Raadsinformatie

Raadsvergadering 18 mei 2015

Naam
Download het audiobestand (66,51 MB)
Download de gesproken tekst (1,02 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (17,16 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen agenda
 • 3 Benoeming en beëdiging wethouder
 • 4 Onderzoek geloofsbrieven nieuw te beno..
 • 5 Beëdiging raadsleden
 • 6 Mededelingen
 • 7 Insprekers
 • 8 De besluitenlijst van 23 maart 2015
 • 9 De besluitenlijst van 30 maart 2015
 • 10 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 11 Lijst met ingekomen stukken
 • 12 Inlichtingen college
 • 13 Vragenuur
 • 14 Interpellaties
 • 15 Rondvraag
 • 16 Verordening winkeltijden Stadskanaal 2..
 • 17 Renovatie Julianapark
 • 18 Advisering representativiteit van het ..
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (er ontbreekt een stukje van de opname) Welkom aan de raad, welkom aan de kandidaat wethouder en de kandidaat raadsleden die vandaag naar ik aanneem beëdigd gaan worden. Ik was al aangenaam verrast door de grote getalen mensen op de publieke tribune en in de hal ook aan u hartelijk welkom. Ik hoop niet dat wij vaak wisselingen moeten hebben om de publieke tribune zo bezet te krijgen, maar ik begrijp volledig waarom er een ruime vertegenwoordiging aan alle kanten aanwezig is. Ik moet u in ieder geval melden dat, voordat ik dat zeg, de afwezigheid van één van de raadsleden, wil ik ook een woord van welkom richten aan de pers en aan de luisteraars thuis en meld dan tevens dat de heer Nijenbanning van de VVD vanavond afwezig zal zijn vanwege ziekte.
 • 2 Vaststellen agenda
  • 02. Vaststellen agenda (206,39 KB)
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil graag met u de agenda vaststellen. Ik hoop dat dat kan zoals die voorligt. En geef daar ook bij aan dat er een beetje een logische volgorde in het werk zal zijn vanavond omdat ik zo meteen graag een stemcommissie wil benoemen die de stemming op kan nemen en daarvan verslag kan doen over de benoeming en beëdiging van de wethouders kandidaat en diezelfde stemcommissie wil ik nadat het CDA in de gelegenheid is geweest om haar voordracht te doen wil ik diezelfde stemcommissie graag ook de commissie laten zijn voor onderzoek van de geloofsbrieven en ik denk dat dat mooi in de 1e schorsing die ik dan aankondig samengevat kan worden terwijl we in de gelegenheid zijn om de wethouder te feliciteren maar dat diezelfde stemcommissie dan ook even in die schorsing het onderzoek doet van de geloofsbrieven van de te beëdigen raadsleden. Is dat helder? Kunnen we dat zo doen? Gaan we dat zo doen. Mag ik daarmee concluderen dat we de agenda zoals die voorligt vastgesteld kan worden? Ja.
 • 3 Benoeming en beëdiging wethouder
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik als eerste voor agendapunt 3, benoeming en beëdiging van de wethouder, het woord aan de fractie van het CDA. Wie mag ik het woord geven? Meneer Boels.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. ik zou graag mevrouw G. Brongers-Roffel als kandidaat wethouder willen naar voren willen schuiven en daar in stemming willen brengen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. En ik geloof dat ik u ook mag feliciteren, want u doet dit in de hoedanigheid van fractievoorzitter van het CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Eerst het één dan het ander, maar inderdaad dank u wel.
  • 2:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee, maar goed bij het andere gaan we niet meer stilstaan en dit moment is denk ik belangrijk genoeg. Dan zou ik een stemcommissie in het leven willen roepen om de stemming zo meteen te verifiëren en daarvan verslag te doen. Meneer Van Beek, mag ik u vragen om voorzitter te zijn van de stemcommissie en dan straks ook van de commissie die onderzoek naar de geloofsbrieven van de te benoemen raadsleden doet? Ja. Meneer Hofstra, PvdA? Meneer Idema, SP? Mooie commissie. Dan verzoek ik de bode om de stembriefjes voor de kandidaatstelling van mevrouw Brongers-Roffel rond te delen. (de bode vermeld dat de stembriefjes in de mappen zitten) Die zitten in de mappen. Ah, dan worden ze zo opgehaald en u stemt of voor of tegen. U stemt voor of tegen. Mag ik de leden van de stemcommissie verzoeken om de telling te doen. U mag gebruik maken van de collegekamer.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is het woord aan de heer Van Beek, voorzitter van de stemcommissie. Meneer Van Beek.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Nou we hebben uiteraard de stemmen in goede orde ontvangen en we hebben de stemmen geteld van de 21 stemmen die uitgebracht zijn. Ik zal de stemmen wel even toelichten. Er zijn er 19 voor en 2 tegen. Dus volgens mij kunnen we deze wethouder gewoon benoemen en is volgens mij het woord weer aan u voorzitter.
  • 1:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek voor het volbrengen van deze taak. U hebt er straks nog een. Maar ik ga nu eerst mevrouw Brongers uitnodigen om voor mijn tafel te gaan staan hoop ik en ik wil graag alle raadsleden en collegeleden uitnodigen om daarbij te gaan staan. Dat mag ook daar. Goziena Brongers, ik ga de eed voorlezen, want ik ga ervan uit dat je daarna de eed aflegt om in dit mooie ambt als wethouder benoemt te worden. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam op welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan feliciteer ik jou van harte namens iedereen, ondanks dat de gezondheid het een beetje laat afweten vanavond is dit best wel een heel belangrijk moment. Ik wil je namens de raad, namens het college, maar ook namens iedereen op de publieke tribune en in de hal heel veel succes toewensen in deze nieuwe uitdagende functie.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank je wel. (er klinkt een daverend applaus)
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wil, blijf maar even staan Goziena, dan wil ik iedereen uitnodigen om Goziena Brongers van harte te feliciteren en succes toe te wensen. Tegelijkertijd gaat de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Van Beek en meneer Hofstra en meneer Idema ook nog even aan de slag. Ik geef voorrang aan de familie en ik zou die graag even eerst willen laten gaan en dan u als raadsleden verzoeken en als collegeleden ook aan te sluiten. Meneer Brongers.
 • 4 Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden
  • 04. Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen raadsleden (195,68 KB)
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat ik de heer Van Beek als voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven het woord geef, nog wel even een huishoudelijke opmerking of een opmerking aangaande de orde. Nadat eventueel de heer Mellies en mevrouw Schrör zijn beëdigd c.q. de belofte hebben afgelegd, wil ik daarna eerste nog even ruimte geven aan de fractievoorzitter die ook moet feliciteren, mevrouw Meertens, fractievoorzitter van GBS, de gelegenheid geven om een verklaring af te leggen en daarna zal ik schorsen om de raadsleden te feliciteren en succes te wensen. Akkoord? Meneer Van Beek aan u het woord, opnieuw.
  • 0:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou ik heb een prachtig epistel hier voor me liggen, ik zal het maar gewoon voorlezen want ik kan het niet verzinnen. De commissie uit de raad van de gemeente Stadskanaal in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door: Mellies, J en mevrouw Schrör, J. Op respectievelijk woensdag 29 april en donderdag 30 april 2015 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Stadskanaal. Rapporteert de raad van de gemeente Stadskanaal dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden een alle in gemeentewet gestelde eisen voldoen. En de commissie adviseert tot de toelating als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal. Bij deze voorzitter.
 • 5 Beëdiging raadsleden
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan gaan wij mevrouw Schrör en de heer Mellies verzoeken om de raadzaal binnen te treden. Dan verzoek ik u opnieuw daarbij te gaan staan. En ik heb begrepen mevrouw Schrör dat u de eed aflegt en meneer Mellies de belofte. Goed. Ik zweer of verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Schrör.
  • 0:3 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan feliciteer ik u beide met uw raadslidmaatschap en wil ik u vragen om even een stapje naar de zijkant te maken zodat ik de gelegenheid kan bieden aan mevrouw Meertens om een verklaring af te leggen en daarna zal ik schorsen zodat u ook gefeliciteerd kan worden en succes toegewenst kan worden. Mevrouw Meertens aan u het woord.
  • 0:02 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, wethouders, raadsleden, aanwezigen en toehoorders. Mede namens de heer Jur Mellies wil ik als fractievoorzitter van GBS de volgende verklaring afleggen. Zojuist is de heer Mellies benoemt op de 3e raadszetel van GBS, een zetel die is vrijgekomen door het vertrek van de heer Ploeger. Wij willen u hierbij laten weten dat de fractie van GBS en de heer Mellies op basis van een verschil van inzicht op missie en visie in goed onderling overleg hebben besloten dat de heer Mellies geen deel zal uitmaken van de fractie van GBS. De heer Mellies zal zich als eenmansfractie gaan inzetten voor de belangen van de gemeente Stadskanaal en wij wensen hem daarbij heel veel sterkte. Dank u voor uw aandacht.
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan ga ik u van harte feliciteren en heel veel succes toewensen de resterende raadsperiode en ik hoop dat je er veel plezier aan zult beleven. En dat geldt natuurlijk ook voor u en voor de nieuwe fractie die ik weer mag verwelkomen in deze raad. Laten we hopen dat we op positieve wijze, zoals we gewend zijn, met elkaar de rest van de raadsperiode uit te werken en ik wens u heel veel succes. En dan biedt ik aan familie en aan anderen gelegenheid om deze twee nieuwe raadsleden te verwelkomen en succes toe te wensen en daarvoor schors ik ongeveer een kwartiertje.
 • 6 Mededelingen
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vervolgen wij de reguliere raadsvergadering. En was ik net blij dat we het college en de raad weer compleet hebben, maar moet ik toch vertellen dat we Goziena Brongers maar geadviseerd hebben om naar huis te gaan en misschien een lekkere grog te nemen of wat pijnstillers in de hoop dat dat zou werken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ze wordt wel tijdelijk hè naar huis gestuurd.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nou komt mij een gezegde bovendrijven, het gaat over een waard ofzo. Nee, we hebben natuurlijk de stille hoop om morgen het college voltallig te kunnen voeren, maar ik weet niet of we dat gaan halen want Goziena had het echt best te pakken volgens mij, dus het was al knap dat ze hier stond, maar het lijkt me heel goed om nu maar even de rust te pakken en te kijken of dat morgen gaat lukken of niet. En ja, het was gewoon ja.
 • 7 Insprekers
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, er hebben zich vanavond geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 8 De besluitenlijst van 23 maart 2015
  • 08. De besluitenlijst van 23 maart 2015 (228,14 KB)
  • 1:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat we naar agendapunt 8 gaan en dat is de besluitenlijst van 23 maart. Als ik hem tenminste op het scherm kan krijgen. Nee, dus. Hij opent niet en ik hoorde dat er net wat met de Wi-Fi was, maar ok. Gaan we, verslag van 23 maart, redactioneel, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, nee? Dan is het verslag daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van; pagina 1, pagina 2, pagina 3 en 4. Ook niet, dan was het verslag helder.
 • 9 De besluitenlijst van 30 maart 2015
  • 09. De besluitenlijst van 30 maart 2015 (207,71 KB)
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 30 maart. Pagina 1, redactioneel, pagina 2, niemand. Dan is ook dat verslag vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van; pagina 1 of pagina 2. Niet het geval? Dan hebben we ook dat agendapunt gehad.
 • 10 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (310,13 KB)
  • 1:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen, ja nou hoop ik toch dat ik hem, yes. Er zijn een aantal nummers waarvan ik u wil voorstellen om ze af te voeren. Dat is nummer 71, rapportage over Werk en Inkomen. Die heeft u ontvangen. Nummer 72, de bocht van de Dr. Kinglaan, dat is beantwoord. Nummer 75, de verordening van het financieel vangnet, heeft u ontvangen. Nummer 79, sportevenement- en talentondersteuning, die vraag is beantwoord. Ja, dan gaan we naar de moties. En er staan de moties; 3, die is nog niet verstreken qua tijd. Maar de moties; 5, 6 en 7 zijn alle drie uitgevoerd, dus die wou ik voorstellen om af te voeren. Bent u het daar mee eens? Akkoord dan doen we dat zo. Geeft de rest van de lijst met toezeggingen aanleiding om vragen te stellen. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter, in het verslag van 30 maart staat een toezegging over de sirenes. Zodra hier meer over bekend is wordt er op teruggekomen. En dat stuk vindt ik niet terug op de toezeggingen lijst. Het gaat over de WHS panelen die zouden gaan verdwijnen in 2017.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan blijft die lang op de lijst staan eventueel
  • 0:05 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u heeft gelijk, op een gegeven moment is toegezegd als er meer en nader nieuws over was dat dat gecommuniceerd zou worden, die gaan we alsnog toevoegen aan de lijst.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, anderen nog over de lijst met openstaande vragen? Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:19 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Even de vraag over de liggelden. Volgens ons zou dat in de algemene beschouwingen/perspectiefnota in die vergadering worden meegenomen. Volgens ons kunnen wij niet in die perspectiefnota en de voorjaarsnota daar stukken over terugvinden.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klopt, u krijgt een compleet raadsvoorstel nagezonden wat volledig op deze materie ingaat en wordt in dezelfde vergadering behandeld als de perspectiefnota. Meneer Pals, D’66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik had ook dezelfde vraag, ik kon hem ook niet vinden in de perspectiefnota.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is ook uw vraag beantwoord neem ik aan. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hetzelfde geldt eigenlijk voor nummer 80, ook dat kunnen we niet terugvinden in de perspectiefnota, over de starterslening. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan heeft u volgens mij de perspectiefnota niet helemaal goed gelezen. Volgens mij staat in de perspectiefnota dat we in het najaar terugkomen met een volledig voorstel.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dat klopt, maar geen, we hadden meer inhoudelijk al verwacht en dat hebben we dan nog niet gezien.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat krijgt u dan in het najaar want het in de perspectiefnota zetten en dan zeggen dat u een voorstel krijgt in het najaar lijkt me een beetje overdone. Maar het klopt wat in de perspectiefnota staat. Daarmee de lijst met openstaande toezeggingen en moties behandelt? Ok.
 • 11 Lijst met ingekomen stukken
  • 11. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (240,31 KB)11.01. FNV over bespreken uitkomsten enquete (286,26 KB)11.02. Inspectie SZW over onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014 definitief verslag van bevindingen Stadskanaal (308,58 KB)11.03. De heer A. ten Hoeve over energieparken d.d. 8 maart 2015 (218,37 KB)11.04. De heer A. ten Hoeve over energiepark Veenkolonien d.d. 17 maart 2015 (693,7 KB)11.05. De heer A. ten Hoeve over energiepark Veenkolonien supplement d.d. 17 maart 2015 (223,53 KB)11.06. De heer A. ten Hoeve over energiepark Veenkolonien vragen d.d. 18 maart 2015 (424,75 KB)11.07. Sichting Circus Renaissance over vergunningen (36,79 KB)11.08. Gemeente Achtkarspelen over motie aardgaswinning (134,37 KB)11.09. Ministerie van BZK over agenda lokale democratie (803,51 KB)11.10. Provincie Groningen over begrotingscirculaire 20162019 (1,43 MB)11.11. De nationale ombudsman over jaarverslag 2014 brief (178,36 KB)11.11. De nationale ombudsman over jaarverslag 2014 verslag (2,34 MB)11.11. De nationale ombudsman over jaarverslag 2014 verslag2 (2,24 MB)11.12. Omgevingsdienst Groningen over ontwerpbegroting 2016 begroting (593,79 KB)11.12. Omgevingsdienst Groningen over ontwerpbegroting 2016 (132,25 KB)11.13. College over verschil gehanteerde inkomensnorm bij vangnetregeling en CAK (20,63 KB)11.14. A. ten Hoeve over advies aan 2e kamer en kabinet inzake demografische transitie (1,05 MB)11.15. GS over gemeente Vlagtwedde verzoek beeindigen arhi procedure gemeentelijke herindeling (255,51 KB)11.16. Gemeente Sluis over motie onderhandelingen cao Sociale Werkvoorzieningen (34,58 KB)11.17. College van b. en w. over advies Participatieraad over diverse onderwerpen sociaal domein (16,83 KB)11.18. De heer M. Manning namens Primera over winkeltijdenwet (27,05 KB)11.19. Provincie Groningen over financiele verordening art. 212 Gemeentewet (49 KB)11.20. GS over gemeente Bellingwedde verzoek beeindigen arhi procedure gemeentelijke herindeling (127,92 KB)11.21. Scholengroep Opron over scholenfusie Stadskanaal (18,55 KB)11.22. De heer R. Plieger over indienen ontslag (16,33 KB)11.23. College over kwartaalrapportage WenI (21,17 KB)11.23.1. Kwartaalrapportage Werk en Inkomen (416,51 KB)11.24. Gemeente Ten Boer over motie reddingsmissie bootvluchtelingen (34,88 KB)11.25. De heer A. Ploeger over beeindiging lidmaatschap raadslid (13,34 KB)11.26. LOC over notitie medezeggenschap (97,25 KB)11.27. College over actualiseren Bibob Beleidslijn (15,98 KB)11.28. College over HH toelage en uitvoeringsregel Verordening financieel vangnet schoonmaakhulp (58,44 KB)11.29. College over opschorten ouderbijdrage Jeugdwet (32,27 KB)11.30. College over begroting OPRON 2015 (23,02 KB)11.30.1. Begroting Scholengroep OPRON 2015 (597,34 KB)11.31. College over plan van aanpak Akkoord van Westerlee (23,21 KB)11.32. De heer G.B. Westen over uitbreiding koopzondagen (33,62 KB)
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Dat is een gewijzigde lijst vanwege de vele toevoegingen die er nog zijn geweest. Het zijn er ook een behoorlijk aantal in het kader van het feit dat de raadsvergadering van 20 april is vervallen. Dat betekend dat de lijst behoorlijk verlengd is. Ik loop ze met u door in de hoop dat we ze kort kunnen behandelen gezien de hoeveelheid als dat nodig is. Ingekomen stuk 1. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ingekomen stuk van de FNV over een enquête, de vraag is even, het gaat , de fracties zijn uitgenodigd, onze vraag is; is de wethouder ook hiervan op de hoogte van de uitkomsten en wat is zijn reactie hierop.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De twee ondertekenaars van de brief die aan de raad is gericht daar hebben wij mee gesproken en we hebben met hun afspraken gemaakt over hoe we het vervolg geven aan die bespreking.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voldoende.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ingekomen stuk 2. Mevrouw Meertens en meneer Boels. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:36 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter wij hebben de bevindingen van de inspectie SZW gelezen en willen u langs deze weg complimenteren met de uitkomsten hiervan. De gemeente Stadskanaal voldoet aan 6 van de 7 geselecteerde normen uit het normen/kader behorende bij de verantwoordingsrichtlijn gezamenlijke elektronische voorzieningen ???? Alleen bij norm 13.1 voldoet de gemeente niet aan deze gestelde norm. Kunt u aangeven en/of en zo ja welk risico wij hierbij lopen en welke maatregelen worden getroffen om alsnog aan de gestelde norm te voldoen. En is daarbij een tijdslimiet aan te geven. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Boels overbodig?
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Exact datgene wat mevrouw Meertens zei.
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nou allereerst nemen wij met dank de complimenten in ontvangst, die we ook door zullen geven aan onze organisatie. En de tweede punt waarop wij niet voldoen aan de vereiste norm heeft te maken met het feit dat we daar extra personeel op in zouden moeten zetten om nog een keer een controle van een andere medewerker te laten voldoen en we hebben een keuze gemaakt om dat niet te doen en gaan dat ook niet doen. Dus we gaan er geen extra formatie of middelen voor inzetten omdat wij voldoende vertrouwen hebben dat de werkwijze zoals die nu wordt uitgevoerd meer dan voldoet en dat blijkt ook wel uit alle andere punten waarin we voldoen aan de gestelde normen, dus dit accepteren wij. Voldoende? En dan ga ik eventjes combineren, dat is ook leuk af en toe. 3, 4, 5 en 6, niemand. 7, ingekomen stuk 8. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Een motie van de gemeente Achtkarspelen, geloof uit de provincie Fryslân als ik dat goed heb, waarbij inderdaad, waarbij de solidariteit wordt betuigd met het Groningse aardgasbevingen probleem, wij vinden dat een hele sympathieke motie en die ondersteunen wij ook.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar voordat ik dan naar de rest van de fracties kijk of ze dat ook vinden en willen ondersteunen dacht ik van dat gemeente Stadskanaal meestal een heel duidelijk beleid voerde, u heeft eerder een motie aangenomen, breed, die is naar alle gemeenten en ook naar het rijk gezonden waarin u zegt; wij worden niet getroffen door deze problematiek, maar willen breed ondersteunen dat het van belang is voor alle andere inwoners in Groningen. Eigenlijk is dit dezelfde strekking, moeten we dat nog een keer doen?
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, dat hoeven we niet nog een keer doen, maar dan hebben we hier het signaal nog wel een keer weer benoemd.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Is dat voldoende voor alle fracties? Ja? goed. Gaan we naar ingekomen stuk 9; uitnodiging voor u. Ingekomen stuk 10, 11, 12, omgevingsdienst begroting staat 8 juni op de agenda. Kan ik u vast verklappen. Ingekomen stuk 13, 14, 15, 16, 17. Meneer Pals, D’66. Kunt u de microfoon aanzetten meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Pardon. De bijlages kan ik niet ontdekken.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zitten die niet in de leesmap.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ja hij staat weer, het is een heel oud stuk, maar goed
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter ik weet niet wat er in de leeskamer van de raad ligt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zit in de leesmap van de agenda erbij, ingekomen stuk.
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, daar zit een ingekomen stuk en dat is onze aanbiedingsbrief. Met onze korte reactie inderdaad, de adviezen van de participatieraad, ik weet het niet zeker, liggen wellicht bij u in de leeskamer, zo niet dan moeten we dat nog even doen denk ik.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Niet bijgesloten, kunt u nalezen in de leeskamer. Ok. 18 kunt u betrekken bij een van de agendapunten van vanavond, 19, ingekomen stuk 20, 21, 22, 23, 24, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:20 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Onze fractie zou graag deze motie; reddingmissie bootvluchtelingen van GroenLinks Ten Boer steunen. We weten allemaal hoe ernstig de situatie met de bootvluchtelingen is en we willen ook graag aandacht voor deze situatie en vragen deze raad om samen met ons kenbaar te maken aan de gemeente Ten Boer.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aan wie moet het kenbaar gemaakt worden mevrouw Schipper?
  • 0:6 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Aan, ik dacht de motie komt van gemeente Ten Boer, maar ik weet niet of ik dan volgens de regels ga.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want bij de gemeente Ten Boer wordt er gevraagd aan het college van Ten Boer omdat ten, onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer, de verantwoordelijke minister en de overige gemeenten in de provincie Groningen met het verzoek aan deze motie steun te betuigen. Wilt u dan dat we naar Ten Boer laten weten, maar ook aan de leden van de Tweede Kamer en de minister?
  • 0:04 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat laatste graag, ja.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat laatste.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de andere fracties. Ik zie instemmend geknik, althans bij een deel. SP eens, PvdA, fractie Mellies. U knikt, u bent het eens. D’66, GBS, CU, CDA, dan gaan wij deze motie ondersteunen en dat maken we kenbaar aan dezelfde partijen, niet aan alle overige gemeenten als u het niet erg vind, maar aan Ten Boer en aan de fracties in de, de leden van de Tweede Kamer en aan de minister. Aldus.
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   25, ingekomen stuk, 26, 27, 28, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Een vrij uitgebreide brief over de huishoudelijk hulp toelage. We hebben een vraag aan de wethouder; of voor de herindicatie gesprekken die nu plaatsvinden en die al hebben plaatsgevonden of de mensen daar ook al op gewezen zijn dat zij daar in de toekomst gebruik van kunnen gaan maken van die huishoudelijke hulp toelage.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:46 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter wij hebben deze brief met interesse gelezen en het blijft een ingewikkelde materie, er is steeds sprake van voortschrijdend inzicht en veranderende informatie. Want eerst kregen de cliënten kort gezegd te horen dat voor het overgrote deel van de betrokkenen de huishoudelijke ondersteuning zou komen te vervallen, toen kwam er een keukentafelgesprek en nu is er sprake van een huishoudelijke hulp toelage waardoor voor een grote groep betrokkenen toch meer mogelijkheden blijken te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. We kunnen ons voorstellen dat cliënten, maar ook de medewerkers in de huishoudelijke hulp door de bomen het bos niet meer zien en dat men niet meer weet waar men aan toe is. Kunt u al zeggen hoe onze inwoners die hiermee te maken krijgen gaat informeren zodat er wat meer rust op dit front komt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Niet het geval, wethouder Hamster.
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ja eigenlijk raken de beide vragen de vraag van hoe gaan wij onze inwoners informeren over de mogelijkheden die er zijn. Al in november hebben wij aangegeven deze huishoudelijke hulp toelage aan te willen vragen, daar hebben we ruimschoots ook toegekend gekregen. Een vangnetregeling is ook in januari door u bekrachtigd. Voor zover dat mogelijk was is in de keukentafelgesprekken aangegeven dat deze regeling in de maak waren, binnenkort ontvangen de cliënten hun beschikking en daar zitten de, de informatie zit daar bijgevoegd over hoe mensen recht kunnen en aanspraak kunnen maken op die beide regelingen. Dus dat hopen we in één keer de deur uit te doen, deze week.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even kort. Ik neem dan aan dat in de keukentafelgesprekken die tot nu toe zijn gevoerd ook al die mogelijkheid is gegeven dat dat er aan komt.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou mevrouw Meertens die geeft op zich al aan dat in het begin van de herindicatieperiode was de omvang van de huishoudelijke hulp toeslag nog niet bekend en was nog niet door ons de besteding vastgesteld. Naar mate de tijd vorderde die gesprekken die werden regelmatig doorgesproken hier op het gemeentehuis met het uitvoerend bureau naarmate die informatie helderder werd is vanaf dat moment meer informatie gegeven maar al vanaf het begin is aan cliënten meegedeeld; het primaire besluit is wij laten het over aan de reguliere markt. En echter er zijn wellicht in uw geval het vangnet aan de orde en voor iedereen dat er een grote kans was dat er een huishoudelijke hulp toeslag ook voor hen een mogelijkheid zou zijn om nog een ????deel van de kosten die ze nu zelf zullen moeten maken terug te krijgen.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voldoende voorzitter, dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Ook voldoende voor GBS? Mevrouw Meertens? Ja. Dan gaan we naar ingekomen stuk 29, meneer Klinkhamer, PvdA. Wie nog meer, zag ik vingers? Ja. Meneer Klinkhamer.
  • 0:19 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u voorzitter. Het doet ons deugd dat wij lezen in het stuk; opschorten ouderen bijdrage, jeugdwet. Dat dat niet alleen geldt voor de jeugd GGZ, maar dat er ook gekozen is voor alle vormen van jeugdhulpverlening. Dus dat betekend dus al gauw dat er €1.500,- op jaarbasis dat die nu opgeschort is. Nou onze compliment daarvoor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:33 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u voor deze informatie. U heeft hiermee op een accurate wijze vervolg gegeven aan de motie van 23 maart. Toch nog even een korte vraag, want dat heb ik niet helemaal duidelijk meer op het netvlies. In onze motie staat dat wij afzien van het innen van de oude bijdrage zolang het nationaal onderzoek loopt naar de mogelijke ongewenste effecten van deze bijdrage, maar mocht dit nationaal onderzoek toch als resultaat hebben dat een oude bijdrage noodzakelijk is, hoe gaan wij daar dan mee om. Hebben wij ook afspraken gemaakt over de al dan niet met terugwerkende kracht innen van deze bijdrage. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik heb niks aan de heer Klinkhamer toe te voegen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Allereerst dank inderdaad voor de instemming met de lijn die wij gekozen hebben. We hebben inderdaad niet beperkt dat de cliënten jeugd GGZ alleen, maar ook tot somatische aandoeningen, om het zo maar te noemen. Omdat inderdaad de jeugdwet er op gericht was om al die doelgroepen onder een wet te brengen denken wij dat het ook correct is om alle doelgroepen dan op dezelfde manier te benaderen. Wat betreft de vraag van mevrouw Meertens, al tijdens de behandeling van de motie heb ik aan de indieners gevraagd van hoe denkt u over terugwerkende kracht. En daarbij werd volgens mij unaniem aangegeven dat zouden wij niet moeten willen en eigenlijk staan wij als college ook op dat standpunt. In de brieven die naar cliënten gaan hebben wij heel keurig verwoord; de kans is erg klein, echter de staatssecretaris is in de gelegenheid om ons wellicht een aanwijzing te geven, dat zal hij nooit doen, maar juridisch is die mogelijkheid er om het alsnog te gaan innen. Dus wij adviseren mensen die brief om het geld nog even beschikbaar te houden. ik zal het nog een keer herhalen; die kans lijkt ons erg klein dat we daartoe gedwongen worden. En ja dus wij dat communiceren we aan de cliënten en op het moment dat het onderzoek helder is zullen wij opnieuw gaan bekijken of wij onze lijn zullen moeten aanpassen en dan zullen we u erover informeren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar heeft u enig idee welke lijn u zou kiezen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er ligt een jeugdwet waarin wij op dit moment omdat er enige reuring is ontstaan door u de opdracht te hebben gekregen om een deel daarvan tijdelijk niet uit te voeren. Mocht inderdaad dat onderzoek opleveren bevestigd door de Tweede Kamer dat de jeugdwet zoals die is vastgesteld stand houdt dan maakt het niet zoveel meer uit wat wij als college, en u als raad vinden denk ik, dan hebben wij een wet uit te voeren.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu verder niet aan de orde lijkt mij meneer Klinkhamer want het zou vooruitlopen zijn op een heroverweging die wel of niet moet plaatsvinden.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Gaan we naar ingekomen stuk 30. Meneer Boels, CDA.
  • 0:22 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. De begroting van OPRON. OPRON is in staat om middels een zogenaamde plusbegroting een deel van het weerstandsvermogen in te zetten en dit om een verbeterplan te realiseren. Het college geeft daarbij aan dat het resultaat hiervan moet zijn een structureel sluitende begroting en wij hechten eraan als CDA fractie om uit te spreken dat we aansluiten bij deze opmerking van het college.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ingekomen stuk 31, meneer Pals, D’66.
  • 1:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter een brief lezende van de plan van aanpak akkoord Westerlee, hebben we een vraag over waarom er, want we hebben allemaal gelezen dat de beoogde kandidaat zich teruggetrokken heeft voor de functie en wij vragen ons toch wel af waarom de plan van, hoe de plan van aanpak zich nu verhoudt met een vastgesteld plan van het ministerie, dat staat in de onderste alinea, het ministerie komt met een vastgesteld plan voor het zomerreces, terwijl u in gezamenlijkheid een plan van aanpak heeft, voor die keuze heeft gekozen. Dan vragen we ons even af hoe verhoudt zich dat. Tweede vraag die we hebben is dat in het voorjaarsnota staat dat er een advies moet liggen van voor op 1 juni en onze vraag is; komt men ook op 1 juni met dat voorstel, die over dat plan van aanpak. En de 3e vraag die we hebben over de brief van Westerlee is; dat de plan van aanpak wordt aangeboden aan de raad en wij vragen ons af hoe gaat, of aan het college, en wij vragen ons af gaan de colleges dat ook aanbieden aan de raad en of moeten we maar afwachten hoe men onze betrokkenheid van de raad ziet, dat is in de laatste alinea staat dat hoe u van plan bent om akkoord van Westerlee te presenteren. Dat zijn onze vragen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Wethouder Boen.
  • 0:52 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. In de laatste alinea, het plan van aanpak wordt rond de zomer ter vaststelling aan de colleges aangeboden, daar staat niets in over dat het een plan is wat is vastgesteld door het ministerie, dus dat is een plan wat door het bureau zal worden opgesteld en de bedoeling is dat dat plan voor het zomerreces aan de colleges wordt aangeboden en dat kan wellicht wat later zijn dan 1 juli, ik kan u zeggen dat wij met het ministerie voortdurend contact hebben over hoe het plan van aanpak vorm gegeven moet worden en hoe we daar verder de afspraken over kunnen maken. Afspraken worden er in dat plan van aanpak ook gemaakt over hoe de betrokkenheid wordt georganiseerd van de raad in dat verhaal.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is niet eigenlijk, mijn vraag is dus Twynstra Gudde gaat u adviseren hoe wij, hoe om te gaan met raadsleden en wat informatie is terwijl dit plan wordt aangeboden aan het college, het college kan natuurlijk ook kiezen voor integraal doorzetten aan de raad en dit plan van aanpak van het akkoord van Westerlee te behandelen in de raad zonder eerst af te wachten van een plan van aanpak die Twynstra Gudde u adviseert.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:08 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Wat wij in dat plan van aanpak gaan afspreken en dat plan van aanpak dat wordt geschreven door Twynstra Gudde maar daar hebben wij natuurlijk onze betrokkenheid ook in, want die zullen dat niet geheel en al uit zichzelf gaan bedenken, dat is hoe we de afspraken die we daarin gaan maken in dat plan van aanpak hoe we die met de raad gaan communiceren. Dat is de afspraak die wij met elkaar gemaakt hebben, wat de portefeuillehouders met de ambtelijke medewerkers met elkaar hebben afgesproken dus ik stel voor dat wij even afwachten hoe dat in het plan van aanpak tevoorschijn komt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk?
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Er is nog een vraag voorzitter, dat was mijn eerste vraag over de brief van het akkoord van Westerlee. Er worden even twee ????? zaken worden besproken dat was de opdracht is om een plan van aanpak te maken terwijl verderop staat is dat, dat het met de ministerie van SZW is afgesproken voordat er ????? een vast plan te hebben, voordat ????? een vastgesteld plan te hebben, dat
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom wordt het ook aangeboden aan de colleges en als die het vastgesteld hebben kun je erover discussiëren met het ministerie.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anders krijgen we verwarring over twee plannen van aanpak en het is er één. Ok, goed. Ingekomen stuk 31 was dat. Dan ga ik nu naar de laatste en dat is ingekomen stuk 32 en die mag u betrekken bij agendapunt 16. Dan heb ik daarmee de hele lijst van ingekomen stukken van april tot redelijk heden gehad.
 • 12 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik even of er inlichtingen zijn vanuit het college. Is niet het geval.
 • 13 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen voor het vragenuur ingediend
 • 14 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties
 • 15 Rondvraag
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt me bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb laatst gezien dat aan de Hoofdkade 20 tot 30 bomen zijn omgezaagd, heeft
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zijn er, wat is er gebeurd meneer Idema?
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   20 tot 30 grote bomen zijn omgezaagd op de Hoofdkade. Ik vermoed dat het te maken heeft met de aanleg van de steigers, maar dat wil ik wel graag weten wat de reden van is.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even een korte voorzitter, gaat over het sluiten van Olympus geloof ik, ik geloof dat daar een illegale wietplantage is aangetroffen en nu schijnt er ook nog wel te zijn dat de sporters aldaar ja die hebben nu geen plek meer, wat waren uw overwegingen in deze, hebben die inmiddels wel weer plek.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, ze hebben weer een nieuwe plek.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een nieuwe portefeuille meneer Bieze.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Altijd handig als de raad zichzelf al corrigeert, dan hoeft het college daar in ieder geval zich niet druk over te maken.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   U wilt graag dat wij participeren, dus
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is dat een vraag die u zichzelf stelt. Meneer Hofstra, dat was de vraag? Ja. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:20 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter, mevrouw Sanders van het CDA en ik hebben enige tijd geleden, op 16 april, schriftelijke vragen gesteld over de kademuur in Musselkanaal, en we willen graag weten wanneer we daar antwoord op krijgen. Het was beloofd om dat voor vandaag te ontvangen, maar zover ik kan nagaan hebben we dat niet ontvangen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, meneer Pals.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben een vraag over, twee zaken, maar dat heeft met beide te maken. Ten eerste even is het stuk wat in de krant staat daar meldde, de aankondiging van het ministerie over de windpark de Drentse Monden en het Oostermoer, waarin het ministerie aankondigt een start te willen maken, in ieder geval een procedure te willen beginnen met het inpassingsplan voor een windpark van 150 Megawatt. Wat ons verbaasd heeft de afgelopen week was het interview met onze wethouder Gelling, die breeduit in de krant beweerd en hij briest als een, en dat vond ik wel een hele mooie beeldspraak, als een brullende muis wil die daar tegen tekeer gaan, waarin hij zegt dat er van overleg geen moment sprake is geweest. En dat vinden we een hele merkwaardige zaak want wij denken dat zo gauw Stadskanaal, we hebben met zijn allen hier in de raad besloten om te besluiten over het draagvlak onderzoek, en ik denk dat je vanaf dat moment als je als gemeente je daarmee gaat bemoeien dat je dan ook aansluit en aanschuift bij het draagvlak onderzoek. Als je de mensen van bureau Energieprojecten belt en je vraagt van hoe zit dat nou heeft de wethouder nu een punt van ja er is van overleg geen moment sprake geweest en het bureau energieprojecten zegt van ja hoe komt u erbij gemeente Stadskanaal zit bij alle overleg aan de tafel. Dan is onze vraag; kan de wethouder zijn opmerking die die gedaan heeft in een interview kan hij dat toelichten dat er van een overleg geen moment sprake is geweest.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan hij vast. U had twee vragen?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het was de advertentie en de artikel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar dat is als één vraag te behandelen, ok. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook even over het windpark. Het gaat mij niet zozeer over communicatie wat de wethouder gezegd heeft. Ik ben blij met de uitspraken die hij heeft gedaan, je mag best eens boos worden over datgene wat er gebeurd, de raad is duidelijk geweest richting het college, de raad heeft gezegd in een motie om er alles aan te doen om dit megalomane park tegen te houden. wat ik wel even belangrijk vind is de stand van zaken op dit moment. Want er wordt over overleg gesproken en daar heeft de heer Pals wel een punt, hoe zitten wij nu in dat overleg. De wethouder geeft ook aan dat er besluiten zijn genomen voordat hij aan dat overleg heeft deelgenomen dus ik wil graag weten wat de stand van zaken is. Dan het tweede voorzitter, in het Dagblad van het Noorden van 15 mei stond een artikel over “theater in de bres voor hospice”. En daarin geeft de theater directeur aan dat zij vindt dat een hospice wel nodig is en ik wil graag van het college weten hoe zij hierover denkt. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik had ook een tweetal vragen voorzitter. De eerste vraag gaat over een artikel in het Dagblad van het Noorden op vrijdag 1 mei waarin te lezen viel dat bij de brandweerpost Stadskanaal te weinig mensen snel inzetbaar zijn en daardoor kan niet altijd met voldoende auto’s worden uitgerukt en moeten posten vanuit de regio bijspringen. Een oproep heeft er voor gezorgd dat 30 nieuwelingen zich hebben gemeld, maar er blijft toch, als we de woordvoerder mogen geloven, een sprake van dat de nood hoog is, mensen werken niet meer nabij de kazerne en kunnen derhalve niet binnen de daarvoor geldende tijdslimiet op de kazerne aanwezig zijn. En voorzitter mocht er sprake zijn van een toenemend risico kunt u ons dan laten weten wat volgens u dan de oplossingen zijn om dit te voorkomen? En verder had ik nog een vraag over een artikel in de Telegraaf van 3 mei jongstleden met als kop “veel kinderen met honger naar school”. En het onderzoek onder 5000 basisscholen in het hele land over dit onderwerp hadden respons van 250 een heel klein aantal zou je zo zeggen, maar de uitkomst daarvan is des te schrijnender want van deze 250 respondenten melden 160 scholen 1 tot 20 gevallen per school. En het gaat hier om kinderen die uitgehongerd met kapotte kleding en ongewassen op school komen en deze 160 scholen melden in totaal 1100 gevallen van kinderen die thuis niet de primaire levensbehoefte krijgen. Een schrikbarend getal. Want wat als alle 5000 aangeschreven scholen hadden gereageerd dan was dit getal vele malen hoger. Het komt dus, het komt aldus door onderzoekers overal voor, op dorpsscholen en in achterstandswijken, in grote steden, maar ook op het platteland. Armoede speelt vaak een rol, maar ook bij welgestelde gezinnen waarvan de ouders drukke banen hebben komt dit vaker voor dan wij denken. En voorzitter hebben wij als gemeente zicht op het aantallen gevallen binnen onze gemeente en zo ja kunt u als gemeente hier iets mee doen of houden wij de vinger aan de pols. Dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek Cu? Nee. Meneer Dijkstra, meneer Van der Heide, meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Schrör, meneer Maarsingh en mevrouw Sanders. Nou meneer Gelling volgens mij heeft u er een aardig aantal. Laten we maar gewoon van kop af aan beginnen, dat lijkt me het handigste, de Hoofdkade.
  • 0:30 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, de Hoofdkade, de bomen, de vraag die meneer Idema daarover gesteld heeft. Voor zover mijn informatie reikt was er een combinatie van factoren, en de bomen waren niet in goede conditie en door de aanpak, door de aanleg van de steigers is dat aan het licht gekomen en was het noodzaak om die bomen daar te verwijderen zoals eerder verderop aan de Hoofdkade een aantal jaren terug ook is gebeurd. Daar gaat terug geplant worden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De kademuren in Musselkanaal.
  • 0:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   De kademuur in Musselkanaal dat is, nou moet ik het even goed terughalen, de kademuur is zodanig uitgevoerd dat zo goed en zo kwaad als het ging dat weer is uitgevoerd zoals het beeld daarbij bepaald zou zijn. Ik zie u kijken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik kijk even want volgens mij is dat beantwoord. Schriftelijk.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou kijk we hebben een schriftelijke vraag gesteld en daar stond wel wat ruimer de vraag in dan dat antwoord wat er nu is en wat ons betreft hoeft dat antwoord nu niet gegeven te worden.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar volgens mij heeft u een brief gehad over de beantwoording want het heeft te maken met de verschillen in kleurstelling samen met de parkeervakken et cetera die heeft u als raad ontvangen.
  • 0:16 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou, wat ik zei volgens de gegevens die ik in mijn i-pad heb heb ik hem niet kunnen terugvinden dus vandaar dat ik die vraag stel. Ook als we kijken naar schriftelijke vragen, hij is niet als schriftelijke vraag beantwoord.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, het kan zijn dat ie dan nog ligt op de stapel die misschien met de vrije dagen want we hebben hele onregelmatige weken gehad.
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Hoe dan ook.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik durf er wel een traktatie onder te verwedden dat ie beantwoord is, dat die vastgesteld zijn, dan zijn ze onderweg, dan is hij onderweg. Dan de vragen van D’66 en van GBS over het windpark Drentse Monden en Oostermoer.
  • 0:31 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, ik ben blij dat een interview de nodige stof heeft doen opwaaien dat geeft aandacht. Het punt wat ik heb willen maken naar aanleiding van de advertentie van het ministerie is namelijk dat daarin wordt gezegd dat het in overleg is besloten namelijk dat het ministerie in overleg met de gemeenten Borger Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal tot dit besluit is gekomen en dat bestrijd ik.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil de wethouder toch even corrigeren, het is niet “in overleg” het is “na overleg”, en dat is een heel verschil.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar misschien moet u de wethouder even uit laten spreken om aan te geven van waarom hij gereageerd heeft.
  • 1:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Waarom ik heb mij verwoord heb zoals ik heb gedaan is dat het impliceert alsof dat in goed overleg is gebeurd en ja er heeft overleg plaatsgevonden. We hebben na de zomer 2014 kunnen deelnemen in een bestuurlijk platform met daarin vertegenwoordigers van het ministerie, de initiatiefnemers, de gemeenten, maar in dat overleg werd aangegeven op het moment dat ik daaraan kom deelnemen dat er nog een keuze mogelijk was uit twee opstellingsvarianten met onderling summiere verschillen. En dat betekend dat de besluiten over hoe gerealiseerd te worden in dit gebied al waren genomen en daar zijn wij niet in gekend en dat is van meet af aan mijn bezwaar geweest en dat heb ik van meet af aan kenbaar gemaakt. En dat stuk zoals nu is verwoord doet anders vermoeden en dat heb ik geprobeerd weer te geven. Ja er heeft overleg plaats gevonden en ja dat overleg zal ook blijven plaatsvinden, waarbij ik ook iedere keer het geluid namens uw raad, waarin u ook opdracht heeft gegeven, en ook namens het college zal blijven verwoorden. De stand van zaken nu is dat er een voorgenomen besluit is geweest, dat voorgenomen besluit houdt in dat in het gebied voor het beoogde windpark er geen activiteiten dienen plaats te vinden, geen dingen dienen te worden gerealiseerd die strijdig zouden kunnen zijn met de realisatie van het park en dat is op dit moment de stand van zaken. Eén van mijn opmerkingen ging er ook over dat het doet voorkomen alsof het nu een definitieve zaak is en dat is niet zo, het betreft niet meer en ook niet minder dan een voorgenomen besluit.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En misschien de laatst voor u wethouder Gelling, de theater in het kader van de hospice
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik laat het nog even bezinken wat de wethouder zegt. Kijk we hebben natuurlijk allemaal die advertentie en die aankondiging kunnen lezen, volgens mij is er een kleine nuanceverschil, wat ik u al interrumpeerde, we hebben niet “in overleg”, maar het is “na overleg” en na overleg gaat het ministerie, tenminste ik heb altijd geleerd als je opschrijft na overleg dat betekend dus je bent op de hoogte en je bent betrokken, dus je bent wel degelijk op de hoogte van het geheel en buitendien is het niet een besluit maar het is een procedure voor het inpassingsplan dat wordt gestart, dus dat wil zeggen de hele procedure komt nog op gang en er wordt het is een behoorlijke reductie al geweest in aantal windmolens en als een procedure wordt opgestart dan houdt dat ook in dat je middels een procedure weer je bezwaren kunt kenbaar maken. Dus eigenlijk is het nog helemaal niet zo zwaarwegend zoals u in uw interview probeert ons aan te dragen, valt dat allemaal nog wel redelijk mee eerlijk gezegd.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het feit dat u en de wethouder hier al over discussiëren hoe het gelezen moet worden zegt al voldoende denk ik voor de krantenlezer. Die daar meestal een andere betekenis aan geeft, maar nou maai ik u misschien het gras voor de voeten weg wethouder.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, ik wil het met u gaan hebben over termen, over wat nu een voorgenomen besluit is, maar dat is nu eenmaal zoals het heet, dus laten we het daar vooralsnog bij laten. Ik ben op de hoogte van in welke stadium van de procedure het zich bevindt dus ik ben ook op de hoogte van de reikwijdte van het voorgenomen besluit en dat men nu toewerkt naar een inpassingsplan, dat is volledig helder. En daarmee bestrijdt ik niet wat u zegt maar dat is mij uiterst duidelijk.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En ons punt is eerlijk gezegd, dan hebben we het ook direct uitgesproken, ons punt is eerlijk gezegd het zou denk ik de wethouder meer prijzen denk ik wat ingetogener te reageren op dit soort plannen, want het maakt ons toch een beetje denk ik de gemiddelde krantenlezer die zegt van nou we worden weer aardig ingerommeld en die suggestie wekt u wel en dat is een beetje onze bezwaar.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, nou ga ik toch echt even kijken naar andere fracties. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:10 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik heb net al gezegd dat een beetje boosheid in dit dossier helemaal niet verkeerd is op dit moment, dus ik ben het helemaal niet eens met wat de heer Pals zegt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik denk dat hetgeen de wethouder zegt meer dan duidelijk is en ik denk dat u het niet moet gaan overtrekken wat hij gezegd heeft. Tot zover.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, laat ik mij daarbij aansluiten inderdaad laten we niet, ja laat ik het daarbij laten. Dat lijkt me verstandig.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, het wordt een hele discussie of het werd een hele discussie over wat nou precies overleg inhoud. Volgens mij betekend in dit geval we zijn op de hoogte, maar we moeten niet, hoe zal ik het zeggen, we moeten niet overschatten hoeveel invloed wij op de minister van Economische Zaken hebben. Laat ik het daar maar bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Idema, SP.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij zijn blij met het krachtige geluid die hij heeft laten horen, de wethouder.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het gaat denk ik ook om de indruk die inwoners zouden kunnen hebben van wat zij lezen. En dat heeft de wethouder denk ik willen ontkrachten om elk misverstand te voorkomen. Dan toch de laatste wethouder Gelling; de hospice in relatie tot het theater.
  • 0:39 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De opmerking die de directeur van het theater Geert Teis heeft gemaakt met betrekking tot het hospice het standpunt wat tot heden is gevoerd dat het hospice mocht zij dat voor elkaar kunnen krijgen dat het uiteraard aan het hospice is om vestiging te kunnen realiseren en vooralsnog is dat ook het standpunt. Dat betekend dat dat door de gemeente niet financieel ondersteunt wordt, die beslissing heeft het college daar eerder over genomen en dat heb ik inmiddels ook aan mevrouw Hiddema kenbaar gemaakt.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de vraag van GBS over de kinderen met honger. Ik kijk even, moet ik nu naar wethouder Hamster kijken of naar wethouder Boen, onderwijs of armoede beleid.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   voorzitter, ik
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster vind dat het in zijn portefeuille hoort, dat is opgelost. Wethouder Hamster.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, ik denk dat het inderdaad in onze beide portefeuilles hoort, omdat we hier deels met een stuk zorg te maken hebben en deels met een stuk armoede. Wat dat zorg deel kan ik zeggen dat alle scholen inmiddels melden in ons verwijsindex als zij serieuze signalen hebben wat inderdaad niet goed zou gaan met kinderen in hun thuissituatie of kinderen met een fysieke situatie, dus dat is het zorg deel. En wat armoede betreft schuif ik hem mooi door naar collega Boen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter en collega. Ten aanzien van de problematiek die wordt genoemd het is duidelijk dat wij dat als zeer ernstig beschouwen. Op dit moment is het zo dat wij aan het nadenken zijn over hoe ons armoede beleid herijkt moet gaan worden voor de komende periode. Op het moment dat duidelijk is dat dit soort signalen ook heel nadrukkelijk voor ons van toepassing zijn dan zullen wij daar ongetwijfeld een voorziening voor gaan treffen mocht dat zo wezen.
  • 3:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouders. Dan staat er nog een vraag open over de sluiting van sportschool Olympus. Meneer Hofstra heeft begrepen wat daar de afwegingen in zijn geweest het is een overtreding van de Opiumwet volgens het beleid, waar u in positieve zin, kennis van heeft genomen toen we dit aan u hebben gepresenteerd. Daar had sluiting kunnen plaatsvinden voor 6 maanden, ik heb in het kader van de activiteiten overwogen om dat niet meer als 3 maanden te laten zijn. u weet ook dat men gepoogd heeft om bij de voorzieningenrechter mijn besluit onderuit te halen en dat is ze niet gelukt want de rechter was het volledig met mijn besluit eens om tot sluiting over te gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vind als je ruimten huurt of ruimte gebruikt en mede-eigenaar bent dat je voor je bedrijfsvoering moet weten waar de inkomsten wegkomen en waar de rekeningen van betaald worden en hoe dat met elkaar correspondeert. Er wordt van ons allen geacht om een nette bedrijfsvoering en één volgens wettelijke gegevens te voeren en dat geldt ook voor deze participant. Ik heb een week extra ruimte gegeven om de verhuizing mogelijk te maken ondanks dat het pand gesloten is vandaag, de verhuizing mogelijk te maken naar een alternatieve ruimte om de activiteiten dus voort te kunnen zetten, dat is lastig, dat begrijp ik, maar aan de andere kant het signaal moet ook heel duidelijk zijn zowel naar de werkgevers die daar een plek hebben als naar de gebruikers van de sportschool van dat andere activiteiten als juist die die daar wettelijk mogen plaatsvinden niet gewenst zijn. En volgens mij geef ik daarmee uitvoering aan uw eigen beleid. En dan de brandweer. Ja, dat was een krantenartikel waarin eigenlijk de commandant aangaf, de regiocommandant, van het cluster, dat het heel lastig is om nog gewoon voldoende vrijwilligers te vinden, alhoewel we hebben er 30 en dat is ook het aantal wat we nodig zijn voor Stadskanaal. Het wordt soms moeilijker door de afstanden die men moet overbruggen, door het feit dat men, vaak als twee partners, beide werkt. Dus soms heb je eigenlijk alleen maar invulling gedurende de dag als iemand werkzaam is hier en dus ook snel kan reageren en soms heb je ook wisselingen dat dat alleen ’s avonds kan omdat mensen elders hun werk hebben moeten vinden. Wij proberen daar ondersteuning aan te geven, oplossingen is aan de Veiligheidsregio. Want wij zijn niet zelf meer verantwoordelijk, we ondersteunen dat wel, faciliteren dat ook, vinden het ook belangrijk dat er vrijwilligers geworven worden, maar de verantwoordelijkheid ligt niet meer 1 op 1 op ons bordje. Hebben we daarmee de vragen beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 16 Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015
  • 16. Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015 (311,5 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we van de rondvraag gekomen bij de besluitvorming met debat. Even een vraag; wilt u gelijk doorgaan met de agenda of heeft u nog behoefte aan een korte schorsing tussendoor. Gewoon doorgaan. Dan overhandig ik de voorzittershamer aan mevrouw Sterenborg voor het volgende agendapunt en dat is de “Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015”.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat klopt. Wie wenst daarover het woord te voeren? Ik neem aan alle fracties. Ja, dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Boels van het CDA.
  • 2:29 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. Voorzitter dit is een moeilijk dossier voor ons, wij als CDA fractie hebben hier intern uitvoerig over gesproken al voorafgaande aan de raadscommissie bijeenkomst en ook weer voorafgaande aan deze raadsvergadering. Voor ons is het echt geen gemakkelijk dossier, kort gezegd; eigenlijk hebben wij geen behoefte aan winkels open op zondag. Wij als CDA fractie zouden niet met zo’n voorstel komen, dus kortom deze relatief eenvoudige verordening stelt ons voor uitdagende en moeilijke vragen. We hebben een verordening uit 2012 en nu ligt er dit voorstel. Het voorstel ligt er en wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en wij willen als gezegd niet star zijn. Wij de CDA fractie, wij hechten principieel aan de zondagsrust. Maar dat betekend niet voorzitter dat wij niet bewegen, maar wel dat we moeite hebben met meebewegen. Voor ons is daarbij het vierde Gebod het uitgangspunt. Kort gezegd, 6 dagen werken 1 dag rusten, wij hechten aan dat Gebod en zijn bovendien van mening dat dat voor iedereen goed zou zijn 1 dag te rusten, echt tijd vrij te maken, tijd voor de samenleving, tijd voor het gezin. En daarbij zijn wij absoluut geen voorstander van 24-uurs economie 7 dagen per week. Ons leven staat niet in het teken van enkel geld verdienen, ons standpunt staat niet haaks op het halen van werkgelegenheid hier in deze gemeente of het borgen van zoveel mogelijk werkgelegenheid of om het zijn en blijven van de MKB vriendelijkste gemeente van Noord-Nederland. Want als we kijken naar het onderzoek onder 200 ondernemers, die moesten herhaaldelijk worden aangeschreven en uiteindelijk zijn er dan 57, slecht 57 die hebben gereageerd, dat is een lage respons vaak met een tegenvallend resultaat. Kunnen één ding daarbij wel zeggen, ze staan in ieder geval niet heel erg om te springen. In de voornoemde algemene raadscommissie hebben wij het reeds aangegeven
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Boels vergeet nog één belangrijk mens en dat is toch de voorzitter van de winkeliersvereniging die hier heeft ingesproken. En ik ben het absoluut met u eens, het resultaat van 53 is het getalsmatig resultaat, maar de voorzitter heeft namens de winkeliers ingesproken en dat is een veel groter getal, dus het zou mooi zijn als u dat ook in uw referaat had meegenomen.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels is nog niet klaar.
  • 3:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, precies. Ik heb nog meer punten niet genoemd die zou ik graag ook nog, dank u wel. Wij hebben in de algemene raadscommissie reeds aangegeven hoe wij ertegenaan kijken ondanks onze principiële uitgangspunten zien wij wel zaken. Wij zien hoe de samenleving zich ontwikkeld, wij zien hoe gemeenten rondom ons keuzes hebben gemaakt en wij zien wat de wensen zijn van handelsverenigingen en wat de wensen zijn van de centrumwinkeliers. Ook zien wij de wensen van bovenregionale winkels, van supermarkten, wij sluiten onze ogen daar niet voor. We realiseren ons terdege dat er in dit dossier meerdere standpunten en verschillende meningen zijn. En wij willen onze mening niet opleggen aan anderen. Voorzitter in deze verordening is rekening gehouden met diverse standpunten en uitwerking daarvan is voor ons betreft gelukkig dat er geen algehele en volledige vrijheid komt. Maximaal 12 zondagen voor de winkeliers en open vanaf 12.00 uur, dat geeft rust op zondagochtend waar wij erg aan hechten. Dat is tijd voor onder anderen en ruimte voor de kerkgang, tot 12.00 uur geen geopende winkels, voor ons is dat heel belangrijk. Het voorstel geeft ook ruimte, gelukkig worden ondernemers niet verplicht de winkel te openen op zondag. De kleine ondernemer, de zogenaamde middenstanders, toch de echte familiebedrijven die toch echt de ruggengraat van onze economie vormen, ja die hebben deze groep hardwerkende mensen heeft toch echt rust nodig en wij weten ook van onze achterban dat in Mussel en Onstwedde bijvoorbeeld geen enkele behoefte is om überhaupt open te gaan op zondag en dat geldt ook wel voor ondernemers uit Musselkanaal en Stadskanaal om principiële redenen of die anderszins tegen zijn. Positief vinden we de verantwoordelijkheid die er komt te liggen bij de handelsverenigingen. Zij zijn verantwoordelijk en hebben coördinatie, dat is daar neergelegd, de ruimte voor onder andere supermarkten en bovenregionale winkels dat voorstel accepteren wij, wel vragen wij wat nou die criteria zijn. Het college kan in het voorstel ondernemers in een bepaalde categorie plaatsen, daar worden wij graag over geïnformeerd, hoe zit dit. Ik zei het aan het begin al wij zijn principieel voor de zondagsrust, maar dat betekend niet dat we niet bewegen op zondag, maar wel dat we moeite hebben met meebewegen. We zien dat dit een afgewogen voorstel is, maar het is wel van groot belang dat het dan ook op deze manier wordt uitgevoerd. Daarom willen we graag na 1 jaar deze verordening evalueren en niet om nogmaals hier deze discussie te voeren, maar wel om de verordening te toetsen en dan vooral om de handhaving hiervan te toetsen, daar hechten wij aan, het is voor ons een moeilijk dossier, evaluatie en evenzeer handhaving is dan een belangrijke voorwaarde. Voorzitter, tot slot, en dan sluitend, de CDA fractie gaat in meerderheid akkoord met deze verordening, maar op voorwaarde van die evaluatie en deze handhaving van de gemaakte afspraken. Dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Pals, D’66.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Boels loopt nu weg maar
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even heel stiekum inbreken?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dat mag.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. We hebben nu koffie en we krijgen er iets lekkers bij en volgens mij hebben we dat te danken aan raadslid Wanders. Die even ook tot dit moment heeft gewacht want we hadden zo’n overval aan het begin van de avond, maar soms doen telefoons prettig werken en leiden tot versnaperingen.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, ziet er goed uit. Dank u wel. Meneer Pals u had nog een vraag voor meneer Boels. Als iedereen weer rustig is dan kunnen we verder vergaderen.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou onze vraag is wat meneer Boels van het CDA inbrengt is een evaluatie van de winkelsluitingswet en waarschijnlijk bedoelt hij ook, tenminste als ik goed geluisterd heb, wil hij gewoon een evaluatie van hoe het is bevallen, hoe de winkeliers er nou tegenover staan, wat wilt u eigenlijk in die evaluatie hebben staan, waar moet het aan voldoen en hoe wilt u dat uitgewerkt zien en wat zijn dan criteria punten om te zeggen van nou we stoppen met die winkelsluitingswet, want het is een wet, dus dat is nogal wat, of we gaan gewoon door. Wat, het is mij nog niet duidelijk geworden wat u over die evaluatie wat u er in wilt hebben staan.
  • 0:33 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zou graag hier algemeen in kader stellend willen zijn, dus ik zou niet teveel zaken willen noemen en ik zou ook niet willen dat in een uitvoerige evaluatie gaat optreden, maar wat wel belangrijk is is dat wij hier een vordering wellicht gaan aannemen. En een belangrijk iets is dat winkels om 12.00 uur open gaan, dat soort zaken. Ik zou daar, we zouden graag daar willen zien dat dat wordt gehandhaafd en niet heel veel meer. U moet zich geen uitvoerige evaluatie voorstellen.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus in feite is het heel simpel, winkels gaan niet voor 12.00 uur open en dan heeft u de dan is de evaluatie
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik noem een voorbeeld, maar
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nou ja maar u vindt wel, u stelt een voorwaarde als u mee wilt doen aan deze motie en u wilt het toekennen heeft u dit als voorwaarde gesteld, dus dan vind ik het wat u nu zegt wel een heel klein beetje summier eerlijk gezegd want ik bedoel om nou te controleren van alle winkels zijn voor 12.00 uur, gaan pas om 12.00 uur open dat is een mooie voorwaarde, maar dan neem ik aan dat u nog meer wensen heeft.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja maar u heeft de verordening gelezen, er staan een aantal zaken in die wij gewoon simpelweg van belang vinden, maar ik wil niet teveel inkleuren want de rol van handhaven en zaken liggen niet bij de raad, stel in het kader dat ik, dat wij graag zien dat er een evaluatie van de handhaving plaatsvindt. Niet meer en niet minder.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Idema van de SP.
  • 1:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Nou vonden het ook een moeilijke discussie en een moeilijk besluit, maar wij kunnen instemmen met, zoals we ook in de commissie hebben laten horen, met dit besluit. We zijn wel sceptisch, omdat de groot winkelbedrijven ook open gaan en die mogen elke zondag open zover als ik heb begrepen. Die zullen voor de kleine middenstander heel veel schade aanrichten, wat op zondag verkocht wordt, wordt op maandag denk ik niet meer verkocht. Verder vinden wij dat de vrijwilligheid van de werknemers moet altijd garant, in ieder geval moet dat garanties over zijn, ze moeten niet gedwongen worden om te werken. En wij vinden dat er lokale en regionale afspraken moeten komen van de kleine middenstander die in het centrum zitten, de centrumwinkeliers zeg maar, dat vinden wij belangrijk in dit besluit. Ik bedoel daarmee van te zeggen, want ik zie de voorzitter kijken, dat er regionaal bijvoorbeeld niet in Veendam op dezelfde zondag open is als hier, dat kunnen ze onderling afspreken. Ik vind dat winkeliers dat kunnen doen. En ook niet dat hier winkeliers zijn dat ze om de zondag een keer open zijn, dat ze gewoon gezamenlijk in gezamenlijkheid besluiten om open te zijn op een zondag. Dat is belangrijk. Verder is het belangrijk dat zeg maar de weidewinkels, de winkels die
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat u nu zegt meneer Idema dat klinkt dan wel interessant, is dat een voorwaarde lijstje voor u om mee te stemmen in deze verordening of zegt u, of is het meer een advies aan de winkeliersvereniging.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is, nee geen advies, de winkeliersverenigingen hebben dit zelf eigenlijk een klein beetje als voorwaarde gesteld dat hebben ze mij op deze manier laten weten en ik laat het ook even op deze manier weten, dat er wel altijd samenspraak moet zijn onderling wanneer ze open zijn en dat ze misschien ook nog regionaal afspraken gaan maken wanneer de ene winkel open is of de ene centrum open is en de andere centrum open is dat is dat interessanter is. Dat is geen voorwaarde om hiermee in te stemmen. En verder de zogenaamde weidewinkels, dan hebben ik het over de Praxis en over de Groencentra ’s en over de Modehuis Westen, die mogen van ons ook 18 keer per jaar open zijn. Dat was het voorzitter.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Van der Heide.
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik had even een vraag, dat is ook een voorwaarde om in te stemmen met dit voorstel neem ik aan.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat bedoelt u.
  • 0:09 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   De 18 zondagen voor de grootwinkel bedrijven.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dan heb ik het over, zij noemen zichzelf weidewinkels geloof ik, die regionale bestemmingen hebben. Dan hebben we over Westen die hier ingesproken heeft, dat heeft Westen ook een beetje klein beetje voorgesteld om 18 zondagen open te zijn. Daar kan de SP mee leven. Ja?
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht dat we hadden afgesproken, althans dat in het voorstel stond, maar ik ken de tekst niet uit mijn hoofd, dat we een splitsing gemaakt hebben tussen winkels en winkels in de perfide bestemmingen, zoals de Kwantum en dat soort winkels en daar hoort meneer Westen ook bij, en dat we dat volledig los hebben gelaten, dat die eigenlijk 52 weken per jaar gewoon open mogen zijn. En daar heeft het getal 18 heeft daar volgens mij niets mee te maken.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik was van in de veronderstelling dat, dat zeg maar de Kwantums en de Blokkers en dat soort winkels dat die, Blokkers niet sorry, Leen Bakker en dat soort winkels, die buiten de centrum vallen dat die een speciale reikwijdte krijgen, dat dacht ik.
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dank u wel. Dan gaan we verder met de CU, dan geef ik meneer Van der Heide het woord.
  • 2:42 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter, voor ons ligt de verordening winkeltijdenwet Stadskanaal 2015. Wij zijn voor, welteverstaan wij zijn voor de zondagsrust. De zondag is een bijzondere dag en de CU vindt het belangrijk dat deze zondag, die verwijst naar de opstandingsdag van Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om 1 dag te hebben voor kerkgang, luisteren naar het woord van God, onderlinge ontmoetingen, maar ook voor bezoek aan familie en vrienden. Er is een gemeenschappelijk rustpunt, het is waardevol om samen een dag vrij te zijn en daarom weer de oproep besef wat we verliezen als we gaan voor een gehele zondagsopenstelling. Kleine ondernemers komen steeds meer in de verdrukking als zij zich gedwongen zien om op zondag te werken omdat zij het personeel gewoonweg niet hebben om 7 dagen per week open te zijn. En we moeten ons realiseren dat door een eventuele verruiming en openstelling van alle supermarkten en bouwmarkten de conclusie wel eens kan zijn dat kleine winkeliers failliet gaan en er dus niet meer werkgelegenheid ontstaat maar de werkeloosheid en leegstand. Daarbij, men kan het geld maar één keer uitgeven. Dus er is geen garantie dat er winst is voor de lokale supermarkt en bouwmarkt. Daarbij we zijn immers nu ook de MKB vriendelijkste gemeente van Noord-Nederland zonder zondagsopenstelling. Het lijkt erop alsof het college er meer inziet dan de winkeliers gezien de uitgebleven positieve reacties. Daarnaast moeten we ook gebruik maken, en een wijze man zei ooit eens, Salomo, er is niets nieuws onder de zon, daarnaast moeten we ook gebruik maken van de kennis van veel gemeenten die inzien dat er meer kansen liggen in het vinden van creatieve momenten van winkelen. Op andere avonden, op andere manieren om zo, en in die gemeenten daar draaien ze juist de zondagsopenstelling terug. De CU vindt de collectieve rustdag goed voor de gehele samenleving. We zijn geen voorstander, net zoals het CDA, voor een 24-uurs economie. Als CU zien we de noodzaak tot verruiming ook niet, dit werd bevestigd in de inspraak van de handelsvereniging tijdens de raadscommissie. De uitkomst en de stellingen van de onderzoeken bevestigen dit ook, daarnaast geeft van respondenten aan dat maar een kwart van de klanten behoefte heeft aan koopzondagen. Tegelijk hebben we oog voor de maatschappelijke context van vandaag. We beseffen ook dat we niet langer leven in een overwegend christelijke samenleving, toch geloven wij, christen of niet, dat bij de samenleving om verschillende redenen gebaard is bij 1 dag rust in de week. Tot zover voorzitter.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. Dan geef ik het woord aan meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Mag ook mevrouw Kroom zijn.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Verkeerd opgeschreven, sorry, mevrouw Kroom van de PvdA.
  • 1:36 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van de PvdA is opgenomen dat ondernemers zelf de openingstijden mogen bepalen, dus ook op zondag. Tijdens de raadscommissie van 13 april jongstleden hebben de handelsverenigingen zich uitgesproken en geven zij de voorkeur aan een beperkte zondagsopening, zoals in het voorstel van vandaag verwoord. De handelsverenigingen krijgen als het ware het vertrouwen om zelf met hun leden de zaken goed te regelen en invulling te geven aan de 12 koopzondagen van het jaar die gegeven zijn. De verordening winkeltijden is gevat in volgens ons klare taal, maar toch om misverstanden te voorkomen willen we graag een reactie op de volgende stelling. Supermarkten mogen elke zondag open zijn tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Overige winkels, zoals genoemd in de wet die hier voor ons ligt, overige winkels mogen in overleg met de betreffende handelsvereniging 12 maal per jaar op zondag open binnen diezelfde tijdspanne. Een winkel gevestigd in een supermarkt, een shop in een shop, zoals dat bijvoorbeeld in Musselkanaal bij de Supercoop het geval is, wordt die aangemerkt als een overige winkel, dus het gaat om die winkel in de winkel, is deze stelling juist voorzitter. En daar willen we graag eerst antwoord op hebben.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan geef ik het woord aan mevrouw Meertens van GBS.
  • 3:0 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u wel. U legt de raad bij dit agendapunt een beslispunt ten aanzien van de verordening winkeltijden Stadskanaal 2015 voor. In de raadscommissie van 13 april hebben wij dit punt reeds opiniërend besproken. Alhoewel de fractie van GBS op zich voorstander was van scenario 1, in het kort gezegd een algehele vrijstelling, kunnen wij ook prima leven met het nu voorliggende scenario 2. Wij zijn van mening dat gehoord hebbende de insprekers tijdens de voorbereidende raadscommissie en de presentaties van INretail en MKB Noord-Nederland met dit scenario 2 vooralsnog voldoende wordt ingespeeld op de wens van een deel van de ondernemers in onze gemeente en op het gewijzigde koopgedrag van consumenten. In de voorliggende nota vermeld u onder het kopje “imago, werkgelegenheid en winkelbestand” een aantal argumenten waarom Stadskanaal mee moet met de nieuwe ontwikkeling van ruimere winkeltijden. U stelt dat ons imago als MKB vriendelijkste gemeente in de afweging moet worden meegenomen, wij zijn het daar helemaal mee eens, maar voorzitter achter een MKB vriendelijke gemeente schuilt nog een belangrijk punt, iets wat we zeker niet mogen vergeten, we hebben dit al eerder onder uw aandacht gebracht maar willen het hierbij toch nog een keer aan de orde stellen. Een MKB vriendelijke gemeente zou ook een gemeente moeten zijn waar MKB zich met plezier vestigt en zich thuis voelt en dat voorzitter is nu vaak een groot struikelblok. In deze tijden van economische recessie en onzekerheid naar de toekomst is het voor ondernemers vaak lastig om langdurige huurcontracten aan te gaan, contracten van 5 jaar of meer zijn daarbij zeker geen uitzondering op het moment. We weten allemaal dat een deel van de projectontwikkelaars en eigenaren van panden daar niet heel flexibel in zijn en langdurige huurcontracten en de angst van ondernemers om zich voor lange tijd vast te leggen hebben ons al een flink aantal mooie zaken en publiekstrekkers gekost. Wij vragen daarom nogmaals; welke rol de gemeente in deze kan spelen zodat mogelijke nieuwe ondernemingen niet worden ontmoedigt om zich hier te vestigen of bestaande zaken het besluit moeten nemen te stoppen of te verhuizen naar een andere gemeente. En dan komt nog het punt zoals mevrouw Kroom ook al zei, de brief van de heer Manning, eigenaar van de Primera in Musselkanaal, hij stelt in zijn brief dat bij algehele vrijstelling van de winkeltijden voor supermarkten en groot winkelbedrijven er in Musselkanaal een oneerlijke concurrentie lijkt te ontstaan omdat bij de plaatselijke Coöp met de Readshop en de Dio-drogist onder één dak samen wordt gewerkt. Hij stelt dat als de Coöp open is dat dan waarschijnlijk ook bij de andere genoemde zaken hun deuren zullen openen en zij vallen echter ons inziens niet onder de categorie supermarkten en al helemaal niet onder het groot winkelbedrijf zoals bedoelt in scenario 2. Kunt u uitleggen hoe u hiermee om wilt gaan en verder het voorstel van het CDA over de evaluatie na een jaar die kunnen wij niet ondersteunen, vinden wij niet nodig. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan geef ik het woord aan meneer Pals van D’66.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter onze bijdrage kan heel kort zijn, wij hebben deze winkeltijden, of deze verordening hebben we diverse keren besproken. Het is in april al besproken, het is verleden jaar al besproken en eigenlijk zijn we er nu er eigenlijk een beetje klaar mee en zijn we nu eindelijk tot het punt gekomen dat we ook iets wat in ons verkiezingsprogramma staat dat we dat de ondernemers kunnen honoreren, dus in die zin kan ik alleen maar zeggen namens D’66 dat we de ondernemers heel veel succes wensen met het ondernemen en dat ze denk ik doorzetten want u weet de stad Groningen heeft sinds januari onbeperkte openingstijden, het heeft een moeilijke start gekost en als je nu de evaluatie ziet hoe het aantrekt en hoe mensen gewent raken op winkelen op zondag en hoeveel volk dat trekt van omliggende gemeenten, en ik denk dat dat denk ik wel één van de speerpunten moeten zijn van de ondernemers, dan geeft dat alleen maar moed voor de toekomst en wij stellen ons, blijven dan ook op een standpunt stellen van ondernemers laten we dat ondernemen aan ondernemers over. We hebben nu voldoende voorwaarden gesteld dat ze kunnen ondernemen en we wensen de ondernemers in Stadskanaal heel veel succes.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan meneer Mellies, van de fractie Mellies.
  • 1:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat mij opviel in de verordening was onder artikel 1 punt E en F, de definitie van een groot winkelbedrijf of een bovenregionale winkel. In de verordening staat bijvoorbeeld onder een groot winkelbedrijf; winkels zoals een Kwantum, Praxis, Leen Bakker, Beterbed, Gamma et cetera. Ik vind dat nogal al summier eigenlijk want kijk ik ben ook naar school geweest en ik heb ook geleerd wat een groot winkelbedrijf inhield en één van de definities is bijvoorbeeld; dat het een detailhandel is in consumenten goederen die soms als filiaalbedrijf een aantal uniforme vestigingen in verschillende plaatsen exploiteert. In die zin is het niet alleen de Kwantum, Praxis, Leen Bakker, Beterbed of Gamma zoals in de verordening maar bijvoorbeeld ook Specsavers, Pearl, PhoneHouse, Bakker Bart, Bruna, Blokker, Marskramer, Trekpleister, Wibra en noem maar op, er zijn ongeveer 85-90% van alle bedrijven hier in het winkelcentrum. Dus dit in relatie met lid 2 artikel 3, in die gevallen waarin het niet duidelijk is onder welke branche of categorie een winkel opereert, bepaalt het college of de desbetreffende winkel onder het toepassingsbeleid van het artikel valt ben ik toch wel benieuwd hoe het college daarmee omgaat. Gedoogt u het een en ander, stel dat de Hema volgende week zondag open gaat en de rest van die winkels, wordt dat gedoogd of wordt daar iets van gezegd. En daar ben ik wel even benieuwd naar, dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies, tevens gefeliciteerd met uw medespeech. Dan geef ik het woord aan mevrouw Galama, de portefeuillehouder.
  • 2:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Het is vanavond al een aantal keren benoemd we hebben inderdaad al diverse keren gesproken over de inhoud van de nieuwe winkeltijdenwet en om die helder te maken die geeft ons als gemeente de ruimte om zelf te bepalen hoe we met zondag openstelling om willen gaan of niet. Wat wij nu doen is in een verordening vastleggen hoe we dat voor de gemeente Stadskanaal zien. Het kan dus verschillen en het is geen wettelijke verplichting. Er zijn een aantal argumenten genoemd vanuit de fractie van het CDA en denk ik ook vanuit het fractie van de CU, hoewel die leidt tot een verschillend opstelling in het kader van de besluit wat voorligt, die principiële redenen die er aan ten grondslag liggen in het kader van de zondagsrust die belangrijk is voor de samenleving of voor een deel van de samenleving en hoe die door u wordt ingeschat in het kader van een dag rust in de week, mogelijkheid om kerkgang te hebben, mogelijkheid om in contact te treden met mensen die op hetzelfde moment dan vrij hebben, die respecteren wij, dat hebben we ook eerder gezegd in die zin dat is geen discussie waarbij je elkaar met argumenten zeg maar kunt overtuigen. We hebben er in het opzetten van de verordening wel gepoogd om daar heel duidelijk rekening mee te houden vandaar ook die keuze in de uitwerking van variant 2, de keuze te maken om te zeggen van nou zondagsopenstelling is dan vanaf 12.00 uur. Waarmee je vindt dat zowel het bedrijfsleven, maar ook de consument in die zin in onze gemeente toch nog een mate van respect voert ten opzichte van de mensen die wel verkiezen om kerkgang te hebben.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U noemt nu 12.00 uur als ruimte geven voor, maar dat is toch een onderdeel van de winkeltijdenwet.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe bedoelt u meneer Van der Heide?
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, zoals ik het zeg. U noemt het alsof u als college ruimte biedt voor kerkgang en die 12.00 uur bepaalt even, maar het is toch een onderdeel van de winkeltijdenwet?
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, je mag ook zondags eerder open. Dus wij verkiezen om zeg maar daarmee in de keuzes van hoe wij het verwoorden in onze verordening hiermee rekening te houden. We hadden ook kunnen zeggen we gaan wel naar die 24-uurs economie of we hadden kunnen zeggen we doen het van ’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dan lees ik het anders maar
  • 2:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok. Dus maar we hebben dus eigenlijk bij die principiële redenen gezien ook de achtergrond van de inwoners in onze gemeente gepoogd om daarmee zeg maar een oplossing te vinden waarbij je zegt je biedt toch de mogelijkheden aan die zondagsopenstelling, maar we doen dat op een manier die past in onze beleving bij onze gemeente. Er is gesproken in die zin over de zeg maar de enquête en de reacties daaro door meneer Boels. In die zin zeg ik wel we hebben er vaker over gesproken en we hebben inderdaad ook met de centrumwinkeliers, handelsverenigingen in alle dorpen eerst een aantal keren gesproken voordat we de enquête hebben uitgezet, dus die mogen we ook met een bepaalde nuancering, net zoals er ingesproken is door de voorzitter van de handelsvereniging en de centrumwinkeliers, denk ik hanteren. Dan geven de reacties wel eerlijk aan dat er voldoende bedrijven zijn die zeggen van voor ons hoeft het eigenlijk niet want we willen wel graag die dag rust, maar we voelen ons wel gedwongen, ik denk dat de brief die u ook ontvangen heeft van Modecentrum Westen en ook de keer dat hij ingesproken heeft in de raadscommissie daar ook een voldoende weergave van was van hoe men ertegenaan kijkt, maar zich toch wel door allerlei ontwikkelingen in deze tijd, in de samenleving en het gewijzigde consumentengedrag toch wel gedwongen voelt om mee te gaan. In die zin kan ik ook niet helemaal meegaan met wat de heer Van der Heide naar voren brengt in het kader van argumenten om het anders te doen. Uw principiële redenen die respecteer ik, maar als u zegt van ja we waren toch ook de MKB vriendelijkste gemeente zonder zondag openstelling dan zeg ik nee. Want altijd mochten wij al 12 zondagen per jaar aanwijzen en werd er ook gebruik van gemaakt en is datgene wat het bedrijfsleven vraagt niet zoveel anders, uitgezonderd de supermarkten en de groot winkelbedrijven, maar de andere winkels hebben aangegeven wij zullen niet meer als 12 zondagen gebruik maken alleen geef ons de vrijheid, de verantwoordelijkheid en de flexibiliteit om te kunnen reageren bij de openstelling op eventueel actuele onderwerpen, denk, als om een voorbeeld te geven, Musselkanaal, eind juli begin augustus, als een centrum zegt daar willen wij op reageren daar willen wij een openstelling omheen creëren dan is die mogelijkheid er nu zonder dat wij hem als gemeente, u als raad, de data al heeft vastgesteld voor een heel jaar.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja, ik word rechtstreeks even aangesproken. Ik bedoel natuurlijk op de algehele zondagsopenstelling.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, die van de supermarkten en de groot winkelbedrijven.
  • 0:12 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U noemt inderdaad die bedrijven die nu een algehele zondagsopenstelling kregen en ik zeg we waren ook al een MKB vriendelijkste gemeente zonder een algehele zondagsopenstelling. Dat is het enige wat ik zei.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, waarvan ik zeg dat het aantal zondag openstellingen bij een deel van de MKB en de detailhandel zeg maar niet zoveel veranderd. Maar daar kunnen we over verschillen van mening.
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat klopt.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere kant blijft daar ook op gezegd van ja betekend dat dan dat kleine ondernemers dan failliet gaan, je kunt het maar 1 keer uitgeven. Ja, je kunt het maar 1 keer uitgeven, als wij het niet doen, het bedrijfsleven is hier niet open dan doen ze het wel in al die gemeenten om ons heen, waar het wel kan. Dus in die zin
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat is een aanname, excuus voorzitter.
  • 1:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is eenzelfde aanname als u zeg maar neerlegt als u zegt van ja op die manier gaan de kleine winkelbedrijven failliet, dat is ook een aanname. In die zin zien wij dat we gewoon meebewegen met wat er in de samenleving gevraagd wordt en wat consumentengedrag vertoont. En in die zin hebben wij gepoogd in deze verordening zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar te komen, los van de principiële redenen. Handhaving vraagt meneer Boels, toen dacht ik van goh moet ik nou straks op zondag zelf langs die winkels om te kijken of ze niet voor 12.00 uur open zijn en hoe komt het met mijn rust, maar dat is flauw en dat is gezocht. Nee, ik heb in de raadscommissie gezegd we gaan nu niet apart een formatie inzetten die continue elke zondag langs de supermarkt en de groot winkelbedrijven rijdt om te kijken of ze open zijn. wat ik wel belangrijk vind, en daarom hebben wij ook die tijd van 12.00 uur gezet, dat je hem ook kunt handhaven dan bij die zondag openstelling, dat als er zeg maar zaken open zouden gaan om 10.00 uur dan vind ik dat dat gemeld moet worden en dan ga ik handhaven. Want ik vind we maken met elkaar afspraken je wilt ook de verantwoordelijkheid neerleggen bij de ondernemers zelf via hun handelsvereniging die de coördinatie doet, maar het is ook een beetje afspraak is afspraak.
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja wij zouden ook geen knip voor de neus waard zijn indien wij zouden eisen, vragen, willen, dat iedere zondag de formaties worden ingezet om dat te handhaven, maar zoals u dat weergeeft inderdaad dat is wat wij bedoelen. Dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En als wij het nu geregeld hebben dan vind ik ook dat zeg maar de supermarkten en ook de grootwinkel bedrijven daar correct mee om moeten gaan want zo, het is een mooie periode waarin het mogelijk is tussen, 12 en 8, dus dan denk ik dat geeft voldoende ruimte.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even naar meneer Boels, zoals de portefeuillehouder heeft geantwoord, betekend dan dat uw argument, of uw eis, van tafel is?
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb nog geen eis gehoord voorzitter, in die zin, ik geef antwoord op de vraag die me gesteld is; hoe om te gaan met handhaving. Evalueren, u vraagt met een jaar, dan denk ik dat is relatief snel, want voordat het een beetje ingevoerd is, normaal zijn we over de zomer heen, als u zegt dat mag 12 tot 18 maanden zijn, zodat we ook een beetje realistisch aan kunnen geven en kunnen bevragen van wat heeft het nou betekend in het kader van werkgelegenheid onze afspraken et cetera. Ik zal met iemand die dat echt continue overschrijdt, als u het zo noemt, zal ik niet 18 maanden wachten.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Als we op die manier evaluatie bedoelen dan begrijpen wij elkaar.
  • 1:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, heel mooi. Meneer Idema van de SP gaf aan dat hij best een beetje septisch was ten aanzien van de kleine middenstanders, ik denk dat dat het gevoelen ook is binnen zeg maar de afspraken die ze onderling met elkaar maken, dat ze zoeken naar de oplossing van hoe kunnen wij nu reageren op actualiteiten op evenementen en hoe komen wij ertoe dat we met elkaar afspreken en dat dat ook het imago van Stadskanaal en centrum van Stadskanaal ten goede komt. en daaruit blijkt ook wel dat men niet op zoek is naar die 24-uurs economie. Want dan zouden ze inderdaad volledig gestreden hebben voor het feit van geef het helemaal vrij en we zien wel hoe ver we komen. ze zeggen zelf eigenlijk, en dat geldt ook voor al die winkels in het centrum die aangeven, ook al behoren ze tot een format wat in heel veel plaatsen voorkomt, wij willen niet elke zondag open, daar is de markt gewoon niet voor aanwezig, wij willen gewoon op momenten open dat wij het met elkaar eens zijn en dan nog heeft iedereen de vrijheid zoals bijvoorbeeld de Hema, want die werd genoemd, nou ik weet zeker dat de Hema één van de laatsten zal zijn die op zondag open gaat. Dus in die zin probeert men ook door een goede afstemming dat met elkaar tot afspraken te komen, lokaal, en of ze dat regionaal ook doen, ja die verantwoordelijkheid leggen we nu bij hun neer. De grootwinkel bedrijven, de supermarkten en de grootwinkel, die krijgen ontheffing om zondags open te zijn. Dat iemand schrijft dat hij er misschien maar 18 of 24 keer gebruik van maakt in plaats van het hele jaar dat is aan de ondernemer zelf. En dat gaan ze natuurlijk ook een beetje onderzoeken op wat betekend dit nu voor mijn bedrijf, hoe
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dan behoort Luitjens en Westen, mode Westen, ook tot grootwinkel bedrijven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo staat het in de verordening, ja.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, er kunnen nog meer zijn dus ook.
  • 1:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben volgens ons de bedrijven genoemd waar we het nu over hebben, je kunt nooit uitsluiten dat, stel dat er nog iemand zich vestigt of dat iemand het aanvecht om te kijken van hoe ga je er dan precies mee om, maar wat heel duidelijk bedoelt is zijn de grootwinkel bedrijven zoals genoemd in de verordening die ook wat meer in de periferie ligging hebben ten opzichte van het centrum om daarmee te voorkomen dat je inderdaad het centrum dwingt om in die “ratrace” mee te gaan. Klare taal zei mevrouw Kroom in de verordening, dank je wel. Dat is hoop ik ook. Maar hoe zit het nu met de shop in de shop. Nou heeft niks met deze verordening te maken, in principe. Want een shop in een shop in een supermarkt et cetera dat is iets wat ik niet kan regelen. Wat ik niet eens mag regelen, want dan zit ik op de concurrentie op een gegeven moment en dan kom je op dezelfde discussie van in hoeverre mogen supermarkten producten voeren die ook in andere zaken te verkrijgen zijn. Dat is dus iets aan de ondernemer zelf, ik kan dat nu niet regelen, ik kan het niet regelen door de week, ik kan het niet regelen op zondag, dat heeft niks met elkaar te maken, het is binnen de wetgeving toegestaan en al komen er 4 shops in de shops, nieuwe ontwikkeling, daarmee moet ook een zelfstandige, die uitsluitend op dat segment is gericht, moet daarmee leren dealen. Dat heet ondernemen.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar hoe kunnen het dan, hoe moet ik het zeggen, die winkel waar het hier over gaat die, in Musselkanaal waar dus een boekenwinkel in zou zitten, hoe kunnen wij het dan waarmaken dat we zeggen van goed u gunnen we dat en een boekenwinkel ernaast gevestigd, voorbeeld zoals hier in Stadskanaal, niet. Dat vind ik nogal cru om te zeggen van u mag het wel verdienen en uw boekenshop inpandig en iemand die een vrijstaande winkel hebt die gunnen we het niet. Dat is toch eigenlijk een beetje, ja krom eigenlijk.
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik wil de vraag van meneer Mellies wel beantwoorden voorzitter, maar ik gun de desbetreffende schrijver, die brief zit bij de ingekomen stukken, alles. Maar of het feit, op een gegeven moment, en dan hebben we meer want we kunnen denk ik over het segment wat de supermarkten voeren kunnen we een hele discussie opzetten en een avondlang bomen van wat hoort eigenlijk wel bij food of niet, maar dat dat zich ontwikkeld dat kan ik niet tegenhouden, dat kan ik niet reguleren, dat mag bestemmingsplan technisch, dat mag in het kader van de winkeltijden of van de winkelwet en daar moet je mee dealen. Want de vraag is op een gegeven moment als die iemand daar heengaat of die, als alles dicht was, of die dan de volgende dag wel naar deze zelfstandige ondernemer zou gaan. Ik kan niet de nering beschermen van elke detaillist.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:34 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   ik vind het toch een lastige verhaal aan het worden, het bedrijf, dit even als voorbeeld, maar er zijn er misschien nog wel anderen ook, dat bedrijf is een zelfstandig bedrijf wat een deel gehuurd heeft, zeg maar eventjes voor mijn beeldvorming, in een supermarkt, dus het is niet een uitbreiding van het assortiment van de supermarkt, het is een eigen bedrijf met een eigen kassa, niet een eigen ingang want de ingang is via de supermarkt, maar in feite je kan er ook nog een deur voor zetten en het is gewoon een aparte eenheid, dus ik heb er een beetje moeite mee, met het antwoord.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee niet met het antwoord, met de feitelijkheden. Ik kan het niet veranderen mevrouw Kroom al zou ik willen, ik kan ook niet bij een supermarkt de felicitatiekaarten uit de rekken halen omdat ze
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nee, maar dat is een assortiment en als we hier praten
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar wij gaan daar niet over want de vestiging van een supermarkt heeft te maken met de bestemming en die bestemming mag en dat hij daar een shop in een shop creëert mag. Dat mag trouwens ook een zelfstandig ondernemer doen. Die mag ook een ander bedrijf ruimte geven in zijn eigen zaak als hij daar bestemmingsplan technisch niet mee in de problemen komt. Wat we dus zouden willen doen en ik zie dat voor me, als wij willen reguleren wat welke shop wel in een shop mag dan zijn we vergeten welk onderzoek hier gepresenteerd is, ook door INretail wat er nu het nieuwe consumenten gedrag is en hoe ze ermee omgaan en hoe ze, ik kan dit niet reguleren. Al zou ik willen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Galama. Toch nog een vraag.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja even, ik wil toch nog wel even mijn gedachten formuleren.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ga uw gang.
  • 0:18 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Begrijp ik u goed dat in feite dat u zegt van als de laten we zeggen de eerste winkel de bestemming supermarkt heeft dan maakt dat niet uit welke winkel, zelfstandige winkel, met een zelfstandige boekhouding en een zelfstandige eigenaar, daar in komt te zitten. Begrijp ik u daar goed in?
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Volgens mij voorzitter ben ik met die beantwoording van die laatste vraag ook wel een beetje aan het eind van mijn verhaal gekomen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nog even over die definitie van die grootwinkel bedrijf. Stel nou even dat het hier besloten hebt vanavond dat er aanstaande zondag de Hema om 12.00 uur open gaat, nou verwacht ik dat niet hoor dat dat gaat gebeuren want dat heeft geen meerwaarde volgens mij voor de winkel, maar goed stel dat de Hema zegt of de Xenos, wij gaan om 12.00 uur open, is het dan zo dat het college daar bovenop gaat zitten van dit mag niet of hebt u een insteek van nou als niemand daar problemen mee heeft dan doen wij niet moeilijk.
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik, sorry voorzitter, maar ik denk dat u kennis moet nemen van de verordening daar staat precies in aangegeven hoe wij daarmee omgaan. Als nu ineens zondag lukraak een paar zaken open gaan en anderen niet dan is dat niet volgens de afspraken die we maken met de handelsvereniging waarin zij zelf aangeven welke zondagen zij open willen gaan, dat bij ons melden, niet meer en niet minder, melden, en ik kijk toe ten aanzien van de supermarkten en de grootwinkel bedrijven of die niet voor 12.00 uur open gaan en dat geldt dan ook voor die eventuele winkels die gebruik maken van die 12 door hun zelf te bepalen zondagen in overleg met de handelsvereniging. Het is genoemd, zij hebben de coördinatie, daaro spelen wij in met de wens, dus ik ga niet voor “what if” als dat niet in de richting is van de verordening want dan hoeven we geen verordening op te stellen.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee dat snap ik, maar ik zit toch even met die definitie van die grootwinkel bedrijf. Zegt u nu van Kwantum, Praxis, Leen Bakker, Gamma, Beter Bed dat noemen wij grootwinkel bedrijven en meer grootwinkelbedrijven hebben we hier niet in Stadskanaal.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter, ik begrijp dat de heer Mellies gewoon de discussie in de raadscommissie misschien gemist heeft en dat we daardoor wat verwarring krijgen voor ons zijn, volgens mij heb ik dat net ook gezegd, zijn dat de grootwinkel bedrijven die we nu benoemen, die ook een wat andere ligging hebben dan de zaken in het centrumgebied, die rekenen we er zonder meer niet bij, ik zei nog ook al zijn ze lid van een grootketen in meerdere plaatsen, dus volgens mij heb ik die vraag duidelijk beantwoord.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder? is er behoefte aan een tweede termijn. Niet.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wel. Meneer Van der Heide, CU. Verder nog iemand? Meneer Boels, CDA. Nee? Meneer Boels, CDA.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wij hebben deze terugkoppeling gehoord en inderdaad er is duidelijk rekening gehouden met allerlei aspecten, er wordt respect getoond zoals de portefeuillehouder duidelijk zei. Wij zijn blij met de toezegging dat er op een gezonde nuchtere wijze handhaving zal plaatsvinden en dat daar op een bepaalde termijn, 18 maanden, een korte terugkoppeling zal plaatsvinden. Dank u wel.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:39 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, wij kijken ook uit naar die terugkoppeling ook met het oog op de handhaving omdat er nou naar onze menig nu ook wel eens een overschrijding is waar zelfs op geadverteerd wordt, maar wij komen daar op terug. Ik had nog wel een vraag voorzitter aan de portefeuillehouder. Wanneer zij zegt wat de samenleving vraagt in Stadskanaal en dat is een uitgebreid onderzoek geweest daar wordt niet op ingegaan, heb ik in eerste termijn ook aandacht aan besteed, van hoe kijkt zij daar naar, naar die uitkomsten. Want dat is toch duidelijk wat de samenleving dan wil in Stadskanaal. En dat is geen algehele zondagsopenstelling.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is die vraag helder portefeuillehouder?
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Misschien is het handig voorzitter als meneer Van der Heide aangeeft hoe, welke uitleg hij dan geeft, want volgens mij heb ik die vragen hoe er in de samenleving van Stadskanaal tegenaan gekeken wordt in meerderheid aangegeven. Ik begrijp dat we het daar niet over eens zijn, maar volgens mij heb ik die vraag wel beantwoord. Tenzij ik iets mis wat meneer Van der Heide bedoelt en dan heb ik dat niet goed gehoord of niet goed verwoord.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide.
  • 0:24 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel. Als ik het goed lees, de onderzoeken zoals u die ons heeft toen toe doen komen, staat er dat er geen meerderheid is, u heeft het over een meerderheid, maar er is geen meerderheid, er is krap aan een kwart van de klanten die behoefte heeft aan koopzondagen. Er is geen behoefte aan uitbreiding van zondagen voor de handelsvereniging. Daar heb ik het over.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wou u daar op reageren mevrouw Galama?
  • 1:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik wil nog één keer zeggen dat 57 enigszins relatief gering aantal is in het kader van de enquête. Maar ik heb net in dat antwoord ook aangegeven dat wij daarvoor herhaaldelijk met de dorpen, de handelsverenigingen, overlegt hebben hoe dat gevoelen breed was. En dat is, voorzitter van de handelsvereniging volgens mij zit hij nu ook op, van Stadskanaal zit hij nu ook op de tribune, heeft ook verwoord dat hij namens de winkeliers sprak. Niemand wordt verplicht en eigenlijk meneer Van der Heide, of het nu 12 zondagen zijn die ze zelf verkiezen, of 12 zondagen die de meerderheid van deze raad had vastgelegd, ik begrijp het punt niet zozeer ten aanzien van de detailhandel, want ze vragen niet meer, behalve de thema avonden en wat soepeler opstelling met de openingsuren, behalve de supermarkten en de grootwinkel bedrijven. En daar denken wij dan verschillend over, dat mag, maar ik kan niet een andere betekenis aan dat onderzoek geven, hoewel ik begrijp dat u dat graag naar voren brengt nu, maar volgens mij bent u daarin gewoon niet in de meerderheid.
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou ik had ook niet de intentie u te overtuigen, wij hebben een verschil van inzicht over de interpretatie van de cijfers in het onderzoek, laten we het daar dan op houden.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, ik denk dat we over kunnen gaan tot stemming.
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Boels
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ik zou willen graag willen vragen om hoofdelijke stemming.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we hoofdelijk stemmen.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wellicht kan het via hand opsteking wat mij betreft, maar dat wil ik mij niet
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, het gaat via hoofdelijke stemming en het komt uit de hoge hoed deze keer.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Reden daarvoor is dat je onafhankelijk ergens begint meneer Boels.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nummer 18.
  • 0:49 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Van Beek.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Het zal geen verassing zijn, tegen.
  • 0:8 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Bieze.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voor.
  • 0:1 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Kremer.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voor.
  • 0:4 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Wanders.
  • 0:5 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Tegen.
  • 0:6 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Meertens.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voor.
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Schipper.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Voor.
  • 0:6 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw, ja die is er niet, mevrouw Sanders.
  • 0:2 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voor.
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Kroom.
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voor.
  • 0:02 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Pals.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voor.
  • 0:07 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Klinkhamer.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voor.
  • 0:6 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Maarsingh.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voor.
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Zeegers.
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Voor.
  • 0:4 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Tegen.
  • 0:1 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Boels.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voor.
  • 0:0 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Hofstra.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor.
  • 0:4 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Idema.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voor.
  • 0:4 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Luijken.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voor.
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Van der Heide.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Tegen.
  • 0:21 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   De heer Dijkstra.
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Tegen.
  • 0:11 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   En dan kom ik weer bij meneer Van Beek, alleen de nieuwe raadsleden die staan hier niet op.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, wacht even, we hebben nog meneer Gelling van het CDA, meneer Mellies en mevrouw Schrör.
  • 0:7 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Gelling.
  • 0:1 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Tegen.
  • 0:3 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Meneer Mellies.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voor.
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Mevrouw Schrör.
  • 0:00 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voor.
  • 0:03 Mevr. M. Sijperda (Wnd. griffier)
   Dat was het.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik zie dat er aan de overkant van de tafel ook meegeteld is, gelukkig. Waren er 5 of waren er 6 tegen. Zes, ja. Goed dan zijn er 6 stemmen tegen dit voorstel en 16 voor. Daarmee is het voorstel aangenomen.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat geeft ongeveer de vreugde weer denk ik in de gemeente. ( er klinkt een licht geklap)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En als we nu weten dat daar een oud gemeente secretaris zit die weet hoe die regels zijn. Maar goed ik snap hem. Ik heb de voorzittershamer weer overgenomen met dank aan mevrouw Sterenborg voor het leiden van de discussie bij agendapunt 16.
 • 17 Renovatie Julianapark
  • 17. Renovatie Julianapark (400,85 KB)17.1. Maatregelen en Beheerplan (1,82 MB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nu naar agendapunt 17, de renovatie van het Julianapark. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Zeegers, Schipper, Bieze, Sterenborg en Maarsingh. Anderen niet? Mevrouw Zeegers ga uw gang, SP.
  • 2:42 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   In 1937 werd begonnen met de aanleg van het Julianapark in het kader van de werkverschaffing. Het ontwerp van het park is sterk beïnvloedt door de Engelse landschapsstijl met slingerende paden en veel variatie in beplanting een vijver en grote gazons. Het Julianapark is in cultuurhistorisch opzicht redelijk uniek in onze provincie en verdient het daarom behouden te blijven. In 2000 kreeg het park de status van rijksmonument. In de loop der tijd zijn er echter diverse veranderingen gepleegd, maar door het ontbreken van oorspronkelijke tekeningen is niet helemaal te achterhalen hoe het oorspronkelijk ontwerp precies is geweest. Nu, ongeveer 75 jaar later, is het park bezig af te takelen en aan een grote opknapbeurt toe om zo alles weer in balans te brengen en de beplanting te vitaliseren. Er ligt een meerjarig onderhoudsplan voor, na diverse aanvragen bij rijk en provincie is de bijdrage voor renovatie ter hoogte van €124,000,- vanuit de provincie zo goed als zeker. De aanvraag bij het rijk voor onderhoud van het historische park is nog onzeker, maar kan volgend jaar opnieuw aangevraagd worden. Bijdrage door het rijk in de onderhoudskosten voor de komende 6 jaar zullen maximaal €21,000,- per jaar bedragen, in totaal €125,000,- , globaal. De kosten voor renovatie worden op €360,000,- geschat. Daarvan zou de provincie 124 bijdragen. Deels wordt 90.000 aan kosten betaald uit reguliere budgetten voor onderhoud van groen en asfalt in het park in de komende 3 jaren, dus dat brengt geen extra kosten met zich mee. Tot zover vindt de SP dit plan wel ok. Het Julianapark kan wel een opknapbeurt gebruiken. Voor de nog ontbrekende €146.000, - wordt gedacht aan het volgende; door leer- en werkplekken en inzetten van mensen met WIW of uitkering kan €40.000, - op loonkosten worden bespaart. De resterende 106.000 wordt aan de reserve “wijkontwikkeling” onttrokken. In feite gaan we nu weer ruim 75 jaar terug in de tijd opnieuw zetten we werkelozen aan het werk net zo als destijds in de werkverschaffing. De SP is van mening dat deze mensen er een normaal betaalde baan aan moeten hebben. De renovatie van het park is namelijk normaal regulier werk, geen vrijwilligers werk. Graag hierop uw reactie. Dat was het, dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:05 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Gevraagd wordt om in te stemmen met het renoveren van het Julianapark wat aardig was om te lezen in het stuk was het stukje geschiedenis van het ontstaan van het park. Er zitten wel wat overeenkomsten in van toen en nu. Toen noemden ze het werkverschaffing nu heet het leerwerkplekken. Op zich niks mis mee als uitgangspunt maar is dat het daadwerkelijk gaat om het creëren van banen in de toekomst. Ik wil ook graag als vraag daarbij hebben hoe, of dit ook een kans van slagen heeft. Ook het plusteam van de NOVO, mensen met een beperking, begeleiden in het doen van kleine klussen is positief. Samen met een fractie genoot heb ik regelmatig contact met NOVO cliënten en ik weet hoeveel plezier ze hebben in dit soort werkzaamheden. Goed om te lezen dat er rekenschap is gehouden met de seizoenen voor wat betreft het snoeien zowel voor de vogels als de bomen beschermt te zijn. Eigenlijk kan ik kort zijn, onze fractie is akkoord met dit voorstel een goed uitgewerkt plan wat beloofd een mooi hernieuwde park te creëren. Ik heb nog wel twee vragen; het beeld kwaliteitsplan hierin is afgesproken dat er goed gekeken gaat worden met de nieuwe projecten dat de nabije omgeving ook wordt meegenomen zodat het niet teveel afwijkt van de omgeving. Is hier naar gekeken en wordt het, en was het noodzakelijk om hier ook wat in te veranderen. En we willen graag, als het indien, want er wordt gesproken over subsidie of dat er nog niet aanwezig is, we willen wel zo graag mogelijk op de hoogte worden gehouden als het niet komt dat subsidie bedrag. Dat was het in eerste instantie. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 1:33 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   ja, dank u wel voorzitter. De geschiedenis van het park is al uitgebreid aan de orde geweest. Wij hebben een aantal vragen. Er verscheen op 13-05 een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin gemeld werd dat het renovatieplan van het Julianapark al was begonnen terwijl het nog niet in deze raad aan de orde was geweest en is geweest, dus graag een antwoord van de wethouder hierop hoe dat qua communicatie is gegaan. We hebben dezelfde vraag als de PvdA, van hoe staat het nou definitief met die subsidie die de provincie ambtelijk heeft toegezegd. Is er al antwoord vanuit de GS. Dan nog een vraag over de Brim- subsidie waarin wij, waarvan wij hebben kunnen lezen dat die in 2013 en 2014 is afgewezen en onze vraag is waarom u nu, waarom die subsidie nu zou worden toegewezen. Wij hebben binnen de fractie behoorlijk discussie gehad over de €106.000,- uit de reserve wijkontwikkeling en die discussie die zat met name even in het feit van we hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd op allerlei voorzieningen ook in deze gemeente en nu besluiten we om 106.000 uit de reserve te halen. Onze vraag is even; hoe groot is die reserve na uitname van deze 106.000. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is een park wat aandacht behoeft, het is zoals genoemd een complect historisch park en een beschermd rijksmonument. Financieel moet er een behoorlijke duit in het zakje worden gedaan, maar de CU denkt dat het park daarmee enorm wordt opgeknapt en kunnen ons vinden in het plan. We begrijpen dat er nog een risico zit omdat we de definitieve beschikking van de provincie nog niet hebben en ook de BRIM- subsidie is onzeker. Goed dat er gedacht is aan een plek voor het plusteam in dit project dit maakt een park waardevol voor de cliënten van de NOVO zodat ze in de toekomst met plezier kunnen werken in hun park. Dat er ook een plek is voor leer- en werkervaringen vinden wij vanzelfsprekend en kunnen we waarderen. We lezen dat de wijkraad van Parkwijk de provincie en Libau zich kunnen vinden in de uiteindelijke plan. Voor wat de toekomst betreft, het is verstandig om het advies van SB4 op te volgen en het onderhoud en onderhoudsniveau met regelmaat te evalueren zodat in de toekomst ook de goede keuzes worden gemaakt voor wat herbeplanting betreft en te voorkomen dat het onderhoud op achterstand raakt. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Maarsingh, CDA. Ik vind het mooi om te zien dat er af en toe gebruik van gemaakt wordt meneer Maarsingh. Dus.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter er is mij geleerd dat indien er meer dan 3 zinnen werden uitgesproken dat het dan eigenlijk toch achter de katheder moet, maar u bepaalt dat, ik bepaal
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En toch staat de heer Maarsingh er niet zo vaak.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nee
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik laat dat altijd vrij meneer Maarsingh.
  • 5:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, daarom. Ja, voorzitter misschien heeft het wel een bijzondere reden, maar goed die conclusie moet u zelf trekken. Voor ons voorzitter, daar vertel ik u niets nieuws mee, ligt het voorstel om het Julianapark, ons plantsoen, voor de toekomst via een herstel- en renovatieplan te behouden. En er is al eerder gezegd; aangelegd in de crisistijd, 1937-1938, toen was het nog echte crisis en vanwege de hoge werkeloosheid, die eigenlijk duurde tot 1959, want dat was de periode dat de zogenaamde werkverschaffing dus deze plannen uitvoerde. Toen zette men ????? stil en liet mensen met de schop werken en gelukkig is het zover niet, maar ik heb het zelf nog kunnen meemaken, maar ik zeg dat even in die tijd van crisis is er nog wel veel gebeurd. Het is een prachtig park, het centrum van de eerste dorpsuitbreiding van Stadskanaal, met een muziekkoepel, door de vorige wethouder Bieze nog opnieuw gebouwd en sinds 1949 een oorlogsmonument. Voorzitter een park dat niet alleen zeer gewaardeerd wordt door de bewoners van de Parkwijk maar eigenlijk door iedereen. En niet voor niets is ook het eerste bejaardentehuis in Stadskanaal, Parkheem, met het gezicht naar het plantsoen gebouwd. En met alle respect gezegd, de zogenaamde “ouden van dagen” keken vanuit hun kleine kamertjes en hadden een prachtig uitzicht op het plantsoen en ook een prachtige mogelijkheid om uit te lopen. En voorzitter persoonlijk herinner ik mij als de dag van gisteren dat de eerste wandeling van de kleuterklas, dat moet in 1947 zijn geweest, naar het plantsoen was. Dat maakte grote indruk en is tot op de dag van vandaag zeer educatief. Kennis maken met vele soorten bomen en struiken, bloemen en planten. En het plaatsen van die reuzenkei als oorlogsmonument was voor de inwoners een grote gebeurtenis en voor ons als toenmalige jeugd een belevenis. En ieder jaar op 4 mei voor velen nog een plek om stil te staan om te herdenken. Voorzitter maar een plantsoen is alleen mooi als het er ook goed bijligt en dus onderhouden wordt. En willen wij zo’n prachtig park behouden dan is er in ieder geval 2x per 100 jaar drastisch onderhoud nodig. Bovendien is het park sinds 2000 een beschermd rijksmonument, opruimen van het park zou niet alleen erg jammer zijn, maar niet aan de orde. Voorzitter het voorliggende renovatieplan dat bestaat uit een herstel- en beheersplan is compleet, maar ook flexibel. Op basis van de binnenkomende subsidiegelden. Wel vinden wij dat bij tegenvallers het park in ieder geval goed onderhouden moet worden als er keuzes gemaakt worden en de inrichting dan maar wat soberder moet. Wij zijn het bij het bepalen van het standpunt wel van ut gegaan dat de provinciale subsidie in ieder geval, de subsidie van €124.000,- , beschikbaar komt. Maar binnen enkele weken komt er duidelijkheid over. Daarnaast begrijpen wij dat in het kader van die BRIM-subsidie een bedrag van €251.000,- voor een periode van 6 jaar is of 42.000 per jaar als bijdrage van het onderhoud van €80.000,- per jaar. En nu hebben wij een tweetal vragen. Is die subsidie voor dit rijksmonument gebonden aan een termijn van 6 jaar en niet structureel of kan er na afloop van deze termijn gewoon opnieuw aangevraagd worden. En stel dat de aanvraag dit jaar wordt afgewezen en we toch beginnen en volgend jaar opnieuw aanvragen is dit dan absoluut geen probleem voor de toekenning van een subsidiebeschikking een jaar later. Volgens het stuk, in het stuk wordt daar niet over gesproken, maar het is toch wel belangrijk die € 251.000,- voor die periode van 6 jaar. Voorzitter als CDA zijn wij voor een goede kwaliteit van onze leefomgeving, voor een goed onderhoud van wat wij hebben en wij waarderen het Julianapark zeer en zijn voorstander van een ouderwetse opknapbeurt. Over het nu voorliggende plan is goed nagedacht, er is een flexibele uitwerking mogelijk om uiteindelijk te roeien met de riemen de we hebben. Wel willen wij nog de suggestie doen om na te denken over de pr van het park en de educatieve functie. Daarnaast zou het goed zijn om het gebruik van die nieuw gebouwde muziekkoepel nog wat te stimuleren, zijn er nog mogelijkheden om daar wat meer evenementen te houden. Voorzitter graag een reactie op de vragen en u hebt het wel begrepen, wij zijn positief ingestemd.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Daarmee hebben de fracties gesproken en geef ik het woord aan de wethouder, meneer Gelling.
  • 4:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Ik wil dank zeggen voor de complimenten die wij naar aanleiding van het voorstel hebben mogen ontvangen, ik dank ook de heer Maarsingh voor het in het historisch perspectief plaatsen van het een en ander. Doet eens te meer beseffen dat het een park is wat niet zomaar een park is en daarom in het bijzonder ook aangewezen als rijksmonument. Een park met cultuurhistorische waarde voor algemeen belang. Dat gezegd hebbende zal ik proberen op de vragen in te gaan. Mevrouw Zeegers en mevrouw Schipper hebben beide vragen gesteld met betrekking tot de leer- werkplekken, de leer-werktrajecten. Insteek is dat wij bij opdrachten die wij als lokale overheid doen aangaan voor projecten dat wij gebruik maken van SRO, social return on investment, waarbij wij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid willen geven om ervaring op te doen en hen daarmee de nodige gereedschappen, instrumenten, mee te geven zodat zij kansrijk worden voor de toekomst. Heeft het kans van slagen? Wat ons betreft; ja. Anders hadden we het niet als zodanig ingezet. Dan ten aanzien van de beeld- kwaliteitsplan met betrekking tot de omgeving, wij zullen dat uiteraard meenemen. Op het moment dat de subsidie zoals ambtelijk al door de provincie is aangegeven en de formele beschikking zou als het goed is inderdaad niet te lang op zich laten wachten mocht die niet door gaan zult u dat uiteraard gaan vernemen. Dan heeft de heer Bieze vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden. Ja, er zijn werkzaamheden begonnen, dat klopt. Dat zijn werkzaamheden zoals we die in het college hebben vastgesteld die puur seizoensgebonden zijn en dat zijn noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden, die staan feitelijk los van dit voorstel, maar omdat die seizoensgebonden zijn en dit het seizoen daarvoor is heeft men daar een aanvang genomen. Stel u gaat niet akkoord met voorliggend voorstel dan zal het ook niet verder gaan dan alleen deze seizoensgebonden activiteiten. Wanneer is de subsidie duidelijk? In april, half april, is een akkoord gekomen vanuit de ambtelijke organisatie van de provincie normaal gesproken wacht een beschikking zo’n 4 tot 6 weken op zich, dus we hopen over niet al te lange tijd dat te kunnen verwelkomen. Dan met betrekking tot de BRIM-subsidie, hoe zit dat? Dat is een wijze van aanvragen. De afgelopen twee keer hebben wij die BRIM-subsidie aangevraagd, alleen wat blijkt; voor grotere projecten, op het moment dat je het eerst in de rij komt qua bedrag is de wijze van toekenning, de kans van slagen daarop, is verreweg het grootst. Om u een indruk te geven hadden wij dat de afgelopen twee jaar op een vergelijkbare wijze gedaan zoals die nu heeft plaatsgevonden was er van toekenning sprake geweest en dat is ook waarom dit op deze manier nu is ingezet en wij hebben alle vertrouwen dat dat ook zijn doorgang zal gaan hebben. De heer Maarsingh heeft ook vragen gesteld met betrekking tot de BRIM-subsidie, dat is inderdaad voor de duur van 6 jaar en voor zover mijn informatie reikt kan die daarna opnieuw worden aangevraagd. Op het moment dat er nu geen toekenning plaatsvindt van een BRIM-subsidie is dat geen beletsel om hem opnieuw aan te vragen. En volgens mij heb ik daarmee eigenlijk alle vragen al beantwoord voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we verifiëren wethouder. Is dat het geval? Zijn er vragen uit de eerste termijn beantwoord. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mijn vraag was, kijk de wethouder in zijn beantwoording zegt; is er al begonnen. Ja, wij zijn bezig met normaal onderhoud want wij hebben nu ook een plantsoen en als er geen renovatie zou zijn moest er ook gewerkt worden en moet er ook gewoon moeten dingen ook gewoon gedaan worden zo vat ik het op. Maar als we nu echt met het plan aan de gang gaan en die BRIM –subsidie die wordt, zou voor dit jaar nog afgewezen worden en volgend jaar opnieuw aangevraagd worden. Subsidie beschikking is niet afhankelijk van we zijn begonnen of we zijn niet begonnen, het zou natuurlijk verschrikkelijk flauw zijn als rijksmonument dat je er niet voor in aanmerking komt en u weet nu de weg hoe dat moet, met name de hoogte van het bedrag enzovoort, een beetje naar beneden en net boven die 250 en dan heb je meer kans, hebt u gezegd, maar kijk dat is wel belangrijk, ik vind wel dat wij, dat wij, nou daar wil ik graag iets van weten en misschien dat u dat nog even kunt uitzoeken want eigenlijk vind ik, rijksmonument, prachtig park, gelden beschikbaar waar dan ook in Nederland, daar horen wij dan ook wel een beetje bij. Nou dat is even de achterliggende
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat ben ik helemaal met u eens dat wij daar bij horen. De seizoensgebonden activiteit zoals die nu plaatsvinden zouden geen beletsel moeten zijn voor het verkrijgen van een BRIM-subsidie en ik hoop dat ik daarmee goed heb begrepen wat u gevraagd hebt.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou voor alle duidelijkheid wethouder, het voorstel wat voorligt aan de raad is zonder toekenning van die BRIM-subsidie. Dus er wordt eigenlijk gevraagd om voor het zeg maar of ie dan nog komt dan is het een meevaller meneer Maarsingh in de totale financiering van de renovatie, maar gezien het feit dat ie twee keer is afgewezen ligt het voorstel voor op een gegeven moment om met de subsidie van de provincie tot renovatie te besluiten.
  • 0:59 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar, daar , dat heb ik goed gelezen, dus dat weet ik, maar het zou er toch mooi bij zijn want dan heb je toch €40.000,- van die €80.000,- compleet onderhoud en wie zou dat nou beter passen dan ons zeg maar in Stadskanaal. Dus ik zou dat niet bij voorbaat weg, wij moeten, want dan is het roeien met riemen die je hebt en dan moet je het soberder doen enzovoort, laten we er nou een mooi park van maken, inclusief die €251.000,-. Dus u kunt, mijns inziens, het zo aanpakken, ook in de praktische aanpak, dat u toch in aanmerking blijft komen voor de kans van die €251.000,- laat ik het dan zo zeggen. Als u een beetje, en dat zult u wel zijn, goed nadenkt en een beetje, maar ambtenaren die denken heel goed na, dus dat die €251.000,- hoort erbij. Voor zelf staat ook zonder die subsidie gaan wij akkoord en start.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, duidelijk meneer Maarsingh. Meneer Bieze u had ook nog een vraag voor de wethouder.
  • 0:9 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik had de vraag gesteld; wij nemen 106.000 uit de pot reserve wijkontwikkeling en de vraag is even wat er nog over blijft.
  • 0:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   In de, oneerbiedig gezegd, in de pot voor de reserve wijkontwikkeling daar zit op dit moment een ruime 3 miljoen euro in en dat betekend dat na het onttrekken daarvan, van 106.000, nou ja uit mijn hoofd zit er nu 3,1 miljoen in.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blijft over. Voldoende meneer Bieze qua beantwoording. We hebben het nog even over de vraag uit de eerste termijn hè. klopt? Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, klopt. Ik heb nog even gevraagd in de eerste termijn over het advies van SB4 om het met regelmaat te evalueren.
  • 0:8 R. Plieger
   Wethouder (CDA)
   R. Plieger
   Lijkt mij een vanzelfsprekendheid. Ik neem dat mee.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, eerste termijn? Of, ja.
  • 0:19 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, op mijn vraag over die mensen die daar dan gaan werken met behoud van uitkering en dergelijke, hebben die dan ook zicht op dat ze daar ook echt een baan aan overhouden daar in dat project of is het na 3 maanden van doei en zoek het maar uit.
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou is dat überhaupt niet de wijze waarop wij met mensen omgaan, dus het is niet van doei en zoek het maar uit. Wat wij proberen te doen middels leer/werktraject, en collega Boen zal u daar nog veel meer over kunnen vertellen, is mensen gereedschap en instrumenten aanreiken zodat zij daarmee beter toegerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden. In hoeverre daar concrete werkzaamheden, blijvende werkzaamheden, uit voortvloeien daar kan ik geen garanties over geven.
  • 0:12 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, maar op deze manier is die 40.000 die dan nu bespaart zou worden doordat we deze mensen aan het werk hebben gezet, zie ik dus een beetje als van nou ja het is een kostenbesparing laten we deze mensen maar inzetten.
  • 0:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, maar dat is niet de insteek zoals wij hem inzetten. Juist gebruik maken van SROI, mensen daarmee een kans en de gelegenheid te bieden, is het inderdaad wel zo dat in financieel technisch opzicht besparend werkt, dat is correct, maar dat is nooit het uitgangspunt hierin geweest. En dat zou ik op deze manier wel graag willen uitspreken.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, ik ga kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. Geen behoefte aan een tweede termijn? Dan kunnen we een besluit nemen over het voorstel waarin u instemt met de voorgestelde werkwijze en de renovatie van het Julianapark. €360.000,- qua budget beschikbaar te stellen en die kosten worden gedekt zoals in het voorstel aangegeven van A t/m E. Iedereen voor? Dan besluiten wij unaniem [voorzitter klopt met hamer] tot renovatie van het Julianapark.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 18 Advisering representativiteit van het programmabepalend orgaan van radio TV Stadskanaal
 • 19 Sluiting
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zijn we aan het einde van deze raadsvergadering. Voor degenen die het volgehouden hebben is er vast nog een drankje, dan kunnen we in ieder geval even toosten misschien met de nieuwe raadsleden. Met de nieuwe wethouder doen we op een ander moment. En voor degenen die zeggen het wordt me te laat, wel thuis. Tot de volgende keer.