Raadsinformatie

Raadsvergadering 09 november 2015

Naam
Download het audiobestand (89,30 MB)
Download de gesproken tekst (1,44 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (6,62 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 12 oktober 2015 ..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Vaststellen Najaarsnota 2015
 • 13 Vaststellen Programmabegroting 2016
 • 13a Ombuigingsmaatregel begroting 2016
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom. Begrotingsvergadering voor de begroting 2016, inclusief najaarsnota 2015. Een financiële avond in principe, dus ik denk dat we vanavond wel iets te doen hebben.
 • 2 Mededelingen
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ik wil allereerst melding maken van het feit dat twee raadsleden niet aanwezig zullen zijn vanavond. Dat is de heer Kremer van de SP vanwege zijn werkzaamheden in het buitenland en dat is de heer Van der Heide van de CU omdat hij opnieuw vader is geworden. En ik denk misschien nog wel wat slaap tekort is gekomen, we zullen op de gebruikelijke wijze van ons doen laten horen in dit geval. En de heer Maarsingh die uit het hart van de democratie moet wegkomen als ik het goed begrepen heb, uit Den Haag, daarvan was bekend dat hij mogelijkerwijs enigszins verlaat is, maar dat zullen we zien rond welk tijdstip hij aan kan sluiten. Geen andere mededelingen, ook niet van de kant van de griffie.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (203 KB)
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik bij agendapunt 3, nadat ik natuurlijk ook de aanwezigen op de publieke tribune welkom heb geheten, de pers en onze luisteraars die misschien met verhoogde belangstelling naar deze raadsvergadering luisteren. En de vraag is dan of wij de agenda, en u hebt een gewijzigde agenda gekregen door toedoen van toevoeging van agendapunt 13a. Of we deze zo vast kunnen stellen zoals die voorligt met daarbij één vraag in het kader van een beetje een punt van orde, of wij de agendapunten 12, 13 en 13a in één keer gaan behandelen met reacties op de najaarsnota en op de begroting 2016 met toevoeging van 13a. Of dat u zegt; nee, toch liever als twee aparte agendapunten. Ik zou daar wel graag een reactie op willen zien van hoe we dat het liefst aanpakken. Meneer Pals, D’66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat ons betreft voorzitter zouden we graag punt 13a afzonderlijk willen behandelen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, 13a is een onderdeel van de begroting meneer Pals, dat is aangegeven, dus het is een splitsing tussen of agendapunt 12 apart en 13 + 13a anders was het 14 geweest of gewoon 12, 13 en 13a als een geheel aangezien het de najaarsnota en de begroting betreft. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Wat ons betreft als geheel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als geheel.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wat mij betreft mag het rustig afzonderlijk.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik heb ook geen bezwaar tegen om het afzonderlijk te behandelen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Afzonderlijk.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Wat mij betreft als geheel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geheel. Meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb hem ook voorbereid als geheel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als geheel.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb me op beide kanten op voorbereid, dus het maakt mij niet uit.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat schiet weer lekker op. Ik kijk even naar 2 fracties die vragen afzonderlijk, is het een probleem, ik kom bij u meneer Mellies, is het überhaupt een probleem als we het als geheel behandelen.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als u ons de tijd geeft niet.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik voor dat we het als geheel gaan behandelen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar begrijp ik dan goed, punt 13a is een essentieel punt voor ons, maar ik denk voor de collega raadsleden ook, begrijp ik dan als programma begroting 2016 als ze daar over moeten stemmen dat we dan inclusief de punt 13a gaan stemmen?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal de beslispunten van zowel 13 als 13a noemen, maar in wezen is 13a een onverbrekelijk geheel met 13.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat snap ik, alleen we kunnen er wel afzonderlijk over stemmen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nou of ik trek conclusie, we gaan even kijken.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Goed gaan we het zo doen. Als geheel, met voldoende tijd.
 • 4 Insprekers
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dat had gekunt op basis van de behandeling van de najaarsnota, maar dat is niet het geval.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 12 oktober 2015 en de besluitenlijst van 26 oktober 2015
  • 05. Besluitenlijst raadsvergadering 12 oktober 2015 (206,38 KB)05.1. Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2015 (221,11 KB)
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de besluitenlijst van 12 oktober. Redactioneel, pagina 1, pagina 2. Geen opmerkingen, dan zijn die vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2. Niet het geval. Dan gaan we naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 oktober. Redactioneel, pagina 1, 2 of 3. Naar aanleiding van, 1, 2 of 3. Dan zijn ook die vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank voor de notulering, want die is duidelijk en overzichtelijk geweest.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (301,12 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 6, de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval. U kunt zich vinden in de antwoorden en met de termijnen. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, nou ja, kijk we hebben in totaal nu drie toezeggingen staan die betrekking hebben op de huishoudelijke hulp. Ik kan me voorstellen dat we die bij de nieuwste toezeggingen betrekken zeg maar, dus dit jaar komen wij er waarschijnlijk nog over te spreken, dat die onderwerpen dan ook nog eventueel aan de orde kunnen komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u de nummers erbij noemen.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   73 en motie nummer 3 en 92.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   73, de verordening gaat dat over hè? En 92 vraagt u. ik kijk even naar de wethouder, geen probleem. De motie daarvan stellen wij voor om hem af te voeren. Die is uitgevoerd.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Komen we nog over te spreken dit jaar, dus dat is goed.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, met de motie staat dat hij afgevoerd wordt omdat de verklaring daarvan in de najaarsnota staat. Maar het is bijna allemaal een integraal geheel.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, daarom.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Ok, voegen wij 73 en 92 samen. Verder geen op- of aanmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen en moties?
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en ga dan door naar agendapunt 8. Ik kijk even naar de collegeleden of er nog inlichtingen zijn vanuit het college. Niet het geval.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen voor het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:19 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u wel voorzitter. Het openbare onderwijs of openbare school “het Zonnedal” in Alteveer zijn een aantal speeltoestellen uitgehaald. Er is een afspraak destijds geweest met de OPRON dat die geschonken zou zijn, dat is ook schriftelijk vastgelegd, aan de school. Mijn vraag is; is dat bij u bekend. En wat gaat er mee gebeuren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Hofstra.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan heb ik nog een vraag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, sorry.
  • 0:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb hier een artikeltje in de krant van afgelopen zaterdag, dat gaat over het behandelkosten van GGZ kinderen. Daarin staat vermeld dat met name de kinderombudsman die maakt zich wel wat zorgen om het feit dat kinderen eigenlijk niet de juiste zorg krijgen omdat de gemeente de behandelkosten boven de beste zorg zet. En dat betekend dus dat de gemeente dus financieel de kosten kunnen sturen. Dat zou kunnen beteken en dat zegt ook de kinderombudsman, dat niet de kinderen de juiste zorg krijgen, omdat die waarschijnlijk te duur zijn. Is dat ook in onze gemeente? Of is dat bij u bekend.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat was uw tweede vraag meneer Klinkhamer. Voordat ik te snel ga, had u nog een derde? Nee, ok. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Het gaat even over de app “buiten beter” of soortgelijke app, over melden van dingen in de openbare ruimte bijvoorbeeld losstaande stoeptegels, nou hebben wij afgelopen week gehoord dat die inmiddels actief is die app in onze gemeente, maar wij hebben ook vaak in het verleden al vaak gevraagd naar deze app onze vraag is dan komt u hier ook nog mee naar buiten dat het in de publiciteit komt dat deze app ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals, D’66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben de indruk dat nog niet overal de bladkorven zijn geplaatst, daar werd ik laatst over gebeld. Het zou per 1 november het geval zijn.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS. Mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, meneer Mellies, mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Boels, mevrouw Sanders, ok. Gaan we kijken of we de vragen kunnen beantwoorden. Speeltoestellen, wethouder Gelling.
  • 0:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Eigenlijk een heel kort antwoord; dat is ons onbekend, maar dat gaan we na.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een toezegging dat ie dat na gaat. De GGZ, wethouder Hamster.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, die signalen zijn mij vanuit onze regio niet bekend en ik herken mij dan ook niet in het geschetste beeld uit dat krantenartikel en als ik daar een reden voor zou moeten noemen is dat de wijze waarop wij de zorg voor 2015 hebben ingekocht. Namelijk via budget afspraken met alle grote zorgaanbieders waarbij wij de verplichting van hun kant vroegen om jongeren in behandeling te nemen die we hen doorverwezen.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat klopt het gaat over het inkoop beleid van de gemeente daar is, mag ik er even op reageren?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Ik had eigenlijk even de vraag af willen maken voor u de kans te geven om de beantwoording in te gaan.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik was even te enthousiast, excuus.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is bekend, maakt niet uit. Er waren twee vragen richting wethouder Brongers over de app “buiten beter” en de bladkorven.
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De vraag over de app “buiten beter” het antwoord moet ik op dit moment even schuldig blijven en ik zou graag even de vraag van de heer Pals herhaalt willen, want dat is mij even, heb ik voor de helft begrepen, neemt u mij niet kwalijk.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee hoor geen bezwaar wethouder. Per 1 november zouden alle bladkorven worden geplaatst in wijken, straten waar die daarvoor zijn aangewezen en dat is namelijk nog niet het geval.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter voor zover mij bekend is dat wel het geval.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar dan moet ik u, voorzitter, maar dan moet ik u helaas tegenspreken. Ik ken een paar plekken waar het niet het geval is.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan zou ik graag horen dat u dat even laat weten.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals geeft die plekken even aan en de wethouder checkt die en de app daar komt u nog op terug. Of gaan we er gewoon bekendheid aan geven?
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   We gaan er bekendheid aan geven.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klaar opgelost, hoeft ie niet op de lijst met toezeggingen, scheelt er weer één. Meneer Klinkhamer en nu de kans voor u.
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Nou het gaat even over het inkoopbeleid, de vraag laat ik hem nog wat duidelijker stellen. Is er voldoende ingekocht door de gemeente om te voorkomen dat er wachtlijsten komen bij deze GGZ jongeren.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is wel even een nuancering in een andere tekst dan wat er in het krantenbericht stond. Want u begint nu over wachtlijsten. Wij hebben genoeg zorg ingekocht, als kinderen en ouders een hele specifieke voorkeur hebben voor een specifieke hulpverlener die op dat moment vol zit of waar op dat moment geen plek is om wat voor reden dan ook dan kan het zijn dat er iets langer gewacht moet worden. Het kan dus wel zijn dat wij vragen van als u direct geholpen wilt worden dan hebben wij een alternatief voor u beschikbaar.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Klinkhamer?
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik kom nog wel een keer terug op met de wethouder.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Daarmee de vragen beantwoord.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Vaststellen Najaarsnota 2015
  • 12. Vaststellen Najaarsnota 2015 (282,63 KB)12.01. Najaarsnota 2015 (896,69 KB)
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan breng ik nu in bespreking agendapunt 12, 13 en 13a. Wie wil daarover het woord voeren. De heer Boels, Van Beek, Meertens, Pals, Nijenbanning, Hofstra, Idema en Mellies. Alle fractievoorzitters. Meneer Boels, CDA.
  • 8:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. Voorzitter een oud CDA minister zei ooit; je moet het rijk nooit echt op zijn woorden geloven, maar alleen op de begroting. En wat je daar ook van vindt, we hebben het volledige vertrouwen in het college, maar het geeft wel aan hoe belangrijk een begroting is. vanavond behandelen we hier de najaarsnota en de begroting. We vergaderen daarover over ons huishoudboekje. Wat willen wij hier in deze gemeente gaan doen en hoeveel geld hebben we daarvoor beschikbaar. Allereerst complimenten, complimenten voor hen die hier aan gewerkt hebben, aan het opstellen van deze begroting en aan deze najaarsnota. In roerige tijden ligt er wel gewoon een fundamenteel stuk, goed leesbaar en uitvoerig ,dank ook voor de beantwoording van de technische vragen, inhoudelijk dan. De kunst van het budgetteren is een evenwicht te zoeken tussen ambitie en datgene wat haalbaar is en tot onze spijt constateren we dan nu weer steeds vaker, steeds minder is haalbaar, het beperkt ons in onze ambities want het gaat veelvuldig over de financiën of eigenlijk het gebrek aan financiën. En dat in combinatie met vele risico’s, onvoorspelbare risico’s, voor onze gemeente. Terwijl eigenlijk, eigenlijk vinden wij nog meer dan in het verleden zou de mens centraal moeten staan, onze inwoners, onze mensen. Al tijdens de algemene beschouwingen in juni als opmaat naar deze begrotingsbehandeling spraken wij daarover onze bezorgdheid uit. Hoe kunnen wij als gemeente blijven garanderen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen, laat dat nou het fundament in de begroting zijn was onze oproep. Maar momenteel vragen wij ons meer af; zijn die wal en is dat schip zijn dat nog wel de meest stevige fundamenten, zijn de risico’s van onze gemeente nog wel te overzien. Hoe zorgen wij dat het schip en de wal stabiel blijven, dit om te kunnen blijven garanderen dat onze meest kwetsbare inwoners worden ontzien. Wij kunnen daarom ik geef ????????? instemmen met de voorgestelde ombuigingsmaatregel er is nog los van dit thema teveel onzekerheid, meer door de keuzes die dit kabinet maakt zijn er zoveel risico’s van onze gemeente hun buffertje, buffertje, is welkom. We beschouwen dit wel als een noodmaatregel en we willen wel op korte termijn dit evalueren. Overall zien we dus vele risico’s, risico’s voor onze gemeente waarvan onze kwetsbare inwoners de dupe zouden kunnen worden. Met deze begroting én de voorgestelde ombuigingsmaatregel geldt dan; mochten er echte tegenvallers komen dan zijn we er voor onze inwoners. We moeten een stabiel vangnet kunnen blijven bieden. We gaan nu eerst in op zaken van de najaarsnota en dan een aantal zaken uit de begroting. Die najaarsnota, we lezen in de najaarsnota dat de huishoudelijke hulp toeslagregeling die op 1 oktober is ingegaan, dat er budget overblijft aan het einde van het jaar en wordt overgeheveld naar 2016, logisch en billijk. Maar blijft dit geld ook echt geoormerkt daarvoor. En dan inzake de vangnetregeling, ook deze is op 1 oktober ingegaan, daardoor vallen die kosten lager uit. Wordt ook dit overgeheveld naar 2016, blijft deze vangnetregeling van kracht. Onze complimenten aangaande het verharden van de bermen. In het buitengebied zijn vele bermen verbeterd, onveilige tot erg onveilige situaties zijn aangepakt, toekomstbestendig gemaakt, komt de veiligheid zeer ten goede. We vragen ons nu wel af wat de status is van de Noorderkanaalweg, daar zijn nog wel een aantal onveilige punten. We lezen inzake de renovatie van het Julianapark dat die is begonnen, we kunnen het zien en lezen en erg positief daarbij is dat na een eerdere weigering wij nu wel gelden vanuit de provincie Groningen toegekend hebben gekregen. Op basis van de nieuwe meerjarenplanning inzake de voortgang van de vervanging van de beschoeiing, dat is een hele zin bedenk ik me nu, kan er straks per project een krediet worden aangevraagd voor die beschoeiing, nu was er reeds 3,4 miljoen beschikbaar gesteld in kredieten, dit kan volgens het voorstel komen te vervallen, ter zijner tijd komt er wel weer een nieuw voorstellen of voorstellen, het oogt wat kort door de bocht en ook wel wat creatief, maar wellicht is het heel vernuftig, kan er zo gerichter onderhoud worden gevoerd. Staan hier reserves tegenover die wel als reserve blijven worden aangemerkt, we willen graag wat meer toelichting op dit punt. We lezen over de MFA Cereswijk, reeds in het bestuursakkoord werd dit aangekondigd, we zijn er erg enthousiast over en zijn benieuwd naar de exacte voorstellen omtrent deze realisatie. Via de planning – en control cyclus en nu in deze najaarsnota krijgen we een goed inkijkje in de stand van zaken aangaande het opschonen van het Mercurius Business Park. Houdt u ons ook op de hoogte aangaande de goedkeuring van het ingediende plan van aanpak voor de sanering of is er wellicht nu reeds een actuele stand van zaken te geven. dat voor wat betreft de najaarsnota. Nu verder met onze begroting. We lezen daar inzake jeugd en alcohol matigingsbeleid dat het plan stopt. We zien uit naar de evaluatie hieromtrent op korte termijn. wij horen veel van burgers dat er, laten we hiaten zitten in de internet toepassingen. Internet in onze buitengebieden is gewoon erg matig. Terwijl onze inwoners en ook bedrijven, agrariërs daar veel baat bij hebben. De uitgesproken ambitie van Economic Board Groningen onderschrijven wij van harte en verder zijn wij benieuwd naar de voortgang van de resultaten inzake het geschikt maken van het gelijkspanningsnet. Hoe staat het met de verkopen van de groenstroken, ons bereiken nog steeds berichten dat de inwoners daar vraag naar hebben en als er dan geen leidingen in die groenstroken liggen bijvoorbeeld zou dat toch doorgang moeten kunnen vinden, we verhogen daarmee, zij het niet geheel substantieel, maar verhogen onze inkomsten en we hebben minder onderhoudslasten. De beredeneringen inzake de tarieven van het ledigen van afvalcontainers zijn wellicht ook wel vernuftig, maar klinken wat kort door de bocht. Het lijkt uit te gaan van een vermindering van het aantal ledigingen per huishouden, weliswaar stijgt het tarief, maar u verwacht minder containers die worden geledigd op jaarbasis. Het uiteindelijke tarief stijgt dan zelfs of daalt dan zelfs minimaal. Hoe reëel is het eigenlijk om hier vanuit te gaan, waar is die op gebaseerd, wat zijn de achtergronden. Wij willen de zwaksten zoveel mogelijk ontzien, wij willen graag hier een verder toelichting op. We stemmen ook in met de bevindingen die genoemd zijn in de paragraaf interbestuurlijk toezicht. Dan het akkoord van Westerlee, in het kader is een plan van aanpak opgesteld en we zijn hier ook recentelijk over geïnformeerd, formeel is het wat rustig omtrent deze casus. Formeel, maar we horen en lezen er veel over. Er bereiken ons allerlei geluiden en die geluiden baren ons zorgen. Geluiden die gaan ons aan als gemeente inzake de risico’s maar vooral ook de werknemers. We doen nogmaals een klemmend beroep op transparante en zorgvuldige communicatie. Een jaar geleden ongeveer besloten wij hier op deze plek inzake de huishoudelijke hulp om het per 1 januari over te laten gaan in de reguliere markt. In de tussentijd is er veel gebeurd, 200 bezwaarschriften. Hoe dit exact zal uitpakken is nog maar de vraag, ongewis, maar blijft u vooral communiceren met onze inwoners en houdt ons ook als raad goed op de hoogte. In de begroting missen wij nog het Refaja ziekenhuis. Dat is wellicht ook maar goed.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, excuus.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Macht der gewoonte denk ik.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wellicht.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U stelt de vraag aan het college meneer Boels over het, om onze bewoners op de hoogte te houden met de huishoudelijke hulp. Heeft u een vermoeden dat dat niet gebeurd? Dat is mijn eerste vraag en mijn tweede vraag is; wat zou nu het college exact aan de bewoners moeten mededelen. Want wij horen net als u weinig echt in de pers, maar wat verlangt u daarvan.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Uw eerste vraag was, sorry ik heb uw eerste vraag niet scherp meegekregen.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn eerste vraag was over de huishoudelijke hulp. Wat u precies verwacht, wat wilt u horen van het college over de huishoudelijke hulp. En verwacht u en vind u dat de communicatie niet gebeurd.
  • 0:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja kijk meneer Pals wij lezen bijvoorbeeld dat er 200 bezwaarschriften zijn, dat geeft al een lading, maar er zal uiteindelijk een uitslag komen van hoe gaan er hiermee aan de slag als gemeente. Dus gebeurd er nu niets en nu gebeurd er niets maar wat wij vooral verwachten en wat wij hopen is dat er duidelijkheid komt, dat is het enige waar wij een appèl op doen. Kom met duidelijkheid op het moment dat het kan.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Boels reageert niet. Kunt u, heeft u geen behoefte als CDA fractie om daar een termijn aan te stellen. Want u weet het dossier loopt en loopt en dat is best wel een lange tijd, maar heeft u niet als CDA fractie nu eens een keer dat u tegen de wethouder zegt van; eind dit jaar willen we het weten? Of heeft u daar geen behoefte aan en laat u het aan het college over.
  • 2:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Liever gisteren dan vandaag, maar concreet nee want wij weten ook wel hoe die zaken werken, dat kun je niet zeggen dat moet in een week of einde van het jaar, liever gisteren dan vandaag. Wij missen in deze begroting het Refaja ziekenhuis, weliswaar vanuit financieel oogpunt ook maar goed wij hebben geen lasten, maar er word niet over gesproken en wij blijven hier wederom aandacht om vragen. Glipt ons dit niet uit de handen. Weliswaar is er een bouwplan voor nieuwe operatiekamers gepresenteerd want dat was ook wel bittere noodzaak. Het CDA vindt het van groot belang dat het Refaja ziekenhuis blijft behouden voor onze inwoners en voor al die mensen die er werken. Blijf er aandacht voor vragen en de aandacht op vestigen. Voorzitter ik kom tot een afronding. Omdat wij met zijn allen hier in het verleden verstandige keuzes hebben kunnen maken kunnen wij een ombuigingsmaatregel zoals eerder genoemd nu nog nemen in deze gemeente kan dat nu nog, maar dat moet ook zo blijven. We moeten zorgen dat de wal en het schip stevig blijven. Dit voor de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben, zij moeten op ons kunnen rekenen. Daarom zullen we in de volgende algemene beschouwingen ingrijpende keuzes moeten maken. Maar voor ons als CDA staat één ding voorop; we moeten de zwaksten in onze gemeente zoveel als mogelijk voorzien, ontzien. U schrijft ook reeds in de begroting; we willen de meerjarige begrotingspositie verbeteren. Wij onderschrijven dat, hou de fundamenten stevig. Wij willen gezond financieel beleid voeren, wij doen daarbij wel een appèl; neem ons mee in dat traject richting die perspectief nota. Dit om een optimaal gedragen besluit vanuit ons allen te kunnen nemen. Het zal wat van ons vragen, van ons als politiek, van onze inwoners, wellicht van wijk- en dorpsbelangen, van iedereen. Maar uiteindelijk in het belang van onze inwoners. Vanuit de bijbel hechten wij aan naastenliefde, ook nu in deze tijden een zeer actueel thema. We zullen met zijn allen ingrijpende keuzes moeten maken, van en vanuit en met naastenliefde. Wij willen onze politieke werkwijze vertalen naar een samenleving waar iedereen mee kan doen. Dit vanuit verantwoordelijkheid, vanuit naastenliefde. Vanuit naastenliefde zullen sommigen dus wat in moeten leveren, maar daarmee willen wij zoveel mogelijk de zwakste mensen ontzien, ook in deze dynamische tijden hechten wij er nadrukkelijk waarde aan om iedereen Gods onmisbare zegen toe te wensen bij de uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid bij de uitwerking van deze begroting. Tot zover in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan nodig ik de fractie voorzitter van de SP uit, de heer Idema.
  • 1:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter ik kom er niet helemaal onderuit dat ik enigszins beschouwend ben, mijn excuses daar alvast voor. ik ga nog even in op wat meneer Boels zei; zoveel mogelijk ontzien. Wij willen dat de kwetsbaren volledig ontzien worden. Er zijn inmiddels al weer nieuwe ombuigingen aangekondigd, de SP verzoekt het college dringend hierbij de inwoners, met name de kwetsbaren, volledig te ontzien. Het is nu al bijna een jaar geleden dat het kabinet de bezuiniging op de thuiszorg doorvoerde, de gemeenten namen deze taak van het rijk over en langzamerhand worden de gevolgen van deze bezuinigingen in haar volle omvang duidelijk. Ouderen dreigen meer en meer in isolement te geraken. Het personeel werkt dubbel zo hard voor hetzelfde karige loon, worden ontslagen of houden het zelfs voor gezien. Het allerergste is dat de bezuinigingen behalve een hoop ellende maar naar mening van de SP niets positiefs opleveren. Participeren in provincie was alom het credo, maar hoe kun je nu nog preventief te werk gaan als vrijwel alle hulp wegbezuinigd wordt. Vooral de ouderen hebben vaak een klein of zelfs helemaal geen sociaal netwerk, de huishoudelijke hulp kan dan juist een oogje in het zijl houden en daarvoor problemen voorkomen. Er zijn inmiddels al ruim 200 bezwaren tegen het schrappen van huishoudelijke hulp, veel hulpbehoevende mensen dreigen nu zelfs helemaal geen hulp meer te krijgen waardoor een groot risico ontstaat op vereenzaming, vervuiling en geestelijke achteruitgang. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het stopzetten van de huishoudelijke hulp en wat het nu daadwerkelijk heeft opgeleverd. Hier is nog geen antwoord op gekomen
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is wel erg zwart wit wat meneer Idema op dit moment zegt, we hebben natuurlijk een vangnet nog en we hebben ook de HH2. Die bestaat ook nog steeds, voor mensen die geen regie kunnen voeren over het huishouden. Dus als u zegt van het is helemaal afgeschaft dat is niet waar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou, wij hebben toentertijd om deze reden de motie niet gesteund om een vangnetregeling. En dat heeft te maken met dat wij vinden dat de huishoudelijke hulp in november volledig is gestopt. Daarna zijn er een aantal maatregelen gekomen dat dat wel weer in gang werd gezet. Maar daarom vinden wij nog steeds die vangnet een slechte constructie. Dank u wel.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U nuanceert het nu dus al een beetje.
  • 4:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik nuanceer het niet hoor. Maar ik kom er verder op terug nog straks. Ik had net verteld wat nu daadwerkelijk heeft opgeleverd. Hier is nog geen antwoord op gekomen. Wij denken dat het juist meer heeft gekost, geld wat in onze ogen beter aan de zorg had kunnen worden besteed. Er is sprake van een nieuwe ombuiging in de gemeentelijke uitgaven. Dat kan en mag niet nog eens op de zorg worden afgewenteld. Nog meer ombuiging in de zorg zijn naar onze mening volstrekt onverantwoord. Wat gaan het college er aan doen om het onvermijdelijke probleem die door de huidige beleid gaan ontstaan op te lossen. Er is nog veel onduidelijkheid over verschil tussen WLZ en WMO. De SP wil hier graag duidelijkheid over. Meneer Klinkhamer heeft er net iets ook over gezegd en het is ons nog niet helemaal duidelijk dus we willen nog graag hier duidelijkheid over hoe dat uitwerkt. De SP is tegen sluiting van één of meer zwembaden. Wij zullen daarom hardnekkig vasthouden aan het behoud van alle drie buitenzwembaden. We komen hier op terug tijdens dat debat hierover. Het sluiten van zorginstellingen zullen de bejaarden langer thuis moeten blijven. Op zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn, maar met de forse bezuinigingen op de thuiszorg is dit haast onmogelijk. Ook zijn veel van die woningen niet meer geschikt te maken voor ouderen als ze hulpbehoevend zijn geworden. Wat gaat het college hier in ondernemen. De woonvisie wordt door de SP niet ondersteund, er is reden tot grote zorg en met name wat betreft het lagere segment van de sociale woningbouw. Het aanbod van goedkope woningen is niet groot genoeg, zeker als in de nabije toekomst nog meer woningen worden nodig zijn voor de statushouders en vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Daarom is het misschien toch beter de sloop waar het kan uit te stellen of eenvoudige tijdelijke woningen te bouwen. Ook zijn de huren en voor deze regio te hoog en moeten naar beneden bijgesteld worden. De rentes zijn nu historisch laag waardoor de woningcorporaties veel voordeliger kunnen bouwen en renoveren. In de jeugdzorg zijn vooral de steeds langere wachtlijsten voor psychiatrische hulp erg zorgelijk. Jongeren krijgen zo niet de hulp die ze zo hard nodig hebben. de zorginstellingen constateren dat de problemen vooral worden veroorzaakt doordat de wijkteams onvoldoende kennis hebben van de psychische jeugdzorg. Veel kinderen leven onder de armoedegrens, ook in Stadskanaal hebben we wel degelijk te maken met dit fenomeen. De SP wil een ruimere inzet van de armoedebestrijding. Hier komt de SP later op terug bij de behandeling van het armoededebat. Nog steeds vinden wij het een goede zaak dat het college in 2014 heeft besloten om de tijdelijke contracten van Wedeka medewerkers om te zetten in een vast contract. Wel heeft de SP twijfels en vragen over de grote aantallen die daarna alsnog zijn ontslagen. Omdat ze niet zouden functioneren terwijl dat ze voorheen al jaren in soortgelijke functies wel functioneerden. Dankzij de participatiewet is vanaf 2015 het niet meer mogelijk om nieuwe mensen in te laten stromen bij de Wedeka. De SP is bepaald niet blij met de ingezette sterfhuisconstructie. De SP staat voor gelijke kansen op eerlijk werk, eerlijk inkomen voor mensen zonder beperkingen, goede opleidingen, goede begeleiding, echte banen en een fatsoenlijk inkomen. Korten op het inkomen en het schrappen van banen in de sociale werkplaatsen zal veel mensen veroordelen tot een leven lang in armoede. Wij steunen de medewerkers in hun eis voor een betere CAO. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat het college de petitie niet heeft ondertekend. Wij vragen het college om dit alsnog te doen. De SP is van mening dat het akkoord van Westerlee wel de onverschilligheid weg heeft genomen maar de financiële dekking en de vele aannames leveren nog veel vragen op. De SP wil er geen onduidelijkheid over laten bestaan dat we zijn voor een vrijwillige re-integratie en tegen tewerkstelling zonder loon. Het TDC beloofd bijstandsgerechtigden een baan, perspectief
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik word toch weer getriggerd door het woord “tewerkstelling”. We hebben het hier natuurlijk al vaker over gehad, ik zeg het nog een keer dat het woord wat ons betreft geen pas geeft.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Welkom meneer Maarsingh, CDA fractie. Vervolgt u meneer Idema.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Het TDC beloofd bijstandsgerechtigden een baan, perspectief, maar we mogen de conclusie trekken dat enkel zinloze bezigheden en arbeid verdringen tot gevolg heeft. De tegenprestatie in de re-integratie veroorzaken een schade aan de arbeidsmarkt
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is weer heel zwart wit hè. Meneer Idema zegt “enkel nutteloze bezigheden tot gevolg heeft”. Ja dat vind ik wel heel gedurfde uitspraak meneer Idema, volgens mij kunt u dat ook niet hard maken.
  • 0:35 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou of ik het wel of niet hard kan maken, wij krijgen die signalen van de mensen die daar werken. Doorgaan van de plannen voor de giga windparken in het Mondengebied zal rampzalig voor het leefgenot en verder krimp in onze regio versterken. De roodnodige investeringen van het bedrijfsleven in het toerisme zullen verminderen. Wij pleiten daarom hartstochtelijk voor zonne-energie en niet voor windmolens en zijn wij ook verheugd dat het college deze mening deelt en samen met de buurgemeente de strijd is aangegaan. Dank u wel.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU. U heeft nog reactie richting meneer Idema?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Van Beek.
  • 0:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik denk ik zal even wachten tot meneer Idema is uitgesproken. Ik hoor u een heleboel zeggen meneer Idema, heel veel zaken waar u op tegen bent, een aantal zaken waar u voor bent. Ik hoor u bijvoorbeeld zeggen; de drie zwembaden moeten blijven, huishoudelijke hulp zijn we op tegen. Als u dat allemaal
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, huishoudelijke hulp zijn we voor.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zoals het nu geregeld is, u begrijpt mij wel. Ik vraag mij af heeft u ook plannen voor bezuinigingen? Want ik weet niet waar u dat van wil gaan betalen.
  • 0:51 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, kijk wij hebben in deze begroting hebben we niks opgenomen over zaken waar wel geld aan besteed wordt en wij denken dat daarin de bezuinigingen kunnen zitten en dat het allemaal betaalbaar is. kijk over de huishoudelijke hulp is toentertijd gezegd, van ons uit, hebben wij gezegd van; wij kijken 2015 als een soort overgangsjaar en kijken of er goeie en betere plannen mogelijk zijn. Wij denken dat er betere plannen mogelijk waren als toen. We hebben ook niet voor niets gezegd dat de huishoudelijke hulp wat helemaal geschrapt was in november dat na die tijd een rechtelijke uitspraak komt dat er weer de tafelgesprekken moeten plaatsvinden, dat er nu zoveel bezwaren zijn, dat hadden we liever gezien dat dat betaald was aan de zorg of aan de huishoudelijke hulp dan wel. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik begrijp uw redenering niet helemaal hoor, maar dat zal meer van mij zeggen als dat het van u zegt. Maar al die andere dingen die u dan genoemd heeft
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou kijk bij de zwembaden daar krijgen we nog een debat over, heb ik ook heel duidelijk gezegd.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar u zegt op voorhand al van ze blijven open. En dan moet u zich gelijk realiseren naar mijn idee dat dat 3 tot 12 miljoen gaat kosten.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   12 miljoen dat is wel een heleboel geld.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou als u de stukken gelezen hebt dan staat er gewoon van 3 tot 12 miljoen in voor drie nieuwe zwembaden bijvoorbeeld.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar, dat heb ik niet gelezen. Maar het is wel zo dat de zwembaden anders kunnen beheerd worden. In Musselkanaal worden ze anders beheerd dan in Stadskanaal Noord.
  • 0:09 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar dat is wat anders als wat u zegt. U zei net; ze blijven gewoon alle drie open, punt.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij vinden dat ze alle drie moeten openblijven.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik geef de moed op voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek en dank u wel meneer Idema.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja toch even een nuancering op dat zwembaden verhaal. Het gaat niet om beheer, het gaat om renovatie, het gaat om nieuwe zwembad bakken. En die kosten tussen de 3 en 12 miljoen euro. Dus we hebben het niet eens over beheer.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wi vinden in ieder geval de zwembaden heel belangrijk voor onze inwoners. En hoe dat betaald moet worden dat weet ik ook niet.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, meneer Bieze volgens mij heeft u de eerste nuancering op dat punt op een gegeven moment binnengehaald en de discussie komt.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik begrijp dat meneer Idema zegt van we willen ze graag open houden, maar ik heb er wel moeite mee dat u zegt van dat u dat nu al zegt voordat wij op 30 november de expertmeeting daarover houden. Dan lijkt het net als u uw standpunt nu al in beton gegoten is en dat u zich niet kan laten beïnvloeden door wat daar gezegd wordt. Dan kunt u bij die expertmeeting volgens mij net zo goed thuis blijven.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, nee dat is onzin, dat is onzin. Kijk dat het 3 tot 12 miljoen kost dat zal, maar wij vinden het zo wezenlijk van belang, en we hebben vanaf het begin dat we in de raad zitten hebben we gezegd en gepleit voor buitenzwembaden, openbare buitenzwembaden, en daar blijven we voor pleiten.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoorde dezelfde nuancering die meneer Bieze net binnenhaalde dus het wordt een interessant debat wat u met elkaar gaat voeren. Meneer Pals, D’66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou voorzitter ik wil alleen even opmerken naar de PvdA toe; sinds wanneer is het verboden dat een partij zijn eigen standpunt vasthoudt.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat mag helemaal, dat is natuurlijk toegestaan, maar wij hebben wel bedenkingen erbij waarom doen we dan die expertmeetings. Dat vind ik een beetje bijzonder dat er dan nu al heel duidelijk al voor dat die expertmeeting geweest is, u weet niet wat u daar te horen krijgt, weet niemand hier, heeft u al een standpunt bepaald.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik spreek gewoon mijn verbazing daarover uit.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Vind ik prima.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ik vind het niet zo verbazingwekkend. De heer Idema spreekt uit dat hij het belangrijk vindt voor de inwoners van Stadskanaal dat dergelijke voorzieningen aanwezig zijn en in welke vorm daar zullen we de 30e over komen te spreken neem ik aan.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Inderdaad u geeft mijn standpunt ook heel goed weer meneer Nijenbanning.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt een interessant debat concludeer ik nogmaals en het leidt ook tot debat en dat is wat u graag wou. Dank u wel meneer Idema. Dan nodig ik de heer Van Beek uit, CU. Meneer Van Beek ga uw gang.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. leden van de raad, college
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien de microfoon iets omhoog, want
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat heeft te maken met mijn lengte denk ik.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik denk het wel, maar we willen u wel graag horen.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Of ik moet op de knieën gaan. Het katheder gaat nu de lucht in.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oppassen dat u niet mee gaat, dan..... Ga uw gang meneer Van Beek.
  • 8:52 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. Ik begin gewoon even opnieuw. Leden van de raad, college, belangstellenden op de tribune en zoals onze voorzitter zei; u die meeluistert. In juni van dit jaar hebben wij onze algemene beschouwingen de titel meegegeven; voor en met elkaar. Ik kom daar straks nog even op terug. Ook hebben wij u toen gewezen op waar wij als CU er van verwachten. Namelijk met onze hulp en onze verwachting is in de naam van onze Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit los laat wat zijn hand begon. Dat betekend voor ons niet bij de pakken neerzitten en afwachten, nee we willen als CU Stadskanaal een constructieve bijdrage leveren en vertrouwen daarbij op onze God. We willen u als college en ambtenaren bedanken voor het voorliggende stuk, programma begroting, najaarsnota, de aanvulling daarop, duidelijke stukken, maar er is wel veel werk in gaan zitten. Een aantal zaken zien we ook terug die genoemd zijn tijdens de algemene beschouwingen in juni, afgelopen juni dus, we zien die terug in deze begroting en daarvoor onze dank. Voordat we de begroting vaststellen toch een aantal opmerkingen. Begroting 2016 laat een tekort zien van €863.000,-. Meerjarenraming in de laatste schijf een licht overschot van 134.000, zo was de meerjarenraming structureel sluitend. Vorige week kregen we echter een schrijven inzake de eerste ombuigingsmaatregel voor deze begroting. Op genoemde wijze wordt de begroting voor 2016 sluitend gemaakt. Wij kunnen hiermee instemmen want wij willen graag onder repressief toezicht van de provincie blijven. De eerste wijziging op de voor ons liggende begroting is voor ons dus al een feit. Zoals u zelf schrijft; er is geen solide structurele financiële basis en geen ruimte voor nieuw beleid. Zeker gezien alle risico’s welke staan beschreven en zeker ook nog risico’s waar we niet eens van weten die nog gaan komen want Den Haag is de laatste tijd, of de laatste jaren, ook niet altijd even duidelijk geweest en dat baart ons toch wel wat zorgen. September circulaire is er al in verwerkt, anders had het er nog slechter uit gezien. In het bestuursakkoord staat geschreven; Stadskanaal een verantwoord financieel beleid wil voeren. Afgelopen jaren hebben wij al het nodige aan bezuinigingen achter de rug. U zegt zich te willen beraden om opnieuw te gaan bezuinigen dan wel inkomsten te gaan verhogen. Hier staan wij achter en daar kunnen wij ons in vinden. Waar wij ons niet in kunnen vinden is dat u zegt er mee te komen, met een voorstel, uiterlijk bij de perspectiefnota 2017-2020. Wij willen hier vooraf bij betrokken worden. We denken hierbij aan de vorige bezuinigingsrondes waar wij ook met elkaar zijn opgetrokken, hier komt onze titel ook weer naar voren; het voor en met elkaar doen voor onze inwoners, de inwoners van Stadskanaal. Het CDA gaf dat net ook al aan. Wij als CU dachten aan een opiniërende vergadering begin 2016, graag hierop uw reactie. Voorzitter omdat ik toch twee stukken gemaakt had schakel ik eventjes over naar de najaarsnota, ga ik zo weer terug naar de programma’s begroting. Dankzij de Essentgelden en de financiële meevallers kunnen we het hoofd nog boven water houden. We lezen op pagina 7 van de najaarsnota iets over bermverharding, wat de veiligheid heeft bevorderd, een goede zaak vinden wij. Er dient dan ook gewaakt te worden dat één en ander niet zodanig begroeit waardoor de veiligheid weer in het gevaar komt. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Wel mooi is om te zien dat er een aanbestedingsvoordeel is behaald en dat dit weer gebruikt wordt voor nog meer bermverharding. Wat wij vreemd vinden is te lezen op pagina 9, met betrekking tot beschoeiing, het CDA sprak hier net ook al over. Wij hebben als CU het vaker gehad over onder uitputting, nu laat u 3,4 miljoen euro vervallen. Plannen, rapporten, nu weer een gemeentelijk beheerssysteem, hoe goed bedoelt ook en hoe goed het misschien zal gaan werken, maar we hebben in de afgelopen tijd steeds het antwoord gekregen; ja meneer Van Beek u heeft gelijk wij moeten investeren dat is goed voor de plaatselijke economie, de werkgelegenheid, wij gaan dat doen. Volgens mij klopt dat niet met elkaar, volgens ons had het al uitgevoerd moeten worden, dus vind ik het een beetje vreemd dat hier nu staat dat we het op deze manier gaan doen. Graag reactie. Op pagina 18 van de najaarsnota hebben we het over de wateroverlast in Musselkanaal en de aanpak daarvan. Dat vinden wij uitstekend dat dat gedaan is maar we vragen ons wel af of ons rioleringsstelsel niet aan de krappe kant is. Is dit niet iets om mee te nemen bij dat nieuwe gemeentelijk rioleringsplan wat volgens mij volgend jaar er aan komt, 2016. Een afwaardering van gronden, van €200.000,-. Gelukkig zijn er ook een aantal kavels verkocht en laten we hopen dat dit zich voortzet. Een vraag is; verkoopt u ook nog grond op Zuidoost-Groningen aan het nieuwe bedrijf wat daar gevestigd gaat worden, de Green Goods Farm, die daar een grasverwerkingsbedrijf begint zoals we ook konden lezen in het Dagblad van het Noorden. Wel willen we opmerken dat u dit bedrijf gewezen heeft op de locatie waarvoor onze dank. En mooi dat de provincie en de gemeente Vlagtwedde hierin meegaan en ook een verklaring van geen bedenking afgeeft en de provincie positief is. Een nieuw bedrijf in 2016/2017. Werkgelegenheid op het bedrijf, maar ook voor boeren in de omgeving, op een opsteker en een compliment en die mag u wat ons betreft meenemen. Ik ga weer even terug naar de programmabegroting. Voorzitter op pagina 51 lezen wij dat er een voorstel wordt gedaan in 2016 met betrekking tot de aanpassing van de tarieven begrafenisrechten. Ook dit hebben wij al vaker gezegd; de begrafenisrechten hoeven voor ons niet kostendekkend te zijn. En vanuit de CU zeggen wij dat wat ons betreft de tarieven in 2016 niet omhoog hoeven. Het CDA sprak er net ook al over, de afvalscheiding. Bij de algemene beschouwingen hebben we gezegd; 75% afvalscheiding is een uitdaging. Volgens mij hebben we toen ook gezegd; misschien moeten we meer containers verstrekken zodat de restafval percentage kleiner wordt. En de grijze restafval inzameling minder frequent uitgevoerd dient te worden. wij vroegen u bij de algemene beschouwingen in juni dit uit te zoeken of u het met ons eens was. We hebben zelfs gezegd dat het misschien financieel interessant zou kunnen zijn in het kader van de duurzaamheid. Wij zien hier nog niets van terug in deze begroting, alleen een opmerking op pagina 35 dat u een plan wil opstellen om te voldoen aan de zogenaamde vangdoelstellingen, van afval naar grondstof. En we zien een berekening terug met een verhoging van een vast tarief maar met een lagere totaal aanslag. U bent uitgegaan van minder vaak ledigen van het restafval en gft container. De lasten worden zo laag gehouden, maar waar het op is gebaseerd is mij niet geheel duidelijk en zou dan hier ook graag een reactie zien van de portefeuillehouder. Met betrekking tot de krimp willen wij opmerken dat doordat er nu meer woningen moeten komen voor statushouders dit toch ook wel een beetje haaks staat op de te verwachten krimp. Volgens de CU moet toch nagedacht worden over uitbreiding van het aantal woningen en dan wel met name sociale huurwoningen. Ook de vraag naar woningen in de diverse kernen sluit hierbij aan.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik weet dat de woonvisie een dynamisch document is maar we hebben hem nog maar net vastgesteld en nu gaat u toch iets anders beweren meneer Van Beek.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nog een keer meneer Hofstra.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U beweert iets anders dan in de woonvisie staat die ook door u is goedgekeurd, door uw fractie.
  • 1:52 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker en we hebben daar ook bij de opmerking gemaakt dat als er mogelijkheden zijn tot uitbreiding van sociale huurwoningen dan wel nieuwbouwplannen dat die meegenomen dienen te worden. en dat is ons ook nog toegezegd door de portefeuillehouder, dus vandaar dat ik het nog maar een keer aanhaal. En ik verwijs ook graag naar de avond die het college heeft gehad in Mussel, volgens mij is het daar ook wel wat duidelijk geworden. En misschien kunt u er nog wel op reageren portefeuillehouder. Voorzitter ik wil toch nog iets opmerken over Wedeka. De vorige sprekers hebben het er ook over gehad. We hebben natuurlijk een avond gehad waarin wij toch ook onze zorgen hebben uitgesproken op diverse gebieden en we willen u toch vragen of de portefeuillehouder ons goed op de hoogte wil houden van de diverse ontwikkelingen. Wij hebben wel eens het idee dat we niet alles meekrijgen, en nou wil ik niet zeggen dat dat bij de portefeuillehouder ligt, maar dat wij wel eens een aantal dingen in de krant lezen waarvan ik ook niet bij voorbaat zeg dat die allemaal waar zijn, maar ik wil er toch even op wijzen dat wij graag op de hoogte gehouden willen worden van de diverse ontwikkelingen. Een vraag aansluitend hierop is; heeft u nog een idee hoe het zit met de commissie van Zijl. En dan bedoel ik bij het tweede deel met betrekking; versterking arbeidsmarkt beleid. Ik heb u die vraag ook gesteld op die avond over het akkoord van Westerlee en toen kreeg ik als antwoord van de portefeuillehouder; eind van deze maand. Dat was eind oktober. Ik heb het begin november en ik heb nog niets gezien. Misschien kunt u mij wat verduidelijken. Voorzitter rest mij nog te zeggen dat wij iedereen, raad, college, ambtenaren en inwoners van Stadskanaal Gods zegen toewensen. Voorzitter hier wil ik het in eerste termijn bij laten.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan vraag ik de heer Hofstra van de PvdA. Ik weet niet of de microfoon en de katheder iets aangepast moet worden nu? Meneer Hofstra.
  • 2:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter voor ons liggen de begroting voor 2016 en de najaarsnota 2015, we zullen ze hier samen behandelen net zoals we doen bij de perspectiefnota en de voorjaarsnota. Helaas moeten we constateren dat deze begroting een tekort laat zien die groter is dan in de meerjarenraming van vorig jaar werd voorspelt. Volgend jaar wordt er een tekort van meer dan 8 ton ingeboekt. In de afgelopen jaren hebben wij als gemeente onze verantwoordelijkheid genomen en al meer dan 10 miljoen euro structureel bezuinigd. Dit was voorwaar geen makkelijke opgave. Om dan nu te zien dat het college nieuwe bezuinigingen aankomt is een pijnlijke en wrange constatering. Een begroting maken wordt voor onze gemeente een steeds moeilijkere opgave, dit komt volgens ons vooral door het grillige beleid vanuit het rijk. Onze fractie denkt telkens wat zullen de mei- en septembercirculaires nu weer brengen. Deze documenten lijken soms van groter belang dan onze eigen begroting. Ook het rijksbeleid aangaande de WMO en de participatiewet heeft voor onze gemeente verdergaande gevolgen. Het is dan ook van belang dat deze onzekerheid verminderd. Gelukkig zit ook de VNG niet stil om het rijksbeleid hierop te veranderen. Er is ook een lichtpuntje den wij zien dat er vanavond ook al wat van gebruik wordt gemaakt, gelukkig zijn onze algemene reserves en vooral onze bestemmingsreserves goed op orde. Ook hebben we nog Essent vorderingen die langzaam vrijkomen. Onze weerstandscapaciteit is dan ook, en ik citeer, meer dan voldoende. Het college heeft aangegeven uiterlijk bij de algemene beschouwingen met nieuwe bezuinigingsvoorstellen te komen. Structurele tekorten dienen te worden vermeden om niet onder preventief toezicht te worden geplaatst. Gemeenten mogen immers in tegenstelling tot het rijk geen structureel tekort hebben. Voorstellen die het college doet zullen wij op hun eigen merites beoordelen, hierbij moeten wij ons goed realiseren dat voor veel voorzieningen geldt; weg is weg. Als een voorziening eenmaal weg is bezuinigd dan komt deze waarschijnlijk ook niet meer terug. Voorzitter ik zal nu de programmabegroting en de najaarsnota globaal doorlopen. In de antwoorden op onze technische vragen hebben we gelezen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hadden net gesteld dat de zwembaden moeten blijven. U zegt net van; als er iets wegbezuinigd is blijft dat weg, komt nooit weer terug. Dat vinden wij ook van de zwembaden. U vindt dat niet?
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij geldt; wat wegbezuinigd is dat blijft waarschijnlijk weg en dat geldt ook voor de zwembaden. Dus inderdaad wat er net al geconstateerd werd dat wordt inderdaad een interessante discussie. Alleen die voer ik nu nog niet meneer Idema. Dat is het verschil. Dus we willen eerst de expertmeeting van 30 november onbevooroordeeld tegemoet gaan. Voorzitter in de antwoorden
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Ik hoor u net zeggen de plannen van het college gaan wij beoordelen op zijn emeritus, u vindt misschien ook wel net als wij dat daar een opiniërende avond voor geplant zou moeten worden, hoe is uw idee daarover.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ben ik het helemaal met u eens meneer Van Beek. We willen graag daarin mee worden genomen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u.
  • 1:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   In antwoord op onze technische vragen hebben we gelezen dat het huidige contract voor de WMO afloopt op 30 juni 2016. Een nieuw contract tezamen met vele andere Oost-Groninger gemeentes worden samengesteld en dat vinden we een goede zaak. Ook stellen we een vraag over de herindicaties in het kader van het PGB beleid. We dachten hierbij aan mensen die een handicap hebben die permanent is. Uw antwoord vonden we nogal een open deur. We kunnen deze mensen en onze ambtelijke organisatie ons inziens een hoop gedoe besparen als deze mensen niet meer opnieuw of in elk geval minder vaak geherindiceerd moet worden. Graag een reactie hierop. De verschillende vragen die we gesteld hebben over het wijkgericht werken en de antwoorden die u daarop gaf, willen we graag betrekken bij de bijeenkomst die hier over binnenkort georganiseerd gaat worden dit naar aanleiding van de toezegging tijdens de vorige raadsvergadering. U geeft in de begroting aan dat de situatie rond de huishoudelijke hulp toelage en het vangnet worden gemonitord, wij willen hier graag wat over zeggen. Op dit moment is de eigen bijdrage in het kader van de huishoudelijke hulp toeslag €5,-. Oorspronkelijk was het plan om per 1 juli over te gaan naar het nieuwe systeem, dat is uiteindelijk 1 oktober geworden. In plaats van een half jaar duurt de periode van €5,- dus nu maar 3 maanden. Wij willen graag dat deze periode langer gaat duren. Wij willen namelijk dat mensen wat meer kunnen wennen aan de nieuwe situatie en niet dat er na drie maanden alweer iets veranderd. Daarnaast behouden we zo meer werkgelegenheid en ook willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen gebruik gaan maken van het zwarte circuit.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik teken op dat de PvdA mensen wil laten wennen aan de nieuwe situatie. Complimenten daarvoor. Maar u heeft
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vreesde al een maar.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja. Maar u heeft de afgelopen periode de keuze gehad om een andere keuze te maken waarin met name het wennen aan de nieuwe situatie voor de huishoudelijke hulp centraal stond. Dat wil zeggen eerst een jaar laten wennen aan de situatie en in dat jaar kijken van hoe richt je de huishoudelijke hulp nieuwe stijl in. Ik vind het dan heel merkwaardig van dat met name iemand van de PvdA te moeten horen dat mensen nu moeten wennen aan de nieuwe situatie terwijl u toen keiharde maatregelen heeft genomen voor uw, voor de inwoners van Stadskanaal. Dat wil ik graag
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou wij hebben toen ook al afgesproken dat er evaluatie momenten zouden komen en u staat, u heeft er ook al in uw eerste termijn volgens mij bij de lijst met openstaande toezeggingen hebben we het er ook al over gehad dat dat op de lijst met openstaande toezeggingen moet blijven staan, het evaluatie moment, en dat wij dus hier daar ook over nog weer komen te spreken dit jaar. Dus volgens mij is dat niet met elkaar in tegenspraak meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wijs er op dat u zegt van ik wil de mensen laten wennen aan de nieuwe situatie en dat staat een beetje haaks op wat u waarvoor u heeft gekozen. Dat is de enige opmerking eigenlijk die ik nu wil plaatsen op deze.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou volgens mij niet. De huishoudelijke hulp toeslag is er nog niet zolang doordat wij een ander pad bewandeld hebben dan we eerst voor ogen hadden is dat per 1 oktober pas ingegaan, dat is dus maar 3 maanden, dat lijkt ons erg kort. Maar ik vervolg mijn betoog dan wordt één en ander misschien helderder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Daarnaast behouden we op deze manier meer werkgelegenheid en ook willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen gebruik maken van het zwarte circuit zoals ik net al zei. Wethouder Hamster heeft de vorige vergadering aangegeven dat hij nog dit jaar terugkomt op de consequenties van een rechtszaak die tegen de gemeente is aangespannen, toezegging nummer 92. Wij willen graag van de wethouder een harde toezegging dat hij in de raadsvergadering van 23 november of 24 december bereid is om de situatie rond de huishoudelijk hulp in brede zin tegen het licht te houden zodat de raad nog een
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, u bedoelt de raadsvergadering van 14 december? Anders gaan we kerstavond met elkaar vieren en dat is
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   14, zei ik 24?
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   dan gooi ik twee dingen doorelkaar.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   okay
  • 3:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, we moeten op de 24e geen raadsvergadering doen. Dus dat blijft 23 november of 24 december bereid is om de situatie rond de huishoudelijke, zeg ik het weer, 23 november of 14 december bereid is om de situatie rond de huishoudelijke hulp in brede zin tegen het licht te houden zodat de raad nog een besluit kan nemen voor 1 januari over het al dan niet verlengen van deze periode. We willen dan ook dat hij in de aanloop naar die vergadering serieus kijkt naar de mogelijkheid om de periode van €5,- te verlengen. Wij zouden natuurlijk nog liever zien dat hij nu al toezegt om die periode te verlengen. Dat bespaart ons later het eventueel opstellen van een motie. Voorzitter wij juichen het experiment met snel internet in Vledderveen toe. Snel internet is inmiddels een onontbeerlijke voorziening geworden. De snelheden via glasvezel en coaxkabel nemen steeds verder toe en de adsl snelheden blijven hierbij ver achter. We zien hier dat de markt faalt. De buitengebieden zijn niet rendabel en worden dus door commerciële partijen niet aangesloten. Heel goed dus dat we dit oppakken zoals al eerder gezegd leven bij ons zorgen over het doorgaan van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Het is van groot belang dat deze doorgaat. Het beslismoment wordt steeds verder opgeschoven. Ik las een stuk uit 2014 van de gemeente waarin stond dat in 2015 de beslissing zou vallen, maar het wordt nu medio 2016. Wij vragen u dan ook druk op de ketel te blijven houden. Ook op het gebied van infrastructuur, dat werd net ook al genoemd, veel bermen in onze gemeente zijn inmiddels verstevigd en verhard. In de najaarsnota lezen we ook dat we nog extra hebben kunnen doen doordat we scherp hebben aanbesteed. Dit vinden we natuurlijk prima maar wel valt ons de situatie van de Telefoonweg in Musselkanaal op. Ook deze weg is smal en de bermen zijn in slechte staat. Weliswaar hebben we besloten de bermen in het buitengebied aan te pakken en de Telefoonweg geldt niet als buitengebied, maar dat maakt eigenlijk de situatie des te belangrijker. Wij vragen u dan ook op korte termijn de staat van de Telefoonweg onder de loep te nemen. We vinden het jammer dat de herijking van het armoede beleid later uitvalt. We snappen de reden hiervoor, namelijk dat het college heel veel input heeft gekregen. Wel vinden we het jammer dat het armoede, het armoede beleid leeft dus blijkbaar maar hierdoor vinden we het juist wel jammer dat het kindpakket niet per 1 januari zal in kan gaan. Voorzitter we maken ons zorgen over het feit dat uit de najaarsnota blijkt dat er nog geen enkele beschutte werkplek is gecreëerd in 2015 en dat terwijl er toch vijf begroot waren. En volgend jaar zelfs 16, dus hebben we een achterstand van 21. Wat is de verklaring hiervoor? Zijn er dan ook mensen die een beschutter werkplek nodig hebben die hierdoor zijn gedupeerd. Het lijkt ons daarom ook des te belangrijker dat het economisch actie programma zo snel mogelijk wordt opgesteld. Het bevreemd ons dat de middelen voor het collectief vervoer en het collectieve zorgverzekering niet volledig zijn ingezet.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Hofstra die gaat zo snel dat ik moet even het bandje terugspoelen en even vragen; wat bedoelt u nou precies met het economische actie programma, wat wilt u nou, wat is uw vraag.
  • 2:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat wij samen met onze herindelingspartners, als dat doorgaat, gaan opstellen. Het economisch actieprogramma hadden wij al eerder opgesteld willen hebben, dat was eerst de bedoeling, maar het is, dat heeft langer moeten duren door de discussie rondom de herindeling. Economisch actie programma van onze regio. Ik kan u de bladzijde zo niet noemen maar. Voorzitter het bevreemd ons dat de middelen voor het collectief vervoer en de collectieve zorgverzekering niet volledig zijn ingezet. Uitgangspunt is dat iedereen kan participeren in onze maatschappij. Voor mensen met een kleine beurs en een lichamelijke beperking is dit collectief vervoer ooit in het leven geroepen, vervoer is natuurlijk niet gratis, maar we vragen ons wel af of de mensen nu nog mobiel kunnen blijven. Graag een reactie. Het groenonderhoud is versoberd door de ??????? nota kwaliteit en openbare ruimte. Het is destijds afgesproken dat dit niet ten koste zou mogen gaan van de veiligheid. Hoe ziet u dit? We zien dat er op sommige plekken zo’n dichte en hoge begroeiing is dat het zicht dusdanig wordt belemmert, wordt dit gesnoeid of heeft het college meer de opvatting dat door een slechte zicht mensen ook voorzichtiger gaan rijden. Bij de algemene beschouwingen hebben wij een opmerking gemaakt over het afvalbeleid, de heer Van Beek die refereerde er ook al aan, wij hebben toen gezegd dat het aantal ledigingen nog eens tegen het licht zou moeten worden gehouden. Doordat mensen hun plastic afval nu vaak in de Plastic Heroes gooien en niet meer in de grijze container hoeft deze laatste minder vaak te worden opgehaald. Ook de groene container hoeft wellicht in de winterperiode minder vaak te worden opgehaald. Graag zien wij dat dit nog eens goed tegen het licht wordt gehouden ook in combinatie met bijvoorbeeld het extra, het vervangen van de Plastic Heroes zak door een extra container. En dan 13a afgelopen donderdag kregen we een voorstel nagestuurd van het college om de renteopbrengsten van de bestemmingsreserves structureel in te zetten om te voorkomen dat we eventueel onder preventief toezicht worden geplaatst. Het betreft hier de laatste schijf van de begroting Wedeka. Wat ons betreft is dit een treffende illustratie van wat we in de inleiding genoemd hebben namelijk de grote impact van het rijksbeleid op onze begroting. College hoe schat u de kans in dat u er alsnog uitkomt met de Gedeputeerden. Tot zover onze eerste termijn voorzitter. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 6:37 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel voorzitter. Vanavond behandelen we de programma begroting 2016 en de najaarsnota 2016, die behandeling doen we in een periode waarin sprake is van een einde van de crisis. Voor Nederland staan volgens het kabinet en diverse toonaangevende instanties alle signalen op groen. De vraag is natuurlijk of al die positieve signalen ook in de gemeente Stadskanaal zich laten zien. Ondanks de forse bezuinigingen van in totaal ruim 10 miljoen euro bedraagt het begrotingstekort van 2016 €863.000,-. Daarmee is de begroting niet sluitend. Ook voor de daarop volgende jaren ziet het financiële perspectief er niet zo goed uit. Er is nu en in de komende jaren bijna geen geld om onze financiële risico’s op te vangen en zeker geen geld om nieuw structureel beleid te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij is er nog de onzekerheid met betrekking tot het sociaal domein en de algemene uitkering van het rijk. Al met al wordt de GBS fractie daar niet vrolijk van. Verantwoord financieel beleid voeren is ons in de afgelopen jaren goed gelukt, maar blijft dat lukken met zoveel onzekerheden en risico’s in het verschiet. U vindt dat we ons opnieuw moeten beraden over een bezuinigingsronde. Ondanks alle bezuinigingen hebben we een redelijk hoog voorzieningenniveau tot nu toe op peil kunnen houden. Of dat bij de nieuwe ronde het geval zal zijn is dan nog maar zeer de vraag. Voorzitter het zal u duidelijk zijn dat de GBS fractie niet staat te juichen, maar niets doen is niet aan de orde. We zullen maatregelen moeten treffen en daarbij zullen we rekening moeten houden met het feit dat hier en daar het vet al volledig van de ribben is verdwenen. Ook zullen we ons steeds de gevolgen voor de leefbaarheid ons vestigingsklimaat en de broodnodige werkgelegenheid goed voor ogen moeten houden. GBS is tegen lastenverzwaring voor burgers en bedrijven. We gaan ervan uit dat u, de raad, in de opmaat en voorbereidingen uit deze mogelijke nieuwe bezuinigingen van het begin af aan zoveel mogelijk betrekt. En ja wij zouden ook voor zijn om daar een speciale avond voor te beleggen. Graag willen we ook uw toezegging op dat punt. Wat ons betreft kijken we dan ook goed of in dit geval het inzetten van de algemene reserve een optie is. Een reserve die o.a. bedoelt is om moeilijke jaren door te komen. Het moet toch mogelijk zijn om een goede combinatie te vinden tussen het inzetten van een deel van de algemene reserve en eventueel verder te nemen maatregelen. Verder zou ik nu graag op een aantal inhoudelijke zaken rond de najaarsnota en de begroting ingaan. De re activatie van de spoorlijn Stadskanaal-Veendam wordt naar onze inzien steeds verder opgeschoven en dat is wat ons betreft geen goede zaak. We vinden dat er vaart in dit project moet worden gehouden. En in uw antwoord op onze technische vraag over mogelijke besparingen rond de nieuwbouw van de onderwijsvoorziening geeft u aan dat door uitstel tot na 2019 er binnen de looptijd van huidige meerjarenraming ruimte van €174.000,- ontstaat. Wij vragen u uitdrukkelijk om deze besparingsmogelijkheid in uw onderzoek mee te nemen. Eind 2013 liep de huidige CAO voor de sociale werkgelegenheid af. Het is inmiddels eind 2015 en er is nog geen nieuwe CAO, ook dat is een slechte zaak en wij roepen alle betrokken partijen op zo snel mogelijk dit probleem op te lossen waardoor er voor deze kwetsbare doelgroep in ieder geval op dat punt meer duidelijkheid ontstaat. Bij de herindicatie huishoudelijk hulp zijn 72 van de 268 gegrond verklaart en dat is bijna 29%. We schrikken hiervan. In de eerste plaats lopen we als gemeente onbekende financiële risico’s. In de tweede plaats klopt het tot nu toe gevoerde beleid blijkbaar niet of niet geheel. We realiseren ons dat de schuld, laten we het zo maar noemen, daarvan voor een deel niet bij u als college ligt, maar dat de onduidelijkheid ook grotendeels vanuit Den Haag komt. We willen graag van u weten wat u gaat doen, gaat u het tot nu toe gevoerde beleid aanpassen of komt u met nieuw beleid. En zo ja is er ook al een termijn te noemen? In de najaarsnota valt het ons op dat het gat tussen begroten en realiseren soms erg groot is. daarvan twee voorbeelden; bijvoorbeeld de inning van de eigen bijdrage AWBZ door het CAK, dat was voor 2015 begroot op €271.000,- de realisatie bedraagt welgeteld €21.000,-, dus dat is een erg groot gat. En de collectieve ziekteverzekering, het budget voor 2015 bedroeg €723.000,-, het niet besteedde bedrag bedraagt een kleine €423.000,-. Wij vragen uw aandacht hiervoor want strakker op dit soort zaken sturen is misschien wel wenselijk. Dan nog het punt wat ook al eerder aan de orde is geweest over de beschoeiingen. In 2013 en 2014 zijn door o.a. de CU en het GBS hier meerdere keren vragen over gesteld waarbij is aangegeven dat er concrete plannen aan de raad zouden worden voorgelegd. Inmiddels leven we al weer eind 2015 en blijkt er al die tijd weinig te zijn gebeurd. Nu stelt u voor om het totale krediet van 3,4 miljoen in één keer te laten vervallen, op basis van de nieuwe meerjarenplanning wilt u dan per project krediet bij de raad aanvragen. U geeft aan dat u te zijner tijd met een nieuw voorstel komt onze conclusie; jarenlang laten we beschikbare miljoenen op de plank liggen waarmee we groot onderhoud hadden kunnen plegen en waar we mensen mee aan het werk hadden kunnen helpen. Vervolgens zetten we nu weer een nieuwe planning op voor een periode van ettelijke jaren, dat kan toch niet waar zijn voorzitter. Graag uw reactie hierop. En dan voor wat betreft punt 13a, bij de begroting hebt u ook al een eerste wijzigingsvoorstel c.q. een ombuigingsvoorstel bijgevoegd. Het doel van dit voorstel is om onder repressief toezicht van de provincie te kunnen blijven vallen. Omdat wij veel waarde hechten aan onze zelfstandige positie als gemeente gaat onze fractie akkoord met uw voorstel onder de voorwaarde dat de beoogde maatregel wordt geëvalueerd en dat u deze evaluatie aan de raad doet toekomen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 4:24 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter, leden van de raad, college. De najaarsnota 2015 en de begroting 2016 laten zien dat we zware tijden tegemoet gaan die een forse inspanning van het bestuur zullen vragen. De grote financiële tekorten dit jaar en de volgende jaren vragen om duidelijke keuzes. Naast de tekorten op de begroting zitten in de opgenomen cijfers ook nog forse taakstellingen zoals de teruglopende rijksinkomsten die nog niet vertaald zijn naar concrete uitwerkingen. Voorbeelden daarvan zijn te noemen op bladzijde 16 van de WMO waarbij de rijksuitkering is gekort met ruim 4 ton in 2017-2018. Dit betekend dat er ook nog bezuinigingsmaatregelen voor deze taakstelling geformuleerd dienen te worden. een concrete invulling is hier nou nog niet aangegeven. Ook lijkt het, en de heer Boels memoreerde dat ook al, dat het budget voor de vangnetregeling huishoudelijke hulp als voordeel is ingeboekt, 225.000, onze verwachting is is dat de vangnetregeling huishoudelijke hulp gecontinueerd wordt in 2016, dus wij verwachten ook dat die uitgaven in 2016 zichtbaar gaan worden. Dit kunnen we in de huidige begroting, in de voorliggende begroting niet terugvinden, dus graag een toelichting van de wethouder hierop. Daarnaast het akkoord van Westerlee. Het verheugd ons dat de provincie haar taak als toezichthouder heeft opgepakt door het college er op te wijzen dat zij de vastgestelde begroting van het schap dient te volgen zoals dat door ons bij de behandeling van de zienswijze ook reeds is aangegeven. De gekozen oplossing is natuurlijk een noodverband, een greep in de kas. Ten aanzien van de gekozen oplossing hadden wij nog de vraag of hiermee de koopkracht van de reserves ondermijnt zal worden, de controle heeft aangegeven dat in ieder is er wordt gewoon 2% toegevoegd aan de beschikbare reserves die beklemt zijn. De VVD vindt in dit geval het verdedigbaar de rente op de vrij besteedbare reserves aan te wenden voor de begrotingstekort. Het is geen mooie oplossing, maar wel begrijpelijk in deze situatie. Maar dan zijn we er nog niet. Het akkoord van Westerlee gaat uit van cofinanciering, kan de wethouder aangeven waar deze kosten van de cofinanciering zijn verwerkt. En of er al een definitieve toezegging van het rijk is ontvangen, de aanvraag was immers buiten de termijn ingediend. Naast de cofinanciering gaat de ontmanteling van Wedeka met hoge kosten gepaard, de activa, de gebouwen en de inventaris dienen te worden afgestoten, er dienen voorzieningen te worden getroffen omdat de wethouder een terugkeergarantie heeft afgegeven aan de werknemers van de Wedeka. Indien de plaatsing, de definitieve plaatsing, geen succes is. Onze inschatting is dan ook dat de kosten 2018-2019 fors hoger uit zullen vallen dan de jaarlijkse bijdrage die we nu in de begroting hebben opgenomen. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet en wanneer eventueel de financiële consequenties van het akkoord van Westerlee in beeld worden gebracht en ook vertaald worden naar de meerjarenramingen. Daarnaast vindt de VVD de presentatie van de belastingen misleidend, de lastendruk wordt te positief weergegeven door voor de afvalstof heffingen in 2016 uit te gaan van 12 ledigingen en in 2015 van 14, dan is het logisch dat de lasten gelijk blijven of dalen. Want bij gelijkblijvende uitgangspunten, dus 12 of 14 ledigingen, stijgt de afvalstoffenheffing met 6% ten opzichte van vorig jaar. En op zich onderschrijft de VVD het uitgangspunt dat de heffing kostendekkend dient te zijn alleen de presentatie dient wel volledig en juist te zijn. Wel heeft de VVD de vraag voor wat betreft de inningskosten van de toeristenbelastingen en de marktgelden. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden zijn dermate klein dat wij ons afvragen of de kosten van het innen van deze belastingen de arbeidsintensiviteit de kosten niet voor de baat gaan dus graag zou ik van de wethouder inzage willen hebben in de inningskosten van deze belastingen. Afsluitend wil de VVD het college aangeven dat zij graag bereid is om mee te denken over de oplossingsrichtingen voor de financiële tekorten waarbij de VVD voor schaalvergroting van het voorzieningen niveau een belangrijk element zal worden. Wij sluiten ons aan bij het verzoek van de CU om in een raadscommissie opiniërend te brainstormen met de raad en het college. Voor zover onze bijdrage in de eerste termijn.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan meneer Pals, D'66. Meneer Pals ga uw gang.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Collega’s, college, geachte aanwezigen op de tribune. Wij behandelen eerst de najaarsnota, de najaarsnota kunnen we vrij kort over zijn en we beginnen deze keer eens een keer met een compliment, doen we niet vaak maar dit is wel een heel mooi compliment en dat compliment geven we aan het initiatief van MFA “de Bast” over de investering van zonnepanelen die in 9 jaar tijd zijn terugverdient. Een initiatief dat navolging verdient en grote complimenten en kan als voorbeeld zijn voor onze gemeente hoe om te gaan met duurzaamheid investeringen in het gebouw. Ik hoop dat het college het compliment overbrengt. Wat een beetje uit de hand loopt in de najaarsnota zijn de kosten voor de B&W kamer. Voor een totaal bedrag van €36.000,- plus €13.000,- voor een totaal van €49.000,-. Gezien de komende herindeling lijkt ons dit wel een beetje teveel van het goede, maar als u in dat pluche wilt zitten in het mooie pluche
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja u heeft het over de B&W kamer, maar
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, zo wordt het genoemd hè
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt, maar volgens mij wordt hij alleen voor meerdere doeleinden gebruikt. Als die verbouwing klaar is en dan is het volgens mij een prima optie.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Er wordt alleen gesproken over B&W kamer meneer Van Beek, maar ik zou zeggen het zou zonde zijn voor dat bedrag als er niet meer mensen gebruik maken van die kamer dan alleen het B&W. Maar misschien
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter. Dat staat gewoon in het stuk, dat ie multifunctioneel wordt gemaakt, dus ik snap niet zo goed wat de heer Pals nou bedoelt, ik hoop dat hij ergens anders voor gebruikt gaat worden dan alleen het college, dat staat er in dat ie ergens anders ook voor gebruikt gaat worden dan het college. Er kan ook getrouwd worden straks.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu ook.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb net gewenst dat het mooi zou zijn dat er meer mensen gebruik zouden maken van die kamer dus wat dat betreft sluit het helemaal aan bij uw opmerking meneer Hofstra. Maar goed het blijft
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De opmerking is gemaakt op een gegeven moment er komt vast ook wel een reactie op, maar gaat u door meneer Pals.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar het is een fiks bedrag, €49.00,-, en dat zullen we met zijn allen eens zijn dat dat toch wel een beetje veel is gezien het in het licht van de herindeling want misschien over drie jaar gebruiken we het gehele gebouw niet meer. Dus in die zin zou ik zeggen van herzie uw besluit en kijk nog eens naar hoe het anders zou kunnen. Ten eerste najaarsnota, het valt te betreuren hoe duur de verhuizing van de oude naar de nieuwe kazerne nu heeft uitgepakt. Nu ook de verkoopprijs bij lange niet is gehaald van de bestaande, van de oude kazerne. Zo is het toch nog een extra dure kazerne geworden de hele verhuizing en helaas niet meer recht te trekken en zitten we met een scheur in de broek, zo ervaren wij dat als D’66. Graag zouden wij van het college
  • 0:1 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, CDA.
  • 0:01 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Is de heer Pals ook blij met de nieuwe invulling van het pand? Van de locatie?
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, dat weet u, misschien zat u toen nog niet in de raad, ik weet niet meer, maar wij waren helemaal niet blij met de verhuizing.
  • 0:6 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Nee dat vraag ik u niet. Of u blij bent met de eventuele nieuwe invulling van het huidige pand van de brandweer.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee daar waren we dus niet blij mee. Nee.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij wordt de vraag niet helemaal begrepen meneer Gelling. Misschien kunt u hem nog duidelijker stellen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:4 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Het pand wordt nu waarschijnlijk aan een ondernemer verkocht die er wat mee gaat doen.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh zo, ja, ja, nee, dan is de vraag mij helder. Natuurlijk ik ben blij voor de ondernemer dat hij het voor die prijs heeft gekregen laten we het zo zeggen.
  • 0:4 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Nee, nee, nee
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik bedoel het is een scheur in de broek voor de gemeente.
  • 0:4 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, D’66 die hamert altijd op bedrijvigheid.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja
  • 0:3 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja en dat gebeurd nu.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar ik bedoel het laat niet onverlet dat wij de ondernemer, ik heb net gezegd; gefeliciteerd met de aankoop. Maar laat niet onverlet dat wij als gemeente met de scheur in de broek zitten omdat wij niet de prijs hebben gekregen die we ervoor hebben gevraagd. U heeft het in de stukken kunnen zien.
  • 0:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar er zijn dus meer in dit land die onroerend goed verkopen en daar toch niet de prijs voor krijgen die ze graag hadden willen ontvangen. Maar ik heb nog eens even gekeken en u fietst veel hè, dat heb ik gezien.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon?
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U fietst nogal veel met mooi weer.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U kent mij heel slecht meneer Maarsingh. Heel slecht.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh..nou ja. Maar goed wat mij is opgevallen
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb namelijk een auto.
  • 0:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat mij is opgevallen en of je er nou voor bent of tegen, maar dat oude pand van de brandweer staat op een strategische plek voor Stadskanaal. Ik weet niet hoeveel mensen daar voertuigen daar langs rijden, dat staat op dat grote bord, zoek dat maar eens op. En ik heb mij, ja ik schaam mij eigenlijk, ik schaamde mij de afgelopen tijd eigenlijk een beetje voor die oude brandweerkazerne, ik dacht wat een zootje is dat hier en wat een bende en wat is dat ding groen en smerig. En als er nou toch een ondernemer inkomt die dat weer oppoetst en dat er weer goed uitziet en bedrijvigheid dat is een hele goeie zaak voor de gemeente Stadskanaal en denk niet meneer Pals dat als u er 5 jaar niks aan doet dat u dan weer de prijs krijgt die wij in ons hoofd hadden. Dus u moet toch wel tot de conclusie komen dat u blij bent.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals bent u blij? Maar dat komt door het debat wat plaatsvindt.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar voorzitter ik heb dacht ik al twee keer gezegd hoe blij ik ben voor degene die het pand heeft gekocht. Maar ik heb het over de scheur in de broek die wij hebben opgelopen door het verkoop van dat pand.
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, nee, maar dat ben ik eigenlijk wel een beetje met u eens
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, gelukkig.
  • 0:36 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Want ik stond er ook een beetje tegenover van mot dat nou allemaal zo in die grote kazerne, maar nu het klaar is en nu men er zit en dat pand zo gebruikt wordt op deze manier en er zo uitziet ben ik tot de conclusie gekomen dat het een geweldige goeie zet is geweest dat de brandweer daarin gekomen is, ja ik vind het gewoon geweldig, nou zorgen dat ie er ook blijft, alleen toen was de zorg van dat pand, je kunt beter afscheid nemen en geld beuren dan er ieder jaar geld bijdoen ondanks die scheur. Want die scheur kun je ook nog, ja mijn vrouw naait nog broeken, maar dat ?????????
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u heeft heel wat losgemaakt. Ik stel voor dat u nu vervolgd.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja lijkt mij ook voorzitter want we zouden het kort houden dus wat dat betreft. Goed tot zover de. Gaan we nu over naar de programma begroting. D’66 vindt de begroting een degelijk verhaal. Financieel gezien nog een behoorlijke uitdaging, maar dat wordt ook neergeschreven. Meerjarig is begroting niet sluitend. Echter de begroting valt moeilijk te lezen en is voor velen niet goed te lezen. Daarom roepen wij het college op en de rekeningcommissie middels een motie op een voorbeeld te nemen aan bijvoorbeeld de begroting van Staphorst, let wel Staphorst, Baarn of Bellingwedde, dit om onze inwoners nog duidelijker te kunnen informeren en een betere begroting die leesbaar is, transparant en helder om dit te kunnen presenteren aan onze inwoners. Want ook voor hun is het belang dat een programmabegroting goed kan worden gelezen. Met uw toestemming eind van mijn betoog ga ik de motie bij u indienen?
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u. Ik riep al drie keer, maar u hoorde mijn kennelijk niet.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar het maakt ook zo’n indruk.
  • 1:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nou dat vond ik eigenlijk ook wel. Ik vond het wel verassend dat de heer Pals hiermee kwam. Volgens mij heb ik net in mijn bijdrage gezegd dat het een goed en duidelijk stuk was. En ik heb eventjes gekeken want u stuurt een mailtje rond met wat bijlagen erbij en u wijst inderdaad op Staphorst, geweldige gemeente trouwens, waar ik mij in kan vinden en het allereerste ding wat je aan kunt klikken dat je een heel klein overzichtje ziet met wat getallen wat verduidelijkt is, dan denk ik van ja daar zit wel wat in. Maar voor de rest denk ik dat wij een keurige begroting aangeleverd hebben gekregen door het college wat voor mij geheel duidelijk is. En volgens mij hebben wij een rekeningcommissie waar de financiële koppen zeg maar bij elkaar zitten die onze eigen fracties vervolgens ook het een en ander kunnen uitleggen, dus ik zie niet in waarom of het nou onduidelijk is. En dat u verwijst naar Bellingwedde en nou die andere gemeente, ik heb het even geopend en dan zie ik 150 pagina’s ik denk ik klik het maar weer weg.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het spijt me dat u toch niet denkt aan onze inwoners. Want als u goed, dat rapport bekeken, lay-out technisch, ik bedoel inhoudelijk meneer Van Beek ben ik het helemaal met u eens, ik bedoel wat qua inhoud staat bij ons en wat qua inhoud staat bij Staphorst dat zal niet veel verschillen, maar ik heb het over de presentatie hoe het gepresenteerd wordt naar de inwoners van de gemeente. En dan vind ik Staphorst, echt met name Staphorst, een voorbeeld.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik heb u ook gezegd alleen dat eerste voorbeeld als Staphorst kan ik mij uitstekend in vinden en zoiets naar de pers toegaat heb ik daar helemaal geen moeite mee maar dat heeft volgens mij meer iets op het communicatieve vlak van de afdeling communicatie hier te liggen dan dat we nu gaan wijzen naar het college die een programma begroting heeft opgesteld.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U slaat de spijker over de kop over de eerste opmerking dat het met de communicatie heeft te maken. Dank u dat u het zo heeft opgepikt.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter want nu wordt het in een keer wel, wij hebben in onze werkshop deze begroting aangegeven dat het een goed leesbaar stuk is. En ik vernam een beetje van u dat u aangaf ja dat u dit betwist maar nu hoor dus eigenlijk zeggen dat u daar ook geen vraag over heeft het gaat u puur om de communicatie richting onze inwoners. Dat is uw motie.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dat is de motie.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En die mag u indienen. Want wilt u dat we er iets mee gaan doen dat er een advies op komt en eventueel over gestemd wordt dan zult u hem inderdaad moeten indienen meneer Pals.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. Ik dacht ik denk met u mee voorzitter ik denk dan doen we het eind van het betoog maar dan gaan we dat nu doen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maakt niet uit u mag het halverwege doen en u mag het aan het eind van uw betoog doen. Als u hem maar indient want anders werkt het niet.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed dan lever ik hem aan het eind van mijn betoog in. Goed eind van het betoog, ja? gaan we eerst verder.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Pals, u zou het kort houden.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Anders komen we nooit klaar, precies, ja precies. Onderdeel van de programma is het centrum ontwikkeling. Centrum ontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor een MKB vriendelijke gemeente zoals wij. We roepen het college dan ook op om budget vrij te maken en een G1000-conferentie te organiseren om de door iedereen gevoelde problematiek van de leegstand voor te leggen aan de burgers.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wat bedoelt u met G1000. Hebben we het over 1000 gemeenten of
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De G1000-conferentie is eigenlijk landelijk erg beroemd geworden meneer Van Beek. Want met de G1000-conferentie is net afgerond in de stad Groningen, daarin worden burgers uitgenodigd gewoon op postcode en worden opgeroepen om mee te denken, mee te praten over hun wijk en over hun stad. De conclusies daaruit worden verwerkt in een goed presentatie hoe wil je je stad hebben, hoe maak je samen de stad en dat soort zaken. U zult ongetwijfeld, waarschijnlijk heeft u er niet over gelezen, maar ik wil u daar graag over bijpraten.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jawel ik heb er wel over gelezen, maar ik wou graag even horen of u het uitstekend kon uitleggen en
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En is het gelukt?
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat is gelukt.
  • 1:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed dank u. Maar onze vraag is aan het college om voor de centrumontwikkeling voor de plannen zoals ze nu staan in dat stuk wordt daar met weinig budget gesproken en we willen toch dat het centrumontwikkeling dat is een dusdanig speerpunt dat we daar meer initiatieven in gaan ontplooien. Voor de rest het volgende punt is hoe staat het met het zelfstandige onderzoek van het theater Geert Teis. We hebben al een hele tijd hebben we het daar wel eens over gehad, het is vaak uitgesteld, maar gezien en de nieuwe ontwikkelingen, ombuigingen en bezuinigingen die we hebben wordt het tijd dat we dit weer eens een keer op de agenda krijgen. Want ik kan me nog herinneren dat één van de taken van de nieuwe directeur zou worden om een rapport te schrijven over het verzelfstandigen onderzoek en ik roep het college op om er toch nog eens een keer weer te kijken van hoe staat het ermee en wanneer komt dat onderzoek. Recreatie, het onderzoek naar de passantenhaven staat ook al genoemd in de perspectiefnota en dat de uitkomst in het tweede helft van 2015 wordt verwacht. Het kan nog, het kan nog. Dus we kunnen ook nog toezien want 2015 is nog niet afgelopen. Zo niet dan, als we het niet krijgen in 2015 roept de D’66 fractie op om te stoppen met het onderzoek want iedere euro is er één te veel die daaraan verspild wordt in deze tijd. Afspraakbanen, in de najaarsnota zijn het er
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik kan het niet helemaal goed volgen. De heer Pals wil snel de onderzoek snel wordt afgerond maar toch vindt hij elke euro die aan dat onderzoek wordt besteed maar verspil geld.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dat vonden we al bij voorbaat meneer Hofstra dus wat dat betreft in die zin zijn wij niet van mening veranderd.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee maar dan vindt u het toch ook niet erg dat het onderzoek, ik begrijp het niet helemaal.
  • 1:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ik zal het u uitleggen. Tweede helft van 2015 zou het onderzoek klaar zijn, als men niet in staat is om het onderzoek klaar te hebben dan denk ik stop met de zaak want in tijd van bezuinigingen, ombuigingen waar we iedere euro nodig hebben denk ik dat ieder euro die we er aan verspillen aan dat plan zoals dat is voorgelegd dat dat gewoon weggegooid geld is, dus wij zeggen stop met dat onderzoek. Maar dat is d’66 meneer Hofstra, PvdA zal denk ik daar heel anders in staan. Afspraakbanen, in de najaarsnota zijn het er nul in 2015 twee en we moeten naar 6, hoe wordt dit gerealiseerd is de vraag. Volgende, in onze begroting, meerjarenraming zijn en worden we erg afhankelijk van het akkoord van Westerlee. Want ons inziens wishful thinking is, heeft het college ook een worst case scenario. We zijn erg benieuwd hoe de plannen gaan uitpakken als het plan van akkoord van Westerlee niet realistisch is. Zoals u weet het plan wordt dacht ik even uit mijn hoofd nu 4 december wordt het gepresenteerd dus we wachten met spanning af hoe het gaat komen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Pals die had het over het leesbaar en begrijpbare begroting en hij gebruikt wel allemaal termen van wishful thinking en ik hoor hem nog een term een Engelse term u begint
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, worst case.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, wordt case, ja nou goed, niet dat ik het niet begrijp, maar ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn, inwoners, waar u op doelt die dat niet begrijpen meneer Pals.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Een betere presentatie graag.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, wilt u dat ik het vertaal meneer, dan ik bedoel, anders doet u het eens een poging dan kunnen we zien hoe het bij u ??????
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het is uw betoog.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja daarom en u interrumpeert mij op zo’n woord dus vandaar. Vervolgens is in de nota wordt er minder besteed aan de thema duurzame energie. Onze vraag is; waar ligt dat aan. Bedroefd is het hoe het met de internationale uitwisseling is gesteld in onze gemeente. Deze wordt in 2015 geheel ten grave gedragen, droevig met zo’n grote buurman. En we roepen het college op dit nog eens nader onder de loep te nemen en te komen met nieuwe plannen of legt het college zich daarbij neer. Burgerzaken, mooi dat er in 2016 volgens het rapport geen verkiezingen komen en daarvoor geen budget te worden vrijgemaakt. Dat ze Den Haag en het kabinet geruststellen. Maar er komt wel een referendum en die is vast niet gratis. Is er al iets over de kosten te zeggen? De OZB, genoemd in het stuk, bladzijde 46, is dat de OZB 2% in 2018 verhoogd zal worden. graag zou ik de raadsleden willen vragen hoe men denkt over die 2% verhoging die al genoemd wordt in de nota. Want bij de bijdrage van GBS is volgens mij al gezegd dat ze het daar niet mee eens zijn met die 2%.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En hoe denkt de D'66, de democraten hierover?
  • 1:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij hebben daar geen problemen mee. Gasfabriek, het blijft ongewis, maar wij komen steeds weer terug met de vraag, maar moeten we nu wel of niet die 1 miljoen betalen die nog steeds open staat en waarvan nog steeds niet bekend is moet dat nu wel of niet van ons budget af. Graag even een bijpraten over hoe het ervoor staat. Herindicatie huishoudelijke hulp. Hoeveel bezwaarschriften zijn er gegrond verklaard en hoeveel daarvan neemt het college over. U heeft een getal genoemd dacht ik van 70, maar goed het college kan ook bezwaren naast zich neerleggen, dus onze vraag is hoeveel heeft het college daarvan overgenomen wat de commissie rechtsbescherming heeft genoemd. Financiële kerngetallen, waarom kunnen we dit niet vergelijken. Als je kijkt op bladzijde 61, staan 3 tabellen, waarom kunnen we dat nu niet vergelijken, alleen de begroting 2016 is ingevuld. Volgens ons is het een wet die dat voorschrijft dit te doen, precies gezegd staat in Staatscourant 17 juli 2015 onder nummer 20619, u kunt het nalezen, waarin de gemeentes zijn verplicht om dat te doen. afsluitend kunnen we stellen dat we op deze wijze het niet kunnen gaan volhouden met zijn allen daar er teveel onzekerheden zijn in de begroting. Wij roepen het college op om eens een keer een nieuwe kerntaken discussie te starten. Punt 13a. Uw voorstel om de ombuigingsmaatregelen begroting 2016 vast te stellen en deze te verwerken en als eerste wijziging op de begroting 2016. Nou moet het van mijn hart, maar dat is een punt van orde, dat je moet volgens mij toch eerst de begroting moet aannemen om dit punt te kunnen wijzigen. Dus dat was even een beetje de onduidelijkheid die we net hadden voorzitter, maar dat komt vast wel uitleg over. Maar ten aanzien van dit punt kunnen we zeggen
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   komt wel goed
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   pardon
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zeg; er komt geen uitleg meer over, maar het komt wel goed.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het komt wel goed, ik vertrouw erop voorzitter. Zo’n voorzitter hebben we. Punt 13a, wij kunnen nog even zeggen wat wij, wij zijn tegen dit verhaal van creatief boekhouden. Dat heet creatief boekhouden zoals we het college dit voorstel heeft gedaan. We zullen moeten accepteren dat Wedeka een lastig en ongewis dossier is die ons als inwoners van deze gemeente erg kan raken. Vandaag doe je de ene truc die morgen niet meer werkt, dus daarom stemmen we tegen. Waarom werd voorheen dat niet zo ????????????? en krijgen we niet meerder opties voorgelegd op zo’n korte termijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Hoor ik u nu zeggen dat u tegen deze ombuigingsmaatregel bent?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En dat realiseert u zich ook dat u dan mogelijk onder preventief toezicht gesteld word van ?????????
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja hoor ja, ik sluit ermee af, ja.
  • 0:05 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Oh, dat vindt u prettig.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Prettig is het niet, maar we zullen denk ik wel een keuze moeten maken in deze.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ok. Nou dan heb ik nog één opmerking naar u. Ik vind de term creatief boekhouden vind ik eigenlijk een verkeerde term.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, hoe had u het willen noemen?
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou het is gewoon boekhouden en creativiteit duidt ergens anders op naar mijn idee.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok, goed, ok.
  • 0:0 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Kunt u ook aangeven waarom u tegen deze zet bent?
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zijn tegen omdat wij toch echt vinden dat die rente, die 2 miljoen, waar u het ook over had, dat die eigenlijk verkeerd wordt ingezet. Wij vinden eigenlijk de oorzaak waarom wij dit voorstel hebben gekregen is, omdat Wedeka zijn cijfers niet goed heeft ingeleverd. Dat is eigenlijk de oorzaak van het hele geval. Dus daarom zeggen we ook als Wedeka het nu niet kan inleveren denk ik van wat is er dan zo erg dat we dan onder, even kijken hoor ik moet even mijn, dan is het ook niet erg om een preventief toezicht te komen omdat de provincie dan meekijkt en de begroting voor onder andere van de Wedeka. Want de Wedeka uiteindelijk is de Wedeka degene die ons dit deze cijfers heeft aangeleverd en niet goed blijkbaar.
  • 0:23 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Daar verschillen we denk ik van mening want de Wedeka heeft haar begroting ingediend met de cijfers zoals ze daar in hebben staan en het college heeft gemeend, in 2018 of 2019, of de raad heeft daar ook mee ingestemd, om niet het volledige bedrag op te nemen, maar gewoon de taakstelling zoals die na de uitvoering van het akkoord van Westerlee op te nemen en dus het is een besluit van onze gemeente en niet zozeer van de Wedeka.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar goed zo is het wel gekomen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:49 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik een vraag stellen, ja het is niet mijn dossier dus ik praat ook een beetje zonder last of ruggenspraak, maar als er nou geen Wedeka was geweest. Wij zijn blij met Wedeka en wij hopen en het college heeft er ook iets aan gedaan om Wedeka met de neus op de feiten te drukken en in 2019 met een fatsoenlijk bedrag op papier te komen. Daar was u het waarschijnlijk wel mee eens. Maar als er nou geen Wedeka was, was u dan ook tegen die maatregel geweest, nee laat ik het anders zeggen, als een gemeente of wie dan ook het wat moeilijk heeft is het dan zo erg in moeilijke tijden met veel onzekerheden de rente te gebruiken in de exploitatie, is dat nou zo erg.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, wij vinden van wel meneer Maarsingh.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, wilt u dan nog in moeilijke tijden voortdurend oppotten enzovoort en ook nog toezicht van een provincie hebben in plaats van uzelf te redden. Ja, ik zeg niks meer.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Pals.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed kortom afsluitend met dit punt is we vinden het tekort tijd om daarover te beslissen, dus we hadden wat langer voorbereidingstijd gehad. Vandaar ook dat we nu de beslissing nemen dat we geen moeite hebben met preventief toezicht. Tot zover mijn bijdrage voorzitter. En hier de motie. Ik zal hem even voorlezen.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:16 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het valt me op dat D’66 niets verteld over de onderwijs over de jeugdzorg terwijl dat toch wel heel wel onderdelen zijn die in uw partij, ook landelijk gezien, toch wel veel aandacht vragen en u verteld er helemaal niks over. Terwijl het wel leeft in onze gemeente, dat valt me van u tegen meneer Pals.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat vind ik dan heel jammer maar u zal toch denk ik eens beter met uw fractievoorzitter moeten gaan spreken. Met uw fractievoorzitter, want we hebben namelijk fractievoorzitters overleg en we hebben afgesproken dat we op highlights deze begroting zullen aanvliegen en dat we er geen algemene beschouwingen van zouden maken. Als het ons was toegestaan om in korte tijd
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou dat, ik weet niet of ik dan de goeie presentatie van u gehoord heb maar dit zijn toch wel heel andere zaken als u over highlights hebt dan vind ik juist dat jeugdzorg en al die zaken daar wel in horen meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar daarin verschillen we meneer, toch? ik heb het, waar ik het over heb en u heeft het waar u het over heeft dus voor u is het de kans en voor mij de kans, klaar.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter, u bent wel. Meneer Pals u bent wel een onderwijs partij hè, daar wil ik u toch wel even op wijzen voordat u dat vergeten bent.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar nogmaals
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja tis mooi meneer Klinkhamer dat nu door dit debat op een gegeven moment de verschillende achtergronden wat zichtbaar worden van de partijen dus dat heeft het in ieder geval wel bewerkstelligd. Ik vraag u meneer Pals om de motie voor te lezen en hem in te dienen en dat heeft ook een beetje met het tijdsaspect te maken.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, motie. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 9 november 2015, overwegende dat; 1, de begroting niet alleen inhoudelijk goed is, maar ook voor raadsleden en burgers overzichtelijk en goed leesbaar moet zijn. 2. de begroting weliswaar inhoudelijk goed is, maar niet altijd even overzichtelijk en goed leesbaar, punt 3; er voorbeelden zijn van gemeenten, zoals Staphorst, Baarn en Bellingwedde, waar de vormgeving van de begroting een stuk overzichtelijker is. Verzoekt het college om een werkgroep met ook ambtenaren en raadsleden in te stellen ter voorbereiding van een voorstel aan de rekeningcommissie, zodat daar samen gekozen kan worden voor een nieuwe vormgeving van de begroting en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en dan heeft u voor mij een getekende versie meneer Pals zodat ik kan controleren of die onderdeel kan zijn van de beraadslagingen en dan wordt hij tegelijkertijd bij de leden van de raad op de i-pad gezet. Maar meneer Boels van het CDA heeft geloof ik nog een vraag aan u.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik hoor heel veel woorden, maar ik begreep net dat u gewoon een advertentie in de Kanaalstreek zou willen en nu hoor ik u een werkgroep van ambtenaren en raadsleden en dat staat een beetje haaks op elkaar meneer Pals.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik vind van niet meneer Boels. Want kijk ik denk als je tot een totaal andere lay-out en nogmaals, nogmaals meneer Boels, het gaat niet om de alleen om de raadsleden, het gaat om de communicatie naar de burgers. De burgers die hebben recht om een goed mooi inhoudelijk stuk die makkelijk communicatief te lezen is, daar gaat het om, alleen ik denk dat je daar hebt daar heb je de ambtenaren nodig daar heb je denk ik wat raadsleden voor nodig en de rekeningcommissie om even tot een format te komen hoe presenteren wij in het vervolg de begroting.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja even tot een format komen voor een advertentie in de Kanaalstreek is iets anders dan een werkgroep met ambtenaren, raadsleden en rekeningcommissieleden instellen, dat, volgens mij staat dat haaks op elkaar.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar bij mij staat, voorzitter, bij mij staat meneer Boels haaks op, hoe komt ie bij de Kanaalstreek, ik bedoel ik heb het woord niet één keer Kanaalstreek genoemd.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was onderdeel van het debat meneer Pals, in die zin, de motie is ingediend, hij voldoet aan de vereisten en kan dus onderdeel uitmaken van de beraadslagingen en staat op uw i-pad onder agendapunt nummer 305, zeg ik dat goed? Ja. En u krijgt daar straks kunt u daarover discussiëren en u krijgt ook vanuit het college denk ik wel een reactie op deze motie. Dank u wel meneer Pals. Last but not least fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 4:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, ik kan u beloven dat ik het wel kort zal gaan houden. Wij hebben kennis genomen van de najaarsnota 2015 en zijn tot de conclusie gekomen dat we er niet vrolijk van worden. En dat is een jammerlijke constatering. Al het hele jaar door vertonen de financiën een grillig verloop en ook voor het resterende deel van het jaar zijn er nog potentiele risico’s die van invloed kunnen zijn op het resultaat 2015. Zo valt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer zien we te lezen dat voor wat betreft het lokaal onderwijsbeleid er wellicht een doorbetalingsrisico bestaat van €240.000,-. Dat voor het plan Nieuw-Veenlanden er thans een financiële doorrekening plaatsvindt, maar dat daarvan de risico’s nog niet bekend zijn en dat er voor beschermd wonen een potentieel risico van €320.000,- bestaat op grond van de solidariteitsafspraken. Ook in de paragraaf sociaal domein liggen potentiele risico’s op de loer en daarover hebben we nog een vraag aan het college. Op bladzijde 32 namelijk staat onder het kopje “jeugd” dat door uitputting van het zendbudget en de uitname van het rijk voor de wet langdurige ziektekosten het REG een voorstel neergelegd heeft om te komen tot een herverdeling van de zin in het PGB budgetten. Het college heeft het voorstel in beraad en zal hierover binnenkort een besluit nemen. Mijn vraag is gaat het hier om borstzak/vestzak, het overhevelen van ene potje naar het andere potje of gaat het hier om mogelijk nieuwe kredieten. Voorzitter voor het overige kunnen we akkoord gaan met de in de bijlagen opgenomen wijzigingen en stemmen ermee in de kredieten beschikbaar te stellen voor de in onderdeel 4 genoemde investeringen. Gaan we door naar de begroting. Voorzitter volgens mijn hadden we afgesproken voor dit jaar bij de fractievoorzittersoverleg dat we de behandeling van de begroting niet al te technisch zou laten worden en dat zullen we dan ook niet doen. De vragen die we als fractie hadden zijn al in eerdere stadium netjes schriftelijk door het college beantwoord waarvoor dank. Op bladzijde 1 van de begroting valt te lezen dat de begroting 2016 een tekort vertoont van €863.000,- en is daarmee niet alleen niet sluitend maar inmiddels ook alweer achterhaald. Een eerste wijziging op deze begroting heeft zich inmiddels al aangediend, in het volgende agendapunt zal ons namelijk gevraagd worden in te stemmen met de ombuigmaatregel waardoor voor het jaar 2016, maar ook voor de jaren 2017, 2018 en 2019 het tekort met 554.000 positief zal worden beïnvloedt. De begroting 2016 zal met deze maatregel dan structureel met €206.000,- sluitend zijn, inclusief de incidentele baten en lasten resteert er dan nog wel een tekort van iets meer dan 3 ton, maar dat is altijd nog beter dan een tekort van ruim 8,5 ton zoals eerder begroot. Zijn we ermee daarmee, kunnen we ons afvragen. We houden onze adem in. Nog teveel mogelijke lijken in de kast wat ons betreft. We noemen dan risico’s als de herfstsanering van het voormalig gasfabriek terrein, sanering van het Mercurius Business Park, een mogelijk nasleep herindicatie huishoudelijke hulp, uitwerking van de scenario’s Nieuw Veenlanden en komen we wel uit met de budgetten voor het sociale domein, hoe grillig zal het Akres volgend jaar verlopen, gerede kans dat wij ook in 2016 afstevenen op een groter tekort en zullen we wellicht net als dit jaar weer een greep dienen te doen uit de algemene reserves. Ja en we krijgen zo langzamerhand het idee dat Den Haag daar ook op aanstuurt. Dat het beleid er op gericht is gemeenten met gezonde algemene reserves door middel van lagere uitkeringen min of meer ertoe aan te zetten eerst de eigen reserves maar op te souperen alvorens over de brug te komen met sluitende budgetten. Maar het kan zijn dat ik er teveel achter zoek. Goed, ja nou veel is al gezegd door de diverse fracties vanavond en ik wilde het hierbij ook maar in de eerste termijn laten. Dank u wel voorzittter.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan stel ik voor dat wij even schorsen na deze eerste termijn. Ik kijk even naar de leden van het college. 15 minuten? Kwartiertje? Dan zijn we rond 21.40 uur terug.
  • 0:6 schorsing
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Hamster.
  • 4:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Het lijkt me wijs enkele woorden aan het begin van mijn betoog te wijten aan onze financiële positie. En dan herken ik veel van wat door uw raad in eerste termijn is ingebracht. We zijn altijd stevig en solide geweest, financieel als gemeente Stadskanaal. En uiteraard willen we dat blijven, we hebben een goede reserve positie en we kunnen af en toe een jaar met wat tegenvallers opvangen, maar we moeten willen blijven streven naar structureel sluitende begrotingen. Dat hebben we de afgelopen twee college perioden gedaan en dat is al meermaals terecht gekomen in een bezuinigingsronde, tweemaal, 2010, 2013, structureel, meneer Hofstra gaf het aan, hebben we al 10 miljoen euro bezuinigd. Ongeveer 10% van onze begroting hebben we structureel bezuinigd. En toen we die bezuinigingsronden inzetten vermoeden wij dat wij rond deze tijd weer enige structurele ruimte zouden hebben om risico’s op te vangen. En nu we op dit moment staan zien wij dat we die ruimte niet hebben, nauwelijks. We presenteren nu in eerste instantie een begroting met een meerjarig overschot van 0,1% van onze begroting, een tonnetje, net niks. En de jaren ernaartoe kennen we allemaal tekorten. Dat was voor ons als college de aanleiding, en ik hoorde daar een ondersteuning voor in de raad, dat was voor ons als college de aanleiding om te zeggen dat we naar meer zekerheid toe zouden willen. Zekerheid in een tijd waar nog veel risico’s zijn. De heer Mellies noemde een heel aantal, ik heb meer van u gehoord. Heel concreet eentje die ik moet benoemen, de heer Nijenbanning haalde hem ook aan, u boekt de bezuinigingen op het sociaal domein boekt u neutraal in, ze moeten nog wel even gerealiseerd worden. ja, eens, dat moet nog gerealiseerd worden, dat hebben we nog lang niet allemaal binnen. En dat moeten we gaan doen door goed en efficiënt in te kopen, maar vooral door die transformatie in te zetten. En hoe reëel risico’s kunnen zijn bleek de afgelopen 10 dagen. Het bericht kwam binnen dat Gedeputeerde Staten vragen stelde bij de 1,5miloen taakstelling die wij aan Wedeka hadden opgelegd in het laatste jaarschijf. Voor Wedeka zou dat op zich geen probleem hoeven geven omdat die 1,5 miljoen gedekt zou worden door de gemeente. Het risico bestond dus, en daar zijn wij het gesprek op meerdere niveaus met de provincie aangegaan, dat wij aangekeken zouden worden van beste gemeente u heeft nog extra geld aan Wedeka over te maken in 2019. En die gesprekken die gaven te weinig duidelijkheid dat wij zeiden van wij willen de regie houden, wij willen voorkomen dat wij onder preventief toezicht komen, want heer Pals dat beperkt ons zozeer, dat beperkt u als raadslid zozeer in het nemen van besluiten over eventuele nieuwe investeringen, dat wij zeiden dat moeten wij ten alle tijden proberen voor te zijn vandaar de bezuinigingsmaatregel die we u hebben doen toekomen. Wij willen het risico niet nemen dat wij onder preventief toezicht zouden komen te staan want, om de vraag van de heer Hofstra te beantwoorden, zouden wij er met de gedeputeerden uit kunnen komen, wij willen er niet van afhankelijk zijn, wij willen u niet hier een begroting neerleggen, een meerjarenraming en u over een maand moeten melden dat wij op het provinciehuis mochten verschijnen waar we de boodschap kregen dat we onder preventief toezicht zouden staan. Net zozeer als dat wij niet afhankelijk wilden worden van de welwillendheid van andere Wedeka gemeenten om een goede onderbouwing met ons te gaan geven voor die taakstelling van 1,5 miljoen. Regie nemen en regie houden. Dat is het centrale woord. Niets doen is niet aan de orde hoor ik mevrouw Meertens zeggen, eens. Dit college neemt regie wederom door op tijd in te grijpen en dat willen we ook naar de toekomst toe doen door binnen een half jaar met bezuinigingsvoorstellen te komen. En ik hoor breed van u vanuit de raad de vraag betrek ons op tijd en plan een avond zorg dat wij betrokken worden en uiteraard wil ik u die toezegging doen, dat hebben we de afgelopen twee keer gedaan en dat zullen we deze keer wederom proberen. Ja, dat is een toezegging.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 2:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Kom ik bij de vorm van de begroting, want daar hebben we het dan over als ik de heer Pals beluister, de vorm van de begroting, de inhoud is blijkbaar behoorlijk akkoord, zijn we blij mee, de vorm valt nog wat op aan te merken. En als ik dan de discussie hoor die u met uw collega raadsleden voert, heb ik het idee dat u niet zozeer denkt van dit boekwerk zou compleet anders moeten, maar we zouden willen dat u in de communicatie met de inwoners iets organiseert. Nou u weet ik ben net een half jaar portefeuillehouder op dit onderdeel en die ambitie deel ik. ik had bij de afdeling communicatie al de vraag neergelegd van en toen verwees ik naar de pagina’s van de gemeente Groottegast, die hebben ook in twee A4tjes inzichtelijk proberen te maken naar hun inwoners toe van zo kan het. We hadden nog niet van de heer Hofstra gehoord wanneer de Kanaalstreek plaats had, maar dat was wel het idee dat wij dat in de Kanaalstreek zouden willen plaatsen wellicht als dat dit jaar niet lukt naar een volgend jaar toe. Dat is een, volgens mij moet dat de oplossing zijn, is deze motie niet nodig want als we naar werkgroepen gaan van raadsleden en ambtenaren nou onze ambtenaren die hebben het druk genoeg die wil ik graag bezighouden met werk waarvoor ze, in eerste instantie, op de loonlijst staan. Daarbij gaat u volgens mij ook voorbij aan het feit dat het leveren van een conceptbegroting volgens de gemeentewet gewoon een taak van het college is. Laten wij de rekeningcommissie gebruiken als u signalen heeft van nou in onze beleving kunnen wij teksten wellicht wat aanpassen of over de structuur van de begroting nadenken, maar om een motie van deze orde in te dienen lijkt me niet het juiste instrument. Ik wil nog een aantal algemene zaken over de najaarsnota zeggen. Wij hebben u geprobeerd een resultaat te presenteren voor dit jaar. Het is geen primeur, het is redelijk uitzonderlijk. En dan mag ik u vanaf deze plek op dit moment ook nog zeggen dat het resultaat waarschijnlijk een stuk mee gaat vallen. De buiguitkering lijkt erg positief voor ons uit te vallen voor 2015 dus wellicht dat wij nog dit jaar zwarte cijfers gaan schrijven en dat zullen we u in de december wijziging volledig uit de doeken doen. En ook iets bijzonders in deze najaarsnota, de heer Van Beek legt het een beetje negatief uit, de onderuitputting, wij presenteren u ??????????? bij de jaarrekening van kijk eens beste raad we hebben dit allemaal nog niet gedaan, wij proberen nu al te melden van wij gaan dit jaar hetgeen kunnen doen dat we geplant hadden en een gedeelte niet, we gaan naar een nieuwe systematiek toe dat is juist een teken dat wij in control proberen te komen. Om de problematiek die u aanhaalde al die jaren onder uitputting hoe kan dat nou wij proberen juist ernaartoe wat we aan de voorkant weten wat we wel en wat we niet moeten doen dat we u er op tijd over kunnen informeren en zodat u er ook op kunt sturen. Dus niet pas bij de jaarrekening kunt constateren u heeft het niet gedaan.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:35 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou laat ik om te beginnen zeggen dat ik het niet negatief bedoelt heb, maar ik heb het wel bedoelt dat wij het al twee jaar lang gezegd hebben en al twee jaar lang hebben wij de toezegging gekregen van u heeft gelijk meneer Van Beek, CU, u ziet het goed wij moeten meer investeren, wij gaan meer investeren en vervolgens gebeurd het niet en ik heb ook gezegd dat ik het plan een prima plan vind daar gaat het niet om alleen het is twee jaar lang niet gebeurd en gerealiseerd. En als u dat opvat als een negatieve toon dan vind ik dat jammer want zo is het niet bedoelt, maar het is wel zo.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dan vat ik het nu op dat u ons steunt in de nieuwe opzet in de hoop inderdaad om in control te komen.
  • 0:24 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja maar ik heb ook niet beweerd dat wij niet in control willen komen, wij hebben alleen te kennen gegeven dat we eigenlijk verwacht hadden dat een groot gedeelte al gerealiseerd zou zijn. want dat waren de toezeggingen van de vorige wethouders, laat ik het maar zo zeggen dan. En dan ga ik terug tot aan de heer Bessembinders. Ik zie hem niet maar hij is er wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die zit verstopt op de achterste rij op de tribune, ja.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik had hem gesignaleerd.
  • 5:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zover zal ik niet teruggaan, ik ga verder. Onderwijsvoorziening uitstellen, werd opgemerkt als mogelijke bezuinigingsoptie. Ik ben blij inderdaad dat u mee wilt denken. Er komt een avond, dan hoor ik ook graag van de SP waar zij hun uitgebreide wensenlijst uit willen dekken. Ik hoor hier al een concreet voorstel van GBS. Kunnen wij geen €174.000,- structureel besparen door hem weer van de meerjarenraming af te halen. Dat zou kunnen, maar dan bouwen we dat gebouw niet, die hebben we op dit moment geplant voor 2018, geheel volgens bestuursakkoord en geheel volgens het besluit hier een maand of drie geleden in de raad. Dus op dit moment lijkt het me niet meer handig, logisch, om hem weer van de meerjarenraming af te halen. Ik ga naar een ander onderdeel van mijn portefeuille, de WMO. Laat ik beginnen met het grote verhaal; WLZ naar de WMO. De scheidslijn ertussen, de SP begon erover. Kunt u duidelijkheid geven. Voor zover we dat willen en kunnen dan doen we dat. En het is misschien goed om te melden dat we als 23 Groninger gemeenten in structureel overleg zijn met Menzis. Er is een werkagenda opgesteld waarin wij de grensvlakken benoemen, heel concreet de pillen in de jeugdzorg, GGZ, zijn voor de zorgverzekeraar en het praten is voor de gemeente. Zo concreet kan het zijn. En er zijn een aantal die niet zo helder zijn. Met Menzis hebben we afgesproken dat proberen we in gesprek proberen we dat op te lossen. Op casus niveau wordt dat soms besproken en als we er niet uitkomen gaan we naar het ministerie, gaan we naar het VWS, en leggen we daar op tafel. Het afgelopen jaar heeft daarbij vooropgestaan dat zorg continuïteit altijd feit moet zijn en waar de factuur heen moet werd later wel bepaalt. Het collectief vervoer, een aantal hele concrete vragen. Kunnen mensen mobiel blijven? Ja, dat kunnen ze. Want u als raad heeft nog niet zo lang geleden onder een vorige wethouder, de heer Bessembinders, besloten, dat is heel lang geleden, middelen beschikbaar te stellen voor het versterken en verbeteren van bijvoorbeeld de bushaltes, zodat ook mensen met beperkingen er meer gebruik van konden maken. Wij merken dat een kanteling ook in het collectief vervoer, effect heeft. En hoezeer dat afhangt van de tarieven dat valt natuurlijk altijd lastig te zeggen, ik verwijs u nog wel even naar toezegging nummer 45, de eerste uit de lijst. Ook van een wethouder van heel lang geleden nog. Waarin wij beloven u inzicht te geven in de kosten voor het collectief vervoer. De herindicatie, een vraag van de PvdA. Is het nu nodig dat wij mensen die een chronische langdurige beperking hebben elk jaar weer zien. Nou wij hebben als gemeente bedacht dit is een nieuwe taak voor ons. Wij willen zeker de eerste jaren ons zelf de ruimte geven om daar een verbeterslag in te maken als wij merken van ja deze persoon of deze groep hebben wij wellicht verkeerd benaderd. Het interessante is ook als het zwaardere en langdurige beperkingen zijn zit je alweer in die WOZ heel vaak. De eerste tijd zullen wij mensen vaker blijven zien en naarmate het domein ons eigener is geworden zullen we ook weer naar langduriger indicaties gaan. want inderdaad wij moeten geen tijd gaan steken in mensen waarvan we weten dat ze op dezelfde manier zullen blijven voortgaan. Een vraag van de zin PGB, is het vestzak/broekzak? Nee, het zijn wel communicerende vaten. Wij hebben vanuit het rijk één budget gekregen voor onze jeugdhulp. Wij hebben zelf daar gezegd van er zal een gedeelte PGB zijn en het overige, het Zorg in Natura deel, storten we naar de gezamenlijke pot in Groningen. Wat blijkt nu? over de hele provincie is er PGB gedeelte over en ZIN-gedeelte tekort dus hebben we met zijn allen gezegd van laten we die communicerende vaten op de juiste manier laten communiceren en dat geld richting ZIN storten. Tenminste als het college daarmee instemt. Mijn advies is positief. Huishoudelijke hulp. Een heel serie vragen, er staan al twee toezeggingen op de lijst dat we het daar over gaan hebben. Ik wil ze nog wel een keer toezeggen, we gaan het erover hebben. De heer Hofstra vroeg het heel concreet. Over de huishoudelijke hulp toeslag kunnen we wellicht die eigen bijdrage een tijdje langer zo houden. €5,- is het de eerste drie maanden. Wij zullen, en dat heb ik u volgens mij ook al toegezegd, eind dit jaar, en dat wil ik u best toezeggen, hoe vaak moet ik het zeggen, dat het voor 14 december gebeurd, het tarief bepalen voor de komende jaren. En kan dat, mag dat? Dat is een interessante vraag die wij voor onszelf nog moeten beantwoorden. Weet wel de HHT is iets dat u als gemeenteraad controleert, u bent het orgaan die zegt of die middelen al dan niet juist besteed zijn. En of we het aan de juiste doelen uitgeven. Wordt het overgeheveld dat budget dat we overhouden in 2015, de heer Boels. Ja, dat doen wij. Dat geldt niet voor het vangnet. Waarom niet? Omdat wij voor het vangnet een structureel budget hebben. Dus voor het vangnet staan volgend jaar weer heel wat euro’s op de begroting. En voorzitter volgens mij was dat redelijk vlot de beantwoording in mijn eerste termijn.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Dan geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 3:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik ga maar in op opmerkingen en reacties van de vragen vanuit de zijde van de raad c.q. fracties in willekeurige volgorde. En dan begin ik bij het onderwerp zeg maar verharding van de bermen. Een aantal fracties hebben daar een aantal opmerkingen over gemaakt en u hebt kunnen lezen dat wij een aanbestedingsvoordeel hebben van 250.000 en die in willen zetten om nog een aantal bermverhardingen te realiseren. De Höchterweg een deel van de Waterschapweg en Gedempte Vleddermond en Vledderhuizen. Nieuwe wegen worden daarmee ook weer veiliger gemaakt alsmede ook de verkeerssituaties. En op termijn ook in de meerjarenraming levert dit een voordeel op en de Noorderkanaalweg zal in de planning worden meegenomen. er is gevraagd naar de situatie van de Telefoonweg in Musselkanaal, na afgelopen zomer is de Telefoonweg nog aan een inspectie onderhevig geweest en op grond daarvan is geconstateerd dat verharding daar niet noodzakelijk was. nu is daar opnieuw een vraag die voorligt en ik stel dan ook voor de situatie in de eerstvolgende ronde opnieuw te beoordelen. Als het gaat om de voortgang van de vervanging en beschoeiing, bermonderhoud en groene zaken dan zou ik willen zeggen; onder uitputting voorzitter het lijkt een terugkerend fenomeen te zijn. En daar willen en moeten wij vanaf zegt u als raad, in ieder geval de meeste fracties. Als college vragen wij u nu het restant krediet van bijna 3,5 miljoen te laten vervallen. De afgelopen maanden, zo heeft u kunnen lezen, zijn alle civiele kunstwerken, bruggen enzovoort en beschoeiingen geïnventariseerd. Het gemeentelijk beheerssysteem is nu nagenoeg gevuld zodat wij inzicht hebben in ons meerjaren onderhoud. Op basis daarvan kunnen wij u een meerjaren onderhoudsplan voorleggen en daar ook uitvoering aan geven. wij kunnen gerichter werken, prioriteiten stellen als het gaat om beschoeiingen en beter onze kosten beheersen. De reserves zijn daarvoor gelabeld. En voorzitter in onderhoudssituaties mag er geen sprake zijn van onveilige situaties, ook niet waar het een dichte en hoge begroeiing betreft en wanneer deze signalen ons bereiken ondernemen wij zo spoedig mogelijk actie om de situatie te verbeteren. Dan ga ik even naar de vraag over het gasfabriek terrein. Gaandeweg het juridisch proces kan ik daar geen mededelingen over doen, maar het risico inschatting van 1 miljoen is derhalve daar wel voor gereserveerd, nog afhankelijk van uitkomsten.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kan de wethouder misschien aangeven in welke fase, waarom, laten we het eenvoudig vragen, waarom duurt het zo lang. Het is nu al bij mijn weten, even uit mijn hoofd, drie jaar is het proces aan de gang en uiteindelijk, dat vind ik wel een hele lange rechtszaak, want het is een rechtszaak dacht ik hè.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het gaat om een juridisch proces en ja wat ik daar van zou willen zeggen waarom duren die zaken zo lang, ik denk dat het antwoord wel duidelijk is, omdat partijen het niet eens kunnen worden nog.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, maar is er dan een reden aan te nemen dat het, u zet de procedures steeds voort omdat u in het ongelijk bent gesteld of zet u of is de tegenpartij
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb juist uitgelegd dat ik gaandeweg de juridische procedure geen inhoudelijke mededelingen doe.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me duidelijk, is onder de rechter meneer Pals. Lijkt me verstandig. Gaat u verder wethouder.
  • 1:02 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan nog een opmerking over het afvalwaterplan. Dat is opgesteld met de gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Vlagtwedde, Stadskanaal en ook waterschap Hunze en Aa. En in januari 2016 wordt het plan informatief aan u voorgelegd en staat in februari geplant op de raadsagenda. Dan nog een opmerking ook van mijn kant over het snel internet in Vledderveen. Een aantal fracties hebben daar een positieve opmerking over gemaakt en dat zijn ook goede dingen om hier in deze vergadering te noemen. Nu zijn er hier en daar geluiden die suggereren dat openbare verlichtingsmasten gevaarlijk zouden kunnen zijn. Ik kan u meedelen dat wij hebben en contact houden met het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en deze signalen serieus nemen, maar wij hebben daar geen meldingen over dat deze storingen bij ons ook voorkomen. Dan betreft de spoorlijn, wij houden het pad warm voorzitter. En kijk ik even na of ik er bijna ben.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het pad warm houden, het duidt erop dat u het misschien niet weet of dat u, kunt u er iets van vertellen want ik denk dat provinciale staten heeft toch ook een vinger in de pap in deze en heeft daar toch ook beloftes gedaan aan de gemeentes wanneer men die spoorlijnen wil realiseren.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De afspraken die daar over gemaakt zijn is dat de gelden die daarvoor gereserveerd zijn ruim een 60 miljoen, dat is u ook wel bekend, die zijn nog steeds gereserveerd ook de provincie is, staat nog steeds achter het plan en ambtelijk vooral worden plannen uitgewerkt als het gaat om hoe daar invulling aan wordt gegeven en op welke manier dat dat moet. En medio 2016 verwachten wij daar meer over te melden.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kan de wethouder misschien ook toelichten waarom het beslismoment eigenlijk steeds verder terug in de tijd wordt verschoven. Wat is daar de, nou ja vertraging, om het maar even zo te zeggen.
  • 0:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het is lastig te beantwoorden, het omvat best een groot proces en zorgvuldigheid is een van de redenen die dit traject zeg maar enigszins vertragen.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even voor de handelingen, wij maken ons nog steeds zorgen en die zorgen zijn nu nog niet weggenomen eerlijk gezegd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u, meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik een vraag stellen. Nou ik vind het vrij snel als het dan duidelijk is dat de spoorlijn aangelegd wordt, het is alleen maar een goed bericht dat die 60 miljoen euro door GS Groningen is vastgelegd, dat zegt u, dan is dat in ieder geval lichter. Maar het gaat dacht ik ook een beetje over de exploitatie, of een beetje, daar gaat het nou over. Maar is het dan ook zo, en dat is even mijn vraag, wij moeten wel zorgen natuurlijk dat wij in 2016 als er duidelijkheid over komt, dat wij weten waar wij het een en ander willen hebben. Station en zo en weet ik wat, dus dan moeten wij in deze raad wel een beetje voortmaken of hoeft dat niet. Want straks weten wij niet wat we ermee moeten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik stel voor dat we dan opnieuw met elkaar om tafel gaan meneer Maarsingh, maar het mag duidelijk zijn als er duidelijkheid is dat dat hier uiteraard besproken wordt en dat u daar tijdig over wordt geïnformeerd. En als het besluit vanuit Gedeputeerde Staten is genomen dan kunnen wij verder, onze zaken doen hier in onze gemeente.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:18 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Is het mevrouw Brongers bekend dat op de website van de provincie staat dat een realisatiedatum 2019/2020 voor de spoorlijn genoemd wordt? Terwijl wij in eerste instantie er vanuit zijn gegaan dat in 2018 de trein zou gaan rijden.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Die informatie was mij niet bekend, maar ik geloof u graag als u de website hebt gelezen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik hoor u net wat zeggen over de afval dat u dat samen met wat andere gemeentes doet, maar ik hoor u eigenlijk niet zeggen dat de punten die wij benoemd hebben van minder aantal ledigingen en dergelijke, een extra container of aparte container voor plastic en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar daar hoor ik eigenlijk niks over. Wordt dat allemaal meegenomen in dat plan waar u het over heeft of moeten wij ons daar over beraden en een motie gaan maken, waarin wij dit verzoeken.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Volgens mij was dit het laatste punt waar ik nog aan moet beginnen met uw toestemming meneer Van Beek, dat wat ik net noemde dat is het “afvalwaterplan”. En nu ga ik het met u hebben over het afval.
