Raadsinformatie

Raadsvergadering 08 juni 2015

Naam
Download het audiobestand (146,01 MB)
Download de gesproken tekst (2,36 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,00 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 18 mei 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Algemene Beschouwingen 2015
 • 13 Voorjaarsnota 2015
 • 14 Perspectiefnota 2016-2019
 • 16 Ontwerpbegroting 2016 van de Omgevings..
 • 17 Portefeuilleverdeling en formatie-uitb..
 • 18 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (eerste deel van de opname ontbreekt) Op dit mooie tijdstip midden op de dag. Terwijl misschien sommigen onder ons nog wel even zouden willen genieten van de zonnestralen voor zover aanwezig want het wordt later op de dag iets anders heb ik begrepen. Welkom aan u raadsleden en welkom aan de vertegenwoordigers van de pers. Welkom aan de mensen op de publieke tribune, naast de vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Ja, ik speur er nog een paar en als ik goed ben geïnformeerd ook welkom aan de luisteraars die deze vergadering gaan volgen. We beginnen nu en we gaan kijken hoe laat we vandaag eindigen. U heeft eigenlijk allemaal een voorstel gekregen hoe het ongeveer qua tijdsindeling eruitziet, waarbij we proberen wanneer nadat partijen hun algemene beschouwingen naar voren hebben gebracht, waarvoor u allemaal ongeveer 10 minuten heeft om de highlights uit uw algemene beschouwingen over het voetlicht te brengen, waarbij, als ik goed ben geïnformeerd, de partijen die de algemene beschouwingen als verassing voor ons hebben klaar staan dat die digitaal met een ieder gedeeld wordt op het moment dat ze ook door de desbetreffende partij worden uitgesproken en dan gaan we proberen al naar gelang de inhoud op te acteren.
 • 2 Mededelingen
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moet u mededelen dat van de fractie van de SP de heer Kremer niet aanwezig is, die zal ook niet later aanschuiven vandaag, die is gewoon afwezig. Akkoord. Zijn er verder nog mededelingen. Ik kijk even naar de griffier. Nee, verder geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,01 KB)
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wil ik u meenemen naar de vaststelling van de agenda.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, PvdA.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou, die is er niet.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ach meneer Kremer. Oh, we moeten daar geen afspraken over maken, anders gaat mij dat gebak kosten op termijn.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik denk dat u nu al een keer aan de beurt bent.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nou dan vertel ik u gelijk dat mijn telefoon nog aanstaat meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik zal mij gauw goed verschuilen achter die telefoon.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat moet u niet doen, want ik heb piket dus de keuze is niet zo moeilijk ik laat hem aanstaan en dan geldt de regel niet. Sorry meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb al een tijdje geen WiFi en Grietje ook niet en hier ook niet, dus het is een beetje een vervelende zaak want ik wil dingen ophalen en het lukt me niet.
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de, er wordt naar gekeken en ik hoop dat we in ieder geval bij de inleidingen in die zin door kunnen gaan. Mocht het u zo meteen blokkeren omdat u toch iets wilt zeggen bij besluitenlijsten als ik daaraantoe ben dan wachten we gewoon even om te kijken of dit snel opgelost kan worden. Vaststellen van de agenda, u heeft bij de agenda kunnen zien, zeg ik nu, kunnen zien dat er een gewijzigde besluitenlijst aan u is doen toekomen en een gewijzigde actuele lijst met ingekomen stukken. Dus dat is onveranderd en het college heeft besloten om agendapunt 15 in te willen trekken van de agenda en daarvoor geef ik het woord aan de portefeuillehouder, mevrouw Brongers. Ik hoop dat ik me daar niet mee ga vergissen. Want ik moet er aan wennen mevrouw Brongers, maar mevrouw Brongers.
  • 0:33 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het gaat vast wennen. Dank u wel voorzitter. Als college zijn ons diverse interne en externe signalen bereikt die, ja opmerkingen rondom de inhoud van het voorstel zoals dat nu op tafel ligt en als college stellen wij voor derhalve het agendapunt vanavond niet te behandelen en dat wij nog eens kijken naar een nadere onderbouwing ook naar de motie die toentertijd is ingediend en wij stellen voor om een aangepaste voorstel in de raadscommissie te bespreken.
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan dat u w instemming hebben? Ik zie geknik, geldt voor een ieder? Gaan we het zo doen. Dan verdwijnt dus agendapunt 15 van de agenda en de omnummering vindt bij de besluitenlijst wel stand. Dan nog even ten aanzien van de behandeling van agendapunt 13 en 14. Voorjaarsnota en perspectiefnota. Ik stel aan u voor om dat als een integraal geheel te behandelen omdat er veel aspecten zijn die zowel aan de kant van de voorjaarsnota raken of de perspectiefnota raken waarvan ook een deel denk ik in de algemene beschouwingen hier en daar integraal terugkomt dus de lijnen zijn wat minder scherp, dus ik stel voor dat we de behandeling en de beantwoording in één geheel behandelen en dat we bij de besluitvorming wel even twee specifieke besluiten nemen. Eén ten aanzien van de voorjaarsnota en één ten aanzien van de perspectiefnota. Is dat een goed voorstel? Zullen we het zo doen? gaan we het zo doen, dank u wel. Dan is daarmee de agenda vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan heeft zich voor agendapunt 14, de perspectiefnota, één inspreker gemeld en dat is de heer Klaas Jan Havinga voorzitter van de handelsvereniging en de centrumwinkeliers uit Stadskanaal. En aan hem zou ik graag het woord willen geven. Meneer Havinga.
  • 2:40 Dhr. K.J. Havinga
   Goedemiddag. De perspectiefnota 2016-2019. Mevrouw de voorzitter, leden van de raad, collegeleden andere aanwezigen, namens centrumwinkeliers, algemene handelsvereniging Stadskanaal zou ik graag het volgende met u willen delen. Het centrum van de kern Stadskanaal maakt een essentieel onderdeel uit van de woon- en leefklimaat van onze inwoners. Net als een cultureel centrum, een bibliotheek, een bioscoop is ook een optimaal functionerend winkelcentrum een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe ondernemers, maar ook voor nieuwe inwoners. Naast een basis kwaliteit voor de eigen inwoners is het centrum van Stadskanaal ook een regionaal winkelcentrum, voor een achterland van zo’n 80.000 inwoners o.a. uit de Monden, Westerwolde en de Pekela ‘s. Het centrum van Stadskanaal is daarmee één van de grote werkgevers van Stadskanaal, ca. 4 à 500 arbeidsplaatsen. Al eerder heb ik als voorzitter van centrumwinkeliers algemene handelsvereniging aangegeven dat omvang en de kwaliteit inclusief uitstraling en beleving van het centrum van de kern Stadskanaal onder druk staat. Er is structurele leegstand, er zijn teveel vierkante meters winkelvloeroppervlak en uit recent onderzoek, ?????? provincie, vier regionale centra Oost-Groningen, de nieuwe winkelstraat, onder andere een initiatief van Ministerie van Economische Zaken en de Rabobank, en eerdere onderzoeken, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel januari 2012, inmiddels 3 jaar geleden, blijkt temeer dat er grote problemen zijn die om een gestructureerde aanpak vraagt van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum om het centrum te verbeteren voor het te laat is. Het verbaasd dan ook zeer dat in de perspectiefnota 2016-2019 met geen woord gerept wordt over het centrum van de kern Stadskanaal. Laat staan dat er enig signaal of actie wordt voorgesteld voor aanpak en renovatie. Ik doe hierbij dan ook een dringend beroep op uw raad om in het kader van belang van de kwaliteit van het winkelcentrum passend bij de omvang en functie van de gemeente Stadskanaal daadwerkelijk op zeer korte termijn actie te ondernemen en hiervoor ruimte te creëren in uw beleid voor de komende jaren. Hard fluitend. De herschikking van de portefeuilleverdeling, met een clustering van beleid, retail, detailhandel samen met ruimtelijk centra beleid bij één portefeuillehouder is een mooi eerste signaal voor de aandacht van de centra binnen de gemeente. Dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Havinga. Volgens mij is de boodschap duidelijk, dat vindt de raad ook. Is het misschien handig om toch even de portefeuillehouder te vragen antwoord te geven waarom de heer Havinga dat niet terugleest in de perspectiefnota. Wethouder Gelling.
  • 0:44 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals eerder aan bod is geweest in de raad, o.a. GBS heeft daar nader naar geïnformeerd, en vinder er op dit moment lokaal, maar ook provinciaal volop gesprekken plaats in gezamenlijkheid met de plaatsen Veendam, Winschoten en Hoogezand en provincie zijn wij op dit moment druk bezig om te komen tot een plan van aanpak. Dat plan van aanpak is nog niet gereed, is in ontwikkeling en dat is een van de redenen waarom u dat niet terugvindt. Dat is iets anders dan dat het niet onze aandacht heeft, integendeel. Maar zoals uit een eerder overleg recent is gebleken weet de heer Havinga daar ondertussen ook alles van. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Havinga.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vraag aan de wethouder; is er ook zicht op wanneer die gesprekken tot een concreet resultaat gaan leiden?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is een beetje een verschil tussen hoop en verwachting, ik hoop op zeer korte termijn, de verwachting is dat dat net na de zomer zal zijn.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende. Meneer Pals, D’66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Is het zo dat er in september iets te verwachten valt vanuit het college. Er staat mij steeds iets bij dat we in september een rapportage krijgen. Nee, maar dat is een concreter antwoord dan misschien
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een visie op de leegstand naar aanleiding van de nulmeting die heeft plaatsgevonden van wat de wethouder communiceerde. Ja.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar zou in september toch?
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u daarin gelijk. Commissie. Wij gaan geen discussiepunt maken naar aanleiding van de inspreker verder, volgens mij komt het in de algemene beschouwingen ook nog wel terug. Dus dan heeft u nog voldoende kans om het college te bevragen. Ik kijk even o.a. naar meneer Klinkhamer of de i-pad weer actueel is. Kunt u, want dat betekend dat u als ik nu naar de besluitenlijst ga en dergelijke dat u digitaal, u kunt het wel openen? Is er, wie hebben geen toegang. Meneer Mellies, meneer Pals, de oppositie heeft geen toegang. ( er klinkt luid gelach) Behalve meneer Klinkhamer ondertussen.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het probleem is ook de nieuwe stukken die in de loop van de vergadering misschien beschikbaar komen want de oude stukken staan wel gewoon in de Pdf expert, DropBox zeg maar.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan wij gewoon door tot we daar aan zijn belandt en dan ga ik dan even inventariseren, of althans verwacht ik dat als u het niet binnen krijgt dat u dat even aangeeft, in de hoop dat we het dan op kunnen lossen. Goed.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 18 mei 2015
  • 05. De besluitenlijst van 18 mei 2015 (227,95 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we dan de besluitenlijst van 18 mei, ... mevrouw Schrör heeft ook geen toegang?
  • 0:3 Mevr. M. Sijperda (Wnd.griffier)
   Ze kunnen de oude stukken nog openen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar wat zijn nieuwe en oude stukken dan?
  • 0:2 Mevr. M. Sijperda (Wnd.griffier)
   Wat er straks op komt, dat is nieuw.
  • 1:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee u heeft nu nog geen nieuwe stukken gekregen. Even inventariseren, wie heeft op dit moment geen toegang tot de vergaderstukken die we nu moeten behandelen. De vergaderstukken die u al ruim van tevoren heeft gehad die we nu gaan behandelen. Ik zie de pers ook de hand opsteken, dit wordt leuk hè. Mevrouw Schrör niet en mevrouw Luijken en mevrouw Wanders kunnen niet in hun, meneer Idema niet, meneer Mellies niet. Nou moeten we even inventariseren of we daar iets aan kunnen doen. Ik heb wel internet hoor. Ik zet de microfoon even uit, we gaan even kijken of individueel opgelost kan worden.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dan kunnen we tot dat de nieuwe stukken moeten worden gebruikt doorgaan met vergaderen.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik ga nu afspreken in ieder geval, want volgens mij kan daar wel vooruitlopend op gewerkt worden, dat de algemene beschouwingen van, als ik het goed zeg, D’66, de SP en de VVD digitaal klaar staan, dus met hun goedvinden ga ik die vast laten kopiëren zodat die eventueel uitgereikt kunnen worden als een aantal dat niet o de i-pad kan ontvangen. Nou heb ik gelukkig geen verstand van ICT dat scheelt, maar ik vind het een beetje vreemd dat een aantal geen toegang hebben en de anderen gewoon wel. Nee, maar meneer Maarsingh nog een keer als de nieuwe stukken nog niet naar u verzonden zijn kunt u ze ook niet openen.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar ik ben het helemaal met u eens.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb bij de inleiding gezegd, ik heb bij de vergaderorde gezegd dat de algemene beschouwingen van de fracties die ze niet hebben ingediend op uw i-pad verschijnen op het moment dat ze ze uitspreken. Dus die hebt u nog niet.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar het is toch ook niet helemaal zoals u zegt. Iemand die de laatste stand van de ingekomen stukken thuis niet gelezen heeft kan ze nu niet openen, zo zit het. Maar goed het is een goed voorstel wat u doet, aan de gang.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, want ik denk als je al die stukken geopend hebt gehad kun je nu werken, ja, ok, maar goed dat is ieders verantwoordelijkheid om de stukken te lezen op het moment dat dat past.
  • 0:07 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Mag ik wat
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schrör heeft u die stukken wel nu? Kunt u ze openen? Ja. Alles wat nieuw is dat krijgt u straks en dan gaan we op voorhand even kopiëren. Ok, dan neem ik u nu mee naar de besluitenlijst van 18 mei. Redactioneel, pagina 1, 2, pagina 1 meneer Van Beek, CU.
  • 0:15 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik vroeg mij eigenlijk af of de commissie ook vermeld moest worden in de stukken die aangenomen wordt, de commissie is ingesteld daar hebt u eigenlijk een besluit op genomen wie daar plaats in hebben gehad.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De commissie van onderzoek van de geloofsbrieven.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja. Ik weet niet of dat moet hoor.
  • 0:03 Mevr. M. Sijperda (Wnd.griffier)
   Nee hoor dat is niet nodig want het is geen besluit.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is niet nodig, is ingesteld en heeft haar opdracht vervuld. Dus volgens de griffie hoeft de vermelding, u had graag genoemd willen worden meneer Van Beek?
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee hoor mijn naam is al bekend.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is blijkbaar niet nodig, dus daarmee, goed dat u het vraagt want dan hebben we dat met zekerheid vastgesteld. Redactioneel; pagina 2, pagina 3 en de laatste pagina 4. Nee? Dan zijn de notulen daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van; pagina 1, pagina 2, pagina 3 en pagina 4. Niet het geval. Dan waren ze duidelijk.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (298,45 KB)
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen, waarbij ik u het voorstel doe om nummer 68 en nummer 70 van de lijst af te voeren, omdat u ten aanzien van 68 het stuk ontvangen heeft, het staat ook bij de ingekomen stukken, en omdat u bij 70 in de vorige raadsvergadering met de beantwoording hebt ingestemd. Dus die kan afgevoerd worden. Is er dan aanleiding om nog vragen te stellen over de lijst met openstaande toezeggingen. Niet het geval. Dank u wel.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (218,37 KB)07.01. Gemeente Boxtel en Noordoostpolder over aankondiging motie schaliegas VNG congres (77,13 KB)07.02. Schriftelijke vragen reparatie kademuur Musselkanaal antwoord (18,56 KB)07.03. College over financiele rapportage paragraaf Sociaal Domein (67,31 KB)
  • 0:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Dat is de gewijzigde lijst en die houdt in dat er, als ik het goed zeg, vier ingekomen stukken waren. De motie van de gemeente Boxtel en Noordoostpolder tegen het schaliegas wat behandeld is bij het VNG congres. De beantwoording van de schriftelijke vragen over de reparatie van de kademuur in Musselkanaal, ik kom zo bij u mevrouw Kroom, over de fusie tussen van die Lefier wil aangaan met Stichting Woningbouw Slochteren en over de evaluatie van “Gewoon Doen”. Ik noem ze even voor het geval niemand de gewijzigde lijst met ingekomen stukken heeft ontvangen. Aanleiding om op één van de punten commentaar te leveren, vragen te stellen. Mevrouw Kroom, PvdA ga uw gang.
  • 2:07 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. We willen graag bedanken voor de beantwoorden van de schriftelijke vragen van het CDA en de PvdA omtrent de reparatie van de kademuur nabij de IJzeren Klap in Musselkanaal. We willen graag even stilstaan en reageren op deze beantwoording. We verschillen van mening, en wij is even in dit kader de PvdA, dat de steen die gebruikt wordt voor de reparatie van hetzelfde type is als de bestaande steen. De nieuwe steen is een gladde betonsteen en de oude niet. Atmosferische invloeden zullen naar onze mening het verschil in steensoort niet kunnen wegpoetsen. Gezien het feit dat het hier gaat om een aanzienlijke reparatie ten opzichte van het geheel blijft bij ons de vraag overeind of het niet verstandiger was geweest om de hele kademuur te vervangen. In de kadernota kwaliteit operatie openbare ruimte waar u in uw antwoord naar verwijst wordt inderdaad geschreven op welke kwaliteitsniveau de reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Wij willen er graag op wijzen dat het hier niet gaat om regulier onderhoud maar achterstallig onderhoud. Ten aanzien van vraag 3 hadden wij graag een serieuzer antwoord gezien. Het gaat hier om een reparatie waar ontbrekende klinkers zijn vervangen door klinkers met een totaal afwijkende kleur. In deze laatste opmerking over kleurverschil staat trouwens niet geheel op zichzelf. Binnen onze gemeente worden wel vaker delen bestrating gerepareerd met materialen die afwijkend zijn van kleur. Een voorbeeld is het fietspad op de Atlantislaan, daar is na de reparatie zwart in plaats van rood asfalt gebruikt. En na de brand bij WokkyWokky in Musselkanaal zijn zwarte straatklinkers i.p.v. rood/bruine klinkers gebruikt. Wij vragen u daarom in het vervolg bij opdrachten aan de aannemer de nadruk te leggen op passend kleur- en materiaalgebruik dat kost een beetje meer inspanning, maar dan ziet het geheel er ook na werkzaamheden een stuk verzorgder uit. Onze openbare ruimte mag wel een zekere welstand uitstralen, ook nu is gebleken dat middels krantenberichten en andere reacties dit soort zaken de burgers behoorlijk interesseert. Het mag er best wel netjes uitzien, dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand anders naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Kroom van de PvdA. Meneer Pals.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil mevrouw Kroom daarin ondersteunen want ik rij daar nou recent een paar keer langs gereden en ik vraag me werkelijk af bij gemeentewerken zijn er altijd mensen die opleveringen doen van een werk en ik begrijp werkelijk niet dat de opzichter akkoord is gegaan met de oplevering van dit werk. Want het is inderdaad, nou ja ze zeggen hier altijd een blinde, maar je moet werkelijk, het is van verre afstand dat kleuronderscheid te zien dus ik had als gemeente Stadskanaal de rekening niet betaald zo.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is kort door de bocht en dat is niet binnen 90 dagen. Anderen? Ik kijk even naar de portefeuillehouder, mevrouw Brongers.
  • 0:47 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter mevrouw Kroom geeft inderdaad duidelijk blijk van de menig omtrent de kademuur en de nieuwe en gladde dan wel andere stenen die daar geplaatst zijn. wij hebben inderdaad binnen de kadernota de werkzaamheden uitgevoerd en als ik luister naar uw vraag om in het vervolg rekening te houden met passende kleur en materialen dan kan ik zeggen dat wij dat in onze overwegingen meenemen. Ik zit nog even met de bagage, de aanleiding tot dit geheel, maar ik begrijp uw punt. Des al niet te min blijft overeind dat wij achter onze beantwoording van de vragen staan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik begrijp uw reactie, maar ik ben vooral blij ook met de opmerking dat u zegt van ik neem dit verhaal mee bij de volgende aanbestedingen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als afweging, ja, nee, de wethouder was duidelijk.
  • 0:06 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik hoor
  • 0:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja, hier
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Nijenbanning. Ik zag een, ja ik hoorde iets mompelen, maar ik zag nog geen microfoon. Ja.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Er is nu beeld bij. Heeft het college ook overwogen om de kademuur te herstellen. Ik bedoel het is een gezichtsbepalende plek en er vinden deze zomer allerlei festiviteiten plaats en ja dan moet je je als gemeente goed presenteren en dit is nou niet bepaald een mooi plaatje. Dus ik zou in overweging willen geven om toch met een traditionele steen dit te willen herstellen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter ik denk dat we de beantwoording in vraag 2, vraag 2 zeg ik nu goed, ja inderdaad vraag 2, het deel dat nog goed was is gehandhaafd en dat is ook onze insteek gezien de kosten en over mooi of niet mooi valt wellicht nog veel te zeggen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Nog meer over de ingekomen stukken? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Nummer 4, brief van het college over de evaluatie van “gewoon doen”. Wij willen dat graag nog wel op een andere keer graag geagendeerd zien zodat we daar wat ruimer bij stil kunnen staan dan bij de ingekomen stukken gebruikelijk is.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u iets meer motiveren hoe u dat geagendeerd zou willen zien want ik begrijp dat u iets meegeeft aan de agendacommissie, maar in het kader van een thema-avond of hoe ziet u dat.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat lijkt mij een goed idee of bij een raadscommissie, dat lijkt mij een goed idee.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   raadscommissie
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik zie hier meneer Idema van de commissie wild knikken.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Sorry, ik ben niet van de commissie, dat is Machteld.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar de agendacommissie hoeft uw vraag niet te beantwoorden in deze vergadering. Het gaat even om de inventarisatie of u voldoende draagvlak vindt bij andere partijen om daar een thema-avond mee in te vullen of mede mee in te vullen. Ik kijk even naar anderen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Wij sluiten ons daar volledig bij aan en ik denk dat het inderdaad handig is om een speciale avond te beleggen, ik noem zoiets als we in het begin van onze raadsperiode hebben gehad met de 3 D’s of zoiets dergelijks. Ik bedoel dan hoeven we niet alleen dit punt te doen, maar dan kunnen we nog meer zaken behandelen, maar daar kom ik straks bij de algemene beschouwingen ook nog op terug.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. De heer Boels, CDA.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wij sluiten ons daarbij aan, los van de algemene beschouwingen van de CU, maar het lijkt mij een goed punt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Ik zie verder niemand het woord willen voeren hierover, dus ik ga ervanuit dat de griffie hem op de lijst met activiteiten van uw raad zet en dat er dan zeg maar een thema-avond of een gecombineerde thema-avond georganiseerd wordt waarop u in kunt gaan op de evaluatie van “gewoon doen”. U wou nog reageren wethouder? Ja.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou het signaal van de raad is duidelijk denk ik, ze willen hier graag verder over praten. Het lijkt me ook heel wijs om ook niet alleen te kijken wat we hebben gedaan, wat hebben we nu verder gedaan, hoe zijn we op dit moment aan het werk met sociale teams in Stadskanaal, het lijkt me heel mooi om die verbinding te leggen en dat op zo’n avond in te gaan vullen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed wordt georganiseerd. Meneer Van Beek had u nog een vraag naar aanleiding van de ingekomen stukken? Het was hetzelfde punt. Akkoord, dank u wel. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen verdere inlichtingen uit het college vandaag.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schrör, meneer Mellies, meneer Dijkstra, Van der Heide, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, Meertens, Bieze, Pals, Nijenbanning, Kroom, Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken, mevrouw Wanders. Helemaal niet.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Algemene Beschouwingen 2015
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de algemene beschouwingen. En geef ik het woord aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Boels.
  • 8:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel, een jaar zijn we inmiddels onderweg, een jaar in deze bestuursperiode, een half jaar onderweg met de implementatie van de decentralisaties. Nu staan we hier, tijdens de algemene beschouwingen, in het kader van uitwerking en planvorming richting de begroting van 2016. In deze tijden is er verhoogde aandacht voor het sociaal domein. We zien dat met de nodige mitsen en maren we nog binnen de gestelde kaders blijven. Meer onzekerheid is er over een echt primaire zaak kan gesteld worden dat niemand in het kader van de sociale domein tussen wal en schip raakt. maar ondanks die onzekerheid zien we wel dat we leven in een financieel gezonde gemeente en dat willen we zo houden. We willen voorkomen voor zoveel mogelijk inwoners dat er lastenstijgingen ontstaan, hierdoor kan er de komende jaren maar beperkt invulling worden gegeven aan uitvoering van nieuwe winsten. Voorzitter onze algemene beschouwingen hebben wij reeds op papier aan iedereen doen toekomen en u heeft dat met of zonder WiFi inmiddels kunnen lezen, vandaag gaan we in op de highlights en dat hopen we binnen 10 minuten te volbrengen. Ik zal mijn best doen. Onderhoud aan openlucht zwembaden, dat heeft in 2014 en in 2015 niet plaats gevonden. Het CDA gaat er daarbij wel van uit dat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor discussie die wij dit najaar zullen voeren over de toekomst van die zwembaden, we zijn erg benieuwd naar het financiële plaatje hieromtrent, we zien die graag tegemoet en we verwachten in het kader daarvan ook samenwerkend vernuft van alle betrokken partijen. De N974, of de weg van Stadskanaal naar Onstwedde, of vice versa. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling, hij komt in handen van de gemeente en groot onderhoud zal dit najaar plaatsvinden. Voorzitter communicatie speelt daar wellicht een grote, of speelt wellicht, speelt er een grote rol bij, kunnen wij ervan op aan dat betrokken partijen, agrariërs, omwonenden, agrariërs in oogsttijd, omwonenden, scholieren die op werkdagen daar veelvuldig gebruik van maken goed worden geïnformeerd en worden meegenomen in de ontwikkelingen. Sporthal “de Spont”. Er kunnen daar energiebesparende maatregelen worden getroffen en dat levert groot voordeel op. Kan dit ook een uitwerking krijgen bij andere gemeentelijke gebouwen, dat levert geld op of kost minder energiekosten en kan wellicht ook een mooie impuls zijn voor de werkgelegenheid. In de inmiddels ingebrachte algemene beschouwingen van andere partijen lezen wij een suggestie om het zogenaamde kind-pakket mee te nemen in de herijking van het armoedebeleid. Wij kunnen ons daar in vinden en we horen graag de reactie van het college daaromtrent. Dan het economisch actieprogramma, voor €12.000,- wordt er een onderzoek gedaan wat uiteindelijk moet resulteren in een goed en stevig actieplan. Wij zien zeer zeker nut en noodzaak van dit actieplan, maar ook vorig jaar op deze plek vroegen wij reeds ja wat leveren die plannen nou op. Kunt u ons daar in meenemen voorzitter, wij willen daar graag over geïnformeerd worden, welke termijn en wat gaat er dan gebeuren. We hoorden ook de inspreker, de voorzitter van de centrumwinkeliers, en die had toch wel, die zei voordat het te laat is, dat zei hij letterlijk. Voorzitter we willen ook graag daar in dat punt voor het centrum van Stadskanaal horen ja er vinden veel onderzoeken plaats maar wat gaat er nu concreet op korte termijn gebeuren. Is die gestructureerde aanpak geborgd voor het te laat is, met de woorden van de voorzitter van de centrumwinkeliers. De waterberging in Musselkanaal, die zou worden aangelegd, uit de media vernamen wij dat daar een hek, en dat zal dan een duur hek zijn, moet worden geplaatst. Wat zit daar eigenlijk voor motivatie achter? Wat zijn de argumenten om daar een hek te plaatsen terwijl wij horen dat omwonenden dat ook niet echt nodig vinden en wij dus, ja, met kosten van de gemeenschap een duur hek laten plaatsen. In zake het gemeentelijk rioleringsstel, zo schrijft u, en nu moet ik gaan lezen want het is een interessante zin; “de intensiteit van regenbuien wordt steeds heviger”. Ja, dat merken wij ook en dien ten gevolge zien we nu in de Cereswijk dat het gemeentelijk rioleringsstelsel moet worden aangepakt. Is dat nou echt een causaal verband of kunnen we ook stellen dat er wellicht frequenter een beter onderhoud uitgevoerd moet worden. Gewoon die putten frequent leegzuigen, dan hebben we dat onderhoud wellicht ook niet nodig. Is dat zo? Deelt u die mening of zitten daar toch andere zaak. En we het dan toch hebben over onderhoud van kapitaal goederen, we lazen bij een andere partij de Rode Loper, maar nog iets anders; de bruggen over ons Stadskanaal. Vooral in het kader van, mede in het kader van de festiviteiten rond nou laten we zeggen 250/400, zien we dat die bruggen toch wel wat groene aanslag vertonen en dat is dan het visuele aspect die moeten gewoon schoon, maar hoe zit het verder met onderhoud van kapitaal goederen. Op termijn brengt dat misschien grote kosten met zich mee, we zien dit bij het openbaar groen, bij het trottoir, parkeerplaatsen, moeten we wellicht nadenken, we horen daar veel inwoners over, over de budget daaromtrent. Het Mercurius Business park, een teken van samenwerkend vernuft op korte termijn zijn daar gewoon goede plannen gerealiseerd, maar voorzitter wij realiseren ons terdege dat er een groot fundamenteel risico zit in het, ja buiten het kaders komen van de kosten van sanering. Houdt u ons omtrent de financiële en gewoon de voortgang van het project nadrukkelijk op de hoogte. Het sociaal domein, de decentralisaties. Op hoofdlijnen, ik zei het al, zien we met toch wel de nodige mits en maren dat het financieel gezien nog in de pas loopt. Nog niet alles is duidelijk en daarom is het goed om behoedzaam te zijn. Een aspect daarbinnen, de kosten van PGB, wij hoorden bij de gemeente Groningen dat die wellicht, wellicht, waarschijnlijk een claim van zo’n 6 ton gaat indienen bij het rijk, bij Van Reijn. En ook wij zijn natuurlijk bezig hier in dit huis om onze inwoners op een juiste wijze van dienst te zijn en wij hebben er ook extra kosten voor, kunt u wellicht aangeven wat die kosten zijn? kunt u daar iets over zeggen. En dat zijn dan de financiële stand van zaken, maar natuurlijk telt binnen het sociale domein echt de mens, de mens staat centraal. En voor ons als CDA blijft dan ook nog die ene centrale vraag voorop staan; valt er niemand tussen wal en schip. Als wij die financiële rapportage lezen en dan de eerste alinea waarin staat; wij hebben op dit moment nog niet alle cliënten goed in beeld. Kunt u dat toelichten? Wat bedoelt u daar exact. Want daar gaat het juist wel om. Kunt u ook iets zeggen over de consequenties die het nu wellicht al heeft voor de werkgelegenheid, mensen die minder werk uitvoeren in de zorg, kunt u daar iets over zeggen. Het akkoord van Westerlee, worden de tijdslijnen eigenlijk wel gehaald. En wat is de verdere voortgang, kunt u ons daarvan op de hoogte houden. Het Refaja Ziekenhuis voorzitter, wij lezen daar niet zo heel veel over, maar in de wandelgangen en in de media, we horen toch allemaal wel eens een keer iets over het Refaja ziekenhuis en we maken ons zorgen, de CDA fractie denkt van ja glipt ons dat dossier niet uit handen. Het is een grote prominente werkgever en we vinden het groot belang dat het ziekenhuis hier blijft behouden, voor onze inwoners, voor de mensen die er werken, voor de mensen die zorg daar krijgen verleend het is simpel, het CDA wil dit ziekenhuis voor Stadskanaal behouden. College u heeft het druk, daar hebben we straks, het laatste agendapunt gaat daar ook over, en u heeft veel dossiers die u onder handen heeft, maar wij denken ja wij zijn ook de minsten niet, kosten noch moeite gespaard, college u moet als een bok op een haverkist op dat dossier zitten. We hebben een bok meegenomen, we geven u die, zit als een bok op de haverkist op dat dossier.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft nog 2 minuten.
  • 2:34 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik ga verder. Maar dit is wel een heel belangrijk dossier voorzitter en daarom ????? meegenomen overhandigen wij u namens de CDA fractie dat u tijdens uw collegevergaderingen bij de rondvraag denkt; hebben wij nu als een bok op een haverkist op dit dossier van het Refaja ziekenhuis gezeten. Wij willen dat dat ziekenhuis hier behouden blijft. En ik moet snel zijn, maar dit is wel een belangrijk punt voorzitter. Ik geef u straks die bok, zit daar op, op een bok op een haverkist. Op ons ziekenhuis. Stichting Waardebehoud Onroerendgoed, dat is een belangrijk dossier en we kunnen ons vinden in die lijn, maar het moet wel gefinancierd worden. Wij horen van inwoners dat er behoefte is om nog wat groenstrookjes te kopen, kunt u daar een toelichting op geven om die manier wellicht die exploitatie verder uit te kunnen voeren. Dan de spoorlijn Veendam-Emmen, laten we hem zo maar noemen, kunt u ons meenemen in dat traject, in dat niet gepasseerde station, die ook in Stadskanaal van belang is, kunt u ons aangeven wat wellicht de exploitatiekosten momenteel zijn, heeft u daar al een beeld bij en is er al gepraat met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Wat is hun visie op dit onderwerp, spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Emmen. Wij vernemen dat er direct over de grens met Duitsland veel vraag is naar werk, hoe gaat u daar mee om, hoe faciliteren wij daarin. Nemen we wellicht het toch mee in nieuwe nota lokaal onderwijsbeleid dat ook al vroeg Duitse taal op school wordt onderwezen, wij hebben de zaak over gelezen en we vragen het graag nogmaals. In deze algemene beschouwingen hebben we als CDA fractie onze visie willen geven op de meest elementaire onderdelen. Dit met het nadrukkelijke doel om het college richting te geven, een richtinggevend kader, voor de verdere uitwerking en planvorming. Het zijn dynamische tijden, wij refereerden daar al aan, vanuit onze grondbeginselen met de bijbel als leidraad en inspiratiebron hebben we hieraan gewerkt. Vanuit naastenliefde willen wij onze politieke werkwijze vertalen naar een samenleving waar iedereen mee kan doen, dit vanuit eigen verantwoordelijkheid. Dit is waar het CDA aan wil blijven werken een samenleving waarin mensen oprecht met elkaar begaanbaar zijn en omdat het een gemeente is om fijn in te wonen. Midden tussen de mensen ook in 2016. Ook nu in deze dynamische tijden, misschien wel juist in deze dynamische tijden, hechten wij er zeer nadrukkelijk waarde aan om iedereen Gods onmisbare zegen toe te wensen bij de verdere uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid binnen deze planvorming. Tot zover in eerste termijn voorzitter, dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   En hierbij uw bok inzake het Refaja ziekenhuis. U zit hier erop als een bok op een haverkist voorzitter.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik ga er even bij staan meneer Boels en ik ga ook gelijk even reageren, want ik vind dit roept wel wat herinneringen op. Ik herinner me dat de raad, misschien nog in een iets andere samenstelling, voorop op de bok wou zitten en nu zegt van nou we geven de bok terug aan het college, die moet bovenop de kist gaan staan en gaan zitten voor de dossiers nou ik denk dat ik namens het college spreek dat wij zeggen die uitdaging nemen we aan en ik zal deze af en toe meenemen ter herinnering aan de college vergaderingen op tafel zetten dan hoef ik verder daar niks meer aan toe te voegen. Dank u wel.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wij zijn u erkentelijk met uw eerste toezegging voorzitter, dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, dan vraag ik de fractievoorzitter van de SP om de algemene beschouwingen uit te spreken. Ik ga even verifiëren of die nu digitaal bij ons binnenkomen.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ik had hem wel al binnen, niet deze, maar ik had wel
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar ok, maar het werkt op dit moment nog niet, dus de algemene beschouwingen van de SP komen nu niet bij ons binnen. Ja, dan ga ik toch vragen om gewoon die in kopie maar even rond te delen.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Zal ik beginnen?
  • 1:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, ik laat ze even uitreiken want dan kunnen sommigen met u meelezen, maar dan is er tenminste ook aandacht voor meneer Idema want anders dan wordt het via het geroezemoes verstoord. Ok, voor het vervolg van de vergadering geef ik het woord aan de heer Idema en ik ga ervanuit dat met een beetje onderdrukking wij ondertussen rustig de algemene beschouwingen van de SP kunnen uitdelen. Meneer Idema neemt u het woord.
  • 1:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wel lastig als de SP besloten had om ze niet voortijdig te delen. Voorjaarsnota, wat de SP van belang vindt is helder beleid, zeker als het gaat over onze kwetsbare inwoners, mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke regelingen. Zorg en Welzijn, vorig jaar heeft de SP haar zorg geuit over de invoering van de drie decentralisaties, wij kregen op voorhand al van heel veel inwoners verontrustende voorbeelden over ingrijpende gevolgen. Allemaal veranderingen voor hun persoonlijke situatie. Het vangnet is in het leven geroepen om mensen met een inkomen van 120% van het sociale minimum financieel te helpen, deze biedt echter te weinig soelaas. De gemeente heeft 2,5 miljoen extra gekregen vanuit het rijk. We hadden liever gezien dat hiermee een grotere groep mensen in aanmerking zouden komen voor het vangnet. Namelijk mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, de SP wil graag horen van het college of enkele criterium van 120% van het sociaal minimum het enige
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is nog niet zo lang geleden dat wij die 120% hier besloten hebben en volgens mij is het ook een openstaande toezegging op dit moment dat dat nog geëvalueerd gaat worden 120 versus 130%. Heeft de SP dan nu al tekenen dat dat niet goed is?
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   kunt u daar niet op wachten?
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat vindt in oktober plaats dacht ik? Uit mijn hoofd? Maar wij zien nu al schrijnende gevallen ontstaan. En schrijnende gevallen is bijvoorbeeld; als mensen een klein vermogen hebben of dat ze een bezitting hebben dan worden ze geweigerd voor huishoudelijke hulp op dit moment.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is wat anders dan 120% inkomen. U heeft het nu over vermogen, dat is wat anders.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het nu over de verordeningen die bij de 120% zijn meegenomen en dat is dan dat het vermogen van bijvoorbeeld een bezitting wordt daar in meegeteld en daar worden ze ook mee afgewezen. Ik ga verder.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat verder.
  • 1:41 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, voorzitter ik ga verder. De SP wil horen van het college of enkel een criterium van 120% van het sociaal minimum het enige criterium is of dat er ook een vermogenstoets plaatsvindt. Middels onze protestactie van 3 november 2014 en het overhandigen van ruim 8000 handtekeningen heeft de politiek een helder signaal gekregen wat er speelt en wat er leeft onder de inwoners van Stadskanaal. Deze mensen maken zich grote zorgen, geen hulp en geen werk. De SP kan niet anders dan concluderen dat de gemeente slecht luistert naar haar inwoners. De bezuinigingen zullen niet alleen tot gevolg hebben dat mensen geen hulp meer krijgen er zullen ook veel medewerkers ontslagen worden. Het mag duidelijk zijn dat de SP geen voorstander is van dergelijke bezuinigingen. Wonen en Voorzieningen, de 3 buitenzwembaden zijn niet gecoat, wij hopen niet dat van uitstel afstel gaat komen. De SP houdt vast aan haar standpunt dat alle drie zwembaden moeten blijven bestaan. Gezien het feit dat de woonvisie door het college is teruggetrokken kijkt de SP vooral uit naar het lokale akkoord met prestatieafspraken tussen de gemeente Stadskanaal en de woningbouw corporaties. Het prestatieakkoord staan onder andere afspraken over sloop, nieuwbouw en een schone veilige leefomgeving, tegengaan van woonoverlast, bevorderen van burgerparticipatie en versterken van zelfredzaamheid van de inwoners. Wij zijn benieuwd of in dit akkoord welduidelijk wordt aangegeven of er sociaal gehandeld wordt inzake o.a. huisuitzettingen, huurachterstanden of dat er daarentegen nog meer wordt ingezet op zelfredzaamheid waardoor de bewoners van de regen in de drup belanden of zelfs op straat. Jeugd,
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is mijn interpretatie juist dat meneer Idema helemaal wil afstappen van het idee van zelfredzaamheid? Ik geloof dat jullie dat in het verleden toch ook niet hebben gezegd.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat bedoel ik daar niet mee. Ik bedoel er meer op dat er nog meer ingezet wordt op zelfredzaamheid, dat mensen zichzelf maar moeten zorgen te redden als er problemen zijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 2:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Jeugd, veel kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens. Ook in Stadskanaal ontkomen we helaas niet aan dit fenomeen. Daarom wil de SP meer aandacht en budget voor de armoedebestrijding. Evenals het CDA zijn wij nieuwsgierig van naar hoe wij hier mee aan de slag kunnen. De SP mist in de begroting dus een structurele bijdrage en tevens een plan van aanpak om de armoede te bestrijden. Economie van Arbeidsmarkt, wij zijn tevreden dat het college in 2014 heeft besloten om tijdelijke contracten voor werknemers van Wedeka om te zetten in een vast contract. Echter, sinds de invoering van de participatiewet kregen wij van verscheidene Wedeka-werknemers te horen dat zij geen vast contract kregen, maar een brief waarin stond dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege werd beëindigd. Daarnaast hebben wij ook te horen gekregen dat tijdelijke contracten voor sommigen zouden worden vervangen door nogmaals een tijdelijk contract van een jaar, zelfs als de 3e termijn in sommige gevallen de 4e termijn betrof. De SP is van mening dat het akkoord van Westerlee de onverschilligheid dan wel heeft weggenomen, echter de financiële dekking en vele aannames geven toch weer veel vragen. Door de invoering van de participatiewet is het vanaf 2015 niet meer mogelijk om nieuwe mensen te laten instromen bij de Wedeka. Daar hebben wij ons als gemeente bij neer te leggen. De SP is verre van blij met deze ingezette sterfhuisconstructie. Ten aanzien van Wedeka is het voornemen van het college om deze werknemers te laten uitstromen naar regulier werk, naar reguliere werkgevers, helaas niet erg realistisch gezien de structurele tekort aan banen in onze regio. De SP vindt dat de raad een opiniërend debat moet kunnen voeren en zo invloed moet kunnen krijgen op de uitvoering van het akkoord van Westerlee en vraagt het college hier gehoor aan te geven. De resultaten van het onderzoek van de FNV, zonder al teveel uit te wijden over de schokkende resultaten willen we toch heel erg duidelijk zijn over dit onderwerp. Bejegening door de sociale dienst en het TDC dat naast de gedwongen tewerkstelling de bijstandsgerechtigden ook nog eens geïntimideerd behandelen, behandeld worden en dat te pas en te onpas gedreigd wordt met sancties, dat kan natuurlijk niet.
  • 0:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, volgens mij hebben we deze discussie ook al eerder gevoerd dat ik u, een keer genoemd heb we hebben het toch niet over mensenhandel of iets dergelijks en over gedwongen werken. Ik denk dat je dit een beetje moet nuanceren.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik citeer zaken vanuit het FNV onderzoek.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar goed de FNV brief die komt nog op een later tijdstip, dus daar hebben we het hier nu niet over.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, nee klopt, maar daar citeer ik wel even uit, daar refereer ik naar. Kortom
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij roept de heer Van Beek op om de heer Idema op om daar afstand te nemen van het woord; “gedwongen tewerkstelling”, maar ik geloof dat u
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat, ik vind nog steeds dat er gedwongen tewerkgesteld wordt.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou, ik sluit me aan bij de opmerking van meneer Van Beek. Ik vind het gewoon ongepast.
  • 1:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Is prima. Kortom de SP trekt de conclusie dat het beleid op het gebied van het TDC faalt, wij gaan ervanuit dat het college naar het gevoerde beleid kijkt en concludeert dat het anders moet. De SP vraagt nadrukkelijk om arbeids????? tegen te gaan. Ruimte en Milieu, windmolenparken in het Mondengebied zullen rampzalig zijn voor het leefgenot en volksgezondheid. Een drastische verdere krimp in onze regio veroorzaken, veroorzaken in de broodnodige investering in het bedrijfsleven, nee ik moet hem even opnieuw. Een drastische verdere krimp in onze regio veroorzaakt de broodnodige investering van het bedrijfsleven in het toerisme volledig teniet doen. wij pleiten daarom ook hartstochtelijk voor zonne-energie en tegen windmolens. Wij pleiten daarom ook voor een nieuw te komen vormen commissie of werkgroep die zich met deze taak bezig houdt. Zonne-energie en andere vormen van zonne-energie en woningisolatie komen ten goede van de gemeenschap. Duurzame energie is lonend, duurzame ontwikkeling is een voorwaarde voor een gezonde economie van de toekomst. Dit traject zou parallel kunnen lopen aan het woon- en leefbaarheidsplan.
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft het over een nieuw te vormen commissie. Wat voor commissie, waaruit bestaat die?
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou, we hadden het net over het kind gebonden budget van de PvdA, die riep op om daar eens een keer in een commissievergadering over te praten en de heer Van Beek zei van daar kunnen we dan meer in gezamenlijkheid doen en dit past misschien ook wel bij het woon- en leefbaarheidsplan wat we ook met elkaar nog een keer moeten goed moeten doorspreken.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat zou dus een commissie uit de raad zijn.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat zou kunnen ja, dat zou kunnen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok. Of bedoelt u dat er een commissievergadering gehouden wordt waar we dit verder bespreken.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou zo zeer heb ik er nog niet over nagedacht, maar het zou ook wel eerst in de commissie komen dat we daarna kunnen besluiten om daar een commissie op te zetten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, ja.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik ga verder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja. Ik zei net al dit traject zou parallel kunnen lopen aan het woon- en leefbaarheidsplan. Bestuur en Dienstverlening, wij missen in de bezuinigingen in het kader van de gemeentelijke uitgaven, tevens zien wij een uitbreiding van de formatie van het gemeentelijk apparaat. De SP wil uitleg waarom de formatie structureel wordt uitgebreidt.
