Raadsinformatie

Raadsvergadering 30 maart 2015

Naam
Download het audiobestand (25,84 MB)
Download de gesproken tekst (425,67 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,39 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Inlichtingen college
 • 6 Rondvraag
 • 7 Bespreken Strategische Agenda
 • 8 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de raadsvergadering van vandaag 30 maart, die naast de reguliere agendapunten maar één echt agendapunt kent en dat is de Strategische Agenda. Een woord van welkom aan de mensen op de publieke tribune, mensen en pers, moet ik zeggen. Drie, maar dat zal te maken hebben met het feit dat hij extra is ingelast.
 • 2 Mededelingen
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vandaag zijn niet aanwezig de heer Kremer van de SP en mevrouw Kroom van de PvdA, die zijn verhinderd, maar voor de rest zijn we voltallig.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben geen insprekers.
 • Informatieve stukken

 • 5 Inlichtingen college
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen inlichtingen vanuit het college.
 • 6 Rondvraag
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus ik ben bij agendaput 6, de rondvraag. ( er klinkt een beltoon) Dat wordt gebak, dat wordt gebak, of iets anders lekkers, maar…..Diegene van u die hem nog aan hebben staan kunnen hem nu nog snel op trillen zetten, want anders wordt het wel veel bij elkaar ben ik bang. Maar ik begin met de rondvraag. Mevrouw Wanders, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Bieze, Ploeger.
  • 0:34 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ik heb één vraag voorzitter. Onlangs, deze week, is er weer in het nieuws geweest met betrekking tot de maandelijkse sirenes, oftewel de zogenaamde WAS-palen, en er zijn nogal wat ouderen die hier nog bezorgd over zijn. Een heleboel mensen hebben geen mobiele, vooral ouderen niet, ook geen internet en onlangs is er in Noord-Holland een behoorlijke stroomstoring geweest en wij waren eigenlijk wel nieuwsgierig hoe de gemeente Stadskanaal hier tegenover staat dat deze WAS-palen in 2017, of eind 2017 gaan verdwijnen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Ploeger. Mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, Van der Heide, Gelling, Boels, mevrouw Brongers, de heer Maarsingh, mevrouw Sanders. Eén vraag over de sirenes. Nou we hebben nog even de tijd meneer Ploeger. Formeel hebben we als gemeente nog geen standpunt over ingenomen, de discussie vindt ook plaats over moeten we ze nou afschaffen of niet afschaffen. Ik denk dat die in wat groter verband nog gevoerd gaat worden, dus zodra daar meer over bekend is kom ik er op terug. Voldoende?
  • 0:04 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Dank u wel voorzitter.
 • Besluitvorming met debat

 • 7 Bespreken Strategische Agenda
  • 07. Bespreken Strategische Agenda (15,95 KB)07.1 Strategische Agenda (132,3 KB)07.2. Eindverslag Strategische Agenda (1,38 MB)07.3. Uitgaande brief Bellingwedde Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde (686,87 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan als er geen andere punten zijn dan kunnen we over naar agendapunt 7 en ook over naar de koffie, dat lijkt me heerlijk. Bij de behandeling van agendapunt 7, het bespreken van de Strategische Agenda, wil ik graag de voorzittershamer overgeven aan mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sterenborg aan u.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. We zijn gekomen bij het bespreken van de Strategische Agenda. Wie wil daarover het woord voeren? Ik zie alle fracties. Dan wil ik mevrouw Brongers het woord geven van het CDA.
  • 2:19 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij hebben diverse stukken ontvangen die betrekking hebben op het bespreken van de Strategische Agenda en in de eerste notitie zien wij een aantal acties opgenomen die betreffen economie, arbeidsmarkt en wonen en leefbaarheid. Er staat ook genoemd dat naar aanleiding van het overleg betrokken gemeenten hebben aangegeven de noodzaak van de gemeentelijke herindeling in de regio te onderschrijven. Wij ondersteunen dat als CDA nog steeds en houden ons in eerste instantie ook aan de inzet van herindeling naar de 5 wel bekende gemeentes, want dat is toch wel gezien de opgaven ons ideaal plaatje. Maar wij krijgen zo langzamerhand het bruin vermoeden dat dat er niet meer inzit wellicht en dat betekend dat wij misschien ook een andere route moeten kiezen. De nota wordt nadrukkelijk gesproken over samenwerken, samenwerken dient wat ons betreft wel perspectief te hebben en alleen samenwerken is niet genoeg, dat is ook wel gebleken uit de diverse eerdere onderzoeken. Wij willen graag samenwerken met welwillende partners en vragen ons ook af welke verantwoordelijkheid de provincie neemt op dit moment. Wij zijn nog niet helemaal uit de discussie of wij nu moeten afwachten of zelf initiatief moeten nemen op dit moment en wat voor ons als gemeente de risico’s zijn van beide insteken zal ik maar zeggen. Daarover horen we graag het college. Nu is vorige week ook gebleken dat Pekela, de raad van Pekela heeft besloten het besluit van Westerwolde te respecteren, het besluit van Westerwolde is ons allen bekend, en ook niet meer met de SA5 verder te willen spreken zolang dat besluit vaststaat en ook zij wachten verdere initiatieven en besluitvorming van de provincie af. Kortom voorzitter nog veel vragen van onze kant en wel over daar straks in tweede termijn meer.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan wil ik het woord geven aan meneer Idema van de SP.
  • 1:56 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij van de SP hebben van het prille begin af aangegeven dat inwoners hun mening moeten geven, vandaar onze stellingname voor een raadgevend referendum. En deze blijft ongewijzigd. Alle voordelen die genoemd worden in alle stukken moeten nog worden waargemaakt. Daarnaast komen er altijd tegenvallers waar nu mogelijk niet aan gedacht wordt. Onder andere wat iedereen nu wel kan bedenken als het gaat om prioritering en uitvoering. De maatschappelijke opgave is zeer ambitieus al zal het alleen gaan om een samenwerking te realiseren. Maar ook andere gemeentelijk samenwerkingen zullen complexer worden met een nieuwe gemeente. Een paar gezamenlijke problemen zijn er nu al. De SP voorziet dat het niet eenvoudig wordt om samen te voegen. Denk daarbij aan leefbaarheid, krimp en werkgelegenheid. Wel is van belang dat samenwerking van diverse gemeentes en ook buiten de provinciegrenzen en misschien zelfs buitenlandse grenzen. Voor de SP is samenwerking essentieel. Naar verwachting komt er een nieuw provinciebestuur die mogelijk herindeling een andere prioriteit geeft. Daarbij kom ik terug op een raadgevend referendum, want CU heeft na alle partijen aangegeven bij de laatste verkiezingen voor een referendum te zijn bij een herindeling. Verder is maar zeer de vraag of er 3 of de 5 gemeentes organisatorisch kunnen en willen samenvoegen. Niet te vergeten dat de burgers het gevoel houden willen gehoord te worden en voldoende betrokken en toegang hebben tot de gemeentelijke faciliteiten. Hier geven wij wederom een stemverklaring af, niet omdat wij onwelwillend tegen herindeling zijn, sterker nog de SP ziet wel degelijk voordelen in een robuuste gemeente met veel mogelijkheden, maar eerst een referendum. Dank u.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Van Beek.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mag ik nog even aan de heer Idema vragen wat hij nou precies zei over de CU.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb een stuk van het Nieuwsblad van het Noorden, tijdens de verkiezingen werd er gezegd dat alleen de CU tegen een herindeling was voor de gemeentelijke herindeling.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U heeft het over de provincie of over de gemeente of
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   over de provinciale verkiezingen van de afgelopen keer.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ok, dank u.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het toevallig meegenomen.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik zeg ook niet dat het niet zo is.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja, meer dan toevallig.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:23 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik zou graag van de heer Idema dan willen weten; u geeft aan de maatschappelijke opgaven worden steeds complexer, het samenwerken wordt daarmee steeds complexer, is in uw ogen het opereren onder één bestuur complexer dan het opereren onder 5 besturen, zoals de huidige situatie en zoiets eigenlijk schetst dat het eenvoudiger zou zijn.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou, wat ik daar eigenlijk mee bedoel, als je een grotere gemeente bent heb je ook meer gemeentes om je toe waar je rekening mee moet houden en dat wordt weer complexer. Denk aan bijvoorbeeld aan Synergon met Oldambt of bijvoorbeeld gemeente Borger Odoorn waar we ook mee te maken hebben. Zo zijn er straks in een nieuwe gemeente veel meer gemeentes waar wij rekening mee moeten houden. Dat bedoel ik ermee te zeggen.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar dan kun je toch met 5 gemeenten het beleid voor een gefuseerde Synergon/Wedeka bepalen en ben je niet meer afhankelijk van 5 onafhankelijke gemeentebesturen.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik denk, ik heb heel nadrukkelijk gezegd dat samenwerking essentieel is. Maar ik denk als je groter wordt heb je met meer gemeentes en grotere gemeentes te maken waar je mee moet samenwerken, ik denk dat dat complexer en moeilijker is. Dat is mijn mening.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, de heer Idema die zegt; we hebben dan met meer gemeentes te maken, maar het is toch de bedoeling dat in de rest van de provincie ook ge herindeelt wordt, dan krijg je toch juist minder gemeentes, we hebben minder partners dus wordt het overzichtelijker. Lijkt mij.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, daar heb ik over nagedacht, maar je hebt natuurlijk altijd te maken met gemeentes die buiten de gemeentegrens vallen, dat zal groter worden want ik ga ervanuit dat dat meer gemeentes zijn waarmee wij rekening moeten houden wat complexer en groter is, maar dan hun eigen agenda ook heeft.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, het is mij nog steeds niet duidelijk waar de heer Idema nou presies op doelt, maar
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we verder, dan wil ik het woord geven aan meneer Van Beek van de CU.
  • 2:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben het een en ander bestudeerd. Eigenlijk moet mij eerst iets van het hart. Als ik lees vanuit Bellingwedde en Vlagtwedde hoe ze over een aantal zaken denken en als ik zie dat er in het besluit staat dat het de mogelijkheid tot het toetreden van een derde gemeente in deze dus eigenlijk Stadskanaal dat ze eigenlijk de deur gewoon dicht gooien en Stadskanaal en de andere gemeentes buiten spel zetten, eigenlijk vind ik het gewoon onbehoorlijk. Ja, ik denk dat het wel een goed woord is daarvoor. Aan de ene kant zeggen ze van ja we willen wel samenwerken, nou als ik kijk naar de afgelopen jaren wat wij samengewerkt hebben met die gemeentes nou dan vind ik het nou ja niet gepast niet netjes om zoiets te lezen en dan denk ik van als de deur aan die kant dicht zit moet hij misschien ook maar eens een poosje aan deze kant dicht. Aan de andere kant hebben wij steeds gezegd van 5 gemeentes, die mening blijf ik wel toegedaan hoor want wij zijn natuurlijk niet haatdragend als CU, maar het moet ons wel van het hart om dat even gezegd te hebben. Wij blijven gewoon voor die 5 gaan. We zijn natuurlijk, net als wat mevrouw Brongers zei, zeer benieuwd wat provincie in deze gaat uitspreken. Als ik kijk naar de Strategische Agenda dan sluiten wij eigenlijk ook wel naadloos aan bij Veendam en Pekela gezien de problematieken die daar spelen arbeidsmarkt, werkgelegenheid, wonen, leefbaarheid, krimp ga zo maar door, dus ik denk dat die in ieder geval verder onderzocht dienen te worden. Daar wou ik het even bij laten in de eerste termijn.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan geef ik nu het woord aan meneer Hofstra van de PvdA.
  • 2:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik wil graag even met de raad terug naar het tijdspad. Inmiddels is het dik twee jaar geleden dat Grenzeloos Gunnen 1 uitkwam. Nou in sommige gebieden in onze provincie hebben we gezien dat dat gunnen inderdaad gelukt is, bijvoorbeeld in Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren. Sommige gebieden gaat dat wat lastiger, laat ik me dan zo maar uitdrukken, meneer Van Beek zegt onbehoorlijk. Nou ja ik houd het even bij lastig laat ik het zo maar zeggen. Jammer is ook een goed woord. Kijk de heer Van Beek zegt Bellingwedde/Vlagtwedde hebben eigenlijk de deur in het slot gegooid, ik denk dat dat wel klopt, maar het is natuurlijk wel zo en dan komen we op de rol van de provincie dat Bellingwedde/Vlagtwedde de gemeentelijke laag is niet de hoogste laag van bestuursniveau hier in ons land we hebben ook nog de provincie en we hebben ook nog de minister van Binnenlandse Zaken die hier wat over te zeggen hebben, dus om nou te zeggen van we accepteren dat maar en we gaan zomaar verder dat is me wat tekort door de bocht. In die zin blijven we als PvdA graag inzetten op die 5 gemeenten. Maar gezien de strategische opgaven die er liggen, de relevantie en urgentie en toegevoegde waarde, dan heb je in elk geval Pekela en Veendam nodig met zijn drieën dat is dan de basis. Wat ons betreft nog steeds Bellingwedde, Vlagtwedde er ook bij, maar dat zal dan wel op een andere manier geregeld moeten worden en ik ben heel benieuwd wat er dan uit de onderhandelingen komt voor de nieuwe Gedeputeerde Staten. Zo heel veel de revue gepasseerd, Grenzeloos Gunnen 2 is ook al geweest, er zijn ook heel veel dingen gezegd over samenwerking, als we dat op grote schaal gaan doen, wat denk ik de enige mogelijkheid is als je de complexe opgave wilt oppakken, dan val je in de valkuil die Grenzeloos Gunnen 2 al schetst, dat de democratische controle dan ontbreken gaat. Wat dat betreft zijn wij daar niet voor als we dan kijken naar dat Bellingwedde en Vlagtwedde wel willen samenwerken, maar niet willen herindelen. Dat gaat ons dan niet ver genoeg. Natuurlijk zal er wel samenwerking moeten zijn met de nieuwe grotere gemeenten en ik denk ook dat dat dan minder complex wordt want dan heb je met grotere eenheden dus minder eenheden te maken, dat je dan sterker bent om de opgaven die voor dit gebied gelden en die de Commissie Van Zijl heeft geschetst die eigenlijk ook wel vanuit Den Haag worden aangegeven van Oost-Groninger gemeenten sla nu de handen ineen. Wat ons betreft is daar nog steeds 5 gemeenten gezamenlijk de beste kansen voor. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra, dan wil ik het woord geven aan meneer Ploeger van GBS.
  • 1:24 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het standpunt van GBS met betrekking tot de herindeling is onveranderd. Wij opteren nog steeds voor een herindeling met Veendam, Pekela, Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal. En ja het CDA en de CU die zeiden ook al Bellingwedde en Vlagtwedde die hebben eigenlijk een, voor de zoveelste keer, een keuze gemaakt op 23 maart hebben zij ook Gedeputeerde Staten schriftelijk verzocht om de procedure bedoelt in artikel 8 van wet ???? te beëindigen zodat zij procedure 5 weer kunnen opstarten. En net als de CU stellen wij dat hiermee eigenlijk de zoveelste maal de deur eigenlijk is dichtgegooid en dat is een keuze. Maar we vinden wel dat het een keuze is die gevolgen kan hebben, want als Vlagtwedde en Bellingwedde zich dermate defensief opstellen dan maak je de kans en bestaat de kans dat dit ten koste gaat van de samenwerking met de overige drie welwillende gemeenten. We vinden dus ook dat gedeputeerde Staten misschien een stukje verantwoording moet oppakken, want we zijn en blijven van mening dat een herindeling met deze 5 gemeenten de beste optie is en hoe langer Gedeputeerde Staten wacht des te meer scheuren gaan er ontstaan en wordt het samenwerken wat eigenlijk moet leiden tot een constructief overleg steeds moeilijker. Tot zover de eerste termijn voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Ploeger en dan wil ik het woord geven aan meneer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:49 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk met deze strategische agenda dat er een degelijk fundament ligt voor een toekomstige samenwerking, de gezamenlijk erkenning van de problematiek als het gaat om economie, arbeidsmarkt, wonen en leefbaarheid, de erkenning als 5 gemeente samen dat geeft toch een vorm van gezamenlijkheid aan. En het schetst dan ook onze verbazing dat de gemeente besturen van Bellingwedde en Vlagtwedde de conclusies die getrokken zijn en deze strategische agenda dat ze die zo gemakkelijk ter zijde leggen zonder daar inhoudelijk op argumenten in te gaan. En namens de VVD spreekt ik dan ook de hoop uit dat ons provincie bestuur de rug recht zal houden en een verdere uitwerking van de strategische agenda voor blijft staan. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan meneer Pals van D’66.
  • 5:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Strategische agenda zoals die hier voor ons ligt is wederom een mooie agenda en ik ben ook blij om een zin te hebben ontdekt in de strategische agenda waarin wordt gezegd van wij maken geen nieuwe rapporten, maar wij refereren aan oude rapporten en bestaande rapporten dus ja in die zin denk ik van het nietje is inmiddels al zo dik die sla je er al niet meer doorheen zoveel rapporten en rapportages hebben we inmiddels gekregen en ik denk dat wat nu voor ons ligt is eigenlijk het resumé van eigenlijk wat we allang en breed wisten in dit gebied alleen het komt bij mij over of het komt bij ons over dat dat hele strategische agenda gedoe men zit bij elkaar men constateert en men schrijft het netjes op en vervolgens ja komt het eerste de beste officiële orgaan is aan de zet en dat is dan de raad van Bellingwedde en Vlagtwedde en die vervolgens dan gooien weer de deur dicht en die zeggen van we doen mooi niet mee we herkennen ons in de strategische agenda, maar we doen vooral niet mee, vooral niet mee. En dan denk ik van ja wat is nou de positieve onderlegger van een strategische agenda, dan denk ik je haalt in mijn of in onze optiek haal je eigenlijk alles om zeep waar je met zijn allen waar we twee jaar geleden al zo positief aan zijn begonnen wordt nu in een keer onderuit gehaald. Dus eerlijkheidshalve vragen wij ons of D’66 af ja hoe serieus is dit nog zo langzamerhand eerlijk gezegd. Wij besteden er weer een avond aan en onze voorzitter zal denk ik wederom weer haar best doen met de commissie mensen vanuit Stadskanaal om daar weer mee te beginnen, maar volgens ons komen we misschien wel op een punt dat je misschien wel dwingend moet gaan spreken over de strategische agenda. Want ik denk dat men zich te weinig beseft eigenlijk dat de strategische agenda zoals die er ligt heeft het natuurlijk over elementen, over werk en over toekomst en over gebiedsvisie en over gebiedsindeling en over woningen en dat soort dingen wat natuurlijk hartstikke serieus ik bedoel het is niet zomaar een agenda van nou laten we eens analyseren wat in dit gebied aan de hand is nee dit zijn gewoon keiharde feiten wat in dit gebied aan de hand is. En ik denk dat het misschien verstandig is en ik heb dat wel eens vaker naartoe opgeroepen misschien is het beter misschien is het nog verstandiger om eens beter uit te leggen waarom wij eigenlijk moeten koersen op een, niet op samenwerking, maar op samengaan van die gemeentes omdat we een gezamenlijk belang hebben. En dan denk ik van dat lijkt mij een veel betere strategie dan bij elkaar zitten en nogmaals eens een keer weer herhalen wat we eigenlijk met zijn allen al wisten. En ik denk dat dat de opdracht moet zijn. het is verheugend te zien dat in ieder geval Veendam/Pekela nou die staan dan weer niet zo welwillend tegen mekaar over maar goed die zitten dan ook al weer te kijken van wat ze in Bellingwedde en Vlagtwedde weer hebben gedaan dus het schiet dus niet op. Vervolgens hebben we natuurlijk en dat is natuurlijk in de alle fracties hebben jullie het daarover gehoord en ik kan het ook alleen nog maar even aanscherpen misschien is toch dat we een oproep moeten doen aan de onderhandelaars binnen de provincie van ja welke kant gaat het nu überhaupt uit wij maken ons daar grote zorgen over maar we denken niet dat het, we maken ons zorgen over de positie van onderhandelaars, we hebben nu eigenlijk ons lot ergens neergelegd waarvan we denken van nou dat is door de kiezers wederom bepaalt dat is ook prima, democratisch, alleen we maken ons wel zorgen wat is nou het einde daarvan. Je kunt denk ik als politieke partij en ik roep ook iedereen op die hier zit je kunt als politiek zeggen we maken een statement, maar ik denk dat her verstandiger is, we maken geen statement, maar we gaan gewoon aan de slag met een gezamenlijke agenda. Ter langer leste wil ik nog onderstrepen wat meneer Hofstra van de PvdA ook is en dat is denk ik ook het beter uitleggen van het waarom wij wat willen, maak ik mij natuurlijk wel zorgen als wij niet alleen maar tot samenwerken komen en dan bedoel ik samenwerken met partners die daar de stekker uittrekken daar weer in pluggen en dat soort dingen. Is natuurlijk wel de hele democratische gehalte waar we in dit gebied natuurlijk achteraan hollen en ik denk dat het heel belangrijk is als je alleen al de gemeenschappelijke regeling er, zo als die door Commissie Van Zijl is neergelegd, dat het wel heel belangrijk is dat raden aan zet blijven en dat de raden daar een mening over hebben en ik denk dat we dat niet genoeg aan de burgers kunnen uitleggen wat het belang is van niet samen maar van belangen van de herindeling. We denken zelfs dat het hele democratische gehalte denk ik door als we zo doormodderen zoals we nu hebben dat dat gewoon om zeep wordt geholpen. En dan zeg ik het een beetje zwart/wit, maar zo voelt het wel. Dat was voorlopig mijn eerste bijdrage.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Dan wil ik het woord geven aan de portefeuillehouder, mevrouw Galama.
  • 12:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. En we hadden afgesproken binnen de stuurgroep van de strategische agenda, stuurgroep van de 5 gemeente, om de uitwerking tot op heden vanavond aan u voor te leggen en te bespreken hoe we daar wel of niet een vervolg aan zouden kunnen geven, misschien is het nog goed om even terug te grijpen op welke afspraken wij eerder gemaakt hebben om dit proces in te stappen, om te komen tot een strategische agenda, dat was het gevolg van het feit dat de provincie medio vorig jaar het proces van de Arhi-procedure had overgenomen voor de gemeenten in Oost-Groningen. Ondertussen waren daar stappen in gezet waarbij Hoogezand Sappemeer, Slochteren en Menterwolde met zijn drieën goed in overleg waren. Oldambt zelfstandig mocht beoordelen van wat ze in de pro’s of contra’s en het verzoek vanuit Gedeputeerde Staten aan de 5 gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde, om te komen tot een strategische agenda om nog eens een keer heel duidelijk met elkaar op papier te zetten van wat zijn nu de maatschappelijke opgaven in dit gebied. En zijn die inderdaad zo urgent als wij ze zien met zijn allen waar we al, en ik onderstreep dat, waar we al een hele periode over spreken, kunnen jullie nu gewoon dat nog een keer aan het papier toevertrouwen en geef dan misschien de inhoud van de strategische agenda de onderwerpen, de noodzaak, de urgentie, geeft die misschien aanleiding om uiteindelijk je principebesluit mogelijk nog bij te stellen. Dat gold dan niet zo zeer voor de gemeente Stadskanaal want ik geloof dat wij ondertussen nu al 3, 4 jaar dezelfde visie hebben op grond waarvan wij tot herindeling zouden moeten komen juist om die maatschappelijke ambtsopgaven een antwoord te kunnen bieden. Dat gold niet voor de andere gemeenten om ons heen. Bellingwedde en Vlagtwedde hadden duidelijk een andere wens en een andere visie en die was geënt op het samengaan van Vlagtwedde en Bellingwedde. En Veendam en Pekela zaten er ook niet gelijk in omdat Veendam vooral naar de N33 variant keek en Pekela eigenlijk zei van nou ja goed als we dan aansluiten dan liever bij de Zuidoost- Groningen ons ideaalbeeld zoals we dat nu noemen en vandaaruit eigenlijk de opdracht van doe nog eenmaal een slag om te kijken of er verandering in zit. Daar heeft u als raad een akkoord op gegeven om dat proces opnieuw in te gaan met wel een beetje de randvoorwaarde het moet wel perspectief bieden op termijn. We moeten wel stappen kunnen zetten in dat proces om verder te komen als de strategische agenda gezamenlijk opgezet wordt en dat biedt mogelijk een tool om toch tot die afweging te komen om het misschien met vijf te gaan doen werk er dan positief aan mee. Dat hebben wij op dit moment gedaan, we hebben ook gezegd het moet natuurlijk wel ergens toe gaan leiden want, ik onderstreep de opmerkingen van dat we ondertussen en daar hebben we gelukkig ook vanuit gewerkt, maar ik denk zo’n stapel rapporten hebben waarin nut en noodzaak staat beschreven waarin de urgentie staat beschreven en we zijn met de urgentie van de arbeidsmarkt en de werkvoorzieningsschappen ondertussen al zover gekomen dat daar een commissie Van Zijl voor in het leven werd geroepen om ook stappen te maken die tot op heden zover nog niet gemaakt waren. En dat is ook wel de conclusie vanuit het rapport Jansen1 en het rapport Jansen2. Toch hebben wij met zijn allen de positieve insteek gekozen om nog één maal met elkaar in gesprek te gaan en dat heeft geleid tot wat er nu ligt en waarvan we gezegd hadden als stuurgroep we gaan dit, een stuk bespreken met de raden, met de colleges en raden om te kijken op een gegeven moment zijn we op de goede weg, kan dit, heeft dit op termijn mogelijkheden in zicht dat er misschien nog wijziging van principebesluiten zou kunnen plaatsvinden, c.q. wat zou er nog moeten gebeuren als je daarin tekorten ziet om wel tot een andere afweging te komen. volgens mij hebben we ons allemaal netjes aan die afspraak gehouden ware het niet dat we inderdaad door de beoogde gemeente Westerwolde, laat ik die zo maar noemen, verast waren dat zij dus niet alleen de notitie besproken hadden, maar gewoon ook een keihard raadsbesluit hebben genomen om te zeggen van nou we willen de procedure terug, we hebben geen derde gemeente meer nodig, we willen met zijn tweeën verder en dat gaan we ook per provincie neerleggen. Dat is hun keus en dat is ook hun visie en dat mag. Zijn wij het daar mee eens? Nee. Wij hebben een zienswijze eerder afgegeven op die vorming van Westerwolde en de argumenten die we daar voor gebruikt hebben namelijk ook een deel van de criteria die de provincie heeft gesteld robuustheid, bestuurskracht op een gegeven moment bundeling van zaken, specialisme en dergelijke die worden op die schaal niet gerealiseerd en wij zeggen met onze schaal van 32.500 inwoners en het ambtelijk apparaat op lange termijn gaan wij dat ook niet volhouden gezien de problematiek die best urgent is en die noodzaakt tot meer robuustheid en een zwaardere aanpak. Heb je daarin te maken met andere gemeenten? Ja, want de wereld om je heen verdwijnt niet. Er zijn niet ineens nieuwe muren en je hebt alleen maar te maken met wat er binnen die muren zich afspeelt, je hebt altijd te maken met andere partijen. Maar we hebben ook eerder gezegd als in de provincie Groningen zich 5 tot 6 robuuste, stevige gemeentes zouden vormen dan heb je een hele andere vorm van samenwerking en in die zin voorzitter, met alle respect, begrijp ik de opmerking van meneer Idema van de SP ook niet, ik begrijp nog steeds de stemverklaring die de SP afgeeft, wij willen uiteindelijk horen wat onze inwoners ervan vinden en dan denk ik dat begrijp ik en daar zou u toe kunnen beslissen als raad of niet, alleen ik denk dan ja wat moet ik de inwoners nu voorleggen. Eén gemeente? 33.000 Stadskanaal? Drie gemeente die samen willen? Veendam, Pekela en Stadskanaal. Vijf gemeenten die samen willen? Ik weet het niet. Lijkt me ook lastig kiezen voor de inwoners als je niet weet waar je het over gaat hebben, dus volgens mij zijn we nog steeds niet op dat punt aangekomen en redeneren wij dus nog steeds uit de eerder door u allen unaniem vastgestelde visie, van dat echte bestuurskracht in onze ogen, ontstaat door een gemeente van 5 gemeenten die daarnaast zowel een industrieel karakter kunnen hebben, economische potentie kunnen hebben voor de werkgelegenheid, maar ook een prachtige aanvulling hebben qua landschap, qua recreatie en toerisme en landelijk wonen juist door de aanvulling van Westerwolde. Wij zien het, wij hebben daarover verschillende visies en ik denk dat dat ook nog wel even zo blijft. In ieder geval is dat wat mij betreft bevestigd in de raadsbesluiten die u op uw i-pad heeft staan die door Bellingwedde en Vlagtwedde zijn genomen. Dan komt de vraag op dit moment van, met het document wat hier ligt, wilt u dat wij daar verder uitwerking aan geven, dat proces van aan tafel zitten, afspreken wat je met elkaar tot stand kunt brengen of we dat willen vervolmaken of moeten wij nu zeggen van ja maar waar leidt dit heen. Dat weten we niet, we weten op dit moment ook niet wat de provincie doet en wat bent u van mening, moeten we wachten tot de provincie een besluit neemt, in de nieuwe coalitie zoals die zich mogelijkerwijs gaat vormen, wachten we daar op. Of zeggen wij; we verkennen een terugval optie of we wachten gewoon af tot de provincie haar standpunt bepaald heeft en zeggen dan van nou weten we eventueel met welke partijen we zouden kunnen doorwerken of zouden door moeten werken en dan kom je tot een uitvoeringsprogramma. Maar wil je uitvoering geven aan het geheel dan maakt het wezenlijk uit of daar bij beslissingen 24 man aan tafel zitten of een bestuur van 6. En als je dan een keer af moet stemmen met een bestuur van Oldambt of een bestuur van Hoogezand, Slochteren, Menterwolde dan heb je met heel wat minder mensen te maken. Dan heb je in principe binnen een gemeente van 5 heb je gewoon die afstemming al gehad in het nieuw gevormde bestuur. Dat maakt denk ik ook mogelijk dat je stappen kunt zetten want we zien nu met de strategische agenda nog geen enkele verandering in het proces tot stand hebben gebracht. En ik denk daarbij op een gegeven moment dat we zo langzamerhand, dat ben ik met meneer Pals eens, zo langzamerhand onze inwoners tekort doen omdat er geen vervolg in zit daar waar we het zo vreselijk hard nodig hebben om stappen te doen. U heeft veel dingen gezegd en volgens mij heb ik ze in deze totaal al een beetje beantwoord, u zegt misschien moeten we het beter uitleggen. Ik denk niet dat wij uit kunnen leggen op dit moment aan Westerwolde in oprichting dat wij het zien en dat wij het juist zien. Dat vinden zij namelijk van hun visie ook. Dus twee partijen die elkaar niet kunnen overtuigen ook gedurende twee jaar niet is het de vraag als je daar op inzet dat dat nu ineens wel zou lukken. Misschien moeten we even afwachten wat de positie van de provincie is en dan kijken waar we mee verder gaan. Ik denk alleen wel dat de opgaven dusdanig belangrijk zijn en dat je ook moet weten welk pad je wilt bewandelen. En als we dan iedere keer in dezelfde discussies terugkomen van we moeten het via samenwerking doen, maar na twee jaar tijd constateren we dat we nog niet zoveel voortgang hebben geboekt, dan vraag ik me af of dat de vorm is waarin je wilt samenwerken. Het democratisch gehalte komt met uitwerkingen steeds verder van u af te staan, dat is een feit. En we hebben eigenlijk in onze visie vanuit Stadskanaal gezegd; we worden een beetje gek van de bestuurlijke spaghetti, mag ik het zo populair zeggen, maar er zijn al zoveel samenwerkingsverbanden en het wordt steeds ingewikkelder en steeds moeilijker op een gegeven moment om te weten met welke partij doe ik nou wanneer zaken op welk terrein en waar slaan we echt de handen ik elkaar en bundelen de krachten. Dus in die zin denk ik van dat puur alleen maar samen werken de vraag is op een gegeven moment of we daar veel voortgang mee boeken. En ik heb u dat nog niet zo hard horen uitspreken, dus voorzitter eigenlijk vraag ik gewoon wel van de fracties om wat meer gevoel aan mij mee te geven als portefeuillehouder in de tweede termijn van strategische agenda oppakken of niet meneer Pals of nu zeggen van nee wachten tot de provincie uitsluitsel geeft en voorlopig maar even hard doorwerken als Stadskanaal of de terugvaloptie in werking zetten. Ik heb het nog niet helemaal kunnen proeven, maar het zou ook aan mijn kunnen liggen voorzitter.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Daar ligt dus een oproep voor alle fracties om nog even te reageren. Ik zie meneer Ploeger, ik zie eigenlijk denk ik iedereen, ja. Dan doe ik hetzelfde rondje nog even weer. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:8 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter. In de eerste termijn hebben wij gevraagd als CDA van wat is juist, moeten wij afwachten of moeten wij nog initiatief nemen. We hebben het verhaal gehoord van de portefeuillehouder, het blijft voor ons een lastige keuze wat nu goed is om te doen, vooral ook omdat er al over gesproken is wat de keuze van Vlagtwedde en Bellingwedde was. Eigenlijk voelen wij ons als CDA ook een beetje met de rug tegen de muur gezet, ook doordat Pekela heeft laten weten dat zij niet meer willen overleggen voor wat betreft de SAvijf (strategische agenda vijf) voordat besluitvorming van de provincie heeft plaats gevonden en ik heb ook al gezegd dat alleen samenwerken voor ons niet genoeg is, samenwerken moet leiden tot herindeling, dat moet duidelijk het perspectief zijn van de weg die wij nu inslaan. Dus wij neigen toch wel naar afwachten wat de provincie doet.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Idema, SP.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, nog even terugkomend op de strategische agenda. De strategische agenda die zegt in feite niet dat het een must is dat je moet herindelen, maar dat dat eventueel kan worden gestimuleerd daardoor. Eigenlijk zeggen wij het al
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers.
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb de strategische agenda gelezen met de punten daarin, maar het mag duidelijk zijn dat wij als CDA nog steeds voor herindeling zijn en dat ook duidelijk als stip op de horizon zien.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja,ja, maar ik zei, ik vertelde even wat in de strategische agenda staat en de strategische agenda komt tot samenwerking in 6 maanden tijd geloof ik en de herindeling is daar niet een must bij, dat vertelde ik, ik vertelde niet wat jullie mening was. Maar even los daarvan, wij zijn ook van mening dat wij even moeten wachten op de provincie wat die gaat besluiten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Van Beek, CU.
  • 2:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Portefeuillehouder dank voor de uitgebreide toelichting. Ik kan mij in een heleboel dingen vinden die u zegt. Provincie is denk ik aan zet om een uitspraak te doen, ik denk dat het ook verstandig is om even daarop te wachten, ik bedoel het proces loopt al jaren, nou die paar maand die kunnen er dan ook nog wel bij. Want het is volgens mij slecht zaken doen met partijen die niet erg welwillend zijn, laat ik het maar zo uitdrukken. Ik heb wel eens gezegd het is slecht hazen vangen met onwillige honden, maar ik denk dat het daar ongeveer op neer komt. En ik denk dat het dus goed is als je de strategisch agenda die ik eigenlijk wel, of wij, geheel kunnen onderschrijven gezien de opgaven die er liggen er een robuuste gemeente dient gevormd te worden, daar zijn wij ook nog steeds toe van mening en als de provincie zegt dat Vlagtwedde en Bellingwedde daaraan mee moeten doen dan staan wij daar voor open. En als ze aan blijven geven dat ze dat niet willen dan denk ik dat wij onze blik de andere kant op moeten wenden. En dan denk ik niet dat we moeten praten over een terugvaloptie zoals u dat zegt want dat vind ik dan weer een naar woord, want dat vind ik dan zoiets van ach dan zijn we tweederangs als Veendam en Pekel en zo zie ik het dus duidelijk niet want ik denk dat die gemeentes ons samen met Stadskanaal goed kunnen versterken namelijk als ik zie dat op gebied van economie en arbeidsmarkt dat sluit goed aan bij Stadskanaal. En dat is wat anders dan toerisme en recreatie, met alle respect en de kleinschaligheid die er genoemd wordt binnen Vlagtwedde en Bellingwedde, ik bedoel dat hoeft helemaal niet overboord gegooid te worden, maar er zijn nu eenmaal een aantal zaken die opgepakt dienen te worden en dan denk ik dat stilstand achteruitgang is, dus ik ben voor dat wij daarmee doorzetten, maar ik denk dat het verstandig is om even te wachten op een sein van de provincie wat die geeft hoe om te gaan met beide gemeentes. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan wil ik het woord geven aan meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, het dilemma wat door mevrouw Brongers geschetst wordt dat herkennen wij ook heel duidelijk. Moet je de provincie nu in het eerste afwachten, het besluit eerst afwachten of een terugvaloptie in gang zetten. Ja, een terugvaloptie, ik zou hem ook niet zo willen noemen inderdaad, want het is niet een tweede keus, maar als je dat eenmaal hebt genoemd dan ben je misschien al dat pad opgegaan. Bovendien vinden wij als je kijkt, we hebben in vorige vergaderingen het vaak gehad over het woordje; “helikopterview”. Als je dan kijkt naar wat goed is voor deze hele regio, niet alleen wat goed is voor de gemeente Stadskanaal of onze andere losse gemeentes, dan is het denk ik heel goed dat de provincie hier echt duidelijk zegt wat nu precies hun mening hierin is en ik denk dat het ook goed is dat dat helder is en dat we daar dan eerst op wachten. Wat ons betreft is samenwerking alleen, maar dat heb ik ook al in mijn eerste termijn gezegd, niet voldoende. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Ploeger, GBS.
  • 0:59 A. Ploeger
   fractievoorzitter GBS
   A. Ploeger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, er is al heel veel gras voor onze voeten weggemaaid, de portefeuillehouder die stelt inderdaad terecht de vraag van waar leidt dit heen. En dat zijn inderdaad ook de vragen die ons natuurlijk bezig houden en je moet je afvragen van moeten we nog energie steken wanneer het misschien een ja een beetje zoals het nu lijkt een perspectiefloze uitzicht. En dan denken wij van ga wachten op de uitspraak van Gedeputeerde Staten en tot die tijd denk ik dat je daar geen energie in moet steken en inderdaad een afwachtende houding aannemen. En de portefeuillehouder had het inderdaad over terugvaloptie, ook wij vinden deze drie gemeentes; Veendam, Pekela en Veendam die hebben elementen die versterkend kunnen zijn en dus ik zie hun niet als terugvaloptie, maar als een ook eventuele stabiele voortgang, mocht er besloten worden om niet met 5 gemeenten verder te gaan. Tot zover voorzitter.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Ploeger. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, het is inderdaad een dilemma waar je voor staat en als VVD is het denk ik, ja wij vinden het belangrijk dat de provincie toch even de regie weer naar zich toetrekt. Ze hebben dat bij de 5 gemeenten neer proberen te leggen, middels het overleg over de strategische agenda, maar ik denk dat het belangrijk is dat de provincie nu toch een keuze gaat maken en vervolgens het uitwerken van de strategische agenda dat kan gewoon niet langer vrijblijvend zijn, dus partijen die besluiten om verder de agenda uit te gaan werken zullen dan ook gewoon naar een verre integrale samenwerking toe moeten groeien en als dat niet met 5 kan dan met 3 want daarmee maak je denk ik ook al forse stappen richting een robuuste gemeente dus voor ons is het pad redelijk helder.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D''66.
  • 1:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, voorzitter. Als ik de bijdrages hoor van mijn collega raadsleden dan is het verdikke net of we als konijnen in een lampenlicht zitten te staren. En dat lamplicht dat komt uit het provinciehuis waar nu 5 partijen aan het onderhandelen zijn die eigenlijk, waar we nu op wachten, op een witte rook of zwarte rook, er moet iets van rook komen omdat ze dan over onze toekomst en wat wij potverdikke willen met een strategisch agenda in dit gebied om daar een beslissing over te nemen. Dus is wou het eigenlijk helemaal omdraaien, ik vind eigenlijk, wij hebben, zijn als raad zijn we nu eensgezind jaar in jaar uit zijn we bezig met deze agenda, we hebben onze voorzitter er altijd in ondersteund en het lijkt mij en we zijn nu het laatste aan zet dat is ook nog het grote voordeel, Bellingwedde, Vlagtwedde hebben een prachtig resultaat gemeld, Veendam en Oude Pekela hebben ook gezegd hoe ze erover denken en we zijn gewoon het laatste aan zet en degene die het laatste aan zet is overziet ook direct het slagveld en ik denk dat we daar gebruik van moeten maken en ik stel voor dat we als gezamenlijke raad vanavond nog een brief op poten zetten, wat mij betreft een brandbrief of weet ik veel hoe je het gaat noemen en wat bestuurlijk behoorlijk en niet onbehoorlijk is, maar je gaat gewoon een brandbrief sturen naar de onderhandelaars in de provincie Groningen om onze missie en visie neer te zetten van wat we willen en wat wij willen en wat we behelzen. Want anders, zeg ik, dan zijn wij konijnen die in het lamplicht zitten te staren en we wachten gewoon af. Dus ik zou zeggen, ik stel voor vanuit de raad laten we ons wat activistischer opstellen, wij sturen een brief naar de onderhandelaars en de provincie Groningen om onze visie neer te leggen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, meneer Pals, maar is al zo vaak zijn onze standpunten toch duidelijk gemaakt, we zijn er zelfs geweest met elkaar om te vertellen wat ons standpunt is en wat de redenen zijn dat wij voor een herindeling waren.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat klopt, maar ik bedoel er is een, dat ben ik helemaal met u eens meneer Idema, maar er is een ander element bij gekomen. Het element is namelijk dat er nu vijf partijen aan het onderhandelen zijn van wie nu onze toekomstige vier jaar lange bestuur wordt in de provincie. En ik denk dat we nu ook het moment hebben om dat luidt en duidelijk onze visie en ons standpunt aan hun te vertellen hoe wij als gemeente Stadskanaal, wij zijn verdikke de derde gemeente in deze provincie, hoe wij er met zijn allen als raad van Stadskanaal over gaan denken. En ik denk dat we, dat lijkt mij een veel beter plan dan eerst maar afwachten tot dat er witte rook komt uit het stadhuis, lijkt me geen goed plan, ik roep op tot een brandbrief.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik begrijp uw betoog meneer Pals. U wilt graag zelf regie hebben en houden, maar kunt u mij aangeven wat in deze strategische agenda daar wordt het argument al aangegeven waarom je zou, naar schaalvergroting zou moeten gaan. Wat zou u in de brief toe willen voegen aan deze agenda.
  • 0:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk dat we in deze brief nog even moeten herhalen dat wij een gemeente zijn in Stadskanaal waarin wij jaar in jaar uit unaniem het proces van herindeling hebben ondersteunt en dat we nu niet en dat we nu niet het gevaar willen komen dat er nu vijf partijen aan het onderhandelen zijn dat dit meegenomen wordt als een soort onderhandelingspuntje van de herindeling maken wij een punt van wat er bijvoorbeeld niet zo nodig hoeft. Want de afgelopen vier jaar hebben zowel Provinciale Staten hebben zich altijd sterk gemaakt voor de herindeling, u kent de positie wat GS altijd heeft ingenomen en ik vind gewoon dat we hun daarin kunnen ontsterken. Wat ze ermee doen is punt 2 want we gaan ons niet bemoeien met de onderhandeling, we hoeven niet aan tafel te zitten, maar we hebben wel de unieke positie als laatste raad die daar over heeft om daar nog eens even ons standpunt te verwoorden, ook al zou je simpelweg dingen onderstrepen wat in het rapport staat, maar gewoon herhalen wat we willen en dat dat het unanieme standpunt is.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Pals wat bedoelt u met; ons standpunt herhalen wat wij willen. Hebben we het dan over 3 hebben we het dan over 5 of hoe moet ik het zien wat dat betreft.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij hebben meneer Van Beek ???????? hoeft niet te herhalen en onze voorzitter heeft daar al iets over gezegd van welke keuze leg je nou de bewoners voor, 1 of 2 of 3 of 4 of 5 gemeentes. Maar gewoon ons eigen helder standpunt en visie dat wij hebben nooit, wij zijn niet naar links afgebogen, we zijn niet naar rechts afgebogen, we hebben als raad jaar in jaar uit altijd recht vooruit ons helemaal herkend dat wij moeten gaan herindelen en dan liefst in de 5 gemeentes blijven, dan zou je dat standpunt misschien kunnen herhalen.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar dat hoeft dan toch niet in de vorm van een brandbrief. Er komt joch een besluit zometeen en dat wordt dan gewoon overgebracht naar de provincie en dat is het.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, maar dat is juist mijn punt meneer Van Beek. Ik bedoel ik heb alle fractievoorzitters heb ik het betoog horen houden van we wachten even af, het lijkt mij beter, we wachten even af wat in de provincie gebeurd, ik wil het gewoon omdraaien. Wij wachten niet af, wij sturen gewoon een brief en dan moeten ze er maar mee doen wat ze er willen, maar dan hebben we in ieder geval een signaal af gegeven.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:46 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ik denk dat wij vanavond allen nogmaals benadrukt hebben, of in ieder geval bijna allen, exclusief benoemd, dat onze voorkeur nog steeds uitgaat naar de vijf gemeenten. Alleen het proces is voortschrijdend geweest, omstandigheden zijn nu anders, wat het CDA betreft kijken we naar de besluiten die op 23 maart door andere gemeenten zijn genomen en dat betekend dat wij ons pad moeten bijstellen en dat is onze keuze geweest om te zeggen van het is wellicht goed om de provincie nu aan zet te laten zijn. Het is ons ins ziens weinig efficiënt om een beetje als alleen roepende in de woestijn dit pad te bewandelen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ik voel me helemaal geen roepende in de woestijn want we zijn al jaar in jaar uit roepende in de woestijn u weet hoe wij als gemeente in deze herindeling staan, maar ik wil alleen nog maar even herhalen en dan hou ik er ook over op is, dat er is een element bij gekomen, het element is de heronderhandeling in de Gedeputeerde Staten. En daar kunnen we op reageren, dat is mijn enige punt, dat is erbij gekomen en dat was tot voor de verkiezing, 18 maart, hadden we dat punt niet.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de portefeuillehouder, mevrouw Galama.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Eigenlijk ben ik wel weer content met grotendeels de eenduidigheid die weer spreekt uit de raad van Stadskanaal. Ik merk hier en daar een beetje, bij de een wat meer, actiebereidheid. En bij de ander iets meer terughoudendheid, want meneer Idema zegt van de strategische agenda ja daar lees ik niet in dat het niet zonder samenwerking zou kunnen of dat herindeling een must is. Ja, dan maak ik toch even de opmerking van waarom zijn we aan dit proces begonnen. waarom
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar op reageren voorzitter.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb proberen te vertellen; de strategische agenda gaat over samenwerken en dat een herindeling een mogelijkheid is.
  • 3:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik ben het niet helemaal met u eens en het lijkt me goed om gewoon nog even neer te zetten hoe wij dan dit proces zijn ingegaan, want anders krijgen we verkeerde beelden. Wij hebben altijd onze visie rechtovereind gehad en die is ook door uw partij tot twee keer toe mee ingestemd met de stemverklaring dat als het zou spelen dat u wel graag een referendum zou willen zien. Maar wij zijn dit proces opnieuw ingestort op verzoek van GS in het kader van de Arhi-procedure die zij voerden om alsnog tot een oplossing te komen vanuit de inhoud geredeneerd, vanuit deze strategische agenda. Er is niet aan ons gevraagd maak een strategische agenda en zet aan het eind eens een keer vijf verschillende varianten op een rij waarvan herindeling er één kan zijn, een niet vrijblijvende samenwerking er een kan zijn, dat is wat Westerwolde graag wil of misschien zelfs wel een vrijblijvende samenwerking, wat we überhaupt niet meer willen omdat het ons gewoon geen resultaat oplevert. Wij hebben dus wel heel degelijk een aanleiding gehad om met deze vijf gemeenten aan tafel te gaan zitten en de inhoud aan het papier toe te vertrouwen in de hoop dat daaruit vanwege de noodzaak en de urgentie andere standpunten zouden worden ingenomen dan. Dat blijkt op een gegeven moment dat daar die aanleiding er niet is en dat twee gemeenten vasthouden, maar twee gemeenten zijn nog in beweging. Dat zijn Pekela en Veendam. En als ik dan mag reageren voorzitter waarbij een aantal fracties zeggen van laten we even afwachten wat nu überhaupt het uitgangspunt zal zijn van een nieuwe coalitie die zich gaat vormen voor het Provinciale Bestuur dan ben ik het daar mee eens. Want dan denk ik laat er maar duidelijkheid komen waar we nu echt naar toe gaan. Laat er maar een stip aan de horizon komen wat GS, nieuw te vormen GS en PS nu vinden want we zitten te vaak, door een verkiezing, en wie weet wanneer we er weer een hebben, zitten we in het spanningsveld van welke kant gaat het nou echt uit. En ik vind dat we daar veel tijd, energie en middelen mee verliezen. Ik ben het niet eens met meneer Pals of althans nog niet eens met u meneer Pals, want als er één visie bij elke partij in de provincie bekend is die consistent, standvastig of ongewijzigd is dan is het de visie van de gemeente Stadskanaal. Op het moment dat wij nu een brandbrief zouden sturen naar zeg maar de onderhandelaars dan redeneren we ineens alleen vanuit onszelf als Stadskanaal, terwijl wij bekend staan over standvastigheid en met een helikopterblik, hij is vanavond eerder genoemd, wat is het belang van de regio en daaruit voort en uit die maatschappelijke opgave komt onze visie. Dus als wij iets doen, als u mij vraagt portefeuillehouder neem onze opmerking mee in dit kader naar het eerste stuurgroep overleg, want we hebben afgesproken dat we met de SAvijf zeg maar op korte termijn nadat we allemaal onze raden geconsulteerd hadden bij elkaar te komen, daarin zullen we ook discussiëren van wat hadden we nou afgesproken, wat betekenen nou de raadsbesluiten van Bellingwedde en Vlagtwedde en hoe verhoudt zich dat voor Veendam, Pekela en Stadskanaal, als u zegt neem dit mee en leg nog eens een keer een dringend beroep bij de onderhandelaars vanuit de stuurgroep, desnoods met de verschillen van inzicht, want die zijn ondertussen wel duidelijk, prima. Maar dan wil ik wel graag vanuit die helikopterblik, vanuit die inhoud, wat vergt dat, robuustheid, daar samen met andere gemeenten die daar wel welwillend tegenover staan, dat beroep doen en niet alleen vanuit Stadskanaal. Ik hoop dat u zich daarin kunt vinden want dat is op korte termijn dat we bij elkaar komen, volgens mij volgende niet maar die week erna,
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dan kunt u in ieder geval zeggen van we hebben, ik heb u nog gevrijwaard voor een brandbrief in dit geval.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik weet niet wie er het meest content mee zijn, die andere gemeenten of de mogelijke nieuwe coalitie, maar dat zou ook zo maar kunnen. Maar eigenlijk heb ik voor de rest denk ik op een gegeven moment één lijn meegekregen wij gaan die tijd en energie spenderen op dit moment totdat de stip aan de horizon bekend is en wij weten waar we onze tijd, energie en middelen insteken. Duidelijk voorzitter.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Ik denk dat we dit agendapunt voldoende hebben besproken. Het was ook een bespreking van de Strategische Agenda.
 • 8 Sluiting
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik het woord aan mevrouw Galama voor agendapunt 8.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat is de sluiting. Goed dan dank ik u voor uw komst, voor uw belangstelling en dan hebben we precies goed getimed, heeft u geweldig gedaan mevrouw Sterenborg, 19.00 uur. Dan zeg ik wel thuis, voor degenen die ik niet meer zie komend weekend; hele mooie Pasen. Ik hoop met een beetje zon, maar dat weet ik niet of dat echt uit gaat komen en dan zien we elkaar op een ander moment in de openbaarheid terug. Dank u wel. [voorzitter klopt met hamer]