  • 0:24 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar afvalwaterplan heb ik ook een vraag over want daar heb ik ook een opmerking over gemaakt. Of onze riolering niet te klein is, laat ik het maar zo zeggen, en of het dan misschien explicieter benoemd moet worden dat wij met, nou ja zware regenbuien of iets dergelijks, dat daardoor de ruimte in de riolering vergroot moet gaan worden of ja ik weet niet hoe ik dat moet benoemen hoor want ik heb er niet voor gestudeerd meneer Maarsingh.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik wel. Ik weet dat een kleine pijp minder water doorlaat dan een grote pijp.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat vermoeden had ik al.
  • 2:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   U noemde dacht ik de wateroverlast in Musselkanaal ook, met name als ik het goed heb, en dat die situatie, zou het de hele situatie maar dat maakt ook deel uit van onze rioleringsplannen, nemen we daar expliciet in mee. Dan wil ik toch nog verder gaan naar het afval, ons aller afval. De inzameling van ons afval hebben wij hoog op onze agenda staan en de opmerkingen van een aantal fracties gehoord hebbende over het inzamelen van het plastic afval en de drankkartons het volgende; wij willen op termijn, ik noem het toch nog maar even weer, voldoen aan de vangdoelstellingen van afval naar grondstof. Een scheiding van 75% van het huishoudelijk afval in 2020 is onze opdracht. Om dat te bereiken zijn we inderdaad momenteel bezig met het opstellen van het beleid en de haalbaarheid, en dat zijn dan de vragen die gesteld zijn, van het aanbieden van een extra container of niet, maar ook het vaker of minder vaak aanbieden, de kosten en hoe om te gaan met het gft afval zullen deel uitmaken van dat beleid. En het streven is om dat april 2016 aan u aan te bieden. Dan over de afvalstoffen heffing. Door het aantal ledigingen, groen/grijs ongeveer 20.000 stuks is een dekkingstekort ontstaan en dat betekend ook dat wij en onze burgers goede resultaten hebben behaald als het gaat om het gescheiden inzamelen. Daarnaast is het zo dat het dan, dat daar uit gebleken is dat wij niet meer kostendekkend kunnen werken en daarom is het voorstel het vaste deel met €13,- te verhogen. Overigens is het goed, en dat is een algemene opmerking, dat als het gaat om lokale heffingen wij laag scoren als ik dat zo mag noemen, maar in dit geval is dat uiterst positief. Volgens mij heb ik zo de vragen beantwoord voorzitter in eerste termijn.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Ik zie geen directe reacties, dus ik neem aan dat dat het geval is. Dan gaan we naar wethouder Boen. Wethouder aan u het woord.
  • 1:33 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Er zijn wat vragen gesteld m.b.t. de voortgang in het akkoord van Westerlee, concrete vragen zijn gesteld over de cofinanciering en ik denk dat het goed is om even duidelijk te maken wat precies de rol is van die cofinanciering. Het bedrag wat er maximaal in het gunstigste geval beschikbaar is voor het akkoord, voor de uitvoering daarvan, dat is een bedrag van 18 miljoen en 10 miljoen geld van het ministerie, nieuw geld laten we maar zeggen, 1 miljoen was gebaseerd op de motie Kerstens en er is 7 miljoen beschikbaar gesteld als laten we maar zeggen sectorplan financiering. En bij sectorplan is het zo dat de aanvraag die je daarvoor indient dat je die ook laten we maar zeggen moet co financieren, dus op het moment dat je een beroep op een miljoen van dat sectorplan dan betekend dat ook dat er een miljoen cofinanciering tegenover moet staan. Die 7 miljoen die is net zo als de andere bedragen behalve die 1 miljoen van de motie Kerstens is een bedrag wat maximaal beschikbaar zou kunnen worden gesteld. Wordt er een andere aanvraag ingediend dan betekend dat dus niet dat er vervolgens nog een bedrag overblijft wat we aan iets anders kunnen besteden. Dat voor wat betreft het verhaal van de cofinanciering.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als u zegt 7 miljoen sectorplan dan, als het fiftyfifty is dan zou 3,5 miljoen ten laste van de gemeenten gedaan moeten worden. Welk deel zou onze gemeente dan bij moeten dragen?
  • 2:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, zo zit het niet in elkaar. Er is 7 miljoen beschikbaar gesteld als wij voor 7 miljoen een aanvraag doen op dat bedrag van het sectorplan dan betekend dat er ook 7 miljoen cofinanciering van de betrokken gemeenten tegenover moet staan. En dat sectorplan heeft vooral betrekking op het begeleiden van mensen van werk naar werk. Zo zit het in elkaar. Nou daar kunnen we dus op dit moment nog verder geen uitspraken over doen, dus is het ook wat prematuur om daarover bedragen in de begroting op te nemen. De 10 miljoen waar ik het net over had dat is een bedrag wat maximaal beschikbaar is voor ook het opvangen van frictiekosten want daar is eigenlijk het akkoord voor bedoeld om de SW op een fatsoenlijke manier te kunnen afbouwen, ruimte te bieden aan beschut werk en op het moment dat daar in geval van gebouwen en dergelijke frictiekosten gaan ontstaan dan kunnen wij een beroep doen op de 10 miljoen die in het akkoord is opgenomen. Daar op aansluitend, er is een aantal opmerkingen gemaakt over de onderhandelingen tussen de VNG en de vakbonden over de CAO in het SW bedrijf. Er werd een opmerking gemaakt dat het college alhier besloten had om een petitie niet te tekenen, even voor de helderheid dat is een aangelegenheid geweest van het bestuur, dagelijks bestuur van Wedeka, die hebben daar een uitspraak over gedaan en we hebben met elkaar gezegd dat we dat op deze manier niet steunen. Het is een zaak zei ik tussen de VNG en de vakbonden en die zullen daar met elkaar proberen uit te komen en op het moment dat daar een onderhandelingsresultaat ligt dan zal dat naar de deelnemende gemeenten worden doorgezet en dan kunnen wij daar wat van vinden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, voorzitter het college, zegt u nu dat het bestuur van de Wedeka de petitie niet wou ondertekenen maar het college mogelijk wel.
  • 0:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, dat zeg ik niet. ik zeg dat het een besluit is geweest van het bestuur van Wedeka om de petitie niet te ondertekenen en aan het bestuur van Wedeka is het verzoek gericht.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Oh voorzitter ik dacht dat het verzoek aan het college was gericht.
  • 0:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   nee
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ok
  • 1:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat voor wat betreft dit onderdeel van het SW bedrijf. Ik wil nog even terugkomen op de opmerkingen vanuit de kant van de SP. Opmerkingen die ook al in een eerder stadium gemaakt zijn en waarvan ik toch vind dat ik daar even op moet reageren en dat heeft met name betrekking, de heer Hofstra heeft dat ook al gedaan, op de terminologie die wordt gehanteerd en dan hebben we het over kregen als “tewerkstelling” en dergelijke. Nou ik blijf bij het standpunt wat ik eerder verkondigt heb dat ik dat soort termen afwijs het TDC belooft een baan, nou het TDC belooft niets. Het TDC wil mensen begeleiden naar werk en als het gaat om het doen van, het opdoen van ervaring in dat werk, als het gaat om arbeidsfit worden gemaakt voor dat werk dan betekend dat dat het TDC daar in samenwerking met het SW bedrijf een rol in heeft. Zo zijn de afspraken daarover gemaakt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:24 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik eens vragen voorzitter. Het TDC, ik ben nou toevallig bij een paar werkbezoeken geweest en ik moet zeggen dat deze mensen hun verhaal op een bezielende manier brachten en dus ook heel serieus, maar die zaten er eigenlijk ook vol van. Wat ik wat jammer vond dat er heel weinig leden van deze raad aanwezig waren bij deze werkbezoeken.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was een constatering meneer Maarsingh, geen reactie. Wethouder vervolgt u.
  • 5:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Prima dan kom ik even op een heel ander punt en dat betreft de zaak rond het MFA Cereswijk. Daar is door het CDA een opmerking over gemaakt. Nou in de lijst van toezeggingen komt dat onderwerp voor en we zullen er dan ook tegen die tijd op terugkomen. Er is ook nog een opmerking gemaakt over het niet geheel benutten van bepaalde budgetten en daar is bij genoemd de collectieve zorgverzekering. De procedure daaromtrent die is met uw raad gecommuniceerd en het betekend dat wij voor de opvang van het verdwijnen van de compensatie eigen risico en de Wtcg hebben gezegd we gaan deze faciliteiten onderbrengen in de collectieve zorgverzekering, daarvoor is het Garant 3 pakket bedacht norm 130% van de bijstand en daar hebben we actief werving voor verricht en dat heeft geleid tot aanspraken op die collectieve zorgverzekering met voor ons lasten ter grootte van het bedrag zoals dat in de najaarsnota staat genoemd. Dat betekend dus dat er een bedrag over is en laat ik het zo zeggen wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen te interesseren voor deze collectieve zorgverzekering. Wat het natuurlijk wel aangeeft want we hebben daar de doelgroep, Wtcg&CER bij benaderd, wat het wel aangeeft dat is dat waarschijnlijk een deel van dit soort tegemoetkomingen wellicht bij mensen is terecht gekomen die het misschien niet echt nodig hadden en dat de mensen die het wel echt nodig hebben dat die een aanspraak hebben gedaan op de collectieve zorgverzekering. Voor volgend jaar is er een bedrag beschikbaar van ruim 5,5 ton zoals u hebt kunnen lezen in de begroting en wij gaan ervan uit dat we meer belangstelling hebben volgend jaar daarvoor maar dat dat bedrag voldoende zal zijn om alle aanvragen daarvoor te honoreren. Vanuit D’66 kwam de opmerking over de afspraakbanen en een slechtst mogelijk scenario voor het verhaal van de SW bedrijven onder het akkoord van Westerlee. Nou het is zo dat er natuurlijk op dit moment hard gewerkt wordt aan de business case dat betekend zeg maar het plan over hoe die afbouw er uit zal gaan zien, welke stappen daarvoor gezet moeten worden en wat de kosten zijn die daarmee gemoeid zijn. maar ook hoe dan het financiële plaatje van het nieuw te organiseren bedrijf eruit gaat zien. Dus wij kunnen daar nog niet op vooruitlopen maar daar wordt op dit moment hard aan gewerkt om dat in beeld te brengen. Dan is er een opmerking gemaakt over de beschutte werkplekken en ook over de afspraakbanen. Ten aanzien van het beschutte werk is het zo dat er op dit moment nog geen verzoeken zijn geweest om tot een indicatie beschut werk te komen. En dat betekend dus dat de consulenten werk op het TDC nog op dit moment niemand hebben in hun case ????? zeg maar die voor een indicatie beschut werk in aanmerking zou komen. Het realiseren van afspraakbanen dat is een wat ander verhaal, het aantal wat hier genoemd staat van 2 dat heeft betrekking op overheid, dat betekend bijvoorbeeld gemeenten, dat betekend bijvoorbeeld onderwijs, het blijkt in den lande nog niet zo gemakkelijk te zijn om die afspraakbanen te realiseren en dat heeft te maken ook met het feit dat het daarbij moet gaan om nieuwe werkgelegenheid. Dus het betekend niet dat wanneer je een aantal mensen bijvoorbeeld vanuit het SW bedrijf gaat detacheren dat dan afspraakbanen worden gerealiseerd, we hebben het dan ook overigens niet over de directe doelgroep, de mensen die al in het SW bedrijf zitten, maar het gaat dan met name om de nieuwe doelgroepen en daarvoor is het uiterst lastig op dit moment om die afspraakbanen te realiseren. Ik geloof dat in de gemeente Haren er laatste een drietal binnen de overheid zijn georganiseerd en daarmee hebben zij luidt de trom geroerd en de pers gehaald. Dan hebben we het dus over drie banen. Maar vanuit de arbeidsmarkt regio
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien, laat nog even de wethouder de zin afmaken want ik heb een vraag over de afspraakbanen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dan moet u zo snel de microfoon niet aanzetten en even wachten.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik maak mijn zin even snel af voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Vanuit de arbeidsmarkt regio worden de acties om te komen tot die afspraakbanen zowel als het gaat om overheid alsook om bedrijfsleven worden die op dit moment extra gevolgd en gecoördineerd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waarin, even een vraag want ik begrijp niet iets over die, niet zo goed die afspraakbanen, maar goed het is natuurlijk altijd zo het bedrijfsleven kijkt naar de overheid en omdat de overheid ook dat heeft afgesproken. Waarin zit nou ik heb niet echt goed begrepen van uw betoog waarin zit nu echt het de crux dat het bijvoorbeeld in Stadskanaal niet lukt. Wat is nou uw probleem waarin zo’n afspraakbaan niet tot stand komt en wat kunnen we eraan doen dat het wel tot stand komt.
  • 0:56 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou de conclusie dat het niet lukt, we staan op dit moment nog op nul wat dat betreft en dat betekend dat wij hoewel er een verplichting is althans er is aan onze gemeente een aantal van twee toegekend dat hoewel die verplichting er is dat wij op dit moment nog niet laten we maar zeggen een nou ja makkelijk mechanisme hebben ontwikkeld om afspraakbanen te gaan inventariseren. Wat we op dit moment aan het doen zijn dat is dat we kijken naar de mogelijkheden die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met het hele verhaal van loonwaarde bepaling, loonkosten subsidie, om die op een fatsoenlijke manier in een nieuwe baan geplaatst te krijgen. Nou dat is niet een, twee, drie gelukt, daar worden wel pogingen toe ondernomen en wanneer dat zover is dan zullen wij daar zeker over rapporteren.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nou voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb dat niet voor niks gezegd dat ik de mensen zo enthousiast en bezielend vond die dat vak doen zeg maar. Dan is het wel heel frustrerend voor deze mensen als ze van de afspraken die het bedrijfsleven en de overheid heeft gemaakt, de overheden moet ik zeggen, hebben gemaakt met de nationale overheid in het kader van dit dossier dat daar, ik overdrijf misschien, niks van terecht lijkt te komen als dat zo is moet u toch wel, ik moet eigenlijk zeggen zouden wij toch wel, heel erg zenuwachtig moeten worden. hoe loopt dat dan af. Dan zou je bijna zenuwachtig kunnen worden over dat akkoord van Westerlee, maar het is uw dossier, maar dat houdt u toch wel, dat denk ik wel, heel scherp in de gaten. Want dat is natuurlijk een essentieel onderdeel van, en kijk en als je afspraken maakt in deze wereld moet je je er wel een beetje aan houden. Ja, ik kijk u niet aan maar
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou dat doet u wel.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan moeten wij ons daar wel aan houden in dit land. En dan kunnen wij elkaar daar toch ook op aanspreken. En dan is het toch niet zo, dan kan het niet zo zijn dat de financiële risico’s dan bij de gemeenten terechtkomen dan zullen wij via VNG en weet ik allemaal via wie samen de kop in één zak moeten steken en als de bok op de haverkist met de nationale overheid en met de staatssecretaris en met de minister en weet ik allemaal wie er nog meer zijn, dan moet er gepraat worden, of is dit een domme opmerking.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:55 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter het zij verre van mij om te beweren dat de heer Maarsingh een domme opmerking maakt, absoluut is dat niet het geval. Over het algemeen komt er zeer veel verstandige praat uit zijn mond en dat ondanks dat hij niet van veel dingen verstand heeft dus wat dat betreft denk ik dat wij toch erg gezegend zijn. Maar ik denk dat hij iets te ver gaat in het aanpraten van zenuwachtigheid bij mij, ik zou mij natuurlijk over heel veel dingen zorgen moeten maken en dat doe ik ook, maar ik denk dat we in dit traject en enige tijd geleden met de landelijke aanjager afspraakbanen de heer Spicht mogen spreken dat er natuurlijk op de eerste plaats hele duidelijke mededelingen richting de gemeenten moeten gaan als het gaat om van hoe gaan we dat nou met elkaar regelen. Nou dat staat nog in de kinderschoenen dat verhaal, maar ik ga ervanuit dat op het moment dat het nodig is dat wij ook in staat zijn om deze nieuwe banen te creëren. Er wordt in ieder geval nu hard over nagedacht. Dat u de medewerkers van het TDC noemt als een enthousiaste groep, ik reageer daar dan toch even op, ik denk dat dat zeer gewaardeerd wordt. Dan heb ik denk ik het merendeel van de vragen om niet te zeggen alle vragen en opmerkingen die er waren beantwoord voorzitter. Oh nee nog één puntje, vanuit de PvdA is iets gezegd over het proces van herijking armoede beleid, we gaan daar in januari opiniërend met elkaar over spreken en in februari komt er een besluit dat betekend dus dat formeel dat kind-pakket niet per 1 januari zal ingaan, maar volgens mij daarna vroeg genoeg.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u, ik had aan de portefeuillehouder nog iets gevraagd over de commissie Van Zijl, daar heb ik hem nog niet over gehoord.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder