Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 maart 2015

Naam
Download het audiobestand (95,00 MB)
Download de gesproken tekst (1,36 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (22,53 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 16 februari 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Vaststellen Integraal Veiligheidsplan
 • 13 Oprichting en deelneming Stichting Spo..
 • 14 Woonvisie 2015-2025
 • 15 Welstandsnota Stadskanaal 2015
 • 16 Mercurius Business Park (MBP)
 • 16a Motie opschorten ouderbijdrage jeugd-G..
 • 17 Verordening gegevensverstrekking basis..
 • 18 Intrekken regelingen (twee)
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (het begin van de opname ontbreekt)
 • 2 Mededelingen
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Van het CDA, mevrouw Brongers aan u het woord.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Namens de raad mag ik u meedelen, en ik ga er maar vanuit en ik benoem het ook van harte, dat dit een officiële mededeling betreft, dat wij als raad hebben besloten, unaniem, en ik herhaal met trots, unaniem, om een positief advies tot herbenoeming uit te brengen om mevrouw Baukje Galama per 1 september te herbenoemen als burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Het voorstel tot aanbeveling zal worden verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties door tussenkomst van de commissaris van de Koning in Groningen. Dan stel ik nu een korte schorsing voor om van de gelegenheid gebruik te maken onze voorzitter en burgemeester te feliciteren. Dank u.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik nog even gebruik maken van dit moment, met dit mooie bos bloemen in de hand om in openbaarheid zeg maar het opnieuw in mij gestelde vertrouwen voor deze positieve advies aan de minister met tussenkomst van de CdK om daar dankjewel voor te zeggen. Ik heb de behoefte om te zeggen dat ik nog niet klaar was in Stadskanaal en ik vind het ook heel erg fijn dat ik daar de gelegenheid voor krijg in de tweede termijn want ik ga ervanuit dat de minister wel gewoon een handtekening zet. Dank voor het vertrouwen en ik zal met veel plezier en veel elan opnieuw de strijd voor de belangen van Stadskanaal vertegenwoordigen. Dank je wel.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,79 KB)
  • 1:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, met prikkelende wangen en denk ik een redelijk blosje op mijn wangen, na die modegril van de heren tegenwoordig, en misschien wel in het “ guinness book of records” van de meeste kussen in een raadsvergadering, maar dank je wel. En dan gaan we toch gewoon over naar de orde van de dag en naar de agenda van vanavond. En dan neem ik u mee naar het vaststellen van de agenda. Mijn vraag aan u is of we de agenda vast kunnen stellen zoals die voorligt met één opmerking daarbij dat de heer Van der Heide van de CU heeft aangegeven bij agendapunt 12 de beraadslaging niet mee te maken en even buiten de raadszaal te treden en dat respecteren wij vanuit het kader om ook maar enige vorm van belangenstrengeling te voorkomen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:14 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zouden graag een agendapunt toegevoegd willen hebben aan deze agenda. Een motie vreemd aan de orde, ter zake het niet innen van de jeugdbijdrage GGZ.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat naar aanleiding van de ingekomen stukken en de beantwoording van vragen door het college?
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen wij voorstellen hem toe te voegen aan de agenda onder punt 16a?
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Prima.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Motie vreemd aan de orde van de dag, doen we. Verschijnt op uw i-pad onder agendapunt 16a.
 • 4 Insprekers
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar punt 4 van de agenda, insprekers. En er heeft zich één inspreker gemeld, mevrouw Van Geenen aangaande agendapunt 16; Het Mercurius Business Park. Mevrouw Van Geenen de microfoon is voor u en ik hoef u de procedure niet meer uit te leggen.
  • 0:5 Mevr. T. van Geenen
   Nee, dat is het geval voorzitter. Dank u wel en ik wil u namens GroenLinks nog even van harte feliciteren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 5:2 Mevr. T. van Geenen
   Ja, vanavond staat het voormalig Philips terrein op de agenda. Momenteel het Mercurius Business Park. GroenLinks is natuurlijk blij dat het bedrijventerrein eindelijk op de agenda staat voor sanering, dat moge natuurlijk duidelijk zijn. wat ons betreft had dit echter vele jaren eerder gemogen. Ondanks dat de gemeente op dit moment nog steeds geen inhoudelijk antwoord heeft gegeven op onze herhaaldelijk ingestuurde schriftelijke en dan wel vaak mondeling gestelde vragen heeft GroenLinks inmiddels een WOB verzoek volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend. Daartoe zal zij binnenkort in het archief van de gemeente inzage krijgen tot documenten die betrekking hebben over deze locatie. Concreet gaat het over grond- en grondwaterrapportages, onderzoeken, offertes tot sanering, meetbemonsteringsverzoeken, uitkomsten van deze onderzoeken en verzoeken en daarnaast alle correspondentie tussen en van de gemeente Stadskanaal, Philips, SIG Real Estate B.V. , de provincie Groningen, milieu en andere deskundigen en onderzoeksbureaus in de periode 1950 t/m heden over het voormalig Philips terrein aan de Elektronicaweg nu het Mercurius Business Park. Onze huidige burgemeester heeft eerder aangegeven dat in de periode 2000 tot op heden geen enkele samenwerking is geweest met Philips en SIG Real Estate, en dan bedoel ik daarmee iets meer dan passiefs zoals de burgemeester had aangegeven, terwijl bepaalde documenten daar inmiddels anders over hebben uitgewezen. Maar weer terug naar dit stuk. GroenLinks vraagt de raad namelijk en haar raadsleden notie te nemen dat in ieder geval de Wet Bodemsanering, Wet Woningsbescherming van 1986 uitkomst biedt met betrekking tot, dat daar toch duidelijk sprake is van verontreiniging dat weet u ook want we hebben het hier over de sanering. En het is jammer dat deze wet niet eerder is gebruikt, want artikel 4 met de algemene bepalingen in geval van verontreiniging van de bodem, te weten paragraaf 3a met haar bijzondere bepaling inzake sanering van bedrijfsterrein heeft de gemeente en ook de provincie overigens in het verleden voldoende ruimte kunnen bieden om na het verplichte bodemonderzoek Philips tevens een saneringsplicht te geven. GroenLinks vraagt om opheldering waarom dat niet is gebeurd. De huidige burgemeester geeft aan dat nu Philips verkocht was aan derden zij geen maatregel kon opleggen. GroenLinks is van mening dat artikel 55b van deze wet daartoe duidelijk instrumenten geeft om de vervuiler aan die eventuele nieuwe eigenaar aan te sporen tot deze saneringsplicht. Ongetwijfeld andere milieu- en omgevingsrecht wetgeving zou de gemeente voldoende handreikingen kunnen hebben geboden, ook nu vragen wij ons af waarom de gemeente een passieve houding heeft aangenomen in deze. Verder is het van uiterst belang dat de eerdere locatie van Philips in de gemeente Stadskanaal, dat wil zeggen de locaties waar Philips haar eerdere werkzaamheden heeft uitgevoerd voordat ze aan de Elektronicaweg is neergestreken, worden onderzocht op bodemverontreiniging. Ook op deze voormalige locaties van Philips kan de nodige vervuiling aangetroffen worden die dus sanering behoeven. En daarnaast, wat wij verder hier niet aantreffen, is dat het steeds gaat over het saneren, maar niet over het op enigerlei wijze verhalen van de kosten bij de vervuiler Philips. En dat vinden wij jammer. En ook hiertoe biedt de wet Bodembescherming 1986 uitkomst. Zo is hoofdstuk 7, de financiële bepalingen met paragraaf 2, de kostenverhaal en daarmee kan de staat of althans daarmee kan de gemeente de staat op grond van artikel 75 met lid 1t/m4 alsnog de kosten laten verhalen op de vervuiler als deze onrechtmatig is veroorzaakt en middels lid5 van hetzelfde wetsartikel kan worden verhaalt indien het zelfs rechtmatig zou zijn geweest. Wat maakt het dat we van ons gemeentebestuur tot op heden hierover niets hebben gehoord of nog geen schriftelijke documentatie hiervan hebben gezien. GroenLinks vraagt de raad en de raadsleden dan ook om deze kwestie vanavond aan het college voor te leggen als ze ook van mening is dat dat interessante zaken zijn waar naar gekeken kan worden. Want het zou namelijk kunnen betekenen dat de 2 miljoen euro die de gemeente en de 1,8 miljoen euro die de provincie Groningen heeft besteedt of gaat besteden weer zou kunnen terugvloeien in de kas en gebruikt kunnen worden in ieder geval voor de gemeente voor zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Om jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning of de participatiewet of andere zaken waar wij nog het nodige geld voor nodig hebben. Dus dat zou ik u graag willen mededelen. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van Geenen. Behoefte om vanuit de raad verduidelijkende vragen te stellen aan de inspreekster? Behoefte is niet aanwezig. Dank u wel voor uw bijdrage mevrouw Van Geenen.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 16 februari 2015
  • 05. Besluitenlijst van 16 februari 2015 (220,57 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over tot agendapunt 5, de besluitenlijst van 16 februari 2015. Redactioneel; pagina 1, 2 of 3. Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3, dan waren ze duidelijk.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (76,47 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Aan de kant van het college, opmerking bij nummer 68, wethouder Hamster.
  • 0:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. U heeft kunnen constateren dat u dat nog niet heeft ontvangen. Wij hebben dat u ons nog enig respijt kunt geven tot mei, de laatste hand wordt er op dit moment aangelegd en in mei zou u daar zeker over moeten kunnen spreken.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat akkoord? Nummer 71, wethouder Boen.
  • 0:31 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De stand van zaken op dit moment is dat er morgen in het college een voorstel voor een nieuw format voor de rapportage wordt besproken. Onder voorbehoud van goedkeuring in het college kan ik u toezeggen dat de afsluiting van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 voor het eind van de maand april aan de raad wordt toegezonden.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eind april. Akkoord? Akkoord. Wordt dat zo gewijzigd. Dan ziet u onder punt 77 een toezegging van het college om bij de perspectiefnota te komen met een inzicht over de lig- en stagelden en eventuele marktconformiteit en die ziet u ook terug bij de moties onder nummer 4. Ik stel u voor om nummer 4 dus als een motie die uitgevoerd wordt te laten vervallen omdat die er anders dubbel opstaat. En nummer 77 dus bij de perspectiefnota naar voren moet komen. Akkoord? Andere vragen of opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even kort mevrouw de voorzitter over nummer 72. Even een compliment richting het college dat tussen signalering van onze kant van de problemen bij de Dr. Kinglaan en aanpakken van de oplossing nog geen 2 maanden zijn verstreken, dus dat lijkt mij heel voortvarend opgepakt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik neem aan wethouder dat we dat doorgeven.
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dit geven we door.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd 2 (208,65 KB)07.01. NRK verpakkingen over draagtassen in het winkelkanaal (300,8 KB)07.02. De heer A.H. ten Hoeve over handreiking aanpak particulier woningbezit in de krimp (2,18 MB)07.03. Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugd ggz antwoord (28,75 KB)07.04. College over akkoord van Westerlee (25,08 KB)07.04.1. Bijlage Bestuursakkoord (1,03 MB)07.05. College over klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Benchmark Wmo 2014 (14,42 KB)07.05.1. Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek en Benchmarks Wmo (328,88 KB)07.05.2. Klantonderzoek Wmovoorzieningen over 2013 Stadskanaal (1,71 MB)07.05.3. Basis benchmark Wmo 2014 resultaten over 2013 (1,43 MB)07.05.4 Stadskanaal Rapport Wmovoorzieningen (1,6 MB)07.06. Schriftelijke vragen transitie Jeugdzorg antwoord (15,6 KB)07.07. College over informatie contracteringsproces Wmo 2016 (19,98 KB)07.08. College over beroepsprocedure gaswinningsbesluit (22,76 KB)07.08.1. Brief college aan Raad van State over beroepschrift (166,25 KB)07.09. College over Politie huisvesting en dienstverlening (22,01 KB)07.09.1. Bijlage bij huisvesting basisteams (883,31 KB)07.09.2. Factsheet B3 Ommelanden Oost Handreiking (615,21 KB)07.09.3. Factsheet B3 Ommelanden Oost Handreiking blad 2 (193,24 KB)07.09.4. Handreiking Huisvesting (149,3 KB)07.10. College over start inkoop OZOH (14,94 KB)07.11. College over handhaving beplantingsplannen maatwerkbenadering (11,82 KB)07.11.1. Bijlage brief aan Gedeputeerde Staten (145,79 KB)07.12. Mevrouw J. Verwijs over WOB verzoek (42,97 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Die is tot twee keer toe gewijzigd op uw i-pas vanwege de aanvullingen die nog hebben plaatsgevonden en ik stel voor dat we ze even volgens nummering behandelen. Dat is misschien het makkelijkste. Nummer 1, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:28 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Draagtassen in het winkelkanaal in het kader van de duurzaamheidsagenda wil de staatssecretaris plastic tasjes terugdringen. Onze fractie is het daar uiteraard mee eens. Alleen als je het stuk of het voorstel leest is het toch wel een beetje tweeledig. De ene keer zeggen ze van draagtasjes zouden een prima keuze zijn en de andere keer zeggen ze dat ze dus dat willen gaan verminderen. Ja, maar dan mogen ze, kijk het probleem is dus dat het zal een hele goede keuze zijn plastic draagtasjes als ze maar niet in het milieu terechtkomen. Alleen…dat gebeurt altijd. Tenminste tot nu toe. En het is natuurlijk een opvoedkundige probleem en daar, dat klopt, maar de laatste tijd, is het misschien jullie ook allemaal wel opgevallen dat iedereen allemaal loopt met zulke hele kleine opvouwbare tasjes en die zijn hartstikke makkelijk, die stop je in je handtasje of die doe je in je broekzak, die zijn heel makkelijk en dan heb je altijd een tasje bij je, hoef je geen plastic meer te gebruiken. En misschien, heel misschien, is dit ook wel een idee voor om te kijken van om dit soort tasjes te kunnen gaan gebruiken als relatiegeschenken bij bureau bedrijfsleven. Misschien kunnen jullie daar eens over nadenken en dan snij je, ze zijn handig, milieuvriendelijk en je maakt als gemeente nog goede sier ook. Dak u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Hoe de tasjes
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie u al lopen met een tasje.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Het voordeel is; die tasjes zie je niet want die heb je in je broekzak.
  • 0:05 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou dat scheelt denk ik al een heel end. Maar uw woorden zo beluisterend en anders vraag ik het meer concreet bij u na, maar ik vind het een charmante suggestie en we zullen hem meenemen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ingekomen stuk nummer 2, nummer 3, 4
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het akkoord van Westerlee, wij zijn voor een week of drie terug zijn we vertrouwelijk geïnformeerd in een spoedoverleg bij elkaar om te praten omdat de volgende dag het akkoord werd getekend. Ik vind dat de raad daar op enigerlei wijze ook over geïnformeerd dient te worden hoe dat proces tot stand is gekomen. De andere kant van het verhaal is; de uitwerkingen zijn nog niet helemaal duidelijk hoe dat eruit komt te zien. Ik vind dat ook de raad hierin meegenomen moet worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wat is uw voorstel?
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja ik heb er met de andere fractievoorzitters over gesproken en we hebben gezegd van het zal mooi zijn als in de volgende raadsvergadering dit punt een keer op de agenda komt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt dat breed gedragen? Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:37 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, in concreto hebben we daar wel over gesproken, maar niet zo besloten. Ik begrijp de vraag van de SP, dit is een groot dossier met gevolgen voor onze gemeente. Als CDA vinden we het wel belangrijk om dit proces en ook waar het de uitvoering van het college betreft te volgen. En waar nodig te kunnen meepraten, dus in die zin zou hetzij een bijeenkomst waar we dit onderwerp nader bespreken ook onze voorkeur geven.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook wij ondersteunen dit verzoek voorzitter. Want zoals u weet is het akkoord van Westerlee op , bijna op voor 17 maart is dat nog even gauw erdoor gejast. En het is heel belangrijk denk ik dat nu de stofwolken zijn neergedaald na 18 maart dat wij toch wel eens wat een breder perspectief gaan kijken naar het akkoord van Westerlee. En naarmate denk ik heel belangrijk is voor deze raad om in voltalligheid bijgesproken te worden over dit akkoord, wat de haken en ogen zijn van dit akkoord, want er zitten ook nog best wat open eindjes aan. Dus ik, ons voorstel wordt volledig of wij ondersteunen het voorstel van de SP. Ja, ik ben niet zo best vanavond, sorry.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja, dank u wel. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers en ik wil alleen zeggen van het hoeft van mij niet speciaal op een raadsvergadering, het kan ook in een commissievergadering of een aparte avond dat dat belegd wordt. Als we maar bijgesproken worden en meegenomen worden in het proces.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:08 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, om het kort te houden; wij sluiten ons ook hierbij aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, wij sluiten ons uiteraard hier ook bij aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Een bijeenkomst waar we dit nader kunnen bespreken, meneer Van der Beek heeft het over een commissievergadering, lijkt mij een uitstekend idee. Dank u wel.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, zal ik een concreet voorstel doen om hem op de agenda mee te nemen voor de commissievergadering van 13 april. Waar u wordt bijgesproken over hoe het proces verlopen is wat heeft geleidt tot het akkoord van Westerlee. Wat nu ongeveer de uitvoeringsmaatregelen betreffen in eerste instantie, niet op de uitvoering ingaand, maar dat er gepresteerd kan worden, toegelicht kan worden en dat u met de portefeuillehouder in gesprek kan gaan. Ja? Doen we dat. Kort dag 13 april, maar gezien die twee maanden die we net hadden met complimenten moet dat lukken. Gaan we naar het volgende ingekomen stuk, nummer 5, 6
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Over nummer 5 nog. De benchmarkt gaat natuurlijk over het afgelopen jaar en daar veranderd nogal wat, dus we zijn heel nieuwsgierig naar hoe het het volgend jaar eruit ziet en wij denken dat de keukentafelgesprekken daar een belangrijke bijdrage in waardering zullen zijn en vragen het college om ervoor zorg te dragen dat die keukentafelgesprekken goed en correct verlopen. Meer hadden wij op dit moment niet voorzitter. Dank u.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9, meneer Van Beek, CU.
  • 0:50 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb de stukken eens bestudeert en dan blijkt dus dat hier ons politiebureau Stadskanaal een groot steunpunt wordt en dat Winschoten dus het hoofdbureau wordt en dan lees ik in de stukken dat hier in Stadskanaal 8 tot 10 werkplekken komen en dan omgerekend over de noodhulp dat het dan werk biedt tot 24 tot 30 man. Ik vraag mij af of een afdeling recherche hier verdwijnt en bijvoorbeeld naar Winschoten gaat, de wijkagent blijft die hier? Ik lees dat niet uit de stukken. En daar maak ik mij eigenlijk wel eens zorgen over dat het hier een beetje, ja of ik het zo mag zeggen, uitgekleed wordt. Dat was hem.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ja, voorzitter. wel enigszins aansluitend bij de woorden die de heer Van Beek uitspreekt zijn wij daarnaast toch blij dat we in Stadskanaal een groot steunpunt kunnen behouden. En wij zien en snappen ook de noodzaak van het herijken van de locaties en gaan ervan uit dat onze politiezorg geborgd blijft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, onze vraag is eigenlijk dezelfde als die van de heer Van Beek. Groot steunpunt, ja wat houdt dat in de praktijk in, wat veranderd er in de praktijk. Is het zo dat er in de praktijk nu niet zoveel veranderd of verdwijnen er toch enkele belangrijke onderdelen van het politiewerk hier.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had hem bij agenda 12 had ik hem neergezet, maar voor ons dezelfde vraag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik hem dan hier beantwoorden meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 3:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want, anderen nog? Nee. Binnen de vorming van de nationale politie is er zoals u eerder ook op uw tafel heeft gezien is er gesproken over de herverdeling van de formatie. Ook de herinrichting van de robuuste basisteams, dat hebben we eerder geaccordeerd en mede een gevolg van de vorming van een nationale politie is ook op een gegeven moment de landelijke, het landelijk herijken van de huisvesting van de politieteams die mede voortvloeien uit toch wel enigszins gevraagde en te wijzigen dienstverlening van de politie aan onze inwoners en dat betekend dat we meer gebruik zullen maken van de moderne technieken. Een kantoor in de auto dat kan ook voor een politieagent door direct zaken na te vragen in plaats van op het bureau te verwerken. En de gevolg van de vorming van het basisteam Ommelander-Oost is dat er dus één punt wordt gekozen waar de hoofdvestiging is, dat is Winschoten, dat betekend inderdaad dat een aantal taken zoals de recherche e.d. worden aangestuurd en ook gehuisvest zijn op het hoofdbureau, het betekend niet dat de basis politiezorg verdwijnt, vandaar dat u ook 30 formatieplaatsen ziet in de 24 uurs dienstverlening. En dat de basispolitiezorg ook natuurlijk vanwege de opkomsttijden in stand gehouden wordt. De exacte datum waarin het uitgevoerd wordt is nog niet exact bekend, is ook afhankelijk van totale huisvestingsvraagstuk inclusief de bezuinigingen die de nationale politie op de huisvesting moet realiseren, maar betekend voor ons zeker wel dat een aantal functies niet meer worden aangestuurd vanuit Stadskanaal maar vanuit Winschoten. Nou zou dat in de dienstverlening op zich, met gebruik making van de moderne middelen, niet tot verandering van die dienstverlening of tot vermindering van die dienstverlening hoeven te leiden, integendeel ik denk op een gegeven moment als de recherche beter bij elkaar gehuisvest is dat dit juist de kwaliteit zou kunnen versterken en dat is ook wat we via de technische middelen richting de burgers proberen te bewerkstelligen. Nou bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan in de vorm van dienstverlening en de wijziging erin is bij woninginbraak binnen 14 dagen terugbellen over de stand van zaken van waar het onderzoek voor staat en welke kansen er in zitten. En dan scoren we op dit moment netjes 98% uit, nou dat maakt niet uit van waaruit je dat zou doen. En dat heeft dus ook met deze huisvesting te maken, we hebben er wel op gestaan om voor Stadskanaal gezien de regionale functie een groot steunpunt te behouden en zijn ervan overtuigd om de dienstverlening in die zin op hetzelfde niveau of zelfs sterk te kunnen uitvoeren. Staat hij dan helemaal definitief vast? Nee, er is één voorbehoud in die zin en dat heeft te maken met een ander dossier over bestuurlijke organisatie herindeling, zou die anders uitpakken dan misschien gedacht dan zou het kunnen zijn dat er nog een reshuffling plaatsvindt van hoofdvestiging of niet. Heb ik daarmee de vragen voldoende beantwoord? Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik heb nog niet gehoord hoe de wijkagent
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry, heeft u gelijk in. Een wijkagent blijft een wijkagent en in de formatie van het team Ommelander-Oost zijn we wel in aantal formatieplaatsen daarin teruggegaan, dat had alles ook te maken met de formatieverdeling over de eenheid Noord-Nederland, Groningen had in principe meer wijkagenten als de andere provincies, maar de wijk verplaatsen we niet. Dus ook de wijkagent niet.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nog wel een vraag even, een praktische vraag, in de media hebben we gelezen dat er sommige bureaus verhuizen naar gemeentehuizen, dat polities daar ondergebracht werden. Is dat ook in de gemeente hierzo?
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, de politie die gevestigd is in Stadskanaal blijft voorlopig gehuisvest in het gebouw van de politie. Mocht dat veranderen dan zou er een vraag gesteld kunnen worden, maar eerlijk gezegd vind ik dan dat een dienstverleningsgebouw, en dan denk ik aan brandweer, ambulance en eventueel politie, zinvoller zou kunnen zijn dan ze onder te brengen in een gemeentelijke accommodatie. Dat wordt wel vaak gebruikt voor de virtuele, de 3-D vestigingen, of de hele kleine steunpunt want dan heb je het over veel minder mensen en dan is het economisch gezien soms handiger om ze in een gemeentehuis of een multifunctionele accommodatie onder te brengen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voor de beantwoording. Ik denk dat ik het maar gewoon aan u vraag. U bent tenslotte portefeuillehouder. Mocht nu blijken in de toekomst dat er enige afstand gaat ontstaan tussen Winschoten en Stadskanaal, en dan bedoel ik de dienstverlening vanuit de politie, recherche, of weet ik het wat, zou u daar dan wat aan kunnen doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een beetje een retorische vraag of niet meneer Van Beek.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, zekers.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening door de politie, meer blauw op straat, snellere antwoorden, snellere informatie, die is bepalender in de houding van de politie en de snelheid waarmee ze op locaties kunnen zijn dan in de huisvesting van de politie. Juist dat, denk ik op een gegeven moment, is belangrijk. Een politiebureau kan mensen ook van straat halen in plaats van ze op straat laten zijn omdat er geen huisvesting is. Ik denk dat die kwaliteit van dienstverlening voorop moet staan en die bepalend is. En volgens mij kent u mij ruim voldoende om te weten dat ik mij niet door afstanden laat leiden.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan is het maar benoemt hè.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was vast een voorsprong, dat was een goeie meneer Van Beek, ja. Daarmee voldoende beantwoord? Akkoord. Gaan we naar ingekomen stuk nummer 10, start inkoop OZOH, iemand? Ingekomen stuk 11. En de laatste, het Wob verzoek over het vuurwerk verbod. Iemand? Nee. Dan hebben we daarmee agendapunt 7 afgehandeld
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Ik kijk naar de collegeleden, geen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen in het kader van het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik al bij de rondvraag mevrouw Wanders. Meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, ja, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:37 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. ik wil graag wat aandacht vragen voor de wegbelijning langs het kanaal. Je hoort er vaak mensen over klagen, dat dus, dat ze niet meer kunnen zien, vooral als het regenachtig is en vrij donker, dat ze niet kunnen zien waar de straat eindigt en dat geldt dus vanaf Wildervank tot en met Musselkanaal en dat is toch wel, ik vind dat toch wel een belangrijk punt dat die witte streep goed zichtbaar moet zijn. ik vraag me af of dit bekend is en zo ja wordt er ook wat aan verbeterd. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Klinkhamer.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. in navolging tot de herindicaties en de indicaties van de huishoudelijke hulp heb ik nog een vraag over de PGB. In hoeverre worden de PGB houders, dus mensen die een PGB, op voorhand geïnformeerd dat of een PGB indicatie is afgerond, afgelopen, heeft het college daar een proactieve houding in of niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Hofstra.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. 25 augustus jongstleden had onze fractie een vraag over verwarrende bordjes voor wat betreft het tegengaan van hondenpoep. De heer Plieger geloof ik die antwoorde toen dat onverlet de APV natuurlijk geldt en antwoorde destijds ook we zullen dat te zijner tijd weer eens communiceren. Wij vroegen ons af of dat inmiddels gebeurd was. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Bieze, Ploeger
  • 0:00 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, even op aanvulling van mevrouw Schipper, van GBS uit hebben wij de vraag ook al bij wethouder Plieger neergelegd omtrent de belijning, dus onze vraag is hetzelfde eigenlijk, maar
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, meneer Van der Heide, meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Brongers, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Dan geef ik het woord aan wethouder Plieger.
  • 1:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, voorzitter. mevrouw Schipper van de PvdA en de heer Ploeger van het GBS hebben een punt als het gaat om de wegbelijning dan is die op dit moment inderdaad niet overal evengoed zichtbaar. Dit jaar zal er weer het nodige aan de wegen gebeuren en ook deze belijning heeft onze aandacht en zal in het onderhoudsprogramma dan meegenomen worden. Het is niet zo dat u kunt verwachten dat wij vandaag op morgen deze belijning op orde hebben want we gaan natuurlijk eerst het reguliere onderhoud als het gaat om het asfalt uitvoeren en vervolgens deze belijning aanbrengen. Daarbij is het ook zo dat wij op sommige plekken ook van een bepaald type belijning willen gebruik maken om te zorgen dat het oplichtende effect dusdanig is dat het de veiligheid van de wegen tegemoet komt en vandaar dat we misschien ook op sommige plekken wat gaan experimenteren om het zo maar te zeggen, maar er wordt aan gewerkt en ik verwacht dat na de grote zomervakantie in elk geval het weer op orde is.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de andere vraag voor u wethouder Plieger.
  • 0:10 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Deze vraag die neem ik mee. Ik weet op dit moment niet of er inderdaad gecommuniceerd is ten aanzien van dit punt. Dus als u het goed vindt dan beantwoord ik die vraag ??????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Wethouder Hamster.
  • 1:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u we voorzitter. De vraag van de heer Klinkhamer over de PGB’s. Er is veel te doen over de PGB’s op dit moment omdat er hier en daar wat zaken niet helemaal soepel lopen wat betreft de uitbetaling, het op gang komen van de overdracht naar gemeente liep op sommige momenten ook niet helemaal soepel. Wij kregen in een aantal tranches onze gegevens over PGB houders, de hoogte van hun budget en indicatie waarop die was afgegeven. En voor zover het ons mogelijk was hebben wij cliënten op het moment dat indicaties af dreigen te lopen daar gemeld inderdaad dat dat het geval zou gaan zijn. We hebben eind vorig jaar voor iedereen die bij ons bekend was dat ze een PGB hadden geïnformeerd van let wel de situatie veranderd vanaf volgend jaar zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor hetgeen speelt. Dus het antwoord is ja, wij willen proactief zijn, wij hebben tot een paar week geleden hadden wij niet alle gegevens compleet van de mensen die een PGB hadden. We hebben dus ook breed opgeroepen ook in onze zorg kant van als u vragen heeft meld u alstublieft, als u inderdaad het idee heeft van uw indicatie loopt af en er is nog geen contact met u opgenomen meld u alstublieft. Dus in die zin komt het van twee kanten, waar wij het kunnen zijn wij proactief en inmiddels hebben wij alle gegevens binnen en we hopen inderdaad iedereen op tijd te kunnen bedienen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? nee, meneer Klinkhamer.
  • 0:39 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou, het is een correct antwoord hoor. Maar de praktijk is natuurlijk wel wat anders. Er zijn een aantal, laat ik er dan even de praktijk met een aantal inwoners die toch een begeleiding hebben en dan praten we niet over de HH1 of HH2, maar we praten echt over de klasse 3 en klasse 4, zware indicaties, grote indicaties waarin ook forse begeleiding op zitten. Deze mensen die kunnen eigenlijk niet zonder een begeleider die dat allemaal regelt en het blijkt dus dat niet iedereen, juist die wel bekend zijn bij ons, dat die geïnformeerd worden over het feit dat hun indicatie afloopt. En ik ben bang dat deze mensen tussen wal en schip raken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat is ook een van de redenen voorzitter dat wij ook met onze zorgpartners hebben afgesproken van stel nu één van uw cliënten betreft dit, u merkt op dat een indicatie afloopt en u merkt ook op dat er nog geen contact is opgenomen, ondersteun die mensen daarin. Na deze tijd is even een tijd dat we even met zijn allen zo goed mogelijk door moeten zien te komen. De gegevens overdracht blijkt een hoofdpijndossier te zijn voor onze staatssecretaris en dat frustreert ons als gemeente ook. Wij proberen dat zo goed mogelijk te regelen en dat loopt dat soms fout op onderdelen waar je zelf geen controle op hebt. En wat ik zeg; waar wij kunnen proberen wij op tijd mensen te informeren, waar dat niet lukt hopen wij dat de cliënten inderdaad zichzelf melden al dan niet in overleg, in samenspraak met hun begeleiders en hun zorgverleners. Want inderdaad de zorgverleners zien en weten ook heel veel. Vandaar ook dat wij die overleg aangeven met de zorgverleners van als u dit opmerkt meldt u dan, al dan niet samen met uw cliënt, bij de gemeente. Het is geen kwestie van onwil, het is wat ik zeg even een tijd van doorkomen en we hopen dat we heel snel alles op de regel hebben dat iedereen op de juiste manier bedient en geïnformeerd wordt.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus als ik u deze vraag over een half jaar weer stel dan zou betekenen dat u dan een beter of een ander antwoord, nee geen beter, een ander antwoord.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan zal onze houding nog steeds proactief zijn en dan doen wij nog steeds het maximale om onze cliënten te informeren.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Daarmee de vragen beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Vaststellen Integraal Veiligheidsplan
  • 12. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 20152018 (305,92 KB)12.1. Veiligheidsplan 20152018 (765,75 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we over naar agendapunt 12. Waarbij de heer Van der Heide de raadzaal verlaat en waarbij ik de voorzittershamer in handen stel van mevrouw Sterenborg.
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wie wil hierover het woord voeren? Over dit agendapunt. Dan geef ik eerst het woord aan meneer Idema van de SP.
  • 0:39 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Het Veiligheidsplan van 2015-2018. Het plan ziet er prima uit. Wij hebben eigenlijk niet zoveel aan te merken, dat komt ook dat wij daar min of meer zelf bij betrokken zijn geweest en wij hebben daar ook min of meer in de prioritering iets van kunnen zeggen. Maar wij hebben wel een paar vragen en dat gaat met name over de achteruitgang van bepaalde wijken hier in Stadskanaal, daar komen we in de woonvisie ook nog weer op terug, maar even vooruitlopend hierop dat baart ons wel zorgen dat een aantal wijken sterk achteruit gaat en dat daar aandacht voor moet zijn. De politiebureaus hebben we benoemd, de huisvesting
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kunt u misschien wat, want het verbaasd me wat u nu zegt, kunt u wat concreter zijn welke wijken het o.a. betreft.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dan kan ik wel concreter zijn, maar ik weet niet of dat handig is dat ik dat hier nu benoem want ik wil ook niet de suggestie wekken dat het hele slechte buurten zijn, maar we krijgen wel vanuit onze achterban krijgen we wel te horen van hier moet wat gebeuren. En ik wil best een keer buiten de raad om vertellen van welke wijken dat zijn, maar ik vind het niet handig om dat hier te vertellen.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar met alle respect, ik, we hebben het over een veiligheidsplan en u wekt nu de suggestie dat er wijken zijn die alleen u informeren over onveiligheid
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   daar geloof ik niks van
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed, maar u kunt het niet delen. Ik begrijp uw integriteit hoor dat u zegt van we willen ook geen wijken stigmatiseren, maar het lijkt mij in de beantwoording voor deze vraag lijkt me dat wel erg lastig om daar een reactie dan op te geven.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar wat ik bedoel van dat even, we hebben een rijtje van 5 prioriteringen, die hebben we samen een beetje samengesteld, ik vind dat daar misschien op de 6e plek misschien aandacht voor dat soort wijken komt. Dat is het enigste verzoek wat ik doe. Dan even nog even naar de
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   moment
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   wat blieft?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning heeft een vraag.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. U wilt graag die wijken terugzien in het veiligheidsplan, maar wat wilt u nu concreet aan maatregelen zien, wat verwacht u van opname in het veiligheidsplan. Heeft u daar een idee bij? Kunt u iets meegeven?
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Misschien kan ik meegeven dat daar de wijkagent wat vaker op bepaalde tijden rondloopt, dat daar wat meer aandacht voor is. Bijvoorbeeld in de avonduren dat veel jongelui zich verzamelen en dat soort zaken.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ga even verder en dan kom ik nog even bij de cybercrime, raar woord, maar in ieder geval die staat niet bij onze prioritering en ik hoor steeds vaker dat op de sociale media daar heel veel over gesproken wordt en dat daar ook toch wel min of meer slachtoffers door kunnen vallen met de sociale media, dat iemand zwart gemaakt wordt op welke manier dan ook. En dat is een heel vervelend iets dat daar, ik denk dat daar aandacht voor moet zijn. Dank u wel.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Eigenlijk hebben wij hier niet zoveel op aan te merken er is al een prima plan en zoals meneer Idema zelf ook al zei zijn we hier zelf ook zijlings bij betrokken geweest ?????? toch een oproep doen dat is een half jaar geleden ongeveer en in het afgelopen half jaar hebben we wel allerlei aanslagen gehad in Europa zorg voor radicalisering van jongeren, van de Jihad strijders, het stuk is niet in steen gehouwen neem ik aan dus mocht daar aanleiding toe zijn dan is onze oproep; heb daar ook vooral aandacht voor.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:41 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik kan wel herhalen wat de vorige sprekers hebben gezegd. Wij vinden het ook een goed plan wat inderdaad die samenwerking met de raad is samengesteld het is goed om te concluderen dat het veilig wonen, werken en uitgaan is in Stadskanaal, dat zijn belangrijke thema’s en we moeten er wel voor zorgen, en daar pleiten wij dan ook wel voor, om burgers de mogelijkheid te geven om hun signalen waar dan ook neer te leggen en om de drempels om die signalen neer te leggen ook zo laag mogelijk te laten zijn. want dat helpt alleen maar met het oplossen van bijvoorbeeld het oprollen van hennep kwekerijen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het een heel mooi voorstel van GBS, maar kunt u mij er eens een idee over geven wat dan nog laagdrempelig zijn want wij hebben Burgernet, we hebben 112, we hebben weet ik veel allerlei telefoonnummers die we kunnen bellen, wij kunnen zelf uit het raam kijken en ook bellen als we signaleren, maar heeft u nog een ander idee denk ik wat er meegenomen kan worden in het veiligheidsplan over laagdrempeligheid voor nog betere signalering.
  • 0:46 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou ja kijk voorzitter wat belangrijk is is dat wij als gemeente communiceren waar mensen hun tips en trucs uit kwijt kunnen en dat is o.a. ook burgernet en dat zijn ook nog wel andere gemeentelijke signaalposten zeg maar, dat kan ook wijkbeheer zijn, maar het kan ook de wijkraad zijn. ik vind het belangrijk dat burgers bijna overal signalen kunnen neerleggen en dat die drempel om die signalen neer te leggen er laag moeten zijn en dat vooral wordt gecommuniceerd vanuit de gemeente dat die drempels ook laag zijn. en ook vooral duidelijk maken wat er met de signalen gebeurd en dat mensen bijvoorbeeld niet met naam en toenaam worden genoemd als tipgever.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:45 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u. Ik zal ook niet alles herhalen. Het enigste wat ik wel wil herhalen; dat is mooi dat het te lezen was dat Stadskanaal een veilige gemeente was in het onderzoek, burgeronderzoek en waar staat je gemeente. Wat ik eveneens prima verwoord vind is dat de gemeente een actief veiligheidsbeleid voert en de regierol daarin heeft en dat er dan gewerkt wordt vanuit één visie, één gezin, één plan en één coördinerend werker. 100% veiligheid kunnen we natuurlijk nooit garanderen, het is mooi dat wij de prioriteiten terugzien en we zijn blij dat we elk jaar daarin betrokken worden en hopen dat we daar in betrokken blijven. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 3:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   ja, dank u wel voorzitter. Het veiligheidsbeleid zo kunnen we lezen start met een beschrijving van de visie en de missie van ons als gemeente Stadskanaal. Wij willen een gemeente zijn waar mensen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. En dat is een hele uitdaging en als CDA kunnen wij deze visie van harte onderschrijven. De uitwerking van het beleid verdient wat ook wat ons betreft een integrale benadering. Immers het veiligheidsgevoel van inwoners herkennen wij bijvoorbeeld de jeugdthema’s in het verkeer en bij evenementen. Reeds eerder, het is al even door de andere partijen genoemd, hebben wij in samenspraak prioriteiten voor 2015 vastgesteld. Het jaarlijks vaststellen van deze prioriteiten is wat het CDA betreft een goede methode om in te spelen op de actualiteiten. Concrete doelstellingen zijn geformuleerd, steeds met als doel de veiligheid van onze burgers naar een nog hoger plan te brengen. Met andere woorden; de veiligheid heeft voortdurend de aandacht en waar nodig moet ook opgetreden kunnen worden in “ad hoc” situaties. Dat inwoners zelf ook een belangrijke rol kunnen spelen en moeten spelen in de uitvoering van het beleid vinden wij als CDA vanzelfsprekendheid. Burgers hebben naar onze mening ook een eigen verantwoordelijkheid naar de samenleving en veilig gedrag moeten wij stimuleren. Handhaven kan een middel zijn om ongewenst gedrag te verminderen. Middelen als Burgernet en WhatsApp, daar is zojuist ook al even over gesproken, hebben inmiddels hun toegevoegde waarde bewezen. De intensieve samenwerking met ketenpartners zien wij als CDA als noodzakelijk. Dat de gemeente daarbij de rol van regisseur vervuld vinden wij een goede zaak om adequaat te acteren. En dan tot slot voorzitter, de veilig publieke taak. Een essentieel onderdeel van het veiligheidsbeleid. Wij hebben gelezen dat drie op de vijf medewerkers met een publieke taak te maken heeft met agressie en/of geweld, dit zijn landelijke cijfers, echter wel wat ons betreft afschrikwekkend en onacceptabele getallen. Een afname van 50% in 2018 van het aantal aangiften van agressie en geweld tegen ambulance personeel, want daar hebben we het hier over, politie en bijvoorbeeld medewerkers in het openbaar vervoer, is een doelstelling die wij van harte onderschrijven. Echter dit onderwerp, de veilig publieke taak, is niet nieuw en dat blijkt uit het feit dat de gemeente Stadskanaal met de aanpak en borging van dit probleem al goede stappen heeft gemaakt. Een citaat uit de nota; de gemeente Stadskanaal loopt hierin voorop. En dat verdient complimenten van ons als CDA, complimenten naar de betrokken partners en naar het college in casu de portefeuillehouder in deze; de burgemeester. Tot zover.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Brongers. Er ontgaat mij iets, WhatsApp in Stadskanaal is dat iets wat mij ontgaat of is dat iets nieuws of heb ik het niet goed gelezen. Kunt u er iets van zeggen want ik mis iets. Ik weet wat WhatsApp is, maar dan even in het kader van het veiligheidsplan, u noemt dat nadrukkelijk in uw bijdrage.
  • 0:20 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik neem maar even aan dat u zelfs beter weet wat een WhatsApp is dan ondergetekende. WhatsApp als sociale media indien er iets gebeurd op straat waar dan ook maken burgers gebruik van dit sociale media middel zeg maar.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar voor de helderheid het existeert niet in Stadskanaal.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Jawel, jawel.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. Ja, WhatsApp en veiligheidsplan? Ok, nou, nieuw, ja dank je.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik u het woord mevrouw Galama.
  • 2:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Nou allereerst mijn dank voor het feit dat het veiligheidsplan 2015-2018 door u toch als een goed plan wordt beschouwd en dat u eigenlijk uitspreekt van de gewenning die we de laatste jaren hebben om over te spreken over van wat zijn de lokale prioriteiten, hoe staan we ervoor ten aanzien van woninginbraak, ten aanzien van jeugdgroepen, ten aanzien van winkeldiefstallen en noem maar op. En hoe wordt daar actief op ingestoken dan denk ik van dat is een aanpak die we kennen en die we ook zeker voornemens zijn om op dezelfde manier te blijven voortzetten meneer Van Beek de gezamenlijke avond waarin de 4 gemeenteraden al weer bij elkaar komen om over de prioriteiten voor 2016 te spreken die ligt al vast. En dat doen we steeds breed met inzicht van gegevens en die ziet u ook terug in dit veiligheidsplan van de gemeente Stadskanaal. Het is misschien wel goed om even te zeggen van wat in dat veiligheidsplan ook wel aangegeven wordt en dat wordt nu meer opgebouwd vanuit de lokale prioriteiten die ook zich vertalen in de prioriteiten van de Noordelijke Eenheid, van de 3 provincies, en die natuurlijk aanvullend zijn op de landelijk gestelde prioriteiten met name door de minister en in die zin stelt meneer Idema van ja we moeten wel aandacht hebben voor cybercrime. Nou dat is dus een landelijke prioriteit en er wordt ook invulling aan gegeven en ik moet eerlijk zeggen als ik naar de ontwikkelingen kijk van anderhalf jaar tijd ongeveer van hoe snel en hoeveel meer aandacht besteed wordt aan de sociale media en wat daarop verschijnt aan oproepen en aan informatie en hoe daar ook steeds meer door de politie ook door de lokale teams op wordt ingespeeld dan denk ik van daar is aandacht voor. Het echte specialisme, dan hebben we het ook over een beetje over de grotere cybercrime punten, aandachtspunten op een gegeven moment die worden vanuit de nationale politie ingezet.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema….oh nee, macht der gewoonte, neem me niet kwalijk.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik geef het woord aan meneer Idema.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat ik een klein beetje bedoel dat is de kleine cybercrime en dat gaat over plagerijtjes wat uit de hand loopt. En dat kan zeer ernstige vormen aannemen en ik weet niet wat daar, ik weet niet wat een politie daarin kan ondernemen.
  • 6:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn bepaalde vormen van zeg maar gebruik maken van de sociale media om mensen zwart te maken, mensen in een hoekje zetten, roddels te publiceren als het ware over mensen, daar kan je niet direct wat mee doen, dat is ook de verantwoordelijkheid van inwoners zelf hoe men daarmee omgaat. Op het moment dat dat leidt tot acties die we soms tegenkomen in geweldzaken waarin het in de relatiesfeer of in de vriendenkring plaatsvindt dan kunnen we er op ingrijpen. Hetzelfde kunnen we in de voorlichting doen en dan moeten we vooral denken aan de jeugd en aan de scholen op een gegeven moment van we kennen de aanpak van pesten op een gegeven moment om dat onder de aandacht te brengen, dit gaat soms een stap verder, als het anoniem is wordt het wat moeilijker, maar dit zijn punten waar we aandacht voor hebben omdat elkaar bestoken via de sociale media net zo’n impact kan hebben soms als iemand gewoon eens een flinke klap te verkopen en daar hebben we aandacht voor, maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. Want we beheersen die moderne techniek niet in de zin dat wij het kunnen onderbreken of niet. Je kunt wel, en dat hebben we in een aantal keren ook met bijvoorbeeld oproepen tot illegale feesten gedaan, door te zeggen van haal het er nu af je weet niet waar je aan begint dit kan bepaalde gevolgen hebben dan grijpen we er wel op in. Daar waar mogelijk en daar waar noodzakelijk proberen we dat, maar het geeft zeker geen 100% garantie dat wij als overheid dat echt kunnen sturen want wat er tussen mensen onderling gebeurt via de sociale media hebben we soms geen weet van en wat je niet weet kun je moeilijk bestrijden. Meneer Hofstra vraagt aandacht voor het feit op een gegeven moment, en eigenlijk zegt u daarmee het is dynamisch wat hier staat, we hebben natuurlijk allemaal de vreselijke aanslagen meegemaakt en de gevolgen daarvan, daardoor heeft de radicalisering in de Jihad strijd grote aandacht gekregen, u begrijpt dat ik daar niet zo heel veel over ga zeggen vanaf dit punt, maar dat het een aandachtspunt is en dat er ook afspraken over zijn gemaakt om hoe om te gaan met signalen dat is zeker, voor de rest proberen we het als een onderdeel te beschouwen waarbij je zegt van wat je ook doet met aanpak van jeugdgroepen waar je signalen over krijgt dat er bepaalde zaken aan het ontstaan zijn et cetera, probeer je ook op dit terrein dat aspect mee te nemen, dus het hoort eigenlijk hoort het integraal bij de aanpak. Meneer Bieze die vroeg naar een aantal signalen, ondertussen en vooral ook het communiceren over die signalen die burgers kunnen gebruiken, ik heb er ondertussen een stuk of 9, mogelijkheden, tussen het Burgernet, de burger e-mail, 112, misdaad anoniem is er nog steeds een, de wijkagent, ook nog steeds bellen naar het bureau met signalen, signalen kunnen ook bij ons afgegeven worden als gemeente, wijkraden, wijkbeheer en de WhatsApp groepen. Ja, er zijn WhatsApp groepen in wijken, in buurten, waarin mensen met elkaar zeggen van we houden onze wij in de gaten zeker in de periodes van de vakanties en dergelijke, valt ons iets op we geven een signaal af. En dat zijn van die WhatsApp groepen waarbij eigenlijk het burgerinitiatief gewoon ingevuld wordt, ze bestaan. En ik zie ze ook nog wel toenemen op termijn omdat je daarmee toch heel makkelijk een signaaltje af kunt geven. Ja, wat gebeurd er met de signalen. Die worden opgepakt door de politie en u zegt zo van maar het moet wel anoniem blijven. Nou dat lijkt me logisch. Tenzij het een dusdanige overtreding is die strafrechtelijk vervolgt kan worden en je eventueel een tipgever kunt vragen om daar ook aangifte van te doen als die daartoe bereidt is dan versterkt dat het eventuele aanpak maar anders zal het in de anonieme sfeer gebeuren. Meneer Van Beek en mevrouw Brongers onderschrijven eigenlijk de lijn van het veiligheidsplan en ook het beroep op wat inwoners zelf kunnen betekenen in het kader van de veiligheid in wijk en dorp. Nou dat onderschrijf ik want tenslotte doe je het met mekaar, 100% veiligheid bestaat niet, maar u legt het nog een keer extra de nadruk op de integrale benadering van het geheel en dat geldt extern met de ketenpartners waarbij je even samenwerken, maar dat geldt natuurlijk ook integraal binnen ons eigen huis om signalen die we hebben om daar alert op te zijn en om die ook te wisselen omdat het soms iets meer kan betekenen als je denkt wat de simpele vraag is. De veilige publieke taak mevrouw Brongers haalt cijfers aan die gepubliceerd zijn landelijk inderdaad. Het streven van het terugdringen van de veilige publieke taak naar die 18% die hebben wij niet voor alle ketenpartners breed genomen. Dus dat geldt wel echt intern, maar het is iets wat aandacht moet hebben en wat nu ook breder wordt omdat je gewoon toch ook door de decentralisaties kijkt naar het sociale domein en naar de sociale teams want we vergeten wel eens dat het met name ook in de hulpverleningssfeer zit, bij thuiszorg, bij een welzijnsinstelling, die worden net zo hard geconfronteerd met soms een onveilige publieke taak en ook die moeten daar aan werken. En in die zin zijn we goed op pad om onze mensen te trainen, niet alleen de mensen intern, maar ook bij dit soort organisaties samen met de welzijnsinstelling en proberen we er gewoon steeds meer aandacht voor te krijgen zodat veilige publieke taak op een gegeven moment als begrip straks niet specifiek meer naar voren zou moeten komen, maar inherent is aan onze manier van werken en dat betekend ook als normen worden overschreden waar ik graag een afspraak over zou willen maken met grote werkgevers om een beetje dezelfde normen te hanteren dat we dat dan ook duidelijk maken, ook maatregelen treffen, want je kan het over heel veel zaken oneens zijn, maar dat betekend niet dat de mensen die werkzaam zijn in die sectoren daarmee alles maar moeten incasseren. Dat gaat echt een stap te ver en daar staan wij volgens mij stevig voor. Voorzitter ik denk dat ik de vragen en opmerkingen beantwoord heb.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Klinkhamer. ja.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb nog een vraag.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat mag.
  • 0:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb nog een vraag over het veiligheidshuis. In hoeverre, laten we zeggen de positie van het veiligheid ten opzichte van u als voorzitter als burgemeester, in hoeverre kan die anders zijn dan u nu zegt. Het veiligheidshuis kan die bijvoorbeeld u overrulen of kan die een aantal zaken doordat er een ernstige dreiging is in de gemeente bepalen hoe de lijnen worden uitgezet of bent u degene die de lijnen uitzet.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D''66
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, mijn vraag is nog even voorzitter, misschien heb ik het gemist, maar deelt u de mening van meneer Idema van de SP dat er wijken zijn die achteruit gaan in veiligheid. Zo ja, signaleert u dat, heeft u het gesignaleerd en wat gaan we er dan aan doen. Wordt daar een speciaal plan voor geschreven.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal proberen de vragen te beantwoorden hoewel ik moet zeggen dat ik de vraag van de heer klinkhamer niet erg concreet vind
  • 0:39 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Laat ik het concreet maken. In een voorlichting van het veiligheidshuis werd geconstateerd dat soms het veiligheidshuis als het gaat om een dreiging in de gemeente, of het nou een gezin is die al jaren geterroriseerd wordt et cetera, als voorbeeld, dat het veiligheidshuis zelf de regie oppakt en daarbij de lijnen uitzet hoe te werk gegaan moet worden. Dat betekend ook dat in dit geval dan u als laten we zeggen in uw portefeuille de veiligheid ???? daarin mee zal moeten gaan, dat is zo gezegd. Klopt dat?
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee de volgorde is andersom. Ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, wij voeren de regie, we maken natuurlijk integraal gebruik van het veiligheidshuis. En het veiligheidshuis is ook vaak waar de lijnen van heel veel ketenpartners bij elkaar komen, daar wordt ook vaak case overleg gepleegd, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid en de uiteindelijke beslissing wat er in zo’n geval gaat gebeuren ligt wel bij ons. In casu bij mij.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan betekend dus dat zij hun adviserende rol die zij eigenlijk hebben min of meer dat die nu wat u zegt van zij houden zich bij de adviserende rol.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik wil niet zeggen dat we zo werken en ik vind ook niet dat we hem zo op een weegschaal moeten leggen. Wij hebben in het veiligheidshuis een bestuurlijk coördinator, die door de gemeente zelf is aangesteld, die ook heel veel goed werk voor ons doet, heel veel partijen in het veiligheidshuis komen bij elkaar samen, zeker als er een wat zwaardere casus is waarin je zegt ik wil zowel justitie strafrechtelijk, als het een strafrechtelijke aanpak is dan is het de officier van justitie, maar anders is het onder gemeentelijke regie en tot op heden zien wij steeds dat wij goeie resultaten halen door op een gegeven moment in de keten heel goed samen te werken dus dan gaat het er uiteindelijk niet om wie is hier de eindverantwoordelijke en wie neemt de beslissing, dat probeer je in samenwerking te doen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt wel bij ons. In casu bij mij.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Duidelijk, dank u wel.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de vraag van meneer Idema die ik dus over had geslagen omdat ik die ook niet zo heel erg helder vond. Sorry meneer Idema maar ik begrijp wat u wilt zeggen van zijn er in bepaalde wijken eigenlijk meer zaken te signaleren op het gebied van onveiligheid en dan hebben we het over de combinatie van woninginbraak, geweldssituaties, mensen die zich schuldig maken aan een kleine criminele carrière et cetera, vanuit veiligheid kan ik niet ergens een dikke postzegel opplakken uit de cijfers zoals die zijn want onze cijfers lopen alleen maar terug dat sommige wijken qua samenstelling het soms lastiger hebben en lastiger hebben gekregen in de afgelopen jaren dat is een feit. Maar dan komen we niet alleen op het veiligheidsbeleid dan hebben we het in brede zin over veiligheid, over leefbaarheid, over wonen, over inkomen in zijn totaliteit en dat gaat in mijn beleving even buiten het kader van het veiligheidsplan.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik wou er alleen maar even aandacht voor vragen ik vind een plan van aanpak vind ik ook prima, maar wij komen in de woonvisie komen wij er ook nog een keer weer op terug want dat is een integraal beleid wat je met elkaar moet afspreken om tot een oplossing te komen.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja nou wij hebben daar voorbeelden van gehad wat ondertussen zeg maar ook onderdeel is geworden van de reguliere aanpak, als we keken naar de aantallen situaties waar we vroeger echt woonoverlast constateerden waar we ook een tijdje een aparte wooncoach voor aangesteld hebben om soms dan met wat onorthodoxe maatregelen de situatie in de wijk te verbeteren en dat hebben we voor een heel groot deel terug weten te brengen en daarna gezegd dat maken we onderdeel van de reguliere aanpak. Dan komt dat integraal wel bij elkaar ja. Maar puur alleen op veiligheid gericht ik kan niet zeggen van dat is nou een wijk waar ik de criminele activiteiten en de cijfers zo zie stijgen dat we daar iets doen. Mocht dat wel het geval zijn dan kijken we wel integraal in huis van wat heeft het te maken met de leefbaarheid, samenstelling, inkomens situaties, dus we betrekken het er wel bij, maar het maakt niet meer onderdeel uit van dit plan. Omdat we daar onze eigen beleidsplannen voor hebben. Heb ik daarmee de vraag voldoende beantwoord meneer Idema?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, hoor.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. En eigenlijk heeft u ons daar weer mee gerustgesteld. Want ik was al een beetje verontrust dat we wijken hebben die we niet im griff hebben, dus in die zin bedankt voor de beantwoording.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee concludeer ik dat we het veiligheidsplan kunnen vaststellen. Dan geef ik het voorzitterschap weer terug aan mevrouw Galama.
 • 13 Oprichting en deelneming Stichting SportEvenementen en Talentondersteuning (SET)
  • 13. Oprichting en deelneming Stichting SportEvenementen en Talentondersteuning SET (305,52 KB)13.1. Sportnota (151,36 KB)13.2. Ontwerpakte oprichting stichting (30,29 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ik stel voor dat we agendapunt 13 behandelen en daarna even een korte schorsing inlassen, korte pauze. Is dat akkoord? Wie wil het woord voeren over agendapunt 13, de oprichting en deelneming Stichting SportEvenementen en Talentondersteuning, afgekort; SET. Meneer Kremer, mevrouw Schipper, Nijenbanning, Meertens, Van der Heide. Meneer Boels, CDA.
  • 2:39 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het agendastuk inzake de oprichting en deelneming in een stichting sportevenementen SET en talentondersteuning. Voorzitter als ware u als college al een goed sportman zagen wij vorig jaar de voorzet middels de sportnota in nu het inkoppen middels dit raadsstuk. En dan direct aan het begin van dit raadsstuk voorzitter valt het ons op mede op initiatief van een aantal ondernemers, het is weliswaar in de kantlijn van dit voorstel voorzitter, maar het begint toch een beetje op te vallen. Twee weken terug waren we op het Mercurius Park, mede op initiatief van ondernemers, en in die week ook nog mede op initiatief van ondernemers een avond inzake het solarpark, vorige week als raad waren wij op initiatief van ondernemers bij een innovatief landbouwbedrijf die spuitmachines maakt. En nu weer dit raadsvoorstel mede op initiatief van ondernemers, laat het gezegd zijn het versterkt deze regio. Ondernemers doen mee ook op dit speelveld. Terug naar het raadsvoorstel. Dit ligt er dus als onderdeel van de sportnota vanuit 24 maart 2014 toen unaniem aangenomen en dat was een paragraaf. Dit is een prachtig initiatief en een breder draagvlak en goed voor het blijven op de kaart zetten van Stadskanaal als organisator van grote sportevenementen en daarnaast levert dit concreet een bijdrage om het ontplooien van talenten van onze lokale jeugd en is het niet primair om talent van die topsportertjes in dop dat is wel het voorbeeldgedrag wat daaruit kan voortvloeien, het stimuleert sportdeelname en draagt bij aan de ontplooiing van talenten. Wij hebben als CDA ook in ons verkiezingsprogramma al als zodanig benoemd, actief sport voor jeugd stimuleren, financieel ondersteunen. Wel voorzitter hebben we enige vragen n.a.v. de concrete uitwerking van dit voorstel. Hoe moeten we dit zien nou eigenlijk in relatie tot die sportnota, waar stond het soms wat concreter, hoe zit het met de financiële onderbouwing, daar was sprake van structureel 7.500 en éénmalig 17.000. Wat zien wij daar nu van terug? hoe moeten we dit zien? Er leek toen ook sprake te zijn van een periode van 3 jaar, moeten we die sportnota hier aan vast koppelen of is dit separaat. Voorzitter tot zover in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan ga ik naar meneer Van der Heide, CU.
  • 0:51 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, deze concrete vorming van vernoemde stichting is een goede zaak dat onderschrijven wij ook. Als CU hebben we een speerpunt gemaakt van sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen en gehandicapten. Het is goed onderdelen hiervan ook weer te zien bij dit voorstel over de oprichting en deelneming van de stichting. Wel hebben we nog een paar vragen over de oprichting en deelneming van de stichting SportEvenementen en Talentondersteuning. Is het budget van €25.000,- en die sluit wel aan over een periode van 3 jaar of is het een jaarlijks terugkerend bedrag. Het is ons daarnaast niet duidelijk of de stichting na 3 jaar ophoudt te bestaan, graag helderheid daarover. En als CU maken we ons geen zorgen, maar we willen wel aangeven waak ervoor dat talent ondersteuning niet te snel neigt naar ondersteuning van topsport. Dat waren de vragen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 2:00 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja, voorzitter. Voor ons ligt het verzoek tot oprichting en deelneming stichting SportEvenementen en Talentondersteuning, kortweg genoemd Stichting SET. De oprichting van deze stichting is een rechtstreeks uitvloeisel van de sportnota; sport blijft bewegen. Zoals die eerder door onze raad is vastgesteld. Gevraagd wordt €25.000, - beschikbaar te stellen om daarmee deze doelstelling uit de sportnota concreet vorm te geven. Alhoewel onze fractie dit een groot bedrag vindt gaan wij hier uiteraard mee akkoord. Een en ander stond immers al in de sportnota vermeld en we wisten derhalve dat dit verzoek eraan zat te komen. de fractie van GBS ziet de sportnota en de uitwerking c.q. invoering daarvan als een belangrijke tool om de sportstimulering binnen onze gemeente op een goede en adequate wijze vorm te geven en is dan ook verheugd dat alhoewel later dan oorspronkelijk de bedoeling was tot oprichting van de stichting wordt overgegaan. We hebben echter nog wel een paar korte vragen c.q. opmerkingen. Ten eerste; de stichting wordt een jaar later in het leven geroepen dan oorspronkelijk de bedoeling was. in de sportnota staat vermeld dat het in eerste instantie de bedoeling was om het fonds in leven te roepen voor de duur van 3 jaar, dit in verband met de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. Dit was in 2014, kunnen we er dan nu van uitgaan dat we hierna alleen voor 2016 nog een subsidie verzoek van €7.500,- zal komen of zijn daar inmiddels al andere ideeën over. Ten tweede; we lezen dat een klein deel van het beschikbare budget gebruikt zal gaan worden voor talentondersteuning. Een goede zaak. Wij zijn wel nieuwsgierig naar de hoogte van dit bedrag en vragen ons tevens af of het bestuur van de stichting van tevoren een bedrag hiervoor oormerkt zodat het niet verdwijnt bij bijvoorbeeld de organisatie van grotere evenementen. Wij gaan ervan uit dat het onderdeel talentondersteuning door het bestuur nader uitgewerkt wordt in een soort plan van eisen waarin vermeld staat wanneer een talent voor toekenning van een bedrag in aanmerking komt. Dit om te voorkomen dat door verschillende definities te hanteren talenten tussen het wal en schip raken. Ook de communicatie op dit onderdeel naar bijvoorbeeld scholenverenigingen is ons inziens een belangrijk item, want hoe krijg je alle talenten en daarmee ook zo mogelijk verborgen talenten inzichtelijk. En ten derde gaan wij ervan uit dat de raad jaarlijks op basis van een financieel jaarverslag op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zijlen binnen de stichting. Ten slotte wensen wij het toekomstige bestuur van de stichting nu alvast heel veel succes bij de uitvoering van hun werkzaamheden en hopen dat dit mede door dit initiatief Stadskanaal op een sportieve manier op de kaart wordt gezet. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:55 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. We hebben drie vragen geformuleerd voor de wethouder. En de eerste is; waarom is er gekozen voor een stichtingsvorm, om €25.000,- uit te geven heb je niet een stichting nodig dat zou je ook als college gewoon kunnen uitvoeren. En tweede vraag, maar goed het principe is verwoord in de sportnota is toch de vraag wat de meerwaarde voor de gehandicaptensport voor Stadskanaal is. Het is mooi dat de mensen een platform hebben waar ze actief de sport kunnen beoefenen, maar de meerwaarde voor de inwoners van Stadskanaal dat blijft bij ons een vraagteken, dus graag zou ik het effect van dit soort evenementen op de sportbeoefening in Stadskanaal willen zien. En daarnaast is ook wat, de vorige sprekers hebben aangehaald, ik zie hier een voorstel om eenmalig €25.000, - ter beschikking te stellen ten laste van de middelen die daarvoor in 2014 gereserveerd waren en de vraag van ons is dan ook hoe de meerjarig continuïteit geborgd is.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Mevrouw Meertens wilt u ook de microfoon even uitzetten. Dan ga ik naar mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:10 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Een voorstel wat voortkomt uit de sportnota, het is al eerder gezegd en uiteraard vinden wij dit een goed voorstel. Uit het voorstel blijkt dat er gedacht kan worden aan grote sportevenementen en niet minder belangrijk aan plaatselijke talenten te helpen. Wij vinden dit echt een uitstekend plan. Recentelijk las ik via de media een kolom van Jordi Nijgh van Sportclub Stadskanaal om eens te kijken of er niet gekeken kan worden naar Kanaalstreek breed om te komen tot een talententeam, dus buiten je eigen vereniging gaan kijken om gezamenlijk te kijken tot een opleidingsschool voor jonge talenten. Het zal in onze regio een unieke samenwerking kunnen worden als talenten van verschillende clubs samen zouden werken. In onze regio zijn sportverenigingen en waarvan een groot aantal voetbalverenigingen, het lijkt ons mooi, een mooie kans om via SET te stimuleren. Onze vraag is dus; vallen dit soort goeie initiatieven van een persoon, van een vereniging die andere verenigingen erbij wil betrekken, of het nou SJS is, SETA of Alteveer, vallen dat soort initiatieven ook onder dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Kremer, SP.
  • 0:16 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de meeste vragen zijn al gesteld en de vraag die we hadden heeft GBS ook al gesteld. Dat gaat over de subsidie aanvraag. Graag willen we dan op de hoogte worden gesteld van dat er subsidies worden aangevraagd en worden ze afgewezen of toegekend.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen meneer Kremer?
  • 0:0 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja hoor.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik kijk naar de wethouder. Gaat u gelijk over tot beantwoording? Ja. Dan is het spreekgestoelte voor u wethouder Gelling.
  • 6:41 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Oprichting, deelneming stichting SportEvenement Talenten ondersteuning, SET. U heeft in de raadsvergadering, uit mijn hoofd 24 maart van het vorig jaar, de sportnota vastgesteld waarin duidelijk omschreven was dat ook deze stichting daar deel van zou gaan uitmaken. Wat nu voorligt is een formalisatie van hetgeen daar is omschreven. Dat betekend dat de bedragen zoals genoemd ook direct voortvloeien uit deze sportnota. Het heeft een jaar later plaatsgevonden dan gepland dat had o.a. te maken met wisselend college, maar ook het zoeken van maatschappelijke partners die deel zouden kunnen nemen in het bestuur van die stichting dat is uiteindelijk allemaal gelukt waardoor iets later dan geplant, maar alsnog het voorstel nu voorligt. U heeft destijds een bedrag van €17.500, - beschikbaar gesteld. Dat bedrag is niet aangewend geweest, wij vragen u om dat over te hevelen naar dit jaar. Daar komt bij dat er, en dat is een bedrag eenmalig, en daar komt bij dat er aangegeven wordt dat er per jaar vanuit een her beschikking vanuit het, binnen het product sport er €7.500, - naar deze stichting zal toevloeien. Dat is een bedrag dat gedurende 3 jaar daarvoor wordt vrijgemaakt. De eerste 7.500 plus de 17.500 maakt samen 25.000 en daarvoor ligt bij u de vraag om dat naar dit jaar over te hevelen. Daarmee heb ik al een voorschot genomen ten aanzien van de termijn, dat is bedoelt, en zo staat dat ook in de sportnota omschreven, om het fonds in eerste instantie voor de periode van 3 jaar in het leven te roepen. Dat is om te kijken of dit een goede manier blijkt te zijn om het sportbeleid te verbeteren en om een aantal doelen te kunnen behalen, doelen om, zoals al gezegd grotere sportevenementen, meerjarige evenementen er mogelijk te maken, maar ook om gericht meer te doen, concreet te doen aan talentondersteuning, talentontwikkeling. Wat ons deugd doet en daaraan werd ook al gerefereerd is namelijk dat 3 O’s samenkomen. Namelijk; onderwijs, overheid en ondernemers. Vanuit die 3 maatschappelijke steuningen is ook aangegeven zal er ook gekeken worden in hoeverre, mocht dit een goed effect blijken te zijn, dat ook vanuit die 3 stromingen aangevuld zou kunnen worden. Vooralsnog staan de bedragen zoals ze hier genoemd zijn, is wat wij bij u neerleggen en wij gaan er ook vanuit dat het vanaf de zijde van de overheid dat ook zo blijft, andere fondsen zullen via anderen kanalen worden aangewend. Een aantal vragen heb ik daarmee met betrekking tot financiën hoop ik beantwoord. Er is ook een vraag gesteld met betrekking tot talentondersteunging; krijgt dat een vaste plek. Ja, dat krijgt een vaste plek. Met daarbij een van tevoren vastgesteld budget? Nee, dat niet. Wel is het zo dat niet, en daartoe zal het bestuur ook dat nauwlettend in de gaten houden, wel is het zo dat een deel daarvoor zeker gereserveerd blijft. Bedoelt is om, en dat zal een combinatie kunnen zijn van talent, en zoals mevrouw Schipper heeft aangehaald, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat er, ik noem maar eens een voorbeeld, een jongedame die goed blijkt te turnen en met regelmaat naar Papendal moet, maar waardoor de vervoerskosten enorm oplopen dat die bijvoorbeeld ook ondersteunt zou kunnen worden. Nou zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen waarbij we graag middels het inzetten van deze stichting meer te willen doen aan talentondersteuning en ook ontwikkeling. Waarom een stichting. Eigenlijk is dat om juist die maatschappelijke stromingen, ik heb ze net aangehaald; onderwijs, ondernemers en overheid, om die gedrieën daarin te kunnen bundelen. Je kunt dat op een andere wijze doen, maar ook op mede initiatief van ondernemers is dit tot stand gekomen en heel simpel de vorming van een nieuwe stichting leek ons daartoe het geëigende middel. Waarom gehandicapten sport. Gehandicapten sport maakt onherroepelijk deel uit van sport, de gehandicapte is een onmiskenbaar deel van onze samenleving en daarmee ook van sport. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld zijn de G-teams bij SJS die daar op een hele goede wijze mee bezig zijn, maar die simpelweg bij de uitvoering tegen een aantal beperkingen, lees ook financiële beperkingen aanlopen, en die zouden we graag ook daarin enige ondersteuning willen bieden. Dat zou middels de vorming van een dergelijke stichting heel goed kunnen. Subsidie aanvragen. Hoe dat wordt gedaan, ik kan mij voorstellen en dat is zoals het nu is vorm gegeven, dat men zich tot die stichting kan wenden, dat kan via de gemeente, maar dat kan via de deelnemende partijen, met het verzoek voor een subsidiering. En die ????? op dat moment het stichtingsbestuur om te bekijken of dat gehonoreerd wordt en in welke mate van grootte. Het is niet zo dat per iedere subsidie aanvraag wij bij u naar de raad terugkeren om te vragen van zou u hiermee kunnen instemmen. Het is juist bedoelt om nu een fonds te creëren waarbij verschillende maatschappelijke stromingen hun rol nemen en om van daaruit tot het mogelijk maken van grotere evenementen te komen en ook te komen tot talentontwikkeling. Uiteraard vindt er verslaglegging plaats, er zal een jaarverslag plaatsvinden vanuit de stichting en uiteraard zult u dat gaan ontvangen. En dan heb ik volgens mij voorzitter eigenlijk de vragen gehad.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we dan even verifiëren. Is daarmee de eerste termijn en de vragen die gesteld zijn voldoende behandelt? Dat is het geval. Behoefte aan een tweede termijn? Tweede termijn, mevrouw Schipper.
  • 0:46 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ja, ik wil toch nog, u heeft, u trekt het een beetje breder, maar ik wou toch graag wat, omdat het gaat over een sport waar meerdere verenigingen dan zich kunnen vinden, dat houdt dus ook in dat er dus om, niet om één talent gaat, maar om meerdere talenten en om hiermee bezig te gaan dat gaat natuurlijk, dat kost natuurlijk geld en mijn vraag was dus; wordt er hier ook naar gekeken om eventueel, mogen er talenten uitkomen, om dat van tevoren dan te financieren. Of dat dat mogelijk is dat er geld voor vrij kan worden gemaakt. Als u begrijpt wat ik bedoel.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik, met alle respect
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   En ik zie u kijken, ik denk dat u het niet begrijpt.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even, ik ga even de vragen inventariseren wethouder, want dan kunt u ze misschien in één keer beantwoorden. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voor de beantwoording wethouder. Ik heb nog één vraag; klopt het dat u bij het voetbaltoernooi van het G-team dit voorjaar dat u al een toezegging heeft gedaan om een tegemoetkoming in de reiskosten te verlenen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de vraag meneer Nijenbanning. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:13 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja, er staat in het stuk dat er sprake is van een klein deel en onze vraag is toch ja wat wordt er onder een klein deel verstaan. Is dat 10% of is dat wisselend, heeft dat te maken met het aantal aanvragen wat er komt.
  • 0:32 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. nou de spelregels waren ons niet helemaal duidelijk, maar de wethouder dank ik voor de gegeven antwoorden. Nu zijn die termijnen wel duidelijk en we hebben ook geleerd we gaan dus nu van 3 O’s, ik zie dan 3 ringen voor me, ons lokale talent ondersteunen naar 5 ringen, en laat dat, laat dat hier het fundament gelegd zijn. We wensen het bestuur veel succes. Van 3 cirkels naar 5 cirkels.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:19 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, het antwoord is wel gegeven alleen, begrijp ik het nou goed dat er wordt bekeken of de doelen behaald worden en het, bevalt het wel bevalt het niet, naar gelang wordt bepaald of ja de stichting langer bestaat dan 3 jaar? Want in de akte wordt dat niet genoemd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:40 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. ik zou inderdaad voor dat ik, ik ga graag de beantwoording van de vragen bij langs en dan zal ik heel graag mevrouw Schipper vragen om haar vraag te verduidelijken want dat was me inderdaad nog niet zo gebleken. Meneer Van der Heide vraagt; de duur van de stichting. Vooralsnog is er afgesproken om, gezien de doelstellingen, om in eerste instantie dat in te zetten voor de duur van 3 jaar. Op het moment dat blijkt dat het niet werkzaam is dan zullen daartoe geen financiën meer toereikend zijn en kan ik me voorstellen dat de stichting de conclusie trekt en zichzelf daarmee opheft.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nul ringen
  • 1:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, en daarbij kom ik op meneer Boels met dankzegging voor zijn sportieve verwijzingen. Ik hoop inderdaad dat het uiteindelijk mag leiden tot 5 ringen en Olympisch niveau, maar dat is een mooie verspiegeling. Mevrouw Meertens vraagt een klein deel, wat is een klein deel. Ik moet u bekennen ik heb niet een exact percentage bij de hand, ik neem uw opmerking mee en dat zullen we op die manier daarin vorm geven en nou kom daar dan graag later bij u op terug. de heer Nijenbanning vraagt bij het voetbaltoernooi van SJS of er ook een toezegging is gedaan voor de tegemoetkoming in reiskosten. Nee. Daar is wel over gesproken. Daar is over gesproken in die zin dat zij hebben een verzoek gedaan, ze hebben duidelijk gemaakt waar voor hen de problematiek lag en met hen is aangegeven daarnaar te zullen kijken. Op dat moment is daar niet een toezegging gedaan. En dan kom ik bij mevrouw Schipper. Ik zou u heel graag willen vragen uw vraag nogmaals te stellen.
  • 1:22 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat zal ik dan proberen. Kijk ik probeerde duidelijk te maken dat dit voorkomt van één persoon, van Sportclub Stadskanaal, die dus wil gaan kijken bij omliggende verenigingen in de kanaalstreek, of, en dan heb ik het over allerlei verenigingen, waar dus de mogelijkheid is om te komen tot één talentenschool. En het staat nog absoluut in de kinderschoenen hoor het is helemaal niet zeker of het doorgaat, maar het zou door kunnen gaan, en dan is de mogelijkheid, de kans aanwezig dat er verschillende talenten uit voortkomen en dan zou dat toch prima zijn kunnen ook geld gaat kosten, dat je daar dus geld voor beschikbaar stelt om die talenten te stimuleren. En dan heb ik het niet over ja, ik heb het niet over één persoon, maar de kans is aanwezig dat er misschien wel 10 voetballertjes uitkomen en dan heb je het dus over een voetballertje van SJS en je hebt een voetballertje van Alteveer en een voetballertje van Stadskanaal en dat je dus die unieke kans hebt om die kinderen allemaal samen te brengen in één talentenschool en om dat te kunnen stimuleren of daar ook financiële ruimte voor is. Is het helder nu?
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is helder. De talentenschool waar u op doelt zo concreet is dat binnen deze stichting binnen die doelstelling nog niet vorm gegeven. Ik kan mij helemaal voorstellen dat de betreffende persoon van een Sportclub Stadskanaal zoals u dat noemt dat we daar het gesprek mee aangaan om te kijken in hoeverre daar mogelijkheden zouden kunnen zijn.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat zou toch al hartstikke mooi zijn dacht ik zo. Dank u wel ik zal het doorgeven.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende wethouder? Voldoende voor de raad? Kan ik daarmee concluderen dat we met name want dat is het beslispunt om geen bezwaar tegen te maken tegen de oprichting van de stichting en voor de uitvoering hiervan éénmalig €25.000,- beschikbaar te stellen dat u het daarover met elkaar eens bent. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan schors ik de vergadering tot 21.15 uur.
 • 14 Woonvisie 2015-2025
  • 14. Woonvisie 20152025 (89,74 KB)14.1. Woonvisie Stadskanaal (3,11 MB)14.2. De Koepel over reactie woonvisie (3,37 MB)14.3. Brief college aan De Koepel (271,49 KB)
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en wij vervolgen met agendapunt 14; de Woonvisie 2015-2025. Mag ik weten wie daarover het woord voert? Mevrouw Luijken, Kroom, Pals, Ploeger, Sterenborg en mevrouw Sanders. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Van ons wordt gevraagd de Woonvisie vast te stellen. Dat staat bij het beslispunt, maar op de voorkant van Woonvisie staat; concept. Misschien dat we daar even helderheid over kunnen krijgen straks. Voordat we dit doen nog enkele opmerkingen. We hebben vernomen dat de reacties van de Koepel en de participatieraad zijn geweest en de Koepel spreekt over rigide keuzes. De CU is van mening dat we moeten werken aan het versterken van de wijken en de dorpen zoals genoemd op bladzijde 15 van de Woonvisie. Daar worden belangrijke zaken genoemd. boven aan bladzijde 16 worden een aantal punten genoemd om de voorzieningen en werkgelegenheid op peil te houden of zelfs te verbeteren, dit om krimp tegen te gaan. We missen daar echter een belangrijk punt, namelijk bereikbaarheid. Volgens ons hoort hier de treinverbinding; Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen bij. in de Woonvisie wordt er vanuit gegaan dat de krimp onomkeerbaar is. Wat als dit niet het geval is? Of niet in die mate plaatsvindt als wordt geschetst? Kunnen we dan snel genoeg schakelen. Begin deze maand zijn we bijgepraat over waardebehoud onroerend goed. Dit heeft ons inzicht gegeven hoe wordt omgegaan met panden die een negatieve invloed hebben op de omgeving. Dit was een heldere uiteenzetting, dank daarvoor. We kunnen ons er dan ook in vinden dat dit verder wordt uitgerold. We lezen dat er voor de stelselwijzigingen in de zorg er andere behoefte is aan woningen, we moeten ook hier alert op blijven dat daar op kan worden ingespeeld. Tot nu toe hebben de zorgpartijen hier goed op geanticipeerd. Op bladzijde 18 gaat het over betaalbaarheid. Lefier onderzoekt de mogelijkheden om een woonquote van 30% te hanteren als uitgangspunt van haar beleid bij investeringen in kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en in haar toewijzingsbeleid. Dit vindt de CU ook goed. Er is echter een spanningsveld als door die woonquote de investeringen in kwaliteit onder druk komen te staan. De CU hecht er veel waarde aan het verbeteren van de energie prestatie. Voor koopwoningen is hij voor een duurzaamheidslening. Het voorstel voor de starterslening wachten wij af. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 2:21 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter, voor ons ligt de Woonvisie Stadskanaal 2015 t/m 2025, dit met als doel deze vast te stellen. Een goede woonkwaliteit in stand houden dat is een uitdagend doel, het uitdagende doel van deze visie. Dit moet zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief toekomstbestendige woonvoorraad in onze gemeente. Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het stuk. En om te komen tot een bestendige visie is moeite gedaan om draagvlak te creëren, conferenties met zorgpartijen en wooncorporaties zijn belegd. Het concept is daarom voorgelegd aan de participatieraad, de Koepel en de makelaars. Wij zijn blij met de reacties van de Koepel en de participatieraad. Goed om aldaar te lezen dat deze goed mee zijn genomen in het proces en uitleg hebben gekregen. En van de Koepel lezen we interessante aandachtspunten waarmee zij hun rol als betrokken huurdersvereniging uitoefenen. En ook lezen wij in de reacties en pleidooi voor flexibiliteit. De participatieraad constateert dat er duidelijk meer vrijheid van handelen wordt waargenomen. Goed om in de reactie van het college ook te lezen dat u blijft vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, van sociale netwerken in de wijken, buurten of het dorp. Wij vertrouwen er ook op dat dat zo blijft. Een mooi voorbeeld daarvan zagen we zaterdag toen we bij “NL doet” in Mussel mochten meehelpen met de aanleg van een smulbos. Een prachtig initiatief vanuit de bevolking. Voorzitter, de jongeren, onze toekomst, die blijven wat onderbelicht in het stuk naar ons idee. Hoe moeten wij dat zien, wat is de concrete visie hierop. Echte kansen moeten toch kunnen doorgaan. Wij zijn enthousiast over het waarde behoud van onroerend goed en wij zien een voorstel hier omtrent voor de toekomst graag tegemoet. En ook geeft u aan dat wegens veranderingen in de rijksbijdrage er een separaat voorstel zal komen en die zien we gauw tegemoet denk ik. Inzake beide voorstellen kunt aangeven wanneer wij deze kunnen verwachten. Voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:18 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. allereerst wil ik bedanken dat we toch nog op de valreep de gelegenheid hebben gekregen om antwoord te krijgen op de vragen die we gesteld hebben. Ik denk alleen niet dat die door de hele raad is gegaan, maar dat stelt een ieder
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even aanvullen, de beantwoording die nog onder stoom en kokend heet water tot stand gekomen is die heeft iedereen bereikt en die staat ondertussen ook in de leesmap van uw i-pad.
  • 8:50 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Heel fijn om te horen, dank u wel. Voorzitter voor ons ligt de Woonvisie Stadskanaal 2015-2025. Het is goed dat er een nieuwe woonvisie komt. De wereld is door de crisis verandert en daarom is het goed nu met een frisse blik naar de woonbehoefte voor de komende 10 jaar te kijken. Deze visie gaat uit van een krimp en vergrijzing en heeft grote impact voor de toekomst van onze gemeente en de gevolgen strekken verder dan die 10 jaar. Nu is het misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar we willen toch graag de komst van Philips in de jaren ’60 in herinnering brengen. Een schokgolf bracht het met zich mee, met de effecten hebben wij na ruim 50 jaar nog steeds te maken en over 25 jaar zullen de rimpelingen nog zichtbaar zijn. Bij ons rijst daarom ook de vraag hoe de toekomst van Stadskanaal eruit gaat zien terwijl sommige zaken behoorlijk onzeker zijn. Mevrouw Sterenborg van de CU haalde het al aan, de spoorlijn, maar er bestaat ook een kans dat er een windmolenpark geplaatst wordt of juist niet en dat er zonnepanelen komen. Dat zijn allemaal zaken die rimpelingen of kleine rimpels of grote rimpels tot gevolg kunnen hebben. Daarom vragen wij wanneer er aanleiding voor is op veranderingen in te spelen en de visie tijdig aan te passen. Kunnen wij afspreken dat we over 2 of 3 jaar kunnen herijken. U haalt in de visie veel onderwerpen aan, onderwerpen en problematiek die wij herkennen. In grote lijnen kunnen wij uw visie onderschrijven. We hebben na het bestuderen van de documenten wel een paar kanttekeningen en vragen die we graag willen toelichten. Allereerst willen we aandacht voor de betaalbaarheid van de sociale woningbouw. Het is zorgwekkend dat de woonlasten in onze gemeente hoog zijn. inwoners met een minimum inkomen zijn totaal afhankelijk van huurtoeslag en inwoners met een iets hoger inkomen die geen huurtoeslag ontvangen kunnen de woonlasten nauwelijks betalen. Ook de participatieraad en de Koepel spreken hierover in hun commentaar op de Woonvisie. Het is natuurlijk goed te horen dat u zich, dat u oog heeft en dat u terug gehoudend wil zijn bij de verhoging van de algemene lasten. We denken echter dat er groter resultaat te halen is wanneer er gekeken wordt naar de betaalbare huur, te zorgen dat er betaalbare huur is. En dat er geen geld verspilt wordt aan energielasten. Het bevriezen van de huren is wat dat betreft wat ons nummer 1 om aan te denken en nummer 2 een maatregel om de energiekosten te drukken, 0 op de meter, u wel bekend. Wij zien graag dat u zich harder en concreter opstelt en zich inzet voor de woonlasten problematiek. Wij zouden aansluitend op dit bovenstaande verhaal graag zien dat het college een brandbrief stuurt naar Den Haag en daarin aangeeft welke problematiek in onze regio, en met name in Stadskanaal, speelt. Grote percentage gezinnen met een laag inkomen, hoge woonlasten en een gemiddelde woonquote van 36% met al de aan verbonden gevolgen. Wij zien graag dat er stappen worden genomen in de juiste richting, we vragen u bij nieuwbouw, bijvoorbeeld bij de bouw van de 40 nieuwe woningen in Musselkanaal, te beginnen met het bouwen van energiezuinige sobere en goedkope woningen om deze wens nog beter toe te lichten willen we graag memoreren aan de nieuwbouw aan de Schoolstraat in Musselkanaal. Daar past geen zonnepanelen dak meer op omdat anders de huur boven de huurtoeslaggrens gaat komen. dit is een zorgelijke ontwikkeling die nader onderzocht moet worden want op deze manier zullen wij blijkbaar nooit duurzame sociale woningbouw kunnen plegen. De visie draait voornamelijk om krimp en vergrijzing en zij echter ook andere doelgroepen die aandacht behoeven. Ik wil graag aandacht hebben voor de alleenstaanden, over enkele jaren is die groep, betreft die ongeveer 38% van de bevolking. Die groep is ook nog relatief oud, het is daarom van groot belang te onderzoeken wat de woonwensen van deze groep is. In de visie wordt in onze ogen onvoldoende, en dat is ook al eerder genoemd nu in de raad, te weinig aandacht voor jeugd en jongeren geschonken. Is er voor de jongeren voldoende betaalbare woonruimte te huur, wat bindt deze groep en waar moet op worden gelet om hen in de gemeente te laten wonen. En dan is er een andere niet onbelangrijke groep en dat zijn mensen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In hoeverre is getoetst waar deze doelgroep behoefte aan heeft, kortom in hoeverre heeft u inzicht in de woonwensen van al deze verschillende doelgroepen die niet in de visie genoemd zijn. U schetst in de visie dat op 450 bouwlocaties nog woningen kunnen worden gebouwd. Voor plannen die niet gehandhaafd worden geldt dat de ongebruikte nieuwbouwruimte in 2018 bij de actualisering van de bestemmingsplannen wordt verwijderd. Het is een zin die ik geloof ik wel 8x gelezen heb om te kijken van wat staat daar nou eigenlijk. Wanneer wij deze visie vaststellen worden de betreffende eigenaar hiervan op de hoogte gesteld en hebben zij de mogelijkheid hun woonplannen alsnog te realiseren voor deze genoemde datum. Wij zij bezorgd dat door deze maatregel misschien wel halsoverkop panden worden neergezet, er staan echter al voldoende nieuwbouwwinkelpanden en - woonhuizen leeg en extra leegstand daar zitten wij niet op te wachten. En wordt er niet gebouwd dan ontstaat er een ander probleem, namelijk een stuk grond zonder bestemming. Maar die dan wel onderhouden moet worden. U kunt de particuliere eigenaar niet verplichten dat te onderhouden en wij hebben onze bedenkingen hoe dan op sommige plekken braakliggende stukjes grond eruit gaan zien. Het geeft een verpauperde indruk. Wij vragen u om die reden deze paragraaf te schrappen in de visie en in gesprek te gaan met betrokken particuliere eigenaren. Wij verwachten dat daaruit een visie en een plan van aanpak ontstaat die recht doet aan de verbetering van onze leefomgeving. Mijn collega sprak daarnet al over maatwerk. Dan hebben we nog enkele kleine puntjes. Wij vragen ons ook af wanneer de starterslening dat dat nieuwe advies wordt, langskomt in de raad. Een tweede punt is strategisch verkopen van de sociale huurwoningen is een opdracht, u schrijft in uw visie dat verkoop van oude goedkope sociale huurwoningen niet gewenst is. Wij onderschrijven deze gedachte van harte, maar het had wat ons betreft nog wel wat strakker in die visie gezet mogen worden. Ook wij zien graag dat alleen nieuwe en kwalitatief goede woningen aan de huurvoorraad wordt onttrokken. Het ontzorgen en op eenvoudige wijze eigenaren van koopwoningen te helpen hun woning toekomstbestendig te maken is wel een kans die wij graag uitgewerkt willen zien. En ten slotte willen wij een opmerking plaatsen in het kader van de wijkvisietrajecten. Er wordt ingezet op verzelfstandiging van de wijkraden en organisaties voor plaatselijk belang, leunt u niet een beetje teveel op deze organisaties en hoe bewaakt u de kwaliteit van hun input. Tot zover onze eerste termijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Ploeger, GBS.
  • 3:43 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor ons ligt uw voorstel om de Woonvisie 2015-2025 vast te stellen. Nog geen 10 jaar geleden leek er qua bouwvolume van woningen nog geen vuiltje aan de lucht te zijn. In 2006 hadden wij als gemeente Stadskanaal nog zo’n 400 te bouwen woningen in de planning staan. Toen begonnen de eerste haarscheuren te ontstaan. De economische en financiële crisis begon. Daarnaast kwam het besef dat de bevolkingsontwikkeling in de toekomst een dalende lijn zou laten zien. Dit was en is o.a. een gevolg van de vergrijzing en dat hoger opgeleiden verhuizen naar elders omdat er in onze regio moeilijk passend werk te vinden is. De cijfers liegen er niet om. Als we niets doen dan krimpt de gemeente Stadskanaal in 2028 met 11%, oftewel 3529 inwoners. Er moet dus iets gebeuren. Goede woonvoorzieningen zijn van groot belang, maar staat zeker niet op zichzelf. Woonplezier is ook afhankelijk van het voorzieningenniveau binnen onze gemeente. Gelukkig hebben wij op dit moment ondanks forse bezuinigingen in de afgelopen jaren nog steeds een goede voorzieningenniveau. Om dit in stand te kunnen houden liggen ook hier de komende jaren forse uitdagingen. Daarnaast hebben we nog te maken met een aantal landelijke kaders en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg en de discussie rond de kerntaken van woningbouwcorporaties. Dan nu naar de Woonvisie. We hebben daarover nog een aantal vragen c.q. opmerkingen. De woonquote c.q. de betaalbaarheid van het wonen. Uit onderzoek is gebleken dat bij veel huurders de woonquote hoger dan volgens het Nibud wenselijk is. Ook zijn veel huurders sterker afhankelijk van het huurtoeslag, dit geldt zeker ook voor onze gemeente. De brief van de huurders en woonbelangenvereniging de Koepel onderbouwt dit. Uit de antwoordbrief van de gemeente blijkt dat u het hiermee eens bent. Wij lezen dat Lefier op dit moment de mogelijkheden onderzoekt om een woonquote van 30% te gaan hanteren als uitgangspunt van beleid. Is bij u bekend wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond? Wij ondersteunen uw visie rond het stimuleren van verduurzaming van huurwoningen waarbij uw voorkeur uitgaat naar het verduurzamen van alle woningen naar een goed niveau i.p.v. het aanpakken van een beperkte aantal woningen tot een excellent niveau. Is bij u bekend hoe Lefier tegenover uw voorkeur staat? Voor wat betreft het verduurzamen van koopwoningen constateert u dat deze achterblijft bij de prognose. Gemeenten zijn hiervoor niet verantwoordelijk, maar hebben, zoals u aangeeft wel een belang. U bent met de slimaanpak gestart, er worden duurzaamheidsleningen verstrekt en er is een consortium van bedrijven opgericht om de particuliere woningbezitters op dit gebied van energiebesparing te adviseren. Ons bereiken signalen dat niet alle woningbezitters goed door alle voornoemde regelingen kunnen worden bedient. Hierin valt volgens ons nog winst te behalen. Naar onze mening lezen wij niets over de toekomstige ontwikkelingen van huurwoningen, en mevrouw Kroom die refereerde er ook al aan, voor alleenstaanden en jongeren. Hebt u hier redenen voor. Wij maken ons zorgen over de achteruitgang van de kwaliteit van oudere huurwoningen en de omgeving waarin deze woningen staan. Wij vragen uw aandacht hiervoor. Wij lezen in de woonvisie niets over de gevolgen van de eventueel te bouwen windmolenparken langs de provinciale grens. En ook de PvdA die benoemde het al, dit kan namelijk naar onze mening grote gevolgen hebben voor het woonplezier en zal ook de toch al grote krimp nadelig beinvloeden. Onze vraag is; waarom u hiervan niets in de Woonvisie hebt opgenomen. Tot zover de eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Dan gaan we naar meneer Pals, D’66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht dat de SP nog aan het woord kwam, ok.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou het mooie voordeel van deze plaats meneer Pals dat ik af en toe een beetje
  • 2:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Klopt voorzitter, dank u, dank u. Het spreekt voor zich dat in een gemeente met bevolkingskrimp een Woonvisie voor de komende 10 jaar een van de belangrijkste stukken is die nu door de raad moet worden behandelt. Het raakt namelijk aan de leefsituatie van elke bewoner of gezin in onze gemeente. Daar komt nog bij dat de aanstaande herzieningswet alsook de gewijzigde opvatting over de regierol van de gemeente over zorg en wonen heldere standpunten en zienswijzen van ons en u verlangen. In dat licht bezien is deze woonvisie in de optiek van D’66 een magere poging grip te krijgen op de toekomst. Een visie beoogt een na te streven beeld van de toekomst te geven van kwantiteit en kwaliteit. Volgens de Grote van Dale is visie een mening, liefst onderbouwd en dat is juist wat deze Woonvisie ontbeerd. Met heel veel goede wil kun je in de blauwe blokken in uw stuk nog betitelen als onderdelen van een missie. Maar u blijft steken in zeer algemene conclusies en prachtige volzinnen zoals bladzijde 23 de eerst; we zoeken op wijkniveau afstemming met de corporaties over de gevolgen van een woonquote als uitgangspunt van beleid. Wellicht kan u uitleggen wat hiermee precies wordt bedoelt, wat streeft u na en hoe gaan we dit dan bereiken. Of het tweede op de bladzijde 23; we zetten onze handhavingsstrategie in om verpaupering tegen te gaan. Ook leuk als u handhavend gaat aanschrijven, maar wat als de eigenaar/bewonder geen middelen heeft om te gaan investeren. Op bladzijde 27; als gemeente zorgen we wel, let wel, intern voor een goede afstemming op het gebied van vastgoed, wonen, zorg en welzijn. Wellicht kunt u uitleggen wat u hiermee wordt bedoelt en welke effecten dit voor de burgers beoogt. Bladzijde 29; we zetten in op de burgernabijheid. Waarschijnlijk bedoelt u dat u zo dicht mogelijk bij de burgers wilt staan, een D’66 standpunt, maar schrijf dat dan ook even op. Dan kom ik
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, bedoelt u wat het betekend of met partij erbij?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, nou partij maakt me niet uit
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even voor de helderheid
  • 5:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het zou wel heel mooi zijn, maar goed ik spreek u niet tegen. Dan komen we bij hoofdstuk 8, de samenvatting en conclusie, altijd het belangrijkste van een rapport. We beginnen met opvangen, gevolgen, opvangen gevolgen voor het scheiden wonen en zorg. U voorziet dat de vraag naar het intramuraal wonen met zorg zal toenemen terwijl deze juist voor de zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 recent is afgebouwd. Waarop baseert u die conclusie. Uit onderzoeken van het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool en het RUG blijkt juist dat ouderen met een juiste en passende woonkwaliteit met thuiszorg helemaal niet willen verhuizen. Is het dan niet zo dat hier het aanbod de vraag creëert, dit aspect is zo belangrijk en zo kostbaar dat het goed moet worden uitgezocht voordat dergelijke uitspraken mogen worden gedaan. Dit geldt ook voor de door u bepleitte tussenvormen. D’66 is van mening dat u de regie dient te nemen en die gaat verder dan het aanmoedigen van verdere samenwerkingen tussen corporaties en zorgpartijen. Tweede; zorg voor een passend sociaal huurvoorraad. U schrijft dat meer dan 54% van alle huishoudens in koop- en huurwoningen valt binnen de zogenaamde doelgroepen van beleid. Een kwart van alle bezitters van een koopwoning maakt deel uit van deze groep. Dat is een zeer hoog percentage en een punt van grote zorg. Voor het opstellen van de woonvisie is het van belang om te weten hoe de kwalitatieve woonbehoefte van deze groep nu en naar de toekomst is samengesteld. In die zin zou de woonvisie antwoord moeten geven op hoeveel en in wat voor soort woningen er moeten komen om aan te sluiten bij deze behoefte. Een verder detaillering is daarom nodig. U krijgt daarom dan een instrument dat uw beleid richting geeft, overleg met partners doelgericht maakt en de doorstroming op de woningmarkt meer stuurbaar. Beheersen van woonlasten, de investering en duurzaamheid. Het is ook al door collega Kroom opgemerkt. Uit het recente woonlastonderzoek is duidelijk geworden dat grote groepen huurders en vermoedelijk ook kopers steeds meer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Men zakt langzaam maar zeker onder het Nibud budget, de armoedegrens over. U reageert nu daarop door te willen streven naar een lagere woonquote en het willen verduurzamen van woningen naar het niveau “excellent”. Uw inspanningen daartoe lijken echter beperkt tot de koopmarkt. Voor D’66 is duidelijk dat u hier blijkbaar geen grip op heeft. Van een woonvisie mag worden verwacht dat u spreekt over aantallen, locaties, woonkwaliteiten en uitspraken doet over de wijze waarop u de woonlasten o.a. door energiebesparende maatregelen in de greep wil krijgen. De aanstaande herzieningswet biedt u daarvoor de mogelijkheid en het is dus nodig om nu en vooraf te bepalen waarmee u de onderhandelingen over de prestatieafspraken ingaat. Wederom een verzwaring van uw regiefunctie, maar pak deze dan ook op. Strategisch verkopen van sociale huurwoningen, u schrijft dat de verkoop van oudere en goedkope sociale huurwoningen ongewenst is. En dat het risico op verpaupering en leegstand daarin het grootst is. D’66 is van mening dat dit soort woningen niet mag worden verkocht. Juist dit zijn de woningen als deel van de zogenaamde kernvoorraad die voor de doelgroep essentieel zijn. nu een lagere huur biedt mogelijkheden om met energie besparende maatregelen hier maatwerk te leveren. Een noodzaak voor deze doelgroep. Bewoners betrekken bij leefbaarheid, D’66 verwacht u in de prestatie afspraken een protocol herstructurering gaat vaststellen waarmee u de positie van de huurders op grond van de wet Huurder/Verhuurder is veilig gesteld. Anticiperen en verdunning en bestemmingsplan capaciteit, uit uw woonvisie kan niet worden opgemaakt in hoeverre de gezinsverdunning versus de leegstand van nu meer dan 2,5% nog past bij de omvang van de toekomstige woonvoorraad. Het heeft er echter veel van weg dat alle extra plancapaciteit nogal overbodig is. In die zin moet worden benadrukt dat we ons uitsluitend moeten richten op de bestaande woonvoorraad. Wijkstructuur en leefbaarheid, en ten slotte D’66 is van mening dat deze woonvisie erg algemeen en te oppervlakkig is. Ze kan gelden voor willekeurig elke gemeente in een krimpregio, daardoor wordt er onvoldoende inzicht gegeven hoe in onze gemeente om te gaan met de problematiek op de woningmarkt van nu en in de toekomst. Als we de bestemming niet kennen lijkt elke koers goed. We bevelen aan om deze woonvisie verder toe te spitsen op het doel dat we willen bereiken en dat is het woningaanbod in de gemeente Stadskanaal en haar afzonderlijke kernen vraag gestuurd wordt. Een eerste stap in die richting is het maken van een overzicht van de verlangde woningen naar locatie, kwantiteit, kwaliteit en woonlasten. Slechts op basis daarvan kan een gezamenlijk woonplan of prestatie afspraken bij de corporaties en de zorgafstellingen worden gemaakt. Wij danken u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Pals. Dan gaan we naar de SP, mevrouw Luijken.
  • 2:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou het voordeel als je als laatste aan de beurt bent is dat alles eigenlijk al gezegd is, dank u wel collega’s. Maar ik zal er toch nog een klein beetje iets aan toevoegen. Wonen is een van onze primaire levensbehoeftes, dat maakt dat de woning en de woonomgeving erg belangrijk zijn in ons leven. De uitdrukking je bent wat je eet zouden we ook kunnen gebruiken voor wonen, dan zou het worden; je bent waar je woont. Voor veel mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw komen hiermee in aanraking. Het beeld van je straat geeft vaak al een bepaald gevoel. Een straat waar de onderhoud aan de buitenkant van de woning niet gedaan is laat verpaupering zien. Aangezien er nu veel straten zijn waar Lefier huizen heeft verkocht is het verschil erg groot tussen de huur- en de koopwoningen. De kopers schilderen hun huizen en de huurhuizen zijn een schril contrast. De huurder betaald meer aan huur dan een koper aan hypotheek betaald. Als je de huurder dan, mag als huurder dan verwachten dat de corporatie als Lefier niet 10 jaar wacht met een kwastje verf aan de buitenkant van de woning. In de woonvisie van de gemeente wordt hier nadrukkelijk over gesproken. Woningbouw corporatie Lefier maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid huurders die hun huur bijna of niet meer kunnen opbrengen, de doelstelling op woonlasten niet hoger te laten oplopen dan 30% van het inkomen is een prima streven. Dat roept voor ons wel meteen de vraag op; hoe doen we dat met de huurders die nu al meer betalen dan 30% van de woonlasten. Het duurzaam maken van woningen om de energiekosten te drukken lijkt mooi, maar als de huurder dan na de duurzaam maken zijn woningenergiekosten als huurverhoging aan de corporatie moet betalen blijven de woonlasten voor de huurder hetzelfde. Voor ons blijft de zorg voor mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw dan ook bestaan.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Luijken. Wat zei ik nou? Sorry, mevrouw Luijken. Ik kijk even naar de wethouder. Behoefte aan een korte schorsing? Ik schors de vergadering 5 minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. Goed dames en heren, wij vervolgen met de raadsvergadering en met de beantwoording na de eerste termijn van u door de wethouder en ik geef het woord aan wethouder Plieger.
  • 3:07 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de Woonvisie ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Een woonvisie voor onze gemeente en beseft u het allemaal hij is regionaal afgestemd. Een woonvisie die als vertrekpunt heeft ook de door de raad vastgestelde regionale prestatiekader. Ik wil u ook in het kader van de reacties die we gehoord hebben toch ook even weer aan helpen herinneren we gaan iets zeggen over de gevolgen voor scheiden van woning en zorg. We hebben afgesproken te zorgen voor een passende sociale huurvoorraad, we hebben afgesproken na te denken over de woonlasten beheersing en investeren in duurzaamheid hoe we daar mee omgaan ten aanzien van het spanningsveld. We hebben het gehad over de strategische verkoop van de sociale huurwoningen, daar heeft u mee ingestemd dat we daar iets over zouden gaan zeggen en hoe betrekken we bewoners bij leefbaarheid, anticiperen op krimp na 2018 en ook voor die tijd. Nieuwbouw combineren met verdunning en dan als laatste punt waar u allen ook mee ingestemd hebt om daar aan te werken is de afbouw van de plancapaciteit. Ja, uit het prestatiekader blijkt dat er het besef is, en dat hebt u toen zelf vastgesteld, dat er door de demografische ontwikkelingen en andere ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt de zorg, de economie en een nieuwe woonvisie wenselijk, ja zelfs noodzakelijk, is. Met deze woonvisie denken wij een stevig fundament neer te leggen voor de toekomst als het gaat om een goede kwaliteit van wonen in onze gemeente om die in stand te houden. En wat betreft die uitwerking van die woonvisie, die gaan we samen met onze partners uitwerken en daar gaan we mee aan de slag. De planning is om voor het eind van dit jaar een lokaal akkoord gesloten te hebben. In de aanloop naar de vaststelling van de woonvisie hebben wij reeds met de corporaties gesproken over welke onderwerpen wij in elk geval aan bod willen hebben en waar we ook echt iets mee willen. Daar komen we te zijner tijd nog op terug dat betreft natuurlijk vanzelfsprekend de duurzaamheid, we hebben aangegeven; daar zet u op in, daar zetten wij op in. We hebben aangeven van u, dus Lefier, o.a. heeft ook u zich sterk gemaakt voor het onderzoeken van die 30% woonquote. Prima dat Lefier zich daartoe wil over uitspreken, maar Lefier is niet natuurlijk alleen maar gebaard bij een 30% woonquote die wil ook een goede kwaliteit van woningen dus wat voor spanning geeft dat. Wij gaan daarvoor samen op zoek en daarom doen we dat ook in de wijken, kijken van waar gaan we wat doen en waar is het mogelijk om misschien iets meer te investeren of waar moeten we juist zorgen dat die woonquote laag blijft. Zo lokaal mogelijk en zo wijkgericht mogelijk willen wij ook tot concrete afspraken komen. Maar bedenk daarbij het is een andere tijd, echt een andere tijd dan die we enkele jaren geleden hadden, realiseert u zich aan de hand van het prestatiekader wat wij afgelopen jaar, ik dacht in 2014, hebben vastgesteld, dat wij echt voor een krimpopgave staan. Sluit u ogen daar niet voor. Elke twee jaar hebben wij u toegezegd
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het leeft toch niet bij de wethouder, hoop ik, het idee dat wij onze ogen sluiten voor de krimp. Want ik zit inmiddels 5 jaar in de raad en we hebben het al 5 jaar over de krimp, met alle respect.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder aan u het woord.
  • 3:53 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Prima daar ben ik heel blij mee meneer Pals dat u dus nu ook bevestigd dat wij met die krimp daar duidelijk mee aan de slag moeten. Maar ik proefde ook wel in toch de beantwoording van de vragen soms van is er niet wat ruimte en stel dat het meevalt. En dat is ook zo daar houden we absoluut rekening mee want elke twee jaar zullen wij die ontwikkelingen ook gaan monitoren en kijken wat de ontwikkelingen zijn en daar zijn bijvoorbeeld zaken bij die dan toe kunnen leiden dat we iets gaan bijstellen. Wat ik hier al zei, wat betreft de particuliere woningmarkt komen we voor het eind van het jaar terug met een voorstel als het gaat om de WOG en die particuliere woningmarkt zit ook aan de onderkant toch behoorlijk krap. Dat hebben we middels het WOG project waar u een presentatie over heeft gehad heeft u ook gezien wat men hier in de buurt voor aanpak heeft gehad. In de provincie zijn er meerdere mogelijkheden en zijn onderzocht, meerdere projecten zijn er geweest om te kijken van hoe kun je op hele, ja moet ik zeggen, lokale wijze en meer dan lokale wijze, misschien zelfs wijkgerichte of misschien zelfs plaatsgebonden hoe moet ik zeggen in een wijkgerichte situatie oplossingen bieden. En daar wordt verder aan gewerkt om dat uit te rollen. Voor het eind van het jaar kunt u daarvoor ons een voorstel tegemoet zien. Met de woonvisie spelen we dus zowel in op huur als koop, waarbij naast de verdunning van de woningvoorraad we ook inzetten, en dat is ook een belangrijk iets denk ik om aan u mee te geven, het versterken van die basiskwaliteit in dorp en wijk. We willen een kwalitatief zo goed mogelijke voorzieningsniveau in stand houden, een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om zich er te vestigen en goed te anticiperen op inderdaad het scheiden van wonen en zorg. Ik wil u één ding meegeven; de provincie heeft een kort geleden, ik dacht vlak voor het weekend, en vrijdag heeft die ons een brief gestuurd ten aanzien van de uitgewerkte, of ten aanzien van de woonvisie en met de uitgewerkte beleidslijn zoals wij die in de woonvisie hebben neergelegd complimenteert men ons. Zij vinden dat wij heldere keuzes maken omtrent de ontwikkeling van onze woonvoorraad en onze plancapaciteit. Ze vraagt nog wel of wij naar de toekomst toe, dus eigenlijk dit jaar, een concreet en realistisch nieuwbouw en sloopprogramma nog willen aanleveren, dat zullen wij zeker ook gaan doen. Dit jaar gaan wij ook in gesprek met Lefier als het gaat om het lokaal akkoord zoals we al eerder hebben aangegeven in die gesprekken zullen ook concrete aantallen als het gaat om sociale huur wat betreft sloop en nieuwbouw aan de orde komen. dus dat en daarmee voldoen wij dan ook aan de eis van de provincie die gesteld wordt ten aanzien van de woonvisie in het geheel, namelijk de provincie heeft de eis dat elke gemeente in deze regio een woonvisie moet opstellen. Dan als ik kijk naar een aantal vragen, ja één vraag die mij direct opviel dat was een vraag, ik noem hem maar even, daar hebben wij misschien wel iets gemist in de woonvisie dat is namelijk ja de treinverbinding of u had het over de windmolens, wat gaan die voor effecten tot gevolg hebben in deze regio. En de ene lijkt plus en de andere lijkt misschien wel min in uw beleving en in mijn beleving tenminste ook en dat zijn zeker zaken die wij in de context van de woonvisie in de komende tijd zullen moeten meenemen. Dus ook als het gaat om het monitoren, wij zullen in dit soort aspecten zeker rekening moeten houden. U hebt een punt als u zegt dit had in de woonvisie opgenomen kunnen worden. Als het gaat om
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind dat de beantwoording tot nu gaat veel; wij hadden, dit had gemoeten, het had zus gemoeten, wij gaan, dat moet in de toekomst anders. Maar met name het laatste waar u die opmerking over plaatst over windmolens en dat soort dingen ik vind het raar dat u zegt van ook dat had gemoeten. Ik, uiteindelijk vraagt u aan ons van de raad om mee te gaan in uw woonvisie en uiteindelijk is de hele problematiek van de windmolens is ook in deze raad wel jaren al weer een item en u neemt dat gewoon niet mee. En dat vind ik heel raar, dan kunt u toch niet van ons verwachten dat we vanavond meegaan in uw, ook in dit aspect van uw woonvisie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:8 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou, ik zeg nogmaals voorzitter; ik geef aan dat wij inderdaad dit in deze woonvisie hadden kunnen noemen, maar daarnaast is het nog altijd zo dat wij een uitgangspunt hebben en dat is namelijk onze prognoses die wij in de afgelopen jaren hebben vastgesteld en op basis van die prognoses hebben wij regionaal en provinciaal afspraken gemaakt om een woonvisie te gaan opstellen. Als het gaat om die prognoses hebben wij in de woonvisie al opgenomen dat omdat dit een soort trendprognose is wij eigenlijk ons afvragen is die prognose wel de juiste prognose, maar wij hebben met elkaar afgesproken die prognose is u ook toegelicht in de raadscommissie is ons uitgangspunt. Dus daar veranderd niets aan op dit moment alleen wij hebben u ook aangegeven, en dat geeft de provincie ook aan naar ons toe als het gaat om die trendprognose, inderdaad wij monitoren over een aantal jaren de situatie en kijken hoe zich dan de zaak ontwikkeld, maar de basis, het uitgangspunt veranderd niet door die windmolens of de treinverbinding op dit moment.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De wethouder wil toch niet met droge ogen beweren dat, heel Stadskanaal staat in opstand, we hebben over de windmolens, ik bedoel er wordt door makelaars, door huiseigenaren, door instanties, ik bedoel u weet voor periode wij tot nu toe achter de rug hebben, over de komst van de windmolens en het effect van het wonen hier in Stadskanaal en onze Kanaalstreek, dat u daar niet direct op ingrijpt, ik begrijp daar helemaal niets van, van uw antwoord. Want eigenlijk wat u nu zegt, sorry, maar eigenlijk wat u nu zegt van we weten van de bestaande problematiek, we weten van de komst van windmolens , zonnepanelen en dat soort dingen, maar we gaan de effecten over een paar jaar gaan we dat nog eens monitoren. Nou ik vind dat wel rijkelijk laat voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 2:33 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, u kunt dat laat vinden, maar de gevolgen op dit moment laten zich niet in kille cijfers neerzetten en wij hebben gemeend en dat is een aantal, laat ik het zo zeggen, een jaar geleden zijn we begonnen met de woonvisie we hebben en dat heb ik ook aangehaald het regionale prestatiekader als uitgangspunt genomen. Ik heb net ook al naar u toe aangegeven en daar hebt u gewoon een punt de komende jaren zullen wij deze zaken moeten monitoren om mee te nemen in de ontwikkeling als het gaat om onze woningmarkt desbetreffend punt. Voorzitter, dan even kijken, alert zijn om zorg en wonen werd geloof ik genoemd, een vraag als het gaat om, die kwam geloof ik bij de CU vandaan, en ik heb ook een vraag gehoord geloof ik van de PvdA als het gaat om de wensen van wonen. Daar wil ik toch wel even ook nog iets anders op zeggen, kijk Lefier heeft niet meer een zak vol met geld waarvan je kunt zeggen ga maar even investeren omdat wij allemaal wensen hebben, die tijden zijn ook veranderd. U weet de corporaties hebben behoorlijk moeten inleveren en die corporaties die moeten middels het lokaal akkoord ook laten zien wat voor mogelijkheden zij hebben. Dus in die richting hebben wij ook duidelijk een stevige moet ik zeggen rol denk ik als het gaat om als we iets willen bereiken dan kunnen we met hun overleggen aan de andere kant moeten zij ook ons laten zien van wat ze kunnen en hoever ze willen gaan dus ik denk dat we daar een duidelijke rol hebben. Als we het hebben over zorg en wonen, we weten allemaal we leven in een andere wereld als het gaat om het geld, daar moeten we zuinig op zijn, goed besteden, de weinige middelen die ook Lefier en die wij hebben, we moeten zorgen dat het goed terecht komt. Vandaar dat wij ook in die wijk op wijkniveau willen kijken wat nodig is en als u het dan over wensen hebt dan moet u zich afvragen of alle woningwensen van mensen soms wel een punt zijn. Weet u als u het hebt over doelgroepen en waar moet je die plaatsen of waar ga je die woningen aanbieden, het is misschien meer een zorg voor ons om te kijken van moeten we daar woningen voor bouwen of gaan we zorgen dat de voorzieningen in de buurt zijn van waar ze wonen. Zorgen dat die mensen dagbesteding eromheen hebben, zorgen dat ze opgevangen kunnen worden en niet denken van wij moeten overal
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:25 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd wat u allemaal zegt. De dagbestedingen worden stopgezet en u zegt nu dat er dagbesteding moet komen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, wat willen we nou eigenlijk, we willen overal op bezuinigen, we zijn eigenlijk alles aan het wegbezuinigen zo langzamerhand. Lefier is ook niet echt arm hoor trouwens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:24 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dat laatste dat zijn uw woorden. Lefier heeft niet meer de middelen die ze vroeger tot hun beschikking hadden. En waar mij het om gaat is, het bouwen naar de wens van mensen is niet altijd, en dus ook naar de wens van iedereen, is niet altijd meer even makkelijk om te realiseren, wij zullen goed moeten kijken waar woningen en voorzieningen goed op elkaar aansluiten ook als het gaat om de woonwensen en ook als het gaat om de voorzieningen zelf.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:04 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als deze regering zegt dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, dat betekend dus dat de woningen die zullen aangepast moeten worden, dan heb je het toch niet meer over gewone wensen omdat we een grotere slaapkamer willen of weet ik veel wat. Dan heb je het toch over heel andere dingen. Het is of het een of het ander, het kan nooit beide zijn toch? Mensen zullen toch ergens moeten wonen.
