Raadsinformatie

Raadsvergadering 22 juni 2015

Naam
Download het audiobestand (42,37 MB)
Download de gesproken tekst (706,51 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (25,31 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 8 juni 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014
 • 13 Financiële stukken van de Gemeenschapp..
 • 14 Wijziging gemeenschappelijke regeling ..
 • 15 Financiële stukken Veiligheidsregio Gr..
 • 16 Conceptbegroting 2016 van het SOZOG
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, alhoewel de weersomstandigheden nog niet aanleiding geven om te denken dat we daar zo dichtbij zitten, maar het is inderdaad wel de laatste raadsvergadering. Welkom aan mensen op de publieke tribune, welkom aan de pers, welkom aan de mogelijke luisteraars van deze raadsvergadering. En ik heb in ieder geval een leuke mededeling voor u want volgens mij viert één van de raadsleden een beetje oudejaarsavond vandaag en dat is mevrouw Luijken van de SP. En ik ga niet verklappen wat de dag van morgen voor jaartal gaat brengen. Laat u mij nou in de waan om dat gewoon niet algemeen publiekelijk te maken, dat vind ik wat charmanter bij dames om dat niet te melden. Maar in ieder geval krijgt u volgens mij bij de koffie een kleine traktatie van mevrouw Luijken om dat te vieren.
 • 2 Mededelingen
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan de heer Mellies van de fractie Mellies en mevrouw Dassen van de SP gaan dat missen vanavond want die zijn beide wegens ziekte verhindert. Mag ik met u, want ik geloof niet dat er verdere mededelingen waren, niet van de kant van de griffie, nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,67 KB)
  • 1:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het vaststellen van de agenda, waarbij ik een paar opmerkingen wil maken. U hebt bij agendapunt 12, jaarverslag en de jaarrekening, heeft u voor het weekend een erratum ontvangen. In het kader van het interbestuurlijk toezicht ten aanzien van ruimtelijke ordening Wabo stond abusievelijk in de jaarrekening dat het VBT plan 2014 u aangeboden was, dat was niet het geval. Dat hebben wij als gemeente ook nog niet ontvangen van de ODG en daardoor zal ons oordeel over de gehele linie voor wat betreft dat punt naar matig gaan in plaats van goed. Bij agendapunt 14 heeft u, dat gaat over de WGR wijziging van de veiligheidsregio, abusievelijk staat daar in het raadsvoorstel dat u medio 2014, september 2014, een besluit heeft genomen, dat moet al zijn 2013, want zo snel gaat de tijd, toen hebben wij besluiten genomen over de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014. En zo meteen bij agendapunt 5, besluitenlijst, kom ik nog even op één besluit terug van een van de agendapunten waarbij de telling niet helemaal correct was. Maar dat pak ik bij de besluitenlijst. Mogen wij de agenda vaststellen zoals die voorligt? Dat is het geval?
 • 4 Insprekers
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u mededelen dat zich geen insprekers hebben gemeld voor deze raadsvergadering.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 8 juni 2015
  • 05. De besluitenlijst van 8 juni 2015 (217,33 KB)
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat wij dus zijn aangekomen bij de besluitenlijst van 8 juni. Eerst redactioneel, pagina 1, pagina 2 en op pagina 3 ziet u bij punt 16 het besluit over de formatie-uitbreiding van het college, dat dat aangenomen is met 17 voor en 6 tegen, dat moet zijn 17 voor en 5 tegen. Want meneer Kremer was die dag niet aanwezig en hebben dus 5 tegen gestemd, de 4 aanwezige SP leden en de fractie van D’66. Met die wijziging kunnen we dan het verslag redactioneel vaststellen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Naar aanleiding van, pagina 1, 2 en 3. Niet het geval. Dan is de besluitenlijst behandelt.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (309,48 KB)
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u voorstellen om punt 78, de rondvraag over één van de zaken die de burgers het meest irriteert, hondenpoep. Waarbij het antwoord denk ik toereikend kan zijn en als dat het geval is stel ik gelijk voor om het punt af te voeren. Dat is, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voorzitter. Er staat inderdaad wat summier; stand van zaken. Er staat bij punt 1; we plaatsen geen bordjes. En er staat bij punt 2; er hangen bij de toegang attentieborden. Die kan ik niet helemaal, kan daar nog even een toelichting op dit punt komen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers kunt u zo attent zijn om een toelichting te geven op de attentieborden?
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Op dit moment kan ik helaas niet zo attent zijn voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijkt me vrij logisch, bent u wezen kijken meneer Hofstra.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er hangen bordjes, maar er staat dan ook; we plaatsen geen bordjes. Die snap ik niet helemaal, die combinatie.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, bordjes zijn; het is verboden om. Dat zijn wat wij bedoelen met bordjes vaak en hier is een attentiebordje geplaatst. Volgens mij gaat dat over het, de oproep aan bewoners om attent te zijn en dus
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er worden geen verbodsborden geplaatst.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want dat kunnen we niet handhaven. Dat noemen wij de bordjes.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, precies. Daar komt het op neer.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, precies. En dan de communicatie is dat klagers krijgen een brief van de gemeente.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja wij hebben destijds ook gezegd van is het niet eens een keer handig om dat juist in de plaatselijke media, in de huis aan huis kranten of in de, of op de gemeentelijke website dit nog eens aan de orde te brengen. Nu bereiken we wel een hele kleine groep.
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klagers die zeggen; waarom plaatst u geen verbodsbordjes. Of waarom handhaaft u niet, krijgen uitleg wat ons beleid is. Namelijk dat wij, verbodsbordjes niet helpen en dat wij geen formatie hebben om elke avond te surveilleren om te kijken of mensen hun honden wel aan de lijn houden of de hondenpoep wel weer netjes oprapen of niet. Dus dat wordt uitgelegd wat het beleid is en in de buurt zelf is een attentiebord wat iets gevraagd wordt aan de bewoners, wat wij “maatschappelijk verantwoord gedrag” noemen.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij hebben we hier twee verschillende dingen te pakken. Het gaat ons erom dat het nog weer eens onder de aandacht van het algemene publiek wordt gebracht. Deze bordjes, dat was ons punt, toen we daarover begonnen, die zaaien juist verwarring van waarom is het hier staat hier een bordje en op andere plekken niet. Het mag nergens in de gemeente. Daar ging het ons om, dat dat nog eens weer duidelijk wordt onderstreept.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik lees nogal de krant redelijk goed, heb ik natuurlijk ook wel tijd voor, maar vorig jaar zijn alle bewoners van Stadskanaal er nog eens op gewezen hoe zij op een fatsoenlijke manier met honden en hondenpoep om moeten gaan en hier staat antwoord en op basis daarvan is het zo als er nog overlast is is het natuurlijk goed om nog eens een keer te herhalen. Daar is helemaal niks mis mee.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als wij toezeggen dat we gewoon op de website nog eens een keer een aankondiging doen en als we toevallig nog wat ruimte over hebben in de Kanaalstreek het ook nog eens vermelden is dat dan voldoende meneer Hofstra?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helemaal goed, prima.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag hij dan met de lijst van toezeggingen af?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   prima
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan stel ik u voor om naar aanleiding van de algemene beschouwingen punt 86 en punt 87 tot één geheel samen te voegen. Want in het ene wordt gevraagd om een kindpakket en in het andere wordt gevraagd om verschillende varianten in het kader van de herijking van het armoedebeleid met elkaar te bespreken. Nou dan denk ik als je dat bespreekt is een kindpakket, hoe dat er ook uit zou moeten zien, is daar dan onderdeel van. Akkoord? maken we één punt van. Goed dat in ieder geval aan, qua opmerkingen van mijn kant. Iemand anders over de lijst met toezeggingen? Niemand? Dan is hij daarmee behandeld.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (196,88 KB)07. Stichting WizArt over achterdeurproblematiek (7,57 MB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijst met ingekomen stukken. Deze keer een hele korte versie. Meneer Kremer, SP.
  • 0:00 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben een stuk gekregen en wij zitten met een vraag. Er wordt in dat stuk wordt genoemd; een joint revelation. En ik had begrepen dat de gemeente, Stadskanaal, dit niet had ondertekend. Wou ik graag weten waarom.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals, D''66.
  • 1:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Uw advies is dat we dit als, voor kennisgeving moeten aannemen. En we vinden dat toch een beetje jammer want we hebben denk ik binnen Stadskanaal een vrij unieke situatie als het over een coffeeshop gaat, het is een gedegen bestuur, het is een stichting die zich naar eerlijkheid en eer en geweten die coffeeshop runt. En ze doen dan een prachtig rapport, lijvig rapport aan iedereen gestuurd en iedereen heeft het in zijn bakje gekregen en ik vraag me toch af wat doet u eigenlijk met de vraag die men stelt op bladzijde 6, waarin het bestuur toch ons oproept om daar een medewerking te vragen en het initiatief, en vragen u dit initiatief binnen u eigen invloedssfeer te ondersteunen om hun initiatief te laten honoreren en onze vraag is wat zal daarvan het antwoord zijn vanuit het college. Op deze brief van de Wizard en eigenlijk is dat ook de vraag die ik tevens denk ik bij de collega raadsleden neerleg van iedereen heeft het natuurlijk gelezen en wat gaan we met deze inbreng van Wizard doen en hoe gaan we daarmee om.
  • 3:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laat ik u als portefeuillehouder dan eerst antwoorden op de vraag van waarom heeft u die ondersteuning niet gegeven. Die is al denk ik, even uit mijn hoofd, anderhalf/twee jaar oud, dat die vraag ook eerder is gesteld. Dat heeft alles te maken met het feit dat het qua wetgeving althans door het Kabinet als onmogelijk wordt gehouden, om die pilot te draaien. Dat vanuit het Europese verdragen die zijn afgesloten. De Kamer heeft daar ook nog geen ander standpunt over ingenomen als die. Mij is toen ook gevraagd om als portefeuillehouder mede ook in het kader van Openbare Orde en Veiligheid als gevolg van de coffeeshop zo’n regeling te ondersteunen, dat was toen een burgemeestersbevoegdheid die vraag. Ik heb hem in het voormalig college besproken en we hebben toen het standpunt ingenomen om niet voorop te lopen deze keer als gemeente Stadskanaal. En te zeggen van als er pilot tot stand zouden komen in Nederland waarbij een verantwoorde kweek, productie van wiet tot stand zou komen die ook de kwestie van de achterdeur zou reguleren, dat wij daar t.z.t. als die resultaten er zouden zijn er welwillend naar zouden willen kijken, ook als gevolg van wat Kabinet en Kamer dan zouden gaan doen met de uitkomsten van zo’n pilot, om dan te beoordelen welk standpunt neemt Stadskanaal daarover in. En mede de afwegingen om die houding in te nemen was een gevolg van de samenstelling in de vorige raad, college en raad, omdat ik weet dat een aantal mensen geen voorstander zijn van de coffeeshop, überhaupt niet, anderen wel op een gegeven moment, wij hebben hier een, en dat ben ik met meneer Pals eens, 1 coffeeshop waarbij we respect op kunnen brengen voor de manier waarop dat opgepakt wordt, de manier waarop men daar aandacht schenkt aan eisen die eraan verbonden zijn, medewerkers opleidt, een voorbeeldfunctie heeft voor een coffeeshop waar menig ander gemeente jaloers op zou zijn, alleen ik heb toen gedacht ik ga niet voorop lopen met een pilot die niet volledig wordt gedragen, laat dat dan in eerste instantie maar aan nog een paar grotere gemeenten over om zeg maar dat te bevechten. Nou ik weet dat er nog steeds gewoon grote voorstanders van zijn, maar op dit moment zou ik zeggen met de houding van het Kabinet en de Tweede Kamer ten opzichte van de pilots die een aantal andere partijen wel zouden willen is dit volgens mij een redelijk gewogen standpunt van de gemeente Stadskanaal een reden om nu niets anders te doen en dat is dezelfde reden waarom ik voor kennisgeving aannemen op dit moment voldoende vind. Met alle respect voor het werk wat er bij Wizard gedaan wordt en ook door het bestuur daarvan.
  • 0:15 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, ik heb het stuk even gelezen en er staat in dat er tenminste al 75 burgemeesters, dat is zo’n beetje 80% van alle coffeeshops binnenvallen, die hebben al ondertekend dus ik denk niet dat wij dan als, niet vooroplopen ik denk dat we dan gewoon meelopen.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb een hekel aan meelopen. We lopen voorop of we doen het niet. Ik heb u net aangegeven dat ik weet dat er vele voorstanders zijn. U noemt 75 collega’s van mij, er zijn er nu op dit moment volgens mij nog 397, dus dan kunt u het percentage uitrekenen van hoeveel er vooroplopen. Nou dat vind ik ook wel een mooie kopgroep, ik heb bewust met mijn standpunt op een gegeven moment, om hem niet te onderschrijven, daarmee denk ik recht gedaan aan wat wettelijk bepaalt is wat de houding van kabinet en Kamer is, maar wat ook wat ongeveer de samenstelling van de raad in de gemeente Stadskanaal is. Dat is de inschatting geweest. Tenzij u daar met zijn allen anders over denkt dan kunt u mij die boodschap meegeven, maar vooralsnog heb ik hem nog niet anders in kunnen schatten.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij heeft u een prima uiteenzetting gegeven van de problematiek en die erkennen wij ook. De vraag is alleen even; weet de briefschrijver dit ook, deze uiteenzetting. Want als we alleen voor kennisgeving aannemen dan gaat dat denk ik niet zo.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De voor kennisgeving aannemen is een brief die via de griffie verloopt, als u vraagt van kan de inhoud van het eerder genomen besluit daar gewoon in vertaald worden zou ik dat heel logisch vinden. Het is niet onbekend voor ze, wat de houding daarvan is, maar u moet mij aangeven of mijn inschatting de juiste is geweest of niet. Meneer Pals, D’66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik sluit mij aan bij uw woorden en ik zou graag van mijn collega fractieraadsleden willen weten of ze, wij nog steeds het beleid ondersteunen zoals door de portefeuillehouder is omschreven of dat inmiddels in de nieuwe samenstelling en het nieuwe college de meningen ten aanzien van de coffeeshop beleid is gewijzigd dus ik roep u op.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:20 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Pals ik denk, ja ik heb het wat in de keel hoor dus neem me niet kwalijk, maar u kent ons wel zoveel dat onze standpunten niet zo heel gauw wijzigen. Tenzij u met zulke danige argumenten komt dan willen wij wel luisteren, maar zolang u tegen de wet ingaat gaan wij natuurlijk niet veranderen, dat begrijpt u. En ik denk dat de portefeuillehouder het correct en juist verantwoord heeft.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, laat mij dat dan namens de CDA fractie ook uitspreken dat wij geen behoefte hebben aan wijzigingen en dat u het op een correcte wijze hebt verwoord wat de, denk ik, de brede gevoelens zijn die hier leven en dat wij ons daarbij willen aansluiten. Dank u wel.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja volgens mij heb ik al gezegd dat ik het een goede uiteenzetting vond van portefeuillehouder dus, maar uw suggestie om dat nog eens weer te bevestigen richting de briefschrijver lijkt mij ook een prima voorstel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:02 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja, wij kunnen ons hier wel aansluiten, wij vinden wel dat er op dit moment wel heel veel veranderd op dat gebied en dat we het misschien in de toekomst daar toch nog eens een keer over moeten hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was dus hetzelfde als wij zeiden als er resultaten zijn als gevolg van pilots dan moeten we het er misschien over hebben, maar op dit moment
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja, op dit moment is het wat ons betreft ???????
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik sluit me graag aan bij de woorden van mevrouw Meertens. Ik denk dat het goed is om de resultaten af te wachten en dan ons beleid evalueren denk ik.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, zullen we dan afspreken dat we het voor kennisgeving aannemen, dat we in de beantwoording dan het bestuur van de Wizard de motivering van het eerdere besluit gewoon nog netjes verwoorden en ja mochten er inderdaad echt pilots van de grond komen en er zijn bepaalde effecten van en dat zou niet alleen de discussie zeg maar in Den Haag aanzwengelen, maar ook ons noodzaakt om gewoon eens even opnieuw stil te staan dat we daar te zijner tijd op terugkomen. Akkoord? doen we dat zo. Dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken gehad.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Niet het geval.
 • 9 Vragenuur
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragenuur? Niet.
 • 10 Interpellaties
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Interpellaties niet.
 • 11 Rondvraag
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, Gelling, nou kan ik dat bordje niet lezen, daar moet ik echt nog een beetje aan wennen, ik vind het, Schör, ja ik heb altijd de neiging daar een r tussen te plaatsen, dat klopt ook; Schrör. Meneer Dijkstra, u wel. Meneer Dijkstra.
  • 0:37 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Kennisinstituut Movisie, misschien wel eens van gehoord, die kennis heeft van sociale vraagstukken en de aanpak daarvan, geeft verontrustende cijfers weer over een toename van ouderenmishandeling. Van 39% in 2014 ten opzichte van het jaar ervoor. Het sociaal cultureel planbureau heeft vorige week een onderzoek daarover gepubliceerd. Kunt u aangeven of bij huiselijk geweld beleid binnen onze gemeente ook voldoende zicht is op ouderen mishandeling, is dat in beeld. Dat wilde ik eigenlijk vragen, dank u.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Ik ga eerste even verder inventariseren, geeft ons even tijd. Meneer Van der Heide, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, Bieze, meneer Pals, meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, Hofstra, Klinkhamer, Visser, Schipper, Zeegers, ja ik heb de bril niet eens op dus dat is helemaal slecht, Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer. Ja, meneer Kremer.
  • 0:00 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij kregen de persstukken van de gemeente Stadskanaal en daar stond in een ontwerpvergunning voor het “hippisch recreatie park”. Zij wouden internationale wedstrijden wouden ze daar organiseren en dat was een m.e.r. besluit die was negatief. Wij wouden graag weten wat de reden daarvan was.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Wethouder Hamster, ik weet we iets over huislijk geweld en algemene en geweld aantallen, maar niet over de ouderenmishandeling of dat uitgefilterd is of niet.
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zou net zeggen; zal ik een aftrap geven en als u denkt dat ik nog wat vergeten ben dan kunt u aanvullen. Wij hebben in onze aanpak binnen het sociale team waar we u na de zomer over bij gaan praten, een belangrijke rol gelegd voor de signaalfunctie van alle professionals die op wat voor manier dan ook in de wijk aanwezig zijn. En er kunnen signalen binnenkomen over allerlei verschillende soorten, zowel positief als negatief en dus ook inderdaad mishandeling, we hebben dat laatste tijd erg veel aandacht voor kindermishandeling en de aanpak daarvan, ik moet u eerlijk bekennen dat het thema ouderenmishandeling dusdanig niet specifiek genoemd staat binnen onze verschillende aanpakken maar gewoon binnen een totaal van verschillende signaalfuncties benoemd is dus als er een signaal binnenkomt over wat voor sociale problematiek dan ook, gaan wij ervanuit dat de professional die het oppakt binnen zijn mogelijkheden en waar nodig andere instanties inschakelt. En dat geldt dus ook voor ouderen mishandeling.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het mooie meneer Dijkstra is wel, wat we ook behandelt hebben met de nieuwe aandachtspunten voor 2016, dat de aantallen op geweldszaken in onze gemeente echt een dalende trend hebben, dus dat is dan nog wel positief. Maar ik weet ook niet hoeveel specifiek ouderen betreft. Zal ik eerst nog even, ik wou nog eerst even het woord geven aan mevrouw Brongers in het kader van de vraag van meneer Kremer, van de SP. Mevrouw Brongers.
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het m.e.r. besluit is negatief, dat was uw vraag? Als het gaat om het, ja en waarom. De ontwerpbegroting heeft te maken met een uitbreiding van het aantal vierkante meters en is niet van invloed op de effecten op het milieu. Bovendien is eerder een uitgebreide m.e.r. aan de orde geweest en die volstaat nu nog.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:34 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben op zich ben ik blij met dit antwoord, maar ik heb wel voorbij zien komen dat Movisie dat die een tip gaf om ouderenmishandeling dus echt specifiek omdat het toeneemt in het huiselijk geweld verhaal om dat mee te nemen, maar ik begrijp dat u in de breedte alle de mishandeling dat is gewoon in beeld maar ja u zegt net ouderenmishandeling dat zou misschien iets specifieker kunnen. Dus mijn vraag of u dat misschien toch even wat omdat het nu ook toch wel wat aan het toenemen is.
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou voorzitter als ik mag reageren. Ik zei niet dat we daar extra nadruk op leggen, ik zei dat binnen de breedte van het versterken van de signaalfunctie die wij aan onze professionals geven dat ouderenmishandeling daar gewoon een onderdeel van is, niet een specifiek door ons benoemd thema. En met alle ontwikkelingen die er nu zijn zou ik het niet heel wenselijk vinden om dan binnen die brede signaalfunctie nog weer hele specifieke thema’s te gaan benoemen waarin er in eens extra aandacht voor moet zijn, laten we nu eerst het systeem zoals we dat aan het ontwikkelen zijn laten landen en dan wellicht richten. Dus nee voorzitter geen extra hele specifieke aandacht voor ouderen mishandeling, wel versterking van de signaalfunctie breed.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ok, ben ik blij mee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ga ik het toch nog even een beetje scherper zetten. Volgens mij is er ook een meldpunt ouderenmishandeling.
  • 0:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U zegt het. Wij hebben proberen als binnen ons sociaal beleid proberen wij de meldingen via de gemeente en/of Welstad te laten lopen en er zijn inderdaad diverse meldpunten, u zegt er is een meldpunt ouderenmishandeling, ik ken hem niet.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, ik vraag aan u of een meldpunt, want hij wordt namelijk wel teruggegeven in een visie, in de Movisie, en dat betekend dus op de MO-visie, dat betekend dus dat er wel landelijk een meldpunt ouderenmishandeling bestaat.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, maar als u de televisie goed bekijkt dan zien wij bijna iedere avond zo’n zeg maar zo’n
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   spotje
  • 0:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Zo’n oude man, zo’n spotje, die heel zielig is omdat men zijn scheepje op de grond gooit dacht ik, ik weet het niet precies, maar goed, en dat wordt altijd afgesloten met een meldpunt; ouderen mishandeling. Dus er wordt ook heel veel aandacht gevestigd en gevraagd voor dat probleem, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ouderenmishandeling hier toeneemt of zo. Misschien was het vroeger wel veel erger, wie weet, maar er is een meldpunt. Het is mijn dossier niet, maar goed.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, maar u voelt, u bent er wel bij betrokken meneer Maarsingh.
  • 1:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft de tijd. U heeft de tijd meneer Maarsingh, maar er is naast een meldpunt, op een gegeven moment, er is ook nog meld misdaad anoniem, we hebben meldpunt veiligheid en zorg. Het is er voor de kinderen en wij hebben wel een beleid dat als geweld situaties voorkomen, ook in het kader van openbare orde en veiligheid, dat als het niet leidt tot een huisverbod, maar eventueel wel dat je ziet van nou dit kan niet wat hier gebeurd en of dat nou in relatiesfeer zit of in een relatiesfeer van ouder en kind dan echt wat ouder en kinderen of zelfs eventueel verzorgers van ouderen, want daar kan je ook soms af en toe een vraag bij stellen. Als dat zorgelijk is dan wordt dat wel gemeld en meegenomen. En dan is het steunpunt huiselijk geweld vaak ook een van de eersten die de zorgvraag weer uitzet en dat wordt door ons ingevuld vanuit onze overeenkomst met het maatschappelijk werk. Dus we hebben misschien niet specifiek aantallen op elk onderdeeltje apart, we hebben wel een dalende trend. En zo’n landelijk rapport vind ik ook een beetje gevaarlijk, laten we alsjeblieft niet allemaal administratie gaan doen ??????? laten we gewoon zorgen dat we aanpakken waar het moet.
  • 0:01 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ben helemaal, ja, nee, u geeft het heel goed weer, denk ik hè, al die meldpunten, maar misschien een idee om dan na de vergadering, ja als het maar goed terechtkomt al die signalen, daar ga ik ook van uit dat die bij u terechtkomen, dat om na de vergadering maar eens even hier te spreken over mogelijke meldpunt voor ouderen. Want hij wordt landelijk wel aangegeven en de signalen als het goed is dan zullen de signalen we hebben het niet alleen over mishandeling, maar ook over uitbuiting, dat is de grootste mishandeling die er bij komt en die vind ik specifieker dan in gezinnen en met kinderen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster. Na de vergadering? Of nu.
  • 0:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Een hand reiken en borreltje drinken sla ik nooit af, niet vaak af.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wees cool, blijf fris.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Met mate, inderdaad.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is jeugdbeleid meneer Hofstra.
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En als de heer Klinkhamer aangeeft dat het belangrijk is dat de meldingen op de juiste punten terechtkomen dat zijn we met elkaar eens. We hebben inderdaad zoals de voorzitter aangaf onze meldpunten veiligheid en zorg zelf en inderdaad wij zijn heel erg druk bezig om die meldingen zo gestructureerd mogelijk op de juiste punten te laten landen zodat we aan kunnen gaan pakken. En meldpunt ouderenmishandeling is één van die routes waarop zo’n melding dan binnen zou moeten kunnen komen.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voldoende voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Daarmee de rondvraag voldoende behandeld?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014
  • 12. Vaststellen Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 (289,49 KB)12.1. Jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 (2,58 MB)12.2. Productenrealisatie 2014 (2,05 MB)12.3. Verslag van bevindingen (1,47 MB)12.4. Brief college over verslag van bevindingen (39,89 KB)12.5. Aanbiedingsbrief en controleverklaring jaarrekening 2014 (722,94 KB)12.6. Raadsbrief 2014 accountant (539,77 KB)12.7. Reactie college op de Raadsbrief (31,56 KB)12.8. Rapport interbestuurlijk toezicht 2014 (278,12 KB)12.8.1. Kritische prestatieindicatoren (455,35 KB)12.8.2. Vergelijking 2013 2014 (103,89 KB)12.9. Amendement Jaarrekening (21,71 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komen we bij agendapunt 12 en dat is het jaarverslag en de jaarrekening 2014. En voordat ik de eerste termijn in ga, meneer Van Beek. ( de heer Van Beek zegt iets wat niet te verstaan is) Ja, dat dacht ik al, maar ik wil eigenlijk de voorzitter van de rekeningcommissie de kans geven om een advies uit te brengen aan de raad want die hebben het jaarverslag en de jaarrekening in hun vergadering van 10 juni behandeld en ik neem aan dat zij een advies aan de raad gaan uitbrengen. Meneer Boels aan u het woord.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Yes, dank u wel voorzitter. Voorzitter zoals u weet onderzoekt de rekeningcommissie de ontwerprekening en verantwoording met alle daarbij behorende stukken. Dit ten einde de raad daaromtrent te adviseren. Dat is bepaalt in artikel 1 van de verordening in zake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal. Voorzitter ik kan u melden dat de rekeningcommissie geen aanleiding heeft gevonden om op- en/of aanmerkingen te maken omtrent deze stukken. Dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik dacht nou krijgen we gebak van de rekeningcommissie in plaats van mevrouw Luijken. Maar niet. Duidelijk, dat is heel duidelijk, kort en krachtig meneer Boels. Dank u wel. Dan ga ik de eerste termijn in voor de fracties voor de jaarrekening en het jaarverslag en nu wilt u gelijk weer het eerste woord. Nou vooruit, meneer Boels, CDA.
  • 0:53 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Als fractievoorzitter van het CDA toch wel wat op- en/of aanmerkingen. Maar we kunnen het wel kort houden. We kunnen het wel kort houden. We hebben kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening en vooral ook kennis genomen van de bevindingen gerapporteerd door de accountant, met onze zogenaamde raadsbrief. Dit jaar met toch wel meer dan gemiddelde belangstelling. Vorig jaar hebben we daar nadrukkelijk bij stilgestaan, bij vooral de uitkomsten van die controle en daar was toen reden voor, nu lezen we dat de accountants zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring kan afgeven. Vorig jaar spraken we over verbeter maatregelen, die zijn succesvol gebleken en uitgevoerd, dat is positief om te constateren. Voorzitter ik zei het al, we willen verder kort blijven, we willen het kort houden, wij willen ons hierbij laten in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. De fractie van de SP? en ik schat mevrouw Zeegers? ja.
  • 3:34 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   ja, even kijken, na een rekening resultaat voor 2013 van 18.000 nadelig is voor 2014 een positief rekeningresultaat van 2363.000 voordelig. Dit is 1,7 miljoen meer dan waar de primitieve begroting na eerste wijziging van werd uitgegaan. Dit komt o.a. door wijzigingen in de begroting in de loop van 2014. Bijstelling van het ombuigingsplan en daarbij verkoop van bijna 6 ton aandelen Atero, verhoging van inkomsten zoals de algemene uitkering. Uiteindelijk is het gerealiseerde resultaat een half miljoen lager dan na de laatste wijzigingen werd begroot. Rekeningresultaat viel lager uit dan begroot doordat er een extra voorziening van 1,5 miljoen voor het Mercurius Park moest komen. In 2014 is per saldo een kleine 8 ton aan reserves onttrokken. Het college stelt voor om het positieve rekeningresultaat van ruim 2,3 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen, maar de SP vind dat het deel WMO geld daar niet toe behoord. Is namelijk op de wet maatschappelijke ondersteuning 462.000 voordeel behaald en dat is onder gesplitst in WMO budget en voorziening gehandicapten. De SP wil dat deze bedragen bestemd blijven voor WMO doelen, dus geoormerkt worden en niet in de algemene reserve worden gestort. Opvallend is het grote verschil in programma 2, tussen begroting en rekening 2014, dat is 6,4 miljoen voordeel. Maar dit is echter niet vanwege een bezuiniging, maar veel geraamde projecten zijn namelijk wel uitgevoerd, maar de rekeningsom niet betaald of projecten zijn niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd en doorgeschoven naar 2015. Normaal onderhoud aan zwembaden werd uitgesteld en de SP hoopt van harte dat uitstel geen afstel gaat worden en dat het niet tot een sluiting van één of meer zwembaden gaat leiden. Deloitte heeft een helder accountantsverslag geleverd, waarvoor onze dank, dat verslag geeft voldoende vertrouwen dat op zich de boeken wel zullen kloppen, dat neemt echter niet weg dat de SP hier en daar wel andere keuzes zou willen maken. Wij besteden gemeenschapsgeld liever aan het welzijn van alle inwoners dan aan zeg maar stenen en stijgers. De mensen gaan bij ons voor. Door alle veranderingen en bezuinigingen is er helaas een groot aantal inwoners de dupe van het gevoerde beleid en die weten niet meer hoe ze rond moeten komen. Nu er een flink bedrag aan de reserves kan worden toegevoegd, waardoor de algemene reserve dan weer ruim 18 miljoen bedraagt moet er toch meer ruimte mogelijk zijn voor een wat sociale beleid nog, zeker waar er kinderen in het spel zijn. Teveel mensen belanden in de schuldhulp. Ook al worden die mensen dan wel geholpen de aantallen mensen zijn wel een indicatie dat het een slechte situatie is in onze regio. De weerstandscapaciteit om financiële risico’s af te dekken moeten voldoende weerstandscapaciteit zijn en wij hebben als raad dat op 1.15 bepaalt en op dit moment is het nog weer wat hoger dan in 2013, namelijk 2,42. Hetgeen voldoende weerstandsvermogen biedt om risico’s zoals Mercurius Park of Gasfabriek af te dekken. Wat dat betreft staat onze gemeente er niet slecht voor, ook al is enige voorzichtigheid wel geboden. Dure projecten kunnen we ons dus voorlopig niet veroorloven. Dat was het.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Ga ik naar de fractie van de CU, meneer Van Beek.
  • 1:53 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. er is al een heleboel gezegd natuurlijk. Ik zal het even, mijn stuk, gelijk even wat inkorten. We zijn inderdaad blij dat er een goedkeurende verklaring is, voor getrouwheid en rechtmatigheid, weerstandsvermogen is goed te noemen, de accountant bevestigd dat ook. grondexploitaties zijn natuurlijk wat achtergebleven, uiteraard door economische situatie. Aandacht blijft natuurlijk noodzakelijk voor de financiën, zeker ook gezien het feit wat mogelijk de vennootschapsbelasting gaat betekenen voor onze gemeente. voor wat betreft de jaarrekening zelf, 2,3 miljoen voordelig en u wilt dat toevoegen aan de algemene reserve, in aansluiting op wat de SP zegt, die heeft dat met ons kortgesloten, hebben wij gemeend een amendement te moeten gaan maken om het geld wat voordeel van de WMO betreft, €462.000,- , te bestemmen voor een zogenaamde bestemmingsreserve WMO, dus niet toe te voegen aan de algemene reserve en dat wordt ondersteund door alle partijen met uitzondering van de VVD, dus ik denk dat de portefeuillehouder wel kan nagaan hoe de zaken ervoor staan nu. Ik wil nog wel opmerken dat het goed te zien is dat u de aanbevelingen van de accountant overneemt en we zijn zeer tevreden over dat het inkoopproces sterk verbeterd is en het lijkt ons ook een goede zaak dat de interne controle deels door de accountant wordt overgenomen. Tot zover in eerste instantie, tenzij u nu zou willen dat ik het amendement gelijk voorlees.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou als u hem in wilt dienen, ik weet niet of de beantwoording door het college daar nog invloed op heeft.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou wat mij betreft niet, ik bedoel
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat de portefeuillehouder wel weet hoe het ervoor staat, maar gelukkig heeft hij nog een aantal collegeleden om zich heen.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Hij mag van mij natuurlijk zijn weerwoord voeren, ik heb hem kant en klaar, maar wat mij betreft heeft het geen invloed.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan kunt u hem beter maar indienen.
  • 1:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan zal ik hem maar gelijk voorlezen voorzitter. De raad van gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 22 juni 2015. Constaterend dat de jaarrekening 2014 voor wat de WMO betreft een overschot van €462.000,- vertoont. Overwegend dat het gewenst is dat bedrag beschikbaar te houden voor de WMO, dat dat bedrag dus niet moet worden toegevoegd aan de algemene reserve, maar aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve WMO. Besluit; punt 2 van het besluit bij agendapunt 12 “vaststellen jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014” aldus te wijzigen dat dit luidt; “ van het voordelige resultaat €1.901.000,- toe te voegen aan de algemene reserve en €462.000,- aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve WMO”. Ingediend door alle fractievoorzitters met uitzondering van de VVD. Tot zover voorzitter.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Dat scheelt een tweede termijn van uw kant. Toch? Hij voldoet aan de vereisten en hij zal onderdeel uitmaken van de verdere beraadslaging meneer Van Beek. Dank u wel. Dat was de CU, dan ga ik nu naar de PvdA, meneer Hofstra.
  • 3:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, er is inderdaad al veel gezegd. Gelukkig sluit dit jaar af met een, of afgelopen jaar kan ik beter zeggen, met een goedkeurend accountantsverklaring op alle vlakken. Het overschot hebben we van 2,4 miljoen, is ook al gezegd, dit komt voor een groot deel omdat er projecten niet zijn uitgevoerd. In die zin is dat natuurlijk geen voordeel, daar staat tegenover dat er wel degelijk ook incidentele voordelen waren. We hebben nog wel een aantal vragen en opmerkingen. U schrijft dat het centrum voor jeugd en gezin door professionals steeds beter wordt gevonden. En wij vragen ons af heeft u hier onderzoek naar gedaan. De slogan is voor ons niet; één gezin één plan, maar één gezin één plan één regisseur. U schrijft ook over de beschoeiing, dat u komt met een meerjarenplan en de financiële consequenties daarvan medio zomer 2015, dus dat komt na de zomer op de raadsagenda. Kunt u aangeven welke maand dat ongeveer klaar is en wij hebben daarbij ook de opmerking dat, nou u schrijft dat er hergebruik alleen mogelijk is voor de onderdelen van de landskant, van de straatkant is het niet stevig genoeg meer. Toen wij als raad besloten hebben om beschoeiing aan te pakken hebben wij ook gezegd let er op dat goedkoop niet duurkoop is. dus wij vragen ons een beetje af van had dat niet eerder al opgepikt gesignaleerd kunnen worden. Over de openbare verlichting, er zijn nog steeds veel problemen mee en toen denk je dat we daar dan misschien wel geld overhouden, maar er moest nog €63.000,- extra bij, dat vinden wij een beetje raar. Wij vinden het ook een beetje vreemd dat er geld over is op het budget van onvoorzien onderhoud, aangezien wij hebben geconstateerd, en dat vinden we dan weer moeilijk uit te leggen, dat bijvoorbeeld de kademuur in Musselkanaal naar onze wens toch niet goed gerepareerd is en dat we ook een brug de “Rode Loper” hebben die wij nog wel een nieuw verfjasje gunnen. Daar had dat wat ons betreft nog wel van betaald kunnen worden. Op dezelfde pagina staat een vraag, staat een stukje over de wijkbudgetten voor wijkontwikkeling, €141.000,- , vragen wij ons af waarom die niet besteedt zijn die gelden. Verder vragen wij ons nog af, wij hebben veel inspanningen op het gebeid van laaggeletterdheid, meten we dat ook, dat effect, die die inspanningen heeft. U schrijft ook dat de voorzieningen van de minima laagdrempeliger zijn geworden en dat daardoor volgens u meer aanvragen zijn. Nou wij hebben ook het gevoel dat het totale aantal mensen die dit nodig hebben dat dat ook toegenomen is. Daar graag een reactie daar op. Wij hebben eind 2013, als ik me niet vergis, heeft de raad een motie aangenomen om Stichting Leergeld te voorzien van extra middelen en daarbij hebben wij ook gezegd van let erop dat er extra structurele middelen voor Leergeld komen. Dan lezen wij op bladzijde 33 dat aan het eind van het jaar 2014 toch weer aanvragen getemporiseerd moesten worden. De vraag is dan hoe dat kan. En de laatste bladzijde, nummer 86, hebben we een laatste opmerking beter gezegd, wij hadden eigenlijk verwacht dat de heer Van Beek er mee zou komen, maar daar ontbreekt ons inziens het dorp Mussel. Er staat Alteveer en daar staat Mussel niet achter als kleine kern.
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat is een vanzelfsprekendheid.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vanzelfsprekendheid. Die mag ook wel aan het papier worden toevertrouwd. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan gaan we naar GBS, mevrouw Meertens.
  • 1:23 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Ook GBS is blij met deze voorliggende jaarrekening en ook blij dat er een goedkeurende accountantsverklaring is. Er is inderdaad al heel veel gezegd, ik wilde alleen nog even toegaan naar bladzijde 3 van de jaarrekening en daar staat dat er een restant van €49.000,- voor achterstallig groenonderhoud wordt doorgeschoven naar 2015 en wij vragen ons af wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Op dit moment lijkt het wel alsof gemeente Stadskanaal wil meedingen naar een prijs voor de gemeente met de groenste stoepgoten van Nederland. Want op veel plekken in woonwijken staat de onkruid bijna een halve meter hoog langs de stoepranden. We weten dat er is afgesproken dat er bezuinigd moet worden op het groenonderhoud tot een aanvaardbaar niveau. Dat is begrijpelijk, maar buiten het feit dat het op veel plekken er zeer haveloos en onverzorgd uitziet vragen wij ons ook af of dit, de ontstane situatie, op dit moment niet kan leiden tot risico’s. Bijvoorbeeld bij verstopping of van verstopping bij extreme regenval. En verder hadden wij ook dezelfde vraag als de PvdA over het onvoorziene onderhoud aan kunstwerken wat doorgeschoven is van 2014 naar 2015. En daarbij wilden we ook inderdaad refereren aan de Rode Loper. En dan verder hadden we nog een vraag over, even kijken waar heb ik hem staan,
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heet hij de Roze Loper toch? Tegenwoordig.
  • 0:51 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, hij heet nu de Roze Loper inderdaad. Ik heb hem hier staan, op bladzijde 44 daar staat bij werkgelegenheid; wat hebben wij bereikt. We hebben dit jaar bereikt dat zich 3 nieuwe bedrijven hebben gevestigd in onze gemeente. Nou dat was natuurlijk mooier geweest als dat wat meer bedrijven waren geweest. Op dezelfde pagina staat ook, of op de pagina daarop, staat hoe Stadskanaal heeft geprobeerd zich te manifesteren o.a. door naar beurzen te gaan om daardoor werkgelegenheid aan te trekken en ja een getal van 3 dat kan aan de ene kant gezien worden als een mooi getal, maar aan de andere kant gezien alle ontwikkelingen toch misschien ook een beetje als een teleurgestellend getal. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik heb geen opmerkingen voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, d''66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij sluiten ons helemaal aan bij de woorden van onze voorzitter van de rekenkamercommissie, of rekeningcommissie, meneer Boels.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan is dat de eerste termijn van de raad. Ik stel voor dat we even een korte schorsing inlassen. Heeft het college aan 10 minuten genoeg? Heeft de raad aan 10 minuten genoeg? 20.30 uur zie ik u terug.
  • 0:2 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Hamster aan u het woord.
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik wil meneer Hamster niet gelijk storen, maar we hadden een formuliertje net, een amendement, ingediend en daar was de PvdA was daar niet op vermeld en dat is even hersteld.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik had het van de griffie al doorgekregen meneer Van Beek, maar hij is compleet.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, wij doen zeker mee.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Daarom, ik denk mag wel even vermeld worden. Ga uw gang wethouder.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Hamster.
  • 2:25 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter en heer Van Beek. Laat ik beginnen met dat het altijd mooi is om te constateren dat de rekeningcommissie geen aanleiding heeft om op- of aanmerkingen te maken een aantal fracties dat ondersteunen en er goede woorden gesproken worden over de wijze waarop wij als college verslag hebben gedaan over ons gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Dat is mooi om te constateren en een compliment voor de opstellers denk ik. Ik denk dat ik meteen naar de inhoud kan gaan en laat ik dan beginnen bij het amendement waar ik volgens de indiener geen woorden meer aan vuil hoef te maken, maar dat toch even ga doen. want ik wil hem ontraden. Wellicht dat dat net zo vanzelfsprekend is als dat Mussel in onze jaarrekening had moeten staan, maar in onze beleving is dit amendement wat er in voorgesteld wordt niet consistent met de wijze waarop wij normaal gesproken onze financieringssystemen bij onze verslaglegging en onze financiering trachten te doen, onze financiële methoden zijn anders. Wat u namelijk doet is op één onderdeel een bestemmingsreserve creëren terwijl wij gewend zijn willekeurige tekorten en/of overschotten in of uit de algemene middelen te halen. Dat doen we op alle terreinen waar wij nu in 2014 een klein overschot op de WMO hebben gehad zullen wij wellicht in 2015 nog wel een aantal jaren een keer een tekort hebben en die halen we ook uit de algemene middelen. U stelt hem nu in principe voor om hem dan uit die reserve te halen, mag ik die dan gaan vereffenen met de €675.000,- die u dit jaar al heeft toegevoegd aan de WMO middelen. En wat ik ook nog even bij wil dragen is dat u vooral niet moet vergeten dat deze opbrengsten met name het gevolg zijn van al onze investeringen aan de voorkant die we hebben gedaan voor de kanteling. Wij hebben heel wat geld geïnvesteerd om ons WMO en ons welzijnsbeleid zo vorm te geven dat we op een gegeven moment ook om konden gaan buigen. En u heeft dat het afgelopen jaar meer besparing opgeleverd dan wij hadden verwacht. Echter het is wel een gevolg geweest van extra geld dat wij in 2010, ’11 en ’12 in de WMO gestort hebben. Dat ter overweging.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik zal er direct maar even op reageren, dan hebben we het maar gehad. Ik begrijp wat de wethouder zegt, wij hebben toch gemeend als nagenoeg volledige raad dat geld wel toe te voegen aan de WMO. En het is natuurlijk voor ons ook een signaal dat dat geld wat eigenlijk bedoelt was voor de WMO gebruikt blijft voor de WMO en niet terugvloeit in de algemene reserve en wij houden dus gewoon ons standpunt wat betreft dit amendement. Ondanks dat u, wat ik begrijp, toch wel ontraadt. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat de CU die mening is toegedaan. Wethouder.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee hoor niet alleen de CU, dat is de volledige raad met uitzondering van de VVD. En dan spreek ik niet net als meneer Pals altijd namens de hele raad, maar in dit geval wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou nee, gaat u
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Of u probeert het nog een keer, u mag van mij alle partijen navragen, maar dan krijgt u hetzelfde antwoord als wat u nu heeft.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dan komt u precies op het punt waar ik zou zijn op een gegeven moment dat er na de beantwoording van de wethouder even zou inventariseren voordat iedereen namens de raad gaat spreken want dan kunnen we de vergadering vergeten. Ik hou nou juist van het verschil. Dus vooralsnog heeft u uw standpunt duidelijk gemaakt.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Laat ons ook eens snel zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter. Ik begrijp inderdaad het sympathieke van wat u in dit amendement probeert te zeggen. Wat ik u vooral mee wil geven is dat de begrotingssystematiek niet is zoals wij dat gewend zijn hier te doen. Ik had nog een aantal kleine opmerkingen en vragen vanuit mijn zorgportefeuille, bijvoorbeeld de vraag; heeft u nu gemeten dat de instanties het CJGV beter weten te vinden? Nee, dat merken wij gewoon. Aan de dagelijks binnenkomende mailtjes, telefoontjes, de gesprekken die gevoerd worden en de wijze waarop opdrachten in en uitgaan. Dat is gewoon een dagelijkse gang van zaken binnen het CJGV. Dat we merken dat er gewoon meer gebruik van gemaakt wordt. En dan was er nog een vraag over laaggeletterdheid, ook een meetvraag, hoe meet u dat nou, waar hebben we het nu over. Wij krijgen een paar middelen, niet heel veel, om inderdaad hier wat voor te organiseren, ook omdat in deze regio hier iets meer last van heeft dan de rest van Nederland, dat hebben wij zo georganiseerd dat ons ROC, in dit geval Noorderpoort, daar een, dat we daar een contract mee hebben om hier de nodige zaken voor te organiseren. We hebben het hier over volwassenen, als je het over laaggeletterdheid hebt en over onderwijsachterstanden blijkt dat je het over kinderen hebt en daar hebben we inderdaad natuurlijk wel de nodige mechanismen op. Voorzitter, ik kan er niet meer van maken.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank wethouder Hamster. Ga ik naar de volgende portefeuillehouder, mevrouw Brongers. Een paar vragen dacht ik in het kader van uw portefeuille.
  • 1:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan dat denk ik wel even vanaf hier doen, slechts een paar vragen inderdaad over beschoeiingen en achterstallig onderhoud. De vraag was; wanneer is het meerjarenplan gereed. Momenteel wordt het beheersplan gevuld, dat betekend dat wij goed zicht hebben op de staat van dienst, welk onderhoud wanneer noodzakelijk is en wat dat gekost gaat worden, dat vullen is binnenkort gereed en in het najaar 2015, dus na het zomerreces, komen wij daar op terug en dan kunnen wij op een goede manier, gaan wij vanuit onze onderhoudswerkzaamheden plannen. Het achterstallige onderhoud van de openbare verlichting was dacht ik de vraag dat heeft meer gekost, maar het achterstallig onderhoud is weggewerkt en dat heeft €63.000,- meer gekost. Dat wij hier en daar achterstallig ook groenonderhoud hebben dat daar sprake van is dat heeft te maken met dat wij voorzichtig zijn met wat wij uitvoeren ook gezien de kosten, dat brengt echter geen risico’s met zich mee, wij doen noodzakelijk wat moet en ook zoals wij dat hebben afgesproken, of in uw raad heeft u dat afgesproken conform de kadernota openbare ruimte. Dat waren de vragen voorzitter.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Begrijp ik de portefeuillehouder nou goed dat alle achterstanden met betrekking tot de openbare verlichting zijn weggewerkt?
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zoals u onderaan bladzijde 23 kunt lezen van de jaarrekening; het achterstallig onderhoud is weggewerkt.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We zullen kijken of het papier met de praktijk overeen gaat komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik had in de rondvraag iets willen zeggen, maar ik heb dat maar niet gedaan, ik wil ook niet zeuren, maar ik moet u zeggen dat sinds vrijdag een complete straat weer brand. En dat was sinds 1 oktober niet aan de orde, dus ik had de wethouder daarvoor een compliment willen geven, maar goed dat is ook zo snel, ze zit er nog niet zolang. Dus ik dacht er is wel wat gebeurd en er gebeurd ook wel wat, er waren nota bene donderdag nog 4 auto’s en 6 mensen aan het werk en die kregen dat toch voormekaar sinds 1 oktober, dus ik denk dat men er hard mee bezig is en ja ik weet niet wat dat kost en zo, daar bemoei ik me ook niet mee, maar het gaat er vooral om dat de burger ziet dat er wat aan gedaan wordt. En dan nog even wat, er waren ook heel wat lantaarnpalen waar twee branden, een niet enzovoort, enzovoort. Nou ik zei in oktober al; een nieuwe lamp erin. Maar goed ik heb er geen verstand van. Maar goed ook daaraan is te zien dat er al veel gedaan wordt en alles kan niet in een keer opgelost worden, want het was een bende. Ik bedoel met die verlichting.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Een korte reactie. Ik zal toch de complimenten doorgeven, dank u wel.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ok.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Gaan we naar wethouder Boen.
  • 2:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Er is een vraag gesteld over de voorzieningen voor de minima. In het jaarverslag staat dat die laagdrempelig zijn, dat klopt ook. Dat werd gebruikt als argument om een toename van het gebruik te verklaren. Er werd aangegeven door de PvdA dat er ook wellicht meer mensen in aanmerking komen daarvoor, ik denk dat de tweede zin die daarbij staat, namelijk het feit dat vanwege het economisch tij de uitstroom uit de bijstand minder is dan dat we dachten. Dat u ook aangeeft dat daardoor er een groter beroep gedaan zou kunnen worden op de voorzieningen zoals we die aanbieden. De Stichting Leergeld wordt genoemd en ook het temporiseren door het Jeugdsportfonds van nieuwe aanmeldingen. Het is zo dat er vorig jaar januari, als ik mij niet vergis, door een motie extra bijdragen zijn gegaan naar deze instellingen. Het is zo dat op het moment dat in de totale begroting van Leergeld en het Jeugdsportfonds die hebben natuurlijk niet alleen de gemeentelijke inkomsten maar ook nog andere sponsoren. Wanneer daar dusdanige veranderingen in zijn dat er wellicht een aanvullend beroep gedaan moet worden op de gemeente dan melden zij zich bij ons, wij zijn met hun daarover voortdurend in gesprek en op het moment dat dat aan de orde is dan kan de bijdragen worden aangepast. Het is niet zo dat we nu al gezegd hebben van nou we gaan structureel naar de getallen kijkend daar een ander bedrag voor noteren dat doen we in overleg met en op basis van de beschikbare gelden.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Blijft mij dan nog de vraag over waarom dat dan getemporiseerd is aan het eind van 2014. Was het budget blijkbaar toch ontoereikend.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er vindt ook een uitwisseling plaats tussen de budgetten van de Stichting Leergeld en van het Jeugdsport Fonds, dus het kan zijn dat op het moment dat er bij het een nog wel beschikbaar is en bij het andere wat minder geld beschikbaar is dat er van het ene fonds naar het andere verwezen wordt. Vandaar dat dat op die manier dan geregeld wordt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Wethouder Gelling.
  • 0:29 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Ik blijf even zitten aangezien het één vraag betrof en dat was met betrekking tot de wijkontwikkeling. Let wel het zijn niet de budgetten voor de wijkraden waar het hier om gaat, het betreft het opvangen van structurele lasten. Het gaat dus om het saldo van de grote investeringsprojecten voor herstructurering en wijkontwikkeling. Bij nieuwe grote investeringen zult u daar dan de mutaties in gaan zien en dat is waar het hier om gaat.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar ik begrijp dan dat over 2014 niet van zulke projecten zijn geweest terwijl die wel in-begroot zijn. Hoe kan dat dan?
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Daar moet ik nu het antwoord even op schuldig blijven.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gokje? Het fluctueert natuurlijk meneer Hofstra, je hebt niet precies een inschatting van we doen dit jaar in deze maand die investering van zoveel miljoen en dat levert zoveel kapitaalslasten op. En hier en daar vallen ook weer kapitaalslasten vrij. Omdat panden gesloopt zijn, omdat panden afgewaardeerd zijn, noem maar op. Dus het is een fluctuerend iets en daar hebben we nu gesaldeerd 141.000 op overgehouden in de jaarrekening 2014. Ja?
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik zie de wethouder ook kijken. Misschien
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie de controle ook heel hard knikken.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Misschien kunnen we hier later nog een wat uitgebreider antwoord op krijgen, maar dat hoeft op dit moment niet.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar wilt u daar nu nog een schriftelijke beantwoording over afdwingen of het is gewoon salderen, plussen en minnen. Want ik bedoel er staan een hele rij van dat soort zaken die gewoon het totaal van het programma verklaren. U snapt het niet.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik snap het wel, maar het feit blijft natuurlijk dat er een verschil is tussen de begroting en de jaarrekening van €141.000,- dat is wel een substantieel bedrag, dus wat mij betreft, kijk het hoeft niet helemaal schriftelijk nog nagekomen te worden, maar dan weten wij waar wij het antwoord moeten zoeken, laat ik het daar maar bij laten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou het wordt er voor mij niet helderder op.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U hoeft geen schriftelijk antwoord nog na te sturen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, we leggen hem ook na de vergadering nog even uit. Het wordt een gezellig onderonsje. Ja, goed. En dan mag ik geloof ik nog, en ik blijf ook even zitten, ik moet kijken of ik de teleurstelling bij mevrouw Meertens weg kan nemen. Maar ik begrijp niet waarom mevrouw Meertens teleurgesteld is. Of dat je dat teleurgesteld zou moeten noemen.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   U bedoelt die 3 bedrijven.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou ja er staat boven wat wij bereikt hebben, dan denk ik van 3 kan heel positief zijn, maar 3 kan ook, het best eigenlijk best wel een heel klein getal. En daar staat ook niet tegenover in de jaarrekening hoeveel bedrijven vertrokken zijn.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar bent u teleurgesteld? Of, want ik vind het zo’n algemene vraag en dan denk ik van we hebben vorige keer net gesproken over de economische visie en over de aantal werkgroepen die er werken en toen heb ik uitgelegd dat wij relatief gezien ten opzichte van andere gemeenten bijvoorbeeld meer hectares grond hebben verkocht in onze gemeente dan in de hele regio Assen, Groningen, ik noem maar een voorbeeldje. Dus dan denk ik van is vestiging van 3 in 2014 en de verplaatsingen en de spin-off die dat hebben gehad is dat teleurstellend of niet want dan wil ik graag weten waar u het mee vergelijkt.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou ik kan het niet ergens mee vergelijken, maar gezien het speerpunt economie en alles wat op ons afkomt om meer werkgelegenheid te creëren had ik gehoopt dat het wat meer zou kunnen zijn dan 3 bedrijven die zich hier gevestigd hadden.
  • 1:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ben in ieder geval in de afgelopen jaren en het economisch getij in die zin heel erg, heel erg positief is een te groot woord, maar wel positief ten opzichte wat er in onze gemeente gepresteerd is ten opzichte van omliggende gemeenten. Ik denk dat je het daar gewoon ook een beetje mee moet vergelijken. Ik weet ook dat wij ten aanzien, ik heb niet de exacte getallen, maar relatief meer starters hebben en minder faillissementen dan in heel veel andere gevallen. Dus het behouden van werkgelegenheid is één, dat is het belangrijkste echt, nieuw vestigingen is een wens die elke gemeente heeft, maar u weet ook dat onze regio, want we hebben niet voor niks een discussie over de economie in Oost Groningen, niet een regio is waar iedereen direct het eerste aan denkt om een nieuw bedrijf te vestigen. Dus in die zin dat wij gewoon een aantal ontwikkelingen nog hebben weten te creëren net zoals we nu aan de slag zijn met Mercurius Business Park, dan denk ik van nou dan ben ik ten opzichte van de mogelijkheden die er zijn niet ontevreden. Misschien is dat een beter woord, kon minder, misschien wel in het Gronings, maar dan denk ik van je zal ze de kost geven die alleen maar weglopen, heb ik gezien van bedrijven, dus in die zin het is niet veel in aantallen, maar het is maar waar je tegen afzet. En dat denk ik moeten we ook een beetje voor ogen houden.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dat begrijp ik. Dus nou ja dan gaan we kijken positief en dan zien we in de jaarrekening van 2015 misschien een nog iets beter getal.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we zien. Dat was de eerste termijn. Behoefte aan een tweede termijn? niet?
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Alleen een korte opmerking voorzitter. Ik heb de heer Hamster nog niet horen zeggen over de slogan; één gezin, één plan, één regisseur. Ik neem aan dat dat nog aangepast wordt.
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, nee. Ze zijn beide waar. Eén gezin, één plan is een kreet. Eén gezin, één plan, één regisseur is een uitbreiding erop. Ze zijn allebei aan de orde, ze zijn allebei geldig.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen behoefte verder aan een tweede termijn? dan gaan we kijken of we het amendement in stemming moeten brengen. Of alle fracties daar nog hetzelfde over denken als voor behandeling, want dan hoeven we niet te stemming, maar dan kan ik hem zo wel concluderen dat daarmee, ja wethouder Hamster u begrijpt het, dat was te voorzien. [voorzitter klopt met hamer] Dan is het amendement aangenomen en met aangenomen amendement en die wijziging stellen we dan de jaarrekening vast. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling)
  • 13. Financiele stukken PGenZ (338,87 KB)13.1.1. Oplegger Rekening PGenZ 2014 (223,84 KB)13.1.Jaarverslag en jaar3rekening 2014 PGenZ (1,03 MB)13.2. 2e Actualisatie begroting PGenZ 2015 (313,71 KB)13.3. Begroting PGenZ 2016 (694,81 KB)13.3.1. Oplegger Begroting PGenZ 2016 (158,2 KB)13.4. Aanbiedingsbrief financiele jaarstukken PGenZ (34,9 KB)13.5. Zienswijze (190,86 KB)
  • 0:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13. De financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen. En dat betreft een aantal, jaarrekening……Mevrouw Schrör, CDA. Ja, er wordt naar me gezwaaid, dus ik geef u het woord, maar ik geef u zo het woord. Ik wou zeggen; het betreft de jaarrekening 2014 van de regeling, de actualisatie van de begroting 2015 en de begroting 2016 die in zijn geheel in één raadsvoorstel worden behandelt. En dan ga ik nu kijken wie het woord wil voeren in eerste termijn en u staat als eerste op de lijst en daarna meneer, nee en ook meneer Dijkstra, als Hofstra. Niemand van de SP? Ok, mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:57 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter, dank u wel. Uit het jaarverslag en de jaarrekening van de Publieke Gezondheid en Zorg hebben we kunnen vaststellen dat er gewerkt wordt aan een goede regulering van de zorg in onze gemeente. In deze financiële stukken wordt aangegeven dat het bestuur heeft besloten niet verder te bezuinigen op preventieve GGD taken vanwege afspraken met de betrekking tot het sociaal domein. We lezen in de jaarrekening dat er in 2014 geen bevolkingsonderzoeken hebben plaatsgevonden. Wat is de reden hiervan? Wij als CDA vinden dat bevolkingsonderzoek preventief kan werken en verder onkosten in de zorg kan voorkomen. Het CDA deelt de zienswijze van B&W dat bij de inhoudelijke discussie over het meerjarenbeleid en daarmee de financiële consequenties wij hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Tot zover in de eerste termijn, dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:41 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ter bespreking ligt hier voor de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling, u hebt het net al genoemd, PGZ regeling, de echte besluitvorming over de begroting en over de koers van de PGZ regeling vindt plaats in het algemeen bestuur. We hebben daarom als een van de 23 gemeenten ook maar heel weinig invloed. Onze fractie kan instemmen met de door het college opgestelde zienswijze en rekenen erop dat we inderdaad als gemeente blijven betrokken bij de inhoudelijke discussie over het meerjarenbeleid in samenhang met de financiële consequenties dat we tevens vroegtijdig worden geïnformeerd. De overige beslispunten hebben ook onze instemming. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, D''66.
  • 1:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wij hebben hier te maken met de gemeenschappelijke regeling PGZ. Wat we ons afvragen, het is meer een nieuwsgierige vraag ook naar de wethouder namens wie daar voor de namens de gemeente Stadskanaal daar zit, het is volgens ons één van de grootste gemeenschappelijke regelingen die wij binnen dit domein hebben, 23 gemeenten hebben de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het dagelijks bestuur PGZ. En wij vragen ons werkelijk af, dat hele grote vehikel is opgezet om scherp en voordelig in te kopen, we hebben vaak gevraagd of er ook überhaupt nog enige ruimte is voor een benchmark als je met 23 gemeenten inkoopt. Dus we vragen ons af hoe blijf je nu scherp binnen die gemeentelijke regeling. Ten tweede, en dat is wat meneer Dijkstra ook zegt, de algemene bestuur neemt in feite de beslissingen, dus in die zin staan 23 gemeentes staan een beetje op de achterhoede, tenminste zo kijken wij daartegenaan, en we vragen ons ook werkelijk af, wat nu de, en dat is wel heel belangrijk want het gaat om een publieke gezondheid en zorg, wat nu de eigenheid is, misschien kan de wethouder daar iets van vertellen of het bestuurslid die daar inzit, van wat is nu de eigenheid van ons eigen gemeente binnen die gemeenschappelijke regeling, want het is wel veel aan het worden, 23 gemeenten, ondanks dat ook wel de nut en noodzaak er van is, maar nogmaals misschien kan de wethouder iets zeggen wat is nu de eigenheid van Stadskanaal binnen die regeling, kun je nog spreken van een benchmark als je 23 gemeenten één gezamenlijke regeling hebt, dus met andere woorden waar blijft de concurrentie en hoe scherp blijf je met elkaar op dit dossier.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, inderdaad we doen dit samen met 22 andere gemeenten, dus in die zin is de invloed van 1 gemeente inderdaad beperkt. Toch willen we nog wel wat dingetjes hierover zeggen. Wij zijn blij dat het bestuur van de Publieke Gezondheid en Zorg Groningen besloten heeft niet verder te bezuinigen op de preventieve GGD taken. Daarnaast lijkt het ons ook heel redelijk dat inderdaad de 5% grens wordt aangehouden als norm voor het stellen van de algemene reserve. Dus die komt dan op €890.000,- ,. Verder sluiten wij ons aan bij de vorige spreker, wij hebben hier niet heel veel opmerkingen over. Dank u wel voorzitter.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. GBS ook geen behoefte aan eerste termijn, SP niet, VVD niet. Dan kijk ik even naar de collegeleden. Financieel wethouder Hamster en misschien met nog wat toevoeging in het kader van de gezondheid van wethouder Boen. Nee, het gaat niet over uw gezondheid, nee, de gezondheid die u in portefeuille heeft, volksgezondheid. Wethouder Hamster.
  • 2:53 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ja, de grootste, de breedste vraag die gesteld werden gingen over de invloed van ons als relatief kleine middelgrote gemeente nou in een groot vehikel als gemeenschappelijke regeling, we hebben het vanavond over meerdere gemeenschappelijke regelingen en het is wellicht mooi dat ik er een paar woorden aan mag besteden. Onze gemeente is zowel in het AB als het DB vertegenwoordigt, dat mag ik doen. In het dagelijks bestuur zitten 8 wethouders en nu is het van belang dat u bij de regeling PGenZ bedenkt dat we daar taken op twee verschillende manieren aan toevertrouwd hebben. We hebben de oude GGD taak, wat een traditionele gemeenschappelijke regeling is waar inderdaad het algemeen bestuur de laatste besluiten neemt. En we hebben daar ook, nou moet ik het goed zeggen, of gemandateerd of gedelegeerd de jeugdtaken. En de uiteindelijke besluiten over wat er over de jeugdzaken besloten wordt ligt voor het grootste gedeelte nog bij de individuele colleges. Dus zoals we in Zuid-Holland, was het volgens mij, voorkwam dat een gemeenschappelijke regelingen een gemeenteraad overrulede zo van nee in het algemeen bestuur is zo besloten, kan wat betreft de jeugdzorg in onze regio niet gebeuren omdat de feitelijke beslissingsbevoegdheid bij de colleges ligt en daar heeft u de controlefunctie en de kaderstellendefunctie nog steeds. Dus u kunt ons als college aanspreken op de besluiten die daar genomen worden. Dus ja wij kunnen daar redelijk wat couleur lokaal in aanbrengen en als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de wijze waarop we de inkoop proberen te organiseren is dat inderdaad veel in gezamenlijkheid doen en veel massa proberen te creëren, aan de andere kant wel kleine appendices aan de contracten met individuele zorgbedrijven laten maken, geschoeid op de lokale leest, wij zouden als lokale overheid kunnen zeggen; wij vinden op dit moment deze en deze en deze taak heel belangrijk. En nu ga ik al weer helemaal diep de zorg in, maar in mijn beleving is door het op deze wijze vorm geven van deze gemeenschappelijke regeling met specifiek die jeugdzorgtaak zo geformuleerd geeft heel veel ruimte en verantwoordingsmogelijkheden hier lokaal. Dus is er een benchmark mogelijk, maar we kopen deze eerste jaren met zijn 23en de specialistische en de zware zorg gezamenlijk in en het kan een keer gebeuren dat je inderdaad daar dan een keer hoof of laag uitschiet. Wij vergelijken ons op dit moment vooral met de andere regio’s en naar de komende jaren toe naarmate wij meer leren en meer weten over wat hebben we nu precies ingekocht, laat ik zo maar zeggen, zal het ook makkelijker worden om onderling te gaan vergelijken van wat gebeurd er allemaal. Op dit moment gebeurd er heel veel in vertrouwen en in de noodzaak om inderdaad elkaars basistoegang te moeten op waarde te moeten kunnen schatten om gezamenlijk in te kunnen kopen en een bepaalde vorm van solidariteit aan de dag te kunnen leggen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is best wel waardevol wat de portefeuillehouder zegt over de benchmark want inderdaad als je zo’n los lichaam bent dan is ook altijd een beetje lastiger bij te sturen. Maar heeft u ook een idee wanneer dat moment plaatsvindt, dat je echt die benchmark nu ook gaat, want ik ben dan blij om te horen dat dat wordt vergeleken met andere regio’s, maar is er ook een moment bijvoorbeeld in 2015/2016 dat u zegt van nou dan gaan we dat eens even haarscherp vergelijken en eens even kijken of zitten we op de goede koers, zitten we te duur of nou u begrijpt wel wat ik bedoel denk ik.
  • 0:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb het gevoel dat ik een déjà vu ga beleven. Twee weken geleden heb ik u verteld, en hebben we uitgebreid besproken dat de nodige cijfermaterialen nog niet beschikbaar waren en dat er nog gewerkt werd aan verschillende benchmarks op landelijk niveau, we verwachten dat dat eind dit jaar gereed gaat zijn en dan worden de eerste echte vergelijkingen ook mogelijk en naar de komende jaren toe zal dat steeds scherper en duidelijker worden. U stemt collectief in met de zienswijze zoals wij die in willen dienen, dat is goed om te horen. En dan nog een vraag volgens mij over bevolkingsonderzoek en die delegeer ik mooi aan de daarvoor verantwoordelijk portefeuillehouder.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster, ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 0:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. ik denk dat het juist is dat geconstateerd is dat er geen bevolkingsonderzoeken in het programma zijn opgenomen. Dat is natuurlijk op basis van een keuze die wordt gemaakt en de prioriteiten die worden gesteld. Dat is de afweging die op een bepaald moment gemaakt wordt en ja dat betekend dat op dit moment er geen onderzoeken van dien aard plaatsvinden.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Behoefte aan een tweede termijn? niet het geval. Mag ik constateren dat de raad unaniem de punten 1 t/m 5, voor ik ze allemaal ga herhalen, daarmee instemt? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
  • 14. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (286,13 KB)14.1. brief VRG (61,07 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). En dan draag ik de voorzittershamer over aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wie wenst over dit onderwerp het woord te voeren. Dan zijn we denk ik, nee ik zeg maar niks. Dan wil ik het woord aan meneer Pals geven van D’66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter we hebben eigenlijk één vraag en dat is, dat staat in agendapunt 14; Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. En daar kwamen we op, bij de argumenten, 2.1 kwamen we het woord veto terecht. En dan denk ik van ja als je een gemeenschappelijke regeling hebt en je geeft één gemeente het vetorecht, dan denk ik van is dat niet een beetje tricky eerlijk gezegd om in een gemeenschappelijke regeling te gaan stappen waar één gemeente het voor het zeggen krijgt. Dus graag zouden we daar nog wat uitleg over willen hebben.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 3:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja voorzitter dit was het voorstel waarin stond dat we vorig jaar beslist hebben, maar dat al in 2013 gedaan hebben. In 2013 is de gemeenschappelijke regeling van de publieke gezondheid en zorg en de veiligheidsregio uit elkaar getrokken. Voor de Veiligheidsregio is toen een nieuwe WGR regeling opgesteld en daarin is niet overgenomen wat in de vorige regeling stond. Namelijk die wijziging ten opzichte van de bevoegdheid voor de gemeente Groningen om bij de begroting en de jaarrekening zeg maar instemming te onthouden. En wat het DB dan verplicht om met een nieuw voorstel te komen. Dat heeft alles te maken met het gewogen gemiddelde, gemeente Groningen financiert meer dan 40% van de regelingen, van beide toen, dat is tussendoor geslipt. In principe was er toen een afspraak daar gaan we in 2016 evalueren en kijken hoe dat uit moet pakken. Aan de andere kant valt dat bij de gemeente Groningen heel slecht omdat ze hun positie verloren hebben door een wijziging van de nieuwe WGR opzet. En daar kan ik me iets bij voorstellen, want als je meer als 40% van het totale budget financiert en je zou zwaarwegende bezwaren hebben tegen de opzet van de begroting en je hebt één stem omdat 22 wat kleinere gemeenten, en dat mag je rustig zeggen, in verhouding tot de stad allemaal denken nou daar vliegt de stad mooi in wij stemmen allemaal voor en dan hebben we ze. Dan denk ik dat je niet meer erg loyaal met elkaar en solidair met elkaar bezig bent binnen die regeling. Wat de stad dus nu in wezen vraagt, en daar mogen wij als college pas een beslissing over nemen nadat we u gehoord hebben, breng hem terug op het oude niveau. Daar zijn we in het verleden altijd goed uit gekomen met begrotingen en jaarrekeningen, maar geef ons wel de ruimte om tegen een ontwikkeling te stemmen en op die manier dusdanig input te kunnen leveren voor een eventueel alternatief voorstel. Nou dat is eigenlijk wat er in de oude regeling zat en wat ze vragen om in de nieuwe regeling weer in te brengen en eigenlijk vinden alle gemeenten dat reëel. We hebben er wel aan verbonden in de voorbespreking van het algemeen bestuur om misschien ook een keer te zeggen van ja dat is leuk, maar misschien moeten we het dan na 2 jaar veiligheidsregio of 3 jaar veiligheidsregio maar eens hebben over dit wat we de gemeente Groningen gunnen en er waren ook een paar gemeente die zeiden ja maar we zijn nummer 2 en nummer 3, nummer 4 en daar hoort Stadskanaal ook bij, misschien willen wij onze invloed ook wel wat groter als de gemeente van 9 of 14. Nou dat gaan we in de toekomst bekijken, we hebben dat er nu nog niet aan verbonden omdat we ook in de veiligheidsregio nog niet voldoende ervaring hebben, maar we vinden de vraag van een echt groot financierder, als je het zo mag zeggen, best wel reëel. En het is niet zo dat ze hem helemaal kunnen onthouden maar het creëert de kans dat we zeggen nee met deze begroting zijn we het niet eens om opnieuw in discussie te gaan en dan komt er een nieuw voorstel vanuit het DB waarin het totale AB zich weer moet kunnen vinden met nog steeds deze ruimte voor de gemeente Groningen.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is daarmee uw vraag voldoende beantwoord? daarmee concludeer ik dat de wijzigingen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen dat de raad daarmee akkoord kan gaan. Dan geef ik de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama. Nog niet? dan hou ik hem tot en met agendapunt 15.
 • 15 Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (VRG)
  • 15. Financiele stukken Veiligheidsregio Groningen (333,51 KB)15.1. Jaarverslag en jaarrekening 2014 VRG (1,86 MB)15.2. Begroting 2016 VRG (2,37 MB)15.3. College over zienswijze (14,93 KB)15.4. VRG over financiele jaarstukken (16,94 KB)
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 15, de financiële stukken Veiligheidsregio Groningen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Dan geef ik het woord aan meneer Gelling van het CDA.
  • 0:13 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Bedankt voorzitter. Even een vraag over de huisvestingskosten. De CDA fractie vraagt zich eigenlijk af of die na 2019 worden versleuteld of dat na 2019 nog voor rekening van de gemeente blijft.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Na welk jaar?
  • 0:6 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Na 2019. 2018/2019
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik blijf maar zitten voorzitter. Wij zijn op dit moment in discussie over de huisvestingskosten. Die zijn steeds buiten de begroting gehouden, dat wisten op het moment van regionalisering, dus wij betalen gewoon de huurlasten van de Veenstraat. Wij hebben in het huurcontract ruimte gelaten dat de Veiligheidsregio zeg maar in onze rechten kan treden, dat ze het huurcontract als het ware overneemt. Het hele onderzoek naar de huisvestingskosten vindt op dit moment plaats, dat zou kunnen betekenen dat ze gewoon het huurcontract van ons overnemen, dat pakt voor ons niet helemaal nadelig uit. Dat hebben we ook al berekend. En ik denk dat dat eerder plaats gaat vinden dan het jaar wat u noemt. Het zou zo maar kunnen zijn dat in de begroting, of in 2016 wordt voorgesteld dat tijdens het jaar te doen of met ingang van 2017.
  • 0:7 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Dat klinkt positief voorzitter en wij wachten het een en ander af, dank u wel.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee concludeer ik dat ook agendapunt 15, de financiële stukken van de Veiligheidsregio Groningen, akkoord bevonden worden door de raad van Stadskanaal. Dan geef ik de voorzittershamer nu terug aan mevrouw Galama.
 • 16 Conceptbegroting 2016 van het SOZOG
  • 16. Conceptbegroting 2016 van het SOZOG (290,87 KB)16.1. Conceptbegroting SOZOG 2016 (83,99 KB)16.2. Brief SOZOG over conceptbegroting 2016 (72,54 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. En dat brengt mij bij het laatste agendapunt voor vanavond en dat is de Conceptbegroting 2016 van het SOZOG. Iemand die daarover het woord wil voeren? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter voor alle duidelijkheid, wij zijn het eens met wat u voorstelt en dienen geen zienswijze in. Maar nog even een, naar aanleiding van de stukken nog even een paar vragen. Wij gaan ervanuit, kijk er staat in het stuk wij gaan de komende jaren is het allemaal niet zo druk maar wij hebben vorig jaar twee contracten afgesloten maar het is wel een samenwerking van 9 gemeenten en het CDA heeft al eerder aangedrongen als het nou gaat over contracteren van het verwerken, afleveren, verzorgen van afval. Is het dan niet erg zinvol om wel samen te werken met andere gemeenten? Want dat zou een voordeel kunnen zijn want dan sta je toch wat sterker. Dus dat willen wij u nog eens meegeven. En dat is eigenlijk een beetje gekomen omdat in het stuk staat; wij willen toch nog eens even nadenken over de toekomst van het Samenwerkingsverband afvalstoffen verwijdering Oost en Zuidoost Groningen. De komende vergadering willen wij dat agenderen. En nou dat wekt nieuwsgierigheid op, is dat verkennend, evaluerend of hoe dan ook. Wij denken, maar misschien verkeerd, dat weten we niet, dat samenwerking toch wel een hele goede zaak zou kunnen zijn. En dan nog even een cijfermatige vraag; wij ja het is een beetje een slaaptoestand, maar als je het nodig hebt heb je zo’n organisatie nodig, wij verkeren in de voordelige positie dat onze wethouder het voorzitterschap, ik bedoel de heer Gelling, voorzitterschap doet, dat wij ook het secretariaat doen. Dus met andere woorden wij hoeven er ook nog niet slechter van te worden, ik bedoel wij zitten dicht bij het vuur.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben ondertussen volgens mij een andere wethouder op die portefeuille meneer Maarsingh, maar
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh, dat is, maar dat staat nog in ding, dus mevrouw Brongers. Ja, die keek mij al zo aan. Maar goed.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik begrijp dat u er even aan moet wennen, maar ik denk ik help u een beetje.
  • 1:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja ,nee, dank u wel. Maar dus wij hebben een wethouder die dat dossier doet en dus daar zijn wij wel een beetje nieuwsgierig naar, maar als je nou kijkt naar die financiële stukken, want als je een beetje in ruste bent ben je ook niet zoveel nodig en als je daar dan naar kijkt, maar u moet het zelf maar eens meenemen, dat zien wij dat secretariaatswerkzaamheden, voorbereiden en notuleren en uitwerken enzovoort, we bemoeien ons niet met de stoeptegels, maar het is toch €9.000,- . Maar daar staat onder, en dat is veel interessanter, ook nog samenstelling begroting, financieel verslag en uitvoering van administratie; €2.700,- . En dan vervolgens is er een accountant die daar even naar kijkt misschien weet ik veel, €3.500,-. Dan denk ik, dan denkt het CDA, wilt u daar nog eens even goed naar kijken. Ja, wilt u daar nog eens naar kijken want misschien kan die man dat wel in een uur doen en dat is volgens mij, volgens ons, €200,-, maar goed dat is toch wel veel, maar kijk er eens even naar. Wij bemoeien ons niet met stoeptegels en, maar goed. Dank u wel voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, ik begrijp die opmerkingen van u want als ik al die opmerkingen zie over het financieel beheer dan doet de gemeente Stadskanaal het heel netjes en dan vind u eigenlijk gewoon dat we het zo goed doen dat ze ons wat meer moeten betalen voor het secretariaat en al dat werk en die accountant wat minder. Is dat wat u wilt zeggen?
  • 0:24 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik wil eigenlijk zeggen dat u dat de werkzaamheden die in dit huis worden gedaan, en daar mogen we blij mee zijn denk ik, dat dat goed gebeurd, dat al het voorwerk voor een accountant ook allemaal goed op de rol staat, daar zijn vakbekwame mensen hier die dat kunnen en dan moet die accountant nog een rekening sturen van €3.500,-. Nu u er toch naar vraagt, dan denk ik ja jongens, maar goed.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik snap het. Wethouder Brongers, begrijpt u het ook?
  • 0:32 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nou ik begrijp dat de heer Maarsingh vooral zijn gedachten uitspreekt, dat is heel handig want ik kan geen gedachten lezen. Dus dank u wel daarvoor. En dat u vooral waardering uitspreekt voor onze ambtenaar die daar veel werk en tijd in steekt en dat ook uitstekend doet. En dat u voorstander bent van het blijven samenwerken met meerdere gemeenten zo waar dat voordeel oplevert en tot dusver is dat wel het geval, dus wij zullen dat in het algemeen bestuur bespreken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tevreden meneer Maarsingh?
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij kunnen als CDA instemmen met het antwoord.
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik maak zo de inschatting dat volgens mij de andere partijen dat ook kunnen doen. Is dat juist? Ja. Dan betekend het dat wij geen zienswijze indienen op de conceptbegroting 2016. En ik ben bijna aan het eind van de vergadering. Aldus vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Ik denk dat wat wethouder Brongers uitsprak, maar wat ik eigenlijk ook bij u beluisterde meneer Maarsingh, best wel gezegd mag worden dat er wel een compliment mag naar onze afdeling Middelen als je ziet wat van financiële stukken allemaal behandelt hebben en hoe daarmee wordt omgegaan en tot wat voor discussie dat leidt en dan valt dat reuze mee in zijn totaliteit, dus ik wou er maar vanuit gaan dat we die complimenten over kunnen brengen in brede zin.
 • 17 Sluiting
  • 2:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wil ik voor de afsluiting nog even het woord richten naar onze waarnemend griffier, want Marjan Sijperda is vanavond voor het laatst bij de raadsvergadering van onze gemeente. Zij blijft nog wel een aantal weken zeg maar de aansluiting en de overdracht te verzorgen, maar ze zal niet meer aan mijn rechterzijde zitten na de zomervakantie. Op zich is dan onze eigen griffier terug, daar gaan we vanuit en dat is natuurlijk ook een hele blije gebeurtenis dat dat weer kan, maar ik wil je toch gewoon namens de raad en namens iedereen, namens de griffie, namens het college bedanken voor de inzet van de afgelopen periode want je hebt natuurlijk toch in september vorig jaar eigenlijk een beetje van de een op andere dag het werk overgenomen, gezorgd met wat minder uren, wat best lastig was af en toe, maar toch gezorgd dat de raadstukkenstroom en de raadsvergaderingen goed verlopen zijn en de zaak aanwezig was, hier en daar op een gegeven moment begeleiding hebt kunnen geven aan de dames van de griffie, maar ook op een gegeven moment ten aanzien van de stukken en de werkwijze die wij gewend waren. Nou soms was dat even gewoon een beetje aanpassen over en weer, maar we zijn denk ik op een gegeven moment de periode verder goed doorgekomen en daarvoor wil ik je danken en wil ik je graag een bloemetje overhandigen. Marjan dank je wel. En we doen niet alleen een bloemetje, maar soms heb je, zeker als je bij zo’n gemeente als Stadskanaal af en toe functioneert wel eens een hartversterkertje nodig, daar kunnen een aantal van u onder anderen wel over meespreken, dus we hebben er twee flesjes wijn aan toegevoegd, maar die zijn voor thuis op de bank. Alsjeblieft.
  • 0:09 M. Sijperda (Wnd griffier)
   Bedankt. Mag ik nog even wat zeggen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij staat aan nog denk ik.
  • 0:38 M. Sijperda (Wnd griffier)
   Dank u wel. Ik heb het inderdaad vrij plotseling overgenomen, maar ik ben hier een fantastische organisatie en ambitieuze raad tegengekomen. Ik ben ontzettend blij dat Koen Willems weer terug is, dat hij binnenkort uw griffier weer volop kan zijn. En ik wil ook de dames van de griffie hartelijk bedanken voor alle steun die ze mij hebben gegeven en de burgemeester uiteraard en de werkgeverscommissie. Nou iedereen die geholpen heeft om dit mogelijk te maken, want je doet het niet alleen, je doet dit samen. Dank u wel.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank je wel. En dan ga ik deze raadsvergadering sluiten, niet nadat ik gezegd heb dat iedereen gewoon nog tuurlijk een drankje kan gaan drinken en een vervolg kan geven aan diverse discussies die beloofd zijn voor na de raadsvergadering, maar daarnaast wil ik iedereen ook, want het is toch de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, een fijn zomerreces toewensen, met hopelijk toch wat echt mooi zomers weer, is het niet hier dan misschien in het buitenland, mochten mensen daarnaartoe gaan en dan zien wij u terug op 31 augustus. Wel thuis straks. [voorzitter klopt met hamer]