Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 januari 2016

Naam
Download het audiobestand (40,86 MB)
Download de gesproken tekst (720,61 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,03 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 14 december 2015
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Sta-en liggelden
 • 13 Verordening onroerende zaakbelasting
 • 14 Voordracht leden Raad van Toezicht Sch..
 • 15 Plaatsvervangend raadsgriffier
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven + beëdiging f..
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom bij de raadsvergadering van vandaag 25 januari. De eerste in het nieuwe jaar. Ik wil ook graag iedereen op de publieke tribune welkom heten, alsook de pers die aanwezig is en ik hoop ook een aantal luisteraars die geïnteresseerd genoeg zijn om de raadsvergadering te volgen.
 • 2 Mededelingen
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben vandaag twee personen uit de raad die niet aanwezig kunnen zijn door ziekte. Dat is mevrouw Luijken van de SP en de heer Van der Heide van de CU. Ik kijk even om mij heen of er verder nog mededelingen zijn. Ik geloof het niet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (205,52 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar het vaststellen van de agenda. U heeft een gewijzigd exemplaar gekregen omdat toegevoegd is agendapunt 15, aanstelling van de plaatsvervangend raadsgriffier. Een agendapunt zonder debat. En daardoor heeft u een gewijzigde versie ontvangen en die staat op uw i-pad. Iemand opmerkingen over de agenda of kunnen we hem ongewijzigd vaststellen. Dat is het geval. Dan gaan we die volgen.
 • 4 Insprekers
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan kom ik bij agendapunt 4, en dat is de inspreker van vanavond, de voorzitter van plaatselijk Belangenvereniging Musselkanaal, de heer Ben Schomaker en die spreekt in op agendapunt 12. Meneer Schomaker ga uw gang. U kent de procedure.
  • 3:52 dhr. B. Schomaker
   Jawel voorzitter, dank u wel. Voorzitter, leden van de raad graag maak ik, namens de stichting dorpsbelangen Musselkanaal, gebruik van het spreekrecht en wel over agendapunt 12 van deze vergadering met als onderwerp; de sta- en liggeld. Belangrijk is dat alle plaatsen en kernen in onze gemeente samen optrekken, zeker waar het gaat om de beide grootste plaatsen Stadskanaal en Musselkanaal laat daar geen misverstand over bestaan. Dit kan worden bereikt door onderling overleg, gezamenlijke communicatie bij ander partijen en acquisitie. Hiermee kunnen we elkaar alleen maar versterken. Ook de gemeente heeft hierin een stimulerende rol en een eigen verantwoordelijkheid. Met u zijn wij van mening dat we er alles aan moeten doen om de toeristen naar onze gemeente te halen en proberen zo lang mogelijk vast te houden. Het voorstel dat nu voorligt is voor ons niet helemaal volledig. Het is alom bekend dat de gemeente Stadskanaal investeert in duurzame energie. Voorbeeld hiervan is ons centrum in Musselkanaal. Zoals u weet is in 2014 is de openbare verlichting hier vervangen door duurzame ledverlichting en twaalf daarvan hebben een “huid” van zonnepanelen met bovenop zo’n windmolentje, daar krijg ik vaak vragen over, zeggen waar dient dat nou eigenlijk voor dan verwijzen we naar het podium want op het dak van het podium op het plein zijn zonnepanelen geplaatst en een scorebord op het overdekt podium geeft aan hoeveel energie zelf wordt opgewekt en hoeveel er toch nog soms via het net moet worden betrokken of terug. Een primeur van Nederland. En zoals u weet zijner veel boten uitgerust met zonnecollectoren en die zijn hierdoor, qua stroomvoorziening, selfsupporting. De gebruikers van deze boten hebben geen behoefte aan stroomvoorziening op een aanlegplaats. Toch moeten ze, in de passantenhaven van Musselkanaal tot nu toe hiervoor betalen. En eigenlijk is dat niet reëel en staat ook haaks op het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van het bevorderen van gebruik van duurzame energie. En de oplossing hiervoor is vrij eenvoudig volgens ons door passanten de keuze te geven al dan niet van de stroomvoorziening gebruik te maken. Want eigenlijk op iedere camping is het al normaal, al jaren, dat je een keuze hebt van wil je een plek met stroom of zonder stroom. Voor verblijf zonder gebruik van energie, of van stroom dan, wordt een, kan een gereduceerd tarief berekend worden. en volgens de berekening die voorligt in het raadsvoorstel voor het verbruik van dagelijks nou gemiddeld tussen 2 of 4, neem maar aan 3 KWh, betekend dat het tarief zonder gebruik van stroom kan worden vastgesteld op €8,-. Overigens geldt dit eveneens voor gebruikers van de camperplaats want ook veel campers zijn tegenwoordig uitgerust met zonnecollectoren. En daarnaast, dat is iets anders, moeten wij constateren dat de passantenhaven in Musselkanaal heel summier wordt aangegeven. Vaak zitten mensen te vragen, te zoeken van hoe kom ik daar nou. En voor een paar jaar terug is ons door de gemeente toegezegd dat zowel de camperplaats als de jachthaven duidelijk met borden zal worden aangegeven, maar tot nu toe is dit nog niet uitgevoerd. In de passantenhaven zijn in het afgelopen jaar heeft u daar een klap op gegeven en zijn er voorzieningen aangebracht op gebied van witgoed en Wifi. Maar veel passanten weten dit niet en dat is doodzonde. Wij vragen u daarom; ten eerste het thans voorliggende voorstel aan te passen in die zin dat het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd door in de passantenhaven en op de camperplaats een tarief vast te stellen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van stroom. En als tweede; de route naar de camperplaats vanwege de invalswegen met duidelijke bebording aan te geven. En als derde en laatste punt; de voorzieningen waarvan de passantenhaven in Musselkanaal gebruik kan worden gemaakt en de verwijzing naar de haven duidelijk op borden langs het kanaal kenbaar te maken. En bieden u hierbij aan graag mee te willen nadenken over de uitvoering van de borden en de plek waar ze geplaatst kunnen worden. Ik dank u voor uw aandacht en een prettige vergadering verder.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Schomaker. De inbreng van de heer Schomaker duidelijk genoeg? Of nog behoefte aan verduidelijkende vragen. Niet? Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 14 december 2015
  • 05. De besluitenlijst van 14 december 2015 (222,61 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december. Eerst redactioneel, pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Gaan we naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, ook niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (81,59 KB)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil allereerst wethouder Brongers de gelegenheid geven om de mondelinge toelichting zoals bij punt 84 toegezegd opgeschreven om die te kunnen geven. Mevrouw Brongers.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. inderdaad zijn er inmiddels een viertal opties uitgewerkt om de situatie in Musselkanaal te verbeteren. Op dit moment denken wij aan uiteraard een voorkeursvariant die is opgesteld in overleg met betroffene plaatselijk belang en ondernemers, dat zou een aanpassing beteken in de infrastructuur en wij komen daartoe in maart met een raadsvoorstel.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan voorstellen om dit punt van de lijst met openstaande toezeggingen af te halen als die in maart op de termijnagenda wordt opgenomen. Ja? aldus. Dan punt 86, de herijking van het armoedebeleid, die staat op de planning voor 22 februari dus die ik wou voorstellen om ook die hier af te voeren. Akkoord? Dan, eventjes kijken, wethouder Hamster, punt 95.
  • 0:38 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. Nummer 95 gaat over het proces naar ombuigingen toe en die eindigt met een voorstel in de perspectiefnota, voordien zijn er twee sessies geplant waarin met u als raad gesproken wordt over de mogelijke invulling daarvan. Op dit moment staat die van 7 maart als besloten en ik heb begrepen dat de agendacommissie ook de vergadering van 8 februari graag in beslotenheid wil laten plaatsvinden en wellicht dat u dat meer ruimte en vrijheid geeft om ook zelf met opties te komen, dat vragen we van u en dat vroeg ik u al in november, maar ook na die vergadering is daar ook een mogelijkheid toe.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Noodzaak om hem hier te laten staan of kan die met de planning op de agenda van de raadscommissies als voldoende beschouwt worden. ja? mag er hier af. U wordt erbij betrokken. Andere opmerkingen over de toezeggingen. Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (201,34 KB)07.1. Gemeenten over Zienswijzen Factory Outlet Center Assen (850,91 KB)07.2. PVV over opvang asielzoekers provincie Groningen (40,91 KB)07.3. Diverse personen over brief aan de Eerste en Tweede Kamer (1,12 MB)
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik met uw welvinden naar de lijst met ingekomen stukken. Er zijn drie punten aangebracht waarbij u gevraagd wordt om een standpunt in te nemen of punt twee het advies is om de brief, het schrijven, in handen van het college te stellen. Mag ik beginnen bij punt 1, de zienswijze die door de colleges, door een aantal colleges, onder de aandacht gebracht is van de gemeente Assen. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wij begrijpen op zich de brief van de drie colleges, maar zouden wel graag willen meegeven om vooral vanuit eigen kracht te blijven denken met het oog op het centrum van onze mooie gemeente en onze mooie Stadskanaal. Wij hebben daarin “unique selling point” langs het kanaal hebben we gezien met 250 / 400 dus wees er niet te bang voor en ga uit van eigen kracht dat wouden we graag even meegeven.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere opmerkingen? Meneer Kremer, SP.
