Raadsinformatie

Raadsvergadering 14 december 2015

Naam
Download het audiobestand (36,44 MB)
Download de gesproken tekst (593,78 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (8,41 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 23 november 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 13 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling..
 • 14 Centrumregeling beschermd wonen en opv..
 • 15 Concept Beleidsplan en concept Regiona..
 • 16 Decemberwijziging 2015
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, een welkom aan de raadsleden, aan de mogelijk meeluisterende vertegenwoordigers van de pers en de aanwezige pers, belangstellenden op de publieke tribune en misschien luisteraars. Welkom bij de laatste raadsvergadering van alweer 2015. Het gaat, en misschien is dat alleen mijn gevoel maar ook de uwe, in een razend tempo tegenwoordig.
 • 2 Mededelingen
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zijn vanavond compleet, de raad is volledig compleet, het college is compleet dus met alle assistentie vanuit de griffie, de bode en ook ten aanzien van het geluid en een aantal ambtelijke vertegenwoordigers op de tribune moet het vanavond goed komen lijkt mij.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,57 KB)
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u meenemen naar het vaststellen van de agenda. Kan die zoals die voorligt uw instemming hebben? Dat is het geval, dan gaan we die volgen.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 23 november 2015
  • 05. De besluitenlijst van 23 november 2015 (241,98 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de besluitenlijst van 23 november. Redactioneel pagina 1, 2, 3 of 4. Geen opmerkingen, dan is het verslag bij deze vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank voor de notulering. Gaan we naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:17 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik zie hier staan in het verslag dat meneer Boen, wethouder Boen, dat die nog even zou reageren op de vraag over de pijnpoli. Ik ben benieuwd of hij heeft gevraagd bij Treant hoe dat nu zit, de situatie daar. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Daar heb ik inderdaad met de heer Bruins van de Treant groep over gesproken. Het verhaal op dit moment is dat laten we zeggen het, de optie van een pijnpoli in Stadskanaal nog niet volledig is uitgesloten, maar het is nog te vroeg om daar verder concrete opmerkingen over te maken. Men is er mee bezig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar pagina 3 van het verslag, naar aanleiding van, ogenblikje, meneer Nijenbanning VVD.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja hier staat de problematiek m.b.t. de verlichting van de Atlantislaan. Tot mijn grote schrik was vorige week waren we hier 2 avonden of 3 avonden was het weer stikkedonker op de Atlantislaan dus het blijft een voort, het blijft een probleem lijkt mij. Dus ik wou wel graag van de wethouder horen wat ze er nu structureel aan gaan doen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan geef ik ook het woord aan de wethouder want volgens mij had hij ook nog een aantal andere antwoorden vanuit de rondvraag van de 23e. Wethouder Brongers.
  • 1:00 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Eerst maar even reageren op de verlichting aan de Atlantislaan. Vervelend om te constateren, ik kan van hieruit uiteraard niet zien of het een probleem is wat zich boven of onder de grond afspeelt, dat heeft ook te maken met de reparatie. De vraag die in de vorige vergadering gesteld is dat bleek diezelfde middag nog opgelost te zijn en was de volgende dag inderdaad verholpen. De enige remedie is; blijven melden alstublieft dan kunnen wij er adequaat op reageren. Dan ten aanzien van de belijning langs de Hoofdstraat, daar is een vraag over gesteld. En dat gaat om de belijning langs het Kanaal, daar is naar gekeken en gebleken is dat het aanbrengen van de belijning gevoelsmatig meer ruimte biedt en dat snelheidsverhogend werkt, bovendien is er voldoende verlichting aanwezig met de bomenrij die de functie van de belijning compenseert en derhalve wordt daar niet gekozen om belijning aan te brengen. Dan nog de vraag over de bushalte bij Gietermond, dat is inmiddels hersteld.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende. Dan ga ik naar de laatste pagina van het verslag en dat is pagina 4. Geen verdere vragen naar aanleiding van?
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (304,65 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Punt 45 daarbij is aangegeven dat de portefeuillehouder vandaag toelichting zal geven. Dus ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De kern van mijn verhaal gaat heel simpel zijn, wij gaan voor het komende jaar de tarieven niet aanpassen. Dat heeft meerdere redenen, de belangrijkste is dat de NEA index, de index die bepaalt wat vervoersbedrijven kosten zijn nauwelijks gestegen is en daarbij dat wij bezig zijn om ons doelgroepen vervoer anders te organiseren en het onderwerp voor nu zoveel als mogelijk in de rust willen houden. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vraag, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ja wat ons betreft is dat heel goed nieuws dat de tarieven voor volgend jaar bevroren worden lijkt ons op dit moment inderdaad een verstandige keus om dat zo te doen.
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Mag ik dan concluderen dat we dit punt van de lijst met toezeggingen kunnen afvoeren? Aldus. Dan hebben we punt 76, de centrumregeling beschermd wonen. Die staat vanavond op de agenda dus ik stel voor om ook die af te voeren. Dan staat er nog onder punt 94 het antwoord gegeven, dat gaat over de speeltoestellen die worden teruggeplaatst, dus ik stel voor om ook die af te voeren. En dat brengt mij bij de lijst met moties en ook die stel ik voor om af te voeren omdat dat is uitgevoerd, conform de motie. Akkoord? Nog vragen over de lijst met toezeggingen of moties. Niet het geval. Dan is die enigszins opgeschoond.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (199,16 KB)07.1.1. Brief college aan minister Kamp (591,24 KB)07.2. College over voorgenomen fusie Ubbo Emmius (15,21 KB)07.2.1. Businesscase (410,15 KB)
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand naar aanleiding van de lijst met ingekomen stukken? De heer Klinkhamer, PvdA.
  • 2:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Het gaat even over de fusie, punt 3e punt 2, de fusie tussen het Ubbo Emmius en de praktijk onderwijs. U heeft, u geeft een positief advies over het nou tot het overgaan naar een fusie, u zegt dat u die voorgenomen fusie dat u dat op 17 november heeft besproken en besloten dus hier om een positief advies te geven. Nu blijkt, nu lees ik in een artikel dat 24 november in het Dagblad van het Noorden staat dat per 1 januari beide scholen bestuurlijk fuseren. Dus dan is het de vraag van u aan ons om ter kennisgeving over een fusie, die is al gepasseerd want als het goed is wordt er op 1 januari gewoon bestuurlijk gefuseerd. Als het niet zo is dan hoor ik het graag, maar dat artikel die zegt heel duidelijk, en meneer Van Oord zelfs van PrO Stadskanaal die geeft dat ook aan. Dus onze vraag is eigenlijk ook, ik heb ook het artikel gelezen waar u ook als college ook een duidelijke mening heeft over die fusie, u onderstreept juicht het ook toe, dus mijn vraag is wat de rol is van de wethouder in dit geval m.b.t. fusies van scholen. Nou een ander punt dat is een beetje een zorgpunt van ons is dat heel veel scholen momenteel ja toch overgaan naar een fusie, Ubbo Emmius die neemt toch heel veel scholen over en met name ook het Voortgezet Openbaar Onderwijs. Dus we maken ons wel wat zorgen en er zijn wel wat geluiden en signalen in onze gemeente als het gaat om de identiteit, dat er wat identiteitscrisissen ontstaan binnen de scholen. Dat is een zorgpunt, wij gaan ook dit proces als het gaat om praktijk onderwijs en Ubbo Emmius, de nieuwe fusie per 1 januari gaan wij ook nauwlettend volgen als het gaat om de identiteit. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Eén duidelijke vraag; wat is de rol van een college bij een dergelijke fusie. Wij hebben een adviesrecht om onze visie te geven op de mogelijke effecten van een dergelijke fusie waarbij het ministerie van onderwijs dat advies meeneemt in de overweging de fusie al dan niet toe te staan. Daar begint het mee en daar houdt het mee op. Het zijn twee zelfstandige besturen die daar een keuze in maken. En dan even een bruggetje naar de identiteit want dat is ook heel duidelijk een keuze van de besturen om een identiteit vorm te geven. ik kan u wel vertellen dat ik bij de directeur bestuurder van het Ubbo erop aan heb gedrongen om zorgvuldig om te gaan en met die kinderen die door deze fusie op een school terechtkomen waar zij oorspronkelijk niet voor gekozen hebben. En met name die doelgroep nauwkeurig te bewaken. Vanaf het moment dat de fusie vorm heeft gekregen en ouders hun kinderen aanmelden is er een nieuwe situatie want dan kunnen ouders kennis nemen van de identiteit en op basis daarvan al dan niet een inschrijving doen. Dus specifiek die groep heb ik aandacht voor gevraagd, maar daar moet ik dan ook meteen weer bij melden dat het volledig aan de school is om dat zorgvuldig af te handelen en dat we daar geen enkele rol in hebben.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Klinkhamer?
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nog een aanvullende vraag; de zorgen blijven maar goed die gaan wij als fractie wel nauwlettend volgen en als we daar iets hebben komen we daar zeker op terug. Een andere vraag is; heeft dat ook consequenties wat betreft de huisvesting van het Noorderpoort, van PrO.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik dacht ik wacht even tot hij zich verbeterd. Nee, het gebouw van PrO is al, hoe moet ik het zeggen, onze verantwoordelijkheid om die leerlingen een huis te vesten en dus dat blijft zo, ook bij de overgang naar het Ubbo dus dat heeft geen consequenties.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Verder geen vragen bij de ingekomen stukken? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja over punt, punt 1, over het windpark Drents Monden Oostermoer. Allereerst bedankt voor het verstrekken van het feitenrelaas. Ja de ontwikkelingen de afgelopen week kunnen we eigenlijk wel zeggen baren ons wel zorgen. We hebben het verslagje van de gebiedsregisseur kunnen lezen in de media. Die heeft niets kunnen veranderen aan het feit dat beide partijen zich hebben ingegraven. De inzet van de regisseur had direct vanaf het begin gemoeten is ons idee. Nu lijkt het wel alsof het “to little to late” is. Ik wil deze kans ook even aangrijpen om ons ongenoegen uit te spreken over hetgeen Gedeputeerde Stelpstra van Drenthe heeft gezegd in de media. Hij misbruikt in onze ogen de bevindingen van de gebiedsregisseur Oterdoom, want hij zegt eigenlijk, het komt tenminste op ons zo over, van gemeenten u moet uw verzet staken anders komt er ook geen compensatie. Dat vinden wij ongehoord dat hij dat zo zegt en als het kan nog graag een reactie van de wethouder hierover. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog over dit punt. Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik heb de reactie van meneer Oterdoom, heet hij geloof, ik ook gelezen, wilt u daarmee zeggen dat een Gedeputeerde, dat is hoofdorgaan binnen de provincie, dat dan niet mag zeggen of wat is uw mening daar dan over. Want u bent erg ontstemt maar u kunt het ook voor kennisgeving aannemen en uw eigen visie daarop ????????
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij heb ik net gezegd dat ik het ongehoord vond, dus volgens mij is mijn mening wel duidelijk. Maar hij mag het zeggen, tuurlijk. Dat is voor zijn eigen verantwoordelijkheid.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U vroeg om een reactie van de portefeuillehouder. Wethouder Gelling.
  • 0:33 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Eerst voor wat betreft waar u over begon, het feitrelaas met daarin vervolgens ook de inzet van de heer Oterdoom als gebiedscoördinator. Nou zijn verslag dat ligt daar dat is duidelijk en dat zijn wij aan het bestuderen en daar zal uiteraard, en daar kunt u van op aan, reactie op gaan volgen. Ja voor wat betreft de opmerking van Gedeputeerde Stelstra, dat is inderdaad zijn mening, of ik het een verstandige vind is een tweede. En uiteraard zal daar ook nog een vervolg op komen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Daarmee de kwestie voldoende besproken?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat mij betreft wel eerst voor dit moment.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel meneer Hofstra.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Boen.
  • 1:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een tweetal mededelingen, op de eerste plaats hebt u kunnen vernemen dat vandaag het contract getekend is tussen Treant zorggroep, Refaja en een bouwer van het nieuwe OK complex. Dat is iets wat de nodige tijd geduurd heeft, maar ik denk dat we met zijn allen erg blij kunnen zijn over het feit dat dit nu op deze manier zijn beslag heeft gekregen. Tweede punt is dat u vandaag ook in de krant hebt kunnen lezen dat de onderhandelingen tussen Treant en Zilveren Kruis Achmea weer zijn opgepakt. Ik denk dat het goed is om hier aan te geven dat vanuit de colleges van Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal zowel op het niveau van de burgemeester als op het niveau van de wethouders, portefeuillehouders, richting Zilveren Kruis is aangegeven om er voor te zorgen dat er een contract komt voor 2016. We zitten nu zo’n beetje half december, dat betekend voor de betrokken inwoners dat het erg kort dag is om, mocht het resultaat van die contract onderhandelingen hun niet bevallen, nog over te stappen op een andere polis. Leek ons allemaal niet echt aan de orde op dit moment dus we hebben er op aangedrongen om met elkaar toch te komen tot een goeie oplossing van deze kwestie. Dank u wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Wethouder Brongers.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Even voor de duidelijkheid. Het betekend dus dat er een contract is getekend met een zorgverzekeraar of is het zo dat de zorg gewaarborgd blijft. En dat die niet dat die dus onder de oude regeling valt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het is zo dat de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen, in dit geval de Treant zorggroep, een contract moeten tekenen over de kosten van de verschillende handelingen die daar verricht worden. en het betekend in dit geval dat met Menzis bijvoorbeeld een dergelijk contract getekend is, dat VGZ met een aantal ziekenhuizen iets dergelijks heeft gedaan, maar dat Zilveren Kruis Achmea op dit moment nog geen contract heeft getekend met Treant. En dat betekend dat er ten aanzien van de uitvoering van de zorg dat heeft u ook kunnen lezen vandaag in het Dagblad, er allerlei extra handelingen vereist gaan worden en dat vinden wij ongewenst.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Even iets over de “buiten beter app” en het in vorige vergadering is daar aandacht voor gevraagd. Het is zo dat nog steeds via deze app meldingen gedaan kunnen worden en die worden dan ook afgehandeld, maar inmiddels is een nieuwe app aangeschaft die meer functionaliteit biedt en ook beter aansluit bij onze interne processen. En dat hopen wij april/mei 2016 te implementeren en we kunnen dat dan ook uitvoerig aan onze inwoners communiceren.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. En dan nog een mededeling van mijn kant, die heeft te maken met het afscheid van onze clustercommandant van de brandweer. Wout Petersen die donderdag afscheid neemt, ondertussen is zijn opvolger bekend, dat is de heer Dirk Bakker. Van oorsprong een Knoalster. En wat dat aangaat in zijn beleving is de cirkel rond, komt hij terug naar het cluster Zuidoost-Groningen en dus ook naar de brandweer in Stadskanaal. Iemand die behoorlijk op de hoogte is van het wel en wee in onze streek, in onze regio, cultuur en eventuele gevaren die ingeschat worden. Dus ik denk dat dat een mooie opvolging is waarbij in ieder geval de aansturing van het cluster Zuidoost-Groningen weer geborgd is. Dat waren de opmerkingen vanuit het college, de inlichtingen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik constateer dat voor het vragenuur onder agendapunt 9
 • 10 Interpellaties
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch voor 10, interpellaties, zijn aangevraagd of aangegeven.
 • 11 Rondvraag
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik al bij de rondvraag, agendapunt 11. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken.
  • 0:21 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had een vraagje over hoe dat verder gaat met TSN en de mensen waarvan de beschikking nu vrijkomt. Ik heb begrepen dat TSN op dit moment geen cliënten aan kan nemen. Dus hoe gaat u, ik heb begrepen dat er eigenlijk geen zorg is voor die mensen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag is duidelijk mevrouw Luijken, dank u wel. Meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra,
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter het is ons ter ore gekomen dat de regenboog zou gaan sluiten en de regenboog die is van Lentis en die zit bij de Navolaan naast Bruinsma, psychiatrische patiënten en oud-patiënten die kunnen hier een dagbesteding doen, onze vraag is; klopt dit bericht, is het de wethouder bekend. En gaat de wethouder uitzoeken wat hier aan de hand is en eventueel een gesprek aan om een oplossing te vinden voor deze mensen. We vinden het een zorgelijke ontwikkeling en juist deze categorie mensen moeten hun dagbesteding kunnen blijven doen want voor deze groep is regelmaat van groot belang. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning,
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb een vraag m.b.t. de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Zou de wethouder ons bij kunnen praten over de laatste ontwikkelingen want ik begreep dat de minister een gesprek heeft gehad met de Gedeputeerde Gräper over dit onderwerp begin november dus ik zou graag de laatste stand van zaken willen weten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, dank u wel. Meneer Pals.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik zou graag willen weten wat de stand van zaken is op dit moment over het akkoord van Westerlee. We hebben, u heeft die besprekingen gevoerd sindsdien is het stil in de ether, sindsdien is het stil in de pers, sindsdien is het stil met enige brief van het college aan de raad, het schijnt weer koek en ei te zijn. Het zou mooi zijn als u ons daar eens over zou informeren en niet in de eerste plaats de raad maar ook de inwoners van Stadskanaal en Wedeka die allemaal met smart op uw antwoord zitten te wachten.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, meneer Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, meneer Mellies.
  • 0:48 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat hier om de firma Gansewinkel over aan de Gedempte Vleddermond, het valt ons op dat de bergen met afval daar gigantisch proporties aanneemt al tijden moet ik zeggen. Ik was wel benieuwd eigenlijk of wij waren wel benieuwd of daar ook regels voor zijn voor wat betreft ja de maximale hoeveelheid afval wat daar opgeslagen mag worden want het is echt behoorlijk hoog en ik kan me herinneren voor een aantal jaren geleden hebben ze iets meegemaakt met autobanden die zijn geloof ik de fik ingeraakt en daar zijn ze geloof ik twee of drie dagen mee aan het blussen geweest dus in verband met de veiligheid wat zijn daar eigenlijk de regels voor. Dank u wel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Schröder, dank u, meneer Gelling, meneer Boels, meneer Maarsingh en mevrouw Sanders. Nee. De kwestie TSN zorg, wethouder Hamster.
  • 1:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter, het zal u niet ontgaan zijn dat er de nodige ontwikkelingen zijn rondom TSN. Op dit moment surseance van betaling. Er zijn bewindvoerders aangesteld die de zaak op dit moment waarnemen, we hebben veelvuldig contact met die bewindvoerders, onder andere over wat te doen met de indicaties die wij willen herstellen TSN zal inderdaad geen nieuwe contracten aangaan gedurende deze surseance periode. Ze hebben ons nog gevraagd om een bepaald bizar hoog tarief of wij daarmee in konden stemmen waar wij hebben gezegd dan kijken wij eerst verder. Dus dat zijn wij op dit moment aan het doen en die gesprekken lopen. Dus wij hopen heel snel de beschikking te herstellen en tot het moment dat dat gebeurd is geldt voor deze mensen als ze dat hebben gewoon een HHT indicatie of een indicatie die ze hadden lopen. Zal ik meteen de tweede vraag over de regenboog ook doen voorzitter?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag.
  • 1:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die signalen heb ik ook gehoord uit redelijk betrouwbare bron. Het zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat de WMO inkoop 2016 en 2017 heeft plaatsgevonden, dan heb je het over individuele begeleidingen, groepsbegeleiding onder andere. Lentis heeft die niet gegund gekregen. Is vervolgens redelijk snel aan het communiceren gegaan naar cliënten toe en naar medewerkers over het feit dat zij niet gegund hebben gekregen en daarbij ook al een aantal dingen gecommuniceerd waarvan ik denk van in mijn beleving bent u wat vroeg. Dus ja wij hebben zowel vanuit het Ommelander samenwerkingsmodel het gesprek, zijn we dat aangegaan met Lentis van even in de rust want we hebben ook met elkaar afgesproken dat we een half jaar overgangstermijn hadden om cliënten over te dragen aan partijen die wel gegund zijn of andere constructies te bedenken. En ten tweede zijn we dat lokaal aan het doen om te kijken of de functies die in de Regenboog zitten of die op een andere manier ondergebracht dienen te worden of moeten worden. Want daar vindt niet alleen dagbesteding plaats, daar vind bijvoorbeeld ook onze inloop GGZ plaats, daar hebben we het later op de agenda nog over, over die taak. Dus dat de Regenboog gaat sluiten dat signaal heb ik gehoord, wat mij betreft is dat nog geen uitgemaakte zaak, moet ik wel meteen bij opmerken dat is dus aan de zorgverleners om daar een oplossing voor te verzinnen en dat zullen wij volgen en proberen te regiseren.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Dan wethouder Brongers.
  • 0:23 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter ten aanzien van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal daar heeft uitgebreid ambtelijk overleg plaatsgevonden om te kijken hoe met de exploitatie en met verdere ontwikkelingen om te gaan. En recent hebben wij de Gedeputeerde aangedrongen op bestuurlijk overleg omtrent dit onderwerp en dat zal in januari plaatsvinden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien ook de kwestie van de afvalberg?
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja de afvalberg bij Van Gansewinkel, in principe houdt Van Gansewinkel zich aan de afspraken. Het aantal kilo’s wat afgeleverd dan wel tonnen mag worden dat heb ik zo één, twee, drie niet paraat. De veiligheidsregels worden in acht genomen en mocht er sprake zijn van zeg maar oneffenheden dan vindt er toezicht plaats en wordt er actie ondernomen.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de laatste, de vraag van D’66, wethouder Boen.
  • 0:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. De symptomen die door de heer Pals worden genoemd voorzitter het gebrek aan berichtgeving in de pers en dergelijke betekend dat het er wellicht op lijkt dat de rust is weergekeerd op dit dossier. Wij gaan daar in ieder geval aanstaande zaterdag nog uitgebreid met elkaar over spreken. Uiteraard is het van belang dat de betrokkenen op de hoogte worden gesteld van de voortgang daarover. Ik kan u meedelen dat ik afgelopen woensdag met de voorzitter en de secretaris van de OR van Wedeka gesproken heb, mede naar aanleiding van het krantenartikel wat er die dag of een paar dagen eerder verschenen was. Wij hebben afgelopen donderdag in de stuurgroep uitgebreid met elkaar gesproken, u hebt het resultaat daarvan gezien en daarmee gaan we voortvarend verder. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik begrijp uw opmerking wethouder over de stilte, en dat is natuurlijk dat kan ook de stilte voor de storm betekenen hè, u kent dat soort uitspraken. Het is natuurlijk wel zo dat uiteraard worden we als of als raad worden we bijgesproken aanstaande zaterdag en dan horen we ook ins en outs van het akkoord van Westerlee, maar wat ik nog steeds niet begrijp is, en ik vind niet dat u daar echt duidelijk in bent geweest is, de berichtgeving naar de mensen van Wedeka en de berichtgeving naar de bewoners en de inwoners van Stadskanaal, Veendam, Ommeland, hoe dat gekomen is dat u een overleg voert met zijn allen en vervolgens totaal windstilte in acht neemt over een onderwerp die iedereen bezig is, enerzijds is het waarschijnlijk een knap staaltje van mondje houden, maar aan de andere kant vind ik het qua communicatie verdient het niet een schoonheidsprijs.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:16 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou de heer Pals die geeft zijn mening over de gebeurtenissen of het ontbreken van gebeurtenissen de afgelopen periode, dat is zijn goed recht. Ik heb het idee dat wanneer er erg veel berichtgeving is en die niet helemaal spoort met de werkelijkheid dat het dan niet goed is en ook als er geen berichtgeving is zijn daar natuurlijk vragen over te stellen als het gaat over stilte voor de storm ik denk dat er als er iets lastig te voorspellen is dan is het wel het weer. En ik zou me daar ook niet graag aan wagen. Ik wil graag aanstaande zaterdag daar het nodige over vertellen maar ik denk dat het feit dat we met elkaar, en dat heeft ook in de pers gestaan, daar bent u ook over geïnformeerd, dat we met elkaar tot een aantal belangrijke afspraken zijn gekomen afgelopen donderdag en dat we daarmee verder gaan dat dat voorlopig genoeg moet zijn om te kunnen zeggen van het akkoord vindt verder zijn voortgang. Als het gaat om de medewerkers van de bedrijven, ja wij zijn met de ondernemingsraad wij zijn in georganiseerd overleg met elkaar in gesprek, we zijn met de directie in gesprek dus er zijn alle mogelijkheden om binnen de organisatie zelf de mensen op de juiste wijze te informeren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Daarmee de vragen voldoende beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2016
  • 12. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2016 (376,55 KB)12.1. Tarieventabel Legesverordening (604,38 KB)12.2. Tarieventabel Verordening afvalstoffenheffing (279,2 KB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 12 en dat zijn de Verordeningen gemeentelijke belastingen 2016. Wie wil daarover het woord. Mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Van Beek, meneer Mellies en dat zijn ze. De heer Van Beek, CU.
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij hebben bij de behandeling van de najaarsnota en de begroting reeds aangegeven dat wat ons betreft de begrafeniskosten niet kostendekkend hoeven te zijn, dus met dat punt gaan wij niet akkoord in deze verordening. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Van Beek. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:38 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ik heb twee dingetjes maar. Eén is een tikfoutje, dat staat onder artikel 1 over de onroerend zaakbelasting, 1.2b. Daar staat een woord volgtijdig, dat g’tje staat er teveel in denk ik. Verder heb ik een vraag over die grafrechten. Daar wordt in, voor een tarief van 1246 daar staat dan een kist en een asbus of twee asbussen. Voor de helft van het bedrag kan je dus twee asbussen begraven. Waarom is dat verschil?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ik zit daar ook mee
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik zie het. Ik keek even verbaasd omdat u het over de asbus had die u ging begraven, dus, dat kan, dat kan, ja dat weet ik. Ik doe daar geen uitlatingen over, ik geef gewoon het woord aan mevrouw Schipper van de PvdA.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   (er klikt een muziektoontje in de raadzaal) Daar liggen een paar spullen, ik weet niet van wie die zijn maar die gaan ineens aan.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zag net een fotograaf daar rondlopen en weer weggaan, ik hoop niet dat hij iets achter gelaten heeft. Het is een openbare raadsvergadering als die opgenomen wordt heeft dat geen enkele consequentie dus dat maakt niet uit. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:28 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Wij hebben nog wat vragen over het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing. Er wordt nu gesproken om het aantal kwijtscheldingen te beperken. Wij stellen dit voor om dit niet te doen en dit in het voorjaar mee te nemen bij het herziening van het hele afvalbeleid. Misschien kunt u uitleggen waarom het voorstel er nu ligt en dat het ons inziens toch beter kan mee worden meegenomen naar het voorjaar. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Dan gaan we naar de heer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Mijn vraag gaat over de tarieventabel, behorende bij de lezersverordening Stadskanaal 2016. Daar staat onder 8165, daar wordt verwezen naar, dat gaat over een aantal, over evenementen in de gemeente en er worden dan drie genoemd; regulier evenement, aandachtsevenement en een risico evenement. Dat was vorig jaar nog een; middelgroot, groot en klein evenement. En er wordt ook verwezen naar de algemene plaatselijke verordening maar daar komen die evenementen eigenlijk niet zo met naam voor. Kan het misschien zijn dat dat volgend jaar, begin volgend jaar volgens mij op de algemene plaatselijke verordeningen op de agenda staan dat dat nog aangepast wordt tekstueel. Dat was mijn vraag.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de vraag meneer Mellies. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik hoor steeds stemmen achter me, ja nou kan het wezen dat, het komt van de grond en het kastje dat werkt nog steeds hartstikke goed denk ik, maar die stemmen die
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan stel ik voor dat iemand dat even weghaalt en naar de gang brengt, ik weet niet van wie het is. Misschien kan die op een ander punt liggen meneer Pietersen zodat de raadsleden er geen last van hebben. Want ik begrijp dat het afleidt, ja goed, we gaan ondertussen gewoon door. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Hamster.
  • 0:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Er kwamen toch een artikelnummers voorbij dat ik ze in alle vluggigheid niet helemaal heb kunnen volgen. Ik zal zo veel als mogelijk proberen de antwoorden te geven voor zover dat binnen mijn portefeuille valt, misschien dat ik voor lijkbezorging nog even naar links kijk en voor de afvalstoffen nog even naar rechts. Zadel ik die ook mooi op met ingewikkelde vragen over verschillende artikelen. Laat ik bij het begin beginnen. CU heeft inderdaad eerder aangegeven op het standpunt te staan dat begrafenisrechten niet kostendekkend hoeft te zijn. Inmiddels voeren we dat beleid al een jaar of tien, waarin de CU heel consequent is in het opmerken van dat feit van die visie en wij vanuit het college zeggen; toch willen wij het u op deze wijze voorstellen. Ik stel het dus wederom voor. Volgtijdelijk of volgtijdig is volgens mij gewoon een Nederlands woord mevrouw Zeegers, indertijd achterelkaar geplaatst.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ok. Nee, dan heb ik het anders opgevat.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En uw asbussenvraag, kunt u het artikelnummer nog eens noemen?
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Even kijken, dat is dus
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zet u de microfoon even aan mevrouw Zeegers?
  • 0:44 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Pagina 11 van 16 zitten we en even kijken ik had hem net nog. Nou is die verzet. In ieder geval had ik artikel 3, a1 en a4. Maar ik ben hem even kwijt, oh hier zit hij. Bij a1 daar is het dus een kist en een asbus of ten hoogste twee asbussen. En als je dan twee asbussen begraaft dan betaal je toch 1246. Terwijl in het andere punt van twee asbussen in een urnen graf de helft betaald. Waarom dat verschil? Dat was eigenlijk mijn vraag.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht grootte van het graf, maar
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er wordt van boven bevestigd dat het te maken heeft met de grootte van het graf
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De meest simpele verklaring is vaak het antwoord.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dus daar ga ik vanuit
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het wordt bevestigd
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat het te maken heeft met het volume dat nodig is om deze zaken op te bergen. En wat betreft de vraag over het APV kijk ik naar de voorzitter, maar volgens mij is dat verband niet te leggen. Is het verband zeker te leggen. Voorzitter.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij volgen voor het evenementen beleid, zeg maar het beleid wat we afgesproken hebben binnen de Veiligheidsregio, dat kent iets andere termen als het APV. APV is op een aantal onderdelen verouderd, komt in het voorjaar van 2016 een verzamelvoorstel om het allemaal up to date te brengen en ik denk dat die vraag van u daarin behandelt wordt.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat is prima, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we de afvalstoffen heffing en dan gaan we naar wethouder Brongers.
  • 0:44 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter de vraag over de kwijtschelding omdat eventueel op een later moment te doen dat zou mijn voorstel niet zijn. Ons beleid is uitgaan van gemiddelden als maximum voor de kwijtschelding, dat hebben wij eerdere jaren ook gedaan. En ik denk dat het naar beneden bijstellen van de cijfers in principe een pluspunt is doordat iedere inwoner van onze gemeente heel bewust is met het gescheiden afval inzamelen dan wel aanbieden. En in die zin willen we dat graag blijven stimuleren en vinden we dit voorstel zoals die nu ligt verantwoord en reëel en zou ik daar graag aan houden.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:27 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik begrijp wat u zegt portefeuillehouder, maar we hebben toch ook afgesproken bij de behandeling van de najaarsnota dat alles opnieuw bekeken zou gaan worden, ook het aantal ledigingen en dergelijke. En dan denk ik dat het mogelijk dan op dat moment ook wel aangepast zou kunnen worden of dat het meegenomen kan worden. En dat we dan tot zolang wachten, ik denk dat dat nog helemaal niet zo’n gek idee is hoor om dan voor 3 maanden van alles op stapel te zetten is mij ook wat te gek.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:40 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Als het gaat om de vangdoelstellingen en het vangbeleid, want dat is waar u op doelt, dan wordt het aantal ledigingen in ieder geval hoe wij dan ons afval in gaan zamelen weer onder de loep genomen dat zou dan eventueel na een termijn, dan hebben we het misschien over een jaar na dato nadat het beleid is vastgesteld, kunnen leiden tot aanpassingen, maar daar wil ik op dit moment nog niet op vooruitlopen en wij moeten nu onze verordeningen vaststellen zoals die voorligt. Maar inhoudelijk ben ik het met u eens wij gaan dan alles wel opnieuw bekijken en nieuwe beleidsafspraken maken.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:50 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Nou wij zijn het uiteraard niet helemaal eens met u mevrouw de wethouder. Wij weten dat het 18 april in de raad komt en dan komt alles weer aan de orde en we vinden het echt vreemd dat er dus nu gewijzigd zou moeten worden voor die paar maanden. En ik ben het, meneer Van Beek zei het ook al, ben het helemaal met hem eens dat het dus ons inziens eigenlijk niet nodig is om het nu te wijzigen en we willen dan ook daarom graag toch een amendement indienen en te kijken of we dat op die manier kunnen halen dat er dus niet op dit moment gewijzigd wordt. Dank u wel. Nu weet ik niet hoe het verder gaat, wat de volgorde is.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wel.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   precies
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want als u wat wilt bewerkstelligen zult u het amendement in moeten dienen zodat daar eventueel nog vanuit het college op gereageerd kan worden zodat ik kan zien of dat voldoet aan de vereisten. Want anders kan het geen onderdeel uitmaken van de beraadslagingen.
  • 0:9 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Goed dan wil ik het graag even schorsen want er moet nog één handtekening op gezet worden. Het is allemaal een beetje snel gegaan, als u dat niet erg vindt. Dan moet ik even naar een
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef u vijf minuten schorsing mevrouw Schipper.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel.
  • 0:3 schorsing
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We vervolgen de vergadering en ik geef het woord aan mevrouw Schipper van de PvdA.
  • 1:7 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had nog wel even een vraag aan onze wethouder. Voordat we ertoe overgaan om het amendement in te dienen willen we graag van haar weten of we dat misschien nog niet hoeven te doen omdat we ook weten dat er in april allerlei wijzigingen aankomen. Is het misschien, kan de wethouder, het mag wel duidelijk zijn dat wij ons zorgen maken over onze burgers dat ze niet in de problemen komen met het dat ze niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, onze minima. en dat is dus, mijn vraag is dus kunt u toezeggen dat er maatwerk geleverd wordt indien er problemen ontstaan door het verhogen van de grens van de kwijtschelding zodat mensen niet in de problemen kunnen komen. Kunt u daar maatwerk voor leveren. Indien u dat zou kunnen en zou willen toegeven dan zijn we, laten we de amendement vallen tot eventueel afwachten wat er in april gaat gebeuren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Specifiek de afvalstoffenheffing. Wethouder Brongers.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja
  • 1:00 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nou in dit geval is het lastig om maatwerk te leveren omdat wij kwijtscheldingsbeleid hebben en omdat de kwijtscheldingen zeg maar uitgewerkt worden via “Heff”. Burgers kunnen daar hun verzoek indienen. Als het gaat om de garantie te geven zeg maar dat ja onze burgers hierdoor toch niet in de problemen komen, per saldo veranderd er niet zoveel want deze getallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers en dat betekend dat ook de minima goeie resultaten heeft behaald met het gescheiden afval inzamelen en aanleveren. Dus in die zin veranderd er niet zoveel voor welke burger dan ook in deze gemeente. en die getallen die zijn gebaseerd op het feit dat de afgelopen jaar ongeveer 3.000 minder aanbiedingen zijn geweest en daar heeft elke burger zijn bijdrage aan geleverd.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper.
  • 0:34 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   En heeft u ook kunnen inzien hoeveel mensen hebben die kwijtschelding hebben aangevraagd dan, die er nog steeds voor in aanmerking komen. Want het zou toch best kunnen dat er dus mensen nu wel in de problemen komen dat ze dus die containers dus minder kunnen inleveren en dat ze dus boven die grens komen dat ze dan extra moeten bijbetalen. Ik maak me daar toch wel zorgen over want het zou toch wel heel fijn zijn dat er een klein beetje zicht op kunnen houden van dat die mensen niet daadwerkelijk in de problemen komen dat ze dus die kwijtschelding niet meer kunnen innen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:41 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De mensen die een aanvraag doen voor kwijtschelding en misschien moet kan een van mijn collega’s even aanvullen, die worden getoetst op hun inkomen dat is gebruikelijk plus de gemeentelijke regelingen en in dit geval valt de afvalstoffenheffing daaronder, maar dat was in het verleden ook zo. En juist omdat de minima dus de doelgroep waar u zich zorgen over maakt even zo goed minder afval heeft aangeboden is de situatie feitelijk niet zo veranderd. Ben ik duidelijk?
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou even wethouder Hamster de gelegenheid geven om een aanvulling te geven meneer Hofstra en dan kom ik bij u. Wethouder Hamster.
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter misschien is het even slim om te kijken naar ons kwijtscheldingsbeleid. Wethouder Brongers gaf een goede aftrap, wij kijken inderdaad naar draagkracht van onze inwoners, vermogen en inkomen, en op basis daarvan wordt bepaalt wat zij kunnen bijdragen aan gemeentelijke belastingen en afvalstoffenheffing. Wat hier nu voorgesteld wordt is om net als voor onze inwoners die geen gebruik hoeven te maken van kwijtschelding ook deze inwoners de prikkel te geven om zuinig om te gaan met afvalverwerking. Daarbij komt, en dat moet ik ook nog even opmerken, zo zitten we mooi in elkaars portefeuille, dat we natuurlijk voor de kwetsbare doelgroep die bijvoorbeeld van incontinentie materiaal gebruik maakt ook al aparte regelingen hebben om juist die kwetsbare doelgroep te ontzien en niet op hogere kosten te jagen. En nog één stukje over de techniek van de kwijtschelding, of twee stukjes, wij hebben natuurlijk in onze begroting meegenomen wat wij verwachten daarop binnen te halen en op basis daarvan de verdeling gemaakt wat de tarieven zouden moeten worden en zijn. En tenslotte, als wij nu een tarief vaststellen dan moet dat gaan gelden voor het hele jaar. Het is niet zo dat wij in april kunnen, ja we zouden het in april inderdaad kunnen bijstellen en dan voor de rest kunnen, maar dan zadelen wij “Hefpunt” en onszelf met zoveel extra werk op voor die ene extra lediging, dat zou ik u ten zeerste af willen raden. Dan moeten wij gewoon vanaf volgend jaar een andere verordening vast gaan stellen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een duo-beantwoording vanuit de kant van het college. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Hamster heeft eigenlijk mijn vraag al beantwoord, of het inderdaad mogelijk is om lopende jaartarieven te veranderen, het antwoord is; nee of nauwelijks.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het kan, maar het is niet handig
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik naar mevrouw Schipper of u het amendement alsnog indient of dat u hem in de tas laat.
  • 0:23 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou ik kijk even rond en ik denk, ik ben niet tevreden met de antwoorden en ik blijf me ook zorgen maken, maar ik besluit toch om het amendement niet in te dienen omdat we toch afwachten wat er dus in april in vervolg gaat gebeuren. Maar mijn zorg is niet weggenomen. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Bieze, GBS.
  • 0:32 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik zit toch even met de vraag richting de PvdA of zij zelf onderzoek heeft gedaan om hoeveel kwijtscheldingen hier dan zou gaan want u geeft wel aan aan de wethouder of zij dat onderzocht heeft, ik kan mij voorstellen dat dat niet onderzocht is, maar als u met dit voorstel komt dan neem ik toch aan dat u signalen hebt vanuit de bevolking om dit probleem kenbaar te maken en mijn vraag aan u is van hebt u dan zelf onderzoek gedaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper.
  • 0:05 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou niet expliciet naar dit onderwerp, maar wij weten dus wel, en dat weten we allemaal, of ten minste dat kunnen we weten, dat er heel veel mensen op wat voor voorzieningen ook kwijtschelding vragen en dat er heel veel mensen in problemen kunnen komen als die kwijtschelding vervallen. En het heeft dus in dit geval niks te maken, ik heb niet onderzocht en daarom heb ik die vraag ook aan de wethouder gesteld of ze dus ook weten over hoeveel mensen dat het gaat, maar of het nou voor afvalstoffen heffen is of het is voor iets anders waar je kwijtschelding voor krijgt, elk tientje die je minder hoeft te betalen als je geen geld hebt is er één en daar ga ik vanuit en daar maak ik me zorgen over.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar volgens mij heeft de wethouder uw vraag wel beantwoord. Die heeft namelijk gezegd dat op basis van de ervaringscijfers met het aantal ledigingen verminderingen dus ook het aantal ledigingen wat voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dus eigenlijk is het één op één staand beleid, toch?
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, klopt.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Geen behoefte verder aan een tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat het besluit unaniem genomen wordt? Dat is terecht. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven
  • 13. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven (317,63 KB)13.1. Aanbiedingsbrief Wedeka m.b.t. aanpassing WGR Regeling (344,71 KB)13.2. Definitieve regeling GR Wedeka Bedrijven inclusief wijziging 21 oktober 2015 (128,55 KB)13.3. Was en Wordt notitie WGR Wedeka Bedrijven (277,39 KB)13.4. Brief college aan Wedeka bedrijven (8,58 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Pals, alleen meneer Pals? En meneer Hofstra. Meneer Pals, D’66.
  • 1:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik moet zeggen dat het een heel moeilijk voorstel is want wij hebben, althans ik niet, geen rechten gestudeerd, dus hoe wil je dan in feite zo’n stuk eigenlijk goed kunnen lezen. En wij hebben het een beetje zwart/wit gelezen, maar één van de belangrijkste vragen die we hebben is; waarom, want het beleid is van 2005 je gaat dan tien jaar na dato moet het worden aangepast, gemeenschappelijke regeling, waarom ga je daar nu nog aanpassen gezien het akkoord van Westerlee die komende is, waarom ga je dat nu nog doen. Dat is vraag 1. Vraag 2 is; globaal is we hebben 1 artikel hebben we eruit gepakt dat is ik weet niet meneer Hamster beantwoord nou is artikel 20 nummer 40 daar staat in dat staat even in het stuk van was en wordt de was en de wordt notitie daar staat in als je de wet erbij haalt dan staat het dat er in de wet staat dat het oud dat de oude regelgeving dan heeft men het over het nieuwe gemeente bestuur of over het gemeente bestuur in de nieuwe wetgeving staat, heeft men het over colleges. Terwijl als wij dat stuk lezen zo van er was en er wordt notitie dat dat terwijl wij hebben het in het stuk gezet de colleges en in dat stuk van de Tweede Kamer de oorspronkelijke notitie staat dat men spreekt over de raden. Zo is het. Dan vraag ik mij af ja nogmaals wij hebben geen rechten gestudeerd, als we dat helemaal door hadden moeten spitten waren we meer van dat soort zaken tegengekomen omdat de gemeenschappelijke regeling toch beoogd dat de raden aan zet zijn en niet colleges aan zet en ik denk dat dat wel heel belangrijk gegeven is. Vervolgens
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In welk artikel staat dat meneer Pals.
  • 1:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dat is artikel 20 nummer 4, en dat is in de “was en er wordt notitie” die u heeft aangeleverd. En als je daar de wet bij pakt, de oorspronkelijke wet zo is die waarin dit uit gedestilleerd is zit daar verschil in dat, u spreekt over colleges en in de wet staat dat het de raden is. Ik wou alleen maar aangeven dat het een heel lastig stuk is denk ik voor een gemiddeld raadslid, niet geen rechten te hebben gestudeerd, maar als ik dan zulke verschilletjes opmerk dan denk ik van ja is het niet teveel naar de colleges geschreven in plaats van naar de raad. Dat is dan een beetje het gevoel wat me dan een beetje omhoog popt. Vervolgens is het ons niet zo duidelijk over de vergaderingen die worden gehouden bij de werkvoorzieningsschap of die nu wel of niet openbaar zijn voor publiek. Dat is ons niet erg duidelijk geworden. Zijn ze toegankelijk, welke vergaderingen zijn dan worden dan toegankelijk gemaakt, dat is ons ook niet duidelijk. Maar nogmaals voorzitter we hebben het zwart/wit gelezen, we vragen ons af waarom komt dat nu waar wachten
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u mij uitleggen wat zwart/wit gelezen betekend. Bedoelt u digitaal, één artikel of
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou zonder inhoudelijke juridische kennis, dat is eigenlijk een beetje zwart/wit.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee het is een nieuwe term dus dan ik van het moet wel verduidelijkt worden.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ok, wij hanteren hem al heel lang dus, ok.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, uw fractie misschien
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar het moet voor iedereen duidelijk zijn wat u daarmee bedoelt. Want anders is ie moeilijk te beantwoorden.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar goed ik heb drie vragen ik hoop dat het duidelijk is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hadden nu artikel 20 en is die niet teveel naar de colleges toegeschreven. Dat zijn de drie punten.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En de openbaarheid van vergaderingen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de openbaarheid, vier punten. Ok. Iemand anders? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:29 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even kort voorzitter. Meneer Pals heeft al wat dingen gevraagd. Onze indruk is dat het hier vooral een technische wijziging betreft door een nieuwe wetgeving. Klopt dat? We vinden het goed dat het algemeen bestuur meer zegt, maar ????? krijgt doordat het DB en het algemeen bestuur geen meerderheden heeft. Het verbaasd ons wel dat er hier nog oude dingen in staan van een jaar of tien geleden geloof ik en de vraag is waarom dat dan nu gebeurd en niet eerder, noodzaak hiertoe.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Verder geen vragen of opmerkingen? Geeft ik het woord aan wethouder Boen.
  • 1:54 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. De vraag waarom het verhaal nu aangepast moet worden. Met ingang van 1 januari 2015 geldt de nieuwe wet en juist ook met het oog op het akkoord van Westerlee is het denk ik belangrijk om als er straks besluiten genomen moeten worden om dat dan met elkaar te doen op basis van een correcte gemeenschappelijke regeling. De regeling zoals die nu voor ligt en zoals die wet die ook voorschrijft dat is een collegeregeling, daar staat in het stuk waarover een besluit wordt genomen daar staat dat de juristen unaniem van mening zijn dat het een collegeregeling is. Die zin moet u zo begrijpen dat er in het verleden in de aanloop naar dit verhaal toe nog wel eens wat gediscussieerd is over de wet, maar dat absoluut helder is dat het gaat om een collegeregeling. Dus wat dat betreft is het geen kwestie van een keus, maar is het een kwestie van wat de wet gemeenschappelijke regeling voorschrijft. Voor zover mij bekend zijn de algemeen bestuur vergaderingen, de AB vergaderingen openbaar en als ik mij niet vergis voorzitter heeft ook de heer Pals wel eens gebruik gemaakt van dat feit door bij een dergelijke vergadering aanwezig te zijn. Wat de heer Hofstra zegt over het verhaal de technische wijziging dat klopt. Daar gaat het in principe ook om en dat er nu geen meerderheid meer is van het DB en het AB dat is nu niet zo en dat zal straks ook niet meer zo zijn gelet op de getallen die daarbij horen. Waarmee ik volgens mij de vragen voor een groot deel beantwoord heb voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we checken wethouder. Is dat het geval? Dat lijkt het geval. Mag ik daaruit concluderen dat u kunt instemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zoals voorgesteld? Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen
  • 14. Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen (330,19 KB)14.1. Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen (299,35 KB)14.2. Dienstverleningshandvest beschermd wonen en opvang (198,02 KB)14.3. Memo bestuurlijk OOGO 275 evaluatie startfase centrumregeling (44,57 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14; Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen. Mevrouw Luijken, Klinkhamer, mevrouw Schröder, sorry Schrör. Anderen niet? Dan begin ik met u dan wen ik ook beter aan die naam mevrouw Schrör. CDA.
  • 0:52 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter naar aanleiding van de ervaring in 2015 met de centrumregeling beschermd wonen Groningen en het bestuurlijk op overeenkomsten gericht overleg evaluatie kunnen we ervan uitgaan dat de definitieve regeling voor een meerjarenbeleid op zorgvuldige wijze is samengesteld. Als CDA zijn we het eens met het voorstel om de centrumregeling voor onbepaalde tijd voort te zetten en uit te breiden met opvang, voorheen maatschappelijke opvang en vrouwen opvang, en de inloop GGZ. Wij zijn erbij gebaat dat de kwetsbare doelgroepen op deze manier goed worden opgevangen. Omdat het hier gaat om een licht gemeenschappelijke regeling, regeling zonder bestuur, vinden we het goed dat we halfjaarlijks op de hoogte gehouden worden van de dienstverlening op het gebied van beschermd wonen en opvang. Tot zover, dank u voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schrör. Gaan we naar meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u wel voorzitter. Het college vraagt de raad om toestemming tot het wijzigen van een centrumregeling beschermd wonen Groningen in centrum regeling beschermd wonen en opvang Groningen. Nou aangezien de wet een taak is van de centrumgemeente Groningen hoeft de participatieraad hier niet gevraagd te worden om advies, of ongevraagd. De participatieraad heeft wel op bredere terrein van het sociale beleid diverse adviezen gegeven nou dat is wel heel goed om te horen. En wat ik ook begrepen heb is dat de adviezen van de participatieraad en het college dat dat ook nog binnenkort, of te zijner tijd, aan ons voorgelegd wordt wat de uitkomsten zijn. Klopt dat? Ik zie de wethouders al kijken.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Stelt u uw vragen meneer Klinkhamer dan krijgt u ze uitgebreid beantwoord.
  • 1:05 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Daar komt ie. Onderdeel financiën, in het stuk staat wanneer de daadwerkelijke zorgkosten het toegekend budget van het rijk overschrijden dan is in de centrumregeling opgenomen dat wij, wij neem ik aan het college, dat is de volgende vraag, met zorgaanbieders in gesprek gaan over de meerkosten. Mogelijk vereffening van de overschrijding tussen de Groninger gemeenten wordt onderling op basis van inwonertal verrekend. Nou dan is onze vraag; hoe ziet dat eruit, en wat houdt dit precies in, hoe wordt het verrekend, moet de een minder betalen dan de ander of hoe democratisch gaat dat. En wat zijn dan vervolgens, want wij zijn toch een vrij grote gemeente en als ik straks vooruit kijkt met de herindeling zijn we misschien nog groter, wat houdt dat, wat voor financiële consequenties dat heeft voor zorgaanbieders die dat niet kunnen bekostigen. Stel nou dat een zorgaanbieder zegt van ja of de gemeente zegt van u overschrijdt dat en zorgaanbieder u moet dat betalen en de zorgaanbieder zegt ja maar ik heb net zoveel minder budget gekregen wat gaat me dat kosten. En stel nou dat de zorgaanbieder zegt we kunnen het niet bekostigen, draait de gemeente dan op voor deze kosten. En ik, de volgende vraag is; ook de RIG heeft contracten getekend met 23 gemeentes, de RIG is van het jeugdzorg, het hele jeugdzorg verhaal. Hoe verhoudt zich dat tot de RIG, deze is er een samenwerking is er een overeenkomst of, want ook hier is een, de RIG is een aparte regeling en dit is ook een aparte regeling. Terwijl ik wel weer wat teruglees in het verhaal over jeugdzorg. En als laatste, denk ik wel heel belangrijk, wat zal, en ja daar doen we het natuurlijk ook voor, wat zal de cliënt merken van deze nieuwe regeling. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja voorzitter, ja als ik het stuk lees is het in principe inderdaad een prima stuk. Wat ik alleen even niet begrijp, en de Regenboog is net al gevallen, u zei net dat, dat daar geen samenwerking dat het niet gegund is voor Lentis die inloop, maar als ik het stuk lees dan begrijp ik eruit dat dat wel via Lentis moet gaan. En ik heb ook trouwens niet begrepen dat de Regenboog moet sluiten maar dat er op de, op het maatwerk voor de mensen die indicatie hebben die daar dagbesteding doen dat daar 25% op bezuinigd wordt, waardoor zij in principe niet meer in het pand kunnen blijven zitten waar ze nu zitten. Het brengt inderdaad wel heel veel onrust onder de mensen nu en ja ik zou het fijn vinden als u daar toch wat meer over kan zeggen.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 5:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank voor de ondersteuning allereerst voor deze regeling. Inderdaad we hebben een jaar geleden, of eigenlijk dit jaar was dat al, besloten tot een regeling voor één jaar. En gezegd van dan gaan we evalueren en op basis daarvan bepalen hoe we verder gaan. U heeft de evaluatie bijgevoegd kunnen lezen. En wij stellen voor om dat nu voor onbepaalde tijd in te laten gaan. Het CDA merkte op; we worden graag halfjaarlijks op de hoogte gehouden. Nou zoals het in de dienstverleningsovereenkomst staat worden de colleges, want die mandateren taken, keurig op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en zo nodig zullen wij u natuurlijk via onze P&C cyclus bijpraten als wij daar aanleiding toe zien. Wat betreft de rol van de participatieraad, heeft inderdaad onze participatieraad heeft niet direct een adviesplicht op dit onderwerp, ze zijn wel net als alle andere participatieraden betrokken bij informatie bijeenkomsten om ook hen over deze rol bij te praten en onze participatieraad heeft er ook aan deelgenomen. Daar waar de participatieraad adviseert op onderdelen die ook aan de raad toegezonden worden, is het onze gewoonte om inderdaad die naar u toe te zenden samen met de stukken waar dat over gaat. Maar de participatieraad is, en dat weet u, allereerst een adviesorgaan aan het college. Wij nemen besluiten als wij inderdaad een reactie daarop geven of wij nemen er kennis van en dat besluit kunt u zien en daarmee ook de achterliggende stukken opvragen, maar het is en blijft een adviesorgaan aan het college om ons beleid zoveel als mogelijk goed vorm te kunnen geven. Wat betreft de financiën, een aantal vragen. Wij gaan in gesprek met de zorgaanbieders als er tekorten dreigen, dat staar er inderdaad. Nou in de praktijk zal blijken dat dat vertegenwoordigers, ambtenaren, van de centrumgemeente zijn die die gesprekken aanknopen. Uiteraard hebben wij daar wel een belang bij vanwege inderdaad het financiële belang en hoe is nou zo’n verrekening nou die vindt in twee trappen plaats. De centrumgemeente krijgt een groot deel van vergoeding voor deze taken, daarnaast krijgen wij als lokale gemeenten een beetje geld, in de regeling ziet u ook dat wij dat geld nagenoeg één op één overmaken naar de stad en dat die er vervolgens mee inkoopt. En wij krijgen een vergoeding op basis van een aantal maatstaven en we hebben gezegd mocht er verrekening nodig zijn dan gaan we dat doen op basis van inwoneraantal, nou Stadskanaal heeft 32.500 inwoners, Groningen kent er volgens mij 563.000, de provincie, dus rekent u maar uit dan weet u ongeveer wat ons aandeel zal zijn, binnen het deel dat alle lokale gemeenten krijgen en hoe werkt dat nou uit. Ik heb vorig jaar verteld over een risico dat wij liepen, van ongeveer 320.000 op een wellicht miljoenen tekort, inmiddels kan ik u vertellen dat dat risico weg lijkt te zijn, omdat het ministerie heeft aangegeven dat de provincie Groningen of de centrum gemeente Groningen en alle daarbij behorende gemeenten een punt hadden, dat wij te weinig hadden gekregen, dus het lijkt er op dat wij voor 2015 gecompenseerd gaan worden voor 2016 meer zullen gaan krijgen. Maar dat is dus de wijze waarop dat uit zal gaan werken mocht er in de toekomst verschillen zijn. En zoals u kunt lezen zullen we dan eerst dat gesprek aangaan met de zorgaanbieders. Van kunt u binnen de budgetten die u zijn toegekend kunt u daar wellicht efficiënt of anders organiseren zodat er wel dingen mogelijk blijven en er niet meteen bijgestort hoeft worden. U ziet ook heel duidelijk dat de begroting sluitend zal moeten zijn van de centrumregeling dat is uitgangspunt en dus ook de begroting van de zorgaanbieders met wie wij zaken doen zullen daar binnen moeten passen. De samenwerking met de RIG. Dat is een interessante. RIG is natuurlijk opgericht als inkooporgaan voor de jeugdzorg, er zijn een aantal onderdelen die overlappend zijn en het komt af en toe voor dat het aansturend orgaan van de RIG, dat is dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg, gezamenlijk vergadert met het OGO om eventueel zaken af te stemmen. Dus in de praktijk probeer het op die manier op te lossen, heel veel overlap zit er niet in, het zijn een aantal kleine zaken, maar als het nodig is dan wordt dat georganiseerd. Wat de cliënt ervan gaat merken? Niet zoveel, die zal meer gaan merken van het beleidsplan dat u twee week geleden, of nee twee maand geleden? 26 oktober, dat is twee maande geleden ongeveer, in deze raad voorbij hebt zien komen waar in de fusie de plannen voor de komende 4-5 jaar staan en waarin ook de beleidslijnen opgeschreven staan en die heeft u toen voor kennisgeving aangenomen. Ten slotte de vraag over de Regenboog, een hele concrete is een beetje naar aanleiding van meer, de GGZ inloop inderdaad wordt door Lentis uitgevoerd. Lentis heeft in de Regenboog een aantal taken die zij op verschillende manieren bekostigd hebben, soms WOZ, soms WMO, dus ook een stukje maatschappelijke opvang in GGZ inloop, gebundeld in één locatie en dat is heel efficiënt en dat kan hele mooie kruisbestuivingen en kruisverbanden opleveren. Het deel WMO inkoop, WMO 2015, hebben zij dus niet gegund gekregen op de gedeelten begeleiding, individuele begeleiding groep, dus daar zal wat anders voor georganiseerd moeten worden. Hoe Lentis daar haar keuzes in maakt, wat ik zeg daar gaan wij niet over, ook niet welke cliënten zij wel en niet overdraagt. Wat we wel proberen is natuurlijk zo’n algemene voorziening waar dat een beetje werkt het was een heel laagdrempelig punt waar veel mensen met psychiatrische problematiek simpel in konden lopen en laagdrempelig hulp konden krijgen, dat die voor Stadskanaal behouden blijft, op welke manier dan ook en met welke deelnemers dan ook. Voorzitter ik was door mijn vragen heen.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel wethouder Hamster ik ga kijken of de vragen in voldoende mate zijn beantwoord. Of er een behoefte bestaat aan een tweede termijn. Niet het geval? Kan ik dan concluderen dat de raad voornemens is om de centrum regeling beschermd wonen en opvang Groningen conform voorstel mee in te stemmen. Ik kijk vooral even naar mijn rechter zijde. Dat is het geval. ok. [voorzitter klopt met hamer] Unaniem, dank u wel.
 • 15 Concept Beleidsplan en concept Regionaal Risicoprofiel 2016 van de Veiligheidsregio Groningen
  • 15. Concept Beleidsplan en concept Regionaal Risicoprofiel 2016 Veiligheidsregio Groningen (383,02 KB)15.1. Concept Beleidsplan Veiligheidsregio (852,44 KB)15.2. Concept Regionaal Risicoprofiel Groningen (939,42 KB)15.3. Concept Bijlagen Regionaal Risicoprofiel Groningen (479,54 KB)15.4. Brief VRG aan burgemeesters consultatie RRP en Beleidsplan (184,07 KB)
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 15. En dan draag ik de voorzittershamer over aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Agendapunt 15, wie van u wenst daarover het woord te voeren. Ik schrijf het even op, ik zie twee mensen. Meneer Gelling, CDA.
  • 0:11 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, bedankt. Kort, het CDA die heeft uitvoerig kennis genomen van de twee concepten, wij willen de opstellers hiervoor bedanken en wij kunnen zonder zienswijze instemmen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, het kan wat ons betreft ook heel kort voorzitter. Belangrijkste wijziging is volgens mij op het gebied van aardbevingen en gelukkig komen die in onze gemeente niet voor, maar dat neemt niet weg dat wij wel solidair zijn met deze gemeenten die het wel treft. Er komen in onze gemeente ook weinig risicovolle objecten voor, bijvoorbeeld de chemische industrie die bij Delfzijl staat, dus akkoord met de zienswijze en de updates die er gegeven zijn zijn volgens ons op zijn plaats. Dank u wel voorzitter.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama wou u nog iets toevoegen.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee ik zit te overwegen of wethouder Hamster gelijk dat het heel zinvol was dat hij net achter de katheder ging staan omdat er voor anderen niet zozeer aanleiding is om op te staan. Ik proef unanieme instemming et cetera met de update en het feit om geen zienswijze in te dienen, dat betekend dat er eigenlijk misschien een compliment ligt voor de opstellers van beide plannen, bij de veiligheidsregio. Dat zal ik overbrengen dan namens deze raad en voor de rest danken voor de ondersteuning.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik ga er dus vanuit, en de conclusie is juist denk ik dat iedereen hiermee instemt en ik geef de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama.
 • 16 Decemberwijziging 2015
  • 16. Vaststellen decemberwijziging 2015 (288,66 KB)16.1. Decemberwijziging 2015 (310,43 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg en dan gaan wij over naar het laatste agendapunt van vanavond en dat is december wijziging 2015. Woordvoerders, meneer Kremer, Hofstra, iedereen is uitgesproken aan het eind van het jaar geloof ik, meneer Boels. Verder niet. Meneer Boels, CDA.
  • 1:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Twee wellicht korte vragen, op pagina 3 onder overheveling van budgetten zien we twee zaken. Budget indicatie jeugdzorg en AWBZ, in beide gevallen zien we dat er een deel van het budget wordt overgeheveld terwijl we bij andere zaken zien dat het restant budget wordt overgeheld. Het ene geval €110.000,- en het andere geval €30.000,-, dat vraag is waarom hier een deel van het budget ?????? restant budget. Dat is de ene vraag en de andere vraag zit gelegen pagina 5, waar wij zien dat er een voordeel is van 1,8 miljoen om de uitgaven aan bijstandsuitkeringen, dat is enerzijds een enorm bedrag en anderzijds vragen wij ons af, ik heb het altijd gezegd waak voor knelgevallen, waak voor situaties dat mensen tussen wal en schip belanden en hier krijgen we toch een bepaald gevoel bij. Graag willen wij een toelichting op hoe heeft het college dit in de grip en hoe reëel is die 1,8 miljoen. Kunnen we er echt vanuit gaan dat mensen niet tussen wal en schip belanden. Dank u wel voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:29 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel. Ja wij hadden ook twee vragen eigenlijk. We hadden een vraag over de SET, pagina 4 geloof ik, daar stond een stukje over de goedkeuring, we vragen ons af is die goedkeuring nodig van de provincie en is er al zicht op dat dat er alsnog komt. Het bedrag van de BUIG die viel ons ook op. Verwacht u voor volgend jaar ook zo’n meevaller, hoe kunt u dat inschatten, kunt u dat überhaupt inschatten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Kremer, SP.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Ja het CDA heeft vragen die wij ook hadden en wij hebben nog één vraag. De meeste van de budgetten worden overgeheveld naar 2016, nou bijna alles wat ik zo las. Wat is daar de reden van.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Wethouder Hamster.
  • 1:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter staat u mij toe met die laatste vraag te beginnen. De december wijziging ligt hier en de voornaamste reden van het bestaan van de december wijziging is omdat het laatst van het jaar zaken die wij nog voort willen zetten in het volgende jaar en waar we budgetjes voor over hebben om die mee te nemen naar het volgende jaar is niet in de algemene middelen laten vervallen. Dus dat is de reden dit hele document bestaat bij de gratie van het overhevelen van budgetten, zo ongeveer en het aanbrengen van de laatste wijzigingen op de begrotingen van het lopende jaar . Dus vandaar dat u heel veel stukken ziet, onderdelen ziet die meegenomen worden naar het volgende jaar en dat we u daarover proberen te informeren of uw goedkeuring te vragen. En om twee van dat soort bedragen te noemen, het restant of een gedeelte ervan, we hebben te maken met een budget enerzijds die wij jaarlijks terugkrijgen, we hebben elk jaar een budget voor jeugdzorg en daarnaast hebben we nog een incidenteel budget, een implementatie budget, omdat we een jaarlijks terugkerend budget hebben gezegd van nou daar gebruiken we nog een deel van in het volgend jaar, dat komt ons wel goed uit. En het implementatie budget is speciaal gericht op het benoemde onderdeel en willen we daar graag beschikbaar houden. Ik hoop dat ik daarmee concreet genoeg ben. Zit ik te kijken wat collega Francis overneemt, misschien kan ik nog wel de vraag meenemen over de BUIG. Of we daar voorspellingen over kunnen doen, maar dan ga ik ook al heel snel de inhoud in denk ik, dat heeft te maken met de andere, ja ik geef hem gewoon door aan mijn collega Boen voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen, de BUIG.
  • 1:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Er staat in de toelichting bij dit onderwerp al iets aangegeven als het gaat om de reden waarom het resultaat voor 2015 eruitziet zoals het eruitziet. Dat heeft dus te maken enerzijds met een hogere uitkering van het rijk die is binnengekomen, anderzijds heeft dat te maken met de kosten per uitkering die zijn gedaald. En dat wordt met name veroorzaakt door de regelingen binnen de participatiewet, bijvoorbeeld het verhaal van de kostendelersnorm. Als we kijken naar het verhaal voor het komend jaar dan wordt er voorzien dat het buigbudget een stuk kleiner zal zijn dan datgene wat we nu hebben, maar daar staat dan dus ook tegenover dat de kosten die we volgend jaar voor de uitkeringen zullen hebben ook significant lager zullen zijn dan het niveau wat we in het verleden gehad hebben. Dus dat betekend dat dat in de begroting weer tegenelkaar wegvalt om het zo maar te zeggen. Dus dat is wat ik erover wou zeggen voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik kijk nog even naar wethouder Gelling over de Stichting Evenementen en Talentondersteuning.
  • 0:37 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Dat daar nog niet een formele bekrachtiging heeft plaats gevonden heeft ermee te maken dat de provincie daar formeel haar toestemming voor dient te geven. Dat dat nog niet is gebeurd kent een eigenlijk een bijzonder knullige reden, namelijk de provincie was ons verzoek kwijt. Dat is opnieuw ingediend, provincie heeft dat beoordeelt en heeft daar een positief geluid op gegeven en zal formeel, en dat lukt waarschijnlijk net niet meer dit jaar, maar in ieder geval in januari met een positief besluit komen en dan is ook formalisatie op zijn plek.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Eén korte vervolgvraag richting meneer Gelling. Heeft het voor ons ook nog schade opgeleverd dat de provincie het vergeten is, want dan moeten we eventjes een belletje plegen denk ik.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat heeft geen schade opgeleverd.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Voldoende beantwoord de vragen verder. Behoefte aan een tweede termijn? Dan concludeer ik dat de raad vanavond unaniem instemt met de december wijziging. Althans met de wijziging volgens de bijlagen 1 en 2. En de rest van de december wijziging voor kennisgeving aanneemt. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 17 Sluiting
  • 1:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan voordat ik overga naar de sluiting van deze vergadering ga ik nog even staan voor de jaarlijkse traditie. En de jaarlijkse traditie houdt in dat ik de heer Fransen die ons iedere keer weer ondersteunt bij het geluid, zelfs als we gestoord worden door andere proefopnamen van de radio weer zorgt dat het op een gegeven moment snel uit die omgeving wordt verwijderd. Volgens mij is het redelijk goed gegaan met de geluidssituaties in 2015. We zijn nog ieder keer content dat u dat voor ons wilt verzorgen en in die zin willen we u gewoon een klein hartversterkertje meegeven voor rond de kerstdagen. Dank je wel. En dat betekend dat wij aan het einde zijn gekomen van deze laatste raadsvergadering in 2015. Het werd vanavond eerder al aangekondigd, wij zien de meesten vanuit de raad gewoon de komende zaterdag nog voor een informatieve bijeenkomst, we komen elkaar misschien nog tegen rond de kerstdagen of tussen kerst en oud en nieuw, mocht dat niet het geval zijn dan wil ik iedereen raadsleden, mensen die op de publieke tribune die belangstelling tonen, ook de pers en ook natuurlijk eventueel onze luisteraars, hele fijne kerstdagen toewensen een veilig en plezierig oud en nieuw en een ingang in 2016 met een goede gezondheid. Tot dan.