Raadsinformatie

Raadsvergadering 21 maart 2016

Naam
Download het audiobestand (67,67 MB)
Download de gesproken tekst (1,11 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (23,74 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 22 februari 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verklaring van geen bedenkingen - omge..
 • 13 Klachtenregeling 2016
 • 14 Behandeling bezwaarschrift tegen aanwi..
 • 15 Doorontwikkeling huishoudelijk hulp
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De raadsvergadering van vanavond en ik zie redelijk veel belangstelling op de publieke tribune dus we gaan van start.
 • 2 Mededelingen
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb in ieder geval meegekregen en ik doe de mededeling toch, maar ik vraag u zelf ook even rekening mee te houden om aan te geven maar mevrouw Schrör en meneer Gelling, beide van het CDA, moeten uiterlijk ongeveer om 22.30 uur vertrekken, houdt u even mee in de gaten en dat geldt voor meneer Nijenbanning om 21.30 uur dat u de vergadering wilt gaan verlaten. Als u mij, als u even het woord vraagt kunnen we het dan ook constateren dat het plaatsvindt en dat is goed voor de verslaglegging denk ik. Andere mededelingen? Nee, geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (208,25 KB)
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar het vaststellen van de agenda. Kan die zoals die voorligt vast…..meneer Idema, SP.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt dat we de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp als eerste van het bespreekpunten gaan bespreken en die ruilen met agendapunt 12, de Verklaringen van geen bedenkingen-omgevingsvergunning “Landelijk gebied de Horsten 59”, die wilt u omdraaien.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Met jullie toestemming.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan dat ieders instemming hebben? mevrouw Schrör. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:8 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dan wou ik hem liever verschuiven, gewoon voor de verklaringen en de verklaringen er direct achteraan. Dus 12, 13.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan gaan we 15 vernummeren naar 12 en daarna gaat de rest naar beneden.
  • 0:0 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   ja
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen probleem. Ieders instemming?
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   akkoord
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, gaan we het zo doen. Dat zijn we met elkaar eens.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 22 februari 2016
  • 05. De besluitenlijst van 22 februari 2016 (235,3 KB)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de besluitenlijst van 22 februari. Redactioneel, pagina 1, pagina 2, pagina 3, 4 en 5. Geen. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Gaan we naar aanleiding van. Pagina 1, 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5. Ook geen aanleiding.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (292,73 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Met de opmerking erbij dat ik voorstel om punt 90 en punt 92 af te voeren. Kan dat uw instemming hebben? Dan halen we die er af. Geeft de lijst verder aanleiding tot vragen of opmerkingen? Ook niet.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (223,05 KB)07.1. College over gewijzigd plan van aanpak Akkoord van Westerlee (794,87 KB)07.1.1. Geactualiseerd Plan van Aanpak (322,67 KB)07.2. College over begroting 2016 scholengroep OPRON (438,74 KB)07.2.1. Begroting Scholengroep OPRON 2016 (515,04 KB)07.2.2. Brief Scholengroep OPRON (214,35 KB)07.3. Deloitte over raadsbrief 2015 (485,4 KB)07.3.1 Reactie College op raadsbrief 2015 (1,19 MB)07.4. College over wijziging begrotinghuisvesting Veiligheidsregio Groningen (377,38 KB)07.4.1. Bijlagen (3,04 MB)07.5. College over windpark De Drentse Monden en Oostermoer (725,82 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Dat is ondertussen agendapunt 7 en ten aanzien van punt 3 wil ik graag het woord geven aan de heer Boels, als voorzitter van de rekeningcommissie.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Agendapunt of agendapunt ingekomen stuk 3, Deloitte over de raadsbrief 2015. En het goede is om er aan toe te voegen dat Deloitte onze huisaccountant deze raadsbrief uitvoerig heeft toegelicht in de rekeningcommissie recent en dat de rekeningcommissie adviseert aan de raad om deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Tot zover dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Aldus. Andere punten? aanleiding tot? Meneer Pals, D’66. Kunt u de microfoon aanzetten meneer Pals. Dank u wel.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar dan hoest ik er nog harder door dus dat. Het gaat over punt 1; akkoord van Westerlee. Wij vragen ons af, dat er is er wordt is een gewijzigd plan van aanpak is er geweest en er is afgesproken met projectleider dat is 1 maart een bestuurlijk voorstel voorleggen aan de projectgroep en stuurgroep en na dat dat helemaal klaar is dan wordt nog eens ter voor de besluitvorming wordt pas na het zomerreces worden de 8 gemeenteraden in stelling gebracht en wij vragen ons af of dat niet eerder kan dat ook de raden dit bestuurlijk voorstel al tot zich nemen en nog enige inspraak kunnen krijgen in het bestuurlijk voorstel. Want als er een bestuurlijk voorstel ligt en wij moeten pas na de zomervakantie daar als 8 raden nog weer over gaan oordelen dan vragen we ons af ja missen we dan niet iets.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ik kijk even naar mevrouw Meertens, was het hetzelfde punt? Nee, zullen we dan eerst dit punt behandelen? Meneer Hofstra, PvdA
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, over punt 5, over de brief van het college aan
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even meneer Hofstra, ik vroeg net aan mevrouw Meertens om even met het volgende punt te wachten dat we dan eerst dit punt
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   oh, excuus
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt 1 deden. Dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 1:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Er is inderdaad in het gewijzigde plan van aanpak een tijdsplanning opgenomen die er in voorziet dat er in de periode, er wordt over twee periodes gesproken, de periode januari-maart een product wordt opgeleverd eind maart en dat de bedoeling is dat rond de zomervakantie de bedoelde businesscase zijn vorm krijgt en in het plan van aanpak is inderdaad opgenomen dat wij vervolgens nadat daar door de colleges besluiten over genomen zijn die voorgenomen besluiten richting de raad gaan van alle betrokken gemeenten. En ja laat ik het zo zeggen daar is natuurlijk in die zin over nagedacht dat we proberen om dat zo zorgvuldig mogelijk en ook reëel als het gaat om de tijdplanning te organiseren vandaar dat het op deze manier is ingepland.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik heb er ook eens over nagedacht wethouder en ik denk dat het misschien wijzer is, misschien kunt u dat nog inbrengen, misschien, ik denk dat het wijzer is om de raden alvast mee te nemen in dit bestuurlijk voorstel. En niet heel lang te wachten totdat het helemaal ter besluitvorming is voorgelegd aan de colleges en dat eerst de colleges hebben besloten en dan achteraf dat de raden dat nog eens een keer dat voorstel en dan weet ik wel de raad op zich nemen de beslissing maar het lijkt mij handiger om het andersom te doen, maar ja.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:41 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Zoals wij ook in december hebben gedaan namelijk het verzorgen van een informatie bijeenkomst, een informatiebijeenkomst voor dit half jaar, laat ik het zo maar even noemen dan, die staat ook in de planning en dat betekend dat we op die bijeenkomst natuurlijk de raad, of raden, zullen meenemen in de stand van zaken rond het traject op dat moment, dus het is niet zo dat u tot na de zomervakantie niets hoort van ons, maar we zullen ook voor die tijd u meenemen in het traject waar we op dat moment mee bezig zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even proberen helderheid te brengen in de discussie. Er is een bestuurlijk voorstel staat in de brief dat gaat naar de projectgroep en naar de stuurgroep als de gemeenten het daarover eens worden dan komt er een volledige businesscase en die wordt aan u voorgelegd, nog het liefst voor de zomer, dat staat in de begeleidende brief die u heeft ontvangen. Geeft dat meer helderheid meneer Pals?
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op zich niet voorzitter want u hoort ik ben het er niet mee eens, maar goed dan ik leg me erbij neer.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende helderheid voor de anderen in de raad? Ja. Ok, gaan we hem zo conform schrijven naar u toebrengen. Dan heb ik nog de punten 2, 3 en 4. Dus ik ga even kijken naar welke volgorde. Punt 2, was het niet, punt 4 mevrouw Meertens. Nee, punt 5. Dan geef ik u als eerste het woord. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:36 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ok, dank u wel voorzitter. Het gaat hier over uw brief over de windpark de Drentse Monden en Oostermoer en de fractie van GBS onderschrijft de inhoud van deze brief zoals u dat ook van ons vraagt, nogmaals willen wij graag, willen wij onze ernstige zorgen uitspreken over de ontwikkelingen rondom dit windpark en wij spreken onze lof uit voor iedereen die alleen of in gemeenschappelijkheid alle moeite doet of doen om deze in onze ogen aantasting en misschien wel vernieling van onze leefomgeving tegen te gaan en dat terwijl er acceptabele alternatieven zijn. Het is wat ons betreft te hopen dat Den Haag op tijd tot inkeer komt. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:48 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, wij onderschrijven deze brief ook van harte en willen ook deze kans nog eens aangrijpen om onze zorgen over de ontwikkelingen uit te spreken. Zoals sommige van jullie misschien weten hebben wij ook afgelopen weekend actie gevoerd nog hiertegen. Zienswijze staat op onze site, kan gedownload worden. Wij zijn het helemaal mee eens dat het college deze brief schrijft, onderschrijven ook helemaal de inhoud ervan, dus wij hopen ook dat Den Haag daar wat mee doet. Er staat in de brief ook communicatietraject naar de toekomst toe verbeteren. Nou als we dan lezen dat wij een streepjescode bijvoorbeeld moeten hebben om toegang te krijgen tot de verschillende spreekuren zoals dat dan zo netjes heet dan denk ik niet dat dat een verbetering is van het communicatietraject en dan druk ik mij mild uit. Dank u wel voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik dacht bij deze brief dat wie zwijgt die stemt in, maar wij onderschrijven wat er net gezegd is.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik had die vraag sowieso aan u gesteld dan denk ik want dat was inderdaad het advies wordt die brief onderschreven, stelt u zich volledig achter die brief, ik ga nu gewoon even de ronde maken want ik zie meneer Boels ook al popelen. Meneer Boels, CDA.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ,nee, ik was niet eens, maar goed ja het advies was om de brief te onderschrijven, en wij zouden het advies willen opvolgen ja ik heb altijd wat moeite met die procedurele dingen wij hebben met zijn allen afgesproken dat dit het voorstel is en dat onderschrijven we. Ja ik ja
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja maar het is prettig als u dat bevestigd, anders, ik was wel bij u gekomen in die zin anders van bent u het allemaal eens met het onderschrijven, met het advies wat er is neergelegd
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dat zijn politieke spelletjes, ik vind dat altijd wat lastig maar nee
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo ervaart u dat, maar het kan ook politieke realiteit genoemd worden, er zijn veel mensen die met ons meeluisteren die u graag horen denk ik.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Laten we dan er absoluut voor zorgen dat we op dit belangrijke onderwerp volkomen unanimiteit creëren en gaat u dan snel verder met de ronde en laten we zorgen dat iedereen unaniem deze brief die van ?????? belang is onderschrijft. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Is de CU het daarmee eens? Ik ga nu de ronde maken. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, de CU is het daarmee eens en die onderschrijft deze brief.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   PvdA hebben we gehad, SP hebben we gehad en de D'66, meneer Pals.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja mevrouw Van Veldhoven wordt twee keer genoemd in de brief en dan onderschrijven wij ook van harte deze brief.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat een mooie partijdiscipline toch. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ook wij kunnen deze brief onderschrijven vanuit het regionaal belang.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Fractie Mellies, meneer Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik schaar me bij mijn voorgangers en wij onderschrijven deze brief. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder daar kunt u toch mee verder of niet.
  • 0:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Ik ben blij met uw, allen met het onderschrijven van dit schrijven. We hebben juist, dat klinkt heel mooi, we hebben juist gemeend dat door de inzet van de gebiedscoördinator nadrukkelijk aan de orde komt dat wederom inwoners, dat met inwoners slecht gecommuniceerd wordt dan wel dat zij betrokken wordt in het proces. We hebben gemeend dat in deze brief aan de kaak te stellen. Dank u wel voor het onderschrijven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, daarmee de lijst met ingekomen stukken behandelt.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 8, inlichtingen vanuit het college en als ik goed ben geïnformeerd zijn die er niet.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en interpellaties kan ik overslaan want daar is niets voor aangedragen.
 • 11 Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh
  • 1:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, als CDA fractie hebben wij een vraag over twee belangrijke stukken die recent door de provincie ter inzage zijn gelegd geweest, van 1 februari tot 14 maart. En dan gaat het over het ontwerp omgevingsvisie, de POP, en de ontwerp omgevingsverordening, de POV afgekort, voor de periode van 2016-2020. Nou weet u voorzitter heel veel richtlijnen en voorschriften in het kader van de ruimtelijke ordening worden omschreven voor in dergelijke stukken. U weet ook dat er vorig jaar dat het stuk ook ter inzage heeft gelegen maar inmiddels een nieuw college en ook een aanpassing van deze ontwerpvisies en wij willen u vragen of u ook een zienswijze hebt ingediend. Dat kon tot 14 maart maar misschien dat er voor gemeenten uitzonderingen worden gegeven en de vraag is even hoe worden wij daar dan als raad bij betrokken. Om een klein voorbeeld te geven, een actueel punt waar het net over ging, er werd niet over gepraat, maar bijvoorbeeld hoe zit het met de plaatsing van zonnepanelen en de ruimte daarvan. Ik heb gelezen, wij hebben gelezen wat er allemaal over instond en wat de ruimte van de gemeente is en van de provincie. ja dan is het niet zo heel positief wat de provincie daarover zegt, maar ik, wij wachten eerst uw antwoord even af.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schrör, meneer Mellies, Dijkstra, Van der Heide, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens GBS
  • 0:17 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. We hadden eigenlijk gehoopt en een beetje verwacht dat onze portefeuillehouder tijdens het inlichtingen door het college iets zou zeggen over het faillissement van TSN en de gevolgen eventueel hier voor onze regio en voor onze inwoners.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u niet het idee dat dat nu bij agendapunt, wat zal ik het noemen, 12a of 11a, naar voren komt, doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou dat zou kunnen maar het staat daar niet specifiek in.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar komen we straks op terug. Meneer Bieze.
  • 0:58 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter vandaag kwam vanuit het ministerie het bericht richting de, nou is dat weer een moeilijk woord, penitiaire inrichting om ook Ter Apel te gaan sluiten over vijf jaar wel te verstaan, 2021, ik vind dat sowieso al een raar gegeven dat je vijf jaar voor dat de termijn afloopt dat je een gevangenis aankondigt om te gaan sluiten. Maar de vraag is; wat de inzet van het college wordt om ook deze move van de regering terug te gaan draaien. U weet een aantal jaren geleden heeft Ter Apel ook al voor zijn voortbestaan moeten vechten, er werken, even uit het hoofd, 274 mensen ongeveer, als wij nu weer werkgelegenheid gaan verliezen in dit gebied ja dan zijn we denk ik verkeerd bezig, dus vanuit het GBS graag het signaal college ga er mee aan de slag en ik wil graag van u weten wat u dan eventueel gaat doen. Dank u.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP ondersteund dit hoor.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U komt dan aan de beurt meneer Idema. Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, vandaag bereikte ook ons het bericht en ik had inderdaad ook verwacht dat de inlichtingen college dat er 3700 mensen, werkzaam in de sociale werkvoorzieningsschap, een baanzekerheid behouden tot aan hun pensionering, althans zo staat het in de krant. En ik vraag me af op welke wijze worden we daarover ingelicht en misschien heeft de wethouder daar nu iets over te vertellen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning? Nee. Mevrouw Kroom, meneer Hofstra.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Allereerst denk ik van onze kant hartelijke onderschrijving van wat meneer Bieze zegt, het is toch vreemd dat wij inderdaad net als regio gevochten hebben om het open te houden en dat het nu al weer op de rol staat voor sluiting. Kom ik bij mijn eigen punt, er bereiken ons signalen dat er van verschillende kanten aanslag rioolheffing bij mensen al wel in de bus is belandt en de aanslag voor de WOZ c.q. de OZB nog niet. Wat is hier aan de hand en wat is de schaal van deze problemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, meneer Klinkhamer.
  • 0:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Afgelopen week stond er in de media een bericht over de Noorse Broeders waarvan één van de bestuursleden verdacht werd van verduistering, oplichting en witwassen van circa 8 miljoen euro. Onze vraag is; heeft dit indirect, direct, indirect consequenties, financiële consequenties voor ons als gemeente.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ondersteuning van de eerder gestelde vragen.
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik ben bang dat ik anders de vergaderzaal moet verlaten.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In 2021. Mevrouw Luijken, SP, meneer Kremer.
  • 0:00 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter twee vragen. De eerste is weer een terugkomend feit, dat is de verlichting. Wij kwamen zaterdag reden we op de Aziëlaan en er was geen verlichting, dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, en zondags toen wij richting Vlagtwedde gingen was er wel verlichting. Ik denk ik weet niet hoe het zit maar volgens mij heb je overdag geen verlichting nodig en ’s avonds wel, dus ik kijk de wethouder weer aankijken van hoe wij daarmee omgaan. Vraag twee is, de weg als je naar Stadskanaal richting Alteveer rijdt staat daar een markeringsweg net als je over de brug gaat en ik ben even de naam kwijt wat dat hoe die straat heet, maar er staan allemaal hakenkruizen staan op de beveiligingsborden gekrast, dus ik zou graag dat dat verwijderd werd.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u de locatie iets directer aangeven? Ik heb het niet op mijn netvlies.
  • 0:21 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nou dat is als je de weg rijdt achterlangs rijdt door en dan rij je richting dan ga je richting Alteveer of, wat zeg je, ja ok Alteveersweg en op een gegeven moment ga je dan linksaf over de viaductenweg heen en daar staan veiligheidsborden. En daar staan al een tijdje staan daar allemaal hakenkruizen en andere symbolieken die daar niet thuishoren.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan kijken of het college dat kan beantwoorden. Mevrouw Wanders, SP, nee. Even kijken, gaan we wat verdelen? We beginnen maar even onderaan met de Aziëlaan, mevrouw Brongers.
  • 0:32 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter de verlichting zal ons nog wel een poosje achtervolgen op deze manier ben ik bang. Wij hebben te maken met een oud ondergronds netwerk en dat blijft zo af en toe zorgen voor storingen. Meldingen die binnenkomen die worden toch binnen één tot drie dagen opgelost en ik blijf u dan ook oproepen om vooral te melden als u iets signaleert wat niet helemaal is zoals het hoort, op nummer 6314050.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En kunt u ook iets toezeggen over het schoonmaken van veiligheidsborden die langs de weg staan? of moet ik dat op me nemen.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het lijkt me openbare orde of veiligheid in die zin.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja…… waarom niet, hebben we die vast beantwoord via onze eigen dienst gaan we dat even inventariseren en wordt het wat mij betreft gewoon schoon gemaakt, zo snel mogelijk.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vraag aan mevrouw Brongers over de verlichting. Sinds 1 oktober geloof ik hebben wij nu een nieuw contract, met ????? dacht ik, zijn daar ook dan prestatieafspraken mee gemaakt en vallen dit soort gevallen als die de heer Kremer aangaf daar ook onder.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers.
  • 0:32 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja in de nieuwe contracten daar zijn afspraken gemaakt over termijn van oplossen van storingen. Zoals ik al zei heeft het te maken met de storing die dan wel onder de grond plaats vindt dan wel zich aan de armaturen daar zit enigszins verschil in, maar de afspraken zijn gemaakt dat het binnen één tot drie dagen opgelost wordt en waar er sprake is van acuut gevaar en dan heeft dat te maken met elektriciteit dan wel elektrocutie dan wordt er onmiddellijk actie uiteraard ondernomen.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja het blijft onze zorg ook houden dit punt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Wethouder Hamster, er liggen een paar vragen voor u.
  • 2:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. Allereerst de vraag van TSN, ik had inderdaad het voorbereid bij het agendapunt over de huishoudelijke hulp vandaar geen inlichtingen van mijn kant. TSN wat betreft huishoudelijke hulp is failliet gegaan, wij hebben een maand geleden als college wel het besluit genomen om familiehulp in oprichting toe te staan het contract van TSN over te nemen, oftewel de diensten worden voortgezet door de nieuwe stichting. Wat wij niet hebben gedaan is instemmen met transitie vergoeding die zij vroegen. Er waren de nodige gemeenten die maakten zich zorgen over staatssteun, die zorgen deelden wij wel een beetje, daarentegen zullen wij vanaf 1 mei naar een nieuw contract gaan wat betreft huishoudelijke hulp en daaraan koppelen wij nu een nieuwe innovatievergoeding voor alle partijen die gegund wordt, daar kunnen wij ook onze voorwaarden stellen om het beleid door te ontwikkelen en als inderdaad familiehulp even van de gegunde partijen wordt dan zullen zij ook aanspraak mogen maken op die innovatievergoeding. Dat betekend dus voor de mensen die hulp krijgen dat als familiehulp het goed regelt dat ze hun vaste hulp kunnen behouden. En ik denk dat we daar op dit moment de beste oplossing mee hebben kunnen organiseren. Er is een tweede deel van TSN, u vroeg niet impliciet het verschil tussen huishoudelijke hulp of begeleiding. Wij hebben onder het Ommelander model ook TSN gecontracteerd voor begeleiding, die staat nu ook onder surseance van betaling. Dat gaat in Stadskanaal om 10 cliënten en daar zijn we inmiddels mee bezig om die over te dragen of de voorbereiding daarvoor te treffen dat ze overgedragen kunnen worden mocht inderdaad TSN de werkzaamheden niet voort kunnen zetten ook qua begeleiding. Dat wat betreft huishoudelijke hulp. Er was een tweede vraag over de verzending van de belasting aanslagen, de heer Hofstra heeft inderdaad de signalen correct opgevangen er zijn 800 mensen die inmiddels de aanslag voor het rioolheffing hebben ontvangen maar nog niet voor de WOZ waarde en de OZB. 100 daarvan omdat zij een omgevingsvergunning aanvraag hadden lopen en dus nader gecheckt moest worden wat voor impact dat zou hebben op de waarde van het pand nadat de omgevingsvergunningen de wijziging daarvan uitgevoerd was. En 700 vrijstaande woningen die wij modelwaardig de waarde hadden bepaald en die handmatig gecheckt zijn door onze collega’s van de WOZ administratie. Die zijn inmiddels gecheckt, beter gecontroleerd en daarvan hebben we de waarde nu nog scherper en nog beter kunnen bepalen en die mensen die kunnen deze week ook dat deel van de aanslag verwachten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Wethouder Boen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter mag ik daar nog een vraag over stellen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is natuurlijk zo dat er eerst voor de rioolheffing wel een beschikking is gestuurd, dat werkt voor heel veel mensen verwarrend, die denken van goh zijn ze OZB nou vergeten, hebben daar natuurlijk geen idee van dat dit binnenskamers in dit huis speelt. Was het niet beter geweest om dan met de rioolheffing te wachten en dan tegelijkertijd met de OZB aanslag te versturen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja er zijn meerdere overwegingen die je zou kunnen maken, de overweging is deze kant op gevallen om dat dat zou betekenen dat handmatig al die mensen die nu uitgezonderd zijn afgevinkt moesten worden in het systeem wat betreft de rioolheffing en wat we dan ook vaak zien is dat mensen gaan bellen dat ze bang zijn dat ze vergeten zijn. Ik heb nog geen aanslag gehad hoe kan dat nu. Dus wij hebben besloten het systeem voor rioolheffing gewoon door te laten sturen en deze serie erachteraan te laten komen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Misschien is het een idee om bij de mensen die dus nu nog een OZB aanslag moeten krijgen om er even een begeleidend briefje bij te doen van hoe de vork nou in de steel zit, waarom ze dat later krijgen.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Volgens mij hebben we deze vraag vorig jaar ook uitvoerig behandelt en zullen we die misschien volgend jaar ook weer uitvoerig gaan behandelen, is het gewoon niet wijs om via onze prachtige website die bijna altijd online is dit soort informatie gewoon, het is een prachtige website
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en is ook bijna altijd online.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Gewoon naar onze burgers te informeren dat dit probleem zich, nou ja probleem, maar dit zich gewoon elk jaar voor zal doen en dan weet een ieder ervan en dan is het voor eens en voor altijd opgelost.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Allereerst is het wel mooi dat ik even bij de heer Boels aan kan haken dat het inderdaad geen nieuw probleem is, dat het vaker voor kan komen en vaker voor zal komen. En de tweede suggestie dat we even nauwkeurig naar de communicatie gaan kijken die van u beide komt daar wil ik wel even mee aan de haal gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Boen.
  • 1:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Waar door de fractie van D´66 op gedoeld wordt dat is een persbericht wat door de FNV wereldkundig is gemaakt en dat heeft betrekking op een aantal afspraken die er gemaakt zijn tussen de besturen van de SW bedrijven, de voorzitters van de SW bedrijven, en die vakbond. De aanleiding daarvoor was het feit dat het akkoord van Westerlee nogal wat, dat hebben wij ook allemaal kunnen ervaren, nogal wat beroering heeft gewekt onder de medewerkers SW en met name de vakbond en de kaderleden daarvan die vonden het van belang om een aantal zaken die weliswaar al afgesproken waren en die ook met de werknemers gecommuniceerd waren om die nog even extra te noemen. En dat is wat daar gebeurd is, betekend dat daar geen nieuwe dingen in zijn opgeschreven maar dat het gewoon betrekking heeft op bijvoorbeeld datgene wat we hebben afgesproken over terugkeergarantie en dergelijke, dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon en kan ik aangeven dat daar ook verder geen nieuwe aspecten aan het verhaal zijn toegevoegd.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Gelling, de POP en de POV.
  • 0:40 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jawel, dank u wel. GS heeft op 26 januari de ontwerp omgevingsvisie en de ontwerp omgevingsverordening aangeboden en we hebben ook dit keer een zienswijze ingediend. In onze beleving geeft het beleid van de provincie nog onvoldoende invulling aan hun doelstelling om meer los te laten. Op een aantal onderdelen, recreatie en zonnepanelen, is dat ruimer, is dat beleid verruimt maar in onze beleving nog niet ruim genoeg. En in andere gevallen blijft er wat ons betreft sprake van een groot detailniveau van de bepalingen. We hebben op basis daarvan onze zienswijze ook dit keer ingediend.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het is natuurlijk altijd goed dat er een zienswijze wordt ingediend, maar het is wel een beetje opmerkelijk dat de raad daar niet bij betrokken wordt want dit zijn nou hele belangrijke onderwerpen en wij zouden u daarin kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld, laten we het even actueel houden over die zonne-energie, wij lezen in het stuk dat het 300megawatt is, dat is 400 hectare ruimte, dat er tot één hectare vrij is voor de gemeente, nou dat is natuurlijk niks, dus wat wij dus wilden en dat hebben we als fractie ook al een beetje voor gelobbyd bij de provincie en bijeenkomsten dat er meer ruimte voor gemeenten komt bijvoorbeeld op niet gebruikte industrieterreinen want wij weten dat het allemaal voor een tijdelijke termijn is van maximaal 25 jaar dat de oorspronkelijke bestemming blijft, maar goed wij weten dat 5 hectare nodig is voor 1 windmolen, maar 300 megawatt dat betekend in feite dat wij, dat er ruimte is voor 400 hectare en dat is inclusief de daken en dat is dus drie keer niks als wij lezen dat bijvoorbeeld een vliegveld Eelde maar zo 20 hectare zonnepanelen aanlegt. Nou als er nog een stuk of wat plannen in Groningen zijn, en die zijn er, buiten onze gemeente, dan zouden wij dus achter het net vissen en wij zijn als fractie in ieder geval erg benieuwd, niet naar de zienswijze van vorig jaar want daar hebben we over gesproken, maar wat nou u als college als zienswijze heeft ingediend op deze hele belangrijke stukken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat het besluit wordt genomen voor de zomer.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht al.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, ja ik was uitgepraat, maar schoot me nog even te binnen. Het besluit door de staten over deze stukken wordt voor de zomer genomen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht al waarom zet u de microfoon niet uit, maar hij kwam nog, de aanvulling.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vanuit onze fractie ook bijval voor hetgeen heer Maarsingh zegt.
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Op basis
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik had nog niks gezegd, maar ja, ik geef het woord aan wethouder Gelling.
  • 0:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Alsnog dank. Op basis van wat nu gemeld wordt kan ik me voorstellen dat wij onze zienswijze de raad doen toekomen voorzitter.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me handig ja. Iedereen nieuwsgierig naar, wordt nagestuurd, komt vast bij de wekelijkse mail van aanstaande vrijdag
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   donderdag
  • 2:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh donderdag, ja Witte Donderdag, ja. Witte Donderdag heet dat, ja. Wordt ie toegestuurd dan kunt u zien wat ingebracht is. ja? Ok. Ik denk dat de vragen over de PI dan voor mij open gelaten is. Het is natuurlijk een bericht van vandaag en ik stel me voor dat u zegt van wat gaat het college doen en hoe gaat het college aan de slag, ik denk dat we in die zin op een gegeven moment op dezelfde manier de procedure gaan voeren als de vorige keer. Waarin wij kenbaar hebben gemaakt aan onze buurtgemeenten waarin de PI is gevestigd in eerste instantie wat is jullie proces om zeg maar protest in te dienen, bezwaar te maken, onder de aandacht te brengen dat we hier op allerlei terreinen best wel een hele dunne arbeidsmarkt hebben, dus ik kan me heel goed voorstellen dat Stadskanaal het college van Vlagtwedde ondersteunt daar waar het kan in het belang van de werkgelegenheid en de activiteiten in onze regio. Dat lijkt me een goeie volgorde in dit proces. Hebben we vorige keer ook gedaan dus dat zullen wij kenbaar maken aan onze buurgemeente. En daarnaast wordt de vraag gesteld over het feit dat één van de stichtingen van de, het internationale conglomeraat, als ik het zo mag noemen, dat daar een bestuurder van op een gegeven moment, dat er aangifte tegen die bestuurder is gedaan vanwege fraude, dat raakt niet de Stichting Werkzaam in onze Gemeente van het pagecentrum, dat raakt niet de christelijke gemeente Nederland, die hebben daar geen gevolgen van en ook geen directe bemoeienis mee, maar hier wordt een strafrechtelijk proces ingezet om te kijken van wat tegen deze bestuurder ingebracht wordt en hoe de rechter daarover gaat denken en dan lijkt het mij heel wijs om daar op voorhand geen uitspraak aan te doen want meestal scheiden wij kerk en staat. En laten wij ons niet uit over die dingen die onder de rechters zijn of onder de rechter dreigen te komen. Maar heeft geen directe relatie met onze gemeente. Daarmee de vragen in de rondvraag voldoende beantwoord? Meneer Bieze.
  • 0:25 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank voor het antwoord, ik denk dat de weg die u aangeeft dat dat de goede weg is en wij hopen dat ook dit probleem wordt opgelost en dat wij die werkgelegenheid, en het gaat natuurlijk niet alleen over directe werkgelegenheid, maar het gaat zeker ook over indirecte werkgelegenheid, dat we die in deze regio kunnen behouden. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me ook. Zeker daar waar we ze verder verhuren aan andere landen dan denk ik van dan mogen we eerst wel even nu kijken van wat continuïteit in de regio is.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verklaring van geen bedenkingen - omgevingsvergunning "Landelijk gebied, Horsten 59"
  • 12. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Landelijk gebied Horsten 59 (308,3 KB)12.1. Ruimtelijke onderbouwing Horsten 59 Musselkanaal (1,11 MB)12.2. Nota van zienswijzen (2,38 MB)12.3. Zienswijze (388,31 KB)
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daarmee constateren dat wij naar, ik noem het toch maar gewoon even nu dan agendapunt 12, gaan, maar de nieuwe agendapunt 12, de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Mag ik vragen wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Luijken, Hofstra, Meertens, Dijkstra, Mellies en Boels. Pals toch, Nijenbanning ook, nee. Ja ik krijg geen signaal dus dan kan ik het ook niet weten. Meneer Boels, CDA.
  • 5:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. De doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp, een lijvige notitie. Voorzitter als CDA fractie zien we dat het college op dit belangrijke thema heeft doorgepakt, maar we hebben nog wel een aantal praktische aanbevelingen en wat inhoudelijke vragen. Wij als CDA fractie willen blijven borgen dat daar waar hulp echt nodig is dat die ook daar beschikbaar blijft. En dat mensen, alle mensen eigenlijk wel, goed geïnformeerd blijven. We hadden het al vaker hierover vanavond, communicatie. En dan zowel die hulp nodig hebben als zij die de hulp verlenen. Communicatie blijft van erg groot belang. De actualiteit omtrent TSN, ik had daar een vraag over maar die zijn eigenlijk al beantwoord door de wethouder, de portefeuillehouder, maar toch ook daar wel weer communicatie voor zowel zij die, die cliënt zijn, als de werknemers, informeer daarover want er zijn best goede afspraken gemaakt. Communicatie over deze doorontwikkeling, naar ons als raad is er geweest er is in februari zijn we bijgepraat en wat toen eigenlijk al opviel dat er weinig vragen waren. Het was toen gewoon een goede presentatie, de strekking was duidelijk. ??????????? de doorontwikkeling vervat in het raadsvoorstel met een achttal aandachtspunten. Een van de opvallendste zaken daarin is wel dat die eigen bijdrage na verrekening van de korting consistent blijft vastgesteld voor heel 2016 op €5,-. Consistentie en zekerheid richting onze burgers. Wat we wel lezen is maximaal 104 uur per jaar. Ja dat is misschien wat flauw, maar hoe werkt dat dan in de praktijk. Worden daar afspraken over gemaakt, kan dat dan in één maand erdoor gaan of, en vindt er dan borging plaats dat dat niet zal gebeuren omdat dan de effecten voor de cliënt wellicht nadelig zijn, hoe gaan we daarmee om. Wat er ook in opvalt, 8 aandachtspunten waaruit deze doorontwikkeling wellicht bestaat, en één van die aandachtspunten zegt, drie woorden; aandacht voor communicatie. Dat is wel wat summier dachten wij. De praktijk, want is de praktijk wellicht wat weerbarstiger dan dit goeie document wellicht zegt, op papier klopt het, maar we blijven ons wel zorgen maken, laat de minst zwakkeren niet de dupe worden. Ik gaf het al aan, die 8 aandachtsstreepjes, 8 aandachtspunten, communicatie komt er wat summier in naar voren. De reactie van de participatieraad gaat daar ook op in. De participatieraad van de gemeente Stadskanaal, het zijn betrokken mensen want wat hebben zij veel in detail dingen op papier weten te zetten. Ook wij als CDA fractie hebben wel al eens eerder aangegeven dat we de communicatie van belang vinden en we vallen in ons, er vallen ons in dit stuk van de participatieraad een aantal adviezen op die we willen benadrukken. U schrijft in uw reactie, college, dat het communicatieplan er zal komen. Dat klinkt op zich goed, maar wanneer komt die dan en wat is dan exact een communicatieplan. Komt er dan op onze, altijd online, website een goed bericht of hoe vindt die communicatie plaats. U schrijft ook in het verlengde wellicht van het communicatieplan dat er een folder zal komen en informatie, daar hebben we het, op onze website. Maar per wanneer, hoe, dat soort zaken laten we het nou eindelijk eens concreet maken. De participatieraad geeft ook aan de ze graag wordt betrokken in het traject van communicatie. Hoe ziet u dit? Wij juichen het van harte toe. Want zoals gezegd het zijn betrokken mensen die leden van de participatieraad. Een advies wat u ter harte neemt is het advies inzake ????????????, een bewezen methode, maar u zegt wij gaan ons er nader op beraden dat is ook weer zo’n term ja wat zegt dat, gaat u ermee aan de slag. Het gaat over de hoofdlijnen, in ieder geval de reactie van de participatieraad, veelal, maar één ding; zij geven ook aan dat zij een bepaalde term niet zo prettig vinden. En u geeft ze daarin gelijk. Nogmaals een compliment voor die participatieraad want als je op dusdanig detailniveau die stukken hebt gelezen en daarmee bezig bent dan geeft dat wel iets aan. Enigszins verbazingwekkend vinden wij het dan wel dat de participatieraad aangeeft dat ze nog geen reactie heeft gekregen op hun advies aangaande de nadere regels WMO 2015. Ja dat verbaasd ons in die zin, ja daar hebben jullie toch afspraken over gemaakt hoe zit dit nou eigenlijk, wat ligt hier aan ten grondslag. Kortom we hebben nog wel enkele vragen waar we graag antwoord op willen zien en de hoofdmoot is zoals gezegd; communicatie. Juist daar waar we de zwakkeren willen blijven ontzien is dat erg belangrijk. Ik probeer af te ronden. De werkwijze van onze participatieraad valt in zeer positieve zin op. De een na laatste zin uit hun betoog is in die zin misschien wel exemplaar zij geven aan dat zij vinden dat de samenwerking zeer prettig verloopt ondanks het verschil van inzicht. En dat alles in belang van de inwoners van onze gemeente Stadskanaal. Het is goed om te horen dat er op die wijze met verschil van inzicht ten faveure van onze inwoners worst samengewerkt. Succes met de uitwerking van deze notitie. Tot zover dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan ga ik naar mevrouw Luijken, SP.
  • 2:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter. Na ruim een jaar van onrust, voor zowel cliënten als zorgmedewerkers, gaan we de goede kant op, maar wat ons betreft zijn we er nog niet. De SP heeft al meerdere malen gepleit voor een andere aanpak. Een HRT regeling die in een jaar tijd meerdere malen verlengt wordt en daardoor voor veel onrust heeft gezorgd en er zelfs toe geleid heeft dat een groot deel van onze cliënten geen hulp meer hebben genomen is op zijn zachtst gezegd geen goede beurt voor de gemeente Stadskanaal. Het is dan ook een prima besluit om deze regeling tot en met december 2016 te verlengen. Ook heb ik ervoor gewaarschuwd dat er meer maatwerk moet komen. Als u dit advies had opgevolgd dan had u nu niet met zoveel bezwaarschriften gezeten, wat weer onnodig veel geld heeft gekost. Er zit meer tussen 2 uur hulp en OZOH. Om te voorkomen dat iedereen die meer dan 2 uur hulp nodig heeft in een duurdere OZOH valt is het beter om maatwerk te leveren op de HH1. Wij zijn blij met meer maatwerk. Op dit moment heeft de gemeente de huishoudelijke hulp ondergebracht in een algemene voorziening dit betekend dat er geen vooronderzoek nodig is om hulp te krijgen. Dat lijkt mooi maar we lopen dus wel het gevaar dat mensen of te weinig hulp krijgen en in het ergste geval geen. Met een maatwerkvoorziening voorkom je dit. Verder zijn we ongeveer 300 cliënten die geen gebruik meer maken van de huishoudelijke hulp. Het lijkt ons verstandig om deze cliënten nog eens een brief te sturen met de veranderingen die nu genomen zijn. Laten we eerlijk zijn er is teveel bezuinigd en teveel naar de regeltjes gekeken. De menselijke maat uit het oog verliezen is wat deze gemeente heeft gedaan en het wordt tijd dat die terugkomt. Wij kijken uit naar een verdere doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp in de toekomst. Ja en ik had natuurlijk ook vragen over TSN maar dat is al behandeld.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Dijkstra, CU.
  • 3:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ter bespreking ligt voor ons het vaststellen van de notitie doorontwikkeling huishoudelijke hulp. Waarbij we ook de financiële consequenties verwerken in de meerjarenraming van de begroting 2016. Op 8 februari 2016 hebben we deze notitie al besproken in de raadscommissie dat is al eerder genoemd. Het is een goede zaak dat u nu met dit voorstel komt om het beleid door te ontwikkelen en dat u het op zo’n wijze doet dat u de mogelijkheid houdt om tot beleidsbijstelling te komen als jurisprudentie en of de rijksbudgetten daar aanleiding toe geven. Toch is het een complex verhaal. We begrijpen de dillema’s en het spagaat waar het college mee te maken heeft gehad en hoe u dit verwoord. Mooi dat in 2016 de €5,- gehandhaafd kan blijven. Ook goed dat het college de maatwerk voorziening weer in het leven heeft geroepen. We begrijpen dat het college deze stap zet zodat er meer dan 2 uur geleverd kan worden. Bij uitgangspunten voor het door ontwikkelen van het beleid geeft u aan zorgvuldig om te gaan met de redelijkheid van de bezwaren en de in 2015 ontwikkelde jurisprudentie als uitgangspunt te nemen. Belangrijk is ook dat u denkt aan de mogelijkheid om een beroep te doen op ouderen adviseurs en onafhankelijk cliëntondersteuners om voor mensen die een drempel ervaren en goed dat u zich op advies van de participatieraad Stadskanaal wil beraden op een vorm van mediation, we lazen het dat uw advies. De communicatie met de doelgroep met informatie die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is vinden wij erg belangrijk. Goed dat u in uw reactie aangeeft daar aandacht aan te besteden door een folder, informatie op de website en intermediairs om de doelgroep te informeren. Het is correct dat de notitie is besproken met de Stadskanaalster participatieraad in de reactienota zien we dat u gebruik maakt van hun adviezen en dat u dat ook in de toekomst blijft doen. Ook als het gaat om de uitwerking van de nieuwe financiële compensatieregeling in de actualisatie van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015. De CU waardeert de inzet van de participatieraad voor het meedenken over deze notitie. De voorgestelde innovatie bij de algemene voorziening om flexibel om te gaan met vakantie, ziekte en feestdagen waardoor alle taken niet wekelijks worden uitgevoerd is een goede zaak. Ten aanzien van het idee niet voor niets stellen wij voor om met ingang van 2017 ook aan de minima een bijdrage van de huishoudelijke hulp te vragen van eventueel €1,- per uur. Want de CU vindt dat er komend jaar best een kleine bijdrage gevraagd mag worden van de minima zodat zij het ook beter waarderen dat ze geholpen worden, het hoeft niet veel te zijn, maar niets gebeurd voor niets. Soms is
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Stelt de heer Dijkstra hier nou niet een beetje symbool politiek voor, we hebben natuurlijk de vangnetregeling in het leven geroepen om de €5,- voor de minima te vergoeden en dan komt er ineens weer een euro om de hoek kijken. Vinden we een beetje een rare manoeuvre.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt de vraag aan meneer Dijkstra dus ik neem aan dat die hem gaat beantwoorden.
  • 0:20 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou het is net wat ik zopas ook aangegeven heb, op zich is het een kleine bijdrage, het is gewoon inderdaad een symbool, dat ben ik met u eens, het is gewoon weinig, dat klopt. Maar in die zin is het wel zo dat je niet iets voor niks krijgt, dat je iets, je krijgt hulp zeg maar en je krijgt dan toch ja omdat ik toch iets voor geef
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een voor een, we gaan eerst naar meneer Boels, CDA.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja het is gewoon een klein, ik begrijp het niet, dus we gaan een soort symbool politiek voor de zwaksten van onze gemeente dat ze waarderen dat we ze helpen wat waarschijnlijk meer gaat kosten voor de gemeente dan het oplevert want €1,-, wilt u het nog eens uitleggen meneer Dijkstra want volgens mij begrijp ik
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef ook mevrouw Luijken nog even de kans voordat u antwoord meneer Dijkstra. Mevrouw Luijken.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja ik, hoe komt u er in godsnaam bij dat mensen niet waarderen dat ze hulp krijgen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:11 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik heb aangegeven wat ik aangegeven heb en ik denk niet dat het nodig is om dat verder nog aan te vullen. Misschien dat de wethouder daar een goed antwoord op kan geven
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra de vraag werd aan u gesteld, u wilt graag wat debat, dus we laten hem even bij uw fractie.
  • 0:40 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou het is gewoon soms te gemakkelijk alle lasten van de minima over te nemen. Ook zij hebben hun verantwoordelijkheid in onze maatschappij en daar mogen ze best wel weten dat ze die verantwoordelijkheid ook hebben en misschien geeft het ook een stukje gevoel voor eigenwaarde dat je toch niet iets voor niks krijgt maar dat je toch, al is het een hele kleine bijdrage, ik denk als je nou 8 uren in de maand bijvoorbeeld nou nodig bent dan zou je €8,- moeten betalen, het gaat om het idee. Maar ik wil er verder ook geen woorden meer aan vuil maken, ik denk dat dit wel voldoende is.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Heeft u enig idee hoe het is om minima te zijn. Weet u hoeveel €8,- is voor iemand die minima heeft? Kan je heel wat brood voor kopen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ga verder met mijn betoog.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nog één punt hierover, we vinden toch dat het echt een beetje uit de lucht komt vallen wat meneer Dijkstra zegt. Bij de herijking van de armoedenota bijvoorbeeld hebben wij ook niet dergelijke suggesties gehoord, laat duidelijk zijn wij zijn het met dit voorstel niet eens.
  • 0:38 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou ik zal u gerust stellen meneer Hofstra, ik heb nog één zin, tenminste die er mee te maken heeft, wij hopen in elk geval, en dat is het uitgangspunt, dat de eigen bijdrage niet zo hoog wordt dat er zorgen mede gaat worden, ook al is het nog zo’n kleine bijdrage, dus. Ten slotte wensen we u succes met het inrichten van de nieuwe structuur in 2016, we wachten de voorstellen af over de financiële compensatieregeling voor de algemene voorziening. Samengevat wij zijn het eens met beslispunt 1 en 2 en wij gaan ermee akkoord. Dank u.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Wat mooi toch dat de politieke verschillen nu een beetje boven tafel komen, waarom er verschillende fracties in deze raad zitten die dat niet per definitie met elkaar over de voorstellen eens hoeven te zijn, maar de CU heeft al wel vast zijn instemming gegeven bij het voorstel, dus die heeft de wethouder binnen. Meneer Hofstra, PvdA, nu aan u het woord.
  • 5:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt inderdaad het voorstel voor het door ontwikkelen van de huishoudelijke hulp. In november 2014, het lijkt heel lang geleden, maar is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, heeft de raad onder invloed van de rijksbezuinigingen besloten de huishoudelijke hulp over te laten aan de private markt. Dit gold voor mensen die de regie konden voeren over hun eigen huishouden. Ingangsdatum zou eerst zomer 2015 worden, maar werd oktober 2015. Schoonmaak voor huishoudens die regie kunnen voeren zou dus geen gemeentelijke WMO taak meer zijn, wel hebben we de HHT, een huishoudelijke hulp toelage, en de vangnetregeling opgetuigd waardoor voor €5,- per uur en maximaal 2 uur per week hulp genomen kon worden. Minima kregen de 5 euro vergoed. Onze fractie heeft ook nog een motie ingediend in afgelopen november om de periode van 5 euro eigen bijdrage te verlengen van 31 december tot 1 mei dit jaar. Gelukkig is die motie aangenomen. Door jurisprudentie was de verwachting dat naast de voorzieningenrechters ook de bestuursrechters de schoonmaak toch een WMO taak zou zijn. Het beleid in Stadskanaal moet dus weer op de schop. Echter hebben verschillende rechtbanken verschillende uitspraken gedaan waardoor het nodig is dat de centrale raad van beroep, de hoogste juridische instantie in deze, zich hierover uitspreekt, dat volgt nog. Inmiddels is er ook extra rijksbudget beschikbaar gekomen. En toch maakt het college aannemelijk dat we niet kunnen wachten met het bijstellen van het beleid. Als redenen worden genoemd de afhandeling van bezwaren, de signalen uit de praktijk en de aflopende contracten met uitvoerders. Met dit voorstel worden ons inziens goede stappen gezet. Highlights van het nieuwe beleid, er komt een algemene voorziening schoonmaak ondersteuning van maximaal 104 uur per jaar, wordt flexibel ingezet, er is net eigenlijk de vraag ook gesteld, wat gebeurd er als bijvoorbeeld in november die 104 uur op is. De eigen bijdrage daarvoor zou in heel 2016 €5,- zijn. wij zijn natuurlijk verheugd dat het college dit voorstelt want het is overeenkomstig de motie die we in november hebben ingediend. Voor 2017 kan de hoogte nog niet bepaald worden vanwege onzekerheden van de rijks-financiering, dat vinden we jammer. Voor mensen met een regiefunctie waarvoor de algemene voorziening niet voldoet zal er toch een mogelijkheid komen om in de ondersteuning zelfredzaamheid huishouden terecht te komen, de oude HH2 zeg maar. En ook een belangrijk punt dat we als gemeente deze diensten gaan uitvoeren binnen de rijksbudgetten. Waar we ook blij mee zijn voorzitter, werd ook al net even aan gerefereerd, is dat de continuering van de schoonmaakhulp door het wegvallen van TSN gewaarborgd is. We hoorden de portefeuillehouder net zeggen dat mensen zelfs hun eigen hulp kunnen houden. Maar naast de positieve punten hebben we ook een aantal punten van zorg. Enkele daarvan delen we met onze participatieraad die inderdaad voor ons ook uitstekend werk heeft verricht hier. Voor het overgrote deel van de cliënten denken we dat het met hun huishoudelijke hulp wel goed komt en op papier, meneer Boels die zei het ook al, lijkt de mogelijkheid om bij OZOH ingedeeld te worden goed gewaarborgd als de algemene voorziening onvoldoende blijkt. Maar hoe gaat dat in de praktijk, als de algemene voorziening onvoldoende is moet die situatie niet te lang voortduren en moet dat ook niet teveel van de mensen vergen. Als ze in aanmerking komen voor OZOH zijn ze eigenlijk per definitie kwetsbaar. In samenhang daarmee, u geeft aan dat de cliënt zelf contact op moet nemen met de WMO consulent als de hulp ontoereikend is. deze cliënten zijn niet altijd even mondig of alert. Gaat u ook periodiek eens bij mensen informeren hoe het loopt dat er geen mensen tussen wal en schip vallen is het belangrijkste voor ons. Dit principe hebben we vanaf het vaststellen van het nieuwe beleid in november 2014 gehamerd, de raad heeft destijds ook een motie met die strekking aangenomen. De participatieraad merkt op dat voor de inkomenscategorie tussen 120 en 130% één en ander ongunstig kan uitpakken. Deze zorg hebben we aangaande het vangnet ook al eerder geuit in de raadsvergadering van 26 januari 2015. Het is goed dat het college dit betrekt bij de voorbereiding van de financiële compensatie regeling. Wij denken dat het goed zal zijn als mensen er op gewezen worden gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Kunt u in de communicatie met deze groep mensen hierop wijzen en bijvoorbeeld een rekenvoorbeeld geven om hun eventuele besparingen inzichtelijk te maken. ook hier moeten mensen financieel niet tussen wal en schip vallen. In een eerdere raadsvergadering hebben wij ervoor gewaarschuwd dat maatwerk kan leiden tot willekeur. Dat participatieraad uit deze zorg nu ook weer, ze zeggen in advies 3b dat duidelijke criteria ontbreken. Het college is het met dit punt gelukkig wel eens. Hoe denkt u dan de criteria te formuleren. Vraag over de bezwaarschriften, worden betrokken cliënten geïnformeerd dat ze een reactie krijgen van de gemeente in aanleiding van hun bezwaarschrift na uitspraak van de rechter of gebeurd dat al eerder. Meneer Boels die hamerde al op belang van een goede communicatie. Daar willen wij ook in eerste termijn mee afsluiten. Het succes van het nieuwe beleid staat of valt ons inziens met de communicatie. Uw onderstreept dit gelukkig zelf ook in paragraaf 4.4 van onderliggende notitie. We kunnen dit niet genoeg onderstrepen. Een incident als in najaar 2014 met de folder voor de was service moet bijvoorbeeld vermeden worden. Hoe stelt u het communicatieplan op? We denken hierbij aan advies van de participatieraad en aan bijvoorbeeld het inzetten van ervaringsdeskundigen. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:08 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u wel voorzitter. De notitie doorontwikkeling huishoudelijke hulp vaststellen en daarmee gepaard gaande financiële consequenties verwerken in de meerjarenraming van de begroting 2016, dat is wat u van ons vraagt bij dit punt. In november 2015 heeft u ons laten weten dat doorontwikkeling van het beleid noodzakelijk bleek en de uitwerking daarvan ligt nu ter tafel. We moeten helaas opmerken voorzitter dat alhoewel de inhoud van de notitie duidelijk is een goede opbouw kent en goed leesbaar is, onze zorgen voor de toekomst niet zijn weggenomen. Let wel die zorgen hebben voor het overgrote deel niet te maken met de inhoud van de notitie en de voorgestelde uitvoering, maar meer met de ongrijpbaarheid en de onzekerheid vanuit onze landelijke politiek en andere ontwikkelingen. Ook het financiële component en de gevolgen daarvan in de toekomst voor onze gemeente is en blijft een moeilijk te overziene factor. Onze kwetsbare inwoners waarvan wij er steeds maar vanuit gaan dat zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen weten met regelmaat niet waar ze aan toe zijn. De communicatie valt in dat opzicht en is veel te traag. Er blijft een zeer urgent probleem. TSN is inmiddels failliet verklaard, wij hebben het er net al over gehad, medewerkers zijn op straat komen te staan en cliënten die de TSN medewerkers soms al jaren over de vloer hebben en vaak een hartelijke relatie met hun hebben opgebouwd leven in onzekerheid. Ze lezen in de krant en zien op tv dat er een thuiszorgbedrijf failliet is gegaan, ze kunnen niet overzien wat dat voor gevolgen heeft voor de hulp die zij zo dringend nodig hebben. Wanneer houdt het nu een keertje op en wanneer krijgen deze mensen rust in de tent. Dat wat onze wethouder net zei dat weten onze cliënten nog niet. Kortom wanneer komt er voor hun duidelijkheid. Onze conclusie is dat dat niet echt met de inhoud van deze notitie en het doorontwikkelde beleid zal zijn want er is naar de toekomst toe op de lange termijn nog veel en veel onzekerheid. Onzekerheid die we met deze notitie nog niet weg kunnen nemen. We begrijpen dat er ontwikkelingen zijn geweest die u, net als wij, van tevoren niet hebben zien aankomen. Ook weten wij dat wij door het rijk steeds weer op het verkeerde been worden gezet en dat Den Haag niet uitblinkt in oplossingsgericht meedenken en meewerken. Wij willen er nogmaals met klem op aandringen dat de zaken nu goed worden aangepakt. De voorliggende notitie kan een goede zet in de richting zijn, maar we moeten steeds weer de vinger goed aan de pols houden om bij te blijven en onze inwoners en vooral de direct betrokkenen op een goede en eenvoudige wijze goed te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden. En opnieuw gaan we ervan uit dat u de participatieraad hier goed bij betrekt. Nog even dit; we hebben de opmerkingen van de participatieraad op uw notitie met aandacht gelezen en ook uw reactie daarop, wij hebben daar nog wel wat vragen over. Zo stond in de beslisnotitie die nu voorligt al veel eerder op onze i-pad dan het advies van de participatieraad en uw reactie daarop. In uw nota staat in de reacties opmerkingen van de participatieraad die u onderschrijft. wij hebben geconstateerd dat een aantal van die zaken waarin u zich kunt vinden niet zijn verwerkt in de notitie die nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. Klopt dat? En zo ja hoe gaat u dat dan aanpakken. nemen we nu een besluit op een notitie die hier en daar nog moet worden aangepast? Graag een toelichting daar op. Voorzitter de huishoudelijke hulp, de algemene voorziening schoonmaakondersteuning en eigenlijk alles wat daarmee samenhangt is in inmiddels een gigantische molensteen om de nek van bijna iedere gemeente in Nederland geworden. Maar ook van iedere cliënt en daarmee ook van bijna alle huishoudelijke hulpen. Wie heeft er nog een goed totaal overzicht en wie heeft nog een goed gevoel bij deze vorm van dienstverlening. Ik persoonlijk denk dat er nog maar heel weinig mensen zijn terwijl dit een onderdeel van de zorg is die broodnodig is. Ook in de maatschappij waar mensen zelf regie moeten hebben op hun leven. Dus nogmaals met klem; zorg voor rust en duidelijkheid. Dank u wel.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja kijk er gebeurd wel veel in Nederland en in Den Haag doet men ook wel eens wat inderdaad, maar wat vindt de fractie van de GBS eigenlijk van deze notitie dan want dat hoor ik u eigenlijk niet zeggen.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Jawel hoor dan heeft u niet goed geluisterd.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat hoor ik vaker.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik heb meerdere keren gezegd dat wij deze notitie een goede notitie vinden.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik heb gehoord, en zelfs opgeschreven, dat u zei het kan een goede notitie zijn. ???????? u vindt het een goeie notitie
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   (de microfoon staat niet aan)
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U vindt het een goede notitie, dat, ok. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik ga naar meneer Pals, D’66.
  • 2:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter we hebben eindelijk een notitie ter tafel liggen voor de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp er is al veel over gezegd van collega raadsleden en in die zin kan ik ben ik eigenlijk ook niet in staat om dat allemaal te herhalen want het is nog steeds een lastig onderwerp waar mevrouw Meertens ook terecht op zei waar heel Nederland door gegijzeld wordt en ook wel door gegijzeld zal blijven. Wat natuurlijk belangrijk blijft denk ik in die hele notitie is dat wij dit jaar 2016 eigenlijk nog een beetje zijn gered met die €5,- en dat we in 2017 niet weten waar er eigenlijk belanden omdat landelijke politiek eigenlijk bepaald wat we hier plaatselijk lokaal doen en in die zin denk ik dat het heel knap is dat het college tot nu dat het college met deze moeilijke materie zover is gekomen. Dit stuk lezende heb ik steeds meer bewondering ook gekregen voor de inzage of het inbreng van de participatieraad want ik vind als je dat stuk van participatieraad, en mevrouw Meertens die duidt er ook wel een beetje over, het liep niet helemaal synchroon met wat er toen bij ons op tafel lag en toen kwam de notitie van de participatieraad hebben we even op moeten wachten en het antwoord van het college hebben we ook moeten wachten, dan denk ik dat de notitie van de participatieraad waard is en eigenlijk ik weet niet wie dat ook weer gezegd heeft, eigenlijk vind ik de beslissing die we nu moeten nemen over de notitie doorontwikkeling huishoudelijke hulp eigenlijk zou eigenlijk nog vier week moeten opschorten om de woorden in de visie van de participatieraad tot ons door te laten dringen en wat die mensen vinden wat gewijzigd kan worden in deze visie. Want als ik bijvoorbeeld begin, als de participatieraad zegt dat die het helemaal geen doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp vindt, de participatieraad die zegt er is helemaal geen sprake van een doorontwikkeling van het beleid, de participatieraad heeft terecht gezegd de gemeenten wordt gedwongen het ingezette beleid te corrigeren omdat het niet aan de uitgangspunten van de WMO 2015 voldoet en de term doorontwikkeling doet geen recht aan de feitelijke situatie waarin de basis van dat beleid niet aan de bedoeling van de wet lijkt te voldoen. Een terechte opmerking. Want ik denk, zoals ik ook al in het begin zei, wij hebben zoveel te maken vanuit wet- en regelgeving vanuit Den Haag dat je dat niet
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een kleine kanttekening is hier volgens mij wel op zijn plaats, we gaan met dit beleid natuurlijk robuust ook juridisch om en het centrale raad van beroep die moet hier nog een uitspraak over doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 3:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Daarom zegt dus ook de participatieraad terecht dat het door ontwikkelen geen recht doet aan de feitelijke situatie want de wet moet nog want het beleid kan niet aan de bedoeling van de wet voldoen, dus de participatieraad legt de vinger wel op de zere plek met die opmerking. Dus wij vragen ons ook af is de tekst is het college het dus ook eens met de tekst zoals de participatieraad dit schrijft en wordt dit moet de term doorontwikkeling moet dat ook aangepast worden in de term “aangepast beleid”. Verder zegt de participatieraad in zijn notitie dat diverse uitgangspunten van het huidige beleid zijn vooral gebaseerd op een ideaalbeeld van sociale samenhang in de maatschappij. Nou ik vind dat nogal een uitspraak van een gremium die eigenlijk daarvoor geleerd heeft die het college adviseert en die zoiets opschrijft, een ideaalbeeld van de sociale samenhang en de maatschappij. Want zij vinden dat wij uitgaan van een ideaal plaatje blijkbaar en dat de ideale een ideaalbeeld bestaat niet maar dat het ideaalbeeld er ook niet is. En dat, en onze vraag daar is ook over; onderschrijft het college dan ook dit ideaalbeeld dat wordt geschetst dat dat niet bestaat. Als je verder leest in het rapport van de participatieraad is dat, dat is advies 2 wat ze hebben gezet en eerdere adviezen heeft de participatieraad reeds geconstateerd dat er weliswaar rekening moet worden gehouden met korting op rijksmiddel voor WMO schoonmaakondersteuning, maar zegt men dat in 2014 is immers besloten 1,4 miljoen te onttrekken aan het budget van de schoonmaakondersteuning. Hiermee heeft het college het financiële risico van de gemeente doorgeschoven naar de afhankelijke burger. Nou ik vind het nogal een uitspraak van de participatieraad die daar heel erg kritisch in is en wij vragen ons ook af is het waar wat de participatieraad zegt van dat bedrag. En met name als het verder gaat dat het geraamde tekort van €190.000,- vanaf 2018 ontstaat dat dat niet ontstaat door het niet bezuinigen van de rijk maar door zelf gekozen herbeschikking van rijksmiddelen. Nou ik vind, wij vinden, wij zijn er erg van geschrokken van zo’n notitie van de participatieraad en we vragen dus of het college kan het college zich daar in vinden. De volgende constatering wat de participatieraad zegt dat ik ga nog weer over die onttrekking van die in 2014 van die 1,4 miljoen of de middelen voor schoonmaakondersteuning vinden wij dan ook in strijd met uw eigen beleid. De participatieraad verwacht daarom ook dat u eigen beleid wordt uitgevoerd en ook dit budget voor WMO schoonmaakondersteuning wordt bestemd. Is die constatering juist. Onze vraag is; is het college volledig eens met de constatering van de participatieraad.
  • 0:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, kijk op zich klinkt het wel, maar u heeft ook de volgende kolom kunnen zien waar de reactie van het college staat, ik vraag mij een beetje af u zit vragen te stellen die we waarvan ik in ieder geval het antwoord heb en u heeft ze ook.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar ik vind toch
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U vindt de antwoorden niet juist.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee, ik
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja dan is dat de vraag
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee nou ja ik ben niet in die zin zijn de antwoorden wat ons betreft redelijk vaag en ik vind eigenlijk de hardheid en dat moet u zich eigenlijk realiseren, de hardheid waarin de participatieraad iets schrijft aan het college van hun eigen notitie vind ik een dermate harde waarvan ik de behoefte heb om dit vanavond nog voor het voetlicht te brengen dat we ons wel moeten realiseren dat het niet helemaal gaat zoals het dient te gaan en dat de participatieraad wel iets heeft durven op te schrijven
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik doe niks aan van de wijze waarop de participatieraad goede dingen voor het voetlicht brengt, maar aan de andere kant heeft het college daar ook op de punten die u aangeeft gewoon reactie gegeven en ik bedoel die dingen hebben we gewoon, die zijn er, die zijn openbaar.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar ik onderschrijf dus niet altijd, met wat ik al gezegd heb
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kunt u, meneer Pals mag ik u vragen de punten waar u het niet eens bent met de reactie van het college om die kort naar voren te brengen want dat schept denk ik helderheid in de discussie voor zo meteen.
  • 1:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee de enige vraag die we eigenlijk nog hebben en dat zijn de twee vragen die we al eerder hebben gesteld en dat heeft en die onderschrijving is ons ook inderdaad niet helder geworden, is inderdaad dat en de SP heeft dezelfde vraag gesteld, is de vergoeding en de participatieraad heeft daar een staartje bij gedaan, het is een overzicht van de vergelijkingskosten huishoudelijke hulp 1 over de inkomens van de maximale inkomens 2015 per jaar over mensen die op de 120 en 130 procentlijn zitten. En wij vragen, wij willen vragen of het college dit beeld en wat hier is neergezet of deze cijfers kloppen. Want als dat zou betekenen dan zouden mensen gewoon keihard moeten inleveren ten opzichte van mensen die het minder en die het beter hebben. Vervolgens is onze slotvraag, en die vraag hebben we al eerder gesteld, wat en de SP heeft die vraag ook gesteld, wat is er overgebleven van de 240 mensen die zich hebben onttrokken aan de huishoudelijke hulp. Die voor die tijd huishoudelijke hulp hadden, die door al het gedoe hebben gezegd laat maar zitten, op enigerlei wijze zelf hulp hebben gekozen, gekregen of misschien niet gekregen in het ergste geval, en we hebben al eerder aangedrongen van onderzoek dat en kom terug met een notitie van wat die mensen, hoe is het afgelopen met die mensen, want u het waren ex-cliënten van de gemeente. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. De heer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ik dacht dat de heer Nijenbanning nog eerst aan de beurt was maar… Maar goed voorzitter veel is er al gezegd door de diverse fracties. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, we kunnen ons vinden in de beslispunten zoals ze voorliggen in het voorstel. Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest om de huishoudelijke hulp, en niet alleen hier in Stadskanaal, een nieuwe WMO en de vraag; hoort huishoudelijke hulp er nu wel of niet onder. Diverse rechtszaken zijn er geweest, maar tegenstrijdige uitspraken een definitieve uitspraak zal door de centrale raad van beroep een dezer maanden worden verwacht. Ja het is zo onderhand een complex dossier geworden en wat ons betreft verdient het allemaal geen schoonheidsprijs om het zo maar te stellen. Wel roemen wij de inzet van de participatieraad in het hele proces. We willen het college vooral meegeven alle adviezen van de participatieraad ter harte te nemen en mee te nemen in de doorontwikkeling van de huishoudelijke hulp. Met name haar adviezen voor wat betreft de communicatie richting de doelgroep willen we hier specifiek aanhalen. Zorg op de eerste plaats weer het vertrouwen van de burgers terug te winnen, zorg voor een goed communicatieplan en communiceer vooral duidelijkheid in consistentie in beleid. Zorg ook dat de doelgroep op diverse manieren bereikt wordt. Met andere woorden zorg dat de informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk blijft. De cliënten maar ook zij die die hulp verlenen zijn gebaat bij deze duidelijkheid en hier wil ik het voor even weer bij laten voorzitter. Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan hebben we de fracties in eerste termijn gehad. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten en geef ik daarna het woord aan de wethouder.
  • 0:4 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Hamster. Wethouder.
  • 4:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. Het is een bijzonder dossier, dat is door meerderen van u erkend en herkend, u merkte ook op anderhalf jaar geleden spraken we over dit onderwerp en eigenlijk zijn we er nooit over uitgesproken geweest sinds dien. Veel zorgen geuit over de cliënten, over de hulp en over de hulpverleners en hun relaties, zorgen die ik anderhalf jaar geleden beantwoorde aan de hand van onze gedeelde en bijna unaniem door de raad vastgestelde visie. De visie op het sociaal domein Stadskanaal samen met de burger. En die visie die staat nog recht overeind. Wat minder recht overeind staat is de interpretatie van ons belangrijkste kader, de wet, de WMO 2015. Ik kan het mij niet heugen en ik heb het bij een aantal juristen gecheckt, ik kan het mij niet heugen dat meerdere meervoudige Kamers tegengestelde uitspraken deden over dezelfde wettekst. En ik heb het tijdens de commissievergadering gezegd en ik zeg het nog eens als Stadskanaal in Brabant had gelegen dan hadden we gewoon door gekund. Voorlopig. Voorlopig, want ondertussen is het wachten op duidelijkheid van hoogste orgaan, de Centrale Raad van Beroep. We hebben wel conclusies getrokken op basis van de eerdere uitspraken van de voorzieningen rechter in het dossier uit onze gemeente en die heeft geleid tot de notitie die we nu aan u voorleggen. Wachten is het ook op volledige informatie over de precieze hoogte van budgetten naar de toekomst toe en die onduidelijkheid is vervelend, vervelend voor ons, maar nog veel vervelender voor cliënten en hulpverleners die afhankelijk zijn van het beleid dat wij vaststellen. We proberen dan ook dus ondanks die onduidelijkheden te komen tot een houdbaar beleid dat zoveel mogelijk duidelijkheid geeft aan inwoners en volgens mij zijn er twee kernbegrippen die terug ????? komen rust, duidelijkheid. We proberen een kader neer te zetten dat stand kan houden onafhankelijk van gerechtelijke uitspraken en hoogtes van budgetten. Dus ja zeker heer Pals het is een doorontwikkeling. Het beleid dat we hebben proberen we nu zo af te kaderen zo vorm te geven zo te formuleren dat het houdbaar wordt. Voor alle cliënten in de OZOH, de vroegere HH2, betekend dat dat er voor hen wederom niks veranderd. Ook mensen die nu gebruik maken van de HHT regeling of de vangnetregeling hoeven dit jaar nog helemaal niets te merken van deze beleidswijziging. En tot 1 oktober volgend jaar kunnen we sowieso nog een stuk blijven compenseren door de HHT regeling. Eind dit jaar kunnen we ook hen duidelijkheid geven over het vervolg daarna. Op dit moment lukt dat echter nog niet. Eind 2016 proberen we met u voor u inzichtelijk te maken wat de compensatie wordt naar de toekomst toe. En of daar €1,- voor de minima inzit, die kwam niet helemaal uit de lucht vallen, daar hebben we het tijdens de commissievergadering over gehad. Dat is een drempel die zelfs de hulpverleners gevraagd wordt van laat alstublieft een drempel bestaan dat het niet geheel vrij toegankelijk wordt. Ik heb uw raad echter ook gehoord, wij zullen onze overweging maken en u eind 2016 een voorstel doen toekomen. En dat is ook het moment wat mij betreft dat we het gaan hebben over de 120/130% grens. Een punt waar de participatieraad zich allang zorgen over maakt, een punt dat anderhalf jaar geleden aan de orde was, waarvan wij hebben gezegd dat zullen wij in de gaten houden en waar wij door middel van de compensatie regelingen, mochten we doorgaan, wellicht op in kunnen spelen. De grens van 120%, moet ik daarbij meteen wel opmerken, is tot stand gekomen in samenhang met ons totale minima beleid. Waren wij gestaffeld verschillende regelingen beschikbaar zetten bestellen hier en daar wettelijk beperkt kwijtschelding 100%, minimabeleid 110% en de 120% voor de HHT was een beperking en 130% van de collectieve ziekteverzekering was een die acceptabel gezien wordt in het land en ook door Menzis ons werd aangereikt dus dat zijn niet hier en daar dingen die we zomaar uit de lucht grijpen daar hebben we echt wel een idee achter en er zit een systeem achter. Naast die beide groepen, de OZ, OH’s en de HHT’ers is er nog een groep van mensen die bezwaar gemaakt hebben. Veelal omdat zij van mening zijn dat de meer dan 2 uur die ze hadden tekort gedaan wordt in de nieuwe regeling met maximaal 2 uur, komt niet voldoende tegemoet aan hun hulpvraag. En na vandaag
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder heeft u een ogenblikje, ik hoor wat instemming of vragen op de tribune, kan dat kloppen rechts van mij. En dat maakt uw betoog iets minder verstaanbaar, dus ik wil even vragen om de aandacht bij de beantwoording door de wethouder te houden.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou bijval is altijd mooi, maar ik
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet of het bijval was wethouder, maar
  • 2:51 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik was toegekomen aan de derde groep, de bezwaarmakers, daar zijn er nog ongeveer 125 van over, van de oorspronkelijke groep van bijna 240. En bekeken wordt de komende maand vanaf het moment, mocht u vanavond instemmen, vanaf het moment dat er ingestemd is wat er met die bezwaren gebeurd. En ja meneer Hofstra dan zullen zij ook een uitsluitsel krijgen, een besluit door het college op hun bezwaar. En die zal afgewogen worden aan de hand van de inhoud van het nieuwe beleid wat we vanavond voor hebben liggen dus we hoeven niet te wachten. Wij proberen dat allemaal voor 1 mei afgehandeld te hebben zoals we hebben beloofd. Communicatie, een heikel punt vanavond en het is een werkwoord, communiceren. Een continue activiteit en zeker in dit dossier. Naast de inhoud is het erg van belang om ook rekening te houden met de doelgroep, het moment en de frequentie. We moeten niet teveel, niet te weinig, precies genoeg, precies afgestemd, mensen moeten het kunnen begrijpen. We weten dat in Nederland 1 op de 6 inwoners laag geletterd is en in onze omgeving zal dat ongetwijfeld nog net iets hoger liggen, dat geeft daartoe nog extra de opdracht om te zorgen dat die mensen de brieven kunnen begrijpen. En dat weten we. En daarom laten we al enige tijd, en zeker ook sinds de laatste anderhalf jaar, die brieven checken. Checken door speciaal opgeleide medewerkers, checken door een werkgroep, de folders liggen bijvoorbeeld nu bij de participatieraad bij een werkgroep die de inhoud controleert. En heel recent kregen we nog het aanbod van deelnemers aan het taalhuis in Cereswijk om ook onze brieven nog eens te lezen of ze het konden begrijpen. Dat aanbod denk ik zeker dat we daar gebruik van gaan maken de komende tijd al was het alleen maar een experiment om te kijken van lezen wij het nu goed. Maar ik vermoed dat wij nooit 100% van onze inwoners volledig zullen bereiken, wel dat de brief op de mat valt, maar niet dat het begrip ook volledig zal zijn alleen met die brief. Daarom gebruiken we alle mogelijkheden en alle middelen die tot onze beschikking staan om de boodschap toch te laten landen. We doen een beroep op de professionals. Als wij een nieuwe brief richting de gebruikers van hulp sturen dan melden we dat vaak ook aan de zorgverleners zodat de hulpverleners op de hoogte zijn van de inhoud van de brief en wellicht de hulpvrager kunnen begeleiden bij het lezen, kunnen ondersteunen met; dit staat in uw brief mevrouw. Dat werkt over het algemeen wel. En ons KCC wordt altijd voorbereid op het moment dat er weer nieuwe informatie naar buiten gaat dat ze klaar staan voor vragen en adequate antwoorden kunnen leveren want we leren inmiddels dat ons KCC goed gevonden wordt ook door gebruikers van de hulp. Voorzitter wat ik aan probeer te geven is dat wij ons
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 1:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ik verneem dat u tot een afronding komt inzake communicatie, maar kijk wij als CDA, maar ik voel dat bij meer partijen, vinden communicatie van eminent belang, vooral in dit dossier, eigenlijk altijd wel maar helemaal hier. En niet alleen, maar ook voor hen die het direct raakt, zij die de hulp, de zorg zo nodig hebben, maar ook wel voor meerdere partijen in onze samenleving, voor mensen die werken in de zorg, mantelzorgers, eigenlijk voor heel veel. En u gaat eigenlijk alleen maar in op een brief die gaat naar mensen, en dat is goed, u geeft voorbeelden van hoe die gecheckt wordt en die specifiek wordt gemaakt, dat is van belang, maar aan de andere kant we hebben een website gezegd dat is misschien ook niet het meest gelukkige voorbeeld maar we hebben nog een prachtige “Kanaalstreek” om daar eens advertentieruimte en het is mij wel geld waard, het is ons wel geld waard, dat we op die wijze ook onze inwoners bereiken en iedereen die betrokken is in dit dossier. En zo zijn er nog wel wat voorbeelden. De participatieraad geeft aan dat zij graag willen optrekken in dit communicatietraject, en wat vindt u daarvan. Want wij willen echt een klemmend beroep doen op communicatie op dit dossier want dat is zeer van belang.
  • 1:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U heeft kunnen constateren dat er een communicatieplan lag en ligt en een actieplan hoe wij omgaan met de verschillende doelgroepen met de verschillende boodschappen die wij dienen te zenden en er zijn verschillende media uiteraard bij, bij benoemd de website die bijna altijd goed functioneert, is er een van naast inderdaad de individuele benadering. Wij staan wel op het punt dat we op moeten passen weer te zeer wervend te gaan werken. Wij hebben informatie verstrekt actief op het moment dat er informatie te melden was, dat wij, allereerst dat wij het besluit namen dat we het overlieten aan de reguliere markt, hebben wij proberen over te informeren aan de mensen die het betrof en verder in het algemeen. De lijn is altijd geweest dat wij onze cliënten, de mensen die onze hulp gevraagd hebben en die wij verlenen dat daar de eerste prioritiet ligt. Dat we die proberen individueel te benaderen daar waar wij ze kennen en waar ze hulp van ons krijgen om ook direct die boodschap te geven. En verder in de algemene uitingen van de gemeente, de website, de folders die verspreidt worden, die wellicht bij huisartsen posten komen te liggen, proberen gewoon informatie te geven over de mogelijkheid om een hulpvraag, een ondersteuningsvraag, bij de gemeente te laten landen. Wat ook heel erg belangrijk is in ons hele toegangsmodel is dat wij alle hulpverleners die actief zijn in de hele gemeente een signaleringsopdracht hebben gegeven. Wij gaan ervan uit dat de professionals dingen opmerken. Dat kan de wijkverpleegkundige zijn, dat kan de huisarts zijn, dat kunnen medewerkers zijn van jeugdhulp organisaties. En wij zien ook dat signalen steeds beter, via het KCC, via het CGV terechtkomen op de plek waar ze nodig zijn. en de ervaring is ook dat heel veel WMO vragen vroeg of laat, vaak wel vroeg, terechtkomen bij onze WMO consulenten en daar op een adequate manier kunnen worden afgehandeld.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als ik de portefeuillehouder goed begrijp, hij had het net over een werkgroep die ook de communicatie bij langsgaat, die werkgroep die is van de participatieraad?
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er is een werkgroep van de participatieraad die meeleest met folders en in het verleden hebben ze ook brieven gedaan, ja.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus de participatieraad wordt uitgebreid betrokken bij de communicatietraject en plan.
  • 3:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja. Ik ga verder. De participatieraad, ja we zijn er bij aangekomen. Allereerst over het proces. Wij hebben een participatieraad die adviseert aan het college en daar hebben wij procedures voor afgesproken en normaal gesproken behelzen die dat het college een voorgenomen besluit neemt, het ter advisering aan de participatieraad voorlegt en die krijgt een termijn van zes weken waarin zij reageren en vervolgens nemen wij dat advies, wij beoordelen dat, we schrijven de reactie op en passen zo nodig het oorspronkelijke stuk aan. Onder andere door de tijd gedwongen, er stond enige tijdsdruk op dit dossier, hebben wij een procedure gehanteerd die iets anders was. In overleg met de participatieraad en zoals we die ook bij de totstandkoming van de beleidsstukken rondom jeugdzorg en WMO eind 2014 hebben toegepast, namelijk dat we ze heel actief, en eigenlijk is dat bijna een vaste procedure geworden, heel actief betrekken aan de voorkant. Ze zien concepten, daar reageren ze op, we leggen dingen uit daar praten ze over mee, ze zien definitievere concepten en juist vanuit de gesprekken, en bij dit dossier is de werkgroep HH van de participatieraad betrokken geweest, vangen we de signalen heel direct op waar ze nog makkelijker aan de voorkant betrokken kunnen worden. En dan spreken we af, dan nemen we als college een besluit, kunnen zij sneller reageren omdat ze zo actief betrokken zijn geweest en kunnen we dat aan u aanbieden op het moment dat u wellicht, dat is deze keer gebeurd, het college besluit, de notitie van het college al gehad heeft. Wat ons wel enigszins verbaasd heeft is de uitgebreidheid van het advies van de participatieraad nadat ze al zo actief betrokken zijn geweest. U heeft onze reactie daarop kunnen lezen meneer Pals, ik dacht even u heeft een stuk gemist, maar ik begreep dat u hem wel gehad heeft en dat u nog twee vragen over heeft waar ik zo meteen op terug zal, nee één heb ik al gehad, 120%, en die andere kom ik zo op terug. Maar nee daar hebben wij op gereageerd en daar staan een aantal dingen in waarvan wij zeggen mevrouw Meertens die nemen wij over. Bijt dat nou met dat stuk wat voor ons ligt? Nee, volgens mij niet. Dat is een stuk uitvoering, dat is een stuk vervolg, dat is een stuk communicatie, het voorstel van mediation is er een die heel concreet zegt van ja eigenlijk willen we daarmee wel aan de slag. Waar we nog wel even tegenaan hikken met dat hele concrete voorbeeld is dat mediation juridisch nog niet heel ver gevorderd is als optie binnen de WMO, dus we moeten wel gaan wegen van hoe past dat nu binnen alle andere middelen om goeie beslissingen en besluiten te nemen op hulpvragen. Dus volgens mij u heeft een prachtig zorgvuldig gewogen advies door de participatieraad ontvangen waarvoor inderdaad hier en daar terechte complimenten uitgedeeld zijn. U heeft onze reactie daarop gehad, waarin wij een aantal keren zeggen van nee wij delen de visie niet, waarin wij een aantal keren zeggen van u heeft een punt waarin wij een aantal keren zeggen van daar gaan we mee aan de slag en die kunt u gewoon als aanvulling op onze notitie zien denk ik. En ik denk dat we daarmee de participatieraad ook recht hebben gedaan door zorgvuldig te antwoorden en aan te geven waar we wel en waar we niet mee eens zijn. Eén van die punten is die 120/130 procent en dat was misschien wel het zwaartepunt. Een vraag over de criteria van de maatwerkvoorzieningen OH, begreep ik goed volgens mij meneer Hofstra, hoe komen die nou tot stand en worden die ook met de participatieraad gecheckt
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   advies 3b van de participatieraad
  • 1:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, hoe komt, nou misschien moet u, ter verheldering u zou kunnen denken aan zaken als; is er regie, criteria 1, kan de hulpvraag door de cliënt of zijn omgeving zelf worden beantwoord en drie, dat is dan de aanvulling, is de algemene voorziening wellicht niet toereikend of bereikbaar. Dat zou de criteria kunnen zijn, zo algemeen want we hebben het over maatwerk. We hebben het over een individuele hulpvraag die dus inderdaad wel beantwoord dient te worden, hij kan niet vanuit de omgeving komen, de mensen hebben wel zelf regie. En de algemene voorziening is of te duur, laten we dat woord maar gebruiken, of biedt te weinig hulp. En dan zou je het over specifiek de ziektebeelden kunnen hebben. En in dat geval is echt maatwerk nodig en dat zouden criteria kunnen zijn, maar we moeten ze ook niet verder en heel dik in gaan kleuren in mijn beleving want dan zouden we wel eens mensen uit kunnen gaan sluiten van iets waar juist dat maatwerk voor bedoelt is. Gaat dat dan leiden, hoe noemde u dat, tot
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   rechtsongelijkheid
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   willekeur
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   tot willekeur
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Gebrek aan rechtszekerheid zeg maar.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het is de individuele beweging die bepaalt welke hulp nodig is. En dat wordt gewoon ??????, eigenlijk de enige vraag binnen de WMO die wij dienen te beantwoorden; wordt de hulpvraag afdoende beantwoord. En samen met de cliënt zullen we tot een antwoord moeten komen. En dat kan inderdaad tot verschillende antwoorden leiden in situaties die misschien wel heel gelijk lijken te zijn omdat gewoon ieder mens zijn eigen context heeft, zijn eigen situatie en de professionaliteit van onze WMO consulenten en verschillende modellen waarin zij kunnen bepalen wat nog de zelfredzaamheid is, wat aanvullende benodigdheden zijn, moeten leiden tot een zo objectief mogelijk antwoord.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En een mediator kan daar ook bij helpen neem ik aan.
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja cliëntondersteuning, mediation als je er inderdaad samen oorspronkelijk niet uit lijkt te kunnen komen. Er zijn inderdaad middelen om verder te gaan. Mediation voeren we op dit moment nog niet uit om de redenen die ik u zonet noemde.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U verwoord wel, u heeft goed door waar onze zorg ligt, dat is juist inderdaad voor mensen voor wie de algemene voorziening niet voldoende blijkt te zijn, dat die dan zeg maar opgeschaald kunnen worden naar de OZOH, dat dat proces goed verloopt.
  • 0:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja ik kom bijna bij uw volgende vraag terecht. We hebben straks, dit is nieuw, de ondersteuning in het huishouden. Dat is voor mensen die wel regie hebben, maar wel iets, voor wie de algemene voorziening niet bereikbaar is. en daarnaast hebben we nog de voorziening OZOH voor de mensen die geen regie hebben. Die stond altijd nog open en die blijft nu ook open staan voor mensen die regie verliezen. En dat was een volgende vraag van u; wordt er ook gecheckt hoe die hulp verloopt, krijgen mensen inderdaad het juiste pakket. Nou de ervaring is dat als hulpverleners opmerken dat mevrouw slechter wordt, laat ik het zo maar zeggen, dat ze er heel snel bij zijn om op te merken hier is wat meer nodig, hier is wat anders nodig en de lijn naar het WMO-loket is dan ook snel gelegd. En binnen de mensen die, binnen de algemene voorzieningen is het al de werkwijze dat mensen een half jaar even een soort nazorg gesprekje krijgen. Is de hulpvraag afdoende beantwoord. Dus ja er wordt gecheckt. En dan kom ik
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik begrijp dus ook dat de mensen die de algemene voorziening die die dienst leveren zeg maar die daadwerkelijk schoonmaken dat die dan ook kunnen opmerken van goh het gaat niet goed met deze cliënt wellicht moet hier een andere voorziening, een zwaarder voorziening komen.
  • 2:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die lijntjes zijn vaak heel kort naar ons gemeentehuis toe tussen de WMO consulenten en de uitvoerders van zorg. En dat kan ook heel snel geregeld zijn dan. Daar doen we ook niet moeilijk over want juist die mensen, dat past binnen ons hele toegangsmodel, weten vaak over het algemeen heel goed wat nodig is. Die kunnen ook bepalen, en dan kom ik bijna bij een andere vraag terecht, of deze week twee uur nodig is of dat deze week drie uur nodig is. En dat is iets wat in overleg tussen cliënt, die regie heeft, en de hulpverlener binnen die algemene voorziening bepaalt kan worden. En de ene week kan misschien wat bespaart worden waardoor de andere week een grote voorjaarsschoonmaak mogelijk wordt. En wat nu als in november de hulp op is? Dan is er slecht overleg geweest tussen hulpverlener en hulpvrager en dan mogen ze dat samen oplossen. Want zo ligt die relatie wel, dat is iets dat ontstaat, nogmaals, tussen hulpverlener en hulpvrager en waar wij als gemeente buiten staan. Wij compenseren voor maximaal die 104 uur. Over die communicatie, dat moet ik nog even benoemen, hoe gaat het nu bij de mensen van die hulp hadden van TSN en die nu nog niets gehoord zouden hebben. Wij hebben die verantwoordelijkheid voornamelijk bij TSN neergelegd in samenhang met familiehulp. Daar willen we wel graag bij betrokken worden wat die communicatie precies gaat zijn. Maar feitelijk is het de verantwoording van de hulpverlener om te zeggen van het gaat door er staat nu alleen een ander logootje wellicht op de kleding die mevrouw draagt. Nog een paar concrete vragen denk ik voorzitter. Ja de groep communicatie mensen die inmiddels geen hulp meer hebben sinds 1 oktober, gaan we die nu actief benaderen. Ons hele beleid gaat ervanuit dat mensen vanuit eigen kracht zoveel mogelijk organiseren. Ik ga het ook heel scherp zeggen; formeel hebben wij geen verplichting meer naar die mensen toe. Ze hebben inderdaad geen hulp, er is geen bezwaar ingediend en wij gaan ervanuit ze hebben de weg eerder gevonden naar de gemeente er is een oorspronkelijke vraag geweest dat als het nodig is dat ze die weg weer kunnen bewandelen. Daarnaast gaan we ervanuit binnen ons hele beleid dat er goed gesignaleerd wordt door de omgeving en door de hulpverleners eromheen. Dus mochten er nieuwe vragen ontstaan, en dat stond ook al bij de beëindigingsbrief, mocht uw hulpvraag veranderen meldt u alstublieft dan gaan we opnieuw het gesprek aan. Ik zal er niet voor willen gaan pleiten, nog afgezien van de vraag of al die mensen nog op de huidige adressen met de huidige telefoonnummers hebben, om al die mensen weer opnieuw te gaan benaderen. Dat zou een beetje haaks zijn op hoe we de rest hebben vorm gegeven naar mijn beleving. Voorzitter ik heb de raad gehoord, ik hoor zelfs nog bijna complimenten van de SP,
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   bijna
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik druk mij voorzichtig uit. En instemming van de nodige andere fracties. Ik hoop met u dat dit onderwerp snel in de rust gaat belanden en we zullen u uiterlijk eind dit jaar meenemen in het vervolg van de compensatieregelingen en ik denk dat we met deze notitie een stap in de goeie richting zetten.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Dan ga ik inventariseren of behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Hofstra ik ben
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   In elk geval verduidelijking van een antwoord. We hadden gevraagd over die procedure rond die bezwaarschriften, die 125, de portefeuillehouder zegt die mensen die krijgen een brief van ons naar aanleiding van vanavond ook weer. Maar goed die mensen die wachten nu al en die weten niet dat er zoiets aankomt. Dus die zitten nu nog een beetje in het luchtledige om het maar even zo te zeggen. Hoe gaan we daarmee om?
  • 0:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het laatste dat deze mensen van ons gehoord hebben is dat zij voor 1 mei reactie van ons zouden krijgen. Een besluit op bezwaar. Dus dat gaan we doen, een besluit op bezwaar nemen voor 1 mei.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder, ja.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan inventariseren we nu. Behoefte voor de tweede termijn? ik inventariseer, mevrouw Luijken, meneer Hofstra. Verder niet? Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik zit toch een beetje in mijn maag met die eigen bijdrage voor de mensen in het vangnet. Dat is geopperd vanuit, ook vanuit de zorg omdat ze bang waren dat de HHT duurder zou worden. En de achterliggende gedachte was natuurlijk van nou dan vragen we ook een klein beetje aan de mensen in het vangnet dan kunnen we dat compenseren bij de HHT zodat die HHT laag blijft. In principe begrijp ik die beredenering maar ik denk niet dat dat de oplossing is. We moeten ook niet vergeten dat ook voor de mensen in het vangnet alleen maar 2 uur over is gebleven. En dat deze mensen misschien ook wel strijkservice moeten hebben of een andere vorm van hulp nog die ze moeten betalen. En dan had ik nog een vraagje over de overname van TSN. Gaat het nou echt naar familiehulp of is dat nou nog steeds niet zeker.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. We kunnen kort zijn. Nog eens een keer vanuit onze kant de nadruk op het communicatietraject zowel in algemene als in individuele zin, in de individuele zin geldt dan natuurlijk ook communicatie dat er ook een stukje empathie is bijvoorbeeld begrip is voor de situatie van de cliënt. Wij zullen zeggen; ga ermee aan de slag. En tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster nog twee vragen van de SP.
  • 1:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dank u wel voorzitter. De redenatie dat dat kostenbesparend zou werken een eventuele eigen bijdrage van minima die wellicht dan aan de overige groep dan besteed kan worden die had ik nog niet gehoord. Volgens is het echt wel een principiële laat mensen zien dat het niet om niets is, dat het inderdaad gratis is. En om de kosten, laten we ook zo eerlijk zijn, de besparing hoeven we het niet te doen, het gaat om een bedrag van €25.000,-, op het geheel valt dat weg. Dus dat zal geen overweging zijn, maar wat ik u in eerste termijn heb gezegd wij zullen een juiste overweging proberen te maken ook gehoord wat u vanavond heeft gezegd, in ieder geval verschillende fracties, en eind dit jaar met een voorstel naar u toekomen. Wat betreft de overname van TSN. Status op dit moment is voor ons dat wij hebben toegestaan dat familiehulp het contract van TSN overneemt. Of het ook werkelijk plaats gaat vinden dat is in het overleg tussen de stichting familiehulp in oprichting en de curatoren. Wij zullen er geen duimbreed voor in de weg leggen en ik heb geen signalen gehoord dat het hier niet door zou gaan, dat wil ik daar nog wel aan toevoegen. Dus ik ga er op dit moment nog steeds vanuit dat dat door kan gaan. En wat betreft communicatie, volgens mij ben ik duidelijk geweest.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen dat u het eens bent met het vaststellen van de notitie doorontwikkeling huishoudelijk hulp en vanuit die notitie de financiële consequenties te verwerken in de begroting en de meerjarenraming.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik wil daar nog wel iets over zeggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u een stemverklaring afgeven?
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:44 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou we zijn natuurlijk blij met de verbeteringen die aangebracht zijn zoals het er nu ligt, we zijn het natuurlijk niet eens met de visie want daar hebben wij uiteindelijk ook gewoon tegen gestemd in het begin toen het aangenomen is. Ik ben het ook niet eens met een algemene voorziening, we hadden liever een maatwerkvoorziening gezien dus ik ja ik wil toch duidelijk zeggen dat we, we stemmen ermee in maar we gaan er ook vanuit dat er doorontwikkeld zal worden en dat het niet blijft zoals het nu is, dat het niet stagneert in ieder geval. En dat het alleen maar beter gaat worden en niet minder.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar voor het moment kan u met de notitie die er zo ligt en de consequenties daarvan instemmen.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Mag ik daaruit concluderen dat dat unaniem is in deze raad. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Klachtenregeling 2016
  • 13. Klachtenregeling 2016 (367,82 KB)
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13
  • 0:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:05 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik ga de vergadering nu verlaten.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nemen we dat op in het verslag. Dank.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En dat geldt ook voor mij mevrouw de voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ook voor u meneer Hofstra. Moet ik even rekening houden dat er nog 21 zijn want er kunnen nog twee
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Meneer Hofstra komt zo weer terug.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie komt terug?
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Meneer Hofstra.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh meneer Hofstra neemt alleen, meneer Hofstra u neemt alleen bij dit punt wilt u geen deel uitmaken.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Alleen bij dit punt, ja ik heb het ook aan de griffier meegedeeld, alleen voor het punt van
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, meneer Hofstra verlaat de vergadering en komt bij het volgende agendapunt weer binnen treden. Dan gaan we nu over naar de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de omgevingsvergunning “Landelijk gebied, Horsten 59”. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Kremer, mevrouw Schipper, meneer Pals u ook? nee. GBS niet, mevrouw Sterenborg, Mellies en mevrouw Schrör. Meneer Mellies aan u het woord. Ja ik blijf onvoorspelbaar maar dat komt de attentiewaarde wel ten goede.
  • 2:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Goed, de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een aardappelbewaarplaats aan de Horsten 59 heeft vanaf 17 december 2015 ten en met 27 januari 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder een zienswijze indienen. Eén persoon heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De Omgevingsdienst Groningen heeft de ingediende zienswijze in behandeling genomen en heeft geconcludeerd onder aanvoering van goede argumenten dat het belang van de indiener van de zienswijze niet opweegt tegen het belang dat er is gediend bij het realiseren van het plan. Het advies van de omgevingsdienst is om de zienswijze als ongegrond aan te merken en de omgevingsvergunning te verlenen. Uit de ruimtelijke onderbouwing valt voorts op te maken dat het initiatief zowel uit maatschappelijke en economische oogpunt uitvoerbaar is, er geen milieu belemmeringen of beletselen uit ruimtelijke planologisch oogpunt zijn en dat er dan ook geen belemmeringen zijn om tot het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning over te gaan. Voorzitter op basis van deze conclusies van de genoemde partijen, en die weten waar ze het over hebben, zouden wij tot de slotsom kunnen komen geen reden te hebben om hier van af te wijken. Ook niet van het advies van de Omgevingsdienst Groningen. En het oordeel uit kunnen spreken dat hier sprake is van goede ruimtelijke ordening. Maar is dat ook zo vragen we ons af. En dan verwijs ik even naar een stukje in het raadsvoorstel, daar staat dat de raad dient een verklaring van geen bedenkingen af te geven indien het van oordeel is dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening. En ja daar zit ik een beetje mee want het voelt net alsof ons gevraagd wordt, niet de partijen die er verstand van hebben, maar ons gevraagd wordt; is hier sprake van goede ruimtelijke ordening. Ja en dat vind ik een moeilijke uitspraak want ja kan ik dat eigenlijk wel als gemeenteraadslid, ik geloof het niet, ik heb daar niet voor gestudeerd. En ik zou graag willen horen van het college hoe wij dit eigenlijk moeten interpreteren want
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u moet iets in afwijking van een bestemmingsplan goedkeuren, daar krijgt u een advies mee, dat advies is verwoord en daar passeert u zich op ja de nee
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dan is het mij duidelijk, maar het was ???? even niet duidelijk maar nu dus wel, maar goed als dat zo is dan zien wij geen reden om daar van af te wijken van dat advies en stemmen dus in met dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u een tip meegeven want als dit soort teksten in een raadsvoorstel tot dit soort vragen leidt is het handig om ook even van tevoren bij een afdeling langs te gaan en even te vragen hoe zit het precies in mekaar, gelukkig kunnen wij nu het antwoord geven, maar ik kan me bij taalgebruik soms iets voorstellen dat u daar last van heeft.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat kan ik me helemaal voorstellen voorzitter, maar ik heb het expres even hier genoemd omdat we het natuurlijk ook meegemaakt hebben me de Drouwenerkade 1 en waarschijnlijk krijgen we nog wel meer van dit soort voorstellen voorgelegd en ja ik had begrepen ook van meerdere fracties dat hier ook wel wat onduidelijkheid over bestond vandaar dat ik het even genoemd heb expliciet in de vergadering
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar het is u nu duidelijk geworden
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, het is me duidelijk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat lucht op. Dan gaan we nu naar mevrouw Schipper van de PvdA.
  • 0:43 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Ons wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen omgevingsgebied van de Horsten 59. Het geheel gelezen te hebben, en ik ben ook nog ter plekke gaan kijken, denkt onze fractie dat we akkoord kunnen gaan gezien er rekenschap is gehouden met de plaatsing van een nieuwe schuur, namelijk aan de oostzijde parallel aan de Horsten. Op deze manier past het beter in het geheel van het landschap. Misschien zou het geheel nog een andere kleur kunnen krijgen. Ja op de bijgeleverde foto is het oranje/rood, dat is misschien een overweging waard om een beetje minder felle kleur te nemen zodat het nog minder opvalt in de totale omgeving. Voor de rest
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik vind het fantastisch van de PvdA te horen dat zij pleiten voor een mooie groene schuur.
  • 0:15 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   We zijn de minsten nog niet, echt niet. Het voorstel, voor de rest gaan wij akkoord, het voorstel is in overstemming met de goede ruimtelijke ordening, dus wij gaan akkoord met dit voorstel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Dan gaan we naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja ook wij kunnen ons vinden in de beargumentatie om een vergunning te verlenen. Wij gaan akkoord met het beslispunt.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Kremer, SP.
  • 0:29 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel voorzitter. Ja het meeste is er al over gezegd en wij gaan ook akkoord. Het enigste wat wij nog hebben is dat degene die het bezwaar heeft aangediend dat die nog bezwaar kan maken. En bij ons is even de vraag van hoe zit het met die bezwaren die ingediend worden, niet alleen bij deze vergunning, maar bij andere vergunningen. Is dat gebruikelijk, niet gebruikelijk, wat is de kans van slagen, dus daar waren we even nieuwsgierig naar, maar de rest gaan wij mee akkoord.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 1:28 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. De gemeente Stadskanaal bestaat naar verhouding uit een gebied met zeer veel landbouwgrond waar veel inwoners werkzaam zijn in de agrarische sector, zelf of in aanverwante bedrijven. De fractie van het CDA vindt dat ondernemers in deze sector die voor de verwerkende industrie hun producten steeds langer moeten kunnen bewaren onder een goede conditionering de ruimte moeten krijgen om de gebouwen die hiervoor nodig zijn te kunnen bouwen. Hiervoor zijn de bouwblok op maatmethode en aanpassingen voor groothoogte en nokhoogte inmiddels toegepast. In de ruimtelijke onderbouwing wordt rekening gehouden met zowel gemeentelijke als provinciaal beleid. Voor water, bodem en luchtkwaliteit en ecologisch is het verantwoord om te bouwen en er wordt duidelijke afstand gehouden tot de bewoning in verband met geluidsoverlast van ventilatoren. Van verkeer van vrachtwagens naar de loods door voldoende parkeercapaciteit op het perceel. De zienswijze die is ingediend door een omwonende is op advies van de Omgevingsdienst Groningen als ongegrond aan te merken en daar is de CDA fractie het mee eens. Voor de direct omwonenden is de geplande situering van de bewaarschuur in alle opzichten de juiste plek. De fractie van het CDA zal instemmen met de verklaring van geen bedenking om zodoende de vergunning te kunnen verlenen. De huidige werkwijze van de behandeling in de raad heeft niet onze voorkeur en hoelang gaat dit nog op deze wijze gebeuren. Tot zover.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schrör. Kan ik het woord geven aan wethouder Gelling? Wethouder Gelling.
  • 0:10 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik moet eerst even een stukje naar beneden. We kunnen concluderen dat collega Hamster iets langer is dan ik.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang. Nou daar hebben we het niet over.
  • 0:04 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Jammer dat die apparaten niet in de breedte worden gemaakt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, dat wou ik nou net voorkomen. Maar ja het was zo'n inkoppertje. Wethouder Gelling ga uw gang.
  • 2:19 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter dank u wel. Dank voor de instemmingen, de akkoordverklaringen. Desalniettemin zijn er vragen gesteld, de opmerking van mevrouw Schipper, PvdA, we zullen hem doorspelen. Meneer Kremer van de SP had een vraag van goh maar hoe zit dat nu met zo’n bezwaarprocedure, hoe gaat zoiets in gang en wat is de kans van slagen van iemand die een zienswijze indient. Even heel in het kort. De procedure ziet er uit; dat een plan ter inzage wordt gelegd gedurende een periode van zes week. Volledigheidshalve hebben we omwonenden ook schriftelijk geïnformeerd zeker gelet op de periode waarin het betrof. De betrokken inwoner heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en een zienswijze ingediend en dat is ter toetsing voorgelegd zoals u heeft kunnen lezen, een uitgebreide onderbouwing van de ODG onder andere. Als u hiertoe besluit en naar het zich laat uitzien doet de meerderheid van uw raad dat dan wordt dit wederom opnieuw ter inzage gelegd. Eveneens voor de periode van zes week. Met de betroffen inwoner is afgesproken dat wij hem daarvan op de hoogte brengen, daarover is ook telefonisch contact geweest. Hij kan indien gewenst bezwaar maken en dat kan hij dan doen bij de rechter in Groningen. Of zoiets een kans van slagen heeft, het indienen van een zienswijze heeft kans van slagen dat is natuurlijk altijd afhankelijk van het oorspronkelijke plan en de onderbouwing die daaraan ten grondslag ligt, dus op voorhand daar een voorspelling voor doen vind ik bijzonder lastig. Ik denk wel dat de onderbouwing in deze kwestie zodanig is, maar dat zal een andere eigenlijk een inschatting moeten maken, maar ik denk dat dit voldoende stand houdt. Dan mevrouw Schrör, u ziet dit liever niet uw raad voorbijkomen en op zich ben ik dat helemaal met u eens, u vraagt wanneer we een nieuwe regeling daarvoor kunnen verwachten. Een concept daarvoor heb ik voorbij zien komen dus daar wordt hard aan gewerkt en u zult dat over niet al te lange termijn kunnen verwachten.
  • 0:3 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   En dan heb ik volgens mij de vragen beantwoord voorzitter.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en wat kort en krachtig kan moeten we niet al te uitgebreid doen, helemaal eens. Dank u wel wethouder. Ik schat in dat we geen tweede termijn nodig zijn. Mag ik dat concluderen? Dan, mag ik ook concluderen dat we unaniem instemmen met het geven van een verklaring van geen bedenkingen, ik moet het goed zeggen, en dan doen we dat met in afwezigheid van de heren Nijenbanning en de heer Hofstra. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan kan de heer Hofstra weer deelnemen aan de vergadering.
 • 14 Behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang
  • 14. Behandeling bezwaarschrift over ligplaatsen en camperplaats Spoordok (308,76 KB)14.01. Brief college aan mevrouw Diedel (186,69 KB)14.02. Bezwaarschrift mevrouw Diedel (30,7 KB)14.03. Verweerschrift zaak mevrouw Diedel (2,3 MB)14.04. Reactie bezwaarmaker (225,35 KB)14.05. Verslag commissie rechtsbescherming bezwaarschrift mevrouw Diedel (199,87 KB)14.06. Advies commissie rechtsbescherming bezwaarschrift mevrouw Diedel (477,42 KB)14.07. Offerte onderzoek camperstaplaatsen Grontmij (199,53 KB)14.08. Advies Plas Bossinade (1,53 MB)14.09. Bijlage bij advies Plas Bossinade Brief ACM aan VNG Wet markt en overheid camperplaatsen (137,94 KB)14.10 Bijlage bij advies Plas Bossinade Handreiking Wet markt en overheid (536,42 KB)14.11. Raadsvoorstel 20 oktober 2014 (1,5 MB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan wij naar agendapunt 14, de klachtenregeling 2016. Als daar, ja, vragen over zijn, dan geef ik bij voorbaat even de hamer over aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wie wil hierover het woord voeren? Meneer Idema, mevrouw Kroom, meneer Pals, mevrouw Meertens, meneer Van Beek, meneer Mellies en meneer Gelling. Dan geef ik het woord aan meneer Gelling, CDA.
  • 0:16 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bedankt. Ja het CDA die hecht inzake dit punt heel veel waarde aan het advies van de commissie rechtsbescherming. En een onderzoek door de Grondmij is wat ons betreft dan ook goed. Wij hebben er verder hebben wij op dit punt niks.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zitten bij agendapunt 14, de klachtenregling, we zijn opgeschoven.
  • 0:6 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja ok dan ga ik daar eventjes mee verder.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang.
  • 0:01 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Nog maar een keer voorzitter. Klachtenregeling en een verbeterde, verbeterde of vernieuwde klachtenregeling vinden wij een goede zaak. Een modern klant en contactcentrum verdient ook een goede klachtenregeling voor onze burgers dus wij zijn heel content met het voorliggende stuk. Dank u wel.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Idema, SP.
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter. Ja een goed functionerende klachtenprocedure vinden wij ongelofelijk belangrijk. Wij stemmen ook in met de nieuwe werkwijze. Wel willen wij zeg maar de inzage, als wij de inzage hebben gehad van de informele klachtenprocedure en van de ombudsman klachtenprocedure, daarna willen we nog deze zaak een keer evalueren en om te kijken van hoe de klachtenprocedure en de onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dat willen we graag zien.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mag ik even vragen wat u precies bedoelt meneer Idema?
  • 0:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Jawel hoor, jawel. In het schrijven staat van dat er een onafhankelijkheid wordt gewaarborgd, bij de informele procedure. De informele procedure houdt in dat zeg maar een klachten-coördinator de boel coördineert, daarna wordt het in handen gegeven van de manager of van een naastgelegen hogere functionaris en die handelt de klacht af. En dat moet de onafhankelijkheid waarborgen, daar hebben we twijfel over.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar waar wilt u over evalueren dan?
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   In hetzelfde stuk staat dat er na een jaar alle klachten worden verzameld, worden op papier gezet, zowel door de ombudsman als door deze organisatie en dat wordt aan ons gepresenteerd.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik lees het iets anders. Dank u.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, maar dan heb ik het verkeerd gelezen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, dank u wel meneer Idema. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Er werd net al even gerefereerd aan een nieuwe KCC, een nieuwe klachtenregeling, nou was er natuurlijk altijd al de algemene wet bestuursrecht waarin het een en ander geregeld was. Hier hadden we alleen een regeling uit 2004 als ik het goed gelezen heb. Het lijkt mij een uitstekende regeling die hier voorligt. Duidelijk staat de boel omschreven wie meer en waarom en hoe een en ander afgehandeld wordt. Waar ik eigenlijk even de nadruk op wou leggen is de informele afhandeling. Ik denk dat het goed is dat bepaalde zaken gewoon snel opgepakt gaan worden door een manager of een andere leidinggevende die bevoegd is. Een telefoontje kan soms wonderen doen dan hoef je niet moeilijke procedures in te gaan, ik denk dat daar meer de nadruk op kan liggen als op alle procedures die hier voorliggen en ik denk dat het goed is dat de opmerkingen die gemaakt zijn door de rekenkamer in 2012 dat die meegenomen zijn in dit stuk. Wij onderschrijven dit stuk voorzitter, dank u wel.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:07 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn tevreden met deze nieuwe klachtenregeling. Met name een zorgvuldige registratie van klachten biedt de mogelijkheid het proces en de communicatie te verbeteren. Wanneer we denken dat elke klacht een gratis advies is zal op den duur het aantal klachten moeten afnemen. We pleiten voor een transparante informatie in begrijpelijke taal. Bedenk dat de klagers niet bij de gemeente werken en sommige informatie voor hen niet vanzelfsprekend is. Bovendien is het de toon die de muziek maakt. We kunnen niet nalaten om u ook nog iets mee te geven. Afhankelijk, afhandeling van een klacht kost een veelvoudige van het, ten opzichte van de afhandeling van de melding, daar zit de winst in. In één keer goed dat moet het motto zijn. Dat maakt deze klachtenregeling overbodig en we wensen u daarbij veel wijsheid en weinig klachten toe.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:08 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u. U vraagt ons bijgaande klachtenregeling vast te stellen. Tot op heden is gewerkt met een klachtenregeling die dateert uit 2004. In 2012 is door de rekeningkamercommissie geconstateerd dat de wijze van klachtenafhandeling voor verbetering vatbaar is. De aanbevelingen van de commissie zijn meegenomen in de ontwikkelingen van het nieuwe klantcontactcentrum en nu ligt een nieuwe klachtenregeling voor. De tijd gaat snel, maar de constatering in 2012 dat een regeling niet goed meer is en uiteindelijk een voorstel in de raad in maart 2016 dat is toch wel een hele lange termijn. Wij kunnen wel begrijpen dat u een en ander heeft willen koppelen aan een nieuw KCC, maar daar heeft de burger geen boodschap aan. Zij vragen een goede klachtenafhandeling. Wat ons betreft ziet deze nieuwe regeling er goed uit, maar dat gold ongetwijfeld ook aan het begin van de vorige regeling. Een regeling kan alleen dan goed functioneren als deze door alle betrokkenen goed gehanteerd wordt en er met regelmaat wordt geëvalueerd en bijgesteld. In het verleden werkte de gele kaart die een burger aan de gemeente kon geven ongetwijfeld goed. Maar u geeft zelf in uw oplegger aan dat deze oneigenlijk gebruikt werd en dat er een gemis was aan regie op en ondersteuning bij de afdoening van de klacht. Hier is dus naar ons inziens onvoldoende op gestuurd en geëvalueerd. Klachten zijn vervelend voor de klager, maar ook voor de ontvanger. Een goede klachtenregeling en vooral een goede handhaving van deze regeling is dus van groot belang. Is mede bepalend voor het imago van onze gemeente. Wat ik nog wel mis in deze regeling dan wel in de standaard procedure, of ik moet er al overheen gelezen hebben, is of er na afhandeling c.q. beëindiging van een klachtentraject bij de klager wordt geïnformeerd of de klacht uiteindelijk ook naar tevredenheid is opgelost. En zo ja wordt dit dan ook geregistreerd. Deze uitkomsten zouden immers ook van belang kunnen zijn in de evaluatie en zou zelfs kunnen leiden tot een overzicht van “best practice” die in een ander vergelijkbare voorkomende gevallen gehanteerd kunnen worden. zoals gezegd heeft het wat ons betreft wat te lang geduurd alvorens er een nieuwe aangepaste regeling kwam. U kunt dan ook niet snel genoeg starten met de communicatie naar buiten en naar binnen en een introduceren van deze nieuwe regeling. Wij zijn benieuwd naar hoe het gebruik van deze klachtenprocedure na verloop van tijd wordt ervaren. Wij gaan ervan uit dat u een evaluatietermijn heb afgesproken of zult afspreken en wij vragen aan u van dan ook graag van u een toezegging om binnen de raad om de raad binnen een acceptabele termijn op de hoogte te stellen van de ervaringen c.q. de uitkomsten en de evaluatie en wellicht een voorstel tot aanpassing. Deze regeling moet ons inziens een actieve regeling worden. Zo hoef je niet na een aantal jaren het wiel weer opnieuw uit te vinden en zit je niet steeds met verouderde regelingen. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 1:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Gezien de klachtenregeling die we moeten vaststellen moeten we alleen de complimenten geven hoe mooi het rapport van de rekenkamercommissie is verwerkt in deze klachtenregeling dus ik zou de raad willen oproepen om toch nog eens weer na te denken over een rekenkamercommissie. In die zin waardering voor het geheel. Wat ons inderdaad opviel het is een hele praktische klachtenregeling geworden, de afhandeling daarvan wat meneer Van Beek ook al zei, men is geneigd om de telefoon te pakken en gewoon eens even een belletje te doen van hoe staat het ermee, wat bedoelt u met de klacht en hoe wilt u het afhandelen. Ik denk dat dat al een hele vooruitgang is voordat je van streek raakt en allerlei procedures et cetera. Wat ik eigenlijk een beetje gemist heb in het stuk, maar misschien heb ik er ook overheen gelezen is de termijnbewaking van de klachten. In dat rapport van de rekenkamercommissie is nog nadruk gelegd in de termijnbewaking en u heeft dat ook overgenomen toentertijd en ik mis dit in het stuk. Wellicht zou u ons dat nog kunnen toelichten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja in 2012, zoals gezegd, heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de afhandeling van meldingen, klachten, brieven en e-mails in de gemeente Stadskanaal. De commissie heeft destijds geconstateerd dat de manier waarop klachten werden afgehandeld voor verbetering vatbaar was. Toegezegd is toen dat aanbevelingen van de rekenkamercommissie meegenomen zouden worden bij de ontwikkeling van het nieuw te vormen klantcontactcentrum. Het is nu begin 2016 en het klantcontactcentrum is inmiddels een feit en een nieuwe klachtenregeling, zoals beloofd, ligt nu ter besluitvorming voor ons. En het moet gezegd het ziet er allemaal goed uit. We zijn met name blij dat er gekozen is voor een vaste klachten-coördinator die de regie gaat voeren op de klachtafhandeling. Dat de klachten centraal geregistreerd gaan worden en het de coördinator is die het vervolgens uitzet naar de betreffende afdelingen en er op toeziet dat de klacht correct en tijdig afgehandeld wordt. Ook vinden we het een goede zaak dat de klacht-coördinator jaarlijks een verslag uitbrengt van alle klachten die in het voorgaande jaar binnen de gemeente zijn behandelt, aangevuld met een verslag van alle klachten die in het voorgaande jaren zijn ingediend bij de nationale ombudsman. Het past binnen de eisen van deze tijd om open en transparant te zijn over ingediende klachten. De overheid is er voor de burgers en dat betekend dat de dienstverlening van de overheid perfect dient te zijn. De klachtenregeling zoals die hier voorligt draagt daaraan bij. We stemmen daarom ook in met dit voorstel om de klachtenregeling 2016 vast te stellen. Dank u wel.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik nog even
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het nagezocht en meneer Mellies die had het er ook over. Het is artikel 12 op bladzijde 4 van dit stuk, waar het in vermeld staat waar meneer Mellies ook op doelt. Zal ik even proberen uit te leggen wat ik bedoelde want meneer
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja graag meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Van Beek die vroeg mij; waar staat dat. Ik heb dat nu opgezocht en ik vroeg erom om een verslag als die aan de raad ter beschikking wordt gesteld om daar met elkaar eens keer over te praten om dat in ieder geval nog een keer weer door te evalueren.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar onder 2.5 staat dat gewoon dat hij naar de raad komt, punt.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dat zei ik ook.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, mevrouw Galama, portefeuillehouder.
  • 3:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter volgens mij kan ik relatief kort zijn met beantwoording want ik proef bij de meeste fracties wel dat men in ieder geval content is over de inhoud en de procedure die beschreven is in het voorstel hoe we ermee omgaan. Dat wij tussen 2012 en 2016 wat meer tijd hebben genomen om deze klachtenregeling precies af te stemmen op de visie van ons klantencontactcentrum en hem ook zo weg te kunnen zetten dat er naar gehandeld wordt dat wil niet zeggen dat wij ondertussen meldingen en klachten niet behandelt hebben. Volgens mij hebben we daar niet de meeste meldingen en klachten binnen gekregen dus we hebben al een heel stuk gewoon in de praktijk gebracht wat nog niet formeel in de regeling was vastgelegd. Misschien goed om nog eventjes neer te zetten dat we eigenlijk drie momenten kennen. We willen meldingen en klachten, mevrouw Kroom zei het ook, kan een heel stuk kosten met zich meebrengen dat wil je eigenlijk voorkomen, dus eigenlijk zeggen we hier in de procedure ook wat wij informeel snel af kunnen vangen hetzij door een telefoontje, hetzij door verduidelijking te vragen, dat proberen we informeel te doen om daarmee te voorkomen dat je echt een klachtenprocedure inrolt. Als die klacht dan wel volgens de procedure wordt ingebracht en dat recht willen wij niemand ontnemen natuurlijk dan wordt hij nu afgehandeld met een klachten- coördinator die de klacht uitzet daar waar die behandelt moet worden, die zorgt dat daar iemand bij betrokken is die niet inhoudelijk zelf die fout heeft gemaakt want dat is de onafhankelijkheid die u wil die krijgt natuurlijk wel positie om zijn kant van het verhaal te vertellen want er zijn altijd twee kanten aan een verhaal en ook die klachten-coördinator kijkt erop toe of alles op tijd terugkomt in die zin dat staat in 2.3 van het raadsvoorstel. Die drie momenten die bepalen eigenlijk van hoe het precies uitkomt en blijft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ombudsman. Die staat los van onze klachtenprocedure. Per jaar wordt er een openbaar jaarverslag gemaakt wat uitgebracht wordt aan het bestuursorgaan en er staat ook in het raadsvoorstel dat dat u ter beschikking wordt gesteld. Dus u kunt zien het aantal klachten wat is afgehandeld op welke wijze en dat krijgt u net zo goed als de aantallen die eventueel bij de ombudsman ingebracht zijn als klacht en wat daarvan de resultaten zijn geweest. Dus volgens mij hebben we hem goed op een rij staan op dit moment, transparant, onafhankelijk, via evaluatie na te gaan en daarmee denk ik op een gegeven moment dat we prachtig hebben vertaald waar de rekenkamercommissie ons op gewezen heeft waarin we onze procedure zouden kunnen versterken wat we ondertussen eigenlijk al een beetje hebben opgepakt maar nu ook gefinetuned en in een regeling vastgesteld en als u daar een klap op geeft dan blijven wij die conform uitvoeren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn daarmee de vragen uit de eerste termijn beantwoord? Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja ik had nog gevraagd of er een toezegging zou kunnen komen om na verloop van tijd te evalueren, deze procedure.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik heb gezegd dat dat een openbaar verslag is dat u dat krijgt op een gegeven moment en als u een verslag krijgt en u wilt dat ter bespreking dat kunt u dat op de agenda laten zetten. Niet meer en niet minder want ik ga ervanuit, dat is mijn streven op een gegeven moment, dat dat jaarverslag dusdanig is dat u allemaal zegt complimenten we hebben het gelezen hoeven we verder niet over te spreken.
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan kan ik daarmee concluderen dat iedereen akkoord gaat met dit beslispunt. Daarmee is de klachtenregeling 2016 vastgesteld. Geef ik de hamer weer terug aan u. [voorzitter klopt met hamer] U wou er een klap op, die heeft u nu.
 • 15 Doorontwikkeling huishoudelijk hulp
  • 15. Doorontwikkeling huishoudelijk hulp (398,6 KB)15.1. Notitie doorontwikkeling beleid huishoudelijke hulp (336,69 KB)15.2. Scenarios afhandeling bezwaren (697,49 KB)15.3. Werkzaamheden afhandeling bezwaarschriften huishoudelijke hulp (189,57 KB)15.4. Collegebrief over reactie op advies PRS notitie Doorontwikkelen Huishoudelijke Hulp (374,89 KB)15.5. Advies PRS huishoudelijke hulp (525,07 KB)15.6. Reactienota op advies PRS huishoudelijke hulp (219,74 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Gaan we nu naar agendapunt 15 en dat is de behandeling van het bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats, Spoordok, als activiteit van algemeen belang. Wat een zin. Maar daarmee heb ik hem wel in één keer gehad. Wie wil over agendapunt 15, nieuwe agendapunt 15, het woord voeren. Meneer Gelling, Mellies, Meertens, Schipper en Zeegers.
  • 0:12 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U heeft mij ook genoteerd mevrouw de voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U mag de spits afbijten meneer Van der Heide, CU.
  • 0:02 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel. Nou het is een hele lange titel, maar, van het onderwerp bedoel ik dan wat u al zei, is niet zonder reden het is ook een ingewikkelde materie, dat onderschrijven de stukken ook, het speelt ook landelijk. Dus wat dat betreft is het niet onbelangrijk. Zijn een aantal dingen te constateren, er is een late reactie geweest op het bezwaar en de financiële consequenties hiervan moeten dus ook aanvaard worden, dus die kunnen we ook onderschrijven. We stemmen in met het advies van PlasBossinade als ik het goed zeg en we steunen het onderzoek van Grondmij, in één van de stukken wordt ook gezegd; daarmee is het niet afgedaan dus we zullen het zeker nog een keer weer bespreken. We kunnen instemmen met alle beslispunten.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Dan gaan we naar mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel, ik ben ook heel kort hiermee. Wij gaan akkoord met dit onderzoek en ik hoop dat het goed opgelost wordt. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Dan ga ik naar mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:21 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter een continuing storing want in deze periode waarin de raad nu zitting heeft hebben al meerdere malen dit punt als agendapunt dan wel in de zijlijn van een ander punt hierover gesproken. We willen op dit moment er ook niet veel meer over zeggen, niet anders dat het goed is dat er duidelijkheid komt en we kunnen dan ook instemmen met de door u genoemde beslispunten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 3:08 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik ben een beetje lang, maar goed. In de raad van oktober 2014 is raadsleden voorgehouden dat er in de directe omgeving van het Spoordok geen marktpartij was die camperovernachtingen aanbood. Op basis van die gegevens heeft de raad destijds beslissing genomen om de camperplaats Spoordok aan te wijzen als voorziening voor algemeen nut. De voorzieningen voor de jachthaven zijn destijds exploitabel gemaakt door er ook camperplaatsen aan te bieden, het zou een extra economische impuls geven. De camperplaats was al aanwezig toen mevrouw Diedel in 2007 haar camping begon, die camping ligt op ongeveer 3 kilometer afstand van het Spoordok. 2400 camperovernachtingen hebben we nu ongeveer en dat zijn gemiddeld 16 campers per dag met een maximum van 25 campers. Geen enkele marktpartij in de directe omgeving van Spoordok die dat aankan. Mevrouw Diedel heeft in totaal slechts 14 plaatsen. Pas toen zij eind 2014 bezwaar aantekende bleek ons het bestaan van camping Musselkanaal. Mevrouw Diedel maakt bezwaar tegen het besluit van oktober 2014 om de verhuur en exploitatie van een jachthaven met camperplaats in het Spoordok aan te wijzen als activiteit van algemeen belang. En dat een en ander met belastinggeld gefinancierd wordt. In feite is haar probleem de niet kostendekkende te lage prijs die de gemeente hanteert waardoor zij zich gedwongen voelde haar eigen tarieven te verlagen en daardoor weinig speelruimte overhoudt. Verhoging van de prijs in Spoordok tot kostendekkend niveau zoals de SP steeds al wilde zou de problemen mogelijk kunnen oplossen. Verhogen van 11 naar 13 euro en dan is het nog steeds goedkoper dan de andere campings in een straal van 15 kilometer rondom Musselkanaal, die voor een camper met 2 personen gemiddeld €16,- vragen inclusief elektriek maar niet allemaal met Wi-Fi of wasmachine. Camping Musselkanaal vraagt 12,50 dus die zit daar een stukje onder. De prijs kostendekkend maken is daarbij ook meteen een stukje broodnodige ombuiging, dus daar zou de SP op zich voorstander van zijn. Mevrouw Diedel stelt dat zij structurele leegstand op haar camping heeft en dat die veroorzaakt wordt door de camperplaats, maar misschien is de concurrentie door de andere campings bij haar in de buurt, zoals campings in Mussel, Ter Apel, Stadskanaal, Bronnegerveen. Zoals de nabijgelegen natuurcamping De Linde in Mussel, wat een mooie parkachtige camping is, met veel bijzondere bomen, struiken en een plas met een strandje. De commissie rechtsbescherming adviseert nader onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor de camping van mevrouw Diedel, de gemeente wil dat onderzoek door Grondmij laten uitvoeren. Het lijkt de SP een goede zaak om duidelijkheid te krijgen, maar het is wel weer zonde van natuurlijk zo’n €7.000,- aan bijkomende kosten. In dat onderzoek zou naar ons idee dan behalve eventuele schade door het Spoordok aan camping Musselkanaal ook mogelijke concurrentie door de omliggende campings moeten worden meegenomen. In hoeverre vinden kampeerders die campings aantrekkelijker dan camping Musselkanaal. Zoals camping De Linde in Mussel die ik net al noemde of camping Roelage iets ten noorden van Ter Apel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik vind het een beetje raar wat de SP aan bijdrage doet want ik denk dat wij als raad zijn we er zelf debet aan dat we het in algemeen belang hebben aangemerkt en dat heb ik al meerdere malen heb ik daarover het woord gevoerd het is zo dat de Grondmij heeft nu een onderzoek gekregen over het algemeen belang onderzoek en wat u doet is een advies geven aan de Grondmij van kijk ook eens even naar de omliggende concurrentie dat lijkt me toch eerlijk gezegd op dit moment niet uw positie als raadslid, het lijkt mij gewoon dat u moet afwachten wat de Grondmij heeft, gelukkig zijn we zover gekomen dat de Grondmij een advies moet geven en dat we aan het advies een conclusie kunnen trekken en een aanbeveling kunnen doen, tenminste zo denk ik erover.
  • 0:35 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ter kennisgeving aangenomen. Nou ben ik even kwijt waar ik was. Even kijken, nou ja camping De Linde in Mussel, camping Roelage ten noorden van Ter Apel zijn allemaal aantrekkelijke campings. Ook zal bekeken moeten worden of misschien alle campings in zuidoost-Groningen last hebben van minder bezoekers. De vraag is dus komt dat door de Spoordok, omliggende campings, teveel campings
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:0 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   ja, ik ga gewoon door.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Excuses ik blijf daar toch een beetje, ik herhaal nogmaals mijn woorden; u als raadslid denk ik, maar goed, u zou er verstandig aan doen om het advies van de Grondmij eerst eens te bestuderen voordat uzelf adviezen geeft. Wellicht is dat in tegenspraak en komt u denk ik met de beantwoording van de, van het advies komt u misschien in de knel met uw eigen analyse van nu. Ik heb er echt bezwaar tegen wat u nu doet.
  • 0:09 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat mag, ok.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 1:09 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Goed de vraag is dus of mensen misschien de camping in Musselkanaal minder aantrekkelijk vinden en dus naar andere campings gaan. Mevrouw Diedel stelt dat zij schade leidt door de camperplaats, maar onderbouwt dit niet met getallen. Zij stelt enkel dat het bezoekersaantal onder de maat blijft ondanks haar lage prijs. Het Spoordok heeft echter een totaal andere doelgroep, de bezoekers zijn trekkers die meestal maar één nacht ergens blijven. Familiecampings zoals camping Musselkanaal hebben juist vaak gasten die 1 tot 3 week of zelfs langer blijven en hun vertier op de camping en in de direct omgeving zoeken. Camperaars overnachten graag op loopafstand van het centrum. De camping van mevrouw Diedel ligt halverwege Stadskanaal en daarmee te ver van het winkelcentrum. Het Spoordok is beter te vergelijken met jachthaven De Runde die 10 camperplaatsen aanbiedt ook voor €11,-. Het Spoordok met zowel een jachthaven als camperplaats dient ook een totaal ander algemeen belang richting zowel winkelcentrum als richting toeristen. Heel anders dan de familiecamping Musselkanaal met zijn vele faciliteiten voor gezinnen met kinderen, de doelgroep waar deze camping op mikt. Het Spoordok is met enkel het sanitair gebouw mogelijkheid tot wassen en drogers en WiFi nog steeds redelijk basic. En daar is de beperking van maximaal 3 nachten. Daarbij zijn de voorzieningen ook in gebruik door de jachthaven. Het Spoordok heeft geen voorzieningen die camping wel heeft zoals een dagverblijf met houtkachel, kinderspeelplaats, zwembad, buitenmanege, dierenweide en nou ja noem maar op. Camping Musselkanaal heeft overigens ook Wi-Fi en wasservice, daarmee heeft de camping behoorlijk wat meer voorzieningen dan het Spoordok waardoor de prijs ook best hoger mag zijn. Mevrouw Diedel stelt dat het Spoordok
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja sorry ik, ik denk u gaat toch echt voorbij aan dat hele stuk, het aanwijzen van het algemeen belang, ik vind dat u het daar moet bij houden want het gaat het wordt bij u nog erger want u gaat nog zelfs adviezen geven van
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik heb niet het idee meneer Pals dat het helemaal overkomt et cetera u geeft nu inderdaad, en daar was ik dan blij mee, ik denk van als we de naam van deze camping nog niet kenden dan is dit een mooie tour door het gebied waar u ons wijst op de aanwezigheid en de voorzieningen die erbij zijn. Maar wat de vraag is in het raadsvoorstel, en ik ga hem proberen te verduidelijken meneer Pals, is daar waar de juridische adviseurs, de commissie rechtsbescherming in het advies aangeven dat de onderbouwing niet voldoende is voor de keuze die gemaakt is en daar wordt voor gevraagd laten we daar nu onderzoek naar doen zodat we een onafhankelijk deskundigen advies krijgen om daarna een definitieve beslissing te nemen of we wel of niet ons beleid moeten bijstellen. En u bent helemaal aan het opsommen wat de verschillen tussen de camping is om een keuze te maken maar excusé dat advies wordt u niet gevraagd.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   ok
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus als u het in kunt korten en kunt aangeven of u het met het voorstel waar het om gaat dat onderzoek uit te zetten
  • 0:13 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dan sla ik dat stukje verder over. Voor wat betreft de ingebrekestelling van €1260,- heeft de gemeente geen keus lijkt ons. We zijn het verder met de standpunten eens, dus de beslispunten.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed duidelijk. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan, moet ik even kijken waar ik was, meneer Gelling van het CDA.
  • 0:5 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter bedankt. Ik hou het iets korter dan de SP. Het CDA gaat akkoord met
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers zet u de microfoon even uit.
  • 0:05 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Het CDA gaat akkoord met alle beslispunten van dit stuk. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En last but not least, meneer Mellies van fractie Mellies.
  • 1:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja geldt de verhuur en de exploitatie van ligplaatsen en de camperplaats aan het Spoordok als activiteit van algemeen belang in het kader van de mededingingswet, dat is hier de hamvraag. We hebben als fractie Mellies hier wel een uitgesproken mening over, maar die ga ik hier nu niet ventileren omdat dit voor het voorstel nu even niks uitmaakt. De commissie rechtsbescherming heeft geconcludeerd dat het besluit van de raad op 20 oktober 2014 en gelet op alle op het besluit betrekking hebbende belangen inclusief die van de bezwaarmaker niet zorgvuldig is onderbouwt. Het besluit ontbeert een deugdelijke motivering en er is geen gedegen onderzoek aan voorafgegaan, aldus de commissie. Het advies van de commissie is dan ook nog eens getoetst door het onafhankelijk advocaten kantoor Plasbossinade en deze komt tot dezelfde conclusie. Dus voorzitter lijkt het ons zeker zinvol dit onderzoek alsnog uit te voeren en dat we nadien met de uitkomst hiervan de zaak nog eens goed tegen het licht houden. Wel nog een aantal kleine vragen. Op de eerste plaats, vooropgesteld dat dit voorstel vanavond wordt aangenomen, op welke termijn is de verwachting dat het onderzoek door Grondmij afgerond zal zijn en hier op aanvullend op welke wijze wordt het aan de raad voorgelegd. In het voorstel valt namelijk te lezen dat u nadat het onderzoek is uitgevoerd een voorstel aan ons voorlegt aangaande de aanwijzing. Wordt dit dan eerst voorgelegd in een raadscommissie of wordt het gelijk in een raadsvergadering voorgelegd. Tot zover voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:43 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Laat ik dan proberen een middenweg te zoeken tussen een wat langere reactie en een kortere reactie vanuit de kant van het college. Er wordt inderdaad gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel en dan laat ik het noemen een procesvoorstel om nader onderzoek te doen in deze bezwaarprocedure. Met als doelstelling inhoudelijke zorgvuldigheid te betrachten om tot een goede afweging te komen betreffende de aanwijzing zoals wij het hebben over de Wet Markt en Overheid. Er zijn een aantal vragen gesteld o.a. van de fractie Mellies en u noemde onder meer dat PlasBossinade hetzelfde tot dezelfde conclusie komt als de commissie rechtsbescherming. Ik moet dat even rechtzetten want die hebben niet exact hetzelfde oordeel geveld zeg maar dus mag ik u verzoeken om dat nog eens even goed na te lezen zoals het in het stuk staat vermeld. Inderdaad ligt de inhoudelijke discussie op dit moment niet voor en wat mij betreft hebben wij het daar verder ook niet over. Het onderzoek voorstel is denk ik voldoende en concreet ook beschreven wat het onderzoek uiteindelijk op moet leveren. Ik stel mij voor dat het onderzoek gemiddeld 1 of 2 maanden zal duren bij benadering en na die tijd ontvangt u opnieuw een raadsvoorstel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even nuanceren want anders komt u op de lijst met toezeggingen en, openstaande toezeggingen, u bent volgens mij nu erg optimistisch.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het onderzoek zal bij benadering 1 à 2 maanden in beslag nemen, daarna volgt de college, ambtelijke voorbereiding, college voorstel en na die tijd komt het naar de raad. Dus als ik
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik met vakantie geweest kan ik u vertellen.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter optimisme is wel een goede eigenschap vind ik
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, nee maar daar zeg ik ook niks over, maar ik heb liever dat u de complimenten uitdeelt dan dat u teleurgesteld bent over de termijn, dus
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voldoende helderheid over de termijn wat mij betreft. Het duurt dus nog even voordat u het raadsvoorstel weer tegemoet kunt zien.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar een vraag van mijn kant was ook nog; gaan we dit dan ook eerst bespreken in een raadscommissie of gaat dat direct in de raadsvergadering.
  • 0:5 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wat mij betreft komt het voorstel in de raad.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   commissie
  • 0:01 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee, wat mij betreft komt het voorstel naar de raadsvergadering.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Oh, wat mij betreft liever in de raadscommissie eerst.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Raadsvergadering is prima voorzitter wat ons betreft.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Hofstra.
  • 0:1 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   CDA ook voorzitter hoor
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   raadsvergadering
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat was het
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan is dat ook helder. Dat was het wat mij betreft.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Niet. Mag ik concluderen dat u unaniem instemt met het voorstel. [voorzitter klopt met hamer] dat is het geval.
 • 16 Sluiting
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw inzet vanavond. Straks wel thuis en tot de volgende keer. Dank u wel.