Raadsinformatie

Raadsvergadering 07 september 2015

Naam
Download het audiobestand (106,18 MB)
Download de gesproken tekst (1,66 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (16,97 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 22 juni 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Vaststellen Woonvisie 2015-2025: kwali..
 • 13 Vaststellen Welstandsnota Stadskanaal ..
 • 14 Instemmen met nieuwbouw onderwijsvoorz..
 • 15 Huisvesting GBS Piet Prins
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij de eerste raadsvergadering na het zomerreces, als we het zo mogen noemen. Eigenlijk wel een beetje de aftrap van het nieuwe politieke jaar, september t/m juni rekenen we daar vaak toe. Goed om te zien dat er nogal wat mensen op de publieke tribune zitten, dus die ook van harte welkom. Ook een woord van welkom voor zowel de pers als onze luisteraars. We gaan kijken of we dit politieke jaar goed door kunnen komen.
 • 2 Mededelingen
  • 1:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan zeggen dat de heer Bieze van GBS niet aanwezig is vanavond, als gevolg van plezierige omstandigheden, want dat is een vakantie, zo mag je dat wel noemen en dat geldt ook voor wethouder Brongers die niet aanwezig is omdat die op dit moment van haar vakantie geniet. Voordat we verder kijken naar de agenda wil ik eigenlijk nog graag een woord van dank uitspreken aan de raad en aan de griffie die zo’n mooie invulling hebben gegeven aan de avond van mijn her-beëdiging voor de tweede termijn. heeft het voor mij als uw burgemeester en voorzitter van de raad heel speciaal gemaakt dus nogmaals mijn dank daarvoor. En wat ik ook niet ongenoemd wil laten, het is heel erg plezierig denk ik om te zien dat onze eigen griffier, Koen Willems, weer aan mijn rechterzijde zit en dat we natuurlijk uitspreken dat we hopen dat jij in dit politieke jaar net zo goed de raad kunt ondersteunen als wat je in de situatie daarvoor deed.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (204,55 KB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan kijken naar de agenda want volgens mij zijn er verder geen mededelingen, klopt? Verder geen mededelingen, gaan we kijken naar het vaststellen van de agenda en is mijn vraag aan u natuurlijk of die vastgesteld kan worden op de wijze zoals die voorligt. Is dat het geval? dan is de agenda vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben onder agendapunt 14 een inspreker namens de wijkraad Maarswold, mevrouw Van Geenen, dat staat op uw i-pad en daar zijn twee documenten meegestuurd. Ik denk dat mevrouw Van Geenen dat eerste document in haar inspreektermijn mee zal nemen, dat tweede document maakt op zich geen onderdeel uit van agendapunt 4 waarvoor wordt ingesproken, om reden dat daar heel erg gesproken wordt over wat er wel of niet in een projectenagenda zou moeten, als gevolg van een visie die is vastgesteld en dat is denk ik nog zaak van de verdere uitwerking van de visie en de projectenagenda’s horen tot de verantwoordelijkheid van het college totdat er andere voorstellen uit voort zouden vloeien die aan de raad voorgelegd moeten worden en die eventueel ook het budgetrecht van de raad gaan raken. Dus het eerste document kunt u erbij betrekken. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Geenen namens de wijkraad Maarswold betreffende agendapunt 14.
  • 0:35 mevr. T. van Geenen
   Ja, dank u wel voorzitter dat ik mag beginnen. Daar wilde ik dan ook in de introductie toch iets op zeggen, namelijk document 1 is inderdaad geheel betrekking hebbende op de wijkraad, maar ook stukken uit het tweede document gaan ook zeer zeker over het eerste document namelijk en ook over waar we het hebben met punt 14 namelijk over de schoollocatie, dus ik zou toch ook in die zin graag dat willen betrekken daarbij en ik hoop dat mensen dan toch de moeite vinden om dat inderdaad te zien en dan kan ik specifiek wijzen naar pagina 3,
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Van Geenen, ik geef u het woord, ik heb net de procedure uitgelegd waarin wij de volgorde van onze eigen behandeling waar we daar aan houden en dat betekend op een gegeven moment dat het eerste onderwerp van gesprek is tussen het college, ambtelijke organisatie en de wijkraad, en daarna als we het er niet over eens zijn wat er wel of niet moet gebeuren op een gegeven moment is het een onderwerp van deze raad. En die volgorde en die procedure hebben wij vastgelegd.
  • 4:00 mevr. T. van Geenen
   Prima, dank u wel voorzitter. Ja, dan wil ik het hebben over het stuk wat voorligt namelijk, ik zal eens even kijken, de locatiekeuze nieuwbouw onderwijsvoorziening, waarbij ik het dan vooral wil hebben over punt 3 de aspecten waarbij dan staat de voorkeur voor de wijkraden. En daarin staat dan dat we een verhaal waarin dat begint met de wijkraden zijn unaniem over hun voorkeur en daarbij zou ik graag willen verwijzen naar het stuk wat wij hebben. Wij hebben namelijk in eerste instantie gezegd dat wij dat graag in onze wijk zouden willen zien en we hebben dat ook aangegeven waar dat zou kunnen. In het stuk wordt gezegd dat een aantal wijkraden daar niet of unaniem zijn, maar we hebben daarin ook het stuk dus voorgehouden en daarbij heeft zowel de “Ark” dus Nautilus en ook wijkraad Maarsstee gezegd van de plek van pro-Stadskanaal die er nu ligt en het gebied wat daarnaast vrij is zou wellicht ook een mooie locatie kunnen zijn. en dat vind ik eigenlijk niet terug in de stukken. En dat is op zich wel jammer dat bepaalde procedures en zaken dan niet helder zijn voor de raadsleden omdat dan toch wellicht een ander beeld kan worden geschetst over hoe de wijkraden zijn geïnformeerd en hoe de wijkraden zijn benaderd en in gesprek zijn geweest met de gemeente omdat wij toch die paar bijeenkomsten die we hebben gehad ook vruchtbaar zouden willen zien nou je uitgewerkt in de stukken. En dat missen wij dan, zeker ook en dat wil ik hier graag vermelden dat ook de directie van de Gabrieldamschool alsook de ouders en de docente eigenlijk niet op de juiste wijze op de hoogte zijn gebracht met de brief die wel naar de Ark en naar de ander school is gestuurd waardoor zij op een bepaalde bijeenkomst niet aanwezig konden zijn en ook hun invloed daarover niet is meegenomen. Ook dat vind ik hier eigenlijk niet in terug, ik heb ze later bij een bijeenkomst waar onze wethouder bij heeft gezeten dan ook gesproken en ze waren erg verbolgen daarover dat dat niet is gebeurd dus ook dat wil ik u meegeven omdat ik denk dat het van belang is dat zulke zaken u ter ore komt en als met 5, 6 regels hier iets wordt neergezet waarbij wij een hele tijd bezig zijn en dan toch even refererend aan een ander stuk die ik niet mag benoemen ook daarin dingen zijn gebeurd in 1,5 jaar tijd die ook op deze school betrekking hebben, namelijk om een sluitingsweg, want als kinderen die nu bij ons in de wijk zitten en de Gabrieldamschool gaat dicht moeten onze kinderen naar een andere wijk, hoe moeten ze daar komen, via de enige weg die we hebben en dat is de Frankrijklaan. En als die ontsluitingsweg die wij willen hebben daar niet kan komen dan zie ik daar problemen in en daarom zou ik dat graag integraal willen meegeven naar de raad om dan te kijken van is het dan wel zo wijs om op deze wijze nu al beslissingen te nemen als niet eens het hele gebied duidelijk in kaart is gebracht hoe je iets veilig in de wijk neer kunt zetten of eigenlijk in de verschillende wijken want het gaat tenslotte om de scholen hier in Stadskanaal. En als je die wil samenvoegen dan zul je ook in de grote wijkdelen moeten kijken en ook met de verschillende wijken bijeen en dat gebeurt nu niet. ik zie steeds hapsnap of wij zien steeds hapsnap dingen gebeuren in de wijk en buiten de wijken die niet tot één integrale visie komen. en als we dat dan steeds doen en geld uitgeven zoals nu ook al gebeurd met de afwatering van Maarsstee/ Maarswold terwijl we niet eens weten waar dan een weg moet komen of niet of waar die school dan gaat zitten of hoe we dat willen vorm geven, waarom gaan we dan eerst een heleboel geld daaraan besteden als we nog niet alles helder hebben. En kan u vertellen wat betreft de veiligheid ligt er bijvoorbeeld een bult zand nu tussen de twee flats in dat als er straks een ambulance moet komen dat dat niet eens kan en dat vind ik dan toch wel erg ernstig en geef misschien des te meer aan dat we misschien integraal moeten kijken hoe we de wijken op de juiste wijze willen ontsluiten juist als de school vanuit Maarsstee naar een andere wijk wordt getransporteerd, dus in die zin denk ik dat beide stukken dan misschien toch wel erbij moeten, maar dat is aan u natuurlijk raadsleden om dat te besluiten, daar ga ik natuurlijk over, maar ik hoop dat u dat echt ter harte neemt en inziet dat deze twee stukken wel degelijk daar horen en ik hoop dan ook dat u daar naar wilt kijken en verder heb ik eigenlijk helemaal niet meer zoveel te vertellen want ik denk dat u het zelf wel weet.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent prachtig binnen de tijd, dank u wel mevrouw Van Geenen.
  • 0:07 mevr. T. van Geenen
   Graag gedaan.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 22 juni 2015
  • 05. Besluitenlijst van 22 juni 2015 (226,04 KB)
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar de besluitenlijst van 22 juni. Redactioneel, pagina 1, pagina 2, misschien is het goed als ik een kleine correctie aanbreng bij de rondvraag over het punt wat de heer Kremer van de SP ingebracht heeft. In het verslag staat op een gegeven moment dat de ontwerpvergunning van het hippisch park over het organiseren van een internationale wedstrijd een negatief besluit is genomen, dat was niet het geval, daar was een ??????besluit en een internationale wedstrijd heeft geen invloed op ons besluit en dus is de ontwerpvergunning die er mee te maken heeft en niet de ontwerpbegroting. Kunnen we dat redactioneel aanpassen dan is dat in overeenstemming met het besluit. Pagina 3, pagina 4. Niet? dan is het verslag vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 of 4. Nee, dan is het verslag compleet en compleet behandelt.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (307,85 KB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 6, de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Misschien is het goed om bij punt 46 even in te vullen dat de verantwoordelijk wethouder de heer Gelling is en bij, dat geldt voor dat laatste punt 91, is er verantwoordelijk wethouder mevrouw Brongers. En dan gaan we naar wethouder Hamster in het kader van misschien een toelichting op een paar punten.
  • 1:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst nummer 63, daar wordt gesproken over privacy, geheimhouding, punt door D’66 al geruime tijd geleden aan de orde gesteld, daar staat nu bij dat komt een keer aan de orde tijdens een bijzondere bijeenkomst, volgens mij hebben we de laatste of de vergadering daarvoor ook bepaald inderdaad dat wij met zijn allen een keer een avond zouden gaan houden over verschillende thema’s binnen het sociale domein, daar staat nog geen concrete datum voor dus wellicht is het wijs om hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook met de griffie te gaan laten ontstaan om die datum ergens dit najaar te plannen, dat lijkt er verder niet op te komen wat betreft het specifieke punt van privacy is het wellicht wel wijs om alvast te vertellen dat wij ons natuurlijk houden aan de wet op de privacy. Andere partijen kunnen absoluut geen gemeentelijke dossiers inzien en we hebben een privacy convenant CRGV met ketenpartners afspraken gemaakt over de wijze waarop dat wel binnen de privacywetgeving kan. Op dit moment wordt er landelijk veel aandacht aan besteed en er zal een leidraad uit volgen en wij wachten die leidraad af of dat wellicht gevolgen zou kunnen hebben, daar wordt getwitterd, we wachten de leidraad af
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u even onderbreken wethouder Hamster, want u weet wat hiervan de betekenis is hè. Een kleine versnapering is goed. Wethouder Hamster gaat u verder.
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik zei dat wij wachten op een landelijke leidraad wat betreft het privacy beleid, er lopen wat pilots in de provincie Groningen daar zal een leidraad uit volgen en zo snel duidelijk is wat de consequenties voor ons beleid zal hebben zullen we u er over informeren. Dat wat betreft de privacy. Ten tweede, nummer 73 gaat over de verordening financieel vangnet schoonmaakhulp ( er klinkt een geluid van een mobiele telefoon)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, als je even niet weet hoe je hem op trillen moet zetten, dat gebeurd soms, daar zou ik ook last van kunnen hebben, maar goed.
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De financiële verordening vangnet, en met name de specifieke vragen over de 120%/130% en in aanvulling daarop de motie die nog open staat over de uitvoering van onze huishoudelijke hulp, die staan ook gedateerd eerder dan vandaag, we zijn op dit moment de laatste hand aan het leggen aan het project, het eerste fase van het project herindicatie waarin wij inzichtelijk zullen krijgen met welke pakketten mensen al dan niet eindigen en als ons dat volledig helder is zullen we dat overzicht ook in uw richting zenden en dan zullen we ook zowel nummer 73 als de motie verderop op de lijst in onze beleving hebben afgedaan, dat zou mooi zijn dat is er nu om dat te beoordelen, behandelt hebben, maar mijn verzoek is om ons nog even een maand respijt te geven om dat goed te organiseren.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat wordt ook de raad van oktober? is dat haalbaar?
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dat vanaf de kant van het college, andere zaken waar de lijst over spreekt met openstaande toezeggingen of moties. Nog vragen, opmerkingen vanuit de raad? Nee, dan gaan we dat 63 denk ik en 73 als dat kan samenvoegen? Of nee, 73 wordt oktober en 63 wordt zo snel de griffie een datum aan kan geven om de informatieavond over het sociale domein te organiseren. Akkoord. Dan nog even, 81 die vraag is beantwoord? over de WHS palen? De sirenes, aanschrijven van veiligheidsregio, dus mag ik concluderen dat we die hier af kunnen halen. Ja? is dat het geval. Goed, vanuit uw kant nog vragen of opmerkingen. Nee, dan hebben we daarmee de lijst met openbare toezeggingen en moties behandelt.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd 2 (211,88 KB)07.01. Stichting Hospice Stadskanaal en omstreken over bijna Thuis huis (55,19 KB)07.02. B. Dijk over houtrook en gezondheidsschade (28,08 KB)07.02.1. Rapport (273,31 KB)07.03. Stichting houtrookvrij over problemen stoken van hout door particulieren (215,22 KB)07.04. Melis Bloemsma Fonds over afhandeling aanvragen voor bijzondere bijstand (53,31 KB)07.04.1. Brief aan college nov 2014 (58,28 KB)07.04.2. Antwoordbrief college 29 april 2015 (1,04 MB)07.04.3. Reactie op brief college 17 juni 2015 (182,7 KB)07.04.4. Antwoordbrief college 3 september 2015 (970,83 KB)07.05. College over Jaarverslag sluitende aanpak jongeren schooljaar 20132014 (14,06 KB)07.05.1. Jaarverslag sluitende aanpak jongeren 20132014 (269,69 KB)07.06. College over inzet extra middelen armoedebestrijding 2015 (37,02 KB)07.07. Gemeente Appingedam over motie (293,14 KB)07.08. Stichting We Smoke over Stichting WizArt (281,18 KB)07.09. Ministerie BZK over handreiking Treasury 2015 (20,54 KB)07.10. College over Plan van aanpak Akkoord van Westerlee (100,43 KB)07.10.1. Plan van aanpak Akkoord van Westerlee (1,17 MB)07.10.2. Addendum bij plan van aanpak (59,72 KB)07.11. College over resultaten Gemeentemonitor Waarstaatjegemeente.nl 2014 (27,7 KB)07.12. B. Hoek over kattenverjagers (36,42 KB)07.12.1. Krantenartikel (908,8 KB)07.12.2. B. Hoek over dierenkwelling door dierenverjagers (1,34 MB)07.12.3. Aanvulling brief dierenkwelling door dierenverjagers (411,61 KB)07.13. Schriftelijke vragen woonkostentoeslag (222,23 KB)07.14. De Jonge Democraten Groningen over APV verschaffen gegevens nachtregister (9,77 KB)07.15. College over jaarverslag 2014 Participatieraad (665,53 KB)07.15.1. Jaarverslag 2014 Participatieraad (338,82 KB)07.16. College over Pilot Stadskanaal krijgt gelijk (896,36 KB)07.17. Motie hospice (125,78 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Ik zal ze maar puntsgewijs bij langsgaan dat lijkt me het handigste. Punt 1, mevrouw Schipper, PvdA en meneer Idema. Nog meer? Meertens. Ok, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij steunen een hospice Stadskanaal en omstreken. Al enkele jaren zijn er plannen om een hospice te krijgen in onze regio, of liever spreken wij over een “bijna thuis huis”. Dit verwoord beter de inhoud vinden wij. Er is een behoefte aan een voorziening waar je te midden van familie en zorgzame mensen je laatste dagen kunt doorbrengen. Wat ook voor ons mede van belang is is de regio waar we wonen. Het is bekend dat vele jongeren wegtrekken en dus ouders vaak alleen achterblijven omdat kinderen elders wonen. Hospice Veen en Wolden heeft de gemeenteraad gevraagd om dit plan te steunen, wij doen dit. Wij vinden dat onze burgers zelf een keuze moeten kunnen maken waar ze hun laatste levensdagen willen doorbrengen. We weten ook dat er een bedrag gevraagd is van €1,- per inwoner, we steunen dit voorstel. Voorzitter, gehoord onze mening, hierin staan wij niet alleen, wil ik graag een motie indienen gesteund door meerdere partijen. Dank u wel.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien goed voor het publiek voor mensen die de motie niet kennen dat u de motie even toelicht, dat heeft u eigenlijk gedaan, maar ook even de inhoud, de strekking van de motie naar voren brengt voordat u hem indient en het is misschien wijs om te zeggen welke fracties dat ondersteunen.
  • 0:47 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, is prima. Goed, dan lees ik hem even voor. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 7 september 2015. Overwegende dat de vestiging van een hospice in zuidoost Groningen en de Drentse Monden wenselijk is. Verzoekt het college; 1, om een zogenoemde ondersteuningsverklaring ten behoeve van het hospice af te geven. 2, om bij wijze van startkapitaal een eenmalige subsidie van één euro per inwoner, stand 1 januari 2015, te verstrekken. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend namens de fractie van de PVDA, de fractie van de SP, de fractie van het CDA, de fractie van de ChristenUnie en de fractie van D’66. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Idema, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik heb er niet zoveel op aan te vullen, maar wij vinden in ieder geval dat dit vanuit de gedachte van eigen verantwoordelijkheid een prima particulier initiatief. Met name de mensen die al een hele tijd heel lang mee bezig zijn geweest, met name wijlen Tineke Breider, steunen wij dit, deze motie wat u al heeft gehoord en ook de financiële subsidie die er moet komen. dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:55 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter, GBS is geen tegenstander van het realiseren van een hospice in onze gemeente. wij kunnen dergelijk particulier initiatief uitermate waarderen alleen hebben wij best vraagtekens bij de noodzaak gezien de vele reeds bestaande mogelijkheden voor de betreffende doelgroep. Ook de bijdrage die de familie van een bewoner of de bewoner zelf uit eigen zak moet betalen is zoals ik weet uit recente eigen persoonlijke ervaring niet mals. En dit zou soms zelfs tot financiële problemen bij cliënten kunnen leiden, maar over al deze zaken heeft de stichting ongetwijfeld nagedacht. U vraagt ons bij dit agendapunt een standpunt in te nemen. GBS kan zoals gezegd een ontwikkeling als deze waarderen, maar is geen voorstander voor het verstrekken van een financiële bijdrage van en door de gemeente aan dit zoals gezegd, en daar wil ik de nadruk op leggen, particuliere initiatief en wij zullen de motie dan ook niet steunen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Boels, CDA.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik voeg er nog graag aan toe, wat het PvdA en de SP reeds gezegd hebben, dat wij een waardering willen uitspreken voor de werkzaamheden die de Hospice Veen en Wolde reeds heeft uitgevoerd en wij onderstrepen nogmaals op de brede ondersteuning die zowel de huisartsen hier in omstreken als het Refaja hier voor aangeeft en wij vragen aandacht voor die schrijnende gevallen van eenzaamheid die hiermee kunnen worden voorkomen en ook het feit dat die eenzaamheid wordt vermeden door het liefdevolle omringen van die mensen in de laatste fase. Dank u wel.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere fracties nog behoefte? Niet het geval. De motie voldoet aan de vereisten en kan daardoor zeg maar later op de agenda in stemming worden gebracht, ik denk stel voor dat we hem ook toevoegen na het laatste agendapunt zodat u ook nog het college een reactie krijgt om, de mogelijkheid krijgt om een reactie te geven op de motie waarna die eventueel daarna in stemming gebracht kan worden. Akkoord? dus dat wordt dan agendapunt 16.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter. Is het niet mogelijk om hem in stemming te brengen aan het eind van de ingekomen stukken?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarom?
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Omdat dat eerder is. Ik kan me voorstellen dat er ook wat mensen op de publieke tribune zitten die graag willen weten wat de uitkomst van deze motie is.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar had ik nog niet over nagedacht, dat begrijp ik, maar dat betekend dan dat we zo meteen even een kleine schorsing realiseren om even ook een reactie vanuit het college te kunnen bepalen.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Natuurlijk.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, doen we hem aan het eind van de ingekomen stukken. Goed voorstel. Ga ik naar punt 2, punt 3. Punt 3.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, punt 2 en 3 eigenlijk even bij elkaar genomen voorzitter. De overlast door hout stook, we hebben het stuk gelezen, we zijn er geen voorstander van om hier omtrent regels bovenaf op te leggen en volgens mij is het vooral een kwestie van goed nabuurschap als je buren last hebben van astma bijvoorbeeld dat je dan vuurkorf uitlaat, dat lijkt ons vanzelfsprekend, dat wouden we erover kwijt.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. 2 en 3 waren dat, dan ga ik naar 4. Mevrouw Luijken, SP. D’66 zag ik en fractie Mellies. Ja, ik heb u gezien. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb mijn vinger ook omhoog gestoken mevrouw de voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Had ik niet gezien meneer Hofstra, maar dan voeg ik u toe. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:48 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, de SP is het in principe met het Medisch Bloemsmafonds eens. Contact formulier bewijst toch een beetje dat mensen gebeld worden en dat ze dan afgewezen worden waardoor ze niet meer in een beroep doen op een aanvraagformulier, we hebben wel gelukkig gezien dat de gemeente al een aanvraagformulier op de gemeentesite gezet heeft, zodat mensen dat gewoon kunnen downloaden. Dan heb ik nog wel een vraagje daarover, de mensen die de laatste tijd te horen hebben gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand kunnen die alsnog een aanvraagformulier indienen ook al is hun termijn verstreken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Pals, D''66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter, we hebben er niet zoveel aan toe te voegen, maar wat ons een beetje verbaasd is eerlijk gezegd we hebben een prachtige contact client center, we hebben de bewoners in de, in de mensen in onze gemeente hebben natuurlijk te maken met veelal lastige regelgeving en lastige formulieren et cetera en wij vinden het dan ook jammer dat de Bloemsmafonds zover moest komen dat die de gemeenteraad eigenlijk, dat hij bij de gemeenteraad terecht moet komen om aandacht te vragen voor hun problematiek en ik begrijp dat eerlijk gezegd niet zo vanwege alle erfort die wij in de contact client centrum, zo zeg ik het geloof ik goed hè?
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klanten Contact Centrum.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Klanten Contact Centrum, ok, het is, nou ja dan zeg ik, Klanten Contact Centrum
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is soms makkelijker dan het lijkt meneer Pals.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waar veel aandacht voor is en waar veel opleiding et cetera is en dat we betreuren het een beetje dat het zover heeft moeten komen, vandaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:39 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja voorzitter. Ja het heeft wat voeten in aarde gehad. De correspondentie over en weer naar het Melis Bloemsma fonds heeft eind vorige week op de valreep dan toch nog antwoorden opgeleverd op resterende vragen gesteld in de brief van 17 juni jongstleden, waarin staat en ik moet zeggen dat ik het een beetje een vaag verhaal vind, maar wat ik eruit begreep is dat het een en ander mee zou worden genomen in het verder uitbouwen van de digitale loket op het Klant Contact Centrum. Klopt dat? Wat ik daarbij voorstellen? Dat is even de vraag aan het college eigenlijk.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja inderdaad ligt inmiddels een behoorlijke briefwisseling tussen het MBF en het college voor ons. Wij willen ons in deze bijdrage beperken tot het reageren op de kwestie met het aanmeld - en contactformulier, andere belangrijke aspecten die het MBF in zijn correspondentie aankaart willen we graag betrekken bij de komende herziening van het armoedebeleid. En overigens juichen wij het van harte toe dat organisaties als Melis Bloemsma Fonds daarbij worden betrokken. Voorzitter het is goed dat maatschappelijke organisaties zich inzetten voor het oplossen van problemen waar mensen tegenaan kunnen lopen. Deze vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Het Melis Bloemsma Fonds heeft gesignaleerd dat het contactformulier zoals dat er tot voor kort bestond niet goed was en een aanmeldformulier niet op internet te vinden was en dat ze ook aan de balie hier in het huis dat aanmeldformulier niet kregen. Moet wel gezegd worden dat dat een steekproef was met omvang 1, desalniettemin; mensen moeten altijd goed geholpen worden, aan de balie en op de site. Dat is een vereiste. Het college heeft volgens ons deze problemen erkend en heeft inmiddels ook verbeteringen aangebracht. Zo staat er nu een aanmeldformulier op de gemeentelijke site. Ook de procedures aan de toekomst van het proces, van het aanmeldproces, wordt veranderd. Dit in samenhang met het KCC. Dit is volgens ons een goede ontwikkeling en ook nodig. Wat ons betreft, en dat hebben wij in deze discussie nog niet gehoord, maar dat kan volgens ons een waardevolle bijdrage leveren, wij hebben hier een participatieraad die ook ongevraagd adviezen kan uitbrengen. Dus wat ons betreft ook een oproep, maak daar gebruik van college en ook participatieraad zelf kijk hier nog eens naar in het opzetten van het nieuwe proces hoe dat met het KCC verloopt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 2:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ten aanzien van de vragen die er gesteld zijn als het gaat om het digitale aspect van het KCC dan hebt u kunnen vaststellen dat het steeds meer gebruikelijk is om formulieren, aanvragen en dergelijke via de website beschikbaar te stellen en ook op die manier te laten indienen. Dat is en dat blijft natuurlijk nog steeds een mogelijkheid, maar daarnaast is het ook mogelijk om papieren versies van aanvragen in te dienen, dus dat is iets wat via het KCC nog steeds zo blijft. De discussie, laat ik het zo maar even noemen, de briefwisseling die er met het Melis Bloemsma fonds is geweest dat is een tamelijk uitgebreide geweest, dat heeft ook te maken met het feit dat wij vrij vlot richting MBF hebben erkend dat zij ten aanzien van hun vragen een punt hadden en dat betekend ook dat er met de nodige zorgvuldigheid gekeken is naar de oplossing die er zou kunnen worden gegeven. Nou naar ons idee hebben we die oplossing op dit moment bedacht, dat betekend dat de procedure voor iedereen helder is, dat er aanvragen gedaan kunnen worden, dat op die aanvragen een antwoord komt, dat is logisch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, want ook die behoefte is er, om informatie te vragen en op het moment dat die vraag binnenkomt zal die ook beantwoord worden. En dat betekend dat een dergelijke vraag om informatie absoluut niet in de plaats komt van het indienen van een aanvraag dat moge ook helder zijn. en het is zo dat op het moment dat iemand een aanvraag wil indienen dan kan dat natuurlijk gebeuren dat moet ook duidelijk zijn. Voor wat betreft de rol van de participatieraad en het gebruik maken van de expertise die daar aanwezig is, nou dat is een opmerking die willen we ons ter harte nemen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Meneer Mellies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja, dan begrijp ik toch even één ding niet goed dan waarschijnlijk. U zegt dus dat op de manier zoals het nu op de site staat, dat veranderd dus niet. De procedure van het aanvragen of de procedure voor het aanvragen van informatie zoals het nu op de site staat zo blijft het ook staan.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er zijn twee mogelijkheden. Er is een algemeen formulier wat gehanteerd kan worden om vragen te stellen en informatie te vragen. En er is een aantal specifieke formulieren voor het aanvragen van bijvoorbeeld bijstand. Beide mogelijkheden zijn er.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:39 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou hadden we voor een aantal maanden geleden een situatie dat er een contactformulier, alleen een contactformulier, op de website stond, dat is inmiddels aangepast, nu staat er dus naast het contactformulier een halve formulier voor het aanvragen van de meest voorkomende kostenposten, voor de overige kosten die in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand dient nog steeds dat formulier weer ingevuld te worden. Dus hebben we nou 3 formulieren en die moeten ook uitgeprint worden ook nog. Dus dat is een beetje, in mijn ogen, een beetje een te, ik had gehoopt en dat had u volgens mij ook geschreven in uw brief van 3 september jongstleden, dat alles op de schop zou gaan en alles digitaal zou verlopen in de nabije toekomst. Heb ik dat verkeerd gelezen?
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is uw constatering of verwacht u nog een antwoord.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   nou hier staat in de brief van 3 september jongstleden van vorige week dat het een en ander nieuwe stijl staat te gebeuren. Dus ik neem aan dat dan die hele aanvraag procedure die nu online staat dat dat ook op schop komt binnenkort.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:21 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat betekend dat de mogelijkheid om straks digitaal de aanvragen te verrichten, ja dat die er is. En daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om, over welk onderwerp dan ook, informatie te vragen, daarnaast, niet in plaats van.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Schriftelijk en digitaal.
  • 0:0 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan wachten we dat af.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:35 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag. Mijn vraag was; heel veel mensen hebben contactformulieren ingevuld, die zijn daarna door de gemeente gebeld met de mededeling dat ze niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ja, mensen gaan er dan vanuit dat het klaar is, dan is het over, maar die mensen hebben nog niet officieel een aanvraag ingediend. Dat kunnen ze in principe alsnog doen, maar er staat een bepaalde termijn waarin je dat mag doen, een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand, voor die mensen is inmiddels dat termijn verlopen. Kan dat alsnog.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Wat ik zojuist zei; dat een aanvraag altijd ingediend kan worden dat blijft zo. Dus op het moment dat iemand nog geen aanvraag heeft ingediend, en er is weliswaar contact geweest via het contactformulier, kan er natuurlijk nog een aanvraag worden ingediend.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan let u niet op het, op de datum.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   We letten overal op.
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende behandelt? Ga ik naar punt 5, mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:30 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter. dank u voor dit jaarverslag. In de inleiding wordt aangegeven dat gekozen is voor tabellen die voor zich spreken en een minimale hoeveelheid tekst. Dat is in deze tijd van dikke stukken en lange lappen tekst een heel plezierige benadering. Echter ik denk dat het originele jaar verslag ongetwijfeld een kleuren versie was en wij hebben nu een zwart/wit exemplaar ontvangen en dit kwam wat mij betreft de leesbaarheid van de tabellen niet echt ten goede en dat vond ik jammer. Desondanks concluderen wij dat de aanpak zijn vruchten afwerpt en daar zijn wij blij mee. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Dank u wel mevrouw Meertens. Punt 6, punt 7.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Sorry voorzitter, ik had mijn vinger opgestoken.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, gaat uw gang mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:18 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Met succes, naar nu blijkt. Ja, terecht dat een beslissing is genomen om extra budget ter beschikking te stellen voor de bestrijding van armoede. In feite zou dat eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar we zijn blijk met deze beslissing. Op dit onderwerp komen we heel graag nader terug bij het onderwerp armoedebeleid verder in dit jaar. Dank u wel.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik denk dat het voor iedereen geldt, daarom was ook het advies van de agendacommissie om hem voor kennisgeving aan te nemen. Omdat de rest allemaal terugkomt in uw mogelijke commissievergadering. Gaan we nu naar 6, dat was 6, gaan we nu naar 7, gaan we naar 8, gaan we naar 9. Meneer Boels, CDA.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Ja, hier staat ook bij voor kennisgeving aannemen, dat is een uitvoerige handreiking ??????? met een aantal kritische vragen. En ons inziens zou deze kritische raad daar toch ook antwoorden op willen hebben en wat ons betreft is het nou typisch iets voor de rekeningcommissie, dus wij zullen u voorstellen om dit document in handen te stellen van de rekeningcommissie om daar ambtelijk te bespreken en daar dan de juiste antwoorden op die kritische vragen te mogen ontvangen. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaat de rekeningcommissie zelf doen of de rekeningcommissie, u wilt het in handen van de rekeningcommissie die een verzoek gaat doen aan de organisatie om die vragen te beantwoorden en dan in de rekeningcommissie te behandelen.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat is een juiste constatering voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie iedereen al weer heel hard knikken. We hebben allemaal helemaal voor ogen wat dat betekent.
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik ook en het zijn wel heel veel kritische vragen dus wellicht dat u eerst in de rekeningcommissie een selectie kunt maken van waarvan u denkt van deze kritische vragen zijn relevant voor ons om te behandelen om inderdaad niet de ?????? tot in het oneindige op te laten lopen, zowel voor u als voor de organisatie waarvoor wij toch ook een beetje verantwoordelijk zijn.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou meneer Boels dat lijkt een reëel voorstel, of niet.
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou, maar laten we daar in de rekeningcommissie verder over praten.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het wordt in handen gesteld van de rekeningcommissie en het lijkt me wijs als de rekeningcommissie bijeenkomt dat de portefeuillehouder financiën even aansluit om te kijken van wat kunnen we op een goede manier dusdanig beantwoorden dat het ook zinvolle informatie is voor de rekeningcommissie en eventueel een advies aan de raad. Zullen we het zo doen? komt dus in handen van de rekeningcommissie. Dan punt 10, punt 11, mevrouw Kroom en meneer Boels. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:52 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. De samenvatting gemeentemonitor “waar staat je gemeente” geeft inzicht op welke fronten de dienstverlening beter kan. Sommige verbeterpunten zijn herkenbaar en sommige ook niet. Eén van die punten die wij niet herkennen is de onvrede over de prijs van de dienstverlening. Stadskanaal heeft juist ten opzichte van anderen gemeenten lage tarieven. De monitor wordt 2 jaarlijks gedaan en we hopen en verwachten dat er tussentijds actief gewerkt wordt aan verbetering van onze dienstverlening. Wij denken dan aan de telefonische afhandeling en de terugbelafspraken en al eerder op de avond is er over gesproken we zouden het ook fijn vinden en ook goed vinden wanneer alle formulieren die op de website staan worden gescreend, foute en onvolkomenheden maken het voor de inwoners van onze gemeente niet eenvoudiger op. Een serieuze klachtafhandeling zou ook goed kunnen, werk om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Uiteindelijk is een klacht een gratis advies. Wij zien graag een hoge waarderingscijfer, een cijfer waar we trots op kunnen zijn en in één keer goed levert meer op dan men in het eerste opzicht zou vermoeden. Tenslotte wordt er gesproken over het onderhoud van het openbare groen, openbare ruimte, door de bezuinigingen kan de gemeente de onvrede over de onderhoudsniveau niet wegnemen. Dat is in bepaalde gevallen nog wel de vraag, het gaat om de keuzes die er gemaakt worden. Soms kunnen juiste keuzes ervoor zorgen dat er met minder geld hetzelfde beeld wordt opgeleverd. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:49 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. De PvdA maait het gras voor mijn voeten weg op het gebied van onderhoud openbaar groen, maar toch wou ik er iets over zeggen voorzitter. De burgers bevalt het niet, dat lezen wij in deze monitor, ze willen het niet langer. We plaatsen prachtige en goede lantaarnpalen in de openbare ruimtes, maar die staan in zulk hoog gras dat onze burgers aangeven dat hun dit niet langer bevalt. U geeft in de reactie aan dat we als we nu niet reageren anders moeten wachten tot 2017. Wij gaven het reeds aan bij de algemene beschouwingen, we moeten hier wel over praten een punt van maken. Wat ons betreft nemen we dit mee, het onderhoud van het openbare groen en het onderhoud in het algemeen mee naar de begrotingsbehandeling. Want onderhoud uitstellen kost op den duur veel meer geld. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat roept een reactie op van meneer Pals.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, zowel voor de PvdA als het CDA. Ik kan mij nog herinneren dat we in het vorige periode uitvoerig hebben stilgestaan bij het onderhoud van het groen in Stadskanaal. U kent dat hele dikke fotoboek nog, ik weet niet het was in allerlei categorieën ingedeeld, categorie a, b, c voor buitenwijken en dat soort dingen. Dus uw opmerking van een lantaarnpaal met 2 meter gras eromheen herken ik niet zo want zo hoog gaat gras niet, maar ik denk toch wel dat het verstandig is als de burgers inderdaad daar over klagen, dat we denk ik toch wel dat boek ter hand gaan nemen en met dat boek in de hand kunnen zeggen van hé dit is een situatie die volstrekt uit de hand gelopen is en dit is een situatie die we als raad gezamenlijk hebben besloten om in het kader van de bezuinigingen, want daar is die hele exercitie voor begonnen, om te zeggen van ok dat is akkoord conform het fotoboek. Want een opmerking we gaan het in de algemene beschouwingen of in de algemene beschouwingen gaan we het stuk meenemen of in de begroting – en de najaarsnota, op zich ik kan daar weinig mee.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat is altijd jammer dat u er weinig mee kunt en we het u ligt kunnen maken en vinden meneer Pals, we hebben in het verleden aangegeven dat we graag willen evalueren en nu zien wij dat onze burgers aangeven dat deze staat van onderhoud hun niet bevalt en dat zeggen zij in grote meerderheid dus wellicht is het dan goed om aan de hand van het door u terecht genoemde fotoboek daar de evaluatie aan op te hangen. En dat dan wel bij een begroting zou moeten betrekken want dat is volgens mij het moment dat wij daarvoor de gelden kunnen accorderen om het zo te noemen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar daarvoor is dat fotoboek ook juist bedoeld, dus ik denk niet dat we, want ik denk als we kijken naar onkruid of mooie planten of slechte planten dat is dan ieder zijn eigen prioriteit en beoordeling van wat wij tolerant is wat te tolereren valt et cetera, dat is boek is denk ik voor ons een leidraad en als dat boek niet goed is dan denk ik dat het college weer met een ander voorstel moet komen, maar niet zo op deze manier, sorry.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, meneer Pals ik kan me vinden in de woorden van de heer Boels. Ik denk op het moment dat wij, het zal niet aan het boek liggen, maar het zal waarschijnlijk aan de uitvoering liggen en op het moment dat we constateren dat onze inwoners niet blij zijn met de keuzes die wij als raad gemaakt hebben dan is het denk ik verstandig, en dat zou D’66 zeer moeten aanspreken dat we gaan evalueren en ons beleid gaan bijstellen, ik bedoel dat is toch waar politiek om draait.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dat is ook juist mijn voorstel. Laten we dat boek weer in de hand nemen en laten we daar eens breedvoerig over discussiëren zonder allerlei opmerkingen te plaatsen van het onkruid staat heel hoog op lantaarnpalen met dat soort opmerkingen komen we niet zo ver mee.
  • 2:59 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan zal ik proberen in ieder geval de opmerkingen van mevrouw Kroom mee te nemen want dat gaat in eerste instantie over de kwaliteit van onze dienstverlening en dat ondanks dat we met het nieuwe KCC, meneer Pals, het klanten contact centrum, van start zijn gegaan binnen de vernieuwbouw van de publieksruimte die plaats heeft gevonden zit daar natuurlijk wel heel duidelijk onze missie achter op een gegeven moment wat voor gemeente we willen zijn en ook wat voor gemeente we willen zijn in de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat gaat nog niet 100%, dat zeg ik in alle eerlijkheid mevrouw Kroom dat gaat nog niet 100% overal perfect. Zeker het moment waarin we zeiden we hadden altijd een situatie dat als wij de telefoontjes niet op tijd konden behandelen dat ze werden overgenomen door Pricon en dat dat allemaal netjes teruggekoppeld moest worden en bij de desbetreffende ambtenaar moest binnenkomen die het dan wel zou kunnen beantwoorden dat is één op één in alle gevallen niet het geval en dat hoort het wel te zijn. Want ook als we het antwoord niet kunnen geven of de vraag is te complex laat ik het maar zo zeggen dan zouden we netjes moeten kunnen antwoorden op een gegeven moment dat het antwoord op een later moment komt. Dus in die zin heeft u gelijk en dat geldt hetzelfde, ik wil graag even het verhaal afmaken, dat geldt hetzelfde voor het terugbellen en in die zin heeft u denk ik een eventuele klacht is een gratis advies, heeft u gewoon gelijk in, als je er op een positieve manier mee omgaat kan een klacht een gratis advies zijn. dat niet altijd alle klachten 100% realistisch zijn of realiteitswaarde, moet we ook beseffen. Want we kunnen het niet iedereen altijd conform zijn of haar wens aan voldoen, als dat het geval was dan zouden we een 100% perfecte organisatie zijn en dan zou er ook op alle fronten eenduidigheid van beleid zijn en dat is er niet altijd, anders hadden we ook niet zo’n diverse samenstelling in deze raad. Het onderhoudsniveau van het groen, nou ik heb met belangstelling uw discussie gevoerd dus ik ben benieuwd wat u in gaat brengen bij de begroting. Daar zou ik het antwoord op dit moment bij laten want voor de rest wordt er door het college uitgevoerd wat u in beleid, in het programma en conform bezuiningstaakstelling heeft geaccordeerd en eerder draaien we niet om. En dat is ook een beetje lastig want mevrouw Brongers is er niet en ik vind wel dat die alle ruimte moet hebben om zich zo’n vraag en opmerking ook tot zich te kunnen nemen. Ik hoop dat ik daarmee de vragen voldoende heb beantwoord als dat niet het geval is mevrouw Kroom dan hoor ik dat graag.
  • 0:18 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil wel graag weten wat u van de suggestie vond voor een serieuze klachtenafhandeling want zover ik dat nu kan zien is dat er niet. Vroeger hadden we wel eens rooie kaarten, gele kaarten, blauwe kaarten, maar volgens mij is er op dit moment niet een proces of een procedure voor afhandeling van klachten.
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij staat op de agenda’s nog een actualisatie van de klachtenregeling, daar zal dit zeker in naar voren komen en volgens mij staat hij op nog te plannen bij de lange termijnagenda van de raad. Hoewel de vraag nog even is; is dat een raadsstuk of niet. Nou ik vind wel dat wij klachten serieus moeten nemen en ik vind ook dat daar waar de dingen verschillend binnenkomen gewoon goed doorgezonden moeten worden en daar zullen altijd fouten in gemaakt worden, daar moeten we realistisch in zijn, maar dat we proberen op een gegeven moment onze dienstverlening overeenkomstig van wat we afgesproken hebben ook op die manier uit te voeren ja daar moeten we echt naartoe werken en dat verlangt hier en daar nog een paar stapjes. Houdt u ons maar scherp in de gaten dan komt dat naar voren. Daarmee voldoende behandelt? Punt 11, gaan we naar 12, naar 13, naar 14, 15 en 16. Meneer Nijenbanning en meneer Hofstra en mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter ????????????????????????????
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u de microfoon aanzetten meneer Nijenbanning.
  • 1:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dat is ook een kwestie van techniek. Nee, wat ik al zei; de VVD vindt het een prima voorstel en een prima initiatief alleen hebben we toch een grote maar erbij. Het lijkt de VVD niet verstandig dat de gemeente in zee gaat met een partij die geen ervaring heeft met het geschikt maken van gelijkspanningsnetten. Op deze wijze gaan twee partijen aan de slag die een beperkte kennis en een beperkte ervaring hebben met deze techniek. En zo lijkt een beetje het spreekwoord dat de lamme de blinde gaat leiden hier dus opgaat en dat voor €75.000,-. Dat is een behoorlijke investering. Daarnaast Enexis is een ondernemer die de kennis zal die wordt opgedaan waarschijnlijk heel goed kan vermarkten en dus gaan terugverdienen in de tarifering van de elektriciteit. En de VVD is dus ook van mening dat de gemeente als gelijkwaardig partner zal moeten deelnemen en dus zal moeten afdwingen dat bij het wel slagen van het experiment en het vergaren van de kennis het gemeentelijk aandeel wordt terugbetaald. Concluderend is de VVD van mening dat we moeten mee doen en dat afgedwongen moet worden dat bij het succesvol verloop het gemeentelijk aandeel door Enexis terugbetaald wordt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja even kort voorzitter, we vinden het een mooi initiatief
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog een klein puntje van techniek meneer Nijenbanning, het moet weer even wennen na het zomerreces. Meneer Hofstra.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor geluid hebben we gelukkig niet een hele snelle internetverbinding nodig. Het is een mooi initiatief combineert verduurzaming van de openbare verlichting met verspreiding van breedband wat meneer Nijenbanning zegt ja als het experiment slaagt dan zien we natuurlijk ook maatschappelijk rendement terug in het ontsluiten voor het breedband van onze buitengebieden, dus dat is altijd een pm-post waar we ook rekening mee dienen te houden lijkt mij.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:07 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter, ook wij vinden dit een mooie ontwikkeling en wij zijn eigenlijk benieuwd of er al een planning is gemaakt of daar al iets over te zeggen is.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt dit stuk ter kennisname gekregen mevrouw Meertens, verder gaan we er nog niet helemaal op vooruitlopen. Meneer Pals, D''66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik heb nog even een vraagje aan mijn buurman, de VVD die plaatst een opmerking door te zeggen dat het bedrijf daar niet helemaal geschikt voor is dit te gaan doen of de techniek niet in huis heeft, dat is uw, is dat een conclusie die u heeft getrokken, is het een constatering, hoe komt u daarbij? Want dan denk ik dat we misschien, als we even doorredeneren komen we misschien wel op glad ijs met dit experiment.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:05 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, als ik daarop mag reageren, dat staat in het stuk zelf, dat Enexis dit als gelegenheid ziet om de kennis op dat gebied uit te breiden en op te doen, dus vandaar ook mijn constatering ja het lijkt een beetje alsof de lamme de blinde gaat leiden dat vind ik, we zijn als gemeente geen risicovol investeerder.
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben de opmerkingen gehoord, ik denk dat de desbetreffende portefeuillehouder dat meeneemt in de verdere verwerking van de pilot. Het is geen discussiepunt nu op de agenda hè. Ok, hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken behandelt. Dan hebben we u belooft om aan het eind van dit agendapunt de motie te bespreken en eventueel in stemming te brengen, dus het lijkt me goed dat ik, vijf minuten? Schors, is dat tekort? Maar dan ga ik straks niet snel, ok, tien minuten, maar dan gaan we niet snel de andere schorsingen realiseren. Tien minuten.
  • 0:11 schorsing
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan vervolgen wij de vergadering en had ik u beloofd ter afronding op een gegeven moment de motie ingediend na aanleiding van ingekomen stuk nummer 1 te bespreken, ik geef wethouder Boen het woord om een reactie op de ingediende motie te geven en dan gaan we kijken of daar stemming over nodig is of niet. Wethouder Boen.
  • 1:49 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Laat ik beginnen met te zeggen dat de idee achter een hospice of een bijna-thuis-huis dat dat een goed idee is. de aanvragen die zijn ingediend door de stichting de afgelopen periode die zijn door ons behandelt en we hebben ons daar laten adviseren door partijen die daar wat over te melden hebben, o.a. de participatieraad. Mede op grond van die adviezen zijn wij tot de besluiten gekomen die wij genomen hebben en die zijn allemaal terug te vinden in de stukken bij de brief van het hospice van de stichting. De motie die nu voorligt laat wat mij betreft, wat ons betreft, aan duidelijkheid niets te wensen over en het is ook duidelijk dat die motie op een ruime meerderheid in de raad kan rekenen. Er zijn twee punten die ik nog even onder de aandacht wil brengen. Op de eerste plaats heb ik gezien dat er geen dekkingsvoorstel bij de motie is dus wellicht dat er daar nog een voorstel voor zou kunnen komen en een tweede vraag die wij hebben is dat op het moment dat de subsidie verstrekt wordt dat het toch ook wenselijk is dat wij enig inzicht krijgen in de exploitatie van het hospice. Dat waren mijn opmerkingen voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:09 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Op de eerste vraag kan ik antwoord geven dat wij niet expliciet een bedrag daarvoor hebben uitgezocht, dat we dat willen halen uit algemene middelen. We vinden het bedrag dusdanig dat het niet zo groot is, natuurlijk het is wel weer 32/33 duizend euro, maar wij vinden dat wel verantwoord.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee zegt u dat u geen expliciet dekkingsvoorstel heeft en het college opdraagt dekking te vinden voor de uitvoering van de motie.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, eenmalige uitgave, ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. En de tweede vraag van de wethouder.
  • 0:17 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Eh, sorry, ik kan daar op dit moment echt geen antwoord op geven. Misschien dat iemand anders het weet, maar ik kan natuurlijk niet toe gaan geven wat, om te zeggen van dat daar inzage in de stukken zou kunnen komen, ik weet daar op het moment het antwoord moet ik op u schuldig blijven.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zou ook willen aanvullen dat ons dat een reëel voorstel lijkt om hiermee in te stemmen. Om die inzage te geven, ja dat lijkt ons een reëel voorstel.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus het college wordt gevraagd dekking aan te geven voor de motie en te kijken naar de haalbaarheid van de continuïteit van de stichting. Alvorens tot uitkering te komen. is dat….nee? Dat is wat de wethouder zegt in wezen. U wilt een eenmalige donatie geven, los van het feit of het daarmee haalbaar wordt en of het continuïteit kan bieden.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb, nou ik denk nagenoeg alle stukken gelezen en ik denk dat de stichting heel goed inzichtelijk heeft gemaakt hoe zij hun middelen verantwoorden. En als het onvoldoende is dan raad ik het college aan om contact op te nemen met de stichting.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nou draait u de zaak om. Wethouder kunt u het verduidelijken, de opzet, de bedoeling van.
  • 0:35 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Als ik het heel plat en kort zeg is het verzoek om een bedrag ten behoeve van de exploitatie van het hospice en ik denk dat het niet meer dan normaal is dat wij op het moment dat een dergelijk bedrag gaat worden uitgekeerd dat er ook inzicht is in hoe die exploitatie gaat verlopen. En op het moment dat daar een financieel verhaal ligt op basis waarvan wij kunnen zien hoe welkom dat bedrag is denk ik dat dat uitgekeerd kan gaan worden.
  • 0:19 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou gezien al die openheid die deze stichting heeft gehad dan ben ik daar niet bang voor dat ze dat niet zouden gaan doen. Dus ik denk dat dat voor hun ook geen probleem is want tot nu toe hebben we alle stukken van hun nog gekregen en zijn ze altijd in alle zaken heel open geweest dus ik neem aan dat dat geen probleem is.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U blijft nu een beetje heen en weer gaan van wat we dan uiteindelijk besluiten, ik denk dat er geen discussie is om het bedrag eventueel ter beschikking te stellen wat de opmerkingen vanuit het college behelst dus op een gegeven moment om te weten dat er ook een bepaalde bestaansrecht continuïteit aan is om te voorkomen dat u niet jaarlijks geconfronteerd wordt met een hernieuwde vraag omdat het anders niet lukt. Dat is het enige doel volgens mij wat het college wil bereiken en dat is de vraag, dus we tornen niet aan uw motie, we tornen alleen het idee het moet ook beschikbaar gesteld worden op het moment dat je zegt het geheel qua opzet en exploitatie is realistisch geworden. Meer niet.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter, ja.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Akkoord, ja, helder, ja.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja? dan begrijpen we mekaar. Goed opgelost. Hebben we daarmee de agendapunt 7 de lijst met ingekomen stukken behandeld.
  • 1:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik bij punt 8; inlichtingen vanuit het college. Volgens mij….nog een stemming? Over de motie? Ik kan ook vragen of de conclusie gerechtvaardigd is dat de partijen van GBS, VVD en Mellies, zeg ik het goed, niet instemmen met de motie, maar dat ie door de stemmen, de leden van de andere fracties, de meerderheid heeft verkregen. Dat betekend dat er 22 stemmen zijn uitgebracht en dat er 1, 2, twee tegen gestemd hebben. Drie, drie, Meertens erbij, ja. Dus met 19 voor en 3 tegen is de motie aangenomen. Aldus.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan inlichtingen vanuit het college. Alleen wethouder Gelling.
  • 0:29 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Eigenlijk heb ik heel goed nieuws. Stadskanaal is de eerste noordelijke gemeente die de basis registratie grootschalige topografie gereed heeft, dan wel is aangesloten op de landelijke voorziening. En wat houdt dat nou in? ik zal proberen om eigenlijk een heel technisch verhaal te proberen dat wat concreet te vertellen. Hoe zat het eerst
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   techniek hoeft niet
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   nee
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   conclusies, hoofdlijnen graag
  • 1:35 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik doe mijn best. Voor registratie van objecten, wegen, kavels et cetera werden digitale kaarten gebruikt. Onze gemeente had eigen kaarten, de afdeling beheer had haar eigen kaarten, maar ook binnen het beheer weer de afdelingen groen, grijs en riool et cetera. Daarnaast de provincie, waterschappen, ministerie van EZ, iedereen bracht verschillende dingen in kaart om zoveel mogelijk te registreren. Nou u zult kunnen begrijpen dat leverde veel dubbeling op, veel dubbel werk, veel overlap en ook een verschil in actualiteit. De bedoeling was om dat allemaal samen te voegen tot één nieuwe registratie, de basis registratie, grootschalige topografie. Dat is een verplichting voor alle gemeenten en die datum die daarvoor staat is 1 januari 2016. En als één van de weinige gemeenten in Nederland, volgens mij zijn het er 5 of 6, maar in ieder geval zijn wij de eersten in Noord-Nederland die dit nu al voor elkaar hebben terwijl wordt voorzien dat slechts 20-50% van de gemeenten dat gaan halen. En waarom ik dit vertel. Daar is door de ambtenaren bijzonder hard aan gewerkt, er is daarnaast ook een zeer hoog kwalitatief niveau bereikt, we zijn erin geslaagd een zeer gedetailleerd inzicht te realiseren. En namens het ministerie mogen de medewerkers van team GEO daarvoor aanstaande donderdag de felicitaties in ontvangst nemen van de landelijke samenwerkingsverband van die basis registratie grootschalige topografie. En deze complimenten zou ik graag met u willen delen en vandaar dit bericht. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik eens vragen, ja dat is natuurlijk allemaal geweldig, dat wij eerste gemeente zijn, dus dat heeft ons eigen ambtenaren apparaat gepresteerd?
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jawel.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dan is dat geweldig, maar dan komt er nu ook weer veel tijd vrij om andere dingen te doen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Pals, D''66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, mijn vraag is, ja de wethouder mocht niet technisch worden dus op het gevaar af, maar wat betekend dat voor de burger.
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat betekend dat om duidelijkheid daarmee wordt voorkomen. Dat als het gaat om een object, om een weg of hoe dan ook dat het zeer gedetailleerd in kaart is gebracht, dat er geen sprake is van overlap en dat we duidelijk hebben waar het om gaat. En dat komt de burger altijd ten goede.
  • 0:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Meneer Pals die heeft het waarschijnlijk niet begrepen, maar ik heb begrepen dat het gaat alles wat boven de grond is en zelfs wat onder de grond is en dat is natuurlijk toch heel belangrijk dat dat precies voor de burger bekend kan worden, dat de burger daarvan gebruik van kan maken. Dat klopt toch? of niet.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat klopt, maar wilt u daar een gedetailleerde beschrijving van dat kunnen de ambtenaren veel beter nog dan ik en ik zou u willen uitnodigen om u eens een keer door hen mee te laten nemen daarin.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kunnen we dat een keer invullen en anders gaat u naar het spreekuur van de wethouder. Goed daarmee inlichtingen vanuit het college afrondend.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch voor de interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer,
  • 0:20 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, we hebben het stuk gelezen over de zwavelzuurlek. En wij hadden eigenlijk de stukken die wij gekregen hebben ook vanuit de gemeente hadden nog eigenlijk één vraag, u kijkt mij zo aan…….
