Raadsinformatie

Raadsvergadering 21 september 2015

Naam
Download het audiobestand (57,79 MB)
Download de gesproken tekst (985,32 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (7,44 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 7 september 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voortzetting Starterslening
 • 13 Zienswijze conceptbegroting 2016 en me..
 • 14 Voordracht leden Raad van Toezicht Sch..
 • 15 Vaststellen instructie voor de griffie..
 • 16 Vaststellen verordening en benoeming l..
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de raadsvergadering van vandaag 21 september. We zijn helemaal compleet, zowel aan de kant van het college, griffie als u als raad. Dus dan denk ik dit is echt een mooie start voor de tweede vergadering in het politieke seizoen. Welkom ook aan de pers, toehoorders op de publieke tribune als via RTV-Stadskanaal, Kanaalstreek. Wij hebben niet een heel groten agenda vandaag, ik hoop de inschatting te maken dat zich dat ook vertaald in de tijdsduur, maar dat gaan we ontdekken met zijn allen.
 • 2 Mededelingen
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen mededelingen van de kant van de griffie of anders.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,48 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan kom ik gelijk al bij het vaststellen van de agenda. Kan die zoals die voorligt uw instemming hebben. Dat is het geval. Dan houden we die aan.
 • 4 Insprekers
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen insprekers die zich gemeld hebben.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 7 september 2015
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik met u naar de besluitenlijst van 7 september. Allereerst redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4 en 5. Geen opmerkingen [voorzitter slaat met hamer], dan zijn ze vastgesteld met dank aan de notulering, notulisten denk ik in dit geval. Naar aanleiding van de besluitenlijst, pagina 1, 2, 3, 4 en 5. Geen vragen of opmerkingen.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u een aantal voorstellen om af te voeren van de lijst. En dat is nummer 47, waarbij wethouder Gelling toelichting kan geven. Wethouder Gelling.
  • 0:56 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Na opdracht van 4 grote kernen in Oost-Groningen, te weten Hoogezand, Veendam, Winschoten, Stadskanaal en de provincie, is er een foto gemaakt van de 4 winkelcentra, een soort van slotanalyse en op basis daarvan wordt er gewerkt aan een visiedocument voor deze 4 regionale centra. En u zult begrijpen dat dat ook een en ander aan afstemming vraagt. Er wordt druk gewerkt om dit ook goed lokaal te vertalen, zodanig dat het in overeenstemming is met de regionale aanpak en daarvoor zullen ook de voornaamste externe partijen in het netwerk worden betrokken en gesproken. En wij zullen u als raad daarin ook betrekken. Er wordt op dit moment een procedure daarvoor opgesteld en dit voorstel daarvan zult u heel binnenkort gaan ontvangen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En uw voorstel is wethouder om hem voorjaar, voorjaar 2016 op de lijst te zetten?
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, om en nabij. En in de loop daar naartoe zal de raad een voorstel voor procedure waarin alles inclusief de raad ook zal worden betrokken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar wordt inzicht gegeven in de planning van de procedure.
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   exact
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mag ik vragen is dat nou een beetje later dan voorspelt? Want in die lange termijn agenda las ik ergens dat het eind dit jaar al zover was.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat klopt
  • 0:27 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is inderdaad iets later en dat is ook waar ik mee begon. Het betreft 4 kernen en de provincie en dat valt niet altijd mee om daar een goede afstemming in te vinden, dat is in zoverre is dat nu goed gelukt alleen het vraagt een en ander aan gespreksvoering et cetera en dat heeft hoe dan ook toch wel gezorgd voor een iets langer tijdspad.
  • 0:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En op welk moment komt de raad dan in beeld, denk dat het een beetje zo is als het een plan is dan zijn de mensen die hier plaatselijk belangen hebben, die erbij betrokken zijn, die worden er op het vroegste tijdstip bij betrokken of niet. Of krijgen wij zo'n soort informatie avond ofzo.
  • 0:02 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Het is de bedoeling om, wat ik al aangaf, om de voornaamste externe partijen te spreken en die zullen inderdaad vroegtijdig zullen die worden geraadpleegd. Maar de insteek is ook om u als raad daar heel duidelijk in te betrekken en daarin een rol te geven. Maar goed met het uitwerken van die procedures zijn we op dit moment bezig. En wat ik zei die zult u daarvoor ontvangen.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus voordat het ei gebakken is is de raad er ook bij betrokken.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jawel
  • 2:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt het concept van de procedure toegestuurd. Punt 63, die willen we graag afvoeren omdat we daar de vorige keer een combinatie hebben gemaakt met punt 82, waarin overleg met de griffie een avond georganiseerd wordt over het sociale domein. Akkoord? Met afvoeren? Dan 74, daar staat iets wat u uit het antwoord ook kunt lezen dat het voucher systeem niet wordt ingevoerd, mogen we die afvoeren? Want die kan op dezelfde avond met de informatie over de huishoudelijke hulp mee. Akkoord. Dan 77, staat op de agenda voor 12 oktober. Kan eraf. Akkoord? Woonvisie, voorstel is de starterslening die daaruit voortvloeide, voorstel staat vanavond op de agenda, dus kunnen we afvoeren. Schoont mooi op. 83, antwoord is gegeven op de vraag, mogen we met dat antwoord concluderen dat we hem nu ook kunnen afvoeren. Akkoord. Gaan we naar 85, en die is besproken in de raadscommissie van 14 september, dus daar zou ik ook willen voorstellen om hem af te voeren. En dan kom ik bij 90, en daar staat ook in het antwoord, en dat zou ik graag met u willen afspreken om een echte economisch programma te verbinden aan een strategische agenda die u in principe in december op tafel krijgt en in afwachting van de besluitvorming daarover te kijken van wat we nu alleen of in gezamenlijkheid tot economisch visie en programma moeten opstellen. Akkoord? veranderen we die. Blijft er niet zo heel veel over, maar heeft u daar nog vragen over. Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (200,45 KB)07.01. College over jaarrekening 2014 Wedeka (13,65 KB)07.01.1. Jaarverslag en rekening Wedeka 2014 (320,2 KB)07.01.2. Accountantsverslag Wedeka Bedrijven 2014 (760,96 KB)07.02. GS provincie Groningen over financieel toezicht jaarrekening 2014 (170,42 KB)07.03. Veilig Verkeer Nederland over verlichting fietspad Nautilusweg (61,41 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kunnen we met uw instemming naar agendapunt 7 en dat is de lijst met ingekomen stukken. Door de recente stukken die u nog toegestuurd zijn heeft u ook een gewijzigde lijst met ingekomen stukken ontvangen. Nummers 1 t/m 8. Iemand die daarover het woord wil voeren. Meneer Nijenbanning, meneer Hofstra, meneer Mellies. Meneer Nijenbanning aan u het woord, VVD.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde graag een vraag stellen naar aanleiding van het advies van Veilig Verkeer Nederland over de verlichting fietspad Nautilusweg. Er wordt geadviseerd om dit voor kennisgeving aan te nemen. Ik zou toch wel graag willen weten wat de reactie van het college op het advies van de vereniging is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. We gaan even inventariseren. Meneer Hofstra.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mijn opmerking ging daar ook over. Wij hebben de brief uiteraard gelezen en wij denken dat er niet zozeer sprake is van een verkeersveiligheidsprobleem, maar dat het echt een sociale veiligheidsprobleem is. Wat mij betreft komen we hier later nog wel eens op terug. Als fractie zeg maar, maar als het college op dit tijdstip een reactie heeft dan horen we dat ook graag.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dezelfde vraagstelling eigenlijk van de VVD en de PvdA. Fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 0:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik kan het heel kort houden, ik ga even kort nog even in op de schriftelijke vragen die gesteld zijn aan mij over het Philipsterrein. Ik heb daar van de antwoorden mogen ontvangen die stemmen mij zeer tevreden. Vooral nummer 7, dat alle middelen in kaart zijn gebracht en ook dat werken opgeruimd zijn dus dank u wel daarvoor.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Uiteraard wordt dit onderwerp verder besproken in het overleg met de wijkraad, maar in ons beleidsplan ook waar de verlichting staat dat wij aan de rand van de bebouwde kom geen verlichting langs fietspaden aanbrengen en dit heeft ook te maken met verlichting aan alternatieve routes die daar wel aanwezig zijn. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met alle betrokken partijen waaronder ook de wijkraden en ook Veilig Verkeer Nederland. En daar is toentertijd geen reactie op gekomen, in die zin dat alle partijen met het beleidsplan hebben ingestemd. En daarnaast ligt aan het fietspad zoals hier genoemd ook geen kabel. Dus verlichting aanbrengen is wat ons betreft op dit moment geen optie, zeker ook niet gezien de kosten die dat met zich meebrengt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw Brongers zegt dat ze een en ander nog met de wijkraad gaat bespreken, maar zegt tegelijkertijd het is geen optie om nu verlichting te plaatsen. Wat wil mevrouw Brongers dan bespreken met de wijkraad.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning voldoende?
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou het ging over, mevrouw Brongers geeft aan dat er geen kabel ligt, maar er staat verlichting op die weg dus er zal ook wellicht elektriciteit aanwezig zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het antwoord van ons als college wordt met de wijkraad verder besproken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voor nu eerst voldoende.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende. Dank u wel wethouder Brongers. Daarmee de ingekomen stukken behandeld?
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar inlichtingen vanuit het college. En die zijn er niet als ik goed ben geïnformeerd.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch vragen voor het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noch interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schrör, oh meneer Gelling wel.
  • 0:25 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   In 2013 heeft de CDA fractie samen met de PvdA fractie vragen gesteld over de onveilige situatie bij de kruising Exloërweg / Schoolstraat in Musselkanaal. Er zijn destijds naar aanleiding van die vraag ook maatregelen getroffen, alleen blijkt dat het niet afdoende is, er gebeuren nog steeds forse aanrijdingen. En wij willen eigenlijk als CDA dat er massief wordt ingegrepen. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren dan kunnen we kijken wat we stante pede kunnen beantwoorden of wat eventueel langs schriftelijke weg moet. Mevrouw Schrör, meneer Mellies, meneer Dijkstra, Van der Heide, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens.
  • 2:25 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u voorzitter. Vorige maandag werden wij op een zeer uitgebreide manier geïnformeerd over het plan van aanpak inzake het akkoord van Westerlee. Bij agendapunt 13 van de huidige raadsvergadering hebben we het over een zienswijze conceptbegroting 2016 en de meerjarenbegroting van Wedeka. Ik weet eigenlijk niet of ik mijn vraag bij deze rondvraag moet stellen of dan straks bij punt 13, ik doe het nu maar. Als u vindt dat deze vraag en de beantwoording daarvan bij punt 13 moet worden betrokken dan vind ik het prima. Want in de presentatie van mevrouw Van de Zwan en die van onze wethouder vorige week maandag werd veel informatie verstrekt en werd ook de nadruk gelegd op een zorgvuldige en eenduidige communicatie. De onderdelen van het plan van aanpak werden toegelicht en ook kwamen de vervolgstappen voor de komende weken aan de orde. Ik heb misschien wel niet zo goed opgelet, maar het verbaasde mij dat ik zaterdag in de krant moest lezen dat er een barst zat in het akkoord van Westerlee. Een bedrag van maar liefst 7 miljoen had met een goede onderbouwing voor 15 september aangevraagd moeten worden. Mevrouw Van der Zwan wist vorige maandag dat die termijn niet gehaald zou worden en toch hebben zij, maar ook onze wethouder, voor zover ik weet daar niets over gezegd. Uit het artikel in de krant blijkt dat mevrouw Van der Zwan er vertrouwen in heeft dat er met het uitstel dit bedrag wel onze kant opkomt, maar toch. Het missen van deze deadline lijkt een kwalijke zaak. Er zullen redenen voor zijn, maar het feit dat het ons niet is verteld is wel een heel slecht voorbeeld van goede communicatie. Onze fractie vraagt zich af of dit vorige week bewust niet aan de orde is geweest om de discussie te voorkomen en wij vragen ons ook af of onze wethouder op de hoogte was van het niet behalen van deze deadline. Zou de wethouder ons bij kunnen praten of het missen van deze termijn in het proces eventueel gevolgen zou kunnen hebben. En verder zou ik nog iets willen zeggen over de gemeentegrens in Stadskanaal. Want in diverse uitingen hebben wij de meningen kunnen volgen over de behoefte om de gemeentegrenzen tussen Stadskanaal en Vlagtwedde opnieuw ter discussie te stellen. Wij kunnen ons voorstellen dat onze partners in de strategische agenda 3 gesprekken dit met belangstelling volgen. U heeft in de pers ook al laten weten wat uw mening hieromtrent is. Kunt u ons laten weten of de kous hiermee af is of zit er toch nog een kans in dat deze discussie verder gevoerd gaat worden. Dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zeer uitgebreide vraagstelling mevrouw Meertens, ik denk dat de wethouder zo meteen wel kan antwoorden om de discussie en het verdere agendaonderwerp op een gegeven moment over Wedeka verder niet te belasten met informatie uit de krant dus ik denk dat dat wel gelijk kan. Meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter het lijkt de avond van de verkeersveiligheid te worden want we hebben als fractie vaak een vraag gesteld over de “pleinlijn” en ons verzoek is eigenlijk of u weer wat mensen erlangs kunt sturen om de lampjes weer te vervangen die nu niet branden want het wordt donker en het is toch een onveilige situatie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijnenbanning.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb nog een vraag naar aanleiding van een artikel vanochtend in het Dagblad van het Noorden, dat het rijk geen geld meer beschikbaar stelt voor regionale treinverbindingen. En ik was even benieuwd in hoeverre dat een eventuele spoorlijn Veendam-Stadskanaal gaat raken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra.
  • 0:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De vraag die de heer Nijenbanning stelt die hadden wij ook bedacht, maar met een aanvulling daarop dat 17 september, dus vorige week, ook in de krant stond dat het Tracébesluit van de Zuidelijke Ringweg nog niet rond is, dat zou ook extra kosten met zich mee kunnen brengen en de Zuidelijke Ringweg, de aanpak daarvan, wordt betaald uit hetzelfde RSVP potje alsook de eventuele spoorlijn Veendam-Stadskanaal, dus hierbij inderdaad dezelfde vraag van raakt dat deze plannen voor de verlenging van de spoorlijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper.
  • 0:14 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Mijn vraag gaat over COA of over de vluchtelingen, ik was nieuwsgierig of er hier binnen onze gemeente ook al aanvragen was geweest voor extra opvang van vluchtelingen. Dank u wel.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer, mevrouw Wanders. Nee. Geef ik in eerste instantie het woord aan de wethouder verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, onderhoud van de wegen. Ze zijn voor u wethouder Brongers.
  • 0:39 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zo heb ik ze ook ingeschat ja dank u wel. De eerste vraag van CDA fractie over de veiligheid rondom het kruispunt aldaar. U noemt het woord massief ingrijpen, nou die toezegging ga ik nu niet doen, ik wil wel voorstellen om dit onderwerp mee te nemen in het regulier overleg binnen het veiligheidsoverleg waar ook de politie een ????????????? te kijken naar getallen en cijfers en dan kijken naar eventuele mogelijkheden om, als dat bevestigd wordt, en ik geloof u graag, om te kijken wat wij daaraan kunnen verbeteren.
  • 0:17 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Dat is goed, het is goed dat u daar op deze manier naar wilt kijken, maar het is ook zo dat er bij ongevallen waarbij geen letsel is niet altijd de politie komt, dus ik weet niet hoe u die cijfers dan, alle cijfers ook echt de daadwerkelijke cijfers paraat krijgt voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik het woord weer aan de wethouder geven meneer Gelling? dank u wel. Wethouder Brongers.
  • 0:20 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De cijfers die wij boven tafel krijgen die bij ons bekend zijn die zijn uiteraard, worden gehaald uit de meldingen die formeel gedaan zijn want veel verder kunnen wij natuurlijk ook niet kijken en niet alleen maar afgaan op wat wij horen. Maar feitelijkheden zijn wezenlijk van belang in deze wat mij betreft.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder voor de beantwoording van de eerste vraag. Is dat voldoende meneer Gelling? Ok.
  • 0:06 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voor wat betreft de verlichting in het “pleinlijn” vanuit D’66 en ook PvdA, meneer Nijenbanning van de VVD? Ah nee, ik zit helemaal niet goed op te letten, meneer Pals de vraag was wel van u. Ja, uitstekend. Ja. De verlichting in algemene zin en ook voor wat betreft het “pleinlijn” heeft onze aandacht. Wij hebben ook graag dat ook vanuit de burgers meldingen naar ons toekomen zodat wij adequaat daarop in kunnen spelen.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja bij deze dan hè, ik ben ook een burger dus ik zal de bal maar aftrappen dat ik de eerste ben die de melding doet, alleen het is wel een dingetje eigenlijk, want ieder jaar is het hetzelfde en ieder jaar als het weer herfst wordt en het “pleinlijn” staat er weer pontificaal bij dan schittert, dan is de ene helft wel en de andere helft niet, dus eigenlijk zou het voortdurend aandacht moeten hebben van de mensen van de gemeente of in ieder geval die erover gaan. Want anders heeft u volgend jaar weer deze vraag en ?????????????? en dat wordt al wel een beetje vervelend.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Brongers, genoeg?
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, ik heb nog een vraag over voorzitter. Heeft de melding, heb ik vanochtend ook in de krant gelezen, dat er geen geld beschikbaar komt of dat van invloed is op de treinverbinding Stadskanaal-Emmen. Het antwoord daarop is; nee.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Nee, toch niet meneer Pals.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee,nee, ik vind het wel een heel kort antwoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is wel duidelijk.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, nee. Nee is nee en ja is ja. Ik bedoel, absoluut met u eens, maar dan stel ik toch wel de vraag; waarom dan nee.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:18 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Over de gelden m.b.t. de ontwerpenplannen van de treinverbinding Veendam-Stadskanaal, zijn eerder afspraken gemaakt en ik kan heel kort nee zeggen omdat die mondelinge toezegging vanuit het ministerie is gedaan aan de provincie.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Datzelfde geldt ook voor de, met betrekking tot de zuidelijke ring van de stad, als dat extra gaat kosten dan raakt dat dit project ook niet?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou volgens mij moet u die vraag aan de provincie stellen.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou we hebben hier toch een portefeuillehouder "spoor" die kan dat toch ook beantwoorden neem ik aan.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet of u dat van de wethouder mag vragen, maar misschien wil wethouder Brongers een poging wagen?
  • 0:11 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het onderwerp wat u noemt hebt ik niet expliciet besproken vanmiddag en het lijkt mij inderdaad een vraag voor de provincie, het antwoord moet ik op dit moment schuldig blijven.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:32 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik begin met de vraag van de fractie van de PvdA. Er zijn bij ons nog geen verzoeken binnengekomen voor extra opvang van vluchtelingen. We hebben natuurlijk een fors aantal asielzoekers en ook vergunninghouders straks in de gemeente. Het college gaat zich morgen beraden over wat er nog verder mogelijk is, welk mogelijk aanbod wij nog zouden kunnen doen, maar het betekend wel dat dat wellicht leidt tot een gesprek met de fractievoorzitters om de uitkomsten van dat overleg in ieder geval even aan de orde te stellen. Het verhaal van Menterwolde wat afgelopen week in de krant heeft gestaan, de vraag van GBS, helaas is het zo dat datgene wat in het artikel gemeld staat niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid der dingen. Aanvragen die gedaan hadden moeten worden binnen de afspraken rond het akkoord die zijn gedaan en wij wachten op antwoord op onze aanvragen en wat de verdere zaken betreft die in het artikel zijn genoemd en die ook door u worden geciteerd die zijn voor rekening van de journalist.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar het ging ook niet om een aanvraag, het was juist andersom. Tenminste volgens de krant want ik was net als u, als mevrouw Meertens, een beetje onzeker geworden in dat dossier. Het ging niet om een aanvraag, het ging om het indienen van een plan. En ik denk dat dat een heel ander licht op de zaak werpt. Als u een aanvraag indient dan kun je een deadline houden, maar een plan indienen had voor een bepaalde deadline gemoeten, dus waar ligt nu nou echt de verwarring.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:34 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Wat er ingediend had moeten worden dat is ingediend en u hebt in de presentatie ook kunnen zien wat er voor afspraken gemaakt zijn daarover, wat er voor acties zijn ondernomen tot nu toe. Diezelfde presentatie die is ook in Menterwolde gehouden, dus wat dat betreft zijn wij natuurlijk ook voortdurend in gesprek met het ministerie. Want hoewel er geld beschikbaar is gesteld betekend het wel dat we daar voortduren over in gesprek zijn en daarop moeten vragen, maar die gesprekken die lopen en wat mij betreft liggen we wat dat betreft op schema.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nu raak ik ook in verwarring. Ik heb heel goed gehoord wat die mevrouw van Twynstra en Gudde heeft verteld in mijn optiek, dat die heeft verteld van we zijn wat vertraagd, maar we moesten de presentatie nog allemaal vandaar dat we niet eerder dan oktober het plan van aanpak konden aansturen. Dat is mijn wat ik van die avond ook heb overgehouden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:08 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het plan van aanpak dat is richting het ministerie gegaan. Op de momenten, laat ik het zo zeggen, op het moment dat we daarover met het ministerie hebben afgesproken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u de, ik zit te kijken, u doet de microfoon weer aan
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Volgens mij is dat, ja ik wilde hem eigenlijk uitzetten, maar
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u wilde hem uitzetten, aanvraag is ingediend, conclusie. En dan staat er nog een andere vraag open van GBS die ook naar aanleiding van diverse mediaberichten is en dat is namelijk over onze gemeentegrenzen. In eerste instantie heb ik geantwoord en volgens mij is dat ook de reden van de discussie die al eerder, ook begin 2014, plaats vond. Is dat de gemeente Stadskanaal die uiteindelijk is ontstaan vanuit de gemeente Onstwedde, dus wel heel duidelijk een historische betekenis heeft ten aanzien van het gebied en dat wij onze gemeentegrenzen en onze wens tot opschaling niet alleen willen laten bepalen door het landschappelijke karakter, maar daarbij ook heel duidelijk de sociaaleconomische omstandigheden, arbeidsmarkt, financiën en ook de pluskanten van het verenigen van het Veenkoloniale landschap en het Westerwoldse landschap, waar we nu ook beide delen van in onze gemeente hebben. Om dat vooral in stand te houden en ik begrijp best dat er bepaalde groeperingen zijn die op een gegeven moment ook belang hebben bij voor hun verenigingen of stichtingen om daar wat anders tegenaan te kijken, maar onze lijn zal toch zijn om vooral naar de hoofdlijnen te kijken en niet op elk krantenbericht waarin dat wordt gestimuleerd direct te gaan reageren, want het is in ieder geval geen discussie die we via de media voeren. Anders moeten we straks Ter Apel en Ter Apelkanaal ook op gaan eisen, dat lijkt met niet zo handig. Dus volgens mij is dat mijn antwoord mevrouw Meertens.
  • 0:6 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u wel. Ik denk dat onze eventuele gesprekspartners bij de SA3 daar ook wel blij mij zullen zijn. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Hebben we daarmee de rondvraag in voldoende mate beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voortzetting Starterslening
  • 12. Voortzetting Starterslening (346,64 KB)12.1. Voor en nadelen Starterslening (221,73 KB)12.2. Analyse startersleningen en verhuisbewegingen gemeente Stadskanaal 20092015 (282,46 KB)12.3. Rapport EIB Gebruik en effecten van de starterslening (468,84 KB)12.4. Brief SVn 10 november 2014 (39,38 KB)12.5. Brief SVn 23 februari 2015 (20,33 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de inhoudelijke agenda en dan kom ik bij agendapunt 12 en dat is de voorstel in het kader van de starterslening. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Maarsingh, Mellies, Sterenborg, Meertens, Nijenbanning, Hofstra en Zeegers. Meneer Maarsingh, CDA, ga uw gang.
  • 3:49 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter voor ons ligt de verordening van het college over de voortzetting van de startersregeling met ingang van 1 januari 2060 en verder, en een krediet van maximaal € 150.000,- voor dit jaar voor 2015. Voorzitter als CDA willen we allereerst onze waardering uitspreken voor de onderliggende stukken. Ik dacht 5 stukken waarin niet alleen de zogenaamde voor- en nadelen worden opgesomd, maar ook op basis van landelijk onderzoek en evaluatie de resultaten uit het verleden worden gepresenteerd. En voor ons bijzonder van belang de effecten en resultaten in onze eigen gemeente. En voorzitter deze stukken laten een overwegend positief effect zien. Dat geldt voor de doorstroming, één aankoop levert weer een volgende aankoop op en zo kan dat doorgaan, dat kan. En dat is dus ook goed voor de werkgelegenheid en de bouwsector en alles wat daar weer aan vastzit. Tot aan de meubelzaken aan toe. Een vliegwiel effect dus. Als nadeel wordt genoemd dat de regeling een prijsopdrijvend effect zou hebben, voorzitter iedere stimuleringsregeling heeft dat in zich. Dan zouden we niks meer moeten doen en niks moeten stimuleren, nou dan gebeurt er ook niks dan staat gewoon alles stil en daar kiezen wij als CDA in ieder geval niet voor. Voorzitter wij vinden het jammer dat deze regering haar 50% bijdrage heeft ingetrokken, met name ook nu uit de evaluatie blijkt wat het resultaat is want uit het onderzoekt blijkt dat 9 à 10% van de aankopen met behulp van een startersregeling is gerealiseerd. En dat heeft nogmaals gezegd dus een zeer positief effect voor de economie. Als CDA zijn wij voorstander om de regeling voort te zetten. Wij vinden het heel erg belangrijk dat op deze manier starters met beperkte middelen geholpen worden een eigen woning te kopen. En laten we ons niet vergissen voor deze groep is een lastenverlichting van zo’n, heb ik uitgerekend, €100,- per maand voor een periode van 3 jaar een groot bedrag. En voor een lening bij de bank in een aantal situaties doorslaggevend. Er zit in het voorstel een versobering en het maximale aankoopbedrag gaat van 225.000 naar 175.000 en de maximale hoogte van het bedrag van 36.000 naar €30.000,-. Daar gaan we mee akkoord. En ook met de financiële consequenties van de regeling. Overigens bij de huidige lage rentestand vallen die extra lasten wel heel erg mee. Wij hebben nog wel een paar vragen en nog een dringend verzoek. Allereerst mogen of moeten de verbeterkosten meegerekend worden binnen het totale aankoopbedrag daar wordt een beetje verschillend over gesproken in het stuk. En wij gaan uit van mogen dat het dus ook wel mag. In de tweede plaats, de regeling is alleen bedoelt voor bestaande koopwoningen en door het college aangewezen nieuwbouwprojecten. Kunt u ook iets zeggen over de criteria van het college. In de derde plaats, de eerste drie jaar geen rente en aflossing. En hoe zit het nou precies na drie jaar. En dan in de vierde plaats, hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de beschikking. Dat is een beetje een dringend advies, dit moet eigenlijk zo kort mogelijk zijn want er moet vaak in een hele korte tijd een hele belangrijke beslissing genomen worden. Zover in de eerste termijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Idema, SP.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik een vraag stellen aan meneer Maarsingh?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Maarsingh, u had het over €100,- voordeel. Dan gaat u ervanuit dat de gemiddelde geleende som bij de gemeente 40/50.000 euro is. En heeft u het over netto of een bruto bedrag van het voordeel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja nou ik heb gewoon even 30.000 x, ja weet u wat de rente is, dat hangt ervan af in welke positie je zit, maar als je in een goede positie zit, voor u zal het 2,5 zijn, maar ik denk dat het hier even wat moeilijker is, maar goed het is altijd bruto, het is altijd bruto want wij spreken alleen over bruto bedragen, netto is natuurlijk altijd anders.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik het woord aan mevrouw Zeegers, SP.
  • 1:51 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dank u voorzitter. Ruim een jaar geleden, begin juni, was het onderwerp starterslening ook al aan de orde. In de 7 jaar vanaf de start ervan, in 2008, is er ruim 1,5 miljoen in de pot gestopt, in dat fonds, en nu wordt daar opnieuw aan de raad gevraagd een aanvulling te doen. In totaal bijna 1,8 miljoen voor de rest van dit jaar en de 4 jaar hierna, dat is vrij veel, dat is meer dan een verdubbeling van het fonds. Inmiddels is er nu sprake van een structurele toevoeging van elk jaar 4 ton, niet wetende of dat voldoende is om aan de vraag tegemoet te komen en hoe lang dit zo door moet gaan, daar kan makkelijk nog wel 10 jaar of meer bijkomen dat wij daar aan toe moeten voegen. Ook kan de vraag naar startersleningen flink toenemen door het aantrekken van de markt, het is immers een super gunstige overeenkomst. Op onze vraag vorig jaar over het moment dat dit fonds revolverend zou kunnen gaan worden ofwel zichzelf in stand kan houden doordat leningen ook weer terugbetaald worden, kon toen geen antwoord gegeven worden. Er werd toen nog maar mondjesmaat afgelost en mensen mogen er 30 jaar over doen en de eerste 3 jaar of zelfs jaren langer hoeven mensen nog niet af te lossen. Daarom herhaal ik die vraag hier nu nog maar een keer. Op welk moment denkt het college dat dit fonds zichzelf kan gaan bedruipen. Heeft zij daar enig zicht op en hoeveel geld komt er momenteel binnen aan aflossingen en rente. De SP is van mening dat de starterslening een prima manier kan zijn om mensen met een lager inkomen aan een huis te helpen. Tegelijkertijd vinden wij ook dat de gemeente zich eigenlijk niet als bank zou moeten gedragen. Zeker nu de 50% bijdrage van het rijk is komen te vervallen. Waarom de startersleningen? Dat was om mensen met een lager inkomen in staat te stellen om een huis
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij zijn doorgegaan, wij hadden deze regeling al voordat het rijk met 50% subsidie hiervoor kwam. Hoe beoordeeld u dat dan.
  • 0:08 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   We hebben dit fonds deels een aantal jaren met bijdrage van het rijk gehad, in 2010 was het even niet, nu weer wel en inmiddels is het rijk dus weer gestopt met die 50% bijdrage. Dat is wat ik ervan begrepen heb.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dat klopt, maar uw fractie was altijd al voor het voortzetten van de starterslening, ook toen het ministerie nog niet bijdroeg en nu gebruikt u als argument juist omdat het ministerie stopt moeten we er anders tegenaan kijken.
  • 1:9 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Inmiddels hebben we het wel over andere bedragen. Tot nu toe was het iets van 200.000 / 250.000 en nou moet er voor dit jaar nog een keer bijgelegd worden en voor de volgende jaren 4 ton elk jaar. Dus het wordt een iets ander plaatje op deze manier. Ok. Waarom de startersleningen? Dat was om mensen met een lager inkomen in staat te stellen om ook een huis te kopen en tevens de woningmarkt ????? te trekken. Er zou zo een zogenaamd treintje ingang komen. Uit het landelijke onderzoek van het EIB 2014 onder starters blijkt dat mensen zonder de starterslening anders één tot twee jaar later toch hadden gekocht. Of een 20 tot €30.000,- goedkoper huis wat het gemiddelde bedrag was van de starterslening. Sommige hadden er anders zelfs eigen geld voor gebruikt of een schenking van hun ouders bijvoorbeeld en die hele lening nooit nodig gehad, hebben hem toch aangevraagd. De verhuisketens die door de starterslening in gang zijn gezet hebben dan landelijk
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind de onthullingen van mevrouw Zeegers vind ik wel een hele mooie, want u geeft een hele opsomming waarom eigenlijk, want eigenlijk zegt u in uw bijdrage die mensen verdienden de starterslening niet want die hadden het zelf kunnen betalen. Is dat wat u bedoelt?
  • 0:22 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat maakte ik uit de stukken een beetje op dat er mensen zijn geweest die een starterslening hebben aangevraagd die in die enquête, die landelijke enquête, hebben verteld dat ze eigenlijk zelf geld hadden of dat ze een schenking van hun ouders hadden, tenminste ik neem aan dat het ouders is, een schenking hadden kunnen krijgen en die hebben toch die starterslening aangevraagd
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:40 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik twijfel er niet aan dat het allemaal klopt wat mevrouw Zeegers zegt, maar kijk, wij kijken juist naar diegene die het echt nodig hebben en die er ook gebruik van maken want ik weet niet weet u hoeveel studenten er zijn in dit land. Weet u ook dat er studenten zijn die het geld wat zij ontvangen gewoon opsparen of zeg maar het maximale bedrag lenen en dat bewaren en daar later een huis voor kopen, daar heb ik het niet over, ik ga ervan uit dat 90-95% van de mensen die er gebruik van maken het ook gewoon hard nodig zijn en gewoon anders geen huis kunnen kopen en ook niet kopen. En meneer Idema ik heb nog even uitgerekend, want ik wist niet meer waar ik die som had, maar ik heb 3% gerekend voor zeg maar dit geld en ik heb een kwart procent gerekend voor een ton. Want ik ga ervan uit als de bank meer zekerheid heeft, dat weet ik ook, dan gaat die bank een beetje goedkoper lenen. Dus dat is ook een beetje een vliegwieleffect. Dus dan kom ik op €1.150,- ik dacht ik deel dat door 12 en dat is €100,- dat is ook weer een mooi bedrag en dat is bruto en dat is toch voor die categorie een heel mooi bedrag voor een periode van 3 jaar. Dus ik zou juist mevrouw Zeegers kijken naar diegene die het wel nodig hebben en als ik arm ben en mijn ouders zijn rijk kan ik ze namelijk niet dwingen of ik heb nog een oom die een paar centen heeft om mij dat geld te lenen, ik wil dat wel graag, maar dat gebeurd natuurlijk niet altijd.
  • 0:22 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Meneer Maarsingh ik las in dat onderzoek, dat landelijk onderzoek, dat er mensen en dat is een grote groep, dat huis dan één mogelijk twee jaar later hadden gekocht, dus toch wel hadden gekocht. Alleen ze hebben het nu vervroegd. Anderen die zouden een iets goedkoper huis hebben gekocht, dus die hebben meer kwaliteit gekocht
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hebben ze het twee jaar later gekocht nu dat ze het twee jaar vroeger hebben gekocht dat was juist ons om te doen om de verhuisstroming op gang te brengen, dus heeft het juiste zijn doel gediend concludeer ik dan.
  • 1:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Het heeft zijn doel gediend maar de vraag is of wij daar op deze manier mee door willen gaan, dus. Even kijken, nou ja de verhuisketens die door die starterslening in gang zijn gezet hebben dan landelijk tot 9 meer transacties geleidt, ik weet niet hoe dat voor Stadskanaal is trouwens. De starterslening heeft dus een vervroegde toetreding tot de koopmarkt gezorgd maar dat effect dat ebt ook weer weg. dat kan niet zo blijven. In de bijlage voor- en nadelen van die starterslening, wordt als voordeel genoemd dat jonge mensen dan hier zouden blijven wonen of hier zich zullen gaan vestigen. Maar is het juist niet het hebben van een baan die daarvoor zorgt, het is toch de werkgelegenheid die zorgt of jongeren hier wel of niet blijven. De vraag is of het momenteel nog wel verstandig is extra leningen te verstrekken, de huizenmarkt trekt ook in onze gemeente weer aan, de huizenprijzen zijn op hun laagste niveau en de rente is historisch laag. Mensen kunnen nu al
  • 0:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus mevrouw de voorzitter, dus…..historisch lage rente, huizen zijn goedkoopst, nu kopen! En als je gekocht hebt is dat ook weer een belangrijk argument om niet te vertrekken. We hebben een eigen woning en of het nou een dure woning is of een wat goedkopere woning, maakt niks uit, en…..en dat weet u nog beter dan ik waarschijnlijk, iemand die een huis koopt die pakt direct de schilderskwast en de hamer en die begint onmiddellijk op te knappen. Dus het mes snijdt aan drie kanten, maar ja u hebt recht op uw eigen standpunt, begrijp me goed.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ja, dat hoop ik wel ja.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, mevrouw Zeegers vervolgt u.
  • 2:15 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wat ik wou zeggen is dat mensen dus nu meer huis krijgen voor hetzelfde hypotheek van een tijd geleden. Als daarbovenop dan nog een lening van de gemeente komt en de rente is dan zeg over 10/15 jaar weer boven de 10%, wat mogelijk is, dan zal voor velen de hypotheek een zware last gaan worden. Velen zullen zich hier de rente van 13% nog wel een keer herinneren, tenminste ik wel, het is niet voor niks dat banken wat terughoudend zijn. Op de website van Funda staan alleen al in de kern van Stadskanaal 50 woningen tot €130.000,- te koop. En er zijn meer makelaars, dus er is een groot aanbod voor starters in het goedkope segment en dat zijn prima woningen voor starters ook zonder extra lening wel bereikbaar, in mijn ogen. En er is veel keuze. Ik vind de doorstroming op de woningmarkt wat tegenvallen, van de 81 woningen die tot 2015 aan starters zijn verkocht waren er 71 particulieren en 7 van Lefier. En dat laatste betekend dat er dus weer 7 sociale nieuwe woningen uit de markt zijn genomen. Van de verkopers van die 71 woningen van de particuliere heeft slechts 62% opnieuw een huis gekocht in onze gemeente en dat zijn 42 woningen en het treintje is dus hier en daar ook wel weer snel gestopt. Dat was dus niet de bedoeling. Doordat de bijdrage van de overheid zijn vervallen moet de gemeente nu veel meer zelf in de pot storten en dat is behoorlijk wat. Met 4 ton kunnen slechts 16 starters een lening van €25.000,- krijgen, het voorstel heeft het over 30, dus dat zijn er nog minder dan 16 starters. Er zijn de laatste jaren gemiddeld 18 aanvragen geweest en daarom zou je dus de lening moeten verlagen naar gemiddeld 20.000. Kan het college aangeven hoe groot de kans is dat we over een half jaar opnieuw moeten bijstorten. We moeten nu als raad een moeilijke keuze maken. Gaan we nu de verplichting aan voor bijna 1,8 miljoen voor de komende jaren, te besteden aan een relatief klein aantal mensen, waar we dit jaar op o.a. de WMO vreselijk hebben bezuinigd omdat we als gemeente daar het geld niet meer voor zouden hebben.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Eén moment.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Of is er geen voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, hier is de voorzitter.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, excuus. Ik keek daar, maar
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, maar daar is niemand meer. Die zit nou hier. Ik wou even, meneer Hofstra.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, er wordt hier de suggestie gewekt of 1,8 miljoen wordt opgemaakt, dat is natuurlijk niet zo. Dat wordt aan leningen uitgezet en de netto kosten voor ons zijn natuurlijk bij lange na geen 1,8 miljoen, de rentelasten die dragen wij voor een deel, dat de eerste drie jaar niet afbetaald hoeft te worden. De suggestie die u hier doet van 1,8 miljoen voor een kleine groep mensen vind ik, dat geeft geen pas.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 1:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter ik had dat ook willen zeggen en ik zou nog wat verder willen gaan. Ik las vorige week een papier van een bank, niet onbekend, en dat was van iemand die had daar geld staan en die kon 1% rente krijgen, maar wij houden ons het recht voor om bij u rente in rekening te brengen, dus misschien verdienen wij er wel aan, aan die 1,8 miljoen. Het is bijna zover dat je moet betalen als je geld bij een bank hebt staan, nou dat staat op papier hè, zover is het nog niet, want dan komt het allemaal in de sop, dus die 1,8 miljoen, ja het gaat over niks. Nu bij de huidige rentestand voor een gemeente, voor een overheid als ze het geld zelf niet hoeven lenen, gaat het over drie keer niks. Maar goed ik zei al misschien weet één van de wethouders wel hoeveel rente wij als gemeente krijgen voor geld, volgens mij 1/10%. Of je moet het afdragen aan de overheid, zo’n regeling heb ik ook nog een keer gelezen, staatsbankieren ofzo weet ik veel hoe dat heet. Oh ja, schatkist bankieren. Maar goed maakt u geen zorgen
  • 0:49 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Maar meneer Maarsingh er wordt toch bijna 1,8 miljoen in de komende 4 jaar in dat fonds gestopt, dat komt ergens vandaan, dat moeten we lenen. En dat is niet gratis. En ik weet niet, en dat is dan meteen een vraag aan het college, voor hoelang lenen we dat bedrag. Is dat voor 10, 20 of ook 30 jaar. Nou ik was even van mijn apropos weg. We hebben op de WMO hebben we behoorlijk zitten te bezuinigen het afgelopen jaar en vele honderden ouderen en gehandicapten zijn hun zorg kwijtgeraakt of raken dat nog kwijt en komen daardoor in de problemen. Velen van hen moeten vanaf januari €10,- per uur huishoudelijke hulp gaan bijdragen maar hebben dat geld niet. De SP vraagt zich af
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ik moet toch hier echt even een weerwoord tegenin brengen. Ten eerste worden appels met peren vergeleken en ten tweede u heeft het over 1,8 miljoen wat dan de balk over wordt gegooid zo drukt u zich een beetje, zo drukt u het een beetje uit en ten derde hier wordt voorgesteld om deze regeling juist te versoberen, dus hier wordt ook op bezuinigd en volgens mij is dat iets wat u ook niet zegt u doet alsof wij hier een hele riante regeling een fluwelen regeling willen continueren, maar zo is het natuurlijk niet.
  • 1:31 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, het is geen riante regeling want met 4 ton kan je dus nog geen 16 mensen helpen als het over 30.000 per geval gemiddeld hebt. Dus er kunnen maar een heel beperkt aantal mensen van dat geld gebruik maken. Maar in totaal blijft dat bijna 1,8 miljoen. En de SP vraagt zich dus af waar dat geld dan nu ineens over is waar dat voor de WMO niet kon. De SP gunt de starters hun huis, maar wij vinden dus in deze tijd van enorme bezuinigen behoorlijk, mja toch wel veel om zulke grote bedragen in dat fonds te blijven storten. Wanneer is dat fonds resolverend, hoe lang moeten we hier nog mee doorgaan, dat is mij niet duidelijk. Er komen nog behoorlijke dure jaren aan, we hebben het Philipsterrein wat miljoenen gaat kosten, we hebben ons net twee weken geleden verplicht voor een school van een paar miljoen, er moet nog een andere school, er komen nog meer scholen aan, de zwembaden en er zijn behoorlijke grote posten, Wedeka is ook nog een vraagpunt, dus ik vraag me af of we dit op deze manier ons moeten verplichten voor de komende vier jaar, misschien is het een idee om het eerst nog één jaar aan te zien en dan pas een beslissing te nemen. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Dan ga ik naar de CU naar mevrouw Sterenborg.
  • 0:47 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De starterslening wordt versobert en in principe wordt de starterslening alleen nog verstrekt voor bestaande bouw. Maar het college houdt zich het recht voor om uitzonderingen te maken voor nieuwbouw in bepaalde trajecten voor starters. We weten dat in onze gemeente hier vraag naar is. Heeft het college hiervoor ook plannen? Het is veel geld, dat wij als gemeente voor de starterslening reserveren, geld wat lang onderweg is. We betreuren het dan ook dat het rijk niet langer aan deze regeling bijdraagt, dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken. We hebben kennis genomen van de voor- en nadelen van het in stand houden van de starterslening. We denken dat deze regeling ook een aanzuigende werking kan hebben en zo krimp kan tegengaan. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Het is goed dat er een voorstel vanuit het college komt ter voortzetting van de starterslening. We hadden bij de algemene beschouwingen al aangegeven dat wij voorstander hiervan waren. Ligt inderdaad, zoals de heer Maarsingh ook al zei, een gedegen stuk hier achter, een grondige analyse van de verhuisbewegingen, en deze regeling heeft een behoorlijk positief effect gehad op de doorstroming op de woningmarkt. Bijna 100 zijn er verstrekt in de afgelopen jaren en voor relatief weinig risico en geld mevrouw Zeegers, zeg ik nog even, hebben we dat bereikt. Wat dat betreft een effectief en efficiënt instrument. Wel is het zo dat er steeds budget vrij gemaakt moest worden als het potje op was vanwege de revolverende werking. Ook nu is het potje bijna leeg en nu wordt voorgesteld om de regeling te versoberen. Wij kunnen dat goed begrijpen, de huizenprijzen zijn hier behoorlijk gedaald dus is het gerechtvaardigd om de maximale aankoopprijs en een maximale leenbedrag te verlagen. Het belangrijkste is dat de regeling overeind blijft voor de bereikbaarheid van koopwoningen ook voor starters. En niet voor niets zijn er in de woonvisie ook de positieve effecten hiervan benadrukt. Het college stelt voor om beperkingen in te stellen voor bepaalde nieuwbouw. Gevreesd wordt dat bij grote projecten ineens een te groot beroep op de regeling wordt gedaan. Onze vraag is; is dit niet dubbelop? In de woonvisie hebben we ook al gezegd dat we de nieuwbouw voorraad niet willen laten toenemen en wat dat betreft sluit het ook aan bij de vraag die meneer Maarsingh hierover stelde. Dus graag een, graag een reactie daarop en tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Ga ik naar mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:51 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u voorzitter. Als je wat later in het verhaal aan de beurt komt dan kan je heel veel strepen dus. Eén van de punten van het verkiezingsprogramma van GBS is dat wij de noodzaak van het bieden van mogelijkheden voor starters op de woningmarkt zeer belangrijk vinden. Wij zijn altijd al voorstander geweest van een starterslening en het is dan ook goed dat dit punt op de agenda staat. Dat er ondanks het feit dat de rijksbijdrage aan de regeling eindigt toch een mogelijkheid komt de starterslening voort te zetten. Ik heb daar nog wel één vraag bij; is het zo dat mensen economisch gebonden moeten zijn aan de gemeente Stadskanaal om voor de regeling in aanmerking te komen of niet. Ik kon dat niet precies in de stukken vinden en verder is wat mij betreft al veel gezegd en GBS gaat akkoord met het voorstel zoals het nu op tafel ligt. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voorzitter. Als VVD zijn wij uiteraard voorstander van de initiatieven van de overheid die de markt, welke markt dan ook, te stimuleren. De stimuleringsmaatregelen moeten echter tijdelijk zijn. En als einddoel het herstel tussen vraag en aanbod hebben. Het nu voorliggende voorstel hebben we dan ook in dit perspectief bekeken. De feitelijke situatie in onze gemeente is dat veel woningen in financieel opzicht onder water staan. De startersleningen bevorderen dit effect. De laatste jaren is door het rijk fors geïnvesteerd om wildgroei van de hypotheken, oorzaak van de economische crisis, in te dammen. Banken kijken strikter naar zekerheden en naar aflossingspotenties van aspirant kopers. Met het voorliggende voorstel wordt het rijksbeleid doorkruist c.q. teniet gedaan. starters kopen niet een woning gebaseerd op hun bestedingsmogelijkheden maar naar de maximale financierbaarheid. En dit is niet de juiste insteek.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar mevrouw de voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dit is, het is niet alleen, het gaat niet over starters, er zijn wel meer mensen in dit land en in deze wereld die een huis kopen op basis van wat de bank maximaal wil geven. Dus ik vind dat u een beetje overdrijft.
  • 0:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat kunt u vinden, maar wij zijn echt van mening dat gewoon met het verstrekken van startersleningen dat mensen te hoge verplichtingen aangaan. En niet kijken naar hun bestedingsmogelijkheden, maar naar de financieringsmogelijkheden. En dat is niet een juiste insteek want vroeg of laat kom je elkaar, kom je jezelf toch tegen daarin. We vinden daarom dat
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil graag aan de heer Nijenbanning meegeven dat er wel wordt gekeken naar de kredietwaardigheid van de mensen die hiervoor in aanmerking komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Banken hebben hier heel duidelijk de restrictie meegekregen dat ze, ik geloof, 80 of 90% van de woning mogen financieren exclusief bijkomende kosten en dat beleid is niet voor niets geformuleerd. Dat heeft te maken met de recente economische crisis en de financieringsproblemen die verschillende mensen hebben ondervonden en die we nog steeds ondervinden en bij de schuldhulpverlening zullen ze daar genoeg praktijkvoorbeelden van aan kunnen reiken.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter maar de heer Nijenbanning weet
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik nog even het woord gunnen af en toe, want ik begrijp dat u mij best een beetje mogelijkheden wil geven om die kikker uit mijn keel weg te halen, maar voordat…..meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat het eerder zo is voorzitter dat de banken afgelopen tijd misschien wel iets te terughoudend zijn geworden. Daardoor zijn heel veel dingen op slot komen te staan en dat staat ook in de onderliggende stukken hiervan en dat is ook één van de redenen waarom we dit beter in stand kunnen houden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:56 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wat in die zin zou ik ook willen zeggen, maar ik zal nog even een stapje verder willen gaan. Volgens mij, mensen, jonge mensen, want het geldt ook voor ouderen, die een huis willen kopen en, de auto gaat er niet meer onder, onder de hypotheek en de boot ook niet meer, en is ook een hele belangrijke voorwaarde, dus dat eerste wat ik noemde vind ik zelf heel goed en u ook meneer Nijenbanning, maar de bank kijkt toch naar ieder geval. en we hadden het over 2,5% rente, maar het is allemaal met verplichte aflossing nu. Het is allemaal veel strakker geworden, verplichte aflossing, dat zit er in en dat betekend ook dat banken veel minder risico lopen en banken moeten natuurlijk ook een beetje voorzichtig zijn. Want anders dan stikken ze in het geld en is niemand die geld wil lenen. Misschien overdrijf ik nu even. Die banken moeten hun geld ook kwijt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me wel ja. Goed meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:48 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Daar zijn we het in ieder geval roerend over eens meneer Maarsingh. Wij als VVD vinden echter dat het gekozen bedrag als het maximum, als het maximumverwervingskosten lager zou moeten zijn, een woning van 175.000 voor een starter dat vinden we vrij hoog en zeker gezien de gemiddelde vraagprijs in Stadskanaal van 187.000, dat verschil is maar €12.000,-. En dat voor een starter. Om het kopen van woningen op gang te krijgen, om zogenaamd de keten in beweging te krijgen, zou met een lager bedrag kunnen worden verstaan. Ook om aspirant kopers tegen zichzelf te beschermen. Kan de wethouder aangeven waarom voor het bedrag van 175.000 is gekozen en kan hij hierbij aangeven wat hij vindt van de hoogte van dit bedrag, die 175.000, versus de gemiddelde vraagprijs van 187.000 in Stadskanaal. Voor zover mijn eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan ga ik naar fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 1:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja even het volgende, een aantal weken geleden hebben wij in de woonvisie vastgesteld dat we de verkoop van oudere goedkopere sociale huurwoningen van lage kwaliteit onacceptabel vinden. Kijk even naar de evaluatie van de starterslening van de afgelopen jaren, dan zie ik, zien we, dat voornamelijk rijtjes woningen zijn die gekocht worden met de starterslening. Nu gaan wij straks vaststellen een bedrag van 175.000 als bovengrens voor het kopen van een woning + het maximaal bedrag van 30.000 per woning. En ja dan moet ik toch eigenlijk wel constateren eigenlijk dat dus wel die doelgroep is voor dit soort woningen. En dan vraag ik me af staat dat niet op gespannen voet met elkaar. Graag even een visie van het college hieromtrent. Dan even iets anders nog even, de kapitaallasten van de leningen, behalve de kapitaallasten hebben we ook nog administratiekosten die ons jaarlijks in rekening worden gebracht door het fonds en ik wou graag wel even, of weten of ik was benieuwd wat nou de verhouding was kapitaallasten in deze administratiekosten in verhouding met de rentebaten. Voor zover mijn bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan schors ik de vergadering even voor 10 minuten. Ik denk ongeveer 10 minuten, ik kijk even naar de portefeuillehouder. Voldoende?
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik hoop dat het voldoende is.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan schors ik gewoon voor 15 minuten en dan weten we dat we een beetje ruim tijd hebben.
  • 0:2 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren we vervolgen de vergadering en ik geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Gelling.
  • 1:58 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Het continueren, het voorstel voor het continueren van de starterslening. Wat is het doel van de starterslening, daar zou ik graag bij u mee willen beginnen. Het is bedoelt om starters op de particuliere woningmarkt de gelegenheid te geven hun start daarop te laten maken, hun eerste woning aan te schaffen. En dat heeft een aantal effecten. Dat heeft een effect op de woningmarkt, dat heeft een effect op de huurmarkt, want mensen met inkomens die zich dat kunnen veroorloven kopen een particuliere woning waardoor de huurvoorraad geschikt blijft voor hen die dat nodig hebben. Daarnaast is het zo dat het bewegingen genereert op de particuliere markt. U heeft het aantal verhuisbewegingen kunnen zien. En dan kun je je meteen afvragen van waarom juist nu, het is juist bedoeld om de beweging op de woningmarkt te bespoedigen, juist ook omdat banken nu strenger zijn en bijvoorbeeld voor een eerste hypotheek ook een eigen bijdrage vragen. Waardoor het zeker voor starters lastiger is om die hypotheek voor elkaar te krijgen, dit kan hen net over de streep helpen om de aankoop van hun eerste woning te gaan realiseren. Daarmee kom ik dan meteen op het bedrag van goh waarom zou je nu naar dat bedrag toe moeten van €175.000,-, is dat nog niet veel te veel en ik probeer daar meteen een andere vraag in mee te nemen, het betreft de verwervingskosten voor dat bedrag. Dus dat kan zijn het aankoop bedrag inclusief verbeterkosten, dat mag. Op het moment dat u overgaat tot de aankoop van een woning lager dan die 175 en er komen bijvoorbeeld verbeterkosten bij die mogelijkheid willen wij bieden en dan kom je in onze beleving uit bij een bedrag van 175.000, dat lijkt ons alleszins reëel.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik een vraag stellen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus met andere woorden u zegt; u hebt al één vraag beantwoord van onze kant, u zegt die 175 is inclusief verbeterkosten.
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:58 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is heel mooi, want er was hier net een discussie over de hoogte van die prijzen. Stel nou voor dat er iemand is die voor 145.000 een huis koopt, door die starterslening, door verbeterkosten zou het 175.000 worden, hier kom ik straks even op terug, maar dat betekend dus dat er €100,- voor drie jaar is, bruto, maar dat als zo’n koper nu, want dat zijn huizen die meestal niet maximaal geïsoleerd zijn, als zo iemand nou zeg maar een bedrag van €30.000,- besteed aan verbeterkosten, wat in is is natuurlijk energie vermindering, dan zou dat structureel ook maar zo €100,- kunnen zijn. Dus dank u wel voor het antwoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:41 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja wethouder dat bedrag van die 175 ik blijf hem hoog vinden en als ik gewoon kijk van banken hebben nu een richtlijn dat je twee keer je inkomen mag lenen, nou stel dat je een modaal inkomen van €40.000,- hebt, twee keer het inkomen is €80.000,-. Heb je een tweeverdiener zit je op €160.000,-, daar zitten we nog boven. Dan praat je toch mensen met een modaal inkomen die ondersteund moeten worden door de gemeente dan denk ik van dan zijn er wel alle andere doelgroepen te bereiken en te bedenken die die steun hadden kunnen gebruiken dan mensen die twee keer in een gezin, twee keer modaal verdienen en daarbovenop nog eens een keer €15.000,- of €30.000,- van de gemeente gaan lenen. Ik bedoel daar hoeven andere inwoners van de gemeente toch niet voor te betalen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, we kunnen nu, ik snap wat u zegt, maar we kunnen nu heel erg uitgebreid blijven discussiëren over of de hoogte van het bedrag van 175 nu wel het juiste moet zijn, wij hebben de inschatting gemaakt dat op het moment dat je aangaat tot de aankoop van een woning dat er een aantal kosten bij kunnen komen, bijvoorbeeld de verbeterkosten, wat ervoor zorgt draagt dat de kwaliteit van onze woningvoorraad doet toenemen, hebben wij het aannemelijk geacht om dat bedrag wat we al hebben bijgesteld naar beneden want ik ben het met u eens, 225 zoals het was voor een starterswoning dat is zeker gegeven de huidige woningmarkt niet reëel. Dus we hebben al gemeend om hem naar beneden te moeten bijstellen en in onze beleving is dat bedrag reëel.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar het is en blijft meer dan vier keer modaal.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik hoor wat u zegt, maar in onze beleving was dit bedrag reëel.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, maar voorzitter
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even, wacht even, wacht even, prachtig dat u wilt debatteren op een gegeven moment, maar ik hou in de gaten wie er aan het woord zijn en wie zich melden, dus ik geef nu eerst even het woord aan mevrouw Zeegers van de SP.
  • 0:11 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   U hebt het over verbeterkosten, is daar ook enige controle op? Mensen kunnen aangeven van we willen voor zoveel verbeteren, maar wordt het ook in de gaten gehouden of het daar voor besteed wordt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder kunt u die vraag beantwoorden? Dan ga ik daarna naar meneer Maarsingh.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dat, het is niet zo dat mensen op het moment dat ze aangeven dat het voor verbeterkosten bedoelt is dat ze meteen zich daarmee in een keurslijf manoeuvreren, in dat opzicht wordt dat niet gevolgd.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik wil nog even, ik ben niet bij een bank of zo hoor, maar banken die lenen natuurlijk veel meer geld voor een woning dan twee keer het inkomen, dat is natuurlijk gewoon onzin. Als iemand een huis koopt voor 3 ton en die heeft, en dat huis heeft een waarde van 5 ton en dan kan hij zo 3 ton lenen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat ben ik niet helemaal met u eens. Banken kijken naar de aflossingscapaciteit van bewoners en niet naar de financieringsbehoefte.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord weer aan de wethouder.
  • 0:54 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Dan wil ik graag vervolgen. Het is niet zo, en die indruk die wil ik graag wegnemen, dat wij 1,8 miljoen gaan weggeven. Wij stellen middelen ter beschikking voor een starterslening van een totaal van voor dit jaar nog 150.000 waardoor het totaal ook op 4 ton uitkomt en voor de komende jaren ook. Dat is een maximum, dat betekend ook niet dat er bijgestort gaat worden, dat is een maximum. Dat betekend ook dat die volledige ruimte niet benut hoeft te worden. Dat bedrag wat kost ons dat nou aan kapitaallasten, dat kost ons voor die eerste drie jaar indien er geen aflossing en rente plaatsvindt dan kost ons dat €18.000,- en daarna is op basis van historische gegevens en berekening komt dat op een €9.000,- per jaar en dat is wat het dan kost.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:12 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat bedrag komt wel op alle voorgaande kosten van de vorige 1,5 miljoen. Dus dat telt steeds verder door, het is niet alleen het bedrag van dit bedrag.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, dat klopt.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Precies.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:43 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat zijn de criteria, was ook een vraag, voor aangewezen nieuwbouw projecten. Nou zoals we ook in de woonvisie hebben aangegeven, daar zijn op dit moment geen concrete plannen voor. Alleen nieuwbouw, wanneer zou dat moeten gaan plaatsvinden? Op het moment dat het in kwalitatief opzicht iets toevoegt aan de woningvoorraad dan wel dat het bestemd is voor de specifieke doelgroep. En om meteen antwoord te geven van zijn daar concrete plannen? Nee, die zijn er op dit moment niet. Dat kan van geval tot geval bekeken worden. De vraag na 3 jaar, of de eerste 3 jaar geen rente en aflossing hoeveel dan na 3 jaar? daarna wel. Hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en een beschikking.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is allemaal mooi dat ????????????, maar ik heb eigenlijk concreet gevraagd; stel nou dat de hypotheek rente 3% is, dan ga ik ervan uit dat u een marktrente hanteert en geen 4%, klopt dat?
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   De SVn bepaalt de rente en dat rentepercentage wordt afgesproken op het moment dat de lening wordt aangegaan, dus het betekend dat die eerste jaar, drie jaar niet en na die drie jaar wel, maar dat bij het aangaan van de lening dat rentepercentage al vaststaat.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter, maar betekend uw antwoord niet dat wij als gemeente ook nog het renterisico gaan dragen over die lening want u stelt op het moment van na die 3 jaar stelt u de rente vast, voor de rest van de looptijd neem ik aan en daarna ?????????????
  • 0:21 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, wij stellen niet na die 3 jaar de rente vast. Dan heb ik mij of niet goed uitgedrukt of u heeft het niet juist gehoord, maar wij stellen niet na 3 jaar die rente vast. De SVn stelt de rente vast en die wordt vastgesteld op het moment dat de lening wordt aangegaan. En de afspraak in die lening is dat in de eerste 3 jaar nog geen rente en aflossing plaatsvindt. maar bij het aangaan van die lening is die rente al bepaald.
  • 0:05 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar dat zou kunnen betekenen, theoretisch, dat we op het moment dat nu een lening verstrekt wordt tegen 2-3%, daar zal ook wel iets van risicoreservering voor de gemeente inzitten, en de rente stijgt naar 6% dat wij als gemeente het renterisico gaan dragen.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, maar hoe komt u nu met een ophoging?
  • 0:36 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ja kijk, schatkistbankieren volgt de marktrente. Als de gemeente geldleningen aan moet trekken moet je op dat moment het rentepercentage betalen wat er in de markt gevraagd wordt. Dus op het moment dat wij nu leningen aangaan of leningen verstrekken nú tegen 2%, dat is de geldende marktrente, en die marktrente die gaat stijgen en wij moeten gewoon als gemeente moeten we voortdurend herfinancieren, er lopen leningen af, er moeten weer nieuwe financieringen aangetrokken worden, dan ontstaat er een verschil tussen de rente die we nu afspreken met een aspirant woningkoper en wat wij over 5 jaar moeten lenen, want we doen een integrale financiering.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:48 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter, kijk het is, een bank die leent ook geld en als iemand een lening afsluit dan maakt hij afspraken voor 1 jaar, voor 5 jaar, voor 10 jaar, voor 15 jaar, voor 20 of 30 jaar. Als voorbeeld. Het is toch volstrekt normaal dat een gemeente dat ook hanteert, maar die zal geen 30 jaar afspreken, maar dat moeten ze ook zelf maar weten, maar een dertigjarige afspraak is altijd duurder dan een vijftienjarige afspraak, dus ik vind dat u dat goed doet. U doet gewoon net als de markt, want als u zegt wij willen ook geen enkel risico lopen moet u er helemaal niet mee beginnen. Dus ik vind dat u het voortreffelijk doet en als iemand een afspraak met u maakt dan is het niet zo dat hij pas na 3 jaar weet wat die afspraak, hij weet waar hij instapt, nou beter kan toch niet?
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ik ben het niet helemaal met meneer Maarsingh eens. Wij zijn geen markt, wij zijn geen marktpartij.
  • 0:34 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar wij willen alles stimuleren in deze wereld, dan gaat het over werkgelegenheid en dan wordt er geroepen; de gemeente moet voor werk zorgen, nou dat kan helemaal niet, maar wij zeggen altijd; regelgeving zorg nou dat mensen ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Hier geven wij een groep die het zelf niet kan, die willen wij stimuleren en ruimte geven met een vliegwieleffect en nou begin we allemaal te zeuren over dingen als dat eens gebeurd en dat eens gebeurd, ja dan moeten we niks doen. Maar wij zijn daar niet voor heb ik gezegd.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ben ik toch blij dat wij een bepaald treasurybeleid hebben in deze gemeente. Wethouder vervolgt u.
  • 1:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel. Er werd ook de vraag de gesteld, in mijn beleving door mevrouw Meertens GBS, moeten mensen ook economisch gebonden zijn willen ze gebruik van deze starterslening. Nee, dat is niet het geval. Op het moment dat mensen elders werken en wensen hier een woning te kopen dan zijn ze van harte welkom. Even kijken, dan is nog de vraag van; wanneer is het fonds revolverend. Dat is op zich heel lastig in te schatten, dat antwoord werd u toen gegeven en dat geef ik op zich nu weer. Wel is het zo dat ik u kan melden dat bijvoorbeeld, ik kom met een concreet voorbeeld, iemand kort geleden de volledige lening in een keer heeft afgelost, dus een bedrag van €26.000,- in één keer. Plus in de laatste periode zijn een zestal mensen die die starterslening hebben afgesloten die zijn volledig afgelost, dus in dat opzicht zijn we wel verheugend in het feit dat er dus ook weer kapitaal terugkomt.
  • 0:6 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Kunt u daar het totaal bedrag van noemen. Wat in het totaal terugbetaald is.
  • 0:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik ga eens even kijken of ik dat op dit moment bij de hand heb. Heel veel papieren voorzitter. Even kijken, op dit moment om u een indruk te geven, van die zestal die hebben afgelost, dat betrof in totaal een bedrag van 178.000. Dat is niet het totaal bedrag, maar dat is wat ik op dit moment bij de hand heb.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil de fractie van de SP toch even meegeven dat het, dat zij de gelegenheid hebben om technische vragen te stellen voorafgaand aan de vergadering.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan. Wethouder.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Even kijken voorzitter, ja dan heb ik in mijn beleving toch het leeuwendeel van de vragen heb ik gehad.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we even inventariseren of dat zo is. Vragen en opmerkingen uit de eerste ronde voldoende, eerste termijn voldoende beantwoord. nee meneer Maarsingh even wachten, ja ik moet er bij u zo snel bij zijn. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had nog even de vraag over de kapitaallasten en de administratiekosten die door het fonds jaarlijks in rekening worden gebracht in relatie tot de rentebaten.
  • 0:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is heel gedetailleerd, dat wat ik, sorry dat ik u in de rede val, maar wat ik heb aangegeven is dat het totaal bedrag bij die eerste drie jaar van 18.000 en vervolgens 9.000 dat dat inclusief verdere lasten is en dat is wat ik u op dit moment op detailniveau verder daarover kan zeggen.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou het gaat me niet zozeer om details het gaat me meer om het algemene zin op de lasten over 30 jaar onze lasten niet meer kosten dan wat er aan rentebaten binnenkomt. Want dan hebben we het niet over revolverend volgens mij een oplossend fonds denk ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja die moet ik even goed op me in laten werken.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik zal me verduidelijken nog. Stel dat er over 4-5 jaar, dat wij zeggen van nou dat fonds dat is genoeg gevuld, er zit 6 miljoen in de pot en het is revolverend zeg maar even, dus alles wat er dan aan aflossingen en rentebaten bijgeschreven wordt op dat fonds daar kunnen wij weer nieuwe leningen uitschrijven. Maar dat fonds dat rekent ook haar administratiekosten jaarlijks. Dus als wij niet meer bijstorten op gegeven moment en zij blijven wel hun kosten doorrekenen dan is het dan wel revolverend of is het oplossend na 30 jaar fonds.
  • 0:22 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, maar het principe is wel dat er gewoon rente en aflossing plaatsvind, dus dat is de afspraak die gemaakt wordt dus op het moment dat iemand na 3 jaar begint met aflossen, overeenkomstig de afspraak, komen er dus gewoon weer financiën binnen. Daarbij is die lening eerder al van start gegaan, in 2008, dus op dit moment vind er ook continue afdracht aan rente en aflossing plaats.
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom krijgt u ook de jaarlijkse lasten gepresenteerd in het voorstel. Van welke kapitaalslasten en totale kosten krijgt u zeg maar per jaar en stemt u mee in. En daar moet u het denk ik ook op beoordelen want als we echt elke lening hier met rente en aflossing en administratiekosten willen gaan bespreken dan zitten we volgens mij op het ongewenste niveau. Even die duidelijkheid te creëren want anders dan kunnen we nog de hele avond doorgaan. De kosten, de jaarlijkse kosten van dit voorstel zijn u gepresenteerd en dat heeft de wethouder volgens mij toegelicht en die zegt ook waarom ze in het begin hoger zijn en dan door de rente en aflossing lager worden en dat zijn gewoon toch denk ik de hoofdlijnen om dit voorstel op te beoordelen. Meneer Maarsingh ik was net een beetje heel snel, maar u had wel aangegeven dat u nog even het woord hebben.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik zou nog willen vragen voorzitter aan de wethouder, wij hadden nog gevraagd of er op aangedrongen om ook zo snel mogelijk te handelen, wij gaan ervanuit dat dat ook zo is, want het is heel erg belangrijk. Maar dat doet u. Het is niet wachten op dit zeg maar, dat is alles
  • 0:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U bedoelt hoeveel tijd er zit tussen aanvraag en beschikking?
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat hoeft u mij niet te vertellen ???????????????
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kan u daar antwoord op geven, dus ik zal ook proberen dat te doen en dat is afhankelijk, en dat klinkt wellicht raar, maar de SVN toetst en beoordeelt. En de werkdrukte van de SVN bepaalt feitelijk daarmee de duur, maar om u een indruk te geven hoe lang dat is, dat varieert van ongeveer een week tot een paar weken en langer niet.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is veel sneller dan ik dacht.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen en opmerkingen uit eerste termijn? voldoende beantwoord? dan ga ik inventariseren wie nog het woord wil voeren in tweede termijn. Mevrouw Sterenborg, alleen mevrouw Sterenborg? Aan u het woord.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Jammer dat er nog geen concrete plannen zijn voor nieuwe projecten want er is wel behoefte aan voor starterswoningen in bepaalde kernen waar praktisch geen woningen tot €175.000,- te koop zijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:54 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kan me voorstellen wat u zegt, alleen het dilemma wat ook twee weken geleden geschetst is we zitten op dit moment, nu al, met een over voorraad in woningen. Er zijn concrete plannen in verschillende kernen, we hebben ook het verzoek gekregen vanuit kernen. Ik ben onlangs in Mussel geweest waarin ook mij de vraag is voorgelegd van zou daar niet wat kunnen, ze hebben ook zelf een opzet daarvoor gegeven. En ik heb hen ook verteld, en zo zullen we ook met vragen omgaan, om te kijken in hoeverre dat binnen het totaal aan de orde zou kunnen zijn, dus het wil ook niet zeggen dat er niet gebouwd zou kunnen worden, feit is alleen wel wat we geconstateerd hebben, ook in de woonvisie, dat er ook dan uit de voorraad teruggenomen moet worden. Maar per definitie alle plannen afwijzen is niet zo, alleen dat is iets anders dan dat er op dit moment hele concrete plannen zijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Die overcapaciteit waar u het over heeft dat is natuurlijk niet echt in die kleine kernen. En ik weet ook wel dat we woningen niet zomaar van de ene plaats naar de andere kunnen doen, maar het is wel iets om rekening mee te houden.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik neem uw opmerking mee.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   prima
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik bedacht me net nog iets wat de SP in eerste termijn had gezegd, mevrouw Zeegers die had; misschien moeten we het een jaar aanzien. En dan komt bij mij de vraag op; bent u nou voor of tegen dit voorstel. Misschien kunt u daar eens wat dieper op ingaan.
  • 0:29 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wij zijn tegen de hoogte van deze bedragen, dus van ons mag het allemaal wel wat lager. Net als meneer Nijenbanning vinden wij €175.000,- als maximum aan de hoge kant. En ook het bedrag per starter aan de hoge kant. Dus als je iedereen 30.000 gemiddeld zou geven of dat dat maximum is dan kan je dus met 4 ton veel minder mensen helpen. Dus voor ons kloppen de bedragen niet.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar u bent dus niet in principe tegen beluister ik hier.
  • 0:30 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Gemengde gevoelens. Wat ik wel vind is dat we ons nu al voor 4 jaar verder gaan vastleggen terwijl we ook nog hinken op de gedachte van een herindeling, de omliggende gemeentes Veendam en Pekela geen starterslening hebben, dus hoe gaan we dat oplossen, dus mij lijkt dat een kortere termijn die wat overzichtelijker is, dus één hooguit twee jaar, een betere optie.
  • 0:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter, als ik daar op mag reageren.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Juist om duidelijkheid te geven naar de woningmarkt wat ons expliciet is gevraagd door partijen op de woningmarkt om daar duidelijkheid in te bieden om te voorkomen dat er bij starters ieder jaar wederom de vraag staat van; oh gut zou dat nog wel kunnen, heeft men aan ons expliciet gevraagd van geef nu voor een langdurige termijn duidelijkheid over wat u wilt. Aan de ene kant snappen we dat en gaan we daar in mee en hebben we hem dus ook vastgesteld voor een aantal jaren. Wat we ook hebben gemeend is dat het wel verdiend om dit met regelmaat te evalueren vandaar ook niet een al te lange termijn. Als antwoord. Wat ik wellicht vergeten ben te vertellen is, dat schiet mij net te binnen, ten aanzien van risico’s, het is een lening die ook valt onder de nationale hypotheek garantie. En ik wil u graag toch vertellen dat daardoor de risico’s die eraan vasthangen tot een zeer minimum beperkt zijn. Dat maakt ook dat wij u voorstellen voor continuering van deze starterslening.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik ben blij met het antwoord van de wethouder dat we hier te maken hebben met een duidelijke overheid, een consistente overheid, want dat is belangrijk voor marktpartijen. Maar ik zou toch mevrouw Zeegers willen vragen van hoe zij aankijkt, of hoe de SP aankijkt tegen het economisch effect van deze regeling want dat is wat de heer Maarsingh ook aangeeft, deze regeling kent wel een vliegwieleffect. Van mensen gaan investeren in woningen en dat levert ook direct/indirect werkgelegenheid op.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers.
  • 0:06 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wat ik al gezegd heb, is dat treintje op bepaalde momenten toch alweer helemaal gestopt. Van 71 woningen die die starters hebben gekocht die van particulieren afkwamen heeft 62% opnieuw een huis gekocht dus dat is toch niet van elke woning. Het gaat dan om 42 woningen die door zijn gestroomd, dat vind ik niet zo, en dat is dan van alles tot aan dit jaar, dus niet vorig jaar, maar gewoon vanaf het begin dat wij eraan meededen. Vind ik niet zo ontzettend veel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, mijn vraag was er meer op gericht dat die extra financiering vaak wordt aangewend voor verbetering van woningen, van bestaande woningen, als je een woning intrekt dan knap je hem op of je past hem aan en dat levert gewoon werkgelegenheid en omzet voor de lokale middenstand op. Dus hoe kijken jullie tegen dat effect aan. Dat weegt voor de VVD namelijk ook zwaar mee in de beoordeling van dit voorstel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:22 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik vroeg dus net van wordt er gekeken wat er met die financiering die voor verbetering is gevraagd, wat daar precies mee gedaan wordt want voor hetzelfde geld wordt het gebruikt om alleen maar te verven en in te richten. Dus de vraag is gewoon van is die woning ook werkelijk verbeterd of zijn er gewoon leuke dingen mee gedaan.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder kunt u daar een antwoord op geven?
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kijk ook even naar boven, ik zie de letters SVN staan, daarmee blijkt uit het antwoord dat die toetsing door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting plaatsvindt en dat er wel degelijk een zekere controle op is.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed volgens mij, ik probeer het in te schatten, kunnen wij tot besluitvorming komen over dit voorstel. Heb ik dat juist? Mag ik vragen of de fracties zich uit willen spreken want ik durf niet helemaal te concluderen op voorhand wie wat gaat doen. Ik geef meneer Maarsingh het woord, CDA.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, wij zijn eigenlijk nog positiever dan bij de aanvang van dit discussiepunt.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed om te horen meneer Maarsingh.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus wij zijn echt voor.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Ik kijk even, schat in dat de CU ook akkoord is, GBS, meneer Pals akkoord, meneer Nijenbanning ik denk dat u overhelt naar akkoord? na het debat? Ja. PvdA is akkoord, mevrouw Zeegers wat doet de SP.
  • 0:6 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Zoals het plan er nu ligt kunnen we het er toch niet helemaal mee eens zijn en wij vinden de bedragen te hoog.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is jammer, dan concludeer ik, fractie Mellies, ik ja, voor. Dan concludeer ik dat met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen het voorstel is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Zienswijze conceptbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Wedeka
  • 13. Zienswijze conceptbegroting 2016 en meerjarenbegroting 20172019 Wedeka (297,78 KB)13.1. Conceptbegroting 2016 Wedeka Bedrijven (2,99 MB)13.2. Brief aan Wedeka zienswijze begroting 2016 en meerjarenbegroting 20172019 (195,1 KB)
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13. De zienswijze die in concept aan u is voorgelegd over de begroting 2016 en de meerjarenbegroting t/m 2019 van Wedeka. Ja, ik ga, blijkbaar, goed. Mag ik zien wie het woord wil voeren over agendapunt 13. Ik zie mevrouw Sterenborg, meneer Boels, mevrouw Meertens, Pals, Hofstra, Nijenbanning, Wanders, meneer Mellies van de fractie Mellies ook? nee. Gaan we eens in omgekeerde volgorde, zullen we dat eens doen? Meneer Pals aan u het woord, D’66.
  • 1:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. In de conceptbegroting zoals die voor ons ligt hebben we nog wat vragen en opmerkingen. Het mag duidelijk zijn dat deze conceptbegroting eigenlijk helemaal doordrongen is en doorweekt wil ik bijna zeggen over het akkoord van Westerlee die we vorige week hebben behandelt en ik denk in dit licht hebben we denk ik ook wel een heel zwaar dossier direct te pakken want het gaat natuurlijk om werkgelegenheid, het gaat om missie, visie van de Wedeka hoe bouwen, de laatste jaren, hoe bouwen we dat af. En wat mevrouw Meertens ook al heeft aangehaald, en ik hoef daar, ik wil het toch aanhalen is toch het krantenartikel waar de wethouder op heeft gedoeld, waar de wethouder op heeft gereageerd over dat die miljoensubsidie niet op tijd is onderbouwd. Dat zijn toch zaken denk ik die als je het conceptbegroting op deze manier aanvliegt dat ons toch wel een beetje zorgen baart. We hebben nog wat vragen over dit conceptbegroting en dat is o.a. we kunnen het niet vinden, en waarschijnlijk weet u het antwoord ook niet 1,2,3 maar we willen toch een vraag dat of er
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een mooie veronderstelling.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ja, maar we hebben hier en daar gevraagd. Dat is dat of er gereserveerd wordt want een bedrijf dat wordt afgebouwd dient natuurlijk ook de reserveren en de uitbetaling van de vakantiedagen en extra uren overwerk bij de komende ontmantelingen van de Wedeka bedrijven. Het is ons ter ore gekomen dat Wedekawerken heel veel mensen die heel veel uren over hebben en we kunnen het eigenlijk in de conceptbegroting niet echt vinden of daarvoor de komende jaren voor wordt gereserveerd, dus dat is een vraag. De volgende vraag die we hebben en dat, daar komen we echt niet uit, dat is de blijfkans uitspraak die op, in de zienswijze en de conceptbegroting wordt aangestipt en die in de conceptbegroting op bladzijde 13, of conceptbegroting 13.1 op bladzijde echt staat dat is over de blijfkans, het zegt ons totaal niets en we kunnen het eigenlijk ook niet goed onderbouwen en niet achterhalen wat daar nu exact mee wordt bedoelt. En blijkbaar is het toch een belangrijk stukje in de begroting, dus daar zouden we graag wat meer helderheid over willen. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u voorzitter. Vorige week de begroting van de Wedeka
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u de microfoon aanzetten meneer Nijenbanning.
  • 1:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat is wel zo handig ja. Goed voor ons ligt de begroting van de Wedeka, inhoudelijk gaan we niet in op de begroting gezien de grote afwijking die jaarlijks plaatsvinden tussen de jaarrekening en de begroting, dus de realiteitswaarde daarvan is denk ik beperkt. Echter de zienswijze, de VVD kan instemmen met de zienswijze op één punt na. Wij zijn van mening dat voor 2019 uitgegaan zou moeten worden van de 1,6 miljoen zoals voorgesteld door het schap zelf, wij moeten ons niet laten leiden door het optimisme dat er uitstroom zou plaatsvinden, zoals beoogt in het akkoord van Westerlee. Uitstroomcijfers uit het verleden en in de jaarrekening 2015 bevestigen dit, dus in de gemeentelijke begroting dient een bedrag van 1,6 miljoen verwerkt te worden en niet 9 ton zoals nu is voorgesteld. Dit is echt wishful thinking, waar wij ons als raad niet mee in moeten laten gaan. Extra argument hierbij is dat het stopzetten van instroom leidt tot omzetverlies en nog slechtere resultaten. Daarnaast is de vraag of er geen afboeking van activa dient plaats te vinden omdat de waardering van activa op de balans plaatsvindt op basis van co en concern terwijl er sprake is van liquidatie en dit leidt tot andere waarderingscijfers en dat leidt waarschijnlijk tot een forse afwaardering van de aanwezige activa. Een voorbeeld daarvan; het pand aan de Elektronicaweg kent in zijn huidige staat wel een hoge boekwaarde maar op het moment dat het leeg komt te staan dan daalt de boekwaarde enorm. En deze financiële effecten dienen verwerkt te worden in de jaarrekening op het moment dat tot liquidatie besloten is. Dit effect is nog niet meegenomen in de begroting en leidt dus tot grotere tekorten. De VVD pleit in dat geval, in ieder geval voor 1,6 miljoen, maar gaar ervanuit dat hiermee het tekort nog niet wordt afgedaan. Voor zover de eerste termijn.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning mag ik u even één vraag stellen, want u begon eigenlijk dat u kon instemmen met de zienswijze en daarna zegt u op één onderdeel na, namelijk dat het niet 991, uit mijn hoofd moet zijn in 2019, maar 1,6. Eigenlijk zegt u dat u daarmee in wil stemmen met de begroting van Wedeka en dus niet de zienswijze die u voorgelegd is onderschrijft, want daar gaat het nou net om. Volgens mij is dat de essentie.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dat klopt, ik onderschrijf de begroting van de Wedeka op dit punt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dus dan de opmerking over we zijn het met de zienswijze eens laten we dan even vallen.
  • 0:0 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Prima.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Even voor de duidelijkheid. Dat was uw bijdrage meneer Nijenbanning? Dan ga ik nu naar mevrouw Meertens van GBS.
  • 0:42 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Tja voorzitter wat moeten we hier over zeggen, cijfers die er niet om liegen. We weten allemaal dat er veel gebeurd in de wereld van de sociale werkvoorzieningsbedrijven, het is een moeilijk dossier. Onze fractie heeft respect voor de wijze waarop directiebestuur maar ook de medewerkers van Wedeka bezig zijn. Alhoewel we wisten dat het er aan zat te komen en alhoewel het resultaat minder negatief is dan werd verwacht, we kunnen niet om de uitkomsten heen. Het lijkt een zorgelijke situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor alle partijen een worsteling is, ook realiseren wij ons dat er alles gedaan wordt om de schade zoveel mogelijk te beperken. En dat is eigenlijk het enige wat ik hier verder over wilde zeggen. Wij kunnen ons vinden in de voorliggende zienswijze. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens, dan gaan we naar de PvdA. Meneer Hofstra.
  • 1:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja er is vanavond al weer veel gezegd en er is natuurlijk vorige week ook veel gezegd, dus ik wil wat dat betreft wel kort houden. Volgend jaar wordt begroot dat er €911.000,- aan de begroting moet worden bijgedragen door de gemeente. Dat is natuurlijk een fors bedrag, gelukkig hebben we tot nu toe wel steeds meevallers gekend, maar daar kunnen we natuurlijk niet op rekenen voor de toekomst. We begrijpen de keuze van het college om voor 2019 1,6 miljoen euro niet in te boeken, het is de bedoeling dat dan inderdaad de afbouw en de opbouw aan de andere kant zover gevorderd is dat wij toch wel ook daar financiële voordelen van te verwachten hebben, maar het een en ander blijft natuurlijk een groot risico. We waren jarenlang natuurlijk gewent aan dat wij dat de SW zichzelf bedroop, ja dat is nu echt wel, dat is nu echt wel over. Tot zover voorzitter. Wij stemmen verder in met de zienswijze van het college.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij kunnen ons vinden in de zienswijze van het college. hoewel er wel een risico is ten aanzien van de hoogte van de rijkssubsidie. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting omdat Wedeka forse tekorten heeft. Ook hier is het nog een mogelijk risico zoals uzelf aangeeft als de werksoorten worden gesplitst. Wedeka heeft goed gepresteerd, we kunnen instemmen dat de reserve bij Wedeka blijven zodat we de komende jaren minder hoeven bijdragen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan ga ik naar mevrouw Wanders, SP.
  • 0:53 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, allereerst willen we wijzen op een verschil wat volgens ons een typefout is met betrekking tot het negatief exploitatie resultaat. In de zienswijzeconceptbegroting 13, staat een bedrag van 3.260.000 terwijl men in de conceptbegroting 13.1 uitgaat van 3.620.000. Voorzitter, de werknemers van Wedeka, en dan praten we over de werknemers met een WSW indicatie, hebben te maken met een bevroren cao. Dat houdt in dat de lonen bevroren zijn waardoor het loon onder het wettelijk minimum loon ligt. Daarnaast hebben we de gedwongen tewerkgestelden die helemaal geen loon ontvangen. En dan moeten we lezen over de topinkomens van de directie en adjunctdirectie.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kunt u mij eens uitleggen wat u verstaat onder “gedwongen tewerkgestelden”. Het doet mij denken aan "solcinige en goelach archipel", maar dat zal u wel niet bedoelen denk ik.
  • 0:21 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Onder gedwongen tewerkstelling verstaan wij; mensen die, uitkeringsgerechtigden waarvan wordt verwacht dat ze bij een werkgever aan het werk gaan met de dreiging van een korting van de uitkering boven het hoofd.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, antwoord niet duidelijk?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee ik heb het antwoord, inderdaat het antwoord is niet duidelijk.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat, voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat de toenmalige gevangenen van de Goelag archipel er een iets andere definitie op na hielden.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zou kunnen, maar dat is een definitieverschil, maar kunt u de vraag van meneer Pals helderder beantwoorden mevrouw Wanders? Dat is de vraag.
  • 0:01 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou ja de uitkeringsgerechtigden die moeten verplicht werkzaamheden doen en weigeren ze dat, voor de uitkering, dan dreigt er korting of 100% of, zeg maar
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zou het interessant vinden als de wethouder dat mee zou kunnen nemen in zijn beantwoording.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar ga ik van uit meneer Pals. Gaat u verder mevrouw Wanders.
  • 1:7 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   En dan moeten we lezen over de topinkomens van de directie en adjunct-directie. De adjunct-directeur verdiende €139.876,- en aan pensioen premie is €18.156,- afgedragen. De directeur verdiende €195.724,- exclusief 26.115 voor het pensioen. En er is ook nog eens een onkostenvergoeding van €2.250,- gegeven. In totaal zijn we dus, afgerond naar beneden, zo’n €155,- kwijt aan de adjunct-directeur en zo’n €220,- aan de directeur. Even ter vergelijking; het salaris van de minister-president bedraagt op jaarbasis 144.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Het salaris van de staatssecretaris bedraagt 135.000 op jaarbasis inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik denk toch dat, dat u de cijfers eens een beetje erbij moet halen want volgens mij verdient meneer Rutte 220 of zoiets of 240, dus dat is al ver boven de 2 ton.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De informatie komt van rijksoverheid.nl
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar ik zou u toch willen verzoeken denk ik, ik ben ook tegen topsalaris en meerverdieners, laten we dat even vooropstellen, maar we hebben in dit land natuurlijk een Balkenendenorm en heeft u het al naast de lat van de Balkenendenorm dat is, dat zou mij interesseren.
  • 0:00 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De Balkenendenorm is 178.000, dit is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u beweert dat de directie van Wedeka veel te veel verdient.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dat is correct, het is boven de Balkenendenorm.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien zal de wethouder daar ook op willen antwoorden.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Daar ga ik wel vanuit.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de wethouder alle vragen zal beantwoorden. Mevrouw Wanders.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Onze SP fractie wil graag weten waarom de topinkomens bij Wedeka zo hoog liggen en waarom de directeur meer verdient dan de Balkenendenorm. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw bijdrage. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat ik wel enigszins begrijp waar de verwarring vandaan komt. De Balkenendenorm is 130% van het inkomen van, niet meer meneer Balkenende, maar meneer Rutte inmiddels.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij gaan we aardig goochelen met cijfers, maar dat gaan we zien. Ik kom bij de laatste spreker in de eerste termijn en dat is de heer Boels, CDA.
  • 2:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Het zijn dynamische tijden, ook voor het werkvoorzieningsschap. Wedeka presenteerde een begroting inclusief meerjarenraming en al met al vinden wij dat we die als realistisch mogen beschouwen. De begroting is opgesteld in het jaar dat het akkoord van Westerlee is ondertekend. Een heel ingrijpend proces moet o.a. leiden tot afbouw van onze Wedeka. Het heeft nu al zijn weerslag op de te verwachten activiteiten, we zien dit in deze begroting. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld het feit dat de algemene reserve van Wedeka na 2016 niet meer voldoende toereikend is om het gehele exploitatietekort te dekken. Dat is alles zeer ingrijpend en niet in de laatste plaats voor alle betrokken medewerkers. Hoewel wij ons inzake de begroting concentreren op de financiële huishouding blijven we aandacht vragen voor een juiste communicatie. Omtrent alle procesgangen met al die betrokken medewerkers. Communicatie van en naar de werkvloer. Eén vraag rijst nog wel bij ons; provinciaal bestuur geeft wegens de speciale situatie die nu geldt, wegens het akkoord van Westerlee, uitstel tot 15 september of laten we zeggen gaf uitstel tot 15 september, deze datum is verstreken, het CDA vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn. Wij hechten ook hier aan het werken conform gemaakte afspraken. In de zienswijzen een drietal pijlers heeft het college opgesteld. De begroting van 2016 zien we als nulmeting, er is sprake van een overgangssituatie immers, inzake die business case voor afbouw van Wedeka, vinden wij dat of vindt het college dat de bijdrage van onze gemeente uiteindelijk weer op het niveau van tijdens de nulmeting moet zijn. Dus €991.000,- in 2019 en in de begroting te rekenen met een hogere te verwachten rijkssubsidie die aldaar is uitgelegd. Wij kunnen ons vinden in die zienswijze. CDA fractie geeft zijn ondersteuning voor de in te dienen zienswijze. Wedeka heeft door de jaren heen bewezen prudent financieel beheer te kunnen voeren en dat geeft vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in deze financiën ondanks al die dynamische tijden. Voor nu de opdracht, voor deze directie, dit vertrouwen door te geven naar die medewerkers en we, nogmaals, vragen aandacht voor communicatie van en naar de werkvloer van die betrokken medewerkers. Dank u wel voorzitter. tot zover.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan hebben we volgens mij de eerste termijn gehad. Ik kijk even naar de wethouder. Behoefte aan een korte schorsing? Heeft u alweer de gelegenheid, ik merk even op, afhankelijk van de snelheid, dat eventueel meneer Nijenbanning om 22.00 uur de vergadering moet verlaten, maar 10 minuten wethouder? ja. Ik schors 10 minuten.
  • 0:1 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Boen.
  • 3:24 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. De opmerkingen die gemaakt zijn over de conceptbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 17-19, daar wil ik in zijn algemeenheid van zeggen dat we ons goed moeten realiseren dat die begroting zoals die er nu ligt, beleidsarm is. Dat betekend dat er geen rekening is gehouden met eventuele gevolgen van de uitvoering van het akkoord van Westerlee, maar dat we in feite alleen maar zijn uitgegaan van het natuurlijk verloop wat er zal optreden de komende jaren, het feit uiteraard dat er geen invulling meer wordt gegeven voor vacatures die optreden en dat er dus verder geen andere effecten zijn dan alleen dat natuurlijk verloop waar naar gekeken is. Dus allerlei andere zaken die zijn genoemd en die in principe zouden behoren tot het domein van, als we dat zo dan moeten noemen, liquidatie en dergelijke, die komen hierbij niet aan de orde. En dat is datgene wat er ook met de provincie is afgesproken over datgene wat er in die meerjarenbegroting terecht moet komen. Dat betekend dat ik me graag in de beantwoording wil beperken tot de zaken die op de begroting betrekking hebbend in het kader van het beleidsarme karakter daarvan. Ik wil even naar de opmerking van D’66, de heer Pals die zegt iets over de blijfkans, een wat ingewikkeld verhaal. ik heb geprobeerd in november vorig jaar december uit te leggen wat er precies bedoelt wordt met de blijfkans, ik zal het in het kort nog even herhalen want het wordt anders een te technisch verhaal denk ik, het gaat erom dat in de oude situatie er een laten we maar zeggen een taakstelling was ten aanzien van het aantal mensen in de SW wat je aan het werk had, op grond van die taakstelling werd je bekostigd, dat idee is met de invoering van de participatiewet vaarwel gezegd. Dat betekend dat er nu gekeken wordt naar landelijke ontwikkelingen en die hebben dan laten we maar zeggen landelijk hun effect op wat er lokaal gaat gebeuren. Concreet betekend dat; er wordt gekeken naar hoeveel mensen zullen er bijvoorbeeld in het komend jaar uitstromen, daar worden een paar specifieke eigenschappen van de regio aan toegevoegd en vervolgens ontstaat er een beeld over hoeveel mensen er naar verwachting het betreffende jaar nog in het SW bedrijf aan het werk zijn. En daarop wordt dan de financiering gebaseerd. Dus niet meer op een taakstelling, niet meer op een vast getal, maar er wordt gezegd; u hebt er nu zoveel wij schatten in dat zoveel procent dit jaar gemiddeld gaat uitstromen. En daarop worden je inkomsten vervolgens gebaseerd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat betekend dus dat we, want zoals u ook al in uw nota schrijft, dat we dan een voordeel hebben. Want u schrijft dat door de Wedeka berekende bedrijfskans namelijk aanzienlijk hoger dan waarvan het rijk uitgaat. Dus dat betekend dat we denk ik de komende tijden, laten we maar over tijden spreken, de meerder mensen aan het werk kunnen blijven?
  • 4:45 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het aantal mensen wat er daadwerkelijk aan het werk is voorzitter dat is laten we maar zeggen onderdeel van de controle die het ministerie uitvoert, dus er wordt gekeken naar wat is de blijfkans en wat is er op een bepaalt moment feitelijk aan het werk. Een dergelijke controle die heeft er dit jaar in mei plaatsgevonden en op basis daarvan is ook het budget wat aangepast. Ja, dus u moet denken dat we nu meer mensen aan het werk kunnen houden want we hebben natuurlijk een begin aantal en er stromen mensen uit en dat is het feitelijke gebeuren bij Wedeka. Kom ik even bij het verhaal van GBS. Wil ik toch even noemen, ondanks het feit dat er niet echt vragen waren, de uiting van respect voor de betrokkenen en de inzet, nou ik denk dat dat helder is en daarvoor dank. Er is een tijd geweest zegt de PvdA dat het SW bedrijf zich zelf kon bedruipen, dat klopt. Die tijd hebben we op dit moment niet meer. Ik denk wel dat het aan de orde is om te stellen dat de directie van het bedrijf ervoor heeft gezorgd dat we a; in het verleden in de zwarte cijfers terecht kwamen en b; in die tijd een dusdanige reserve hebben opgebouwd dat we daar zelfs op dit moment nog plezier van hebben, alhoewel dat eigenlijk al veel eerder zou moeten zijn afgelopen. Ik denk ook dat het goed is om aan te geven dat waar deze begroting, en dat staat ook in het voorwoord en het woord van de directeur aangegeven, ons confronteert met substantiële negatieve resultaten, dat we absoluut niet uit het oog moeten verliezen dat er nog steeds een forse korting op het bedrag per werknemer wordt gehanteerd. En die korting die is afgesproken, maar het betekend wel dat het subsidie resultaat de komende tijd in negativiteit zal toenemen. En dat kan niet, want zo eerlijk moeten we ook zijn, dat kan niet worden gecompenseerd door het bedrijfsresultaat. Ook de CU geeft aan dat er goed gewerkt is, goed gepresteerd is, waarvan akte en we zullen dat ongetwijfeld doorgeven aan de betrokkenen. Ten aanzien van de opmerkingen van de SP. De getallen die worden genoemd in het voorstel of in de conceptzienswijze en dan gaat het over het tekort van 3.260.000 wat daar in wordt genoemd, in de begroting is inderdaad sprake van het bedrag 3.620.000, de 2 en de 6 die hebben van plaats verwisseld, het laatste getal 3.620.000 dat is correct en zo staat het ook in de begroting. 130% van datgene wat onze minister-president verdient, dat is de norm die we moeten hanteren als het gaat om de topinkomens, daar zijn afspraken over gemaakt en dat betekend in dit geval dat het zou gaan om een totaal bedrag van €231.000,- en het betekend ook dat de betrokken functionarissen daar nog niet aan toe zijn en wij hebben eerder gezegd dat we die normering topinkomens serieus nemen, dat betekend ook dat mag dreigen dat die getallen wel dat bedrag gaan overschrijden dan zullen daar maatregelen op worden gezet. Dus wij gaan in ieder geval ons niet laten we maar zeggen committeren aan een situatie waarbij de wetnormering topinkomens niet wordt gerespecteerd. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind het van belang om vanaf deze plek, de termen die door de SP zijn gehanteerd, ter zake de werkzaamheden van mensen vanuit het TDC met een bijstandsuitkering, om die toch nadrukkelijk af te wijzen. Wanneer wij het hebben over “tewerkstelling” dan heeft dat een betekenis en een bijklank waarvan wij het idee hebben dat die absoluut niet aan de orde is. Wij hebben
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik wou me eerst stil houden, maar de wethouder is erg duidelijk en krachtig en zegt ik vind het van belang om die term af te wijzen, ik zou die termen of die woorden graag willen onderstrepen en ondersteunen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daar wil ik mij bij aansluiten. Hebben we het hier al vaker over gehad en we hebben ook met elkaar afgesproken dat we dat niet meer zouden gebruiken deze woorden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja volgens mij heb ik bij mijn eerste termijn daar ook al wel wat over gezegd, maar dat was misschien wat cryptisch. Inderdaad de woorden van de wethouder die onderstrepen wij en het taalgebruik dat kan wel iets anders, want het begint zo langzamerhand de indruk op te wekken of we willens en wetens associaties op worden geroepen die wij liever niet hebben.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:17 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter. Mevrouw Sterenborg stelt dat we dat hadden afgesproken, maar dat is absoluut niet het geval. Dit is al eerder aan de orde geweest, alle partijen hebben hun zegje gedaan en mening gegeven, maar wij blijven erbij dat we het gewoon benoemen zoals het is.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie van de SP deelt niet de mening van een aantal andere fracties, dat is duidelijk. Ik geef het woord terug aan de wethouder.
  • 2:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja ik had een dergelijke antwoord verwacht. Dat neemt niet weg dat we het gebruik van een dergelijke term, ik herhaal dat nog even, dat we dat afwijzen. We hebben het met elkaar over een situatie waarbij mensen vanuit een bijstandsuitkering in de sfeer van arbeidsfit maken, in de sfeer van werkritme opdoen, in de sfeer van weer proberen de regelmaat op te pakken die van belang is om die op een bepaalt moment een scholingstraject te laten volgen waarbij het er om gaat dat ze mogelijkerwijze weer een baan kunnen vervullen. Daar zijn stappen voor nodig, er wordt een stukje diagnose gesteld, er wordt afgesproken wat er noodzakelijk is om weer arbeidsfit te worden en op die manier wordt er met de mensen een afspraak gemaakt om een aantal dingen te gaan doen. ondertussen is er sprake van een uitkering dat betekend wij als gemeenschap zorgen ervoor dat er voorzieningen worden getroffen voor de betrokkene. Eerste artikel van de bijstandswet zegt; zit je in de bijstand, zo snel mogelijk er weer uit. Dat zou de bedoeling zijn, ik parafraseer dat even, maar dat is wel waar wij met elkaar aan werken. en daar moeten inspanningen voor verricht worden en we hebben het over mensen die misschien niet zo gemakkelijk aan de slag kunnen komen uit zichzelf, maar daarbij geholpen moeten worden. Die hulp willen we graag geven, daar hebben we ook afspraken over gemaakt en er zijn in het kader van de wet, van de participatiewet, in dit huis een aantal verordeningen afgesproken, daar heeft de raad mee ingestemd en een onderdeel van die verordeningen is datgene waar u op doelt. Laat helder zijn
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:6 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   We willen, de SP wel even heel duidelijk stellen dat de SP niet akkoord is gegaan met de verordeningen.
  • 0:37 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De raad is met de verordeningen akkoord gegaan, ik heb niet gezegd dat dat unaniem is gebeurd, maar de raad heeft die verordeningen geaccordeerd, daar werken wij mee en dat betekend ook dat het beleid zoals we dat hebben afgesproken dat dat ook wordt uitgevoerd. En dat beleid is er voor bedacht om de mensen naar een situatie te brengen dat zij zelfstandig in een baan weer aan het werk zouden kunnen, want dat kunnen ze op dit moment en op het moment dat ze in die situatie zitten kunnen ze dat niet en daar doen we wat aan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:21 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter het is dus wel zo dat als iemand in de bijstand komt dat die ook onmiddellijk doorgestuurd wordt naar het TDC. Dus van een arbeidsritme opdoen is ook vaak geen sprake. Daarnaast draaien ze ook compleet mee in de productie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het gaat me toch weer een beetje te ver. Ik bedoel ik heb al die term die u blijft gebruiken ok, blijf ik u aanvallen, dus daar kunt u alvast weer een voorschot op nemen, maar u beweert iets van dat iets onwettelijks hier gebeurd in deze gemeente, dan ik vind wel dat u iets zegt want ik vind als ik in een gemeenteraad zit en in een gemeente woon waar iets onwettelijks gebeurd dan vind ik dat nogal een ernstige aantijging dus ik hoop dat u dat woord onwettelijk eens wat beter kunt uitleggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik heb het niet gehad over of het wettelijk mag of niet, het is onderdeel van de participatiewet. Maar dat wil niet zeggen dat het menselijk is.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar wat wilt u nou, u heeft onwettelijk genoemd, u komt terug en zegt het is
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Wat heb ik onwettelijk genoemd
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar u heeft onwettelijk genoemd dat die mensen onwettelijk aan het werk worden gezet.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, heb ik niet gezegd.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Onmiddellijk. Directe overgang van bijstandsuitkering naar training en diagnose. Wethouder.
  • 0:42 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Wat mij een prima aanpak lijkt voorzitter. Ik denk dat de terminologie die net werd gehanteerd dat ik daar verder niet op in ga, ik denk dat wij ons punt wat dat betreft duidelijk hebben gemaakt. Ik constateer dat daar in de breedte in de raad ook steun voor is, dus ik denk dat we daar voorlopig even genoeg over hebben gezegd. Er is nog één opmerking die ik wil maken, die heeft betrekking op het verhaal van de CAO die inmiddels onder het minimum loon zou liggen. Nou ik heb niet de indruk, laat ik het voorzichtig zeggen, dat dat het geval is. En daarbij wou ik het even laten voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Beantwoording in de eerste termijn voldoende? Behoefte aan een tweede termijn? Beantwoording niet voldoende? Meneer Pals.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik had, maar misschien valt dat niet, de wethouder begon al een opmerking te maken dat ze naar de huidige situatie kijken, dus het akkoord van Westerlee niet meegenomen. Maar dat laat niet onverlet, ik heb een vraag gesteld over de vrije dagen berg die bij de Wedeka aanwezig zal zijn, maar hoeveel dat is dat weet ik niet, dat weet u misschien ook niet, maar dat daar wel in de begroting alvast rekening mee wordt gehouden in de ontmanteling van de Wedeka, daar zijn wij wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus het heeft enerzijds niks met Westerlee te maken, maar anderzijds heeft het wel met Westerlee te maken want Westerlee zegt van we gaan de SW bedrijven ontmantelen. Dus wat wilt u daar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:41 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, ik begrijp de nieuwsgierigheid van de heer Pals, dat is natuurlijk duidelijk, er is een vraag in hem opgekomen en hij wil daar graag antwoord op hebben. Maar ik wil nog één keer een poging wagen als we het hebben over zaken die spelen rond het verhaal van de liquidatie dan zijn er dingen die straks aan de orde komen, er worden zoals u weet uit het plan van aanpak business cases opgezet, daar zullen dit soort zaken ongetwijfeld op termijn een rol in gaan spelen, die zullen dan ook hier voorbijkomen daar kunt u heel nadrukkelijk wat van vinden, dus ik wil toch vragen of u geduld hebt totdat we met die problematiek bezig zijn op het geëigende moment.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:40 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik vind dat de heer Boen niet consistent is in zijn redenering dat hij zegt van we hebben de effecten van het akkoord van Westerlee buiten beschouwing gelaten. Als u dat inderdaad van mening bent, dan had u gewoon 1,6 miljoen op moeten nemen en niet zoals u nu in de zienswijze verwoord, en ik citeer; “op basis van het gekozen uitgangspunt van ongewijzigd beleid zijn het reële cijfers omdat echter door middel van het akkoord van Westerlee gewerkt wordt aan de herstructurering van de sector vinden wij het verantwoord en verdedigbaar om ons in de meerjarenraming in 2019 af te wijken van de cijfers van de Wedeka “. Daar zegt u dus wij nemen het akkoord van Westerlee wel mee. Dus volgens mij moet het of het één of het ander zijn. En ik zou pleiten voor 1,6 miljoen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was duidelijk. Wethouder.
  • 0:42 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dat u pleit voor dat bedrag dat, de voorzitter zegt het al, dat is duidelijk. Er zit één punt in het akkoord van Westerlee en dat is het jaar 2018. En in het jaar 2018 is het de bedoeling dat de beide gemeenschappelijke regelingen zijn afgebouwd. En ik denk, en daarom u moet ook deze begroting en ook die meerjarenbegroting in dat kader zien, beleidsarm, het kan er volgend jaar heel anders uitzien, maar dat is wel de keuze die we gemaakt hebben. We zeggen; prima de provincie wil graag zien dat we het op deze manier inrichten, maar wij zeggen wel; 2018 is dan het laatste jaar waarop we dat op deze manier doen.
  • 0:18 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   In die afspraak zou ik waarschijnlijk ook nog een paar punten kunnen benoemen waar wel rekening mee gehouden moet worden. Ik vind dat u gewoon heel selectief nu een punt eruit licht en zegt van joh dit past ons wel, dus we creëren ruimte in onze eigen begroting, wetende dat die ruimte er in 2018/2019 absoluut niet zal zijn.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is uw conclusie. Goed punt is duidelijk lijkt mij. Ja? Behoefte aan tweede termijn. Meneer Pals, meneer Pals aan u het woord.
  • 1:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, wij hebben nog even een vraag over de conceptbegroting 2016. Wat ons een beetje verbaasd heeft is de, en dat heeft natuurlijk met bedrijfsmatigheid te maken, maar er staat bijvoorbeeld, dat gaat over de divisie Groen en Infra en dat gaat over de divisie Trajecten. Dat wordt nu al gesteld dat voor, de begrote opbrengst voor 2016 is €450.000,-, dat is lager dan begroot dan in 2015. En voor de divisie trajecten is een bedrag van 4.445.000 begroot en dat is ook €100.000,- lager dan de begroting 2015. En dat enige opmerking die men erbij maakt of de enige waarom dat zo is, wordt gezegd dat deze daling wordt veroorzaakt doordat er ook voor deze visie minder personeel beschikbaar is. Dan denk ik van als u, als ik in het bestuur van de Wedeka zou zeggen zeg jongens organiseer dat nu op een andere wijze, want er ontstaan nu al tekorten omdat je de divisie Groen en Infra niet in de benen kunt houden terwijl dat werk er wel is. dus dan denk ik misschien zou je een beroep moeten doen dat ze wat creatiever dat die divisie gaan aansturen zodat de gemeente, of de gemeenschap an sich, minder verlies gaat leiden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:56 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. Ik heb toch het idee dat er nu weer dingen bij worden gehaald die straks in de business case aan de orde gaan komen die nadrukkelijk ook te maken hebben met wat er met de verschillende onderdelen van het bedrijf gaat gebeuren. En op dit moment is er gekeken naar de situatie die we hebben. Er is rekening gehouden met het natuurlijk verloop en dat is het verhaal zoals dat in de beleidsarme meerjarenbegroting is neergelegd. Dat betekend dat er in die begroting geen maatregelen zijn opgenomen om wat dan ook daar anders in te laten zijn dan zoals het er nu uitziet. Maar wij weten natuurlijk wel met elkaar dat er gewerkt gaat worden aan een aantal business cases waarin gekeken wordt wat er met de verschillende divisies van het bedrijf kan gebeuren. En daar zullen de vragen die u nu stelt, ik moet het helaas weer op deze manier beantwoorden, die zullen daarbij aan de orde komen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus dan als ik het een beetje chargeer valt dit nu echt onder het hoofdstuk van “ik stond erbij en ik keek erna”. Want u bent verantwoordelijk voor groen, nou voor dat Wedeka, ze geven duidelijk aan het is veel minder, de opbrengst is veel minder, wordt veroorzaakt door personeelstekort, dan lijkt mij toch zolang dat Wedeka nog niet is ontmanteld, zolang dat plan van aanpak nog niet is akkoord gegaan, want dat heeft nog een hele lange weg te gaan, accepteert u als bestuur van de Wedeka, accepteert u gewoon die verliezen. Dus het valt voor mij onder het hoofdstuk “u stond erbij en keek erna” en accepteert die verliezen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:48 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Als u het op die manier brengt meneer Pals, dan heb ik daar toch wat moeite mee. Er is ons aangegeven en dat is een duidelijk verhaal geweest er moet een meerjarenbegroting komen die kan beleidsarm worden ingericht en dat betekend dat wij dat gedaan hebben op de manier die er nu ligt. Dat betekend ook dat we gezegd hebben; we gaan niet op dit moment naast de trajecten die er al lopen via een ander spoor ook nog allerlei maatregelen bedenken die zouden kunnen leiden tot. Dat is niet de opzet van het verhaal, want dan zouden we op twee/drie verschillende manieren moeten proberen om tot eenzelfde doel te komen. nou dat lijkt ons wat overdreven en dubbel werk. We zijn hard aan de slag met het opzetten van die business cases en die zullen naar ons idee hun effect hebben.
  • 1:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij komt u niet nader tot elkaar op dit punt dan bij de vorige vraag. Was dat de enige vraag en opmerking die u nog had meneer Pals? Ja. Dank u wel wethouder Boen. Betekend dat dat wij tot besluitvorming kunnen komen over zeg maar de zienswijze die ingebracht wordt en als u met die zienswijze instemt wordt dat uw zienswijze die namens de raad na besluitvorming naar Wedeka gaat en die de vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur van Wedeka in gaan brengen. Iemand die tegen de zienswijze wil stemmen? Meneer Nijenbanning en de SP, dus dat zijn er 17 voor om de zienswijze over te nemen en daarmee is die zienswijze dus namens de raad wordt die bevestigd aan Wedeka met 6 stemmen tegen, zijn de fracties van de VVD en de SP. En dan bent u verder geëxcuseerd meneer Nijenbanning. Dank u wel heeft u nog net aan de stemming mee kunnen doen.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 14 Voordracht leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON
 • 15 Vaststellen instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal
 • 16 Vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie
 • 17 Sluiting
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank u wel. Voor straks wel thuis en we zien elkaar binnenkort.