Raadsinformatie

Raadsvergadering 12 mei 2014

Naam
Download het audiobestand (43,42 MB)
Download de gesproken tekst (598,67 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (474,54 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Verslag formateur
 • 6 Aanbieding Bestuursakkoord 2014-2018
 • 7 Benoeming en beëdiging wethouders
 • 8 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd..
 • 9 Beëdiging raadsleden
 • 10 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (het eerste deel van de opname mist)
 • 2 Mededelingen
  • 1:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik pak toch het agendapunt van de mededelingen en ik wil in die zin twee mededelingen doen. Formeel moet ik bekend maken dat wethouder Jan Willem van de Kolk tot en met 7 mei wethouder was want op die dag hebben wij zijn ontslagbrief ontvangen en daar kennis van genomen en dat is heel terecht want de dag erna is hij op 8 mei geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente Bedum en je kunt niet twee gemeenten tegelijkertijd formeel vertegenwoordigen dus dat moest op het laatste moment nog op die manier gestalte krijgen. Maar wij hebben in ieder geval het ontslag geaccepteerd en Jan Willem van de Kolk natuurlijk alles succes toegewenst in zijn nieuwe gemeente Bedum. Tweede dacht ik het is wel een beetje specifiek, en ik ga nu iets doen wat formeel niet in de gemeenteraadsvergadering thuis hoort, maar ik doe het toch. En dat is het feit dat ik al een stukje muziek gehoord heb en namelijk wel van Amicitia in Musselkanaal, want ik heb daar samen met de commissaris van de koning tussen 6 en 7 gecollecteerd voor het prins Bernhard cultuurfonds en Amicitia is een van onze verenigingen in onze gemeente die gebruik maakt van de fondsen van het prins Bernhard cultuurfonds. Ik ga u niks vragen want dat mag ik officieel niet, ik ga u niks opdringen want dat mag ik ook niet, maar ik wil u absoluut niet tegenhouden als u aan het eind van de avond denkt, dit is een belangrijke vergadering geweest, laat ik dat cultuurfonds mede in het kader van cultuur voor onze eigen vereniging op het gebied van sport en toneel ondersteunen, en voelt u zich dan volledig vrij. Ik laat hem staan.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik even ter rechte zijde en ik weet er hebben zich insprekers gemeld die gebruik wouden maken van de mogelijkheid om misschien iets te zeggen over de nieuwe coalitie, het bestuursakkoord, het is allemaal openbaar, maar die hebben zich niet gemeld. Dus we gaan het met elkaar doen.
 • Besluitvorming met debat

 • 5 Verslag formateur
  • 05.1. Brief formateur (11,48 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat betekend dat ik als eerste het woord ga geven aan de formateur, de heer Bessembinders. Ik moet er nog een beetje aan wennen, want anders zou ik misschien nog in de val kunnen trappen dat ik nog steeds wethouder zeg. Dat is ook wel een beetje zo, tot dat straks. Maar de rol van de heer Bessembinders is die vanavond van formateur en degene die over de formatie verslag uitbrengt. Dus mag ik het woord geven aan de heer Bessembinders.
  • 7:36 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. De gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart en op 21 maart daar opvolgend heeft de lijsttrekker van de qua stemmen grootste partij, het CDA, het initiatief genomen alle lijsttrekkers uit te nodigen om over het proces na de verkiezingen te praten. Het CDA heeft mij gevraagd als informateur op te treden en u kunt zich voorstellen daar heb ik graag ja op gezegd. En zoals gebruikelijk in onze gemeente start het informatieproces met een openbaar debat. Het debat is op 1 april gehouden en alle fracties hebben de gelegenheid gekregen hun interpretatie van de verkiezingsuitslag te geven, 5 speerpunten voor een bestuursakkoord te noemen en hun voorkeur voor de samenstelling van een nieuw college uit te spreken. Na het debat op 1 april heb ik met alle fracties individueel gesproken, per fractie waren twee vertegenwoordigers aanwezig. En op 9 april heb ik mijn bevindingen teruggekoppeld naar de 14 onderhandelaars. En vanavond doe ik dan in het openbaar verslag van mijn werkzaamheden als informateur en ook als formateur. Voorzitter uit het debat en de daarop volgende gesprekken is het volgende naar voren gekomen. De VVD en de D’66 fractie hebben uitgesproken dat zij ervan uitgaan niet aan de coalitie onderhandelingen te zullen deelnemen. Ze hebben aangedrongen op het serieus en zorgvuldig omgaan met de grote winnaar van de verkiezingen, de SP. De partijen CDA, CU, PvdA en GBS hebben de voorkeur gegeven aan voortzetting van de huidige coalitie en de SP heeft duidelijk gemaakt graag bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen. Uit de gesprekken is mij gebleken dat er bij het CDA, de CU, de PvdA en GBS onvoldoende vertrouwen bestaat in het kunnen oplossen van de geschilpunten tussen het verkiezingsprogramma van de SP en de verkiezingsprogramma’s van deze partijen. En bij de afweging van deze partijen zijn de zorg en de twijfel over de SP als het gaat om een consistent, een stabiel en een duurzaam financieel beleid de belangrijkste uitgangspunten geweest. De zorg en de twijfel zijn vooral op de volgende aspecten gebaseerd. De SP stelt in het verkiezingsprogramma extra investeringen voor terwijl de gemeente grote financiële risico’s loopt bij decentralisatie van rijkstaken. De SP beschouwt de middelen die met de decentralisaties van het rijk overkomen niet direct als financieel kader voor de uitvoering van nieuwe taken. En de SP wenst ook na de decentralisaties handhaving van de huidige zorg, handhaving van de huidige werkgelegenheid en de huidige voorzieningen en zelfs verbetering hiervan. Voorzitter het gaat hier om niet te overbruggen geschilpunten. Ik heb dat ook zo ervaren en het is doorslaggevend geweest voor het trekken van mijn conclusie. Ik besef dat mijn verantwoording sterk op de SP gericht is en ik vind dat niet verwonderlijk, de SP is de grote winnaar van de verkiezingen en heeft de meeste aandacht gekregen en verdient dat ook. En de gesprekken die ik met de vertegenwoordigers van de SP heb gehad heb ik als open en eerlijk ervaren en mijn verwachting is dat de SP een stevige oppositierol zal gaan spelen maar dan wel op inhoud. En daar is, voorzitter, niets mis mee. na de gesprekken was mijn conclusie dat op grond van de zorg en de twijfel over de SP coalitie onderhandelingen konden worden gestart met CDA, CU, PvdA en GBS. En op verzoek van deze partijen heb ik mijn werkzaamheden in de rol van formateur voortgezet, en op 11 april zijn de onderhandelingen over het bestuursakkoord gestart. De onderhandelingen zijn constructief en in een goede sfeer verlopen en dat geldt ook voor de verdeling van de portefeuilles over de vier kandidaat wethouders. Het nieuwe college zal uiteraard de portefeuilleverdeling definitief vaststellen. De gezamenlijke formatie van de nieuwe kandidaat wethouders is 3,2 fte en dit is gelijk aan de formatie van het huidige demissionaire college en dan voorzitter uiteraard wel inclusief wethouder Van de Kolk. Conform de gemaakte afspraak heb ik het concept bestuursakkoord, om reactie, aan SP, VVD en D’66 aangeboden. Alle drie partijen hebben meegedeeld geen behoefte te hebben aan het geven van reacties op het concept bestuursakkoord, zij houden het kruid droog tot vanavond en dat is voorstelbaar. Voorzitter de coalitie partijen hebben het bestuursakkoord op 25 april definitief vastgesteld. Zij hebben het akkoord de titel; “sociaal, stabiel en toekomstgericht” gegeven. En wat mij betreft dekt dat de lading van het akkoord. Het sociale domein heeft prioriteit, de financiële en bestuurlijke stabiliteit zijn de basis en de ambities voor de toekomst zijn bescheiden. En naar mijn mening een evenwichtig en realistisch akkoord. Een akkoord dat past bij een consistent, stabiel en duurzaam gemeente bestuur. Ik heb de gesprekken met de vertegenwoordigers van alle partijen als heel open ervaren en daarvoor zeg ik u dank. En voorzitter ik wil vanaf deze plaats ook graag Gert-Jan van der Zanden en Bert Wever bedanken voor hun meer dan perfecte ondersteuning tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord. Het akkoord zal straks worden toegelicht en worden aangeboden en er zal ongetwijfeld een debat volgen. ik wens het nieuwe college veel wijsheid en ook plezier, maak er je hobby van, dat heb ik ook mogen doen en het wordt ook nog betaald. De gemeenteraad wens ik heel veel bestuurskracht. En ik vertrouw erop dat de raad en het college het consistent en het stabiel besturen van de gemeente Stadskanaal voortzetten. Dat is goed voor de inwoners en voor de ondernemers in onze gemeente. Dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bessembinders. Ik kan me voorstellen dat er misschien aanleiding is voor partijen om de formateur nog te bevragen over het gevoerde proces. Als dat niet het geval is dan stap ik over naar het volgende agendapunt. Niet het geval?
 • 6 Aanbieding Bestuursakkoord 2014-2018
  • 06.1. Bestuursakkoord 20142018 (333,27 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 6 en dat is de aanbieding van het Bestuursakkoord 2014-2018. En daarbij geef ik het woord aan de heer Plieger van het CDA. Meneer Plieger.
  • 6:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het bestuursakkoord voor 2014-2018 opgesteld door de fracties van het CDA, CU, PvdA en GBS. Na het fractie breed overleg van 1 april en de gesprekken die de fracties met de formateur hebben gevoerd is door de vier fracties overeengekomen dat we de bestaande coalitie willen voortzetten. Terugkijkend naar de afgelopen raadsperiode is er op een constructieve wijze door college en raad samengewerkt aan een sociaal en stabiel bestuur met oog voor de toekomst van onze gemeente, ja met oog voor de toekomst van onze regio. en daarbij is een financieel samenhangend beleid gevoerd dat gericht is op duurzaamheid. En we vinden dit dan ook een goede basis om de komende raadsperiode op verder te bouwen. De gesprekken tussen de vier fracties om tot een bestuursakkoord te komen zijn voorspoedig verlopen met respect voor elkaars specifieke politieke denkdingen. De nieuwe coalitie van het CDA, CU, PvdA en GBS wil staan voor; een gemeente waar we de inwoners centraal stellen en daarbij hoort een gemeentebestuur dat de lokale gemeenschap ten diensten is en niet omgekeerd. We willen er zijn voor onze inwoners, onze bedrijven, onze instellingen met een jaar “tenzij” houding. En wat betreft het communiceren met, en het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij ons beleid, dat stellen we centraal in ons handelen. En met u wil ik nu nog een aantal, dus de vier karakteristieke van ons beleid, daarvan enkele zaken aanstippen. Als het gaat om het sociaal, we willen werken aan een realistisch sociaal beleid, voor wie het echt nodig heeft bieden wij een vangnet en daarbij zetten wij inwoners zoveel als mogelijk in hun eigen kracht. Preventie is een belangrijk uitgangspunt in ons sociaal beleid. Terechte aanvragen voor zorg of ondersteuning zullen worden toegewezen, wel kan dit wijzigingen in het beleid tot gevolg hebben om daarmee structurele tekorten te voorkomen. De decentralisaties daar aan toegevoegd willen we binnen de door het rijk beschikbare budget oplossen. Als het gaat om leefbaarheid; voor het versterken van de leefbaarheid van onze dorpen en wijken is samenwerking met andere gemeenten in de regio van belang en op lokaal niveau een verdere uitbouw van het wijkgericht werken. Samen met wijkraden, plaatselijke belangen organisaties en andere instellingen willen we blijven werken aan een veilige leefbare en vitale gemeente. En aan goede voorzieningen, bereikbaar voor iedereen. Als het gaat om economie. Ja, het kopje heet; economisch sterk. Ons beleid zal zich richten op behoud en bevordering van werkgelegenheid, met ondernemers willen wij verder bouwen aan onze lokale en regionale duurzame economie en daarvoor willen wij het bedrijfsleven optimaal faciliteren. Met het UWV en de Eems-Dollard regio wordt er gekeken naar kansen voor onze inwoners op de arbeidsmarkt in de Duitse grensregio. In samenwerking met andere Oost Groningse gemeenten en werkvoorzieningsschappen voor de gehele regio Oost-Groningen wordt er een economisch programma opgesteld. Met ondernemers zal worden besproken hoe bij te dragen is aan baanbrekende oplossingen om aan onze inwoners met een uitkering en een laag arbeidsvermogen zo veel mogelijk werk te kunnen bieden. Ja, en een belangrijke voorwaarde voor het behoud en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is vanzelfsprekend een optimale bereikbaarheid. Wij blijven inzetten op het voortdurend verbeteren van de bereikbaarheid van onze gemeente. Dan het laatste kadertje; bestuurskrachtig. We streven een bestuursstelsel na die open transparant en integer is. Gericht op samenwerken, faciliteren, regisseren en communiceren. We willen openstaan voor de ideeën en een gesprek hierover, samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen en partners in de regio aan de ontwikkeling en de uitvoering van ons beleid. We willen randvoorwaarden creëren en zaken vooral mogelijk maken. En daarbij streven we naar een vergroting van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Wij verwachten en wij willen ons daarvoor inzetten, en daar willen we eigenlijk ook voor staan, in het wijkgericht werken zal hopelijk en naar ik verwacht ook, onze bestuursstijl zichtbaar zijn. En daarbij past ook dat we inzetten op burgernabijheid, dit mede in het licht van de komende herindeling. Korte lijnen, goede service, snelheid in handelen en pragmatische oplossingen voor problemen, die dragen bij aan het ervaren van de bestuurlijke betrokkenheid van onze inwoners, bedrijven en ook instanties. Dienstverlening, het staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Wat betreft ons financieel beleid. We gaan een verantwoord financieel beleid voeren dat zich kenmerkt door een structureel sluitende meerjarenraming. Waarbij dreigende tekorten worden opgevangen door ombuigingen of verhoging van inkomsten. Voorzitter ter afsluiting, veel zaken gaan wij nog concreet uitwerken en wij nodigen dan ook de raad, maar ook onze inwoners, bedrijven en instanties uit actief mee te denken. De beoogde oppositie partijen zijn niet op onze uitnodiging ingegaan om voorafgaand aan de vaststelling van het bestuursakkoord door de coalitie inhoudelijk een reactie te geven. We hadden dit graag verwerkt in het akkoord voordat we het aan de raad aanbieden, maar er blijft voor ons staan dat wij als coalitie aan de slag gaan en dit in goede samenwerking met de samenleving en de gehele raad willen doen. Samen met elkaar voor een sociaal, stabiel en toekomstgericht Stadskanaal.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger, en kan me voorstellen dat men op de aanbieding van het bestuursakkoord behoefte heeft om te reageren. U zult als vertegenwoordiger van de, in stemmen, grootste partij zoals u nu het coalitieakkoord heeft toegelicht in eerste instantie ook de reacties geven, maar ik denk dat het onverlet is dat anderen vanuit de coalitiepartijen daar in bij kunnen vallen. Wie mag ik het woord geven over het aangeboden coalitieakkoord. Ik begin met de heer Idema van de SP.
  • 2:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Het is inderdaad een akkoord op hoofdlijnen, weinig concreet vindt de SP. De doelstellingen zijn vaag geformuleerd en op meerdere manieren uit te leggen. Met dit akkoord kan men na vier jaar verantwoording gaan vragen en als het goed gaat kan gezegd worden dat is het akkoord geweest van ons, als het uit de klauwen loopt nou dan kan de coalitie prima zeggen van ja het akkoord was niet op concrete zaken uitgewerkt. Het college durft niet te zeggen dat het regeringsbeleid funest is voor onze gemeente en met name voor een groot deel van onze inwoners. Wat ons opvalt in het bestuursakkoord dat het ingenomen standpunt om niemand de dupe te laten worden van het Haagse rampbeleid om desnoods niet anders dan opgelost kan worden na te denken over gemeentebelastingen te verhogen of tijdelijk de algemene reserves te benutten. Wat schetst onze verbazing dat de beoogde coalitie in het bestuursakkoord durft te zeggen of te schrijven dat de gemeentebelastingen en algemene reserves niet heilig zijn. Ons verwijten ze potverteren, de SP durft het te zeggen en de coalitie doet het, dat is verbazingwekkend voor ons. GBS, CDA en de CU, allemaal hadden ze min of meer dezelfde vragen aan de SP; waar gaat u dat van betalen. Nu vragen wij aan deze partijen; waar gaat u het van betalen. Wij zullen waar nodig een strijdvaardig oppositie gaan voeren, wat meneer de formateur ook al vertelde, dat we dat op een eerlijke en rechtvaardige manier zullen doen. Het zogeheten sociale domein baart ons grote zorgen, met de plannen zoals nu voorliggen zien wij geen goede oplossing voor de toekomst. En als laatste ook de gemeentelijke herindelingsvoortgang zien wij nog steeds verder afbrokkelen. En wat ons betreft gaat de stekker eruit want het kost ons onwezenlijk veel geld en inspanning, met name omdat de omliggende gemeenten niet meer willen. Wat de SP een beter alternatief vindt om zaken waar je kan samenwerken te gaan samenwerken. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Geef ik het woord aan meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 6:00 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter. Allereerst zou ik de heer Bessembinders willen complimenteren voor de snelheid waarmee hij deze formatieprocedure heeft afgewikkeld en wat heeft geleid in een bestuursakkoord wat in ieder geval gedragen is door vier partijen, mijn complimenten daarvoor. Als ik het akkoord lees dan deel ik toch enigszins de mening van de heer Idema. Dat enigszins op hoofdlijnen is niet uitgewerkt is, weinig kleur bekent en er wordt heel vaak het woordje faciliteren genoemd en regisseren. Maar een regisseur heeft wel een stuk nodig om te kunnen regisseren, en juist die elementen die mis ik in dit bestuursakkoord. Ik vind het prima dat een overheid terugtreed in een regisserende functie, maar die zal dat met kracht moeten doen en die zal dat op basis van de visie en beleid moeten uitvoeren, dus ik zal heel graag willen weten wanneer en hoe het college hierop denkt terug te komen. daarnaast ben ik blij, dat als ik even kijk naar de kernpunten van het bestuursakkoord, dat u uitgaat, dat u wilt een herkenbaar bestuur zijn. Herkenbaar bestuur dat kun je positief uitleggen kun je ook negatief uitleggen en wat ik eerder ook al zei; die herkenbaarheid die blijkt niet uit dit document. Daar zitten niet, als je het stuk leest dan heb je achteraf niet het idee van hier zitten nou de speerpunten in van het college wat doordrongen is van ambitie en doordrongen is van de wil om Stadskanaal naar een hoger plan te brengen. Dus ik wil graag weten hoe die herkenbaarheid wordt vorm gegeven in het college. Daarnaast zal ik ook graag willen weten, als we het hebben over de herindeling, er vinden nu een aantal gemeenteraden heroverwegingen plaats dus ik zou ook graag willen weten, en ook ten aanzien van de positie van Vlagtwedde/Bellingwedde, hoe het college daar hier in de toekomst mee verder gaat. Het zal het proces wellicht vertragen, maar in ieder geval bemoeilijken, dus ik zou graag willen weten welke initiatieven dit college gaat ontplooien in het kader van de herindeling. Daarnaast lees ik ook in het stuk; het versterken van de leefbaarheid. Als ik dat plaats tegen, of een relatie leg met de leegstand in het centrum, het leegstand van winkelpanden, terugloop van het aantal leerlingen in de basisonderwijs in het voortgezet onderwijs, terugloop van de het woningbouw contingent, dan wil ik graag van dit college weten hoe zij vorm denken te geven aan een versterking van de leefbaarheid. Je ziet op dit moment alleen negatieve tendensen, het is een enorme uitdaging, dat zal ik niet ontkennen, maar ik zou graag van dit college visie willen hebben hoe zij de leefbaarheid denken te gaan versterken. Daarnaast; werkgelegenheid. Vindt het college dat bij het vasthouden en creëren van werkgelegenheid de gemeente een leidende rol moet hebben. En hoe denkt het college dit vorm te gaan geven. U heeft net in uw betoog al iets aangegeven, wij staan voor werkgelegenheid, we moeten samen met de ondernemers, we moeten ondernemers gaan faciliteren, maar faciliteren is niet voldoende. Er zal actief getrokken aan moeten worden en misschien is het wel niet reel, misschien moet je gewoon accepteren dat Stadskanaal een forensen gemeente blijft. Maar dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden en die bewust gemaakt moeten worden want de werkgelegenheid ligt niet voor het oprapen. Het zal niet meevallen om industrie, of werknemers, werkgevers naar deze regio te halen. Daarnaast heeft het college ook iets gezegd, of in het bestuursakkoord wordt iets gezegd over de centrumfunctie van de regio, en als ik mij niet vergis hebben de CU en het CDA in een opiniërend debat aangegeven met betrekking tot de winkeltijdensluiting dat ze tegen openstelling op zondag zijn. Dit staat volgens mij haaks op de rol die je als centrumfunctie in de regio wilt vervullen. Want mensen gaan winkelen in Winschoten, Borger, Assen, Emmen. Wij vallen door die sluiting dus buiten de boot. Dus ik wil graag weten hoe jullie dat zien, hoe verhoudt zich die zondagsluiting tegenover de regiofunctie die jullie voor ogen hebben. Het sociale domein, het streven daar is ook nobel. Er mag niemand onderuit zakken, we moeten een vangnet bieden voor iedereen, iedereen die recht heeft op hulp krijgt die hulp. En u geeft ook aan van onze visie op het sociale domein is gebaseerd op één gezin, één plan en één regisseur. Maar nu is mijn vraag wat is die visie. U geeft de drie pijlers aan, maar ik zou heel graag willen weten wat die visie is op het sociale domein. Daarnaast, een belangrijk punt voor de VVD, dat zijn de financiële kaders. U geeft aan in het sociale domein dat u de ambities wilt realiseren binnen de door het rijk gestelde financiële kader, alleen als ik dan één pagina verder lees dan geeft u aan dat, daar begint u al te glijden door te zeggen dat aanvragen niet vanwege het bereiken van de financiële plafond geweigerd kunnen worden. Hoe moet ik die twee dingen aan elkaar relateren. Aan de ene kant zegt u van we honoreren de aanvraag die op basis van verordening gehonoreerd moeten worden en aan de andere kant zegt u van ja het financieel kader meegegeven door het rijk is leidend en bepalend, dat zijn nu twee dingen die haaks op elkaar staan, dus graag zou ik het ook wat toegelicht willen hebben. Leefbaarheid, u geeft aan dat de focus ligt op het verbeteren van de particuliere woning voorraad. Kunt u toelichten hoe u dit wilt gaan doen en mijn inziens zit het tekort in de woningvoorraad ook met name in de sociale sector en niet in de particuliere woning voorraad, dus ik zou graag willen zien hoe u die prestatie afspraken met o.a. Lefier vorm gaat geven. Welke prestaties wilt u of vraagt u of denkt u af te kunnen dwingen bij de woningbouw corporaties. En volgens mij wed u ook op het verkeerde paard, u moet het zoeken in de sociale sector en niet zozeer in de particuliere sector. Want er liggen nog kavels genoeg o.a. in Waterland, dus ik denk niet dat daar de nood erg hoog is. Voorzieningen, u refereert in uw akkoord aan een ICS rapport. Ik heb het dacht ik al eerder gezegd; ik ken het rapport niet. U gaat in op een standpunt in het ICS rapport. Ja, sorry het is bij mij niet bekend. Het is bij mijn weten ook nog niet in de raad geweest, het is daar nog niet besproken, toegelicht of behandeld. Dus ja, daar kan ik verder ook niks van zeggen.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, dat begrijp ik. Alleen er wordt verwezen naar het ICS rapport en er worden een paar alinea’s aangehaald uit het ICS rapport.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja,nee, dat klopt.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   En op het moment dat ik niet de volledige context ken, kan ik inhoudelijk niet reageren op één strofe uit dat rapport.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar het is natuurlijk überhaupt tussen stukken die in de oude raad zijn behandeld en die voorgelegd worden aan de nieuwe raad. Eén van de lastige punten die overbrugd moeten worden, maar waar ook iets meer tijd voor is als vanavond. Gaat u verder.
  • 1:32 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, prima. Wat ik bijzonder spijtig vind dat is het punt met betrekking tot de zwembaden. U geeft daar aan, u sommeert naar een aantal kostenposten op dat loopt in de miljoenen, in 2016,17,18. Als ik mij goed de verkiezingsdebatten herinner en ook voor onze lokale radio dan hebben alle partijen zich unaniem uitgesproken voor het openhouden van de zwembaden, zonder beperkende voorwaarden. Nu lees ik in dit akkoord dat de vier partijen toch eensgezind zeggen; nou als het te duur wordt dan zouden we wel eens één of twee zwembaden kunnen sluiten. Dus ik vraag nu; hoe heeft u tijdens de verkiezingsdebatten dit zo sterk uit kunnen dragen, de burgers op het verkeerde been gezet en nu trekt u schoorvoetend trekt u de hakken in de wal. Ik vind dat echt een kwalijke zaak. Hetzelfde geldt min of meer voor de MFA Maarstee/Maarswold, u schuift het door naar 2018, ik zal afronden voorzitter, en tegelijkertijd bijvoorbeeld ligt er een voorstel om 2 ton te investeren in de Brummelkant. Dan denk ik van ja als ik het integraal huisvestingsplan zou kennen en ook de functie die de MFA Maarstee/Maarswold zou hebben, dan zou die 2 ton wel eens weggegooid geld kunnen worden. En daar wil ik ook het college voor behoede, kom met een huisvestingsvisie. En ga niet volgend jaar 2 ton investeren wat je in 2018 weer teniet moet doen, die 2 ton kun je beter nu meteen in een MFA steken. Ook daar zou ik graag een reactie op willen.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Even een vraag van mijn kant, welke 2 ton bedoeld u aan de Brummelkant.
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Die wordt volgende week in de raad wordt die geagendeerd, dat is een verbouwing, er wordt een deel van het gebouw wordt gesloopt en er wordt een muur opgetrokken en het aanpassen van de voorzieningen kost 2 ton.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we die bewaren tot volgende week dan?
  • 1:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou, nee, maar ik vind hem wel in relatie tot de Maarstee/Maarswold wil ik wel graag weten wat de integrale visie van dit college is. Goed. Nou, ik zal nog één punt noemen, dat is ook met werkgelegenheid, ik heb er eerder in mijn betoog al iets van gezegd. De werkgelegenheid is voor de VVD een pijler van vitaliteit, daar is iedereen het over eens, ook de partijen dragen dat duidelijk uit. Maar wat gaat het college nu echt concreet doen, naast wat in het bestuursakkoord genoemd wordt, de evaluaties en de inzet. Dit is mooi maar het levert geen banen op. Dus ik zou daar ook gewoon een concrete invulling, want ik weet dat het moeilijk is en ik weet dat we er met zijn allen fors aan zullen moeten trekken om de werkgelegenheid op niveau te houden, laat staan nieuwe werkgelegenheid aan te boren. Maar goed al met al wens ik het college toch heel veel succes de komende vier jaar en ik hoop dat we iets, in de komende jaren, iets meer daadkracht en visie ten toon zal spreiden. Dat was het voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Nijenbanning. Dan geef ik het woord aan meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u voorzitter. Ik zal het iets korter proberen dan meneer Nijenbanning want anders begint u te draaien. Ook namens D’66 willen we meneer Bessembinders toch bedanken voor de inzet voor de getoonde coalitie en bestuursakkoord. In tegenstelling wat meneer Plieger zegt, is er wel geluisterd naar de inbreng van ook de oppositie partijen, want wij herkennen toch een paar punten opgenomen in dat coalitie akkoord waarvoor onze uiterste dank daarvoor
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   nou, ik bedoel niet in tegenstelling meneer Pals
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   wat zegt u?
  • 0:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Vanzelfsprekend hebben wij van tevoren ook uw verkiezingsprogramma wel door gelezen. Alleen toen het vastgesteld was, toen wij het zeg maar in concept klaar hadden, hadden we graag nog van u op dat concept een reactie gewild.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, maar
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik nu weer het woord aan meneer Pals, gaat uw gang meneer Pals. Wacht even meneer Plieger u krijgt zo de kans.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat krijgt u nu meneer Plieger, ik heb het zelfs bij grote uitzondering eens een keer op papier gezet, dus u kunt het nalezen.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   mooi
  • 5:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat, D’66 Stadskanaal heeft het bestuursakkoord eigenlijk meer hetzelfde genoemd. D’66 Stadskanaal heeft vol interesse kennis genomen van het bestuursakkoord, een akkoord dat gesloten is tussen CDA, CU, PvdA en GBS. Een voortzetting van het oude verbond en dat is overgegaan in het CP verbond. En dat ondanks een fors zetelverlies van de PvdA en in mindere mate van het CDA. Het bestuursakkoord is een vraagstuk gebleken in zowel kwalitatieve zin als in kwantitatieve zin. Dat in schril contrast staat met de overduidelijke handelswijze van het CDA, CU, PvdA, GBS met betrekking tot de coalitievorming. Als je er zou scherp voor kiest, om de stem van je kiezers naast je neer te leggen, en met twee verliezende partijen het bestuur voort te zetten is daarvoor een helder argumentatie, het minste dat mag worden verlangd. Verantwoording naar de burger en waarom. Geen woord over deze expliciete en zeer verrijkende keuze of verrijkende keuze. We missen in het bestuursakkoord vernieuwing en concrete doelen. De coalitie vindt zichzelf erg stabiel, maar we moeten constateren dat 3 van de 4 wethouders uit het oude college vertrokken zijn. En in hoeverre zijn we dan nog stabiel te noemen. D’66 vind het jammer dat in het stuk vooral in de “wij” vorm van de coalitie wordt gesproken en niet vanuit het oogpunt van de burgers. Ook vindt D’66 het vreemd dat de burgers mee mogen denken met de gemeente. Zou het in het kader van de terugtrekkende overheid dit niet andersom moeten zijn en de gemeente mee moeten denken met de burgers, dat zal waarschijnlijk ook wel de reden zijn dat er niet is gekozen voor het instaleren van een nieuwe rekenkamercommissie. Immers als je denkt voor die burger dan is een rekenkamer volslagen overbodig, maar dat de burger in de raad nu geen verzoek kunnen indienen om de daden van dit college te onderzoeken dat raakt het nieuwe college niet blijkbaar. D’66 mist op zeer veel punten een specifieke visie, meer van hetzelfde zonder concrete doelen. Welke getallen ziet het nieuwe college bijvoorbeeld voor zich bij de WIW/ ID banen. Jongeren moet geleerd worden om te gaan met geld, maar de oudere mensen in onze samenleving dan? Komt er nog een onderzoek naar een tweede coffeeshop zoals PvdA wou, immers dat zou de overlast verder terugdringen. Wat gaat er concreet met Geert Teis gebeuren. Deze coalitie wou vier jaar geleden al een onderzoek naar privatisering wat weer werd genoemd maar meteen weer werd uitgesteld. De beschreven optie in het midden is tussen hangen en wurgen op dit moment. Hoe gaan we om met de vergrijzing en mantelzorg, komt er bijvoorbeeld versoepeling in dat bijbouwen voor mantelzorg bij je eigen woning. En heeft deze coalitie andere creatieve ideeën. Nu tijdig anticiperen kan veel toekomstige uitgaven besparen. Deze lezen we helaas niet terug in het bestuursakkoord. Wel een opmerkelijke is, wel een opmerkelijke dat men zorg wil bieden wat past bij de levensovertuiging van de zorgdragers, volgens ons is dat geen taak van overheid want we kennen scheiding van kerk en staat. Dezelfde kreet als; pedagogisch civiel society. Daar moeten we nog eens lang over nadenken dunkt me de komende jaren. Ook voor het creëren van de werkgelegenheid leest D’66 te weinig concrete ideeën. Er zal een te behalen doel of beter doelen moeten worden beschreven dat geeft een stip aan de horizon waarop wij ons als gebied kunnen richten. We hadden gehoopt dat de partij en de coalitie hier zeer veel aandacht aan zouden besteden en zijn dan ook zeer teleurgesteld dat dit niet het geval is. Stadskanaal moet vooruit, banen zijn hiervoor een topprioriteit en mooi dat men zich gaat aansluiten bij de EDR, dat men eindelijk de glazen muur wil gaan beslechten. En evenals de VVD maken we ons zorgen over de samenstelling zoals het nu op tafel ligt over de zondagsluiting. We vinden het een zaak die in gevaar is en wat wij als een centrum stad al in Groningen ons niet kunnen veroorloven. Jammer dat daar niet concreet is verder over uitgesproken en dat het in het midden is gelaten. In het gehele stuk mist D’66 concrete doelen, aan de hand van dit bestuursakkoord vindt D’66 het des te vreemder dat de SP al meteen in buitengesloten in serieuze onderhandelingen. D’66 wenst de coalitie partijen veel succes met het bestuursakkoord en het CP-verbond. Dat staat voor “copy part verbond”, en zal zeer kritisch kijken naar de voortgang en hoopt hierbij op steun van de SP en de VVD. Mijn dank voorzitter.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik de heer Plieger gelegenheid om de opmerkingen, vragen te beantwoorden. En hij geeft zelf wel aan in hoeverre hij daar wel of niet mogelijk vanuit de coalitie assistentie op wil vragen of niet. Meneer Plieger aan u het woord.
  • 9:26 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik loop ze even bij langs. Ik weet niet of ik alles kan beantwoorden zelfs of zelfs ook op dit moment zou willen beantwoorden aangezien, kijk woorden als visie, missie enzovoort het zijn grote woorden die je niet even op een A-4 soms zo maar even concreet invulling geeft misschien op bepaalde terreinen dus daar hou ik misschien wel een slag om de arm om er later in alle openheid naar u toe, en ik hoop wij samen, op terug te komen, maar ik probeer de meeste punten in elk geval eerste even aan te kaarten, even door te nemen en ik hoop dat ik ze allemaal een beetje bij langs kan lopen. Even kijken. De SP geeft bijvoorbeeld aan het punt, ja bij de gemeentelijke belasting niet heilig zijn, waren uw woorden. En u geeft ook iets aan, daar ben ik de vraag een beetje vergeten, maar het heeft ook volgens mij te maken met, wat ook volgens mij de heer Nijenbanning aangegeven heeft voorzitter, als het gaat om hoe doen jullie dat met die zorg. Als er een zorgvraag is en die zorgvraag voldoet aan, of dan zullen wij die zorgvraag zoals wij gesteld hebben zullen wij beoordelen en als deze persoon recht op zorg heeft krijgt hij die. Daarbij zijn inderdaad de kaders die, of daarbij zijn de middelen die wij van het rijk krijgen voor ons leidend. Maar de betekend niet dat die persoon die zorg niet krijgt, nee dat betekend als op een gegeven moment gedurende een tijdsperiode wij merken dat er ja het financieel uit de pas gaat lopen dat het mogelijkerwijze dan zo zal zijn dat wij gaan bijsturen om te zorgen dat wij op termijn geen overschrijdingen meer hebben op het sociale domein. Dat is eigenlijk wat wij willen aangeven. Op dit moment als iemand een beroep doet op zorg of ondersteuning en hij heeft daar volgens de regelgeving recht op dan gaan wij die zorg of ondersteuning bedienen. Maar merken wij na verloop van tijd dat wij buiten de pas gaan lopen als het gaat om onze financiële middelen dan willen wij daar desnoods nieuw beleid op maken om te zorgen dat we weer in de pas gaan lopen. Dat is ook even de tegenstrijdigheid meneer Nijenbanning die u aangeeft, ik hoop dat ik die daarmee ook heb verduidelijkt. Ik vind het fijn om te horen dat wij als, ja als beoogde coalitiepartij, het fijn vinden om te horen dat de SP ook aangeeft dat men een, ja aan de ene kant strijdvaardig, wat ik daarmee moet bedenken weet ik soms niet altijd, maar ik kan mij in elk geval strijdvaardig en rechtvaardig, zo ken ik de heer Idema ook uit de gesprekken, rechtvaardig, ik vind het een plezierig iets als de oppositie daarmee, ja een toon treft waarmee wij samen als gemeente Stadskanaal vooruit kunnen. Daarvoor mijn dank. Als het gaat om de herindeling, geeft de SP nog aan, ja wat nu aangaat de stekker eruit. Er was nog een vraag, hoe ziet u dit proces geloof ik bij de VVD, ben ik hem even een beetje, waar heb ik hem staan. Ja, als het gaat om de herindeling, wij beseffen op dit moment het is een zeer kwetsbaar proces en wij gaan er vanuit dat wij, de keuze die wij als raad gemaakt hebben, inclusief de SP, dus de voltallige raad, heeft gekozen heeft ingestemd met een herindeling van de gemeente Stadskanaal met de gemeente Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela. Ook de SP heeft daar in de gemeenteraad mee ingestemd, als u nu zegt trek de stekker eruit dan komt u ergens op terug waarvan ik zeg van je u hebt er mee ingestemd en als coalitie gaan wij ervoor om dit, ja moet ik zeggen, toch kwetsbare proces in elk geval open tegemoet te treden en wij zullen daar ook een open houding in moeten houden denk ik gezien ook de kwetsbaarheid in de omgeving op het ogenblik, maar wij blijven als uitgangspunt houden, de herindeling waar wij als gemeenteraad in totaal voor hebben gekozen, unaniem. Even kijken. Ik dacht dat ik de SP nu zo’n beetje gehad had, met een aantal dingen misschien ook wel wat vergeten, maar dan hoor ik dat wel. Ja, de VVD geeft aan, ja weinig kleur geloof ik, geeft u aan. Ik vind het dus juist absoluut wel kleur hebben, want we laten zien dat wij er voor de inwoner willen zijn. Nou als ik ergens voor kies dan kies ik voor een mens, ik niet alleen maar dan heb ik zoiets van, ik sta hier te zeggen van wij kiezen voor die inwoner en niet alleen wij, maar ik hoop dat wij als raad dat zullen doen. Als daarnaast geopperd wordt, ik weet niet of dat van de heer Pals was of van u, zo van ja je gaat de inwoner die ga je nou, daar ga je naar toe, moet je die niet, die ga je betrekken bij je beleid, bij je uitvoering, moet je die niet juist gaan helpen, ik denk inderdaad dat daar een hele goeie wisselwerking moet gaan plaats vinden. En wat vraagt die burger van ons, maar het is aan de andere blijft het natuurlijk ook dat wij nu ook duidelijk aangeven in ons stuk, wij willen open staan voor ideeën uit de samenleving. En daar willen we ook echt iets mee en kijken wat we daar mee kunnen doen en dat betekend niet we gooien ze op het bordje als er iemand een idee heeft van nou bekijk het maar, zoek het maar uit. Nee, want willen we daar samen aan werken. en dan denk ik dat dat een wisselwerking is die zeer positief kan uitvallen, zowel voor ons als gemeente, maar vooral ook denk ik, en daar is waar het ons om gaat, de inwoner, de instanties en de bedrijven, dus ik denk dat daar wel degelijk een visie inzit als het gaat om de benadering van de mens en als het gaat om de benadering van bedrijven. Dan hebben we de , ja het versterken van de leefbaarheid en ook die werkgelegenheid, kijk als het gaat om versterken van leefbaarheid dat is een regionaal probleem dat wij niet als Stadskanaal als enige zullen oplossen. Er is een regionaal, hoe heet dat plan….Woon- en leefbaarheidsplan, waar de heer Bessembinders, ja ik moest even de titel weer naar voren halen. Er is een regionaal woon- en leefbaarheidsplan vastgesteld, er komt dit jaar in de gemeente Stadskanaal een woonvisie en die woonvisie daarin zal zeker ook dingen en zaken dus als, ja als aantal woningen, de krimp als het gaat om dus het leerlingenaantal wat terugkoopt en al die zaken die u noemt dat zal daar zeker in verweven zijn. Als het gaat om die werkgelegenheid, ja hoe ziet u dat, een leidende rol, hoe hebben we dat, hebben we die leidende rol, ik denk dat wij daar als gemeente inderdaad een grote mate van faciliterend rol hebben, maar één ding staat ons voor ogen; wij doen dit als gemeente Stadskanaal niet alleen, wij hebben hier met elkaar de regio voor nodig, dat is ook duidelijk wat wij uitspreken als het gaat om bijvoorbeeld de uitvoering van de participatiewet, daar gaan wij met elkaar om tafel. Als hier een bedrijf naar Stadskanaal gehaald wordt is dat mooi voor de werkgelegenheid, maar dat is ook mooi voor een plaats als Veendam en omgekeerd net zo. Als daar een bedrijf naar deze regio kan komen en wij kunnen ervoor zorgen dat het bedrijf zich in Veendam vestigt omdat dat voor dat bedrijf het beste is dan moeten we daar samen aan meewerken. Dus om te zeggen van; als enige gemeente ga ik daar een leidende rol in spelen, ik denk dat je dat in gezamenlijkheid zult moeten oppakken. Even kijken dan heb ik, het verkeerde blaadje geloof ik, ja de winkeltijdensluiting werd een paar keer genoemd. Wij hebben ervoor gekozen om de winkeltijden sluiting en dus de zondagopening van winkels niet in dit bestuursakkoord verder te benoemen. Wij hebben gezegd en dat heeft als reden zoals we hebben aangegeven, wij hebben een discussie in de raad. Die discussie heeft ertoe geleid dat er op een gegeven moment in een raadscommissie, ja op voordracht eigenlijk ook van de raad, er een stuk ter bespreking werd aangeboden; wat gaan wij doen met de zondagsopening. Dan vinden wij het ongepast, als nieuw college, om dwars door dat, ja die open discussie in de raad, om daar dwars doorheen te zeggen op dit moment en wij gaan daarvoor. Wij willen deze discussie netjes wat dat aangaat afronden door de raad. En daarbij geldt inderdaad zoals u weet, om principiële redenen, maar ook omwille van, hoe moet ik zeggen, de kleine winkelbedrijven, hebben een aantal partijen zoals het CDA en de CU inderdaad gezegd, tijdens die raadscommissie dat wij tegen een verdere verruiming zijn van de zondagsopening. Wat betreft de SP hebben we dat na de raadsvergadering via een twitterbericht kunnen lezen, dat ze ook tegen waren, maar dat is nog niet in die raadscommissie daar gezegd. Dat klopt toch meneer Idema? Of niet.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik weet zelf niks van een twitterbericht. Ik heb wel gehoord dat die er is geweest, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid geweest.
  • 0:9 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ok, dat is niet jullie verantwoordelijkheid. Nou dan laat ik dat over tussen jullie en de partij die dat ontvangen heeft. Dan horen we dat later.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar kijk wij zijn niet verantwoordelijk voor alle leden die wat twitteren.
  • 4:57 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou ik dacht dat het een officieel twitter account was, maar ik kijk het na. We laten het hier bij. Als het gaat om het ICS rapport, ja, meneer Nijenbanning dit rapport hebben wij inderdaad in de vorige raad, hebben wij besproken. En als het gaat, of is besproken die is moet ik zeggen in de raadscommissie waarschijnlijk een keer aangeleverd, hij heeft bij de sportnota is hij even zijdelings gepasseerd om een beetje een inkijkje te krijgen in wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn van als het, van de uitvoering van het ICS rapport. Wij hebben daar als raad toen ondersteund de lijn die daarin aangegeven is. En nu u daar allerlei zaken over naar voren brengt, dan zeg ik van ja ik kijk toch dan naar het verleden en ik hoop dat u dat met mij wil in dit geval want wij hebben daar als raad een bepaalde lijn uitgezet en daarmee het college ondersteund in dat opzicht. Als het gaat om de zwembaden, ja wij hebben ons tijdens de verkiezingscampagne, ik denk de meeste partijen, hebben ons uitgelaten, laat ik het zo formuleren, we hebben ons uitgelaten om er alles aan te willen doen om de zwembaden open te houden, maar wij hebben absoluut niet gezegd, meneer Nijenbanning, en zeker het CDA niet, dat wij ????? altijd die zwembaden open houden. Zo is het niet geweest meneer Nijenbanning. Dat wij er alles aan willen doen om ze open te houden daar gaan we voor en daarom liggen hier ook de duidelijke financiële kaders ten aanzien van de consequenties en daarover willen wij het als college en als raad in de komende periode over hebben want in 2015 zullen wij hier met elkaar een besluit over moeten nemen. Als het gaat om MFA Maarswold en die €200.000, - investering Brummelkant, ja volgens mij is het een beetje appels en peren met elkaar vergelijken, want bij de Brummelkant wordt er mede in het licht van de uitwerking misschien wel al van het ICS rapport een beetje worden een aantal gebouwen afgestoten, die lijn is al een beetje ingezet en dat daar dan €200.000, - geïnvesteerd wordt heeft o.a. volgens mij te maken met dat er gebouwen opgeruimd moeten worden. dus of je dat nou direct een investering moet noemen alswel een afschrijving, ik denk dat het bij het laatste hoort. En wat betreft de MFA Maarswold, wij hebben deze MFA Maarswold voornamelijk een onderwijslocatie genoemd en inderdaad in de meerjarenraming nemen wij hem nu straks dus op als het gaat om realisering van die MFA Maarswold. Dus ik weet niet wat die twee dingen precies met elkaar van verband hebben, ja het ene geef je geld uit aan iets nieuws, het andere breek je iets af, maar het zijn wel twee verschillende dingen, want de ene is nieuwbouw en de andere is iets wat we zouden afstoten. De een is nieuwbouw voor onderwijs wat echt nodig is, zo denken wij en waar we ook in het verleden toezeggingen voor gedaan hebben om het in de komende periode te bekijken en het andere is een uitvoeringszaak. Wat betreft Geert Teis dat is nog een ding die ik me nog herinner, dat is, kijk ik denk dat wij heel duidelijk zijn ten aanzien van Geert Teis. Ik vind het absoluut geen zwabberbeleid, ik vind heel duidelijk, wij hebben de vorige keer in de afgelopen periode is er door de, ja is er voor gekozen op een gegeven moment door de raad ook geaccordeerd, hoe moet ik het zeggen, dat er geen verzelfstandigingsonderzoek kwam ten aanzien van Geert Teis. Wij geven in ons stuk nu duidelijk aan; wij willen eerst kijken van zijn er mogelijkheden om de commerciële activiteiten dusdanig uit te breiden dat we daar mogelijkerwijze toch ja een betere exploitatie mogelijkheid, of ja een betere exploitatie krijgen wat betreft die financieren voor de gemeente dan nu. Als we dat eerst op poten hebben dan gaan we dan kijken is het nu of is het dan reëel om te zeggen van; gaan we een onderzoek naar verzelfstandiging nog aan of zeggen we dan het is goed zo, we houden het daarbij. Dus wij laten niet los het onderzoek naar de verzelfstandiging, maar wij kijken eerst wat het commerciële versterking ons tot mogelijkheden biedt. Ja, wat heb ik nog meer. Ja, leefbaarheid en woningen geloof ik, iets over, de sociale sector moesten we vooral mee bezig geloof ik, was het niet meneer Nijenbanning. Sorry, ik moet eerst mevrouw de voorzitter zeggen eigenlijk. Nog even wennen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt vanzelf.
  • 1:55 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Goed, nou ja, het valt mezelf op, goed. Ja, ik dacht dat bij beide als het ware ook in het bestuursakkoord en ook al in het fractiebreed overleg naar voren hebben gebracht en we hebben zelfs ten aanzien van de sociale sector hebben wij hier een informatieavond gehad waarin het nodige is uitgelegd over waar men mee bezig wil als het gaat om Lefier en om de woningbouw hier in Stadskanaal, om de sociale woningbouw. De duurzaamheid en ook dat men daarbij aansluiting zoekt bij de gemeente als het gaat om; jongens hoe kunnen wij elkaar daar in versterken om die sociale woningbouw als het ware duurzamer te maken en ook wat gaat om kosten voor de bewoners om die zo laag mogelijk te houden en dat wij daarnaast ook inzetten op de particuliere sector, ja vanzelfsprekend dat gaat niet vanzelf, misschien denkt u dat het vanzelf gaat, maar wij denken dat het niet altijd vanzelf gaat, maar wij denken bijvoorbeeld aan ja wil je daar een verduurzaamheid in die particuliere sector een beetje versterken of een beetje sneller naar voren wil laten komen of misschien mensen wat sneller over de brug wil laten komen dan kan dat toch een actieve houding van ons als gemeente van uit gaan om te zorgen dat die burger ziet dat een investering loont en daarmee ontzorgt en dan zelfs misschien mogelijkerwijze ontzorgt wordt in de uitwerking, dan denk ik dat ook in de particuliere sector men eerder over de brug komt en dit levert ook nog weer nog hopelijk iets bij aan de werkgelegenheid in onze gemeente. ik dacht dat ik de meeste vragen zo’n beetje bij langs was geweest. Of opmerkingen die ik had willen beantwoorden. Voorzitter.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Dan zullen we peilen of dat het geval is. ik ga ook even kijken in verband met de tweede ronde voor de koffie of thee of er behoefte is aan een tweede termijn. Zeer zeker het geval. En dan vraag ik toch de horeca om gewoon maar koffie en thee in te komen schenken terwijl wij gewoon door debatteren. En dan geef ik opnieuw de gelegenheid voor de tweede termijn aan de fracties in de raad. Wie van u? Meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Idema. Meneer Idema, begin ik gewoon weer bij u.
  • 1:46 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik begrijp wel dat de heer Plieger even wat in verwarring was om de vraag een beetje fatsoenlijk te beantwoorden naar mij toe, over, want er was een stellingname en er was een vraag aan gekoppeld, en die stellingname was dat wij furieus zijn aangevallen op het feit dat wij aan potverteren deden. Terwijl dat ik op bladzijde 14 van het bestuursakkoord kan lezen dat de belastingen, de onroerend goedbelastingen omhoog gaan en dat de algemene reserve dat dat niet heilig is. als het nodig is wordt er uitgeput. En daar kwam mijn vraag vandaan, mijn vraag was heel duidelijk van toen wij de vorige discussie hadden over hoe wij gaan regeren zeg maar toen is er gesteld, in ieder geval door GBS en ook CU en door het CDA, van hoe gaat de SP dat allemaal betalen. Ik heb vervolgens de vraag teruggelegd, ik zeg van hoe gaan jullie het nu betalen. Dat was een concrete vraag die ik niet beantwoord heb gezien. Verder hebben wij ooit ingestemd met de herindeling, maar je moet het ook zien dat het een voortschrijdend inzicht is en terwijl dat wij hebben gezegd dit is de beste keuze en we hebbe gezegd dat we met stemverklaring zijn akkoord gegaan. Dat wil zeggen dat wij wel akkoord zijn gegaan omdat wij vonden dat dat de beste keuze was, maar we zien nu gewoon dat er heel veel aan het veranderen is. Een aantal gemeentes om ons toe die gaan niet meer, willen niet meer samen. Die zeggen; we gaan alleen verder, en al dat soort zaken, moet je tot herbezinning komen. En dat was mijn vraag daarin. En dan
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, mag ik u even onderbreken in die zin want u zegt dat is mijn vraag daarin, maar u geeft nu een statement over de positie van de SP. Kunt u het verduidelijken en een rechtstreekse vraag stellen aan de heer Plieger.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed. Ik vraag daarmee van kun je nou niet beter gewoon beter de stekker er uit trekken en zeggen van wij gaan op een aantal zaken waar wij gewoon goed kunnen samenwerken en de efficiëntie te bereiken is daar gaan we in eerste instantie daar op voortborduren, dat is mijn vraag.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat gaat de heer Plieger beantwoorden.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog een vraag voorgelegd gekregen. Mijn vraag is nog van hoe ga je de decentralisaties betalen, maar dat is eigenlijk dezelfde vraag die in het verlengde ligt. Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is die vraag duidelijk. Goed, ga ik naar de heer Nijenbanning.
  • 1:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Plieger ook bedankt voor de uitgebreide beantwoording in de eerste termijn. Ik zou toch nog even een paar punten in willen brengen. De eerste is ten aanzien van de bekostiging van het sociale domein. U geeft aan van als blijkt dat de kosten daar uit de pas gaan lopen met de rijksvergoeding dan gaan we bijsturen, dan gaan we het beleid bijstellen. Terwijl de titel van het bestuursakkoord juist stabiel sociaal is. Een cliënt die in jaar x een aanvraag doet voor een bepaalde uitkering krijgt hem gehonoreerd, maar in het volgende jaar loopt hij het risico dat het niet meer gehonoreerd wordt of dat het bedrag bijgesteld wordt naar beneden omdat u bij gaat stellen. Dus mijn vraag is; kan de cliënt in het sociale domein rekenen op een bestendige gedragslijn, continuïteit van uitvoering van regelgeving. Tweede, heel goed is om te horen dat u hecht heel veel waarde aan unanieme besluitvorming in de raad, dat heeft u aangegeven bij uw betoog over de gemeentelijke herindeling. Aan de andere kant hecht u, heeft de raad in november unaniem besloten een college te formeren van 3,0 fte, dat besluit legt u nu naast zich neer. Dus graag uw reactie daarop. Daarnaast zou ik de heer Plieger willen adviseren als het gaat om investeringen, afschrijvingen zoals bedoeld in MFA, om eerst even in gesprek te gaan met uw controller, de BBV kent hele stringente voorschriften en ik zou mij daar eerst in gaan verdiepen alvorens ik het verschil tussen investeringen en exploitatie hier tracht uit te leggen. Dat waren mijn punten voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Nog één vraag eigenlijk en dat vind ik toch wel een brandende vraag die ik aan de nieuwe coalitie in de persoon van de heer Plieger vraag. Omdat onze hele verkiezingscampagnes die we nu achter de rug hebben ging om werk, werk, werk en nog eens werk. Er zijn zelfs partijen in de coalitie die hebben dat dacht ik op een, groot op hun posters staan, werk, werk, werk. Dus ik wil toch meneer Plieger nog eens wat meer manen om te zeggen wat hij nu verwacht van de samenwerking met het UWV en het Eems Dollard Regio. Ik heb het genoemd de stip aan de horizon, want u zegt wel, en terecht, dat wij als gemeente niet alleen staan in deze regio, we zullen het met de regio samen moeten doen. Maar ik kan me toch voorstellen dat toen u aan tafel zat om dat coalitie akkoord te smeden dat u ook over dat thema werk, werk, werk hebt gehad en dat u niet hebt gezegd nou we sluiten ons aan bij het EDR en het UWV die loopt al heel hard voor ons en nou daar moeten we dan dat werk maar voorkomen. Ik kan me niet voorstellen dat u tijdens die onderhandelingsronden dat daar ideeën zijn geweest wat werk gaat creëren hier in deze gemeenschap, dat u zegt van we willen specifiek dat gaan onderzoeken of we willen dat gaan onderzoeken of we willen, ik heb zelf voorbeelden genoeg, maar dat ga ik u nu niet vertellen, maar ik bedoel dat moet vanuit het coalitie akkoord komen, dat misschien heeft de coalitie wel eens iets bedacht wat werk, werk, werk inhoud. En niet een statement zoals het nu heeft van UWV en het Eems Dollard Regio, dat is allemaal wel prachtig en goed dat u dat doet, maar geef nog eens een stip aan de horizon ook voor iedereen die hier zit en die vanavond met of zonder baan weer naar huis gaat en die zegt; nou deze coalitie, bliksem over vier jaar heb ik werk.
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou, dit is wel een hele mooie.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Plieger.
  • 0:46 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Over vier jaar heb ik werk, waren de laatste woorden van meneer Pals. Ik vind het hele grote woorden meneer Pals. En ik vind het ook jammer om te horen als u zulke goede ideeën heeft, dat u niet met uw eigen ideeën naar voren komt. Dat u zegt; die ga ik u nu niet vertellen. Wij zijn hier met elkaar om een probleem aan te pakken wat landelijk, we kunnen naar de televisie kijken, wat landelijk ontzettend veel aandacht krijgt, waarvan we allemaal weten hoe krijgen we werk, echt werk, wat zeg maar niet alleen maar over vier jaar een baan is, maar over acht jaar ook een baan is. En hoe komen we uit die carrousel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, meneer Plieger gaat me nu even de mantel uitvegen en dat is ook terecht misschien, of niet terecht, maar goed mijn dank daarvoor. Maar ik wil u daar toch wel even, ik wil hier toch wel even opmerkzaam maken dat het is uw coalitie akkoord en niet ons oppositie akkoord.
  • 4:45 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee, dat weet ik, maar uw laatste zinnen waren zo prachtig. Over vier jaar heb ik werk. En ik bedoel dat vind ik ook een, echt een heel groot item, wij willen ook graag met elkaar, als college en als nieuw college, iedereen aan het werk helpen. Wij zien met elkaar, ook u en ook wij, zien dat er een heel grote opgave ligt. We proberen alles uit de kast te halen om te zorgen dat we inderdaad zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, maar om nu even te zeggen welke plannen ik bij de start van dit, of wij bij de start van dit bestuursakkoord hebben, concreet, als we ze hadden waren ze waarschijnlijk al ergens uitgevoerd. Zo denk ik er zelfs over. Ja, en ik bedoel niet, er zijn wel kleinere, maar grote plannen waarbij we zeggen we krijgen duizenden mensen aan het werk, nee die staan hier niet in. Een enkel plan wat het onderzoek waard is wat weer werk oplevert misschien, ok, maar om nou te zeggen van wij hebben het gevonden en wij bieden dat aan en kijk es wat wij daarmee in deze samenleving tot stand kunnen brengen, ik denk dat wij daarin bescheiden moeten zijn en dat we met elkaar hard aan de bak moeten. Wat de bekostiging van het sociale domein aangaat bij de VVD. Ja, kan een inwoner rekenen op bestendig beleid. Wij zouden dat graag willen en wij willen daar ook voor staan, ware het niet dat wij met elkaar, ook in deze raad heeft dat meerdere keren met elkaar besproken, hebben ervaren dat de regering die er nu zit maatregelen treft met een bezuiniging die er niet om liegt. Die moeten wij incalculeren. En als ons dat nu op een gegeven moment, met het beleid wat er dan ligt, niet lukt dan zullen wij moeten bijsturen. Of u dat een bestendig beleid noemt ten aanzien van de inwoner, ja ik noem dat wel een bestendig beleid, want wij willen het doen met de middelen die het rijk ons daarvoor ter beschikking stelt, dat is het bestendige beleid wat wij voor ogen hebben. En dat wij mogelijkerwijs daar dan beleid op moeten aanpassen, het zij zo, dat klopt, dat vinden we naar de inwoner misschien wel onprettig, maar als het moet dan moet het, klopt. U had ook iets over 3,0 fte. Wij zijn ons terdege bewust dat in het ombuigingsplan is neergezet dat ons uitgangspunt, zo staat dat er ook, ons uitgangspunt is 3.0 fte. Dat hebben wij ook als coalitie partijen, beoogde coalitie partijen, hebben wij over gepraat. We hebben gewikt en gewogen, we hebben ons laten informeren wat is een goed en wat is een, ja een goede basis voor ons als college om mee aan de slag te gaan. Dus wij hebben echt over 3,0 nagedacht als uitgangspunt, het was, zoals die in het ombuigingsplan stond. Wij komen nu, mede op grond van wat op ons pad komt, komen wij op 3,2 fte en daarbij zijn een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties die het nodige van ons zullen vergen alsook de herindeling, ik noem maar twee zaken die op ons bordje komen, waardoor wij geacht hebben, 3,2 fte, voor dit college is een reële waarde. Dit was, even kijken, dan ja ik dacht dat ik met, wat de SP betreft als het gaat om de stekker eruit halen en wat betreft dit of het proces van de herindeling, ik heb daar eerder antwoord op gegeven, dat zullen wij niet doen. en wij hebben hier met elkaar, ook u, hebt er toen der tijd voor gekozen om een pad op te gaan, wij hebben daarvoor allerlei argumenten toen aangevoerd gekregen die hebben wij breed ondersteund toen der tijd en wij gaan wat dat aangaat door op het pad van de herindeling. Hoe kwetsbaar dat op dit moment ook is. ja, uw vraag ten aanzien van het financieel beleid, ja ik heb het idee dat ik weer in herhaling val en anders dan moeten we elkaar misschien
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u vindt dat u het in eerste termijn beantwoord hebt meneer Plieger dan mag u dat zeggen en dan hoeft u het niet te herhalen.
  • 0:42 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou, ik vind namelijk dat ik in de eerste termijn het inderdaad beantwoord heb. En nogmaals net, naar de heer Nijenbanning toe voorzitter, heb ik ook aangegeven wat wij doen als het gaat om die bestendigheid, als het gaat om bestendig beleid naar de inwoner toe. Heeft ook te maken met hoe wij denken ons financieel beleid vorm te gaan geven. En wat betreft de OZB, daar wil ik nog een toelichting op geven. De verhoging van de OZB is zoals vastgesteld in het ombuigingsplan, wat volgens mij voorzitter algemeen is, unaniem is aangenomen in deze raad. Waarvan akte.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik heb ook niet gesteld dat wij niet, dat wij het onroerendgoedbelasting heilig hebben verklaard. Wij hebben gezegd van als we tekort komen dan kunnen we desnoods dat gaan verhogen en nu wordt dat nog weer verhoogd, ieder jaar weer, dus wij zijn van mening dat wij de vorige keer onheus zijn bejegend op dat gebied, op dat punt. Omdat we daar op aangevallen zijn. U wilt de belasting verhogen, u wilt uit de reserves putten, terwijl dat u zelf op bladzijde 14 van het beleid schrijft dat u het gaat verhogen, dat is mijn stelling namelijk geweest.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de heer Plieger gaf u net het antwoord, dat is een constatering van een reeds vastgesteld ombuigingsplan, dus het is niet een verhoging van de coalitie, maar gewoon de vertaling van wat de raad van Stadskanaal goedgekeurd heeft. Dus daar zit geen licht tussen, geen verschil tussen.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar, nee, kom ik even terug voorzitter als het mag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik geef u het woord meneer Idema.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar er werd een klein beetje verondersteld dat wij de belasting verhoging niet accepteren, dat is niet aan de orde.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar volgens mij is uw punt heel duidelijk ten opzichte van het duidingsdebat. Meneer Plieger, u bent aan het einde van de beantwoording gekomen?
  • 0:12 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik heb het idee dat ik aan het eind van de beantwoording ben gekomen. Het kan zijn dat natuurlijk een van mijn coalitiepartijen nog iets wil toevoegen, dan wil ik daar zeker ruimte voor geven voorzitter. maar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, u geeft daar ruimte voor. Even een nieuwe
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar misschien moet u dat doen. De heer Bessembinders is dit niet gewend geloof ik.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet wat we tegemoet gaan, maar volgens mij ben ik uw voorzitter. Even voor de duidelijkheid.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat klopt.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wou ik eigenlijk constateren als u aan het eind van uw betoog was gekomen, meneer Plieger, dat ik even wou inventariseren in die zin of daar verder behoefte was of dat wij eigenlijk op een gegeven moment u kunnen danken voor uw toelichting en de beantwoording en kunnen kijken of de oppositie partij, laat ik het zo maar noemen, zich uit willen spreken over ja dan nee ondersteuning van het coalitie akkoord of niet. Want dat is denk ik waar de coalitie nieuwsgierig naar is. Meneer Idema, SP.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wij steunen het bestuursakkoord dus niet om de vrijheid te behouden om een eerlijk oppositie te voeren. Wij vinden dat er teveel gestuurd wordt op financiële zekerheid, teveel vasthouden aan het landelijk beleid. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, wij zullen het bestuursakkoord steunen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zullen vooreerst het coalitieakkoord niet steunen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat het coalitieakkoord wat u heeft aangeboden als coalitiepartij en mede ondersteund wordt door de VVD en niet ondersteund wordt door D’66 en de SP en dat is hun keuze. Dank u wel meneer Plieger.
  • 0:16 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, mag ik nog een keer het woord? Want dan wou ik u toch, dan wou ik de raad namelijk ja toch het bestuursakkoord in een papieren versie, eentje, aan de raad aanbieden en dan doe ik dat aan de voorzitter van de raad.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even voor u staan meneer Plieger. Dank u wel. Toch nog een papieren versie, dat voelt nog vertrouwd. Dank u wel.
  • 1:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat ik nu verder ga met het punt waar iedereen natuurlijk ook op zit te wachten, dat is namelijk de benoeming van de wethouders, ga ik even namens partijen iets doen. Want het is mooie dat de oppositie partijen voor een deel hun complimenten hebben uitgesproken voor de wijze waarop de coalitie tot stand is gekomen. Hoe proces is gevoerd door de informateur en de formateur en ik heb begrepen dat ik namens partijen, coalitiepartijen, maar eigenlijk gewoon namens de raad in die zin, bloemen mag overhandigen aan de formateur. Ja, dat had hij nou net niet verwacht deze keer. En daarmee ga ik hem dank zeggen voor het feit dat hij zich met de assistentie van de personen die hij ook genoemd heeft in zijn woord, zich zo heeft ingezet om deze coalitie tot stand te brengen. Te zorgen dat u straks eventueel wethouders kunt benoemen en te zorgen op een gegeven moment dat er een coalitie akkoord ligt. Jan Bessembinders, namens iedereen dank.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dank u wel.
 • 7 Benoeming en beëdiging wethouders
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komen we bij het punt van de benoeming van en de beëdiging van de beoogde wethouders. En daarmee wil ik de coalitiepartijen uitnodigen om hun wethouders kandidaat voor te dragen. En dan begin ik natuurlijk bij het CDA. Mevrouw Brongers.
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, het CDA stelt voor de heer R. Plieger te benoemen als wethouder met een arbeidspercentage van 85%.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. CU, meneer Van Beek.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij dragen de heer Hamster voor als wethouder, voor 0,85 fte.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:08 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. De fractie van de PvdA draagt de heer F. Boen voor benoeming wethouder van de gemeente Stadskanaal, voor parttime 85%.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. And last but not least, GBS.
  • 0:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Wij dragen de heer P.W. Gelling voor met een percentage van 65%. Dank u.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat betekent dat wij overgaan, ten aanzien van de beoogde wethouders, door te stemmen. En stemmen over personen doen we altijd schriftelijk. Meneer Idema, SP.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, meneer Nijenbanning die kwam terecht op dat 3,0 fte en nu is dat 3,2fte. Ik wil daar wel iets van zeggen eigenlijk, ik vind dat we vast moeten houden aan 3,0 fte.
  • 1:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat is, meneer Idema dat is net opgemerkt en de coalitie heeft verdedigd waarom zij heeft gekozen hebben voor 3,2, dus ik denk niet dat het opnieuw nu nog een discussiepunt is, dat is denk ik een kwestie van tellen. Zij hebben die afweging gemaakt, dat is voor de andere partijen een gegeven. En vandaar ook dat ze worden voorgedragen met de formatiepercentage zoals genoemd. U kunt, u vindt in uw map een stembriefje, daarop zijn de namen van de vier beoogde wethouders benoemd, u kunt voor stemmen, tegen stemmen en als u het open laat stemt u blanco. En voordat we stemmen, u bent al bezig, moet ik natuurlijk nog even een stemcommissie benoemen want er zal ook geteld moeten worden. en ik stel u voor om een stemcommissie van drie personen voor te stellen en ik vraag mevrouw Brongers van het CDA om als voorzitter van de stemcommissie te fungeren en ik zou graag willen dat de heer Idema en de heer Pals ook zitting nemen in de stemcommissie. Dan kunnen we na dat de stemmen zijn uitgebracht, die door de bode worden opgehaald, even schorsen en kunt u in de B&W kamer de stemmen die uitgebracht zijn, en de resultaten daarvan tellen en terugbrengen in de raad. Kunnen we dat zo doen?
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik wil nog wel even een vraag stellen. Moeten wij een kruisje, of een rondje, of een streep, of…(luid gelach in de raadszaal)
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik wil dat graag formeel doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh. Ja, u wilt geen fouten maken dat begrijp ik. Zullen we dit doen?
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   een kruisje
  • 1:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij kunnen overgaan tot stemming als het ingevuld is dan vraag ik de bode om de stembriefjes op te halen. Mag ik dan, mag ik dan, dames en heren nog even, mag ik dan de stemcommissie verzoeken om de stemmen te gaan tellen in de collegekamer. En dan stel ik voor om even 10-15 minuten te schorsen en kunt u ons daarna verassen met de uitslag. Want dan kan er even wat beweging en wat frisse lucht binnenkomen. Ik verwacht u om 21.05 uur terug.
  • 0:44 schorsing
  • 0:34 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, namens de commissie mag ik meedelen dat er 23 stemmen geldig zijn uitgebracht en dat de stemmen geteld zijn als volgt; De heer Plieger, 16 voor, 7 tegen. De heer Hamster, 17 voor, 5 tegen, 1 blanco. De heer Boen, 17 voor, 6 tegen. De heer Gelling, 16 voor, 5 tegen en 2 blanco.
  • 2:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dat betekend dat we over kunnen gaan tot beëdiging van de wethouders en ik zou de desbetreffende vier heren willen vragen om naar voren te komen. En daarnaast wil ik verder de leden van de raad en iedereen vragen om tijdens de beëdiging te gaan staan. Heren u staat hier en dat betekend volgens mij dat u de benoeming tot wethouder van de gemeente Stadskanaal wenst te aanvaarden. Klopt dat? Vier knikjes, laten we dat zo houden. Goed, een kleine vrolijke noot dat mag ook best want het is best een beetje een belangrijke avond en een belangrijk moment en dat mag je ook met plezier tegemoet zien. Ik heb begrepen dat u alle vier wenst de eed uit te spreken, dus ik lees één keer de tekst voor behorende bij de eed en vraag u daarna de eed af te leggen. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam op welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder na eer en geweten zal vervullen. Meneer Plieger.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Zo waarlijk helpe mij God.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hamster.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:2 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 1:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan mag ik u feliciteren met uw benoeming tot wethouder van de gemeente Stadskanaal en namens ons allen u daarbij heel veel succes toe te wensen. En omdat u toch allemaal staat en waarschijnlijk heel lang op dit moment hebt gewacht onderbreken we de raadsvergadering eventjes voor het feit dat iedereen deze nieuwe wethouders kan feliciteren en sterkte kan toewensen en ondertussen maken we dan, hoe hard het ook klinkt, de stoelen vrij aan mijn linkerkant voor dit nieuw college. Ga uw gang.
  • 0:06 schorsing
 • 8 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de gemeenteraad
  • 08. Onderzoek geloofsbrieven (61,86 KB)
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, dan heropen ik de vergadering opnieuw omdat wij natuurlijk na de beëdiging van de wethouders graag over willen gaan met de opvolging van hun zetel in de raad. Daarvoor zal ten aanzien van de vier raadsleden die we straks hopen te beëdigen het onderzoek naar de geloofsbrieven plaats moeten vinden. Daarvoor wil ik graag voorstellen om daar een commissie het onderzoek te laten verrichten naar de geloofsbrieven, ik zou dat graag willen vragen aan mevrouw Kroom van de PvdA en tevens als voorzitter zodat u ook verantwoording vanuit de commissie aan kunt geven. Ik wil graag dat mevrouw Sterenborg van de CU en meneer Nijenbanning van de VVD met zijn tweeën mevrouw Kroom aanvullen in de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven. En dan laten we dat nu gelijk plaatsvinden en wachten we dat resultaat even af, ik kijk naar de griffier, is binnen vijf minuten realistisch om te verwachten? Dan blijven we deze keer maar even op onze plaatsen zitten, of althans in de aanwezigheid van onze zetels.
  • 0:6 pauze
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven is gearriveerd, ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie. Mevrouw Kroom aan u het woord.
  • 0:45 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Stadskanaal in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door Egbert Hofstra, Gert-Jan Boels, Okko Dijkstra, Art Ploeger, op maandag 12 mei 2014 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Stadskanaal. Rapporteert de raad van de gemeente Stadskanaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden, gebleken is dat de genoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. En dan nodig ik de heren Boels, Dijkstra, Hofstra en Ploeger uit om hun plaats op te zoeken in de raad.
 • 9 Beëdiging raadsleden
  • 2:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En voordat ik overga tot beëdiging van deze vier raadsleden wil ik één afspraak met u maken, we gaan zo meteen over tot de beëdiging ik zal dan de nieuwe raadsleden feliciteren en voordat ik de gelegenheid geef aan een ieder hier aanwezig om de raadsleden te feliciteren wil ik nog graag even een moment pakken dat we per fractie even horen wie de nieuwe fractievoorzitter is zodat ook dat openbaar is van elke fractie en daarna sluit ik waarna de felicitaties aan de nieuwe raadsleden kunnen plaatsvinden. Ik verzoek u allen te gaan staan. En ook de heren Boels, Dijkstra, Hofstra en Ploeger hebben aangegeven alle vier de eed af te leggen dus ik zal ook alleen de tekst daarbij behorend uitspreken. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder weke naam op welke voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad na eer en geweten zal vervullen. Meneer Boels, CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de heer Ploeger, GBS.
  • 0:08 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan feliciteren wij u van harte en wensen u heel veel sterkte en heel veel plezier in de uitoefening van uw raadslidmaatschap wat drie van uw vier zeg maar eigenlijk al kent en al aardig mee op weg is. Mag ik net als bij de andere raadsleden u komen feliciteren en succes toewensen. En voordat we dan zo meteen overgaan om iedereen in de gelegenheid te stellen om deze vier nieuwe raadsleden te feliciteren wil ik graag nog de fracties even de gelegenheid geven om aan te geven wie hun fractievoorzitter is in de komende periode en zodat we dat bekend hebben en daarna sluit ik de vergadering en dan kunt u allen de heren feliciteren. De beoogde, de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, aan wie mag ik het woord geven. Meneer Maarsingh.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, dank u wel wij hebben, het CDA fractie heeft tot haar voorzitter benoemd mevrouw Gozina Brongers-Roffel en wij bevelen haar dan ook bij uw raad van harte aan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is een hele mooie introductie, succes mevrouw Brongers. Meneer Idema.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik beveel mezelf aan.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat verbaast me nou helemaal niet. Sterkte bij het vervolg meneer Idema. De CU, aan wie mag ik het woord geven. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Meneer Van Beek is onze fractievoorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In de nieuwe periode.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   juist
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek succes. PvdA.
  • 0:04 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Onze fractie heeft gekozen voor verjonging, Egbert Hofstra is onze fractievoorzitter. Dank u wel.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is een knappe prestatie om weer als laatste binnen te komen en dan gewoon het heft in handen te nemen. Gefeliciteerd meneer Hofstra. Dan hoef ik eigenlijk de vraag niet te stellen denk ik aan de fractie van de VVD, maar ik ga eerst nog even naar GBS want ik keek u wel aan meneer Nijenbanning maar u was nog niet aan de beurt. De fractie van GBS.
  • 0:9 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, dank u wel. Hij is brandnieuw, maar wij hebben toch vertrouwen in het nieuwe fractievoorzitterschap van de heer Art Ploeger.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En zo is er toch weer wat vernieuwends tot stand gebracht van wat velen misschien niet hadden verwacht. En ik neem aan dat de heer Pals en de heer Nijenbanning zichzelf aanbevelen want de fractie is niet groter dus u bent de fractie en de fractievoorzitter, maar wij wensen u bij de uitoefening van ook die functie gecombineerd met het raadslidmaatschap sterkte en succes voor de komende periode.
 • 10 Sluiting
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil hiermee de raadsvergadering van 12 mei besluiten, ik wens u straks, nadat u allemaal een drankje hebt genomen met de wethouders en de nieuwe raadsleden in contact bent geweest, een hele plezierige avond en een goede thuiskomst straks. En misschien is het handig, ik kijk even naar de vier raadsleden, voordat iedereen opstaat en vertrekt, om even hier plaats te nemen want volgens mij is dat voor de felicitaties die jullie in ontvangst gaan nemen handiger dan als jullie op de plaats blijven staan. Ik sluit de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]