  • 0:41 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Mensen moeten ergens wonen in de woningen die wij in deze gemeente tot onze beschikking hebben zullen ze moeten wonen en wij willen de nieuwbouw aantallen inderdaad wat dat aangaat beperken. Dus we zullen het met het grootste gedeelte met de huidige woningvoorraad moeten doen. En daarop inzetten om te zorgen dat die kwalitatief goed van niveau is, duurzaam is en als het enigszins kan, en dat is denk ik ook een behoorlijke krachtsinspanning van ons allemaal voor nodig, om te zorgen dat ze ook betaalbaar zijn, want wat hier terecht opgemerkt wordt; er is hier in Stadskanaal een grote hoeveelheid mensen die het van een lage inkomen moeten hebben en die als het enigszins kan wel een betaalbare woning aangeboden kan krijgen. ( er klinkt een pieptoon en iemand zegt dat de batterij leeg is)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het kan van een telefoon zijn, kan van een i-pad zijn, ik heb hem ook al even dicht gedaan, want ik denk anders haal ik het eind van de avond ook niet. Goed we laten ons niet afleiden, wethouder ga verder met uw betoog.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wou nog even inbreken met uw welnemen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u. Kijk u haalt net aan over de wensen die de CU geuit heeft, maar ik bedoel wij zeiden ook in hetzelfde stuk dat de zorg instanties daar al aardig op hadden ingespeeld en ik begrijp best wat u zegt hoor, maar wij hebben niet gezegd; elke wens moet gehonoreerd worden. Dus u moet niet dingen gaan zeggen die wij niet gezegd hebben, daar wou ik het even bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Wethouder.
  • 0:8 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ik ga verder met de beantwoording van jou vraag.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, of mijn opmerking.
  • 1:32 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Kijk het is niet mijn bedoeling geweest om de wensen die bij, ik dacht ook bij de PvdA genoemd werden, om die dan te mengen met inderdaad uw vraag. Misschien had ik het toch los van elkaar moeten behandelen. Ik wou even ingaan op jongeren, of jongeren en ook ouderen, of wij in beeld hebben waar mensen wonen en wat de doelgroepen zijn in de wijken. Lefier heeft een duidelijke, hoe moet ik het zeggen, beeld van wat in de wijken woont. Als het gaat om alleenstaanden ook en als het gaat ook om de zorgbehoevenden hebben wij duidelijk in de woonvisie hebben wij al tijdens de woonvisietraject hebben wij bijeenkomsten gehad waardoor wij weten waar mensen wonen. Ook weten wij dat jongeren, ja wij willen natuurlijk allemaal graag jongeren behouden hier in Stadskanaal, de PvdA geeft dat ook heel sterk aan, wat kunnen we daarvoor doen, ja zoals de PvdA wel eens zegt, dan kom ik even buiten het wonen, er is werk, werk en werk. Dat is toch een van de aspecten waardoor je zou willen dat jongeren misschien hier op termijn weer terugkomen. Als het gaat om de vraag naar woningen, bij Lefier is er geen druk op de woningen wat betreft jongeren, er is voldoende aanbod als het gaat om goedkope huurwoningen voor jongeren en ook als het gaat om koop kun je rustig stellen dat hier in de gemeente een behoorlijk aantal zeg maar goedkope koopwoningen zijn maar die toch ook bereikbaar zouden moeten kunnen zijn voor jongeren.
  • 0:26 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Voorzitter. De wethouder die noemt al deze zaken op, maar dat zijn wel zaken die wij dus niet terugvinden in de woonvisie. En dat vind ik een beetje, ja toch bijzonder. Wij hebben gevraagd omtrent jongeren, wij hebben ook gezegd heb daar ook voor, maar u benoemt het niet in uw woonvisie. En dat is een beetje onze struikelblok waar wij mee zitten.
  • 0:05 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, misschien komt dat ook doordat je geen spanningsveld ervaart op dat gebied, dat het daardoor niet hebt benoemd, maar wij hebben in elk geval daar niet een verandering in gezien. Als het gaat om, wij hebben iets extra’s te doen…ik weet niet wat er gebeurt, maar
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef even het woord aan meneer Ploeger, GBS. Volgens mij valt er een raadsvoorstel naar beneden, kan gebeuren, pakken we straks op. Het woord is aan de heer Ploeger, GBS.
  • 0:22 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   U gaat geen dingen benoemen op basis van spanningsvelden het gaat gewoon om een visie, en als je een visie hebt dan kijk je in de toekomst. En je moet toch een toekomst beeld hebben waar je heen wilt. En in het toekomstbeeld moet ook plaats zijn voor woningen voor jongeren, daar moet plaats zijn voor woningen voor alleenstaanden. Ik bedoel je kijkt op de lange termijn en dat is volgens mij de inhoud van een woonvisie.
  • 0:57 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Wat wij met deze woonvisie aan willen geven dat wij zien dat onze woningmarkt eigenlijk niet zozeer een krapte kent op de meeste terreinen, die kent die krapte niet. Natuurlijk er zijn woonwensen, die zijn er voor een aantal mensen en wij zien en wat wij ook wel eens hebben gezien van op het ogenblik en wat u allemaal herkent mensen blijven langer in hun woning, waardoor komt dat, nou de ene die kan zijn woning niet verkopen, de tweede die woont noodgedwongen langer thuis, omdat je denkt ja ik moet tegenwoordig krijg ik minder gauw de overgangsmogelijkheden naar een andere woning, maar als wij de hele woningmarkt bekijken is er voor elke doelgroep is er op dit moment voldoende aanwezig. Dat is een visie die wij in elk geval willen uitdragen en die woningbouw die moeten we goed in stand houden, goed beheren en af en toe zorgen middels verdunning ook voor vernieuwing.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als er geen problemen zijn op het gebied van woningen hoe komt het dan dat er een wachttijd is om op een woning te wachten.
  • 1:2 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou daar kan ik van, u bedoelt een wachtlijst voor een woningbouwvereniging. Ja, er blijft natuurlijk altijd, kijk als er geen wachtlijst zou zijn, wat zou dat betekenen dat iedereen maar in elke woning zou kunnen stromen. De gemiddelde wachtlijst, of tenminste dat er altijd een woning in Stadskanaal beschikbaar is voor een ieder die daar wil gaan wonen. Je hebt natuurlijk ja hoe moet ik het zeggen ook als woning ja als corporatie heb je natuurlijk dat je op een gegeven moment inschrijft en bepaalde woonwensen hebt. Wij zien hier in Stadskanaal dat voor bepaalde specifieke zeg maar woningen de wens heel groot is om daar te wonen, dus men is ook bereidt daarvoor in te schrijven en te wachten tot die woning beschikbaar komt. Maar niet elke ja die paar zeer selecte woningen zijn niet voor iedereen beschikbaar en daardoor is het toch bekend dat ook die wachtlijst gemiddeld gezien ontzettend hoog is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar als ik een wachttijd heb voor over het algemeen sociale woningbouw, want daar hebben we het natuurlijk uiteindelijk weer over, mensen gaan scheiden, vrouwen moeten, of mannen ruim twee jaar wachten op een woning. Hebben we dan niet gewoon een tekort aan sociale woningbouw.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:18 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Als de wachttijd twee jaar is vind ik dat een erg lange periode. Bij ons is niet bekend dat er wat dat aangaat een druk op de woningmarkt is waardoor wij zeggen; hier zijn te weinig woningen. Lefier geeft aan dat die druk niet zo hoog is dat ze dat moeten stellen.
  • 0:2 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:12 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Wethouder u kunt toch niet ontkennen ik bedoel de Koepel die geeft al aan dat er gewoon een tekort is aan betaalbare woningen. Die ligt op 36%, dat wordt ook nog eens een keer door de participatieraad wordt dat ook nog eens een keer benoemd, daar kunt u toch niet omheen.
  • 0:36 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ja, maar dat is iets anders wat u noemt. Daar geeft de Koepel in feite ook dat spanningsveld aan als het gaat om wat heeft een burger een inwoner hier te besteden aan een woning en wat kost die woning. En daar ligt het spanningsveld, er is een te grote hoeveelheid mensen in deze gemeente die eigenlijk met een te laag inkomen in misschien wel een te dure woning zit. En daar is de laatste jaren een spanningsveld ontstaan. Ja, als je kijkt naar Maarsstee wat daar gebouwd is, dat zijn prachtige woningen, maar die huurprijs is aan de hoge kant, klopt dat is een spanningsveld.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef eerst even het woord aan meneer Pals van D''66.
  • 0:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten op wat u nu heeft gezegd wethouder en dat appelleert ook een beetje aan mijn bijdrage. U heeft gezegd dat wij te maken hebben in Stadskanaal met een groep mensen waarvoor de woningen gewoon kortweg gezegd te duur is. En dat vind ik echt een “comming out” voorzitter van de wethouder dat hij dat zegt. En dan is mijn hele simpele vraag; wat gaat de wethouder daar dan aan doen de komende jaren. En niet eens de komende jaren, maar de komende tijd. Gaat u in overleg, gaat u die mensen opsporen wie het betreft, gaat u mensen helpen die bijvoorbeeld al op die wachtlijst staan. Ik vind het echt een “comming out” van u en ik vind dat u daar echt aan moet gaan werken, maar mijn vraag is eigenlijk; wat gaat u er aan doen de komende tijd en niet de komende jaren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:23 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dat was mijn vraag. Dat had ik eigenlijk ook al in mijn betoog gezegd. Wat gaan we er aan doen. Vorig jaar was al bekend dat heel veel mensen de huur niet meer konden betalen, maar op sociale woningbouw heeft Lefier wel een huurverhoging van 3,5%, eigenlijk hoger dan alle jaren daarvoor gegeven. Ik snap dat niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:51 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ten aanzien van de hoogte van de huren, hebben we net ook al, heb ik ook al eerder aangegeven, wij gaan met Lefier in overleg om te kijken wat hun mogelijkheden zijn ten aanzien van de betaalbaarheid van de woningen en daarbij krijgen wij ook zicht op hun beurs om het zo maar te zeggen, wat zij voor ruimte hebben om ons daarin tegemoet te komen om te zorgen dat wij hier een stabiele en goede woningmarkt krijgen waar genoeg woningen beschikbaar zijn voor mensen met ook een krappe beurs, maar waar dat evenwicht precies ligt dat is moeilijk, want zij hebben ook maar een beperkt hoeveelheid middelen om te besteden en om te investeren en om te kijken van waar houden we de huren extra laag. Daar zullen we een evenwicht moeten vinden en daarom gaan wij ook per wijk kijken van waar moeten wij bijsturen en waar kunnen we bijsturen en waar is Lefier ook bereid en kan die ook bijsturen op die fronten.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik mis toch wat in dat hele visiestuk. Zo langzamerhand krijg ik het gevoel het is geen visie meer, maar het is achter de feiten aanlopen stuk geworden. Ik zal u ook vertellen waarom, in vind als u de opmerking wat de wethouder nu plaatst en die zegt van ja wij gaan in de toekomst in de wijken, wij gaan in de toekomst met de woningstichting gaan we om tafel om te kijken van waar hebben we tekorten en waar zitten de knel. U met name met u voorzitter waar uw partij voor staat met name u bent degene die altijd heeft gehamerd al jaar in jaar uit hier in deze gemeente van we moeten contact houden met de buurt, we bezoeken de wijken, wij gaan, u zit bij iedere bezoek van B&W zit u vooraan, u heeft altijd goede contacten met de woningstichting en dat soort dingen, dan valt me het erg, erg van u tegen dat u nu eigenlijk een visie geeft, dat geeft u geen visie, u hobbelt gewoon achter de feiten aan visie, dat is het eigenlijk en dat valt me echt van u tegen dat u daar niet in staat bent om daar een goed en helder antwoord nu op te geven. Maar goed dat
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder.
  • 2:18 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Even kijken, ja ik wil nog even terugkomen op een vraag van de PvdA, die ging over die plancapaciteit. De plancapaciteit daarvan stelt u, ja moeten we wel aan de slag met die plancapaciteit om die zomaar af te schaffen want u bent o.a. bang voor ja laat ik het zo zeggen verloedering en verpaupering et cetera et cetera. Laat ik beginnen met het gaat niet om 450 bouwkavels, maar het gaat om 450 woningen die er tot op dit moment nog gebouwd zouden mogen gaan worden op grond van de vergunningen die er verleend zijn. als wij dan straks door die lijst gaan en zeggen van nou op die en die plekken zouden wij wel denken van daar hoeft eigenlijk wat ons aan gaat niet meer nieuw gebouwd te worden. Maar natuurlijk wij geven de eigenaar van zo’n kavel, geven wij enige jaren de ruimte om te kijken van kan hij het nog realiseren. Wij gaan erover met hem in contact en geven hem de mogelijkheid om een aantal jaren dat te realiseren. En als hij het dan binnen een aantal jaren niet de woning of de woningen die hij op die kavel mag bouwen realiseert dan vervalt op dat moment de bestemming wonen. En wat gebeurt er? Dan kan het zijn, en die kavels die zoeken wij ook echt uit, het is niet zo dat wij al die plancapaciteit dus zeg maar er uit halen, nee we gaan gericht zoeken, dat doen wij ook op grond van wat er in de woonvisie staat van het moet bijdragen aan de basis kwaliteit van een dorp en een wijk, als wij denken van nou daar kan wel iets weg want dat zou niet veel bijdragen, als die meneer of mevrouw dan nog wel een woning kan plaatsen zou dat mooi zijn voor het geheel misschien ook voor hem, maar het kan wel zonder. Wij gaan op grond van die speerpunten die daar ook genoemd zijn in de woonvisie gaan wij bij langs waar gaan wij proberen de plancapaciteit te verminderen. Wij denken niet
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U heeft het over het verminderen van de plancapaciteit, u haalt in het begin van uw betoog ook het regionale prestatiekader aan, dat dat ook door de raad is vastgesteld. Daar staat letterlijk in, en ik citeer; “de huidige bestemmingsplan capaciteit blijft bestaan”. Hoe verbind u dat dan met elkaar.
  • 0:56 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   De huidige bestemmingsplan capaciteit, de huidige aantal woningen blijft bestaan en het bestemmingsplan capaciteit blijft bestaan, maar vooruitkijkend naar de krimp die na 2018 ontstaat gaan wij aan het werk met het verminderen van die plancapaciteit. Dat is serieus zo met elkaar afgesproken. Dit vooruitzicht kijkend op na 2018 gaan we die plancapaciteit verminderen. Ik wil er direct bij zeggen; bedenk dat het verminderen van die plancapaciteit niet betekend dat er minder woningen of zo gebouwd zouden kunnen gaan worden op termijn. Je kunt dan meer want je hebt meer ruimte om ook zeg maar daar waar behoefte aan is en waar je maatwerk wilt leveren om dan te zeggen van dit is iets op een plek waar we misschien in het verleden van dachten van dit wil je hier niet of dit zou hier niet goed zijn dacht je in het verleden, maar door ontwikkelingen dat je nu zegt er is ruimte voor maatwerk.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als u maatwerk wilt kunt u toch ook de passages die daar over gaan over het verminderen van het bestemmingscapaciteit er net zo goed uit halen, dat was ook ons bezoek. Maar ik begrijp ook eerlijk gezegd niet als u zegt van het komt voort uit het regionaal prestatiekader, hier staat dat het blijft bestaan en dat gaat tot 2018, hier staat niks over vanaf 2018. Maar daar heeft u het dan wel over en dat zouden wij al hebben vastgesteld, maar dat is dat dan, dat klopt dan blijkbaar niet met elkaar.
  • 0:03 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou wij hebben in elk geval met elkaar afgesproken dat wij een plancapaciteit dat we daaraan zouden werken als het gaat om de afbouw. En we hebben ook daar de afgelopen tijd ook in regionaal verband gekeken naar wat zijn de mogelijkheden als het gaat om het afbouwen van die plancapaciteit, is het juridisch haalbaar, het is inderdaad haalbaar om zeg dit op deze manier af te bouwen. En nogmaals we zijn niet van plan om alles eruit te poetsen, absoluut niet, maar denk eens aan bijvoorbeeld een aantal grote complexen die zullen echt niet terugkomen, ik kan u voorbeelden noemen als, hier in de buurt zou een hele grote flat komen, nou die komt waarschijnlijk ook nooit van de grond vanwege het feit alleen al dat er geen vraag naar is. Kijk eens wat Lefier nog aan mogelijkheden heeft waar hij gesloopt heeft, die bouwt echt niet die aantallen flats terug, die zitten allemaal in die aantallen van 450 eerder genoemd.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:15 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil toch even teruggaan op ook op de opmerking die de portefeuillehouder net genoemd heeft. Hij suggereerde, of tenminste in ieder geval komt dat bij mij zo over, dat wij tegen het terugdringen van die plancapaciteit zijn en dat is niet aan de orde. Wat er aan de orde is, is dat er in de visie bepaalde, laten we zeggen, strenge regel staat die we dus blijkbaar op een andere manier moeten lezen dan dat het er staat. En ik zei net al; ik heb die zin een paar keer moeten lezen om dan hopelijk te begrijpen wat er staat en nu roept u wat anders. Mijn collega Hofstra die zei dat net al; eigenlijk geeft u in uw bewoording precies aan wat wij willen. Maatwerk, ga praten met degene die dat betreft, kom met een echte visie en kom met een plan van aanpak. En dat hoeft niet al te lang te duren en we praten niet over grote hoeveelheden, dus dat kan wat ons betreft gewoon op een normale manier ingevuld worden. En hoeven we niet deze strakke regel, zoals die hier vermeld staat, of die niet ondubbelzinnig in ieder geval te lezen is, hoeven we niet te accepteren.
  • 0:12 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Nou dan begrijpen we elkaar in elk geval dan is deze zin blijkbaar niet voor één uitleg vatbaar. Want dit is echt, wat ik nu net aangeef, is de bedoeling als het gaat om het aanpakken van die plancapaciteit. Ja?
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar wat doen we er nou mee dan?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wat gaan we daar nu mee doen met deze opmerking? Schrappen we dit uit het voorstel? Of komt u met een andere voorstel of vanwaar deze uitspraak.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als de opmerking in de Woonvisie voor tweeërlei uitleg vatbaar is en u wilt hem wijzigen dan zult u met een amendement moeten komen want dat is de meest heldere oplossing om het aan te passen. Dat zou een overweging kunnen zijn.
  • 0:08 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Kan dat dan op deze conceptvisie?
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag van het concept was nog niet beantwoord denk ik, maar het gekke is op een gegeven moment hij ligt wel voor ter besluitvorming en vandaar dat ik het zeg, want wilt u er eventueel vanavond met zijn allen een klap op geven dan verdwijnt daarmee ook het woord “concept” en wilt u hem tekstueel echt aangepast zien zodat er in de toekomst geen discussie over kan zijn van wat valt er voor 2018 onder het prestatiekader, wat valt er eventueel na 2018 voor de toekomstige bestemmingsplannen qua wijziging, dan moet u hem helder formuleren. Dat is de beste weg in de besluitvorming. Wethouder.
  • 0:04 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Goed, hebben we nog, ja
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Houdt u ook de tijd een beetje in de gaten?
  • 0:25 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ik dacht dat ik ook de meeste zaken ook wel gehad had. De starterslening komen wij, of heb ik dat net al gezegd geloof ik, de starterslening komen wij binnenkort mee terug naar de raad toe, dat zal waarschijnlijk in juni zijn en anders wordt het zo vlak na de vakantie, maar we gaan even goed bezien hoe we die starterslening nu opnieuw gaan invoeren.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daar even een opmerking bij plaatsen wethouder, want ik denk dat toekomstige investeringen, of ze nou in de startersleningen zitten of in waardebehoud onroerend goed, eigenlijk qua initiatief thuishoren in de perspectiefnota, want dan kan de raad een afweging maken waar ze de middelen aan willen besteden in 2016. Even voor de helderheid want dan weten we wat we afspreken.
  • 0:09 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Even kijken, ja ik dacht dat ik de meeste dingen gehad had. De woonquote, krimp
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geloof dat in ieder geval mevrouw Kroom nog een vraag had. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:22 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Zeer zeker, er is nog geen antwoord gegeven op de vraag of er in ieder geval goed in gespeeld kan worden over die veranderingen, want er is al genoemd; windmolens al dan niet, spoorlijn al dan niet. We hebben gevraagd van kunt u daar op inspelen en kunnen wij afspreken dat wij over twee of drie jaar die visie kunnen herijken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Wat wij u al toegezegd
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:1 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Oh, ik dacht dat ik
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil echt even proberen af en toe de vragen te inventariseren als u mij daar de tijd voor geeft dan kunt u dat misschien in één keer meepakken. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb ook nog geen duidelijk antwoord gekregen hoe we dat gaan doen met die 30%.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 1:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik heb nog een hele lijst eerlijk gezegd wat nog open staat, dus dat, misschien, ja misschien komt de wethouder daar niet meer aan tegen, maar wij hebben op bladzijde 23 de eerste en de tweede zin, ik heb hem dat voorgekauwd, heb ik een vraag over gesteld. Bladzijde 27 over dat interne afstemming hoe moeten we dat vertalen, hebben we geen antwoord op gekregen, bladzijde 29 hebben we hem voorgezet over de burger en nabijheid. En we hebben natuurlijk eigenlijk ook nog niet over cruciale vragen beantwoord hebben over dat strategische verkopen van sociale huurwoningen, hoe gaat dat. En eigenlijk het belangrijkste wat, dat krijgen we toch niet meer, volgens mij krijgen we dat niet meer boven water deze avond, maar dat is toch echt dat beheersen van de woonlasten en investeren in duurzaamheid. Echt het punt waar we met zijn allen hier aan moeten werken dat mensen met een lage, die onder het Nibud budget, zoals wij dat genoemd hebben, vallen en een betaalbare woning komen die en die energieneutraal is hoe gaan we daar aan werken aan de toekomst. En hoe zorgen we voor een passende sociale woningvoorraad. En bewoners betrekken bij leefbaarheid, dat zijn toch heel wat vragen die wij gesteld hebben en waar we tot nu toe nog geen goed antwoord op hebben gehad.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan de wethouder.
  • 2:49 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Ik zal op een aantal in elk geval op dit moment denk ik wel antwoord kunnen geven en misschien zal ik wel een aantal vergeten in verband met de ????????? voorstellen. Als het gaat om, kijk laten we in elk geval een van de belangrijkste is denk ook die woonquote waar we het hier over hebben, daar moeten wij samen met Lefier op insteken. Lefier wil daar onderzoek naar doen wat daar de mogelijkheden zijn en het is natuurlijk van uitermate groot belang om te kijken van hoe komen we daar met elkaar samen uit. En tegelijkertijd willen we ook natuurlijk werken aan die verduurzaamheid en aan goede kwaliteit van woningen, maar samen inzetten met Lefier op die woonquote is een van de dingen dat onderzoek daar gaan we mee aan de slag of daar gaat Lefier mee aan de slag, die kijkt wat daar mogelijk is en zij zullen dat ook aan ons presenteren en wij zullen ook moeten kunnen beoordelen als gemeente of inderdaad dit haalbaar is of niet en in welke mate wel en in welke mate niet. Daar maken wij ons hard voor in het lokaal akkoord om te zorgen dat we daar zo veel mogelijk aan kunnen werken. Op dit moment kan ik daar niet van zeggen van dat gaan we halen, maar we gaan ons daar hard voor maken om het zo veel mogelijk te realiseren want wij beseffen met elkaar en uw boodschap daarin is helder en de onze dacht ik ook wij willen een goede bereikbare woningmarkt, sociale woningmarkt, want dat is ook de taak van Lefier om die te zorgen dat die bereikbaar is want daar willen we voor gaan. Als het gaat om de verkoop van de woningen die het strategisch verkopen ja wij zetten absoluut in op, en daar hebben we met Lefier ook wel over gesproken, op een niet verkopen van die ja moet ik zeggen die goedkope huurwoningen aan de onderkant. Waarvan je denkt van jongens die moeten niet in die koopmarkt komen. nee, dat moet of als stel ze zouden al wel in die koopmarkt komen dan zou er heel veel bij moeten dus dat gaat op die manier niet dan moet je daar iets anders op bedenken. Wij staan er op het punt Lefier gaat niet zijn goedkope sociale woningvoorraad verkopen aan een particulier. Wij gaan er op insteken dat die woningvoorraad daar niet voor gebruikt wordt. Wij gaan er op insteken dat die duurdere woningvoorraad, die goeie woningvoorraad van hun als het ware dan eerder aan bod moet komen. wij begrijpen dat zij strategisch gezien verkoop nodig hebben, dus stel er is toch een reeks waarvan je zegt van zouden we die op een bepaalde manier in de markt kunnen zetten waardoor ze en kwalitatief verbeterend en ook nog betaalbaar voor starters of voor anderen situaties dan gaan we kijken op dat moment hoe we daar aan mee kunnen werken, maar dat is dus lokaal wijkgericht maatwerk soms. Dat wil ik u meegeven.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder ik ga even iets van orde regelen want mijn taak is om zo meteen te kijken van of wij nog helderheid hebben in besluitvorming en ik weet niet misschien ben ik wel wat in een stemmingssituatie, een beetje vreugdevol dat ik wat minder scherp ben vanavond, dat zou zo maar kunnen, maar ik wil eigenlijk wel zorgen dat ik die verantwoordelijkheid goed kan nemen. Ik heb de behoefte als voorzitter van de raad even af te stemmen met het college. Dus ik wil eigenlijk even een korte periode schorsen. Minuutje of vijf. Kunt u ook even de benen strekken meneer Maarsingh, ja dacht ik.
  • 0:01 schorsing
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef na intern beraad het woord opnieuw aan de wethouder.
  • 0:08 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Geachte raad we hebben intern beraad gehad en wij vinden het stuk heel erg belangrijk het is een woonvisie die we vast willen stellen voor komende 10 jaar met een uitloop zoals het dan doorkijkt naar de toekomst. We merken er zijn ontzettend veel vragen en ook wij we zoeken gewoon ja breed draagvlak als het gaat om een woonvisie en ik wil u dan ook voorstellen dat wij dit stuk op dit moment mee terug nemen en tegelijkertijd ook de welstandsnota, die hier ja misschien wel aan gekoppeld is zou je kunnen zeggen, op later een stadium samen opnieuw in de raad te brengen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Heeft dat uw instemming? Is dat wijs op dit moment? Dan doen we dat zo. Dank je wel.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mag ik er nog één opmerking over maken?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, een laatste.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   jazeker
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ChristenUnie
  • 0:28 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, daarom. Wij zijn het eens natuurlijk met wat de heer Plieger zegt dat het een heel belangrijk stuk is wat in ieder geval de komende 10 jaar mee verder moeten dus het lijkt me inderdaad heel wijs en ik denk dat wij als raad ook even moeten aanbieden dat wij onze vragen even richting de wethouder sturen zodat hij dat mee kan nemen in overleg met zijn ambtenaren.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik denk dat dat een mooi voorstel is dat nemen we graag aan meneer Van Beek dus dat wordt bij elkaar gebracht en kan verwerkt worden.
 • 15 Welstandsnota Stadskanaal 2015
 • 16 Mercurius Business Park (MBP)
  • 16. Mercurius Business Park MBP (101,93 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zou ik toch graag opnieuw mevrouw Sterenborg willen verzoeken om de voorzittershamer weer ter hand te nemen. Want ja ik geloof dat ik portefeuillehouder ben van agendapunt 16 mevrouw Sterenborg, dus
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. We zijn dus bij agendapunt 16, Mercurius Business Park. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Brongers, CDA.
  • 4:12 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben het, als we spreken over het Mercurius Business Park, het MBP, over het oude Philips terrein, een terrein met geschiedenis. Philips als grote werkgever die tijden zijn voorbij. Er kwamen plannen, TCN kwam faillissement volgde, milieu problematiek speelt, vandalisme, beschadiging van gebouwen, brand in het voormalig kartcentrum. Als CDA zien wij, of zal ik zeggen zagen wij, dit onderwerp en dit terrein wellicht ook als een beetje een hoofdpijn dossier. En hoofdpijn daar moet je van af zien te komen. als fractie en als raad zijn we regelmatig bijgepraat over ontwikkelingen, voortgang en het bespreken van eventuele mogelijkheden. Sinds vorig jaar oktober zijn we als gemeente eigenaar van de grond, 14 hectare, een groot oppervlak. Het eigenaarschap was een goede start om weer zelf de regie te voeren en wat het betekend om zelf de regie te voeren daar hebben we vanavond eerder over gesproken. Onder anderen als het gaat om de Openbare Orde en Veiligheid. Wij hebben de belangrijkheid van die eigen regie zoals ik al zei eerder benadrukt. Echter voorzitter daarmee was de hoofdpijn nog niet over. Inventiviteit, creativiteit was nodig, partners werden gezocht, provincie en ondernemers om gezamenlijk perspectief te zoeken. Uit onderzoek is gebleken, die nota ligt voor ons, dat perspectief aanwezig is, een “local energie parc” . Realisatie van duurzame energie, samenwerking met onderwijs en werkvoorzieningsschap en werkgelegenheid, maar ook als onderdeel de realisatie van een OV knooppunt op het terrein. En nog maar even in de metafoor te blijven voorzitter, de vergelijking te blijven spreken hoofdpijn pijnbestrijding kost geld, veel geld. Let wel wij zijn niet cynisch, zeker niet, maar willen wel realistisch zijn. het levert immers ook, zo wordt verwacht, het nodige op, de perspectieven heb ik al genoemd. Een miljoenen project waarbij nog niet alles uit de grond is, maar nog wel gehaald moet worden. Waarbij wellicht nieuwe onaangename verassingen niet uitgesloten zijn. Wat ons nog te wachten staat, misschien beschikken wij nog niet over de hele actuele kennis en komen wij nog wat tegen. Wij horen graag hoe het college hier tegenaan kijkt. Moeten wij nog rekening houden met af en toe laten we zeggen een migraine aanval? En voorzitter ook hier geldt voor wat hoort wat. Door in te stemmen met dit besluit hoort verdere ontwikkelingen van het bedrijvenpark Zuid-Groningen tot het verleden. De gronden worden afgewaardeerd op de boekwaarde met 0,6 miljoen euro. De sanering van de vervuilde gronden, nettolasten; 2 miljoen. Wij kunnen en willen er als CDA voor instaan. Inmiddels heeft symbolisch de sleuteloverdracht plaats gevonden in het bijzijn van gedeputeerden. Immers de provincie levert ook een financiële bijdrage en in deze willen wij als CDA ook de ondernemers vooral niet vergeten. Als we het goed hebben begrepen wordt eind maart begonnen met de sloop. Op afzienbare termijn zal het terrein er dus heel anders uitzien. Dit hele proces voorzitter getuigd naar onze mening van het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, lef en daadkracht. Voorzitter het oude Philipsterrein hoort bij Stadskanaal, de geschiedenis en de huidige omstandigheden, de ontwikkelingen, alle ondernomen acties en het perspectief zijn wat het CDA betreft documentaire waardig. Een voorbeeld waarin een nog relatief kleine gemeente groot in kan zijn. wij vragen het college ons te blijven informeren over de voortgang en op welke wijze dit verder vorm en inhoud wordt gegeven. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Ploeger van GBS.
  • 1:58 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel. Voorzitter, na jarenlange aftakeling in de discussies rond de toekomst van het voormalige Philipsterrein ligt hier nu een voorstel om alle aanwezige milieu verontreinigingen te gaan verwijderen. Een aantal lokale ondernemers van het Mercurius Bedrijvenpark B.V. hebben aangegeven zich in te willen zetten voor de sanering en het revitaliseren van het terrein en het opnieuw gaan exploiteren van het bedrijventerrein. Om dit alles te kunnen realiseren vraagt u ons als gemeente 2,6 miljoen euro netto beschikbaar te stellen. Ook de provincie draagt met 3,5 miljoen euro haar steentje bij. De GBS fractie is verheugd dat deze prachtige zichtlocatie op korte termijn rigoureus wordt aangepakt, wij hopen hiermee een begin te kunnen maken met het creëren van een goede basis. Bijvoorbeeld voor wat betreft innovatieve activiteiten en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Is nu alles zeker afgedekt? Nee, dat is helaas niet het geval. We lopen bijvoorbeeld ten aanzien van de milieusanering nog risico’s omdat de asbest inventarisaties niet volledig zijn. Ook de bodemsanering is al weer enkele jaren oud. Daardoor moet ook nog nieuw bodemonderzoek plaatsvinden. Op dit moment is nog niet bekend welke eventuele extra kosten dit met zich mee gaat brengen. De GBS fractie vraagt u om de raad hiervan goed op de hoogte te houden. Onzeker is natuurlijk ook nog of de spoorlijn Veendam-Stadskanaal zal worden gerealiseerd. Voor wat betreft de realisering van een OV knooppunt is ons niet duidelijk wat de stand van zaken is. Is daarover al een definitief besluit gevallen. Uw voorstel in het stuk dat vanmorgen in het Dagblad van het Noorden stond ademt die sfeer wel een klein beetje uit. Graag duidelijkheid hierover. Voorzitter het zal u duidelijk zijn dat wij akkoord gaan met uw voorstel om de 2,6 miljoen euro beschikbaar te stellen. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Kremer van de SP.
  • 2:45 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, voor ons ligt agendapunt 16, Mercurius Park in Stadskanaal, ook wel in de volksmond genoemd “het Philipsterrein”. U vraagt de raad vanavond om geld beschikbaar te stellen voor de sanering en revitalisering van het voormalig Philipsterrein. Tijdens de opening van 12 maart j.l. was de SP verbaasd over de tijdstip van deze opening, immers de raad moest nu pas een voorgelegd plan nog een besluit over nemen. Kan het college ook aangeven waarom de reden was voor deze snelle actie? Voorzitter wij zien een goed opgezet ambitieus plan met daarbij ruimte voor samenwerkingsverbanden met scholen, het VMBO/MBO, werkvoorzieningsschap Wedeka en ondernemers. Om samen te komen tot een “local energie parc”. De SP kan zich daar goed in vinden. In het voorstel wordt gesproken over 180 voltijd betaalde banen, welke garanties krijgen wij hiervoor? In het voorliggende plan wordt bijna alles gesloopt en wordt het terrein gereed gemaakt voor de verkoop. De SP ziet graag dat bepaalde elementen die op het Mercurius terrein nog aanwezig zijn wordt behouden voor de toekomst, een stukje nostalgie uit het verleden. Bijvoorbeeld het baksteen mozaïek van Mercurius van de Groninger kunstenaar Johan Dijkstra, dat is een van de belangrijkste Groningse kunstenaars. Tevens is er nog het Philips museum dat nu wordt ondergebracht in het voormalig Rabobank, de SP zou het mooi vinden dat deze terugkeert naar het Mercurius Park, bijvoorbeeld de oude kantine. Voorzitter in het voorstel wordt industriegrond onttrokken uit het bedrijvenpark Zuid-Groningen ten behoeve van het Mercurius Park. Klopt het dat het bedrijventerrein een samenwerkingsverband heeft met de gemeente Vlagtwedde en is de gemeente Vlagtwedde ook op de hoogte van het afwaarderen van de grond. Voorzitter in het stuk wordt gesproken over een OV knooppunt, met daarin een opgenomen toekomstig treinstation op het Mercurius Business Park, de raad heeft immers nog geen beslissing genomen over de locatie van de toekomstige station en wij hebben het gevoel dat het college dit er zo infietst zonder ruggenspraak van de raad. Graag willen wij van het college horen waar en wanneer de discussie omtrent het treinstation komt. De totale omvang van de sanering is reeds bekend wordt hierbij het Ceresmeer betrokken en wat wordt de toekomstige status van het meer? Dit was de eerste termijn.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:50 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Allereerst wil de VVD waardering uitspreken voor de wijze waarop het college dit probleem heeft getikkeld. We zijn verheugd dat deze rotte kies binnenkort getrokken gaat worden en ook de complimenten dat er voor dit terrein nog een gezond economisch perspectief mogelijk is. Ik denk dat dat een goede impuls voor de werkgelegenheid kan zijn. We hebben echter nog een vraag en de vorige spreker duidde het ook al van is de onttrekking van het bedrijventerrein in Ter Apel en Ter Apelkanaal komt daarmee de samenwerking met de gemeente Vlagtwedde tot een einde of betekend dit het einde van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, kortom wat is de reactie van de gemeente Vlagtwedde hierop geweest. Dat waren mijn vragen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, dan wil ik het woord geven aan meneer Pals, D''66.
  • 2:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Mercurius Business Park, een mooi project wat eigenlijk op het punt staat om afgeheft te worden, is veel voor verzet de afgelopen maanden door het college en door de ambtenaren, het is een mooi plan om dat op deze wijze te zien dat een slecht plan een heel mooi plan kan geworden. De 3 beslispunten die u heeft aangegeven waar we, dat kunnen wij als D’66 fractie gaan we dat uiteraard helemaal mee eens en stemmen daar volledig mee in, maar goed tevens hebben wij toch wel een beetje teleurgesteld moeten lezen, maar wat is teleurstelling, u heeft toch het, met het instituut Infra-plus heeft u denk ik toch opdracht gegeven om te kijken van waar nu de toekomstige station locatie moet staan en ja goed er is wel een hele eenzijdige belichting u weet als geen ander, het college weet als geen ander, hoe vaak hier in deze raad erover gesproken is hoe vaak we het erover hebben gehad dat dat, en ik herhaal de woorden van de vorige wethouder, meneer Bessembinders, die eigenlijk wel heel standvastig was, maar die ooit tegen mij gezegd heeft toen ik hem vroeg is dit besluit zit die in beton gegoten waarop hij zegt nee meneer Pals het is niet in beton gegoten we kunnen nog alle kanten op. Nou voor een man van die ????? toen hij dat zei was alle hoop was wel gevestigd dat wij een alternatief kunnen bedenken ook namens de bevolking van Stadskanaal dat het daar niet in beton is gegoten alleen het moet ons echt van het hart want ik dacht dat de CU daarop duidde vanmorgen dat interview van het Dagblad van het Noorden dat is een mooi interview geweest met de toekomstige ondernemers over het park. En die praten heel stellig over de ontwikkeling van de stationslocatie op dat gebied en wij zijn reuze bang dat het college eigenlijk nu een beetje een weg inslaat die de raad niet wil of tenminste de politiek althans D’66 niet wil, laten we het zo zeggen, die D’66 niet wil en waarvan denk ik alleen maar problemen kunnen komen denk ik als je die weg blijft bewandelen door de manier de ondernemers op die manier te blijven informeren over de stand van een toekomstig treinstation en dat is een erg jammerlijke ontwikkeling die wij hopen een halt te kunnen roepen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:02 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wat zo fijn is als je aan het eind aan de beurt bent, dat ik geloof ik niet zoveel meer hoef te vertellen en ik graag de complimenten wil geven aan mijn voorgangers hoe alles is aangekaart. Ik wil een opmerking graag plaatsen, de rest is allemaal al gezegd, de inspanningen die de lokale ondernemers willen doen om de zaak te saneren en de revitalisering juichen wij van harte toe. Er straalt enthousiasme en de wil om samen te werken uit en dat zien we heel graag en dat wilde ik graag erbij vermelden. Ook wij vinden dat de vinger aan de pols gehouden moet worden als het gaat om nou de problemen die eventueel nog langs kunnen komen, maar we hebben alle vertrouwen erin dat dat ook gaat gebeuren. Ik wil wel heel graag toch de raadsvergadering van 16 december 2013 in herinnering brengen en dat haalt ook collega Pals erbij. De Wijkvisie Parkwijk stond toen op de raadsagenda, tijdens de behandeling van dat onderwerp is de keuze voor het stationslocatie ter sprake gekomen. We wisten toen al dat u de voorkeur gaf aan het station op het Mercurius Business Park, de raad, waaronder onze fractie, heeft toen gevraagd eerst goed te onderzoeken welke locatie nu werkelijk de beste optie is. Naar onze mening heeft dat onderzoek, dat is daarnet ook al gevraagd, maar naar ons heeft dat niet plaatsgevonden en nu komt in uw voorstel deze voorkeurlocatie weer langs. Wij vragen u het onderzoek alsnog te doen. en ten slotte, wij willen ons graag aansluiten bij het verhaal van de SP als het gaat om, en dat is ook al eens eerder termijnen wel eens genoemd door de CU, om een laten we zeggen een blijvende herinnering aan Philips in Stadskanaal te houden. Nou er zijn hier allerlei dingen genoemd, ik denk dat u daar wel uitkomt.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. De heer Van Beek, CU.
  • 1:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Hij is wederom de laatste. Een heleboel is er al gezegd dus ik ga niet alles herhalen. Ik geloof dat ik op een eerdere bijeenkomst gezegd heb dat het een prachtig plan was, wat neergelegd was nou dat vind ik nog steeds. Volgens mij is het een mooi voorbeeld van “out of the box” denken of zoiets dergelijks. Ik vind het fantastisch dat het college zo’n plan heeft neergelegd in samenwerking met de ondernemers die hier in genoemd zijn. ik bedoel als wij geen samenwerking hadden zoals in deze dan kon Stadskanaal er alleen voor opdraaien en bleven wij hoofdpijn houden zoals mevrouw Brongers aangaf, dus ik ben blij dat er een oplossing gekomen is even ten aanzien van de historische waarde, de heer Van der Heide en de PvdA die noemden dat en de SP die noemde dat ook, ik denk dat er meer bewaard moet blijven als alleen een schoorsteen zoals vanmorgen in de krant stond. Ik denk ja het is leuk zo’n schoorsteen, maar ik vind zo’n mozaïek inderdaad wel mooier als een schoorsteen. En dat museum is ook een prachtig idee, dus ik denk dat dat gewoon meegenomen moet gaan worden.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank je wel meneer Van Beek.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja hoor graag gedaan.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   en de spoorrails ook hè.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Daar kom ik nu op, op die spoorrails.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ??????? tijd
  • 0:56 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, we hebben toch nog wel eventjes. ik bedoel ik heb nog nooit meegemaakt dat het zolang duurde, dus ik denk we gaan nu gewoon door. Even het station, als je nou toch over het spoor begint, ja de CU heeft altijd gezegd dat zou een prima locatie zijn, maar we hebben ook gezegd van we willen eerst een nader onderzoek hebben, dus daar hebben wij tot op heden nog geen antwoord op gehad, dus wij wachten dat even af. We kunnen ons voorstellen dat jullie dat zeggen, maar wij willen dat eerst wel bevestigd hebben dat dat inderdaad de beste plek is. Wel mooi trouwens dat er zo’n stopcontact aanwezig is die door onze gedeputeerde gefotografeerd is, maar volgens mij bedoelden ze niet dat mooie stopcontact. Maar goed ik vind het geweldig dat dit plan er ligt, ik denk dat het goed is voor de werkgelegenheid gezien de toestanden met onze sociale werkplaats, dat daar mogelijk werk voor is, ik denk dat het fantastisch is en dat we dit allemaal moeten omarmen dit plan. Daar wou ik het eerst even bij laten.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan mevrouw Galama.
  • 12:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, ik zou natuurlijk nu kunnen zeggen dat ik hoofdpijn heb en het daardoor een beetje kort wil houden. Maar allereerst dank voor de denk ik toch de onderstreping voor wat wij zelf genoemd hebben bij de openingshandeling; van een probleem naar een kans. Ik denk dat dat ook essentieel is en eigenlijk voordat we zeggen van ja we hebben die, dat probleem en we hadden die hoofdpijn heb ik dat bij de openingshandeling ook gedaan en wel de neiging om dat nu nog even te doen om terug te kijken niet alleen van hebben we straks historisch nog iets tastbaars in het kader van de werkgever Philips die hier zolang in Stadskanaal een hele belangrijke rol heeft gespeeld, maar die ook heeft gezorgd dat we tot op heden heel veel voorzieningen hebben en ontwikkelingen hebben gehad in Stadskanaal die we waarschijnlijk zonder Philips, en denk dan maar even aan ons ziekenhuis, denk maar even de onderwijsvoorzieningen, denk aan ons theater, wat nog steeds allemaal ook vestigingsfactoren zijn voor anderen, niet zouden hebben gehad als Philips hier was geweest en, niet was geweest, als die niet was geweest. En we hebben natuurlijk in het jaar 2005/2006 de laatste stappen van de laatste werknemers van Philips en de definitieve afscheid op een gegeven moment gezien dat we met het Philipsterrein, want zo blijf ik het toch maar een beetje noemen, in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Niet alleen door het feit dat er geen voldoende opvolging was in de activiteiten, maar ook omdat we daarnaast niet voldoende investeringen zagen, niet voldoende bedrijven zagen komen en eigenlijk in een economisch getij zijn terechtgekomen wat alleen maar die neerwaartse spiraal heel erg versterkt heeft en dusdanig versterkt dat we op een gegeven moment uiteindelijk geconfronteerd zijn naar de eigendomswisselingen en ook na de vrijwaring voor Philips ten aanzien van de sanering, alleen maar gezien hebben dat we in die neerwaartse spiraal gekomen zijn tot een probleem waar we met de curatoren moesten onderhandelen om inderdaad weer regie te kunnen voeren over een deel van de ontwikkeling in Stadskanaal en ik vind het nog steeds belangrijk om daar ook bij stil te staan want dat verleden heeft ons veel gebracht en betekend ook dat we daar een wat minder mooie erfenis van hebben gehad in de laatste jaren die we nu toch eigenlijk door weer regie te kunnen voeren door de aankoop die we in oktober van het vorige jaar gedaan hebben om kunnen buigen tot een mooie kant. En dan wordt er gezegd ja die kans komt vooral tot stand op een gegeven moment omdat we die regie hebben opgepakt en hebben we denk ik als gemeente best wel een beetje onze nek mee uitgestoken omdat we de overtuiging hadden dat als we niks doen wordt die situatie alleen maar slechter op lange een termijn. En zonder dat je het zeg maar kunt beredeneren en in cijfers kunt omrekenen zou die impact van die neerwaartse spiraal en de poort van Stadskanaal op een gegeven moment alleen nog maar verder verslechtert zijn en waarschijnlijk ook effect hebben gehad op andere ontwikkelingen, kijk alleen maar naar het bedrijfsleven daar in de buurt, maar ook voor de woonwijk in die omgeving, en dan denk ik dat kan je niet berekenen, maar dat kun je wel ongeveer op je klompen aanvoelen dat dat slecht is geweest. En ik ben dan wat dat aangaat altijd blij geweest met de steun vanuit de raad, met de steun vanuit het college, om op deze manier de zaak aan kunnen pakken en ik vind dat daar waar u zegt er is hard gewerkt door het college en er is hard gewerkt door de ambtelijke vertegenwoordiger, er is zelfs hard gewerkt met oud bestuurders om dit plan naar een goed eind te brengen, maar dat compliment wat u ons voor een deel meegeeft dat geldt ook voor u. Want u hebt als raad in deze 6 maanden in een sneltrein gezeten, laat ik die trein toch maar even gebruiken, in een sneltrein gezeten om op bepaalde momenten de visie te onderstrepen en te zeggen van ga door, hou je koers vast en ga door op een gegeven moment en probeer samen met de hulpvraag die we bij de provincie hadden neergelegd en de bereidwilligheid die er was van regionale investeerders om tot een oplossing te komen. nou ik denk op een gegeven moment dat dat een compliment voor een ieder waard is en dat dat ook iets laat zien van de slagkracht en de bestuurskracht die wij in Stadskanaal kennen. Heb ik in die zin hoofdpijn gehad? Ja, vaak genoeg mevrouw Brongers over dit dossier, maar aan de andere kant zegt u van is dat omgeslagen in migraine? Nee, niet bij dit dossier, in tegendeel. Bestaan er risico’s? Ja. En niet voor niks hebben wij zeg maar in de laatste alinea van het raadsvoorstel dat ook neergelegd want soms kun je niet in een glazen bol kijken om te kijken van wat de toekomstige ontwikkelingen precies kunnen zijn, maar wij kunnen in die zin ook niet door alles heen in de grond kijken wat daar nog aan risico’s zouden kunnen bestaan. En ja dat kan dus voorkomen en ja dat doen wij dan in de samenwerking van de 3 partijen, provincie, gemeente en ondernemers, via open begrotingen. En als we dat constateren en als dat noodzakelijk is dan zullen we u daar net als in de afgelopen 6 maanden over informeren en als dat leidt tot vragen dan komen we ook bij u terug. dit is een groot dossier met een ontwikkeling die zeg maar 2 jaar vergt ongeveer tot sanering, waarbij je dan pas kunt komen bij het stuk van de revitalisering en de verdere invulling en daarvoor moeten de ondernemers op een gegeven moment zeg maar ongeveer 15 jaar lang de positieve ontwikkelingen met zich meehebben. Maar het biedt kans en het biedt kans omdat we er gewoon werkgelegenheid combineren met mogelijke toekomstige combinaties met onderwijs, met duurzaamheid, met energie en in die zin zouden we ons ook een beetje kunnen positioneren als een “local energie parc” in Zuid-Groningen. En dat is denk ik ook weer een mooie kans om andere bedrijfsactiviteiten misschien iets dichter naar je toe te halen. Wat vragen wij daarvoor van u? En dat is 3,8 miljoen. Want dat is wat u beschikbaar stelt waarvan 1,8 zeg maar door de provincie wordt gecofinancierd, maar de sanering gebeurd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Geen 100% garanties zegt meneer Ploeger, dat is waar en ik hoop inderdaad dat mij zeg maar bespaart wordt om op een gegeven moment migraine te krijgen zoals mevrouw Brongers het noemt. Maar we kunnen het niet garanderen. U vraagt daarnaast op een gegeven moment en die vragen worden door een aantal van u gesteld, hoe zit het nu met de treinlocatie die opgenomen is in het rapport van Infraplus wat op een gegeven moment ook de basis is geweest om te kijken van wat kan de, wat voor economische perspectief is er, wat voor ontwikkelingen zouden tot stand gebracht kunnen worden en tot welke werkgelegenheid zou die kunnen leiden als je het plaatje volledig hebt afgerond. En ja jongens de discussie over de trein van Veendam naar Stadskanaal en liever ook nog van Stadskanaal naar Emmen et cetera is door u als raad het meest van allen aangewakkerd ieder jaar weer bij de algemene beschouwingen en dus komt ook iedere keer die discussie terug als je dat dan doortrekt wat voor mogelijkheden biedt dan zeg maar energie, duurzaamheid en dergelijke op deze locatie en wat zou er dan mooier inpassen als eventueel ook een treinstation. Maar daarmee is die meegenomen in de planvorming, daarmee is hij niet ingetekend en vastgesteld. Wij hebben afgesproken dat op het moment dat er groen licht, laat ik maar even in dezelfde sfeer doorpraten, groen licht is dat de treinverbinding doorgetrokken gaat worden van Veendam naar Stadskanaal, als dat groene licht er zou komen en de gedeputeerde was 12 maart heel erg positief, maar ik weet niet of hij terugkomt en of dat ook veranderingen tot stand brengt, maar dan denk ik dat is onze eerste zorg. Zorgen dat die treinverbinding, dat dat besluit positief en dat hij doorgetrokken wordt naar Stadskanaal. Dan is hij nog niet de volgende dag gerealiseerd en dan is ook nog niet de locatie van een treinstation bepaald. Dus mijn advies zou zijn laten we eerst de positieve besluit afwachten, kijken hoe we er dan voorstaan en dan kijken naar het onderzoek en dan ook in goed overleg met wat betekend dat voor de invulling van het plan, wat betekend dat eventueel voor de integraliteit van de energiedoelstelling die je ook op dat terrein hebt en maak dan een afgewogen oordeel over van waar moet die nou komen ja de nee. Een ding is duidelijk, de provincie heeft niet toegezegd dat daarmee met dit plan en hun financiering dat daarmee zeg maar de verbinding geaccordeerd is en dat ze daarmee ook het treinstation realiseren. Dus ik zou zeggen doen we het stap voor stap, fase voor fase, laten we zorgen dat we nou niet anderen hoofdpijn bezorgen voordat er reden toe is, zij hebben dit integraal meegenomen als een rapport en als een onderbouwing voor economisch perspectief, dat kunnen we volgens mij ook niet ontkennen, maar nergens ligt precies al vast waar wat komt. Het zou wel prachtig aansluiten, dat ga ik ook niet ontkennen, bij een OV-remise op een gegeven moment bij bussen met waterstof in plaats van andere brandstoffen et cetera en dan denk ik dan maak je hem integraal, maar die discussie kunnen we dus nog voeren. En om hem nu al, want u vraagt ook om onderzoek, om daar al op vooruit te lopen, dan denk ik van laten we nou eerst even zorgen dat we die verbinding, een positieve besluit in die zin, binnen krijgen en gaan we daarna kijken wat we er in kunnen fietsen zoals u dat zo mooi noemt. U vraagt naar de 14 hectare waarvan we besluiten om die af te waarderen tot agrarische waarde. Daarmee is het nog steeds ons eigendom. Soms denk ik in mijn achterhoofd; zouden we ook nog wel wat zonnepanelen op kunnen zetten toch? maar even los daarvan hebben wij onze buurgemeente daarvan op de hoogte gesteld? Ja, in een veel eerder stadium dan het nu hier ligt. Zijn wij afhankelijk van hun instemming? Nee, laat dat ook duidelijk zijn. we hebben wel samen een bedrijventerrein aangelegd via een stichting maar de eerste fase is formeel afgerond en de tweede fase is niet opgestart. Dus in die zin hebben wij ook netjes gezien dit raadsvoorstel aan de raad en de mededelingen die we in de bespreking hebben gedaan, leidend laten zijn. Goh voorzitter, volgens mij ben ik er al aardig doorheen, vindt u niet? Ik ben eigenlijk heel erg blij met de algemene onderstreping en de blijdschap dat we zeggen dat we zoals ik het genoemd heb er is met heel veel Pk’s aan gewerkt en daardoor zijn we in staat geweest om van een probleem een kans te creëren die wezenlijk van invloed is en die niet helemaal te vertalen is in harde cijfers, maar wel wezenlijk van invloed is volgens mij voor de “spin-off” die ervan kan komen dat we ook deze hoek opnieuw in de picture kunnen zetten waar het hoort bij de gemeente Stadskanaal.
  • 0:9 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij hadden nog een aantal vragen die zijn niet beantwoord. Dat gaat over de
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Een moment, zijn er meer mensen die, raadsleden waarvan de vragen niet beantwoord zijn?
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nee, dat niet, maar ik heb wel een aanvullende vraag op de opmerking van de portefeuillehouder.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer.
  • 0:13 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Wij hadden nog gevraagd over de openingshandeling, de snelheid daarmee, en wij hadden ook nog gevraagd over de 180 voltijd betaalde banen, welke garanties daar, die we daarvoor krijgen.
  • 1:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   1, tijdstip van de opening, u stelt mij een vraag, maar ik neem aan dat die gecommuniceerd is want ik heb vooraf gesproken over het feit dat wij voordat de raadsvergadering plaats zou vinden tot een openingshandeling zouden overgaan, met instemming van de fractievoorzitters is dat ingevuld en ik geloof dat iemand vanavond zei; de stofwolken zijn opgetrokken. Nou volgens mij is dat precies hetzelfde als waar wij het toen over hadden. If you know what i mean. En dat garanties meneer Kremer, welke garantie denkt u dat wij kunnen hebben over de invulling van een traject waarbij de grondexploitatie over een looptijd van 15 jaar tot uitvoering moet komen, waarin de planvorming gerekend is met die 180 Fte op basis van de gedachte invulling die er nu ligt, die afweging mag u t.z.t. er ook bij gebruiken over locaties en remises en treinstations, maar een keiharde garantie voor werkgelegenheid die gecreëerd moet worden die heb ik niet. En bovendien moet ik dat nier creëren als gemeente, maar gaan de ondernemers dat doen die de verantwoordelijkheid nemen om na de sanering tot revitalisering te komen en tot invulling van deze beoogde bedrijfsactiviteiten door hen zelf of door anderen die tot werkgelegenheid leiden. En dan zal ik ook nog even meepakken dat het Ceresmeer hier geen invloed op heeft want dat dat een losstaande sanering is. En dan mevrouw Kroom vroeg
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, mevrouw Kroom vraagt
  • 0:44 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, want die vraag heb ik nog niet gesteld. Even de goede woorden kiezen. U haalt daarnet aan toen we het hadden of toen u antwoord gaf over de risico’s dat er dan contact is en overleg is met de provincie en de ondernemers en natuurlijk ook met de gemeente. En dan praten wel over de risico’s, maar als wij het voorstel lezen en het is de allerlaatste zin in dat voorstel, dan staat daar; de kosten als gevolg van deze risico’s komen ten laste van de gemeente. Dus dan had ik even een beetje een lastig gevoel van, ik snap wel dat er contacten blijven met de provincie, vanzelfsprekend, maar wij zijn wel als gemeente degene die de risico’s dragen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het staat correct in het raadsvoorstel en het gaat ook in het kader van onze opdrachtgever schap, dus wij lopen de risico’s , maar waar u een punt zet zet ik gelijk een komma.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn?
  • 0:6 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik wou nog even wat vragen. Ik had nog een vraag had ik nog open staan.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:07 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Sorry, ik ben weer te snel. Ik had nog één vraag open staan, dus ik denk als ik die nu kan vragen dan hebben we geen tweede termijn nodig hoop ik. Dus ik kijk de burgemeester nog even aan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar ga ik niet over meneer Kremer.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Stel uw vraag meneer Kremer.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Is goed. Ik had nog gevraagd over de sanering dat het Ceresmeer dat er nog bij betrokken werd of blijft dat apart in de sanering.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar heeft u antwoord op gehad. Daar heeft u antwoord op gehad meneer Kremer.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry meneer Kremer, ik was iets te vlug. Want u was volgens mij net dat andere antwoord aan het afstemmen, maar dat staat hier los van.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik concludeer daaruit dat u kunt instemmen met de genoemde beslispunten, inclusief de genoemde bedragen. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer] Dan geef ik de voorzittershamer terug.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo flinke klap erop, ja goed.
 • 16a Motie opschorten ouderbijdrage jeugd-GGZ
  • 16a. Motie opschorten ouderbijdrage jeugdggz (100,2 KB)
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik hem weer over, dank u wel mevrouw Sterenborg en dan kan ik alleen nog concluderen dat er nog 2 agendapunten zijn waarvan we………. Ja, sorry. Het is niet mijn sterkste avond in die zin met die wisselingen, maar de motie die wordt ingediend door de CU. En staat nog niet op de i-pad? Staat hij er al op? Ja, hij staat er al op als 16a. Ik geef het woord aan de heer Van Beek, om de motie toe te lichten en in te dienen en dan kunnen we die in stemming brengen, nadat er op gereageerd is.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou is wat mij betreft niet noodzakelijk hoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Van Beek.
  • 0:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Enige tijd geleden heeft de PvdA en wij als CU een aantal vragen gesteld met betrekking tot de eigen bijdrage van Jeugd GGZ. Wij hebben daar antwoorden op gekregen, waarvoor dank, de SP heeft een vraag gesteld nog, heeft ook een antwoord gekregen, namens hun ook bedankt. Wij hebben een motie vanavond, vreemd aan de orde, en ik kan er een heel verhaal over houden, maar hij wordt ingediend niet alleen door de CU, maar door alle partijen hier in de raad. Dus ik denk dat ik gewoon deze motie voorlees en dan denk ik dat wij er wel uitkomen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we zien. Meneer Van Beek.
  • 1:57 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u. Motie vreemd aan de orde op grond van artikel 26 Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. Aan de voorzitter, de datum; 23 maart 2015. Onderwerp; opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 23 maart 2015. Constaterende dat door de nieuwe Jeugdwet die 1 januari is ingegaan, nu ook een ouderbijdrage wordt gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud, de ouderbijdrage kan oplopen tot € 132,- euro per maand of € 1.584,- per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. De uitzonderingen en mogelijkheden tot compensatie via een dubbele kinderbijslag uiterst beperkt zijn en voor een grote groep geen oplossing bieden. De staatssecretaris gaat onderzoeken of de eigen bijdrage leidt tot ongewenste effecten waaronder bijvoorbeeld het mijden van zorg. Overwegende dat de gemeente is belast met de inning van de ouderbijdrage. Artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage indien een en ander leidt tot onbillijkheid. Inmiddels meerdere gemeenten hier voor hebben gekozen. De ouderbijdrage een drempel op kan werpen, voor de meestal al kwetsbare gezinnen, om hulp te vragen. Het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische zorg moeten ontberen. Verzoekt het college af te zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek loopt naar de mogelijke ongewenste effecten van de ouderbijdrage, de staatssecretaris in te lichten van vorenstaande en deze raad te betrekken bij de ontwikkelingen op dit onderwerp, waaronder de uitkomsten van het onderzoek, en de effecten voor Stadskanaal en gaat over tot de orde van de dag. Was getekend door alle partijen.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En aan alle partijen ondertussen duidelijk staat op de i-pad en als het precies dezelfde versie is die u nu indient namens alle partijen dan voldoet hij aan de normen en kan onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Dan ga ik ervan uit dat u aan elkaar geen vragen of toelichtingen meer vraagt over de motie en dan kijk ik naar de wethouder om daarop een reactie te geven.
  • 1:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga er wel even voor staan. Nee, het signaal dat u geeft is op zich duidelijk. Bedankt voor het bedanken voor het beantwoorden van onze vragen, maar we hebben ze wel bewust beantwoord zoals we gedaan hebben. Het is niet aan ons als college om inderdaad te gaan zeggen van wij gaan wetten niet uitvoeren, want dat is feitelijk wat in onze beleving nu gaat gebeuren. Ik heb nog wel eigenlijk een vraag in uw richting en een constatering. Met het indienen en aannemen van deze motie accepteert u een afwerking financieel de oude bijdrage waarvan u zegt van die inningen schorten wij op is bedoelt als inkomsten voor de gemeente, dus als u hier met zijn allen zegt van die inning stoppen wij mee dan schiet u daarmee een nog niet bekend gat in onze begroting van het sociale domein. We weten dat het landelijk is 25 miljoen beschikbaar of bedacht voor de eigen bijdrage, hoe dat naar Stadskanaal doorrekend is ons niet duidelijk en het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat u dat wel tot op de euro nauwkeurig kent. Ik wil u ervan op attent maken en dit is ook de reden dat wij hem als college inderdaad wel ontraden gewoon omdat het inderdaad onzekerheid oplevert. Het tweede; u spreekt over opschorten. Gewoon voor de helderheid, vraagt u nu van ons om überhaupt niet met inning bezig te zijn tot het moment dat er uitsluitsel is en dus ook niet met terugwerkende kracht de cliënten eventueel er alsnog op aan te slaan of zegt u van wij wachten gewoon even met het geld ophalen tot het moment dat duidelijk is of het wel of niet opgehaald moet worden. Want het laatste zou eventueel het financiële tekort terug kunnen brengen, maar het met terugwerkende kracht innen zou ik u willen afraden ook gezien de moeilijkheden die dit weer op zou kunnen leveren. Tot zover voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u stelt een vraag als het ware aan de raad, blijft u even staan want misschien kan die onmiddellijk beantwoord worden. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:47 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, hoor. Dank u wel voorzitter. ik begrijp dat jullie als college zeggen dat we hem ontraden aan ons. Ik snap dat jullie zeggen van ja je moet eigenlijk de wet uitvoeren, helemaal mee eens. Alleen wij denken even wat anders en wij willen gewoon het politieke signaal afgeven dat wij niet willen dat kinderen geen zorg krijgen vanwege te hoge financiële middelen. Dat is het signaal wat wij willen afgeven, vandaar deze motie en wat mij betreft, en ik hoor het wel als de andere partijen dat niet zo is, met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt er niet geïnd en wachten wij tot de uitspraak komt van de staatssecretaris. Volgens mij heb ik ze dan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie iedereen knikken, dus dat betekend dat u
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:19 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Van Beek zegt, dat is ook, klopt helemaal, ik wil nog één ding erbij zeggen; het effect van een kind niet laten opnemen in een GGZ instelling en geen behandeling geven is enorm groot en de gevolgen zijn groter en kostbaarder, ja misschien ga ik dan toch op de financiën, dan als het kind niet behandelt wordt.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. U vraagt en ik zag u knikken en dan probeer ik even helder te krijgen allemaal om met terugwerkende kracht tot 1 januari niet tot inning over te gaan van ouderbijdragen in het kader van de GGZ behandelingen van jongeren totdat de staatssecretaris uitsluitsel heeft gegeven over hoe hij denkt dit probleem van eventuele onbillijkheid wel of niet te kunnen opvangen. Wilt u er nog iets aan toevoegen? Wilt u er nog op reageren wethouder?
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik denk niet dat dat iets toevoegt, het signaal van de raad is heel helder, het politieke signaal, u vraagt ons ook dit aan de staatssecretaris door te zenden. Ik denk dat dat een logisch gevolg is als u in de politiek signalen af wil geven en ik denk ook dat wij deze motie goed zullen lezen en waarschijnlijk ook wel uit gaan voeren als ik naar mijn collega’s zo kijk.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarschijnlijk ook wel ????????????? Hij komt in ieder geval op de lijst met moties te staan, u kunt kijken wat er qua uitvoering op een gegeven moment plaatsvindt. Ik concludeer dat de motie met algemene stemmen van de raad is, unaniem is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 17 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015