  • 0:45 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Ja wij hebben het ook even gelezen het stuk en wat ons een beetje ja wat raar ik weet niet hoe ik het juist moet zeggen, Assen wil graag een outlet en Winschoten wil er eigenlijk ook een. En als je de stukken ook leest liggen ze wel heel dicht bij elkaar en ik denk van ja willen wij dat en de vraag is twee ook van ja als wij één of twee outlets komen wat gebeurd er dan met die binnensteden. Van haal je daar al die winkels daar weg, haal je het winkelend publiek, wordt het daar ja minder komen daar minder mensen ja wij vinden het gewoon heel zonde dat zo’n outlet er komt van de ene outlet in Assen of de andere outlet in Winschoten dus wij zeggen gewoon; gewoon niet doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U onderschrijft de brief van de colleges.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   ja
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. De PvdA maakt er alleen een opmerking bij, dat is een vorm van ik neem er kennis van en ik geef een opmerking mee aan het college. Anderen die iets willen zeggen over het onderschrijven van de brief of voor kennisgeving aannemen? Meneer Boels, CDA.
  • 0:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja het is een brief van o.a. de gemeente Stadskanaal, college van de gemeente Stadskanaal, aan het college van Assen en ik zou hem op die wijze voor kennisgeving willen aannemen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Daar sluiten wij ons bij aan.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:14 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter wij ondersteunen de brief, maken ons zorgen over de ontwikkelingen die er gaande zijn landelijk op dit gebied, maar zeker ook in deze regio dus wij zijn benieuwd naar wat de gesprekken gaan opleveren.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ben even zoekende als uw voorzitter en daarom staat u ook op de lijst met ingekomen stukken of de raad van Stadskanaal eigenlijk zegt nou we nemen het voor kennisgeving aan en we laten het in handen van het college. Want dan zeg maar dat is op, gezien de termijn is dat gebeurd, of dat u zegt nee wij zijn het in meerderheid eens met de insteek van het college om aan te geven wat betekend dat en wij onderschrijven dat als u het zou onderschrijven zou dat een versterking zijn en zou er dus vanuit de raad alsnog onderschreven worden wat al eerder is ingediend dat maakt breder, in die zin breng ik hem even in discussie, niet om inhoudelijk op het punt in te gaan.
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat lijkt me een prima voorstel alleen deze brief is al verstuurd, dus het college heeft van haar eigen al een standpunt ingenomen ten opzichte van deze outletcentrum.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dat laat onverlet dat u als raad daar iets mee kunt doen. U kunt hem onderschrijven, versterken, door de mening van de raad te geven. U kunt ook zeggen wij hebben er kennis van genomen, college u bent op de goede weg, op dit moment ondernemen wij geen actie. Dat is de afweging. Voor kennisgeving hoor ik, voor kennisgeving, voor kennisgeving, meneer Bieze gaat verder, die zal hem wel willen onderschrijven. Meneer Pals?
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik onder, het is een heel lastig vraagstuk eerlijk gezegd en dat is ook geen vraagstuk die je zomaar even onderschrijft op ja en nee. Wat mij opvalt in uw brief en in de commentaren die eronder liggen is dat het wel heel eenzijdig belicht is vanaf deze kant van de grens. Als je nagaat dat op een uur afstand bij ons in Ochtrup een enorme factory outlet center is en ik daar nooit een protest heb over gehoord. Als ik naga dat in Oldenburg, Bremen enorme grote winkelcentra weer op de rol staan met meer dan 100-200 winkels hoor ik ook hier niemand dus ik sta daar heel lastig in en ik onderschrijf de brief niet en in die zin ik ga er ook niet in mee want in die zin ken ik te weinig de onderbouwing van waarop ik moet baseren op ja en op nee. Maar wat ik wil zeggen is; het is eenzijdig belicht.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Nijenbanning.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Boels. Voor kennisgeving.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan, dus de meerderheid in de raad geeft, neemt kennis van de brief. Wethouder behoefte om nog even te reageren? Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt. Wethouder Gelling.
  • 1:55 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Waarom wij als colleges in zijn gezamenlijkheid hebben besloten te reageren is omdat, en dat heeft u ook kunnen lezen in het schrijven, van mening zijn en onderzoek wijst dat uit, dat wij wel degelijk te maken krijgen met effecten van de realisatie van het volk, althans een factory outlet center mocht dat doorgaan. Eerder onderzoek voor een vestiging in Zuidbroek heeft dat uitgewezen en die resultaten zijn ook weer te leggen op het geval in Assen. Voor onze regio trekken wij, voor wat betreft Retail/detailhandel in gezamenlijkheid ook met vier kernen, ook de gemeente Oldambt dus de kern Winschoten, zij hebben deze brief niet onderschreven omdat zij, zoals eerder ook terecht werd opgemerkt, ook bij hen overwegingen spelen om het onderzoek in hoeverre een factory outlet center voor hen een bijdrage kan zijn. Als drie gemeenten hebben we wel gemeend te moeten schrijven onmiskenbaar omdat de effecten zodanig zullen zijn dat in een kwetsbare situatie waarin de detailhandel zich in deze plaatsen zich bevindt dat wij gemeend hebben daar wel een steuntje, of een dat is een wat klein woord, een goeie steun te moeten geven om ook duidelijk te maken dat de redenatie voor de realisatie van een factory outlet center vanuit de zijde van Assen van die kant juist eenzijdig belicht is en we gemeend hebben daar een ander geluid tegenover te moeten stellen. Een soortgelijk geluid komt er ook overigens vanuit Drentse zijde, Beilen, Hoogeveen, Meppel et cetera, men roert sich en dat is de reden waarom we de brief hebben geschreven en ook hebben medegedeeld u die te moeten doen toekomen. U neemt het voor kennisgeving aan, dat doen wij dus ook.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik wil nog even reageren op de woorden van de wethouder. Komt er dan ook binnenkort een brief vanuit dit college naar Winschoten? want daar is het dubbele aan de gang.
  • 0:24 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter op het moment dat er vanuit Winschoten duidelijkheid is of de realisatie daar ook voorgelegd zal worden ter besluitvorming dan zal er wel degelijk een reactie komen. Dat stadium heeft het op dit moment nog niet, dus is een reactie prematuur, maar mijn collega van de gemeente Oldambt weet inmiddels heel erg goed hoe wij daarover denken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik concludeer dat, meneer Bieze, GBS.
  • 0:02 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik had nog een vraag gesteld van de stand van zaken of er al gesproken is met het college van Assen, daar heb ik geen antwoord op gehoord.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik heb van gedachten verwisseld naar aanleiding van het schrijven wat wij gehad hebben met mijn collega in Assen, dus in zoverre hebben wij getracht onze brief kracht bij te zetten.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, mag ik concluderen dat dan de meerderheid van de partijen voor kennisgeving aan is en bij eventueel vervolg indien noodzakelijk graag op de hoogte wordt gehouden. Ja? Meneer Kremer.
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja ik dacht u komt nog bij ons om te vragen over de brief, maar u bleef halverwege stoppen
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik heb even de procedure uitgelegd waar het om gaat en niet om de inhoudelijke discussie en ik heb geteld.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dus onze stemmen tellen niet meer mee.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, die heb ik geteld alleen die van u, die van u meneer Kremer, vier van de SP met ondersteuning van GBS zijn niet de meerderheid in de raad. Dus ik concludeerde van dat de meerderheid het voor kennisgeving aan nam en iedereen knikte. Dus dan kom ik niet bij u terug want dat helpt niet.
  • 0:04 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed geef ik nu in bespreking punt 2, daar wordt voorgesteld om het schrijven van de PVV over opvang asielzoekers in onze provincie in handen te stellen van het college. Kan dat uw instemming hebben?
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja ik heb er toch even een vraag over. Wie heeft eigenlijk van de fracties hier gezegd om het in het of voorgesteld om het in de handen van het college te stellen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou niet iemand van de fracties maar de door uw raad zelf ingestelde agendacommissie. Er is een procedure afgesproken dat de ingekomen stukken meneer Melies
  • 0:0 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dat snap ik
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee laat me even uitspreken dan kunnen we het helder maken voor iedereen anders begrijpt iemand uw vraag niet. We hebben afgesproken dat de ingekomen stukken die worden elke week op de wekelijkse mail naar u gestuurd, de fracties kunnen tot aan de vergadering van de agendacommissie aangeven welke stukken ze graag op de lijst met ingekomen stukken willen hebben en met de motivering waarom. En de agendacommissie heeft de vrijheid om daarnaast stukken waarvan zij denken dat zou politiek gezien toch interessant zijn om hier op de lijst te zetten toe te voegen. Dus dit is vanuit de agendacommissie op de lijst gezet.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja het gaat me niet zozeer om de procedure, daar hebben we het nog wel eens een keer over, maar
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voorlopig niet
  • 0:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou het gaat mij even om dus het principe dat er is een brief gestuurd aan de gemeenteraad en als er niemand van de fracties de behoefte heeft om daar iets mee te doen dan kan er toch heel eenvoudig een brief vanuit de griffie naar de PVV toe en zegt stelt nou de raad heeft geen behoefte om daar op in te gaan. Want nou ben ik wel benieuwd wat u dus met die brief gaat doen.
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou als u hem in handen van het college stelt dan wordt het college geacht een fatsoenlijk antwoord op deze brief te geven en dat betrekken we natuurlijk bij de situatie van de noodopvang van asielzoekers in deze provincie. En ik begrijp dat uw behoefte om wel of niet op de lijst wekelijks een beetje fluctueert, maar dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben en wij hebben gezegd op een gegeven moment van dit is niet iets wat je zomaar naast je neer moet leggen omdat het gewoon zinvol is om proberen in goed overleg en in het geval er discussies zijn over noodopvang om dat op een goede manier te doen. nou en ik kan me voorstellen dat er even een wijselijk antwoord komt en daarom wordt er voorgesteld om het in handen van het college te stellen en niet bij de vierde fracties onderling, wat u natuurlijk altijd vrijstaat.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou het gaat mij dus even meer om de principe kwestie want er zitten in de agendacommissie twee mensen van de raad en één bent u zelf. En de fracties die dus een afvaardiging hebben binnen die agendacommissie die hebben dus nu dus gezegd waarschijnlijk van wij vinden dat dus dit in handen gesteld moet worden van het college. Maar waarom stelt dan de SP of de CU dat niet.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:40 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat u nou een punt begaat meneer Mellies dat u iets te ver gaat het is natuurlijk niet zo dat als een afvaardiging, toevallig mevrouw Sterenborg, van onze partij in de agendacommissie zit dat die klakkeloos alles opvoert wat onze fractie precies zou zeggen, ik denk dat mevrouw de burgemeester het proces heel juist heeft uitgelegd. Als u had gevonden dat u het op de lijst had willen hebben had u gewoon met redenen omkleed naar de agendacommissie moeten zeggen; ik wil hem graag op de agenda hebben en wel hierom en hierom en niet anders. En het evalueren doen we pas rondom de zomervakantie en niet eerder zoals u graag wilt.
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter ik ben helemaal met de heer Van Beek bezig alleen het blijkt dus dat niemand van de fracties behoefte heeft gehad om dus dit voor kennisgeving aan te nemen of er iets mee te doen. En dan is het wel een beetje raar dat de agendacommissie, waar dus ook twee mensen van bepaalde fracties inzitten,
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat heeft niets met die twee mensen uit die fracties te maken
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ga ik, meneer Van Beek, ja, ik wou even ingrijpen want ik
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De agendacommissie heeft ook zelf de bevoegdheid om dingen op de agenda te zetten, dat heeft mevrouw de burgemeester net gezegd en dat zal in dit geval gebeurd zijn, ik begrijp het probleem niet.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even, meneer Mellies wacht even tot u het woord krijgt, ik ga even aan u aangeven dat u op dit moment een stap te ver gaat in zeg maar de uitleg die u geeft aan de agendacommissie. De agendacommissie zijn leden van uw raad door uw raad daartoe aangewezen. Op het moment dat u zegt dat iemand daar handelt alleen vanuit het belang van zijn eigen fractie doet u de mensen die in de agendacommissie zitten onrecht. Dat kan ik niet toestaan en als u deze problematiek over het wel of niet op de lijst verder wil uitdiscussiëren dan is daar een ander moment en in een andere setting. Nu creëert u verkeerd beeld over wat de mensen inhoudelijk doen en dat kan ik niet toestaan want dat is niet fair.
  • 0:11 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan denk ik dat u mij verkeerd begrijpt, want dat is niet de bedoeling, het gaat mij even meer om het principe als er een brief vanuit bevolking of welke instantie dan ook gericht is aan de gemeenteraad en niemand
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga u nu nog een keer onderbreken meneer Mellies.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan hou ik er gewoon over op, dan is het klaar.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat lijkt me heel wijs want u hebt een procedure afgesproken en daar kan u tien keer niet mee eens zijn als u die procedure hebt afgesproken dan verwacht ik dat ook de fractie Mellies zich daar netjes aan houdt. En niet op een gegeven moment een soort weergave doet hier in de raad die een andere kleuring zou kunnen krijgen noch op een gegeven moment verder onduidelijkheden veroorzaakt. U brengt het dan maar terug in het punt waar ie thuishoort en waar in de procedure is afgesproken. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter is het misschien dan toch nog een optie om op de lijst van ingekomen stukken op te nemen door welke partij het stuk op de lijst is gezet
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou gaat u weer een leuk alternatief zoeken
  • 0:00 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ???????
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, we hebben een procedure, we hebben een procedure afgesproken, die procedure staat hier vandaag niet op de raadsagenda, daar spreken we niet over, het is leuk bedoelt om een alternatief te zoeken, maar de plek is fout. Daar wijs ik net fractie Mellies op dus laten we nou niet proberen hier wat anders te realiseren dan we tot op heden hebben afgesproken.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Maar ik had nooit begrepen dat ook de agendacommissie uiteindelijk
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens deze discussie moet u even niet in de raad voeren, maar op een ander moment. Sorry, maar het moet even streng maar rechtvaardig denk ik.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar voorzitter even heel kort nog en dan ga ik er verder niet op in. Ik ben het er pertinent niet mee eens. ??????????
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat laat ik niet notuleren. Dat krijgt u terug op een gegeven moment daar waar u de discussie moet voeren meneer Mellies. Punt 3. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Deze brief is van diverse personen aan de Eerste- en Tweede Kamer over de windmolen plannen, het staat niet op de agenda en als zodanig dat het over de windmolen plannen gaat maar als je dit gaat lezen dan wel. Wij herkennen deze brief natuurlijk heel goed vandaag stond er ook al weer een stuk in de krant van de Knoalster ondernemers en van de ondernemers in de Monden. Het blijft natuurlijk voor ons een punt van zorg. We hebben gehoord dat zij over de zogenaamde time-out hebben gesproken, laat ik het eerst daarbij laten het blijft voor ons een groot punt van zorg de windmolen plannen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U neemt hem voor kennisgeving aan de brief. Anderen? Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij vinden het een goed stuk en wij onderschrijven het.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U zou een brief uit willen laten gaan naar dezelfde leden van de Tweede Kamer en dergelijke dat u deze brief onderschrijft om kracht bij te zetten.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat ook de bedoeling?
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ja, ja, wij onderschrijven het ook.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat is onderschrijven. Ik ga even verder, meneer Bieze, GBS.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Wij onderschrijven ook.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   CU, meneer Van Beek.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij nemen het voor kennisgeving aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kennisgeving aan. Meneer Mellies.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Wij nemen het ook voor kennisgeving aan.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voor kennisgeving aan te nemen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ligt de sleutel bij de D'66 en de VVD.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij nemen hem ook voor kennisgeving aan.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Wij nemen hem ook voor kennisgeving aan.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wordt hij niet ondersteund en gaat er geen brief namens de raad van Stadskanaal uit. Ik zou, dan kunt u gewoon als u wilt allemaal via uw eigen partijlijnen reageren. Lijst met ingekomen stukken, drie stuks.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Eén kleine mededeling van mijn kant dan over de kosten die gemoeid zijn geweest met de viering van oud en nieuw. Wij hebben op dit jaar voor €15.500,- schade gehad, ik rond af, dat is op hetzelfde niveau als afgelopen twee jaren, de twee jaren daarvoor. Helaas door een grote post van de mooie verlichting op de steigers, die heeft ongeveer 1/3 gekost van dit bedrag, dit is een bedrag inclusief de uren dat gewerkt wordt. Ik denk dat we ten opzichte van vier/vijf jaar geleden op een prachtig niveau zitten. Want toen hadden we er af en toe nog 60.000 tot 70.000 euro, waren we eraan kwijt. Meneer Gelling, CDA.
  • 0:03 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Heeft u ook daders van de, veroorzakers van de schade en het beeld.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als ik ze had zou ik ze aansprakelijk stellen.
  • 0:07 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Oh nee dat is mijn vraag ook.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat dacht ik al. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een prachtig niveau van schade bedrag lijkt mij sowieso nooit wenselijk, maar ik snap uw punt, het is afgenomen maar elk euro is wat mijn betreft wat wij aan vandalisme als gemeenschap moeten ophoesten één teveel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, eens, maar het ideaal van nul dat lijkt mij bijna niet realistisch en ook dat moeten we blijven. Maar ik ben blij dat het zo verloopt en geen stijgende lijn toont. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter misschien kunnen wij, ja het is een beetje als een vrolijke noot bedoelt maar wel serieus, als raad die €5000,- voorkomen door bij zo’n lichtpaal te gaan zitten volgend jaar, want het is wel heel veel geld.
  • 0:01 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Meneer Maarsingh dit noteren we bij openstaande toezeggingen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik krijg een goede tip ter rechter zijde meneer Maarsingh van dat we deze misschien ook als toezegging op de lijst met toezeggingen moeten zetten.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou goed ik stel mij beschikbaar.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn slechtere plekjes te bedenken in oudjaarsnacht dus.
 • 9 Vragenuur
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed mag ik met uw instemming naar agendapunt 9, kan ik overslaan
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   agendapunt 10 kan ik overslaan.
 • 11 Rondvraag
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Wanders.
  • 0:06 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter. Vorige week lazen we in de krant dat Wedeka 40 mensen detacheert bij infra-bedrijf Hoornstra. Het artikel stelt dat er mensen van de sociale werkvoorziening worden geplaatst en wij concluderen dat er dus geen mensen met behoud van uitkering worden geplaatst. Klopt dit? En vraag twee; blijven de mensen werken onder dezelfde CAO als waar ze nu onder vallen. Dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Kremer, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper,
  • 0:10 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik wou even een even zeggen van dat ik, onze fractie, het zeer gewaardeerd heeft dat er dus met een, bedanken voor het kerstpakket.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, meneer Klinkhamer, Hofstra, mevrouw Kroom, Nijenbanning, Pals, meneer Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Mellies, ben ik weer de naam kwijt, Schrör ja, als u dat bordje iets anders zet dan helpt u mij heel erg ja, mevrouw Schrör niet voor de rondvraag, meneer Gelling, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Geen rondvraag, bijna op één na en die is voor wethouder Boen.
  • 0:32 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de detachering, het gaat inderdaad om een groep medewerkers van Wedeka, mensen die in dienst zijn bij Wedeka, en gedetacheerd worden bij het bedrijf van Hoornstra. Dat betekend dat ze formeel nog steeds in dienst blijven van Wedeka en dat betekend ook dat daar een rechtspositie aan gekoppeld is.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende mevrouw Wanders? Ok.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:02 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Mag ik mijn waardering uitspreken voor dit bedrijf. Wat op goede wijze samenwerkt met de gemeente Stadskanaal. En dat velen mogen volgen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die waardering wordt in dank aanvaard en die zal worden verder geleid.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, goed.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Sta-en liggelden
  • 12. Sta en liggelden (361,72 KB)12.1. Motie liggeld (212,46 KB)12.2. Bijlage voorzieningen (151,42 KB)12.3. Kosten camperplaats en vaarrecreatie 2014 (199,71 KB)12.4. Aanbieding Wedeka (23,45 KB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12. Wie mag ik daarover het woord geven. Meneer Idema, mevrouw Kroom, Nijenbanning, Pals, Bieze, Van Beek, Mellies en meneer Boels. Geef ik het woord aan meneer Boels, CDA.
  • 2:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Voor ons ligt het agendapunt inzake de sta- en liggelden. Een goed stuk, dank daarvoor en ook dank uitspreken richting de inspreker, de inspreker die rept over elkaar versterken. En dat is wel mooi dat een inspreker op deze wijze wil inspreken, dank daarvoor, ik kom daar straks nog op terug. Het agendapunt kent een drietal beslispunten. Allereerst de tarieven van Stadskanaal, men rept over de tarieven van Musselkanaal en het intrekken van de reeds bestaande verordeningen. Een integraal voorstel inzake de sta- en liggelden dat was wat er zou moeten komen in dat ligt er nu, dat ligt nu voor ons. Reeds op 12 oktober bespraken wij een ietwat ander voorstel maar dat bespraken we in de raadscommissie en toen waren er best nog wel wat opmerkingen. Zoals zorg er nou voor dat zij die in Stadskanaal, hier in Stadskanaal, aanleggen en gebruik maken van de voorzieningen dat die een reëel tarief gaan betalen. Wij vonden dat de recreanten best een wat hoger tarief zouden mogen betalen voor de voorzieningen maar dat uitwijkgedrag wel tegen gegaan zou moeten worden. Ja en waarom, wat is nou eigenlijk de basis van dit alles. Als we dan zo eens wat verkiezingsprogramma’s doorpluizen en ook teruggrijpen naar het coalitieakkoord zien we eigenlijk dat eigenlijk iedereen wel wil dat we de recreatie en toerisme alhier gaan stimuleren. Omdat recreatie en toerisme een groot goed is. Voor onze gemeente, voor onze gemeente Stadskanaal, is nou juist het Stadskanaal, en ik hoorde die term vanavond al, een unique selling point. Ofwel je kunt ook beter zeggen; we binn der gewoon trots op, op dat Stadsknoal. Want Engels is ook maar lastig. We laten het graag weten aan toeristen. Dat nota bene het NOS-journaal daar vorig jaar een uitvoerig nieuwsitem aan besteedde zegt toch wel heel veel. Ik weet niet herinnert u zich die beelden nog vanaf de watertoren? We waren er trots op, we zijn er trots op en we praten er graag over. We vinden recreatie en toerisme mede van groot belang omdat zij die hier overnachten geld uitgeven, geld wat ten goede komt aan onze inwoners, aan onze middenstanders in onze gemeente. En werkgelegenheid op allerlei manier want het is ons heel veel waard. En nu ligt er dan dit raadsvoorstel.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik vragen aan de, aan meneer Boels van het CDA of hij de cijfers die vanuit 2009 zijn opgevraagd, NIPO onderzoek, hoe dat tot stand is gekomen, hoe die cijfers in elkaar steken. Heeft u dat goed gelezen?
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Er veronderstelt dat er heel veel geld wordt uitgegeven in Stadskanaal, maar dat is ook de bruggelden en de huurgelden van de boten is daar bij ingeteld. Dan blijft er niet zoveel over voor het uitgeven hoor. Ok, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:41 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik heb daar, we hebben daar ook kennis van genomen en je kunt daar linksom of rechtsom over discussiëren er zijn veel onderzoeken gedaan, meerdere onderzoeken naast dat onderzoek, maar één ding staat wel boven water die mensen geven hier geld uit. En ik zou bijna zeggen elke euro die men hier uitgeeft ter vervure van onze inwoners ter vervure van onze middenstanders is ons in die zin heel veel waard. En ik denk dat we er vanavond niet uit gaan komen dat we blijven discussiëren over hoeveel geld geeft men exact uit, ik weet het echt niet, onze fractie weet het niet, maar ze geven geld uit. En laten we alsjeblieft zorgen dat ze dat hier in deze regio doen. Nog liever hier in deze gemeente. Nu dus dit raadsvoorstel
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter het CDA vindt dat als je een toerist maar 1 euro uitgeeft dat we dan als gemeenschap, want je praat wel over een recreatie bevolking met grote jachten die door onze kanalen varen en blij dat ze er komen, en u wil nu stellen dat als ook al geven ze maar 1 euro uit wij als gemeenschap daar best een enorme bijdrage aan mogen doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 1:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik denk heer Pals dat u het wel begrijpt hoe ik dit bedoel. Ik reageerde op de heer Idema van de fractie van de SP of ik weet hoe dat onderzoek tot stand is gekomen. En ik begrijp dat wel, maar ik kan u niet concreet aangeven hoeveel euro tot op de komma nauwkeurig elke toerist hier uitgeeft en natuurlijk als het zo zou zijn dat toeristen in totaliteit hier maar 1 euro zou uitgeven dan lag dit voorstel niet voor. Dan had het college gezegd we gaan het niet eens doen. Dat vertrouw ik het college wel toe. U snapt dat dit bij wijze van spreken was. Dit raadsvoorstel derhalve, we zien wel een aantal aandachtspunten. Maar allereerst dat booteigenaren aan het hele kanaal mogen aanleggen, iedereen kan dus overal in de gemeente aanleggen. Beleid gericht op het uitwijkgedrag, dus niet aanleggen aan aanlegsteigers is dus gewenst. Uitwijkgedrag moet worden voorkomen. We zien nou ook dat er toch eigenlijk wel degelijk een verschil is tussen een jachthaven, die hier in Stadskanaal is gesitueerd, en de aanlegsteigers in Musselkanaal, ja aan het Stadskanaal, achterin Musselkanaal, en aanlegsteigers in andere plaatsen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Binnen de gemeente Stadskanaal, voilà.
  • 0:40 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja het wordt ook een beetje moeilijk voor mij zo. De nu voorgestelde tarieven lijken zoveel als mogelijk recht te doen aan de situatie in onze gemeente. Meer financieel voordeel behalen lijkt voor onze gemeente niet direct mogelijk en in indirecte zin zijn dan, ik zei het al, de revenuen van de toeristen van groot belang voor onze middenstanders. We lezen ook in het stuk iets over juridische consequenties, dat is nogal wat. Eén ding zien we wel in de ingekomen stukken zit een document en daarin doet de commissie een oproep om een onderzoek uit te voeren en graag op korte termijn. Daar zou ik graag een reactie van de portefeuillehouder op willen. Wat verstaan we onder korte termijn. Ik rond af
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even voor de goede orde onder uw aandacht brengen dat de stukken die u ontvangen heeft in het kader van een bezwaarschrift wat nog in procedure is, dat u die geen onderdeel kan uit laten maken van de discussie die hier plaatsvindt.
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zou er ook niet over willen discussiëren maar ik zou wel graag op korte termijn
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat u wel een toezegging krijgt over wanneer u dat mag verwachten, is dat wat u bedoelt want ik bedoel inhoudelijk kunnen we er niet op ingaan omdat beroept zeg maar ook nog open staat bij de rechter, dus
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat is exact wat ik bedoel. Het moet niet zo zijn dat het voort sluimert.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan is ie duidelijk en voor iedereen duidelijk op een gegeven moment waar we het over hebben.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter mag ik daar iets over vragen?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb gelezen dat de raad erover gaat. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, en dat komt ook zeker, zoals ik u in januari van het vorige jaar heb beloofd, terug bij u. En u neemt daar een besluit over. alleen u kunt op dit moment niet inhoudelijk erover discussiëren omdat het besluit dus nog niet is gevallen en omdat het nog mogelijk heeft om open te staan bij de rechter. Daar moet je tussentijds geen discussie over aangaan. Het komt bij u.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter dat begrijp ik, maar ik neem aan dat wij als raad aan u een opdracht geven om dat wat te doen staat. Of zie ik dat ook weer verkeerd.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar meneer Idema mag ik volgens mij bedoelen wij hetzelfde, de voorzitter gaf aan wat ik u in januari van het vorige jaar heb toegezegd. Nou ik denk dat we beide vinden dat is wel best wel lang geleden. Als hier een toezegging komt dat er op korte termijn volgens mij vinden wij elkaar dan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het komt naar u toe, maar de wethouder zal daar denk ik wel een datum voor kunnen noemen.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Een afgewogen raadsvoorstel wat zo veel als mogelijk recht doet aan alle betrokkenen en daarmee ons unique selling point, het Stadskanaal, zoveel mogelijk wordt benut ten gunste van onze inwoners van onze middenstanders. Voorzitter tot zover in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Ga ik naar meneer Idema, SP.
  • 1:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja er is heel veel over gesproken over de sta-en liggelden. Wij vinden het integendeel in tegenspraak met de CDA een gekleurd stuk de SP blijft van mening dat de gemeente liggelden moet vragen voor overnachtingen dit is voor ons een principiële overweging. Wij vinden dat er namelijk onvoldoende is gekeken naar alternatieven. Zoals betaalautomaten maar ook het borg betalen voor voorzieningen brengt werk en kosten met zich mee. Het is zelfs arbeidsintensiever naar onze mening. Wij vinden dat het college te gemakkelijk de genoemde uitgaven die mogelijkerwijs in het centrum door de bootjestoeristen worden uitgegeven heeft overgenomen. Uit onze analyse blijkt dat de uitgaven ook dat in deze uitgaven ook sluis- en bruggelden in de voorzieningen zijn meegenomen. Bij de huur van de boten is zelfs de huur verdisconteerd, dat betekend dat het nagenoeg nihil is wat uitgegeven wordt. Wij vragen het college om verder onderzoek te doen naar de alternatieven zoals een automaat. Verder vindt de SP dat deze zomer een voorliggend voorstel maar uit te voeren en in het najaar met een evaluatie te komen. ook gezien de opdracht aan de raad omtrent het advies de commissie rechtsbescherming. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat laatste punt gaan we dus niet betrekken, maar dat is u duidelijk nu.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik wou het toch even zeggen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee u noemt het, maar u zult daar geen reactie op krijgen, dat moet ook helder zijn. Dan gaan we naar meneer Van Beek van de CU.
  • 1:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Ja we hebben het over dit stuk natuurlijk al vaker gesproken, we hebben het al op de agenda gehad, we hebben het al in de commissievergadering gehad. Even naar meneer Idema toe, u komt eigenlijk met hetzelfde argument als wat u ook op die avond genoemd heeft van betaalautomaten en dergelijke. Volgens mij was eigenlijk het grootste gedeelte van deze aanwezige raad die mening niet toegedaan, ook op die commissievergadering niet en ik zie toch eigenlijk in dit stuk terug wat eigenlijk de meerderheid van deze raad toch heeft gevraagd aan u als college, dan wel portefeuillehouder. Ik zie de tarieven terug, de verhogingen zie ik terug, het gebruik van de voorzieningen in Stadskanaal en dergelijke, ik denk dat het een goede zaak is dat u die overgenomen heeft. Met betrekking tot het ontwijkgedrag denk ik dat u het op een juiste wijze heeft verwoord binnen het stuk. Verder sluit ik mij aan bij de heer Boels dat wij inderdaad graag een toezegging van u zouden willen hebben met betrekking tot de termijn van het stuk. Verder ga ik daar niet op in. En ik zou wel graag een ja ik noem het geen verantwoording maar een maar ik zeg over een jaar is het met elkaar erover hebben hoe het nou eigenlijk staat met de inkomsten en de uitgaven en waar staan we precies. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 3:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Op 3 november 2014 heeft de PvdA de motie van de SP gesteund. In de motie wordt kortweg gevraagd liggeld te heffen bij de Europabrug in Stadskanaal. Voor ons ligt nu een voorstel waarin niet op dit verzoek wordt ingegaan. Het voorliggende voorstel komt echter grotendeels tegemoet aan onze wensen, en ook van anderen zoals ik dat tot nu toe hier heb beluisterd, en die wensen mochten we ook eerder kenbaar maken. Uit de stukken blijkt bovendien dat innen van liggeld niets opbrengt, in het beste geval kost het net zoveel als dat het oplevert. Innen van liggeld zou alleen een symbolische maatregel zijn volgens ons en dat is niet onze invalshoek. Graag willen wij onze motivatie waarom wij voor dit voorstel stemmen nader toelichten. De jachthaven Spoordok in Musselkanaal en de aanlegsteigers in Stadskanaal zijn niet met elkaar te vergelijken voor de voorzieningen in Stadskanaal wordt met het nieuwe voorstel een tarief gehanteerd dat gehoor geeft aan onze oproep om de kosten voor de vaarrecreant dichter bij elkaar te brengen. In de jachthaven Spoordok moet liggeld worden betaald, dit bedrag is echter ook inclusief Wifi, douche, wc en elektra. Voor ons argumenten voldoende om met dit voorstel in te stemmen. wel willen wij bij deze een opnieuw een warm pleidooi houden om de jachthaven Spoordok beter op de kaart te krijgen. Verkoopt Stadskanaal zichzelf al door alleen maar langs te varen, je ziet vanaf de boor meteen al wat Stadskanaal te bieden heeft, maar heer Schoenmaker van de stichting dorpsbelangen Musselkanaal gaf het eerder al aan, bij de jachthaven Spoordok ligt dat anders. Die jachthaven ligt verscholen achter een woonwijk, summiere borden wijzen op een passantenhaven, wat er ook met het woord bedoelt wordt. Wij doen een dringend appel op u om het Spoordok en bruisende jachthaven, van het Spoordok een bruisende jachthaven te maken. Zorg dat het Spoordok wel in de folders terecht komt. Organiseer jaarlijks havendagen met de gratis liggeld om vaarrecreanten bekend te maken met het Spoordok. Zorg ervoor dat er evenementen rondom de jachthaven kunnen worden georganiseerd. Laat dat bijvoorbeeld gelijk vallen met de Snikkeweek. Pak het commercieel aan en zorg ervoor dat de schippers met nog meer plezier het Spoordok weten te vinden en niet genoegen nemen met een gratis plekje langs het kanaal. Niet dat daar iets op tegen is, maar wij zijn trotse eigenaar van een prachtige locatie voor schepen in het Spoordok en dat mag wat ons betreft iedereen weten. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, u had een vraag aan mevrouw Kroom? ja
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil nog wel even vragen mevrouw Kroom; maar wat denkt u dan van de stagelden. Ik heb dat nog niet zo uitdrukkelijk van u gehoord, u heeft het continue over liggelden en over jacht en dat soort dingen, dat is prima. Maar het gaat ook over de stagelden.
  • 0:8 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou ik denk dat kort daar wel iets over gezegd heb, wij gaan akkoord met het voorstel zoals het er ligt. Ook dus met de verhoging.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan ga ik naar meneer Bieze, GBS.
  • 2:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Deze discussie kent een lange periode, op 3 november 2014 werd de beroemde motie aangenomen om liggeld bij de Eurobrug te gaan heffen, we zijn inmiddels ruim een jaar verder en wij hebben in de raadscommissie gediscussieerd en toen gingen de meningen al van liggeld heffen naar het kijken naar het verhogen van de opbrengst. Voorzitter de GBS fractie is van mening dat we in tegenstelling tot Musselkanaal in Stadskanaal geen jachthaven bezitten. We hebben ook geen aangrenzende camperplaats. De mening dat steigers met voorzieningen in het centrum van Stadskanaal dezelfde status zouden hebben als de jachthaven in Musselkanaal delen wij dan ook niet. Het invoeren van liggeld voor het kanaalster centrum levert nauwelijks financieel voordeel op. Daarnaast zou bij invoering van liggeld uitwijkgedrag buiten de steigers kunnen ontstaan ook dat willen wij niet. Het is goed dat er naar de verhoudingen tussen kosten en opbrengsten is gekeken. Met dit voorstel verhogen we de opbrengsten van de bestaande voorzieningen en worden de kosten voor het aanbrengen van Wi-Fi, wasmachine en wasdroger in Musselkanaal volledig gedekt. De verwachting is dat er geen grote gevolgen voor het gebruik van die voorzieningen zullen zijn. deze visie wordt volgens uw informatie ondersteund door het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en door op dit punt ondervraagde vaarrecreanten. Wij vinden het wel belangrijk, en dat is hier ook al eerder genoemd, dat u dit onderdeel goed in de gaten houd en dat u de raad bij grote wijzigingen vroegtijdig informeert. Voorzitter over dat advies van de commissie rechtsbescherming zeg ik niets. Ik wil nog wel even wijzen, en dat heeft mevrouw Kroom ook gedaan, om te kijken naar enkele punten die de heer Schomaker heeft aangegeven. En dan met name over de bewegwijzering. En nou duurzame energie daar hebben we het allemaal over dus dat mag ook nog wel. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja dank u wel voorzitter. Ja wij zijn blij dat er een voorstel ligt wat voorzien is van een goede onderbouwing, althans de financiële kant lijkt een goed onderbouwt, goed in beeld gebracht, over de baten valt altijd te twisten dat is toch een steekproef, deelwaarneming, een schatting die je moet maken, dus daar willen we het verder ook niet over hebben. De vraag van de VVD is waarom niet alle kosten worden toegerekend. Er wordt nu een tarief benoemd waarin, een bedrag van €13,- meen ik, waarin de afschrijvingen niet zijn meegenomen en die €13,- wordt niet gehanteerd maar er wordt 11 gehanteerd dus waarom wordt er geen integrale kostprijs gehanteerd, het moet toch mogelijk zijn om deze voorzieningen kostendekkend in de markt te zetten. Een tweede vraag aanhakend hierop is van leidt het niet doorberekenen van alle kosten kan dit niet aangemerkt worden als staatssteun, hoe klein en hoe luttel de bedragen misschien ook zijn. En een derde argument, een derde element, wat wij als VVD toch wel storend vindt is dat er in tussen Musselkanaal en Stadskanaal een ongelijke behandeling plaatsvindt daar waar het gaat om het doorrekenen, het doorberekenen van de kosten. Ik begrijp de bedrijfseconomische gronden de kosten van het innen van gelden zijn groter dan de baten die er mee gemoeid gaan maar er treed wel een vorm van ongelijkheid op tussen twee dorpen die ons even lief zijn.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het stuk zoals dat voor ons ligt vinden wij is best kritisch te benaderen, laten we dat maar zachtjes zeggen. Wat wij vinden is wat, dat er toch een stukje niet veel moed in zit eigenlijk in dat stuk. Als ik over de verhogingen van de tarieven spreek, in punt 2.6, dan zegt u zelf in uw eigen stuk zegt u eigenlijk dat u kosten niet doorberekend want dan bestaat de kans dat het aantal overnachtingen tussentijds terugloopt. Nou dat vind ik al heel knap dat je dat weet, ik vind het nog knapper dat je denk ik dat je dat op durft te, dat je dat durft neer te zetten om ons een beslissing te laten nemen over tarifering van camperovernachtingen. Terwijl u het zelf niet eens durft, dus wat dat betreft zou ik zeggen draai het om en maak de prijzen hoger en evalueer aan het eind van het jaar of inderdaad uw mening ook bewaarheid is geworden. Ten tweede is dat de ongelijkheid
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals doet nou of er zomaar even geëxperimenteerd kan worden met prijzen als mensen weg zijn die krijgen we denk ik niet zo makkelijk weer terug. Dus volgens mij kunnen we niet eventjes zomaar eventjes experimenteren daarmee.
  • 1:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik neem de uitdaging graag aan meneer Hofstra, je kunt me misschien maar goed dat is een heel ander onderwerp, ik ben het niet met u eens dat snapt u hè. Ten tweede onderschrijf ik ook de woorden van meneer Nijenbanning dat is toch wel een beetje de ongelijke behandeling tussen Musselkanaal en Stadskanaal, meneer Nijenbanning heeft eigenlijk exact gevraagd wat wij ook wilden vragen, wilt u dat nog eens nader toelichten hoe dat nu mogelijk is. In het geheel genomen is natuurlijk, en wij mogen het er niet over hebben en dat is ook heel terecht, over het advies van de commissie rechtsbescherming, maar toen wij dat advies binnen kregen kwam dat stuk voor ons in ieder geval in een heel ander daglicht te staan want we dachten van hé we kunnen het wel hebben over de tarifering van de boten kunnen we het over hebben maar over de tarifering van de camperplaats wordt wel een beetje lastig om daar nu een ja en een nee op te zeggen. En de enige vraag is wat we eigenlijk aan de wethouder nu ook hebben is; het stuk is op van de commissie rechtsbescherming is op 26 oktober 2015 binnengekomen dan bevreemd het ons dat het zo’n lange weg heeft gevolgd voordat wij het verleden week pas in de mail kregen. En we zijn er erg nieuwsgierig naar waar is het in de tussentijd gebleven. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies, meneer Pals, ik ging al te snel ik maakte de overstap al naar de laatste spreker en dat is de fractie Mellies. Meneer Mellies.
  • 1:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons het voorstel om in te stemmen met het geen liggeld heffen in het centrum van Stadskanaal en in het Spoordok wel met wat tariefverhogingen. Wat ons opvalt en dat was al in de raadscommissie viel ons dat al op dat dat liggeld een beetje een misleidend iets is eigenlijk. Dat wij het liever zien in termen van overnachtingen en het passeren van de aanleg op de steigers want ja ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die met een bootje Musselkanaal inkomen en heel nodig moeten en die willen aanleggen aan het Spoordok en ja moeten ze daar dan ook liggeld voor betalen of mogen ze ook los van de voorzieningen gebruik maken en dat ja dat komt niet helemaal duidelijk voor in het stuk eigenlijk moet ik zeggen. Wat wij in algemene zin wel vinden en dan sluit ik me een beetje aan bij de heer Schomaker en er was nog iemand van de plaatselijke belangen in Musselkanaal ????? raadscommissie vergadering, dat het rechtvaardig zou zijn dat zowel in Stadskanaal als in Musselkanaal exact dezelfde tarieven zouden worden gehanteerd. en
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   In het verleden werd er wel eens, met name door meneer Pals gesproken over het onderzoeken, maar misschien moet meneer Mellies samen met meneer Pals eens gaan onderzoeken wat de behoeften zijn van de mensen die daar aankomen of er sanitaire behoeftes zijn of andere behoeftes.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter, ???????, maar waar wij
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we pogen het een beetje bij de kaders van het voorstel te houden in plaats van zo af te dwalen.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik reageer op meneer Mellies over de behoeftes.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee dat begrijp ik maar ik probeer een verdere overtroeving te voorkomen.
  • 1:42 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter wij hadden graag gezien dat zowel voor het centrum van Stadskanaal als voor het Spoordok in Musselkanaal een modus was gevonden dat zowel in beide gewoon dezelfde tarieven zouden worden gehanteerd. Wel of geen liggeld of alleen betalen voor de voorzieningen. Het is nou een beetje onduidelijk en ik begrijp het wel, in de tarieven van het liggeld ook voor de overnachting in Musselkanaal het zijn een aantal voorzieningen berekend wat all-in is, maar het blijft onduidelijk en dat vinden we toch jammer. Maar goed het zij zo. Dan even kort een vraag voorzitter. Onder punt 2 staan een aantal argumenten opgesomd en in 2.4 staat dat het per saldo met invoering van het liggeld in het centrum van Stadskanaal nauwelijks financieel voordeel te behalen valt. En wordt er een berekening gemaakt aan de hand van het aantal overnachtingen dat zou dan €7.500,- opbrengen en er staat dan bij dat het innen van dat geld €5.600,- gaat kosten. Nou staat er direct daarna, bij 2.5, dat gaat dan over de meerkosten van de sanitaire voorzieningen bij de Europabrug, daar staat in de 2e alinea; “dit kan eenvoudig worden geïnd gelijktijdig met de betaling van de ????????sleutel die toegang bied tot het sanitair gebouw”. Dan denk ik dus dan is het ook heel goed mogelijk om dan tegelijkertijd daar liggeld te heffen voor een overnachting. Lijkt mij. Maar dat hoor ik graag van de portefeuillehouder hoe hij daar over denkt, of zij erover denkt. Dat was het even voor mij in deze termijn voorzitter, dank u wel.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Ik stel voor om gezien het tijdstip en de inschatting over het verloop van de hele avond qua agendapunten om nu een korte schorsing te houden en om 20.45 uur de beantwoording door de portefeuillehouder te starten. Akkoord? Zie ik u 20.45 uur opnieuw aan tafel.
  • 0:2 schorsing
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Brongers. Ga uw gang.
  • 3:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Laat ik ook vanaf deze kant beginnen even, te beginnen inderdaad met een korte terugblik. Een conceptvoorstel, we hebben dat al gehoord vanavond, met betrekking tot het beleid rondom de sta- en liggelden is opiniërend aan de orde geweest in de raadscommissie van oktober vorig jaar. Op grond van bevindingen en uitkomsten in deze raadscommissie ligt nu dit voorstel voor ter besluitvorming. De uitgangspunten, overwegingen, voor dit voorstel zijn gebaseerd op de visie op recreatie en toerisme. Onze voorzieningen willen we laagdrempelig houden en we zien graag dat het aantal recreanten toeneemt. Zowel in Musselkanaal als in Stadskanaal. Laat dat helder zijn. dat is immers belangrijk voor wat wij noemen de “economische spin-off”. Vandaar dat het voorstel ook is om geen liggeld te heffen in het centrum van Stadskanaal. Daarbij opgemerkt dat ook in het centrum van Musselkanaal, en overigens langs het hele kanaal, vrij mag worden aangelegd. En dan kom ik tegelijkertijd bij de verschillen tussen Musselkanaal en Stadskanaal. In Musselkanaal, dat is door uw raad ook al even genoemd, hebben wij een jachthaven en in Stadskanaal beschikken we over aanlegsteigers in het centrum. De voorzieningen in beide situaties verschillen en dat maakt ook een verschil in tarifering gerechtvaardigd. Wij stellen voor kosten voor sanitair in te voeren en het gebruik van douches te verhogen in het centrum van Stadskanaal en de tarieven voor camper- en bootovernachtingen in Spoordok te verhogen. Overigens zijn de tarieven in het Spoordok niet kostendekkend zoals u heeft kunnen vaststellen en daar is ook al een opmerking door uw raad over gemaakt. Met deze voorstellen ben ik en zijn wij als college van mening dat er een balans is gevonden tussen zowel voorzieningen en tarieven als tussen de overeenkomsten en verschillen in het centrum van Stadskanaal en het Spoordok. de contacten en overleggen die er geweest zijn met watersportbond en vaarrecreatie ondersteunen dit voorstel en daarmee is er draagvlak aanwezig en zoals ik vanavond ook heb vernomen vanuit uw raad lijkt er ook vanuit uw kant voldoende draagvlak aanwezig. En nogmaals deze keuze past binnen het laagdrempelig willen houden van onze voorzieningen. Er is aandacht gevraagd voor communicatie. Het promoten van het Spoordok in onze regio. Wij nemen dat mee. Als uw besluit vanavond zo als het voorstel voorligt als u daarmee instemt dan zullen wij ook aandacht besteden aan de diverse folders van de vaarrecreanten op onze website om inderdaad deze prachtige locaties goed te promoten.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus met andere woorden wethouder als we de voorstel niet aannemen gaat u ook niet promoten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 1:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Met die vraag geeft u zelf eigenlijk al het antwoord op uw vraag meneer Pals. Promoten is altijd belangrijk, wij hebben er al eerder over gesproken dat is laat ik zeggen één van onze minder goede kanten om ons zelf goed op de kaart te zetten en ik ben van mening dat we ook in dit geval daar weer kritisch naar moeten kijken. Even kijken naar de kosten of dat kostendekkend kan zijn voorzitter. Onze ja laat ik zeggen onderwerpen recreatie en toerisme is kunnen wij niet kostendekkend maken. Daarvoor zijn wij als gemeente te klein, ik heb al gezegd wij willen het laagdrempelig houden, de recreatie moet toenemen in het kader van de economische spin-off, in het kader van het geld uitgeven, dat is ook al even genoemd door het CDA, aan onze middenstand en detailhandel, kostendekkend dat gaat niet lukken en dan zou alleen maar de kans op afname bevorderen en dat is niet wat wij voorstaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is ook een vraag hè die ik gesteld heb dit onderwerp, ik vind eigenlijk de stelligheid waarin u dit beweerd door te zeggen van laten we de kosten laag houden dan komen ze wel, ten opzichte van laten we de kosten wat verhogen want wij trekken ze met een hele mooie voorzieningen met een hele mooie camping en aanlegsteigers, dat gaat u nog steeds niet aan dat, ik vraag mij wel eens af wie adviseert u daar eigenlijk in, ik bedoel als je iets weggeeft gratis dan weet ik dat er mensen komen als er iets minder gratis wordt weggegeven en je gaat het wat upgraden kun je misschien hetzelfde verdienen.
  • 1:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik denk dat wij daarover van mening verschillen meneer Pals, harde cijfers over wat mensen uitgeven als zij hier met hun boot komen of als zij op een camperplaats staan dat zijn algemene uitgangspunten, dat zijn ervaringen van andere delen in het land, van andere gemeentes en met die cijfers moeten wij het doen. En in die zin blijven wij de mening toegedaan; hoe laagdrempeliger de voorzieningen hoe beter het is voor onze recreatie en toerisme. Dan wil ik nog iets zeggen over waar wij het vanavond niet over zouden hebben, volgens mij heeft elke fractie dat al gezegd, in maart kunt u het voorstel tegemoet zien waar het gaat om de commissie van, de commissie rechtsbescherming en het advies daaromtrent. Als we het hebben over de tijd die dat met zich mee heeft gebracht nadat het advies is uitgebracht is er afstemming geweest en getracht een middellijke schikking daarin te treffen. En voor de goede orde; zorgvuldigheid kost tijd en is het in maart uw raadsbesluit. Tot zover voorzitter.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb een drietal vragen nog. Dat is
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u even voor de eerste of tweede termijn, heeft u vragen onbeantwoord gehad vanuit de eerste termijn?
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik ga zo even inventariseren wat de behoefte is aan de tweede termijn. Wat is niet beantwoord meneer Idema.
  • 0:34 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou wij hebben de stelling aangedurfd dat de kosten of de uitgaven van de toeristen nihil zouden zijn. Ik wou daar graag nog een verdere uiteenzetting over. En dan over de sleutels waar meneer Mellies wel uitgebreider over is geweest maar wij zijn van mening dat hij het bij het rechte punt heeft, dat dat ook kosten met zich meebrengt door een sleutel en misschien is dezelfde kosten met het liggelden te verrekenen. En dan nog, we hebben ook gezegd dat er een evaluatie moest plaatsvinden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u om gevraagd.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, wethouder.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voor wat betreft de kosten, ik dacht dat het overzicht bijgevoegd was wat een en ander kost en wat het op moet leveren.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik daar even op reageren voorzitter. Dat staat er inderdaad bij, ik heb ook aan meneer Boels van het CDA heb ik gevraagd of hij die analyse goed heeft gelezen, en het gaat er met name over dat de kosten die veronderstelt worden die uitgegeven worden, €17,- en €75,- , dat dat van generlei wijze klopt. Want dat wordt niet uitgegeven in Stadskanaal namelijk. Die €75,- bijvoorbeeld dat wordt alleen al uitgegeven aan de boots huur en dat wordt niet uitgegeven maar dat wordt wel daarin berekend en zo staat dat ook in het Nipo enquête.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:48 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik denk dat wij dan inderdaad daarover van mening verschillen in harde cijfers over wat uitgegeven wordt en wat het ons kost, ik heb net gezegd dat zijn algemene cijfers, ervaringen, er zijn onderzoeken bekend en ik kan nu niet ingaan op hoeveel euro’s mensen hier exact besteden want uiteraard dat meten wij niet en kunnen wij ook niet meten. Als we het hebben over de kosten voor de betaalautomaten wat u noemt, wij hebben duidelijk gezegd waarom dat wij geen liggeld willen hebben, dat heeft ook te maken met het uitwijkgedrag en dat standpunt wil ik graag nog eens benadrukken.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik ben ingegaan, voorzitter sorry
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ben ingegaan op wat Mellies als stelling neerlegde, dat een sleutel ophalen dat dat ook kosten met zich meebrengt, dan heb ik het nog niet over een automaat gehad. Ik heb gezegd; Mellies die had zoiets van de mensen van Wedeka die beheren de sleutel dat moet ook opgehaald worden en gebracht worden, dat kost ook geld, dat zei ik.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Als ik dat even mag verduidelijken. Er staat dus bij punt 2.5 als argument dat, in de tweede alinea, voor het innen van de gelden voor het sanitair dat kan eenvoudig worden geïnd staat er dan gelijktijdig met de betaling van de borg. Dus als dat nu al eenvoudig gebeurd met, en die kosten, dat gebeurd nu al, dan zou het dus ook heel eenvoudig kunnen om dan tariefgeld te vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Om een verhoogd tariefgeld te vragen.
  • 0:49 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee gewoon om überhaupt voor overnachting geld te vragen. Want die man die is daar al met die sleutel. Ja dus dat is een heel belangrijk punt namelijk want het argument die je ook in de raadscommissie veelvuldig naar voren kwam was dat die meerkosten voor het innen, dan heb je het even over die Wedeka ?????, en de opbrengsten mekaar opheffen en dus niet relevant zou zijn om liggeld te vragen want dat kan niet uit, maar dat staat nou dus ter discussie want als blijkt dat er nu al iemand het sleutelgeld dat sanitair moet betalen dan kan die ook heel makkelijk, zonder extra kosten, tarieven vragen. Dus dan gaat dat hele 5600 verhaal gaat niet op. Dat is toch wel even een belangrijk iets neem ik aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk. Wethouder.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Waar u het over heeft dat is op de manier waarop wij het tarief innen als het gaat om de sleutel en de tarief voor het sanitair gebouw. Dat kan op een eenvoudige manier, zo hebben wij dat omschreven, dat kan in één keer. En dat is een beetje detaillistisch zeg maar, maar dat is wel de makkelijkste en voordeligste wijze om op deze manier dat geld te innen. Als u daaraan koppelt dat wij op eenzelfde eenvoudige wijze eventueel liggeld kunnen innen dan hebben we het over de uitvoering van het innen van liggeld en liggeld innen of heffen stellen wij niet voor. Zo is het dacht ik.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar daar gaat het juist om. Daar ben ik het heel erg eens met Mellies en dat heb ik ook proberen te benadrukken dat het kosten met zich meebrengt. Wij hebben niet gezien in dit stuk wat voor kosten dat het met zich meebrengt, wat je moet betalen als die sleutel wordt uitgegeven en weer ingenomen wordt.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Volgens mij hebben wij het niet helemaal over hetzelfde. Wat hier omschreven staat, daar staat; als de manier waarop het geld wordt geïnd
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voor het sanitairgebouw
  • 0:24 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voor het sanitairgebouw. En de kosten die daar mee gemoeid gaan die heeft u kunnen zien in de bijlage waar het gaat om de offerte van Wedeka want dat zijn de uitvoerders van de mensen die zich hier mee bezig houden. En daar wou ik het graag bij laten. Want ik denk dat we niet over hetzelfde helemaal hebben.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik wil toch nog de SP en meneer fractie Mellies nog aanvullen. Het staat wat dat betreft staat er volgens mij toch echt in het stuk dat het innen van liggeld ook te duur zou zijn. Dus dan denk ik ja waar hebben we het nou in vredesnaam over. ik bedoel ik voel wel met de SP, of ik voel mij, ik denk dat de SP en fractie Mellies echt wel een punt hebben.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan begrijpt u elkaar voldoende. ja
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mag ik daar wat over zeggen?
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik was eerst.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat lekker dat ik dat nou mag bepalen wie ik het woord ga geven.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zeker mevrouw Galama.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik heb net de SP het woord gegeven en die switcht van de een naar de ander, meneer Van Beek u krijgt het woord, CU.
  • 0:41 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Fijn dank u wel. Ja anders wordt dat zo’n verhaal van die oppositie dat moet ook niet dus fijn dat u mij het woord geeft. Ik denk dat jullie inderdaad een beetje langs mekaar heen praten. Ik denk dat de portefeuillehouder het op een juiste manier uitlegt, het ook uitgelegd heeft op de opiniërende commissievergadering, op dezelfde wijze als dat nu gebeurd en ja jullie zaaien een heleboel verwarring, je moet ook kijken naar het verschil van Musselkanaal, Stadskanaal, de voorzieningen en dergelijke, overeenkomstig verschillen zei de portefeuillehouder net en ik denk dat dat meegenomen moet worden en volgens mij praten jullie alleen maar langs mekaar heen.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Van Beek.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker zegt u het maar.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   sorry
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als tenminste de voorzitter het goed vindt, want ik wil u natuurlijk niet dwarszitten.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat moet je niet doen dat is niet verstandig vanavond et cetera, dus ik geef nadat u gesproken heeft meneer Van Beek ook meneer Idema netjes het woord.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja en dan mevrouw Zeegers nog even denk ik. Maar
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou nee dat denk ik niet meneer Idema, u heeft het woord nu.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, waar het om gaat dat, dat er niet in dit rapport, of in dit stuk is opgenomen wat de kosten zijn van de sleuteluitgave, daar staat dat niet in dit stuk en dat is wel van belang. Want als dat net zoveel is als liggelden hebben dan kun je beter liggelden hebben.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:42 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik denk dat we de rest van de avond wel kunnen vullen met dingen die niet in het rapport staan en ook dingen die er wel in zouden moeten staan, we weten niet wat het exact gaat opleveren, wij hopen, en volgens mij iedereen in deze zaal, dat toeristen die hier komen zoveel mogelijk euro’s uitgeven voor onze middenstanders. Volgens mij hopen we dat met zijn allen, maar we weten het niet exact. Er is gewoon ruis en er zijn wat dingen wat mistig volgens mij en ik heb dat nog andere fracties ook horen zeggen zou het goed zijn als we over een jaar een soort van tussenrapportje kunnen krijgen. Gewoon hoe bevalt het nu, geen dikke evaluaties en dat soort dingen maar hoe bevalt het nu dat we wel wat cijfers hebben en dat we daar over kunnen praten, zal dat een richting geving kunnen zijn waarop wij deze avond wat efficiënter voor onze burgers kunnen voortzetten.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Daar sluit ik mij wat dat betreft wel bij aan, ik bedoel tuurlijk hopen wij allemaal op een hele hoop reuring hier in het centrum en ook in het centrum van Musselkanaal natuurlijk, dat staat buiten kijf.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U vergeet dat ook Onstwedde nog een haven heeft, maar dat
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Kunnen we daar ook komen trouwens of niet met de boot?
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Daar kunt u prima komen met camper of boot
  • 0:00 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, maar waar het ons om gaat voorzitter is dat een heel belangrijk argument tegen het heffen van liggeld was dat die kosten dat het zich met zich meebrengt om het te innen, niet opwoog tegen de baten.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga het toch doen. Mag ik wethouder, mag ik één simpel voorbeeld geven waar we het over hebben. Als u naar de, mag ik namen noemen, een groot warenhuis gaat wat enigszins ter discussie staat omdat u graag het toilet wilt bezoeken dan moet u daarvoor betalen en dan zit daar een meneer of een mevrouw die het onderhoud doet van het toiletgebouw. Dat is wat anders dan als u iedereen iets moet vragen die dat warenhuis binnenloopt. U hebt het nu puur over het sanitaire gebouw waar u een sleutel voor haalt en dat is de vergoeding op een gegeven moment die u betaald om er gebruik van te kunnen maken. dat is wat anders als alle bootjes bij langs die aanmeren aan een steiger en waar geïncasseerd moet worden, want dan moet je continue over de hele dag dat volgen en incasseren. Je hebt geen hefboom in het kanaal. Misschien maakt dat het verschil tussen die twee duidelijk. Sorry wethouder.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter mag ik daar iets op zeggen. Wij komen niet bij elkaar en het heeft ook geen zin om daar heel lang over door te praten, maar ik kan me heel goed voorstellen bij het voorstel van het CDA, van de heer Boels, om over een jaar dit nog eens een keer weer te behandelen en dan hoeft er geen ellendik rapport te komen maar gewoon dat we het wat inzichtelijk hebben.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een beetje de kosten/baten, het aantal overnachtingen en u krijgt nooit het bestedingspatroon inzichtelijk want dat hebben we niet per definitie. Dat heeft de wethouder aangegeven. Mevrouw Brongers gaat u verder. Al waren we er in de eerste termijn.
  • 0:01 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee, er stond nog een vraag open dat was onder meer de laatste vraag, maar nog even terugkomend op dat laatste, alle cijfers kunnen we wellicht niet inzichtelijk krijgen maar het komend seizoen zullen wij uiteraard evenals vorige seizoenen monitoren en dan heb ik het over het aantal vaarbewegingen wat er aan kosten en baten voor handen is en ik ben wel bereid die cijfers met u te delen. Tot zover dan voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we volgens mij in ieder geval wethouder de eerste termijn in ruime mate beantwoord. Ga ik nu inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn. Tweede termijn meneer Idema?
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ik wou even zeggen is dit een toezegging?
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laat ik concluderen dat na, luister goed, na de zomer 2017, dus niet na deze zomer al, want dan hebben we nog niet een heel jaar, of wilt u het na deze zomer al? Ja. Ok, laten we proberen tegen het eind van het jaar op een gegeven moment in het derde, vierde kwartaal van dit jaar met die cijfers te komen. Dat is een toezegging en die zetten we op de toezeggingenlijst. Voor alle duidelijkheid. Behoefte aan een tweede termijn? nee, hoef ik geen, meneer Boels CDA.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja dank voor die toezegging en nog de heer Schomaker die gaf aan dat hij graag elkaar wil versterken en ik heb de portefeuillehouder als iets horen zeggen over communicatie, maar ik heb niet concreet iets gehoord over de bewegwijzering in de zaak die de heer Schomaker aanstipte. Daar zou ik graag nog een reactie op willen.
  • 0:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De bewegwijzering dat ie aandacht heeft en de communicatie en hoe wij dit duidelijk maken aan onze bijvoorbeeld vaarrecreanten aan de watersportbond op de diverse websites dat zou daar in meegenomen worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja toch even een aanvulling, maar ook de borden langs het kanaal hoor dat staat met zulke lettertjes passentenhaven dat mag wel wat duidelijker.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb daar op gereageerd in algemene zin als we het hebben over promotie, daar zullen we kritisch naar kijken.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende besproken? Mag ik tot conclusies komen? dank u wethouder. Want dan ga ik voorstellen om te besluiten conform de beslispunten 1,2, en 3 en 1 en 2 bestaan allebei uit a t/m c. U hebt ze voor u dus ik ga ze u niet voorlezen. Ik zou graag willen weten van de fracties die tegen willen stemmen om dat kenbaar te maken.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Fractie SP tegen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie dat zijn 4 man. D’66 en de fractie Mellies worden geacht tegen te stemmen dus dat zijn 15 voor en 6 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Verordening onroerende zaakbelasting
  • 13. Verordening onroerende zaakbelasting (92,18 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13; verordening onroerend zaakbelasting. Iemand de behoefte om daar over te spreken. Had ie zonder debat gekund, meent u dat. [voorzitter klopt met hamer] Conform.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 14 Voordracht leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON
 • 15 Plaatsvervangend raadsgriffier
  • 15. Plaatsvervangend raadsgriffier (75,05 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het benoemen van de plaatsvervangend raadsgriffier. Daarvoor wil ik voorstellen om dat op dezelfde manier te doen. Eens? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 16 Onderzoek geloofsbrieven + beëdiging fractieassistenten en fractieopvolger
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 16; onderzoek geloofsbrieven en de beëdiging of de belofte van de fractieondersteuners en de commissieleden. Ik stel voor daarvoor een commissie in het leven te roepen voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Mag ik voorstellen om dat, meneer Gelling CDA, meneer Kremer SP en meneer Bieze GBS. Akkoord?
  • 0:9 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter zoals u weet, dank u wel, hebben wij tegen dit voorstel gestemd en lijkt het me niet wijs om mij aan te wijzen.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor het onderzoek van de geloofsbrieven van anderen niet? Akkoord. Meneer Hofstra, PvdA. Akkoord. Mag ik voorstellen meneer Gelling van het CDA als voorzitter te laten functioneren. Dan zal ik hem bij u terugkomst na onderzoek vragen om het woord te voeren namens de commissie. Ik schors de vergadering voor het onderzoek van de geloofsbrieven.
  • 0:1 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de commissie voorzitter meneer Gelling.
  • 1:11 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bedankt. Aan de raad van de gemeente Stadskanaal; de commissie in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en andere documenten die zijn ingezonden door de heer J.H. Schuil en de heer K. Remmers, rapporteert de raad dat zij deze bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Het is de commissie gebleken dat deze personen aan alle gestelde eisen voldoen. Daarom adviseert de commissie de raad tot een toelating tot de commissie van de raad van de gemeente Stadskanaal. Getekend Stadskanaal 25 januari 2016. Aan de raad van de gemeente Stadskanaal; de commissie in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en andere documenten die zijn ingezonden door mevrouw M. Kost, de heer W.J. Niemijer, mevrouw J. Wesseling-Meems en de heer E. Schaap rapporteert de raad dat zij deze bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Het is de commissie gebleken dat deze personen aan alle gestelde eisen voldoen. Daarom adviseert de commissie tot hun toelating als fractieondersteuners van hun fractie en de raad van de gemeente Stadskanaal. Was getekend te Stadskanaal 25 januari 2016.
  • 1:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Dan stel ik het volgende voor om het in twee momenten te doen, eerst voor de leden van de commissies en daarna voor de fractieondersteuners. Dat betekend dat ik de heer Schuil en de heer Remmerts oproep om naar binnen te komen en voor mij te gaan staan en iedereen verzoek om daar even bij te gaan staan. Ik lees hem voor en door de eed wordt door u afgelegd en de belofte door u. Dus ik noem ze beide maar daarna krijg ik van u dat verklaar en beloof ik en van u zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Ik zweer of verklaar dat ik om tot lid van de commissies van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de commissies van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Schuil.
  • 0:2 dhr. J.H. Schuil
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Remmerts.
  • 0:2 dhr. K. Remmerts
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan mag ik u feliciteren. Met heel veel succes in het commissiewerk ter ondersteuning van de fracties. Ook natuurlijk met veel plezier want dat hoort er ook bij. Als u nog even aan de kant wilt gaan staan dan doen we ook de fractieondersteuners. In aansluiting van de vergadering krijgt u natuurlijk allemaal de mogelijkheid om de commissieleden, vervangende commissieleden of de fractieondersteuners hiermee te feliciteren. Dan wil ik graag mevrouw Kost namens de fractie van de PvdA, de heer Niemijer namens de VVD, de heer Schaap namens de CU en mevrouw Wesseling-Meems namens het CDA naar voren vragen. En u gaat alle vier de eed uitspreken. Dan ga ik daar de tekst op aanpassen. Ik zweer dat ik om als fractieondersteuner toegelaten te worden rechtstreeks nog middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Kost.
  • 0:06 mevr. M. Kost
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wesseling.
  • 0:2 mevr. J. Wesseling-Meems
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Schaap.
  • 0:1 dhr. E. Schaap
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Niemijer.
  • 0:2 dhr. W.J. Niemijer
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wens ik u veel succes en feliciteer ik met deze functie.
 • 17 Sluiting
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zeg dus staande dat ik de vergadering sluit zodat iedereen in de gelegenheid is om, als u dan ook even aanschuift, voor degenen die willen feliciteren dan kan dat natuurlijk. Wij zien u binnenkort terug.