Raadsinformatie

Raadsvergadering 12 oktober 2015

Naam
Download het audiobestand (32,88 MB)
Download de gesproken tekst (592,88 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,39 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Voorontwerp inpassingsplan windpark De..
 • 6 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (het begin van de opname ontbreekt) Een welkom aan u, aan de pers, aan de mensen op de publieke tribune en zeker ook aan de luisteraars. Wij hebben vanavond een extra ingelaste raadsvergadering in het kader van onze zienswijze op het “voorontwerp inpassingsplan, rijks inpassingsplan moet ik zeggen, voor de mogelijke windparken aan Drentse zijde”.
 • 2 Mededelingen
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn dat iedereen daar zo snel op heeft kunnen reageren en dat wij op de heer Gelling van het CDA en de heer Kremer van de SP na compleet zijn, dus ik denk dat we goed in staat zijn om het onderwerp te behandelen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (198,54 KB)
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u de agenda zo vaststellen zo kort als die voorligt en hem ook zo te houden. Ja? Dan is de agenda daarmee vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • 5 Voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer
  • 05. Voorontwerp inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer (292,06 KB)05.1. Memo van het college aan de raad (113,18 KB)05.2. Ministerie van Economische Zaken over voorontwerp De Drentse Monden en Oostermoer (65,89 KB)05.3. Brief aan Ministerie van Economische Zaken (87,86 KB)05.4. Maatschappelijke kosten en Baten Analyse (666,08 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus we gaan gelijk over tot de behandeling van agendapunt 5. En dat is de zienswijze op het Voorontwerp inpassingsplan windparken De Drentse Monden en Oostermoer. Wie wil daarover het woord voeren. Ik zie meneer Boels, Mellies, Sterenborg, Bieze, Pals, Nijenbanning, Hofstra, Zeegers. Meneer Boels, CDA.
  • 3:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Windpark de Drentse Monden en Oostermoer komen tot 14% duurzame energie in 2020, dat is de afspraak die gemaakt is met de Europese Unie. En ook wij willen ons steentje daaraan bijdragen, zoveel als mogelijk. Het is onze taak deze aarde duurzamer achter te laten. Een voorwaarde daarbij is wel dat, zoals het ook verwoord staat in het bestuursakkoord, dat er ruim voldoende draagvlak is voor de plannen die hieromtrent worden ontwikkeld. Als we dan terugkijken op de afgelopen periode zien we, we zien vanuit het perspectief van deze raad een aantal highlights, de motie van 17 november 2014, we wensen geen plan met deze grootschaligheid, deze motie is vrijwel unaniem aangenomen en op 26 januari jongstleden in opdracht door het onderzoeken en ondersteunen van mogelijke alternatieven. Deze motie is door ons unaniem aangenomen. En verder is er nog draagvlak onderzoek, liefst 82% ziet het op deze manier niet zitten. En dan nu dit raadsvoorstel. Voor 23 oktober worden wij, zowel college als raad eigenlijk, in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het voorontwerp van een rijks inpassingsplan. U als college stelt voor de reactie van zowel college en raad tot één te combineren en een bijgaande brief te zenden aan het ministerie van Economische Zaken. CDA fractie is immer voorstander geweest, en is het nog steeds, van het toepassen van duurzame energie in welke vorm dan ook. Wij hebben het ook veelvuldig aangegeven, maar ook veelvuldig aangegeven dat de massaliteit van het windpark de korte afstand van dat windpark tot onze kernen en linten bij dit plan ongepast is. Wij kunnen ons ???? resumeren dus ook vinden in de uiteenzetting zoals is beschreven in de brief. De gevolgen voor het woon-, werk- en leefklimaat. En, al eerder aan gerefereerd, draagvlak is er nauwelijks. Enerzijds is het een goede brief, echter ???????? “aanval is de beste verdediging”. Beter en mooier zou het wellicht zijn om richting het rijk aan te geven; dit willen wij niet, hier is geen draagvlak voor, onze inwoners onze middenstanders wensen dit niet, maar we hebben een concreet plan. Wij weten hier allemaal er zijn plannen, er speelt van alles en wij hebben ook die vraag; hoe kan het dat dat alternatieve plan, alternatieve plannen, die weliswaar op de tafel liggen en besproken worden, niet concreet in die brief worden genoemd, wat moet er nog gebeuren. En wij refereren daarbij ook bijvoorbeeld aan de resultaten van de maatschappelijke kost- baatanalyse. Zou het niet mooier zijn dat wij concreet al aangeven; dit en dit kunnen wij bieden als alternatief. Het CDA fractie zou willen dat de gemeente zich niet laat leiden door bedreigingen, maar juist blijft werken aan uitdagingen en perspectief. Alsook dat het zich blijft inzetten om mee te praten en mee te participeren op welke manier dan ook om dit niet te bewerkstelligen. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan ga ik naar mevrouw Zeegers, SP.
  • 2:25 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Vanavond bespreken wij de brief die naar Economische Zaken zal worden gestuurd. Ik denk dat het meest belangrijke er wel in staat waarvoor dank aan het college. wel mag hier en daar wel iets peper bij, want een aantal dingen mag wel wat meer nadruk hebben. want het is toch niet zomaar iets wat ons te wachten staat als deze plannen doorgedrukt worden. Ik heb er de volgende vragen en wat opmerkingen over en misschien kan daar nog iets van meegenomen worden in die brief. Over duurzame energie; in het nationale energie akkoord is de taakstelling voor Nederland verhoogt naar 16% uit duurzame bronnen. Het mag dus volgens dat akkoord ook zonnestroom zijn. en dan sluit ik me inderdaad bij de overkant aan, de spreker, dat het solarpark ook best wel genoemd had mogen worden. Kamp houdt echter stijf vast aan 6000 Megawatt windenergie op land, maar op zee is er 1500 Megawatt geschrapt en dat is een kwart. En dat is kennelijk totaal geen probleem. In de door Royal Haskoning uitgevoerde analyse is er voor windturbines uitgegaan van een rendement van 25%, maar omdat het in ons gebied niet zo hard waait als aan de kust wordt dat rendement niet gehaald hier. Het is hooguit 20%, mogelijk zelfs maar 18. En dat geeft dan dus niet de opbrengst van 330 Megawattuur per jaar, maar slechts 262 of nog minder, 235 Megawattuur per jaar. Het uitgangspunt moet dus waarschijnlijk 235 Megawattuur zijn en 5800 huishoudens en niet of 58.000 en niet 82.000 huishoudens. Ook is er naar mijn mening een fout gemaakt bij de oppervlakte die 50 turbines innemen, want met die plattegrondkaart erbij zou dat nog even nagerekend moeten worden. In het voorontwerp inpassingsplan staat op pagina 15 namelijk dat opstelplaatsen per turbine maximaal 60 bij 80 meter zijn. uitgaande van deze getallen kom ik zelf op 24 hectare uit en dat is vier keer zoveel als in de analyse van Haskoning. Die ruimte is namelijk nodig voor de turbine zelf, maar ook de verharde ruimte voor de hijskranen ernaast. En die ruimte blijft aanwezig voor later onderhoud. Haskoning is dus van een veel te klein grondstuk per turbine uitgegaan.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik vragen waar u die technische informatie, wie u dat verteld heeft.
  • 0:5 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   In dat mooie stuk wat heet; inpassingsplan windpark de Drentse Monden Oostermoer.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar daar staat dus de hele technische, oh sorry voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u stelt een vraag, u krijgt antwoord, u mag ????
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar staat daar de hele technische verhandeling in ten opzichte van het stuk wat
  • 0:17 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   En nog verder een beetje googlen op internet vindt je ook nog een heleboel dingen. Er zijn prachtige plankaarten, er stond een link in een van die stukken die we gekregen hebben, als je daar op gaat dan kom je bij dat inpakkingsplan en dan vindt je ook linken van de MER en kaartjes en die dingen allemaal.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dus u stelt eigenlijk er is een fout gemaakt.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Maar dit staat dus gewoon in die 120 pagina's voor dat voorontwerp.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, ja maar u stelt dus er is een fout gemaakt.
  • 0:26 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Naar mijn idee. Misschien heb ik het fout, maar als ik dit uitreken, je ziet al die vlakken, maar er staat gewoon in de tekst dat de opstelplaatsen 60 bij 80 meter maximaal zijn. Dus ik ben van die maximale uitgegaan, want er staat geen minimum bij. Als je dat dan gaat uitrekenen op 50 inwoners dan kom je op 24 hectare uit en niet op 6 hectare.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Zeegers.
  • 0:49 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wat ze dus zeggen is dat dus naast de turbine ruimte moet blijven voor onderhoud. Er moet nog steeds zo’n hijskraan naast kunnen als er wat met die wieken is. Dat blijft gewoon bestaan, dus dat deel is uit de landbouw weggehaald. Daarbij, even kijken, er is ook niet meegenomen verlies verder aan landbouwgrond voor wat ze noemen inkoopstations, daar komen er maximaal 8 van met 50 vierkante meter en waar dan ook nog weer parkeerruimte bij moet. En de toegangswegen van de gewone weg naar die windmolens is ook niet meegenomen, ben je wel kwijt aan grond. Als je dan de kaarten bekijkt, dan kom je naar mijn schatting uit op
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Sorry hoor, maar ik heb hier even die kaartjes voor mij, waar die windmolens komen te staan, je ziet toch op deze kaartjes die komt ook vanaf dezelfde site
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nou ik heb ze in dat formaat gezien, dus
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ja, ik heb een betere printer dan u misschien, maar ik kan het op een A4tje kwijt, maar hier staat dus duidelijk wel aangegeven de toevalswegen en ook de onderhoudsgronden op deze kaartjes, dus ik weet niet waar u
  • 0:9 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, maar daar staan geen maten bij. Maar in de tekst kan je dus allerlei maten halen. En de toegangsweggetjes die worden 7 meter breed. En
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voordat we nu een rekenkundig wondertje gaan uitvoeren. Volgens mij noemt u een aantal argumenten die verwoord zijn in de MER, klopt hè mevrouw Zeegers. En volgens mij wordt in de brief aangegeven dat de reactietermijn op de MER tekort is en dat we ons dat voorbehoud voorhouden.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, dit staat volgens mij in die 120 pagina's
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, in onze brief aan de minister staat dat wij niet voldoende tijd hebben voor een inhoudelijk goede beoordeling van het MER rapport et cetera en voordat wij nu precies gaan uitdiscussiëren hoeveel vierkante meters het hier en daar zijn zegt u met zoveel woorden het aantal te gebruiken grondoppervlakte is veel meer dan in het inpassingsplan wordt voorgesteld, dat is even een algemene opmerking, waarvan ik zeg laten we hem nu niet uitdiscussiëren welke kaart juist is want, mag ik even afmaken mevrouw Zeegers, want dat gaan we in de inhoudelijke reactie uiteindelijk op de MER geven.
  • 1:34 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dit stond in dat stukje van Haskoning, dus die, in ieder geval die 6 hectare. Ja, even kijken waar zat ik, maar goed naar mijn idee moet er dus ongeveer 50 hectare zijn en niet 6. Leidingtracé ’s hebben we buiten beschouwing gelaten, maar ook daardoor kan nog verlies van landbouwgrond komen. Het solarpark in Neuhardenberg ongeveer 150 Megawatt in Duitsland dat voor het alternatief voor het solarpark Drentse Monden model heeft gestaan, heeft een oppervlakte van 240 hectare en Haskoning berekende 400 hectare landbouwgrond dus dat is veel meer dan in Duitsland het geval is. Als er inmiddels al weer betere zonnepanelen zijn dan kan dat dus nog minder dan die 240 hectare worden, zeker als Stadskanaal een deel op het industrieterrein nog bij kan plaatsen. Solarparken hebben het voordeel dat niet een heel gebied op de kop wordt gezet en er na afloop niet weer gigantische kosten moeten worden gemaakt om de boel weer af te breken na een jaar of 15, en te recyclen. De onderliggende landbouwgrond onder zonnepanelen kan nog steeds voor landbouw gebruikt worden mits het schapen of geiten of iets dergelijks zijn. ja, het is niet weggegooid. Mocht het solarpark worden afgebroken dan is de grond ook weer gewoon bruikbaar. In tegenstelling tot grond bij windturbines, die voor altijd verloren zijn door die betonklont eronder.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We leven in 2015 en ik zeg altijd het voordeel van een windmolen is dat je hem weer af kunt breken en dat geldt natuurlijk ook voor een zonnepaneel, maar ik ga niet mee met uw conclusie dat dat betonklont dat je dat niet meer afbreekt, ik bedoel we zijn ook van bunkers van alles verlost, dus daar ga ik niet in mee, maar dat is even ter opmerking.
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat zit onder de grond hè.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers gaat u verder.
  • 5:06 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Oh en mijn buurvrouw zegt nog; 110 heipalen erbij in. Bij de nadere punten, met mensen is in het hele voorontwerp nauwelijks rekening gehouden, dit in tegenstelling tot dieren en planten. Geen inzicht en risico’s voor de mensen die dichtbij of zelfs te midden van turbines wonen. Het windpark is als het ware boven op de woningen geprojecteerd dat mensen nu binnen het windpark komen te wonen, wat volgens mij nergens anders in Nederland zo is. ook ikzelf ben van mening dat er meerdere windparken zijn met daartussen dorpen en in gesprekken op die voorlichtingsavonden bleek ook niet dat dat anders was. ik heb, nogmaals weer terugkomend op die kaarten, heb ik bekeken en dat kabeltracé dat is verdeelt in twee gedeeltes en die zijn onderling niet verbonden dus een noordelijk deel en een zuidelijk deel en dat wijst dan eigenlijk ook een beetje op meerdere windparken. Dus misschien is dat bruikbaar. Ik wou graag in dat punt over de RCR, punt 1, daar staat een woord in “vragen” en dat zou ik liever vervangen zien door “dringend verzoeken”. Want ik vind vragen iets te mild. In hoeverre gaan de transporten met onderdelen voor de betonnen fundering, de betonnen palen, de heipalen, de rotorbladen et cetera over grondgebied van Stadskanaal. Want per turbine worden er 250 transportbewegingen gedaan maar de vraag is of dat heen en terug is in één beweging of moeten we dat nog met twee vermenigvuldigen, dus 500 keer over dezelfde weg per turbine. En dat dus 50 keer. En ook over dezelfde brug misschien. Transport over bijvoorbeeld de route Buinerbrug betekend vernieuwde rotondes, kapotgemaakte wegen met een beetje pech is daarna de brug ook kapot en is varen op het Kanaal niet eens meer mogelijk. Wie gaat dat betalen? Dat zou ik graag willen weten. En hoe zit het nu met de aanleg van het kabeltracé over het Mercuriuspark langs alle bedrijven, wie gaat hun schade betalen en wanneer. Over het Mercuriuspark, als het er om gaat dat er diverse stukken windpark met elkaar verbonden moeten worden kan de leidingtracé een heel stuk korter aan de Drentse kant van Nieuw-Buinen. Er is dus een reden waarom gekozen is voor het tracé over de grond van Stadskanaal. Ik kan maar één reden bedenken en dat is het aansluiten op onze stekker, dus de stekker daar. Op de tekening is dat niet duidelijk aangegeven en het lijkt mij een heel slechte zaak. Als dat het geval is moeten dan alle plannen die de raad al in maart heeft goedgekeurd moeten die in de prullenbak gegooid worden? Kan het zonnepanelenplan van het Mercuriuspark worden gedwarsboomd en kan het solarpark überhaupt nog op die stekken aangesloten? Is daar dan nog wel plaats voor? en zit het mogelijk andere solarplannen in de toekomst in de weg die in Stadskanaal misschien nog kunnen plaatsvinden. Wie gaat dat nadeel betalen? En kan dat zomaar? Het lijkt mij een goede zaak als de provincie Groningen met spoed geraadpleegd wordt over dit alles. Die zijn toch ook mede-financierder voor de hele sanering dus die hebben toch ook een belang. De veel te korte afstand van de turbines tot onze gemeentegrens is een punt van grote zorg. Ik mis in de brief aan Economische Zaken een minimale afstand, bijvoorbeeld 1500 of 2000 meter tot aan de provinciegrens. Het is kennelijk de gewoonte om ellende zover mogelijk naar je grenzen te duwen. Zoals Duitsland vele windparken zowat tegen de grens met Nederland plaatst wil Drenthe ze tegen de grens met Groningen. Oftewel gooi de rotzooi maar over de schutting naar de buren. Tot slot de situatie in Stadskanaal Noord. Hier worden op veel te korte afstand van elkaar twee rijen turbines geplaatst in een scherpe hoek van ongeveer 70 graden ten opzichte van elkaar, dus een soort V. De heersende wind is hier regelmatig westelijk waardoor daar een soort van fuik ontstaat. Het microklimaat kan ter plaatse veranderen. Wind wordt eerst omhoog gedrukt door de Hondsrug en valt daarna als een soort van glijbaan naar beneden richting beide turbines. Turbines blokkeren de vrije doorgang, voor de plannenmakers de reden om niet voor clusters te kiezen immers. En een deel van de wind zal dus afbuigen richting de ????????? vrije doorgang in de hoek en daar sterk verdichten en een stuk krachtiger worden. Welke gevolgen heeft dat bij harde wind voor huizen in die baan, zelfs voor Waterland. Is daar wel onderzoek naar gedaan. Want deze opstelling is naar mijn weten niet eerder voorgekomen, zijn ze altijd eerder parallel of op een grotere afstand haaks op mekaar. De oplossing zou dan zijn om de rijen langs het bos van Kruit in te korten dus dat er een grotere opening ontstaat en die laatste turbine staat toch al veel te dicht bij de grens van alle turbines in het gehele windpark staat die het dichtst bij Stadskanaal, bij de grens. Dan ben ik er.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Einde.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was inderdaad een hele bijdrage, maar het is ook een belangrijk onderwerp. Ik ga naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De CU gaat uit van de Bijbelse opdracht, God houdt de mensen als rentmeesters verantwoordelijk voor wat zij met zijn schepping doen. Omdat de mens geschapen is om de aarde te bebouwen en te bewaren. Duurzaam omgaan met energie dient tot een eigenheid te worden in ons handelen. Wij zouden graag zien dat de burgers zich bewust zijn en blijven van de gevolgen van eigen handelen voor het milieu. Daar varen we allemaal wel bij. Net als de toekomstige generaties. De CU is voorstander van alternatieve energie en is ook niet tegen windenergie. Maar zoals de plannen er nu liggen voor een windpark in de Drentse Monden Oostermoer, in deze omvang, op deze locatie vinden wij te massaal en heeft volgens ons teveel nadelige gevolgen voor onze inwoners. Tot nu toe is er ook geen sprake geweest dat omwonenden kunnen participeren in de opbrengsten dit is volgens de CU een voorwaarde. We willen onze waardering uitspreken voor de ondernemers uit Stadskanaal en Buinermond. Zij zijn oplossingsgericht bezig, ze hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of het haalbaar is in dit gebied een solarpark te ontwikkelen. Hierbij kunnen wij ons aansluiten. Het zou wat ons betreft een “en/en” park kunnen worden. En zonnepanelen en windturbines. Zoals de zienswijze er nu ligt kunnen wij ons vinden. Het blijft ons bevreemden dat wij niet eerder in het proces betrokken zijn geweest. Daardoor voelt het alsof het ons wordt opgelegd. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 3:54 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Omdat dit een van de laatste gelegenheden is om als raad formeel te reageren naar het ministerie hechten wij ook aan een korte terugblik. Het is ook al eerder gezegd, ook wij zijn op zich niet tegen duurzame energie, draagvlak is wel een voorwaarde en wij zien dat dat voor dit windmolenpark in zijn massaliteit ontbreekt. We constateren eigenlijk dat deze zaak al vanaf het begin in 2010 niet goed loopt. Het begint al met het op een slinkse manier vergroten van het zoekgebied naar de Veenkoloniën. Er zou een plan worden opgesteld van maar liefst 600 Megawatt, dat zou met 3 Megawatt per paal 200 palen zijn. achteraf kunnen we constateren dat de initiatiefnemers dit als onderhandelingstactiek hebben gebruikt voor de plaats van 150 Megawatt. We kunnen ook constateren dat deze tactiek als een boemerang op de initiatiefnemers is teruggekomen. Bewoners hebben zich hierdoor terecht overvallen gevoeld waardoor het verkrijgen van draagvlak onmogelijk is geworden. Dit blijkt ook wel door het draagvlak onderzoek van ??????? waar 82% van onze gemeente aangaf tegen deze plannen te zijn. en dit terwijl draagvlak een noodzaak was en een verantwoordelijkheid van initiatiefnemers, zelfs volgens de ministers Verhoeven en Verhagen. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Zelfs de door de provincie Drenthe opgestelde gebiedsvisie die volgens deze raad al te ver ging, is door de minister rücksichtsloos aan de kant geschoven. Drouwenermond bijvoorbeeld dreigt nu te worden ingesloten aan de voor- en achterkant. Dit hele proces werd door hoogleraar Breuring van de Rijksuniversiteit Groningen omschreven als onfatsoenlijk bestuur. Deze uitspraak deed hij in het programma “ de Monitor” van vorige week zondag. Dan naar de brief van onze gemeente, in de brief is uitvoerig beschreven welke bezwaren we allemaal hebben en op welke vlakken. U noemt ze allemaal; wonen, werken, krimp, recreëren, draagvlak, duurzame energie. Ook gaat u nog in op de rijks coördinatieregeling en de rechtszaak die Borger-Odoorn van plan is daarvoor aan te spannen tegen het rijk. De maatschappelijke kosten/baten analyse, de gezondheidseffecten en ontwikkeling voor het Mercurius Business Park gaat u ook op in. En dat laatste m.b.t. de kabel is nieuw voor ons. Dit brengt weer een nieuwe dimensie in het verhaal met zich mee. Wij zijn van mening, dat net zoals Borger-Odoorn en Hunze en Aa niet hebben meegewerkt aan vergunning verlening voor het windpark, ons college niet zou mee moeten werken aan vergunningverlening voor de aanleg van zo’n kabel. Als deze kabel nodig is voor de realisatie van dit park. Het aanleggen van zo’n kabel brengt bovendien onzekerheden met zich mee ten aanzien van de herontwikkeling van het Mercurius Business Park en die zijn er denk ik al genoeg. We hebben ook nog een paar toevoegingen. Stadskanaal Noord, en ik geloof dat mevrouw Zeegers daar ook al op doelde, wordt door de wijzigingen van de plannen van de N33 extra belast en wordt nu als het ware ingesloten. Er is een rij van ik geloof 6 of 8 windmolens die nu dichter bij Veendam komen en dus ook dichterbij Stadskanaal-Noord. Daarnaast wouden wij nog zeggen dat in de lintbebouwing rondom dit plan en in dit plan in totaal 44.000 mensen wonen. En het geldt dan minder voor onze gemeente maar wel voor de inwoners van de Monden dat die niet naast of bij een windmolenpark komen te wonen, maar in een windmolenpark. Dat is volgens ons onacceptabel. Daarnaast viel ons nog een kleine typefout op, er staat ergens; gebeid in de tekst, dat moet gebied zijn. Maar dat had u denk ik zelf ook al wel gezien. Daarnaast zouden wij graag van de wethouder een update willen van de stand van zaken op dit moment ook met betrekking tot initiatief van het solarpark wat al een paar keer genomen is, wat al een paar keer genoemd is, hoe het daar op dit moment mee staat. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar meneer Bieze, GBS.
  • 3:42 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Vandaag zetten wij een volgende stap in het dossier rond het windmolenpark de Drentse Monden en Oostermoer. Vanaf de eerste signalen heeft onze fractie aangegeven vervend tegenstander te zijn van de bouw van dit megalomane windmolenpark. Wij hebben dit door het indienen en ondersteunen van diverse moties die aan deze raad aan de orde zijn geweest ook duidelijk kenbaar gemaakt. Onder andere als vervolg op het indienen van de laatste motie zijn door het college diverse acties ondernomen. We hebben bijvoorbeeld zienswijzen ingediend tegen de startnotities voor het milieueffect rapportages. En we hebben hierin gewezen op de sterk negatieve effecten van de komst van het windpark in combinatie met krimp. Daarnaast hebben we meerder zienswijzen ingediend tegen de aanwijzing van het Mondengebied. De conclusies van het draagvlak onderzoek dat in de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en Stadskanaal is gehouden is in onze ogen een zeer belangrijke pijler om de bouw van genoemd windmolenpark niet door te laten gaan. Als een grote meerderheid van de respondenten aangeeft dit park niet te willen in Stadskanaal is dat zelfs 82%, dan kan niemand dat gegeven zomaar even van tafel vegen. Zelfs al ben je de verantwoordelijk minister of de gedeputeerde van de provincie Drenthe. En daar heb ik nog een vraag over voorzitter, want in hetzelfde programma die de PvdA te doen daar zegt gedeputeerde Stelpstra over draagvlak, volgens de Drentse gedeputeerde moeten we af van het idee dat voor alle grote beslissingen altijd maar draagvlak moet zijn. Als het niet kan dan hoeft het ook niet. Ik ben benieuwd hoe het college tegen deze opmerking van de gedeputeerde van Drenthe aankijkt. We hebben in ons gebied, en dat is mooi niet alleen grote kritiek op plannen, we denken ook proactief mee in het aandragen van alternatieven, dat blijkt wel uit de initiatieven die ondernemers in het kader van het gebruik van zonne-energie hebben ontwikkeld. En verder is er in opdracht van onze gemeente een maatschappelijke kosten/baten analyse door Royal Haskoning DHV uitgevoerd. Uit de vergelijking tussen windenergie en zonne-energie blijkt zonneklaar dat op regionaal niveau zonne-energie zelfs een beter alternatief is. In deze zaak is en blijft het lobbyen richting Tweede Kamer zeer belangrijk. Zij zijn in staat om die minister in beweging te krijgen en toezeggingen te laten doen. Als we met zijn allen zouden kunnen bewerkstelligen dat we wind voor zon kunnen gaan inwisselen dan zou dat in onze ogen een geweldig resultaat zijn. Dan ook toch nog even weer naar het programma; “de Monitor”. Daar staat ook een artikel op de site Gemeente Stadskanaal gebruikt foutieve fotomontage om Kamerleden te beinvloeden. Mijn vraag aan het college is; wat gaat u, gaat u hier iets mee doen. En als u er iets mee gaat doen, wat gaat u er dan mee doen. want de fotomontage klopt volgens het artikel dus helemaal niet. onze fractie heeft eerder aangegeven dat u wat ons betreft alle mogelijke wettelijke middelen mag aanwenden om de realisatie van dit windpark tegen te gaan c.q. de bouw te vertragen. Voorzitter wij gaan akkoord met het bundelen van de reacties van raad en college richting ministerie. In uw reactie geeft u uitgebreid, duidelijk en goed beargumenteerd aan waarom dit windpark voor de gemeente Stadskanaal volstrekt onacceptabel is. Wij ondersteunen deze conclusie van harte. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Dan ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:55 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. In de brief zoals die nu voorligt zou de VVD zich graag meer willen richten op een tweetal zaken die echt objectief vast te stellen zijn. En de eerste daarvan is het, dat we als drie gemeenten een draagvlak onderzoek hebben uitgevoerd. De uitkomst daarvan is helder. Het tweede punt waar we met name in de brief op zouden richten zou willen zijn dat de procesgang die gericht is op draagvlak dat die niet goed is verlopen. Het mag duidelijk zijn dat de initiatiefnemers van het park niet hebben voldaan aan hun opdracht, om draagvlak te genereren. De argumenten zoals die in de brief genoemd zijn die zijn met name geschreven uit emotie en vaak als subjectief te interpreteren. En ze zullen denk ik naar onze mening bestuurlijk in weinig effect ??????. Dus voor wat de VVD betreft; minder emotie, maar meer richten op de bestuurlijke procesgang. En aantonen dat er sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 2:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voor ons ligt een zeer moeilijke onderwerp die in technische zin al bijna niet te volgen is gezien alle bijdrages die hier zijn gedaan, dus ik wil toch eens een andere vraag aan de wethouder stellen is, in hoeverre staan wij als gemeente Stadskanaal sterk in dit dossier. Ik wil voorkomen dat zoals ik er nu tegenaan kijk kan de wethouder nog geen deuk in een pakje boter slaan eerlijk gezegd in dit hele dossier, want ik vraag me werkelijk af waar we staan in dit dossier, in hoeverre denken wij dit dossier te kunnen beïnvloeden wat gebeurd op Drentse gronden. Dat is de eerste vraag die ik wil stellen want de wethouder ik heb ook gelezen er is zelfs een lobby heeft er plaatsgevonden in Den Haag, waarschijnlijk doelt meneer Bieze daar ook op, met die mooie tekeningen daarop, dus onze vraag is wat heeft die lobby wat heeft die bewerkstelligt. Ten tweede is het zo dat wij hebben eigenlijk denk ik ook als raad, maar ook als raadsleden zijn we denk ik deze week weer behoorlijk ingehaald door onze eigen Provinciale Staten. De provincie Groningen verzet zich in ieder geval niet tegen het windpark “de Drentse Monden en Oostermoer” wat deze week uitvuldig is besproken in Provinciale Staten, dus ik denk dat we met zijn allen als we hadden willen lobbyen dan hadden we moeten lobbyen denk ik ook in onze Provinciale Staten zelf, zeker de partijen die expliciet tegen zijn want dit is ons wel overkomen deze week en men komt daar waarschijnlijk niet weer op terug. het enige wat men doet is in de Provinciale Staten is, net als wij, een brief sturen naar het ministerie van Economische Zaken om te kijken van waar ze op tegen zijn en de SP en de PvdA hebben dan nog in de Staten opgeroepen om te zeggen van nou dat moet een beetje in overeenstemming zijn met de brieven die gestuurd worden en that’s it, dan denk ik van ja waar staan we dan als raad. We kunnen wel een hele grote broek aantrekken we willen allemaal niet hoe sympathiek ook de plannen zijn voor ondernemers wat ze allemaal niet willen en wat ze allemaal wel willen, maar ons standpunt of onze positie hierin, ik herhaal, ik denk dat onze wethouder nog geen deuk in een pakje boter kan slaan in dat hele dossier. Maar onze andere vraag is, dat is even de gemeente Borger Odoorn vergadert aanstaande donderdag
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals die heeft het over beinvloeden van processen die in Drenthe spelen, nu hebben wij als fractie regelmatig overlegt met onze partijgenoten aan de andere kant van de grens, ik vraag me af doet de heer Pals dat ook met zijn partijgenoten.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja hoor, veelvuldig contact meneer
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En wat is daaruit voortgekomen? of slaat u daar geen deuk in een pakje boter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een boterberg ben ik bang.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een boterberg.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een boterberg ja. In ieder geval laten we wel wezen de Staten van Drenthe en de u weet ook u leest ook allemaal de pers de Staten van Drenthe heeft nu ook weer een ander dossier weer naar zich toe getrokken de Staten van Drenthe is nu ook bezig want we hebben natuurlijk ook nog het advocaten kantoor Veldman heet hij geloof ik, en Veldman heeft gezegd dat het helemaal ongrondwettelijk is of dat het niet wettelijk is wat er gebeurd in de provincie Drenthe en dat heeft de Provinciale Staten Drenthe met de raden van Borger Odoorn en Oostermoer hebben zich dat aangetrokken en gaan nu op dat spoor gaan ze verder om te kijken van kunnen we daar iets bewerkstelligen. Kijk en dat snijd hout, want dat kunnen ze doen omdat ze namelijk in de provincie Drenthe wonen en niet in de provincie Stadskanaal of de provincie Groningen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Provincie Stadskanaal en u noemde net ook al een nieuwe gemeente, de gemeente Oostermoer. Dat wouden we nou net tegenhouden.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja, ja, maar zou het kunnen voorzitter, zou het kunnen ohohoh. Maar goed dat doen wij dus wel met onze partijgenoten ook in de provincie Drenthe. Onze tweede vraag is aan de wethouder en wat nou sympathiek is van deze week en wat in de Staten is gebeurd is dat we in ieder geval wel een “windfonds” in het leven willen roepen. En dat windfonds wil zeggen dat mensen die hinder ondervinden van de windmolens en de negatieve gevolgen daarvan, van dat plaatsen en dat zo, dat die mensen dan in aanmerking moeten komen voor een compensatie of een schadevergoeding. Kijk dat snijdt hout. Ik denk dat de wethouder daar als de wethouder fluks naar Groningen vertrekt en zich daar helemaal mee bezig gaat houden dat ook onze inwoners daar misschien wat minder zorg hebben over planschade over schade van hun woningen en dat soort dingen
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   In het raakvlakonderzoek is die vraag ook gesteld en het antwoord is toch nee. Mensen die zien dat niet als voldoende compensatie. Ziet meneer Pals ook niet dat het proces al veel te ver gegaan is dat de stellingen al veel te veel betrokken zijn om nog zo’n oplossing aan te kunnen dragen dat had direct in het begin gemoeten had het misschien nog enige kans van slagen gehad, maar ik denk dat we dat station inmiddels al ver gepasseerd zijn.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voor u misschien wel meneer Hofstra, maar het verbaasd, laat u niet verbazen de Staten van provincie Groningen waaronder andere uw partij ook in behoorlijk in meespreekt vindt dat blijkbaar wel. Dus ik denk dat er toch, ik denk toch dat u eens met uw Statenleden moet spreken. Dus mijn vraag aan de wethouder is om in ieder geval ook eens te inventariseren in hoever wij staan in dat windfonds en wat we daarmee kunnen. Mijn laatste vraag is, en dat is even in de reactie voor donderdagavond wat Borger Odoorn doen ook die brief, ook het college heeft een brief aan de raad gestuurd, en wat mij opvalt is dat het, de raad of het college van Borger Odoorn een plannen over de MER beoordeling dat die dat ook hebben voorgelegd aan de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. En ik vraag me af hebben wij dat hier in Stadskanaal ook gedaan. want we hebben per slot van rekening dezelfde uitvoeringsdienst en zij zijn daar toch in hun analyse eens even wat dieper gegaan dan wij. Want in die zin moet ik dan, u maakt mij helemaal
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja ,ja, ik, u haalt volgens mij ook een paar dingen doorelkaar. U heeft het over de omgevingsdienst van Drenthe en dan zegt u daarna we hebben dezelfde. Toen dacht ik van dan oh gelukkig dan is de provinciegrens ook verdwenen, dat scheelt een hoop.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, zo ver gaat dat niet. nee, nee, Borger Odoorn heeft advies gevraagd over de MER beoordelingen aan de regionale uitvoeringsdienst Drenthe. En mijn vraag is; hebben we dat hier in Stadskanaal ook gedaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bij onze OmgevingsDienst Groningen.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, precies.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nou is die wel helder.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik bedoel dat, want in die zin ben ik het helemaal met mevrouw Zeegers eens, maar ook met meneer Nijenbanning naast mij, dat denk ik dat de brief die u gestuurd heeft, die u van plan bent wilt versturen, moet inderdaad veel meer peper hebben en denk ik veel meer onderbouwing want er zit toch in mijn optiek teveel emotie in en te weinig zakelijkheid wil je dat echt goed aankomen in Den Haag. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan ga ik naar de heer Mellies van fractie Mellies.
  • 1:06 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou om gelijk maar met de deur in huis te vallen, wij kunnen ons vinden in de reactie op het voorontwerp van het rijks inpassingsplan windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Zoals gezegd voorliggende reactie is een van de laatste officiële mogelijkheden in de procedure om ons standpunt over het windpark kenbaar te maken. Zodra het inpassingsplan ter inzage ligt kunnen we nog een zienswijze indienen, maar dat zal daarna niet meer mogelijk zijn om een beroep tegen het plan in te stellen. Het is zogezegd; 2 voor 12. We vechten tegen windmolens, een uitdrukking die in ons taalgebruik terecht is gekomen door de welbekende figuur Don Quichotte en zijn daden. In het spreekwoordenboek gedefinieerd als; proberen te veranderen wat niet te veranderen is, een hopeloze strijd voeren. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het ook zo overkomt bij tijd en wijle. Mijn fractie heeft geen enkel begrip voor de starre houding van het ministerie van Economische Zaken. we hebben als gemeenten aangetoond dat er geen draagvlak bestaat onder de inwoners voor een windpark. Meer dan driekwart van de inwoners is tegen. We hebben goede uitvoerbare alternatieven geboden in de vorm van zonneparken, maar tot nu toe heeft de minister al deze alternatieven in de wind geslagen en is ongevoelig, zo lijkt het, voor wat onze inwoners hierover te zeggen hebben. Wij hopen van ganser harte dat we met een laatste krachtinspanning het tij nog kunnen keren en de minister op andere gedachten te brengen zodat onze gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren niet resulteert in Donquichotterie. En ja dat woord bestaat. Voorzitter we vinden het ook een goede zaak dat de komende periode ook nog de lobby richting de Kamerleden wordt voortgezet. Wellicht dat deze het beleid nog kunnen wijzigen. Misschien dat voor wat betreft deze lobby de portefeuillehouder hier nog iets over kwijt kan of wil zeggen. Voorzitter ik wil het hier eerst bij laten, dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan hebben we de eerste termijn gehad en dan denk ik dat de wethouder een kleine behoefte heeft aan een korte schorsing. Als ik zeg tien minuutjes is dat realistisch? Mag ik u vragen om 20.20 uur dan terug te keren in de raadszaal.
  • 0:2 schorsing
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Gelling.
  • 3:28 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik allereerst beginnen met dank te zeggen voor de uitgebreide reactie. Het maakt eens temeer duidelijk dat het beoogde windpark en alles wat daarbij hoort een onderwerp is wat speelt. In antwoord op uw vragen en opmerkingen, ik heb veel waardevolle tips gehoord, o.a. van mevrouw Zeegers. En dat is met betrekking o.a. over de benodigde grondoppervlakte en bijvoorbeeld ook de fuik die ontstaat bij het bos van Kruit. Ik kan u meegeven de opmerkingen die u gemaakt heeft die zijn genoteerd en die nemen wij mee in de beoordeling van de MER. Daarover kan ik u meteen aangeven, die beoordeling van die MER, die MER dat is een enorm pak papier, dat is een stapel die zijn weerga niet kent, maken wij daarbij gebruik van deskundigheid en kennis van een omgevingsdienst? Ja. Want daar ligt ie inmiddels. Dus daarmee als antwoord op uw opmerking. Er zijn vragen gesteld over het solarpark. Als het aandragen van een alternatief. Ik wil u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment. Er is een idee gekomen van een aantal ondernemers, zouden wij niet een solarpark in plaats van windmolens kunnen realiseren om wel te voldoen aan de taakstelling die er ligt voor het winnen van duurzame energie, maar op een andere wijze dan het beoogde windpark om op die manier ook de omvang, de massaliteit et cetera tegen te gaan. Er ligt een idee en dat hebben we, dat idee hebben wij omarmt, dat is ondersteunt, we hebben o.a. ondersteuning verleent in het narekenen van het een en ander in een heel aantal gegevens in het kaart brengen van een aantal dingen, maar let wel vooralsnog betreft dat een idee, er is niet een concreet plan voor het realiseren van een solarpark. Daarvoor zijn wij heel concreet een investeerder of investeerders nodig die zeggen van wij komen met grondposities, wij komen met een exploitatieopzet om een solarpark te gaan realiseren. Tot dat moment zijn wij als gemeente, hoe vervelend ook, niet aan zet. Op het moment dat iemand zich meld, kan ik u zeggen, zullen wij dat wederom direct oppakken en daar waar kan faciliteren en ondersteunen, want ja wij zijn het er helemaal mee eens dat de transitie van het winnen van fossiele energie naar duurzame energie dat die zijn doorgang zal moeten hebben. Ten slotte, en dan haak ik aan bij mevrouw Sterenborg, dienen wij een en ander door te geven aan onze kinderen en laten we dat zo goed mogelijk doen, dus dan zullen we dat zeker gaan ondersteunen, maar tot het moment dat iemand zich bij ons heeft gemeld kunnen wij daar niet meer mee dan vooral uit te dragen dat wat ons betreft dat een hele goeie insteek zou zijn, dragen wij dat ook werkelijk uit richting deze en gene waaronder heel actief ook richting Kamerleden en proberen wij duidelijk te maken dat er veel andere opties zouden kunnen zijn dan louter windturbines.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Die zonnepanelen, over welke kant van de grens heeft u het?
  • 1:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik heb het op dit moment aan de kant van de Drentse zijde. Dan, want ik had het net over Kamerleden, dan met betrekking tot een lobby, want dat is ook genoemd, wat kun je bereiken, nou het doet mij op zich deugd dat een lobby die wij in gezamenlijkheid doen met onze buurgemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze dat het veelvuldig lobbyen en het veelvuldig onze problematiek aankaarten er toe heeft geleid dat Kamerlid Smaling van de SP zeer recent een motie heeft ingediend waarbij hij de RCR, de Rijks Coördinatie Regeling, in twijfel trekt. Er zijn hele nauwe contacten ondertussen ontstaan met divers Kamerleden en je ziet dat vanuit Kamerleden ook dus meer en meer kritische vragen worden gesteld ook vanuit andere partijen. Kamerlid Albert de Vries heeft bijvoorbeeld bij een motie aangegeven dat de dubbele lijn in Drouwenermond er weg zou moeten en zo gaat er meer en meer ontstaan, dus als u de indruk heeft daar gebeurd niet zoveel in onze beleving wel degelijk. En in hoeverre dat hout snijdt, tot dusver heeft het hele concrete reacties geleid en dat sterkt ons in de gedachten dat wij die lobby richting Kamerleden maar ook richting Statenleden en diverse andere partijen dat wij die ook zullen blijven continueren. Weliswaar niet met het idee om te vervallen in, zoals mooi werd genoemd door meneer Mellies, met donquichotterie, maar wel heel reel en we blijven zeker doorgaan. Ook indachtig uw motie zoals die heeft ingediend om alles in het werk te stellen om te kijken of het plan zoals nu voorligt dat dat gewijzigd kan worden.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik, de wethouder die refereert aan de lobby richting Statenleden, maar bent u dan met me eens dat de lobby in ieder geval richting Staten Groningen mislukt is.
  • 0:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Mislukt in de zin dat daarmee het college van GS de uitspraak gedaan heeft die ze heeft gedaan?
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter het is niet het college geweest het is de voltallige Provinciale Staten geweest die het gedaan heeft.
  • 0:15 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ze hebben in ieder geval een reactie gegeven die wij betreuren, laat ik het zo benoemen. En als u daarmee zegt van dat heeft geen resultaat gehad, we delen de conclusie dat zij een reactie hebben gegeven die wij bijzonder spijtig vinden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, dus u kunt in ieder geval vanuit, u kunt in ieder geval een streep zetten door de bereidwilligheid en de meewerkendheid van de provincie Groningen.
  • 0:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U kunt er ook van op aan dat het laatste woord van onze zijde richting het college van GS in ieder geval nog lang niet gezegd is.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het toch grappig zo’n opmerking eerlijk gezegd dat het laatste er nog lang niet mee gezegd is want volgens mij heeft de Gedeputeerde Staten heeft nog één vergadering en dat gaat inderdaad over dezelfde vergadering die wij hier vanavond hebben om tot een plan van aanpak te komen om tot verzet te komen of een brief met een zienswijze in te dienen. En voor de rest is het dan “fait accompli” zoals het is. Dus ik wens u veel succes.
  • 0:27 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u. Dan met betrekking tot uw of tot de brief. Van een aantal zijden heb ik gehoord die is te emotioneel, wat dat betreft; we hebben gekozen voor een toonzetting, we hebben gekozen voor een wijze van verwoorden die aanhaakt bij eerdere zienswijzen zoals wij die hebben gedaan. We hebben gemeend daarmee een consistente lijn te volgen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, in elk geval wat onze fractie betreft complimenten voor die toon en volgens mij heeft u heel goed weergegeven hoe het hier ervoor staat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Met betrekking tot steviger formuleren. Eigenlijk wil ik daar bij aanhaken en u één wijziging ook voorstellen. Wij reppen in het schrijven over het windpark, indachtig de motie die de heer Smaling heeft ingediend in de Kamer waarbij hij de SER in twijfel trekt en dat heeft er mede mee te maken beschouw je dit nu als één park of als drie afzonderlijke, kan ik mij voorstellen, en dat voorstel wil ik u hierbij ook doen, dat wij gaan reppen over “windparken”, om daarmee de nadruk te leggen op het feit dat in onze beleving inderdaad en die procedure niet goed gevolgd is, maar ook om aan te geven dat het windparken betreft. Dus graag zou ik uw toestemming daarvoor willen vragen. Als u zegt minder vragend en wat steviger formuleren en wat stelliger, ik zou daar graag naar willen kijken, het maakt het alleen praktisch lastig dat ik het tekstueel u dan vanavond dat niet kan voorleggen, maar als u mij dat vertrouwen geeft dan zullen we dat naar goeddunken doen. ik wil
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In hoeverre gaat u deze brief dan, gaat u of ja ik misschien vraag ik naar de bekende weg, maar ik vraag het toch, ik neem aan dat u deze brief ernstig gaat afstemmen met Borger Odoorn en Oostermoer, dat er eigenlijk
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alweer Oostermoer.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Of sorry, wat heb ik toch steeds, ja Aa en Hunze, wat heb ik toch steeds, maar ik bedoel dat u die, dat u deze brief wel ernstig gaat afstemmen met andere betrokken partijen, dat dat wel een eensluidend
  • 1:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kan u daar op aangeven dat de contacten met onze buurgemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zeer nauw zijn en dat afzonderlijke reacties allen, maar dan ook echt allen, met elkaar worden afgestemd. Om ook daar naar buiten toe uit te dragen dat wij feitelijk eenzelfde uitgangspositie hebben. Een opmerking over het kabeltracé. Het is nog niet bekend welke. Dat maakt het inschatten van goh wat brengt dat teweeg daarmee ook wat lastiger, wat wel zo is is dat vooralsnog bij het beoordelen daarvan wordt ingeschat dat dat geen schade, geen consequenties, zal hebben voor het Mercuruis Business Park en de activiteiten die daar worden ontplooit en zullen worden ontplooit. U kunt er ook van op aan dat mocht dat wel het geval zou zijn dat wij dit zullen gaan verhalen. Want schade op een andere wijze van het windpark heel concreet richting het Mercurius Business Park die zullen wij daar neerleggen waar die hoort. Dan heb ik volgens mij in grote lijnen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:19 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Even een vraag tussendoor. Dat Solarpark wat gepland wordt in Stadskanaal, dus voor onze eigen grond, die zou dus daar op de stekker zeg maar aangesloten moeten worden. Is dat dan nog mogelijk als het hele windpark er voor een groot deel aanhangt? Hoeveel ruimte zit daar? Worden die plannen op die manier niet gedwarsboomd.
  • 0:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Het is niet de bedoeling dat het windpark wordt in geplugd, even populair uitgedrukt, op de stekker die daar zit.
  • 0:05 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dan zie ik geen andere reden waarom dit dan over Stadskanaal zijn grond moet. Want ze kunnen net zo goed achter Buinen langs, is veel korter, dus er zit een reden.
  • 0:12 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wij zullen, wat ik u al eerder aangaf, u heeft een heleboel op- en aanmerkingen gemaakt, er is boven driftig geschreven, deze is daarin ook meegenomen en we zullen dat met u nauwlettend in de gaten houden.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   wij hebben in onze eerste termijn gezegd dat wij vinden dat onze gemeente niet zou moeten meewerken aan een vergunningverlening van een kabeltracé, als dat tracé nodig is voor de verwerkelijking van deze windmolenplannen wat vindt de wethouder daarvan.
  • 0:04 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Op het moment dat het rijk het ministerie bij ons komt om daarvoor de vergunning te vragen kan ik mij voorstellen, let wel het is vooralsnog niet bekend welk tracé het betreft, maar kan ik mij voorstellen dat wij een soortgelijke handeling mogelijk gaan verrichten als onze buurgemeenten dat gedaan hebben.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zit even te gissen wat u nou precies gaat zeggen. Een soortgelijke handeling, ik bedoel wat gaat u dan zeggen?
  • 0:12 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou ik wil het voor u heel concreet maken. Vermits u bekend bent met de actie die onze buurgemeenten gedaan hebben. Zij hebben niet meegewerkt met de vergunning verlening en dat zullen wij dan ook gaan overwegen.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dus maar als ik het goed vertaal, even meneer Hofstra zijn vraag, als de kabel moet worden aangelegd dan kan die niet worden aangesloten op, dan verleent u geen vergunning of geen medewerking op het aansluiten op een windmolenpark. Is dat correct?
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat kan, ja.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. Is het dan niet zo
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even een kleine correctie.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, misschien
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kleine correctie, op het moment dat het wel een rijks coördinatie regeling is en blijft kan het rijk ook een gemeente Stadskanaal overrulen. Even voor alle duidelijkheid, maar medewerking verlenen is wat anders en dat is exact wat de wethouder bedoelt.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat weten we voorzitter, ja, precies, inderdaad.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, maar ik wou dan de opmerking plaatsen voorzitter dat als je dat doet dan kun je nog wel eens in je eigen voet schieten.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder reageert niet meneer Pals.
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik vind hem even lastig om daar op dit moment een hele duidelijke antwoord op te geven, want het is mij onvoldoende duidelijk wat u daarmee bedoelt. En dan heb ik alsnog het antwoord gegeven aan de heer Hofstra en daarmee volgens mij een groot deel van de vragen gehad voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren of de vragen en opmerkingen zeg maar uit de eerste termijn voldoende beantwoord zijn. Mevrouw Zeegers van de SP geeft aan van niet. Aan u het woord.
  • 0:29 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik vroeg over transsporten. Met een beetje pech komen ze dus allemaal door Stadskanaal vanuit het noorden. En daar zitten diverse rotondes in de weg, er zit een brug tussen, dat hindert allemaal want ze kunnen die bochten niet nemen, dus die grote wieken en dat soort dingen en van die betoncirkels dat geeft behoorlijk wat schade. Wie gaat dat betalen? Is dat de Stadskanaalster burger?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag is duidelijk mevrouw Zeegers. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:33 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben twee vragen gesteld en daar hebben we geen antwoord op gekregen volgens mij. De eerste vraag betrof de opmerking van gedeputeerde Stelpstra, omtrent het draagvlak wat voor grote projecten niet altijd nodig zou zijn. En we hebben een vraag gesteld over de fotomontage, van zoals in de media naar voren is gekomen van het stapeltje A4tjes met een nietje erdoor. En of u nog iets aan die beeldvormingen gaat doen, c.q. de brochure gaat wijzigen, want ik vond het een brochure.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Wethouder.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Indien er schade zich voordoet als gevolg van transport, wat ons betreft nog lang niet zover is, aangezien onze lobby doorgaat om te kijken in hoeverre wij dit tegen kunnen gaan, maar goed dat gezegd hebbende, op het moment dat het wel zover is en er zullen als gevolg van de zware transporten voor het vervoeren van de inderdaad hele grote materialen zullen er schades ontstaan, ja u kunt zich voorstellen dat ook wij vinden dat onze inwoners daar niet voor op dienen te draaien.
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Maar je kan het maar beter vantevoren bedenken.
  • 2:00 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik ben het helemaal met u eens. Dan in reactie op wat de heer Bieze van GBS aangeeft, de gedeputeerde Stelpstra heeft in het programma van de Monitor inderdaad aangegeven dat voor de uitvoering van grote projecten in dit geval een rijks coördinatie regeling dat we er niet altijd van uit moeten gaan dat draagvlak nodig is. Ik heb afgelopen vrijdagochtend de heer Stelpstra daar op aangesproken en hem gevraagd wat hij daar nou precies mee heeft bedoeld. Omdat in mijn beleving wil je überhaupt iets van acceptatie creëren onder inwoners om de transitie te maken richting duurzame energie, dat het wegwimpelen van draagvlak in onze beleving hoogst onverstandig is. U heeft het over wat op de website van de Monitor staat de fotomontage, wat wij gemeend hebben te moeten doen, enige tijd geleden is een aantal stukken bijeen vergaren die de gevoelen van de inwoners tot uitdrukking brachten en we hebben daartoe een aantal krantenartikelen verzameld, we hebben wat andere stukken verzameld, o.a. ook het idee over het solarpark en wij hebben inderdaad daar ook bijgevoegd de foto-impressie zoals die op dat moment circuleerde. Die hebben wij daar aan toegevoegd om het daarmee een discussiestuk te laten zijn. en dat is de intentie geweest van die stapel formulieren. Die hebben wij gebundeld om het daarmee wat makkelijker te maken, wij beschouwen dat niet als een brochure, maar wij wensen het toch te hebben over een discussiestuk en zodanig hebben we die gebruikt. Wordt ie op dit moment neg gebruikt? Nee. Dat speelde op dat moment en we hebben gemeend om ook daarmee een vertaling te maken van wat er op dat moment speelde.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan meneer Pals, nog over de eerster termijn? Want anders ga ik inventariseren voor de tweede.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog een vraag open staan en ik wou nog even reageren op de wethouder zijn opmerking dat hij meneer Stelpstra heeft aangesproken in de provincie Drenthe over zijn opmerking voor de Monitor, maar u zegt niet wat de heer Stelpstra heeft geantwoord.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, dat klopt dat heb ik niet gezegd.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee. Wat heeft hij dan geantwoord?
  • 0:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Meneer Stelpstra heeft daarop geantwoord dat zijn woorden dat hij op zich van mening is dat hij zijn woorden wat ongelukkig heeft gekozen, dat hij wel achter de inhoud staat van de boodschap, dat bij een rijks coördinatie regeling we er ons van bewust moeten zijn dat dat een regeling is die voor het gevoel soms dingen erdoor drukt en dat we daarmee ook in de gaten moeten blijven houden dat draagvlak, zijn woorden, dat draagvlak wel eens niet altijd kan meegenomen worden in besluitvorming, maar dat de eisen van formulering wellicht ongelukkig is geweest. En dat zijn zijn woorden.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heeft meneer Stelpstra u dan ook niet verteld of misschien bent u niet zo ver gekomen dat de provincie Drenthe inmiddels toch een andere en meneer Stelpstra tot andere inzicht is gekomen door middel van dacht ik o.a. van Veldkamp, bureau Veld, dat bericht van de bureau Veldman, dat de provincie eigenlijk aan zet is voor het aanwijzen van windmolens en niet de landelijke overheid, althans dat wil de provincie Drenthe nu aan??????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U vertaald wat in de media naar voren gekomen is.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U weet wat ik bedoel.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik weet wat u bedoeld.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heeft meneer Stelpstra het daar ook met u over gehad.
  • 0:36 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, meneer Stelpstra geeft aan, en ik wil u dat vertellen, meneer Stelpstra geeft aan dat wat de provincie betreft want de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze hebben met betrekking tot de vergunningverlening de provincie beschoten als bevoegd gezag. Omdat in hun beleving, en ik moet nou uitkijken dat het niet te technisch wordt, de rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is. De provincie is heel duidelijk geweest bij monde van de heer Stelpstra en heeft aangegeven; wat ons betreft is dit wel een kwestie van het rijk en wij sturen het per ommegaande door naar het rijk. Dat was zijn reactie.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus ook Stelpstra gaat weer, ja
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Contrair heet dat.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, eigenlijk wel ja. Precies.
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   inderdaad
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik had nog, mijn tweede
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, even, ik zou voor de rest de discussie willen stoppen over wat mensen zeggen of hoe dat vertaald wordt en wat u er van gaat vinden, want het gaat uiteindelijk over om het officiële standpunt van de provincie Drenthe, hoe ze dat, en niet over wat iemand gelukkig gekozen of ongelukkig gekozen toevallig in een interview zegt want dan laten we ons misschien misleiden. Ik rond de eerste termijn af.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ik heb nog een vraag van de eerste termijn wat nog niet beantwoord is.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou de laatste meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb een vraag, ja ik, ik heb nog een vraag gesteld over het instellen van een windfonds waar de provincie mee bezig is. Bent u daar van op de hoogte? En wat gaat u eraan doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U had daarnaast ook de opmerking geplaatst dat het zonde zou zijn om een compensatie of een participatie omdat uit te sluiten, dat ben ik met u eens, en ik wil de realiteit ook niet uit het oog verliezen. Binnenkort staat er weer een afspraak gepland met de gedeputeerde die hierover gaat en wij zullen het ook met haar gaan hebben over hoe dat nu zit met het windfonds. Want ja daar zijn we van op de hoogte. Op het moment dat, en ik hoop dat u met me mee wil, maar dat het beoogde windpark zoals nu voorligt, en ik hoop niet dat dat gebeurd, dat dat er komt, zullen wij zeker ons ook maximaal willen gaan inspannen om het voor onze inwoners zo goed mogelijk te doen. En dan kan een windfonds zoals u noemt daarbij zeker bijdragen. Weet ook dat ook vanuit initiatiefnemers, want daar zou hij moeten liggen, dat vanuit initiatiefnemers en het rijk ook voor dit windpark inmiddels daarover wordt gesproken.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, mag ik concluderen dat daarmee de eerste termijn voldoende is behandeld? Ik kijk even naar u of u behoefte heeft aan een tweede termijn of dat ik tot een conclusie mag komen. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Even kort hoor. Ik zie niet in de stukken dat, het gaat even over die lobby richting de Kamerleden zeg maar, dat is dat we dus gezamenlijk met de buurtgemeenten een lobbyist ingeschakeld is. En ik was een beetje in de veronderstelling dat er gewoon iemand van de bestaande politieke partijen was ie daar dat een beetje regelde, maar er is dus echt een professioneel lobbyist ingeschakeld om onze belangen daar te behartigen zeg maar.
  • 0:03 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   jawel
  • 0:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Is hij duur? Nou ik bedoel maar het is geen, dan kijk ik op de eerste bladzijde van de begroting, het is geen €863.000,- toch hè of niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is flauw.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou, maar goed de vraag is even, het, het is een professionele lobbyist, is dat.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   dat klopt
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat was even de vraag eigenlijk. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja volgens mij had de wethouder ons nog een vraag gesteld als raad. Of hij het windpark in 3 windparken veranderen mocht.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou dat graag meenemen in de algemene conclusie, want dan kunnen we voordat we alle fracties langs
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Prima, wat ons betreft mag dat.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, als u geen behoefte heeft aan de tweede termijn dan ga ik u voorstellen op een gegeven moment kunt u instemmen met de zienswijze zoals die verwoord is in de brief met de navolgende opmerkingen; het park wordt opgedeeld in parken, de toonzetting wordt zeg maar iets peperachtiger, iets verduidelijkender, iets stelliger et cetera, daarvoor geeft u mandaat aan het college en er komt een opmerking die in algemene zin verwoord dat überhaupt schade, en dan zeg ik linksom, rechtsom, uit de hemel of uit de aarde, vergoed wordt die gaan we verhalen mocht daar aanleiding toe zijn. en dan koppelen we hem niet aan tracés of iets dergelijks, maar in algemene zin. Meneer Boels, CDA.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, maar dan zou ik graag willen vragen om hoofdelijke stemming.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoofdelijke stemming met de reactie met deze opmerkingen?
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar vind u aanleiding toe. Dan gaan wij
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb een ander standpunt en ik wil graag daarover een stemverklaring afleggen. En dat, ik heb het even bekeken in de procedure, en dat kan in maximaal 2 minuten.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de vraag is dan even of we echt over moeten gaan tot hoofdelijke stemming in het geheel of dat we zeggen van u legt ( er wordt zachtjes overlegt) nee, volgens mij kan iemand ook een stemverklaring afleggen.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter er kan een stemverklaring afgelegd worden zonder hoofdelijke stemming.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan het even checken voor de zekerheid, we willen niet dat het ongeldig is wat wij hier doen. Mag ik nog even de aandacht? Als het alleen gaat om de mogelijkheid te creëren om een stemverklaring af te leggen, ook van een individueel raadslid, is daarvoor niet per definitie hoofdelijke stemming nodig. Dus de vraag is nu wilt u hoofdelijke stemming of wilt u gewoon op een gegeven moment meneer Maarsingh de gelegenheid geven om een stemverklaring af te leggen.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat laatste.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat laatste, dat dacht ik. Ga ik even kijken naar de rest. Is mijn conclusie terecht dat de overige raadsleden de zienswijze met de 3 aanpassingen die ik net noemde daarmee instemmen en dus een zienswijze vanuit de raad en het college van Stadskanaal gezamenlijk richting minister gaat? Dat is waar. Dan is dat
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik had mijn knopje al ingedrukt, maar u ging toch voorbij. Volgens mij hebben wij nog wel meer dingen genoemd dan die u net noemde.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welke bedoelt u dan meneer Hofstra.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou bijvoorbeeld dat door de plannen van de N33, gewijzigde plannen, dat daardoor Stadskanaal-Noord nog meer omsloten wordt door windmolens o.a.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder daarop geantwoord dat die punten allemaal meegenomen worden in de beoordeling van de MER, de effecten. Klopt dat wethouder?
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij ging dat over een ander punt, maar ik geloof de wethouder wel als hij zegt geef ons het vertrouwen en dan komen uw punten er in. Ik denk dat dat goed komt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En als het goed is om de fuik, zoals u hem noemt, nog te verwoorden dan pakken we mee.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dat de bewoners echt in een park komen te wonen en niet naast of bij.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar dat, die situatie kennen we, we gaan niet elk woord woordelijk wegen nu, de lijn is bekend. Mevrouw Zeegers.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja u noemde consequent 3, dus dan ga ik ook er in die zin even op in.
  • 0:04 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mag ik even over die MER, is dat iets wat inderdaad uitstel krijgt? Want daar zou u uitstel voor vragen om daar op te reageren.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat staat in de brief ja, dus dan moet de minister met een punt komen, met een antwoord komen.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ok.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik concludeer dat in principe de raad unaniem instemt met de zienswijze namens raad en college, tenzij meneer Maarsingh tegen wil stemmen of zegt meneer Maarsingh; ik stem mee met een voorafgaande stemverklaring. Dat laatste. Dan geef ik meneer Maarsingh van het CDA de gelegenheid om zijn stemverklaring af te leggen.
  • 3:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wel het is een zwaarwegend onderwerp en ik zal zoveel mogelijk vermijden in te gaan op de discussie die hier vanavond is gevoerd. Voorzitter want ik zal tegen de brief stemmen omdat ik van mening ben veranderd over dit zwaarwegend onderwerp nadat ik opnieuw het hele dossier heb bestudeerd. En dat in combinatie met de actuele ontwikkelingen in het energiedossier, ik heb het maar niet over de aardgaswinning want dat is een verhaal apart, maar ook de noodzaak om duurzame energieproductie te versnellen. Wij hebben als Nederland afgesproken in de Europese Unie dat wij in 2020 14% duurzame energie produceren. De stand van vandaag is 5%. En dat heeft een verplichtend karakter. De nationale energieverkenning verwacht 12,4%. In Nederland hebben we deze afspraken bevestigd in het energieakkoord en dat is een afspraak met 47 partijen. En in 2023 moet dat percentage zelfs 16,1% zijn. Minister Kamp zei gisteren nog dat hij met een versnellingsactie komt via een impuls van 8 miljard euro in 2016. Dit in plaats van de 3,5 miljard van de afgelopen jaren. Hij wil dit doen via een versnelling wind op land, meer wind op zee, meer zonnepanelen en mestvergisting. Wat hij niet vertelde is dat er al scenario’s zijn waarin we ons geld besteden in het buitenland, daarmee zijn we niet alleen het geld maar ook het werk kwijt. Bij het windpark Oostermoer de Monden gaat het over de afgesproken taakstelling tussen het rijk en de provincie Drenthe en de keuzes die Drenthe daarin gemaakt heeft. en de argumenten; gezondheidsrisico’s, vertrekkende ondernemers, dalende huizenprijzen zijn niet waarneembaar in regio’s en landen waar wel windmolens staan. Nee, met namen de werkgelegenheid nam toe. Voorzitter ik ben van mening dat de rijksoverheid zich gehouden heeft aan de wet- en regelgeving die in dit land is vastgesteld. Dit in tegenstelling van tegenstanders van het windpark die soms spreken van bizar ondemocratisch gedrag en het lijkt wel Rusland. Ik distantieer mij van dergelijke uitspraken. Voor alle duidelijkheid; ik ben voor de aanleg van zonneparken, wel wetend dat ook hier nadelen aan kleven en er tegenstanders zijn vanwege ruimtelijke ordening, gebruik van goede gronden, veel hogere investeringen dan voor wind. Ik zou zeggen zorg voor financiers om de 90 miljoen bij elkaar te krijgen die nodig is voor die 200 hectare die de helft van dat windpark zou kunnen vervangen. De banken vragen 30% eigen vermogen en er is dus grondaankoop nodig, want wij zullen die doelstellingen moeten bereiken en daarvoor zullen alle ijzers in het vuur gestoken moeten worden. Dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor alle duidelijkheid ga ik u één vraag stellen want u begint met; daarom zal ik tegen stemmen. En ik concludeerde net het is unaniem met een stemverklaring. Dat was dus niet juist, u stemt tegen
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ik stem tegen
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee, maar goed, ja, nee, maar om misverstanden te voorkomen et cetera, dan concludeer ik dat de zienswijze met de aanpassingen zoals genoemd zeg maar ondersteund wordt en dat ie op die manier uitgevoerd wordt met 20 stemmen voor en 1 stem, met stemverklaring, tegen van de heer Maarsingh. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 6 Sluiting
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan sluit ik de raadsvergadering voor deze extra ingelaste raadsvergadering en dan, 10 minuten hoor ik aan de rechterkant van de griffier, en dan gaan we vervolgen met de raadscommissie. Dank u wel.