Raadsinformatie

Raadsvergadering 26 januari 2015

Naam
Download het audiobestand (65,34 MB)
Download de gesproken tekst (1,04 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,22 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5. De besluitenlijst van 15 december 2014
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voorstel Huishoudelijke Hulpprocedure
 • 13 Verordening fincancieel vangnet schoon..
 • 14 Opheffing twee openbare basisscholen
 • 15 Centrumregeling beschermd wonen Gronin..
 • 16 Verordening onroerende zaakbelastingen
 • 16a Motie windmolenpark Drentse Monden Oos..
 • 17 Verordening op de Vertrouwencommissie ..
 • 18 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik constateer dat wij compleet zijn, voorzien van koffie of thee. Dus ik heet u welkom bij de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar. Alhoewel de tijd zo snel lijkt te gaan dat we alweer een aardig eindje op weg zijn. Ik heet de mensen op de publieke tribune welkom, vertegenwoordigers van de pers en eventuele luisteraars.
 • 2 Mededelingen
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb een mededeling voor u dat de heer Frits van der Heide van de fractie van de CU vanavond helaas afwezig is als gevolg van ziekte. Daar hebben wat meer mensen last van, maar ik heb ook een plezierig bericht, volgens mij krijgt u vanavond iets bij de koffie, iets wat niet het meest gangbare is op deze tafel, maar ik wil toch van harte Gert-Jan Boels feliciteren, en natuurlijk ook je vrouw, met de geboorte van jullie dochter Manoa en de blijdschap daarvan laat jij vanavond iets blijken door de aanwezigen hier te trakteren. Nou ik denk dat zal er vast wel ingaan. En dan merken we natuurlijk ook dat we blij zijn dat Bert van Beek, fractie voorzitter van de CU, weet terug is. Vorige keer al heel eventjes verschenen en toen nog relatief snel weer vertrokken ook. Ik hoop dat het vanavond vol te houden is om te blijven zitten, maar het is goed om je weer te zien.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wou het niet laat maken in ieder geval.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ik geloof dat nog iemand graag een dankjewel uit zou willen spreken, dus ik geef even de microfoon aan de heer Ploeger van GBS.
  • 0:11 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde iedereen langs deze weg bedanken voor de belangstelling na mijn operatie en voor het boeket welke ik vanuit het huis heb mogen ontvangen. Mijn dank daarvoor.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat hebben we allemaal graag gedaan en fijn om te constateren dat je aanwezig kunt zijn. Zijn we vanavond, op de heer Van der Heide na, zijn we helemaal compleet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (206,04 KB)
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u de agenda vaststellen zoals die voorligt. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter wij wilden nog graag, mede namens alle andere raadsfracties, een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, zullen we die dan als 16a op de agenda zetten? Voorafgaand aan de laatste besluitvorming die geen debat meer vergt?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Heel goed, prima.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wordt dat 16a, geef ik u dan gelegenheid om hem ook toe te lichten. Daarmee de agenda vastgesteld? Is het geval. Dan doen we dat zo.
 • 4 Insprekers
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inspreekster van vanavond. Dat is mevrouw Van Geenen, en die hoef ik de procedure niet meer uit te leggen. Die is haar genoegzaam bekend. Ik heb alleen begrepen dat er ingesproken wordt naar aanleiding van agendapunt 12 en 13. Ga uw gang.
  • 5:39 Mevr. T. van Geenen
   Ja, dat is inderdaad het geval voorzitter, dank u wel. Vandaag de procedure Huishoudelijke Hulp en de Vangnetregeling schoonmaakhulp 2015 op de agenda. Zoals GroenLinks in haar bezwaarschrift tegen het voornemen tot het afschaffen van de Huishoudelijke Hulp heeft aangegeven, zou het van netheid getuigen indien de gemeente op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel desbetreffende clienten informatie had verstrekt over de nog te voeren procedure. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft GroenLinks daarin feitelijk gelijk en noemt in de brief van 18 december jl. dat naast de keukentafelgesprekken ook gedacht kan worden aan een combinatie van algemene voorlichtingsbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten en andere vormen van actief aanbieden van gemeentelijke hulp. De gemeente Stadskanaal blijft daarin vooralsnog in gebreke, er zijn geen procedurele voorlichtingsbrieven verzonden, enkel de ongelukkig uitgevallen was-servicebrief en de eerste informatiebijeenkomst met voorlichting over de procedurele stappen wordt niet door de gemeente maar door o.a. het gehandicaptenplatform ReumActief samen met GroenLinks georganiseerd. De gemeente zou er dan ook wellicht verstandig aan doen om bijvoorbeeld haar WMO-consulenten en beslissers naar deze bijeenkomst te sturen, die zal worden gehouden op donderdagavond 5 februari 2015 in De Stobbe, om ervoor te zorgen dat de momenteel geraamde extra kosten vanwege de extra ingebouwde eerste processtap, niet onverhoopt moet worden opgeschroefd naar meerdere extra processtappen. Dat zou namelijk betekenen, dat de eerder ingeschatte kosten welke momenteel moet worden bijgesteld, hoger kunnen uitvallen en het uiteindelijk verstandiger en goedkoper was geweest de oude regeling min of meer te handhaven en deze rechtstreeks over te hevelen naar de nieuwe WMO 2015. De vraag die zich tevens voordoet is op welke wijze de eerder naar beneden bijgestelde besluiten huishoudelijke hulp zijn genomen, welke wijziging reeds in het voorjaar van 2014 heeft plaatsgevonden. Indien er namelijk sprake is van het generiek terugbrengen van deze uren bij desbetreffende hulpbehoevenden, geeft de VNG onder vraag 3.1. aan dat het in strijd is met de compensatieplicht, dat wil zeggen: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de individuele omstandigheden en dat is in strijd met het uitgangspunt van maatwerk op grond van de WMO 2007. GroenLinks verzoekt de gemeenteraadsleden dan ook met klem het college op te dragen desbetreffende genomen besluiten opnieuw te beoordelen en indien er op welke wijze dan ook sprake is van het generieke bijstelling, van de eerder genomen besluiten van hulpbehoevenden of een bepaalde groep hulpbehoevenden, deze eerder genomen besluiten in te trekken op grond van nietigheid. Wat betreft de te voeren gesprekken bijgestaan door onafhankelijke cliëntenorganisaties, is het de vraag of zowel Welstad als Stichting Mee aan deze kwalificatie nog voldoet. Nu deze organisaties in de afgelopen jaren vroegtijdig zijn betrokken bij de transitie in de zorg. Hoe onafhankelijk kan men nog zijn, als op andere werkgebieden er opdrachten in het verschiet liggen of reeds zijn toegezegd? Kan een welzijnsorganisatie dan nog naast de cliënt staan en diens belangen behartigen of is het feitelijk een verlengstuk van de gemeente geworden? Ook dit zal nog voor de procedure in gang wordt gezet goed onderzocht moeten worden. Anders dienen de clienten door andere organisaties bijgestaan te worden. Onder punt 3 van de reactienota van het college op het advies van de Participatieraad wordt aangegeven dat het college de procedure gaat hanteren dat tegen het WMO onderzoek geen bezwaar kan worden gemaakt, aangezien er geen beschikking maar een verslag wordt afgegeven. GroenLinks vraagt zich af of dit een juiste en zorgvuldige gang van zaken is. Indien er geen bezwaar gemaakt kan worden, dient de belanghebbende op z'n minst met het verslag akkoord te gaan en hiervoor zijn of haar schriftelijke goedkeuring voor te geven. Indien er nog geen akkoord kan plaatsvinden, zullen meerdere gesprekken dienen plaats te vinden om tot overeenstemming te komen. De gemeente is immers degene die een eerder genomen besluit wenst te wijzigen. Wat betreft de collectieve zorgverzekering die de gemeente Stadskanaal heeft afgesloten, genoemd onder punt 5 van de reactienota van het college op het advies van de Participatieraad, het volgende. Het blijkt dat mensen die niet kunnen overstappen naar desbetreffende zorgverzekeraar geen gebruik kunnen maken van de compensatieregeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg, aangezien de compensatieregeling door de gemeente Stadskanaal direct en alleen gekoppeld is aan deze collectieve zorgverzekering. Daardoor lopen deze chronisch zieken en gehandicapten tot honderden euro's per jaar aan compensatie mis. Voor GroenLinks is dit onaanvaardbaar en dient de compensatieregeling losgekoppeld te worden van de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt. Verschillende patiënten- en belangenorganisaties zijn deze mening eveneens toegedaan. Ook nu worden de gemeenteraadsleden verzocht dit punt vanavond aan te kaarten richting het college en met klem te verzoeken tot een wijziging in het te nemen besluit ten gunste van die groep chronisch zieken en gehandicapten die om welke reden dan ook niet kunnen overstappen. Laat het aan de individuele chronisch zieken en gehandicapten zelf over bij welke zorgverzekeraar zij de persoonlijke afgestelde zorg wensen af te nemen. Denk aan specifieke medicatie of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de cliënt, maar niet in het pakket van deze zorgaanbieder zit. Hier wil ik het bij laten.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Bijdrage is voor iedereen duidelijk genoeg? Is het geval. Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5. De besluitenlijst van 15 december 2014
  • 05. De besluitenlijst van 15 december 2014 (91,96 KB)
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 15 december van het vorige jaar. Redactioneel, pagina 1, pagina 2, pagina 3, 4 en de laatste 5. Geen op- of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan is het verslag vastgesteld, met dank aan degene die het uitgewerkt heeft. Gaan we naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, 3, 4 of 5. Nou deze waren uitermate duidelijk concludeer ik dan.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (66,46 KB)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u voorstellen om, moet ik even de juiste nummering aangeven, 54 staat geagendeerd voor de commissie en de raad in maart, 56 staat geagendeerd voor de raadsvergadering van februari, 65 de brief heeft u ondertussen ontvangen, om die drie af te voeren en ik verzoek wethouder Hamster om nog even een toelichting te geven op de verwachtingen rond 63.
  • 0:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja en puntje 63 gaat over privacy, daar heeft D’66 enige tijd geleden nog vragen over gesteld of daar in de raad over gesproken en over gedacht kon worden, daar staat ook een einddatum bij genoemd van 2 februari, dat gaan wij niet halen. Op dit moment wordt er provincie breed ambtelijk gewerkt aan een notitie over welke punten daarvan van belang zijn en op dit moment hebben we daar natuurlijk al mee te maken en we hebben al langere tijd binnen deze organisatie te maken met geheimhouding en persoonsgegevens. Wij werken volgens de methode ‘’delen wat nodig is, geheim wat kan”. En dat principe proberen we ook inderdaad te hanteren tot dat we verdere vragen erover beantwoord hebben. En op het moment dat het geduld en besproken kan worden zullen we dat uiteraard doen en ik zou er op dit moment geen nieuwe periode bij durven noemen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk ook even naar meneer Pals, is dit antwoord voldoende en kunnen we dan afspreken dat die t.z.t. wanneer het wel kan op een gegeven moment opnieuw op de agenda komt.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op zich wel voorzitter, maar t.z.t. is wel heel lang. Want ik begrijp van de wethouder dat de provincie is daar mee bezig?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, op provinciebreed niveau.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op provinciebreed niveau, ok.
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ambtenaren vanuit alle gemeenten werken samen omdat we allemaal tegen hetzelfde vraagstuk aanlopen.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar kunnen we niet een termijn over een half jaar, want ik bedoel het is, het gaat wel om een vraagstuk wat veel belangstelling geniet, geheimhouding en dat soort dingen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we hem agenderen voor de zomer?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goedzo.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Dan maken we daar een nieuwe datum van voor de zomer. En dan 67, stichting “Noppes veur Noppes”. Wethouder Boen.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gesprek heeft met de stichting, althans twee vertegenwoordigers daarvan, plaatsgevonden op 12 januari en daarbij is even aan de orde geweest wat er tot die datum aan gesprekken, subsidie verzoeken en dergelijke is binnengekomen. Vervolgens hebben we afgesproken dat we die subsidie verzoeken opnieuw gaan bekijken, daar is voldoende aanleiding voor en wat dat oplevert dat zullen wij aan de raad mededelen.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik hem dan met uw instemming afvoeren? Ja, ok. Dan over de andere punten, de meeste ervan zijn de data nog niet bereikt. Is er nog iemand die een opmerking wil maken over de andere punten? Niet. Dan gaan we het zo doen.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd 2 (225,58 KB)07.01. Mevrouw BarendseCornelissen over jeugdhulp (27,03 KB)07.02. LOC over jeugdhulp (53,31 KB)07.03. Stichting Klap tot Klaploop over klap tot klaploop 2015 (28 KB)07.04. De heer H. Weijer over afvalstofheffing (21,87 KB)07.05. Provincie Groningen over herbenoeming burgemeester (970,83 KB)07.06. College over legesverordening Stadskanaal 2015 (16,34 KB)07.07. College over toezichthouden Wmocalimiteiten en geweld (26,39 KB)07.08. Gedeputeerde Staten over begroting 2015 (46,84 KB)07.09. Mevrouw C. Diedel over bezwaarschrift lig en camperplaatsen (23,08 KB)07.10. College van b. en w. over besluit financieringsstatuut 2015 (62,24 KB)07.11. College van b. en w. over beschermd wonen (22,14 KB)07.12. College over nadere regels Jeugdhulp 2015 (165,56 KB)07.13. College over Strategische Agenda 5 (15,27 KB)07.14. Schriftelijke vragen nieuwbouw Noorderpoortcollege antwoord (28,36 KB)07.15. Schriftelijke vragen windmolenpark de Monden antwoord (917,67 KB)
  • 1:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. U heeft tot twee keer toe een gewijzigd exemplaar ontvangen vanwege de toevoegingen, vragen en antwoorden die nog gerealiseerd waren tot en met de laatste vandaag, heb ik begrepen dat die op uw i-pad is gezet. Dus, nou kunnen we niet zeggen dat er niet snel gewerkt wordt in de organisatie. Ik hoop dat u dat tot zich heeft kunnen nemen. Is er iemand die over de ingekomen stukken en de advisering die erbij hoort het woord wil voeren? En ja ik ga maar even langs. We zijn het eens over 1, 2, 3, dat ligt in uw eigen handen, 4, mevrouw Schipper PvdA.
  • 0:51 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. We zijn altijd blij dat met de betrokkenheid van de burgers als we het over de problemen hebben wat over afval gaat. En het college die geeft ook het advies om dat mee te nemen in het, in mei is dat geloof ik mei/juni, perspectiefnota, en wij als fractie houden ons ook altijd bezig om te zorgen dat die afval stroom een beetje beter gaat worden zodat we dus naar die 65% is wat eigenlijk het streven is. En we lezen ook wel in de media dat het in omliggende gemeenten dat ze daar ook druk mee bezig zijn. dus ik hoop dat het een, dat wij op dat gebied, waar we dus zelf ook mee bezig zijn, dat we dus toch wel een stukje in de richting kunnen komen en dat het ons gaat lukken. Dus we wachten nieuwsgierig af wat de toekomst brengt op dit gebied. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een steunbetuiging bij de onderbouwing over de afvalstoffenheffing eventueel in de perspectiefnota.
  • 0:0 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dank. Wethouder, behoefte aan te reageren of voldoende aan de steunbetuiging.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw de voorzitter, ik wou ook graag reageren.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik kom bij u. Hetzelfde punt. Sorry, had ik u niet gezien. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Ja het is altijd goed als mensen uit onze gemeente, als inwoners uit onze gemeente, meedenken en we willen graag dat daar ook serieus mee om wordt gegaan. En dat blijkt hieruit dat we dat gaan doen. En dat wou ik even kwijt.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een dubbele steunbetuiging wethouder. Toch nog behoefte? Ga uw gang.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou heel kort. De geste, de suggestie van de heer Wijer wordt meegenomen bij onze beraadslaging, dus in dat opzicht wordt het opgepakt.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 5, punt 6, punt 7, 8, 9. Meneer Pals, u gaat een vraag stellen aan de raad, ik weet niet wie hem gaat beantwoorden.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik vind, wij vinden dat de bezwaarschrift van mevrouw Diedel, dat wordt door de programmacommissie wordt dat ter advisering in de commissie rechtsbescherming gesteld. Maar ik vind, want dat gaat namelijk over die lig- en die campingplaatsen en zoals jullie weten is de firma Diedel is een zelfstandig ondernemer en heeft een camping niet ver van de camperstaanplaatsen en u heeft allemaal, als intermezzo hebben we allemaal gelezen we hebben €30.000,- hebben we beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de camperplaatsen. Dan blijft het een beetje raar dat een firma die voor zijn eigen rekening verantwoord, een zelfstandig ondernemer, moet opboksen tegen de lig- en stagelden van de camperplaatsen van de overheid. We willen toch graag dat partijen in ieder geval met ons eens moeten zijn dat we dat eigenlijk recht moeten trekken zodat er geen ongelijke concurrentie bestaat en wij toch het college moeten verzoeken om daar aandacht aan te besteden en dat in ieder geval niet aan de commissie rechtsbescherming te moeten doen. Want ik vind dat geen recht, maar we vinden wel dat we het college moeten vragen om die tarifering over die camperplaatsen gelijk te trekken.
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar kunt u volgende maand over spreken in het kader van het raadsvoorstel wat dan op de agenda staat. Dit is een punt op een gegeven moment, er is formeel een bezwaarschrift bij u ingediend, daar hebben wij juridisch naar gekeken, terwijl we in eerste instantie zeiden van laten we dat bij elkaar betrekken, maar dat is juridisch niet mogelijk. Dus dan staat u de commissie rechtsbescherming ter hand dus die zal het bezwaarschrift formeel moeten behandelen. en dan komt die bij u terug om daar een beslissing over te nemen omdat hij aan u als raad gericht was. En het andere punt kunt u in de discussie meenemen van februari. Akkoord? Ik was bij 10, 11, 12, 13, 14, meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:54 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, u geeft, of het college geeft in de beantwoording aan dat er is voldaan aan de wettelijke saneringseisen als het gaat om de afvoer en de sanering van de gronden ter plekke van het Noorderpoortcollege. Mag ik daarmee concluderen dat er geen enkel gevaar is voor de gezondheid want er bivakkeren denk ik zo’n 800/900 kinderen per dag daar, dus ik denk dat de gezondheid van die kinderen geborgd moet zijn. En tweede vraag die ik hier nog wil stellen van, ik heb een vraag gesteld over €175.000,- wat ter beschikking is gesteld, of wat is voorgeschoten aan het Noorderpoortcollege voor de Frankrijklaan, dat is geen 175 dat was 145.000, dat heb ik fout overgenomen en dat staat op bladzijde 20 van de najaarsnota. Dat waren mijn, en dus de vraag is; welke afspraken liggen daar aan ten grondslag.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen anderen over dit punt? Wethouder Hamster.
  • 0:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben in Nederland regels voorzitter over hoe om te gaan met vervuilde grond en hoe inderdaad het afvoeren en het schoonmaken van gronden geregeld moet worden in die overtuiging dat daarmee de maximale veiligheid bereikt wordt, gehanteerd wordt, dus binnen die grenzen mag u ervan uitgaan dat het veilig is. En twee, we hebben u proberen te bellen over die €175.000,-. Waar had u het nou over, het is mooi dat u het nu toe kunt lichten. Het gaat over de €145.000,-. We hebben met het Noorderpoort op verschillende momenten afspraken gemaakt als wij financiële constructies aangingen waar wij geld om voorschoten of waar wij inderdaad eerste verantwoordelijkheid op ons namen en over alle gelden waar wij afspraken over hebben gemaakt, hebben wij keuring op papier staan dat zij op gegeven moment, wanneer dat aan de orde is, hun deel weer terug betalen wat niet aan ons is.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, voldoende? Ja. Dan gaan we naar de laatste en dat waren ook vragen van uw hand. Over de, de schriftelijke vragen over de windmolenpark “De Monden” en “Oostermoer” heet dat. Het antwoord is vandaag nog op uw i-pad gezet. Iemand die daar nog vragen over heeft, opmerkingen. Klip en klaar en duidelijk? Nou geweldig. Dan komen we daar later in de vergadering misschien naar aanleiding nog over te spreken. Dan waren dat de lijsten met ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de inlichtingen vanuit het college en geef ik het woord aan wethouder Plieger.
  • 1:3 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. We hebben hier al enige tijd aan de orde gehad de openbare verlichting en we hebben het ook in het huis nog eens een keer weer tegen het licht gehouden om zomaar te zeggen wat de afgelopen maanden en dat ook op dit moment nog wel eens aan de orde is. We hebben daarvoor gemeend om wekelijks intern te gaan kijken wat er speelt op het gebied van de openbare verlichting en dit de komende tijd ook wekelijks met de, zeg maar, verantwoordelijke aannemer door te gaan nemen om te zorgen dat de klachten inderdaad wat meer onder controle komen. ik wil er nogmaals op wijzen, het uitvallen van openbare verlichting, raar gezegd misschien, maar ja het komt gewoon met regelmaat natuurlijk voor, maar de hoeveelheid waarbij het hier nu voorkomt en de frequentie doet ons toch denken van wij moeten hier meer inzet op plegen want het gaat blijkbaar niet zomaar vanzelf over. We hopen dat dit de komende tijd dus bijdraagt aan een beter beeld in onze gemeente.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   De wethouder die had het de vorige keren ook over een nieuw contract. Is er inmiddels een nieuw contract?
  • 0:11 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De voorbereidingen voor dat contract zijn lopende en dus de aanbesteding loopt en wij verwachten dat ongeveer eind augustus dat nieuwe contract zeg maar in werking treedt.
  • 0:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus met andere woorden; tot dan is de oude, laat maar zeggen aannemer of wat dat ook is of iemand die verstand heeft van licht, ik wil maar zeggen die is verantwoordelijk.
  • 0:13 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Tot dan is inderdaad de persoon die verstand heeft van licht of terwijl deze aannemer is daarvoor verantwoordelijk als het gaat om het gemeentelijk stuk en als het gaat om de leiding in de grond, dus het netwerk beheer, dan blijft dat ook dezelfde.
  • 0:00 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan is het heel belangrijk voorzitter dat er de mededeling en dus bedankt daarvoor dat wij daar wekelijks naar gaan kijken. En ik zou dat ook een keer s ’nachts doen. (er klinkt luid gelach in de raadszaal)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht even....
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik wil best vrijwilligers werk doen bij wijze van spreken.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U neemt me de woorden uit de mond, ik dacht u doet een aanbod meneer Maarsingh. Dat is goed, dat is burger participatie, daar houden wij van.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat doe ik nu in tweede instantie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Wethouder ik zou hem aan het werk zetten.
  • 0:3 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, bedankt voor uw aanbod. Ik neem er graag gebruik van.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Verder waren er geen inlichtingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij dan bij agendapunt 9, vragenuur, en agendapunt 10. Die ik zo over kan slaan omdat niemand zich daarvoor gemeld heeft
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties zijn ingediend.
 • 11 Rondvraag
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kom ik bij de rondvraag en begin ik bij mevrouw Wanders.
  • 0:08 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter er zijn meerdere meldingen binnen gekomen van medewerkers van Wedeka die te horen hebben gekregen dat de tijdelijke contracten niet wordt verlengt. En wij vragen ons dus af of er inmiddels veranderingen zijn geweest waar wij niets vanaf weten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Kremer.
  • 0:40 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Twee vragen. Vraag 1 is; stand van het miniatuurpark. En vraag 2 gaat over de hout, van de aanlegsteigers in het centrum. En wij hebben toen 22 september hebben wij daar is het in de raad geweest en wij hebben daar vragen over gesteld en we hebben daar nog niet echt een duidelijk antwoord op gekregen en uit stukken blijkt van het Wereld Natuurfonds het scorebord 2013 dat wij daar op hout, verantwoord omgaan met hout, heel laag scoren. Dus de vraag is aan het college van gaan we daar nog wat aan doen of doen niet. Dat was gewoon even de vraag.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even wat verduidelijking van uw kant. Want u zegt miniatuurpark stand van zaken, wat bedoelt u te vragen. Kunt u dat iets concretiseren en bij de andere zegt u van wij hebben over dat hout hebben we vragen gesteld. Zijn daar schriftelijke vragen over gesteld?
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, dat was gewoon tijdens de raadsvergadering.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dan is het onderwerp tijdens de raadsvergadering behandelt en dan heeft u kans gehad om beantwoording te krijgen of niet als hij in de raadsvergadering niet zijn gegeven dan moet de fractie zeggen; voorzitter er zijn een paar vragen onbeantwoord gebleven die wil ik nog graag beantwoord hebben door de wethouder, maar het is niet zo dat als u drie maanden later constateert toen heb ik een vraag gesteld ik geloof niet dat ik er een antwoord op heb gekregen, nu ga ik daar opnieuw naar verwijzen.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar iets op zeggen. De verantwoordelijk wethouder wist het op dat moment niet, dus die vraag is blijven liggen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de vraag is niet op de lijst met toezeggingen gekomen. Want dan had u daar al
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Daar hadden wij alerter op moeten zijn.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus ik weet niet wat de vraag nu is, op een gegeven moment, en misschien kan de wethouder wel een antwoord geven, dat gaan we zo even testen, maar wees daar scherp op. Want als die er niet opkomt dan gaat het, dan komen we er niet maanden later nog weer op terug want dan kunnen we alle discussies soms over doen en dat doen we niet.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, nee.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Miniatuurpark en over het hout van de aanlegsteigers.
  • 0:0 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Luijken.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had een vraagje, en eigenlijk dezelfde vraag die mevrouw Teja van GroenLinks net al heeft gesteld, de mensen die
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van Geenen bedoelt u.
  • 0:23 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, sorry. Ik wist de achternaam even niet. De mensen die niet konden overstappen naar het collectief, naar de verzekering van de gemeente, die zijn inderdaad die vergoedingen de ze eerder hadden zijn ze kwijt omdat het nu in het collectief zit. Gaat u daar nog rekening mee houden want deze mensen krijgen dan bijvoorbeeld geen taxivergoeding meer enzo. Oh, sorry.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zit even te kijken of dit nu een punt is of dat hij bij agendapunt 12 en 13 integraal aan de orde zou moeten komen. ik kijk even naar de wethouders.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maakt mij niet uit.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Hou de vraag even vast en betrek hem straks bij die, de onderwerpen. Meneer Idema, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:03 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dank u wel. Ik ga nog even verder met het milieu. En deze keer gaat het over dat die drankkarton en die plastic zakken die er zijn gekomen. Die zijn dus nu allemaal als je het goed doet krijg je heel veel en er zit dus ook geen lusje meer aan en dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die dus altijd en ook voor iemand die aan het kanaal woont want de helft van de tijd als je dus niet kunt vastzetten dan zitten ze, nee dat, ik zie uw gebaar burgemeester, maar het is dus zo van als je dat gaat doen dan moet je wel erg veel plastic zakken hebben want dat druk je niet echt zo klein op dat je dus echt een knoop erin kan leggen. Maar het zou mooi zijn dat er dus daar ook naar gekeken werd dat het anders zou kunnen. En bovendien is het ook wel, vind ik zelf wel een probleem, nou heb ik zelf persoonlijk de mogelijkheid dat ik het in een oude asemmer doe, want die heb ik toen bewaard, dat je dus die dingen niet kan, niet kunt opruimen want je hebt ze, als je geen ruimte hebt dan heb je wel een probleem. Het zou mooi zijn als daar ja een oplossing voor zou kunnen komen dat je die zakken in een dichte emmer weet ik veel zou kunnen doen. Want het is nou, ik denk dat mensen het een heel groot probleem vinden om al die zakken die we een vorige keer nou ja als je goed om je heenkijkt dan zie je dus echt tig zakken bij de weg staan en als dat allemaal in je keukenkast moet dat is best wel een probleem. En misschien is daar een oplossing voor te vinden dat je asemmers of wat dan ook of palstic bakken met een deksel of wat dan ook kunt verzinnen dat je dus dat
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ok, dank u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   nee, dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter, twee dingetjes. Allereerst de status van de berm van de Dr. Kinglaan in de binnenbocht, ongeveer tussen de Grutto en de Kieviet, die is erg kapot gereden lijkt het wel, het lijkt wel of er een paar keer een vrachtwagen door de binnenbocht is gegaan en is behoorlijk een modderpoel daar en we vroegen ons af of daar eens naar gekeken kan worden. En misschien zou het een oplossing zijn om daar bijvoorbeeld graskeien te plaatsen. Tweede vraag, meer een opmerking misschien, enige tijd geleden heeft de portefeuillehouder gemeld dat het laatste huis dat wij aan het eind van de Stationslaan in de verkoop hadden, dat dat verkocht was. Er bereiken mij geluiden uit de buurt daar dat de bewoners of de kopers laat ik het zo zeggen, zich op het laatste moment zouden hebben teruggetrokken vanwege de windmolenplannen. Kunt u daar misschien wat over zeggen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik ben even, dank u wel voorzitter, ik heb hem even niet meer scherp in beeld, de winkelsluitingstijden. We hebben vorig jaar daar een keer over gesproken, de openingstijden op zondag, en ik ben nu een aantal keren gebeld door ondernemers die vragen mij hoever, wat gaat de gemeente nu doen. Dus ik heb het zelf niet scherp meer op het netvlies, maar u kunt me daar vast wel verder mee helpen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, meneer Bieze, meneer Ploeger, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vorig jaar om deze tijd heeft de toenmalige wethouder de eerste bermblokken neergelegd, volgens ons is nog niet alles gerealiseerd en wat is de staat daarvan op dit moment en bevalt het en dat soort dingen, weet u daar al iets meer van.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, meneer Dijkstra.
  • 0:35 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Staatssecretaris Teeven die wil geld beschikbaar stellen aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Bed, bad en brood wil hij ook geven aan de gemeenten, is toegezegd, omdat hij zich moet houden aan rechterlijke toespraken, 20 januari heeft hij daar een brief over geschreven naar de Tweede Kamer. U bent vast wel op de hoogte van die ontwikkelingen. Zijn er op dit moment uitgeprocedeerde asielzoekers binnen onze gemeente waarop dit van toepassing is. Zo ja, gaat het college dat ten uitvoer brengen. Dank u.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Brongers, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Even kijken wat de meest logische volgorde is. Laten we eens beginnen met wethouder Gelling. Volgens mij liggen er een paar voor u.
  • 1:21 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Kremer heeft gevraagd wat de stand van zaken is m.b.t . de miniatuurpark. Ik neem aan dat hij doelt op de afwikkeling en mogelijkheden voor verkoop. Heel concreet, er zijn op dit moment gesprekken gaande met een geïnteresseerde partij, in die zin dat wij proberen daar een en ander concreet ook op papier te krijgen. Voor de goede orde duidelijkheid daarover ten aanzien van of de verkoop daarvan doorgaat is er nog niet, maar we zijn druk bezig. Dan heeft de heer Kremer de vraag gesteld met betrekking tot de steigers, het gebruik van hout daarvan. Ik kan me de vraag van volgens mij destijds mevrouw Zeegers voorstellen of het te gebruiken hout FNC keurmerk zou betreffen. Ik zie instemmig geknik dus dan heb ik inderdaad de vraag goed begrepen. Destijds was dat voor mij een aanname dat dat gebruikt zou gaan worden en voor wat ik daar u nu op kan zeggen is dat dat is meegenomen in de aanbesteding. Dan heeft mevrouw Schipper, want ik ga graag door voorzitter met de beantwoording van de PvdA, gevraagd hoe dat nou zit met de zakken die wij nu gebruiken voor de inzameling van zowel drankenkartons als het plastic. Er zijn tijdelijk zakken, dat is even een heel mooi praktisch verhaal en terwijl ik het zeg klinkt dit heel raar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Krijgen we ze terug?
  • 0:05 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja, de zakken zoals we die gebruikten voor het plastic, was onze inschatting, waren te licht qua materiaal en met gebruik van drankenkartons zouden die mogelijk kunnen scheuren met alle consequenties van dien. Dus we hebben gemeend om met een andere zak te moeten komen. Vergeeft u mij het woordgebruik maar. Dat hebben we gedaan alleen dat is een tijdelijke omdat de zak die we daar voor ogen hadden op dat moment nog niet voorradig waren, we zijn er druk mee bezig en onderkennen het probleem. In de evaluatie want het geluid is zoals u vertolkt richting van goh is er een andere manier van opslaan enzovoort en die zijn al aangetekend en die nemen we mee in de evaluatie. Dus daar zijn we wel degelijk mee bezig.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij waren dat uw vragen wethouder Gelling. Dan ga ik naar wethouder Plieger.
  • 0:7 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. De eerste vraag dacht ik was die van
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   de status van de berm
  • 1:25 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, de status van de berm in de Kinglaan van meneer Hofstra. Wij zullen deze berm aanschouwen en kijken of daar een oplossing voor te vinden is. Wat betreft de kopers, er waren inderdaad twee panden waar, in de verkoop, één is er verkocht zoals u weet. De andere inderdaad daar heeft de koper zich van teruggetrokken. De reden waarom hij dat gedaan heeft dat is aan de koper en op grond van de informatie die bij de koper bekend was en de prijs heeft hij zijn afwegingen gemaakt. als het gaat om de bermblokken en daarvan de staat is van mevrouw Sterenborg. Zoals u weet bij het vliegveld de straat daar is, ja is gebruik gemaakt niet van bermblokken, maar heeft men gemeend daar een andere, ja moet ik zeggen, andere oplossing voor te vinden. Die hebben we vorig jaar als raad ook allemaal kunnen aanschouwen, die bevalt uitermate goed, dit jaar gaat men verder met de uitrol als het gaat om bermblokken dan wel een soortgelijke oplossing aan de ontsluitingsweg. Daar is jaarlijks budget voor beschikbaar gesteld en het is ook in het programma voor dit jaar opgenomen. Welke wegen het exact zijn dat weet ik niet, maar in de loop van de komende 2 jaar zal dus het merendeel aangebracht zijn. ik dacht dat dat mijn vragen waren voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Plieger. Wethouder Boen er ligt nog een vraag voor u over de tijdelijke contracten.
  • 0:46 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja, dank u wel voorzitter. De vraag is wat summier gesteld om daar een uitgebreid antwoord op te geven. Wij hebben in het besluit van 15 december aangegeven wat de bedoeling is als het gaat om de tijdelijke contracten. Dat betekend niet dat iedereen die op dit moment een tijdelijk contract heeft uiteindelijk een vaste aanstelling krijgt, dat heeft ook te maken met op een normale en goede wijze functioneren, dus eerlijk gezegd weet ik niet precies waar u op doelt, dus als dat op de een of andere manier duidelijk gemaakt kan worden dan kan ik kijken wat daar bij aan de hand is, maar vooralsnog ga ik ervanuit dat het voorstel wat is aangenomen hier unaniem dat dat door de directie ten uitvoer wordt gebracht.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders wij maken even de antwoorden af voordat u er op terug kan komen.
  • 0:21 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dan was er nog de vraag van de CU met monde van de heer Dijkstra over een brief van staatssecretaris Teeven. Nou die brief heb ik nog niet voorbij zien komen ten aanzien van de uitgeprocedeerde asielzoekers en de andere vraag over het aantal wat er in deze gemeente is daar kan ik op dit moment ook geen antwoord op geven.
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan doe ik toch een kleine aanvulling met uw welnemen wethouder. Volgens mij hebben we op dit moment geen situaties, wel gehad in het eind vorig jaar, met een moeder en een zoon, maar die zijn ondergebracht op andere plaatsen en doet het zich op dit moment niet voor. En op het moment dat dat wel zo zou zijn gaan we ons beraden op een gegeven moment hoe we dat oppakken. Ja, ok. En dan nog even de winkeltijdenwet meneer Nijenbanning. Ik hoop eerst terug te komen in een commissievergadering, dat zou hopelijk maart kunnen zijn, en om daarmee nog eens te spreken, want er zijn heel veel verschillende geluiden, maar heel veel ondernemers hebben wel een enquête gehad, de mogelijkheid om een enquête in te vullen over wat ze specifiek wouden. Dat wordt samen met de andere vragen die ook in de raadscommissie zijn gesteld wordt het zeg maar verwoord en verduidelijkt en dan kom ik ermee in een commissievergadering ter behandeling. En tot die tijd werkt het oude regiem, behalve in die zin dat we geen expliciete dagen op dit moment hebben vastgelegd, dus ze kunnen dat nu vrij invullen met goed overleg met de handelsvereniging. Daar komen we op terug. Dan waren dat de beantwoordingen van de vragen en mevrouw Wanders had de behoefte om de vraag misschien nog even te verduidelijken voor wethouder Boen.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter. Dit weekend zijn er verschillende meldingen binnengekomen. Het zijn verschillende gevallen, ook één zie ik hier bij staan die heeft 3 keer een tijdelijk contract gehad van 3 jaar en ook die wordt niet aangenomen. Dus vandaar dat wij dus dachten dat er iets was veranderd.
  • 0:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er is niets veranderd, het besluit wat we genomen hebben dat ligt er en dat wordt uitgevoerd. Dus het is een beetje lastig om op dit moment laten we maar zeggen individuele zaken hier te bespreken dus ik kan alleen maar zeggen van; we hebben in december een besluit genomen en dat besluit dat wordt ten uitvoer gebracht.
  • 0:6 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ok, nou we hebben meerdere meldingen binnen en wachten we nog even af of er nog meer meldingen binnenkomen.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, misschien is het goed mevrouw Wanders als u meldingen heeft dat u even contact opneemt met wethouder Boen. Maar ik geloof niet dat het besluit met terugwerkende kracht was tot 2012 ofzo. Dus het kunnen geen oude gevallen zijn. Nee. Maar stemt u gewoon even één op één met de wethouder af dan kunt u daar inzicht in krijgen. Ja? Was de rest van de beantwoording voldoende voor u? kan ik daarmee het punt van de rondvraag afsluiten? Ja, is het geval.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voorstel Huishoudelijke Hulpprocedure
  • 12. Voorstel Huishoudelijke Hulpprocedure (110,32 KB)12.1. VNG advies na rechtelijke uitspraak (67,03 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 12, het voorstel Huishoudelijke Hulpprocedure. Mag ik zien wie daar graag het woord over wil voeren. Mevrouw Luijken, Hofstra, Pals, Meertens, Dijkstra en Brongers. VVD niet? Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter de herindicatie van de cliënten huishoudelijke hulp. Met het voorstel om het verzoek om het beschikbaar stellen van het budget van €638.000,- kiezen wij vooral voor zorgvuldigheid. Dat betekend dat alle cliënten HH1 en HH2 worden gerevindiceerd. Zoals geschetst blijft het besluit de HH1 over te laten aan de reguliere markt ongewijzigd. De herindicatie heeft financiële gevolgen, de kostenbesparing is lager, de uitvoeringskosten zijn hoger en er is minder budget nodig voor de vangnetregeling. Voor de tijdstermijnen zijn de gevolgen ook duidelijk. de overgangstermijn staat 1 juli en de vangnetregeling, daar spreken we straks nog over, start 3 maanden later. Als CDA hopen wij dat de uitvoering de komende 3 maanden gerealiseerd wordt en ook vanuit het VNG hebben we kunnen constateren dat voorliggend besluit niet in strijd is met de WMO en zorgvuldig invulling gegeven wordt aan de wet- en regelgeving. Voorzitter wij kunnen niet anders, en willen ook niet anders, dan akkoord gaan.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:32 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter. Nou vanzelfsprekend is de SP blij dat onze motie over de keukentafelgesprekken toch nog doorgaat. Wij delen wel de bezorgdheid van de participatieraad. Wij toch bang dat er mensen zullen zijn die tussen wal en schip gaan vallen, heel veel mensen krijgen al extra kosten, zeker de mensen, de vraag die ik net al stelde, die dus niet in het collectief van de gemeente zitten, en daardoor al extra kosten hebben. En ik heb een vraagje over hoe moeten we die, de keukentafelgesprekken, hoe moet je dat interpreteren. Want er zijn natuurlijk meerdere dingen aan de hand. De een kan wel de regie voeren, de ander niet, de ene weer meer geld dan de ander, er kan natuurlijk in een gezin of in een situatie meerdere dingen spelen. En dan wil ik toch graag weten, is bijvoorbeeld financieel dan belangrijker dan de situatie. Snap je wat ik bedoel? En dan de, wat in de verordening staat over die 120%, van het sociale minimum, in verband met hulp, tegemoetkoming, wij zouden toch graag zien dat jullie er 130%, zoals de participatieraad ook
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik mevrouw Luijken, bent u niet in de war met punt 13.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat zei ik net ook, wat bij punt 13 staat.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar goed we behandelen punt 12.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou goed dan wacht ik eventjes met punt 13.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien slaat de wethouder die beantwoording dan over en kunt u die bij het volgende punt naar voren brengen. Meneer Van Beek, CU zag ik. Zelfde opmerking, ok. Mevrouw Luijken gaat u verder.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou volgens mij was het dat wel. Ja, we gaan verder natuurlijk wel akkoord met het feit dat er geld vrijgemaakt moet worden om de keukentafelgesprekken te kunnen voeren, dat lijkt me logisch.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra van de CU.
  • 1:5 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak en de door de portefeuillehouder gedane mededelingen en de uitwerking van de aangenomen motie van de coalitie van 3 november waarbij het college wordt opgedragen om actief te onderzoeken van welke andere voorzieningen, maatregelen of ondersteuning de cliënten gebruik kunnen maken, wordt dit agendapunt besproken. Consequentie is wel dat voorziene kostenbesparing later wordt gerealiseerd en dat uitvoeringsproces wordt aangepast en alles 3 maanden later opschuift en dat het 638.000 meer kost, dat is jammer. In dit stuk gaat het over herindicatie, maar in het volgende agendapunt 13 gaat het o.a. over de vangnetregeling die bepaald wordt o.a. door de keukentafelgesprekken. Nu zouden wij graag zien dat bij deze gesprekken ook de familie, de hulpverlener, betrokken wordt bij de herindicatie. Wat vind u hiervan? Dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Ik geef het woord aan meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:52 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. in november hebben we al als het ware een belangrijk besluit genomen aangaande de huishoudelijke hulp. We hebben destijds besloten om huishoudelijke hulp 1 over te laten aan de markt en dat besluit staat vanavond niet ter discussie. Dit raadsvoorstel gaat over hoe we om moeten gaan met Dantumadeel, om het maar even zo te zeggen, in deze zaak waren belangrijke verschillen met onze. Zo is er in Dantumadeel geen sprake van een vangnet en ook geen overgangstermijn. De overeenkomst met onze situatie is juridisch van belang, dat is namelijk dat in Dantumadeel beschikkingen zijn gegeven voordat er een keukentafelgesprek is geweest. Gelukkig heeft het college tijdig besloten in december geen beschikkingen meer te laten uitgaan. In onze gemeente waren we echter wel van plan mensen met indicaties die nog recent waren niet allemaal te spreken. Wat zou een keukentafelgesprek in zo’n geval toevoegen was de vraag. na de uitspraak in de zaak, en het VNG advies, dat naar aanleiding daarvan is opgesteld, is het verstandig om maximale zorgvuldigheid en voorzichtigheid toe te passen en dus met iedereen voor wie er wat veranderd een keukentafelgesprek te houden. wat ons betreft zit deze ruimte ook al in een motie van de coalitie van 3 november verwoord, meneer Dijkstra die verwees er ook al kort naar. Actief onderzoeken en informeren mocht wat ons betreft ook als “ktg”, keukentafelgesprek, worden opgevat als dat nodig werd geacht. Nu blijkt dat het verstandig is dit voor iedereen voor wie er wat veranderd te doen. We begrijpen dat dit geld kost, de bezuiniging gaat later in en de overgangstermijnen gaan van 1 april naar 1 juli. En van 1 juli naar 1 oktober. Ook moet er extra ambtelijke capaciteit worden betaald om iedereen te spreken. Geld dat niet besteedt kan worden aan handen aan de stofzuiger en handen aan de zeem. Dat is jammer en in totaal schieten we er €638.000,- bij in. Wij verstrekken het college natuurlijk wel het benodigde krediet. Ook hebben wij in het verleden bij de rijksoverheid de huishoudelijke hulp toen later aangevraagd. Kan de wethouder aangegeven wat daar op dit moment de status van is. We hadden ook nog een vraag over hoe gaat het met de privacy van de dossiers, van de mensen, hoe is die gewaarborgd. Tot slot nog twee opmerkingen voorzitter. De was- en boodschappenservice verdwijnt, dus ook die voor huishoudelijke hulp 2 klanten. Deze groep krijgt dus ook een gesprek. Dit betreft mensen die onvoldoende regie kunnen voeren over het eigen huishouden. We willen het college dan ook op het hart drukken deze groep in het bijzonder in de gaten te houden en ons te informeren hoe het wegvallen van deze voorziening wordt opgevangen. Als laatste willen we meegeven dat mensen er aan hechten zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien van de hulpverleners. We roepen het college dan ook op dit bij het aanbesteden over te brengen aan de zorgaanbieder. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar mevrouw Meertens van GBS.
  • 3:12 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel. De recente uitspraak van de voorzieningen rechten van de rechtbank Noord-Nederland en daarna ingewonnen adviezen heeft u als college doen besluiten om uit oogpunt van zorgvuldigheid met het voorstel te komen om alle huidige cliënten met een HH1 indicatie en alle HH2 cliënten met een indicatie voor de activiteiten; wassen en het doen van boodschappen, eerst persoonlijk te laten her-indiceren voordat beschikt kan worden. Met het inbouwen van deze stap wordt zoals gesteld met meer zekerheid voldaan aan geldende criteria van behoorlijk bestuur, rechtszekerheid beginsel voor cliënten en het zorgvuldigheidsbeginsel WMO 2015. Maar voorzitter, het gaat hier toch wel om een heel groot bedrag, een bedrag waar niemand in de planontwikkelingen en in de aanloop naar besluitvorming, maar ook op het moment dat het definitieve besluit werd genomen ook maar enigszins rekening mee heeft kunnen houden. los van het feit dat het juist is om in dit soort situaties de grootste mate van zorgvuldigheid te betrachten, daar hebben alle cliënten die het betreft immers recht op, heeft de uitspraak van de voorzieningen rechter voor de gemeenten, en zo ook voor de gemeente Stadskanaal, grote financiële gevolgen. De berekeningen die zijn gemaakt en zoals die worden vermeld in paragraaf 6 van de voorliggende notitie hebben we allemaal kunnen lezen. Een extra onttrekking aan de algemene reserve is onvermijdelijk en dat geeft onze fractie toch wel een heel dubbel gevoel. In het bestuursakkoord hebben wij een heel duidelijk gesteld dat wij de 3 decentralisaties aanmerken als financieel risico, maar dat we ons vasthouden aan het uitgangspunt dat de lasten van de decentralisaties structureel gedekt behoren te worden uit de daarvoor door het rijk gestelde middelen. Een zeer nobel streven, maar onmogelijk zoals het nu blijkt. We gaan nu een heel groot bedrag uitgeven voor een onvermijdelijk onderzoek terwijl we bijna met grote zekerheid kunnen stellen dat de uitkomsten van deze keukentafel gesprekken waarschijnlijk niet veel anders zullen zijn dan hetgeen wij ook van tevoren al wisten. Het overgrote percentage van de inwoners die nu een HH1 indicatie hebben of een HH2 indicatie voor wassen en boodschappen doen zullen hiervoor niet meer in aanmerking komen. GBS kan niet anders dan met uw voorstel akkoord gaan, maar wij verzoeken u wel met klem om alle zeilen bij te zetten voor wat betreft de juiste en uiterst zorgvuldige communicatie naar de cliënten. Door de uitspraak van de voorzieningen rechter en de op handen zijnde keukentafelgesprekken blijft bij een groot aantal mensen het gevoel dat de deur naar HH1 toch nog op een kier staat en wij weten allen dat dit slechts voor een beperkt aantal wellicht het geval zal zijn. Naar aanleiding van de voorliggende notitie hebben wij ook nog een vraag. u schrijft dat de organisatie in uitvoering van de persoonlijke heronderzoeken zullen worden uitgevoerd door een externe instantie onder regie van de gemeente. U vermeld daarbij het bedrag wat dit zal gaan kosten. Wij vragen ons af of voor dit traject ook de regels gelden die normaliter voor aanbestedingstrajecten gebezigd moet worden en zo ja is daar rekening mee gehouden. Dat was het, dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan gaan we naar de heer Pals, D'66.
  • 4:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Even over de herindicatie cliënten huishoudelijke hulp, ik wil eigenlijk beginnen met GBS een compliment uit te delen en dat is, ondanks dat zij in een zittende coalitie zitten, dat men toch even kritisch naar het bedrag van €638.000,- kijkt, omdat dat in het bestuursakkoord dermate is uit onderhandeld en dat zou kostenneutraal gebeuren en dat is dus niet gebeurd want wij staan gewoon weer aan de lat voor de uit onze eigen pot moeten we dat weer gaan betalen, daarvoor mijn complimenten. U als coalitie partij heeft dat toch nog maar even mooi gezegd en hoeven wij als oppositie hebben we daar niets meer aan toe te voegen. Even over een paar zaken waar we een vraag over hebben is het beoogd effect wat u heeft is waarschijnlijk het effect wat we ook in punt 13 kunnen meenemen over het wassen en strijkservice, dat soort dingen daar komen we weer op terug. Wij hebben een vraag over de beschikking, er staat dat de juridische consequenties, nou goed u weet landelijk beleid heeft tot dit voorstel van het college gebracht of heeft ons dit voorstel gebracht. En er staat bij 5.2 dat na het ontvang de beschikking heeft de cliënt het recht om tegen dit besluit rechtsmiddelen in te zetten, bezwaar en beroep. Ik duidt toch nog even, misschien dat de wethouder daar straks kan antwoorden op de bijdrage van GroenLinks vanavond want ze brachten mij een beetje aan het twijfelen in ieder geval, het verschil tussen beschikking en een verslag. Als het, misschien kunt u die angel er zo uithalen, dan heb ik daar direct duidelijkheid over, maar goed even dat, toch even dat als mensen een beschikking ontvangen en u weet zijn inmiddels diverse groepen in Stadskanaal nu bezig om te kijken van “how to handle” met een beschikking, als je een beschikking krijgt en men krijgt nu voorlichting zelfs onder begeleiding van een jurist, van hoe ga je daar mee om en wat kun je daar aan doen en wat kun je ertegen doen, is toch even de vraag hoe de methode nu exact werkt bij een keukentafelgesprek want ik kan me voorstellen men komt aan de keukentafel te zitten, men heeft een gesprek uiteraard over de situatie, men noteert dat waarschijnlijk en dan komt men weer terug en dan komt men met een beschikking of een verslag, dat laten we nog even in het midden. Of hebben mensen nog de kans voor een tweede of een derde of een vierde keukentafelgesprek voor dat je naar een, naar deze juridische rechtsmiddelen moet grijpen want dan ben je natuurlijk al, heb je al dermate verstoord verhouding dan gaat dat niet goed. dus zou u nog even in het kort nog heel exact en heel helder de procedure willen uitleggen van een keukentafelgesprek, hoe dat gaat in de praktijk, en waar men op kan rekenen als iemand er langs komt. We hebben, even kijken, punt 6, dan heb ik nog een, dan hebben we het nog over de afschaffing van de overige huishoudelijke hulp 1, ik denk dat wij het, volgens mij is het verkeerd jaartal genoemd, want die verschuift het in bouw van heronderzoeksproces de ingangsdatum met 3 maanden naar 1 oktober 2016, maar corrigeer me als het niet goed is, maar volgens mij moet dat 2015 zijn, dat scheelt een slok op een borrel wethouder, maar goed het is up to you zo gezegd. En dan hebben we onze laatste vraag dat gaat even over de bezwaar procedures, want nogmaals, ik herhaal even mijn woorden, dat diverse instellingen gaan de strijd aan, heeft u daar enige mate van inschatting wat er op ons afkomt. Tot zover mijn vraag voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ja, wethouder Hamster.
  • 8:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Een mooie serie vragen over een voorstel dat wij met pijn in het hart doen. Met pijn in het hart, maar vooral met pijn in de portemonnee. Het is een gevolg en als college en volgens mij horen we die geluiden ook uit de raad, is het een voorstel dat wij echt niet leuk vinden om te nemen en ik vind, dat wil ik toch ook wel uitspreken vanaf deze plek, erg wrang. Dantumadeel leert ons dat wij pas op 1 januari zouden kunnen beschikken, wij zijn het er allemaal over eens dat cliënten recht hebben op overgangstermijnen, 3 maanden, 6 maanden, dat zijn redelijke termijnen, maar onze korting gaat wel in op 1 januari 2015. Daarmee wordt het ons nagenoeg onmogelijk gemaakt zonder in het slachtofferrol te willen vervallen om inderdaad gewoon het budget voor 2015 te halen. Want laten we dat met zijn allen vaststellen, en dat zeg ik dan met name richting de woordvoerder van GBS, dat we hier een incident hebben, een incidenteel tekort voor 2015. Ons coalitieakkoord staat heel duidelijk wij zijn er op gericht om de zorgtaken, de nieuwe taken, uit te voeren binnen de daarvoor beschikbare middelen en als er ergens tekorten dreigen te ontstaan zullen wij de nodige besluiten nemen om het weer terug te brengen naar de rijksuitkering zodat wij structureel er niet bij inschieten. En dat is nu niet het geval door deze ingreep die we hier nu, helaas, helaas, moeten doen. Een hele serie vragen, ik heb zitten twijfelen, moet ik nu wel of niet op het keukentafelgesprek gaan ingaan op dit moment, laat ik het maar wel doen. Er waren 3 fracties die er over begonnen. Hoe gaat dat nou? Laat ik eerst zeggen; het begint allereerst dat iemand van het gespecialiseerd bureau, of van onze medewerkers, contact opneemt met de cliënt en dat gebeurd telefonisch. Ik zag op facebook al berichten van keukentafel gesprekken zouden telefonisch plaatsvinden. Dat is niet zo, dat is niet zo. Mensen worden gebeld met de vraag van wij willen graag een afspraak maken, dat is het telefoontje dat plaatsvindt. En in dat gesprek wordt ook duidelijk en breed geïnformeerd wat de mogelijkheden en opties zijn. Meneer Okko Dijkstra vroeg daarna; mogen er familieleden bijzijn. Ja, die optie wordt daar op dat moment ook genoemd. Net als in de brief, die alle clienten hebben gehad, dat het keukentafelgesprek er aan zit te komen. die alle cliënten, oud AWBZ, alle clienten jeugd en alle mensen die op dit moment een indicatie hebben, de afgelopen 2 week gehad hebben, waar in stond; wij komen naar u toe deze zomer. Deze lente, deze herfst. Wij gaan met u een gesprek, we gaan een keukentafelgesprek voeren, u hoeft niks te doen, maar weet bij het keukentafelgesprek mag u mensen uitnodigen, mag u mensen vragen die u kunnen helpen, dat kan een zorgverlener zijn, dat kan een familielid zijn, wie u denkt dat nodig is om een goed gesprek te voeren, iemand die u kent, iemand die de situatie kent, die mag u uitnodigen. En dan vindt er inderdaad een keukentafelgesprek plaats en waar draait het nu om? Draait het om de financiën of draait het ergens anders om, nee het draait erom dat wij een ondersteuningsvraag beantwoorden. Dat is het hele doel van een keukentafelgesprek, er ligt een vraag vanuit een cliënt, dat kan een oude vraag zijn van onze bestaande clienten, het kan een nieuwe vraag zijn die binnenkomt en we gaan aan die keukentafel, dat zal ik gelukkig niet zelf hoeven doen, maar dat gaan een aantal professionals doen, aan die keukentafel zullen mensen bepalen wat die zorgvraag precies is, is het inderdaad een pijnvraag of is het een eenzaamheidsvraag, u kunt zich voorstellen welke vragen nodig zijn om echt tot de kern door te dringen. Die vraag wordt gezocht en vervolgens wordt er een antwoord gezocht. En die antwoord kan eruit bestaan dat we mensen vragen; kunt u dingen zelf doen? Heeft u mensen in uw omgeving om iets te doen? En als beide vragen nee zijn dan zou het kunnen zijn dat wij als gemeente aan de beurt zijn om inderdaad dingen te doen. En die plicht hebben wij, die plicht hebben wij, die houden wij om ondersteuningsvragen te beantwoorden om mensen de zorg te verlenen die ze nodig hebben waar mensen dat zelf niet kunnen organiseren, dus dat doen wij. Uiteraard dan wordt er een gespreksverslag gemaakt, dat waren de vragen van de heer Pals, en op basis van dat gespreksverslag volgt uiteindelijk een beschikking als mensen inderdaad iets minder krijgen of iets nieuws krijgen, het pakket zorg wordt op dat moment inderdaad via beschikking alsnog aan de cliënt en op basis van die beschikking is uiteraard bezwaar mogelijk. En dat proberen we inderdaad te voorkomen dat dat een zwaar juridisch verhaal wordt. De staatssecretaris begon over “mediation”, het idee van een keukentafelgesprek is dat je er samen uitkomt en nu zullen er altijd situaties zijn dat dat niet het geval is, misschien is het inderdaad slim om afhankelijk van het bezwaar van de cliënt nog een keer een gesprek aan te gaan of verder te praten of inderdaad via “mediation” en uiteindelijk via een juridische procedure te bepalen wat de uitkomst moet zijn, maar dat laatste heeft uiteraard niet onze voorkeur. Ik ga naar de vragen, de verdere vragen voorzitter. Er ging 1 vraag in op de 130% van de participatieraad, ik stel voor om dat bij het volgende punt te behandelen, ook de collectiviteit. De huishoudelijke hulp toeslag, hoe staat het daar nou mee? Die is ons toegekend. Wij hadden aangevraagd, dat heb ik u meegedeeld, en in november heb ik u gemeld dat wij wilden aanvragen in de verwachting van €340.000,- per jaar, dat is iets meer geworden, wij hebben voor 2015 1,5 miljoen toegekend gekregen voor 2016 1 miljoen euro. Gebonden aan hele zware voorwaarden en op dit moment is de stand van zaken dat wij aan het kijken zijn hoe wij inderdaad dat geld zo goed mogelijk op de juiste plek kunnen laten landen. Dat onze clienten er zoveel mogelijk gebruik van maken en inderdaad dat wij als gemeente zoveel mogelijk gebruik maken om die werkgelegenheid te behouden. En ook inderdaad die gelden zo goed mogelijk te benutten en wat er haken en ogen aan de regeling zijn want daar is in Nederland nog de nodige onrust over. Het HH2, de HH2 groep en u wilt graag geïnformeerd worden over het wassen en vouwen want dat is een kwetsbare groep. Dit is onderdeel van het oorspronkelijke voorstel zoals u dat in november heeft vastgesteld, dat wij
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog even een vraag. Inderdaad over juridische strijd valt niet aan te ontkomen, maar de inspreekster, mevrouw Van Geenen, had toch denk ik een goede opmerking. Als die avonden worden georganiseerd had ze geloof ik de vraag of er een consulent van de gemeente deel neemt aan dat soort gesprekken, gaat u dat honoreren of
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   gaan we doen
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   wat blieft?
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat gaan we doen.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Ik ga inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn. Of de vragen aan bod zijn gekomen en beantwoord en er behoefte is aan een tweede termijn voor dit agendapunt. Wie heeft behoefte aan die tweede termijn? Niemand niet. Mag ik dan concluderen dat u
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw de voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik had nog een vraag gesteld over de privacy.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Vanaf deze plek. We hebben al wat langere ervaring met WMO cliënten en hoe inderdaad wij omgaan met hun privacy. Eigenlijk is het ook in aansluiting op wat ik bij de ingekomen stukken zei, wij hanteren het principe van “delen wat nodig is en geheim houden wat kan”. En dat geldt ook voor de verslagen van de keukentafelgesprekken. Uiteraard zijn wij gebonden enerzijds aan de wet “bescherming persoonsgegevens” en de andere kant de professionals aan hun geheimhoudingsplicht en onze ambtenaren aan hun functie verwant en nou ja verzin eens een mooi woord gebonden geheimhouding. Dus in die zin is dat bekend en geborgd.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik opnieuw de hamer ter hand. Mag ik concluderen dat we unaniem zijn in het beschikbaar stellen van een budget van €638.000,- voor de herindicatie van cliënten huishoudelijke hulp. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Verordening fincancieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015
  • 13. Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015 (115,77 KB)13.1. Advies Participatieraad (313,27 KB)13.3. Reactienota op advies Participatieraad (81,41 KB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is de verordening financieel vangnet schoonmaakhulp Stadskanaal 2015. Ik kijk opnieuw naar de woordvoering, mevrouw Luijken, meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Ploeger, meneer Hofstra, meneer Dijkstra, mevrouw Brongers. Ongeveer het aantal dezelfde sprekers. Ik begin even opnieuw bij mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. de verordening financieel vangnet ligt voor ons en is een uitwerking van ons raadsbesluit van 3 november jongstleden. Met deze regeling dan wel verordening geven wij inhoud aan zorgdragen voor maatschappelijke ondersteuning. En het woord ondersteuning is net ook al even gevallen. Het woord ondersteuning, dus zorgdragen ook voor maatschappelijke ondersteuning past binnen onze CDA visie, eigen regie va inwoners en middelen beschikbaar stellen waar nodig. Wij hebben kennis genomen van de reactie van het college op het advies van de participatieraad en wij zijn akkoord met deze reactie, maar wel hebben we de vraag, eigenlijk is die vraag al beantwoord, aan het college, om nog te reageren op de laatste ingekomen brief van de participatieraad waar nogmaals gevraagd wordt om over te gaan op 130% een nadere toelichting van het college horen wij graag alhoewel wij al gezegd hebben akkoord te zijn met de reactie zoals die gegeven is.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Houdt dat in dat het CDA met 130% kan leven?
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Nee, dat houdt in
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U houdt zich vast aan de 120%.
  • 0:0 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   En we willen nogmaals benadrukken met deze verordening te bewerkstelligen dat er niemand tussen wal en schip raakt. En uit de diverse onderzoeken en keukentafelgesprekken zal dat moeten blijken.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als het CDA niet erkend dat 130% eigenlijk een socialere maatregel is, hoe kunt u dan stellen dat er niemand tussen wal en schip mag vallen. Want ik denk dat de 130% regeling zoals de participatieraad heeft gegeven dat advies aan het college daar toch een echt een onderliggende gedachte bijzit om een doelgroep te beschermen die eigenlijk buiten alles valt en dan vallen ze wel tussen wal en schip.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:42 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Wij gaan daar vooralsnog zeker niet van uit, de 120% norm is ook voor de minima vastgesteld. Het wil tevens ook niet zeggen dat als wij, of als gekozen zal worden voor de 130% regeling, dan kan dat nog situaties betreffen waarbij een, zeg maar individu, met 131% er wellicht nog net iets minder uitkomt dan 130%. Het gaat hier om kaders en wij willen ons vasthouden aan die 120% en gaan ervanuit en dat is, nogmaals, de insteek dat er niemand tussen wal en schip raakt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Brongers.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u. Het incidentiele budget wat nog overblijft willen wij beschikbaar stellen voor eventuele risico’s.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Luijken van de SP.
  • 0:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, nou mijn vraag zal wel duidelijk zijn. Wij gaan inderdaad ook liever voor de 130% en niet voor de 120%, dus wij zullen zeker, wij kunnen niet akkoord gaan met deze verordening.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het mevrouw Luijken.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De vraag of 120% of 130% aan de orde is is tot daar aan toe, maar om dan maar te zeggen van wij gaan niet akkoord met deze verordening dat lijkt mij een hele vreemde want dat betekend dus dat er dus geen vangnetregeling komt. Bent u zich daar wel goed van bewust mevrouw Luijken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij hebben op 3 november ook niet voorgesteld, niet meegedaan aan de vangnetregeling. Wij vinden gewoon dat de HH1 en de HH2 in stand moet blijven en dan misschien wel met een bezuiniging op de een of andere manier, maar niet via een vangnetregeling waar straks mensen toch gewoon tussen wal en schip gaan vallen. Want dat gaat toch gewoon gebeuren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw Luijken heeft natuurlijk gelijk dat zij zegt dat haar fractie in november tegen de verandering heeft gestemd, maar bij het vorige agendapunt heeft u ook gestemd voor het extra toekennen van het budget voor de huishoudelijke hulp voor de keukentafelgesprekken, dus dan had u daar ook tegen kunnen zijn.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja het is een beetje raar als je zelf een motie indient voor keukentafelgesprekken om dan tegen keukentafelgesprekken te gaan stemmen.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als hier straks geen vangnetregeling ligt dan weet u zeker dat er mensen tussen wal en schip gaan vallen.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik denk dat ik wel duidelijk ben geweest. Gewoon HH1 en dan valt er helemaal niemand tussen wal en schip meneer Hofstra.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met het risico. Goed mevrouw Luijken dat was uw bijdrage, ik ga naar de heer Dijkstra van de CU.
  • 1:43 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Dit voorstel gaat in op de uitwerking van de vangnetregeling in de vorm van de verordening voor 2015 en 2016. Doelgroep van de vangnetregeling; schoonmaak betreft vooral de inwoners die beperkingen ondervinden bij het schoonmaken en schoonhouden van de woning die niet opgelost kunnen worden in het eigen netwerk of omgeving. En voor inwoners die noodzakelijke schoonmaakkosten financieel niet kunnen dragen. Naar aanleiding van de beantwoorden van de wethouder over de keukentafelgesprekken heb ik toch nog een vraag daarover. Wanneer de cliënt geen gebruik kan maken van zijn of haar netwerk wordt die dan gewezen op de mogelijkheid van een cliëntondersteuner om hem of haar bij te staan, bij het keukentafelgesprek. Want de cliënt die heeft namelijk een recht op professionele ondersteuning bij te vragen. Volgende punt, we hopen met u dat de uitvoeringskosten vanaf 2016 zullen dalen omdat onze eigen consulenten het werk dan kunnen opvangen. Goed dat de participatieraad bij dit voorstel heeft geadviseerd. We kunnen ons vinden in het antwoord van het college. Met betrekking tot de 120% of 130% kunnen wij ons in het antwoord van het college vinden wat in de reactienota staat vermeld, er staan goede argumenten. Mede gezien het feit, en daarmee sluit ik aan bij het CDA, dat de hardheidsclausule in deze verordening is opgenomen zodat niemand tussen het wal en het schip valt. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het toch een beetje opmerkelijk dat zowel het CU als het CDA de brief van de participatieraad niet goed leest, want de participatieraad geeft juist aan deze groep valt tussen wal en schip indien de 120% norm wordt gehanteerd. Dus uw mening staat toch een beetje haaks op wat de participatieraad, en dat is niet de eerste de beste raad die wij binnen deze gemeente is en die ook het college adviseert dus ik vind het, het is mooi dat u vasthoudt aan die 120% norm, maar ik denk wel dat u moet wel de zorg van de participatieraad is dat er wel mensen tussen wal en schip vallen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra kunt u de motivering voor 120% nog een keer verwoorden voor meneer Pals.
  • 0:34 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, voorzitter. Nou ik heb, we hebben dat gelezen we hebben het vergeleken en we hebben inderdaad de argumenten ook op een rijtje gezet en we hebben ook inderdaad duidelijk gezien dat die eenduidigheid van het beleid heel belangrijk is dat voorkomen moet worden dat er verschillende behandelingen ontstaat tussen groepen inwoners ook dat het hogere kosten door grotere toestroom gaan ontstaan en het sluit ook aan bij de huidige praktijk binnen toepassing van de individuele bijstand. Dus ik denk dat het zo, die argumenten zijn voor ons duidelijk dus ik hoef er verder niets aan toe te voegen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U spreekt, u geeft aan dat de toestroom van de kosten hoger zullen zijn. heeft u, ik heb het nergens kunnen lezen want het is namelijk een vraag die ik aan het college, kunt u voor die groep de kosten van de toestroom heeft u dat in beeld en kunt u dat inzichtelijk maken, maar ik vraag me, heeft u die kosten inzichtelijk wat dan de toestroom is want dan hoef ik de vraag niet meer te stellen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Daar heb ik geen antwoord op.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dan denk ik ook niet meneer Dijkstra dat u zo’n opmerking kunt plaatsen. Toch?
  • 0:09 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik dacht dat ik die wel kon plaatsen. Ik heb hem gewoon geplaatst, dus dat is allemaal gelukt. Wij gaan gewoon voor die 120%, duidelijk, en de argumenten die heb ik genoemd die hoef ik niet te herhalen. Dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar denkt u nog verschillend over, we gaan kijken straks hoe dat zich verder ontwikkeld. Dank u wel meneer Dijkstra. Ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ook op 3 november hebben we besloten een vangnetregeling in te stellen voor de mensen die niet de verandering in de huishoudelijke hulp kunnen opvangen door hun netwerken aan te spreken of zelf niet de financiële middelen hebben hiervoor. De regeling zou later uitgewerkt worden en vandaag zien we die uitwerking. Mensen die gebruik kunnen maken van een vangnetregeling gaan dit doen door middel van “vouchersysteem”. Dit is ter waarde van €120,- maximaal 8 uur per week. Het is goed dat de vangnetregeling er komt om te voorkomen dat er anders mensen tussen wal en schip vallen. De overeenkomst met de coalitiemotie van 3 november. Wel hebben we wat opmerkingen en vragen, de gang van zaken rond het vouchersysteem kan als volgt worden omschreven denken wij. De cliënt ontvangt een voucher als hij in aanmerking komt voor de vangnetregeling, geeft dit vervolgens aan de dienstverlener en de dienstverlener verzilvert deze weer bij de gemeente. Kost dit niet erg veel ambtelijke capaciteit? Het lijkt ons nogal bureaucratisch. Of stellen we het ons nu te ingewikkeld voor en zal het in de praktijk eenvoudiger gaan. Op de valreep, en daar werd al eerder aan gerefereerd, ontvingen we dit weekend het herhaalde advies van de participatieraad over de inkomensgrens. In het begeleidend schrijven stond dat u, stond zodat u het nog kunt betrekken als raad in uw besluitvorming. Dat is natuurlijk wel wat laat, maar de participatieraad heeft wel een legitieme zorg. U stelt voor om 120% van het sociaal minimum te hanteren. De participatieraad stelt voor 130% te gebruiken, en nu komt ie meneer Pals, hoe groot is de groep tussen 120% en 130% en hoeveel zou dit dan extra kosten, want dit is wel belangrijk voor ons in onze oordeelsvorming. We willen graag maatwerk toepassen bij de aanvragers. Dit betekend dat er in een keukentafelgesprek naar individuele gevallen moet worden gekeken en naar een specifieke situatie. Meneer Hamster die refereerde er in het vorige agendapunt ook al aan, maatwerk is vaak goed mogelijk en biedt vaak een oplossing voor het onderliggende probleem. Hoe beoordeelt het college dan een harde bovengrens van 120%. Is dit geen belemmering in het toepassen van maatwerk? Immers kan iemand met 121% voor het overige in zulke slechte omstandigheden verkeren dat de vangnetregeling misschien wel billijk zou kunnen zijn. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn. Dank u voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Ploeger, GBS.
  • 1:06 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor wat betreft de 120% regeling hadden wij eigenlijk dezelfde vraagstelling als de PvdA, dus die zal ik niet meer opnoemen. Waar wij nog wel een vraag over hadden dat was over het besluit en dan hoofdstuk 2 en de toekenning en dan punt 3 en daar staat dat het vermogen, bedoelt in het 2e lid, wordt gerekend het totaal van de bezittingen. En het totaal van de bezittingen is eigenlijk een heel breed begrip. En ik ga ervan uit dat de bezittingen in natura welke nodig zijn voor het primaire levensbehoefte dat die daar niet toe behoren, maar hoe denkt u om te gaan met de vastgestelde vermogen door de wetgeving, zoals spaargelden opgebouwd tijdens de periode van bijstand, levensloop tegoeden en zo ook spaarrekeningen die voor meerdere jaren vaststaan. Want de wet zegt wel dat financiële middelen zijn middelen waarover je redelijkerwijze kunt beschikken. En dan de volgende vraag die ik nog heb is; er staat verder nog dat alsmede de waarde van 1 auto tot een bedrag van €4.500,-.. Hoe gaat u om met mensen die invalide zijn en een aangepaste auto hebben, want deze aanpassingen dan zit je al gauw boven de €4.500,-. Houdt dat in dat deze mensen hun auto moeten verkopen. Tot zover de vragen voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan ga ik naar meneer Nijenbanning VVD.
  • 0:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou graag in aanvulling op de vragen van de heer Hofstra hoe groot de groep tussen de 120 en130% zou ik hem graag aan gaan vullen willen zien van hoe groot is de groep boven de 120%, hoeveel personen gaat heb om waar we eventueel een aanvraag voor zouden kunnen krijgen. Want vanuit de VVD betreuren we dat het hier weer gaat om een inkomensafhankelijke regeling. De mensen boven die 120% betalen ook meer belasting, maar worden daarvoor als tegenprestatie gekort in hun rechten op een voorziening die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld dus ja wij vinden gewoon de grens van 120 erg arbitrair en het gaat er toch om dat mensen een beroep kunnen doen op een voorziening indien zij daar zelf niet toe in staat zijn.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, ik weet niet of alle vragen u al voor uw voeten zijn weggemaaid, maar
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar met uw goedvinden voorzitter kom ik er nog even op terug.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, heel goed. Ga uw gang.
  • 3:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, is goed hè. Ja, even kijken. In dat stuk zelf hebben we nog even een vraag kosten baten en dekken dat is punt 6. Er wordt hier rekening gehouden met een overgangstermijn van een half jaar naar 2015. We gaan ervan uit, of tenminste als we de stukken goed interpreteren, dat dat verlengd wordt met 3 maanden, dus dat we dan 3 kwartalen dat de overgangstermijn met 3 maanden wordt verlengd vanwege de strubbelingen bij het begin. Verder is, er blijft een incidenteel budget over van €8.000,- om de risico’s op te vangen voor de vangnetregeling. We vinden dat, onze vraag aan de wethouder is; is dat niet een beetje weinig, eerlijk gezegd. We hebben het standpunt van de participatieraad hebben we gelezen en met, onze alle raadsleden hebben dat gelezen, het is jammer dat daar, dat die een beetje laat is binnengekomen, dus ik kan me ook voorstellen dat de wethouder daar ook niet echt inhoudelijk anders kan op reageren dan vanavond. Maar goed u begrijpt natuurlijk ook wel, dat die vraag is al gesteld, dat wij die 120% norm gesteld, vinden wij dat dat 130% norm moet zijn. En waarom? Omdat 130% norm valt toch, daar vallen denk ik, beneden de 130, tot de 120% norm vallen mensen met een smalle beurs en buiten de 120 mensen heb je natuurlijk ook te maken met een groep mensen die een smalle beurs hebben en die hun beurs misschien nog wel smaller is dan de 120% mensen omdat die mensen vaak buiten alles vallen. Buiten een hogere huursubsidie, nou ik hoef u dat hele regelement niet op te noemen, maar u weet wel waar we het over hebben. Verder vinden we het een beetje merkwaardig, maar goed dat kan de wethouder ons uitleggen, het CIK is het centraal advies die heel veel Stichtingen, instellingen, bejaardencentra en dat soort mensen indiceert en die gaan uit van een heel andere norm, die gaan uit van een norm voor een, voor het inkomensnorm, die gaan uit van eenpersoons is de norm 21.139 en tweepersoons is 42. 278. En wij vragen ons even af, waarom wordt daar nu voorbij gegaan aan die normering van het CIK want dat is toch, of CAK is het, dat is een normering die geldt voor heel veel ouderen in dit land terwijl, boven de normering die wij hanteren. Dus dat is een vraag die wij hebben. En dan hebben we nog een vraag over de, en dat valt over de vouchers, ik met meneer Hofstra moet ik meegeven, het is een ingewikkeld rondzingend rondpompend gedoe. Maar goed wat ons eigenlijk het meeste opvalt is dat die vouchers kun je alleen, men krijgt dan een voucher men kan dat inwisselen voor de huishoudelijke hulp toelage en dat kan men alleen inwisselen bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Ja dan denk ik van we hadden toch denk ik met zijn allen afgesproken, met de WMO en met alle regelingen, alle 3 D’s die we hebben te maken, dat we toch ook voor een stukje marktwerking gingen zorgen. En als de gemeente zorgaanbieders gaat contracteren dan vraag ik me af heb je dan wel te maken met marktwerking. Als ik, ik kan me voorstellen situatie dat mensen krijgen een voucher en die gunnen de buurvrouw dat voucher voor het schoonmaken, waarom moeten ze dan bij de gemeente langs, in die zin heb ik het, wat de PvdA ook heeft, het is rondzingen van taken en verantwoordelijkheden, maak het gewoon vrij besteedbaar, vraag achteraf
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij interpreteert de heer Pals mijn woorden nu wel erg ruim.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar goed, dan, laten we het dan zo zeggen meneer Hofstra het is een aanvulling. Wij gaan voor, dat de gemeente geen zorgbieders aan contracteert wat de vouchers betreft. En tot zover onze bijdrage voorzitter.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, ik begrijp dat er behoefte is om als college even overleg te plegen, dus ik had eigenlijk bedacht tussen dit agendapunt en het volgende even een schorsing voor te stellen, maar het lijkt me nu handig om dat in één keer te doen. Dus ik schors de vergadering 15 minuten, dus 21.20 uur vangen we opnieuw aan.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   mevrouw...direct in de schorsing ( een deel van de opname mist)
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja ik heb net geschorst, 21.20 vangen we weer aan. Ik geloof dat ik dat mag doen en ik denk dat het ook wijs is. Dank u wel.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u.
  • 0:09 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 3:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. ik heb de bijdrage van de raad gehoord voorzitter en het focust toch vooral op één punt. En ik denk dat het goed is om nog even het hoe en waarom van deze regeling in herinnering te roepen. Want wat hebben wij gedaan hier als gemeente, wat heeft u hier besloten als gemeenteraad 3 maanden geleden. Het principiële besluit dat schoonmaaktaken eigenlijk niet meer een taak van de gemeente zijn. Het deelschoonmaak is niet iets waar de gemeente primair voor aan zet is om dat uit te gaan voeren om dat te bekostigen. Daarbij stelde u vast, stelden wij vast dat er mogelijk schrijnende situaties zouden kunnen ontstaan en dat willen we niet. en die schrijnende situaties zouden zich voor kunnen doen op het moment dat mensen inderdaad geen netwerk hebben en geen inkomsten hebben en dat op geen enkele andere wijze kunnen organiseren niet zelf kunnen doen, alles onderzocht is en dan blijkt dat er niks anders een oplossing zou bieden voor de zelfredzaamheid van de betreffende cliënt dan nog een stuk van die schoonmaak te organiseren. Het laatste beetje, een vangnet, het is niet een algehele brede minima voorziening die we hier in het leven willen roepen we willen hier een vangnet in het leven roepen voor een taak waarvan wij met zijn allen hebben gezegd van dat doen we niet meer, maar wellicht dat dat negatieve bijeffecten zou kunnen hebben en we hebben voor een best deel van die groep, voor 20%, hebben we nog gezegd van daarvoor hebben we nog dat vangnet. Een op de vijf mensen zal wellicht gebruik kunnen gaan maken van dat vangnet omdat wij willen voorkomen dat daar, laat ik het woord nog een keer gebruiken, schrijnende situaties ontstaan. En die 120% die we daarbij gebruikt hebben die levert dan dat aantal op van 260 cliënten en dat is een schatting dat heeft tig slagen om de arm en dat heeft de nodige risico’s in zich. Ik heb u al beloofd in november dat ik de raad zou informeren bij de voorjaarsnota want zeker nu lukt dat nu we al die keukentafelgesprekken gaan doen de komende maanden, hoeveel mensen er gebruik van zullen moeten gaan maken en hoeveel gevallen tijdens het keukentafelgesprek opgemerkt wordt van ja eigenlijk gaat alles niet goed, het enige dat zelfredzaamheid in de weg staat is die schoonmaak. En dat kan echt op geen enkele andere manier georganiseerd worden dan dat wij dat ene kleine deel nog voor onze rekening nemen door middel van die vangnetregeling. Daar zou ik u over informeren en of die 260 een realistisch aantal is en de daarbij behorende kosten die zijn gebonden in 260, maar laten het 200 zijn, dat geeft ruimte, laat het 320 zijn, dan hebben we hier meteen weer een beste opvulling van dat kleine beetje geld dat we hadden gereserveerd voor risico’s. dus ik wil u ernstig verzoeken om niet zomaar zonder daarbij zelf duidelijk voor ogen te hebben om welke mensen het gaat en hoeveel problemen hier mogelijk zouden ontstaan, die groep op te gaan rekken, ertoe een groep toe te laten voegen zonder dat u inderdaad nu concreet al gehoord heeft, gemerkt heeft dat er problemen gaan ontstaan.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   nee, ik wil graag mijn, nog 1 ding toevoegen hieraan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geeft de wethouder even de tijd meneer Pals.
  • 2:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Want daar waar onze consulenten opmerken alles is hier in orde, het enige waar wij tegenaan lopen is die 120% norm, dan kan nog na overleg in het team het college gevraagd worden hardheidsclausule toe te passen. In dat enkele geval waar inderdaad die 120% niet genoeg is en als inderdaad, dat hebben we bij alle decentralisaties gezegd, als de professionals met elkaar opmerken van hier is wat aan de hand, hier is een ondersteuningsvraag die beantwoord moet worden en de regels schieten daarvoor tekort dan gaan wij die hardheidsclausule toepassen en als het een chronisch probleem lijkt te zijn, als er inderdaad meerdere gevallen, teveel gevallen, voordoen dan moeten we kritisch naar die regels gaan kijken. We hebben de afgelopen maanden hier heel veel regels en verordeningen en dergelijke vastgesteld met zijn allen, we gaan deze maanden die regels in de praktijk aan het werk zien en die regels hebben we gemaakt voor de mensen en niet andersom. Dus inderdaad als we mensen moeten helpen door die regels aan te passen, dan doen we dat. In die zin wil ik u ook vragen het college de ruimte te geven de komende maanden die gesprekken te voeren, uit te gaan van de 120% die ook andere terreinen toepassen en ons daarbij de opdracht te geven en die accepteer ik meteen om u te informeren als wij opmerken dat er inderdaad problemen zijn in die groep tussen 120 en 130%. Maar laten we eerst vanuit het bekende gaan werken wat we nu weten en die 120% komt niet uit de lucht vallen. Die hebben we ook op andere terreinen, belangrijkste terrein de bijzondere bijstand, in het leven geroepen en die heeft u hier in de raad vastgesteld met zijn allen en daar heeft u allerlei argumenten voor en tegen, armoedeval was altijd een argument, genoemd om de grens niet al te veel op te laten rekken, het kwam tegemoet aan een groep mensen inderdaad waarvan u dacht ja dit is de groep die wij willen bedienen voor allerlei andere voorzieningen die wij in het leven hebben geroepen en wij stellen u voor voor het ene onderdeel schoonmaak, waar we het over hebben, ook die 120% norm te hanteren. En voorzitter, ik denk dat ik wat betreft die 120 en die 130 procentsnorm nu eerst voldoende gezegd heb. Een aantal praktische
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even wethouder Hamster want dan geef ik nu de heer Pals van D'66 wel even de gelegenheid.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil even ter complimenteren van de wethouder zijn 120 en 130%, maar 120%, even goed op een rij gezet, 120% wordt de bijstandsnorm bedoelt en 130% is de zorgnorm, dat is de normering die ook geldt voor ziekenfonds en voor dat soort normering en waar mensen dan, als mensen onder die norm valt dat men daar gebruik kan maken van wat de wet dan voorschrijft, dus er zijn twee verschillende zaken, je hebt de bijstandsnorm en de zorgnorm.
  • 2:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De bijstandsnorm is 100%. Alles wat daarboven zit is boven de bijstandsnorm. Voor het minimabeleid hebben wij 110% van de bijstandsnorm. Waarom? Omdat het rijk op een gegeven moment bepaalde dat wij niet boven de 110% mochten gaan en op dat moment ook meteen een korting op ons minimabudget gaf. Voor onze bijzondere bijstand hebben we al jaren, hebben wij die 120% met zijn allen hier vastgesteld. Waarom? Omdat wij in onze beleving, en dat is een landelijk redelijk geaccepteerde norm, daar een sociale gemeente mee zijn. Die 120% geldt voor een aantal zaken die inderdaad mensen, een breed scala aan onderwerpen waar wij mensen in tegemoet moeten komen. die 130% gaat inderdaad om medisch noodzakelijke en hele specifieke zorgkosten waar wij mensen tegemoet komen voor hetgeen zij kwijt geraakt zijn doordat het rijk, de WTCG en de compensatie eigen risico korten. En dan krijgen wij een derde van het budget voor en daarom hebben wij gezegd voor hele specifieke zorg en medische vragen gaan we dit doen. Maar we hebben het hier over schoonmaak. We hebben het hier over een taak. Waar ik u toezeg van; 120% willen wij hanteren en als wij inderdaad veel en meerdere gevallen tegenkomen waarbij onze consulenten zeggen van hier ontstaat een probleem dat wij u daarover zullen informeren. Dan vervolg ik nu over een aantal, en dat zijn er niet eens zoveel andere vragen, en ligt een beetje in aansluiting van mensen die inderdaad de collectiviteit, dat is nog een vraag uit de rondvraag die u daar al stelde mevrouw Luijken, hoe gaat u daarmee om. Nou we hebben in ieder geval tegen elkaar gezegd 2015 willen wij nog flexibel zijn, absoluut, omdat inderdaad in december is eigenlijk die aankondiging gedaan, dan zouden mensen binnen een maand alle consequenties voor zichzelf inzichtelijk moeten hebben en die overstap kunnen maken dus waren inderdaad specifieke problemen ontstaan doordat mensen niet op tijd of niet naar die regeling over zouden kunnen stappen dan zijn wij zeker dit jaar nog flexibel en voor het komende jaar willen wij even kijken van hoe vaak wij daar flexibel in moeten zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Kan ik er dan vanuit dat die mensen die niet in het collectief zitten bijvoorbeeld hun verplichte eigen bijdrage terugkrijgen?
  • 3:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, daar kunt u niet van uitgaan. Niet in algemene zin want wij willen ook hierin maatwerk betrachten. Wat zijn de redenen geweest, waarom hebben mensen niet over kunnen stappen, wat zijn de argumenten daarvoor geweest. Is het laksheid geweest of is er inderdaad een hele specifieke oogdruppel die niet in ons pakket zit en wel in een andere. Ik noem dit voorbeeld bewust. Dat wegen wij en proberen ??? ?? geval daar ook maatwerk te betrachten. Uitvoering werd hier en daar nog gevraagd, met name de vouchers, ja met alle respect dat vind ik ook echt een ontvoeringszaak, hoe wij dat organiseren. Wij vragen budget om inderdaad bepaalde zaken te organiseren. Met de HHT is één van de redenen dat er vertraging is dat er nogal wat weerstand is bij een aantal gemeenten en ik kan daaraan toevoegen dat wij er een van zijn tegen de kosten die daar mee gemoeid zouden zijn, dat we hebben gezegd van er zou een andere systeem moeten zijn. dus het verstrekken van vouchers is wel een systeem waar aan gewerkt wordt en ons vangnetsysteem is er een waaraan dat, wat er aan gekoppeld, wat wij er aan zouden willen koppelen en dus dat is echt een uitvoeringszaak en ik zou u willen vragen als raad inderdaad te bekommeren om het budget en om het idee vouchers en niet zozeer over hoe wij dat gaan organiseren. Gaan wij mensen dwingen aangepaste auto’s te verkopen. Nou dat lijkt me toch niet, ervan uitgaande dat mensen geen aangepaste auto hebben die ze niet nodig hebben. Nee, dit is ook weer een dat wij onze consulenten en dat wij u vragen ons de ruimte te geven om dat maatwerk te verrichten waar dat nodig is. We hanteren een lichte vermogenstoets, en daarmee geef ik ook een antwoord op uw andere vraag meneer Ploeger, waarin wij mensen vragen van komt uw vermogen boven een bepaald bedrag uit? Ja/nee en waarbij we aangeven dat wij dat zouden kunnen gaan controleren. En steekproefsgewijs wellicht dat wij dat ook doen. Het is niet zo dat wij het huis doorstruinen en nieuwe tv, mooi kunstwerk, uw vermogen is te hoog. Dat is één waar wij inderdaad ook dat maatwerk willen betrachten van hebben mensen inderdaad teveel vermogen en dan vragen wij allereerst de mensen zelf van is dat zo, heeft u dat, ja of nee. zorgaanbieders. Waarom gaan wij die contracteren? Voor de huishoudelijke hulptoeslag is dat heel duidelijk, dat moet. Wij moeten werkgelegenheid garanderen dus wij, dat is het uitgangspunt van de huishoudelijke hulptoeslag. Daarom willen wij bij bestaande aanbieders zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en hoe doen we dat nou? Inderdaad door hen hier en daar nog een contract aan te bieden en die HHT ook alleen van toepassing te laten zijn op de huidige bestaande aanbieders. Voor het uitvoeren van een systeem is het het makkelijkst als inderdaad voor, die vouchers zitten erg diep in de uitvoering, als wij met bestaande partijen hebben zodat we die afhandeling gewoon soepel kunnen regelen dat kan ook een contract zijn van u bent de zorgpartij die wij accepteren. Zonder daarbij een aantal uren, maar gewoon dat zij van ons accepteren dat wij via vouchers werken, dat kan ook onder contract zijn.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De beantwoording van de wethouder heeft hier een paar keer geantwoord nou geef ons de kans geef ons de mogelijkheid en kijk de tijd zal leren eigenlijk om daar ook mee kort te zeggen. Kunnen we dan ook met u de afspraak maken over die voucher want ik vind toch dat je moet het ook aan de vrije markt en aan de vrije keuze van de degenen die die vouchers krijgt moet overlaten, dat we daar ook een soort van het moment evaluatie krijgen van de klachten en dat soort dingen dan zou dat wel heel mooi zijn.
  • 0:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga weer terug naar bijna mijn eerste zin, we hebben hier te maken met een vangnet, een laatst opvangmiddel waarin wij dat zo efficiënt en praktisch mogelijk proberen te regelen, dus als mensen tot een vangnet gedwongen worden, als wij gedwongen worden mensen in het vangnet te laten belanden dan is een van de voorwaarden daarbij dat ze van één van onze huidige vier, laat het vijf zijn, aanbieders gebruik maken. Het is niet zo dat we voor 1500 cliënten wederom zorg inkopen en we hadden een PGB structuur dat is op dit moment voor een vangnet niet relevant lijkt het ons te zijn. en hoe dat vouchersysteem werkt, in België werkt het met veel succes. Vandaar dat er in Nederland met dit systeem geëxperimenteerd wordt.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik heb de wethouder gevraagd, want de wethouder komt eigenlijk met hetzelfde antwoord, we gaan het bekijken en we gaan het, nogmaals ik, en ik weet dat in België het is een super systeem die al 15 jaar werkt, maar nogmaals aan de wethouder; krijgen we een soortement evaluatie halverwege het jaar hoe dat nou werkt met de vouchers hier zoals dat in België super werkt. Want in België kun je namelijk wel met je voucher naar de buurvrouw en zeggen van; maak je mijn huis schoon. En dat kan in uw systeem niet.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw vraag is ook hetzelfde, maar misschien dat de wethouder nog een keer antwoord wil geven.
  • 0:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zit even de ruimte te zoeken in hoeverre ik de heer Pals tegemoet ga komen. ik wil u best informeren over de wijze waarop wij dat systeem ervaren en dat gaat ongetwijfeld ook, een van de wijzen waarop wij ons WMO beleid testen is cliënttevredenheid. Ik weet niet of we specifiek vragen over vouchers gaan stellen, maar ik wil u best informeren over, ons gevoelen daarover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft ook te maken met de vereisten van de HHT denk ik.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De voorzitter zegt het.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar u hoort dat de wethouder in uw wezen niet de volledige toezegging doet en terecht denk ik want het is een uitvoeringsprobleem. Dus hij probeert ook heel duidelijk de verantwoordelijkheden tussen college en raad gescheiden te houden. Maar hij geeft u wel aan van wat wij ervan vinden zullen we u mededelen, nou volgens mij is dat al een mooie tegemoetkoming, of niet meneer Pals. Wethouder heeft u nog andere vragen open staan.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ben redelijk door mijn lijstje heen voorzitter. En ik hoop
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik kijk even naar de...nee, niet. Meneer Ploeger.
  • 0:17 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   ja, ik kom toch nog even terug op de eerste vraag die wij, die de PvdA had gesteld en die wij ook eigenlijk hadden gesteld. Heeft u een indicatie wat de meerkosten zijn als je van 120 naar 130 procent gaat en om hoeveel mensen gaat het. Want dat was concreet de vraag van ons.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En ik heb u daar op geantwoord dat de 260 een aanname, een slag om de arm en een inschatting is.
  • 0:5 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Voorzitter wij wouden graag een schorsing aanvragen. Kan dat?
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft aan de beantwoording in de eerste termijn allemaal uw antwoorden gekregen, dat is in ieder geval, nee meneer Pals nog even. Ik wil deze termijn dan even afronden. Meneer Pals.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik had, of wij hebben nog een vraag gesteld over de CAK norm. De inkomensnormering.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U heeft gelijk en daar kom ik in tweede termijn bij u op terug.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:15 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Het enigste wat ik nog even wil vragen dat is die cliënt ondersteuner waar ik nog iets over vroeg. Als die echt geen netwerk heeft, schrijnende gevallen, wordt er ook gewezen op een cliëntondersteuner, hebben ze wel recht op namelijk, heb ik nu niets over gehoord volgens mij.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het antwoord is; ja.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar meneer Ploeger. Hoe lang heeft u nodig? Tien minuten?
  • 0:1 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   10 minuten ongeveer voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zien wij elkaar 21.55 uur terug.
  • 0:5 schorsing
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan degene die de schorsing gevraagd heeft en dat is de heer Ploeger van GBS. Meneer Ploeger.
  • 0:30 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. ja we hebben even overleg gehad. wij kunnen akkoord gaan met de 120%, maar wel met de toezegging van de wethouder dat wanneer blijkt dat de mensen tussen wal en schip komen te vallen en meerder mensen tegen de 130% regeling aanvallen dat dat altijd nog bijgesteld kan worden. En dat er niemand tussen wal en schip valt en dus maatwerk wordt geleverd.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar de wethouder.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   (wethouder Hamster zegt iets, maar heeft de microfoon niet aanstaan)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik kijk even naar dit aspect en dan ga ik kijken of er nog überhaupt een tweede termijn nodig is want dit is het percentage in de discussie waar het voornamelijk om ging. Wat er nu volgens mij gevraagd wordt en ik hoop dat ik de woorden van de heer Ploeger goed vertaal, is dat mocht binnen afzienbare tijd naar aanleiding van de gesprekken blijken dat zich een probleem voor zou doen wat onmiddellijk overzien is en de vraag doet stellen of het beleid aangepast moet worden dat u dan verwacht dat het college bij u terugkomt en die problematiek aan u voorlegt. Verwoord ik dat goed?
  • 0:2 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Geheel juist voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, moeten wij nog schorsen of kan het college daarmee uit de voeten.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij is dit nagenoeg wat ik in eerste termijn aan de raad heb verteld. Dus daar kan ik mee instemmen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we dat als een formele toezegging ook opnemen, die is duidelijk en die zetten we in de tijd, maar dan moet u de tijd van de keukentafelgesprekken en de verwerking daarvan wel mee in gedachten houden. ja. Heeft u dan nog behoefte aan een tweede termijn of heb ik ingeschat dat dat dan niet meer noodzakelijk zou zijn. meneer Pals, D’66.
  • 0:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik had een vraag over het CAK uitgesteld naar de tweede termijn, daarmee had ik de gelegenheid om even ambtelijk ruggespraak te hebben, maar die hebben mij verzocht nog even wat extra tijd daarvoor in te plannen dus daar wil ik graag op een later moment bij u op terugkomen. Op die verschillen tussen die berekeningen en waarom dat zo is.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag dat schriftelijk, kunnen we dat afspreken wethouder dat dat gewoon schriftelijk gecommuniceerd wordt aan de raad?
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laten we dat doen in mijn voorstel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komt hij op de ingekomen stukken als antwoord van het college, kan er dan altijd nog discussie over plaatsvinden. Akkoord. Ik kijk, verder geen behoefte aan een tweede termijn? Nee. Mag ik dan concluderen dat ….dit is voor mij niks mevrouw Luijken, u vraagt gewoon even het woord en maakt kenbaar hoe u erover denkt.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij gaan niet akkoord.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die inschatting had ik gemaakt. Meneer Pals?
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij gaan wel akkoord, maar wel met een stemverklaring dat wij het niet eens zijn dat de vouchers alleen bij gecontracteerde zorgaanbieders kunnen worden gedaan en dat de 130% zorgnorm dat dat wel voor ons een punt van orde blijft.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moet ik even nadenken want u krijgt een aantekening dat u het met de uitvoering niet geheel eens bent, nou dat mag, dat mag u opmerken, maar u stemt in vooralsnog met 120% totdat het tegendeel bewezen wordt. ja?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan concludeer ik dat van de 20 aanwezigen er 5 raadsleden tegen stemmen, dat is de fractie van de SP en dat de rest instemt met het voorstel zoals het voorligt. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Opheffing twee openbare basisscholen
  • 14. Opheffing twee openbare basisscholen (95,54 KB)14.1. Concept verslag bestuurlijk overleg onderwijs Alteveer (9,14 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. De opheffing van twee openbare basisscholen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Sanders, Van Beek, Meertens, Klinkhamer, verder niet? Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   U verzoekt ons bij dit agendapunt de instandhouding per 1 augustus 2015 van de openbare basisschool Parkwijkschool in Stadskanaal en de openbare basisschool Het Zonnedal in Alteveer niet over te nemen van de scholengroep OPRON. GBS kan zich hier in vinden. OPRON geeft aan dat sluiten van beide scholen onvermijdelijk is, wij willen hier echter nog wel kort iets over zeggen. Het is ontzettend jammer dat deze eens zo florerende scholen mede door de krimp en ontgroening van onze gemeente nu minder dan de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen tellen. Zoals u zelf al stelt in de oplegger is het heel spijtig dat afbrokkeling van voorzieningen in dorpen en wijken niet te voorkomen is. Velen hebben op deze scholen een groot deel van hun jeugd doorgebracht. Leerkrachten hebben zich ingezet om de schoolgaande jeugd op deze scholen klaar te stomen voor de rest van hun leven en menigeen heeft goede herinneringen aan één van beide scholen, daar komt nu helaas een einde aan. Met name voor de inwoners van Alteveer, die voor het onderwijs van hu kinderen gebruik maken van Het Zonnedal, is dit een hard gelag. Dat realiseren wij ons ten zeerste. Wij vinden het dan ook heel jammer dat tijdens het bestuurlijk overleg, dat op 1 oktober in aanwezigheid van de wethouder heeft plaats gevonden, tussen het bestuur van de Höchte en het bestuur van OPRON geen opening is geboden tot een mogelijk nadere samenwerking of misschien wel tot fusie tussen de beide scholen. De opmerking in het verslag dat er geen draagvlak voor een mogelijke samenwerking is en dat ook de statuten dat niet toelaten is ons eigenlijk wel een beetje in het verkeerde keelgat geschoten. Als de wil tot samengaan er is kunnen statuten gewijzigd worden, dat kan nooit een struikelblok zijn. Elders in het land zijn tal van voorbeelden die het tegendeel bewijzen, is hier misschien sprake van een starre houding van bestuurders? Jammer voor de kinderen en hun ouders die nu de dupe worden van het verdwijnen van het openbaar onderwijs in Alteveer. Dat was het. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden. Wij vinden het jammer dat de twee scholen gaan verdwijnen, ik bedoel het is de derde school in korte tijd die uit Stadskanaal gaat verdwijnen, drie stuks. We willen de wethouder bedanken dat hij toch het gevoel van de raad heeft overgebracht bij de besturen in Alteveer. We kunnen ons verder vinden in het stuk en we zijn blij dat de fusie faciliteiten opgepakt kunnen worden. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:11 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Onze CDA fractie heeft zich gebogen over het verzoek van scholengroep OPRON, die de gemeente heeft opgedragen om te beslissen over de sluiting van
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u de microfoon iets naar beneden trekken want dan komt uw bijdrage ook op de band.
  • 1:18 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Ja, ok. Die zich heeft gebogen over de sluiting van beide basisscholen, Het Zonnedal te Alteveer en de Parkwijk te Stadskanaal. En alhoewel het schoolbestuur de sluiting van beide basisscholen zo lang mogelijk heeft uitgesteld stemmen wij in met het besluit om beide scholen te sluiten. Want ze hadden dus per 1 oktober 2014 minder dan de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen en dan zullen in de nabije toekomst geen grote aantallen leerlingen in de twee genoemde basisscholen instromen. Het verzoek om sluiting is gerelateerd aan de wet op het basisonderwijs en is naar onze mening een besluit dat genomen moet worden. Wij betreuren ten zeerste de afbrokkeling van de voorzieningen in het dorp en hopen dat ouders en hun leerlingen binnen de gemeentegrenzen onderdak kunnen blijven vinden. Dank voor het overleg dat er is geweest met de ouders, de betrokkenen van beide scholen in Alteveer en natuurlijk ook met de ouders en de Parkwijkschool, die zijn geïnformeerd over de toekomstplannen, dank aan het bestuur, het college, met name de heer Hamster. Nogmaals wij stemmen in met het voorstel om de beide basisscholen, Het Zonnedal in Alteveer en Parkwijk te Stadskanaal, te sluiten per 1 augustus 2015.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 4:52 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. De scholengroep OPRON doet het verzoek aan de raad om de instandhouding van zowel openbare basisschool Parkwijkschool alsmede openbare basisschool Het Zonnedal per 1 augustus 2015 niet over te nemen van de scholengroep OPRON. Het bestuur van de scholengroep heeft het college geïnformeerd over de aanstaande sluiting van beide scholen. Op de peildatum 1 oktober 2014 bleek dat er minder kinderen zijn dan de wettelijke ondergrens van 23 kinderen, waardoor de scholengroep zich genoodzaakt voelt om beide scholen te sluiten. Het college stelt voor om beide scholen niet over te nemen. De scholengroep wil derhalve gebruik maken van de mogelijkheid om voorafgaand aan de sluiting de scholen te laten fuseren met andere openbare scholen in de gemeente. Een en ander zal financieel voor de scholengroep voordelen opleveren. Een besluit van de raad zou hiervoor noodzakelijk zijn. Op 22 september 2014 heeft de raad, die verdeelt was over het voorgenomen besluit om openbare basisschool Het Zonnedal Alteveer te sluiten, dit na een langdurig debat en na het intrekken van een motie door de fractie van de PvdA, waar zich overigens wel een raadsmeerderheid voor aftekende, de portefeuillehouder verzocht om de gevoelens van teleurstelling van de raad het voorgenomen besluit over te brengen aan beide besturen. Dit is inmiddels gebeurd en ik verwijs u naar het gespreksverslag. De portefeuillehouder zegt dat hij niet bevoegd is om scholen te sluiten of open te houden en geen uitspraken kan doen over een samenwerking tussen in dit geval OBS Het Zonnedal en CBS De Höchte in Alteveer. Hiervoor ligt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij het bestuur van de scholengroep OPRON en Perspectief. Er wordt gesproken over een fusie, dit zal financiële voordelen geven voor de scholengroep OPRON. Als de raad besluit om de instandhouding van de beide scholen niet over te nemen van scholengroep OPRON zou er vanuit het rijk fusiefaciliteiten beschikbaar gesteld worden waardoor de bekostiging voor het personeel van de betreffende scholen Parkwijk en Zonnedal in de eerste jaren behouden kan worden. De wethouder heeft gedaan wat de raad heeft verzocht, namelijk de gevoelens van teleurstelling over te brengen aan beide besturen. Als fractie van de PvdA waren we zeer verbaasd over de summiere inhoud van het gespreksverslag van beide besturen. De intentie om te gaan samenwerken en het belang van desbetreffende ouders en de kinderen centraal te zetten ontbreekt in deze. Bij het team van CBS de Höchte en de raad van toezicht is er geen draagvlak voor een samenwerkingsschool en de statuten bieden hiervoor volgens hen ook geen ruimte voor. Bij OBS Het Zonnedal zou de wens van de ouders verder gaan dan een informele samenwerking en zelfs ingaat op een onderwijskundig invulling. Dit was blijkbaar teveel gevraagd. Een vorming van een formele samenwerkingsschool zou een langer traject worden dan in dit geval mogelijk was. Kortom er is geen draagvlak voor een samenwerking tussen beide scholen en behoud van het openbaar onderwijs in Alteveer. De fractie van de PvdA vindt het voor de ouders en de kinderen die het betreft en voor het openbaar onderwijs in Alteveer een wrange constatering dat beide schoolbesturen anno 2015 niet in staat zijn om hun starheid, principes en de verschillen hierin om te zetten in een constructieve samenwerking baart ons zorgen. Wrang is het om te horen en te lezen dat samenwerkingen tussen openbaar onderwijs en christelijk onderwijs in andere gemeentes wel lukt en dat al daar de wederzijdse principes gerespecteerd worden. Blijkbaar denken deze besturen in deze gemeentes meer vanuit kansen, krachten en perspectief bieden aan alle kinderen dan het zich verschuilen achter statuten en andere bureaucratische regelgeving. Als fractie erkennen we de terugloop van het aantal leerlingen in onze gemeente, daarom is het juist zo belangrijk om een school de terugloop van leerlingen te erkennen in plaats van elkaar te bestrijden op principes. Sla de handen ineen en zet het kind centraal, voorkom eilandvorming. De cijfers en prognoses voor in de toekomst liegen er niet om, het merendeel van de scholen in onze gemeente zal te maken krijgen met een terugloop van leerlingen. We roepen de scholen dan ook op om hier alvast op te anticiperen en elkaar op te zoeken om uiteindelijk over te gaan tot een samenwerking. Wel hebben we nog voor de portefeuillehouder de volgende vragen. Wat is de reden dat er van de raad op inhoud en uitspraak wordt verwacht om beide scholen te sluiten. De raad gaat toch alleen over gebouwen en veiligheid van scholen, vanwaar dit verzoek? Een fusie op papier levert financiële voordelen op, namelijk de bekostiging van het personeel van beide scholen zou de eerste jaren behouden kunnen blijven. Eerst op papier fuseren om de financiële middelen te ontvangen en vervolgens de scholen opheffen, waarom is gekozen voor deze variant. Als blijkt zoals is aangegeven in dit schrijven dat het personeel door een fusie met andere scholen behouden en bekostigd kan worden wat maakt dan dat de beide scholen opgeheven moeten worden, waarom kan het personeel dan niet blijven op desbetreffende scholen. Tot zover.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Andere fracties hadden geen behoefte? Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 1:51 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter vanaf deze plek want ik heb alleen van de laatste spreker concrete vragen gehad en voor de rest inderdaad een aantal fracties die een teleurstelling over zowel de gang van zaken als de gevolgen van de gang van zaken, namelijk het sluiten van twee scholen hebben uitgesproken. Twee vragen die de heer Klinkhamer stelt. Allereerst; waarom moet de raad nog instemmen. Nou als u naar de beslispunten kijkt, wordt u gevraagd feitelijk om niet het werk weer over te nemen. Wij hebben de opdracht van de uitvoering van het openbaar onderwijs neergelegd bij stichting OPRON. Stichting OPRON zegt van; wij gaan dat niet meer doen in Alteveer en de Parkwijk. U zou als raad, ons als college, de opdracht kunnen geven die opdracht op een andere manier te organiseren c.q. het zelf te gaan doen. Vandaar dat, het is en blijft een taak van de gemeenteraad om voldoende openbaar onderwijs in stand te houden en op deze wijze kunt u daar nog invulling aan geven. U had kunnen zeggen van die opdracht om inderdaad in Alteveer een openbare school open te houden die accepteren wij en dan zouden wij ook een aantal van de daarbij behorende zaken die nu bij OPRON liggen weer terug moeten nemen, dat zou een heel complex verhaal kunnen worden en wij adviseren u dus, en u lijkt daar mee in te stemmen, om dat niet te gaan doen. Dat is de reden. Tweede vraag komt er op neer van ze willen fuseren omdat dat financieel voordeel biedt. En de vraag is eigenlijk ook; is dat dan niet voldoende om twee scholen voor in stand te houden? Nee, het is een aflopende zaak, uit mijn hoofd een jaar of vijf zes dat scholen inderdaad gebruik kunnen maken van die fusiefaciliteiten, met een afnemend bedrag, de vaste voet verdwijnt per school en het is inderdaad enkel om tijd te geven om problemen in personele zin op te kunnen lossen, niet om ze in stand te laten blijven. Voorzitter volgens mij waren dat de vragen.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat denk ik ook wethouder. Meneer Klinkhamer, PvdA. U had de microfoon aan, maar niet nodig. Behoefte aan tweede termijn? Niet. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik denk dat belangrijk voor onze fractie, wij stemmen dan met grote tegenzin, laten we het zo maar noemen, met het verzoek van de OPRON. En die wil ik dus ook dusdanig zo genoteerd.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat is geen stemverklaring. Dat is een gevoelen. En we hebben een besluitenlijst waarin niet de gevoelens van de discussie naar voren komen, dus ik begrijp uw standpunt, maar dat ziet u in het verslag niet terug. Dat staat wel op de band, maar het is geen stemverklaring.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   hij staat op de band hè.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Ja, sorry dat ik u dat verschil even duidelijk moet maken, maar volgens mij hoort dat bij mijn taak.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het was mij wel duidelijk hoor, maar goed hij is al opgenomen inmiddels, dus.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed mag ik concluderen dat, of is er een fractie die niet instemt met de beslispunten om de openbare basisschool Parkwijkschool en de openbare basisschool Het Zonnedal niet over te nemen, daar niet mee instemt. Wel. Unanieme beslissing. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Centrumregeling beschermd wonen Groningen
  • 15. Centrumregeling beschermd wonen Groningen (98,25 KB)15.1. Centrumregeling beschermd wonen Groningen (98,5 KB)15.2. MandaatVolmacht besluit (27,26 KB)15.3. Kosten Inloop (63,13 KB)15.4. Collegevoorstel gemeente Groningen (277,37 KB)15.5. Raadsvoorstel gemeente Groningen (275,68 KB)15.6. MandaatVolmacht besluit (27,11 KB)
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt en dat is agendapunt 15. De Centrumregeling beschermd wonen Groningen. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Meneer Klinkhamer, meneer Van Beek en meneer Gelling. Meneer Klinkhamer, PvdA. (meneer Klinkhamer zegt iets, maar de microfoon staat uit) Meneer Gelling, CDA. Meneer Gelling ga uw gang.
  • 0:29 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, ik kan kort zijn. We hebben kennis genomen van deze uitvoerige regeling wij geven u ook toestemming. Wij zien wel een ton tekort, een kleine ton tekort, die wordt verrekend met instellingen. Wij maken ons wel een klein beetje zorgen over volgend jaar, misschien is dat wat prematuur, maar wij zullen, wij willen graag dat de evaluatie over het geheel vroegtijdig naar ons toekomt zodat er ook vanuit de raad meegestuurd kan worden. Dat was het.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Meneer Klinkhamer bent u zover of moet ik eerst naar meneer Van Beek.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ben helemaal tot uw beschikking voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang. Ga uw gang meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:54 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Centrumregeling. Vanuit de centrumregeling beschermd wonen Groningen zou er een gemeenschappelijke regeling plaatsvinden, hier wordt omschreven een licht, een licht gemeenschappelijke regeling, geen zwaar, een zware zou dan Wedeka zijn, dat is een zware gemeenschappelijke regeling, dit is licht. Ik heb geprobeerd om dat te lezen wat het verschil is het is me inmiddels gelukt dus daar heb ik geen vragen over. Ik heb wel even een inhoudelijke vraag; hoe is het geregeld voor de jongeren 18+ met betrekking tot huisvesting en zorg. Wie betaald dit. Volgens mij heb ik daar ooit wel eens een keer een vraag over gesteld, je hebt mensen die dan verblijven in een instelling en in de nieuwe wetgeving 18+ zou het beteken dus dat deze jongeren dus ook een kostenplaatje krijgen, mogelijk, en ik weet niet of het zo is, voor de huur en voor het verblijf, eventueel een eigenrisico van de zorgbetaling, wie betaald de zorg en wie betaald de huur. En betalen jongeren hier van 18+ ook een eigen bijdrage voor even gezien de hele nieuwe zorgstelsel, zit daar ook een eigen bijdrage van jongeren bij in. Als jongeren om wat voor reden dit niet kunnen bekostigen, en dat is momenteel allang een hot item, ook binnen onze gemeente, bestaat er dan een vangnet voor deze jongeren. Er wordt gesproken over een lichte gemeenschappelijke regeling zonder bestuur. Ja, dat roept bij mij natuurlijk direct op; wie coördineert de afspraken en toetst deze regeling. En als laatste; hoe wordt de raad betrokken bij de inhoud van de regeling. Hoe, door wie en wanneer worden we geïnformeerd over het proces van de regeling. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb beide vorige sprekers beluisterd. Ik kan mij in beide vinden moet ik zeggen. Ik had voor dit punt voorbereid een aantal vragen die de heer Klinkhamer stelt, maar ik wou eigenlijk als mogelijke oplossing of tussenvoorstel, voorstellen dat wij in de loop van de week met een aantal vragen komen met betrekking tot de oude bijdragen die gegeven moet worden in verband met jeugdigen, GGZ, die of in een instelling zitten of thuis wonen, maar van een oude bijdrage verplicht is van € 1,500,- op jaarbasis, ik begreep dat er landelijk ook het een en ander over afgesproken is en dat de staatssecretaris dat onderzoekt, laat ik het maar zo zeggen, en dat er een aantal partijen zijn die daar toch wat vragen bij stellen. En ja ik kan natuurlijk hier wel een heleboel vragen deponeren zoals de heer Klinkhamer er een aantal aangeeft, maar ik denk niet dat de wethouder daar nu onmiddellijk een antwoord op kan geven dus ik stel voor dat we een aantal vragen stellen in de loop van de week en dat de wethouder daar schriftelijk op antwoord. En dat zou wat mij betreft voldoende zijn, maar ik praat niet voor de heer Klinkhamer.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar nadat u vanavond een besluit heeft genomen.
  • 0:20 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker, wij realiseren ons dat deze gemeenschappelijke regeling er gewoon moet komen. Alleen wij hebben gewoon een aantal aanvullende vragen van vallen de mensen tussen wal en schip, om het nog maar eens weer te gaan gebruiken, en hoeveel zijn er en speelt het hier in Stadskanaal en nou ja zo kan ik wel even doorgaan, maar dat wil ik de wethouder nu niet aandoen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mag ik even reageren voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u mag onderling elkaar
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Van Beek heeft wel een punt ondanks dat hij niet volledig achter mijn vraag staat, maar hij heeft er wel een punt. En ik denk in die hele nieuwe wetgeving, momenteel staat die hele psychiatrie, betreft jongeren 18+, behoorlijk in de media met alle veranderingen van dien en ook voor de bekostiging, wat moeten deze jongeren allemaal zelf betalen en wat wordt voor hen betaald, ik denk dat het wel een aandachtspunt is in, er zijn een aantal vragen niet gesteld, maar meneer Van Beek heeft gelijk als hij zegt er komen wel meerdere vragen hierover en om u even de voorbereiding te geven voor de rest van de vragen denk ik dat we daar maar even met zijn allen eens een keer goed om de tafel moeten.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mag ik dan misschien voorstellen dat we gewoon gezamenlijk even een aantal vragen opstellen en die insturen naar het college.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen en als dat een hele grote hoeveelheid is op een gegeven moment dan krijgt u ook netjes, hopelijk binnen de termijn, schriftelijk antwoord en dan kan er naar aanleiding daarvan altijd gediscussieerd worden. Ik ga eerst even kijken van wat de wethouder vast wel kan beantwoorden. Wethouder Hamster.
  • 1:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, het interessante fenomeen ontstaat voorzitter dat de heer Van Beek inhoudelijke vragen aankondigt daar kun je dus lastig antwoord op geven want ik ben heel benieuwd naar die vragen, ik weet ook wat ik ga doen dus deze week. Ja, de vragen die de heer Klinkhamer stelt, dat gaat over inderdaad, niet alleen het maatschappelijke opvangen, maar ook over het idee het scheiden wonen en zorg. Dat loopt al een aantal jaren en stapsgewijs inderdaad heeft dit kabinet en het vorig kabinet een aantal knips gelegd en beleid ontwikkeld en dat is feitelijk gewoon wettelijk beleid waar inderdaad cliënten gevraagd wordt op bepaalde niveaus wel eigen bijdrage te leveren op bepaalde momenten weer niet en de inning en de uitvoering daarvan dat zijn vragen die vooral in Den Haag beantwoord worden en waar wij met de uitvoering te maken hebben en hopelijk voldoende geld krijgen om die uitvoering goed te organiseren. Maatschappelijke opvang is een taak waarop nu bezuinigd wordt, dat heeft u kunnen lezen, dat heeft de staatssecretaris toegezegd, dus wij zijn erg verbaasd over het tekort dat we hebben en proberen het weer terug te halen omdat wij inderdaad dat beleid dat Den Haag voor maatschappelijke opvang bedacht heeft en de ideeën die we er zelf over hebben binnen bepaalde kaders uitgevoerd moeten worden. En ik hoop dat ik eigenlijk daarmee uw vraag beantwoord heb. u vraagt; komt daar een vangnet regeling voor? Nee, want dit is gewoon puur uitvoering van de ideeën die Den Haag heeft over wanneer mensen eigen bijdrage moeten betalen en wanneer niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U zegt dat u probeerd geld te houden.
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Klopt. Wij proberen voldoende geld, de centrumgemeente dat vult de voorzitter goed aan, de centrumgemeente ontvangt gelden voor maatschappelijke opvang, wij ook een klein gedeelte voor aanverwante taken, en op deze taken zou niet gekort worden en dat blijkt en dat is ook de brief die u in de ingekomen stukken lijst zag staan, dat wij minder geld hebben toegezegd gekregen, nog niet eens ontvangen denk ik, toegezegd hebben gekregen als dat op basis van realisatie 2014 nodig zou zijn en dat is ook de boodschap waar wij vanuit deze regio naar Den Haag gaan om te zorgen dat die korting inderdaad nul is. En dat we gewoon door willen gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U doelt nu op die brief van 7.11, wat betekend voor Stadskanaal die €120,000,-.
  • 0:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Een risico van €320,000,- als de staatssecretaris inderdaad zijn woord niet gestand doet
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   precies
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat er niet gekort zal worden. Maar dan zijn we al weer heel technisch aan aanverwante dingen bezig, we hebben het hier vanavond over het instellen van de gemeenschappelijke regelingen, lichte gemeenschappelijke regeling, waar ik breed instemming voor, alleen één vraag van het CDA over die evaluatie of die op tijd komt, ik zou het u graag toezeggen, we zullen ons best doen om dat op tijd, wij stellen nu voor een jaar vast en om een besluit te nemen over al dan niet doorgaan dat zult u ook weer moeten nemen, dus op dat moment zal er zeker evaluatie bijliggen.
  • 0:3 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   U zegt toe dat er zeker evaluatie komt.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat staat in het stuk, dus ja.
  • 0:1 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Dan ben ik tevreden en het CDA is tevreden.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, en ja, ik besef mij ineens dat ik een vraag van volgens mij de heer Pals oversla? Kan dat kloppen? Nee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals heeft niet gesproken bij dit agendapunt.
  • 0:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Over inderdaad wie controleert en wie stuurt. Wij hebben een stuurgroep OGO en de OGO is een term die vaker voorkomt en dat is op “overeenstemming gericht overleg”. Dat is zoals de centrumstructuur vaker georganiseerd is. De centrumgemeente krijgt de gelden en dit is een overleg van in dit geval 8 regio portefeuillehouders, waarvan ondergetekende één is, die proberen die gelden op een juiste manier over de regio te verdelen. En dat is een op overeenstemming gericht overleg, dat is een bestaande overlegvorm inderdaad waarin besluiten genomen worden over die gelden en in die zin de gemeenschappelijke regeling die we hier vaststellen is puur het vehikel waarbinnen dat georganiseerd wordt.
  • 0:16 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Daarbij lees ik dat een tekort is van €99.190,- en dat wordt uitbesteed aan Lentis voor de begeleiding en vrouwenopvang. Klopt dat? Want dat staat ook in uw stukken die u gestuurd heeft naar ons.
  • 0:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Over de hele taak maatschappelijke opvang is een tekort van 8,9 miljoen waarbij wij een risico van €320,000,- lopen waar we eerst hebben gezegd van de zorg moet doorgaan, waar inderdaad een organisatie een deel van de tekorten heeft opgevangen waar we dat met organisaties hebben overlegd, en waar we gezamenlijk richting Den Haag trekken, dat is misschien wel goed dat ik dat nog aan mag vullen, om te zorgen dat we krijgen wat nodig is. Instanties en de regio.
  • 0:5 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   En er zijn duidelijke afspraken met de Lentis gemaakt dat zij deze kosten op zich nemen.
  • 0:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voor die 8,9 miljoen is het risico van ??? €320,000,- en voor de kosten die Lentis nu eerst voor zijn rekening neemt gaan zij dat proberen bij de staatssecretaris te krijgen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Kunnen wij een besluit nemen dan over het aangaan van een lichte WGR regeling zodat in ieder geval dat voor het jaar 2015 verzorgd is en voor 2016 zullen wij op tijd bij u terug moeten komen, dan zal er ook iets over de werking van het geheel naar voren komen anders kunnen we moeilijk een besluit nemen van wat dan wijsheid is. Mag ik concluderen dat we hier unaniem over zijn? [voorzitter klopt met hamer] aldus.
 • 16 Verordening onroerende zaakbelastingen
  • 16. Verordening onroerende zaakbelastingen (305,89 KB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de verordening onroerend zaakbelasting. Wie wil daarover het woord voeren? Mag ik concluderen dat we unaniem dan de tarieven en de verordening vaststellen? [voorzitter klopt met hamer] En de laatste punt gaat over een verordening die zonder debat plaatsvindt, daar bent u het ook over eens want u hebt niet gevraagd om dat te wijzigen. 16a. ja, oh, hoe kon ik hem vergeten. Neem met niet kwalijk. Ik had nog niet gehamerd dus wat dat aangaat op tijd gecorrigeerd. Dank u wel.
 • 16a Motie windmolenpark Drentse Monden Oostermoer
  • 16a. Motie windmolenpark Drentse Monden Oostermoer (238,05 KB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   16a, motie in te brengen door diverse fracties, maar in ieder geval toegelicht door de heer Hofstra van de PvdA. Meneer Hofstra ga uw gang.
  • 3:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ik zal hem kort toelichten want de overwegingen die licht dan eigenlijk ook al heel veel toe. Er hebben ons signalen bereikt dat er wordt gewerkt aan alternatieve plannen voor het windmolenpark, geheel of gedeeltelijk, en in het bijzonder door het opstellen van velden met zonnepanelen. Wij hebben gemeend om aan het college te willen vragen om deze alternatieven, dit onderzoek, te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren. Ik zal de motie even voorlezen. Onderwerp; faciliteren alternatieve windmolenpark Drentse Monden Oostermoer. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op: 26 januari 2015 spreekt uit: Dat de raad op 17 november 2014 een motie heeft aangenomen tegen de huidige plannen voor realisatie van het windpark De Drentse Monden Oostermoer voor het opwekken van duurzame energie, er namens de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een onderzoek is ingesteld naar het draagvlak voor dit windpark, dat 80% van de respondenten van onze gemeenschap in Stadskanaal tegen deze plannen van het windpark is; zodat geconstateerd mag worden dat het draagvlak voor de realisatie van het windmolenpark nagenoeg ontbreekt, de maatschappelijke uitvoerbaarheid, en zodoende draagvlak, een noodzakelijke voorwaarde is voor uitvoering van dit plan; er signalen zijn dat onderzoek wordt gedaan naar ontwikkeling van alternatieve plannen, in de vorm van het realiseren van velden met zonnepanelen. Overwegende dat: Duurzame energie een belangrijk doel is om na te streven in het algemeen en specifiek voor onze gemeenschap in Stadskanaal; het daarom zeer wenselijk is dat dergelijke alternatieve mogelijkheden worden onderzocht; een zonnepanelenplan qua energetische en financiële opbrengst vergelijkbaar zou kunnen zijn met het beoogde windpark, te weten in totaal 150 megawatt; zonnepanelen minder overlast zullen veroorzaken en de aanleg en onderhoud van zonnepanelen minder specialistisch is en daarmee meer kansen voor werkgelegenheid biedt dan voorliggend plan voor een windpark. Draagt het college op om; alternatieve mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie actief te verkennen, te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren; daartoe gebruik te maken van bewegingen en/of initiatieven vanuit het gebied of regio; deze bereidheid tot actieve medewerking om te komen tot een alternatieve invulling van de beoogde opbrengst in megawatt kenbaar te maken aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincies Groningen en Drenthe, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamerfracties en deze motie toe te zenden aan het college en de raad van de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Aa en Hunze, en gaat over tot de orde van de dag. 26 januari 2015, was ondertekend door ondergetekende, Goziena Brongers-Roffels, A.H. van Beek, A. Ploeger, E. Idema, E. Nijenbanning en de heer Pals.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   unaniem
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   unaniem
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. De motie voldoet aan de vereisten en kan in stemming worden gebracht zo meteen, maar daarvoor laten we hem eerst op uw i-pad zetten. Verschijnt onder 16.a. Voor degenen die de tekst nog na wil lezen, maar eigenlijk uit de ondertekening blijkt dat dat niet meer zo nodig is. Ik kijk nu ook even vanwege de tijd naar het college. Een motie met unaniem door de raad ingebracht, heeft schorsing nog zin. Heeft u daar nog behoefte aan of kunt u er zo mee uit de voeten wethouder Gelling.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Het feit dat het unaniem wordt ingediend spreekt voor zich neem ik aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar daarmee kunt u er nog wel iets van vinden.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   En dat vind ik in dit geval ook.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daar heeft u geen schorsing voor nodig.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Daar heb ik geen schorsing voor nodig. De raad heeft eerder aangegeven
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk ook even naar de andere heren. U bent wel erg snel.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dat is zo. Ik zal niet voor het hele college spreken in één keer.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dus laat ik even rondkijken of die schorsing nodig is. Heren? Nee. Wethouder Gelling gaat uw gang.
  • 0:35 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De raad heeft in een eerdere motie aangegeven of heeft het college de opdracht gegeven om al wat mogelijk is te onderzoeken en te ondernemen met betrekking tot de beoogde realisatie van het windpark in dat licht bezien plaats ik deze ook als een aanvulling daarop het onderzoeken naar initiatieven, of alternatieven moet ik zeggen, en daar waar mogelijk te ondersteunen van initiatieven in die richtingen. Ja blijkens het feit dat het unaniem is ingediend zullen we die opdracht op ons nemen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U kijkt er blij bij zie ik. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja, dank u wel voorzitter. Ik heb toch nog een paar of onze fractie heeft nog een paar opmerkingen daarover, of naar aanleiding van deze motie. Tijdens de algemene beschouwingen van 2012 heeft de CU geopperd om zonnepanelen te plaatsen in industrieterreinen en bouwkavels die nog niet zijn uitgegeven en dit voorstel sluit hier ook bij aan. We hebben toen ook genoemd dat er een voordeel voor de burgers moet worden geboden, wij vinden dat nog steeds, dat omwonenden op enig manier moeten worden, hiervan kunnen profiteren. Voor de volledigheid, en dat hebben we ook al vaker genoemd, zijn we niet tegen windenergie, maar het is goed dat er alternatieven onderzocht worden.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:26 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ja, voorzitter ook als CDA een kleine aanvulling. Wij ondersteunen het, dat blijkt ook uit de motie initiatieven die te maken hebben met duurzame energie en ook wij willen met deze motie niet de intentie wekken dat wij tegen windenergie zijn, want dat zijn wij niet, en het is ook duidelijk in de motie dat het gaat om te faciliteren waar mogelijk en niet onmiddellijk om financiële ondersteuning.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Dan concludeer ik dat met unanieme stemmen de motie is ingebracht en dat het college die motie overneemt en tot uitvoering tracht te brengen.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 17 Verordening op de Vertrouwencommissie Stadskanaal 2015
  • 17. Verordening op de Vertrouwencommissie Stadskanaal 2015 (128,29 KB)
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan nu overgaan naar het volgende punt zonder debat en de hamer laten vallen? Nee? Debat mevrouw Brongers of niet, want…ok, mevrouw Brongers, CDA. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:51 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel. Het gaat om de verordening vertrouwenscommissie, het is geen debat inderdaad, maar in de commissie hebben we wel afgesproken dat ik een kleine aanvulling zou geven. Met het vaststellen van deze verordening vragen wij als commissie de volledige raad om steun in het herbenoemingsproces van onze burgemeester. Ik kan daarover zeggen dat we inmiddels externe ondersteuning hebben en vooral om de zorgvuldigheid te borgen en als commissie zijn we aan geheimhouding gebonden, dat staat ook duidelijk omschreven in artikel 7, laat ons daar allen van bewust zijn. Informatie over de procedure is te vinden op de website en voor overige vragen kunt u terecht bij de griffier.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De website van het Ministerie? De griffier vult u aan.
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik verstond het even niet. De website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dank voor de aanvulling.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik hem dan nu laten vallen? [voorzitter klopt met hamer] Dan heeft u die verordening vastgesteld.
 • 18 Sluiting
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw inbreng, uw geduld en de wijze waarop we tot elkaar gekomen zijn. 22.40 denk ik nog heel aanvaardbaar gezien de agendapunten die we vanavond hebben besproken. Voor degenen die gelijk gaan; wel thuis. En voor degenen die iets later gaan straks wel thuis. Dank u wel.