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u rustig door, ik kijk zoals ik kijk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk zoals ik kijk.
  • 0:07 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dus ik denk ik vraag ik even. Uit de stukken die wij gelezen hebben en waar we ons eigenlijk een beetje nog verbaasd is want welke middelen heeft het bevoegd gezag, dat is de gemeente, om harder op te treden tegen het niet melden of te laat melden bij milieu incidenten. Nou het milieu incident is al bekend dat is een zwavelzuurlek, dus wij willen graag daar een antwoord op. En dat was hem.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, mevrouw Luijken.
  • 0:30 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Eén WMO vraag, vanmorgen stond in de krant dat er een dreigt een wachtlijst te komen voor kinderen voor zorgboerderijen en ik vroeg me af of dat in deze regio ook speelde. En ik heb een vraag over de 62 wethouders die een manifest aan het schrijven zijn voor het kabinet tegen de bezuiniging en ik vroeg me af of Stadskanaal daar ook aan meedoet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb een vraag over de wijk waar mevrouw Geenen het ook over had en dat gaat met name over de Nederlandlaan die aansluiting krijgt bij de Europalaan of die ook doorgetrokken wordt naar de Utrechtselaan.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In het kader van?
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Omdat ik zie dat ze daar bezig zijn, de voorbereidingen treffen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals
  • 1:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter de eerste vraag is of er in de afgelopen periode dat we niet hebben vergadert of er nog meldingen zijn binnengekomen over stankoverlast van de bio-vergister. Onze tweede vraag is en dat is eigenlijk ook een compliment naar het college over de voortvarendheid waarin men het COA te woord heeft gestaan dat men medewerkt aan het beschikbaar stellen, maar uiteraard gaat dat komt dat natuurlijk van Pagecentrum zelf af, maar in ieder geval de formaliteiten daarvoor om 550 vluchtelingen gedurende korte periode op te vangen, ik hoop dat dat door de bevolking van Stadskanaal die er vooral omheen wonen dat dat positief gaat worden ontvangen en gekoppeld aan die vraag en dat is ook eigenlijk wat de staatssecretaris steeds roept naar colleges, is of het college ook al bezig is om te kijken van welke woningen beschikbaar kunnen worden gesteld voor vluchtelingen om permanent te worden opgevangen, of in ieder geval te huisvesten. Dat is het
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Meertens.
  • 2:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter in het verlengde van wat meneer Pals zegt heb ik ook nog iets. Want we ontkomen er niet aan, dagelijks zijn de nieuwsbulletins vol van vluchtelingen leed, de kranten staan er vol van. Het is het gesprek van de dag. Er ontstaan tal van initiatieven en je kunt de tv niet aanzetten of je wordt op de een of andere manier ermee geconfronteerd. Vreselijk menselijk leed en dat zo dichtbij dat het tastbaar wordt en niet meer een ver van mijn bed show is. iedereen heeft een mening en de een voelt zich bedreigt een ander gaat zelfs zover dat hij bereid is privé onderdak aan deze mensen te bieden. Kortom het houdt de gelederen bezig en dat zal nog wel lange tijd zo zijn. Een kant en klare oplossing is er immers niet. ook onze gemeente zal in de komende periode een groep vluchtelingen onderdak gaan bieden in het Pagedal en dat is wat onze partij betreft een goede zaak. In de grote explosie van meningen, nieuws, voor- en tegenstanders en initiatieven viel mij één artikel in het Dagblad van het Noorden van 29 augustus op. Op bladzijde 10 van deze krant staat een artikel met als titel; toestroom vluchtelingen oplossing voor krimp? In dit artikel doet journalist Geert Sanders een oproep. Hij schetst de aanpak in een Italiaanse gemeente genaamd “Riace” gelegen in het zuidelijk Italië dat al jaren of eeuwen kampt met het verschijnsel “krimp”. In dit artikel wordt kort beschreven hoe het actieve beleid om vluchtelingen binnen te halen en de wijze waarop dit wordt aangepakt ertoe heeft geleid dat het van een spookgemeente is geworden tot een trekpleister. De gemeente trekt in EU verband aandacht als voorbeeldgemeente. Voorzitter, die journalist stelt dat de krimpgemeentes in Nederland hier lering uit zouden kunnen trekken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of ons college intern dan wel in groter verband al eens heeft nagedacht of de bedreiging van de grote groepen vluchtelingen eventueel omgebogen zou kunnen worden tot een kans om de krimp in deze regio tegen te gaan. ik heb er natuurlijk zelf ook geen pasklare oplossing voor en ik weet ook wel dat dit heel veel haken en ogen heeft, maar een open discussie op dit punt zou mijn inziens niet verkeerd zijn. en ik ben benieuwd of u als college daar al een mening over heeft. Dank u wel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, meneer Mellies, mevrouw Schrör, meneer Gelling, Boels, Maarsingh, mevrouw Sanders, nee. Ok, laten we in omgekeerde volgorde beginnen met de antwoorden. Wethouder Boen, COA en het vervolg.
  • 1:35 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Even voor de helderheid, het is zo dat in een periode van 21 september tot 10 december op het Pagedal een aantal vergunninghouders wordt ondergebracht. Dat betekend dat mensen die door de procedure zijn gegaan van asielzoeker een status hebben gekregen, een verblijfsvergunning hebben gekregen, en in feite in afwachting zijn van definitieve toewijzing van een woonplaats en woonruimte en dat die in afwachting daarvan tijdelijk worden ondergebracht op het Pagedal. Dat is ook vorig jaar gebeurd. Het verhaal van de stroom vluchtelingen dan wel asielzoekers die op ons afkomt, ja die houdt ons natuurlijk ook bezig. En we hebben in werking gezet dat we in ieder geval de overwegingen die een rol kunnen spelen bij een besluit tot het willen opnemen van meer asielzoekers of het willen opnemen van vluchtelingen dat dat in gang is gezet en dat wij daar als college de voor en tegens van zullen afwegen en natuurlijk gelet op de situatie die we hier reeds hebben en dat is al denk ik het verhaal zoals dat door mevrouw Meertens wordt aangegeven zeker onderdeel van kunnen zijn.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen, wethouder Gelling. Ik zei ik ga in omgekeerde volgorde terug, dus de vraag
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, meldingen stankoverlast dat behoord tegenwoordig tot de portefeuille van mevrouw Brongers.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en volgens mij vervangt u mevrouw Brongers.
  • 0:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dat klopt.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat is heel simpel wethouder Gelling. Denkt u er maar even over na, ga ik ondertussen even naar mevrouw Kroom want die wou volgens mij nog reageren op het antwoord van wethouder Boen.
  • 0:13 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou voorzitter eigenlijk wilde ik reageren op de reactie van mevrouw Meertens. Ik heb dat artikel ook gelezen en ik was op geen enkel moment dat ik Stadskanaal wilde vergelijken met een spookstad. Dus dat wou ik wel heel graag even kwijt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voor die aanvulling. Ga ik nu over de bio-vergisting toch gewoon naar wethouder Gelling.
  • 0:18 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wilde zeggen inderdaad van dat behoort tot de portefeuille van mevrouw Brongers. De wetenschap reikt zover dat er in juli één melding is geweest en dat is conform protocol is dat opgepakt en verdere zijn mij op dit moment niet bekend.
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen klachten bekend. Voldoende antwoord. Gaan we naar de vraag van de heer Idema over de Nederlandlaan. Ik weet niet of iemand, ik kijk even om me heen in het college, daar antwoord op kan geven. nee, nee nou dan krijgt u dat schriftelijk beantwoord. Was de vraag duidelijk, ja, ok, krijgt u schriftelijk of telefonisch antwoord, kunnen we even niet oppakken vanwege het feit dat de portefeuillehouder niet aanwezig is en wij het antwoord op dit moment niet kennen. De vraag van mevrouw Luijken over de mogelijke stagnatie bij de zorgboerderijen. Wethouder Hamster.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ze stelde twee vragen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 1:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En de andere, als we toch in omgekeerde volgorde werken, ging over het manifest van wethouders tegen bezuinigingen. Ik heb geen manifest ondertekend, het college heeft geen manifest ondertekend. Vanuit het VGG is er, de Vereniging van Groninger Gemeenten, wel onderzocht op verzoek van de wethouders financiën wat de consequenties van alle snelle, vlotte veranderingen in bijvoorbeeld de meicirculaire geweest zouden zijn. in het college spreken we er morgen over of wij een concept reactie daarop richting Den Haag ondersteunen of niet. Wat betreft het manifest van de wethouders die in Gouda en/of Leeuwarden samen zijn gekomen kan ik u vertellen dat ik wel heb gevraagd mij het concept toe te sturen om te kijken of we het kunnen ondersteunen. Laat ik wel zeggen dat ik, dat wij, niet ieder manifest en alles wat voorbij komt zomaar zullen ondersteunen, daar moet echt een duidelijke aanleiding toe zijn dat wij ons zozeer kunnen vinden in de dingen die er staan dat wij het zullen onderschrijven, maar niet onder het eerste of het beste wat voorbijkomt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:25 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het zijn natuurlijk wel 62 wethouders die dit doen hè, ik denk niet dat het zomaar een manifest is, want in het stukje staat ook heel duidelijk bijvoorbeeld als je het hebt over wat meneer Boels al zei over gras wat zoveel hoof staat en noem maar op. Op een gegeven moment houdt de bezuinigingen toch op voor een gemeente, er moet toch een keertje tegengas gegeven worden, dat kan niet constant uit de bevolking komen.
  • 2:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, we hebben hier te maken met een politiek bestuur voorzitter waarin meningen soms verschillen en waarin wij als coalitie hebben gezegd dat wij onze taken proberen uit te voeren binnen de rijksmiddelen, de rijksopdracht zoals we die krijgen. En tot op heden denken wij dat nog steeds te kunnen. Wat ik zeg er moet dan wel een hele dringende duidelijke aanleiding zijn om van dat beeld af te wijken en volgens mij is het dan wel zo netjes om u eerst mee te delen op welk terrein wij denken dat wij onze taken niet meer uit kunnen voeren. En 62 van de 400 is nog lang niet iedereen. Uw tweede vraag voorzitter ging over eventuele wachtlijsten in de zorg. En wat vanochtend in de krant stond, wat niet geheel duidelijk werd uit het stuk is of het om een Drentse of Groningse gemeente ging. Wat ik u wel kan vertellen, en wat u ongetwijfeld weet, is dat wij in Groningen met 23 gemeenten via ons inkooporgaan met zorginstellingen budget afspraak hebben gemaakt. Wij hebben gezegd voor 2015 om continuïteit te kunnen garanderen krijgt u een x budget. En daar hebben alle zorginstellingen voor getekend dat ze dat konden. Sommigen wel gezegd van dit wordt erg moeilijk, maar ze hebben ervoor getekend, het zijn contracten. Wat er nu zou kunnen gebeuren is dat er bedrijven zijn die op een gegeven moment inderdaad vol zitten, die hun plafond van hun budget hebben bereikt, als dat gebeurd is het eerste wat er gebeurd overleg met het inkooporgaan. Ondertussen zou het kunnen betekenen dat cliënten niet bij de eerste instelling van hun keuze terechtkomen maar dat er ergens anders nog ruimte binnen het budget is want wij hebben realistisch proberen in te kopen. Als een instelling A vol zit betekend dat er een instelling B of C of D ergens nog een plekje heeft. Want zover wij weten kunnen wij alle kinderen nog kwijt. En we proberen dat zoveel mogelijk, uiteraard in overleg, en op volgorde van keuze van de ouders te doen en we zien nu ook al zijroutes ontstaan dat mensen nog een PGB verstrekken naast het budget, nou daar ben ik op zich niet voor want dan betalen we ergens dubbel. Maar laat ik, goeie volgorde, als het goed is hebben wij genoeg plekken, zoveel mogelijk op de plek van voorkeur, en daarbij proberen we in het oog te houden wat wij zowel als gemeente voor de cliënt kunnen betekenen als wat de wens van de cliënt is. In goed overleg is er altijd veel mogelijk maar wel binnen de kredieten en budgetten die we afgesproken hebben in principe.
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende mevrouw Luijken? Ja, dan staat er volgens mij nog een vraag open voor mij over de zwavelzuur kwestie, als ik hem zo mag noemen. Hoewel uw vraag mij niet helemaal volledig duidelijk is, is het misschien wel goed om daar iets over te vertellen want het was nogal een ????? artikel in de krant en ik heb ook begrepen dat sommige mensen inderdaad gewoon dat artikel tot zich genomen hebben of misschien een paar onderdelen van het toch intussen wel redelijk brede dossier. Maar het is natuurlijk in die kwestie op een gegeven moment die daar heeft plaats gevonden op het oude voormalige Philipsterrein, een kwestie geweest van de verantwoordelijkheid van een bedrijf en dat dat bedrijf ondertussen failliet was was op zich niet prettig, maar daarnaast staat nog steeds dan een onroerend goed eigenaar voor gebouwen en gronden die ook het park management uitvoerde en die in een later stadium ook failliet is gegaan. Waarbij de eerste verantwoordelijkheid lag voor het incident wat er heeft plaatsgevonden. En daar heeft men intern als verantwoordelijke partijen, bedrijven, langer over gedaan in de afweging of men daar iets mee moest voordat de gemeente dat ter ore kwam.
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, even kijken wie is nou voorzitter, mevrouw Sterenborg toch?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dit is niet een agendapunt waarbij het is overgedragen. Ja, meneer Kremer.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, ok, nee want dat was mijn vraag ook van kijk er is een overtreding gepleegd
  • 3:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom wou ik zo graag eerst even het verhaal afmaken om daarmee misschien iets meer recht te doen aan wat de feitelijke situatie is geweest in tegenstelling tot een artikel wat interessant is gemaakt door de media. En dat begrijp ik want anders trekt het geen aandacht, dat is misschien niet wijs als ik dat zeg als de pers op, maar dat doen we toch gewoon, want dat incident heeft plaatsgevonden, nee maar ik vind dit wel heel erg belangrijk, dat incident heeft plaatsgevonden in de tweede helft van de maand december 2008. En die twee partijen die ik net noemde hebben het niet de moeite waard gevonden, ondanks dat men daar vanuit de milieuwetgeving toe verplicht is, om dit onder de aandacht te brengen van het bevoegd gezag. Dat is ons op 5 januari 2009 ter ore gekomen door derden die hun klachten over de penetrante geur van de lekkende vaten onder onze aandacht hebben gebracht. En om nou even de indruk te vermijden dat deze gemeente iets verzwijgt dan denk ik nee de verzwijging heeft plaatsgevonden bij die twee bedrijven. Op 5 januari is door de gemeente gezamenlijk met de politie, in dit kader de politie vanuit de milieuwetgeving, is dat bedrijf gesloten. Is dus gesloten zodat onbevoegden geen toegang konden hebben tot dat gebouw en daardoor ook geen enkel risico konden lopen. Want met de lekkage werd wel gezegd op een gegeven moment we adviseren om er niet mee in aanraking te komen tenzij ja daarvoor de juiste beschermingsmiddelen draagt, de maanmannetjes, maar we hebben wel gezorgd dat er geen enkel risico was voor de omgeving en dus ook geen risico in het kader van de volksgezondheid. Dus ik denk dat onze organisatie adequaat heeft gehandeld, die heeft daarna ook de curator aangeschreven en hem op zijn verantwoordelijkheid gewezen en dat heeft ook tot aanpak van het desbetreffende incident geleid. En waar ik af en toe gewoon de balen van krijg, ik zeg ook maar een beetje modern, is op een gegeven moment dat ik denk van wat heeft dit voor nut, wat draagt dit nog bij in de ontwikkeling en in de situatie hoe wij met dat Mercurius Business Park zijn omgegaan. En ik ben ook steeds nog hartstikke blij en trots dat wij in staat zijn geweest op een bepaald moment bij het volgende faillissement van TCN om die verantwoordelijkheid en de inschatting dat je ziet wat er op je afkomt om die gewoon daarop te anticiperen dat bij de hand te pakken en daardoor in staat zijn geweest met provincie en ondernemers op een gegeven moment tot een voorstel te komen waar u als raad op 23 maart van dit jaar uw instemming voor heeft gegeven. Dan denk ik van volgens mij is dat een groot voorbeeld van het dragen van de verantwoordelijkheid die wij met zijn allen voelen in het kader van het algemeen belang. En de flintertjes in de media onder een gefraimde kop denk ik op een gegeven moment doen eigenlijk een soort schijn opwerpen naar onze bevolking toe alsof wij hier zouden spelen met de volksgezondheid. En dat vind ik een initiatief waarvan ik denk van nou dat zou je niet moeten willen, als dat de media aandacht is, als dat de aandacht is die wij hebben voor zo’n logé dan zijn we niet meer met het algemeen belang bezig, maar dan zijn we bezig om te reageren op het eerste beste krantenartikel in elke zin die we eruit kunnen halen. U voelt dat ik daar enigszins me bij betrokken voel en ook best een beetje fel op reageer. Aan de andere kant denk ik van we hebben gewoon met zijn allen stappen gemaakt en die verantwoordelijkheid getoond. En volgens mij is dat het antwoord op de hele discussie over zwavelkanalen.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Daar ben ik het niet helemaal eens voorzitter. Mijn vraag was namelijk, of ik heb nu meerdere vragen, welke middelen heeft bevoegd gezag om harder op te treden tegen het niet melden of het te laat melden. En het blijkt nu dat TCN het niet gemeld heeft en welke middelen heeft u daarvoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe kan ik handelen als ik niet weet wat ik niet weet.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, maar wat er ook gezegd wordt van ze zijn te laat hebben zij het gemeld of niet gemeld en wat kunt u dan doen als het wel de melding komt kunt u dan TCM bestraffen op dat moment of kunt u, wat kunt u doen, dat is mijn vraag.
  • 1:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat wat we precies gedaan hebben namelijk op een gegeven moment die verantwoordelijkheid die van die bedrijven verwacht mocht worden op dat moment en dit was een bedrijf, TCN, en een curator namens het andere bedrijf, glas-seals wat toen in faillissement was, op een gegeven moment hebben we overgenomen en zorg gedragen op een gegeven moment dat de tent onmiddellijk dicht was om geen risico’s te lopen. Meer kan ik op dat moment niet doen, ja kan ik op een gegeven moment heel veel, de politie heeft bijvoorbeeld beoordeelt ook aan de hand van hun adviezen moeten we dit verder strafrechtelijk vervolgen, dan hebben we het over het bedrijf glas-seals, en die hebben geconcludeerd het heeft geen zin want van een kale kip kun je niet plukken. Dus ik kan daar niet meer uithalen. Wat wij gedaan hebben is voorop gesteld het algemeen belang en het volksgezondheidsaspect, daar hebben we onmiddellijk op geacteerd, dat is het belangrijkste. En we weten ondertussen wat de verdere ontwikkelingen zijn, we weten ook op een gegeven moment wat de eigenaar niet heeft gedaan, want er zijn wel maatregelen getroffen en we weten ook wat uiteindelijk op een gegeven moment het faillissement van TCN heeft bepaald. Nou daar hebben we denk ik als gemeente en u als raad hebben we goed op geacteerd.
  • 1:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, dit is nou een discussie die, ja ik ben er ook bij geweest toen dat hele plan bekrachtigd is en dat was toch wel een compliment waard wat daar gebeurd is en daarna hebben wij dacht ik als raad, op voorstel van het college, een heel groot bedrag vastgelegd, uitgetrokken voor de resten die nog schadelijk zouden kunnen zijn voor het milieu waarbij zelfs nog is gezegd het zou nog best eens kunnen tegenvallen. Volgens mij hebt u alles gedaan op het moment dat er mogelijkheden waren en iedereen in deze wereld, dat weten toch ook de media, dat bedrijven die failliet zijn die kun je aanspreken, maar daar komt dus helemaal niks uit natuurlijk, er komt helemaal niks uit. Je kunt maar één ding doen; risico’s, ingrijpen in risico’s. En dat is toch gebeurd, dus ik zou een beetje vooruitkijken. Ik moet even naar de overkant kijken. Ik zou een beetje vooruitkijken.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik moet zeggen dat ik, en dat is ook richting, in dit geval dan mijn zijkant, dat ik mij nogal geërgerd en gestoord heb aan de bordjes van zwavelkanaal. En net als de heer Maarsingh zegt we moeten nu vooruitkijken. Dat wordt ook gezegd door, op jullie website zelf, het is nu tijd om er een streep onder te zetten en dan zie ik zo’n actie. Dat kan ik dan niet goed met elkaar rijmen, dan denk ik bij mezelf van je zegt het ene je doet het andere. Dat moest ik nog even kwijt voorzitter. ik wou het eerst niet zeggen, maar toen de heer Kremer het aankaartte dacht ik ik zeg het nog even.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is ook mijn bedoeling meneer Hofstra, dank voor de steun, op een gegeven moment om hier toch een iets uitgebreider antwoord te geven als op andere vragen in de rondvraag, maar dan denk ik op een gegeven moment dit zou het ook moeten zijn. En wij zijn op dit moment heel erg hard bezig de uitvoering te geven over zeg maar de hele sanering van dat terrein en kijken of we de problemen kunnen ombuigen naar kansen. En ik kan het toch niet laten, dan denk ik dat ligt ook gewoon, lijkt mij ook gewoon één van de doelstellingen van een partij als GroenLinks, om in het kader van de milieuaspecten blij te zijn met wat er nu aan uitvoering wordt gegeven dan iedere keer hele kleine onderdeeltjes uit het geheel te pakken met wat ik niet begrijp wat daarvan de discussie aan waarde biedt in het algemeen belang. Maar dat kan ik misschien niet zien, maar
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:35 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik heb natuurlijk aan de hand van dit thema een aantal vragen gesteld aan het college. en natuurlijk heeft u gelijk, we moeten geen oude koeien uit de sloot halen, maar ik denk toch dat het wel eens goed is, denk ik, maar dan loop ik misschien een beetje vooruit op de beantwoording van de vragen, dat het eens een keer duidelijk wordt van hoe is de gang van zaken, hoe ligt de gang van zaken, liggen er nog chemicaliën opgeslagen die nog opgeruimd moeten worden. Zo ja, zo nee, wat is er opgeruimd, want we weten allemaal zo onderhand wel dat je dat water, het Ceresmeer, niet moet drinken. Alleen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het Ceresmeer is geen onderdeel van het Mercurius Business Park, meneer Mellies.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, maar goed het ligt, het ligt vooral samen het probleem, ik denk dat het voor ons allemaal eens een keer duidelijk moet zijn wat nou precies de stand van zaken is. En daar horen we vrij weinig over moet ik zeggen.
  • 1:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies u heeft schriftelijke vragen gesteld en die worden conform de procedure netjes beantwoord, ik begrijp dat u zeg maar het inzicht misschien nog niet heeft wat andere raadsleden hebben gehad voordat zij een akkoord gaven op het raadsvoorstel van 23 maart, zou misschien wijs zijn dat u dat qua informatie tot u neemt, want als u denkt dat met de vragen die gesteld zijn het geheel beantwoord is van het hele Mercurius Business Park dan kan ik u beloven dat u nog wel een jaartje schriftelijke vragen kunt stellen en dat lijkt me niet wijs in deze discussie want we hebben gewoon denk ik een heel dapper besluit genomen als gemeente, we hebben ons verantwoordelijk gevoeld om op een gegeven moment dat terrein naar een situatie te brengen waarin wij weer kansen konden creëren, we voelen ons daarin gesteund, op een gegeven moment de steun die we van de provincie hebben gehad en van een aantal bedrijven die hun nek durven uit te steken om hier iets van te maken. En dan zou ik eerlijk gezegd mijn tijd liever daaraan besteden dan af en toe een bladzijde uit een dossier te pakken.
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 1:38 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Is het niet zo dat wij bij de behandeling van dat dossier afgesproken heeft dat het college, die vragen zijn ook gesteld, mocht daar aanleiding voor zijn dan worden wij geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden die daar plaatsvinden. Nou en als wij die toezegging hebben dan kunnen wij als raad toch niet anders dan gewoon afwachten die toezegging ?????. En tegen de heer Mellies zou ik nog willen zeggen; ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurd is met Ceresmeer, want ik woon er namelijk vlakbij, maar ik weet ook dat er veel vis zwemt en nou is het een beetje zo in dat onderzoek van dat water dat men daar ook veel vissen voor gebruikt. En als er iets is met dat water wat wij niet kunnen zien en meten, dan moet u eens naar Ommen gaan, waar men drinkwater wint, dan heeft men daar vissen voor en als die vissen zenuwachtig beginnen te zwemmen dan denk men is er toch iets met dat water wat wij nog niet kunnen vinden dus wij moeten ook niet overdrijven en roepen wij kunnen dat water niet drinken enzovoort enzovoort er is veel gebeurd maar ik zou een beetje kijken naar de toekomst en de mensen niet onnodig onrustig maken zeg maar als er geen reden voor is. dus wij moeten ook een beetje stabiel zijn. en een beetje gewoon en een beetje nuchter en ik ga ervanuit als het college tegenvallers heeft of bijzondere dingen dan worden wij erover geïnformeerd punt uit.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hebben wij afgesproken meneer Maarsingh bij de behandeling van dat desbetreffende raadsvoorstel en dat betekend eventueel inlichtingen over de huidige situatie, dat betekend niet 7 jaar geleden terug duikend want dan blijf…. Zijn daarmee de vragen voldoende beantwoord meneer Kremer?
  • 0:6 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja het was een leuke discussie, dus is goed. Zeer leerzame discussie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Een zeer leerzame discussie.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Vaststellen Woonvisie 2015-2025: kwaliteit en kwantiteit in wonen, leven en zorg
  • 12. Vaststellen Woonvisie 20152025 kwaliteit en kwantiteit in wonen leven en zorg (302,45 KB)12.1. Woonvisie 20152025 (1,85 MB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dan gaan we nu over naar de agenda en komen we bij agendapunt 12; Vaststellen van de woonvisie 2015-2025. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Wanders, SP.
  • 4:05 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, allereerst over de inleiding van de woonvisie. Ten onrechte wordt gesteld dat de huurders die een laag inkomen hebben alle vaste lasten kunnen betalen en ook nog geld hebben voor voedsel, kleding en verzekeringen. Dat er enkel niet voldoende ruimte is voor sociale participatie dat klopt niet. Zowel de voedsel als kledingbanken blijven groeien. Steeds meer mensen kunnen zelfs de verplichte zorgverzekering niet meer betalen laat staan dat er ruimte is voor de andere verzekeringen. Ook kloppen er steeds meer mensen aan bij het gemeentelijke kredietbank omdat de maandelijkse kosten hoger liggen dan het inkomen. Sterker nog voorzitter, het is algemeen bekend dat niet alleen de lage inkomens maar ook de midden inkomens steeds meer te kampen hebben met het betalen van de vaste lasten. De hoge huurprijzen in combinatie met de hoge energiekosten, vaak door slechte isolatie, brengt menig inwoner onder de armoede grens, zowel de lage als de midden inkomens. De woonvisie, de bevolkingsafnamen door het college menigmaal aangegeven met het woord krimp, wordt vaak gebruikt om het slopen van sociale huurwoningen goed te praten. Hiermee wordt duidelijk voorbij gegaan aan het feit dat de wachtlijsten al vrij lang zijn en dat er behoorlijk wat woningen zijn gesloopt waar geen of weinig nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Door goedkopere woningen te slopen en minder en duurdere woningen hier voor in de plaats te bouwen wordt voor de mensen met een smalle beurs de woningnood groter gemaakt. De woonvisie is gebaseerd op prognoses en dat is logisch als we vooruit moeten kijken. Echter voorzitter er wordt teveel gehamerd op prognoses betreffende het aantal inwoners. Er wordt wel gesproken over het aantal huishoudens dat ook zakt, maar daarbij wordt te weinig rekening gehouden met o.a. scheiding statistieken, het vluchtelingen beleid, mogelijke sluiting van verzorgingstehuizen, jongeren die op zichzelf willen wonen of de arbeidsmarkt. We noemen inderdaad ook de arbeidsmarkt omdat we steeds vaker horen over ontslagenen en daardoor kunnen mensen mogelijk ook hun huidig huis niet meer betalen waardoor ook zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Voorzitter we willen toch even een opmerking maken over de feitelijke gegevens en prognoses. Er is in de woonvisie gewerkt met feitelijke gegevens daterend uit 2011 en 2012 die in 2013 zijn bewerkt. Als we deze gegevens vergelijken met de gegevens van het CBS 2014 komen de cijfers niet altijd overeen. Bij bijvoorbeeld grafiek figuur 4.2 zien we dat het aantal huishoudens onder de 14.500 lag bij 2014 terwijl het CBS aangeeft dat het aantal daarboven lag. Dat betekend dat het streepje die gestaag naar beneden wijst gelijk is gebleven. De prognose maakt daarop een complete vrije val, dat lijkt ons te pessimistisch. Daarnaast heeft Stadskanaal de geschiedenis dat het aantal inwoners altijd heeft geschommeld tussen de 32.000 en de 34.000 inwoners. Dat dit in de toekomst lager zal worden lijkt ons niet onwaarschijnlijk. Echter, het grafiek met de prognose voor de daling van de aantal inwoners lijkt ons ook iets te pessimistisch. Kortom de SP had graag de recente feitelijke gegevens in de woonvisie terug gezien in plaats van natte vinger werk. Tot slot hebben we nog wat vragen over de woningen in Musselkanaal die worden gesloopt en waar nieuwe voor zouden worden teruggebouwd. Lefier zou in juli/augustus contact opnemen met de bewoners over de ontwikkelingen, maar de bewoners hebben nog steeds niets gehoord. De bewoners zouden graag terug willen naar hun huis in dezelfde straat, maar volgens geruchten is er besloten om de huizen aan het lint te bouwen omdat de gemeente niet akkoord ging met terugbouwen. Kunt u ons hier meer over vertellen, klopt het verhaal of is er iets anders aan de hand. Dank u voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Gaan we naar mevrouw Kroom, PvdA.
  • 5:23 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. In maart 2015 hebben wij aangegeven dat de toen aangeboden woonvisie op bepaalde punten tekort schoot. Vandaag wordt de nieuwe woonvisie ter goedkeuring aangeboden weliswaar in grote lijnen is het document gelijk, maar in deze visie is er meer aandacht voor betaalbaarheid en de nieuwe woningwet. Bovendien is op bepaalde punten het document beter uitgewerkt. Toch hebben we wel wat vragen die we graag beantwoord willen zien en ik begin met de eerste. Goed dat er adequaat wordt ingespeeld op krimp, maar laat u daarbij bepaalde doelgroepen niet in de kou staan. Wij denken met name aan jongeren in onze gemeente. Hoe weten wij hen aan Stadskanaal te binden. Jagen we ze weg door alleen maar oog te hebben voor ouderen en vergrijzing of zorgen wij dat ook onze pubers straks kunnen starten in een aantrekkelijke en betaalbare woning. We vragen u nader te onderzoeken wat Stadskanaal de jeugd moet beiden om hen hier te houden. En dan denken we niet alleen aan jongeren die in een beschermde omgeving moeten wonen, maar juist aan die jongeren die straks een baan hebben, maar geen volwassen inkomen. Dan willen we graag een misverstand uit de wereld helpen. Het project stroomversnelling zorgt er niet voor dat de woonlasten omlaag gaan. En wanneer u in het kader van het regionaal prestatiekader schrijft wij beheersen de woonlasten door investering in duurzaamheid dan is dat geen korte termijn oplossing. Willen wij dus de totale woonlasten omlaag krijgen dan zult u samen met de corporaties met een oplossing moeten komen. Wij dringen er daarom bij u op aan om bij het maken van de prestatieafspraken met de corporaties grote prioriteit aan vermindering van de totale woonlasten te geven. Strategisch verkopen van de sociale huurwoningen is uw opdracht, of eigenlijk is dat de opdracht van de corporaties, u schrijft in uw visie dat verkoop van oudere goedkope sociale huurwoningen niet gewenst is, wij onderschrijven deze gedachte van harte. In hoofdstuk 5 geeft u aan hoe er geanticipeerd wordt op krimp van de huur- en koopwoningvoorraad. Wij kunnen ons hier volledig in vinden. Een uitzondering is de afbouw van bestemmingscapaciteit, zonder in detail te treden vragen wij u nadat u de gesprekken heeft gevoerd met de verschillende eigenaren ons te informeren hoe u de verpauperde situaties gaat verbeteren. Lefier onderzoekt de mogelijkheden om de woonquote aan te pakken, daar zijn wij blij mee, want anders, want volgens ons zit daar de oplossing om het leven voor de minima betaalbaar te maken. Natuurlijk is dat geen sinecure, maar we moeten ergens beginnen. Het probleem is groot en strekt zich verder dan Stadskanaal, daarom een oproep richting Lefier en BCM om in navolging van Acantus te beginnen met de huren te bevriezen. De nieuwe woningwet verplicht de corporaties om huishoudens met huurtoeslag bij nieuwe toewijzing passend naar inkomen te huisvesten. Dat lijkt ons in onze regio een bijna onmogelijke opgave. Zodra u de prestatie afspraken met de corporaties heeft afgerond willen wij graag van u vernemen wat dit betekend voor onze gemeente. Met grote zorg lezen wij dat een derde van de gezinnen in onze gemeente onder de armoedegrens leven, mevrouw Wanders haalde dat ook zojuist aan, en geen geld hebben voor een sociale participatie. Om de problematiek voor deze groep niet groter te maken dan het al is dringen wij er bij u op aan, of eigenlijk ook op de corporaties bij op aan, om in een zo vroeg mogelijk stadium bij achterstand in betaling aan de bel te trekken. Hoe minder groot de schulden hoe eenvoudiger die nog op te lossen zijn. Bij de behandeling van het armoedebeleid einde van het jaar komen wij inhoudelijk ook op deze problematiek terug. Het inschakelen van een zogenaamde seniormakelaar lijkt ons een heel goed plan. Denkt u dan aan een gepensioneerde makelaar of heeft u daar andere ideeën over, dat willen wij graag weten. Ten slotte maken wij u, zodra grote veranderingen zich aanmelden of aandienen, en wij denken dan bijvoorbeeld aan de windmolenparken in het Drentse Mondengebied of de komst van de spoorwegverbinding, vragen wij u de woonvisie eerder dan 2025 te herzien, zulke veranderingen zullen namelijk een grote impact hebben op onze gemeente. Tot zover onze eerste termijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan ga ik naar meneer Pals, D''66.
  • 7:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik begin even met de brief, de begeleidende brief die u geschreven heeft bij dit woonvisieplan en ik moet zeggen dat het in onze beleving is ferme taal maar te weinig inhoud eigenlijk. Want de kernvraag blijft in die brief eigenlijk onbeantwoord en die overeind blijft is hoe wil je die woningvoorraad kwalitatief, hoe je die woningvoorraad kwalitatief gaat veranderen. U noemt cijfers en de sloop heeft u al bepaald, 60 woningen per jaar, dat is over 10 jaar 600 woningen, nou ja u kunt zelf rekenen. Dat vinden we nogal een forse vermindering van woningen. Vanuit de brief blijkt ook, dat is de vraag wat nu naar boven komt, van welke woonkwaliteit, differentiatie en locatie in huur en koop wil je de komende 10 jaar bereiken. Dat wordt helemaal eigenlijk niet aangestipt, maar we hebben niet alleen te maken met huur maar we hebben ook met koop want het gaat over onze toekomst en over onze wonen. Wat we missen in het stuk is ook van hoe denk je de sociale huren betaalbaar te houden. Zie energiebesparing en huurverhoging, als je dat artikel ????? dan komt het voor ons heel slecht komt het niet goed naar boven en de vorige sprekers hebben daar eigenlijk ook al een beetje om gevraagd van hoe denk je dat nu te doen. En wat heel belangrijk is en wat we toch missen in het stuk van de woonvisie, hoe ziet het college de processtappen in de tijd, wie, wat, regie en verantwoordelijkheid, bekostigingen en wanneer. Want je kunt wel een woonvisie neerzetten, je kunt ook wel een tijd bepalen, 2015 of 2015, maar je mist ten enenmale de hele stappenproces waar het college moet zien op te monitoren en waar het college mee zich bezig dient te houden. Als we gaan naar het stuk zelf van de woonvisie dan is het zo dat wonen even als inleiding bedoelt dat is wonen is anno 2015 is dat veel meer dan een dak boven je hoofd en/of een verblijfplaats. Goed wonen verlengd aan het individu of het gezin de gewenste ontplooiingsmogelijkheden in brede zin. Bovendien is wonen een verlengstuk van wat we tegenwoordig livestyle noemen. En daarbij dient wonen steeds verder te worden gedifferentieerd naar verschillende woonvormen, kwantiteit en kwaliteit. Om daarmee aansluiting te houden met de toekomstige wensen van een bevolking, we missen dat. Wonen is geen monocultuur. Het effect van de verandering door bevolkingskrimp maakt dit tot zeer gecompliceerde materie, dat zijn we ons bewust, die naar de realiteit, beleidsplan inconsequenties veel verder reikt dan het wonen op zich. Een woonvisie dient daarom stevig ingebed te zijn in het stelsel van ?????? beleid en daarin passende maatregelen. Ons commentaar op pagina 1; waarom een woonvisie. Een woonvisie is de opmaak naar een woon plan waarin gedetailleerd de toekomstige samenstelling van de woonvoorraad is uitgewerkt. Op basis van dit woon plan worden woon akkoorden met partijen afgesloten. Een woonvisie is daarvoor te globaal. Het is een visie. De volgende opmerking die we plaatsen is de bandbreedte over de woonvisie. Woonplezier is het gevolg van iets dat meer dan alleen maar voorzieningen. Een visie gebaseerd op een beeld van de toekomst en andere doeleinden. Onze vraag; de totstandkoming van deze visie. Als met partijen is overlegt is het als basis voor het stuk verstandig hiervan zou het verstandig zijn geweest van het college om daar verslag van te doen in de visie. Maar u heeft met groep, de groep stakeholders wordt wel zo heel erg smal en we zijn erg geïnteresseerd in die visie van die stakeholders waarin u tot dit plan bent gekomen. Wie was waarover oneens en wie was waar over eens, we missen dat ten enenmale in dat stuk en kunnen daar heel slecht daar een beeld uit distilleren van wat was de mening van u drie keer overleg dat u met partijen heeft gesproken. Prestatieafspraken, wat we missen is dat het stuk is eigenlijk veel te mager om gedetailleerde prestatieafspraken te gaan vastleggen met wooncorporaties, want wooncorporaties is uw partij, dat is een van de grootste partijen hier in de gemeente en u heeft toch wel met die mensen te dealen en u heeft ook met die mensen uw visies neer te leggen over 2015 en te monitoren waar we het al eerder over hebben gehad, maar u heeft ook te maken met commerciële partijen, commerciële partijen zijn makelaars, projectontwikkelaars, mensen die nieuwe toekomst zien in een gemeente als Stadskanaal die niet alleen hoeft te redeneren vanuit de krimp, maar die ook toekomstgericht willen werken aan deze mooie gemeente. En wij missen ten enenmale een onderlegger voor deze hele woonvisie. Want dat is wel heel belangrijk, want er dient een, in een optiek dient er een matrix te worden gemaakt van waar heb je het over. dat missen we ten enenmale, want je hebt hier in de gemeente, je hebt hier huurwoningen, je hebt hier koopwoningen, maar waar je het over hebt is het goedkoop, we hebben goedkope betaalwoningen, we hebben betaalbare woningen, hebben we duurdere woningen, hebben die woners twee kamers, vier kamers, vijf kamers, het zijn allemaal, het klinkt heel piezelemuitig, maar het is wel heel belangrijk om als onderlegger te gebruiken van wat wil je in je toekomst en waar wil je naartoe met je woonvisie. Het ontbreekt ten enenmale. Wat wij ook echt, ontbreekt in dit plan, in de woonvisie is wonen met zorg, grondgebonden en niet gebonden. In verband met de WMO is het nu zo gegaan, wij missen dat eigenlijk in dit hele plan. En wat we vinden dat als je een matrix hebt waar ik het over heb, ik wil het u best overleggen want we hebben een matrix gemaakt, dan is het misschien ter verduidelijking voor u wat duidelijker geworden, is zou ook moeten worden voorzien in een energie component en in euro’s wat het gaat kosten. En wat heel belangrijk is, wat goedkoop en duur is moet worden afgeleid van de gemeentelijke gewenste woonquote. Want ik denk als je een woonquote samenstelt dan zul je toch ook een differentiatie moeten samenstellen van wat goedkoop en wat duur is je kunt niet altijd redeneren in goedkoop je moet ook redeneren in duur en je moet ook redeneren in het tussendoor. Het ontbreekt echt in deze woonvisie. We hebben over pagina 7, over landelijke ontwikkelingen. Het is nietszeggend als je daar geen mening over hebt, een standpunt durft in te nemen, het ????? wat is dan het standpunt van het college over deze landelijke ontwikkelingen. Een andere vraag is dat is na de renovatie betalen huurders het bedrag dat eerder kwijt waren aan energie in de vorm van huur aan hun wooncorporatie, ik citeer even de tekst, de corporatie dekt daarmee de investering. Dat is in ons inzien is dat de voet of de bijl aan de voet van de betaalbaarheid van huurwoningen. Een goed rekenmodel toont aan dat deze investering met circa 5% voor de wooncorporatie heel goed uit kan. Wat wij bedoelen te zeggen dat als je een woning bouwt
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u. Meneer Pals, u heeft een heel verhaal
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja en er komt nog meer meneer Van Beek.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Daar was ik al bang voor vandaar dat ik denk van nou ik breek nu maar een keer in, want ik ben het spoor volledig bijster wat u allemaal verteld. En wat ik me eigenlijk ook afvraag is van we hebben in maart een vergadering gehad over deze woonvisie, wij hebben de wethouder toen gezegd om een aantal punten aan te leveren wat ons, naar onze mening eigenlijk niet in die woonvisie was opgenomen. Nou hoor ik u een verhaal afsteken dat ik denk van waar hebben we het over. Kunt u mij nou gewoon in 4 punten zeggen wat u wilt.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb het in vragen voorgezet meneer Van Beek en daar ga ik gewoon mee door, de vragen, dan moet u de vragen maar opschrijven die ik aan de wethouder stel en denk ik dan in eerste termijn dan moet u de tweede termijn maar afwachten wat het antwoord is dan van de vragen. Want ik stel wel erg prijs dat ik mijn vragen kan stellen en dat ik dat niet in 4 punten terugbreng want we hebben het hier over een woonvisie die best belangrijk is voor toekomst van Stadskanaal. En dat ga ik niet terugbrengen naar 4 vraagjes.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik ga u wel vragen hoever u bent in het geheel meneer Pals gezien de ruimte en de mogelijkheden van de gehele raad.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat komt wel goed, dat komt wel goed voorzitter hoor, maar het is nogal een stuk toch? of wilt u mij tijd opleggen, dan zou ik het graag willen weten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik probeer te voorkomen dat we voor de toekomst inderdaad niet naar spreektijden toe hoeven.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag of u in maart ook uw bezwaren ten opzichte van de visie die er toen lag ook ingediend hebt bij de wethouder.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, heb ik niet gedaan.
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Kijk dat vind ik nou zo jammer van u hè, ik bedoel ik had die verwachting wel al hoor nu ik u zo hoor, ja ik wou bijna zeggen “raaskallen” maar laat ik dat nou niet doen. Maar nu ik u zo hoor praten denk ik van had dat nou even gedaan dan hadden we deze discussie in ieder geval grotendeels kunnen voorkomen. Tot zover voorzitter.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja jammer dat u er zo over denkt meneer Van Beek ik heb anderzijds heb ik natuurlijk ook niet, we kunnen het ook omdraaien, ik heb anderzijds hebben wij ook niet een uitnodiging van de wethouder gehad om van, want hij weet hoe zwaar wij daarin stonden
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik corrigeer even, u mag onderling debatteren wat u wilt
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   maar hier wil ik wel bezwaar tegen maken
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar er is in deze raad een duidelijke afspraak gemaakt gezien de vele punten die op die avond naar voren zijn gekomen, dat de fracties die in zouden dienen zodat die mogelijkerwijze in de nieuwe woonvisie verwerkt konden worden
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   u haalt mij de woorden uit de mond
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nou dit gaat mij even gewoon puur procedureel want dat hebben we afgesproken. Als een fractie dat niet doet, staat hem vrij om dat niet te doen, maar dat kan van invloed zijn op de discussie die plaatsvindt. We hebben het wel afgesproken meneer Pals.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik dacht dat er gezegd was op die avond, op de commissieavond, dat wij heel veel hadden ingediend tijdens de raadsvergadering, dat dat voldoende was om, voor de wethouder, om daar een nieuw stuk van te maken.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou het was een raadsvergadering meneer Idema, want het is niet in commissie verband behandeld en wij hebben gezien het verloop van die avond afgesproken, gezien de vele opmerkingen, om dat zeg maar nog in te dienen omdat het best ook wel een beetje warrig was wat er gebeurde af en toe. Die afspraak hebben we gemaakt, staat mij helder voor de geest, maar dan luisteren we de band er maar op na, voor een aantal misschien niet, voor een aantal wel, ik ga nu meneer Pals kijken of u kunt vervolgen.
  • 3:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u voorzitter. Ik was toch wel bij een belangrijk puntje. Over die 50% investering voor die wooncorporatie. Onze vraag is eigenlijk aan de wethouder om dat stukje toe te voegen is dat je kunt dat ander rekenmodel kun je voorleggen aan de huurders, dat de huurders niet 100% hun besparing op energie inleveren bij op hun huur, maar dat 50% voor de wooncorporatie 50% wordt gedeeld door en 50% dat de huurder mag houden, maar wat ik heel cruciaal vind, en dat is toch wel een vraag die in de woonvisie thuishoort, is dat is het puntenstelsel. Als je een woning bouwt die helemaal 0.0 energiewoning wordt dan krijgen huurders 32%, of 32 punten erbij opgeteld, dat is €123,- huurverhoging per maand en onze vraag is of het college bereidt is om in overleg te treden met de woningstichting om te zeggen van dit gaan we wel of dit gaan we niet doorbereken. Lijkt mij een heel cruciale vraag. We hebben het nog even over de burgerkracht. We zijn erg benieuwd wat u, dat staat op pagina 7, dat we even zien dat we, wat u daarmee bedoelt. En dat moet helder zijn voor de bewoners en waarvoor wordt die burgerkracht niet ingezet. Een andere vraag is; regionale samenwerking. Het regionale prestatiekader moet worden omgewerkt naar concreet beleid. Volgens ons wordt dit een enorme operatie, hoe gaat het met de financiering en wat is onze taak daarin, want volgens ons is dit een miljoenen operatie. En als u al die punten leest dan denk ik van dat gaat heel veel geld kosten en we zullen we willen daar toch eigenlijk wel een helder beleid op wat die regionale samenwerking gaat voorstellen. We hebben te maken met het nieuwe woningwet – en rijksbeleid over de sociale woningbouw die wordt begrenst tot een inkomen van €34.000,- per jaar. Onze vraag is, is een woonvisie is, nou ja die vraag is die laat ik nog even in het midden want dat wordt wel een hele technische. De kwantiteit voor de woning, en de SP heeft het eigenlijk ook al genoemd, er is ook iets over de wijkontwikkeling bijvoorbeeld en de Maarsstee en de sloop van de Brugkade flats, die hebben toen die tijd al aangetoond dat de woningstichting toch niet echt slim heeft gehandeld door woningen af te breken waardoor er toch best wel mensen Stadskanaal hebben verlaten en de SP heeft het eigenlijk ook een beetje in die in hun bijdragen genoemd van hoe gaan we het nu voorkomen in de toekomst. Want wij moeten natuurlijk wel een goed toekomstige herstructureringsprogramma moet dat voorkomen en wij zijn erg benieuwd hoe dat wordt. De betaalbaarheid is een vraag, die woonquote, er wordt 30% woonquote wordt gevraagd en waar komt die vraag vandaan, of waar komt die woonquote van 30% vandaan daar zijn we erg benieuwd over. En voor de rest voor de conclusie en aanbeveling zouden we willen zeggen dat wat ons tegenvalt in de woonvisie is toch echt dat met name de kwetsbare groep ouderen met een bescheiden inkomen niet kan rekenen op de steun van deze woonvisie dat is voor ons te onvoldoende belicht en dat geldt natuurlijk ook voor de groep jongere starters in de koop- en de huursector, waar weinig visie over is neergelegd en we zijn eigenlijk benieuwd wat het college daarvan vindt. En hoe denkt het college dat in de toekomst bestendig te maken. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Vanavond wordt ons gevraagd de woonvisie vast te stellen. In de raadsvergadering van maart jongstleden is hier ook al uitvoerig over gesproken en heel wat zaken zijn verwerkt in de nieuwe nota. Blijft nog enkele opmerkingen over. Er wordt naar onze mening te weinig gesproken over het belang van de bereikbaarheid volgens ons is het namelijk van essentieel belang voor een aantrekkelijk woonklimaat. Onder het kopje; aansluiting woningtype op vraag. Staat dat bijvoorbeeld flats zonder lift wordt gekenmerkt door een hoog aantal weigeringen en een korte wachttijd. Wat gaan we hieraan doen? We lezen namelijk ook dat er door de stelsel wijzigingen in de zorg er een andere behoefte is aan woningen, volgens ons moeten we hier op inspelen. Zo moeten we er ook alert op blijven dat er voldoende sociale woningbouw is om krimp te voorkomen in de diverse woonkernen. De CU hecht veel waarde aan het verbeteren van de energie prestatie en het voorstel voor de starterslening die binnen afzienbare tijd op de agenda komt wachten wij af. Hier wil ik het in eerste termijn bij laten.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Gaan we naar mevrouw Sanders, CDA.
  • 2:36 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de woonvisie 2015-2025 met als doel deze vast te stellen. Een goede woonkwaliteit in stand houden dat is het uitdagende doel van deze woonvisie. Dit moet zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatief toekomstbestendige woonvoorraad in onze gemeente. Een visie die op punten is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het vernieuwde stuk en deze visie getuigd van voortschrijdend inzet op basis van input van meerdere partijen. De raadsfractie van het CDA wil de focus leggen op kwalitatief goede woningen en betaalbare woonoplossingen voor alle inwoners van starters tot senioren voor zowel alleenstaanden als gezinnen. Om te komen tot een bestendige visie is moeite gedaan om draagvlak te creëren. Conferenties met zorgpartijen en met de wooncorporaties zijn belegd. Het concept is daarop voorgelegd aan de participatieraad, de Koepel en de makelaars. Wij zijn blij te lezen dat er rekening gehouden wordt met de bevolkingsontwikkeling, de huishoudensontwikkeling, de woningbehoeften, de krimp en de nieuwbouw. Ook lezen we in de reacties het pleidooi voor flexibiliteit, de participatieraad constateert dat er duidelijk meer vrijheid van handelen wordt waargenomen. Goed om in de reactie van het college ook te lezen dat u blijft vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, sociale netwerken en de wijkbuurt of het dorp. De woningvoorraad en het aanbod moet blijvend worden afgestemd op de nieuwbouw en het versterken van dorpen en wijken. Ook voor jongeren, ook voor ouderen, ook voor bijzonder doelgroepen en woonvormen. Duurzaamheid moet hoog in het vaandel blijven staan. Wij zijn enthousiast over het waarde behoud van onroerend goed. Voorzitter een visie als deze voor lange termijn vaststellen is best lastig. Voortschrijdend inzicht kan wellicht kleine aanpassingen gewenst maken. Het CDA stelt voor deze visie eens per 3 jaar bijvoorbeeld te evalueren. Niet om deze visie geheel in discussie te stellen, maar wel om goed gebruik te kunnen maken van eventueel voortschrijdend inzet. Voorzitter tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 2:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, voorzitter. Vandaag worden wij geacht de woonvisie 2015-2025 vast te stellen. Een woonvisie die voor onze gemeente volledig in het teken staat van bevolkingskrimp. Minder inwoners en navenant minder huishoudens. De hoofdopgave voor onze gemeente zijn duidelijk, hoe houden we wonen betaalbaar en hoe voorkomen we dat er een leegstand ontstaat en verpaupering optreedt, vooraleer geen gemakkelijke opgave. Een hoofdrol zal weggelegd zijn voor de woningcorporaties. Na vaststelling van deze visie zijn zij aan bod, zij dienen na redelijkheid bij te dragen aan deze woonvisie door met concrete voorstellen te komen. Het een en ander zal vervolgens vastgelegd gaan worden in harde prestatie afspraken, het zogenaamd lokaal akkoord. Bij de totstandkoming van de prestatieafspraken zijn gemeente, corporaties en huurdersverenigingen gelijkwaardige partners. Periodiek zal geëvalueerd worden of de afspraken nagekomen zijn en of er bijgestuurd moet worden. Voorzitter de kaders die in deze visie geschetst worden zijn wat mij betreft meer dan duidelijk, het geeft voldoende ruimte aan partijen om voortvarend aan de slag te gaan. Natuurlijk ben ik benieuwd welke afspraken er in het lokaal akkoord gemaakt gaan worden, ik ben met name benieuwd hoe bijvoorbeeld de wooncorporaties denken een woonquote van maximaal 30% te realiseren zodat wonen betaalbaar blijft. Ook ben ik benieuwd naar de sloopopgave in de wijken Maarsveld, Maarsstee en Maarswold. Hoe die vorm gegeven gaan worden. Hoe gaat men dadelijk te werk bij de sloop van de karakteristieke rijtjeswoningen in deze wijken. In deze blokken woningen zijn namelijk de afgelopen jaren al diverse tussenwoningen door Lefier verkocht. En hoe wordt hier mee omgegaan. Koopt Lefier dan selectief deze woningen weer terug of blijven ze staan en wordt dan rondom deze gekochte tussenwoningen gewoon gesloopt zodat de huurwoningen eruit gesloopt worden en koopwoningen overblijft of wordt ook hier de “stichting waarde behoud onroerend goed” ingezet. Zaken waar ikzelf heel erg benieuwd naar ben en hoe hier concreet afspraken over gemaakt gaan worden. Voorzitter voor zover mijn bijdrage in de eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Hebben we daarmee alle fracties gehad? Althans... nee. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:53 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u wel. Tijdens de raadsvergadering van 23 maart is besloten om de toenmalige concept woonvisie terug te trekken. Het nieuwe concept ligt nu ter tafel en de visie is aangevuld en de conclusies zijn aangescherpt. Er is al een en ander gezegd over o.a. wonen voor jongeren en ouderen en de hoogte van de woonlasten en dat ga ik dan nu maar niet herhalen. Het verbaasde mij dat in de krant van 1 september, dat ik in de krant van 1 september moest lezen dat de raad van Stadskanaal zeer kritisch is over deze woonvisie. Ik ben helemaal niet gevraagd wat ik van deze visie vind en is dan ook wel opmerkelijk dat mij in dit artikel als onderdeel van de raad een mening in de mond wordt gelegd die ik misschien niet deel. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Natuurlijk zijn er punten en komma’s aan deze nota, maar wat mij betreft is het een visie, een visie die van tijd tot tijd geëvalueerd kan worden en waarbij de veranderde omstandigheden eventueel moeten worden aangepast. Het feit dat een grote groep rechtstreeks betrokkenen als woningbouwcorporaties, stakeholders, makelaars, de provincie evenals vertegenwoordigers van onze inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van deze visie is voor mijn partij belangrijk. Het feit dat deze partijen zoals u aangeeft allen een positief zijn zegt mij veel. Voorzitter ik sprak net van veranderende omstandigheden, ik vraag me af of die er al zijn. In deze visie wordt nog niet gesproken, en we hadden het er net ook al over, de grote groep vluchtelingen die wellicht opgenomen moeten worden. In den lande hoor je al veel berichten over het feit dat deze categorie vaak voorrang krijgt op de woningzoekenden, mensen die al langer op de wachtlijst staan schuiven opeens naar onderen en moeten daardoor nog langer wachten op een geschikte woning. Wij vragen u of deze ontwikkeling nog gevolgen kan hebben voor onze woonvisie. Is het niet verstandiger om bijvoorbeeld te wachten met bepaalde stappen tot de gevolgen van instroom van vluchtelingen op de woningmarkt meer duidelijk is. bent u van plan om de visie op dit punt nog aan te scherpen dan wel te wijzigen. Dat was het voor mij in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee iedereen gesproken die wou spreken? Dat is het geval. Dan kijk ik even naar de wethouder of die gelijk tot beantwoording over wil gaan of nog even tijd nodig heeft. Een beetje tijd, kunt u ook aangeven wat ik onder een beetje zou kunnen verstaan. 5, 10, 10 minuten? Schors ik 10 minuten.
  • 0:2 schorsing
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren wij vervolgen de raadsvergadering. Als u overleg wilt plegen dan kan dat op de gang. Maar gezien het tijdstip lijkt het me toch wel goed om gewoon vervolg te geven, dus ik geef na de eerste termijn van u als fractie woordvoerders het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Gelling aan u.
  • 9:32 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Op hoofdlijnen, dank u voor uw opmerkingen. In deze visie hebben we getracht uw opmerkingen en vragen van de vorige keer zoveel als mogelijk recht te doen en we hebben geprobeerd in deze visie dat zo goed en kwaad als het gaat wederom te verwoorden. Waar gaat deze visie in hoofdlijnen om. Er is een demografische ontwikkeling aanstaande die we niet kunnen negeren. Dat zou naïef en onverstandig zijn. we hebben te maken met krimp en we verwachten een toekomstig overschot aan woningen in 2025 een 600 stuks. Dat betekend dat we aan de woningvoorraad niets gaan toevoegen en op langere termijn dat we de woningvoorraad moeten gaan terugbrengen. Daarnaast wonen we in een economisch kwetsbare regio. En dat betekend dat de focus ook steeds gericht zal moeten zijn op de betaalbaarheid van wonen. Die twee gecombineerd, kwaliteit in wonen, leegstand tegengaan en betaalbaarheid van wonen dat is waar we op insteken en ik zou me daarin graag willen aansluiten bij de opmerking van de heer Mellies. Op basis van die punten is deze visie tot stand gekomen. Het is een visie en dat betekend dat het een document is op hoofdlijnen en dat betekend ook dat we niet op detailniveau dingen gaan uitwerken, op basis van deze visie zullen concrete verdere stappen gemaakt gaan worden. In de opgaven die er liggen worden afspraken gemaakt, afspraken met corporaties. Een wezenlijk punt daarin is dat wij bepalen de huren niet, dat is niet aan ons aan gemeente dat is aan de corporatie, uiteraard treden wij met hen daarover in overleg en worden er afspraken gemaakt in een lokaal akkoord en wij zullen hen daaraan houden waarbij de focus eveneens is op kwaliteit van wonen, maar ook de betaalbaarheid van wonen. Daar zijn bijvoorbeeld instrumenten voor, u kunt dan denken aan een huurtoeslag, die instrumenten zullen ook nog steeds gewoon worden ingezet. Dan wilde ik met dit als inleiding wil ik beginnen aan de beantwoording van vragen en ik zou het op prijs stellen als u me daartoe zonder interrupties de gelegenheid zou willen geven. want er is een veelheid aan vragen en nou dat maakt het voor mij wat makkelijker om ze, althans dat probeer ik, zo goed mogelijk te beantwoorden. In willekeurige volgorde. Er zijn vragen gesteld met betrekking tot het duurzaamheid, betaalbaarheid. De vraag van de PvdA of uw stelling met betrekking tot een stroomversnelling dat klopt, van de stroomversnelling worden de woonlasten niet lager, die blijven gelijk. Op lange termijn echter wordt een verhoging van energielasten verwacht en ook sterk fluctuerende prijzen worden daarin verwacht. De stijging van woonlasten als gevolg van gestegen energielasten zal niet worden gevoeld door huurders van een woning die onderdeel is van de stroomversnelling. Het mes snijd aan twee kanten, de kwaliteit en het woonconform van de woning worden verbeterd en daarmee dus ook de kwaliteit van de totale voorraad en de woonlasten zullen niet gaan toenemen. In die zin zijn deze woningen toekomstbestendig en dragen ze wel bij aan een betere betaalbaarheid van de woningvoorraad. Maar dat betekend ook dat de stroomversnelling de suggestie van D’66 of de opmerking dat het rekenmodel niet ten goede komt van de huurder en of dat anders zou kunnen. Eveneens heeft de heer Pals gesproken over een puntenstelsel, die suggestie zullen wij graag meenemen in de gesprekken met de corporatie. Er is een vraag gesteld met betrekking tot de doelgroep jongeren. Hebben wij heb voldoende te bieden. Voor starters, voor startende jongeren die maar zeer beperkte woonlasten kunnen of willen dragen zou kamerbewoning een optie kunnen zijn. en de uitlopers van centra van Stadskanaal en Musselkanaal bieden wij langs het kanaal mogelijkheden voor kamerverhuur mits sprake is van voldoende woonkwaliteit. Het verwonen van panden langs het kanaal zou ook een kans kunnen zijn om de kwaliteit van de kanaal-zone te verbeteren. Een ander punt is dat wij willen voorkomen dat juist de onderkant van de huurwoningen te koop worden aangeboden. Dit zijn juist die woningen die wellicht bereikbaar zijn voor starters op de huurmarkt en daar zullen we op blijven letten. Als je het dan hebt over de koopsector, op dit moment staan in onze gemeente bijna 70 woningen te koop met een vraagprijs lager dan €100.000,-. Het betreft verschillende type woningen in verschillende woonomgevingen. In een woonwijk langs het kanaal, als appartement in het dorp et cetera. En samen met het aanbod aan sociale huurwoningen zou er voldoende aanbod voor jongeren in de bestaande voorraad dienen te zijn. dan is er een vraag gesteld met betrekking tot bereikbaarheid. Bereikbaarheid in welk opzicht, in de woonvisie hebben we namelijk bij regionale ontwikkelingen aangegeven dat het realiseren van het doortrekken van de spoorlijn naar Stadskanaal een positief effect zal hebben op de bereikbaarheid en daarmee dus ook op het woonklimaat. En zoals u weet zijn we een voorstander van het doortrekken van die spoorlijn. Het vergroot de bereikbaarheid, het reizen wordt vergemakkelijkt en het zou de mogelijkheid moeten bieden om forensen hier te houden en ook scholieren en studenten hier te kunnen behouden. Als het gaat om bereikbaarheid, digitale bereikbaarheid, om even in te haken op wat eerder deze avond speelde, we hebben het gehad over een pilot voor bereikbaarheid via internet en uiteraard gaan we daar graag mee verder. Dan een vraag met betrekking tot de wachttijd voor huurwoningen. Dat is best een bijzondere. Het blijkt dat hoge wachttijd voor woningen soms ook wordt veroorzaakt door een hoog wensenpakket, het blijkt dat met grote regelmaat voorkomt dat men graag de meest optimale situatie wil afwachten en rustig even langer wacht op een volgende woning die wordt aangeboden. Dat heeft in dat geval dan niets te maken met het feit of die woning wel of niet geschikt zou zijn, maar dat mensen wensen hebben in een andere richting. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan senioren woningen die verder van voorzieningen afliggen. Zulke woningen op het moment dat ze vrij staan hoeven niet aangepast te worden, maar zouden bijvoorbeeld wel voor een andere doelgroep ingezet kunnen worden. U kunt daarbij denken aan jongeren en dat is eigenlijk ook wat we in de visie bedoelen met; organiseren dat de juiste woning beschikbaar is voor de juiste doelgroep. Even kijken, met betrekking tot bestemmingsplan capaciteit en verpaupering, uiteraard houden wij dat graag in het oog met u en op het moment dat dat ook concreet een aanpak vraagt zullen wij uiteraard ons tot u wenden. Even kijken, dan heb ik volgens mij, in grote lijnen een heleboel gehad. Wat ik tenslotte zou willen opmerken met betrekking tot veranderingen in zijn algemeenheid, deze visie is beschreven voor de komende 10 jaar en dat is een lange periode, zeker in een periode waarin er veel ontwikkelingen staan te gebeuren. Dat betekend dat wat ons betreft deze visie ook geen statisch document is. indien er in tussentijds veranderingen zijn of ontwikkelingen die nopen dat de visie dient te worden bijgesteld dan zullen we dat uiteraard overwegen. En dat kan zijn naar aanleiding van bijvoorbeeld een woningmarktmonitor, omgevingsontwikkelingen of ten aanzien van huisvestingsknelpunten voor specifieke doelgroepen. En wij zullen u daarvan dan uiteraard in kennis stellen. En ik besef mij voorzitter dat ik niet op alle vragen ben ingegaan, ik wil daarbij herhalen waar ik eigenlijk mee ben begonnen, dat is uw visie op de hoofdlijnen en ik vraag mij af of dit het moment is om op detailniveau er sommige dingen in te gaan en mocht daar behoefte aan zijn dan ga ik graag in een later tijdstip echt op detailniveau in op vragen die er zijn. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. We gaan naar de fracties om te kijken wat de behoefte is in tweede termijn. Kroom, Pals, ik ga nu even eerst inventariseren wie het woord willen zodat ik niet iemand oversla. Mevrouw Kroom, meneer Pals, meneer Mellies, mevrouw Wanders. Anderen niet? Mevrouw Kroom, PvdA. Blijft u staan wethouder of, ja, ok.
  • 1:47 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Ik begrijp dat niet alles beantwoord kan worden en dat alles kant en klaar op een schoteltje ligt, maar ik zou toch wel heel graag willen dat er een soort gevoel terugkomt als het gaat om de zorg die we met zijn allen hebben over de betaalbaarheid van de woningen. Dus daar kunnen we ook ingewikkeld over doen, maar daar gaat het in principe om. Dan het verhaal van de jongeren, ik, als ik dan denk aan kamerverhuur, nou volgens mij, ik heb de stukken niet zo 1,2,3 bij de hand, maar daar staat juist een quote in dat verhaal waarin gemeld staat dat er geen kamers mogen worden verhuurd en dan ging het over huurwoningen. En dan denk ik van nou hoe verhoudt zich dat dan. Ik zou toch graag wat meer zorg willen hebben voor de jongeren in Stadskanaal die gewoon normaal hun school hebben afgemaakt die hier graag willen blijven wonen en hun leven verder willen opzetten dat daar toch op een of andere manier aandacht voor komt. en we hebben een vraag gesteld over die seniorenmakelaar en daar kunnen we, hoeven daar geen antwoord op te hebben, maar waar het ons wel om gaat is dat dat niet een kapitaal moet gaan kosten terwijl wij vrijwilligers in onze gemeente hebben die mogelijkerwijze, en daarvoor hebben we ook gezegd van denk eens aan gepensioneerde makelaars die die gesprekken op hun gemak met ouderen kunnen voeren om te kijken of daar in het kader van de toekomst voor ouderen of ze daar moeten blijven wonen en welke veranderingen dan in dat huis noodzakelijk zijn. ik kan me voorstellen dat u daar aan vrijwilligers denkt. Tot zover.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Pals.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik heb nog een paar vragen. Ik vind het prima dat, en mooi zelfs, dat de wethouder toezegging heeft gedaan over de bijdrage die we hebben geleverd over dat betaalbaarheid van de woningen bij die, en die investering van die 50%, voor die energie neutrale woningen, dat is prima, ik hoop ook, ik vraag mij even af hoe wij op de hoogte worden gesteld van, over de uitkomst van die gesprekken want die zijn best wel cruciaal dat als u zegt van de puntentelling wordt niet meegenomen, dan is denk ik wel een heel speciaal puntje eerlijk gezegd in de toezegging naar de raad, dus
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat we misverstanden krijgen over toezeggingen meneer Pals. Ik heb de wethouder horen zeggen dat hij uw opmerkingen over het puntenstelstel en de woonquote mee zou nemen in het vervolg, dat is nog geen toezegging of een realisatie of dat u daar een heel stuk over krijgt, dat wordt meegenomen in de verdere onderhandelingen met corporaties, partijen.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik begrijp ook dat het geen toezegging is, maar we zijn, u zult begrijpen dat we wel heel nieuwsgierig zijn wat het antwoord is, laten we het dan heel simpel houden. Dus ik hoop dat het ook op de lijst van toezegging kan komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik corrigeer u nu net
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja, op de lijst van
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u, laten we even helder blijven, het wordt wel wat later op de avond maar ik ben nog niet zo lang terug van vakantie dus dat scheelt.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En ik moet nog.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is geen toezegging, het wordt meegenomen in de uitwerking. En over de uitwerking van de woonvisie hoe zich dat vertaald in het lokale akkoord en in prestatiekaders die we afspreken op een gegeven moment kunt u op een bepaald moment de informatie via de planning en control cyclus normaal verwachten.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zonder dat we nu weer andere betekenissen aan die toezeggingen geven.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. De wethouder antwoord dat hij, en ik begrijp ook maar al te goed want het is een technisch stuk, vind ik althans, dat hij op detailniveau niet verder wil met de raad kan informeren en maar betekend dat dan ook dat de wethouder dan denk ik nog wel behoefte heeft aan een gesprek hierover en dat hij zegt van de detailniveau zoals wij in onze bijdrage hebben gehad dat we daar nog eens een keer over kunnen sparren en wat u mee kan nemen?Ja. De wethouder antwoord dat hij, en ik begrijp ook maar al te goed want het is een technisch stuk, vind ik althans, dat hij op detailniveau niet verder wil met de raad kan informeren en maar betekend dat dan ook dat de wethouder dan denk ik nog wel behoefte heeft aan een gesprek hierover en dat hij zegt van de detailniveau zoals wij in onze bijdrage hebben gehad dat we daar nog eens een keer over kunnen sparren en wat u mee kan nemen?
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, nou datgeen doe ik u.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, goed. Mijn laatste vraag is dat kamerverhuurbedrijf, en mevrouw Kroom heeft het eigenlijk precies hetzelfde, het verbaasd me een beetje in de woonvisie dat dat, er komt weer een duveltje uit een doosje eerlijk gezegd dat jongeren nu veroor, of niet veroordeeld zeggen hoor, maar dat jongeren gewezen worden op kamerverhuur bedrijven en ik verbaas me zo komt in dit hele woonvisieplan komt steeds weer een nieuw idee en een plannetje naar voren dus het houdt eens een keer op, dat wou ik er maar even me zeggen. Dat was het voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En toen hield u ook op, duidelijk. Ok, meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:37 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank je wel voorzitter. Ja, nou twijfel ik even naar aanleiding wat u net vertelde over de terugkoppeling in de jaarlijkse planning control cyclus, maar mijn vraag was eigenlijk een beetje gericht op het proces, de cyclus, woonvisie vaststellen, een bod van de woningcorporaties, en prestatie afspraken die gemaakt worden, evaluatie daarop en de terugkoppeling waar wij als raad dan, welke tijdstippen wij als raad daarin betrokken worden, het kan toch niet zo zijn dat het alleen maar via de planning control cyclus gaat, want dat lijkt mij mee een financiële aangelegenheid, maar zoals afspraken, ik noem maar een voorbeeld hoor
  • 1:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, de planning en control cyclus, laat ik dat verduidelijken meneer Mellies, dat zijn de voorjaarsnota, de najaarsnota op een gegeven moment de jaarrekening en de begroting. Die krijgt u iedere keer een stand van zaken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het beleid, plussen, minnen, niet alleen over de financiële gevolgen, maar ook op een gegeven moment als er andere punten in dat vastgestelde beleid zeg maar zich voor doen die niet wijziging van beleid, van de kaders, want die zag u zo mooi terug in dit stuk, dat die niet hoeven worden bijgesteld of dat het budgetrecht niet raakt, dan krijgt u in dit soort documenten, krijgt u uw planning en control en uw toezichthoudende instrumenten. Planning en control cyclus als een begrip in het financiële sector, dan gaat het alleen om de financiën, maar dat is hier dus breder. Daarmee voorkomen wij dat wij niet allerlei evaluatie rapporten door de organisatie op hoeven te laten stellen die nog eens een keer naast de planning en control cyclus, voorjaarsnota, najaarsnota en dergelijke gemaakt hoeven worden in het kader van efficiënt werken.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Duidelijk.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen opmerkingen meneer Mellies?
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Het was duidelijk, ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, mooi. Dan kom ik bij mevrouw Wanders, SP.
  • 0:05 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. De wethouder heeft gezegd dat de energieprijzen zullen blijven stijgen, maar we hebben nou verscheidene malen in het nieuws al voorbij zien komen dat de energieprijzen zullen blijven dalen. Dus waar blijft dan de voordeel in verband met stroomversnelling. Nog een opmerking over iets wat mevrouw Kroom al naar voren had gebracht, en dat is het bevriezen van de huren. De wethouder die gaf al aan dat de gemeente daar niet zoveel invloed op heeft, maar wij zouden willen vragen of het toch meegenomen kan worden en eventuele prestatieafspraken. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alle sprekers gehoord die de tweede termijn wouden benutten? Nee, mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:15 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Ik wou alleen even danken voor de beantwoording van de vragen en wij zijn blij dat deze visie geen statisch document is, maar dat er inzet is om de veranderende inzichten duidelijk aan ons mede te delen en met ons te delen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder, 2e termijn, beantwoording.
  • 1:02 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Even heel concreet richting mevrouw Kroom, uw suggestie van een senioren makelaar, ik heb inderdaad nagelaten daarop in te gaan, uw suggestie vind ik een hele interessante en die zullen wij zeker meenemen. U heeft ook een vraag gesteld nogmaals met betrekking tot jongeren en u spreekt daarin uw zorg uit en uw zorg deel ik en ik hoop dat u van mij aanneemt dat dat zeker voor ons een zeer groot punt van aandacht is. Ik heb genoemd kamerverhuur, ik zal u een concreet voorbeeld noemen opdat u misschien, dat ik u kan duidelijk maken waar wij aan denken. Er ligt een voorstel om aan de Handelsstraat, het pand van Döbken, voorheen Zwartsenberg, om daar wooneenheden te realiseren. Ik kan me helemaal voorstellen dat, mits kwalitatief goed, want het moeten geen pandjesbazen worden, laat ik dat ook maar meteen verder van mij houden, mits kwalitatief goed, zoiets heel geschikt zou kunnen maken. Je haalt een leegstaande woning daar voeg je weer wat aan toe, je voorkomt dat het daarmee een rotte kies wordt en je zal meteen daar een doelgroep in kunnen voorzien en op die manier proberen wij daar aan te denken en wellicht, en dat is ook de bedoeling van deze visie, dat er een flexibiliteit blijft ontstaan om op dat moment in te spelen op behoeften die er zijn.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   De wethouder vergeet nog één ding; en we behouden daarmee ook nog een monument.
  • 0:7 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik zei het met andere woorden, maar we denken hetzelfde.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   En het pand is van de heer Bolderdijk.
  • 0:24 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel. Met betrekking tot kamerverhuur, ik hoop dat ik daarin, ook richting de heer Pals, duidelijk ben geweest, mevrouw Wanders uw vraag met betrekking tot bevriezen van de huren, dat dat elders wordt toegepast dat is bekend en ja dat nemen wij mee. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de opmerkingen in 2e termijn voldoende besproken? Mag ik concluderen, ja voldoende besproken mevrouw Kroom?
  • 0:06 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voldoende besproken en ik wens de wethouder veel creativiteit om dat verhaal van jongeren een goede invulling te geven, maar ik hoor dat er al heel wat plannen in zijn gedachten zijn dus dat vertrouwen heb ik.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat wij dan tot besluitvorming kunnen komen over deze woonvisie. Wilt u per fractie aangeven hoe u daar in staat? Graag, mevrouw Wanders.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, voorzitter wij zullen tegen stemmen en dat gaat dan ook vooral om de sloop. Om de sloop van de sociale huurwoningen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   PvdA. Akkoord. VVD?
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Akkoord.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   D''66.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   tegen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   GemeenteBelangen.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   akkoord
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ChristenUnie.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij kunnen instemmen met het voorstel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fractie Mellies.
  • 0:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   akkoord
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fractie van het CDA.
  • 0:08 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Wij zijn akkoord.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan concludeer ik dat met 6 stemmen tegen, zijnde de fracties van SP en D’66, het voorstel is overgenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Vaststellen Welstandsnota Stadskanaal 2015
  • 13. Vaststellen Welstandsnota Stadskanaal 2015 (316,8 KB)13.1. Welstandsnota Stadskanaal 2015 (2,53 MB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt en dat is agendapunt 13. Dat is de Welstandsnota Stadskanaal 2015. Mag ik a.u.b. duidelijk van u zien wie daar het woord over wil voeren. Mevrouw Wanders, meneer Hofstra en mevrouw Sanders. Dan begin ik in omgekeerde volgorde, mevrouw Sanders, CDA.
  • 2:18 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de Welstandsnota Stadskanaal 2015, dit met het beslispunt vaststellen. Voorzitter, wij willen graag dat de omgeving aantrekkelijk blijft en er goed verzorgd uitziet. Dat zorgt dat de waarde van het onroerend goed zoveel mogelijk op peil blijft. Verder van belang voor een goed en een gezond vestigingsklimaat. Deze welstandsnota draagt daaraan bij, deze nota geeft vorm en inhoud aan het beleid, deze nota is positief. De geschetste aanleiding is een realistische, de maatschappelijke vraag om vermindering van regeldruk en in relatie tot de behoefte te kunnen blijven optreden tegen excessen. Voorgesteld wordt toch om een bepaalde vorm van welstandstoetsing te blijven handhaven. De geschetste argumenten zijn billijk, toch willen wij het benadrukken voorzitter wij blijven pleiten voor maatwerk. Blijf zoeken naar kansen en mogelijkheden, blijf oplossingsgericht. De aanpak van excessen door meer vrijheden neemt de kans op excessen navenant toe en het is goed daar tegen op te kunnen treden. Het streven dit zoveel mogelijk aan de voorkant te doen spreekt ons aan. Het project “waarde behoud onroerend goed” is hier een mooi voorbeeld van. Gericht ook op het voorkomen van dure en slepende juridische procedures. En het is goed dat de lokale architecten erbij betrokken zijn en het is ook goed dat zij in de advisering door Libau willen blijven voortzetten. Tevens is het goed te lezen dat ook de participatieraad een inhoudelijke rol heeft vervuld. En het is positief te kunnen lezen dat er geen verdere opmerkingen zijn. Het is dan wel van belang dat een ieder goed op de hoogte is van de geldende spelregels en voor de vergunningsvrij bouwen bijvoorbeeld moet het de burger bekend zijn welke ingrepen wel of niet toelaatbaar zijn. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de welstandscommissie kan en doet. Voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter we hebben een goede nota voor ons liggen, hebben we een goede indruk van, nota weet een goede volgens ons een goede balans te vinden tussen enerzijds de vrijheid van inwoners om naar eigen smaak een woning op hun kavel te bouwen en anderzijds om te voorkomen dat het te rommelig wordt in de openbare ruimte. Kortom goede ruimtelijke kwaliteit zonder betutteling. Er is meer mogelijk dan vroeger voor wat betreft vergunningsvrij bouwen, dat past ook in de deregulering van bestemmingsplannen als het bijvoorbeeld gaat om het hebben van een klein bedrijfje aan huis. Ook wij hechten groot belang aan maatwerk, zoals ook al door mijn voorganger, mevrouw Sanders genoemd, er worden algemene richtlijnen in deze nota gesteld, maar er wordt ook gezegd, en dat vinden wij belangrijk, dat elk plan op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Vooral in het geval van bovengemiddelde kwaliteit kan hier terecht van worden afgeweken. Wij zijn akkoord om Libau te blijven inzetten voor adviezen, deze organisatie heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd met ons gebied. Ervaring die nodig is om nu en in de toekomst ons van goede adviezen te blijven voorzien. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn, dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar mevrouw Wanders, SP.
  • 1:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, in de welstandsnota vinden we maar enkele regels terug over beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten. We zijn ons bewust van de erfgoedverordening, maar zijn teleurgesteld in het feit dat er in de welstandsnota niet meer aandacht is geschonken aan de monumentale gebouwen die Stadskanaal nog heeft. Wij herinneren ons het postkantoor die voor een symbolische euro was verkocht om bepaalde voorwaarden. Voorwaarden waar de investeerder die het gebouw heeft gekocht niet aan heeft voldaan en waardoor er weer een monumentaal gebouw is verdwenen. De SP zou graag van het college de bevestiging willen hebben dat we een dergelijke fout niet weer zullen zien in de toekomst. Tot slot nog een vraag over pagina 27.2, de excessen regeling. Bij D zien we staan; het toepassen van armoedig materiaal gebruik waardoor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving sterk negatief wordt beïnvloedt. Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen met een huis een grote beurs heeft en onze vragen zijn dan ook hoe en door wie wordt dit bepaald en hoe wordt dit opgelost. Dank u voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Wethouder.
  • 2:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter dank u wel. De welstandsnota, heel duidelijk bedoelt om met minder regulering de zaken toch goed voor elkaar te hebben. In kwalitatief opzicht passend binnen de ruimtelijke omgeving. En in dat opzicht haak ik graag aan bij wat mevrouw Sanders en de heer Hofstra aangaven; blijf pleiten voor maatwerk, maar ook voor duidelijkheid richting inwoners. Dan concreet de vraag van mevrouw Wanders van de SP; hoe gaan wij om met beschermde stadsgezichten, monumentale panden met name. U heeft al aangehaald 27.2 , de excessen, ook dat is iets wat aandacht blijft vragen. Even terugkomend op het eerste, u noemde het voorbeeld van het voormalig postkantoor, helaas is dat niet gegaan zoals wij gewenst hadden. Dat is iets waar wij ook lering uit trekken en wij zullen ook er alles aan proberen te doen om te kijken hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Harde garanties kan ik u uiteraard niet geven, maar dat is zeker de insteek dat panden, zoals in dat geval het oude postkantoor, behouden blijven. Het toepassen van armoedig materiaal, door wie wordt dat bepaalt, dat wordt o.a. ook voorgelegd aan de welstandscommissie en daarin hebben zitting; stedenbouwkundigen, architecturen, lokaal, regionaal, provinciaal en zij zullen ook dingen ter toetsing voorleggen en u kunt daarbij denken aan het bijvoorbeeld afwerken van een monumentaal pand met golfplaten. Iets wat op dat moment niet passend is. op het moment dat zoiets gaat plaatsvinden zal de eigenaar op dat moment daartoe ook worden aangeschreven. En volgens mij heb ik dan de vragen beantwoord voorzitter.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou gaan we even kijken of er nog neiging tot tweede termijn is want u staat er nu toch, dus. Nee, niemand. Voldoende beantwoord. Dank u wel wethouder Gelling. Ik durf niet helemaal de algemene conclusie te trekken dat de raad dan unaniem de welstandsnota aanneemt of is dat wel het geval. Allemaal? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Daarmee hebben we de oude ingetrokken en het besluit genomen zoals voorligt en Libau in stand gehouden, de samenwerking daarmee.
 • 14 Instemmen met nieuwbouw onderwijsvoorziening Stadskanaal
  • 14. Instemmen met nieuwbouw onderwijsvoorziening Stadskanaal (335,84 KB)14.1. Nota nieuwbouw onderwijsvoorziening Stadskanaal 2018 (82,73 KB)14.2. Locatiekeuze nieuwbouw onderwijsvoorziening (118,57 KB)14.3. Amendement nieuwsbouw onderwijsvoorziening (127,06 KB)14.4. Motie nieuwbouw onderwijsvoorziening (128,78 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Agendapunt 14, meneer Boels, Mellies, Dijkstra, Meertens, Pals, Nijenbanning, Klinkhamer en Zeegers. Meneer Boels, CDA.
  • 3:31 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. De nieuwbouw van een toekomstbestendige en zo gewenste onderwijsvoorziening, dat agendapunt ligt nu voor. Er is op 26 januari 2009 werd er in deze gemeenteraad unaniem besloten dat er tussen 2015 en 2020 wordt begonnen met de bouw van een multifunctionele accommodatie in Maarsstee en Maarswold. Toentertijd unaniem aangenomen, in de tussentijd zijn er veel activiteiten ontplooit, is er veel werk verzet en nu ligt hier een voorstel dat past in de gemeentelijke visie op onderwijs huisvesting en past binnen onze visie om het accommodatie beleid. Daarmee wordt al voldaan aan twee erg belangrijke pijlers. Op hoofdlijnen is het een heel mooi voorstel, gezocht naar realistisch draagvlak. De gebruikers, gedurende het traject hebben we met zijn allen moeten constateren dat een volledig MFA niet verstandig is, op die manier is het ook vastgelegd in het bestuursakkoord. Logischer, staat daar, is het om de buurtcentra van Maarsstee en Maarswold te positioneren bij de winkelvoorzieningen in de wijken en de MFA primair een onderwijsvoorziening te laten zijn en dat is het geworden. Belangrijk gevonden en gewenst wordt door betrokken partijen dat een peuterspeelzaal onderdeel gaat uitmaken van deze nieuw te bouwen onderwijsvoorziening. ???? keuze en het rare is een realistisch gezond boeren verstand gezocht naar draagvlak. En eigenlijk valt daar één kanttekening te maken die we dan lezen. Het Gabrieldamschool betreurt dat ze verder moeten reizen. En ja dat is dan ook wel gewoon een hele realistische keuze, ik zou zeggen als mijn kinderen naar zo’n Gabrieldamschool zouden moeten gaan en die school wordt verder weg geplaatst dan lijkt me dat een hele realistische kanttekening en dat is dan ook de enige kanttekening. Men zegt niet ja wij vinden dit een onjuiste plek, onjuiste keuze, nee wij betreuren het dat we verder moeten reizen. Nou ja, overlast naar omwonenden moet tot een minimum worden beperkt, dat is één van de aspecten die gelden voor die locatiekeuze. Het waterbedeffect moet worden voorkomen en moet in lijn zijn met de grote wensen van de wijkraden en OPRON in perspectief moet ermee kunnen instemmen. We lezen dat aan die belangrijke voorwaarde wordt voldaan. We lezen en horen het ook dat er nu reeds sprake is van gevoelens van beleving van verkeersproblematiek, dat is wel een belangrijk punt. Er is bewezen inmiddels dat onze gemeente dat op een juiste wijze kan aanpakken en dat moet ook hier gebeuren en daar ligt een prima voorstel voor. Een ander punt, wat wij lezen in de financiële onderbouwing van dit voorstel. Er is sprake van een 1% kunstregeling. In het verleden hebben we daar veelvuldig gebruik van gemaakt, maar hier, in 2015, vragen wij ons toch af wat de nut en noodzaak is van een 1% regeling op dit moment. Als wij onze verordening daartoe erbij pakken lezen wij dat wij gebruik kunnen maken, of letterlijk staat er; kan gebruik worden gemaakt van deze regeling. We horen en lezen en navraag gedaan blijkt dat er nu nog €3.000,- in die reserve zit, nu in deze tijd, 1% van 3 miljoen, €30.000,- reserveren waarvoor we niet precies weten wat die exact gaat kosten gaat ons op dit moment te ver en daartoe willen wij een amendement indienen. Die zou ik nu willen voorlezen voorzitter. Is dat akkoord?
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u hem gelijk indient dan is het handig dat u hem even voorleest en aangeeft namens welke fracties.
  • 0:44 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, de raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 7 september 2015. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met nieuwbouw van een onderwijsvoorziening te Stadskanaal, agendapunt 14, overwegende dat het nu niet noodzakelijk is om 1% van de bouwsom te besteden aan kunst. Besluit het tweede lid van het conceptbesluit aldus te wijzigen dat dit luidt: “2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van €3.341308,-”. Ingediend door de fractie van GBS, de fractie van de CU en vanzelfsprekend de fractie van het CDA. Tot zover voorzitter, dank u wel.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, u dient hem ook in meneer Boels? met
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wij zijn het CDA.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat wist ik, maar ik wil graag een ondertekende amendement van u om te controleren of die voldoet aan de vereisten en of hij onderdeel uit kan maken van de beraadslaging zo meteen.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dan stel ik voor dat ik even een rondje loop voorzitter en dat ik dan bij u terugkom want de handtekeningen komen nog.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is altijd prima een beetje beweging. Meneer Hofstra.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik had een vraag een de heer Boels, maar die is aan de wandel gegaan voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel maar wij kunnen multitasken volgens mij kunnen mannen en vrouwen dat dus stelt u uw vraag vast dan gaan we
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, de vraag is eigenlijk heel simpel; betekend dat dat de indieners ook het nut van kunst bij een nieuwe school niet inzien, dat ze er geen krediet voor willen vrijmaken.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag is duidelijk en ik ga ondertussen even kijken of het amendement voldoet aan de vereisten, dat is het geval, dat laten we onderdeel uitmaken van de beraadslaging zo meteen en kunnen we over het amendement eerst stemmen straks en dan over het besluit. En ondertussen zit u op uw plaats meneer Boels en kunt u de vraag van meneer Hofstra vast wel beantwoorden.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, inderdaad. Wij zeggen niet dat wij het nut van kunst niet inzien, maar we zeggen dat we nu zien dat er €3.000,- in die reserve aanwezig is en dat nu daar op dit moment €30.000,- aan toe te voegen, ons een brug te ver gaat omdat wij dat geld volgens ons wel op andere wijze zouden kunnen besteden, daarom dit amendement.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik heb nog een vraag aan meneer Boels. Ik begrijp of ik begrijp het eigenlijk helemaal niet dat u 1% niet beschikbaar wilt stellen voor kunst. Want u zegt heel duidelijk en denk ik in uw bewoording dat het dus nu niet noodzakelijk ik vraag me af wanneer is het dan wel noodzakelijk, ik bedoel dat ik bedoel kunt u daar een criterium voor aangeven en wat mij een beetje nou ja wat ik een beetje vreemd vind is dat u eigenlijk kunst afdoet als een niet noodzakelijk kwaad dat u gewoon zegt van nou het is veel te duur dus daar doen we mooi niet aan mee. En dat u eigenlijk en volgens mij, maar ik ben niet zo goed op de hoogte van wet en regelgeving, maar volgens mij is het gewoon in de afspraken verankerd dat je 1% bijdraagt voor kunst voor nieuwbouw, dus. Maar mijn belangrijkste vraag is; waarom vind u het nu niet noodzakelijk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:40 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou laten we het in de omgekeerde volgorde doen. In onze verordening daartoe staat; “kan”. Dus er is geen wet of regelgeving die zegt dat we het moeten doen. Ten tweede heb ik niet gezegd dat ik het een noodzakelijk kwaad vind, daar houd ik me verre daar zou ik me van willen distantiëren en ten tweede wij zijn nu in deze gemeenteraad hebben wij lastige keuzes moeten maken afgelopen tijden op basis van dingen waar we moeten snijden, waar we moeten bezuinigen. En nu op dit moment 1%, dus €30.000,-, ik heb niet gehoord maar wellicht dat dat antwoord nog komt, maar ik heb in de afgelopen, wij hebben in de voorbereidingen hierop niet gehoord dat 30% een juist bedrag is voor kunst. Terwijl er nog €3.000,- in reserve aanwezig is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar, ja is het niet juist deze tijd belangrijk dat kunst voor kinderen bereikbaar is en juist op een plek als zo’n school waar kinderen dagelijks vertoeven is het toch belangrijk dat kunst bereikbaar blijft voor ongeacht welke grondslag of welke inkomens groep men behoort, dat is toch belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Er zit nu nog €3.000,- in die reserve, dat zegt niets over dat die reserve dan, dat het een tekort in de reserve is, wij zeggen niet dat kunst niet belangrijk is, we zeggen alleen dat 1%, dus €30.000,-, volgens ons nu teveel is om daaraan toe te voegen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:33 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dank u, maar je hoeft toch die 30.000 ook niet volledig uit te geven. Je kan toch ook gewoon een kleiner bedrag doen. En je kan ook kunst zodanig doen dat het tegelijkertijd een speeltoestel voor kinderen kan worden, dan sla je twee vliegen in één klap. Dan heb je en kunst en je hebt meteen iets leuks voor de kinderen zelf. Als je googlet onder speelkunst dan vindt je ik weet niet hoeveel pagina’s met leuke dingen, wat op zich ook kunstig is, dus.
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik vind speelkunst wel een mooi gekozen term. 1% is €30.000,- en op dit moment is €30.000,- ons gewoon veel te veel om dat als een soort, nou laten we het dan noemen blanco cheque, daar neer te leggen en of dat gebruikt wordt of niet, ja dat weten we niet, maar €30.000,- vinden wij nu op dit moment teveel terwijl er nog geld in de reserve aanwezig is.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama