Raadsinformatie

Raadsvergadering 22 februari 2016

Naam
Download het audiobestand (102,90 MB)
Download de gesproken tekst (1,55 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (56,23 MB)
 • 01. Opening
 • 02. Mededelingen
 • 03. Vaststellen agenda
 • 04. Insprekers
 • 05. De besluitenlijst van 25 januari 2016
 • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 07. Lijst met ingekomen stukken
 • 08. Inlichtingen college
 • 09. Vragenuur
 • 10. Interpellaties
 • 11. Rondvraag
 • 12. Strategische Agenda Pekela, Stadskanaa..
 • 13. Herijking Armoedenota
 • 14. Vaststellen Afvalwaterplan Groningen O..
 • 15. Verklaring van geen bedenkingen - omge..
 • 15a. Motie Wedeka
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 01. Opening
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom bij de raadsvergadering. Zeker een welkom, niet alleen aan de leden van de raad, maar ook aan de media, de vertegenwoordigers op de publieke tribune die de raadsvergadering wensen te volgen maar zeker ook eventuele onze luisteraars die de agenda kunnen volgen in de raadsvergadering in die zin ook kunnen beluisteren.
 • 02. Mededelingen
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moet u vanavond helaas mededelen dat de raad wel een beetje is uitgedund en dat voor 3 van de 4 leden dat dat een vervelende oorzaak heeft, namelijk ziekte. Het zou me niet verbazen dat dat de griepverschijnselen zijn die nog steeds redelijk rondwaren in onze provincie, in onze regio, maar in ieder geval is mevrouw Luijken en meneer Wanders, mevrouw Wanders van de SP zijn beide door ziekte verhinderd. De heer Van Beek heeft vooral denk ik door omstandigheden in zijn vriendenkring een gegronde reden om vanavond niet aanwezig te kunnen zijn en meneer Bieze viert zijn verjaardag en dat is natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid, maar in die zin zijn ze alle vier niet aanwezig. Dus we zijn met 19 raadsleden. Nog iemand, ja die had ik nog niet toegevoegd gekregen, maar ook meneer Gelling van het CDA
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Is wegens werkzaamheden afwezig vanavond
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we nog meer uitgedund dan ik gedacht had meneer Boels. Maar dan is ook de heer Gelling van het CDA als afwezig vermeld. Daarnaast is wethouder Brongers door familieomstandigheden vanavond niet aanwezig. Dus we moeten het met een wat kleinere club gaan redden vanavond.
 • 03. Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,36 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft de agenda voor u liggen en mijn verzoek is of de agenda gevolgd kan worden zoals die is voorgesteld. Meneer Nijenbanning VVD.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zou graag een motie vreemd aan de orde willen indienen.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we dat aan u toestaan en dan wordt dat straks agendapunt 15a. Tegen die tijd kunt u hem ook indienen meneer Nijenbanning en dan wordt ie toegevoegd en kan eventuele reactie en stemming daarover plaatsvinden. U ziet bij de agenda dat onder agendapunt 12 het voorstel is over de strategische agenda van Stadskanaal, Veendam en Pekela inclusief de verzoeken om nader onderzoeken te doen. Dat uw voorzitter portefeuillehouder is, maar dat ook de plaatsvervangende voorzitters van de raad de woordvoerders zijn op dit dossier, dus dat plaatst ons voor een beetje een moeilijke opgave, daar hebben wij een creatieve oplossing voor bedacht. Dat namelijk de eerste termijn waarin u aan het woord bent en eventueel reacties en vragen kunt stellen dat ik die nog even voorzit, zodat ook mevrouw Sterenborg in de gelegenheid is namens de CU een woord te voeren en op het moment dat dat aan beantwoording toe is draag ik de hamer over aan mevrouw Sterenborg. Akkoord? gaan we dat zo oplossen vanavond. Kan de agenda uw instemming hebben? dat is het geval, gaan we die zo volgen.
 • 04. Insprekers
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij dan bij punt 4; insprekers. Maar die hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 05. De besluitenlijst van 25 januari 2016
  • 05. De besluitenlijst van 25 januari 2016 (222 KB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik door met de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari. Redactioneel, pagina 1, 2 of 3. Geen op- of aanmerkingen. Dan worden ze dusdanig vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3. Niet het geval.
 • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (290,33 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar agendapunt 6 en dat is de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Betreft nummer 50 op de lijst met toezeggingen en daarvoor geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 0:35 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. De stand van zaken die staat beschreven, er is een conceptplan voor de realisatie van een MFA in Cereswijk. Op dit moment wordt er gekeken in hoeverre de uitbreiding in aanmerking komt voor provinciale subsidies en we zijn van plan om met een voorstel te komen op het moment dat die duidelijkheid verkregen is en we willen daarom graag de einddatum voor deze toezegging verplaatsen naar 27 juni dit jaar.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Dan heeft de griffie verzocht om het woord te
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Akkoord met het verplaatsen van de datum en wij hechten er hier aan nog even om te zeggen dat wij het heel belangrijk vinden dat er in Cereswijk een MFA komt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Gaan we naar punt 66 en punt 82, geef ik het woord aan de griffier, de heer Willems.
  • 0:7 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Over die twee onderwerpen vindt op dit moment overleg plaats met de afdeling en u zou ons een groot plezier doen als u de datum opschuift naar 1 juni.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? Iemand dan over de lijst met toezeggingen. Niemand. Dan is die blijkbaar duidelijk.
 • 07. Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (198,34 KB)07.1. College over exploitatiegarantie sectorplan Ruim Baan voor OostGroningen (841,7 KB)07.1.1. Sectorplan Ruim Baan voor OostGroningen (1,03 MB)07.1.2. Samenwerkingsovereenkomst Ruim Baan (424,38 KB)07.1.3. Begroting Ruim Baan voor Groningen (221,16 KB)07.2. Brief college aan WizArt over lokaal coffeeshopbeleid (1,44 MB)
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Brengt ons bij de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren. En ik ga eerst naar het eerste punt, waarin u gevraagd wordt om, waarin het advies vanuit de agendacommissie is om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Maar wie wil daarover het woord? Meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wordt even in de war gebracht door
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Punt 1 of 2, punt 1 hè.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat gaat meestal vooraf aan punt 2 ja, ja lijkt me logisch.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Het lijkt me ook logisch, maar ik heb het punt niet op een briefje staan, vandaar mijn onduidelijkheid. Het gaat over de coffeeshop.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat ook over de coffeeshop, meneer Nijenbanning dan is alleen over punt 1 geloof ik het woord aan u. VVD.
  • 0:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dan ben ik waarschijnlijk de enige die afwijkt van het advies, alhoewel ik geen wens of bedenkingen heb die ik hier naar voren zou willen brengen, maar het bevreemd onze fractie wel dat er een stuk is opgenomen onder de ingekomen stukken waar wij als raad nog niet over gaan. Het Sectorplan Ruim Baan geeft namelijk aan dat het een verdere uitwerking is betreft van de afspraken die zijn opgenomen in het akkoord van Westerlee. En dat is heel mooi maar het akkoord van Westerlee is er een van het college en niet van de raad en is formeel nog niet door de raad bekrachtigd dus onze fractie neemt dit advies of dit ingekomen stuk dan voor kennisneming, voor kennisgeving aan.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Misschien dat de portefeuillehouder kan toelichten waarom het toch naar de raad gestuurd is?
  • 0:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Als ik kijk naar de brief die naar de raad is gegaan hierover dan staat er een toelichting bij die betrekking heeft over de wijze waarop onze financiële verordening in elkaar zit en op basis daarvan is er gemeend een schrijven richting de raad te laten uitgaan met de inhoud zoals dat bij u is terechtgekomen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat verklaard ook de reden meneer Nijenbanning?
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ja wij blijven gewoon, het is uitvoering van een akkoord wat niet door de raad bevestigd is dus wij nemen het gewoon voor kennisgeving aan.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij garanderen wij iets en daarom heeft u hem ter kennisname. Toch wethouder?
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt voorzitter.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien even verhelderen in de duidelijkheid en dat is de reden waarom we hem vooral niet aan u wensen te onthouden. Maar u heeft er geen bedenkingen bij in die zin of geen wensen dus voor kennisgeving aangenomen. Anderen hebben ook geen wensen of bedenkingen die ingebracht moeten worden, die u wenst in te brengen. Nee? Dan gaan we naar punt 2, de brief van het college aan het bestuur van de coffeeshop “Wiz-Art”. Mevrouw Kroom u wenst, ik ga even inventariseren wie nog meer. Mevrouw Kroom, meneer Pals, mevrouw Sterenborg, meneer Boels. Mevrouw Kroom aan u het woord.
  • 0:28 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. De brief aan het college onderschrijven wij. Wij zijn tevreden dat u positief staat tegenover het verzoek voor het legaal telen van cannabis bedoelt voor wetenschappelijke doeleinden. Misschien komt er op deze manier ooit nog eens een doorbraak voor het zogenoemde gedoog beleid. Het is en blijft toch vreemd dat de verkoop van cannabis gedoogt wordt, maar dat het telen en leveren hiervan niet is toegestaan. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom, meneer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja vanuit onze fractie voorzitter complimenten dat u zo mooi gereageerd heeft op de brief van Stichting Wiz-Art. Met name vraag 3 waarin u positief staat van uw vraag of het verzoek tot ontheffing legaal telen van cannabis en wij zijn ook erg benieuwd op welke termijn en op welke traject dit nu vaart gaat krijgen want zoals u weet landelijk is dit nogal erg aan de orde en ik denk dat voor een gemeente als Stadskanaal het een heel mooi verdienmodel kan gaan worden.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat mevrouw Sterenborg dat helemaal met u eens is. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel. Dan kent u de CU Stadskanaal niet zo goed. U weet hoe wij hierover denken, mijn fractie van de CU, over het gebruik van verdovende middelen. En wij kunnen ons niet vinden in het feit dat u aangeeft in uw brief van Wiz-Art niet onwelwillend tegenover ondertekening te staan van het “Manifest Joint Regulation”. Verder willen wij er niet teveel over zeggen. Wij staan in dit geval achter de CU wethouder, de heer Hamster, en stemmen dus niet in met de door u geschreven brief en nemen er afstand van.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Boels, CDA.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. De fractie van de D’66 merkt op; het is landelijk nogal aan de orde. Ja, dat was in 2014 al zo en reeds in 2014 heeft de CDA fractie in Stadskanaal mede een manifest tegen dat manifest ondertekend. Zo zijn er wel manifesten. Wij kunnen derhalve niet deze brief onderschrijven en daar wou ik het op deze manier maar even bij laten. De heer Mellies zou ook nog graag het woord willen voeren dat
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u ook voor hem aangeven wat zijn bijdrage misschien is?
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat zou ik op zich wel willen, maar ik gun hem graag het woord.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was ondertussen tot mij gekomen meneer Boels, maar dank voor de assistentie. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou we kunnen het heel erg kort houden. Wij onderschrijven de brief van het college. Dank u wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen niet?
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou dan wil ik als SP ook nog iets zeggen. Wij onderschrijven de brief.
  • 2:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan in antwoord, mevrouw Sterenborg, heb ik het idee dat ik de fracties in de raad toch redelijk goed ken ondertussen en dus absoluut ook niet verbaasd ben over dat de fractie van de CU deze lijn niet kan ondersteunen. Ik denk dat daarmee zeg maar ook een principe geraakt wordt waar de fractie van de CU een uitgesproken mening over heeft en dat vertaald zich ook in het standpunt wat de wethouder heeft ingenomen. En dat mag gelukkig in een democratisch gestel. Dus daar kan ik alleen respect voor opbrengen denk ik van daar kunnen we over van mening verschillen. Voor de rest verbaasd mij de instemming of de onthouding van die instemming mij niet. De heer Pals vraagt nog expliciet los van verdienmodellen want daar hebben we het helemaal niet over in deze fase, hoe de vaart er wordt ingehouden en dat is natuurlijk vooral heel erg belangrijk hoe het rijk zich uiteindelijk gaat opstellen. We hebben gezien dat in de vraagstelling van diverse en ook wat grotere gemeenten om een pilot te mogen draaien, zeg maar het rijk nog steeds een andere insteek kiest, ik heb niet het idee dat er erg veel vaart zit in de turnaround bij het kabinet. Dus in die zin kan ik niet zeggen van dat er een grote vaart zal zijn in een andere ontwikkeling, alleen ik schaar me wel achter het rapport wat ook door de VNG en de NGB naar voren is gebracht van dat er toch een vorm van een ?????? is van het gedogen. Dat is ook de reden waarin de meerderheid van het college zeg maar de opstelling volgt om steun te betuigen richting het bestuur van de Wiz-Art waarin het vooral gaat ons vanuit het aspect van de volksgezondheid om te kijken van wat je kan betekenen in de samenstelling van het product wat gekweekt wordt. Nou daarin zijn verschillen van mening over of je dat onderschrijft of niet ik voel steun van de meerderheid van de raad en op het moment dat het convenant naar voren komt dan zal ik het ook ondertekenen en zullen we ook de vraag om zeg maar met de ketenpartners waar we nu regionaal, lokaal en regionaal, mee werken om te zien of het bestuur van de Wiz-Art daar ook af en toe in adviesrol kan komen omdat zij de meeste zicht hebben op de samenstelling van de clientèle, als ik het zo mag noemen. Beetje diplomatiek geformuleerd denk ik. Dus over de vaart kan ik u niks toezeggen, maar ik ben blij met het onderschrijven van de lijn. Voldoende reactie daarmee? Ja.
 • 08. Inlichtingen college
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik al bij de inlichtingen vanuit het college. Ik kijk even om me heen. Geen aanleidingen? Heren kan ik weer zeggen vandaag.
 • 09. Vragenuur
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komen we bij het vragenuurtje. En voordat ik de heer Pals van D’66 de gelegenheid geef om de vragen te stellen aan de portefeuillehouder over het onderwerp van het advies van de participatieraad en de reactie van het college daarop over de beslissing om over te gaan van mee naar Welstad, in de begeleiding van de cliënten. Misschien goed om even de procedure uit te leggen. Ik geef meneer Pals de gelegenheid om vragen te stellen, wethouder Hamster zal ze beantwoorden, dan krijgt u de 2e gelegenheid om nog verduidelijkende vragen te stellen, worden wederom beantwoord indien noodzakelijk en daarna staat het open voor anderen die naar aanleiding van de discussie vragen hebben. Helder? Klip en klaar. Dan is het woord aan u meneer Pals, D’66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter dank u. Ja voorzitter we hebben de brief gelezen die de cliëntenraad aan u heeft gestuurd 9 september jongstleden, of jongstleden een half jaar geleden eigenlijk al, en uw antwoord daarop en wat er principiale ons een beetje gestoord heeft, en vandaar ook deze vraag, is dat, dat gaat mede over de onafhankelijkheid van de cliëntenondersteuning. U heeft altijd sinds jaar en dag had u een contract bij MEE in Assen en dat heeft u overgeheveld naar stichting Welstad met wat condities en wat voorbehouden en we willen dan ook de wethouder vragen van waarom moest u nou zo nodig weg bij de ME, of bij de MEE
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bij de ME?
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nou ja goed wie weet, wie weet, maar laten we het nog maar houden op de MEE, waarom moest u nou zo nodig weg bij de MEE. Bent u niet, dat is ook de vraag die de participatieraad u heeft gesteld, bent u niet bang dat de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning in het geding komt want om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden zou het wijzer zijn om vooral niet met de Welstad in zee te gaan, dat is mijn tweede vraag, en onze tweede vraag is, bij punt 3 als de cliënt twijfelt aan de objectiviteit, u heeft een soort vangnet ingebouwd, dan mag hij verzoeken om een andere cliëntondersteuning, ondersteuner, maar ik neem aan dat u een cliëntondersteunder bedoelt van de stichting Welstad zelf, of zou het dan zo zo kunnen zijn dat de cliëntondersteunder van MEE mag komen. Dat zijn onze vragen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder Hamster.
  • 3:50 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor deze vragen heer Pals en de mogelijkheid om het een en ander nog een keer toe te lichten. U stak uw verhaal in ja sinds jaar en dag neemt u die diensten af bij de stichting MEE, daar begint het al mee. Dit gaat heel vaak fout nu denk ik in dit, nee wij hebben in 2015 deze taak gekregen, cliëntondersteuning voor de doelgroep mensen met een beperking. Die kwam over uit de AWBZ. De Kamer heeft op het laatste moment bedongen dat daar een transitie arrangement bij moest worden gevormd om speciaal voor deze aparte stichting MEE, daar zijn wij in meegegaan daar heeft u ook mee ingestemd, maar wel meteen met de opdracht erbij, die hebben we volgens mij in 2014 al met u doorgesproken, dat wij die taak door zouden willen ontwikkelen. Die zouden wij lokaal willen beleggen en die zouden wij integraal vorm willen gaan geven, dus niet alleen meer voor de mensen met specifieke beperkingen, maar ook de doelgroep participatie, de doelgroep jeugd, de doelgroep WMO, breed. Doordat wij Welstad neer te leggen denken wij die integraliteit goed te kunnen borgen en te kunnen realiseren. Dat is één. Tweede reden om het daar neer te leggen is dat wij denken door het bij de tintengroep, zo moet ik dat vertellen, want niet alleen voor Stadskanaal wordt die taak uitgevoerd ook voor Pekela, Veendam en er is een samenwerking met de welzijnsorganisatie van Vlagtwedde, wij hebben als vier gemeenten gezegd gezamenlijk denken wij die expertise te kunnen borgen ook voor die hele specifieke doelgroepen. Dus als er inderdaad gevraagd wordt door een cliënt, wat overigens nog niet is voorgekomen, ik heb liever een andere ondersteuner dan kan dat ook uit die pool gehaald worden, dan kan het dus vanuit tinten maar wel dan een collega die in een ander deelgebied actief was. En uiteraard staat het iedere cliënt vrij, zoals altijd, om zich te laten ondersteunen door de persoon die hij of zij wenst. Wij hebben als gemeente een aantal zaken te organiseren, dat doen we, maar als mevrouw Jansen zegt van ik wil liever mijn buurvrouw meehebben dan is mevrouw Jansen daar volledig vrij in. Een derde reden waarom wij dit op deze manier georganiseerd hebben is de versterking van ons voorliggend veld. Wij hebben onze taken zo proberen neer te leggen dat wij denken vanuit het lokale veld daar integrale benadering op te kunnen voeren maar ook de partijen met elkaar te kunnen verbinden. Netwerk te kunnen creëren. En de vierde reden; het kon goedkoper. MEE is en was een relatief dure organisatie. We hebben de huidige taak tegen de middelen die we daar van het rijk voor krijgen in een iets bredere zin weg kunnen zetten. En de participatieraad, kom ik bij uw eerste vraag, de andere twee heb ik behandeld in mijn beleving, gaat met name in op de onafhankelijkheid. Mede door de inbreng van die participatieraad hebben wij er in de opdracht formulering nog meer en expliciet aandacht voor gevraagd. Hoe dan ook zullen wij deze taak neerleggen bij een organisatie met wie wij een subsidie relatie aangaan dus met welke organisatie wij deze taak ook zouden samen gaan organiseren het zou altijd een organisatie zijn die dat in opdracht van ons doet. Dus zou het sowieso op de opdrachtformulering in de uitvoering aankomen hoe onafhankelijk dat is. In onze beleving is het op de wijze waarop wij het geformuleerd hebben en laten uitvoeren door Welstad voldoende geborgd. En daarin vonden wij steun door de organisatie MEE zelf die ons schriftelijk meedeelde dat zij de aanpak en insteek zoals wij die gekozen hebben konden ondersteunen. Voorzitter volgens mij ben ik daarmee wel klaar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals.
  • 1:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter dank voor uw antwoord, maar goed ik vind wel dat de cliëntenraad de spijker op de kop heeft geslagen en dat heb ik nog niet echt van u gehoord en dat is met name dat stukje onafhankelijkheid. Ik kan me voorstellen mensen die in een situatie belanden waar ze cliëntondersteuning nodig zijn en wetende dat de cliëntondersteuner komt van Welstad of van Tinten wat u juist opmerkt, maar Tinten is de grote organisatie waar wij plat gezegd zaken mee doen dat de cliënt beste een twijfel kan hebben over de onafhankelijkheid. En ik had denk ik wijzer gevonden om de onafhankelijkheid volledig te waarborgen door het gewoon bij stichting MEE te laten zodat u helemaal niet in de verleiding komt om uit te moeten leggen dat Welstad mensen onafhankelijk zijn. Want u heeft het over de integraliteit van dit object maar het gaat met name denk ik ook over de onafhankelijkheid. En als de cliëntondersteuner, u heeft het over die cliëntondersteuner gehad, u heeft gezegd hij mag de buurvrouw meenemen en de achterbuurman wie die mag die ook meenemen, maar wat u niet zegt is dat hij bijvoorbeeld ook een cliëntondersteuner van MEE mag meenemen. Als dat zo zou zijn dan zou dat stukje onafhankelijkheid een beetje extra gewaarborgd worden maar dat zegt u niet want u komt niet verder dan de buurvrouw. Dus in die zin vind ik ook trouwens en wat u heel goed benadrukt is dat subsidie, de subsidie afhankelijkheid, ja u noemt het subsidie maar ik wil altijd van dat woord subsidie af want het is uurtje factuurtje wat wij betalen aan Welstad of aan Tinten maar goed laten we het houden bij de subsidie, subsidieafhankelijkheid maakt altijd afhankelijk. En die afhankelijkheid kan altijd ook dat je niet onafhankelijk bent. Dus in die zin ben ik het absoluut niet met u eens.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik vraag u nu toch om naar een vervolgvraag te komen want u hebt iets aangevraagd in het vragenuurtje en als u geen vragen meer heeft dan geef ik hem vrij aan de rest van de raad.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn vervolgvraag zou zijn dat u zich gewoon weer terugtrekt uit de organisatie Welstad en dat u de opdracht weer teruggeeft aan stichting MEE of een andere stichting waar u meer, misschien zijn er wel andere onafhankelijke cliëntondersteuners, maar in ieder geval aan een organisatie die valt buiten de organisatie van Tinten. Dat is mijn vraag of u daartoe bereid bent.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou voorzitter dat is een hele duidelijke vraag uiteindelijk en volgens mij kan ik daar een heel duidelijk antwoord op geven; nee, dat ben ik niet van plan en daar heb ik hele goede redenen voor. Allereerst was het de bedoeling al dat MEE zich een andere kant op zou gaan ontwikkelen en als vier gemeenten hebben wij daar vlot en snel op gehandeld en het zo proberen te organiseren door deze opdrachtverstrekking dat het ook onafhankelijk kan, ik denk dat u de professionals van MEE die mee zijn gegaan naar Tinten tekort doet als u zegt van nu zijn ze niet meer onafhankelijk. Ze hebben een beroepscode waar zij aan voldoen waar wij naar verwijzen waar die onafhankelijkheid ook voorop staat, wij hebben zo gescheidende taakverdeling dat zij op geen enkele wijze ook de beschikkingen kunnen doen van de toegewezen zorg, maar dat zij specifiek voor de cliënt op dienen te blijven komen en als de cliënt maar enige twijfel daaraan heeft dan kunnen zij zeggen van maar ik wil iemand anders. En wij hebben een contract inderdaad nu met Welstad dus die kosten zijn gedekt, mochten mensen daar een beroep op doen, en mensen staat het inderdaad vrij om bij andere organisaties hun mensen te halen daar hebben wij dan helaas geen contractrelatie mee en dat zal wellicht in eigen bekostigingen zitten, ik ben ervan overtuigd dat op de wijze waarop de mensen van Welstad op dit moment deze taak het afgelopen jaar hebben, nee vanaf januari deze taak uitvoeren en dat voortzetten want dat zijn dezelfde mensen, het zijn dezelfde mensen die overgegaan zijn naar Tinten, de wijze waarop ze dat uitvoeren volledig ten behoeve van de cliënt dat dat goed gaat en daar heb ik nog geen klacht over gehoord.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Andere leden van de raad behoefte om vragen te stellen aan de portefeuillehouder? Meneer Idema, SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik heb niet helemaal goed begrepen als het zo is dat iemand een begeleider of een ondersteuner meeneemt van MEE dan kan dat gedeclareerd worden bij de gemeente? niet dus, nee, ok.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere vragen? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals inderdaad bij het antwoord van het college staat bij punt 3 dat de cliënt kan verzoeken, mag verzoeken, om een andere cliëntondersteuner, ik begrijp uit het antwoord van de portefeuillehouder dat dat ook moet worden gehonoreerd. Klopt dat?
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja, de cliëntondersteuners, wij hebben, nee ik zal bij het begin beginnen. Wij hebben de taak cliënt ondersteuning bij Welstad neergelegd en daarbij hebben wij als voorwaarde opgenomen dat als de cliënt twijfelt aan de hem toegewezen persoon dat er iemand anders naar voren geschoven moet worden. en daarbij hebben wij een pool van de mensen die voor deze vier gemeenten werken waar het makkelijkst uit gekozen kan worden, maar via de samenwerking verderop in de provincie zou wellicht daar ook nog uitgeruild kunnen worden maar dat maakt het wat complexer. Die zijn niet zo snel en gemakkelijk beschikbaar als de mensen binnen Tinten.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ok maar dat zou in principe kunnen ook zonder extra kosten dan voor iemand die dat aanvraagt.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U hoort mij uitruilend zeggen.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik snap wat u daar mee bedoelt. Nog een vraag, u had het over medewerkers die van MEE naar Tinten zijn gegaan, zijn dat veel medewerkers, zijn dat alle medewerkers van de MEE, hoe moet ik me dat voorstellen zijn het u heeft het over die pool, zijn dat oud MEE-medewerkers.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag is duidelijk. Meneer Boels, CDA.
  • 0:20 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja de wethouder gaf een relatief concreet antwoord in wat meer woorden, de wethouder gaf aan dat er geen klachten bij hem bekend waren. Ik zou dan aan de fractie van D’66 willen stellen; u werpt hier een discussie ter tafel en hoeveel klachten en hoeveel praktijkvoorbeelden zijn er bij u bekend, waarom deze vraag hier ter tafel komt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Boels we hebben zolang ik in deze raad zit hebben wij het over communicatie en communicatie is een hoog ding en is een heel lastig onderwerp. En ik vind dat je, en u weet hoe lastig dit dossier is, huishoudelijke hulp, cliëntondersteuning en dat soort dingen, en we hebben in het verleden best wel daar wel over gediscussieerd in de raad en ik vind als je kunt voorkomen dat je onafhankelijk iemand aanbied, als je dat kunt voorkomen dan heb je wat dat betreft heb je geëxcelleerd in de communicatie naar je cliënt toe. Als je dezelfde cliënt aansteund waar ook de gemeente of wat de gemeente dan subsidieert dan denk ik dan heb je kun je alle schijn heb je dan al tegen bij een onafhankelijke cliëntondersteuning en daar gaat het ons om, het gaat ons om echt de communicatie naar de cliënt en hoe onafhankelijk ben je.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Een heel verhaal meneer Pals, maar eigenlijk verteld u niet wat de vraag geen antwoord op de vraag, de vraag is heeft u concrete voorbeelden van waarbij de neutraliteit, zoals u hem zo noemt, in het geding is geweest, heeft u daar concrete voorbeelden van. Want als het wel namelijk zo is ja dan is het een heel ander verhaal, maar u gaat over een communicatie patroon praten die eigenlijk al, ja eigenlijk al bekend is zoals het hoort. Of het nou niet gebeurd is een tweede, maar zoals het hoort. Dus de vraag aan u is van heeft u klachten binnen gekregen of
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Pals.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Klinkhamer eerlijk gezegd dat is hetzelfde antwoord die ik ook aan meneer Boels geef u vraag is eigenlijk helemaal niet relevant. Ook al waren er ook al is er tot nu toe niemand het gaat om de communicatie naar de klant of naar de cliënt, dat is de communicatie van de onafhankelijkheid en je moet je niet gaan betreden in het pad van de afhankelijkheid die wij hebben van de ten opzichte van de cliëntondersteuning, dat heeft helemaal niets te maken met wie ik weet en niet ik weet, ons punt is de communicatie moet helder zijn en de onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn. Ik herhaal mijn woorden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Er stond nog een vraag open voor de wethouder van meneer Hofstra.
  • 0:55 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja die stond nog open inderdaad. Ik hecht er toch aan nog één keer te zeggen voor de derde keer, wij hadden ook een subsidierelatie met MEE. Wij hebben nu een andere partij met wie wij een soortgelijke relatie aangegaan zijn en dus de taak op een nieuwe manier hebben geformuleerd volledig in samenwerking met MEE hoe we dat zouden moeten doen en die waren er ook tevreden over. En met dezelfde mensen, uiteindelijk 2,7 Fte is volledig overgegaan dat waren alle mensen van MEE naar Tinten en dus de cliënten hebben niks anders gemerkt dan dat er een ander logootje en ander e-mail adres was. Ze hebben eenzelfde cliëntondersteuner en ze houden dezelfde dienstverlening, alleen nu vanuit een andere organisatie en wellicht dat de dienstverlening verbeterd doordat de mensen nu bij Tinten ook collega’s om zich heen hebben die een bredere expertise hebben dan alleen het gedeeltje cliëntondersteuning voor deze specifieke doelgroep.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U geeft een heel helder antwoord hoor ik snap meneer Pals niet dat hij dit niet begrijpt, want u geeft volgens mij een heel helder antwoord.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar nou kijkt u de wethouder aan dan moet u de vraag niet aan de wethouder stellen want meneer Pals zit rechts van u.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou dat wil ik dan ook nog wel doen. Meneer Pals is dit niet voor u het juiste antwoord, een helder antwoord?
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, want u begrijpt mijn punt meneer Klinkhamer en dat is ook het laatste wat ik erover zeg, want het is ook de derde opmerking die ik erover zeg u begrijpt mijn punt qua communicatie niet en als u dat niet snapt helaas dan laat ik u bij deze vraag.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u heeft wel de kans gehad uw vragen te stellen, ze zijn ook beantwoord alleen misschien niet op de manier waarop u het liefst had gezien meneer Pals, maar ook dat is een gevolg van de democratie. Meneer Hofstra afsluitend.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter nog één vraag aan de heer Pals of hij hem beantwoord dat moeten we dan maar zien. Meneer Pals u gaf in uw eerste termijn als we dat zo mogen zeggen aan dat het belangrijk is dat de cliëntondersteuning eventueel ook buiten de Tintengroep kan vandaan komen heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er ook uitruil mogelijk is buiten de Tintengroep, volgens mij voldoet hij dan al aan uw verzoek. Volgens ons wel namelijk.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee ik heb de wethouder alleen maar horen zeggen, als je het over onafhankelijkheid, hij heeft het alleen maar over zeggen over de buurvrouw et cetera, daar heb ik het over gehad en over de …………. nou ja kijk eens aan ik krijg toch les in luisteren, als de wethouder dat dan gezegd heeft dan is het akkoord, maar ik ben het principiaal niet eens met de wethouder maar goed dat heeft de voorzitter keurig gezegd dat is beantwoord.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte, daarmee is dan wat mij betreft agendapunt 9 behandelt, de vragen die gesteld waren.
 • 10. Interpellaties
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen verzoeken tot interpellaties ingediend.
 • 11. Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels.
  • 0:53 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel, het wordt nu een beetje, ik wou een vraag stellen over snel internet en dan is het, maar goed voorzitter snel internet er loopt een pilot in Vledderveen en we lazen in de krant dat die pilot wellicht wat minder snel uitgevoerd zou kunnen worden of moeten worden of dat die pilot wellicht helemaal stil ligt, daar zouden wij graag een reactie op krijgen want enige momenten later op 15 februari lazen wij ook in het Dagblad van het Noorden dat Stadskanaal nog een witte vlek zou zijn op het gebied van glasvezel. Internet, snel internet, is van eminent belang, vooral in onze buitengebieden, maar eigenlijk gewoon in compleet onze gemeente, veel inwoners praten of merken daar ook iets over op doen een beroep daarop willen het graag, vandaar de vraag hoe staat het met de projecten omtrent snel internet in onze gemeente. Dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Mevrouw Schrör, meneer Mellies, meneer Dijkstra, Van der Heide, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Pals,
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter helaas ik heb er vijf, dus we moeten even doorbijten. Mijn eerste vraag is
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u ze kort houdt.
  • 3:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja daarom dat kan heel kort behandelt worden. Dat is even over dat ???????/ referendum, u weet dat is wat veel is veel te doen over dat aantal stembureaus die met het referendum worden ingezet de komende tijd en onze vraag is hoe gaat u dat aanpakken als het zover is. Het tweede is, de vraag en die is al een keer eerder gesteld dat gaat over de gevolgen van de politiepost die nu in het AZC wordt geplaatst, het zijn allemaal opkomstlocaties heb ik begrepen en mijn vraag is heeft het ook consequenties voor de politiepost in Stadskanaal, komt er minder bemensing, wordt het geen opkomstpost meer, et cetera. En onze vraag is; zijn daar consequenties aan. Derde vraag is; hoe staat het met de voorzieningen voor de huizen voor de statushouders. Heeft dat inmiddels al een vlotte doorstroom, kunnen we mensen makkelijk plaatsen of staan mensen nog steeds in de wachtlijst. Onze vierde vraag is; u heeft via RTV-Noord heeft u kunnen zien dat alle gemeentes woensdag het besluit gaan nemen over de huishoudelijke hulp van de TSN problematiek en onze vraag is komen wij woensdag ook uit op dit besluit en wordt dat besluit ook woensdag uiterlijk genomen zoals het bericht van RTV-Noord bericht. Het is een bericht van vandaag 15.30 uur via internet. En de vijfde is, de vraag is, dat is toch een wel een breedvoerdigere vraag, maar dat gaat namelijk even over de prachtige bijeenkomst die wij hebben gehad over de planning “centrumvisie Stadskanaal”. En dat was een goede bijeenkomst die we hebben gehad en nou ja goed ik hoef de bijeenkomst niet samen te vatten, maar goed aan de hand daarvan is er wel een samenvatting aan de raad gestuurd en ik dacht ook naar de leden van de handelsvereniging, waarin wat afspraken zijn gemaakt. 18 november hebben we dan de ronde tafeloverleg gehad, centrumvisie, in januari zou er dan een terugkoppelingsbijeenkomst plaatsvinden met afgevaardigden van de gebruikers. Ik heb daar helemaal niets van vernomen of dat ook is gebeurd, terwijl het centrum eigenlijk wel een beetje op springen staat gezien de leegstand die we kennen, maar wat het ons in februari zou er een presentatie zijn; resultaten in de raadscommissie. En dat is iets wat ons het meest bevreemd, we hebben nu een uitnodiging gekregen voor de komende raadscommissie, het is weliswaar een besloten commissie maar er staat helemaal niets in over onze centrumplanvisie, hetgeen wel heel erg belangrijk is want u ziet ook en dat leeft in de samenleving behoorlijk als je in het centrum loopt heeft men het over de leegstand dus dat zou een goed ding zijn om dat toch nog op de raadsagenda te plaatsen zodat we verder kunnen met dit dossier, dat zijn mijn vijf vragen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning, VVD, mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:28 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voorzitter in het kader van de veiligheid willen wij u er op attent maken dat een raam van een verpauperde winkelpand aan de Markstraat, hoek Jan Kortstraat in Musselkanaal vernield is. Het betreft een raam aan de zijde van de Jan Kortstraat. Wij vragen u die maatregelen te nemen zodat de situatie niet erger wordt dan het nu al is en wij denken concreet aan het dichttimmeren van het geheel. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Hofstra.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja het onderwerp is hier al vaak een keer over tafel gekomen, dat is de verlichting in onze gemeente, het valt ons toch nog vaak een keer op dat bijvoorbeeld de Atlantislaan de verlichting uit is, richting Musselkanaal Oosterstraat, Schoolstraat dat de verlichting daar niet functioneert. We hebben sinds 1 oktober als ik me niet vergis een nieuwe contractpartner in die zin, wanneer kunnen wij verbetering verwachten is eigenlijk onze vraag.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, SP.
  • 0:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja dat is al genoemd door de heer Pals, maar wij vragen ons ook af, omdat aanstaande woensdag een beslissing valt over de huishoudelijke hulp, en met name over de TSN de overname daarvan van Jos Blok, en wij zijn een groot voorstander van dat de familiehulp wat Jos Blok voorstelt zijn organisatie omdat dat een platte organisatie is wat wij een warm hart toedragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is geen vraag dat is een statement.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij vragen of heeft de college daar al een beslissing over genomen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U vraagt naar de bekende weg meneer Idema, maar ook dat mag. En last but not least, meneer Kremer.
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter we hadden nog één vraag over de verlichting maar de heer Hofstra had hem al gesteld dus
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is dat een vraag die richting de PvdA en de SP gezamenlijk beantwoord kan worden en daarmee aan de hele raad. De vraag van het CDA, internet, wethouder Gelling.
  • 1:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Het krantenbericht waaraan u refereert en helaas was dat niet een volledig juiste weergave. Er werd namelijk gemeld dat wij als gemeenten niet langer initiatieven zouden ontplooien dan wel de pilot zouden hebben stopgezet, dat is niet zo. Wat is nu de stand van zaken, de pilot heeft ook duidelijk gemaakt dat internet via de elektriciteitskabel wat oorspronkelijk het plan was zijn beperkingen kent. Daarnaast is het zo dat er vanuit verschillende kanten vanuit het werkveld er diverse onderzoeken plaatsvinden met betrekking tot snel internet in de buitengebieden. Onder andere het TNO is daar heel druk mee bezig, maar ook de provincie Groningen. en de provincie doet een concreet onderzoek naar de haalbaarheid van glasvezel in het buitengebied en 18 maart a.s. zal een presentatie gegeven worden over de stand van zaken van dat onderzoek. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend op dat gebied om te voorkomen ook dat wij door de praktijk worden ingehaald, neemt niet weg dat wij daardoor niet stil zitten maar wij volgen dit nauwlettend en wachten dat even af. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nog even door.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter mag ik daar op reageren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja die laatste drie woorden; we wachten nog even af. Dat had ik nou juist liever net niet willen horen. En eigenlijk zegt u ook dat het project in Vledderveen dus eigenlijk wel van de baan is maar dan om technische redenen. Aan de andere kant 18 maart worden ook wij, dat is een vraag, ook wij bijgepraat over glasvezel in Stadskanaal, ik zou daar haast het appèl willen doen om toch vooral niet af te wachten maar vooral boven op de bok te blijven zitten voor wat betreft snel internet in deze gemeente. Maar ????????? die vraag 18 maart hoe staat het daarmee en zijn wij er ook voor uitgenodigd.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Daar moet ik u het antwoord even op schuldig blijven. Ik zal dat antwoord voor u achterhalen en dat ontvangt u van mij.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Prima, akkoord.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:19 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nog even een aanvulling nog even een vraag, wij hebben daar ook een budget voor beschikbaar gesteld op basis van fiftyfifty financiering met de elektriciteitsmaatschappij, hoe staat het met de besteding daarvan, betekend dat ook die gelden nog ter beschikking van de gemeente blijven of zijn die inmiddels contractueel vastgelegd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:7 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voor zover mij daarin bekend is het niet zo dat die gelden al per definitie zijn vergeven.
  • 0:03 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dus nog vrij besteedbaar voor de gemeente zijn.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wel met het oogmerk voor snel internet in het buitengebied, ja.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder u kijkt na of de uitnodiging vanuit de provincie ook geldt voor de raadsleden en zo ja dan wordt hij doorgestuurd.
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. De voorziening voor de huisvesting van de statushouders. Wethouder Boen.
  • 0:21 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Als ik het goed begrepen heb van de heer Pals, om de communicatie even te checken, werd er melding gemaakt van een wachtlijst voor statushouders. Heb ik dat goed begrepen?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U weet er zijn statushouders en u weet wij hebben daar een x aantal woningen, wettelijk dacht ik verplicht, per jaar voor te reserveren. En mijn vraag is eigenlijk niet de wachtlijst maar mijn dat zou een heel jammerlijk antwoord zijn, het juiste antwoord zou volgens u volgens mij voor u moeten zijn; ze zijn allemaal gehuisvest. Zowel in 2015 tot nu toe. De vraag laat ik
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag is duidelijk meneer Pals.
  • 0:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Helaas moet ik zeggen dat ze niet allemaal gehuisvest zijn, datgene wat aan de gemeente Stadskanaal aan quotum is toegewezen. En dat heeft te maken met het feit dat het COA daarvoor informatie moet leveren aan ons, die moet aangeven welke statushouder aan welke gemeente gekoppeld is. Daar heeft het COA op dit moment wat moeite mee, dus dat betekend dat wij de taakstelling voor 2015 maar voor een deel hebben gerealiseerd. Aan onze kant is er voldoende ruimte beschikbaar, laat ik dat even duidelijk zeggen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Dan ga ik terug naar wethouder Gelling over de centrumvisie.
  • 0:50 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Er heeft inderdaad een avond plaatsgevonden hier in het huis met veel betrokkenen van het centrum. De resultaten daarvan hebben wij meegenomen in de verdere uitwerking richting de centrumvisie die voor u voorligt, uit mijn hoofd 21 juni, tussentijds zou er sprake zijn van een terugkoppeling. Bedoelt was om voor 7 maart een presentatie te komen en naar ik begrepen had stond die ook op de termijnagenda voor de raadscommissievergadering, maar naar ik het begreep is, en dan moet ik u voorzitter ook even aankijken, is dat daar vanaf gehaald, hoe dan ook het is wel de bedoeling om u heel binnenkort te presenteren wat nu de stand van zaken is en ook een verdere doorkijk te geven voor het verdere traject tot juni.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, de wethouder kijkt mij aan, maar ik begrijp hem geloof ik niet helemaal, maar dat zal aan mij liggen.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar u kunt mij de hand geven voorzitter, ik begrijp de wethouder ook niet. Ik begrijp niet dat de wethouder met dit antwoord komt, dat hij niet weet dat er iets op een raadscommissie staat terwijl dat in feite is afgesproken op die avond. Dus u kunt die avond wel met zijn allen zeggen van nou jongens we hebben een mooi plan en we gaan ermee verder, maar ik geef u de hand ik begrijp dat antwoord van de wethouder ook niet. Misschien kan hij dat nog eens beter te verduidelijken, maar het lijkt erop dat hij het dossier kwijt is.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is een conclusie die u trekt dus ik trek mijn hand onmiddellijk terug. Bovendien was er niet, heb ik niet een vraag aan de portefeuillehouder gesteld maar kijkt de portefeuillehouder mij heel verwachtingsvol aan van waarom is dat 7 maart van de agenda. Volgens mij hebben we daar wel een tussenoplossing voor gevonden, maar omdat er helemaal nog geen stukken aangeleverd waren. Simpel antwoord. Hij wordt in de planning meegenomen. Toch?
  • 0:21 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jazeker en bedoelt was 7 maart, er wordt naarstig gewerkt op dit moment aan een presentatie om u duidelijk te maken dat we wel degelijk het dossier niet kwijt zijn en die zult u heel binnenkort, dat kan ik u wel toezeggen, zult u dat gaan ontvangen en dan, wat ik al zei, dan geven we u een beeld van de resultaten tot nu toe en een doorkijk naar het verder traject.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij komt t.z.t. terug op de nieuwe planning van de raadscommissie.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als ik daar ook nog een opmerking over mag maken, ik vind het wel belangrijk dat er druk op de ketel blijft staan. Dus graag gezien de situatie van het centrum, we zijn de afgelopen dagen ook weer met verschillende faillissementen geconfronteerd waarvan sommige bedrijven ook een filiaal in onze plaats hebben, dus enige haast is wel geboden.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Ik blijf nog even bij wethouder Gelling, als vervanger voor wethouder Brongers de vraagstelling over de openbare, meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb u al een paar keer aangekeken, maar
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja maar ik wil niet de rondvraag helemaal uit laten dijen tot een zelfstandige agenda en allerlei vragen die binnen de procedures bekend zijn steeds laten beantwoorden meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het kan zijn voorzitter
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar wat meneer Hofstra ons al heeft bijgepraat is in ieder geval, het is een belangwekkend dossier voor het centrum Stadskanaal en voor de inwoners van Stadskanaal. En ik kan er eigenlijk niet mee leven dat als je een planning afgeeft dat je dan niet bovenop de bok zit om de planning te volgen en ik kan dus ook absoluut niet leven met het antwoord van de wethouder. t.z.t. is gewoon hou je nou aan de planning dan is iedereen er ook op voorbereid.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder ik geef u de gelegenheid.
  • 0:41 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Uw boodschap is duidelijk. Het spijt mij dat ik u niet duidelijker dan dit kan maken dat wij er wel degelijk bovenop zitten, dat alleen planning technisch ten aanzien van de tussentijdse presentatie die we u wilden geven, dat ik u het antwoord gegeven heb wat ik heb gegeven, neemt niet weg dat er veelvuldig overleg plaatsvindt met alle betrokkenen, inclusief een provincie, om uiteindelijk voor u te komen tot een goede centrumvisie die in juni voor moet liggen en aan dat traject veranderd helemaal niets. Die tussentijdse terugkoppeling die zult u wel degelijk zeer binnenkort van ons verwachten.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Gaan we naar wethouder Hamster in het kader van de vragen die gesteld zijn over de situatie TSN.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. De heer Pals merkt op dat hij in RTV-Noord heeft gelezen dat alle gemeenten op woensdag een besluit moeten nemen. Wij zullen op woensdag geen besluit nemen, dat gaan we morgen doen. En tipje van de sluier, ja er zit een, het is geen makkelijke vraag, laat ik het zo zeggen. er zitten wat haken en ogen aan die geresulteerd hebben in een collegevoorstel van 8 kantjes waarbij wij proberen een zo goed als mogelijk een oplossing te vinden voor de vragen die rijzen aan waarschijnlijk faillissement van TSN.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Dan liggen er geloof ik nog een paar vragen open voor mij. De vraag van mevrouw Kroom van de PvdA over het raam aan de zijde van de Jan Kortstraat in Musselkanaal. Ik weet niet of er ook een bericht via de servicelijn tot stand is gekomen maar ik weet dat de eigenaar van dit pand al eerder is aangeschreven door de ODG, ik weet niet of hij dezelfde constatering heeft gedaan als u, maar het is zijn verantwoordelijkheid om natuurlijk te zorgen voor afsluiting of het dichttimmeren van zijn pand en dat lijkt me ook verzekeringstechnisch een beetje slim. Maar ik geef in ieder geval aan dat wij in ieder geval daar proberen een telefoontje aan te wagen om hem nogmaals op de hoogte te stellen dat hij dat moet gaan doen.
  • 0:7 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel. Dat is in ieder geval een prettige mededeling dat u daar achterheen gaat. Dank u wel.
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tweede vraag van, twee vragen van meneer Pals, van D’66. Over het referendum begin april. Wij gaan dat doen met 4 stembureaus minder dan bij de laatste verkiezingen. Wij hebben geïnventariseerd dat we daarmee op een gegeven moment voldoende ruimte geven aan onze kiezers om op die dag de stem uit te kunnen brengen en tegelijkertijd een beetje zuinig om te springen met de middelen die ook in wat verminderde hoeveelheden van de kant van het rijk komen. En dan, u bedoelt de politiepost in Ter Apel waarover gesproken is gezien de situatie en de extra toestroom die er heeft plaatsgevonden en ook de aandacht die er verder geweest is voor welke incidenten of verhoogde aantallen winkeldiefstallen dat met zich meebrengt, denk ik dat het heel terecht is dat de politie qua sterkte in Ter Apel uitgebreid wordt. Vooralsnog heeft dat geen enkele invloed op de bezetting van de post Stadskanaal binnen de het team Ommelander Oost. De extra inzet moet komen uit het flexteam en uit de team voor de opsporing en dat is de verantwoordelijkheid van de Noordelijke Eenheid. En als dat niet toereikend zou zijn dan denk ik dat minister Steur iets moet gaan doen samen met zijn Staatssecretaris om de mogelijkheden van, en de draagvlak wat er in onze provincie is, in stand te houden. Hebben we daarmee de vragen voldoende beantwoord? meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mijn vraag over de verlichting is nog blijven liggen en volgens mij was dat ook de vraag van de heer Kremer.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh ja. Wethouder Gelling.
  • 0:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. In deze even lastig ter vervanging van collega Brongers. Ik weet dat uw zorg ook die van haar is m.b.t. de verlichting en dat dat voor haar op dit moment een punt van aandacht is. Ik zal dat doorgeven, maar ook met haar bewaken dat daar een en ander in gaat plaatsvinden. Op dit moment kan ik even niet uitgebreider zijn dan dat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik begrijp de situatie dat meneer Gelling mevrouw Brongers op dit moment even vervangt, dus voor nu even voldoende.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt vervolgd denk ik. Dank u wel meneer Hofstra. Daarmee de rondvraag in voldoende mate behandelt? Dan stel ik voor dat we 10 minuten schorsen en dan voortgaan met de inhoudelijke agenda. Ik schors de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:08 schorsing
 • Besluitvorming met debat

 • 12. Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam
  • 12. Strategische Agenda Pekela Stadskanaal en Veendam SA3 (255,61 KB)12.1. Grenzeloos Gunnen I (2,41 MB)12.2. Grenzeloos Gunnen II (671,94 KB)12.3. Strategische Agenda Pekela Stadskanaal Veendam (14,63 MB)12.4. Rijksbeleidskader gemeentelijke herindeling (118,85 KB)12.5. Criteria en kwaliteitseisen Provinciale Staten bestuurlijke organisatie in Groningen (71,51 KB)12.6. GS over stand van zaken herindeling en taak en roldiscussie (2,39 MB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en breng agendapunt 12 in bespreking. Wie van u wenst over agendapunt 12 het woord te voeren. Ga ik even kijken, meneer Idema, meneer Hofstra, Nijenbanning, Pals, Meertens, Sterenborg, Mellies en Boels. Meneer Boels, CDA.
  • 4:36 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. De Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal en Veendam, PSV. In december bespraken we hier al het concept van deze Strategische Agenda, wij, de CDA fractie, sloot toen af met niets doen is ook een keuze. Het CDA doet graag iets, zet stappen maar wel goed onderbouwde stappen. Toen zeiden we stappen in het belang van Stadskanaal, van de regio, in het belang van onze inwoners en onze middenstanders. Toentertijd was er een appèl om te komen tot een onderzoek, maak nu eens concreet wat de toegevoegde waarde is van een herindeling. We hebben daar de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan al in het eerste rapport, bijna jaren geleden, schreef de commissie Jansen over stroperige processen, overlegstructuur en samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen enzovoort enzovoort en eigenlijk zijn we het daar volgens mij allemaal wel mee eens, het blijft allemaal, het bleef allemaal redelijk abstract en nu dan deze versie van de strategische agenda. Als gezegd in december hebben we allemaal aan kunnen geven wat we nog misten. Wij, de CDA fractie, erkend zich in het stuk wat nu voorligt. Op enkele procesmatige zaken na, daar kom ik straks op terug, we kunnen ons vinden in het vijftal geschetste opgaven en ambities zoals die zijn weergegeven in deze Strategische Agenda. Het wordt, het verwordt, daarmee tot een concrete leidraad. Er wordt ook geschreven in de onderzoeken over vervolgonderzoeken en acties, de meerwaarde voor onze inwoners, wij refereerden daar reeds aan in december. U komt nu met een viertal vervolgonderzoeken en benoemd concrete vervolgacties. Die kunnen onze instemming verkrijgen. Zo is goed dat er gesproken gaat worden met de inwoners, dat is heel goed. En onze gemeente is daarmee meer dan inwoners, onze gemeente bestaat uit middenstanders, ondernemers, maatschappelijke organisaties zoals belangenverenigingen en zoals dorpsbelangen. Een ander aspect wat we zeker willen noemen is het financiële onderzoek. U schrijft in het stuk dat er immer sprake zal zijn van een subjectieve afweging. Toch dichten wij, wij dichten veel waarde toe aan dit financiële onderzoek. Mede middels het zogenaamde herindelingsscan uitgevoerd door provincie en het ministerie krijgen we concreet inzicht in de toegevoegde waarde. En dan het proces. We moeten, we hoorden dat eerder deze avond, zo concreet mogelijk blijven informeren, de colleges moeten ook ons zo concreet mogelijk blijven informeren. We liepen daar de vorige keer ook reeds toe op. Nu zien we in het proces dat er voor de zomer een voortgangsrapportage komt en na de zomer een eindrapport, na de zomer. Dat zouden we graag wat concreter zien, het blijft nu wel erg algemeen. Op welke termijn kunnen we het eindrapport verwachten? Voorgesteld wordt ook om eerst een bepaald budget beschikbaar te stellen. En ook daar lijkt dan bijna een bepaalde mate van vrijheid in te zitten, het gaat om een substantieel bedrag. Wij verwachten dat er alles aan gedaan wordt om binnen dit budget te blijven of indien een overschrijding noodzakelijk is dat er vroegtijdig bij ons, bij ons als raad, teruggekomen zal worden. Het blijft soms wat abstract en dat brengt mij ook bij een ander punt. We praten al een tijdje over de PSV variant, PSV ik sloeg vanochtend de krant open en ik zag staan PSV op titelkoers, maar ja wij zijn al de MKB vriendelijkste gemeente van de regio, of in ieder geval het hele noorden. PSV, ik zou graag een andere variant willen benoemen, PSV geen woorden maar daden, concreet. En over die daden wij als gemeenteraden staan wellicht wat achteraan, zo voelt dat soms, zijn vooral bezig met onze controlerende rol. We lezen in de Strategische Agenda al de ambitie om de gemeenteraden in positie te brengen. Wij zouden daarom een appèl willen doen, een appèl om de raden reeds nu in positie te brengen. Wij willen die rol, in ieder geval wij als CDA, willen die rol graag pakken we horen dat ook graag van andere partijen. Samen overigens met de colleges, we ???????????? in positie, graag krijgen we daar een toelichting op. PSV geen woorden maar daden. Ik zal daarom ook maar willen afronden. Wij zijn ervan overtuigd dat een belangrijk onderzoek nu uitgevoerd kan worden, we dichten daar veel waarde aan toe, meer waarde voor onze inwoners, de middenstanders, maatschappelijke organisaties moet nu duidelijk worden, nu dus concreet en een breed onderzoek en een gedegen onderzoek waarvoor wij als gekozen raad concrete keuzes kunnen ????????????? met draagvlak. PSV geen woorden meer maar daden. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. De SP is zeer kritisch over de SA3, dat we niet direct het gevoel hebben dat de Pekela’s en Veendam samen willen. Wij blijven ook op ons standpunt dat de inwoners invloed moeten kunnen uitoefenen door middel van een raadgevend referendum. Als blijkt dat er na veel inspanning geen draagvlak is heeft de gemeente Stadskanaal veel energie en geld zinloos ingezet. Wij zijn vooralsnog geen voorstander van verdere onderzoek, wij willen
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, u dicht waarde toe aan de mening van de inwoners, dat onderschrijven wij, maar zoals u in het stuk leest wordt ook gewoon belangenorganisaties, middenstanders die worden allemaal ook betrokken in dat proces. Hoe ziet u dat dan? Zegt u van ja; nee het gaat ons enkel en alleen om de inwoners.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee het gaat zeker niet enkel en alleen om de inwoners en we waren ook blij om te lezen en verheugd dat de inwoners daarin meegenomen worden
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   en de middenstanders en de
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, iedereen die daar deel van uitmaakt
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ok, dank u wel.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Van onze gemeenschap, daar zijn wij blij mee. Ik wil nog even de laatste zin oplezen. Wij zijn vooralsnog geen voorstander van verdere onderzoek, wij willen eerst meer overleg met de raadsfracties van de andere gemeentes. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u dat laatste nog een keer herhalen meneer Idema?
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok. Wij willen eerst meer overleg met de andere raadsfracties van de andere gemeentes.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel meneer Idema. Dan ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:54 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De CU wil ook herindelen om daarmee de bestuurskracht te vergroten. Iets dat nodig is om de nieuwe taken die we hebben gekregen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Eerst was er de optie SA5, hier konden we ons allen in vinden. De consequenties weten we, Vlagtwedde en Bellingwedde gaan samen verder. Nu de SA3, in november 2015 hebben we er al over gesproken nu ligt het huidige stuk voor ons met de vervolgstappen naar een eventuele herindeling met Veendam en Pekela. We hebben o.a. gesproken in november 2015 in een opiniërende vergadering over het feit dat we beide andere raden niet kennen. Een nadere kennismaking werd door ons verzocht. Ook de inwoners dienen wat ons betreft nadrukkelijk betrokken te worden alsmede de diverse organisatie en maatschappelijke organisaties. Goed te zien dat dit meegenomen wordt. Het mag duidelijk zijn dat draagvlak voor een herindeling heel belangrijk is. Het vervolgonderzoek op het gebied van economisch perspectief, de samenwerkingsverbanden en de financiële effecten zien wij als zeer nuttig. Misschien uitten naar de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Het geeft een beter beeld als alles in kaart wordt gebracht, dan kan er ook een goede keuze gemaakt worden. de voor en tegens kunnen goed afgewogen worden om vervolgens wel of niet te gaan herindelen. Wij willen als CU, en ik denk ook als raad, nauw betrokken worden, nauw betrokken zijn en worden bij de vervolgstappen tot eventuele herindeling. Jammer vinden wij het wel dat Veendam en Pekela zich nog niet voluit uitspreken samen te willen met Stadskanaal. Maar dat kan natuurlijk veranderen na een nadere kennismaking en de vervolgstappen. Voorzitter ten slotte; we stemmen in met het vervolgonderzoek en stellen het benodigde budget voor dit vervolgonderzoek ter beschikking. Dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Er is al veel gezegd ook al in eerdere vergaderingen, wij zien dit raadsvoorstel dan ook als een logisch gevolg van eerdere uitspraken van onze fractie en van onze raad, namelijk doorgaan met het herindelingstraject, in dit geval PSV. Er is eerder in SA5 verband onderzoek gedaan en dit onderzoek zien wij hiervan als een verdieping, met dien verstande dat Bellingwedde en Vlagtwedde natuurlijk met zijn tweeën zijn verder gegaan, dus dit wordt door onderzoek naar de fusie van Pekela, Stadskanaal en Veendam. Wat ons betreft voorzitter staan die seinen nog steeds op groen om door te gaan met dit traject. En ook het onderzoek wat u voorstelt en de vijf beleidsterreinen die u daarbij aangeeft kunnen wij mee instemmen. Voorzitter, de heer Boels die refereerde er ook al kort aan, we hechten eraan dat we als raad nauw en kader stellend betrokken blijven bij dit proces. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb ook nog een vraag aan de SP, als u mij dat toestaat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Begrijp ik nu goed meneer Idema dat u nu, u heeft altijd gezegd, ik wil graag een referendum, dat u nu, u wou wel altijd doorgaan met het proces, dat u nu eigenlijk een, het proces een halt toeroept.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, zo ken je het benoemen. Ik vind het eerst belangrijk dat we met de andere raden overleg hebben over wat zij vinden en wat zij aan mogelijkheden zien voordat we verder gaan.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar in dit stuk staat ook nadere kennismaking, dat gaat u dan niet ver genoeg.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voordat we het onderzoek starten zou ik graag met de andere raden willen praten.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ok en wat wilt u daar precies mee bespreken daar ben ik wel eigenlijk wel nieuwsgierig naar want dit is eigenlijk nieuw dat u dit inbrengt.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat klopt, wat ik graag wil bespreken nou daar gaan we met elkaar over natuurlijk, maar ik wil in ieder geval kijken, en is wel eens vaker genoemd, verkering zoeken of ze verkering willen hebben hè. Dat is de essentie van onze stelling.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar als ik u een vraag mag stellen heer Idema
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:31 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik ben nog steeds verliefd, maar toen wij verkering hadden ging het over dingen kopen en concrete zaken van welk huis, welke auto en dat soort, ook over andere dingen, waar wilt u het over hebben, want, en daar bedoel ik, nu nu ligt voor een onderzoek waar wij zeer veel waarde aan hechten als CDA fractie want dit onderzoek gaat ons aantonen waarom het toegevoegde waarde heeft voor onze inwoners, middenstanders en belangenorganisaties en daarmee kunt u het concreet ergens over hebben.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP. Ja ik moet een beetje improviseren voor mijn gevoel om u te blijven volgen, te schrijven en ook nog de eerste termijn te regelen, maar gaat uw gang meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Boels, wat eigenlijk onze inzet is te kijken en te proeven of zij met ons samen willen, meer niet. En als ze met ons samen willen dan kunnen we het onderzoek gaan starten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zou er iets aan toe willen voegen, dat ik, ik ben het eens met de heer Idema en de mening van de fractie van de SP dat het misschien goed is dat de raden gewoon eens bij elkaar komen, want als we afgaan op de berichten in de pers dan staan de neuzen nog lang niet allemaal dezelfde kant op en voordat wij allerlei onderzoeken gaan opstarten, of kostbare onderzoeken gaan opstarten, is het denk ik toch goed dat ook op het politieke vlak de neuzen dezelfde kant op staan.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U zegt het heel mooi.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA, u had het woord.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mijn vraag aan de SP was ook direct mijn afsluiting in eerste termijn.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar mevrouw Meertens van GBS.
  • 2:41 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u wel voorzitter. We hebben het al vaak over dit punt gesproken en ook in de toekomst zullen we het er nog vaker over hebben. U vraagt ons vandaag om in te stemmen met een budget van €50.000,- voor een onderzoek. Het beslispunt staat in de oplegger uitvoerig omschreven. Nadat gemeenten hebben besloten tot herindeling kunnen zij aanspraak maken op een tijdelijke herindelingsuitkering uit het gemeentefonds. De kosten die nu gemaakt worden kunnen dan daaruit gedekt worden. Wel heb ik een vraag voorzitter, want wat als die herindeling niet doorgaat, hoe zit het dan met de reeds gemaakte kosten, kunnen we die dan nog ergens op verhalen. We hebben deze week allemaal kunnen lezen dat dit soort trajecten elders in de provincie niet van een leien dakje verlopen en ook binnen de deelnemers van de SA3 zijn niet altijd alleen maar overwegend positieve geluiden te horen. Kan de portefeuillehouder daar misschien een toelichting op geven. U stelt voor om een aantal acties in gang te zetten. Bij punt 1 op korte termijn een ontmoeting tussen raadsleden van de drie gemeenten, dat lijkt ons een zeer wenselijke actie. Eigenlijk is het jammer dat dat tot op heden nog niet gebeurd is. We hebben het er al een keer eerder over gehad, over een huwelijk tussen een partners waarbij de partners elkaar nog niet eens kennen. Wat ons betreft kan een dergelijke bijeenkomst niet snel genoeg plaatsvinden. We nemen aan dat goed nagedacht wordt over de vorm en de inhoud van deze bijeenkomst en zijn benieuwd naar de opzet waarvoor gekozen zou worden. Efficiënt en effectief zal zijn wat ons betreft daarbij kernwoorden. Punt 2; wij kunnen ons vinden in de actie zoals geformuleerd op pagina 11 en 12 van de SA3 om zodoende zicht te krijgen op het samenhangend economisch perspectief. En ten aanzien van punt 3 zijn wij nieuwsgierig naar de uitkomst. Wij zijn heel benieuwd welke taken door een nieuw potentiele gemeente zelf kunnen worden uitgevoerd en wat daar dan de voordelen van zullen zijn. ook uw voorstel om eerst een herindelingsscan aan te vragen en op basis daarvan te besluiten of diepgaande boekenonderzoek gewenst is kunnen wij onderschrijven. Ik heb nog wel een vraag over het onderzoek, gericht bij inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden. Ik ben even kwijt welke organisatie hiervoor is ingehuurd, is er sprake van een vervolgopdracht aan deze bestaande partij behorende bij het hele traject of wordt er een andere partij voor ingehuurd. Kent deze organisatie onze regio voldoende om de juiste mensen te betrekken bij deze onderzoeken. Graag uw toelichting. En verder schrijft u in de opligger dat wij nog voor de zomervakantie over de voortgang van de vervolgonderzoeken worden geïnformeerd. Na afronding van de onderzoeken zullen de eindconclusies aan ons worden voorgelegd. Is er al zicht op een tijdspad voor deze. Dank u wel dat was het.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:23 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Het is goed dat er nu verder onderzoek gedaan wordt naar de kansen en de bedreiging van een eventuele herindeling. Wij kunnen hier als VVD mee instemmen. Een van de belangrijkste sporen in dit proces is de rol en de positie van de raad. En in het college voorstel wordt hier niet veel over gezegd. Er wordt aangegeven dat bij de constatatie van de maatschappelijke krachtenveld de raad ????? zal worden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zei meneer Nijenbanning net niet wat anders? Dat hij niet eerst dure onderzoeken wou.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:43 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Laat mijn verhaal even afmaken dan komt u tot de conclusie dat ik graag eerst eens met de raden zou willen praten om vervolgens de onderzoeken in gang te zetten, dat zou mijn voorkeur hebben. Er wordt aangegeven dat bij de constatatie van het maatschappelijk krachtenveld de raad betrokken zou worden, dit vinden wij echter wel mager. Wij vinden dat de raad een meer sturende, een kader stellende rol dient te hebben in het gehele proces. Een gedachte hier bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat er een regiegroep door fractievoorzitters wordt gevormd van de drie gemeenteraden. Dit om het politieke draagvlak te vergroten. Dit zou de robuustheid van het proces kunnen vergroten van 200k of €200.000,- of €150.000,- in een project stoppen kan alleen als er voldoende commitment is van alle gemeenteraden.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter over dit voorstel kunnen we vrij kort zijn want we hebben natuurlijk al heel lang over SA5 en dat soort voorstellen gesproken dus wij hopen ook dat deze lancering van dit voorstel dat dat nu in goede gesternte wordt ontvangen. Alleen wij hebben daar nog een vraag over, over dat onderzoek, die €50.000,-, wat dat betreft is het prima, maar je wilt op basis van dat uitkomst wilt u een herindelingsscan laten maken over nou ja over en een diepgaande boekonderzoek, en onze vraag is eigenlijk je kunt wel een diepgaande boekonderzoek doen maar geeft dat boekonderzoek ook helderheid wat we eraan verdienen als we samengaan, ik denk dat dat voor de samenleving een hele belangrijke vraag is en voor de samenleving ook heel iets belangrijks is om te weten als er uit dat boekonderzoek alleen maar komt van we verliezen het eerste tien jaar moeten we er zoveel geld bijdoen dan staan we al op één nul achter, dus ik wil graag het verzoek doen om dat soort onderzoek ook eens te belichten.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Uit de commissies Jansen 1 en 2 die u volgens mij ook onderschreven heeft is altijd gezegd dat geld besparen niet het primaire doel was van een herindeling. Kwaliteit verhogend, slagwacht verhogend, robuustheid verhogen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We komen nu, we zitten, maar commissie Jansen met alle respect komt uit een tijd dat we het niet zo, het iets breder hadden dan nu en ik denk dat we nu in een tijd beland zijn denk ik van waar dit soort vragen belangrijk zijn, maar ik denk als je toch een onderzoek laat uitvoeren neem dit aspect mee. Niet meer en niet minder. Meer vragen we niet.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik constateer dat op het tijdstip van Jansen 1 wij op het hoogtepunt van de crisis zaten en we beginnen nu net een beetje te herstellen dus ik ben het niet eens met wat meneer Pals zegt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar goed onze vraag over dat boekonderzoek is duidelijk. Vervolgens zou ik graag willen afsluiten toch met de oproep wat ik hier meerdere malen nu gehoord heb, maar goed de aftrap is eigenlijk gegeven door het CDA waar we heel blij mee zijn en dat CDA zegt dan ook heel precies eigenlijk de raden in positie brengen. En ik denk dat dat een hele belangrijke oproep is van dat CDA wat ie vanavond heeft gedaan van hoe breng je raden in positie en we hopen dat we dat kunnen doen en dat we dat op een wijze doen waarin we verkering krijgen, waarin we een goede samenwerking hebben en dat soort dingen. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. En dan meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 2:42 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter. Mijn fractie is vervend voorstander van een herindeling, dat steken we niet onder stoelen of banken. De noodzaak tot herindeling is wat ons betreft evident. Al jaren heeft Groningen te kampen met hardnekkige en complexe maatschappelijke opgaven die de schaal en capaciteit van de meeste gemeenten ruim overschrijden. We blijven op het economische en sociale vlak achter bij de rest van Nederland. Ook de vele bestaande samenwerkingsverbanden in een woud aan gemeenschappelijke regelingen hebben daar tot op heden niet veel aan veranderd. Wij vinden dan ook dat het maar eens afgelopen moet zijn, we worden zo langzamerhand tot de rest van het Nederland gezien als het volkje dat vooral goed is in het handje ophouden. En wij zijn van mening dat het nu de tijd wordt de handen uit de mouwen te steken en het over een andere boeg te gooien. Met andere woorden het roer moet om. We dienen zelf de touwtjes in handen te nemen en wat wij daarom nodig hebben is een robuuste en daad- en bestuurskrachtige gemeente die de taken zelf weer aan kan en daarbij uitgaat van haar eigen kunnen. Er liggen kansen en sectoren als industrie, logistiek, landbouw handel, recreatie en toerisme. Laten we die alsjeblieft gezamenlijk als nieuwe gemeente oppakken, zelfstandig en vanuit eigen kracht. Wel vinden we het van cruciaal belang dat in het proces naar een herindeling onze inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties er intensief bij betrokken worden. Ze te informeren, met ze van gedachten te verwisselen en eventuele onzekerheden weg te nemen en vragen te beantwoorden. In het vervolgtraject zien we hier een duidelijke rol weggelegd voor de drie gemeenteraden als hun directe vertegenwoordigers. We willen ook op zeer korte termijn met de andere raden om tafel. Ook zijn we benieuwd naar wat de provincie voor ons in het traject kan betekenen. Zijn zij al vroeg in het vervolgproces bereidt tot harde toezeggingen. Bijvoorbeeld over welke taken met bijbehorende middelen zij bereid zijn over te hevelen naar de nieuwe gemeente. inzicht daarin zou het proces in positieve zin kunnen beïnvloeden. Concluderend, we kunnen ons vinden in de beslispunten om de Strategische Agenda Pekela, Stadskanaal, Veendam als leidraad aan te nemen voor vervolgstappen in het onderzoek naar een mogelijke herindeling van drie gemeenten. Ook stemmen we in met het doen van vervolgonderzoeken en acties gericht op de wijze waarop we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen betrekken bij de herindeling. En op het gebied van het economische perspectief de samenwerkingsverbanden en de financiële aspecten daarvan en hiervoor een budget van €50.000,- beschikbaar te stellen. Tot zover, dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Galama portefeuillehouder. Doen we dat zo?
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja ik had u de hamer nog niet gegeven.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, dat klopt.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik ontkom daar niet aan denk ik. En u gaat ervanuit dat ik gewoon gelijk direct antwoord geef zonder nog even om me heen te kijken of ik ook moet afstemmen of niet. Maar ik geloof niet dat dat het geval is dus ik zet mijn microfoon uit mevrouw Sterenborg.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, ga uw gang.
  • 7:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien ben ik te snel voorzitter als ik eigenlijk concludeer dat ik eigenlijk bij de meerderheid wel beluister dat het goed is om zoals in het voorstel wordt aangegeven om verder te gaan in dit proces en zelfs eigenlijk misschien wel wat meer tempo te maken, geen woorden maar daden zegt de heer Boels, en soms kan ik me daar heel goed in verplaatsen dan denk ik van ja dit is een traject waar we al een behoorlijke periode mee bezig zijn en wat soms niet altijd in de snelheid gaat die wij mogelijkerwijs wel graag zouden willen. Er gebeurd iets achter mij? nee, dan is het goed. Dus in die zin denk ik van we hebben wel binnen het proces te maken met drie raden. En wat wij afgesproken hebben na de behandeling in september vorig jaar is dat we de uitkomsten van die behandeling, van de Strategische Agenda, met de twee andere gemeenten zouden delen en naar aanleiding daarvan stappen te zetten. Toen nog gedacht in december 2015, maar ik heb u eerder geïnformeerd dat het in het kader van de zorgvuldigheid zeg maar een iets langere periode zou nemen en dat het niet eerder als in februari uitkwam omdat een van de gemeenten zelfs geen raad in januari had. Meneer Boels zegt van op zich kunnen wij ons heel goed vinden in wat er nu wordt aangegeven. Zeker als je deze vier vervolgonderzoeken doet werk je toe, naar wat wij in september ook al gevraagd hadden, eigenlijk meer concretisering van de toegevoegde waarde die het kan brengen op een aantal terreinen zoals bijvoorbeeld op een gegeven moment het inzicht in wat betekend dat eventueel economisch voor het gebied, wat zouden wij als robuuste en meer bestuurskrachtige gemeente in werking kunnen zetten waar we nu minder goed toe in staat zijn. u vraagt ook in het kader van wat betekend dat inderdaad financieel, maar stem dat ook vooral goed af met je inwoners, middenstanders noemde u, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen, dat is iets een stap die we ook eerder aan de SP hebben beloofd om die te gaan doen en de bedoeling is om dat nu vorm te gaan geven. maar dat kunnen we niet alleen als raad en college van Stadskanaal, dat doe je met die drie gemeenten, en er moet een gezamenlijk proces zijn zodat je straks niet in een situatie komt dat je weer zegt van we gaan appels met peren vergelijken. Dat is ook de reden waarom het voorstel zeg maar gecomponeerd is zoals het gecomponeerd is omdat dat de instemming had van de drie gemeenten en ook door drie colleges op die manier naar de raden is gebracht. Nou dat vergt afstemming, dat vergt op een gegeven moment zorgvuldig woordgebruik en dat betekend ook dat we het vervolg van het proces in werking kunnen zetten als drie raden zich daar vandaag positief over uitlaten. De vraag die vandaag voorligt is de vraag aan de raad van Stadskanaal; kunt u zich in deze vier punten, kunt u zich daarin vinden, kunt u ermee instemmen dat we daar mee verder gaan, daarvoor moet je geld uitgeven mevrouw Meertens en gaat de kost voor de baten uit, ik kan u niet garanderen dat als wij vervolgonderzoeken doen en het zou überhaupt niet gaan lukken dat we een minister van Binnenlandse Zaken tegenkomen en die zegt van u hebt zo uw best gedaan door de jaren weet u wat die kosten vergoedt ik u toch. No way. Laten we er helder en duidelijk in zijn het is een investering die wij doen om met zijn allen te kijken van willen wij met deze drie gemeenten vervolgstappen maken en straks ook een keer geen woorden maar daden een definitief besluit nemen en weten waar je dan aan bouwt maar dat betekend iets. als je gegevens op tafel wil hebben, als je dat breder onderbouwt wil hebben en daar moet je voor investeren. En daar loop je een risico bij, niks is risicoloos in het leven. We hebben toen gezegd we willen voor de zomer een voortgangsrapportage uitbrengen, dat is op zich best wel ambitieus want de opdrachten moeten nog gegund worden, dat kan pas nadat drie raden er positief over ingestemd hebben of mee ingestemd hebben want anders weet je niet welke opdracht je weg moet zetten en om dan de eerste resultaten voor de zomer te hebben dan willen wij dus dat tempo erin houden. Kan ik dan al vertellen van waar we precies voor de zomer staan en waar we precies tegenaan lopen en wanneer u het eindrapport precies krijgt? Nee, dan ga ik niet doen. Ik wil niet zo’n discussie waarin meneer Pals op een gegeven moment zegt ja nou hebt u oktober gezegd en nou wordt het november. Die moeten we niet hebben, we moeten dit wel zorgvuldig doen omdat gewoon drie raden ermee te maken hebben. en in die zin denk ik dat het goed is dat we steeds meer van abstractie, van de hoofdlijnen, van de kaders teruggaan in de uitvoering en de concretisering van wat kan het betekenen en natuurlijk, natuurlijk speelt u daar als raad een rol in. Dat is ook de reden wat wij precies in september hebben gezegd, toen nog verwacht een standpunt in te nemen in december en daarna het proces zeg maar invulling te geven. december is nu februari geworden, 8 maart is de behandeling in Pekela, dat is de laatste van de drie vorige keer waren wij de laatste van de drie en op het moment dat dat overeenstemming heeft via de raden en meerderheden van raden om op deze weg verder te gaan dan komen we natuurlijk in een positie van hoe geven we de raad een duidelijke rol. En dat begint met denk ik een ontmoeting van de drie raden. Als je zegt van nee ik word nu toch een beetje banger, ik wil eerst met de drie raden spreken dan denk ik dan wijken wij heel sterkt af meneer Idema van wat we nu juist met zijn drieën hebben besproken om aan u voor te leggen. Als daar een zegt van ja ik wil eerst ontmoeten en de ander zegt nee ik wil eerst weten of ze bereid zijn om er op te investeren, dan gaan we nu alle kanten uit, met alle mogelijke vertraging van dien. En in die zin verbaasd het me ook een heel klein beetje
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, probeert de portefeuillehouder nu te zeggen en te beweren dat als wij als raden bij elkaar komen dat het dan, nou laat ik het maar populair zeggen dat bent u wel van mij gewend, dat het een Poolse landdag gaat worden omdat we dan helemaal het proces gaan veranderen? Probeert u dat te zeggen?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp niet waar u dat uit opmaakt meneer Pals.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik maak dat op voorzitter doordat u zegt van we hebben een proces neergezet, het is een vertaling geweest voor dit stuk, de drie raden hebben in de voorgaande vergaderingen zijn ze tot deze agenda gekomen, de raad heeft nu duidelijk gezegd de raden in positie brengen, dat u zegt van als we nu van te, en u heeft een ja alinea opgenomen waarin staat dat de raden bij elkaar worden gebracht, maar stel wij willen dat proces eerder doen, en dat begrijp ik een beetje uit uw woorden, dat het dan eigenlijk tegen het proces ingaat. Dat u dan het gevaar loopt dat we dan weer knallend uit elkaar vliegen. Dat maak ik uit uit uw woorden. En corrigeer me als het niet zo is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang mevrouw Galama.
  • 2:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag meneer Pals. En u bevestigd weer dat communicatie blijkbaar een heel moeilijk iets is. Ik zei dat als wij met drie gemeenten hebben afgesproken om vanavond dit voorstel te behandelen, Veendam, Stadskanaal vanavond, Pekela 8 maart, als we dan nu zeggen vanuit één gemeente nee wacht even laten we eerst gewoon met alle raden es even gaan koffie drinken dan gaan we weer verder spreken over dit voorstel. En Veendam zou zeggen, ik noem een voorbeeld, en Veendam zou zeggen ja maar dat is wel mooi dat ze willen koffie drinken, maar als dat betekend dat ze nu twijfelachtig worden en niet bereid zijn te investeren dan heb ik wel twee maanden nodig om het allemaal weer bij elkaar te brengen tot hetzelfde proces. Dit is wat we afgesproken hebben, dit is ook wat we afgesproken hebben in september. Om met dit voorstel te komen, toen verwacht in december, nu februari, om daar met zijn allen afspraken over te doen en dan als we dat vanavond en 8 maart in Pekela gedaan hebben dan komt het proces waarin je invulling geeft aan die vier onderzoeken die we genoemd hebben, dan komt ook het proces waarin u als raden aangeeft hoe u erbij betrokken wilt worden in dat proces, welke positie u in wilt nemen en daar hoort bij de kennismaking. Dus nee ik heb het niet over een Poolse landdag, dat zijn uw woorden, zou ik me niet voor kunnen stellen overigens, maar ik wil eigenlijk proberen meneer Idema te overtuigen dat hij nu niet een zijweg in moet slaan door te zeggen laten we eerste eens koffie drinken. Want ik heb in september nog begrepen, ook van de SP, dat er aan het nut en noodzaak en aan de wens van opschaling op zich geen probleem lag aan de zijde van de SP mits er voldoende inzicht was en mits die positie om zeg maar inwoners te horen, winkeliers te horen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, om die een stem te geven of zij überhaupt met de mogelijke weg die wij inslaan instemming kunnen betuigen of niet. Nou dat
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:20 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja als ik, ja dank u, als ik u nu, maar want de communicatie is inderdaad best lastig, maar in mijn woorden u zegt eigenlijk; u bent het eens met het appèl om de raden bij elkaar te brengen, maar laten we dan wel praten over peren of appels en niet eerst over appels en peren gaan praten zonder dat er onderzoek is. Is dat wat u eigenlijk zegt?
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u niet bereid bent om deze, wat we nu vanavond voorstellen wat we met drie gemeenten hebben doorgeakkerd waarvan drie colleges hetzelfde voorstel naar de raad brengen, als we daar zeggen van ja maar daar gaan we geen besluit over nemen want we gaan nu wat anders bedenken dan ben ik bang dat je weer een heel eind als het ware van de weg afraakt. In plaats van dat je zegt; we besluiten vanavond en één van de onderdelen daarin is heel duidelijk het proces van de kennismaking van de raden, het bij elkaar, de nieren proeven zoals het eerder in deze raad is genoemd en dat proces in te gaan. Maar je moet wel een uitgangspunt nemen want anders doen we volgens mij een grote stap terug en in die zin lijkt het een beetje koud watervrees om te zeggen we gaan dat eerst doen en dan gaan we verder kijken.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat de SP bedoelt is, we hebben goed gehoord wat u zei hoor en we begrijpen ook wat u zegt, maar wij vinden het van essentieel belang dat we kijken of we politiek de neuzen dezelfde kant op kunnen kijken, dat vinden wij essentieel en dat hoeft helemaal niet vertragend te werken, ik heb ook heel duidelijk in mijn korte betoog heb ik gezegd van vooralsnog, dat betekend niet dat we zeggen van we zijn tegen, vooralsnog kunnen we niet instemmen met dit voorstel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb u volgens mij in uw korte betoog heel goed gehoord meneer Idema. En wat mij een beetje daarin verbaasde dat is nou wat ik probeer aan te geven is dat dat beetje weer omdraaien is van het proces terwijl wij gewerkt hebben op een gegeven moment vanuit uw opdracht, vanuit september, om dit voorstel op tafel te leggen waarin met name die vier vervolgonderzoeken één hele belangrijke zit het proces samen met inwoners, bedrijfsleven, organisaties, instellingen om te kijken zijn we het met elkaar eens of heeft u een hele andere visie op die ontwikkeling, dat is ook iets wat u steeds gevraagd heeft, dat krijgt u dan ook aangereikt alvorens u überhaupt een definitief besluit moet nemen, maar als u nu zegt nee laten we eerst eens bij elkaar gaan zitten ben ik bang dat dat mogelijkerwijs ook anders uitgelegd kan worden dan het bedoelt is, want hier ligt iets wat op dezelfde manier naar voren wordt gebracht.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Waar moet ik beginnen. U zegt van, en dat heb ik ook al tegen de heer Boels gezegd dat we heel erg fijn vinden en heugelijk dat het heugelijk is dat inwoners en andere belangengroepen hierbij betrokken worden. en wij hebben altijd gesteld van wij willen een raadgevend referendum. Dat is iets anders dan inwoners want dat is mij nog niet helemaal duidelijk van hoe die inwoners betrokken worden maar dat kunnen we altijd later nog over kijken, maar we vinden het nu even belangrijk dat we met de andere politieke partijen eerst kennismaken.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:40 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   In dit voorstel staat nu juist hoe we dat gaan voorleggen aan onze gemeenschap. Als u nu vanavond geen middelen daarvoor beschikbaar stelt zegt u dus eigenlijk ik wil dat traject niet in. want ik wil eerst met andere raden praten en andere raden zeggen misschien hetzelfde en houdt u elkaar in de houdgreep en dan komt er niks van. Dus ik doe echt klemmend beroep op u om vanavond hiermee in te stemmen zodat u ook uw belangrijke punten in het vervolgtraject wat dan wel kan komen goed ten uitvoer kan brengen en goed voor het voetlicht kunt brengen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik heb u gehoord. Meneer Hofstra ik ben het deels met u eens en deels niet met u eens. Ik vind gewoon dat we helemaal niet iets onmogelijks vragen, wij willen gewoon eerst met de andere politieke raden van de andere twee gemeentes praten en kijken van waar hun draagvlak ligt. En of ze überhaupt met ons willen. Dat is voor mij een essentieel belang.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:52 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, maar we zijn nu waar we zijn. We zijn hier nu al. De intenties liggen niet mijlenver uit elkaar alleen de enige struikelblok is nog de toegevoegde waarde voor onze inwoners en middenstanders, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties dat blijkt nu juist uit onderzoek wat ons betreft. Maar volgens mij vinden we elkaar wel enigzins of ik begrijp het niet zo goed door het naast elkaar uit te voeren, niet eerst het een en dan het ander want gaan praten zal ongetwijfeld leiden tot hetgeen in al die raden reeds is gezegd dat we tot op heden elkaar wel weten te vinden anders waren we hier nu niet met deze stukken. Maar is het niet zo dat we allemaal zitten te wachten zowel hier als de raden in andere gemeenten want wat is nou eigenlijk die toegevoegde waarde. Laten we vanavond toch alsjeblieft een besluit kunnen nemen om in het belang van onze inwoners verder te kunnen gaan en daarnaast, naast elkaar, die verbondenheid te zoeken met die andere raden. Dat is, ja ik proef dat toch ook in uw woorden meneer Idema.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee ik kan u goed volgen. Voorzitter mag ik.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang meneer Idema.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ben altijd voor mijn beurt. Ik kan u goed volgen maar ik heb de portefeuillehouder dat nog niet echt expliciet horen zeggen.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat heeft u de portefeuillehouder niet expliciet horen zeggen?
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat samen optrekken.
  • 0:05 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   naast elkaar
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   naast elkaar
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   dan wachten we dat af.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dat wachten we af.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u mij de volgende keer de woorden geeft dan spreek ik ze uit zoals u ze graag wilt horen. Want volgens mij heb ik tot twee keer toegezegd dat het eerste onderdeel in dit proces, staat onder punt 1, is invulling geven, een goed proces optuigen met , en dan noemen we er eens weer, inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen en noem maar op, maar ook u als raden, en dat zijn er volgens mij 3 raden, van drie gemeenten, om dat in positie te brengen en aan te geven en met u af te stemmen hoe u die rol ziet, daarvoor moet u kennis maken met de raden van Pekela en van Veendam om te kijken of die daar op dezelfde manier inzitten als u, niet alleen langs de partijlijn maar om te kijken hoever staan die neuzen. Daar hebben we het in september ook over gehad en ook één van de vragen en dat is niet alleen van wat wij ingebracht hebben als een resultante van de discussie van september maar ook andere raden hebben iets ingebracht en sommige zeggen wij willen die meer toegevoegde waarde op het economisch gebied wel eens zien, wat kunnen wij meer betekenen als wij een nieuwe gemeente zouden vormen van 73.000 inwoners
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Boels.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik heb het gehoord, heeft u het ook gehoord?
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het ook gehoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gelukkig, want ik hoop
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning
  • 0:06 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb het wel gehoord alleen ik zou het in het proces gewoon bijzonder jammer vinden op het moment dat de raad elkaar treffen en de neus niet dezelfde kant op gaan staan, ja dan hebben we toch een onderzoek ingezet en hebben we verwachtingen gewekt bij inwoners, bij bedrijfsleven, bij mede overheden dus ja ik voel er ook heel voor om dit traject toch parallel aan elkaar te laten lopen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat bedoelt u dan met parallel meneer Nijenbanning?
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dus u kunt de aanbesteding van die onderzoeken gaan starten en tegelijkertijd kan er een kennismaking met de raad plaatsvinden waarin we toch elkaar eens diep in de ogen gaan kijken van is dit wat we willen, is dit de bestuurlijke krachtenbundeling die we voor ogen hebben.
  • 7:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heb ik niet uitgesproken dat wij eerst aan gaan besteden, de onderzoeken gaan doen en als we dat allemaal hebben eens gaan nadenken hoe die raden nou met elkaar in gesprek komen. Volgens mij ben ik klip en klaar helder vanaf het begin dat de raden als wij alle drie vanavond ja zeggen tegen dit vervolgproces dat de raden in positie worden gebracht. Als wij zouden constateren dat de neuzen lag niet allemaal dezelfde kant op staan verwacht u dan dat drie raden vanavond ja zeggen, tegen deze vervolgonderzoeken. Dan gaan wij toch niet dat aanbesteden en in werking zetten. Dat is toch op een gegeven moment wat eerder uit de raadsdiscussies gevraagd wordt, colleges kom met nadere onderbouwing op het economisch gebied, kom met nader inzicht van wat wij wel of niet kunnen voorkomen aan mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden waar zouden we eventueel uit kunnen stappen, omdat we gewoon bestuurskrachtig genoeg zijn. Dat wordt onderzocht. Kijk nog eens iets verder als de financiele betekenis die in de SA3 agenda is gepresenteerd, doe die herindelingsscan vast ondanks dat wij nog niet eens een besluit over herindeling hebben genomen, een principebesluit, doe die herindelingsscan vast, kijk dan ook aan de hand van die herindelingsscan of je een vervolg dieper boeken onderzoek zou moeten doen of dat dat niet meer nodig hoeft te zijn en ga nou alsjeblieft eens extern met de buitenwereld communiceren welke richting wij uit zouden willen gaan, namelijk met deze drie gemeenten, en hoe daar tegenaan gekeken wordt. Wat betekend dat in het kader van bestuurskracht, wat betekend dat in het kader van invloed, wat betekend dat ook, en dat is een heel belangrijk aspect, hoe ga je straks die burger nabijheid, dat wijk- en dorpsgericht werken verdere invulling geven. Maar dan moet je wel als het ware een principe hebben uitgesproken om dat met elkaar te willen. Dat is wat er vanavond voorligt. Een verdiepingsslag maken op een aantal terreinen, een proces in werking zetten naar de buitenwereld en vooral ook het proces in werking zetten waarin u uw eigen rol kunt invullen en dus afstemt met nog twee gemeenteraden. Nou als we allemaal ja zeggen tegen het stuk wat we nu in gezamenlijkheid met drie gemeenten hebben gemaakt en er zou dan ineens wat anders uitkomen bij een kennismaking dan doet u rare dingen bij dat soort ontmoetingen. Dus volgens mij zijn we het hartstikke eens over uw rol, uw betrokkenheid op welk moment. En daar wil ik graag aan meewerken, wil ik graag invulling mee geven, maar ik mag dat niet als college van Stadskanaal alleen doen ik moet dat in afstemming doen met de colleges van Veendam en van Pekela, daar moeten we respect voor hebben en dat is altijd niet één op één, klip of klaar, even makkelijk, ik heb u vorige keer toen ook uitgelegd dat het voor ons qua visie eenvoudiger is vanuit 2010 dan het soms voor andere gemeenten is, die of een turnaround moeten maken of die noodgedwongen misschien toch een vraagteken bij hun zelfstandigheid stellen. Ik hoop voorzitter dat ik helder genoeg ben geweest en anders hoor ik dat graag als dat niet zo is. Mevrouw Meertens vroeg niet alleen naar de kosten of je die nog ergens kon verhalen als dat niet zo was u vroeg ook op een gegeven moment van hoe zit dat met die vervolgopdracht. Nou die moeten we dus nog uitzetten, want we kunnen niet aanbesteden met kosten voordat we de instemming van de drie raden hebben, 8 maart is de laatste behandeling. En dat is ook wat de heer Nijenbanning zegt in die zin, die zegt goed dat er onderzoeken plaatsvinden, nou blij om te horen, dat loopt naast elkaar met het proces waarin ook de raden hun eigen rol spelen. En u zegt van ja je moet niet 150.000 met drie gemeenten gezamenlijk uitgeven als je niet het commitment hebt van drie gemeenten, lijkt me duidelijk. Want ook wij willen het geld niet verspillen als één van de drie zegt van nee we kijken er wat anders tegenaan, dus dat moet blijken uit deze behandelingen. En dan vraagt met name meneer Pals over een eventueel verdiepend boekenonderzoek, mocht dat noodzakelijk zijn, wat verdienen we eraan. En dan denk ik van ja zou die nou bedoelen van kunnen we dusdanig aantonen dat uit kosten efficiëntie wij ineens zoveel kunnen besparen op de ambtelijke organisatie dat dat een winst oplevert bij verkleining van de raad, en het college levert het in ieder geval op, dat kan ik u wel vast vertellen, maar precies een som onder der streep dit levert het op dat is niet altijd zo. Dat is ook waarom je eventueel frictiekosten krijgt, die 11,5 miljoen, je zult moeten reorganiseren, je zult het bij elkaar moeten brengen en je moet het afstemmen op de toekomstvisie die je hebt en hoe je daar aan gaat werken, dat kun je niet precies van te voren plussen en minnen. Maar het is ook niet alleen uit te drukken in eurootjes. Want denk ik als het alleen ging om het geld dan waren we daar waarschijnlijk anders mee omgegaan vanaf 2010. Eén van de belangrijkste aspecten die aanleiding zijn geweest om dat proces in te zetten is voorkomen van kwetsbaarheid. Nou dat merken we nu af en toe hoe kwetsbaar we zijn. als er iemand uitvalt of een paar ambtenaren door de griep geveld worden het kan zo betekenen dat je een maand later zit in een proces. We hebben gezegd het gaat ons om kwaliteit van dienstverleningen. Waar wij vinden dat onze inwoners recht op hebben, en waar wij niet meer in deze tijd altijd voor 100% aan kunnen voldoen. Ik heb u in september het voorbeeld genoemd dat sommige ambtenaren eigenlijk drie aandachtsvelden hebben en wij verwachten dan ook nog dat ze op alle fronten op een gegeven die voorstellen kunnen schrijven, zich in kunnen lezen, best practices van anderen kunnen volgen om het op de meest goeie manier te doen. Op een gegeven moment houdt het op met die deskundigheid, dat kan je niet allemaal bij elkaar rapen en werken. En dus willen wij een betere dienstverlening. Daar hebben onze inwoners, daar hebben de bedrijven en de organisaties recht op en we schieten af en toe tekort. Want we zien in onze omgeving dat we met gesprekspartners te maken hebben die allang zijn opgeschaald en die deskundigheid allang hebben verder uitgebouwd alleen wij lopen niet meer zo hard mee. Dat zijn oorzaken en punten waarom wij überhaupt dat proces zijn ingegaan en eigenlijk nog steeds vinden dat het noodzakelijk is en dan noem ik niet alleen meer de opgave op het gebied van de arbeidsmarkt, het onderwijs, want sociaal economisch gezien lopen we achter en hebben we een hele harde opgave en moeten we zien dat we kansen creëren, en dat zou een nieuwe gemeente kunnen doen, kansen creëren om meer mogelijkheden voor onze inwoners, zeker voor de jongeren, te creëren in deze regio. Zodat dat beeld, en ik ga niet herhalen dat beeld, want anders gaat dat weer een eigen leven leiden, maar dat het beeld van deze regio wel veranderd. En ook daar hebben volgens mij onze inwoners recht op. Dus volgens mij voorzitter heb ik in grote lijnen de vragen en opmerkingen behandelt, althans dat hoop ik, en als dat niet zo is dan hoor ik het graag.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn er nog vragen blijven liggen in de eerste termijn? nee. Is er behoefte aan een tweede termijn?
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij willen even schorsen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan schors ik de vergadering. Hoelang minuten meneer Idema? Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten.
  • 0:2 schorsing
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   SP dus ik wil graag meneer Idema het woord geven.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. We hebben in ieder met ons drieën even om de tafel gezeten en we kunnen, want we hebben genoeg toezeggingen gehad nu, we kunnen met dit voorstel akkoord gaan. ja. Dank u wel.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte van andere leden van de raad voor een tweede termijn? Dat is niet het geval dus daarmee kan ik concluderen dat iedereen akkoord gaat met dit voorstel. Dan geef ik nu de voorzittershamer weer terug aan mevrouw Galama.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Dan neem ik de hamer terug. Ik heb steeds het gevoel dat er van alles gebeurd daar achter mij. Dus misschien wordt het toch tijd dat we weer een keer een scherm krijgen aan die kant.
 • 13. Herijking Armoedenota
  • 13. Herijking Armoedenota (325,52 KB)13.1. Herijkingsnota Armoedebeleid Perspectief zien en kansen benutten (568,66 KB)13.2. Bijlage 1 matrix rondetafelgesprekken (85,16 KB)13.3. Bijlage 2 steunpalet (283,41 KB)
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik pak het vervolg van de agenda dan op en breng agendapunt 13 in bespreking en wil graag weten wie over de herijking van het armoedebeleid het woord wil voeren. Ik zie meneer Idema, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning niet, meneer Pals, mevrouw Meertens, Van der Heide, Mellies en mevrouw Sanders. In omgekeerde volgorde. Fractie Mellies, meneer Mellies aan u het woord. Ja dat verrast u hè, dat had ik al in de gaten, ja.
  • 0:55 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dat verrast me zeker. Dank u wel voorzitter. Ik houd het kort. Met vijf verschillende geledingen zijn rondetafelgesprekken gevoerd over de verbeteringen van het huidig beleid, dat heeft vervolgens geleid tot vier speerpunten en een 18tal aanbevelingen. De gesprekken zijn samen met wijkgericht werken voorbereid en uitgevoerd waardoor de betrokkenheid vanuit de buurten en wijken bij herijking sterk is toegenomen. De speerpunten in de aanbevelingen zijn uitvoerig besproken in een opiniërende raadscommissie. Wij vinden het een goede zaak dat de waardevolle contacten ook de komende periode betrokken worden om het minimabeleid meer ?????? te maken en dichter bij de doelgroep en hun leefomgeving te brengen. Ook in de fase twee zal intensief samengewerkt worden met wijkgericht werken om het gekregen draagvlak verder uit te bouwen. We hebben weinig anders toe te voegen en gaan dan ook akkoord met het raadsvoorstel zoals die voorligt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D'66.
  • 1:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, het minimabeleid zoals dat voorligt is een heel mooi gedegen stuk, het is ook gedegen voorbereid dus vandaar onze complimenten over dit stuk. Ik denk dat iedere samenleving, iedere deel van onze samenleving zich er in kan vinden, ook vanwege de zorgvuldige rondetafelconferenties die hebben plaatsgevonden. Dus iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en ik denk dat dat recht doet aan de mensen die daar aan hebben meegewerkt en aan onze armoedebeleid in deze gemeente. Alleen we hebben nog een paar vragen, voor zover het kan. Volgens mij missen we nog de nota. In december 2015 is een vervolgafspraak geplant waarin de nota met de participatieraad wordt doorgenomen. Ik, of ik mis een stuk, ik heb eroverheen gelezen maar ik vraag me af wat was de conclusie van de participatieraad daarover? Dat is de eerste vraag. De tweede is van; lezen dit stuk allemaal lezende en we hebben natuurlijk binnen onze gemeenschap hebben we gevallen gehad waar mensen tegen de grenzen aan liepen van het helpen van hun armoede waar mensen in een, op een plotseling in een situatie verkeren waarin ze 8 weken moesten wachten voordat er hulp kwam. En we vragen ons af of er ook een mogelijkheid is om voor de, mogelijkheid is om sociale raadslieden aan te stellen. Ik heb het eigenlijk niet zozeer in nota gelezen maar ik denk dat het een goede zaak is om daar eens aandacht aan te besteden als mensen helemaal aan het eind zijn en ze zijn in de paniek en ze kunnen nergens meer naartoe dat je dan sociale raadslieden, het is fenomeen die veel meer gemeentes kent, en volgens mij hebben wij het hier niet en het zou een goede zaak zijn, vinden wij, om dat te doen. Vervolgens, nee dat is onze bijdrage.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee vragen meneer Pals, dank u wel. Dan mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:36 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u voorzitter. Ook dit punt is al onderwerp van bespreking geweest. De wijze waarop deze nota tot stand is gekomen spreekt ons zeer aan, ook onze complimenten daarvoor. Het voeren van rondetafelgesprekken met alle geledingen die betrokken zijn bij armoedebeleid is zoals uit de formulering van de speerpunten blijkt een goede aanpak geweest. We spreken hierbij de wens uit dat deze geledingen ook in de toekomst steeds bij de ontwikkelingen op dit punt betrokken blijven. Het feit dat uit de nota blijkt dat u het uitwerken en realiseren van de 18 aanbevelingen binnen de financiële kaders uit de herijkingsnota wilt realiseren is een goede zaak. Wij hopen en gaan ervanuit dat dit gaat lukken. Wij vragen u om ons de raad met regelmaat op de hoogte te houden van de stand van zaken. verder hebben wij dan hier ook niet zoveel over te zeggen. Behalve dan dat wij, en dat hebben we in de afgelopen jaren al vaker naar voren gebracht, ons ernstig zorgen maken over het feit dat er geen grip te krijgen lijkt op de kosten van de bewindvoering, dat is en blijft een onzekere en ons inziens een heel onwenselijke factor. De oplegger sluiten met de opmerking in de toekomstige tijd dat in december 2015 een vervolgafspraak met de participatieraad is geplant waarbij de nota wordt doorgenomen. Dat gesprek heeft dus inmiddels al twee maanden geleden plaatsgevonden als het goed is. Wij hebben daarover voor zover ik heb kunnen achterhalen geen nadere informatie ontvangen. En ik weet dat de participatieraad een adviesorgaan naar het college is waarom dat u dit gesprek hier zo specifiek heeft genoemd ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de uitkomsten. Kunt u daar nog iets over zeggen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 4:07 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de herijkingsnota armoedebeleid met de veelbelovende titel; perspectief zien en kansen benutten. En het is al eerder vanavond genoemd, veel complimenten gegeven over de aanpak die u gekozen heeft. Ook goed om te zien dat zoveel betrokken instanties en vrijwillige organisaties hieraan hebben deelgenomen. De gedachte om jaarlijks deze sessies te herhalen juichen we dan ook toe. Ook zijn de raadsleden middels een raadscommissie gehoord en is het goed te constateren dat ook onze opmerkingen en ideeën in de nota zijn verwerkt. 18 aanbevelingen welke zijn onderverdeelt in vier speerpunten zijn het resultaat. En wij willen niet bij alle punten stilstaan maar er zijn er wel enkele waar we extra aandacht voor vragen. We zijn heel tevreden dat maatwerk bijzondere aandacht heeft gekregen. Hopelijk kunnen de consulenten hiermee uit de voeten en wordt er minder nee verkocht of wordt er op alternatieven gewezen. Wij hebben tijdens de raadscommissie gevraagd het kindpakket met voorrang te realiseren. In de stukken kunnen we lezen dat medio 2016 het kindpakket beschikbaar zal zijn. Wij vragen u een harde toezegging dat dat kindpakket uiterlijk beschikbaar is voor 1 juni aanstaande zodat ouders kunnen anticiperen op deze maatregel en wel voor het nieuwe schooljaar begint. In aanbeveling 5 wordt gesproken over spreekuur voor december waarin de polis collectieve ziektekosten verzekering voor het volgend jaar aan de orde wordt gesteld. We vragen ons af of december niet te laat is, volgens ons moet hiermee begonnen worden zodra de polisvoorwaarden en de tarieven bekend zijn. Medio november volgens onze ervaring. Kunt u hier in meegaan. In de herijking nota staan verschillende cijfers vermeld die soms ondertiteling behoeven. Wij danken u voor de beantwoording op onze technische vraag omtrent deze cijfers, dit heeft geholpen de cijfers beter te kunnen duiden. Enig vrij besteedbare ruimte voor iedereen is van belang, dat blijkt ook uit de herijkingsnota. Zodra er echter sprake is van schulden is deze ruimte verdwenen, reden temeer om te zorgen dat er geen schulden ontstaan. vroegsignalering is daarom volgens de PvdA de sleutel tot succes. Wij zijn daarom bijzonder verheugd dat dit onderwerp echt op de agenda is gezet, wij geloven stellig dat ook in dit geval de kost voor de baat gaat. Investeer in het op tijd signaleren van mogelijke betalingsproblemen, leer mensen omgaan met budgetteren en zorg ervoor dat het niet tot een wettelijke schuldsanering hoeft te komen. Dat laatste kost namelijk de gemeenschap en dus ook onze gemeente veel geld. In aanbeveling 8 wordt aangeraden bij de preventieplan 2016-2017 het onderwijs en Lefier te betrekken. Wij zien hier graag de collectieve ziekteverzekeraar aan toegevoegd, veel inwoners van deze doelgroep ontvangen zorgtoeslag, maar betalen niet altijd op tijd de premie. Ook dit is een signaal wat we niet over het hoofd willen zien. De PvdA is benieuwd naar de activiteiten kalenders en is heel tevreden dat er aandacht is voor het melden van successen. Daar schuilt de uitdaging voor anderen om een goed voorbeeld te willen volgen. In speerpunt 4 draait het om communicatie, bedenk wel dat niet iedereen eenvoudig informatie tot zich krijgt. Een heel groot deel van deze doelgroep heeft geen computer of mailadres of weet er niet goed mee om te gaan. Wie helpt hen de formulieren uit te draaien en in te vullen. Laag geletterdheid is niet alleen de oorzaak van niet geleerd hebben, maar ook vaak van niet meer doen. Wij vragen deze groep extra aandacht te geven. En dan is er nog een onzichtbare groep, een groep die niet duidelijk in beeld is. mensen die niet aan de bel trekken en die niet de juiste weg weten te bewandelen, hoe bereiken we die. Nu wij vraag gestuurd willen werken maken wij ons over deze groep nog meer zorgen dan voorheen. In dat kader zou het betrekken van ervaringsdeskundigen misschien wel eens het ei van Columbus kunnen zijn. Voor zover onze eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik loop even naar voren.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   prima
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Het spreekgestoelte wordt immers al zo weinig gebruikt en voor dit onderwerp mag dat wel eens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Helemaal met u eens meneer Van der Heide.
  • 4:23 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   En het stuk heet perspectief zien, dus ik zie het nu even vanuit een ander perspectief. Het ligt voor ons; perspectief zien en kansen benutten. De basis van het minima beleid is goed, zo lezen we in de herijkingsnota, maar integraal een activerend armoedebeleid gaat verder dan minimabeleid. Het is gericht op het voorkomen van het overerven van armoede. Op het bieden van perspectief door inkomensverbetering op re-integratie in het arbeidsproces, om maatschappelijke stijging, om sociale activering, gezonder leven, stimuleren van benutten van inkomensondersteunende regelingen, op schuldhulpverlening en budget begeleiding, maar ook op het voorkomen van sociale uitsluiting en onderlinge samenhang met elkaar. Want bij integraal armoedebeleid gaat het erom dat het huidige minimabeleid, nog meer dan nu het geval is, gekoppeld wordt aan andere beleidsterreinen. Dat zien we ook terug. De keten van werk, economie, inkomen, waar bouwen en wonen, welzijn en zorg, moet zodanig in elkaar grijpen dat dit bijdraagt aan het behalen van de doelstelling van armoedebestrijding. Armoede bestrijdt je niet alleen met geld, maar juist door mensen mogelijkheden te bieden. Om zelf ook uit de armoede en die situatie van armoede te komen. Het is de taak van de gemeente om mensen zodanig te ondersteunen dat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving. Preventie, participatie en perspectief. Eigen kracht moet ook zoveel mogelijk worden gestimuleerd en overerving waar ???? al over sprak van armoede moet zoveel mogelijk voorkomen worden. het is goed te lezen dat eigen kracht van mensen vooral naar voren komt bij particulier initiatief. We hopen daarbij ook, en dat lezen we ook, dat de diaconieën van de kerken genoemd als een van de voornaamste signaalgevers, daadwerkelijk worden betrokken bij de vroegsignalering. Zoals zij ook gesprekspartners waren bij de rondetafelgesprekken. PvdA heeft het al genoemd, het o.a. door de CU voorgestelde kindpakket, biedt bij het voorkomen van overerven van armoede heel veel kansen. Het is dus goed om te zien dat we dit door de hele herijking teruglezen. Een kind dat niet meer in armoede hoeft te leven of een ouder die niet meer voortdurend stress heeft door geldproblemen dat is veel meer dan alleen maar financiële voordeel. In tweede instantie vormt dit armoedebeleid, een soms tijdelijke, maar een vangnet voor hen die het niet zelfstandig redden. Door materiele ondersteuning te koppelen aan immateriële hulpverlening, vroegsignalering en preventie en activering en maatschappelijke stijging kan met duurzame weg uit die armoede worden vrijgemaakt. En zo ga je van een vangnet naar een uitweg uit de armoede. We hebben nog een paar vragen, de eerste sluit ook aan bij de PvdA. De inzet van ervaringsdeskundigen in het kader van voorlichting en ondersteuning bij aanmelding en nazorg is een hele goede zaak. Komen er wat u betreft naast deze twee nog mee mensen met ervaring in aanmerking voor de opleiding “samen sterk”. We komen in de hele herijking het woord “schuldhulpmaatje” niet tegen, dit terwijl onze koningin Maxima vanuit haar functie als erevoorzitter van het platform “wijzer in geldzaken” vorige week bij de viering van het vijfjarig bestaan van schuldhulpmaatje er als eregast de aandacht op vestigde. Onze vraag is dus; zien we dit nog terug bij de uitwerking van de implementatie van fase 2, of bij fase 2. Derde vraag; de armoede problematiek draait niet alleen om kwetsbare groepen. Er is de laatste jaren een nieuwe vorm van armoede, een forse toename van werkeloosheid, ZZP’ers die te weinig opdrachten krijgen en het aantal scheidingen zijn hiervan de oorzaak. In veel gevallen gaat het om gezinnen met kinderen. We brengen hierbij in herinnering onze motie die breed werd ingediend en aangenomen, de motie die ging over de onderdeelmaker van het gemeentelijk preventief beleid als het gaat om het signaleren van ouderlijke conflicten en het bieden van relatieondersteuning. Wordt dit hier in meegenomen? en de vraag is ook al gesteld door D’66, GBS, dus daar sluiten we bij aan, als het gaat om de participatieraad. We zijn blij uiteraard dat deze betrokken zijn, maar graag uw aanvulling op dit punt. Vooruitlopend op de beantwoording wensen we het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid om de 18 aanbevelingen in fase 2 van de herijking om te zetten in een actieplan en daarvoor ook een plan van aanpak op te stellen. Wij kijken hier dus ook met belangstelling naar uit. Tot zover.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Gaan we naar de SP, meneer Idema.
  • 3:46 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Herijking armoede nota heeft als titel meegekregen; perspectief zien en kansen benutten. De economische crisis is over zijn hoogtepunt wordt in de nota vermeld. Ik hoop dat dit meer perspectief gaat opleveren en dat wij vanavond in opgaande lijn kunnen organiseren dat meer inwoners boven de armoedegrens uitkomen. Ik heb het beleidsstuk aandachtig gelezen en vind het een prima stuk met goede voorstellen. Ik wil benadrukken dat de menselijke maat voor de SP erg belangrijk is. De SP vindt het een goede zaak, een must, dat er wordt ingezet op vroegsignalering en preventie. En wij denken zelfs dat hiermee een trend kan worden gezet om de schrijnende situaties te voorkomen. Het moet uiteraard verder worden doorontwikkeld, met name bij alle instanties die direct en indirect impact kunnen hebben. vooral kinderen kunnen het niet helpen dat zij uit gezinnen komen waar het financieel wat minder gaat en daardoor in een sociaal isolement kunnen komen. De SP vindt dat de kinderen nooit de dupe mogen worden van rijksbezuinigingen en moeten kunnen meedoen aan de samenleving. Maar er moet ook rekening worden gehouden met inwoners die niet direct durven en het vermogen niet hebben om hulp te organiseren. Participatie en zelfredzaamheid is een fantastisch en zeker waar het moet en kan feller worden opgetuigd. De SP is afkeurend over de inzet van het TDC. Wij vinden tegenprestatie prima, zelfs heel goed om weer terug te keren in het arbeidsproces, maar nooit ten koste van reguliere banen. Al vanaf het begin dat er gesproken wordt over tegenprestatie heeft de SP gepleit voor een vergoeding vergelijkbaar tot het minimumloon. Dit vinden wij ook voor de partijenwerk dat uitkeringsgerechtigden een deel van hier moeten kunnen behouden. Uiteraard naar rato en tot een maximum van het minimumloon. Met een dergelijk initiatief kunnen onze inwoners meer gestimuleerd worden om actief te blijven in de samenleving. Maatwerk zou voor ons betekenen; minder bureaucratie, betere inleving en empathie van de uitvoerders van het beleid. Als het college dit bedoelt met vraaggestuurd dan kan de SP dit van harte ondersteunen. Nog steeds zijn er teveel inwoners die een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening. De SP vindt het goed om te lezen dat in de herijking nagedacht wordt over deze vorm van hulp. Wij blijven verantwoordelijk dat de schuldhulpverlening voor iedereen bereikbaar is. landelijke wet- en regelgeving in de beperkte gemeenschappelijke financiën staan grote verbeterslagen voor de gemeente Stadskanaal in de weg. Wel kan de gemeente inzetten op betere informatievoorziening zodat de mensen weten waar zij gebruik van kunnen maken. Ondanks onze kritische kanttekeningen kunnen wij de meeste punten van de 18 aanbevelingen onderschrijven. En wij missen in onze opmerkingen van de vorige raadscommissie iets over wonen. Wij zouden graag zien dat de behandeling van deze aanbeveling dat er ook meerdere initiatieven onderzocht kunnen worden. Verder heb ik nog wat opmerkingen naar de andere raadsleden, sociale raadslieden dat zijn wij wat de heer Pals zei wij kunnen er goed mee uit de voeten, dat vinden wij een goed voorstel. Stand van zaken ten opzichte van de participatieraad, zouden we ook graag willen weten. En de vergeten groep, eigenlijk heb ik die wel benoemd, maar daar zouden we ook graag meer informatie over willen. Dat die beter de loketten kunnen vinden. Dank u voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. En dan mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:16 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Ja voorzitter, bijna alles is al genoemd en gezegd. Gevraagd wordt om de herijkingsnota armoede genaamd perspectief bieden en kansen benutten vast te stellen. CDA fractie vindt de nota armoede beleid in Stadskanaal tussen droom en daad een juiste nota die richting biedt aan de ontwikkelingen en getuigd van voortschrijdend beleid. Fase 1 is nu afgerond, de kinderen worden en moeten niet worden vergeten want de kinderen zijn toch onze toekomstige ouders. Vroegsignalering is wenselijk en noodzakelijk. Maatwerk is en moet uitgangspunt blijven. Zeer goed blijven bekijken waar extra financiële hulp nodig is, maatwerk dus hoogste prioriteit. Het is een zeer sociale nota en de stelling wat doet Stadskanaal voor jou en wat doe jij voor Stadskanaal moet daarom blijven bestaan. Stimuleren dat er sociale aansluiting wordt gezocht bij de buurt, vereniging en sport, midden tussen de mensen blijven. De aanbevelingen in fase 2 zien we met belangstelling en interesse tegemoet en we gaan er vanuit dat deze fase ook positief uit gaat pakken. Dus vaststellen van de armoedenota zoals voorgesteld vindt de CDA fractie wenselijk. Tot zover.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Dan geef ik het woord aan de wethouder, wethouder Boen.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zou graag even vijf minuten willen schorsen voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan.
  • 0:0 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik schors de vergadering tot 22.15 uur. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:4 schorsing
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [voorzittter klopt met hamer] Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Boen. Wethouder ga uw gang.
  • 2:01 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik opmerken dat ik erg blij ben met de positieve reacties op de nota. Positieve reacties die ook vooral betrekking hebben op de wijze waarop de nota tot stand is gekomen. De partijen die daarbij betrokken zijn geweest, de manier waarop het vanuit de ondersteuning is aangepakt. Ik denk dat dat ook terecht is dat dat gezegd is en dat is denk ik ook af te lezen aan de kwaliteit van het stuk wat uiteindelijk vanavond voorligt. Dus daarvoor in ieder geval hartelijk dank. Dat betekend dat wanneer op grote lijnen het verhaal gesteund wordt dat er in ieder geval ruimte is bij de raad om suggesties te doen over een aantal onderwerpen die wij in het plan van aanpak wellicht zouden moeten opnemen. Ik zeg het voorzichtig. Maar wat mij betreft is het zo dat de dingen die genoemd zijn, ik zal op een paar ook nog wat nadrukkelijker ingaan dat die hun plek kunnen hebben in het plan van aanpak zoals we dat gaan formuleren. Eén van de dingen waar ik het wel even apart over wil hebben dat is het verhaal van de sociale raadslieden, door de fractie van D’66 genoemd. ik denk dat wij op dit moment een goeie bezwaarprocedure hebben binnen onze gemeente, een bezwaarprocedure met een commissie die daarbij betrokken is die ook volstrekt onafhankelijk is. Ik denk dat dat een argument is dat u zeker zal aanspreken en dat betekend dat wij op dit moment er voor kiezen om deze weg te volgen en dat het instellen van sociale raadslieden op dit moment wat ons betreft niet aan de orde is. Er zit natuurlijk ook nog een prijskaartje aan. Als we het hebben over
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter. Dank dat u speciale aandacht besteed aan de sociale raadslieden. Kijk wij zijn één van de weinige gemeentes die het niet heeft en de ervaring leert afgelopen jaren, een zijn een paar gevallen geweest binnen onze gemeente waar ik denk van potverdikke als er een sociale raadslieden waren geweest had het niet zo geëscaleerd dan waar nodig. Dan denk ik van waarom gaat u het gewoon niet eens proberen, ik bedoel commissie, ik ben het helemaal met u eens, het is, ze komen terecht bij een
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, heeft de heer Pals nog voorbeelden waar het geëscaleerd is of is dit ook weer in algemene zin naar communicatie.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee dat is niet, nee dat is echt niet in algemene zin in communicatie. Dan moet ik echt man en paard noemen, maar iedereen die weet ervan, dat is ooit eens, twee jaar geleden, de familie die failliet gegaan is en, weet u het nog?
  • 0:08 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja we gaan hier geen namen noemen hopelijk.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft iedereen dat wel op het netvlies.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja precies. Wellicht had een sociale raadslied of lid daar goed werk kunnen verrichten. Maar goed het is een suggestie.
  • 3:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   En zo heb ik het ook geïnterpreteerd voorzitter en het is een beetje lastig om te zeggen van nou dat had in dat geval wellicht wat uit kunnen maken. vooralsnog hebben wij de overwegingen zoals ik die net heb verteld en zijn wij van oordeel dat de bezwaarprocedure die er is dat die helder is, dat die onafhankelijk is en voor wat betreft het communiceren met de betrokkenen daar kom ik zometeen nog even nadrukkelijk op terug. Vanuit de partij GBS is genoemd het punt van de kosten van bewindvoering. Dat is een punt wat ook bij ons hoog op de agenda staat en het betekend ook dat daar op dit moment nog steeds druk over gesproken wordt om die kosten beheersbaar te maken en te houden en daar zijn initiatieven voor genomen, ook landelijk, en ik ga ervan uit dat wij daar ook binnen niet al te lange tijd het een en het ander over kunnen meedelen, maar ik hou het eventjes op de vlakte wat dat betreft, maar dat u weet dat wij daar ook mee bezig zijn. Verder is genoemd de betrokkenheid van de participatieraad bij dit onderwerp. Die betrokkenheid die is in dit geval wat bijzonder geweest omdat de participatieraad heeft deelgenomen aan de rondetafelgesprekken, maar ook verder nadrukkelijk betrokken is geweest ook inhoudelijk bij het opstellen van de nota. Zij hebben daar ook hun mening over gegeven. Ik moet u zeggen dat wij daarbij niet helemaal het formele traject vervolgt hebben, maar we hebben naar ons idee wel op een hele duidelijke manier met de participatieraad gecommuniceerd en volgens mij kan er ook geen enkele onduidelijkheid zijn over datgene wat de raad vindt van deze nota. Vanuit de PvdA is de vraag gesteld of medio 2016 wat geconcretiseerd kan worden naar 1 juni en wat ons betreft kan dat. Ten aanzien van de ziektekosten verzekering hebben we afgesproken, ook vorig jaar al, dat er een spreekuur voor komt zodat mensen op het moment dat de verschillende kostenpolissen bekend zijn het gesprek kunnen aangaan met in dit geval Menzis en meestal is het zo dat we rond 18, 19 november die gegevens er zijn. Wij zullen dan ook zo snel mogelijk daarna het spreekuur instellen. Ervaring leert echter wel dat vaak pas in de eerste week december mensen, laten we maar zeggen, beetje belangstelling hebben om in gesprek te gaan. Punt daarbij wel is dat voor 1 januari mensen die vanuit een andere verzekeraar richting de collectieve verzekering willen gaan dat moeten aangeven, dus die kunnen daar niet tot eind januari mee wachten.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder als u even ademhaalt kan ik even de toezegging die u gedaan heeft om het kind hulppakket gerealiseerd te hebben voor 1 juni van dit jaar formuleren en dan komt hij ook op de lijst met toezeggingen, zo is die ook controleerbaar. Gaat u verder.
  • 3:43 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Prima. Ademhalen dat is een niet onbelangrijk aspect van het spreken inderdaad. Ik denk dat vanuit de CU een solide verhaal is neergezet. We hebben daarin kennis kunnen maken met de 3 P’s van preventie, participatie en perspectief. Een goede vondst moet ik zeggen en dat zijn ook zaken denk ik die heel nadrukkelijk in de nota doorschijnen en daar zullen we ons ook zeker mee bezig houden. Er wordt wel een aspect genoemd, het voorkomen van overerving van armoede, dat is iets wat speciale aandacht nodig heeft. We hebben daar wel iets over gezegd, maar het is zeker een belangrijk aandachtspunt. En van vangnet naar uitweg komen dat lijkt mij ook een mooi streven. De vraag om ervaringsdeskundigen in te zetten, op dit moment is het zo dat er vanuit Humanitas een vijftiental mensen betrokken is bij het ondersteunen van mensen die in dit laten we maar zeggen armoede beleid worden geholpen, we gaan dat evalueren en dan zullen we ook kijken in hoeverre dat voortgezet kan worden. En uw vraag over wat we doen met de problematiek bij senioren, daar zijn wat opmerkingen over gemaakt, daarvan het ik te verstaan gekregen dat dat vooral iets is wat bij portefeuillehouder Hamster in de portefeuille past en die zal daar ook te zijner tijd op ingaan. Niet vanavond maar te zijner tijd. Voor wat betreft de opmerkingen van de SP, ik denk schuldhulp verlening, maatwerk, het zijn nadrukkelijk aandachtspunten die onze aandacht hebben. Het verhaal van de vergeten groep dat is natuurlijk wel een punt van zorg in die zin dat wij hopen dat de fijnmazigheid van het netwerk waarmee we bezig zijn om dat vorm te geven ook in het kader van de andere decentralisaties dus zeg maar in het totale integrale verhaal van het sociaal domein dat dat ertoe zal leiden dat ook met deze mensen wat makkelijker contact kan worden gelegd en dat die ook eerder worden aangezet om hulp te vragen waar dat nodig is. Het verhaal van de geletterdheid is natuurlijk een voortdurend punt van zorg. We zijn ook op andere terreinen bezig om daar het nodige aan te doen, blijft natuurlijk ook binnen het verhaal van de communicatie een zaak waarin wij, naar heb ik de overtuiging in, op de goede weg zijn en we zullen daar gewoon op verder moeten gaan en dat zal ook zeker een onderdeel zijn van het plan van aanpak zoals dat straks tevoorschijn komt in fase twee. Dan denk ik dat ik zo’n beetje alle dingen gehad heb. Overigens zie ik nog een puntje wat genoemd is door de PvdA, de rol van Menzis als het gaat om de vroegsignalering. Die hebben daar inmiddels een rol in, dus die leveren ook de gegevens aan en die zullen we natuurlijk ook gebruiken in het totale verhaal.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter hoe moet ik dat zien die het aanleveren van die gegevens? Menzis heeft een vroegsignalering? Ziet in zijn computer dat er iemand niet betaald en levert u de gegevens aan.
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het is de bedoeling dat instellingen als Lefier, de Ovaris (?) hebben we het over gehad, maar ook een instelling als de zorgverzekeraar dat die meld op het moment dat er sprake is van het niet voldoen van de zorgpremie.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Hoe verhoudt zich dat met de privacy?
  • 0:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat verhoudt zich daar prima mee. Het gaat erom dat er op een bepaalt moment zo vroeg mogelijk in het traject duidelijkheid is over de mogelijke problematiek die er zich bij mensen voordoet. En het is natuurlijk wel zo dat we niet laten we maar zeggen achter elk huisnummer een agent neerzetten, maar wij zijn natuurlijk wel afhankelijk van de gegevens die van anderen komen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Komen we dan in Stadskanaal in een fase dat, ik houd het maar bij mezelf als ik twee keer mijn premie niet betaal dat ik u dan aan de telefoon krijg of…
  • 0:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik hoop het niet. Nee, maar even voor de duidelijkheid, het is natuurlijk zo dat wij bij al deze acties die ondernomen worden dat we ons daar hebben we te houden aan de wet- en regelgeving die er is op dit terrein en dat gebeurd ook.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:46 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja ik heb toch een paar vragen niet behandelt gezien. Het is goed dat er geëvalueerd wordt vanuit de hulpverlening vanuit Humanitas, maar mijn vraag was in het kader van de regering is vooruitzien, er worden nu twee opgeleid of zijn al opgeleid voor de opleiding “samen sterk”, de bijstandsgerechtigden mijn veel ervaringskennis. Mijn vraag was; wat is de vervolgstap, wordt er al naar gekeken, komen er nog meer. Schuldhulpmaatje ben ik nog even niet tegen gekomen en de vraag van de motie die destijds raadsbreed bijna ingediend is en aangenomen over het signaleren van ouderlijke conflicten en relatieondersteuning in het kader van scheidingen en armoede et cetera.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Het verhaal van de mensen die opgeleid worden daarvan is, dat heb ik ook proberen aan te geven is misschien niet helemaal duidelijk geworden, we gaan dat traject evalueren, we gaan kijken in hoeverre dat succesvol is geweest en op het moment dat dat zo is dan zullen we dat zeker voortzetten en dat betekend ook dat we in een opzet, vaak genoemd als de trainer, we niet meer perse van externen gebruik hoeven te maken maar dat we dan de expertise in huis hebben en dat we die op die manier kunnen overbrengen aan anderen. Het verhaal van het schuldenmaatje daar geldt voor dat, zoals ik zei bij Humanitas op dit moment een aantal mensen hebben die zich met die problematiek bezig houden, een vijftiental mensen hebben met ervaring en die houden zich op dit moment bezig met, per persoon ongeveer, tien anderen die in een soortgelijk traject zitten. Dus dat is wat dat betreft het verhaal. En ten aanzien van de motie daarvoor moet ik toch even verwijzen naar mijn collega.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welke collega bedoelt u binnen het college?
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De heer Hamster.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Kunt u gelijk de aanvulling geven wethouder Hamster?
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja volgens mij wel. Daar heeft inderdaad een tijdlang een toezegging op de toezeggingen lijst gestaan waarbij ik heb meegedeeld hoe die, ingevuld, namelijk door die taak expliciet bij een aantal partners neer te leggen en Welstad en ook bij de inkoop van de jeugdhulp daar rekening mee te houden. Op die manier hebben we dat ingevuld.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Akkoord wat dat betreft. Alleen ik wou het alleen maar onder de aandacht brengen van het speelt hier ook en ik kwam het niet tegen vandaar in het stuk.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben ook twee opmerkingen niet gehoord, en dat is
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even vragen of de wethouder inderdaad al aan het einde van zijn betoog was dan, want ik heb nog niet gevraagd of alle vragen al beantwoord waren of niet, maar ik kijk even naar de wethouder want anders ga
  • 0:46 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De interventie van meneer Idema die noopt mij om nog even goed in de aantekeningen te kijken. Ik zie staan dat de SP het een goed stuk vond, ik neem aan dat hij daar niet op terug wil komen. Het verhaal over de kinderen die niet de dupe mogen worden, volgens mij hebben we daaraan, met name door de aandacht die er is voor het kindpakket, voldoende aandacht. Het verhaal van het maatwerk dat lijkt mij ook duidelijk dat is het streven natuurlijk om zoveel mogelijk in de situaties die zich voordoen maatwerk te leveren en misschien ben ik nog wat vergeten, maar dat kan de heer Idema dan nog wel aangeven denk ik voorzitter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok dan ga ik voordat, meneer Idema, even voordat u aangeeft waar u de vragen nog hebt open staan, even aan de wethouder vragen of hij nu afgerond heeft zijn eerste betoog want dan kan ik even totaal inventariseren welke vragen nog niet beantwoord zijn.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik ben klaar in eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok dan gaan we nu kijken op een gegeven moment ik heb meneer Idema al gezien die vindt een aantal vragen niet beantwoord. Klopt meneer Idema?
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou vragen, meer opmerkingen dat ik heb gemaakt over bijvoorbeeld over dat behoud dat een deel van wat ze verdienen dat dat behouden mag worden. Ik vind het belangrijk, natuurlijk komen we daar in fase twee ook nog wel weer op terug, en ik heb niet gehoord wat we wel in de commissie, in de hoorcommissie, hebben gezegd over wonen, dat dat buiten proporties af en toe is.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lasten van wonen en, we onthouden ze even, lasten van wonen en wel of niet extra verdiensten voor eigen rekening mogen houden in plaats van in moeten leveren van. Ik zag meer vingers van dat, mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:37 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Niet dat vragen niet beantwoord zijn maar ik wilde wel graag op een opmerking maken over, eigenlijk de opmerking van de heer Pals van D’66, over of de privacy niet geschonden wordt. Wij vinden het heel belangrijk dat die signalering plaatsvindt, liefst nog nou ja op het allereerste moment bij wijze van spreken, en is het dan niet handig om duidelijk te maken dat er een toestemmingsverklaring wordt afgegeven op het moment dat die informatie wordt doorgegeven. Dus volgens mij kan dat gewoon dicht gezet worden.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komen we nog even op terug. Zijn andere vragen van fracties voldoende beantwoord? Meneer Pals vragen uit de eerste nog niet beantwoord? dat is niet het geval. Dan gaan we even naar de toelichting nog op het punt van meneer Idema, de twee punten van meneer Idema van de SP. Wethouder.
  • 0:09 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja het verhaal over het wonen en de kosten die daar mee gemoeid zijn daar hebben we het een en het ander over vermeld in de woonvisie, dat is niet een punt wat hier in de armoedenota nog eens een keer extra naar voren is gebracht maar u kunt er van op aan dat er op het moment dat de problematiek integraal bekeken wordt dat dit natuurlijk ook een onderwerp is wat daarin wordt meegenomen. Dat is duidelijk.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik heb het niet teruggezien dat wou ik even als opmerking meegeven in de herijkingsnota.
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Prima.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder geeft aan dat het op een ander meegenomen is, het is geen specifieke armoedebeleid om daar stelselmatig naar te kijken natuurlijk. Komt naar voren als er andere problematieken zijn. Het andere punt van meneer Idema.
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De extra verdiensten. Dat is denk ik helder de vraag die u stelt van kunnen wij daar op een bepaalt moment wat mee doen. Dat is binnen bepaalde grenzen is dat mogelijk.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de opmerking van mevrouw Kroom.
  • 0:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   En de opmerking van mevrouw Kroom over de toestemmingsverklaring. Ja dat lijkt mij een heldere oplossing voor de problematiek, ja. Zover voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan ga ik inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Pals, alleen meneer Pals, mevrouw Kroom. Meneer Pals ga uw gang, D’66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik kom nog wel even weer terug op de privacy en de toestemmingsverklaring. Het is, het wordt een steeds fraaier stuk eerlijk gezegd als je toestemming vraagt om gegevens te willen. Ik vraag me af en ik zou graag een stuk willen van de wethouder, hoeft hij nu niet te geven, waarin dat precies staat omschreven hoe wij omgaan met de problematiek privacy verklaringen en de privacy gegevens die worden gestuurd door Lefier en door ziektekostenverzekeraars en dat soort dingen. Wellicht kunt u mij daar een stuk over sturen dat we daar ooit nog eens een keer weer op terug kunnen komen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:42 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter naar aanleiding van de vraag van de heer Pals, nou wij gaan geen stuk sturen over dit onderwerp. De problematiek is wel eerder ook aan de orde geweest en wij zullen op de avonden die gaan over het sociaal domein zullen wij dit zeker ter sprake brengen dat is ook zo toegezegd geworden. En daar zult u het dan eventjes mee moeten doen, maar wij gaan niet een document produceren op dit moment om die zaak op die manier verder uit te werken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik vind het een teleurstellend antwoord eerlijk gezegd, maar ik kan me toch voorstellen dat de wethouder en hier binnen het huis een protocol is opgesteld hoe om te gaan met dit soort privacy, gevoelige informatie, dus ik bedoel iedereen die hier in dit huis werkt met dit onderwerp heeft zich te houden aan een soort protocol. Dus ik kan me toch niet voorstellen dat u mij of dat u ons geen protocol kunt sturen. want u wilt me toch niet vertellen dat dat nog uitgevonden moet gaan worden binnen dit huis.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen.
  • 0:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat wil ik u inderdaad niet vertellen. En het punt is dat wij hier natuurlijk in onze dagelijkse werkwijze gewoon ons houden aan datgene wat in wet- en regelgeving is afgesproken. En daar doen we niet geheimzinnig over, dat zijn ook geen dingen die bedacht moeten worden, maar dat is, denk ik als ik het zo mag noemen, een algemeen gegeven want zo hanteren wij de informatie die we hebben over onze inwoners en daarmee wil ik alleen maar aangeven dat wij geen andere dingen doen dan die binnen het kader van wet- en regelgeving aan ons zijn toegestaan.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen ik geloof dat wethouder Hamster nog een aanvulling heeft en u vormde net een mooi duo dus daar maken we nog een keer gebruik van. Wethouder Hamster.
  • 0:44 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja tandems zijn mooie instrumenten. De heer Boen heeft het correct gezegd, wij zullen inderdaad de avonden van het sociaal domein, dat hebben we u eerder toegezegd, zullen we hier op ingaan. Ik heb ook eerder gezegd er is een groep van gemeente in de provincie Groningen al enige tijd bezig over dit onderwerp na te denken. Aan de hand daarvan ook een soort handreiking, richtlijn, te gaan schrijven voor de rest van de gemeente die erbij aan kunnen sluiten, dat proces is nog in volle gang en wij hebben ervoor gekozen niet even die voorloper gemeentes te zijn, maar ons gewoon keurig te houden aan de wettelijke regels zoals die op dit moment bestaan en vervolgens te volgen wat er uit dat pilotproject komt. En we hopen u op de avond van dat sociaal domein er u over verder bij te kunnen praten wat de stand van zaken dan is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Haster. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:19 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik vind het een prima toezegging. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat helemaal goed wordt opgepakt. Ik zou, wij willen graag zeggen; ga snel aan de slag en zorg ervoor dat er vele verbeteringen en innovaties nog dit jaar gerealiseerd worden. En we worden heel graag zoals het al eerder gevraagd is deze avond op de hoogte gehouden. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Pals laatste ronde.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo, want de wethouder wil er toch niet meer over zeggen, maar ik vind het helemaal geen goeie toezegging, zeker de aanvulling van meneer Hamster gezien
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb ook nog niet gezegd dat het een toezegging was, maar
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, nee, maar de aanvulling van meneer Hamster verontrust mij toch wel een beetje meer als er een werkgroep gevormd is om te praten over dit onderwerp dan zou ik zeggen laat nog even zitten de vroegsignalering en wacht dat rapport van die commissie af en ga dan en het stuur het naar de raad en ga dan aan de slag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt het stuk eerst in de raad en dan pas met de uitvoering beginnen?
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vraag voorzitter, ik vraag om een stuk die we niet krijgen. De wethouder maakt er zelf eigenlijk een soort rookgordijn van, van wat is dat nou met privacy. Dus de wethouder Hamster vult het aan dat er een werkgroep is gevormd of in ieder geval verschillende gemeenten buigen zich over dit onderwerp. Nou er zal toch een soort protocol uitkomen een soort stuk wat je naar de raad kunt sturen.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En in de tussentijd wordt er gewoon uitgevoerd en zullen wij de privacy van mensen niet schenden dus alleen werken aan eventueel vroegsignalering en ondersteuning als die gewenst is door de mensen zelf. Maar dat wil niet zeggen dat wat wij zien dat wij daarbij de ogen moeten sluiten totdat we een protocol hebben. Zo simpel is het. Volgens mij hebben we hem voldoende bediscussieerd ik ga hiermee het punt afronden. Dank u wel wethouder Boen.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand die niet in wil stemmen met de herijkingsnota armoedebeleid perspectief bieden en kansen benutten en daardoor ook een tegenstander is voor het uitwerken en het realiseren van de 18 aanbevelingen binnen de financiële kaders zoals die gesteld zijn in de herijkingsnota? Zo ja als zo iemand er is wil die de hand opsteken of kenbaar maken dat zijn fractie tegen is? Niet het geval. Dan constateer ik dat ie unaniem is aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14. Vaststellen Afvalwaterplan Groningen Oost 2016 t/m 2020 en specificaties Stadskanaal 2016 t/m 2020
  • 14. Vaststellen Afvalwaterplan Groningen Oost en specificaties Stadskanaal 2016 tm 2020 (319,97 KB)14.1. Afvalwaterplan GroningenOost 2016 tm 2020 Hoofdrapport (11,82 MB)14.2. Afvalwaterplan GroningenOost 2016 tm 2020 Specificatie Stadskanaal (8,01 MB)14.3. Bijlage 1 bestuurlijke samenvatting hoofdrapport (502,94 KB)14.4. Bijlage 2 Bestuurlijke samenvatting specificatie gemeente Stadskanaal (584,94 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 14 en dat is het vaststellen van het afvalwaterplan Groningen Oost en de specificaties van Stadskanaal van 2016 t/m 2020. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Kremer, mevrouw Schipper, mevrouw Sterenborg en de heer Maarsingh. C’est tout? Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:52 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Vorige maand hebben wij als raad een presentatie gehad over het afvalwaterplan Groningen Oost, daarvoor dank. Het is een helder stuk wat samen met de andere betrokkenen met betrekking tot de waterketen is opgesteld. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van het GRP, gemeentelijke rioleringsplan, en de financiële gevolgen hiervan. Omdat wij in onze gemeente relatief meer meters riolering hebben dan het landelijke gemiddelde is de kostenbesparing ook lager. Wel moeten we opmerken dat we in het verleden ook al subsidiegelden hebben ontvangen. Er wordt expliciet genoemd dat we maatregelen moeten nemen om overlast te voorkomen bij extreme regenval. Volgens ons ligt hier ook een taak voor onze inwoners, door veel bestrating in de tuinen wordt infiltratie van regenwater bemoeilijkt. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:07 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Even een korte paar opmerkingen. Een gemeenschappelijke afvalwaterplan Groningen Oost voor de komende jaren. Een prima plan om ons afvalwater betaalbaar, duurzaam en ons afvoerbestendig te maken. En bovendien om aan ons wettelijke verplichte zorgplicht te voldoen. Gemeentes moeten zorgen dat alles goed blijft stromen en dit plan voldoet daar volgens ons helemaal aan. En ook niet onbelangrijk de komende jaren zullen de heffingen nagenoeg gelijk blijven en dat is altijd een prettige bijkomstigheid. Kortom een keurig plan voor de komende jaren. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter ik moest eigenlijk even staan want ik zit al heel lang, u ook waarschijnlijk, maar
  • 0:9