ons even om de vraag van die 143 waar het hier om gaat of ze allemaal SW geïndiceerd zijn en of de wethouder ook kan aangeven hoeveel van deze mensen onder het beschut werken vallen. En de vraag is even hoe dit zich verhoudt met de afbouw, dus die 143, met de afbouw van de SW. En als laatste onder beslispunt 3, andere partijen hebben dat ook al aangegeven, van hoe wilt u dat gaan monitoren, dat medewerkers zich maximaal gaan inspannen om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Moeten zij wel een inspanningsverplichting krijgen of moeten we dat zelfs opschalen naar een resultaat verplichting. Voorzitter dank voor de bijdrage van de wethouder, die was duidelijk, dank voor de bijdrage van mevrouw Dol en wij gaan dus ook akkoord met het omzetten van tijdelijke contracten naar vaste dienstverbanden. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voor ons ligt een stuk waarvan de uitkomst moet zijn dat wij als gemeente 143 medewerkers een vast contract kunnen gaan aanbieden. Volgens ons kon dat wat minder zijn want zoals in de brief aangegeven kunnen 40 personen terugvallen in de oude regeling als Wajong en in de WIA en de overgebleven personen daarvan kunnen 50 à 60 personen een beroep doen op de participatiewet. Resteert er een aantal van 53 personen die blijkbaar zo kunnen aanschuiven in een bedrijf, met andere woorden; deze mensen worden zo even bij Wedeka geparkeerd en feitelijk dus gewoon afgeschreven voor de arbeidsmarkt.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals die zegt; kunnen een beroep doen op de participatiewet. Lees; grote kans dat die in de bijstand komen.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Onze vraag; is deze redenering dan ook juist. Dat is onze vraag aan het college. Wat moet de visie zijn van Wedeka over het werk. Volgens de nieuwe wet kan dat alleen nog maar naar beschut werk zijn en daarvoor is de Wedeka ook ooit opgericht
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vroeg mij af of de heer Pals mij gehoord heeft
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb u gehoord, ja ik heb u gehoord.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ok
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij hoorde hij u wel, maar gaf hij geen antwoord.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, precies.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, dat wenst hij dus niet te doen. Prima.
  • 2:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik volg het stuk zoals het hier voor me ligt meneer Hofstra. En ik citeer alleen maar in het stuk zoals het college ons heeft aangedragen. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Het is zo als het er staat dus wat heb ik daar als eenvoudig raadslid daar aan toe te voegen meneer Hofstra. Mijn vraag is dan ook aan het college of de redenering juist is zoals ik die gesteld heb. Wat moet de visie zijn van Wedeka over het werk. Volgens de nieuwe wet kan dat alleen maar naar beschut werk zijn en daarvoor is de Wedeka ooit opgericht, bescherming van mensen met een arbeidsbeperking. Daarom is het uitgangspunt dan ook verkeerd van dit voorstel. Want je wilt toch dat deze medewerkers terecht komen bij echte bedrijven en niet bij een SW bedrijf. Wederom voeren wij in deze raadzaal een discussie over Wedeka. En dat zal zeker niet de laatste zijn. Na de raadsvergaderingen in november hadden wij echt niet verwacht op zo’n korte termijn opnieuw over het omzetten van tijdelijke dienstverbanden te spreken. Maar de actualiteit haalt dit onderwerp in en derhalve is vanuit uw college een voorstel gekomen gebaseerd op die nieuwe realiteit. Maar wat is dan die nieuwe realiteit. Middels ingewikkelde rekenmethodes wordt berekend dat de resultaat voor de komende twee à drie jaar iets gunstiger en minder negatief uitpakken dan eerst werd gedacht. En dat het daardoor in financiële termen voordeliger kan zijn om tijdelijke contracten in een vast dienstverband om te zetten. Mijn fractie heeft in elke discussie omtrent dit onderwerp al aangegeven dat het uitermate triest te vinden dat er over mensen wordt gediscussieerd als een variabele en een rekensom. En dat herhaal ik hier nogmaals met klem; in elke discussie omtrent dit onderwerp hebben we aangegeven dat het uiteindelijke doel, of zoals u wilt, die uiteindelijke opdracht voor de toekomst van het SW bedrijf leidend zou moeten zijn. Die opdracht vanuit Den Haag is luid en duidelijk; een afbouw van het SW bedrijf naar nul in 2015. Met in acht neming van het feit dat circa 30.000 mensen uiteindelijk een ??? beschutte werkplek nodig zullen hebben
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Afbouw naar nul in 2015, dat
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   vijftig
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok, ik schrok al.
  • 1:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Excuus, vijftig. Met in acht neming van het feit dat circa 30.000 mensen uiteindelijk een echt beschutte werkplek nodig zullen hebben en zullen krijgen of behouden. Er is dan ook geen rekensom die ons van het tegendeel zou kunnen overtuigen. Perspectief bieden en begeleiding naar werk op de reguliere arbeidsmarkt is dè opdracht voor het SW bedrijf in de komende decennia. Daar zullen we met man en macht aan moeten werken. En de coalitiepartijen zullen samen met het college er alles aan moeten doen om dat een prioriteit op de agenda te laten zijn. We laten ons niet misleiden door financiële pleisters op het korte termijn wat lucht lijkt te bieden maar op lange termijn stinkende wonden maken. Het is politiek opportunisme in verkiezingstijd ten spijt hier wordt gevraagd om een structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem. Zoals reeds verwoord in de participatienota zal er de komende jaren veel gevraagd worden aan zowel gemeenten
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik wil de heer Pals graag even aan herinneren wat hij in september heeft gezegd tijdens de behandeling van de huishoudelijke hulp. Toen sloeg hij onze fractie nogal om de oren dat wij niet op zouden komen voor arbeidsplaatsen. Nu als ik de heer Pals een beetje beluister dan gaat hij zelf 143 arbeidsplaatsen wat hem betreft schrappen, dus wat dat betreft valt me dat, die opmerking wat tegen.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, meneer Hofstra het mag u tegenvallen, maar ik heb nog geen ja en nee gezegd, dus overtuigd u mij zou ik zo zeggen. Het eindwoord
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Deze keer stelde meneer Hofstra volgens mij niet een vraag, maar dus gaat u verder met uw betoog.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. Het is politiek, ik herhaal, het is politiek opportunisme in verkiezingstijd ten spijt. Hier wordt gevraagd om een structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem. Zoals reeds verwoord in de participatienota zal de komende jaren veel gevraagd worden, aan zowel gemeente als Wedeka, om uitvoering te geven aan dit beleid. We zullen vanuit de raad dit met meer dan een gemiddelde belangstelling gaan volgen en we willen via het college ook Wedeka uitnodigen om hier periodiek verslag van te doen. Er is genoeg gezegd en geschreven over de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt in Oost-Groningen. Maar dat kan en mag geen belemmering zijn om met vastberadenheid en doorzettingsvermogen aan de slag te gaan om medewerkers van Wedeka perspectief te bieden op de reguliere arbeidsmarkt. Het moet eens afgelopen zijn met het Calimero-gedrag en het slachtofferrol waarin sommigen zich lijken te volharden. Ook politieke partijen die als enige oplossing voor dit probleem een financiering vanuit Den Haag zien
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ja, sorry. Begrijp ik het nou goed dat u mensen met een beperking heel erg fout neerzet?
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind van niet mevrouw Wanders, dus, het is mijn mening dus u zult het, het is zo als ik het er neerleg en ik heb echt niet over mensen met beperking kom ik later nog op terug, maar dat is niet de bedoeling. En ik heb het ook niet genoemd, ik bedoel in mijn, u kunt, u wilt het misschien wel horen, maar ik heb het niet gezegd.
  • 0:18 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou nee, wat mij een beetje tegenstaat is, voorzitter, is dat de heer Pals ervan uitgaat dat die medewerkers van Wedeka overal eigenlijk wel zouden kunnen gaan werken, maar Wedeka is niet voor niets een sociale werkplaats. Die is nodig.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, maar u heeft in mijn begin betoog ook gehoord dat vanuit Den Haag is er beslist dat we van 90.000 naar 30.000 mensen gaan. Dus die 60.000 mensen, en dat is ook de opdracht van de Wedeka, is begeleiden naar regulier werk in deze omgeving, of in ieders omgeving, het is voor heel Nederland.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Alleen als het kan.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar het kan mevrouw Wanders.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder met uw betoog meneer Pals.
  • 1:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook politieke partijen die als enige oplossing voor dit probleem een financiering vanuit Den Haag zien zouden zich eens bezig moeten gaan houden met echte oplossingen. Zowel de betreffende SW medewerkers als in onze regio en de provincie Groningen verdienen niet minder dan dat. We zijn verbaasd en ontstemd over de informatiestroom vanuit het Wedeka die de afgelopen maanden naar ons toe zijn gekomen. In september krijgen wij een begroting gepresenteerd en dienen we geen zienswijze in. In oktober werd deze begroting aan het Wedeka-bestuur definitief vastgesteld en staat Wedeka volledig achter het besluit om de tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten. Vervolgens blijkt in de afgelopen twee weken er opeens toch tot een veranderde rekenmethodiek te zijn besloten en komt er in alle haast een memo en een advies om de tijdelijke contracten alsnog om te zetten. Met dit alles, zonder een bijbehorende meerjarenbegroting. Wedeka valt in deze alles niets te verwijten, wat in Den Haag op het allerlaatste moment wordt besloten valt Wedeka niet aan te rekenen. Maar de daaruit vloeiende memo ’s is uiterst dun om zonder begeleidende meerjarenbegroting in onze ogen onvoldoende om een financieel gestaafd besluit op te kunnen. We verwachten nu echter op korte termijn wel die meerjarenbegroting waarin de nieuwe systematiek zorgvuldig wordt uitgewerkt en waarmee alle meevallers en tegenvallers correct zijn opgenomen. Het omzetten van tijdelijk contracten in een vast dienstverband is een college aangelegenheid. In het licht van deze nieuwe informatie vraagt u ons om een zienswijze op uw voorgenomen besluit om de tijdelijke dienstverbanden eindigend op uiterlijk 31-12-2015
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij wordt ons niet alleen om een zienswijze gevraagd, maar ook om gebruik te maken van ons budgetrecht, namelijk de eenmalige middelen toe te wijzen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft het juist, het gaat om budgetrecht meneer Pals.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ik zal herhalen. In het licht van deze nieuwe informatie vraagt u ons om een zienswijze, c.q. ons budgetrecht, op uw voorgenomen besluit om de tijdelijke dienstverbanden eindigend op uiterlijk 31-12-2015, om te zetten in een vast dienstverband. Ik heb reeds al aangegeven dat de financiële berekeningen voor ons geen doorslaggevende betekenis hebben. Deze beslaan een te korte tijd afgezet tegen de veel langduriger verplichting die we aangaan. Een vast dienstverband is er niet voor twee à drie jaar, maar voor twintig of misschien wel dertig jaar. Wie kan ons de berekening over deze gehele periode geven? Niemand. We zijn blij dat wij in uw voorstel kunnen lezen dat u zich wel richt op de lange termijn en de opdracht die daarbij hoort. Het begeleiden van SW medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt en het bieden van nieuw perspectief. Dat is namelijk waar het om moet gaan, niet het opsluiten van medewerkers in een gouden kooi. Het stuk dat voor ons ligt
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik weet dat de heer Pals geregeld het cynisme laat voortbestaan, en ook in deze raad, maar dit vind ik toch wel een hele denigrerende opmerking. En ik heb hem de vorige keer heb ik ook al gewezen op de diskwalificatie van mensen van het SW bedrijf, dus ik vraag nu ook dat hij daar wat anders en wat genuanceerder naar gaat kijken en ook daar uitspraken over gaat doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Pals gaat u verder. Mevrouw Wanders, sorry, SP.
  • 0:24 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Volgens mij is het beeld van wat de heer Pals heeft van de sociale werkvoorzieningsschappen ook een beetje fout. Want er wordt al gedetacheerd. Niet iedereen werkt op de sociale werkplaats, maar mensen worden ook uitgezonden bijvoorbeeld in de schoonmaak, onder anderen. Dus niet allemaal, ook business post.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Pals, gaat u verder.
  • 0:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben op de hoogte mevrouw Wanders, dat het ook zeker zo is, maar goed u valt waarschijnlijk over het woord ‘gouden kooi”. Maar in Nederland, in het arbeidsklimaat van Nederland anno 2014/2015 is een vast contract en dan namelijk inmiddels een gouden kooi geworden. Dat stuk dat voor ons ligt, het stuk wat voor ons ligt en waarvan de uitkomst moet zijn dat we als gemeente 143 medewerkers een vast contract kunnen gaan aanbieden, volgens ons kan dat minder zijn want zoals in de brief aangegeven kunnen 40% terugvallen in de oude regeling als Wajong en in de WIA. En de over gebleven personen kunnen, daarvan kunnen 50 à 60 personen een beroep doen op de participatiewet. Resteert er een aantal van 53 personen die blijkbaar zo kunnen aanschuiven in een bedrijf, met andere woorden, deze mensen worden zo even bij Wedeka geparkeerd. Onze vraag is aan het college, onze vraag is aan het college
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik begin dit wel een hele vervelende situatie te vinden want ik
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer u moet het niet groter maken dan het is.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, ik maak het niet groter voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals verdedigd hier zijn stelling ten opzichte, dat mag, u mag hem aanvallen op bewoordingen die u laatdunkend of niet, maar we gaan niet elkaars mening op die manier bevechten door emoties te tonen of niet. Elke partij is vrij voor zijn eigen mening over het voorstel wat voorligt. Meneer Pals.
  • 1:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat moet de visie zijn van Wedeka over het werk. Volgens de nieuwe wet kan dat alleen nog naar beschut werk zijn en daarvoor is de Wedeka ook ooit opgericht. Bescherming van mensen met een arbeidsbeperking, ik herhaal. Daarom is het uitgangspunt dan ook verkeerd van dit voorstel, want je wilt medewerkers hebben die buiten Wedeka gaan werken. Daarom moet de Wedeka zich inspannen om dat voort te krijgen. Essentieel blijft de rijksbijdrage per FTW jaarlijks daalt met €500,-. Dus in 2018 is dit per medewerker €2.000,-. Maal 313, dan wordt dat totaal van €626.000,-. Is hiermee rekening gehouden voorzitter. deze vaste medewerkers moeten ook begeleid worden dus wat betekend dat qua overhead en begeleiding. Is er de begroting 2015, en daar verder, verder rekening gehouden met deze, dat deze overhead afneemt of juist toeneemt. Bedrijfsmatig is het niet slim om mensen in vaste dienst te nemen. Met al de onzekerheden kun je beter met tijdelijke contracten werken. Des te meer, zoals in de brief staat aangegeven, dat we verwachten reguliere exploitatie tekorten zijn over de komende jaren. Want deze tekorten zijn voor 2016 en 2017 nog niet bekend, evenals de jaren daarna. Hoe gaat men om met de voorwaarde dat betreffende medewerker goed functioneert, gaan er nog meer medewerkers afvallen van deze lijst. En wat zijn de gevolgen als iemand zich niet maximaal inspant om op een zo mogelijke reguliere mogelijke werkplek te gaan werken. Want bekend is dat de uitstroom van de afgelopen jaren zelfs nul was en dus dat geeft niet veel moed en vertrouwen.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals geeft nu zelf aan dat afgelopen jaar de instroom heel laag was.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   uitstroom
  • 0:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Uitstroom, excuus. Erkent hij dan wel de situatie waarin Oost-Groningen zich bevindt? Het lijkt wel alsof u voor de gemeente Amersfoort praat. Wij hebben hier veel SW’ers en weinig arbeidsplaatsen daarvoor beschikbaar, u lijkt er vanzelfsprekend vanuit te gaan dat als wij vanavond deze mensen geen vast contract aanbieden dat deze zomaar ergens anders aan de slag komen. dat is denk ik een hele verkeerde voorstelling van zaken en dat wil ik toch wel even gezegd hebben.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed meneer Hofstra u heeft, maar u heeft in mijn eerste bladzijde wat ik heb gezegd, wij kunnen niet die houding aan blijven nemen dat het niet lukt. Ik bedoel als u vandaag de krant leest is er in dat bijvoorbeeld in dat mooie bedrijf in Buinen is weer een heel mooi bedrijf gekomen, die stallenbouw doet geloof ik, en die weer verwacht dat zijn arbeidsplaatsen met meer dan 100% gaat uitbreiden. Dus we kennen ook in deze streek de lichtpuntjes, wij hebben niet alleen de minpuntjes, we kennen in deze ook de lichtpuntjes. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons aan lichtpunten vasthouden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, sorry, meneer Hofstra.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Die zijn er zeker voorzitter, maar als wij deze contracten niet verlengen dan zijn we voor de uitvoering van onze participatienota al op -313 achterstand.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals heeft nog steeds geen ja of nee gezegd, maar we zitten wel een beetje in de tijd meneer Pals. We hebben geen spreektijd, maar u moet me ook niet verleiden om daartoe over te gaan. Het zou wel mooi zijn als u een beetje in de afrondende fase kwam van uw eerste termijn.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ga u helemaal bedienen, ik ben in de afronding van de eerste termijn.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geweldig.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En belangrijk gaat deze move ten koste, en dat vind ik een belangrijke vraag, gaat dit belangrijk en belangrijk is, gaat deze move ten koste van het participatiebudget en wat zijn de gevolgen van de mensen die nu al in de bijstand zitten en daarop aanspraak mogen maken. Ten slotte, al de bezuinigingsmaatregelen die wij als raad hebbe moeten nemen hebben gevolg gehad voor veel mensen of gaan die nog krijgen. Denk aan de huishoudelijk zorg, thuiszorg, jeugdzorg en mensen met een ID baan en dan zijn we er vast nog wel enkele vergeten zoals vanavond bericht komt van 300 medewerkers die mogelijk op de lijst staan om ontslagen te worden. Op bladzijde 32 van de programmabegroting 2015 staan al die kille cijfers genoemd en waarachter zich vele drama’s afspelen. Dat maakt dat ik in gewetensnood kom van hoe om te gaan dit te verdedigen ten aanzien van al die mensen die zich in onmogelijke situaties bevinden en vaak aan de rand van hun bestaan. Hun pech is dat ze geen spreekbuis hebben zoals werknemers van de Wedeka via hun directie, ondernemersraad en bepaalde politieke partijen. Hun stem wordt niet gehoord. En dat maakt dit dossier naast het geld onmogelijk te verdedigen aan de inwoners van onze mooie gemeente. Ik dank u voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. ik denk dat het dan tijd is voor de beantwoording van de wethouder. Meneer Pals wilt u de microfoon, ok, dank. Dan geef ik het woord aan de wethouder, kijken of we voor een schorsing dit agendapunt kunnen afronden. Wethouder Boen.
  • 12:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. ik ben erg blij met reacties van een groot aantal fracties in deze raad die getuigen van instemming en in ieder geval ook aangeven dat zij waardering hebben voor de inspanningen die er geleverd zijn in huis door medewerkers, ook door de directie van Wedeka en zijn complimenten uitgedeeld, ik zal die complimenten met groot plezier over brengen. Er zijn wat vragen gesteld die onder andere betrekking hebben over het aspect van de uitplaatsing van medewerkers van Wedeka. Zoals u weet is het natuurlijk zo dat wij graag willen dat er zoveel mogelijk mensen, dan wel in het kader van detachering, dat zou het mooiste zijn of begeleid werken, buiten het bedrijf bij reguliere ondernemingen aan de slag kunnen. Daar zijn op dit moment ook een flink aantal mensen bij betrokken. De lichtpuntjes waar net over werd gesproken die zijn er ook zeker wat dat betreft. Alleen, wat u zich allemaal ook heel goed realiseert, dat is dat het absorptie vermogen in onze omgeving wat minder is dan bijvoorbeeld in Amersfoort of in Apeldoorn. Dat maakt nogal een verschil. Ik heb afgelopen vrijdag toevallig met een wethouder uit Apeldoorn gesproken, die had ook de directeur van zijn SW bedrijf bij zich, 1400 mensen, 1 locatie, de helft is ongeveer aan de slag in het reguliere bedrijfsleven. En dat gaat prima. En kom me niet aan met het verhaal dat het daar om hele andere mensen gaat in de SW dan hier in Stadskanaal. Het verhaal van de inspanningen die gepleegd moeten worden, het is zo dat in het kader van de participatiewet er natuurlijk voor iedereen gekeken moet worden naar een baan in het reguliere werk. En voor de mensen die nu vanaf 2015 dat vaste contract krijgen bij Wedeka wordt de toevoeging in dat contract nog even expliciet opgenomen omdat dat natuurlijk ook te maken heeft met de participatiewet die wij vanaf 1 januari 2015 moeten volgen. Dat is natuurlijk ook een zaak die nadrukkelijk vanuit de, laten we maar zeggen, de directie van Wedeka wordt gevolgd. Altijd, moet u er vanuit gaan, is er de inspanning om te proberen om mensen te detacheren dan wel in een situatie van begeleid werken te krijgen. En ik kan u verzekeren dat daar grote inspanningen voor worden verricht en dat dat ook zijn successen op dit moment heeft en ook in de toekomst zal hebben. Even nog voor de verduidelijking, het besluit om geen vaste dienstverbanden aan te gaan, u hebt dat ook in het voorstel kunnen lezen, dat is voor het eerst genomen in maart 2012 en daarna in december 2012 nogmaals bevestigd. Het is dus niet zo dat met de begroting die is vastgesteld in november, of in oktober moet ik zeggen, voor 2015, het besluit is genomen om geen vaste dienstverbanden meer aan te gaan. Dat besluit is al veel eerder genomen, alleen merkten we daar niet zo verschrikkelijk veel van, omdat mensen na enige tijd buiten het bedrijf weer konden instromen. Die mogelijkheid is er nu niet, want als je er nu uit bent dan kom je er ook meer in omdat per 1 januari de poort dichtgaat. De eenduidigheid die wij zouden moeten hebben in de regio, wordt genoemd door de heer Hofstra voorzitter, lijkt me een groot goed, niet alleen op het gebied van het werkvoorzieningsschap, maar ook op andere belangrijke thema’s die ons op dit moment bezig houden. ten aanzien van het beschut werken, daar wordt in de participatienota, die wij hier met elkaar hebben vastgesteld, het nodige over gezegd, beschut werken bijvoorbeeld in combinatie met dagbesteding, die mogelijkheden moeten worden onderzocht en dat zal ook zeker gaan gebeuren. de heer Bieze van GBS geeft aan dat er een zorg is op de langere termijn, uiteraard is die zorg er, en die geldt natuurlijk ook regionaal. Ten aanzien van zijn vraag hoeveel mensen van de 143, die op dit moment een tijdelijk dienstverband hebben, in aanmerking komen voor beschut werken, nou die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden. Maar die zal zeker op een ander moment kunnen worden beantwoord. Voor wat betreft de inspanningen die er geleverd worden om mensen gedetacheerd te krijgen dan wel in een situatie van begeleid werken, die overzichten daarvan die komen natuurlijk altijd in het verhaal van de jaarrekening en de begroting van Wedeka te voorschijn, dus daar zullen we die ook zeker in gaan tegenkomen. De bijdrage van D’66, tot slot voorzitter, dat was er een die tamelijk uitgebreid was en ik moet toch toegeven dat ik ernstig de neiging heb gehad om daar op te antwoorden op een manier die wellicht niet helemaal passend is voor mijn huidige status. Dus ik heb enige momenten gehad van bezinning en ik ga dus ook een keuring antwoord geven meneer Pals op uw vragen. Een van de dingen die we met elkaar niet moeten verwarren dat is dat we hier te maken zouden hebben met een voorstel over de transformatie van het SW bedrijf, daar gaat het in dit voorstel niet over, het gaat in dit voorstel over het vergelijken van twee scenario’s, scenario 1; tijdelijke contracten worden niet verlengd, scenario 2; tijdelijke contracten worden wel verlengd. Ik kan u verzekeren meneer Pals dat op, sorry, voorzitter ik kan de heer Pals verzekeren dat de berekeningen die er zijn uitgevoerd betreffende de 143 mensen die het hier in Stadskanaal betreft dat die op de persoon voor een aantal jaren zijn doorgerekend, door de afdeling personeelszaken van ons werkbedrijf, werkvoorzieningsschap, sorry, en dat de nauwkeurigheid daarvan de nauwkeurigheid is die verwacht kan worden van een bedrijf wat op deze manier ook zijn meerjarenbegroting maakt waarvan u er straks in maart, of rond die tijd, in ieder geval weer één zult zien. Het was ook niet de bedoeling om een meerjarenbegroting te maken voor het hele bedrijf naar aanleiding van dit verhaal, maar u zult begrijpen dat er wel het nodige materiaal inmiddels is verzameld daarvoor. maar even voor de duidelijkheid het gaat dus niet om transformatie van het SW bedrijf, het gaat om de werkgelegenheid in dit geval en niet te vergeten, want dat wil toch dan nog wel even noemen, en het gaat natuurlijk over de financiële effecten van het omzetten van tijdelijke in vaste dienstverbanden. En die financiële effecten zoals ik zeg die zijn op de man, op de enkele man, zijn die berekend geworden. Dat levert het resultaat op zoals het in het voorstel staat. Het gaat dus niet aan om te zeggen dat op basis hiervan nu ook plotseling een visie moet komen over hoe het SW bedrijf zich moet ontwikkelen. Die visie die staat in de participatienota, die hebben wij met elkaar allemaal vastgesteld, daarin staat aangegeven dat wij vinden dat de TDC’s verder ontwikkeld moeten worden tot werkbedrijf, dat de expertise van het SW bedrijf daarin betrokken moet worden en dat er natuurlijk een langzame afbouw zal gaan plaatsvinden, maar de gedachte daarbij is natuurlijk wel dat wij willen proberen om het werk wat er nu is hier te houden en in een andere vorm, weliswaar in een ander model, de werknemers ook aan het werk te houden. en dat dat kan op het moment dat de economische situatie zo is dat er voldoende bedrijven zijn die mensen kunnen opnemen, dat geven andere regio’s in dit land aan. De afbouw van het bedrijf dat is duidelijk, daar heeft de regering ook wat over gezegd, er moeten straks nog 30.000 mensen aan het werk zijn in beschut werk. Dat neemt niet weg dat wij op dit moment in onze regio een SW bedrijf hebben wat voldoende werk heeft, mensen kunnen daar voldoende aan de slag, expertise daar aanwezig is, faciliteiten aanwezig zijn, die wij de komende tijd hard nodig zullen hebben in deze regio, hard nodig. We hebben straks in juni te maken met schoolverlaters, mensen van pro en vso onderwijs. Die in het verleden zo het SW bedrijf zouden instromen. Dat gaat dus niet meer lukken. Daar zullen we iets anders voor moeten doen. Bij Wedeka zullen ook dit soort mensen, laat ik het maar even oneerbiedig zo zeggen, zullen daar een plek kunnen krijgen, werkervaringsplaats et cetera. Uiteindelijk zal er voor deze mensen een garantiebaan moeten komen. die garantiebanen die zijn er niet per 1 januari 2015, dat heb ik in de vorige bijeenkomst ook gezegd, naar aanleiding van de participatienota, daar moet hard voor gewerkt worden. Maar het kan niet zo zijn dat als wij een faciliteit hebben dat wij dan de mensen bewust thuis laten zitten. Want werk, meedoen, laten merken aan mensen dat zij ertoe doen, zelf laten merken dat je ertoe doet, dat is een heel belangrijk aspect van datgene waar wij het nu over hebben. De heer Pals voorzitter die vraagt ook nog naar een periodiek verslag, hij heeft enige tijd geleden ook periodieke verslagen gevraagd, andere zaken betreffende de begroting en dergelijke, nou ik stel voor dat we gewoon in onze gebruikelijke P&C cyclus verslag doen van de bevindingen en belevenissen binnen ons SW bedrijf. Het calimero-gedrag waar de heer Pals het over heeft voorzitter, ja dat is iets dat heb ik mijzelf ook vaak tegen verzet, alleen ik heb dat wel in een iets andere context gebruikt dan de heer Pals dat doet. Ik zou in ieder geval er op willen wijzen dat als wij het hebben in deze raad over werknemers van het SW bedrijf dat we het dan niet hebben over een situatie waarin mensen in een soort van gouden kooi aan het werk zijn, ik denk dat dat een grove misvatting is, er wordt bedrijfsmatig naar de talenten die er zijn gewerkt, er wordt serieus gewerkt, en ik denk dat wat dat betreft het een bedrijf is zoals een bedrijf ook moet wezen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik waardeer de wethouder dat hij even zelfstandig een invulling geeft aan wat ik bedoel met de gouden kooi in dit land, maar u begrijpt heel goed denk ik dat een gouden kooi land is inmiddels een vast contract geworden. Nederland veranderd in hoog tempo en vaste contracten worden in hoog tempo afgebouwd en dat bedoel ik met een gouden kooi.
  • 1:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou die gouden kooi is relatief, want er zit natuurlijk toch het verhaal van de participatiewet en de garantiebanen in, er zal natuurlijk verloop zijn binnen het SW bedrijf, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen door middel van een garantiebaan dan wel anderszins in het reguliere bedrijf aan het werk krijgen. Goed, voorzitter, ik wil nog even een misverstand uit de weg ruimen en dan sluit ik af. En dat is de opmerking van de heer Pals over het participatiebudget en de bijstand. Het is zo dat het participatiebudget een onderdeel omvat waaruit het SW bedrijf op dit moment moet worden gesubsidieerd, de uitkeringen op het gebied van de bijstand die zijn onderdeel van de zogenaamde buiguitkering, die staat los van het participatiebudget, dus dat is een hele andere pot en laten we die voorlopig ook niet met elkaar verwarren. Tot zover voorzitter.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Ik kijk even naar de raad of de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn voldoende zijn beantwoord, becommentarieerd. Dat is het geval. Behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Brongers, CDA. Anders niet? mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:08 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. ja, ik wil in het kort nog wel even iets opmerken. In ieder geval die portefeuillehouder is uitgebreid ingegaan op de vraag die wij gesteld hebben, dat was ???? maar één vraag; op welke wijze wordt gevolgd hoe de inspanningen worden geleverd door de medewerker. Het antwoord was dat wordt natuurlijk met name vanuit de directie van Wedeka gedaan. En ik vond het antwoord ook verhelderend dat nog even uit de doeken is gedaan welk besluit wij hier nu nemen, dus het omzetten van tijdelijke contracten in vaste contracten en niet meer en niet minder dan dat. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor de rest geen behoefte? meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik had nog een vraag over die 6 ton. Of dat juist is, want ik heb gezegd een rijksbijdrage daalt jaarlijks met €500,-, dus in 2018 is dat per medewerker €2.000,- x 313, dat wordt €626.000,-. Heeft u daar nog een
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. op het moment dat wij dit besluit genomen hebben voorzitter dan maken de medewerkers deel uit van het totale bestand van het SW bedrijf, op dat aantal medewerkers zal dan ook tegen die tijd de begroting worden gebaseerd. U weet dat wij in 2011 een korting van €1.300,- per SE hebben doorgevoerd, die korting heeft ertoe geleid dat inmiddels de reserves van het SW bedrijf bijna op zijn. er komen meer kortingen aan, dus dat betekend ook dat er tekorten zullen zijn de komende jaren, dat zal voor niemand een verassing zijn. hoe die er precies uit gaan zien dat zullen we moeten bekijken, het is denk ik iets tekort door de bocht om te zeggen van op het moment dat wij 300 mensen in dienst hebben dat we dan ook per jaar die €500,- korting op die 300 mensen moeten gaan berekenen. De totale begroting heeft een subsidieresultaat en heeft een bedrijfsresultaat en die twee dingen die bepalen wat uiteindelijk onder de streep komt te staan voor het SW bedrijf.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Vraag beantwoord meneer Pals? dan concludeer ik dat wij tot besluitvorming kunnen komen op dit agendapunt. Is er iemand
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik nog even 5 minuten schorsen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten schorsen? U gaat even in overleg?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan doe ik het volgende, dan schors ik 10 minuten, want daarna wil ik ook gewoon door met de restant van de vergadering, dus dan valt het besluit direct na de schorsing.
  • 0:4 schorsing
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Pals van D’66. Meneer Pals.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Even de catering nog afwerken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar ik heb de tijd nu een beetje in de gaten meneer Pals.
  • 1:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok. Voorzitter, ik heb begrepen, en daarvoor zal ik dan ook mijn nederige excuses aanbieden, dat men een beetje boos is over mijn opmerking over het calimero-gedrag. Natuurlijk, als u goed geluisterd heeft in mijn betoog geldt dat natuurlijk niet voor SW medewerkers. Waar wij absoluut, waarvan wij denken dat dat absoluut geen calimero in hun denken hebben, maar we wijzen altijd, als we het over calimero-gedrag hebben, hebben we het altijd over het calimero-gedrag zoals wij hier soms in deze regio vertonen. Het wordt te pas en te onpas vaak aangehaald in kranten en in allerlei commissies die hier onze omgeving bezoeken en die hebben het over calimero-gedrag en nogmaals, ik heb het over het calimero-gedrag van onze streek en niet over specifiek SW. Voorzitter we hebben onze zienswijze gegeven en blijven het belangrijk vinden dat Wedeka mensen begeleid naar het reguliere werken, dat hebben wij denk ik in onze zienswijze duidelijk aangegeven. Maar we hebben vertrouwen dat Wedeka zich hier volledig zal inzetten en stemmen in, in dat Wedeka zich volledig zal inzetten met het uitstromen en begeleiden van mensen naar vast werk. En stemmen dan ook in met het beschikbaar stellen van het budget voor de eerste vaste, voor deze vaste contracten.
  • 1:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie het aan uw gezicht, maar nu bent u net te snel want ik wou concluderen dat daarmee de raad met 20 stemmen, en er zijn op dit moment 20 raadsleden aanwezig, dus unaniem heeft gekozen voor het voorstel zoals het voorligt met alle vier de beslispunten die ik nu niet ga herhalen en dat daarmee, en dan mag u reageren, het voorstel is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] ( er klinkt luid gejuich en applaus vanaf de tribune) Ik zou me voor kunnen stellen dat een aantal van de Wedeka werknemers op een gegeven moment misschien niet belangstelling hebben om de rest van de agenda ook nog mee te maken, dan hoeft u niet zo heel hard nee te schudden, maar dat kan ik me voorstellen. Dus wij zullen het u niet kwalijk nemen als u de publieke tribune verlaat. Maar dat betekend wel dat wij met tempo doorgaan met de rest van de agendapunten. Wij wensen u, en ik spreek vast ook namens de raad en het college, wij wensen u fijne kerstdagen en een goed oud en nieuw.
 • 12 Overgangsnota "Van AWBZ naar Wmo"
  • 12. Overgangsnota Van AWBZ naar Wmo (91,04 KB)12.1. Overgangsnota Van AWBZ naar Wmo (718,2 KB)
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, raadsleden dat betekend dat wij nu verder gaan met, en ik hou maar even de reguliere nummering aan, de overgangsnota “van AWBZ naar WMO”. Ik geef wel een kleine tijdsindicatie qua winstwaarschuwing aan, mocht het betekenen dat wij echt over het nachtelijk uur dreigen te heen te gaan dan zal ik u tegen die tijd de vergadering schorsen en gaan we morgenavond gerust weer verder. Dus u hebt het nu zelf in handen. Ja, daarvoor ben je voorzitter, dat mag. Agendapunt 12, wie wenst daarover het woord te voeren. Mevrouw Luijken, Meertens, Dijkstra, Brongers en die meneer waar ik altijd moeite mee heb, qua naam, Klinkhamer en Pals.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ben blij dat u wat nuanceert.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, soms moet je even geduldig zijn dan komt het vanzelf meneer Klinkhamer. Mag u de spits afbijten, hoe vindt die.
  • 4:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Kijk, heel goed, dank u wel voorzitter. voor ons ligt de nota van AWBZ naar WMO en overgangsnota beleidsplan 2013 – 2017. Onderdeel van de decentralisatie is de nieuwe wet WMO, waarbij 2015 een overgangsjaar wordt. Deze overgangsnota is gericht op de transitie en geeft zoals in het stuk wordt vermeld een aanzet voor de transformatie. Met de invoering van de WMO krijgen we als gemeente de verantwoordelijkheid voor de georganiseerde ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met beperking, chronisch, psychische of psychosociale problemen. De overgangsnota geeft op een helder en concrete wijze weer wat de aandachtsgebieden voor de aankomende periode zijn. hierbij zijn duidelijk de aandachtspunten vermeld. Compliment voor de participatieraad, de raad heeft met een kritische blik dit vanuit een objectieve grondhouding gekeken naar deze nota en de aandachtspunten in de zorgpunten benoemd. Als fractie van de PvdA hebben we voor het college de volgende vragen en suggesties; betreft het onderdeel PGB, persoonsgebonden budget, PGB betalingen worden in de nieuwe WMO rechtstreeks door de sociale verzekeringsbank aan de aanbieder overgemaakt. Wie is straks verantwoordelijk voor het budget en wat zijn de consequenties als het budget verkeerd wordt uitgegeven. Is de gemeente hiervoor aansprakelijk en verantwoordelijk. Zijn er afspraken met de sociale verzekeringsbank gemaakt over de criteria wat wel onder een PGB valt en wat niet onder een PGB valt. Vervolgens door de nieuwe WMO en dat ouderen wat langer met ondersteuning thuis kunnen blijven wonen zou je kunnen opmaken dat er wat leegstand ontstaat in verzorgingstehuizen. Is er nagedacht om wat te doen met de leegstand van verzorgingstehuizen. Volgende vraag gaat over, in onze gemeente zijn een groep mensen die vallen onder de ZZP3, dat is de zorgzwaartepakket 3, waaronder bijvoorbeeld een aantal mensen van de NOVO. Nou, mijn partijgenoten, mevrouw Schipper en mevrouw Kroom, die volgen een aantal mensen vanuit de NOVO in een soort pilottraject om te kijken van goh wat gaat goed en wat gaat niet goed. deze mensen die hebben de zorg en ondersteuning nodig en zitten momenteel in een, ja die zijn in 2013 geïndiceerd van de HH2 naar de HH1, dus de huishoudelijke hulp 1, als ik kijk naar deze specifieke groep en er zullen ongetwijfeld meer specifieke groepen zijn, zou u daar wat kunnen vertellen over nou ja wat voor deze specifieke groepen straks gaat gebeuren. Deze groep die zit nu in HH1, daar zitten toch mensen met een licht verstandelijke beperking, die vragen dus wat meer. Nou aan onze vanuit de fractie aan u van kunt u daar iets over zeggen, over de specifieke groepen die ook niet vermeld zijn in dit rapport. Volgende vraag is de cliënt ervaringsonderzoek, wie gaat dat doen. Suggestie is om dit te laten doen door studenten van de RUG, onder begeleiding van de mentor of leerkracht, zodat het hier ook nog in Groningen blijft. En misschien nog wel een heel leuk unieke plaatje uit kan komen. de monitoring, hoe vaak gaat dit gebeuren de aankomende periode. En verder als laatste doen wij de suggestie aan het college om het onderwijs wat meer te laten participeren in de sociale wijkteams, die straks opgezet worden, de MBO2, MBO3 zouden leertraject ervaring kunnen opdoen in de teams, nou andere vormen van leerprojecten. Tot zover voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Dan gaan we naar meneer Dijkstra, CU.
  • 3:31 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. De CU spreekt zijn waardering uit voor deze nota en is zich ervan bewust dat er grote veranderingen in de zorg en in de langdurige zorg op stapel staan. Dat is een proces dat vraagt om zorgvuldigheid, aandacht voor mensen, vertrouwen en deskundigheid. Ook na 1 januari is er zorg voor mensen die dat nodig hebben, maar dan anders georganiseerd in onze gemeente. Onze gemeente is hard gewerkt en er wordt hard gewerkt om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. De overgangsnota van AWBZ naar WMO is daar het resultaat van. In deze overgangsnota wordt het beleid voor de nieuwe taken beschreven als aanvulling op het bestaande beleidsplan. De kracht van het verbinden 2013-2017. U stelt voor om deze overgangsnota voor 2 jaar vast te stellen vanwege de onzekerheden en ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking van de transformatie. Na ervaring te hebben opgedaan wilt u starten met het opstellen van een nieuw beleidsplan van 2017. De CU vindt dit een goede aanpak. De CU wil op een aantal punten van deze nota de aandacht vestigen. Bij 3.1.3, er staat; ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers, hebt u als actiepunt aanvullend beleid ontwikkelen voor ondersteuning van mantelzorgers i.v.m. het wegvallen van het mantelzorgcompliment. Kan ik hieruit concluderen dat u ook de respijtzorg nader ontwikkeld. Bij 3.3.2; persoonsgebonden budget vindt de CU de keuzevrijheid in de zorg belangrijk. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling wie je ook bent waar je ook woont het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die bij je past. Bij identiteit en levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat zorg gebonden aan identiteit beschikbaar blijft voor dezelfde kwaliteitseisen en voor dezelfde kosten. De PGB hoort hierbij, wordt bij het actiepunt vaststellen nadere voorwaarden en regels in de verordening en in de uitvoeringsregels bij de PGB de keuzevrijheid ook meegenomen, dat is onze vraag. Bij 4.3; wijkgericht werken, wordt ook als actiepunt het versterken van de sociale samenhang en veerkracht genoemd. Dat ondersteunen wij van harte. In de Tweede Kamer is vastgelegd dat de gemeente privaat initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, welzijnsstichtingen, en belangenorganisaties dient te bevorderen. Graag vernemen we van de wethouder of de gemeente bereid is om initiatieven een steun in de rug te geven, bijvoorbeeld door middel van cofinanciering en in gesprek wil gaan met de partijen en de raad hierover eventueel te informeren. Het advies van de participatieraad van Stadskanaal is meegenomen in de voorbereiding van deze nota. De CU spreekt haar waardering uit voor de adviezen van de participatieraad van Stadskanaal en voor de beantwoording door het college waarin adviezen worden meegenomen in de uitvoering en de vormgeving van het beleid. De CU verwacht ten slotte betrokken te worden in de uitwerking van deze overgangsnota de komende tijd. Hoe gaat u dat doen de komende periode. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Dan gaan we naar mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter, u vraagt ons om hier bij agendapunt 12 op de agenda de overgangsnota van AWBZ naar WMO vast te stellen. Al lezende komen we hier natuurlijk een groot aantal punten tegen waar we in de afgelopen periode al uit en ten na over hebben gesproken. Het is een helder stuk met duidelijk benoemde actiepunten per paragraaf en de adviezen van de participatieraad zijn ons inzien duidelijk en ook uw reacties hierop. Om toch nog even kort in te gaan op een aantal zaken in deze overgangsnota, er is natuurlijk al het een en ander gezegd en gevraagd, maar wij hebben nog een aantal punten. Wat ons opviel is dat bij paragraaf 4.2, op bladzijde 20, inzake de participatiewet in de tekst staat; in de tekst een duidelijk actiepunt wordt benoemd. Er staat; daarom gaan we onderzoeken of integratie van deze activiteiten mogelijk is en of dit tot een betere en nog goedkopere uitvoering leidt, dit onderzoek wordt in 2015 uitgevoerd door Wedeka. Dit actiepunt wordt niet expliciet benoemd in de lijst met actiepunten en is ook niet in bijlage 2 toegevoegd in het overzicht. Verder staat bij paragraaf 5.3.1 vermeld dat er jaarlijks een cliënt ervaringsonderzoek uitgevoerd gaat worden. Dit mede om input te vergaren waardoor de kwaliteit van de geboden ondersteuning verbeterd kan worden. Wij vragen hierbij wel aandacht voor het feit dat waarschijnlijk een groot deel van de doelgroep moeite zal hebben met het beantwoorden van vragen op een vragenlijst. Wij gaan ervan uit dat hier rekening mee gehouden is en dat het invullen van de vragenlijst alsmede de wijze waarop deze teruggestuurd kan worden zo laagdrempelig mogelijk zal zijn want bij onvoldoende respons zou het nut van een dergelijk onderzoek teniet kunnen worden gedaan. Bij paragraaf 5.3.3. op bladzijde 25 staat; door de cliënt periodiek te bespreken houden we zicht op de resultaten en kwaliteit van de zorg en kunnen we af- of bijschalen daar waar nodig is. Kunt u uitleggen hoe dat in zijn werk zal gaan, dit lijkt ons namelijk een vrij kostbaar gebeuren. Dat was het tot nu toe.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan ga ik naar de heer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter de overgangsnota AWBZ naar WMO, nou goed dat is, eindelijk is het zover dat we 2015, het is niet zo ver meer, dat we eigenlijk een stuk hebben waar we eigenlijk aan gaan werken en waarvan de uitkomst gaan we monitoren en gaan we zien hoe het valt en hoe het werkbaar wordt. ik wil in ieder geval de ambtenaren bedanken want de fractie van D’66 heeft zowel op punt 12 en 13 technische vragen gesteld om de vergadering wat korter te doen worden en wij hebben daar keurig antwoord op gekregen, alleen
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moet u vaker doen meneer Pals.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb het nu bewust gedaan alleen ik had verwacht dat al mijn collega’s raadsleden daarvan op de hoogte zouden worden gesteld van de beantwoording van die technische vragen, maar ik hoor links en rechts dat ze het niet hebben gekregen, dat spijt mij bijzonder want dat zou de vergadering aanmerkelijk hebben verkort. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is afgelopen vrijdag verzonden meneer Pals begrijp ik.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u?
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is afgelopen vrijdag met de weekzending meegegaan naar de raadsleden begrijp ik.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb ze wel gekregen uiteraard, maar goed
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zei; het is in de afgelopen week met de wekelijkse mail meegegaan naar iedereen.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Tot zover mijn bijdrage voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Luijken, SP.
  • 4:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, de visie van de gemeente op de nieuwe WMO klinkt goed. de vraag is natuurlijk kan de gemeente het waar maken aangezien de drie decentralisaties met een enorme bezuiniging gaan plaatsvinden. De bezuiniging zal deels ten koste gaan van de veiligheid, arbeidsmarkt en zorg. Dat staat dus haaks op de visie van de gemeente. Dit roept meteen een aantal vragen op, krijgt iedereen straks nog dezelfde hulp die hij of zij nu heeft. Hebben de zorgmedewerkers straks nog een baan? Behouden gehandicapten hun PGB en kunnen zij in januari hun zorgverleners betalen. De impact van de veranderingen die gaan komen zijn groot. Onder de inwoners en huidige cliënten heerst een enorme bezorgdheid en onzekerheid. De inwoners weten nog niet waar zij aan toe zijn. kan de gemeente de bezorgdheid wegnemen. Nou ja dan wil ik een stukje over de HH1 doen, daar hebben we eigenlijk al een beetje kort over gesproken, maar ik neem het toch maar even mee. Hoe gaat de gemeente om met de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen inzake huishoudelijke hulp. De rechter stelt dat de gemeente de huishoudelijke hulp niet zomaar mag stopzetten zonder een gedegen onderzoek per individu. Het lijkt de SP dan ook beter dat de gemeente bij alle 1300 cliënten onderzoek gaat houden of er een verandering in hun situatie is zodat de HH1 stopgezet kan worden. Bij geen verandering is in persoonlijke situatie is de gemeente in de nieuwe WMO verplicht om maatwerk te leveren. op 3 november wees ik de gemeente daar ook al op. Geeft de gemeente daar geen gevolg aan dan moeten wij erop rekenen dat er meerdere rechtbankprocedures gaan komen. dit geldt zeker ook voor de was-service als cliënten in 2014 niet zelf kan wassen kan hij of zij dit ook niet in 2015. De was-service is geen algemene voorziening dus ook hier zal de gemeente maatwerk moeten leveren. toch zal er bezuinigd moeten worden, daarom is de SP met een initiatief voorstel bezig. Wij noemen dit een bestendig model, in dit model zitten bezuinigingen waar de cliënt zo min mogelijk last van ondervindt en zal zoveel mogelijk banen behouden moeten blijven voor de thuiszorgmedewerkers. In de brief van 7 november over de motie frictiekosten staat duidelijk dat extra geld wat de staatssecretaris vrijmaakt bedoelt is om huishoudelijke hulp te stimuleren en de werkgelegenheid op peil te houden. je kan je afvragen of bezuinigen wel het gewenste effect heeft, namelijk minder geld uitgeven aan zorg. Er zijn in het verleden al eerder bezuinigingen geweest waardoor mensen bijvoorbeeld zonder fysiotherapie kwamen te zitten. Duurdere polissen moesten dit maar oplossen, hoe hoger de premie hoe meer zorg werd vergoed. Voor mensen met een laag inkomen gaat dit niet op, zij kunnen geen dure polissen betalen en krijgen dus minder zorg. Uiteindelijk zullen deze mensen zieker worden dan nodig en zal er specialistische zorg noodzakelijk zijn en dus een stuk duurder uitpakken. Een visie op lange termijn is dan ook erg belangrijk, nu op korte termijn alles wegbezuinigen lijkt een uitkomst, maar uiteindelijk zal het ons duurder komen te staan. Het is dan ook goed dat de gemeente 2015 als overgangsjaar ziet, waardoor er veranderingen later of aan het einde van 2015 nog kunnen plaatsvinden zodat niemand tussen wal en schip valt. Nou dan heb ik nog twee vraagjes. Wat gaat de gemeente doen met de mantelzorgers die nu een mantelzorgwaardering krijgen, want die stopt zoals bekend, ik ga ervanuit dat de gemeente niet €200,- per jaar gaat geven aan mantelzorgers, maar ik had er wel een idee over, is het dan in ieder geval mogelijk voor mantelzorgers die wat verder weg wonen om iets aan een reiskosten vergoeding te doen. Ja, dan staat er in de nota ook iets over het minderen van medicatie bij jeugdigen. Hoe wil de gemeente het gebruik van medicatie bij jeugdigen terugdringen, ik vind dat toch nog steeds een taak van de psychiater om dat te doen of van de huisarts, maar niet van de gemeente. Dat was hem.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken en dan ga ik naar mevrouw Brongers, CDA.
  • 2:30 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter er is al veel gezegd over de overgangsnota, maar toch een korte bijdrage ook gezien de tijd en daarmee voldoen aan uw oproep van ons als CDA. Met de hernieuwde wetgeving zijn we ook als gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen wat de WMO betreft. Voor nu besluiten we alleen over de transitie en de nota die voor ons ligt sluit wat ons betreft aan op de reeds eerder vastgestelde beleidskaders. De nota geldt voor een periode van 2 jaar en dat lijkt ons goed want de nadere uitwerkingen vergen veel en geven op dit moment onvoldoende zicht op de gewenst resultaten om voor langere periode beleid te bepalen. We verwachten dan ook zeker dat bijstelling op grond van ervaring nodig zal zijn en dit ook gezien de omvang van het dossier. Een aantal opmerkingen voorzitter over de nieuwe taken en doelgroepen. Een voorbeeld van een nieuwe taak is de tegemoetkoming in de meerkosten van mensen met een beperking en voor wat betreft uw nieuwe doelgroep hebben we het dan bijvoorbeeld over personen die nu nog gebruik maken van de AWBZ voorziening in welke vorm van ondersteuning dan ook. Onderzoek heeft reeds plaatsgevonden op een aantal personen en wie welke ondersteuning nu krijgt en wat geboden wordt, dat lijkt ons voor nu in ieder geval een goed uitgangspunt. Voor de nieuwe taken zijn, zo hebben we gelezen, ongeveer 20 actiepunten geformuleerd. Ik zal ze nu niet expliciet benoemen, maar in de beschrijving van die actiepunten zien wij op welke wijze invulling gegeven gaat worden om de transformatie te realiseren. Als CDA zijn wij ons ervan bewust dat dit veel werk met zich meebrengt en dat dit ook de nodige kennis, kunde en zorgvuldigheid vraagt. En ten aanzien van die zorgvuldigheid o.a. willen we ook nog benadrukken het advies van de participatieraad onmisbaar te vinden. Het is al eerder bij andere fracties ook aan de orde geweest en tevens kunnen we constateren dat de communicatie van de participatieraad met het college goed is verlopen. Dan willen wij afsluiten met een algemene vraag, het is eind 2014, in 2015 staat ons veel te gebeuren en onze vraag is; zijn wij er klaar voor om in 2015 de transformatie te realiseren binnen het beschikbare budget.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Voordat de wethouder antwoord geeft moet ik eerst corrigeren wat me net werd ingefluisterd. Dat de beantwoording van de technische vraag, gesteld door D’66, verzonden waren, blijkt niet het geval te zijn, had wel moeten gebeuren want we hebben de goede gewoonte om technische vragen die ook beantwoord worden om die naar alle fracties in de raad te sturen. Dus u krijgt ze alsnog toegestuurd en we zullen het de volgende keer weer compleet vooraf doen. Wethouder Hamster, aan u het woord.
  • 11:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor uw inbreng, voor uw waardering van dit stuk. Inderdaad de helderheid en de duidelijkheid en ook de wijze waarop we dit vorm gegeven hebben. Dank u wel daarvoor. Dit is de laatste van de drie decentralisaties waar u een beleidsnota voor vast moest stellen. We hebben het jeugdbeleid vastgesteld in oktober vorige maand participatienota en nu ligt de derde grote taak voor waar wij als gemeente over iets meer dan twee week verantwoordelijk worden. In al die drie nota’s kennen we een zelfde basis, kennen we een zelfde visie op het sociale domein en kennen een samenhang in onze opvattingen over zorg en ondersteuning. Ze hebben een gemeenschappelijke deler en de kernwaarde, waarmee we als college aan de slag gegaan zijn, en zoals u ze consequent in alle onze notities hebt voorbij zien komen, de zorg voor hen die dat nodig hebben. Binnen de kaders, binnen de financiële kaders, en misschien zag u de participatiekrant vorige week, daar stond het op zich al treffend op de voorkant; zelf doen, samen doen, laten doen en een goede verhouding tussen die drie passend voor een ieder individueel geval. En ik heb het nu al laten vallen, ik hoor de SP beginnen over bezuinigen op zorg, en inderdaad net zo consequent als wij dat in onze beleving zijn bent u dat in uw opvatting dat bezuinigen op de zorg wellicht geen goed idee is. In onze opvatting; we hebben er mee te maken. En u weet ook dat wij hebben gezegd we krijgen kaders, we krijgen wettelijke kaders en we krijgen financiële kaders. En wij proberen als college die met elkaar in overeenstemming te brengen en het beleid binnen al die kaders uit te voeren en waar nodig bij te stellen mochten er inderdaad dingen gebeuren, inhoudelijk of financieel, die niet meer passen binnen die kaders. Dus vragen die u stelt als mensen, en zorgen die u uit, want op zich daar moet ik u wel in ondersteunen, er hebben heel veel mensen zorg op dit moment, omdat er nog een aantal dingen onduidelijk zijn. tot in februari verwachten wij nog gegevens over PGB houders, dat betekend dus inderdaad dat wij als gemeente nog geen contact met die mensen op kunnen nemen. Is dat leuk? Nee. mensen hebben daar zorgen om dat kan ik mij voorstellen, toch denken wij op deze, door stug door te gaan, laat ik het zo maar noemen, en inderdaad de gegevens die we hebben goed te gebruiken en goed om te zetten en zo snel we de gegevens te krijgen ook de juiste stappen te zetten om mensen zekerheid te geven wat er gaat gebeuren om dan ook mensen daar in mee te nemen en die zorg weg te nemen. Wat wij weten proberen we te communiceren en voor zover wij het niet weten zijn we er ook gewoon eerlijk over. Heeft u alstublieft geduld u houdt uw zorg zoals het is totdat u iets anders hoort. Dus kan de gemeente die bezorgdheid wegnemen? Voor zover wij dat kunnen willen wij dat doen, u heeft inderdaad de participatiekrant gezien, we hebben een brede communicatieplan vastgesteld die ook doorloopt na 1 januari. Waar we wellicht de wijken nog meer gaan om te vertellen wat staat u allemaal te gebeuren, waar we ook mee naar onze maatschappelijke organisaties toe gaan meneer Dijkstra die we inderdaad proberen te betrekken bij hetgeen wij willen doen. Even die kernwaarde, die wij ook in ons collegeprogramma hebben vastgelegd en in onze zorgnotities, is keuzevrijheid, dat vinden wij belangrijk dat mensen inderdaad zelf hun zorg kunnen kiezen, hebben we wel aan kaders gebonden, het hoeft niet meer te kosten om maar heel concreet te worden dan de zorg die wij als gemeente in hebben gekocht. En één van de middelen daartoe is het PGB, dat is een belangrijk middel daartoe, het biedt mensen inderdaad de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. De PvdA stelt twee vragen over dat PGB, wie is verantwoordelijk voor het budget en wat nu als het verkeerd wordt uitgegeven. Dat proberen vooraf te gaan, dat laatste, door het op basis te doen van een plan, wij willen graag met mensen komen tot een plan voor het PGB, u heeft deze beperking, daar wenst u bepaalde zorg voor, overleg dat eens met ons welke zorg u daarvoor nodig heeft en dan kijken wij of inderdaad dat de juiste behandeling is, het juiste arrangement om uw zorgvraag te beantwoorden, dus dat gebeurd aan die keukentafel komen we als het goed is tot dat plan, tot dat arrangement, en in die zin is het een gezamenlijke verantwoording om toe te komen, maar om het, dat vervolgens ook uit te voeren dat is heel duidelijk de verantwoordelijkheid van de budgethouder. En die toetsing van wat er in staat is dus eerst aan ons aan die keukentafel en de uitvoering daarvan ligt bij het sociale verzekeringsbehandeling. In onze beleving is de kans daarmee dat het verkeerd wordt uitgegeven een stuk kleiner geworden want dat plan, dat overzicht van de doelen waaraan dat PGB budget besteedt kan worden dat is gewoon vastgelegd en dat heeft de sociale verzekeringsbank dan uit te voeren. Deze nota wijkt af wat betreft onze jeugd en onze participatiewet, dat merkt u ook op in de zin dat het een aanvullende nota is, we hebben al WMO beleid, we hebben al WMO taken en we hebben hier nu op beeld gezet welke 700 cliënten we krijgen en met welke doelen, of met welke zorgvragen zij bij ons komen, welke opdracht wij te vervullen hebben. En dat is ook een van de redenen, en dat wordt breed ondersteund, om het voor twee jaar eerst vast te stellen, dat heeft er ook mee te maken dat we nog veel te leren hebben. Ik heb het wellicht eerder gezegd, wij gaan dingen leren, er zullen dingen fout gaan, dat kan ik niet voorkomen, dat ga ik niet voorkomen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat ons als bestuur zou moeten onderscheiden is dat we gaan leren van die fouten die gemaakt worden. Dat we ze opmerken, er eerlijk over zijn en dan zeggen van dit houdt dus in dat wij ons beleid bij moeten stellen. Zowel u, de hulpverleners, als wij zullen inderdaad alert moeten zijn op wat er gebeurd. En ik vind het ook een interessant initiatief van de PvdA om twee cliënten te volgen, gewoon eens kijken waar zij allemaal mee te maken krijgen deze hele transitie en daar kun je inderdaad dingen van leren. Dat brengt ons ook bij het onderwerp hoe volgen wij nu, hoe monitoren wij nu, hoe gaan we daar mee om. Hoe vaak wordt ook gesteld. Wij hebben ons centrum voor jeugd en gezin, u heeft van ons het basisplan vastgelegd gekregen dat dat eigenlijk het kloppend hart van ons sociale domein gaat worden. Dat is de plek waar ook heel veel gegevens verzameld worden waarin keuzes gemaakt worden, waar de regie ligt en blijft liggen op wat er in die gezinnen plaats gaat vinden daar zitten de regisseurs. Daar zullen als het goed is ook snel signalen binnenkomen, via de werkers, in de 0e, in de 1e en de 2e lijn, als die signalen komen. En het verslag van al die bevindingen, een samenvatting daarvan, zal een belangrijk middel zijn om te monitoren. En hoe bereikt u dat nou? Dat bereikt u uiteraard via de logische cycli die we hier aanhouden voor onze P&C. En ik kan mij voorstellen dat als wij stappen zetten in de uitwerking van actiepunten dat we waar nodig u daar ook instemmingsrecht over geven als het u aangaat en waar het over puur uitvoeringszaken gaat dat we u daarover informeren, dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik kom bij wat concrete vragen. Een hele interessante, PvdA merkt op dat de verzorgingstehuizen leger zullen gaan staan waarschijnlijk, nu zijn er een aantal verzorgingsinstellingen die daar al zelf stappen op zetten door ze voor commerciële huur beschikbaar te maken, maar het is ook een van onderwerpen in onze woonvisie die wij binnenkort vast gaan stellen. En wordt inderdaad een actueel probleem een leegstand op dat niveau. CU stelt een vraag over respijtzorg, daar hebben wij zaken voor ingekocht, het is ook een bestaand fenomeen natuurlijk, respijtzorg, of de cliënt zelf of mantelzorgers een time out krijgen of naar een logeerhuis of inderdaad de mantelzorgers een momentje weg kunnen om weer even op adem te komen. het is een belangrijk onderdeel van het beleid, dus dat is geregeld. En hoe gaan wij om met initiatieven. U weet wij hebben binnen het geheel van het sociale domein, met jeugd en met AWBZ, een budget gereserveerd voor het versterken van het voorliggend veld. Een deel daarvan hebben wij al doelen voor en een klein deel van dat budget is ook juist voor dat doel bestemd. Als er goede initiatieven van onderaf komen die inderdaad de “pedagogische civil society”, zoals het mooi heet, versterken dan moet daar inderdaad mogelijkheid toe zijn. GBS merkt terecht op dat er een actiepunt ontbreekt, dat wil dus niet zeggen dat we het niet uit gaan voeren, het is niet concreet in een actiepunt benoemd, het primaat van die uitvoering ligt wel binnen de participatienota ook omdat Wedeka trekt, dus het gaat absoluut gebeuren. Een cliënt ervaringsonderzoek, het is natuurlijk niet voor het eerst, mevrouw Meertens, dat er cliënten ervaringsonderzoeken gedaan worden en ook niet met deze specifieke doelgroep. We hebben zelf al ervaring met het doel van onderzoek naar de cliëntervaringen binnen de WMO en verschillende partijen die de cliënten met inderdaad verstandelijke of geestelijke beperkingen ondersteunen, hebben we heel veel ervaring in hoe daar nu het beste cliëntonderzoeken op afgestemd kunnen worden en in gezamenlijkheid zullen we daar de goede middelen voor kiezen. SP gaat nog een beetje in op de huishoudelijke hulp, volgens mij hebben we tijdens de inlichtingen voor een groot deel daar al antwoord op gegeven. Dat merkte u zelf ook op dus ik denk niet dat het wijs is om op dit moment hier verder op te gaan. De medicalisering bij jeugdigen, daar hebben we inderdaad eerder een kort interruptie debat over gevoerd. U zegt wel volgens mij, volgens u, moet dat gebeuren ook met name door de behandelende artsen. Nou die zijn er ook absoluut bij betrokken. De artsen die geven zelf aan te willen experimenteren met het idee dat er via sociale aanpak behandeld wordt voordat er inderdaad medicijnen voorgeschreven worden. Dat ga ik als wethouder niet bepalen, wie wel en niet medicijnen krijgt, dat lijkt me niet wijs. Mevrouw Meertens, dat vind ik op zich wel leuk dat ik er nu al op terug kan komen, die stelde nog een vraag bij de ingekomen stukken, over de Friese cliënten organisatie GGZ, en ik kan u vertellen dat is tijdens korte debat het vorige agendapunt uitgezocht, dat zowel de medezeggenschap van cliënten als de klachtenregelingen voorwaarden gesteld zijn in onze contracten. Dus daar voldoen wij aan, dus volgens mij kan deze toezegging meteen geschrapt worden. Want hiermee voldaan. Zijn wij klaar om er 2015 in te gaan, dat lijkt mij een mooie vraag om mee te eindigen. Nou dat zijn wij al een stuk verder als u het volgende agendapunt ook accordeert. Dan hebben wij namelijk een verordening en die is wel belangrijk om ook werk op te kunnen gaan doen. Wij hebben vorige week een “Rebelgroep” op bezoek gehad. Wat denkt u; wat is dat nou? Dat is een ondersteuningstraject vanuit het ministerie, die heeft bij ons getoetst waar staan jullie als gemeente. En die hebben, als ik het heel grof samenvat, geconcludeerd dat wij het bovengemiddeld goed doen op heel veel terreinen. Uiteraard zijn er aanbevelingen waar we nog wat mee moeten, maar volgens de “Rebelgroep” konden wij rustig naar het vuurwerk gaan kijken en er van genieten want wij waren er klaar voor. Voorzitter dat was mijn beantwoording in eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Ik ga kijken naar de behoefte in tweede termijn. Dezelfde sprekers, mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:34 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. Nou tweede termijn, ik had eigenlijk nog een aanvullende vraag of dan wel een opmerking en dat gaat over de participatiekrant. De portefeuille heeft dit genoemd en uiteraard is die ook bij ons op de deurmat gevallen, zo dan wel in de brievenbus en ik vond hem er heel mooi en zorgvuldig en ook compleet uitzien als het gaat om de informatie. Ik vroeg mij af of er reacties vanuit onze burgers is gekomen op de krant. Dat was een aanvullende vraag.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een aanvullende vraag, maar bedoelt u daarmee dat u zo meteen nog in tweede termijn ook het woord wilt voeren want anders koppel ik het even. Nee? Dank u. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik had nog iets gezegd over de mantelzorgers en reiskostenvergoeding.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U deed een suggestie. Ik vind het een hele interessante, wij moeten het mantelzorgbeleid nog ontwikkelen dat heeft u als actiepunt gezien en wij zullen kijken inderdaad of dit een iets haalbaars is, iets logisch is, er werden meer suggesties ook gedaan door de heer Klinkhamer. Als we het over actiepunten hebben dan kunnen we absoluut kijken waar de mogelijkheden liggen en waar niet. het interessante van mantelzorg is over het algemeen wel als ze een beetje in de buurt kunnen wonen, dus ik weet niet of dit een werkelijk een probleem oplost, maar we zullen even gaan kijken of dit zo is. En als dat wat ons betreft geen oplossing is dan zullen we u dat ook laten weten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Suggesties worden meegenomen, mag ik dat in zijn algemeenheid zeggen?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is de brede algemeenheid. ja hoor.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Anders nog in tweede termijn mevrouw Luijken. Nee? Mevrouw Meertens, niet. De heer Dijkstra.
  • 0:55 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. ik wilde eerst even bedanken voor de beantwoording. Respijtzorg daar ben ik heel blij mee dat het inderdaad goed geregeld is en dat dat in elk geval goed voorelkaar is. Verder wil ik ook bedanken voor de, dat wij betrokken worden, ook in de komende tijd wat u ook aangaf. Ik ben ook blij met de beantwoording over dat contact wat u hebt gezegd met de organisaties. Initiatieven die er dus ook zijn uit de gemeente dat er wat mee wordt gedaan. Alleen ik heb nog wel even iets genoemd over dat u eventueel ook steun wilt geven aan initiatieven door bijvoorbeeld cofinanciering en ik heb ook een bepaald moment nog genoemd of u de raden erover wilt informeren. Ik weet niet of u daar nog iets over kunt zeggen. En ik vergeet nog iets, de keuze vrijheid, PGB’s, dat heb ik ook nog genoemd.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder daar wel over gesproken meneer Dijkstra. Beide punten.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ok, dan heb ik dat niet goed gehoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen andere punten?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wou nog even inhaken op meneer Dijkstra zijn respijtzorg. Ik hoop, ja ik vind het jammer dat onze technische vragen niet door zijn gekomen, maar ik hoop dat de wethouder wel kennis heeft genomen van het antwoord van de respijtzorg en daarin staat precies omschreven, daarin staat precies geschreven hoe om te gaan met mantelzorg, het ontlasten en dat soort dingen van mantelzorg
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, laat ik u gerust stellen, even procedure technisch, op een gegeven moment, maar er gaan geen beantwoordingen naar de raad zonder dat het college ervan weet. Dus ook de collegeleden kunnen kennis nemen van die antwoorden.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik was er al een beetje bang voor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik zit nog even met die SVB, van sociale verzekeringsbank, daar wordt, in sommige gevallen wordt er een hele kap met geld gaat er naar een aanbieder. Stel nou dat dat verkeerd uitpakt, verkeerd besteed wordt, is dan, wie is dan aansprakelijk, is dan de gemeente aansprakelijk voor de terugvordering, wordt er teruggevorderd, het is wel een financiële vraag, maar hij kan heel veel impact hebben op een financiële positie van een gemeente, of niet. Dus ik zou er nu graag nog wel even daarover duidelijkheid over willen hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Dit is het laatste meneer Klinkhamer? ja. Meneer Pals. U heeft niks. Wethouder.
  • 1:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja, na heel veel schrappen en herhalingen houdt ik maar twee dingen over voorzitter. Namelijk de participatiekrant waar mevrouw Brongers een vraag over stelt. Hebben wij al reacties. Ik persoonlijk nog niet, maar die zullen ongetwijfeld bij de organisatie binnengekomen zijn. Dus ik kan u vanaf deze plek op dit moment geen reacties geven. Dank u wel voor de visie die u er op gaf wat betreft de uitvoering. Wellicht ter geruststelling; het heeft ons geen cent gekost. Dat wat betreft de participatiekrant. Het sociale verzekeringsbank is het tweede punt dat overeind blijft, maar in mijn beleving niet helemaal want bij de besteding van de gelden zijn straks drie partijen betrokken. De gemeente, de sociale verzekeringsbank en de zorgverlener. De zorgvrager, de PGB houder, die ziet zelf geen geld meer. Dus de cliënt kan hier niet financieel van in de problemen raken. Als er een geschil ontstaat dan zal dat zijn tussen of gemeente en de sociale verzekeringsbank of de sociale verzekeringsbank en zorgverlener. En voor commerciële zorgverleners kun je volgens mij gewoon geld terugvorderen als het inderdaad niet goed gegaan is, niet goed uitgevoerd is. Als er contracten inderdaad niet juist uitgevoerd zijn en hoe we dat juridisch technisch allemaal ondersteunen dat is ongetwijfeld goed dicht.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik denk dat het juist wel heel belangrijk is om hier wel duidelijkheid over te krijgen want stel dat je, want er gaan straks heel veel PGB’ers komen de gemeente in, en dat je daar wel een heel goed plan op hebt van hoe ga je dit nu ja ???? of hoe ga je dit nu voorkomen dat dit gaat gebeuren.
  • 0:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, er zijn protocollen hiervoor meneer Klinkhamer en het SVB als doorgeefluik betekend niet dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid kwijt zijn. Is daarmee uw vraag voldoende beantwoord?
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   We blijven het volgen.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zo kennen we u.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen dat vragen en opmerkingen in tweede termijn voldoende zijn beantwoord en dat we over kunnen gaan tot besluitvorming. Wat betekend dat we de nota van de AWBZ naar WMO vaststellen? Mag ik concluderen dat dat unaniem is. [voorzitter klopt met hamer] al….
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   microfoon staat uit
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u moet wel reageren hoor. Want in wezen heb ik hem nu laten vallen.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   microfoon staat uit
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik dat de nota is aangenomen met 15 stemmen voor en 5 stemmen van de SP tegen. [voorzitter klopt met hamer] Ik hoop dat u mij de volgende keer niet in moeilijkheden brengt want op het moment dat ik de hamer laat vallen is het besluit genomen. Even gewoon, gewoon heel serieus want dat maakt wel uit.
 • 13 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015
  • 13. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (221,26 KB)13.1. Advies van de participatieraad op de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (197,75 KB)13.2. Reactienota op advies participatieraad over verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (148,79 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 13, de verordening maatschappelijke ondersteuning van onze gemeente 2015. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Dijkstra, mevrouw Meertens, verder niet in eerste termijn? Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:05 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. In deze verordening maatschappelijke ondersteuning die gebaseerd is op de modelverordening stellen we als raad kaders vast en delegeren de uitwerking daarvan aan het college. We begrijpen dat bepaalde zaken nog niet zijn uitgekristalliseerd. We waarderen de inzet van de participatieraad van Stadskanaal, we verwachten dat u hen ook zal betrekken bij de opstelling van de nadere regels “maatschappelijke ondersteuning” en voor het PGB beleid. Worden wij als raad hierbij ook weer betrokken. Ten slotte hebben we nog een vraag. De CU mist in de verordening het woord “respijtzorg”. Hebt u daaraan gedacht of wordt dat nog uitgewerkt bij de nadere regels. Ik weet niet of in de, u hebt er zopas ook al over gehad, maar ja die verordening, kunt u daar iets over zeggen, hoe dat zit met die verordening wat de respijtzorg betreft. Dank u, ik ben klaar.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:03 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter u vraagt ons deze verordening vast te stellen en kennis te nemen van het advies van de participatieraad en de reactienota op het advies van de participatieraad, en uw reactienota advies participatieraad. We hebben nog een kleine inhoudelijke dan wel tekstuele opmerking over de inhoud van de verordening. Op bladzijde 4 bij artikel 12 paragraaf 1 sub b staat; voor een maatwerkvoorziening dan wel PGB zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het PGB wordt verstrekt en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot. Het woord echtgenoot lijkt hierbij ons inziens niet goed gekozen. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld bij gehuwden die wel een levenspartner hebben en, die wel een levenspartner met een inkomen hebben, maar die niet gehuwd zijn. Verder hebben wij geen opmerkingen. Dank u wel.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de bijdragen in eerste termijn. Nou, wethouder dat is heel kort. Ik weet niet of u achter het katheder gaat staan of dat u nu blijft zitten. Ik geef u in ieder geval het woord.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik denk niet dat ik blijf zitten, ik denk ook nog niet dat ik achter het katheder blijf staan. Ik heb even twee minuutjes nodig voorzitter. Ik zou graag even schorsen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee minuutjes, nou dat gaan we doen.
  • 0:20 schorsing
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 1:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter twee vraagjes, maar voor de niet juristen onder ons toch wel even de moeite waard om een echte jurist even te gaan raadplegen. Wat betreft het begrip echtgenoot, het is normaal gesproken in hoger gelegen wetgeving dat er dan bij de begripsbepalingen staat dat echtgenoot ook gelezen mag worden als levenspartner, geregistreerd partner, de hele reeks. We zullen daarop controleren of dat ook werkelijk het geval is in deze wet, zo niet zullen we bij een volgende vaststelling van de verordening dit op de juiste manier weergeven. Dat is ons voorstel. Het tweede, is de respijtzorg. Het staat niet in de verordening benoemd, niet expliciet, het is wel begrepen in het begrip dat wij in de verordening hebben opgenomen dat ook mantelzorgers ondersteund mogen worden, dat is één en ten tweede is een, zullen wij in de nadere regels een artikel wijden aan het kort durend verblijf. Dat is zeg maar een benaming waar ook het logeren onder valt en waar inderdaad de cliënt zelf een tijdje ertussen uit mag om de mantelzorger rust te geven. Dus beide aspecten van de respijtzorg hebben op die manier wel voldoende gedekt in onze beleving.
  • 0:11 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik begrijp dat het niet aangepast hoeft te worden, u geeft nu aan dat het dus toch, die respijtzorg is die is zeker. Ok, geregeld.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Dijkstra. Even kijken of mevrouw Meertens net zo tevreden is met het antwoord. Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval. Dan pak ik de hamer nu om tot besluitvorming te komen.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ho.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik deed er al iets langer over mevrouw Luijken, want ik had al het vermoeden dat het waarschijnlijk 15-5 zou worden.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Doe maar.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   15 stemmen voor en 5 stemmen tegen van de SP. [voorzitter klopt met hamer] Aangenomen.
 • 14 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2015
  • 14. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2015 (155,45 KB)14.1. Tarieventabel bij de legesverordening 2015 (226,72 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. De verordening over de gemeentelijke belastingen 2015. Iemand die daarover het woord wil voeren? Mevrouw Zeegers, SP. Ga uw gang.
  • 0:42 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik heb een fout ontdekt in de tarieventabel die erbij hoort, bij dit punt, er staat op pagina 9 een prijs voor de grensreconstructie, die was in 2014 580, en die is nu gezakt naar 495, ik denk dat die vier een vijfje moet zijn. verder heb ik een vraag over die marktgelden. In artikel 4, in Stadskanaal hanteert men een vierkante meter prijs, in Musselkanaal een strekkende meterprijs. Vanwaar dat verschil. Dat is eigenlijk alles.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers, de vragen worden steeds korter. Wethouder Plieger.
  • 0:27 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ten aanzien van de marktgelden is het een gebruik dat in de gemeente Stadskanaal het per vierkante meter gedaan wordt en in Musselkanaal inderdaad per strekkende meter. Het is gewoon een gebruik en ik denk dat we het dan ook maar zo moeten laten. Of is het net andersom, een van beide. Maar is ook een reden achter.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waarbij we denk ik even moeten vermelden dat Musselkanaal ook in de gemeente Stadskanaal ligt.
  • 0:00 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, sorry, sorry. De plaats. Wat het tweede betreft, ja daar moet ik u op dit moment het antwoord schuldig blijven. Het is correct. Nee, het antwoord moet ik u schuldig blijven. Of het klopt of niet klopt ten aanzien van die grenscorrectie en de prijs die u daarbij noemt. Dat kunnen we
  • 0:05 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
  • 0:5 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dat doen we.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik keek even naar boven om te kijken of we een antwoord konden krijgen, maar is niet het geval. Wordt nagekeken en over geïnformeerd. En zullen we eraan toevoegen dat we ook even de reden voor de marktgelden, want volgens mij heeft alles te maken met het aantal standplaatsen, dat wij vergeven in Stadskanaal ten opzichte van Musselkanaal. Even als oud portefeuillehouder.
  • 0:5 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   En ik dacht dat dat gewoon een gebruik was wat blijkbaar zo gegroeid is, dus gecombineerd.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is het zo voldoende voor u mevrouw Zeegers? Ja, goed. De andere wordt nog even uitgezocht en die krijgt u via de mail beantwoord. Als het een fout is in de tariefstelling dan zullen we hem in de definitieve versie aanpassen. Is dat akkoord? Ja. Mag ik hier een unanieme hamerslag op laten vallen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Financiële verordening gemeente Stadskanaal 2014
 • 16 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal 2015
  • 16. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal 2015 (545,8 KB)
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Stadskanaal 2015. Iemand daarover het woord? Meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, de enigste vraag hebben wij in feite. Wat gaat men doen als de budgetten overgegeven worden aan de scholen en wie gaat dat controleren of het uitgevoerd wordt waar het voor bedoelt is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij niet.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wie dan wel?
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, zie je wel.
  • 0:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is eigenlijk een interessante verschuiving die de rijksoverheid heeft gedaan. Ze schuiven die gelden in de “lumpsum”. Oftewel het is de totaal financiering aan de scholen waarbinnen scholen al hun activiteiten moeten financieren, dus de controle, inhoudelijk ligt die altijd bij de inspectie, maar ik heb de inspectie nog nooit op kwaliteit van gebouwen zien controleren. Dus ik weet eigenlijk niet wie dat zou moeten controleren, die verantwoordelijkheid ligt zeker niet bij ons.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar dat lag wel bij de gemeente.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het waren onze gebouwen.
  • 0:13 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   De gemeente is toch wel verantwoordelijk voor de burgers voor de veiligheid en daar vallen scholen toch ook onder. Als er kindertjes inzitten tenminste.
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is ook weer een interessante. Wij hebben allerlei verplichtingen voor de kinderopvang, om daar bijvoorbeeld de GGD te laten controleren of er geen enkele plek is waar ook maar één vingertje er tussen de deur kan komen en of speentjes niet van het ene kind naar het andere kind over kunnen gaan. Scholenhuisvesting heb je dat ook niet. Nee, wij hebben uiteraard onze brede verantwoordelijkheid om inderdaad openbare orde en veiligheid te handhaven, maar voordat wij inzakkende scholen gaan sluiten dat is ook weer een stukje verder vermoed ik. Het verantwoordelijkheid ligt echt bij het schoolbestuur om daar een veilige en goede situatie te creëren voor de kinderen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we wat dat aangaat overgaan tot besluitvorming over agendapunt 16, de verordening voorzieningen huisvesting? Ja. [voorzitter klopt met hamer] Unaniem.
 • 17 Decemberwijziging 2014
  • 17. Raadsvoorstel decemberwijziging 2014 (82,79 KB)17.1. Decemberwijziging 2014 (240,99 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de decemberwijziging 2014. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Sterenborg, mevrouw Brongers, meneer Hofstra en meneer Idema. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Een paar opmerkingen over de decemberwijziging van onze kant. Dit jaar hebben we een behoorlijk overschot, volgend jaar hebben we een behoorlijk tekort. Dat wordt ook nog enigszins gedempt door positieve effecten van de september circulaire. Ik lees een stuk over het Mercurius Businesspark, stemmen wij in met kredietaanvraag van 250.000. Nou eerder hebben we het al gehad over dat we graag willen dat daar iets van bewaard blijft in culturele zin op de een of andere manier. We zijn blij met de toegenomen populariteit van de duurzaamheidslening, 20 leningen dit jaar op een totaal van 30, dus wij stemmen van harte in ook daar met het krediet van 3 ton. Bij het klant contact centrum hadden we nog de vraag, daar hebben we volgens mij in de begrotingsvergadering ook nog naar gevraagd; de App. “buiten beter” die staat hier niet in de tekst, maar ik neem aan dat die ook hiermee bedoelt wordt. daarnaast wordt voor dat punt aangegeven dat er tijdelijk personeel waarschijnlijk nodig is. Wij vroegen ons af of de gemeente dan ook in dat opzicht nog wat gaat doen om social return on investment dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in die zin. Dan zien we ook nog wat over ICT, de nieuwe computers. Vaak zien we weer iets terugkomen van de ICT en dan vragen we ons af van goh had dat nog niet eerder bekend kunnen zijn. dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar mevrouw Brongers.
  • 2:17 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, ook een aantal opmerkingen voorzitter. we zien dat het saldo in 2015 in negatieve zin laten we maar zeggen toeneemt en daarom vinden we het heel voorzichtig positief dat 2014 toch iets gunstiger uitpakt dan verwacht. Bij de invoeringskosten van de decentralisatie staat dat een bedrag van €77.000,- wordt doorgeschoven naar 2015 en daarnaast nog een toevoeging van €161.000,-. Het totaal aan beschikbaar budget wordt dan €238.000,-. Ziet u als college op dit moment dat budget als toereikend is onze vraag. en de mantelzorg, dat is al eerder over gesproken vanavond, is voor ons ook als CDA een belangrijk punt, dat is bekend, het budget is nog niet gebruikt, die wordt ingezet bij de nieuwe WMO en ook wij vragen nadrukkelijk om het budget op een goede manier te gebruiken. De ICT voorzieningen, de heer Hofstra refereerde daar ook al even aan, er is een update nodig van voorzieningen en dit kost rond de €80.000,- en ook wij hebben de vraag; zijn we met onze ICT voorzieningen dan ook bij op dit gebied en de ontwikkelingen gaan snel, dat is een algemeen bekend gegeven, en onze vraag is ook lopen wij nu voor of achter de muziek aan als het gaat om ICT verhaal. Bij een eerder agendapunt vanavond hebben wij als CDA ook genoemd dat er nog veel werk op ons afkomt en dat geldt ook voor het ambtelijk apparaat, dat is de laatste raadsvergadering van dit jaar en die willen wij toch gebruiken voor een aantal wensen voor 2015, wij staan nog voor grote veranderingen en inclusief financiële risico’s en onzekerheden in 2015 en wij willen als fractie een ieder die hier bij betrokken is met verschillende taken werkzaamheden rollen en verantwoordelijkheden alle goeds toewensen en wij willen blijven inzetten op een blijvende goede samenwerking met alle partners en dit met voor ons Gods onmisbare zegen. Tot zover.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank mevrouw Brongers. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, dank u wel voorzitter. Nog een opmerking naast de opmerkingen die al geplaatst zijn. er wordt in de decemberwijziging gesproken over overheveling van budgetten en volgens ons zou het beter zijn om dit niet te doen en de budgetten te benutten in het jaar waarvoor ze begroot zijn. Dit zou ook de werkgelegenheid ten goede komen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Idema, SP.
  • 1:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. wij hebben gezien dat er een heleboel overgegeven wordt naar 2015, maar we vragen ons toch af en dat is de aanvullende verzekering, de maatwerkvoorziening compensatie chronisch zieken en gehandicapten. En daar heb ik een aantal vragen over. In de regeling wordt er uitgegaan dat het €666.000,- gaat kosten, wij willen graag weten van wie daar gebruik van kunnen maken en hoeveel inwoners hiervan gebruik zullen maken. Met name omdat het verschil zit in de 110 en 130% regeling, dat is ons in ieder geval onduidelijk. Verder is er een keuze, een keuze voor de mensen die daarvoor in aanmerking kunnen komen, keuze 2 of 3. 3 heb je een teruggave van eigen risico namelijk en die eigen risico van €375,- volgend jaar, is niet geheel duidelijk van wie daar nu gebruik van kunnen maken. Verder als je de keuze 3 neemt, want in het verleden was het altijd keuze 2, dat je gebruik kan maken van de bijzondere bijstand, is dat ook bij keuze 3 het geval.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het meneer Idema?
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou, even kijken. Ja, kunnen inwoners zonder chronisch ziek te zijn ook gebruik maken van de gemeentelijke maatwerkvoorziening? Zonder, en die ook in die categorie van 110 en 130% vallen. Dat waren onze vragen ???????????????
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus u vraagt eigenlijk de exacte omschrijving van de doelgroep die er gebruik van mag maken.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou, kijk, wij hebben ook een formulier gezien van de gemeente waar mensen opgeroepen worden die geregistreerd staan bij het CAK, dacht ik zo uit mijn hoofd, die mensen krijgen allemaal een brief van de gemeente thuis dat ze in aanmerking kunnen komen voor de Wet Chronische Maatwerkvoorziening voor de gemeentelijke aanvullende verzekering, collectieve verzekering, ja. Dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was hem? Dat waren de bijdragen uit de raad. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Plieger.
  • 1:54 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. We zien een, ja toch wel denk ik een ondersteuning als het gaat om het vaststellen van deze decemberwijziging, ondanks dat we ook dit jaar weer een aantal zaken overhevelen. Waar ook al door een aantal partijen aan is gerefereerd. Als ik even kan terugkomen, inderdaad ten aanzien van de PvdA even een paar vragen over het business park, Mercurius Business Park, uw opmerking ten aanzien van het culturele aspect zullen we zeker ook in ons achterhoofd houden. U merkt terecht op de duurzaamheidslening wordt behoorlijk gebruikt op dit moment. Ik weet niet precies wat de KCC vraag betreft als het gaat om het tijdelijk personeel daar zal waarschijnlijk de portefeuillehouder ook iets over kunnen melden als het gaat om de “buiten beter App” kan ik u nu al melden die gaat zeker gebruikt worden. Wat betreft het CDA, u noemt dat er veel, ja dat er veel werk verzet is in dit huis door iedereen en allemaal en we zullen zeker uw wensen ook overbrengen. Dan heb ik nog, ja de CU heeft ook aangegeven, er worden de nodige budgetten overgeheveld, u merkt erbij op het zal goed zijn als ze in hetzelfde jaar als zeg maar bestemt zijn ook uitgegeven worden in verband met de werkgelegenheid, daar doen wij ook allemaal inderdaad onze uiterste best voor om dat te realiseren. Alleen er zijn soms zaken die toch iets meer tijd nodig hebben of in de tijd vooruitschuiven en dan ben je ook blij dat je het over kunt hevelen. Ik denk dat ik daarmee de vragen die in mijn portefeuille liggen behandelt heb voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Plieger, dan ga ik naar wethouder Boen omtrent de vraag die de SP heeft gesteld over de regeling.
  • 1:30 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De regeling ten aanzien van de collectieve verzekering die is zo dat voor de mensen die in het verleden in aanmerking kwamen voor compensatie eigen risico en een bijdrage vanuit het verhaal over de chronische ziekte dat die tot een inkomen van 130% van het bijstandsniveau een aanspraak kunnen maken op de collectieve verzekering. Die collectieve verzekering heeft dan als aanvullend onderdeel het Garantverzorgd 3 en dat betekend dat ze dus aanvullend verzekerd zijn en daarmee dus voldoen aan de eisen die er gesteld worden ter zake het verhaal van de bijzondere bijstand. De mensen die daarvoor in aanmerking komen zijn dus mensen met maximaal een inkomen van 130% bijstandsniveau. Dat is het verhaal. Die mensen zijn er ook over aangeschreven en voor de rest is het natuurlijk zo dat mensen die op dit moment gebruik maken van de collectieve verzekering dat ook volgend jaar weer kunnen doen, maar daar geldt de norm die daar ook al voor stond, 110%, dus die 130% die is alleen voor de mensen die vallen onder de categorie chronisch zieken en die ook in het verleden een compensatie eigen risico hebben gekregen.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar dat is wel een beetje verwarrend, want heel veel mensen die een vergoeding krijgen van het CAK hebben allemaal een brief van de gemeente thuis gekregen.
  • 0:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dus dat zijn mensen die een compensatie eigen risico hebben gekregen in het verleden of een WTCG uitkering.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat denk ik wel, ja.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar dat zijn mensen die boven de 130 zitten die niet chronisch ziek zijn altijd.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, dat klopt, maar 130 is dus de grens die wordt gesteld aan het mogen gebruik maken van de regeling.
  • 2:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan staat de vraag nog open over het KCC en de ICT. Het KCC is een zeg maar een plan op een gegeven moment waarin wij op ons genomen hebben om tot een klanten contact centrum te komen met ingang van 2015. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, dat heeft u in de decemberwijziging ook zien kunnen staan en dat vergt een stukje extra personele inzet om dat goed neer te zetten want het vraagt nogal wat in het kader van de formatie wisseling en de bekendheid om adequaat en op snelheid antwoord te kunnen geven of te weten of je antwoord direct kunt geven of dat het een specialistisch antwoord behoeft en of mensen dan op korte termijn terug kunnen bellen daarvoor zijn een aantal aanpassingen in het gebouw gedaan en moeten verder nog gedaan worden en wordt er in wezen een tijdelijke extra personele inzet gevraagd voor 2015 en 2016 waarna die zeg maar als het klanten contact centrum goed op gang is gekomen, op stoom is gekomen, weer binnen de bestaande formaties moet kunnen terugvallen. Dus dan moet het ook een aantal besparingen opleveren. De ICT, lopen wij voor de muziek of achter de muziek, nou ergens in het midden mevrouw Brongers. Zoals ook in de decemberwijziging staat want wij doen nu de aanschaf van een aantal computers die versneld noodzakelijk zijn omdat de pakketten voor de 3 D’s op Windows 7 moeten draaien en we hadden de hoop om nog tot april volgend jaar op de bestaande computers te kunnen werken. Daarvoor hadden we ook dat arrangement, de helpfunctie, met een jaar verlengd via het arrangement van de VNG. Dat kan niet en we hebben gezegd dat kunnen we ons niet permitteren om daar problemen in te krijgen dus dan moeten we voor het jaar ultimo nog tot die aanschaf overgaan. Maar tegelijkertijd staat dat voor de overige computers wij bij de voorjaarsnota terugkomen, dus wij zijn nog niet voor of achter, maar in ieder geval deze investering kan uit het informatie beleidsplan zelf gefinancierd worden dus is budgettair neutraal of dat met de aanschaf van de overige kan dat gaan we beoordelen en anders komen we daar in de voorjaarsnota op terug. Heeft het college daarmee de vragen over decemberwijziging voldoende beantwoord? Nee, dat is niet het geval. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik had de vraag gesteld over het KCC of er ook social return on investment wordt toegepast voor die tijdelijke extra plaatsen.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u het hele dienstverleningsconcept en het project van het KCC zou doornemen dan gaat het er vooral om dat we in eerste instantie voor het KCC een teamleider nodig hebben die die zaken straks ook echt aan kan sturen. Dat lijkt me voor social return on investment te hoog gegrepen. Ten minste als ik kijk naar de schaal, wat wij wel gedaan hebben is bij de aanpassingen die we hebben gepleegd en die er nog verder gepleegd moeten worden in het kader van de verbouwing om dat wel neer te leggen, omdat we daarin vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben. Helemaal voor het KCC dat zal niet met die snelheid in één keer doorgevoerd kunnen worden.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder antwoord, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere vragen voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Unaniem. [voorzitter kopt met hamer] Aldus.
 • 17b Motie vad Huishoudelijk Hulp
  • 17b. Motie vad Huishoudelijk Hulp (243,48 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we nog een motie vreemd aan de orde van de dag. Ik kijk even naar meneer Idema, gezien de inlichtingen vanuit het college of u hem, u wilt hem staande houden, dan verzoek ik u om hem kenbaar te maken en ook ondertekend in te dienen zodat, u mag hem eerst even voordragen meneer Idema. Of, mevrouw Luijken, ja prima. Mevrouw Luijken ga uw gang.
  • 1:18 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 15 december 2014 constaterende dat de gemeente Stadskanaal de huishoudelijke hulp 1 wil afschaffen. Overwegende dat de huidige indicaties via her-indiceren beter en efficiënter kunnen, er mogelijkheden zijn om eigen bijdragen en inkomen te koppelen, vervuiling, vereenzaming, verwaarlozing en ziektes op de loer liggen, afhankelijk worden van niet professionele hulp als familie, buren en mantelzorgers dit kan leiden tot enorme opschaling van zorg, het een uitdaging is van de decentralisatie naast een kostenbesparing het zorgsysteem anders te organiseren. Dringt aan om de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, 9 september 2014, te Groningen op te volgen. Echtpaar Dantumadeel houdt recht op huishoudelijke hulp. Verzoekt het college om bij alle huidige cliënten te onderzoeken of zij na 1 juli 2015 veranderingen zijn ten aanzien van hun eerdere indicatie om de getroffen cliënten per omgaande te informeren en we gaan over tot de orde van de dag.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was getekend door mevrouw Luijken, fractie van de SP voldoet daarmee aan de vereisten en kunnen wij toevoegen aan de i-pad onder agendapunt 17b. Is gebeurd ondertussen
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mag ik een verduidelijking vragen. Want wij hebben het gevoel dat dit misschien nog een concept is, want sommige zinnen die lopen niet en waaronder bijvoorbeeld; verzoekt het college om bij alle huidige cliënten te onderzoeken of zij na 1 juli 2015 veranderingen zijn ten aanzien van hun eerdere indicatie. En bij overwegende dat, en dan staat er afhankelijk worden van niet professionele hulp. Als familie, buren en mantelzorgers.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nou, een beetje verstaande begrijpt wel wat er staat, concludeer ik.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja wij hebben eerder in deze raad wel eens lange discussies gehad over geesten en letters van moties. Ja, ik kan niet anders dan constateren dat hier nog wel wat aan schort.
  • 1:35 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter ik zou delen van mijn inlichting kunnen herhalen, namelijk dat wij nog druk doende zijn die uitspraak, die voorziening, die voorlopige voorziening, van één rechter op één casus te beoordelen en kijken welke algemene uitspraken daaruit te trekken zijn. en ik heb respect voor de SP als hun juristen al wel zover zijn dat ze deze conclusies kunnen trekken, zover zijn wij nog niet. Volgens mij, de overwegingen, nou die kan ik sowieso niet ondersteunen, dat zult u begrijpen. En de uitspraak volgen, ja wij zullen geen, proberen geen onwettige dingen te doen, zal ik het zo zeggen, maar dat willen wij wel goed beraden wanneer wij denken dat we de juiste dingen aan het doen zijn en daar hebben we gewoon nog iets meer tijd voor over. Ik kan u tegemoet komen in die zin dat u verzoekt het college om de getroffen cliënten, dat is ook geen uitspraak die ik zou willen gebruiken, maar de cliënten die het betreft dat we die zullen informeren zo snel we een besluit genomen hebben en dat had ik wel toegezegd en voor de rest wil ik die motie ontraden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Mag ik een klein beetje een peiling houden onder de andere fracties. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. wij kunnen niet meegaan met de motie. Enerzijds om de redenen die de portefeuillehouder ook weergeeft en anderzijds zijn wij ook van mening dat zo als de woorden gebruikt worden, bijvoorbeeld; “getroffen cliënten”. Dat wij ons daar ook niet in kunnen vinden, bovendien hechten wij waarde aan nader onderzoek als het gaat om interpretatie van de uitspraak in juridische zin, dus op dit moment acht het ons niet wijs om hier een besluit over te nemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De CU kan zich aansluiten bij wat de wethouder gezegd heeft en mevrouw Brongers.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar de heer Bieze van GBS.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter dank u wel. Wij ondersteunen de visie van de wethouder, dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook wij ondersteunen de visie van de wethouder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja, dank u wel voorzitter. ja, gezien het feit dat er geen onomkeerbare juridische feiten zijn ontstaan en wij ons ook afvragen inderdaad welke jurisprudentie werking van de uitspraak uitgaat voor ons specifieke geval vinden wij, kunnen wij niet met deze motie instemmen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u besluitvorming meneer Idema, mevrouw Luijken?
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik dat de motie is verworpen met 15 stemmen tegen en 5 voor, van de SP. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 18 Bestemmingsplan "Onstwedde, Alteveer en Mussel, Tuinlaan"
 • 19 Sluiting
  • 2:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ben ik daarna inderdaad gekomen bij de sluiting van deze vergadering….niet? bij de sluiting van deze vergadering, ik dacht altijd dat ik de enige was die ongeduldig was, maar het is niet zo. Dat is niet zo, maar ik moet het voor de sluiting doen, ok, we hebben een goede gewoonte en soms houden we goede gewoonten en goede tradities in stand en dat betekend namelijk dat wij de heer Fransen opnieuw gaan bedanken voor zijn tomeloze inzet voor zijn vrijwillige bijdrage aan het goed laten verlopen van met name de opnames en de geluidstechniek tijdens onze raadsvergadering en daar willen wij hem graag iets voor aanbieden voor bij de, nou ja open haard, kerstviering. We hopen natuurlijk dat u volgend jaar nog gewoon doorgaat. Ook van die steun zijn we weer verzekerd. Mag ik u dan als raad allereerst bedanken voor de inzet van dit afgelopen jaar. ik denk dat we een jaar hebben gehad, niet alleen met wisseling door de verkiezingen en samenstelling en een deel van de raad die zich een beetje heeft moeten invechten in alle tradities, gewoonten, procedures en dergelijke, naast het feit dat we een jaar hebben gehad waar heel veel besluiten hebben moeten vallen op belangrijke dossiers waar we vaak af en toe ook onder tijdsdruk hebben gestaan, niet alleen de organisatie, niet alleen het college, maar ook u als raad om toch u door heel veel dossiers heen te worstelen, dat met alle informatie die er tegenwoordig via de i-pad gewoon bij wordt gegeven die het soms best wel moeilijk maakt van een afweging te komen moet ik dat allemaal lezen of kan ik me tot de hoofdzaken beperken, in die zin denk ik dat ook van onze kant een woord van dank en dan spreek ik even namens, als voorzitter van het college, een woord van dank aan u als raad op zijn plaats is op een gegeven moment dat we dit toch op deze manier hebben kunnen bewerkstelligen in het tweede half jaar van 2014 en dan daarnaast wil ik u allemaal gewoon hele fijne kerstdagen toewensen, een goed oud en nieuw, een gezonde start in 2015 en ik hoop dat we volgend jaar met zijn allen in staat zijn om al deze wijzigingen op een goede manier te monitoren daar waar nodig is bij te stellen en in ieder geval de zorg dragen dat we de taken die we op ons hebben genomen goed kunnen uitvoeren. Wel thuis.