  • 0:03 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, mag ik
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:26 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel. Mag ik de SP vragen waar zij dan op wil bezuinigen binnen het gemeentelijk apparaat, want volgens mij is het zo dat wij als gemeente Stadskanaal één van de goedkoopste gemeentelijke apparaten hebben die er in dit land bestaan en dat er alleen maar formatie wordt uitgebreid als dat echt nodig is, dus ik ben heel benieuwd waar de SP op zou willen bezuinigen.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik zou ook direct niet weten waar we op bezuinigen kunnen, maar ik zie wel dat de formatie uitgebreid wordt en ik vraag gewoon of daar uitleg
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou voorzitter dan moet je dat
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dan moet u dat ook niet roepen. Dat u wilt bezuinigen en u weet niet eens waar u op wilt bezuinigen.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar iedereen in deze gemeente moet de , ziet de gevolgen en ondervindt de gevolgen van deze bezuiniging, van deze tijd. Dan is het toch raar dat de gemeente wel, niet gaat bezuinigen en
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Misschien is de heer Idema het vergeten inmiddels, maar we hebben vanaf het begin dat we hebben bezuinigd enorm veel bezuinigd op het gemeentelijk apparaat en dat er nu 2 fte bijkomen, ik wil niet dat de ambtenaren hier in dit huis straks met burn-out klachten lopen omdat ze bijvoorbeeld de taken van de 3 D’s niet aankunnen, dat moeten we beter voor zijn dus het lijkt mij heel verstandig dat er nu een bescheiden hoeveelheid formatie bijkomt.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb ook niet gezegd dat ze een burn-out moeten krijgen, ik constateer alleen dat de formatie uitgebreid wordt, structureel, met 2 fte.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mijn punt is: beter voorkomen dan genezen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geloof dat meneer Bieze ook het woord nog wou voeren. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:09 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, ik ondersteun de visie van de heer Hofstra. Ik vind het echt schokkend om te horen dat er gesproken wordt dat de gemeente moet bezuinigen en dat de heer Idema dan niet kan aangeven waar de gemeente op moet bezuinigen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D’66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter het valt me op dat partij GBS en PvdA wel heel hard de SP op de, over dit onderwerp bevragen. Ik vraag mij werkelijk af of zij het kunnen aangeven dan wat met Idema, maar ik bedoel het staat in de algemene beschouwingen en het is een vraag van het college om er 2 fte aan toe te voegen, dan staat het de SP vrij om daar een mening over te ventileren en te wachten op het antwoord van het college.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt steun uit onverwachte hoek meneer Idema.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, daar ben ik heel erg blij mee.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvoor u meneer Pals straks dank mag zeggen. Wij gaan verder met uw algemene beschouwingen.
  • 2:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. De SP wil dus uitleg waarom de formatie structureel wordt uitgebreid. Met betrekking tot de herindeling blijft de SP zeer sceptisch een niet democratisch genomen besluit waarbij niet gegarandeerd kan worden dat de herindeling tot een robuustheid zal leiden. Veelal leidt herindeling juist tot meer uitgaven. De SP vindt dat in deze moeilijke tijden geen geld en energie meer mag worden gestoken in een eventuele herindeling zonder vooraf de mening van de inwoners te peilen. Goede ziekenhuiszorg dicht bij huis is van groot belang zelfs van levensbelang, de SP is van mening dat niet de financiën maar een goede zorg het belang van onze inwoners leidend moet zijn. De SP pleit voor een openbaar debat met een toekomstplan voor de ziekenhuiszorg. Mercurius industriegebied, we zijn tevreden over de ontwikkelingen, desondanks is de SP wel kritisch over het grotere financiële risico en het vrijwel vaststaand voornemen van een treinstation op deze locatie. Van deze regio is bekend dat hier veel armoede veel groter is dan in de rest van Nederland. De brandende vraag is; welke keuze moeten wij maken om de lasten niet neer te leggen bij onze kwetsbare inwoners en instellingen. De ongelijkheid neemt nog steeds toe en blijft bij ongewezen beleid alleen maar feller toenemen, volgens recente berichten blijkt dat een vierde deel van de gezinnen aanzienlijke financiële problemen heeft door allerlei oorzaken. Door stapelingen ontstane schulden en andere problemen, schuldeisers die van origine een maatschappelijke organisatie waren zijn nu de grootste schuldeisers. De SP is van mening dat deze instanties hierop moeten worden aangesproken en signalen moeten afgeven waar het niet goed gaat in plaats van afsluiten en uit huis plaatsingen. Het college en de politiek zou volgens de SP meer moeten doen aan armoedebeleid. Bij een deel van de inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn schulden, een groot probleem. Eén maal een rekening niet betaald wordt er niet gekeken hoe het een en ander wordt opgelost, maar in plaats daarvan worden malafide incassobureaus ingehuurd waardoor de schuldenlast vaak verviervoudigd wordt en dan hebben we het nog niet eens over de gerechtelijke uitspraken en loonbeslag. De SP is van mening dat het college samen met GKB moet kijken naar preventie maatregelen. De Schuldhulpverlening is de laatste jaren sterk gegroeid. Nog steeds stijgen de aantal cliënten die onder bewind voering worden geplaatst en dat baart ons grote zorgen. De SP dringt aan om aan meer preventie te doen en een oplossing te vinden voor het stijgende aantal bewindvoerders
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Bewind voering ziet u als wat negatief, maar het kan juist helpen deze mensen weer op het rechte pad te brengen.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik zie dat zeker niet als negatief. Ik zie het zeker als een hulp die heel goed
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, het is ook een uitspraak van de rechter. Dat wil ik u even meegeven.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, dat kopt, maar het gaat erom dat we ons zorgen maken over de stijgende aantal onder bewindvoering.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Heeft u onderzocht waar die stijgende aantallen waar dat vandaan komt?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan trekt u de conclusie dat een schuldhulpverlening, dat bewindvoering in dit geval, geen zaak is voor mensen.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, dat zeg ik, nee dat
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat zegt u wel in uw stuk.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, nee, dat zeg ik helemaal niet. Integendeel. Ik vind bewindvoering heel goed dat dat er is, ik zeg alleen dat er steeds meer mensen komen die echt in de financiële problemen geraken. Dat zeg ik.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Waar was ik gebleven, oh ja. De schuldhulpverlening is de laatste tijd, oh nee die had ik gehad. De SP vraagt zich af of er zicht is op herstel? Wordt er schuldhulpverlening als die eindigt ook nazorg geboden? Door bezuinigingen zijn inwoners meer en meer op zichzelf aangewezen, afhankelijk van buren, vrienden, familie, anders gezegd; mantelzorgers. Uit onderzoek is gebleken dat veel mantelzorgers extra werk doen naast hun eigen gezin, baan en het vaak niet aankunnen en overbelast raken. Deze ontwikkeling baart de SP grote zorgen. Wie let er op dat de inwoners nog zorg krijgen als mantelzorgers het niet meer kunnen. De continuïteit van zorg is erg belangrijk voor het welzijn.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat uw laatste minuut in meneer Idema.
  • 0:52 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel, dat red ik net. Ondersteuning van de mantelzorgers vanuit de gemeente is van groot belang voor zowel de zorgontvanger als de mantelzorger zelf. De gevolgen van alle nieuwe kaders zijn nog niet zichtbaar, maar zullen zeker komen. Wij zullen de klachten en problemen vanuit de inwoners op de voet volgen en neerleggen bij het college zodat welzijn en zorg in Stadskanaal zo goed en sociaal mogelijk wordt uitgevoerd. Samenwerken met meerdere gemeenten, wijkteams voor vroeg-signalering en samenwerking met ketenpartners moet verder worden doorontwikkeld. De SP had liever gezien dat de marktwerking uit de zorg was gehaald. Zorg is geen product waar we op willen verdienen, de hoge salarissen aan de top van de SP, ah nee…. (er klinkt luid gelach)
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij kwam nu
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is een héééle rare uitspraak
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij kwam nu de aap uit de mouw meneer Idema.
  • 0:31 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, volgens mijn ook. Ik herhaal; De SP had liever gezien dat de marktwerking uit de zorg was gehaald, zorg is geen product waar we op willen verdienen. Hoge salarissen aan de top zijn de SP een doorn in het oog. Wij roepen in herinnering onze motie waar onvoldoende steun voor was, maar nog steeds zien wij extreme bonussen bij vooral gesubsidieerde organisaties. De SP verzoekt het college nogmaals om de SP motie, gesteund door de PvdA, als leidraad te nemen bij aanbesteding van het sociale domein. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Ga ik naar de CU, fractievoorzitter de heer Van Beek. Ga uw gang.
  • 9:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de tribune, inwoners van Stadskanaal die meeluisteren. Als ChristenUnie hopen we een constructieve bijdrage te leveren aan deze algemene beschouwingen. Uiteraard is niet alleen deze mondelinge versie voor ons geldend, maar ook de geschreven versie. Want wij hebben hem natuurlijk van tevoren wel ingeleverd, dus daar gaan wij dan maar van uit. De titel van onze algemene beschouwingen die luid; “Voor en met Elkaar”. Het zal u wel duidelijk worden aan het eind van mijn betoog hier wat dat voor ons inhoudt. Vorig jaar vroegen wij ons af, wat gaat de komende tijd ons brengen? Nu terugkijkend is er natuurlijk nogal wat gebeurd in de wereld. Problematiek, politiek, oorlogen, aanslagen, u kunt het allemaal lezen in ons voorwoord waar we naar verwijzen. Wij willen u echter wijzen op Onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van onze Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt ,eeuwig leeft en nooit los laat wat zijn hand begon. In het wereldgebeuren lijkt de Stadskanaalster politiek niet zoveel te betekenen. Maar als je kijkt hier, 3 decentralisaties, bezuinigingen en ga zo maar door. Dat is voor Stadskanaalster begrippen heel wat. De ChristenUnie Stadskanaal zet zich in voor het werk wat hier gedaan moet worden. Gelukkig kunnen wij hier in deze raad met en voor elkaar in alle rust en vrede de belangen van onze inwoners vertegenwoordigen, en behartigen uiteraard. Voorzitter, de ChristenUnie bedankt het college en de ambtenaren voor de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen. Ik ga nu verder met onze algemene beschouwingen gewoon in de volgorde van de voorjaarsnota, perspectiefnota wat doorelkaar heenloopt, maar we houden maar gewoon de volgorde van de programma’s aan. Welzijn en Zorg, vanaf 1 januari is er ook voor onze gemeente veel veranderd. Verwacht wordt dat wij meer moeten doen met minder geld. Het probleem wat u zelf ook schetst is dat de omslag in denken en de wijze van werken nog maar aan het begin staat. Ons verzoek aan u als college is, laat niemand tussen het wal en schip vallen. Bij problemen dient u maatwerk te verlenen. Het Refaja ziekenhuis, door de vorige sprekers natuurlijk ook al genoemd, ik ga niet zover terug als het aap, noot, mies met bok ????en ga zo maar door, maar wij vinden wel dat het een volwaardig ziekenhuis moet blijven. Als we lezen dat er een pijnpoli in één keer spontaan dicht gaat of afdelingen verdwijnen naar andere ziekenhuizen waar ze mee gefuseerd zijn dan baart ons dat zorgen. Dus wat dat betreft sluiten wij ons aan met gesprokene van het CDA. In de voorjaarsnota zien we achter geregistreerde mantelzorgers een percentage van 9,3 %. Hier is nog wel een slag te maken. Wij hebben daar een vraag over gesteld en kregen een antwoord dat u extra wilt inzetten binnen de nulde lijn op de uitvoering daarvan in de kadernota. Hoe denkt u dit te gaan doen? Snel internet, nou volgens mij is het wel toepasselijk hier vandaag maar dan moet ik erbij zeggen; ook goed internet. Als wij lezen in het akkoord van Westerlee; “de provincie gaat op korte termijn voor snel internet voor een ieder toegankelijk”. Dat kunnen wij onderschrijven. Als ik de krant van vorige week zaterdag lees en ik lees dan een stuk over de Economic Board Groningen en de dialoog tafel, dan roepen ze eigenlijk de provincie en andere gemeenten op om zich aan te sluiten voor snel internet in de hele provincie. Wij vragen daar actie op voor van u. Onderuitputting, al jaren hebben wij u hierop gewezen. Wij vragen erop toe te zien dat dit zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kunt u ons dit toezeggen? Jeugd en Educatie, wij willen graag weten hoe de individuele studietoeslag regeling hier is ingericht. Wij hebben daar een vraag over gesteld, antwoord op gekregen dat er in bijzondere gevallen een toelage uitgekeerd wordt van €100,- per maand. Hoe is dat bedrag bepaald en is dit in lijn met hetgeen eerder door het UWV werd uitbetaald? Economie en Arbeidsmarkt, de duitse taal Wij hebben daar ook iets over geschreven en we hebben ook begrepen dat de scholen een andere prioriteit stellen momenteel. Wij vragen toch van u om nogmaals bij de scholen aan te dringen om het op de agenda te krijgen en hen het belang hiervan doen inzien. De spoorlijn, al jaren hebben wij het erover. En nu blijkt dat we in een keer een variant Lokaal Spoor moeten onderzoeken en betrokkenen worden opgeroepen de zaken te ondertekenen. Kunt u ons op de hoogte brengen van de stand van zaken momenteel. En is het geen tijd dat u contact opneemt met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen hierin. Over het doortrekken van de lijn naar Emmen. Het akkoord Westerlee is mede door u ondertekend. De raad kon hierover van te voren niet geraadpleegd worden. Dat vonden wij jammer, maar het zij zo. Op papier lijkt het een goed plan maar er zitten nog veel haken en ogen aan. Als het goed gaat komt er geld uit Den Haag. Zekerheid hebben we echter niet het is een risico. De reserves van Wedeka zijn uitgeput, het lastig is banen te creëren in dit gebied. Voordat er verdere stappen worden ondernomen,willen wij als ChristenUnie dat de raad betrokken wordt. Kunt u instemmen met het idee bijvoorbeeld halfjaarlijks een update te geven aan de raad hoe e.e.a. ervoor staat? Dit niet alleen voor wat betreft Wedeka en Westerlee, maar op het hele Sociale Domein waar ik daarstraks ook aan refereerde. Bijvoorbeeld zoals in het begin van deze raadsperiode de voorlichtingsavonden over de 3D’s. Dit zouden we ook graag zien bij bijvoorbeeld de herijking van het armoedebeleid en de nieuwe economische actieprogramma. Het armoedebeleid, de kinderombudsman heeft een handreiking geschreven voor de Nederlandse gemeenten gericht op effectief kindgericht armoedebeleid het zogenaamde kindpakket. Wij vragen het college het kindpakket in Stadskanaal in te passen bij de herijking van ons armoedebeleid dit jaar. Even terugkomend op de inspreker van vanmiddag, de heer Havinga met betrekking tot de centrumwinkeliers. Uit het antwoord wat gegeven werd door de portefeuillehouder zijn wij zeer benieuwd naar wat wij te horen krijgen in september. Recreatie en Toerisme, een onderzoek naar een passantenhaven in Stadskanaal gaat plaatsvinden. Wij hebben gevraagd wat het kostte. Antwoord daarop hebben we niet gekregen en wij vragen ons af of de omwonenden worden geraadpleegd en niet zoals u in uw antwoord geeft; betrokken word. Want dat is voor mij namelijk iets anders. Ruimte en Milieu, de ambitie 75 % afvalscheiding is een uitdaging. Moeten we misschien meer of andere kleuren containers verstrekken. Misschien moeten we minder grijze inzameling laten plaatsvinden, misschien moeten we ’s winters de groene container niet meer ledigen. Bent u dit met ons eens dat dit eens onderzocht moet gaan worden? Het zou financieel aantrekkelijk kunnen zijn, maar het zou ook in het kader van de duurzaamheid van belang kunnen zijn. Vorig jaar hebben we de suggestie gedaan niet strategische gronden te verkopen. Het is zojuist ook van de toezeggingenlijst afgehaald. Alleen we zouden toch wel eens willen weten of u al wat verkoopt gezien de contracten die aan het eind van 2015 aflopen. Bestuur en Dienstverlening, u vraagt uitbreiding van 2 fte. Onze vraag is kan de rest van het personeel het allemaal nog wel aan of moeten we nog meer uitbreiden. Wij willen niet dat het personeel hier, zoals net werd genoemd, een burn-out krijgt. Wij willen dat er hier fijn gewerkt kan worden. Herindeling, u schrijft in de perspectiefnota dat de herindelingsgemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Pekela, Veendam en Stadskanaal onderdeel blijven uitmaken van de Arhi procedure. Inmiddels hebben er verkiezingen plaatsgevonden en is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het lijkt dat er een andere mening is toegedaan door de Provincie. De wind waait mogelijk uit een andere hoek. Druk vanaf de zijde van de Provincie lijkt niet te worden opgelegd. Het lijkt dus de kant op te gaan dat Bellingwedde en Vlagtwedde samen verder kunnen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ook uw klok gaat verder.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja hoor, ik heb nog een minuut.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja.
  • 1:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als wij het Dagblad van het Noorden van 27 april jl. lezen, zien wij dat u voorzitter teleurgesteld bent en dat het volgens u jammer is dat er veel energie verspild is in deze herindelingszaak. Daar zijn wij als ChristenUnie het mee eens. De ChristenUnie Stadskanaal wil dan ook geen energie meer steken in perspectiefloze samenwerking. Op onze vraag in hoeverre het Stadskanaal lukt om de rekeningen op tijd te betalen geeft u aan in 75 % van de gevallen lukt dit. Wij vragen u hier aandacht aan te besteden zodat dit percentage omhoog gaat. Voorzitter, tot slot; we wachten de reactie van het college in de eerste termijn af en zullen waar nodig in de tweede termijn nog reageren. We willen van de gelegenheid gebruik maken om College, ambtenaren, de raad en inwoners van Stadskanaal Gods Zegen toe te wensen bij de uitwerking van voorliggende nota’s. We mogen het voor en met elkaar doen. Eén seconde te lang.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fantastisch meneer Van Beek, wat een timing. Dank voor uw bijdrage. Volgens mij zijn ondertussen de digitale toezendingen gelukt. Ik weet niet of iedereen dat, heeft u hem wel even. PvdA, de heer Hofstra. Meneer Hofstra aan u het woord.
  • 5:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik verzoek om na 5 minuten even aan te geven dat ik op de helft zit. Voorzitter, vorig jaar zeiden we dat het wat beter leek te gaan met de economie, maar dat de werkloosheid onverminderd hoog blijft. Inmiddels spreekt premier Rutte ervan dat de economie ‘draait als een tierelier’. Die woorden lijken ons wat te optimistisch, maar gelukkig zien we een jaar later dat de economie versneld aantrekt. Ook de werkloosheid loopt terug. Het rijk heeft dan ook aangekondigd dat verdere bezuinigingen niet nodig zullen zijn. We hopen dat er dan ook geen verdere bezuinigingen de kant van de gemeente opkomen. Voorzitter, we bevinden ons midden in het overgangsjaar van het sociale domein, de transitie. Volgend jaar zal de transformatie ingaan. We hebben enorme uitdagingen op deze gebieden. Afgelopen jaar hebben we de gevolgen al gezien van de rijkskorting op de huishoudelijke hulp. En de afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het akkoord van Westerlee. De transformatie is een aanpassing die zijn weerga niet kent. En hoewel de gemeente zich degelijk heeft voorbereid, kan het voorkomen dat er dingen zullen moeten worden bijgestuurd. Hierbij moeten we een vinger aan de pols en het hoofd koel houden. We moeten geen incidentenpolitiek gaan bedrijven. Knelpunten moeten worden herkend, aangepakt en opgelost. Uitgangspunt is hierbij dat niemand tussen wal en schip mag vallen en dat het geld dat we vanuit het rijk voor deze taken krijgen voldoende moet zijn. Wij zijn tegen het grote windmolenpark vlak over de grens met Drenthe. Wij vinden elektriciteit opgewekt door zonnepanelen een veel beter idee dan die hoge windmolens. Wij willen minder palen en meer panelen. Wij ondersteunen het plan van de Knoalster ondernemers hiervoor. We zullen ook goed moeten anticiperen op de bevolkingskrimp in onze regio. De woonvisie is daarvoor belangrijk. De raad zal later dit jaar worden gevraagd of de starterslening moet worden voortgezet. Wij nemen hier alvast een voorschot op door deze vraag met ja te beantwoorden. Voorzitter, we behandelen de voorjaars- en de perspectiefnota als één stuk en zullen ook de volgorde daarin hanteren. Welzijn en zorg, we maken ons zorgen over het ontbreken van instrumenten voor het monitoren van de jeugdzorg. In de antwoorden op de technische vragen wordt aangegeven dat deze in ontwikkeling zijn. Dat roept bij ons de vraag op of we op dit moment dan als het ware ‘blind’ zijn. Signalen moeten worden opgepakt en dat is een noodzaak. De raad moet ook zijn controlerende functie kunnen blijven uitoefenen. En we moeten een goed beeld kunnen blijven houden. Dit geldt ook voor de klachtenafhandeling in de WMO. We lezen ook dat deze in ontwikkeling is, hoe gaat het dan op dit moment met de klachten die nu binnenkomen? Elke klacht is volgens ons namelijk een gratis advies! De zorgen die door de verschillende fracties voor mij zijn geuit over het Refaja ziekenhuis die hebben wij ook en die zijn ons uit het hart gegrepen. Wonen en voorzieningen, de Partij van de Arbeid is nog altijd voor het voortzetten van de Starterslening. We willen de raad graag in herinnering roepen dat toen we besloten door te gaan met de starterslening in 2012 er nog geen bijdrage vanuit het rijk hiervoor was. Wij zien dan ook in het stopzetten van de bijdrage van het rijk voor deze regeling geen aanleiding om hier als gemeente mee te stoppen. We zijn heel blij dat er in onze gemeente nog steeds drie bibliotheken zijn. Dat was een aantal jaar geleden allerminst zeker. Het is gerechtvaardigd om de uitleen van cassettes, cd’s en games stop te zetten. We verwelkomen dat de verduurzaming in De Spont is doorgezet. In breder verband wijzen we ook op een initiatief van de PvdA in d eprovincie Drenthe voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Wij bevelen dit initiatief van harte aan. Wij zijn benieuwd naar de evaluatie van het project WOG (waardebehoud onroerend goed), die gepland staat voor de zomer. Kunt u dit op de toezeggingenlijst plaatsen? Voor wat betreft de spoorlijn Veendam-Stadskanaal vragen we ons af of de provincie Drenthe en/of de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Emmen tot de ‘betrokken partijen’ worden gerekend. Dit zou volgens ons wel logisch zijn, gezien de nabijheid van Nieuw-Buinen en de mogelijkheid voor het doortrekken naar Emmen. Graag een reactie hierop van het college. We hebben zorgen over de staat van onderhoud van sommige infrastructurele werken. Ik geloof dat de heer Boels dat ook al vermelde. We hebben kunnen lezen in de media en zelf kunnen vaststellen dat bijvoorbeeld de verflaag van de Rode Loper niet best meer is. We willen dit graag anders zien. Wat voor nut heeft het als we willen dat de buitenrand van het bedrijventerrein er mooi uitziet, als we de poort naar Stadskanaal niet opknappen? Wanneer krijgt deze brug een nieuwe verflaag? Is er een onderhoudsplan voor infrastructurele werken aanwezig? Zo niet, dan zal er een inventarisatie moeten worden gemaakt van objecten die aan onderhoud toe zijn. De verkeerssituatie van de Marktstraat in Musselkanaal is een groot probleem en een al langdurig probleem. Inwoners en beroepschauffeurs ergeren zich eraan dat door geparkeerde auto’s het verkeer niet goed kan doorstromen. Wij vragen u in overleg met Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Handelsvereniging Musselkanaal tot een oplossing te komen. Wij willen graag een toezegging dat deze problematiek wordt aangepakt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op uw verzoek.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik zie hier in de kantlijn 5 minuten staan dus het klopt precies. Jeugd en educatie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft geoefend.
  • 5:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vorig jaar hebben we besloten een speelzaal in Cereswijk open te houden tot op zijn minst einde van dit jaar. Onze bronnen vertellen ons dat er op dit moment 10 peuters zijn. Voor ons blijft dit een belangrijke voorziening. Het college is bezig met een voorstel voor deze wijk. Is dit een integraal voorstel voor de voorzieningen van de hele wijk of voor alleen de peuterspeelzaal? Doordat het aantal gezinnen met schulden oploopt, zal de armoede eveneens oplopen. Kinderen uit deze gezinnen mogen hier niet de dupe van worden. De kinderombudsman adviseerde de gemeenten in zijn handreiking; 'Effectief kindgericht armoedebeleid”, een kindpakket in het armoedebeleid op te nemen. Wij willen het kindpakket terugzien in de herijking van het armoedebeleid. We willen hiervoor graag een toezegging van het college. We hebben ook de vraag hoe de raad wordt betrokken bij deze herijking. Hij staat namelijk al voor 21 september op de agenda en wij willen dat daar dat de raad daar genoeg tijd voor heeft om daarbij betrokken te worden. We willen ook dat er in deze herijking aandacht is voor de collectieve zorgverzekering, deze bedraagt namelijk €135,- per maand. Voor veel mensen met een minimum inkomen is dat moeilijk op te brengen. Economie en Arbeidsmarkt, de uitvoer van het akkoord van Westerlee stelt alle gemeenten in onze regio voor grote uitdagingen. Het is heel belangrijk dat dit gezamenlijk wordt opgepakt. Doordat de tijdelijke contracten bij Wedeka zijn omgezet, hoeven we niet aan deze klus te beginnen met een achterstand. Toch zal het zeker niet gemakkelijk zijn om de benodigde aantallen garantiebanen te realiseren. Wij hebben gelezen in de media dat er vaak ongerustheid is bij de werknemers van Wedeka, hoe gaat het college, hoe is het college van plan om deze eventueel ontstane ongerustheid weg te nemen. Voor het onderzoek naar de passantenhaven willen we erop aandringen om vooral ook de ondernemers te betrekken. Deze hebben misschien niet alleen de middelen om erin te investeren, maar hebben ook vaak goede ideeën vanuit de betrokkenheid met hun woonplaats. En in navolging van de spreker, meneer Havinga, zien wij ook graag dat in het onderzoek verder wordt gekeken dan alleen naar de haalbaarheid van een passantenhaven. Er hoort ons inziens een totale visie over het centrumgebied bij. Ruimte en Milieu, in 2020 moet het percentage van afvalscheiding op 75 % liggen dit is nu 56. We hebben hierover wel wat ideeën. We zouden kunnen beginnen met de burgers bewust te maken hoe met afval om te gaan en om te beginnen dit in scholen uit te dragen. Je kan op een speelse manier hierin voorlichting geven. Door samen met ouders hierin wat te doen en gedacht kan worden om bijvoorbeeld aan een tentoonstelling van gebruikte materialen, en dit ook via de sociale media op te pakken. De kreet ‘de vervuiler betaalt’ is nog steeds actueel, maar er moet wel bij gezegd worden dat bijvoorbeeld GFT geen vervuiling is en op diverse manieren kan worden hergebruikt. We weten dat pas volgend jaar de contracten weer tegen het licht worden gehouden, maar wij willen hier graag reeds nu een voorschot op nemen. We stellen, om kosten te sparen voor om de groene container in de wintermaanden minder vaak op te halen. Voorzitter we betreuren het ten zeerste dat bij de waterberging in Musselkanaal de bomen verwijderen. Ook lazen we in de media dat het terrein met een hek zal worden omheind. Kan hier niets aan gedaan worden? Bijvoorbeeld groen rondom? Op deze manier vinden we deze ontwikkeling namelijk geen visitekaartje voor de toegangswegen naar Musselkanaal. Voorzitter we blijven er tegen om ongebruikte woningtitels weg te bestemmen. Dat ontneemt ons de eigenaren elke prikkel om nog iets met hun kavel te doen. Graag zien wij dat met vertegenwoordigers van betrokkenen gezocht gaat worden naar een toekomstgerichte oplossing. Vorig jaar 2015 zijn er meevallers vanuit het gemeentefonds, maar in de perspectiefnota staat juist dat we rekening moeten houden met tegenvallers. Het valt ons op dat dit elk jaar weer verandert. We vinden dit een slechte zaak. Het zorgt telkens voor onrust en soms stapelen de effecten van afzonderlijke kortingen zich behoorlijk op. Vooral het vervallen van de middelen om de krimp tegen te gaan, vinden wij onbehoorlijk bestuur. In de antwoorden op de technische vragen kwam het nog niet naar voren, maar wij hebben inmiddels in de media kunnen lezen dat onze gemeente ook bij de nieuwe verdeling buiten de boot valt. Klopt dit? Paragraaf Sociaal Domein, we zien helaas dat er nog veel onduidelijkheid blijft bestaan op dit dossier. Het college heeft ons op 22 mei een memo toegestuurd over de stand van zaken. En hoewel wij alle vertrouwen hebben in de toewijding en expertise van onze ambtenaren en gemeentelijke organisatie zijn de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op dit moment onvoldoende. Met andere woorden we krijgen onvoldoende antwoord op de vraag: “Wat kost het ons en wat krijgen we daar voor terug?” Dit is een situatie die niet te lang moet voortduren. Het is goed dat we ons aansluiten bij de gemeentelijke monitor sociaal domein, die ontwikkeld wordt door het VNG, maar deze laat nog wel even op zich wachten. U noemt het ‘een financiële rapportage’, maar ook kwalitatieve gegevens willen we zien. Wij hebben al eerder gezegd er zijn twee kaders, namelijk de financiën en dat niemand tussen wal en schip valt. Wij willen graag dat dit meegenomen wordt bij de monitor van het sociaal domein? Tot zover mevrouw de voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bijna zo goed als de heer Van Beek.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u had het in de zijlijn staan dus ik dacht ik hoef niet weer te waarschuwen. Goed, mevrouw Meertens, GBS.
  • 8:6 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel voorzitter. U heeft allemaal onze inleiding kunnen lezen, dus ik wilde maar meteen overgaan tot onze algemene beschouwingen en wij volgen daarbij in grote lijnen de huidige structuur van de begroting, de voorjaars- en perspectiefnota. Programma Welzijn en Zorg, wij hebben het college gevraagd waar de deadline ligt van dat vluchtelingen werk en het Rode Kruis uit het te slopen pand aan Brummelkant 2 naar een andere locatie moet zijn verhuisd. Uw antwoord was dat u met vluchtelingen werk in gesprek bent om hen elders onder te brengen. Met het Rode Kruis bent u in gesprek om verschillende alternatieven te onderzoeken, u hebt daarmee onze concrete vraag naar de deadline niet beantwoord. Verder zijn wij benieuwd naar welke alternatieven u in het kader van de verhuizing van het Rode Kruis bedoelt. Programma 2, Wonen en Voorzieningen. Voor wat betreft de toekomst van alle zwembaden binnen onze gemeente wachten wij uw voorstel waarmee u in het najaar zult komen af. Wij gaan ervanuit dat alle betrokkenen bij de voorbereidingen van dit voorstel zullen worden betrokken. Het rijksbudget voor de starterslening blijkt in de loop van het tweede kwartaal 2015 te zijn uitgeput. Ook ons gemeentelijk budget blijkt dan in de 2e helft van 2015 op te zijn. U geeft in de voorjaarsnota aan dat u in de raad van september met een integraal voorstel zult komen. In de beantwoording van de technische vragen staat; dit najaar. Gezien de opdrogende financiële middelen gaan wij ervanuit dat u met het najaar september bedoelt. En voor de broodnodige doorstroming op de woningmarkt is in onze gemeente een mogelijkheid als een starterslening een goed aanvullend instrument. Het kan met name jongeren over de streep trekken om in Stadskanaal te blijven of te gaan wonen. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw voorstel. Hopelijk komt daaruit naar voren dat de regeling in een of andere vorm voortgezet kan worden. Ten aanzien van de overname van de N974, wij kunnen ons vinden in het hier gestelde. Door het verwijderen van de aansluiting van de Onstwedderweg op de N366 is de N366 veiliger geworden. Ons inziens is er echter een onveiligere situatie ontstaan op de Noorder Kanaalweg, deze weg heeft nu meer verkeer te verwerken en daardoor eigenlijk en is daar eigenlijk niet geschikt voor. Voor zover wij weten zijn er nog geen ernstige ongelukken gebeurd, maar dat vergt wel uw aandacht. Wij zijn verbaasd over uw beantwoording rond het thema “bermverhardingen”. U geeft aan dat in verband met het gefaseerd over 4 jaar beschikbaar stellen van middelen u om technische redenen en uit het oogpunt van efficiëntie één keer een bestek voorbereiden en aanbesteden er voor heeft gekozen tot en met 2015 te wachten met de uitvoering. Dit strookt in onze ogen niet met uw voorstel dat de raad in december 2013 heeft aangenomen. Volgens ons bedraagt de fasering geen 4, maar 3 jaar, namelijk van 2014 t/m 2016. Als u verder in 2015 tot uitvoering overgaat hebt u in onze ogen een tekort van €175.000,- . Het is positief om te zien dat zowel de bibliotheek als de muziekschool hun besparingsopdracht op goede wijze hebben kunnen invullen. Positief is ook dat de frictiekosten van de muziekschool lager zullen zijn dan eerder werd aangenomen. Programma 4, economie en arbeid. We lezen dat het project vroegsignalering in juni 2015 wordt afgerond en vervolgens wordt opgenomen in de programma’s van Welstad, Lefier, GKB en Humanitas. Naast de vraag op welke wijze de gemeente hierin haar toekomstige rol ziet zouden wij graag een eindevaluatie van dit project willen ontvangen. Voor wat betreft de gevolgen voor de korting op de WSW subsidie, per medewerker zal de meicirculaire uitsluitsel moeten geven, gerust zijn wij daar echter niet op. Bij ongewijzigd beleid hangt ons als Stadskanaal over 6 jaar een tekort van 2 miljoen euro boven het hoofd. Hopelijk biedt de door de Staatssecretaris beloofde nieuwe herverdeling van de totale SW-budget soelaas. Over de nog steeds stijgende aantallen cliënten die onder bewindvoering worden geplaatst maken wij ons al lange tijd zorgen. De toename wordt nog eens vergroot doordat de rechterlijke macht van Kabinet en Kamer meer gronden heeft gekregen om verplichte bewindvoering op te kunnen leggen. Daar horen nu ook problematische schulden bij. Wij als gemeente hebben de financiële gevolgen daarvan te dragen. In 2014 hebben we het budget al met €140.000,- moeten verhogen en daar komt in 2015 nog eens €150.000,- bij. Het einde lijkt ons begrotingstechnisch een beetje zoek. Moeten we de toekomst dit segment niet ruimer gaan begroten? In de voorjaarsnota lezen we dat het GKB in Assen onderzoek doet, samen met justitie, om te kijken of het verschil tussen lichte en zware gevallen kan worden gemaakt. Wij zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. Daarnaast dringen wij aan om te blijven zoeken naar preventieve oplossingen om het stijgende aantal bewindvoeringen terug te brengen. Ruimte en Milieu, voor wat betreft de toekomst ???? exploitatie van Nieuw Veenlanden wachten wij graag uw voorstel van dit jaar af. Op basis van het inzamelen van kunststofverpakkingen en drankenkartons heeft het college deze raad maanden geleden toegezegd met nieuwe en steviger afvalzakken te zullen komen. Tot op dit moment zijn die er nog niet. wanneer kunnen onze inwoners deze verwachten. In het kader van het af te sluiten contract rond afvalverwerking is in onze ogen een goed idee om naar de ledigingsfrequenties van groen- en restafval te kijken. Bijvoorbeeld bij het ledigen van groenafval ook wat meer te kijken naar de seizoenen. Op basis van het bedrijfsplan ODG en het sociaal statuut worden wij als gemeente geconfronteerd met kosten waarmee wij geen rekening hebben gehouden en waarvoor de deelnemersbijdrage niet is gecorrigeerd. Dit verbaasd ons hogelijk, want deze gegevens waren toch bij u bekend? Moeten we in de toekomst rekening houden met nog meer van dit soort ODG verassingen? Dan de paragraven. In de brieven die u als 7.3 aan de toekomstige, aan de ingekomen stukken van de raadsvergadering zijn toegevoegd betreft de financiële rapportage; paragraaf sociaal domein. Hier wordt gesteld dat op dit moment nog niet mogelijk is een volledig financieel beeld te geven van de uitvoering van het sociale domein. Dit vanwege meerdere onzekere factoren. Aangegeven wordt waaraan dit ligt en ook wordt vermeld dat er gelet op de gemaakte kanttekeningen op dit moment geen aanleiding is om de begroting nu al aan te passen. Onze fractie begrijpt dat het nu nog te vroeg is om met exacte cijfer te komen. toch willen wij u vragen zodra dat wel mogelijk is en ook graag tussentijds ons op de hoogte te houden van financiële ontwikkelingen in dit domein. Zodat grote verassingen en daarmee bedoelende tegenvallers en hopelijk wellicht misschien ook hier en daar een meevaller niet zomaar ineens uit de hoge hoed komen. Dan gaan we over naar de perspectiefnota. Uitgangspunt begroting 2016. Met onder andere realistische prijs – en huurstijgingen van 1% en een verwachte loonstijging van 1,5% kunnen wij ons vinden in de genoemde uitgangspunten voor de begroting van 2016. Welzijn en Zorg, als gevolg van de decentralisatie opdracht van het rijk zijn op het gebeid van de wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari de taken, verantwoordelijkheden en mogelijkheden vergroot. De doelstelling is dat de gemeente als dichtstbijzijnde overheid voor onze inwoners in staat moet zijn om met minder geld betere prestaties te bereiken. Wij hebben begrip voor het feit dat deze omslag in denken en uitvoering van taken niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens u gaat de laatste 2 minuten in.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ok, nou dan red ik het niet helemaal.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien dat u hier even een zin uit elk programma moet pakken dan.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, even kijken hoor hoe ik dit nu ga doen. Nou ik ga ervan uit dat iedereen het verder gelezen heeft. Ja, ik red het toch verder niet. Dus ik denk dat ik hier maar stop voorzitter. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ok
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaat u gelijk het record breken want u bent dan binnen de tijd. Dan nodig ik de heer Nijenbanning uit van de VVD om zijn bijdrage te leveren.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, voorzitter, leden van het college, raadsleden. ( er gaat een telefoon af) We hebben een beller.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is dit er eentje van het Dagblad van het Noorden. Daar gaan we nog wel even wat voor terugvragen, ja. Meneer Nijenbanning sorry begint u.
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed, ja, het gaat niet van mijn tijd af neem ik aan voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het gaat niet van uw tijd af, nee.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zal starten. De voorjaarsnota en de perspectiefnota zijn dit jaar wel erg dun, niet alleen qua pagina’s maar ook zeker qua ambitie. We kennen allemaal de financiële positie.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vind het een beetje vervelend om meteen in het begin al in te breken, maar de heer Nijenbanning heeft het over erg dun en weinig pagina’s. Maar het hele stuk van de heer Nijenbanning is één pagina.
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ik wil daar op ingaan, ik zal het ook heel kort houden en ik zal ook uitleggen waarom.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wacht met smart.
  • 0:00 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   We kennen allemaal de financiële positie en de donkere onweerswolken die in de nabije toekomst boven ons hangen. Dit leidt tot de nodige voorzichtigheid in beleid, dat dit leidt tot nodige voorzichtigheid in beleid is helder en begrijpelijk. Maar deze tijd vraagt meer om visie en leiderschap en dat ontbreekt in de voorliggende stukken. Wij richten ons in het sociale domein alleen maar op symptoombestrijding en oeverloze plannenmakerij. Deze tijd vraagt om een visie hoe wij Stadskanaal aantrekkelijk kunnen maken, kunnen houden voor bewoners en bedrijven. Te beginnen o.a. de door ons zo gewenste spoorlijn. Het enige wat hier over opgemerkt wordt is dat de bestuurlijke verhoudingen uitgezocht dienen te worden. Graag verneem ik van de wethouder wat hier onder wordt verstaan?
  • 0:02 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, CDA.
  • 0:9 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja, de heer Nijenbanning zegt te weinig visie, maar bent u het niet met mij eens dat er fors geïnvesteerd is in het publieke domein de afgelopen 3 jaar en ook door het college.
  • 0:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Er is fors geïnvesteerd, maar dat is symptoom bestrijding. Kijk waar het mij om te doen gaat en waar het de VVD om te doen is, er moet werkgelegenheid komen. En dat betekend dat we Stadskanaal aantrekkelijk moeten maken voor werkgevers en voor medewerkers. En dat blijkt niet uit de notitie die hier voorligt. Er worden weinig banen gecreëerd, er worden wel plannen gemaakt, het akkoord van Westerlee is een voorbeeld, maar het leidt concreet nog niet tot stappen. En wij zien ook nog geen vertaling naar banengroei.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maaarsingh, CDA.
  • 0:25 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik eens vragen; oeverloze plannenmakerij. Wat bedoelt u daar nou precies mee, ik bedoel hebt u, misschien zegt u nog iets, wij hebben dat niet kunnen lezen over zeg maar de leegstand van de winkels en hebt u daar hele goede plannen voor, ik noem maar even een voorbeeld hoor, misschien hebt u hele goede plannen of voor energie voorziening en zo weet ik allemaal wat u hebt. Maar oeverloze plannen makerij, wat bedoelt u daar nou precies mee.
  • 0:24 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou als ik gewoon kijk naar het sociale domein dan zie je daar enorme notities verschijnen met allemaal voornemens en plannen en wat ik gewoon aangeef van heel concreet zie ik geen banengroei. En je zou toch mogen verwachten dat op het moment dat je een jaar of 2 jaar verder bent na de introductie dat er toch een vorm van groei ontstaat, dat er beweging komt en die beweging zie ik niet. Onze bedrijventerreinen blijven ook leeg. Er komt meer leegstand, ja.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar daar zijn wij allemaal wel voor, maar ik dacht dat u even bedoelde dat de gemeente werkgelegenheid moest
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De gemeente moet het faciliteren, organiserend
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   organiseren is het goede woord, maar ????overheid is er natuurlijk niet om werkgelegenheid te creëren. Maar misschien ben ik te snel en staat dat er allemaal nog in. Ik wacht af.
  • 0:27 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, nee, het staat er niet in. En ik heb daar ook niet concreet een visie op, maar de gemeente moet het faciliteren en er moeten niet zozeer plannen opgesteld worden, maar er moeten nu daden. Mercurius Business Park is een goed voorbeeld daarvan. Daar worden concreet worden plannen omgezet naar acties, met ondernemers. Het windmolen park, ik hoop dat ook de zonnepanelen dat die daar geplaatst kunnen worden. Dat zijn concrete acties die leiden tot meer banen en meer werkgelegenheid en die Stadskanaal aantrekkelijk maken voor bewoners.
  • 0:34 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou daar noemt u nou een heel mooi voorbeeld. U was er dacht ik ook bij toen wij daar allemaal waren op dat Mercurius Plein, en ja volgens mij heeft de gemeente daar, het college daar ook een goede rol in gespeeld heeft plannen. Het is natuurlijk even zo dat we allemaal nieuwsgierig zijn hoe dat verder loopt en zo, dus we zijn graag betrokken bij concrete invulling enzovoort, maar alles wat u nou even noemt dat is nou allemaal genoemd ook bij zeg maar de presentatie van het Mercurius plein. Maar ik wacht nog even af wat u verder zegt, want volgens mij zijn we het helemaal niet oneens, maar oeverloze plannenmakerij vind ik wel een bijzonder
  • 0:37 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Even kijken waar was ik. Goed spoorlijn heb ik gehad, daar wil ik graag horen van het college wat het uitzoeken van de bestuurlijke verhoudingen inhoudt en op welke wijze het college de besluitvorming tracht te bespoedigen. Daarnaast dienen we er voor te zorgen dat we een prettig woonklimaat hebben, we hebben te maken met een krimp. Wat doet het college om het woonklimaat zo gunstig mogelijk te maken? Op het gebied van cultuur wordt alleen maar bezuinigd, terwijl cultuur een aantrekkelijk erfgoed is en daar moeten we trots op zijn en daar moeten we niet alleen op gaan bezuinigen. Verschraling van de collectie van de bibliotheek noem ik als voorbeeld.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De bibliotheek die stop bijvoorbeeld met cd’s, vindt u dat verschraling, dat is toch tegenwoordig gratis streamingdiensten zoals spotify en weet ik wat allemaal meer.
  • 0:05 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik ben het helemaal met u eens, met die digitalisering hebben we geen cd’s en cassette bandjes en dat soort zaken meer nodig. Dvd’s ook niet, want alles staat op youtube en is op internet te verkrijgen. Waar het mij om gaat is dat de collectie ook qua boeken gewoon, er wordt niet meer vervangen of er gaat minder vervangen worden en de collectie in de breedte neemt af.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar weet u wel dat in tegenstelling tot een aantal jaren geleden juist door de digitalisering en het in kunnen loggen op internet dat het nu helemaal eenvoudig is om zo een boek aan te vragen van elke bibliotheek in onze provincie? Daarmee is voor de gemiddelde gebruiker juist het aanbod toegenomen.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar het gaat met name ook de senioren gebruikers, we hebben te maken met een vergrijzing. De bibliotheken moet goed toegankelijk zijn en daar moet gewoon een brede collectie voor handen zijn.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat u de vermogens van onze senioren daarom onderschat.
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat zou kunnen.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA