Raadsinformatie

Raadsvergadering 04 november 2014

Naam
Download het audiobestand (81,36 MB)
Download de gesproken tekst (1,22 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,28 MB)
 • 1 Opening
 • 13 Najaarsnota 2014
 • 14 Programmabegroting 2015
 • 15 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ( het begin van de opname ontbreekt) dat wij één lid van de raad vanavond niet aanwezig is, naast de heer Van Beek van de CU, die gisteren ook niet in staat was, en natuurlijk vandaag ook niet, om aanwezig te zijn, is dat ook de heer Nijenbanning van de partij van de VVD vanavond er niet bij aanwezig kan zijn. dat betreuren wij, maar ja wij hebben het door het verloop van gisteravond niet anders op kunnen volgen dan het op deze wijze te doen. En we gaan dus verder met de agenda en dat betekend dat ik bij agendapunt 13 ben aangeland. En dat is de najaarsnota 2014. Ik constateer dat ook de belangstelling van de media gigantisch is afgenomen. En niet alleen van de media het is ook wat rustiger op de publieke tribune, alhoewel de vrolijke gezichten van gisteravond zitten er nog. Dus dat is gelijk gebleven en in de patio is het helemaal stil. Ja. Maar goed dat laat onverlet dat we toch nog wel een behoorlijk belangrijke vergadering hebben te gaan denk ik na de behandeling van de najaarsnota 2014, ook de begroting 2015. En die is toch wel leidend voor het werk wat we gaan doen volgend jaar.
 • Besluitvorming met debat

 • 13 Najaarsnota 2014
  • 12. Voorstel Najaarsnota 2014 (78,28 KB)12.1. Najaarsnota 2014 (588,83 KB)
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   laten we beginnen bij de najaarsnota, agendapunt 13, zoals ik zei. Mag ik vragen wie daarover…..pardon? nee, agendapunt 12 is gisteren de huishoudelijke hulp geworden en nu zijn we bij agendapunt 13; de najaarsnota. Want die hebben we gisteren met instemming van de raad omgewisseld. Het moet nog even wennen zo samen, maar dat gaat vast lukken. Nou, ja je zal er ook maar voor geplaatst worden, je komt één avond kijken van hoe verloopt het ongeveer in Stadskanaal en gelijk beslist de raad om een deel van agenda op te sparen, de volgende avond te gaan doen en je mag maar invallen. Ik zeg het u, het zal je maar gevraagd worden, dus wat dat aangaat hoop ik dat we met respect voor elkaars situatie vanavond de zaak invullen. Ga ik nu echt naar agendapunt 13, de najaarsnota 2014. Even inventariseren wie daarover het woord wil voeren. Brongers, Sterenborg, Pals, Hofstra en Idema. GBS niet in eerste termijn?
  • 0:07 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Voorzitter, ik ben zo slim geweest om een 2 in 1 te realiseren. Ik dacht van dat is wel handig in het kader van de tijdsbesparing, want ik heb dus de najaarsnota samengevoegd met de programma begroting 2015. Dus ik weet niet wat wijsheid is.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja u hoopt natuurlijk dat ik straks na de behandeling de najaarsnota niet aftik. Want dan zou het mosterd na de maaltijd zijn wat u er nog over zegt. Dus misschien dat u hem nu nog even een beetje uit elkaar kunt trekken, dat gaat u vast lukken meneer Ploeger.
  • 0:1 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Gaan we doen voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem u toch even mee als spreker in het geheel voor de najaarsnota. Doen we een beetje een andere volgorde als gisteren. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. voorzitter voor ons ligt de najaarsnota 2014. De najaarsnota maakt deel uit van de planning – en controlecyclus. Hierin kunnen we de stand van zaken van de lopende begroting opmaken. Voorzitter we zullen onze vragen en opmerkingen plaatsen in de volgorde van de programma’s. we hebben een week geleden al een aantal vragen gesteld aan het college, maar daarop hebben we helaas nog geen antwoord ontvangen. Wat ons betreft wordt de procedure daarvoor op een later tijdstip nog eens tegen het licht gehouden. Wel zullen we vragen die belangrijk zijn in onze bijdrage stellen. De antwoorden op de meer technische vragen willen we dan graag nagezonden krijgen. Voorzitter, het eerste dat meteen opvalt is een overschot van 2 miljoen. Dit heeft verschillende oorzaken, helaas is het geen teken van een structurele verlichting van onze financiële situatie. De overschotten zijn namelijk incidenteel van aard. Ook is er op sommigen posten sprake van een vestzak/broekzak situatie, bijvoorbeeld bij achterstallig onderhoud. Bij programma 1 hebben we een vraag bij het vervallen van het budget van 12.000 euro aangaande de wijkconciërge.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik één puntje van orde voorstellen meneer Hofstra, sorry dat ik u onderbreek, maar als u uit de programma’s vragen gaat stellen is het misschien handig om ook even de pagina erbij te noemen. Want mochten er dan aanvullende vragen zijn is het ook snel na te slaan.
  • 3:46 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan pak ik even in plaats van mijn tekst ook even de notities van de i-pad erbij. Even zien. Dat is bladzijde 5 voorzitter. bij programma 2 hebben we een vraag over de onderhoudsbudgetten. De meevaller komt door achterstand in wegonderhoud en wijkbeheer. Ook bij het onderhoud van de begraafplaatsen is een achterstand ontstaan, dit is dus niet echt een meevaller. Onze vraag is dan ook wat de oorzaak van deze achterstand is en of deze achterstand volgend jaar wordt weggewerkt en dat is op bladzijde 8. Ook valt ons hier het vervangen van de dug-outs op, naar aanleiding van het noodlottige ongeval in Twijzel zijn de dug-outs onderzocht en sommigen vervangen. Maar hebben we geen reguliere inspectie of iets dergelijks en is er ook toezicht op andere objecten op sportvelden? Bijvoorbeeld mobiele doelen? Die vallen nogal eens om. Het centrumplan Musselkanaal is bijna gereed. Bomen, straatmeubilair en fietsenrekken moeten nog worden geplaatst. De hybride verlichtingsmasten met zonnecellen en windmolens zullen deze maand worden opgeleverd, dit alles zal het Willem Diemerplein nog meer allure geven. Wat wij echter betreuren is dat er 140.000 extra is uitgegeven. U heeft daar verschillende verklaringen voor. Met 2 verklaringen hebben wij echter onze vraagtekens. Kon niet worden voorzien dat de kwaliteit van de klinkers te slecht was voor hergebruik? En was het niet mogelijk om op voorhand te kunnen berekenen hoeveel zand er werkelijk nodig was? Kortom, wat is de oorzaak van deze onderschatting. Een deel van dit bedrag betreft het regenwater riool. Dit kon niet aangelegd worden zoals in het plan was voorzien, hierdoor zijn extra werkzaamheden verricht. Waarom komen deze kosten niet ten laste van het rioleringsplan, daar zouden de kosten kunnen worden gedekt uit de rioleringsbelasting, dat staat op bladzijde 9. In programma 3 meld u een schadepost van €9.000,- als gevolg van vandalisme, zijn de daders hiervan gepakt? En kunt u daar ook de schade op verhalen? Nu komen de kosten weer ten laste van de gemeenschap. En dat was bladzijde 10. De instroom in de schuldhulpverlening bedraagt tot en met juli 149. Als we dit over het hele jaar uitsmeren door interpellatie komen we uit op ongeveer 255. In de begroting wordt uitgegaan van een instroom van 200, toch geeft u aan dat verwacht mag worden dat we binnen het budget van €555.000,- blijven. Kunt u dit nader toelichten? Dat was bladzijde 11. Onder het kopje participatiewet stelt u voor om een bestemmingsreserve in te stellen van €200.000,- om daarmee specialistische onderzoeken te kunnen laten uitvoeren. Wij vinden dit verstandig en zien dit bedrag als een investering. Wij wachten uw voorstel voor de besteding van deze middelen af. Bij programma 5 vermeld u de kosten van het draagvlak onderzoek naar het windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer. Het verbaasd ons dat dit €15.000,- voor ons gaat kosten. De vorige portefeuillehouder had het over €á15.000,- totale onderzoekskosten voor de 3 deelnemende gemeenten. Graag uw reactie daarop, dat was bladzijde 16. En kunt u afsluitend nog vermelden wat op dit moment de stand is van de reserve van de duurzame energie ontwikkeling. Tot zover onze bijdragen in eerste termijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de najaarsnota. Allereerste indruk? Mooi. Zoals het nu lijkt blijft er een aanzienlijk bedrag over, maar is het dan wel goed begroot. Als dit bedrag een tekort zou zijn geweest zouden wij als raad erg kritisch zijn, nu is het een voordeel. Ik neem dat dit terugvloeit in de algemene reserve. Er zijn een aantal factoren waar wij geen invloed op hebben waardoor er een positief resultaat uitrolt, maar er is er ook een, in programma 2, namelijk de onderuit putting, en dit baart ons zorgen. Bij programma 1, we lezen dat er achterstallig onderhoud is op de begraafplaatsen, wij hechten er waarde aan dat de begraafplaatsen er netjes en verzorgt uitzien. Programma 2, goed dat er accuraat is gehandeld door de dug-outs in onze gemeente, naar aanleiding van een tragisch ongeval in Twijzel, is vervangen. Bij de onderhoudsbudgetten lezen we dat er bijna een half miljoen niet wordt besteed, dat is voor ons niet acceptabel. Als er geen goed onderhoud gepleegd wordt kom je jezelf te zijner tijd tegen. We vragen dan ook aan de portefeuillehouder om hier hoge prioriteit aan te geven, dat op het budget voor gladheidsbestrijding een meevaller wordt geboekt ligt, zoals de agrariërs onder ons zeggen, aan het weer. Het centrum van Musselkanaal heeft bijna een complete metamorfose ondergaan, we horen veel positieve reacties. En het ziet er ook mooi uit. Er heeft op dit budget een overschrijding van 10% plaats gevonden. Was dit niet te voorzien door vooraf zorgvuldiger te kijken naar de situatie? Mooi dat in Musselkanaal hybridemasten zijn geplaatst die geen CO2 uitstoot hebben. Hieruit blijkt dat ook het duurzaamheidsaspect is meegenomen. Dan kom ik bij programma 5 en meneer Hofstra noemde het ook al, vorige maand zijn de fractievoorzitters bijgepraat over de manier hoe het draagvlak onderzoek plaatsvindt ten aanzien van de geplande windmolens op Drents grondgebied. Kan de portefeuillehouder aangeven wat de kosten hiervan zijn? hier wordt gesteld dat het €15.000,- per gemeente is. En dit wijkt af van hetgeen in de vergadering van de algemene raadscommissie op 7 april jongstleden is gezegd. Graag duidelijkheid hierover. Tot zover burgemeester. En we wachten even de beantwoording af en dan komen we misschien terug.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan gaan we naar de heer Idema, SP.
  • 1:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voor voorzitter. 2014 is een jaar waarin veel keuzes gemaakt zijn en nog worden afgerond. Op de manier waarop de bizarre overheidsbeleid het beste uitgevoerd kan worden. Niemand zal hier gelukkig mee zijn met deze keuzes, zeker de SP niet. wij vinden namelijk dat er verkeerde beleidskeuzes zijn gemaakt en nog vrezen een vervolg hierop. Hier zullen veel inwoners dan ook, vooral de zwaksten, in onze gemeente de dupe van zijn. in het programma begroting van 2015 worden de zogenaamde decentralisaties verder vorm gegeven. Een aantal beleidsvoorstellen zijn inmiddels behandelt, de SP heeft hier sceptisch op gereageerd omdat wij vinden dat solidariteit en de menselijke waardigheid van essentieel belang zijn. in slechte tijden is dit nog vele malen belangrijker. De SP heeft eerder geroepen dat wij faliekant tegen de door Den Haag weinig doordachte overheveling van de opgelegde bezuinigingen zijn. Bezuiniging op de thuiszorg, jeugdzorg en de sociale voorzieningen waardoor er zeer veel
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, mag ik u onderbreken?
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft het over de najaarsnota of over de begroting.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik heb het over de najaarsnota.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, u kijkt met deze gegevens terug op de begroting 2014.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   precies.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor alle helderheid.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   We hebben heel vragen hebben we gesteld en die zijn beantwoord en daar komen we misschien in de begroting nog een keer weer op terug.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee prima. Even voor de duidelijkheid, sorry voor de interruptie.
  • 1:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Geeft niet, geeft niet. ja, is goed. bezuinigingen op de thuiszorg, de jeugdzorg en de sociale voorzieningen. Waardoor er zeer veel banen gaan verdwijnen. De sociale voorzieningen inmiddels een sterfhuisconstructie is geworden, wij zijn groot voorstander van de zorg dichtbij huis, maar dat moet niet gepaard gaan met onverantwoorde hoge kortingen op het budget. De SP is van mening dat de huidige bezuinigingen leiden tot negatief investeringsklimaat dat de werkgelegenheid aantast en de noodzakelijke economische groei belemmert. Door dit beleid komen steeds meer mensen, door het verlies van hun baan, inkomen in de financiële problemen. We moeten vaak noodgedwongen een beroep doen op de schuldhulpverlening of zelfs aankloppen bij de voedsel- of kledingbank. De SP wil de armoede bestrijden in plaats van creëren. In de najaarsnota kijken we terug naar wat het college heeft gepresteerd en daarover afgesproken is. De SP heeft meermaals geprobeerd om het beleid anders vorm te geven en blijft van mening dat de zwaksten in onze gemeente een beter vooruitzicht zouden moeten hebben. Wij zijn hier niet in gesteund door de meerderheid van de raad. Terugkijken heeft alleen zin als er van geleerd wordt en wij kunnen op dit moment niet anders concluderen dat het college nog meer en drastische maatregelen neemt die inwoners van de gemeente Stadskanaal ingrijpend zullen treffen. Er worden onvoldoende stilgestaan bij eventuele consequenties, vooral voor de mensen aan de onderkant van de samenleving waarvan velen in een uitzichtloze positie worden geplaatst.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Idema die heeft het over dat ze er van alles aan gedaan hebben om het beleid bij te stellen, we hebben het over 2014, volgens mij heeft u die begroting ook goedgekeurd.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat klopt, ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij op inhoud van bepaalde onderdelen van de begroting een aantal moties of vragen hebben gesteld om het toch anders te doen, heren.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik kan het slecht met elkaar rijmen, maar goed.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok. Het is nog maar de vraag of deze steeds groter wordende groep mensen de mogelijkheid krijgt om ooit uit de armoede te komen en te blijven. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan ga ik naar meneer Pals, D'66.
  • 2:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, naar aanleiding van de najaarsnota hebben we dan een paar vragen. En ik begin op bladzijde 8 over de feestelijke opening in Musselkanaal. ja, wij gunnen Musselkanaal, ????????? wij waren er zelf bij aanwezig, zeker dat feestje voor €13.000,- het heeft het ook, het is het ook wel waard geweest. Alleen goed wij willen nog even onze verbazing uitspreken dat wij hier voor de hellepoort een bedrag, een subsidie bedrag, voor Verassend Stadskanaal moeten wegslepen, terwijl dit zonder slag of stoot binnengehaald wordt, dus dat even ter referentie aan de discussie over Verassend Stadskanaal. Bladzijde 14, de PvdA refereerde daar ook al aan, dat is over de 2 ton voor het onderzoek, voor dat onderzoek voor het beschut werken, om te kijken van hoe kom je daar tot een betere resultaat, alleen wij stellen voor om, en u stelt voor dat wij als raad 2 ton direct beschikbaar moeten gaan stellen. En u komt achteraf nog even met een exacte wijze over de besteding van de middelen. Wij zien dat toch graag, dat wij het om zouden willen keren, wij zouden toch graag willen dat u met een plan van aanpak komt wat 2 ton moet kosten en dat we daar pas mee in gaan stemmen en niet andersom. Dus dat is ten aanzien van bladzijde 14. Dan hebben we ten aanzien van bladzijde 16, hebben we nog een vraag over de gasfabriek terrein. Helaas zitten we als gemeente zitten we in een zijn we in een rechtszaak verwikkeld en waarvan de kosten nu al worden geraamd op een ton en met alle hoop dat de provincie 50% erin bijdraagt. Maar goed, wij hopen werkelijk dat we het geld terug krijgen want eigenlijk is dit punt van de gasfabriek terrein komt straks nog weer terug in de programma begroting op bladzijde 57 waarover een risico van een miljoen wordt gesproken. En dat zijn toch ernstige zaken omdat we binnen deze gemeente meerdere risico’s kennen nu inmiddels over vervuilde terreinen en dat soort zaken. Bladzijde 20, dat is over de afbraak van de oude locatie aan de Noorderpoort, dat wordt dit jaar gesloopt, en dat gaat ook definitief door mogen we verwachten. Echter ik kreeg afgelopen week kreeg ik een paar mails van inwoners die mij vroegen of het gerucht waar is dat de oude MTS beschikbaar zou worden gesteld aan dat COA voor het opvangen van asielzoekers. Nou ja ik denk, we wachten het antwoord af, maar als het gebouw wordt gesloopt dan zijn we in ieder geval van die vraag af. En dan hebben we
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me een terechte constatering meneer Pals, chapeau.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar ik wacht nog even de beantwoording af voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, natuurlijk.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik bedoel u neemt nu al een voorschot, dat weten we nog niet. En dan bladzijde 23, dat gaat over de verkoop van de woning aan de Julianastraat Drentse Horn. Het is super dat wij na 6/7 jaar in staat zijn geweest überhaupt 1 woning van de 3 te gaan verkopen, dus proficiat daarmee zou ik zo zeggen. Alleen we vragen ons wel af; is in de verkoopakte of in de koopakte voor de eigenaar is daar ook in opgenomen dat er eventueel een stationslocatie daar ontwikkeld gaat worden aan die kant van het spoor, waardoor de eventuele nieuwe eigenaren ons niet met claims om de oren kunnen slaan als het zover is en dat we dan niet nogmaals weer in een spagaat terechtkomen. Dus dat is onze vraag; hoe ziet de koopakte eruit en heeft de koopakte ontbindende voorwaarden opgesteld. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ga ik naar mevrouw Brongers, CDA.
  • 3:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. we behandelen de najaarsnota, ook wij als CDA zullen niet op elk onderdeel ingaan, maar hebben toch een aantal opmerkingen. In het programma wonen en voorzieningen zien we dat er een achterstand is ontstaan in de uitvoering van wegen en wijkbeheer. Wij lezen ook dat enig uitstel nog verantwoord was en moeten wij nu concluderen dat verder uitstel niet meer verantwoord is. En wij denken dan aan de veiligheid als het gaat om onderhoud van speelplaatsen en bruggen. Het aanzien van groen en de achterstand van onkruidbestrijding, daarnaast vinden wij als CDA dat de begraafplaatsen er schoon en netjes uit moeten zien. Kunt u aangeven op welke termijn de achterstanden zijn weggewerkt. Het centrumplan Musselkanaal, het is al eerder genoemd, heeft meer gekost dan was voorzien, dat is een tegenvaller, een kleine tegenvaller als het gaat om structurele lasten. Echter de realisatie van het plan is een prachtige voorziening voor Musselkanaal, het podiumplein en lint biedt de inwoners veel ruimte en mogelijkheden. Waar het gaat om de schuldhulpverlening kunnen we stellen dat het ingezette beleid werkt. En dat is goed te constateren. De werkgelegenheid, er worden een aantal zaken genoemd, ontwikkeling van een nieuw economisch beleidsplan, een regionale vraag- en aanbodanalyse van bedrijven terreinen in onze regio, onderzoek ten aanzien van samenwerking betreffende parkmanagement een visie op de regio als het gaat om de detailhandel, promotie en acquisitie. Veel activiteiten, er gebeurd veel om de werkgelegenheid te creëren en te bevorderen, dat moet ook en dat dit het nodige kost spreekt voor zich. Wij zijn benieuwd of het college iets kan zeggen over de concrete resultaten die al deze investeringen hebben opgeleverd. De onderzoeken die nodig zijn voor de invoering van de participatiewet vergen een bedrag van 2 ton van het begrotingssaldo. Over de concrete invulling worden wij als raad nader geïnformeerd, binnen welke termijn kunnen wij dit verwachten. En dan voorzitter het project; de kanteling binnen de WMO. Dit project verloopt naar tevredenheid en dat vinden wij positief. De jaarrekening laat een voordelig saldo zien van ruim 2 miljoen, hier zijn eerder ook al opmerkingen over gemaakt en dan rond ik het maar even ruim af, dat is goed te constateren, wij moeten daar echter wel zuinig op zijn. in de tekst over de bijstelling van de begroting 2014 stelt u dat geen rekening is gehouden met de dotatie aan pensioenvoorziening wethouders en de afwaardering van de gronden en dat daardoor het bedrag in de jaarrekening lager uit kan vallen. Wij gaan ervan uit dat dit wordt meegenomen in het rekeningresultaat van2014. Kan het college deze aanname bevestigen? Dan tot slot voorzitter. u vraagt kredieten beschikbaar te stellen voor een drietal onderwerpen. Het centrumplan Musselkanaal, ik heb daar al het nodige over gezegd, de duurzame verlichting van hetzelfde centrumplan, de geo-informatie, inhoudend de vervanging van een landmeetkundig apparaat. Het totale krediet bedraagt dan €221.000,-. Wij kunnen instemmen met de wijziging van de begroting 2014 zoals voorgesteld en stemmen in met het beschikbaar stellen van de genoemde kredieten.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. En dan meneer Ploeger ik hoop dat ik u voldoende tijd heb gegeven om het even uit elkaar te trekken.
  • 0:41 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   ja, dank u wel voorzitter. wij hadden enkele vragen, bij ons ging ook de achterstallig onderhoud van de begraafplaats, hoe heeft dat kunnen ontstaan, dat staat op bladzijde 8. Dan op bladzijde 9, het centrumplan van Musselkanaal dat dat met 140.000 is overschreden, had dit niet voorzien kunnen worden. En op bladzijde 11, de economie en arbeidsmarkt, daar staat dat wij per 30 september 947 werkelozen hebben en dan zien we dat er slechts 93 werkervaringsplekken worden bezet, terwijl we ruimte hebben voor 150, tenminste ruimte voor 150, dat er 93, dat staat op 93, waarom dat getal zo laag is.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen meneer Ploeger?
  • 0:02 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Dat waren de vragen voorzitter.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dan geef ik in eerste instantie het woord aan de portefeuillehouder financiën. Of moeten we even kort schorsen? Nee? Heren. We maken het vanavond niet zo laat hè meneer Boen. Tien minuten doen we, tien minuten hebben we genoeg. 20.10 uur terug. Dank u wel.
  • 0:8 schorsing
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hele vrolijke stemming. Wij vervolgen. U hebt nogal wat vragen gesteld hier en daar. Keurig verdeeld over veel portefeuillehouders vanuit de diverse programma’s. maar ik geef natuurlijk als eerste het woord aan portefeuillehouder financiën en tevens voor ruimte en openbaar beheer. Wethouder Plieger.
  • 1:35 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. ik wou even ingaan op een aantal vragen die gesteld zijn, een aantal opmerkingen. Ten eerste als het gaat om het inderdaad door iemand ook door volgens mij het PvdA genoemd het overschot van ruim 2 miljoen is incidenteel en dat laten we daar ook maar helder in zijn dat het geen structureel iets maar een mooie meevaller lijkt door een aantal omstandigheden en een daarvan is helaas het, moet ik zeggen onderschrijding op het onderhoud. En dat is wat door meer fracties is aangegeven, daar moet ik, ja daar moet ik toch even iets over toelichten, er is al iets over toegelicht ook in de najaarsnota. Nou vooropstellend de veiligheid is absoluut niet in het geding. En de begraafplaatsen schoon en netjes, wordt door een paar partijen ook genoemd, daar staan wij ook voor. Begrijp dat ruim, ik denk ruim, 85 – 90 % van het onderhoudsbudget voor de begraafplaatsen wel besteed is. Dus het gaat om onderhoud wat even opgeschoven is in de tijd, en zo denk ik moeten wij in dit geval ook het geheel zien. Daarnaast is daar een meevaller ten aanzien van het zout, de boeren zoals mevrouw Sterenborg aangeeft, die weten waar dat aan ligt, maar ik dacht dat de meeste mensen dat ook wel begrijpen, ook die geen boer zijn, het heeft alles te maken met de zachte zomer.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb niet gezegd dat het
  • 0:3 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Sorry, de zachte winter. Excuus, excuus.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb niet gezegd dat de niet agrariërs het niet zouden begrijpen hoor.
  • 4:00 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, mijn hoofd mag wel iets helderder zijn, dank je. Goed, er is alleen dus niet onderhoud gepleegd zoals we hadden gewild, maar het is wel de bedoeling om zeg maar het onderhoud gewoon voort te zetten en zorgen dat het er allemaal weer goed bij komt te staan. U verft uw huis niet vandaag, maar u verft het volgend jaar. Daarnaast wordt gevraagd; heeft dit onze hoge prioriteit. Absoluut. Want wij beseffen dondersgoed, en ook als portefeuillehouder als het gaat om ROB, dat onderhoudsbudgetten vallen vrij, dus die zijn in principe niet meer dat het zomaar even van het een op ander jaar doorschuift, dus het volgend jaar zijn er weer de nieuwe budgetten waar het een en ander uit gerealiseerd moet worden. Dus inderdaad het heeft voor ons hoge prioriteit om de onderhoudsbudgetten ook optimaal in te zetten. Dan hebt u een vraag over Musselkanaal. ja, de PvdA die begon er al over. Het heeft allure, de opening had allure en dat is inderdaad het was een prachtige opening. Velen van ons zijn daarbij geweest en ik denk dat die opening ook recht doet aan het geheel. Als we zien wat daar gepresteerd is in korte tijd, onder zeer grote tijdsdruk, we hebben van tevoren het plan hier gepresenteerd gekregen in de gemeenteraad, we waren dacht ik allemaal laaiend enthousiast en zelfs tijdens het plan is er nog met deze en gene overleg geweest om te zorgen dat dingen die toch niet mogelijk bleken die wij hier wel gezien hadden, dat die gerealiseerd konden worden dan wel aanpassingen. Ik heb het kort geleden nog even ook weer doorgenomen met iemand en echt op detailsniveau zijn daar nog wijzigingen aangebracht die gewoon noodzakelijk waren. Dat daarnaast er gepraat wordt over de kwaliteit van de klinkers, inderdaad die even niet aan de norm voldeed en dat daardoor nieuwe aangeschaft moesten worden. Ja dat blijkt op het moment dat je die klinkers eruit gehaald hebt en ongeveer 30% kapot is. Dan heb je keuzes te maken en in het kader van het voortgang van het project kies je er dan voor om inderdaad nieuwe te bestellen. Als het gaat om het zand wat ingeschat moest worden, zoals ook in de najaarsnota aangegeven, die verhoging die was inderdaad van tevoren niet in te schatten blijkbaar vanwege het gebouw wat er stond en er kwam een dusdanige hoeveelheid extra zand om de hoek kijken, dat dit extra kosten met zich meebracht. En dan als het gaat om het riool, er werd aangegeven rioleringskosten die gemaakt zijn in verband met de leidingen, ja inderdaad daar lopen nogal wat Nuts leidingen door zo’n plein heen en die Nutsleidingen lagen niet allemaal op de plek waar ze behoren te liggen. Nou kan ik gaan pingpongen met meneer Gelling en zeggen van het valt onder rioolkosten en we kunnen het op die manier verhalen zoals de PvdA vraagt op het GRP, dat is inderdaad op de burger indirect middels een verhoging, maar het lijkt ons volkomen onterecht. aangezien de oorzaak hier lag, gewoon in de leidingen die in de grond lagen en niet op die plek liepen waar ze verwacht worden dat ze liggen. Dus daar moest nogal wat extra kosten voor gemaakt worden. Al met al er ligt in, denk ik in Musselkanaal, een prachtig uitgewerkt plan en 20 november, geloof ik, is nog weer een opening ten aanzien van het duurzame kwaliteit van het geheel. U weet allen waar het ligt ondertussen. Dan heb ik hier nog een vraag over, even kijken, het Noorderpoort, van D’66. De ex-locatie, of de voormalige locatie van het Noorderpoort gaat gesloopt worden binnen afzienbare tijd. Er is op dit moment asbest onderzoek dacht ik is enige tijd geleden begonnen dus dat is duidelijk en helder dacht ik, het gebouw wordt gesloopt. Als het gaat om de Julianastraat heeft u een vraag, ja inderdaad één van de woningen is verkocht en er zijn inderdaad voorwaarden opgenomen die aangeven dat er mogelijkerwijze iets met een trein aanwezig is, dus daar hebt u een punt, daar hebben we wel aan gedacht.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:08 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   En mogelijk in de buurt dus ook een treinstation zou komen als dat onderzoek dat zou uitwijzen. Maar of dat op die plek dan komt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, u breidt zichzelf al uit, want inderdaad er is iets met een trein, maar dat is er al jaren. En de stationslocatie is van een hele andere orde.
  • 1:0 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Goed. Dan, even kijken. Heb ik nog hier een vraag staan dacht ik van het CDA als het gaat om dotatiebedrag, of dat wordt meegenomen in de jaarrekening. Ja, inderdaad onze uiteindelijke jaarrekening voor 2014 kan enigszins afwijken en dan spreek ik toch wel over tonnen. U weet naast de mogelijke afschrijving die we nog hebben vanwege de woningen aan de Van Sevenhovenstraat en de Julianastraat, wat toch ook dacht ik voor €195.000, - genoteerd staat, is inderdaad een dotatiebedrag wat nog in de jaarrekening verrekend zal worden als het gaat om de pensioenen van de nieuwe wethouders geloof ik. Ja? Dat zal in de jaarrekening meegenomen worden. Wat heb ik nog meer. Ik dacht dat ik al mijn vragen gehad had. Dames en heren, voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u wethouder Plieger en dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 3:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Er zijn wat vragen gesteld die betrekking hebben op mijn portefeuille. Ik wil graag beginnen met de vraag van de PvdA. Die heeft betrekking op de cijfers over de schuldhulpverlening en de heer Hofstra die heeft een extrapolatie gepleegd van de getallen zoals die er nu liggen. Hij komt op een aantal uit dat wat hoger is dan wat er in de begroting stond. Die extrapolatie die is niet helemaal valide moet ik gelukkig zeggen. De meest recente cijfers van het GKB die geven aan dat het eindresultaat voor 2014 zal liggen rond de €530.000,- , dat is dus ruim binnen het budget van €550.000,- dat er voor is ingeruimd. Periode mei t/m augustus waren er gemiddeld 15 intakes, dat aantal is dus, dat is het aantal per maand. Dat is dus behoorlijk gedaald en de verwachting is dat die trend doorzet. Zoals u weet hebben wij een aantal matregelen genomen om laten we maar zeggen de instroom wat te beperken. Eén van die maatregelen is dat bijvoorbeeld klanten die op een 120% boven het bijstandsniveau zitten zelf de kosten van het budgetbeheer betalen en bovendien is het zo dat dossiers sneller worden afgesloten. Weliswaar zal de instroom zoals wij die verwachten iets hoger zijn in aantal, wij schatten in dat dat zou uitkomen op 220, maar de combinatie van die ietwat hoge instroom met de maatregelen die zijn genomen die leiden toch tot een prognose van het bedrag zoals ik dat in het begin noemde. Dan is er nog een vraag geweest over de €200.000,- ten behoeve van de uitvoering van de participatiewet, en dan met name de participatienota. Daar zijn 3 redenen voor gegeven, die staan in de tekst ook aangegeven, ik herhaal ze nog even. Economisch programma, onderzoek hoe we dat op een fatsoenlijke manier vorm kunnen geven, 2e onderwerp waarvan we denken dat het de moeite waard is dat is de transformatie van het SW bedrijf en als 3e is er gekozen voor een onderzoek om te bezien in hoeverre dagbesteding en beschut werken met elkaar efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast weten we allemaal dat er een Commissie Van Zijl bezig is op dit moment en het zou natuurlijk wat vreemd zijn als wij geheel onafhankelijk van die commissie onze weg zouden gaan. Dus van daaruit zullen ongetwijfeld adviezen komen en die adviezen daar hebben wij dan in ieder geval een budget voor beschikbaar om die ook ten uitvoer te gaan leggen. Duidelijk moet zijn dat op het moment dat er een, wat het college betreft, concrete invulling voor de bedragen gevonden is, dat wil zeggen er zijn plannen geformuleerd, dan komen wij met die plannen bij de raad terug en vragen wij om toestemming ter zake de besteding van het bedrag wat bij dat plan hoort.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even de wethouder resumerend, dus u voldoet in feite aan de vraag van D’66? De 2 ton wordt niet eerder uitgegeven dan dat u met een plan van aanpak bent gekomen en waar wij als raad dan alsnog over kunnen beslissen?
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Zo staat het in de najaarsnota. Ik kan er niet meer van maken.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ja.
  • 0:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat voor wat betreft het economisch programma en de andere 3 punten, de andere 2 punten. Dan is er nog een vraag geweest over het gebruik van 93 werkervaringsplekken van de begrootte 150. Nou gelukkig mogen we aangeven dat daar een verschuiving heeft plaats gevonden in de bezetting, want als u in de tabel kijkt dan ziet u bij het onderdeel; plaatsing reguliere banen, dat er 175 plaatsingen zijn geweest terwijl er 140 waren geprognosticeerd en dat is natuurlijk een ontwikkeling die wij graag zo zien. Dat was het wat mij betreft voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Wethouder Gelling.
  • 1:35 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. er is een vraag gesteld naar aanleiding van de dug-outs van de PvdA en dan vooral is daar een periodieke inspectie betreffende accommodaties. Ja, op dit moment is er twee keer per jaar een visuele inspectie die gedaan wordt door onze technische mensen, begin volgend jaar hebben we een onderhoudsplan afgerond en hierin worden een heel aantal zaken meegenomen en daarbij kunt u dan bijvoorbeeld denken aan straatmeubilair, vaste doelen, verlichting, dug-outs et cetera. En vervolgens is de intentie om dat jaarlijks te actualiseren. De CU heeft een vraag gesteld m.b.t. het draagvlak onderzoek. Daar is mogelijk iets verwarring ontstaan, de verdeling van 3x een derde is juist, het betreft een bedrag van €15.000,- per gemeente, dus een totaal bedrag van 45. Dan is er een vraag gesteld m.b.t. de reserve duurzame energie. In de nota duurzame energie en energiebesparing is voor het uitvoeringsprogramma €287.500,- geraamd, dat wordt gedekt uit die reserve, daarnaast is er dan nog een bedrag van €165.000,- voor overige initiatieven en maatregelen. En dan heb ik volgens mij de vragen gehad voorzitter.
  • 3:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. En met alle respect voor u blijf ik dan even zitten, want dan resteren er nog twee vragen die ik zou beantwoorden. De ene is over de schade aan de schoolgebouwen, vraag van meneer Hofstra van de PvdA. Zijn de vandalen gepakt en heeft u het kunnen verhalen? Simpel antwoord is; nee. Mevrouw Brongers vroeg naar de uitgaven in het kader van de werkgelegenheid. De diverse onderzoeken die hebben plaatsgevonden en de organisatie van de avond voor de centrumwinkeliers en de ondernemers in het kader van, waar we toen over gesproken hebben, de winkeltijden wetgeving, terras – en uitstallingenbeleid, toekomstige ontwikkelingen en zeg maar de visie van centrumwinkeliers op die winkeltijdenwet zelf, die hebben we georganiseerd, daar ziet u de kosten voor staan. Ik moet u eerlijk zeggen dat was niet het meest mooie maatkostuum wat we gemaakt hebben, vandaar dat we ook nog een beetje met het vervolg bezig zijn. het onderzoek naar het aanbod van de bedrijventerreinen dat is anderhalve week geleden ongeveer door bureau Ruyter opgeleverd. Dat geeft ons inzicht van wat is er binnen de Oost-Groninger gemeenten aan bedrijven terreinen beschikbaar, wat voor vraag zou er heden ten dagen zijn op basis van de huidige economische tijd en hoe zou je een doorkijkje kunnen maken naar 2020-2025 in een situatie als de economie zich niet verder versterkt of in het beste geval als de economie weer eens behoorlijk toeneemt en wat is dan de vraag behoefte zeg maar in de regio als ik het zo mag noemen, nou die getallen hebben we net gepresenteerd gekregen en de algemene conclusie is wij hebben een te groot aanbod in de regio Oost-Groningen. Dus daar moeten maatregelen op gezet worden en zal segmentering een onderdeel van zijn en daar komen wij op een later moment op terug. Parkmanagement is een vraag vanuit verschillende gemeenten of je daardoor samenwerking, slimmer zou kunnen werken, het financieel ook makkelijker haalbaar zou kunnen maken voor het bedrijfsleven om daar gewoon ook enige professionaliteit voor in te zetten en dan wordt gekeken of het mogelijk is om een parkmanagement situatie te creëren die misschien meerdere bedrijventerreinen in verschillende gemeenten zou kunnen bedienen, maar dat is natuurlijk een kwestie wat altijd in overleg met het bedrijfsleven zelf moet plaatsvinden. En dan de laatste die u ziet en dan duid u op de detailhandel structuur in de vier regionale winkelcentra, Winschoten, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Stadskanaal. Dat gaan we nu in gang zetten en dat betekend dat er dan eerst een foto gemaakt wordt van wat is de huidige stand, waar zou het naar ons onderdeel en ook naar het oordeel van de verenigingen van centrumwinkeliers in de diverse plaatsen, samen met MKB Noord en met INretail, wat zouden er voor ingrepen plaats moeten vinden, hoe ziet de toekomst eruit, hebben we dan een teveel aan winkelvloer oppervlakte of te weinig of moet het anders gesitueerd worden, nog meer geconcentreerd worden of niet. dat komt uit die foto hopelijk naar voren met een aantal ingrepen en dan kan ik u gelijk ook wel aangeven dat die visie die u van ons verwacht op de leegstand daardoor ook wat later gaat verschijnen dan misschien verwacht. Heeft het college daarmee de vragen van uw fracties beantwoord? Meneer Pals, D’66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik heb, wij hebben nog een vraag gesteld over gasfabriek terrein, over dat geld
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, ik dacht dat u daar bij de begroting op terug kwam, dat u hem als een
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat kan ook bij de begroting, ja, nee, heel goed van u, ik wil het ook meenemen naar de programmabegroting.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja? Ok, handig. Andere punten onbeantwoord gebleven? Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, onze allereerste vraag over programma 1, de vraag voor het vervallen van het budget van €12.000,- aangaande de wijkconciërge is onze vraag of er wel een wijkconciërge is gekomen. Pagina 5.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Plieger.
  • 0:9 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Voorzitter, het wijkontwikkelingsplan is afgerond en er wordt dus geen conciërge meer ingezet. Dat is eigenlijk de reden.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nu alle vragen beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Niemand. Als we tot besluitvorming komen en de najaarsnota 2014 vaststellen mag ik dan er vanuit gaan dat dat unaniem is met een eventuele stemverklaring of schat ik dat verkeerd in en dan kijk ik u aan meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, de najaarsbegroting doen we niet met een stemverklaring.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus stemt u ermee in dan, of
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja,ja.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stemt ermee in. Dan concludeer ik dat die najaarsnota unaniem is vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Dank u.
 • 14 Programmabegroting 2015
  • 14. Vaststellen programmabegroting 2015 (84,26 KB)14.1. Programmabegroting 2015 (1,32 MB)14.3. Meicirculaire het gemeentefonds (99 KB)14.4. Meicirculaire Uitwerking (132,22 KB)
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14, de begroting 2015. Wie wil daarover het woord voeren? De heer Idema, Hofstra, Pals, Ploeger, dezelfde club. Mevrouw Sterenborg en mevrouw Brongers. Goed, doen we nu op volgorde van de grootte van de partij. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 4:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. wij staan met het vaststellen van de programmabegroting 2015 aan de vooravond van het tweede jaar van het ombuigingsplan 2014-2017. Wij liggen op koers met die ombuigingsmaatregelen en die koers willen we blijvend inzetten. Als CDA willen we laten weten dat we tevreden terugkijken op de manier waarop we de nodige resultaten hebben bereikt. Op een constructieve, stabiele en standvastige wijze. Enerzijds door een bestuurlijke politieke aanpak en de constructieve wijze van debatteren in onze raad en zeker ook door de betrokkenheid, het besef en soms noodzakelijke creativiteit van de betrokken organisaties. Dat verdiend onzerzijds waardering. Wij zijn er echter nog niet. in de meerjarenraming zien we een positieve saldo en in de tekst spreekt u van een buffer met beperkte omvang. Het is wellicht geen parlementaire uitspraak, maar wel duidelijk, wij willen daar ook als een buffel bovenop zitten, we hebben dat nodig om de risico’s te kunnen opvangen. Bovendien is dat overeenkomstig ons coalitie akkoord. Dan hebben we nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. Over het programma Welzijn en Zorg kunnen we kort zijn, binnenkort nemen we daarover verdere besluiten en hiermee bedoel ik dan de participatiewet. We hebben de informatie avonden over het sociaal domein als zinvol ervaren en willen deze lijn graag voortgezet zien. De nodige achtergrondinformatie helpt ons weloverwogen besluiten te nemen. In het hele sociale domein zijn we ons, evenals u, bewust van de financiële risico’s en zullen wij alert blijven op de sociale impact voor betrokken burgers van de noodzakelijke bestuurlijke keuzes. Het meedoen aan het “3 D euro-onderzoek” is goed geweest voor onze gemeente en het heeft de nodige richting gegeven. Dan een ander onderzoek, de vorming van een ontwikkelbedrijf en de samenwerking met de dagbestedingsorganisaties in regionaal verband. Wat ons betreft zou dit perspectief moeten bieden om evenwicht te brengen in de uitgaven en inkomsten van Wedeka. Binnen het programma Wonen en Voorzieningen zien we behoorlijke frictiekosten ontstaan. Soms is het echter zo dat het eerst wat moet kosten voor het wat oplevert, laten we zeggen; wij snappen dit. Binnen het programma Jeugd en Educatie is de decentralisatie van de jeugdzorg een speerpunt. Preventie, één gezin, één plan, één regisseur zijn ook voor het CDA kernwoorden die het uitgangspunt zijn bij verdere- en doorontwikkeling van de jeugdzorg. Dan een vraag voorzitter. op welke termijn kunnen wij de notitie verwachten die beschrijft hoe en met welke kosten de overname van gebouwen Ubbo Emmius/ Noorderpoort en de zorgplicht door de gemeente voor de huisvesting eruit gaat zien. De indruk lijkt te ontstaan in de tekst dat er sprake is van achterstallig onderhoud op bruggen. De beschikbare 2 miljoen is alleen bestemt voor beschoeiingen en hier refereer ik aan het antwoord op onze technische vraag. Hebbe we nu wel of niet te maken met achterstallig onderhoud aan bruggen. De participatiewet, ik noemde hem al even eerder, vergt van alle betrokkenen veel inspanning. Wij kunnen er op dit moment niet veel meer over zeggen dan dat we hopen dat de onderzoeken en inspanningen tot positieve resultaten leiden zowel voor betrokken doelgroepen als in financieel opzicht. Ten aanzien van de afvalstoffen hebben we eerder al een goed voorstel voorbij zien komen, de was inmiddels gisteravond en het voordeel op afval en riolering is een aanzienlijk bedrag, €235.000,- . kostendekkend zijn we tevens in ieder geval geen verhoging van de tarieven voor onze burgers en dat vinden wij gunstig. De gemiddelde lastendruk is licht toegenomen voor de gemiddelde huishoudens, ongeveer 1,6 %, in deze tijd vinden wij dat acceptabel. Dan kom ik tot een afronding voorzitter. in het voorgaande slechts een aantal punten genoemd, de programmabegroting omvat immers veel meer, er is weinig financiële ruimte voor nieuw beleid. Toch zien wij in de verdere uitwerking van bestaand beleid voldoende voortgang om het woon, werk en veilig leefklimaat voor onze burgers te behouden en waar mogelijk te bevorderen. Tot zover.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Ja, meneer Idema u drukt hem al in en terecht. Ik had gezegd op grootte van de partijen, dus aan u het woord.
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Eerst wil ik even stellen, wij hebben een groot aantal vragen gesteld die wij grotendeels beantwoord hebben gezien. Waar we dus ook hier niet verder meer op ingaan behalve dan van de participatieagenda die over twee weken geloof ik op de agenda staat.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Participatienota, ja klopt.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Participatienota en de verordeningen daarin.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verordeningen ook, ja klopt, ja.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En dat punt komen we dan 17 november op terug.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, goed, ja.
  • 2:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP is van mening dat het ook allemaal veel socialer kan en andere prioriteiten te stellen. De SP heeft begin dit jaar het bestuursakkoord niet gesteund met name omdat wij vonden dat de sociale agenda te summier was. Wij vinden dat solidariteit een belangrijke waarde is en desnoods moet hiervoor een deel van de algemene reserves gebruikt worden. Ondanks de eerdere felle reacties van de coalitie partijen aan het adres van de SP i.v.m. het gebruik van de algemene reserves, voor het sociaal beleid, zien we nu in de begroting dat diezelfde algemene reserves gretig worden aangesproken. Hier wil de SP nader uitleg over. Wij vinden de programmabegroting en te groot abstract en afstandelijk document en we weten dat het noodzakelijk is. Dit jaar heeft de raad vaak in commissievergaderingen en andere bijeenkomsten zaken en dilemma’s besproken en hierover gediscussieerd. Af en toe leidde dat tot onduidelijkheden en het leek wel of er in de vergadering, in deze vergadering al besluitvorming had plaatsgevonden. De SP vindt het belangrijk dat er in commissies voorbereidend en opiniërend met de raad en het college en deskundigen kan worden gesproken over alle onderwerpen. Maar het moet duidelijk zijn dat besluiten enkel en alleen tijdens de raadsvergadering kunnen worden genomen. Evenals de gemeenten kan de SP niet geheel overzien wat de gevolgen zijn van de decentralisaties en de gepropageerde participatie samenleving. De SP vindt dat in geval van eigen bijdrage de minima zoveel mogelijk moet worden ontzien. Verder heeft de SP geconstateerd dat er ook positieve ontwikkelingen zijn in de gemeente Stadskanaal. Als ik kijk naar Welzijn en Zorg, de kanteling heeft gezorgd voor een afname van de kosten en betere samenwerking van professionals in de wijk. De SP staat achter projecten als zichtbare schakel en gewoon doen. Na de evaluatie wil de SP graag de doorontwikkelingen verder afstemmen. De SP is tegen verdere besparing op voorzieningen voor gehandicapten. We komen ook met een aantal moties. Moet ik die er gelijk achteraan doen?
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u ze in eerste termijn wilt indienen en u wilt daar een reactie op vanuit het college en u wacht niet tot de tweede termijn, dan zou ik zeggen dan moet u ze nu formeel indienen en dan kunnen ze ook onderdeel uitmaken van de beraadslaging.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het college van de gemeente Stadskanaal sluit regelmatig contracten met bedrijven en organisaties die diensten of producten leveren voor de sociale sector. De SP vindt topsalarissen boven de Balkenende-norm voor medewerkers of adviseurs dan ook niet gepast. Hier dienen wij een motie voor in. Dan lees ik hem nu voor. Beperken topinkomens in de zorg. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 3..op 4 november, sorry. Ja, ik heb er 3 november staan.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan maakt u er even 4 van, paraafje ernaast, maar ik heb de vergadering niet gesloten gisteravond, ik heb hem geschorst dus dit is één geheel.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ja, een beetje ?????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, niet gevonden, zo zit het gewoon.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ja, dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   simpel
  • 1:56 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel, dank u wel. Overwegende dat de decentralisaties van de zorg en de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 ingaan. Dat er contractering plaatsvindt aangaande deze decentralisaties. Dat de gemeente voor de huishoudelijke zorg voor 2016 nieuwe contracten afsluit met zorgaanbieders. Dat de WNT-norm voor topinkomens in de semipublieke sector per 1 januari 2015 worden aangescherpt tot het maximum van 100% van het ministersalaris € 178.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Spreekt zijn mening uit dat er maatschappelijke beroering bestaat over de ongebreidelde hoogte van sommige topinkomens in de huishoudelijke zorg en in de jeugdzorg. Dat de overheveling van rijkstaken gepaard gaat met forse bezuinigingen. Dat te grote verschillen in beloning de solidariteit in de samenleving ondermijnt. Dat de decentralisaties mogelijkheden biedt om de topsalarissen te beperken in de zorg. Dat het tot de mogelijkheden behoort om de aanbesteding niet te gunnen aan zorginstellingen die hun bestuurder meer betalen dan de WNT-norm of dat het deel van het salaris dat boven deze norm komt in mindering wordt gebracht op de subsidies aan deze instellingen. Dat op deze manier tot de mogelijkheden behoort om de bezuinigen op de zorgtaken van de gemeente zonder inwoners op de zorg te korten. Verzoekt het college om binnen zijn mogelijkheden alles in het werk te stellen om deze topsalarissen in de huishoudelijke zorg en in de jeugdzorg te begrenzen door de WNT-norm en de gemeenteraad periodiek in de P&C-cyclus te informeren over de vorderingen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Moet ik er nou hier 4 november van maken of helemaal niet.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maak er 3 en 4 van.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Goed.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. We hadden hem al gezien en gelezen meneer Idema. Hij voldoet aan de vereisten en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen en hij staat al sinds, welke datum zal ik noemen, op uw i-pad onder 14.9.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik ga verder.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, gaat u verder.
  • 2:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja. De SP is nog steeds verontrust dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Stadskanaal gestaag verder stijgt. De SP vindt het op zich goed dat de uitkeringsgerechtigden tijdelijk worden ingeschakeld bij bedrijven of vrijwilliger organisaties om arbeidsritme en werkervaring op te doen. Mits de periode gelimiteerd is tot het principe van maximaal 3 maanden, uitzonderlijke gevallen tot maximaal 6 maanden. Maar dan alleen in bedrijven die in principe de intentie hebben om mensen te laten doorstromen. Over 2 weken, wat ik net al vertelde, op 17 november, staat de invoering participatiewet met bijbehorende verordening op de agenda. Wij zullen dan op dat moment verder ingaan op dit onderwerp. Voor het intensiveren van armoedebeleid wordt door het rijk gesubsidieerd. Hieruit wordt de schuldhulpverlening betaald, de rest ging in 2014 naar Stichting Leergeld, jeugdsportfonds, voedselbank en de moestuintjes voor de minima. De schuldhulpverlening lijkt binnen het budget te blijven en in 2015 zal het bedrag een stuk hoger zijn omdat het om armoedebeleid gaat stelt de SP voor om een financiële bijdrage te gunnen aan de stichting “voor noppes” die samenwerkt met de voedselbank en deze structureel te ondersteunen in de kosten. Hier zal de SP ook een motie voor indienen en die lees ik nu graag voor. Even kijken, dat is deze. Voor noppes. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 3 november, dat een toenemend aantal mensen in de minima, een minimum inkomen of een laag weekgeld heeft. Dat de stichting “voor noppes” deze mensen gratis kleding of een bank of andere spullen beschikbaar stelt. Dat de stichting “voor noppes” samenwerkt met de voedselbank en daar ook kleding aan uitdeelt en dezelfde criteria stelt, en dan staat er een e-mail adres bij voor degenen die dat interessant vinden. Dat deze stichting geheel belangeloos gerund wordt door de vrijwilligers, dat “voor noppes” voor nu voor €1.000,- per maand een opslagruimte
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   honderd
  • 0:50 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, duizend. Ja, ik dacht duizend per jaar. Maar ik ga even weer opnieuw hoor. Dat “voor noppes” nu voor €100,- per maand een opslagruimte op het industrieterrein huurt. Dat zij afhankelijk is van giften en verkoop van spulletjes op de koningsmarkt en dat dit de continuïteit niet ten goede komt. Spreekt zijn mening uit dat het zinvolle werk van “voor noppes” ondersteunt moet worden. Dat de gemeente Stadskanaal een subsidie moet toekennen zodat de huur van de opslagruimte betaald kan worden. Draagt de stichting op de stichting “voor noppes” de ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van €1.200,-. En gaat over tot de orde van de dag. Ik ga weer verder.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even bevestigen dat ie onderdeel uitmaakt van de beraadslaging en dat ie aan de vereisten voldoet. En omdat hij ondertussen op 14.10 op de i-pad staat. En nu mag u verder meneer Idema.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel, ja. In het centrum van Stadskanaal zijn voorzieningen ten behoeve van de vaarrecreanten. Zoals steigers, een toiletgebouw met toilet, een douche en de mogelijkheid van aansluiting op elektriciteit. Hiervoor wordt tot nu toe geen liggeld gevraagd. De SP vindt dat met name omdat er aanzienlijk uitbreiding komt voor de vaarrecreanten dat hier een vergoeding door middel van liggeld te vragen heel billijk is. Ook hier dient de SP een motie voor in. Ga ik ook nog een keer weer oplezen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Deze is wat korter geloof ik.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is wat korter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Idema.
  • 1:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Liggelden in het centrum van Stadskanaal. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen. Overwegende dat er voor andere overnachtingen zoals kampeerplaats en passantenhaven in Musselkanaal betaald moet worden dat bij de Eurobrug in Stadskanaal nu al voorzieningen zijn ten behoeve van vaarrecreanten zoals steigers, toiletgebouw, douche en mogelijkheid van aansluiting op de elektriciteit dat derhalve dat gedeelte van het Stadskanaal, in het centrum van Stadskanaal, als passantenhaven beschouwt zou kunnen worden dat heffen van liggeld deels de onkosten en verdere aanleg van de onderhoud van de steigers compenseert. Spreekt zijn mening uit dat het billijk is om ook in het centrum van Stadskanaal liggeld te heffen. Verzoekt het college om binnen 4 maanden met een voorstel te komen voor het heffen van liggeld bij de Eurobrug van Stadskanaal. En gaat over tot de orde van de dag. Tot slot de SP
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ook die voegen we toe, ja ik dacht het, ik wacht even
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Oh, ja, sorry. Ja, is ook zo.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ook die voegen we toe aan de beraadslagingen omdat hij voldoet aan de vereisten en staat onder 14.08 op uw i-pad. Meneer Idema.
  • 0:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, tot slot. De SP spreekt de hoop uit dat de gemeente Stadskanaal tot inkeer komt en stopt met geld uit te geven aan niet of minder urgente zaken en prestige objecten, maar middels een goed verantwoord sociaal beleid ervoor te zorgen dat geen enkele burger in onze gemeente tussen wal en schip beland. Wij willen dat alle ouderen en andere hulpbehoevenden hun zorg blijven behouden en de mensen hun baan behouden. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan ga ik verder met mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 5:35 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wat zal ons de komende periode brengen? Wat staat ons te wachten? Loopt de crisis al op een eind? Wat brengen de bezuinigingen van het rijk nog voor de gemeente Stadskanaal? Dat zijn de woorden waar mijn collega Van Beek, de fractie voorzitter van de CU, de algemene beschouwingen mee begon. Hij gaf de algemene beschouwingen de titel vertrouwen mee en refereerde daarmee naar de Bergrede waar Jezus zegt; wees niet bezorgt. Ook nu worden we opgeroepen om vertrouwen voor de toekomst te hebben, want onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. De CU heeft tijdens de algemene beschouwingen onder andere aandacht gevraagd voor het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal, de decentralisaties, vrijwilligers, Wedeka en de herindeling. Nog deze maand zullen we in deze zaal spreken over de participatiewet en bij een vorig agendapunt hebben we uitgebreid gesproken over huishoudelijke hulp. We hebben kunnen constateren dat onze opmerkingen ter harte heb genomen. Dat u de door ons ingediende motie over relatietherapie hebt overgenomen. Daarvoor dank. Over de programmabegroting 2015 hebben we nog een aantal opmerkingen. Allereerst zult u begrijpen dat we bij deze bijdrage geen rekening gehouden hebben met de september circulaire die wij gistermiddag tegemoet mochten zien. Dat is natuurlijk wel jammer want volgens ons had het wel gekund als ik de datum van 26 augustus zie. We lezen dat beheer en onderhoud van de openbare verlichting plaatsvind op basis van een geïntegreerd contract. Zou u ons willen informeren hoe zo’n contract is opgesteld? De bezuiniging onderhoud van wegen wordt als voordeel gezien, wij hebben als fractie nog steeds grote zorgen over de mate van onderhoud van onze wegen en willen u erop wijzen dat wanneer reparatie nodig zal zijn dat per saldo duurder uit kan vallen dan goed onderhoud plegen. Daarnaast mag natuurlijk de veiligheid niet in het geding komen. hier hebben we het zopas ook al even over gehad. op dit moment vindt er een beweging plaats dat steeds meer productiewerk terugkomt naar Europa. Wellicht heeft dit een positief effect op de arbeidsmarkt. Goede aansluiting op de arbeidsmarkt is van groot belang, met name voor onze jongeren. Daarom is het goed dat er korte lijnen zijn tussen lokale ondernemers en de onderwijsinstellingen zodat er goede afstemming plaats kan vinden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin staat dat er een economische agenda voor de grensregio opgesteld moet worden. Hierin zou je veel praktische zaken kunnen aanpakken, zoals erkenning van diploma’s, stages en banen. Evenals de infrastructuur. Wij zullen ons dan ook moeten richten op de Duitse les om kansen te creëren in EDR verband. Dit missen we in het rijtje op bladzijde 30 bij werkgelegenheid. Op dit moment vinden onderzoeken plaats om de sociale diensten en SW bedrijven om te vormen tot ontwikkelbedrijven. U stelt dat dit onderzoek eind 2015 moet zijn afgerond en in 2016 besluitvorming plaatsvindt en in 2017 wordt geïmplementeerd. Wij willen u wat dit onderwerp betreft manen tot spoed i.v.m. de oplopende lasten. Kunt u een verklaring geven waarom hier zoveel tijd voor wordt uitgetrokken? Bij voorzieningen voor de minima wordt genoemd; vervangen van de categoriale bijstand in de vorm van de langdurigheidstoeslag door een individuele inkomsten toeslag als positieve prikkel om te participeren in de samenleving. Deze positieve benadering spreekt ons aan, wij kunnen het waarderen dat bij schuldhulpverlening sterk ingezet wordt op de preventie. Nog enkele opmerkingen naar aanleiding van het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Ondanks dat er op decentralisaties uit te voeren een hogere uitkering uit het gemeentefonds komt kleven er nog wel financiële risico’s aan. We hebbe kennis kunnen nemen van het feit dat er door de mutaties bijna 3,5 miljoen euro minder binnenkomt uit het gemeentefonds, dit is een enorm bedrag. Wij vinden dit ronduit teleurstellend. Eén van de mutaties is het eerste tracé onderhoud gemeentefonds + verdeel systematiek van bijna 6 ton. We weten dat er ook nog een tweede en een derde tracé komt, dit zien wij als een risico. Dan nog enkele opmerkingen over de paragraven. Wat de CU betreft hoeven de begrafenisrechten niet kostendekkend te zijn. we lezen dat de gemeente 64 hectare grond bezit waarvan niet wordt verwacht dat deze in de toekomst wordt bebouwd. Onder 29 hectare ligt geen pachtcontract. Uw suggestie hierbij is om deze grond te verkopen nu de prijzen hoog zijn of kan er wellicht op een andere manier winst gemaakt worden. Bij de paragraaf sociaal domein onderschrijven we dat er grote risico’s zijn en we kijken uit naar de uitwerking van de participatienota. De bezuinigingen die zijn vastgesteld tijdens de behandeling van de perspectiefnota en nog niet zijn doorgevoerd kan een financieel risico vormen. Evenals het feit dat wij een krimpgebied zijn. het is nog maar de vraag wat de financiële gevolgen hiervan zijn. er is veel goed werk verricht door onze medewerkers, daarvoor dank. En we willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om college en ambtenaren Gods zegen toe te wensen bij de uitwerking en uitvoering van de begroting 2015. Voorzitter we wachten een reactie van het college in eerste termijn af en zullen waar nodig in de tweede termijn nog reageren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, omdat het hier de begroting betreft wou ik toch even gebruik maken van het spreekgestoelte.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Prima, u doet het met een ombocht, maar
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou zeggen gisteren zou dat wat moeilijker geweest zijn, maar nu heeft u alle ruimte.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zo is dat. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Hofstra.
  • 10:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter ik zal eerst mijn bijdrage kort inleiden en dan de programma’s behandelen op een volgorde. Voor ons ligt de begroting voor 2015. Dat is in meerdere opzichten een bijzondere begroting. Zo is het de eerste begroting waarin de financiële effecten van de decentralisaties duidelijk worden. In het programma Welzijn en Zorg gaat het saldo 12,3 naar 17,4 miljoen. En Jeugd en Educatie gaat het saldo van meer dan 5 miljoen naar meer dan 15 miljoen. En het programma Economie en Arbeidsmarkt van 6,7 naar 28 miljoen en we zien de middelen van het gemeentefonds stijgen van 38 miljoen naar 72 miljoen. Zomaar wat getallen die de enorme schaal van deze decentralisatieoperatie aangeven. Dit is ook een bijzondere begroting omdat we helaas anderhalf miljoen tekort komen. een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door tekort bij Wedeka. We hebben nog wat vragen en opmerkingen die zal ik behandelen op volgorde van de programmabegroting. De nieuwe WMO zal volgend jaar ingaan, de gemeente is hierin verantwoordelijk voor 3 taakvelden. Hierin valt ook de ingrijpende maatregel op het gebied van de huishoudelijke hulp en dat is in het vorige agendapunt, gisteren, al uitgebreid aan de orden gekomen. We zullen het verder niet herhalen. Het project “gewoon doen” is afgerond, krijgen we hiervan ook een evaluatie? En zo ja. Wanneer? De sociale teams zijn belangrijk om zelfredzaamheid en participatie te versterken, dit is een belangrijk onderdeel van de gekantelde werkwijze in het sociale domein en daarom zijn we benieuwd naar de resultaten van het project. Bij de indicatoren van het CJGV zien we een toename van het aantal signalen Jeugd, Zorg-coördinatie Jeugd, Zorg-coördinatie OGGZ, Woonoverlast et cetera. Wat is de verklaring voor deze toename. Programma 2. Wij maken ons zorgen over de hoogte van de frictiekosten bij het Centrum van de Kunsten, volgens mij begon mevrouw Brongers hier ook al over. Voor ons is dit een illustratie dat bezuinigingen ook geld kunnen kosten. De bezuiniging wordt pas vanaf 2017 gefaseerd gerealiseerd. Kunt u hier een verklaring voor geven? En het ombuigingsplan 2014-2017, van vorig jaar, wordt niet over frictiekosten gesproken. In het vervolg zouden we graag meer inzicht willen hebben in de frictiekosten die een bepaalde bezuiniging met zich meebrengt. Dat kan namelijk een rol spelen in onze overwegingen van de mogelijkheden. Wij zijn blij dat we doorgaan met de starterslening. Wel bevreemd het ons enigszins om dit nieuw beleid te noemen omdat we dit alweer een paar jaar doen. We kijken uit naar het nieuwe lokaal akkoord in het kader van de woonvisie. Ook de wijkvisies Cereswijk vinden we belangrijk. Het is heel goed om in deze wijk de vinger aan de pols te blijven houden. niet voor niets is deze wijk naar aanleiding van het ICS rapport niet ingedeeld bij Musselkanaal, maar als losstaande wijk. We hopen ook dat het voorzieningen niveau in deze wijk op peil kan blijven. In het bijzonder doelen we dan op de peuterspeelzaal die door onze motie uit juni in ieder geval tot eind volgend jaar open blijft. Daarnaast zijn we tevreden dat de verkoopcijfers en het aantal voorstellingen in Geert Teis er goed uitzien. Ons theater blijft een parel voor onze regio. Programma 3. De Jeugdzorg wordt ook gedecentraliseerd. We hebben in oktober een nieuwe beleidskaders van de verordening vastgesteld, dus willen we hier niet te lang bij stilstaan. In het vorige schooljaar werden bij het leerlingen vervoer minder kilometers per leerling gereden. Dit leverde ons een voordeel op en we hopen dat deze trend in de toekomst zich voortzet. Het Ubbo Emmius zal het voortgezet onderwijs van het Noorderpoort overnemen, vanaf dat moment zal de gemeente verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. Dit brengt extra lasten met zich mee, maar ook baten uit het gemeentefonds. Wij wachten de notitie die u aangekondigd heeft af. En gaat u in die notitie ook in op de vraag wat te doen met het terrein van het oude gebouw aan het Noorderpoort van de Frankrijklaan? Dus na eventuele sloop? In het integraal huisvestingsplan wordt genoemd dat het aantal kinderen op de basisschool in onze gemeente de aankomende jaren drastisch zal verminderen met als gevolg dat er scholen, vanwege te weinig kinderen, de deuren zullen sluiten. Belangrijk is dat we hier zicht blijven houden en dat er voldoende scholen blijven bestaan in met name onze kerndorpen. Samenwerking en fusies tussen scholen onderling blijft een aandachtspunt. Programma 4. In oktober heeft de raad zijn zienswijze gegeven op de conceptbegroting van Wedeka. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om Wedeka om te bouwen tot ontwikkelbedrijf, dit wordt integraal aangepakt samen met de drie O’s; onderwijs, ondernemers en overheid. Dit onderzoek vinden we belangrijk. Kan het college een planning afgeven of een schatting afgeven wanneer de contouren voor een dergelijk bedrijf zich gaan aftekenen. Door het lagere SE bedrag ontstaat er bij Wedeka een tekort van €929.000,- voor wat betreft onze gemeente. Wij zullen deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen, we hopen dat onze motie uit september zal leiden tot wat verlichting van de frictiekosten op weg naar het ontwikkelbedrijf. Wij staan positief tegen het instellen van de Commissie van Zijl. Wij zijn blij met deze ontwikkeling die voortkomt uit een initiatief van de Statenfractie van de PvdA. We verwachten dat deze commissie voortvarend aan de slag gaat met het aanpakken van de werkgelegenheidsproblemen in deze regio. We zetten verder in op het toerisme, vooral de watersport. In dat kader heeft de raad ook ingestemd met de aanleg van extra steigers in het centrum van Stadskanaal. Ook heeft de raad een motie aangenomen over extra voorzieningen bij het Spoordok in Musselkanaal. in de begroting wordt alleen gesproken over Wi-Fi, maar het ging ook om witgoed, dus een droger en een wasmachine. Wanneer komt u naar de raad met een uitgewerkt plan? Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Melis Bloemsma fonds et cetera doen goed werk. Gelukkig is er vanuit het rijk ook geld voor deze activiteiten beschikbaar. We horen echter wel geluiden over de kwaliteit van de voedselbank. Het aanbod zou veel eentoniger geworden zijn. kunt u daar op reageren. Ruimte en Milieu, programma 5. Het bevreemd ons enigszins dat de provincie pas in 2015 een plan uitgewerkt heeft voor de sanering van twee spoedlocaties, te weten A-weg 16 en 17 in Musselkanaal, en de Ceresstraat 9 in Stadskanaal. Wij vragen ons af in hoeverre hier dan sprake is van spoed. Hoewel het niet in de begroting wordt vermeld vinden we dit een goede gelegenheid om opnieuw onze zorgen uit te spreken over de windmolen plannen in de Drentse Monden en Oostermoer. Ten opzichte van eerder plannen worden weer meer megawatts geplaatst, ook zijn de locaties die aangewezen zijn in het toenmalige gebiedsvisie van Drenthe en de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden veranderd. Zo zou in de gebiedsvisie de Kamer met de grootste impact leeg blijven, de Kamer is het gebied tussen Drouwenermond en Nieuw Buinen, meteen achter het centrum van Stadskanaal dus en achter het centrum van Musselkanaal. in de nieuwste plannen wordt deze Kamer niet meer leeggelaten, we maken ons hier ernstige zorgen over. Het is dus goed dat er onderzoek wordt gedaan naar het draagvlak bij de omwonenden. Stuur en Dienstverlening, in de tekst staat over de decentralisaties dat de consequenties voor ons lokale beleid groot en ingrijpend zijn en veel inzet vragen van onze medewerkers. Wij zijn ons hier terdege van bewust. Het beleid vanuit Den Haag is ook aan veel veranderingen onderhevig en we kunnen ons zo voorstellen dat dit een behoorlijke druk legt op ons ambtenaren apparaat. De verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap vinden dit jaar tegelijkertijd plaats. Voor beide samen wordt €81.000,- geraamd. Kan dit ook goedkoper? Omdat het tegelijkertijd plaatsvindt? Dan ga ik nog even kort in op de paragraven voorzitter. De heer Pals die refereerde er net al aan in zijn bijdrage voor de najaarsnota, wij vragen ons ook af of u een toelichting kunt geven op het miljoen risico dat we lopen bij de sanering van het gasfabriek terrein. Kapitaalgoederen. Per eind januari 2015 komt er een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting. Verschillende lantarenpalen werken nu niet. kan er aan tijdspad aangegeven worden dat de problematiek van de defecte verlichting is geïnventariseerd en hersteld. In Musselkanaal bevindt zich ter hoogte van de IJzeren Klap een steiger, ons bereiken geluiden dat deze onveilig is en aan onderhoud toe is. Wij willen de suggestie doen om te kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld in samenhang met het vervangen van de beschoeiingen. Graag uw reactie hierop. Een paar keer hebben we in de raad de app. “BuitenBeter” aangeprezen. Wij zijn dan ook tevreden dat onze gemeente deze app. gaat gebruiken voor het klantcontactcentrum. Dan wil ik nog graag iets zeggen over de demografische ontwikkelingen en dan in het bijzonder over de krimp. Mevrouw Sterenborg refereerde er ook al kort aan. Krimp wordt wel erg als iets onvermijdelijks gezien. We vragen ons af of we hier nog wat aan gaan doen in creatieve zin of hebben we ons erbij neergelegd. In het laatste geval maken we er een self-fulfilling prophecy van. We moeten bezig blijven met het trekken van jonge gezinnen vanuit andere delen van ons land door ons relatief goede en goedkope woonomgeving. We kunnen ook Stadskanaal aantrekkelijk maken voor internetbedrijven, we zitten hier niet ver van de Eemshaven, een belangrijke spil in het internetverkeer. Een voordeel van onze regio is de goedkope grond en woning- en bedrijfsruimte. Zoek de Randstad en andere delen van het land op om dit te promoten. We kunnen ook overwegen om grond gratis of in pacht beschikbaar te stellen wanneer een bedrijf zich hier wil vestigen. Eventueel kunnen we als voorwaarde opnemen dat deze bedrijven in ruil hiervoor social return on investment gaan toepassen. Ook wil ik hier het belang van infrastructuur van onze regio nogmaals onderstrepen. Mevrouw Sterenborg refereerde al aan de spoorlijn, we vragen ons af hoe de stand van zaken met betrekking tot de spoorlijn op dit moment is. Dan afsluitend voorzitter over de krimpgelden. Waaraan wordt de bijdrage van €471.000,- besteedt? Deze krimpgelden dreigen te verdwijnen. Wij vragen ons af of het rijk de verdeling van de rijksuitkering niet zou moeten herzien. Grote steden krijgen meer per inwoner dan kleine steden of dorpen. Die verdeelsleutel zou moeten worden herzien om voorzieningen in kleine steden en dorpen te behouden. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar de heerPloeger van GBS.
  • 7:09 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Als u het niet erg vindt blijf ik wel even zitten. Voorzitter we hebben een periode van crisis achter de rug, een periode waar we als gemeente fors hebben moeten bezuinigen en tarieven hebben moeten verhogen. Alhoewel er tekenen van economisch en financieel herstel zichtbaar zijn is het broos van aard. Dat alles geeft maar weer aan dat we in een turbulente tijd leven waarin grote veranderingen over elkaar heen rollen. Het is goed om te lezen dat we voor wat betreft de door ons genomen ombuigingsplannen maatregelen op koers liggen. U geeft aan dat een deel van de maatregelen nog gerealiseerd moeten worden en dat hier dus nog sprake is van een financieel risico. We gaan ervanuit dat alle door ons afgesproken ombuigingen de komende tijd zullen worden gerealiseerd. Wij ondersteunen uw visie met betrekking tot terughoudend omgaan met de positieve saldi en de meerjarenraming. De onzekerheden en financiële risico’s binnen o.a. het sociale domein zijn ook in onze ogen te groot om deze als bestedingsruimte voor bijvoorbeeld nieuw beleid te gebruiken. Voor onze gemeente liggen er de komende jaren grote uitdagingen. In de eerste plaats de overhevelingen van rijkstaken naar gemeente, de zogenaamde 3 decentralisaties. Hierdoor verdwijnt de AWBZ, een deel daarvan gaat naar de nieuwe WMO en een deel gaat naar de Zorgverzekeringswet. Dit gaat gepaard met budgetkortingen van tussen de 25% en 40%. Dit zal de gemeente, maar ook de burger gaan voelen. Een soepele overgang, oftewel de transitie, door middel van een op haar na gevulde continuïteits-arrangement nadert dan ook zijn afronding. Daarna zal het veranderen, oftewel de transformatie moet op stoom worden gebracht. 2015 wordt een jaar waarin we door ons belangrijke besluiten zullen moeten worden genomen o.a. voor aanvullend beleid voor de persoonsgebonden-budgetten. Herindicatie van alle voormalige AWBZ clienten en het contracteren van zorgpartijen. De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor het inkopen van jeugdzorg, gespecialiseerde en flexibele zorg wordt op provinciaal niveau geregeld. Voor de basiszorg maakt de gemeente zelf afspraken met maatschappelijke organisaties. Tot op dit moment is er geen duidelijkheid over de risico’s , ook de financiële risico’s, die de overgang van de gespecialiseerde en flexibele zorg met zich meebrengt. Goede monitoring en alertheid is hierbij geboden. Als laatste gaat het om de invoering van de participatiewet, met die participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Ook hier hebben we te maken met onduidelijkheden en financiële risico’s . de werkeloosheid en dus ook die van mensen met een arbeidsbeperking binnen onze gemeente en in onze regio is hoog, te hoog. Dat moet de komende jaren met vereende krachten worden bestreden, want niets is zo fnuikend als het niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Waardoor ook een goede deelname aan de maatschappij in de knel kan komen. per 1 januari 2015 stopt de instroom in de WSW. Daarnaast hebben we te maken met een voortdurende subsidie verlaging per medewerker. Dit alles raakt ons SW bedrijf Wedeka, maar ook onze gemeente fors in de portemonnee. Als we niets doen dreigen er grote financiële tekorten, dat vindt onze fractie onacceptabel en zal dus naar creatieve en misschien wel rigoureuze oplossingen moeten worden gezocht om eventuele tekorten zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn positief over het feit dat er voor wat betreft de uitvoering van de participatiewet intensief tussen de 7 Oost-Groninger gemeenten wordt samengewerkt. Alleen dan zijn wij volgens ons in staat om de uitdaging op dit gebied aan te gaan. Een goede monitoring, voortgang en rapportage is voor iedereen en dus ook voor de gemeenteraden van groot belang. Voorzitter voor wat betreft de financiële middelen die voor het vervangen van de beschoeiingen zijn gereserveerd wordt het er niet duidelijker op. In de voorjaarsnota noemde u één in de loop van de jaren opgebouwde budget van 2,5 miljoen euro. In de beantwoording van de technische vraag van het CDA was het plots 3miljoen euro. In de begroting 2015 is er nu maar 2 miljoen euro voor vervanging van bruggen en beschoeiing begroot. Wij kunnen er inmiddels geen beschoeiingchocola meer van maken voorzitter. tijdens de raadsvergadering, in juni jongstleden, gaf de verantwoordelijke wethouder toe dat er nog maar €170.000,- aan het vervangen van beschoeiingen was besteedt. Voorzitter, het aantal geregistreerde mantelzorgers ten opzichte van het totaal aantal geschatte mantelzorgers binnen de gemeente is 8%, dit is in onze ogen een zeer laag aantal. Zeker gezien alle veranderingen die binnen het sociaal domein plaatsvinden en de regierol die de gemeente daarin speelt wordt de rol van de mantelzorgers volgens ons alleen maar belangrijker. Wij pleiten voor het verhogen van de registratiegraad voor de mantelzorgers waardoor zij binnen een breder netwerk bekend zijn. het bieden van gerichte ondersteuning wordt daardoor ook gemakkelijker. Wij vragen het college om hier aandacht aan te schenken en ook te blijven schenken. Door de nieuwe rol als regievoerder van de gemeente op allerlei beleidsterreinen zijn groepen mensen en goed functionerende wijk- en dorpsraden belangrijk. Wij vragen u ook hieraan goede aandacht te blijven schenken en daar waar nodig kennis en expertise in te brengen. U meldt dat u zich voortdurend zult blijven inzetten op de digitale dienstverlening en de informatie voorzieningen. Het aantal digitale producten en diensten ten behoeve van onze inwoners breidt u voortdurend verder uit, dat is in deze tijd van websites, twitter, facebook, u-tube enzovoort prima. Daarbij mogen ouderen en andere inwoners die geen link met dit soort digitale media hebben niet worden vergeten, er zullen dus mogelijkheden moeten blijven bestaan om zaken via papier of via persoonlijke contact te kunnen regelen. Voorzitter, in de begroting meldt u dat in het bestuursakkoord is afgesproken dat er samen met het UWV onderzoek zal worden gedaan in hoeverre de huidige WIWID banen onder de afgesproken garantiebanen zouden kunnen gaan vallen. Voorzitter even voor alle duidelijkheid, dit is maar een deel van de afspraak die we hierover met elkaar hebben gemaakt. Naast het onderzoek voor wat betreft de garantiebanen vermeld het bestuursakkoord ook dat er onderzoek naar andere oplossingen zal worden gedaan. Als dat alleen van de garantiebanen zouden moeten hebben dan komen we de komende tijd volgens ons niet veel verder. We roepen het college op deze materie voortvarend op te pakken en zo snel mogelijk met voorstellen in deze te komen. tot zover voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. En dan meneer Pals, D''66.
  • 2:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Programmabegroting 2015 ligt voor ons en ja nou we moeten het er weer mee doen het komende jaar. We hebben nog wat vragen en opmerkingen ten aanzien van de programmabegroting en ik zal dat per bladzijde denk ik het nummer noemen en dat het dan wat handiger is voor de regievoering voorzitter. Bladzijde 15 over de huishoudelijke hulp, daar hebben we het gisteravond tot laat over gehad en daar laten we het voorlopig bij zoals het is. Wij hebben op bladzijde 20, dat gaat over de bibliotheek, daar is een taakstelling weer vermeerderd, waarmee de taakstelling van €150.000,- gekomen is en wij zijn erg nieuwsgierig in hoeverre het college met de bibliotheek in overleg is, hoe zij die taakstelling gaan bereiken. Want het is nogal een forse taakstelling die er neer gelegd is. Wij hebben op bladzijde 30, dat gaat met name over nieuw beleid participatiewet, wij hebben de wethouder al vaker erover gevraagd, maar wij blijven dat toch weer herhalen, dat wij het, dat het onderzoek wat gaat plaatsvinden bij de Wedeka, over de dagbestedingsorganisatie in relatie met beschut werken en dat soort dingen, dat dat weer afgerond zal worden dat eind 2015 moet worden afgerond zodat we in 2016 besluitvorming kan plaatsvinden en in 2017 kan worden geïmplementeerd. Nou dan is het bijna de raad is alweer aan het eind van zijn raadsperiode en we dringen er nogmaals op aan, aan de wethouder, om dat toch zeker gezien het feit dat hij voorzitter is van het dagelijks bestuur dus hij kan zijn invloed aanwenden zouden we zo zeggen, dat hij dat toch eens ernsthaft overlegt dat dat wat sneller kan en dat dat ook wat eerder kan want de complexiteit en de problematiek die de Wedeka op ons afkomt en meerdere collega-raadsleden hebben er aan gerefereerd vereist toch snelheid en geen vertraging. ?????? speerpunten over werk en inkomen, maar vooral de werkgelegenheid, inderdaad ik moet de CU bijvallen, dat inderdaad er staat veel te weinig in over wat buiten ons gebied gebeurt. Ik bedoel Oost-Groningen is niet alleen Oost-Groningen in dit gebied, maar we hebben natuurlijk ook
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aha, we gaan naar Bremen.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Precies voorzitter .Ik doe hier daar een voorstel voor maar dat doen we op een andere keer, maar wij zullen daar, nou ja goed ik kan heel enthousiast worden over Bremen, maar dat
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik heb het in de gaten.
  • 3:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dat schiet een beetje voorbij aan het werkgelegenheidsplan op dit moment. Maar het EDR heeft met name een prachtig plan inmiddels gepresenteerd in de pers en ik zou toch, het zou toch een goede optie zijn om dit op te nemen in het werkgelegenheidsparagraaf zoals die voor ons ligt. Wij hebben over bladzijde 41, dat over u externe communicatie. Ja u geurt ermee en u vindt het allemaal geweldig dat we een website hebben en we hebben social media we doen er allemaal wat mee, maar dat staat het ook als een dooie letter op het papier want ik, ja uzelf voorzitter helaas, u bent niet van de Twitter en van de social media, maar het zal u verbazen hoe traag en hoe eenrichtingsverkeer de tweets van de gemeente zijn. want ik bedoel als je een tweet terugstuurt op een twitterbericht van de gemeente Stadskanaal, ze sturen één per week, en als je daar op terugtweet van op een of andere vraag en dat soort dingen wordt totaal niet gereageerd. Dus ik zou voorstellen dat degene die zich daar mee bezighoudt binnen het bestuur een cursus aan te bieden hoe je omgaat met sociale media en dat toch eens, dat eenrichtingsverkeer dat dat afgelopen moet zijn, nee u niet voorzitter, maar dat het wel degene die het behelst dat die dat toch doet want u hebt, gisteravond hebben we weer een bijzondere avond gehad waar met name ook de social media toch wel een aardige rol heeft gespeeld ten aanzien van de problematiek en wat er allemaal speelde gisteravond, het zal u verbazen wat er over het scherm komt. Afsluitende over de externe communicatie dan willen we toch weer met, dringend toch het college toch weer benadrukken, zeker de vele transities en de problematiek waar we mee zitten, om toch het pers uur toch eens weer een keer in ere te herstellen. Dat u toch een keer per week, of een keer per twee weken, de pers uitnodigt en dat u gewoon weer met de pers om tafel gaat en dat u spreekt met de pers over uw missie, visie, plannen et cetera want de pers, heb ik nu vaak de indruk, die haalt het op een andere manier binnen en daarin wordt niet vaak, en we zijn daar niet verantwoordelijk voor, maar wordt niet vaak goed geciteerd. Dan hebben we op bladzijde 57, en meneer Hofstra en ik hebben het in de najaarsnota al genoemd, hebben we natuurlijk het risico van de 1 miljoen over de sanering van de voormalige gasfabriek terrein en wij willen u toch eens vragen van hoe ernstig is dat risico wat we gaan lopen. Want een miljoen is niet niks en het kan ons nog behoorlijk opbreken en kan cumulatief werken ten aanzien van alle investeringen die nog komen op dat gebied. Dan ten laatste voorzitter is bladzijde 103, daar staat toch heel duidelijk; wij stellen over de begroting en u heeft een tekort op de begroting van € 1.456.000,- , om dat nadelig saldo te onttrekken van de algemene reserve. Wij zouden daar in eerste termijn toch een goed antwoord op willen hebben waarom men dat doet, dat onttrekken aan de reserve, en hoe men tot dat besluit is gekomen om dat te doen. Het klinkt misschien een beetje als een kinderachtige vraag, maar die twee vragen zijn toch wel, willen we toch graag beantwoord zien in de eerste termijn. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ik ga de vergadering even schorsen zodat wij ons nog even het hoofd kunnen buigen over een hele rits aan vragen, maar daarmee ook iedereen even de gelegenheid biedt om ( de opname wordt afgebroken)
  • 0:1 schorsing
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, we hebben ons misschien niet helemaal aan de tijd gehouden, maar u heeft ook wel heel veel vragen gesteld. Dus dat vroeg wel een klein beetje afstemming onderling om daarmee te kunnen werken. Ik geef in eerste instantie het woord aan de wethouder financiën. De heer Plieger.
  • 7:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. voor u ligt de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. Als eerste een opmerking ten aanzien van de antwoorden op de technische vragen zal ik de waardering, die onder andere door de SP is naar voren gebracht, overbrengen. Als we kijken naar deze eerste begroting en de meerjarenraming van dit college dan wil ik daarvoor met u even terug naar het bestuursakkoord dat wij voor deze raadsperiode hebben opgesteld en dat bestuursakkoord had als titel; Sociaal, sterk en toekomstgericht. Een enkele kader genoemd uit dat bestuursakkoord wel ik graag ????. we voeren een verantwoord financieel beleid het kenmerkt zich door structureel sluitende meerjarenramingen. Dreigende structurele tekorten worden opgevangen door ombuigingen of verhogingen van inkomsten. We houden vast aan de uitvoering van het door de raad vastgestelde ombuigingsplan 2014-2017 en de lasten van de decentralisaties structureel worden die gedekt uit de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Dit zijn enkele zaken uit het bestuursakkoord en aan die kaders van het bestuursakkoord kunt u zien hebben wij vastgehouden. De begroting in de meerjarenraming is beleidsarm en uitgewerkt op grond van de meicirculaire 2014. Voordat de meicirculaire uitkwam, daar heeft een enkeling ook al aan gerefereerd, was in de meerjarenraming rekening gehouden met een structureel lagere uitkering van ongeveer 1,65 miljoen. De meicirculaire liet een structurele uitkering zien waarvan we zeiden, en dat werd hier ook wel even genoemd, die was ronduit teleurstellend, hij was namelijk 3,3 miljoen. Een enkeling heeft ook de septembercirculaire genoemd. De septembercirculaire is inderdaad kortgeleden uitgewerkt, 16 september ongeveer ontvangen, dus niet 26 augustus, maar het was ruim in september, die september circulaire bevat wel enige voordelen ten opzicht van de meicirculaire, maar leidt niet tot een wezenlijke verandering van de structurele begrotingspositie van onze gemeente. De verwerking ervan in de begroting en de meerjarenraming die vindt plaats bij de december wijziging in 2014 en voor 2015 betreft zal die via de voorjaarsnota 2015 gaan. En ook natuurlijk de jaren erna zal die voorjaarsnota 2015 verder uitgewerkt worden. En dan, ja belangrijke beleidswijzigingen van het rijk met betrekking tot de WMO, huishoudelijke hulp, die zijn overgenomen in deze begroting. Daar hebben we gisteravond een lange avond over gehad en we hebben daarmee een moeilijk besluit genomen. Voorzitter, al met al leidt dit tot een begroting met een tekort voor komend jaar van 1,5 miljoen. En een overschot in de meerjarenraming van ongeveer een half miljoen. En wat ook al door een aantal is aangegeven in deze raad, het overschot ziet inderdaad het college niet als een buffer voor nieuw beleid, maar eerder als een buffer voor eventuele risico’s die nog op ons afkomen. En die risico’s die zijn er , zo hebt u ook al aangegeven. Risico’s als het gaat om de AWBZ en de jeugdzorg die we budgettair neutraal in de begroting hebben verwerkt, maar waarbij bekend is dat er risico’s zijn met betrekking tot de PGB’s en de transformatie vanaf 2015, die nog moet volgen op de transitie voor komend jaar. vanzelfsprekend hebben we dan nog de risico’s ten aanzien van de participatiewet en we hebben ook nog een enkele risico ten aanzien van de ombuigingen die in het ombuigingsplan gerealiseerd moeten worden. En dan heb ik denk ik nog niet alles genoemd, maar er zijn misschien nog wel wat te bedenken. Voorzitter gelukkig is het weerstandsvermogen van de gemeente nog steeds goed en het is wel belangrijk goed de vinger aan de pols te blijven houden. wij zijn financieel in control, het oordeel volgens de toetsingscriteria voor een provinciaal, financieel toezicht, die wij nu zelf vaststellen, lijkt dan ook goed. dat heeft u kunnen lezen in de begroting. Mijn conclusie uit de eerste termijn is; dat u als raad toch voor een solide financieel beleid kiest en wilt voortzetten en dat u uw ogen niet sluit voor de ontwikkelingen na 2015 die op ons afkomen. En daarvoor al in deze eerste termijn mijn complimenten. We snijden fors in onze uitgaven, binnen het sociaal domein, maar ook in de openbare ruimte, de bibliotheek en het theater. En tegen dat licht vinden we een OZB verhoging van 3% echt een zeer acceptabel percentage. Dit leidt tot een gemeentelijke lastendrukstijging van ongeveer 1,6%. Met een meer dan gemiddeld aantal voorzieningen behoort Stadskanaal in de provincie Groningen ook waarschijnlijk volgend jaar tot een gemeente met één van de relatief laagste lokale lasten. Ik dacht dat we dit jaar nummer 1 stonden of was het nummer 2. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Dan heb ik nog een aantal losse punten die hier genoemd zijn door de fracties die ik even wil beantwoorden. Ten eerste de vraag van de SP ten aanzien van de algemene reserve die wordt stevig aangesproken voor het komend jaar van 1,5 miljoen. Ja, inderdaad wij spreken die algemene reserve stevig aan. Maar wij hebben een sluitende meerjarenraming en wat hebben we daarvoor gedaan? Inderdaad wij zijn bij ons bestuursakkoord gebleven. er dreigde op termijn een grote overschrijding van onze begroting. Daarvoor hebben wij o.a. gisteren een zeer belangrijk besluit genomen, een besluit wat eraan bijdraagt dat wij inderdaad structureel onze begroting op orde hebben. Wij hebben dus ons beleid als het ware omgebogen omdat wij een negatieve uitkomst in de toekomst zagen. Dan heb ik hier over de beschoeiingen een ander
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar op reageren? Nog niet zolang geleden, een half jaar geleden, toen waren er onderhandelingen. Toen is er heel stevig gezegd van wij zijn een goed rentmeester wij komen niet aan de reserves, algemene reserves.
  • 0:42 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De letterlijke woorden kan ik mij niet herinneren, maar ik kan mij wel herinneren dat als, dat wij hebben gesteld, wat ik net ook zei, wij gaan ervanuit dat wij met een sluitende meerjarenraming werken en als wij inderdaad in de toekomst zien dat wij tekorten gaan krijgen dan gaan wij het beleid bijstellen. Als dat nodig is. Dat hebben wij heel duidelijk aangegeven en inderdaad wij hebben het beleid bijgebogen en we hebben daarvoor ook inderdaad voor komend jaar gemeend een 1,5 miljoen uit onze algemene reserve te kunnen halen. Maar daarbij voldoen wij nog steeds aan het beleid waar wij als coalitie, zeg maar, voor gekozen hebben.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik wil toch even, want daarom vroeg ik ook even uitvoerig over de 1,5 miljoen, of even afgerond 1,5 miljoen, waar de wethouder en waar de SP fractie naar vraagt, want inderdaad het interesseert ons ook, en wat meneer Idema van de SP zegt, het is nog maar 7 maanden geleden dat we in deze colleges of in deze raadzaal zaten, waarop partijen die mee wilden doen in de coalitievorming daar met name op af zijn geschoten, dat men een zogenaamd, laat we het maar even populair zeggen, een greep uit de kas wilden doen, en omdat ze dat voorstelden, met name de SP heeft dat toen voorgesteld, heeft u gewoon een coalitiesamenwerking met de SP heeft u getorpedeerd. En daarom verbaasd het ons nu dat we dit nu wel lezen en dat is gewoon verbazingwekkend dat u nu zegt van ja met veel mits en maar, ik kan me niet herinneren et cetera. Maar dat staat ons nog wel scherp op het netvlies voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder met uw betoog. Dit was een ondersteuning van D’66 voor de SP. En daar vloeide volgens mij niet een vraag uit voort aan de wethouder, dus
  • 2:46 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dan ga ik verder. Even kijken, dan heb ik hier de beschoeiingen voor komend jaar. een totaal ander punt en inderdaad voor komend jaar hebben wij ongeveer 2 miljoen gereserveerd om te besteden aan de beschoeiingen. De bruggen, zoals ook in de technische vragen is beantwoord, d bruggen staan er redelijk goed voor en voor komend jaar is daar 2 miljoen voor beschikbaar om aan de beschoeiingen te werken van het Stadskanaal en voor de rest heb ik daar dacht ook weinig aan toe te voegen. Als het gaat om de CU, de pachtgronden verkopen, wij pakken het signaal op en komen daar te zijner tijd op terug. Dan heb ik een, ja ten aanzien van de krimp leggen wij ons daarbij neer, was ook geloof ik een vraag van de PvdA, ja wij leggen ons niet neer bij die krimp. Wij zijn er druk mee bezig dacht ik ook in het kader van bijvoorbeeld het regionaal woon- en leefbaarheidsplan om ons in te zetten voor de leefbaarheid in deze streek en dan wil ik tegelijkertijd ook even noemen, als het gaat om het onderwijs, binnen het regionaal woon- en leefbaarheidsplan wordt ook aandacht besteed aan het onderwijs in deze streek. Ook als het gaat om het basisonderwijs in het geheel om te zorgen dat dat goed vorm gegeven wordt en bereikbaar is voor een ieder die daar zijn kind naar toe wil sturen. Als het gaat om de krimpgelden waar worden die aan besteedt. Nou ik zal u een aantal voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld aan de uitvoering van het regionaal woon- en leefbaarheidsplan, u kunt bijvoorbeeld denken aan, in 2013 is er geld uitgegeven aan de sloop in Mussel, wat betreft een school, er is iets voor gedaan m.b.t. de Blauwe Kamer en zo zijn er nog wel meer zaken te noemen. Voor een grotere inventarisatie verwijs ik u naar de jaarrekening 2013. Even kijken, wat heb ik nog meer. Ja, voorzitter ik kom volgens mij tot een afronding wat mijn eerste termijn aangaat. We kunnen concluderen dat dit de eerste begroting is inderdaad, die vanavond wordt vastgesteld en nogmaals ik gaf net al mijn complimenten, en ik wil er ook mee afsluiten, vanavond denk ik zijn er opnieuw op een solide wijze evenwichtige besluiten genomen en die moeilijk waren voor ons allemaal als ik denk aan gisteravond en vanavond het is een geheel en als je dan ziet wat we hier met elkaar ook weer neerzetten dan denk ik dat we daarmee solide de toekomst tegemoet kunnen gaan. En om hiermee af te sluiten, als het gaat om het bestuursakkoord, wij gaan voor een Stadskanaal wat sociaal, stabiel en toekomst gericht blijft. En wij denken dat we met deze begroting daaraan bijdragen. Dit was het voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wij hebben een vraag gesteld over de openbare verlichting, hoe dat contract is opgesteld. Ik denk dat dat uw portefeuille is.
  • 0:46 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja. De openbare verlichting, ik heb daar enige tijd geleden ook dacht ik inderdaad aangegeven, wordt op het ogenblik opnieuw aanbesteed als het gaat om onderhoud en wat betreft de armaturen, maar ook als het gaat om hoe het zit met de leidingen door de grond heen is daar aandacht voor om te zorgen dat de problemen daarvoor opgelost worden. Het aanbestedingstraject loopt nog en we rekenen erop dat vanaf komend jaar daar dus een beter resultaat uitkomt dan wat we tot u toe hadden. Want dat is ook een van de redenen waarom de contracten opgezegd zijn, wij waren niet tevreden over de afhandeling van klachten waardoor de armaturen soms langer uit waren dan gebruikelijk volgens de contracten vereist.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, zou de wethouder iets preciezer kunnen zijn m.b.t. het tijdspad. Hij zegt volgend jaar, maar kan de wethouder bijvoorbeeld een kwartaal aangeven, ik noem maar wat.
  • 0:13 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou de contracten met de partijen zijn opgezegd met ingang van 1 januari dus en het aanbestedingstraject loopt op dit moment dus ik neem aan dat in de loop van inderdaad begin het voorjaar zeg maar de contracten gesloten kunnen worden.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik noemde zopas het geïntegreerde contract. Ik werd getriggerd door het woord geïntegreerd wat wij ons daar bij voor moeten stellen.
  • 0:04 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ik kan mij het woord niet herinneren. Staat in de
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, staat in de begroting, maar
  • 0:9 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Geïntegreerd contract? Dan moet ik het antwoord op dit moment schuldig blijven. Nog meer?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij niet wethouder. Dus dank voor uw bijdrage en dan ga ik schakelen naar wethouder Hamster.
  • 3:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u voorzitter. Drie kleine vragen en een motie waar ik graag op zou willen reageren. Allereerst de vraag rondom de overname van de gebouwen van het Noorderpoort door het Ubbo Emmius. Er is inderdaad een deadline van 1 augustus, op dat moment zal het Ubbo haar werkzaamheden begonnen hebben met al het voortgezet onderwijs van het Noorderpoort, wat nu nog Noorderpoort is. Wanneer kunnen wij die notitie verwachten? Voor die tijd. Ik zou graag duidelijke informatie geven, maar we zijn op dit moment in onderhandeling. En een van de strategieën die bij het onderhandelen gebruikt kan worden is werken naar een deadline toe. Dus ik ga geen termijnen voor die deadline noemen wanneer u die notities kunt krijgen. U kunt ervan op aan dat die op een gegeven moment komt. En dan twee vragen die mij toch enigszins verbaasden omdat de antwoorden die redelijk technisch van aard waren gewoon in de beantwoording van de technische vragen waren, maar wellicht dat de PvdA er een doel mee had toen zij vroegen wanneer de evaluatie van “gewoon doen” verwacht kon worden. Zoals u kunt lezen verwachten wij die weer ergens halverwege deze maand af te ronden, dus die kunt u nog dit jaar, 2014, uiterlijk tegemoet zien. En waarom er zoveel meer signalen zijn? nou er staat een uitgebreid verhaal in de technische beantwoording die ik één op één zou kunnen gaan voorlezen. Het komt er op neer dat wij op basis van de ontwikkelingen die de jaren daarvoor, en een inschatting van wat de komende jaren te wachten staat, een inschatting proberen te maken van wat realistisch is voor het begrotingsjaar op die manier proberen wij onze signalen op de gebieden die u noemt in te schatten, te begroten. En dan kom ik aan bij de motie van de SP over de topsalarissen in de zorg. Ik denk inderdaad dat de SP een punt heeft als er opgemerkt wordt dat er maatschappelijke beroering is over de hoogte van inkomens van bestuurders in de zorg. Wij als college staan op dat standpunt dat daar in de eerste verantwoordelijkheid bij de organisaties zelf ligt om daar wat aan te doen. De organisaties hebben allemaal hun toezichthoudende organen die, en daar proberen wij wel een beetje op te sturen, rekening gaan houden met de Covenents codes die binnen hun verschillende sectoren gelden. Dat zijn landelijke codes waaraan er steeds meer organisaties zich wensen te houden en zoals u heeft kunnen lezen, ook in de technische beantwoording, is dat iets wat wij wel in onze voorwaarden kunnen stellen, heel praktisch, los van het principiële punt, is dat wij met 23 gemeenten de Jeugdzorg en met 22 gemeenten de AWBZ zorg hebben ingekocht en dus ook de inkoopvoorwaarden met zijn allen zullen moeten vaststellen en als één gemeente kun je daar uiteraard richting aan proberen te geven, maar dat zal wel iets zijn waar je met zijn tweeëntwintigen / drieëntwintigen overeenstemming over moet kunnen bereiken. Nog een ander praktisch punt is dat een jurisdictie voorkomt dat wij een salarisnorm als geschiktheid criterium of toegangscriterium kunnen gebruiken in een aanbestedingsbeleid, het zal dus op basis van vrijwilligheid dienen te gebeuren. en dan kom ik terug op het eerste punt dat veel organisaties wel in die richting zitten te denken en de komende jaren wellicht aan die normen gaan voldoen. Voorzitter dat was mijn deel voor vanavond.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U ontraadt de motie.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is wellicht een nuttige toevoeging, die motie wil ik dus ontraden.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog wel een vraag. Ik heb de motie nog even teruggelezen. Er staat wel heel veel in, maar er staat ook; alle mogelijke inspanning. Dus ik begrijp wel dat als je met meerdere gemeentes een contract afsluit dat dat niet altijd mogelijk is, maar als de inspanningen er maar wel zijn. Dat is, dat staat er in feite in.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan herhaal ik wat ik begon met zeggen. 1; eens er is maatschappelijke beroering over en 2; verantwoordelijkheid ligt allereerst bij de organisaties zelf om er wat aan te doen. Dus verwacht van mij niet heel veel extra inzet in de stuurgroepen om daar op te sturen want ik ga ervanuit dat het ook zichzelf reguleert als de wet doorgevoerd wordt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik zou ook nog graag iets willen zeggen over de moties van de SP en de wethouder daar eigenlijk een beetje in willen ondersteunen want ik denk ook niet dat de gemeente in de valkuilen moet zetten dat wij de inkomenspolitiek gaan bedrijven vanuit de gemeente want dat lijkt mij een hele lastige kwestie worden. En in de tweede vraag is dat wij moeten denk ik ook niet de inkomenspolitiek vermengen met de nieuwe zorgtaken die op ons afkomen. Want ik bedoel, stel in het gerede geval dat ik een, dat je een directeur hebt die heel veel verdient en die de laagste prijzen afgeeft in de zorg. Dan denk ik van ja wat ga je dan kiezen, dan zit je al in een hele mooie spagaat, maar dan zal dat dan onze gemeente ernstig benadelen. Ik bedoel dan heb ik liever een directeur met een iets hoger salaris en scherp ingekocht dan net andersom, dat je zo iemand ????. Dus dat vind ik ook al een beetje een raar ding in de motie. En buitendien is dat wij, daar moet ook maatwerk voor worden verricht en als je dat, dat moet je goed in de gaten houden. en ik denk dat je dat voorkomt met inkomenspolitiek, want inkomenspolitiek gaat natuurlijk niet alleen over de zorg waar u de motie voor heeft ingediend, maar daar kun je wel de wegenbouwbedrijven, daar kun je de hele gemeente wel op stelten zetten en daar zijn wij het absoluut niet mee eens.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Idema, SP.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, wij vinden in ieder geval in de decentralisaties zeg maar die op ons afkomen dat je wel principieel mag zijn in dit geval.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw standpunt is duidelijk. Van zowel D'66 als van de SP. Wethouder Boen.
  • 2:01 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is een aantal vragen gesteld dat betrekking heeft op, laten we maar zeggen, de voortgang op het gebied van het SW bedrijf en daar wordt ook een aantal alinea’s aan gewijd in de programmabegroting. Er wordt een opmerking gemaakt over het tijdpad wat daar staat geschetst. Dat tijdpad heeft betrekking op de samenvoeging zoals die daar staat genoemd van de sociale diensten van een aantal gemeenten en de SW bedrijven. Dat is een tamelijk heftige operatie. inmiddels hebt u kunnen lezen in de participatienota dat we op dat gebied onze doelstellingen iets minder ambitieus hebben geformuleerd en dat betekend ook dat het tijdpad wat daar genoemd staat dat dat wellicht wat aangepast kan worden. Overigens is het niet zo dat in de tussenliggende periode en tot eind 2015 dat er niks gebeurd. Zoals u weet is er op het gebied van het streven naar een werkbedrijf al het nodige gebeurd, de ontwikkeling die er in de TDC’s plaatsvind speelt daar een belangrijke rol bij. Daarnaast is het zo dat er ook initiatieven zijn om met ondernemers en onderwijs in gesprek te gaan, sterker nog daar zijn we mee in gesprek, partijen die allemaal hun rol hebben straks in het werkbedrijf en dat betekend dat die ontwikkelingen ook gewoon doorgaan. Tussentijds is er natuurlijk ook de commissie Van Zijl in het leven geroepen en die gaat ook allerlei verstandige dingen roepen over de economische ontwikkelingen, maar ook over de toekomst van de SW bedrijven met name in onze regio. Nou die rapportage daarover, zoals u hebt kunnen lezen, die zal plaatsvinden rond februari. Dus dat zal in ieder geval iets zijn wat wij ook nadrukkelijk in de verdere onderzoeken en ontwikkelingen meenemen.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, de wethouder. Ik heb twee vragen aan de wethouder, dat is ten eerste even over dat tijdspad. U zei dat tijdspad kan gerekt worden, dan ga ik uit, dan wordt het tijdspad nog langer of wordt het tijdspad korter waar wij op gevraagd hebben.
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, ik heb het woord rekken dacht ik niet in de mond genomen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar het tijdspad gaat veranderen zei u.
  • 0:0 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dat kan veranderen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar in welke zin, ik bedoel
  • 0:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou in de zin die wij graag willen en dat is dat het natuurlijk de zaken wat vlotter gaan dan geprognosticeerd in het verhaal van de bijdrage die er staat ten aanzien van de programmabegroting.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dus een korte.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is wel de inzet.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goedzo.
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, maar dat betekend ook dat de doelstellingen zoals die daar verwoord staan ook wat minder ambitieus zullen zijn.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo. Mijn tweede opmerking is toch de mooie commissie Van Zijl. Ik begrijp wel dat, en dat wou ik ook graag bij de PvdA houden, u heeft wel terdege eigenlijk moet u dat erbij zetten, dat de PvdA de commissie Van Zijl in leven geroepen heeft en dat dat ook een commissie Van Zijl een PvdA aan gelegenheid is. En ik denk wel dat dat een hele eenzijdige benadering is, u weet hoe in de staten daarover gereageerd is, op de installatie van de commissie Van Zijl, en ik moet u vooral mijn complimenten geven bij de installatie van de commissie Van Zijl waarop we al twee prominente leden al niet aanwezig waren. Dus de
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil hier toch wel even opmerken dat volgens mij de PvdA niet gaat over het instellen van commissies. Volgens mij is dat geen PvdA commissie.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Menere Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ik ben niet anders geïnformeerd meneer Hofstra dat het wel een PvdA commissie is.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U bedoelt misschien op “initiatief van”, dat is heel iets anders.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, vervolg.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, de heer Pals maakte aan het eind een wegwerp gebaar.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee. ( de rest is niet te verstaan, de heer Pals heeft zijn microfoon niet ingeschakeld)
  • 0:52 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja, ik dacht dat u iets aan mij vroeg. En misschien is het toch goed voorzitter dat ik eventjes een reactie geef op de opmerkingen van de heer Pals. uiteraard ben ik het eens met datgene wat de heer Hofstra zegt. De commissie die is in het leven geroepen naar aanleiding van een motie die door de PvdA in de staten is ingediend en daar ook is aangenomen en verder is het natuurlijk een zaak dat ook het Kabinet via de staatssecretaris daar zijn betrokkenheid bij heeft, maar dat het vooral een verhaal is van de provincie, laat dat duidelijk zijn. Dus weliswaar is er ook een grote betrokkenheid van de PvdA politici bij dit verhaal, maar het is wel een commissie die door de provincie in het leven is geroepen en dus ook aan de provincie zal rapporteren.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   goed.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar dan is toch mijn vraag geïnitieerd door de PvdA en commissie Van Zijl, dan hoop ik toch niet dat u al uw aandacht en al uw hoop vestigt op de commissie Van Zijl. Want ik bedoel er zijn natuurlijk meer commissies, ik noem alleen al de ?????? en de werkgeverscommissies en dat soort dingen, dus ik hoop niet dat de commissie Van Zijl heel erg leidend gaat worden in dat hele Wedeka verhaal en dat bespeur ik een beetje van u, want u noemt alleen commissie Van Zijl, maar u laat al die commissies die wij in het noorden hebben gehad, en die zullen er in de toekomst ook komen, maar die er ook zijn, ik noem nog even de ???? etc. hoor ik u niet noemen.
  • 2:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Natuurlijk is het zo dat wij ons niet volledig committeren op dit moment aan één commissie die aan het werk is, die commissie doet natuurlijk wel belangrijk werk. En datgene wat die commissie zal adviseren of zal besluiten daar kijken wij natuurlijk met belangstelling naar uit. Ik heb ook aangegeven dat er ondertussen ook gewoon een aantal ontwikkelingen hier in de regio plaatsvindt en dat die ontwikkelingen gewoon door blijven gaan, daar hebben we onze plannen op gemaakt, dus daar blijven we mee doorgaan, maar dat betekend natuurlijk niet dat we straks als er in februari een rapportage ligt dat wij dan zondermeer zeggen van fijn gedaan commissie, maar wij waren even met iets anders bezig dus daar gaan we nu dan ook maar even mee door, dat is de situatie niet, maar het betekend wel dat wij in onze eigen ontwikkeling en in de laten we maar zeggen de opbrengsten van de commissie Van Zijl nieuwe punten vinden om voor te gaan. En het is niet zo dat we alleen maar wachten op wat daar gemeld wordt en dat we ondertussen met de armen over elkaar achterover leunend de winter zien voorbij trekken. Een opmerking die er ook nog gemaakt is, is over het terughalen van laaggeschoold werk naar deze regio. Nou dat is ook een onderdeel van datgene waar we op dit moment mee bezig zijn, de ontwikkeling van dat economisch programma. Overigens is het zo dat reshoring, want daar hebben we het dan over, als toverwoord wat minder inhoud heeft dan dat het misschien wel lijkt. Ook de ontwikkeling richting het buitenland, het dichtstbijzijnde buitenland, die wordt daarin meegenomen, we hebben het al gehad even over het vak Duits wat op de basisscholen zou moeten worden ingevoerd, misschien is het een hint om ook wat meer naar de Duitse televisie te kijken, want ik mag u toch toegeven dat ik in de jaren zestig een belangrijk deel van mijn kennis van de Duitse taal van de televisie heb geleerd.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar als ik het stuk goed lees komt bijvoorbeeld in uw werkgelegenheidsparagraaf, op bladzijde 30, de CU heeft daar ook al naar verwezen, zie ik het woord EDR, de club EDR, zie ik helemaal niet staan. Of ik lees eroverheen, maar dan denk ik dan vergeet u toch wel een hele cruciale organisatie die ik toch wel zo langzamerhand zijn diensten gaat bewijzen ten aanzien van werkgelegenheid en u neemt het niet op in uw werkgelegenheidsparagraaf.
  • 0:50 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt dat staat er niet. en ik ga ervanuit dat u dat ook goed gezien heeft. Het is niet zo dat wij zeggen het EDR daar willen wij helemaal niets mee te maken hebben, maar op dit moment is het wel zo dat als het gaat om met name de mogelijkheden die er zijn voor het werken in Duitsland dat daar nog een aantal andere zaken voor moeten worden geregeld om dat op een manier te kunnen plaatsvinden die voor de betrokkenen, de mensen die daar het werk gaan doen vanuit deze streek, niet leidt tot allerlei onacceptabele neveneffecten. En het is niet zo dat de EDR nu garandeert dat er een gemakkelijk verkeer van werknemers van Nederland naar Duitsland kan plaatsvinden.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar de wethouder mag het ook omdraaien. Ik bedoel als je het over de EDR hebt dan hoor ik de wethouder zeggen dat wij massaal naar Duitsland gaan werken en ik begrijp ook zeker
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou, dat heb ik niet gezegd hoor.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar goed u begrijpt mijn punt wel, u zoekt, u wilt mensen de grens over hebben om daar te gaan werken, uitstekend initiatief, maar goed ik weet niet of u het artikel gelezen heeft 3 dagen geleden in de krant, er zijn voor deze regio ontzettend veel mogelijkheden en die zijn al bewezen, de ondernemers die werk uit Duitsland halen. En ik denk dat je dat ook heel scherp voor ogen moet houden, dus ik wil hier toch graag oproepen om de EDR gewoon ook in het werkgelegenheidsplan mee te nemen en niet een eenrichtingsverkeer visie te ontwikkelen van dat we naar Duitsland gaan te werken, maar we kunnen ook werk uit Duitsland halen.
  • 1:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik ben erg blij met de toevoeging van de heer Pals dat er ook werk vanuit Duitsland naar Nederland gehaald kan worden. Ik denk dat dat op zich ook een goeie ontwikkeling zou kunnen zijn en ik ga ervanuit dat ook dit soort zaken onderzocht zullen worden in het economisch programma waarvoor wij in deze regio bezig zijn. Dan ga ik verder. Ik heb gezegd dat het verhaal van het werk wat wij al verzetten in de ontwikkeling van de TDC’s tot werkbedrijven dat dat in principe gewoon doorgaat. De CU heb ik daarmee dacht ik de vragen van beantwoord. Een heel ander punt wat er genoemd wordt dat is de opmerking van de PvdA over het eentonige aanbod bij de voedselbank. Wij gaan niet over het assortiment van de voedselbank, dergelijke berichten hebben wij niet mogen ontvangen. Het is zo dat er twee keer per jaar een gesprek plaatsvindt met de voedselbank en de signalen die u noemt die hebben wij nog niet binnen gekregen. De SP maakt nog een opmerking over
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zou de wethouder dit punt dan mee kunnen nemen in het volgende gesprek met de voedselbank?
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat dat mogelijk is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u kunt het altijd noemen. Kunt u iets duidelijker zijn meneer Hofstra?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   sorry?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat verwacht u.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou, of dit inderdaad een probleem is.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar meneer Hofstra heeft het toch duidelijk over het assortiment gehad en ik moet wel de opmerking van de wethouder vind ik wel een hele goeie, hij gaat niet over hoeveel blikken bonen en hoeveel blikken en bossen paling er worden uitgediend, ik bedoel, ik noem even mijn lievelingsgerecht. Maar ik denk in die zin, in die zin denk ik van dat wat u van de wethouder verlangt is denk ik een hele onmogelijke.
  • 2:57 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik ga ervanuit dat als er vanuit de voedselbank serieuze signalen zijn die betrekking hebben op het eentonige aanbod wat zij hebben dat dat in het gesprek wat er twee keer per jaar plaatsvindt aan de orde kan komen. er is nog een opmerking gemaakt door de SP over het toenemend aantal mensen met een bijstandsuitkering, dat wordt ook in een tabel aangegeven, daar staat ook een asterix bij en die geeft aan dat het daar betreft de nieuwe doelgroepen die onder de participatiewet gaan vallen per 1 januari 2015. Dan kom ik bij de bijdrage van GBS. Er wordt op aangedrongen dat er creatieve, en wellicht ook rigoureuze oplossingen voor de problemen in het sociale werkvoorzieningsschap worden onderzocht. Nou ik denk dat dat ook inderdaad nodig is om in die richting naar oplossingen te zoeken. U bent positief over de samenwerking die daar in de Oost-Groninger gemeenten plaatsvindt. Nou dat kan ik delen. Er is in ieder geval een gezamenlijke nota die straks, 17 november, wordt besproken. U refereert ook aan een afspraak die er gemaakt is in het bestuursakkoord wat betreft de garantiebanen en andere oplossingen voor de mensen die in de voormalige WIW/ID zijn ondergebracht op dit moment. Dat onderzoek dat zal nog plaats moeten vinden, maar u mag ervanuit gaan dat wij datgene wat we in het bestuursakkoord hebben opgeschreven dat we dat ook gaan uitvoeren. Dan kom ik bij het punt van de motie die door de SP is ingediend, de motie betrekking hebbende op de “Stichting Veur Noppes”. En daar heb ik een paar opmerkingen over, de eerste is een wat formele, namelijk dat als er belangstelling is voor subsidie dan zijn er bepaalde procedures en kanalen die gevolgd kunnen worden om die subsidie aan te vragen, dat is het eerste. De weg die gekozen wordt via deze motie die is wel erg kort door de bocht. Op zich denk ik dat het verhaal niet geheel onsympathiek is en ik ben best bereid, het college is bereid, om met de stichting in gesprek te gaan over het een en ander, maar vooralsnog, om versnippering ook te voorkomen, zou ik de motie willen ontraden.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik verduidelijking
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, geeft niet. Houdt mij ook wakker.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, voorzitter. Ik wil graag verduidelijking over die versnippering, wat bedoelt u daar precies mee.
  • 0:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou, ik zou me kunnen voorstellen voorzitter dat er binnenkort nog andere partijen voorbijkomen die een sympathieke doelstelling hebben en wellicht in wat financiële nood verkeren en via deze weg proberen om hun financiën wat beter op orde te krijgen. En ik denk dat we wel moeten proberen om, want wij zijn natuurlijk wel met ons armoedebeleid denk ik nadrukkelijk bezig om ervoor te zorgen dat er ook op dit gebied niemand tussen wal en schip valt, maar ik denk wel dat het zo is dat we daar ook enige samenhang in moeten laten blijken.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter. Ik zou ook nog graag even
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   willen reageren op de motie van de SP, als dat kan in dit stadium.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja hoor.
  • 0:40 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Veel van deze stichtingen doen heel goed werk. In die zin is het natuurlijk een heel sympathieke motie, maar ik zeg het eigenlijk al in mijn punt al in de uitspraak, veel van deze stichtingen, daarom is het denk ik niet verstandig dat we er eentje uitlichten en daar dan specifiek een apart beleid van maken juist omdat we, zoals de wethouder aangaf, ook al subsidiebeleid hier hebben. We willen niet dat het dan een kwestie wordt van meten met twee maten. Van wie niet en wie wel, maar verder zijn wij tevreden met hetgeen de wethouder gezegd heeft over het in gesprek gaan met de stichting. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik daar even op reageren?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema, SP.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Hofstra, “veur noppes” is een stichting die heel erg samenwerkt met de voedselbank en die doen dat op dezelfde plek onder dezelfde voorwaarden. De andere stichtingen ik ken die doen dat niet, die doen het op een andere manier, die vragen kleine vergoedingen. “veur noppes” doet het helemaal voor niets en die doet net als de voedselbank gratis spullen weggeven met een soort boekhouding erbij wat vergelijkbaar is met mensen in een soort armoede situatie dat ze dan wat kunnen krijgen. Alleen “veur Noppes” zit met het probleem dat ze geen opslag mogelijkheden hebben en dat ze daar gewoon een kleine vergoeding voor vragen. En dan is €1.200,- huur is niet veel natuurlijk.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, wij begrijpen dat punt wel meneer Idema, maar het blijft natuurlijk een feit dat heel veel stichtingen zich hierin, in dit veld bewegen. En dat haalt eigenlijk ons punt niet onderuit, bovendien vind ik dat de wethouder hier een goede toezegging heeft gedaan en daar kunnen wij mee leven.
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wij willen ook een opmerking maken over de motie. De sympathie begrijpen wij en deze instanties zijn helaas noodzakelijk in deze tijd, zullen we het zo maar noemen, wij zijn het ook echt eens met de beantwoording van het college in dit geval en we willen ook niet kiezen voor versnippering, wij zijn ook wel blij met de toezegging om in gesprek te gaan zodat ook blijkt dat dit probleem serieus genomen wordt.
  • 0:09 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:0 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   sorry
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik zwaaide al een poosje, maar dat geeft niks. Kom vanzelf aan de beurt. Ook wij vinden het sympathieke motie, maar net naar aanleiding wat de beantwoording was van de wethouder denk ik dat het goed is dat we het in bredere context moeten bekijken. Mijn vraag die ik aan meneer Idema heb, specifiek aan u, op dit moment heeft die stichting “veur Noppes” heeft geen onderkomen?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   jawel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En die kost nu €100,- per maand.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, en dat moeten ze zelf opbrengen uit bijvoorbeeld uit verkoop op de koningsmarkt. Bijvoorbeeld daarmee of kleinere giften van sponsors.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, maar tot noch toe lukt het.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Tot noch toe lukt het, maar het is bijna niet te doen.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee. Ok. Bedankt.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:11 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, wij staan eigenlijk ook achter het verhaal van de wethouder. Wel vragen wij ons af welke actie “noppes” zelf heeft ondernomen om subsidie aan te vragen.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben “veur noppes” al een keer eerder gezegd van ga eens een keer in gesprek met de gemeente en ga daar eens een keer vragen wat er mogelijk is. En tot zover als ik weet is daar niks uit gekomen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, nee.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nog even over de opmerking van meneer Idema. Daar is niks uitgekomen. Waar uitgekomen. Uit het gesprek? Of.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Uit de aanvraag of uit het gesprek. Ik ben er niet bij geweest uiteraard.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U weet niet of er een gesprek heeft plaats gevonden. Dat heeft wel plaats gevonden?
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is mij zo wel verteld.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Nou laten we dan denk ik, want u voelt een beetje de richting van de raad. Laten we straks kijken of u de motie intrekt of niet en of het oude, mocht er een gesprek zijn geweest en wat eruit is gekomen eerst even naar boven wordt getild om te kijken van wat het vervolg is voor de stichting.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik denk dat wij, als ik naar beide buurvrouwen luister, dat wij de motie kunnen intrekken en even afwachten wat uit het gesprek komt.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Motie onder 14.10 is ingetrokken. Wethouder dank u wel, voor uw bijdrage. Ja, meneer Gelling.
  • 3:59 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. De beantwoording van vragen zoals gesteld en ik zal ze proberen allemaal te beantwoorden. Weliswaar in willekeurige volgorde. Er is een vraag gesteld door de PvdA m.b.t. de frictiekosten Stichting Centrum voor de Kunsten. Om aan de ombuigingen vorm te kunnen geven heeft de Stichting Centrum voor de Kunst ervoor gekozen om op een geheel andere wijze invulling te geven aan haar taken. Namelijk door meer als een netwerk organisatie te fungeren, als een soort van platform, waarop zij o.a. muzieklessen verzorgen gebruik makend van externe docenten. In het contract met de stichting is echter vastgelegd dat als zij door bezuinigingen afscheid moeten nemen van personeel de gemeente verantwoordelijk is voor bijbehorende frictiekosten. In de beantwoording van de technische vragen hebben we bedragen genoemd voor frictiekosten zoals toen bekend. Recent echter is duidelijk geworden dat deze bedragen naar beneden kunnen worden bijgesteld en dat blijkt na verdere gesprekken met docenten waarvan zij afscheid willen nemen. Om u een voorbeeld te geven. In het eerste jaar betalen we dan bijvoorbeeld €59.000,- aan frictiekosten. Bedragen aan personeelslasten zouden aanzienlijk hoger zijn geweest dan nu aan frictiekosten moeten worden betaald en daardoor kunnen zij hun bezuinigingsdoelstellingen uiteindelijk gaan behalen. De PvdA vraagt ook aan voorstel voor wat betreft Wi-Fi en andere voorzieningen Spoordok Musselkanaal. ik kan u daar eigenlijk op antwoorden; u vindt dat terug op de lijst met openstaande toezeggingen. De PvdA heeft een vraag gesteld m.b.t. windmolens. Ik kan u daarop het volgende melden; op dit moment zijn we druk bezig om in bestuurlijk opzicht alles aan te wenden om invloed uit te oefenen om deze opstelling van windmolens te wijzigen dan wel te voorkomen. D’66 heeft een vraag gesteld m.b.t. de ombuiging van de bibliotheek. In het ombuigingsplan is een taakstelling opgenomen en de bibliotheek heeft hiervoor een voorstel ingediend en de taakstelling wordt o.a. bereikt door het genereren van meer eigen inkomsten. En u kunt dan denken aan bijvoorbeeld informatie voorziening, maar vooral door vacatures die op basis van natuurlijk verloop ontstaan, door die niet in te vullen. Daarnaast zal een avondopenstelling in de vestiging Stadskanaal wat worden beperkt richting meer service openstelling. En op die wijze kan het totaal bedrag aan ombuiging worden bereikt. D’66 en de PvdA hebben beide vragen gesteld m.b.t. de sanering van het gasfabriekterrein. Ik moet u zeggen ik kan u eigenlijk niet zoveel meer vertellen dan wat ik u al heb gemeld. Het risico komt namelijk voort uit het feit dat, indien de rechter ons in het gelijk stelt, de betreffende firma de kosten voor het juridisch proces, alsook de kosten voor her-sanering, niet zou kunnen opbrengen. Dat betekend dus dat het kan gebeuren dat we alsnog voor deze kosten komen te staan en op dit moment is daar meer dan dit eigenlijk niet over te zeggen. De PvdA heeft vragen gesteld m.b.t. sanering van spoedlocaties
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar wat u zegt wethouder, dat u er niet meer van kan, ik begrijp hoor, want als u in een juridische procedure bent verwikkeld dan is de uitkomst kan tweeërlei kanten uitgaan. Maar een miljoen dat is natuurlijk wel heel veel geld dat wat dat betreft nog niet echt in de begroting is terug te vinden. Hoe denkt u dan zoiets te kunnen oplossen en laten we twee vragen stellen. Wanneer denkt u dat het proces zijn einde krijgt? Want ik bedoel in welk stadium vindt de procedure waar bevindt het zich. Zit het onder de rechter of is het al bij de Hoge Raad of, waar bevindt het. Kunt u daar iets van zeggen. En de tweede vraag is; die miljoen, hoe zou je die dan willen aanwenden en waar wil je het vandaan halen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:41 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Uw eerste vraag m.b.t. de juridische procedure. Deze loopt nog en loopt bij de rechter, gelukkig nog niet verder dan dat. En zoals u zult begrijpen her-sanering kan pas plaatsvinden na uitspraak van de rechter. M.b.t. de kosten, de hoogte daarvan, nou wat ik u al zei, betreft juridische kosten, maar ook kosten her-sanering, wat dan zal moeten plaatsvinden en dat maakt in die orde van grootte helaas aannemelijk. Hoe we dat gaan doen? Ja, daarover zijn op dit moment ook allerlei gesprekken plaats. Provincie heeft aangegeven er zich daar ook in betrokken te weten, maar op dat moment zullen we daar concreet met een voorstel komen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp een beetje uit de beantwoording van de wethouder voor zo’n groot risico die wij als gemeente treffen dat hij niet weet wanneer zoiets op de rol staat bij de rechtbank. U weet toch dat als u een rechtszaak aanspant dat er toch rol zit in plaatsvinden dat u toch op een gegeven moment weet ongeveer weet wanneer dat gaat spelen. Gaat dat dit jaar nog spelen, drukt dat nog op de begroting 2015 of schat u in dat het op 2016 komt. U kunt er toch wel iets van zeggen?
  • 0:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Naar verwachting zal dat niet nog dit jaar zijn. En ja dat is wat ik u op dit moment daarover kan zeggen. Andere verdere beantwoording mocht u daar op blijven staan zal ik dat, mocht u daar prijs op stellen, schriftelijk doen toekomen.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dat is in ieder geval een toezegging, ik denk dat collega raadsleden daar ook echt wel op zitten te wachten ten aanzien van het tijdstip wanneer het risico
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik vind wel dat
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan gaan we nu even inventariseren of dat het geval is meneer Pals. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:00 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik vind dat de heer Pals nu wel heel erg vooruitloopt op de ontwikkelingen en ik vind ook dat het, dat dit de einduitkomst en de discussie daarover kan schaden, de procedures lopen, wij moeten dat gewoon afwachten en het is niet te hopen dat de aannemer, ik dacht Van der Wiel zag ik, die naam heb ik twee jaar lang gezien, dat weten wij niet, daar moeten wij het ook niet over hebben. Het college is er goed mee bezig hebben begrepen en dat moeten wij even op zijn beloop laten.
  • 0:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, volgens mij is het niet handig om namen van bedrijven hier in dit huis te noemen en zeker niet in het openbaar.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij hebben we allemaal geen glazen bol en weet iedereen hoe juridische procedures kunnen lopen, langer kunnen lopen, beroep en bezwaar mogelijk is, dus laten we daar nu niet op vooruitlopen want dat voegt helemaal niks toe aan de begroting 2015 op dit moment. Even wijs zijn denk ik. Wethouder gaat u verder.
  • 3:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel. Dan is er nog de vraag van de PvdA m.b.t. sanering van de spoedlocaties, welnu daarop het volgende. Er is sprake van een spoedlocatie indien is vastgesteld dat het een bodemverontreiniging betreft met risico’s voor mens en/of milieu. In dit geval is er geen sprake van een acuut gevaar. Het betreft daarbij een historische verontreiniging en dat dateert al van voor 1986. En in het geval van de Aa-Weg 16/17 en de Ceresstraat 9, is er sprake van verspreidingsrisico’s via het grondwater. Dat ligt dieper dan het maaiveld en er zijn geen directe contact mogelijkheden met verontreiniging en er kan dus, ook al is er sprake van een spoedlocatie, worden gewacht met het uitvoeren van de sanering. Ruiming dient binnen 1 tot 4 jaar gerealiseerd te zijn. dan kom ik als laatste bij de motie die door de SP is ingediend. Ik wil daarbij graag de brief van het college aan uw raad in herinnering brengen, daterend 13 maart 2013, n.a.v. vragen die destijds door het CDA zijn gesteld. En ik wil u eigenlijk daar het volgende uit voorlezen; “verschil Spoordok centrum Stadskanaal. In het Spoordok is sprake van een volwaardige jachthaven waarnaast de meest noodzakelijke voorzieningen ook een stortplaats voor chemisch toilet en een aftappunt voor vuil water aanwezig is. De aanleg plaats in het centrum van Stadskanaal liggen direct aan de doorgaande vaarroute. Er kan hier niet worden gesproken van een volwaardige jachthaven. Niet alleen in het centrum maar ook in de rest van Stadskanaal mogen boten gratis worden aangelegd. Indien wij in het centrum tarief zouden heffen verwachten wij dat veel vaarders uitwijken naar de gratis plek buiten de steigers waardoor deze grotendeels onbenut blijven”. Verder daarop ingaand wat we ook niet moeten vergeten is dat voor het verkrijgen van liggelden dient het geïnd te worden. De inzet die dat vraagt en ook de administratieve kosten erachter, we schatten in dat de kosten/baten analyse in deze negatief zal zijn. daarnaast hebben we volgend jaar een viering van 250 jaar het kanaal en 400 jaar Semslinie. Er vinden in dat jaar veel activiteiten plaats wat veel bezoek genereert. Ik wil u daardoor adviseren het verblijf hier zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En als laatste wil ik aanhalen dat we gaan starten met een onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een passantenhaven. En alhoewel ik me de strekking van uw motie kan voorstellen, ik zou u willen voorstellen te wachten om alle aspecten meenemend, o.a. met betrekking tot tarifering te wachten en u uit eindelijk een integraal voorstel te doen. Ik ontraad u daardoor deze motie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik dacht dat de laatste zin was dat we binnen 4 maand een voorstel, dat de motie behelst dat wij binnen 4 maanden een voorstel verwachten.
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dat klopt.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat heeft u genoemd, alleen als ik het heb over volgend jaar, viering 250/400 dan heb ik het dus al over volgend jaar en ik zou dat graag mee willen nemen in een uiteindelijke compleet voorstel. Dus dat betekend dat ik ook de vier maanden ik niet verstandig zou vinden.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik kom even terug op die feestelijkheden. Die feestelijkheden die 400 jaar Semslinie, je kunt ook daarmee gewoon een stunt doen dat je zegt van tijdens die feestweek is het gewoon gratis, dan lijkt dat heel erg aantrekkelijk, dat doen winkeliers ook namelijk.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is het nu ook al.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar kijk het is wel een principiële kwestie. Kijk wij vinden het heel erg belangrijk, wij stellen ook heel duidelijk in de motie van wij geven u 4 maanden de tijd om met een heel mooi voorstel te komen dan kunnen we met elkaar hierover debatteren en tot een voorstel komen die voor ons allemaal te doen is. En daar kunnen we ook afspraken in maken over de feestelijkheden.
  • 0:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik snap wat u zegt, dat heeft u ook aangegeven in uw motie, ik kan u alleen niet een antwoord geven dan wat ik u net gedaan heb en ja ik denk dat ik daarbij blijf. Wellicht dat andere fracties daar een mening over hebben , maar ik kan niet tot een andere beantwoording komen dan zo en u hem ontraden.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U had het over geïntegreerd voorstel. Wanneer verwacht u daarmee te kunnen komen. eind volgend jaar of het jaar daarna, wat voor termijn moeten we aan denken.
  • 0:27 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou, zonder daar nou direct toezeggingen mee te willen doen, ik kan me voorstellen dat we inderdaad dat jaar afwachten en ook de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheid van een passantenhaven hierin betrekken en aangezien daar de uitkomsten ook nog ongewis zijn vind ik het moeilijk om daar een concreet tijdspad aan te geven. Wat ik me wel kan voorstellen is, en dat heb ik ook aangegeven, is dat we dan inderdaad met een integraal voorstel komen, maar om exact weg te zetten in tijd vind ik lastig.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U hoeft ook niet exact, maar gewoon in order van grootte, volgend jaar is te vroeg waarschijnlijk.
  • 0:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Een natte vinger werk, ik kan me voorstellen voorjaar 2016
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, het is niet om u erop vast te pinnen, maar als u, ja nou zo, ja ik bedoel en als het dan augustus 2016 zou worden zou ik ook helemaal niet erg vinden, maar gewoon ongeveer in orde van grootte.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   In die orde van grootte, kan ik me voorstellen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Kan de portefeuillehouder iets meer zeggen over de verhouding kosten/baten? Is dat een schatting of waar is dat op gebaseerd?
  • 0:22 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is een schatting zoals we hem nu maken. Aangezien liggelden niet bijzonder hoog zijn, aangezien er inzet gepleegd moet worden om die liggelden te verkrijgen, dat er dus permanent iemand ook aanwezig zou moeten zijn. Je hebt dan ook altijd te maken met administratieve lasten op basis van die elementen maken wij de inschatting zoals ik hem u verwoord heb.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De portefeuillehouder heeft het over een integraal onderzoek, ik kan me zo voorstellen dat die kosten/baten analyse dan in een integraal onderzoek kan worden meegenomen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is volgens mij wat de wethouder ook voorstelt. Op termijn bij dat onderzoek naar de passantenhaven met een integraal iets te komen. Begrijp ik u goed wethouder? Ja.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat was de insteek van mijn woorden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik dank u wel.
  • 3:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het eind van uw betoog wethouder Gelling. Voordat we bijna tot afronding komen van de eerste termijn heeft u van mij nog twee reacties tegoed. Allereerst denk ik in het kader van wat GBS heeft gezegd over de dienstverlening aan onze inwoners, maar ook aan gasten van buiten dat we steeds meer ambitie hebben om zoveel mogelijk producten digitaal aan te kunnen bieden en ook digitaal contact te kunnen hebben. Maar we houden oog voor het feit dat ouderen hetzij terecht kunnen, hetzij dat het op een andere manier meegenomen wordt, schriftelijk, we gaan ze zeker niet uitsluiten. Dat lijkt me vrij logisch. En dan, ja wat zal ik nou zeggen meneer Pals, de gemeente maakt gebruik van de social media, maar wel heel gericht en functioneel. Op het moment dat we echt denken dat we iets de lucht in moeten zenden doen we dat. En als we reageren dan moet dat ook heel zinvol en adequaat zijn. de andere berichten die allemaal via twitter gaan daarin zie ik niet een directe functie voor de gemeente zelf. Maar we gebruiken de social media daar waar het ons past in de berichtgeving waar het soms tot verduidelijking kan leiden, dus dan wordt dat ook gedaan. Ook al doe ik het zelf niet. Maar goed daar hebben we gelukkig ook een afdeling communicatie voor. Maar het tweede punt wat u naar voren brengt, nou dan moet ik echt zeggen daar ben ik verbaasd over. U bent zo vooruitstrevend en nu vraagt u om een persuurtje waarin we gewoon 1x per week weer achter een tafel gaan zitten en de journalisten informeren op dat moment wat ze via diezelfde sociale media al 3x gehoord hebben. Ik geloof niet dat wij de journalisten echt een dienst bewijzen om ze hiernaartoe te vragen, ik bedoel ik zie ze vanavond ook niet, het gaat toch over de begroting 2015, maar dan denk ik van in onze ogen, daar is dat persuur echt uitgewerkt qua model om zeg maar je contacten met de media te onderhouden, gaat veel sneller, gaat met veel kortere lijntjes en gebeurd veel vaker dan 1x in de week. We hebben ze het trouwens nog wel een keer gevraagd en ze hebben geen enkel behoefte aan 1,2 of 3 collegeleden afhankelijk van wat er op dat moment speelt die op woensdagochtend, bijvoorbeeld tussen 10 en 11, beschikbaar zijn voor de media die er dan ook allemaal tegelijk mag zitten. Dat is een lekkere positie als je allemaal een beetje eerst nieuws wil brengen. Dus ik had die vraag eigenlijk niet van u verwacht en ik wil hem eigenlijk ook gewoon weer vergeten, mag dat?
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter dat mag niet. want ik ben echt verbaasd over uw idee over social media. U heeft het over zenden en u heeft drie keer in uw betoog zenden genoemd en niet één keer het woord “ontvangen”. En de bedoeling van social media is dat je zend maar dat je ook ontvangt. Maar ik denk dat we daar in die zin liggen we mijlenver uitelkaar qua beleid wat wij als gemeente willen ten aanzien van social media. Social media is niet bedoelt om te zenden, het is wel bedoelt om te zenden, maar ook om te ontvangen, om op die manier de communicatie met de burgers op gang te brengen. Ik zou u toch, ik wil u toch
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eens, eens en we ontvangen ook wel, maar wat we
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u noemt het niet.
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe we daar op dat moment op reageren is afhankelijk van wat er ontvangen wordt. en daarom zei ik; wij gebruiken het gericht, functioneel. Ik geloof dat wij op de stad na de meeste volgers hebben die de gemeente Stadskanaal volgen. Ik zie meneer Schenkel heel heftig knikken dus dat klopt wat ik zeg. Maar dat wil niet zeggen dat op zeg maar elke reactie onmiddellijk weer een reactie plaatsvindt. Het moet functioneel zijn en als ik gehoord heb wat er vandaag allemaal via twitter is gegaan over de discussie van gisteravond dan denk ik dan hebben we daar op zo’n moment niet iets aan toe te voegen. Die discussie hebben we gister gevoerd. En ik geef iedereen de vrijheid om te twitteren en te doen te cetera alleen wij gebruiken hem op het moment dat het functioneel is vanuit onze taken en onze verantwoordelijkheden en dat kan soms ook betekenen dat er wel gereageerd wordt, maar niet per definitie. Ik denk dat ik er dan ook wel een paar mensen voor in dienst kan nemen als ik elke reactie met een reactie moet voorzien et cetera en die ruimte heb ik ook niet. maar het instrument wordt gebruikt meneer Pals, dat was uw vraag en dat doen we op een, in onze ogen verantwoorde, wijze. En uw tweede vraag; het persuurtje terughalen. Nou die tafel zien wij niet zitten.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, bedankt voor uw antwoord, maar ik denk toch dat er een wereld van verschil in uw zienswijze is en in onze zienswijze waar we misschien buiten dit gremium nog eens een keer over na moeten praten.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien. Volgens mij zijn onze contacten best goed meneer Pals, maar als u daarmee kansen ziet waar wij gebruik van zouden moeten maken, volgens mij willen de heren en dames van de afdeling communicatie best daar met u over van gedachten wisselen. Goed eerste termijn. Vragen voldoende beantwoord?
  • 0:40 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik had nog een, een vraag was nog blijven staan over een steiger in Musselkanaal ter hoogte van de IJzeren Klap. Er bereiken ons geluiden dat deze onveilig is en aan onderhoud toe is. We vroegen of hier iets aan gedaan kan worden misschien in samenspraak met het vervangen van de beschoeiingen. Daarnaast vroegen we nog hoe het op dit moment staat met de ontwikkelingen rond de spoorlijn richting Stadskanaal. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor de rest de zaken beantwoord. Wethouder Plieger, twee vragen.
  • 0:18 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De laatste vraag met die installatie van het spoor zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Ik heb u van de laatste stand van zaken op de hoogte gebracht eerdaags en dat loopt. Ten aanzien van de tweede, we zullen het signaal oppakken en kijken wat er aan de hand is.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de eerste termijn afgerond. Behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Brongers, mevrouw Sterenborg. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wij willen graag een schorsing voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u aangeven voor wat voor tijd? Hoeveel tijd heeft u nodig mevrouw Brongers?
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   vijf minuten
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten? Ok, vijf minuten.
  • 0:2 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Brongers van het CDA die ook om de schorsing heeft gevraagd. Mevrouw Brongers.
  • 1:32 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Onze tweede termijn, wij hadden in de eerste termijn een aantal vragen die door het college naar tevredenheid zijn beantwoord, dat was de vraag over de zorgplichthuisvesting, de deadline die daarmee te maken heeft terwijl hij niet heel concreet is genoemd, maar toch. En we hebben gehoord dat er geen achterstallig onderhoud is op bruggen. En de terminologie daarmee was; die staan er redelijk goed voor. Dan willen wij ingaan op twee moties die nog voorliggen van de SP. De eerste motie betreft het liggeld, wij kunnen daar mee instemmen, wij zijn van mening dat de reactie van het college, daar hebben wij op zich begrip voor, maar de termijn die dat met zich meeneemt vinden wij te lang duren en derhalve zien wij ook graag een voorstel tegemoet en kunnen wij instemmen met de motie. De motie van de topsalarissen, de top inkomens moet ik zeggen, die ondersteunen wij in die zin dat wij ook moeite hebben met de topsalarissen alleen volgens ons is die motie zoals die nu is opgesteld niet echt uitvoerbaar en daarom kunnen wij er niet mee instemmen. Tot zover.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het in tweede termijn mevrouw Brongers. Meneer Idema.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had niet aangegeven dat ik een tweede termijn had. Nee, ik heb
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, u hoeft er geen gebruik van te maken.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, nee, ik heb geen, het is allemaal voor ons wel duidelijk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is voor u duidelijk, ok. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst bedankt voor de beantwoording. De heer Boen en de heer Pals hebben al een discussie gevoerd over EDR, Duitse taal en alles wat ermee samenhangt en vorige week is er brede ondersteuning geweest in de Tweede Kamer over de motie; economische agenda voor de grensregio. En wellicht kunnen wij hier op mee liften en de vruchten van plukken. Ik blijf het wel jammer vinden dat het niet genoemd is op bladzijde 30 bij werkgelegenheid. Dan wat betreft de motie over de topinkomens, we vinden het een sympathieke motie, wij weten dat er inmiddels via andere wegen ook aandacht voor is en nadat we de wethouder gehoord hebben steunen wij die motie niet. Dan de motie liggelden. We hebben het college hier ook over gehoord en wij denken dat het wijs is om dit in een later stadia mee te nemen als er meer duidelijkheid is over de passantenhaven. En daarom willen wij deze motie ook niet steunen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst de motie van het liggeld van de socialistische partij. Wij kunnen een heel eind meegaan in de beweegredenen die mevrouw Brongers ook aangeeft bovendien is in ons verkiezingsprogramma duidelijk dat wij een reële vergoeding willen voor ligplaatsen en de voorzieningen die daarbij horen. Onderzoek kan wat ons plaatsvinden, maar wij willen daar niet zolang op wachten. Wat ons betreft is het ook belangrijk dat het in onderzoek het Spoordok, de situatie daarvan, wordt meegenomen en ook de discrepantie die er nu is tussen de situaties in Musselkanaal en Stadskanaal. Dus wij stemmen in met de motie.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u ook iets zeggen over de andere moties?
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mijn excuses. Over de tweede motie; beperking van de topinkomens zorg. Wij vinden dat ook een sympathieke motie en daar zijn wij in principe ook voor. Wij willen de wethouder vragen om een toezegging te doen om nog eens, of nog eens, om met de maatschappelijke organisaties waarmee contracten worden afgesloten dit onder de aandacht te brengen en dan wat binnen zijn mogelijkheden ligt te doen om dit te bewerkstelligen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw tweede termijn meneer Hofstra? Ga ik naar meneer Ploeger, GBS.
  • 0:37 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. ook wij bedanken het college voor de beantwoording van de vragen. Voor wat betreft de motie van het liggeld wachten wij de plannen van het integraal aanpak af en wij steunen de motie voor het liggeld niet. De tweede motie met beperking topinkomens. Ja, op dit moment is er al genoeg in de media wordt er aan besteedt. Minister Plasterk die is bezig met een normering van topinkomens met een WNT register en wij ondersteunen deze motie niet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voordat ik op de moties terugkom wil ik nog even inhaken op de bijdrage van de CU over het EDR. Ik ben blij met de bijdrage van de CU dat men toch ook inziet dat men bladzijde 30, dat de wethouder dat toch echt tegen het licht moet houden en dat hij dat moet meenemen in zijn werkgelegenheidsplan. En daar toch ook een beetje een visie op los laat van hoe hij dat ziet in zijn werkgelegenheid. Even wat betreft de moties, de motie liggeld die ondersteunen wij ook van de SP, want zoals de wethouder het nu brengt dan denk ik van als we moeten wachten op een jachthaven, of een lig- haven, in het centrum van Stadskanaal dan denk ik wel dan wordt het, in mijn visie, wel 2020, als het geen 2030 is, dus daar kunnen we niet zolang op wachten, dus wij ondersteunen de liggeldmotie van de SP en wat betreft de motie van de topinkomens, heb ik al iets van gezegd, en dat is ook wel duidelijk dat ik daar op tegen ben.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Voldoende in tweede termijn? Oproep over de EDR waarin wij participeren is gehoord neem ik aan wethouder, ja. Meneer Hamster wilt u nog iets zeggen over die topinkomens richting PvdA of vindt u dat de vraag voldoende beantwoord is.
  • 0:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er wordt mij heel concreet een toezegging gevraagd en die ga ik niet doen. Ik ben volgens mij redelijk duidelijk geweest in mijn eerste termijn hoe ik denk dat we met deze materie om moeten gaan dat wij via de aanbestedingen wel wijzen op de covenets codes, en de covenents codes worden ook door de sector zelf mede bepaalt en daarin wordt hier ook aandacht aan besteed, ik denk dat dat de juiste methode is. Dus ik blijf bij mijn antwoord in de eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Hofstra nog een reactie?
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dan willen wij nog even een korte schorsing. Sorry, mevrouw de voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt de, nee mag ik niet zeggen hè, hoe snel kunt u?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Gaan we morgen verder.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u? Nee, nee, nee zeker niet. Desnoods houdt ik u nu de hele nacht vast. Schorsing op verzoek van de PvdA. 5 minuten meneer Hofstra, bent u dan terug?
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja
  • 0:2 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Hofstra van de PvdA. Meneer Hofstra.
  • 1:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wij vinden deze motie een uitspraak waard, een principiële uitspraak waard. Wij hebben nog wel een verzoek aan de SP om bij het kopje; spreekt zijn mening uit dat, de laatste zin te verwijderen want wij hebben niet de overtuiging dat een bezuiniging op of een vermindering van topsalarissen helemaal kan voorkomen dat we niet meer hoeven, de zorghoeveelheid hoeven aan te passen. En zin 3, dat er te grote verschil in beloning de solidariteit in de samenleving ondermijnt, ja dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. er zijn ook genoeg miljardairs in deze wereld die heel solidair zijn met de rest van hun medemens, om het maar even zo te zeggen. En we hadden nog een vraag bij kopje 4 aan de SP. De decentralisatie mogelijkheden bieden om de topsalarissen te beperken in de zorg. Wat bedoelt u daar precies mee, met die zin.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is gewoon een moment van timing.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder. En bent u bereid om die dingen die wij hebben aangegeven om die te schrappen uit uw motie?
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij willen gewoon hiermee een statement afgeven en we zeggen alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen, dat managers zijn met topsalarissen.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar even procedureel meneer Hofstra, voordat er geschorst moet worden om een nieuwe motie te maken die getekend moet worden en noem maar op. Heeft u het idee dat u de meerderheid haalt in de raad gezien de uitlatingen over deze motie. Want dan wel even de politieke realiteit voordat we daar energie in stoppen, want u wilt hem graag hoofdelijk in stemming eventueel met aanpassingen, moet dan nog gebeuren, maar ik kijk even naar de andere fracties of dit tot instemming leidt of niet, want anders is het misschien verloren energie.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, onze mening was duidelijk, wij gaan niet mee in de motie. Maar wat me echt een beetje van het hart moet, ik vind het wel een beetje treurig dat u nu met dit soort moties komt. Hij staat verdikkeme al 2 dagen op de i-pad. En dan denk ik dan moet u om, om dinsdagavond 23.30 uur komt u nog met zo’n motie. Ik vind dat toch een beetje, ik vind dat een beetje triest. Hij staat wel al 2 dagen op de i-pad.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Alleen om die eerste schorsing meneer Pals.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerste even naar meneer Ploeger. Die gaf aan
  • 0:02 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Wij blijven gewoon bij ons standpunt voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ondersteunt hem niet. CU, heeft al een uitspraak gedaan. CDA? Even de politieke realiteit, wilt u dat er een motie verandert wordt die mogelijk weggestemd wordt?
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik kijk ook even mijn collega’s ter linkerzijde aan.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, kijk het is belangrijk dat de PvdA deze motie steunt, dus ik denk dat het dan belangrijk is dat de motie aangepakt wordt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan mag u nu eerst de motie gaan wijzigen, meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hartelijk dank voorzitter.
  • 0:0 schorsing
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   (eerste deel opname ontbreekt) heeft aangegeven. Aandachtspuntje, van spreekt zijn mening uit, aandacht streepje 3 eruit gehaald en de laatste aandachtsstreepje.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien is het goed dat u hem nu even voorleest, want hij komt niet meer op de i-pad. Dus als u de inhoudt nog even duidelijk maakt dan kunnen we daarna straks formeel stemmen.
  • 0:45 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed. Beperken van de topinkomens zorg. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen overwegende dat de decentralisaties van de Zorg en de Jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 ingaan. Dat de contractering plaatsvindt aangaande deze decentralisaties, dat de gemeente voor huishoudelijke zorg voor 2016 nieuwe contracten afsluit met zorgaanbieders. Dat de WNT norm voor topinkomens in de semipublieke sector per 1 januari 2015 wordt aangescherpt tot een maximum van 100% en de ministersalaris van €178,- inclusief onkosten, inclusief (er klinkt luid gelach in de raadszaal). Gaat er wat mis?
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Je zegt €178,-
  • 0:57 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   €178.000,- inclusief onkosten en pensioen bijdrage. Sorry. Spreekt zijn mening uit dat er maatschappelijke beroering bestaat over de ongebreidelde hoogte van sommige topinkomens in de huishoudelijke zorg en in de jeugdzorg. Dat de overheveling van de rijkstaken gepaard gaat met forse bezuinigingen. Dat de decentralisaties mogelijkheden beiden om de topsalarissen te beperken in de zorg. Dat het tot de mogelijkheden behoort om de aanbesteding niet te gunnen aan zorginstellingen die hun bestuurder meer betalen dan de WNT norm of een deel van het salaris wat boven deze norm komt in mindering wordt gebracht op de subsidie van deze instelling. Verzoekt het college om binnen zijn mogelijkheden alles in het werk te stellen om topsalarissen in de huishoudelijke zorg, de jeugdzorg te begrenzen tot de WNT norm en de gemeenteraad periodiek in de P&C cyclus te informeren over deze vorderingen. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. ik heb de getekende versie al gezien en hij voldoet aan de vereisten en maakt dus nu onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik ga inventariseren of wij over de begroting nog meer spreektijd wensen of dat ik mag concluderen dat besluitvorming over de begroting kan plaatsvinden en daarna zal ik de overige twee moties in stemming brengen. Begroting 2015. Iemand die….. meneer Pals, D’66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als we erover gaan stemmen voorzitter wil ik graag een stemverklaring afleggen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor het besluit over de programma begroting.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voor de programma begroting, ja.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij ook.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Ik geef eerst het woord voor een stemverklaring aan de heer Pals, D'66.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij stemmen in met de programmabegroting 2015 met uitzondering over waar we het gisteravond over gehad, over de kosten van de WMO voorziening. Daar zijn we het dus niet mee eens. Dat willen we buiten beschouwing laten.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, wij kunnen ook instemmen met de programma begroting. Behalve alle decentralisaties waar teveel onduidelijkheid voor ons is en veel te veel; als, als. En daarom kunnen we niet instemmen met de decentralisaties.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nou gaat u beide iets doen, op een gegeven moment, wat op een service centrum lijkt. U haalt er een paar dingen uit en daar bent u het niet mee eens, maar u kunt aangeven dat u zeg maar tegen de begroting stemt of instemt met de begroting met een stemverklaring dat u het eigenlijk niet eens bent geweest, maar dat het democratisch proces zo is verlopen met de uitkomst van gisteravond, dan krijgt u daarvan een aantekening, maar u kunt niet zeggen ik stem met de hele begroting in behalve dat onderdeeltje. Of dat onderdeel.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan volg ik u w redenatie. Ja.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan probeer ik hem voor u te verduidelijken meneer Pals. U zegt ik stem in met de begroting, maar teken aan dat D’66 een andere gedachte zou hebben gehad over het genomen besluit ten aanzien van de huishoudelijke hulp. Mag ik hem zo vertalen? Ja, hè. Klopt. En nu meneer Idema.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij doen hetzelfde, maar wij maken het iets breder met de decentralisaties. Want dat is voor ons te onduidelijk en te vaag.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan bedoelt u de, zeg maar, de begroting, goed daar blijft niet zoveel van over dan, u stemt in met de begroting met de aantekening dat u in het kader van de 3 gedecentraliseerde taken van de overheid een ander besluit had voorgestaan.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is dus hetzelfde als wat meneer Pals doet op het onderdeel van de huishoudelijke hulp.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, akkoord.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, mag ik met die twee stemverklaringen en die twee aantekeningen dus voor de rest concluderen dat met 21 stemmen de begroting wordt aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan breng ik in stemming de motie over het liggeld in het centrum van Stadskanaal. Wilt daar hoofdelijke stemming over, neemt u genoegen met mijn conclusie dat er volgens mij 3 partijen, 4 partijen voor zijn, namelijk de SP, CDA, PvdA en D’66. En dat de CU en GBS tegen zijn. Dus dat zou een stemverhouding zijn van 6 tegen en 15 voor. Akkoord?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   akkoord.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [voorzitter klopt met hamer]Dan is de motie aangenomen en dan de motie beperken van de topinkomens zorg. Wilt u hoofdelijke stemming? Meneer Idema, meneer Hofstra.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, doe maar.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dacht ik al. Mag ik handen zien voor degenen die het met de motie eens zijn. en daarmee is de motie verworpen met 9 stemmen voor en 12 tegen. Aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Sluiting
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn wij gekomen aan het einde van de raadsvergadering die wij vanaf gisteren hebben gevoerd en die ik nu definitief ga sluiten. Met dank voor de komst, de inzet en tot 17 november. [voorzitter klopt met hamer]